P. 1
Studiu de Caz- Primele Scrieri Romanesti

Studiu de Caz- Primele Scrieri Romanesti

|Views: 2,942|Likes:
Published by Raluca Melinte

More info:

Published by: Raluca Melinte on Oct 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

Studiu de caz

Primele scrieri româneşti

Primele încercări de traducere a Bibliei Traducerea Bibliei în limba fiecărui popor este preconizată chiar de unul dintre autorii Noului Testament. începând din 1560. beletristic) şi producţii cu conţinut preponderent religios (prefeţe. conţinând şi câteva cuvinte slavoneşti. ultima carte slavonească liturgică din Moldova datând din 1680. judele Braşovului. decât zece mii de vorbe în limba insuflată.. iar în Ţara Românească din 1699. restul fiind exprimat într-o limbă corect românească. diverse acte sau documente. “za”) sunt slavoneşti. împotriva tendinţelor de subordonare a episcopiei slavone din Muncaci. Apariţia limbii române în scris la începutul secolului XVI-lea a fost explicată prin slăbirea influenţei slave în acest timp la noi. Din textul scrisorii se vede clar că numai formula de introducere. ci de limba vie. cuvântări). este scrisoarea boierului Neacşu din Câmpulung. scrisoarea lui Cocrişel. „Pan Pogan din Maramureş.în biserică vreau mai bine să rostesc cinci cuvinte cu înţeles. În comparaţie cu traducerile tipărite de Coresi la Braşov.Cele mai vechi texte româneşti Problema stabilirii momentului când s-a început a se scrie româneşte este o problemă de istoria limbii. se constată însă din prima jumătate a secolului al XVI-lea. epiloguri. vorbită de popor. textele româneşti de acest fel anterioare secolului XVI-lea s-au pierdut. din nevoi particulare. însemnări. 14 : „. De asemenea. foarte puţin deosebită fonetic. În ţările române curentul slavonesc n-a scăzut deloc în secolul XVI-lea. care în relaţiile lor comerciale nu se mai puteau servi de greoaia limbă slavonă. lucrări cu caracter juridic.. prin urmare de traducere a Bibliei şi a cărţilor de ritual. apariţia primelor scrisori în româneşte trebuie pusă în legătură cu dezvoltarea unor pături orăşeneşti. că în vremea când limba oficială a ţării era slavona s-a scris şi în limba română măcar sporadic. oficiale. Tentativa de laicizare a cultului religios. Dar nu există niciun document că biserica oficială ar fi îngăduit în acest fel traducerea cărţilor bisericeşti în limba română.” Biserica feudală română nu a aplicat acest principiu decât treptat şi foarte târziu. totuşi literatura având la bază limba naţională. istoric. O ipoteză ar fi aceea că traducerile au fost pregătite de lupta nobilimii din Maramureş (din familia Dragffi) pentru menţinerea independenţei bisericii ortodoxe române cu sediul principal la mănăstirea Peri. Textele originale româneşti din secolele XVI şi XVII înmănunchează. limba slavonă fiind înlocuită cu limba română în actele de cancelarie abia în vremea lui Petru Şchiopul în Moldova (1574-1589) şi Mihai Viteazul în Ţara Românească (1593-1601). ca să învăţ şi pe alţii. Exemple de alte astfel de texte sunt: suplica Egumenului Moldoviţei. Din acest punct de vedere Biserica a fost mai conservatoare. după ce curtea domnească părăsise limba slavonă şi într-un moment când boierimea nu mai ştia slavoneşte. morfologic şi sintactic de limba vorbită azi. acest subiect interesează şi istoria literaturii. alături de producţii cu conţinut laic (scrisori particulare. datată 1521. o scrisoare de informare adresată lui Hans Benkner. către sfârşitul secolului al XVII-lea. asupra mişcării trupelor turceşti. În mod firesc s-a presupus deci. Din nefericire. plângerea boierilor munteni etc. lima traducerilor rămase în manuscris a . apostolul Pavel. către fraţii de peste munţi”. cap. în urma pierderii independenţei bulgarilor (1393) şi sârbilor (1459). Cel dintâi text românesc mai îndelung păstrat. salutul final şi câteva expresii de legătură (“I pak”. prin acceptarea supunerii faţă de de biserica oficială catolică din Transilvania. Asupra datei apariţiei primelor traduceri de texte biblice au fost iarăşi lungi discuţii. în epistola I către Corinteni. testamentul lui Negre.

de tipăriturile româneşti ale lui Coresi şi de alte traduceri. Traducerea a fost începută de iromonahul Silvestru şi terminată de un colectiv de traducători. salavonă sau maghiară. În 1640 se instalează o tiparniţă la Mănăstirea Trei Ierarhi. unitară. ci şi termeni existenţi în limbă. Penru realizarea acestei cărţi. Ştefan Herce. de cea rusă şi ucraineană. viitorul cărturar a învăţat greaca şi slavona la Mănăstirea Secu. constituie un început de dicţionar de sinonime. că sunt divergenţe dialectale. tiparul. ci prin factorul spaţiu. Varlaam s-a folosit de surse bizantine. îndeosebi lexicale. Efrem Zacan. Noul Testament Este prima traducere integrală a Noului Testament şi a fost tipărită de mitropolitul Simion Ştefan la Alba Iulia. Cartea are o deosebită importanţă pentru cultura românească în general. s-a tipărit la Sibiu un Catehism în limba română. Melanchton. scria pastorului Mathias Ramser din Sibiu să aibă grijă „înainte de toate ca învăţătura mântuirii să fie împărtăşită poporului nefalsificată şi ca tineretul să citească catehismul”. Cu Palia de la Orăştie se face cea dintâi încercare de a tălmăci în limba română Vechiul Testament. aparţinând unor scriitori neogreci umanişti-renascentişti. imnurile sacre din Vechiul Testament atribuite regelui David. Lingviştii au arătat că diferenţele nu se explică prin factorul timp. Iaşi. părăsit din vremea lui Neagoe Basarab (1512). slavone şi latineşti. Moise Peştişel şi Achirie. manifestate în epocă. unde apar cu predilecţie cărţi în limba română. şi în special pentru istoria limbii române literare. Noul Testament se prezintă cititorilor români într-o limbă clară. Apariţia cărţii tipărite în limba română se datorează în primul rând dezvoltării clasei orăşeneşti din Transilvania şi apoi pătrunderii Reformei lutherane. Lucrarea beneficiază şi de mai multe texte originale: 25 de prefeţe şi rezumate care preced fiecare capitol. S-au mai tradus Psaltirea. cu evidentă formaţie cărturărească. Se menţionează faptul că traducătorii au folosit versiuni greceşti. Originar din Vrancea. În 1632 a devenit mitropolit al Moldovei pentru 21 de ani. Ea se încadrează în curentul de luptă al clericilor-cărturari pornit în secolul XVII împotriva tendinţelor. coexistente şi în limba de azi. Primele tipărituri în limba română Întâia tipăritură românească a apărut tot în Ardeal şi tot în prima jumătate a secolului al XVI-lea. într-un moment când în Ţara Românească. accesibilă. textul Paliei este deosebit de interesant pentru particularităţile lingvistice. Varlaam a fost scriitor şi traducător religios. neîntâlnite în alte manuscrise şi tipărituri. din care nu s-a descoperit până în prezent niciun exemplar. de atragere a românilor spre Reformă sau spre catolicism. Există două mărturii că în anul 1544. Provenind dintr-o regiune mai slab reprezentată prin texte (Banat). de cultura slavonă. greacă. Diaconul Coresi (1510-1583) . Mitropolitul Varlaam. consideraţi a fi mai puţin cunoscuţi. Numeroasele glose marginale.„Carte românească de învăţătură” Lucrarea reprezintă prima tipăritură ce se realizează la Iaşi şi este o sinteză a limbii române literare bazată pe varianta literară moldovenească. găsindu-se mai multe copii. nu fusese încă reluat. de pildă. Reunind într-un singur volum o serie de traduceri care apăruseră separat.părut mai veche. Palia de la Orăştie Acţiunea de traducere a Bibliei în limba poporului pornită în Transilvania la începutul secolului XVI-lea de nobilimea română a fost sprijinită deopotrivă de lutherani şi calvini. cu scopul de a fi înţelese de popor. traducerea cuprinde două cărţi ale lui Moise (Geneza şi Exodul) şi a fost întocmită de cinci cărturari români transilvăneni: Mihail Tordaşi. ale căror nume nu se cunosc. ce explică nu doar termenii proveniţi din latină.

tipăreşte 9 cărţi religioase româneşti. Existând în oraş şi o fabrică de hârtie. A editat în total circa 35 de titluri de carte.I. Munca de tipar consta din xilogravură și necesita eforturi deosebite. din porunca judelui Benkner. Înfiinţează o tiparniţă proprie şi. . Biblia sacra polyglotta (Londra. reconsolidare și extindere a mănăstirii Govora în 1637. 14 Pravila de la Govora Pravila de la Govora sau Pravila bisericească este cea mai veche culegere de legi atât bisericești. Apare de sub teascurile tiparniței în anul 1640. Simonescu. 1653-1657). 1687). Hodoş. 1903-1944. 1648). Cluj-Napoca . – 4 vol. sunt adevărate „monumente” de limbă veche românească. răspândite în toate cele trei ţări române. . apărute în mare parte la Brașov între 1556 și 1583 sub influența curentelor de reformă religioasă luterană și calvină răspândite atunci în Transilvania. Ioan.Bibliografia românească veche : 1508-1830. un Octioh slavonesc. importante și prin predosloviile scrise de el. problema introducerii limbii românești în cultul religios.Se pare că învăţase. vol. Vechiul Testament (Nicolae Milescu-Dosoftei. Editura Dacia. Nerva. Fiecare pagină trebuia sculptată în lemn. C. pe care îi amintea în prefața cărților editate de el. Pentru aceasta Coresi folosea 10-20 de ucenici. cât și laice din Țara Românească. Psaltire românească. „Crestomaţie de literatură română veche”. 1568 Până în acest moment nu se cunosc exemplare în ţară. comparate cu traducerile in limba latina si slavona. Pleacă la Braşov şi tipăreşte. printre care se află un glosar pentru o Psaltire românească a diaconului Coresi. deși cuprinde și elemente de drept laic. care redă un monocanon bizantin (culegere de norme juridice) și este prima lucrare tipărită în limba română. reprezinta prima traducere integrala a textului biblic in limba romana. Traducerea a inceput in jurul anului 1682 avand ca surse de plecare: Septuaginta (Venetia. înființată de domnitorul Matei Basarab cu ocazia unor ample lucrari de reconstrucție. în douăzeci şi ceva de ani. Bibliografie 1. Pravila de la Govora. a unui text slav. cunoscuta si sub numele de Biblia lui Serban Cantacuzino. Tipăriturile lui. iar Ion Bianu menţionează în Bibliografia Românească Veche că T. tipărite în sute de exemplare și răspândite în toate ținuturile românești. facilitând unitatea lingvistică a poporului român dar și apariția limbii române literare. Este tipărită în cea de-a doua tipografie cunoscută în Țara Românească. Pravila are un caracter preponderent bisericesc. 1662-1668). este o traducere a călugărului erudit de la mănăstirea Bistrița. 1984. Dan -. Noul Testament (Alba Iulia. 1875) mai multe glosare pentru texte vechi româneşti. Biblia de la Bucuresti Biblia de la Bucuresti (1688). diferită de toate celelalte psaltiri cunoscute. din 1557. Citat în: Bianu. în care se ridică pentru prima oară. Simion Stefan. Codrescu a publicat în revista "Buciumul Romanu" (Iaşi. Mihail Moxa (sau Moxalie). la Târgovişte. – Bucureşti. cu hotărâre și claritate. tipărită în 1568. meseria tipografică de la Liubavici. Traducerea a fost efectuata de catre un grup de carturari dintre care mentionam pe Ghermano Nisis si fratii Radu Greceanu si Serban Greceanu si a vazut lumina tiparului sub indrumarea tipografului sef Mitrofan. care au contribuit la formarea limbii noastre literare.

2002. Iaşi 3. http://ro. „Istoria ilustrată a literaturii române”. http://ro.wikipedia.org/wiki/Varlaam_Mo%C8%9Boc 7. http://www.ro/lectii-limba-si-literatura-romana-1-studiu-de-caz-latinitate-si-dacismp57146-t6 6. http://www. Boris Crăciun. „Istoria literaturii române”. Alexandru Piru. Editura Porţile Orientului.org/wiki/Coresi 5.2.poezie. Bucureşti 4.didactic. Editura Didactică şi Pedagogică.php/essay/237377/Prima_%E2%80%9Ccarte_de_%C3%AEnv %C4%83%C5%A3%C4%83tur%C4%83__%C3%AEn_limba_rom%C3%A2n %C4%83%E2%80%9D-_Varlaam . 1970.wikipedia.ro/index.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->