Sunteți pe pagina 1din 18

ANTECONTRACT DE VANZARE CUMPARARE

Bucuresti, Romania

[____]
CUPRINS

2. Obiectul Antecontractului ...............................................................................5


6. Penalitati. Rezolutiune....................................................................................10
7. Incheierea Contractului.................................................................................14
8. Documente.....................................................................................................14
9. Asociatia de Proprietari si Condominiul.......................................................14
10. Executarea Lucrarilor. Garantii ..................................................................15
11. CESIUNE....................................................................................................16
12. Legea aplicabila...........................................................................................16
13. Forta Majora ...............................................................................................16
14. Dispozitii Finale...........................................................................................16

Anexa nr. 9 - Forma Standard – Scrisori Alpha Bank Romania S.A.

2
A fost solicitata autentificarea prezentului inscris:

ANTECONTRACT DE VANZARE CUMPARARE


Nr. .....

Partile:
(A)
SC Asmita Gardens S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in
Bucuresti, Sector 1, Strada G-ral C-tin Budisteanu, Nr.28C, Etaj 3,Camera
13, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/15146/22.09.2006,
Cod Unic de Inregistrare nr. 19040600, atribut fiscal R, cont bancar nr.
avand contul bancar in lei(RON) RO98BUCU046507732511RO01,deschis la Alpha Bank –
Dorobanti,reprezentata legal prin Anca Birda, in calitate de mandatar al
Presedintelui Consiliului de Administratie, Dennis Selinas, conform procurii
autentificate prin Incheierea de autentificare nr.2048 din 13 decembrie
2006, la Societatea civila de notari publici „Velicu si asociatii” Bucuresti,
denumita in cele ce urmeaza „Vanzatoarea” si/sau „Asmita“ si
(B)
............, persoana fizica, cetatean roman, casatorit/a cu......., domiciliata in......,identificata cu
CI, seria......, nr......., CNP ..... eliberata de ......la data de....., denumit(a) in cele ce urmeaza
„Cumparatorul”
denumite fiecare „Partea” si, in mod colectiv, „Partile”,
INTRUCAT, Vanzatoarea dezvolta un proiect imobiliar constand in edificarea unui complex
rezidential si comercial ce include imobile cu apartamente avand destinatia de locuinta
(„Condominiu”) si spatii comerciale;
INTRUCAT, Cumparatorul si S.C.”Asmita”S.A. au incheiat Contractul de
Rezervare nr. 005 din data de 26.06.2006 („Contract de Rezervare”),
cesionat catre S.C.”Asmita Gardens”S.R.L., conform contractului de
cesiune de creanta incheiat intre S.C.”Asmita”S.A. si S.C.”Asmita
Gardens”S.R.L. la data de 17 octombrie 2006, referitor la un Apartament
(asa cum este acesta definit mai jos) in acest Condominiu; si
INTRUCAT, Cumparatorul si-a manifestat intentia de a cumpara Apartamentul avand
caracteristicile (compartimentari si finisaje) indicate in Formularul de Detaliere a Finisajelor
varianta ........atasate acestui Antecontract.
Partile au convenit incheierea acestui Antecontrat de Vanzare-Cumparare („Antecontract”),
in conditiile si in termenii de mai jos:
1. DEFINITII
2. In acest contract, termenii folositi vor avea intelesurile indicate in
prezentul articol:
3
„Apartamentul” inseamna apartamentul nr......, situat la etajul ...., in
Tronsonul nr..... al Condominiului, identificat in Anexa 1.
„Autorizatia de Construire” inseamna autorizatia de construire nr.
52/15.03.2006, emisa de Primaria Sectorului 4.
„Condominiul” inseamna complexul rezidential, incluzand fara limitare,
sapte (7) tronsoane de imobile cuprinzand apartamente avand destinatia
de locuinta, zonele comerciale localizate la parterul fiecarui tronson
precum si intr-o cladire avand destinatia de spatii comerciale, precum si
spatii de parcare ce vor fi ridicate pe si vor include Terenul Condominiului,
conform Proiectului si incluzand utilitatile si infrastructura aferenta.
„Formular Detaliere a Finisajelor” inseamna formularul anexat
Antecontractului in Anexa 8, care prevede descrierea detaliilor de finisaje
standard si optionale ale Apartamentului si permite alegerea de catre
Cumparator a acestora in conformitate cu prevederile prezentului
Antecontract.
„Locurile de Parcare” inseamna locurile de parcare situate la numarul
……si
…….din parcarea identificata in Anexa 2.
„Proiectul” inseamna proiectul realizat de Westfourth Architecture SA.
„Regulamentul” inseamna regulamentul privind exploatarea si
functionarea condominiului Asmita Gardens, ce va avea in esenta
continutul indicat in Anexa 4 a Antecontractului (definit mai jos) si va fi
inregistrat cu cartea funciara competenta.
„Spatii Comune aferente Teren” inseamna spatiile comune aferente
Terenului (definit mai jos) incluzand fara limitare si daca este cazul, spatii
comune aferente parcarii subterane sau supraterane, infrastructura
subterana si supraterana, utilitati, spatii verzi si spatii de joaca pentru
copii.
„Spatii Comune Tronson” inseamna spatiile comune unui Tronson.
„Spatiile Comune” inseamna Spatiile Comune Tronson si Spatiile
Comune aferente Teren.
„Terenul” inseamna terenul „Terenul” inseamna terenul …..

4
„Terenul Condominiului” inseamna terenul avand suprafata totala de
26.922,93 mp conform actelor de proprietate (26.922,13 mp conform
masuratorilor cadastrale), compus din: (i) terenul situat in intravilanul
municipiului Bucuresti, Strada Gladitei nr. 42, Sector 4, avand o suprafata
de 10.000 mp conform actelor de proprietate (10.000,32 mp conform
masuratorilor cadastrale), intabulat in cartea funciara nr. 30374N conform
incheierii de intabulare nr. 21044 din 24.10.2006 data de judecatorul de
carte funciara a Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti, nr. cadastral 5852, (ii)
terenul situat in intravilanul municipiului Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 168,
Sector 4, avand o suprafata de 15.000 mp conform actelor de proprietate
(14.999,78 mp conform masuratorilor cadastrale), intabulat in cartea
funciara nr. 30373N conform incheierii de intabulare nr. 21044 din
24.10.2006 data de judecatorul de carte funciara a Judecatoriei Sectorului
4 Bucuresti, nr. cadastral 5851, (iii) terenul situat in intravilanul
municipiului Bucuresti, Strada Povestei nr. 15 H, Sectorul 4, avand o
suprafata de 1.484,93 mp conform actelor de proprietate si masuratorilor
cadastrale, intabulat in cartea funciara nr. 39591N conform incheierii de
intabulare nr. 21044 din 24.10. 2006 data de judecatorul de carte
funciara a Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti, nr. cadastral 7343, (iv)
terenul situat in intravilanul municipiului Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 170,
Sectorul 4, avand o suprafata de 438 mp conform actelor de proprietate
(437,10 mp conform masuratorilor cadastrale), intabulat in cartea
funciara nr. 29410N, conform incheierii de intabulare nr. 21044 din
24.10.2006 data de judecatorul de carte funciara a Judecatoriei Sectorului
4 Bucuresti, nr. cadastral 5999. Terenul Condominiului a fost identificat
conform actului de proprietate, contractul de vanzare cumparare
autentificat sub nr. 817 din data de 9 Martie 2005 de catre notarul public
Andrei Aurel Jean.
„Tronson” inseamna tronsonul nr ....al Condominiului, alcatuit din subsol
cu doua nivele, parter si ... etaje.

2. OBIECTUL ANTECONTRACTULUI
2.1. Vanzatoarea se obliga sa vanda Cumparatorului iar
Cumparatorul se obliga sa cumpere, la pretul, termenul si in
conditiile prevazute in acest Antecontract: (i) Apartamentul, (ii)
Locurile de Parcare si (iii) cota indiviza din Spatiile Comune
(denumite in continuare in cele ce urmeaza, in mod colectiv,
„Imobilul”).
2.2. Apartamentul si Locul de Parcare vor deveni proprietatea exclusiva
a Cumparatorului dupa plata in intregime a Pretului Total al
Imobilului prevazut la Art. 4.1.

5
2.3. Descrierea generala a Condominiului si specificatiile tehnice ale
acestuia sunt cuprinse in Anexa 3 a acestui Antecontract. Prin
semnarea Antecontractului, Cumparatorul declara ca a fost informat
in legatura cu caracteristicile Condominiului si este pe deplin de
acord cu acestea. Prin semnarea Antecontractului, Cumparatorul
declara ca a luat cunostinta de Regulament atasat ca Anexa 4 si
este pe deplin de acord cu acesta si intelege sa il semneze la data
semnarii si autentificarii contractului de vanzare cumparare
(denumit in cele ce urmeaza “Contractul”).
2.4. Apartamentul, ale carui schita si amplasament Apartamentul, ale
carui schita si amplasament sunt redate in Anexa 1 la acest
Contract, va avea o suprafata totala construita de…... Suprafata
terasei/teraselor este de …..m2. Apartamentul este alcatuit din ….
camere, bucatarie,…. grupuri sanitare si terasa.
2.5. Locurile de Parcare sunt identificate in Anexa 2 la acest Contract si
vor avea o suprafata construita de ….. m2 fiecare.
2.6. Cumparatorul a optat prin prezentul Antecontract pentru finisaje …..conform
Formularului Detaliere Finisaje anexat la prezenta ca Anexa 8.
3. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE.
3.1. Dreptul de proprietate asupra Imobilului va fi transferat Cumparatorului la data
semnarii si autentificarii Contractului, care va avea forma prevazuta in Anexa 6 a acestui
Antecontract. Pana la data transferului dreptul de proprietate asupra Imobilului,
Apartamentul va fi amenajat potrivit celor specificate in Formularul de Detaliere a
Finisajelor in conformitate cu prevederile Articolului 5.6.
4. PRETUL TOTAL AL IMOBILULUI. MODALITATEA DE PLATA
4.1. Pretul total al Imobilului („Pret Total al Imobilului”) este de ......EURO, la care se
adauga TVA. Pretul Total al Imobilului este ferm si nemodificabil cu exceptia prevederilor
Articolului 5.8, punctul a), urmand a fi mentionat ca atare si in Contract.

4.2. Pretul Total al Imobilului se defalca dupa cum urmeaza:


(a) Suma de .......EURO (plus TVA) reprezentand pretul Apartamentului
(inclusiv terasele) si pretul cotelor indivize din Spatiile Comune;
(b) Suma de ......EURO (plus TVA) reprezentand contravaloarea
finisajelor LUX
(c) Suma de .....EURO (plus TVA) reprezentand pretul primului Loc de
Parcare si
(d) Suma de ......EURO (plus TVA) reprezentand pretul celui de al doilea
Loc de

6
Parcare
4.3. Pretul Total al Imobilului se achita dupa cum urmeaza:
(a) suma de 5.000 (cinci mii) EURO (plus TVA) a fost achitata de
Cumparator la data de 09.08.2006, potrivit Contractului de Rezervare;
(b) suma de [25% din Pretul Total al Imobilului – 5.000] EURO (plus
TVA) se achita in termen de 30 zile calendaristice de la data autentificarii
acestui Antecontract, cu titlu de avans;
(c) suma de [50% din Pretul Total al Imobilului] EURO (plus TVA), se va
achita conform Graficului de Plati din Anexa 7 a acestui Antecontract; si
(d) suma de [25% Pretul Total al Imobilului] EURO (plus TVA), reprezentand restul de
pret va fi achitata la data semnarii Contractului.
4.4 Vanzatoarea va emite cu 20 zile lucratoare inainte factura fiscala aferenta transei
pentru rata scadenta si o va expedia prin posta cu confirmare de primire in maximum 2 zile
lucratoare de la emiterea facturii fiscale. Cumparatorul va achita factura pana la data
scadenta.
4.5. Fiecare transa din Pretul Total al Imobilului se va achita de catre Cumparator prin
virament bancar in contul Vanzatoarei in lei deschis la Alpha Bank Dorobanti, contul bancar
in lei(RON) RO98BUCU046507732511RO01 , la cursul de schimb RON/EURO al Bancii
Nationale a Romaniei, valabil la data emiterii facturii.
4.6. In cazul in care Vanzatoarea isi va schimba contul sau banca la care este deschis
acesta, Vanzatoarea il va notifica pe Cumparator, urmand ca acesta sa efectueze platile
potrivit instructiunilor indicate in notificare.
4.7. Cheltuielile ce privesc incheierea acestui Antecontract si transferul dreptului de
proprietate (inclusiv onorariile notariale si taxa de timbru) vor fi suportate de catre
Cumparator.
5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
5.1.In conditiile in care Cumparatorul isi va fi respectat toate obligatiile de plata,
Vanzatoarea se obliga sa finalizeze Apartamentul (potrivit variantei de finisaje pentru care a
optat Cumparatorul, conform Anexei 8 ) pana la data de 30 septembrie 2008 („Termen
Predare”).
5.2. Termenul de Predare va fi prelungit automat cu numarul de zile in
care Cumparatorul intarzie platile si cu cel in care, datorita cazurilor de
forta majora, caz fortuit sau conditii meteorologice nefavorabile ori altor
cauze prevazute de lege ori neimputabile Vanzatoarei, sunt sistate
lucrarile ori este imposibila efectuarea lucrarilor la standardele de
siguranta si calitate asumate de catre Vanzatoare ori prevazute de lege,
pe perioada in care aceste situatii persista.

7
5.3. Cumparatorul este de acord ca, in cazul in care Termenul de Predare
este depasit ca urmare
a culpei antreprenorilor ori subantreprenorilor Vanzatoarei, sa existe un
termen de maximum trei
luni de prelungire a Termenului de Predare.
5.4. Orice situatie de prelungire a Termenului de Predare a Imobilului va
fi notificata in scris sau
fax de catre Vanzatoare Cumparatorului cu cel putin 30 zile inainte de
expirarea Termenului de
Predare.
5.5 In cazul in care Vanzatoarea nu va respecta Termenul de Predare
si/sau termenul prevazut la Articolul 5.3 de mai sus, dupa caz, va datora
penalitati de 0,04% aplicate la valoarea sumelor din Pretul Total al
Imobilului achitate pana la acea data de catre Cumparator, pentru fiecare
zi de intarziere fata de Termenul de Predare. Partile convin ca penalitatile
prevazute de acest articol sunt limitate la suma de 5.000 EURO.
5.6. Cumparatorul se obliga ca (i) la data semnarii prezentului
Antecontract sa aleaga pachetul de finisaje conform Formular Pachete
Finisaje; si (ii) pana in decembrie 2007 sa isi exprime in scris optiunea
privind detaliile pachetului de finisaje descris in Formular Detaliere
Finisaje la Anexa 8, prin semnare si confirmare de predare catre
reprezentantul Vanzatoarei.
5.7. Pana la data autentificarii Contractului, Cumparatorul nu va avea
dreptul sa isi amenajeze
personal sau prin antreprenori Apartamentul, sa impuna Vanzatoarei
anumiti furnizori sau
anumite tipuri de materiale si produse, sa schimbe compartimentarea
Imobilului ori sa isi
schimbe optiunea privind tipul de finisare sau orice caracteristici ale
pachetului de finisaje
(conform Anexei 8 ) pentru care deja a optat la data semnarii acestui
Antecontract.
5.8.In termen de 5 (cinci) zile de la Termenul de Predare, Vanzatoarea va
transmite
Cumparatorului o notificare in care se va preciza perioada de timp
(impreuna cu propusa data si
ora) in care Partile se vor prezenta la Imobil in vederea semnarii unui
proces verbal in care se va
constata respectarea parametrilor tehnici (calitativi si cantitativi) ai
Apartamentului si Locului de
Parcare se vor receptiona:

8
(a) Suprafata construita si, respectiv, suprafata utila exacta a
Apartamentului, potrivit fisei bunului imobil (documentatia
cadastrala);
In masura in care suprafata construita masurata va fi mai
mica sau mai mare cu pana la 3% decat suprafata construita
totala prevazuta la Art. 2.5, Pretul Total al Imobilului va
ramane neschimbat; in cazul in care suprafata masurata va fi
mai mica sau mai mare cu mai mult de 3%, pretul se va
majora sau reduce proportional;
In orice situatie, pretul nu va putea fi majorat cu mai mult de
5%; si
(b) In cazul in care, la predare, Cumparatorul va proba existenta
unor diferente nejustificate intre calitatea materialelor
incorporate si cele specificate in Formularul de Detaliere a
Finisajelor, atasate Antecontractului (Anexa 8 ), Vanzatoarea
va efectua, pe propria cheltuiala, reparatiile intr-un termen
agreat de comun acord si stabilit in functie de natura
reparatiilor;
In acest caz, Termenul de Predare se va prelungi
corespunzator.
5.9. Prin procesul verbal prevazut la Art. 5.8., Partile vor agrea data (nu
mai mult de 30 de zile de la data semnarii procesului verbal), locul
si ora la care se vor prezenta in fata Notarului Public in scopul
incheierii Contractului („Data Finala”).
5.10. In conditiile in care Cumparatorul isi respecta obligatiile
contractuale, Vanzatoarea se obliga sa nu vanda, sa nu promita sau
sa ofere spre vanzare Imobilul pana la data autentificarii
Contractului.
5.11. Cumparatorul cunoaste ca la data semnarii prezentului Anecontract,
asupra Terenului Condominiului s-a constituit o ipoteca de rang 1,
impreuna cu interdictia de instrainare si grevare cu sarcini, in
favoarea Alpha Bank Romania SA, cu sediul in Bucuresti, Calea
Dorbantilor nr. 237 B, Sector 1, conform contractului de ipoteca
autentificat sub nr. 1340/05.09.2006, de BNP Velicu si Asociatii, in
garantarea creditului contractat de Vanzatoare de la Alpha Bank
Romania SA. De asemenea, Cumparatorul cunoaste si este de acord
ca la data finalizarii Tronsonului din care face parte Apartamentul,
se va constitui asupra Apartamentului si asupra Spatiilor Comune o
ipoteca de rang prioritar, impreuna cu interdictia de instrainare si
grevare cu sarcini, in favoarea Alpha Bank Romania SA, care ii vor fi
opozabile si care vor avea prioritate fata de orice drepturi ale
Cumparatoului izvorate din Contractul de Rezervare, din prezentul
Antecontract sau din lege, pana la plata integrala de catre
Cumparator a pretului datorat in baza acestora in garantarea
creditului contractat de catre Vanzatoare de la Alpha Bank Romania
SA.
9
5.12 Riscurile contractului vor fi suportate de Vanzatoare pana la data
autentificarii Contractului si de catre Cumparator dupa aceasta
data.
5.13 In cazul in care oricare dintre Tronsoanele aflate in cadrul
Condominiului pier in tot sau in parte inainte de Data Predarii, ca
urmare a unui accident, act criminal, caz de forta majora ori caz
fortuit, Vanzatoarea poate opta, la libera si exclusiva sa apreciere,
prin transmiterea unei notificari scrise transmisa Cumparatorului in
termen de 30 de zile de la aparitia unui asemenea caz, intre:
(a) Continuarea derularii acestui Antecontract cu prorogarea
corespunzatoare a termenelor de predare; sau
(b) Incetarea acestui Antecontract de plin drept, fara punere in
intarziere, fara interventia instantei si fara nici o alta
formalitate prealabila (pact comisoriu de grad IV), urmand ca in
cuantumul sumelor achitate sa fie platita indemnizatia de
despagubire corespunzatoare, platita de catre asigurator
Vanzatorului in contul bancar indicat de catre banca
finantatoare, in termen de 15 zile de la data la care
asiguratorul Vanzatoarei va achita indemnizatia de despagubire
corespunzatoare.
In acest caz, Partile vor fi repuse in situatia anterioara incheierii
acestui Antecontract, iar Cumparatorul nu va mai avea nici un
drept in legatura cu Imobilul.

6. PENALITATI. REZOLUTIUNE
6.1. In cazul in care Cumparatorul nu va plati la timp sumele datorate
potrivit acestui Antecontract, va datora penalitati de 0,04% aplicate
la suma restanta, pentru fiecare zi de intarziere. Penalitatile vor fi
percepute pana la data la care sumele datorate vor fi achitate in
intregime. Penalitatile prevazute de acest articol sunt limitate la
suma de 5.000 (cinci mii) EURO. Perceperea penalitatilor nu va
impiedica Vanzatoarea sa considere acest Antecontract rezolvit,
prevederile Art. 6.2. fiind pe deplin aplicabile.
6.2. In cazul in care Cumparatorul intarzie cu mai mult de 45 de zile
plata oricaror sume datorate potrivit acestui Antecontract,
Vanzatoarea poate opta in termen de sase (6) luni de zile, la libera
si exclusiva sa alegere, intre:
(a) Acordarea unui nou termen Cumparatorului pentru indeplinirea
obligatiilor asumate;

10
(b)Declararea Antecontractului ca rezolvit de plin drept, fara punere
in intarziere, fara interventia instantei si fara nici o alta
formalitate prealabila (pact comisoriu de grad IV), urmand ca
un procent de 30% din sumele achitate pana la acea data de
catre Cumparator corespunzatoare variantei standard de
finisaje precum si intreaga suma corespunzatoare finisajelor
suplimentar cerute prevazuta la Articolul 4.2 Paragraful 1 litera
c, daca este cazul, din Pretului Total al Imobilului sa fie retinute
de Vanzatoare cu titlu de daune anticipate (clauza penala).
In acest caz, Partile vor fi repuse in situatia anterioara incheierii
Antecontractului, iar Cumparatorul nu va mai avea nici un drept
in legatura cu Imobilul; sau
(c) Sa se adreseze instantei competente pentru obtinerea unei
hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare.
Hotararea va avea caracter constitutiv de drepturi, operand
transferul proprietatii de la data cand aceasta va ramane
definitiva si Pretul Total al Imobilului a fost platit.
6.3. Sumele ramase de returnat Cumparatorului dupa deducerea
procentului de 30% si finisajelor suplimentare, daca este cazul, din
sumele achitate astfel cum sunt prevazute la Articolul 6.2
Paragraful 1 litera (b) de mai sus vor fi virate Cumparatorului in
termen de 15 zile, dar numai dupa (i) radierea oricaror notari a
acestui Antecontract in Cartea Funciara si (ii) dupa vanzarea
Imobilului catre un tert sau incheierea cu un tert a unui
antecontract de vanzare cumparare asupra Imobilului, dar nu mai
tarziu de trei (3) luni de la data rezolvirii Antecontractului
6.4. Cumparatorul declara ca este pe deplin si in mod irevocabil de
acord ca, in cazul in care acest Antecontract este declarat rezolvit
de catre Vanzatoare, aceasta din urma este pe deplin autorizata sa
radieze din Cartea Funciara notarea si/sau intabularea acestui
Antecontract, fara a mai fi necesara nici o formalitate, semnarea
acestui Antecontract constituind acordul Cumparatorului in acest
sens.
6.5. In cazul in care Vanzatoarea va refuza in mod nejustificat sa se
prezinte in fata Notarului Public in vederea autentificarii
Contractului, Cumparatorul poate, la libera si exclusiva sa apreciere:
(a) Sa acorde un nou termen Vanzatoarei pentru indeplinirea
obligatiilor asumate; sau
(b) Sa se adreseze instantei competente pentru obtinerea unei
hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare,
conditionat de plata Pretului Total al Imobilului.
Hotararea va avea caracter constitutiv de drepturi, operand
transferul proprietatii de la data cand aceasta va ramane
definitiva; sau

11
(c) Sa considere acest Antecontract rezolvit, urmand ca
Vanzatoarea sa returneze acestuia toate sumele primite in
virtutea Antecontractului in termen de 15 zile de la data
declararii rezolutiunii.
6.6 In cazul in care Cumparatorul:
(i) nu se prezinta la Imobil in vederea semnarii procesului verbal
potrivit Art. 5.8 (acest fapt fiind considerat de Parti esential
pentru incheierea Contractului);
(ii) nu se prezinta in fata Notarului Public pentru autentificarea
Contractului;
(iii) notifica sau nu Vanzatoarea cu privire la imposibilitatea
obiectiva (forta majora) de a se prezenta la termenul stabilit
pentru semnarea procesului verbal sau la Data Finala in
vederea semnarii Contractului; sau
(iv) nu se prezinta la termenul ultim conferit conform Articolului 6.6
Paragraf 2 litera a,
Vanzatoarea poate opta, la libera si exclusiva sa apreciere, intre:
(a) Acordarea unui nou termen Cumparatorului pentru a se
prezenta la Imobil in vederea semnarii procesului verbal potrivit
Art. 5.8, respectiv pentru a se prezenta in fata Notarului Public
pentru autentificarea Contractului (aplicabil in situatiile
prevazute la Articolului 6.6 Paragraf 1 punctele (i), (ii) si (iii) );
(b) Sa declare acest Antecontract rezolutionat de plin drept, fara
punere in intarziere, fara interventia instantei si fara nici o alta
formalitate prealabila (pact comisoriu de grad IV), urmand ca
un procent de 30% din sumele achitate pana la acea data de
catre Cumparator corespunzatoare varianta standard de
finisaje precum si intreaga suma corespunzatoare finisajelor
suplimentar cerute prevazuta la Articolul 4.2 Paragraful 1 litera
c, daca este cazul, din Pretului Total al Imobilului sa fie retinute
de Vanzatoare cu titlu de penalitate contractuala.
In acest caz, Partile vor fi repuse in situatia anterioara incheierii
acestui Antecontract ce va fi reputat a nu fi avut loc, iar
Cumparatorul nu va mai avea nici un drept in legatura cu
Imobilul.
Articolele 6.3 si 6.4 se vor aplica in mod corespunzator; sau
(c) Sa se adreseze instantei competente pentru obtinerea unei
hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare.
Hotararea va avea caracter constitutiv de drepturi, operand
transferul proprietatii de la data cand aceasta va ramane
definitiva si Pretul Total al Imobilului a fost platit.

12
6.7. In cazul in care Cumparatorul nu isi executa intocmai obligatiile
asumate in baza contractului de credit imobiliar/credit la termen, incheiat
in vederea finantarii cumpararii Apartamentului, intre Cumparator in
calitate de imprumutat si Alpha Bank Romania SA in calitate de
imprumutator, prezentul Antecontract va fi considerat rezolvit de plin
drept, fara punere in intarziere si fara indeplinirea nici unei conditii
prealabile (pact comisoriu de gradul IV),cu aplicarea corespunzatoare a
prevederilor art. 6.6 al. 2 lit. (b).
6.8.Fiecare dintre Parti va raspunde pentru toate daunele cauzate
celeilalte Parti ca urmare a nerespectarii obligatiilor asumate prin acest
Antecontract. De asemenea, Partea in culpa va datora celeilalte Parti
toate cheltuielile legate de eventualele litigii si/sau proceduri de
executare
(taxe de executor, onorarii avocatiale, taxe de timbru etc.).
6.9.Orice caz de rezolutiune a Antecontractului,va fi adus la cunostinta bancii de catre partea
care l-a invocat,in termen de maxim 5 zile de la data luarii la cunostinta acazului de
rezolutiune.

13
7. INCHEIEREA CONTRACTULUI
7.1. Partile se obliga sa se prezinte in fata Notarului Public in scopul
incheierii Contractului la Data Finala indicata in procesul verbal
incheiat potrivit Art. 5.8.
7.2. Daca Vanzatoarea nu se poate prezenta in fata Notarului Public la
Data Finala, Vanzatoarea va putea prelungi termenul cu inca maxim
30 de zile, notificand in acest sens Cumparatorul.
7.3. Sumele ramase de returnat Cumparatorului dupa deducerea
procentului de 30% precum si a finisajelor suplimentare, daca este
cazul, din Pretul Total al Imobilului conform Articolului 6.2. Paragraf
1 litera (b) si Articolului 6.6 Paragraf 2 litera b vor fi virate
Cumparatorului in termen de 15 zile, dar numai dupa (i) radierea
oricaror notari a acestui Antecontract in Cartea Funciara si (ii) dupa
vanzarea Imobilului catre un tert sau incheierea cu un tert a unui
antecontract de vanzare cumparare asupra Imobilului, dar nu mai
tarziu de trei (3) luni de la data rezolutiunii.

8. DOCUMENTE
8.1. La data semnarii Contractului, Vanzatoarea va preda Cumparatorului
urmatoarele documente:
(i) Autorizatia de Construire (copie certificata);
(ii) Certificat Fiscal emis de Directia Fiscala din cadrul Consiliului
Local al Sectorului 4 (sau autoritatea competenta la acea data)
din care sa rezulte ca toate taxele in legatura cu Imobilul sunt
platite la zi (copie certificata);
(iii) Extras de Informare de Carte Funciara emis de Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara care sa ateste faptul ca
Vanzatoarea detine Imobilul in proprietate deplina si exclusiva
si ca acesta este liber de orice sarcini sau servituti (copie
certificata);
(iv) Planurile Cadastrale ale Imobilului; si
(v) Scrisorile din partea bancii finantatoare a Condominiului
privind aprobarea vanzarii Imobilului precum si ridicarea
oricarei ipoteci si sarcini asupra Apartamentului si Spatiilor
Comune, dupa caz,respectiv in forma atasata la prezentul
Antecontract drept Anexa 9 si astfel cum este garantata
emiterea acestui document de catre Alpha Bank Romania SA in
baza contractului de credit incheiat cu Vanzatoarea .

9. ASOCIATIA DE PROPRIETARI SI CONDOMINIUL

14
9.1. Cumparatorul se obliga ca, ulterior semnarii Contractului sa
constituie, in conditiile legii, impreuna cu ceilalti proprietari din
cadrul Tronsonului (inclusiv Vanzatoarea) „Asociatia de Proprietari ”
(„Asociatia”) .
9.2. Prin semnarea prezentului antecontract, cumparatorul isi exprima
acordul de a deveni membru al Asociatiei de Proprietari , de la data
infiintarii acesteia.
9.3. Regulamentul Condominiului, prevazut in Anexa 4 a acestui
Antecontract, va intra in vigoare de la data semnarii Contractului si
va fi pe deplin aplicabil tuturor proprietarilor din cadrul
Condominiului, precum si Asociatiei, dupa data constituirii acesteia.
9.4. Condominiul va fi administrat initial de catre S.C.”Building Support
Services”S.R.L. („Administratorul Condominiului”). In acest
sens, intre Administratorul Condominiului si Asmita se va incheia,
un contract de administrare („Contract de Administrare”) potrivit
caruia Administratorul Condominiului, in schimbul unei remuneratii,
va presta in beneficiul Cumparatorului si celorlalti Proprietari,
servicii de management imobiliar al Condominiului,servicii detaliate
in Anexa 5 la prezentul Antecontract.
9.5. Initial Remuneratia lunara („Remuneratie Initiala”) datorata de
Cumparator Vanzatoarei pentru serviciile prestate potrivit
Contractului de Administrare va fi de o,5 EURO/m2 construit (fara
TVA) .Se va lua in considerare suprafata construita desfasurata a
Apartamentului si Locului de Parcare, astfel cum aceasta va fi
consemnata in documentatia cadastrala.
9.6. La data constituirii Asociatiei, Contractul de Administrare se va
transfera automat Asociatiei, de pe Asmita, .urmand sa isi produca
efectele intre Asociatie si Administratorul Condominiului, Partile
convenind prin prezentul asupra transferului. Cuantumul
Remuneratiei va ramane neschimbat.
9.7. Cumparatorul va putea utiliza Imobilul pentru a derula afaceri
comerciale si/sau desfasura activitati non-profit ori pentru a exercita
profesiuni independente, numai dupa obtinerea aprobarii Asociatiei.
Cumparatorul va putea inchiria Imobilul tertilor cu conditia ca
acesta sa fie utilizat de locatar conform utilizarii admise.
9.8. Vanzatoarea isi rezerva dreptul ca, oricand pana la 30 Septembrie
2008 sa modifice caracteristicile Condominiumului, cu exceptia
Apartamentului. Partile prevad expres ca pentru aceste modificari
nu va fi necesar acordul Cumparatorului si/sau al tertilor, avand in
vedere ca astfel de modificari vor avea ca finalitate optimizarea
Spatiilor Comune si/sau sporirea gradului de confort al proprietarilor
din Condominium sau vor fi necesare conform prevederilor legale
privind calitatea si/sau siguranta in constructii sau dispozitiilor
autoritatilor competente.

10. EXECUTAREA LUCRARILOR. GARANTII


15
10.1. Vanzatoarea va edifica Tronsonul si Apartamentul potrivit
Proiectului nr. realizat de catre Westfourth Architecture S.A., in
conformitate cu standardele de siguranta si calitate in constructii
aplicabile pe teritoriul Romaniei.
10.2. Vanzatoarea va transmite Cumparatorului garantiile de care
beneficieaza potrivit prevederilor legale si contractelor incheiate cu
furnizorii si antreprenorii sai. In Contract se vor specifica perioadele
de garantie de care va beneficia Cumparatorul.

11. CESIUNE
11.1. Drept conditie esentiala pentru incheierea prezentului Antecontract,
Cumparatorul nu va putea in nici un moment sa transmita in nici un
fel, total sau partial, drepturile si obligatiile sale ce sunt stabilite in
baza prezentului Contract, decurgand din, sau in legatura cu oricare
dintre acestea, oricarei persoane, decat cu acordul scris al
Vanzatoarei. In cazul incetarii Antecontractului pentru
nerespectarea prezentei clauze penalitatile prevazute la Articolului
6.2. Paragrah 1 litera (b) si Articolului 6.6 Paragraf 2 litera b precum
si prevederile Articolului 7.3 se vor aplica corespunzator.

12. LEGEA APLICABILA


12.1. Legea aplicabila acestui Antecontract este legea romana. Litigiile
aparute in legatura cu incheierea, interpretarea sau executarea
Antecontractului vor fi deduse spre solutionare instantelor romane
de drept comun.

13. FORTA MAJORA


13.1. Nici una dintre Parti nu va fi tinuta raspunzatoare pentru
neindeplinirea totala sau partiala sau pentru executarea cu
intarziere a obligatiilor asumate prin acest Antecontract, daca o
astfel de neindeplinire sau executare cu intarziere a fost
determinata de cazuri de forta majora. Prin caz de forta majora se
intelege orice eveniment imprevizibil si inevitabil, care nu poate fi
controlat de Parti, care a survenit dupa incheierea Antecontractului
si care a impiedicat total sau partial indeplinirea obligatiilor
asumate, cum ar fi, dar fara a fi limitat la razboaie, rebeliuni, tulburari
civile, embargo, greve, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundatii si alte
asemenea calamitati naturale precum si cazul in care sunt depuse actiuni in justitie
privind legalitatea titlului de proprietate a Vanzatoarei asupra Terenului sau inceperea
unor asemenea procese cu scop sicanator impotriva Vanzatoarei.

14. DISPOZITII FINALE


14.1. Numarul de metri patrati aferent Apartamentului si cotelor indivize
pot suferi modificari la intocmirea cadastrului.
16
14.2. Drept conditie esentiala pentru incheierea Contractului, Partile vor
semna Regulamentul Condominiului ce va fi inregistrat la cartea
funciara. In cazul incetarii Antecontractului pentru nerespectarea
prezentei clauze penalitatile prevazute la Articolului 6.2. Paragrah 1
litera (b) si Articolului 6.6 Paragraf 2 litera b precum si prevederile
Articolului 7.3 se vor aplica corespunzator.
14.3. Toate notificarile, scrisorile, cererile sau alte comunicari vor fi
efectuate in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de
primire, in limba romana, si vor fi transmise la adresele prevazute in
preambul. Daca oricare dintre Parti va schimba adresa de
corespondenta, acest lucru va fi transmis prin scrisoare
recomandata celeilalte Parti, sub sanctiunea inopozabilitatii unei
astfel de modificari.
14.4. Acest Antecontract reprezinta intreaga intelegere a Partilor si va
putea fi modificat doar prin act aditional semnat de ambele Parti.
14.5. Cumparatorul declara ca a negociat in mod direct prezentul
Antecontract cu Vanzatoarea si a luat la cunostiinta si a inteles
toate clauzele Antecontractului, fiind de acord in intregime cu
acestea. Prin urmare, Cumparatorul considera ca prevederile Legii
193 / 2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre
comercianti si consumatori nu sunt incalcate prin semnarea
prezentului Antecontract.
14.6. Cumparatorul solicita notarea Antecontractului in Cartea Funciara,
iar Vanzatorul este de acord cu aceasta.
14.7. Urmatoarele Anexe sunt asumate de Parti la incheierea
Antecontractului si fac parte integranta din acesta:

Anexa nr. 1 - Schita si Amplasamentul Apartamentului.


Anexa nr. 2 - Schita si Amplasamentul Locurilor de Parcare
Anexa nr. 3 - Descrierea Generala si Specificatiile Tehnice ale
Condominiului.
Anexa nr. 4 - Regulamentul de Coproprietate al
Condominiului
Anexa nr. 5 - Descrierea serviciilor prestate de Administratorul
Condominiului, S.C. „Building Support Services”S.R.L.
Anexa nr. 6 - Forma Standard a Contractului.
Anexa nr. 7 - Grafic Plati.
Anexa nr. 8 - Formular Detaliere a Finisajelor.
Anexa nr. 9 - Forme Standard Scrisori Alpha Bank Romania SA.

17
Acest Antecontract a fost incheiat astazi 15 decembrie 2006, data
autentificarii, in cinci exemplare originale, cate doua pentru fiecare Parte
si unul pentru Arhiva Notarului Public.

Vanzatoare
S.C. ASMITA GARDENS S.R.L.

___________________

Prin: Anca Birda


Functie : ....

Cumparator
........

18