Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE

---------Subsemnatii AVRAM MARIA, cetăţean român, născuta la data


de 29.07.1948, în Com.Giroc, jud.Timis, cu domiciliul în Com.Giroc,
Str.Gloria, nr.43, jud.Timiş, identificata cu CI seria TM nr.600339,
eliberat de SPCLEP Timişoara la data de 28.05.2007, având CNP
2480729354762; AVRAM ILIE-DAN cetăţean român, născut la data de
18.11.1968, în Mun. Timisoara, jud.Timis, cu domiciliul în Com.Giroc,
Str.Dunarea, nr.31, jud.Timiş, identificat cu CI seria TM nr.516789,
eliberat de SPCLEP Timişoara la data de 21.02.2006, având CNP
1681118354762 si AVRAM ALIN-IOAN cetăţean român, născut la
data de 30.01.1978, în Mun. Timisoara, jud.Timis, cu domiciliul în
Com.Giroc, Str.Gloria, nr.43, jud.Timiş, identificat cu CI seria TM
nr.343992, eliberat de Politia Municipiului Timişoara la data de
06.08.2003, având CNP 1780130350048 in calitate de succesori legali
ai defunctului AVRAM IOAN-ILIE proprietar pentru autorul AVRAM
ILIE al terenului în suprafaţă de 4 ha si 600 mp, nr cadastral 185/6,
parcela 6 situat în perimetrul localitatii Urseni, com. Mosnita Noua,
conform Procesului Verbal de punere in posesie nr.117, eliberat de
Primăria comunei Mosnita Noua,cu vecinatatile Nord DE581/2, Est
A518/6/7, Sud HCn569, Vest A518/6/5, declaram prin prezenta că
vindem terenul mai sus descris d-lui. CARBONARO GIUSEPPE
cetăţean român, născut la data de 24.03.1968, în Italia, jud.Cremona,
cu domiciliul în Sat. Peciu Nou, Com.Peciu Nou, nr.198, jud.Timiş,
identificat cu CI seria TM nr.036663, eliberat de Politia Municipiului
Timişoara la data de 28.10.2004, având CNP 1680324354749 şi că ne
obligam ca până la perfectarea contractului autentic de vânzare-
cumpărare să nu înstrăinam terenul la vreun terţ sau să modificam
orice altă clauză convenită prin
prezentul.-------------------------------------------------------------------------------------
-----------

---------Subsemnatul CARBONARO GIUSEPPE declar prin prezenta că


ma oblig să cumpăr terenul mai sus descris de la vânzătorii AVRAM
MARIA, AVRAM ILIE-DAN si AVRAM ALIN-IOAN la preţul de 25 000
euro ( douazecisicincidemiieuro) pe care ii voi plati la data semnării
actului autentic de vânzare-cumpărare.-----------------------------------------

040508/04.05.2008 dumitrescu
---------Subsemnatii vânzători declaram pe propria raspundere in
conditiile art.292 Cod.Penal ca nu am mai instrainat imobilul altei
persoane, nu l-am ipotecat, gajat sau grevat in vre-un fel de
sarcini.-----------------------------------------------------------------------------------------
---------

---------Subsemnatii vânzători ne obligam să efectuam toate


formalităţile necesare intabulării terenului vândut în cartea funciară a
comunei Mosnita Noua, şi să înstrăinam terenul liber de orice sarcini,
garantându-l pe cumpărător de orice
evicţiune.-----------------------------------------

--------Subsemnatii vânzători suntem de acord ca cumparatorul să


solicite emiterea unei sentinţe judecătoreşti care să ţină loc de act
autentic de vânzare-cumpărare în cazul ivirii unui litigiu între părţi. De
asemenea, subsemnatii vânzători, pentru caz de deces, transmitem
obligaţia de perfectare a contractului de vânzare-cumpărare
moştenitorilor nostrii.--------------
-------Cumpărătorul intră în posesia terenului la data semnării
prezentei, cu dreptul de a culege fructele bunului din acelaşi moment,
şi în deplină proprietate la data semnării actului autentic de vânzare-
cumpărare.----------------------------------------------------------------------------

Redactat si dactilografiat in 6 (sase) exemplare originale si semnate


azi 04.05.2008, în prezenţa av. _____________________ care, verificând
identitatea partilor, consimtamantul, continutul si data în baza art.10
din Statutul profesiei de consilier juridic, a certificat cele cuprinse în
prezenta conventie cu nr.040508/04.05.2008.

Redactat si dactilografiat in 6 (sase) exemplare cu egala valoare


probanta, din care 5 (cinci) se elibereaza partilor, 3 ( trei ) pentru
vanzatori si 2 (doua) pentru cumparator.

Vanzatori
Cumparator

040508/04.05.2008 dumitrescu
AVRAM MARIA
CARBONARO GIUSEPPE

_____________________
_____________________

AVRAM ILIE-DAN

_____________________

AVRAM ALIN-IOAN

_____________________

040508/04.05.2008 dumitrescu

S-ar putea să vă placă și