P. 1
Curriculum Scolar Clasele I-IV

Curriculum Scolar Clasele I-IV

2.0

|Views: 22,599|Likes:
Published by StratanVasile

More info:

Published by: StratanVasile on Oct 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2015

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

CURRICULUMUL NAŢIONAL

CURRICULUM ŞCOLAR CLASELE I - IV

Chişinău, 2010
1

Aprobat: - la şedinţa Consiliului Naţional pentru Curriculum, proces verbal nr. 11 din 30.04.2010; - prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 331 din 12.05.2010. CUPRINS

Cadrul de referinţă al curriculumului şcolar modernizat Repere conceptuale de modernizare a curriculumului şcolar Repere strategice de modernizare a curriculumului şcolar Curriculumul şcolar modernizat pentru învăţămîntul primar Aria curriculară I: Limbă şi Comunicare Limba şi literatura română Aria curriculară II: Matematică şi Ştiinţe Matematică Ştiinţe Aria curriculară III: Educaţie socioumană Istoria Educaţia moral-spirituală Aria curriculară IV: Arte Educaţie muzicală Educaţie plastică Aria curriculară V: Sport Educaţia fizică Aria curriculară VI: Tehnologii Educaţia tehnologică Strategii didactice Strategii de evaluare Bibliografie selectivă

5 6 7 10 13

15 58 78 95 99 104 122

133 146 171 173 175

2

GRUPURILE DE LUCRU PENTRU ELABORAREA ŞI MODERNIZAREA CURRICULUMULUI ŞCOLAR, CLASELE I-IV
Coordonator 2010:

Valentina Gaiciuc, consultant Ministerul Educaţiei 2003 LIMBA ROMÂNĂ Irina Gantea, dr. ped., coordonator Zinaida Galben-Panciuc, cercetător ştiinţific Mariana Marin, dr. ped., cerc. şt., coordonator superior Irina Gantea, dr. ped., conf. univ. Tatiana Niculcea, specialist principal, Ministerul Stepanida Prisăcari–Chiperi, inspector şcolar, Educaţiei grad didactic superior Viorica Goraş–Postică, dr. ped. MATEMATICA Galina Apostol-Ciubară, cercetător ştiinţific Ludmila Ursu, dr. ped., conf. univ., cercetător superior, coordonator ştiinţific, coordonator Aurelia Răileanu, dr. ped., conf. univ. Angela Cutasevici, învăţătoare, grad didactic Maria Braghiş, specialist principal, DGETS, superior mun., Chişinău Tamara Cerbuşcă, învăţătoare, grad didactic I, Nicolae Prodan, dr. şt. fiz. -mat. metodist Valeriu Plîngău, dr. ped., Galina Apostol-Ciubară, cercetător ştiinţific superior ŞTIINŢE Ion Botgros, dr. şt. fiz.-mat., coordonator Zinaida Galben-Panciuc, lector universitar Stela Diaconu, cercetător ştiinţific superior superior, coordonator Svetlana Galben, învăţătoare, grad didactic I Ion Botgros, dr. şt. fiz.-mat. Zinaida Galben-Panciuc, cercetător ştiinţific Stela Diaconu, redactor-şef, revista „Spiriduşii” superior Svetlana Galben, învăţătoare, grad didactic Valentina Haheu, cercetător ştiinţific superior suprerior Aglaida Bolboceanu, dr. psih. ISTORIA Valentina Haheu, cercetător ştiinţific superior, Nicolae Chicuş, doctor în istorie, coordonator coordonator Igor,Şarov doctor în istorie Nina Petrovschi, dr., conf. univ. Nina Petrovschi, doctor Galina Gavriliţă, specialist principal, ME Tatiana Tverdohleb–Nagnibeda, grad didactic Gheorghe Gonţa, prof. univ., dr. hab. superior, şef DGETS Pavel Cerbuşcă, dr. ped. Ion Eremia, doctor habilitat Nicolae Chicuş, dr., conf. univ. Sergiu Musteaţă, doctor în istorie Valeria Cozma, dr., conf. univ. Pavel Cerbuşcă, doctor în pedagogie, cadru didactic, grad didactic superior Nina Uzicov, învăţătoare , grad didactic superior Maia Dobzeu, învăţătoare, grad didactic superior Daniela Buga, învăţătoare, grad didactic superior EDUCAŢIA MUZICALĂ Eugen Coroi, dr. hab., şef direcţie Ministerul Educaţiei, coordonator Ala Stîngă, dr. ped., conf. univ., coordonator Alexandru Borş, dr. în pedagogie Marina Morari, dr. ped., conf. univ. Sergiu Croitoru, dr. conferenţiar Ion Gagim, dr. hab. în pedagogie 3 2010

dr. profesor. conf. specialist principal.univ Ion Boian. grad didactic I EDUCAŢIA MORAL-SPIRITUALĂ Viorica Pălărie.învăţător. coordonator Parascovia Secrieru–Harbuzaru. cercetător Ştefan Bicherschi. specialist principal. doctor în pedagogie. conf. şef secţie. doctor în pedagogie. coordonator Teodor Grimalschi. ped. coordonator Parascovia Secrieru-Harbuzaru. univ.. învăţătoare. cercetător ştiinţific. coordonator Vlad Pâslaru. Sava Panfil. Angela Cara. hab. dr. inspector şcolar. grad didactic superior 4 . Chişinău Aneta Gîlcă. dr. univ. Teodor Grimalschi.. doctor în studiul artelor EDUCAŢIA TEHNOLOGICĂ Antonina Rusu. prof. conf. conf. EDUCAŢIA FIZICĂ Ion Boian. învăţătoare. Educaţiei coordonator Zinaida Ursu. doctor în pedagogie. conf. dr. Ministerul Teodora Hubenco. Departamentul ştiinţific coordonator Tineret şi Sport. ped..ped Antonina Rusu. ped. Ranga Veronica Vitalie Malcoci. univ. conf profesor universitar. dr. cercetător ştiinţific superior. dr. DETS. ME Angela Cara. dr. lector superior Magdalena Mocreac. cerc. grad didactic II Lilia Prisacaru Ion Daghi.. grad didactic I.EDUCAŢIA ARTISTICO-PLASTICĂ Silvia Cojocaru. lector superior Eugen Morei. dr. Tatiana Niculcea. coordonator Sava Panfil. conferenţiar universitar Leonid Hîncu.

numită pedagogia competenţelor şi de activizarea şi intensificarea didacticii funcţionale. al XXlea. Este vorba de o abordare continuă în ştiinţele educaţiei. Aceste influenţe au impulsionat necesitatea modernizării curriculumului şcolar naţional. un „profil de formare european” structurat pe opt domenii de competenţecheie: 5 . utilizarea tehnologiilor avansate de informare şi comunicare în educaţie. • să-şi dezvolte capacităţi şi deprinderi de a utiliza cunoştinţele în situaţii simple. în vederea rezolvării unor probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa reală. Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi conturează. ca domeniu al activităţii sociale. rezolvare de probleme. pentru absolvenţii învăţămîntului obligatoriu. conştientizînd astfel cunoştinţele funcţionale în viziune proprie. mai ales. economice. pe de o parte. acordarea unei autonomii mai mari şcolilor în contextul unor standarde naţionale. este influenţat. Noile abordări vizează formarea la elevi a unui sistem de competenţe necesare pentru continuarea studiilor. care au operat schimbări de descongestionare a obiectivelor şi a conţinuturilor. Pentru ca un elev să-şi formeze o competenţă este nevoie ca el: • să stăpînească un ansamblu de cunoştinţe fundamentale în dependenţă de problema care va trebui rezolvată în final. de factori. acest demers are în vedere asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea cu standardele europene prin formarea domeniilor de competenţe-cheie. plasarea accentului pe învăţare independentă. deprinderi şi atitudini dobîndite de elevi prin învăţare şi mobilizate în contexte specifice de realizare. • să rezolve situaţii semnificative în diverse contexte care prezintă anumite probleme complexe din viaţa cotidiană. creativitate şi educaţie permanentă. Competenţa şcolară este un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe. ci. în perspectivă profesională. din perspectiva nevoilor reale de formare a personalităţii celui educat. evenimente. Noile realităţi şi perspective sociale. În anul 2006 o nouă etapă de dezvoltare curriculară a marcat modificări provizorii. Modernizarea curriculumului şcolar reprezintă o etapă firească a procesului de dezvoltare curriculară . cît şi celui extern: cererea ca sistemul educaţional să vină în întîmpinarea unei naţiuni în contextul globalizării. În acest sens. a vizat optimizarea conţinuturilor şi precizarea finalităţilor educaţionale formulate pe bază de obiective pedagogice. Modernizarea curriculară este determinată. culturale au determinat necesitatea formulării finalităţilor educaţiei nu doar în termeni concreţi şi pragmatici de obiective.componenta centrală a reformei învăţămîntului naţional. • să soluţioneze diverse situaţii-problemă. procese ce pot fi atribuite atît mediului intern. Esenţa Curriculumului bazat pe competenţe nu neagă teoria obiectivelor.CADRUL DE REFERINŢĂ AL CURRICULUMULUI ŞCOLAR MODERNIZAT Învăţămîntul primar REPERE CONCEPTUALE DE MODERNIZARE A CURRICULUMULUI ŞCOLAR Învăţămîntul. manifestînd comportamente/atitudini conform achiziţiilor finale – competenţe. avînd menirea să asigure optimizarea integrării sociale şi. Prima perfecţionare a curricula. Pe de altă parte. de nevoia de a realiza o structură coerentă şi unitară a concepţiei curricula şcolare la nivelul treptelor de învăţămînt primar. începută în anii 90 ai sec. ci vine să intensifice şi să extindă nivelul de cunoaştere. realizînd astfel funcţionalitatea cunoştinţelor. actualmente. adaptate vîrstei elevului şi nivelului cognitiv al acestuia. capacităţi. realizată în anul 2003. menţionînd suprasolicitarea factorului uman – copilul. gimnazial şi liceal. implicarea activă a părinţilor şi a comunităţii locale în viaţa şcolii etc.

 S-a resimţit necesitatea prezentării reperelor conceptuale ale fiecărei discipline într-o concepţie structurală unitară. sistemul de conţinuturi. Competenţe de a învăţa să înveţi 7. sistemul metodologic. în special în manuale şi suporturi didactice. experţi:  În unele cazuri s-a stabilit un nivel sporit al complexităţii materiei predate în raport cu posibilităţile elevilor şi timpul rezervat pentru însuşire. culturale. • Unele carenţe identificate în cadrul evaluării curricula de către elevi. derulat în perioada mai 2009 – aprilie 2010. comportament. transdisciplinaritatea. 6 . a avut următoarele premise: • Durata funcţionării curricula. educaţionale. experţi. 8. părinţi. • Apariţia unor noi cerinţe (sociale. • formularea şi clasificarea problemelor (punctelor forte şi punctelor vulnerabile) identificate în urma analizei rezultatelor evaluării curricula în raport cu următoarele criterii: structura generală a curricula./transdisciplinarităţii vizează: • Amplificarea aspectelor interdisciplinare în cadrul ariilor curriculare. • dezvoltarea experienţelor individuale ale elevilor şi includerea lor în activitatea de instruire activă.) faţă de curriculumul educaţional. Comunicare în limba maternă 2. Competenţa digitală 5. Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii 4. Iniţiativă şi antreprenoriat Sensibilizare şi exprimare culturală REPERE STRATEGICE DE MODERNIZARE A CURRICULUMULUI ŞCOLAR Procesul de modernizare a curriculumului şcolar.. realizarea procesului propriu-zis de modernizare a curriculumului pe discipline a fost precedată de următoarele acţiuni: • analiza riguroasă a rezultatelor evaluării curriculumului pe discipline de către profesori. morale 6. Competenţe interpersonale. manageri.  S-au evidenţiat unele incoerenţe în prezentarea sistemului de obiective în curricula. socializare. Modernizarea curriculumului din perspectiva educaţiei centrate pe elev presupune: • asigurarea dezvoltării şi autodezvoltării elevului în raport cu particularităţile individuale ale acestuia în calitate de subiect al procesului educaţional. • identificarea orientărilor/liniilor directoare ale modernizării curricula pe discpline în raport cu tipologia problemelor. manageri. Modernizarea curriculumului din perspectiva realizării inter. sistemul de obiective.  Practica şcolară a demonstrat supradozarea informaţională a unor conţinuturi curriculare. economice etc. interculturalitatea etc.1. • Apariţia noilor tendinţe în dezvoltarea curriculară pe plan naţional şi cel internaţional. Drept răspuns la premisele înaintate. concepţia disciplinei. elevi. civice. profesori. Comunicare în limbi străine 3. • oferirea fiecărui elev a posibilităţii de a realiza potenţialul propriu în cunoaştere. părinţi.

5. în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC). aplicînd un minimum lexical şi gramatical în limba dată. competenţe antreprenoriale. Competenţe de comunicare într-o limbă străină • Competenţe de a comunica. 7. competenţe de autocunoaştere şi autorealizare. fizic. Idealul educaţional Idealul educaţional al sistemului de învăţămînt curricular la nivelul Legii Învăţămîntului reprezintă un model proiectiv. Competenţe de comunicare în limba maternă/ limba de stat • Competenţe de a aplica abilităţile de bază integratoare în situaţiile de învăţare şi comunicare cotidiană. competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi. competenţe acţional-strategice. 3. factori de decizie educaţionali şi părinţi în cadrul dezbaterilor publice. 9. ştiinţe şi tehnologie. • Competenţe de a acţiona în vederea satisfacerii unor nevoi prin autoformare (stabileşte scopuri şi realizează planuri de învăţare a unor abilităţi). o anticipare ideală ce urmează a fi realizată ca finalitate a acţiunii de lungă durată din perspectiva evoluţiei societăţii în Republica Moldova. competenţe culturale. competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat. 2. Modernizarea curriculumului din perspectiva valorică şi comportamentală presupune: • evidenţierea componentei valorice şi comportamentale/atitudinale a sistemului de competenţe. 8. socio-moral. competenţe interpersonale. 4. Competenţe de învăţare/ de a învăţa să înveţi • Competenţe de a învăţa din surse diverse. profesional. CURRICULUMUL ŞCOLAR MODERNIZAT Curriculumul şcolar modernizat pentru învăţămîntul primar este parte componentă a Curriculumului Naţional modernizat şi reprezintă un document normativ pentru organizarea procesului educaţional în clasele I . 10. 7 .• Includerea subiectelor cross-curriculare în sistemul conţinuturilor. estetic etc. Competenţe-cheie transversale Sistemul de competenţe-cheie transversale pentru sistemul de învăţămînt din Republica Moldova a fost definit pe baza competenţelor-cheie stabilite de Comisia europeană şi a profilului absolventului: 1. civice. În consecinţă. • includerea în sistemul de conţinuturi a unităţilor cu un potenţial valoric adecvat cerinţelor unei societăţi democratice. 6. organizate la nivel naţional. Curriculumul şcolar modernizat a fost supus evaluării de către experţi. Competenţele transdisciplinare pentru treapta primară de învăţămînt Pentru treapta primară a sistemului de învăţămînt din Republica Moldova au fost stabilite competenţele transdisciplinare descendente din sistemul de competenţe-cheie transversale menţionate. competenţe de bază în matematică. interculturale (de a recepta şi a crea valori). cadre didactice. Idealul educativ proiectează integritatea. • Competenţe de a comunica idei şi a concluziona pe baza unui text citit independent. morale. curriculumul a fost precizat şi racordat la obiecţiile şi propunerile constructive expuse. independent şi împreună cu alţii. competenţe digitale. competenţe de comunicare într-o limbă străină. complexitatea şi armonizarea dimensiunilor lui în sensul formării personalităţii în aspect intelectual.IV-a în baza următoarelor concepte-cheie ale politicilor educaţionale naţionale.

Curriculumul disciplinar concretizează principalele opinii moderne de politică educaţională şi cuprinde următoarele componente: o concepţia didactică a disciplinei.Competenţe de bază în matematică. activităţilor în grup şi contactelor cu colegii săi. 8 . clasei. • Competenţe de valorizare a familiei. civice.beneficii” pentru a lua decizii în activitatea cotidiană şi cea de învăţare. La nivelul învăţămîntului primar. în relaţiile cu alte persoane. ţară. a relaţiilor de prietenie. • Competenţe de a respecta diversitatea dorinţelor şi posibilităţilor oamenilor. Competenţe antreprenoriale • Competenţe de analiză a relaţiei „costuri . • Competenţe de iniţiere a jocurilor. o subcompetenţe. • Competenţe de a-şi asuma responsabilitatea faţă de înfăţişarea şi sănătatea sa. Curriculumul disciplinar reprezintă instrumentul didactic şi documentul reglator principal. o administrarea disciplinei. eforturi şi rezultatele activităţii. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare • Competenţe de a manifesta atitudine pozitivă şi încredere în forţele proprii. faţă de obiectele personale. morale • Competenţe de a interacţiona constructiv cu oamenii din jur. Competenţe acţional-strategice • Competenţe de a acţiona conform unui plan în activitatea de învăţare şi odihnă. • Competenţe de autoreflecţie. finalităţile formulate în termeni de competenţe se proiectează a fi formate conform celor două etape specifice: o etapa achiziţiilor fundamentale – clasele I. au un grad înalt de generalitate şi se definesc ca finalităţi ale treptei primare de învăţămînt. • Competenţele specifice disciplinei derivă din idealul educaţional. ştiinţe şi tehnologie • Competenţe de observare. care consemnează oferta educaţională obligatorie a unei anumite discipline pe un parcurs educaţional determinat. şcolii. competenţele-cheie transversale şi competenţele transdisciplinare pentru treapta primară de învăţămînt. o etapa dezvoltării – clasele III. autoevaluare şi autocontrol în activitatea de învăţare. elaborat în baza standardelor educaţionale de competenţă şi de conţinut. • Competenţe de utilizare a diverselor forme de sistematizare şi prezentare a informaţiei. a-şi valoriza propriul popor. IV. recunoaşte drepturile persoanelor reprezentante ale diferitor culturi. Competenţe culturale. o competenţele specifice disciplinei. Competenţe digitale. interculuturale (de a recepta şi a crea valori) • Competenţe de utilizare a mijloacelor artistice pentru autocunoaştere şi autoexprimare. o repartizarea conţinuturilor pe clase şi unităţi de timp. • Competenţe de a stabili legătură între propriile capacităţi. • Competenţe de securitate personală.efect”. II. pe bază de colaborare. • Competenţe de utilizare a operaţiilor matematice de bază şi a proprietăţilor lor pentru a inventa soluţii econome a problemelor în activitatea de învăţare. de utilizare a instrumentelor de măsurare şi de descriere în vederea obţinerii informaţiei despre lumea vie şi nertă. conţinuturi şi activităţi de învăţare-evaluare. a respecta normele de comportament legate de simbolurile Republicii Moldova. în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicare (TIC) • Competenţe de utilizare a resurselor informatice digitale destinate învăţării şi odihnei. • Competenţe de a-şi construi comportamentul său în raport cu natura pe baza cunoaşterii relaţiei „cauză . • Competenţe de a identifica apartenenţa sa naţională. Competenţe interpersonale.

şi îndeplinind nu doar funcţia informativă. . • 9 . operaţionale. Părinţii se pot orienta în baza curricula pentru a urmări şi a-şi ajuta copiii în procesul învăţării disciplinei. prin care. se pot mobiliza subcompetenţele proiectate. modul de viaţă al societăţii. Curricula sînt destinate cadrelor didactice. cu respectarea logicii interne de dezvoltare a conceptelor specifice disciplinei. resursă esenţială a învăţării.să modifice timpul efectiv pentru parcurgerea conţinuturilor. în condiţiile parcurgerii integrale a conţinuturilor obligatorii. cultura naţională şi universală. • Activităţile de învăţare/evaluare constituie exemple recomandate de situaţii semnificative. Autorii de manuale au dreptul: . cantitatea de cunoştinţe nu ar fi aceea care determină calitatea formării şcolare sau a învăţa mai mult nu înseamnă şi a învăţa mai bine. • Conţinuturile – ca formă de reflectare a culturii materiale şi spirituale a umanităţii – reprezintă unităţi de cunoaştere. Conţinuturile se selectează în concordanţă cu structura logică a disciplinei.Subcompetenţele se deduc din competenţele specifice şi le particularizează prin racordare la conţinuturile delimitate pentru fiecare clasă.. Factorii de decizie vor utiliza acest document pentru monitorizarea calităţii procesului educaţional la disciplină. de autoinstruire. vîrsta şi potenţialul copilului. atitudinile sociale şi credinţele religioase etc. Cadrele didactice vor utiliza curricula pentru proiectarea şi realizarea procesului educaţional la disciplina corespunzătoare. în procesul parcurgerii conţinuturilor corespunzătoare. învăţătorul. Modernizarea curricula a mai avut în vedere şi reducerea „supraîncărcării” conţinuturilor curriculare. dar şi cea formativă .să propună o varietate de activităţi de învăţare/evaluare. mijloace prin care se urmăreşte formarea competenţelor preconizate. factorilor de decizie. părinţilor. În premisa realizării competenţelor specifice şi a subcompetenţelor proiectate. dacă nu este afectată logica ştiinţifică sau didactică. optînd pentru tehnici şi metode variate. cercetare şi descoperire independentă şi dirijată. formare de competenţe. or. . Autorii manualelor şi a altor materiale didactice vor respecta integral cerinţele şi recomandările curriculumului în elaborarea conţinuturilor şi activităţilor de învăţare-evaluare. în final. .să grupeze în diverse moduri elementele de conţinut în unităţi de învăţare. Curricula stimulează creativitatea şi libertatea cadrelor didactice.să proiecteze şi să realizeze strategii de predare-învăţare şi evaluare originale.de învăţare prin studiere. interesele şi nevoile lui individuale şi sociale. are dreptul: . în funcţie de specificul resurselor umane şi materiale. autorilor de manuale şi materiale didactice.să schimbe ordinea parcurgerii elementelor de conţinut. funcţionale. autoevaluare şi. Manualele vor fi integrate în concepţia curriculumului fiind accesibile. de stimulare.

principiile de eşalonare a acestuia etc. atitudinea vorbitorului faţă de ascultător şi invers. care. În structura curriculară sînt prevăzute: competenţe specifice. • Structurarea şi competenţa lingvistică (modul în care se formulează din punct de vedere gramatical acest mesaj). Integralizarea disciplinei şcolare Limba şi literatura română presupune interacţiunea şi corelarea elementelor de construcţie a comunicării (unităţi fonologice. Din perspectiva competenţelor–cheie/transversale şi a competenţelor transdisciplinare pentru treapta primară de învăţămînt au fost formulate competenţe specifice substituind obiectivele – cadru. cerinţele principale faţă de elaborarea conţinutului. activităţi de învăţare şi evaluare. Educaţia artistico–plastică etc. gramatică). educaţia lingvistică şi literar-artistică va asigura însuşirea corectă de către elevi a celor trei funcţii stabilite de ştiinţa psiholingvistică: • Conţinutul (ce mesaj trebuie comunicat).ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CONCEPŢIA DIDACTICĂ A DISCIPLINEI Disciplina cu numărul unu în planul-cadru – Limba şi literatura română .spirituală. implicînd funcţiile afectivă. 1 se vizualizează sintetic administrarea disciplinei în care este demonstrată ponderea grilei orare. lectura şi scrierea. Demersul practic al educaţiei lingvistice şi literare în clasele primare este reglementat de principii inter– şi multidisciplinare. în totalitatea lor.. comunicativă.].) [cf Cazacu S. faţă de cele comunicate etc. Astfel. artistic-estetic (literatura. reperate de către disciplinele Limba română (gramatica). • Valoarea psihologică şi motivaţia expunerii (starea emotivă. care profilează şi dezvoltă actualitatea de învăţare a limbii române pe coordonatele lingvistică. fonetică. 10 Statutul disciplinei Aria curriculară Clasa . În Tabelul nr.constituie disciplina de bază care asigură înainte de toate succesul şcolar şi intergitatea socială a şcolarului mic. precum şi dinamica numarului de ore destinate acestei discipline. vorbirea. 1. care sînt reflectate nemijlocit în Standardele de competenţă. Educaţia moral. Citirea şi dezvoltarea vorbirii coerente. pornind de la potenţialul de însuşire a limbii şi literaturii române de către copii şi de la idealul de a educa o personalitate liberă şi creativă a fost elaborată concepţia unei discipline integrate de limba română în clasele I – IV. constituenta ariei curriculare. motivaţională şi atitudinală ale comunicării. Realizarea acestora este posibilă doar pe baza textului literar/nonliterar. Modelul comunicativ–funcţional presupune dezvoltarea integrală a capacităţilor ce vizează cele patru deprinderi: înţelegerea după auz. literar–artistică. Administrarea disciplinei Nr. de ore pe an conţinuturi pe clase Limbă şi I 5 unităţi de 264 de ore • Disciplină comunicare II conţinut în 231 de ore obligatorie III evoluţie de la an 231 de ore IV la an 231 de ore Adaptarea unei noi variante de curriculum Limba şi literatura română la finalităţile educaţiei insistă în continuare asupra extinderii aspectului funcţional–aplicativ şi asupra necesităţii de a se focaliza pe experienţa trăită de copil. formează un complex didactic-educativ unitar şi multifuncţional. Lectura particulară (tainele cărţii) precum şi corelarea cu unele discipline precum Ştiinţe. precum şi echivalenţa proceselor ce definesc exprimarea orală (vorbirea) şi a celor ce definesc exprimarea scrisă (redactarea). conţinuturi ale învăţării. Doar astfel. arte plastice) şi procesele psihologice ale învăţării (limbajul şi comunicarea). Prin aceasta s-a fundamentat teoretic structura disciplinei. Tabel nr. lexicale şi gramaticale). de unităţi de Nr. subcompetenţe. în care se împletesc organic conţinuturile lingvistice (lexic.

(emiterea) reguli comunicare. structurarea şi consolidarea competenţelor cognitive generale. capacităţi. Tabelul nr. inter– şi Structura Educaţia Finalităţi multidisciplinar. citire. 11 . criterii şi principii pedagogice generale şi specifice educaţiei lingvistice şi literare în clasele primare. Secvenţele de conţinut integrează unităţile de învăţare şi sunt semnificative pentru domeniul Limba – Limba ca competenţei specifice şi permitmijloc de subordonarea în evoluţie (ierarhie şi algoritm) a subcompetenţelor. independentă şi creatoare. 1-2. cu deschideri maxime de reuşită şcolară. au un caracter formativ. Componenta conceptuală (teoretică) alcătuită din două componente adaptate didactic: limba cu funcţie instrumentală (însuşirea instrumentarului necesar muncii intelectuale afective şi psihomotorii). Pâslaru Vl. 5. (receptarea ierarhic Limbaşi literare în clasele primare determină competenţele specifice la în mesajului mesajului) Finalităţile educaţiei lingvistice structurate funcţiune prim nivel de concretizare. 1993. scrisul) şi de unităţi de conţinut. B. personalităţi contemporane. Concepţia educaţiei lingvistice şi literare // Limba Română. concepte. formare a trăsăturilor de încadrare într-un context cultural cunoştinţe. Structura paradigmei comunicativ-funcţionale (apud I. prin subiecte prin subiecte ale uneilingvistică. concretizat române (EL/ELA) Atenţionăm că aceste interveniri în programele I-IV de limbă română continuă ascendent dezvoltarea paradigmei comunicativ-funcţionale a disciplinei şi ca studiu integrat. competenţele specifice vizează: • formarea. atitudini) de formare lingvistică şi literar-artistică a elevilor la această vîrstă organizate pe trei fundamente ale disciplinei: Principiile şi pragmatic-socială (practica raţională şi funcţională a • limba cu funcţie denotativă didactic-educative generale limbii). şi specifice disciplinei • limba cu funcţie conotativă (reprezentări culturale şi formarea unui univers afectiv şi atitudinal). • • • III. Concepţia despre deprinderile Concepţia despre limbă şi Subcompetenţele concretizează competenţele specifice în comportamente (cognitive. 2. sistem de Exprimarea Înţelegerea ceea ce validează principiul diviziunii dificultăţilor. din care se deduce teleologia Educaţiei lingvistice şi literar-artistice (EL/ELA). implementare şi dezvoltare [6]. înţelegere şi operativă: structurarea competenţei de Componentade interpretare a universului textual în general şi Obiective în special. a modelelor şi tehnicilor de acţiune individuală. intermediare sau specifice disciplinei. şi ca a specifice complexă exprimate – naţional – universal. Structura paradigmei2 comunicativfuncţionale este reprezentată prin tabelul nr. Conţinutul detaliat poate fi găsit în lucrarea Curriculum şcolar: proiectare. p. O nouă perspectivă în elaborarea programei de limbăFinalităţile învăţării limbii nr. Idealul educaţional.. II. 2.Componenta conceptuală constă în structurarea unui sistem de finalităţi concetrate în subcompetenţe.1 se sistematizează/structurează conţinuturile EL/ELA2. generale generale de Competenţele specifice alemuncă educaţiei lingvistice şi literar-artistice în claseleIII morală abstracte nivelul primare indică asupra intelectuală unui sistem de competenţe (cunoştinţe. Acestea sunt organizate ierarhic în funcţie de complexitate şi potenţialul de cunoaştere al elevilor (apud Clausse şi Minder). se formulează metodologiile specifice EL/ELA. Cincu G. consolidarea competenţelor cognitive (mentale) şi acţionale în ansamblul lor. toate acestea fiind asamblate într-un model teoretic-aplicativ unitar. nr. lectură şi scriere. sînt ierarhizate pe niveluri (clase) şi exprimate în termeni de capacităţi de personalitate (vorbire. afective şi integratoare comunicare psihomotorii). 2. 1995. de abstracţie al celui literar Conţinuturile în baza cărora se vor atinge aceste obiective. trăsături definitorii exprimate capacităţi. care la rîndul său subordonează unor idei. vizînd: • dezvoltarea competenţei comunicative orale şi scrise. Gantea) Componenta reglatoare 1 2 Crişan Al. ascultarea.de metode culturală. La al doilea nivel de concretizare. română // Revista de pedagogie. 126-129. şi ca formare unorcompetenţelor Finalităţile de comunicare.

Continuitatea la nivel de trepte de şcolaritate este respectată în prezentul curriculum. • dezvoltarea interesului iniţial şi trecerea acestuia în interes durabil pentru lectura particulară. realizarea educaţiei literare. 4. ca temelie a educaţiei artistic-estetice. 2. 5. inclusiv a universului afectiv.• performarea raţională a limbii materne: stimularea reflecţiei (gîndirii) active asupra limbii ca sistem şi utilizarea corectă şi nuanţată a acesteia în diverse situaţii de comunicare orală şi scrisă.la activităţile de lectură particulară. începute ca premise în treapta preşcolară şi sedimentate în treapta gimnazială. COMPETENŢELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI 1. Forma de lucru cu cartea pentru copii în clasele I – IV este lecţia de lectură particulară. din perspectiva principiului concentric/spiralat al achiziţiilor de competenţe specifice disciplinei. Perceperea mesajului citit/audiat prin receptarea adecvată a universului emoţional şi estetic al textelor literare şi utilitatea textelor nonliterare. ulterior posesor valorizant al instrumentarului lectoral şi urmăreşte dezideratele: • transferul cunoştinţelor. precum şi a formării culturii generale umaniste. axîndu-se pe scopul educaţiei literar-artistice de formare a cititorului cult. deprinderilor asimilate în clasă . integrînd valorile acestora în axiologia literară şi cea proprie.ore 12 . Manifestarea interesului şi a preferinţelor pentru lectură. precum şi numele autorilor. în funcţie de particularităţile individuale de dezvoltare ale elevilor. operă literară şi obiect cultural. REPARTIZAREA TEMELOR PE CLASE ŞI PE UNITĂŢI DE TIMP Secvenţele de conţinut Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a Anual .suport al lecturii. 3. • • • • • utilizarea eficientă a tehnicilor de lucru cu cartea şi presa periodică pentru copii. exprimarea atitudinii personale faţă de lectură particulară. cunoaşterea celor mai importante opere artistice şi ştiinţifico-populare. Aplicarea conceptelor şi a terminologiei lexicale. Curriculumul modernizat accentuează prin modulul Tainele cărţii (Lectura particulară) cele trei ipostaze didactice ale textului literar . cultivarea conştientă a gustului estetic şi a preferinţelor literare. fonetice. morfologice şi sintactice în structurarea mesajelor comunicative. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare. ţinîndu-se cont de principiile generale ale educaţiei lingvistice şi literar-artistice. Utilizarea scrisului ca tehnică psihomotrică şi ca abilitate de exprimare a gîndurilor.

civice. poate fi schimbată.4 Unităţile de conţinut din cadrul modulului Tainele cărţii vor fi realizate într-un context integrator în toate conţinuturile prevăzute de curriculum.3 Scrierea. constituind o sursă directă de asigurare transdisciplinară. deci flexibilă şi ajustată la propriile motivaţii pedagogice.1 Repartizarea orelor pe secvenţele de conţinut este convenţională. dictarea. iar în cele din urmă supuse încercărilor individuale.B. bazate pe propriile căutări ale elevilor. 13 .. independente.B.2 Dezvoltarea competenţelor în învăţămîntul primar va ţine cont de principiul evolutiv (de la clasă la clasă) şi va asigura achiziţia acestora în mod treptat: ghidat de învăţător. ajustat la condiţiile lucrului în grupuri mici. în cadrul aceleiaşi clase. N. Ordinea secvenţelor. transcrierea. N. fără a fi supusă evaluărilor finale.Total: 264 Comunicare orală 30 Comunicarea scrisă: • • Lectura Scrisul Total: 231 30 Total: 231 24 Total: 231 30 116 102 16 85 86 30 96 81 30 85 86 30 Tainele cărţii Elemente de construcţie a comunicării Conţinutul acestei teme se va repartiza în cadrul celor 4 secvenţe de conţinut N.B. mari. N. morale etc. externe. sînt instrumentele ce asigură dezvoltarea competenţei de scriere corectă şi se folosesc în cadrul fiecărei lecţii de limba şi literatura română.B. dacă nu este afectată logica ştiinţifică sau didactică. precum şi unităţile de conţinut ce prevăd ortografia şi punctuaţia. avînd ca impact îmbogăţirea valorilor naţionale. stimulîndu-se preferinţele de lectură.

Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare. Sesizarea la auz a propoziţiilor corecte din punct de vedere gramatical. prin argumentarea unor cuvinte. vorbim. • Moduri în care comunicăm (scriere. 1. jocuri dramatice. vorbire. cu accent pe pronunţia corectă. N. o rugăminte. povestim şi manifestăm interes pentru carte). propoziţii. • însuşiri. Activităţi de recunoaştere a formelor de comunicare. Demonstrarea înţelegerii sensului propoziţiilor care exprimă o întrebare.4. Opere literare pentru audiere . Comunicarea orală Comunicarea verbală schimb de informaţii între oameni. acţiuni.5. exerciţii pentru dezvoltarea atenţiei auditive. convorbiri ce evidenţiază scopul propoziţiilor. afirmative. Sesizarea cuvîntului ca grup de sunete şi ca sens.1. evaluare iniţială în scopul de a diagnostica nivelul de pregătire a copilului pentru şcoală (după 1-2 săptămîni). de păpuşi. frămîntări de limbă.10. Activităţi de învăţare şi Subcompetenţe Conţinuturi evaluare (recomandate) Comunicarea orală: înţelegerea după auz şi vorbirea. exerciţii de construire a propoziţiilor în baza ilustraţiilor (din carte sau suplimentar). • •Cuvîntul. Sesizarea cuvîntului şi a propoziţiei ca elemente esenţiale în comunicarea între oameni. • • • 1. . 1. comunicăm expresiv).11. •Cuvîntul şi propoziţia – elemente de • bază ale comunicării. exerciţii de reglare a tonului. un sfat etc. Reproducerea unor fragmente din poveştile ascultate. exclamative. legate de o situaţie creată. 1. exerciţii de ascultare şi înţelegere a subiectului textului audiat. interogative. SUBCOMPETENŢE. 1. exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini. 1.6.9.la alegerea autorilor de manuale şi a învăţătorului. Jocuri literare. Pronunţarea clară a cuvintelor şi a propoziţiilor în comunicare.2. 1. exerciţii de alcătuire a unor enunţuri. 1. pregătindu-i pentru însuşirea mai lesne a sunetelor alfabetului şi pronunţarea corectă a consoanelor sprijinite de vocale. Înţelesul/sensul. de răsfoire corectă a cărţilor. • Cartea în viaţa noastră (ascultăm. • • • • • • 1. de imagini. Utilizarea semnelor convenţionale (vocala .8. 1. UNITĂŢI DE CONŢINUT. Secvenţă de conţinut: Cunoaşterea şi înţelegerea componenţilor structurali ai diverselor tipuri de comunicare. Delimitarea comunicării orale de cea scrisă. utilizarea teatrelor de jucării. Prezentarea grafică a cuvintelor în propoziţie. intensităţii şi a vitezei vorbirii. Componenţa sonoră a cuvîntului. activităţi familiare copiilor.COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI. 1. Demonstrarea înţelegerii mesajului audiat prin formularea răspunsurilor la întrebări. •Propoziţia.consoana) la analiza sonoră a cuvîntului.B. analiza cuvintelor din propoziţii. •Cuvinte care denumesc obiecte. 14 • •Semnificaţia propoziţiilor: enunţiative. de contemplare a imaginilor din cărţile ilustrate pentru copii. imagine).3. exerciţii de ascultare a textelor literare. Premise ale citit-scrisului (începute în perioada preşcolară) • Omul şi comunicarea (ascultăm şi înţelegem. a cuvîntului ca elemente principale ale comunicării. Sesizarea deosebirii dintre cuvînt şi propoziţie în contextul comunicativ. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ŞI EVALUARE CLASA I Competenţă specifică: 1. folosind cuvinte date. exerciţii de dicţie.7. analiza sonoră a cuvintelor. exerciţii de prezentare a unor obiecte. clară şi prezentarea lor grafică. de memorizare.

exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri cu referinţă la textul şi imaginile care-1 însoţesc. preferă/nu preferă). 2. 15 • Reproduceri ghidate a unor fragmente de text. b. exerciţii de exemplificare a cuvintelor ce conţin sunetul nou şi grupurile de litere. exerciţii de observare a cărtii. Secvenţa de conţinut: a. ghi. 2.4. sintetizarea treptată a literelor în silabe. • Citirea propoziţiilor. jocuri de rol. che. a silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în propoziţii.7. • Personajul literar şi faptele sale. Deosebirea ghidată a unui text în proză de unul în versuri. • Grupurile de litere: ce. vers (fără definire. Percepţia textului literar şi valorificarea vocabularului textual.6. Citirea textului. • Valoarea textului literar: învăţătura.9. • Textul şi imaginea. • Textul–poezie: strofă. Identificarea literelor. 2. Lectura textelor narative şi în versuri.3.Competenţă specifică: 2. cuvinte şi a enunţurilor în textul tipărit şi în textul scris de mînă. Perceperea mesajului citit/audiat prin receptarea adecvată a universului emoţional şi estetic al textelor literare şi utilitatea textelor nonliterare. Norme de pronunţie a sunetelor numai în silabe şi în cuvinte. Memorarea şi recitarea ei • • • • • • • • • • 2. • Textul. activităţi de caracterizare a personajelor literare după faptele sale: diagrama Venn. emoţiile trăite (acceptă/nu acceptă. a grupurilor de litere. • • • • • 2. exerciţii pentru lărgirea cîmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. la nivel de observare şi identificare). exerciţii de exemplificare a cuvintelor monosilabice şi din două silabe. ge. Identificarea în diverse contexte a Exersarea în însuşirea literelor mari şi mici şi sintetizarea concomitentă în silabe şi cuvinte. • Citirea cuvintelor. exerciţii de apreciere a faptelor unor personaje din textele citite sau povestite. Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) Comunicarea scrisă: lectura şi scrisul Lectura • Alfabetul: sunetele şi literele – corespondenţa dintre ele. 2. silabe. . exerciţii de lectură a imaginilor (primele reacţii. susţine/nu susţine. • Poezia. exerciţii de citire selectivă în comparaţie cu o imagine sau cu scopul indicat de învăţător. Aprecierea personajelor după faptele descrise în text. 2. ghicitori. 2. conferinţă de presă simulată. graficul T. • Citirea silabisită. Analiza sonoră. exerciţii de reflecţie asupra valorilor. de orientare în pagină. Recitarea poeziilor propuse şi a celor alese la dorinţă. chi. situaţia în timp etc. exerciţii de ilustrare grafică a fragmentelor de text. de sus în jos). exerciţii de identificare ghidată a tematicii textului literar. gi. a personajelor. situaţia în spaţiu.2.. de acord/ nu este de acord.8. linia valorii etc. Citirea corectă şi conştientă respectînd norme de pronunţie a sunetelor şi a grupurilor de litere numai în silabe şi cuvinte. Identificarea în context a cuvintelor necunoscute şi înţelegerea sensului acestora.1. Aprecierea / atitudinea cititorului faţă de cele descrise. experimente imaginative. ci. memorări de poezii mici. tematica. Conştientizarea procesului de formare a cititului: citirea corectă. 2. x [gz. • Cuvintele. exerciţii de explorare a emoţiilor şi a sentimentelor redate de textul literar.5. • Atitudinea / opinia faţă de comportamentul personajelor descrise în textele citite (dirijat).10. oa. • Literele mici şi mari de tipar. cs]. proverbe. ghe. discuţii despre preferinţe în textul literar. 2. de respectare a direcţiilor de citire (de la stînga la dreapta.). Identificarea unor imagini la textul/ fragmentul citit şi analiza prin comparare.

16 .

puncte. • exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte. • Ortografia cuvintelor ce conţin gramaticale. izolat şi combinate în silabe vocale şi consoane. Poziţia corectă a • exerciţii de scriere a unor elemente grafice înclinării şi a aspectului îngrijit. semnul Ortografia şi punctuaţia • exerciţii-jocuri de stabilire a acordurilor întrebării. ghe. cunoaşterea regulilor).2. Utilizarea majusculei la începutul un text. semiovale.9. un). bucle. exclamative. propoziţii N. x. cuvinte. persoane. bastonate. Noţiunile lingvistice nu vor fi definite. Ortografia. • exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. ci.5. Sesizarea literelor: mici şi mari. che. Utilizarea conştientă a semnelor de • Majuscula la început de propoziţie şi la punctuaţie. Punctuaţia. 3. transcrieri. virgula. exerciţii de ordonare corectă a terminologie). a caietului. Scrierea unor propoziţii alcătuite pe înceapă. Secvenţa de conţinut: Scrisul. baza ilustraţiilor şi prezentarea lor dată. exerciţii de adaptare a poziţiei corecte uniformă. grupuri de litere (în limita gi. • Igiena scrisului. â. silabe. na). completarea de rebusuri. mărimea lor. • exerciţii de distingere a sunetului iniţial. dictări de cuvinte şi 3. înclinaţia etc. cuvintelor şi a propoziţiilor. a unor propoziţii enunţiative şi punctul (•) şi semnul întrebării (?). interogative. silabe. exerciţii de scriere a literelor. obiecte. 15 cuvinte. însuşiri şi denumesc • jocuri de identificare a poziţiei silabelor în cuvînt. Utilizarea conştientă a semnelor de cuvintelor într-o propoziţie. la prenume şi nume de • Semnele de punctuaţie la propoziţii: substantive proprii.) 3. semnului standardelor de conţinut). ovale. care să faciliteze scrierea literelor şi 3. lizibilă. • exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie întrprenumele şi numele de persoane. fără (dată.8. a mîinii. pregătitoare. şi comode pentru scris. aspectul îngrijit.1.7. scrise. omonime. exerciţii de alcătuire de propoziţii 3. a unor propoziţii interogative. chi. zale. propoziţii cuvintelor în silabe (doar intuitiv. formarea silabelor. folosind cuvinte date. corespondenţa dintre • Literele mari şi mici ale alfabetului silabelor. • colaborări democratice în cadrul activităţilor de grup în iniţierea unor activităţi. grafică. ce arată acţiuni. Pentru dictare se vor utiliza litere. să conţină sau să se sfîrşească cu o silabă propoziţii din 2-3 cuvinte cunoscute.B. ge. jocuri distractive pe baza unui plan elaborat în grup. Utilizarea scrisului ca tehnică psihomotrică şi ca abilitate de exprimare a gîndurilor. alineat). şi texte mici).3.max. sensul. deschise (ma. mînă şi de tipar. Respectarea corectitudinii de scriere în respectînd forma. • Scrierea propoziţiilor enunţiative şi interogative (fără referire la • exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. 3. • exerciţii de folosire a punctului. întrebării şi a scrierii cu majusculă. • Lucrări scrise: copieri. cu păstrarea spaţiului. Despărţirea • exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului dictărilor (de silabe. . Scrierea corectă a cuvintelor cu grupurile de litere (ce. lucrîndu-se cu acestea în mod intuitiv (nu se vor folosi noţiuni de genul sinonime. corpului. exerciţii de copiere/transcriere a unor propoziţiei.4. ghi) şi cuvintele cu î.6. Scrierea din memorie a unor cuvinte Contexte de realizare: propoziţii. Utilizarea eficientă a scrisului ca • noduleţe). de scriere încontinuu. 3. 3. substantiv propriu Regulile scrisului: spaţiul. final sau cuvinte şi propoziţii (enunţiative şi din interiorul unei silabe/cuvînt care schimbă 17 interogative) . tehnică motorică: scrierea corectă. Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) Scrisul • Exerciţii de scriere antonime. exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să dictări de litere. 3. cuvinte. punctuaţie (punctul. Nu se vor utiliza texte în procesul scrierii. scrierea cu majusculă). enunţiative. a elementelor grafice (linii. închise (am.Competenţă specifică: 3. procesul copierii/transcrierii şi a • Scrierea cuvintelor.

18 .

19 .

exerciţii de înţelegere a sensului cuvintelor (importanţa şi utilizarea lor). obiecte (fiinţe. Părţile de propoziţie. Combinarea consoanelor şi a vocalelor în silabe şi pronunţarea corectă a lor. Selectarea din texte sau enunţurile propuse a cuvintelor cu sens asemănător şi opus. • 20 Sintaxa • Propoziţia dezvoltată simplă şi (din 3-4 propoziţia • cuvinte).6. N. fenomene ale naturii). Contextualizarea practică în formă scrisă va repera posedarea conceptelor morfologice.B. Sesizarea proceedelor de despărţire a cuvintelor în silabe.7.1. recunoaşterea şi gruparea lor. exersări cu literele. după indicaţii. • Silaba. Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) Elemente de comunicării 4. opus (în mod intuitiv). Morfologia exerciţii de identificare a cuvintelor ce denumesc: acţiuni. exersări practice în recunoaşterea şi înţelegerea nuanţelor ce deosebesc rolul lexical şi practic al cuvintelor morfologice. tare. 4. Fonetica. Elementele de morfologie vor fi abordate în mod intuitiv. fu. • Vocalele şi consoanele. cu – nu. Părţile de vorbire. fenomene ale naturii). • Rostirea corectă a consoanelor luînd ca sprijin orice vocală: ca – ac. Pronunţarea corectă a consoanelor sprijinite de diverse vocale. 4./sunetele alfabetului şi însemnătatea lor pentru lectură şi scriere. lu. Identificarea corectă a consoanelor. construcţie a • • • • • Exersări cu transformarea de sens a cuvintelor. Secvenţa de conţinut: Lexicul. Alfabetul limbii române. 4. a vocalelor şi a silabelor în cuvinte. • Citirea corectă a literelor din alfabet. exerciţii de lectură a imaginilor prin identificarea obiectelor. Aplicarea conceptelor şi a terminologiei lexicale. Sintaxa va fi supusă achiziţiei cognitive şi practice în procesele de comunicare. exersări despre rolul/importanţa propoziţiilor în comunicare. fără terminologie ştiinţifică doar în clasele I şi a II-a. Conţinutul dat al disciplinei Limba şi literatura română este desemnat ca „Elemente de construcţie a comunicării” şi este transversal conţinuturilor educaţiei lingvistice şi literar-artistice în clasele primare. lucruri.Competenţă specifică: 4. însuşiri (în procesul comunicării şi în contexte concrete). exerciţii de despărţire a cuvintelor pe silabe. Despărţirea cuvintelor în silabe (intuitiv).2. în ritm stacato şi prelungit. Identificarea cuvintelor ce denumesc: acţiuni. acţiunilor. jocuri pentru fixarea rostirii corecte a consoanelor luînd ca sprijin orice vocală. obiecte (fiinţe. însuşiri (în procesul comunicării şi în contexte concrete). alcătuirea lor corectă din punct de 4. lucruri. 4. morfologice şi sintactice în structurarea mesajelor comunicative. lucruri. Identificarea tipurilor de propoziţii şi aplicarea semnelor de punctuaţie în diferite contexte (în limita standardelor . în şoaptă.5. fonetice.3. dimensiuni. Fonetica • Sunetul şi litera – corespondenţa. Lexicul • Sensul cuvintelor: asemănător.4. • Componenţa sonoră a cuvîntului (în • afara cuvintelor ce conţin grupurile de • litere numite mai sus).). exerciţii de imitare a sunetelor din natură şi pronunţie de onomatopee. • • Cuvinte ce denumesc: acţiuni. aceloraşi obiecte ce exprimă însuşiri diferite (culori. fenomene ale naturii). 4. volum etc. obiecte (fiinţe. Fonetica şi elementele de fonetică vor fi explorate la formarea cititului şi a scrisului.

21 .

1. despre poveşti. adecvate vîrstei. • activităţi de selectare din cărţile citite cîte 1-2 opere (povestioare.4. • exerciţii de deosebire a cărţilor scrise în proză. Exprimarea opiniilor şi a atitudinilor proprii faţă de cele citite. Manifestarea preferinţei de a citi texte literare/cărţi de diferite specii. 5. ghicitori. memorări de versuri.Competenţă specifică: 5. exerciţii de orientare a preferinţelor de lectură prin ceea ce i-a atras atenţia sau pentru scopul urmărit. exerciţii de a deosebi cărţile după forma lor. despre biblioteci. poezii. cărţi de poveşti şi ghicitori. cuprinsul şi rolul lor. • dialoguri despre cărţi. despre animale. Secvenţă de conţinut: Tainele cărţii. a ghicitorilor. Sesizarea conţinutului emotiv al textului/cărţii citite în timpul audierii acestuia/acestetia. a proverbelor. Subcompetenţe Conţinuturi Tainele cărţii 5. exerciţii de identificare a componentelor obligatorii de pe coperta finală. personaje din texte cunoscute.. • Cartea. • Impresii despre carte. 5.). • • • • Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) Exerciţii de demonstrare a înţelegerii celor ascultate prin răspunsuri la întrebări şi comentarea unor ilustraţii.3. activităţi de prezentare a componentelor obligatorii de pe coperta iniţială. Componentele cărţii: coperta (titlul şi autorul cărţii). în versuri. Folosirea unor tehnici/ strategii de lucru cu textul/ cartea. dramatizări. • Preferinţe de cărţi (de ex. exerciţii de prezentare a unor cărţi citite în particular. filele cu text. 22 .2. despre copii etc. jocuri distractive) pentru a le prezenta la orele de limba română. ora poveştilor. imaginile. • situaţii de comparare a propriei opinii cu cea a colegilor. a frămîntărilor de limbă etc. • ora cărţii. exerciţii de iniţiere în citirea unor cărţi pentru copii. 5. • Lectura expresivă a poeziilor. librării etc. Manifestarea interesului şi a preferinţelor pentru lectură.

tot ai mamă? Elena Farago „Bondarul leneş” Ion Druţă „Mama” Anatol Ciocanu „La Nistru” Grigore Vieru „Mama” Ştefan Tudor „Rădăcinile” Bucur Milescu „Maimuţa nepricepută” Victor Prohin „De ce are girafa gîtul lung” Ana Manole „Mămica şi pîinica” Elvira Creţu „Povestea Mărioarei” Ion Creangă „Mere putrede şi mere bune” Nicolae Esinencu „Bună dimineaţa” Nicolae Savostin „Omul bun” Anton Pann „Povestea vorbei” Folclor „Doi fraţi” Iuliu Cîrchelan „Puiul” Nicolae Dabija „În satul bunicilor” Mihai Eminescu „Ce te legeni. ” Grigore Vieru „Flori-ceasornic” Traian Dorz „Învaţă tu. ţinînd cont de situaţia de facto în bibliotecile personale şi locale. însă e bine să fie apropiată de tematica lecturii din clasă pentru a realiza legături tematice. comparaţii şi extensii valorice. Atenţionăm că nu vom orienta elevii spre un anumit număr de cărţi citite pe an.LECTURĂ RECOMANDATĂ Notă: Tematica lecturii particulare este de obicei liberă. iarbă. . Ion Creangă „Punguţa cu doi bani” Constantin Dragomir „Cartea” Ion Creangă „Capra cu trei iezi” Petru Cărare „Legea politeţei” Demostene Botez „Toamna” Angela Chicu „Dimineaţa” Spiridon Vangheli „Guguţă” Liviu Deleanu „Fii ordonat” Ion Druţă „Trofimaş se găteşte de şcoală” Anatol Ciocanu „Hai. . Lista recomandată mai jos este flexibilă şi constituie un reper de orientare. copile” Florin Costinescu „Să-nvăţăm de la furnici” Grigore Vieru „Albinuţa” Costache Ioanid”Oameni buni” Radion Cucereanu „Şcoala ciorilor” Vinciu Gafiţă „Supărarea Mărioarei” Poveste populară română „Ulciorul cu Elena Farago „De ziua mamei” galbeni” Valeria Boiculesi „E ziua ta” Poveste populară rusă „Lupul şi capra” Vasile Romanciuc „Ciocîrlia” Esop „Cîinele” (fabulă) Folclor „Cearta nu aduce folos” Poveste populară română „Morarul” Folclor „Fata cea harnică” Ariadna Şalari „Ploaia” Vasile Suhomlinski „Furnica stăruitoare” Grigore Vieru „Noapte bună!” Lev Tolstoi „Iepurele şi ariciul” Ion Vieru „Cuptorul” Constantin Uşinski „Cele dintîi raze” Gheorghe Gheorghiu „Buchetul de flori 23 . ploiţă” Grigore Vieru „Frumoasă-i limba noastră” Ada Zaporojanu „Mi-i dor de bunicuţa” Vladimir Beşleagă „Moldova mea” Spiridon Vangheli „Scrînciobul lui Guguţă” Grigore Vieru „Plaiul meu” Anatol Ciocanu „Tot pe drum şi pe ninsoare” Spiridon Vangheli „Buchiile lui Ion Creangă” Ada Zaporojanu „Gustul fulgilor de nea” Mihai Eminescu „Revedere” Spiridon Vangheli „Urătorii” Folclor „Vocea tare şi şoapta” Octavian Goga „Crăciunul copiilor” Folclor „Culorile bobiţelor de poamă” Arcadie Suceveanu „Bal mascat” Ştefan Tudor „Strămoşii” Constantin Dragomir „Plăcinţele cu bucluc” Lev Tolstoi „Doi prieteni” Dumitru Matcovschi „Creionul roşu” Grigore Vieru „Zilele săptămînii” Nicolae Dabija „În satul bunicilor” Leonida Lari „Pîinea” Snoava „Păcală şi Tîndală” Spiridon Vangheli „Banca lui Guguţă” Snoava „Păcală şi colţunaşii” Constantin Dragomir „Omul harnic” Elena Farago „Doi fraţi cuminţi” Dumitru Matcovschi „Patrie” Spiridon Vangheli „Primăvara” Vasile Romanciuc „Moldova” Folclor „Baba Dochia” Vladimir Rusnac „Dragu mi-i să cînt” Ştefan Iosif „Cîntec de primăvară” Grigore Vieru „Cîte litere ştii” Grigore Vieru „Tu.

Chişinău: Editura Epigraf. O poveste care se vrea nu doar citită. / Selectare şi adaptare: Ala Bujor. ci şi scrisa. 2008. Fraţii Grimm. Charles Perrault. Tărîmul literelor. Chişinău: Editura pentru copii Guguţă. 2004. Chişinău: Editura Epigraf. 7. Albă-ca-Zăpada. Din colecţia Cărţile copilăriei. Din colecţia Cărţile copilăriei. Frăţior şi surioară. 2004. Fraţii Grimm. 2004. Piele-de-măgar. Hans Cristian Andersen. Cărţi din literatura pentru copii: Spiridon Vangheli. 2004. Carte de citire şi gîndire. 2006. 2004. 4. 8. Cenuşăreasa. 2. Din colecţia Cărţile copilăriei. Chişinău: Editura Epigraf. Chişinău: Editura Epigraf. 3.1. 6. 5. Din colecţia Cărţile copilăriei. Charles Perrault. 2009. 24 . Chişinău: Editura Epigraf. Cartea 1. Bobocelul cel urît. Aventura unei gogoaşe. Chişinău: Editura Epigraf. Din colecţia Cărţile copilăriei. Prima mea carte de lectură: povestioare. Chişinău: Editura Epigraf.

CLASA A II-A Competenţă specifică: 1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare. Secvenţă de conţinut: Cunoaşterea şi înţelegerea componenţilor structurali ai diverselor tipuri de comunicare. Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) 1.1. Sesizarea cuvîntului şi a Comunicarea orală: înţelegerea după auz şi • Exersări de percepere la auz a sunetelor propoziţiei ca elemente esenţiale în vorbirea. cuvintelor analizate şi de înţelegere a comunicarea între oameni. sensului lor adecvat; Comunicarea verbală – schimb de informaţii între 1.2. Alcătuirea propoziţiilor /enunţurilor oameni (Actualizare). • exerciţii de clasificare a cuvintelor după cu diferitele sensuri ale cuvintelor înţelesul lor (denumesc obiecte, acţiuni, Situaţii de comunicare: cuvîntul şi propoziţia – ce denumesc obiecte, acţiuni, însuşiri) şi de a le utiliza în alcătuirea elemente de bază ale comunicării verbale. însuşiri. propoziţiilor simple şi dezvoltate; 1.3. Sesizarea la auz a corectitudinii • exerciţii de structurare a propoziţiei, • Cuvîntul - grup de sunete cu un înţeles. gramaticale a propoziţiilor (acordul evidenţiindu-se raportul dintre ea şi • Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe. între cuvinte şi accentuarea cuvîntul separat; corectă). • exersări practice cu tipurile de propoziţii • Cuvinte care denumesc obiecte, acţiuni, 1.4. Utilizarea corectă a cuvintelor şi a (fără a folosi terminologia lor), cu scopul însuşiri. Semnificaţia lor în vorbire. propoziţiilor în discuţiile cotidiene de a indica / a simţi rolul lor în schimbarea Identificarea în diferite contexte orale. şi în reproducerea unor informaţii. conţinutului: afirmaţie, negaţie, 1.5. Manifestarea dorinţei/interesului de • Propoziţia simplă, propoziţia dezvoltată; interogaţie; afirmativă, negativă. a alcătui propoziţii despre • aplicaţii pe baza imaginilor, presupuneri satul/oraşul, despre colegii de clasă N.B. (fără terminologie, intuitiv) de conţinut, descoperirea exprimării indicînd aspectul pozitiv al lor. comunicative în diferse situaţii: propoziţii, • Propoziţiile după scopul comunicării: verbalizare coerentă, folosind informaţii enunţiativă, interogativă, exclamativă şi din diferite domenii; semnele de punctuaţie respective. • exerciţii de denumire a acţiunilor, • Intonarea corectă a propoziţiei. însuşirilor, a lucrurilor pe baza imaginilor, în comunicarea curentă precum şi în contexte lingvistice (text, propoziţii, enunţuri);

1.6. Adaptarea comunicării la interlocutor sau la o situaţie de comunicare. 1.7. Identificarea componentelor unui dialog prin conştientizarea formei: întrebare – răspuns. 1.8. Adresarea întrebărilor pentru interlocutori în dependenţă de statut şi vîrste diferite, aplicînd formulele de permisiune şi solicitare din eticheta comunicării. 1.9. Utilizarea eficientă a dialogului în diferite situaţii cotidiene. 1.10. Interpretarea relaţiilor dintre faptele relatate, ţinînd cont şi de succesiunea desfăşurării subiectului. 1.11. Ordonarea ideilor într-o relatare a unor conţinuturi cunoscute, în mod ghidat sau pe baza reperelor propuse. 1.12. Prezentarea succintă a unor informaţii culese, după preferinţe, din cărţile citite independent. 1.13. Expunerea informaţiei despre identitatea personală (nume, prenume, vîrstă, domiciliu, pasiuni, părinţi). 1.14. Clasificarea cuvintelor ce denumesc obiecte descrise după aceeaşi formă sau culoare, dimensiune etc.

Diversitatea actelor de comunicare Comunicarea dialogată • Componentele receptor. dialogului: emiţător,

• Organizarea dialogului simplu: întrebare – răspuns. • Linia de dialog. • Formule ca unităţi de comunicare utilizate în dialog (actualizare). • Eticheta comunicării. Formule de salut, de adresare, de mulţumire (actualizare). • Formule de permisiune şi solicitare. Comunicarea monologată • • Consecutivitatea ideilor într-o naraţiune. Relatarea unor conţinuturi (evenimente, întîmplări, povestioare, informaţii alcătuite după un şir de ilustraţii, benzi desenate inventate, culese din cărţi sau presa periodică pentru copii). • • •

Comunicarea descriptivă • Descrieri / caracterizări de personaje, plante, animale (cu sau fără repere). Comunicarea nonverbală 26

exerciţii de antrenare a însuşirii conştiente a componentelor unui dialog şi de priceperii de a formula întrebări şi răspunsuri; activităţi de combinare şi stabilire a relaţiilor dintre formulele dialogului şi eticheta comunicării, justificînd utilizarea lor ca normă a comportamentului corect / civilizat (a şti să demonstrezi cine eşti tu); exerciţii de completare a unor dialoguri: se propune întrebarea şi se solicită răspunsul şi invers; urmărindu-se regula „adaptarea comunicării la interlocutor” (în comun şi pe grupe mici); exersări de relatare / povestire consecutivă a conţinutului cu încercări de formulare corectă a începutului, încheierii, folosind schema logică de repere (cine? ce? cînd? unde? etc.); exerciţii practice cu scopul de a dezvolta interesul elevilor de a se transpune în rolul personajelor reale şi imaginative pentru a reda prin voce intensitatea, timbru, gesturi, mimică şi semnale caracterul lor: bunătatea, vitejia, dragostea etc.; exerciţii de a-i învăţa pe elevi să culeagă din cărţile şi mass-media pentru copii texte pe anumită temă, jocuri didactice pentru a le prezenta la lecţiile de limbă romţnă, matematică, ştiinţe etc. exersări în conştientizarea procesului de descriere a obiectelor propuse, bazîndu-se şi pe cunoştinţele acumulate în clasa I şi adăugînd şi alţi parametri;

1.15. Descrierea ghidată a obiectelor, a personajelor pe baza faptelor sesizate în context sau a reperelor propuse. 1.16. Utilizarea corectă/civilizată a elementelor comunicării nonverbale: mimică, gest, semnale, semne etc. 1.17. Aplicarea în situaţii reale sau modelate a combinării elementelor nonverbale cu cele verbale.

• Gestul, mimica, unele semnale ale serviciilor: urgenţa medicală, pompieri, poliţie; semnele rutiere, afişe informaţionale etc. • Ajustarea elementelor comunicarea verbală. nonverbale la

• •

• •

exersări de caracterizare a personajelor după faptele descrise (numai în colectiv sau în grupuri mici); exerciţii de însuşire a conceptului de comunicare nonverbală, a felurilor acestora şi a utilizării eficiente în comunicarea dintre oameni; exersări de ajustare a elementelor de comunicare nonverbale la cea verbală; exersări de conştientizare a mesajului exprimat numai prin elementele comunicării nonverbale şi elaborarea/ demonstrarea unor noi forme de conţinut în faţa colegilor din clasă.

Competenţă specifică: 2. Perceperea mesajului citit/audiat prin receptarea adecvată a universului emoţional şi estetic al textelor literare şi utilitatea textelor nonliterare. Secvenţa de conţinut: a. Lectura textelor narative şi în versuri. b. Receptarea textului literar şi valorificarea vocabularului textual. Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) II. Comunicarea scrisă: lectura şi scrisul • Exerciţii de extindere treptată a cîmpului Lectura vizual; 2.1. Utilizarea eficientă a tehnicilor de • Lectura corectă, conştientă şi fluidă. • tehnici de intensificare a vitezei prin lectură corectă, conştientă şi fluidă • Cîmpul vizual (extindere), viteza citirii automatizarea ritmului citirii; în scopul extinderii cîmpului vizual, (intensificare şi automatizare), ritmul citirii. a vitezei şi a ritmului de citire. lectura alineatelor, a cuvintelor noi, a 2.2. Delimitarea ghidată a • Textul. Componentele textului: titlul, • descrierilor etc.; componentelor textului literar în autorul, conţinutul propriu-zis. scopul înţelegerii conţinutului ca un • exerciţii de lectură a imaginilor aferente • Textul literar: alineatul şi semnificaţia lui. tot întreg. textului literar; 2.3. Perceperea celor două semnificaţii 27

Exprimarea sensibilităţii esteticoliterare prin lectura. Aprecierea textelor literare (acceptă / nu acceptă. exersări de imitare a rolului personajelor potrivind vocea. 2.5. lectura expresivă a textelor şi determinarea muzicităţii versurilor).. a crea jocuri distractive etc. • • Ideile textului (după alineate). susţine / nu susţine).6. a intonaţiei şi timbrului vocii (fără folosirea terminologiei). exerciţii de valorificare a mesajului etic al textului prin analiza opiniilor. activităţi de iniţiere a elevilor în tehnicile cooperării în grup (a citi. • Personajele literare pozitive şi negative. • Versificaţia: Poezia. strofa. timbrul. • • 2. liberă în succesiune şi selectivă). poziţia corpului etc. ateliere de prezentare a versurilor ilustrate. ateliere de creaţie prin ilustrarea unor versuri. ateliere de scriere. Relatarea selectivă a textelor citite • conform fragmentelor indicate sau • ilustrate. exersări cu determinarea alineatelor şi formularea ghidată a ideilor de bază. 2. exersări în formarea procedeelor corecte de povestire globală.ale alineatului (ortografia-scrierea din rînd nou) şi schimbarea ideilor. Rima. activităţi de recitaluri a poeziilor memorate. 2. după faptele descrise. identificarea rimelor. 2. Deosebirea prin comparare a structurii textului în proză cu structura poeziei (în mod ghidat). Atitudinea cititorului faţă de cele citite. Corelarea imaginii cu fragmentul respectiv al textului.7.8. a se corecta unul pe altul în exprimare sau în omiterea unor greşeli de conţinut. exerciţii de comparare a structurii poeziei cu structura textului în proză (delimitarea versurilor. Valori morale.. • • • • exerciţii de precizare a elementelor structurale: componentele textului literar. în succesiune. recitarea expresivă a poeziilor propuse şi a celor culese independent. compararea lor cu alte personaje luate din cărţile citite suplimentar. de culegere a poeziilor etc. • Textul literar (fragmentul de text) şi imaginea asociată. alineatele şi rolul lor pentru cititor. estetice şi religioase în textele literare. după schema logică cu imitarea tonului. intonaţia şi timbrul vocii (fără folosirea terminologiei). Exprimarea atitudinii faţă de comportamentul personajelor pozitive/negative recunoscute. • Povestirea (orală. versul. imitînd tonul.4. care indică şi succesiunea faptelor descrise. • Atitudinea (opinia) faţă de comportamentul personajelor descrise. exersări în formularea corectă a gîndurilor pe baza celor citite. a discuta împreună.). 28 .

în convorbiri etc. introducerea în contexte proprii. enunţurilor. Utilizarea vocabularului însuşit în diferite situaţii de comunicare: la alcătuirea propoziţiilor. Cuvinte ce denumesc obiecte. în stînga). cu sens propriu/ figurat prin identificarea în diverse contexte. cuvinte cu sens opus (identificare).11. Sesizarea cuvintelor cu sens apropiat/opus. acţiuni (merge. 2.2. fără terminologie). Identificarea lor în textele citite. exerciţii de analiză a vocabularului în funcţiune. acţiuni.9. a micilor texte. exerciţii ghidate (cu spirjinul învăţătorului) de analiză contextuală a cuvintelor cu sens propriu şi figurat. însuşiri. clasificarea lor dintr-un şir de alte cuvinte sau selectarea din alte texte. exerciţii de valorificare a vocabularului textual pe baza următorului algoritm: emoţii şi sentimente (bucuros. Vocabularul textului • Cuvintele noi din text. înghite). Aprecierea textului literar prin valorificarea vocabularului.10. producere a sunetelor (interjecţiile.12. timp (cînd s-a întors acasa).). • Sensurile cuvîntului: cuvinte cu sens asemănător. 29 . cuvinte cu sens propriu şi figurat. mijloace artistice: comparaţia şi personificarea (intuitiv. localizări (în fîntînă. Cuvinte care exprimă emoţia postlectorală. • • • • • • exersări de identificare a sensului asemănător (sinonime) al cuvintelor şi a sensului opus al perechilor de cuvinte (antonime). vesel). ajunge. onomatopeele etc. Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de limba română. 2. 2. în cireadă). spaţiu (în dreaptă.

Punctuaţia. Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) 30 . Secvenţa de conţinut: Scrisul. Utilizarea scrisului ca tehnică psihomotrică şi ca abilitate de exprimare a gîndurilor.Competenţă specifică: 3. Ortografia.

31 Copieri. fără penalizări pentru greşelile omise (cu excepţia greşelilor omise la transcriere şi copiere). construiri de enunţuri proprii). ge. • exerciţii de alcătuire a dialogurilor în grupe mici. Ortografia cuvintelor ce conţin grupurile de litere (ce. x şi cu grupurile de litere oa. sa. chi. respectînd aşezare estetică în pagină. Cuvintele ce conţin ortogramele î. 3. Majuscula în scrierea numelor proprii (nume. Punctuaţia: virgula la enumerare. N. Ortogramele propuse se vor încadra în demersuri aplicative: dictări. aranjată estetic într-o anumită înclinaţie. p. estetică în pagină a scrisului. 3. î. în limita standardelor de conţinut.4. din 2-4 perechi de replici cu folosirea corectă a liniei de dialog. • Înclinaţia ordonată. Redactarea textelor proprii cu şi fără repere.6.B. ie.bileţelul (conform regulilor de redactare învăţate). linia de dialog.7. • exerciţii de aplicare a regulilor de despărţire în silabe şi de trecere la capăt de rînd (în dictări şi autodictări. Scrisul • Scrisul – necesitate în viaţa omului. denumirea satului/oraşului în care locuim. apoi independent). transcrieri în vederea automatizării şi rapidităţii tehnicii scrisului. 3. ghe. • exerciţii de utilizare corectă a cuvintelor scrise cu cratimă. ie.3. che. 3. Identificarea şi selectarea din diverse contexte a cuvintelor ce conţin ortogramele învăţate. Ortografia şi punctuaţia • • • aşezare Scrierea corectă fără omiteri de litere.3. • exerciţii de utilizare corectă a semnelor de punctuaţie. Scrierea corectă din punct de vedere ortografic a cuvintelor cu grupuri de litere şi a celor cu cratimă (în limita standardelor de conţinut). transcrieri. 3. cu schimbarea unui sfîrşit al textului citit. • exerciţii de autoevaluare şi corectare în perechi a greşelilor de scriere şi a greşelilor de punctuaţie etc. gi. copieri sau în scrierea unor enunţuri proprii). Utilizarea adecvată a cuvintelor cu ortograme noi în redactarea propoziţiilor.1. acurateţe. Utilizarea ortogramelor: s-a.9.). îngrijită. aplicînd tehnicile de redactare învăţate. Semnele de punctuaţie ale propoziţiilor: exclamării (!). Manifestarea interesului pentru scrierea textului cu destinaţie specială . Manifestarea conduitei adecvate în cooperare de grup în scopul elaborării în scris a unor compoziţii sau alcătuirii unui plan de idei etc. • • • • • • • Contexte de realizare • • Compuneri cu început dat. Utilizarea eficientă a scrisului în diferite lucrări scrise.5. • exerciţii de scriere corectă a cuvintelor care conţin ortogramele î. • antrenament de structurare corectă a diverselor tipuri de compuneri: . a enunţurilor proprii. silabe la copieri şi transcrieri. Majuscula iniţială în propoziţie. cratima în ortogramele învăţate.8. x şi grupurile de litere oa. Utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie (ghidat. î.. interogativ (?) şi punctul (. ci. • exerciţii de folosire corectă a majusculei în lucrări scrise. 3. (copieri. • exerciţii de respectare a cerinţelor organizării estetice a scrisului în pagina de caiet. Scriere funcţională dictări). denumirea ţării şi a capitalei). ghi). Scrierea lizibilă. Cuvintele ce conţin consoana m înainte de b. 3. prenume. 3.2.

exerciţii de utilizare a grilelor simple de evaluare a compunerilor proprii şi ale colegilor. Scrierea compunerilor se va realiza numai sub dirijarea învăţătorului. Părţile de propoziţie. Părţile de vorbire. Inventarea textelor scurte (3-4 enunţuri) cu elemente fantastice. Elementele de morfologie vor fi abordate în mod intuitiv. respectînd tehnicile de redactare. Secvenţa de conţinut: Lexicul. Aplicarea conceptelor şi a terminologiei lexicale. introducere. exerciţii de alcătuire a planului simplu de idei şi redactare a unor compuneri pe baza acestuia. Contextualizarea practică. N. Bileţelul şi semnificaţia lui în viaţa oamenilor. Este recomandabil a propune ca temă pentru acasă doar copierea compunerilor redactate şi analizate în clasă. Fonetica şi elementele de fonetică vor fi explorate la formarea cititului şi a scrisului. cuprins şi încheiere (fără terminologie). • • • • • N. Fonetica. fără terminologie ştiinţifică.B. Conţinutul dat al disciplinei Limba şi literatura română este desemnat ca „Elemente de construcţie a comunicării” şi este transversal conţinuturilor educaţiei lingvistice şi literar-artistice în clasele primare. Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) 32 . Textul nonliterar – utilitar.B.• • • Compuneri după o ilustraţie sau pe baza unor benzi de desene. exerciţii de autoevaluare pe baza textului scris şi exerciţii post-scriptum. Competenţă specifică: 4. doar în clasele I şi a II-a. activităţi de scriere corectă a unui bileţel. Sintaxa va fi supusă achiziţiei cognitive şi practice în procesele de comunicare. exerciţii de redactare a unor compuneri cu început/sfîrşit dat. fonetice. morfologice şi sintactice în structurarea mesajelor comunicative. în formă scrisă va repera posedarea conceptelor morfologice.

şi scrise). Despărţirea cuvintelor în silabe. • Silaba. pe baza întrebărilor formulate de către învăţător. dintr-un şir de cuvinte sau dintr-un • Identificarea lor în diferite contexte (orale mic text. 4. Utilizarea eficientă în diferite • Cuvîntul şi sensurile lui: asemănător contexte (orale şi scrise) a noului sinonime/ opus-antonime.5. sprijinit de o vocală). de intonare îndeosebi a propoziţiilor exclamativă şi respectiv semnele de punctuaţie după scopul comunicării. (actualizare). • Tipurile de propoziţii după scopul 4. Propoziţia simplă. Transformarea propoziţiilor prin imitarea intensităţii vocii. exerciţii de identificare a părţilor de propoziţie. exerciţii de determinare a semnificaţiei tipurilor de propoziţii conform scopului de comunicare. propoziţie. (fără utilizarea terminologiei). 4.4. Sunetele consoanelor.2. sesizînd diferitele figurat.3. interogativă. obiecte. exerciţii aplicative privind semnele de punctuaţie la propoziţiile după scopul comunicării. exerciţii de stabilire a acordului gramatical. exerciţii de scriere şi pronunţare a cuvintelor alcătuite din mai multe silabe. Semnele de punctuaţie respective şi 4. 4. sensuri. Pronunţarea corectă a consoanelor sprijinite de diverse • Cuvîntul – grup de sunete cu înţeles vocale. • N. Morfologia 4. 4. Sesizarea semnificaţiei vocalei în formarea silabelor. Sesizarea semnificaţiei corecte a părţilor de vorbire în comunicare.8. exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe şi combinarea consoanelor şi a vocalelor în silabe şi pronunţarea corectă a lor. şi predicatul).9. Recunoaşterea părţilor 33 principale de • • • • • • • • • • • Exerciţii de extindere a lexicului în propriul sistem de comunicare. Utilizarea corectă a mijloacelor comunicării: enunţiativă. Identificarea ghidată a părţilor principale de propoziţie prin • Mijloace de intonare a fiecărui tip de formularea întrebărilor. în mod intuitiv. exerciţii de scriere şi pronunţare a cuvintelor ce conţin grupuri de litere. • Cuvinte ce denumesc: acţiuni.7.6. . exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu structurile morfologice învăţate.1. Aplicarea corectă a tipurilor de propoziţii şi respectiv a semnelor de Sintaxa punctuaţie în diferite contexte.Lexicul 4. sens propriu/sens vocabular. exerciţii de redactare a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate etc. exerciţii de identificare în diverse contexte a părţilor de vorbire învăţate. dezvoltată. ritmului. Sunetele vocale. simple în propoziţii dezvoltate şi • Părţile principale de propoziţie (subiectul invers. Identificarea corectă a • Alfabetul. a vocalelor şi a consoane (citirea – corectă a consoanelor silabelor în cuvinte. 4. Clasificarea părţilor de vorbire însuşiri. Fonetica 4.B.10.

personajele.4. cuvinte emoţiilor în timpul demonstrării neînţelese. preferinţelor pentru lectura • Organizarea unei expoziţii de cărţi suplimentară a cărţilor şi a presei tematice sau selectate pe specii literare. filele cu text. elementele paginii de gardă. universală pentru copii. pe baza celor trei componente: • Agenda de lectură a cărţilor citite. Manifestarea interesului şi a preferinţelor pentru lectură. Componentele cărţii: coperta (titlul ale cărţilor citite independent şi şi autorul cărţii). cărţilor citite în particular. . autorul. Anticiparea conţinutului unei cărţi pagini. 5. cu ajutorul întrebărilor. Completarea agendei de lectură se va atitudinilor proprii faţă de cele realiza numai sub dirijarea învăţătorului. Identificarea elementelor principale • Cartea. în cazurile lecturilor de familie . ghicitori. imaginile.propoziţie se va realiza în mod ghidat.5. cu font de citire accesibil pentru vîrstă. Competenţă specifică: 5. fără precizări terminologice. cărţi de poveşti şi ghicitori. Manifestarea interesului şi a părinţilor. periodice pentru copii. Se vor alege cărţi de format mare. cu un volum de 10-12 5. titlu. discutate în grupuri sau în cuprinsul şi rolul lor. colectivul clasei. expresii artistice. Deosebirea unor cărţi după N. a copertei iniţiale şi a celei finale. exersări de a învăţa alegerea cărţii necesare după sumar. după numele scriitorului. Subcompetenţe Conţinuturi Tainele cărţii 5. • Impresii despre carte şi personajul preferat. activităţi în cooperare şi individual de a selecta din cărţile citite cîte 1-2 opere (povestioare. de povestiri. 5. despre plante. jocuri distractive pentru a le prezenta la orele de limbă şi literatură română şi la alte discipline). despre • Cărţi din literatura artistică naţională şi animale. Secvenţă de conţinut: Tainele cărţii. ilustratorul.3. conţinut: cărţi de poveşti. pe baza modelelor concrete. 34 • • • • • Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) Activităţi de a deosebi diferite tipuri de cărţi după conţinut. exerciţii de a recunoaşte şi de a deosebi cărţi scrise în proză.B.2.1. poezii.B. a titlul cărţii. autor şi ilustraţie. Structurarea după noţiuni de teorie literară: 5.6. Exteriorizarea stării afective. iar citite. în versuri. exersări de a identifica autorul. Exprimarea opiniilor şi a N. de poezii.cu ajutorul 5.

despre animale. despre poveşti. despre copii etc.• Preferinţe de cărţi (de ex.). 35 .

7. 2000. Texte literare / cărţi culese din literatura pentru copii Fraţii Grimm „Scufiţa Roşie” Ioan Slavici „Spaima zmeilor” Hans Cristian Andersen „Scufiţa Roşie” Ioan Slavici „Zîna Zorilor” Carlo Collodi „Pinocchio” Ioan Slavici „Crăiasa zăpezii” Călin Gruia „Ciuboţele ogarului” Hans Christian Andersen „Povestea porcului” Tudor Arghezi „Cheile” Ion Creangă „Dănilă Prepeleac” Fraţii Grimm „Hansel şi Gretel” Alexandru Donici „Fabule” Fraţii Grimm „Prinţul fermecat” Lewis Carroll „Alice în Ţara Oglinzilor” – cap. Atenţionăm că nu vom orienta elevii spre un anumit număr de cărţi citite pe an. Poezii. 3. completată. 1996. Chişinău: Editura Epigraf. Punguţa cu doi bani. Chişinău: Editura Cartier. 5. Cartea a II-a. Mihai Eminescu. Ediţia a II-a. 2006. Poieniţa copilăriei. Tematica lecturii particulare este de obicei liberă. / Selecţie Ala Bujor. Trei urşi. Chişinău: Editura Cartier. 2006. Chişinău: Editura Cartier. comparaţii şi extensii valorice. mamă!” Nicolae Rusu „Alunel” N. Lista recomandată este flexibilă şi constituie un reper de orientare. Versuri – licurici pentru dragii pici. . 2008. însă e bine să fie apropiată de tematica lecturii din clasă pentru a realiza legături tematice. Chişinău: Editura Cartier. Alexandru Donici Greierul şi furnica. I Fraţii Grimm „Crăiasa albinelor” Poveste populară „Frumoasa din pădurea adormită” Elena Farago Poezii Ion Druţă „Iarna” Charles Perrault „Mama Gîscă” Vasile Alecsandri „Iarna” George Topârceanu „Rapsodii de toamnă” Ion Druţă „Sora” Charles Perrault „Degeţel” Alexandru Mitru „Tatăl şi cei zece feciori” Charles Perrault „Frumoasa din pădurea Fraţii Grimm „Bunicul şi nepotul” adormiă” Vladimir Colin „Povestea ceasului cu inimă” Lia Diacopol Fudulu „Vara şi iarna” Al. Chişinău: Editura pentru copii Guguţă. 6. Făguraş de poezie. Spiridon Vangheli Carte de citire şi gîndire. ţinînd cont de situaţia de facto în bibliotecile personale şi locale. Chişinău: Editura Epigraf. 2003. 8.B. Chişinău: Editura Cartier. Mihai Eminescu Frumoasa lumii. 1996.LECTURĂ RECOMANDATĂ 1. 2. 4. Brătescu Voineşti „Privighetoarea” Otilia Cazimir „Baba iarna intră-n sat” Ana Blandiana „Copilărie” Constantin Dragomir „Vrei să-ţi spun o poezie?” Iulian Filip „Au vrut melcii să se bată” Elena Farago „Din traista lui Moş Crăciun” Ion Druţă „Bobocel cu ale lui” Grigore Vieru „Moşul din leagăn” Aurel Ciocanu „Ploaie desculţă” Liviu Deleanu „Bucurii pentru copii” Liviu Deleanu „Licurici pentru cei mici” Constantin Dragomir „Copii şi păpădii” Vasile Romanciuc „Ursul dirijor” Arcadie Suceveanu „A fugit melcul deacasă” Arcadie Suceveanu „Raţa lui Arhimede” Dumitru Matcovschi „Bună dimineaţă. 2008. Ion Creangă. Adaptare şi desene de Lică Sainciuc.

Transformarea propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers. de prezentare. • Semnificaţia verbală şi gramaticală a tipurilor de propoziţii: propoziţia simplă. Utilizarea eficientă a dialogului în .9. interogativă şi exclamativă (cu utilizarea terminologiei). exersări practice cu tipurile de propoziţii (cu folosirea terminologiei lor). Recunoaşterea tipurilor de propoziţii utilizate în textele citite în scopul înţelegerii semnificaţiei lor.7. 1. • Tipuri de propoziţii după scopul comunicării: enunţiativă. Comunicarea verbală – schimb de informaţii între oameni. părinţi. Linia de dialog. exerciţii de structurare a propoziţiei. linia de dialog şi virgula la adresare. dezvoltată (dezvoltarea şi restrîngerea lor). jocuri de rol. Conţinuturi Comunicarea orală: înţelegerea după auz şi vorbirea. Transpunerea actului de comunicare dialogată în situaţii adecvate. indignare. • Adaptarea la situaţia de comunicare.4. • Ordonarea replicilor complete eliptice (da/nu). Diversitatea comunicării verbale între oameni. Construirea dialogurilor cu ajutorul replicilor eliptice (da/nu) şi argumentarea conţinutului acestora. simularea unor situaţii de comunicare (convorbiri telefonice. în scopul adaptării la interlocutor.) cu formularea replicilor într-un dialog oral sau scris. 1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare. • Propoziţia ca mod de exprimare a unui gînd scris sau spus. de solicitare. 1. formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri avînd o temă sau un obiect. mai ales. a celor eliptice da/nu şi a semnelor de punctuaţie).CLASA A III-A Competenţă specifică: 1.2. • Îmbinarea adecvată a replicilor de dialog cu noţiunile învăţate din şi • • • • Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) • • • • • • • • Exersări de construcţie a propoziţiilor în scopul înţelegerii sistemului gramatical. analiza imaginilor din manual şi observarea detaliilor (formulelor – replicilor. exerciţii de dialog cu persoane diferite: colegi. Secvenţă de conţinut: Cunoaşterea şi înţelegerea componenţilor structurali ai diverselor tipuri de comunicare. evidenţiinduse raportul dintre ea şi cuvîntul separat. 1. surpindere etc. Intonarea propoziţiilor în funcţie de scopul comunicării.1.6.) transmisă prin mesajul ei. exerciţii de identificare a propoziţiilor care afirmă. • Organizarea dialogului oral. de starea emotivă (admiraţie. exerciţii de exprimare a acordului / dezacordului prin propoziţii afirmative /negative. demonstrează. de adresare etc. Conceptualizarea ideii despre propoziţie ca mod de exprimare a unui gînd scris sau spus.3. la parteneri (prin îndeplinirea rolului de emiţător şi receptor). Aplicarea tehnicilor de combinare corectă a formulelor din etica comunicării (de salut.5. Subcompetenţe 1. discuţii libere pe teme date şi propuse de elevi. 1. dialoguri în cadrul cărora elevii să utilizeze formule de salut. aprobă anumite stări emotive ale vorbitorului. activităţi de construcţie în perechi mici a dialogurilor orale şi scrise (de 2-4 perechi de replici). învăţători. 1. 1.8. Comunicarea dialogată. repulsie. Improvizarea dialogului în baza a două-trei imagini şi verbalizarea propriu-zisă. de permisiune. 1.

Volumul informaţiilor nu va depăşi 4-5 enunţuri şi nu • Mijloace de transmitere a informaţiei recomandabile în şcoala primară. scrise). • Caracterizări simple de persoane/personaje literare după faptele descrise şi organizate pe baza unor repere. exerciţii de deosebire a mijloacelor de transmitere a informaţiei (televizor. • Mijloacele expresive ale comunicării orale: tonul şi tempoul. radio. cules din literatura pentru copii şi în reproducerea de informaţii. mesajele exprimate oral. care nu sînt .13.11. timbrul etc. eticheta comunicării. în baza faptelor descrise. Interpretarea corectă a mijloacelor comunicative nonverbale care înlesnesc.viaţa de toate zilele.) şi a unor personaje literare. • • Îmbinarea comunicării verbale cu elemente din comunicarea nonverbală N. 1. Exprimarea atitudinii faţă de rolul comunicării nonverbale. 1. internet) cooperări pentru culegerea unor informaţii (cu privire la starea vremii. Comunicarea descriptivă • Descriere de obiecte după formă. Utilizarea corectă a mijloacelor expresive (tonul. dimensiune. 1. 1. (televizor. o adresare. culoare. semnale. exerciţii de intensificare a transferului informaţional cu referinţă la comunicarea nonverbală şi utilizarea acestora în situaţii practice. în cooperare. o satisfacţie sufletească) utilizînd adecvat formulele de etichetă a comunicării. se va confunda cu pregătirea referatelor. adecvat la situaţiile comunicării verbale. Aprecierea legăturii dintre faptele relatate în text şi consecinţele lor. ştiri din localitate. Comunicarea mimica. Comunicarea monologată adaptîndu-le diverse ale • • Ordonarea ideilor într-un text ascultat. exerciţii de sesizare a unor mijloace nonverbale (gesturi. • • • • • • 1. semne convenţionale. Executarea corectă şi succintă a unor consemne (o rugăminte. Descrierea/caracterizarea personajelor literare şi aprecierea lor conform faptelor relatate.17. care trebuie transmise prin mesaj.10. recomandări de cărţi citite) şi prezentarea în faţa publicului din clasă într-o formă succintă şi corect organizată. internet) şi de a le clasifica după tipul de comunicare (orale. culoarea..14. culegerea informaţiilor personale. folosind adecvat mijloacele expresive ale comunicării. radio.) în comunicarea orală. intonaţia şi timbrul vocii (comunicarea paraverbală). citit independent. 1. Conştientizarea rolului mijloacelor de transpunere a informaţiilor în viaţa omului şi în viaţa personală. telefon.16.15. povestirea succesivă a unor fapte şi întîmplări din viaţa cotidiană. exerciţii de identificare a elementelor semnificative într-o descriere. exerciţii de reformulare a unui mesaj. noutăţi din sport. a unor obiecte (forma. nonverbală: gestica. atitudini etc. utilizare. mărimea.B. descrierea. 1. îmbogăţesc. mimică) prin care se pot comunica diferite stări. Realizarea descrierii obiectelor pe baza reperelor date.12. de ex. 1. telefon.

.

Competenţă specifică: 2. Perceperea mesajului citit/audiat prin receptarea adecvată a universului emoţional şi estetic al textelor literare şi utilitatea textelor nonliterare. Secvenţa de conţinut: a. Lectura textelor narative şi în versuri. b. Aprecierea textului literar şi valorificarea vocabularului textual. Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) Comunicarea scrisă: lectura şi • Exerciţii de utilizare a diverselor tipuri de lectură scrierea (explicativă, selectivă) pentru formarea 2.1. Utilizarea eficientă a tehnicilor de lectură Lectura deprinderilor de a citi corect, conştient, fluid şi corectă, conştientă şi fluidă, în scopul • Tehnica citirii (cu voce şi în gînd). expresiv; ajustării lor aproape de ritmul vorbirii Extinderea cîmpului vizual de • exerciţii de citire selectivă (citire pe fragmente, pe fiecăruia. citire. roluri); de stabilire a relaţiilor dintre titlul, conţinut şi valoarea autorului în oglindirea acestei Calităţile citirii: corectă, conştientă, 2.2. Recunoaşterea unor specii literare în baza • teme; cursivă, expresivă (dezvoltarea lor). celor mai simple trăsături. • exerciţii de citire explicativă pentru desprinderea • Textul narativ. ideilor principale (în colectiv, apoi în grupuri mici 2.3. Recunoaşterea părţilor structurale şi independent); Semnificaţia componentelor (introducerea, cuprinsul, încheierea) într-un • • exerciţii de identificare a întîmplărilor într-o textului: titlul, autorul, conţinutul. text. succesiune logică dintr-un text citit; • Structura conţinutului: • exerciţii de citire a textelor, respectînd intonaţia 2.4. Desprinderea ideilor din părţile structurale introducerea, cuprinsul, încheierea. impusă de conţinut şi semnele de punctuaţie; ale textului în scopul formării planului • exerciţii de identificare şi de argumentare a • Modurile de expunere: naraţiune, simplu. folosirii secvenţelor de dialog şi a elementelor de dialog, descriere. descriere în textele narative; 2.5. Sesizarea trăsăturilor fizice şi morale ale • Alineatul în text - scrierea din rînd • exerciţii de explorare a emoţiilor şi a unor personaje, conform faptelor descrise. nou - cu un spaţiu liber faţă de sentimentelor redate de textul literar; celelalte rînduri; marcharea • activităţi de precizarea ghidată a stării 2.6. Exprimarea gîndurilor, emoţiilor şi a schimbării ideilor. postlectorale, utilizînd lexeme-tip: m-a îngîndurat, sentimentelor faţă de mesajul textelor citite m-a impresionat, am admirat faptul; am rămas • Personajele literare pozitive şi sau a unor secvenţe textuale. uimit; m-a frapat, m-a încîntat, am devenit trist; negative. • exerciţii de povestire orală a unor secvenţe din 2.7. Reproducerea integrală a textului în • Calităţile (însuşirile, trăsăturile) text în scopul folosirii adecate a mijloacelor succesiunea planului, folosind adecvat personajului literar. expresive; mijloacele expresive. • Atitudinea / opinia faţă de • exerciţii de identificare ghidată a tematicii textului comportamentul personajelor literar; 2.8. Recunoaşterea în baza textului a descrise. • exerciţii de redactare corectă a unui anunţ elementelor de versificaţie: strofă, vers, (respectarea cerinţelor); rimă. • Ideea principală, ideile secundare • exerciţii de reflecţie asupra valorilor, încercări de (ghidat). 2.9. Compararea a două poezii cu aceeaşi ilustrare grafică a fragmentelor de text, a Reproducerea orală a textelor citite tematică, de diferiţi autori, evidenţiind • personajelor, experimente imaginative; (succesiunea pe baza unor repere trăsăturile comune şi distincte. • activităţi ludice: „Recunoaşte personajul”; logice sau a unui plan de idei dat).

punctuaţie. conţin grupuri de litere. La evaluarea textelor creative nu se vor 3. Redactarea textelor proprii cu şi fără caietului. dictări. • Majuscula iniţială în propoziţie.2. • Majuscula în scrierea numelor proprii N. idei şi prezentarea expunerii în faţa silabe şi de trecere la capăt de rînd (în dictări şi colectivului. aplicînd tehnicile de redactare • exerciţii de scriere corectă a cuvintelor care învăţate. ci. proprii. cratima. Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin invitaţia la sărbători (conform regulilor • • exerciţii de folosire corectă a majusculei la grupuri de litere (ce. punctul. Părţi componente: introducerea. copieri sau în scrierea unor enunţuri • Lucrări scrise – copieri. semnul • exerciţii de autoevaluare pe baza textului scris (în limita standardelor de conţinut). respectînd tehnicile de redactare. Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin început/sfîrşit dat. acurateţe. trecerea la capăt de rînd. denumire de sate/oraşe. chi. Contexte de realizare. al punctuaţie la dialog şi la enumerare. cuprins şi aplicarea semnelor de punctuaţie • Scrierea cuvintelor cu cratimă: sa/ s-a. transcrieri. a cuvintelor ce se scriu • antrenament de structurare corectă a diverselor 3. ghi). autodictări. • Organizarea estetică a scrisului pe caiete. începutul propoziţiei şi a substantivelor • activităţi de scriere corectă a unei invitaţii. gi. Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) Scrisul • copieri. ea / ia / i-a • exerciţii de redactare a unor compuneri cu 3. automatizare). ghe. înclinaţie uniformă. • Punctuaţia.7. Secvenţa de conţinut: Scrisul. Manifestarea interesului pentru scrierea • exerciţii de utilizare corectă a semnelor de Ortografia şi punctuaţia textelor cu destinaţie specială: bileţelul. x. şi redactare a unor compuneri pe baza acestuia. • Compunerea. • exerciţii de utilizare corectă a cuvintelor scrise cu cratimă.Competenţă specifică: 3.B. parantezele. repere. autodictări. Ortografia.4. p. cuprins. Elaborarea de texte pe baza unui plan de • exerciţii de aplicare a regulilor de despărţire în Moldovei). interogativ şi exclamativ.6. poziţia corpului şi a elementele auxiliare – sublinierea. 3. Utilizarea scrisului ca tehnică psihomotrică şi ca abilitate de exprimare a gîndurilor.1. penaliza greşelile de ortografie şi punctuaţie). ge. în limita conţinuturilor învăţate. în pagină. colegilor. spaţiul. Utilizarea corectă a semnelor de (numele. de redactare învăţate). 3. transcrieri în vederea automatizării 3. igiena scrisului. denumiri de rîuri ale 3. • Tipuri de compuneri:  după o ilustraţie sau un şir de ilustraţii • • proprii). încheiere. grupuri de litere.8. exerciţii de alcătuire a dialogurilor din 2-4 perechi de replici cu folosirea corectă a liniei de dialog. a cuvintelor cu cratimă liniuţa. tipuri de compuneri: introducere. Scrierea corectă după auz a dictării şi cu m înaintea lui b. exerciţii de autoevaluare şi corectare în perechi a greşelilor de scriere şi a greşelilor de . estetice a scrisului în pagină: alineatul.3. Conştientizarea utilizării eficiente a • Tehnica scrisului (intensificare şi tehnicii scrisului.5. che. adecvate. Virgula la enumerare. şi exerciţii post-scriptum. scrisului lizibil cu păstrarea înclinaţiei şi • exerciţii de respectare a cerinţelor organizării aranjarea estetică pe pagina caietului. începutul propoziţiei şi a substantivelor proprii. capitale. • Lizibilitate. sau / s-au. Utilizarea corectă a majusculei la • Linia de dialog. ţări. încheiere. Punctuaţia. î. prenumele propriu. cu î. • exerciţii de alcătuire a planului simplu de idei 3.

.

.

7. gramatical şi logic în enunţuri proprii a părţilor de vorbire. 2 reguli) • exerciţii de completare a propoziţiilor 4.• exerciţii practice de stabilire a acordului gramatical. • Aprofundare: sunetul şi litera. Părţile de propoziţie. ci.1. sau dintr-un mic text. cu precizări de terminologie ştiinţifică. Familie de sistem de comunicare. vocalice şi a consoanelor în scopul cititrii 4. observînd rolul lor în • Cuvinte greşite în pronunţare şi scriere: rolului lor în construcţia propoziţiei. Despărţirea cuvintelor în silabe. Sintaxa va fi supusă achiziţiei practice în situaţii de comunicare. Utilizarea eficientă a regulilor învăţate de conţin grupurile de sunete indicate. • exerciţii de scriere şi pronunţare a 4. personale în scopul înlăturării repetărilor • Verbul. Secvenţa de conţinut: Lexicul. Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) Elemente de construcţie a comunicării Lexicul 4. cuvintelor limbii române prin efectuarea rolul lor în formarea silabei. Aplicarea conceptelor şi a terminologiei lexicale. • exerciţii de identificare în diverse contexte a 4.10. categoriilor morfologice. Persoana. transformarea propoziţiilor simple în comune şi proprii. Identificarea în diferite enunţuri a părţilor chi. Antonime. introducere). cuvînt-propoziţie. • exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe despărţire a cuvintelor pe silabe la capăt de (probleme de scriere). ghe. Părţile de vorbire. Sens • Exerciţii de extindere a lexicului în propriul diferite construcţii de comunicare orală şi propriu – sens figurat. ge. • Analiza sonoră a cuvintelor care nu 4. • exersări de înlocuire a substantivelor cu • Cuvîntul – parte de vorbire. Conţinutul dat al disciplinei Limba şi literatura română este desemnat ca „Elemente de construcţie a comunicării” şi este transversal conţinuturilor educaţiei lingvistice şi literar-artistice în clasele primare.4.B. . Încadrarea corectă din punct de vedere Morfologia lacunare cu structurile morfologice învăţate. fonetice. Fonetica. punctuaţie la propoziţiile după scopul 4.9.8.5. 4. cuvinte. Timpul verbului: prezent. cuvinte care încep cu e şi cu î-i. text. Sensibilizarea pronunţării corecte a Corespondenţa dintre ele. Identificarea la auz şi în scris a cuvintelor ce conţin grupuri de litere. cuvintelor care conţin î-i (intrare.6. Vocalele – corecte a literelor alfabetului românesc. vocale. Fonetica componentelor simple: sunet-literă. Aplicarea corectă a tipurilor de • Majuscula la substantivele proprii. morfologice şi sintactice în structurarea mesajelor comunicative.3. părţilor de vorbire învăţate şi explicaţia de vorbire. 4.2.Competenţă specifică: 4. • exerciţii aplicative privind semnele de propoziţii dezvoltate şi invers. comunicării. contrucţia comunicării. Înlocuirea substantivelor cu pronume pronume personale şi de politeţe. clasificarea • Silaba. • exerciţii de scriere şi pronunţare a cuvintelor analizei sonore a cuvintelor şi Consoanele – citirea lor sprijinită de care încep cu e (fără terminologia dată) şi a reprezentarea grafică a propoziţiilor. Utilizarea raţională în vorbire a noţiunilor ie-e (practic). che. • exerciţii de determinare corectă a părţilor trecut şi viitor. Fonetica şi elementele de fonetică vor fi explorate la formarea cititului şi a scrisului. Sinonime. a substantivelor la numărul plural. Contextualizarea practică în formă scrisă va repera posedarea conceptelor morfologice. părţilor de vorbire dintr-un şir de cuvinte Trecerea cuvintelor la capăt de rînd (1. gi. scrisă. iritante. principale şi secundare cu ajutorul 4. N. Elementele de morfologie vor fi abordate în mod intuitiv. silabă• exerciţii de antrenare a pronunţiei sunetelor cuvînt. gramaticale învăţate prin analiza pronumelor. Utilizarea eficientă a lexicului învăţat în • Cuvîntul. rînd. Felul substantivelor: întrebărilor (ghidat de către învăţător). ghi. Intensificarea actului comunicării prin • Substantivul. î-u (umblă) şi e-ie (iepure). • Grupurile de sunete: ce. î-u şi • exerciţii de ortografie a substantivelor proprii.

.

.

postfaţa (informaţie biobliografică 5. cuprinsul şi rolul lor. pentru copii cu textele de bază. expoziţii de cărţi şi presă periodică pentru copii. analiza stilurilor diverse de ilustrare. ora poveştilor.3. expresii artistice. 5. în cooperare cu părinţii.). cărţi despre peripeţiile copiilor. analiza colecţiilor de cărţi şi constatarea caracteristicilor acesteia: de ex: Cărţile despre Guguţă. despre lumea animalelor etc. Componentele cărţii: texte literare de diferite specii şi presa coperta (titlul şi autorul cărţii). în versuri. Manifestarea interesului de a citi cărţi. despre biblioteci. activităţi de selectare din cărţile citite a cîte 1-2 opere (povestioare. personaje din texte cunoscute. cu text. cercuri literare. activităţi de comparare a copertelor diferitor cărţi. de poezii. filele periodică pentru copii.5. Manifestarea interesului de a organiza zicători. exerciţii de orientare a preferinţelor de lectură prin ceea ce le-a atras atenţia sau pentru scopul urmărit. • • Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) Exersări de selectare a materialului necesar pentru prezentare la lecţia de limbă şi literatura română. ora cărţii. cărţi scrise despre mama. Organizarea unei expoziţii de cărţi ale unui scriitor sau a mai mulţi scriitori. decade ale lecturii. • • • • • • • • .Competenţă specifică: 5. viaţa copiilor. autorul. viaţa cititorului. 5. Vangheli. colaj. Cunoaşterea tipurilor de cărţi după indicii despre scriitori). exersări de completare şi de organizare corectă a agendei de lectură după modelul propus de către învăţător. imaginile. a animalelor. poezii. • Cartea. precum şi în cadrul altor discipline. Identificarea componentelor obligatorii ale cărţii în scopul înţelegerii rolului lor în • Elementele cărţii după care poţi afla mai mult: prefaţă. pe baza unei hărţii conceptuale a proiectului de grup. dialoguri despre cărţi. proverbe. Manifestarea interesului şi a preferinţelor pentru lectură. foto. exerciţii de identificare a anului publicării cărţilor. de deosebire a cărţilor scrise în proză. Compararea textelor selectate din literatura impresii despre carte. • Agenda de lectură a cărţilor citite (structurarea după noţiuni de teorie literară: titlul cărţii. cărţi de poveşti şi ghicitori.4.6. adnotarea. exersări de constatare a ilustrării cărţilor prin diferite procedee artistice: desen. • Selecţia textelor literare pentru prezentarea în cadrul lecţiilor de limba română şi la alte discipline. jocuri distractive) pentru a le prezenta şi în cadrul altor discipline. colegii. Secvenţă de conţinut: Tainele cărţii. propuşi: carte de poveşti.1. lectura particulară. cuvinte. expoziţii de cărţi. cu autor şi autor anonimi. de Sp. • Cărţi din literatura artistică naţională şi universală şi cărţi 5. învăţătura/ ideea etc. participarea activă la diverse activităţi literare – întîlnire cu scriitorul. librării etc.2. pictură. Subcompetenţe Conţinuturi Tainele cărţii 5. 5. personaje. ghicitori. Folosirea unor tehnici/ strategii de lucru ştiinţifico-artistice pentru copii (cu cu textul/ cartea prin transferul lor în un volum de 10-18 pagini).. despre natură.

. .

LECTURĂ RECOMANDATĂ Texte literare/cărţi culese din literatura pentru copii 1. 2. Emil Gârleanu. Burger „Aventurile baronului von Munchhausen” Lewis Caroll „Peripeţiile Alisei în tara minunilor. Din lumea celor care nu cuvîntă. 3. 5. Poveşti. Claudia Partole. Hans Cristian Andersen. Carte de citire şi gîndire. „Povestea codrului” Mircea Sîntimbreanu „Recreaţia mare” L. Crăiasa din poveşti. Ion Creangă moşneagului” „Fata babei şi fata Carlo Collodi „Pinocchio” Johanna Spyri „Heidi. Cele mai frumoase poveşti. 2006. Ion Creangă. Chişinău: Editura Univers Pedagogic. Ion Creangă. „Revedere”. Chişinău: Editura Cartier. „Povestiri” Mihai Eminescu „Ce te legeni…. 2006. Chişinău: Editura Cartier. A. ”. Frank Baum „Vrăjitorul din Oz” G. 2005. Şi la mare vine Dumnezeu. Chişinău: Editura Cartier. Harap Alb. Spiridon Vangheli. Mihai Eminescu. Chişinău: Editura pentru copii Guguţă. „Peripetiile Alisei în ţara oglinzii” Parascheva Monahie „Darul lui Mihai Eminescu” Nicolae Dabija „Cetatea Sorocii” . Cartea 3. Chişinău: Editura Cartier. 7. Chişinău: Editura Cartier. fetita muntilor” Ion Creangă „Ursul păcălit de vulpe” Petru Cărare „Aşa e toamna-ntotdeauna” Grigore Vieru „Frumoşi ca sfinţii” Vasile Romanciuc „Părinţilor” Maria Dorina Paşca „Povestea anotimpurilor” Fraţii Grimm „Albă-ca-Zăpada” Charles Perrault „Cenuşăreasa” Charles Perrault „Motanul Încălţat” Ion Agîrbiceanu „File din cartea naturii” Vasile Alecsandri „Pasteluri” Grigore Alexandrescu „Fabule” Dumitru Almaş „Povestiri istorice” Demostene Botez „Hoinărel prin natură” Dimitrie Bolintineanu „Legende istorice” Vladimir Colin „Basme” George Coşbuc „Cîntece de vitejie” Ion Creangă „Povesti”. 6. 4.

Paulo Coelho „Povestea creionului” Alexandru Mitru „Dovleacul şi viţa” Aleksandr Puşkin „Povestea pescarului şi a peştişorului de aur” Iulia Haşdeu „Prinţesa fluture” Poveste irlandeză „Bunica şi spiriduşul” Poveste chineză „Vulpoiul păcălit” Poveste indiană „Preţul statuietei” Poveste chineză „Mînzul” Grigore Botezatu „Valea cu frica” Petre Ispirescu „Cele trei rodii aurite” Basm popular „Tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă fără de moarte” Mihai Eminescu „Făt-Frumos din lacrimă” Ioan Slavici „Păcală şi satul lui” Tudor Arghezi „Prisaca” Tudor Arghezi „Cartea cu jucării” Aurelui Busuioc” Noile aventuri ale lui Nătăfleaţă” Spiridon Vangheli „Băieţelul din coliba albastră” Arcadie Suceveanu „Cheiţe pentru vise” Anton Pann „De-ale lui Păcală” Aurel Scobioală „Ce te-nvaţă o povaţă” Vasile Romanciuc „Dacă ai un prieten” Vasile Romanciuc „Copilul cu aripi de carte” .

CLASA A IV-A
Competenţă specifică: 1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare. Secvenţă de conţinut: Cunoaşterea şi înţelegerea componenţilor structurali ai diverselor tipuri de comunicare. N.B. Conţinuturile recomandate clasei a IV-a prezintă mai mult un domeniu de aprofundare decît de extensie. Majoritatea conceptelor/noţiunilor esenţiale din conţinutul învăţămîntului primar se sintetizează, se generalizează. Din această perspectivă elementul de noutate a conţinuturilor este mai scăzut, însă gradul de aplicabilitate constituie prioritatea demersului educaţiei lingvistice şi literar-artistice şi vor viza competenţele standardizate Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) 1. 1. Compararea viziunii despre modalităţile de exprimare orală (dialogată, monologată şi descriptivă) în scopul de a evidenţia esenţa vorbirii. 1. 2. Conştientizarea rolurilor de emiţător sau destinatar al mesajului în scopul racordării limbajului la situaţia de comunicare. 1. 3. Receptarea corectă a unui mesaj în funcţie de mijloacele suplimentare de transpunere a informaţiei. Comunicarea orală: înţelegerea după auz şi vorbirea. Situaţia de comunicare • Adaptarea modalităţilor de exprimare orală (dialogată, monologată) la diverse situaţii de comunicare verbală. • Factorii constituenţi ai limbajului: emiţător, mesajul, destinatarul. • Racordarea limbajului la scopul comunicării.
• Mijloacele supşlimentare de transpunere a

informaţiei: eticheta comunicării şi comunicarea nonverbală (gest, mimică, semne, semnale etc.) lectura suplimentară, presa periodică etc. Tema: despre ce discutăm? Care vor fi replicile folosite: complexe, eliptice?

1.4. Verbalizarea conţinuturilor unor imagini în diverse forme: dialogată, monologată, descriptivă, îmbinînd şi comunicarea nonverbală. 1.5. Interpretarea relaţiilor, faptelor

Comunicarea în acţiune • • •

Care va fi afirmaţia şi negarea faptelor –

Exerciţii de identificare a elementelor semnificative din informaţiile, textele numite ce trebuie transmise prin mesaj; • exerciţii de reformulare a unui mesaj mai ales a celor culese independent din alte surse; • exersări în legătură cu relaţiile dintre mijloacele de transpunere a informaţiei:  eticheta comunicării: salut, permisiune, mulţumire etc.  comunicare nonverbală: gest, mimică etc.  lectura particulară: texte narative, ghicitori, proverbe etc. • exerciţii de dialog cu persoane diferite ca vîrstă şi funcţie; • exerciţii de antrenare în organizarea dialogului simplu din 4-6 replici; • improvizarea unor situaţii de comunicare (convorbiri telefonice, dialoguri formale şi informale de diverse tipuri) în cadrul cărora elevii să realizeze acte de vorbire precum: utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de permisiune,

relatate (evenimente, întîmplări, informaţii), ţinînd cont de succesiunea desfăşurării subiectului. 1.6. Identificarea dialogului şi a elementelor de descriere în textele narative şi argumentarea semnificaţiei lor. 1.7. Construirea unui text oral pe baza planului de idei propriu sau elaborat în grup. 1.8. Reproducerea orală a unui fragment dintr-un text narativ, a unei informaţii libere sau tematice, alese independent, la dorinţă, din diferite alte surse, în faţa publicului din clasă. 1.9. Conştientizarea rolului utilizării de către autor a dialogului şi descrierii în textul narativ. 1.10. Reproducerea integrală şi succesivă, selectivă prin cuvinte proprii a conţinutului unui text citit sau audiat.

motivaţia? • Aprofundare: completarea independentă a dialogurilor propuse incomplete (se dă întrebarea şi se caută răspunsul şi invers). Structura textului oral • • Tema – titlul – ideea principală Personajele pozitive/negative încheiere.

• Structura textului oral: introducere, cuprins,

• Planul simplu informaţiei. • Dialogul şi constituitive (identificare).

de

idei.

Succesiunea ca elemente text narativ •

descrierea al unui

• Reproducerea orală a unui fragment dintr-un text narativ, a unei informaţii libere sau tematice.

• • • • • •

de solicitare; formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri; povestirea unor fapte şi întîmplări; exerciţii de exprimare a acordului/dezacordului prin propoziţii afirmative/negative; organizarea independentă sau în grupuri mici a unor dialoguri (pe diverse teme) din 4-6 replici (oral şi în scris); exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată; exerciţii de iniţiere a discuţiei despre conceptul tema (despre ce discutăm): cum putem organiza replicile eliptice, cum va fi formulată întrebarea pentru răspunsul eliptic; organizarea unui monolog pe baza diverselor informaţii: starea vremii, noutăţi din sport, ştiri din ţară etc.; activităţi de comunicare pe baza unui plan de idei realizat anterior; jocuri de cuvinte; activităţi de organizare a unor monologuri pe baza informaţiilor culese din literatura şi mass-media pentru copii. Prezentarea pentru publicul clasei; exerciţii de rostire corectă a cuvintelor cu probleme de accentuare, de reglare a intonaţiei, a tonului şi a vitezei proprii de a vorbi exerciţii de reproducere a unor texte mici, monologuri; exerciţii de recitare a unor poezii pentru a participa la concursuri de recital poetic; dramatizarea unor fragmente, prezentarea prin gest, mimică a personajelor şi a unor replici; exerciţii de punere în scenă a unor povestiri etc.

Competenţă specifică: 2. Perceperea mesajului citit/audiat prin receptarea adecvată a universului emoţional şi estetic al textelor literare şi utilitatea textelor nonliterare. Secvenţa de conţinut: Lectura textelor narative şi în versuri. Componenţa lor structurală. Aprecierea textului literar şi valorificarea vocabularului textual. Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) 2.1. Utilizarea eficientă a tehnicilor de lectură corectă, conştientă şi fluidă, în scopul înţelegerii celor citite în gînd. 2.2. Demonstrarea înţelegerii celor citite în gînd prin răspunsuri la întrebările propuse. 2.3. Identificarea componentelor textului: determinanţii spaţiali şi temporali ai acţiunii, tema, ideea, personajele etc. 2.4. Caracterizarea personajelor literare prin identificarea trăsăturilor fizice şi morale în baza faptelor descrise în text. 2.5. Povestirea unui text literar după un plan simplu de idei, alcătuit după cele trei părţi ale textului: introducere, cuprins, încheiere. 2.6. Identificarea secvenţelor narative, dialogate şi descriptive dintr-un text. 2.7. Delimitarea elementelor semnificative ale tablourilor de descriere a naturii şi compararea cu cele reale. 2.8. Identificarea în textul liric a mijloacelor artistice: comparaţia şi personificarea, valorificînd rolul lor în context. 2.9. Exprimarea propriei stări emotive în legătură cu mesajul textului literar citit. 2.10. Utilizarea eficientă în diferite situaţii cotidiene a textelor nonliterare, în limita conţinuturilor Comunicarea scrisă: lectura şi scrierea Lectura • Automatizarea tehnicii lecturii cu voce şi în gînd. • Calităţile citirii: corectă, conştientă, cursivă, expresivă. • Înţelegerea şi interpretarea celor citite în gînd. Textul literar. • Organizarea logico-semantică a textului. • Componentele conţinutul. textului: titlul, autorul,

• Tema, ideea, locul şi timpul acţiunii. • Personajele literare – trăsături fizice, trăsături morale, conform faptelor descrise. Atitudinea cititorului faţă de comportamentul personajelor. • Formularea ideilor principale. Planul simplu de idei (colectiv, în grup, încercări individuale, în mod ghidat). • Povestirea orală (integrală, succesivă, selectivă). Mijloacele expresive ale comunicării orale.

• Dialogul şi descrierea ca elemente constitutive ale unor texte (analiza contextuală). • Tablourile naturii descrise în text. • Versificaţia: poezia, pastelul. • Textul nonliterar: bileţelul, anunţul

Exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintrun text citit independent; • exersări în cadrul analizei textelor asupra corectitudinii calităţilor citirii şi a nivelului de înţelegere a textului citit în gînd; • exerciţii de identificare a temei, a titlului textului literar, a determinanţilor spaţiali şi temporali ai acţiunii; • exerciţii de delimitare a părţilor textului: introducere, cuprins, încheiere şi în baza acestora - elaborarea planului de idei; • exerciţii de evidenţiere a ideilor ce exprimă învăţături / comportamnete etice etc. şi formularea acestora în cuvinte, gînduri proprii; • exerciţii de ordonare a întîmplărilor prezentate dezordonat; • exerciţii de selectare din text a trăsăturilor fizice şi morale în scopul caracterizării personajelor; • exerciţii de discutare a textelor narative citite, în funcţie de următorii parametri: “cine” (personajele), „ce face?” (acţiunea), „cînd”, “unde” (plasarea acţiunii în timp şi spaţiu), “cum” (modul de desfăşurare a acţiunii); • exersarea recunoaşterii elementelor specifice pastelului; • exerciţii de identificare a elementelor descriptive şi a dialogului dintr-un text explicînd semnificaţia lor; • activităţi de apreciere a textelor literare, în special cu caracter moral sau religios (sub dirijarea învăţătorului); • activităţi de iniţiere a elevilor în tehnicile cooperării în grup (a citi, a discuta împreună, a se corecta unul pe altul în exprimare sau în omiterea unor greşeli de

.

.

la despărţire în silabe şi la trecerea cuvintelor la capăt de rînd.4. de punctuaţie. Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) Scrisul. Ortografia. Tehnica scrisului . Manifestarea conduitei autonome în scopul elaborării în scris a unor compoziţii proprii sau de grup. 3.2. exerciţii de elaborare a planului iniţial al compunerii. bileţelul. 3. după un tablou artistic. • Compunerea după plan dat sau alcătuit independent. • Lucrări scrise (copieri.6. dintr-o. antrenament de structurare a textului scris în cele trei părţi: introducere. de construcţie a noţiunilor dintr-un.Competenţă specifică: 3. Titlul textului.5.perfecţionare continuă. dictări. legătura dintre ele. transcrieri selective. linia de dialog. limita standardelor de conţinut). ortografia la ortografie. semnul întrebării. gramaticale. adaptîndu-le destinaţiei şi • Scrierea textului pe ciornă. a elementelor de • Scrierea cuvintelor cu cratimă. virgula la enumerare şi în vocativ. de compunere de enunţuri. cu titlu dat. pe baza unor cuvinte şi a unor expresii date. exerciţii de utilizare a cratimei şi a liniuţei în scrierea ortogramelor. autodictări). transcrieri. exerciţii de redactare a unor tipuri de texte cu destinaţie specială: invitaţia. Aşezarea corectă în pagină a textelor scrise.. Punctuaţia. respectînd scrierea cu alineate pentru a marca trecerea de la o idee la alta. • Compuneri cu început/sfîrşit dat. cuprins şi încheiere etc. Ideea principală. Redactarea textelor de mică întinderea. coerenţă şi căderea unei vocale: într-o. n-au. Secvenţa de conţinut: Scrisul. • Compunerea cu titlu/tema dată. în textele Ortografia şi punctuaţia redactate. • • • • • • . cu un început dat sau cu repere date în logica analizei tabloului (cu indicarea numelui pictorului). Textul scris 3. semnul exclamării) jocuri gramaticale de corectare a greşelilor de ortografie. scopului comunicării. exerciţii de utilizare a semnelor de punctuaţie (punctul. • Linia la dialog. • Virgula la enumerare şi în vocativ.3. n-aţi (venit). exerciţii de elaborare a unor compuneri: după un suport vizual. 3. scrierea şi aranjarea corectă în realizare a comunicării scrise (în pagină. Desfăşurarea ideilor care citeşte gîndurile scrise. Utilizarea corectă. • Punctul. • Tipuri de compuneri: • Compunerea după un suport vizual. de punere în corespondenţă. alineate şi de punctuaţie în contextele de ortografie. anunţul. Aplicarea regulilor de ortografie şi părţilor textului. Utilizarea scrisului ca tehnică psihomotrică şi ca abilitate de exprimare a gîndurilor. de selectare. dictări de enunţuri sau de texte ce conţin ortograme în scopul perfecţionării scrisului corect. cu început/sfîrşit dat. 3. 3. de completare. • • Exersări copieri. exerciţii de ortografie: de recunoaştere a formei corecte de scriere. • Compunere – descriere a unui colţ din natură (ghidat). compunere–descriere. într-un. într-un plan simplu (în grupuri mici). Două puncte. Conştientizarea esteticii scrisului ca • Organizarea textului redactat.1. • Corectări de conţinut (succesivitatea gîndurilor. un semn al respectului faţă de cel Tema.

.

Numărul. • exerciţii de completare a unor propoziţii cu atribute. sensurilor unor cuvinte. 4. Crearea cîmpului lexical prin tematica indicată sau desprinsă din textele citite. cîmp lexical – cu folosirea terminologiei. Sintaxa va fi supusă achiziţiei cognitive şi practice în procesele de comunicare. N. Pronumele personal. • Exersări de îmbogăţire a vocabularului: clasificări. 4. • Îmbogăţirea vocabularului: sinonime. a elementelor de construcţie a comunicării studiate. • Familii de cuvinte. . Elemente de construcţie a comunicării Lexicul. Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) 4.5. Acordul adjectivului cu substantivul (în gen.. cu precizări de terminologie ştiinţifică.6. fonetice. 4. Felul (comune şi proprii) numărul. • Acordul predicatului. • Adjectivul. • Părţi secundare (atributul. genul. Formarea familiilor de cuvinte în baza categoriilor gramaticale învăţate. Timpul. număr. Transformarea propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers. Aplicarea conceptelor şi a terminologiei lexicale. persoană. • Numeralul. • exerciţii de stabilire a acordului dintre predicat şi subiect. • Propoziţiile după scopul comunicării şi semnele de punctuaţie respective.8. Persoana. identificări în contexte. Elementele de morfologie vor fi abordate în mod intuitiv. 4. Utilizarea dicţionarelor în scopul confruntării ortogramelor. texte personale. morfologice şi sintactice în structurarea mesajelor comunicative Secvenţa de conţinut: Fonetica. • Substantivul. completări a propoziţiilor lacunare. precum şi al intensificării propriului vocabular.Competenţă specifică: 4. • exersări de alcătuire a familiilor de cuvinte în baza categoriilor gramaticale învăţate şi alcătuirea cîmpurlor lexicale în baza textelor literare şi a temelor de discuţie. • exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate. 4.4. Fonetica (actualizare). Părţile de propoziţie. Cazuri simple de ortografie a numeralelor. subiectul).7. Contextualizarea practică în formă scrisă va repera posedarea conceptelor morfologice.1. Morfologia • Verbul. complementul) (ghidat). Fonetica şi elementele de fonetică vor fi explorate la formarea cititului şi a scrisului. 4.2. Numărul. Sintaxa propoziţiei • Propoziţia dezvoltată. Clasificarea părţilor de vorbire dintr-un şir de cuvinte sau dintrun mic text. Părţi principale (predicatul. Analiza verbului după timp.B. • Pronumele. aplicări în enunţuri. • exerciţii de completare corectă a propoziţiilor lacunare cu structurile morfologice învăţate. pentru a prezenta trăsăturile personajelor.Utilizarea eficientă a elementelor de construcţie a comunicării în procesul de învăţare activă a limbii şi literaturii române. subiectul în propoziţie. Genul. Conţinutul dat al disciplinei Limba şi literatura română este desemnat ca „Elemente de construcţie a comunicării” şi este transversal conţinuturilor educaţiei lingvistice şi literar-artistice în clasele primare. Aplicarea corectă a tipurilor de propoziţii şi respectiv a semnelor de punctuaţie în diferite contexte.3. şi/sau complemente. în textele redactate. • exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate prin adăugarea de adjective. 4. număr). Alfabetul şi lucru cu dicţionarele. a unor părţi secundare de propoziţie. • Pronumele de politeţe. Părţile de vorbire. Utilizarea corectă. antonime cuvinte cu sens propriu şi figurat. • exerciţii de stabilire a acordului dintre adjectiv şi determinat etc. pentru a reda circumstanţele unei acţiuni.

7. identificarea anului publicării cărţilor şi comparaţia diferitor ediţii ale aceloraşi cărţi. Subcompetenţe Conţinuturi Tainele cărţii 5. cercuri literare. fragmente de texte literare. Priceperea de a alege cartea informaţii despre scriitor – în unele cazuri. pictură. recitaluri poetice. editura.6. Cartea şi timpul. jocuri literare etc. citite (titlul cărţii. despre personaje şi faptele lor. pentru copii (cu un volum de 15-25 5. • Organizarea bibliotecii personale. impresii despre personaje. 5. Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) • • • • • • • • Exersări de alegere a materialului necesar pentru a-l prezenta la lecţia de limba română – poezii. Perceperea valorilor multiple ale Cărţi din literatura artistică naţională şi cărţii de literatură și a presei • universală şi cărţi ştiinţifico-artistice periodice pentru copii. ghicitori. 5. exerciţii de analiză a ilustraţiilor cărţii prin diferite procedee artistice: desen. 5. cunoscînd cel puţin doi indici expresii artistice. organizarea bibliotecilor personale. autorul. adnotare. colaj. recomandată la bibliotecă. Componentele cărţii: coperta comunica şi de descoperi tainele (titlul şi autorul cărţii). analiza colecţiilor de cărţi şi constatarea caracteristicilor acestora. activităţi de participare activă la diferite experienţe literare – întîlniri cu scriitori. recomandări de alcătuire a unor informaţii despre cartea citită pentru a fi prezentată în faţa publicului din clasă. 5. învăţătura etc. luînd o anumită atitudine personală. cuvinte. exerciţii de comparare a copertelor diferitor cărţi cu scopul de a analiza stilurile diverse de ilustrare. Impresii despre carte. Secvenţă de conţinut: Tainele cărţii. Utilizarea unor tehnici/ strategii pagini). Exprimarea opiniilor şi a • atitudinilor proprii faţă de cărţi şi • Organizarea agendei de lectură a cărţilor de valoarea lor artistică. activităţi de organizare şi analiză a agendei de lectură după modelul propus în clasă.3.2. Manifestarea interesului de a • Cartea.Competenţă specifică: 5.4. filele cu text.1. de lucru cu textul/ cartea şi implementarea lor în diverse • Elementele cărţii după care se poate afla situaţii cotidiene. Demonstrarea interesului de a • organiza o bibliotecă personală. (autorul şi denumirea cărţii). imaginile. Manifestarea interesului şi a preferinţelor pentru lectură.). cuprinsul şi rolul lor. propriului gust etico-estetic. ideile. postfaţă 5. . • Organizarea unei expoziţii de cărţi ale unui scriitor sau a mai mulţi scriitori.5. Manifestarea atitudinii faţă de (informaţie biobliografică despre lectură prin demonstrarea scriitori). foto. mai mult: prefaţă. expoziţiide cărţi.. cărţii.

.

Serile la Mirceşti. univ. Legende sau basmele românilor. Ion Creangă. Prof. Colinde şi urături. Redactor: Ioan Ilaş. 3. Ursul polar” Ion Druţă „Povestea furnicii” Mihail Sadoveanu „Anii de ucenie” Mircea Sîntimbreanu „Recreaţia mare” Iulian Filip „Plăcinţele cu mărar” Dumitru Matcovschi „Baladă cu Păcală” Aurel Scobioală „Învaţăminte din vorbă cuminte” Mark Twen „Aventurile lui Tom Sawyer” . 2006. Petre Ispirescu. Moldovă” Dumitru Corbea „Dor de ţară” Arcadie Suceveanu „De-ar fi să plec vreodată prin străini” Dimitrie Bolintineanu „Daniel Sihastru” Mihail Sadoveanu „Altar de jertfă şi laudă” Vasile Romanciuc „Patria” Grigore Vieru „Pentru limba română” Nicolae Dabija. Chişinău: Editura Cartier. un ochi rîde” Folclor „Ciobanul şi morarul” Nicolae Labiş „Dacă toate acestea fi-vor învăţate” Mark Twain „Prinţ şi cerşetor” Spiridon Vangheli „Pictorul Aurel David cînd era de seama ta” Ion A. 5. Amintiri din copilărie şi alte povestiri. Pitiş. Iaşi. 2003. 6. dr. Vasile Alecsandri. Spiridon Vangheli. I. 2007. Prezentarea ştiinţifică a plantelor. repovestire de Al. univ. Mitru „Un ochi plînge. Plantele de pe Terra. Chişinău: Editura Cartier. 4. 2006. Florile dalbe. Cartea 4. Aureliu Silvestru „Vasile Lupu” „Povestea cu cei doi învăţători” (basm popular armenesc din Transilvania) Anton Pann „Nevoia învaţă pe om” Vasile Romanciuc „Codrii Orheiului” Dumitru Matcovschi „Stejarul” Edmondo de Amicis „Recunoştinţă” Liviu Damian „Un buchet de crizanteme” Octavian Goga „Toamna” Claudia Partole „Copacul” Ion Creangă „Umblarea cu plugul” Barbu Delavrancea „Sorcova” Ion Druţă „Steaua de la Betleem” Vasile Alecsandri „Vasile Porojan” Alexandru Vlăhuţă „Amintiri dintr-o iarnă” Hans Christian Andersen „Fetiţa cu chibrituri” Ion Creangă „Amintiri din copilărie” Iulia Haşdeu „Ghiocelul” Mihail Sadoveanu „Mărţişor” Emma Moscovscaia „Mama” Ion Druţă „Mama” Nicolae Labiş „Întîlnire cu mama” Vasile Romanciuc „Bunica” Spiridon Vangheli „Mărul muşcat” Elena Dragoş „Mama” Aureliu Busuioc „Marele răţoi Max” Adriana Dobre „Copil Ghiduş” Cornelia Turlea-Chifu „Legenda cireşelor la urechi” Ionel Pop „Puii de arici” Iulian Filip „Cireşar cu cireşari” Nina Cassian „Plouă” Dan Clark „Căţeluşi de vînzare” Alecu Russo „Stînca corbului” Gheorghe Dimitriu „Întîlnirea” Mihai Eminescu „Borta vîntului” Pavel Cerny „Povestea bătrînului cîine şi a lupului” G. Chişinău: Editura Cartier. Chişinău: Editura Cartier. Bassarabescu „Moş Stan” Nicoletta Chisbac-Huştiuc „Vis împlinit” Dumitru Matcovschi „Moştenire” Hans Cristian Andersen „Povestea privighetorii” Vasili Suhomlinski „Piatra” Erlend Loe „Bunicul” Debbie Herman „Vizita” La Fontaine „Corbul şi vulpea” Mircea Eliade „Răsărit pe mare” Mihail Sadoveanu „Dumbrava minunată” Alexandru Mitru „Legendele Olimpului” Marin Sorescu „Răceala” Cezar Petrescu „Fram. dr. Chişinău: Editura pentru copii Guguţă. Nicolae Dabija „Să trăieşti. Victor Cireaşă şi prof.LECTURĂ RECOMANDATĂ Texte literare culese din literatura pentru copii 1. Elena Cireaşă. 2. Carte de citire şi gîndire.

Fabienne Morel.. Carte despre prietenie şi bună înţelegere. Carte de lectură pentru copii / Selecţie: Ala Bujor. a 2-a. /Selecţie: Ala Bujor. Gilles Bizouerne. Ed. Chişinău: Editura Cartier. Antologie de texte / Selecţie: Ala Bujor. 6. Antologie de basme. Chişinău: Editura Cartier. 2008. 7. Chişinău: Editura Cartier. Poveşti auzite de la bunicuţa. 2008. Spicuşorul de cuvinte.ANTOLOGII: 1. a 2-a. Stupul de aur. Chişinău: Editura Epigraf S. 5. Poveştile lui Tom Degeţel istorisite în lumea întreagă. Din colectia Înconjurul lumii cu o poveste. 2006. Literatura română şi universală. Din colectia Înconjurul lumii cu o poveste. povestiri. 2007. 9. 2008. 2009. 2008. Chişinău: Editura Epigraf. Fabienne Morel. / Traducere şi adaptare din limba franceză: Ala Bujor. Gilles Bizouerne. 64 . Gilles Bizouerne. scrisă de cei mari şi ilustrată de cei mici. 2008. L. Ediţie îngrijită de Ala Bujor. legende. 2008. Chişinău: Editura Epigraf. Poveşti adevărate. Hora luminilor. R. Pagini alese din literatura pentru copii. Poveştile Albei-ca-Zăpada istorisite în lumea întreagă. 2007. Ed. Poveştile Cenuşăresei istorisite în lumea întreagă. Chişinău: Editura Epigraf. 2. 8. Din colectia Înconjurul lumii cu o poveste. Chişinău: Editura Epigraf. 4. / Selecţie: Ala Bujor. Chişinău: Editura Epigraf. Adaptare: Ala Bujor. Fabienne Morel. 3. Carte pentru copii. Chişinău: Editura Epigraf. 10.

• Principiul constructiv (al structuralităţii) vizează structurarea. perseverenţă şi capacităţi de a învăţa. . sistematizarea şi generalizarea achiziţiilor matematice. necesare pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevului. 65 . creativă. Proiectarea curriculumului a fost ordonată de următoarele principii: continuitatea educaţiei matematice la nivelul claselor I-IV şi ciclurilor preşcolarprimar-gimnazial. restructurarea şi corelarea sistematică a conceptelor de bază şi achiziţiilor aferente ca un aspect esenţial al predăriiînvăţării-evaluării.ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE MATEMATICĂ CONCEPŢIA DIDACTICĂ A DISCIPLINEI Scopul major al educaţiei matematice la treapta primară de învăţămînt vizează formarea competenţelor matematice specifice. 0-1 000. . în învăţămîntul preuniversitar este fundamentat pe următoarele principii. • Principiul formativ vizează formarea directă a personalităţii elevului în procesul educaţional la matematică. În contextul acestui principiu. spirit de iniţiativă şi disponibilitate de a aborda sarcini variate. Curriculum şcolar de Matematică este un document reglator. .obişnuinţa de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice. Organizarea spiralată asigură extrapolarea. a unor structuri ale gîndirii specifice matematicii. .motivaţia pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială. 0-20. în ansamblu. aprofundarea. Procesul educaţional la matematică în clasele primare şi. . dezvoltarea. 0-100. faţă de valorile naţionale şi general-umane. spirit de obiectivitate şi imparţialitate. asigurînd actualizarea şi adaptarea la particularităţile de vîrstă ale elevilor. care îi vor asigura premisele integrării şcolare la următoarea treaptă de învăţămînt şi ale integrării lui sociale şi profesionale de perspectivă. urmărind formarea. asigurînd coerenţa pe verticală şi orizontală.independenţă în gîndire şi acţiune. . centrarea pe elev. învăţămîntul matematic primar se orientează spre un set de valori şi atitudini.respectul faţă de responsabilităţile individuale şi sociale.curiozitate şi imaginaţie în rezolvarea şi formularea de probleme.disponibilitatea pentru a învăţa de la alţii şi a-i ajuta pe ceilalţi să înveţe. corelaţia inter-/transdisciplinară cu alte discipline şcolare. În contextul acestui principiu. .tenacitate. 0-1 000 000. învăţămîntul matematic modern se organizează modular-concentric în spirală. adresat învăţătorilor şi tuturor responsabililor de învăţămîntul primar. de la un concentru la altul. printre care: . delimitarea pe clase a unui nivel obligatoriu de pregătire a elevilor şi profilarea posibilităţilor în învăţare şi obţinere de noi performanţe.gîndire deschisă. la finisarea şcolarizării. Modulele preconizate pentru clasele primare sînt organizate conform concentrelor numerice: 0-10.

integrînd achiziţiile matematice şi cele din alte domenii.centrarea pe atingerea finalităţilor. evitînd „supraîncărcarea”: transferarea unor conţinuturi la clase mai mari. Întru facilitarea activităţii pedagogilor. proiectate în termeni de competenţe la nivel de treaptă de învăţămînt (competenţe specifice) şi particularizate la nivelul conţinuturilor obligatorii pentru fiecare clasă (subcompetenţe). de ore pe an1 136 136 136 136 COMPETENŢELE SPECIFICE DISCIPLINEI • • • • Identificarea şi utilizarea conceptelor matematice şi a limbajului matematic în situaţii diverse. 1 Poate varia în funcție de datele calendaristice.să posede deprinderi şi capacităţi de utilizare/aplicare a cunoştinţelor matematice în activităţi de învăţare/evaluare (recomandate). 66 . în diverse situaţii şcolare şi cotidiene. Explorarea/investigarea unor situaţii-problemă reale sau modelate. care ar optimiza eforturile de învăţare ale elevilor. personalizînd astfel cunoştinţele funcţionale. . resistematizarea conţinuturilor în cadrul claselor primare. utilizînd achiziţiile matematice. conturat de conţinuturi (obligatorii). realizînd astfel funcţionalitatea cunoştinţelor. Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în contexte variate. rezolutive. Rezolvarea şi formularea de probleme. subcompetenţele prevăzute la fiecare clasă sînt într-un număr redus faţă de prevederile variantei anterioare de curriculum. Modernizarea curriculumului a avut în vedere şi descongestionarea – proiectarea unităţilor de conţinut şi de timp.să dispună de capacităţi şi calităţi explorative. . se prezintă în mod separat subcompetenţele prevăzute pentru fiecare unitate de conţinut (modul) şi cele preconizate pentru fiecare clasă. în vederea optimizării legăturilor între concepte. Pentru ca un elev să-şi formeze o competenţă matematică este necesar ca el: . Administrarea disciplinei Statutul disciplinei Obligatorie Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe Clasa I II III IV Nr. investigaţionale. manifestînd. . de unităţi de conţinut (module) 5 4 4 5 Nr.să integreze şi să mobilizeze achiziţiile personale. comportamente adecvate valorilor şi atitudinilor preconizate.să stăpînească un sistem de cunoştinţe matematice.

sinteze pe parcursul anului. sinteze pe parcursul anului. recapitulare. Adunarea şi scăderea Ore pentru recapitulare. la discreţia învăţătorului Numerele naturale pînă la 1 000 000 Adunarea şi scăderea în concentrul 0-1 000 000 Înmulţirea şi împărţirea în concentrul 0-1 000 000 Fracţii Elemente de geometrie şi măsurări Ore pentru evocare. Adunarea şi scăderea Numerele naturale 0-100. sinteze pe parcursul anului. sinteze pe parcursul anului. la discreţia învăţătorului Număr de ore 8 24 34 28 30 12 24 62 20 12 18 12 32 56 14 22 12 16 40 12 20 36 I II III IV 67 . recapitulare. la discreţia învăţătorului Numerele naturale 0-1000 Adunarea şi scăderea în concentrul 0-1 000 Înmulţirea şi împărţirea în concentrul 0-1 000 Elemente intuitive de geometrie şi măsurări Ore pentru evocare.REPARTIZAREA CONŢINUTURILOR PE CLASE ŞI UNITĂŢI DE TIMP (orientativ) Clas a Unităţi de conţinut (module) Evocare Numerele naturale 0-10 Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10 Numerele naturale 0-20. la discreţia învăţătorului Adunarea şi scăderea în concentrul 0-100 Înmulţirea şi împărţirea tabelară Operaţii aritmetice în concentrul 0-100 Elemente intuitive de geometrie şi măsurări Ore pentru evocare. recapitulare.

Explorarea modalităţilor de formare. aproape/ departe. Identificarea formelor geometrice în modele date şi în mediul înconjurător. imagini după însuşiri indicate sau identificate. Evocare • Poziţii şi direcţii. a formelor geometrice. în raport cu sine şi cu repere fixe date.1. numărul de ordine al unui obiect). Gruparea. 8.SUBCOMPETENŢE. schimb de bani. de jos în sus şi invers. Decuparea. cub. sortarea. uşor/ greu. în faţă/în spate. asociate după o regulă simplă. 2. 0.3. clasificare. interior/exterior.). 2. pătrat. Continuarea unor succesiuni de obiecte. Recunoaşterea poziţiilor relative ale unor obiecte în spaţiu. triunghi. triunghiuri. mărime). clasificarea unor obiecte. în ordinea precizată. cu startul şi finalul dat. • Relaţii de comparaţie a numerelor naturale. înainte/ înapoi. 5. sortare. Reproducerea şi continuarea unor modele grafice repetitive. comparare. Perceperea elementelor de limbaj matematic aferent conceptului de număr natural. scurt/lung. 2. 4. Compararea unor obiecte. • Grupuri de obiecte şi corespondenţe. Elemente de limbaj matematic: număr. stînga/dreapta. Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) Poziţionarea. CONŢINUTURI ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ŞI EVALUARE CLASA I Subcompetenţe evaluările realizate la finele modulului vor demonstra posedarea subcompetenţelor: Conţinuturi repartizate pe module 1.2. citirea şi scrierea numerelor naturale 0-10. 9. identic/diferit. 2.1. desenarea unor cercuri. prin alăturarea sau înlăturarea a 1-2 obiecte. Explorarea modalităţilor de - 7. scheme. cifră.4.2. 1. Citirea şi reprezentarea orelor fixe pe ceas. 1. tot atît/mai puţin/mai mult.3. Observarea formelor unor obiecte concrete sau reprezentate şi compararea cu formele geometrice desenate sau modelate. Numărul 10. îngust/lat. Asocierea numerelor cu grupuri de obiecte (numărul de obiecte. 1. Numerele naturale 0-10 • Numărul şi cifra: 1. Compararea şi ordonarea numerelor naturale 0-10. mic/mare. subţire/gros. imagini. cu pasul 1 sau 2. Terminologie specifică: sus/jos. Numărarea unor obiecte într-o ordine spaţială dată (de la stînga spre dreapta şi invers. 2. • Însuşiri ale obiectelor (culoare. Identificarea. circular etc. 3. • Intuirea operaţiilor aritmetice de adunare şi scădere. după 1-2 însuşiri indicate sau identificate. mai mic/egal/mai 68 . desene. Compararea şi egalizarea cantitativă a unor grupuri de obiecte. Numărarea fără sprijin. Înregistrarea rezultatelor numărării unor obiecte/imagini/forme geometrice într-un tabel dat. localizarea în spaţiu (mediul înconjurător) şi pe plan (orientarea pe pagină). scund/ înalt. Forme geometrice: cerc. pătrate. vertical/orizontal/oblic. forme geometrice. descrierea. 2. formă. egalizare cantitativă a unor grupuri de obiecte. Compunerea şi descompunerea numerelor cu sprijin în obiecte. în cuvinte proprii. pe/sub/între. Recunoaşterea monedelor şi bancnotelor cu valori pînă la 10. 6.

semnele de comparaţie: <. Numerele naturale 0-20.5. 4. scădere şi a proprietăţilor acestora pentru: compunerea şi descompunerea numerelor.1.. -. 3. răspuns. desene. capacităţi ale unor recipiente. citirea şi scrierea numerelor naturale 0 . Perceperea elementelor de limbaj matematic aferent conceptelor de adunare şi scădere.problemă: condiţie. mărire/ micşorare a unui număr cu cîteva unităţi. Intuirea proprietăţilor adunării şi scăderii în bază de obiecte. explicînd în cuvinte proprii mersul rezolvării. în baza: corespondenţei între grupuri de obiecte. exprimarea în cuvinte proprii a proprietăţilor observate. cuvintele-cheie ale unei probleme. cu şi fără suport concret (riglă). 69 . Compararea numerelor naturale. 3. termen.5. ordonare crescătoare/ descrescătoare. Elemente de limbaj matematic: .legătura dintre adunare şi scădere. asociativitatea. fără sprijin. . Explorarea diverselor modalităţi de reprezentare cu obiecte şi figurare prin desene a operaţiilor de adunare şi scădere. Redarea enunţului unei probleme în cuvinte proprii. rubricile cărora indică (prin imagini sau cuvinte) denumiri ale componentelor operaţiei aritmetice. Completarea unor secvenţe ale şirului 0-10. a restului. Efectuarea adunării şi scăderii numerelor naturale în concentrul 0-10. întrebare.4. • Proprietăţi ale adunării şi scăderii: . >.adunare. rezolvare. Adunarea şi scăderea • Numerele naturale de la 11 pînă la 20. 3. Localizarea unui număr în şirul numerelor naturale 0-10 (vecinii numărului). 2. în baza sesizării prin observare a ordonării crescătoare sau descrescătoare a numerelor date. Identificarea numerelor pînă la 20 în contexte uzuale: grupuri de obiecte. • Probleme simple: de aflare a sumei. evidenţiind cuvintele-cheie. Numărarea pînă la 20. Compararea şi ordonarea numerelor 4. Aplicarea operaţiilor de adunare. .intuirea proprietăţilor adunării: comutativitatea. =. pornind de la: obiecte. 4. Rezolvarea problemelor simple. de mărire/micşorare a unui număr cu cîteva unităţi. scăzător. aflarea unor numere necunoscute în exerciţii. Formularea unor probleme simple. în baza încercărilor. Identificarea. Adunări şi scăderi succesive. sumă. mase exprimate în kilograme.20. 3.3. mare. separarea condiţiei şi întrebării problemei. Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10 • Tabla adunării şi scăderii. scădere: +. comparării poziţiilor în şirul numerelor naturale..compunere şi descompunere a numerelor naturale 0-10.2. 3. imagine. Ordonarea crescătoare şi descrescătoare a unor numere consecutive sau alese aleatoriu. descăzut. a proprietăţilor adunării şi scăderii. exerciţii. a relaţiilor „cu. în ordinea precizată. cu startul. mai mare/ mic”. Determinarea unor numere/semne care lipsesc în exerciţii. formularea deplină şi scrierea prescurtată a răspunsului. 3. organizarea enunţului într-o schemă. Completarea de tabele. finalul şi pasul dat.2. rezolvarea obiectuală şi scrierea cu cifre şi semne. diferenţă/ rest. Explicarea relaţiei între două numere vecine în baza adunării şi scăderii cu o unitate.1. enunţ incomplet. elementul neutru 0 (fără utilizarea terminologiei specifice).

fără trecere peste ordin.operaţie aritmetică: proba operaţiei.3. cu şi fără suport concret. Numerele naturale de la 21 pînă la 100 formate din zeci şi unităţi. răspuns. Compararea şi ordonarea numerelor naturale 0-100.4. Formularea problemelor simple. cu pasul 1. Identificarea. 5. număr de două cifre.număr natural: număr de o cifră. Efectuarea adunării şi scăderii în concentrul 0-100. • Adunarea şi scăderea în concentrul 0-20. 2. în ordinea precizată. 5. prin . cu sprijin în obiecte. 5. desene. Rezolvarea problemelor simple. Aplicarea operaţiilor de adunare. 5. care presupun aflarea sumei şi/ sau a restului. Identificarea numerelor pare şi a celor impare. 4. • Adunarea şi scăderea în concentrul 0-100. în baza descompunerii zecimale şi a comparării poziţiilor în şirul numerelor naturale. fără trecere peste ordin. mase exprimate în kilograme. 5. a proprietăţilor adunării şi scăderii.4. imagine. 4. a capacităţilor exprimate în litri. 70 exprimate în litri. Numerele naturale 0-100. Adunarea şi scăderea. schemă. citirea şi scrierea numerelor naturale 0-100. Ordonarea crescătoare şi descrescătoare a unor numere alese aleatoriu. scheme. Efectuarea adunării şi scăderii în concentrul 0-20. 4. cu şi fără suport obiectual. . lungimi exprimate în centimetri sau metri.naturale 0-20. rezolvare. Compunerea şi descompunerea numerelor în zeci şi unităţi. de aflare a unui termen. cuvintele-cheie ale unei probleme. Identificarea numerelor naturale pînă la 100 în contexte uzuale: grupuri de obiecte. scheme. desene. • Probleme simple: de comparare prin scădere.5. Compararea maselor exprimate în kilograme.3. fără trecere peste ordin. date din calendar. Identificarea regulii de formare a unei succesiuni de numere şi determinarea a 1-2 numere următoare. scădere şi a proprietăţilor acestora pentru: compunerea şi descompunerea numerelor. fără trecere peste Relaţii de comparaţie a numerelor naturale. aflarea unor numere necunoscute în exerciţii. Exprimarea şi compararea rezultatelor unor măsurători. scădere. Completarea de tabele. Rezolvarea problemelor după algoritmul: condiţie. rubricile cărora indică (prin imagini sau cuvinte) denumiri ale componentelor operaţiei aritmetice. Compunerea şi descompunerea numerelor în zeci şi unităţi. întrebare. 20. zeci. unităţi.7. 4. enunţ incomplet. pornind de la: obiecte. Compararea numerelor. comentînd etapele de calcul. schimb de bani. Elemente noi de limbaj matematic: . fără trecere peste ordin. adunare.1. 4. capacităţi exprimate în litri. în baza încercărilor.8. Măsurarea capacităţii. cu startul şi finalul dat. fără sprijin. schimb de bani. explicînd în cuvinte proprii mersul rezolvării. Compararea şi ordonarea cantităţilor în baza percepţiei senzoriale. Litrul. Determinarea unor numere/semne care lipsesc în exerciţii.6. • Măsurarea masei. Localizarea unui număr în şirul numerelor naturale 0-20 (vecinii numărului). • Probleme cu două adunări şi/ sau scăderi succesive. Kilogramul. Adunarea şi scăderea • Numerele naturale pînă la 100 formate din zeci. monede şi bancnote etc. ore pe ceas.2. Contrapunerea unor situaţii de măsurare a masei şi a capacităţii. Numărarea pînă la 100. 10. 4. Relaţii de comparaţie a numerelor naturale. cu sprijin în obiecte. Utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent conceptelor de număr natural. utilizînd unităţi standard de măsură: pentru masă. pentru capacitate. 5. Perceperea elementelor de limbaj matematic aferent conceptului de număr natural.

5. Calendarul: ziua. Unităţi monetare: banul. schimb de numere alese aleatoriu. • Recunoaşterea formelor geometrice (cerc. Adunarea şi scăderea zecilor prin analogie cu adunarea şi Măsurarea timpului. numere. pentru timp (ora. schemă. bani. enunţ incomplet. • Aplicarea operaţiilor de adunare. compararea. • Utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent conceptelor de număr natural. fără trecere peste ordin. a scăzătorului. scădere. pornind de la: imagine. Evaluările realizate la finele clasei I vor demonstra posedarea subcompetenţelor: • Identificarea. scrierea. rezultatelor unor măsurători. • Formularea problemelor simple de adunare şi scădere. • Rezolvarea problemelor simple de adunare şi scădere. pentru capacitate (l). luna). cu şi fără suport scădere şi a proprietăţilor acestora concret. aflarea unor numere naturale. Formularea problemelor simple. utilizînd unităţi standard de măsură: pentru lungime (cm. • Exprimarea şi compararea rezultatelor unor măsurători. compararea lungimilor. număr explicînd în cuvinte proprii mersul Măsurarea lungimii unor obiecte în centrimetri sau metri.ordin. m). cub) şi a poziţiilor relative ale unor obiecte în modele date şi în mediul înconjurător. numerelor. ziua. utilizînd Adunarea şi scăderea mentală şi în scris (în coloniţă). pornind de la: imagine. ordonarea numerelor naturale 0-100. Ordonarea crescătoare şi descrescătoare a unor • Măsurarea lungimii. Ceasul: ora. adunare şi scădere. leul. Exprimarea şi compararea scăderea unităţilor. obiecte.număr natural: număr par.7. Localizarea unui număr în şirul 0-100. monetare. a 1-2 elemente următoare. unităţi standard de măsură: pentru Identificarea regulii de formare a unei succesiuni de lungime. impar. Centimetrul. Citirea orelor fixe pe ceas. Aplicarea operaţiilor de adunare. luna.8. monetare (ban. explicînd în cuvinte proprii mersul rezolvării. pentru timp. 5. . necunoscute în exerciţii.5. schimb de bani. leu). compararea numerelor în baza descompunerii • Probleme simple de de aflare a pentru: compunerea şi descompunerea zecimale şi a comparării poziţiilor în şirul numerelor descăzutului. enunţ Determinarea şi compararea duratelor unor evenimente. pătrat. 5. a datelor în calendar. triunghi. • Efectuarea adunării şi scăderii în concentrul 0-100. aflarea unor numere necunoscute în exerciţii. incomplet. exerciţiu. CLASA a II-a Subcompetenţe evaluările realizate la finele modulului Conţinuturi repartizate pe module 71 Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) . citirea. pentru masă (kg). Eşalonarea unor evenimente în timp. săptămîna. metrul. numere şi determinarea Elemente noi de limbaj matematic: 5. scădere şi a proprietăţilor acestora pentru: compunerea şi descompunerea numerelor. săptămîna. folosind rigla sau metrul. exerciţiu. adunare. rezolvării. forme geometrice.6. imagini. Rezolvarea problemelor simple. schemă. numere.

scădere. Adunarea şi scăderea în concentrul 0100 • Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-20. împărţire. Continuarea. 2.4. schema. întrebarea. asociativitatea.5. împărţirii şi a Numărarea cu startul şi finalul dat. • Operaţia de împărţire ca scădere cu 0. 1. Scrierea rezolvării cu plan sau cu justificări. operaţii aritmetice. Tabla Observarea comutativităţii înmulţirii în situaţii concrete şi exerciţii. schemă. repetată. Adunarea şi scăderea orală şi în scris. elementul repetate prin împărţire şi invers. Rezolvarea problemelor. 1. înainte şi înapoi. Completarea de tabele. Proprietăţile înmulţirii: Scrierea adunării repetate prin înmulţire. Aplicarea adunării. Efectuarea adunării şi scăderii pînă în concentrul 0-100.6. • Probleme simple de adunare şi scădere. Înmulţirea cu 0. 1. adunare. Efectuarea înmulţirii prin adunare repetată şi utilizînd tabla înmulţirii. Utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent conceptelor de înmulţire. 2. asociativitatea. 1. a-(b+c)). indicate sau identificate prin observare. schimb de bani. comentînd etapele de calcul.1.2. a împărţirii exacte prin scădere repetată şi ca probă a înmulţirii. Formularea de probleme pornind de la: enunţ incomplet.vor demonstra posedarea subcompetenţelor: 1.1. (a+b)-c. Aplicarea înmulţirii. fără şi cu treceri peste ordin. Rezolvarea problemelor cu două operaţii după algoritmul: condiţia. alegerea şi justificarea operaţiilor de rezolvare. fără efectuarea calculelor: a două sume care se deosebesc printr-un termen. 2. Formarea problemelor cu două operaţii prin înlănţuirea a două probleme simple. justificînd în cuvinte proprii etapele rezolvării. 2. cu pasul 2-10. rubricile cărora pot indica: componentele adunării sau scăderii. Înmulţirea şi împărţirea tabelară Identificarea unor situaţii şi acţiuni concrete • Operaţia de înmulţire ca adunare corespunzătoare operaţiilor de înmulţire şi împărţire. calcul oral în lanţ. Aflarea unor numere necunoscute în exerciţii. elementul neutru 0 (fără utilizarea terminologiei specifice). scăderii şi a proprietăţilor acestora pentru: compunerea şi descompunerea numerelor. completarea unor succesiuni de numere asociate după o regulă legată de adunare sau scădere. Estimarea prin comparare. 72 . • Proprietăţi ale adunării şi scăderii: .comutativitatea. tematică. în baza comutativităţii înmulţirii. cu trecere peste ordin. Completarea unor succesiuni de numere asociate după reguli simple. afarea unor numere necunoscute în exerciţii. Probleme compuse rezolvabile prin 2 operaţii (inclusiv cu formula de rezolvare: a+ (a±b).legătura dintre adunare şi scădere. 1.3. specifice). a două diferenţe care se deosebesc prin descăzut/scăzător. cuvintele-cheie ale unei probleme. cu efectarea succesivă de adunări şi scăderi. 1. • Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100. răspunsul. descrierea în limbaj neutru 1 (fără utilizarea terminologiei matematic. cu treceri peste ordin. explicînd modul de calcul. în baza încercărilor şi a probelor operaţiei.3. a scăderii comutativitatea. . Utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent conceptelor de număr natural. Cercetarea cazurilor speciale de înmulţire cu 1 şi înmulţirii.2.

Operaţii aritmetice în concentrul 0-100 • Ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii cu 2 operaţii. preţ şi cost. cantitate-preţ-cost. Dependenţa dintre cantitate. schemă. dublu. de mărire/micşorare a unui număr de cîteva ori. (b×a)-a. mai mic/mai mare de cîteva ori. Scrierea rezolvării prin exerciţiu. care presupun o operaţie de înmulţire sau împărţire.4.5. Calcul oral în lanţ. Tabla împărţirii dedusă din tabla înmulţirii. înmulţire. jumătate. Utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent conceptelor de număr natural. 2. a:a. cu şi fără 3. 73 Observarea legăturii dintre înmulţire şi împărţire în situaţii concrete şi exerciţii.6. • Probleme simple: de aflare a produsului. Construcţia tablei împărţirii. în baza legăturii cu înmulţirea. operaţii aritmetice. indicate sau identificate prin observare. în baza încercărilor şi a probelor operaţiilor. grupări potrivite ale termenilor. de comparare prin împărţire. Aflarea unor numere necunoscute în exerciţii. Efectuarea comentată. Activităţi matematice instructive cu caracter ludic. scădere repetată. deîmpărţit. operaţie aritmetică. treime. Completarea unor succesiuni de numere asociate după reguli simple. preţ şi cost prin rezolvarea şi formularea unor probleme simple cu tematica legată de cumpărare-vînzare. produs. Exerciţii fără paranteze cu 2 operaţii de acelaşi ordin şi de ordin diferit. Explorarea dependenţei dintre cantitate. triplu. Legătura dintre împărţire şi înmulţire. Formularea de probleme pornind de la: enunţ incomplet. • Probleme rezolvabile prin 1-2 din operaţiile aritmetice învăţate. de împărţire în părţi egale sau prin cuprindere (fără utilizarea terminologiei specifice). 2. rubricile cărora pot indica: componentele înmulţirii sau împărţirii. 3. repetată. cu paranteze. justificînd în cuvinte proprii etapele rezolvării. Cazuri speciale: a:1. a operaţiilor aritmetice. a± (a:b)). utilizînd tehnici antreprenoriale în contextul orientării profesionale. cuvintele-cheie ale unei probleme. Contrapunerea măririi/ micşorării de cîteva ori şi a măririi/micşorării cu cîteva unităţi. citirea expresiilor numerice compuse. Construcţia tablei înmulţirii. 2. 3. cu 2 operaţii. Scrierea rezolvării cu plan sau cu justificări. folosind adunarea repetată. exerciţii cu 2 operaţii. Continuarea. Elemente noi de limbaj matematic: . oral şi în scris. cît. în baza . Probleme compuse cu 2 operaţii (cu formula de rezolvare: a+(b×a).2. Rezolvarea şi formularea problemelor cu 1-2 operaţii. Efectuarea operaţiilor aritmetice în exerciţii cu 2 operaţii. factor. completarea unor succesiuni de numere asociate după o regulă legată de înmulţirea/împărţirea tabelară.propietăţilor acestora pentru aflarea unor numere necunoscute în exerciţii. Rezolvarea problemelor. fără şi cu paranteze. Aflarea unor numere necunoscute în exerciţii. împărţire. calcul oral în lanţ. sfert. a:0. 0:a. folosind legătura cu înmulţirea. comutativitatea înmulţirii. tematică.adunare repetată. Cercetarea cazurilor de împărţire a două numere egale şi de împărţire la 1 şi la 0.1. împărţitor. efectuînd înmulţiri şi împărţiri tabelare. Completarea de tabele.

cerc. luna. pentru timp: minutul.7. Măsurarea mărimilor.4.5. folosind paranteze rotunde pentru evidenţierea primei operaţii. a probelor. triunghi. modificarea problemelor cu 1-2 operaţii învăţate. Identificarea şi descrierea empirică a figurilor şi a corpurilor geometrice. utilizînd unităţi standard de măsură: pentru lungime. exerciţiu. în baza percepţiei senzoriale. Rezolvarea. estimarea şi compararea rezultatelor unor măsurători. Elemente intuitive de geometrie şi măsurări • Figuri geometrice: punct. în probleme cu două operaţii. continuarea succesiunii prin desenarea a 1-3 elemente următoare. în două probleme simple înlănţuite. aflarea unor numere necunoscute în exerciţii.6. legată de formă sau poziţie spaţială. preţ şi cost în contexte problematice reale. tematică. 3. 4. schemă. a organizării datelor în tabele. a formelor geometrice.3. linie curbă. pentru încercărilor. • Unităţi de măsură: pentru lungime: cm. linie frîntă. 3. decuparea. segment de dreaptă. săptămîna. care se deosebesc printr-un număr. cub. 74 Asocierea unor obiecte cu modele ale formelor geometrice. Continuarea. Estimarea prin comparare. Observarea unor succesiuni de forme geometrice. formularea. Formularea de probleme pornind de la: enunţ incomplet. Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora pentru: compunerea şi descompunerea numerelor. indicate sau identificate prin observare. explicînd ordinea efectuării operaţiilor. Investigarea unor contexte problematice reale. a regulilor de aflare a componentelor necunoscute. descrierea. linie dreaptă. Corpuri geometrice: sferă. pătrat. Completarea unor succesiuni de numere asociate după reguli simple. Investigarea dependenţei dintre cantitate. unităţi de măsură potrivite. completarea unor succesiuni de numere asociate după o regulă legată de operaţiile învăţate. legate de cumpărare-vînzare. Aplicarea metodei de reducere la unitate în probleme simple. 4. 3. utilizînd tehnici antreprenoriale în contextul orientării profesionale. m.1. pentru masă: kg. Activităţi matematice instructive cu caracter ludic. Completarea unor succesiuni de forme geometrice asociate după reguli simple. desenarea. 3. tranfsormări - . modelarea figurilor geometrice. 3. asociate după o regulă simplă. Exprimarea şi compararea rezultatelor unor măsurători.3. Rezolvarea problemelor cu plan sau cu justificări. prin rezolvarea şi formularea de probleme. 4. Sinteza exerciţiului de rezolvare. organizarea datelor în tabele. operaţii aritmetice. folosind: instrumente potrivite. ziua. schimb de bani. pentru capacitate. fără efectuarea calculelor. prin exerciţiu. a două expresii simple. pentru capacitate: l. pentru masă. 4. nestandard şi standard. legate de cumparare-vînzare. indicate sau identificate prin observare. în cuvinte proprii.2.paranteze. ora. scheme.

cub). citirea. ordonarea numerelor naturale 0 . pentru timp (min. numere naturale asociate după reguli simple. triunghi. • Efectuarea operaţiilor aritmetice în concentrul 0 . exerciţiu. pentru capacitate (l). măsurări. extragerea unor informaţii esenţiale. • Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora pentru aflarea unor numere necunoscute în exerciţii. ora. care reflectă dependenţa dintre cantitate. săptămîna. ziua. în ordinea • Numerele naturale de la 100 pînă la precizată. monetare (ban. pornind de la: enunţ incomplet. • Identificarea figurilor şi corpurilor geometrice în modele date şi în mediul înconjurător (punct. m). compararea. linie frîntă. pătrat. utilizînd tehnici antreprenoriale în contextul orientării profesionale.1. numerelor naturale 0-1000.ale orelor de după-amiază. operaţii aritmetice. 75 . segment de dreaptă. compunerea şi descompunerea a 1-2 ore din minute. Evaluările realizate la finele clasei a II-a vor demonstra posedarea subcompetenţelor: • Identificarea.100. • Formularea problemelor cu 1-2 operaţii. legate de Rezolvarea. cerc. • Exprimarea şi compararea rezultatelor unor măsurători. • Utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent conceptului de număr natural. interpretarea datelor prin comparare. timp. sferă. problematice reale. leu. finalul şi pasul dat. pentru masă (kg). înmulţirea şi împărţirea tabelară. schemă. referitoare la mărimi şi măsuri.4. linie curbă. tematică. luna). citirea şi scrierea. CLASA a III-a Subcompetenţe evaluările realizate la finele modulului vor demonstra posedarea subcompetenţelor: 1. Numerele naturale 0-1000 Numărarea cu startul. scrierea. indicate sau identificate prin observare. • Explicarea modului de calcul şi a ordinii efectuării operaţiilor în exerciţii cu 2 operaţii. Înregistrarea în tabele a rezultatelor unor observări. utilizînd unităţile de măsură standard: pentru lungime (cm. Investigarea unor contexte . preţ şi cost. Identificarea. Conţinuturi repartizate pe module Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) 1. • Explorarea/investigarea unor contexte problematice reale. leu). modificarea de probleme. • Completarea unor succesiuni de forme geometrice. prin exerciţiu. 4.monetare: ban. monetare. formularea. • Rezolvarea problemelor cu 1-2 operaţii: cu plan sau cu justificări. măsurători. Activităţi matematice instructive cu caracter ludic. linie dreaptă. fără şi cu paranteze.100: adunarea şi scăderea fără şi cu treceri peste ordin. Identificarea numerelor naturale în contexte uzuale.

rezolvabile prin 1-3 operaţii. exerciţii. 2. asociativitatea.4. Completarea de tabele. fără şi cu treceri peste ordin. ordonarea numerelor în baza: scrierii zecimale. tematici. 1. propunerea de reguli pentru formarea unor succesiuni de numere. Explorarea modalităţilor de • Relaţii de comparaţie a numerelor compunere a numerelor şi de naturale. Calcul oral în lanţ. scăderi. Compunerea numerelor şi descompunerea zecimală a lor. 2. Compararea şi ordonarea numerelor naturale 0-1000. Utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent conceptului de număr natural. scăderii şi a proprietăţilor acestora pentru: compunerea şi descompunerea numerelor. a două diferenţe care se deosebesc prin descăzut sau prin scăzător. comparării poziţiilor în şirul numerelor naturale. cel mult. Localizarea. cel mult. Completarea unor scheme-lanţuri de 76 . imagini.5. aflarea unor numere necunoscute în exerciţii. . 2. modificarea problemelor rezolvabile prin adunări. numere date. scheme. fără şi cu treceri peste ordin. cu efectuarea succesivă a operaţiilor aritmetice. comentarea etapelor de calcul. Legătura dintre adunare şi scădere. Rezolvarea problemelor cu plan sau cu justificări. Elemente noi de limbaj matematic: folosind adunarea şi scăderea. 1. succesor. în baza regulilor de aflare a componentelor necunoscute ale adunării sau scăderii şi a probelor. fără efectuarea calculelor: a două sume. formularea.2. Aplicarea adunării. 2. fără şi cu paranteze.5.predecesor. tabele. • Probleme de adunare şi scădere. Adunarea şi scăderea orală şi scrisă. trei operaţii. Completarea unor succesiuni de numere naturale asociate după reguli indicate sau identificate prin observare. Explicarea modului de calcul şi a ordinii efectuării operaţiilor în exerciţii cu. 1. completarea unor succesiuni de numere asociate după o regulă simplă. elementul neutru 0 (fără utilizarea terminologiei specifice). Adunarea şi scăderea în concentrul 0-1000 • Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-1000. cuvintele-cheie ale unei probleme. Rezolvarea. 2. Continuarea unor succesiuni de numere asociate după o regulă simplă. formularea de probleme.3.4. prin exerciţiu. care se deosebesc printr-un termen. pornind de la: obiecte. 1000. • Proprietăţile adunării: comutativitatea. Formularea de probleme. 2. Aflarea numerelor necunoscute în exerciţii.2. Rezolvarea. descompunere zecimală a lor. cu sprijin în obiecte. compararea.1. operaţii aritmetice. trei operaţii. identificarea şi formularea regulii de formare.3. 2. scheme. pornind de la: enunţ incomplet. enunţuri incomplete. rubricile cărora pot indica: componentele adunării sau scăderii. Completarea unor succesiuni de numere asociate după reguli simple. legată de descompunerea zecimală a numerelor. Efectuarea adunării şi scăderii în concentrul 0-1000. • Exerciţii cu. schemă. Continuarea.6. comentînd modul de calcul. indicate sau identificate prin observare. tabele. Adunarea şi scăderea dedusă din descompunerea zecimală. Estimarea prin comparare.1. schimb de bani.

3. operaţii aritmetice. exerciţiu. identificarea şi formularea regulii de formare. utilizînd tehnici antreprenoriale în contextul orientării profesionale. cu şi fără paranteze. în baza folosirii tablei înmulţirii. calcule. numere formate din zeci sau sute întregi.7. Înmulţirea orală şi în scris. împărţirii şi a proprietăţilor acestora pentru aflarea unor numere necunoscute în exerciţii. Formularea de probleme pornind de la: enunţ incomplet. Rezolvarea. Împărţirea unui număr de 2-3 cifre la un număr de o cifră. . 3. Explicarea modului de calcul şi a ordinii efectuării operaţiilor în exerciţii cu. 3. Completarea unor succesiuni de numere asociate după reguli indicate sau identificate prin observare. • Exerciţii cu cel mult trei operaţii. 3. Continuarea unor succesiuni de numere. verificarea prin probe. 3.5. fără şi cu treceri peste ordin. a două expresii simple. Înmulţirea cu un număr de o cifră. Efectuarea operaţiilor de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-1000. 2.4.împărţirea unei sume la un număr. utilizînd tehnici antreprenoriale în contextul orientării profesionale. Calcul oral în lanţ. Metoda reducerii la unitate. Aflarea unor numere necunoscute în exerciţii. formularea. comentarea etapelor de calcul.2. Completarea unor tabele sau scheme în care se organizează probleme. schemă. propunerea de reguli pentru formarea unor succesiuni de numere. 3. care se deosebesc printr-un număr. 3.operaţii aritmetice. rezolvabile prin 1-3 operaţii învăţate. Efectuarea împărţirii cu rest cu sprijin obiectual. Estimarea prin comparare.1. estimarea ordinului de mărime al cîtului (cu cîte cifre va fi scris cîtul). asociate după o regulă simplă. modificarea problemelor cu 1-3 operaţii. Înmulţirea şi împărţirea în concentrul 0-1 000 • Înmulţirea şi împărţirea exactă cu: 10. Completarea de tabele rubricile cărora indică componentele operaţiei. care solicită aplicarea operaţiilor şi metodelor învăţate. Rezolvarea problemelor cu plan sau cu justificări. fără şi cu paranteze. 3. Completarea unor scheme-lanţuri de calcule. comentarea etapelor de calcul. trei operaţii. tabele. fără efectuarea calculelor. Aplicarea înmulţirii. cel mult. prin exerciţiu. în baza regulilor de aflare a componentelor necunoscute ale operaţiilor şi a probelor. exerciţii. verificarea prin probe. cu efectuarea succesivă a operaţiilor învăţate. Investigarea unor situaţii-problemă din cotidian.6. Împărţirea cu rest. fără şi cu treceri peste ordin. 3. • Probleme. tematică. Exerciţii cu 2-3 operaţii învăţate. 100.distrubutivitatea înmulţirii în raport cu adunarea (fără utilizarea terminologiei specifice).3. Activităţi matematice instructive cu caracter ludic. cu şi fără paranteze. tematică. 77 . Explorarea unor modalităţi elementare de organizare şi clasificare a datelor în scheme. Activităţi matematice instructive cu caracter ludic.8. exerciţiu. Împărţirea orală şi în scris. • Proprietăţi ale operaţiilor aritmetice: .7. cuvintele-cheie ale unei probleme.

desene. prin integrarea achiziţiilor matematice. efectuarea a 1-3 operaţii aritmetice • Transformări ale unităţilor de măsură. măsurări identificarea elementelor formelor geometrice. modificarea unor observări şi măsurători: . secolul. • Completarea unor succesiuni de numere naturale. • Utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent conceptului de număr natural. estimarea compararea rezultatelor unor măsurători în baza percepţiei dreptunghi. deschisă/închisă. măsurători. timp în baza operaţiilor aritmetice cuboid. compararea. utilizînd tehnici antreprenoriale în contextul orientării învăţate asupra rezultatelor unor profesionale. segment de dreaptă. pătrat. învăţate. ora.monetare: ban. indicate în conţinuturi. dm. Elemente inuitive de geometrie şi Asocierea unor obiecte cu formele geometrice. 4. Elemente noi de limbaj matematic: vîrf. 78 . înmulţirea şi împărţirea la un număr de o cifră. Rezolvarea. cub. dm. m. cu caracter 4. • Explicarea modului de calcul şi ordinii efectuării operaţiilor în exerciţii cu. cerc. linie frîntă deschisă/închisă. linie curbă deschisă/închisă. faţă. şi unităţi de măsură standard potrivite. 100. masă. tabele. de probleme. leu. . Evaluările realizate la finele clasei a III-a vor demonstra posedarea subcompetenţelor: • Identificarea.pentru masă: kg. muchie. • Unităţi de măsură: 4. cel mult. 3 operaţii. Identificarea şi descrierea în segment de dreaptă. la numere formate din zeci sau sute întregi. indicate sau identificate prin observare. anul.3. latură. cerc. dreptunghi. • Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a propietăţilor acestora pentru aflarea unor numere necunoscute în exerciţii. Explorarea unor modalităţi elemenÎnregistrarea în tabele a rezultatelor unor măsurători. rezultatelor unor măsurători. triunghi. sferă. forme geometrice asociate după reguli simple. practic. în baza operaţiilor aritmetice învăţate. schimb de bani. ordonarea numerelor naturale 0-1000. • Exprimarea şi compararea rezultatelor unor măsurători. cub. care presupun Activităţi matematice instructive cu caracter ludic. înmulţirea la 10. la numere formate din zeci sau sute întregi. referitoare la mărimi şi măsuri. desenarea • Figuri geometrice: punct. din cotidian. scrierea. senzoriale.4.pentru timp: minutul.4. pătrat.2. triunghi. linie dreaptă. 100. ziua. Măsurarea cu instrumente geometrice. Estimarea şi 4. Exprimarea. figurilor geometrice. Transformări ale unităţilor de măsură pentru folosind unităţi potrivite de măsură lungime. • Corpuri geometrice: sferă. • Efectuarea operaţiilor aritmetice în concentrul 0-1000: adunarea şi scăderea fără şi cu treceri peste ordin.pentru lungime: cm. şi transformări ale lor. linie curbă necesitatea unităţilor standard. citirea. m). interpretarea datelor.1. linie frîntă Măsurarea cu unităţi nestandard pentru a sesiza limbaj matematic a formelor deschisă/închisă. luna. formularea. tare de organizare a rezultatelor . săptămîna. compararea. deceniul. linie dreaptă. Investigarea unor contexte problematice reale. • Identificarea figurilor şi corpurilor geometrice în modele date şi în mediul înconjurător (punct. .pentru capacitate: l. fără şi cu paranteze. împărţirea exactă la 10. utilizînd unităţi de măsură potrivite şi transformări ale lor: pentru lungime (cm. Investigarea unor situaţii-problemă . cuboid).

identificarea claselor în scrierea unui număr. Trecerea de la sistemul zecimal la sistemul roman şi invers. sute de mii.5. Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) Numărarea cu startul. 1. Contexte problematice legate de numere mai mari decît 1000. 100. clasă. tabelelor. tematică.cifre romane: I. pentru capacitate (l). în baza descompunerii zecimale a numerelor. Noţiunile de ordin. tabele. Rezolvarea problemelor cu 1-3 operaţii: cu plan sau justificări. Identificarea regulii de formare şi continuarea unor succesiuni de numere. exerciţiu. anul. 1000. Investigarea unor situaţii-problemă din cotidian. pentru numere naturale pînă la 30. V. 1. 100. care solicită aplicarea operaţiilor aritmetice. Localizarea. Citirea şi scrierea numerelor naturale pînă la 30 cu cifre romane. • Adunarea şi scăderea în concentrul 0-1 000 000. 1. pornind de la: enunţ incomplet. Identificarea.1 000 000. Adunarea şi scăderea dedusă din descompunerea zecimală. utilizînd tehnici antreprenoriale în contextul orientării 79 . Elemente noi de limbaj matematic: . compararea. schemă. Identificarea poziţiei unei cifre în număr prin determinarea ordinului corespunzător.2. . Compunerea şi descompunerea numerelor în termeni zecimali. • Relaţii de comparaţie a numerelor naturale. prin exerciţiu. a metodelor de rezolvare învăţate. Citirea şi scrierea numerelor în tabelul de numeraţie.zeci de mii. ora. 1.4.• • • • pentru masă (kg). 1.1 000 000 • Numerele naturale de la 1 000 pînă la 10 000. prin organizare şi clasificare a datelor cu ajutorul schemelor. • Înmulţirea şi împărţirea exactă la 10. Explorarea unor modalităţi elementare de organizare şi clasificare a datelor: scheme. ziua. Identificarea numerelor naturale în contexte uzuale. clasă. Numerele naturale 0 .1 000 000. ordin. Numerele naturale de la 0 pînă la 1 000 000. milion. folosind operaţii aritmetice. în ordinea precizată. 1000. Explorarea modalităţilor de compunere şi descompunere a numerelor. Conţinuturi repartizate pe module 1. 1. săptămîna. operaţii. deceniul. X. comentînd modul de calcul. Utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent conceptului de număr natural. comentînd raţionamentele efectuate. • Cifre romane (pentru numerele naturale pînă la 30).6. finalul şi pasul dat.3. Compararea şi ordonarea numerelor naturale 0 . înmulţirea şi împărţirea cu 10. secolul). pentru timp (minutul. Completarea unor succesiuni de numere naturale asociate după reguli indicate sau identificate prin observare. Activităţi matematice instructive cu caracter ludic. Numerele naturale de la 0 pînă la 100 000.1. a reprezentărilor figurative. Formularea problemelor. desene. luna.7. CLASA a IV-a Subcompetenţe evaluările realizate la finele modulului vor demonstra posedarea subcompetenţelor: 1. Explorarea unor modalităţi elementare de organizare şi clasificare a datelor: scheme. leu). citirea şi scrierea numerelor naturale 0 . monetare (ban. ordonarea numerelor.

2. comentarea etapelor de calcul. în baza regulilor de aflare a componentelor necunoscute ale adunării sau scăderii şi a probelor. Înmulţirea şi 3. Rezolvarea problemelor cu 1-3 • Probleme de adunare şi scădere. scăderea orală şi în scris. modificarea problemelor cu 1-3 operaţii învăţate. trei operaţii. a două diferenţe care se deosebesc prin descăzut/scăzător. Completarea unor succesiuni de terminologiei specifice). Efectuarea operaţiilor de înmulţire 1 000 000 şi împărţire în concentrul 0 . desene. cel mult. exerciţii. . formularea.1 000 • Înmulţirea şi împărţirea exactă a numerelor 000. cuvintelecheie ale unei probleme. Aflarea unor numere necunoscute în exerciţii. cel mult. justificarea modului de calcul. cu şi fără paranteze. prin rezolvabile prin 1-3 operaţii. • Exerciţii cu.1 aflarea unor numere necunoscute în 000 000. şi cu paranteze. Explicarea modului de calcul şi a ordinii efectuării operaţiilor în exerciţii cu. indicate sau identificate Legătura dintre adunare şi scădere. utilizînd tehnici antreprenoriale în contextul orientării profesionale. fără efectuarea calculelor: a două sume.6. 2.1 000 000. comentarea etapelor de calcul. fără şi cu treceri peste ordin. calcul oral în lanţ.5. Continuarea unor succesiuni de numere asociate după o regulă simplă. Explicarea modului de calcul şi a împărţirea la un număr de o cifră. schemă. fără şi cu treceri peste ordin. Efectuarea adunării şi scăderii în concentrul 0 . Alcătuirea şi completarea de tabele rubricile cărora pot indica: componentele adunării sau scăderii. operaţii: cu plan sau justificări. 2. 3. Calcul oral în lanţ. numere asociate după reguli simple. Exerciţii cu 2-4 operaţii învăţate.2.1. 3 operaţii.4. tabele. Activităţi matematice instructive cu caracter ludic. trei operaţii. Înmulţirea şi împărţirea în concentrul 03. ce se termină cu zerouri. Adunarea şi scăderea în concentrul 0 -1 2. fără prin observare. operaţii. verificarea prin probe. care se deosebesc printr-un termen. exerciţiu. • Proprietăţile adunării (fără utilizarea 2. fără şi cu treceri peste ordin. efectuînd succesiv operaţii învăţate. cu şi fără paranteze. cu şi fără paranteze. Exerciţii cu. 2.tabele. Formularea de probleme pornind de la: un enunţ incomplet. 2. cel mult. Aplicarea adunării. ordinii efectuării operaţiilor în 80 profesionale. Explorarea unor modalităţi elementare de organizare şi clasificare a datelor: scheme. Adunarea. identificarea şi formularea regulii de formare. Estimarea prin comparare.1. propunerea de reguli pentru formarea unor succesiuni de numere. 2. exerciţiu. Rezolvarea. Alcătuirea şi completarea unor scheme-lanţuri de calcule. 2.7.3. scăderii şi a 000 000 proprietăţilor acestora pentru • Adunarea şi scăderea în concentrul 0 . Înmulţirea şi împărţirea orală şi în scris.

indicate sau identificate prin observare. numitorul pînă la 20. Continuarea unor succesiuni de numere asociate după o regulă simplă.6. • Probleme rezolvabile prin 1-3 operaţii învăţate. propunerea de reguli pentru formarea unor succesiuni de numere.fracţie. 3. schemă. sferturi. operaţii aritmetice. Înmulţirea cu un număr de două cifre.4. 3. Formularea de probleme pornind de la: enunţ incomplet. Rezolvarea.3. . care se deosebesc printr-un număr. cu tematică din cotidian. Metoda figurativă. Investigarea unor situaţiiproblemă din cotidian.1. în baza regulilor de aflare a componentei necunoscute a operaţiei şi a probelor. Legături între operaţiile învăţate. • Proprietăţile înmulţirii şi împărţirii (fără utilizarea terminologiei specifice).exerciţii cu şi fără paranteze. adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor. fără efectuarea calculelor: a două expresii simple.2. Fracţii 4. modificarea problemelor cu 1-3 operaţii. Explorarea modalităţilor de a • Adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi reprezenta prin desen fracţii cu numitor. trei operaţii. luînd drept întreg obiecte concrete. 4. treimi. de limbaj matematic aferent Elemente noi de limbaj matematic: conceptului de fracţie. exerciţiu. • Aflarea unei fracţii dintr-un număr natural. Completarea de tabele rubricile cărora indică componentele operaţiei. 4.3 operaţii: cu plan sau justificări. reprezentarea citirea şi scrierea fracţiilor. Aflarea unor numere necunoscute în exerciţii. Scrierea şi citirea fracţiilor în diferite moduri. tematică. Identificarea în contexte uzuale. completarea unor scheme-lanţuri de calcule cu numerele sau operaţiile aritmetice care lipsesc. 3. • Formarea. fără şi cu paranteze. numărător. 3. identificarea şi formularea regulii de formare. reprezentări figurative.7. 3. Rezolvarea problemelor cu 1 . utilizînd tehnici antreprenoriale în contextul orientării profesionale. 81 Identificarea fracţiilor în contexte uzuale: jumătăţi. 3.3. prin exerciţiu. linie de fracţie. Folosirea reprezentărilor figurative în rezolvarea de probleme cu fracţii.8. Aplicarea înmulţirii. împărţirii şi a proprietăţilor acestora pentru aflarea unor numere necunoscute în exerciţii. Estimarea prin comparare. 4. Reprezentarea fracţiilor prin decupare/ pliere/ colorare. fracţiilor. . Perceperea şi utilizarea elementelor • Probleme simple cu fracţii. numitor. Completarea unor succesiuni de numere asociate după reguli simple. tabele. formularea. cel mult. • Exerciţii cu. Exerciţii şi probleme simple. Explorarea unor modalităţi elementare de organizare şi clasificare a datelor: scheme. care implică aflarea unui fracţii dintr-un număr. figuri geometrice. citirea şi scrierea. Metoda reducerii la unitate.5. Activităţi matematice instructive cu caracter ludic. cuvintele-cheie ale unei probleme. inclusiv prin metoda figurativă şi reducere la unitate. care solicită aplicarea operaţiilor aritmetice şi a metodelor de rezolvare învăţate.

km. şi transformări ale lor. corpurilor geometrice. cilindru.. m. secolul. Identificarea şi descrierea în • Figuri geometrice: cerc. măsură.5.2. modificarea de probleme. Rezolvarea problemelor simple cu fracţii. propunerea de reguli. Înregistrarea în tabele a rezultatelor unor măsurători. desene. lungime. g.pentru masă: kg. efectuarea a 1-3 operaţii aritmetice tematici uzuale referitoare la mărimi şi măsuri. con. • Perimetrul poligonului. descrierea 5. săptămîna. 5. poligon Identificarea regulii de formare şi continuarea unor limbaj matematic a figurilor şi (triunghiul. minutul. utilizînd tehnici antreprenoriale în contextul orientării profesionale.3. în baza operaţiilor aritmetice din cotidian.pentru timp: secunda. şi unităţi de măsură standard potrivite. schimb unor observări şi măsurători: de bani. calcularea perimetrelor unor • Corpuri geometrice: sferă. justificînd. 82 . cub. . după perimetrul şi o latură dată. rezultatelor unor măsurători în baza percepţiei senzoriale. Evaluările la finele clasei a IV-a se vor realiza în baza standardelor de competenţă pentru învăţămîntul primar.5. estimarea .pentru capacitate: l. laturi a dreptunghiului. reprezentarea prin desen sau modelare a formelor geometrice. • Unităţi de măsură: necesitatea unităţilor standard. care presupun Rezolvarea. aflarea unei dreptunghiuri şi pătrate. Elemente de geometrie şi măsurări formelor geometrice în limbaj matematic. mm. 5. Explorarea unor modalităţi elemen. luna. deceniul. ziua. în baza formulelor corespunzătoare. pătratului. aflarea unei fracţii dintr-un număr dat. ora. mileniul.4. etapele de rezolvare. Transformări simple ale unităţilor de măsură pentru tare de organizare a rezultatelor . 4. masă.pentru lungime: cm. tabele. compararea. perimetrul Calcularea perimetrelor unor pătrate şi dreptunghiuri cu 5. aflarea laturii unui pătrat cu perimetrul dat.monetare: ban. măsurători. cuboid. dm. 5. Recunoaşterea. Efectuarea adunării şi scăderii fracţiilor cu acelaşi numitor. estimarea Măsurarea cu unităţi nestandarde pentru a sesiza rezultatelor unor măsurători.4. Exprimarea. a elementelor lor.4. 5. Investigarea unor situaţii-problemă • Transformări simple ale unităţilor de interpretarea datelor. t. măsurarea cu instrumente folosind unităţi potrivite de măsură . succesiuni de forme geometrice.1. dimensiunile date. timp în baza operaţiilor învăţate. în cuvinte proprii. învăţate asupra rezultatelor unor Activităţi matematice instructive cu caracter ludic. formularea. leu. patrulaterul). Aplicarea formulelor pentru dreptunghiului. cu învăţate.

cunoaştere. • promovarea educării şi a participării tuturor copiilor la învăţămîntul de masă (susţinerea dezvoltării incluzive în şcoală). Din punct de vedere curricular. precum şi la exigenţele vieţii sociale. Prin urmare. selectarea seturilor de valori şi atitudini. prin realizarea unor parcursuri şcolare în mod individualizat. Utilizarea competenţei drept element central al unui curriculum modern este.  Atitudine constructivă şi comportament favorabil faţă de protecţia. interesele. ci şi de ce se învaţă. La baza elaborării acestei variante de curriculum stă idealul educaţional al modernităţii. organizarea modulară a conţinuturilor şi corelarea acestora cu subcompetenţele şi activităţile de învăţare. • orientarea învăţării spre formarea de competenţe. civilizaţie.  Interes pentru cunoaşterea trecutului şi prezentului localităţii natale. asociată cu modernizarea învăţămîntului din Europa.pe lîngă structurile de cunoaştere – necesităţile. integrarea înseamnă organizarea. lumii contemporane în general. • selectarea riguroasă a competenţelor şi conţinuturilor curriculare după criterii de calitate. • flexibilitatea ofertei de învăţare. în general.ŞTIINŢE CONCEPŢIA DIDACTICĂ A DISCIPLINEI Trecerea la o educaţie centrată pe elev ce prevede formarea calităţilor de personalitate considerate valori mai importante decît valorile ştiinţifice comunicate este unul dintre obiectivele majore ale noului model de proiectare curriculară centrat pe formarea de competenţe. principala provocare a noilor programe pentru disciplina Ştiinţe o reprezintă transpunerea. Republicii Moldova.  Toleranţă faţă de opiniile altor persoane. elaborarea sugestiilor metodologice şi de evaluare. punerea în relaţie a disciplinelor şcolare cu scopul de a evita . va conta nu doar ce se învaţă. Astfel. Acesta presupune un demers de predare-învăţare-evaluare al ştiinţelor din perspectiva formării şi dezvoltării unui sistem de competenţe care să asigure dezvoltarea personalităţii umane care să se implice. Invocarea experienţei de învăţare în baza competenţelor marchează o nouă evoluţie în procesul de studiere a acestei discipline. cultură.  Curiozitate şi respect pentru diversitatea naturală şi umană. aspiraţiile elevilor. ameliorarea şi conservarea mediului ambiant. în viaţa socială. prin demersul de modernizare a curriculumului pentru disciplina Ştiinţe se urmăreşte valorizarea cadrului european al celor opt competenţe-cheie la următoarele niveluri: formularea competenţelor specifice. a apărut necesitatea de a fi elucidate mai profund unele aspecte: • concentrarea sistemului de obiective în competenţe funcţionale şi semnificative. este întemeiat pe principiile psihodidacticii învăţămîntului postmodern. activ şi responsabil. societate. În această ordine de idei. ale didacticii active. curriculumul şcolar a suportat modificări şi la nivelul studierii ştiinţelor în treapta primară. Din perspectivă pragmatică. Paradigma disciplinei Ştiinţe are la bază viziunea de integrare. Sursa de elaborare a experienţei de învăţare o va constitui . Una dintre tendinţele majore constă în dezvoltarea unor atitudini şi valori dezirabile:  Pozitivism faţă de educaţie.  Motivaţie pentru informare şi documentare ştiinţifică. În acest context. • adaptarea de facto a conţinuturilor predării-învăţări-evaluării la nevoile şi interesele elevului. “traducerea” conţinuturilor în experienţe de învăţare.  Iniţiativă şi disponibilitate pentru aplicarea cunoştinţelor în cotidian.

izolarea lor tradiţională [16]. planetele. se ajunge la o abordare integrată. Corelaţiile interdisciplinare reprezintă una dintre perspectivele cele mai adecvate în abordarea fenomenelor şi proceselor complexe. curriculumul şcolar la Ştiinţe prevede o continuitate prin dezvoltarea competenţelor educaţionale în curricula şcolară . precum şi pentru cele din sfera umanului: geografie. astronomie. predarea într-o manieră integrată permite o tratare orizontală a problemelor abordate şi o structurare a acestora pe o serie de teme integratoare mai aproape de înţelegere la vîrsta respectivă. Astfel. Cunoaşterea ştiinţifică la această vîrstă şcolară se întemeiază pe recepţionarea directă (senzorială) a însuşirilor şi caracteristicilor generale ale obiectelor. şi chimie. Subcompetenţelor li se asociază conţinuturi structurate modular care sînt abordate în unităţi de învăţare. • mişcare – ca schimbare a locurilor ocupate de corpuri. În favoarea disciplinelor integrate ne vin şi teoriile actuale de instruire şcolară. • protecţia mediului ambiant – ca activităţi de protejare a mediului natural şi social din localitatea sa de influenţa negativă a civilizaţiei moderne. Specific pentru disciplina şcolară „Ştiinţe” devine faptul că conţinutul integrat situează procesul educaţional într-o viziune globală a cunoaşterii ştiinţifice. Ca idee ştiinţifică ce asigură integrarea. comportamentele elevului şi experienţa sa de viaţă. Principalele reprezentări despre lumea care-l înconjoară pe elevul de vîrsta şcolară mică care trebuie formate la nivel elementar sînt conceptele ştiinţifice despre: • natură – ca diversitate a corpurilor terestre: vii şi nevii. ca desfăşurare a proceselor. Totodată. stelele. fizică.gimnaziu şi liceu . Acestea contribuie la formarea imaginaţiei şi reprezentărilor ştiinţifice despre lumea în care trăim. care pune într-o coerenţă logică un ansamblu de cunoştinţe ştiinţifice. nevie şi societate: natură – om – natură. fenomenelor din natură şi societate. care ne demonstrează prioritatea însuşirii informaţiilor ştiinţifice cu caracter integrat şi coerent relaţionate în contextul unei idei ştiinţifice. • spaţiu – ca locul ocupat de fiecare corp şi de totalitatea corpurilor de pe Terra şi în Univers. Pentru aceasta se apelează la „conexiunile interdisciplinare sistematice” prin organizarea unui demers educaţional în care elevul să fie implicat în situaţii concrete şi semnificative. deprinderile. proceselor. psihologie. • timp – ca durată a mişcării corpurilor terestre şi cereşti. realizînd sarcini care cer competenţe achiziţionate la mai multe discipline şcolare. chimie. Procesul de cunoaştere ştiinţifică este un proces de formare a cunoştinţelor fundamentale. biologie. • viaţă – ca relaţionare dintre lumea vie. a evenimentelor din societate. corelate cu teme specifice ale acestor discipline.la disciplinele geografie. a evenimentelor din societate şi din viaţa cotidiană a omului. fenomenelor din natură. om – om. atitudinile.  importanţa Soarelui pentru viaţa de pe Terra ca sursă energetică naturală. 3. unitatea dintre material şi spiritual în dezvoltarea continuă a civilizaţiei de pe Terra. Conceptul fundamental în elaborarea disciplinei integrate Ştiinţe este cel de „cunoaştere ştiinţifică”. Luna. de dezvoltare a unui ansamblu de capacităţi intelectuale şi a unui raţionament individual şi independent. fizică. formarea conceptelor ştiinţifice fundamentale au fost considerate legităţile naturii:  poziţia şi mişcarea Terrei (de revoluţie şi de rotaţie) ca corp ceresc în Sistemul Solar. dispune de rezerve mari ale 84 . Cercetările psihopedagogice realizate demonstrează că la vîrsta şcolară mică (7 – 11 ani) copilul posedă particularităţi cognitive deosebite: el dă dovadă de multă plasticitate şi receptivitate. Pornind de la competenţe comune domeniilor studiate. 16]. Selectarea conţinuturilor ştiinţifice şi organizarea lor pe module este raportată la nivelul de dezvoltare intelectuală a copiilor de această vîrstă şcolară. om – societate – om. a desfăşurării proceselor. 4. sociologie etc. Integrare mai înseamnă şi stabilirea clară a unor relaţii convergente între cunoştinţele ştiinţifice. fenomenelor din lumea vie şi nevie. care este comun pentru ştiinţele din sfera naturii. elaborate de către oamenii de ştiinţă [2. contribuind astfel la „formarea unei imagini unitare a realităţii”. biologie. naturale şi artificiale şi a celor cereşti: Soarele.

memoriei datorită stocului redus de informaţii ştiinţifice, de o pondere mare a gîndirii concrete, manifestă o imaginaţie vie şi disponibilitate în activităţile de învăţare [2; 3; 4; 13; 14]. Subiectele textelor ştiinţifice întrunesc criteriile generale de selectare adecvată pentru vîrsta respectivă: valoare, accesibilitate, varietate, atractivitate, volum. Unităţile de conţinut nu vor constitui obiectul unor lecţii teoretice. Este important ca elevii să achiziţioneze competenţe necesare în cotidian. Curriculumul şcolar pentru disciplina Ştiinţe promovează, aşadar, ideea de realizare a actului educaţional de predare-învăţare-evaluare în cheia centrării pe elev. Demersurile metodologice concretizate în curriculum impun acţiuni de stabilire a stilului de învăţare al elevului, a particularităţilor intelectuale, a nevoilor individuale etc. în scopul realizării unei învăţări de calitate. Pentru a obţine un final educaţional comprehensiv, prin curriculumul şcolar de Ştiinţe s-a propus o prezentare raţională a unor concepte-cheie din ştiinţele fundamentale. Acestea şi-au găsit reflecţia în conţinuturile acestei discipline, realizată atît prin sistemul de competenţe educaţionale, cît şi prin informaţii ştiinţifice relevante. Pentru a răspunde cerinţelor actuale, disciplina Ştiinţe oferă un cadru interactiv de predareînvăţare-evaluare pentru susţinerea dezvoltării incluzive în şcoli. Aceasta nu se referă doar la copiii cu dizabilităţi, ci promovează educaţia şcolară a tuturor copiilor conform conceptului şcolii pentru toţi. Finalităţile disciplinei sînt reflectate în competenţele generale şi în setul de valori şi atitudini enunţate în programă. Curriculumul de Ştiinţe îşi propune a fi un demers comprehensiv, relevant, care să promoveze ceea ce este oportun şi, de facto, realizabil. Lucrarea se adresează cadrelor didactice, autorilor de manuale, studenţilor şi elevilor, părinţilor. COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI ŞTIINŢE 1. 2. 3. 4. Receptarea informaţiilor ştiinţifice Explorarea şi investigarea lumii înconjurătoare Comunicarea orală şi scrisă utilizând stilul ştiinţific Adoptarea unui comportament adecvat în cadrul mediului natural şi al celui social Administrarea disciplinei Statutul disciplinei Obligatorie Aria curriculară Clasa Numărul unităţilor de conţinut pe clase 16 18 21 Numărul de ore pe an 33 33 33

Matematică Ştiinţe

şi

a II-a a III-a a IV-a

85

REPARTIZAREA CONŢINUTURILOR PE CLASE ŞI MODULE
Clasa II Conţinuturi Modulul I. Natura – lumea din jurul tău Modulul II. Lumea vie Modulul III. Corpurile cereşti Modulul IV. Mişcarea şi timpul N.B. 4 ore – evaluări; 2 ore – excursii; 1 oră – la discreţie. III Modulul I. Planeta Pămînt Modulul II. Învelişurile Pămîntului Modulul III. Lumea vegetală şi animală din Republica Moldova Modulul IV. Protecţia mediului înconjurător N.B. 4 ore – evaluări; 2 ore – excursii. Modulul I. Omul pe Pămînt Modulul II. Omul - fiinţă biologică Modulul III. Omul – fiinţă raţională şi socială Modulul IV. Eu şi lumea N.B. 4 ore – evaluări; 1 oră – excursie. Numărul de ore 3 9 5 9 Total: 33 de Ore 5 11 8 3 Total: 33 de ore 3 8 11 6 Total: 33 de ore

IV

SUBCOMPETENŢE, CONŢINUTURI, ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ŞI EVALUARE PE CLASE CLASA a II-a Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate)

86

1.1. Achiziţionarea şi utilizarea în comunicarea ştiinţifică a termenilorcheie: natură, mediu înconjurător, corp, natural/ artificial, ocrotire. 1.2. Descrierea unor caracteristici observabile ale diferitor corpuri din natură. 1.3. Compararea corpurilor din natură pe baza unor observaţii proprii. 1.4. Ordonarea obiectelor pe baza unor criterii date. 1.5. Identificarea unor efecte pozitive / negative ale activităţii omului asupra mediului înconjurător.

Modulul I Natura – lumea din jurul tău  Natura – mediul înconjurător  Corpuri din natură (terestre cereşti)  Corpurile terestre (vii - nevii, naturale - artificiale)

 Excursii pentru cunoaşterea naturii localităţii natale, ţării;  observări ghidate asupra mediului înconjurător;  discuţii despre varietatea şi frumuseţea plaiului natal;  descrierea verbală, în scris, prin desene, modele, aplicaţii a corpurilor din mediul apropiat (forma, culoarea, dimensiunea, materialul din care este compus, utilitatea ş.a.);  exerciţii de identificare a corpurilor vii şi nevii, pe baza însuşirilor acestora (hrănirea, înmulţirea, mişcarea);  exerciţii de comparare şi clasificare a corpurilor conform grupului de echivalenţă (vii/nevii, naturale/artificiale) prin alcătuirea de tabele;  evaluare - descrierea unui corp pe baza unui algoritm dat;  interpretări ale unor acţiuni, atitudini ale omului faţă de mediul înconjurător prin discuţii, jocuri de rol, dramatizări etc.  alcătuirea enunţurilor cu termenii: natură, om de ştiinţă, corp, corp natural, corp artificial, ocrotire;  evaluare - expoziţie de desene cu tematică despre natură.

Modulul II Lumea vie 2.1. Achiziţionarea şi utilizarea în comunicarea ştiinţifică a termenilor cheie: localitate, mediu familial, mediu şcolar, convieţuire, mediu de viaţă.; 2.2. Comunicarea, sub diverse forme ale observaţiilor efectuate asupra mediilor de viaţă ale lumii vii. 2.3. Identificarea  Mediile de viaţă ale omului (rurale, urbane; familial, şcolar şi social)  Mediile de viaţă ale animalelor (terestru, subteran, acvatic, aerian)  Mediile de viaţă ale plantelor (terestru, acvatic)  Părţile unei plante (rădăcina, tulpina, frunzele, floarea, fructul cu seminţe) 87

 Observări dirijate asupra vieţuitoarelor şi mediilor de viaţă ale acestora;  joc didactic „Turul oraşului/satului”;  joc didactic „Cutia cu idei” (generarea de idei pentru a face curtea, cartierul, satul, oraşul mai îngrijite, mai curate);  exersări ale unei ţinute corecte în bancă;  joc didactic "Familia mea";  exerciţii şi activităţi de autocunoaştere;

 ordonarea în succesiune logică de enunţuri sau imagini care prezintă anumite etape din viaţa organismelor vii. animale şi mediile lor de viaţă). Demonstrarea importanţei simţurilor în cunoaşterea lumii înconjurătoare.  Schimbările produse în lumea vie  Perceperea lumii înconjurătoare Modulul III 88  evaluare – autoevaluarea propriului comportament în mediul familial.7.  activităţi de identificare a caracteristicilor comune animalelor care trăiesc într-un anumit mediu de viaţă (mamifere. ale corpului unui animal. grup şcolar. pipăit). peşti. miros. a părţilor componente ale acestora). şcolii. restabilirea imaginilor cu plante. gust. 2.  exerciţii de recunoaştere şi de comparare a mediilor de viaţă ale diferitor corpuri vii. animale cu precizarea părţilor corpului.  elaborarea unor proiecte tematice (adaptări ale vieţuitoarelor la .5. Descrierea relaţiilor (de hrănire. ale corpului uman. localitate.  stabilirea regulilor pentru îngrijirea corectă a plantelor. 2. păsări).6. 2.  evaluare – producerea unui text ştiinţific de mic volum despre o vieţuitoare folosind cele cinci simţuri (văz. auz.  realizarea unui jurnal de observare (plante.  evaluare – completarea unei fişe de observaţii / a unei grile / a unui tabel la subiect.  observări directe asupra plantelor din curtea casei.  dispuneri în tabel (clasificarea plantelor/animalelor după mediul lor de viaţă). social şi cel natural. 2. la şcoală. ilustrarea prin desen a unor plante.  atelier de discuţie în baza experimentelor simple care să vizeze dezvoltarea unei plante.  joc didactic "Puzzle". Interpretarea schimbărilor care se produc în lumea vie. exerciţii de stabilire a corespondenţelor dintre organismele vii şi mediile lor de viaţă.  redactarea regulilor de igienă ce trebuie respectate pentru sănătatea simţurilor. a animalelor din colţul viu al clasei.apartenenţei la familie. în comunitate. 2.  excursii în natură. animale.4. Aplicarea regulilor pentru menţinerea sănătăţii acasă.de reproducere) între sistemele mediului înconjurător.8. Descrierea părţilor componente ale unei plante.

şcoală. Stabilirea locului unui corp în spaţiu după anumite puncte de referinţă. oraşului etc. 4. satului. sat.3. Amplasarea corpurilor în spaţiile: casă.  Sistemul Solar (Soarele. 4. ceasornicul)  Planificarea timpului  Un mediu sănătos 89  Observări directe asupra cerului înstelat. 3. rolul simţurilor în cunoaşterea lumii etc.). clasei. schemă.  descrierea modelului Pămîntului (a globului pămîntesc). de filme. anotimp. la stînga. orientarea în timp – calendarul. Înregistrarea grafică (tabel. şcolii.Corpurile cereşti 3.2. glob pămîntesc.  exerciţii de exemplificare a tipurilor de mişcare: pe linie dreaptă şi în jurul axei de rotaţie. Soarelui. planificare a timpului. timp. în exterior. vara.  discuţii despre zborul omului în cosmos. Lunii.  realizarea unui calendar al naturii. în afară etc. 3. 3. iarna)  Timpul (măsurarea timpului. calendar.  Observări directe asupra mişcării corpurilor din natură. 4. Lună..  prezentări Power Point. Documentarea din diverse surse de informare cu referire la corpurile din Sistemul Solar.1.  descrierea orală a corpurilor cereşti. Realizarea unor experimente simple în baza unui algoritm dat. redarea grafică a fazelor lunii. în interior. stea.  joc didactic „Oraşul Soarelui”.4. la dreapta.  exerciţii de comparare a schimbării vremii în diferite anotimpuri . Pămîntul.1. terestru şi cosmic mediul înconjurător. trecut-prezentviitor.  observări asupra Lunii. ceas. planetele.  reprezentarea tabelară a locului corpurilor în spaţiul casei. toamna. Pămînt. Utilizarea instrumentelor de  Mişcarea. Ordonarea unor fenomene. 3. evenimente pe baza unor criterii date. Tipuri de mişcare (rectilinie. mai sus. redarea prin desen a Sistemului solar.5. Luna)  Spaţiul. utilizînd relaţiile spaţiale: mai jos. în jurul axei – fără utilizarea terminologiei)  Anotimpurile (primăvara. oraş. circulară. Achiziţionarea şi utilizarea în comunicarea ştiinţifică a termenilor cheie: mişcare.4. Achiziţionarea şi utilizarea în comunicarea ştiinţifică a termenilor cheie: soare. clasă. planetă.  activităţi de observare directă a schimbărilor sezoniere. Modulul IV Mişcarea şi timpul 4.  evaluare – demonstrarea înţelegerii textului din manual prin interogare reciprocă.  evaluare – realizarea unui proiect de grup „ Familia Soarelui”. fişă de observare) a observaţiilor efectuate asupra unor fenomene naturale. pe Lună.3.  experimente simple pentru evidenţierea schimbărilor în natură în diverse anotimpuri.2. planşe despre corpurile cereşti. Argumentarea importanţei mişcării pentru vieţuitoare.

Se măsoară. ar fi întotdeauna noapte etc. 3. Experimente (recomandate) 1. 4. Rădăcinile care cresc se orientează către porţiunea umezită.măsurare (citirea unui termometru.  măsurarea diverselor intervale de timp: anul. 4. 90 . Aprecierea importanţei protejării mediului înconjurător.  rezolvarea pe cale deductivă a unor situaţii de problemă (ce s-ar întîmpla dacă: s-ar opri timpul.  evaluare – clasarea informaţiei într-un tabel cronologic. enunţuri care exprimă diverse relaţii între fenomene (anotimp şi activitatea omului). 4.)  dezbateri privind efectele intervenţiei omului în natură (avantajele şi dezavantajele intervenţiei sale). anotimpurile nu s-ar succede. completarea unor scheme.). Într-un vas transparent se pun boabe de grîu. minutul etc.  excursii sezoniere în mijlocul naturii. în care a fost introdusă rădăcina unei plante (se pune în discuţie şi evaporarea apei). de fasole pe vată/ hîrtie de ziar umezite pe o porţiune. ziua. folosirea unui calendar.6. introduse în apă colorată. ora. Mişcarea de rotaţie a Pămîntului în jurul axei sale. Comunicarea sub diferite aspecte a observaţiilor efectuate. durata zilei şi a nopţii etc. Importanţa apei în procesul de dezvoltare a plantei. (temperatura medie. Se foloseşte o andrea înfiptă într-un măr.. spoturi publicitare privind necesitatea unui mediu sănătos. nivelul apei dintr-un vas.  selectarea unor experienţe din activitatea zilnică pentru organizarea programului de lucru al elevului. 2.  exerciţii de planificare corectă a timpului (regimul zilei).  evaluare – concursuri de afişe. luna.5. Absorbţia prin tulpină. la anumite intervale de timp. Se folosesc flori albe cu tulpină. precipitaţii.  evaluare – elaborarea unui program de activităţi pentru o zi. a ceasului). De cîtă apă are nevoie planta pentru a trăi.

oraşul Chişinău prin intermediul Internetului.  Republica Moldova.  reprezentarea grafică a învelişurilor pămîntului. Capitala Republicii  proiect tematic „Republica 1. Pămînt.cheie: solid-lichid-gazos. Descrierea unor Moldova Moldova”. aer.2. a 1.1. ştiinţifice avînd ca reper termenii: Pămînt. starea apei. viziunilor despre  descrierea plaiului natal după un apariţia Pămîntului.  identificarea unor acţiuni pozitive/ 1.5.4. alte diferite. unor localităţi pe hartă cu indicarea prin enunţuri simple a Harta continentului.CLASA a III-a Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) Modulul I 1. Relieful Republicii 91  Colectarea informaţiilor. acţiuni de ocrotire a mediului redactarea unor texte înconjurător. ştiinţifice din surse  evaluare – concurs de afişe. cu privire la starea ecologică globală. relief. apă. capitală. algoritm propus. .  Învelişurile interne şi externe ale pămîntului  Stările de agregare: solidă. imaginilor cu referire la înfăţişarea planetei Pămînt. despre termenilor .3.cheie: Pămîntului călătorii întreprinse în jurul lumii. a ţărilor vecine etc.1. glob. Reproducerea  Globul pămîntesc. gazoase. utilizînd globul  acţiuni de colectare a informaţiilor pămîntesc. comunicarea  Viziuni (ştiinţifică şi  discuţii privind cele două viziuni ştiinţifică a religioasă) despre apariţia despre apariţia Pămîntului. Colectarea unor negative ale omului asupra mediului date. materiale de sesizare a populaţiei privind impactul negativ a unor acţiuni ale omului 1. ape. înveliş. desenelor. 1. Identificarea elaborarea unui poster cu diiverse diverselor locuri aspecte ale naturii Republicii Moldova.  Uscatul şi apele pămîntesc şi pe o hartă.  experimente simple de observare a însuşirilor corpurilor.  clasificarea corpurilor în dependenţă de starea lor de agregare: solide. informaţii înconjurător local. Republica Moldova.  evaluare – panou „Terra .6. curgătorstătător. harta.).casa noastră comună!”. Modulul II Învelişurile Pămîntului 2. circuit. Achiziţionarea şi Planeta Pămînt  Prezentarea unor imagini care utilizarea în ilustrează planeta Pămînt.  jocuri de orientare pe globul ţară. Achiziţionarea şi utilizarea în comunicarea ştiinţifică a termenilor .  identificarea Republicii Moldova. lichide. hartă. locuri după un plan  activităţi de documentare despre propus. Proiectarea unor asupra mediului ambiant. lichidă şi gazoasă  Învelişul solid al Pămîntului: Formele de relief. sol. uscat.

2.)  experienţe pentru evidenţierea caracteristicilor solului.  activităţi de observare a transformărilor suferite de unele corpuri pe parcursul celor patru anotimpuri (transformări ale apei. 2. animale etc. temperatura aerului) 2. scheme. culoare.6. aerului. Formularea Pămîntului: Plantele. formele apei în natură) 2. transparenţă.  evaluare – interpretarea unei fişe de observaţii despre starea vremii / despre schimbările care se produc în natură. Modulul III Lumea vegetală şi animală din Republica Moldova  Flora spontană: plante de cîmpie. caracteristicilor materiale prelucrate) principale ale  Învelişul gazos al învelişurilor interne şi Pămîntului: externe ale Aerul (proprietăţile Pămîntului. natură.5.  exerciţii de completare de scheme. mărilor. ale unor plante. 2. tabele. întrebărilor.7. plante de 92  exerciţii de comparare a unor corpuri de acelaşi tip. plante decorative.8. plante. mărime.fenomene naturale. stare de agregare. fenomene. vreme. lacurilor. Descrierea unor stări.  evaluare – descrierea unui corp după un anumit algoritm (formă. plante acvatice. animalele şi oamenii răspunsurilor (grupuri de animale. materialul din care este confecţionat. a unui tabel sau a unei scheme ce reprezintă proprietăţi ale corpurilor. cu desene animate despre animale.  lectura unui desen.  efectuarea măsurărilor temperaturii aerului. Moldova  Solul (proprietăţile solului. şi cele stătătoare  Învelişul viu al 2. plante de pădure. duritate.1.  exerciţii de recunoaştere pe hartă a oceanelor. Măsurarea cu instrumente convenţionale şi neconvenţionale. folosind terminologia specifică. Achiziţionarea şi utilizarea în comunicarea ştiinţifică a  Discuţii după vizionarea unor filme documentare.  înregistrarea datelor obţinute în urma observaţiilor şi ale măsurărilor în fişa de observaţii. informaţiilor în fişe de observaţii. rîurilor.4. Efectuarea  Circuitul apei în experienţelor simple. (proprietăţile apei.). întrebuinţări etc. aerului. tabele. Distingerea bogăţiile subsolului. procese. artistice. 2.  exerciţii de identificare pe planşe a .3. Starea vremii pe baza unei fişe de  Apele curgătoare instrucţiuni date. în viaţa unui animal sau a unei plante etc. comparînd rezultatele cu propriile estimări. referitoare la legături de hrănire între fenomenele din vieţuitoare) natură observate. 2. apei.. Înregistrarea datelor. Compararea  Învelişul lichid al corpurilor pe baza Pămîntului: Apa unor criterii date. 3.

Înregistrarea unor date.3. Ocupaţiile oamenilor din ţara noastră Modulul IV Protecţia mediului înconjurător  Plante şi animale exotice.  dezbateri pe tema surselor de poluare a mediului înconjurător.  organizarea datelor în tabele şi realizarea unor grafice referitoare la informaţiile achiziţionate.organizarea de expoziţii cu obiecte colectate în urma excursiilor. Argumentarea importanţei protejării mediului înconjurător.termenilor-cheie: plante sălbatice.). 3.cheie: plante-animale exotice. grădina de legume. Descrierea relaţiilor între sistemele mediului înconjurător. Stabilirea relaţiilor între părţile componente ale unui sistem studiat (plante spontane şi cultivate. cultură – livada. jurnale. zonă naturală. Achiziţionarea şi utilizarea în comunicarea ştiinţifică a termenilor .  evaluare .  colectarea de informaţii cu referire la caracteristici şi comportamente ale plantelor şi animalelor în vederea adaptării la diferite medii (camuflajul. grădina zoologică. 3. Explorarea efectelor factorilor de mediu asupra plantelor şi animalelor. schimbarea culorii.  Grădina zoologică Grădina botanică Cartea Roşie a Moldovei  Protecţia mediului în care trăiesc diverselor plante şi animale din Republica Moldova. lanţuri trofice etc.  activităţi în grup în scopul colectării plantelor pentru ierbare (Atenţie la plantele rare!). cerealele)  Lumea animală din Republica Moldova (animale sălbatice şi domestice)  Oamenii.  studii de caz. 4. via. animale sălbatice şi domestice. dramatizări. 4.  recunoaşterea după imagini a ocupaţiilor oamenilor în localităţile rurale şi urbane. animale sălbatice. legături de hrănire. cultivate. drumeţii. 3. 4.  evaluare .).  întocmirea unei liste cu măsuri ce pot fi întreprinse în scopul protecţiei mediului din localitatea natală. informaţii  Descrierea plantelor şi animalelor exotice după un algoritm dat.  colectarea de informaţii în urma unei excursii.  Zonele naturale.  exerciţii de diferenţiere a condiţiilor favorabile şi nefavorabile pentru organismele vii.  excursii tematice. domestice. elaborarea de referate. medicinale.1. Cartea Roşie.  observarea şi descrierea verbală a unor plante din mediul apropiat.2. expediţii.  exerciţii de identificare a plantelor şi animalelor conform descrierilor propuse. proiecte referitoare la lumea vegetală şi 93 .2.4.3. ierburi-arbuştiarbori.rezolvarea unei situaţiiproblemă.  jocuri de rol.  identificarea legăturilor care se stabilesc între lumea vie şi mediul de viaţă. protecţie.  redactarea unor reguli de comportare în mediul înconjurător. grosimea blănii etc.

Starea gazoasă. Însuşirile solului.despre plante şi animale în fişe de observaţii. animalele protejate de lege şi despre măsurile de prevenire a dispariţiei unor specii. Culoarea. Experimente care să pună în evidenţă forme şi volume proprii. Determinarea efectelor factorilor de mediu asupra plantelor şi animalelor. 5. una dintre frunze fiind unsă cu vaselină.  crearea de jocuri didactice „Puzzle” în baza unor imagini ce reprezintă plante. Temperatura mediului influenţează creşterea plantelor. Eliminarea apei prin transpiraţie este vizibilă într-o zi caldă. a apei în sol 2. 3.  comunicarea verbală.6. perturbatoare) asupra mediului înconjurător. prezenţa aerului. Se compară cantitatea de apă produsă prin transpiraţie în cazul unor frunze introduse în pungi mici de plastic. planşe. Experimente (recomandate) animală din diverse zone ale Pămîntului. Experimente care să pună în evidenţă forme diverse şi volume proprii. Analiza consecinţelor activităţii omului asupra mediului ambiant cu elucidarea măsurilor de remediere. 4.realizarea unor cărţulii tematice despre plantele. 4. 4. Boabe de fasole puse în vase cu vată umedă. permeabilitatea. 94 . joc didactic „Grădina Zoologică”. Comunicarea rezultatelor în urma observaţiilor asupra relaţiilor unui sistem.7. 4. animale. documentarea unor surse ştiinţifice: enciclopedii. Starea solidă. 4. Starea lichidă. Formularea de probleme pe baza acţiunilor omului (stabilizatoare. Experimente care să pună în evidenţă lipsa formei şi volumului propriu. colaje a importanţei plantelor şi animalelor pentru viaţa oamenilor.4. atlase. dialoguri improvizate cu animale de la Grădina Zoologică. prin desene. menţinute la temperaturi diferite.  evaluare .  vizionarea de emisiuni. 1. Transpiraţia plantelor. 6.5.

populaţie. nasul. emisiuni TV) cu referire la populaţia globului şi a Republicii Moldova. igienă.). enciclopedii.  jocuri didactice pentru . rasă. ocupaţii).  jocul „ Contraziceri” (confirmarea sau contrazicerea unei afirmaţii la temă).1.1.realizarea unui colaj „Banda timpului”.  exerciţii de identificare a caracteristicilor comune fiinţelor umane. Descrierea prin enunţuri simple a viziunilor despre apariţia omului pe Pămînt. organe interne. 1. Documentarea din diverse surse informaţionale (reviste.ochii.  rezolvarea pe cale deductivă a unor situaţiiproblemă (ce s-ar întîmpla dacă: s-ar întoarce timpul înapoi. port.CLASA a IV-a Subcompetenţe Conţinuturi Modulul I Omul pe Pămînt  Viziuni (ştiinţifică şi religioasă) despre originea omului  Populaţia Pămîntului (rasele umane)  Populaţia Republicii Moldova Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate)  Discuţii despre cele două concepţii ale apariţiei şi evoluţiei omului pe Pămînt.  discuţii cu referire la drepturile şi responsabilităţile copiilor. 1.  activităţi de observare dirijată a unor distincţii ale corpurilor vii. Organele de simţ . obiceiuri. limbă. urechile. naţiune. 1.5. toţi oamenii ar fi identici etc.  descrierea verbală a organismului uman.cheie: organ. 1.4.  evaluare . Modulul II Omul .  Corpul uman  Creierul. vîrstă.fiinţă biologică 2. pielea  Scheletul şi muşchii 95  Activităţi de observare directă asupra corpului uman.  activităţi de comparare a oamenilor după anumite repere (înfăţişare. ocupaţiile oamenilor de la sate/oraşe etc. Comunicarea diverselor observaţii asupra locuitorilor ţării noastre. Evidenţierea trăsăturilor distinctive ale corpurilor vii. credinţă.  dialoguri în baza unor situaţii reale sau imaginare la subiect.3. 1. Achiziţionarea şi utilizarea în comunicarea ştiinţifică a termenilor . organe de simţ. naţionalitate. limba. imaginilor despre viaţa oamenilor în trecutul îndepărtat. Achiziţionarea şi utilizarea în comunicarea ştiinţifică a termenilor-cheie: evoluţie.2.  evaluare – elaborarea unui proiect de grup (obiceiurile poporului nostru.  colectarea informaţiilor.

 exerciţii de stabilire a corespondenţelor între organele de simţ şi funcţiile acestora. Adoptarea de reguli şi respectarea acestora pentru menţinerea şi dezvoltarea unui corp armonios. nevăzători etc. stomacul) Dinţii şi igiena dentară Nutriţia organismului uman Etapele de viaţă ale omului 3. Analiza legăturii dintre principalele organe ale corpului uman şi funcţiile acestuia.  Exerciţii de aplicare a memoriei.7. pe mulaje a organelor interne ale omului. 2.  jocuri didactice de punere în valoare a regulilor de igienă personală.elaborarea unui proiect de grup „Sănătatea corpului meu”. somnului.  activităţi de identificare pe planşe.  iniţierea discuţiilor despre oamenii cu probleme senzoriale (surzi.  stabilirea unor lanţuri asociative pentru diferite cuvinte (ochi. Relevarea importanţei vitale a organelor (de simţ. etape de viaţă.3. de mulaje a componentelor organismului uman.  formularea de reguli cu referire la igiena alimentaţiei şi respectarea acestora.  exerciţii de formulare a întrebărilor la tema propusă. 2. activităţilor efectuate. schemelor în urma observărilor. Achiziţionarea şi utilizarea în Modulul III Omul .  stabilirea corespondenţei dintre organele omului şi funcţiile acestora.  efectuarea diverselor aplicaţii pentru înţelegerea funcţiilor organelor interne ale omului.fiinţă raţională şi socială  Atenţia. plămînii. Formularea unor concluzii în urma observaţiilor efectuate. Explorarea pe bază de planşe. mersului etc.  activităţi de prezentare a unor reţete culinare sănătoase.  exerciţii de completare a tabelelor.nutriţie.6. piele etc.4. Procesele de 96 conştientizarea importanţei simţurilor pentru om. scrierii.2. 2.). nas.  exerciţii de descriere a diferitelor corpuri.  evaluare . imaginaţiei . de imagini.). 2.5. 2. urechi. folosind cele cinci simţuri.1.  stabilirea unor reguli pentru respectarea poziţiei corecte în timpul cititului. Valorificarea factorilor de mediu favorabili menţinerii stării de sănătate. interne) pentru om. gîndirii.     Ţinuta corectă Organele interne (inima..  activităţi de rezolvare a unor situaţii de problemă. 2.

analiza şi identificarea căilor de soluţionare a unei situaţii-problemă cu referire la relaţiile interpersonale. 3. stimei reciproce.5. sentiment. colegiale. 3. gîndire. armonie.  exerciţii de dezvoltare a diverselor procese de cunoaştere. .  susţinerea dialogurilor despre regulile de comportare în public. familie. ţară.  discuţii despre importanţa proceselor de cunoaştere pentru viaţa omului. Terra.  jocuri de rol. comunicare. 4. Meserii în procesul de cunoaştere. localitatea natală. tabele.  exerciţii de autoobservare. Culegerea unor date despre personalităţile de cultură din Republica Moldova. Stabilirea de legături între procesele de cunoaştere (memoria.  activităţi de observare a diverselor comportamente ale oamenilor. memorie.  activităţi de identificare a unor evenimente. Analiza diverselor modele de comportament în diverse relaţii: cu colegii.  activităţi în grup în scopul dezvoltării cooperării.  reprezentarea prin cercuri concentrice a apartenenţei omului la familie. de prietenie. adulţii. Achiziţionarea şi utilizarea în comunicarea ştiinţifică a termenilor . 3. informaţii pe baza unor scheme. Emiterea viziunilor proprii în legătură cu diverse situaţii din viaţa cotidiană cu referire la relaţiile dintre oameni. 4. imaginaţia Relaţiile interpersonale (de rudenie. învăţătorii. meşteşugăritul). Univers.1. dramatizări. fiinţă superioară.4. emoţie. hrană spirituală. gîndirea.3. Modulul IV Eu şi lumea  Lumea – mediul în care trăiesc (localitatea natală)  Lumea vie (plantele. Realizarea de conexiuni între conceptele lanţului     cunoaştere: memoria.cheie: mediu ambiant. pictura. prieten. imaginaţie. sentimentele Hrana spirituală (literatura. imaginaţia).  activităţi de stabilire a drepturilor şi îndatoririlor unui elev.  interpretarea unor date. curajului de a interveni în timpul discuţiilor. arhitectura.2.  evaluare . de colaborare) Personalitatea. schimbări din viaţa omului. personalitate. 3. teatrul. studii de caz. 3.  activităţi de rezolvare a situaţiilor de problemă.6.2. animalele şi omul)  Lumea – planeta Pămînt  Lumea – Universul 97  Discuţii despre locul fiinţei umane în lume.ciorchinele cuvîntului „lume”.comunicarea ştiinţifică a termenilor-cheie: atenţie. Realizarea de conexiuni între calităţile personale şi faptele personale.  evaluare . părinţii. gîndirea. Însuşirile personalităţii Emoţiile. coleg.

6. Un nas înfundat (răcit) face dificilă detectarea prin gust. 4.ierarhic: eu – familia – societatea – Pămîntul – Universul. Descrierea progresului tehnicoştiinţific în baza informaţiilor selectate.  completarea unor enunţuri eliptice. 4. Dacă totuşi elevul detectează diferenţa. dezbateri. Se măsoară şi volumul pulmonar la respiraţie liniştită.  definirea noţiunilor: mediu.  organizarea excursiilor în scopul identificării surselor de poluare. daţi-i să miroasă pară în timp ce mănîncă măr.  activităţi de identificare a legăturilor care se stabilesc între om şi lumea înconjurătoare. lumea vie.  elaborarea unor proiecte. Cît de precisă este detectarea direcţiei sunetelor? Cum depinde precizia de distanţele dintre sursă şi receptor? Dar dacă se acoperă o ureche? 98 . referate vizînd sursele de poluare a diferitor medii şi a consecinţelor acestora.  activităţi de generalizare a cunoştinţelor obţinute în cadrul orelor de Ştiinţe (victorine. 4. Mirosul se dovedeşte important în a ajuta gustul la identificarea alimentelor. 3. 4.identificarea unor acţiuni malefice ale omului în natură şi măsurilor de stopare ale acestora.  evaluare . discuţii.7.3.  jocul „Inventatorul”.realizarea unui afiş : „Eu şi Lumea”. Alimente fără gust: Bucăţele de pară şi de măr. mese rotunde). planetă. umflînd un balon. Investigarea diferitor cauze şi consecinţe ale impactului ecologic. Efectuarea unor generalizări în baza cunoştinţelor obţinute. 4.   Lumea ştiinţei şi tehnicii Trăim aceeaşi viaţă cu natura  activităţi de selectare a informaţiilor despre progresul tehnico-ştiinţific.  stabilirea (prin jocuri. concursuri. Un elev legat la ochi şi nasul acoperit nu deosebeşte după gust mărul de pară.4. Identificarea relaţiilor între părţile componente ale unui sistem studiat. 4. dramatizări) unor reguli de conduită faţă de mediul înconjurător. apoi măsoară volumul balonului prin scufundare într-un vas cu apă. Capacitate (volum) pulmonar: Elevii suflă tot aerul din plămîni. După acomodare. Univers. se descoperă primul ochi şi se compară dimensiunile pupilelor.  evaluare . familie. Experimente (recomandate) 1. date selectate din diverse surse de informaţii cu referire la poluarea mediul înconjurător. Reflexul pupilei: Se acoperă un ochi şi se priveşte cu celălalt o sursă de lumină puternică.  vizionarea unui film despre Univers. 2. Interpretarea unor informaţii.5. Auzul ajută la orientarea în spaţiu: Un elev legat la ochi se întoarce spre diferite surse sonore care emit succesiv din diferite locuri.

Elevul fiind înzestrat cu competenţe esenţiale. . în special.rolul istoriei la formarea competenţelor generale pentru învăţămîntul primar.5. deprinderi şi atitudini dobîndite de elevi prin învăţare şi mobilizate în contexte specifice de realizare. . Pentru clasa a IV-a se propune un curs propedeutic întitulat Istorie.observaţiile şi recomandările experţilor. a popoarelor lumii. Scopul principal al cursului de istorie pentru clasa a IV-a este de a contribui la educarea cunoştinţelor istorice primare şi la formarea abilităţilor cetăţeanului democratic . . în general. orientarea elevilor la formarea competenţelor generale. Actualul Curriculum a fost elaborat din perspectiva trecerii de la modelul de proiectare curriculară centrat pe obiective. ghiduri ale profesorului.orientarea elevului la formarea de competenţe integratoare. în raport cu capacităţile lui individuale şi particularităţile lui de vîrstă. includerea în sistemul de conţinuturi a unităţilor tematice cu un potenţial valoric.modificările din planurile de învăţămînt. personalităţi istorice. pornind de la formarea la elevi a unor cunoştinţe. este diminuată precizia detectării distanţelor (numărul de paşi pînă la obiect). Competenţa şcolară este un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe. adaptate vîrstei elevului şi nivelului cognitiv al acestuia. profesorilor şi persoanelor interesate de modernizarea curriculum-ului şcolar. . capacităţi. privind cu ambii ochi sau cu un singur ochi. . izvoare. localităţii. În alcătuirea Curriculumului actual la disciplina Istorie pentru clasele primare s-au luat în consideraţie următoarele aspecte: . care include aspecte legate de introducere în istorie (noţiune şi semnificaţie.axarea pe elev. 6. la modelul axat pe competenţe.abordarea valorică şi comportamentală.asigurarea posibilităţii de utilizare a materialelor auxiliarele existente (manuale. a băştinaşilor şi a popoarelor vecine şi. materiale auxiliare.realizarea legăturii interdisciplinare. simboluri etc. neamului românesc. experienţele curriculum-ului anterior şi noile realizări în domeniul ştiinţelor educaţionale.activ şi responsabil. Vederea ajută la estimarea distanţelor: Experiment analog. Europei în baza evenimentelor remarcabile.studierea trecutului istoric. obiceiuri şi tradiţii din istoria. ARIA CURRICULARĂ EDUCAŢIE SOCIOUMANĂ ISTORIE CONCEPŢIA DIDACTICĂ A DISCIPLINEI Prezentul document reflectă necesitatea de a forma elevilor din clasa a IV-a unele reprezentări generale despre istoria familiei. Vederea ajută la menţinerea echilibrului: Închideţi ochii şi încercaţi să staţi în echilibru pe un picior sau să vă rotiţi şi comparaţi capacitatea de păstrare a echilibrului corpului cu aceea cînd ochii sînt deschişi.). activităţii unor personalităţi şi valorilor culturale create de către om pe parcursul timpului. în vederea rezolvării unor probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa reală. caiete ale elevului. resurse On-line etc. În al doilea caz. care să-i permită să îndeplinească sarcini elementare din viaţa reală. . adecvat cerinţelor unei societăţi democratice. .). pornind de la istoria locală. prin educaţia istorică în şcoala rpimară ne propunem să contribuim la formarea interesului elevilor pentru trecut. Modernizarea Curriculumului de Istorie pentru clasa a IV-a s-a efectuat din următoarele perspective: . valori naţionale şi general umane. pornind de la studierea şi analiza unor 99 . spre cea naţională şi europeană. capacităţi şi atitudini generale despre istorie. Astfel.

în cadrul educaţiei istorice. Elevii au responsabilitatea de a învăţa experienţele care să le permită să-şi demonstreze progresul în cunoştinţe.). Disciplina istorică are menirea de a fi un instrument al educaţiei democratice şi nu al dezbinării societăţii pe criterii etnice. apartenenţă socială (sărac-bogat). de a găsi. Însuşirea terminologiei istorice. evenimentele din trecut cu caracter negativ (războaie. evaluarea etc. ţinînd cont de faptul că Historia est magistra vitae. localităţii de baştină şi din istoria neamului românesc în interacţiune cu popoarele vecine.evenimente din istoria familiei. ideologice sau oricare ar fi acestea. xenofobia sau antisemitismul. Într-o societate cu o democraţie reală este necesară o polemică ştiinţifică. 100 . precum şi alte particularităţi necesare unor cetăţeni democratici activi şi responsabili. modului de viaţă a poporului şi ţării de origine în comparaţie cu alte popoare ale lumii. apartenenţă religioasă (creştin . fenomenele istorice şi de a da explicaţii istorice echilibrate şi bine argumentate. Învăţămîntul istoric. de rînd cu celelalte obiecte şcolare. tehnologică şi ştiinţifică. Învăţămîntului istoric are o legătură directă cu patrimoniul cultural. selecta şi organiza informaţia istorică.).) şi evoluţiei omului din diferite perspective: social. Dar. apartenenţă etnică (majoritate naţionalăminoritate etnică). selectarea.păgîn. Misiunea istoriei ca disciplină şcolară este orientată prioritar spre înţelegerea trecutului propriului popor şi a diversităţii tradiţiilor culturale şi istorice ale popoarelor lumii pentru a înlătura prejudecăţile şi a încuraja toleranţa între oameni. respectul faţă de trecut. modernă şi contemporană. Curriculumul la istorie include aceste dimensiuni şi totodată urmăreşte evoluţia societăţii în baza perioadelor istorice: antică. artei. faţă de alte popoare şi culturi. deoarece anume pe calea cercetării şi educaţiei istorice se poate însuşi apartenenţa la o anumită identitate etnică şi culturală a fiecărui cetăţean. Istoria îi permite elevului să-şi mărească entuziasmul pentru utilizarea trecutului istoric prin dezvoltarea abilităţilor de a investiga şi lucra cu sursele istorice de diverse categorii şi tipuri. analiza. Lecţiile de istorie trebuie să educe elevii şi să-i ofere generaţiei tinere noi idei şi în acelaşi timp să combată apariţia şi dezvoltarea conflictelor. deoarece din ele se trag concluzii pentru viitor. credinţelor. diversitatea lumii din perspectivă culturală. sexuală etc. musulman. Nu pot fi evitate.). Ţinînd cont de vîrsta elevilor şi accesibilitatea informaţiei. socială şi religioasă. apartenenţa lor religioasă. orientarea în spaţiul cronologic ajută elevii să înţeleagă şi să aprecieze schimbările istorice. sistematizarea. culturală şi estetică etc. de a prezenta evenimentele. cu cercetarea şi predarea istorie. Istoria are menirea de a-i învăţa pe elevi să aprecieze rolul şi semnificaţia surselor istorice în procesul de cercetare. economică. religios. religioase. Aşadar. să însuşească metodele de investigaţie istorică (colectarea. de a da interpretări ale trecutului. educaţia istorică trebuie să reprezinte unul din cele mai importante şi actuale subiecte şcolare care conduce la cunoaşterea trecutului şi moştenirii culturale şi contribuie la formarea cetăţeanului democratic. Astfel. contradicţii etc. medievală. are sarcina să asigure realizarea obiectivelor şi standardelor educaţionale contemporane. Conţinutul Curriculumului atrage atenţia la dimensiunile istoriei (viaţa politică. prin intermediul istoriei putem forma apartenenţa la o anumită identitate şi moştenire culturală. comparaţia. budist etc. în înţelegerea istoriei şi în interpretarea sensului trecutului. iar analiza evenimentelor istorice dezvoltă capacitatea de interpretare a diferitor situaţii cu caracter istoric. predarea istoriei trebuie să aibă la bază ideea de reconciliere şi toleranţă între popoare. să examineze cauzele şi consecinţele lor. să formuleze şi să răspundă corect la întrebări despre trecut etc. Istoria îi ajută pe elevi să înţeleagă mai bine locul şi rolul ideilor. indiferent de originea lor etnică. Curriculumul actual la istorie include cadrul cronologic şi spaţial. interpretarea obiectivă a faptelor şi evenimentelor istorice etc. de exemplu apartenenţă de gen (bărbat-femeie). falsificarea ideologică şi manipularea istoriei sunt incompatibile cu principiile fundamentale ale unei societăţi democratice. însă aceasta trebuie atent şi echilibrat prezentată îndeosebi în cadrul procesului educaţional. Astfel. Totodată elevii trebuie să înţeleagă şi aprecieze rolul şi semnificaţia celorlalte popoare. etnic. excluzînd astfel ura rasială. cultural.

istoric din două surse diferite. românesc. în total 34 ore. vers. • exerciţii de însuşire şi alcătuire a unor segmente de axă cronologică pe care vor Orientarea în spaţiul istoric. locuinţe. plasa evenimente din trecutul familiei. Administrarea disciplinei Istorie Nr. CONŢINUTURI. desen). (dicţionare şi enciclopedii pentru copii) în descrierea vieţii cotidiene a oamenilor din diverse epoci istorice. utilizînd termenii “mai vechi”.COMPETENŢELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI 1. faptelor şi proceselor istorice. • utilizarea literaturii suplimentare Valorificarea surselor istorice orale. localităţi. Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric. 2. Formarea comportamentelor şi valorilor-naţionale. 4. 3. modificări în modul de viaţă al comunicare. în special. Cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice. 6. 101 Subcompetenţe . • exerciţii de citire şi utilizare a hărţilor istorice. pentru a demonstra ataşarea omului Caracterizarea personalităţilor de diferite locuri. Exemple de activităţi de învăţare şi evaluare Însuşirea şi recunoaşterea • Exerciţii de descriere a activităţii omului în termenilor istorici de bază din istorie. nou” (de exemplu: ocupaţii. “mai istoria românilor. cîte o oră pe săptămînă. • alcătuirea unui desen despre schimbările Selectarea diferitelor tipuri de intervenite în viaţa proprie şi a membrilor informaţii despre un eveniment familiei. REPARTIZAREA TEMELOR PE CLASE ŞI UNITĂŢI DE TIMP Structura şi conţinutul Curriculumului de Istorie pentru clasa a IV-a sînt concepute pentru un an de studii. de unităţi de Aria Clasa conţinut curriculară Ştiinţe socioumanistice IV 21 Statutul disciplinei Obligatorie Nr. 1. 4. 5. • realizarea unui interviu/reportaj cu oamenii care au participat la evenimentele istorice din localitate. 5. localităţii. Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate. fapte şi remarcabile din istoria spaţiului evenimente din istoria localităţii natale.. comunităţii. după cum urmează. 2. 7. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ŞI EVALUARE PE CLASE Nr. Descrierea situaţiilor. unelte. oamenilor din localitatea natală.de ore pe an 34 SUBCOMPETENŢE. • exerciţii de alcătuirea a portretului unei Prezentarea rezultatelor unor personalităţi istorice (prin povestire. 3. ţării etc. Descrierea datelor şi evenimentelor obiceiuri). elementare din istoria românilor. utilizînd hărţi istorice simple.

domn şi cărturar . 4. mileniu. artă. Stemă. oamenilor din localitate”.unire.ostatic. Mihai Viteazul – unificator. III.diplomaţie. 1. Biserici şi mănăstiri – locaşuri . 12. strateg . tradiţie. Muşatini.. Şcoala.. 18. Valori şi tradiţii în istorie . domni. Al. Columna lui Traian – mărturie a . 15.strămoş. secol.educaţie. imperiu. I. scaun şi diplomat domnesc. alcătuirea şi prezentarea în colaborare cu cei apropiaţi a arborelui familiei din care face parte. vecini. Constituţie. noi. 20.voievod. iscusiţi . 2. Neamul (poporul. . vestimentaţie şi port naţional. 5. alţii. sfinte europeană.istorie. Localitatea mea . rege. datini. Timpul şi spaţiul în istorie . Dimitrie Cantemir . an. ţară. vestimentaţia oamenilor în istorie . literatură. comunitate.sultan.independenţă. Viaţa copiilor în istorie Nr. sărbători. arta şi literatura . cneaz.localitate. 3. integrare 17. participare în pregătirea unei expoziţii „Tradiţii şi obiceiuri ale familiei. ţară. alimentaţia şi . trădare. universitate.democraţie. autoritate. ştiinţa. voievodat. prezentarea unei comunicări succinte în baza unui tablou. neatîrnare. geto-daci. secvenţe de filmul istoric sau a unei povestiri cu conţinut istoric. Burebista şi Decebal – cei mai . Ioan Cuza . provincie. neam. Europa – comunitate a popoarelor libere şi democratice 14.cronologie. sfat domnesc. 19. Locuinţa.cetate. cel Bun – strategi şi diplomaţi 9.unificare. 13. Cetăţi – centre de apărare 16. viteji regi ai geto-dacilor 7.Chr.• • • • • Exemple de competenţe finale: Organizarea şi implicarea persoanelor cu care comunică în jocuri didactice cu utilizarea axei cronologice şi hărţii istorice. drapel. Imn. stat. Locul familiei în istorie p.unificator şi reformator al Ţărilor Române . domn al Moldovei 11. 102 . monument de cultură. mănăstire. 11. cetate (davă). romani. filosofie. strămoşeşti . Ştefan cel Mare şi Sfînt – renumit Basarabi. genealogie. dinastie.biserică. Sugestii de conţinuturi Unităţi de conţinuturi Termeni şi concepte de bază Istoria ne învaţă Izvoarele istorice . 10.familie. naţiunea) nostru.izvoare istorice (scrise şi nescrise). civilizaţie. . independenţă. Republica Moldova – stat independent şi democratic . otoman. Mircea cel Bătrîn şi Alexandru .casă. Obiceiuri. deceniu. II. ştiinţă. Fapte şi personalităţi istorice 6. societate. trecutului istoric 8.monument. datini şi tradiţii . comunitate. cnezat. libertate. realizarea unor reflecţii despre o vizită la muzeu sau excursii pe locurile istorice din localitate. tratat.obicei. a Chr. principat.

. raion. timp liber. jocuri. republică etc. Oamenii cu care ne mîndrim în sat. Vecinii noştri 4. Familia mea în istorie 3... Sugestii pentru activităţi de sinteză* 1. Unele din ele pot fi organizate integrat cu alte discipline de studiu sau ore de dirigenţie. responsabilită. Pagini din istoria localităţii 2.. 7. 6. Nu toate subiectele pentru activităţile de sinteză sînt obligatorii. 103 .drepturi. Tradiţii şi obiceiuri în localitatea de baştină 8. 9. Mi-ar plăcea să locuiesc în epoca. Republica Moldova – stat european * Lecţiile de sinteză reprezintă elemente de legătură între unităţile de conţinuturi studiate.. educaţie. Jocurile copiilor în diverse epoci istorice 5. precum şi activităţi în comunitate contribuind la formarea competenţelor generale. precum şi cu celelalte obiecte de studiu. Monumentele istorice povestesc.

totul se însuşeşte cu un scop bine stabilit. adică conştientizarea sensului vieţii – autoperfecţionarea propriei fiinţe (expresia morală) şi formarea unei personalităţi desăvîrşite (expresia spirituală). caracter axiologic . artistice. materializarea experienţei specifice vîrstei prin accentuarea dimensiunii afectivatitudinale.se bazează pe valorile general–umane descoperite şi verificate de practica milenară. caracter algoritmic . de integrare şi adaptare socială. asigurînd o treaptă finală. bine. patriotism.EDUCAŢIE MORAL-SPIRITUALĂ CONCEPŢIA DIDACTICĂ A DISCIPLINEI Prezentul curriculum constituie documentul normativ al disciplinei şcolare Educaţia moral-spirituală (EMS) pentru clasele I-a – a IV-a. asigurînd o treaptă finală. cadrele didactice vor orienta demersul educaţional al elevilor în perspectiva conştientizării conexiunilor între: a şti. caracter sistemic . constituind un ansamblu unitar. atitudinală şi cea socială a educaţiei. bunătate. formarea şi dezvoltarea unor comportamente adecvate. Conştiinţa moral-spiritulă a elevilor va fi demonstrată de atitudini. caracter obiectiv .se exprimă printr-un sistem de categorii. credinţă. comportamente/ competenţe şi cunoştinţe cu privire la semnificaţia unor concepte şi norme din sfera valorilor umane. autonome care să armonizeze relaţia cu sine şi ceilalţi. a căror realitate nu poate fi pusă la îndoială. caracter teleologic . alcătuind un ansamblu unitar. estetice. care se condiţionează reciproc. utilizării cunoştinţelor şi capacităţilor dobîndite în viaţa reală. practicarea unui stil de viaţă de calitate. pace. toleranţă.şi transdisciplinare. a şti să faci. integrativ de cunoştinţe. precum şi pentru ceilalţi profesori. capacităţi şi atitudini moral-spirituale. valori etice şi spirituale ce se cer cunoscute şi respectate pentru orientarea eficientă în viaţa socială. norme. cu mediul înconjurător. spirit de cooperare. Implementarea acestor valori va contribui la sporirea motivaţiei şi interesului pentru învăţare. achiziţionate / cunoscute la studierea celorlalte discipline şcolare. în perspectiva formării unei viziuni inter. între componentele conţinutului educaţiei moral–spirituale. Reuşita implementării disciplinei Educaţia moral-spirituală s-ar traduce prin: a fi conştient motivat şi activ pentru promovarea valorilor general–umane: adevăr. motivaţională. Conţinutul acestui curriculum are: caracter legic. dreptate. Scopul Educaţiei moral-spirituale este formarea conştiinţei moral–spirituale în anii de şcolaritate. caracter epistemologic se bazează pe gnoseologie care studiază procesul cunoaşterii aşa cum se desfăşoară în cadrul ştiinţei.  Administrarea disciplinei Pentru clasele primare este prevăzută 1 oră / săptămînă în componenta invariablă a planului de învăţămînt. integrativ de cunoştinţe. În cadrul orelor de EMS. sociale etc. Implementarea acestor valori va contribui la stabilirea unei coerenţe necesare între conţinutul educaţiei şi mediul socio–cultural.are drept obiectiv major studiul valorilor autentice. înţelepciune. încredere în virtuţi. formarea şi dezvoltarea unei atitudini pozitive. spirituale. deoarece totul se însuşeşte cu un scop bine stabilit. 104 .fiecare element al conţinutului educaţiei moral– spirituale este corelat cu celelalte. Curriculumul este un instrument util atît pentru cadrele didactice care predau disciplina EMS. deoarece exprimă raporturile esenţiale şi generale între conştiinţa şi conduita moral–spirituală. ale căror componente sînt reciproc condiţionate şi avînd drept obiectiv major pregătirea copilului pentru a aprecia şi promova valorile general-umane şi naţionale. a şti să fii în scopul sporirii motivaţiei pentru învăţare a elevilor. reguli. Accent se va pune pe dimensiunea afectivă. Disciplina şcolară EMS se axează pe toate valorile morale. priceperi şi deprinderi moral-spirituale. cunoaşterea/promovarea patrimoniului cultural al poporului şi deschiderea spre alte culturi.

social şi cel natural.portofolii individuale. în baza imaginilor. • Aplicarea normelor din sfera valorilor umane in stabilirea relaţiilor interpersonale pozitive.jocul de rol. în perspectiva extinderii aspectul funcţional–aplicativ al conţinutului educativ moral–spiritual. denumirea temei. părinţi). 5. experienţei religioase. Reguli şi norme din sfera a caracteristicilor valorilor moral-spirituale. . experienţa agenţilor educaţionali (învăţător. . SUBCOMPETENŢE. . Activităţi de învăţare/evaluare 1. Calităţile unui copil. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ŞI EVALUARE PE CLASE CLASA I Conţinuturi Competenţe specifice .memorarea versurilor cu conţinut educativ. Sărbători familiale şi naţionale. Drepturile şi îndatoririle .exemplul. – pedagogul poate schimba ordinea anumitor subiecte din curriculumul dat.Recunoaşterea unor Activităţi de învăţare/evaluare . Activităţi în beneficul de Crăciun şi Sfintele Paşti. . CLASA a II-a Conţinuturi 1.Exerciţii de autoevaluare . 6.acţiuni de interes comunitar.În funcţie de condiţiile concrete – nivelul de pregătire al învăţătorului. .completarea Agendei Faptelor Bune. COMPETENŢE SPECIFICE • Utilizarea conceptelor specifice valorilor moral-spirituale pentru cunoaşterea şi respectarea tradiţiilor naţionale.recunoaşterea semnificaţiei unor norme din sfera valorilor moral-spirituale. 4. copii. . copilului. poporului: obiceiuri. 2. .studii de caz.dialog despre sărbătorile 7. tradiţii. . • Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii. de mare importanţă pentru contingentul concret de elevi etc. . comunităţii. poate completa conţinutul cu teme noi. pentru realizarea unui schimb de opinii referitor la calităţile/trăsăturile de caracter ale personajelor din poveşti. Patrimoniul spiritual al calendaristice şi de familie.recunoaşterea sărbătorilor calendaristice şi de familie.demonstrarea respectului faţă de părinţi şi cei apropiaţi. .Jocuri de autocunoaştere ale personajelor din poveşti. Calităţile/trăsăturile de caracter . Prezentul curriculum permite să se elaboreze seturi didactice alternative.jocul creativ. prezenţa sau lipsa strategiilor metodologice etc. . persoanei.Cooperarea cu ceilalţi. Eu şi familia mea.autoevaluarea comportamentului propriu în mediul familial. CONŢINUTURI. • Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil adecvat unei lumi in schimbare. . .exerciţii de recunoaştere 3.dialog despre sărbătorilor 8.argumentarea atitudinii de respect şi mîndrie faţă de sărbătorile familiale şi naţionale. normelor de convieţuire în societate. . . Trăsături moral-spirituale ale 105 Competenţe specifice .

persoanei.Dreptatea . 7.identificarea valorilor naţionale proprii neamului nostru.acţiuni de interes comunitar.joc creativ. Aplicarea învăţăturilor Bibliei în viaţa de zi cu zi: 106 Activităţi de învăţare/evaluare .exprimarea în cuvinte proprii a poveţelor lui Iisus Hristos. folclorice. . CLASA a III-a Conţinuturi 1. elev -învăţător. . . . elev -matur.studiu de caz la tema relaţiilor: elev . 10. biblice. Crăciunul. Poveţele lui Iisus Hristos.valoare spirituală. . . elev . 5. .exerciţii de elaborare a unui . . . Dragostea faţă de cei din jur. Motive folclorice. .elev.portofolii individuale. Valori centrale ale religiei creştine: . Frumeseţea prieteniei.acţiuni de interes comunitar. 3. adevărul. .memorarea unor versuri cu conţinut educativ. . . 8. 12. localurile culturale. lăcaşurile sfinte.Dragostea . Valorile culturale ale neamului – tezaur spiritual.identificarea în textele citite a valorilor centrale creştine: libertate. dragostea faţă de altul.investigaţii privind bogăţiile culturale ale ţării: monumente istorice. 4. . Sărbătoarea Paştelui în familie şi în comunitate.analiza situaţiilor de viaţă reale şi imaginare conform normelor din sfera valorilor moral-spirituale.jocul creativ. a comportamentului prin raportare la exemplele învăţate. artistice specifice vieţii moral-spirituale.Adevărul 3. . arta populară. Frumuseţea naturii.completarea Agendei Faptelor Bune.studiu de caz: stabilirea calităţilor personajelor din texte literare sau ale unor persoane reale.investigaţii privind bogăţiile culturale ale ţării: monumente istorice. Cartea . 6.asumarea răspunderii pentru casa părintească.povestiri orale. Pildele biblice.părinte. Crăciunul în familie. 4. .concepte din sfera valorilor moral-spirituale în contexte diferite. .Identificarea situaţiilor din cotidian din perspectiva valorilor moral-spirituale. . 2. 5.Libertatea .discuţii la tema momentelor principale din viaţa lui Iisus Hristos. . Dragostea faţă de Patrie.portofolii individuale. naţionale.explicarea moralei textelor biblice/literare în raport cu situaţiile din viaţă.exerciţii de descriere a tradiţiilor sărbătorilor de Crăciun şi Paşti. 9. scripturale.Realizarea unui proiect la tema obiceiurilor strămoşeşti păstrate în localitate. . Dragostea faţă de părinţi.participarea la pregătirea şi desfăşurarea sărbătorilor de familie şi calendaristice. 11. Competenţe specifice . 2. . Sfintele Paşti.acceptarea noţiunii de valoare moral-spirituală în texte artistice. . . Crăciunul în comunitate. dreptatea. . arta populară.

în contexte noi.studiu de caz despre variante de reacţionare în contexte concrete.acţiuni de inters comunitar.proiect pe tema posibilităţilor de soluţionare a a unei probleme din domeniul mediului ambiant. . .atitudinea corectă a copilului în familie.argumentarea valorilor învăţămintelor biblice. . artistice. . mediu. 6.discuţii libere. .completarea Agendei Faptelor Bune. 4. .discuţii în grup în baza textelor şi imaginilor despre tezaurul cultural naţional. . prin lucru în echipă.Utilizarea.stabilirea corespondenţelor între calităţile personale şi faptele personale. . Universul copilăriei: familie.jurnalul personal: impresii notate în timpul orelor. Dezvotarea de activităţi în beneficul comunităţii. .argumentarea semnificaţiei şi respectului faţă de normele din sfera valorilor moralspirituale. cotidiene. Activităţi de învăţare/evaluare . Religia creştină ortodoxă – religia oficială a Republicii Moldova. . Competenţe specifice . .analiza personajului/persoanei după trăsături fizice şi morale (portretul fizic şi moral).exerciţiu de stabilire a corespondenţelor dintre calităţile morale şi modul de comportament. .participarea la soluţionaea problemelor ce privesc propria dezvolare. şcoală. .realizarea de mini proiecte. a unor situaţii din sfera valorilor moralspirituale.analizarea. CLASA a IV-a Conţinuturi 1. 7. . text scurt de caracterizare a acţiunilor într-o situaţie concretă. animale. 3. . Esenţa şi semnificaţia valorilor moral-spirituale. .joc creativ.completarea Agendei Faptelor Bune. . culturii etc. . . . comunitate. 2. faţă de copii cu handicap. .. .atitudini faţă de plante. .întîlniri ale elevilor cu reprezentanţi ai comunităţii locale.atitudini de compasiune morala textelor biblice. a noţiunilor specifice valorilor moral-spirituale.asumarea propriei răspunderi faţă de acţiunile proprii şi faţă de cele ale grupului de apartenenţă. la şcoală.acţiuni de inters comunitar. faţă de prieteni. Valori personale şi valori naţionale.elaborarea unor rebusuri tematice. ARIA CURRICULARĂ ARTE 107 .reacţionarea adecvată la . .elaborarea unui text de autoanaliză cu oportunităţi de îmbunătăţire a calităţilor şi faptelor personale. Tradiţii şi obiceiuri locale. Sărbători naţionale. 5.miniproiecte de acţiune moral-spirituală.

abordarea interdisciplinară în studiul muzicii. Educaţia muzicală are statut de disciplină obligatorie. Statutul disciplinei Obligatorie Administrarea disciplinei Aria Clasa Nr. semestrului). total anual . Educaţia muzicală îi influenţează pozitiv şi sub aspect intelectual. ci şi mai ales afectivitatea. generoşi. ţinutul natal. ghiduri etc. ca o consecinţă a racordării educaţiei muzicale la standardele europene şi la vechile tradiţii naţionale. omise sau înlocuite cu altele. tematismul constituind o “busolă” de orientare în desfăşurarea procesului de predare / însuşire a artei muzicale. familiarizarea cu conţinutul cîntecelor şi apoi povestirea textelor 108 . de aceea temele nu vor fi reformulate. pe realizarea acestor elemente de noutate. natura înconjurătoare. Beneficiarii actualului Curriculum sînt elevii claselor I-a – a IV-a din învăţămîntul primar. cu implicaţii directe în declanşarea unor stări. curriculară unităţilor de conţinuturi pe clase Arte I 1 II 4 III 3 IV 1 Nr. pentru care se prevede cîte o oră pe săptămînă. Pentru profesorii de muzică. valorificarea la nivel superior a valenţelor formative ale muzicii. principiile şi orientările conţinute în Concepţia dezvoltării învăţămîntului în Republica Moldova. pregătindu-l pentru marile probleme ale vieţii. autorii de manuale. cît şi prin virtuţile sale formative. prietenoşi. fundamentarea educaţiei muzicale pe formarea competenţelor muzicale ale elevilor (şi nu pe obiective). Prevederile acestui obiectiv sînt luate în seamă şi dezvoltate numai în ultima vreme. armonios. vioi. materia de studiu este structurată după principiul tematic (teme generale ale anului. trimestrului. Se pot opera modificări doar în ceea ce priveşte materialul (repertoriul) muzical pentru interpretare şi audiţie. Actualul Curriculum şcolar ia în consideraţie tendinţele moderne ale dezvoltării curriculare pe plan internaţional. Putem menţiona cîteva elemente de noutate integrate în Curriculum: centrarea procesului educaţional pe elev. cu o aleasă sensibilitate pentru valorile etice şi spirituale.34 de ore. Strategiile didactice la Educaţia muzicală se vor axa. de ore pe an 34 34 34 34 Metodicile europene şi româneşti anterioare recunoşteau muzica drept o artă a sufletului şi intelectului şi îşi propuneau să o trateze sub dublul ei aspect: de artă şi ştiinţă. a unor trăiri şi sentimente. să-şi iubească familia. Prin specificul şi conţinutul său. muzica solicită nu numai intelectul elevului. Arta muzicală acţionează şi asupra dimensiunii morale a personalităţii. perseverenţi. contribuind la creşterea unui „suflet frumos”. În Planul de învăţămînt. buni.EDUCAŢIE MUZICALĂ CONCEPŢIA DIDACTICĂ A DISCIPLINEI La baza prezentei variante de Curriculum sînt puse prevederile Legii învăţămîntului. Conţinutul de idei al cîntecelor influenţează pozitiv procesul de formare a caracterului copiilor. constituie un document reglator la disciplina Educaţie muzicală şi concretizează acea arie de acţiuni spre care tinde şcoala prin ansamblul demersurilor sale educative. Educaţia muzicală desfăşurată la treapta primară dezvoltă gustul pentru frumos şi sensibilitate a copiilor. în special. Perceperea clară a materiei. corecţi. Aceştia învaţă să fie harnici. disciplinaţi. Cîntecele şi jocurile îi fac pe copii veseli.

judecăţi. capacităţi. prinde rădăcină şi creşte în solul sufletesc al neamului nostru” iar manifestările muzicale ale copilăriei sînt “acele exprimări sonore ale bucuriei. ea deplasînd accentul de la teorie şi cunoştinţe elementare de notaţie muzicală. se înfiripă cultura teoretică. reproduce şi a crea valori muzicale. se limpezesc criteriile de apreciere valorică. această formă specifică de educaţie a constituit una din preocupările centrale ale şcolii din toate timpurile. receptivitate la emoţiile estetice. urmăreşte cultivarea capacităţilor copiilor de a aprecia frumosul din artă. spre cunoaşterea. deprinderi şi atitudini dobîndite de elevi prin învăţare şi mobilizate în contexte specifice de realizare. calificată drept un ansamblu de achiziţii atitudinale. sensibilitate. ca o mlădiţă dintr-o tulpină. Ca rezultat al contactului cu realitatea muzicală şi prin exerciţii se formează reprezentări. este necesară precizarea denumirii obiectului de studiu. Denumirea de educaţie muzicală. adaptate vîrstei şi nivelului cognitiv al elevului în vederea rezolvării unor probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa reală. Pledînd pentru o educaţie muzicală bine organizată. de la deprinderi de solfegiere şi cîntare. competenţa generală specifică ariei curriculare „Arte” este competenţa estetică. cît şi prin capacitatea de a audia. Prin forme şi direcţii de lucru specifice. Nivelul informativ-teoretic vizează instruirea. care a variat de-a lungul timpului: “Cîntul”. deprinderea de a utiliza limbajul muzical şi de a descifra mesajul artistic. le îmbogăţeşte cunoştinţele şi vocabularul cu noi cuvinte. afective. categorii. Competenţa muzicală reprezintă un ansamblu integrat de cunoştinţe. emoţional-psihologic şi spiritual. competenţa şcolară este un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe. Educaţia muzicală. simţirea şi trăirea muzicii ca fenomen artistic. manifestîndu-se tendinţele de limitare a conţinutului obiectului la activitatea de cîntare şi învăţare de cîntece sau la însuşirea unor noţiuni de teorie a muzicii şi la cultivarea unor deprinderi elementare de solfegiere. Realizarea educaţiei muzicale pe aceste două niveluri oferă condiţii reale de formare a competenţelor muzicale specifice la elevi. acestea fiind modalităţi de reflectare a universului în care individul se regăseşte ca element component. Pentru a defini mai cuprinzător şi exact scopul educaţiei muzicale în şcoală. capacităţi de reproducere şi interpretare. abilităţi practice şi atitudini dobîndite prin învaţare şi mobilizate în contexte specifice de realizare. comportamentale. cu extinderi în planul formării competenţelor generale. capacităţilor. Astfel. “Cîntul şi muzica”. renumitul etnomuzicolog George Breazul vede copilul astfel: “un mugur prins de o ramură. Noţiunea de educaţie artistică (muzicală) este interpretată ca proces individual continuu de autodesăvîrşire spirituală a personalităţii prin multiplele forme de contactare cu artele frumoase. Educaţia omului şi numai în particular a muzicianului . mai complexă.interpretative. atitudinilor muzicale care conduc spre formarea competenţelor muzicale. contribuind astfel la formarea şi desăvîrşirea personalităţii. natură. formarea de priceperi şi deprinderi reproductiv . înţelegerea. ca o sămînţă ce încolţeşte. adaptate vîrstei şi 109 . de aceea şi presupune două niveluri: informativ-teoretic şi formativaplicativ. ca parte a educaţiei estetice. satisfacţiei”. ambianţă. viaţa socială şi de a contribui la crearea frumosului prin forme de manifestare specifice vîrstei. noţiuni. Educaţia muzicală. Educaţia muzicală are valenţe reale în formarea tinerilor în baza valorilor general-umane şi specifice naţionale. a trăi şi iubi Frumosul în concordanţă cu spiritualitatea şi cultura epocii în care trăieşte. acţionale care exprimă calitatea omului de a percepe şi aprecia. acceptată în tot mai multe ţări. Prin îmbinarea armonioasă a modalităţilor de realizare a educaţiei muzicale şi folosirea mijloacelor audio-vizuale se contribuie la consolidarea cunoştinţelor.acestora le dezvoltă copiilor spiritul de observaţie. este mai adecvată. Nivelul formativ-aplicativ se referă la atitudinea adecvată faţă de valorile estetice muzicale şi se concretizează prin ideal estetic. are ca scop final formarea culturii muzicale în calitatea ei de parte componentă a culturii spirituale şi generale. ca disciplină şcolară. Astfel. plăcerii.iată dezideratul disciplinei Educaţie muzicală în învăţămîntul preuniversitar. dobîndirea de cunoştinţe.

în vederea rezolvării unor probleme dintr-un sistem de orientări valorice naţionale şi universale muzicale. . Criteriile de competenţă formată sînt: . Activitatea educaţională din cadrul disciplinei Educaţie muzicală se va efectua conform următoarelor principii: . 2. . 5. .principiul pasiunii. Pentru cadrele didactice respectarea principiilor „de la practică la teorie”. Cunoaşterea şi înţelegerea diversităţii fenomenului muzical–artistic din perspectiva semnificaţiilor emoţionale şi estetice. angajament.analiza – caracterizarea muzicii. rezultat.interpretarea vocală / corală / instrumentală a muzicii. sociale. dorinţă.principiul unităţii educaţiei.principiul asemănărilor şi deosebirilor. muzicalitatea reprezentînd un complex calitativ de capacităţi ce asigură performanţa muzicală. .principiul “de la practică la teorie”.cunoştinţe muzicale şi despre muzică. COMPETENŢELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI 1. responsabilitate. Utilizarea terminologiei muzicale specifice pentru reflecţie şi autoexprimare.activism muzical (muncă. 4. motivaţie). Identificarea mijloacelor de expresivitate muzicală conform rolului fiecăruia din ele în redarea imaginii artistice şi a mesajului ideatic al operei muzicale. .creaţia elementară muzicală în sinteză cu alte arte. Competenţele muzicale se pot forma doar în baza unor predispoziţii (înnăscute) şi capacităţi senzoriale specifice domeniului. produs). REPARTIZAREA TEMELOR PE CLASE ŞI PE UNITĂŢI DE TIMP 110 . .principiul intuiţiei. . .disponibilitate pentru muzică (interes. culturale.nivelului cognitiv al elevului. .audiţia / receptarea muzicii. . instruirii şi dezvoltării muzicale. Receptarea şi promovarea valorilor muzicale naţionale şi universale.principiul corelaţiei educaţiei muzicale cu viaţa. „de la intuire la conştientizare”. va însemna punerea accentului pe trăirea vie a mesajului muzical şi nu pe „teoretizarea” lui. Demonstrarea dexterităţilor muzicale şi integrarea în activităţi artistice şcolare. Competenţele sînt structurate pe domeniile principale ale Educaţiei muzicale. acestea fiind reflectate în Standardele educaţionale: . 3.

dansul. 2. dans. 4. Forma muzicală Muzica poporului meu Nr. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ŞI EVALUARE PE CLASE CLASA I 111 . Marşul. Marşul. de ore 34 8 8 8 10 12 10 12 34 SUBCOMPETENŢE. Noţiuni de sintaxă muzicală 3. cîntecul – mari sfere ale expresivităţii muzicale. Limbajul muzical. 3. CONŢINUTURI. 1. 2. cîntecul în creaţii muzicale de proporţie. Posibilităţi comunicative şi descriptive ale muzicii. dansul.Clasa I II III IV Temele Eu şi Muzica 1. Melodia – mijloc important al limbajului muzical. cîntec. Trăsături specifice ale imaginilor muzicale determinate de caracterul muzicii de marş.

dragoste. lin. . gîndurile conţinutul muzicii. recunoaştere a sunetelor din natură. concertelor. distracţiile. formaţiilor de muzică. emisie corectă. curajul. convorbiri despre rolul muzicii în viaţa copilului. - Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) Audiţii muzicale cu anunţarea scopului didactic..). tradiţiile. dicţie. sentimentele. furtuna. jucăriilor.muzica descrie fenomenele şi obiectele pentru activităţile muzicale. titlului lucrării muzicale şi compozitorului. naturii prin prisma impresiilor umane • utilizarea cuvintelor şi expresiilor (vîntul. peisaje. lejeră a sunetului. elaborarea unor desene (colaje. exerciţii de dezvoltare a vocabularului şi memorare a termenilor muzicali. căldură redate prin caracterul • demonstrarea elementelor principale duios. maiestuos. nostalgia. urma audierii sau interpretării . • intonarea expresivă a melodiilor . generale şi a mesajului lucrării păsări. • acompaniere ritmică cu instrumente triumfător. propusă. cu instrumente muzicale. exerciţii de audiere muzicală în scopul comparării caracterului muzical şi al conţinutului imagistic al lucrării.muzica povesteşte despre viaţa copiilor şi alte arte ocupaţiile lor: jocul. Ce povesteşte muzica? Creaţie elementară muzicală în sinteză cu . dicţie. lucrării muzicale.tristeţea. bătăi din palme. participare la sărbătorile şcolii. caracteristicile unor animale. interpretate sau audiate şi gama variată • raportarea caracterului muzical la de trăiri sufleteşti comunicate prin emoţiile. colectarea imaginilor. cantabil al muzicii.bucuria şi voia bună reflectate prin muzicală. sărbătorile etc.mîndria. de cultură vocală: respiraţie. evenimentele şi faptele importante din Analiza/caracterizarea muzicii istoria şi cultura neamului.. omului reflectate în lucrarea . vizionarea spectacolelor. muzicale. păsări. emisie a sunetului. ploaia. exerciţii de reproducere. în muzica cu caracter solemn. emise de anumite păsări. picior etc. obiectelor. audiţii a unor exemple de muzică fără program. munca. discutarea conţinutului de expresie al lucrării. artiştilor. • improvizarea ritmică pe o temă . • manifestarea plăcerii şi interesului . exerciţii de respiraţie.muzica glorifică limba poporului. avîntul.. jertfirea de sine articulaţie. maşini etc. sentimentele de simple cu un diapazon limitat. muzicale şi pseudoinstrumente. . animale. posterelor reprezentînd instrumente muzicale. răsăritul şi apusul potrivite pentru descrierea dispoziţiei soarelui. aplicaţii) inspirate din muzica audiată.muzica evocă obiceiurile.Subcompetenţe Conţinuturi - Audiţia/ receptarea muzicii Eu şi Muzica Ce sentimente redă muzica? • identificarea caracterului creaţiei . peisaje ale naturii etc. săltăreţ. eroic.stabilirea relaţiei dintre caracterul lucrării muzicale. sărbătorile populare. exerciţii de acompaniere ritmică. caracterul vesel. portrete ale cîntăreţilor. • desenarea din impresiile obţinute în învăţătura. de glumă al Interpretarea vocală/corală/instrumentală muzicii.

“Luci. intensitate. Negrea. “Cîntecul vîntului” M. Doga. A. Brătianu. Grigore Vieru. Jora. Macovei. “Doina”. “Clovnii” C.posibilităţile formative ale muzicii. „viaţamuzică”. ritm.nevoia de muzică a copilului. “Mama” I. semne grafice de expresivitate a muzicii (fermata. semnul repetării etc. “Treci. instrumente muzicale. “Alunelu” Ion Macovei.noţiuni elementare despre caracteristicile sunetului muzical: înălţime. “Ciocîrlia” M. “Casa noastră” Grigore Vieru. “Masă mare”. . “La moară”. “Primăvara” R. marşul. Jora. “Ţărişoara mea” Din folcrolul copiilor: “Trei iezi”. “Steaua sus răsare”. “Pui de lei” Grigore Vieru. Petra Basacopoi. Grigore Vieru. timbrul muzical. dansul). “Răsună codrul”. soare. “Hora păcii” . “Chemarea păsărelelor” A. “Anul Nou”. “Gutuiţa”. “Noapte” A. Grigore Vieru. pogonici!”. “Poveste de seară” N. nuanţe dinamice. crescendo. genurile principale (cîntecul. Grigore Vieru. D. “Marea” Piotr Ilici Ceaikovski. Buciuceanu.Cum povesteşte muzica? . “Soarele”. “Mutzachi trage pe mitz-mitz de coadă” J. “Cîntec napolitan” 113 . Matcovschi. . durată. Rameau. . Repertoriu pentru audiţii Serghei Prokofiev. ploaie”. “Arici.excursii la muzee de artă. diminuendo. De ce avem nevoie de muzică? . “Pluguşorul”. “Fusul” Melodie populară. “Sorcova”. “Trece oastea lui papuc” M. “Limba romînească”. Vieru. gradaţii de intensitate a muzicii: de la pp-ƒƒ. .dezvăluirea relaţiei: „om-artă”. “Marş” Dmitrii Kabalevski. Ciocanu. Haceaturean. vizionarea spectacolelor cu subiecte şi tematici accesibile.).reprezentări generale despre: mişcarea muzicală (tempouri). “Drag mi-e jocul romînesc”. “Toamna” Ion Macovei.joc muzical–didactic pentru însuşirea practică a noţiunilor predate. audierea concertelor. luci” E. melodie. accentele. F. Rimski-Korsakov. “Cîntec de leagăn”. Repertoriu pentru interpretare vocal-corală I.

“Moara” T. Creaţie elementară muzicală în sinteză cu alte arte • improvizarea unui ison la o melodie propusă. .muzica comunică despre sentimentele.diversitatea largă a genurilor din cadrul fiecărei sfere de expresivitate muzicală.desenarea chipului muzical al mamei. trezeşte asociaţii spaţiale şi relaţii cu fenomenele sonore din realitatea înconjurătoare. personalităţi istorice reflectate în muzică. cheia sol. . Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) . .discuţii despre funcţia pe care o îndeplineşte fiecare gen în viaţa omului. .rolul pe care îl îndeplineşte fiecare sferă de expresivitate muzicală în viaţa omului şi anumite circumstanţe de funcţionare ale lor. marşul. Analiza/caracterizarea muzicii • descrierea conţinutului literar al unui cîntec reliefînd valenţele poetice ale textului. expresivă. dansul.elementele determinante ale expresivităţii muzicale: melodia şi ritmul. Versuri populare. . alte semne muzicale grafice. timbrale. simfonia. .noţiuni elementare despre genuri muzicale de proporţie: opera.conversaţii de rezumare a mesajului lucrării muzicale.colectarea informaţiilor despre interpreţi. .T.jocuri muzical–didactice pentru redarea prin mişcări a caracteristicilor dinamice. dansului. cîntecul – mari sfere ale expresivităţii muzicale .capacitatea de integrare a sferelor de expresivitate muzicală şi formarea unor genuri muzicale distincte. baletul. .exerciţii cu instrumentele muzicale (ritmice. actori.exerciţii de identificare a elementelor de bază ale genurilor de proporţie: baletul.exerciţii de distingere a genului muzical. redă diverse tipuri de mişcare. dansul. . . valori de note.Audiţii muzicale ale lucrărilor reprezentative aparţinînd celor trei mari sfere de expresivitate. ritmico-melodice) pentru consolidarea deprinderilor de interpretare instrumentală. lucrări muzicale.jocuri muzical–didactice vizînd dezvoltarea capacităţilor muzicale.imitarea prin mişcări şi gesturi a felului de interpretare la instrumente muzicale. Popovici. Interpretarea vocală/corală instrumentală • interpretarea corectă. artişti. opera. cîntecului. cîntecul în creaţii muzicale de proporţie .exerciţii vocale pentru obţinerea expresivităţii interpretării. . .exerciţii de scris-citit muzical: note pe portativ.dramatizarea unor lucrări folclorice şi de autor. . Grigore Vieru. individual sau în grup. . • selectarea imaginilor plastice potrivite pentru ilustrarea lucrărilor muzicale cu caracter contrastant. Marşul. . gîndurilor omului. . • compararea lucrărilor muzicale şi caracterizarea diferenţelor sau CLASA a II-a Conţinuturi Marşul.caracterul muzicii este expresia sonoră a caracterului şi trăirilor sufleteşti ale omului. • utilizarea instrumentelor muzicale simple sau a jucăriilor muzicale pentru amplificarea expresivităţii interpretative vocale. .trăsăturile distinctive ale marşului. asocierea chipului cu melodii. dansul. “Cîte litere ştii tu?” Subcompetenţe Audiţia/ receptarea muzicii • identificarea auditivă a celor trei mari spere ale expresivităţii muzicale: cîntecul. 114 . Posibilităţi comunicative şi descriptive ale muzicii . Zgureanu. al prietenului. a unor cîntece simple în limita unei octave. al învăţătoarei. • înţelegerea şi remarcarea aspectelor descriptive şi a posibilităţilor comunicative ale lucrării muzicale. .

prezenţa caracterului dansant în creaţii. a unor fenomene naturale utilizînd termeni. . expresii specifice.selectarea din diferite surse (mass–media. .cantabilitatea în contextul variat al muzicii. solemn. mixte.elaborarea unor fişe cu criterii proprii de apreciere valorică a lucrării muzicale. dansul-în balet. vocal-instrumentale spre deosebire de lucrările în caracter de marş sau dans al ritmice de registru ale lucrărilor muzicale. simfonia. .elementele de bază ale genurilor de proporţie: cîntecul / interpretarea vocală în operă.completarea unor fişe. precizînd particularităţile distinctive ale tipurilor de marş.caracterul de marş în genuri vocal-corale. coloritul general al creaţiei determinat de prezenţa caracterului dansant. exprimarea propriilor impresii şi sentimente despre lucrarea muzicală. lecturi în vederea însuşirii unor date importante privitoare la temele abordate.întîlnirea sferelor de expresivitate muzicala în creaţiile muzicale de proporţie.• similitudinilor. cîntec .audiţii muzicale pentru distingerea particularităţilor specifice ale genurilor de cîntec. 115 . cărţi. . . . .conversaţii. instrumentale. reviste) a informaţiilor referitoare la evenimentele muzical–culturale din ţară.caracterizarea muzicală proprie a unor personaje. destinaţia muzicii de dans. acţiuni. comunicări. corale. .trăsături specifice ale muzicii determinate de caracterul de marş: ritm cadenţat.lucrul cu manualul şi alte surse pentru însuşirea noţiunilor muzicale. cîntec.caracteristicile muzicii de dans: ritmuri şi tempouri specifice. Trăsături specifice ale imaginilor muzicale determinate de caracterul muzicii de marş. dans. dans. sferele de aplicare şi efectele emoţionale produse. măreţ. vocal-instrumentale. marş. genuri şi forme vocale. . . dans. expresivitatea deosebită a elementului melodie. tempou şi caracter energic. preponderenţa cantabilităţii în genurile vocale. fapte. . nuanţele artistice ale creaţiei determinate de prezenta caracterului de marş. instrumentale. relatări. . TV.

“Graiul meu” Iulia Ţîbulschi. “Marşul toreadorului” din opera “Carmen” 116 . “Cavaleria uşoară” Piotr Ilici Ceaikovski. “Dansul napolitan” Piotr Ilici Ceaikovski. “Zburdă iedul pe muncel” Ion Macovei (prelucrare). Răutăcioasa”. fragment Ion Macovei. partea a II-a Tudor Chiriac.“Soldaţii” Balada populară “Mioriţa”. „Rapsodia romînă nr. “Cvartetul de coarde nr. Grigore Vieru. fragment Nicolae Saxu. Piesa pentru pian “Vesel-Trist” Ghenadie Ciobanu. “Fluturaşii” Sergiu Croitoru. “Coasa” Dumitru Gheorghiţă. Grigore Vieru. Filip Mironov. versuri populare. Grigore Vieru. Grigore Vieru. “Marş” Piotr Ilici Ceaikovski. Poemul “Mioriţa”. Grigore Vieru. “Trompeta şi toba” Franz Suppe. “Marş nupţial” din uvertura “Visul unei nopţi de vară” Piotr Ilici Ceaikovski. “Dansul napolitan” Piotr Ilici Ceaikovski. “Marş funebru” din sonata si-bemol minor pentru pian Felix Mendelssohn-Bartholdy. Piesa pentru pian “Tîndală şi Păcală” Dmitri Kabalevski. “Trei prietene: Ştrengăriţa. “Polca italiană” Orchestra de muzică populară “Lăutarii”. “Polca din bătrîni” Piotr Ilici Ceaikovski. “Vine. Oratoriul “Mioriţa”. “Dansul micilor negri” din opera “Aida” Georges Bizet. Repertoriu pentru interpretare vocal-corală Eugen Mamot. aranjament pentru voce şi pian. 2”. soare. 1”. “Brîul” Eugeniu Coca. Grigore Vieru. “Rapsodia romînă nr. Suita “Trei dansuri romîneşti”. Ion Onu. “Cvartetul de coarde nr. “Hora albă” Cîntece din folclorul copiilor: “Gutuiţa”. vine luna mai” Repertoriu pentru audiţii Eugen Doga. Cantata “Luci. Grigore Vieru. “Albumul pentru copii”. “Marş” din baletul “Spărgătorul de nuci” Eugeniu Coca. fragment Tudor Chiriac. Grigore Vieru. Georgeta Moraru. Dmitri Kabalevski. Grigore Vieru. “Grăuraşul” Cîntec popular: “Am plecat să colindăm” Grigore Vieru. “Dansul micilor lebede” Piotr Ilici Ceaikovski. Grigore Vieru. fragment Paul Constantinescu.muzicii. “Cîntec fără cuvinte” Ludwig van Beethoven. “Vals-glumă” Serghei Rahmaninov. 1”. fragment George Enescu. “Marşul soldăţeilor de lemn” Frederic Chopin. “Trenul” Cîntec popular: “Cîntec de leagăn” Eugen Mamot. Vals din baletul “Frumoasa din pădurea adormită” Dmitri Şostakovici. “Scump învăţător” Grigore Vieru. “Ploaia”. “Hora” şi “Brîul” Piotr Ilici Ceaikovski. 2”. “Piţigoiul” Colindul de luptă: “La poartă.“Toboşarul” Dumitru Gheorghiţă. “Cîntecul napolitan” Giuseppe Verdi. “Ghioceii-frăţiori” Andrei Tamazlîcaru. la Ştefan Vodă” Colind: “Colindul de Crăciun” Grigore Vieru. Grigore Vieru. Axentie Blanovschi. Plîngăreaţa. “Cine cîntă-aşa” Melodie popular de joc: “Alunelu” Alexandru Ranga. “Copăcel”. numărul “Limba noastră” Ion Macovei. Anatol Ciocanu. luci”. “Paparudă” Zlata Tcaci. “Păsărel” Timotei Popovici. “Dansul florilor” Cîntec popular haiducesc: “Cucuşor cu pană sură” Dans popular. vine primăvara” George Enescu. “Vine. “Marş” Serghei Prokofiev. Baletul “Lacul lebedelor”. “Caloianul” Ion Macovei.

. “Simfonia nr. fluier etc.melodia – componentul de bază al limbajului muzical. marş funebru Ludwig van Beethoven. modul major. perioade). minor.Piotr Ilici Ciaikovski. . expresive pe versuri selectate la dorinţa elevului. . expresive şi descriptive. unităţile sintactice ale melodiei (motivul – intonaţie. Eroica”. cu elemente de interpretare în 2 voci.). tempoul). tobă. .elaborarea unei glosar de expresii poetice selectate din poezii. Subcompetenţe Audiţia/ receptarea muzicii • distingerea auditivă a trăsăturilor specifice ale muzicii determinate de caracterul ei de marş. povestiri. poveşti pentru utilizarea lor în descrierea muzicii. partea a II-a. “Ecoul” CLASA a III-a Conţinuturi Limbajul muzical . • utilizarea în mod corect a tehnicilor de interpretare la instrumente muzicale (clapă. a elementelor de structură şi înţelegerea semnificaţiei lor în dezvoltarea ideii muzicale. individual. . cîntec. Melodia – mijloc important al limbajului muzical . .utilizarea dicţionarului de termeni muzicali pentru explicarea unor noţiuni.melodia – elementul definitoriu al graiului muzical. • identificarea formelor muzicale. partea a II-a.intonaţia şi punctuaţia muzicală. . “Simfonia nr. jocuri muzical-didactice distractive pe un libret /text literar. Interpretarea vocală/corală instrumentală • cîntarea sincronizată cu acompaniament.elementele limbajului muzical ca mijloace prin care muzica îşi realizează posibilităţile comunicative.exerciţii de intonare expresivă şi frazare. poezii.participare activă la viaţa artistică a şcolii.rolul elementelor limbajului muzical în redarea imaginii muzical – artistice a lucrării (ritmul.exerciţii de solmizare. “Sonata si-bemol minor”.exerciţii de identificare a timbrelor instrumentelor muzicale. “Marşul” din Baletul “Spărgătorul de nuci” Ludwig van Beethoven. . Activităţi de învăţare şi evaluare(recomandate) .Exerciţii de substituire a ritmului (cu păstrarea liniei melodice) pentru consolidarea noţiunii de gen muzical. “Mars funebru” Ion Macovei. . . cu ison.exerciţii de distingere a genului muzical. Creaţie elementară muzicală în sinteză cu alte arte • improvizarea unei melodii simple. .asemănări şi deosebiri dintre limbajul muzical şi limbajul vorbit: norme de organizare şi prezentare a limbajelor. “Marş funebru” din “Simfonia nr.exerciţii de dezvoltare a vorbirii prin utilizarea de termeni muzicali şi expresii poetice. 3”. în canon.exersarea interpretării la instrument în baza unui text simplu de note. .exerciţii de precizare a elementelor definitorii ale 117 . fenomene muzicale. solfegiere elementară. .exerciţii de interpretare în canon şi la două voci. 3. • selectarea muzicii la poveşti. exclamaţii muzicale. . . povestiri.alăturea de melodii simple. . şi semnificaţiile lor în desfăşurarea muzicii. fragment Frederic Chopin. conştientă a melodiilor simple.specificul limbajului muzical comparativ cu alte modalităţi artistice de exprimare. . fraza-propoziţie. 3” Ludwig van Beethoven. timbrul. registrul. dans.

. „Acuma ora sună” Eugen Doga. „Să iubim al ţării tricolor” „Sărmanul Tobultoc” – cîntec popular de haiducie Gh. Analiza/caracterizarea muzicii • redactarea unor eseuri cu privire la mesajul şi imaginea muzical-artistică a lucrării.executarea melodiilor simple compuse de copii. .forma muzicală ca modalitate de structurare şi prezentate a conţinutului de imagini al lucrării muzicale. versuri C. .audierea atentă a discursului muzical şi alcătuirea unui plan de dezvoltare „emoţională” a lucrării în corespundere cu forma ei.forma rondo: noţiune de refren şi episod (ABACADA etc. concerte.improvizarea mişcărilor ritmice la muzica de dans. Forma muzicală . operă. . „Toamna” Ana–Maria Fusu. Gr. a unei idei muzicale finite. . Vasile Nedelcu. a sensurilor unităţilor structurale ale melodiei. Alecsandri. „Cîntecul de luptă al moldovenilor” V. două dispoziţii contrastante. relatări ale unor date importante despre compozitori. . • . Basmul simfonic “Petrică şi Lupul” Ştefan Neaga.exerciţii de identificare a formelor muzicale.) limbajelor diferitor arte.lecturi ale manualului şi a altor mijloace. „Barbu Lăutarul” Daria Radu. .redactarea unui eseu în urma audierii lucrării muzicale.). lecturi. Partea a III-a – repriza (repetarea integrală a primei idei muzicale) are scop de consolidare a idei principale. „Simfonia nr. explicaţii însoţite de exerciţii în vederea însuşirii noţiunii de forme muzicale. creaţii. 5.forma bipartită simpla (AB) a creaţiei muzicale în care se prezintă două imagini.jocuri muzical–didactice în vederea însuşirii noţiunilor predate.) . • povestirea experienţei sale muzical – artistice (audiţii. Romaşcanu.realizarea unor teste în baza conţinutului studiat. . „Marş” Ludvig van Beethoven. partea a III-a” Georges Bizet. .discuţii. . Dumitrescu. evenimente culturale etc. vizionări de spectacole.tema cu variaţiuni (A + A1 + A2 + A3 etc. • realizarea unui plan structurat de caracterizare a muzicii.forma liberă (ABCA1D etc. Vieru.modalitate de prezentare a unei singure dispoziţii. Salcia. filme cu muzică).forma tripartită simplă (ABA) a creaţiei muzicale.comunicări.conlucrarea tuturor mijloacelor artistice şi a unităţilor structurate pentru redarea imaginii muzicale.. versuri populare. „Muzica” Repertoriu pentru audiţii Serghei Prokofiev. . .forma monopartită . a unui gînd. . . „Balada pentru vioară şi pian” 118 . balet. două idei. surse privind însuşirea noţiunilor de gramatică muzicală. melodia populară. „Uvertura” la opera „Carmen” („Marşul toreadorului”) Ciprian Porumbescu. Lucrare simfonică “Poemul Nistrului” Gavriil Musicescu. Repertoriu pentru interpretare vocal-corală C.

„Limba noastră” Dumitru Georgescu-Kiriac. specia de muzică populară. Vasile Romanciuc. Vieru. „Cîntec de primăvară” Eugen Doga. „Rapsodia română nr.Genurile reprezentative ale folclorului muzical: Activităţi de învăţare şi evaluare(recomandate) . 11” Luigi Boccherini. „Trei dansuri simfonice: Olteneasca. „ Cîntecul lui Solveig”. „Hora cu strigături”. . „Corul vînătorilor” din opera „Freinschutz” Alfred Alexandrescu. „Hora” Ion D.A. Vieru. „Hota aragoneză” Carl Maria Weber.discuţii dirijate privitor la originea şi evoluţia muzicii naţionale. „A ruginit frunza din vii” Sergiu Croitoru. selecţiuni din muzică baletului „Luceafărul” Edvard Grieg. versuri populare. „Moş Crăciun” Cîntece populare: „Foaie vede şi-o sulfină”. „Tîndală şi Păcală” George Enescu. „Primăvară. „Limba noastră” „Melodie de dragoste” şi „Sîrba” – în interpretarea naistului Vasile Iovu Edvard Grieg. Brîul” Frederic Chopin.Audiţii muzicale şi discutarea conţinutului de expresie al muzicii. „Vîntuleţi de primăvară”. „S-a dus cucul la pădure” Gr. 7 pentru pian” Ştefan Neaga. „Fata de păstor şi cucul” Solomon Lobel. Ciobănaşul. „Dans ţărănesc” Mihail Glinca. Liviu Deleanu. . „Trilurile primăverii” Alexei Stîrcea. „Preludiul nr. Alexandru Stavri. „ Rondo” din „Sonata pentru pian nr. Alexandru Cristea. „Dansul miresei” Constantin Dimitrescu. Gr. „Hai. Vieru. „Spicule din vîrf de pai” Gr. „Nora copiilor” Tudor Chiriac. . .probe practice pentru determinarea genului muzical. „Dorul şi limba” Tudor Chiriac. Vicol. Vieru. hai”. Gr. „Morarul bun” „Păsărică. Mozart. primăvară”. „Instrumente muzicale” Daria Radu. „Rondo” Piotr Ceaikovski. părţi. a titlului lucrării (în muzica cu program) 119 . „Hora” (în prelucrare pentru pian) Alexei Mateevici.audiţii muzicale şi discuţii despre genul. „Ostropăt”. din suita simfonică „Peer Gynt” Constantin Rusnac. piesa „Dimineaţa”. speciilor de muzică populară şi academică şi identificarea auditivă a sferei de expresivitate emoţională şi imagistică. genurilor. liliţa. din suita simfonică „Peer Gynt” Carol Miculi. „Dragă mi-i hora” Dumitru Georgescu-Kiriac. „Poemul – sonată pentru violoncel şi pian” Paul Constantinescu.Ion D. „Ce frumoasă-i luna mai” V. piesa simfonică „Amurg de toamnă” Ghenadie Ciobanu. • Remarcarea pe parcursul audierii a evenimentelor muzicale (început. Vieru. 1” Eugen Doga. Gr. mută-ţi cuibul”. „Capriciul italian” Subcompetenţe Audiţia/ receptarea muzicii • Recunoaşterea tipurilor. „Sărbătoreasca” („Poem despre Moldova”) Tudor Chiriac. „Hora” Eugen Mamot. CLASA a IV-a Conţinuturi Muzica poporului meu Creaţia muzicala populară . Privire generală asupra originilor şi evoluţiei folclorului nostru muzical. piesa pentru vioară şi pian „Vîrtejul” Wolfang Amadeus Mozart. Vicol.Folclorul muzical – reflectare specifică a spiritualităţii poporului.

accesorii. figuri de dans popular (hora. Diversitatea cîntecului popular. dansurile cu subiect şi fără subiect: varietatea lor. vizionarea concertelor de muzică şi joc popular şi discutarea. • Diferenţierea auditiva şi descrierea aportului unor elemente ale limbajului muzical în crearea reprezentărilor spaţiale (departe – aproape. specii. analizarea lucrărilor audiate (gen. în lanţ. optimi şi pauzele lor) în măsurile de 2/3. valorificarea folclorului muzical – condiţii ale perpetuării lui de la unele generaţii la altele. Muzica academică . solfegierea unor melodii simple din muzica populară sau academică. exerciţii de cultură vocală utilizînd diferite procedee de interpretare: solist-cor. elemente de dans adecvate subiectului. balada (specii). Diversitatea jocului popular. doimi.repetiţii. exerciţii de consolidare a unor mişcări.geneza cîntecului popular. • costumul popular. mare –mic). 3/4 în limita de 7 sunete. cu acompaniament instrumental. • Improvizarea jocurilor. schimbul de tempouri. contrastele dinamice şi timbrale..Cunoaşterea.). a interpretului / formaţiei muzicale. solist-cor. P. instrumente etc. Interpreţi ai cîntecului popular. pregătirea unor informaţii vizînd viaţa şi activitatea unor personalităţi ale culturii muzicale cu prezentarea în clasă a materialelor. reprezentanţi. Instrumente populare tradiţionale. • doina. măşti.Compozitori – fondatori ai muzicii naţionale profesioniste: A. exerciţii de selectare a informaţiilor privitoare la unele genuri. sîrba etc. lucrări de valoare. Sincretismul dans-muzică în folclorul muzical. culminaţie. E. serbări cu 120 . cu „negativ” (fonogramă). - - - - - - a compozitorului. alternarea caracterelor şi a imaginilor muzical-artistice. exerciţii de depistare a timbrurilor instrumentelor populare în baza unor audiţii de muzică populară. trăsăturile caracteristice. trăsături distinctive. în sus – în jos). localitatea) şi a diferitelor atribute specifice culturii tradiţionale. în dialog) cu sau fără acompaniament. de mişcare (înainte – înapoi. poziţionarea corectă a mîinii la instrument şi asocierea cu sunetul şi durata lui (pătrimi.). exerciţii de analiză şi comparare a lucrărilor compozitorilor contemporani naţionali cu evidenţierea particularităţilor distinctive ale muzicii lor. • Demonstrarea deprinderilor elementare de mînuire a instrumentului muzical sau a jucăriilor muzicale melodice / de percuţie. . Mandicevschi. interpreţi instrumentişti vestiţi. costume. alte atribute decorative ale cîntecului şi jocului popular. pe grupe (alternativ. Mezzeti.Privire generală asupra istoriei muzicii profesioniste în spaţiul cultural românesc: perioade. interpreţi de muzică populară şi pregătirea materialului pentru prezentare în clasă. • Demonstrarea deprinderilor corecte de interpretare vocală. . cu fonogramă etc. a cappella. scenetelor cu personaje din poveşti folosind jucării. mişcarea corporală. canon. prezentarea publică a unor concerte. specii folclorice. Melodii de cîntece şi jocuri populare. cîntecul popular . sfîrşit). exerciţii de analiză şi comparare a lucrărilor compozitorilor clasici ai culturii naţionale cu evidenţierea particularităţilor deosebitoare ale muzicii lor. Orchestra contemporană de muzică populară. Sincretismul muzică-vers de autori anonimi. • jocurile (dansurile) populare: origini şi evoluţie. Flechtenmacher. cîntarea sincronizata în diferite aranjamente simple: la unison. a costumelor populare (zona. în lanţ.

realizarea unui scurt eseu consacrat unui eveniment sau unei personalităţi istorice reflectate în lucrări de muzica populară (balade. (liber). în desene. înfrumuseţind şi completînd anturajul artistic al unor evoluării artistice şcolare.). Musicescu – un clasic de mare valoare al culturii muzicale naţionale. Enescu – luceafărul culturii muzicale româneşti. confecţionarea obiectelor artistice (broderii. formaţii artistice. exerciţii de interpretare la instrument în baza textului de note şi fără text. dirijori. muzician de excepţie. • Compararea şi diferenţierea creaţiilor folclorice de cele de muzică cultă după limbajul muzical propriu fiecărui tip. Porumbescu – compozitor. pianist. sculpturi şi colaje. utilizînd termeni. . • Comentarea lucrării muzicale (după un algoritm / schemă sau liber) privind conţinutul de idei. pedagog.• Transpunerea impresiilor.Ş. Moldova.Muzica profesionistă pentru copii în R.T. personalitate marcantă în cultura muzicală universală. . Sala cu orgă ş. creaţii. - - - - tema „Muzica pentru copii” valorificînd creaţia compozitorilor din Moldova. .Gh. Teatrul Naţional de Operă şi Balet. stările emoţionale reflectate în muzică. un mare patriot al neamului. sentimentelor muzicale în limbajul altor arte: în versuri şi compuneri. . povestiri ilustrate cu muzică populară. . mijloacele de expresivitate şi conform unor criterii de apreciere valorică a muzicii. noţiuni. integrînd şi dansul (jocul) popular. prezentarea unor mici scenete (fragmente) din poveşti. 121 . Moldova (instituţii de învăţămînt muzical de specialitate). cîntece) sau academică (opere simfonii etc.Şcoala profesionistă de muzică din R. Compozitori. Doga – contribuţii valoroase pe tărîmul abordării unor genuri muzicale academice originale.Cultura muzicală profesionistă a Moldovei de astăzi: imagine pe plan naţional şi internaţional. interpreţi. milieuri. Coca – personalitate care a contribuit la procesul de evoluţie a muzicii profesioniste în Moldova. E. . expresii specifice domeniului. Mustea – continuator fidel al tradiţiilor clasice în cultura muzicală din zilele noastre.a. dirijor. costumul popular. în mişcări corporale plastice. Neaga – personalitate artistică polivalentă în viaţa muzicală a Moldovei: compozitor. Ciobanu. ideilor. Chiriac.C. Gh.G. Asociaţia „Moldova – concert”.G. comentarea impresiilor dobîndite în urma participării la concerte. .E. . Asociaţii concertistice: Filormonica Naţională. ulcioare. farfurii etc. . .) utilizînd diferite materiale potrivite scopului.

de copil etc. Vieru. Gr. Mustea. despre viaţa păstorilor. „Berbecul”. „Drăgaicele”. Porumbescu. „Dor. Vieru. „Ciocîrlia” – melodie populară „Întrecere lăutărească” Din repertoriul de primăvară şi de vară: „Caloianul”. Gr. „Balada pentru vioară şi pian” Eduard Caudella. Vieru. „Hora bucuriei”. Carol Scrob. „Hai. „Radu mamei.popular de glumă. „Balada lui Lăpuşneanu”. din opera „Alexandru Lăpuşneanu” Zlata Tcaci. „Revedere” Dumitru Gheorghiţă. „Stăncuţa” George Enescu. „Trei culori” G. Eminescu. pană galbenă”. domn cel Mare”. Vieru. „Bardul ain Mirceşti” Isidor Vorobchevici. cîntece populare noi. „Hora lăutarului”. „Mioriţa”. „Limba noastră”. „Cîntec de leagăn”. seară mare” (colind de Crăciun) „Capra” (joc popular cu măşti) Alexandru Flechtenmacher. „Sărbătoreasca” („Poem despre Moldova”) Gheorghe Mustea. „Patria” Cîntece populare: „Cucule. cîntece de veselie. finalul (partea a IV-a) „Cvartetului de coarde nr. de tată. Gr. mireasă. fragment din partea a IV-a a cantatei „Luci. corul „Crai nou” din opereta „Crai nou” Ciprian Porumbescu. ziua bună” (din repertoriul nupţial) „Astă seară-i. soare. săriţi la joc”. „Dragă mi-i şi mult mi-i drag”. selecţiuni din opera „Capra cu trei iezi” 122 . corul „Zorile” Eugen Doga. popular. luci”. suita simfonică „Privelişti moldoveneşti” Paul Constantinescu. „Sîrba de la Edineţ”. de dor şi jale. fluturaş”. „Noi în grai sîntem popor” Tudor Chiriac.) Colinde şi cîntece de stea Alexandru Flechenmacher. „Paparuda”. M. „Joc de sărbătoare” Eugen Doga. Radule” Cîntec popular de recrutare „Balada soldatului” Cîntece de înstrăinare. „Ecoul” „Cînd aud cucul cîntînd” – cîntec din repertoriul Mariei Lătăreţu „Codreanu” (baladă haiducească) „S-a dus cucul de pe-aici” (cîntec de înstrăinare) „Ciobănaş la oi am fost” (cîntec păstoresc) „La rîpa cu tufele” . selecţiuni din muzica baletului „Luceafărul” Constantin Rusnac. „Luci. Rusnac. „Doina” C. soare. „Scăpărici” C. luci” Repertoriu pentru audiţie Doina şi bătuta din Giurgiuleşti” Doina „Cîntă puiul cucului” Balada păstoreaşcă „Mioriţa” Cîntecul popular de haiducie „Radu mamei. Vieru. „Ştefan. „Am un plai” Daria Radu. finalul actulului întîi al operei „Petru Rareş” Gavriil Musicescu.Repertoriu pentru interpretare vocal /corală Mihai Ungureanu. „Căluşarii” Din repertoriul nupţial: „Jocul mare”. „Cîntecul miresei” Din repertoriul funebru (bocet de mamă. „Drăgaica”. Dimitrie Bolintineanu – „Mama lui Ştefan cel mare” Pietro Mezzetti. „Concert pentru vioară şi orchestră” Ion Macovei. flăcăi. uvertura naţională „Moldova” Ciprian Porumbescu. „Rapsodia română nr. Musicescu. dorule”. selecţiuni din muzica baletului „Nunta în Carpaţi” Eugen Coca. „Jocul zestrei”. „Hora fetelor” (melodie populară) „Glasul instrumentelor” (cîntec didactic) „Ia-ţi. „Dragă-mi este ţara mea” Gh. „Cîntecul cucului”. „Fluturaş. „Ca o zi de primăvară” Dumitru Kiriac. oratoriul „Mioriţa” (selecţiuni) Gheorghe Neaga. Porumbescu – fragment din opereta „Crai nou” C. Rusu. Ştefan. 2” Ştefan Neaga. satiric „M-am pornit la Chişinău” (popular de glumă) Gr. V. „Mierla” „Hai la horă”. 1” Mihail Jora. Radule”. Vasile Romanciuc. Gr.

piesa „În amintirea lăutarilor moldoveni” Ion Păcuraru. suita pentru orchestra de muzică populară „Plai moldovenesc” Creaţii de muzică uşoară de compozitorii: E. selecţiuni din cantata „Luci.a.Ion Aldea-Teodorovici. „Gala măştilor” Mihai Dolgan. „Trăiască soarele” Tudor Chiriac. Liviu Ştirbu ş. Anatol Ciocanu „Copiii planetei Pămînt” 123 . Gr. M. Urschi. Gh. soare. Gr. Ghenadie Ciobanu. Dolgan. luci” Nicolae Bothros. Doga. Vieru. Ion AldeaTeodorovici. „La noi” Eugen Doga. Vieru. compoziţia pentru flaut solo „Spaţii sonore” Constantin Rusnac.

instrumente şi tehnici mixte vor ajuta elevii să însuşească arta comunicării ideilor şi mesajelor vizuale. Studiul limbajului plastic. în contextul curriculumului naţional. vizite la expoziţii etc. să aplice variate modalităţi de expresie: pictură. deprinderi şi atitudini dobîndite de elevi prin învăţare şi mobilizate în contexte specifice de realizare. al materialelor de artă şi al tehnicilor de lucru cu ele sînt mijloace de creare a imaginilor artistico-plastice. fotografie etc. să rezolve probleme şi concepte complexe pe care nu le pot reda verbal. să conştientizeze că orice problemă poate avea multiple soluţii. ce emoţii provoacă diverse forme plastice. să gîndească în termeni de imagini: cum pot fi create. grafică. valorificarea creativităţii elevilor şi profesorilor în cadrul activităţilor didactice. Astfel elevii vor fi învăţaţi să lucreze cu diferite simboluri vizuale şi spaţiale.EDUCAŢIA PLASTICĂ CONCEPŢIA DIDACTICĂ A DISCIPLINEI Educaţia plastică. Ideea fundamentală a actualului concept de educaţie plastică constă în faptul că imaginea artisticoplastică este rezultatul actului de creaţie şi. formare a unui dialog dintre copil şi lumea artelor. ce reprezintă. adaptate vîrstei şi nivelului cognitiv al acestuia.şi mijloace de instruire. a evolua. şi nici formarea copiatorului care poate calchia perfect realitatea care îl înconjoară. Atmosfera de instruire trebuie încadrată într-un context ludic. Formarea competenţelor la Educaţia plastică necesită acumularea de către elevi a anumitor cunoştinţe. Educaţia plastică nu are ca scop formarea artistului plastic sau a unui meşteşugar care posedă iscusit o tehnică sau alta. capacităţi.creare de valori şi receptarea/aprecierea valorilor create de alţii. de aceea procesul de instruire trebuie organizat astfel încît elevii să aibă oportunităţi de a crea. Utilizarea diverselor materiale de artă clasice şi materiale moderne (plante. nisip. aluat. . artă decorativă. excursii la muzee. sculpură. să cunoască şi să fie în stare să se orienteze în materia predată. totodată contribuind la formarea capacităţilor pro-active şi creative. să compare lucrările lor cu alte lucrări pe care le văd şi le studiază. care reiese din conjugarea caracterului formativ al procesului educaţional cu particularităţile specifice artelor plastice. În activitatea didactică. profesorii vor apela la metode diverse şi creative. prin urmare . ci este un instrument de culturalizare. stiluri variate de predare pentru a-i ajuta pe elevi să-şi atingă scopurile puse în artă. Includerea actului de creaţie în procesul de instruire a elevilor este un mod eficient de optimizare a procesului de instruire şi educaţie în domeniul artelor. adică învăţarea prin joc. sensibilizare. concomitent. ci şi în afara orelor de curs: concursuri de artă plastică. Valoarea incontestabilă a educaţiei plastice constă în formarea atitudinii pozitive a copilului faţă de lumea înconjurătoare şi faţă de oameni. metodă de instruire. Competenţa şcolară este un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe. aplicînd deprinderile formate la orele de educaţie plastică în procesul de studiere a altor discipline. Familiarizarea cu limbajul artelor plastice sensibilizează elevii faţă de cultura plastică naţională şi universală şi oferă o posibilitate eficientă de formare/dezvoltare a sentimentelor estetice şi a competenţelor de percepere şi exprimare a mesajului artistico-plastic. s-a constituit în baza noului concept. zăpadă.). cultivarea propriei viziuni artistice. Aceasta implică deplasarea accentului de pe abilităţile de reproducere spre producere . disciplină şcolară obligatorie. fructe. utilizarea flexibilă a conţinuturilor şi acordarea priorităţii metodelor interactive de predare şi metodelor activparticipative de învăţare. Curriculumul de Educaţie plastică propune copilului experienţa creaţiei şi a comunicării artistice în domeniul artelor plastice şi asigură formarea competenţelor iniţiale pentru însuşirea sistemică a disciplinei de studiu. sîrmă. a discuta şi de a căpăta experienţă artistică nu numai în clasă. textile etc. în vederea rezolvării unor probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa reală. Implementarea eficientă a curriculumului impune respectarea coerenţei componentelor lui.

materiale şi tehnici de artă. raţionale. kitsch-uri – pentru cultivarea unei atitudini corecte faţă de valorile artistice).Iniţiere în compoziţie. Prin urmare. Centrarea pe competenţe stabileşte o viziune netradiţională faţă de aplicarea conţinuturilor. se desfăşoară într-o atmosferă de colaborare dintre pedagog şi elev. . prin comparaţie. • Principiul unităţii perceperii şi creaţiei – prevede predarea-învăţarea fiecărei teme din curriculum prin conexiunea mai multor genuri de activitate: examinarea materialului didactic. sentimentelor copilului. audierea muzicii sau lectura corespunzătoare subiectului sau perioadei istorice studiate. profesorul decide care conţinuturi urmează a fi realizate pe parcursul unui an de studii. Din punct de vedere funcţional importantă este corelarea tuturor componentelor curriculumului. . indică asupra necesităţii conexiunii aspectelor formale şi de conţinut în receptarea operei de artă plastică. COMPETENŢELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI Explorarea diverselor instrumente. 2. de creare a valorilor plastice şi de comunicare artistică cu opere de artă de valoare. În consecinţă. reieşind din competenţele profesionale. executarea lucrului practic. de regulă. interesele grupului de elevi. ceea ce dinamizează imaginaţia şi stimulează activitatea de creare a noilor valori (formelor noi) şi. Educaţia plastică în învăţămîntul primar. 1. • Principiul unităţii dintre senzorial şi raţional – exprimă necesitatea studierii operelor de artă plastică prin intermediul simţurilor. Pentru realizarea cît mai eficientă a obiectivelor educaţiei artistico-plastice la treapta primară se propune ca procesul predării –învăţării să fie axat pe următoarele principii specifice educaţiei artisticoplastice: • Principiul conexiunii teoriei cu practica – asigură îmbinarea actului de însuşire a cunoştinţelor teoretice cu actul de formare a priceperilor şi deprinderilor practice în baza cunoştinţelor teoretice.Iniţiere în domeniul artelor plastice. conţinuturile devin mobile. specificul localităţii sau zonei geografice. flexibile şi redau viziunea autorilor în realizarea obiectivelor propuse.Dezvoltarea creativităţii în cadrul activităţilor artistico-plastice include formarea competenţelor de exprimare liberă a propriilor viziuni şi preferinţe în redarea temelor şi subiectelor lucrărilor plastice. formarea capacităţii de pătrundere în mesajul operei prin intermediul formei. în esenţă. • Principiul unităţii dintre autoexprimarea elevului şi dezvoltarea creativităţii plastice – exprimarea liberă a viziunilor. Conţinuturile recomandate au fost structurate în patru compartimente identice pentru toate clasele: . 4. cunoaşterea senzorială a imaginilor artistico-plastice. Conţinuturile sînt informaţii care fundamentează teoretic formarea competenţelor elevilor în procesul educaţional. şi opere false. instrumente şi tehnici de artă.Materiale. Cunoaşterea noţiunilor elementare din domeniul artelor plastice. a cunoaşterii logice. • Principiul perceperii globale. este procesul de formare a competenţelor de receptare. analiza colectivă şi individuală a lucrărilor – toate grupate optim în fiecare caz aparte pentru formarea competenţelor. 125 . . unitare a formei şi conţinutului operei de artă – asigură perceperea operei de artă plastică în integritatea formei şi a mesajului. reper pentru facilitarea înţelegerii particularităţilor operei de artă plastică. Realizarea lucrărilor plastice în diverse tehnici şi materiale de artă. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în exprimarea artistico-plastică. 3. verbalizarea ideii plastice. Astfel.Elemente de limbaj plastic. • Principiul educaţiei artistice în baza valorilor autentice – utilizarea la activităţile de dezvoltare a perceperii artistice a operelor valoroase cu o anumită tradiţie culturală naţională şi universală (e necesar ca elevii să vadă.

Repartizarea temelor pe clase şi pe unităţi de timp Clasa I II III IV Temele 4 4 4 4 Nr. de ore 34 34 34 34 126 .

Experimentări în procesul cunoaşterii cu particularităţile instrumentelor de desen. Să mînuiască la nivel elementar instrumentele de lucru. lut ş. creioane. peniţă. pastel. Modalităţi de utilizare a instrumentelor şi materialelor de artă. Să practice modelajul cu mijloace diferite: lut. pensule. obiecte.modalităţi de realizare. Compararea şi deosebirea lor în exemple din natură. burete. 2. Instrumente şi materiale de artă (hîrtie. turtire. Materiale. Elemente de limbaj plastic 2.1. opere de artă etc. Să creeze diferite tipuri de linii cu materiale şi instrumente variate. aţă.a). tăiere a lutului.3.1. vestimentaţie. sculpturii etc. stofă. alăturarea culorilor sau suprapunerea lor. picturii. Iniţiere în compoziţie 127 . nisip etc. reproduceri.SUBCOMPETENŢE. Culorile şi modalităţile de expresie. temperă. 1. acuarelă. UNITĂŢI DE CONŢINUT. mediul înconjurător. 1. Realizarea petelor de culoare. sculptură.3. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ŞI EVALUARE Subcompetenţe CLASA I-a Conţinuturi recomandate Activităţi de învăţare şi evaluare recomandate I. cretă. II.2. materiale şi suporturi variate. Învăţarea denumirii instrumentelor şi materialelor de artă. pictură. Exerciţii de folosire a instrumentelor şi materialelor specifice graficii. Să utilizeze în activitatea de desen diferite mijloace: creion. Învăţarea denumirilor culorilor. a liniilor cu diverse mijloace (pensulă. III. Formarea/ dezvoltarea abilităţilor de mînuire a instrumentelor.) şi exprimarea propriei opinii faţă de rezultatul obţinut. Jocuri de obţinere a culorilor prin fuzionare. lucrări originale etc. plastilină. 2. Să efectueze operaţii plastice simple cu instrumente. hîrtie. cărbune etc. 1. palma. Exersări de întindere. instrumente şi tehnici de artă 1. carton. vopsele. Discuţii: Observarea şi compararea materialelor şi instrumentelor de artă pe planşe didactice.4. plante etc. Linia – modalităţi de realizare.2. eboşoar. opere de artă etc. Să identifice culorile în natură. aluat. carioci. Să obţină expresivităţi plastice în pictură prin intermediul vopselelor de apă: Pata de culoare . pastel. guaşă.

Să acţioneze în spaţiul plastic cu diverse mijloace: instrumente.mare etc. . obiecte. operă de artă.1. artişti plastici. Iniţiere în domeniul artelor plastice Plasarea elementelor pe suprafaţa plastică: aproape .2. Familiarizarea cu opere de artă realizate în diverse materiale. Crearea compoziţiilor pe diverse suporturi: hîrtie. nisip. Să motiveze preferinţele sale în alegerea unui material de artă. materiale. atelierelor artiştilor plastici şi meşterilor populari. cu arta. compoziţie. 4. Argumentarea propriei alegeri a materialelor de artă. zăpadă etc. Să se bucure de propria realizare şi Noţiuni de artă: cea a colegilor săi. orizontală). expoziţie. Excursii. suport pentru exprimarea plastică. Compunerea elementelor în spaţiul plastic: sus . Să manifeste interes în comunicarea desen. mare – mic. Organizarea expoziţiilor cu lucrări realizate pe parcursul anului. imagine plastică. Vizitarea expoziţiilor şi galeriilor de artă. asfalt. Expoziţie. 4. compoziţie etc. Muzeu. 3. desen. Exerciţii-joc de îmbinare a diverselor materiale într-o lucrare plastică. 128 . Realizarea lucrărilor cu subiecte propuse de profesor sau la propria alegere. materiale. Poziţia foii (verticală.2. pictură.1.3. culori. mic . Explicarea noţiunilor de: lucrare plastică.jos. Utilizarea terminologiei corecte în procesul discuţiei şi analizei lucrărilor plastice. centru.departe. sculpură. centru etc. imagine plastică. pictură. imagini. 3.lucrare plastică.3. instrument. IV. Să se joace cu forme.

Să observe particularităţile punctelor. fire textile etc. culorilor. 1. frîntă. Să obţină puncte.5. Forma realistă. 2. linii.1.4. Exerciţii-joc de obţinere a punctelor. pensule.2. Exersări şi experimentări în diverse materiale şi tehnici. Exersări în obţinerea petelor spontane: prin stropire. nisip. Să combine culori pentru obţinerea expresivităţilor plastice. pietre.1. crengi. Elemente de limbaj plastic Punctul în arta plastică şi natură. Modalităţi de executare şi amplasare a punctului în spaţiul plastic. Linia în arta plastică şi natură. sculptor etc.6. scurgere. lizate în operele artiştilor plastici. peniţă. Activităţi individuale şi în grup în procesul experimentării cu materiale pe suporturi variate. liniilor. instrumente şi tehnici de artă Activităţi de învăţare şi evaluare recomandate Materiale şi tehnici grafice. tehnicilor utisculpturale şi decorative. rotundă. Analiza formelor realiste şi a modalităţilor de realizare. Subiectul lucrării plastice. culori utilizînd diverse materiale şi procedee artistice. CLASA a II-a Conţinuturi recomandate I. 2. materiale de artă şi materiale netradiţionale (creion simplu.). 2. Clasificarea culorilor: culori şi nonculori. Exemple de forme realiste în natură şi opere de artă. pete. boabe. Să organizeze suprafeţe plastice prin îmbinarea elementelor de limbaj plastic. Materiale. Selectarea materialelor în dependenţă de subiectele abordate. Exersări în obţinerea diferitor culori prin amestecul 2. Să folosească în activitata plastică diverse materiale. alăturare etc. formelor utilizate în natură şi în diverse contexte plastice. Să experimenteze în obţinerea petelor spontane.3. Să redee anumite stări ale naturii folosind culorile şi nonculorile. Exerciţii-joc: eu sînt pictor. Amestecul culorilor.Subcompetenţe 1. cariocă. II. grafician. ondulată. 129 . Observarea deosebirilor dintre culori şi nonculori. Descrierea efectelor obţinute. Linia dreaptă. Discuţii: Analiza materialelor de artă. Discuţii: observarea caracteristicilor fizice ale elementelor de limbaj plastic în natură şi opere de artă. Pata spontană. picturale. 2. creioane colorate. suprapunere. lut. 2.2. liniilor de diferite mărimi şi forme cu instrumente. Observarea asemănărilor şi deosebirilor dintre materiale şi instrumente de artă. forme. Să creeze lucrări cu acelaşi subiect în materiale de artă clasice şi materiale moderne.

Utilizarea terminologiei corecte în procesul discuţiei şi analizei lucrărilor plastice. colaj. III. Iniţiere în domeniul artelor plastice Noţiuni de artă: sculptură / sculptor. Să experimenteze pe diverse suporturi cu ajutorul elementelor de limbaj plastic. 130 . spaţiu plastic şi centru de interes al compoziţiei.1. Organizarea spaţiului plastic în culoare. Realizarea compoziţiilor în diverse tehnici: desen. Joc de rol: Critici şi artişti. Plasarea elementelor în spaţiul plastic. pictură. Vizitarea muzeelor şi galeriilor de artă.2. sculptură.2.lor. tangram etc.1. operede artă din diverse ramuri. Exerciţii-joc de redare a stărilor naturii prin culori. Compararea şi analiza operelor de pictură. grafică / grafician etc. Explicarea noţiunilor de element plastic. Muzeu. Iniţiere în compoziţie 3. 3. Organizarea expoziţiilor cu lucrări realizate pe parcursul anului. Să manifeste interes faţă de activitatea artiştilor plastici şi meşterilor populari. emoţii în procesul perceperii capodoperelor artei plastice.3. opinii. IV. Să demonstreze capacităţi de apreciere estetică a operelor din arta plastică naţională şi universală. 4. 4. Maeştri şi capodopere. Să exprime sentimente. grafică.3. atitudini în compoziţii plastice. sculptură şi artă decorativă create în diverse perioade istorice. Centrul (centrele) de interes al compoziţiei. 4. Identificarea şi analiza lor pe reproduceri de artă. Să exprime atitudine. pictură / pictor. expoziţie. 3. Să considere obiectele înconjurătoare ca surse de stimulare a creaţiei sale.

Analiza lucrărilor efectuate şi exprimarea atitudinii faţă de materialele utilizate. clipurilor. aluat. polistirol.1. sîrmă. Să realizeze proiecte artistice în diverse materiale şi tehnici de artă. Explicarea noţiunilor de punct constructiv şi punct decorativ. Lucrări practice: semn pentru carte. Să experimenteze materiale şi tehnici netradiţionale în exprimarea individualcreativă. 2. binare pe reproduceri. fructe. 2. Explicarea noţiunilor de linie constructivă şi linie decorativă. hîrtie etc. mediul înconjurător. 2. Pata picturală.2. Să producă pete picturale şi decorative prin amestecul culorilor. Lucrări practice: colaj. Exersări: obţinerea culorilor binare prin diverse II. natură etc.5. 1. 2. Tehnici mixte. plante. pastă de hîrtie). Identificarea lor în opere de artă şi mediul înconjurător. culori binare. origami etc.2. Exersări cu diferite feluri de linii. Vizionarea filmelor. instrumente şi tehnici de artă 1. Culori primare. Să creeze diverse forme din materiale naturale şi artificiale.3. Să creeze forme geometrice pe suprafaţa plană şi în volum din diferite materiale. plastelină. Punctul ca element decorativ. fuzionarea. ambalaj etc. polistirol. plante etc. Crearea formelor geometrice din diferite materiale pe suprafaţa plană şi în volum. Modalităţi de executare. Să identifice culorile primare. Funcţia decorativă a liniei. Materiale. Materiale netradiţionale în arta plastică. reproducerilor. Punctul ca element constructiv. 1.1. 2.6. fructe. imaginilor. cutii. legume etc. lut. 3. Procedee de modificare a culorii: amestecul culorilor. 131 .). carton.4. planşe didactice. carton. Modalităţi de expresie ale materialelor naturale şi artificiale (boabe. Discuţii despre rolul petelor de culoare şi observarea lor în opere de artă. Observarea şi analiza lor în opere de artă şi natură etc. Exersări şi experimentări: modelarea şi construirea formelor din diverse materiale: lut. hîrtie. Să obţină expresivităţi plastice prin diverse procedee de modificare a culorii. legume. Elemente de limbaj plastic 2. vestimentaţie. fructe.Subcompetenţe CLASA a III-a Conţinuturi recomandate Activităţi de învăţare şi evaluare recomandate I. Să utilizeze punctul ca element decorativ în lucrările plastice. Să perceapă funcţiile decorativă şi constructivă a punctelor şi liniilor. Pata decorativă. Funcţia constructivă a liniei. Exemple de forme geometrice. felicitare. Relaţii interdisciplinare. Discuţii: Observarea particularităţilor materialelor netradiţionale în diverse contexte plastice: materiale maleabile (aluat. Forma geometrică.

Să exprime preferinţe în alegerea subiectelor pentru realizarea compoziţiei realiste. Discuţii despre conţinutul operelor de artă şi interpretarea verbală a mesajului artistic. Exemple de muzee şi galerii de artă din ţară şi peste hotare. 3. Analiza compoziţiilor realizate în diverse tehnici şi materiale de artişti plastici din diferite ţări şi perioade istorice. Să manifeste interes pentru cunoaşterea artei plastice populare. 4. Să evidenţieze centrele de interes ale compoziţiei folosind creativ mijloace de expresie. Să promoveze valorile general-umane în lucrările efectuate. operelor de artă plastică. Exerciţii de amplasare a elementelor compoziţionale în spaţiul plastic şi evidenţierea centrelor compoziţionale prin culoare.procedee. Să perceapă calităţile estetice ale mesajelor Muzee şi galerii de artă. Vizionarea filmelor. Utilizarea terminologiei corecte în procesul discuţiei şi analizei lucrărilor plastice. mărime etc. Exprimarea opiniilor despre ramurile artei plastice.3. Organizarea expoziţiilor cu lucrări realizate pe 132 . Explicarea noţiunii de ramuri ale artelor plastice.3. compararea şi deosebirea lucrărilor de artă din diverse ramuri ale artei plastice. 3. Analiza.2. vizitarea muzeelor şi galeriilor de artă. Maeştri şi capodopere. Să deosebească ramurile artelor plastice. mărime etc.4. Deosebirea dintre ele.1. 3. Explicarea noţiunii de compoziţie realistă. Organizarea cromatică a spaţiului plastic. Explicarea noţiunilor: muzeu şi galerie de artă. III.). Iniţiere în compoziţie 3. Plasarea elementelor compoziţionale în spaţiul plastic. Ramurile artei plastice. naţionale şi universale. Compararea operelor de artă plastică create în diferite perioade istorice şi variate ca stil. Să reprezinte structuri din natură în compoziţii volumetrice utilizînd diverse materiale.1. IV. 4. Compoziţia realistă. Iniţiere în domeniul artelor plastice 4. Evidenţierea centrelor compoziţionale (culoare.2.

Discuţii: Observarea particularităţilor materialelor de artă tradiţionale şi materialelor netradiţionale (aluat. Să motiveze alegerea tehnicilor mixte în exprimarea unei idei. Să folosească creativ diverse materiale de artă tradiţionale şi netradiţionale în lucrări plastice. Să obţină forme plate pe suprafaţa plană utilizînd diverse materiale şi procedee tehnice. II. Punctul şi linia mijloace de expresie în grafică. Forma volumetrică (tridimensională). Materiale de artă tradiţionale şi netradiţionale. reproducerilor. plante etc. Observarea particularităţilor specifice în diferite contexte plastice. sculpturale etc. Vizionarea filmelor. Să experimenteze materiale şi tehnici de artă în exprimarea individual-creativă. pictură.2. nisip. Materiale. polistirol. Exersări şi experimentări: modelarea şi construirea formelor din materiale naturale şi artificiale. picturale. Lucrări practice în tehnici mixte. Elemente de limbaj plastic 2. Culori calde. Modelarea şi construirea din materiale naturale şi artificiale (materiale de reciclaj. imaginilor. instrumente şi tehnici de artă Activităţi de învăţare şi evaluare recomandate 1.3. 1. zăpadă. carton etc. Subcompetenţe CLASA a IV-a Conţinuturi recomandate I.2.1. Crearea compoziţiilor în diverse tehnici. Analiza lucrărilor efectuate şi exprimarea atitudinii faţă de materialele utilizate.1. 133 . cutii. fructe.parcursul anului. Tehnici grafice. 1. arta decorativă etc. aluat.). Să creeze diverse forme în materiale naturale şi artificiale. Forma plată (bidimensională). Tehnici mixte. Analiza posibilităţilor de îmbinare a materialelor de artă tradiţionale şi materialelor netradiţionale într-o lucrare plastică. Analiza elementelor de limbaj plastic în lucrări de artă plastică. Modalităţi de aplicare şi realizare. sîrmă. 2. Să reprezinte structuri şi fenomene ale naturii utilizînd punctul şi linia ca mijloace de expresie.) în diverse contexte plastice. lut. 1.4. legume.

Explicarea noţiunii de genuri ale artei plastice.4.2. Explicarea noţiunilor de bidimensional şi tridimensional. sculpturale cu subiecte literare sau inspirate din natură. compararea şi analiza compoziţiilor Compoziţia decorativă. grafice. picturale. Exerciţii-joc de obţinere a nuanţelor. Exersări grafice şi în culori de obţinere a tonurilor şi modalităţi de aplicare.1. culoare etc. sculpturală. Modalităţi de utilizare: funcţie utilitară. Explicarea noţiunilor de perspectiva liniară şi aeriană prin exemple simple din mediul înconjurător: peisaj. 4. stări. mărime.3. III.). 2. Subiectul compoziţional. nuanţe şi identificarea lor în opere de artă şi mediul înconjurător. Iniţiere în compoziţie 3. grafică.2. picturală şi grafice.2. compoziţie etc. Redarea planurilor: linie. Discuţii despre dominanta cromatică. natură statică. Modalităţi de redare a planurilor. culoare. stîlpi de telegraf etc. Dominanta cromatică. Să observe trăsăturile caracteristice ale genurilor artei plastice. Crearea formelor bidimensionale şi tridimensionale. IV. Arta populară. Să aplice culorile calde şi reci în redarea anumitor stări sufleteşti. Tonul închis-deschis. Rolul culorii în redarea unor dispoziţii. Să redee perspectiva aeriană şi liniară în peisaje. Explicarea noţiunii de ton închis-deschis în desen şi pictură. decorative şi sculpturale. Explicarea noţiunii de culori calde şi reci. 3. Analiza procedeelor artistice de evidenţiere a Iniţiere în perspectiva liniară şi aeriană. Să descrie verbal mesajul artistic al operelor de artă plastică exprimîndu-şi propriile atitudini şi emoţii esteice. Exersări: evidenţierea centrelor compoziţionale prin ton.3. centrelor compoziţionale. picturale. Utilizarea terminologiei corecte în procesul discuţiei şi 134 . Culori reci. Să creeze compoziţii decorative. Sa creeze forme volumetrice din materiale naturale şi artificiale. Discuţii despre subiectul compoziţional. Nuanţe. Identificarea pe reproduceri de artă şi în natură. formă / dimensiune. Analiza operelor de artă şi identificarea trăsăturilor caracteristice fiecărui gen de artă.1. peisaj. Deosebirea. 3. Iniţiere în artele plastice 4. atitudini etc. funcţie decorativă. calea ferată. Analiza diferitor forme. lucrări prin compararea şi deosebirea lor. Să manifeste interes pentru cunoaşterea Genurile artelor plastice (portret.

expoziţiilor de artă şi exprimarea propriilor opinii. 4. Vizionarea filmelor. Muzee şi galerii de artă. Maeştri şi capodopere. Să exprime atitudini faţă de evenimentele culturale din instituţia de învăţămînt. Să deosebească opere de artă plastică de arta populară. Analiza noţiunilor: artă populară. Compararea operelor de artă plastică create în diferite perioade istorice şi variate ca stil.artei plastice naţionale şi universale. artei populare. Meşter popular. analizei lucrărilor plastice. critic de artă etc. ţară.4. Atelier de creaţie. Excursii la atelierele pictorilor şi meşterilor populari. Organizarea expoziţiilor cu lucrări realizate pe parcursul anului. 4. 135 . localitate. Joc de rol: meşter popular.3. meşter popular atelier de creaţie.

inclusiv. 136 . mijloacele educaţiei fizice (exerciţiile fizice. capacităţilor motrice ale elevilor şi. călirea organismului. obţinerea echilibrului psihofiziologic.  aplicarea sistemului de principii cu privire la formarea personalităţii competente să aplice valorile culturii fizice în viaţa personală. concepţia de aplicare a curriculumului de Educaţie fizică stipulează statutul cotei disciplinei şcolare în Planul-cadru de învăţămînt.ARIA CURRICULARĂ SPORT EDUCAŢIA FIZICĂ CONCEPŢIA DIDACTICĂ A DISCIPLINEI Conceptul de bază al curriculumului şcolar de Educaţie fizică constă în iniţierea şi ghidarea permanentă a elevilor în scopul formării unui sistem bine corelat de cunoştinţe. trebuie să devină conştienţi de faptul că sportul şi cultura fizică sînt mijloace eficiente în dezvoltarea fizică armonioasă. cu caracter profesional-aplicativ. factorii naturali/igienici). Elevii. fortificarea şi menţinerea sănătăţii. priceperi şi deprinderi de a utiliza sistematic. precum şi de a duce un mod de viaţă sănătos atît în perioada şcolarizării. perfecţionarea condiţiei fizice etc. conştient. 62-63). morale. La baza conceptului stă ideea de ameliorare a acestui curriculum. competenţelor şcolare. Curriculumul şcolar de Educaţie fizică pentru învăţămîntul primar este inclus în Planulcadru de învăţămînt ca disciplină de studiu obligatorie şi reflectă concepţia care stă la baza reformei sistemului de învăţămînt European şi din Republica Moldova. urmăreşte realizarea finalităţilor prevăzute de Legea Învăţămîntului: a) dezvoltarea personalităţii copilului. asigurarea valorilor educaţiei pentru sănătatea corporală. Competenţa şcolară este un ansamblu/sistem integrat de cunoaştere. a calităţii învăţării. b) asigurarea unei pregătiri fizice multilaterale. adaptate vîrstei şi nivelului cognitiv al elevului. profilaxia bolilor. estetice şi civice. nr. Scopul prioritar al procesului educaţional la Educaţia fizică în învăţămîntul primar este antrenarea elevului în formarea incipientă de utilizare a cunoştinţelor pentru fortificarea sănătăţii. care cuprinde calităţile motrice. care utilizează exerciţiul fizic drept mijloc principal în vederea dezvoltării sănătăţii. în mod independent. 9 noiembrie 1995. Valoarea formativă a Educaţiei fizice constă în:  tehnologia implementării subcompetenţelor şi unităţilor de conţinut ce constituie o contribuţie considerabilă la sporirea stării de sănătate. sporirea capacităţii de efort fizic pentru dezvoltarea calităţilor motrice. Nu pe ultimul loc se află formarea interesului şi necesităţii de predare independentă şi sistematică a exerciţiilor fizice. capacităţi. motivaţii. a capacităţilor şi a aptitudinilor lui spirituale şi fizice la nivelul potenţialului său maxim. avînd ca „ţintă” mobilizarea unui ansamblu de resurse de asigurare a calităţii şi capacităţii de asimilare a materiei de conţinut în procesul învăţării. absolvind şcoala. formarea sistemului necesităţii de practicare a culturii fizice şi sportului pe parcursul întregii vieţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. corespunzător. cît şi pe parcursul întregii vieţi. – componente/factori ce asigură longevitatea speciei umane. formarea deprinderilor de a duce un mod de viaţă sănătos prin organizarea activităţilor de integrare socială a elevilor din clasă. Astfel. Educaţia fizică în sistemul de învăţămînt primar este o componentă a educaţiei generale. în vederea rezolvării unor probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa reală. deprinderi motrice şi atitudini dobîndite de elevi prin învăţare şi mobilitate în contexte specifice de realizare. deprinderilor motrice şi culturii sănătăţii.

1. psihice. Aparatul respirator este încă slab dezvoltat. bazate pe inventivitate şi pe inovaţie didactică. Principiul conştientizării şi responsabilităţii pentru propria formare/dezvoltare – vizează formarea interesului de activitate motrice. Principiul deschiderii educaţiei fizice spre activitatea sportivă de masă şi de performanţă – vizează orientarea procesului educaţional al sportului şcolar cu caracter de masă spre sportul de performanţă. Principiul dezvoltării multilaterale şi armonioase a elevului – presupune dezvoltarea calităţilor motrice. dezvoltarea încrederii în sine. sport-aerobic. 9. handbal. încurajarea şi preţuirea activităţii de creaţie. 10. pentru alergări de rezistenţă şi cross. ale spatelui. funcţionale şi intelectuale ale elevului. sala de lupte etc. Principiul demonstrării şi umanizării învăţămîntului – stabileşte că Educaţia fizică exercită o mare influenţă asupra dezvoltării şi formării personalităţii umane. rugbi. deşi osificarea nu este încă terminată. Principiul egalităţii şanselor – vizează delimitarea unor secvenţe de conţinut pentru toate categoriile de elevi. 12. capacităţilor şi atitudinilor. respiraţia fiind superficială şi scurtă. coloana vertebrală este expusă diferitor deformări. oină. 3. Din cauza acestei slabe dezvoltări a musculaturii şi sub influenţa negativă a unor poziţii necorespunzătoare. de fitness. de forţă. volei.Realizarea conţinuturilor educaţionale ale educaţiei fizice şi sportului solicită profesorului cunoaşterea profundă a principiilor de activitate didactică în baza cărora se va desfăşura procesul de învăţămînt. baschet. sală de gimnastică.) la cerinţele şi posibilităţile pedagogice. dezvoltarea elevului este mai lentă şi mai uniformă în ceea ce priveşte creşterea în înălţime. Oasele se pot uşor deforma. 4. Principiul corespondenţei pedagogice dintre dezvoltarea psihică şi dezvoltarea fizică a personalităţii umane – urmăreşte formarea trăsăturilor superioare de voinţă şi caracter pentru perfecţionarea priceperilor şi deprinderilor psihomotore şi calităţilor acestora. 2. 13. Principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor. ale abdomenului. Scheletul devine tot mai rezistent. Principiul eficienţei – prevede valorizarea maximă a mijloacelor şcolare şi surselor naturale ale comunităţii locale. Motricitatea corpului la această vîrstă începe să se dezvolte în sensul unor acţiuni precise în mişcare. capacităţilor motrice şi atitudinilor – vizează instruirea de lungă durată şi practicare a exerciţiilor fizice fără întrerupere toată viaţa activă. Principiul adaptării şi utilizării spaţiului (stadion cu piste de alergare. psihologice şi sociale ale educaţiei fizice şcolare. 6. care contribuie la formarea personalităţii creative. Principiul coerenţei dintre subcompetenţe/conţinut educaţional şi finalităţile educaţiei fizice – reprezintă corelarea permanentă a competenţelor-cheie/transversale cu conţinuturile şi finalităţile învăţării în direcţia formării cunoştinţelor. ORIENTĂRI GENERALE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE La vîrsta şcolară mică. Principiul accesibilităţii instruirii – vizează prezentarea conţinuturilor didactice într-o formă accesibilă conform particularităţilor de vîrstă şi individuale ale elevilor. Principiul creativităţii instruirii – necesită activităţi inovative. 7. 5. în special grupele mari musculare ale centurii scapulare-humorale. terenuri de fotbal. Sistemul muscular este slab dezvoltat. teren pentru sărituri şi aruncări la atletism. 8. 11. ale trunchiului. în comparaţie cu perioadele de vîrstă ale învăţămîntului gimnazial. calităţilor. Principiul funcţionalităţii – evidenţiază continuitatea educaţiei fizice şi sport pe parcursul vieţii indiferent de politica statului şi a influenţelor conjucturistice. bazin de înot. 14. calităţilor. Principiul interdependenţei pedagogice dintre cultivarea permanentă a deprinderilor igienico-sanitară şi dezvoltarea deplină a potenţialului biopsihic al personalităţii umane. 137 .

cum sînt percepţiile. CONŢINUTURI. COMPETENŢELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI 1. Aplicarea terminologiei pedagogice de educaţie fizică dezvoltă însuşiri ale limbajului corect. vizuale. Aplicarea subcompetenţelor şi conţinutului didactic din curriculum urmăreşte proiectarea didactică în formarea incipientă a competenţelor de preîntîmpinare a ţinutei şi funcţiilor tuturor sistemelor organismului în creştere şi dezvoltare prin intermediul exerciţiilor fizice.  competenţe cognitive specifice. cerinţelor şi legităţilor elementare referitoare la educaţia fizică şi aplicarea acestora în practica educaţională:  competenţe cognitive generale. priceperilor şi deprinderilor motrice. de a nu se opri la cele obţinute. Aceasta e necesar pentru perfecţionarea sistemică a mişcărilor şi dezvoltarea funcţiilor motrice ale copiilor. Curriculumul se aplică de către profesorul de educaţie fizică în colaborare strînsă cu cadrele didactice din învăţămîntului gimnazial. ci va fi prevăzută şi sporirea cerinţelor faţă de indicatorii calitativi şi cantitativi ai mişcărilor. SUBCOMPETENŢE. Dezvoltarea competenţelor fizice de bază prin intermediul exerciţiilor fizice:  competenţe psihomotorice. La selectarea diverselor exerciţii se va lua în consideraţie nu numai gradul deprinderilor motrice atins de elevi. la tendinţa de a-şi îmbunătăţi indicii capacităţilor motrice proprii. 2. a experienţei de utilizare a exerciţiilor. A. liceal şi părinţii prin dezbaterile vizănd implementarea referenţialelor de competenţă prin intermediul conţinuturilor didactice din curriculum. Cunoaşterea noţiunilor. începînd cu clasa a IV-a. Cerinţele crescînde privind însuşirea exerciţiilor vor contribui la menţinerea interesului copiilor faţă de procesul-instructiv. CERINŢELOR ŞI LEGITĂŢILOR ELEMENTARE REFERITOARE LA EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI APLICAREA ACESTORA ÎN PRACTICA EDUCAŢIONALĂ. gîndirea. Formarea calităţilor de personalitate. comportamentului civilizat a deprinderilor comunicative şi de interacţiune socială:  competenţe de atitudini. sub egida pedagogului. Competenţele proiectate în cadrul noilor activităţi de educaţie fizică. capacităţii psihosociale. FORMAREA COMPETENŢELOR COGNITIVE GENERALE 138 . I. Începînd cu clasa I-a cadrul didactic care predă disciplina „Educaţia fizică” este responsabil de introducerea şi completarea fişei „Paşaportului sănătăţii elevului”. în primul rînd. În cadrul procesului instructiv-educativ se ating obiectivele de formare a cunoştinţelor. reprezentările. situaţii psihice ale procesului afectiv şi de voinţă. vor completa nemijlocit valorile activităţilor motrice ale elevilor. La finele ciclului primar fişele tuturor elevilor vor fi transmise profesorului care va continua să activeze cu elevii respectivi. care constituie izvorul tuturor cunoştinţelor copilului despre mişcare şi sînt la baza tuturor celorlalte procese psihice mai complexe. În scopul informării şi documentării elevului referitor la diverse aspecte ale educaţiei fizice. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ŞI EVALUARE PE CLASE CLASA I Subcompetenţe 1 Conţinuturi didactice 2 Activităţi de învăţare şi evaluare 3 1. fiind componenţe instrumentale-operaţionale ale elevului în vederea însuşirii calitative a calităţilor senzoriale. CUNOAŞTEREA NOŢIUNILOR. auditive.Obiectivele educaţiei fizice la această vîrstă sînt de a crea condiţii pentru dezvoltarea corectă a scheletului şi. kinestezice. Însuşirea conţinuturilor didactice se face conform principiilor didactice de bază. memoria. a coloanei vertebrale. elevul va completa caietul de educaţie fizică. 3.

bara la depărtarea braţelor.să-şi formeze capacităţi de a parcurge un spaţiu accidentat. 1. COMPETENŢE PSIHOMOTRICE . 2. Căţărări: pe banca de gimnastică înclinată. în echipe. .în linie pe un rînd.să execute exerciţii aplicative complexe care contribuie la îmbunătăţirea calităţilor psihomotrice. Mers: procedee de mers. • Poziţiile de bază ale diverselor segmente corporale în timpul executării exerciţiilor fizice. Comenzile: „Aliniere!” „Drepţi!”.să respecte regulile de securitate în cadrul lecţiilor de educaţie fizică. conţinutul. „La dreapta!”.să rezume rolul gimnasticii matinale pentru om. Complex de exerciţii fizice I. FORMAREA COMPETENŢELOR COGNITIVE SPECIFICE Test de cunoştinţe 2. definiţii.în coloană în diverse figuri geometrice. 4. pe perete de gimnastică. Tema 2. Sărituri cu coarda 1 min. pe sprijin îngust. Din culcat dorsal. . . stai!”. Exerciţii cu caracter aplicativ. cu coarda de gimnastică în cerc. 1. 3. B. A. igiena corpului). 5. 2. 3. curajul. Alergări: obişnuite. Exerciţii de dezvoltare fizică generală (EDFG). mers peste obstacole mici. igiena echipamentului sportiv. Deplasare pe loc şi în mişcare. 6. Întoarceri pe loc: „La stînga!”. semiîntoarcere. „Pe loc repaus”. aruncarea mingii mici în perete cu efort şi prinderea ei. în diverse figuri geometrice. consecinţele posibile ale nerespectării regulilor respective). denivelat. 4.Marş!”. . Regulile de securitate la lecţiile de educaţie fizică (cerinţe faţă de echipamentul sportiv. mers pe obstacole. obligaţiunile şi responsabilităţile elevului în cadrul lecţiei de educaţie fizică.să expună corect termenii sportivi.să stabilească legături dintre reguli şi consecinţe.să-şi dezvolte capacităţi de coordonare a echilibrului şi a diferitor părţi ale corpului. la bara joasă. pe diferite obstacole mici. Aranjări: . Tracţiuni: cu ambele mîini din culcat pe banca de gimnastică. • Regulile de securitate la lecţiile de educaţie fizică. 1. dorinţa de a învinge greutăţile. EDFG fără obiecte (procedee). perseverenţa în muncă fizică.să ilustreze importanţa igienei personale pentru sănătatea omului. a mingii medicinale cu ambele mîini (1 kg). educîndu-şi voinţa.Elevul va fi competent: . ocolind obstacole. Cunoştinţe conceptuale Tema 1. ocolind obstacolele. Exerciţii de front şi formaţii: 1. 3. Elevul va fi competent: . Corectitudinea 139 . comanda: „Înainte . noţiuni. „Clasă. cu ocolirea obstacolelor. a partenerului. Igiena personală (semnificaţia noţiunii „igiena personală”. • Tehnica executării exerciţiilor de front şi formaţie. Cunoştinţe speciale • Termeni. . Întoarceri la stînga şi la dreapta. tracţiuni. Sărituri: pe ambele pe loc şi în mişcare. peste obstacole mici.Să creeze omogenitate în executarea acţiunilor în comun şi individual. 2. . DEZVOLTAREA CALITĂŢILOR MOTRICE DE BAZĂ PRIN INTERMEDIUL EXERCIŢIILOR FIZICE II. Tema 3. Gimnastica matinală (esenţa gimnasticii matinale şi însemnătatea acesteia pentru om. B. . Aruncări: aruncarea mingii din diferite poziţii iniţiale. din culcat dorsal. durata şi cerinţele de bază în desfăşurarea gimnasticii matinale).

A DEPRINDERILOR COMUNICATIVE ŞI DE INTERACŢIUNE SOCIALĂ III. Exerciţii din gimnastica de bază. Alergare 20. Flotări din poziţia sprijin culcat. 1. 40 m din startul de sus. termenilor de bază. 4. EDFG cu obiecte portative (cercuri. Exerciţii pentru dezvoltarea unor calităţi motrice. regim aerob în activitatea m din startul de sus.să realizeze acţiuni motrice Din aşezat picioarele 2. 2.să cunoască regulile de Evaluare:  respectarea regulilor de securitate în timpul 140 . mîinile pe dinamică.să-şi dezvolte forţa statică şi 1. 3. . Atîrnat în echer la peretele de gimnastică (menţinere. Complexul „Prietenii”. 30. deprinderi 1. bastoane de gimnastică). respiratorii. FORMAREA CALITĂŢILOR DE PERSONALITATE. Elemente din atletism. (min. Sărituri în lungime de pe loc. 2.să manifeste spirit de  relaţii interpersonale pozitive în cadrul disciplină şi tact în relaţii desfăşurării jocurilor dinamice şi ştafetelor interpersonale. „Încet-încet. . . „Nu uda picioarele”. Din aşezat şi din culcat pe spate – rulări. ATITUDINI . . Alergare în tempou mediu 300 m. 7. Dans moldovenesc „Alunelul”. Jocuri dinamice cu alergări. articulaţii. De-a puia-gaia”. Alergare în tempou mediu timp de 3-6 min. „Două babe de omăt”. Dansul „Alunelul”. Din culcat dorsal. steguleţe. rostogolire înainte în de dezvoltare a coordonării cu depărtarea unei aşezat. mişcărilor şi supleţei în tălpi aplecare înainte 3. 1. motrice de alergare.  respectarea dispoziţiilor învăţătorului în cadrul lecţiilor de educaţie fizice. aşezat depărtat. comportamentul elevului. sportive. păsărilor”. podul. 3. s. . privind şi cea psihică.2. rezistenţa specifică. Cunoaşterea 3. capacitatea de a îmbina muzica 9. 5. grijulie faţă de sănătatea fizică pedagogului. „Petişoară” şi alte jocuri. (cm ±). Semisfoara. COMPORTAMETUL CIVILIZAT. Complex de gimnastică aerobică. „Migrarea cm. aruncări etc. efectuării EDFG.să manifeste rezistenţă în Alergare la viteză 30 2. Elemente din jocuri. atitudine  Observaţiile  respectarea cerinţelor sanitaro-igienice. Complexul „Jucăriile”. ridicarea trunchiului pînă la verticală. Compoziţii de dans. Alergare de suveică: 3x10 m. cu mişcarea. Din culcat dorsal. sărituri. 6. „Broaştele şi bîtlanul”. expresivitate în mişcări. echilibru în escaladări de obstacole. mingi. ei la distanţă (m. 3. coregrafice elementare. Din sprijin ghemuit. în aşezat ghemuit. Exemplu: „Vrăbiuţe săltăreţe”. Menţinere în poziţia atîrnat. Aruncarea mingii de volei din diferite poziţii Aruncarea mingii în pentru dezvoltarea iniţiale şi prinderea ei. de 4 m cu ricoşarea orientare în spaţiu. .). 3. diverse situaţii de joc. 4. Ştafete sportive. departe ajungi”.să aplice activităţi motrice 1.). 5. Poziţia de atîrnat (s) banca de gimnastică. Alergare la 300 m 4. 2. 8. 4.Să manifeste Evaluare:  Respectarea unui regim de viaţă sănătos. . perete de la distanţa capacităţilor de coordonare.să manifeste ritm. 6. Aruncarea mingii mici la distanţă şi în perete cu ricoşare. responsabilitate. Exerciţii stretching. ridicarea picioarelor).

2. cîte 3. în careu. pe cerc. alergării.să expună corect termenii sportivi. pe diagonală. Exerciţii de front şi formaţii. . rolul exerciţiilor fizice în dezvoltarea sistemului cardiovascular şi respirator). COMPETENŢE PSIHOMOTRICE .4. în cerc. în figuri – prin ocolire. . Raportul şi salutul. 2. în pătrat. Aranjare în formaţie desfăşurată. Cunoştinţe speciale • Termeni. stării de sănătate. Noţiuni generale despre dezvoltarea fizică a omului (esenţa noţiunii „dezvoltare fizică” şi importanţa acesteia pentru el. 1. . Întoarcere pe loc. Tema 2. B. DEZVOLTAREA CALITĂŢILOR MOTRICE DE BAZĂ PRIN INTERMEDIUL EXERCIŢIILOR FIZICE II. 2. A.să-şi formeze deprinderi motrice de bază cu caracter aplicativ. cu ridicarea genunchilor la 45o. Test de cunoştinţe 2. Aranjare în formaţie în linie pe două rînduri. cu 141 .să exemplifice relaţia dintre exerciţiul fizic şi dezvoltarea fizică a omului. noţiuni. Test de cunoştinţe Test de cunoştinţe I. cu ridicarea genunchilor cu pas balansat.să respecte regulile de securitate în cadrul lecţiilor de educaţie fizică. CLASA a II-a Subcompetenţe Conţinuturi didactice Activităţi de învăţare şi evaluare 1 2 3 1. definiţii. de a lucra frontal sau în echipe omogene.  Analiza comportamentului elevului manifestat pe parcursul activităţii motrice. Raportul. • Tehnica executării exerciţiilor de front şi formaţie. Deplasări: la pas. în semicerc. jocului. gradului de dezvoltare şi pregătire fizică). A. FORMAREA COMPETENŢELOR COGNITIVE SPECIALE Elevul va fi competent: . Exerciţii cu caracter aplicativ. 5. FORMAREA COMPETENŢELOR COGNITIVE GENERALE Elevul va fi competent: .să-şi dezvolte obişnuinţa de menţinere a ţinutei corecte şi să-şi formeze şcoala mişcării. asigurînd o dezvoltare armonioasă Gimnastica de bază. a competiţiilor. Cunoştinţe conceptuale Tema 1. 1. Igiena exerciţiilor fizice (condiţiile sanitaro-igienice ale locului de practicare a exerciţiilor fizice. CUNOAŞTEREA NOŢIUNILOR CERINŢELOR ŞI LEGITĂŢILE ELEMENTARE REFERITOARE LA EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI APLICAREA ACESTORA ÎN PRACTICA EDUCAŢIONALĂ I. 4.profilaxie a traumatismului la lecţiile de educaţie fizică.să reproducă componentele de bază ale igienei exerciţiilor fizice. 3. 1. cu pas accentuat. rolul respiraţiei în timpul exersării.Să-şi formeze capacităţi de colaborare. Mers: cu pas obişnuit. cu pas Tehnica mersului şi încrucişat. enumerarea după ordine. cu jocuri. • Poziţiile de bază ale diverselor segmente corporale în timpul executării exerciţiilor fizice. dozarea efortului fizic conform particularităţilor de vîrstă. cu întoarceri la viteză. B. pe vîrfuri. Alergări: obişnuit. . • Regulile de securitate la lecţiile de educaţie fizică.

bastoane de gimnastică.să execute acţiuni motrice pentru dezvoltarea capacităţilor de viteză şi rezistenţă în regim aerob. Alergare de suveică 3x10 m. Stînd pe omoplaţi. 6. Căţărări: la scara fixă-varietăţi (în spirală. Dansul „Polca moldovenească”. ghindele şi nucile”. s. Echilibru: cu variante de mers. stînd pe genunchi. . a braţelor şi a picioarelor. fixă. Mers şi alergare în ritmul acompaniamentului muzical. 3. Pas de horă. 4. EDFG fără obiecte în formaţie strînsă şi desfăşurată. Şah. Alergare 300m.de a-şi controla tempoul execuţiei. „Cine e chemat.să cunoască terminologia şi noţiunile operaţionale specifice jocului de 1. 5. „De-a puia-gaia”. cu o mînă. „Vrăbiuţe săltăreţe”. pas alternativ. 3. 4. 2. Compoziţii de dans: „Hora”. Elemente din atletism. „Nu uda picioarele”. Ştafete sportive şi jocuri dinamice cu alergări de viteză. „Cureluşa”. coarde). 4. Echilibru pe un picior. Alergare de viteză: 30m. Sărituri: naturale. Aruncarea mingii în ţintă şi peste fileu. 1. Exerciţiu stînd pe omoplaţi. amplasamentul pieselor pe liniile Termeni de bază. din lateral. . 3. mobilă). acela prinde mingea”. cercuri. Rostogolire înainte cu varietăţi de sărituri după rostogolire. Exerciţii de dezvoltare fizică generală. din faţă.să-şi formeze ţinuta corectă a corpului şi unele capacităţi artistice. Jocuri dinamice: „Locul liber”. cu coardă mare. notaţia mutărilor.succesiunea pătrăţelelor 142 . Alergare de viteză la 30 m din startul de sus Alergare 300 m sau cros 300 m (min. Poziţiile mîinilor. . Elemente din jocuri. 2. . Complex de gimnastică aerobică.să-şi dezvolte capacităţile de coordonare. Aruncarea mingii în ţintă. de pe banca de Varietăţi de căţărări. 6. sau cros 300-500m. mare.Alfabetul şahului – tabla de şah: tipuri de linii ale tablei de şah. medie. Sărituri peste coardă 3. coordonare. cu transportarea unor obiecte pe cap. 6. 1. 3. Exerciţii din gimnastica de bază. 1. mică individual şi în echipe. . din aşezat faţă în faţă. Podul din culcat pe spate. baschet. cu variante de alergare. Aruncarea şi prinderea mingii de volei.să-şi dezvolte competenţe în asigurarea armoniei mişcărilor şi să-şi controleze influenţa exerciţiilor aplicative asupra formării deprinderilor motrice de bază. 8. Complexe de gimnastică aerobică. . „Polca moldovenească”. 3.a organismului. pe banca de gimnastică. 4. Aruncări şi prindere: individual cu două mîini. 1. 2. 7. 4. gimnastică). şerpuită. peste 1 min. Gimnastica ritmică şi dansul. „Conurile. ştafete. de pe obstacole.Liniile verticale şi cele orizontale ale tablei de şah.) Rostogolire înainte. 2. 5. aruncare la distanţă de pe loc din stînd. la ţintă (mică. din spate în spate. în grup. Tracţiuni: între doi executanţi din fandat. obstacole. pas de polcă. Conducerea mingii de fotbal. EDFG cu obiecte (mingi. . (EDFG) . simţul spaţiului şi al echilibrului dinamic. 7. descifrarea „cîmpului de luptă”. 3. cîte doi. 2. . 4. Aruncarea mingii în ţintă de la distanţa de 4 m. 5. 40m.să demonstreze competenţe de interacţionare constructivă cu semenii în diverse activităţi motrice şi organizatorice. coordonării şi preciziei mişcării la creşterea şi îmbunătăţirea motricităţii generale. Alergare de tempou moderat 5-6 min. ocolind suporturi. Exerciţii speciale de forţă-viteză. la distanţă de pe loc. . mobilitate.

. aer şi apă.mutări pe tabla de şah. Evaluare:  Rezultatele dezvoltării şi pregătirii fizice. Test de cunoştinţe . de analiză şi sinteză. . nebunul. centrul mare şi centrul mic. . . .să acţioneze cu mijloace specifice pentru dezvoltarea forţei dinamice. turnul. denumirea piesei. începerea partidei. regulile elementare ale jocului de şah.să-şi formeze deprinderea de a practica sistematic şi independent exerciţiile fizice. notaţia completă şi succintă a partidelor. şahul veşnic (etern). 1. FORMAREA CALITĂŢILOR DE PERSONALITATE.flancul damei. la domiciliu). CLASA a III-a Subcompetenţe Conţinuturi didactice Activităţi de învăţare şi evaluare 1 2 3 1. . notarea abreviată. Din culcat dorsal. din atîrnat culcat orizontal. la domiciliu). . amplasamentul iniţial al pieselor de şah pe tablă. . ridicarea trunchiului pînă la verticală. CERINŢELOR ŞI LEGITĂŢILOR ELEMENTARE REFERITOR LA 143 . CUNOAŞTEREA NOŢIUNILOR. Flotări din poziţia sprijin culcat pe banca de gimnastică.caracterizarea pe scurt notaţia în şah. patul. 3.  instruire (auroinstruire) cu ajutorul materialelor instructive (la lecţie. . 3. fiziologic. orizontală şi verticală.piesele de şah: garnitura completă de piese albe şi negre – reprezentarea grafică. 2. . . contra şahului – apărarea sau retragerea.  Cunoştinţe despre influenţa exerciţiilor fizice asupra organismului din punct de vedere anatomic. interes privind activitatea motrice efectuată sistematic.să formeze raţionamentul şi memoria vizuală. A DEPRINDERILOR COMUNICATIVE ŞI DE INTERACŢIUNE SOCIALĂ III. amplasamentul iniţial. Sărituri cu coarda – 1 min. ATITUDINI . Tracţiuni la bară. calul. flancul regelui. . Flotări la banca de gimnastică sau tracţiuni la bară. . mutarea. Evaluare:  Test de cunoştinţe elementare despre influenţa exerciţiilor fizice asupra organismului uman.raportul de forţe pe table de şah.  respectarea regimului motrice zilnic.notaţia pătrăţelelor diagonalelor mari.pionul.şah. psihologic.să-şi formeze atitudinile grijulie pentru sănătatea proprie. Exerciţii pentru dezvoltarea unor calităţi motrice.  evidenţa dinamicii rezultatelor activităţii motrice efectuate la lecţie şi independent la domiciliu.şahul şi matul.Să demonstreze o atitudine pozitivă.să dea dovadă de curiozitate intelectuală. de atenţie. regele. 4. capturarea de piesă.să-şi dezvolte capacităţi de concentrare.notaţia în şah.  instruire (autoinstruire) cu ajutorul materialelor instructive (la lecţie. albe şi negre pe verticale de ordin par şi impar.  proceduri de călire a organismului cu razele solare.  efectele pozitive ale executării exerciţiilor fizice asupra organismului uman. . COMPORTAMENTULUI CIVILIZAT.  respectarea regimului igienic al organismului. dama. 9. Evaluare:  Gradul de respectare a regimului motrice şi igienic.

). 1. DEZVOLTAREA CALITĂŢILOR MOTRICE DE BAZĂ PRIN INTERMEDIUL EXERCIŢIILOR FIZICE II. Călirea organismului (definiţia noţiunii „călirea organismului” şi rolul acesteia pentru sănătatea omului.4 şi mai mulţi executanţi. . . mijloacele şi formele de călire a organismului). cu paşi mari. 2. cu paşi alăturaţi. Regrupare dintr-o linie pe un rînd – în cerc. 1. în ritm rapid. Alergări: cu întoarcere. Cunoaşterea terminologiei exerciţiilor cu caracter aplicativ. Sărituri peste coardă timp de 1 min.Să cunoască regulile de acţiune individuală şi în comun. 1. 1. sarcini pentru acasă la educaţia fizică – component important al activităţii motrice independente. Exerciţii cu caracter aplicativ. aruncare la distanţă. cu o mînă. FORMAREA COMPETENŢELOR COGNITIVE GENERALE Elevul va fi competent: .să evalueze ţinuta corpului. B. 2. 3. Mers în figuri: contramers (în sens opus). Cunoştinţe speciale • Termeni. Tema 3. Test de cunoştinţe diagnosticarea ţinutei corecte a corpului. . A. umăr la umăr. .EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI APLICAREA ACESTORA ÎN PRACTICA EDUCAŢIONALĂ I. consecinţele ţinutei incorecte. „Pasul mai mic!” Enumerarea la unu-doi. rolul exersării independente sistematice în scopul dezvoltării calităţilor motrice. 2. peste obstacole. Împingeri: între doi executanţi. Ţinuta corpului (definiţia noţiunii „ţinuta corpului”. Precizia ţintă. definiţii • Tehnica executării exerciţiilor de front şi formaţie • Poziţiile de bază a diverselor segmente Test de cunoştinţe corporale în timpul executării exerciţiilor fizice • Regulile de securitate la lecţiile de educaţie fizică. după săritură.explozivă. în ritm de joc popular. 1. . rolul exerciţiilor fizice în formarea/dezvoltarea ţinutei corecte a corpului). 4. Identificarea modelului de mişcări specifice pentru fiecare segment al corpului.să formeze concluzii referitor la importanţa călirii organismului. Aruncări şi prinderi: cu ambele mîini. Exerciţii de front şi formaţii. în ritm lent. la viteză. întremării sănătăţii etc. Sărituri: naturale fără întoarceri şi cu întoarceri. aplicînd terminologia exerciţiilor învăţate. de repetări). pe echipe-din stînd faţă în faţă. noţiuni.să execute corect acţiunile motrice orientate spre dezvoltarea capacităţilor de coordonare. cîte 3. Activitate motrice independentă (obiective. din diferite poziţii. şerpuire. I. Tema 2. pe cerc. spate la spate.Să formeze competenţe de a comunica. la ţintă. 2. sărituri cu coarda mare în echipe. cu paşi încrucişaţi. cu ajungerea obiectelor după săritură. conţinuturi şi finalităţile activităţii motrice independente. 5. cronometrată. . pe obstacole cu bătaie. A. (nr. importanţa ei în dezvoltarea Eseu nestructurat normală a coloanei vertebrale şi a organelor interne. FORMAREA COMPETENŢELOR COGNITIVE SPECIAL Elevul va fi competent: .să propună exerciţii fizice în scopul exersării ţinutei corecte a corpului. 3. 1.să explice importanţa ţinutei corecte. în două linii. aruncării în 144 . . B.să respecte regulile de securitate în cadrul lecţiilor de educaţie fizică. „Pasul mai mare”. cîte 3. cîte 4. COMPETENŢE PSIHOMOTRICE . viteză şi forţă .să expună corect termenii sportivi. cu pas fandat. Mers: cu pas de manevră. Cunoştinţe conceptuale Tema 1. după ricoşare.să stabilească legături dintre activitatea motrice independentă şi sănătatea omului.

„Păzeşte-te de mine” etc. Alergare – cros 500-600m. Alergare–cros 500m. 50m din startul de sus. 4. 6. aşezat. Săritură în lungime (de pe loc şi cu elan). din sprijin ghemuit. 4. ATITUDINI . 2. . 6. pe ambele picioare şi pe un picior.Să stabilească legătura între propriile capacităţi. Atîrnări şi sprijine. 3. Atîrnări şi sprijine mixte. Jocuri dinamice. Ştafete sportive şi jocuri cuprinzînd elemente din atletism. Aruncarea la poartă cu o mînă de pe loc. Îmbinare acrobatică din elementele însuşite anterior. Rostogoliri în îmbinare cu elementele însuşite. FORMAREA CALITĂŢILOR DE PERSONALITATE. Alergare în tempou mediu (durata 5-10 min. mobilitate. Exerciţii speciale de forţă. Echilibru: cu variante de mers. 3. 3.informaţii privind influenţa benefică a exerciţiilor fizice asupra organismului. 3. Aruncarea mingii în ţintă la distanţă de 5. 2. 2. COMPORTAMENTULUI CIVILIZAT. 5. . Exerciţii din gimnastica de bază: 1. . Elemente de atletism: 1. Stînd pe omoplaţi după rulare înapoi din aşezat. Semisfoara. calităţi de viteză şi precizie a mişcării.. Dribling multiplu din deplasare. A DREPTURILOR COMUNICATIVE ŞI DE INTERACŢIUNE SOCIALĂ III. 360º. 7. Corectitudinea completării portofoliului şi progresele obţinute timp de un an. . .Să demonstreze rezistenţă în regim aerobic. culcat). Săritură în lungime de pe loc. . 6. EDFG fără obiecte: varietăţi. 2. cu variante de alergare.asigurarea şi ajutorului reciproc în procesul activităţii motrice. Pasarea şi preluarea mingii cu piciorul din deplasare. Alergare de suveică. Corectitudinea executării exerciţiilor de EDFG. . din aşezat ghemuit. . Dribling multiplu din deplasare. 180º. Ştafete. 6. Aruncarea mingii în ţintă.activităţi de testare şi autotestare a nivelului de pregătire fizică generală. Semisfoara. 1. 10m. jocuri sportive din gimnastică. Pasarea cu o mînă şi prinderea cu două mîini de pe loc şi din deplasare. 7. Pasarea şi prinderea mingii cu două mîini de pe loc şi din deplasare. Podul. 3. cu transportarea greutăţilor. Alergare de viteză 30m. Exerciţii de dezvoltare fizică generală (EDFG): 1. viteză. 4. Menţinerea echilibrului pe ambele picioare după săritură cu întoarcere la 360º într-un cerc cu diametrul de 1m. Alergare de viteză 30m. EDFG cu obiecte pe loc şi în mişcare (în stînd. 3.Să demonstreze atitudine  Calitatea realizării sarcinilor la Evaluare: 145 . .să observe greşelile altora în vederea obţinerii informaţiei despre corectitudinea executării exerciţiilor. 5.să acţioneze în activitatea de învăţare a elementelor tehnico-tactice din jocuri sportive. 4. Aruncarea la coş de pe loc.să manifeste îndemînare în realizarea acţiunilor învăţate. Elemente de jocuri sportive. 3x10m. eforturi şi rezultatele activităţii.Executarea sistematică a sarcinilor la domiciliu. coordonare. după sărituri de 90º. „Vînătorii şi raţele”. 5.). Pasarea şi prinderea mingii cu două mîini de pe loc şi din deplasare.Să realizeze activităţi practice independente. Teste motrice de diagnosticare a nivelului de pregătire fizică generală – mai.

sportivă a exerciţiilor  Teste de  reguli (elementare) competiţionale. Tema 3. forţei. Tema 2. . I. funcţionale şi a indicilor antropometrici pe o perioadă de timp.  cunoştinţe elementare privind dezvoltarea vitezei.    domiciliu. 2. . executării unor exerciţii fizice. respectarea cerinţelor sanitaro-igienice a corpului şi echipamentului sportiv. .să perceapă elementar  cunoştinţe elementare despre dozarea esenţa calităţilor motrice efortului fizic şi pauzele de odihnă în activitatea motrice. cunoştinţe privind dezvoltarea fizică optimă a organismului. Tema 1. sporirea capacităţii de muncă fizică şi intelectuală. proceduri de călire a organismului. Teste de diagnosticare a nivelului de Evaluare: 146 . cunoştin  cunoştinţe elementare despre metodica ţe. Principiile călirii organismului (caracteristica principiilor: călirii sistematice. FORMAREA COMPETENŢELOR COGNITIVE GENERALE Elevul va fi competent: . de bază. Test de cunoştinţe utilizării complexe a mijloacelor şi formelor de călire.  Progresul dezvoltării calităţilor motrice. unor elemente din jocul sportiv. B.conştientă şi disciplină în cadrul lecţiei de educaţie fizică. COMPETENŢE PSIHOMOTRICE 1.să completeze sistematic caietul. Rolul exerciţiilor fizice în fortificarea sănătăţii omului (influenţa activităţii motrice în Eseu nestructurat dezvoltarea organelor şi sistemelor (cardiovascular. .. A. prezenţa utilajului sportiv personal (minge. desfăşurării jocului dinamic.Să cunoască terminologia  aspecte ale tehnicii executării acţiunilor Evaluare: motrice din atletism. FORMAREA COMPETENŢELOR COGNITIVE SPECIALE  termeni. rezistenţei. CUNOAŞTEREA NOŢIUNILOR. noţiuni. CERINŢELOR ŞI LEGITĂŢILOR ELEMENTARE REFERITOR LA EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI APLICAREA ACESTORA ÎN PRACTICA EDUCAŢIONALĂ I.     .  Regimul motric zilnic al elevului în afară de clasă.să deducă importanţa exersării fizice în scopul fortificării sănătăţii omului. definiţii. executarea sistemică a exerciţiilor fizice de dezvoltare generală şi formarea ţinutei corecte a organismului. rolul practicării sistematice a exerciţiilor fizice în fortificarea sănătăţii omului). CLASA a IV-a Subcompetenţe Conţinuturi didactice Activităţi de învăţareevaluare 1 2 3 1.să exploateze legităţile călirii organismului.să manifeste atitudine grijulie faţă de sănătatea proprie. coardă etc. jocuri etc. DEZVOLTAREA CALITĂŢILOR MOTRICE DE BAZĂ PRIN INTERMEDIUL EXERCIŢIILOR FIZICE II. fizice practicate.). gimnastică. respirator). dozării treptate a procedurilor de călire. îndemînării. individualizării călirii organismului). Caietul de educaţie fizică (structura şi conţinutul caietului şi rolul acestuia în Caietul elevului autoinstruirea şi autocunoaşterea elevului). participare la efectuarea exerciţiilor fizice de concurs.

4.să demonstreze capacităţi motrice de bază. antropometrice şi funcţionale (septembrie. s. 4. Aruncarea mingii în ţintă orizontală şi verticală de la distanţa de 8-10m. Săritura în lungime cu elan. * talia (înălţimea corpului) (cm. mîinile pe banca de gimnastică (nr. 2. 3. Rostogolire înainte în diverse poziţii finale. s. 5. Săritura în înălţime. Exerciţii acrobatice: 1. bastonul de gimnastică). Gimnastica de bază 4. 3. 2. Alergare de viteză: 30-60 m din startul de jos. Varietăţi de mers aplicativ. * din stînd pe banca de gimnastică. Săritură în sprijin ghemuit pe capra de gimnastică şi coborîre extinsă. Sărituri în adîncime. . Exerciţii de dezvoltare fizică generală (EDFG). procedeul „îndoind picioarele”. alergări. . . 4.să cunoască postura corectă a corpului în acţiuni motrice în comun şi principalele deficienţe fizice ale ţinutei. 2. 1. mai). Teste motrice: * Alergarea de suveică: 3×10 m (s). EDFG fără obiecte.). 2. * frecvenţa respiraţiei în stare de repaus (timp de 1 min. cercuri. procedeul „prin păşire”.să influenţeze evoluţia corectă şi armonioasă a organismului în dezvoltarea calităţilor motrice de bază. 5. Regrupare dintr-o coloană în coloană cîte 2. Aruncarea mingii (150 g) la distanţă cu elan. Aruncări şi prinderi a obiectelor portative (mingi. Alergare de rezistenţă: 500 m (f) – 800 m (b) (min.). Evaluarea nivelului de dezvoltare. 6. de repetări). * flotări (fete) din sprijin culcat. Exerciţii de front şi formaţii: 1. 2. * sărituri în lungime de pe loc (cm). dezvoltare. 1000m (b) (min. Săritură în sprijin ghemuit pe capra de gimnastică şi coborîre extensă. Aruncarea mingii (150 g) la distanţă cu elan. EDFG cu obiecte portative. Teste antropometrice: * masa corporală (kg). 3. 1.să demonstreze capacităţi de viteză şi rezistenţă aerobă Alergare de viteză 30m(s).să formeze competenţe de testare motrice şi să le implice la testarea colegilor.3 în deplasare cu întoarcere. Teste motrice. * perimetrul toracic (cm. pregătire fizică şi funcţională. aplecare înainte (cm). Căţărare pe odgon-procedeul în trei timpi (2-3 m). Trei timpi (2-3 m) + evaluare. * tracţiuni în braţe din culcat orizontal (băieţi.). 3. Exerciţii cu caracter aplicativ. nr. Alergare de rezistenţă: 500 m (f) – 800 m (b) din startul de sus sau alergare –cros 500m (f). . . sărituri). Desfăşurare la dispoziţia profesorului (braţele depărtate prin paşi alăturaţi. sărituri. Mers pe cerc mare şi mediu.să întreţină şi să îmbunătăţească starea de sănătate executînd exerciţii cu caracter aplicativ. de repetări). . 5.Să demonstreze calităţi motrice de bază. coarda.).să observe capacităţile stării funcţionale ale organismului.).).. Escaladări. de repetări). . Teste funcţionale: * frecvenţa pulsului în stare de repaus (timp de 1 min. Ţinuta corporală la efectuarea exerciţiilor. pregătire fizică şi funcţională. Elemente de atletism 1. .să acţioneze cu indici Îmbinare de elemente 147 . * ridicarea trunchiului din culcat dorsal (nr.

Acţiuni ritmico-coordinative cu bătăi din palme şi picioare în perechi şi cerc. Dribling multiplu din deplasare. 2. acrobatice. Îmbinare de elemente acrobatice din exerciţiile 1. Oprirea şi pivotarea. 8. 1. 3. Aruncarea la poartă din deplasare. 3. 3. La paralele. Sfoara. Atîrnări şi sprijine mixte. în funcţie de un sistem de reguli acceptate. Îmbinări din atîrnări mixte. Marcajul şi demarcajul.să dezvolte spiritul de echipă şi a colaborării. 5. 9.  Jocuri dinamice şi ştafete sportive. A DREPTURILOR COMUNICATIVE ŞI DE INTERACŢIUNE SOCIALĂ III. . disciplină şi onestitate în comportament. Complex de exerciţii din gimnastica aerobică. Minifotbal: 1. braţele pe podea. Gimnastica ritmică şi aerobică. 3.Să manifeste spirit de ordine. „Bastonul căzător”. de pe loc şi deplasare. 5. Deplasări specifice.  executarea sarcinilor la domiciliu. 2. Marcajul şi demarcajul.să depună eforturi uniforme şi variabile cu durate prelungite progresiv. 3. Jocuri sportive. 6. Dribling multiplu din deplasare. Dansul „Hora”. Pasa-preluarea. 6. 4. 6. Aruncarea la coş de pe loc cu două mîini (cu o mînă). 7. Complex de exerciţii din gimnastica aerobică. 2. Minihandbal: 1. 4. Aruncarea la coş cu o mînă. Mers şi poziţii de sprijin pe bîrnă. Îmbinare din elemente de atîrnări mixte. Joc bilateral. La bara joasă. . ştafete: „Chemarea numerelor”. Joc bilateral. 3 şi 4. 4. FORMAREA CALITĂŢILOR DE PERSONALITATE.  respectarea dispoziţiilor învăţătorului în Evidenţa: Nivelul de disciplinaritate şi activism motrice a elevului. Mişcări coordinative la 4 şi 8 timpi. . Conducerea mingii. Aşezarea în atac în semicerc. „Cloşca cu uliul”.  completarea portofoliului (caietul de educaţie fizică). „Labirintul”. 2. 5.să însuşească acţiunile tehnico-tactice şi să execute rapid mişcările solicitate de activitatea în caz. Pasa cu o mînă şi cu două mîini de pe loc şi din deplasare. 2. Pasa cu o mînă. 4. 7. Joc bilateral. . Tras la poartă de pe loc şi din deplasare. „Apărarea cetăţii”. 5. 3. 3. Echilibru pe un picior. COMPORTAMENTULUI CIVILIZAT. 1. 10. prinderea cu două mîini de pe loc şi din deplasare. Jocul dinamic. 2. Priceperi de asigurare şi 148 . Deplăsările specifice. 4. Aruncarea la poartă din deplasare. Minibaschet: 1. 5. La perete de gimnastică. „Exerciţiul interzis”. 2.să efectueze mişcări cu amplitudine mare expresivitate şi ritm modern. Tras la poartă de pe loc şi din deplasare.să cunoască principalele mişcări de conducere a mingii şi să acţioneze regulamentar. ATITUDINI . . Aruncarea la poartă de pe loc. Stînd pe omoplaţi. aşezarea în apărare pe semicerc. 5. 4.superiori de îndemînare în cadrul acţiunilor motrice specifice. Podul din stînd (cu asigurare).

folosind în scopul acesta strategii de formare cu caracter preponderent practic şi care stimulează gîndirea creativă. p. contribuie la formarea unei personalităţi capabile de a se adapta la condiţii de viaţă mereu în schimbare. Nivelul interesului (motivaţiei) elevului pentru activitatea motrice sistematică. prin „alternanţă şi continuitate”. economice şi culturale. proiectată şi realizată prin metodele ştiinţei aplicate în toate domeniile vieţii sociale. sugerează elevilor multiple posibilităţi de integrare în diverse medii socioculturale. exprimate prin nevoia personalităţii de a cunoaşte diverse medii naturale. cadrul desfăşurării lecţiei. . politic.  participare la amenajarea terenului sportiv şi pregătirea utilajului necesar pentru realizarea obiectivelor lecţiei. b) principiul integrării personalităţii umane în mediul social (economic. ajutor acordat în procesul executării unor exerciţii fizice. 13-29): a) principiul complementarităţii. 1983.. asigură potenţialul productiv şi creativ al elevilor prin valorificarea capacităţilor fiecăruia legate în mod firesc de mediu.  alergare de durată. exerciţii fizice executate timp îndelungat.  acţiuni motrice efectuate în sprijin şi atîrnări la diferite înălţimi. Culturalizarea şi pragmatizarea conţinuturilor acestei discipline şcolare contribuie la formarea abilităţilor şi cunoştinţelor funcţionale privind necesitatea muncii pentru viaţă şi conştientizarea ulterioară a alegerii viitoarei profesiei.să manifeste responsabilitate şi toleranţă în procesul de educaţie fizică. Educaţia tehnologică.  să elaboreze un complex de EDFG pentru gimnastica matinală. de comunitate în contextul întregului areal cultural.  ajutorarea şi asigurarea colegilor în cadrul instruirii. Dinamica formării competenţelor cognitive şi psihomotrice ale elevului. formează personalităţi – promotori ai tradiţiei şi culturii naţionale. Educaţia tehnologică reprezintă activitatea de formare – dezvoltare a personalităţii umane.să realizeze activităţi practice independente. 149 . între formarea intelectuală şi formarea practică a personalităţii umane. formează competenţe necesare pentru viaţă. Educaţia tehnologică reflectă unitatea lumii materiale şi spirituale în procesul formării deprinderilor de a produce obiecte simple şi utile în viaţa de zi cu zi. pune în valoare imaginaţia şi gîndirea critică. avînd un caracter interdisciplinar. cultural) prin acţiune. ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII EDUCAŢIA TEHNOLOGICĂ CONCEPŢIA DIDACTICĂ A DISCIPLINEI Educaţia tehnologică este o disciplină obligatorie şi arie curriculară prevăzută de Curriculumul Naţional care orientează elevii la integrarea lor în spaţiul social-economic şi istorico-cultural.să-şi formeze capacităţi creative în baza cunoştinţelor şi calităţilor motrice personale. Caracterul activităţilor educaţionale specifice disciplinei.  respectarea regulilor jocurilor dinamice şi a acţiunilor de concurs. O pondere deosebită capătă Educaţia tehnologică datorită raportării conţinuturilor tematice la cerinţele societăţii. . vizează reconcilierea cunoaşterii cu ştiinţa de a acţiona” (UNESCO. „Principiile educaţiei tehnologice afirmate la nivel de UNESCO.

. . . . . . d) principiul proiectării resurselor aplicative ale cunoaşterii ştiinţifice la toate vîrstele. . . . . . . . care pot fi probate în practică. . . . . . . . • Interacţiunea procesului educaţional cu factorii externi din mediul social. . • Formarea atitudinii pozitive faţă de activităţile umane fundamentale – învăţarea. . capacităţi. . . .. . Tricotarea. Arta acului (Cusutul şi brodatul tradiţional).. . . . Valorificarea lor în viaţă presupune o abordare în viziune integralistă. . . . . conservarea şi valorificarea tradiţiei naţionale prin cercetarea şi însuşirea meşteşugurilor popular-artistice de către elevi. . Competenţa şcolară este un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe. . Realizarea obiectului conform proiectului elaborat. . . . . . . . . . . . . • Păstrarea. . . . . . . dinamică.. . . . . . vor fi precizate în cadrul modulului studiat şi în funcţie de treapta de şcolaritate. . . . . Conceperea şi organizarea mijloacelor de confecţionare a unui obiect conform proiectului elaborat. . . . . . . . . cl. .. . Elaborarea unui proiect de confecţionare a unui obiect. . adesea fiind confundat cu capacităţile. . . . . . adaptate vîrstei şi nivelului cognitiv al elevului. . . . . . I-V 5. . . . . . . . . . .. III-IV 6. . la rîndul lor.. . . . . . II-IV COMPETENŢE DE BAZĂ ALE DISCIPLINEI 1. . . munca şi creaţia concepute în interdependenţa funcţiilor sociale: didactică productivă. .. . . . I-V 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .cl. . . .. . . . Competenţele se formează în timp şi sînt achiziţii şi abilităţi rezultate din procesul de învăţare. Modelarea artistică din lut. . care să permitră dobîndirea capacităţilor de aplicare în viaţă a cunoştinţelor (dovadă că ştie să facă) şi formarea competenţelor sociale (dovadă că ştie să fie) Competenţa de bază a disciplinei Educaţie tehnologică „A utiliza un demers tehnologic” trebuie concretizată pentru fiecare domeniu (în cadrul modulului studiat şi pentru fiecare treaptă) şi nivel de dezvoltare. . . . . . . Termenul competenţă nu este înţeles univoc de către cei implicaţi în educaţie. . .. . . . . . ... Procesul instructiv-educativ la Educaţia tehnologică este organizat în baza principiilor specifice disciplinei şi a abordărilor modulare. . . . . . . . . . .. . . . . cu caracter interdisciplinar. . . . Sărbători calendaristice.. . . . . . . .. . . .. .. . . . . II-IV 7. prezentarea acestui proiect. . . . . Arta culinară şi sănătatea. . . . . capacităţi. . . . cl.. . . cl.. . respectînd regulamentul tehnologic. . . . . . Croşetarea. . . . . . .. . cl. . . . . care. . . . .. . . . . . . . . . . Din competenţa de bază rees patru competenţe-sinteză ale disciplinei. • Includerea elevilor într-un ciclu cu finalitate: analizare – proiectare – realizare – evaluare. viitori promotori ai culturii naţionale. . abordare diferenţiată în timp a modulelor şi totodată permite a lua în consideraţie interesele elevilor şi specificul localităţii unde se află şcoala. . .. . . Competenţele se formează prin experienţe complexe. . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . .c) principiul echilibrului între acumularea cunoaşterii teoretice şi dezvoltarea experienţei practice. care să răspundă unei trebuinţe. cl.. . . . . . 150 . . . profesională şi socială. . . Ele încorporează cunoştinţe. prin performanţa elevului. . nivelurile şi formele de educaţie.. . . . . . . economic şi cultural. I-V 2. . Activităţi agricole.. . . . ceea ce oferă un grad înalt de responsabilitate şi autonomie instituţiilor de învăţămînt în selectarea conţinuturilor de instruire. în vederea realizării unor probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa reală. . . . . 3. . . deprinderi şi atitudini dobîndite de elevi prin învăţare şi mobilizate în contexte specifice de realizare. . . . I-V 3. . . . Curriculum prevede următoarele module: Treapta primară 1.. . . Structura modulară asigură flexibilitate. . . . . . . . atitudini. .. . . . . inovatoare. . . . . .. . Prin ea se realizează: • Orientarea şcolară. cl. . . . . .. . . . .

Modelarea artistică din lut 16 6. Croşetarea 16 propuse 5. Sărbători calendaristice 10 – 16 Alegerea a două 3. Arta acului 16 – 20 module din cele 4. Tricotarea 16 7. Croşetarea 16 Clasa II (32 ore) 1. Arta culinară şi sănătatea 10 – 12 2. Arta culinară şi sănătatea 10 – 12 Alegerea a două 2. memorizarea etapelor procesului tehnologic. Arta acului 16 propuse 4. Arta acului 16 module din cele 4.4. Sărbători calendaristice 6 Alegerea a două 3. Croşetarea 16 propuse 5. Arta acului (Cusutul şi brodatul tradiţional 16 module din cele 4. Activităţi agricole 16 Clasa III (32 ore) 1. Evaluarea lucrării realizate. Modelarea artistică din lut 16 6. Sărbători calendaristice 4–6 module din cele 3. de ore Clasa I (32 ore) 1. Arta culinară şi sănătatea 10 2. Croşetarea 16 propuse 5. Tricotarea 10 – 14 6. REPARTIZAREA TEMELOR PE CLASE ŞI PE UNITĂŢI DE TIMP Treapta primară Clasa Temele (Module) Nr. Activităţi agricole 16 Clasa IV (32 ore) 1. Sărbători calendaristice 10 – 16 Alegerea a două 3. Activităţi agricole 10 – 14 16 151 . Tricotarea 16 7. Arta culinară şi sănătatea 10 – 12 2.

Noţiuni despre alimentaţie: . *. prînz. 152 Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) .bucate ce pot dăuna sănătăţii.identificarea mîncărurilor necesare unei alimentaţii sănătoase şi mîncărurile care pot dăuna sănătăţii. cină. 2. tacîmurilor. tacîmuri. care pot provoca unele afecţiuni. ceşti. 2.alimentaţia de zi cu zi şi regimul alimentar.conţinut variat în consumul de alimente din toate grupele de alimente.exerciţii–joc privind varietatea produselor alimentare şi clasificarea lor în dietetice şi nedietetice.activităţi de evaluare a lucrărilor de aranjare a mesei de către copii. legume şi fructe. fasolea. linguri.explicarea unor reguli de comportare la masă conform cerinţelor de conduită în timpul mesei. vesele. şerveţelelor etc. (farfurii. Explicarea unor informaţii privind rolul alimentaţiei în sănătatea copilului: . în timpul consumului alimentar. CONŢINUTURI.mîncăruri necesare unei alimentaţii echilibrate. Modulul „Arta culinară şi sănătatea” CLASA a II-a Subcompetenţe 1. .ţinuta.exerciţii–joc de aranjare corectă a veselei.activităţi practice privind respectarea normelor de igienă şi protecţie în timpul consumului alimentar.la decizia învăţătorului Conţinuturi 1.servirea corectă. 3. Identificarea unor mîncăruri pentru dejun. 3* Executarea anumitor activităţi practice la aranjarea corectă a mesei pentru alimentaţia de zi cu zi: *. . . Respectarea normelor de igienă şi protecţie în timpul consumului alimentar: . peşte şi produse din acestea. considerate importante în alimentarea copiilor: Conţinuturi 1. furculiţe. tacîmurile etc. respectul faţă de comeseni. .utilizarea adecvată a veselei. .aspectul estetic al mesei aranjate.activităţi practice privind utilizarea corectă a veselei. Normele de igienă şi protecţie în timpul consumului alimentar: .exerciţii–joc privind regulile de comportare corectă în timpul mesei. *.Exerciţii–joc privind respectarea unui regim alimentar şi rolul alimentaţiei echilibrate în sănătatea şi activitatea copiilor. .SUBCOMPETENŢE. şerveţelelor etc. carne. *4. mazăre şi . şerveţele). 4. . tacîmurilor.exerciţii de evaluare şi autoevaluare privind normele de igienă şi protecţie în timpul consumului alimentar. tacîmurilor etc. tacîmurilor etc. Evaluarea (autoevaluarea) activităţilor de aranjare a mesei. lapte şi produse lactate.Exerciţii–joc privind clasificarea alimentelor în cinci grupe de alimente: cereale şi produse cerealiere. pe masă.: . *.aranjarea corectă a veselei. Noţiuni despre o alimentaţie echilibrată: .utilizarea corectă a veselei şi tacîmurilor. Noţiuni privind arta culinară şi sănătatea: . . Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) . ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE ŞI EVALUARE (RECOMANDATE) Modulul „Arta culinară şi sănătatea” CLASA I-a Subcompetenţe 1. . Comportara la masă: .igiena personală.

stabilirea duratei de păstrare în stare proaspătă / bună a unor produselor alimentare. alimentaţia variată: fructe. *.condiţii adecvate de păstrare a 153 Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) . după care poate fi stabilită calitatea. . felii de ou fiert etc.identificarea unor caracteristici..executarea activităţilor necesare la aranjarea mesei cu veselă.înfrumuseţarea cu diverse produse (legume. 3.exerciţii–joc privind regulile de comportare la masă.activităţi practice la amenajare a platourilor cu tartine şi servirea lor.menţinerea ordinii şi curăţeniei în bucătărie.elaborarea unui meniu pentru alimentaţia unui copil de 10 ani (corespunzător unei alimentaţii echilibrate). pipăit.exerciţii de alcătuire a unui meniu pentru . Noţiuni despre o bună bucătărie şi o alimentaţie echilibrată: .păstrarea produselor perisabile. verdeţuri. a tacîmurilor şi ustensilelor de bucătărie. .comentarea regulilor de comportare la masă.Exerciţii–joc privind stabilirea conţinutului de substanţe nutritive în diverse alimente. Explicarea unor informaţii despre componenţa nutritivă a alimentelor şi rolul acestora în organism: . tacîmurilor etc.componenţa nutritivă a produselor alimentare. ..). prospeţimea unor produse alimentare după miros.la decizia învăţătorului Modulul „Arta culinară şi sănătatea” CLASA a III-a Subcompetenţe 1.explicarea unor informaţii despre alimentaţia echilibrată. aranjarea corectă a mesei.discuţii dirijate privind alimentaţia corectă: respectarea regimului alimentar. 2. 4. *. 2. Clasificarea alimentelor după provenienţa lor: . *. Evaluarea calităţii unor produse alimentare Conţinuturi 1. curăţarea. altele.activităţi practice de însuşire şi respectare a normelor de igienă şi protecţie a muncii în timpul preparării şi consumării produselor culinare. . .. autoevaluare a activităţilor elevilor.importanţa unui regim alimentar în sănătatea omului.discuţii dirijate privind importanţa respectării unui regim alimentar în sănătatea şi activitatea copiilor. . tacîmuri. Normele de igienă şi protecţie: . Noţiuni privind arta culinară şi sănătatea: *. . . .respectarea normelor de igienă şi protecţie în timpul consumului alimentar. folosirea moderată a grăsimilor şi glucidelor.prelucrarea primară a produselor alimentare (spălarea. şerveţele etc.activităţi practice de efectuare a ordinii.activităţi practice şi explicaţii privind condiţiile necesare de păstrare a produselor alimentare în bună stare. Păstrarea în condiţii adecvate a produselor alimentare: . . *.verificarea calităţii produselor alimentare. . 4.exerciţii de evaluare. .igiena personală.exerciţii practice privind utilizarea corectă a veselei. . . 3* Depozitarea în condiţii adecvate a produselor alimentare uşor alterabile: *. carne slabă. Autoevaluarea respectării normelor de igienă şi protecţie în timupl consumului alimentar: . 2. calitatea bucatelor. aspectul estetic. . ..îngrijirea şi spălarea veselei. .activităţi practice în grup în scopul preparării unor tartine simple. tăierea). aspect etc.legume. .păstrarea produselor neperisabile.comportarea la masă.

vase etc.după aspect.activităţi practice în grup la înfrumuseţarea salatei şi servirea mesei. .). miros. în bucătărie etc..igiena personală. produselor alimentare. . 2. .evaluarea calităţii unor alimente după provenienţă. 2. . aspect.respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii în timpul preparării şi consumării produselor culinare.îngrijirea şi utilizarea corectă a ustensilelor. miros. greutate. la masa de lucru etc.înfrumuseţarea bucatelor servite la masă (salată din legume fierte şi alte produse etc. culoare. gust. .verificarea calităţii produselor alimentare. Întreţinerea ordenii şi curăţeniei în încăpere. aranjarea mesei. . gust. adecvată la masă a unor mîncăruri şi băuturi. 3* Prelucrarea culinară a produselor alimentare: *. 5. Noţiuni despre o bună bucătărie şi o alimentaţie echilibrată: . verificare a calităţii produselor alimentare în funcţie de stare.servirea corectă. 4.evaluarea calităţii bucatelor servite: sub aspect estetic. . Comportarea corectă în timpul mesei.la decizia învăţătorului Modulul „Arta culinară şi sănătatea” CLASA a IV-a Subcompetenţe 1.. lapte etc. Normele de igienă şi protecţie a 154 Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) ..stabilirea componenţei nutritive a alimentelor utilizate la prepararea bucatelor preconizate.explicarea unor informaţii despre calitatea nutritivă a produselor alimentare în funcţie de prospeţimea şi starea acestora. *.activităţi experimentale în grup privind evaluarea calităţii produselor alimentare în funcţie de aspect. stare. .prevenirea contaminării alimentelor în timpul prelucrării culinare. *. 4. *. Normele de igienă şi protecţie a muncii: . corespunzător alimentaţiei copiilor: . .componenţa nutritivă a alimentelor.: .argumentarea importanţei respectării unei alimentaţii echilibrate. a informaţiilor de pe ambalaj etc.exerciţii de stabilire a conţinutului nutritiv al unor produse alimentare.discuţii dirijate privind diverse tehnologii şi metode . miros. Evaluarea activităţilor în grup. vaselor etc. .activităţi practice şi experimente de evaluare. .). 2. *.regimul alimentar. Amenajarea locului de lucru cu ustensile. pipăit etc.Discuţii dirijate privind rolul unei alimentaţii echilibrate în viaţa şi activitatea omului (a copiilor)..exerciţii privid condiţii adecvate de păstrare a produselor alimentare necesare alimentaţiei zilnice a copiilor.activităţi practice privind respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii. . *3. .prelucrarea primară (sortarea. . Conceperea şi organizarea mijloacelor Conţinuturi 1.. tehnologic. stare. .). alimentaţia de zi cu zi pentru un copil de 10 ani. . sub aspect estetic.activităţi practice de efectuare a ordinii şi curăţeniei la masa de lucru. necesare praparării unor bucate: *. curăţarea etc.condiţii adecvate de păstrare a produselor alimentare.exerciţii de amenajare a locului de lucru în vederea preparării în grup a unor bucate (salată din legume proaspete sau fierte). băuturi (ceai. Elaborarea unui proiect de preparare a unor mîncăruri simple. aspect etc. culoare. nutritiv.exerciţii privind alcătuirea unui meniu. pipăit etc. .

*.comportarea la masă. gustul. aspectul estetic. stare.amenajarea bucatele pe platouri şi să aranjeze masa cu vesela şi tacîmurile necesare. Întreţinerea ordinii şi curăţeniei: .activităţi practice în grup de înfrumuseţare şi servire a mesei.descrierea etapelor tehnologice urmate la prepararea bucatelor servite la masă. oraş şi unele aspecte privind meşteşugurile populare.comentarea etapelor de preparare a mîncărurilor. Evaluarea bucatelor: valoarea nutritivă.comentarea calităţii produselor alimentare selectate după aspect.. . cînepă.. .utilizarea corectă a ustensilelor. Identificarea articolelor de port popular după aspect. (informaţii).prevenirea contaminării cu microbi. în aspect funcţional. . . *6. aspectul obiectelor de port popular. milieuri etc. anotimp etc. . . 2. alimentele necesare. Prelucrarea culinară a produselor alimentare.necesare de prepararea a bucatelor preconizate: . ustensilelor (pînză cu textura rară. calitatea materialului utilizat şi a culorilor tradiţionale. . . Modulul „Arta acului” (Cusutul şi brodatul tradiţional) CLASA I-a Subcompetenţe 1. in. a compotului din fructe (proaspete sau uscate).năfrămiţe.amenajarea locului de lucru cu vase.respectarea regulilor de igienă şi protecţie a Conţinuturi 1. sex. tacîmurilor etc.: . . 3.discuţii dirijate privind respectarea regulilor de comportare în timpul mesei..încăperea. ace. *. . Aranjarea mesei: . mirosului şi a calităţii nutritive.uscare.pînză cu textură rară de bumbac. . culoare etc. . de păstrare a produselor alimentare pe o anumită perioadă de timp. . .evaluarea calităţii produselor alimentare utilizate la prepararea bucatelor preconizate. 3. Tehnologii şi metode de păstrare a produselor alimentare: . 5.Exerciţii–joc de prezentare a costumului popular femeiesc şi bărbătesc. 155 Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) . miros. Obiecte de port popular (cămăşi femeieşti şi bărbăteşti. . Selectarea materialelor. Obiecte de uz casnic: . gustului. mirosul etc.observarea elevilor în timpul activităţilor. Executarea operaţiilor stabilite conform regulamentului tehnologic: . .igiena personală. batiste în 3 colţuri. denumire.comentarea aspectului.activităţi practice de menţinere a ordinii şi curăţeniei.) . funcţie: . 2. .funcţiile.masa de lucru. 3.ştergare de ritual.exerciţii de prezentare şi comentare a pieselor de port popular.păstrarea în condiţii adecvate a materialelor şi ustensilelor necesare activităţilor parctice. . foarfece) în vederea utilizării lor în activităţi practice: . conservare etc. ustensile etc. ustensilele. respectînd normele de igienă şi protecţie a muncii.utilizarea corectă a materialelor. catrinţe. 4.la decizia învăţătorului muncii: . Materiale şi ustensile: . vesela.activităţi practice în grup de preparare a tartinelor calde şi a compotului. cingători etc. aparatelor de încălzit etc. *4.observarea şi evaluarea elevilor în cadrul activităţilor practice de cercetare şi clasificare a pieselor de port popular după funcţii.discuţii dirijate privind aspectul tradiţional al articolelor de port popular. . ustensilelor etc.activităţi practice în grup de organizare a mesei de lucru şi a condiţiilor adecvate pentru prepararea tartinelor calde.aranjarea veselei. tacîmurile. .prezentarea unor informaţii despre sat.

durabilitate etc. in) utilizată la confecţionarea diverselor piese de port popular. .ace cu vîrful rotunjit.exerciţii de respectare a normelor igienice şi de protecţie a muncii. riglă etc. punctul tighel). firile uşor vizibile. (punctul înaintea acului. Obiecte de port.Exerciţii–joc de prezentare a costumelor populare (cum se poartă). .norme de igienă şi protecţie a muncii la păstrarea şi utilizarea lor. . vălurite. 6. *5. . cînepă.exerciţii practice privind: introducerea firului de aţă în ac. de uz casnic şi ritual: .activităţi practice de analizare a materialelor (pînză groasă cu textura uşor vizibilă. Normele de igienă şi protecţie a muncii: . fire colorate.vrîste etc. foarfece. de uz casnic etc. punctul cruciuliţă. gherghef.fire colorate muline.activităţi practice de selectare. funcţiile.funcţiile ustensilelor. 3.coaserea unei batiste mici. linii punctate.: . culori tradiţionale privind aspectul obiectelor 156 Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) . păstrare şi utilizare a ustensilelor necesare (ace mijlocii cu vîrful rotungit. fixarea firului de aţă în cusătură.cerinţe calitative în funcţie de necesitatea lor. Evaluarea (autoaprecieze) calităţii lucrului îndeplinit. 2. gherghef. -* exerciţii practice de executare a liniilor drepte. punctul tighel. ace etc. . vrîste) utilizate în decorarea articolelor populare.punctul cruciuliţă. foarfece. dimensiunile.la decizia învăţătorului Modulul „Arta acului” (Cusutul şi brodatul tradiţional) CLASA a II-a Subcompetenţe 1. .muncii. după provenienţă. 4.. . . din bumbac. zigzaguri. forma. Elememte decorative tradiţionale: . *. 4. textură. Materiale şi ustensile: . *. Executarea punctelor de cusut pe fundalul pînzei cu textura regulată.* exerciţii de executare a punctului cruciuliţă. .punctul înaintea acului. .discuţii dirijate privind elementele decorative şi cromatica tradiţională utilizată la confecţionarea obiectelor tradiţionale.). . punctate pe fundalul unei batiste din pînză.condiţiile adecvate de păstrare şi utilizare a materialelor şi ustensilelor.proprietăţile materialelor. .aspectul tradiţional. găurele simple): *. .punctul tighel.activităţi practice de selectare. păstrare şi utilizare în condiţii adecvate a materialelor şi ustensilelor utilizate la confecţionarea unei batiste mici. executarea punctelor de cusut (punctul înaintea acului. Stabilirea calităţii şi proprietăţilor materialelor şi ustensilelor (pînză. Elemente decorative. utilizate în confecţionare. *3.autoevaluarea privind respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii. . *. utilizarea în condiţii adecvate a materialelor şi ustensilelor necesare Conţinuturi 1. decorate cu linii drepte.identificarea elementelor decorative tradiţionale (linii drepte. grosime. . descrieri referitoare la aspectul tradiţional al costumului popular femeiesc şi bărbătesc: . 2. . Prezentări scurte. întrerupte. .linii drepte întrerupte.activităţi practice privind evaluarea calităţii şi proprietăţilor materialelor şi ustensilelor utilizate în confecţionarea obiectelor.selectarea şi păstrarea.igiena personală.). Tehnici de cusut: .

*3. 2..exerciţii de evaluare şi autoevaluare a lucrului îndeplinit în aspect tehnologic şi în aspect estetic. nr. Evaluarea calităţii lucrului îndeplinit: în aspect tehnologic. înaintea acului.stabilirea etapelor tehnologice la confecţionarea ştergărelului.discuţii dirijate privind stabilirea etapelor tehnologice de confecţionare a unui ştergărel mic din pînză cu elemente decorative cusute. . . . foarfece mici. Stabilirea şi organizarea mijloacelor de confecţionare a unui ştergărel cu decor simplu cusut: .fire colorate muline. Executarea punctelor de cusut: însăilătura. 60.găurele simple.selectarea şi păstrarea în condiţii adecvate a materialelor şi ustensilelor necesare pentru confecţionarea ştergărelului. . .confecţionarea unei batiste cu decor simplu (linii drepte.* activităţi practice privind executarea decorului simplu pe fundalul batistei. şerveţele etc.pînză de bumbac.evaluarea calităţii materialelor şi ustensilelor utilizate pentru confecţionare.exerciţii de armonizare a firelor colorate muline etc.găurele simple. găurele.punctul cruciuliţă.activităţi practice de reprezentare grafică a formei şi dimensiunii unui ştergărel mic.activităţi practice de finalizare a lucrului început: depistarea lacunalor şi corectarea lor. . Elaborarea unui proiect de confecţionare a unui ştergărel decorat cu cusături şi elemente decorative simple: . cu textura uşor vizibilă. *. linii vălurite etc. 50.activităţi practice de clasificare şi selectare a pînzei de in. în aspect estetic. zigzag) cu ajutorul punctelor de cusut menţionate. 3.activităţi practice individuale ce angajează elevii la confecţionarea unei batiste mici: croirea drept pe fir. ..prezentarea schiţei grafice a ştergărelului ce doreşte să-l confecţioneze. găurele: *. . . punctul cruciuliţă. . 4. cu textura regulată. cînepă etc. Tehnici de cusut şi brodat: . . Materiale şi ustensile: .exerciţii de păstrare în condiţii adecvate a materialelor şi ustensilelor necesare. Tehnici de cusut şi bordat: .punctul înaintea acului. uşor vizibilă. *. Ştergare tradiţionale cu decor realizat la ţesut sau la cusut.ace. punctul tighel. *. 4.puntul tighel. tivirea marginilor cu ajutorul găurelelor.exerciţii de desenare pe hîrtia cu liniatura în pătrăţele a elementelor decorative: zigzag. . gherghef etc.la decizia învăţătorului Modulul „Arta acului” (Cusutul şi brodatul tradiţional) CLASA a III-a Abilităţi 1.punctul înaintea acului. 4. *. cruciuliţe. . populare. năfrămiţe.punctul cruciuliţă.respectarea normelor de igienă şi protecţie a Conţinuturi 1. . 5. tighel. 2.Cercetarea cîtorva ştergare tradiţionale şi cîteva şerveţele. . in. milieuri etc. Etape tehnologice de confecţionare 157 Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) .aţă albă subţire. . Norme de igienă şi protecţie a muncii. . . . cînepă etc. .însăilătura.exerciţii practice de executare a punctelor de cusut pe fire numărate: punctul înaintea acului.conform normelor de igienă şi protecţie a muncii. . bumbac.

158 Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) .aspectul.tivirea marginilor. „căliţa ocolită”). ştergare. .executare practică: croirea unui ştergărel de dimensiuni mici.activităţi practice de croire drept pe fir a milieurilor de formă pătrată (30x30) cm. 3.. *. tivirea marginilor cu găurele simple. Conceperea şi organizarea mijloacelor de confecţionare a unui milieu cu decor brodat: .evaluarea lucrărilor în aspect estetic şi calitativ. Textile tradiţionale decorate cu broderii: . . 3.exerciţii de reprezentare a unui fragment al compoziţiei decorative (un motiv popular „vîrtelniţa” şi elemente decorative „zigzag”.elemente decorative. negru.activităţi practice de tivire a marginilor milieului. .prezentarea schiţei grafice a milieului imaginat.gherghef. . . cînepă etc.caiet cu liniatura în pătrăţele. .discuţii dirijate privind proprietăţile materialelor şi a ustensilelor utilizate în confecţionarea milieurilor. *. *. alb).exerciţii de selectare şi evaluare a pînzei. 2. Confecţionarea milieului cu decor brodat conform proiectului elaborat: *. . *. Evaluarea ştergărelului confecţionat: .activităţi practice de croire drept pe fir a unui ştergărel mic (30x15) cm. Materiale şi ustensile: . . 2.ace. culori complimentare. a unui ştergărel: . şerveţele.executarea broderiilor simple pe fundalul pînzei. firelor colorate. analizare şi comentare a aspectului estetic: forma. panglică centimetrică. . forma. in. . a ustensilelor.păstrarea în condiţii adecvate a materialelor şi ustensilelor necesare. . .descrierea etapelor tehnologice de confecţionare a unui ştergărel.exerciţii de amplasare a decorului şi executarea broderiilor (elemente decorative simple). Elaborarea unui proiect de confecţionare a unui milineu cu decor brodat: . . alte mostre.activităţi practice individuale de reprezentare grafică a unui milieu de dimensiuni mici (30x30) cm şi indicarea modului de amplasare a decorului. .la decizia învăţătorului Modulul „Arta acului” (Cusutul şi brodatul tradiţional) CLASA a IV-a Subcompetenţe 1.milieuri.culori tradiţionale (roşu. . pe care doreşte să-l confecţioneze.muncii. tivirea marginilor.observarea elevilor în timpul activităţilor practice şi acordarea ajutorului necesar. dimensiunea. *.respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii.. dimensiunea. .selectarea şi croirea pînzei. .stabilirea etapelor tehnologice şi a punctelor de cusut utilizate la confecţionarea milieului preconizat.Exerciţii de studiere. foarfece mici şi mari.evaluarea. . funcţiiile utilitare ale obiectelor textile decorate cu broderii. *3. funcţiile utilitare.executarea etapelor: croirea milieului de formă Conţinuturi 1. modul de păstrare a materialelor şi a ustensilelor în condiţii adecvate (truse speciale). . .caracteristici esenţiale.motive populare. .prezentarea proiectului elaborat.pînză de bumbac. Ornamentica şi cromatica tradiţională: . riglă. .exerciţii de respectare a normelor de igienă şi securitate a muncii. Confecţionarea unui ştergărel cu decor brodat conform proiectului. 4. .memorarea etapelor tehnologice.

la decizia învăţătorului 4. . Tehnici de modelare: . . Normele de igienă şi protecţie a muncii: . . Reprezentarea desenului unui vas sau a unei jucării în vederea confecţionării din lut: . . 3.lut preparat.găurele simple.confecţionarea vergelelor uniforme din lut.analizarea diverselor vase de ceramică şi jucării. . străchini etc. în vederea suprapunerii lor în spirală.activităţi practice de executare a motivului popular „vîrtelniţa” pe fundalul milieului. .locul de lucru. 159 Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) . jucărie. . ordinea şi curăţenia. *. pînză sau hîrtie. .activităţi practice de obţinere a masei de lut de plasticitate optimă. Modulul „Modelarea artistică din lut” CLASA a III-a Subcompetenţe 1. *. şlicher (soluţie de lut pentru încleiere). *.exerciţii de reprezentare grafică a obiectului. . Pregătirea materialelor necesare modelării unui vas.punctul tighel.figurine-jucării. .executarea decorului simplu la laturile milieului.comentarea etapelor procesului de confecţionare a milieului proiectat.exerciţii de evaluare a lucrărilor elevilor conform cerinţelor de calitate şi valoare estetică. îngrijie şi utilizare a materialelor şi ustensilelor.memorizarea etapelor cronologice de confecţionare a milieului. fiecare elev va decide ce figură va modela la propria imaginaţie.executarea unui motiv popular „vîrtelniţa” pe centru milieului.discuţii dirijate privind metodele de preparare şi pregătire a materiei prime: lut prelucrat. 2.punctul lănţişor. ţuruiece.şlicher. *.farfurii.pătrată.Discuţii dirijate privind importanţa ceramicii în viaţa oamenilor începînd din cele mai îndepărtate timpuri şi pînă în prezent. . Evaluarea procesului de confecţionare a milieului cu decor brodat: . ţuruiece etc. *duble.). figurine. . angobă. . pînză. suprapunerea bilelor mici pentru formarea pereţilor. vas cu apă.descrierea unor diverse tipuri de vase de ceramică utilitare.. . .aprecierea aspectului estetic. . . tivirea marginilor cu ajutorul găurelelor.punctul cruciuliţă. şlicher etc.exerciţii de stabilire a spaţiilor de amplasare a decorului pe suprafaţa milieului.igiena personală. de . . Tehnici de cusut şi brodat: . 2. Materiale şi ustensile: . 3. căni etc. Obiecte de ceramică tradiţională: .discuţii dirijate privind metode vechi de modelare a lutului: suprapunerea spiralică a verigelor.exerciţii de modelare a fundului pentru vasul preconizat. . 5. . .descrierea modalităţii de modelare a vaselor utilizînd metoda de spirală sau bile. 4. activităţi practice în grup pentru a nu permite zvîntarea materialului pregătit.activităţi practice de executare a decorului la laturile milieului.tehnica modelării prin suprapunerea spiralică a vergelelor. Modelarea unui vas. . figurine din lut: . a valoarii şi calităţii lucrării (lucrărilor).reguli de păstrare.vase pentru apă (ulcioare.pregătirea unui vas cu apă.respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii. sîrmă.exerciţii de formare a decorului la colţurile milieului. .vase pentru preparat bucate (oale de diverse tipuri).. sîrmuliţă etc. . figurină din lut cu ajutorul Conţinuturi 1.

care se va fixa (încleia) cu ajutorul şlicherului primul rînd de spirală. . . . burtă. angobă.activităţile practice de modelare se vor desfăşura în grup. *.confecţionarea vergelei sau a bilei de aceiaşi mărime. umeri.activităţi practice de modelare şi suprapunere a vergelelor (vergelele să fie de aceiaşi grosime).tehnica prin suprapunerea bilelor mici. 4.Discuţii dirijate privind analizarea diferitor vase de ceramică şi jucării. Conţinuturi 1. dimensiunii şi proporţiilor părţilor componente. Evaluarea lucrării confecţionate de colegi în comparaţie cu cele autentice: . coloranţi.. .prezentarea schiţei grafice a unui vas de formă întinsă (farfurie) sau a altui obiect. Obiecte de ceramică tradiţională: .activităţi practice în grup la pregătirea materialelor şi ustensilelor necesare. 2.metode de preparare a materialelor necesare: lutul de plasticitate potrivită. .descrierea tehnică a modelării după şablon a unui vas de formă întinsă. bilelor. . .asemănarea antropologică a vaselor de ceramică tradiţională (gură.respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii. Pregătirea materialelor necesare modelării unui vas sau a altui obiect: . toartă. .exerciţii de reprezentare grafică a obiectului imaginat pentru modelare. Elemente decorative.finisarea (decorarea.. (ulcioare.: .ghivece.suprapunerea circulară a vergele sau a bilei pentru a obţine forma dorită a vasului.). .farfurii. mănuşă. ustensile etc. fund). străchini. Elaborarea unui proiect de confecţionare a unui vas de formă întinsă după şablon sau figurine. jucării etc.suprapunerii spiralice a vergelelor sau suprapunerea bilelor: . ca pereţii vasului să fie omogeni. uscarea.elemente decorative simple. . . Notă: O atenţie deosebită se va acorda respectării formei şi proporţiilor indicate în schiţa grafică. căni etc. gavanoase etc.modelarea liberă. .evaluarea activităţii elevilor: prezentarea schiţelor . .activităţi practice de a pune în loc adecvat lucrările deja modelate pentru a se usca în voie.comentarea etapelor tehnologice de confecţionare utilizînd terminologia specifică.discuţii dirijate privind metoda modelării după şablon. . . şlicher. arderea) lucrării.la decizia învăţătorului Modulul „Modelarea artistică din lut” CLASA a IV-a Subcompetenţe 1.exerciţii de netezire a suprafeţelor deja modelate care trebuie umezite prin umezirea degetelor. . gît. 160 Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) . trebuie utilizat şlicher la suprapunerea vergelelor.vase pentru apă şi vin etc.vase pentru păstrat / pregătit produse. elevii se vor ajuta reciproc pentru a nu permite uscarea lutului.exerciţii de evaluare a lucrărilor elevilor comparîndu-le cu desenul formei. bucate (oale mari. *. .„încleierea” vergelelor suprapuse cu şlicher şi netezirea suprafeţei. cromatica ceramicii tradiţionale: . .pregătirea ustensilor şi a locului de lucru pentru modelarea din lut. motive populare. . ulcele. 4.). *. buză. sfeşnice etc.

identificarea şi clasificarea unor materiale şi ustensile utilizate la realizarea dantelei croşetate. . . 4. . Aspectul estetic al locuinţei tradiţionale. figurine etc. imaginîndu-şi modalitatea aplicării acestuia: . Croşetarea unui lănţişor din ochiuri libere. lemn etc. muzeul satului etc. utilizînd terminologia specifică. . şerveţele etc. . ţuruiece. *.3. 2. Elementele de bază ale croşetării: 161 Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) . punerea la uscat în locuri ferite de soare şi curenţi de aer. . vas cu apă. grosime. grafice. .).exerciţii de evaluare a lucrărilor confecţionate de elevi: aspectul estetic (forma. brun..ţinerea corectă a firului de aţă. .obţinerea plasticităţii necesare la prelucrarea lutului. comparare a obiectelor garnisite cu dantelă (lucrată din fire textile. scule etc. 2. Evaluarea lucrărilor confecţionate în aspect estetic. .activităţi practice de finisare şi executare a decorării obiectelor.observarea şi compararea mostrelor prezentate. compoziţii decorative. 3.tehnica modelării prin presarea pe suprafaţa şablonului. Materiale şi ustensile: .). negru. . tablă. cunoaşterea şi respectarea normelor sanitar-igienice . grosime etc. . pensulă. funcţional: .tehnica suprapunerii spiralice. Elemente decorative. .la decizia învăţătorului Modulul „Croşetarea„ CLASA I-a Subcompetenţe 1. . ştergare. Materiale şi ustensile: .jucării.lut preparat în condiţii de casă.seturi de croşete. pregătirea ustensilelor. figurină) prin tehnica modelării după şablon: .discuţii dirijate privind descrierea etapelor tehnologice de confecţionare. după provenienţă. 3. scoaterea de pe şablon. .întinderea bilei pentru a obţine o placă suficient de groasă şi presarea ei pe şablon. Modelarea unui vas de formă întinsă sau a altui obiect (jucărie.culori tradiţionale: cărămiziu.activităţi practice individuale şi în grup la pregătirea materialelor şi modelarea obiectelor preconizate utilizînd tehnici libere: modelarea prin suprapunerea bilelor.finisarea lucrării prin tăierea resturilor de pe margine. .modelarea liberă prin suprapunerea bilelor mici.Activităţi de observare. Conţinuturi 1.şlicher. coloranţi.exerciţii de netezire a suprafeţelor deja modelate prin umezirea degetelor.luarea primului ochi. 3. *. . .comentarea etapelor tehnologice. obiecte garnisite cu dantelă croşetată (feţe de masă. .vizitarea organizată a unui interior tipic ţărănesc (la muzeul de etnografie. .pînză. Tehnici de modelare: *.fire textile variate după culoare. .confecţionarea unei bile mari de lut. Selectarea firelor textile după grosime şi culoare. 4. *. angobă.exerciţii practice de selectare a croşetei în raport cu grosimea firului de aţă. verde etc. vergelelor sau după şablon.activităţi practice de aşezare a obiectelor în cuptor special pentru ardere.fire textile depănate în bobine. respectarea normelor de igienă şi securitate a muncii.încleierea vergelelor cu şlicher. sîrmuliţă etc. motive populare. 2. . Executarea unor elemente de bază ale croşetării: .). lut. alb. proprietăţile părţilor componente). . calitativ.exerciţii de selectare a firelor textile după culoare.exerciţii-joc privind organizarea locului de muncă.

aplicînd tehnicile de croşetare învăţate: . 4. unui animăluţ.ţinerea croşetei. .confecţionarea unui mărţişor.desenarea în caiet a schemei grafice. 3. ori a unui motiv popular simplu. .luarea primului ochi. tradiţia de a purta mărţişoare în luna martie.. Confecţionarea unui mărţişor.Activităţi de observare.finisarea mărţişorului. Aspectul estetic al obiectelor croşetate: mostre.evaluarea aspectului estetic. utilizînd lănţişorul de ochiuri libere lucrat de elev. culoare. . de mărţişoare. . Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) .modelarea (la propria imaginaţie) a elementelor decorative simple (o figură geometrică simplă – cerc. Conţinuturi 1. Modulul „Croşetarea” CLASA a II-a Subcompetenţe 1. utilizînd elemente de bază ale croşetării (picioruşe cu un jeteu şi ochiuri libere): . comparare a varietăţii dantelelor croşetate. . .. compararea mostrelor de dantelă croşetată. . cerculeţe formate din ochiuri libere. pătrat etc. utilizînd picioruşe cu 1 jeteu şi ochiuri libere şi conducîndu-se de schemă. Modelarea unei figurine.seturi de croşete. Executarea unui fragment de plaşă din pătrăţele goale. Evaluarea lucrărilor realizate: . Croşetarea unui lănţişor de pătrăţele goale: . 2. Elementele de bază ale croşetării: . 3. . un animăluţ. lănţişoare de ochiuri libere. . . . 2. .executarea lănţişorului de ochiuri libere. .activităţi practice de realizare a unui mărţişor croşetat.selectarea firelor textile conform cerinţelor de calitate: fire roşii şi albe.identificarea varietăţii motivelor ornamentale şi formarea acestora din pătrăţele goale şi pătrăţele pline.fire textile variate după grosime.activităţi de realizare a 1-2 rînduri de pătrăţele goale. şi de protecţie a muncii.exerciţii de comentare a aspectului unor lucrări textile garnisite cu dantelă. să croşeteze un lănţişor din ochiuri libere. culoare.croşetarea unui lănţişor de ochiuri libere. . firul de aţă. de mulineu. . legîndu-l fundiţă.mostre de dantele. ..exerciţii de executare a picioruşului cu 1 jeteu şi ochiuri libere. să formeze primul ochi. .exersări de selectare a croşetei în raport cu grosimea firului de aţă.activităţi practice/ antrenări ce angajează elevul să ţină corect croşeta. Elemente decorative şi motive populare. Proprietăţile materialelor şi a ustensilelor: . . . 162 .picioruşe cu 1 jeteu. mătase etc.activităţi de răsucire a firelor albe şi roşii.. şerveţele garnisite cu dantelă: . format din două floricele cu un rînd de petale. a calităţii lucrărilor executate. . . 4. feţe de masă. 4.activităţi practice şi explicaţii privind tehnica executării picioruşului cu un jeteu.ţinerea firului de aţă. de clasificare a acestora după provenienţă.observarea. ochiuri libere.explicaţii/ comentarii privind semnificaţia mărţişorului. grosime etc. un motiv popular simplu etc.antrenări practice ce includ operaţii de selectare a firelor textile.fire roşii şi albe de mulineu. a materialelor utilizate.activităţi de apreciere a calităţii lucrărilor realizate de către elevi. mătase etc.croşetarea unui rînd de pătrăţele goale. . formînd un lănţişor de pătrăţele goale.) utilizînd lănţişorul de ochiuri libere croşetat.

al suvenirelor croşetate: . .evaluarea aspectului estetic al lucrărilor. 163 .variate după grosime.suvenire croşetate.se apreciază şi capacitatea elevilor de a utiliza în comentarii terminologia specifică. Elementele de bază ale croşetării: . Croşetarea covoraşului conform regulamentului tehnologic: .activităţi de apreciere a calităţii lucrărilor executate. . culoarea firelor textile). culoare. evidenţiind aspectul estetic. de respectare a normelor de securitate în timpul croşetării. 3.elaborarea schemei grafice a covoraşului.fire textile: .finisarea covoraşului fixîndu-i franjuri de lănţişoare de ochiuri libere. urmărind schema de formare a colţului. 2. Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) . .mostre de covoraşe.seturi de croşete. 4. franjuri.activităţi de apreciere (autoapreciere) privind corectitudinea formării colţurilor. de stabilire a tehnicii de formare a colţurilor.4. Evaluarea lucrarii realizate conform proprietăţilor funcţionale şi estetice: . .tehnica croşetării circulare. . Elemente decorative simple utilizate la croşetarea covoraşuluisuvenir: lănţişoare de ochiuri libere. 3. calitatea lucrului îndeplinit.exerciţii de comentare a aspectului estetic. . fire textile. 2. .Activităţi de observare a varietăţii firelor textile utilizate la confecţionarea jucăriilor. Aspectul estetic al obiectelor croşetate. 4.tehnica de formare a colţului. .croşetarea unui rînd de lănţişoare de ochiuri libere. Conţinuturi 1. Proprietăţile materialelor şi a ustensilelor: ..identificarea unor proprietăţi ale firelor textile.comentarea utilizării terminologiei specifice. suvenirelor etc. .exerciţii de identificare a elementelor de bază utilizate la finisarea covoraşului-suvenir.colectarea ustensilelor necesare procesului tehnologic stabilit (croşete. . a aspectului estetic al acestora.croşetarea. a calităţii lucrărilor executate. Conceperea şi organizarea mijloacelor de realizare a covoraşului conform procesului tehnologic: .activităţi practice de executare a schemei grafice la formarea colţului covoraşului. Evaluarea calităţii lucrărilor realizate. . comparare a mostrelor de covoraşe-suvenire. . Modulul „Croşetarea „ CLASA a III-a Subcompetenţe 1.activităţi de observare. Elaborarea unui proiect de confecţionare a unui covoraş croşetat circular. . executării ultimului rînd al covoraşului. utilizînd fire textile de o singură culoare: .comentarii privind aspectul estetic. . foarfece.comentarea aspectului estetic şi calitatea lucrului realizat. . .selectarea firelor textile conform cerinţelor de calitate. calitatea şi acurateţea acestora: .

Modulul „Croşetarea” CLASA a IV-a *.la decizia învăţătorului Modulul „Sărbători calendaristice” CLASA I-a 164 .

Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) . . . Modulul „Sărbători calendaristice” CLASA a II-a Subcompetenţe 1. pene etc. .activităţi de pregătire a şnurului din fire colorate (alb şi roşu): .Activităţi de identificare din lecturi a simbolului primăverii.jucărie pentru decorarea locuinţei. roşii. prelucrarea cu clei. 5. carton etc. Tehnologia confecţionării accesoriilor: .identificarea din diverse surse a semnificaţiei culorilor alb şi roşu. .selectarea modelului.Crăciunul. croşetă. 3.stabilirea materialelor şi ustensilelor utilizate în conformitate cu obiectul (jucăria) preconizat.activităţi de evaluare a obiectului confecţionat. Gheorghe. bradului de Crăciun etc.activităţi individuale şi în echipă de ornare a mărţişorului (aplicarea frunzelor. Conţinuturi 1. răsucirea.exerciţii de selectare a materialelor şi ustensilelor (fire de mulineu. . .. .mărţişoare. Obiceiuri etnoculturale din cadrul sărbătorilor calendaristice: . Identificarea din natură şi imaginarea unor obiecte şi accesorii utilizate în desfăşurarea obiceiurilor şi datinilor etnoculturale . .pregătirea materialelor. 2. ace.activităţi practice de montare a ciucurilor. la diferite dispozitive).. clei. fixarea capetelor.împodobirea bradului de Crăciun şi Anul Nou. . . floricelelor. Gheorghe. . Materiale şi ustensile: fire mulineu albe.întinderea. clopoţel ce vor fi utilizate la împodobirea locuinţei. detalii de ornare (frunze. elementelor din paie etc.respectarea normelor igienice şi de protecţie a muncii în cadrul confecţionării obiectului proiectat. ..activităţi de determinare a tipurilor de mărţişoare (confecţionate manual.). foarfece.Discuţii dirijate despre modul de organizare şi condiţiile de desfăşurare a sărbătorilor de iarnă. creion. sf. 2. Confecţionarea unui mărţişor tradiţional.executarea decorului.păstrarea în condiţii adecvate a materialelor şi ustensilelor. .exerciţii de selectare a materialelor necesare pentru confecţionarea jucăriei.jucărie pentru brad (în volum).): . .receptarea personajelor din legenda Mărţişorului (1 Martie şi Baba Dochia). respectînd etapele tehnologice. 4. . Anul Nou: .exerciţii-joc de identificare a unor obiecte de ritual ce se utilizează la desfăşurarea sărbătorilor. Imaginarea unor modele de mărţişoare utilizate în cadrul desfăşurării sărbătorii primăverii: . zgărdiţă. riglă. ace. scrobeală etc. Tradiţii şi obiceiuri. vizitarea meşterilor populari etc. . Obiecte şi accesorii tradiţionale: .). accesorii ce constituie simbolurile etnoculturale: . 165 Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) .cunună. bucăţele de carton. Pregătirea şi organizarea materialelor şi ustensilelor necesare pentru confecţionarea mărţişorului (fire textile. .activităţi de ieşire în natură de sf. 3. obiceiurilor de Crăciun şi Anul Nou.discuţii privind obiceiuri şi datini de sf. Obiecte. . penelor.Subcompetenţe 1. Modalităţi de desfăşurare a sărbătorilor primăverii: 1 martie. .exerciţii de depănare a firelor pe carton. 2. flori.discuţii dirijate după excursii la muzeu. hîrtie etc.).finisarea obiectului. Obiceiuri şi tradiţii: . .desenarea schiţei unui obiect sau accesoriu: jucărie. Gheorghe. .sărbătorile de primăvară: mărţişorul. Conţinuturi 1.

. foarfece. hîrtie. întinderea. fotografii. Vasile).activităţi de culegere a informaţiilor noi despre desfăşurarea diverselor sărbători tradiţionale. materiale din natură. Anul Nou (sf. clei lichid.). 4. malanca. . Obiecte şi accesorii. Materiale şi ustensile: . 4. foi de porumb etc.hîrtie colorată.discuţii dirijate despre activităţile de împodobire a bradului. 2. .asamblarea prin lipire. corespunzînd unui anumit ritual: . 3. uscarea) etc.prezentarea unor obiceiuri în care se utilizează obiecte şi accesorii de ritual. Modulul „Sărbători calendaristice” CLASA a III-a Subcompetenţe 1. creion. . .exerciţii-joc de identificare a unor obiecte de ritual (din imagini. .activităţi de comunicare a etapelor tehnologice la confecţionarea jucăriei. aspectul estetic. ursul etc. .exerciţii aplicative de realizare a decorului. . Pregătirea materialelor şi a ustensilelor necesare la confecţionarea articolului proiectat (fire. Elaborarea unui proiect de confecţionare a unei măşti după modelul din natură sau şablon.aţă rezistentă. baloane.): .identificarea din imagini a tipurilor de măşti şi rolul lor în desfăşurarea obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă. . 3. Tehnologia confecţionării jucăriilor: . simboluri etnoculturale: 166 Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) . capra. ..activităţi individuale şi în grup de pregătire şi modelare a jucăriilor. . găsite pe teren).Discuţii dirijate despre obiceiurile şi condiţiile de desfăşurare a sărbătorilor de iarnă.alegerea formei / desenului schiţei.aplicarea decorului.aprecierea calităţii şi proprietăţilor materialelor şi ustensilelor (ruperea.finisarea.tăierea detalii lor. folii. aspectul estetic acestora. staniol.respectarea normelor sanitare şi de securitate a muncii în procesul selectării şi organizării materialelor şi ustensilelor.comunicarea şi cooperarea în grup în scopul confecţionării obiectului de ritual proiectat. 2. plierea. culoarea. Confecţionarea obiectului proiectat respectînd tehnologia operaţiilor şi etapelor de confecţionare: . paie. Boboteaza. Obiceiuri şi tradiţii de iarnă: .activităţi de evaluare a jucăriilor ţinînd cont de utilitatea.Crăciun. .Cete de colindători şi urători. riglă. . . .modelarea formei.explicarea unor informaţii despre utilizarea obiectelor de ritual şi a accesoriilor în desfăşurarea sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou.2.activităţi de caracterizare a unor personaje ce ţin de desfăşurarea obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă (capra. cucoşul. . calul. boţirea. . realitate. . Conceperea şi organizarea mijloacelor şi materialor Conţinuturi 1. .decorarea obiectul de ritual proiectat ţinînd cont de forma. Evaluarea obiectelor de ritual confecţionate în aspect estetic. calitativ şi utilitar: .

măşti.). . 10. Nicolae. uscarea.activităţi practice de selectare a materialelor şi ustensilelor.aplicarea decorului în caracter. Materiale şi ustensilele: .necesare pentru realizarea obiectului proiectat (plastilină sau lut. netezimea suprafeţei etc. Anul Nou. riglă.. hîrtie. 3.Discuţii dirijate despre sărbătorile tradiţionale: sf. . specifice sărbătorilor de iarnă.vopsirea modelului. .prezentarea etapele de confecţionare a obiectului (mască) realizat în scopul însuşirii etapelor tehnologice. cuţit de modelare etc. .. bucăţi de ziar. .şlefuirea suprafeţei de hîrtie. Evaluarea calităţii confecţionării obiectului de ritual proiectat după aspectul estetic. foarfece.desenarea schiţei obiectului proiectat (stea.icoană „Naşterea lui Isus Hristos”. . clei PVA. Nicolae. obiect de ritual (stea. Tehnologia confecţionării măştilor: . redarea volumului etc.) depistate.). conform formei tradiţionale. . care să corespundă Crăciunul. cerinţelor utilitare şi funcţionale: 2.): . vopsirea şi uscarea ei. . lipirea. .decorarea obiectului de ritual proiectat (mască).discuţii dirijate privind desfăşurarea obiceiurilor de ritual şi semnificaţia acestora. . Modulul „Sărbători calendaristice” CLASA a IV-a Conţinuturi 1.exerciţii de modelare a formei. calitate şi utilitate. . 4.exerciţii de realizare a decorului conform personajului selectat. hîrtie albă. estetic.pregătirea materialelor şi ustensilelor necesare pentru confecţionarea articolului proiectat.lut sau plastilină. 4. ţinînd cont de caracteristicile personajului selectat.steaua cu 8. . . .aprecierea calitatăţii materialelor pregătite şi proprietăţilor acestora (ruperea. . . . suprafeţe neuniforme. vopsea acrilică. Confecţionarea obiectului proiectat respectînd tehnologia operaţiilor şi etapele de confecţionare a modelului de mască: .carton.exerciţii de decupare a detaliilor după contur.activităţi de colectare a materialelor şi ustensilelor necesare pentru confecţionarea unei măşti.sărbători calendaristice: sf. . Modalităţi de desfăşurare a . Materiale şi ustensile: .activităţi de culegere şi completare a informaţiilor despre obiceiurile şi tradiţiile de iarnă. obiceiurile de Crăciun. hîrtie abrazivă. 3.activităţi de evaluare a calităţii obiectului confecţionat în aspect calitativ.exerciţii de construire şi modelare a detaliilor de stea.modelarea formei.activităţi practice de organizare şi pregătire a materialelor pentru activităţile practice.păstrarea în condiţii adecvate a materialele şi ustensilelor selectate. 4. . colţuri. . Obiceiuri şi tradiţii: 1. clopoţei etc. guaş. Elaborarea unui proiect de confecţioinare a unui . 167 Subcompetenţe Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) . . sorcovă etc.identificarea din diferite surse a unor obiecte de . sorcovă) sărbătorii.exerciţii de lipire a straturilor de hîrtie. .identificarea materialelor şi ustensilelor necesare .aplicarea straturilor de hîrtie. clei.finisarea măştii. 3. Obiecte şi accesorii tradiţionale: . . ritual. de uniformizare a suprafeţei.activităţi practice decorectare a lacunelor (fisuri. utilizînd modelul din natură sau şablonul pregătit.

activităţi practice de întindere a şnurului şi asamblarea detaliilor de bază. . pictură. clei.exerciţii de stabilire a unor proprietăţi ale firelor textile utilizate în tricotare.pentru confecţionarea obiectului proiectat. . .comunicarea şi cooperarea în grup în scopul însuşirii corecte a etapelor de asamblare.comentarea unor informaţii ce ţin de desfăşurarea sărbătorilor tradiţionale. Pregătirea mijloacelor de realizare a unui fragment Conţinuturi 1. Confecţionarea obiectului proiectat respectînd etapele tehnologice: . Normele de igienă şi securitate a 168 Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) . ţinînd cont de formă. şnur.activităţi de comentare a modului de realizare a obiectului proiectat şi a condiţiilor de desfăşurare a sărbătorilor de iarnă. 3.pregătirea suportului. calitate şi utilitate: . .activităţi de autoevaluare. ochi pe dos. riglă. utilizînd ochiuri pe faţă.exerciţii de recunoaştere.exerciţii de descriere a desfăşurării obiceiurilor. funcţionalitate.carton.tăierea detaliilor. goaş. . 2. .): . ochi pe faţă. aţă rezistentă.): . . .apreciere calităţii materialelor şi ustensilelor prin evaluarea proprietăţilor acestora. semilînă. Selectarea materialelor şi a ustensilelor necesare conform formei obiectului proiectat (hîrtie. comparînd diverse articole vestimentare. Evaluarea obiectului confecţionat.exerciţii de recunoaştere a materialelor utilizate în . 4. grosime.aplicaţii practice de tratare a suprafeţei cu decor.decorarea obiectului conform proiectului elaborat. mănuşi. . . selectare a articolelor tricotate în scopul identificării acestora şi clasificării după anotimpuri. . folii aurii. ghirlande etc. ace. foaie milimetrică etc. vergele de lemn.fulare. culoare. Imaginarea unui fragment de tricot. Varietatea articolelor vestimentare tricotate: . croşete.aplicarea decorului. creion. . ochiuri pe dos.foarfece.activităţi practice de ornare a obiectului de ritual cu fire aurii.. clei. ochiul de margine: . sărbătorilor calendaristice. a materialelor utilizate. Modulul „Tricotarea” CLASA a II-a Subcompetenţe 1. foarfece. . . culoare.observarea elementelor de bază ale tricotării: montarea ochiurilor pe andrele. ţinînd cont de aspectul estetic.elaborarea schiţei modelului de stea. . sîrmă. aspectul estetic al articolelor tricotate. 2. comparare a varietăţii de articole vestimentare. . . de bumbac etc. sexe.finisarea obiectului. 2. . vopsea etc..păstrarea în condiţii adecvate a materialelor şi ustensilelor. Materiale şi ustensile (fire textile de lînă. 5. hîrtie colorată. .asamblarea detaliilor. papucei de cameră etc. ochi de margine etc. de clasificare a acestora după provenienţă.Activităţi de observare. Tehnologia confecţionării obiectului /steaua/: .identificarea diferitor mostre de tricot.confecţionarea obiectului respectînd desfăşurarea sărbătorii aşteptate (Crăciunul).

foarfece.de tricot: . fire textile de o singură culoare sau de 2-3 culori – la alegere). ochi de margine. . ochi de încheiere a tricotului.prezentarea proiectului elaborat. grupîndu-le cîte 2 sau 3. activităţi de finalizare a tricotului prin ochiuri de încheiere..montarea ochiurilor pe andrele.montare pe andrele a unui număr anumit de ochiuri. foarfece). ochiuri pe faţă.selectarea firelor textile după culoare.. .normele de igienă şi securitate a muncii. .tricotarea a cîtorva rînduri. . semilînă etc. . 3. să tricoteze ochiuri pe faţă.selectarea firelor textile conform cerinţelor de calitate. mostre de articole. mănuşi. . autoevaluare privind respectarea etapelor de lucru.selectarea ustensilelor necesare conform procesului tehnologic stabilit (andrele. de stabilire a tehnicilor de garnisire a acestora cu fire textile de o altă culoare. croşete.exerciţii de apreciere a calităţii lucrului îndeplinit (aspectul general al tricotului. tricotare. . consecutivitatea tricotării tipurilor de ochiuri etc. . .exersări de prezentare/comentare a aspectului estetic şi a calităţii lucrării realizate. ochiuri pe dos. ochiuri de margine: .evaluarea aspectului estetic al fragmentului de tricot realizat. 2. 3. Elementele de bază ale tricotării: . Materiale şi ustensile: . . . ochiuri pe dos.ochiuri de margine. 2.ochiuri pe faţă.. Modulul „Tricotarea” CLASA a III-a Subcompetenţe 1. respectînd normele de igienă şi securitate în timpul lucrului: .exerciţii practice-antrenări de prezentare a proiectului elaborat. fulare. .montarea ochiurilor pe andrele.andrele. ciorapi etc. calitatea firelor textile utilizate. 3. 3. Tricotarea fularului conform regulamentului tehnologic.activităţi de comparare a mostrelor de fulare. foarfece etc. Elementele de bază ale tricotării: . calitatea executarii ochiurilor etc.tricotarea urmărind modelul selectat şi fişa Conţinuturi 1. cu franjuri.activităţi de evaluare.activităţi practice de identificare a elementelor de bază utilizate la garnisirea fularului cu vrîste colorate. utilizînd ochiuri pe faţă şi pe dos.activităţi practice de realizare a unor elemente de bază ale tricotării: să monteze ochiuri pe andrele. ochiuri pe dos. . veste.Activităţi de observare a varietăţii firelor textile utilizate la confecţionarea fularelor. provenienţă. de confecţionare şi montare a franjurilor. Varietatea articolelor tricotate: . . ace. a normelor de igienă şi . Elaborarea unui proiect de tricotare a unui fular în miniatură. Conceperea şi organizarea mijloacelor de realizare a lucrării conform proiectului: . utilizînd fire textile de o singură culoare: . .fire textile de lînă. muncii privind păstrarea şi utilizarea ustensilelor.). ochiuri pe dos. ochiuri de încheiere.căciuliţe. 169 Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) . Tricotarea unui fragment de tricot utilizînd elementele de bază: montarea ochiurilor pe andrele. mănuşilor etc. Evaluarea lucrărilor realizate: . fire textile. 4. . să ţină corect andrelele şi firul de aţă în timpul lucrului.ochiuri pe faţă.condiţii de păstrare şi utilizarea ustensilelor.selecteze ustensilelor necesare (andrele.

.activităţi de evaluare şi autoevaluare a lucrului îndeplinit.tricotarea. Varietatea articolelor 1. . .finisarea lucrării.andrele.comentarea aspectului estetic şi a calităţii lucrului .activităţi de prezentare a proiectului elaborat. . Materiale şi ustensile: conform proiectului: . fixîndu-i franjuri.asamblarea papucelului confecţionat. Conceperea şi organizarea mijloacelor de realizare 2. respectînd normele de igienă şi securitate a muncii. . fulare. de finisare a papuceilor. Elementele de bază ale tricotării: . proprietăţilor funcţionale şi estetice: . . 2. . calitate.activităţi de selectare a firelor textile potrivite pentru papuceii de cameră.Activităţi de observare.căciuliţe. tehnologic.fire de lînă produsă în condiţii de . utilizînd mijloacele respective (cu acul. aspectul estetic al papuceilor. 4. îndeplinit. Evaluarea lucrului îndeplinit conform . . păstrării .prezentarea proiectului.ochiuri pe dos. croşete. aspectul estetic al acestora. .tehnologică respectivă. . . fire textile.activităţi de selectare a mijloacelor de realizare a papuceilor de cameră conform proiectului. .activităţi de evaluare a fişei tehnologice de executare a lucrării. ciorapi. respectînd normele de igienă şi securitate . ace.utilizarea adecvată a terminologiei specifice. 3. . . Modulul „Tricotarea” CLASA a IV-a Conţinuturi 1.ochi de încheiere a tricotului.tehnici de confecţionare şi montare a franjurilor. Elaborarea unui proiect de tricotare a variantei vestimentare tricotate: preferate de papucei de casă: . 4.varietatea firelor textile utilizate în . evidenţiind proprietăţile funcţionale.normele de igienă şi securitate a a muncii: muncii în timpul tricotării.montarea ochiurilor pe andrele. 4. utilizînd fire textile colorate.ochiuri pe faţă.comentarea aspectului estetic şi a calităţii fularului tricotat.ochi de margine. Evaluarea lucrului îndeplinit conform proprietăţilor funcţionale şi estetice: . Elemente decorative simple utilizate la tricotarea papuceilor de 170 Abilităţi Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) . papucei de cameră etc. . foarfece. . comparare privind varietatea articolelor vestimentare tricotate.activităţi de tricotare a papuceilor de cameră conform regulamentului tehnologic stabilit.selectarea ustensilelor necesare procesului casă şi în condiţii industriale. . . urmărind modelul selectat. calitatea. Confecţionarea papuceilor conform regulamentului ..exerciţii de evaluare a calităţii şi aspectului estetic al fulăraşelor tricotate de elevi (comentarii). varietatea firelor textile utilizate.utilizarea adecvată a terminologiei respective. . croşeta). securitate a muncii. şi utilizării ustensilelor.activităţi de unire a detaliilor. mănuşi.fire sintetice etc. 3. .). tehnologic stabilit (andrele.finisarea fularului.selectarea firelor textile conform cerinţelor de tricotare. foarfece etc.

Evaluarea lucrărilor realizate.pregătirea seminţelor pentru semănat.observarea procesului de creştere a plantelor răsădite.cultivarea plantelor decorative. cu un rînd de picioruşe scurte. . folosind în acest scop diverse cutiuţe.Activităţi practice de colectare şi depozitare în condiţii adecvate a seminţelor de păstăioase.tehnici de înmulţire a plantelor de cameră prin butaşi şi tulpină. 3.garnisirea papuceilor cu o floricică croşetată pe partea din faţă a acestora. .semănatul seminţelor uscate şi preventiv muiate şi încolţite.activităţi practice de butăşire a plantelor de cameră.casă: .activităţi de îngrijire şi recoltare a plantelor de pe lot şi a celor de cameră. prin rădăcină şi frunze. 2.activităţi practice de colectare a seminţelor de păstăioase pe teren (acasă). utilizînd terminologia specifică. . . evidenţiind calitatea şi bogăţia roadei adunate. metodele de îngrijire a plantelor de cameră: .activităţi practice de cercetare şi observare a modului de creştere a plantelor. . rădăcină şi frunze.comentarea aspectul estetic şi a calităţii roadei obţinute. Colectarea şi păstrarea în condiţii adecvate a seminţelor de păstăioase. Modulul „Activităţi agricole” CLASA a II-a Subcompetenţe 1.pregătirea seminţelor pentru depozitare. şcolii) de produse agricole cultivate pe lotul şcolii (acasă). Lucrări de primăvară-vară: .activităţi de evaluare a cantităţii şi calităţii roadei adunate. a calităţii recoltei obţinute: . . . evidenţiind astfel gura papuceilor (la alegere). utilizînd terminologia specifică.recoltarea şi depozitarea seminţelor unor plante de păstăioase. . punerea ei la păstrare.plantarea plantelor de cameră şi îngrijirea lor. Colectarea roadei de păstăioase pe teren (acasă): . 4.respectarea normelor de protecţie a muncii în timpul lucrului pe teren (acasă). Conceperea şi organizarea procesului de înmulţire a plantelor de cameră prin butaşi şi tulpină. . Conţinuturi Lucrări de toamnă: .clasificarea recoltei. . Modulul „Activităţi agricole” CLASA a III-a – a IV-a 171 . Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) . . de îngrijire a acestora.participarea la expoziţiile (clasei. saci de pînză etc. .

a celor de cameră. . 3. .activităţi de selectare a plantelor.comentarea rolului şi a importanţei legumelor pentru sănătatea omului. .evidenţierea factorilor ce au influenţat obţinerea unei roade bogate. Conţinuturi 1.respectarea normelor de protecţie a muncii în timpul lucrului pe teren (acasă). pregătirea terenului pentru sădirea plantelor cu bulbi (ceapa. 4. Îngrijirea plantelor decorative de cameră. Creşterea legumelor cu bulbi: . a celor plantate: .participarea la activităţile de organizare şi desfăşurare a expoziţiilor (clasei. . sortarea.Subcompetenţe 1. Conceperea şi orgnizarea modului de îngrijire a plantelor răsărite. de selectare a legumelor mai măşcate.pregătirea solului şi a seminţelor pentru semănat. . .morcov. Lucrări de primăvară-vară: . 172 .prezentarea proiectului. . 2.Activităţi de observare-cercetare a plantelor cultivate pe teren / a plantelor de cameră. udarea..prelucrarea solului. plivirea la timp. ce vor fi utilizate (semănate) în următorul an agricol.îngrijirea lor. 4. . usturoi etc. şcolii) de produse agricole cultivate pe lotul şcolii (acasă).îngrijirea plantelor răsărite pe lot. Elaborarea unui proiect de semănare şi îngrijire a plantelor de ridiche. sfeclă roşie. udarea. sănătoase pentru extragerea.activităţi practice de pregătire a solului şi seminţelor pentru semănat. Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) . viguroase.pregătirea seminţelor şi semănatul.activităţi practice de recoltare. păstrarea roadei (seminţelor). 2.comentarea aspectului estetic şi a calităţii roadei obţinute. a calităţii recoltei adunate: . sfeclă roşie. Lucrări de toamnă: recoltarea.ceapă. .sădirea acasă a plantelor decorative de cameră. flori decorative). . . .clasificarea recoltei. păstrarea seminţelor.plantarea în sol a plantelor sănătoase. .activităţi de evaluare a calităţii şi cantităţii recoltei obţinute (legume. 3. a celor plantate în sol (rărirea. Recoltarea legumelor cultivate pe teren (acasă): . . plivirea la timpul potrivit) etc. punerea în lădiţe (coşuri) speciale. usturoiul). Evaluarea lucrărilor realizate. . uscarea.activităţi de îngrijire a plantelor răsărite. morcovi: .

în această ordine strict. • alternanţa adecvată celor trei forme de organizare a activităţilor de instruire şi educaţie în clasă (globală. Evocarea 3. pe grupe. Metodologia curriculumului pentru învăţămîntul primar se caracterizează prin următoarele axiome: • educaţia este centrată pe copil şi nu pe materie.STRATEGII DIDACTICE orientări generale (metodologice) Specificul componentei metodologice constă în caracterul preponderent interactiv al strategiilor didactice. parţial. Modelul „Evocare – Realizarea sensului – Reflecţie” (ERR) (J. K. Titone) Proiectarea demersurilor se recomandă a fi realizată din perspectiva selecţiei modelului de structurare a activităţilor. 1995) configurat ca un cadru de gîndire şi de învăţare propice dezvoltării gîndirii critice şi integrării creative a informaţiilor şi conceptelor. vreau şi/sau ar noi? Ce semnificaţie au pentru mine noile trebui să aflu despre el? cunoştinţe? De ce trebuie să aflu aceste De ce cred asta? lucruri? Cum integrez noile cunoştinţe în sistemul vechilor cunoştinţe? 1. 2. p. elevul devine subiectul propriei dezvoltări. • utilizarea metodelor active şi a celor adecvate disciplinei: metoda învăţării prin descoperirea dirijată (acceptînd mai mult întrebările deschise). metoda de situaţii problematizate şi. 1. a propriei formări ca personalitate. Evenimente instrucţionale nu se produc invariabil. Gagné (1968)) este fundamentat pe următoarele evenimente ale instruirii: captarea atenţiei. Modelul învăţării secvenţiale a cunoştinţelor în lecţie (ISC) (R. aceasta urmînd să îndeplinească sursa de atingerea competenţilor specificate. 173 . să promoveze un învăţămînt diferenţiat şi de instruire în ritm propriu prin folosirea diferenţială a timpului. M. numai în acest caz. prezentarea materialului-stimul. Realizarea 3. selecţia fiind în deplină concoranţă cu tipul lecţiei. • şcoala să asigure şanse egale fiecărui copil normal dezvoltat. stimularea reactualizării cunoştinţelor învăţate anterior. (Donna Ogle.L. 1986. Meredith. intensificarea proceselor de retenţie şi de transfer. individuală) să permită ca instruirea să se producă prin activitatea propriu-zisă a celui care învaţă. obiectivele prevăzute precum şi finalităţile urmărite. Steele. evaluarea performanţei. obţinerea performanţei. informarea elevilor despre obiectivul urmărit. asigurarea feedback-ului pentru corectitudinea performanţei. metoda experienţelor. Modelul de structurare a lecţiei „Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat” (Know – Want to know – Learned sau K-W-L). 564-570) Semnificaţia iniţialelor K-W-L este explicitată prin întrebările: Ce ştiu? – Ce vreau să ştiu? – Ce am învăţat? Acest model este structurat în cinci etape în care se evidenţiază clar situaţia de plecare (ceea ce ştiau elevii).S. Reflecţia sensului Care este subiectul? Ce înţeleg din Ce am aflat? Ce ştiu deja despre el? aceste informaţii Ce mi se pare mai important? Ce aştept. În principiu. aspectele pe care doresc să le cunoască în timpul activităţii (consemnate în rubrica Vreau să ştiu) şi ceea ce au dobîndit prin procesul de învăţare (idei consemnate în rubrica Am învăţat). Această structură integrată de predare-învăţare oferă o concepţie despre instruire şi un mecanism de organizare a activităţii în orice situaţie de învăţare sau într-o lecţie şi se fundamentează pe următoarele întrebări: 2. asigurarea „dirijării învăţării”. Deoarece. sistemul procesului de predare – învăţare are la bază „pedagogia învăţării depline” (Bloom) şi modulare (R.

Noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării (TIC) schimbă perspectiva asupra practicii educaţionale. Ce ştiu despre subiect? 2. Ce altceva aş dori să aflu despre subiect? Pentru a oferi demersului instrucţional interactivitate şi eficienţă este recomandabilă utilizarea strategiilor de lectură şi scriere pentru dezvoltarea gîndirii critice. de exemplu. Implementarea acestor tehnologii este considerată una dintre cele mai importante probleme la acest moment.B. ! Majoritatea tehnicilor sînt interşanjabile. Astfel. Domeniul de activitate Lectură Evocare Citate Jurnalul dublu Jurnalul triplu Mîna oarbă Reacţia cititorului Realizare a sensului Interogarea multiprocesuală Interviul în trei trepte Lectura ghidată Lectura intensivă Lectura împotrivă Lectură în perechi.1. Învăţarea noilor conţinuturi 4. Ce am învăţat? 5. dinamic care-i permite să răspundă la schimbările intervenite în sistemul educaţional. trecerea de la sistemul de obiective la cel de competenţe. de caracterul deschis. depind de proiectul demersului didactic. Ce vreau să ştiu? 3. aplicarea unei tehnologii didactice este condiţionată de calitatea ei. / Rezumate în perechi Mozaic Predarea complementară SINELG Cercetarea împărtăşită Consultaţii în grup Cubul Eu cercetez Lasă-mi mie ultimul cuvînt! Maratonul de scriere Presupunerea prin termeni Reflecţie În căutarea autorului Jurnalul triplu Revizuirea circulară Scriere Discuţie 6 De ce? Argument în patru paşi Argumente pe cartele Asocieri forţate Asocieri libere Bliţ Brainwriting Citate Graffiti Graficul T Lanţuri asociative Pagina de jurnal Scriere liberă Brainstorming Clustering Diagrama Venn Generalizarea categorială Graficul conceptual Linia valorii Secvenţe contradictorii Tabelul trăsăturilor semantice Cinquain Eseu Jurnalul reflexiv Manuscrisul pierdut Masa rotundă Colţuri Consultaţii în grup Controversa academică Controversa constructivă Discuţia ghidată Pălării gînditoare Pixuri în pahar Pînza discuţiei Dezbateri Diagrama Venn Intra-act-ul Roata / Cercul Turul galeriei N. Tehnologiile digitale lărgesc astfel potenţialul 174 . să se raporteze cît mai adecvat la înnoirile sistemului de învăţămînt.

la procesul de învăţare. culegerea şi procesarea datelor: o utilizarea adecvată a resurselor Internet (site-uri informaţionale şi de cultură generală. o redactarea de diverse texte: eseuri. Curriculumul modernizat impune abordarea unior idei noi ale evaluării în procesul de educaţie. Se va insista asupra datelor calitative de moment. atunci cînd elevul real greşeşte sau execută la cel mai înalt nivel. Aşadar clasamentul celor mai buni elevi poate fi substituit de o serie de activităţi ce vor încuraja autoaprecierea. fie şi pe baza elementelor ce constituie o subcapacitate sau o capacitate minimă. autosugestia. o utilizarea resurselor disponibile pe CD-uri (cărţi. însă vom insista ca acestea să angajeze elevii în situaţii concrete. principalul. bazată pe legătura dintre experienţele concrete de viaţă şi ceea ce se învaţă la lecţie. Cu siguranţă că vom proiecta să accentuăm rezolvarea de probleme. Dacă modelul clasic impune evaluarea performanţelor finale ale elevilor (“produsul” învăţării / formării). eventual) a unor noi modalităţi de utilizare a TIC: softuri educaţionale. astfel extensia conceptului de evaluare de la clasic spre constructiv va oscila între următoarele extremităţi – tipuri de evaluare: 175 . Învăţătorul trebuie să-şi construiască miza pe transmiterea ideii de înţelegere de către elevi a evaluării. teste computerizate etc. Testul.) o realizarea de diverse proiecte şi portofolii conform unor sarcini concrete. Aceasta implica o serie de avantaje cum ar fi: însuşirea principiilor comune care guvernează aplicarea informaţiei. . evaluarea propune deplasarea accentului de la evaluarea rezultatelor finale ale învăţării. atunci modelul evaluării ne orientează spre evaluarea contextualizată. ci un mod de dezvoltare. Norma de grup va deveni secundară în raport cu intenţia de a măsura la moment competenţa elevului. oferte de e-learning (învăţare la distanţă) etc. Fiind o secvenţă obligatorie pentru măsurarea şi aprecierea subcompetenţelor propuse de curriculum. o creştere intelectuală va condiţiona demersul didactic spre eficienţă şi productivitate aşteptată. referate. o redactarea de texte utilitare. atunci cînd depune efortul de a realize o activitate practică. lecţii interactive. Percepţia că evaluarea este nu doar un element de ierarhie. cereri. cu utilizarea de proiectoare multimedia. cunoaşterea naturii. supravegherea şi controlul ei. proprietăţilor şi a structurii informaţiei. formulare: scrisori.personalului didactic prin utilizarea (dar şi elaborarea. dezvoltarea priceperii de a aplica noile tehnologii în activităţi ca: stocarea şi căutarea informaţiei.. compuneri etc. • Redactarea şi prezentarea de diverse lucrări: o prezentări în Power Point. bazate pe propriile experienţe pozitive sau negative. În procesul evaluării vor fi încurajate demersurile formative. Convingerea ierarhizării elevilor este inadmisibilă atunci cînd se doreşte o dinamică calitativă a competenţei fiecărui elev. prelucrarea ei pentru comunicare. Fiecărui învăţător îi este recomandabil să obţină o formare de baza în domeniul TIC. proba finală nu va fi prioritară în motivaţiile pedagogice. cunoaşterea mijloacelor curente de comunicare cu echipamente informatice. STRATEGII DE EVALUARE Evaluarea reprezintă o componentă esenţială a procesului de predare-învăţare. biblioteci electronice. CV etc. Principiul de bază al evaluării autentice îl constituie conceptul de educaţie centrată pe subiect (elev) şi autenticitatea demersului. extragerea informaţiei de ultima oră de pe reţele informaţionale mondiale. mai eficient prin realizarea de diverse activităţi orientate spre dezvoltarea competenţelor strict necesare elevului modern: • Colectarea de informaţii/informarea. Procesul de predare-învăţare-evaluare poate deveni mai atractiv şi. înregistrări audio şi video etc.

cu descriptori clari. Evaluările finale la sfîrşitul anului de învăţămînt vor demonstra dacă sînt formate subcompetenţele preconizate pentru clasa respectivă. Şcolarul mic este la vîrsta disponibilităţilor psihologice prin care se poate autoregla.Evaluarea dirijată de învăţător. funcţie motivaţională. precum şi intensificarea convingerilor proprii. asigurîndu-se socializarea grupului de elevi. funcţie de comunicare a rezultatelor. apreciindu-se uneori chiar foarte critic. Pentru obţinerea rezultatelor formative este necesară prezentarea grilei de evaluare. funcţie de orientare şcolară şi profesională. se va aprecia dacă au fost formate competenţele specifice disciplinelor preconizate pentru treapta primară de învăţămînt şi dacă au fost atinse standardele de competenţă la disciplinele date. criterii de care vor ţine cont elevii şi care nu vor permite interpretări libere. ci formarea de competenţe. pe posibilitatea participării la propriile performanţe. or. funcţie de clasificare. • Autoevaluarea – un instrument veridic de centrare pe elev. În dependenţă de funcţiile evaluării. Compararea rezultatelor de evaluare proprie cu cele realizate de către învăţător vor crea climatul activităţilor eficiente de recuperare a erorilor şi dezvoltare a capactăţilor. • Evaluarea reciprocă este o condiţie optimă a dezvoltării. evitîndu-se ironia şi intensificînd spiritul de apreciere obiectivă. evaluarea sumativă: funcţie de constatare şi verificare a rezultatelor. funcţie de selecţie. Demersul stimulativ al evaluării va fi subordonat unor acţiuni didactice motivate. cadrele didactice vor utiliza în practica şcolară evaluarea iniţială cu funcţie diagnostică şi funcţie prognostică. nu cunoştinţe şi capacităţi separate. funcţie de corectare a greşelilor şi ameliorare şi reglare a procesului. aprecierea rezultatelor colegilor va institui miza unei activităţi ulterioare eficiente. Probele de evaluare utilizate la clasă vor conţine itemi şi sarcini prin intermediul cărora se vor evalua. funcţie de certificare a nivelului de cunoştinţe şi abilităţi. opace. formulînd descriptori de performanţă. demersul formativ este pe deplin asigurat. de absolvire a treptei primare de învăţămînt. fiind coordonată cu standardele etapei de şcolarizare şi unităţile de conţinut. funcţie de feed-back. Evaluarea va fi proiectată de către învăţător din perspectiva alegerii din curriculum a subcompetenţei care se intenţionează a fi evaluată. • 176 . prioritar. În cadrul proiectelor de grup. Prin evaluarea finală. formulată motivat ca anumite sarcini în faţa elevilor. coparticiparea în formarea semenilor. evaluarea formativă: “funcţie de constatare a rezultatelor şi de sprijinire continuă a elevilor”.

Guţu V. (Codul Învăţămîntului). 9. Francais. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor.. Teoria curriculumului şi conţinuturile educaţiei (curs). Chişinău. Achiri I. Ministerul învăţămîntului: Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice. Ghid metodologic. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования.. 2002. Minder M. Bucureşti: Editura Educaţia 2000+. şi alţii. 3. 3. Partea I şi II. grande section. Gantea I. Didactica funcţională. 7. HORS-SERIE. Programme de formation de l’ecole quebecoise . Legea Învăţămîntului. Creţu C. Pedagogie. Coordonator Botgros I.. O. Bocoş M. N°3. 2003. Le B. 2005. Singer M. Ghid metodologic. moyenne section. Clasele I-IV. Chişinău: Editura Prut Internaţional. gimnazial şi liceal. Curriculum şcolar: proiectare. şi alţii. Chişinău: Editura Cartier.. Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova. 9. Evaluarea standardelor educaţionale. p. Marin M.. Начальное общее образование. Министерство образования и науки Российской Федерации. Învăţarea integrată. 2009. 6. 1992.. langue d’enseignement. Chişinău). 2008 10. Proiectarea curriculumului de bază. 2009. Petite section. 19 Juin. Publicaţii de referinţă: 1. Curriculum şcolar. Curriculum şcolar. Teoria şi metodologia evaluării. 6. Chişinău: IŞE. 2009. Predarea interactivă centrată pe elev. În: Valenţele învăţămîntului. 2007. 2009. 8. Iaşi: Editura Polirom. Marin E. august. 5. Evaluarea curriculumului şcolar. 2008. Москва. Bolboceanu A. p. Teoria şi metodologia instruirii. Chişinău. Concepţia învăţămîntului primar. Perspective de modernizare a standardelor şi a curriculumului şcolar în învăţămîntul primar // Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală. Cartaleanu T. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. 2. 2009. Coord. Guţu V. Ciolan L. Ghid metodologic. 2009. Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova. 2009.REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Documente oficiale: 1.. Programme de l’ecole maternelle.. Achiri I. Quebec. 2008.Progression des apprentissages. 177 . 4. I... Hadîrcă M. 2008. Velişco N. Clasele I-IV. Iaşi: Editura Universităţii „Al. 2. implementare şi dezvoltare. Standarde educaţionale la disciplinele şcolare din învăţămîntul primar. Crişan Al. 2000. 7. redactor ştiinţific Pâslaru Vl. Achiri I.. Buletinul Ministerului Educaţiei din Franţa. Chişinău: Editura Lumina. Cucoş C.. Leahu I. Piteşti: Editura Paralela 45. Chişinău. Jucan D. Chişinău: IŞE. Chişinău: Univers Pedagogic. Chişinău: 1996. 1998. Comunicări la Simpozionul Ştiinţific Internaţional (22-23 octombrie. 4. 2007. Formare de competenţe prin strategii didactice interactive. Chişinău: Pro Didactica. Sarivan L. 8. 5. 96. 67-71. Cuza”. 11. Iaşi: Polirom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->