Master ATDR Modul 17- Cercetare-Proiectare

MODALITATI DE VALORIFICARE A DIVERSITATII CULTURALE IN AREALELE SLAB DEZVOLTATE

Baco Raluca Pavelescu Cristina

1|Page

INTRODUCERE Argument Metoda de studiu si detalierea surselor de informatie Prezentarea conţinutului lucrarii Dicţionar de termeni utilizaţi pe parcursul lucrarii

CAPITOLUL 1 1.1. Conceptul de diversitate culturala (definitii, interpretari, evolutie) 1.2. Context: 1.2.1.Abordare la nivel global, european (tratate, documente, indicatori) 1.2.2.Dimensiunea politicilor culturale in Romania Organizatii, asociatii, autoritati in Romania care trateaza diversitatea culturala

1.3.Prezentarea problemei Cauze (factori geografici, istorici, politici, economici) Efecte – Tipuri de relatii in zonele cu diversitate culturala si probleme specifice Scenariu IF NOT 1.4.Rolul politicilor culturale, respectiv a diversitatii culturale in procesul de dezvoltare si revitalizare la nivel national, regional, local

CAPITOLUL 2 Diversitatea culturala in areale slab dezvoltate 2.1 Tipuri de areale slab dezvoltate

2|Page

2.2 Importanţa diversităţii culturale în dezvoltarea economică şi socială şi în menţinerea identităţii locale 2.3 Modalităţi de dezvoltare în zone cu resurse limitate CAPITOLUL 3 Modalitati de aplicare a politicilor culturale privind diversitatea culturala 3.1. Studii de caz in Europa PROIECT: LIVING HERITAGE, : MACEDONIA, REGIUNEA DOLNA REKA PROIECT: HERITOUR,GRECIA, REGIUNEA SERRES
PROIECT: FAIR CULTURE?, MINISTERUL EDUCATIEI, FINLANDA, 2007

PROIECT: PEISAJ CULTURAL - PROTEJAREA PEISAJELOR ISTORICE CULTURALE ÎN VEDEREA ÎNTĂRIRII IDENTITĂŢILOR REGIONALE ŞI A ECONOMIILOR LOCALE, PROGRAMUL INTERREG IIIB CADSES, 2004 - 2009 Tipuri de zone, regiuni de diversitate etno culturala in Romania • Regiuni de diversitate etnoculturala in Romania Analiza comparativa cu alte regiuni ale Romaniei cu alte regiuni din Europa (influente, tipuri de organizare, tipuri de cultura, relatii, istoric, elemente care au adus influente) • Microregiunile, ariile culturale

CAPITOLUL 4 4.1. Identificarea zonelor cu diversitate culturală in România 4.2. Tipuri de abordări – Analiză comparativă Transilvania – Dobrogea

CAPITOLUL 5 Finanţarea intervenţiilor • • • Rolul organizaţiilor nonprofit. exemple Parteneriatul public-privat. Conceptul de societate participativă
3|Page

Introducere Dimensiunile fenomenului cultural Cuvinte cheie : dimensiune teritoriala, politica, economica si sociala Cultura apare în contextul european undeva la intersecţia dintre sfera politică şi cea economic – socială. Cultura este o componentă a sistemului social, determină toate celelalte componente (economică, demografică, politică, psiho-socială etc.) şi este determinată la rândul său de acestea. Spre deosebire de celelalte sectoare ale economiei, contribuie nu numai la „buna stare” a societaţii în general, ci şi la fenomenul de integrare socială, educaţie, încredere şi spirit de apartanenţa la o comunitate istorică. Devine astfel un instrument puternic de comunicare a valorilor şi de promovare a obiectivelor interesului public.

Dimensiunea politică a culturii Aşadar „Cultura” îndeplineşte o sumă de funcţii politice şi sociale, acestea fiind adesea folosite ca argumente pentru politicile culturale la nivel naţional şi care treptat au căpătat relevanţă într-o lume globalizată şi multiculturală. În adevăr este un „ambasador” şi un promotor al valorilor europene, al stilurilor de viaţă şi liantul în dialogul intercultural internaţional.

Dimensiunea economică a culturii Cultura a fost permanent constrânsă şi ameninţată de eficienţa economică. Discuţiile referitoare la această temă sunt îngreunate de o serie de factori: • Organizaţiile culturale cu o poziţie plină de aversiune faţă de atribuirea unei valori economice culturii şi artei. In viziunea lor investirea în acest sector nu are

4|Page

nevoie de o justificare economică – actul de creaţie ar trebui sa fie independent de orice evaluare a rentabilităţii lui. • La nivel european nu exista un sistem bine pus la punct pentru monitorizarea sectorului cultural (sisteme statistice diferite). Există o dimensiune bine stabilită a investiţiilor în domeniul stiinţei şi inovaţiei, spre deosebire de cel cultural, unde o transpunere economică a valorii artei şi creaţiei este dificil realizat. • Sectorul privat este încă rezervat în privinţa investiţiilor în proiectele culturale.

Diversitatea culturală implică schimburi, inclusiv prin intermediul comertului de bunuri si servicii culturale. Implică de asemenea ca un astfel de comert să fie echilibrat, astfel încât să permită conservarea si promovarea diverselor manifestări culturale din lumea întreagă. Este bine cunoscut faptul ca benefiiciile din sectorul cultural nu se rezumă la consumul de „bunuri culturale” şi că devine o sursă de inovaţie, pentru sectoarele economice „nonculturale” (industriile creative). Astfel contribuţia culturii, economic vorbind, a fost treptat recunoscută odată cu dezvoltarea industriilor culturale.

Dimensiunea socială a culturii În prezent avem de-a face cu o societate orientată preponderent pe consum. Atunci când nevoile de bază sunt satisfăcute şi există un nivel ridicat al educaţiei, apare implicit un interes din ce în ce mai mare pentru consumul de cultură şi participarea la diferite activităţi culturale (situaţia marilor oraşe europene). De aceea rolul culturii în dezvoltarea umană este esenţial, iar prin diversificarea opţiunilor indivizilor se urmăreşte în final dobândirea unui anumit nivel de cunoaştere, necesar pentru a progresa. Cultura devine treptat un instrument în conturarea specificului unei comunităţi. Mă voi opri la viziunea antropologilor cu privire la acest termen complex, pentru faptul că până la urmă „cultura este un set de strategii adaptate pentru supravieţuire”1 şi un spaţiu cultural devine mai
1

Rapoport, Anatol.(1911 - 2007), a efectuat studii referitoare la comportamentul uman şi a mediului în anii 50.

5|Page

valoros cu cât stilul de viaţă. comportamentul şi activităţile specifice grupurilor sociale reprezintă ingredientele cheie în indentificarea locului Dimensiunea teritorială a culturii La nivel national. Cultura a devenit cea mai dinamică componentă a civilizaţiei noastre. această căutare de noi forme şi modalităţi de exprimare. Acest dinamism. creativitate si antreprenoriat ce poate deveni o forta pozitiva ce declanseaza noi energii si resurse pentru dezvoltarea asezarilor. 6|Page . local Argument Diversitatea cuturala este o sursa de inovatie. Diversitatea culturala ca o caracterirstica distinctiva a unui anumit teritoriu presupune valorificarea fiecarei element cultural specific fiecarui grup social. regional. a „societăţii bazate pe cunoaştere”. dar si a elementelor rezultate din interactiunea grupurilor sociale active in acest teritoriu (fenomenul de hibridizare culturala). este în acelaşi timp şi rezultatul şi motorul „societăţii informaţionale”.

istorice. o colaborare cu alte centre care împărtăşesc aceleaşi nevoi de îmbunătăţire a mediului cultural existent. dar şi de decadere masiva economica. închegarea comunităţii şi mobilizarea ei în diferite activităţi vizând calităţii vieţii (pentru locuitori) şi atractivităţii oraşului (pentru vizitatori). În acest caz arta devine mijloc de investigare şi exprimare socială. se simte o nevoie acută de infomare. dar mai ales o seamă de valori cultural . Pentru ca aceste iniţiative să funcţioneze. poate constitui un element cheie. de educaţie şi informare în domeniul cultural. Într-un oraş. iar un nivel de participare scăzut poate fi ameliorat neparticiparea prin promovarea unor programe eficiente.În ce priveşte comunitatea. o revitalizare prin artă şi cultură devine un pas important pentru conturarea identităţii locale. marcat de amprenta puternică a istoriei. Schema demers – LUCRARE DE CERCETARE 7|Page .

prin angajarea optimă a tuturor resurselor materiale şi umane de care societatea dispune la un moment dat ”. programe şi politici formulate pentru a. acestea au drept scop creşterea capacităţii de adaptare a structurilor şi funcţiunilor comunităţii umane la cerinţele şi nevoile. valorifica şi gestiona şi răspunde Din definiţia dată politicilor culturale în lucrarea “Reflexions prealables sur les politiques culturelles” (Paris. Cluj-Napoca. evoluţie) Lipsa unei definiţii concrete sau mai degrabă o multitudine de alte concepte implicate în conturarea termenului de „ diversitate culturala”.CAPITOLUL 1 1. putem constata că. 2008 8|Page 3“ 2 . controlul) resurselor este una din principalele atribuţii. acest tip de abordare se concentrează pe drepturile omului. primul referindu-se la dimensiunea socială a fenomenului de diversitate etnoculturală (aspect demografic – decriptiv. • importanţa culturii şi rolul acesteia în dezvoltarea societăţii – materializată în aceste “nevoi culturale”. participarea egală a tuturor minorităţilor in viaţa culturală si ancorare formală în cadrul legal si instituţional a acestora.programatic. pluralism cultura.1. POLITICI MINORITARE. Politici de integrare a minorităţilor naţionale din românia. fuziune culturală. interpretări. Unesco. conştiente şi deliberate. ce de-al doilea semnalând răspunsul normativ la consecinţele ce recurg din diversitate (aspect politico. de intervenţie satisfacerii unor certe nevoi culturale. 1969) ca fiind “un ansamblu de practici sociale. Bhikhu Parekh3 face distincţia între multicultural si multiculturalism. existenţa unor segmente de populaţie fiverse din punct de vedere rasial sau etnic într-o ţară) . interculturalitate. C o n c e p t u l d e d i v e r s i t a t e c u l t u r a l ă Definirea conceptului (definiţii. Exista o serie de termeni utilizaţi pentru descrierea unor aspecte legate de diversitate culturală: multiculturalitate. Fundaţia CRDE. • prin intermediul programelor de revitalizare şi prin prisma unei dezvoltări durabile. pentru completarea unei imagini de ansamblu privind diversitatea culturală – POLITICI EDUCAŢIONALE. Aspecte legale şi instituţionale într-o perspectivă comparată”. societăţii actuale. politici pentru protejarea si promovarea diversităţii culturale. reprezintă un obstacol in identificarea unor instrumente. Politici: POLITICI CULTURALE2. • gestiunea (administrarea. MULTICULTURALITATE .diversitate culturală la nivelul unei societăţi („within” a society).

cu o anumita istorie la bază si concentrate teritorial. Orice intenţie în dezvoltarea unei metodologii de evaluare a diversităţii culturale şi de identificare a diferitelor direcţii de acţiune a politicilor culturale. dezbaterile politice curente se adresează acum problemelor legate de identitate. stiluri de viaţă care pot fi identificate în acelasi spaţiu cultural comun). cadrul instituţional . stimulând creativitatea şi inovaţia printr-un demers educaţional şi 9|Page pentru promovarea pe pieţele culturale a anumitor tipuri de schimburi care să nu fie subminate de alţi . tradiţie. cultură si economie în general. reflectă interesul unor comunităţi. trebuie să pornească de la o delimitare a obiectivelor specifice (grad de dezvoltare.reţelele de instituţii publice etc. actori privaţi etc. obiceiuri. în susţinerea culturii proprii prin soluţii politice potrivite).) acestea susţin promovarea diversităţi culturale. O altă decizie importantă este delimitarea responsabilităţii publice şi a celorlalte grupuri de actori (ONG-uri. Deşi nu se pune accent pe tradiţionalele instrumente ale politicilor culturale (subvenţii.). Conservarea identităţii culturale este modalitatea prin care societatea îşi păstrează valorile proprii. INTER-CULTURALITATE – diversitate culturale între state („between” states). L o c a l . diversitatea culturală este privită în primul rand ca un concept politic – schimb echilibrat (bunuri. practici. identitate) fiecărui stat in parte. limitări în ce priveşte împroprietărirea. G l o b a l i z a r e. resurse umane) între culturi şi state. sub acest aspect. G l o c a l . diversitate culturală. sloganuri şi modele de acţiune politică. legale exportatori majori sau alte conglomerate culturale.la problema diversităţii etnice si aspect ideologic-normativ. El distinge mai multe paliere de manifestare a fenomenului de diversitate: diversitatea subculturala (amestec de tradiţii.filozofice asupra locului persoanelor ce au o identitate culturală distonctă în societatea contemporană) . bazate pe teorii sociologice considerente etico. enunţarea de principii.servicii. diversitatea de perspective (societăţi divizate prin prisma unor sisteme de valori diferite si care se afla într-o relatie de competiţie pentru deţinerea monopolului în spaţiu cultural definit. societăţi. Politici: POLITICI CULTURALE in relaţie cu instrumente financiare. culturi. această abordare dezvoltă legături între cultură şi comerţ. Pe acest fond.

Succesul în competiţia globală este dat de diversitatea şi specificitatea ofertei. când discutăm de diversitate culturală şi politici culturale. fapt ce a determinat redescoperirea valorilor culturale naţionale. nici până în prezent nu beneficiază de o definiţie clară şi ficare ţară a avut o abordare particulară. au fost 4 Definiţia “glocalului” din dicţionarul Metapolis. Aşadar. În ce priveşte prima categorie. Deşi conceptul a apărut la inceputurile secolului 20. devine o ameninţare a identităţilor culturale. şi libera alegere a a individului. deşi reprezintă o oportunitate pentru diversificarea vieţii culturale. care să ofere fiecărui individ dreptul de a-şi conserva memoria culturală şi patrimoniul identitar. Astfel violarea drepturilor omului are inevitabil implicaţii culturale. autonomia culturii şi artei (mai precis a valorilor culturale). acest fenomen a generat o serie de provocări în toate domeniile (ex. În mod tradiţional ele au fost asociate cu drepturile minorităţilor naţionale sau cu diferite forme de expresie a creaţiei. sectorul economic). trensgresia identităţii culturale şi a simbolurilor. Glocalul este un fenomen cu o anumita rezonanţă la nivel local şi cu o capacitate de transfer la nivel global („ orice eveniment care se adresează particularului şi se interconectează cu generalul”4). Există totuşi două mari categorii: dreptul la cultură şi dreptul la creativitate (actul artistic). Drepturile culturale reprezintă o categorie a drepturilor omului. economice şi ca o subcategorie a drepturilor educaţionale. (discriminarea limbii materne. pag. Acestea nu au fost evaluate ca şi drepturi de bază. Cu toate acestea globalizarea. precum şi alte forme de cenzură). prin iniţiative la nivel local. Drepturi culturale Implicit. care şi–au găsit răspunsul în cultură şi creativitate (industriile creative). Se disting astfel cele două dimensiuni ale culturii – globală şi locală („glocalitate”). alături de cele civice. politice.antrenant. 264-265 10 | P a g e . Principiile de la care ar trebui sa pornească formularea acestor drepturi culturale sunt : acceptarea de către comunitate a diversităţii culturale. dar insăşi dimensiunea etică a culturii si a politicii culturale sunt inseşi integrate în materializarea practică a drepturilor de bază. ne voi opri şi asupra „drepturilor culturale”. practici restrictive în ceea ce priveşte cooperarea şi mobilitatea .

este activă în dezbaterile -privind drepturile culturale 11 | P a g e 5 . dreptul de a proteja produse culturale. in prezent şef al Forumului ONU pe probleme de indigeni. Acest fenomen creează o experienţă culturală şi o expresie artistică falsă. cum spuneam drepturile culturale sunt asociate în special cu minorităţile . cât si la nivelul comunităţii. derptul de a se implica în formularea politicilor culturale etc. Semnificaţia socială şi justificarea politicii culturale derivă dintr-o serie de responsabilităţi şi libertăţi atât la nivelul individului. Dr.definite o serie de drepturi ca: dreptul de participare la viaţa culturală. dreptul de a dezvolta si proteja cultura. Deşi. minorităţile găsesc „cultura” ca un refugiu şi o motivaţie. Stamatopoulou. dreptul la patrimoniu cultural. Astfel un stat poate considera un gest inocent respectarea tradiţiei populare. dar în special sunt adresate minorităţilor. semnificaţii. conducând la marginalizare şi formare a ghetourilor. Stamatopoulou 5 afirma că drepturile culturale sunt vitale pentru fiecare individ în parte. respectul faţă de cultura si autonomia sa. O problema majoră care reiese din discursul despre drepturi culturale este teama guvernării de a pierde coerenţa societăţii la nivel naţional.. dar nu şi promovarea limbii minorităţilor în cauză în educaţie şi media. dreptul la libera alegere a identităţii culturale. ca nu cumva – deşi având cele mai bune intenţii – efectul să fie exact invers. ar trebui văzute ca dreptul fiecărui individ în parte. Grupuri sociale vulnerabile şi deseori marginalizate.

N. Există câteva teorii contemporane cu privire la impactul acestuia.americane). mod de viaţă. se referă la diferenţe în comporatmente. Ca sursă de schimburi şi creativitare.Omogenizare. Astfel reponsabilităţile aduc în prim plan identitatea culturală.Schema prezentată6 punctează o serie de cuvinte cheie şi precondiţii în formularea politicilor culturale. În acest context. patrimoniul cultural. UNESCO 12 | P a g e . „Hibridizarea.8 Conform convenţiei. este deosebit de util conceptul de hibridizare. în care fiecare dintre grupuri este preocupate de păstrarea identităţii lui. omogenizare culturală (ameninţarea culturilor locale de către modele vestice. Garcia Canclini. Hibridizarea este rezulatul unor procese socio-cultural (care există separat). 2001 Declaraţia Diversităţii culturale. Heterogenizare . accesibilitatea. limbaj. Idei şi procese hibride sunt metode de a recunoaşte ceva diferit şi metode de a combate tensiunile cauzate de diferenţe. care se combină pentru a genera noi structuri. Exploatarea diversităţii culturale. ca proces intersecţional şi tranzacţional facilitează tranziţia de la multiculturalism la interculturalism”. cultura apare în diferite ipostaze de-a lungul timpului şi pe teritorii diferite şi se manifestă sub forma unicităţii şi pluralităţii identităţilor grupurilor ţi societăţilor care alcătuiesc rasa umană. obiceiuri. sunt văzute ca metode de valorificare a potenţialului local şi de evitare a conflcitelor în aşezările care se confruntă cu această diversitate. tradiţii.obiecte şi procese. 7 Diversitatea culturala. infrastructura. 6 7 8 Fair culture? pag 36 “Hybrid cultures”. care aduc în discuţie o serie de termeni : heterogenizare culturală (creşterea varietăţii şi diversităţii produselor culturale).Hibridizare Dinamica acestui fenomen oferă atât oportunităţi cât şi ameninţări în domeniul culturii. hibridizarea culturii (efect al amestecului de culturi).Paidos Barcelona. respectarea grupurilor diverse ale unei comunităţi. rezultată în urma migraţiei popoareleor şi dinamicii graniţelor. Conform Declaraţei Unesco a diveristpţii culturale. mentalităţi. etc. participarea. diversitatea culturală este vazută ca un un factor pentru dezvoltare. diversitatea culturală este necesră pentru rasa umană cum este necesară biodiveristatea pentru natură. promovarea înţelegerii reciproce.

1. BUDAPESTA 2006 ÎMPĂRŢIND DIVERSITATEA. 2008 RAPORT PRIVIND IMPOTANŢA INVESTIRII ÎN DIVERSITATE CULTURALĂ ŞI DIALOG INTERCULTURAL AGENDA EUROPEANĂ PENTRU CULTURĂ ÎNTR-O LUME GLOBALIZATĂ. contribuţia Uniunii Europene la viaţa culturală şi să propună parteneri şi metode în vederea cooperării dintre cele două. FACTORI NOI ŞI VECHI. 2006 CONVENŢIA DESPRE VALOAREA PATRIMONIULUI CULTURAL PENTRU SOCIETATE. Faro. Mairead Nic Craith. DIVERSITATE CULTURALĂ ŞI SOCIALĂ ÎN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST. 2002-2004 POLITICI LOCALE PENTRU DIVERSITATE CULTURALĂ. A b o r d a r e l a n i v e l g l o b a l .Patrimoniul este considerat ca un aspect esenţial al identităţii unei comunităţi. 2. Context: 1. d o c u m e n t e) Încearcă să găsească legăturile dintre lumea europeană (şi diversitatea culturală de care este caracterizată) şi cultură în contextul globalizării.2. 1. ABORDĂRI NAŢIONALE PRIVIND DIALOGUL INTERCULTURAL ÎN EUROPA. 2007 (t r a t a t e . deoarece se pierde tocmai specifcul care a dus la creşterea interesului pentru elementele de patrimoniu. 2005 Convenţia stabileşte norme de protectie a patrimoniului cultural şi imporatnţa acestuia pentru societate. e u r o p e a n DOCUMENTE DECLARAŢIA UNIVERSALĂ UNESCO PRIVIND DIVERSITATEA CULTURALĂ CONVENŢIA UNESCO PRIVIND PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DIVERSITĂŢII ŞI EXPRESIEI CULTURALE COMPENDIUM PENTRU POLITICI CULTURALE ŞI TENDINŢE ÎN EUROPA. 2004 EUROPA CA PROIECT CULTURAL. constituind un impediment pentru dezvoltare.Ulrich Kockel. editura Palgrave Macmillan2007 13 | P a g e . INSTITUTUL PENTRU CULTURA BARCELONE. BRUSELLES.Acesta convenţie incerce să găsesscaă răspunsuri la diferite probleme: cui si de ce îi 9 “Cultural heritages as reflexive traditions”.9 Însă comercializarea acestui bun poate avea efecte drastice asupra cadrului cultural. PRAGA.

VALORI ENUNŢATE. 2007 APA ŞI DIVERSITATEA CULTURALĂ. FLORENŢA 2007 PROGRAMUL ESPON TEDI (TERRITORIAL DIVERSITY) PRINCIPII. iunie 2000 14 | P a g e . enumerăm Heritage Trails project. Se bazeasză pe ideea că patrimoniul cultural poate facilita participarea societăţii la viaţa culturală. PROMOVATE ŞI ÎNCURAJATE DE DOCUMENTELE ŞI ORGANIZAŢIILE NAŢIONALE SI ALE UNIUNII EUROPENE EUROREG Este o organizaţie care studiază efectele integrării europene asupra statelor ce se confruntă cu problema minorităţilor (activizăţi economice. Slovenia. etc.) ECOVAST10 Este o asociaţie înfiinţată în 1984 care are ca obiectiv oferirea comunităţilor rurale a unor condiţii de viaţă mai bune (vitalitate economică. 2003. Birgitta Wiberg. Howard Brindley. Staffan Bond. PARIS 2003 EXPERIENŢA DIVERSITĂŢII CULTURALE ÎN ŢĂRILE MEMBRE ALE FORUMULUI EUROPEAN PENTRU ARTE ŞI PATRIMONIU. CONVENŢIE PENTRU SALVGARDAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL. 10 “Integrated rural community development” Joan Asby.este transmis patrimoniul. Dintre proeictele iniţiate de ECOVAST. Transnational Woodland Industries Group (TWIG). drepturiale minorităţilor.proiectul Reţeaua Wine Traditions (WITRANET). Michael Dower.Slovacia şi Bulgaria. and Janos Karasz -. cât şi ca model de dezvoltare economică bazat pe principiile dezvoltării durabile. KYOTO CONVENŢIA EUROPEANĂ A PEISAJULUI. socilă şi culturală) şi de a proteja patrimoniul cultural European.Patrimoniul este văzut atât ca resursă de dezvoltare socială prin creşterea diversităţii culturale şi a promovării dialogului intercultural. contribuţia la cultură. UNESCO.

155-194 13 Cercetator. performanţe slabe ale instituţiilor şi politici publice ineficiente. de vecinătate. Desigur nu există niste indicatori culturali universali. dar au optat pentru o caracterizare general acceptată). Au existat diferite modalităţi de dimensionare a acestui fenomen.–A.– R. interesat de: industriile culturale şi creative. cartografiere culturale şi planificarea. vol. Katz si Braly (1933) au punctat că aceasta metodă poate conduce la raspunsuri stereotip. spunand că aceştia reprezintă mai mult decat nişte simple date statistice si o materializarea a politicii culturale. 8. Journal of Economic Growth. coeziune. Wacziarg. dezvoltarea culturală. reglementări specifice fiecărui element de patrmoniu Patrimoniu cultural ca factor de dezvotare prin: folosirea potenţialului economic al acestuia. apartenenţă.VALORI. promovare. pp. Easterly – S. analist si consilier in materie de politici. Asftel metoda implică stabilirea de către subiecţi a unei distanţe faţă de diferite naţionalităţi. Fearon. culturale şi de indicatori statistici. Creativitate în economie cultural 12 11 15 | P a g e . înţelegere. 2003. Indexul de fracţionalizare etnică11 (James D. Kurlat. diferind de probabilitatea ca două persoane alese aleator din populaţia unei ţări să aparţină unor grupuri etnice diferite Studiul “Fractialization” realizat de echipa A. de management şi de cooperare. scopurile patrimoniului cultural : identitate. 2003) . dezvoltare durabilă. Colin Mercer13 punctează necesitatea dezvoltării unor indicatori culturali. Ulterior . El a propus şapte grade de acceptare socială materializate prin relaţii de rudenie. reprezintă una dintre iniţiativele timpurii de măsurare a sentimentelor unei persoane faţă de diferite grupuri etnice. reluat actualizat permanent (în funcţie de datele oferite de recensăminte) şi nuanţat în ansamblu de introducerea indexului de fracţionalizare lingvistică şi religioasă (Alberto Alesina12) au semnalat corelaţii interesante între valori mari ale indexului de fracţionalizare şi indicatori ce reflectă creştere economică scăzută. Alesina. influenţate cu foarte mare uşurinţă de prejudecăţile existente faţă de anumite grupuri sociale (mulţi dintre subiecţi nici nu au intrat în contact cu reprezentanţi ai etniilor respective. PRINCIPII ENUN ATE DE PRINCIPALELE DOCUMENTE NA IONALE – CONCLUZII I ORGANIZA II EUROPENE I Valorile. dar şi acceptare ideii de a munci împreună sau admiterea ca cetăţean. ci şi un pas înainte spre implemtare. menţinerea tradiţiilor. creativitate. Devleeschauwer – W. o coexistenţă armonioasă în comunitate Susţinere a patrimoniului cultural prin: responsabillitate. exploatare fără a afecta valorile Indicatori SCALA DISTANTEI SOCIALE – BOGARDUS (1925).

participare.). Cultura. utilizatori de produse culturale) Aceste set indicatori evaluează în ce măsura capitalul şi resursele culturale pot constitui sau contribui la formarea diferitelor stiluri de viaţă şi identităţi. indicatori generali privind diversitatea culturală (concepte. etică.indicatori de conţinut. 2003) . educaţie. calitatea vieţii). Iniţiativa Comisiei Europene . consumatorului (evaluare demografică a utilizatorilor şi nonutilizatorilor de resurse culturale) 3. 3. reciprocitate. stil de viata si identitate (orientare personală. 4.indicatori generali privind dialogul 14 European Institute for Comparative Cultural Research 16 | P a g e . incluziunea şi excluziunea socială. Indexul Diversitatii Culturale Au existat o serie de iniţiative în ceea ce priveşte măsurarrea diversităţii (ex. politic. drepturi culturale etc). 2.„Towards an international instrument on cultural diversity”.ERICards14 şi Consiliul Europei au dezvoltat un cadru pentru indicatorii privind diversitatea culturală. Conform spuselor lui Mercer ar exista patru categorii de indicatori: 1. Există asfel zece categorii de indicatori: 1. producţie. forţa de muncă) Indicatorii din acest grup evaluează sustenabilitatea economiei culturale şi felul în care mobiliataea şi diversitatea resurselor culturale contribuie în final la creşterea calităţii vieţii 2.indicatori etno-culturali (diversitate lingvistică. respectiv contribuţia acestora la coeziunea comunităţii. Vitalitataea şi diversitatea culturală ( economie. drepturi culturale. participare şi consum cultural (orientare socială. coeziunea socială şi dialogul intercultural (2005). 5. Aceasta implica conştientizarea existentei sub-culturilor. atonomie. egalitate etc. Acces.la o ţară la alta sau de context. neglijate de politicile culturale actuale 4. guvernanţă şi comportament (calitatea vieţii. etic. Cultură. infrastructură) Indicatorii din aceasta categorie măsoară oportunitatile şi constrângerile din punctul de vedere al utilizatorului. moral) Acestă categorie urmăreşte modul în care resursele culturale contribuie la formarea caracterelor atât a indivizilor cât şi a colectivităţii.indicatori generali privind coeziunea socială (toleranţă.

Au existat rapoarte ale unor experţi europeni (-Politica culturală în România. iar necesitatea extinderii evaluării culturii şi implicit a diversităţii culturale este absolut necesară. Nu există date şi indicatori suficienţi privind diversitatea culturală. mecanisme de participare. evenimentelor în general. In România se operează în continuare cu „Barometrul cultural”. conservarea monumentelor de patrimoniu. ci anticiparea unor centre de interes cultural şi concentrarea tuturor mijloacelor asupra a ceea ce este cu adevărat semnificativ pentru cultura noastră.dialog intercultural – indicatori privind guvernanţa (reţele de cooperare inter-guvernamentale. dialog intercultural – pluralism în media. Raport al unui grup de experţi europeni [Cultural Policy in Romania. pentru prezervarea siturilor istorice) este justificată ţinând cont de starea în care se află valorile noastre culturale. Prioritatea politicilor culturale româneşti (după 1996) este patrimoniul şi foarte multe din iniţiative s-au focalizat pe această direcţie. 10. vectorii unei dezvoltări viitoare.cultural (grupuri minoritare naţionale. preşedinte: Terry SANDELL. 1. restaurarea. 2. expoziţiilor. 8. 2. October 1999) cu privire la politicile culturale în România. de conservare şi restaurare a monumentelor istorice reprezintă o prioritate în cadrul politicilor culturale din România. un plan care să nu aibă în vedere numai prezenţa culturală românească sub forma târgurilor. remarcând că nu se înţelege motivaţia 17 | P a g e . Programul european de evaluare a politicilor culturale în România. 7. cu nivelul actual de dezvoltare al ţării şi suportul economico-financiar necesar.). dialog intercultural – acces şi participare la viaţa culturală. problema este că în continuare ne concentrăm eforturile pe intervenţii punctuale şi devine uneori aproape imposibil să ne imaginăm. dialog intercultural – indicatori privind măsurile şi politicile culturale. În România. Report on an European group of experts]. D i m e n s i u n e a p o l i t i c i l o r c u l t u r a l e î n R o m â n i a • Programele de punere în valoare a patrimoniului cultural. care exprimă însă rezerve faţă de selectarea acestei priorităţi. actori etc. Pe de altă parte este o nevoie acută de organizare. Această atitudine (programe speciale pentru protejarea. 6. dialog intercultural – arta si educaţie. 9. imigrare etc. raportor: Jacques RENARD.).

CIAC). Cu excepţia unor studii realizate de IMAS (1999). reducerea personalului administrativ şi implicarea specialiştilor în evaluarea actului cultural. Cultelor şi Patrimoniului Naţional. Organizatii. instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii. Acestea constituie o analiză destul de clară şi corectă a situaţiei actuale.pentru care alte priorităţi sunt defavorizate (sectorul creaţiei). Asociaţia ECUMEST). Totodată. autoritati in Romania care trateaza diversitatea culturala ORGANIZAŢII. centrul internaţional de artă contemporană . contribuie la elaborarea. în care se încearcă descentralizarea instituţiilor culturale şi responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice locale. INSTITUTII UNESCO CENTRUL DE STUDII I CERCETĂRI ÎN DOMENIUL CULTURII Infiinţat în 2005. asociatii. îmbunătăţirea relaţiilor 18 | P a g e . Se poate constata. CENTRUL DE RESURSE PENTRU DIVERSITATEA ETNOCULTURALĂ „Misiunea Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală este de a contribui la construcţia democratiei in România prin ameliorarea climatului interetnic şi promovarea principiilor echităţii si pacii etnoculturale. iniţiat de Consiliul Europei. CRDE realizează sau promovează proiecte care vizează diferitele aspecte ale acomodării diversităţii etnoculturale: buna guvernare a comunităţilor multietnice. monitorizarea şi evaluarea politicilor publice din domeniul culturii. ele permit şi o comparare cu politicile culturale aplicate de celelalte state europene. Fundaţia Concept (2000) şi ARCULT (2002). în România. CSCDC. În prezent. accesul la diferite analize comparative şi introducerea termenului de „management cultural” pun bazele unei strategii în acest domeniu. În paralel existau şi instituţiile artistice (ex. În 2000 a fost iniţiat Forumul Cultural şi continuat în 2002 sub titlul de Forumul Cultural Naţional. iniţiativele culturale aproape că lipsesc din peisajul urban. de exemplu. că România tinde să se apropie de modelul ţărilor nordice. Fundamentul teoretic constă în intervenţii la diferite seminarii şi workshop-uri (Mosaic 1998/2000. schiţând şi câteva din direcţiile pe care ar urma să se dezvolte reforma instituţională din domeniul culturii.” CRDE contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor etnice punând în valoare diversitatea.

asociaţie culturală. etnologică. Măsurarea consumului şi participării culturale.cercetare. INFRASTRUCTURA. CONSUM” prezintă situaţia sectorului cultural.biblioteci. diversitate şi participare culturală. cinema. resurse. dezvoltarea şi punerea în valoare a identităţii culturale şi lingvistice . cooperare culturală internaţională şi integrare europeană: către un spaţiu public european.cooperare interculturală externă ECUMEST .etnice prin activităţi de dezvoltare comunitară. cultură scrisa) pentru mai multe categorii de utilizatori.Informal European Theatre Meeting. istorică. RESURSE. pentru emanciparea instituţională a sectorului culturii în Romania şi în Europa centrală şi de est. dialog interetnic. educaţie multiculturală. Balkan Express Activităţi : „politici culturale. Este membră a unor retele culturale ca : IETM . etnoculturală . regional. comemorări .protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil . cercetare şi documentare privind minorităţile naţionale. aniversări. consum şi îşi propune crearea unui instrument de lucru util (cu o structură modulară – un nucleu principal orientat pe niste micro-zone ale sectorului cultural . 19 | P a g e . INCD International Network on Cultural Diversity. local). muzee.memorialistică.conservarea. acest “barometru cultural” cuprinzând informaţii din mai multe paliere de analiza (judeţean. Astfel îşi propune: • • Măsurarea gradului de adecvare a infrastructurii de distributiea bunurilor culturale la nevoile populaţiei. SERVICIULUI MINORITATILOR CULTURALE din cadrul MINISTERULUI CULTURII SI CULTELOR opereaza cu urmatoarele domenii culturale in ce priveste minoritatile: . al cărei scop este intermedierea şi acompanierea proceselor de acces . suplimentat de alte directii – industrii creative turism cultural. prin prisma parametrilor infrastructură. susţinerea creativităţii” Lucrarea „SECTORUL CULTURAL DIN ROMANIA. instituţii de spectacol.

respectiv a diversităţii culturale implică o îmbunataţire a infrastructurii culturale. Printre problemele abordate este sesizată şi diferenţele urban – rural.definitie prezentata in lucrarea SECTORUL CULTURAL DIN ROMANIA. indicele producţiei culturale. Indicele vieţii culturale15 (indicele infrastructurii culturale. rolul dar şi starea actuala a instituţiei căminului cultural. INFRASTRUCTURA. P r e z e n t a r e a p r o b l e m e i În Europa există aproximativ 337 de comunităţi minoritare recunoscute oficial de autorităţile statelor respective. Orice modalitate de valorificare a culturii .RESURSE. judeţ. 1. indicele consumului cultural). ai participarii si productiei resurselor culturale intro masurare compozita15 . creative şi de entertainment. completarea.CONSUM . susţinând aportul semnificativ al patrimoniului cultural rural (material şi imaterial) în ce preveşte conturarea indentităţii culturale a unei regiuni. Capitolul 2 – “Evolutia sectorului cultural in Romania (1995-2005). cu 45 minorităţi naţionale recunoscute şi Ucraina. pag 46 20 | P a g e 15 . Importanţa vieţii culturale în mediul rural este sesizat şi de Sandu Dumitru.3. respectiv cele 23 de categorii identitare înregistrate de recensământ ocupă locul trei – după Federaţia Rusă. arie culturala. evaluare si contextualizarea datelor oficiale INS (prezentate in capitolul 1) prin intermediul cercetării sociologice de tip barometru sunt principalele instrumente de operare pentru conturarea unei imagini cât mai apropiate de realitate.• Măsurarea nevoilor culturale ale populaţiei pe tipurile de industrii culturale. o creştere a resurselor culturale şi a consumului cultural. Conturarea unei tipologii de consumatori şi comportamente culturale devine semnificativă pentru elaborarea unui diagnostic destul de îngrijorator a cererii culturale contemporane în România. cu cele 18 de grupuri minoritare reprezentate în Parlament. cu 23 – în ierarhia ţărilor cu Indicele vietii culturale – cuprinde indicatori ai disponibilitatii. Analiza comparativă cu alte ţări din Europa şi trasarea unor ierarhii ale componenţelor vieţii culturale a întâmpinat dificultăţi în compararea domeniilor culturale cu denumiri variabile de la o ţară la alta. România.

nivel local (comunitate ). p o l i t i c i . ploitici ale Uniunii Europene. institutii de stat sau servicii in cadrul acestora . Fundaţia CRDE. Politica de coeziune nu face referire la minorităţi. 45) Discursul european este momentan normativ. prin enunţatea unor principii în numeroase tratate şi carte. Au fost reintroduse în anul 2001. regional si naţional.număr semnificativ de minorităţi16. 2008 EUROREG –„Cercetare în ştiinţe sociale şi umanitare. fonduri pentru sprijinirea organizatiilor). În momentul de faţă nu există politici europene pentru aceste minorităţi. care a fost desfiinţat în 1998. 1992) a comunităţilor minoritare. e c o n o m i c i ) În consecinţă. cu implicaţii deosebite la nivel de politici culturale. i s t o r i c i . Anul European al Limbilor. este disticnţia între: Datele au fost preluate din lucrarea “ POLITICI DE INTEGRARE A MINORITĂŢILOR NAŢIONALE DIN ROMÂNIA.grup autodefinit de persoane care au în comun aparteneţa la un limbaj istoric şi la o cultură proprii şi particulare unei regiuni geografice fără a beneficia însă de un stat al lor.17 C a u z e (f a c t o r i g e o g r a f i c i . Există însa preocupări în acest sens concretizate doar prin enunţarea unor documente şi cărţi care definesc metode şi norme pentru protejarea minorităţilor şi care susţin fenomenzul de descentralizare . minot’rităţi etnice şi transformări socio-politice „. (care sunt alea (pg. Romania se poate numara printre tarile care a intreprins o seria de masuri in sprijinirea minoritatilor (acte normative. S-a înfiinţat atunci (în 1983) un buget pentru limbile pe cale de dispariţie. ASPECTE LEGALE ŞI INSTITUŢIONALE ÎNTR-O PERSPECTIVĂ COMPARATĂ”.aprox 200. In baza acestei realitati. Minoritate. unde se încurajează protecţia şi promovarea „limbilor regionale şi minoritare”. iulie 2005. Singura intervenţie bugetară a Comiesiei Uniunii Europene pentru minorităţi constă în referirea acestora în cadrul categoriei privind Educaţia. ClujNapoca. Raport al Comisiei Europene 21 | P a g e 17 16 . ca urmare a intenţiei de a încuraja diversitatea lingvistică.Schimbarea intereselor şi identităţilor în regiunile europene de graniţă. marginalizarea sau ignorarea acestei realităţii are implicatii şi devine o „problemă” atât la O pistă de pornire în ce priveşte factorii determinanţi ai acestui fenomen. Pentru cine este o problemă? Miza adevarată a diversitatii culturale este asigurarea supravieţuirii culturale (cultural survival sau survivance – Charles Taylor.

b. sau în cadrul societăţilor dintr-o anumită regiune. componenţa de mobilizare a multiculturalismului aferent nu înregistrează schimbări esenţiale în cadrul sistemului de valori ci doar deschiderea si diversificarea spaţiului cultural comun. divesitatea de perspectivă şi relaţia cu teritoriul determină crearea unui mediu competitiv în ce priveşte dominarea spaţiului cultural.• • diversitate cu rădăcini istorice. în cel mai fericit caz. de conflict La nivel european sunt considerate extrem de importante atât recunoaşterea cât şi conştientizarea identităţilor şi diferenţelor dintre culturi. Efecte a. Imposibilitatea de a-şi putea păstra propria identitate. Zonele cu diversitate culturală (în sensul prezenţei într-un anumit teritoriu a mai multor etnii si modele culturale) presupun existenţa diferitelor forme de dialog. la conflicte în interiorul unei societăţi.Tipuri de relaţii identificate la nivelul unei societăţi multiculturale între grupurile sociale minoritare: de cooperare. o încercare de inţelegere reciprocă. conduce în mod automat şi de altfel firesc. Această relaţie de competiţie dusă la extrem se transformă în conflict şi devine complet neproductivă. Identitatea culturală la ambele niveluri – naţional şi internaţional – rămâne una din principalele necesităţi psihologice şi spirituale. NOUA EXPERIENTA / „NEW EXPERIENCE” – ideologii bazate pe egaliatate între naţiuni şi minorităţi prin negarea diversităţii pe cât posibil standadardizate şi promovarea unor valori comune 22 | P a g e . concentrate teritorial diversitatea ca rezultat a unui fenomen migraţional. Tipuri de abordări la nivel de politici culturale 1. intensificarea capitalului relational între diferite grupuri sociale şi. reperezentată de existenta unorcomunităţi cu o anumita tradiţie la nivel naţional („minorităţi natţonale”) . Spunem în cel mai fericit caz pentru că diversitatea culturală la nivelul unui teritoriu stabilit poate genera dimpotrivă conflicte sociale şi caracteristica distinctivă a teritoriului (prezenta multiculturalităţii) să devină orice altceva decât un element de polarizare culturală. care produce practic nişte grupuri etnice. În al doilea caz. de competiţie. dincolo de avantajele economice. încercând să se realizeze o imbogăţire a dialogului intercultural. În primul caz .

sârbi) 23 | P a g e . VALORI LOCALE VS STANDARDE GLOBALE/ „LOCAL VALUES VERSUS GLOBAL STANDARDS” În consecinţă la nivel naţional se contureaza o serie direcţii de acţiune cu privire la fenomenul diversităţii culturale: a. MARGINALIZAREA STANDARDELOR/ „ MARGINALISATION OF STANDARDS” – marginalizarea culturilor minorităţilor şi operarea cu tipuri europene standard la nivel local. schimbarea identităţilor şi văd diversificarea culturală ca o provocare dominantă. INTERESE DIFERITE / „SPLIT INTERESTS” – interese orientate în două direcţii diferite: 1. EXTRAPOLAREA POLITICILOR CULTURALE „EXTRAPOLATION OF CULTURAL POLICIES” . Serbia. naţional. clasă socială etc. respectiv a fost tratată şi problema de-standardizarii şi promovării diversităţii culturale 8. s-au clarificat şi armonizat metodologiile de operare. Concentrarea pe conturarea identităţii conduce la interpretarea diversităţii culturale ca o importantă realizare a unei anumite culturi si mai puţin spre toleranţă a acestei diversităţii în cadrul altor culturi. TENDINTA CONSTRUCTIVISTA/ „CONSTRUCTIVIST TENDENCY” – politici culturale socialiste – crearea unei „noi culturi integrative” şi un nou individ. intoleranţă faţă de alte valori.către integrarea în tendinţele europene. reminescenţe ale acestui tip de abordare există şi în prezent materializate în politicile culturale concentrate pe probleme de indentitate (în special afirmarea valorilor culturale naţionale şi minoritare) şi deconstrucţia abordărilor de tip socialist. Noile direcţii DE-CONSTRUCTIVISTE se concentrează spre pe revitalizarea valorilor cultutale din trecut.) si 2. ungari ) sunt privilegiate faţă de noile minoritati (croaţi.minorităţile cu tradiţie (italieni. dialog limitat cu alte culturi. LIPSA UNOR CONCEPTE COMUNE ŞI A CUNOAŞTERII CULTURII – lipsa unor concpete standard şi o bună cunoaştere a propriei culturi. 6. Astfel valorile culturale tradiţionale îşi pierd puternic din intensitate în favoarea unui acces facil în viaţa culturală europeană ţi dialog cultural global. Monte Negro b. 7. 5. DEZINTEGRARE CONCEPTUALA/ „CONCEPTUAL DISINTEGRATION” – politicile culturale se indreaptă către probleme de identitate. Marginalizarea problemei în Albania. Tratamentul diferit a diferitelor minorităţi în Slovenia . 3.în cadrul programului „EUROPEAN PROGRAM OF NATIONAL CULTURAL POLICY REVIEWS” lansat de Consiliul Europei. 4.2.către nivele locale de diversificare (etnii.

care fac posibil răspunsul la nevoile locale.3. de capital redus şi în special pe rolul culturii si artelor in revitalizarea urbană. încercând în acelaşi timp să îşi menţină identitatea. introducerea unei astfel de strategii bazate pe politici culturale rămâne o adevărată provocare. regional. Cât obiectivele despre naţionale o regenerare economică presupune încurajarea turismului cultural atât în nucleul generator.Rolul politicilor culturale.c. cultura si arta conturează şi distinge „brandul „ unui areal faţă de celelalte. aparteneţă la o cultură straină de a lor. local • • Proiectele culturale joacă un rol din ce în ce mai important începând cu 1980. Acceptare formală a standardelor europene şi practici non-transparente –ex. Ele se confrunta cu probleme legate de asimilare. respectiv a diversităţii culturale în procesul de dezvoltare si revitalizare la nivel naţional. Alături de coeziunea socială. dar recentele strategii se bazează pe proiecte şi programe. Arealele slab dezvoltate dispun de resurse limitate pentru a se sustine. cât şi în aria lui de influenţă. În acest subcapitol ne vom opri la o serie de calităţi ale programelor bazate pe valorificarea culturii . România. Pentru un oraş de talie mica. Sacrificiul extrem în cazul intervenţiilor eronate sau ignorării unor fapte reale este pierderea identităţii culturale a „locului”. 1. dar nu şi imposibilă. Grecia S c e n a r i u i f n o t Minorităţile etnice dispun de un foarte larg patrimoniu şi o mare diversitate de resurse culturală. Bulgaria. De aceea este important ca elementele culturale specifice fiecarei minorităţi sau grup etnic de care dispun aceste aşezări să fie exploatate pentru a completa harta identităţii arealului respectiv şi transformarea lui dintr-un simplu spatiu comun într-un spaţiu cultural. de incluziune. 24 | P a g e .

Uneori este singura modalitate de a-i antrena în diferite programe de acest tip. Drept urmare s-au îndreptat spre artă. Cu privire la generaţiile implicate în astfel de iniţiative. PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL (istoric.) 2. Cultura şi arta devin importante instrumente de mobilizare a comunităţii în diferite activităţi. Arta deschisă publicului devine un agent al exprimării. etc. folclor. Ea aduce în discuţie o serie de probleme ale societăţii şi îşi educă publicul prin căi inovatoare. artefacte ca cimitire. mergând pe un mecanism de implicare a individului în procesul de dezvoltare a societăţii. văd potenţialul uman ca lucrul cel mai de preţ. iar evenimentele culturale creează o memorie colectivă şi o comemorare speciale. Prin urmare. arheologic. dansuri. cântece.Dialogul şi participarea comunităţii în acest proces de revitalizare prin cultura si artă sunt esenţiale. educative şi sociale. produse specifice. realizându-se astfel politici de dezvoltare integrate şi coerente. prin faptul că poate capta interesul. pot funcţiona foarte bine în dialogul cu tineretul. acţiuni. în care politicile specific culturale se împletesc cu politicile economice. lingvistică. Când artele devin o organizaţie puternică într-o comunitate. industrii specifice. poduri. celor religie. financiar-fiscale. mori. echipele de specialişti. meşteşuguri. PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL (patrimoniu construit elemente separate sau ansambluri. Ei acceptă ca un mediu creativ. directiile de actiune ale politicilor culturale se indreapta practic catre doua directii majore –PATRIMONIU CULTURAL SI EVENIMENT Modalitatile de materializare a diversitatilor culturale sunt: 1. tehnologii specifice) 25 | P a g e . mediul educaţional este îmbunătăţit şi oamenii devin motivaţi cu privire la participarea lor la evenimente. Vis a vis de diversitate culturala. viabilitatea politicilor culturale este determinată în mod esenţial de o abordare holistică. În acelaşi timp. interpretării şi negocierii. tradiţii. inter-sectorială. în care există coeziunea socială şi o anume calitate a vieţii în general. gastronomic. curiozitatea sau chiar energia cu privire la schimbare. cetăţenii plini de imaginaţie şi încredere îşi folosesc la maxim potenţialul.

dar implicit în spaţiul inconştient (reacţii. peisaje care reflectă puternice asociatii cu procese ale vietii omenesti (acestea pot fi finite sau în evolutie. Peisaj evoluat/evolutiv. cât şi cei temporari. Astfel in schema de mai jos este analizată dinamica naturii spaţiului şi relaţiile între „loc” şi „spaţiu”. în curs de desfasurare) Peisaje asocitae. si unde sunt putine dovezi ale acestei asocieri. îmbunătătite în scop estetic. Acest mecanism este important în special în cultura vizuală – spaţiul construit. de-a lungul timpului. parcuri. inovaţie.grădini. Aceste sisteme de valori devin tangibile şi vizibile prin patrimoniu construit. iar arhitectura si arta joaca un rol important prin integrarea mesajelor culturale în mediul construit. sunt acele atribute ale peisajului cultural care reflectă sisteme de valori(umane). 2004 Patrimoniu construit reperezinta una din cele mai vulnerabile domenii şi în acelaşi timp incarcatp de potenţial Una din cauzele conflictelor inter-etnice este diferenţa între sistemele de valori ale diferitelor minorităţi. fără alte calităti culturale. peisaje naturale amenajate.3. Tipuri de peisaje culturale Peisaje culturale amenajate. ICOMOS UK. Dialogul cultural reprezintă un mecanism prin care diversitatea culturală poate conduce la cunoaştere. Fluxul continuu de schimbări în spaţiul construit sunt sesizate atât în spaţiul conştient (modificări în percepţia vizuală a spaţiului respectiv). iar informaţiile vizuale capătă o importanţă deosebită în ce priveşte utilizatorii permanenţi ai locului respectiv (locuitorii). Valori culturale. Desigur elementele de patrimoniu pentru polarizarea şi câştigarea unor anumite teritorii. Identitatea şi percepţia vizuală a patrimoniului cultural construit Spaţiul semnificativ este definit de către autor ca fiind spaţiu pentru reflecţie conştientă. dezvoltarea capitalului social. PEISAJELE CULTURALE reprezinta conform definitiei peisaje particulate în care se manifestă interactiunile între oameni si mediul în care trăiesc. 26 | P a g e .cu un anumit eveniment istoric sau cu personalităti.

). 2007 27 | P a g e 18 . iar una nepotrivită poate conduce la pierderea identităţii locale şi alienarea culturilor locale. deşertice . Schema18 ”CICLUL DINAMIC AL SPATIULUI ARHITECTURAL SI A FORMARII/ DEZVOLTARII <LOCULUI >” CAPITOLUL 2 Diversitatea culturala in areale slab dezvoltate 2. lipsite de apă. -aşezări in care excluziunea socio-politica (pe baza limbii. contribuie la sărăcia unui mare procent al populaţiei Hisham Elkadi. ITU A\Z. no:1. 45-55. unde accesul este limitat şi dotările. serviciile insuficiente: zone montane. mlăştinoase.asezari rurale -aşezări care se află la o depărtare decât valoarea acceptată la nivel naţional de un centru urban -zone cu potenţial scăzut: aride. O intervenţie deliberată în mediul construit.sentimente etc. cu activităţi miniere.1 Tipuri de areale slab dezvoltate -aşezări cu „ecologii”. vol. etc. “Whose identity? Valuing the culture built heritage in diverse and tentioned societies”. creează un nou spaţiu animat şi transformat gradat . identităţii) determină. cu un grad mare de poluare sau afectate de poluare. condiţii de climă şi geografice extreme.4. insulare.

Chiar dacă acest sistem de comunicare 28 | P a g e . televiziune. Acest tip de comunicare a apărut din necesiate. schmibări în modul de via ă specific rural. Era informaţiei a mai adăugat o categorie a comunităţilor defavorizate: acele comunităţi care nu au acces la informaţie. iar alte elemete de propagare a informaţiei sunt: poeziile. Această izolare limiteză posibilităţile de participare şi exprimare în sfera publică şi nu pot interveni în procesul de decizie asupra acţiunilor ce se întreprind pentru comunitate sau în alte aspecte ale vieţii comunitare. proverbe. iar principalele activităţi generatoare de interacţiuni sociale sunt: sărbătorile tradiţionale. superstiţii. obţinându-şi informaţiile din surse cum ar fi: radioul. cântece populare. de-a lungul unei mari perioade de timp (conflictul în sine generează o sărăcie din punct de vedere al resurselor a zonei economice. servicii sociale. izolare. poveşti. radio. naturale şi sociale).-aşezări care se confruntă cu diferite conflicte.presiuni din exterior. care au fot nevoiete sa îsi transmită pe alte căi informaţiile. lipsa unui acces la servicii. Vom analiza preponderent spatiul rural datorita rolului semnificativ al acestuia in completarea identitatii culturale a unei societati. legende. de sănătate. botezuri. Astfel o parte din studiile de caz din urmatoarele capitole se vor opri asupra unor modalitati de valorificare diversitatii culturale in mediul rural. izolare. în aşezările izolate sau mai putţin dezvoltate care nu dispuneau de sisteme de comunicare mai eficiente. leacuri transmise de-a lungul timpului. datini. accesul la educaţie. locuri de muncă limitate -Economice: sărăcie. excluziune sociala Pericolele la care este supus patrimoniul rural în prezent :pierderea identităţii. socială şi economică. bâlciuri. evenimente(nunţi. schimburile de opinii între localnici. acces limitat la informaţie. Arealele rurale slab dezvoltate se confrunta cu probleme: -Sociale: îmbătrânirea popula iei. Aceste comunităţi se ghidează dupa o cultură preponderent orală. în special a tinerilor. înmormântări). excluziune sociala. fie prin inetrnet. etc. riscând o marginalizare politică. fenomene de migra ie. lipsa infrastructurii. dependen a de sectorul primar.

lipsite de resurse. lingvistice) în parte şi protejarea acestora. Din cauza acestui interes pentru fenomenul respectiv. dar care dispun de alte tipuri de valori cu valenţe turistice). deoarece dezvăluie culturi diferite ce coexistă pe acelaşi teritoriu. valori etno. însă bazată pe valori tradiţionale. dar şi prin încurajarea interacţiunii dintre ele. se recomandă dezvoltarea turismului (văzută şi ca o alternativă pentru zonele sărace sau defavorizate. Silvia Balit iulie. valoarea rezultată a patrimoniului cultural într-un teritoriu divers din punct de vedere cultural este mai mare decât suma valorilor fiecarui element. 2004 29 | P a g e . deţine anumite valori care ar putea fi exploatate în sensul dezvoltării unei culturi superioare. prin facilitarea accesului spre teritoriile locuite de aceştia şi prin politicile Uniunii Europene de sprijinire şi încurajare a divesităţii şi a coeziunii sociale. Astfel. Există creştere a interesului pentru ceea e este specific. Specific pentru zonele cu diversitate culturală sunt atât elementele caracteristice fiecărui element în parte. În această situaţie valorificarea diversităţii culturale se atinge prin întărirea specificului fiecărui element cultural (patrimoniu material sau imateria. cunoaşterea şi aprofundarea unor culturi. prin efectul sinergiei. Periferialitatea poate fi transformată din dezavantaj în avantaj.culturale. Conservarea bun comun al unor comunităţi (patrimonial cultural) dă un sens dezvoltării sociale. căutând identitatea în spaţiul rural. popoare. interacţionează şi generează noi tipuri de organizare. etnii. cu elemete moderne. omul modern se întoarce la rădăcini. izolate. dar în special peisajul cultural care rezultă din hibridizarea culturilor. În căutatea autencităţii şi ulterior a inovaţiei. s-a manifestat o creştere a interesului pentru descoperirea. Spaţiile care sunt caracterizate de diversitate prezintă un interes deosebit.2 Importanţa diversităţii culturale în dezvoltarea economică şi socială şi în menţinerea identităţii locale O dată cu deschiderea graniţelor europene. aceleaşi motive care fac un teritoriu neatractiv pot fi vazute ca avantaje: depărtarea de centre urbane sau alte obiective poate fi benefică pentru turism prin benefcii pe care le oferă această depărtare: izolarea de lumea 19 “Communication for Isolated and Marginalized Groups Blending the Old and the New”.poate părea deficitar. 19 2.

simptomele periferialităţii pot deveni surse de vindecare a problemei teritoriilor care se confruntă cu ele. noutate. alte activităţi rurale şi protejarea naturii. potenţialul endogen şi conştientizarea 30 | P a g e . Conform tratatului de la Maastrich din 1992. 2. căutarea unui cadru mai liniştit. diversitate. exemplu estonia). turismul ar un rol important în reducerea disparităţilor. neafectat de trecerea timpului. se poate crea însă o noua problemă: aglomerarea şi ajungerea la stuaţia de a nu mai fi atractiv din puct de vedere turistic (degradarea peisajului şi a mediului. Identitatea locală. faptul că acetse comunităţi nu beneficiază de noi tehnologii şi o serie de alte facilităţi care vin o dată cu inovaţia. bla. Acest fapt atrage însă după sine o serie de dezavantaje. a posibilităţii creării unor activităţi industriale).3 Modalităţi de dezvoltare în zone cu resurse limitate Valorificarea resurselor specifice locale ale zonelor defavorizate – asezari rurale În procesul de dezvoltare rurală este important să se găsească un echillibru între agricultura tradiţională ca principala activitate economică în majoritatea zonelor rurale europene. În final. Pin exploatarea calităţilor unor astfel de teritoriu şi dezvoltarea prin turism a lor. Astfel. Trebuie găsit însă un echilibru între aceste atribute care pot contribui la dezvoltarea turismului şi aspecte care ţin de accesibilitate. sau afectat parţial.Altă atracţie pentru turişti în aşezătile izolate o reprezintă multitudinea de elemente de patrimoniu şi experienţa unui stil de viaţă care s-a păstrat intact. transformarea spaţilui prin adopatea nolior tehnologii şi pierderea identităţii. Cerinţele turiştilor au devenit din ce în ce mai rafinate şi sofisticate: aceştia caută în acelaşi timp confort. deci o oportunitate pentru dezvoltarea de activităţi turistice. accesul la servicii şi dotări. diversitatea culturală poate fi vazută ca soluţie de dezvoltare economică şi socială. datorită izolării.aglomerată a oraşelor. reprezintă un element de interes pentru turişt (datorită păstrării intacte a cadrului fizic şi natural). De aceea trebuie găsită o stare de echilibru. prin atingerea obiectivelor enunţate mai sus şi respectarea valorilor enunţate în diverse documente europene. izolare. O dezvolatre a turismului în acste cazuri necesită o implicare şi din partrea comunităţii locale. pentru a oferi confort turiştilor. Imposibilitatea creării de noi activităţi care sa genereze profit şi dezvoltare în teritoriu. creare de locuri de munca (lipsa resurselor.

literatură. climei. Prin acest schimb se realizează procesul de hibridizare în urma căruia se crează noi valori şi se îmbogăţeşte viaţa culturală. aflată în extremitatea de nord a Europei (valori de peisaj natural). văzut ca singura alternativă de devoltare pentru situaţiile respective21: North Cape. limbă. În ciuda unor probleme specifice zonelor periferice cu care se confruntă numeroase aşezări europene au reuşit să îşi valorifice resursele de care dispun pentru o dezvoltare a turismului. artistice. arhitectură). activităţi economice). datorită specificului şi modului de viaţă care au elemente distinctive. Proceedings from an international seminar on Bornholm. Dupa anii 50 Uniunea Europeană a acodat un interes deosebit politicilor de dezvoltare rurală din cauza urbanizării puternice care a avut loc în acea perioadă şi ca urmare a acesteia a depopulării nasive a zonelor rurale. dar şi contribuţiie conomice (obiecte de artizanat. Comunităţile etnice minoritare dintr-o anumită regiune. diversificarea activităţilor din domeniul agriculturii. Turism montan în Tarna. volume. Popoarele îşi crează o identitate proprie prin modul în care se adapteză peisajului. care se îndreaptă în prezent spre urban şi pentru întărirea identităţii locale.20 Se încurajează dezvoltarea unor activităţi bazate pe exploatarea durabilă a produselor rurale şi care să utilizeze capital uman din mediul rural.Case Studies of Tourism in Peripheral Areas”. Exploatarea patrimoniului architectural “Tourism in the Peripheral Areas of Europe. obiceiurilor. Arjeplog. Diversitatea etnica se menţine prin conservarea tradiţiilor. modernizarea elementelor ce ţin de producţie şi exploatare. Septembrie 1997 21 20 Idem 31 | P a g e . formată de-a lungul timpului. Agroturism în Orkney. aduc contribuţii la peisajul cultural al regiunii respective prin: valori culturale (tradiţii. forme specifice.importanţei unei dezvoltări durabile şia protejării mediului devin în acest proces elemente cheie. Bute. Acetse noi măsuri crează oportunităţi pentru exploaterea capitalului uman din sate. Frances Brown . condiţiilor locului şi din modul în care folosesc materialel locale. Derek Hall. limbii şi caracteristicilor fiecărei etnii în parte şi prin accentuarea caracteristicilor comune determinate de convivilaitatea în acelaşi spaţiu cu o identitate proprie.

riturile. viaţa artistica. De exemplu. meşteşugurile unei comunităţi sunt revitalizate prin integrarea lor în viaţa cotidina şi prin utilizare. De aceea.The rural vernacular habitat. putând fi considerată exotică. esenţa identităşii culturale şi istorice a unei regiuni. de diversitate a stilurilor arhitecturale.a heritagein our landscape”. obiceiurile. lingvistică. Alt exemplu de dezvoltare rurală prin turim este valorificarea obiectelor de arhitectură sacră în Slovacia.restaurarea arhitecturii vernaculare determină apariţia turismului în zonă. Cazarea se face de obicei în pemsiuni sau unităţi de cazare care să redea cât mai mult din modul de viaţă specific comunităţii respective. 1. a tradiţiilor. Clădirile monument sunt protejate în mod optim dacă sunt utilizate. arhitectura şi comuniattea se adapteaza la condiţiile de relief şi climă. deoarece conţine elemente noi. 2008 32 | P a g e 22 . Ea reprezintă cea mai vizibilă şi uneopri cea mai trainică amprentă a comunităţlor care s-au perindat pe un teritoriu de-a lungul timpului. de diversiate a comunităţii. tradiţiile. transformarea unor ferme istorice în unităţi de cazare) Specifică pentru peisajul cultural rural este arhitectura vernaculară. 22 Reconvesie funcţională (exemplu: transformarea unei mori în spaţiu expoziţional şi comecial. nr. regiunile cu diversitate culturală prezintă şi o diversiatate a stilurilor arhitecturale şi reprezintă un element important de atractivitate turistică. religioasă. Agroturismul Turiştii caută specifcul local în cazul turismului rural.Cea mai bună metodă de a proteja patrimoniul (material şi imaterial) este de a-l integra în viaţa socială. Din acest motiv poate fi considerată o mărturie istorică a zonei respective. aşezări. în Macedonia. Consiliul Europei . şi în special dacă au funcţii publice (în felul acesta participa la viaţa socială. Bovey Tracey. Patrimoniul poate fi un element esenţia al specificităţii locale. etc. în Anglia cazarea “ FUTUROPA.Un interes deosebit îl prezintă arhitectura vernaculară a minorităţilor. Marea Britanie. văzută ca singură metodă de revitalizare economică şi îmbunătăţirii a condiţiilor de viaţă a regiunii analizate. iar comunitatea poate profita de prezenţa lor).materialele locale pentru a realza arhitectura.) Conservarea şi protejarea arhitecturii vernaculare este mărturie a unor practici şi stiluri de viaţă din trecut. de puritate a stilului. Astfel. Specificul este dat de modul în care sunt folosite formele. inteacţiunea cu elemente exterioare sau gradul de izolare (care determină gradul de mixitate al unei culturi. modul în care aşezările.

le dezvoltau. Exploatarea şi valorificarea produselor de artizanat Produsele de artizanat şi produsele tradiţionale au de cele mai multe ori caracter de unicat şi prezintă interes tocmai datorită acestui aspect şi deoarece sunt lucrate manual (marea majoritate) şi prin tehnici specifice. Turistul poate experimenta. Exemple: broderiile de dantelă din Croaţia. Ele pot crea atractivitate turistică prin caracterul unic pe care îl posedă. Produse locale şi identităţi locale ca element cheie de dezvoltare locală Aceste produse şi valori locale ţin de elemente ale patrimoniului imaterial: tradiţii.turiştiolor se face în unităţi modernizate iar banii din turism se investesc pentru resturarea altor construcţii. Franţa.23 Minorităţile entice au de cele mai multe ori elemente tradiţionale specifice. În Italia (Salento) investitorii închiriau locuinţele pe 10 ani. păstrându-se în acealaşi timp caracterul zonei. de aceea li produsele de artizanat sau meşteşugurile practicate de acestea conţin elemente de noutate. tradiţia veche de câteva secole de realizare a tapiţeriilor din regiunea Creuse. S-a găsit astfel o metodă de dezvoltare a zonelor şi de oferire de noi locuri de muncă. atât în domeniul turismului cât şi a meşterilor locali. regiunea de nord. 23 Lista Patrimoniului Imaterial UNESCO 33 | P a g e . povestiri. iar după cei 10 ani proprietarii decideau dacă păstrează locuinţele în circuitul turistic sal le atribuie alte folosinţe. folosind meşteri locali. jucăriile de lemn realizate manual în câteva sate din Croaţia. cu condiţia existenţei unei bune promovări şi a creării unnei mărci recunoscute. transmise din generaţie în generaţie. care au devenit un simbol pentru regiunea Hvar şi acare au devenit o sursă considerabilă de venit. evenimente. folosind mijloace învechite.tradiţionale. Din acest motive ele pot fi comercializate cu succes atât la nivel local cât şi naţional sau internaţional. în cadrul unei aşezări multietică diferite moduri de viaţă şi diferite abordări. meşteşuguri. proverbe. ca în cazul multor aşezări rurale un mijloc de dezvoltare a unei zone prin turism. restaurau şi modernizau pentru turism. cântece. Agroturismul în cadrul comunităţilor multietnice reprezintă.

Modalităţi de salvare: revitalizare lingvistică. UNESCO. ea trebuie păstrată. împreună cutoate elementele ale acestei identităţi.24 Identitatea este poate cea mai puternică a manifestării diversităţii culturale şi condiţia ca aceasta să existe. realizarea unui inventar al tradiţiei armeniene duduk şi organizarea a diferite concerte. Evenimente publice Comunităţile Garifuna din Honduras. Pentru ca o comunitate etno-culturală să se detvolte în sensul valorificării patirimoniului etno-cultural acesta este primul pas. publicarea unui manual practic pentru interpreţi şi pentru studenţi. care a rezistat de-a lungul timpului în ciuda discriminărilor comunităţii Garifuna. promovarea festivalurilor regionale Garifuna. în şcolile provinciale. păstându-şi în acelaşi timp specificul. legendă a poporlui. învăţării şi practicării. a vieţii de yi cu yi. Nicaragua and Belize Posedă un limbaj propriu. Aceste elemente sunt dificil de păstart şin cauza caracterului migratoriu al poporului. 24 Lista Patrimoniului Imaterial UNESCO 34 | P a g e . Valoare unor manifestări culturale creşte atunci când acestea aparţin unor culture diferite şi împărtpşesc acelaşi spaţiu de exprimare. Cîntecele conţin elemente specifice africane. Alte metode de salvare a acestor elemete de patrimoniu intangibil. iar texetele lor conţin elemete de istorie. se foloseşte un instrument tradiţional. modului de viaţă. asemănător cu oboiul. a obiceiurilor. inventarierea formelor de artă a comunităţii. enunţate în proiectul 11-2006/04-2009: realizarea unor cursuri speciale de învăţare a acestui tip de muzică. încurajată şi promovată. Organizarea de evenimente muzicale Concerte de muzică duduk ) în aer liber. Guatemala.O bună ilustrare de metode de valorificare şi păstrare a identităţii unei regiuni se regăseşte în Lista Patrimoniului Intangibil. programe de expansiune lexicală. Scopul proiectului este de a încuraja perfecţionarea şi menţinerii în viaţa culturală a interpreţilor de muzică duduk şi de a reînvia interesul pentru muzica duduk pentru publicul armenian. înainte se cânta la diferite evenimente şi serbări tradiţionale. Identitatea comunităţii multiculturale constă din interacţiunea elementelor specifice fiecărei culture. imaterial. (muzică tradiţională armeniană. promovarea predării limbilor. De aceea. acum este în pericol de dispariţie .

care să aibă cunoştinţe puetrnice despre zonă. meşteşuguri şi meserii. în diferite ţări europene. 2) . 35 | P a g e . Aceste trasee trebuiesc puse în legătură cu cel puţin o aşezare urbană. activităţi. iar ca a doua etapă dezvoltarea turistică pe baza valorilor nou create. dar în primul rând simbol al exprimării identităţii unui loc.Crearea unor trasee turistice Crearea unor trasee turistice. Crearea unei imaginii a regiunii Imaginea unei regiuni se poate baza pe elemente de valoare ale unei regiuni: patrimoniu. muzee ale satului) pot fi elemente generatoare de evenimente. mondial. Prin evaluarea zonei şi a specificului (în special cultural) şi prin inventarierea elementelor de valoare a diverităţii culturale. multi. Ca primă etapă se realizează întărirea identităţii şi a diverităţii. European. ministerul turismului sau alte autorităţi interesate de dezvoltarea zonei. caracterul oamenilor. pentru a promova identităţi şi resurse culturale ale zonelor implicate în proiect. prin includerea în circuitul turistic un numar cât mai mare de obiective turistice duce la potenţarea dezvoltareării regionale şi teritoriale a aşezărilor. trasee tematice. Activităţi muzeale Atât cele puctuale de tipul clădirilor muzeu cât şi cele desfăşurate pe suprafeţe mai mari (parcuri. identitate regională. diversitate culturală. fiind primul pas în. policentrice. se poate formula un concept de promovare şi nişte elemente constituente ale imaginii regiunii. pentru ca întreaga aşezare să beneficieze de beneficiilr economice aduse de turism. În cazul unei regiunii de diversitate culturală se poate stabilli un traseu cultural care să lege principalele localităţi: urbane sau rurale ce se constituie ca nucleu al fiecărei etnii în parte. Un astfel de proiect îl reprezintă Heritour (vezi studiu de caz nr. Crearea unei mărci a zoeni care să pună accentual pe diveristatea culturală este pentru evidenţierea şi remarcarea ei la nivel naţional.. elemente de natură şi peisaj. Contribuie la creşterea competivităţii. pentru a prelua turişii şi pentru a crea oportunitatea unei dezvoltări echilibrate. Pentru promovarea unei regiuni se realizează pe baza cooperării între actori cu legături directe în regiune. motoare ale dezvoltării culturale ale unei zone/regiuni. arhitectură tradiţională. care realizează.culturalism.

Lecţii de agricultură: la strâns de fân”. al gospodăriilor ţărăneşti şi al obiectelor tradiţionale.. prin norme şi elemente de legislaţie stricte.. de încurajare a dezvoltării în regiune (în special a turismului) şi de creşterii a atractivităţii şi competivităţii regiunii.” Realizarea unor muzee etnografice care să expună obiecte etnografice şi elemente specifice fiecărei etnii.Atelier de pictură pe sticlă.Să învăţăm să folosim războiul de ţesut. prin jocuri de asamblare şi construcţie. Se vor citi poveşti şi istorioare ce surprind universul magic al morilor. cât şi despre tradiţiile şi obiceiurile poporului roman .. CAPITOLUL 3 Modalitati de aplicare a politicilor culturale privind diversitatea culturala 1. jocuri distractive. Aceste muzee pot genera diferite activităţi culturale şi evenimente.. prin organizarea unor activităţi designate copililor în cadrul spaţiului Etno Tehno Parc. jocuri interactive”. arhitectura vernaculară diversificată(Proiect Muzeul Satului) din regiunile diverse etno-cultural este o modalitate de păstrare a identităţii locale şi de păstrare a memoriei collective. la Muzeu Astra.Atelierul celor mici”. precum şi publicaţia “Abecedar şi Dicţionar Etimologic. furca şi fusul”. Se folosesc unelte tradiţionale în miniatură. atitudinală şi aptitudinală.uri şi cărţi de colorat ce ilustrează patrimoniul Muzeului în aer liber.O iniţiativă de a face cunoscută viaţa rurală a românilor a avut loc în Sibiu. un loc în care jocul devine mijloc în procesul de dezvoltare intelectuală. 36 | P a g e . sunt dezvoltate atât cunoştinţele despre patrimoniul tehnic. şi foloseşte pentru aceasta un limbaj adecvat: -“Activităţi practice: desen. de întărire a identităţii. Se folosesc puzzle. “Este un spaţiu neconvenţional. Proiectul este foarte important deoarece se adresează copiilor. Oportunitatea creării unui parc naţional etno-cultural Poate constitui o metodă optimă de protejare a valorilor existente. în care sunt stimulate deprinderile tehnice.

Au fost organizate apoi expoziţii cu fotografii. pe lângă rorlul de a întări relaţiile şi legăturile în cadrul comunităţilor multietnice şi de a facilita dialogul între ele şi o mai bună înţelegere. Regiunea conţine şi multe element de patrimoniu arhitectual religios. costume tradiţionale. şi o contribuţie la economia satelor respective prin dezvoltarea turismului. desene ale copiilor.Martor etern”. macadonene. Alt element al specificului regiunii este dat de gastronomie.Martor etern” Satele Rostuse şi Bituse. cand este dezvăluit în cadrul unor evenimnete ca nunţi. Macedonia de Vest Macedoneni (musulmani şi ortodocşi). albanezi. Toate acestea au fost redate prin materiale promoţionale şi a fost întocmită o broşură. precum obiective turistice culturale şi naturale. turci metodă au fost explicate asemănările şi deosebirile. Specificul local este cel mai bine reprezenatat în timpul verii. elementele carecteristice celor 3 etnii care au participat la proiect. cu elemente turceşti. În regiunea Dolna Reka oamenii au început să se cunoască mai bine prin proiectul „Costume şi obiceiuri tradiţionale. Zilele culturii în Vrapciste Iniţiativa acestui eveniment a porinit de la un grup de tineri care au considerat că elementele specifice şi patrimnoniul cultural ale satului nu sunt exploatate suficient şi evenimentele culturale în zonă nu sunt 37 | P a g e Zilele culturii în Vrapciste .PROIECT: LIVING HERITAGE LOCATIE: MACEDONIA. Aceste activităţi au. Prin această Proiectul „Costume şi obiceiuri tradiţionale. S-au Multicultutralitate în Dolna Reka organizat discuţii şi evenimente în mai multe sate ale regiunii în care locuitorii erau încurajaţi să participe şi să contribuie cu amintiri ale lor sau din strămoşi despre tradiţii şi elemente caracteristice ale comunităţii din care făceau parte. botezuri. albaneze. REGIUNEA DOLNA REKA Motivul alegerii Proiectul prezintă un exemplu concret de valorificare a unor elemente de patrimoniu immaterial prin organizarea unor evenimente.

Nord-vestul regiunea Gostivar Macedoniei. adaptabil. prezentarea costumelor tradiţionale şi a meşteşugurilor şi obiectelor de artizanat. de a oferi un schimb de experienţă în cadrul comuntăţii multietnice a satului Vrapiciste şi. dispersate a resurselro ce se vor exploatate. De asemenea. Tocmai datorită acestui caracter de adapatbilitate şi datorită oferirii posibilităţii exploatării elementelor valoroase într-un teritoriu (în cazul de faţă diversitatea culturală) am ales prezentarea acetui proeict. datortădispunerii punctuale. Au fost publicate diferite materiale promoţionale. Proeictele existente. pentru a se ajunge la o dezvoltare economică şi socială. 38 | P a g e . Obiectivul era de a întări relaţiile interetnice (prin valorificarea şi înţelegerea patrimoniului cultural local) şi de a facilita o mai buna înţelegere a culturii. patrimoniului celuilalt. suficiente. prezentarea bucătăriei tradiţionale. s-a mers pe ideea de traseu cultural. competiţia luptătorilor „pelivani”. adunate în cartea „Vrapciste de-a lungul istoriei”. diversitea culturală din aşezările izolate sau defavorizate poate fi exploatată cu succes prin crearea unor astfel de trasee. 2. pornind de la această experienţă a mai multor comunităţi. însă sărace în alte tipuri de resurse. rezultatul fiind însă specific. care fac parte din circuitele culturale respective pornesc de la un model de bază. Din cauză că fiecare aşezare componentă a teritoriului respectiv prezintă un element de interes. A fost înfiinţat un muzeu etnologic şi au fost organizate diferite activităţi: festival cultural. PROIECT: HERITOUR LOCATIE: EUROPA Motivul alegerii Proiectul prezintă un model de dezvoltare a unor teritorii bogate în elemente de patrimoniu.

care poate acoperi o largă paletă de opţiuni turistice şi diferite nevoi ale consumatorului. vor fi relaizate legături cu un centru urban (cu valenţe turistice) al regiunii. cooperare transnaţională a regiunilor participante şi crearea de noi locuri de muncă în domeniul turismului. În acest proiect sunt implicate instituţii din turism şi comerţ. rurale. reprezintă în prezent o oportunitate pentru o dezvoltare durabilă a regiunii. Există şşi posibilitatea creării unor trasee culturale trans-naţionale. defavortizate. din nordul Greciei. caracterizate de atractivitate turistică. de munte şi de graniţă. precum şi instituţii guvernamentale şi de cercetare. Întrucât elementele regiunilor ţintă au o dimensiune locală. vor fi dezvoltate mai multe reţele. industriale. REGIUNEA DE NORD A GRECIEI locală. reţele culturale regionale şi trans-naţionale. rezultată ca urmare a intercţiunilor religiilor pe acest teritoriu. Promovarea turismului ar duce la stimularea economiei şi crearea de noi locuri de muncă în zonele respective. trasee tematice(religioase. De aceea se intenţionează stabilirea unor trasee. de artizanat) în fiecare regiune. Strategia de dezvolztare rurală se bazează pe întărirea acestei odentităţi şi 39 | P a g e . Efectele estimate pe termen lung ale proiectului sunt întărirea identităţilor regionale şi cunoştinţele legate de cultura şi specificul regiunilor ce participă la proiect. vor fi realizate studii de fezabilitate şi de matketing pentru traseele culturale tematice. O regiune implicată în proiectul Heritour este regiunea Serres. pentru a prelua şi atrage turiştii şi pentru a-i încuraja să viziteze împrejurimile şi zonele rurale sau mai defavorizate ale regiunii. dar care dispun de un potenţial cultural considerabil prin prezenţa unor Scopul principal este de protejare. Identitatea SERRES. Din cauza faptului ca majoritatea aşezăriloe care fac parte din trasee sunt de tip rural. oraganizare şi promovare a patrimoniului cultural în aşetări isolate. care duce la scăderea tendinţei migratorii în regiunile respective şi a sărăciei şi în final dezvoltare economică şi socială a zonei. Se va crea astfel o reţea de trasee turistice culturale.Proiectul Heritour se adresează în special zonelor rurale care nu au fost elemnte de patrimoniu. Ca rezultat al proeictului patrimonial cultural local va fi evaluat şi va fi iplementată o metodologie.

Pe acest teritoriu au avut loc. urmărindu-se revitalizarea valorilor tradiţionale autencităţii regiunii.reabilitatea patrimoniului arhitectural penrtu a ajunge în final la dezvoltarea turismului. din cauza a diferiţi factori politici şi istorici (aparteneţa la statul otoman. turceşti şi bulgare. ale neoclasicismului simbolist şi moderne. etnii şi păstarea 40 | P a g e . reintegtarea în statul grec de dupa primul război mondial) fenomene de migraţie care s-au constituit într-un fenomen de diversiate etnică şi religioasă. Diversiatea acestei aşezări se manifestă în: modul de organizare al aşezărilor (rurale şi urbane) specificul arhitectural dat de îmbinarea stilurilor diferite. specifice fiecărei comunităţi. având ca principale etnii pe cele greceşti. Diversitatea elementelor arhitecturale din regiunea Serres este marcată de îmbinarea elementelor tradiţionale. având ca rezultat un fenomen de hibridizare.

diversitate. finlandeză. a intereselor grupurilor tinta şi dezvoltarea unor indicatori şi măsuri ca un remediu pentru deficitul actual existent . ar trebui să fie rezultatul unei evaluări cât mai corecte a datelor existente . Problemele dezbătute la nivel internaţional atrag de la sine o capacitate de reacţie şi consecinţe în practicile şi deciziile de zi cu zi. PROIECT: FAIR CULTURE? MINISTERUL EDUCATIEI. coeziune socială. a metodelor şi instrumentelor de analiză privind cultura. normelor şi internaţionali privind politicile culturale (pornind de la practicilor administrative . pot constitui o bază pentru dezvoltarea unor posibile instrumente de operare în acest domeniu. Analiza porneşte cu o prezentare a situaţiei la nivel internaţional (documente UNESCO. CONSIULIUL EUROPEI) şi continuă la nivel naţional urmărind Proiectul îşi propune o cercetare legislaţia documentelor care o influenţează. orice iniţiativă de formulare a unor politici culturale . identitate culturală. declaraţiilor. Proiectul utilizează conceptul „fair culture” si mizează pe dimensiunile etice ale politicilor culturale: 41 | P a g e programelor. Astfel. diversitatea culturala şi preluarea formală a unor concepte lansate pe plan internţtional crează o ruptură faţă de realitate. dialog intercultural etc. stil de viaţă.). subordonate detaliată a situaţiei politicii culturale. 2007 Motivul alegerii Concluziile primei etape a proiectului de cercetare sesizează distanţa între teorie şi realitate. acţiune tratatelor. strategiilor. FINLANDA. ministerului. vitalitate. Iniţiativele de conturare a unor indicatori cuvinte cheie: tradiţie. ONU. formulate de programele agenţiile guvernului. obiectivele Ministerului Educaţiei şi direcţiile de legislaţiei.3. Lipsa informaţiilor.

valorificarea semnificatiilor culturale indiferent de şi experţi. diversitate.. şi o conferinta intitulată „Fair Culture – Culture for Sustainable Development” (2007). 42 | P a g e . În calitate de autoritate coordonatoare In paralel. şi monitorizarea permanentă ale Se pune accentul pe necesitatea revizuirii şi performanţei in sectorul său. Acesta conţine măsuri pe care ministerul le va primul rând prin furnizarea unor pune in aplicare in 2010 Obiectivele acestui program informaţii pe baza. proprietate intelectuală. prin alocarea de se concentrează pe protejarea drepturilor culturale şi resurse. Instituirea unui comitet reprezentand diferite interese culturale şi să genereze o dezbatere socială pe această temă. care să analizeze aspecte legate de politicile etnie. urmand publicarea lucrării „Fair Culture? Ethical dimension of cultural policy and cultural rights”. a fost una dintre primele măsuri alături de o colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe privind sustenabilitatea producţiei culturale. implicaţi în domeniul culturii si artei. precum şi prin managementul lingvistice ale minorităţilor. Termenul „FAIR implinirea integrarea CULTURE” drepturilor si inseamna acoperă o varietate de acţiuni si grupuri de actori culturale . Proiectul a debutat cu un seminar in 2006 la Helsinki. antreprenoriat cultural. Ministerul Educaţiei continuă să pună în Ministerul Educatiei promovează aplicare programul „Acces to Arts and Culture for accesibilitatea artelor şi culturii în All”. participare. îmbunătătirii practicilor instituţiilor culturale şi a altor actori activi în domeniul culturii (administraţiile locale şi regional in special). În următoarea perioadă 2008 – 2010 îşi propun o reviziure a cercetărilor acumulate şi pe viitor dezvoltarea unei serii de indicatori pentru evaluarea politicilor culturale. religie etc. abilitate.accesibilitate.

PROIECT: PEISAJ CULTURAL .4. 2004 . diversitatea acestor peisaje culturale este pusă în pericol prin neglijarea protejării naturii şi a păstrării moştenirii/patrimoniului şi prin procesele de depopulare. se urmăreşte conservarea patrimoniului. Cu toate acestea. Având turismului. marketing-ului regional şi energiilor la bază o abordare inter-sectorială regenerabile. şi fiind susţinută de regional. Acest proiect urmăreşte pe lângă creşterea interesului “Proiectul PEISAJ CULTURAL are ca pentru peisaje culturale cât şi un portal de acces scop protejarea şi gestionarea deschis la internet. local şi crearea unei reţele transnaţionale un cadru de cercetare transnaţional. "Peisaj Wikipedia" în vederea peisajelor ca piatră de temelie a integrării peisajelor în dezvoltarea regională prin identităţii CADSES şi ca sursă a proiecte pilot exemplare în domeniile agriculturii. dezvoltării regionale durabile.2009 Motivul alegerii • Peisajele istorice culturale sunt tipice celor mai multe părţi ale Europei Centrale. dezvoltarea rurală. protejarea acestor peisaje culturale. pentru a sprijini adoptarea Convenţiei Europene a 43 | P a g e . care acoperă protecţia Pentru susţinerea. • Consideram ca teritoriul transilvanean este exemplu de bună practică în ce priveşte măsurile privind patrimonial cultural şi atitudinea faţă de diversitatea culturală prezentă în acest teritoriu • Proiectul selectat este unul dintre exemplele care vor sustine analiza comparative din capitolul 4 cu o altă zonă cu un grad mare de multiculturalitate (comparativ cu media naţioanală) – DOBROGEA. în ziua de azi. dezvoltarea şi naturii.PROTEJAREA PEISAJELOR ISTORICE CULTURALE ÎN VEDEREA ÎNTĂRIRII IDENTITĂŢILOR REGIONALE ŞI A ECONOMIILOR LOCALE PROGRAMUL INTERREG IIIB CADSES. precum şi eloborarea unor strategii integrate la nivel naţional.

Microregiunile. Ariile culturale reprezintă nişte subdiviuni ale regiunilor istorice şi poate o dimesiune teritorială mult mai apropiată de scara cercetării noastre. Tipuri de zone.proiectul dezvoltă exemple de bune Peisajului în aria CADSES. Convenţiei Europene a Peisajului. cu organizarea unei tabare de teren studenţesti. Ariile culturale Am selectat articolele lui Sandu Dumitru pentru a identifica modalităţi de delimitare spaţială a fenomenului cultural. realizarea unei retele transilvanene de workshop-uri şi schimburi transregionale academice. crearea unui registru digital al peisajelor culturale "Transilvania". Delimitarea ariilor culturale Clasificarea multicriterială a judetelor indica o eterogenitate a judeţtelor şi în consecinţă din punct de vedere al structurii globale de dezvoltare o ignorarea a graniţelor regiunilor istorice şi respectiv. grupuri folclorice tradiţionale în ariile cercetate. din punct de vedere cultural o altă distribuţie spaţială. schimb cultural cu instituţii culturale similare. formarea unor centre de mestesuguri traditionale.2. regiuni de diversitate etno culturala in Romania Ariile culturale. 44 | P a g e . monumentelor de arhitectură populară. Un proiect pilot a fost “Muzeul Etnografic al Transilvaniei” Printre măsurile prioritare se regasesc inventarierea peisajelor culturale regionale. dar şi metode de analiăa la nivelul unui palier teritorial adecvat (analiza cluster) . Reţeau va rămane practici pentru implementarea deschisă pentru viitori colaboratori.” 3.

2. Ariile culturale de tip „insulă” sunt rezultatele fie a modului de urbanizare specific (Bucureşti.10. Oltenia sau Dobrogea. 5.acesti indicatori sunt: A. Sibiu etc.salariati/cooperatori care au lucrat in agricultura.indice de imigrare in comunele altui judet masurat cu imigranti pe durata vietii la recensamantul din 1977. Constanţa). Judete din Moldova.pondere de teren agricol in gospodariile particulare. Bucuresti. Satu Mare). distributia ecologica a populatiei – 1. În concluzie. 11. şi aportul semnificativ al mediului rural în conturarea specificităţii culturale). Similitudinea culturală este influenţată si de procese de comunicare şi difuziune culturală.1988.). regiunile geografice.abonamente TV la 1000 de locuitori. C. autorul a genrat cinci grupuri culturale: 1.13. Gorj). Ponderea indicatorilor rurali în raport cu cei urbani este justificata în ce privşste rolul componeţei rurale în determinarea specificului cultural al unităţii teritoriale studiate (Cultura standardizată în oraşe prin mijloace media. compozitia etnică. Moldova (+ Buzău). fenomene demografice – 15. 3.pondere populatie urbana in 1988. 14. O dimensiunea socială a culturii la nivelul ariilor culturale este redată. Dobrogea etc.judete din Muntenis. locuire. 6.arii cu grupari etnice minoritare(Brasov. Banat sau Crisana – Maramures.pondere romaniin 1977. profilul de dezvoltare.01.indicele localizarii dominante a populatiei rurale la munte.pondere strazi modernizate. B. D. fie a structurii etnice sau a distanţei mari faţă de judeţul asemănător (Sălaj.ariile montane-româneşti pe axa Gorj-Maramures.provinciile sudice (Muntenia. 3. Aceasta analiză de tip cluster este aplicata unui set de 40 de judeţe. Abonamente telefon la 1000 de locuitori. 18.rata imortalitatii infantile. 17. Măsurarea acestui grad de similitudine se realizează prin intermediul unui indice de consistenta. principalele caracteristici de polarizare culturală sunt: regiunile istorice. 4. fie sunt zone de contact între diferite regiuni istorice(Suceava.rata imigrarii.9.rata totala a fertilitatii. În baza acestor caracteristici.). 19.judete din Transilvania.8. deal sau campie.2. 4. Am considerat relevant tipul de sociabilitate In functie de dimensiunile de analiza mentionate. raportul rural-urban în determinarea caracterului cultural al arealului studiat şi caracterul vag al limitelor noilor formaţiuni în discuţie – ariile culturale). Buzău. 5. prin identificarea unor modele de sociabilitate.indicele marimii medii a oraselordin judet.retele de comunicare – 12. Toti indicatorii pentru care nu se fac alte specificatii au valori determinate la nivel de total commune din judet. Pondere populatie de +60ani la 01. 16.rata divortialitatii. autorul realizează grupări ierarhice ale judeţelor în funcţie de similitudinea profilului cultural ale acestora. de catre acelasi autor. 1985 sau 1986. compus din 19 indicatori25.Pornind de la o serie de premise (raportul între profilul cultural latent şi cel empiric. locuri de munca etc. utilizând date de la mijlocul anilor 80. 25 45 | P a g e .compozitia populatiei – 7.salariati la 1000locuitori in commune.

grad de realaţionare ridicat). sociabilitate de deschidere generalizată (sociabilitate pozitiva. sociabilitate de tip conformist (încrederea în instituţii). conflict etc. Se regăseşte frecvent dualitatea dezvoltat – intolerant versus slab dezvoltat şi tolerant. sociabilitate de tip închis (neîncredere şi relaţii de utilitate instituţianal slab reprezentată). Toleranta . iar studierea acestui fenomen poate intervini justificat în predicţia unor evoluţii negative a dinamicii acestor relaţii inter-etnice. reţele dense de relaţii sociale). dezvoltarea unor parteneriate şi cooperări în ce priveşte politicile culturale. şi de nivel ridicat”. încredere interpersonală .Sandu identifică 6 tipuri de sociabilitate regionala: sociabilitate de tip deschis (toleranta interetnică.regională. 46 | P a g e . Modelele de sociabilitate şi respectiv tipologiile de arii culturale pot constitui o bază de date pentru formularea unor direcţii de acţiune. sociabilitate de deschidere critică (raporatare critică la instituţii). toleranţă. unde zonele tolerante sunt şi cele dezvoltate. Autorul constată diferenţieri privind gradul de toleranţă etnică atât la nivelul regiunilor istorice. exceptie facând Crişana – Maramureş şi Oltenia. în măsura în care devine o premisă necesară de implementare unor programe şi proiecte sau date de intrare pentru acţiuni de dezvoltare comunitar-regională. cât şi la nivelul ariilor culturale. Profil de sociabilitate În baza informaţiilor acumulate la nivel de arie culturale. identificând Transilvania ca „singura regiune istorică în care toleranţa este relativ omogenă. de indiferenţă. În urmatoarea etapă vom incerca o suprapunere a acestor informaţii cu areale multiculturale la nivel naţional şi conturarea unor potenţiale platforme de dialog şi cooperare.. D.Intoleranta După cum precizam diversitatea culturală generează de la sine o serie de relaţii de cooperare. sociabilitate de criticism instituţional (neîncredere institutională).

2.1. poziţia la nivel naţional măsuri.pentru dezvoltare rurală prin inţiative locale. toleranţă – intoleranţa fatţăde prezenţa altor grupuri etnice nivel de dezvoltare.1.CAPITOLUL 4 4.2.combate inegalităţile şi discriminarea în piaţa municii 5. strategii în ce priveste valorificarea diversităţii culturale CAPITOLUL 5 Finanţarea intervenţiilor 5. Actori implicati • • Rolul organizaţiilor nonprofit Conceptul de societate participativă 47 | P a g e . Programul Leader. Programul Equal. Posibilită i de finan are i a calită ii vie ii în zone rurale Fondul FADR.susţine dezvoltarea durabilă a oraşelor şi a zonelor urbane slab dezvoltate. Identificarea zonelor cu diversitate culturală in România 4. încurajarea turismului rural. revitalizare rurală)Programele Intereg care sprijină cooperarea trans-frontalieră şi inter-regională Programul Urban. prioritatea 3 – diversificarea economiei rurale exemple de proiecte (încurejarea creării de microîntreprinderi. Tipuri de abordări – Analiză comparativă Transilvania – Dobrogea În selectarea celor două areale am utilizat următoarele criterii: grad de multiculturalitate – structura etnică a populaţiei gradul de sociabilitate.

“Dictionar de sociologie”. Stefania Voicu. Dumitru. DIAGNOZA SECTORULUI CULTURAL. editura Babel. Timisoara– Clarificarea conceptului de spaţiu cultural – “Topos Comportamenal“ Articole si publicatii Ministry of Education . Oana Donose. Paris.CONSUM. Marius Lazar. echipa: Anda Becut. echipa: Anda Becut. Craiţa Curteanu. editura Belin. Mihai Popa (2007) .SECTORUL CULTURAL DIN ROMANIA. Liviu Chelcea (coordonator). Gabriel Jderu. Leena Marsio (2007:21) “Fair Culture?Ethical dimension of cultural policy and cultural rights”. Centrul de Studii si Cercetari in Domeniul Culturii(CSCDC). (1999).INFRASTRUCTURA.RESURSE. Raluca Nagy. Bogdana Humă. Editura Polirom. 1993 Capitolul 1 Carti Centrul de Studii si Cercetari in Domeniul Culturii(CSCDC). 2003. Romania Sandu. Liviu Chelcea (coordonator). Radu (2000). coordonatori: Cătălin Zamfir şi Lazăr Vlăsceanu. Finlanda 48 | P a g e . ed. Editura Polirom. Iasi. realizat sub indrumarea lui Jacques Lévy si a lui Michel Lussault. Lucian Drobaca (coordonator). Gabriel Simion (2007) . Iasi. Marinească.BIBLIOGRAFIE DICTIONARE “Dictionnaire de la Géographie et de l’espace des sociétés”. Spaţiul social al tranziţiei. Monica Stroe. “Topos comportamental – Armonizarea dintre spaţiul urban şi comportament uman”. Romania. Radu Malureanu. INSTRUMENT PENTRU MANAGEMENTUL CULTURII .Hannele Koivunen. Iaşi:POLIROM Radoslav.

Sport and Youth Policy . University of Ulster Belfast UK Sandu. a cultural policy paper commissioned by Policies for Culture Hisham Elkadi (2007). CITIZENSHIP. Sociologie Românească. Reflections on Cultural Policy: Past. Evan Alderson(1993). capitolul 1. Dumitru (1990) Ariile culturale ale României. 3-4. Mapping the approaches and practices”. Finlanda Colin Mercer (2006) “LOCAL POLICIES FOR CULTURALDIVERSITY: SYSTEMS. Dumitru (2002) Ariile culturale ca matrice de sociabilitate. editat de – The Calgary Institute for Humanities. 3-4. (2006) “Fair culture – culture for sustainable development Background Paper on Cultural Sector and Development Work in the Nordic Countries”. Centrul de Studii si Cercetari in Domeniul Culturii(CSCDC). Present and Future. ASPECTE LEGALE ŞI INSTITUŢIONALE ÎNTR-O PERSPECTIVĂ COMPARATĂ”. AND GOVERNANCE WITH AN EMPHASIS ON THEUK AND AUSTRALIA” Nada Švob-Đokić and Nina Obuljen (2003 ). (2008) “ POLITICI DE INTEGRARE A MINORITĂŢILOR NAŢIONALE DIN ROMÂNIA. Sandu. “Whose identity? Valuing the culture built hetitaje in diverse and tensioned societies”. TURISMUL CULTURAL ÎN ROMÂNIA RURALĂ ŞI DEZVOLTARE COMUNITARĂ: UNDE STĂM ŞI CE FACEM? Fundaţia CRDE. Cluj-Napoca 49 | P a g e .Ministry of Education Department for Cultural. Sociologie Românească. “Comparative cultural policy issues related to culturaldiversity in South East Europe.

Septembrie 1997 50 | P a g e . and ecoturism Communication for Isolated and Marginalized Groups Blending the Old and the New”. Strategii culturale în perioadele: până în 2006 şi viitoarele obiective strategice pentru perioada 2007-2013. Faro – Prezentarea unor principii pentru importanţa patrimoniului cultural şi rolul lui de a potenţa dezvoltarea umana şi socială Sustainable Rural Development Based on Cultural Heritage. Frances Brown . iulie.turism rural. Derek Hall.The rural vernacular habitat. raportor: Jacques RENARD). nr. 40 p.4 – Descriere sintetica a unor aspecte infrastructura culturala. Feiner.Statistici INS .Reţeaua de localităţi Capitolul 2 Articole_________________________________________________________________ Convenţia despre valoarea patrimoniului cultural pentru societate.ro).Reabiliatrea zonei Văii Shaxi. Consiliul Europei . China. http://www. 2005.a heritagein our landscape”. pentru a concluziona direcţiile în care au evoluat politicile culturale (http://www.cultura. Programul european de evaluare a politicilor culturale în România. Raport al unui grup de experţi europeni [Cultural Policy in Romania.3.seria de chestionare CULT 1.ro/.2. October 1999. productia de bunuri si servicii culturale CSCDC – Rapoarte formulate de experti europeni Politica culturala în Romania. 2008 Tourism in the Peripheral Areas of Europe. Silvia Balit. 2002. Principii: dezvoltare durabilă a turismului. Planuri de amenajare a teritoriului PATN – sectiunea IV. Report on an Eurpoean group of experts] (preşedinte: Terry SANDELL. Schmid . Jacques P. Willy A . 1. 2004 FUTUROPA. Shiwen Mi .Case Studies of Tourism in Peripheral Areas .cultura2007. Proceedings from an international seminar on Bornholm.

CONSTANTIN MITRUT. 2007. IAŞI. EDITURA LUMEN. SIMONA VASILACHE(2008). MICTAT A. GARLAN.heritour. JOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES ETNOPSIHOLOGII MINORITARE IN SPATIUL DOBROGEAN . SILVIA-ELENA CRISTACHE. ROMÂNIA 51 | P a g e .org Capitolul 4 DANIELA SERBAN. “ITERCULTURAL AND INTERCONFESSIONAL REALTIONS IN A ROMANIAN COUNTRYSIDE”. DANA EPURE.Lista Patrimoniului Imaterial UNESCO Capitolul 3 www.

Sandu Dumitru 52 | P a g e .A N E X E Extrase din articolul “ARIILE CULTURALE CA MATRICE DE SOCIABILITATE”.

53 | P a g e .

54 | P a g e .

“BAROMETRUL CULTURAL 2007”.A N E X E 2 Extrase din studiile CSCDC referitioare la Sectorul cultural. CSCDC 55 | P a g e .

“Date despre potentialul cultural si turistic al localitatilor din Romania”. CSCDC 56 | P a g e .

57 | P a g e .

58 | P a g e .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful