P. 1
ghid_farma

ghid_farma

|Views: 1,504|Likes:
Published by Mary Valdez

More info:

Published by: Mary Valdez on Oct 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN TÂRGU - MUREŞ FACULTATEA DE FARMACIE

GHID DE STUDII

SCURT ISTORIC
Facultatea de Farmacie din Tg.Mureş a luat fiinţă în anul 1948, funcţionând până în 1962 cu limba de predare maghiară, iar în continuare bilingv, română şi maghiară. De la înfiinţare până azi au primit aici diplomă de farmacist aproape o mie cinci sute de absolvenţi. Procesul didactic - cu modificările survenite în cursul anilor - începe cu disciplinele fundamentale din domeniul ştiinţelor naturale (matematică informatică, biofizică, disciplinele de chimie, anatomie şi fiziologie), menite să furnizeze cunoştinţele de bază necesare însuşirii disciplinelor de specialitate ( de profil). Acestea din urmă au ca obiectiv pregătirea studenţilor pentru principalele domenii de activitate a viitorilor farmacişti, o pregătire de farmacie generală, adecvată celor care vor profesa în farmacii publice şi de spital. Această pregătire se face în primul rând în cadrul tehnologiei farmaceutice, chimiei farmaceutice şi farmacognoziei. Specialistul în domeniul medicamentului - farmacistul - trebuie să posede cunoştinţe profunde în privinţa acţiunii şi utilizării medicamentelor, cunoştinţe însuşite la disciplina de farmacologie. La toate disciplinele se acordă o atenţie deosebită activităţilor practice (raportul curs : lucrări practice variază între 1:2 şi 1:3). Eficienţa formelor de învăţământ este mult sporită şi prin utilizarea mijloacelor audiovizuale şi multimedia. Planul de învăţământ conţine şi un număr important de discipline biomedicale (farmacie clinică, laborator clinic), de producţia medicamentelor (industria şi biotehnologia medicamentelor), de analiză şi control fizico-chimic şi biologic al medicamentelor (chimie analitică, chimie fizică, controlul medicamentelor), de analize biochimice ale produselor alimentare (biochimie, laborator clinic, chimie sanitară şi igienă). Se acordă o atenţie deosebită specializării în domeniul fitoterapiei (favorizată şi de o bază materială specială - grădina botanică şi grădina de plante medicinale). Considerând că farmacistul trebuie să fie expert şi în problemele de optimizare a acţiunii medicamentelor, o pondere însemnată o are însuşirea noţiunilor de biofarmacie şi farmacocinetică. De asemenea, facultatea de farmacie este singura specialitate la care se asigură o pregătire temeinică privind acţiunea dăunătoare a diferitelor noxe (toxicologie generală şi industrială) şi care împreună cu mai multe discipline duce la formarea unei competenţe în domeniul ecologic. În cadrul pregătirii profesionale, studenţii au posibilitatea să se iniţieze, respectiv să se aprofundeze în domenii speciale, ca radiofarmacia, medicamente de uz veterinar, probleme de bază ale medicaţiei alternative (medicamente homeopatice), rolul farmacistului în depistarea efectelor adverse ale

medicamentelor (farmacovigilenţă), să posede cunoştinţe practice în privinţa acordării primului ajutor (urgenţe medicale). Majoritatea disciplinelor, inclusiv cele facultative, au materiale didactice (cursuri, îndrumătoare de lucrări practice) proprii, multiplicate în atelierul universităţii, care vin în ajutorul studiului individual al studenţilor. Multe din aceste materiale au ajuns la ediţii revăzute şi îmbunătăţite. Dezvoltarea structurii şi conţinutului planului de învăţământ este oglindită - în mod nemijlocit sau indirect - şi de modul de desfăşurare a examenului de licenţă (anterior: examen de stat, examen de diplomă), de la susţinerea unei lucrări de diplomă până la forma actuală complexă (probă generală, probă de specialitate, susţinerea lucrării de diplomă), care reflectă ponderea unor discipline în această specialitate (chimia, tehnologia şi farmacologia medicamentului). La ora actuală specializarea de Asistenţă de farmacie este inclusă în cadrul Facultăţii de Farmacie, ca specializare de scurtă durată (3 ani) cu un număr de 180 credite în primul ciclu, cu posibilitatea continuării studiilor de masterat în al doilea ciclu (120 credite) - cu un total de 300 de credite transferabile.

CATEDRA F1

1. DISCIPLINA: CHIMIE ANALITICĂ A. Chimie analitică – anul I Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie; B. Chimie analitică şi analize fizico-chimice - anul II Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie; C. Chimie analitică şi analize instrumentale - anul I Facultatea de Farmacie, specializarea Asistenţă de Farmacie. 2. STAFF-UL DISCIPLINEI: Prof.dr. Duşa Silvia Şef lucr.dr. Mitroi Brînduşa Prep.drd. Balint Alina 3. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. Obligatorie B. Obligatorie C. Obligatorie 4. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Obiectul chimie analitice calitative. Importanţa şi obiectivele ei II. Analiza calitativă Metodele analizei calitative. Reacţii folosite în analiză. Reactivi analitici. Clasificare. Specificitatea şi sensibilitatea. Factori care modifică sensibilitatea. Mascarea şi demascarea reacţiilor analitice. III. Clasificarea ionilor în grupe analitice şi studiul reacţiilor ionilor Ioni. Caracterele fundamentale şi analitice. Clasificarea cationilor în grupe analitice. Studiul comparativ al reacţiilor cationilor pe grupe analitice. Anioni, clasificare, studiul caracterelor analitice şi al reacţiilor de identificare. Mersul analizei generale. IV. Echilibrul chimic şi importanţa lui în analiză V. Apa ca solvent. Electroliţi în soluţii apoase Apa ca solvent. Produsul ionic al apei şi importanţa lui în analiză. Formarea ionilor în soluţii. Electroliţi slabi şi tari. Tăria ionică. Exponenţi ionici ( pH, pOH, exponent cationic, exponent anionic, pK ). VI. Reacţii acido-bazice în analiză Funcţiile de aciditate şi bazicitate şi importanţa lor în analiză. Interpretarea funcţiilor acidobazice prin teoria protonică şi electronică. Aciditatea şi bazicitatea intrinsecă şi extrinsecă. Solvenţi. Clasificare. Efectele solvenţilor. Noţiunea de H0 . Acizi şi baze în soluţii apoase. Calcularea concentraţiilor ionilor de hidrogen şi a pH-ului acizilor şi bazelor în soluţii apoase (acizi moleculari tari şi slabi, monoprotici şi poliprotici; baze tari şi slabe, monoprotice şi poliprotice; amestecuri de acizi şi baze, combinaţii amfotere). Acizi şi baze ionice (hidroliza sărurilor). Constanta de aciditate

şi bazicitate. Gradul de hidroliză. Calcularea concentraţiei ionilor de hidrogen şi a pH-ului în soluţii apoase de acizi şi baze ionice. Importanţa reacţiilor acido-bazice în analiză. VII. Soluţii tampon în analiză Generalităţi. Mecanismul de funcţionare. Calcularea concentraţiei ionilor de hidrogen şi a pH-ului în soluţii tampon. Capacitate de tamponare. Indicele de tamponare. Tampoane universale. Importanţa soluţiilor tampon în analiză. VIII. Reacţii cu formare de compuşi greu solubili în analiză Solubilitatea şi produsul de solubilitate. Relaţii matematice între solubilitate şi produsul de solubilitate. Factorii care influenţează solubilitatea precipitatelor. Formarea precipitatelor. Precipitate cristaline. Precipitate coloidale. Fenomenul de coprecipitare în analiză. Precipitarea fracţionată Transformarea unui precipitat în altul. Dizolvarea precipitatelor. Formarea hidroxizilor şi a sărurilor. Separarea cationilor din grupele hidrogenului sulfurat şi sulfurii de amoniu explicată prin teoria produsului de solubilitate. IX. Reacţii cu formare de complecşi în analiză Combinaţii complexe în analiză. Capacitatea cationilor şi anionilor de a forma combinaţii complexe. Tipuri de complecşi în analiză. Constantele de stabilitate şi instabilitate şi importanţa lor în analiză. Constante condiţionale. Combinaţii chelate. Reactivi organici în analiză. Utilizarea reacţiilor de complexare la identificarea şi mascarea ionilor. X. Reacţii redox în analiză Reacţii redox în analiză. Mecanismul reacţiilor redox. Potenţial redox şi factorii care îl influenţează ( pH, reacţii de precipitare, de complexare etc.). Viteza reacţiilor redox. Cataliza reacţiilor redox. Constantele de echilibru redox şi importanţa lor în analiză. Factorii care influenţează echilibrul redox. Explicarea reacţiilor redox prin cunoaşterea potenţialelor redox. Reacţia de dismutaţie şi aplicaţii în analiză. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Operaţii de laborator. Operaţii pe cale uscată şi pe cale umedă II. Reacţiile ionilor din grupa HCl. Separarea şi identificarea ionilor III. Reacţiile ionilor din grupa H2S. Separarea şi identificarea ionilor IV. Reacţiile ionilor din grupa sulfurii de amoniu. Separarea şi identificarea ionilor V. Reacţiile ionilor din grupa carbonatului de amoniu. Separarea şi identificarea ionilor VI. Reacţiile ionilor din grupa V VII. Reacţiile anionilor pe grupe analitice. Probleme de anioni VIII. Analize generale de cationi şi anioni IX. Aplicaţii şi probleme de separare ale cationilor şi anionilor

V. Minimalizarea erorilor. Indicatori redox. curbele de titrare. Aplicaţii . Metode absolute. aplicaţii. Indicatori acido-bazici. Fenomenele de solvatare şi solvoliză în solvenţi neapoşi. dizolvarea. IX. VI. Metode comparative. Volumetria prin reacţii cu formare de combinaţii greu solubile Principii de bază. Exemple. cerimetria. Titrări în mediu neapos. Volumetria prin reacţii cu formare de combinaţii puţin disociate. Evaluarea şi interpretarea rezultatelor unei analize cantitative. Problemele chimiei analitice cantitative Metodele analizei cantitative. Soluţii titrate. Dozarea sărurilor. Erori. Nitritometria. precipitarea. Clasificarea metodelor. Volumetria prin reacţii redox Folosirea reacţiilor redox în volumetrie. Dozarea amestecurilor de acizi. Dozarea acizilor slabi. Curbe de titrare. Dozarea acizilor tari cu baze tari. Evaluarea şi interpretarea rezultatelor Exactitatea. cântărirea. prelucrarea precipitatelor. Bazele teoretice ale volumetriei Volumetria şi problemele ei. calculul). substanţelor organice. Solvenţi. indicatori. X. Principii. VIII. Aplicaţii. a bazelor tari cu acizi tari. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. dicromatometria. Erori datorate indicatorilor. Soluţii titrate şi prepararea lor. IV. Clasificarea metodelor volumetrice.B. indicatori. Operaţii în analiza gravimetrică (luarea probelor. iodometria. Indicatori complexonometrici. separarea precipitatelor. Clasificare. Alte metode. Metode redoxometrice: permanganometria. indicatori. III. Complexometria cu liganzi monodentaţi. Interval de viraj. soluţii titrate. Dozarea unor grupe de substanţe organice cu funcţiuni acido-bazice. Echilibre de complexare. Principii. Mercurimetria. II. Volumetria prin reacţii acido-bazice Tipul reacţiilor de neutralizare. Chelatometria. Scări de pH. Curbe de titrare. Erori. anionilor. Clasificarea erorilor. Indicatori. VII. a bazelor slabe monoprotice. Funcţionare. Volumetria prin reacţii cu formare de combinaţii complexe Principii de bază. Precizia. Calculul în analiză volumetrică. Factorii care influenţează intervalul de viraj. Indicatori. Curbe de titrare. Curbele de titrare. Mercurometria. soluţii titrate. soluţii titrate. iodatometria. Principii. Cianometria. Complexonele. Clasificarea metodelor. Argentometria. Dozarea acizilor poliprotici şi bazelor poliprotice. Complexonaţi metalici. Aplicaţii. Bazele teoretice ale analizei gravimetrice Principiile care stau la baza gravimetriei. de baze. iodatometria. Determinarea punctului de echivalenţă. bromobromatometria. Dozarea cationilor.

Volumetria. randament. Cromatografia. Aplicaţii IV. Importanţa ei II. Titrări coulometrice. Metode cromatografice. Scurt istoric. III. Clasificarea metodelor cromatografice. Conductometrie. Reacţii folosite în analiză. curbe intensitate-potenţial. Cromatografia de gaze (CG). Titrări amperometrice. RMN RES. Curbe de titrare. Coulumetrie. Proprietăţile schimbătorilor de ioni. pe hârtie. Aplicaţii. Echilibre de precipitare. Obiectul chimiei analitice. Determinări de pK şi pH. Clasificarea metodelor optice. Aplicaţii în analiză. Răşini schimbătoare de ioni. Titrări conductometrice. V. Termogravimetria. Procesul de extracţie şi caracteristicile sale (coeficient de extracţie. Metode optice de analiză Generalităţi. Potenţiometrie. Reactivi analitici III. Titrări spectofotometrice. derivata curbelor de termoliză. C. echilibre de complexare VII. Aplicaţii. Baze V.PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Aparatură. Principii. Soluţii etalon. Aparatură. curbe termodiferenţiale. Metodele analizei cantitative. Cromatografia pe coloană. Cromatografia de lichide de înaltă presiune (CLIP). Generalităţi. Metodele analizei calitative. Reacţii acido-bazice în analiză. Schimbători de ioni. Clasificarea metodelor de analiză. Aplicaţii în analiză. Echilibre redox VIII. Metode de analiză electrochimice Electroliza. Colorimetria şi spectrofotometria în VIS. Clasificarea metodelor de analiză fizico-chimică II. pe strat subţire. Curbe de termoliză. Separări şi determinări prin electroliză. Hidroliza sărurilor lor. Polarografie şi amperometrie. Calcule în volumetrie . Clasificarea ionilor în grupe analitice IV. Spectrometria în UV. Metode de stabilire a punctului de echivalenţă. Soluţii titrate. factor de selectivitate). Cromatografia prin schimb ionic. Principii. Spectrometria în emisie. Electrozi. Analiza calitativă. Echilibrul de schimb ionic şi selectivitatea schimbului ionic. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Metode de electroforeză. Soluţii tampon VI. Aparatură. Gravimetria IX. Generalităţi. Metode de separare în analiza substanţelor Extracţia cu solvenţi. Acizi. Titrări potenţiometrice. Aparatură.

Determinarea durităţii apei VIII. Prepararea soluţiiei titrate de HCl 0. Dozarea halogenurilor. Titrări potenţiometrice.X. III. Proprietăţi. Introducere în gravimetrie. Aplicaţii. IV. III. Analize de săruri. Generalităţi. Dozarea HCl şi CH3COOH. Titrări în mediu neapos. XIV.Nitritometria. conductometrice. Dozarea H2O2 sau dozarea Fe2+. Metode electrochimice de analiză. Principii. Volumetria prin reacţii acido-bazice în mediu neapos XII. Cromatografia pe coloană. Prepararea soluţiiei titrate de NaOH 0. . Volumetria prin reacţii de diazotare. pe hârtie. II. XIII. barbiturice). Metode optice de analiză. Potenţiometrie. Separări prin electroliză. Clasificarea metodelor de analiză fizico-chimică. VI. Evaluarea şi interpretarea rezultatelor. Argentometria. Aplicaţii şi probleme de calcul în chimia analitică. Spectrofotometrie în vizibil şi ultraviolet. Cromatografia. Pierderea prin uscare sau calcinare. sem. Aparatură. Aplicaţii analitice.1n. Dozarea bazelor organice. Soluţii titrate. Electrozi. Titrări spectrofotometrice. Dozarea NH3 VII. II. Dozarea cationilor. Electroliza. Volumetria prin reacţii acido-bazice în mediu apos XI. pe strat subţire. Cromatografia de lichide de înaltă performanţă. IV. METODE FIZICO-CHIMICE DE ANALIZĂ I. Schimbători de ioni. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Reacţiile de identificare ale cationilor. Clasificare. Permanganatometria.1n. Determinări de pH.Complexonometria. Aplicaţii. Cromatografia de gaze.I V. Volumetria prin reacţii Volumetria prin reacţii de precipitare de formare de combinaţii complexe. acizilor organici (alcaloizi. Lucrare recapitulativă. Erori. Reacţiile de identificare ale anionilor. Aplicaţii şi probleme de calcul în chimia analitică.

Ed. Did. A. şi Ped. . Petroniu. Tehnică. Ed. 2. Bucureşti. London. IMF Tîrgu Mureş. lito. Ed. 1966 Gh. Scrisul Românesc. W. 1983 Gh. 1989 E. I. Morait: Chimie analitică calitativă. New York. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. Alexeev: Analyse qualitative.. 1970 V.. Mir. Masson et Cie Paris. Vol. 1969 L. Liteanu. Roman: Chimie analitică. Bucureşti. Cr. 1989 G. Ed. Ed. 1977 Cr.IX. University Press Tg. Kékedy: Térfogatos analitikai kémia. Morait. 1980 L. G. şi Ped. Bucureşti. Antal. 1989 E. sem.Did. I. Denney. Bucureşti. Macarovici: Analiza chimică cantitativă anorganică. Rev by J. Vogel: Textbook of Quantitative Inorganic Analysis. 1977 A. Jeffery. Ed. L. Tankönyvkiadó. Jeffery. J. Analize conductometrice potenţiometrice. Silvia Duşa: Chimie Analitică calitativă. Mandhaus Logman. Ed. A. Duca. Ed. Krescov. London. R. Analize spectrofotometrice XI. A. Tankönyvkiadó. Ed. Bucureşti.Tipomur. 1999 Soós P. P. şi Ped. Pietrzyk. Ed. 1966 . Pataki. P. Tankönyvkiadó. Analize X. Budapest. Iaroslavtsev: Course of Analytical Chemistry. 1972 C. Zapp: Analitikai Kémia. L. Ed. P. Ed. Kékedy: Analiză fizico-chimică. N. Tankönyvkiadó. C.: Mennyiségi analitikai kémia . Separări prin cromatografie. Charlot: Les méthodes de la chimie analytique. C. Englewood Cliffs New Jersey. Constantinescu: Aplicaţii şi probleme de chimie analitică. L. A. Bucureşti. Dacia Cluj. Tehnică. I. Morait. Al. Crişan: Chimie analitică şi analiză instrumentală. IMF Tîrgu Mureş. Hopârtean: Chimie analitică cantitativă. 1984 L. Mandhaus Logman. Frank: Chimie analitică. C. N. 2.Bucureşti. Prentice Hall. Popa. A. 1. Craiova. Bucureşti. Masson et Cie Paris. Rev by J. Ed. Lucrare recapitulativă. 1979 L. Volumetria. Ed. Basset. New York. Frank: Chimie analitică. Budapest. lito. Ed. Budapest. A. Popa: Chimie analitică calitativă (lucrări practice). Ed. 1979. Kékedy: Fejezetek a korszerü analitikai kémiából. IMF Bucureşti. Vol. Krescov. Ed. Ed. 1978 A. Ed. Inczédy: Analitikai laboratóriumi gyakorlatok. E. Did. Dacia Cluj. 1980 C. L. Tehnică. J. Budapest. Luca. şi Ped. A. Iaroslavtsev: Course of Analytical Chemistry. Moscow. Pungor: Analitikai Mérömüszerek. I. J. Ed.. 1980 V. N. Ed. Basset. W.. J. E. A. Did. Day. Moscow. Croitoru. I. 1977 D. Izabella Foris: Chimie analitică calitativă-bazele practice. Did. Mir Publ. IMF Bucureşti. 1981 Gh. Underwood: Quantitative Analysis.II 5. 1989 G. 1.. 1981 Soós P. Mir Publ. G. Ed. C. Mureş 2003 B. 1974 Silvia Duşa. A. Denney. 1986 L. C. Charlot: Les méthodes de la chimie analytique. 1979 C. 1983 D.: Minőségi analitikai kémia . Vogel: Textbook of Quantitative Inorganic Analysis. R. Bucureşti. Pietrzyk. Pungor: Analitikai Mérömüszerek. R. 1979 J. Academiei. 1978 A. Moscow. Gh. Kékedy: Chimie analitică calitativă. şi Ped. Paralescu: Chimie analitică.

Volumetria. Crăciunescu. 1998. 1974 L. 1983. Ed. IMF Cluj-Napoca. Ed. Kékedy: Térfogatos analitikai kémia. Ed.Chimie analitică cantitativă. Mureş 2004 C. L. Pitea. Ed. Roman L. Alexeev: Analyse qualitative.. Budapest.Chimie analitică calitativă. Izabella Foris . 1994 Silvia Duşa.Chimie analitică cantitativă. Moscow. R. 1989 Liteanu C. Ed. . Budapest. Litografia UMF Tg-Mureş. University Press Tg. Crăciunescu: Chimie analitică cantitativă. Constantinescu: Aplicaţii şi probleme de chimie analitică.. . şi Ped.: Minőségi analitikai kémia .Chimie analitică cantitativă. Ed. Bucureşti. Frank C. Gh.Chimie analitică. Ed. S.Analiza chimică cantitativă anorganică. lito. Morait: Controlul analitic cantitativ al medicamentului.. 1985 Silvia Duşa. V. Roman. Moscow. Popa Gr. Brînduşa Mitroi . P..Chimie analitică. Mureş. Ed.Îndreptar de lucrări practice de chimie analitică cantitativă.IMF Bucureşti. Pataki. 1979 Gh. Mir. . Mitroi Brînduşa: Îndreptar de lucrări practice de chimie analitică cantitativă.. şi Ped. 1994. Tehnică. Tehnică. I. Creangă.. Bucureşti.: Mennyiségi analitikai kémia . Pietrzyk J. 2001 Soós P. 1983 Gh. 1980 L.Gh. W. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. Med. M. Bucureşti. I II Număr ore curs 2 Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 3 Număr credite 5 Evaluarea cunoştinţelor Examen . . 1985 Macarovici Gh. 1986 L. IMF Bucureşti. 1984 L. Tg-Mureş. Ed. Ed. IMF Tîrgu Mureş. Ed. Morait. Chioreanu. Bucureşti. Ed. Zuchi: Chimia analitică cantitativă ( lucrări practice ). Turculeţ. 1980 V. Ed. Croitoru. Morait.Bucureşti. şi Ped. Silvia Duşa. A.Chimia analitică calitativă . Şerban: Lucrări practice de chimie analitică cantitativă. Dorneanu şi colab. 1977 Dorneanu V.. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A. P. Ed. Kékedy: Analiză fizico-chimică. Kékedy: Fejezetek a korszerü analitikai kémiából. 1977 Gh. Ed.Chimie analitică. Ed. Litografia UMF Tg-Mureş. STAGII. et al. Tankönyvkiadó. . Marcu. 1980 V. Dacia Cluj. curs litografiat Tg. 1969 L. 6. Mitroi Brînduşa: Chimie analitică cantitativă – ghid de lucrări practice. Dacia Cluj.bazele practice. Ed. lito. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. Tipomur. : Chimie analitică cantitativă. . L. şi Ped. Tankönyvkiadó. Morait: Chimie analitică calitativă. Bucureşti.. Did. 1979 L. 1979 V. Mir. IMF Iaşi. 1970 V. Florean. 2001 Silvia Duşa. 1977 J. Editura University Press. 1979 Silvia Duşa : Chimie analitică cantitativă. Did. Did. Mureş. Ed. Zapp: Analitikai Kémia. şi Ped. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. Tehnică. Ed. A. Did. IMF Cluj-Napoca. Roman: Chimie analitică. Paralescu I.. . IMF Tîrgu Mureş. Bucureşti. Ed. IMF Iaşi. 1981 Soós P. Ed. curs litografiat Tg. Silvia Duşa . Bucureşti. 1972 Silvia Duşa . Roman. Academiei. Savici: Aparate de analiză fizico-chimică. . R. I. Alexeev: Analyse quantitative. Bucureşti. R. Inczédy: Analitikai laboratóriumi gyakorlatok. 1979 Morait Gh. Hopârtean E. 1979 L. Bucureşti. 2003. Did. E.

I II Semestrul C. I II Număr ore curs 2 2 Număr ore curs 2 1 Număr ore seminarii Număr ore seminarii - Număr ore lucrări practice 4 4 Număr ore lucrări practice 2 2 Număr credite 6 6 Număr credite 5 3 Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen .Semestrul B.

Legea de repartiţie a lui Nernst. Parametri de stare. III. Temperatura. Sistemul termodinamic şi mediul. Scăderea presiunii de vapori. Echilibre de topire. B. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. specializarea Farmacie.caracteristici energetice ale proceselor termodinamice. Calculul afinităţii. Chimie fizică – anul II Facultatea de Farmacie. Amestecuri fizice binare .1. Procese termodinamice. Lucrul mecanic reversibil obţinut din energie termică. IV. Obligatorie B. condiţiile echilibrului Energia liberă şi entalpia liberă. Caracterul statistic al principiului II. Suprafeţe de stare. Principiul II al termodinamicii Lucrul reversibil izobar. Tőkés Béla Şef lucr. Legea fazelor a lui Gibbs. Echilibre de vaporizare. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. Echilibre de dizolvare. Echilihbrele soluţiilor diluate. V.anul I Facultatea de Farmacie. II. Echilibrele sistemelor policomponente. Funcţii de stare. STAFF-UL DISCIPLINEI: Prof. Echilibrele sistemelor monocomponente. Tipuri de echilibre. 2. Potenţialul chimic. Coborârea punctului de topire. adiabatic. Donáth-Nagy Gabriela 3. Principiul I al termodinamicii. Presiunea osmotică. Aplicaţii ale mărimilor coligative. Ecuaţia lui Gibbs şi Helmhotz. Variaţia entropiei cu temperatura. Obligatorie 4. Lucrul mecanic şi schimbul de căldură . Căldura redusă. Aplicaţiile ecuaţiei lui Clausius-Clapeyron. izoterm. Legea lui Henry. Principiul III al termodinamicii. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR TERMODINAMICA CHIMICĂ I.dr. DISCIPLINA: CHIMIE FIZICĂ A. Variaţia potenţialelor termodinamice în funcţie de parametri de stare. Ridicarea punctului de fierbere. Funcţia de entropie. Noţiuni de bază Stare termică.dr. Echilibre polimorfe. Potenţiale termodinamice. specializarea Asistenţă de Farmacie. Elemente de chimie fizică . Legea lui Raoult. Deplasarea echilibrului cu temperatura şi presiunea. Teorema lui Nernst şi postulatul lui Planck. Principiul zero al termodinamicii. Echilibre Condiţia generală a echilibrului. Imposibilitatea realizării temperaturii zero absolut.

Echilibre simultane şi parţiale. Experimentul lui Stern şi Gerlach. Bazele teoretice ale sistemului periodic. Echilibrul dintre faze lichide parţial miscibile. II. Molecule cu legături chimice localizate. Structura învelişului electronic Modele atomice. Legea lui Moseley. Legături ion-dipol. Generatori de lumină. Legături intermoleculare. Aplicaţii ale spectroscopiei atomice. Teoria cuantică a lui Planck şi principiul de echivalenţă a lui Einstein. Echilibrul dintre faza lichidă şi faza solidă în amestecuri de substanţe miscibile în orice proporţie. Cuantificarea în spaţiu. Tipuri de legături chimice. Electronul – constituent universal al materiei. Radiaţii X continue. Forţe Van der Waals. STRUCTURA MATERIEI I. Oscilatorul armonic liniar. masa şi raza electronului. Echilibrul lichid-vapori în lichide miscibile în orice proporţie. Sisteme cu componenţi nemiscibili în faza solidă. Complecşi π. Principiul de incertitudine al lui Heisenberg. Importanţa electrolizei şi a fenomenelor de emisie electronică. Tranziţii între tipuri de legături Electronegativitatea şi caracterul ionic al legăturii chimice. Atomi cu mai mulţi electroni.Tipuri de echilibre. Legături σ şi π. Structura moleculei. Bazele mecanicii cuantice. Descrierea moleculei de hidrogen Metoda Heitler-London. Caracterul general al dualismului undă-corpuscul. Modelul mecanic-cuantic al atomului. Sarcina specifică. Oscilatorul cu ax rigid şi cu ax liber. Experimentul lui Milikan. Sisteme cu componenţi parţial miscibili în faza solidă. V. Experienţa lui Franck şi Hertz. Soluţii particulare ale ecuaţiei lui Schrodinger. Ecuaţia lui Schrodinger. Echilibre heterogene. Deplasarea echilibrului cu temperatura şi presiunea. Numere cuantice. III. Metoda orbitalelor moleculare. Modelul vectorial. Fenomenul fotoelectric. Principiul lui Pauli şi principiul minimului de energie. Atomul de hidrogen. Natura corpusculară a luminii. Analiza spectrală Spectrul atomului de hidrogen. Structura atomului Baze experimentale şi principale. Atomul în câmp electric. Efectul Starck. Electronul liber. Determinarea sarcinii elementare. Legături de hidrogen. Echilibre chimice Echilibre omogene. atomi hidrogenoizi. Configuraţia electronică a moleculelor. VI. Echilibrul lichidvapori în amestecuri de lichide nemiscibile. IV. Efectul Compton. Spectrele Rontgen de linii. Efectul Zeeman. Modele şi forţe nucleare. VII. Molecule biatomice homo. Molecule cu legături chimice nelocalizate. VI. . Formarea de combinaţii chimice.Echilibrul lichid-vapori în amestecuri de lichide parţial miscibile. Introducere Dezvoltarea teoriei privind legătura chimică. Nucleul atomic Constituţia şi datele caracteristice ale nucleului atomic. Principiul electroneutralităţii. Electronul în groapa de potenţial. Experienţa lui Rutherford-Geiger-Mardsen. Metode de calcul mecanic-cuantice.şi heteronucleare.

Amestecuri de mulţimi. CINETICA CHIMICĂ I. Efectul solventului.de mecanismul etapelor elementare şi în funcţie de tipul reacţiilor complexe. paramagnetice. Rezonanţa electronică de spin. Reţele metalice. Stereoizomerie. paralele. Starea gazoasă şi legile ei. II şi de ordin superior. Fotolumines-cenţă. Starea de plasmă. Reacţii de ordinul I. Lasere chimice. Metode magneto-chimice. Substanţe diamagnetice. Simetria moleculelor şi noţiuni de teoria grupurilor. Spectroscopia. Spectre moleculare.şi ferimagnetice. Structura soluţiilor de electroliţi. Teoria vitezelor absolute Efectul mediului. Spectre de rotaţie-vibraţie a moleculelor di. XI. Cataliza acido-bazică. Reţele moleculare. Reacţii în lanţ drept şi ramificat. Fosforescenţă. Teoria ciocnirilor. Cinetica reacţiilor complexe (consecutive. Starea solidă. Reţele cristaline. Relaţii liniare de energie liberă. de preechilibru). Acţiunea structurii chimice asupra reactivităţii. Noţiuni de cinetică chimică Cinetica formală a reacţiilor simple şi complexe. Geometria moleculelor Noţiuni stereochimice de bază. Spectre de rotaţie. Gaze perfecte şi gaze reale. III. Reacţii de oxidoreducere.VIII. Fenomene de luminescenţă. Puterea rotatorie a moleculelor.şi poliatomice. Rezonanţa magnetică nucleară. Metode electrice. Termoluminescenţă. Anizotropia polarizabilităţii. Coeficientul de temperatură. Structura stării lichide. Starea amorfă. Spectrometria de masă. Refracţia molară. Clasificarea mulţimilor. Efectul forţei ionice. Spectre de benzi. Determinarea ordinului de reacţie şi importanţa lui practică. Metode optice Metode bazate pe anizotropia moleculei. Structura soluţiilor ideale şi a celor reale. Starea lichidă. Mecanisme de reacţii chimice Clasificare în funcţie de molecularitate. Efectul Kerr. Configuraţia şi conformaţia. Mulţimi de atomi şi molecule Noţiunea de mulţimi. Tipuri. Difracţia razelor X. Efectul vâscozităţii. Momentul dipolar şi structura moleculelor. Difracţia razelor de electroni. . Reţele ionice. Spectre Raman. Inducţia chimică. Legea lui Arrhenius. reversibile. Adsorbţia de lumină. fero-. Starea de supraconductibilitate. X. Acţiunea catalizatorului asupra vitezelor de reacţie în mediul omogen Mecanismul catalizei. II. Lichide cristaline. IX. Polimorfism şi izomorfism. Spectre de tranziţie electronice. antifero. Metode de rezonanţă magnetică. Difracţia razelor de neutroni. Metode bazate pe măsurarea susceptibi-lităţii magnetice. Reţele covalente. Clasificarea şi structura spectre-lor moleculare. V. Fluorescenţă. Metode de cercetare a structurii moleculelor şi mulţimilor Metode de difracţie. IV. Polarizarea moleculară. Cataliza enzimatică. Datele geometrice ale moleculelor. Obiectul şi principiile de bază ale stereochimiei. Modelul vectorial al moleculelor. Acţiunea diferiţilor factori asupra constantei de viteză Efectul temperaturii.

VI. . V. a frecvenţei câmpului. Mecanismul reacţiilor fotochimice. Variaţia conductibilităţii echivalente cu concentraţia. Acumulatori. Reacţii cu formarea fazei noi. Conductibilitatea electroliţilor tari. Stratul dublu electric. Activitatea şi selectivitatea. II. Cinetica reacţiilor în fază solidă Cataliza heterogenă. Clasificarea sistemelor electrochimice Pile fizice. IV. Clasificare. Teoria coeficientului de activitate. Acţiunea intensităţii câmpului electric. a coeficientului de activitate şi a numărului de transport. Viteza de migrare şi mobilitatea ionilor. Potenţiale de difuziune şi de joncţiune. Dependenţa de temperatură a tensiunii electromotoare. Factorul energetic. Pile chimice simple şi compuse. Acţiunea diferiţilor factori asupra disocierii electrolitice. Transportul purtătorilor de sarcini electrice sub acţiunea unui potenţial chimic. VIII. Scala de aciditate. molară şi echivalentă. Numărul de transport. II. temperaturii şi structurii chimice. Reacţii de interfaţă. Relaţia dintre tensiunea electromotoare şi căldura de reacţie. Reacţii fotochimice directe şi sensibilizat Reacţii fotochimice în sisteme medicamentoase. Ecuaţiile lui Fick. Aplicaţii ale măsurătorilor de conductibilitate III. Conductibilitatea topiturilor şi a combinaţiilor solide. Factorii care influenţează conductibilitatea. Electrozi formaţi din două sau mai multe metale. ELECTROCHIMIE I. Echilibre la interfaţa electrod-electrolit Termodinamica pilelor galvanice. Electrozi micşti. III. Pile primare şi secundare. Electrozi redox. Acţiunea diferiţilor factori asupra catalizei heterogene. Structura stratului dublu electric. a temperaturii şi a solventului. Curba electrocapilară. Cinetica reacţiilor non-izoterme Cinetica reacţiilor heterogene. Relaţia dintre potenţialele de electrod standard şi potenţialele redox standard. Disocierea electrolitică. Reacţii fotochimice Noţiuni de bază. VII. geometric şi de structură electronică. Pile de concentraţie. Determinarea potenţialului chimic şi a constantelor de echilibru. Acţiunea solventului. Electrozi de membrană. Termodinamica potenţialelor de electrod. Tensiunea electromotoare şi dependenţa ei de concentraţie. Difuziunea electroliţilor în soluţie. Noţiunile de rH şi r0. Clasificarea electrozilor. Legea lui Kohlrausch. Electrozi de speţa I. Legea migraţiei independente. Aplicaţii ale măsurătorilor potenţiometrice Determinări analitice cantitative. Echilibre în soluţii de electroliţi Caracterizarea termodinamică a soluţiilor de electroliţi. Cinetica formală şi mecanismul catalizei heterogene. Asociaţii ionice. Legea forţei ionice. Pile galvanice ca surse de curent. Transportul în soluţii de electroliţi Conductibilitatea specifică. Funcţii de aciditate. Determinarea produsului de solubilitate. Teoria modernă a conductibilităţii soluţiilor de electroliţi.

Electronmicroscopia. Relaţia dintre tensiunea superficială şi adsorbţie. Pasivarea. Ecuaţia lui Tafel. Adsorbţia neelectroliţilor. Sedimentarea. Umectarea. Regula lui Traube. Clasificarea. Starea izoelectrică. Coloizi de asociaţie (semicoloizi). Polarizarea şi tipurile ei. Teorii ale coagulării coloizilor liofobi. Suspensii. Curentul de schimb. Dimensiunile şi forma macromoleculelor. Formarea de asociaţii (micele). Viteza proceselor de electrod Efectele chimice ale curentului electric. Clasificare. Purificarea coloizilor (filtrare. Bazele polarografiei şi aplicaţiile ei. Izoterma de adsorbţie. Coagularea coloizilor liofobi. Metode şi aparate optice de cercetare a sistemelor disperse. Aerosoli. Tixotropie. Reguli. IV. Culoarea sistemelor disperse. Proprietăţile generale ale sistemelor disperse Chimia fizică a suprafeţelor. Noţiuni de bază. Aplicaţii ale adsorbţiei. Adsorbţia la interfaţa solid-lichid. Proprietăţi molecular-cinetice ale sistemelor disperse Mişcarea browniană. Sinteze electrochimice ale medicamentelor. electrodializă). dializă. Emulsii. Tensiunea interfacială a două lichide. V. Electrochimia suprafeţelor Fenomene electrocinetice. Noţiuni de cinetică de electrod. Fenomene de adsorbţie Adsorbţia la suprafaţa lichidelor. VI. Ultramicroscopia. Metode chimice. Presiunea osmotică a sistemelor disperse. Colorimetria şi nefelometria. Electroforeza. Caracteristicile soluţiilor CMM. Cinetica coagulării. Ecuaţia lui Siskovski. Balanţa hidrofil-lipofil (HLB) şi aplicaţiile tensidelor. Supratensiunea hidrogenului şi a oxigenului. Rontgenografia şi electronografia. Spume. Mărimi coligative. Bazele cineticii de difuziune a proceselor de electrod. Cromatografia.şi macroheterogene (grosier disperse). ultrafiltrare. Sisteme ale compuşilor macromoleculari (coloizi liofili). Aplicaţii ale fenomenelor electrocinetice. . Analiza sedimentometrică. VII. Proprietăţile optice ale sistemelor disperse Fenomenul Faraday-Tyndall şi legea lui Rayleigh. Activitatea optică a sistemelor disperse. II. Procese spontane la interfeţe. CHIMIE COLOIDALĂ I. Adsorbţia vaporilor şi gazelor la suprafaţa solidelor. Sisteme micro. Supratensiunea. Electroliza şi legile ei.VI. Scăderea presiunii de vapori a sistemelor disperse. Adsorbţia electroliţilor. Aplicaţii. Alte aplicaţii ale adsorbţiei şi importanţa ei biologică. Distribuţia particulelor disperse în câmp gravitaţional. Curent limită. Vâscozitatea sistemelor disperse. Electroosmoza. Stabilitatea agregativă. Vâscozitatea structurală. III. Bazele cineticii electrochimice. Metode de dispersie şi de condensare. Izoterma lui Langmuir. Termodinamica suprafeţelor. Metode fizice. Proprietăţile mecanice şi reologia macromoleculelor. Sedimentarea în câmp centrifugal. Tenside ionice şi neionice. Condensarea capilară. Cinetica adsorbţiei. Stabilitatea coloizilor. Prepararea coloizilor. Dependenţa de potenţial a vitezei proceselor de electrod. Izoterma de adsorbţie a lui Gibbs. Difuziunea în sisteme disperse. Structura şi ecuaţia de stare a stratului de adsorbţie. Sisteme disperse Sisteme coloide (ultramicroheterogene).

Elemente de utilizare a calculatoarelor. electrice. nomograme. Specificul laboratorului de chimie fizică Reguli de protecţia muncii. derivări grafice. Transformarea izotermă reversibilă coloid-gel. chimice şi fizico-chimice Determinarea energiei de activare prin diverse metode. Umflarea xergolurilor. . PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. STRUCTURA MATERIEI I. VIII. II şi pseudomonomoleculare. Elemente de calculul erorilor şi precizia rezultatelor. Echilibrul de membrană al lui Donnan. Determinarea căldurii de hidratare a unei sări. Determinarea masei molare din măsurători ebulioscopice. Determinarea constantei de viteză a unor reacţii chimice prin metode fizice. Grafice. Analiza termică a unui amestec de medicamente. Proprietăţile electrice ale coloizilor liofili. Construirea diagramei de fază. Măsurători termochimice Determinarea căldurii de dizolvare a unei substanţe. Acţiunea protectoare şi de sensibilizare. Măsurători de structură moleculară Stabilirea formulei structurale şi a polarităţii moleculelor. Gelurile ca medii ale proceselor fizico-chimice. Interacţiuni între coloizi liofili şi liofobi. Stabilitatea soluţiilor CMM. Studiul acţiiunii catalizatorilor. Determinarea coeficientului de repartiţie a unor substanţe între doi solvenţi lichizi nemiscibili. Determinarea constantei de disociere prin metoda fotocolorimetrică. Determinarea momentului dipolar. modelări. inhibitorilor şi promotorilor Studiul cineticii reacţiilor oscilante. interpolare. Imbătrânirea gelurilor. calcule numerice. Rheotropie. Coagularea coloizilor liofili. Membrane. Determinarea parachorului unor lichide. programe matematice. II. TERMODINAMICA CHIMICĂ I. Programe grafice. Studiul parametrilor structurali din măsurători conductometrice. Determinarea refracţiei moleculare. Importanţa farmaceutică şi biologică a gelurilor. Extracţia.Presiunea osmotică a soluţiilor CMM. Sinereza. CINETICA CHIMICĂ I. Studiul spectrelor moleculare. Proprietăţile gelurilor (mecanice. Studiul cineticii reacţiilor de ordinul I. Tixotropie. Determinarea gradului de asociere a moleculelor din diverse lichide. Determinarea căldurii de neutralizare. Geluri Obţinere şi clasificare. Prelucrarea datelor experimentale. Studiul echilibrelor Determinări crioscopice şi ebulioscopice. Determinarea masei molare a unei substanţe prin metoda crioscopică. Geluri polielectrolitice. optice). Determinarea presiunii osmotice prin măsurători criometrice. Studiul structurii combinaţiilor complexe prin măsurători fotometrice. Studiul legii lui Eötvös.

dizolvarea substanţelor solide. B. Măsurători sedimentometrice în câmp gravitaţional. Potenţiale termodinamice şi condiţii de echilibru. Umflarea. aplicaţii în farmacie. Determinarea constantei de disociere a unor acizi slabi. II. Determinarea conductometrică a solubilităţii şi a vitezei de dizolvare a unor substanţe greu solubile. Potenţialul chimic. Electrosinteza unor substanţe de interes farmaceutic Măsurători dielcometrice. Cinetica umflării xerogelurilor. III. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I.ELECTROCHIMIE I. Determinarea coeficientului mediu de activitate a ionilor. Măsurători electroforetice. formarea dispersiilor solide. Noţiuni de termochimie. legea Henry. Noţiuni de bază Principiile termodinamicii. respectiv izostabili. Determinarea gradului de dispersie. Măsurători potenţiometrice Studiul pilelor de concentraţie. Elemente de termodinamică . Determinarea produsului de solubilitate a unei substanţe greu solubile. aplicaţii în farmacie. Studiul proprietăţilor optice ale sistemelor disperse. Studiul caracteristicilor treptelor polarografice: curent limită. Obţinerea şi studiul proprietăţilor gelurilor. Caracterizarea termodinamică a gazelor şi substanţelor volatile Caracterizarea stării gazoase. Echilibre de fază. Determinarea punctului izoelectric al unor coloizi izolabili. Proprietăţi fizico-chimice ale substanţelor în soluţie . Polarografia. Determinarea potenţialului redox normal. starea cristalină. potenţialul de semiundă. Reguli de coagulare a coloizilor liofobi şi a coloizilor liofili. scăderea presiunii de vapori (ebulioscopie. Măsurători conductometrice Determinarea conductibilităţii echivalente şi a constantei de disociere a electroliţilor slabi. legea Raoult. Proprietăţile electrice ale sistemelor disperse. Măsurători fotocolorimetrice şi nefelometrice. Măsurători din domeniul electrolizei Determinarea tensiunii de descompunere şi a potenţialelor de descărcare. crioscopie). Caracterizarea termodinamică a stării solide Generalităţi. CHIMIE COLOIDALĂ I. Determinarea afinităţii chimice şi a căldurii de reacţie din măsurători de tensiune electromotoare. Determinarea masei moleculare a unor macromoleculeprin metoda vâscozimetrică. Prepararea şi purificarea sistemelor disperse Studiul adsorbţiei pe suprafeţe solide. Determinarea potenţialului electrocinetic. Studiul adsorbţiei pe suprafeţe lichide. presiunea de vapori. Studiul stabilităţii sistemelor disperse.

presiunea osmotică. Chimie coloidală: Prepararea coloizilor VII. Noţiuni de bază de cinetică Viteza de reacţie. Potenţiometrie: Determinarea potenţialului redox şi rH-ul unui sistem redox. Crioscopie: Determinarea masei moleculare şi a presiunii osmotice III. Metode bazate pe interacţiunea radiaţiilor electromagnetice cu moleculele : refractometrie. Conductometrie II: Determinarea produsului de solubilitate a acidului acetilsalicilic V. Metode de rezonanţă : rezonanţă magnetică nucleară. Suspensii. VI. II. Măsurători cinetice: Determinarea constantei de viteză a reacţiei de inversie a zaharozei IV. Adsorbţia şi izoterme de adsorbţie. ionizarea în soluţie (acizi şi baze slabe. Măsurători termochimice: Determinarea căldurii de neutralizare. Aerosoli. soluţii tampon). II. rotaţie şi electronice. Fenomene de adsorbţie: Adsorbţia pe suprafeţe lichide. IV. Aplicaţii în farmacie. spectre de vibraţie. ionizarea electroliţilor amfoteri. proprietăţi optice. VIII. Fenomene de suprafaţă. polarografie. Creme. . Fenomene de adsorbţie: Adsorbţia pe suprafeţe solide. potenţialul chimic al substanţelor în soluţie. polarimetrie. Aplicaţie: cromatografia. Stabilitatea coloizilor. Molecularitate şi ordin de reacţie. Chimia fizică a sistemelor disperse Definiţia şi clasificarea sistemelor disperse. Reacţii de ordinul 0 şi I. dielcometrie. Tipuri de sisteme coloidale. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I.Concentraţia. Proprietăţi generale ale coloizilor: proprietăţi cinetice. electrice. conductometrie Metode termice de analiză III. aplicaţii în farmacie. rezonanţă electronică de spin Metode electrometrice de analiză : metode potenţiometrice. fluorimetrie. activitatea şi starea standard. Structura materiei. Metode de cercetare Noţiuni de structură atomică şi moleculară. difuzia în soluţie. Emulsii.

Marosvásárhely.. 1974 Goina T. Stabilitatea sistemelor coloidale. : Az anyag szerkezete. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. did.: Formule. Punctul izoelectric al sistemelor disperse. 1994 Suciu Gabriela: Chimie fizică. 2001 Suciu Gabriela: Electrochimie. IMF Tg. Verificarea cunoştinţelor practice 5. 1982 Tőkés B.: Electrochimie. orvosoknak és biológusoknak. B. 1965 Muntean Daniela.II: Oniciu L. Ed. Mureş. Kolozsvár. Acad.Mureş.III: Niac G. Termodinamică chimică Litografiat UMF Tg. XI. Litografiat. Donáth-Nagy Gabriella: Indrumător de lucrări practice de chimie fizică. Ed. 2004 Suciu Gabriela: Sisteme heterogen disperse.Mureş.: Fizikai kémia. Structura materiei. Ed. did. 2004 Tőkés B. ped. 1984 Kékedy L. : Chimie fizică. OgyI Marosvásárhely.Mureş. 2001 Ionescu C.. Oxford University Press. Bucureşti 1982 . Studiul proprietăţilor optice ale coloizilor X.. ped. Dudutz Gyöngyi. Ed. Electrochimie. Dacia. l968 Vol. Ed. l970 Chifu E.I: Cădariu I: Structura atomului şi moleculei l967 Vol.: Stările de agregare. XII. Litografiat UMF Tg. Litografiat UMF Tg. Kémiai termodinamika.. ped. Bucureşti. UMF Tg. probleme de chimie fizică. 1976 Goina T. Elektrokémia.Mureş. Ed.. Bucureşti 1977 Ionescu C. Tehnică Bucureşti Vol. Studium Alapitvány Kiadó. 1994 Tőkés B. Cinetică chimică.Mureş. Zsakó J.Mureş. Voiculescu V. Schönberger E. Ed. Tőkés B. 1987 Tőkés B: Fizikai kémia.1977 Oniciu L. Litografiat. ped.Mureş. Litografiat UMF Tg. OGyI Marosvásárhely. Reakciókinetika. Recuperări. Termodinamică chimică. Dacia. Cinetica chimică. did. Bâldea I. Atkins P. 2004 Suciu Gabriela. Litografiat.: Chimie coloidă. litografiat. 1978 Tőkés B.1969 Kékedy L. Casa de editură Mureş. Indrumător de lucrări practice de chimie coloidală. X X X : Chimie fizică.IX.: Chimie fizică. tabele. IMF Tg. 2005. Cluj-Napoca. Ogyi Marosvásárhely.: Fizikai kémia gyógyszerészeknek..Mureş. Tg.: Fizikai kémia. Ed.: Analiza fizico-chimică.: Chimie fizică. : Senzori electrochimici metalici şi ion selectivi. ped. : Fizikai kémia. Termodinamică chimică. 1969 Máthé J. Mentor.: Chimie fizică. Litografiat. did. Ed. Bucureşti. Ed..: Chimie fizică. Bucureşti 1982 Niac G. Preda M. Donáth-Nagy Gabriella: Á kémia alapjai. Litografiat. did. OGyI Marosvásárhely.: Chimie fizică. Tg. Kolloidika. 1978 Tőkés B. Bucureşti.. 1985 Tőkés B. Litografiat. XIII. Anyagszerkezet.: The Elements of Physical Chemistry.

2000 Suciu Gabriela: Chimie Fizică: Structura materiei: Molecula.Mureş. Litografiat UMF Tg. STAGII.. Litografiat UMF Tg. Suciu Gabriela. I II Semestrul B. Ed. Litografiat UMF Tg. Tőkés B. orvosoknak. 2001 Suciu Gabriela. Atomul. NUMĂRUL DE ORE DE CURS.. 2004 Tőkés B: Fizikai kémia gyógyszerészeknek. Muntean Daniela. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. Mureş 2004 Suciu Gabriela: Chimie Fizică: Structura materiei.Tőkés B. Mureş.: Chimie Fizică. Mureş. Donáth-Nagy Gabriela: Îndrumător de lucrări practice de chimie fizică. Tg. Termodinamică chimică. 1994 Suciu Gabriela : Chimie Fizică: Electrochimie... Mureş. I II Număr ore curs 3 2 Număr ore curs 2 Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 3 3 Număr ore lucrări practice 2 Număr credite 6 5 Număr credite 4 Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen . Litografiat UMF Tg. Cinetica chimică. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A. Mureş. 1994 Suciu Gabriela: Chimie Fizică. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. Litografiat UMF Tg. Donáth-Nagy Gabriella: Kémia előadások és laboratóriumi gyakorlatok. Litografiat UMF Tg. Mentor.Mureş.. Scientia 2002 6. 2001 Tőkés B. Ed. biológusoknak.

Legături duble şi triple. Orbitali moleculari. Curticăpean Augustin 3. Molecule deficiente în electroni. Criterii pentru reacţii spontane. Magnetismul electronic. Legături de trei centre.anul I Facultatea de Farmacie. specializarea Farmacie. Structura învelişului de electroni al atomului Modelul clasic al atomului de hidrogen. Orbitalii atomului de hidrogen. Metoda legăturilor de valenţă. IV. Feromagnetismul. Rezonanţă.dr. Proprietăţi electrice ale substanţelor. Structura moleculei. II. Structura atomului Electronul. Legături chimice Tipuri de legături chimice. Ocuparea orbitalilor cu electroni. Regula Klechkowski. Obligatorie B. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. Energia reţelei de cristalizare. Legătura ionică. Legătura covalentă. . Introducere în documentare şi cercetare . Legături chimice în cristale. Paramagnetismul. Chimie generală şi anorganică . Ordin de legătură. Polarizaţia molară. C. Nivele de energie ale orbitalilor moleculari.anul II Facultatea de Farmacie. B. Nucleele atomilor. specializarea Farmacie. VI.dr. Spectre atomice. Principiul ocupării succesive a orbitalilor cu electroni. Neutronul. Legături σ şi π. Modelul cuantic al atomului de hidrogen după Bohr şi Sommerfeld. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. Regula lui Hund. Izomorfism şi polimorfism. Obligatorie C. Orbitali moleculari extinşi şi electroni p delocalizaţi. Obligatorie 4. Proprietăţi electrice şi magnetice ale elementelor şi substanţelor Proprietăţi magnetice ale substanţelor.1. Noţiuni de mecanică cuantică. Principiul de excludere sau principiul lui Pauli. Reţele moleculare. III. DISCIPLINA: CHIMIE GENERALĂ ŞI ANORGANICĂ A. V. Starea solidă Sisteme de cristalizare. Diamagnetismul. specializarea Asistenţă de Farmacie. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. STAFF-UL DISCIPLINEI: Conf. Reţele ionice. 2. Chimie generală şi anorganică . Termodinamica chimică Legile termochimiei. Metoda orbitalilor moleculari.anul I Facultatea de Farmacie. Orbitali moleculari hibridizaţi. Spectre de raze X ale atomilor. Olariu Marioara Şef lucr.

apa. Amoniacul.forme alotropice. Echilibre în sisteme eterogene. pH . Clorul. MOM. Halogenurile carbonului. . Grupa a III-a principală a sistemului periodic Caracterizarea generală a elementelor din grupa a III-a. Funcţia de aciditate HO. MCC. Tipuri de combinaţii complexe (amino complecşi. Oxizii şi oxiacizii azotului. Acizi şi baze Caracterizare generală. Nomenclatura combinaţiilor complexe Natura legăturilor chimice în combinaţiile chimice (MLC. Fosfaţii. Azotul. Oxigenul. Complecşi polinucleari.exponenţi de aciditate şi pK. acidul azothidric. Grupa a VI-a principală a sistemului periodic Caracterizarea generală a grupei. Oxizii şi oxiacizii carbonului. XVIII. Reacţii de precipitare. Hidrogenul sulfurat. Pirofosfaţi. Bromul. Reacţii chimice. bismutul. Legea acţiunii maselor. Sulfuri. Florul. Iodul. Elementele şi combinaţiile lor Sistemul periodic. polifosfaţi. cianuri complexe. XIII. XV. Grupa a V-a principală a sistemului periodic Caracterizarea generală a elementelor din grupa a V-a. Peroxidul de hidrogen. XII. Comparaţii privitoare la chimia siliciului cu cea a carbonului. bismutului. Combinaţiile halogenilor.Distribuţia elementelor în natură. Grupa a VIII-a principală a sistemului periodic Gazele rare. Grupa a IV-a principală a sistemului periodic Caracterizarea generală a elementelor din grupa a IV-a . Oxizii şi oxiacizii sulfului. Polisulfuri. Factorii care influenţează reacţiile de oxido-reducere. Fosforul. Combinaţiile borului. Echilibre în faza gazoasă. Exponenţi de activitate. MCL).VII. Număr atomic efectiv. Hidrogenul şi combinaţiile lui XI. Combinaţiile arsenului. Alotropie şi forme polimorfe. metafosfaţi. stibiului. stibiul. Silicaţi. Caracterizarea generală a nemetalelor. Echilibre chimice Reacţii complete şi de echilibru. Oxidul de hidrogen. Ozonul. Reacţii în care NO al elementelor se schimbă. halogenuri complexe). XVI. hidroxilamina. Combinaţii complexe Teorii moderne ale formării combinaţiilor complexe. VIII. Hidrazina. Arsenul. Carbon . Echilibre în sisteme omogene lichide. Grupa a VII-a principală a sistemului periodic Caracterizarea generală a grupei. IX. Combinaţiile carbonului cu sulful şi azotul. Borul. Combinaţiile siliciului. X. Oxizii şi oxiacizii fosforului. Siliciul. Constante de bazicitate. Număr de coordinaţie. Scara pH a activităţii (concentraţiei) ionilor de hidrogen. Combinaţiile carbonului cu metalele. XVII. XIV. Constante de aciditate. Sulful.

Analiza termică. plumbul şi combinaţiile lor. magneziu şi combinaţiile lor. Platina şi combinaţiile sale. Aliaje. bariul şi combinaţiile lor. XXII. Nichelul şi combinaţiile lui. W). Interpretarea proprietăţilor fizice ale metalelor. Cromul şi . Zr. Proprietăţi chimice ale metalelor. Metalele alcaline şi combinaţiile lor. XXXI. (Mn. (Cr. Cd. Elementele grupei a-VII-a secundare. Th. Metalele alcalino-pămîntoase: calciu. Nb. XXIV. Cobaltul şi combinaţiile lui. XXIII. Au) Cuprul şi combinaţiile lui. Metalele şi combinaţiile lor Metode generale de obţinere a metalelor. XXX. Elementele grupei I secundare. XXI. Clasificarea metalelor. Proprietăţi generale ale elementelor de tranziţie Elementele grupei a-III-a secundare. Ta) XXVIII. MO. Mercurul şi combinaţiile lui. uraniul şi combinaţiile lor. Elementele grupei a-VIII -a secundare Caracterizarea generală. Carbonili metalici. Obţinerea metalelor de înaltă puritate. Re) Manganul şi combinaţiile lui. Argintul şi combinaţiile lui. Elementele grupei a-IV-a secundare. XXV.(Ti. Elementele grupei a-V-a secundare. Paladiul şi combinaţiile lui. lantanide şi combinaţiile lor. XXXIII. Elementele metalice din grupele principale I şi II Metalele din grupa I principală. (Cu. Fierul: metalurgia fierului. combinaţiile fierului. combinaţiile lui XXIX. XXVI. XX. Tipuri de aliaje. Actinide: toriul. Lantan. Elementele din grupa a-II-a principală. Elementele metalice din grupa a-IV-a principală Staniul. Metalele platinice Caracterizare generală. XXXII. Hf) XXVII. Elementele grupei a-VI-a secundare. Beriliul. (V. (Zn. Hg) Zincul şi combinaţiile lui. Ag.XIX. Elementele metalice din grupa a-III-a principală Aluminiul şi combinaţiile sale. Structura spaţială a combinaţiilor complexe Izomeria combinaţiilor complexe. Elementele grupei a II secundare. stronţiu. Aurul şi combinaţiile lui. Starea metalică Legătura metalică.

Mase atomice şi moleculare Aplicarea legii generale a gazelor la determinarea maselor atomice a unor metale (Zn. Determinarea capacităţii de tamponare. Verificarea legilor de bază ale chimiei Legea conservării masei. Halogenii (F. siliciul şi borul . molare. cristalizarea. sub vid). purificarea şi uscarea gazelor. alcoolmetre) III. Soluţii tampon. I) şi calcogeni (O. Introducere în munca de laborator Instructaj privind protecţia muncii în laboratoarele de chimie. catalizatori. Echivalent chimic. etc. suprafaţă de contact. Prepararea. XI. Dispozitive şi mijloace de menţinere constantă a temperaturii Puncte termometrice fixe (determinarea punctelor de topire. precipitarea. Distilarea (simplă. VI. VIII.PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Determinarea PS a acetatului de argint. determinarea punctelor de fierbere). Amestecuri răcitoare. Factori care influnţează viteza de reacţie (temperatură. decantarea. Măsurarea greutăţilor. Prezentarea principalelor vase. Determinarea pH-ului colorimetric. fracţionată). Obţinerea temperaturilor joase. Operaţii de laborator în vederea separării şi purificării substanţelor Dizolvarea. călduri de diluare. Reacţii acido-bazice Noţiuni de pH. IV. Efecte calorice la dizolvare: călduri de dizolvare. Uscarea substanţelor lichide şi solide. Al. Soluţii. Seria tensiunilor electromotoare. Reacţii chimice Viteza de reacţie. VII. Reacţii şi sisteme redox.). Extracţia. fracţii molare) IX. volumelor şi densităţilor (aerometre. Carbonul. Determinarea echivalentului chimic al elementelor (Cu şi Fe). Determinarea echivalentului chimic al carbonatului de calciu. ustensile şi aparatură de laborator. Mg) şi a maselor moleculare (metoda Victor Meyer). Cl. Indicatori. Azotul şi fosforul XIII. normale (concentraţii molale. Legea proporţiilor definite. X. Prepararea soluţiilor procentuale. Solubilizare Coeficientul de solubilitate. centrifugarea şi filtrarea (simplă. produsul de solubilitate.. sub vid. Sublimarea. Soluţii de spălare (prepararea amestecului cromic). II. Br. S) XII. V. Curăţirea ustensilelor şi vaselor de laborator.

Noţiuni de informatică documentară. Fierul-proprietăţile şi combinaţiile lui XXI. Lucrare de verificare B. Zincul şi combinaţiile lui XXV. Cataloage de bibliotecă. importanţa documentării. Comunicarea. teme de cercetare. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Ştiinţa şi informaţia. Mercurul şi combinaţiile lui XXVI. Cobaltul şi combinaţiile lui XXII.ambianţe de lucru. II. Organizarea cercetării ştiinţifice Planificarea cercetării ştiinţifice.U. Noţiuni de bibliologie. Surse de informare (primare.Z. Manganul şi combinaţiile lui XX. Lucrare de verificare practică XV. plumbul şi combinaţiile lor XVIII. Cromul şi combinaţiile lui XIX. IV. Combinaţii coordinative cationice (microsinteze) XXVIII. Nichelul şi combinaţiile lui XXIII.argintul şi combinaţţile lor XXIV. Indexurile de bibliotecă. Sisteme moderne de informare. . alegerea metodei de cercetare. Fişe de bibliotecă. Metalele alcaline şi alcalino-pământoase XVI. Documentare pe calculator. Staniul.XIV. Cercetarea ştiinţifică-definiţie. Cuprul. Biblioteconomie. Extrase. secundare) Organizarea informării ştiinţifice. Combinaţii coordinative anionice (microsinteze) XXVII. Bibliografie III. Cataloage. Aluminiu şi combinaţiile lui XVII. Fişe individuale. Cercetări individuale şi colective. coordonate Caracteristicile cercetătorului. Sistemul C. fazele cercetării ştiinţifice.

Echilibre în fază gazoasă. Legile generale ale chimiei.definite. Echilibre în sisteme eterogene. Elemente de structură a atomilor Sistematizarea elementelor chimice. . Legea lui Avogadro şi consecinţele ei. Alcătuirea tabelelor. Legile combinaţiilor chimice. ecuaţiilor V. Reacţii complete şi de echilibru. ecuaţii VIII. Legea conservării masei (materiei). Reţeaua de biblioteci din România Alcătuirea şi documentarea în bibliotecile din Tg. Fazele cercetării ştiinţifice Alegerea temei de cercetare.V. elaborarea. de explorare. Legături polare. Legături chimice. Reacţii chimice. Legătura metalică. Lucrarea de licenţă PROGRAMA ANALITICĂ A SEMINARIILOR I. Biblioteca Judeţeană şi Biblioteca U. Conţinutul. Reacţii de precipitare. Prelucrarea datelor experimentale Tabele. Structura moleculelor. Întocmirea şi prezentarea unei lucrări ştiinţifice pe baza datelor bibliografice. Modelul atomului de hidrogen şi explicarea spectrelor. Echilibre chimice. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. III. Metode de cercetare ştiinţifică Observaţia şi experimentul VII. Teoria atomică şi moleculară. II. Electrovalenţa. VI. Tipuri de cercetare Cercetare fundamentală. IV. Legea generală a gazelor ideale. Legea proporţiilor. Legea acţiunii maselor. Legile gazelor ideale.M. Combinaţii complexe. Legea proporţiilor multiple. graficelor. Sistemul periodic şi importanţa lui. II. aplicativă. Hibridizarea. Echivalenţi chimici. comunicarea şi publicarea unei lucrări ştiinţifice.Mureş: Biblioteca Teleki. Covalenţa. Publicarea unei lucrări (corectura ei) C. Structura învelişului de electroni a elementelor. Echilibre în sisteme omogene lichide. de dezvoltare. de frontieră. Documentare pe calculator III. Legătura coordinativă.F. grafice. IV. Proprietăţi periodice şi neperiodice ale elementelor.

fosforul şi combinaţiile lor. III. Tg. Soluţii. II. Determinarea unor constante fizice la substanţe lichide şi solide V.F. Materiale şi instrumentar de laborator.Olariu: Chimie anorganică vol. VI. Soluţii. Măsurarea masei. Prepararea unor combinaţii coordinative cu cationi complecşi XIII.Mureş.. Scara pH.II. Protecţia muncii.I. Constanta Ka de aciditate şi constanta Kb de bazicitate. Disociaţia apei. 2002 . Carbonul şi siliciul.F. volumului şi densităţii substanţelor. Curăţarea ustensilelor şi a vaselor de laborator Surse de încălzire şi răcire. Acizi şi baze Disociaţia electrolitică a acizilor şi bazelor.. Determinarea pH-ului X.M.. Cl. Determinarea produsului de solubilitate VII. I). Borul. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. Tg. Oxigenul şi sulful şi combinaţiile lor. Reacţii chimice IX. Exprimarea concentraţiei soluţiilor VIII. Factori care influenţează reacţiile de oxidoreducere. Echilibre acido-bazice.Mureş. Prepararea unor combinaţii coordinative cu anioni complecşi XIV. Scientia Kiadó Kolozsvár. Operaţiuni de laborator în vedrea separării şi purificării substanţelor IV. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. U.M. Nemetale Halogenii şi combinaţiile lor (F.Reacţii în care NO al elementelor se schimbă. Prepararea sărurilor simple şi a sărurilor duble XII. Caietul de referate. M. Verificarea legilor de bază ale chimiei VI. U. oxizi şi peroxizi XI. V. Lucrare de verificare (colocviu de laborator) 5. Dónáth-Nagy Gabriela: Kémiá Elöadások és Laboratórium Gyakortatok. Prepararea unor hidroxizi. Br. Solubilitate.Olariu: Chimie anorganică vol. Azotul. 2002 Tökés B. Introducere în munca de laborator Introducere. 2002 M.

D. 1972 I. E.Tutoveanu: Tehnica lucrărilor de laborator.M.Litografia U. Litografia U. Chimie Anorganică.M.Ştiinţifică. 1987 Gh.: Bonckés alatt a kutatás.. Ed.F.Tehnică.Köt.Mureş.M. I.Mureş. S. 76-87.F.Pauling: Chimie generală.D.Didactică şi Pedagogică.Mureş.Mureş.. Olariu. Ed.Moldoveanu.D. 1993 Material metodic pentru studenţii anului I. Biblioteca U. Ed. 1972 Cartea interferenţelor . 1982 L. 1972 D.M. vol.Iuşut: Probleme de chimie generală şi anorganică.1990 Buletin de informare bibliografică 1985-1990. Szervetlem kémia. 1985 Selye J.U. Bucureşti.Neniţescu: Chimie generală. 3-4.Tg. Ed.III. Budapest. Lăzărescu: Sistematizarea informaţiilor şi chimia organică Ed. medicale sau care au contingenţă cu preocupările din domeniul farmaciei. 1994 Tökés B. Bukarest.Tomescu: Ghidul bibliotecilor din România. 1979 M.I. Cluj. Kritarion Kőnyvkiadó. 1972 G. Anita Bâtcu.Negoiu: Tratat de chimie anorganică vol. Tg-Mureş.Grecu.M. 1992 M.Ed.M. Rodica Căţuneanu: Chimie anorganică.F. 1986.Zapen: Chimie anorganică. C. Tehnică. Olariu. M.F... Cornelia Bejan. Bucureşti. 1997 M.Dumitraşcu: Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice.Marcu: Chimia metalelor. Timişoara.S. Gh. I. Cluj-Napoca. Litografiat I.M.: Szervetlen Kémia.M. Chimia anorganică. U.Mureş. 1980 St.Marcu. 1992-1996 B.1975 Manual UNIMAR .D. Litografia U. M.Enc.M:F.Mureş. Olariu.Biblioteca Naţională a României. 1981 L. Grecu.Ed.Olariu: Îndreptar de lucrări practice de chimie anorganică.Olariu: Chimie anorganică vol. 1982 .Olariu: Chimie anorganică vol. Lucrări practice. Litografiat I. Tehnică. 1981 M. Általános rész.F. 1978 I.Ştiinţifică. Bucureşti. vol. M. 1970 Goina T. Maria Brezeanu.Didactică şi Pedagogică. Litografia I.M.F.F Tg. Ed.Olariu : Indrumător de lucrări practice de chimie generală şi anorganică. Tg-Mureş.Mureş.Neamţu: Chimie anorganică. Biblioteca Centrală Universitară.P.F.Georgescu: Epistemiologie. Bucureşti..I. M.Enc. R. Kőnyvtártudomanyi és módszertani Kőzpont. Tg-Mureş. uz intern Lista abrevierilor şi denumirilor celor mai importante periodice farmaceutice. Tg.II.1972 L.Ciclu de conferinţe .M.F.F Tg. litografia U. Ed. I-III. Georgescu: Metodologia redactării unei lucrări ştiinţifice. A. Litografia U.Popescu. T. Strîmbu Adela: Probleme de chimie anorganică. E. Ed.Goina: Chimie anorganică.I. T. Bucureşti. I. 1987 V.Pauling: Chimie generală.Curea. Tőkés. 1999 M.F.Georgescu-Tisu: Cartea şi bibliotecile. Ed.M. Ed.Universitatea Babeş Bolyai Cluj.Didactică şi Pedagogică. 1975 N. Litografia U. 1977 Gh. 1982 C.Tehnică E. Curticăpean Augustin: Îndrumător lucrări practice de chimie generală şi anorganică-Colegiul de Farmacie.: Orientarea în cercetare ştiinţifică (pentru uzul studenţilor).M.Mironescu. A kőnyvtár kezelése. Didactică şi Pedagogică.M. 1979 Biblioteca şi universitatea .F.Şt.I. Tg.F.. Stiinţifică.Studiul şi lucrări de biblioteconomie. 1967 Manualul inginerului chimist Manualul chimistului B.F. I.M.Tg.Mureş. Bucureşti.Beral. Bucureşti. Tg. Didactică şi Pedagogică. Biblioteca Centrală.Acad.Grecu. Tg-Mureş 1977 I. Ed. Practica Farmaceutică. általános resz. Bucureşti. Ed..Tg. 1970 N. Országos Széchényi Kőnyvtár. Goina.II.R. Ed.M. 2001 M.

Neniţescu.P. Ed.C. A. Curticăpean. TgMureş.D. Anita Bâtcu. Lucrări practice de chimie generală şi anorganică Litografia U. 2001 M. Chimie Anorganică. I II Număr ore curs 3 2 Număr ore curs 1 Număr ore curs 2 Număr ore seminarii Număr ore seminarii 1 Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 3 3 Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice 2 Număr credite 7 5 Număr credite 2 Număr credite 5 Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen - .Marcu. 1999 M. Olariu.P.D. Bucureşti. Îndrumător de lucrări practice de chimie generală şi anorganică. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. Tehnică. Tg-Mureş. Bucureşti G. Îndrumător. I II Semestrul B. Maria Brezeanu.F. Tratat de chimie anorganică. Litografia U. 1967 N. Tehnică. 1975 M. M. Bucureşti. Rodica Căţuneanu. E.F.. Mironescu.D. 1987 L. Neamţu. STAGII. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. I II Semestrul C. Olariu. E.F. Tehnică. Ed. 1981 I. 1967 Manualul inginerului chimist Manualul chimistului 6. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. Tg-Mureş.M. Lucrări de chimie anorganică. Bucureşti. Tehnica lucrărilor de laborator. vol I-III. A. Negoiu.D. Tutoveanu. Chimie Generală. 1982 D. Grecu. Cornelia Bejan.P. Chimie Generală.M. Îndreptar de lucrări practice de chimie anorganică. Curea. Literat. E. Olariu. Litografia U. Ed. E.M. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A.

Fenoli mono. STAFF-UL DISCIPLINEI: Conf. Efecte electronice (efectul inductiv şi electromer). Hidrocarburi aromatice mononucleare şi polinucleare. Chinone.dr. specializarea Farmacie. Obligatorie B.1. Compuşi carbonilici nesaturaţi.şi polihidroxilici. proprietăţi. Compuşi hidroxilici Alcooli mono. proprietăţi. Consideraţii asupra structurii compuşilor organici. specializarea Asistenţă de Farmacie. Introducere. obţinere proprietăţi. SN. Metode chimice şi fizice pentru determinarea structurii compuşilor organici. reprezentanţi.di. Mecanismele reacţiilor chimice Izomeria de structură (de catenă. VI.şi dicarbonilici saturaţi. III. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. alilici. II. Compuşi halogenaţi Compuşi halogenaţi saturaţi. Nomenclatură. V. obţinere. . 2. SE. Hidrocarburi Hidrocarburi aciclice saturate. structură. reprezentanţi. tautomerie. obţinere. metamerie. Noţiuni teoretice de chimie organică Obiectul şi importanţa chimiei organice pentru farmacie. Izomeria sterică (geometrică cis-trans şi optică). IV. Izomerie. Hidrocarburi nesaturate cu triplă legătură. de poziţie. Eteri. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. AE. benzilici. structura grupei carbonil. structură.drd. Cetene. clasificare. reprezentanţi. Nomenclatură. Tipuri de legături chimice. Obligatorie 4. Chimie organică – anul II Facultatea de Farmacie. mezomerie). proprietăţi. izomerie. reprezentanţi. Nomenclatură. vinilici. Compuşi carbonilici Compuşi mono. Modelul tetraedric al atomului de carbon. obţinere. Nomenclatură. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. Chimie organică – anul I Facultatea de Farmacie.şi polihidroxilici. Mecanismul SR.di. AN. Hidrocarburi monociclice saturate. Hidrocarburi nesaturate cu o legătură dublă şi cu două legături duble. Avrigeanu Veronica Asist. B. AR. Clasificarea reacţiilor chimice. Mircia Eleonora 3. Hibridizarea C. aromatici. DISCIPLINA: CHIMIE ORGANICĂ A.

Grăsimi. nomenclatură. obţinere. Monoterpenoide monociclice şi biciclice. Coloranţi antrachinonici. VIII. proprietăţi. Si. proprietăţi. Compuşi conţinând funcţia carboxil alături de alte funcţiuni Acizi halogenaţi. Hidrazoderivaţi. structură. nomenclatură. Monozaharide. derivaţi mai importanţi. proprietăţi. reprezentanţi. obţinere. Clasificare. obţinere. structură. Carotenoide. Clasificare. proprietăţi. proprietăţi. Compuşi organici cu azot Nitroderivaţi.şi policarboxilici saturaţi. Nitrili. obţinere. proprietăţi. Nomenclatură. XV. XII. Polizaharide. reprezenţanţi mai importanţi. Steroide. Hidraţi de carbon Nomenclatură. Azoli. XVIII. reprezentanţi. obţinere. clasificare. Esteri. Obţinere. Amine alifatice şi aromatice. Polipeptide. Compuşi heterociclici aromatici Furan. Nomenclatură. Triterpenoide. Dizaharide. structură. XVI. Oxazine şi tiazine. reprezentanţi. Pirol. structură. Halogenurile acizilor carboxilici. structură. X. Anhidride. reprezentanţi. reprezentanţi. Proteine. Sesquiterpenoide. proprietăţi. cu metale din grupa a doua şi a treia. clasificare. Azoxiderivaţi. structura grupei carboxil. Ceruri. Nomenclatură. P şi As. Azoderivaţi. IX. oxazinici şi tiazinici. Săpunuri. acizi aldehide. XVII. Coloranţi arilmetanici. Coloranţi azinici. As Tioli. Peptide. Acizi sulfinici şi sulfonici. . Diterpenoide. reprezentanţi. nomenclatură. Amidele acidului carbonic. structură.VII. utilizări. Compuşi organici ai Si. Compuşi organometalici Compuşi cu metalele alcaline. Compuşi heterociclici Clasificare. Amide. Compuşi naturali cu schelet poliizoprenic Terpenoide. Piridină. Tipuri de legătură carbon-metal. Aminofenoli. Compuşi carboxilici Acizi mono-. Tiofen. Tioaldehide şi tiocetone. XIV. XIII. Nomenclatură clasificare. Compuşi cu funcţiuni mixte Aminoacizi. Sulfuri. acizi fenoli. obţinere. XI. clasificare. acizi cetone. Nitrozoderivaţi. proprietăţi. obţinere. Obţinere. Nomenclatură. Compuşi organici cu S. Derivaţi ai acidului carbonic Clorura de carbonil. proprietăţi.di. proprietăţi. reprezentanţi. P. obţinere. aromatici şi nesaturaţi. clasificare. Coloranţi azoici. Săruri de diazoniu. Aminoalcooli. nomenclatură. Coloranţi Clasificare. Nomenclatură. acizi alcooli. Obţinere. proprietăţi. Nomenclatura. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici Nomenclatură. obţinere. structură.

Fenoli. VI. Izomeria sterică (geometrică cis-trans şi optică). Izomeria compuşilor organici. Antrenarea cu vapori de apă. mezomerie). S. aminoacizi. Legătura covalentă polară. Hibridizarea atomului de C. II. monozaharide. alchine). Compuşi carbonilici Aldehide. Clasificarea reacţiilor chimice organice Mecanisme de reacţie. forţe van der Waals). hidroliză. SE. Compuşi macromoleculari Clasificare. halogeni. II. Distilarea amestecului azeotrop şi demixtiunea azeotropului. sulfonare. Izomeria de structură (de catenă. Analiza funcţională calitativă: hidrocarburi saturate şi nesaturate. Determinarea randamentului de reacţie şi a unor proprietăţi fizice a substanţei obţinute. amină. adiţie. Structura compuşilor organici Modelul tetraedric al atomului de C. III. Eteri. Sublimarea. Hidrocarburi aromatice mononucleare şi polinucleare. ionică.XIX. nitrare esterificare. Molecule polare. Hidrocarburi Hidrocarburi saturate (alcani şi cicloalcani). H. tautomerie. P. Polimerizarea monomerilor vinilici şi dienici. III. AN. Analiza C. Punctul de topire în capilară şi la microscopul cu masă de încălzire (Boetius). covalentă coordinativă. alcadiene. Tipuri de legături chimice în chimia organică (legătura covalentă. punctul de fierbere. nitro. carboxil. Reacţii chimice ale substanţelor organice Reacţii de halogenare. SN. Analiza elementară calitativă. Distilarea simplă. cuplare. de hidrogen. ioni-dipoli. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Compuşi halogenaţi V. proprietăţi. dizaharide şi polizaharide. Relaţia între structură şi proprietăţi. Extracţia cu solvenţi. Mecanismul SR. hidrocarburi aromatice. acilare. Compuşi hidroxilici Alcooli. Policondensarea. Efecte electronice în moleculele organice (efectul inductiv şi electromer). Separarea şi purificarea compuşilor organici Recristalizarea. Analiza unor probe necunoscute. de poziţie. Sinteza unor compuşi cu importanţă farmaceutică sau a unor intermediari cu importanţă în sinteza medicamentului. Determinarea proprietăţilor fizice ale substanţelor organice. obţinere. N. funcţia hidroxil. Hidrocarburi nesaturate (alchene. . metamerie. diazotare. Analiza chimică organică Analiza preliminară. Cetone. oxidare. carbonil. IV. B. AE. AR. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I.

Proteine. Piridină. S. Compuşi cu funcţiuni mixte Aminoacizi. Monoterpenoide monociclice şi biciclice. Monozaharide. de nitrare. Sublimarea. Peptide. obţinere. de acilare. XII. proprietăţi. II. Distilarea simplă. proprietăţi. Polizaharide. XIII. Hidraţi de carbon Clasificare. structură. reprezentanţi. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici Nomenclatură. Exemple. Triterpenoide. Obţinere. proprietăţi. Esteri. obţinere. X. VIII. Reacţii chimice ale compuşilor organici Reacţii de halogenare. funcţia hidroxil. Obţinere. Clasificare. Analiza chimică organică Analiza preliminară. nomenclatură. Compuşi organometalici Compuşi cu metale alcaline. Halogenurile acizilor carboxilici. Obţinere. Analiza funcţională calitativă: hidrocarburi. Obţinere. amină. Separarea şi purificarea compuşilor organici Recristalizarea. monozaharide. Grăsimi. proprietăţi. reprezentanţi. Nitrili. C. proprietăţi. Diterpenoide. XIV. Obţinere. Sinteza unor compuşi cu importanţă farmaceutică sau a unor intermediari cu importanţă în sinteza medicamentului. proprietăţi. Distilarea unui amestec azeotrop şi demixţiunea azeotropului. Determinarea proprietăţilor fizice ale substanţelor organice. Săruri de diazoniu. Compuşi heterociclici aromatici. Sesquiterpenoide. de hidroliză. N. Pirol. Compuşi organomagnezieni. carboxil. Săpunuri. Obţinere. Analiza elementară calitativă (analiza. obţinerea săpunului. reprezentanţi. proprietăţi. III. clasificare. Anhidride. Compuşi naturali cu schelet poliizoprenic Terpenoide. Antrenarea cu vapori de apă. Furan. Amine. Compuşi organici cu azot Nitroderivaţi. structură. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Punctul de topire în capilară şi la microscopul cu masă de încălzire. proprietăţi. P. Analiza unor probe necunoscute. H. Compuşi carboxilici Acizi monocarboxilici saturaţi şi aromatici. carbonil. IX.VII. reprezentanţi mai importanţi. Acizi policarboxilici saturaţi şi aromatici. proprietăţi. Dizaharide. Amide. . Structură. Compuşi heterociclici Clasificare. Carotenoide. halogeni). Punctul de fierbere. de diazotare şi de cuplare. Tiofen. Obţinere. XI.

Iovu: Chimie organică.Mureş. M. 1998 Kajtár M. Silvia Imre: Aplicaţii practice de chimie organică. UMF Tg.did.Mureş. vol. U.did. Bucureşti.: Szerves kémia. 2003 Veronica Avrigeanu. 1991 Dudutz Gyöngyi: Gyógyszeripari technológia. Silvia Imre: Chimie Organică. 2001 Veronica Avrigeanu: Compuşi organici cu N. vol.D. P.I. Eleonora Mircia: Aplicaţii practice de chimie organică.şt. UMF Tg. 2001.Mureş. UMF. Bucureşti. Gondolat Kiadó. Tg. Tankönyvkiadó.. Egyetemi jegyzet Berecz E.M.: Szerves kémiai szintézisek.F. Şef lucr. Bucureşti. Colegiul Universitar Medical – Tehnică Farmaceutică. Ed. partea I.Colegiul univ. U. Budapest. Litografia UMF Tg. Műszaki Könyvkiadó. Colegiul Universitar Medical – Tehnică Farmaceutică. Bucureşti.II: Analiza organică calitativă (Analiza preliminară.M.: Kémia műszakiaknak. Veronica Avrigeanu: Lucrări practice de Chimie organică. II.M. 2001 Veronica Avrigeanu: Hidrocarburi. 1984 Mackie R. Ed.Mureş. carbonilici. şi enciclopedică Bucureşti. Bucureşti. 2004. Ed. ISBN 973-7788-41-9.Avram: Chimie organică. Mureş. Curs de chimie organică. Budapest. hidroxilici.: Változatok négy elemre. Mureş. 2002 Veronica Avrigeanu: Lucrări practice de chimie organică. Curs de chimie organică. şi ped. 2005. University Press Târgu Mureş. Avram: Chimie organică. UMF Tg. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. UMF Tg. Veronica Avrigeanu.Academici. 1982 Lucrări practice de chimie organică. I.-Mureş.. 1993. Academiei. carboxilici şi derivaţi ai acidului carbonic. Veronica Avrigeanu: Lucrări practice de chimie organică. 1981-1994 Veronica Avrigeanu. şi II. Marosvásárhely.Neniţescu: Chimie organică. III. 1993.F. Ed.Mureş. C.I şi II.-Mureş. Ed. Smith D. Târgu-Mureş. Nemzeti Tankönyvkiadó.Mureş. Silvia Imre: Chimie Organică.Neniţescu: Chimie organică. I.Angelescu. Budapest. Ed. 1989. Compuşi naturali cu schelet poliizoprenic. Ed.I: Metode de separare şi purificare ale substanţelor organice. Compuşi heterociclici aromatici. 1986 Furka Á. Budapest. Szerves kémia. 2004. vol. Eleonora Mircia: Chimie organica practică pentru tehnicieni de farmacie. 2000 Veronica Avrigeanu: Compuşi halogenaţi. 2001 Veronica Avrigeanu: Compuşi cu funcţiuni mixte. Si.5. Veronica Avrigeanu. 1988 Pais I. Mogye. Mureş. UMF Tg. UMF Tg. I. Târgu-Mureş.K. 2005 B. UMF Tg. Tg.Mureş. 1974 M. elementară şi funcţională). Reacţii chimice ale compuşilor organici. 1999 Veronica Avrigeanu: Structura şi reacţiile compuşilor organici. de tehnică farmaceutică. Veronica Avrigeanu. partea II. Felicia Cornea: Probleme teoretice de chimie organică. şi ped. 1973 Veronica Avrigeanu: Hidrocarburi. Bucureşti. vol. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. II. vol.D. vol. şi ped. şi ped. ISBN 973-85602-3-3. Eleonora Mircia: Lucrări practice de Chimie organică .Iovu: Chimie organică. University Press. UMF Tg. metale. Veronica Avrigeanu. 1983 E. S. M. Veronica Avrigeanu. Litografia UMF Tg.: Szerves kémia. 1995 C. 1995. Bucureşti. Curs de chimie organică. Curs de chimie organică. .. UMF Tg. 1998.did. Budapest.did.med. 1983. Ed. 1983.Mureş. Organicum-Chimie organică practică.M. Curs de chimie organică.şt.

STAGII. I II Semestrul B. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. I II Număr ore curs 3 3 Număr ore curs 1 1 Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 4 4 Număr ore lucrări practice 2 2 Număr credite 7 7 Număr credite 4 3 Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen .6. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR.

acidul paraaminobenzoic. acidul pantotenic. 2.1.dr. Oşan Alexandrina Şef lucr. Chimie sanitară a mediului şi alimentelor . Cinetica reacţiilor enzimatice : factorii care influenţează activitatea enzimatică. OBLIGATO RIE D. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. Vitamine hidrosolubile: tiamina. Nagy Előd . DISCIPLINA: BIOCHIMIE FARMACEUTICĂ.drd. specializarea Farmacie. Enzime de reglare: enzime alosterice şi modulate covalent. Biochimie farmaceutică . MEDIULUI ŞI ALIMENTELOR CHIMIE SANITARĂ A A.anul III Facultatea de Farmacie. B. Structura şi clasificarea proteinelor. nucleotide. D.anul I Facultatea de Farmacie. Izoenzime. Obligatorie B. definiţie. Enzime Generalităţi. Importanţa enzimologiei. acidul .anul IV Facultatea de Farmacie. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A.anul II Facultatea de Farmacie. clasificare. clasificare şi rol biologic. Cromoproteine: hemoglobina (structură şi proprietăţi). Repartizarea celulară a enzimelor. Tero . Structură. Peptide cu importanţă biologică.anul III Facultatea de Farmacie. structura acizilor nucleici. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Nucleoproteine: nucleozide.Vescan Amelia 3. Nomenclatură şi clasificare. Biochimie .dr. Vitamine Generalităţi. III. Chimie sanitară a mediului şi alimentelor . riboflavina. specializarea Asistenţă de Farmacie. niacina. Obligatorie E.Aminoacizi: structură. specializarea Asistenţă de Farmacie. C. Obligatorie C. Mecanismul de acţiune al enzimelor. Obligatorie 4. Proteine Rolul biologic al proteinelor. biotina. piridoxina. mioglobina. specializarea Farmacie. E. Biochimie . II. Coenzime. cosubstrate ale enzimelor: clasificare.Efectori enzimatici: activatori şi inhibitori. grupări prostetice.Ernő Prep. acidul folic. STAFF-UL DISCIPLINEI: Prof. Enzime biochimice şi xenobiotice. specializarea Asistenţă de Farmacie.

VIII. IX. colina. Glu. VII. proprietăţi. Metabolismul lipidic în ficat şi ţesutul adipos. Trp).ascorbic. Metabolismul lipidic Lipide cu importanţă biologică: clasificare. Metabolismul nucleoproteinelor şi acizilor nucleici. reglare. Hormoni steroizi şi derivaţi ai aminoacizilor: structură. Vitamine liposolubile:retinolul. importanţă. Glucide simple şi conjugate: structură şi rol biologic. bilanţ energetic. acid lipoic. Metabolismul intermediar al aminoacizilor. absorbţia şi transportul lipidelor. Digestia şi absorbţia glucidelor. Metabolismul glicerolului. răspândire. rol biologic. acizi graşi esenţiali. Metabolismul corpilor cetonici: biosinteză şi degradare. functia de coenzima. inhibitori.tokoferoli. Metabolismul trigliceridelor: biosinteză şi degradare. Degradarea aerobă a glucozei: mecanism şi bilanţ energetic. decarboxilare). Ciclul citratului: etape. cobalamina (structură. Metabolismul galactozei şi fructozei. Patologia metabolismului lipidic. Biosinteza proteinelor -mecanism şi inhibitori. reglarea şi importanţa ciclului. Metabolismul hemoglobinei: biosinteză şi degradare. Tulburări metabolice. Mecanisme generale de degradare a aminoacizilor (dezaminare. Metabolismul proteic Digestia proteinelor.Fosforilarea oxidativă. Tyr. rol biologic. absorbţia şi transportul aminoacizilor. structură. Metabolismul glicerofosfatidelor: biosinteză şi degradare. Ciclul pentozofosfaţilor şi acidului glucuronic: mecanism şi importanţă. (structură. Oxidoreduceri microzomale. Biosinteza acizilor nucleici şi rolul lor în biosinteza proteinelor. Mecanisme generale de acţiune a hormonilor. carenţă). importanţă. Ciclul enterohepatic al pigmenţilor biliari. Transportul prin membrana mitocondrială a ionilor şi moleculelor. Decarboxilarea oxidativă a piruvatului. Interrelaţii metabolice X. Reglarea proceselor metabolice Reglarea hormonală. biosinteză. VI. filochinone. Glicoliza: mecanism. Metabolism Caracterele generale ale proceselor metabolice. substanţe cu activitate vitaminică: ubichinone. Tulburări patologice în metabolismul glucidic. proprietăţi. Metabolizarea catenei de carbon a aminoacizilor. transdezaminare. reglare. metabolism. functia de coenzima. bilanţ energetic. Tulburări metabolice. reglare. carenţă). Metabolismul colesterolului: biosinteză şi transformări.calciferoli. Codul genetic. Degradarea nucleotidelor şi a bazelor purinice şi pirimidinice. metabolism. Gluconeogeneza: mecanism. . Reglarea biosintezei (teoria operonului). Digestia. Căi speciale de metabolizare a unor aminoacizi (Phe. Căile generale ale metabolismului Oxidarea biologică: mecanism. transaminare. Metabolismul acizilor graşi: biosinteză şi degradare. rol biologic. V. IV. Căi de metabolizare ale glucozei. bilanţ energetic. Metabolismul singolipidelor: biosinteză şi degradare. Metabolismul glucidic Generalităţi. rol biologic. degradare. Transformarea amoniacului în organism: glutaminogeneza şi ureogeneza. Metabolismul glicogenului: glicogenogeneza şi glicogenoliza (mecanism şi reglare). Biosinteza nucleotidelor (ribonucleotide şi d-ribonucleotide) purinice şi pirimidinice. mezoinozitolul. mecanism de acţiune şi tulburări ale secreţiei.

Dozarea azotului total şi neproteic din ser prin metoda Kjeldahl. II. fibrinogenului şi a bilirubinei serice (metoda Jendrassik). Metabolismul lipidic Reacţii calitative ale lipidelor. Dozarea hemoglobinei (metoda Drabkin). Proteine Reacţii calitative ale aminoacizilor. Hidrolaze: determinarea activităţii lipaze serice.4-dinitrofenilhidrazină). determinarea activităţii uropepsinogenului. condiţii optime. Enzime Influenţa unor factori asupra activităţii enzimelor. determinarea activităţii amilazei din ser şi urină (metoda Wolgemuth şi metoda standardizată). Dozarea iodului urinar.PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Dozarea acidului uric din ser şi urină (din ser -metoda Folin. Dozarea creatininei din ser şi urină (metoda Jaffé). exprimarea activităţii enzimatice. Dozarea fosfatului seric (metoda Raabe). Dozarea lipidelor totale. Determinarea Km. Dozarea LDL colesterolului. VIII. VII. Hormoni . V. Dozarea azotului aminic prin metoda Sörensen şi PopeStevens. Metabolismul mineral Dozarea clorului seric (metoda Rusznyak) şi a clorului urinar (metoda Mohr). Dozarea carotenilor din ser. Vitamine Reacţii de identificare a riboflavinei şi piridoxinei. Dozarea fierului seric (metoda Heilmeyer modificată). a trigliceridelor şi a glicerolului seric. Liaze: determinarea activităţii adolazei. Oxidoreductaze: determinarea activităţii catalazei sanguine. Micrometoda Bradford pt dozarea cantitativa a proteinelor. Analiza urinei Analiza urinei patologice. Dozarea acidului piruvic din ser (metoda cu 2. Dozarea corpilor cetonici din urină. Metabolismul proteic Dozarea proteinelor prin metoda biuret. Dozarea niacinei. Dozarea fructozei serice. a fosfatezei alcaline şi acide. Determinarea glicemiei (metoda Hagedorn-Jensen şi cu o-toluidină) a glicozuriei prin metoda Ionescu-Matiu. Separarea cromatografică a aminoacizilor. Metabolismul glucidic Reacţii calitative ale glucidelor. Specificitatea enzimelor. Dozarea acidului ascorbic iodatometric şi cu reactiv Tillmans din ser şi urină.Dozarea ureei serice şi urinare (metoda cu urează). Determinarea activităţii enzimelor: metode de determinare. III. VI. determinarea activităţii colinesterazei. Dozarea calciului seric şi urinar -complexonometric şi permanganometric. Dozarea colesterolului liber şi esterificat din ser. peroxidaza. Transferaze: determinarea activităţii GOT şi GPT serice. IV. Dozarea tiaminei din urină. din urină -metoda Hopkins-Ronchés). IX. Reacţii calitative ale proteinelor simple şi complexe.

Ape reziduale. glucidele şi lipidele ca factori nutritivi: clasificare. Ouăle: structură şi compoziţie chimică. Chimia sanitară şi igiena apei Nevoile de apă. alterare. Factori care influenţează poluarea şi autopurificarea aerului. valoare nutritivă. păstrare. Cerealele şi produsele din cereale: structura bobului. fluorul. Dozari hormonale prin reactia Elisa. alterare. cobaltul. fosforul. potasiul. vinul). conservare. contaminare şi poluare. Băuturi nealcoolice: clasificare. modificări ale trofinelor alimentare în procesul culinar. Substanţele minerale ca factori nutritivi: rol biologic al substanţelor minerale. conservare. clasificare. Aditivi alimentari: legislaţia sanitară privind aditivii alimentari. Acţiunea poluării aerului asupra sănătăţii. Chimia sanitară şi igiena solului Structura solului. proprietăţi. Grăsimile alimentare: compoziţie chimică. coeficientul de utilizare digestivă şi de reţinere. valoare nutritivă. Produse lactate. sodiul. II. Indicatorii poluării solului. Surse de poluare ale aerului. Condiţiile de potabilitate ale apei. Macroelementele în alimentaţie: calciul. Compoziţia chimică a solului. Metabolizarea alcoolului în organism. Clasificarea poluanţilor din aerul atmosferic. preparare. Peştele: compozita chimică. valoare nutritivă.Microelementele în alimentaţie: fierul. conservare. Profilaxia şi combaterea poluării aerului III. alterare. Valoarea nutritivă a produselor din cereale. valoare nutritivă. Vitaminele ca factori nutritivi: vitaminele liposolubile şi hidrosolubile. Apa potabilă. molibdenul. compoziţie chimică. Laptele şi produsele lactate: compoziţie chimică. Legume şi fructe: compoziţie chimică. Carnea: compoziţie chimică. Pâinea. băuturi alcoolice distilate (alcoolul rafinat. alterare şi conservare. alterare şi conservare. sulful. seleniul. contaminare şi poluare. contaminare şi poluare. rol biologic.Dozarea adrenalinei (metoda Folin) şi acidului vanil-mandelic din urină (metoda spectrofotometrică). valoare nutritivă şi dietetică. Poluarea solului şi influenţa asupra sănătăţii. Chimia sanitară şi igiena aerului Compoziţia normală a aerului şi influenţa sa asupra sănătăţii. conservare. valoare nutritivă. contaminare şi poluare. Băuturi alcoolice: fermentaţie alcoolică. Proprietăţile fizice ale solului. . B. Compoziţia naturală a apei. influenţa aditivilor asupra sănătăţii. zincul. manganul. Făina. compoziţie chimică. magneziul. IV. preparare. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Chimia sanitară şi igiena alimentaţiei Alimentaţia raţională şi necesarul caloric: principiile alimentaţiei raţionale. învechire şi alterare. valoare nutritivă. valoare nutritivă. transformările suferite de carne după sacrificare. cuprul. băuturi alcoolice nedistilate (berea. Proteinele. Poluarea apei. Produse zaharoase: caracteristici generale. Influenţa apei asupra sănătăţii. iodul. necesarul caloric. necesar şi surse alimentare. rachiuri naturale).

Analiza grăsimilor şi a uleiurilor. Proprietăţi fizice. Analiza chimică a apei: determinarea NH3. azotiţi. oxigenului dizolvat. II. CO2. carbonul oraganic. volatile şi fixe. H2S. Determinari din extractul apos: obtinerea extractului apos. indicele Hehner. a legumelor şi fructelor: Determinarea falsificărilor şi a glutenului umed din făină. a CO2. pulberilor totale. titrului proteic. a oxigenului. identificarea amilazei. Luff-Schoorl şi Bertrand Analiza laptelui şi a produselor lactate: examen organoleptic. cafeinei (din ceai şi cafea). Enzimele şi substanţele minerale din lapte: determinarea calciului. clorurii de sodiu şi a grăsimii. Legume şi fructe: determinarea acidului ascorbic şi a carotenelor totale. Determinarea poluanţilor: NO2. acidităţii. determinarea densităţii. a produselor din cereale. Analiza băuturilor nealcoolice şi alcoolice: Băuturi nealcoolice: determinarea acidităţii totale. determinarea fosfatazei alcaline şi a catalazei. indicele de aciditate. determinarea porozităţii pâinii. reductazei. determinarea pH-ului. Analiza cărnii şi a preparatelor din carne: Prepararea probei medii. acidităţii totale. Lapte praf: determinarea solubilităţii şi grăsimii. . Determinarea clorurilor. dozarea azotului uşor hidrolizabil. azotaţi. azotul organic. dozarea lecitinei din gălbenuş. determinarea furfurolului şi alcoolului metilic. IV. indicii Reichert-Meissl şi Polenske. Proprietăţi fizico-chimice: determinarea pH-ului. Analiza mierii: examenul organoleptic.PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. acidităţii. indicele de iod. azotul amoniacal. dozarea fosfaţilor din albuş. Compozitia chimica: umiditatea. Analiza aerului Recoltarea probelor de aer. Brânzeturi: determinarea acidităţii. identificarea peroxidazei. Analiza produselor zaharoase: Determinarea acidităţii bomboanelor şi a gradului de prospeţime a biscuiţilor. Analiza cerealelor. Analiza alimentelor Determinarea glucidelor din alimente: prin metodele Schoorl. SO2. plumbului. clorului rezidual. Analiza oului: determinarea prospeţimii. apei. Analiza apei Proprietăţi organoleptice. determinarea densităţii. fierului. Smântâna: determinarea grăsimii. azotul proteic. indicele de saponificare. III. grăsimii (metoda acid-butirometrică). determinarea oxidabilitatii. fermenţilor diastazici. peroxidazei. Băuturi alcoolice: determinarea gradului alcoolic. determinarea rezidului fix. Analiza a solului: Recoltarea probelor. identificarea şi dozarea amoniacului. extractului. durităţii. acidităţii libere. substanţelor organice. Unt: determinarea clorurii de sodiu şi a prospeţimii (reacţia Kreiss). Grăsimi şi uleiuri: determinarea prospeţimii. extractului. Analiza chimică a aerului: determinarea compoziţiaei normale. acidităţii. determinarea azotaţilor si azotiţilor din salam. indicele de peroxid.

calciferoli. Ciclul pentozofosfaţilor şi acidului glucuronic: mecanism şi importanţă. inhibitori. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. IV. structura acizilor nucleici.C. Proteine Reacţii calitative ale aminoacizilor. Glucide simple şi conjugate: structură şi rol biologic. acidul folic.Efectori enzimatici: activatori şi inhibitori. Enzime biochimice şi xenobiotice. Structură. (structură. Metabolism Caracterele generale ale proceselor metabolice. acidul pantotenic. Vitamine liposolubile:retinolul. importanţă. nucleotide. Izoenzime. Metabolismul galactozei şi fructozei. proprietăţi. filochinone. Enzime . Cromoproteine: hemoglobina (structură şi proprietăţi). Gluconeogeneza: mecanism. Nucleoproteine: nucleozide. clasificare şi rol biologic. Repartizarea celulară a enzimelor.Aminoacizi: structură. reglare. proprietăţi. Căile generale ale metabolismului Oxidarea biologică: mecanism. Mecanismul de acţiune al enzimelor. Metabolismul glucidic Generalităţi. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Proteine Rolul biologic al proteinelor. bilanţ energetic. Vitamine hidrosolubile: tiamina. Tulburări patologice în metabolismul glucidic. reglarea şi importanţa ciclului. II. Căi de metabolizare ale glucozei. colina. clasificare. Reacţii calitative ale proteinelor simple şi complexe. Glicoliza: mecanism. Degradarea aerobă a glucozei: mecanism şi bilanţ energetic. piridoxina. Structura şi clasificarea proteinelor. acid lipoic. Enzime Generalităţi. rol biologic. Decarboxilarea oxidativă a piruvatului. bilanţ energetic. Ciclul citratului: etape. acidul ascorbic. acidul paraaminobenzoic. III. reglare. definiţie. functia de coenzima.tokoferoli. Metabolismul glicogenului: glicogenogeneza şi glicogenoliza (mecanism şi reglare). riboflavina. biotina.Fosforilarea oxidativă. metabolism. cosubstrate ale enzimelor: clasificare. VI. V. II. Coenzime. carenţă). Digestia şi absorbţia glucidelor. Cinetica reacţiilor enzimatice: factorii care influenţează activitatea enzimatică. substanţe cu activitate vitaminică: ubichinone. reglare. functia de coenzima. acizi graşi esenţiali. răspândire. importanţă. niacina. Vitamine Generalităţi. bilanţ energetic. mezoinozitolul. rol biologic. carenţă). Enzime de reglare: enzime alosterice şi modulate covalent. cobalamina (structură. Importanţa enzimologiei. Nomenclatură şi clasificare. mioglobina. Peptide cu importanţă biologică. Transportul prin membrana mitocondrială a ionilor şi moleculelor. metabolism. grupări prostetice.

a fosfatezei alcaline şi acide. Biosinteza nucleotidelor (ribonucleotide şi d-ribonucleotide) purinice şi pirimidinice. determinarea activităţii colinesterazei. Patologia metabolismului lipidic. Codul genetic. . Metabolismul lipidic Lipide cu importanţă biologică: clasificare. structură. rol biologic. Metabolismul glicerolului. mecanism de acţiune şi tulburări ale secreţiei.Influenţa unor factori asupra activităţii enzimelor. Metabolismul acizilor graşi: biosinteză şi degradare. Degradarea nucleotidelor şi a bazelor purinice şi pirimidinice. Vitamine Reacţii de identificare a riboflavinei şi piridoxinei. transdezaminare. Tulburări metabolice. Metabolismul corpilor cetonici: biosinteză şi degradare. Metabolizarea catenei de carbon a aminoacizilor. Metabolismul glicerofosfatidelor: biosinteză şi degradare.4-dinitrofenilhidrazină). Mecanisme generale de degradare a aminoacizilor (dezaminare. peroxidaza. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. condiţii optime. Digestia. Determinarea Km. exprimarea activităţii enzimatice. IV. absorbţia şi transportul aminoacizilor. Metabolismul nucleoproteinelor şi acizilor nucleici. transaminare. Reglarea proceselor metabolice Reglarea hormonală. Specificitatea enzimelor. Transformarea amoniacului în organism: glutaminogeneza şi ureogeneza. Dozarea fructozei serice. Dozarea acidului piruvic din ser (metoda cu 2. Metabolismul intermediar al aminoacizilor. Metabolismul lipidic în ficat şi ţesutul adipos. Transferaze: determinarea activităţii GOT şi GPT serice. absorbţia şi transportul lipidelor. Metabolismul hemoglobinei: biosinteză şi degradare. determinarea activităţii amilazei din ser şi urină (metoda Wolgemuth şi metoda standardizată). III. Determinarea activităţii enzimelor: metode de determinare. degradare. Metabolismul glucidic Reacţii calitative ale glucidelor. II. Ciclul enterohepatic al pigmenţilor biliari. Metabolismul colesterolului: biosinteză şi transformări. biosinteză. Biosinteza acizilor nucleici şi rolul lor în biosinteza proteinelor. Metabolismul proteic Digestia proteinelor. Dozarea tiaminei din urină. Metabolismul singolipidelor: biosinteză şi degradare. Determinarea glicemiei (metoda Hagedorn-Jensen şi cu o-toluidină) a glicozuriei prin metoda Ionescu-Matiu. Dozarea carotenilor din ser. Tulburări metabolice. D. Hormoni steroizi şi derivaţi ai aminoacizilor: structură. decarboxilare). Liaze: determinarea activităţii adolazei. Mecanisme generale de acţiune a hormonilor. Hidrolaze: determinarea activităţii lipaze serice. Oxidoreductaze: determinarea activităţii catalazei sanguine. Interrelaţii metabolice IV. Biosinteza proteinelor -mecanism şi inhibitori. III. Metabolismul trigliceridelor: biosinteză şi degradare. Reglarea biosintezei (teoria operonului). rol biologic. Dozarea acidului ascorbic iodatometric şi cu reactiv Tillmans din ser şi urină.

Indicatorii poluării solului. Acţiunea poluării aerului asupra sănătăţii. Proprietăţile fizice ale solului. III. Dozari hormonale prin reactia Elisa. Compoziţia chimică a solului. Metabolismul mineral Dozarea clorului seric (metoda Rusznyak) şi a clorului urinar (metoda Mohr). Condiţiile de potabilitate ale apei. Metabolismul lipidic Reacţii calitative ale lipidelor.PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Dozarea fosfatului seric (metoda Raabe). . P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Chimia sanitară şi igiena alimentaţiei Alimentaţia raţională şi necesarul caloric: principiile alimentaţiei raţionale. modificări ale trofinelor alimentare în procesul culinar. Apa potabilă. glucidele şi lipidele ca factori nutritivi: clasificare. Profilaxia şi combaterea poluării aerului. Proteinele. II. Influenţa apei asupra sănătăţii. Factori care influenţează poluarea şi autopurificarea aerului. Dozarea fierului seric (metoda Heilmeyer modificată). Poluarea solului şi influenţa asupra sănătăţii. Chimia sanitară şi igiena apei Nevoile de apă. Compoziţia naturală a apei. dozarea bilirubinei serice (metoda Jendrassik). rol biologic. Dozarea lipidelor totale. coeficientul de utilizare digestivă şi de reţinere. II. V. Surse de poluare ale aerului. necesarul caloric. E. Dozarea calciului seric şi urinar -complexonometric şi permanganometric. Analiza urinei Analiza urinei patologice. Dozarea creatininei din ser şi urină (metoda Jaffé). a trigliceridelor şi a glicerolului seric. IV. Hormoni Dozarea adrenalinei (metoda Folin) şi acidului vanil-mandelic din urină (metoda spectrofotometrică). necesar şi surse alimentare. Chimia sanitară şi igiena aerului Compoziţia normală a aerului şi influenţa sa asupra sănătăţii. Metabolismul proteic Dozarea proteinelor prin metoda biuret. Poluarea apei. Ape reziduale.Dozarea ureei serice şi urinare (metoda cu urează). Dozarea corpilor cetonici din urină. Dozarea hemoglobinei (metoda Drabkin) si a fibrinogenului Dozarea azotului aminic prin metoda Sörensen şi Pope-Stevens. Dozarea colesterolului liber şi esterificat din ser. Clasificarea poluanţilor din aerul atmosferic. IV. Dozarea acidului uric din ser şi urină (din ser -metoda Folin. Dozarea LDL colesterolului. Chimia sanitară şi igiena solului Structura solului. III. din urină -metoda Hopkins-Ronchés).

proprietăţi. oxigenului dizolvat. acidităţii. contaminare şi poluare.Microelementele în alimentaţie: fierul. Metabolizarea alcoolului în organism. conservare. compoziţie chimică. Aditivi alimentari: legislaţia sanitară privind aditivii alimentari. Carnea: compoziţie chimică. Vitaminele ca factori nutritivi: vitaminele liposolubile şi hidrosolubile. IV. determinarea rezidului fix. sodiul. Cerealele şi produsele din cereale: structura bobului. clorurilor. valoare nutritivă şi dietetică. preparare. Analiza alimentelor Determinarea glucidelor din alimente: prin metodele Schoorl. rachiuri naturale). Peştele: compozita chimică. învechire şi alterare Grăsimile alimentare: compoziţie chimică. contaminare şi poluare. Legume şi fructe: compoziţie chimică. iodul. pulberilor totale. durităţii. fosforul. seleniul. Valoarea nutritivă a produselor din cereale. clasificare. manganul. zincul. sulful. grăsimii (metoda acid-butirometrică). Analiza chimică a apei: determinarea NH3. extractului. păstrare. Produse lactate. molibdenul. transformările suferite de carne după sacrificare. Analiza aerului Recoltarea probelor de aer. Smântâna: determinarea grăsimii. Produse zaharoase: caracteristici generale. Ouăle: structură şi compoziţie chimică. conservare. Băuturi alcoolice: fermentaţie alcoolică. potasiul. valoare nutritivă. alterare şi conservare. cuprul. Unt: determinarea clorurii de sodiu şi a prospeţimii (reacţia Kreiss). băuturi alcoolice distilate (alcoolul rafinat. Lapte praf: determinarea solubilităţii şi grăsimii. valoare nutritivă. valoare nutritivă. Laptele şi produsele lactate: compoziţie chimică. fluorul. titrului proteic. alterare. Făina. Luff-Schoorl şi Bertrand Analiza laptelui şi a produselor lactate: examen organoleptic. Pâinea. valoare nutritivă. Proprietăţi fizico-chimice: determinarea pH-ului. magneziul. clorului rezidual. valoare nutritivă.Substanţele minerale ca factori nutritivi: rol biologic al substanţelor minerale. determinarea densităţii. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Macroelementele în alimentaţie: calciul. III. Determinarea poluanţilor: NO2. compoziţie chimică. Proprietăţi fizice. Analiza apei Proprietăţi organoleptice. conservare. alterare. Analiza a solului Recoltarea probelor. băuturi alcoolice nedistilate (berea. conservare. vinul). Băuturi nealcoolice: clasificare. alterare şi conservare. alterare. substanţelor organice. valoare nutritivă. contaminare şi poluare. Determinari din extractul apos: obtinerea extractului apos. Analiza chimică a aerului: determinarea compoziţiaei normale. valoare nutritivă. preparare. Enzimele şi substanţele . II. cobaltul. contaminare şi poluare. determinarea oxidabilitatii. acidităţii. influenţa aditivilor asupra sănătăţii.

I. Ed. şi ped.Cox-Principles of Biochemistry. .Tehnică..II. Ed. acidităţii totale. determinarea densităţii. 2004.Mureş.. University Press.. indicele de iod. 1988 Harper’s: Rewiev of Biochemistry. 2001. UMF Tg. determinarea pH-ului. Mănescu S. 2004. şi colab. Bucureşti. fermenţilor diastazici. Bucureşti. Marcela Zamfirescu-Gheorghiu. a produselor din cereale. UMF Tg.: Biokémia. acidităţii.. indicele de peroxid. UMF Tg Mureş. Freeman and comp. Bucureşti.:Tratat de igienă. indicele de saponificare.: Biochemistry. Analiza băuturilor nealcoolice şi alcoolice: Băuturi nealcoolice: determinarea acidităţii totale. 1996. Băuturi alcoolice: determinarea gradului alcoolic. vol. identificarea amilazei.. Legume şi fructe: determinarea acidului ascorbic şi a carotenelor totale. Oşan Alexandrina – Biochimie descriptiva. Lito Tg. Ed. indicele de aciditate. 2001 Viorica Dinu şi colab. D. Analiza oului: determinarea prospeţimii.. Analiza grăsimilor şi a uleiurilor. Ed. identificarea şi dozarea amoniacului.minerale din lapte: determinarea calciului. Bucureşti. determinarea porozităţii pâinii. acidităţii libere.: Biochimie medicală. Máthé I. Budapest. San Francisco. şi colab. 1987. Nelson: M.Mureş. Tg-Mures. determinarea fosfatazei alcaline şi a catalazei. Bota V. Analiza cărnii şi a preparatelor din carne: Prepararea probei medii. extractului. lito. 2001 Oşan Alexandrina: Chimia sanitară şi igiena alimentelor (lucrări practice). Bucureşti. Lange Need Public Los Altos. Bucureşti. 1985 Lehninger A. 1996 Natalia Rosetti-Colţoiu. lito. reductazei. Didactică şi Pedagogică.Med. Worth Publishers. 1989 Stryer L.: Egészségügyi Kémia.II. volatile şi fixe. Grăsimi şi uleiuri: determinarea prospeţimii. Med. 1988 Karlson P.. a CO2. Oşan Alexandrina: Chimia sanitară şi igiena alimentelor.L. Analiza produselor zaharoase: Determinarea acidităţii bomboanelor şi a gradului de prospeţime a biscuiţilor. lito..I. peroxidazei.Tehnică.: Biochimie.. Analiza mierii: examenul organoleptic.: Patobiokémia.Med. Gonţea J. apei. 1971.Biochimie. cafeinei (din ceai şi cafea). University Press. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A.1991. Bucureşti. 1989 Elődi P. vol. Budapest. dozarea lecitinei din gălbenuş. Mureş.did. Ed. Mănescu S. Gerok W. 1992 Lehninger A. Medicina Kőnyvkiadő.: Chimia sanitară a mediului. Ed. Tg-Mureş. Procese metabolice.: Alimentaţia raţională a omului. Analiza cerealelor. Niculina Mitrea: Biochimie. 1994. 5. (traducere din limba engleză). Ed University Press. Oşan Alexandrina . a legumelor şi fructelor: Determinarea falsificărilor şi a glutenului umed din făină. SO2. 1983. 1985 B. Ed. 1993 Guba F.L. determinarea azotaţilor si azotiţilor din salam. Budapest. vol. 2004.Med. Bucureşti. Oşan Alexandrina – Biochimie. vol.: Orvosi biokémia Medicina Kőnyvkiadő. Ed. dozarea azotului uşor hidrolizabil.M. Tg-Mures. lucrări practice. Aurora Popescu: Tratat de biochimie medicală. Ed. California. dozarea fosfaţilor din albuş. Oşan Alexandrina: Chimia sanitară a factorilor de mediu.

Lange Need Public Los Altos.. lito. 2004. Bucureşti.M.M. 1988 Harper’s: Rewiev of Biochemistry. 1996 Natalia Rosetti-Colţoiu. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: .. 2004.Med. NUMĂRUL DE ORE DE CURS.: Biochemistry. Budapest. 1993 Guba F. Oşan Alexandrina. UMF Tg.: Egészségügyi Kémia.. University Press. Mănescu S. vol. Ed. şi colab. Oşan Alexandrina. Mureş.:Tratat de igienă. Med. Tg-Mures.Cox-Principles of Biochemistry. D. Nagy Előd-Ernő. Procese metabolice. Ed University Press. 1985 Lehninger A. lito. Bucureşti. Moldovan Andrea . 1971. Máthé I.did. Oşan Alexandrina: Chimia sanitară a factorilor de mediu. Nelson: M. UMF Tg Mureş. 2001. Tg-Mures. Oşan Alexandrina – Biochimie. Ed. 1996. 2004.Biochimie. Lito Tg. Mănescu S.Med. Bucureşti. Tg-Mures. 1985 E. Ed. 1996 Natalia Rosetti-Colţoiu.Mureş. D. şi colab. Oşan Alexandrina – Biochimie.: Biochimie medicală. Bucureşti. California. 2001 Oşan Alexandrina. lito. 1988 Stryer L. University Press. Niculina Mitrea: Biochimie. Procese metabolice. Mureş. lucrări practice... Ed. 1994.: Alimentaţia raţională a omului.. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR.: Orvosi biokémia Medicina Kőnyvkiadő. Budapest..1991. Bucureşti.Cox-Principles of Biochemistry.: Orvosi biokémia Medicina Kőnyvkiadő. 2004. Budapest.Med.C. Oşan Alexandrina: Chimia sanitară şi igiena alimentelor. Gonţea J. Niculina Mitrea: Biochimie. San Francisco.. 1989 Elődi P. 1985 D. Ed University Press. Nagy Előd-Ernő. Marcela Zamfirescu-Gheorghiu.: Biochemistry. Oşan Alexandrina – Biochimie descriptiva. UMF Tg. Ed. San Francisco.: Biokémia.: Biokémia. 2003 Viorica Dinu şi colab. Bucureşti. Ed.. 1988 Stryer L. Lito Tg.. 1985 Lehninger A. Tg-Mureş. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE.Mureş. 1983. Ed. Freeman and comp.II.Biochimie. 1988 Harper’s: Rewiev of Biochemistry. Bucureşti. 2004. Nagy Előd-Ernő .L. University Press. Moldovan Andrea: Chimia sanitară şi igiena alimentelor (lucrări practice).Med. STAGII. Oşan Alexandrina – Biochimie descriptiva. Worth Publishers.: Chimia sanitară a mediului. 1989 Elődi P. California. Worth Publishers.. Freeman and comp. Ed. 6.L. Lange Need Public Los Altos. Ed. Bota V.: Biochimie medicală. 1993 Guba F. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică. Aurora Popescu: Tratat de biochimie medicală. 2003 Viorica Dinu şi colab. Tg-Mures. Budapest. şi ped. Ed. Nelson: M. Didactică şi Pedagogică. lucrări practice.

I II Semestrul D. I II Număr ore curs 3 2 Număr ore curs 2 Număr ore curs 3 Număr ore curs 2 Număr ore curs 2 - Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii - Număr ore lucrări practice 3 3 Număr ore lucrări practice 3 Număr ore lucrări practice 2 Număr ore lucrări practice 2 Număr ore lucrări practice 2 - Număr credite 6 5 Număr credite 4 Număr credite 6 Număr credite 5 Număr credite 5 - Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu - . I II Semestrul C. I II Semestrul B.Semestrul A. I II Semestrul E.

Aplicaţii. Curgerea lichidelor reale. Aplicaţii.drd. II. Gradientul de concentraţie. Energia de deformare. Legea lui Jurin. Olariu Mihai Şef lucr. Curgerea lichidelor şi biofizica circulaţiei sanguine. 2. Modificări biologice induse prin deuterizarea apei. Cazul mărimilor nestatistice. Prelucrarea şi prezentarea rezultatelor experimentale. Legea lui Bernoulli. Fenomene capilare. Mişcarea unui corp solid într-un lichid. Albert Etele-Lörinc 3. Legea atracţiei universale. Efecte biofizice ale gravitaţiei. Vidul. Modificarea structurii sub acţiunea substanţelor medicamentoase. Fenomenul de elasticitate. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. Substanţe tensioactive. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. Gravitaţia. Teoria gravitaţiei. Proprietăţile fizice ale apei. Importanţa apei în sistemele biologice. Starea apei sistemele vii. Debitul în tuburi elastice. Fenomene de suprafaţă şi de transport în lichide Tensiunea superficială şi tensiunea interfacială. DISCIPLINA: BIOFIZICĂ FARMACEUTICĂ A. Biofizică farmaceutică – anul I Facultatea de Farmacie. Presiunea statică şi presiunea dinamică. Efectele gravitaţiei asupra circulaţiei sîngelui. Influenţa gravitaţiei asupra vieţii pe pămînt. Elasticitaea muşchiului şi a vaselor de sînge. Noţiuni introductive Obiectul fizicii farmaceutice şi al biofizicii farmaceutice. STAFF-UL DISCIPLINEI: Conf. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. IV. Fenomenul de vîscozitate. Dependenţa vitezei de difuziune de parametrii cinetico-moleculari. Fenomenul de difuziune. Limita de elasticitate. Forţa centrifugă şi forţa centripetă. Adeziunea. Statistica numărătoarelor de impulsuri. Legea lui Laplace. Elemente de mecanică şi biomecanică Dinamica mişcării circulare. Obţinerea şi măsurarea presiunilor joase. Modele ale structurii apei în faza solidă şi lichidă. specializarea Farmacie. Legea lui Antonoff. Debitul în cazul lichidelor vîscoase. Precizia şi sensibilitatea aparatului de măsură. Curgerea laminară şi curgerea turbulentă. Prezentarea grafică a rezultatelor experimentale (funcţii de distribuţie). . Rolul structurii apei în mecanismul anesteziei. Tehnica vidului. Procesul de centrifugare şi aplicaţii farmaceutice. Acceleraţiile şi imponderabilitatea.dr. Legea lui Hooke. Structura moleculei de apă. III.1. Aplicaţii în medicină şi farmacie. Forţe gravitaţionale. Legea lui Fick. Apa şi rolul ei în sistemele biologice Conţinutul de apă al organismelor vii şi al structurilor biologice. Concepţia sistemică şi particularităţile sistemelor biologice. Cazul mărimilor statistice. Obligatorie 4. Aplicaţii. plasticitatea şi limita de rupere.

Distilarea. Aplicaţii medicale. Atomul în cîmp magnetic. Amplificarea luminii prin emisia stimulată a radiaţiei. VII. Cîmpul electromagnetic şi propagarea lui. Funcţii de stare termodinamică. Topirea şi solidificarea. Efectele fizico-chimice ale ultrasunetelor. Energia magnetică a atomului. Generatori de ultrasunete. Termodinamica biologică. Liofilizarea. Fierberea la presiune redusă. VIII. IX. Principiul I al termodinamicii. Transportul pasiv prin membrane. Tipuri de termometre. Producerea ultrasunetelor. Radiaţia termică.Supratopirea. Modificarea lor sub acţiunea unor factori fizici sau medicamentoşi. Variaţia punctului de topire cu presiunea. Aplicaţii. Entropie şi probabilitate. Consecinţe ale principiului I şi aplicabilitatea lui organismul viu. Aplicaţii. Feromagnetismul. Activitatea optică. Determinarea punctelor de topire. Teorii referitoare la natura luminii. Elemente de optică fotonică. Lichefierea gazelor. Măsurarea temperaturilor.Tratament şi diagnostic cu ultrasunete. Proprietăţile magnetice ale materiei. Relaţia lui Clausius-Clapeyron. Fenomene optice Biofizica analizorului vizual. Magnetismul. Ochiul ca sistem optic. Echilibrul de membrană. Absorbţia luminii. Vaporizarea. Metode şi dispozitive de polarizare. X. Rezonanţa magnetică nucleară şi rezonanţa paramagnetică electronică. Difuzia luminii. Potenţiale electrice celulare de repaus şi de acţiune. Accidentele produse de curenţii electrici. Influenţa substanţelor dizolvate asupra solidificări. Calităţile radiaţiei . Propagarea ultrasunetelor. Căldură şi termodinamică biologică Termometria. Teorema lui Nernst (comportarea substanţei în apropierea temperaturii de 00 K). Efecte biologice. Organismul viu ca sistem termodinamic. Efectul piezoelectric şi efectul magnetostrictiv. Elemente de electromagnetism şi biomagnetism Cîmpul electric. Căldura şi temperatura. Procese criobiologice. Ultrasunetele în practica medicală şi farmaceutică Natura ultrasunetelor. Defectele optice ale ochiului şi corectarea lor. Mecanismul vederii. Mişcarea termică. Rolul optic al pupilei. Procesul de acomodare a ochiului. Efecte biologice ale curenţilor electrici. Utilizarea curenţilor electrici în medicină şi farmacie. Polarimetria. Elemente de optică ondulatorie. Utilizarea ultrasunetelor în medicină şi farmacie. Fierberea întîrziată. Principiul de funcţionare şi părţile componente ale unui laser. Polarizarea luminii. Efectele temperaturii asupra sistemelor biologice. Interpretarea probabilistică a principiului al II-lea şi aplicabilitatea lui la biosferă. Transformări de stare Caracterizarea stărilor. Obiectul termodinamicii şi al termodinamicii biologice. Bioelectricitate Bioelectrogeneza. Proprietăţile magnetice ale materie vii. Radiaţia laser. Legile emisiei radiaţiei termice. Scări termometrice. Efectele radiaţiilor neionizante asupra sistemelor biologice. Termostatarea. Efectele cîmpului magnetic asupra materiei vii. Diamagnetismul şi paramagnetismul.V. Principiul al II-lea al termodinamicii. Pompa de Na-K. Aplicaţii. Aplicaţii la prepararea extractelor farmaceutice. Transportul prin membrane biologice. Forţe electrice şi forţe magnetice. Permeabilitatea membranei celulare. Condensarea. Aplicaţii în medicină şi farmacie. VI. Sensibilitatea spectrală a ochiului. Transportul activ. Cristale lichide. Distribuţia ionilor în mediile intracelulare şi extracelulare. Momentul magnetic al atomului şi magnetizarea substanţelor. Sublimarea. Electrogeneza ţesuturilor şi organelor.

momente şi modele nucleare. Determinarea densităţii lichidelor şi solidelor cu ajutorul picnometrului. Efectele radiaţiilor încărcate electric şi efectele radiaţiilor gama. Mărimi şi unităţi. . IV. XI. Absorbţia şi difracţia razelor X. Protecţia împotriva radiaţiilor nucleare.Variaţia extincţiei în funcţie de concentraţie. Forţe. Trasarea unui spectru de absorbţie şi determinarea concentraţiilor cu spectrofotometrul SPEKOL. Utilizarea izotopilor radioactivi în analiza chimică. Determinarea concentraţiilor prin metoda interferometrică. molecular şi macromolecular. Radioliza apei. Aplicaţii ale laserilor în domeniul medical. VI. (radioactivitatea). Efecte biologice ale radiaţiilor nucleare. Efecte genetice. Măsurarea dozelor. Radiosensibilitatea celulară. Spectrul de raze X. II. Viscozimetrie Determinarea vîscozităţii lichidelor cu vîscozimetrul Ostwald. Densimetrie Determinarea densităţii lichidelor cu balanţa Mohr-Westphal şi cu areometrul.laser. Calorimetrie Determinarea căldurii specifice a solidelor şi lichidelor prin metoda calorimetrică. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. III. Măsurarea variaţiei de entalpie în procesul de dizolvare. Dozimetria radiaţiilor. Calculul dozelor în iradierea externă şi internă. Metode de cîntărire. Izotopi radioactivi. Raze X. Polarimetrie Determinare polarimetrică a concentraţiei soluţiilor optic active. Balanţa analitică semiautomată. Studiul balanţei Determinarea sensibilităţi balanţei analitice. VIII. Efecte radiobiologice la nivel celular. Protecţia chimică: substanţe farmaceutice radioprotectoare. Biofizica radiaţiilor nucleare Generalităţi despre nucleul atomic. Aplicaţii ale izotopilor radioactivi în diagnostic şi tratament. Tensiunea superficială Determinarea coeficientului de tensiune superficială cu ajutorul stalagmometrului şi prin ascensiunea capilară. Refractometrie şi interferometrie Măsurarea indicilor de refracţie şi detrminarea concentraţiilor unor soluţii cu refractometrul ABBE. Boala de iradiere. Fotometrie Determinarea concentraţiilor cu ajutorul fotometrului Pulfrich. VII. Datarea radioactivă. Emisia radiaţiilor nucleare. Interacţiunea radiaţiilor nucleare cu substanţa. V. Efecte la nivel atomic. Aplicaţii în medicină şi farmacie. Protecţia fizică. Studiul variaţiei vîscozităţii lichidelor în funcţie de temperatură cu ajutorul vîscozimetrului Höppler.

Bucureşti 1973 Cristea Gh. Budapest.. Medicală. Bucureşti 1979 Beier W. 16.1971 Vincze J. Budapest.: Fizika orvosok és boilógusok számára.F. 1975 Csaba Gy..Mureş. Cluj-Napoca 1985 Vasilescu V. Masson.:A biofizikaalapjai. XI. Ed. 1976 Vasilescu V.: Érzékelés. Mărgineanu D..: Bevezetés az általános gyógyszertanba. 1994 Filep Gy. Determinarea activităţii unei surse de radiaţii gama şi trasarea unei curbe de distribuţie statistică a vitezei de numărare. Semmelweis Kiadó. XII.: A biofizika nagy fejezetei. Ed. Olariu M. Fizică Atomică.1960 .: A biológia aktuális problémái 5. Bucureşti 1977 Bărbulescu M. Ed. Studiul microscopului. X.Mureş. Budapest. Măsurarea tensiunii electromotoare cu ajutorul punţii de curent continu. Georg Thieme. Tg. Mexico. Didactică şi Pedagogică. Medicina. Barcelone.: Biofizika. Kolozsvár.T. Studiul celulei fotoelectrice. Electroliza Determinarea echivalentului electochimic al cuprului.Junimea Iaşi. Physique et Biophysique Pharmaceutique. 5. I. Ed. Determinarea conductibilităţii electroliţilor în funcţie de concentraţie. Ed. Tg. Optica geometrică Determinarea convergenţei lentilelor. emlékezés. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti 1970 Emil Luca.M... Ed. Tarján I. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. VEB. Fizică moleculară şi Căldură.Mureş. Ardelean I. 1971 Rontó Györgyi. Electronica Studiul tuburilor electronice. 1990 Olariu M. Trasarea caracteristicilor şi determinarea parametrilor unui tranzistor. 31 kötet.: Introducere în neurobiofizică.IX.: Ultrasunetele în medicină şi biologie.M. Elemente de fizică modernă. 2004 Vasilescu V. Optică şi Spectroscopie..: Biophysik. Măsurarea rezistenţelor electrice. 1984 Vasilescu V. Bucureşti. Medicina. Biofizică Medicală.. Conductometrie Puntea de curent continuu. Lucrări practice de fizică farmaceutică.G. XIV. Puntea de curent alternativ. Ed.ştiinţifică şi Enciclopedică. Gondolat. Ed. Nagy I. Budapest. University Press. Bucureşti 1973 Born Max. XIII. Ed. Paris. Dacia. U. Radiometrie Studiul contorului Geiger-Müller.ştiinţifică. Bucureşti 1987 Courriére Ph. Fizică şi biofizică farmaceutică. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Laserii şi aplicaţiile lor.. Milan. Fizica moleculară Determinarea masei moleculare a gazelor pe baza fenomenului de difuziune. 1979 Csáky Z. Elemente fundamentale de fizică. Determinarea grosimentului şi măsurarea indicilor de refracţie pentru o lamă transparentă. 17. Leipzig. tudat. Tg..F. Budapest 1999 Tarján I. 1979 Ádám Gy.Dacia. 1974 Hariton Tintea.. Medicina. Didactică şi Pedagogică.

PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A.6. STAGII. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. Semestrul I II Număr ore curs 2 2 Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 3 2 Număr credite 5 4 Evaluarea cunoştinţelor Examen .

Analiza medicamentului . D. B. specializarea Farmacie. Practica de vară . I. G. Practica de vară . specializarea Farmacie. Practica de vară .anul II Facultatea de Farmacie.anul IV Facultatea de Farmacie. E. Metodologia cercetării ştiinţifice farmaceutice . C. Practica de vară .anul II Facultatea de Farmacie.anul V Facultatea de Farmacie. K. specializarea Farmacie.anul IV Facultatea de Farmacie. specializarea Farmacie.anul II Facultatea de Farmacie. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. specializarea Farmacie. I. Practica de vară . J. specializarea Asistenţă de Farmacie. L. specializarea Farmacie. specializarea Asistenţă de Farmacie. Analiza medicamentului . K. G. F.anul I Facultatea de Farmacie.1.dr.anul III Facultatea de Farmacie. B. H.Lucia Şef lucr. specializarea Farmacie. Muntean Daniela . Medicamente biologice . specializarea Farmacie. DISCIPLINA: ANALIZA MEDICAMENTULUI A. Stagiu semestrul II . Medicamente biologice şi controlul biologic . Practica de vară . H.anul I Facultatea de Farmacie. STAFF-UL DISCIPLINEI: Conf.dr. E. 2.anul V Facultatea de Farmacie. specializarea Asistenţă de Farmacie. Obligatorie Obligatorie Obligatorie Opţională Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie . specializarea Asistenţă de Farmacie. Stagiu semestrul II . M. D.anul III Facultatea de Farmacie. F.anul IV Facultatea de Farmacie. J. Imre Silvia 3. M. L. specializarea Asistenţă de Farmacie. C.anul III Facultatea de Farmacie.

Metode de separare şi extracţie în analiza medicamentelor. Libera circulaţie a medicamentului Definiţii: medicament. Identitatea medicamentelor. Spectrofotometria în IR. Norme Validarea unor metode analitice aplicate în analiza medicamentelor. cromatografia de lichide sub presiune. III. Alcoolul şi controlul său din forme farmaceutice. cromatografia în strat subţire. Alte metode instrumentale cu aplicaţii în controlul medicamentelor . Calitatea medicamentului. Spectrometria de fluorescenţă. Aplicaţiile metodelor spectrale în controlul medicamentelor Spectrofotometria în UV şi vizibil. specialitate. soluţii şi substanţe etalon. II. Dozarea medicamentelor. Norme şi standarde de control adoptate pe plan naţional şi internaţional (farmacopei. Cromatografia de gaze. Aspecte generale privind analiza şi controlul materiilor prime (determinarea solubilităţii. purităţii şi dozării substanţelor din forme farmaceutice. indicilor chimici). Common Technical Document (CP MP/ICH/2887/99). Substanţe de referinţă. V. Agenţia Naţională a Medicamentului: condiţii de punere pe piaţă a unui medicament. Evaluarea contaminării. Controlul organoleptic şi analiza preliminară. Electroforeză capilară. excipienţi. materie primă. Metode de evaluare a timpului de valabilitate şi conservare. Etapele controlului medicamentelor Prelevarea probelor pentru analiză. VI. Apa şi controlul său. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. Condiţii de calitate ale unor materii prime farmaceutice. pHului. Metode electrochimice Utilizate în controlul medicamentului Potenţiometrie. Spectrometria de absorbţie atomică. Spectrometria de rezonanţă magnetică nucleară şi rezonanţă electronică de spin. VIII. Conductometrie. Întocmirea unui dosar. IV. VII. Dispersia optică rotatorie. Amperometrie. Refractometria. Calitatea medicamentului. Dicroismul circular. Puritatea medicamentelor. ICH Q4: Pharmacopoeial harmonization). reactivi. Aplicaţiile metodelor cromatografice şi electroforetice în controlul medicamentelor Cromatografia de lichide: cromatografia pe hârtie. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. constantelor fizico-chimice. Metode generale în analiza cantitativă şi calitativă a medicamentelor Principii de bază în alegerea metodelor de determinare a identităţii. Stabilitatea medicamentelor. Aspecte tehnico-reglementatorii.4. Spectrometria de emisie. Evidenţierea transformărilor fizice şi chimice ale materiilor prime şi formelor farmaceutice. Polarografie. Caracterizarea formelor farmaceutice solide. Surse de contaminare şi contaminatori. Reglementări privind calitatea medicamentului în Uniunea Europeană. Aspecte generale privind controlul formelor farmaceutice (determinarea parametrilor caracteristici pentru diferite forme farmaceutice). lichide şi moi. Semnificaţia unor parametri calitativi în analiza medicamentelor.

mod de administrare. verificarea calităţii. prelucrarea. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. drajeurilor. Controlul microbiologic al medicamentelor. Controlul soluţiilor (apoase.Metode roentgenografice. Controlul pulberilor compuse: divizate şi nedivizate. Dezvoltarea unor metode spectrale aplicate în analiza unor forme farmaceutice II. Calitatea ambalajului farmaceutic Metode de control pentru ambalaje farmaceutice. contaminării microbiene. Imunoglobulinele şi aplicarea lor în terapeutică. Fracţionarea sângelui. Controlul comprimatelor. Controlul unor produse vegetale VII. Metode bazate pe reacţii redox şi de precipitare. Hemoterapia Sângele: aspecte generale. IX. Controlul unguentelor V. forme farmaceutice. Determinări biologice (microbiologice) Controlul sterilităţii. Metode termice de analiză. Fracţiuni cu acţiune hemodinamică. Vizită la un laborator privat CURSURI OPŢIONALE I. Metode complexometrice. Controlul siropurilor. injectabile) IV. X. Medicamente biologice. conservarea. . Fracţiuni cu rol în procesele de apărare umorală. II. Metode volumetrice şi semimicrovolumetrice aplicate la dozarea medicamentelor Metode acido-bazice în mediu apos şi neapos. Reguli şi reglementări europene şi internaţionale privind calitatea medicamentului B. capsulelor III. XI. alcoolice. suspendabile II. Generalităţi Materii prime utilizate la prepararea medicamentelor biologice: recoltarea. Metode nitritometrice. Importanţa terapeutică a fracţionării sângelui. conservarea sângelui. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Controlul supozitoarelor VI. Metode semimicrovolumetrice. activităţii microbiologice.

Utilizarea terapeutică şi profilactică Imunoprofilaxia pasivă şi seroterapia. Analiza statistică de multivarianţă în validarea produselor farmaceutice. Extracte tisulare. II. III. Cercetarea bibliografică de specialitate. Dozarea vitaminelor lipo şi hidrosolubile VI. Medicamente biologice obţinute din timus. Controlul purităţii microbiologice PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I.III. Medicamente biologice obţinute din epifiză. Determinarea activităţii microbiologice a antibioticelor III. Seruri. Medicamente biologice obţinute din placentă. Reprezentarea datelor experimentale prin ecuaţii matematice. Dozarea heparinei din forme farmaceutice V. Tipuri de vaccinuri. Imunoprofilaxia activă. Redactarea unui text de specialitate . Controlul calităţii rezultatelor experimentale şi validarea Grafice de control. Caracterizarea statistică a rezultatelor experimentale. Medicamente biologice obţinute din hipofiză. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Noţiuni de prelucrare şi analiză a rezultatelor experimentale Tabele. Metodologia cercetării. Medicamente biologice obţinute din tiroidă. Hidrolizate de proteine. Procesul de validare. Evaluarea statistică a determinărilor biologice II. diagrame. Instrumentele cercetării ştiinţifice Instrumentele generale ale cercetării. Medicamente biologice obţinute din pancreas. Clasificare. Determinarea activităţii enzimatice a unor enzime din forme farmaceutice IV. Noţiuni fundamentale de metodologie a cercetării ştiinţifice Caracteristicile cercetării ştiinţifice. IV. V. V. Medicamente biologice obţinute din plămâni. Medicamente biologice obţinute prin extracţie din ţesuturi sau organe animale Medicamente biologice obţinute din ficat. Vaccinuri. IV. procedee statistice de control a desfăşurării probelor experimentale. Etapele cercetării ştiinţifice. Obţinerea sângelui integral şi a produselor de sânge C. Aspecte particulare în cercetarea medicamentului.

verificarea calităţii. Utilizarea terapeutică şi profilactică. . Metode fizice.Prezentarea rezultatelor cercetării. Regresie şi calibrare III. Fondul. poster. redactarea fişelor bibliografice proprii (sistem clasic sau electronic). Metode generale în analiza cantitativă şi calitativă a medicamentelor Principii de bază în alegerea metodelor analitice de determinare a identităţii – masa de analiză din farmacii. Metode de separare şi extracţie. Studiul bibliografic de specialitate: organizare. III. Prelucrarea datelor experimentale. conservarea sângelui. forma. Validarea metodelor de analiză II VII. Medicamente biologice. Etapele controlului analitic al medicamentelor Reguli de bună practică de laborator. Tipuri de vaccinuri. prelucrarea. Imunoglobulinele şi aplicarea lor în terapeutică. Imunoprofilaxia pasivă şi seroterapia. întocmirea caietului (dosarului) de bibliografie II. Noţiuni elementare de statistică IV. documentare. brevet de invenţie. mod de administrare. Tehnici volumetrice. Reglementări privind asigurarea calităţii medicamentului II. II. Imunoprofilaxia activă. Seruri. Elaborarea şi redactarea unei lucrări de licenţă. Validarea metodelor de analiză I VI. prezentarea textului Prezentarea rezultatelor cercetării sub formă de articol ştiinţific de specialitate. Generalităţi Materii prime utilizate la prepararea medicamentelor biologice: recoltarea. Controlul organoleptic. Tehnici spectrale. forme farmaceutice. Tehnici cromatografice. Fracţiuni cu acţiune hemodinamică. E. conservarea. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Teste statistice de semnificaţie V. Fracţionarea sângelui. Prelevarea probelor. Clasificare. III. Importanţa terapeutică a fracţionării sângelui. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Hemoterapia Sângele: aspecte generale. Fracţiuni cu rol în procesele de apărare umorală. Întocmirea unui referat ştiinţific D. Vaccinuri.

PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. injectabil). patendule. Cântărirea pe balanţa automată şi cupăna de mână. prescurtări. Recepţionarea medicamentelor. Controlul exactităţii aparatelor de cântărit şi a celor de măsurat. Stabilitatea medicamentelor Transformări fizice şi chimice ale medicamentelor. după proprietăţile fizico-chimice (ferit de lumină. intern. Curăţenia la locul de muncă. Recipiente şi materiale de ambalaj (pungi. Dotarea meselor de analiză. capsule. Calitatea ambalajelor. Tipuri de farmacii. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A LUCRĂRILOR PRACTICE I. în vigoare. Programul de lucru al farmaciei. Etichetarea medicamentelor (extern. Controlul cantitativ. III. Prepararea unor soluţii volumetrice. după data fabricaţiei). reactivi. IV. divizarea şi modelarea supozitoarelor şi pilulelor. loc răcoros). Aprofundarea cunoştinţelor prevăzute pentru anul I. Preambalarea medicamentelor.). puritate. loc uscat. amestecarea şi divizarea prafurilor. Întreţinerea aparaturii. Curăţirea ustensilelor şi a recipientelor (mojare. Prepararea unor soluţii simple.). responsabilitatea colectivă. Filtrarea. Metode spectrale. după forma terapeutică. Întocmirea unor fişe analitice IV. Evaluarea statistică a determinărilor fizice şi fizico-chimice F. Volumetria în mediu apos şi neapos. Planul farmaciei. Destinaţia diferitelor încăperi. Cunoaşterea compoziţiei şi posologiei unor preparate industriale frecvent solicitate .R. Metode cromatografice. Calitatea solvenţilor. sinonime. Însuşirea unor tehnici de analiză chimică şi fizico-chimică Determinarea unor parametrii fizici. ustensilele cele mai importante în farmacii. cutii. sticle etc. amestecarea ingredientelor la prepararea unguentelor G. Aparatura. Controlul calitativ: identitatea. după alfabet. Identificarea de medicamente la masă de analiză. Denumirea latină a medicamentelor. sticle etc.parametri calitativi. Efectuarea unor operaţii simple: pulverizarea. Efectuarea de analize pe forme farmaceutice în următoarele etape: Controlul organoleptic. Atribuţiile principale ale salariaţilor farmaciei. aranjarea medicamentelor produse de industrie (după calea de administrare. Evaluarea timpului de valabilitate. Efectuarea de analiză după F. Controlul cantitativ. Probleme de protecţia muncii în farmacie. II. Conservarea-depozitarea medicamentelor: după activitatea terapeutică (medicamente anodine-puternic active-otrăvuri. stupefiante). indicatori Substanţe chimice de referinţă. Controlul organoleptic al unor substanţe şi preparate medicamentoase. Disciplina de muncă. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A LUCRĂRILOR PRACTICE I.

cunoaşterea compoziţiei şi posologiei colirelor. posologie). al laboratorului de produse cosmetice. Filtrarea şi sterilizarea soluţiilor injectabile. Lucrări de gestiune şi evidenţă. Eliberarea medicamentelor în regim OTC (posologie. a depozitului farmaceutic. compoziţie. contraindicaţii. Consiliere terapeutică (reacţii adverse. copii. bătrâni). Cunoaşterea medicamentelor industriale. Cunoaşterea medicamentelor lichide preparate de industrie (siropuri. Conoaşterea soluţiilor injectabile mai importante preparate de industrie. J. Medicaţia în timpul perioadei de alăptare VII. psihotrope. soluţii externe. Prepararea apelor aromatice. Norme privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare a unităţilor farmaceutice. Prepararea soluţiilor oficinale şi magistrale apoase. stupefiante.) II. parafarmaceutice. Controlul lor organoleptic. Interacţiuni medicamentoase cu semnificaţie clinică – importanţă. dopante) . Controlul purităţii apei distilate. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A LUCRĂRILOR PRACTICE I. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Prepararea şi controlul supozitoarelor. care au în formulă extracte. studenţii vor mai deprinde: Prepararea soluţiilor extractive apoase şi hidroalcoolice. Medicaţia femeii gravide VI. soluţii interne. reacţii adverse) III. aport de lichide etc. droguri de risc. Pe lângă cele prevăzute în anii I-III. Controlul dozelor maxime pentru produsele industriale IV. mod de administrare. produse dietetice. supozitoarelor preparate industrial. Controlul calitativ al medicamentelor lichide I. tehnico-medicale şi de optică din România. al laboratorului de medicamente. mod de rezolvare V. Adaptarea posologiei în terapia pediatrică şi geriatrică VIII. Prepararea soluţiilor cu solvenţi compuşi. studenţii vor mai efectua: Citirea reţetelor.H. Controlul dozelor maxime. indicaţii. tincturi. regim alimentar particular. unguentelor. Prepararea emulsiilor şi suspensiilor. Prepararea unguentelor. Medicamente cu regim special (toxice. Prepararea soluţiilor coloidale. Prepararea ovulelor şi bujiilor. Medicaţia vârstelor extreme (nou-născuţi. În afara cunoştinţelor prevăzute în anul I şi II. Prepararea soluţiilor oftalmice. Prepararea soluţiilor alcoolice şi uleioase. Regulamentul de organizare şi funcţionare al farmaciei. Prepararea siropurilor. a unităţii tehnofarm. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A LUCRĂRILOR PRACTICE FARMACOLOGIE I.

. metode de obţinere. etichetare. exemple oficinale. filtrarea. baze de supozitoare. Suspensii Formulare. conservarea. V. proprietăţi. preparare. magistrale de uz intern şi extern. prepararea unguentelor medicamentoase. exemple oficinale. exemple oficinale. condiţii de calitate. IV. Pulberi Preparare. dizolvarea. baze de unguente. magistrale. industriale VIII. XII. XI. Operaţii speciale la prepararea formelor farmaceutice. emulsii magistrale de uz intern şi extern. Operaţii generale la prepararea formelor farmaceutice: cântărirea. exemple oficinale. geluri. industriale. exemple oficinale. condiţii de calitate. preparare. industriale. XIII. ambalarea. Picături pentru ochi Preparare. magistrale. Forme farmaceutice extractive Aspecte generale. magistrale. controlul calităţii. exemple oficinale. preparare. VII. III. preparare.TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ I. exemple oficinale. metode de preparare a supozitoarelor. Picături pentru nas Definiţie. magistrale. unguente oftalmice. condiţii de calitate. Soluţii Aspecte generale. preparate magistrale IX. Soluţii alcoolice Aspecte generale. magistrale. industriale. Emulsii Definiţie. condiţii de calitate. Picături pentru ureche Preparare. paste. industriale. ambalare. condiţii de calitate. creme. X. magistrale. suspensii magistrale. Verificarea dozelor maxime pentru adulţi. condiţii de calitate. exemple magistrale şi industriale. condiţii de calitate. copii şi bătrâni. preparare. Unguente Formulare. exemple magistrale şi industriale VI. etichetarea. preparare. II. Supozitoare Formulare. proprietăţi. Siropuri Definiţie. industriale. Aspecte generale referitoare la prepararea medicamentelor în farmacie Prescripţia magistrală.

privind regimul produselor şi substanţelor toxice Păstrarea produselor şi substanţelor toxice în farmacie. Materiale utilizate la fabricarea recipientelor de uz farmaceutic şi recipiente de uz farmaceutic conform prevederilor din FR. Autorizarea unităţilor farmaceutice de către Ministerul Sănătăţii. unguente. Controlul calităţii următoarelor forme farmaceutice (la nivel de farmacie): soluţii. Decretul nr. Membrii Colegiului Farmaciştilor din România. Relaţia farmacist-Asistent de farmacie.Relaţia farmacist-medic. Autorizarea farmaciilor pentru activitatea cu această categorie de substanţe. Autorizarea exercitării profesiei de farmacist.XIV. X. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România. Atribuţiile Colegiului Farmaciştilor din România. Evidenţa cantitativă a produselor şi substanţelor stupefiante în farmacie. Oficina farmaciei-centru de comunicare şi informare pentru pacienţi. distribuţie (depozite şi farmacii). I. IV. III. privind exercitarea profesiei de farmacist. 305/2004. Drepturile şi obligaţiile membrilor Colegiului Farmaciştilor din România. II. Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Farmaciştilor din România. suspensii. precum şi organizarea şi funcţionarea colegiului farmaciştilor Condiţiile exercitării profesiei de farmacist în România. Organizarea şi funcţionare la nivel naţional şi teritorial al Colegiului Farmaciştilor din România. supozitoare. Rolul comunicării în activitatea farmacistului Relaţii interpersonale în farmacie. Legea nr. Activităţi farmaceutice admise de Legea 305/2004. emulsii ORGANIZARE ŞI LEGISLAŢIE FARMACEUTICĂ I. Incompatibilităţi în exercitarea profesiei de farmacist. Însuşirea normelor de supraveghere a calităţii unui produs în orice etapă a existenţei lui este un obiectiv esenţial pentru un student în an terminal al Facultăţii de Farmacie. Registrul pentru evidenţa mişcării produselor şi substanţelor toxice în unităţile sanitare şi farmaceutice. de către medicii umani şi veterinari. pulberi. Legea nr. Supravegherea calităţii produselor medicamentoase la nivelul unităţilor de distribuţie (depozite şi farmacii) II. Relaţia farmacist-pacient. 73/1969. folosite în scopuri medicale. Controlul calitativ al substanţelor medicamentoase în farmacii (Identificarea substanţelor medicamentoase în farmacii – masa de analiză) III. Supliment 2000 ANALIZA MEDICAMENTULUI Controlul calităţii medicamentelor este obligatoriu în toate unităţile farmaceutice: producţie. 466/1979. . Modul de raportare a neconformităţilor de calitate la un produs IV. privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante Modul de prescriere al produselor şi substanţelor stupefiante. pentru activitatea cu produse şi substanţe stupefiante. Prescrierea produselor şi substanţelor toxice în medicina umană şi veterinară.

Efectuarea unor operaţii simple: pulverizarea. Controlul purităţii apei distilate. Acte necesare pentru obţinerea avizului de liberă practică pentru farmacişti şi asistenţi de farmacie. Destinaţia diferitelor încăperi. depozit farmaceutic. Controlul organoleptic al unor substanţe şi preparate medicamentoase. posologie. referitoare la eliberarea medicamentelor în farmacii. Cunoaşterea compoziţiei şi posologiei unor preparate industriale frecvent solicitate M. Ordinul nr. Dotarea meselor de analiză. Taxarea reţetelor. Denumirea latină a medicamentelor. după forma terapeutică. capsule. Controlul exactităţii aparatelor de cântărit şi a celor de mâsurat. Eliberarea lor sub stricta supraveghere a farmacistului îndrumător. Disciplina de muncă. în vigoare. Cunoaşterea programului de calcul utilizat în gestionarea reţetelor compensate şi gratuite. loc răcoros). Efectuarea de analiză după F. La terminarea practicii în farmacie. Prepararea unor soluţii simple. Cântărirea pe balanţa automată şi cmpănă de mână. al drogheriei şi laboratorului de producţie. Citirea reţetelor compensate şi gratuite. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Programul de lucru al farmaciei. loc uscat. Atribuţiile principale ale salariaţilor farmaciei. Conservarea-depozitarea medicamentelor: după activitatea terapeutică (medicamente anodine-puternic active-otrăvuri.S. intern. Preambalarea medicamentelor. Aprofundarea legislaţiei farmaceutice în vigoare. patendule. prescurtări. după proprietăţile fizico-chimice (ferit de lumină. studenţii trebuie să cunoască medicamentele indigene şi de import folosite în mod curent(compoziţie.V. amestecarea şi divizarea prafurilor. sticle etc.R. după alfabet. Probleme de protecţia muncii în farmacie. s. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A LUCRĂRILOR PRACTICE I.). ustensilele cele mai importante în farmacii. Etichetarea medicamentelor (extern. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A LUCRĂRILOR PRACTICE I. sub atenta supraveghere a farmacistului îndrumător. după data fabricaţiei). responsabilitatea colectivă. sinonime. stupefiante). aranjarea medicamentelor produse de industrie (după calea de administrare. Obţinerea unor elaborate. Tipuri de farmacii. drogherie. Întreţinerea aparaturii. K. Studenţii anului III trebuie să se deprindă cu: Aprofundarea cunoştinţelor prevăzute pentru anul I şi II. cutii.a) . pentru aprobarea normelor privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice. Planul farmaciei. sticle etc. Identificarea de medicamente la masă de analiză. în diferite forme farmaceutice. precum şi a condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora Acte necesare pentru autorizarea unităţilor farmaceutice (farmacie. injectabil). Curăţirea ustensilelor şi recipientelor (mojare. Condiţiile de organizare şi funcţionare ale farmaciei comunitare şi de spital. Recipiente şi materiale de ambalaj (pungi. al depozitului farmaceutic.F. Aparatura. amestecarea ingredientelor la prepararea unguentelor L. Curăţenia la locul de muncă..). Filtrarea. divizarea şi modelarea supozitoarelor şi pilulelor. 626/2001 al M. unitate de productie).Recepţionarea medicamentelor. contraindicaţii. Aprofundarea cunoştinţelor prevăzute pentru anul I.

Editura Intelcredo. Burgot: Méthodes Instrumentales d’Analyse Chimique et Applications.eudra. Litografia UMF Tg. Elena Curea: Identificarea substanţelor medicamentoase. 1994 Silvia Duşa. Mureş. 2003 M. University Press. 1993. Litografia UMF Tg. Volumul 1. 1975 Bodo Agnes. Medicales Interactiv. Deva. electrophoreses et méthodes spectrales.eudra. Metode volumetrice. Săndulescu. Oprean: Analiza şi Controlul Medicamentelor. 1998 A. 2004 Daniela Lucia Muntean: Controlul Medicamentelor. London. 1975 Dominique Pradeaux: L’Analyse Pratique du Medicament. New York. Editura Medicală. Judith Joysa: Controlul formelor farmaceutice. Volumul 2. Daniela Lucia Muntean. Connors: A Textbook of Pharmaceutical Analysis. 2004 I. M. Ferencz: Analize instrumentale. 2004 C. Kiss Ilona. Editions Médicales Internationales. Note de curs. email mail@emea. 2001 ***Note for guidance on validation of analytical methods. Beckett. R. Sydney. Burgot. Ghid de lucrări practice. Cluj-Napoca. Editura Didactică şi Pedagogică. Paris. J. Săndulescu. Bucureşti.K.B. Editura Medicală. Sulimente ***Farmacopeea Britanică. Toronto. Târgu-Mureş. Bojiţă. Roman. Paris. Ed. 1994 M. R. Bojiţă. Bass. L. cromatografice şi electroforetice de analiză. Bojiţă. Editura Intelcredo. John Wiley and Sons. Izabella Foris. A. R.org şi http://www. Dunod. Oprean: Analiza şi Controlul Medicamentelor. Sterescu: Metode spectrofotometrice de absorbţie aplicate la controlul medicamentelor. 5e Edition. Roman.html . 1980 I.H. M. The Athlone Press. Stenlake: Practical Pharmaceutical Chemistry.L. M. R. 2000 ***Farmacopeea Română. 2002 F.org/emea. Rouessac: Analyse chimique. 1998 G. Editura Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu”. 1992 Silvia Duşa. IMF Tg. Roman. Baloescu. Mureş. 2002 ***USP. Bucureşti. 2nd Edition. 1983 C. Rouessac. L.5. ediţia a 4-a. Editura Medicală. Săndulescu: Validarea metodelor de analiză şi control. Méthodes et techniques instrumetales modernes. Metode instrumentale în analiza şi controlul medicamentelor. Méthodes chromatographiques. Bucureşti. L. Ed. Bojiţă: Controlul Medicamentelor. 1987 L. London. Baloescu. Deva. Mureş. Metode spectrale. Grecu. 4th Edition. XXV. ClujNapoca. Elena Curea: Controlul medicamentelor. 2002 ***Farmacopeea Europeană. Ediţia a X-a. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. Grecu. J. R. Definitions and therminology (CPMP/381/ICH/95) – ICH Technical Coordination – R. Elena Curea: Stabilitatea medicamentelor. 2002 A. Brînduşa Mitroi: Chimie analitică cantitativă. Editura Dacia.

. Deva. ediţia a 4-a. 2001 ***Agenda medicală. R. Săndulescu: Validarea metodelor de analiză şi control. 1984 Daniela Lucia Muntean. Rouessac: Analyse chimique.H. electrophoreses et méthodes spectrales. Volumul 2. M. L. cromatografice şi electroforetice de analiză. Laboratoires Choy Maria Dogaru. Săndulescu. Connors: A Textbook of Pharmaceutical Analysis. 2003 . Judith Joysa: Controlul formelor farmaceutice. Oprean: Analiza şi Controlul Medicamentelor. Kiss Ilona. 1975 Bodo Agnes. The Athlone Press. R. Daniela Lucia Muntean. Vari: Compendiu de farmacologie generală. 2003 A. Deva. Oprean: Analiza şi Controlul Medicamentelor. Burgot. Roman. 1975 Dominique Pradeaux: L’Analyse Pratique du Medicament. Editions Médicales Internationales. Suplimente ***Farmacopeea Britanică. J. 2003 L. Editura Intelcredo.A. Christian G. Laboratoires Choy Dossier pharmaceutique – Extraits hepatiques. VCH Publishers New York. Baloescu. Tixier. Ed. Bojiţă: Controlul Medicamentelor. R. Medicales Interactiv. M. Săndulescu. Paris. 1994 M. M. Editura University Press.B..B. Paris. Les organes d’animaux employes dans l’industrie biologique. Ediţia a X-a. Metode instrumentale în analiza şi controlul medicamentelor. M. IMF Tg. G. 2003 ***Farmacopeea Română. 2002 ***USP. XXV. London. Volumul 2. Quamtitative calcolations in pharmaceutical practice and research. 2004 C. Burgot: Méthodes Instrumentales d’Analyse Chimique et Applications.D. 2004 C.K. Roman. Editura Intelcredo. Toronto. Metode spectrale. Rouessac. Bojiţă: Controlul Medicamentelor. 5e Edition. 1993. Ed. 2002 ***Farmacopeea Europeană. C. 1993 D. Cluj-Napoca. Metode instrumentale în analiza şi controlul medicamentelor. Editura Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu”. Bucureşti. Editura Printech. Mureş. Baloescu.. 2nd Edition. Metode spectrale. Sterescu: Metode spectrofotometrice de absorbţie aplicate la controlul medicamentelor. Méthodes chromatographiques. Bojiţă. Cluj-Napoca. Roman. London. 1992 G. Bucureşti. 1998 A. L. 1994 M. 4th Edition. 1998 Themistocles P. 1984.L. A. Stenlake: Practical Pharmaceutical Chemistry.. J. Sydney. Méthodes et techniques instrumetales modernes. 2004 C. Editura Masson. Lăcrămioara Popa: Elemente de metodologia cercetării ştiinţifice în domeniul farmaceutic. Editura Masson. Beckett. 1975 Bodo Agnes. 2000 Dossier pharmaceutique – Extraits placentaires. Bojiţă. Sterescu: Metode spectrofotometrice de absorbţie aplicate la controlul medicamentelor. R. cromatografice şi electroforetice de analiză. Editura Medicală. Editura Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu”. R.E. M. Dunod. Bojiţă. Judith Joysa: Controlul formelor farmaceutice. Kiss Ilona. 2002 F. Koupparis M. G. Editura Medicală. Bucureşti. Tixier. Macheras P. Les organes d’animaux employes dans l’industrie biologique.H. Mureş. Editura Medicală. John Wiley and Sons. IMF Tg. New York.

L. 4th Edition. 2nd Edition. Ediţia a X-a. J. ediţia a 4-a. J. Târgu-Mureş. Sydney. Ed. Ghid de lucrări practice. Kiss Ilona.B. Grecu. Connors: A Textbook of Pharmaceutical Analysis.H. London. IMF Tg. Baloescu. 2002 ***Farmacopeea Europeană. Bucureşti.L. J. R. 1975 Dominique Pradeaux: L’Analyse Pratique du Medicament. A. Editura University Press. L. Paris. Editura Didactică şi Pedagogică. 2004 I. Bucureşti. London. John Wiley and Sons. Rouessac. Laboratoires Choy Maria Dogaru. electrophoreses et méthodes spectrales. Roman. University Press. 2002 ***USP. Beckett. The Athlone Press. Elena Curea: Stabilitatea medicamentelor. Deva. C. London. Vari: Compendiu de farmacologie generală. Burgot. Méthodes chromatographiques. Bojiţă: Controlul Medicamentelor. Judith Joysa: Controlul formelor farmaceutice. Stenlake: Practical Pharmaceutical Chemistry. 1994 M. 1983 C. Beckett. 2nd Edition. Toronto. Metode spectrale. M.K. L. cromatografice şi electroforetice de analiză. Suplimente ***Farmacopeea Britanică. Izabella Foris. Baloescu. Bojiţă. Bojiţă. Volumul 1. Ferencz: Analize instrumentale. 1992 Silvia Duşa. Ed. XXV. 2000 Dossier pharmaceutique – Extraits placentaires. 1987 . 2004 E. R. Medicales Interactiv.A. Editura Intelcredo. 1975 Bodo Agnes. 2003 M. Sterescu: Metode spectrofotometrice de absorbţie aplicate la controlul medicamentelor. 2004 Daniela Lucia Muntean: Controlul Medicamentelor. 1980 I. Săndulescu. 1998 A.B. Editura Intelcredo. Méthodes et techniques instrumetales modernes. ClujNapoca. Sydney. 1993. London. Metode instrumentale în analiza şi controlul medicamentelor. Elena Curea: Identificarea substanţelor medicamentoase. 1994 Silvia Duşa. Litografia UMF Tg. R. 2003 ***Farmacopeea Română. 2001 ***Agenda medicală. Rouessac: Analyse chimique. 4th Edition. Volumul 2. 2004 C. Editura Medicală.K. New York. Bucureşti. Mureş. Litografia UMF Tg. 1998 A. 2002 F. 1975 Dominique Pradeaux: L’Analyse Pratique du Medicament. Deva. Oprean: Analiza şi Controlul Medicamentelor. Mureş. R. Editions Médicales Internationales. Editura Medicală. Daniela Lucia Muntean. Medicales Interactiv. Connors: A Textbook of Pharmaceutical Analysis.H. Editura Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu”. Brînduşa Mitroi: Chimie analitică cantitativă. Paris. 1992 G. Paris. John Wiley and Sons. Grecu. M. Laboratoires Choy Dossier pharmaceutique – Extraits hepatiques. Elena Curea: Controlul medicamentelor. The Athlone Press. Ed. Burgot: Méthodes Instrumentales d’Analyse Chimique et Applications. Metode volumetrice. Note de curs. New York. Cluj-Napoca. 5e Edition. 2002 A. Oprean: Analiza şi Controlul Medicamentelor. Dunod. Roman. Mureş. Editura Dacia. Stenlake: Practical Pharmaceutical Chemistry. Toronto. Săndulescu.

2002 ***USP.eudra. Definitions and therminology (CPMP/381/ICH/95) – ICH Technical Coordination – R. M. I II Semestrul B. A. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. Rouessac: Analyse chimique. 2002 ***Farmacopeea Europeană. 2001 ***Note for guidance on validation of analytical methods. Dunod. Rouessac. I II Semestrul F. XXV. 1993.html 6. I II Semestrul E. email mail@emea. J. R.eudra. Ed. 2002 F.org/emea. Bojiţă. I II Semestrul D. Editions Médicales Internationales.org şi http://www. Săndulescu: Validarea metodelor de analiză şi control. Burgot. Paris. ediţia a 4-a. Sulimente ***Farmacopeea Britanică. 1998 G.L. Roman. 2000 ***Farmacopeea Română. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. Méthodes chromatographiques. Ediţia a X-a. I II Număr ore curs 3 Număr ore curs 1 Număr ore curs 1 Număr ore curs 1 Număr ore curs 2 Număr ore curs Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 4 Număr ore lucrări practice 1 Număr ore lucrări practice 2 Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice 3 Număr ore lucrări practice 30 (4 săptămâni) Număr credite 7 Număr credite 2 Număr credite 2 Număr credite 1 Număr credite 6 Număr credite 1 Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu . 5e Edition. Bass. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. STAGII. Burgot: Méthodes Instrumentales d’Analyse Chimique et Applications.L. electrophoreses et méthodes spectrales. Méthodes et techniques instrumetales modernes. Editura Medicală. I II Semestrul C.

Semestrul G. I II Semestrul H. I II Semestrul I. I II Semestrul J. I II Semestrul K. I II Semestrul L. I II Semestrul M. I II

Număr ore curs Număr ore curs Număr ore curs Număr ore curs Număr ore curs Număr ore curs Număr ore curs -

Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii -

Număr ore lucrări practice 30 (3 săptămâni) Număr ore lucrări practice 30 (4 săptămâni) Număr ore lucrări practice 30 (4 săptămâni) Număr ore lucrări practice 24 (26 săptămâni) Număr ore lucrări practice 30 (4 săptămâni) Număr ore lucrări practice 30 (4 săptămâni) Număr ore lucrări practice 24 (15 săptămâni)

Număr credite 1 Număr credite 1 Număr credite 1 Număr credite 20 Număr credite 1 Număr credite 1 Număr credite 30

Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen

1. DISCIPLINA: BOTANICĂ FARMACEUTICĂ A. Botanică farmaceutică - anul I Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie; B. Plante medicinale - anul I Facultatea de Farmacie, specializarea Asistenţă de Farmacie. 2. STAFF-UL DISCIPLINEI: Prof.dr. Oroian Silvia Prep.drd. Carpiuc Florina 3. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. Obligatorie B. Obligatorie 4. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR MORFOLOGIA PLANTELOR I. Citologia vegetală Citologia vegetală are ca şi scop cunoasterea temeinică a morfologiei si anatomiei plantelor medicinale. Cunoasterea structurii celulei vegetale, a ţesuturilor vegetale, a organizării aparatului vegetal ca şi celui reproducător oferă cheia înţelegerii diversităţii lumii plantelor, care rămân în continuare principalul furnizor al principiilor active folosite în medicină şi farmacie. Cunostinţele teoretice sunt completate şi aprofundate în mod eficient la lucrările de laborator, care întregesc cunoştiinţele predate la curs. Se pune un accent deosebit pentru demonstrarea realizărilor din ultimele decenii. Programa analitică cuprinde următoarele cursuri: Importanţa studieri Botanicii farmaceutice pentru învăţământul farmaceutic; Alcătuirea celulei vegetale: Citoplasma, Reticulul endoplasmatic, Ribozomii, Mitocondriile, Aparatul Golgi, Lizozomii, Microcorpii, Sferozomii, Corpii paramurali, Citoscheletul, Structuri pluritubulare, Plastidele, Nucleul, Incluziunile ergastice, Vacuomul celular, Peretele celular. II. Histologie vegetală Viitorul farmacist trebuie să cunoască noţiunile necesare studiului histologic al plantelor medicinale. Principalele ţesuturi abordate sunt: ţesuturile de origine, ţesuturile de apărare, ţesuturile conducătoare, ţesuturile mecanice, ţesuturile fundamentale, ţesuturile secretoare. În cadrul acestui subcapitol se fac referiri la unele caractere histologice cantitative care pot fi utilizate la identificarea produselor vegetale de diferite provenienţe. III. Organografia În cadrul acestui subcapitol se studiază originea şi formarea principalelor organe ale plantelor superioare, morfologia externă şi anatomia acestora. Rădăcina: morfologia rădăcinii; anatomia rădăcinii; rădăcini metamorfozate; sinteza unor principii active în rădăcini şi utilizarea rădăcinii în practica farmaceutică. Tulpina: morfologia tulpinii; anatomia tulpinii; produse vegetale de origine caulinară. Frunza: morfologia frunzei; anatomia frunzei; importanţa produselor vegetale de provenientă foliară. Floarea: morfologia florii; anatomia

florii; tipuri de inflorescente; importanta drogurilor care provin din flori. Fructul si sământa: morfologia şi anatomia fructului şi a seminţei; importanţa drogurilor care provin din sămânţă. SISTEMATICA PLANTELOR I. Istoricul utilizării plantelor medicinale Notiuni de Sistematică vegetală. Unităti sistematice. II. Supraîncrengătura Tracheophyta (Plante superioare - Cormophyta) Încrengătura Pteridophyta: Familiile: Lycopodiaceae, Equisetaceae, Dryopteridaceae; Încrengătura Spermatophyta, Subîncrengătura Coniferophytina (Gymnospermophytina). Familiile: Ginkgoaceae, Pinaceae, Cupressaceae, Taxaceae, Ephedraceae. Încrengătura Spermatophyta, Subîncrengătura Angiospermophytina. Clasa Dicotyledoneae: Familiile: Lauraceae, Illiciaceae, Monimiaceae, Piperaceae, Aristolochiaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae. Familiile: Papaveraceae, Fumariaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae, Hamamelidaceae, Fagaceae, Betulaceae, Cannabaceae, Urticaceae. Familiile: Juglandaceae, Grossulariaceae, Rosaceae, Mimosaceae, Cesalpinaceae, Fabaceae. Familiile: Myrthaceae, Punicaceae, Onagraceae, Lythraceae, Rutaceae, Burseraceae, Sapindaceae, Hyppocastanaceae, Linaceae, Geraniaceae, Erythroxylaceae, Polygalaceae, Rhamnaceae. Familiile: Loranthaceae, Euphorbiaceae, Elaeagnaceae, Araliaceae, Apiaceae. Familiile: Theaceae, Hypericaceae, Droseraceae, Flacourticaceae, Violaceae, Passifloraceae, Brassicaceae. Familiile: Salicaceae, Tiliaceae, Malvaceae, Ericaceae, Styracaceae, Primulaceae, Loganiaceae, Gentianaceae, Menyanthaceae, Apocynaceae. Familiile: Asclepiadaceae, Rubiaceae, Oleaceae, Caprifoliaceae, Valerianaceae, Solanaceae. Familiile: Boraginaceae, Scrophulariaceae, Plantaginaceae, Lamiaceae. Familia: Asteraceae. Clasa Monocotyledoneae: Familiile: Asparagaceae, Hyacinthaceae, Alliaceae, Liliaceae, Melanthyaceae, Colchicaceae, Iridaceae, Orchidaceae, Zingiberaceae, Poaceae, Araceae. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE MORFOLOGIA PLANTELOR I. Norme de comportare si tehnica securitătii muncii în laboratorul de Botanică farmaceutică Aparate optice utilizate în studiul morfologic si anatomic al plantelor medicinale. II. Structura celulei vegetale Celula vegetală din tunica bulbului de Allium cepa. Studiul plastidomului celular: cromatoforul de la Spirogyra sp. si a grăuncioarelor de clorofilă din Vallisneria spiralis. Cromoplaste din rădăcina de Daucus carota si petalele de Calendula officinalis. III. Incluziunile ergastice Incluziunile ergastice solide: amidonul din: Solanum tuberosum, Triticum aestivum, Zea mays, Phaseolus vulgaris, Oryza sativa. Incluziunile ergastice solide, cristaline. Identificarea

anexele foliare. ţesutul acvifer din frunzele de Aloe sp.oxalatului de calciu: nisip oxalic cristalin din Atropa bella-donna. Mentha x piperita. Thymus serpyllum. Dispozitia florilor Inflorescente racemoase. formele limbului. Sambucus nigra. inflorescente cimoase. Tesuturi mecanice Colenchimul angular din tulpina de Lamium album. Zea mays. XIII. Elaeagnus angustifolia. baza limbului. Structura secundară a rădăcinii de Agrimonia eupatoria. IV. XII. ţesutul aerifer din tulpina de Juncus effusus. Iris germanica. laticifere articulate de la Chelidonium majus. X. Ţesuturi fundamentale. ursini de oxalat de calciu din Althaea officinalis. Iris germanica. Urtica dioica şi Humulus lupulus. XI. Picea abies şi canalele oleifere de la Coriandrum sativum. Tesuturile de apărare. Lysimachia nummularia. Humulus lupulus. frunze compuse. Structura primară şi secundară a rădăcinii Structura primară a rădăcinii de Primula veris. Sferocristale de inulină în rădăcina tuberizată de la Dahlia variabilis. vârful limbului. nervatiunea frunzei. sclerenchimul fibros din tulpina de Asparagus officinalis. Formatiuni epidermice Perii tectori unicelulari de pe frunzele de: Althaea officinalis. IX. structura ecvifacială la frunza de Dianthus carthusianorum. Stomatele de tip monocotiledonat: Tradescantia virginica. Morfologia si anatomia fructului . anatomia ovarului la Lilium candidum. Tilia cordata. VI. V. Angelica archangelica. părozitatea limbului. marginea limbului. canalele secretoare din frunzele de Pinus sylvestris. Structura anatomică a frunzei Structura bifacială a frunzei de Vaccinium vitis-idaea. Zea mays.. diagrame si formule florale. Stomatele de tip dicotiledonat: Brassica oleracea. Morfologia frunzei Părtile componente ale unei frunze simple. rafidele de oxalat de calciu din petiolul frunzei de Begonia rex. Hypericum perforatum. ţesutul secretor intern: buzunarele secretoare din pericarpul fructului de Citrus aurantiacum. Mentha x piperita. Tesuturi conducătoare Ţesutul conducător din tulpina de Cucurbita pepo (sectiune transversală şi longitudinală). Structura primară si secundară a tulpinii Structura primară a tulpinii de Mentha x piperita. VIII. Structura secundară a tulpinii de Pynus sylvestris. inflorescente compuse. structura anatomică a petiolului de Scopolia carniolica. perii secretori de pe frunzele de Pelargonium zonale. Peri tectori pluricelulari ramificati de pe frunzele de Verbascum phlomoides. VII. Ţesuturi secretoare: ţesutul secretor extern: papilele secretoare de pe petalele de Viola wittrockiana. macle de oxalat de calciu din catafilele bulbului de Allium cepa. Morfologia si anatomia organelor de reproducere Morfologia florii la Picea abies. morfologia florii la angiosperme. structura omogenă la frunza de Iris germanica.

Oenothera biennis. Angelica archangelica. Sanguisorba officinalis. Filipendula ulmaria. Picea abies. Clasificarea fructelor: fructe simple. cărnoase. Ephedraceae: Ephedra distachya. Ruta graveolens. IV. Dryopterix filix-mas. Linaceae. uscate. Taxus baccata. Alchemilla xanthochlora. Aesculus hippocastanum. Sorbus aucuparia. indehiscente. Brassica nigra. Laburnum anagyroides. Încrengătura Pteridophyta: Familiile: Lycopodiaceae. Seminţe medicinale. Potentilla anserina. Consolida regalis. tanguticum. Levisticum officinale. Cannabaceae. Glycine max. dehiscente. VIII. Ginkgo biloba. fructe false. Coriandrum sativum. Ononis arvensis. Juniperus communis. . Viscum album. VII. Hypericum perforatum. Viola tricolor. Potentilla erecta. XIV. Frangula alnus. Rosa canina. Capsella bursa. Prunus spinosa. bistorta. Rheum palmatum var.Morfologia fructului. fructe simple. Geum urbanum. Violaceae. cărnoase. Berberidaceae. Cannabis sativa. dehiscente. Saponaria officinalis. Rhamnaceae. Familiile: Aristolochiaceae. Rutaceae. fructe compuse. Araliaceae. Equisetaceae. Gypsophila paniculata. Tehnica determinării plantelor II. Angiospermatophyta. SISTEMATICA PLANTELOR I. Humulus lupulus. Galega officinalis. Abies alba. fructe simple. Glycyrrhiza glabra. Lythrum salicaria. Urticaceae Polygonum aviculare. Caryophyllaceae Aristolochia clematitis. Brassicaceae Hippophae rhamnoides. Equisetum arvense. Subîncrengătura Coniferophytina (Gymnospermophytina) Lycopodium clavatum. Crataegus monogyna. Apiaceae. indehiscente. Eryngium planum. fructe multiple. Papaveraceae. uscate. Melilotus officinalis. Geraniaceae. Adonis vernalis. Familia: Rosaceae Agrimona eupatoria. Familiile: Onagraceae. III. Lythraceae. Aconitulm species. Dryopteridaceae. Ranunculaceae. Pinus sylvestris. Morfologia si anatomia seminţei Morfologia si anatomia seminţei de Phaseolus vulgaris. Papaver somniferum. Încrengătura Spermatophyta. Sinapis alba. Foeniculum vulgare. Carum carvi. Urtica dioica. Familiile: Polygonaceae. fructe simple. P. Loranthaceae. Euphorbiaceae Epilobium angustifolium. Familia Fabaceae Cytisus scoparius. Asarum europaeum. Hedera helix. VI. Chelidonium majus. V.pastoris. Helleborus purpurascens. Geranium robertianum. Berberis vulgaris. Ricinus communis. Familiile: Elaeagnaceae. Morfologia si anatomia seminţei de Ricinus communis. Linum usitatissimum. Hypericaceae. Hippocastanaceae.

Principalele ţesuturi abordate sunt: ţesuturile de origine. Vaccinium myrtillus. major. Tiliaceae. Aparatul Golgi. Melanthiaceae. Scopolia carniolica. Melissa officinalis. Familiile: Scrophulariaceae. P. Taraxacum officinale. Thymus serpyllum. Calendula officinalis. Oleaceae. Ribozomii. Althaea officinalis. ţesuturile conducătoare. Lamiaceae Digitalis lanata. Vaccinium vitis-idaea. Colchicum autumnale. P. X. Sambucus nigra. Cynara scolymus. Valeriana officinalis. Reticulul endoplasmatic. purpurea.IX. Se va preda: Importanţa studieri Plantelor medicinale pentru învăţământul farmaceutic. Tilia cordata. XIV. Citologia vegetală Citologia vegetală are ca şi scop cunoasterea temeinică a morfologiei şi anatomiei plantelor medicinale. Iridaceae. Solanaceae. Salvia officinalis. Orchidaceae. Nucleul. Histologie vegetală Acest subcapitol cuprinde noţiunile necesare studiului histologic al plantelor medicinale. Leonurus cardiaca. Rubia tinctorum. Allium sativum. Mitocondriile. Peretele celular. Liliaceae. Origanum vulgare. platyphyllos. Inula helenium. Caprifoliaceae. Alcea rosea. Boraginaceae Vinca minor. Matricaria recutita. Incluziunile ergastice. D. În cadrul acestui . Elymus repens. Malvaceae. Symphytum officinale. Verbascum phlomoides. Rosmarinus officinalis. Primulaceae. Plantaginaceae. Tussilago farfara. Ericaceae. Mentha x piperita. Arctostaphylos uva-ursi. Arctium lappa. Fraxinus excelsior. Allium cepa. ţesuturile mecanice. G. Plantago lanceolata. ţesuturile de apărare. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR MORFOLOGIA PLANTELOR I. XIII. Echinacea angustifolia. Gentianaceae Populus nigra. Acorus calamus. Aloe vera. II. Hyssopus officinalis. a ţesuturilor vegetale. Valerianaceae. ţesuturile secretoare. Primula veris. T. Tanacetum vulgare. Xanthium strumarium. Cunoasterea structurii celulei vegetale. Atropa bella-donna. Familiile: Salicaceae.media.asclepiadea. Familia Asteraceae Achillea millefolium. Datura stramonium. Zea mays. Ciochorium intybus. Familiile Asparagaceae. Centaurium erythraea. Alcătuirea celulei vegetale: Citoplasma. Familiile: Apocynaceae. Salix alba. Orchis morio. Iris germanica. Plastidele. Veratrum album. tomentosa. Alliaceae. Poaceae. grandiflora. Vacuomul celular. ţesuturile fundamentale. Malva sylvestris. Hyoscyamus niger. XII. Lamium album. Araceae Convallaria majalis. care rămân în continuare principalul furnizor al principiilor active folosite în medicină şi farmacie. Recapitulare şi verificarea cunoştinţelor în Grădina botanică B. T. Lavandula angustifolia. Gentiana lutea. D. XI. Silybum marianum. a organizării aparatului vegetal ca şi celui reproducător oferă cheia înţelegerii diversităţii lumii plantelor. Artemisia absinthium. Rubiaceae. Colchicaceae.

Supraîncrengătura Tracheophyta (Plante superioare . Familiile: Caprifoliaceae. Brassicaceae. Istoricul utilizării plantelor medicinale Notiuni de Sistematică vegetală. Clasa Monocotyledoneae: Familiile: Asparagaceae. Subîncrengătura Coniferophytina (Gymnospermophytina). Studiul plastidomului celular: grăuncioarele de clorofilă din Vallisneria spiralis. Gentianaceae. Cromoplaste din rădăcina de Daucus carota şi petalele de Calendula officinalis. Primulaceae. III. importanta drogurilor care provin din flori. Ranunculaceae. Tesuturi secretoare . Organografia În cadrul acestui subcapitol se studiază originea şi formarea principalelor organe ale plantelor superioare şi morfologia externă. Betulaceae. Structura celulei vegetale Aparate optice utilizate în studiul morfologic şi anatomic al plantelor medicinale. II. Familiile: Polygonaceae. importanţa produselor vegetale de provenientă foliară. Încrengătura Spermatophyta.subcapitol se fac referiri la unele caractere histologice cantitative care pot fi utilizate la identificarea produselor vegetale de diferite provenienţe. Plantaginaceae. II. Valerianaceae. Familiile: Tiliaceae. rădăcini metamorfozate şi utilizarea rădăcinii în practica farmaceutică. Celula vegetală din tunica bulbului de Allium cepa. Formatiuni epidermice. Fructul si sământa: morfologia fructului şi a seminţei. Floarea: morfologia florii. Violaceae. Norme de comportare şi tehnica securitătii muncii în laboratorul de Botanică farmaceutică. Caryophyllaceae. Rutaceae Familiile: Linaceae. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE MORFOLOGIA PLANTELOR I. Familiile: Boraginaceae. Malvaceae. Scrophulariaceae. Rhamnaceae.Cormophyta) Încrengătura Pteridophyta: Familiile: Equisetaceae Încrengătura Spermatophyta. Pinaceae. Iridaceae. Subîncrengătura Angiospermophytina. Familia: Asteraceae. Apocynaceae. Frunza: morfologia frunzei. Orchidaceae. tipuri de inflorescente. Tulpina: morfologia tulpinii. Fagaceae. Ericaceae. Fabaceae. Solanaceae. Tesuturile de apărare. Mimosaceae. Araceae. Clasa Dicotyledoneae: Familiile: Lauraceae. Cannabaceae Familiile: Rosaceae. produse vegetale de origine caulinară. SISTEMATICA PLANTELOR I. Familiile: Ginkgoaceae. importanţa drogurilor care provin din sămânţă. Papaveraceae. Lythraceae. Rădăcina: morfologia rădăcinii. Hypericaceae. Poaceae. Familia: Lamiaceae. Unităti sistematice. Cupressaceae. Colchicaceae. Familiile: Myrtaceae. Familiile: Apiaceae. Elaeagnaceae.

indehiscente. fructe simple. Agrimona eupatoria. uscate. indehiscente. dehiscente. Familiile: Salicaceae. fructe multiple. Alchemilla xanthochlora. II. dehiscente. Tilia cordata. Inflorescente racemoase. Caryophyllaceae. Coriandrum sativum. VI. Familiile: Elaeagnaceae. Rosaceae Quercus robur. ţesutul secretor intern: buzunarele secretoare din pericarpul fructului de Citrus aurantiacum. Primulaceae. Dispozitia florilor. Eryngium planum. Potentilla anserina. V. III. IV. Familiile: Ginkgoaceae. IV. părozitatea limbului. rădăcini metamorfozate şi utilizarea rădăcinii în practica farmaceutică. frunze compuse. Humulus lupulus. Peri tectori pluricelulari ramificati de pe frunzele de Elaeagnus angustifolia. Hypericaceae. III. Saponaria officinalis. inflorescente cimoase. Citrus aurantiacum. anexele foliare. Althaea officinalis. Violaceae. Morfologia fructului. Gossypium herbaceum. Cupressaceae.Equisetum arvense. Prunus cerasus. Primula veris. Apiaceae. Părtile componente ale unei frunze simple. baza limbului. morfologia florii la angiosperme. Lythraceae. cărnoase. Hypericum perforatum. formele limbului. Gypsophila paniculata. Familiile: Ranunculaceae. Morfologia si anatomia seminţei de Phaseolus vulgaris. PLANTELE MEDICINALE I. Angiospermatophyta. Centaurium erythraea. vârful limbului. Brassica nigra. Familia Fabaceae. Brassicaceae Hippophae rhamnoides. Încrengătura Spermatophyta. Polygonaceae Adonis vernalis. Pinus sylvestris. Geum urbanum. uscate. Rhamnaceae Astragallus gummifer. nervatiunea frunzei. fructe compuse. canalele secretoare din frunzele de Pinus sylvestris şi canalele oleifere de la Coriandrum sativum. Stomatele de tip dicotiledonat: Mentha x piperita. Morfologia tulpinii. Betula pendula. Chelidonium majus. Carum carvi. Familiile: Fagaceae. Crataegus monogyna. Juniperus communis. Tehnica determinării plantelor Încrengătura Pteridophyta: Familiile: Equisetaceae. Morfologia şi anatomia fructului şi seminţei Morfologia florii la Picea abies. Linum usitatissimum. Ericaceae. Malvaceae. Myrtaceae. Viola tricolor. produse vegetale de origine caulinară. inflorescente compuse. Ginkgo biloba. Eucalyptus globulus. Stomatele de tip monocotiledonat: Zea mays. Rheum palmatum var. Gentiana lutea. Rutaceae. Betulaceae. Vaccinium vitis-idaea. Tiliaceae. Papaveraceae. Morfologia frunzei Morfologia rădăcinii. Lythrum salicaria. Frangula alnus. Gentianaceae Populus nigra. fructe simple. Pinaceae. Polygonum aviculare. Morfologia tulpinii. Vaccinium myrtillus. Morfologia organelor de reproducere. Salix alba. Subîncrengătura Coniferophytina. Glycyrrhiza glabra. marginea limbului.tanguticum. Papaver somniferum. Morfologia rădăcinii. fructe simple. cărnoase. Rosa canina. Cannabaceae. . Linaceae. Krameria triandra. Clasificarea fructelor: fructe simple.Perii tectori unicelulari de pe frunzele de: Urtica dioica. Malva sylvestris. Ţesuturi secretoare: perii secretori de pe frunzele de Mentha x piperita. fructe false.

I. Növenyszervezettani gykorlatok. Plantaginaceae Sambucus nigra. si Pedagogică... Morfologia si anatomia plantelor .M. coord. Cuza”. Mures Palade Madelena. Aloe vera. vol III. Andrei M. Did. Cynara scolymus. Ed.L. Cluj . Morfologia si anatomia plantelor.Napoca Tămas M. Toma C. Botanica farmaceutică. VIII.. Stuttgart Grintescu I.Cluj-Napoca. Valeriana officinalis.. Verlag von Gustav Fischer. Botanică. Botanica farmaceutică. Botanică generală si sistematică. Grub Verlang. Tehnoplast Company S.. Liliaceae. Didactică si Pedagogică. Bucuresti.. Didactică si Pedagogică.F. Bucuresti. Thymus serpyllum. Lehrhbuch der Botanik. Solanaceae. Ed.. 2000..lucrări practice. Ed. Jost L. Thymus vulgaris. Moruzi Constanta. 1913 Giesenhagen K. Bucureste. Bucuresti. Füzi I. Bucureşti. Indrumător de lucrări practice vol. Ed.Did. vol I.. Citologia vegetală.. Artemisia absinthium. Scrophulariaceae.. Lehrhbuch der Botanik. Rugină Rodica. Litografia U. Ed. Ed. 1964 Radu A. Stiintifică si enciclopedică. Matricaria recutita. Salvia officinalis. 1973 Sárkány S. Hodisan Viorica. Tg. Histologie.F. Bucuresti 1978 Anghel I. Poaceae. Verbascum phlomoides. Bucuresti. Agro-Silvică. Toma I. Ivănescu Lăcrămioara. Ed. Botanică farmaceutică .Academiei. Melissa officinalis. Ed. Tussilago farfara. Budapest. Familiile: Caprifoliaceae. vol I... Karsten G. Tehnică. Citologie. Plantago lanceolata.M.. Szalac I. Jena. Bucuresti 1979 Anghel I. Schenck H. Naela C.. Didactică si Pedagogică. Atlas botanic.VII. Caiet de lucrări practice de Botanică farmaceutică.. Ed. 1965 Fitting H. Familia Asteraceae Achillea millefolium. Lucrări practice.. 1980 Tămas M.. Calendula officinalis. Ed. Ed. 5.. Oroian Silvia. Univ. Tankönykiado. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A.. 1981 Serbănescu Jitariu Gabriela. Origanum vulgare. Familiile: Asparagaceae. Rosmarinus officinalis. 1990 . Lavandula angustifolia. Fr. 1981 Ciobanu I. IX. şi Ped. Anatomia plantelor. 2001. 1966 Morlova Irina si colab. 1966 Nită Mihaela. „ Al. Növenytani praktikum.: Botanică farmaceutică. Botanică farmaceutică. Atropa bella-donna.. Ed. Ed. 1997 Palade Madelena et colab. Morfologia si anatomia plantelor. Toma N. Zea mays. Brezeanu Aurelia. Iasi. X. Bucureşti 1985 Morlova Irina. I. Arnica montana. Organografie. Botanică. Ed. Mentha x piperita.Didactică si Pedagogică. Toma C. Andronescu Ecaterina. 2000 Popovici Lucia. Digitalis purpurea. Cnicus benedictus. Didactică si Pedagogică. Medicală Universitară Iuliu Hatieganu ..: Ultrastructura celulei vegetale.R.Manual de lucrări practice. 1999. Recapitulare Convallaria majalis. Valerianaceae. Familiile: Lamiaceae Hyssopus officinalis. Bucureste.

2000. 1981. Fischer R. Fitocenologie şi vegetaţia României.. T. V. vol. Ed.. Cambridge University Press Botanică farmaceutică (Sistematica). Fusi. C.R. Mihaiu. 1993.. Band V. vol. Iasi Toma. Ed. Bucureşti Ciocârlan. 1-5. II. Univ. I. Oswald K. B. ISBN 973-8021-23-5 Botanică farmaceutică. Did.. I. T. Flora Europea.. Agrosilv. Junimea. Universul plantelor.. xerografiat.: Atlas de plante. Histologie vegetală.. Ed.F. Cluj – Napoca Cristea V. Bucureşti Bocşe. vol. Medicina populară. Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita. Anatomia plantelor medicinale..( red. G. 1-5. 1991.. Iosif. 2004.. Ed. 22. Ligia. Edit. Fitocenologie şi vegetaţia României. Maria. 1990 Todor I. Füzi I. ISBN 973-85602-6-8 Botanică farmaceutică. Istoria medicinei româneşti. 1993. Bucureşti Prodan I. Flora Europea.). Ed. Ed.. Cambridge University Press.. Ed. şi ped. Cambridge University Press Van Tieghem. XI-XIII. Hermann. Pârvu.. Marisia XXIII-XXIV. 1991. Al.. 1929.. Cambridge University Press Tutin.G. Ed. Rodica. histologie.: Botanică farmaceutică Ed. 434 p. Academiei Romane. Acad. 1966 Radu A. 1995. citologie. University Press. Medicală Bucureşti Coldea Gh. prodrome des asociations vegetales des Carpates du sud-est (Carpates Roumaines). ISBN 973-86119-5-4 . vol. Cluj –Napoca Csedo C. Excursionflora von Ostereich. Hermann. Gostin.( red. Acad. Bucuresti Adler W. 1990.M. Stuttgart und Wien Avram R. Plante medicinale. 1928.. 2000.G. Brough. Verlag Eugen Ulmer. Ecaterina. Andronescu Ecaterina. Plantele endemice din flora României. 1998.. şi Ped. Ed.. Bucuresti Tutin. 1991. Botanique.III. Ed. Ed. 1987. Ed.. 1993. T.. 1931. Bucureşti. 1994. C. Flora Europea.Thoms. 270 p. Tutin. Ed. I-X. Ed. Did. UCCOOP. 1998. Bucureşti.S.G. Ed. I-II. Flora ilustrată a României. Urban & Schawarzenberg. 1952-1976 Tutin. University Press.II. Dicţionar etnobotanic. Wien I Thoms. Flora Europea. V. 2000. II. Grigorescu E. Handbuch praktischen und wissenschaftlichen Pharmazie. Buia A. 1980.. Band V. Stuttgart Pârvu . Vol II. Ed. Handbuch praktischen und wissenschaftlichen Pharmazie. C. Bucureşti Ciulei I. Documents Phztosociologiques. Franckh-Kosmos Verlangs – GmbH et Co. Irina. II. Camerino Cristea V. Miercurea Ciuc Dihoru...Did şi ped.. Andronescu. C. 1991. 2002. Bucureşti 1981 Tămas M. T. Ceres. organografie. Ceres Bucureşti Gibbons.) 1964-1980.. Botanică farmaceutică. I. 1968. P. Flora Republicii Socialiste Romania. Medicală.G. Caiet de lucrări practice de Botanică farmaceutică. Mureş Bologa. (red.Fitochimie şi Fitoterapie. I *** 1966-1976. Flora Republicii Socialiste Romania.. Îndrumător de lucrări practice. II. „ Babeş – Bolyai”. Edit. Bucureşti Borza.L.. I.. Urban & Schawarzenberg. Tipomur. Tg.:Flora mică ilustrată a României. Plante medicinale şi aromatice. argument al ştiinţei şi spiritualităţii româneşti. Atlas. Ed. Bucuresti *** 1952-1965. Vol I. Ed. Wien IX Toma. 1972. vol XIII. Kosmos Atlas Bluttenpflanzen. Rugină.) 1964-1980. Enciclopedică. Ed.Cluj-Napoca. Stănescu Ursula.. Academiei R. Hodisan Viorica.

NUMĂRUL DE ORE DE CURS. citologie. Edit. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. Vol I. 1952-1976 Oroian Silvia. Atlas botanic. University Press. Bucureşti. Bucuresti *** 1952-1965. 1998 *** 1966-1976. vol I.. 1997 Palade Madelena et colab.. Tehnică. 2004 6. Ed.. Ed.. Acad. Bucureşti 1985 Oroian Silvia. Ed. Didactică si Pedagogică. Ed. Bucuresti. 1973 Serbănescu Jitariu Gabriela. Vol II. Tg.. Bucuresti Avram R.:Flora mică ilustrată a României.: Atlas de plante. Ed. Acad. Bucuresti. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A. Citologie. I-X. Ecaterina.. Bucureste. Bucuresti.. organografie. Tehnoplast Company S. histologie. Fusi. Bucuresti 1978 Ciobanu I.F. Organografie. Litografia U. 2001.. Bucureşti. Ed. Rodica. Andrei M.R.L. Moruzi Constanta. 1965 Grintescu I. Indrumător de lucrări practice vol. Stiintifică si enciclopedică. C. Bucureşti 1981 Todor I. Bucureste. Toma C. Ed. 2000 Oroian Silvia. Buia A. 2002 Oroian Silvia. Did. Morfologia si anatomia plantelor. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. Ed. Ed.M. Botanică farmaceutică (Sistematica). XI-XIII. I II Număr ore curs 2 3 Număr ore curs 2 1 Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 2 3 Număr ore lucrări practice 2 Număr credite 5 7 Număr credite 2 3 Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen . Ed. Andronescu Ecaterina. Iosif. Botanică farmaceutică . Andronescu. Flora Republicii Socialiste Romania.B. 2000 Popovici Lucia. Edit. STAGII. Anatomia plantelor medicinale. 1981 Prodan I. Flora Republicii Socialiste Romania. Ed. 1966 Radu A. şi Ped. Didactică si Pedagogică. vol I. Didactică si Pedagogică. 1980 Toma.. Histologie.lucrări practice. University Press. Academiei Romane. Botanică farmaceutică. Botanică. Ed. Anatomia plantelor. Agrosilv. Toma I. Atlas. Plante medicinale şi aromatice.: Botanică farmaceutică Ed. şi Ped. Botanică farmaceutică. Füzi I. Mures Palade Madelena. Botanica farmaceutică.Didactică si Pedagogică. I. Did. Morfologia si anatomia plantelor. I II Semestrul B.. Bucureşti. Ed. Ed. Tipomur. Botanică farmaceutică.Did şi ped. Botanică farmaceutică. Rugină.

VII. lipidele. Obligatorie 4.1. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Originea eucariotelor şi formarea celulelor eucariote. Prepararea materialelor biologice pentru cercetările microscopiei electronice. antiport. Asimetria membranelor. . STAFF-UL DISCIPLINEI: Conf dr. Transport vezicular. Tóth Ecaterina . STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. structura celulei procariote (celula Cyanophytae-lor şi celula bacteriană). VI. proteinele şi glucidele membranare. glicocalixul. receptorii de membrană. Curticăpean Manuela-Claudia 3. Ultrastructura şi rolul fiziologic al plasmalemei Învelişul celular: componente. transport pasiv. Alcătuirea celulei eucariote. Membrana eritrocitului şi antigenele grupelor sanguine. Ultrastructura şi activităţile fiziologice ale hialoplasmei VIII.Tünde Prep. mobilitatea lor. Caracterele infrastrucurale ale celulei vegetale Studiul constituenţilor celulari. aparatul Golgian. IV. V. Importanţa şi actualitatea Biologiei celulare pentru învăţământul farmaceutic Scurt istoric al celulei. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. Ultrastructura Originea şi funcţia organitelor citoplasmatice: reticulul endoplasmatic. II. Alte tipuri de structuri (structura cenotică şi structura virusurilor). Asemănarea şi deosebirea între celulela vegetală şi animală Organizarea celulară: tipuri de structuri celulare.drd. simport. proteinele carrier cu activitate ATP-azică. funcţii. Biologie celulară – anul II Facultatea de Farmacie. Rolul microscopiei electronice în obţinerea informaţiei structurale în biologia celulară Nivelul de organizare a ultrastructurilor accesibile prin microscopia electronică. III. DISCIPLINA: BIOLOGIE CELULARĂ A. endocitoză. Transport prin membrane Difuziunea simplă. Structura moleculară a mebranelor biologice. Structuri specializate ale mebranei. sistemele de transport implicate în reglarea pH-ului citoplasmatic. specializarea Farmacie 2. exocitoză.

IX. Mişcarea celulelor vegetale. derivaţi de la tiptofan şi derivaţi de la lizină-ornitină.şi fosfolipidelor. cromosomii şi genele.expresia genelor prin morfogeneză şi nutriţie. triterpene. XIII. Biosinteza heterozidelor.funcţiile membranelor mitocondriale: conversia energiei. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Derivaţi de la glicocol. Monoterpene. Clonarea celulelor vegetale şi animale. controlul şi sinteza proteinelor . Compuşi chimici inhibitori şi stabilizatori ai fusului. ultrastructura vacuomului. Rolul vacuomului. aparatul vacuolar.înmulţirea celulelor . glioxizomii. diterpene. XVIII. biogeneza mitocondriilor. XI. derivaţi de la fenilalanină. rolul lui în biogeneza ribosomilor Ultrastructura şi rolul fiziologic ribosomilor. Ultrastructura nucleului interfazic. Centriol şi cinetochorul. constituenţii chimici. XIV. Biosinteza proteinelor (translaţie). sequiterpene. ultarstructura nucleoplasmei Nucleul. şi indirectă (cariocineză şi citocineză) homeotipică (mitoza) şi heterotipică (meioza). Rolul biologic al nucleului: Biosinteza acizilor nucleici: biosinteza nucleotidelor. Scheletul actinic şi filamentele intermediare. Biosinteza terpenelor. Ultrastructura condriomului celular Structura electronomicroscopică Localizarea ultrastructurală a constituenţilor chimici mitrocondriali. Peretele celular Ultrastructura. Biosinteza acidului shikimik şi cinamic. XVI. Plastidomul Originea. Ultrastructura nucleolului. Peroxizomii. Biosinteza alcaloizilor. Citoscheleton Matricea şi microtubulii (structură. XIX. a ADN şi ARN. sferozomii. XII. Cinetica celulară . ultrastructura şi funcţia cloroplastelor. tetraterpene. Structura electronomicroscopică proteinelor). Biosinteza saponozidelor. Biosinteza glicozizilor cardiotonici. Constituenţii nevii ai celulei vegetale Deuteroplasma. Incluziuni inerte. modificări secundare ale peretelui celular. Biosinteza glico. compoziţia chimică. importanţa lor farmaceutică şi funcţia lizozomilor (degradarea X. Rolul fiziologic al mitrocondriilor . XVII. etc. Metode de studiu ale celulei . Biosinteza cutinei şi al suberinei. Biosinteza Acizilor uronici. lipozomii Ultrastructură şi rol fiziologic.ciclul celular Tipurile de diviziune: diviziunea directă a nucleului (amitoza). proprietăţi şi funcţii). XV.

substanţe antimutagene .Microscopul. Ţesutul formativ şi cromosomii în vârful rădăcinilor de Allium cepa – tehnică de colorare cu carmin acetic XIII. Măsurători microscopice Folosirea micrometrelor . reacţii de diferenţiere a aldozelor şi cetozelor. V. Diviziunea celulară heterotipică Micro. Rhizobacterium lupinii. Reacţii de identificare a proteinelor (albumine şi globuline) VIII. recunoaşterea fazelor diviziunii celulare la Triticum aestivum şi Allium cepa. VII. III. Reacţii de identificare a monozaharidelor Reacţii comune ale aldozelor şi cetozelor.Tehnica executării frotiului. Fenomene de membrană Observaţii pe membrana eritrocitului de mamifer. Observarea microscopică a granulelor de amidon în frunze de Vallisneria spiralis. în seminţele de cafea (Coffea arabica) Forma celulelor hialine în foliolele speciilor de Sphagnum. Amidonul corodat (Solanum tuberosum şi Triticum vulgare) Mobilizarea amidonului din ţesuturi de rezervă în cazul germinării seminţelor. importanţa farmaceutică a amidonului. Influenţa unor factori fizici şi chimici asupra semipermeabilităţii ţesuturilor vii. Electronmicroscopul. VI. măsurarea presiunii osmotice la celulele de Allium cepa. Incluziuni ergastice Tipurile de amidon. Punerea în evidenţă a acizilor organici şi a lipidelor IX. Fenomene de membrană Osmoza. XV. Alergogeni – alergie – identificarea tipurilor de polen la diferite specii de plante medicinale. Prezenţa membranei celulare hemicelulozice ca material de rezervă. efectuarea măsurătorilor în lungime şi suprafeţe. XI. Identificarea celulelor vii şi moarte în cazul produsului comercializat (Saccharomyces cerevisiae). IV. Diviziunea celulară homeotipică Folosirea colarantului Schiff selectiv pentru materialul genetic.obiectiv şi ocular. XIV. XII. colorarea şi recunoaşterea in situ a formelor bacteriilor simbiote. II. Mutageneza fizică şi chimică. X. prezenţa amidonului ca excipient în tabele indigene şi străine. Celule amiceliate la drojdia de bere Secţiuni in vivo prin nodozităţile de rădăcini la Lupinus albus.şi macrosporogeneza .

Molekuláris növénybilógia – szemelvények. Ulei eteric secretat de celule epiteliale şi de canalele secretoare schizogene pericarpice (Coriandrum sativum. XVI. Acatrinei Gh.... Biosinteza flavonoidelor şi proteinelor. Cluj-Napoca. Geografie şi Geologie . Biosinteza Biosinteza monoterpenelor aciclice şi monociclice. criofractura.. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. Iaşi. Matsudara P. Identificarea flavonoidelor pe cale histochimică în petale de plante medicinale.. (eds) (1999) . (1986) – Biologie celulară. XVIII. Biosinteza lipidelor şi acizilor uronici.H. Biosinteza terpenoidelor. Toma N.E.). (1991) . Baltimore D. Olea europea).Biotehnologia plantelor. Ulei eteric acumulat în buzunare secretoare şi canale rezinifere (Pinus sylvestris.. Tipografia Universităţii Bucureşti Constantinescu D. de Biologie. Introducere în tehnica centrifugării şi ultracentrifugării XIX. cultura de celule şi ţesuturi. Editura Medicală. (Hypericum perforatum.Cytology. Zypursky S. Brezeanu Aurelia (1981) .. New York Deliu C.Biologia moleculară a celulei vegetale. Laticiferele articulate anastomozate şi neanastomozate (fructe imature la Papaver somniferum şi tulpini de Chelidonium majus).Evidenţierea anomaliilor cromosomiale din meristemul radicular de Triticum aestivum. Iaşi. 706 p.. Editura CERMI.Biologia celulei vegetale. cromatografia pe diferite suporturi. Haţieganu Elena (1983) . Celule perispermice de grâu (Triticum vulgare) şi de secară (Secale cereale). Editura CERMI. Acatrinei Ligia (1998) . Bucureşti. Univ. Juniperus communis). Evidenţierea activităţii hemicelulazelor. XX. Anghel I. Berk A. Structuri cu mucilagii depuse pe membrana celulară epidermică la seminţe de in (Linum usitatissimum). „Babeş-Bolyai”. Editura Ştiintifică si Enciclopedică. Dudits D... Ulei eteric acumulat în buzunare secretoare din florile imature (Caryophyllus aromaticus. Recapitulare 5. Carum carvi. Budapest.Gr. lucrări practice. Pimenta officinalis) şi celulele eteroleifere (Cinnamomum zeylanicum). Editura Junimea.Practicum de citologie vegetală. XVII.. electroforeza. 176 p.L. Ladish H. Forsythia sp. Acatrinei Gh. Acatrinei Gh. Pimpinella anison. Influenţa pH-ului asupra activităţii catalazei. Bucureşti Balázs E. tratate cu mutatageni. 3rd edition Scientific American Books Inc. Acatrinei Ligia (1998) .Reglarea proceselor ecofiziologice la plante. fracţionarea celulară. 280 p.Diviziunea celulelor la plante sub influenţa substanţelor biologic active. (1958) .. Fac. 168 p. pericarp de Citrus limonium şi Piper nigrum. W. Impr. Freeman & Comp. 336 p. difracţia cu raze X. Acatrinei Gh. Influenţa temperaturii asupra activităţii catalazei. Pinus nigra. Ulei eteric secretat de ergastoplasma celulelor oleifere (idioblast eteroleifer) în frunze de Laurus nobilis. Akadámiai Kiadó. Celule cu ulei gras solid şi lichid (Theobroma cacao. Darnell J. Foeniculum vulgare). Enzime Evidenţierea activităţii reductazei şi catalazei în frunze de Vallisneria spiralis. Tehnici speciale utilizate în biologia celulară şi moleculară Obţinerea de protoplaşti. (1994) . Biosinteza sescviterpenoidelor. Iaşi.. Viola arvensis. Zoltan K.

Ed. Freeman & Comp. Bucureşti Kovács J. (1967) . RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE.. Mischiu Letiţia (1971) . Budapest.M.: (1977) .Biologie Celulară. Bukarest Módy J. Mezőgazdasági Kiadó. Berk A. (1983) .. Balázs A.Biologie celulară. Republicii Socialista România. Bukarest Kis Z.Növényélettan . Budapest. 998 p. Ed. 241 p. század.A virus és a rák.Összehasonlitó anatómiai előadások I.E.. Onicescu Doina. Bukarest Szalmatova T.Szerkezetek és rendszerek a növényvilágban. Dacia Könyvkiadó. Ed. (1975) . ELTE Egyetemi tankönyv.A növényi anyagcsere. (2000) . 251 p. Smith H. ELTE Eötvös Kiadó..A növényi sejt élettana.. 6. Kerekes M.Növénybiotechnológia. Saint Peter. USA Hess D. (2000) . (1998) . Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. Akadémiai Kiadó.Ép testben ép erek. Budapest Bálint A. (1977) .A.Mi a sejt.Heterózis és mutáció a kukoricában.Celula vegetală. Didactică şi Pedagogică. 3rd edition. (1971) . (1976) . Sejttan. Heszky L.. Acad.A molekulák és az élet. Diculescu I. Impr.I. Matsudara P. Semestrul I II Număr ore curs 1 1 Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 2 2 Număr credite 3 3 Evaluarea cunoştinţelor Examen .. Berkley and Los Angeles. Bukarest Nagy G. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR.. (1990) . Oniceanu Doina.Diculescu I. New York Láng F. Didactică Pedagogică. Budapest Feszt T.. 245 p Dudits D. Akadémiai Kiadó. Bucureşti. Kriterion Könyvkiadó. Editura medicala. University of California Press.L.Daganat Biológia. 275 p.Biologie celulară. Budapest Czeizel E. Zypursky S. Budapest Ionescu-Varo M.Cytology. Popescu L.Növényélettan – az anyagcsere és fejlődés molekuláris és biokémiai alapjai. STAGII. William (1995) – Cell Biology laboratory Manual (funded by NSF-DUE 9451132). 82 p.(1983) . 14. Budapest.(1984) .(1984) . Niţă Mihaela (1995) . Benga Gh. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.K. Eötvös Kiadó. Baltimore D. NUMĂRUL DE ORE DE CURS.Sz. Kolozsvár-Napoca Nagy M. Natura. (1995) . Mezőgazdasági Kiadó.The Molocular Biology of Plant Cell – Botanical Monographs Vol.: Ember. XX. Ladish H.. Darnell J. W.H. (1986) . NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. Bucureşti. Budapest Szabó T.Cuza” Iaşi.. Dacia Könyvkiadó. Gustavus Adolphus College (Biology Department). 496 p.Jövők titka. (1976) . (1979) . Gondolatkiadó. Editura Universităţii „Al. Toma C.Természet. Minnesota. Scientific American Books Inc. Budapest Heidcamp H.

Sarcinile farmacistului clinician în aprecierea rezultatelor de laborator. DISCIPLINA: FARMACIE CLINICĂ A. VI. Mecanismul modificărilor „in vivo”. V. Rolul necooperării. Mecanismul de producere a schimbărilor „in vivo”. Relaţia între structura chimică a substanţei medicamentoase şi apariţia R.anul V Facultatea de Farmacie. preparării şi selectării medicamentelor. Cooperarea bolnavilor Mărimea cooperării. Importanţa clinică a formulării.anul III Facultatea de Farmacie.A.A. Atribuţiile farmacistului clinician. Consiliere şi îngrijiri farmaceutice . Obligatorie B. Manifestări clinice ale reacţiilor alergice. Posibilităţi de interferenţă. în pediatrie şi la vârstnici. Influenţa medicamentelor asupra testelor de laborator Modificări ale valorilor investigaţiilor de laborator. Cauzele principale ale necooperării. Tipuri de R. Strategii în dezvoltarea cooperării. preparării şi selectării medicamentelor Obiectivele formulării. STAFF-UL DISCIPLINEI: Conf.dr. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. Farmacia clinică Scurt istoric al farmaciei clinice.A. Sisteme cu cedare controlată. Rolul şi atribuţiile farmacistului clinician în terapia bolnavului spitalizat Rolul farmacistului în aprovizionarea cu medicamente. Farmacovigilenţa la femeia gravidă.) Noţiunea de R. Farmacie clinică . specializarea Farmacie. IV. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Rolul şi atribuţiile farmacistului clinician. VII. Biodisponibilitatea substanţelor medicamentoase. Reacţii adverse asupra procesului reproducerii. Efectele toxice ale medicamentelor. III. Interacţiuni medicamentoase . Rogoşcă Maria 3. Metode de constatare a necooperării. Reacţii adverse medicamentoase (R.1. specializarea Asistenţă de Farmacie.A. Condiţiile şi factorii care au determinat apariţia farmaciei clinice. 2. Domeniile de activitate ale farmaciei clinice. Obligatorie 4. II. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. Rolul şi atribuţiile farmacistului în cadrul spitalului. B. Informaţia asupra medicamentului.

Sistemul centralizat şi descentralizat de preparare a medicamentelor în doze unitare. Farmacoterapia Tipuri de terapie. sistem endocrin . PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Prepararea dozelor unitare. muşchi. Diagnosticul. VII.Interacţiuni de ordin farmacocinetice (în faza de absorbţie. Stabilirea dozelor. V. Organizarea şi funcţionarea farmaciei de spital Aprovizionarea şi eliberarea medicamentelor în doze unitare. Formele de manifestare a procesului epidemiologic medicamentos. Alegerea medicamentelor. Organizarea sistemului de distribuire a medicamentelor uni-doze. IX. (Substanţe energetice. Atribuţii clinice ale farmacistului. hepatice. Organizarea unui centru de informare asupra medicamentelor. (la nivel molecular şi la nivelul unor sisteme anatomo-fiziologice).produse de medicamente. psihice. Alimentaţia parenterală Bazele biochimice ale alimentaţiei parenterale. Forme ale activităţii de farmacoepidemiologie. X. Farmacomania şi farmacofobia. Medicamentele şi conducerea auto. Reacţiile alergice la medicamente. Rolul farmacistului în cercetarea clinică a medicamentelor noi. Scopul curativ şi atitudinea profilactică. VIII. Încetarea tratamentului. Rolul alimentaţiei asupra absorbţiei medicamentelor Interacţiuni ale medicamentelor cu alcoolul şi alimentele. vitamine. IV. ale aparatului respirator. Utilizarea medicamentelor Planul terapeutic. Factorii epidemiologici ai procesului epidemiologic medicamentos. Sistem de distribuire a medicamentelor bazat pe doze unitare Unit. tipuri de farmacoterapie. Adaptarea medicaţiei în funcţie de evoluţie. urechea internă.ochi. Anticiparea reacţiilor adverse. Elemente de farmacoepidemiologie Procesul epidemiologic medicamentos. Dose System. Organizarea activităţii de farmacovigilenţă. Stări patologice cauzate de medicamente Stări patologice cardiovasculare. reconstituante. biotransformare şi excreţie a medicamentelor).aligoelemente). distribuţie. VI. renale. ţesut conjunctiv. Tehnologia preparării şi controlul soluţiilor nutritive parenterale. Farmacovigilenţa la femeia gravidă. III. Interacţiuni de ordin farmacodinamic. al altor organe . II. Monitorizarea terapiei medicamentoase Unele aspecte practice ale monitorizării terapiei medicamentoase. gastrointestinale. Stabilirea tipului de farmacoterapie. neurologice. Controlul administrării eficienţei. în pediatrie şi la vârstnici Tipuri de reacţii adverse. .

caracterul medicatiei. . Reglementări privind introducerea medicamentelor noi în terapeutică. B. IX.bolnav. notarea urinii. informaţia necorespunzatoare. promovarea ambalării medicamentelor V. analiza medicamentoasa. Cauzele principale ale necooperarii Ambalajul necorespunzator al medicamentelor. reacţii adverse medicamentoase. Domeniile de activitate ale farmaciei clinice. distribuţia. XII. Neutralizarea reziduurilor. Rolul necooperarii. numărarea tabletelor ramase. Factorii care au determinat pariţia farmaciei clinice.farmacist . labilitatea psihica. separaţia sociala. metabolizarea şi secreţia medicamentelor. Sfaturi practice in comunicare. Absorbţia. Supravegherea medicamentelor noi introduse în terapeutică. Medicamentele citostatice Personalul implicat în prepararea soluţiilor perfuzabile cu citostatice. Protecţia persoanelor. Obstacole in calea comunicării. Curs introductiv Scurt istoric al apariţiei farmaciei clinice. X. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR RELAŢII ALE FARMACISTULUI CU PACIENTUL I. Conţinutul si obiectivele cursului de consiliere a pacienţilor. Cronofarmacocinetica Relaţia dintre cronobiologie şi efectele tratamentului medicamentos. Medicamente stupefiante şi psihotrope Reglementări privind depozitarea şi manipularea medicamentelor stupefiante şi psihotrope. Interacţiuni între medicamente şi diferite sisteme sau organe Probleme ridicate de calea de administrare orală şi parenterală. Comunicarea. II. etichetare necorespunzatoare. Model de comunicare. Mărimea cooperării.VIII. decizia intenţionata. etichetarea exacta si completa. III. simplificarea administrării medicamentelor. Metode de constatare a cooperării: interogarea. XI. Strategii in dezvoltarea cooperării Prepararea cu atenţie a medicamentelor. Condiţiile unei bune comuncari. Exemple. Cooperarea pacientului. lipsa relaţiei medic . IV. Organizarea spaţiului destinat preparării amestecurilor citostatice. medicatia multipla. Introducerea medicamentelor noi în terapeutică Evaluarea preclinică şi clinică a medicamentelor. XIII. Monotizarea bolnavilor la domiciliu Rolul şi atribuţiile farmacistului clinician în supravegherea bolnavilor.

Evaluarea educaţiei sanitare despre medicamente. caracteristici ale tratamentului. Conţinutul de informaţie despre medicament oferit pacientului: înţelegerea reţetei. EDUCAŢIA SANITARA I. Strategii pentru educaţia sanitara despre medicament: strategii generale. simptome. general. Cefalea . tratament IV. comunicările. Sisteme de comunicare si informare. Prezentarea pe scurt a simptomelor. tratament . Educaţia pentru sănătate Rolul spitalului. medicamente VI. simptome. tuse uscata. mecanisme. Consilierea unor categorii de bolnavi: consilierea bolnavilor vârstnici. broşurile. articulara. III. Modele sanitare si de educaţie sanitara Nerespectarea prescriptiei medicale. cunoaşterea medicamentului. tratament inhalator. Rolul medicamentului. tratament VII. Obiective ale educaţiei sanitare referitoare la medicament. bolnavi cu afecţiuni inflamatorii ale articulaţiilor. Educaţia sanitara asupra medicamentului Cauzele de nerespectare a tratamentului: caracteristicile bolnavului. bolnavi cu accidente vasculare cerebrale. Activitatea Centrelor Europene de Informaţii Asupra Medicamentelor PROGRAMA ANALITICĂ A SEMINARIILOR I.cauze. Sarcinile farmacistului de spital in asigurarea unei bune consilieri. Consilierea Sarcina farmacistului in consilierea pacientului. bolnavi cu vederea slăbită. Obiectivele educaţiei sanitare Obiective generale.VI. II.de gat. medicamente recomandate III. Materialul educativ auxiliar: materialul tipărit. mecanisme. IV. strategii de schematizare a programelor educarive. V. principiilor de tratament si a medicamentelor utilizate in cele mai frecvente stări de boala II.simptome.materialul de ajutor. Constipatia . osoasa. musculara.cauze. relaţia medic-pacient.cauze. alte materiale. Astmul bronsic .cauze. Tuşea . expectorativa. tipuri. caracteristicile bolii. Durerea . Tehnici de comunicare verbala: interviul. Diareea . tipuri de aplicatoare V. materialul audiovizual. schemelor. Folosirea Automedicatia si abuzul de medicamente. incorecta a medicamentului.

Morvay: Gyogyszerkőlcsőnhatasok. Cluj-Napoca. Ed.. 1984 Stroescu V. Oana Andreia Coman: Farmacologie.: Farmacoterapia. Bucureşti. I. Infecţia urinara .Mureş. Ediţia a V-a. Bucureşti. Medicina.valori normale. Înţepături de insecte . urmări. Savopol: Incompabilităţi medicamentoase. şi colab. Bucureşti. patologice ale glicemiei. Bucureşti.Med. analiza rapida IX.valori normale. ce antibiotic se recomanda. reacţii adverse ale antibioticoterapiei..urmări imediate tardive. 1989 Mezey G.tipuri de anemii. D.reacţii immediate. Vol.simptome. Safta.: Farmacoterapia practică. tratament general. 5. Diabet . Ed. Budapest. medicamente recomandate X.R. Bucureşti. tratament. tipuri.Med. II. 1993 Cuparencu B. Ed. şi colab. Ed. cat.T. 1995 Stroescu V.: Bazele farmacologice ale practicii medicale. XV. antiseptic. Ed.Dacia. 1993 Dobrescu D..Med. Cluj-Napoca. Ed.. Josefina Corciovei Constantinescu. 1981 Beldeanu D. Cluj-Napoca. 1999 .: Clinicai Gyógyszerészet. C. Afecţiuni cutanate cauzate de expunerea la soare . 1990 Stroescu V. E.: Elemente de farmacie clinică. Semmelweis Orvostudományi Egyetem. tratament diuretic.insuficienta venoasa cronica.Med. Ediţia a II-a. antibiograma. L. simptome. Ed. Ed.Sote. Beeley Linda: Siguranţa în prescrierea medicamentelor. 1992 Rogoşcă Maria: Farmacie clinică. Szent-Győrgyi Albert Orvostudományi Egyetem. 1989 Herfindal E.: Klinikai Gyógyszerészet. R. Harvey Pamela.Med. M. 1984 Dobrescu D. Anemia . Edit. Ediţia a IV-a. Champe: Farmacologie. 1979 Mycek Mary.. 2002 Simiti I. Szeged. 1980 Mezey G. Ed. Gourley. Ediţia a IV-a Ed.I. Hipertensiunea arteriala . Ulcerul varicos .I. şi colab.Med. 1995 Stănescu V. tratament local. Baltimore-Hong Kong-London-Sydney 1988 Leucuţa S. A. Ed.Medicală Callisto Bucureşti. J. cat timp. Gyogyszerügyi Szervezesi Intézat.VIII.A. clasificare. Egyetemi Gyógyszertár. metode-protectie XIII. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A.. Ed. Principii de tratament antibacterian . Williams&Wilins. tratament XI. A. Linda Lloyd Hart: Clinical Pharmacy and Therapeutics. Kory: Metabolismul medicamentelor. Bucureşti. Ediţia a III-a. Michaela Constantinidi.Med. Bucureşti. patologice. Ed. simptome.: Bazele farmacologice ale practicii medicale. Varga: Îndreptar de farmacografie şi interacţiuni medicamentoase.All Bucureşti.Dacia. Brezina. Tg. antibioticele in timpul sarcinii si alăptării XIV. 1995 Soós G.când. Fulga.: Farmacocinetica în terapia medicamentoasă. Vol. Egyetemi Gyógyzsertár. local XII.Univ.Dacia. general. II. Budapest.

Champe: Farmacologie. E.: Farmacocinetica în terapia medicamentoasă.: Elemente de farmacie clinică.I. Safta. 1993 Dobrescu D. Brezina. 1984 Dobrescu D. şi colab. Cluj-Napoca. Michaela Constantinidi. Szeged. Oana Andreia Coman: Farmacologie. Bucureşti. 1981 Beldeanu D. Ed.: Bazele farmacologice ale practicii medicale. Edit.T. Varga: Îndreptar de farmacografie şi interacţiuni medicamentoase.Med. 1995 Soós G. 1999 6. Budapest.R. C. Ed.: Farmacoterapia practică.Med.Med. Gourley. Beeley Linda: Siguranţa în prescrierea medicamentelor.Med. Josefina Corciovei Constantinescu.Mureş. 1990 Stroescu V. Vol. 1984 Stroescu V. Semmelweis Orvostudományi Egyetem. Linda Lloyd Hart: Clinical Pharmacy and Therapeutics.All Bucureşti. Bucureşti. 1993 Cuparencu B. J.A.Univ. Fulga. Ediţia a IV-a. şi colab. STAGII.. R. Ed. Baltimore-Hong Kong-London-Sydney 1988 Leucuţa S. 1995 Stănescu V. Savopol: Incompabilităţi medicamentoase..Med. Bucureşti. M. Medicina.I. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. Ed. II. Ed. Vol. II.Med. A. Gyogyszerügyi Szervezesi Intézat. Ed. Ed. Morvay: Gyogyszerkőlcsőnhatasok. 1992 Rogoşcă Maria: Farmacie clinică.: Bazele farmacologice ale practicii medicale. 1979 Mycek Mary. Szent-Győrgyi Albert Orvostudományi Egyetem. Harvey Pamela. Cluj-Napoca. L. Bucureşti. Williams&Wilins.Med.: Farmacoterapia.. 1989 Mezey G. Ed.Dacia.. I II Număr ore curs 2 Număr ore curs 2 Număr ore seminarii Număr ore seminarii 1 Număr ore lucrări practice 2 Număr ore lucrări practice Număr credite 3 Număr credite 4 Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu - . NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A. I II Semestrul B. I. 1989 Herfindal E.: Clinicai Gyógyszerészet. 2002 Simiti I.Sote. Ediţia a V-a.Dacia.B. Ed. Bucureşti. Tg. 1995 Stroescu V. Cluj-Napoca. Budapest. Bucureşti. Ed.: Klinikai Gyógyszerészet.. 1980 Mezey G. D.Dacia. Bucureşti.. Ed. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. Ediţia a II-a. Egyetemi Gyógyzsertár.Medicală Callisto Bucureşti. A. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. Ed. şi colab. Kory: Metabolismul medicamentelor. Egyetemi Gyógyszertár. Ediţia a IV-a Ed. Ediţia a III-a.

CATEDRA F2 .

Gossypium depuratum.drogul vegetal brut. Obligatorie Obligatorie Obligatorie Opţională Obligatorie Obligatorie Opţională 4. Principiul activ ca individ chimic sau ca total de substanţe active (fitocomplex). Necesitatea şi incovenientele obţinerii plantelor din flora spontană. Produsul vegetal brut . Cartarea. Obţinerea plantelor medicinale din flora spontană. specializarea Asistenţă de Farmacie. Avantajele cultivării plantelor medicinale. Biogeneza compuşilor naturali.FITOTERAPIE A. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A.anul II Facultatea de Farmacie.dr. Carbo medicinalis. Principiul activ. Transportul. . B.anul III Facultatea de Farmacie. specializarea Farmacie. Cultivarea plantelor medicinale. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Uscarea plantelor medicinale. F. Obiectivele cultivării. Produse vegetale . E. C. Etică şi deontologie farmaceutică . Clasificarea compuşilor naturali. Ocrotirea plantelor din flora spontană. specializarea Farmacie. Zőld Eszter-Erika 3. Măsuri agrofitotechnice pentru creşterea producţiei. F. Fitoterapie . Varga Erzsébet Prep. D. Condiţionarea produselor vegetale. Compoziţia chimică . G.anul II Facultatea de Farmacie. Depozitarea. specializarea Asistenţă de Farmacie. Ambalarea. 2. Părţi de plante folosite. E. Recoltarea plantelor medicinale din flora spontană şi din culturi.dr. specializarea Farmacie. II.anul V Facultatea de Farmacie. Fitoterapie . DISCIPLINA: FARMACOGNOZIE . Eşianu Sigrid Şef lucr. Definiţie. STAFF-UL DISCIPLINEI: Conf. B.Principii active . Farmacognozie . Sortarea produselor vegetale.1.fitocomplex. D.anul III Facultatea de Farmacie.anul II Facultatea de Farmacie. specializarea Asistenţă de Farmacie. Partea generală Definiţia şi istoricul farmacognoziei. Droguri cu acţiune fizică Lycopodium sporae. Deontologie şi legislaţie farmaceutică . Marcarea. specializarea Farmacie.anul V Facultatea de Farmacie.drd. Nomenclatura. Medicamente homeopate . C. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. G. Controlul produselor vegetale. Chemotaxonomia.

Grăsimi vegetale şi animale. Spiraeae herba. Helianthi neutralisatum oleum. Acţiuni farmacologice. Gei rhizoma. Droguri: Acaciae gummi. Quillajae cortex. Droguri cu saponozide: Generalităţi: Structură chimică. Răspândire. Populi gemmae. Identificare. Ulei de germeni de grâu şi porumb. Cynarae folium. Mucilagii din plante superioare: Althaeae radix et folium. Inulinum. Levistici radix. Agrimoniae herba. Saccharum lactis. Rhei rhizoma. Droguri cu glicozide antracenice: Generalităţi. Melliloti herba. Rubiae tinctoriae radix.Generalităţi. Mel depuratum.Generalităţi. Efecte secundare. Allium cepa. Heteroglicani. Răspândire. Droguri: Amylum. Chrysophanolum. Ceruri. Pectine – Generalităţi. Alchemillae herba. Malvae arboreae flos. Utilizări. Sambuci flos. Polygalae senegae radix. Amygdalae oleum. Droguri cu glicozide tiolice (senevoli): Sinapis nigrae semen. Vitis idaeae folium.acţiune. Identificare. Mucilagii . Droguri: Digitalis purpureae folium. Determinări cantitative. Generalităţi . Liquiritiae radix. Malvae folium et flos. Asperulae herba.Homoglican. Lini semen. Juglandis folium. Droguri: Glucosum. Acţiune. Inozitolum. Allium sativum. Sorbitolum. Droguri: Frangulae cortex. Droguri: Cydoniae semen. Droguri cu conţinut în materii tanante Acţiune farmacologică. Hammamelidis folium. Sennae folium et fructus. Caricae. Fosfatide Generalităţi: Compoziţie chimică. Strophanti grati semen. Dozare. Hederae herba. Structura chimică. Agar. Droguri cu conţinut în glicozide (heterozide) Generalităţi: Noţiunile "aglicon" şi "partener glucidic". Fructosum. Herniariae herba. Adonidis herba. Laminariae stipites. Legătura glicozidică. Rhamni purshiani cortex. Tragacantha. Psylli semen. VI. Robiniae pseudoacaciae flos. Myrtilli fructus.Generalităţi. Polizaharide. Droguri cu acţiune laxativă ce nu conţin derivaţi antracenici: Scammoniae resina. Aloe. Droguri: Saponariae rubrae radix. Glucide şi droguri cu conţinut în glucide Monozaharide . Eryngii herba. Sanguisorbae herba. Droguri cu glicozide fenolice: Uvae ursi folium. Identificări şi determinări cantitative. Structura chimică. Oligozaharide . Podophyllinum. Relaţia structură chimică . Uleiuri grase semisiccative: Arachidis oleum. Bistortae rhizoma. Cerasorum stipites. Helianthi oleum. Maydis stigmata. Crataegi flos. Pimpinellae radix. Rolul lor în plante. Hellebori radix. Droguri cu conţinut în cumarine: Generalităţi: Structura chimică. Utilizări. Ammi majorus fructus. Dextrine. Plantaginis folium. Tormentillae rhizoma. Saponariae albae radix. Manna. Droguri cu flavonoide: Sophorae flos. Coryli folium. Droguri: Ammi visnagae fructus. Salicariae herba. Dextranum. Utilizări. Armoracia rusticana. Verbasci flos. Droguri cu glicozide cianogenetice: Amygdalae semen. Strophanti kombe semen. Uleiuri grase siccative: Sojae . Acţiune farmacologică. Droguri: Saccharum. Droguri cu conţinut în flavonoide şi antocianine: Generalităţi: Structura chimică. Jalapae resina. Metode de dozare. Răspândire. Graminis rhizoma. Proprietăţi chimice. Sesami oleum. Gume . Rhamni catharticae fructus. Calendulae flos. Gossypium depuratum. Gallae. Ceratoniae fructus. Determinare cantitativă. Cardui mariae fructus. V. IV. Mucilagii din plante inferioare: Acid alginic. Scillae bulbus. Salep tuber. Solidaginis herba. Clasificare. Equiseti herba. Violae tricoloris herba. Proprietăţi fizico-chimice. Droguri cu glicozide cardiotonice: Generalităţi. Anserinae herba. Farfarae folium. Trioni herba.Generalităţi. Carrageen. Rolul heterozidelor în organismul vegetal. Droguri: Quercus cortex.III. Nerii folium. Sarsaparillae radix. Ginseng radix. Gossypium depuratum mixtum. Primulae radix. Ratanhiae radix. Acţiunea tonicardiacelor. Reacţii de identificare. Convallariae herba. Droguri cu antocianine: Cyani flos. Gossypi oleum. Angelicae radix. Hyperici herba. Uleiuri grase nesiccative: Olivae oleum. Alginaţi. Salicis cortex. Sinapis albae semen. Digitalis lanatae folium. Cellulosum. Hippocastani semen. Identificări. folium et fructus. Ononidis radix. Fraxinus ornus. Rapae oleum.

Basilici herba. Rosmarini folium. Răspândire. Duboisiae folium. Dracocephali herba. Calabarica faba. Niaouli aetheroleum. Droguri din diferite familii: Citronellae aetheroleum. Granati cortex. Ceruri: Cera alba. Rauwolfiae radix. Structuri chimice. Proprietăţi chimice. Vincae minoris herba. Fosfatide: Lecitinum ex ovo. Croci stigmata. Menianthidis . Larrea resina. Cera lanae. Amara pura: Gentianae radix. Lavandulae flos. Berberidis cortex. Cocae folium. Arecae semen. Pix Abietinarum.oleum. Vincae roseae herba. Cetaceum. Melissae folium. Determinări cantitative. Scopariae herba. Calami rhizoma. Conii fructus. Crotonis oleum. Ammoniacum resina. Ignatii semen. Balsamum Copaivae. Boldo folium. Oenotherae oleum. Alcaloizi purinici: Coffeae semen. Bergamottae aetheroleum. Cacao semen. Hydnocarpi oleum. Droguri: Chamomillae flos. Alcaloizi chinolizinici: Cytisi semen. Menthae crispae folium. Alcaloizi sterolici: Veratri rhizoma. Petroselini fructus et radix. rapiţă). Stramonii folium. Assa foetida. Alcaloizi imidazolici: Jaborandi folium. Clasificarea sescviterpenelor. Olibanum. Droguri din familia Myrtaceae: Eucalypti folium. Droguri din familia Lauraceae: Cinnamomi ceylanici cortex. Carvi fructus. Droguri cu conţinut în substanţe amare Generalităţi: Definiţie. Balsamum tolutanum. Alcaloizi chinolinici şi izochinolinici: Chinae cortex. Structura chimică. Pini montanae aetheroleum. Ellemi. Răşini. Colchici semen. Chelidonii herba. Terebinthinae aetheroleum. Mastix. Scopoliae radix. Hyoscyami folium. Secalae cornutum. Uleiuri grase cu acţiuni specifice: Ricini oleum. Adeps lanae anhydricus. Cocos oleum. Gudroane: Pix liquida. Galbanum. Opium. IX. Gudroane Generalităţi: Compoziţia chimică. Serpylli herba. Capsici fructus. Colae semen. Răspândire. Foeniculi fructus. Yohimbae cortex. Pix Pinaceae. Droguri din familia Zingiberaceae: Zingiberis rhizoma. Aurantii floris aetheroleum. Coriandri fructus. Lobeliae herba. Clasificare. Hyppoglossi jecoris oleum. Obţinere. Gummi rezine: Myrrha. Piperis nigrae fructus. Papaveris fructus. Uleiuri volatile şi droguri cu conţinut în ulei volatil Generalităţi: Caractere generale ale uleiurilor volatile. Hyssopi herba. Pix lithanthracis. Mandragorae folium. Proprietăţi fizice şi chimice. Jecoris aselli oleum. Curcumae rhizoma. Anisi stellati fructus. Aspecte botanice. Sabadillae semen. Obţinere. Reacţii de identificare. Alcaloizi piridinici şi piperidinici: Nicotianae folium. Localizare. Apii fructus. Centaurii herba. Determinare cantitativă. Lini oleum. VIII. Droguri din familia Rutaceae: Citri pericarpium. Droguri din familia Asteraceae: Generalităţi. Ipecacuanhae radix. Metode de extracţie. Asari rhizoma. Cera jojoba. Droguri din familia Lamiaceae: Menthae piperitae folium. Pini turio. Millefolii flos. Thymi herba. Compoziţia chimică. Arnicae flos. Cinnamomi chinensis cortex. Alcaloizi neheterociclici: Ephedrae herba. Salviae folium. Utilizări. Acţiuni farmacologice. Cera flava. Balsamuri şi răşini fenilpropanice: Balsamum peruvianum. Quassiae lignum. Curara. Galangae rhizoma. Theae folium. Droguri cu conţinut în alcaloizi Generalităţi: Definiţie. Guajaci ligni. Tiliae flos. Guajaci resina. Guarana. Alcaloizi terpenici: Aconiti tuber. Droguri din familia Apiaceae: Anisi vulgaris fructus. Pix Betulae. Zedoarie rhizoma. Hydrastidis rhizoma. Juniperi fructus. VII. Camphora. Acţiuni farmacologice. Alcaloizi indolici: Strychni semen. Lecitinum vegetabile (soia. Pix Juniperi oxycedri. Aurantii pericarpium. Caryophylli flos. Cera Carnaube. Răşini terpenice: Colophonium. Mathe folium. Metode de analiză. X. Grăsimi solide şi semisolide: Cacao oleum. Origani herba. Adeps lanae hydrosus. Alcaloizi tropanici: Belladonnae radix et folium. Anethi fructus. Balsamuri.

Viburni cortex. Analiza farmacognostică a drogurilor cu acţiune fizică Caractere macro. Salep tuber. Analiza farmacognostică a drogurilor cu conţinut în glucide: Amylum. Cinae flos (santonina). Pectine . Jecoris oleum. II. Tanaceti flos. Determinarea cantitativă a sinigrinei conform FR X.folium. Passiflorae herba. Cynosbati fructus. Piper methysticum rhizoma (Kawa-Kawa). fructus et flos. Plantaginis folium. Sinapis nigrae semen. Leonuri herba. Droguri cu acţiune insecticidă Pyrethri flos (Chrysanthemum vulgare). Vizitarea Grădinii de plante medicinale şi aromatice a UMF. Modul de efectuare a unei analize farmacognostice. V. Lucrare introductivă Scopul lucrărilor practice. Laminariae stipites. Droguri cu acţiune sedativă Valerianae radix. XII. Faex Medicinalis. Droguri cu conţinut în vitamine Sorbus aucupariae fructus. Cetraria islandica. III. Amara mucilaginosa: Cetraria islandica. Aurantii pericarpium. Lupuli strobuli et Glandulae. Determinarea cenuşei totale şi a cenuşei insolubile în HCl dil. Cannabis indicae herba. Amara adstringentia: Condurango cortex. Crataegi folium. Controlul macroscopic a 3 droguri conform FR X. Chinae cortex. Gossypium depuratum: Măsurarea perilor cu lanametrul. Determinarea conţinutului în substanţe solubile. Graminis rhizoma. Farfarae folium. Determinarea vâscozităţii unui extract cu aparatul Höppler. Condiţii de puritate conform FR X. . Tragacantha. VI. Determinarea factorului de îmbibare a produsului Lini semen.şi microscopice: Lycopodium sporae. Analiza farmacognostică a drogurilor cu glicozide cianogenetice şi senevolice Amygdalae semen. Gume. Controlul purităţii drogurilor conform FR X Determinarea impurităţilor dintr-un dorg. Controlul microscopic Tehnica pregătirii preparatelor microscopice. Efectuarea a 3 preparate microscopic conform FR X. Carrageen. Amara aromatica: Absinthii herba. Droguri cu acţiune antihelmintică Filicis maris rhizoma. XI. Denumirea latină a drogurilor. Sambuci flos. Agar-agar. Analiza farmacognostică a drogurilor cu conţinut în mucilagii Althaeae radix et folium. Malvae flos et folium. IV. Determinarea pierderii prin uscare a unui drog. Lini semen. Calami rhizoma. Ammi visnagae fructus.Gummi arabicum. Verbasci flos. XIV. Urticae folium. Hippophae fructus. Cucurbitae semen. XIII. Sinapis albae semen. Orientarea în FR X. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I.

Calendulae flos. Analiza calitativă a uleiurilor volatile: Condiţii de puritate conform FR X. Primulae radix. Determinarea cantitativă a arbutozidei prin titrare iodometrică. Ammi visnagae fructus. Uvae ursi folium. Liquiritiae radix. VIII. Dozarea azulenelor din Chamomillae aetheroleum. Rhei rhizoma. Sophorae flos. Obţinerea uleiului volatil prin hidrodistilare. Alcoolum cetylstearylicum et emulsificans. XI. Lini oleum. Gallae. Cerasorum stipites. Ononidis radix. Rosmarini folium. Hederae folium. Chrysarobinum. Saponariae albae radix. Cyani flos. Determinarea Indicelui hemolitic. Quercus cortex. Identificarea substanţelor tanante prin reacţii chimice. Convallariae herba. de ester. Identificare prin CSS. .VII. Cera flava. uleiurilor şi cerurilor Adeps lanae anhydricus. Dracocephali herba. Senegae radix. Trioni herba. Analiza farmacognostică a drogurilor cu glicozide antrachinonice Frangulae cortex. Alcooles lanae. Aloe. XIV. Malvae arboreae flos. Controlul purităţii: Indice de aciditate. Meliloti herba. Millefolii flos. de saponificare. Analiza farmacognostică a drogurilor cu glicozide cardiotonice Digitalis purpureae folium. Hamamelidis folium. Identificarea proazulenelor. Analiza farmacognostică a drogurilor cu saponozide Saponariae rubrae radix. Cetaceum. Salviae folium. Gei rhizoma. Salicariae herba. antociani. Adonidis herba. Digitalis lanatae folium. Jecoris oleum. Scillae bulbus. Hellebori rhizoma. Helianthi oleum et oleum neutralisatum. XII. dozare XIII. Determinarea cantitativă a antraglicozidelor coform FR X. Agrimoniae herba. Analiza farmacognostică a drogurilor cu glicozide fenolice Vitis idaeae folium. Analiza farmacognostică a drogurilor cu materii tanante Ratanhiae radix. IX. Maydis stigmata. Anserinae herba. X. Identificarea flavonoidelor prin reacţii chimice şi CSS. Violae tricoloris herba. Strophanti semen. XVI. Adeps lanae hydrosus. Analiza farmacognostică a drogurilor din familia Asteraceae Chamomillae flos. Sennae folium et fructus. XV. Arnicae flos. Melissae folium. Determinarea cantitativă a uleiului volatil conform FR X Obţinerea uleiului volatil prin antrenare cu vapori de apă. Dozarea saponinelor hemolitice. Determinarea constantelor fizice. Ricini oleum. Hyperici herba. Dozarea mentolului şi esterilor de mentil conform FR X. Cardui mariae fructus. Cacao oleum. Equiseti herba. Determinarea cantitativă a substanţelor tanante prin metoda pulberii de piele şi metoda Lőwenthal. cumarine Cynarae folium. Lavandulae flos. XVII. Thymi herba. Analiza farmacognostică a drogurilor din familia Lamiaceae Menthae piperitae folium. de iod. Serpylli herba. Analiza farmacognostică a grăsimilor. Indicelui de spumificare. Analiza farmacognostică a drogurilor cu flavonoide. Origani herba. Cera alba. Myrtilli fructus. Eryngii herba.

Analiza farmacognostică a drogurilor din familia Apiaceae Anisi fructus. Identificarea uleiurilor prin CSS. a drogurilor cu acţiune antihelmintică şi insecticidă şi cu vitamine Valerianae radix. Identificarea alcaloizilor tropanici prin reacţii chimice. Analiza farmacognostică a drogurilor cu alcaloizi purinici. Dozarea chininei prin metodă titrimetrică. Urticae folium. Analiza farmacognostică a drogurilor cu alcaloizi tropanici Belladonnae radix et folium. Carvi fructus. Identificarea alcaloizilor purinici prin reacţia murexidului. folium et flos. XXIII. Coffeae semen. Crataegi fructus. Dozarea aldehidei cinamice prin metoda oximtitrimetrică. Metode de extracţie a alcaloizilor cu solvenţi polari şi nepolari XXI. Analiza farmacognostică a drogurilor cu principii amare Gentianae radix. XIX. Lupuli strobuli. Dozarea eugenolului în balonul Cassia. Identificarea şi dozarea morfinei din Papaveris fructus cu metoda nefelometrică. Veratri radix. Hydrastidis rhizoma. Cichorii herba. Ephedrae herba. Capsici fructus. Cynosbati fructus. XXV. Aurantii pericarpium. Tiliae flos. Cinae flos. Determinarea indicelui de amăreală conform FR X. Caryophylli flos. Dozarea carvonei prin metodă spectrofotometrică. Hyoscyami folium. Cocae folium. Dozarea alcaloizilor tropanici după FR X. prin microsublimare şi CSS. Aconiti tuber. Analiza farmacognostică a drogurilor cu alcaloizi indolici Strychni semen. Secale cornutum. Analiza farmacognostică a drogurilor cu alcaloizi chinolinici şi izochinolinici Chinae cortex. Identificarea alcaloizilor lizergici după FR X. Hippophae fructus. Leonuri herba. terpenici şi sterolici Colae semen. Dozarea totalului de alcaloizi indolici din Strychni semen. Berberidis cortex. Identificarea alcaloizilor prin reacţii generale şi specifice XXII. XXVIII. Vincae minoris herba. XX. Cnici herba. Taraxaci herba. Filicis maris rhizoma. XXIV. Aurantii pericarpium. Centaurii herba. Citrus pericarpium. XXVI. Coriandri fructus. Thaeae folium. Pyrethri flos. Juniperi fructus. Analiza farmacognostică a drogurilor cu alcaloizi neheterociclici Colchici semen. Calami rhizoma. Cacao semen. Papaveris fructus. Absinthii herba. Menyanthidis folium. Ipecacuanhae radix. Dozarea capsaicinei cu metoda vanadică. Chelidonii herba. XXVII. Dozarea alcaloizilor lizergici prin metodă fotocolorimetrică. Foeniculi fructus. Lauraceae. Analiza farmacognostică a drogurilor din familiile Myrtaceae. Analiza farmacognostică a drogurilor cu acţiune sedativă. Stramonii folium. .XVIII. Identificarea alcaloizilor din Chinae cortex. Cinnamomi cortex. Rutaceae şi alte familii Eucalypti folium.

B. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Partea generală Definiţia fitoterapiei. Evoluţia fitoterapiei. Rolul fitoterapiei în terapeutică. Progrese şi tendinţe ale medicamentului fitoterapeutic. Forme farmaceutice ale preparatelor Fitoterapeutice de uz extern şi intern. II. Fitoterapia bolilor aparatului digestiv Cavitatea bucală: gingivita, stomatita, afte, parodontoza, abcese dentare, amigdalita. Stomacul: gastrita hiperacidă şi ulcerul gastric şi duodenal; sindromul dispeptic (anaciditatea şi hipoaciditatea). Intestinul: diareea, constipaţia, meteorisme, helmintiaza, colicile abdominale. Aparatul hepato-biliar: afecţiunile hepatice, afecţiunile vezicii şi căilor biliare, colica şi litiaza biliară III. Fitorerapia în afecţiunile aparatului respirator Imunostimulatoare vegetale. Răceala şi gripa. Antitusive vegetale centrale şi periferice. Expectorante vegetale. Fitoterapia astmului bronşic. IV. Fitoterapia aparatului uro-genital Afecţiuni inflamatorii ale rinichiului, vezicii şi căilor urinare. Litiaza urinară. Hipertrofia de prostată. Infecţii şi inflamaţii genitale. Tulburări de menopauză. V. Fitoterapia bolilor aparatului cardio-vascular Afecţiuni cardiace cu substrat nervos. Afecţiuni vasculare. Angina pectorală. Insuficienţa cardiacă. VI. Fitoterapia sistemului nervos Sedative. Excitante. Tulburări neurovegetative VII. Fitoterapia afecţiunilor dermatologice Boli cutanate inflamatorii sau degenerative cu evoluţie acută sau cronică: acneea, eczema, micoza, verucoza, vitiligo, psoriazis, furunculoza. Afecţiuni cutanate accidentale: arsuri, degerături, contuzii, plăgi cutanate. VIII. Fitoterapia bolilor de nutriţie şi metabolism Diabetul. Obezitatea IX. Fitoterapia în afecţiuni reumatismale X. Fitoterapia în geriatrie XI. Fitobalneologia PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Mărunţirea, pulverizarea şi cernerea drogurilor pentru prepararea extractelor II. Prepararea unor macerate, infuzii şi decocturi

III. Prepararea unei tincturi şi a unui extract fluid IV. Formularea unor prescripţii pentru afecţiuni ale cavităţii bucale V. Formularea unor prescripţii pentru afecţiuni digestive VI. Formularea unor prescripţii pentru afecţiuni hepato-biliare VII. Formularea unor prescripţii pentru afecţiuni ale aparatului respirator VIII. Formularea unor prescripţii pentru afecţiuni ale aparatului genitourinar IX. Formularea unor prescripţii pentru afecţiuni cardiovasculare X. Formularea unor prescripţii pentru tulburări nervoase XI. Formularea unor prescripţii pentru afecţiuni dermatologice XII. Formularea unor prescripţii pentru tulburări de metabolism şi de nutriţie XIII. Formularea unor prescripţii pentru afecţiuni reumatismale XIV. Formularea unor prescripţii in geriatrie C. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Definirea noţiunilor: etică, morală, deontologie II. Istoricul dezvoltării eticii şi deontologiei farmaceutice III. Profesiunea şi etica profesională. Profesia de farmacist IV. Jurământul lui Hippocrate V. Rolul şi modul de funcţionare a Colegiului Farmaciştilor din România VI. Codul de etică şi deontologie al farmaciştilor din România VII. Regulamentul de funcţionare a unităţilor farmaceutice (farmacii, depozite, drogherii, unităţi de producţie) VIII. Rolul farmacistului în combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri IX. Rolul farmacistului în prevenirea automedicaţiei şi a intoxicaţiilor medicamentoase X. Aspecte privind etica cercetării ştiinţifice în domeniul farmaceutic

PROGRAMA ANALITICĂ A SEMINARIILOR I. Îndatoririle generale ale farmaciştilor II. Îndatoririle asistenţilor de farmacie III. Responsabilitatea şi independenţa farmaciştilor IV. Relaţiile între farmacişti V. Relaţiile între farmacişti şi membrii corpului medical VI. Relaţiile între farmacişti şi bolnavi VII. Activitatea farmacistului în diferite organizaţii profesionale VIII. Activitatea farmacistului în cadrul Colegiului Farmaciştilor din România IX. Modul de soluţionare a litigiilor şi abaterilor deontologice ale farmaciştilor X. Concurenţa loială între farmacişti XI. Educaţia farmaceutică continuă D. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Partea generală Defniţia homeopatiei. Istoric – evoluţie. Alopatia – Homeopatia. Terminologia în homeopatie. II. Principiile de bază ale homeopatiei Principiul similitudinii, principiul diluţiei infinitezimale, principiul dinamizării, principiul strictei individualizări. III. Concepţia homeopatică asupra bolilor cronice Diatezele. Biotipurile şi utilitatea lor în homeopatie. Corespondenţa cu diatezele. IV. Condiţiile valorificării legii similitudinii Patogeneziile. Înregistrarea simptomelor bolnavului. simptomatic cu patogenezia. Suprapunerea tabloului

V. Prezentarea Materiei Medicale Prezentare pe sindroame clinice, repertorizarea. Îndreptare de terapeutică homeopată. Fişe sintetice. Repertorii. VI. Consultaţia bolnavului Semiologia homeopatică. Foaia de observaţie Ierarhizarea simptomelor. VII. Metode de tratament

Bioterapia VII. Produse vegetale cu acţiune fizică Lycopodium sporae. Rolul plantelor medicinale şi al produselor fitoterapeutice în terapeutică Obţinerea materiei prime din flora spontană şi din culturi. Biotipurile – Temperamentele hipocratice V. Locul homeopatiei în terapeutica modernă II. Indicaţiile homeopatiei. Remedii în caz de cefalee XIII. Solvenţi folosiţi la prepararea remediului homeopatic. Stabilirea dozelor şi diluţiilor. Organoterapia IX. Limitele homeopatiei. diluarea. Drenajul în homeopatie VIII. Consultaţie. . Remedii în caz de diabet X. Remedii în caz de ulcere şi dispepsii XIV. animală. Gossypium depuratum. Remedii în caz de litiaze XI. PROGRAMA ANALITICĂ A SEMINARIILOR I. Izoterapia VIII. Remedii în caz de anxietate XII. Metoda unicistă. Forme farmaceutice. interogatoriul VI. Legea similitudinii III.Patogeneziile IV.Metoda pluralistă. minerală. IX. Cauzele agravării. Prelucrarea materiei prime. Metoda complexistă. Remedii în caz de constipaţie şi diaree cronică E. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. II. Carbo medicinalis. Stabilirea ritmului de administrare Cauzele lipsei acţiunii. Medicamentul homeopatic Materia primă vegetală. Condiţionarea. Materia medica. Deconcentrarea: triturarea.

Aurantii pericarpium. Maydis stigmata. Cerasorum stipites. IX. Hippocastani semen. Digitalis purpureae folium. Produse vegetale cu conţinut în glucide Mel. Solidaginis herba. Frangulae cortex. Monografii de produse vegetale în FR X. Lini oleum. Farfarae folium. Stramonii folium. Chinae cortex. Analiza produselor vegetale cu acţiune fizică III.Lavandulae flos. II. Chelidonii herba. Produse vegetale cu conţinut în substanţe amare Gentianae radix.III. Anserinae herba. Origani herba. VII. Althaeae radix et folium. Produse vegetale cu conţinut în heterozide Sambuci flos. Produse vegetale cu conţinut în ulei volatil Menthae folium. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Camphora. Hederae folium. Hyperici herba. Hippophaë fructus. Digitalis lanatae folium. VI. Salicariae herba. Calendulae flos. Produse vegetale cu conţinut în uleiuri grase. Plantaginis folium. Eryngii herba. VIII. Tragacantha. IV. flos et fructus. Crataegi folium. Calami rhizoma. Eucalypti aetheroleum. Rhei rhizoma. Produse vegetale cu acţiune sedativă Valerianae radix. Melissae folium. Malvae folium et flos. Violae tricoloris herba. Liquiritiae radix. Equiseti herba. Cynarae folium. Serpylli herba. Verbasci flos. Adeps lanae. Berberidis cortex. Sinapis nigrae semen. Papaveris fructus. Salicis cortex. Hyoscyami folium. Coriandri fructus. Quercus cortex. Foeniculi fructus. Thymi herba. Cynosbati fructus. Populi gemma. Absinthii herba. Tiliae flos. Basilici herba. Vitis idaeae folium. Ratanhiae radix. Adonidis herba. Citri pericarpium. Analiza produselor vegetale cu conţinut în glucide . Lucrare introductivă Denumirea latină a drogurilor. Controlul macroscopic şi microscopic al produselor vegetale. Primulae radix. Cardui mariae fructus. Agrimoniae herba. Centaurii herba. Lupuli strobuli. Lini semen. Arachidis oleum. Gummi arabicum. Ricini oleum. grăsimi şi ceruri Olivae oleum. Hyssopi herba. Dracocephali herba. Carvi fructus. Controlul purităţii produselor vegetale conform FR X. Saponariae rubrae et albae radix. Produse vegetale cu conţinut în vitamine Sorbi fructus. Amylum. Rosmarini folium. Uvae ursi folium. X. Pectine. Sophorae flos. Salviae folium. Lichen islandicus. Cacao oleum. Anisi fructus. Helianthi oleum. Produse cu conţinut în alcaloizi Belladonnae radix et folium. Alchemillae herba. Myrtilli fructus. Juniperi fructus. V. Gei rhizoma. Convallariae herba.

Plantaginis folium. X. Hederae folium. IV. XIV. Frangulae cortex. Solidaginis herba. Basilici herba. Carvi fructus. Chinae cortex. Lavandulae flos. Juniperi fructus. Cynarae folium. Aurantii pericarpium. Adonidis herba. Analiza produselor vegetale cu conţinut în heterozide Calendulae flos. Analiza produselor vegetale cu conţinut în ulei volatil Menthae folium. flos et fructus. Equiseti herba.Amylum. Analiza produselor vegetale cu conţinut în heterozide Cerasorum stipites. XIII. VIII. Cynosbati fructus. Maydis stigmata. Sinapis albae semen. Saponariae rubrae et albae radix. Cardui mariae fructus. Liquiritiae radix.şi microscopice. Malvae folium et flos. Sinapis nigrae semen. Hyperici herba. Stramonii folium. Analiza ceaiurilor medicinale. Eryngii herba. Digitalis lanatae folium. Analiza produselor vegetale cu conţinut în heterozide Sambuci flos.şi microscopice. Juglandis folium. . IX. Agrimoniae herba. Thymi herba. VI. Centaurii herba. Analiza produselor vegetale cu conţinut în vitamine Sorbi fructus. Chelidonii herba. Primulae radix. Crataegi folium. Lini semen. Serpylli herba. Dracocephali herba. Salviae folium. Rosmarini folium. Identificarea produselor vegetale din ceaiuri medicinale prin metode macro. Rhei rhizoma. Hippocastani semen. Melissae folium. Convallariae herba. Identificarea produselor vegetale din ceaiuri medicinale prin metode macro. Gei rhizoma. Papaveris fructus. Hippophaë fructus. Tiliae flos. Hyoscyami folium. Coriandri fructus. Lupuli strobuli. Ratanhiae radix. Alchemillae herba. Citri pericarpium. Vitis idaeae folium. Analiza produselor vegetale cu conţinut în substanţe amare şi substanţe sedative Gentianae radix. Valerianae radix. XII. Sophorae flos. Anserinae herba. Salicis cortex. XI. Violae tricoloris herba. Analiza produselor vegetale cu conţinut în ulei volatil Anisi fructus. VII. Quercus cortex. Berberidis cortex. Salicariae herba. Analiza produselor vegetale cu conţinut în heterozide Digitalis purpureae folium. Origani herba. Althaeae radix et folium. Foeniculi fructus. Hyssopi herba. Farfarae folium. V. Analiza produselor vegetale cu conţinut în alcaloizi Belladonnae radix et folium. Absinthii herba. Verbasci flos.

Afecţiuni vasculare. Diareea. Litiaza urinară. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Fitoterapia sistemului nervos Sedative. Partea generală Definiţia fitoterapiei. Unitatea de producţie VIII. Gastrita hiperacidă. Normele privind înfiinţarea şi autorizarea drogheriilor IX. Insuficienţa cardiacă VI. III. Regulamentul de funcţionare a unităţilor farmaceutice Farmacia. IV. Afecţiuni hepato-biliare. şi constipaţia. Jurământul lui Hipocrate IV. Rolul fitoterapiei în terapeutică. Astmul bronşic. Bronşita. Definirea noţiunilor: etică. Drogheria. Angina pectorală. Tulburări neurovegetative VII. Istoricul dezvoltării eticii şi deontologiei profesionale III. Condiţiile de organizare şi funcţionare a drogheriilor G. V. Hipertrofia benignă a prostatei. Fitoterapia afecţiunilor dermatologice . Codul de etică şi deontologie al farmaciştilor din România VII. II. ulcerul gastric şi duodenal. vezicii şi căilor urinare. Depozitul. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Exercitarea profesiei de asistent de farmacie V. colicile abdominale. Forme farmaceutice ale preparatelor fitoterapeutice.F. Infecţii şi inflamaţii genitale. deontologie II. Organizarea şi funcţionarea Ligii asistenţilor de farmacie din România VI. Fitoterapia aparatului uro-genital Afecţiuni inflamatorii ale rinichiului. Fitorerapia în afecţiunile aparatului respirator Răceala şi gripa. morală. Tulburări de menopauză. Excitante. Fitoterapia bolilor aparatului cardio-vascular Afecţiuni cardiace cu substrat nervos. Fitoterapia bolilor aparatului digestiv Inflamaţii şi infecţii ale cavităţii bucal. sindromul dispeptic.

I. plăgi cutanate. vol.: Farmacognozie.M. VIII. Prepararea unor macerate. Editura Medicală.Boli cutanate inflamatorii sau degenerative cu evoluţie acută sau cronică: acneea. Prepararea unei tincturi şi a unui extract fluid IV. Sigrid Eşianu. micoza. 1999 Sigrid Eşianu. Editura U. Produse fitoterapeutice pentru afecţiuni ale aparatului genitourinar IX.Mureş. verucoza. Produse fitoterapeutice pentru afecţiuni ale aparatului respirator VIII. Obezitatea IX.F. Produse fitoterapeutice pentru afecţiuni cardiovasculare X. 1993 . Editura U..M. Produse fitoterapeutice pentru tulburări de metabolism şi de nutriţie XIII. Fitoterapia în geriatrie XI.: Farmacognozie.F. contuzii. Fitoterapia afecţiunilor reumatismale X. degerături.-Mureş. Csedő C. Mărunţirea. vol. furunculoza. Afecţiuni cutanate accidentale: arsuri. psoriazis. Bucureşti.kötet. Fitoterapia bolilor de nutriţie şi metabolism Diabetul. Tg. II.Mureş. Tg. Produse fitoterapeutice pentru afecţiuni dermatologice XII. Tg. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A.M. Produse fitoterapeutice pentru afecţiuni reumatoide XIV.: Farmakognózia-II. Gargare şi fitopreparate pentru afecţiuni ale cavităţii bucale V. 1999 Csedő C. Produse fitoterapeutice pentru afecţiuni digestive VI. Produse fitoterapeutice pentru afecţiuni hepato-biliare VII. Produse fitoterapeutice indicate în geriatrie 5. 2000 *** Farmacopeea Română X. infuzii şi decocturi III.F. Produse fitoterapeutice pentru tulburări nervoase XI. vitiligo. Csedő C. Fitobalneologia PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. pulverizarea şi cernerea drogurilor pentru prepararea extractelor II. Sigrid Eşianu. eczema. Editura U.

Ed. Editura Medicală. J. Drogen und ihre Inhaltsstoffe. Ed.O. Bucureşti. Haţieganu” Cluj-Napoca Petri Gizella(2002): Fitoterapia az orvosi gyakorlatban. Poirier J.M.Edition.: Précis de matiere médicale homeopathique.1994 B. Editura Medicală. Hăncianu M. Grigorescu Em.I.Ciulei I.. vol I şi II Stănescu U. Medicină naturistă.. Budapest 1984 M. l993 Steinegger E.: Farmacognozie. Mezőgazda Kiadó.: Vadon termő és termesztett gyógynövények. Miron A. 1993 Sigrid Eşianu. Miron A. 4. farmacologice şi clinice ale fitoterapiei. Gustav Fischer Verlag.. Springer Verlag kiado.2001) Condiţii de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice (M.: Manual de homeopatie. Bucureşti.Afl. 114-151.: Elemente de practică homeopatică. Noţiuni elementare de farmacie homeopată". Medicina könyvkiadó. Ciulei I. vol. Urban & Fischer München Jena Stănescu U. Editura Litera. Bucureşti. Petri Gizella: Farmakognózia.I şi II.F.10. Szent-Györgyi Orvostudományi Egyetem. I şi II C. 1968 E.. a II-a. Editura U. 1988 Bernáth J. II Editura U. Szeged 2001 D. Hansel R. Bucureşti.. Ed.Springer Verlag Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris-Tokyo. Kata. 1979 Vannier L. Fitochimie şi Fitoterapie.Mureş 1999 F. 8. vol. Gr. 1987 Caba Th. Budapest Schilcher H.: Lehrbuch der Pharmakognosie und Phytotherapie. Gr. Papp: Gyógyszerészi Etika. Editura University Press Târgu Mureş. Band IV. Chirilă P. Tg.: Pharmazeutische Biologie.. Aprotosoaie C (2004): Plantele medicinale de A la Z – Monografii ale produselor de interes terapeutic. Csedõ C. vol.Editura Medicală. Stuttgart New York. Bucureşti. Sille: Etikett és protokol Kézikönyve.1988 Verzárné Dr. Ed. Medicală Universitară „I. Medicală Bucureşti. Csedõ C. nr 629/8. Popa Iaşi. Budapest.. Kammerer S (2003): Leitfaden Phytotherapie ed.: Farmacognozie. Codul de etică şi deontologie al farmaciştilor din România Norme privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice (M. Stănescu U (1993): Plante medicinale. vol.2001) Revista “Lumea farmaceutică“ . Îndreptar. Popa Iaşi. vol. l982 Wagner H. 1999 Sigrid Eşianu.Auflage.T. Ed. Budapest.10. nr 629/8.T.F.Mureş. 2002 *** Farmacopeea Română X. Ţuchel Cezarina: "Homeopatia. Bungetzianu Gh. Ursula Stănescu: Plante medicinale.O. Tg. Paris. I şi II Hanganu D. Grigorescu E. Aprotosoaie C (2002): Bazele farmaceutice. Popescu H (2002): Plante toxice. Hăncianu M..M. *** Codul de etică şi deontologie al farmaciştilor din România *** Statutul Colegiului farmaciştilor din România *** Normele privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice şi condiţiile de organizare şi funcţionare a acestora *** Revista “Lumea farmaceutică“ J.1983 Chirilă P. Közgazdasági és Jogi Kiadó. 4. Editura Medicală. Chirilă Maria . Sigrid Eşianu: Plante medicinale din flora spontană. fitochimie şi fitoterapie.

Ed. Medicală Universitară „I. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. Hăncianu M. I II Semestrul D. Aprotosoaie C (2004): Plante medicinale de la A la Z. I II Semestrul G I II Număr ore curs 3 3 Număr ore curs 2 Număr ore curs 1 Număr ore curs 1 Număr ore curs 3 Număr ore curs 1 Număr ore curs 1 Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii 1 Număr ore seminarii 1 Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 3 3 Număr ore lucrări practice 1 Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice 2 Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice 1 Număr credite 6 6 Număr credite 3 Număr credite 2 Număr credite 1 Număr credite 7 Număr credite 1 Număr credite 2 Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu - . Ed.G. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. Popescu H (2002): Plante toxice. Haţieganu” Cluj-Napoca 6. STAGII. Gr. I şi II Hanganu D. I II Semestrul E. Popa Iaşi. Stănescu U. I II Semestrul B. vol. I II Semestrul C. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A. I II Semestrul F.T. Miron A.

dr. specializarea Farmacie. Elasticitatea cererii. Criterii de segmentare. C. Elemente de management şi marketing farmaceutic . specializarea Farmacie.anul III Facultatea de Farmacie. B.dr. Agenţii pieţei: cumpărătorii. ORGANIZARE ŞI LEGISLAŢIE FARMACEUTICĂ A. Definiţii ale marketingului Clienţii şi furnizorii. Funcţiile marketingului. III. Obligatorie Obligatorie Obligatorie Opţională Obligatorie Obligatorie Obligatorie 4. specializarea Asistenţă de Farmacie. Conceptul de filiere. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. C. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. F. G. Măruşteri Marius 3. B. G. D. Bazele evidenţei computerizate . Antreprenoriat şi management farmaceutic .anul V Facultatea de Farmacie. Cercetarea de marketing. specializarea Asistenţă de Farmacie. ofertanţii. Alţi intervenienţi. DISCIPLINA: MARKETING FARMACEUTIC. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. specializarea Farmacie. Principalele concepţii ale cererii. Cererea (definiţie). E. specializarea Asistenţă de Farmacie.anul V Facultatea de Farmacie. D. E.anul II Facultatea de Farmacie.anul V Facultatea de Farmacie. IV. Organizare şi legislaţie farmaceutică .anul II Facultatea de Farmacie. Evidenţă farmaceutică computerizată . Comportamentul cumpărătorului . Organizare şi legislaţie farmaceutică . F. Conceptul de marketing II. specializarea Farmacie. Rosenberg Ladislau Şef lucr. STAFF-UL DISCIPLINEI: Conf. Marketing farmaceutic . Rolul specific al agentului: distribuitorul. 2. Marketing-mix-ul.1.anul IV Facultatea de Farmacie. Piaţa şi cererea Definirea unei pieţe. Segmentarea pieţii.

Eşantionarea sistematică. Promovarea pentru personalul medical şi promovarea pentru publicul larg. Stilul de viaţă. Analiza şi interpretarea. Erori. VI. Respectarea promisiunilor. Formularea obiectivelor cercetării Cercetarea de birou. Studiul pieţei Produsul. Analiza unui chestionar. Recunoaşterea problemei: nevoile. pregătire şi conducerea interviului. Aranjarea întrebărilor. Relaţiile dintre cumpărător şi furnizor. XII. Negocierea. Stabilirea unei strategii a produsului. Reclama. Planificarea bunelor relaţii . Cercetare de teren Planificarea cercetării de teren. Comanda cantitativ economică. Medii. Esenţa produsului sau serviciului. Organizare şi clasificare. surse instituţionale. Familia. Concentrarea atenţiei asupra produsului. Evaluarea prognozelor obţinute din afara companiei. Produse pentru clienţii interni. Evaluarea surselor. V. XIV. XIII. Ocupaţia. Prezentarea şi redactarea. Stabilirea necesarului. Metode de cercetare.Evaluarea surselor. Ciclu de viaţă a produsului. Indici. Selectarea pieţelor. Factorul economic. Compararea valorilor. Prognoze asupra vânzărilor/pieţe. Utilizarea tabelelor şi graficelor. X. Factorii care influnţează comportamentul cumpărării individuale: Personalitatea. impulsurile. Managementul unei aprovizionări eficiente Nivelul de aprovizionare. Factorul geografic. Rezumatul constatărilor şi concluziilor.Etapele procesului de decizie. Analiza rezultatelor şi refacerea chestionarului. XI. Promovarea produselor Modalităţi de realizare a promovării produselor farmaceutice. Clasa socială. Căi de informare. IX. Elaborarea raportului de cercetare Preambulul. motivaţiile. Cultura şi puterea exemplului. Etapele întocmirii unui chestionar. Chestionarul. Identificarea surselor. Controlul autenticităţii. Sursele cercetării de birou: surse interne. Eşantionarea aleatorie. OTC-uri. Cantitatea adecvată. Prognoze asupra mediului extern. Prognoze asupra factorilor STEP. Utilizarea datelor procentuale. Pretestarea chestionarului. VIII. Comportamentul post cumpărării şi fidelitatea. VII. Tipuri de bază ale eşantionării. Tehnica interviului Interviuri structurate şi nestructurate. Evaluarea metodelor de prognoză. Programarea. Procesele de aprovizionare. Reacţia la factorii externi Scopuri şi obiective. Informaţii de piaţă. Eşantionarea. Practica cercetării de birou. Depozitarea. Modalităţi eficiente de reclamă. Eşantionarea proporţională. Intocmirea raportului. Partea principală a raportului. Deţinerea de stocuri şi principiile de control. Catalogarea. Testarea pieţii. Riscul perceput. Curba vieţii de familie. Tipuri de întrebări. Lanţul aprovozionării. Pregătirea datelor pentru analiză Trierea. Metode specifice de eşantionare.

indicatorul farmacistpopulaţie. Stadiul şi tendinţele de dezvoltare a farmaciei şi asistenţei cu medicamente la nivel mondial în România Analiza indicatorilor specifici pentru determinarea direcţiei de dezvoltare a farmaciei şi asistenţei cu medicamente: indicatorul farmacie-populaţie. Interviul Modalităţi de realizare al unui interviu eficient.Ţelul şi strategia. Cunoştinţe organizatorice cu privirea la organizarea asistenţei sanitare şi cu medicamente a sectorului sanitar . Analiza ocaziilor de piaţă Sistemele informaţionale de marketing şi cercetările de marketing. IV.A. Eşantionarea Eşantionarea multistadială. Comisia de Stupefiante. Vizitarea unei intreprinderi farmaceutice private (Europharm S.a oportunităţilor). Aplicaţie practică. Legislaţia şi reglementarea sanitară şi socială. II. pentru diferite medicamente. Segmentarea pieţei Identificarea segmentelor de piaţă şi alegerea pieţelor ţintă. Braşov). VI. Aplicaţie practică la farmacii de circuit deschis. pacienţi) III. IV. Asigurarea socială. Organisme internaţionale din domeniul sănătăţii: Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Analiza mediului de marketing. Organizarea şi conducerea farmaceutică ca disciplina de învăţământ III. Eşantionare prin metoda cotelor. V. Responsabilitatea managerului. lideri de opinie. Responsabilitatea organizaţiei. VII. Federaţia Internaţională Farmaceutică. Chestionarul Etapele construirii unui chestionar eficient. II. Ocrotirea sănătăţii şi asigurarea socială Modul de organizare al ocrotirii sănătăţii. Liga Asociaţiiilor Crucea Roşie. B. Analiza SWOT (a punctelor tari şi slabe. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Cercetarea de marketing Cercetarea de birou. domeniul social şi a mediului înconjurător în România. indicatorul consum de medicamente-locuitori. Analiza pieţelor de consum de medicamente şi a comportamentului consumatorilor (prescriptori. Responsabilitatea proprie. PROGRAMA ANALITICĂ A SEMINARIILOR I.

Condiţii obiective în funcţionarea farmaciei. atribuţii cele mai importante. Introducerea medicamentelor noi în terapeutică Comisia Medicamentului.Organisme de distribuire ale necesităţilor pentru ocrotirea sănătăţii şi reţeaua farmaceutică. VIII. Dotarea farmaciei cu mobilier farmaceutic specific fiecărui loc de muncă. Deontologia farmaceutică Codul deontologic al medicilor şi farmaciştilor în România. Regimul produselor şi substanţelor toxice Studii de prognoză în sectorul farmaceutic. Drept de muncă.N. Recepţia. Producători de materiale sanitare.nr. Organizarea controlului calităţii medicamentelor A. depozitarea şi conservarea medicamentelor. V. XIV. Reglementarea activităţii de muncă Drept patrimonial şi succesional al farmaciilor . prospectarea spaţiilor pentru depozitarea. Condiţii obiective în funcţionarea farmaciei publice II. XIII. Colegiul farmaciştilor. Factori de consum. XI. rolul farmacistului în activitatea de farmacovigilenţă şi educaţie sanitară. Personalul farmaciei şi atribuţiile lui XII. Protecţia muncii în farmacie Normele de protecţia muncii. Înregistrarea şi standardizarea medicamentelor VII. conservarea şi manipularea medicamentelor. tehnica securităţii şi paza contra incendiilor şi măsuri pentru protecţia mediului.M. PROGRAMA ANALITICĂ ASEMINARIILOR I. IX. 2234/1994. laboratoare de control al medicamentului. Evoluţia bugetului sanitar. ustensile şi aparatură necesară .M. VI. Metode pentru stabilirea necesarului de medicamente. Regimul produselor şi sustanţelor stupefiante şi obligaţiile medicului şi farmacistului X. atribuţii. Economia de medicamente Obiective în economia sanitară. Nomenclatorul de medicamentului şi produse biologice de uz uman folosite în practica medicală. Condiţii legate de localul farmaciei III. Ord. etapele de cercetare ale medicamentului nou.S.. Organizarea activităţii de farmacovigilenţă.

P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. IV. Modificări în baza de date: adăugarea şi ştergerea înregistrărilor. Organizarea eliberării produselor farmaceutice Prescripţia şi eliberarea de medicamente în farmacii publice XIII.120/1980 IX. Sisteme de gestiune a bazelor de date. Condiţii obiective în funcţionarea farmaciei de circuit închis VI. Închiderea bazei de date. Recepţia şi depozitarea produselor farmaceutice X.IV. Conservarea produselor farmaceutice în farmacii XI. Structura şi organizarea bazelor de date. Structura bazei de date. Căutarea înregistrărilor din baza de date. ord. Aprovizionarea farmaciei cu produse farmaceutice Stabilirea necesarului de medicamente VIII. Prepararea soluţiilor sterile conf. tipuri de date. Verificarea cantitativă şi calitativă a produselor farmaceutice prin operaţia de inventariere XVII. Mediul FoxPro Baze de date relaţionale. Lucrări demonstrative: vizitarea unor farmacii de circuit deschis şi închis şi analiza modului de organizare a unităţii VII. Organizarea activităţii cu produse şi sustanţe toxice conform Decretului nr.M. III. convenţii de sintaxă. variabile şi masive. Noţiuni generale privind bazele de date Instrucţiuni.S. Crearea unei baze de date Deschiderea unei baze de date. Organizarea activităţii cu produse şi substanţe stupefiante conform Legii nr. 466/1979 XVI.nr. Organizarea muncii în camera de receptură prin studiul structurii recepturii magistrale şi determinarea nomenclatorului de substanţe folosite la masa de receptură V. . Zone de lucru.73/1969 XV. Elaborarea medicamentelor galenice şi tipizate şi evidenţierea acestei activităţi în documentele tehnico-operative XII. Introducere Structura şi funcţionarea unui calculator. editorul de texte. Accesul la înregistrări. II. Inspecţia în farmacie: obiectivele inpecţiei C. Prescripţia şi eliberarea de produse farmaceutice în farmacii de circuit închis XIV.

IV. XII. Pornirea staţiei de lucru. Utilitare încorporate în mediu Generatorul de etichete. Programul de evidenţă farmaceutică CFS . Programele de evidenţă farmaceutică Programe de evidenţă farmaceutică. Programul de evidenţă farmaceutică CFS . Căutarea înregistrărilor în bază. V. Structura unei baze de date. VI. Programul de evidenţă farmaceutică CFS -“Primula” Structură. Compilarea. mod de utilizare. formatul de afişare şi citire Comenzile de afişare-citire. Aplicaţie pentru farmacii.Vizualizarea conţinutului unei baze de date. VI. . IX. Pornirea FoxPro Submeniul System. Programul de evidenţă farmaceutică CFS . Programul de evidenţă farmaceutică CFS . Ordonarea unei baze de date.“Primula” Deschiderea farmaciei: achizitii şi comenzi. Compilarea. Obiecte de control.“Primula” Evidenţa laboratorului farmceutic . Baze de date Sistemul de meniuri.“Primula” Evidenţa farmaciei: vânzări de medicamente. Introducerea datelor în baza de date creată. Generatorul de rapoarte. Help-ul. Crearea unei baze de date.“Primula” Evidenţa farmaciei: introducerea reţetelor. Programarea structurată. V. Extragerea de informaţii statistice din baza de date. mod de utilizare. Sortarea şi indexarea. Ordonarea bazelor de date: sortarea şi indexarea. III. XI. Utilizarea bazelor de date indexate. VIII. X. II. Extragerea de informaţii statistice din baza de date. Intrare-ieşire. Modificarea structurii şi conţinutului bazei. Salvarea şi afişarea rapoartelor.“Primula” Evidenţa farmaciei: generarea de rapoarte şi situaţii. Programul de evidenţă farmaceutică CFS -“Primula” Structură. Programele de evidenţă farmaceutică Programe de evidenţă farmaceutică. Obiecte de control. Mediul FoxPro.“Primula” Deschiderea farmaciei: achizitii şi comenzi. Programul de evidenţă farmaceutică CFS . VII.elaborări PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Metode de căutare. Vizualizarea conţinutului bazelor de date. Programarea structurată. Programul de evidenţă farmaceutică CFS .

Programul de evidenţă farmaceutică CFS . dezvoltarea unui program de marketing. Productivitatea şi profitul Economia vânzărilor. pregătirea aprovizionării şi vânzărilor. Dezvoltarea afacerii Productivitate şi marketing. analiza pieţei. XI. crearea identităţii unui grup de lucru – apartenenţa la organizaţii profesionale. argumente pentru o buna planificare a afacerii. Programul de evidenţă farmaceutică CFS . planul de afaceri. Farmacia – perspectiva administrativă Organizarea activităţii într-o farmacie. VI.“Primula” Evidenţa farmaciei: vânzări de medicamente. condiţia de nou angajat. Farmacia – perspectiva antreprenorială Farmacia ca societate comercială. III. Cum. planificarea activităţii. Tehnici de marketing Marketingul – scurt istoric.elaborări.“Primula” Evidenţa farmaciei: generarea de rapoarte şi situaţii.“Primula” Evidenţa farmaciei: introducerea reţetelor. asministrarea unei farmacii. planificarea afacerii şi organizarea activităţii. VIII. organizarea unei economii. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. studiu de caz – probleme de etică şi deontologie. . insuficienţa resurselor. legea diminuării beneficiilor. perspective. lanţil dorinţă-satisfacţie. Puţină economie Dorinţe şi resurse. fluxul circular al activităţii economice. Verificarea cunoştiinţelor D. Lucrare recapitulativă XII. calitatea şi productivitatea.“Primula” Evidenţa laboratorului farmceutic . cum măsurăm productivitatea. V. evaluarea programului. Programul de evidenţă farmaceutică CFS . oamenii şi productivitatea. Farmacia – perspectiva unui loc de muncă Munca într-o farmacie – responsabilităţi. modele de “roleplaying”.VII. X. IX. ce şi cât vând ? IV. Programul de evidenţă farmaceutică CFS . organizarea unei farmacii. VII. condiţii pentru economia de piaţă funcţională. marketingul în afaceri. II. de la aprovizionare la vânzare.

competiţional. cum măsurăm productivitatea. VII. contracte. V. pregătirea aprovizionării şi vânzărilor. argumente pentru o buna planificare a afacerii. Servicii oferite cumpărătorului Maximizarea satisfacţiei cumpărătorului. Consumatorul şi farmacia Comportamentul consumatorului. marketingul în afaceri. modele de “roleplaying”. analiza pieţei. proprietatea intelectuală. planificarea activităţii. planul de afaceri. organizarea unei economii. condiţii pentru economia de piaţă funcţională. Productivitatea şi profitul Economia vânzărilor. ce şi cât vând ? IV. legea diminuării beneficiilor. analiza consumatorilor. organizarea unei farmacii. planificarea afacerii şi organizarea activităţii. legea şi comerţul. crearea identităţii unui grup de lucru – apartenenţa la organizaţii profesionale.VIII. de la aprovizionare la vânzare. VI. sisteme de ânregistrare a informaţiei. dezvoltarea unui program de marketing. Dezvoltarea afacerii Productivitate şi marketing. Farmacia – perspectiva antreprenorială Farmacia ca societate comercială. evaluarea programului. Vânzarea şi susţinerea produsului pe piaţă: distribuţia vânzărilor. drepturi de proprietate. PROGRAMA ANALITICĂ A SEMINARIILOR I. asministrarea unei farmacii. analiza competiţiei. Rolul statului şi al legislaţiei în funţionarea farmaciei Rolul guvernului în funţionarea farmaciei – de la ideal la real. Farmacia – perspectiva administrativă Organizarea activităţii într-o farmacie. Cum. lanţil dorinţă-satisfacţie. Principii financiare de bază: necesitatea informaţiei în afaceri. codul de etică al companiilor. documente de bază în contabilitate XI. condiţia de nou angajat. studiu de caz – probleme de etică şi deontologie. Puţină economie Dorinţe şi resurse. perspective. managementul şi susţinerea vânzărilor. III. oamenii şi productivitatea. promovarea vânzărilor X. păstrarea nivelului IX. Tehnici de marketing Marketingul – scurt istoric. insuficienţa resurselor. tipuri de cumpărători. II. calitatea şi productivitatea. . Farmacia – perspectiva unui loc de muncă Munca într-o farmacie – responsabilităţi. fluxul circular al activităţii economice. XII.

documente de bază în contabilitate. Principii financiare de bază Necesitatea informaţiei în afaceri. Marketing-mix-ul. Concentrarea atenţiei asupra produsului. E. Ciclu de viaţă a produsului. Elasticitatea cererii. Agenţii pieţei: cumpărătorii. Esenţa produsului sau serviciului. Sursele cercetării de birou: surse interne. legea şi comerţul. IV.VIII. Curba vieţii de familie. VI. Rolul specific al agentului: distribuitorul. XII. impulsurile. Consumatorul şi farmacia Comportamentul consumatorului. Stabilirea unei strategii a produsului. X. Piaţa şi cererea Definirea unei pieţe. Clasa socială. Funcţiile marketingului III. Factorii care influnţează comportamentul cumpărării individuale: Personalitatea. Servicii oferite cumpărătorului Maximizarea satisfacţiei cumpărătorului. Factorul geografic. tipuri de cumpărători. Familia. contracte. Formularea obiectivelor cercetăriie Cercetarea de birou. competiţional. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. proprietatea intelectuală. Cercetarea de marketing. codul de etică al companiilor. Practica cercetării de birou. Definiţii ale marketingului. Recunoaşterea problemei: nevoile. motivaţiile.Evaluarea surselor. V. drepturi de proprietate. managementul şi susţinerea vânzărilor. Segmentarea pieţii. Conceptul de filiere. Comportamentul post cumpărării şi fidelitatea. Ocupaţia. ofertanţii. Conceptul de marketing II. Criterii de segmentare. XI. Factorul economic. Alţi intervenienţi. . analiza consumatorilor. sisteme de înregistrare a informaţiei. Studiul pieţei Produsul. Cererea (definiţie). Selectarea pieţelor. Căi de informare. analiza competiţiei. Stilul de viaţă. Produse pentru clienţii interni. Riscul perceput. Comportamentul cumpărătorului Etapele procesului de decizie. Rolul statului şi al legislaţiei în funţionarea farmaciei Rolul guvernului în funţionarea farmaciei – de la ideal la real. Vânzarea şi susţinerea produsului pe piaţă Distribuţia vânzărilor. Principalele concepţii ale cererii. păstrarea nivelului IX. surse instituţionale. Testarea pieţii. Clienţii şi furnizorii. promovarea vânzărilor. Cultura şi puterea exemplului.

Comanda cantitativ economică. PROGRAMA ANALITICĂ A SEMINARIILOR I. Procesele de aprovizionare. XI.a oportunităţilor). Responsabilitatea managerului. Chestionarul. Promovarea produselor Modalităţi de realizare a promovării produselor farmaceutice. Informaţii de piaţă. Tehnica interviului Interviuri structurate şi nestructurate. Cercetare de teren Planificarea cercetării de teren. Analiza pieţelor de consum de medicamente şi a comportamentului consumatorilor (prescriptori. Managementul unei aprovizionări eficiente Nivelul de aprovizionare. Evaluarea surselor. Erori. Intocmirea raportului. Organizare şi clasificare. Catalogarea. Prezentarea şi redactarea. Analiza rezultatelor şi refacerea chestionarului. Reclama. Pregătirea datelor pentru analiză Trierea. Lanţul aprovozionării. Relaţiile dintre cumpărător şi furnizor. lideri de opinie. Eşantionarea aleatorie. Responsabilitatea organizaţiei. Analiza ocaziilor de piaţă Sistemele informaţionale de marketing şi cercetările de marketing. Prognoze asupra mediului extern. Promovarea pentru personalul medical şi promovarea pentru publicul larg. Analiza mediului de marketing. XIII. Cantitatea adecvată. IX. Evaluarea metodelor de prognoză. Stabilirea necesarului. Metode specifice de eşantionare. Prognoze asupra factorilor STEP. II. Medii. pacienţi) III. Metode de cercetare. Identificarea surselor. Planificarea bunelor relaţii Ţelul şi strategia. Controlul autenticităţii. Aranjarea întrebărilor. XII. Negocierea. Programarea. Analiza şi interpretarea. Eşantionarea. Depozitarea. OTC-uri. X.VII. Utilizarea tabelelor şi graficelor. Rezumatul constatărilor şi concluziilor. Tipuri de bază ale eşantionării. Responsabilitatea proprie. Analiza unui chestionar. Respectarea promisiunilor. Deţinerea de stocuri şi principiile de control. Elaborarea raportului de cercetare Preambulul. Etapele întocmirii unui chestionar. XIV. Utilizarea datelor procentuale. Compararea valorilor. Segmentarea pieţei . Reacţia la factorii externi Scopuri şi obiective. Analiza SWOT (a punctelor tari şi slabe. Modalităţi eficiente de reclamă. Indici. Partea principală a raportului. Eşantionarea sistematică. Prognoze asupra vânzărilor/pieţe. Evaluarea prognozelor obţinute din afara companiei. pregătire şi conducerea interviului. VIII. Tipuri de întrebări. Eşantionarea proporţională. Pretestarea chestionarului.

V. Comportamentul post cumpărării şi fidelitatea. Definiţii ale marketingului Clienţii şi furnizorii. impulsurile. Marketing-mix-ul. VII. Aplicaţie practică la farmacii de circuit deschis. Funcţiile marketingului. Aplicaţie practică. Cercetarea de marketing Cercetarea de birou. VI. IV. Curba vieţii de familie. Elasticitatea cererii. Căi de informare.Evaluarea surselor. IV. Comportamentul cumpărătorului Etapele procesului de decizie. Factorii care influnţează comportamentul cumpărării individuale: Personalitatea. Factorul geografic. Analiza unui chestionar. Alţi intervenienţi. F. Familia. V. Stabilirea unei strategii a produsului. Studiul pieţei Produsul. Rolul specific al agentului: distribuitorul. Conceptul de marketing II. Esenţa produsului sau serviciului. Recunoaşterea problemei: nevoile. Produse pentru clienţii interni. Cercetare de teren Planificarea cercetării de teren. Ocupaţia. Stilul de viaţă. Factorul economic. Cercetarea de marketing. Cererea (definiţie). Cultura şi puterea exemplului. Concentrarea atenţiei asupra produsului. Formularea obiectivelor cercetării Cercetarea de birou.Identificarea segmentelor de piaţă şi alegerea pieţelor ţintă. Riscul perceput. III. Ciclu de viaţă a produsului. Chestionarul. Prezentarea şi redactarea. Eşantionarea Eşantionarea multistadială. Selectarea pieţelor. Chestionarul Etapele construirii unui chestionar eficient. pentru diferite medicamente. motivaţiile. Aranjarea întrebărilor. VII. Conceptul de filiere. Analiza rezultatelor şi refacerea chestionarului. Segmentarea pieţii. Etapele întocmirii unui chestionar. Interviul Modalităţi de realizare al unui interviu eficient. Criterii de segmentare. ofertanţii. Practica cercetării de birou. Piaţa şi cererea Definirea unei pieţe. surse instituţionale. Agenţii pieţei: cumpărătorii. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Clasa socială. Tipuri de întrebări. Eşantionare prin metoda cotelor. Sursele cercetării de birou: surse interne. VI. Principalele concepţii ale cererii. Pretestarea chestionarului. . Testarea pieţii.

Responsabilitatea proprie. XIV. Reacţia la factorii externi Scopuri şi obiective. Metode specifice de eşantionare. Utilizarea datelor procentuale. Pregătirea datelor pentru analiză Trierea. Promovarea produselor Modalităţi de realizare a promovării produselor farmaceutice. Eşantionarea. Responsabilitatea managerului. Rezumatul constatărilor şi concluziilor. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Segmentarea pieţei Identificarea segmentelor de piaţă şi alegerea pieţelor ţintă. XI. . Tipuri de bază ale eşantionării. Organizare şi clasificare. Deţinerea de stocuri şi principiile de control. Evaluarea prognozelor obţinute din afara companiei. Respectarea promisiunilor. Eşantionare prin metoda cotelor. Analiza şi interpretarea. Metode de cercetare. Analiza SWOT (a punctelor tari şi slabe. Analiza ocaziilor de piaţă Sistemele informaţionale de marketing şi cercetările de marketing. Partea principală a raportului. Prognoze asupra mediului extern. Procesele de aprovizionare. Medii. lideri de opinie. pentru diferite medicamente. Lanţul aprovozionării. Eşantionarea aleatorie. Eşantionarea sistematică. Programarea. XII. Cantitatea adecvată. Prognoze asupra vânzărilor/pieţe. Evaluarea surselor.VIII. Planificarea bunelor relaţii Ţelul şi strategia. IV. Analiza mediului de marketing. Utilizarea tabelelor şi graficelor. Compararea valorilor. Tehnica interviului Interviuri structurate şi nestructurate. Comanda cantitativ economică. pacienţi) III. Eşantionarea Eşantionarea multistadială. Promovarea pentru personalul medical şi promovarea pentru publicul larg. Intocmirea raportului. Depozitarea. Eşantionarea proporţională.a oportunităţilor). Modalităţi eficiente de reclamă. Relaţiile dintre cumpărător şi furnizor. Negocierea. Catalogarea. pregătire şi conducerea interviului. Controlul autenticităţii. Evaluarea metodelor de prognoză. Managementul unei aprovizionări eficiente Nivelul de aprovizionare. Elaborarea raportului de cercetare Preambulul. Responsabilitatea organizaţiei. Indici. Identificarea surselor. Stabilirea necesarului. Prognoze asupra factorilor STEP. Informaţii de piaţă. OTC-uri. IX. Reclama. Erori. II. X. Analiza pieţelor de consum de medicamente şi a comportamentului consumatorilor (prescriptori. XIII.

depozitarea ţi conservarea medicamentelor.S.S. Cercetarea de marketing Cercetarea de birou. IV. Organisme internaţionale din domeniul sănătăţii: Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Organizarea şi conducerea farmaceutică ca disciplina de învăţământ III. VIII. Aplicaţie practică. Metode pentru stabilirea necesarului de medicamente. Ocrotirea sănătăţii şi asigurarea socială Modul de organizare al ocrotirii sănătăţii.nr. Aplicaţie practică la farmacii de circuit deschis. Economia de medicamente Obiectivele în economia sanitară. Recepţia. Înregistrarea şi standardizarea medicamentelor (Ord. Organizarea controlului calităţii medicamentelor şi a activităţii de microproducţie (Ord.M. etapele de cercetare ale medicamentului nou. Nomenclatorul de medicamentului şi produse biologice de uz uman folosite în practica medicală.nr. indicatorul consum de medicamente-locuitori. domeniul social şi a mediului înconjurător în România.F. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Interviul Modalităţi de realizare al unui interviu eficient.S. VI. Ord. VII. Legislaţia şi reglementarea sanitară şi socială. VI.. atribuţii.V.M. Chestionarul Etapele construirii unui chestionar eficient.C. 2234/1994. Comisia de Stupefiante. Organizarea activităţii de farmacovigilenţă. rolul farmacistului în activitatea de farmacovigilenţă şi educaţie sanitară. Stadiul şi tendinţele de dezvoltare a farmaciei şi asistenţei cu medicamente la nivel mondial în România Analiza indicatorilor specifici pentru determinarea direcţiei de dezvoltare a farmaciei şi asistenţei cu medicamente: indicatorul farmacie-populaţie.M. Cunoştinţe organizatorice cu privirea la organizarea asistenţei sanitare şi cu medicamente a sectorului sanitar Organisme de distribuire ale necesităţilor pentru ocrotirea sănătăţii şi reţeaua farmaceutică. Introducerea medicamentelor noi în terapeutică Comisia Medicamentului. Factori de consum. Liga Asociaţiiilor Crucea Roşie.S. G. II.56/1974) VII. V. laboratoare de control al medicamentului. . indicatorul farmacistpopulaţie.nr.C.1010/1992) I. Asigurarea socială. Producători de materiale sanitare. Federaţia Internaţională Farmaceutică. Evoluţia bugetului sanitar.M.

M. XIV. Recepţia şi depozitarea produselor farmaceutice X. Dotarea farmaciei cu mobilier farmaceutic specific fiecărui loc de muncă.S.S. Colegiul farmaciştilor. Deontologia farmaceutică Codul deontologic al medicilor şi farmaciştilor în România. Conservarea produselor farmaceutice în farmacii . Personalul farmaciei şi atribuţiile lui XII. Prepararea soluţiilor sterile conf. Condiţii legate de localul farmaciei III. XIII. atribuţii cele mai importante. Regimul produselor şi sustanţelor stupefiante şi obligaţiile medicului şi farmacistului X. PROGRAMA ANALITICĂ A SEMINARIILOR I. ustensile şi aparatură necesară IV. Condiţii obiective în funcţionarea farmaciei. Aprovizionarea farmaciei cu produse farmaceutice Stabilizarea necesarului de medicamente VIII. tehnice securităţii şi paza contra incendiilor şi măsuri pentru protecţia mediului. conservarea şi manipularea medicamentelor.IX.nr. Organizarea muncii în camera de receptură prin studiul structurii recepturii magistrale şi determinarea nomenclatorului de substanţe folosite la masa de receptură V.nr. Protecţia muncii în farmacie Normele de protecţa muncii. Condiţii obiective (Ord.120/1980 IX. prospectarea spaţiilor pentru depozitarea. Reglementarea activităţii de muncă Drept patrimonial şi succesional al farmaciilor . Drept de muncă. Regimul produselor şi substanţelor toxice Studii de prognoză în sectorul farmaceutic. Condiţii obiective în funcţionarea farmaciei publice II. XI. ord.M. Lucrări demonstrative: vizitarea unor farmacii de circuit deschis şi închis şi analiza modului de organizare a unităţii VII.176&1992) în funcţionarea farmaciei de circuit închis VI.

Ed. Fox Software. 1993 Levinson . 1993 Ferencz.. Bucureşti. *** . Business Tech.L. 203 p. A. Elaborarea medicamentelor galenice şi tipizate şi evidenţierea acestei activităţi în documentele tehnico-operative XII.: Sistemul FoxPro pentru farmacişti. World Enterprises. Mod de administrare” – suport de curs.R.: Guerrilla Advertising.S. Business Tech.nr.C. 1993 D. L. Tg.J.L.: Guerrilla Marketing Excellence. 1976 Cohen. 1996 ***. A.. . 1995 Levinson. 1987 Moraru..E. Prescripţia şi eliberarea de produse farmaceutice în farmacii de circuit închis XIV. Bucureşti.:Organizarea farmaceutică. World Enterprises. World Enterprises S. 1995 Tomski.(1982) Formanek I. Jay Conrad: Guerrilla marketing.Med.W. A.73/1979 XV.. Tg-Mureş. Ghid de utilizare. Cluj. Organizarea eliberării produselor farmaceutice Prescripţia şi eliberarea de medicamente în farmacii publice XIII. 1996 Levinson. A.. Lucrări practice pentru studenţi.C. World Enterprises. CODECS (Centre for Open Distance Education): Managementul relaţiilor cu clienţii şi cumpărătorii. G. Bucureşti.Junior Achievement România.International Press S.International Press S. 1995 Levinson.S.M.R. ŞTIINŢĂ & TEHNICĂ S.: Foxbase+. Litografia U.J. User Manual. Inspecţia în farmacie: obiectivele inpecţiei 5.R. Dima. Dima.M.Herb: Orice se poate negocia. Bucureşti. M.St.H. Relational Database Management System. Organizarea activităţii cu produse şi substanţe stupefiante conform Legii nr.F.XI.: FoxPro.S. Organizarea activităţii cu produse şi sustanţe toxice conform Decretului nr.S.E. 2234/1994 (Pentru aprobarea normelor privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionale a unităţilor farmaceutice precum şi regulamentelor de organizare şi funcţionare acestor unităţi C. 1996 B. Editura teora. A.International Press S.: Guerrilla marketing attack.C. curs xerografiat IMF. Fârşirotu Z.J. Editura Microinformatica.S.L. Business Tech.A. Bucureşti.. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A.: A Textbook of Pharmacy Management.E. Verificarea cantitativă şi calitativă a produselor farmaceutice prinoperaţia de inventariere XVII. Bucureşti. 466/1979 XVI. sponsor GSK România – “Farmacia.E. Colsseum.C. Kogan Page Ltd.Mureş (1977) Ord.:Organizarea şi conducerea farmaceutică.

R. 1992 Codecs (Centre for Open Distance Education): Managementul relaţiilor cu clienţii şi cumpărătorii. Bucureşti.C.S.Alexandru: Managementul şi marketingul sanitar. Jay Conrad: Guerrilla marketing.Teora.S.H. Bucureşti.Philip: Managementul marketingului.International Press S. 1993 Levinson . Ed.S.1989 Hutt.C.H.Herb: Orice se poate negocia.Michael D. Bucureşti. Pierre-Louis.S. A. Ed. World Enterprises S..Jolibert: Marketing-teorie şi practică.Philip: Managementul marketingului.Medicală.W. Bucureşti. A. 1996 Dubois. 1992 Codecs (Centre for Open Distance Education): Managementul relaţiilor cu clienţii şi cumpărătorii.: A Textbook of Pharmacy Management.W. Oscar Print. A.1993 Kotler. 1996 F. Ed. 1976 Cohen..W. 1995 Danciu Victor: Marketing internaţional.L. A. A. Iaşi. 1995 Danciu Victor: Marketing internaţional.Economică.L. Kogan Page Ltd.1989 Luca. Asociaţia Română de Marketing: Marketing-Manual pentru cercetarea pieţelor de export (traducere).Teora. World Enterprises. Business Tech.W. Bucureşti.E. 1995 Tomski. Oscar Print.E. The Dryden Press.Gabriel -Petru: Management general.L.Medicală.Jolibert: Marketing-teorie şi practică.. Ed.International Press S. Bucureşti.A.. World Enterprises.A. 1997 Tomski.Th. Jay Conrad: Guerrilla marketing. Pierre-Louis. Colsseum. Colsseum. Bucureşti. 1994 Codecs (Centre for Open Distance Education): Managementul relaţiilor cu clienţii I cumpărătorii. World Enterprises. 1995 Levinson. A.R.E. The Dryden Press.: Guerrilla Marketing Excellence.Gabriel -Petru: Management general. 1996 Levinson. 1976 Cohen. Business Tech. World Enterprises. Ed.: Guerrilla Advertising. 1995 Tomski. Business Tech. Ed. Kogan Page Ltd.1976 Popescu.International Press S. A. 1996 . Business Tech.H. Asociaţia Română de Marketing: Marketing-Manual pentru cercetarea pieţelor de export (traducere).: A Textbook of Pharmacy Management..1989 Luca..J.: Guerrilla marketing attack..E. Editată de Centrul de Comerţ Internaţional. Ed. World Enterprises. Iaşi.: Guerrilla Advertising.L.E. Bucureşti.C.Speh: Business Marketing Management. World Enterprises S. Kogan Page Ltd.Alexandru: Managementul şi marketingul sanitar. UNCTAD/GATT. Bucureşti.C. 1995 Levinson.Michael D.Th. ŞTIINŢĂ & TEHNICĂ S.L..S. 1995 Levinson. Bucureşti.J.: Guerrilla marketing attack.S. Bucureşti.1976 Popescu..J.E.S.E. ŞTIINŢĂ & TEHNICĂ S.International Press S.: A Textbook of Pharmacy Management. 1994 Codecs (Centre for Open Distance Education): Managementul relaţiilor cu clienţii I cumpărătorii.C.J. Bucureşti.IV. Kogan Page Ltd.Speh: Business Marketing Management.H.E.W. Ed.R. 1997 Tomski. 1993 Levinson .. Ed. Ed.Herb: Orice se poate negocia. 1995 Levinson. UNCTAD/GATT. A.Economică.. Editată de Centrul de Comerţ Internaţional.Fundaţiei CHEMAREA. A.R.J. 1996 Dubois.C.1989 Hutt.W.Fundaţiei CHEMAREA.International Press S.IV.R.C. Bucureşti.: A Textbook of Pharmacy Management.1993 Kotler. Business Tech.

E. World Enterprises. curs xerografiat IMF. Tg. I II Semestrul D. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. STAGII.St. Fârşirotu Z.:Organizarea farmaceutică. 1996 G. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR.Mureş (1977) Ord. I II Număr ore curs 2 Număr ore curs 1 Număr ore curs 2 Număr ore curs 1 Număr ore curs 1 Număr ore curs 1 Număr ore curs 1 Număr ore seminarii 1 Număr ore seminarii 2 Număr ore seminarii Număr ore seminarii 1 Număr ore seminarii 1 Număr ore seminarii Număr ore seminarii 1 Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice 2 Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice 1 Număr ore lucrări practice Număr credite 3 Număr credite 2 Număr credite 3 Număr credite 1 Număr credite 3 Număr credite 3 Număr credite 2 Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu - . Business Tech.S.: Guerrilla Marketing Excellence. NUMĂRUL DE ORE DE CURS..(1982) Formanek I. I II Semestrul E.L.R.Levinson. 2234/1994 (Pentru aprobarea normelor privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionale a unităţilor farmaceutice precum şi regulamentelor de organizare şi funcţionare acestor unităţi 6.:Organizarea şi conducerea farmaceutică.C.Med. I II Semestrul G.M.International Press S. I II Semestrul F. I II Semestrul C. I II Semestrul B.S. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A.J. A.nr. Ed. Bucureşti.

1. DISCIPLINA: TOXICOLOGIE GENERALĂ ŞI INDUSTRIALĂ A. Toxicologie generală şi industrială - anul IV Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie; B. Biofarmacie şi farmacocinetică - anul IV Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie; C. Toxicologia mediului - anul IV Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie; D. Toxicologie - anul III Facultatea de Farmacie, specializarea Asistenţă de Farmacie. 2. STAFF-UL DISCIPLINEI: Prof.dr. Kincses Ajtay-Mária Asist.drd. Croitoru Mircia-Dumitru 3. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. B. C. D. Obligatorie Obligatorie Opţională Obligatorie

4. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Toxicologie generală Obiectul toxicologiei. Scurt istoric. Definiţia toxicului. Clasificarea substanţelor toxice. Tipuri de intoxicaţii . Doze toxice. Doze letale. Concentraţiile maxime admise a substanţelor toxice în atmosferă. Direcţiile principale ale toxicologiei contemporane. Comportarea toxicilor în organism (toxicinetica). Patrunderea, absorbţia, distribuţia, depozitarea, acumularea substanţelor toxice în organism. Biotransformarea (metabolizarea) şi eliminarea xenobioticelor. Acţiune substanţelor toxice asupra organismului (toxicodinamia). Acţiunea toxicilor la nivel de ţesut, organ, aparat, sistem. Acţiunea toxicilor la nivel celular, molecular. Factori determinanţi ai toxicităţii: factori dependenţi de substanţă, factori dependenţi de organism, factori dependenţi de mediu. Combaterea efectelor toxice. Profilaxia intoxicaţiilor. Tratamentul intoxicaţiilor acute (măsuri de prim ajutor, antidoturi). Tratamentul intoxicaţiilor cronice. II. Toxicologie specială TOXICI INDUSTRIALI. TOXICOLOGIA SUBSTANŢELOR DE NATURĂ GAZOASĂ.Oxigenul. Ozonul. Hidrogenul sulfurat. Dioxidul de sulf. Hidrogenul seleniat şi hidrogenul telurat. Amoniacul. Oxizii de azot. Toxicologia halogenilor: fluor, clor, brom, iod. Fosforul, hidrogenul fosforat (fosfina). Hidrogenul arseniat (arsina). Compuşii oxigenaţi ai arsenului. Hidrogenul stibiat. Stibiul. Carbonul. Oxidul de carbon. Dioxidul de carbon. Aerul viciat. Oxiclorura de carbon (fosgen). Acidul cianhidric. Gaze de luptă. TOXICOLOGIA SUBSTANŢELOR MINERALE. Siliciul. Borul. Beriliul. Cromul. Manganul. Cobaltul. Nichelul. Carbonatul de nichel. Cuprul. Argintul. Cadmiul. Mercurul şi compuşii organomercurici. Taliul. Plumbul şi tetraetil plumbul. Bismutul. Alcalii caustici. Acizii corozivi. Acidul oxalic. Acidul picric. Oxidanţii minerali. TOXICOLOGIA SUBSTANŢELOR ORGANICE VOLATILE.

Hidrocarburile alifactice. Hidrocarburile aromatice: benzenul, toluenul, xilenii. Naftalenul, hidrocarburile policiclice aromatice. Hidrocarburile alifatice halogenate: clorura de metil, cloroformul, tetraclorura de carbon. Derivaţii cloruraţi ai etanului. Tricloretilena. Alte hidrocarburi alifactice halogenate. Alcooli. Alcoolul metilic, alcoolul etilic. Etilenglicolul. Fenolul. Aldehidele: formaldehida, acetaldehida. Cetonele: acetona. Eterii: eterul etilic. Esterii. Nitroderivaţi alifatici. Aminoderivaţii alifactici. Nitrobenzenul. Anilina. Compuşii organici cu azot cancerigeni (4amonofluorenul). Sulfura de carbon. III. Toxicologia substanţelor medicamentoase Medicamente cu acţiune la nivel SNC. Hipnotice: derivaţii barbiturici. Neuroleptice: derivati de fenotiazină, reserpina, derivaţi de butirofenonă. Tranchilizante: carbamaţi, benzodiazepine. Psihoanaleptice: antidepresive triciclice, IMAO. Excitanţi corticali: alcaloizii purinici. Excitanţi medulari şi bulbari: stricnina, picrotoxina. Anticonvulsivante. Analgezice antipiretice şi antiinflamatoare (antiinflamatoare nesteroidiene AINS). Derivaţi ai acidului salicilic, derivati ai p-aminofenolului. Derivaţi ai pirazolului. Derivaţi ai acidului chinolin-4carboxilic. Derivaţi ai acidului fenilacetic. Compuşii de aur. Anestezice locale. Anestezice locale de sinteză. Medicamente cu acţiune la nivelul SNV. Medicamente cu acţiune asupra sistemului colinergic. Medicamente M-colinomimetice: muscarina, pilocarpina. Medicamente N-colinomimetice si litice: nicotina. Medicamente anticolinesterazice: ezerina. Medicamente M-colinolitice: atropina, hiosciamina, scopolamina. Blocanţi neuromusculari: curara. Medicamente cu actiune asupra sistemului adrenergic. Medicamente adrenolitice: alcaloizii din ergot. Medicamente adrenomimetice. Alte medicamente. Glicozide cardiotonice: glicozide digitalice. Medicamente antimicrobiene şi antiparazitare. Sulfamide antimicrobiene. Antituberculoase. Izoniazida. Antimalarice: chinina, antimalarice de sinteză. Medicamente antitumorale. Toxicologia drogurilor. Psihodisleptice: substanţe halucinogene de origine naturală cu azot in moleculă. Mescalina. Substaţe halucinogene de sinteză. Dietilamida acidului lisergic (LSD). Psihostimulante: cocaina, efedrina şi derivaţi ai amfetaminei. Substanţe halucinogene de origine naturala fără azot în moleculă: tetrahidrocanabinolul (THC). Analgezice narcotice. Opiul. Morfina. Derivaţi ai morfinei şi înlocuitorii sintetici. IV. Toxici speciali Toxine: zootoxine, fitotoxine. Toxine din plante superioare: colchicina, aconitina. Micotoxine produse de ciuperci otrăvitoare (Macromycetae). Pesticide. Insecticide: insecticide organoclorurate, insecticide organofosforice (IOP). Insecticide dinitrofenolice. Insecticide carbamice. Erbicide. Rodenticide. Fungicide. Alte substanţe: materiale plastice. Detergenţi. Aditivi alimentari. Substaţe toxice de luptă. Toxicologia substanţelor radioactive (radiotoxicoligie). Plante toxice. Plante ornamentale toxice. Cosmetice. Substanţe casnice, detergenţi, substanţe de curăţire. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Norme de tehnica securităţii şi protecţiei muncii în laboratorul de toxicologie Instruirea studenţilor şi completarea fişelor personale de protecţia muncii. II. Prezentarea aparaturii pentru recoltarea toxicilor gazoşi şi volatili din aer Influenţa microclimatului asupra comportării substanţelor toxice din atmosfera industrială. Exprimarea concentraţiilor de substanţe toxice din aer.

III. Analiza toxicilor de natură gazoasă Oxidul de carbon. Acetilena. Amoniacul. Oxizii de azot. Hidrogenul sulfurat. Bioxidul de sulf. Hidrogenul fosforat. Fluorul. Clorul. Schema pentru identificarea principalelor gaze toxice. IV. Analiza toxicilor de natură volatilă Izolarea toxicilor de natură volatilă. Cloroform. Formaldehida. Sulfura de carbon. Etanolul. Metanolul. Acidul cianhidric. Acetona. Etilenglicolul. Fenolul. Benzenul. Determinarea indicelui de sulfat din urina. Anilina. V. Identificarea toxicilor necunoscuţi VI. Redactarea unui buletin de analiză VII. Analiza toxicilor de natură minerală Distrugerea materialelor biologice prin metoda Ogier şi Deniges. Analiza toxicologică a arsenului. Analiza toxicologică a mercurului, bismutului, manganului, plumbului, cuprului. VIII. Analiza toxicilor de natură organică nevolatilă Izolarea toxicilor prin metoda Stas-Otto-Ogier. Analiza toxicologică a acidului salicilic şi a fenacetinei; izolarea şi separarea prin cromatografie în strat subţire a derivaţilor analgezici, antipiretici. Analiza toxicologică a acidului picric, acidului oxalic, derivaţilor barbiturici, derivaţilor benzodiazepinici, derivaţilor fenotiazinici, derivaţilor sulfonamidici. Izolarea şi identificarea prin cromatografie în strat subţire. Analiza toxicologica a cafeinei, alcaloizilor din opiu, veratrinei, stricninei, brucinei, chininei, nicotinei. Izolarea, identificarea şi separarea prin cromatografie în strat subţire. Analiza toxicologică a atropinei. Izolarea şi determinarea cantitativă. IX. Analiza pesticidelor Derivaţi organocloruraţi (DDT, 2,4-D). Separarea cromatografica în strat subţire. Analiza toxicologica a parationului şi dinitroortocrezolului. X. Identificarea toxicilor necunoscuţi de natura minerală şi organică nevolatilă. Lucrare recapitulativă B. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Partea introductivă Scurt istoric. Noţiuni de bază. Biodisponibilitatea. Bioechivalenţa. Metode de evaluare a biodisponibilităţii in vivo. Biodisponibilitatea ca termen de comparare a eficienţei terapeutice. II. Factorii fizico-chimici care influenţează biodisponibilitatea Solubilitatea, viteza de dizolvare , structura chimică, pH-ul, gradul de ionizare (pKa), coeficientul de partiţie, gradul de dispersie, polimorfismul, hidratare, solvatare. Ecuaţia lui Hammett; modelul Hansch. Studii biofarmaceutice folosite în preformulare. III. Modelarea in vitro. Determinarea biodisponibilităţii in vivo Determinarea vitezei de difuzie transmembranare, t 1/2, Vd, Ke, Ka. IV. Factori tehnologici care influenţeaza biodisponibilitatea

Interpretarea rezultatelor. Corelarea rezultatelor obţinute cu cele in vivo. Bazele toxicologiei mediului. farmacocinetic mono şi PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Vd etc. Căile de transformare ale substanţelor chimice în mediu. Calculul vitezelor de difuzie in cele trei compartimente. Administrarea unei singure doze per oral. II. Poluanţii atmosferici. prin membrană biologică. Interpretarea rezultatelor (timpul de injumătăţire. Evaluarea riscului ecologic asupra sănătăţii. Constituirea curbelor de eliminare cumulativă. Caracterizarea riscului. Recoltarea materialului biologic. IV. vapori. Modelarea proceselor de mişcare ale substanţelor în mediu III. Modelarea absorbţiei in vivo. Poluanţii din apă şi sol(metale. pesticide) V. Modelarea in vitro a difuziei şi absorbţiei transmembranare Modelul tricompartimentat Swintosky. CMA) VI. Determinarea concentraţiilor admisibile în mediu şi a dozelor de prag(NOAEL. Sursele. prafuri IV. Clasificarea poluanţilor. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Determinarea factorilor farmacocinetici. Modelul bicompartimentat la administrare intra şi extravasculară. gaze. Prospectarea de noi forme medicamentoase. transportul şi soarta substanţelor chimice în mediu II. C. Caracterizarea relaţiei dozărăspuns . III. Evaluarea riscului în mediu. Determinarea ASC-ului. Corelarea rezultatelor obţinute. Calculul parametrilor farmacocinetici în modelul farmacocinetic deschis monocompartimentat Studii in vivo. solvenţi. Interacţiunea formă farmaceutică-efect biologic. LOAEL. span) Determinarea parametrilor farmacocinetici. Determinarea constantei vitezei de absorbţie a unei substanţe active prin membrana biologică (membrana duodenală de cobai).Substanţe auxiliare care favorizează solubilizarea şi/sau dezagregarea. V. Noţiuni de bază ale farmacocineticii Principalii parametrii farmacocinetici. Modelarea absorbţiei in vitro în prezenţa unor substanţe auxiliare care măresc solubilitatea (tween.).

derivaţi halogenaţi hidrocarburilor alifatice. Sistemul de management al protecţiei medului II. ai . Noţiuni generale de toxicologie. Toxicologia substanţelor fitofarmaceutice (pesticide). Hidrogenul sulfurat. Legea protecţiei mediului din România (137/1995). V. X. bariu. fenotiazine. Regimul substanţelor şi deşeurilor periculoase IV. Toxici gazoşi. Regimul privind asigurarea protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante şi securităţii surselor de radiaţii VI. Scurt istoric. VII.PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. proprietăţi fizico-chimice). Evaluarea calităţii mediului înconjurător D. nitro şi aminoderivaţi. Oxidul de carbon. IV. Clasificarea intoxicaţiilor. Caracterizarea lor generală. Aspecte actuale ale toxicologiei moderne. Factori care influenţează efectele toxice (doza. Toxicologia medicamentului (AINS. Toxicomanii. VI. VIII. Introducere. Principii şi dispoziţii generale III. Toxici volatili: alcooli. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Regimul îngrăşămintelor chimice şi al pesticidelor V. cadmiu) Toxici caustici. distribuţia. hidrocarburi aromatice. Toxicologia drogurilor. metabolizarea şi eliminarea. Toxicologia ciupercilor otrăvitoare. Toxicinetică: absorbţia. mercur. Toxici minerali (plumb. Gaze de luptă. arsen. glicozide cardiotonice. Oxizii de azot. II. antidepresive). Definiţia intoxicaţiei şi a substanţelor toxice. Evaluarea pericolului. IX. III. acidul cianhidric.

Prezentarea aparaturii pentru recoltarea toxicilor gazoşi şi volatili din aer Influenţa microclimatului asupra comportării substanţelor toxice din atmosfera industrială.: Munkaegeszsegtan. Univ. 2001 Loghin F. 1993 Kincses Ajtay M.. III. plumbului. Litografia UMF Tg. Milano. Izolarea şi identificarea prin cromatografie în strat subţire a derivaţilor benzodiazepinici. 1997 Bălălău D. V. Identificarea toxicilor necunoscuţi din grupele studiate 5. Budapest. Miniszterium.: Handbook of Poisoning. Etanolul.: Toxicology. bismutului. Analiza toxicilor de natură volatilă Izolarea toxicilor de natură volatilă. Ed. Spektum Verlag Heidelbeg.G. Norme de tehnica securităţii şi protecţiei muncii în laboratorul de toxicologie Instruirea studenţilor şi completarea fişelor personale de protecţia muncii..: Toxikologia.G. 2000 Furszt Zsuzsa: Farmakologia. Analiza toxicologică a acidului oxalic. Acetona. Baconi D. Mureş. Kincses Ajtay M.V.: Intoxicazioni Acute. 1994 . 1989 Fabian F. Technoplast. Cluj-Napoca.: Toxicologic Emergencies. Analiza toxicologică a mercurului.: Toxicologie.M. cuprului. New York.D. Cloroform. Analiza toxicologică a arsenului. Szocialis es Eu. Med. Litografia UMF Tg.. 1988 Robert H. 2001 Klaassen C. Exprimarea concentraţiilor de substanţe toxice din aer. Bucureşti.. „Iuliu Haţegan”. 1982 Bozza Marrubini M. 1997 Ungvary GY. New York.: Radicali liberi în fiziopatologia umană. derivaţilor benzodiazepinici. Medicina. Ed. Appleton Century Crafts. IV. Budapest.: Toxicologia substanţelor naturale şi înrudite. Formaldehida. Bucureşti. Budapest. 2002 Olinescu R. Fenolul. VI. Albatros.: Toxicologie generală. II. Dreistack M. Intern.: Analytical Methods in Toxicology. 1998 Stahr H. Ed. Budapest. 1992 Monea M. zincului.. Medicina Konyvkiado. Medicina. Berlin. Wiley Publication. Goldfrank M. Ed. 1994 Lewis R.: Mergek es ellenszerek. The bassi science of poisons. Cotrău M.p. arsenului. Monea M. 2000 Voicu A. 1993 Marquard M. Schafer S..D. Analiza toxicologică a strichninei. 1987 Desi I. Metanolul. OEMF s. derivaţilor sulfonamidici. Didactică şi Ped. Ed.: Toxicologie clinică.a.. Mureş. şi colab.: Lehrbuch der Toxicologie. derivaţilor barbiturici. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. Analiza toxicilor de natură organică nevolatilă Izolarea toxicilor prin metoda Stas-Otto-Ogier.. New York. Laurenzi R. Tehnică.PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. USA.: Gyakorlati taxikologia. Bucureşti.: Toxicologie. chininei. Appleton-Lange..D. Ed. DNOC. Analiza toxicologică a acidului salicilic. Analiza toxicilor de natură minerală Distrugerea materialelor biologice prin metoda Ogier şi Deniges. Bucureşti.

Didactică şi Ped. vol.G. Oxford University Press. Bucureşti. Ed.: Igiena. 2002 Olinescu R. 5. Ed. Laurenzi R. 1996 Enoiu Milica: Aspecte din biochimia stresului oxodativ. „Iuliu Haţegan”. Milano. 2000 Voicu A. Univ.: Toxicologie. Mirton Timişoara. 1997 Bălălău D. Kelly F. 1992 Monea M. nr. Ed.: Gyakorlati taxikologia. Prokardia. Med. Cluj-Napoca.A. Budapest.: Toxicology. 1988 Lachmann L.J.Punchard N. OEMF s.M. Litografia UMF Tg. Ed. 1996 . 1996 Bălălău D.: Toxicologic Emergencies.T. 1989 Fabian F.: Physichemical principles of pharmacy. Szocialis es Eu. 1999 Florence A. Bucureşti. Schafer S. Miniszterium. Palgrave New York.: Analytical Methods in Toxicology. Ed. 5-16 Mănescu S.: Igiena. Kelly F.A. nr. A practical approach. A practical approach.: Lehrbuch der Toxicologie. Med. 1988 Robert H. Dacia Cluj. Bucureşti.: Free radicals.: Toxikologia.: Handbook of Poisoning. Cotrău M. Medicală. New York. Medicală. 5-16 Mănescu S. Ed. Tehnică. Leucuţa S.: Toxicologia substanţelor naturale şi înrudite.: Toxicologie. 2001 Klaassen C. Lito.V.1999 Roman L. Appleton-Lange. 1997 B.. 3 C..: Mergek es ellenszerek. Bojiţă M..: Intoxicazioni Acute. 2000 Furszt Zsuzsa: Farmakologia. Spektum Verlag Heidelbeg.. 2001 Kincses-Ajtay M. vol..: Munkaegeszsegtan. Intern.G. Agentia Natională a Medicamentului. Farmacia. UMF Bucuresti. p. Mureş.. Wiley Publication. Ed. Târgu Mureş. Monea M.. nr. Bucureşti 1988 XXX.p. Ferencz L.: Toxicologie generală. Budapest. p. XLVIII. 1994 Lewis R. Febiger Philadelphia..J.A. Dreistack M. Budapest. The bassi science of poisons. 2001 Loghin F. Ed.. Săndulescu R.. Lea.. 5. USA.: Toxicologie clinică.: Validarea metodelor de analiză şi control. Kincses Ajtay M.. Consiliul Ştiinţific: Hotărârea nr. 1994 Punchard N..: Toxicologia substanţelor medicamentoase organice de sinteză. New York. Albatros. şi colab.2000.a.D. Oxford University Press.: Free radicals.: The tehory and practice of industrial pharmacy.02. Appleton Century Crafts. Budapest..D. 1993 Kincses Ajtay M. 2001. Bucureşti.: Radicali liberi în fiziopatologia umană. 1996 Enoiu Milica: Aspecte din biochimia stresului oxodativ. 1998 Stahr H. Buletin informativ privind cereri de autorizare de punere pe piaţă. XLVIII. Goldfrank M. Technoplast. Dudutz GY. Balaysi J.: Tehnologie farmaceutică industrială. New York. 1976 XXX. 1993 Marquard M... 2/18. 1987 Desi I. 1997 Ungvary GY. Medicina.2000. Attwood D. Ed. Berlin. Farmacia.. Bucureşti. Mureş.D. 1988 Popovici A.: Bazele teoretice ale tehnologiei farmaceutice. Medicina Konyvkiado. 1982 Bozza Marrubini M. Liberman H. Litografia UMF Tg. Baconi D. Ed. Ed. Agenţia Naţională a Medicamentului.: Gyogyszertervezes alapjai. Medicina. Bucureşti..

Bucureşti.M. 1997 D. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A.: Toxikologia. Lito. OEMF s.: Analytical Methods in Toxicology. 6.: Toxicologia substanţelor medicamentoase organice de sinteză.: Toxicologic Emergencies. I II Semestrul D..a. şi colab. Bozza Marrubini M. Kincses Ajtay M. Budapest.Bălălău D. Litografia UMF Tg. 1994. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE.: Toxicologie. Ed. STAGII.: Toxicologie. UMF Bucuresti. Appleton Century Crafts. Kincses AJTAY M.p..: Handbook of Poisoning. Wiley Publication. Monea M. Desi I. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. 1993..D. Lewis R. Robert H. Didactică şi Ped. Appleton-Lange. USA. Dreistack M. Milano. Goldfrank M. Cotrău M.. 1982. I II Număr ore curs 2 2 Număr ore curs 2 Număr ore curs 1 Număr ore curs 2 Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 3 3 Număr ore lucrări practice 2 Număr ore lucrări practice 1 Număr ore lucrări practice 2 Număr credite 4 4 Număr credite 3 Număr credite 2 Număr credite 5 Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen - .G.: Intoxicazioni Acute. 1993.: Gyakorlati taxikologia.. Szocialis es Eu. Stahr H. Monea M. Medicina Konyvkiado. 1992. I II Semestrul C.. Litografia UMF Tg. Budapest. Mureş. New York. Fabian F. Mureş. Laurenzi R. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. 1998.D. New York. Miniszterium. 1989.: Mergek es ellenszerek. 1998. 1987. I II Semestrul B..

II. 2. Norme de calitate de bază: Farmacopeea Română şi Farmacopeea Europeană. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. specializarea Asistenţă de Farmacie. D.anul III Facultatea de Farmacie. B. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Hancu Gabriel Prep. modul de prezentare: specialităţi. F. Clasificarea în sistemul ATC.anul IV Facultatea de Farmacie. Chimie farmaceutică (chimioterapie) . DISCIPLINA: CHIMIE FARMACEUTICĂ A. Obligatorie Opţională Obligatorie Obligatorie Obligatorie Opţională 4. proprietăţi fizico-chimice şi biologice. E. Stereochimia substanţelor medicamentoase .anul IV Facultatea de Farmacie.anul II Facultatea de Farmacie. C.anul II Facultatea de Farmacie. Compuşi oxinegaţi: peroxidul de hidrogen şi înlocutorii. F.drd. specializarea Farmacie. Medicamente de uz veterinar . STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A.drd. specializarea Farmacie.anul III Facultatea de Farmacie.dr. specializarea Asistenţă de Farmacie.1. Principii la cercetarea şi prospectarea medicamentelor. E. Medicamente de uz veterinar . D. relaţiile cu celelalte discipline de bază şi de profil. B. Nomenclatura DCI la substanţe medicamentoase. specializarea Farmacie. locul în planul de învăţământ. permanganatul de potasiu . Regulile IUPAC privind reprezentarea structurilor la substanţe medicamentoase. Introducere Obiectul chimiei farmaceutice. Chimie farmaceutică (medic. Chimie farmaceutică . C. Székely Pál 3. organotrope) .dr. Gyéresi Árpád Conf.Antiseptice şi dezinfectanţi cu conţinut de clor şi iod III. Kelemen Hajnal Asist. Noţiunea de substanţă medicamentoasă. forme farmaceutice oficinale. relaţii structură-activitate. În tratarea materialului sunt abordate pentru fiecare capitol: metode generale de obţinere. specializarea Farmacie. STAFF-UL DISCIPLINEI: Prof. optimizarea proprietăţilor biofarmaceutice.

esteri şi săruri şi noi derivaţi. sulfamide N1 -acilate. spiramicina. Etanol. mafenid. Macrolide nepolienice. Antiseptice urinare: derivaţi de nitrofuran. Tetracicline: Tetracicline de biosinteză (dirijată). cefalosporine de noi generaţii. de uz oral. neionici X. kanamicina şi analogi de semisinteză: tobramicina. Rezorcinol. Polipeptide: polimixinele B şi E. VI. Cloramfenicol: esteri şi analogi. halogeno. analogi şi prodruguri cu proprietăţi biofarmaceutice optimizate. glicerol. gentamicina. prodruguri hidrosolubile. Sulfamide Sulfanilamida. V. Peniciline de biosinteză. N1 substituite cu resturi heterociclice pentaatomice. Cefamicine. mecilinam. Compuşi anorganici şi organici ai unor metale utilizaţi ca antiseptice – dezinfectante. Acizi fenoli. Detergenţi: cationici. Antiseptice buco-faringiene: ambazonă. carbenicilină. alţi compuşi XII.4diaminopirimidinei. clorură de decaliniu. sisomicina. Antimicobacteriene Tuberculostatice majore şi minore. oleandomicina. amfoterici. Antiseptice intestinale: derivaţi halogenaţi ai 8-hidroxichinolinei şi ai nitrofuranului cu absorbţie redusă XIII. gaiacolul şi derivaţi. Cefalosporine de semisinteză rezistente la beta-lactamază. Inhibitori ai betalactamazei. gramicidina. săruri şi esteri ai acestora IX. Antibiotice Beta-Lactamine: Peniciline. Oxazolidinone: cicloserina şi derivaţi.şi alchilfenolii VII. XV. Aminoglicozide (aminociclitoli) cu aglicon streptidinic: streptomicina şi derivaţi şi cu aglicon desoxistreptaminic: neomicina şi paromomicina. propilenglicol. ureidopeniciline. terpenoide. Derivaţi de oxacefem. asocieri cu sulfamide. Antileproase . XVI. Tetracicline de semisinteză cu T/2 prelungit. săruri. False macrolide: rifamicine. inhibitori ai dihidrofolat-reductazei. N4-acilate şi azoderivaţi de tip analog şi prodrug. peniciline de semisinteză: rezistente la sucul gastric şi rezistente la sucul gastric şi beta-lactamază. trifenilmetan şi acridină cu acţiune antiseptică XI.IV. Formaldehida şi derivaţi VIII. bacitracina. Monobactame. acid nalidixic şi derivaţi de chinolonă XIV. Eritromicina. Cefalosporine. tirotricina. peniciline hidrofile cu spectru larg: aminopeniciline. Derivaţi ai 2. Derivaţi de fenotiazină.

Antiamoebiene lumenale: derivaţi ai fenantrolinei. complecşi ai platinei. Emetina şi derivaţi. XXI. compuşi halogenaţi. de biguanidină şi de 2. metenamină. compuşi metalici. citozina. niridazol. acizi carboxilici. benzimidazol. determinare cantitativă: compuşi anorganici (peroxid de hidrogen. praziquantel. pirantel. . Analiza monografică a substanţelor medicamentoase oficinale Identificare. Antihelmintice Active asupra nematodelor: piperazina şi derivaţii. moroxidina . coloranţi. XVIII. arabinonucleozide şi analogi. macrolide polienice: nistatină. Antimicotice de sinteză: derivaţi de imidazol. tiocarbanilide. Antitumorale Alchilante. antimetaboliţi. Active asupra cestodelor: niclosamida.acizi fenolici şi săruri. Interferoni. sulfonamide. antibiotice. amfotericină. Antiamoebiene Antiamoebiene tisulare. de 9-aminoacridină. XXII. IV.8-). XXIII. metronidazolul. haloacetamide. XIX. Pirviniu. Active asupra trematodelor: derivaţi de tioxantenă. antibiotice. natamicină. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Prepararea unor substanţe medicamentoase Iodoform. Controlul calităţii (purităţii) substanţelor medicamentoase III. Nucleozide din prima generaţie: idoxuridina. hormoni şi alte citostatice. Agenţi antivirali utilizaţi în SIDA. befeniu. Antivirale Antivirale cu structuri diferite: amantadina. Soluţii etalon şi utilizarea lor.4-diaminopirimidină. antihelmintice. oxid galben de mercur. compuşi de bor). acid undecilenic. antimalarice. alcaloizi inhibitori ai mitozei. antituberculoase. derivaţi organici ai arsenului. alcooli. tinidazolul şi analogi de structură . derivaţi de benzimidazol.XVII. cercetarea purităţii. Antimicotice Antibiotice: griseofulvină. Nucleozide din a doua generaţie: ribavirina şi analogi. etc. XX. Derivaţi de aminochinolină (4-. levamisol. Criteriile de calitate impuse substanţelor medicamentoase. Antitrichomonazice şi antilambliazice Derivaţi de 5-nitroimidazol. fenoli. Antimalarice Chinina şi derivaţi. Metodele generale de analiză prevăzute de farmacopee II.etc . alţi compuşi. buclosamid.

derivaţi ai benzoxazolului. Diverse alte structuri. conversie) VIII. succinimidă. Fundamentarea teoretică a stereochimiei II. derivaţi oxazolidindionă. Chiralitatea substanţelor medicamentoase X. III. de piperidin-dionă. Miorelaxante centrale Eteri ai glicerinei. Anticonvulsivante (antiepileptice) Derivaţi barbiturici. Derivaţi acilaţi de uree. V. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Stereospecificitatea receptorilor XII. Aldehide halogenate. utilizarea selectorilor chirali IX. Sedative şi hipnotice Bromurile. distomeri. Structuri diverse. Metode chiroptice VII. toxicitate stereoselectivă C. Puritatea enantiomeră (puritatea optică) VI. Metabolizare. indice endismic) XI. Metode de obţinere a stereoizomerilor (sinteze asimetrice. Enantiomerie – diastereomerie V. Adjuvante ale anesteziei (agenţi folosiţi în neuroleptanalgezie). II. Consecinţe farmacodinamice şi farmacocinetice ale stereoizomeriei XIII. derivaţi barbiturici. hidantoine. Anestezice generale Anestezice de inhalaţie. Benzodiazepine. Metode de separare a stereoizomerilor: derivatizarea. IV. Chiralitatea moleculară IV. Configuraţie – conformaţie III. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. esteri carbamici. Anestezice generale de uz intravenos. Psihofarmaconii . Recunoaşterea moleculară a chiralităţii (entomeri. Diverse alte structuri.B.

Antiparkinsoniene Cu acţiune anticolinergică. Blocante neuromusculare (curarizante) Tubocurarina şi analogi de sinteză cu proprietăţi relaxante musculare. XV. derivaţi şi alţi compuşi de sinteză. Neurosimpatolitice.N. cu acţiune dopaminergică. Substanţe medicamentoase cu acţiune cardiovasculară Tonice cardiace: glicozide cardiotonice. Stimulente ale circulaţiei periferice. XVII. pilocarpina. H 1. VI. codeina şi derivaţi. derivaţi de benzodiazepină. Reactivatori ai colinesterazei. Compuşi de sinteză: derivaţi de morfinan. Beta-adrenolitice: derivaţi ai ariloxipropanolaminei. derivaţi de chinazolină. derivaţi ai difenilmetanului . VII. Diverse alte structuri. Inhibitorii degranulării mastocitelor. Compuşii de litiu. XI. dibenzoxepină. oxicami. Compuşi de sinteză din categoria esterilor şi amidelor. Substanţe medicamentoase cu acţiune excitantă asupra S. Antagoniştii benzodiazepinelor.O.A. Antialergice Histamina şi antihistaminice Antiserotoninice. Antihipertensive: blocante ale . Inhibitori specifici ai ciclooxigenazei-2. Inhibitori ai DOPAdecarboxilazei şi ai M. etc. ai pirazololului. resp. difenilmetan. dihidroantracen. Substanţe hipocolesterolemiante şi antiateromatoase. Analgezice antipiretice (şi antiinflamatoare-AINS): derivaţi ai acidului salicilic. piperidină. derivaţi de imidazol şi alţi compuşi.C. Parasimpatomimetice (colinergice) Acetilcolina şi analogi.Neuroleptice: alcaloizi (reserpină). Vasodilatatoare: vasodilatatoare coronariene. Analgezice Analgezice narcotice: morfina. Simpatolitice (adrenolitice) Alfa-adrenolitice naturale (alcaloizi din cornul de secară) şi derivaţi de semisinteză. derivaţi organo-fosforici. Alţi compuşi. vasodilatatoare periferice.O. Anxiolitice cu structuri diverse.-propionic. Derivaţi ai butirofenonei şi structuri înrudite. Simpatomimetice (adrenergice) Derivaţi de fenilalchilamină. benzomorfan. Alte structuri. XVI. Parasimpatolitice (colinolitice. X. Inhibitori ai M. Anestezice locale Cocaina. IX. spasmolitice neurotrope) Alcaloizi tropanici (atropina. ai anilinei. XIII . Anxiolitice (tranchilizante): esteri ai acidului carbamic. dibenzocicloheptadienă. Anticolinesterazice: fizostigmina şi analogii de sinteză. VIII. scopolamina).A.). Antiaritmice. XII. acid fenamic. compuşi de sinteză. derivaţii de fenotiazină şi analogi de structură. Antidepresive Tricilice (derivaţi de dihidrodibenzazepină. Encefaline şi endorfine. Diverse alte structuri. fenilciclohexanol. XIV. Derivaţi ai acidului (hetero)aril-acetic.

glucide. fenotiazine. Inhibitori şi inactivatori ai secreţiei digestive. salicilamidă. Substanţe cu proprietăţi diuretice Sulfamide diuretice şi alţi derivaţi. Reglementarea regimului de producere. Inhibitori ai motilităţii digestive. II. pirazolone. cale de administrare) Păstrarea şi evidenţa medicamentelor veterinare cu regim special. antagonişti ai receptorilor angiotensinei II. Specificul medicamentelor de uz veterinar (formă. XXII. Stimulente ale motilităţii digestive. alcaloizi. XIX. polarimetrice. doză. esteri. XX. aminoacizi. Substanţe cu acţiune asupra sângelui Coagulante: vitaminele K. Înlocuitori de plasmă. Substanţe de contrast şi substanţe folosite în explorări funcţionale PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. D. refractometrice. antagonişti ai aldosteronei. Medicaţia hipoglicemiantă Insulina. derivaţi ai biguanidului şi alţi compuşi). Substanţe cu acţiune asupra aparatului respirator Antitusive şi expectorante XXIII. spectrofotometrice. Agenţi antianemici folosiţi în anemiile feriprive megaloblastice. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. diferenţieri Analiza sistematică a substanţelor medicamentoase necunoscute. III. Antidiabetice orale (sulfonamide. XVIII. vitamine. Prevederile Farmacopeei Europene privind monografiile cu produse de uz veterinar Analize . anticoagulante de sinteză. Anticoagulantele: heparina şi analogi. Venotonice: produşi naturali şi de sinteză. circulaţie şi comercializare a medicamentelor de uz veterinar. Analize recapitulative pe grupe de substanţe. Substanţe cu acţiune asupra aparatului digestiv Stimulente ale secreţiei digestive. inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei. amide. benzocaină. cromatografice.canalelor de calciu. Analize monografice (calitativă şi cantitativă) a substanţelor medicamentoase oficinale în farmacopee Derivaţi barbiturici. derivaţi de xantină. Prepararea unor substanţe medicamentoase: Salicilat de metil. Antiagregante plachetare. XXI. etc. Timpul de aşteptare după folosirea medicamentelor de uz veterinar II. antifibrinoliticele. fibrinolitice.

II. intestinale ). macrolide. Elemente de patologie veterinară. Chimioterapice antibacteriene (sulfonamide. antivirotice.Chimioterapice cu specificitate limitată ( antimicobacteriene. Chimioterapice Sulfonamide bacteriostatice. Medicamente cu acţiune asupra hematopoezei şi asupra sistemului cardiovascular E. antimicotice. Substanţe medicamentoase cu acpiune antiseptică şi dezinfectantă Halogeni şi compuşi halogenaţi: iod ( şi iodoform ). Medicaţia antimicotică VIII. Noţiunea de substanţă medicamentoasă – norme de calitate după F. Premixurile. antiprotozoarice. Zoonoze IV. domestice. IUPAC ) şi clasificarea substanţelor medicamentoase în sistemul ATC. Analgezice şi antiinflamatoare XIV. aluminiu. Introducere: Obiectul chimiei farmaceutice. cloramfenicol ) IV.R. permanganat de potasiu. Antibiotice ( penicilina. III. Medicaţia sistemului nervos XIII. oxidanţi: peroxid de hidrogen. Substanţe utilizate în combaterea ecto . X. antihelmintice. Medicaţia aparatului digestiv IX. Medicaţia căilor respiratorii XI. Biostimulatori. antibiotice. Medicaţia metabolică.) VII. tetracicline.şi endo paraziţilor la animale (de rasă. cefalosporine. Aldehide şi acizi fenolici. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. zinc oficinali în F. Antiseptice utilizate în infecţiile localizate la nivelul mucoaselor (antiseptice bucofaringiene. Compuşi de argint.X. Principalele boli ale animalelor de rasă. aminoglicozide. cloramine.X. domestice) VI. mercur. Nomenclatura ( DCI. Farmacoterapie veterinară.R. Medicamente simptomatice . etc. urinare. exotice V. Coloranţi şi detergenţi. fenoli ).III. Medicaţia aparatului urogenital XII. Compuşi hidroxilici ( alcooli. antineoplazice ) V. Dezinfectante.

V. Substanţe medicamentoase organice: alcooli. glucide. alcaloizi. Medicamente simptomatice Substanţe medicamentoase cu acţiune asupra sistemului nervos vegetativ: colinergice şi anticolinergice. VIII. Antitusive şi expectorante XV. Hipoglicemiante XIV. derivaţi de xantină.X. Metodele generale de analiză oficinale în F. Substanţe cu acţiune cardiovasculară: Cardiotonice şi antiaritmice. Soluţii etalon. X. Substanţe folosite în scop diagnostic PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Prepararea reactivilor şi soluţiilor titrate după prevederile F.X. fosfaţi etc. Hipolipemiante. derivaţi barbiturici.) VI. pentru calitatea substanţelor medicamentoase III. Vasodilatatoare şi antihipertensive. salicilaţi. sulfaţi.R. halogenuri alcaline şi alcalino-pământoase. acizi carboxilici aromatici. Substanţe cu acţiune asupra aparatului digestiv XIII. Farmacopeea – cod de calitate a substanţelor medicamentoase II. Analize monografice exemplificate: substanţe medicamentoase anorganice: compuşi metalici. adrenergice şi adrenolitice ( alfa şi beta). a punctului de topire. fenoli. sulfonamide.Substanţe medicamentoase cu acţiune asupra sistemului nervos vegetativ: colinergice şi anticolinergice. anestezice locale etc.R. Normele generale prevăzute de F. Anestezice locale VIII. Diuretice XII. spectrofotometrice. derivaţi de pirazol.R. Coagulante şi anticoagulante. VII. Antihistaminice H1 şi H2 IX. Analize cromatografice. antibiotice. adrenergice şi adrenolitice ( alfa şi beta) VI.R. IV.X. . Antianemice XI. a punctului de fierbere (metodele F.X. Determinarea solubilităţii. VII.

Mureş Á. Bucureşti Szász Gy.F. E. H. Tiperciuc: Antiseptice dezinfectante şi chimioterapice generale (1999). IMF Tg. (2004) Strasbourg B. 1974 Bruckner Gy. Á. Gyéresi. H. D. Cluj-Napoca G. 1983 F. Gyéresi: Gyógyszerészeti kémia (Chimie farmaceutică) vol. Gyéresi. B.Mureş Farmacopea Română ed. H. Kelemen: Culegere de technici cromatografice F. 1973 . antimicotice.. Academiei RSR. Kelemen: Kis hatásszélességű kemoterápiás szerek (2004). F. Kelemen. doze. H. Didactică şi Pedagogică. 1983). T. Principalele medicamente (din ţară. 1969 M. UMF Tg. din import) utilizate în farmacoterapia veterinară III. Bucureşti. antivirale) (2004). II. Fülöp. Kelemen. B.: Lucrări practice de Chimie farmaceutică – anul III (1973) Á. Gyéresi. Végh A. Takács M.X (1996).Oniga: Medicaţia antiinfecţioasă (Antimicobacteriene. depozit de medicamente de uz veterinar. Budapest Tőke L. Cojocaru. Gyéresi: Szervetlen gyógyszeres anyagok (2002).Mureş Á. dispensare veterinare). Gyéresi: Szervetlen gyógyszerészeti kémia (2003) H. Á. Oniga. Á.. Tankönyvkiadó..Mureş Á. respectiv se fac vizite la unităţi veterinare specializate (farmacie. O. Angelescu. Ghiran: Chimioterapice cu specificitate limitată (1995).X (1996). Bucureşti O.Mureş H. Diaconu. Bucureşti. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. I-II (1981. Marcu: Culegere de analize monografice F.D. Se fac şi demonstraţii privind formele farmaceutice specifice domeniului veterinar.I-II. Ştiinţifică. Tg. I. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. Budapest C Dăescu: Chimia şi technologia medicamentelor (1994). I. Bucureşti Agenda Medicală (2004). UMF Tg. Gyéresi. Marcu: Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase (1996). Dani. Ghiran. Á. Gyéresi et al. Szeghy L..Mureş H. Tiperciuc: Antibiotice antibacteriene (2003). M Nechifor: Antibiotice beta-lactamice (1988). Ed. Tg. A X. Ed. Lupuţiu. Kerck: Stereochimie.-a (1993).Mureş H. UMF Tg. UMF Tg.: Gyógyszerészi kémia (1990) vol. Bucureşti. Cluj-Napoca Z. Mureş V.: Szerves Kémia I-1 k.R. Oniga.: Gyógyszerkémia I-II (1992).R. Kelemen: Specifikus hatású kemoterápiás szerek (2004). Cornea: Probleme teoretice de Chimie organică. Bucureşti European Pharmacopoeia 5th ed. UMF Tg. 5. Avram: Chimie organică I-II. Budapest. căi de administrare). Ed. Cluj-Napoca E. F. Kelemen. Kelemen: Substanţe medicamentoase anorganice (2002). Kelemen. Cluj-Napoca Brînduşa Tiperciuc. Bucureşti O. Caracteristicile specifice ale farmacoterapiei veterinare (medicamente specifice. formă farmaceutică.Zotta: Chimie farmaceutică (1985). Badea. L.

1991 . pe înţelesul tuturor. Takács M. Wissentsch. Végh A. 1980 E. Bucureşti Agenda Medicală (2004). mbH. I. Strasbourg. Curea: Identificarea substanţelor medicamentoase (1980).Mureş Á.. Müller. G. Medicina K. A X. H. Bucureşti Ana Mureşan. 1991 K. Wissentsch. Dani. Radu: Zoonoze. E. Council of Europe. L.3-4 (1981.. (1999) X X X Nomenclatorul FarmaVet. European Pharmacopoeia 5th ed. Knabe.Furka Á. H. Tg.: Analiza şi controlul medicamentelor. C. Hellwich.J. Gyéresi.D. Ed. Budapest Gh. Timişoara. Tankönyvkiadó. Monika Schafer-Körtnig: Arzneimittelwirkungen. Gyéresi: Szervetlen gyógyszeres anyagok (2002) V. C.: Gyógyszerészi kémia. 2004 L.. 2004 C.MUREŞVET (1998) X X X The MERCK Veterinary Manual. Gyéresi et al. Ed. Kroemer. Stuttgart. Kelemen. Deva Farmacopea Română ed. I. Tg.Mureş Grecu. Cluj-Napoca Gh. I-II. Bucureşti Szász Gy. Mutschler. Kelemen. Gyéresi. Kelemen: Substanţe medicamentoase anorganice (2002) H. Moţoc: Structura moleculelor şi activitatea biologică. Facla. Takács M. Budapest. mbH. Galiano: Indreptar medical veterinar (1996) Gh. L. vol. G.Mureş Á.: Gyógyszerészi kémia (1990) vol. Stuttgart. Bucureşti D.-a (1993). Á. Bojiţă şi colab.: Szerves Kémia. H. Budapest. Kelemen. Kelemen: Culegere de technici cromatografice F. Fülöp. Höltje: Lehrbuch der pharmazeutischen Chemie.R. 2001 H. H. Ciser. Á.2 (2003).Zotta: Chimie farmaceutică (1985). H. 1999 I. Cojocaru.H. 1998 Szász Gy. UMF Tg. Budapest M. Stuttgart.: Gyógyszerészeti kémia-IV vol. Verlagsges. Morait: Controlul analitic cantitativ al medicamentelor (1977). Siebert: Übungen zur Stereochimie.K. Gyéresi. Folkers: Stereochemie und Arzneistoffe. Suciu: Forme farmaceutice de uz veterinar (1990) C. Gyéresi. M.: Indexul produselor de uz veterinar din import (1995) X X X: Catalog al produselor de uz veterinar . Wissentsch. H. Ciser et al. Christa E. mbH. Boli transmisibile de la animale la om. Ana Mureşan: Medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (1997) Z. Gyéresi: Vademecum cromatografic (1997). Tg.1984) Á.1 (2002). Verlagsges.: Lucrări practice de Chimie farmaceutică – anul IV(1975) Á.. Végh A. Szeghy L..X (1996) Á. Berlin-HeidelbergNew York.. Geisslinger. Gyéresi. Podar. 1990 ***. Z. Palage: Medicamente utilizate în afecţiuni cardiovasculare (2000) Michaela Pitea..: Gyógyszerkémia I-II (1992).X (1996) Á. Kata: Gyógyszervegyületek vékonyréteg-kromatográfiás minőségvizsgálata (2000). Doina Ghiran. Budapest C Dăescu: Chimia şi technologia medicamentelor (1994). vol. Springer. Marcu: Culegere de analize monografice F. M. Dănilă: Chimie farmaceutică vol I (1996). Gh.R.Cojocaru: Chimie farmaceutică-curs anul IV/1-3 (1979-1984) Fülöp L. Bucureşti Tőke L. 2003 J. T.D. Marcu: Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase (1996).Tipomur. Roth. Verlagsges.Mureş.

Medicina. Kelemen H. G..Mureş Colectivul disciplinei de Chimie farmaceutică: Lucrări practice de Chimie farmaceutică p. Gh. Szász Gy. NUMĂRUL DE ORE DE CURS.Mureş Gyéresi Á. Bucureşti D. 2004 E. 1990. Vitamine. 1996.. 6.. (anul III-1973). Végh A. Ceres.: Substanţe medicamentoase anorganice (2002). G. Takács M. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. Ciser. (anul IV-1975) IMF Tg. şi colab. Bucureşti x x x Agenda medicală 2004.Dăescu: Chimia şi tehnologia medicamentelor (1994). Dacia. Gyéresi Á. p. Bucureşti F. I II Semestrul D. a X-a (1993). NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A. Ed.. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE.Mureş V. Ed. 1-2.: Lucrări practice de Chimie farmaceutică.I. Neamţu: Substanţe naturale biologic active. Ceres. Vol. I II Număr ore curs 2 3 Număr ore curs 1 Număr ore curs 3 3 Număr ore curs 1 Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 3 3 Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice 3 3 Număr ore lucrări practice Număr credite 5 6 Număr credite 1 Număr credite 6 6 Număr credite 1 Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu - . 1996.. I II Semestrul B. L. STAGII. Budapest.X X X European Pharmacopoea 5th Ed. Dani T.Zotta: Chimie farmaceutică (1985).Dobrescu-E.II. Culegere de analize monografice (1996) UMF Tg. 1990. UMF Tg. Ed. Bucureşti. Bucureşti C. I. Cluj-Napoca. Galiano: Îndreptar Medical veterinar. Memorator comentat al medicamentelor înregistrate în România (2004). Suciu: Forme farmaceutice de uz veterinar.: Gyógyszerészi kémia. Bucureşti x x x Farmacopeea Română ed. I II Semestrul C.Manolescu: Memomed. Bucureşti. vol. Ed.

I II Semestrul F.Semestrul E. I II Număr ore curs 2 3 Număr ore curs 1 Număr ore seminarii Număr ore seminarii - Număr ore lucrări practice 2 2 Număr ore lucrări practice - Număr credite 5 6 Număr credite 1 Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu .

Substanţe active şi auxiliare.anul II. Scurt istoric al preparării medicamentelor. Materii prime medicamentoase de origine naturală (minerală. Tehnologie farmaceutică . specializarea Asistenţă de Farmacie. G.anul III. Dermofarmacie şi cosmetologie . specializarea Asistenţă de Farmacie. G. Prescurtări . E. Modul de administrare al medicamentelor. F. Ciurba Adriana Conf. Tehnologie farmaceutică . Propedeutică farmaceutică . D. Facultatea de Farmacie. Facultatea de Farmacie. Propedeutică farmaceutică . Organizarea spaţiului farmaciei. B. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. F. Farmacia şi atribuţiile ei. C. Tehnologie farmaceutică . Facultatea de Farmacie. Cântărirea şi măsurarea medicamentelor. Rédai Emőke-Margit 3.anul IV. B. E. Reţeta şi părţile ei. Facultatea de Farmacie. Lobonţ Bianca Prep. aportul celorlalte discipline în studiul Tehnologiei farmaceutice. 2.anul II. specializarea Farmacie. DISCIPLINA: TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ A. specializarea Farmacie. Facultatea de Farmacie. forme farmaceutice).drd. forme medicamentoase (preparate farmaceutice. vegetală. specializarea Asistenţă de Farmacie.1. C. specializarea Farmacie. specializarea Farmacie. specializarea Farmacie.dr. Facultatea de Farmacie. sintetice (organice. STAFF-UL DISCIPLINEI: Prof. Clasificarea formelor farmaceutice după diferite criterii. Generalităţi Definiţia şi obiectivul Tehnologiei farmaceutice. Facultatea de Farmacie.dr. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. Medicamente. Dermofarmacie şi cosmetologie . Facultatea de Farmacie. Popovici Adriana Conf. încăperi de lucru şi de depozitare.anul I. D.anul III. H. Sipos Emese Asist. animală).dr. Noţiuni generale despre medicamente.dr. Tehnologie farmaceutică . anorganice) şi semisintetice. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I.drd. Todoran Nicoleta Asist. H.anul V.anul IV. Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Opţională Obligatorie Obligatorie Opţională 4.

apa pentru injecţii. auriculare. pansamente etc. materii prime. Operaţii generale . II. cancerigene.M. uleioase. Ambalaje şi materiale pentru condiţionarea medicamentelor.E. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Tratate de specialitate indigene şi străine. Activitate. rolul substanţelor medicamentoase. Forme farmaceutice de uz extern destinate aplicării în cavităţile naturale. Solvenţi utilizaţi în practica farmaceutică. Cutii din material plastic.în receptură. Dependenţa efectului terapeutic de modul de formulare şi preparare a medicamentelor. Ambalaje de hârtie. aparatură de laborator şi industrială. Distilarea. riscuri teratogene. Comprese. Forme farmaceutice ca sisteme disperse omogene Biodisponibilitatea şi parametrii farmacocinetici. Sisteme de închidere a recipientelor. mărunţirea şi pulverizarea. Recipiente din sticlă şi material plastic. Apa distilată. III. starea cristalină. Istoricul farmacopeeilor din ţara noastră. Sterilizarea. drajeuri. determinarea biodisponibilităţii absolute şi relative. Legea stupefiantelor. Toxicitate. Soluţii medicamentoase Soluţii apoase. II. Forme farmaceutice solide: comprimate. Principalele proprietăţi ale formelor farmaceutice Forme farmaceutice lichide de uz intern şi extern.A. apa demineralizată: obţinere. capsule. Solubilizarea cu agenţi tensioactivi şi alte metode de solubilizare. dizolvarea. condiţii de calitate şi consevare. cronică. cernerea. riscuri mutagene. polimorfismul. Forme farmaceutice destinate aplicării pe cale cutanată. aerosoli etc. Alegerea corespunzătoare a materialelor de condiţionare. auxiliare şi solvenţi. Forme farmaceutice per orale solide. Noţiuni de biofarmacie Factorii care influenţează efectul terapeutic al medicamentelor (influenţa formulării şi preparării medicamentelor asupra răspunsului terapeutic. amestecarea. toxicitate acută. Evaluarea biodisponibilităţii. Principalii parametri farmacocinetici. Forme farmaceutice aplicate pe mucoase. hidroalcoolice. soluţii extractive apoase şi alcoolice. Literatura farmaceutică Farmacopeea Română ediţia X-a. comprimate vaginale. Preparate oftalmice. Extracţia. cu vehicul compus. IV. Complecşi de incluziune. Farmacopei străine. Supozitoare. Metode farmacotehnice pentru evaluarea vitezei de dizolvare. Forme farmaceutice administrate pe cele parenterală. Posologia medicamentelor.D. Clasificare. VI. dimensiunea particolelor. Soluţiile ca sisteme disperse omogene. Bioechivalenţa medicamentelor. metal. Activitate terapeutică. ovule. Noţiunea de doză maximă. Soluţii apoase. V. alcoolice. Conceptul L. Materiale destinate ambalării formelor farmaceutice şi produselor tehnicomedicale Produse tehnico-medicale. Principalele procese tehnologice şi operaţiuni generale aplicate în practica farmaceutică şi industrială Uscarea. siropuri. Dizolvarea şi factorii care influenţează dizolvarea şi viteza de dizolvare. B. Dispersii solide. forma farmaceutică).

Aromatizarea şi corectarea gustului preparatelor de uz intern Edulcoranţi. preparate tipizate. Soluţii cu glicerol şi cu vehicule compuse VIII. acetat de amoniu. Exemple magistrale şi tipizate. conservare. decantarea. Reţeta. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. pentru diabetici. alterarea siropurilor. Condiţii de calitate şi conservarea. calitatea acestora. Prepararea soluţiilor: tehnologie. siropuri industriale. aparatură. expediere.procese fizico-chimice. comprese. Soluţii medicamentoase Soluţii oficinale simple şi compuse: de clorură de calciu. Controlul. Sinonime. stabilitatea şi conservarea soluţiilor. soluţie conservantă. Condiţii anatomo-fiziologice specifice. Exemple. calculul dozelor. ambalare. condiţii de calitate. Generalităţi Cântărire. minerală. Tehnologia de preparare. Soluţii oficinale cu principiul activ rezultat dintr-o reacţie: soluţie de hidroxid de calciu. Siropuri . Siropuri Generalităţi. Melite şi oximelite. tehnologia de obţinere. Soluţii magistrale cu substanţe toxice şi puternic active. Limonade. Ape aromatice V. clasificare. tehnologii de preparare în farmacie şi pe scară industrială. soluţie efervescentă. Farmacopeea Română. Alterări. Soluţii titrate. decolorarea. aromatizanţi. Soluţii uleioase Materii prime: uleiuri de origine vegetală. acetotartrat de aluminiu. de apă oxigenată. II. Exemple de siropuri prescrise în FR X. animală.oxidării. IX. Tehnici de dizolvare şi solubilizare. VI. tehnologia de obţinere Exemple oficinale. Soluţii magistrale cu substanţe şi produse stupefiante. de cloroform. V. Ape aromatice: preparare. gargarisme. III. Limonade Soluţia de citrat de magneziu. VII. Eliberarea preparatelor cu substanţe stupefiante. IX şi VIII. loţiuni. Calcularea dozelor maxime pentru adulţi şi copii. filtrarea. Soluţii alcoolice de uz intern şi extern. de borat fenilmercuric. control şi exemple IV. clarificarea. Soluţii pentru uz extern cu aplicaţii speciale Spălături.utilizate la prepararea soluţiilor: agitarea. prevenirea auto. prescurtări. conservarea lor. III. IV. Soluţii magistrale cu substanţe greu solubile. dentrificii.

Exemple. suspensii. preparate oficinale şi industriale. Soluţia alcoolică de iod-iodurat. Medicamente injectabile Generalităţi. soluţii utilizate pentru restabilirea echilibrului hidro-electrololitic şi acido-bazic. Controlul preparatelor oftalmice şi condiţionarea. Recipiente şi saci din material plastic. Metode de filtrare specifică. Soluţii alcoolice Soluţii alcoolice oficinale.M. Soluţie alcoolică de camfor. Fazele de preparare ale soluţiilor. Bazele teoretice ale extracţiei în mediul apos. II. Condiţii de calitate şi control conform normelor G. Exemple de soluţii perfuzabile cu electroliţi. sirop de cloralhidrat. Soluţii magistrale cu extracte şi tincturi VII. Exemple de soluţii şi suspensii injectabile apoase şi uleioase. Soluţii în glicerină. stabilizanţi şi consrevanţi necesari. Metode din FR X şi alte metode moderne. Prepararea soluţiilor injectabile. Izotonia.Sirop simplu. Sirop de codeină. Aparatura industrială şi . Soluţii extractive alcoolice: tincturi şi extracte. Tehnologia de obţinere a tincturilor şi extractelor. Exemple de soluţii apoase şi uleioase. de tiocol. Materii prime. Blocuri sterile pentru prepararea medicamentelor injectabile. băi oculare. aparatura utilizată în farmacie şi industrie. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. suspensiilor injectabile. factorii care influenţează extracţia dependente de natura drogului şi de solvent. Structura anatomică a ochiului. izohidriei şi streilităţii colirelor. exemple. Controlul fizico-chimic şi biologic al preparatelor injectabile. Streilizarea: metode preconizate de FR X şi alte procedee. macerate. Natura substanţelor pirogene. sirop de lămâie. VI. Condiţii de calitate şi control ale perfuziilor. III. înlocuitori de plasmă. Soluţii extractive Soluţii extractive apoase: infuzii. Preparate injectabile cu acţiune retard. soluţie de clorură de amoniu anisată. soluţii pentru lentile de contact. Apa pentru injecţii. sisteme terapeutice tip "Ocusert". medicamente injectabile radioactive oficinale. clasificare. Tehnologia de obţinere a soluţiilor extractive apoase.P. izoionia. Colire vâscoase. decolorare. Sirop de coji de portocale. sirop pentru diabetici. de balsam de Tolu. Recipiente pentru condiţionarea lor: fiole şi flacoane. condiţii de calitate. conservare. dopuri. Metode de preparare. izohidria. soluţii cu vehicol compus IX. decocturi. Solvenţi utilizaţi pentru medicamente sterile. soluţii şi emulsii energetice. VIII. Soluţii oftalmice Generalităţi. soluţii pentru hemodializă şi dializă peritoneală şi soluţii medicamentoase. Perfuzii Deosebiri faţă de soluţiile injectabile. soluţii folosite în metabolismul reconstituant. cerinţe privind puritatea substanţelor active. Clarificare. Soluţii alcoolice magistrale. asigurarea izotoniei. Soluţii uleioase C. condiţii de calitate şi control. lamele oculare. IV. Biodisponibilitatea medicamentelor din preparate oftalmice. avantajele şi dezavantajele medicamentelor injectabile. sirop de clorură feroasă. înlocuitori de lacrimi. Factori care influenţează randamentul de extracţie.

Asigurarea stabilităţii emulsiilor. Utilizarea raţională a bazelor de unguente. Baze liposolubile. structura pielii. Baze de unguente: hidrocarburi-geluri. condiţii G. Extracte fluide. Condiţii de calitate şi controlul fizico-chimic al supozitoarelor. conservarea şi controlul de calitate. Coloizi utilizaţi ca mucilagii obţinute din produse naturale. Caractere. Prepararea emulsiilor în farmacie şi industrie. lipogeluri. Linimente. Soluţii magistrale Soluţii magistrale . polioxietilengeluri. Generalităţi. Proprietăţi molecular-cinetice. reacţii de dublu schimb. Coloizi liofobi şi coloizi liofili. biodisponibilitatea medicamentelor din aerosoli. absorbţia percutanată a medicamentelor. Sisteme terapeutice de tip Progestasert. baze emulsii A/U şi baze emulsii U/A. Unguente Clasificarea. clasificare. Exemple. Caracteristici ale biodisponibilităţii medicamentelor la nivel vaginal din ovule. fumuri. hidroliză. conservarea şi valabilitatea preparatelor. Valoarea HLB şi importanţa ei practică. propulsori. vaginale şi uretrale în farmacie şi în producţia industrială. Sisteme terapeutice transdermice. Tincturi oficinale. Exemple magistrale şi industriale. Preparare şi control. moi şi uscate. stabilitate. Cerinţe GMP. II. stabilitate. Controlul suspensiilor. Exemple industriale. interacţiuni. IX. Supozitoare Generalităţi. Utilitatea lor în tehnologia farmaceutică. factori care influenţează stabilitatea emulsiilor. Paste. Tehnologia unguentelor. Metode de preparare industrială. conservare. spume. precipitare. Avantaje. condiţionarea. Reologia sistemelor disperse. Prepararea suspensiilor floculate şi defloculate. Principalii emulgatori folosiţi în practica farmaceutică. geluri cu silicone. semisintetice şi sintetice. Interacţiuni farmaceutice în soluţie. Coloizi liofobi de interes farmaceutic. Exemple oficinale şi tipizate. hidrosolubile şi emulsionante pentru supozitoare. VIII. X. Aerosoli medicamentoşi Clasificare după gradul de dispersie şi locul de acţiune. Emulsii Generalităţi. condiţii de calitate şi control fizico-chimic şi biologic. oxido-reducere. Unguente oficinale şi industriale. Norme GMP pentru unguente. stabilitatea dispersiilor coloidale. Unguente sterile. V.M.P. de protecţie şi cosmetice. Gelatine. VI. Săpunuri şi emplastre. Mecanismul de acţiune al emulgatorilor. Controlul calităţii. Forme farmaceutice ca sisteme disperse heterogene Sisteme disperse ultramicroeterogene. Absorbţia rectală a medicamentelor din supozitoare. Tehnologia de obţinere a supozitoarelor rectale.modificări fizice şi chimice în soluţie: salefiere. Unguente oftalmice. aparatura de laborator şi industrială. hidrogeluri.de laborator. dezavantaje ale aplicării. Suspensii Factorii care influenţează stabilitatea suspensiilor. Medicamente injectabile . PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. VII.

IX. de cofeină şi benzoat de sodiu 25 %. determinarea reziduurilor prin evaporare a tincturilor şi extractelor fluide. Soluţii extractive alcoolice. Gargarisme. cercetarea stabilităţii lor.R. X. Extracte fluide.4 %. indigocarmină 0. antibiotice. Tincturi obţinute prin dizolvarea extractelor. Controlul soluţiilor extractive: identificarea principiilor active. sulfat de atropină 1 %.4 şi 8 %). macerare repetată şi percolare. moi şi uscate în F. de bentonită. Emulsio Oleo Ricini.R. Otoguttae. Controlul medicamentelor injectabile şi al perfuziilor. Înlocuitori de lacrimi. Soluţii pentru lentile de contact. Soluţii coloidale Mucilagii oficinale în F. VI. Reţete magistrale cu linimente. XI.R. glucoză 20. sulfat de zinc 0. Suspensii . Mucilagii neoficinale (de alginat de sodiu. Soluţii oftalmice neoficinale cu substanţe antiseptice. determinarea volumului tixotrop al bentonitei. Rhinoguttae. trasarea curbelor de curgere şi de vâscozitate. Metode oficinale în F.1 %. Aerosoli cu aplicaţie pe mucoasa cutanată. procaină 1. rezorcină 1 %. infuzii. Controlul fizico-chimic al mucilagiilor. Extracte. Linimente Linimente. III. inj. Perfuzii cu înlocuitori de plasmă şi medicamentoase. azotat de pilocarpină 2 %. Determinarea tipului de emulsie. Perfuzii cu substanţe energetice oficinale şi neoficinale. decocturi. VII.X.25 %). Ajustarea pH-ului soluţiilor injectabile.X şi neoficinale. 30 şi 40 %. Emulsio Bromoformii). neurotonică). Determinarea omogenităţii emulsiilor. Emulsii Emulsii preparate cu emulgatori clasici: prin metoda gumei uscate (Emulsio Oleosa.X şi după alte metode. prin metoda gumei umede (Emulsio Olei Jecoris. analgetice. Emulsio Olei Paraffini). Soluţii extractive Soluţii extractive apoase: macerate. Izotonizarea soluţiilor injectabile după metoda din F. IV. Aerosoli Aerosoli cu substanţe medicamentoase antiseptice cu acţiune asupra aparatului respirator. papaverină 4 %. rezistenţa la sterilizare a recipientelor. de sulfat de atropină 0. a caracterelor reologice. Emulsio Saloli. Soluţii oftalmice oficinale şi neoficinale (cu azotat de argint 1 %. Perfuzii pentru restabilirea echilibrului acido-bazic. VIII. V. de alcool polivinilic).5%. Ape oftalmice. Soluţii injectabile oficinale (de acid ascorbic 10 %. determinarea conţinutului în alcool a tincturilor conform F. Perfuzii Generalităţi.R. Aerosoli cu substanţe medicamentoase antiastmatice. Controlul fizico-chimic al dopurilor.X de preparare a extractelor. determinarea cantitativă a acestora. Calcule. Determinarea vâscozităţii. cloramfenicol 0. Controlul emulsiilor.R. Soluţii pentru uz extern cu aplicaţii speciale Colutorii.X. Soluţii oftalmice Asigurarea izotoniei şi izohidriei soluţiilor oftalmice. Soluţii injectabile neoficinale (invertoză 10 %. Perfuzii cu electroliţi.Verificarea calităţii recipientelor şi a dopurilor. Tincturi oficinale şi neoficinale obţinute prin macerare.

principalele metode de uscare. Cerate cu diferite substanţe active. excipienţi. Ciocolate. Casificare. II. Controlul de calitate al unguentelor. aparatura industrială şi de laborator. Pudre farmaceutice. contolul de calitete după FR X. baze emulsii U/A. Controlul supozitoarelor. Supozitoare vaginale şi uretrale. bazele teoretice ale uscării. Exemple oficinale şi tipizate. Emplastre. Controlul fizico-chimic al comprimatelor. Maşini de comprimat de diferite tipuri. Acoperirea enterică. Condiţii de calitate şi control ale granulatelor. XIII. Exemple tipizate şi oficinale de granulate. Obţinerea nanocapsulelor. Unguente Baze de unguente lipogeluri. Materii prime: substanţe active şi excipienţi specifici. aparatură. Obţinerea granulatelor. Supozitoare Prepararea supozitoarelor prin diferite metode. Exemple de comprimate acoperite oficinale. cerate Emplastre oficinale şi neoficinale. Comprimate de uz special şi condiţii particulare de preparare a acestora. comprimare şi peliculizare. aparatură. Uscarea în pat fluidizat şi prin liofilizare. Comprimate Generalităţi. VII. Tehnologia comprimării. Calitate şi control. Capsule medicamentoase. Biodisponibilitatea medicamentelor din pulberi. IV. V. Supozitoare rectale (cu efect local şi cu efect general). metodologia de obţinere pe cale industrială. Microcapsule Tipuri de capsule. Comprimate acoperite(drajeuri) Tehnologia de obţinere a drajeurilor prin drajefiere. condiţii de calitate şi control. Clasificare. Granule Clasificare. Pilule III. tablete triturate VI. Tehnologia microîncapsulării. Pulberi Caracteristici fizico-chimice şi reologice. Controlul de calitate al suspensiilor. XII. . Teste farmacotehnice asupra dezagregării din FR X. D. săpunuri. Mărunţirea. baze emulsii A/U. pulverizarea şi cernerea în farmacie şi industrie. Operaţiuni generale la prepararea pulberilor: uscarea. baze de unguent hidrogeluri. XIV. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Operaţia de divizare. Unguente medicamentoase. Pulberi simple şi compuse.Suspensii de uz extern şi de uz intern. Unguente sterile (de uz pediatric cu antibiotice). Exemple în FR X. Săpunuri oficinale şi neoficinale.

cu vitamine. ihtiol. Microcapsule preparate prin coacervare . delicvescente. salol. Conservanţi. flotante. Structura comprimatelor de acţiune prelungită. Umplerea şi închiderea capsulelor. Stabilitatea formelor farmaceutice Factorii care influenţează stabilitatea medicamentelor. cu substanţe hidrofobe. Incompatibilităţi terapeutice. niosomi. Pilule cu tincturi şi extracte. cu amestecuri eutectice. higroscopice. fibroblaste. bioadezive. mucilagii de metilceluloză şi carboximetilceluloză sodică. lipozomi. lectine. Capsule gelatinoase enterosolvente. rezine. gelatină. Forme farmaceutice solide perorale cu acţiune prelungită Consideraţii generale privind posibilităţile de prelungire a acţiunii medicamentelor. II. glicozide.VIII. gel de bentonită 15 %. Metode de stabilire a duratei de valabilitate a medicamentelor. Controlul de calitate al pilulelor după F. acetoftalat de celuloză. sulfamide. III.R. XI. Pulberi oficinale nedivizate: pulbere Dover. Exemple. Stabilizanţi. Sisteme farmaceutice de transport la ţintă Microsfere. Pulberi compuse divizate oficinale în F. Exemple.X : pulbere laxativă efervescentă. pelicule enterosolubile: acoperirea cu gelatină formolizată cu Shellak. Exemple industriale. Incompatibilităţi de siringă. Controlul calităţii prin teste specifice. Controlul de calitate al pulberilor şi pudrelor. reducătoare şi oxidante. Pudre cu substanţe grase. caramel spissum. Pilule Prepararea excipienţilor pilulari: prepararea drojdiei de bere. obţinere. Tehnologii de obţinere a comprimatelor retard. Cinetica de cedare.prepararea acestora. Incompatibilităţi farmaceutice şi terapeutice Incompatibilităţi fizice şi chimice. cu extracte moi şi uscate. Supradozarea. Pulberi compuse divizate magistrale cu extracte vegetale. cu substanţe moi volatile. Pulberi magistrale nedivizate simple şi compuse. Prevederi ale FR X. Structură. mucilag de tragacantha 10 %. Factori biocinetici. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Acoperirea pilulelor cu pelicule continue: pelicule gastrosolubile: drajefiere cu zahăr. unguent de glicerină. Pulberi divizate magistrale cu substanţe toxice puternic active. XII. unt de cacao.R. Capsule medicamentoase Prepararea în farmacie a capsulelor gelatinoase. Norme GMP. Posibilităţi de stabilizare. antibiotice. Pulberi Uscarea sărurilor eflorescente. . keratină. antibiotice. Fluidum ad pilulas. alcool polivinilic. precursori medicamentoşi. Forme farmaceutice cu viteză de cedare modificată Sisteme terapeutice. X. substanţe colorate oxidante. miere purificată. Pilule cu antibiotice. Pilule cu substanţe toxice şi puternic active. Pilule preparate prin picurare şi turnare. Controlul de calitate al capsulelor. eritrocite. nanoparticule. cu substanţe higroscopice şi amestecuri eutectice. biodisponibilitate. Antioxidanţi. acoperire cu balsam de Tolu. IX. cu substanţe higroscopice. dispozitive de perfuzare cu program cu senzori. pulbere alcalină.IX şi controlul comparativ al dezagregării în funcţie de liantul folosit. polietilenglicoli.

băi de aburi. Comprimate preparate prin comprimare directă: urotropină.R.R. Incompatibilităţi farmaceutice Respectarea ordinii de dizolvare sau amestecare a componentelor. Preparate pentru îngrijirea părului. E. antitermică. cu cola. VII. aspirină. V. Tablete triturate cu tetraborat de sodiu. corpului. Întreţinerea mâinilor. soluţie de stearină 5 %. Diagnosticul cosmetic al pielii II. Înlocuirea totală sau parţialî a dizolvantului sau excipientului. Produse de igienă IX. Prin prelucrarea substanţelor sub o altă formă farmaceutică sau eliberarea separată a unor componente. Granule cu glicerofosfat de calciu. Dispersarea unor substanţe insolubile sub formă de emulsie sau suspensie. mucilag de etilceluloză 5 %. Controlul calităţii comprimatelor după F. Micropilule. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Şampoane. Drajeuri gastrosolvente şi enterosolvente Controlul drajeurilor după F.X. Regeneratoare VIII. Deodorante şi antiperspirante .X. Granule de sulfat de stricnină. periaj. Comprimate preparate prin granulare umedă: prepararea granulatului simplu. acid ascorbic cu acţiune analgezică. VI. Controlul condiţiilor de calitate al granulelor după F. comprese. Boluri cu acid arsenicos. Tratamente cosmetice: măşti. Zaharuri granulate (granule). Preparate cosmetice destinate îngrijirii feţei V. Boluri. granule efervescente. Produse de machiaj IV. Comprimate cu acţiune prelungită. nutritive.IV. fenobarbital. Controlul comprimatelor cu acţiune prelungită. Mucilagii pentru granulare: mucilag de amidon 5-10 %. Masajul facial cosmetic III. acetanilidă. salicilat de sodiu. Scurt istoric şi tendinţe noi în cosmetologie. soluţie de gelatină 2 %. hidratante VI.R. Tablete triturate Granula Discorides. Cosmetica decorativă: machiajul. Îngrijirea dinţilor şi a gurii VII. cu ulei volatil de mentă. antigripală. Schimbarea volumului dizolvantului. picioarelor.X. comprimate cu: aspirină. bromuri. Aducerea soluţiei la un anumit pH. Dizolvarea unei substanţe insolubile sau evitarea unei reacţii nedorite prin intermediul unei alte substanţe. emoliente. Creme demachiante. Comprimate Prepararea excipienţilor aglutinanţi şi lubrefiaţi. Înlocuirea unor substanţe insolubile sau greu solubile cu derivaţi solubili sau cu săruri ale aceleiaşi substanţe. soluţie alcoolică de polietilenglicol 5 %. Comprimate efervescente.

nutritivă. Farduri de toaletă Pudre: lichide. grăsimi animale. emolientă. IV. V. VIII. emulsii A/U şi U/A. alcaline. Medicaţia dermatologică antipruriginoasă. preparate antiperspirante. colesterol. Creme nutritive şi revitalizante: cu vitamine. antimicotică şi bactericidă XIII. VII. sprâncene şi pentru pleoape. Măşti pentru pielea normală şi uscată: cu acţiune calmantă. calmantă. cu sucuri de fructe. Loţiuni Loţiuni cosmetice pentru faţă cu acţiune astringentă. emolientă. Unguente cu stearaţi: cu săruri de sodiu. Preparate pentru întreţinerea unghiilor. din acizi organici. de zi şi de seară. Emulsii cosmetice Emulsii de demachiere şi curăţire. pentru albirea tenului. Preparate contra căderii părului. Farduri pentru obraz. Preparate pentru îngrijirea părului Şampoane: lichide şi solide. sucuri de legume. trietenolamină. keratolitică. tonică. cu extracte vegetale. Ape de gură. cu emulgatori ionogeni şi neionogeni. emoliente astringente. Farduri pentru gene. cu acţiune hidratantă. biostimulatori. Creme demachiante: fluide. Emulsii de întreţinere a pielii: hidratante. Preparate pentru îngrijirea mîinilor Preparate lichide. IX. aplicaţii emoliente. Cosmetica masculină. II. Creme acide: cu acid lactic. tonice. epitelizantă şi antiparazitară XIV. trietanolamină.X. Creme hidratante: cu ceară Lanette N. gresantă. loţiuni acide. antiseboreică. Dermopreparate cu acţiune antiinflamatoare. Preparate contra pistruilor şi petelor VI. . fonduri de ten. produse apicole. Măşti cosmetice faciale Măşti pentru ten gras: mască absorbantă. Produse de igienă pentru copii şi nou-născuţi XII. nutritive. Preparate pentru igiena bucală Paste de dinţi. Produse de parfumerie XI. compacte. Rujuri pentru buze. potasiu. excipienţi sintetici. antiseboreică. paste pentru albirea mâinilor. III. Unguente şi creme cosmetice Coldcreme: pe bază de ceară. astringentă. Dermopreparate cu efect antiacneic şi antiseboreic PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. contra mătreţii. reductoare. vaselină hidrofilizată.

Preparate pentru igiena masculină Loţiuni după bărbierit. Ape aromatice VIII. XI. Preparate cu acţiune astringentă. XII. metale. Centrifugarea. Istoricul preparatelor farmaceutice. capsulelor. solvenţi VII. sicativă. IV. aparatură. capsule V. glicerinate şi uleioase IX. Distilarea. descongestionantă. Clasificarea medicamentelor şi formelor farmaceutice. Medicamente sterile Preparate injectabile. Siropuri. Pulverizarea. Pudre pentru copii. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Măcinarea. Dermopreparate pentru copii Loţiuni pentru întreţinere şi uleiuri. Noţiuni generale asupra biofarmaciei VI. Uscarea. Cunoaşterea ustensilelor. material plastic. Evaporarea. Reglementarea prescrierii. Cernerea. Divizarea pulberilor. aparaturii şi laboratoarelor pentru prepararea medicamentelor . Preparate rinologice şi otice XI.X. metode. liberării şi administrării medicamentelor. Creme specifice pentru uz infantil. Sterilizarea. Soluţii pentru uz extern hidroalcoolice. Filtrarea. Soluţii extractive alcoolice PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Soluţii extractive apoase XII. Preparate perfuzabile. Soluţii. Picături pentru ochi. Doze terapeutice şi maxime III. Ambalaje pentru medicamente: din sticlă. Operaţii generale utilizate în tehnologia farmaceutică Cântărirea şi măsurarea. Obiectul disciplinei de Tehnologie farmaceutică. F. Soluţii alcoolice. Dezodorizante şi antisudorifice Preparate antisudorale pentru corp şi picioare. X. Amestecarea. Decantarea. Literatură farmaceutică II. Îngrijirea călcâielor. supozitoarelor.

Principalele operaţii generale aplicate la prepararea medicamentelor : uscarea. Prepararea soluţiilor injectabile oficinale. pentru lentile de contact XIV.II. prin încălzire. adulţi şi bătrâni. Dizolvarea la temperatura camerei. Controlul fiolelor. Izotonizarea. decocţiilor XV. Emulgatori. Ape aromatice VIII. Preparate injectabile Operaţii preliminare la prepararea soluţiilor injectabile. infuziilor. Soluţii vâscoase. Solubilizarea micelară II. per descensum. Soluţii perfuzabile: cu electroliţi. pentru restabilirea echilibrului acido-bazic. lichide şi moi III. Prepararea emulsiilor. Sterilizarea. Doze pentru copii. Controlul de calitate. uleioase. tehnologia. Soluţii. Calculul dozelor minime IV. Controlul calităţii apei distilate. Soluţii cu aplicaţii speciale XI. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Control XIII. filtrarea. exemple. Emulsii farmaceutice şi cosmetice Factori care influenţează stabilitaea. . Concentrarea lor. Reţeta. Preparare. Cântărirea şi măsurarea în farmacie a substanţelor solide. perfuzii medicamentoase. Soluţii apoase oficinale şi neoficinale de uz intern şi extern VII. părţile ei. dizolvarea. mărunţirea. Tehnologia maceratelor. divizarea medicamentelor solide V. Dizolvarea alcoolului concentrat X. Soluţii glicerinate cu vehicul compus. solubilizarea.Formularea emulsiilor. Siropuri medicamentoase şi edulcorante IX. prin intermediu. Înfiolare. Limonade. Alterare şi conservarea. pulverizarea. Preparare. Extracte. filtrarea. Soluţii alcoolice oficinale şi neoficinale. decolorarea. Dizolvarea soluţiilor VI. Preparate lichide oftalmice: soluţii şi suspensii. Soluţii injectabile neoficinale. Soluţii extractive. clarificarea. Soluţii coloidale. cu substanţe energetice. Tincturi preparate prin macerare şi percolare XVI. Soluţii uleioase. Controlul G. XII. Solvenţi.

metodologia de obtinere pe cale industrialã. Operatiuni generale la prepararea pulberilor: uscarea. contolul de calitate după FR X. Tehnologii de obţinere a comprimatelor retard. baze de unguente. Comprimate de uz special şi condiţii particulare de preparare a acestora. aparatură. XV. aparatură. Pulberi simple şi compuse. Pudre farmaceutice. Exemple VIII. Casificare. Tehnologia comprimării. Teste farmacotehnice asupra dezagregării din FR X. Linimente. Controlul calităţii prin teste specifice. Supozitoare rectale. excipienţi. principalele metode de uscare. aparatură. Forme farmaceutice cu viteză de cedare modificată . comprimare si peliculizare. Controlul fizico-chimic al comprimatelor. Pilule X. Preparare. Mărunţirea. Microcapsule Tipuri de capsule. vaginale şi uretale. Materii prime: substanţe active şi excipienţi specifici.III. Acoperirea enterică. Tehnologia microîncapsulãrii. Formulare. IX. Structura comprimatelor cu acţiune prelungită. Clasificare. Comprimate acoperite (drajeuri) Tehnologia de obţinere a drajeurilor prin drajefiere. Exemple de comprimate acoperite oficinale. Comprimate Generalităţi. Exemple în FR X. aparatură. XIII. VII. Uscarea în pat fluidizat şi prin liofilizare. condiţii de calitate şi control. Modul de prescriere. Unguente. Forme farmaceutice solide perorale cu actiune prelungitã Consideraţii generale privind posibilităţile de prelungire a acţiunii medicamentelor. pulverizarea şi cernerea în farmacie şi industrie. Exemple V. Control. preparare. Produse industriale VI. Condiţii de calitate şi control ale granulatelor. Pulberi Caracteristici fizico-chimice şi reologice. Exemple industriale. Exemple oficinale si tipizate. bazele teoretice ale uscării. Exemple industriale şi oficinale. Suspensii. clasificare. Maşini de comprimat de diferite tipuri. excipienţi. Factori biocinetici. Obţinerea granulatelor. XII. Aerosoli. formulare. Capsule medicamentoase. control. condiţii de calitate şi control. Calitate si control. XI. preparare. eliberare IV. Operaţia de divizare. XIV. Exemple tipizate şi oficinale de granulate. clasificare. aparatura industrială si de laborator. Biodisponibilitatea medicamentelor din pulberi. Obtinerea nanocapsulelor. Granule Clasificare.

emulsiile cu uleiuri vegetale şi minerale.X : pulbere laxativă efervescentă. higroscopice. Controlul unguentelor. Structură. Unguente Prepararea diferitelor baze de unguente. Emplastre VI. supradozarea. Emulsii multiple. antibiotice. supozitoarelor. substanţe colorate. Prepararea unguentelor oficinale şi neoficinale de tip soluţie. uretale Supozitoare cu baze grase. Pulberi oficinale nedivizate: pulbere Dover. Norme GMP. Pulberi compuse divizate oficinale în F. gume şi produse de origine minerală II. Cinetica de cedare. XVII. nanoparticule. Stabilitatea formelor farmaceutice Factorii care influenţează stabilitatea medicamentelor. fibroblaste. biodisponibilitate. Emulsii de tip A/U şi U/A cu emulgatori sintetici. Reologia sistemelor disperse V. Posibilităţi de stabilizare. Săpunuri. bioadezive. Antioxidanţi. Capsule medicamentoase . XVI. Incompatibilităţi farmaceutice şi terapeutice Incompatibilităţi fizice şi chimice. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. pulbere alcalină. XVIII. Exemple. precursori medicamentoţi. Pulberi Uscarea sărurilor eflorescente. vaginale. flotante. dispozitive de perfuzare cu program cu senzori. cu substanţe medicamentoase. Controlul stabilităţii emulsiilor. delicvescente. Controlul de calitate al pulberilor şi pudrelor. oxidante. cu amestecuri eutectice. Controlul VII. cu substanţe moi volatile. ihtiol. lectine. Pulberi divizate magistrale cu substanţe toxice puternic active. cu substanţe higroscopice şi amestecuri eutectice. Metode de stabilire a duratei de valabilitate a medicamentelor. lipozomi.R. Incompatibilităţi de siringă. sulfamide. eritrocite. Unguente oftalmice şi cu antibiotice. Pudre cu substanţe grase. Conservanţi. emulsie şi suspensie. emulsiile naturale. VIII. Stabilizanţi. Prevederi ale FR X. Pulberi magistrale nedivizate simple şi compuse. Exemple. niosomi. Pulberi compuse divizate magistrale cu extracte vegetale. Supozitoare cu baze hidrosolubile. Supozitoare rectale. Incompatibilităţi terapeutice. emulsii cosmetice. Sisteme farmaceutice de transport la ţintă Microsfere. Soluţii coloidale cu agenţi macromoleculari. Suspensii pentru uz intern şi extern IV. Linimente III. cu extracte moi şi uscate. Unguente de protecţie şi cosmetice.Sisteme terapeutice. Tehnologia emulsiilor Emulsia uleioasă. obţinere.

Dispersarea unor substanţe insolubile sub formă de emulsie sau suspensie. Dizolvarea unei substanţe insolubile sau evitarea unei reacţii nedorite prin intermediul unei alte substanţe. mucilagii de metilceluloză si carboximetilceluloză sodică. Comprimate cu acţiune prelungită. Boluri. salol. Mucilagii pentru granulare: mucilag de amidon 5-10 %. încadrarea dermatopreparatelor. gelatină. reducătoare şi oxidante.X. polietilenglicoli. XII. Umplerea si închidere capsulelor. Acoperirea pilulelor cu pelicule continue. soluţie alcoolică de polietilenglicol 5 %. Incompatibilităţi farmaceutice Respectarea ordinii de dizolvare sau amestecare a componentelor. keratină. Pelicule gastrosolubile: drajefiere cu zahăr. unt de cacao. antigripală. Capsule gelatinoase enterosolvente.Prepararea în farmacie a capsulelor gelatinoase. H.R. Pilule cu substanţe toxice şi puternic active. bromuri. Comprimate preparate prin comprimare directă: urotropină. acid ascorbic cu acţiune analgezică. gel de bentonită 15 %.R. Scurt istoric al cosmetologiei. Pelicule enterosolubile: acoperirea cu gelatină formolizată cu Shellak. Înlocuirea totală sau parţială a dizolvantului sau excipientului. mucilag de etilceluloză 5 %. fenobarbital. Schimbarea volumului dizolvantului. unguent de glicerină. Pilule cu tincturi şi extracte. Comprimate preparate prin granulare umedă: prepararea granulatului simplu. Diagnosticul cosmetic al pielii . acoperire cu balsam de Tolu. cu substanţe higroscopice. Controlul de calitate al capsulelor IX. aspirină. Pilule cu antibiotice. caramel spissum. soluţie de stearină 5 %. Microcapsule preparate prin coacervare . P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. mucilag de tragacantha 10 %. antibiotice. soluţie de gelatină 2 %.prepararea acestora. Controlul calităţii comprimatelor dupã F. XIII. Pilule Prepararea excipienţilor pilulari: prepararea excipienţilor pilulari cu drojdie de bere.X. acetoftalat de celuloză. Controlul comprimatelor cu acţiune prelungită.IX şi controlul comparativ al dezagregării în funcţie de liantul folosit. Controlul de calitate al pilulelor după F. cu cola. Boluri cu acid arsenicos. comprimate cu: aspirină. Granule de sulfat de stricnină. Prin prelucrarea substanţelor sub o altă formă farmaceutică sau eliberarea separată a unor componente. alcool polivinilic. Controlul condiţiilor de calitate al granulelor dupã F. X. Drajeuri gastrosolvente şi enterosolvente Controlul drajeurilor după F. Tablete triturate Granula Dioscorides. salicilat de sodiu. XI. granule efervescente.R.R. rezine. glicozide.X. Tablete triturate cu tetraborat de sodiu. Aducerea soluţiei la un anumit pH. Comprimate Prepararea excipienţilor aglutinanţi şi lubrefianţi. Comprimate efervescente. Pilule preparate prin picurare şi turnare. tendinţe noi şi diferenţe faţă de preparate cosmetice. Zaharuri granulate (Granule). miere purificată. obiectivul. antitermică. cu ulei volatil de mentă. Înlocuirea unor substanţe insolubile sau greu solubile cu derivaţi solubili sau cu săruri ale aceleiaşi substanţe. cu substanţe hidrofobe. Fluidum ad pilulas. acetanilidă. cu vitamine. Granule cu glicerofosfat de calciu. Micropilule.

Şampoane. Cheratolitice. antiperspirante şi deodorante. Tratamente cosmetice. Preparate regeneratoare XIII. Dermopreparate cu acţiune antipruriginoasă reducătoare şi antiparazitară. Preparate pentru igiena noilor-născuţi şi a altor grupe de vârstă XVI. Diferenţe XIV. Produse pentru cosmetica masculină. Controlul calităţii produselor de uz topic în cosmetologie şi dermatologie PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. antineoplazice de uz extern V. Cosmetica decorativă. Fitopreparate. Tulburări pigmentare: discromii şi hipocromii VIII. Produse de parfumerie XV. Preparate fotoprotectoare. apipreparate pentru terapia externă IX. Unguente cosmetice. medicamente industrializate IV. Farmacocosmetice Produse . Preparate profesionale dermice pentru profilaxia şi tratamentul dermatozelor VII. Preparate pentru întreţinerea mâinilor şi picioarelor. Medicamente tipizate III. epitelizante. Preparate contra pistruilor şi petelor IV. Structură şi mecanism de acţiune. nutritive. Emulsii demachiante şi nutritive V. Creme cosmetice hidratante. antimicotică şi antimicrobiană.II. Operaţiuni principale pentru întreţinerea igieno-cosmetică şi aparatura specifică utilizată II. Măşti cosmetice. Masajul cosmetic facial X. Structura şi acţiunea preparatelor pentru igiena dinţilor şi a gurii XII. Medicamente pentru uz extern cu acţiune antiinflamatoare. Creme demachiante VI. Structura şi biochimia părului. revitalizante. Produse de machiaj şi utilizarea lor raţională XI. Dermopreparate cu acţiune antiacneică şi antiseboreică VI. Băi de abur şi loţiuni pentru faţ III.

Creme colorante (fond de ten. : Farmacocinetica în terapia medicamentoasă. Berlin. Szánthó Éva : Gyógyszertechnológia III. : Lehrbuch der pharmazeutischen Technologie. Dermopreparate pentru copii 5.1983 Popovici Adriana: Curs de Tehnologie farmaceutică.. Litografia UMF Tg. 1983 . Vol. Csath-Stîncel Zamfira : Gyógyszertechnológia I. 1989 Ionescu Stoian P. Szánthó Éva : Gyógyszertechnológia II. Buc. 1977 Adam L. Marosvásárhely. Selmeczi Béla : Gyógyszertechnológia I.. Vol. II. Medicală. Medicina Könyvkiadó. contra mătreţii. kötet. Bucureşti. 1986 Grecu I. Preparate dezodorizante şi antisudorifice XIII. Şampoane. : Supozitoare. kötet.Medicală. Mureş. 1989 Popovici A. Bucureşti.Medicală. 1993 Fica Cornelia: Prepararea medicamentelor în farmacie. Ed.I. Litografia UMF Tg. : Reologia formelor farmaceutice.: Tehnica farmaceutică. III. 1995. Savopol E. Lit. köt.Mureş. Vol. Budapest. fixative şi coloranţi pentru păr X. Editura Dacia. Bucureşti 1983 Popovici Adriana : Curs de Tehnologie farmaceutică. : Tehnica farmaceutică. 1988 Voigt R.: Ghidul farmacistului practician. Ban I. Mureş. 1.1982 Pandula Egon : Gyógyszerészet. Stănescu V. OGYE. Budapest. Stampf György : Aeroszolok gyógyszertechnológiája. Ape de gură IX. : Extracte farmaceutice vegetale. Loţiuni pentru păr: tonice. 1995 Leucuţa S.VII. Buc. 1981 Rácz István. Ed. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. Mureş. pentru regenerare. Vol.. Budapest. Medicală. Medicală.. Litografia UMF Tg. Litografia UMF Tg. Enescu L.. 1980 Ádám Lajos. Tokes B. Bucureşti. 3. 1975 Ádám L. Mureş. 1985 Popovici Adriana. Takács Géza : Ipari gyógyszerészet. 1991 Gyarmati László. Buc. Csontos András. Medicina Könyvkiadó. : Tehnologia formelor farmaceutice. 1967 B. rimeluri) VIII. Ed. briantine. Ed. Budapest. 2. 1993 Popovici Adriana : Curs de Tehnologie farmaceutică. Veb Verlag Volk und Gesundheit. Budapest. Editura Medicală. Preparate pentru îngrijirea mâinilor şi unghiilor XI.Medicală.. Editura Medicală. Papp I. Suciu G.. : Curs de tehnologie farmaceutică..Tg. Medicina Könyvkiadó. Medicina Könyvkiadó. OGYE. Popovici A. contra căderii părului. Marosvásárhely. 1964 Kedvessy György : Gyógyszertechnológia. Cluj-Napoca Leucuţa S. Preparate pentru igiena picioarelor XII. Pudre. Farduri. Bucureşti. Stănescu V. 1962 Pandula Egon. Ed. Ed. 1979 Csegedi Júlia Jolán. Dermopreparate fotoprotectoare XIV. Medicina Könyvkiadó.

: Reologia formelor farmaceutice. 1981 . Litografia UMF Tg. Popovici A. Bucureşti.1982 Pandula Egon : Gyógyszerészet. OGYE. 3. Popovici Adriana : Gyógyszertechnológia IV. OGYE. : Lehrbuch der pharmazeutischen Technologie. Editura Medicală. Berlin.. Marosvásárhely. 1977 Adam L. Marosvásárhely. Papp I. Mureş. Medicina Könyvkiadó. 1995. Szánthó Éva : Gyógyszertechnológia III. 1962 Pandula Egon. Litografia UMF Tg. 1975 Ádám L. Medicală. Stampf György : Aeroszolok gyógyszertechnológiája. Editura Medicală. Ádám Lajos. 1995 Leucuţa S. Mureş. Medicina Könyvkiadó. 1979 Csegedi Júlia Jolán. Mureş. II. : Supozitoare. : Lehrbuch der pharmazeutischen Technologie. Medicală. Popovici Adriana : Gyógyszertechnológia IV. Vol. Bucureşti 1983 Popovici Adriana : Curs de Tehnologie farmaceutică. : Curs de tehnologie farmaceutică.Papp József... Vol. Medicina Könyvkiadó. 1995. 1964 Kedvessy György : Gyógyszertechnológia. Vol. Ed. Mureş. Medicina Könyvkiadó. Vol. : Tehnica farmaceutică. Ed. Ed. : Reologia formelor farmaceutice. Szánthó Éva : Gyógyszertechnológia II. 1.. 1964 Kedvessy György : Gyógyszertechnológia. Ban I. 1993 Popovici Adriana : Curs de Tehnologie farmaceutică.. Veb Verlag Volk und Gesundheit. Budapest. Berlin. Ed.. Ban I. Mureş. 2. Tokes B. Budapest. köt. Litografia UMF Tg. Budapest. : Supozitoare. kötet. kötet. Litografia UMF Tg. Budapest. Vol. Medicală. Tokes B. Medicală. OGYE. Mureş. Medicală. 1984 D. Mureş. 1977 Adam L. kötet. 1985 Popovici Adriana. Budapest. Savopol E. Litografia UMF Tg. kötet. Bucureşti. Editura Dacia. Litografia UMF Tg. : Extracte farmaceutice vegetale. : Tehnica farmaceutică..1982 Pandula Egon : Gyógyszerészet. 1989 Popovici A. : Farmacocinetica în terapia medicamentoasă. Medicina Könyvkiadó. Papp I. Cluj-Napoca Leucuţa S. Budapest.. Stănescu V. Bucureşti 1983 Popovici Adriana : Curs de Tehnologie farmaceutică. III. 2. Budapest. Ed. Cluj-Napoca Leucuţa S. 1989 Ionescu Stoian P. 1989 Popovici A. : Curs de tehnologie farmaceutică. OGYE. Editura Medicală. 1993 Popovici Adriana : Curs de Tehnologie farmaceutică. Bucureşti.. Ádám Lajos. Stănescu V.. Suciu G. Marosvásárhely. Szánthó Éva : Gyógyszertechnológia II. Ed.. Csath-Stîncel Zamfira : Gyógyszertechnológia I. Bucureşti. Veb Verlag Volk und Gesundheit. 3. 1988 Voigt R. Marosvásárhely. Litografia UMF Tg. 1983 Papp József. Medicina Könyvkiadó. Litografia UMF Tg. Bucureşti. 1. Medicina Könyvkiadó. 1975 Ádám L. 1995 Leucuţa S. Bucureşti. Suciu G. köt. Mureş. 1991 Gyarmati László. Selmeczi Béla : Gyógyszertechnológia I. Bucureşti. Takács Géza : Ipari gyógyszerészet. 1962 Pandula Egon. Medicală. Vol. : Tehnologia formelor farmaceutice. Takács Géza : Ipari gyógyszerészet. 1981 Rácz István. 1984 C. 1989 Ionescu Stoian P. Bucureşti. 1985 Popovici Adriana. : Extracte farmaceutice vegetale. Medicina Könyvkiadó.. : Farmacocinetica în terapia medicamentoasă. Editura Medicală. Budapest. Csontos András. Editura Dacia. 1980 Ádám Lajos. Savopol E. : Tehnologia formelor farmaceutice. Popovici A. 1988 Voigt R.

X: Editura Medicală. Leucuţa S. 1990 Hajdú I. Leucuţa S. Litografia UMF Tg.: Gyógyszertechnológia.: Modern Cosmetology.A. 2. Iuliana Popovici . Budapest. 1989 Adriana Ciurba. Vol. Szantho E. Budapest 1991 Farmacopeea Română ed. 1 şi 2. I. Litografia UMF Tg-Mureş. Litografia UMF Tg.III. Marosvásárhely. II. Sipos Emese. Litografia UMF. Editura Polirom . Ed. Popovici Adriana: Dermatofarmacie şi cosmetologie. : Curs de Tehnică farmaceutică. Medicina Könyvkiadó. 1. 1979 Thiers H. fasc.1977 Popovici Adriana : Curs de Tehnologie farmaceuticã. Ed. : Tehnologie farmaceutică. Masson. : Introducere în biofarmacie. 1993 Popovici Adriana : Curs de Tehnologie farmaceuticã. 1995. Dacia. Budapest. Cluj-Napoca. Bucuresti 1977 Dumitru Lupuleasa . 1. 1978. Ádám Lajos. kötet. Medicală. Leonard Hill. Sipos Emese. : Iniation a la Cosmetologie dermatologiques. Selmeczi Béla : Gyógyszertechnológia I. 1982 Popovici Adriana Curs de Dermofarmacie şi Cosmetologie. Metrum Könyvkiadó. Verlag fur Chem. Litografia UMF Tg. Mures. Popovici Iuliana. 4. Ed. Mures. Csontos András.Iasi. OGYE. III. II. OGYE. Medicina Könyvkiadó. Marosvásárhely. Popovici Adriana : Curs de Tehnologie farmaceutică.: Tehnica farmaceutică. 1979 Csegedi Júlia Jolán. Ziolkowsky. :Soluţii sterile. Medicina. 2003 Cornelia Fica. 2. Ed. kötet. 1991 Gyarmati László. editura Medicalã . Adam L. A bőr és a szépség. Popovici Adriana: Curs de Tehnologie farmaceutică. Bucureşti. Ed. 1963 Nowak G. 1983 Rácz I. 1 si 2 1998 . Bucureşti. Vol.I .Tehnologie Farmaceuticã .C. 3. Műszaki Könyvkiadó. Curs de Tehnologie farmaceuticã .II. 1977 Harry G. Popovici Adriana. Industrie. Csath-Stîncel Zamfira : Gyógyszertechnológia I. Dacia. 1978. 1995 Popovici Adriana : Curs de Tehnologie farmaceuticã. Bucureşti. Savopol E.Rácz István.1993. Litografia UMF. Adriana Ciurba. Litografia UMF Tg-Mureş. Lupuleasa D.: Die kosmetischen Praparate. Paris. Popovici Adriana : Gyógyszertechnológia IV. 1975. Medicală. 1984 E.: Gyógyszertechnológia I. Medicina Konyvkiadó.vol. II fasc. 1983 Papp József. Ed. Tg-Mureş.Tehnicã Farmaceuticã pentru asistenti de farmacie. Popovici A.R. Kozmetikai kézikönyv. I.. Paris. Curs de tehnologie farmaceutică. : Curs de tehnologie farmaceuticã. kötet. Litografia UMF Tg-Mures . vol. Kedvessy Gy. Budapest 1981. 1992. vol. London. Ban Petra. Ed. Szánthó Éva : Gyógyszertechnológia III. litografia UMF Tg-Mures. 1997 Stănescu V. Marosvásárhely. Tg-Mureş. 1980 Ádám Lajos. Bucureşti. Adam L. Medicală.: Tehnologia formelor farmaceutice. Stampf György : Aeroszolok gyógyszertechnológiája. 1980 Poelman M. Budapest. Selmeczi B. Editura Polirom Iaşi. 1993 Bodor F. Masson. H. Cluj-Napoca 1995. 1993 G. Vol.: Les Cosmetiques. Vol. Mures. Mures. OGYE.vol. vol. Litografia UMF Tg. Ausburg. F. Budapest. vol.Solutii medicamentoase.

NUMĂRUL DE ORE DE CURS. Tg-Mureş.Stãnescu V. I II Semestrul E. X-a .Medicală.editura medicalã . Ciurba Adriana: Formular cosmetic. Ed. Bucureşti 1970 Hajdu Imre: Kozmetikai kezikonyv. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. Ed. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A.F.M. Editura Medicalã. Popovici Adriana: Dermofarmacia şi cosmetologia. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE.Mureş 1977 Popovici Adriana. STAGII. Bucuresti 1983 XXX Farmacopeea Românã ed. 1998 Cosmovici Ludmila: Îndreptar cosmetic. I II Semestrul C. Litografia I. I II Semestrul B. I II Număr ore curs 1 Număr ore curs 2 2 Număr ore curs 2 2 Număr ore curs 2 Număr ore curs 1 Număr ore curs 2 2 Număr ore curs 2 2 Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice 3 3 Număr ore lucrări practice 3 4 Număr ore lucrări practice 3 Număr ore lucrări practice 1 Număr ore lucrări practice 2 2 Număr ore lucrări practice 3 3 Număr credite 1 Număr credite 5 5 Număr credite 5 5 Număr credite 5 Număr credite 2 Număr credite 5 5 Număr credite 6 7 Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen . Tg.Medicală. I II Semestrul G. Budapest 1993 6. Ed. Bucureşti 1982 Popovici Adriana: Curs de Dermofarmacie şi Cosmetologie. 1993 H. Tipomur. I II Semestrul D. I II Semestrul F. Muszaki Konyv kiado. : Tehnica farmaceuticã. Bucuresti.

I II Număr ore curs 1 - Număr ore seminarii - Număr ore lucrări practice 1 - Număr credite 2 - Evaluarea cunoştinţelor Colocviu - .Semestrul H.

Biotransformarea medicamentelor. IV. Locul. E. specializarea Farmacie. Curs introductiv Farmacologia generală. faze. mecanisme. Mecanisme de acţiune ale medicamentelor . Căi de administrare.drd. clearance. parametrii definitorii. Relaţii doză-efect. Distribuţia medicamentelor în organism Factorii care o influenţează. Acţiunile medicamentelor Relaţii doză-efect. STAFF-UL DISCIPLINEI: Prof. mecanisme avantaje. VI.FARMACOTERAPIE A. factori. mecanisme. B. Difuziunea şi stocarea în ţesuturi. Principalele modele farmacocinetice V. Definiţie şi ramuri. 2. C. E.1. D. II. III. Tipuri de acţiune.drd. Interacţiunea medicament-organism. factori care influenţează. B.dr. Farmacoterapie anul V Facultatea de Farmacie. Dogaru Maria Şef lucr. factori. căi de eliminare. specializarea Asistenţă de Farmacie. Farmacologie anul III Facultatea de Farmacie. Eliminarea medicamentelor. Parametrii compartimentale farmacocinetici. Faze şi etape. Vari Camil Asist. exprimarea cantitativă a acţiunii farmacodinamice. inducţie enzimatică. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. specializarea Farmacie. Farmacologie anul IV Facultatea de Farmacie. Máthé Lehel Asist. Farmacocinetica generală Trecerea substanţelor medicamentoase prin membranele biologice. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. specializarea Farmacie. specializarea Farmacie. Absorbţia medicamentelor. Patologie şi terminologie medicală anul III Facultatea de Farmacie. DISCIPLINA: FARMACOLOGIE . ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. Farmacologie anul II Facultatea de Farmacie.dr. Kolcsár Melinda 3. D. Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie 4. C.

Obiectivele lucrărilor practice de Farmacologie Farmacologia experimentală. pneumonii.). bronşită cronică. prezentarea metodologiei oficializate de F. Norme de protecţie a muncii. embolia pulmonară. enzime.R.Mecanisme specifice (farmacoreceptori. metoda grafică Miller-Tainter. efectelor adverse ale VI. Patologia aparatului respirator Traheo-bronşită acută.Mecanisme nespecifice. AMPc. supuraţii bronho-pulmonare. cancerul bronho-pulmonar. VII. B. Relaţii structură-activitate. metoda LitchfieldWilcoxon. Cercetarea preclinică şi clinică a medicamentelor PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Efecte nedorite ale medicamentelor VIII. Determinarea toxicităţii acute Estimarea DL50 prin metoda Kärber. Studiul unor aspecte farmacocinetice Biodisponibilitatea şi absorbţia medicamentelor. neuromediatori etc. mesageri secunzi Ca. Bioetica privind II. canale ionice. test alternativ la determinarea DL50). tuberculoza pulmonară. experimentul pe animalul de laborator. Studiul unor aspecte de farmacometrie şi interacţiuni medicamentoase VII. III. Imobilizarea şi anestezia animalelor de experienţă III. metoda dozelor fixe. Instrumentarul şi aparatura de bază. Distribuţia şi biotransformarea (metabolizarea) medicamentelor. Interacţiunile medicamentelor. pleurezii. bronhopneumopatia cronică obstructivă. astmul. semne şi date de laborator. Factori care influenţează răspunsul organismului la medicamente. Stabilirea toxicităţii cronice şi urmărirea medicamentelor Studii de farmacovigilenţă. IV. V. Elemente de semiologie medicală Simptome. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Eliminarea medicamentelor. II. Fişa de reacţii adverse. Patologia aparatului reno-urinar .X. sistemul fosfatidil-inozitidic acizi nucleici. Verificarea cunoştinţelorPrin experienţe pe animale de laborator.

Sindroame nefrologice (sindr. Tabloul clinic în traheo-bronşită acută. infecţia urinară. nanismul hipofizar. lupusul eritematos sistemic. Patologia aparatului respirator Simptome cardinale şi diagnosticul lor diferenţial. II. ateroscleroza. IV. astmul. Termometrizare. Addison. Boli de nutriţie. caracteristici generale ale bolilor glomerulare. guşa). hiperuricemiile. prostatita. Patologia psihiatrică Terminologie. poliglobulii. acromegalia. caracteristici generale ale bolilor glomerulare. VIII. endocardita. clasificare şi principii de tratament în tulburările psihice. Patologia aparatului digestiv Bolile esofagului. stomacului şi duodenului. VI. hiperlipidemiile. tuberculoza pulmonară şi embolia pulmonară. insuficienţă cardiacă. scleroza sistemică. Elemente de semiologie medicală Simptome şi semne generale. afecţiunile vezicii biliare şi a căilor biliare. b. obezitatea. Boli hematologice Anemii. bolile ficatului şi pancreasului. IV. metabolism şi endocrine Diabetul zaharat. bolile tiroidiene (hipertiroidii. nefropatiile tubulointerstiţiale infecţioase (pielonefrita acută şi cronică). PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. X. tulburări de ritm cardiac. glomerulonefrită acută difuză poststreptococică. Examenul obiectiv pe aparate. glomerulonefrită acută difuză poststreptococică. pneumonii. VII. nefritic şi nefrotic). pleurezii. pericardita. boli ale arterelor şi venelor. miocardita. diateze hemoragice. Anamneza. cistita. III. Patologia aparatului cardio-vascular Reumatismul articular acut. V. polimiozita şi dermatomiozita. sd. infecţia urinară (uretrita. cistopielita). spondilita anchilozantă. hipertensiunea arterială esenţială. Cushing. cancerul bronho-pulmonar. osteoporoza.inspecţia. boala artrozică. hipotiroidia. Patologia neurologică Noţiuni de semiologie neurologică. boala Parkinson. vasculite sistemice. leucoze-leucemii-limfoame. IX. bronhopneumopatia cronică obstructivă. Date de laborator. nefropatiile tubulointerstiţiale infecţioase. Patologia aparatului cardio-vascular . cardiopatiile valvulare. supuraţii bronho-pulmonare. Patologia aparatului reno-urinar Simptome şi date obiective cardinale. Boli sistemice şi reumatice Poliartrita reumatoidă. Măsurarea tensiunii arteriale şi a pulsului. cardiopatia ischemică. bronşită cronică.Sindroame nefrologice. boli vasculare cerebrale. bolile intestinului. epilepsia.

hipertensiunea arterială esenţială.stimulatoare. pericardita. Farmacodinamia transmisiei neuromusculare Curarizantele. Medicaţia agonistă a neurotransmisiei adrenergice. boala Parkinson şi epilepsia. endocardita. Boli de nutriţie. poliglobulii. b. bolile intestinului. nanismul hipofizar. semnele obiective şi metode de diagnostic şi tratament în reumatismul articular acut. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR FARMACOLOGIA NEUROTRANSMISIEI PERIFERICE I. semne obiective. substanţe nicotinice şi III. V. diateze hemoragice. carcinomul hepatic. clasificare şi principii de tratament în tulburările psihice. beta. metabolism şi endocrine Tabloul clinic în diabetul zaharat. obezitate. spondilita anchilozantă. insuficienţă cardiacă. Antagoniştii M-colinergici (parasimpatoliticele) Farmacodinamia sinapselor ganglionare vegetative: ganglioplegice. Simpatomimetice alfa. Patologia neurologică Noţiuni de semiologie neurologică. neoplasmul). hipotiroidii. Patologia psihiatrică Terminologie. ateroscleroza. C. Semne subiective şi obiective în poliartrita reumatoidă.Simptome cardinale. sd. hernia transhiatală. boli vasculare cerebrale. IX. IV. Addison. Farmacodinamia neurotransmisiei colinergice Medicaţia agonistă a neurotransmisiei colinergice: parasimpatomimetice cu acţiune directă şi indirectă (inhibitorii colinesterazei). bolile ficatului şi pancreasului (hepatita cronică. stomacului şi duodenului (gastrite. Cushing. Boli hematologice Simptome cardinale. tumori ale esofagului). guşă). afecţiunile vezicii biliare şi a căilor biliare (colecistita acută şi cronică). boli ale arterelor şi venelor. boala de reflux. alfa-şi beta. VI. ulcerul gastric şi duodenal. scleroza sistemică. tulburări de ritm cardiac. în bolile tiroidiene (hipertiroidii. II. polimiozita şi dermatomiozita. Medicaţia simpatolitică . Boli sistemice şi reumatice Manifestări principale şi diagnosticul lor diferenţial. leucoze-leucemii-limfoame. vasculite sistemice şi boala artrozică. cardiopatiile valvulare. X. osteoporoza şi acromegalia. VII. miocardita. Patologia aparatului digestiv Tabloul clinic al bolilor esofagului (acalazia. ciroza hepatică. stimulatoare indirecte. cardiopatia ischemică. hiperuricemii. pancreatita acută şi cronică). hiperlipidemii. lupusul eritematos sistemic. metode de diagnostic şi tratament în anemii. VIII.

II. proprietăţi farmacodinamice şi terapeutice. Alte antialergice. IX. compuşi semisintetici. agonist. substanţe nootrope.antagonist. sedative. Serotononina (5-hidroxi-triptamina) Agonişti şi antagonişti ai serotoninei de interes terapeutic. adrenalitice beta-blocante. IV. VI. Hipnotice. V. Analgezice antipiretice. anxiolitice Benzodiazepine. metilxantinele. antagonist pur. Antireumatice de fond Antigutoase. sintetici cu caracter agonist (puternic sau slab).Adrenalitice alfa-blocante. miorelaxante. Anestezicele generale Mecanisme neurofiziologice şi celulare ale narcozei. Medicaţia aparatului digestiv . Antiseptice-dezinfectante II. compuşi cu structuri diferite etc. antimicotice MEDICAŢIA ORGANOTROPĂ I. Psihofarmaconii Neuroleptice. X. antitricomonazice. Neurosimpatolitice cu acţiune centrală şi /sau periferică Anestezice locale. antihelmitice. Chimioterapia antiinfecţioasă III. Medicaţia stimulatoare a sistemului nervos central Amfetamină şi derivaţii.anticonvulsivantă. VII. Medicaţia antiepileptică. barbiturice. antiparkinsoniene V. antimalarice. Medicaţia antituberculoasă. antidepresive şi litiul. Medicaţia corticosteroidă şi ACTH MEDICAŢIA ANTIINFECŢIOASĂ I. antivirotice. III. Narcoticele inhalatorii şi injectabil. Antihistaminice H1-blocante. analeptice bulbare. VIII. Farmacodinamia procesului inflamator şi a reacţiilor imuno-alergice Substanţe tisular active şi antagonişti. Histamina. Medicaţia analgezică Analgezicele opioide naturale. Antiinflamatoare nesteroidiene. FARMACOLOGIA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL I.

Medicaţia antidiabetică XIII. Androgenii şi steroizii anabolizanţi. Cercetarea în farmacologie I II. tocolitice. Medicaţia hepato-biliară Coleretice. Vitamine XIV. inductoare ale ovulaţiei. XI. Antiaritmice cardiace (cls. III. Medicaţia antiasmatică. Antitiroidiene XII. antiangiotensinică. Fibrinolitice. Antiacide. IX. antiulceroase. VI. Medicaţia aparatului respirator Antitusive.Tonicardiacele Medicamente stimulatoare ale contractibilităţii.I-IV).Stimulatoare şi substituenţi ai secreţiei gastrice. Studiul acţiunii medicaţiei colinergice şi anticolinergice . antiaterogenă Diuretice. vasodilatatoare directă. purgative. VIII. Farmacologia substanţelor cu acţiune asupra sângelui Substituenţi de plasmă sanguină. laxative. VII. X. Medicaţia sindroamelor periferice şi cerebrale (vasodilatatoare antiischemice) Medicaţia vasoconstrictoare şi antihipotensivă. Cercetarea în farmacologie II III. Medicaţia aparatului cardio-vascular. Medicaţia anticanceroasă. Vomitive. expectorante. V. medicaţia hepatoprotectoare. progestative Medicaţia contracţiei uterine: ocitocice. colicistochinetice. Medicaţia metabolismului fosfo-calcic. stimulante ale centrului respirator. Medicaţia antianginoasă Medicaţia antihipertensivă: neurotropă. imunosupresoare şi imunomodulatoare PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. antidiuretice. II. Medicaţia tiroidiană. inhibitoare ale secreţiei gastrice. saluretică. spasmolitice uterine. Antidiareice. IV. Medicaţia antianemică.conductibilităţii şi ritmului activităţii cardiace. Medicaţia anticoagulantă Antiagregante plachetare. Medicaţia hipolipidemiantă. antivomitive. Medicaţia hemostatică. Medicaţia venelor şi capilarelor. Medicaţia aparatului genital: estrogeni.

neuroleptică. anxiolitice. Analiza farmacodinamică a unor specialităţi antimicrobiene.substanţelor antidepresive şi stimulante psihomotorii XI. Analiza farmacodinamică a unor preparate cu acţiune asupra aparatului digestiv XXI. medicamentoase asupra aparatului digestiv XX. antidepresivă XIII. Studiul acţiunii substanţelor medicamentoase asupra activităţii cardiace (cordului izolat sau in situ) .IV. Studiul acţiunii analgezicelor XII. Studiul acţiunii subst. Verificarea cunoştinţelor . Studiul anestezicelor locale VII.testarea experimentală a unei acţiuni farmacologice XVI. Analiza farmacodinamică a unor specialităţi cu acţiune asupra sistemului nervos vegetativ VI. Farmacodinamia substanţelor curarizante şi anticurarizante V. convulsivante şi anticonvulsivante. Studiul acţiunii neurolepticelor. Analiza farmacodinamică a unor specialităţii cu acţiune antiinflamatoare XV. Analiza farmacodinamică a unor specialităţii cu acţiune asupra SNC X. Studiul substanţelor sedato-hipnotice. Analiza farmacodinamică a unor specialităţi cu acţiune antialergică XVII. Antibiotice. Analiza farmacodinamică a unor specialităţii cu acţiune analgezică. Studiul acţiunii subst. medicamentoase asupra tensiunii arteriale XXIII. Studiul anestezicelor generale VIII. Antagonizarea acţiunii substanţelor excitante centrale şi deprimante centrale (SNC) IX. antimicrobiene a unor preparate Principiul determinării acţiunii XVIII.Chimioterapice. Studiul acţiunii unor substanţe cu acţiune asupra aparatului respirator XXII.cu acţiune antiinflamatoare şi antialergică XIV.(lucrare de control) XIX. Studiul acţiunii subst.

adrenergică. diuretice. pronostic). antiagregantă plachetară. canabinoide endogene. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Medicaţia aparatului respirator – astmul bronşic. bronhopneumopatia obstructivă cronică . Reacţii adverse medicamentoase – tipuri. prin peptide opioide. tahikinine) V. Exemple de interacţiuni medicamentoase cu relevanţă clinică IV. ocitocice. Medicamente cu tropism farmacotoxicologic hepatic VIII. Substanţe cu acţiune hormonală XXIX. Medicaţia trombolitică. tocolitice XXVII. serotoninergică. antidiuretice.XIV. testarea experimentală a unei acţiuni farmacodinamice D. Farmacocinetica medicamentelor. angina pectorală IX. Analiza imunosupresoare farmacodinamică a unor medicamente citostatice şi XXX. tratament. hepato-biliar XXVIII. Medicaţia sistemului cardiovascular – hipertensiunea arterială. insuficienţa cardiacă X. Analiza unor preparate cu acţiune asupra aparatului cardio-vascular (lucrare de control) XXVI. cauze. Medicaţia aparatului digestiv – ulcerul gastro-duodenal VI. posibilităţi de monitorizare III. Medicaţia aparatului digestiv . Analiza unor specialităţi cu acţiune asupra aparatului urinar. constipaţia. evoluţie.colita ulceroasă (boala Crohn). pancreatitele. diareea VII. Dislipidemiile XI. Medicaţia sistemului cardiovascular – aritmiile cardiace. Studiul acţiunii substanţelor vasodilatatoare şi vasoconstrictoare (pe broască) XXV. Aplicaţii practice. digestiv. Interacţiuni medicamentoase de ordin farmacocinetic şi farmacodinamic. Neurotransmisiile la nivel central şi posibilităţile de influenţare medicamentoasă (dopaminergică. Medicaţia SNC. Referat produse tipizate. Medicaţia hepato-biliară – hepatitele (etiologie. colinergică. Studiul acţiunii subst. Implicaţii clinice II.

Asocieri dezavantajoase XIII. Scheme terapeutice IX. digoxină. ciclosporină). antiepileptice. Studii clinice relevante XI. Cazuri clinice relevante privind medicaţia aparatului digestiv VI. Ajustarea posologiei în funcţie de valorile concentraţiei plasmatice. Calculul parametrilor farmacocinetici Monitorizarea farmacoterapiei unor medicamente cu indice terapeutic mic (teofilină. alternative terapeutice XIV. Medicaţia în timpul perioadei de alăptare (lăuzie) PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Medicamente care influenţează cantitatea secreţiei lactate . Cazuri clinice relevante privind medicaţia aparatului respirator XII. Medicamente care trec în secreţia lactată.XII. Profilaxia secundară a infarctului miocardic şi a AVC. Asocieri medicamentoase la bolnavii cu polipatologie (diabet zaharat. litiu. Medicaţia femeii gravide XIV. Cazuri clinice relevante privind medicaţia aparatului digestiv VII. Interacţiuni medicamentoase care trebuie evitate. Cazuri clinice relevante privind medicaţia aparatului cardiovascular. Cazuri clinice relevante privind medicaţia aparatului cardiovascular. Întocmirea unei fişe de reacţii adverse conform normelor ANM Tratamentul toxicomaniilor. Cazuri clinice relevante privind medicaţia hepato-biliară. IV. Medicamente contraindicate în sarcină. gută. Ajustarea posologiei în insuficienţa hepatică VIII. Medicamente cu potenţial toxicomanogen III.) X. II. Medicaţia antiinfecţioasă XIII. Cazuri clinice relevante privind interacţiunile medicamentoase Interacţiuni medicamentoase utile. Cazuri clinice relevante privind medicaţia SNC. Intoxicaţia acută cu deprimante SNC V. gentamicină. Asocierea raţională a antibioticelor şi chimioterapicelor. insuficienţă renală etc.

mesageri secunzi Ca. V. Dezinfectante.anticonvulsivantă. II. Antihistaminice. Anestezice locale X.E. factori. Antiserotoninice XVIII. Eliminarea medicamentelor. antihelmitice. Distribuţia medicamentelor în organism. hipnotice. Trecerea substanţelor medicamentoase prin membranele biologice. Absorbţia medicamentelor. IV. Farmacodinamia neurotransmisiei colinergice. Medicaţia simpatolitică şi neurosimpatolitică IX. Medicaţia antiepileptică. Antagoniştii M-colinergici (parasimpatolitice) VII. AMPc. Excitante centrale XI. căi de eliminare. antimicotice . P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Acţiunile medicamentelor. XVII. antimalarice. Anestezice generale. enzime. Farmacocinetica generală Farmacologia generală. Biotransformarea. neuromediatori etc. Farmacodinamia procesului inflamator şi a reacţiilor imuno-alergice Antiinflamatoare nesteroidiene. clearance. Farmacodinamia transmisiei neuromusculare. Mecanisme de acţiune ale medicamentelor Mecanisme nespecifice.Mecanisme specifice (farmacoreceptori. XIX. Antidepresivele şi litiul XV. sistemul fosfatidil-inozitidic acizi nucleici. Parametrii farmacocinetici. Parasimpatomimetice VI. miorelaxante. Medicaţia analgezică XVI. Antibiotice antibacteriene XX. Medicaţia antituberculoasă. factori. Curs introductive. Căi de administrare. Neuroleptice XIV. Noţiuni generale de farmacotoxicologie. Simpatomimetice VIII. Sedative. antiparkinsoniene XII. antivirotice. antitricomonazice. canale ionice.). mecanisme. Corticosteroizi. Antiseptice. III. Chimioterapice antibacteriene. anxiolitice XIII.

XXI. Medicaţia sindroamelor periferice şi cerebrale (vasodilatatoare antiischemice) XXVII. convulsivante şi . Medicaţia antihipertensivă. Studiul anestezicelor generale XI. Studiul acţiunii curarizantelor şi anticurarizantelor VIII. Obiectivele lucrărilor practice de Farmacologie Farmacologia experimentală. Norme de protecţie a muncii. Analiza farmacodinamică a unor specialităţi cu acţiune asupra sistemului nervos vegetativ IX. Medicaţia hepato-biliară Coleretice.I-IV). antidiuretice PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I.Tonicardiacele XXV. Farmacologia substanţelor cu acţiune asupra sângelui XXVIII. IV. Distribuţia şi biotransformarea (metabolizarea) medicamentelor. Studiul unor aspecte farmacocinetice Biodisponibilitatea şi absorbţia medicamentelor. Studiul acţiunii substantelor colinergice VI. colicistochinetice. Imobilizarea şi anestezia animalelor de experienţă III. anxiolitice. Studiul anestezicelor locale X. Eliminarea medicamentelor. Antiaritmice cardiace (cls. Medicaţia aparatului cardiovascular. Medicaţia aparatului digestiv XXII. Studiul acţiunii substantelor anticolinergice VII. Diuretice. Medicaţia aparatului respirator XXIV. Bioetica privind II. Instrumentarul şi aparatura de bază. Studiul anticonvulsivante. experimentul pe animalul de laborator. substanţelor sedato-hipnotice. Medicaţia antianginoasă XXVI. Determinarea toxicităţii acute V. medicaţia hepatoprotectoare XXIII.

Analiza farmacodinamică a unor antibiotice XX.Compendiu de Medicină internă.XII. 1999 D. Analiza farmacodinamică a unor specialităţii cu acţiune asupra aparatului cardiovascular (I) XXV. Verificarea cunoştinţelor 5. Medicaţia hepato-biliară XXIII.Tg-Mureş. Măruşteri . 1998 Aurelia Nicoleta Cristea . Verificarea cunoştinţelor XV.Note de curs. C. XXI. 1998 Leonard Domnişoru . I . Analiza farmacodinamică a unor specialităţii cu acţiune asupra aparatului cardiovascular (III) XXVII.II. Feszt şi colab. Analiza farmacodinamică a unor specialităţii cu acţiune asupra SNC (I) XIII. Editura Medicală. Editura Didactică şi Pedagogică.F. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. Feszt. Bucureşti. Editura Medicală.Farmacologie generală. Analiza farmacodinamică a unor chimioterapice antibacteriene XIX. G. Analiza farmacodinamică a unor specialităţi cu acţiune antihistaminică XVIII. Analiza farmacodinamică a unor specialităţi cu acţiune asupra aparatului digestiv XXII. 1988 .Farmacoterapie practică. Litografia U. Vari. M.Farmacologie . Analiza farmacodinamică a unor specialităţii cu acţiune asupra SNC (II) XIV. Analiza farmacodinamică a unor specialităţii cu acţiune asupra aparatului cardiovascular (II) XXVI. Analiza farmacodinamică a unor specialităţii cu acţiune asupra antiastmatică. Analiza farmacodinamică antimicotice. antitusivă şi expectorantaă XXIV.M. 1989 Maria Dogaru. Aurelia Nicoleta Cristea . antiprotosoarice a unor antihelmintice.E. Analiza farmacodinamică a unor specialităţi cu acţiune analgezică XVII. Dobrescu . Bucureşti.Farmacologie experimentală. antituberculoase. Editura Medicală. . 1995 G.F. Studiul acţiunii medicamentelor analgezice XVI. Studiul acţiunii substanţelor diuretice XXVIII.M. Bucureşti.Compendiu de lucrări practice. vol. Litografia U.

I-II. 1989 Maria Dogaru. Bucureşti. Budapest 1997 P. . 1995 G. 1999 V. vol. Litografia U. 1984 V. Editura Medicală. 1998 Leonard Domnişoru .F.M. Editura Medicală. Stroescu-Bazele farmacologice ale practicii medicale.F.II. Litografia U.M. 1988 Feszt şi colab. 1983 Fürszt Zsuzsanna -Gyógysertan. C.M. 1991 J. Editura Medicală. Editura Medicală.F. Bucureşti. M.E. Aurelia Nicoleta Cristea . I-II. Ed.M. 1989 Maria Dogaru. Bucureşti. Bucureşti. Medicina. 1999 V. Ed.M. 1991 J. .E. M.F. 1998 Leonard Domnişoru .Feszt şi colab. I-II. Stroescu-Bazele farmacologice ale practicii medicale. Feszt.: Curs litografiat în limba maghiară. 1984 V. 1984 V. Bucureşti.Farmacologie experimentală. Bucureşti.Farmacologie experimentală. Stroescu . Litografia U. Editura Medicală. I . Litografia U. 1998 Aurelia Nicoleta Cristea . 1999 D. Editura All.Tg-Mureş.II. Editura Medicală. Budapest 1991 Racz Kotilla Erszebet.M. E.: Curs litografiat în limba maghiară. 1999 D.F. Farmacologia.Compendiu de Medicină internă.Gyógysertan I-II. Budapest 1997 P. Litografia U.F. Târgu-Mureş. C. Curs de patologie medicală – Pentru Studenţii Facultăţii De Stomatologie–G. Editura Medicală.vol.Curs litografiat în limba maghiară -Farmacodinamia. Editura All. 1983 Fürszt Zsuzsanna -Gyógysertan.Farmacoterapie practică. Groza . Farmacologia.M. Farmacologia. Bucureşti. Budapest 1997 P. Litografia U.: Curs litografiat în limba maghiară.Tg-Mureş.Gyógysertan I-II. Budapest 1991 Racz Kotilla Erszebet.Fiziologie.vol. Editura Medicală.Farmacologie generală.F. Feszt şi colab. Feszt şi colab. Vari. Măruşteri .Compendiu de lucrări practice.M.Compendiu de lucrări practice.Fiziologie. Ed Medicală Bucureşti.Farmacoterapie practică.Farmacologie (pentru uzul studenţilor).Tiberiu Moldovan. Bucureşti. Stroescu-Bazele farmacologice ale practicii medicale. Bucureşti. 1991 J.Farmacologie . G. Stroescu . Budapest 1991 Racz Kotilla Erszebet. Ed. 2000 Semiologie clinică medicală . 1998 B.M. 1983 Fürszt Zsuzsanna -Gyógysertan. Editura All. Târgu-Mureş.Farmacologie (pentru uzul studenţilor). 1999 V. Editura Medicală. Caraşca. Knoll . Litografia U. Knoll . Bucureşti.M. Medicina.F. Bucureşti. Litografia U.Fiziologie. Bucureşti.Farmacologie generală. 1998 Aurelia Nicoleta Cristea .F. 1988 Feszt şi colab. vol. Bucureşti. 1998 D. Medicina. Dobrescu .Tg-Mureş. Editura Didactică şi Pedagogică. Medicina.Farmacologie (pentru uzul studenţilor). Dogaru. Editura Medicală. Medicina. Ed. Feszt.Curs litografiat în limba maghiară -Farmacodinamia.Gyógysertan I-II. Medicina. Aurelia Nicoleta Cristea .Note de curs. Editura Medicală.Farmacologie .Tg-Mureş.F. Dobrescu . 1995 G. 1993 C. Editura Medicală.Note de curs. Groza . Knoll . UMF Târgu-Mureş.vol. Bucureşti. G. I . Bucureşti. 1998 . Stroescu . Ed. Litografia U. Editura Didactică şi Pedagogică. Ed.Curs litografiat în limba maghiară -Farmacodinamia. Groza . Vari. Măruşteri .Compendiu de Medicină internă. Litografia U. Târgu-Mureş.Tg-Mureş.

RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE.Farmacologie experimentală. Măruşteri . Editura Medicală.vol. Stroescu-Bazele farmacologice ale practicii medicale.M. 1999 V. . Dobrescu .Fiziologie.M. I II Semestrul D. Litografia U. 1998 Aurelia Nicoleta Cristea . I II Semestrul C. 1988 Feszt şi colab.Farmacologie generală. I II Semestrul E.Farmacologie .II.M. Bucureşti. Bucureşti. vol. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. Editura Medicală. I II Număr ore curs 1 Număr ore curs 2 1 Număr ore curs 3 3 Număr ore curs 2 Număr ore curs 2 3 Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 1 Număr ore lucrări practice 2 1 Număr ore lucrări practice 3 3 Număr ore lucrări practice 2 Număr ore lucrări practice 3 3 Număr credite 2 Număr credite 4 2 Număr credite 6 6 Număr credite 7 Număr credite 7 8 Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen .Tg-Mureş.E.F.Note de curs.Farmacoterapie practică. 1998 Leonard Domnişoru . C. Ed. 1995 G. Groza . Ed. Medicina. Târgu-Mureş.F. Bucureşti.Compendiu de lucrări practice. Budapest 1997 P.Farmacologie (pentru uzul studenţilor). Editura Medicală. Farmacologia. Bucureşti. Aurelia Nicoleta Cristea . 1989 Maria Dogaru.Compendiu de Medicină internă. I II Semestrul B. 1983 Fürszt Zsuzsanna -Gyógysertan. 1998 6.F. Editura Medicală. Budapest 1991 Racz Kotilla Erszebet.Curs litografiat în limba maghiară -Farmacodinamia. Knoll . Stroescu . Litografia U. Editura Didactică şi Pedagogică. 1991 J. Editura All.Tg-Mureş. Litografia U. Editura Medicală.: Curs litografiat în limba maghiară. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. 1984 V. Medicina. G.M. M. Feszt şi colab. Feszt. Vari. I-II.E. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A. STAGII. Bucureşti.Gyógysertan I-II. Bucureşti. Litografia U. 1999 D. I .F.

Filtrarea. Obligatorie B. Sedimentarea. Dozatoare (alimentatoare). ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. Decantoare dreptunghiulare cu funcţionare continuă. Circulaţia materialelor. Tipuri de amestecătoare. Operaţii hidrodinamice şi utilaj specific Curgerea şi transportul fluidelor. Mori cu bile. Decantoare simple cu funcţionare discontinuă. Pompe pentru lichide. Transportoare elicoidale. specializarea Farmacie.1. cu descărcare prin gravitaţie. Hidrocicloane.dr. Mărunţirea materialelor. Concasoare giratorii. DISCIPLINA: INDUSTRIA ŞI BIOTEHNOLOGIA MEDICAMENTULUI A. Molnár Judith 3. B. Concasoare cu ciocane. Emailuri IV.anul III Facultatea de Farmacie. Concasoare cu fălci. Pompe pentru gaze. Material metalice neferoase. Operaţii mecanice şi utilaj specific Transportul şi dozarea materialelor granulare. Centrifugarea. Introducere. specializarea Asistenţă de Farmacie. Ultracentrifuge. Transportoare pneumatice. Centrifuge filtrante discontinue. Industria şi biotehnologia medicamentului . Amestecarea. Separarea pneumatică. Dudutz Győngyongyi Asist. Pompe de vid. Obligatorie 4. Conversia III. Transportoare cu bandă. cu descărcare manuală. Operaţii termice . STAFF-UL DISCIPLINEI: Prof. Industria medicamentului . Materiale plastice. Concasoare cu cilindri. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Factorii care influenţează filtrarea. Fracţionarea granulometrică a amestecurilor polidisperse solide. Materiale metalice feroase. Decantoare verticale. Centrigfuge filtrante discontinue. Filtre şi instalaţii de filtrare. Mori vibratoare. Cernerea. Colerganguri. Mori coloidale. VI.drd. Mijloace pentru îmbunătăţirea filtrării. Dezvoltarea proceselor tehnologice. Bilanţul termic. Dezintegratoare. Materiale de etanşare. V. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. Elevatoare cu cupe. Conducte şi armături. Regimuri de funcţionare. Operaţii unitare în industria chimică II. Decantoare circulare cu braţe. Bilanţul de materiale. Microatomizoare. Materiale de construcţie. 2.anul V Facultatea de Farmacie.

Diazotare. Operaţii de bioinginerie: operaţii generale Sterilizare. Uscarea. cu tub interior de circulaţie. Operaţii de separare: separarea pe schimbători de ioni. Operaţii de difuziune Difuziunea sau transferul de masă. Selecţia şi îmbunătăţirea tulpinelor. Hidroliză. IX. Uscarea prin curenţi de înaltă frecvenţă. Schimbătoare de căldură. Termorezistenţe. Măsuri de protecţia muncii şi paza contra incendiilor în laborator II. Fosforilare. Vaporizarea. Încălzirea aparatelor din industria chimică. Uscătoare cu cameră. VII. Noţiuni de microbiologie Tipurile microorganismelor. Sulfonare. Halogenare.Transferul termic. separarea după mărirea moleculelor. Absorbţia. Factorii care înfluenţează dezvoltarea microorganismelor. Extracţia lichid-lichid. limfokine. Adsorbţia. XII. Distilarea simplă. Materiale de construcţie. Procese microbiologice şi enzimatice fundamentale Oxidare. Biotehnologie. Reacţii Friedel-Crafts. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Încălzirea cu purtători de căldură în stare lichidă. Uscătoare cu bandă. Inhibiţie chimică. Încălzirea cu purtători de căldură în stare gazoasă. Condensare. Antrenarea cu vapori. Cristalizarea. Aparate de măsură şi control. Acilare.Cinetica sistemelor biologice. Sublimarea. dehidratare. Încălzirea electrică. Răcirea şi condensarea. separări biospecifice. Clorsulfonare. Oxidare. Absorbere cu umplutură. Exemple de procese tehnologice de obţinere a medicamentelor de sinteză XI. Măsurarea temperaturii. Schimbătoare de căldură cu ţevi coaxiale. Sinteza aminelor. Vaporizatoare cu ţevi încălzitoare orizontale. Adsorbanţi. hidratare. Reactoare chimice Generalităţi. Rectificarea continuă. Schimbătoare de căldură tubulare.Fazele cultivării industriale ale microorganismelor. Resolvare. Absorbere prin pulverizare. Distilarea şi rectificarea. Transglicozilare. Uscarea cu radiaţii infraroşii. X. Reducere. enzime. Cristalizatoare cu răcire şi agitare. Uscătoare prin pulverizare (atomizoare). Aerisirea şi filtrarea aerului. Procese chimice fundamentale în industria medicamentelor de sinteză Nitrare.Elemente de automatizare. Reducere. Adsorber cu cărbune activ. Inginerie genetică în industria farmaceutică: hormoni. Procese de obţinere a medicamentelor de biosinteză. Tipuri de agitatoare. Fermentaţie în industria farmaceutică. Obţinerea antibioticelor şi a altor substanţe de uz farmaceutic. Vaporizatoare-cristalizatoare. Răcirea. vaccine. Esterificare. Condensarea. XIII. Izomerizare. Încălzirea cu purtători de căldură solizi. Hidroliză. Termocuple. Noţiuni de bază de tehnologie ADN-ului recombinat. VIII. Absorbere prin barbotare. Vaporizatoare verticale. Sinteza substanţelor medicamentoase .

Noţiuni generale de tehnologie Introducere. Separarea sistemelor eterogene. etoxilare. Procese tehnologice: periodice. Fosforilare.Alchilare. nichel. metoxilare. Esterificare. aluminiu. Noţiuni şi definiţii tehnologice.Fazele cultivării industriale ale microorganismelor. PCR. salicilat de metil. VIII. salicilamidă. metale nobile. continue. Operaţii de separare: separarea pe schimbători de ioni. Operaţii mecanice. izoniazidă. staniu. Materiale metalice. Operaţii hidrodinamice. Introducea vectorilor în celulă gazdă. Reactoare folosite în industria medicamentelor de sinteză IV. Randament de producţie. Transglicozilare. III. metiltiouracil. Acilare. Indice de consum. Verificarea cunoştinţelor B. Hidroliză. Amestecarea materialelor. materiale plastice. animală şi minerală.Materiile prime de natură vegetală. . Izolarea moleculei ADN. Transpoziţii VII. Fazele sintezei de medicamente II. Hidrogenare. Procese microbiologice şi enzimatice fundamentale. Bilanţ de materiale. Materiale organice: lemn. tolbutamidă. Capacitate de producţie. Inhibiţie chimică. Aminare. compuşi naturali ai siliciului. Operaţii de bioinginerie: operaţii generale Sterilizare. Materii prime. Separarea celulelor transformate. III. Reducere. Nitrare. care au rol în inginerie genetică. Oxidare. Condensare. urotropină. Filtrarea. separarea după mărirea moleculelor. Hidroxilare. separări biospecifice. Materiale nemetalice anorganice: grafit. Decantarea şi sedimentarea. Biotehnologie. Centrifugarea VI. Procese chimice fundamentale în industria medicamentelor de sinteză. Sulfonare şi clorosulfonare. Clonare IX. Hidroliză.Acid acetilsalicilic. plumb. Selecţia şi îmbunătăţirea tulpinelor. Metale feroase şi aliaje. Izomerizare. semicontinue. Bilanţ de energie. Metale neferoase şi aliaje: cupru. acetanilidă. Halogenare. X. Noţiuni de bază de tehnologie ADN-ului recombinat. Caracteristicile industriei de medicamente. Noţiuni de microbiologie Tipurile microorganismelor. reducere. Aerisirea şi filtrarea aerului. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Oxidare. Enzime. Resolvare. Operaţii unitare (mecanice şi fizice) şi procese chimice fundamentale. produşi pe bază de silicaţi. Vectori. Nitrozare. Factorii care înfluenţează dezvoltarea microorganismelor. Diazotare şi cuplare. Purificarea gazelor şi lichidelor. Divizarea şi clasarea materialelor solide V. Condensare. Operaţii unitare. sulfanilamidă. Producţia specifică. elastomeri. Introducere: Obiectivul şi problemele disciplinei.

Editura didactică şi pedagogică. Lucrare recapitulativă 5. 1998.K. Academic Press. Institutul Politehnic. 1990 Dudutz Gyöngyi. Heszky L. H. Mihail.. Avram L. aparatura industrială.H. E.H..: Medicamente chimioterapice. Budapest. Mezőgazdasági könyvkiadó.: Operaţii unitare în ingineria chimică. Procese de fabricare ale medicamentelor: fenacetină. 191-230 Dudits D. Műszaki könyvkiadó. Budapest. metamizol sodiu. McGraw-Hill. John Wiley & Sons.: Vegyipari készülékek szerkezeti elemei. Titze. 1983 Mihail. Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.. 1954 Lazăr. P.D. Procardia. Fr.: Szerves vegyipari alapfolyamatok kézikönyve.A.. Îndrumător de proiectare. Bucureşti. alcool etilic III. 1987 Coman Mioara. Kristiansen B. Editura didactică şi pedagogică. Műszaki könyvkiadó.. II. Bucureşti. I. Budapest.: Maşini şi utilaje din industria chimică. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Cinetica proceselor de fermentaţie V. Editura Srima. Regulile de bună practică de fabricaţie pentru produse medicamentoase IV. 1983 Mihail. Bucureşti. 1999 Ferenczi Andrea: Genetika – génetika. P.XI.. Elemente de optimizare a proceselor tehnologice.: Simularea proceselor chimice. László. Bota Cristina: Farmacobiotehnologie. Budapest. Cluj-Napoca. Watson. 1979 Deák Gy. 1978 Mihăilescu. 1985 Oniscu C. A.: Növénybiotechnológia. Harmath Kiadó. Bucureşti. McAdams.. Bucureşti. III. 1966 Walker. Anghel. W.: Basic Biotechnology. Bucureşti. O. 1978 Hougen. izoniazidă. Budapest. R. Cluj. W. Műszaki könyvkiadó.. 2000. 1923 Butlock J.: A vegyészmérnöki tudomány alapjai.: Recipiente sub presiune.: Modelarea reactoarelor chimice. Editura tehnică. New York. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. 1964 Bratu. New York. 1984 Cionga E. R. rafinării şi petrochimie. Marosvásárhely.: Reactoare chimice.1999 Lasic D.A.. Csép Katalin: Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az ezredfordulón. derivaţi de 8-oxi-chinolină. salicilaţi. Muntean. Procese de obţinere a medicamentelor de biosinteză. 1988. Vol I. Benedek. Vizită într-o fabrică de medicamente VI..: Novel applications of liposomes.. Lewis. Editura tehnică. II. 16: 307-321 .M. Tudor. O. Editura tehnică.: Principles of Chemical Engineering. Trends in Biotechnology. R. vitamine. Norme de tehnica securităţii şi protecţiei muncii. K. C.: Chimia şi tehnologia medicamentelor.: Chemical Process Principles. Editura Dacia. A. W. 1976.

Vol I... Ed. 1976. Editura tehnică. László.. 1983.Humanitas. Bratu. Gondolat. 1979.: TA Subcloning of PCR Products.: Simularea proceselor chimice. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. Budapest.research. R. John Wiley & Sons. Műszaki könyvkiadó.. 1990 Raicu P. 7. Editura didactică şi pedagogică. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. 1991 Stefanovitsné dr Bányai Éva. C. 1994. 1-41 Nyeste L. Benedek. Nuc.. Mihail. Műszaki könyvkiadó. dr Dudutz Gyöngyi. III.tehnică.html B. Bucureşti. 1978. Mihail. K. 1964. STAGII.. R. The Biochemical Society. Drumm M.: Medicamente chimioterapice. Budapest. Editura tehnică. 1993 Sevella B. Fr.A. Mihail. P. I II Semestrul B. A.: Genetica generală şi umană.: Chimia şi tehnologia medicamentelor. Tehnică. 1978. Biochemistry Across the School Curriculum Guidance Notes for Advanced Biology No. Collins F. Lazăr..Marchuk D. P.umbc. O. Budapest. A. 6. Hougen. R. Studium Kiadó. Bucureşti. Ed. Cluj. Nagy Gabriella: A kémia alapjai. O. 1999 Tőkés Béla. Tankönyvkiadó.. tankönyvkiadó.: Modelarea reactoarelor chimice..: Recipiente sub presiune.: Maşini şi utilaje din industria chimică. Cionga E. Îndrumător de proiectare.edu/~jwolf/method1. 1992 Raicu P..M. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A..A. Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.. Editura tehnică. E. New York. 1954.: Reactoare chimice. 1997 Sain B. Avram L. Erdei Sára: Génsebészet. rafinării şi petrochimie. Saulino A. 1985 Sasson A.II. I.Revizuit.: Biotehnologii şi dezvoltare. Ed. Tudor. II. I II Număr ore curs 3 Număr ore curs 2 Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 4 Număr ore lucrări practice 3 Număr credite 7 Număr credite 6 Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen - . Bucureşti. Institutul Politehnic. Deák Gy.: Szerves vegyipari alapfolyamatok kézikönyve. Bucureşti. 1983.: Recombinant DNA technology. Marosvásárhely. Acids. Oniscu C.: Biomérnöki műveletek II. 1984.: Biomérnöki alapműveletek és alapfolyamatok. Res.: Biotechnologii moderne..: Chemical Process Principles. Mihăilescu. Editura Dacia. Budapest. Watson. Bucureşti. Anghel. Dudutz Gyöngyi. Ed. Bucureşti. 1985. Muntean.: A vegyészmérnöki tudomány alapjai. Bucureşti. 1988. Moore P. Budapest. Editura didactică şi pedagogică.: Operaţii unitare în ingineria chimică. Bucureşti. I-III kötet. dr Fehér Illés: Biokémia. Budapest. (1991) 19:1154.S. 2005 xxxxxxxx Molecular Biology Protocols http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->