UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN TÂRGU - MUREŞ FACULTATEA DE FARMACIE

GHID DE STUDII

SCURT ISTORIC
Facultatea de Farmacie din Tg.Mureş a luat fiinţă în anul 1948, funcţionând până în 1962 cu limba de predare maghiară, iar în continuare bilingv, română şi maghiară. De la înfiinţare până azi au primit aici diplomă de farmacist aproape o mie cinci sute de absolvenţi. Procesul didactic - cu modificările survenite în cursul anilor - începe cu disciplinele fundamentale din domeniul ştiinţelor naturale (matematică informatică, biofizică, disciplinele de chimie, anatomie şi fiziologie), menite să furnizeze cunoştinţele de bază necesare însuşirii disciplinelor de specialitate ( de profil). Acestea din urmă au ca obiectiv pregătirea studenţilor pentru principalele domenii de activitate a viitorilor farmacişti, o pregătire de farmacie generală, adecvată celor care vor profesa în farmacii publice şi de spital. Această pregătire se face în primul rând în cadrul tehnologiei farmaceutice, chimiei farmaceutice şi farmacognoziei. Specialistul în domeniul medicamentului - farmacistul - trebuie să posede cunoştinţe profunde în privinţa acţiunii şi utilizării medicamentelor, cunoştinţe însuşite la disciplina de farmacologie. La toate disciplinele se acordă o atenţie deosebită activităţilor practice (raportul curs : lucrări practice variază între 1:2 şi 1:3). Eficienţa formelor de învăţământ este mult sporită şi prin utilizarea mijloacelor audiovizuale şi multimedia. Planul de învăţământ conţine şi un număr important de discipline biomedicale (farmacie clinică, laborator clinic), de producţia medicamentelor (industria şi biotehnologia medicamentelor), de analiză şi control fizico-chimic şi biologic al medicamentelor (chimie analitică, chimie fizică, controlul medicamentelor), de analize biochimice ale produselor alimentare (biochimie, laborator clinic, chimie sanitară şi igienă). Se acordă o atenţie deosebită specializării în domeniul fitoterapiei (favorizată şi de o bază materială specială - grădina botanică şi grădina de plante medicinale). Considerând că farmacistul trebuie să fie expert şi în problemele de optimizare a acţiunii medicamentelor, o pondere însemnată o are însuşirea noţiunilor de biofarmacie şi farmacocinetică. De asemenea, facultatea de farmacie este singura specialitate la care se asigură o pregătire temeinică privind acţiunea dăunătoare a diferitelor noxe (toxicologie generală şi industrială) şi care împreună cu mai multe discipline duce la formarea unei competenţe în domeniul ecologic. În cadrul pregătirii profesionale, studenţii au posibilitatea să se iniţieze, respectiv să se aprofundeze în domenii speciale, ca radiofarmacia, medicamente de uz veterinar, probleme de bază ale medicaţiei alternative (medicamente homeopatice), rolul farmacistului în depistarea efectelor adverse ale

medicamentelor (farmacovigilenţă), să posede cunoştinţe practice în privinţa acordării primului ajutor (urgenţe medicale). Majoritatea disciplinelor, inclusiv cele facultative, au materiale didactice (cursuri, îndrumătoare de lucrări practice) proprii, multiplicate în atelierul universităţii, care vin în ajutorul studiului individual al studenţilor. Multe din aceste materiale au ajuns la ediţii revăzute şi îmbunătăţite. Dezvoltarea structurii şi conţinutului planului de învăţământ este oglindită - în mod nemijlocit sau indirect - şi de modul de desfăşurare a examenului de licenţă (anterior: examen de stat, examen de diplomă), de la susţinerea unei lucrări de diplomă până la forma actuală complexă (probă generală, probă de specialitate, susţinerea lucrării de diplomă), care reflectă ponderea unor discipline în această specialitate (chimia, tehnologia şi farmacologia medicamentului). La ora actuală specializarea de Asistenţă de farmacie este inclusă în cadrul Facultăţii de Farmacie, ca specializare de scurtă durată (3 ani) cu un număr de 180 credite în primul ciclu, cu posibilitatea continuării studiilor de masterat în al doilea ciclu (120 credite) - cu un total de 300 de credite transferabile.

CATEDRA F1

1. DISCIPLINA: CHIMIE ANALITICĂ A. Chimie analitică – anul I Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie; B. Chimie analitică şi analize fizico-chimice - anul II Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie; C. Chimie analitică şi analize instrumentale - anul I Facultatea de Farmacie, specializarea Asistenţă de Farmacie. 2. STAFF-UL DISCIPLINEI: Prof.dr. Duşa Silvia Şef lucr.dr. Mitroi Brînduşa Prep.drd. Balint Alina 3. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. Obligatorie B. Obligatorie C. Obligatorie 4. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Obiectul chimie analitice calitative. Importanţa şi obiectivele ei II. Analiza calitativă Metodele analizei calitative. Reacţii folosite în analiză. Reactivi analitici. Clasificare. Specificitatea şi sensibilitatea. Factori care modifică sensibilitatea. Mascarea şi demascarea reacţiilor analitice. III. Clasificarea ionilor în grupe analitice şi studiul reacţiilor ionilor Ioni. Caracterele fundamentale şi analitice. Clasificarea cationilor în grupe analitice. Studiul comparativ al reacţiilor cationilor pe grupe analitice. Anioni, clasificare, studiul caracterelor analitice şi al reacţiilor de identificare. Mersul analizei generale. IV. Echilibrul chimic şi importanţa lui în analiză V. Apa ca solvent. Electroliţi în soluţii apoase Apa ca solvent. Produsul ionic al apei şi importanţa lui în analiză. Formarea ionilor în soluţii. Electroliţi slabi şi tari. Tăria ionică. Exponenţi ionici ( pH, pOH, exponent cationic, exponent anionic, pK ). VI. Reacţii acido-bazice în analiză Funcţiile de aciditate şi bazicitate şi importanţa lor în analiză. Interpretarea funcţiilor acidobazice prin teoria protonică şi electronică. Aciditatea şi bazicitatea intrinsecă şi extrinsecă. Solvenţi. Clasificare. Efectele solvenţilor. Noţiunea de H0 . Acizi şi baze în soluţii apoase. Calcularea concentraţiilor ionilor de hidrogen şi a pH-ului acizilor şi bazelor în soluţii apoase (acizi moleculari tari şi slabi, monoprotici şi poliprotici; baze tari şi slabe, monoprotice şi poliprotice; amestecuri de acizi şi baze, combinaţii amfotere). Acizi şi baze ionice (hidroliza sărurilor). Constanta de aciditate

şi bazicitate. Gradul de hidroliză. Calcularea concentraţiei ionilor de hidrogen şi a pH-ului în soluţii apoase de acizi şi baze ionice. Importanţa reacţiilor acido-bazice în analiză. VII. Soluţii tampon în analiză Generalităţi. Mecanismul de funcţionare. Calcularea concentraţiei ionilor de hidrogen şi a pH-ului în soluţii tampon. Capacitate de tamponare. Indicele de tamponare. Tampoane universale. Importanţa soluţiilor tampon în analiză. VIII. Reacţii cu formare de compuşi greu solubili în analiză Solubilitatea şi produsul de solubilitate. Relaţii matematice între solubilitate şi produsul de solubilitate. Factorii care influenţează solubilitatea precipitatelor. Formarea precipitatelor. Precipitate cristaline. Precipitate coloidale. Fenomenul de coprecipitare în analiză. Precipitarea fracţionată Transformarea unui precipitat în altul. Dizolvarea precipitatelor. Formarea hidroxizilor şi a sărurilor. Separarea cationilor din grupele hidrogenului sulfurat şi sulfurii de amoniu explicată prin teoria produsului de solubilitate. IX. Reacţii cu formare de complecşi în analiză Combinaţii complexe în analiză. Capacitatea cationilor şi anionilor de a forma combinaţii complexe. Tipuri de complecşi în analiză. Constantele de stabilitate şi instabilitate şi importanţa lor în analiză. Constante condiţionale. Combinaţii chelate. Reactivi organici în analiză. Utilizarea reacţiilor de complexare la identificarea şi mascarea ionilor. X. Reacţii redox în analiză Reacţii redox în analiză. Mecanismul reacţiilor redox. Potenţial redox şi factorii care îl influenţează ( pH, reacţii de precipitare, de complexare etc.). Viteza reacţiilor redox. Cataliza reacţiilor redox. Constantele de echilibru redox şi importanţa lor în analiză. Factorii care influenţează echilibrul redox. Explicarea reacţiilor redox prin cunoaşterea potenţialelor redox. Reacţia de dismutaţie şi aplicaţii în analiză. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Operaţii de laborator. Operaţii pe cale uscată şi pe cale umedă II. Reacţiile ionilor din grupa HCl. Separarea şi identificarea ionilor III. Reacţiile ionilor din grupa H2S. Separarea şi identificarea ionilor IV. Reacţiile ionilor din grupa sulfurii de amoniu. Separarea şi identificarea ionilor V. Reacţiile ionilor din grupa carbonatului de amoniu. Separarea şi identificarea ionilor VI. Reacţiile ionilor din grupa V VII. Reacţiile anionilor pe grupe analitice. Probleme de anioni VIII. Analize generale de cationi şi anioni IX. Aplicaţii şi probleme de separare ale cationilor şi anionilor

Soluţii titrate şi prepararea lor. Dozarea cationilor. Volumetria prin reacţii cu formare de combinaţii complexe Principii de bază. Mercurimetria. iodometria. Operaţii în analiza gravimetrică (luarea probelor. Dozarea acizilor slabi. Dozarea unor grupe de substanţe organice cu funcţiuni acido-bazice. de baze. III. IV. Complexometria cu liganzi monodentaţi. Soluţii titrate. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Echilibre de complexare. VII. Dozarea sărurilor. soluţii titrate. Alte metode. Fenomenele de solvatare şi solvoliză în solvenţi neapoşi. Indicatori complexonometrici. Nitritometria. Bazele teoretice ale volumetriei Volumetria şi problemele ei. Volumetria prin reacţii cu formare de combinaţii greu solubile Principii de bază. Evaluarea şi interpretarea rezultatelor Exactitatea. Curbe de titrare. a bazelor tari cu acizi tari. Clasificarea metodelor. Precizia. Interval de viraj. Curbe de titrare. Volumetria prin reacţii redox Folosirea reacţiilor redox în volumetrie. V. precipitarea. soluţii titrate. Indicatori. Indicatori redox. Aplicaţii. Volumetria prin reacţii cu formare de combinaţii puţin disociate. Exemple. Erori datorate indicatorilor. Metode redoxometrice: permanganometria. Dozarea acizilor tari cu baze tari. Determinarea punctului de echivalenţă. indicatori. Mercurometria. Clasificarea erorilor. Principii. Cianometria. IX. Complexonele. Principii. Titrări în mediu neapos. dicromatometria. Complexonaţi metalici. cerimetria. Indicatori. soluţii titrate. Minimalizarea erorilor. Bazele teoretice ale analizei gravimetrice Principiile care stau la baza gravimetriei. Aplicaţii. VIII. Curbe de titrare. prelucrarea precipitatelor. iodatometria. calculul). Argentometria. a bazelor slabe monoprotice. Erori. Principii. Aplicaţii . Clasificarea metodelor volumetrice. anionilor. II. Dozarea acizilor poliprotici şi bazelor poliprotice. Erori. VI. Clasificare. aplicaţii. Problemele chimiei analitice cantitative Metodele analizei cantitative. Metode absolute. indicatori. Factorii care influenţează intervalul de viraj. Funcţionare. curbele de titrare.B. Calculul în analiză volumetrică. Chelatometria. Scări de pH. separarea precipitatelor. Volumetria prin reacţii acido-bazice Tipul reacţiilor de neutralizare. Dozarea amestecurilor de acizi. substanţelor organice. Curbele de titrare. X. bromobromatometria. dizolvarea. cântărirea. iodatometria. Clasificarea metodelor. indicatori. Solvenţi. Indicatori acido-bazici. Evaluarea şi interpretarea rezultatelor unei analize cantitative. Metode comparative.

Titrări coulometrice. Clasificarea ionilor în grupe analitice IV. derivata curbelor de termoliză. Aplicaţii. Separări şi determinări prin electroliză. Clasificarea metodelor de analiză fizico-chimică II. Spectrometria în UV. Curbe de termoliză. Metode cromatografice. Metode de electroforeză. Electrozi. Cromatografia prin schimb ionic. V. Titrări conductometrice. Metodele analizei calitative. Soluţii tampon VI. Hidroliza sărurilor lor. Echilibre redox VIII. Aplicaţii IV. pe hârtie. Cromatografia de gaze (CG). Baze V. Colorimetria şi spectrofotometria în VIS. Volumetria. Curbe de titrare. Generalităţi. Aparatură. Aplicaţii în analiză. Echilibre de precipitare. RMN RES. Metode optice de analiză Generalităţi. Obiectul chimiei analitice. echilibre de complexare VII. randament. Calcule în volumetrie . Schimbători de ioni. Soluţii titrate. Aplicaţii în analiză.PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. III. curbe intensitate-potenţial. factor de selectivitate). Procesul de extracţie şi caracteristicile sale (coeficient de extracţie. Cromatografia pe coloană. Răşini schimbătoare de ioni. C. Termogravimetria. Scurt istoric. Echilibrul de schimb ionic şi selectivitatea schimbului ionic. Acizi. pe strat subţire. Potenţiometrie. Gravimetria IX. Aparatură. Clasificarea metodelor cromatografice. Titrări spectofotometrice. Analiza calitativă. Conductometrie. Clasificarea metodelor de analiză. Cromatografia de lichide de înaltă presiune (CLIP). Metode de separare în analiza substanţelor Extracţia cu solvenţi. Aparatură. Spectrometria în emisie. Generalităţi. Principii. Titrări potenţiometrice. Coulumetrie. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Reacţii acido-bazice în analiză. Metode de stabilire a punctului de echivalenţă. Metodele analizei cantitative. Determinări de pK şi pH. Principii. curbe termodiferenţiale. Metode de analiză electrochimice Electroliza. Titrări amperometrice. Reacţii folosite în analiză. Polarografie şi amperometrie. Proprietăţile schimbătorilor de ioni. Importanţa ei II. Cromatografia. Soluţii etalon. Reactivi analitici III. Aparatură. Aplicaţii. Clasificarea metodelor optice.

Evaluarea şi interpretarea rezultatelor.X. Cromatografia de lichide de înaltă performanţă. Electrozi. Dozarea H2O2 sau dozarea Fe2+. METODE FIZICO-CHIMICE DE ANALIZĂ I. Dozarea bazelor organice.I V. Volumetria prin reacţii acido-bazice în mediu neapos XII. Spectrofotometrie în vizibil şi ultraviolet. pe strat subţire. Permanganatometria. Prepararea soluţiiei titrate de NaOH 0. Soluţii titrate. Metode optice de analiză.Nitritometria. Cromatografia pe coloană. sem. Dozarea halogenurilor. acizilor organici (alcaloizi. IV. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. II. Aplicaţii analitice. Potenţiometrie. Volumetria prin reacţii acido-bazice în mediu apos XI.Complexonometria. Argentometria. conductometrice. III. XIII. Principii. Aparatură. Clasificarea metodelor de analiză fizico-chimică.1n. IV. Generalităţi. Clasificare. VI. Aplicaţii. Aplicaţii şi probleme de calcul în chimia analitică. Reacţiile de identificare ale anionilor. Electroliza. Metode electrochimice de analiză. Volumetria prin reacţii Volumetria prin reacţii de precipitare de formare de combinaţii complexe. Prepararea soluţiiei titrate de HCl 0. Cromatografia. Volumetria prin reacţii de diazotare. Separări prin electroliză. Determinarea durităţii apei VIII. XIV. Dozarea HCl şi CH3COOH. Pierderea prin uscare sau calcinare. Lucrare recapitulativă. III. Schimbători de ioni. . Aplicaţii. Analize de săruri. Determinări de pH. II. Titrări spectrofotometrice. Reacţiile de identificare ale cationilor. Proprietăţi. Titrări în mediu neapos. pe hârtie. Introducere în gravimetrie. Titrări potenţiometrice. Cromatografia de gaze. Dozarea cationilor. Dozarea NH3 VII. Erori. Aplicaţii şi probleme de calcul în chimia analitică. barbiturice).1n.

L. 1989 E. Vogel: Textbook of Quantitative Inorganic Analysis. Dacia Cluj. Tankönyvkiadó. Lucrare recapitulativă. G. Charlot: Les méthodes de la chimie analytique. Ed. 1977 A. Ed. Zapp: Analitikai Kémia.Tipomur. London. Ed. Ed. Bucureşti. Dacia Cluj. 2. IMF Bucureşti. 1. IMF Tîrgu Mureş. A. Bucureşti. 1981 Soós P. J. A. Rev by J. Croitoru. C. New York. Tehnică. Krescov. 1978 A. N. Iaroslavtsev: Course of Analytical Chemistry. Ed. C. Bucureşti. Luca. Moscow. 1989 G. Mir Publ. 1999 Soós P. London. 1984 L. Englewood Cliffs New Jersey. P. Bucureşti. I. Antal. 1989 E. A. Silvia Duşa: Chimie Analitică calitativă. J. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. G. A. Kékedy: Analiză fizico-chimică. Ed..IX. IMF Bucureşti. lito. Day. IMF Tîrgu Mureş. Denney. Analize spectrofotometrice XI.: Mennyiségi analitikai kémia .II 5. Morait. Did. Masson et Cie Paris. Budapest. R. Ed..: Minőségi analitikai kémia . C. Kékedy: Chimie analitică calitativă. Kékedy: Térfogatos analitikai kémia. Morait: Chimie analitică calitativă. Bucureşti. Budapest. 1979. Morait. 1981 Gh. A. Denney. Pataki. Duca. Moscow. 1977 D. N. Bucureşti. Ed.. I. Mandhaus Logman. Izabella Foris: Chimie analitică calitativă-bazele practice. 1979 L. Vol. Volumetria. A. Budapest. Frank: Chimie analitică. 1980 V. J. Roman: Chimie analitică. Ed. J. Tehnică. 1986 L. A. Hopârtean: Chimie analitică cantitativă. Ed. Frank: Chimie analitică. sem. Constantinescu: Aplicaţii şi probleme de chimie analitică. W. Ed. 1989 G. Ed. Ed. Underwood: Quantitative Analysis. Jeffery. Paralescu: Chimie analitică. L. Popa. Ed. Krescov. Liteanu. Masson et Cie Paris. Mandhaus Logman. Basset. 1980 C.Bucureşti. Charlot: Les méthodes de la chimie analytique. 1977 Cr. Mir. Ed. Vol. Jeffery. R. Pungor: Analitikai Mérömüszerek. Vogel: Textbook of Quantitative Inorganic Analysis. 1974 Silvia Duşa. 1978 A. L. Alexeev: Analyse qualitative. R. Iaroslavtsev: Course of Analytical Chemistry. lito. 1983 D. N. 1980 L. E. Crişan: Chimie analitică şi analiză instrumentală. Mir Publ. Pungor: Analitikai Mérömüszerek. Popa: Chimie analitică calitativă (lucrări practice). Did. I. Prentice Hall. 1979 C. Scrisul Românesc. Did. Moscow.. P. Macarovici: Analiza chimică cantitativă anorganică. 1. 1969 L. Gh. Tankönyvkiadó. 1983 Gh. 1966 Gh. Ed. Tehnică. Ed. A. Al. New York. Pietrzyk. Rev by J. Bucureşti. Separări prin cromatografie. Analize conductometrice potenţiometrice.Did. L. P. şi Ped. şi Ped. Budapest. Basset. 2. Pietrzyk. C. University Press Tg. şi Ped. Ed. . Ed. Analize X. 1979 J. A. 1966 .. 1972 C. Petroniu. I. W. E. Inczédy: Analitikai laboratóriumi gyakorlatok. 1970 V. Ed. Mureş 2003 B. C. Craiova. Tankönyvkiadó. Ed. I. Cr. Did. Academiei. şi Ped. Kékedy: Fejezetek a korszerü analitikai kémiából. Bucureşti. şi Ped. Ed. Tankönyvkiadó.

Mir. curs litografiat Tg. Ed. Inczédy: Analitikai laboratóriumi gyakorlatok. Moscow. 1981 Soós P. IMF Cluj-Napoca. Pitea. Moscow. Did. Silvia Duşa . 1977 J. I. Popa Gr. Mir. 1989 Liteanu C. Dacia Cluj. R. Constantinescu: Aplicaţii şi probleme de chimie analitică. S. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. 1972 Silvia Duşa . Chioreanu. 1994. Med. Ed. Did. 1979 L. Tehnică. Roman: Chimie analitică. 1994 Silvia Duşa. Ed. Volumetria. Ed. Tehnică. Mureş 2004 C. Kékedy: Térfogatos analitikai kémia. STAGII. lito. Alexeev: Analyse quantitative. 1977 Dorneanu V. lito. Silvia Duşa. Mitroi Brînduşa: Chimie analitică cantitativă – ghid de lucrări practice. A. Pietrzyk J. Roman L. 1980 V.. Ed. E. Morait: Controlul analitic cantitativ al medicamentului. Bucureşti. Did. Tankönyvkiadó. Gh. Tipomur. 1979 Morait Gh. 1985 Macarovici Gh. I II Număr ore curs 2 Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 3 Număr credite 5 Evaluarea cunoştinţelor Examen . Did. IMF Tîrgu Mureş. 1979 Gh. P. . V. Ed. Crăciunescu. Litografia UMF Tg-Mureş. I.Chimie analitică cantitativă. A. 1983. 2001 Silvia Duşa. Alexeev: Analyse qualitative. Dorneanu şi colab.. 1983 Gh. M. et al.bazele practice. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. Ed. şi Ped. curs litografiat Tg. Ed. Ed. Ed. Ed. 1969 L. P. Mureş.IMF Bucureşti. L. 6. Crăciunescu: Chimie analitică cantitativă. Marcu.: Minőségi analitikai kémia . . .Chimie analitică cantitativă. şi Ped. Ed. Brînduşa Mitroi . Ed. 1984 L.Chimia analitică calitativă . Ed. 1974 L. Pataki.Chimie analitică cantitativă. Ed.. . University Press Tg.Analiza chimică cantitativă anorganică. Bucureşti. Mitroi Brînduşa: Îndreptar de lucrări practice de chimie analitică cantitativă. Şerban: Lucrări practice de chimie analitică cantitativă.Chimie analitică. Roman. Croitoru.. Litografia UMF Tg-Mureş. 1970 V. Ed. Did. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. Roman. IMF Iaşi. Editura University Press. . 1998. Tehnică. W. Dacia Cluj. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A. Izabella Foris . Tg-Mureş. Hopârtean E.. IMF Cluj-Napoca. Morait: Chimie analitică calitativă. IMF Iaşi. Bucureşti. 1980 L.. IMF Bucureşti. Kékedy: Fejezetek a korszerü analitikai kémiából. şi Ped. şi Ped.: Mennyiségi analitikai kémia . Ed. 1977 Gh. Creangă. 1979 V. Ed. . Turculeţ. IMF Tîrgu Mureş. şi Ped. Academiei.Gh. Tankönyvkiadó.. R.Bucureşti. L. Bucureşti. Kékedy: Analiză fizico-chimică. Savici: Aparate de analiză fizico-chimică. Bucureşti. Ed.Chimie analitică. Bucureşti.Îndreptar de lucrări practice de chimie analitică cantitativă.Chimie analitică. R. Bucureşti. . Mureş. 2003. 1985 Silvia Duşa. Zapp: Analitikai Kémia. Paralescu I. Ed.Chimie analitică calitativă. 2001 Soós P. Ed. Florean. Bucureşti. Zuchi: Chimia analitică cantitativă ( lucrări practice ). 1980 V. Bucureşti. 1979 L... 1986 L. Morait. Morait. . 1979 Silvia Duşa : Chimie analitică cantitativă. Frank C. Budapest. : Chimie analitică cantitativă. Budapest.

I II Număr ore curs 2 2 Număr ore curs 2 1 Număr ore seminarii Număr ore seminarii - Număr ore lucrări practice 4 4 Număr ore lucrări practice 2 2 Număr credite 6 6 Număr credite 5 3 Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen .Semestrul B. I II Semestrul C.

Deplasarea echilibrului cu temperatura şi presiunea. Echilibre polimorfe. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR TERMODINAMICA CHIMICĂ I. Legea lui Henry. Ecuaţia lui Gibbs şi Helmhotz. Caracterul statistic al principiului II. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. Presiunea osmotică. DISCIPLINA: CHIMIE FIZICĂ A. Calculul afinităţii. Amestecuri fizice binare . Coborârea punctului de topire. Echilibrele sistemelor monocomponente. Echilibre Condiţia generală a echilibrului. Ridicarea punctului de fierbere. Scăderea presiunii de vapori. Principiul I al termodinamicii. Aplicaţiile ecuaţiei lui Clausius-Clapeyron.anul I Facultatea de Farmacie. IV. Procese termodinamice. Principiul III al termodinamicii.caracteristici energetice ale proceselor termodinamice. specializarea Asistenţă de Farmacie. Variaţia entropiei cu temperatura. Funcţia de entropie. Suprafeţe de stare. Chimie fizică – anul II Facultatea de Farmacie. Obligatorie 4. Donáth-Nagy Gabriela 3. Aplicaţii ale mărimilor coligative. Echilibre de topire. Tipuri de echilibre. Funcţii de stare. 2. Tőkés Béla Şef lucr. V. III. Teorema lui Nernst şi postulatul lui Planck. Sistemul termodinamic şi mediul.dr. II. STAFF-UL DISCIPLINEI: Prof. Principiul II al termodinamicii Lucrul reversibil izobar. adiabatic. izoterm. Echilibre de vaporizare. Echilibrele sistemelor policomponente. Temperatura. Legea lui Raoult. Lucrul mecanic reversibil obţinut din energie termică. Legea fazelor a lui Gibbs. Principiul zero al termodinamicii. Variaţia potenţialelor termodinamice în funcţie de parametri de stare. Legea de repartiţie a lui Nernst. Echilibre de dizolvare.1. specializarea Farmacie. Potenţialul chimic. Noţiuni de bază Stare termică. Potenţiale termodinamice. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. Imposibilitatea realizării temperaturii zero absolut. Obligatorie B.dr. Căldura redusă. condiţiile echilibrului Energia liberă şi entalpia liberă. Lucrul mecanic şi schimbul de căldură . Parametri de stare. B. Elemente de chimie fizică . Echilihbrele soluţiilor diluate.

VII. Modelul vectorial. Radiaţii X continue. Sarcina specifică. Fenomenul fotoelectric. Ecuaţia lui Schrodinger. masa şi raza electronului. Experimentul lui Stern şi Gerlach. Electronul liber. STRUCTURA MATERIEI I. Bazele teoretice ale sistemului periodic. Atomi cu mai mulţi electroni. Experimentul lui Milikan. Descrierea moleculei de hidrogen Metoda Heitler-London. Efectul Compton. Principiul electroneutralităţii. Efectul Starck. IV. Caracterul general al dualismului undă-corpuscul. Legături de hidrogen. Legături ion-dipol. Tipuri de legături chimice. Formarea de combinaţii chimice. Metoda orbitalelor moleculare. Electronul în groapa de potenţial. Structura atomului Baze experimentale şi principale. Modele şi forţe nucleare. Legături intermoleculare. Echilibrul dintre faze lichide parţial miscibile. Electronul – constituent universal al materiei. Molecule cu legături chimice localizate. Echilibrul dintre faza lichidă şi faza solidă în amestecuri de substanţe miscibile în orice proporţie. Oscilatorul cu ax rigid şi cu ax liber. Principiul de incertitudine al lui Heisenberg. III. Aplicaţii ale spectroscopiei atomice. Spectrele Rontgen de linii. Cuantificarea în spaţiu. Molecule cu legături chimice nelocalizate. Forţe Van der Waals. Echilibre chimice Echilibre omogene. Sisteme cu componenţi parţial miscibili în faza solidă. Natura corpusculară a luminii. Introducere Dezvoltarea teoriei privind legătura chimică. Structura învelişului electronic Modele atomice. Bazele mecanicii cuantice.Tipuri de echilibre. Structura moleculei. V. . Atomul în câmp electric. Soluţii particulare ale ecuaţiei lui Schrodinger. Nucleul atomic Constituţia şi datele caracteristice ale nucleului atomic. Oscilatorul armonic liniar. Echilibre simultane şi parţiale. Analiza spectrală Spectrul atomului de hidrogen. Deplasarea echilibrului cu temperatura şi presiunea. Modelul mecanic-cuantic al atomului. Sisteme cu componenţi nemiscibili în faza solidă.Echilibrul lichid-vapori în amestecuri de lichide parţial miscibile. Efectul Zeeman. II. atomi hidrogenoizi. Experienţa lui Franck şi Hertz. Configuraţia electronică a moleculelor. Generatori de lumină. VI. Teoria cuantică a lui Planck şi principiul de echivalenţă a lui Einstein. Determinarea sarcinii elementare. Legea lui Moseley. Numere cuantice. Atomul de hidrogen. Tranziţii între tipuri de legături Electronegativitatea şi caracterul ionic al legăturii chimice. Complecşi π.şi heteronucleare. Metode de calcul mecanic-cuantice. Echilibrul lichid-vapori în lichide miscibile în orice proporţie. Molecule biatomice homo. Echilibrul lichidvapori în amestecuri de lichide nemiscibile. Experienţa lui Rutherford-Geiger-Mardsen. Legături σ şi π. Echilibre heterogene. VI. Importanţa electrolizei şi a fenomenelor de emisie electronică. Principiul lui Pauli şi principiul minimului de energie.

Acţiunea diferiţilor factori asupra constantei de viteză Efectul temperaturii. Lichide cristaline. Mulţimi de atomi şi molecule Noţiunea de mulţimi. Starea lichidă. Amestecuri de mulţimi. Coeficientul de temperatură. Teoria ciocnirilor. fero-. Difracţia razelor de neutroni. II. X. paramagnetice. Clasificarea şi structura spectre-lor moleculare. Metode electrice. V. Difracţia razelor X. Spectroscopia. Determinarea ordinului de reacţie şi importanţa lui practică.şi poliatomice. Efectul solventului. Cataliza acido-bazică. Refracţia molară. Metode de rezonanţă magnetică. Clasificarea mulţimilor. Spectrometria de masă. Reţele covalente. Structura soluţiilor ideale şi a celor reale. Configuraţia şi conformaţia. Adsorbţia de lumină. IV. Tipuri. Stereoizomerie. Structura soluţiilor de electroliţi. Geometria moleculelor Noţiuni stereochimice de bază. CINETICA CHIMICĂ I. Starea de supraconductibilitate. Spectre de benzi. Momentul dipolar şi structura moleculelor. Anizotropia polarizabilităţii. Metode bazate pe măsurarea susceptibi-lităţii magnetice. Efectul forţei ionice. Metode magneto-chimice. antifero. Rezonanţa electronică de spin.şi ferimagnetice. Obiectul şi principiile de bază ale stereochimiei. Puterea rotatorie a moleculelor. Termoluminescenţă. Spectre Raman. Starea de plasmă. Noţiuni de cinetică chimică Cinetica formală a reacţiilor simple şi complexe. paralele. Lasere chimice. Cataliza enzimatică. Legea lui Arrhenius. II şi de ordin superior. III. XI. Polarizarea moleculară. de preechilibru). Fenomene de luminescenţă. Efectul Kerr. Spectre de rotaţie-vibraţie a moleculelor di. Inducţia chimică. Polimorfism şi izomorfism. Metode de cercetare a structurii moleculelor şi mulţimilor Metode de difracţie. Fotolumines-cenţă. Spectre moleculare. Gaze perfecte şi gaze reale. reversibile. Substanţe diamagnetice. Structura stării lichide. IX. Simetria moleculelor şi noţiuni de teoria grupurilor. . Efectul vâscozităţii. Starea gazoasă şi legile ei. Difracţia razelor de electroni. Relaţii liniare de energie liberă. Rezonanţa magnetică nucleară. Reacţii în lanţ drept şi ramificat. Cinetica reacţiilor complexe (consecutive.de mecanismul etapelor elementare şi în funcţie de tipul reacţiilor complexe. Reţele cristaline. Datele geometrice ale moleculelor. Mecanisme de reacţii chimice Clasificare în funcţie de molecularitate. Metode optice Metode bazate pe anizotropia moleculei. Fluorescenţă. Spectre de tranziţie electronice. Reacţii de ordinul I. Acţiunea structurii chimice asupra reactivităţii. Modelul vectorial al moleculelor. Teoria vitezelor absolute Efectul mediului. Fosforescenţă. Starea solidă. Reţele ionice. Reţele moleculare. Reacţii de oxidoreducere. Spectre de rotaţie. Starea amorfă. Reţele metalice. Acţiunea catalizatorului asupra vitezelor de reacţie în mediul omogen Mecanismul catalizei.VIII.

Variaţia conductibilităţii echivalente cu concentraţia. III. Pile galvanice ca surse de curent. Cinetica formală şi mecanismul catalizei heterogene. Electrozi micşti. Legea migraţiei independente. . a coeficientului de activitate şi a numărului de transport. V. Reacţii fotochimice directe şi sensibilizat Reacţii fotochimice în sisteme medicamentoase. a temperaturii şi a solventului. Electrozi formaţi din două sau mai multe metale. Conductibilitatea electroliţilor tari. Acumulatori. Determinarea potenţialului chimic şi a constantelor de echilibru. Pile chimice simple şi compuse. Cinetica reacţiilor în fază solidă Cataliza heterogenă. Ecuaţiile lui Fick. ELECTROCHIMIE I. Difuziunea electroliţilor în soluţie. Tensiunea electromotoare şi dependenţa ei de concentraţie. Noţiunile de rH şi r0. II. Acţiunea diferiţilor factori asupra catalizei heterogene. geometric şi de structură electronică. Electrozi redox. Transportul în soluţii de electroliţi Conductibilitatea specifică. Disocierea electrolitică. Structura stratului dublu electric. Acţiunea diferiţilor factori asupra disocierii electrolitice. Activitatea şi selectivitatea. temperaturii şi structurii chimice. Termodinamica potenţialelor de electrod. molară şi echivalentă. Factorii care influenţează conductibilitatea. Aplicaţii ale măsurătorilor potenţiometrice Determinări analitice cantitative. Conductibilitatea topiturilor şi a combinaţiilor solide. II.VI. Potenţiale de difuziune şi de joncţiune. Funcţii de aciditate. Factorul energetic. Clasificarea sistemelor electrochimice Pile fizice. Electrozi de speţa I. Transportul purtătorilor de sarcini electrice sub acţiunea unui potenţial chimic. Clasificare. Determinarea produsului de solubilitate. Acţiunea solventului. Pile primare şi secundare. VIII. Reacţii de interfaţă. Relaţia dintre tensiunea electromotoare şi căldura de reacţie. Electrozi de membrană. VII. Viteza de migrare şi mobilitatea ionilor. Curba electrocapilară. Asociaţii ionice. Legea lui Kohlrausch. Teoria modernă a conductibilităţii soluţiilor de electroliţi. Pile de concentraţie. Mecanismul reacţiilor fotochimice. Acţiunea intensităţii câmpului electric. Aplicaţii ale măsurătorilor de conductibilitate III. IV. Echilibre la interfaţa electrod-electrolit Termodinamica pilelor galvanice. Reacţii cu formarea fazei noi. Scala de aciditate. a frecvenţei câmpului. Echilibre în soluţii de electroliţi Caracterizarea termodinamică a soluţiilor de electroliţi. Dependenţa de temperatură a tensiunii electromotoare. Numărul de transport. Teoria coeficientului de activitate. Reacţii fotochimice Noţiuni de bază. Relaţia dintre potenţialele de electrod standard şi potenţialele redox standard. Stratul dublu electric. Legea forţei ionice. Cinetica reacţiilor non-izoterme Cinetica reacţiilor heterogene. Clasificarea electrozilor.

Presiunea osmotică a sistemelor disperse. Tixotropie. Fenomene de adsorbţie Adsorbţia la suprafaţa lichidelor. Noţiuni de cinetică de electrod. Supratensiunea. Viteza proceselor de electrod Efectele chimice ale curentului electric. Adsorbţia electroliţilor. Metode chimice. Relaţia dintre tensiunea superficială şi adsorbţie. IV. Coagularea coloizilor liofobi.VI. Proprietăţile generale ale sistemelor disperse Chimia fizică a suprafeţelor. Clasificarea. Izoterma de adsorbţie a lui Gibbs. Cinetica coagulării. Dependenţa de potenţial a vitezei proceselor de electrod. Sedimentarea. Curentul de schimb. VII. II. Colorimetria şi nefelometria. Vâscozitatea structurală. Electronmicroscopia. Balanţa hidrofil-lipofil (HLB) şi aplicaţiile tensidelor. Sedimentarea în câmp centrifugal. Prepararea coloizilor. Distribuţia particulelor disperse în câmp gravitaţional. Structura şi ecuaţia de stare a stratului de adsorbţie.şi macroheterogene (grosier disperse). Culoarea sistemelor disperse. . Bazele polarografiei şi aplicaţiile ei. Electroliza şi legile ei. Noţiuni de bază. Electroosmoza. Adsorbţia la interfaţa solid-lichid. Curent limită. Sinteze electrochimice ale medicamentelor. Analiza sedimentometrică. Proprietăţile optice ale sistemelor disperse Fenomenul Faraday-Tyndall şi legea lui Rayleigh. Emulsii. Regula lui Traube. Umectarea. Spume. VI. Tenside ionice şi neionice. Adsorbţia vaporilor şi gazelor la suprafaţa solidelor. Polarizarea şi tipurile ei. Coloizi de asociaţie (semicoloizi). CHIMIE COLOIDALĂ I. Formarea de asociaţii (micele). Supratensiunea hidrogenului şi a oxigenului. ultrafiltrare. Termodinamica suprafeţelor. Stabilitatea coloizilor. Sisteme ale compuşilor macromoleculari (coloizi liofili). Bazele cineticii de difuziune a proceselor de electrod. V. dializă. Proprietăţile mecanice şi reologia macromoleculelor. Sisteme disperse Sisteme coloide (ultramicroheterogene). Metode şi aparate optice de cercetare a sistemelor disperse. Starea izoelectrică. Aplicaţii. Alte aplicaţii ale adsorbţiei şi importanţa ei biologică. Condensarea capilară. Cinetica adsorbţiei. Difuziunea în sisteme disperse. Bazele cineticii electrochimice. electrodializă). Proprietăţi molecular-cinetice ale sistemelor disperse Mişcarea browniană. Tensiunea interfacială a două lichide. Aplicaţii ale adsorbţiei. Vâscozitatea sistemelor disperse. Aplicaţii ale fenomenelor electrocinetice. Purificarea coloizilor (filtrare. Caracteristicile soluţiilor CMM. Ecuaţia lui Tafel. Cromatografia. Metode fizice. Reguli. Rontgenografia şi electronografia. III. Aerosoli. Procese spontane la interfeţe. Ultramicroscopia. Scăderea presiunii de vapori a sistemelor disperse. Izoterma lui Langmuir. Electrochimia suprafeţelor Fenomene electrocinetice. Activitatea optică a sistemelor disperse. Pasivarea. Izoterma de adsorbţie. Stabilitatea agregativă. Electroforeza. Dimensiunile şi forma macromoleculelor. Adsorbţia neelectroliţilor. Sisteme micro. Ecuaţia lui Siskovski. Clasificare. Metode de dispersie şi de condensare. Teorii ale coagulării coloizilor liofobi. Mărimi coligative. Suspensii.

Grafice. Umflarea xergolurilor. Studiul cineticii reacţiilor de ordinul I. Studiul spectrelor moleculare. Măsurători de structură moleculară Stabilirea formulei structurale şi a polarităţii moleculelor. Acţiunea protectoare şi de sensibilizare. Studiul structurii combinaţiilor complexe prin măsurători fotometrice. calcule numerice. Determinarea masei molare a unei substanţe prin metoda crioscopică. chimice şi fizico-chimice Determinarea energiei de activare prin diverse metode. II. Elemente de utilizare a calculatoarelor. Geluri polielectrolitice. Determinarea presiunii osmotice prin măsurători criometrice. Determinarea constantei de disociere prin metoda fotocolorimetrică. Determinarea gradului de asociere a moleculelor din diverse lichide. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Determinarea parachorului unor lichide. Determinarea căldurii de neutralizare. Extracţia. Analiza termică a unui amestec de medicamente. Tixotropie. STRUCTURA MATERIEI I. Proprietăţile gelurilor (mecanice. Măsurători termochimice Determinarea căldurii de dizolvare a unei substanţe. Prelucrarea datelor experimentale. Echilibrul de membrană al lui Donnan. Programe grafice. Rheotropie. TERMODINAMICA CHIMICĂ I. derivări grafice. Transformarea izotermă reversibilă coloid-gel. Elemente de calculul erorilor şi precizia rezultatelor. Specificul laboratorului de chimie fizică Reguli de protecţia muncii. Studiul parametrilor structurali din măsurători conductometrice. Determinarea căldurii de hidratare a unei sări. . Determinarea masei molare din măsurători ebulioscopice. modelări. interpolare. programe matematice. Imbătrânirea gelurilor. VIII. electrice. Coagularea coloizilor liofili.Presiunea osmotică a soluţiilor CMM. Interacţiuni între coloizi liofili şi liofobi. Determinarea refracţiei moleculare. Studiul legii lui Eötvös. optice). II şi pseudomonomoleculare. Stabilitatea soluţiilor CMM. Determinarea momentului dipolar. nomograme. Construirea diagramei de fază. Gelurile ca medii ale proceselor fizico-chimice. Geluri Obţinere şi clasificare. Importanţa farmaceutică şi biologică a gelurilor. inhibitorilor şi promotorilor Studiul cineticii reacţiilor oscilante. Studiul acţiiunii catalizatorilor. Studiul echilibrelor Determinări crioscopice şi ebulioscopice. CINETICA CHIMICĂ I. Proprietăţile electrice ale coloizilor liofili. Membrane. Sinereza. Determinarea coeficientului de repartiţie a unor substanţe între doi solvenţi lichizi nemiscibili. Determinarea constantei de viteză a unor reacţii chimice prin metode fizice.

legea Henry. aplicaţii în farmacie. Potenţiale termodinamice şi condiţii de echilibru. legea Raoult. Cinetica umflării xerogelurilor. II. scăderea presiunii de vapori (ebulioscopie. Obţinerea şi studiul proprietăţilor gelurilor.ELECTROCHIMIE I. Caracterizarea termodinamică a stării solide Generalităţi. Proprietăţi fizico-chimice ale substanţelor în soluţie . CHIMIE COLOIDALĂ I. crioscopie). P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Măsurători sedimentometrice în câmp gravitaţional. potenţialul de semiundă. starea cristalină. Determinarea afinităţii chimice şi a căldurii de reacţie din măsurători de tensiune electromotoare. Electrosinteza unor substanţe de interes farmaceutic Măsurători dielcometrice. Determinarea potenţialului redox normal. Studiul stabilităţii sistemelor disperse. Măsurători fotocolorimetrice şi nefelometrice. presiunea de vapori. III. Elemente de termodinamică . Determinarea coeficientului mediu de activitate a ionilor. Măsurători electroforetice. Reguli de coagulare a coloizilor liofobi şi a coloizilor liofili. respectiv izostabili. Determinarea potenţialului electrocinetic. Potenţialul chimic. Măsurători din domeniul electrolizei Determinarea tensiunii de descompunere şi a potenţialelor de descărcare. Prepararea şi purificarea sistemelor disperse Studiul adsorbţiei pe suprafeţe solide. aplicaţii în farmacie. Studiul proprietăţilor optice ale sistemelor disperse. B. dizolvarea substanţelor solide. Studiul caracteristicilor treptelor polarografice: curent limită. Studiul adsorbţiei pe suprafeţe lichide. Noţiuni de bază Principiile termodinamicii. Caracterizarea termodinamică a gazelor şi substanţelor volatile Caracterizarea stării gazoase. Determinarea masei moleculare a unor macromoleculeprin metoda vâscozimetrică. Umflarea. Determinarea conductometrică a solubilităţii şi a vitezei de dizolvare a unor substanţe greu solubile. Polarografia. Noţiuni de termochimie. formarea dispersiilor solide. Măsurători conductometrice Determinarea conductibilităţii echivalente şi a constantei de disociere a electroliţilor slabi. Determinarea gradului de dispersie. Determinarea constantei de disociere a unor acizi slabi. Determinarea punctului izoelectric al unor coloizi izolabili. Echilibre de fază. Determinarea produsului de solubilitate a unei substanţe greu solubile. Măsurători potenţiometrice Studiul pilelor de concentraţie. Proprietăţile electrice ale sistemelor disperse.

soluţii tampon). Fenomene de adsorbţie: Adsorbţia pe suprafeţe lichide. Măsurători cinetice: Determinarea constantei de viteză a reacţiei de inversie a zaharozei IV. VI. . VIII. Chimia fizică a sistemelor disperse Definiţia şi clasificarea sistemelor disperse. IV. presiunea osmotică. Noţiuni de bază de cinetică Viteza de reacţie.Concentraţia. Conductometrie II: Determinarea produsului de solubilitate a acidului acetilsalicilic V. aplicaţii în farmacie. Fenomene de suprafaţă. Chimie coloidală: Prepararea coloizilor VII. ionizarea electroliţilor amfoteri. Emulsii. Fenomene de adsorbţie: Adsorbţia pe suprafeţe solide. Metode de cercetare Noţiuni de structură atomică şi moleculară. Tipuri de sisteme coloidale. polarimetrie. difuzia în soluţie. Stabilitatea coloizilor. proprietăţi optice. Metode bazate pe interacţiunea radiaţiilor electromagnetice cu moleculele : refractometrie. Creme. II. polarografie. activitatea şi starea standard. Aplicaţii în farmacie. Aerosoli. Proprietăţi generale ale coloizilor: proprietăţi cinetice. Crioscopie: Determinarea masei moleculare şi a presiunii osmotice III. Adsorbţia şi izoterme de adsorbţie. Măsurători termochimice: Determinarea căldurii de neutralizare. Reacţii de ordinul 0 şi I. Molecularitate şi ordin de reacţie. rotaţie şi electronice. II. ionizarea în soluţie (acizi şi baze slabe. spectre de vibraţie. dielcometrie. rezonanţă electronică de spin Metode electrometrice de analiză : metode potenţiometrice. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Metode de rezonanţă : rezonanţă magnetică nucleară. Aplicaţie: cromatografia. fluorimetrie. Structura materiei. potenţialul chimic al substanţelor în soluţie. electrice. Suspensii. conductometrie Metode termice de analiză III. Potenţiometrie: Determinarea potenţialului redox şi rH-ul unui sistem redox.

Mureş. Oxford University Press. 1969 Máthé J. ped. 2005. Bucureşti.: Chimie fizică. Acad. Termodinamică chimică Litografiat UMF Tg. Litografiat. did. OGyI Marosvásárhely. Studiul proprietăţilor optice ale coloizilor X. Anyagszerkezet. 1994 Suciu Gabriela: Chimie fizică. XII. Termodinamică chimică.: Fizikai kémia.: Formule. Litografiat.: Stările de agregare. Litografiat UMF Tg. did. Cinetică chimică. Ed. orvosoknak és biológusoknak. Kolloidika. Litografiat UMF Tg. Recuperări. Reakciókinetika. Indrumător de lucrări practice de chimie coloidală. : Az anyag szerkezete. l970 Chifu E. Dacia.. Ed. Litografiat UMF Tg. Ed. Litografiat. OgyI Marosvásárhely.Mureş. Litografiat. 2001 Suciu Gabriela: Electrochimie. Voiculescu V. 1994 Tőkés B.. 2001 Ionescu C. Zsakó J. Dudutz Gyöngyi.: The Elements of Physical Chemistry. 1978 Tőkés B. Tg. Bâldea I.IX. Verificarea cunoştinţelor practice 5.Mureş. Mentor. Punctul izoelectric al sistemelor disperse. UMF Tg.Mureş. Litografiat. Structura materiei.: Fizikai kémia gyógyszerészeknek. Mureş. Bucureşti 1982 Niac G. ped. ped. Ed. 1982 Tőkés B. Kémiai termodinamika. Cinetica chimică. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. Bucureşti 1982 . Donáth-Nagy Gabriella: Indrumător de lucrări practice de chimie fizică. 2004 Suciu Gabriela: Sisteme heterogen disperse. OGyI Marosvásárhely. Ed. 1978 Tőkés B. XIII. Casa de editură Mureş. Marosvásárhely.: Chimie coloidă. IMF Tg.: Chimie fizică. l968 Vol.: Analiza fizico-chimică. Bucureşti... Tg. Electrochimie.. 1985 Tőkés B.Mureş.Mureş. Elektrokémia. did. B. Stabilitatea sistemelor coloidale. Litografiat.II: Oniciu L. 1965 Muntean Daniela. Tőkés B.1977 Oniciu L.Mureş. 1984 Kékedy L. 2004 Suciu Gabriela.: Electrochimie.1969 Kékedy L. IMF Tg.. Kolozsvár. XI. did. Dacia. Ed. did. ped. Bucureşti 1977 Ionescu C. tabele. Preda M. Atkins P.: Fizikai kémia. Ed. 2004 Tőkés B.III: Niac G.. : Chimie fizică. X X X : Chimie fizică. Ed. : Fizikai kémia.: Chimie fizică. Ogyi Marosvásárhely. Studium Alapitvány Kiadó. Ed.. probleme de chimie fizică. Ed.: Chimie fizică. Tehnică Bucureşti Vol. Termodinamică chimică. Donáth-Nagy Gabriella: Á kémia alapjai.I: Cădariu I: Structura atomului şi moleculei l967 Vol. 1974 Goina T.: Chimie fizică. 1987 Tőkés B: Fizikai kémia. ped. 1976 Goina T. Schönberger E. Bucureşti. Cluj-Napoca. : Senzori electrochimici metalici şi ion selectivi. litografiat.Mureş.

: Chimie Fizică. Litografiat UMF Tg. Litografiat UMF Tg. Mureş... Muntean Daniela. Tőkés B. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A.Mureş. Cinetica chimică. Mureş. Mureş 2004 Suciu Gabriela: Chimie Fizică: Structura materiei. 1994 Suciu Gabriela: Chimie Fizică. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. Mureş. 2000 Suciu Gabriela: Chimie Fizică: Structura materiei: Molecula. Tg.. Litografiat UMF Tg. Donáth-Nagy Gabriela: Îndrumător de lucrări practice de chimie fizică. Donáth-Nagy Gabriella: Kémia előadások és laboratóriumi gyakorlatok. Ed. Mureş. Mentor. orvosoknak. Litografiat UMF Tg. STAGII.Tőkés B. 1994 Suciu Gabriela : Chimie Fizică: Electrochimie.Mureş. Atomul. 2004 Tőkés B: Fizikai kémia gyógyszerészeknek. I II Semestrul B. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. Ed.. Litografiat UMF Tg.. Litografiat UMF Tg. Scientia 2002 6. 2001 Tőkés B. Suciu Gabriela. 2001 Suciu Gabriela. Termodinamică chimică. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. biológusoknak. I II Număr ore curs 3 2 Număr ore curs 2 Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 3 3 Număr ore lucrări practice 2 Număr credite 6 5 Număr credite 4 Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen .

Legături duble şi triple. Reţele ionice. specializarea Farmacie. Orbitali moleculari extinşi şi electroni p delocalizaţi. specializarea Farmacie. Structura moleculei. Modelul cuantic al atomului de hidrogen după Bohr şi Sommerfeld. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. Feromagnetismul. DISCIPLINA: CHIMIE GENERALĂ ŞI ANORGANICĂ A. Obligatorie 4. Legătura covalentă. Metoda orbitalilor moleculari. Izomorfism şi polimorfism. Proprietăţi electrice ale substanţelor. Magnetismul electronic.dr. Structura atomului Electronul. Polarizaţia molară. Neutronul. 2. Legături σ şi π. Ordin de legătură. Regula Klechkowski. Chimie generală şi anorganică . Legătura ionică.anul I Facultatea de Farmacie. Legături chimice în cristale. Olariu Marioara Şef lucr.anul II Facultatea de Farmacie. Legături de trei centre. Criterii pentru reacţii spontane. STAFF-UL DISCIPLINEI: Conf. Diamagnetismul. III. Starea solidă Sisteme de cristalizare. Obligatorie B. Ocuparea orbitalilor cu electroni. Reţele moleculare. Nucleele atomilor.1. Legături chimice Tipuri de legături chimice. Noţiuni de mecanică cuantică.anul I Facultatea de Farmacie. Structura învelişului de electroni al atomului Modelul clasic al atomului de hidrogen. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. B. Energia reţelei de cristalizare. specializarea Asistenţă de Farmacie. Curticăpean Augustin 3. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. . Rezonanţă. II. V. Orbitali moleculari. Spectre de raze X ale atomilor. Principiul de excludere sau principiul lui Pauli. Nivele de energie ale orbitalilor moleculari. Paramagnetismul. Obligatorie C. Metoda legăturilor de valenţă. Introducere în documentare şi cercetare . Orbitali moleculari hibridizaţi. VI. Chimie generală şi anorganică . Principiul ocupării succesive a orbitalilor cu electroni. IV.dr. Orbitalii atomului de hidrogen. Molecule deficiente în electroni. Spectre atomice. Regula lui Hund. C. Proprietăţi electrice şi magnetice ale elementelor şi substanţelor Proprietăţi magnetice ale substanţelor. Termodinamica chimică Legile termochimiei.

stibiul. MCL). Reacţii chimice. Silicaţi. Carbon . Hidrogenul sulfurat.forme alotropice. Grupa a III-a principală a sistemului periodic Caracterizarea generală a elementelor din grupa a III-a. polifosfaţi. halogenuri complexe). Bromul. Număr atomic efectiv. Grupa a VIII-a principală a sistemului periodic Gazele rare. Echilibre chimice Reacţii complete şi de echilibru. Elementele şi combinaţiile lor Sistemul periodic. Legea acţiunii maselor. Grupa a VII-a principală a sistemului periodic Caracterizarea generală a grupei. Halogenurile carbonului. Pirofosfaţi. Combinaţiile siliciului. Oxigenul. Florul. MCC. . Complecşi polinucleari. Polisulfuri. Comparaţii privitoare la chimia siliciului cu cea a carbonului. IX. Combinaţii complexe Teorii moderne ale formării combinaţiilor complexe. Caracterizarea generală a nemetalelor. Grupa a VI-a principală a sistemului periodic Caracterizarea generală a grupei. Combinaţiile carbonului cu sulful şi azotul. hidroxilamina. apa. Iodul. Reacţii de precipitare. Constante de bazicitate. Număr de coordinaţie. Alotropie şi forme polimorfe. stibiului. Oxizii şi oxiacizii sulfului.exponenţi de aciditate şi pK. Borul. Hidrogenul şi combinaţiile lui XI. Oxizii şi oxiacizii azotului. Nomenclatura combinaţiilor complexe Natura legăturilor chimice în combinaţiile chimice (MLC. Tipuri de combinaţii complexe (amino complecşi. Siliciul. bismutului. Combinaţiile borului. Funcţia de aciditate HO. Echilibre în faza gazoasă. X. cianuri complexe. Grupa a IV-a principală a sistemului periodic Caracterizarea generală a elementelor din grupa a IV-a . Peroxidul de hidrogen. Combinaţiile carbonului cu metalele. XIV. Reacţii în care NO al elementelor se schimbă. Factorii care influenţează reacţiile de oxido-reducere. Oxidul de hidrogen. Sulful.VII. XVII. XV. XIII. XII. Combinaţiile halogenilor. MOM. Fosfaţii. Sulfuri. Ozonul. Amoniacul. Grupa a V-a principală a sistemului periodic Caracterizarea generală a elementelor din grupa a V-a. Azotul. XVI. Hidrazina. bismutul.Distribuţia elementelor în natură. pH . XVIII. Scara pH a activităţii (concentraţiei) ionilor de hidrogen. Echilibre în sisteme eterogene. Oxizii şi oxiacizii fosforului. Combinaţiile arsenului. Acizi şi baze Caracterizare generală. Clorul. Oxizii şi oxiacizii carbonului. Arsenul. Exponenţi de activitate. Constante de aciditate. Echilibre în sisteme omogene lichide. Fosforul. acidul azothidric. VIII. metafosfaţi.

Elementele grupei I secundare. Interpretarea proprietăţilor fizice ale metalelor. W). bariul şi combinaţiile lor. Actinide: toriul. Aliaje. Cobaltul şi combinaţiile lui. uraniul şi combinaţiile lor. Re) Manganul şi combinaţiile lui. (Cr. Ta) XXVIII.XIX. Ag. Paladiul şi combinaţiile lui. XXX. Proprietăţi chimice ale metalelor. Tipuri de aliaje. Argintul şi combinaţiile lui. Zr. magneziu şi combinaţiile lor. Lantan. Elementele metalice din grupele principale I şi II Metalele din grupa I principală. Hf) XXVII. Mercurul şi combinaţiile lui. (Zn. Starea metalică Legătura metalică. Metalele alcalino-pămîntoase: calciu. Elementele grupei a-VIII -a secundare Caracterizarea generală. XXII. Analiza termică. XXIV. Carbonili metalici. Elementele metalice din grupa a-IV-a principală Staniul. XX. Fierul: metalurgia fierului. combinaţiile lui XXIX.(Ti. Elementele metalice din grupa a-III-a principală Aluminiul şi combinaţiile sale. (Cu. XXV. (V. Elementele grupei a-V-a secundare. Elementele grupei a-VI-a secundare. Metalele şi combinaţiile lor Metode generale de obţinere a metalelor. Nb. XXIII. Cd. Elementele grupei a-VII-a secundare. Aurul şi combinaţiile lui. Metalele alcaline şi combinaţiile lor. stronţiu. Hg) Zincul şi combinaţiile lui. XXVI. Elementele grupei a II secundare. Platina şi combinaţiile sale. combinaţiile fierului. Nichelul şi combinaţiile lui. Metalele platinice Caracterizare generală. Elementele din grupa a-II-a principală. MO. Th. Beriliul. Obţinerea metalelor de înaltă puritate. lantanide şi combinaţiile lor. XXXI. Elementele grupei a-IV-a secundare. Au) Cuprul şi combinaţiile lui. XXI. XXXIII. (Mn. Clasificarea metalelor. Cromul şi . plumbul şi combinaţiile lor. Proprietăţi generale ale elementelor de tranziţie Elementele grupei a-III-a secundare. XXXII. Structura spaţială a combinaţiilor complexe Izomeria combinaţiilor complexe.

II. fracţionată). Măsurarea greutăţilor. Indicatori. Curăţirea ustensilelor şi vaselor de laborator. Dispozitive şi mijloace de menţinere constantă a temperaturii Puncte termometrice fixe (determinarea punctelor de topire. Determinarea echivalentului chimic al carbonatului de calciu. normale (concentraţii molale. Al. precipitarea. Factori care influnţează viteza de reacţie (temperatură. Soluţii de spălare (prepararea amestecului cromic). Azotul şi fosforul XIII.PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Soluţii tampon. produsul de solubilitate.). cristalizarea. Seria tensiunilor electromotoare. Cl. fracţii molare) IX. VII. catalizatori. Legea proporţiilor definite. Efecte calorice la dizolvare: călduri de dizolvare. XI. Determinarea pH-ului colorimetric. sub vid. Uscarea substanţelor lichide şi solide. IV. centrifugarea şi filtrarea (simplă. purificarea şi uscarea gazelor. Reacţii acido-bazice Noţiuni de pH. Verificarea legilor de bază ale chimiei Legea conservării masei. Amestecuri răcitoare. Mase atomice şi moleculare Aplicarea legii generale a gazelor la determinarea maselor atomice a unor metale (Zn. Halogenii (F. volumelor şi densităţilor (aerometre. Solubilizare Coeficientul de solubilitate. Introducere în munca de laborator Instructaj privind protecţia muncii în laboratoarele de chimie. VI. Operaţii de laborator în vederea separării şi purificării substanţelor Dizolvarea. Prezentarea principalelor vase. călduri de diluare. Reacţii chimice Viteza de reacţie. I) şi calcogeni (O. Prepararea. siliciul şi borul . Extracţia. Determinarea PS a acetatului de argint. suprafaţă de contact. Determinarea capacităţii de tamponare. determinarea punctelor de fierbere). ustensile şi aparatură de laborator.. S) XII. Mg) şi a maselor moleculare (metoda Victor Meyer). Determinarea echivalentului chimic al elementelor (Cu şi Fe). decantarea. Carbonul. Reacţii şi sisteme redox. Distilarea (simplă. etc. Echivalent chimic. X. Obţinerea temperaturilor joase. alcoolmetre) III. molare. Br. sub vid). VIII. Prepararea soluţiilor procentuale. Sublimarea. V. Soluţii.

Organizarea cercetării ştiinţifice Planificarea cercetării ştiinţifice. Combinaţii coordinative anionice (microsinteze) XXVII. Surse de informare (primare. Extrase. Lucrare de verificare B. secundare) Organizarea informării ştiinţifice. Comunicarea.U. . Ştiinţa şi informaţia.XIV. Noţiuni de informatică documentară. Cobaltul şi combinaţiile lui XXII. Cercetarea ştiinţifică-definiţie. Documentare pe calculator. fazele cercetării ştiinţifice.ambianţe de lucru. Mercurul şi combinaţiile lui XXVI. II. Fişe individuale. importanţa documentării.Z. Sistemul C. Cromul şi combinaţiile lui XIX. Noţiuni de bibliologie. Fierul-proprietăţile şi combinaţiile lui XXI. Aluminiu şi combinaţiile lui XVII. Zincul şi combinaţiile lui XXV. Nichelul şi combinaţiile lui XXIII. plumbul şi combinaţiile lor XVIII. teme de cercetare. Combinaţii coordinative cationice (microsinteze) XXVIII. Cercetări individuale şi colective. Cataloage. Staniul. coordonate Caracteristicile cercetătorului. Cataloage de bibliotecă. Cuprul. IV. Bibliografie III. alegerea metodei de cercetare. Metalele alcaline şi alcalino-pământoase XVI. Indexurile de bibliotecă. Biblioteconomie.argintul şi combinaţţile lor XXIV. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Lucrare de verificare practică XV. Manganul şi combinaţiile lui XX. Fişe de bibliotecă. Sisteme moderne de informare.

P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. de frontieră. Hibridizarea. Legături chimice. ecuaţii VIII. Combinaţii complexe. Echilibre chimice. Alcătuirea tabelelor. ecuaţiilor V. Reţeaua de biblioteci din România Alcătuirea şi documentarea în bibliotecile din Tg. elaborarea. Echivalenţi chimici. aplicativă. Metode de cercetare ştiinţifică Observaţia şi experimentul VII. Echilibre în sisteme eterogene. Tipuri de cercetare Cercetare fundamentală. Legea proporţiilor multiple. Legile combinaţiilor chimice. de explorare. Covalenţa.M. II. III. Lucrarea de licenţă PROGRAMA ANALITICĂ A SEMINARIILOR I. Reacţii de precipitare. Legea conservării masei (materiei). IV. Electrovalenţa. Echilibre în fază gazoasă. graficelor. Biblioteca Judeţeană şi Biblioteca U. Publicarea unei lucrări (corectura ei) C. Legile gazelor ideale. Legătura metalică. Legături polare. Documentare pe calculator III. Legătura coordinativă. VI.V.F. II. Legile generale ale chimiei. Elemente de structură a atomilor Sistematizarea elementelor chimice. Întocmirea şi prezentarea unei lucrări ştiinţifice pe baza datelor bibliografice. Sistemul periodic şi importanţa lui. IV.Mureş: Biblioteca Teleki. Teoria atomică şi moleculară. Prelucrarea datelor experimentale Tabele. Echilibre în sisteme omogene lichide. Legea lui Avogadro şi consecinţele ei. . Reacţii complete şi de echilibru. Reacţii chimice. Conţinutul. Modelul atomului de hidrogen şi explicarea spectrelor. Proprietăţi periodice şi neperiodice ale elementelor. comunicarea şi publicarea unei lucrări ştiinţifice.definite. Structura învelişului de electroni a elementelor. Structura moleculelor. Legea proporţiilor. de dezvoltare. Fazele cercetării ştiinţifice Alegerea temei de cercetare. grafice. Legea acţiunii maselor. Legea generală a gazelor ideale.

Olariu: Chimie anorganică vol. Tg. fosforul şi combinaţiile lor. volumului şi densităţii substanţelor. Materiale şi instrumentar de laborator. Lucrare de verificare (colocviu de laborator) 5. U. 2002 Tökés B. V.Reacţii în care NO al elementelor se schimbă. U. Exprimarea concentraţiei soluţiilor VIII.Mureş. I). Constanta Ka de aciditate şi constanta Kb de bazicitate. Reacţii chimice IX.Olariu: Chimie anorganică vol.. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. Br. Soluţii.. Borul. Azotul. Verificarea legilor de bază ale chimiei VI. Factori care influenţează reacţiile de oxidoreducere. 2002 M. Caietul de referate. III.I. Protecţia muncii. Scientia Kiadó Kolozsvár.F. VI.II. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. 2002 . Solubilitate. Prepararea unor combinaţii coordinative cu anioni complecşi XIV. Operaţiuni de laborator în vedrea separării şi purificării substanţelor IV. Tg. M.Mureş. Disociaţia apei. Măsurarea masei. Scara pH. Dónáth-Nagy Gabriela: Kémiá Elöadások és Laboratórium Gyakortatok. Prepararea unor combinaţii coordinative cu cationi complecşi XIII. Prepararea sărurilor simple şi a sărurilor duble XII. Oxigenul şi sulful şi combinaţiile lor. Cl. Acizi şi baze Disociaţia electrolitică a acizilor şi bazelor. Curăţarea ustensilelor şi a vaselor de laborator Surse de încălzire şi răcire. Determinarea unor constante fizice la substanţe lichide şi solide V.F. II. Determinarea pH-ului X. Introducere în munca de laborator Introducere. Determinarea produsului de solubilitate VII. Echilibre acido-bazice. Soluţii.M..M. oxizi şi peroxizi XI. Nemetale Halogenii şi combinaţiile lor (F. Prepararea unor hidroxizi. Carbonul şi siliciul.

D. C. 1982 L.Enc. Ed.Ciclu de conferinţe . Olariu.Popescu. Ed. Ed. 1992 M. 1975 N. Bucureşti. Litografia I.Köt. Bucureşti. vol.Marcu. litografia U.M.M. Litografia U.Mureş.F.Neamţu: Chimie anorganică. Ed.M.M. M. Timişoara.II. uz intern Lista abrevierilor şi denumirilor celor mai importante periodice farmaceutice.Marcu: Chimia metalelor.Goina: Chimie anorganică. Lucrări practice. E.F. 1982 C.Moldoveanu. 1967 Manualul inginerului chimist Manualul chimistului B. Bucureşti.M:F.Olariu: Chimie anorganică vol. Grecu. Goina. 3-4.Tutoveanu: Tehnica lucrărilor de laborator. Tehnică. D. Bucureşti.1990 Buletin de informare bibliografică 1985-1990.Ed. Tg-Mureş.Universitatea Babeş Bolyai Cluj.I. 1993 Material metodic pentru studenţii anului I.U. 1979 M. 1972 I. U. Didactică şi Pedagogică. 1972 D. I. 1981 L.Grecu.Studiul şi lucrări de biblioteconomie. Didactică şi Pedagogică.Mironescu.Tehnică E. M. M. 1972 Cartea interferenţelor . 1987 Gh. Georgescu: Metodologia redactării unei lucrări ştiinţifice. Tg-Mureş...M.Ştiinţifică.Olariu: Chimie anorganică vol. M. Budapest. 1992-1996 B... Anita Bâtcu. A. Cluj. Biblioteca Centrală Universitară. Tg.F. Practica Farmaceutică.Tomescu: Ghidul bibliotecilor din România.M.Zapen: Chimie anorganică.Acad.III.: Bonckés alatt a kutatás. Ed.Curea. I.Iuşut: Probleme de chimie generală şi anorganică. S.Mureş. Szervetlem kémia.1972 L. Chimie Anorganică.M.Georgescu: Epistemiologie.M. Tg-Mureş.I.M.Mureş.F. általános resz.M. Curticăpean Augustin: Îndrumător lucrări practice de chimie generală şi anorganică-Colegiul de Farmacie. 1972 G. T. 1980 St.Mureş.II. 1986.Mureş. Litografiat I. Ed.Didactică şi Pedagogică. 1985 Selye J.F.P.Mureş. Országos Széchényi Kőnyvtár.Tg.Georgescu-Tisu: Cartea şi bibliotecile.F. Tőkés. Tg. Litografia U. 1970 Goina T. R. Litografiat I.D.Ştiinţifică.Litografia U. Litografia U. I. Általános rész. Stiinţifică. 2001 M. Biblioteca U. Ed..Grecu. Ed.Mureş. Bukarest. 76-87. 1987 V. Chimia anorganică. Ed. 1970 N.F. Lăzărescu: Sistematizarea informaţiilor şi chimia organică Ed. Tehnică. 1994 Tökés B. Ed.Olariu: Îndreptar de lucrări practice de chimie anorganică.F Tg. Kőnyvtártudomanyi és módszertani Kőzpont.D.: Szervetlen Kémia. Ed. Cornelia Bejan. vol.Enc.Tg. Maria Brezeanu. Bucureşti.F.Beral. medicale sau care au contingenţă cu preocupările din domeniul farmaciei.Neniţescu: Chimie generală.F Tg.F..F.Pauling: Chimie generală. 1978 I.Biblioteca Naţională a României.I. 1977 Gh. 1981 M. Tg-Mureş 1977 I. I.Pauling: Chimie generală.Ed. I-III. Bucureşti.F.Olariu : Indrumător de lucrări practice de chimie generală şi anorganică. 1979 Biblioteca şi universitatea .1975 Manual UNIMAR .Dumitraşcu: Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice. Rodica Căţuneanu: Chimie anorganică. T.I. 1982 .M.Tehnică.M. Biblioteca Centrală.M.Didactică şi Pedagogică. Tg. A kőnyvtár kezelése.F.R.Tg. Strîmbu Adela: Probleme de chimie anorganică. Litografia U. Ed. Gh. 1999 M. Bucureşti. Kritarion Kőnyvkiadó. E. Olariu.Negoiu: Tratat de chimie anorganică vol.M.: Orientarea în cercetare ştiinţifică (pentru uzul studenţilor). Bucureşti..M.Şt. Olariu.S.Mureş. Cluj-Napoca. 1997 M.Didactică şi Pedagogică.

F. E. Neamţu. Olariu. Grecu. I II Semestrul C. Anita Bâtcu. 1981 I. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. TgMureş. STAGII.P. Curea. Bucureşti.Marcu. Bucureşti.F. 1999 M. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. vol I-III.D. Rodica Căţuneanu. M. Tratat de chimie anorganică. E.P. Litografia U. E. Îndrumător. Ed. Tg-Mureş. Neniţescu. Bucureşti. Lucrări practice de chimie generală şi anorganică Litografia U.P.M. Ed. Litografia U. 1987 L.C.M. A. Curticăpean.D. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A. Tutoveanu. Îndreptar de lucrări practice de chimie anorganică. Tehnică.F. Bucureşti G.M. Maria Brezeanu. 1967 Manualul inginerului chimist Manualul chimistului 6. 1967 N.. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. Cornelia Bejan. Chimie Anorganică. 1982 D. Tehnică. Olariu. Mironescu. Chimie Generală. Negoiu. Olariu. Îndrumător de lucrări practice de chimie generală şi anorganică. 2001 M. I II Număr ore curs 3 2 Număr ore curs 1 Număr ore curs 2 Număr ore seminarii Număr ore seminarii 1 Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 3 3 Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice 2 Număr credite 7 5 Număr credite 2 Număr credite 5 Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen - . Tg-Mureş. Lucrări de chimie anorganică. A. E. Chimie Generală.D. Tehnica lucrărilor de laborator. I II Semestrul B. Literat.D. 1975 M. Tehnică. Ed.

şi dicarbonilici saturaţi. . benzilici. Clasificarea reacţiilor chimice. Avrigeanu Veronica Asist. Mecanismele reacţiilor chimice Izomeria de structură (de catenă. metamerie. AR. obţinere. Mircia Eleonora 3. Consideraţii asupra structurii compuşilor organici. Hidrocarburi nesaturate cu o legătură dublă şi cu două legături duble. obţinere proprietăţi. B. Eteri. reprezentanţi. 2. SE. AN.di. mezomerie). V. DISCIPLINA: CHIMIE ORGANICĂ A. structura grupei carbonil. VI. STAFF-UL DISCIPLINEI: Conf. Metode chimice şi fizice pentru determinarea structurii compuşilor organici. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Introducere. Izomerie. Nomenclatură. II. Tipuri de legături chimice. Nomenclatură. Modelul tetraedric al atomului de carbon. reprezentanţi. clasificare.dr. tautomerie. IV. Hidrocarburi monociclice saturate. Hidrocarburi aromatice mononucleare şi polinucleare. III. Obligatorie B.drd. Compuşi carbonilici nesaturaţi. obţinere. aromatici. Compuşi carbonilici Compuşi mono. Chinone. proprietăţi. izomerie. Cetene. Fenoli mono. alilici. Obligatorie 4. proprietăţi. Compuşi halogenaţi Compuşi halogenaţi saturaţi. vinilici. Chimie organică – anul I Facultatea de Farmacie. specializarea Farmacie.di. de poziţie. Hidrocarburi nesaturate cu triplă legătură. structură. Hidrocarburi Hidrocarburi aciclice saturate. Mecanismul SR.şi polihidroxilici. Hibridizarea C. Efecte electronice (efectul inductiv şi electromer). STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. AE.1. SN. Nomenclatură. obţinere. specializarea Asistenţă de Farmacie. Chimie organică – anul II Facultatea de Farmacie. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. Noţiuni teoretice de chimie organică Obiectul şi importanţa chimiei organice pentru farmacie. Compuşi hidroxilici Alcooli mono. reprezentanţi. reprezentanţi. structură.şi polihidroxilici. Izomeria sterică (geometrică cis-trans şi optică). Nomenclatură. proprietăţi.

Amidele acidului carbonic. obţinere. Polizaharide. reprezentanţi. Monozaharide. structură. structură. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici Nomenclatură. Nomenclatură. Compuşi organometalici Compuşi cu metalele alcaline. obţinere. Anhidride. P şi As. reprezentanţi. proprietăţi. Acizi sulfinici şi sulfonici. Tiofen. cu metale din grupa a doua şi a treia. proprietăţi. XVI. Polipeptide. proprietăţi. nomenclatură. proprietăţi. Săpunuri. XI. Grăsimi. XIV. aromatici şi nesaturaţi. Amide. As Tioli. oxazinici şi tiazinici. nomenclatură. obţinere. XIII. Aminofenoli. acizi fenoli. Compuşi conţinând funcţia carboxil alături de alte funcţiuni Acizi halogenaţi. Clasificare. Compuşi cu funcţiuni mixte Aminoacizi. Coloranţi azoici. Ceruri. Proteine. proprietăţi. Nomenclatură. Azoli. acizi cetone. reprezentanţi. acizi alcooli. Nomenclatură. clasificare. Coloranţi arilmetanici. Compuşi organici ai Si. obţinere. Hidrazoderivaţi. VIII. obţinere.şi policarboxilici saturaţi. Săruri de diazoniu. Compuşi heterociclici Clasificare. obţinere. Nomenclatură clasificare. Tioaldehide şi tiocetone.di. clasificare. reprezentanţi. XII. proprietăţi. clasificare. reprezentanţi. clasificare. proprietăţi. proprietăţi. Dizaharide. Compuşi carboxilici Acizi mono-. Sesquiterpenoide. Steroide. reprezentanţi. Compuşi organici cu S. Si. Sulfuri. Compuşi heterociclici aromatici Furan. Nitrili. Peptide. XV. Coloranţi antrachinonici. structura grupei carboxil. Diterpenoide. reprezentanţi. Compuşi organici cu azot Nitroderivaţi. obţinere. Nomenclatură. Obţinere. proprietăţi.VII. Hidraţi de carbon Nomenclatură. Esteri. utilizări. P. Nitrozoderivaţi. Derivaţi ai acidului carbonic Clorura de carbonil. Pirol. derivaţi mai importanţi. structură. nomenclatură. Coloranţi Clasificare. Nomenclatura. Tipuri de legătură carbon-metal. reprezenţanţi mai importanţi. structură. acizi aldehide. Azoxiderivaţi. structură. X. Triterpenoide. Nomenclatură. Oxazine şi tiazine. Halogenurile acizilor carboxilici. Carotenoide. Monoterpenoide monociclice şi biciclice. Aminoalcooli. IX. structură. proprietăţi. Coloranţi azinici. obţinere. structură. Azoderivaţi. Obţinere. proprietăţi. Compuşi naturali cu schelet poliizoprenic Terpenoide. Clasificare. nomenclatură. XVII. Obţinere. obţinere. . XVIII. Amine alifatice şi aromatice. Piridină.

Extracţia cu solvenţi. acilare. carbonil. cuplare. Separarea şi purificarea compuşilor organici Recristalizarea. Analiza C. proprietăţi. dizaharide şi polizaharide. N. de hidrogen. III. . covalentă coordinativă. Fenoli. alcadiene. diazotare. Analiza elementară calitativă. adiţie. punctul de fierbere. Molecule polare. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Eteri. AN. Cetone. Structura compuşilor organici Modelul tetraedric al atomului de C. hidroliză. S. P. mezomerie). Analiza chimică organică Analiza preliminară. Analiza funcţională calitativă: hidrocarburi saturate şi nesaturate. Sinteza unor compuşi cu importanţă farmaceutică sau a unor intermediari cu importanţă în sinteza medicamentului. II. obţinere. Analiza unor probe necunoscute. Izomeria compuşilor organici. Tipuri de legături chimice în chimia organică (legătura covalentă. Determinarea randamentului de reacţie şi a unor proprietăţi fizice a substanţei obţinute. halogeni. IV. oxidare. Compuşi halogenaţi V. nitro. carboxil. Hidrocarburi Hidrocarburi saturate (alcani şi cicloalcani). sulfonare. Punctul de topire în capilară şi la microscopul cu masă de încălzire (Boetius). Legătura covalentă polară. AE. Policondensarea. aminoacizi.XIX. VI. Compuşi macromoleculari Clasificare. funcţia hidroxil. Compuşi carbonilici Aldehide. Polimerizarea monomerilor vinilici şi dienici. Distilarea simplă. metamerie. AR. Mecanismul SR. Izomeria sterică (geometrică cis-trans şi optică). H. de poziţie. B. alchine). Compuşi hidroxilici Alcooli. Reacţii chimice ale substanţelor organice Reacţii de halogenare. SN. forţe van der Waals). Hidrocarburi nesaturate (alchene. Izomeria de structură (de catenă. SE. nitrare esterificare. Distilarea amestecului azeotrop şi demixtiunea azeotropului. Clasificarea reacţiilor chimice organice Mecanisme de reacţie. tautomerie. Hidrocarburi aromatice mononucleare şi polinucleare. Hibridizarea atomului de C. II. Antrenarea cu vapori de apă. ioni-dipoli. Efecte electronice în moleculele organice (efectul inductiv şi electromer). ionică. hidrocarburi aromatice. Sublimarea. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Relaţia între structură şi proprietăţi. amină. Determinarea proprietăţilor fizice ale substanţelor organice. III. monozaharide.

VII. obţinerea săpunului. funcţia hidroxil. P. amină. Amine. Distilarea simplă. proprietăţi. Polizaharide. obţinere. proprietăţi. proprietăţi. III. Halogenurile acizilor carboxilici. structură. Grăsimi. Obţinere. Săruri de diazoniu. Triterpenoide. Structură. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Compuşi cu funcţiuni mixte Aminoacizi. Tiofen. reprezentanţi. Clasificare. Săpunuri. de hidroliză. proprietăţi. Analiza elementară calitativă (analiza. Anhidride. Esteri. de acilare. Obţinere. C. Furan. Analiza funcţională calitativă: hidrocarburi. Hidraţi de carbon Clasificare. proprietăţi. obţinere. Distilarea unui amestec azeotrop şi demixţiunea azeotropului. Analiza unor probe necunoscute. reprezentanţi. Compuşi carboxilici Acizi monocarboxilici saturaţi şi aromatici. XI. X. VIII. Obţinere. Compuşi naturali cu schelet poliizoprenic Terpenoide. II. Exemple. XIII. Sublimarea. proprietăţi. Separarea şi purificarea compuşilor organici Recristalizarea. Compuşi organomagnezieni. Punctul de topire în capilară şi la microscopul cu masă de încălzire. Obţinere. Obţinere. Amide. Dizaharide. Reacţii chimice ale compuşilor organici Reacţii de halogenare. Peptide. Antrenarea cu vapori de apă. carbonil. reprezentanţi. Proteine. Pirol. Monoterpenoide monociclice şi biciclice. S. Nitrili. Diterpenoide. Acizi policarboxilici saturaţi şi aromatici. Obţinere. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici Nomenclatură. Compuşi organometalici Compuşi cu metale alcaline. Analiza chimică organică Analiza preliminară. XIV. Determinarea proprietăţilor fizice ale substanţelor organice. IX. Punctul de fierbere. Compuşi organici cu azot Nitroderivaţi. Carotenoide. nomenclatură. proprietăţi. carboxil. Compuşi heterociclici Clasificare. Obţinere. monozaharide. clasificare. halogeni). reprezentanţi mai importanţi. Sesquiterpenoide. structură. proprietăţi. XII. Sinteza unor compuşi cu importanţă farmaceutică sau a unor intermediari cu importanţă în sinteza medicamentului. Monozaharide. N. de diazotare şi de cuplare. Piridină. . proprietăţi. H. de nitrare. Compuşi heterociclici aromatici.

vol. UMF Tg. UMF Tg. 1983. 1993. 2001.şt. Bucureşti. Curs de chimie organică. 1998 Kajtár M. Mureş. Compuşi naturali cu schelet poliizoprenic. vol. 2003 Veronica Avrigeanu. Avram: Chimie organică. M. Veronica Avrigeanu. University Press Târgu Mureş. hidroxilici.Mureş. Ed.I: Metode de separare şi purificare ale substanţelor organice. 1982 Lucrări practice de chimie organică.Academici.M. UMF.: Kémia műszakiaknak. şi II. 2001 Veronica Avrigeanu: Compuşi cu funcţiuni mixte.D. Ed.Mureş. UMF Tg. Curs de chimie organică. UMF Tg. Gondolat Kiadó.D. Budapest.Iovu: Chimie organică. Veronica Avrigeanu. II. C. UMF Tg. Budapest. 2004. Organicum-Chimie organică practică. Târgu-Mureş. 2001 Veronica Avrigeanu: Compuşi organici cu N. carbonilici.-Mureş. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. Curs de chimie organică. .. Ed. 1999 Veronica Avrigeanu: Structura şi reacţiile compuşilor organici. U. Bucureşti.K. Mureş. University Press. Bucureşti. UMF Tg. Bucureşti. 2002 Veronica Avrigeanu: Lucrări practice de chimie organică. S. 1991 Dudutz Gyöngyi: Gyógyszeripari technológia. Târgu-Mureş.Neniţescu: Chimie organică. Bucureşti.. carboxilici şi derivaţi ai acidului carbonic. Litografia UMF Tg. Reacţii chimice ale compuşilor organici. P. 1983. Silvia Imre: Chimie Organică. 1988 Pais I. Tg. 1983 E. Ed. 1989. Szerves kémia.II: Analiza organică calitativă (Analiza preliminară. Tg. 1974 M. ISBN 973-85602-3-3. Silvia Imre: Chimie Organică. 1973 Veronica Avrigeanu: Hidrocarburi. Budapest. şi ped. Budapest. Eleonora Mircia: Lucrări practice de Chimie organică .Mureş. ISBN 973-7788-41-9. Ed. Mureş.med. 1981-1994 Veronica Avrigeanu. 1993. Compuşi heterociclici aromatici. şi enciclopedică Bucureşti.did.Mureş. I. metale. Felicia Cornea: Probleme teoretice de chimie organică. 2005 B. partea II.-Mureş. şi ped.şt. elementară şi funcţională). Marosvásárhely. Litografia UMF Tg. Curs de chimie organică. Veronica Avrigeanu. 1995 C.Angelescu. 2001 Veronica Avrigeanu: Hidrocarburi. Veronica Avrigeanu: Lucrări practice de chimie organică.: Változatok négy elemre. partea I. Veronica Avrigeanu. I. UMF Tg. Smith D. Ed. Mogye. M.Mureş.: Szerves kémia.: Szerves kémiai szintézisek. Ed. UMF Tg. Bucureşti. 2005.Mureş. vol.. Eleonora Mircia: Chimie organica practică pentru tehnicieni de farmacie.I şi II. vol.Avram: Chimie organică. UMF Tg.F. 2000 Veronica Avrigeanu: Compuşi halogenaţi. 2004. Bucureşti. 1995. de tehnică farmaceutică. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. Academiei. Şef lucr.M.Mureş.: Szerves kémia. şi ped. vol.Iovu: Chimie organică. III. Veronica Avrigeanu. Curs de chimie organică. Tankönyvkiadó. Silvia Imre: Aplicaţii practice de chimie organică. 1986 Furka Á. Veronica Avrigeanu: Lucrări practice de Chimie organică.did. Eleonora Mircia: Aplicaţii practice de chimie organică. Egyetemi jegyzet Berecz E. Colegiul Universitar Medical – Tehnică Farmaceutică. Colegiul Universitar Medical – Tehnică Farmaceutică.did.Neniţescu: Chimie organică.Mureş.Colegiul univ.F. Műszaki Könyvkiadó. şi ped. Si.5. U. Ed. vol.M.M. 1998. Budapest.I. Nemzeti Tankönyvkiadó. II. I. 1984 Mackie R.did.

I II Număr ore curs 3 3 Număr ore curs 1 1 Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 4 4 Număr ore lucrări practice 2 2 Număr credite 7 7 Număr credite 4 3 Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen . I II Semestrul B. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR.6. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A. STAGII. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. NUMĂRUL DE ORE DE CURS.

Enzime de reglare: enzime alosterice şi modulate covalent. structura acizilor nucleici. biotina. piridoxina. acidul paraaminobenzoic. specializarea Asistenţă de Farmacie. Enzime biochimice şi xenobiotice. D. STAFF-UL DISCIPLINEI: Prof. 2.anul III Facultatea de Farmacie. specializarea Asistenţă de Farmacie. specializarea Farmacie. Cromoproteine: hemoglobina (structură şi proprietăţi). Nomenclatură şi clasificare. Chimie sanitară a mediului şi alimentelor .anul I Facultatea de Farmacie. Proteine Rolul biologic al proteinelor. Tero .Ernő Prep. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Mecanismul de acţiune al enzimelor. Obligatorie B. clasificare. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A.Vescan Amelia 3. Biochimie farmaceutică . mioglobina. Biochimie . definiţie. Obligatorie C.1. Nagy Előd . Vitamine hidrosolubile: tiamina. E.dr.drd. acidul pantotenic. Coenzime. clasificare şi rol biologic. Enzime Generalităţi. Repartizarea celulară a enzimelor.Aminoacizi: structură. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. II. Obligatorie E. B. III. specializarea Asistenţă de Farmacie. acidul folic. Cinetica reacţiilor enzimatice : factorii care influenţează activitatea enzimatică. DISCIPLINA: BIOCHIMIE FARMACEUTICĂ. C. acidul . grupări prostetice. Chimie sanitară a mediului şi alimentelor .anul IV Facultatea de Farmacie.dr. Structura şi clasificarea proteinelor. riboflavina.anul II Facultatea de Farmacie. Peptide cu importanţă biologică. cosubstrate ale enzimelor: clasificare. niacina.Efectori enzimatici: activatori şi inhibitori. nucleotide. Nucleoproteine: nucleozide. Biochimie . MEDIULUI ŞI ALIMENTELOR CHIMIE SANITARĂ A A. Vitamine Generalităţi. Importanţa enzimologiei.anul III Facultatea de Farmacie. Obligatorie 4. specializarea Farmacie. Oşan Alexandrina Şef lucr. OBLIGATO RIE D. Izoenzime. Structură.

V. Metabolismul glicerolului. rol biologic. Metabolism Caracterele generale ale proceselor metabolice. Biosinteza proteinelor -mecanism şi inhibitori. Metabolismul singolipidelor: biosinteză şi degradare. rol biologic. reglare. Glucide simple şi conjugate: structură şi rol biologic. Codul genetic. bilanţ energetic. Transformarea amoniacului în organism: glutaminogeneza şi ureogeneza. Interrelaţii metabolice X. Glicoliza: mecanism. rol biologic. Ciclul pentozofosfaţilor şi acidului glucuronic: mecanism şi importanţă. Oxidoreduceri microzomale. Metabolismul glicerofosfatidelor: biosinteză şi degradare. substanţe cu activitate vitaminică: ubichinone. Metabolismul proteic Digestia proteinelor. VIII. Gluconeogeneza: mecanism. colina. proprietăţi. Reglarea proceselor metabolice Reglarea hormonală. Ciclul citratului: etape. VI. răspândire. Metabolismul colesterolului: biosinteză şi transformări. biosinteză. Tyr. metabolism. acid lipoic. transdezaminare. functia de coenzima. Metabolismul trigliceridelor: biosinteză şi degradare. Metabolismul lipidic Lipide cu importanţă biologică: clasificare. Tulburări metabolice. Biosinteza nucleotidelor (ribonucleotide şi d-ribonucleotide) purinice şi pirimidinice. reglare. Metabolismul hemoglobinei: biosinteză şi degradare. absorbţia şi transportul aminoacizilor. Mecanisme generale de degradare a aminoacizilor (dezaminare. Patologia metabolismului lipidic. carenţă). Decarboxilarea oxidativă a piruvatului. Vitamine liposolubile:retinolul. transaminare.Fosforilarea oxidativă. absorbţia şi transportul lipidelor.calciferoli. VII. bilanţ energetic.ascorbic. proprietăţi. Metabolismul lipidic în ficat şi ţesutul adipos. Metabolismul corpilor cetonici: biosinteză şi degradare. Transportul prin membrana mitocondrială a ionilor şi moleculelor. Biosinteza acizilor nucleici şi rolul lor în biosinteza proteinelor. mezoinozitolul. Degradarea nucleotidelor şi a bazelor purinice şi pirimidinice. Metabolismul glicogenului: glicogenogeneza şi glicogenoliza (mecanism şi reglare). Mecanisme generale de acţiune a hormonilor. Metabolismul galactozei şi fructozei. Degradarea aerobă a glucozei: mecanism şi bilanţ energetic. acizi graşi esenţiali. Tulburări metabolice. IX. rol biologic. Ciclul enterohepatic al pigmenţilor biliari. Glu. Hormoni steroizi şi derivaţi ai aminoacizilor: structură. importanţă. Căile generale ale metabolismului Oxidarea biologică: mecanism. reglarea şi importanţa ciclului. Metabolismul acizilor graşi: biosinteză şi degradare. metabolism. mecanism de acţiune şi tulburări ale secreţiei. Reglarea biosintezei (teoria operonului). degradare. Digestia. . filochinone. (structură. cobalamina (structură. Metabolismul glucidic Generalităţi. inhibitori. bilanţ energetic. Metabolizarea catenei de carbon a aminoacizilor. Căi de metabolizare ale glucozei. functia de coenzima. Metabolismul intermediar al aminoacizilor. Metabolismul nucleoproteinelor şi acizilor nucleici. reglare. importanţă. IV. Trp). decarboxilare). carenţă). Tulburări patologice în metabolismul glucidic. Digestia şi absorbţia glucidelor.tokoferoli. structură. Căi speciale de metabolizare a unor aminoacizi (Phe.

Dozarea acidului piruvic din ser (metoda cu 2. Metabolismul glucidic Reacţii calitative ale glucidelor. Dozarea acidului uric din ser şi urină (din ser -metoda Folin. Specificitatea enzimelor. Separarea cromatografică a aminoacizilor. determinarea activităţii amilazei din ser şi urină (metoda Wolgemuth şi metoda standardizată). Oxidoreductaze: determinarea activităţii catalazei sanguine. a trigliceridelor şi a glicerolului seric.4-dinitrofenilhidrazină). III. Liaze: determinarea activităţii adolazei. a fosfatezei alcaline şi acide. IV. determinarea activităţii colinesterazei. Reacţii calitative ale proteinelor simple şi complexe. VIII. peroxidaza. Transferaze: determinarea activităţii GOT şi GPT serice. Enzime Influenţa unor factori asupra activităţii enzimelor. Dozarea lipidelor totale. Vitamine Reacţii de identificare a riboflavinei şi piridoxinei. Hormoni . Metabolismul proteic Dozarea proteinelor prin metoda biuret. II. fibrinogenului şi a bilirubinei serice (metoda Jendrassik). Dozarea azotului total şi neproteic din ser prin metoda Kjeldahl. VII. Dozarea fosfatului seric (metoda Raabe). Dozarea fructozei serice. Dozarea creatininei din ser şi urină (metoda Jaffé). Dozarea niacinei. Metabolismul lipidic Reacţii calitative ale lipidelor. condiţii optime. Dozarea LDL colesterolului. Proteine Reacţii calitative ale aminoacizilor. Metabolismul mineral Dozarea clorului seric (metoda Rusznyak) şi a clorului urinar (metoda Mohr). din urină -metoda Hopkins-Ronchés). exprimarea activităţii enzimatice.PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. determinarea activităţii uropepsinogenului. Dozarea hemoglobinei (metoda Drabkin). Dozarea carotenilor din ser. Dozarea colesterolului liber şi esterificat din ser. Dozarea tiaminei din urină. Determinarea glicemiei (metoda Hagedorn-Jensen şi cu o-toluidină) a glicozuriei prin metoda Ionescu-Matiu. Dozarea iodului urinar. Hidrolaze: determinarea activităţii lipaze serice. Analiza urinei Analiza urinei patologice. Dozarea azotului aminic prin metoda Sörensen şi PopeStevens. Determinarea Km. VI. IX. Dozarea calciului seric şi urinar -complexonometric şi permanganometric. Micrometoda Bradford pt dozarea cantitativa a proteinelor. Dozarea corpilor cetonici din urină. Determinarea activităţii enzimelor: metode de determinare. Dozarea fierului seric (metoda Heilmeyer modificată).Dozarea ureei serice şi urinare (metoda cu urează). Dozarea acidului ascorbic iodatometric şi cu reactiv Tillmans din ser şi urină. V.

Poluarea solului şi influenţa asupra sănătăţii. seleniul. Chimia sanitară şi igiena apei Nevoile de apă. modificări ale trofinelor alimentare în procesul culinar. Compoziţia chimică a solului. cobaltul. Indicatorii poluării solului. Metabolizarea alcoolului în organism. conservare. contaminare şi poluare. valoare nutritivă. Acţiunea poluării aerului asupra sănătăţii. Apa potabilă. influenţa aditivilor asupra sănătăţii. Carnea: compoziţie chimică. Macroelementele în alimentaţie: calciul. Produse lactate. Clasificarea poluanţilor din aerul atmosferic. valoare nutritivă. conservare. Produse zaharoase: caracteristici generale. alterare. proprietăţi. Factori care influenţează poluarea şi autopurificarea aerului. contaminare şi poluare. fosforul.Microelementele în alimentaţie: fierul. necesarul caloric. Pâinea. Proprietăţile fizice ale solului. Ouăle: structură şi compoziţie chimică. molibdenul. necesar şi surse alimentare. II. glucidele şi lipidele ca factori nutritivi: clasificare. băuturi alcoolice distilate (alcoolul rafinat. transformările suferite de carne după sacrificare. sodiul. fluorul. iodul. Legume şi fructe: compoziţie chimică. cuprul. valoare nutritivă. alterare. Condiţiile de potabilitate ale apei. vinul). zincul. valoare nutritivă. valoare nutritivă. Laptele şi produsele lactate: compoziţie chimică. valoare nutritivă şi dietetică. Vitaminele ca factori nutritivi: vitaminele liposolubile şi hidrosolubile. . învechire şi alterare. Băuturi alcoolice: fermentaţie alcoolică. compoziţie chimică. Substanţele minerale ca factori nutritivi: rol biologic al substanţelor minerale. Făina. Grăsimile alimentare: compoziţie chimică. Cerealele şi produsele din cereale: structura bobului. B. coeficientul de utilizare digestivă şi de reţinere. Proteinele. magneziul. contaminare şi poluare. valoare nutritivă. Băuturi nealcoolice: clasificare. Ape reziduale. Chimia sanitară şi igiena solului Structura solului. Compoziţia naturală a apei. conservare. Influenţa apei asupra sănătăţii. alterare şi conservare. manganul. valoare nutritivă. păstrare. clasificare. băuturi alcoolice nedistilate (berea. preparare. potasiul. Aditivi alimentari: legislaţia sanitară privind aditivii alimentari. Profilaxia şi combaterea poluării aerului III. compoziţie chimică. Valoarea nutritivă a produselor din cereale. Chimia sanitară şi igiena alimentaţiei Alimentaţia raţională şi necesarul caloric: principiile alimentaţiei raţionale. Surse de poluare ale aerului. Chimia sanitară şi igiena aerului Compoziţia normală a aerului şi influenţa sa asupra sănătăţii. conservare. Poluarea apei. rol biologic. IV. Dozari hormonale prin reactia Elisa. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. sulful. rachiuri naturale). Peştele: compozita chimică. alterare şi conservare.Dozarea adrenalinei (metoda Folin) şi acidului vanil-mandelic din urină (metoda spectrofotometrică). preparare. alterare. contaminare şi poluare.

indicele de iod. indicele de peroxid. azotiţi. Analiza apei Proprietăţi organoleptice. Grăsimi şi uleiuri: determinarea prospeţimii. determinarea oxidabilitatii. Proprietăţi fizice. Determinarea clorurilor. oxigenului dizolvat. indicele de aciditate. Determinarea poluanţilor: NO2. azotul proteic. dozarea azotului uşor hidrolizabil. reductazei. Luff-Schoorl şi Bertrand Analiza laptelui şi a produselor lactate: examen organoleptic. Analiza alimentelor Determinarea glucidelor din alimente: prin metodele Schoorl. determinarea furfurolului şi alcoolului metilic. Băuturi alcoolice: determinarea gradului alcoolic. titrului proteic. azotul organic. clorurii de sodiu şi a grăsimii. Proprietăţi fizico-chimice: determinarea pH-ului. III. determinarea rezidului fix. Enzimele şi substanţele minerale din lapte: determinarea calciului. Analiza chimică a apei: determinarea NH3. indicele de saponificare. Smântâna: determinarea grăsimii. Analiza cerealelor. Analiza a solului: Recoltarea probelor. dozarea lecitinei din gălbenuş. determinarea densităţii. CO2. Analiza aerului Recoltarea probelor de aer. Analiza băuturilor nealcoolice şi alcoolice: Băuturi nealcoolice: determinarea acidităţii totale. determinarea azotaţilor si azotiţilor din salam. indicele Hehner. determinarea fosfatazei alcaline şi a catalazei. cafeinei (din ceai şi cafea). determinarea porozităţii pâinii. Brânzeturi: determinarea acidităţii. Analiza cărnii şi a preparatelor din carne: Prepararea probei medii. . Analiza produselor zaharoase: Determinarea acidităţii bomboanelor şi a gradului de prospeţime a biscuiţilor.PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Analiza oului: determinarea prospeţimii. identificarea amilazei. indicii Reichert-Meissl şi Polenske. identificarea peroxidazei. Determinari din extractul apos: obtinerea extractului apos. Analiza mierii: examenul organoleptic. SO2. volatile şi fixe. determinarea pH-ului. determinarea densităţii. a CO2. a legumelor şi fructelor: Determinarea falsificărilor şi a glutenului umed din făină. Unt: determinarea clorurii de sodiu şi a prospeţimii (reacţia Kreiss). IV. Lapte praf: determinarea solubilităţii şi grăsimii. azotaţi. acidităţii. pulberilor totale. peroxidazei. durităţii. azotul amoniacal. acidităţii. identificarea şi dozarea amoniacului. fierului. H2S. plumbului. acidităţii libere. Analiza chimică a aerului: determinarea compoziţiaei normale. Legume şi fructe: determinarea acidului ascorbic şi a carotenelor totale. Compozitia chimica: umiditatea. carbonul oraganic. dozarea fosfaţilor din albuş. clorului rezidual. apei. a produselor din cereale. a oxigenului. acidităţii totale. substanţelor organice. Analiza grăsimilor şi a uleiurilor. extractului. extractului. acidităţii. fermenţilor diastazici. grăsimii (metoda acid-butirometrică). II.

Enzime Generalităţi. II. proprietăţi. Decarboxilarea oxidativă a piruvatului. Glucide simple şi conjugate: structură şi rol biologic. Vitamine hidrosolubile: tiamina. Metabolismul galactozei şi fructozei. nucleotide. cobalamina (structură.Aminoacizi: structură. Enzime biochimice şi xenobiotice. acid lipoic. Enzime de reglare: enzime alosterice şi modulate covalent. reglare. Vitamine liposolubile:retinolul. Enzime . Coenzime. mioglobina.tokoferoli. acidul ascorbic. inhibitori. Metabolism Caracterele generale ale proceselor metabolice. biotina. acidul pantotenic.Efectori enzimatici: activatori şi inhibitori. Gluconeogeneza: mecanism. carenţă). rol biologic. functia de coenzima. Nomenclatură şi clasificare. grupări prostetice. Proteine Reacţii calitative ale aminoacizilor. riboflavina. Mecanismul de acţiune al enzimelor. Cinetica reacţiilor enzimatice: factorii care influenţează activitatea enzimatică. Ciclul pentozofosfaţilor şi acidului glucuronic: mecanism şi importanţă. Căile generale ale metabolismului Oxidarea biologică: mecanism. bilanţ energetic. Transportul prin membrana mitocondrială a ionilor şi moleculelor. Digestia şi absorbţia glucidelor. Cromoproteine: hemoglobina (structură şi proprietăţi). Tulburări patologice în metabolismul glucidic. definiţie. reglare. bilanţ energetic. importanţă. reglarea şi importanţa ciclului. cosubstrate ale enzimelor: clasificare. clasificare. piridoxina. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. reglare. Peptide cu importanţă biologică. Reacţii calitative ale proteinelor simple şi complexe. V. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. functia de coenzima. Izoenzime. bilanţ energetic. Metabolismul glicogenului: glicogenogeneza şi glicogenoliza (mecanism şi reglare). acizi graşi esenţiali. Importanţa enzimologiei.C. structura acizilor nucleici.calciferoli. colina. Structură. Nucleoproteine: nucleozide. Vitamine Generalităţi.Fosforilarea oxidativă. niacina. importanţă. III. II. Metabolismul glucidic Generalităţi. răspândire. filochinone. Glicoliza: mecanism. Repartizarea celulară a enzimelor. rol biologic. proprietăţi. mezoinozitolul. metabolism. acidul paraaminobenzoic. Proteine Rolul biologic al proteinelor. substanţe cu activitate vitaminică: ubichinone. VI. carenţă). Structura şi clasificarea proteinelor. IV. metabolism. Căi de metabolizare ale glucozei. clasificare şi rol biologic. acidul folic. Degradarea aerobă a glucozei: mecanism şi bilanţ energetic. Ciclul citratului: etape. (structură.

Metabolismul glicerofosfatidelor: biosinteză şi degradare. Metabolismul intermediar al aminoacizilor. Interrelaţii metabolice IV. decarboxilare). Dozarea tiaminei din urină. Metabolismul proteic Digestia proteinelor. transaminare. Transformarea amoniacului în organism: glutaminogeneza şi ureogeneza. determinarea activităţii amilazei din ser şi urină (metoda Wolgemuth şi metoda standardizată). Biosinteza acizilor nucleici şi rolul lor în biosinteza proteinelor. Hidrolaze: determinarea activităţii lipaze serice. Reglarea proceselor metabolice Reglarea hormonală. Determinarea activităţii enzimelor: metode de determinare. Specificitatea enzimelor. Biosinteza proteinelor -mecanism şi inhibitori. Mecanisme generale de degradare a aminoacizilor (dezaminare. Metabolismul lipidic Lipide cu importanţă biologică: clasificare. III. Transferaze: determinarea activităţii GOT şi GPT serice. Dozarea acidului ascorbic iodatometric şi cu reactiv Tillmans din ser şi urină. Dozarea acidului piruvic din ser (metoda cu 2. Metabolismul nucleoproteinelor şi acizilor nucleici. III. Oxidoreductaze: determinarea activităţii catalazei sanguine. degradare. a fosfatezei alcaline şi acide. Metabolismul hemoglobinei: biosinteză şi degradare. absorbţia şi transportul lipidelor. Metabolismul trigliceridelor: biosinteză şi degradare. Metabolismul singolipidelor: biosinteză şi degradare. biosinteză. Digestia. rol biologic. Metabolismul acizilor graşi: biosinteză şi degradare. Ciclul enterohepatic al pigmenţilor biliari. Codul genetic. IV. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Determinarea glicemiei (metoda Hagedorn-Jensen şi cu o-toluidină) a glicozuriei prin metoda Ionescu-Matiu. determinarea activităţii colinesterazei. Tulburări metabolice. Hormoni steroizi şi derivaţi ai aminoacizilor: structură. Patologia metabolismului lipidic. Reglarea biosintezei (teoria operonului). Metabolismul lipidic în ficat şi ţesutul adipos. Dozarea fructozei serice. transdezaminare. condiţii optime. Determinarea Km. Metabolismul corpilor cetonici: biosinteză şi degradare. Liaze: determinarea activităţii adolazei. Metabolismul glicerolului. Dozarea carotenilor din ser. Mecanisme generale de acţiune a hormonilor. Vitamine Reacţii de identificare a riboflavinei şi piridoxinei. Degradarea nucleotidelor şi a bazelor purinice şi pirimidinice. Metabolismul glucidic Reacţii calitative ale glucidelor. Metabolismul colesterolului: biosinteză şi transformări. peroxidaza. II. exprimarea activităţii enzimatice. rol biologic. Tulburări metabolice. . structură. Metabolizarea catenei de carbon a aminoacizilor. Biosinteza nucleotidelor (ribonucleotide şi d-ribonucleotide) purinice şi pirimidinice. D.Influenţa unor factori asupra activităţii enzimelor.4-dinitrofenilhidrazină). absorbţia şi transportul aminoacizilor. mecanism de acţiune şi tulburări ale secreţiei.

II. Dozari hormonale prin reactia Elisa. IV. E. V. Compoziţia chimică a solului. Dozarea fosfatului seric (metoda Raabe). Condiţiile de potabilitate ale apei. III. Proprietăţile fizice ale solului. rol biologic. Metabolismul lipidic Reacţii calitative ale lipidelor. Surse de poluare ale aerului.PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Profilaxia şi combaterea poluării aerului. Dozarea LDL colesterolului. Dozarea creatininei din ser şi urină (metoda Jaffé). Dozarea lipidelor totale. a trigliceridelor şi a glicerolului seric. Chimia sanitară şi igiena aerului Compoziţia normală a aerului şi influenţa sa asupra sănătăţii. glucidele şi lipidele ca factori nutritivi: clasificare. Acţiunea poluării aerului asupra sănătăţii. . Indicatorii poluării solului. Dozarea colesterolului liber şi esterificat din ser. III. Dozarea fierului seric (metoda Heilmeyer modificată). Ape reziduale.Dozarea ureei serice şi urinare (metoda cu urează). din urină -metoda Hopkins-Ronchés). Poluarea apei. Apa potabilă. coeficientul de utilizare digestivă şi de reţinere. necesar şi surse alimentare. Analiza urinei Analiza urinei patologice. dozarea bilirubinei serice (metoda Jendrassik). Metabolismul proteic Dozarea proteinelor prin metoda biuret. modificări ale trofinelor alimentare în procesul culinar. Factori care influenţează poluarea şi autopurificarea aerului. Compoziţia naturală a apei. Dozarea hemoglobinei (metoda Drabkin) si a fibrinogenului Dozarea azotului aminic prin metoda Sörensen şi Pope-Stevens. Dozarea corpilor cetonici din urină. Proteinele. Poluarea solului şi influenţa asupra sănătăţii. Dozarea acidului uric din ser şi urină (din ser -metoda Folin. Influenţa apei asupra sănătăţii. IV. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Chimia sanitară şi igiena solului Structura solului. Dozarea calciului seric şi urinar -complexonometric şi permanganometric. II. Hormoni Dozarea adrenalinei (metoda Folin) şi acidului vanil-mandelic din urină (metoda spectrofotometrică). necesarul caloric. Chimia sanitară şi igiena alimentaţiei Alimentaţia raţională şi necesarul caloric: principiile alimentaţiei raţionale. Clasificarea poluanţilor din aerul atmosferic. Chimia sanitară şi igiena apei Nevoile de apă. Metabolismul mineral Dozarea clorului seric (metoda Rusznyak) şi a clorului urinar (metoda Mohr).

Băuturi nealcoolice: clasificare. durităţii. valoare nutritivă. alterare şi conservare. seleniul. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Determinarea poluanţilor: NO2. Vitaminele ca factori nutritivi: vitaminele liposolubile şi hidrosolubile.Substanţele minerale ca factori nutritivi: rol biologic al substanţelor minerale. Produse lactate. Analiza chimică a aerului: determinarea compoziţiaei normale. transformările suferite de carne după sacrificare. clorului rezidual. valoare nutritivă. Analiza aerului Recoltarea probelor de aer. determinarea rezidului fix. determinarea densităţii. alterare şi conservare. IV. Luff-Schoorl şi Bertrand Analiza laptelui şi a produselor lactate: examen organoleptic. titrului proteic. contaminare şi poluare. Valoarea nutritivă a produselor din cereale. fluorul. Făina. sulful. influenţa aditivilor asupra sănătăţii. potasiul. Aditivi alimentari: legislaţia sanitară privind aditivii alimentari. conservare. valoare nutritivă. substanţelor organice. conservare. Macroelementele în alimentaţie: calciul. Proprietăţi fizice. alterare. Laptele şi produsele lactate: compoziţie chimică. acidităţii. Analiza chimică a apei: determinarea NH3. manganul. învechire şi alterare Grăsimile alimentare: compoziţie chimică. clasificare. contaminare şi poluare. acidităţii. fosforul. contaminare şi poluare. iodul. clorurilor. preparare. contaminare şi poluare. Smântâna: determinarea grăsimii. proprietăţi. alterare. zincul. grăsimii (metoda acid-butirometrică). valoare nutritivă. compoziţie chimică. conservare. alterare. Metabolizarea alcoolului în organism. pulberilor totale. cuprul. Analiza alimentelor Determinarea glucidelor din alimente: prin metodele Schoorl. compoziţie chimică. determinarea oxidabilitatii. păstrare. valoare nutritivă. conservare. valoare nutritivă. Unt: determinarea clorurii de sodiu şi a prospeţimii (reacţia Kreiss). magneziul. vinul). sodiul. valoare nutritivă şi dietetică. valoare nutritivă. Peştele: compozita chimică. băuturi alcoolice nedistilate (berea. extractului. II. cobaltul. Analiza a solului Recoltarea probelor. Legume şi fructe: compoziţie chimică. Determinari din extractul apos: obtinerea extractului apos. Pâinea. Cerealele şi produsele din cereale: structura bobului. oxigenului dizolvat. Lapte praf: determinarea solubilităţii şi grăsimii. băuturi alcoolice distilate (alcoolul rafinat.Microelementele în alimentaţie: fierul. Proprietăţi fizico-chimice: determinarea pH-ului. Carnea: compoziţie chimică. molibdenul. Produse zaharoase: caracteristici generale. preparare. Ouăle: structură şi compoziţie chimică. III. Analiza apei Proprietăţi organoleptice. Băuturi alcoolice: fermentaţie alcoolică. rachiuri naturale). Enzimele şi substanţele .

.Med. 1987. Worth Publishers. Aurora Popescu: Tratat de biochimie medicală. Marcela Zamfirescu-Gheorghiu.. 5. Tg-Mureş. Bucureşti. Ed.II.: Egészségügyi Kémia. (traducere din limba engleză). vol.M. Budapest. dozarea azotului uşor hidrolizabil. identificarea şi dozarea amoniacului.. şi ped.II. a CO2. Tg-Mures. 2004.L. indicele de saponificare. 2001 Viorica Dinu şi colab. vol. lucrări practice. Bota V.. identificarea amilazei. Ed. Bucureşti. indicele de iod. Analiza cerealelor. apei. Bucureşti. Nelson: M. 1992 Lehninger A. UMF Tg Mureş. Gonţea J. UMF Tg. 1996.. Procese metabolice. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. a legumelor şi fructelor: Determinarea falsificărilor şi a glutenului umed din făină.L. acidităţii libere. determinarea azotaţilor si azotiţilor din salam.: Patobiokémia.Med. Băuturi alcoolice: determinarea gradului alcoolic. cafeinei (din ceai şi cafea). volatile şi fixe. SO2. şi colab. 2004. Ed. Ed. lito. indicele de aciditate.minerale din lapte: determinarea calciului. Mănescu S.Mureş.did. California. Medicina Kőnyvkiadő. Niculina Mitrea: Biochimie. extractului. Bucureşti. 1983.1991. Ed. 2004.. Ed.: Biokémia. . determinarea fosfatazei alcaline şi a catalazei. Oşan Alexandrina – Biochimie descriptiva. D. Legume şi fructe: determinarea acidului ascorbic şi a carotenelor totale. Med. 1988 Harper’s: Rewiev of Biochemistry. Oşan Alexandrina: Chimia sanitară şi igiena alimentelor.Tehnică. acidităţii totale. lito.: Orvosi biokémia Medicina Kőnyvkiadő.. 1994. University Press. Analiza oului: determinarea prospeţimii.Cox-Principles of Biochemistry. Ed. Máthé I. determinarea porozităţii pâinii. a produselor din cereale. Bucureşti. Budapest. şi colab. Mureş. Mănescu S. 1989 Elődi P. peroxidazei. Ed. 1989 Stryer L. 1993 Guba F. Analiza mierii: examenul organoleptic. Analiza grăsimilor şi a uleiurilor. Bucureşti. University Press. lito. 1988 Karlson P.: Biochimie medicală. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. Oşan Alexandrina: Chimia sanitară a factorilor de mediu..: Alimentaţia raţională a omului.I.:Tratat de igienă. determinarea pH-ului. Analiza băuturilor nealcoolice şi alcoolice: Băuturi nealcoolice: determinarea acidităţii totale.Mureş.I. Oşan Alexandrina – Biochimie. dozarea fosfaţilor din albuş. 2001 Oşan Alexandrina: Chimia sanitară şi igiena alimentelor (lucrări practice). Oşan Alexandrina . Analiza produselor zaharoase: Determinarea acidităţii bomboanelor şi a gradului de prospeţime a biscuiţilor.: Biochimie. Ed University Press.Med. Lito Tg.Biochimie. reductazei. dozarea lecitinei din gălbenuş. Grăsimi şi uleiuri: determinarea prospeţimii. Freeman and comp. 1971. San Francisco. 1996 Natalia Rosetti-Colţoiu. Bucureşti. Lange Need Public Los Altos. Budapest. Gerok W. Analiza cărnii şi a preparatelor din carne: Prepararea probei medii. Tg-Mures. Ed. 1985 Lehninger A. acidităţii.. vol. 2001.: Biochemistry. indicele de peroxid.Tehnică. fermenţilor diastazici. determinarea densităţii. UMF Tg.: Chimia sanitară a mediului. vol. 1985 B.

1988 Harper’s: Rewiev of Biochemistry. Oşan Alexandrina. NUMĂRUL DE ORE DE CURS.II. Aurora Popescu: Tratat de biochimie medicală.L. Ed. Niculina Mitrea: Biochimie.. Worth Publishers. Nagy Előd-Ernő..: Orvosi biokémia Medicina Kőnyvkiadő. 1996 Natalia Rosetti-Colţoiu.. Freeman and comp. 1993 Guba F. Bucureşti. Ed. Nelson: M. Procese metabolice. 2004. 1985 D. 1988 Harper’s: Rewiev of Biochemistry. University Press. 1993 Guba F.. San Francisco. Nelson: M.: Alimentaţia raţională a omului.. Worth Publishers. University Press. Oşan Alexandrina. 2001 Oşan Alexandrina. Ed. Budapest. Oşan Alexandrina – Biochimie descriptiva. 2004.: Biokémia. California. Moldovan Andrea .: Egészségügyi Kémia. Oşan Alexandrina – Biochimie descriptiva.: Orvosi biokémia Medicina Kőnyvkiadő. Procese metabolice. şi ped.. Tg-Mures. Ed. lucrări practice. Budapest. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR.did. Lito Tg.M. Bota V.Mureş. 1985 Lehninger A.Med. Lange Need Public Los Altos. Mănescu S.M.: Biochemistry. 1985 Lehninger A. Ed. 1985 E.: Biochemistry. Bucureşti. 1988 Stryer L. Med. Ed University Press. D. Gonţea J.: Chimia sanitară a mediului.. 2004. 1971.:Tratat de igienă. 1996. 1983. San Francisco. Tg-Mures. 2003 Viorica Dinu şi colab. Ed. Bucureşti.. Tg-Mures. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică. lito. D. Tg-Mures. Ed. 2001. UMF Tg. 2004. UMF Tg Mureş. Oşan Alexandrina – Biochimie.Med. Oşan Alexandrina – Biochimie.Med. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: .Biochimie. UMF Tg. Budapest. Freeman and comp. 1996 Natalia Rosetti-Colţoiu. Ed.Biochimie.Mureş.Cox-Principles of Biochemistry. Budapest.. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. Bucureşti. Moldovan Andrea: Chimia sanitară şi igiena alimentelor (lucrări practice). Máthé I.Cox-Principles of Biochemistry. 2003 Viorica Dinu şi colab. STAGII.. 6. University Press. Mureş. Nagy Előd-Ernő. Bucureşti. Bucureşti. Marcela Zamfirescu-Gheorghiu.: Biochimie medicală. Lange Need Public Los Altos.. Ed. 2004. Tg-Mureş. 1989 Elődi P. 1988 Stryer L.C. şi colab. Ed. Oşan Alexandrina: Chimia sanitară a factorilor de mediu. Lito Tg.: Biokémia. Mureş. şi colab. Mănescu S. vol.L. Ed University Press. California. lucrări practice. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică.Med.1991. lito. Nagy Előd-Ernő . Oşan Alexandrina: Chimia sanitară şi igiena alimentelor. 1989 Elődi P. 1994.: Biochimie medicală. lito. Niculina Mitrea: Biochimie.

Semestrul A. I II Semestrul D. I II Semestrul E. I II Număr ore curs 3 2 Număr ore curs 2 Număr ore curs 3 Număr ore curs 2 Număr ore curs 2 - Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii - Număr ore lucrări practice 3 3 Număr ore lucrări practice 3 Număr ore lucrări practice 2 Număr ore lucrări practice 2 Număr ore lucrări practice 2 - Număr credite 6 5 Număr credite 4 Număr credite 6 Număr credite 5 Număr credite 5 - Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu - . I II Semestrul B. I II Semestrul C.

Mişcarea unui corp solid într-un lichid. III.dr. Forţa centrifugă şi forţa centripetă. Aplicaţii.1. Fenomene de suprafaţă şi de transport în lichide Tensiunea superficială şi tensiunea interfacială. Concepţia sistemică şi particularităţile sistemelor biologice. Teoria gravitaţiei.drd. STAFF-UL DISCIPLINEI: Conf. Legea lui Laplace. Elasticitaea muşchiului şi a vaselor de sînge. Adeziunea. Elemente de mecanică şi biomecanică Dinamica mişcării circulare. Legea lui Jurin. Fenomenul de elasticitate. Dependenţa vitezei de difuziune de parametrii cinetico-moleculari. Vidul. 2. Modele ale structurii apei în faza solidă şi lichidă. Procesul de centrifugare şi aplicaţii farmaceutice. Efecte biofizice ale gravitaţiei. Efectele gravitaţiei asupra circulaţiei sîngelui. Precizia şi sensibilitatea aparatului de măsură. Fenomene capilare. Structura moleculei de apă. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. Importanţa apei în sistemele biologice. Fenomenul de vîscozitate. Statistica numărătoarelor de impulsuri. Aplicaţii. Aplicaţii. Substanţe tensioactive. Legea atracţiei universale. Debitul în tuburi elastice. DISCIPLINA: BIOFIZICĂ FARMACEUTICĂ A. Legea lui Bernoulli. IV. Gradientul de concentraţie. Tehnica vidului. specializarea Farmacie. Obligatorie 4. Cazul mărimilor nestatistice. II. Rolul structurii apei în mecanismul anesteziei. Starea apei sistemele vii. Cazul mărimilor statistice. Prezentarea grafică a rezultatelor experimentale (funcţii de distribuţie). Biofizică farmaceutică – anul I Facultatea de Farmacie. plasticitatea şi limita de rupere. Curgerea lichidelor şi biofizica circulaţiei sanguine. Fenomenul de difuziune. Noţiuni introductive Obiectul fizicii farmaceutice şi al biofizicii farmaceutice. Influenţa gravitaţiei asupra vieţii pe pămînt. Modificări biologice induse prin deuterizarea apei. Forţe gravitaţionale. Legea lui Hooke. Debitul în cazul lichidelor vîscoase. Presiunea statică şi presiunea dinamică. Obţinerea şi măsurarea presiunilor joase. Apa şi rolul ei în sistemele biologice Conţinutul de apă al organismelor vii şi al structurilor biologice. Prelucrarea şi prezentarea rezultatelor experimentale. Acceleraţiile şi imponderabilitatea. . STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. Modificarea structurii sub acţiunea substanţelor medicamentoase. Curgerea lichidelor reale. Curgerea laminară şi curgerea turbulentă. Gravitaţia. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Proprietăţile fizice ale apei. Aplicaţii în medicină şi farmacie. Albert Etele-Lörinc 3. Olariu Mihai Şef lucr. Legea lui Fick. Limita de elasticitate. Legea lui Antonoff. Energia de deformare.

Teorii referitoare la natura luminii. Fierberea la presiune redusă. Aplicaţii la prepararea extractelor farmaceutice. Amplificarea luminii prin emisia stimulată a radiaţiei. Transportul prin membrane biologice. Efectele cîmpului magnetic asupra materiei vii.V. Electrogeneza ţesuturilor şi organelor. Relaţia lui Clausius-Clapeyron. Mişcarea termică. Lichefierea gazelor. Metode şi dispozitive de polarizare. Generatori de ultrasunete. Radiaţia laser. Funcţii de stare termodinamică.Supratopirea. Utilizarea ultrasunetelor în medicină şi farmacie. Scări termometrice. Căldura şi temperatura. Vaporizarea. Aplicaţii medicale. Principiul al II-lea al termodinamicii. Determinarea punctelor de topire. Organismul viu ca sistem termodinamic. Elemente de optică fotonică. VI. Rezonanţa magnetică nucleară şi rezonanţa paramagnetică electronică. Entropie şi probabilitate. Polarimetria. Producerea ultrasunetelor. Elemente de electromagnetism şi biomagnetism Cîmpul electric. Cristale lichide. Proprietăţile magnetice ale materiei. Absorbţia luminii. Condensarea. X. Termostatarea. Variaţia punctului de topire cu presiunea. Topirea şi solidificarea. Polarizarea luminii. Legile emisiei radiaţiei termice. Efecte biologice. Rolul optic al pupilei. Aplicaţii. Momentul magnetic al atomului şi magnetizarea substanţelor. Elemente de optică ondulatorie. Ochiul ca sistem optic. Efecte biologice ale curenţilor electrici. Distilarea. Forţe electrice şi forţe magnetice. Transportul pasiv prin membrane. Efectele temperaturii asupra sistemelor biologice. Teorema lui Nernst (comportarea substanţei în apropierea temperaturii de 00 K). Modificarea lor sub acţiunea unor factori fizici sau medicamentoşi. Principiul de funcţionare şi părţile componente ale unui laser. Distribuţia ionilor în mediile intracelulare şi extracelulare. Propagarea ultrasunetelor. Efectele radiaţiilor neionizante asupra sistemelor biologice. Pompa de Na-K. Măsurarea temperaturilor. Atomul în cîmp magnetic. Accidentele produse de curenţii electrici. Termodinamica biologică. Sensibilitatea spectrală a ochiului. Proprietăţile magnetice ale materie vii. Aplicaţii. Radiaţia termică. Defectele optice ale ochiului şi corectarea lor. Aplicaţii în medicină şi farmacie. Transportul activ. Consecinţe ale principiului I şi aplicabilitatea lui organismul viu. Permeabilitatea membranei celulare. Sublimarea. Obiectul termodinamicii şi al termodinamicii biologice. Ultrasunetele în practica medicală şi farmaceutică Natura ultrasunetelor. VIII. IX. Potenţiale electrice celulare de repaus şi de acţiune. Calităţile radiaţiei . Principiul I al termodinamicii. Tipuri de termometre. Feromagnetismul. Procese criobiologice. VII. Procesul de acomodare a ochiului. Energia magnetică a atomului. Cîmpul electromagnetic şi propagarea lui. Fierberea întîrziată. Efectul piezoelectric şi efectul magnetostrictiv. Utilizarea curenţilor electrici în medicină şi farmacie.Tratament şi diagnostic cu ultrasunete. Căldură şi termodinamică biologică Termometria. Interpretarea probabilistică a principiului al II-lea şi aplicabilitatea lui la biosferă. Magnetismul. Echilibrul de membrană. Diamagnetismul şi paramagnetismul. Efectele fizico-chimice ale ultrasunetelor. Transformări de stare Caracterizarea stărilor. Activitatea optică. Difuzia luminii. Fenomene optice Biofizica analizorului vizual. Liofilizarea. Mecanismul vederii. Influenţa substanţelor dizolvate asupra solidificări. Bioelectricitate Bioelectrogeneza. Aplicaţii.

VII. Metode de cîntărire. Polarimetrie Determinare polarimetrică a concentraţiei soluţiilor optic active. II. Biofizica radiaţiilor nucleare Generalităţi despre nucleul atomic. Aplicaţii ale izotopilor radioactivi în diagnostic şi tratament. Fotometrie Determinarea concentraţiilor cu ajutorul fotometrului Pulfrich. Interacţiunea radiaţiilor nucleare cu substanţa. V. Efecte genetice. Raze X. Spectrul de raze X. Studiul balanţei Determinarea sensibilităţi balanţei analitice. Protecţia chimică: substanţe farmaceutice radioprotectoare. Tensiunea superficială Determinarea coeficientului de tensiune superficială cu ajutorul stalagmometrului şi prin ascensiunea capilară. . Mărimi şi unităţi. Efecte biologice ale radiaţiilor nucleare. Efecte la nivel atomic. III. Densimetrie Determinarea densităţii lichidelor cu balanţa Mohr-Westphal şi cu areometrul. Viscozimetrie Determinarea vîscozităţii lichidelor cu vîscozimetrul Ostwald. VI. Măsurarea variaţiei de entalpie în procesul de dizolvare. Determinarea densităţii lichidelor şi solidelor cu ajutorul picnometrului. Refractometrie şi interferometrie Măsurarea indicilor de refracţie şi detrminarea concentraţiilor unor soluţii cu refractometrul ABBE. Calculul dozelor în iradierea externă şi internă.laser. Absorbţia şi difracţia razelor X. (radioactivitatea). Protecţia împotriva radiaţiilor nucleare. Izotopi radioactivi. Calorimetrie Determinarea căldurii specifice a solidelor şi lichidelor prin metoda calorimetrică. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Determinarea concentraţiilor prin metoda interferometrică. Dozimetria radiaţiilor. molecular şi macromolecular. Utilizarea izotopilor radioactivi în analiza chimică. IV. Trasarea unui spectru de absorbţie şi determinarea concentraţiilor cu spectrofotometrul SPEKOL. momente şi modele nucleare. Radiosensibilitatea celulară. Protecţia fizică. Studiul variaţiei vîscozităţii lichidelor în funcţie de temperatură cu ajutorul vîscozimetrului Höppler. Boala de iradiere. XI. Măsurarea dozelor. Aplicaţii ale laserilor în domeniul medical. Efecte radiobiologice la nivel celular. Aplicaţii în medicină şi farmacie. VIII. Forţe. Balanţa analitică semiautomată. Efectele radiaţiilor încărcate electric şi efectele radiaţiilor gama. Datarea radioactivă.Variaţia extincţiei în funcţie de concentraţie. Emisia radiaţiilor nucleare. Radioliza apei.

: A biológia aktuális problémái 5.ştiinţifică şi Enciclopedică. Măsurarea rezistenţelor electrice. Mărgineanu D.. Budapest 1999 Tarján I. U. 1974 Hariton Tintea. XIV. Determinarea activităţii unei surse de radiaţii gama şi trasarea unei curbe de distribuţie statistică a vitezei de numărare. Studiul celulei fotoelectrice. 17. Bucureşti 1987 Courriére Ph. 1990 Olariu M. I. 16. Biofizică Medicală. Puntea de curent alternativ. Ed.1960 . Cluj-Napoca 1985 Vasilescu V. Medicina.: Biophysik. X. Determinarea conductibilităţii electroliţilor în funcţie de concentraţie. Ed.1971 Vincze J. Bucureşti 1973 Cristea Gh. Electronica Studiul tuburilor electronice. Elemente fundamentale de fizică. Budapest. VEB. Optica geometrică Determinarea convergenţei lentilelor.. 1994 Filep Gy. tudat. Tg. Semmelweis Kiadó. Ed. Laserii şi aplicaţiile lor.: Fizika orvosok és boilógusok számára.: A biofizika nagy fejezetei.Dacia. Ed.M. emlékezés. Nagy I.Mureş. Studiul microscopului.Mureş... Tg. Tarján I. Ed. 1979 Ádám Gy.F. Medicina.M. Ed.T. Fizica moleculară Determinarea masei moleculare a gazelor pe baza fenomenului de difuziune. 1976 Vasilescu V.IX. Didactică şi Pedagogică. Fizică şi biofizică farmaceutică.Junimea Iaşi.F. Fizică Atomică.: Érzékelés. XIII... Dacia. Ed. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti 1977 Bărbulescu M. Milan. 5. Radiometrie Studiul contorului Geiger-Müller. Tg. Masson.: Bevezetés az általános gyógyszertanba. Electroliza Determinarea echivalentului electochimic al cuprului. Conductometrie Puntea de curent continuu. Budapest. Mexico. Budapest.. Olariu M. Ştiinţifică şi Enciclopedică.G. Physique et Biophysique Pharmaceutique. Gondolat. 2004 Vasilescu V. Barcelone. Ed. Bucureşti 1979 Beier W. Măsurarea tensiunii electromotoare cu ajutorul punţii de curent continu. Leipzig. Optică şi Spectroscopie. Fizică moleculară şi Căldură. Bucureşti 1973 Born Max. 1975 Csaba Gy.Mureş. Determinarea grosimentului şi măsurarea indicilor de refracţie pentru o lamă transparentă.: Biofizika.: Introducere în neurobiofizică. Paris. XII. Medicală. University Press. Ed. Elemente de fizică modernă. Medicina. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti 1970 Emil Luca. 1979 Csáky Z... 31 kötet. Lucrări practice de fizică farmaceutică. Ardelean I. Georg Thieme.. Budapest. Kolozsvár. 1971 Rontó Györgyi.ştiinţifică. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. XI. 1984 Vasilescu V. Bucureşti.:A biofizikaalapjai. Trasarea caracteristicilor şi determinarea parametrilor unui tranzistor.: Ultrasunetele în medicină şi biologie.

6. Semestrul I II Număr ore curs 2 2 Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 3 2 Număr credite 5 4 Evaluarea cunoştinţelor Examen . PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. STAGII. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE.

anul IV Facultatea de Farmacie.anul I Facultatea de Farmacie. specializarea Asistenţă de Farmacie. B. Analiza medicamentului . K. J. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. Practica de vară . STAFF-UL DISCIPLINEI: Conf.anul I Facultatea de Farmacie. I. DISCIPLINA: ANALIZA MEDICAMENTULUI A. Analiza medicamentului . specializarea Farmacie. Practica de vară . L. G. Obligatorie Obligatorie Obligatorie Opţională Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie . Medicamente biologice . I. Stagiu semestrul II . 2.anul II Facultatea de Farmacie. B. specializarea Farmacie. specializarea Farmacie.dr.anul II Facultatea de Farmacie. Metodologia cercetării ştiinţifice farmaceutice . Practica de vară . E. specializarea Farmacie.Lucia Şef lucr. H. Stagiu semestrul II . C. Medicamente biologice şi controlul biologic . M. F. D. specializarea Farmacie. H. G. L. E. specializarea Asistenţă de Farmacie. specializarea Asistenţă de Farmacie. specializarea Asistenţă de Farmacie. F.anul II Facultatea de Farmacie. Practica de vară .anul IV Facultatea de Farmacie.anul V Facultatea de Farmacie.anul V Facultatea de Farmacie. C. D. Practica de vară .anul IV Facultatea de Farmacie. J. specializarea Farmacie. K. Muntean Daniela . Imre Silvia 3.anul III Facultatea de Farmacie. M. Practica de vară .anul III Facultatea de Farmacie. specializarea Farmacie.dr.1. specializarea Farmacie. specializarea Asistenţă de Farmacie.anul III Facultatea de Farmacie.

excipienţi. Apa şi controlul său. lichide şi moi. Substanţe de referinţă. Aspecte generale privind analiza şi controlul materiilor prime (determinarea solubilităţii. Întocmirea unui dosar. Agenţia Naţională a Medicamentului: condiţii de punere pe piaţă a unui medicament. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. ICH Q4: Pharmacopoeial harmonization). Norme Validarea unor metode analitice aplicate în analiza medicamentelor. cromatografia în strat subţire. Aplicaţiile metodelor cromatografice şi electroforetice în controlul medicamentelor Cromatografia de lichide: cromatografia pe hârtie. Condiţii de calitate ale unor materii prime farmaceutice. Norme şi standarde de control adoptate pe plan naţional şi internaţional (farmacopei. Semnificaţia unor parametri calitativi în analiza medicamentelor. Reglementări privind calitatea medicamentului în Uniunea Europeană. Puritatea medicamentelor. Alte metode instrumentale cu aplicaţii în controlul medicamentelor . V.4. Aspecte generale privind controlul formelor farmaceutice (determinarea parametrilor caracteristici pentru diferite forme farmaceutice). Spectrometria de rezonanţă magnetică nucleară şi rezonanţă electronică de spin. Evaluarea contaminării. Spectrometria de absorbţie atomică. Metode de evaluare a timpului de valabilitate şi conservare. II. Aspecte tehnico-reglementatorii. VII. Dicroismul circular. VI. Spectrofotometria în IR. Dozarea medicamentelor. Calitatea medicamentului. pHului. Spectrometria de fluorescenţă. Spectrometria de emisie. Amperometrie. Metode de separare şi extracţie în analiza medicamentelor. Polarografie. Metode generale în analiza cantitativă şi calitativă a medicamentelor Principii de bază în alegerea metodelor de determinare a identităţii. Stabilitatea medicamentelor. Dispersia optică rotatorie. Identitatea medicamentelor. VIII. Metode electrochimice Utilizate în controlul medicamentului Potenţiometrie. purităţii şi dozării substanţelor din forme farmaceutice. Cromatografia de gaze. IV. soluţii şi substanţe etalon. constantelor fizico-chimice. Etapele controlului medicamentelor Prelevarea probelor pentru analiză. Controlul organoleptic şi analiza preliminară. reactivi. materie primă. Alcoolul şi controlul său din forme farmaceutice. cromatografia de lichide sub presiune. Conductometrie. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Surse de contaminare şi contaminatori. Evidenţierea transformărilor fizice şi chimice ale materiilor prime şi formelor farmaceutice. indicilor chimici). Caracterizarea formelor farmaceutice solide. Common Technical Document (CP MP/ICH/2887/99). Electroforeză capilară. III. Calitatea medicamentului. specialitate. Aplicaţiile metodelor spectrale în controlul medicamentelor Spectrofotometria în UV şi vizibil. Libera circulaţie a medicamentului Definiţii: medicament. Refractometria.

conservarea sângelui. Medicamente biologice. prelucrarea. II. IX. mod de administrare. Metode bazate pe reacţii redox şi de precipitare.Metode roentgenografice. capsulelor III. conservarea. Controlul siropurilor. Calitatea ambalajului farmaceutic Metode de control pentru ambalaje farmaceutice. Controlul pulberilor compuse: divizate şi nedivizate. Controlul microbiologic al medicamentelor. Fracţiuni cu rol în procesele de apărare umorală. Importanţa terapeutică a fracţionării sângelui. Metode nitritometrice. forme farmaceutice. contaminării microbiene. drajeurilor. Reguli şi reglementări europene şi internaţionale privind calitatea medicamentului B. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Hemoterapia Sângele: aspecte generale. alcoolice. XI. Fracţionarea sângelui. Metode semimicrovolumetrice. Metode volumetrice şi semimicrovolumetrice aplicate la dozarea medicamentelor Metode acido-bazice în mediu apos şi neapos. Vizită la un laborator privat CURSURI OPŢIONALE I. Metode termice de analiză. Controlul supozitoarelor VI. Generalităţi Materii prime utilizate la prepararea medicamentelor biologice: recoltarea. Determinări biologice (microbiologice) Controlul sterilităţii. X. injectabile) IV. Metode complexometrice. . Controlul unor produse vegetale VII. Controlul soluţiilor (apoase. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Imunoglobulinele şi aplicarea lor în terapeutică. suspendabile II. verificarea calităţii. Dezvoltarea unor metode spectrale aplicate în analiza unor forme farmaceutice II. Controlul unguentelor V. Controlul comprimatelor. Fracţiuni cu acţiune hemodinamică. activităţii microbiologice.

Extracte tisulare. Seruri. Imunoprofilaxia activă. Analiza statistică de multivarianţă în validarea produselor farmaceutice. Vaccinuri. Controlul calităţii rezultatelor experimentale şi validarea Grafice de control. Metodologia cercetării. III. IV. V. diagrame. Dozarea vitaminelor lipo şi hidrosolubile VI. V. Medicamente biologice obţinute din hipofiză. Hidrolizate de proteine. Medicamente biologice obţinute prin extracţie din ţesuturi sau organe animale Medicamente biologice obţinute din ficat. Medicamente biologice obţinute din timus. Noţiuni de prelucrare şi analiză a rezultatelor experimentale Tabele. Determinarea activităţii enzimatice a unor enzime din forme farmaceutice IV. Medicamente biologice obţinute din plămâni. II. Determinarea activităţii microbiologice a antibioticelor III. Noţiuni fundamentale de metodologie a cercetării ştiinţifice Caracteristicile cercetării ştiinţifice. Instrumentele cercetării ştiinţifice Instrumentele generale ale cercetării. Utilizarea terapeutică şi profilactică Imunoprofilaxia pasivă şi seroterapia. procedee statistice de control a desfăşurării probelor experimentale. Medicamente biologice obţinute din pancreas. Controlul purităţii microbiologice PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Caracterizarea statistică a rezultatelor experimentale.III. Obţinerea sângelui integral şi a produselor de sânge C. Cercetarea bibliografică de specialitate. Etapele cercetării ştiinţifice. Reprezentarea datelor experimentale prin ecuaţii matematice. Evaluarea statistică a determinărilor biologice II. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Tipuri de vaccinuri. Procesul de validare. Medicamente biologice obţinute din tiroidă. Dozarea heparinei din forme farmaceutice V. Clasificare. IV. Medicamente biologice obţinute din epifiză. Redactarea unui text de specialitate . Medicamente biologice obţinute din placentă. Aspecte particulare în cercetarea medicamentului.

Importanţa terapeutică a fracţionării sângelui. Reglementări privind asigurarea calităţii medicamentului II. III. redactarea fişelor bibliografice proprii (sistem clasic sau electronic). Studiul bibliografic de specialitate: organizare. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. verificarea calităţii. Regresie şi calibrare III. prelucrarea. Imunoprofilaxia pasivă şi seroterapia. documentare. Noţiuni elementare de statistică IV. Utilizarea terapeutică şi profilactică. Validarea metodelor de analiză I VI. conservarea sângelui. Fracţiuni cu acţiune hemodinamică. Întocmirea unui referat ştiinţific D. Generalităţi Materii prime utilizate la prepararea medicamentelor biologice: recoltarea. Clasificare. Imunoglobulinele şi aplicarea lor în terapeutică. II. Medicamente biologice. Vaccinuri. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Teste statistice de semnificaţie V. Hemoterapia Sângele: aspecte generale. Tehnici volumetrice.Prezentarea rezultatelor cercetării. E. Metode de separare şi extracţie. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Seruri. Fracţionarea sângelui. poster. Tehnici cromatografice. Tehnici spectrale. Imunoprofilaxia activă. forme farmaceutice. forma. Prelevarea probelor. brevet de invenţie. Metode generale în analiza cantitativă şi calitativă a medicamentelor Principii de bază în alegerea metodelor analitice de determinare a identităţii – masa de analiză din farmacii. conservarea. Fondul. Tipuri de vaccinuri. III. mod de administrare. Elaborarea şi redactarea unei lucrări de licenţă. Prelucrarea datelor experimentale. prezentarea textului Prezentarea rezultatelor cercetării sub formă de articol ştiinţific de specialitate. Controlul organoleptic. Fracţiuni cu rol în procesele de apărare umorală. Validarea metodelor de analiză II VII. . Etapele controlului analitic al medicamentelor Reguli de bună practică de laborator. Metode fizice. întocmirea caietului (dosarului) de bibliografie II.

divizarea şi modelarea supozitoarelor şi pilulelor. Însuşirea unor tehnici de analiză chimică şi fizico-chimică Determinarea unor parametrii fizici. Volumetria în mediu apos şi neapos. Disciplina de muncă. Planul farmaciei. cutii. Întocmirea unor fişe analitice IV. Denumirea latină a medicamentelor. după forma terapeutică. Dotarea meselor de analiză. capsule. Etichetarea medicamentelor (extern. Prepararea unor soluţii simple. indicatori Substanţe chimice de referinţă. aranjarea medicamentelor produse de industrie (după calea de administrare. loc uscat. Probleme de protecţia muncii în farmacie. Evaluarea timpului de valabilitate. intern. Controlul cantitativ. Cunoaşterea compoziţiei şi posologiei unor preparate industriale frecvent solicitate . după alfabet. Preambalarea medicamentelor. după proprietăţile fizico-chimice (ferit de lumină. injectabil). P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Conservarea-depozitarea medicamentelor: după activitatea terapeutică (medicamente anodine-puternic active-otrăvuri. Controlul exactităţii aparatelor de cântărit şi a celor de măsurat. Controlul cantitativ. responsabilitatea colectivă. Evaluarea statistică a determinărilor fizice şi fizico-chimice F. ustensilele cele mai importante în farmacii. sticle etc. Programul de lucru al farmaciei. Identificarea de medicamente la masă de analiză.R. Cântărirea pe balanţa automată şi cupăna de mână. Efectuarea de analize pe forme farmaceutice în următoarele etape: Controlul organoleptic. Calitatea solvenţilor. Destinaţia diferitelor încăperi. amestecarea ingredientelor la prepararea unguentelor G. II. III. patendule. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Stabilitatea medicamentelor Transformări fizice şi chimice ale medicamentelor. Curăţirea ustensilelor şi a recipientelor (mojare. reactivi. Efectuarea unor operaţii simple: pulverizarea. loc răcoros). Controlul organoleptic al unor substanţe şi preparate medicamentoase. prescurtări. sinonime. Filtrarea. Recepţionarea medicamentelor. Calitatea ambalajelor. în vigoare.parametri calitativi.). Curăţenia la locul de muncă. Metode spectrale. după data fabricaţiei). Efectuarea de analiză după F. sticle etc. Tipuri de farmacii.). Recipiente şi materiale de ambalaj (pungi. Aparatura. Atribuţiile principale ale salariaţilor farmaciei. Controlul calitativ: identitatea. Întreţinerea aparaturii. stupefiante). Aprofundarea cunoştinţelor prevăzute pentru anul I. amestecarea şi divizarea prafurilor. Prepararea unor soluţii volumetrice. Metode cromatografice. IV. puritate. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I.

Controlul dozelor maxime pentru produsele industriale IV. soluţii externe.H. Norme privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare a unităţilor farmaceutice. Prepararea şi controlul supozitoarelor. al laboratorului de produse cosmetice. Controlul dozelor maxime. Prepararea siropurilor. regim alimentar particular. studenţii vor mai efectua: Citirea reţetelor. Medicaţia în timpul perioadei de alăptare VII. reacţii adverse) III. supozitoarelor preparate industrial. Medicaţia femeii gravide VI. Regulamentul de organizare şi funcţionare al farmaciei. Adaptarea posologiei în terapia pediatrică şi geriatrică VIII. Eliberarea medicamentelor în regim OTC (posologie. Prepararea apelor aromatice. cunoaşterea compoziţiei şi posologiei colirelor. Prepararea emulsiilor şi suspensiilor. al laboratorului de medicamente. Controlul calitativ al medicamentelor lichide I. Prepararea soluţiilor cu solvenţi compuşi. Prepararea unguentelor. Interacţiuni medicamentoase cu semnificaţie clinică – importanţă. droguri de risc. stupefiante. J. a unităţii tehnofarm. bătrâni). posologie). care au în formulă extracte. produse dietetice. studenţii vor mai deprinde: Prepararea soluţiilor extractive apoase şi hidroalcoolice. Prepararea soluţiilor oficinale şi magistrale apoase. Controlul lor organoleptic. Pe lângă cele prevăzute în anii I-III. copii. Conoaşterea soluţiilor injectabile mai importante preparate de industrie. Cunoaşterea medicamentelor industriale. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A LUCRĂRILOR PRACTICE I. În afara cunoştinţelor prevăzute în anul I şi II. mod de administrare. contraindicaţii. Lucrări de gestiune şi evidenţă. tehnico-medicale şi de optică din România. Prepararea soluţiilor oftalmice. soluţii interne. parafarmaceutice. compoziţie. Consiliere terapeutică (reacţii adverse. Medicaţia vârstelor extreme (nou-născuţi. dopante) . Controlul purităţii apei distilate. indicaţii. unguentelor. Medicamente cu regim special (toxice. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A LUCRĂRILOR PRACTICE I.) II. Prepararea soluţiilor coloidale. psihotrope. tincturi. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A LUCRĂRILOR PRACTICE FARMACOLOGIE I. Cunoaşterea medicamentelor lichide preparate de industrie (siropuri. mod de rezolvare V. aport de lichide etc. Prepararea ovulelor şi bujiilor. Filtrarea şi sterilizarea soluţiilor injectabile. a depozitului farmaceutic. Prepararea soluţiilor alcoolice şi uleioase.

magistrale. XI. prepararea unguentelor medicamentoase. exemple magistrale şi industriale. Operaţii generale la prepararea formelor farmaceutice: cântărirea. VII. X. preparare. etichetarea. industriale VIII. magistrale de uz intern şi extern. Operaţii speciale la prepararea formelor farmaceutice. magistrale. exemple oficinale. emulsii magistrale de uz intern şi extern. condiţii de calitate. Picături pentru nas Definiţie. Forme farmaceutice extractive Aspecte generale. Unguente Formulare. Soluţii alcoolice Aspecte generale. II. Picături pentru ochi Preparare. preparare. exemple oficinale. creme. copii şi bătrâni. Suspensii Formulare. Pulberi Preparare. condiţii de calitate. baze de unguente. exemple oficinale. suspensii magistrale. preparare. exemple oficinale. III. etichetare. condiţii de calitate. preparate magistrale IX. proprietăţi. industriale. V. exemple oficinale. industriale. Aspecte generale referitoare la prepararea medicamentelor în farmacie Prescripţia magistrală. preparare. Siropuri Definiţie. Verificarea dozelor maxime pentru adulţi. controlul calităţii. metode de preparare a supozitoarelor. industriale. condiţii de calitate. proprietăţi.TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ I. industriale. condiţii de calitate. . conservarea. Soluţii Aspecte generale. ambalare. Picături pentru ureche Preparare. baze de supozitoare. industriale. magistrale. magistrale. ambalarea. exemple oficinale. IV. preparare. exemple magistrale şi industriale VI. Supozitoare Formulare. Emulsii Definiţie. filtrarea. condiţii de calitate. metode de obţinere. condiţii de calitate. paste. magistrale. unguente oftalmice. exemple oficinale. magistrale. geluri. XIII. XII. dizolvarea. preparare.

Oficina farmaciei-centru de comunicare şi informare pentru pacienţi. 73/1969. Modul de raportare a neconformităţilor de calitate la un produs IV. precum şi organizarea şi funcţionarea colegiului farmaciştilor Condiţiile exercitării profesiei de farmacist în România. Relaţia farmacist-Asistent de farmacie. Legea nr. Autorizarea unităţilor farmaceutice de către Ministerul Sănătăţii. Autorizarea exercitării profesiei de farmacist. Controlul calităţii următoarelor forme farmaceutice (la nivel de farmacie): soluţii.Relaţia farmacist-medic. folosite în scopuri medicale.XIV. X. Activităţi farmaceutice admise de Legea 305/2004. Supravegherea calităţii produselor medicamentoase la nivelul unităţilor de distribuţie (depozite şi farmacii) II. IV. Relaţia farmacist-pacient. Membrii Colegiului Farmaciştilor din România. III. unguente. Autorizarea farmaciilor pentru activitatea cu această categorie de substanţe. privind regimul produselor şi substanţelor toxice Păstrarea produselor şi substanţelor toxice în farmacie. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România. Rolul comunicării în activitatea farmacistului Relaţii interpersonale în farmacie. 466/1979. II. I. privind exercitarea profesiei de farmacist. distribuţie (depozite şi farmacii). privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante Modul de prescriere al produselor şi substanţelor stupefiante. pulberi. suspensii. Organizarea şi funcţionare la nivel naţional şi teritorial al Colegiului Farmaciştilor din România. Decretul nr. Registrul pentru evidenţa mişcării produselor şi substanţelor toxice în unităţile sanitare şi farmaceutice. Drepturile şi obligaţiile membrilor Colegiului Farmaciştilor din România. Supliment 2000 ANALIZA MEDICAMENTULUI Controlul calităţii medicamentelor este obligatoriu în toate unităţile farmaceutice: producţie. Însuşirea normelor de supraveghere a calităţii unui produs în orice etapă a existenţei lui este un obiectiv esenţial pentru un student în an terminal al Facultăţii de Farmacie. Evidenţa cantitativă a produselor şi substanţelor stupefiante în farmacie. Controlul calitativ al substanţelor medicamentoase în farmacii (Identificarea substanţelor medicamentoase în farmacii – masa de analiză) III. Prescrierea produselor şi substanţelor toxice în medicina umană şi veterinară. supozitoare. de către medicii umani şi veterinari. Materiale utilizate la fabricarea recipientelor de uz farmaceutic şi recipiente de uz farmaceutic conform prevederilor din FR. Atribuţiile Colegiului Farmaciştilor din România. . Incompatibilităţi în exercitarea profesiei de farmacist. 305/2004. Legea nr. emulsii ORGANIZARE ŞI LEGISLAŢIE FARMACEUTICĂ I. Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Farmaciştilor din România. pentru activitatea cu produse şi substanţe stupefiante.

precum şi a condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora Acte necesare pentru autorizarea unităţilor farmaceutice (farmacie. Probleme de protecţia muncii în farmacie. Aparatura.. Condiţiile de organizare şi funcţionare ale farmaciei comunitare şi de spital. al drogheriei şi laboratorului de producţie. Dotarea meselor de analiză. drogherie. contraindicaţii. Citirea reţetelor compensate şi gratuite. pentru aprobarea normelor privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice. Planul farmaciei. capsule. al depozitului farmaceutic. divizarea şi modelarea supozitoarelor şi pilulelor. Programul de lucru al farmaciei. Filtrarea. cutii. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Controlul purităţii apei distilate. Eliberarea lor sub stricta supraveghere a farmacistului îndrumător. Aprofundarea legislaţiei farmaceutice în vigoare. posologie. Cunoaşterea compoziţiei şi posologiei unor preparate industriale frecvent solicitate M. stupefiante).Recepţionarea medicamentelor. Studenţii anului III trebuie să se deprindă cu: Aprofundarea cunoştinţelor prevăzute pentru anul I şi II. intern. Atribuţiile principale ale salariaţilor farmaciei. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A LUCRĂRILOR PRACTICE I. după data fabricaţiei). Întreţinerea aparaturii. Recipiente şi materiale de ambalaj (pungi. Efectuarea unor operaţii simple: pulverizarea. după proprietăţile fizico-chimice (ferit de lumină. Destinaţia diferitelor încăperi. responsabilitatea colectivă.a) . prescurtări. Efectuarea de analiză după F. sub atenta supraveghere a farmacistului îndrumător.V. studenţii trebuie să cunoască medicamentele indigene şi de import folosite în mod curent(compoziţie. loc uscat. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A LUCRĂRILOR PRACTICE I. s. Cântărirea pe balanţa automată şi cmpănă de mână. Aprofundarea cunoştinţelor prevăzute pentru anul I. patendule. Disciplina de muncă. unitate de productie). Ordinul nr. Acte necesare pentru obţinerea avizului de liberă practică pentru farmacişti şi asistenţi de farmacie. 626/2001 al M. Etichetarea medicamentelor (extern. în vigoare. Cunoaşterea programului de calcul utilizat în gestionarea reţetelor compensate şi gratuite. Obţinerea unor elaborate. Conservarea-depozitarea medicamentelor: după activitatea terapeutică (medicamente anodine-puternic active-otrăvuri. Identificarea de medicamente la masă de analiză. Denumirea latină a medicamentelor. K. Curăţirea ustensilelor şi recipientelor (mojare.). sinonime. Taxarea reţetelor. Preambalarea medicamentelor. Curăţenia la locul de muncă. referitoare la eliberarea medicamentelor în farmacii. ustensilele cele mai importante în farmacii. amestecarea ingredientelor la prepararea unguentelor L. Prepararea unor soluţii simple.R. loc răcoros). după alfabet.).S. Controlul exactităţii aparatelor de cântărit şi a celor de mâsurat. în diferite forme farmaceutice. La terminarea practicii în farmacie. sticle etc. după forma terapeutică. amestecarea şi divizarea prafurilor. depozit farmaceutic.F. sticle etc. aranjarea medicamentelor produse de industrie (după calea de administrare. Controlul organoleptic al unor substanţe şi preparate medicamentoase. injectabil). Tipuri de farmacii.

Editura Medicală. 1993. Elena Curea: Stabilitatea medicamentelor. J. Cluj-Napoca. Editura Didactică şi Pedagogică. Connors: A Textbook of Pharmaceutical Analysis. 1980 I. Ed. Burgot. Târgu-Mureş. Toronto. 5e Edition. Volumul 1. Volumul 2. Note de curs. Ferencz: Analize instrumentale. London. Rouessac: Analyse chimique. Metode instrumentale în analiza şi controlul medicamentelor. Metode volumetrice. R. Bucureşti. Stenlake: Practical Pharmaceutical Chemistry.eudra. Editura Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu”. Bass. 4th Edition. University Press. Méthodes chromatographiques.H. 1975 Bodo Agnes.eudra. 1994 Silvia Duşa. R. 2004 Daniela Lucia Muntean: Controlul Medicamentelor. Sydney. L. Mureş. cromatografice şi electroforetice de analiză. Medicales Interactiv. IMF Tg. A. Definitions and therminology (CPMP/381/ICH/95) – ICH Technical Coordination – R. J. electrophoreses et méthodes spectrales. email mail@emea. Daniela Lucia Muntean. Judith Joysa: Controlul formelor farmaceutice. Bucureşti. 2002 ***USP. 1994 M. Bojiţă. New York. M. Editura Dacia. Baloescu. 2004 C. 1992 Silvia Duşa. Editura Medicală.org/emea. Editura Medicală. The Athlone Press. London. 2002 ***Farmacopeea Europeană. 1987 L. Roman. Mureş. Editura Intelcredo. Ediţia a X-a. Kiss Ilona. Oprean: Analiza şi Controlul Medicamentelor.B.L. ClujNapoca. Baloescu. Paris. Sulimente ***Farmacopeea Britanică. M. 2000 ***Farmacopeea Română.html . Deva. Elena Curea: Identificarea substanţelor medicamentoase. Oprean: Analiza şi Controlul Medicamentelor. Săndulescu. 2003 M. Bojiţă: Controlul Medicamentelor. Izabella Foris. Paris. Mureş. Grecu. Litografia UMF Tg. Deva. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. 2002 A. Săndulescu: Validarea metodelor de analiză şi control.K.5. Sterescu: Metode spectrofotometrice de absorbţie aplicate la controlul medicamentelor. Burgot: Méthodes Instrumentales d’Analyse Chimique et Applications. M. 1975 Dominique Pradeaux: L’Analyse Pratique du Medicament. 2001 ***Note for guidance on validation of analytical methods. R. ediţia a 4-a. Brînduşa Mitroi: Chimie analitică cantitativă. XXV.org şi http://www. 2004 I. Bucureşti. Metode spectrale. Dunod. Bojiţă. Rouessac. Litografia UMF Tg. Grecu. Editura Intelcredo. 2002 F. Roman. 2nd Edition. L. Ed. Editions Médicales Internationales. Méthodes et techniques instrumetales modernes. Roman. L. Săndulescu. John Wiley and Sons. Beckett. 1983 C. R. Bojiţă. 1998 A. R. 1998 G. Elena Curea: Controlul medicamentelor. Ghid de lucrări practice.

Paris. Burgot: Méthodes Instrumentales d’Analyse Chimique et Applications. J.K. G. Sterescu: Metode spectrofotometrice de absorbţie aplicate la controlul medicamentelor. 1998 A. 2004 C. Bojiţă: Controlul Medicamentelor. Medicales Interactiv. Metode spectrale. 1984. R. Judith Joysa: Controlul formelor farmaceutice. Burgot. Bojiţă. M. J.L. cromatografice şi electroforetice de analiză. Săndulescu: Validarea metodelor de analiză şi control. L. Volumul 2.B. 2002 F. Ed. Mureş. Săndulescu. Les organes d’animaux employes dans l’industrie biologique. Editions Médicales Internationales. Cluj-Napoca. Lăcrămioara Popa: Elemente de metodologia cercetării ştiinţifice în domeniul farmaceutic. Koupparis M. Oprean: Analiza şi Controlul Medicamentelor. Roman. Ed. Kiss Ilona. Quamtitative calcolations in pharmaceutical practice and research. 1994 M. M. Beckett. L. London.D. Săndulescu. ediţia a 4-a. 2002 ***Farmacopeea Europeană. Editura Printech. Stenlake: Practical Pharmaceutical Chemistry. Editura Medicală.. Baloescu. 2003 L. Editura Intelcredo. Editura Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu”. 1994 M.B. Bucureşti. C. New York. The Athlone Press. Tixier. Sterescu: Metode spectrofotometrice de absorbţie aplicate la controlul medicamentelor. Editura Medicală. Cluj-Napoca. IMF Tg.. Roman. Méthodes chromatographiques. Rouessac: Analyse chimique. Laboratoires Choy Dossier pharmaceutique – Extraits hepatiques. VCH Publishers New York. 2001 ***Agenda medicală. Editura Intelcredo. Editura University Press. Metode instrumentale în analiza şi controlul medicamentelor. R. Toronto.H. Vari: Compendiu de farmacologie generală. 2002 ***USP. Judith Joysa: Controlul formelor farmaceutice. Editura Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu”. 1984 Daniela Lucia Muntean. Rouessac. Suplimente ***Farmacopeea Britanică. 2004 C. Editura Masson. R. London. 1998 Themistocles P. 2003 . Ediţia a X-a.. R. Paris. IMF Tg. Daniela Lucia Muntean. Editura Masson.H. Baloescu. Dunod. 5e Edition. 2000 Dossier pharmaceutique – Extraits placentaires. 4th Edition. Oprean: Analiza şi Controlul Medicamentelor. 2003 ***Farmacopeea Română. 1993 D. Deva. Bojiţă. Editura Medicală. Bojiţă: Controlul Medicamentelor. Deva. Volumul 2. Laboratoires Choy Maria Dogaru. cromatografice şi electroforetice de analiză. 2004 C. G. M. XXV. M.A. 1975 Dominique Pradeaux: L’Analyse Pratique du Medicament.. Bojiţă. Metode spectrale. Metode instrumentale în analiza şi controlul medicamentelor. electrophoreses et méthodes spectrales. 1975 Bodo Agnes. Mureş. John Wiley and Sons. R. Kiss Ilona. Connors: A Textbook of Pharmaceutical Analysis. Roman.E. 1975 Bodo Agnes. Christian G. Tixier. Les organes d’animaux employes dans l’industrie biologique. Macheras P. 1992 G. Méthodes et techniques instrumetales modernes. 2003 A. 1993. M. 2nd Edition. Bucureşti. Bucureşti. A. Sydney.

Beckett. Méthodes chromatographiques. Brînduşa Mitroi: Chimie analitică cantitativă. 1975 Dominique Pradeaux: L’Analyse Pratique du Medicament. 1994 Silvia Duşa. J. Kiss Ilona. 2000 Dossier pharmaceutique – Extraits placentaires. Rouessac: Analyse chimique. Sydney. ClujNapoca. Sydney. 1998 A. Méthodes et techniques instrumetales modernes. Ed. R. Laboratoires Choy Dossier pharmaceutique – Extraits hepatiques. Baloescu. Metode spectrale. Baloescu. 5e Edition. 2002 ***Farmacopeea Europeană. electrophoreses et méthodes spectrales. 2004 Daniela Lucia Muntean: Controlul Medicamentelor. Paris. Ed. Dunod. J. L. 4th Edition. Paris.H. 2002 ***USP. Ghid de lucrări practice. 1980 I.H. University Press. Bojiţă: Controlul Medicamentelor. John Wiley and Sons. 4th Edition. Grecu. Elena Curea: Controlul medicamentelor. 1987 . Metode instrumentale în analiza şi controlul medicamentelor. Oprean: Analiza şi Controlul Medicamentelor. Editura Dacia.K. 2001 ***Agenda medicală. Bucureşti. Izabella Foris. Bucureşti. 2003 ***Farmacopeea Română. Bojiţă. Ed. IMF Tg. Târgu-Mureş. 1975 Bodo Agnes. Connors: A Textbook of Pharmaceutical Analysis. Editura Medicală.L. Burgot. Volumul 1. Elena Curea: Identificarea substanţelor medicamentoase. J. Connors: A Textbook of Pharmaceutical Analysis. ediţia a 4-a. Stenlake: Practical Pharmaceutical Chemistry. Roman. 2003 M. Mureş. Grecu. Editions Médicales Internationales. M. Editura Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu”. M. Elena Curea: Stabilitatea medicamentelor.B. Mureş. 2002 F.K. 1994 M. Beckett. 1992 Silvia Duşa. R. London. R. Deva. Paris. Bucureşti. Daniela Lucia Muntean. Judith Joysa: Controlul formelor farmaceutice. London. John Wiley and Sons. Vari: Compendiu de farmacologie generală. Rouessac. Sterescu: Metode spectrofotometrice de absorbţie aplicate la controlul medicamentelor. New York. Editura Medicală. 1993. Toronto. XXV. London. 2004 C. 2004 E. Ferencz: Analize instrumentale. 1992 G.B. Medicales Interactiv. 2004 I. Roman. Oprean: Analiza şi Controlul Medicamentelor. Editura Intelcredo. Deva. Editura Intelcredo. Cluj-Napoca. Note de curs. 2nd Edition. The Athlone Press. cromatografice şi electroforetice de analiză.A. Toronto. Suplimente ***Farmacopeea Britanică. 2nd Edition. London. Burgot: Méthodes Instrumentales d’Analyse Chimique et Applications. Metode volumetrice. 1998 A. New York. 1975 Dominique Pradeaux: L’Analyse Pratique du Medicament. Medicales Interactiv. Litografia UMF Tg. Volumul 2. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura University Press. Stenlake: Practical Pharmaceutical Chemistry. Laboratoires Choy Maria Dogaru. C. L. L. Mureş. The Athlone Press. Săndulescu. Litografia UMF Tg. Ediţia a X-a. 2002 A. Săndulescu. Bojiţă. 1983 C. A. R.

Burgot. Paris. 2002 F. R. A. 5e Edition. Săndulescu: Validarea metodelor de analiză şi control.html 6. 2002 ***USP. 2002 ***Farmacopeea Europeană. email mail@emea. J. Ed.eudra. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. Definitions and therminology (CPMP/381/ICH/95) – ICH Technical Coordination – R. Bass. I II Semestrul F. electrophoreses et méthodes spectrales. 1998 G.org şi http://www. Roman. ediţia a 4-a. Rouessac. I II Semestrul D. M. Bojiţă. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. I II Semestrul B. STAGII. Rouessac: Analyse chimique. 1993. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. 2000 ***Farmacopeea Română.eudra. Dunod. Burgot: Méthodes Instrumentales d’Analyse Chimique et Applications.org/emea. Editura Medicală. XXV. Editions Médicales Internationales. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A. 2001 ***Note for guidance on validation of analytical methods. Sulimente ***Farmacopeea Britanică.L. Méthodes chromatographiques. I II Semestrul C. I II Număr ore curs 3 Număr ore curs 1 Număr ore curs 1 Număr ore curs 1 Număr ore curs 2 Număr ore curs Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 4 Număr ore lucrări practice 1 Număr ore lucrări practice 2 Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice 3 Număr ore lucrări practice 30 (4 săptămâni) Număr credite 7 Număr credite 2 Număr credite 2 Număr credite 1 Număr credite 6 Număr credite 1 Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu . Méthodes et techniques instrumetales modernes. Ediţia a X-a. I II Semestrul E.L.

Semestrul G. I II Semestrul H. I II Semestrul I. I II Semestrul J. I II Semestrul K. I II Semestrul L. I II Semestrul M. I II

Număr ore curs Număr ore curs Număr ore curs Număr ore curs Număr ore curs Număr ore curs Număr ore curs -

Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii -

Număr ore lucrări practice 30 (3 săptămâni) Număr ore lucrări practice 30 (4 săptămâni) Număr ore lucrări practice 30 (4 săptămâni) Număr ore lucrări practice 24 (26 săptămâni) Număr ore lucrări practice 30 (4 săptămâni) Număr ore lucrări practice 30 (4 săptămâni) Număr ore lucrări practice 24 (15 săptămâni)

Număr credite 1 Număr credite 1 Număr credite 1 Număr credite 20 Număr credite 1 Număr credite 1 Număr credite 30

Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen

1. DISCIPLINA: BOTANICĂ FARMACEUTICĂ A. Botanică farmaceutică - anul I Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie; B. Plante medicinale - anul I Facultatea de Farmacie, specializarea Asistenţă de Farmacie. 2. STAFF-UL DISCIPLINEI: Prof.dr. Oroian Silvia Prep.drd. Carpiuc Florina 3. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. Obligatorie B. Obligatorie 4. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR MORFOLOGIA PLANTELOR I. Citologia vegetală Citologia vegetală are ca şi scop cunoasterea temeinică a morfologiei si anatomiei plantelor medicinale. Cunoasterea structurii celulei vegetale, a ţesuturilor vegetale, a organizării aparatului vegetal ca şi celui reproducător oferă cheia înţelegerii diversităţii lumii plantelor, care rămân în continuare principalul furnizor al principiilor active folosite în medicină şi farmacie. Cunostinţele teoretice sunt completate şi aprofundate în mod eficient la lucrările de laborator, care întregesc cunoştiinţele predate la curs. Se pune un accent deosebit pentru demonstrarea realizărilor din ultimele decenii. Programa analitică cuprinde următoarele cursuri: Importanţa studieri Botanicii farmaceutice pentru învăţământul farmaceutic; Alcătuirea celulei vegetale: Citoplasma, Reticulul endoplasmatic, Ribozomii, Mitocondriile, Aparatul Golgi, Lizozomii, Microcorpii, Sferozomii, Corpii paramurali, Citoscheletul, Structuri pluritubulare, Plastidele, Nucleul, Incluziunile ergastice, Vacuomul celular, Peretele celular. II. Histologie vegetală Viitorul farmacist trebuie să cunoască noţiunile necesare studiului histologic al plantelor medicinale. Principalele ţesuturi abordate sunt: ţesuturile de origine, ţesuturile de apărare, ţesuturile conducătoare, ţesuturile mecanice, ţesuturile fundamentale, ţesuturile secretoare. În cadrul acestui subcapitol se fac referiri la unele caractere histologice cantitative care pot fi utilizate la identificarea produselor vegetale de diferite provenienţe. III. Organografia În cadrul acestui subcapitol se studiază originea şi formarea principalelor organe ale plantelor superioare, morfologia externă şi anatomia acestora. Rădăcina: morfologia rădăcinii; anatomia rădăcinii; rădăcini metamorfozate; sinteza unor principii active în rădăcini şi utilizarea rădăcinii în practica farmaceutică. Tulpina: morfologia tulpinii; anatomia tulpinii; produse vegetale de origine caulinară. Frunza: morfologia frunzei; anatomia frunzei; importanţa produselor vegetale de provenientă foliară. Floarea: morfologia florii; anatomia

florii; tipuri de inflorescente; importanta drogurilor care provin din flori. Fructul si sământa: morfologia şi anatomia fructului şi a seminţei; importanţa drogurilor care provin din sămânţă. SISTEMATICA PLANTELOR I. Istoricul utilizării plantelor medicinale Notiuni de Sistematică vegetală. Unităti sistematice. II. Supraîncrengătura Tracheophyta (Plante superioare - Cormophyta) Încrengătura Pteridophyta: Familiile: Lycopodiaceae, Equisetaceae, Dryopteridaceae; Încrengătura Spermatophyta, Subîncrengătura Coniferophytina (Gymnospermophytina). Familiile: Ginkgoaceae, Pinaceae, Cupressaceae, Taxaceae, Ephedraceae. Încrengătura Spermatophyta, Subîncrengătura Angiospermophytina. Clasa Dicotyledoneae: Familiile: Lauraceae, Illiciaceae, Monimiaceae, Piperaceae, Aristolochiaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae. Familiile: Papaveraceae, Fumariaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae, Hamamelidaceae, Fagaceae, Betulaceae, Cannabaceae, Urticaceae. Familiile: Juglandaceae, Grossulariaceae, Rosaceae, Mimosaceae, Cesalpinaceae, Fabaceae. Familiile: Myrthaceae, Punicaceae, Onagraceae, Lythraceae, Rutaceae, Burseraceae, Sapindaceae, Hyppocastanaceae, Linaceae, Geraniaceae, Erythroxylaceae, Polygalaceae, Rhamnaceae. Familiile: Loranthaceae, Euphorbiaceae, Elaeagnaceae, Araliaceae, Apiaceae. Familiile: Theaceae, Hypericaceae, Droseraceae, Flacourticaceae, Violaceae, Passifloraceae, Brassicaceae. Familiile: Salicaceae, Tiliaceae, Malvaceae, Ericaceae, Styracaceae, Primulaceae, Loganiaceae, Gentianaceae, Menyanthaceae, Apocynaceae. Familiile: Asclepiadaceae, Rubiaceae, Oleaceae, Caprifoliaceae, Valerianaceae, Solanaceae. Familiile: Boraginaceae, Scrophulariaceae, Plantaginaceae, Lamiaceae. Familia: Asteraceae. Clasa Monocotyledoneae: Familiile: Asparagaceae, Hyacinthaceae, Alliaceae, Liliaceae, Melanthyaceae, Colchicaceae, Iridaceae, Orchidaceae, Zingiberaceae, Poaceae, Araceae. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE MORFOLOGIA PLANTELOR I. Norme de comportare si tehnica securitătii muncii în laboratorul de Botanică farmaceutică Aparate optice utilizate în studiul morfologic si anatomic al plantelor medicinale. II. Structura celulei vegetale Celula vegetală din tunica bulbului de Allium cepa. Studiul plastidomului celular: cromatoforul de la Spirogyra sp. si a grăuncioarelor de clorofilă din Vallisneria spiralis. Cromoplaste din rădăcina de Daucus carota si petalele de Calendula officinalis. III. Incluziunile ergastice Incluziunile ergastice solide: amidonul din: Solanum tuberosum, Triticum aestivum, Zea mays, Phaseolus vulgaris, Oryza sativa. Incluziunile ergastice solide, cristaline. Identificarea

ţesutul aerifer din tulpina de Juncus effusus. canalele secretoare din frunzele de Pinus sylvestris. frunze compuse. structura anatomică a petiolului de Scopolia carniolica. VIII. Zea mays. formele limbului. ursini de oxalat de calciu din Althaea officinalis. inflorescente cimoase. Ţesuturi fundamentale. Tesuturile de apărare. Humulus lupulus. Thymus serpyllum. Iris germanica. XI. X. VII. Formatiuni epidermice Perii tectori unicelulari de pe frunzele de: Althaea officinalis. structura ecvifacială la frunza de Dianthus carthusianorum. Dispozitia florilor Inflorescente racemoase. Structura secundară a rădăcinii de Agrimonia eupatoria. XIII. morfologia florii la angiosperme.. Sambucus nigra. Iris germanica. Stomatele de tip monocotiledonat: Tradescantia virginica. Structura primară si secundară a tulpinii Structura primară a tulpinii de Mentha x piperita. rafidele de oxalat de calciu din petiolul frunzei de Begonia rex. macle de oxalat de calciu din catafilele bulbului de Allium cepa. inflorescente compuse. părozitatea limbului. V. Zea mays. vârful limbului. Angelica archangelica. laticifere articulate de la Chelidonium majus. perii secretori de pe frunzele de Pelargonium zonale. Ţesuturi secretoare: ţesutul secretor extern: papilele secretoare de pe petalele de Viola wittrockiana. Hypericum perforatum. Morfologia frunzei Părtile componente ale unei frunze simple. Tesuturi mecanice Colenchimul angular din tulpina de Lamium album. Structura anatomică a frunzei Structura bifacială a frunzei de Vaccinium vitis-idaea. baza limbului. Mentha x piperita. VI. sclerenchimul fibros din tulpina de Asparagus officinalis. anexele foliare. Mentha x piperita. Picea abies şi canalele oleifere de la Coriandrum sativum. Structura secundară a tulpinii de Pynus sylvestris. Structura primară şi secundară a rădăcinii Structura primară a rădăcinii de Primula veris. Stomatele de tip dicotiledonat: Brassica oleracea. anatomia ovarului la Lilium candidum. ţesutul acvifer din frunzele de Aloe sp. Tilia cordata.oxalatului de calciu: nisip oxalic cristalin din Atropa bella-donna. structura omogenă la frunza de Iris germanica. Peri tectori pluricelulari ramificati de pe frunzele de Verbascum phlomoides. XII. Morfologia si anatomia fructului . ţesutul secretor intern: buzunarele secretoare din pericarpul fructului de Citrus aurantiacum. Tesuturi conducătoare Ţesutul conducător din tulpina de Cucurbita pepo (sectiune transversală şi longitudinală). Elaeagnus angustifolia. nervatiunea frunzei. IX. Sferocristale de inulină în rădăcina tuberizată de la Dahlia variabilis. Urtica dioica şi Humulus lupulus. Lysimachia nummularia. diagrame si formule florale. IV. Morfologia si anatomia organelor de reproducere Morfologia florii la Picea abies. marginea limbului.

Familiile: Onagraceae. Angelica archangelica. Dryopterix filix-mas. Laburnum anagyroides. Berberis vulgaris. Violaceae. Ranunculaceae. Urtica dioica.pastoris. . Sanguisorba officinalis. Cannabaceae. XIV. Oenothera biennis. Subîncrengătura Coniferophytina (Gymnospermophytina) Lycopodium clavatum. VII. Filipendula ulmaria. SISTEMATICA PLANTELOR I. Glycine max. Geum urbanum. Caryophyllaceae Aristolochia clematitis. Pinus sylvestris. Familia Fabaceae Cytisus scoparius. indehiscente. Dryopteridaceae. VI.Morfologia fructului. Potentilla erecta. Morfologia si anatomia seminţei de Ricinus communis. Foeniculum vulgare. III. Equisetaceae. Adonis vernalis. Sorbus aucuparia. Saponaria officinalis. Familiile: Aristolochiaceae. Berberidaceae. uscate. Aconitulm species. Rheum palmatum var. Cannabis sativa. Angiospermatophyta. Ginkgo biloba. indehiscente. Carum carvi. Brassica nigra. Ruta graveolens. Brassicaceae Hippophae rhamnoides. Capsella bursa. Melilotus officinalis. Hippocastanaceae. dehiscente. Picea abies. Prunus spinosa. Potentilla anserina. Geraniaceae. Hedera helix. Ephedraceae: Ephedra distachya. Abies alba. Viola tricolor. fructe simple. Seminţe medicinale. Loranthaceae. fructe multiple. Consolida regalis. Viscum album. Euphorbiaceae Epilobium angustifolium. Geranium robertianum. cărnoase. uscate. bistorta. Crataegus monogyna. Araliaceae. Familiile: Elaeagnaceae. Hypericaceae. Levisticum officinale. Rutaceae. Familia: Rosaceae Agrimona eupatoria. Coriandrum sativum. Papaveraceae. Tehnica determinării plantelor II. Chelidonium majus. fructe false. Humulus lupulus. Linaceae. Eryngium planum. IV. Sinapis alba. Glycyrrhiza glabra. Hypericum perforatum. Gypsophila paniculata. V. Alchemilla xanthochlora. Lythraceae. Urticaceae Polygonum aviculare. Ricinus communis. Rhamnaceae. Clasificarea fructelor: fructe simple. Încrengătura Pteridophyta: Familiile: Lycopodiaceae. cărnoase. fructe compuse. Aesculus hippocastanum. Rosa canina. Linum usitatissimum. dehiscente. VIII. P. Morfologia si anatomia seminţei Morfologia si anatomia seminţei de Phaseolus vulgaris. Frangula alnus. Apiaceae. Juniperus communis. Equisetum arvense. Helleborus purpurascens. Asarum europaeum. Lythrum salicaria. Galega officinalis. Taxus baccata. fructe simple. tanguticum. Papaver somniferum. fructe simple. Ononis arvensis. Familiile: Polygonaceae. Încrengătura Spermatophyta.

Rubiaceae. Histologie vegetală Acest subcapitol cuprinde noţiunile necesare studiului histologic al plantelor medicinale. Tanacetum vulgare. Elymus repens. X. a organizării aparatului vegetal ca şi celui reproducător oferă cheia înţelegerii diversităţii lumii plantelor. ţesuturile conducătoare. Rubia tinctorum. ţesuturile secretoare. Vacuomul celular. Allium sativum. Solanaceae. În cadrul acestui . Salvia officinalis. Tussilago farfara. Alliaceae. Scopolia carniolica. Se va preda: Importanţa studieri Plantelor medicinale pentru învăţământul farmaceutic. G. Melanthiaceae. Salix alba. Zea mays. XI. Cynara scolymus. Vaccinium myrtillus. Xanthium strumarium. Echinacea angustifolia. Primulaceae. care rămân în continuare principalul furnizor al principiilor active folosite în medicină şi farmacie. Hyoscyamus niger. Sambucus nigra. Artemisia absinthium. Ericaceae. Plantaginaceae. Lamium album.IX. ţesuturile de apărare. ţesuturile fundamentale. Oleaceae. Verbascum phlomoides. Iris germanica. Orchis morio. Fraxinus excelsior. Reticulul endoplasmatic. purpurea. XIII. Boraginaceae Vinca minor. Orchidaceae. Araceae Convallaria majalis. Citologia vegetală Citologia vegetală are ca şi scop cunoasterea temeinică a morfologiei şi anatomiei plantelor medicinale. Mitocondriile. Veratrum album. P. II. Aloe vera. Incluziunile ergastice. Primula veris. Colchicum autumnale. Gentiana lutea.asclepiadea. Nucleul. D. XIV. Tiliaceae. Vaccinium vitis-idaea. tomentosa. Malva sylvestris. Melissa officinalis. Plastidele. Lavandula angustifolia. Allium cepa. Principalele ţesuturi abordate sunt: ţesuturile de origine. Taraxacum officinale. D. Cunoasterea structurii celulei vegetale. Familiile: Salicaceae. a ţesuturilor vegetale. Thymus serpyllum. Hyssopus officinalis. ţesuturile mecanice. Poaceae. Calendula officinalis. Familiile: Apocynaceae. Althaea officinalis. Leonurus cardiaca. Recapitulare şi verificarea cunoştinţelor în Grădina botanică B. Valeriana officinalis. Mentha x piperita.media. Arctostaphylos uva-ursi. Liliaceae. Arctium lappa. Gentianaceae Populus nigra. Atropa bella-donna. Symphytum officinale. grandiflora. XII. Alcea rosea. Datura stramonium. T. Rosmarinus officinalis. Ciochorium intybus. major. T. Lamiaceae Digitalis lanata. Malvaceae. platyphyllos. Familiile Asparagaceae. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR MORFOLOGIA PLANTELOR I. Silybum marianum. Ribozomii. Origanum vulgare. Aparatul Golgi. Centaurium erythraea. Alcătuirea celulei vegetale: Citoplasma. Inula helenium. Valerianaceae. Iridaceae. Plantago lanceolata. Matricaria recutita. Tilia cordata. Familia Asteraceae Achillea millefolium. Acorus calamus. P. Caprifoliaceae. Peretele celular. Familiile: Scrophulariaceae. Colchicaceae.

Structura celulei vegetale Aparate optice utilizate în studiul morfologic şi anatomic al plantelor medicinale. Familia: Lamiaceae. Elaeagnaceae. Familiile: Caprifoliaceae. Familiile: Myrtaceae. importanta drogurilor care provin din flori. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE MORFOLOGIA PLANTELOR I. Brassicaceae. Cupressaceae. Clasa Monocotyledoneae: Familiile: Asparagaceae. Tesuturi secretoare . Cromoplaste din rădăcina de Daucus carota şi petalele de Calendula officinalis. Frunza: morfologia frunzei. Cannabaceae Familiile: Rosaceae. Mimosaceae. SISTEMATICA PLANTELOR I. Celula vegetală din tunica bulbului de Allium cepa. Ericaceae. Familiile: Boraginaceae. Familiile: Polygonaceae. Familia: Asteraceae. Caryophyllaceae. Betulaceae. Încrengătura Spermatophyta. III. Hypericaceae. Gentianaceae. Familiile: Ginkgoaceae. Poaceae. Pinaceae.Cormophyta) Încrengătura Pteridophyta: Familiile: Equisetaceae Încrengătura Spermatophyta. Rădăcina: morfologia rădăcinii. Scrophulariaceae. Organografia În cadrul acestui subcapitol se studiază originea şi formarea principalelor organe ale plantelor superioare şi morfologia externă.subcapitol se fac referiri la unele caractere histologice cantitative care pot fi utilizate la identificarea produselor vegetale de diferite provenienţe. Subîncrengătura Angiospermophytina. Familiile: Apiaceae. Papaveraceae. Formatiuni epidermice. Colchicaceae. Primulaceae. Floarea: morfologia florii. importanţa drogurilor care provin din sămânţă. Unităti sistematice. Fabaceae. II. Solanaceae. Araceae. Apocynaceae. Tulpina: morfologia tulpinii. Studiul plastidomului celular: grăuncioarele de clorofilă din Vallisneria spiralis. Orchidaceae. rădăcini metamorfozate şi utilizarea rădăcinii în practica farmaceutică. Valerianaceae. Istoricul utilizării plantelor medicinale Notiuni de Sistematică vegetală. II. Rutaceae Familiile: Linaceae. Subîncrengătura Coniferophytina (Gymnospermophytina). Iridaceae. Violaceae. Rhamnaceae. Fructul si sământa: morfologia fructului şi a seminţei. Ranunculaceae. importanţa produselor vegetale de provenientă foliară. Norme de comportare şi tehnica securitătii muncii în laboratorul de Botanică farmaceutică. Malvaceae. Fagaceae. tipuri de inflorescente. Lythraceae. Supraîncrengătura Tracheophyta (Plante superioare . Clasa Dicotyledoneae: Familiile: Lauraceae. produse vegetale de origine caulinară. Plantaginaceae. Tesuturile de apărare. Familiile: Tiliaceae.

Subîncrengătura Coniferophytina. fructe simple. Glycyrrhiza glabra. morfologia florii la angiosperme. Angiospermatophyta. Betulaceae. dehiscente. Tiliaceae. Stomatele de tip monocotiledonat: Zea mays. Părtile componente ale unei frunze simple. nervatiunea frunzei. Dispozitia florilor. Familiile: Ginkgoaceae. cărnoase. IV.Perii tectori unicelulari de pe frunzele de: Urtica dioica. Linaceae. . Malva sylvestris. Inflorescente racemoase. părozitatea limbului. Althaea officinalis. dehiscente. Humulus lupulus. Familiile: Fagaceae. Frangula alnus. Clasificarea fructelor: fructe simple. Papaver somniferum. Rutaceae. Gentiana lutea. Rosaceae Quercus robur. Saponaria officinalis. Caryophyllaceae. produse vegetale de origine caulinară. fructe simple. Myrtaceae. Lythraceae. canalele secretoare din frunzele de Pinus sylvestris şi canalele oleifere de la Coriandrum sativum. Tilia cordata. Salix alba. cărnoase. Familiile: Elaeagnaceae. Încrengătura Spermatophyta. Morfologia tulpinii. Familiile: Ranunculaceae. Citrus aurantiacum. uscate. Ericaceae.Equisetum arvense. Coriandrum sativum. fructe simple. Rheum palmatum var. III. Eryngium planum.tanguticum. Centaurium erythraea. fructe compuse. VI. Familia Fabaceae. indehiscente. Primulaceae. PLANTELE MEDICINALE I. anexele foliare. Linum usitatissimum. Polygonaceae Adonis vernalis. Morfologia frunzei Morfologia rădăcinii. Gossypium herbaceum. Juniperus communis. Eucalyptus globulus. uscate. Hypericaceae. Peri tectori pluricelulari ramificati de pe frunzele de Elaeagnus angustifolia. V. Papaveraceae. Ginkgo biloba. vârful limbului. Morfologia rădăcinii. Stomatele de tip dicotiledonat: Mentha x piperita. Rosa canina. Apiaceae. Rhamnaceae Astragallus gummifer. inflorescente cimoase. Brassicaceae Hippophae rhamnoides. rădăcini metamorfozate şi utilizarea rădăcinii în practica farmaceutică. Morfologia organelor de reproducere. Tehnica determinării plantelor Încrengătura Pteridophyta: Familiile: Equisetaceae. Brassica nigra. fructe multiple. baza limbului. indehiscente. inflorescente compuse. Pinaceae. formele limbului. marginea limbului. Cannabaceae. III. Morfologia tulpinii. Chelidonium majus. Carum carvi. IV. frunze compuse. Familiile: Salicaceae. ţesutul secretor intern: buzunarele secretoare din pericarpul fructului de Citrus aurantiacum. Geum urbanum. Pinus sylvestris. Lythrum salicaria. Cupressaceae. Morfologia şi anatomia fructului şi seminţei Morfologia florii la Picea abies. Morfologia fructului. Vaccinium vitis-idaea. fructe false. Violaceae. Malvaceae. Hypericum perforatum. Morfologia si anatomia seminţei de Phaseolus vulgaris. Gentianaceae Populus nigra. Viola tricolor. Crataegus monogyna. Ţesuturi secretoare: perii secretori de pe frunzele de Mentha x piperita. Krameria triandra. Alchemilla xanthochlora. Gypsophila paniculata. Agrimona eupatoria. Betula pendula. II. Vaccinium myrtillus. Polygonum aviculare. Potentilla anserina. Primula veris. Prunus cerasus.

Ed. Familiile: Asparagaceae.Cluj-Napoca. Stuttgart Grintescu I. I. şi Ped.. Histologie.. Ed. Melissa officinalis. Ed.: Ultrastructura celulei vegetale. Ed. Iasi. Rosmarinus officinalis. Valeriana officinalis. 1990 . Jost L. Bucureşti 1985 Morlova Irina. 5. Calendula officinalis. 1981 Serbănescu Jitariu Gabriela. Ed. Anatomia plantelor.. 1999. Botanică generală si sistematică. Grub Verlang. Toma I. Botanică farmaceutică. Lehrhbuch der Botanik. Thymus serpyllum. 1973 Sárkány S. 1913 Giesenhagen K. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. Familia Asteraceae Achillea millefolium. Plantago lanceolata. Ed. Mentha x piperita.. Artemisia absinthium. Valerianaceae. Lavandula angustifolia. Tankönykiado.L. Citologie. Ed. Matricaria recutita. vol I. Didactică si Pedagogică.. Bucuresti. Univ. Rugină Rodica. Lehrhbuch der Botanik. Bucureste.F. Botanică farmaceutică . 2001. Bucuresti. Karsten G. Tehnoplast Company S.Manual de lucrări practice. Caiet de lucrări practice de Botanică farmaceutică. 1964 Radu A. Digitalis purpurea. Agro-Silvică.Didactică si Pedagogică.. Origanum vulgare. Toma N. Schenck H. Bucuresti. Botanică. Familiile: Lamiaceae Hyssopus officinalis. Ed. Cnicus benedictus. 1965 Fitting H. coord. Atropa bella-donna.Napoca Tămas M. Fr. vol I. Liliaceae. Naela C. Toma C. Morfologia si anatomia plantelor. Bucureste. Ed. Növenytani praktikum. Jena.. Brezeanu Aurelia. Tg.. 1966 Nită Mihaela.lucrări practice.Academiei. Szalac I. Bucuresti.. Andrei M. Andronescu Ecaterina. Atlas botanic.. Oroian Silvia. Organografie.. Botanică. X. Didactică si Pedagogică. Recapitulare Convallaria majalis. Füzi I. Didactică si Pedagogică. Indrumător de lucrări practice vol. Aloe vera. Budapest. Toma C. 1980 Tămas M.F. Citologia vegetală. Zea mays. 1981 Ciobanu I. IX. 2000. Cluj . Bucureşti. Ed.R.M... 1966 Morlova Irina si colab. Medicală Universitară Iuliu Hatieganu . Ed. Ed. Botanica farmaceutică. Hodisan Viorica. Scrophulariaceae. Didactică si Pedagogică. Did. I. Cuza”. Morfologia si anatomia plantelor.: Botanică farmaceutică. Plantaginaceae Sambucus nigra. Tussilago farfara.. Ivănescu Lăcrămioara. Moruzi Constanta...Did.. Ed. Poaceae. Lucrări practice. „ Al. Bucuresti 1979 Anghel I.. Növenyszervezettani gykorlatok. Tehnică. Salvia officinalis. Stiintifică si enciclopedică. Mures Palade Madelena... Solanaceae. Morfologia si anatomia plantelor .. 2000 Popovici Lucia. Bucuresti 1978 Anghel I. Verlag von Gustav Fischer. Cynara scolymus.VII. 1997 Palade Madelena et colab. VIII.. vol III. Ed. Verbascum phlomoides. Botanica farmaceutică.M. Litografia U. Arnica montana. si Pedagogică. Familiile: Caprifoliaceae. Thymus vulgaris.

Ed. Did. C.Cluj-Napoca. Atlas.F. Füzi I. Dicţionar etnobotanic... 1991. vol XIII. P. Caiet de lucrări practice de Botanică farmaceutică. Acad.: Atlas de plante. 2000. T. Histologie vegetală. Mihaiu. Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita.G. 1-5. Tutin. Bucureşti Prodan I. Ed. Cambridge University Press Botanică farmaceutică (Sistematica). Cambridge University Press Van Tieghem. Vol II. Tg. Al. xerografiat. Irina.. şi Ped. UCCOOP. 2000.( red. Flora Europea.. Academiei R. Ed. 2004. Flora ilustrată a României. Stănescu Ursula. Iasi Toma. XI-XIII. Academiei Romane. vol. Medicală. Bucureşti Ciocârlan.) 1964-1980. Bucuresti Tutin.. prodrome des asociations vegetales des Carpates du sud-est (Carpates Roumaines).Thoms. Ed.. 1991. I-X. Miercurea Ciuc Dihoru.. Stuttgart und Wien Avram R. 1998. 1990. argument al ştiinţei şi spiritualităţii româneşti. Bucuresti Adler W. Ed. Band V. Junimea..). 1980. Urban & Schawarzenberg. I. (red. Plante medicinale. 22. Gostin. ISBN 973-86119-5-4 . vol. C. Andronescu Ecaterina. Flora Europea. V. Anatomia plantelor medicinale.. Hermann. 1991. Edit. Fusi..:Flora mică ilustrată a României. Ed.. Ed. citologie. Bucureşti.: Botanică farmaceutică Ed.. histologie. Ceres. Tipomur. Flora Republicii Socialiste Romania.. Universul plantelor. Medicală Bucureşti Coldea Gh. C. ISBN 973-8021-23-5 Botanică farmaceutică. ISBN 973-85602-6-8 Botanică farmaceutică.R.. Band V. 1991.G. C. Îndrumător de lucrări practice. Fischer R. „ Babeş – Bolyai”. Cambridge University Press Tutin..) 1964-1980. Botanique. Cluj –Napoca Csedo C. 2002. Ed.S. Mureş Bologa. 1966 Radu A.. Ed. Ed.G. Fitocenologie şi vegetaţia României.. Ed.. 1987. Ligia. Brough. 1998. 1952-1976 Tutin. 1972.( red. 1993. II. Ed. Ed. Did. Medicina populară. T.III. Flora Europea. Excursionflora von Ostereich. Ed. Bucuresti *** 1952-1965. Kosmos Atlas Bluttenpflanzen. vol. 1928.. Istoria medicinei româneşti. Bucureşti Borza. Cluj – Napoca Cristea V. Acad. Iosif. Grigorescu E. Ed. Vol I. Agrosilv. Camerino Cristea V. 1-5. Stuttgart Pârvu . II.L. Bucureşti Bocşe. I. Handbuch praktischen und wissenschaftlichen Pharmazie. Flora Europea. Buia A. Fitocenologie şi vegetaţia României. T. I-II.... Hermann. Rodica. vol.. Marisia XXIII-XXIV. Urban & Schawarzenberg. Ceres Bucureşti Gibbons. 2000. University Press. 1931.II. 270 p. şi ped. Ed. 1929.. Franckh-Kosmos Verlangs – GmbH et Co.Fitochimie şi Fitoterapie. Wien IX Toma. Enciclopedică. T. Wien I Thoms. Ed. Andronescu. Ed. B. Handbuch praktischen und wissenschaftlichen Pharmazie. 1995. Bucureşti 1981 Tămas M.Did şi ped.. Ecaterina. Bucureşti Ciulei I. II. Documents Phztosociologiques. Maria. G. Rugină. 434 p.M. I. University Press. 1993. 1990 Todor I. Cambridge University Press... I. Botanică farmaceutică.. 1994. 1993. Univ. Flora Republicii Socialiste Romania. Hodisan Viorica. Bucureşti.G. Pârvu. organografie. 1981. 1968. Verlag Eugen Ulmer. V. I *** 1966-1976. Plante medicinale şi aromatice. Oswald K. II.. Ed. Edit. Plantele endemice din flora României.

organografie. Did. Plante medicinale şi aromatice. Botanică farmaceutică . Bucuresti. Andronescu Ecaterina.. Ed. 1997 Palade Madelena et colab. Tehnică. Ed. 1980 Toma.. 1998 *** 1966-1976.. Did. 2002 Oroian Silvia. Andronescu. Atlas. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. Indrumător de lucrări practice vol. Edit. Botanica farmaceutică. Tg. XI-XIII. Morfologia si anatomia plantelor.. Bucuresti 1978 Ciobanu I. Bucureşti. 2001. Acad. Ed. Flora Republicii Socialiste Romania. University Press.. Botanică. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. Ed. Ed. Bucuresti. Edit. Histologie. vol I. Morfologia si anatomia plantelor. Ed. Andrei M.: Atlas de plante.M. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. histologie. Fusi. Vol II. Buia A... şi Ped. Atlas botanic. 2000 Oroian Silvia. Mures Palade Madelena. Anatomia plantelor. Rodica. Bucureşti 1981 Todor I.. citologie. Didactică si Pedagogică. Organografie. Flora Republicii Socialiste Romania. Stiintifică si enciclopedică. Ed. 1965 Grintescu I. Botanică farmaceutică.lucrări practice. 1966 Radu A.Did şi ped. Botanică farmaceutică. I II Semestrul B. Ed. Rugină. Ecaterina. I-X. 2000 Popovici Lucia. 1981 Prodan I. şi Ped. Ed.L. Botanică farmaceutică.: Botanică farmaceutică Ed. Toma C. 1973 Serbănescu Jitariu Gabriela. Ed. I. Bucureste. Ed. Litografia U. Vol I. 2004 6. Tehnoplast Company S. Citologie.Didactică si Pedagogică. STAGII. Moruzi Constanta.F. Toma I. Bucuresti..:Flora mică ilustrată a României. Academiei Romane.B. Ed. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A. Ed. Bucuresti *** 1952-1965. Anatomia plantelor medicinale. vol I. Botanică farmaceutică (Sistematica). 1952-1976 Oroian Silvia. Füzi I. Botanică farmaceutică. Bucureşti. Bucuresti Avram R. Bucureşti. Agrosilv.. University Press. Didactică si Pedagogică. Ed. Acad. C. I II Număr ore curs 2 3 Număr ore curs 2 1 Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 2 3 Număr ore lucrări practice 2 Număr credite 5 7 Număr credite 2 3 Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen . Bucureste.R. Tipomur. Iosif. Didactică si Pedagogică. Bucureşti 1985 Oroian Silvia.

II. proteinele carrier cu activitate ATP-azică. Transport vezicular. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. Asimetria membranelor.drd. Tóth Ecaterina . antiport. Biologie celulară – anul II Facultatea de Farmacie. Alcătuirea celulei eucariote. Rolul microscopiei electronice în obţinerea informaţiei structurale în biologia celulară Nivelul de organizare a ultrastructurilor accesibile prin microscopia electronică. Prepararea materialelor biologice pentru cercetările microscopiei electronice. proteinele şi glucidele membranare.1. V. DISCIPLINA: BIOLOGIE CELULARĂ A. specializarea Farmacie 2. Asemănarea şi deosebirea între celulela vegetală şi animală Organizarea celulară: tipuri de structuri celulare. . aparatul Golgian. VI. exocitoză. STAFF-UL DISCIPLINEI: Conf dr. structura celulei procariote (celula Cyanophytae-lor şi celula bacteriană). Structuri specializate ale mebranei. lipidele. mobilitatea lor. receptorii de membrană. Membrana eritrocitului şi antigenele grupelor sanguine. sistemele de transport implicate în reglarea pH-ului citoplasmatic. Ultrastructura Originea şi funcţia organitelor citoplasmatice: reticulul endoplasmatic. Originea eucariotelor şi formarea celulelor eucariote. Alte tipuri de structuri (structura cenotică şi structura virusurilor). III. simport. Curticăpean Manuela-Claudia 3.Tünde Prep. IV. Ultrastructura şi rolul fiziologic al plasmalemei Învelişul celular: componente. Structura moleculară a mebranelor biologice. Caracterele infrastrucurale ale celulei vegetale Studiul constituenţilor celulari. Transport prin membrane Difuziunea simplă. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. transport pasiv. Importanţa şi actualitatea Biologiei celulare pentru învăţământul farmaceutic Scurt istoric al celulei. Ultrastructura şi activităţile fiziologice ale hialoplasmei VIII. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. funcţii. glicocalixul. endocitoză. Obligatorie 4. VII.

Biosinteza proteinelor (translaţie). a ADN şi ARN. Biosinteza alcaloizilor. Biosinteza heterozidelor. glioxizomii. Metode de studiu ale celulei .şi fosfolipidelor. derivaţi de la fenilalanină. Incluziuni inerte. şi indirectă (cariocineză şi citocineză) homeotipică (mitoza) şi heterotipică (meioza). XI. Ultrastructura condriomului celular Structura electronomicroscopică Localizarea ultrastructurală a constituenţilor chimici mitrocondriali.înmulţirea celulelor . tetraterpene. Biosinteza cutinei şi al suberinei. Biosinteza terpenelor. XIV. derivaţi de la tiptofan şi derivaţi de la lizină-ornitină. Citoscheleton Matricea şi microtubulii (structură. ultrastructura vacuomului. diterpene. biogeneza mitocondriilor. Compuşi chimici inhibitori şi stabilizatori ai fusului. importanţa lor farmaceutică şi funcţia lizozomilor (degradarea X. Biosinteza glicozizilor cardiotonici. XVII.IX. Ultrastructura nucleolului. sferozomii. Plastidomul Originea. Ultrastructura nucleului interfazic. Scheletul actinic şi filamentele intermediare. Rolul vacuomului. XVIII. Rolul fiziologic al mitrocondriilor . cromosomii şi genele. Biosinteza saponozidelor. XII. rolul lui în biogeneza ribosomilor Ultrastructura şi rolul fiziologic ribosomilor. compoziţia chimică. aparatul vacuolar.ciclul celular Tipurile de diviziune: diviziunea directă a nucleului (amitoza). Monoterpene. lipozomii Ultrastructură şi rol fiziologic. constituenţii chimici. etc. Biosinteza acidului shikimik şi cinamic. sequiterpene. XIII. Cinetica celulară . Centriol şi cinetochorul. Biosinteza Acizilor uronici. Peretele celular Ultrastructura. Clonarea celulelor vegetale şi animale. ultarstructura nucleoplasmei Nucleul.funcţiile membranelor mitocondriale: conversia energiei. XIX. Constituenţii nevii ai celulei vegetale Deuteroplasma. ultrastructura şi funcţia cloroplastelor. XVI. modificări secundare ale peretelui celular. triterpene. Peroxizomii. controlul şi sinteza proteinelor . Rolul biologic al nucleului: Biosinteza acizilor nucleici: biosinteza nucleotidelor. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Derivaţi de la glicocol. proprietăţi şi funcţii). Biosinteza glico. Mişcarea celulelor vegetale. Structura electronomicroscopică proteinelor). XV.expresia genelor prin morfogeneză şi nutriţie.

III. în seminţele de cafea (Coffea arabica) Forma celulelor hialine în foliolele speciilor de Sphagnum. Reacţii de identificare a monozaharidelor Reacţii comune ale aldozelor şi cetozelor. reacţii de diferenţiere a aldozelor şi cetozelor. Observarea microscopică a granulelor de amidon în frunze de Vallisneria spiralis. VII. Fenomene de membrană Observaţii pe membrana eritrocitului de mamifer. Măsurători microscopice Folosirea micrometrelor . Reacţii de identificare a proteinelor (albumine şi globuline) VIII.Microscopul. Identificarea celulelor vii şi moarte în cazul produsului comercializat (Saccharomyces cerevisiae).Tehnica executării frotiului. prezenţa amidonului ca excipient în tabele indigene şi străine. recunoaşterea fazelor diviziunii celulare la Triticum aestivum şi Allium cepa. efectuarea măsurătorilor în lungime şi suprafeţe. Fenomene de membrană Osmoza. IV.obiectiv şi ocular. XV. XIV.şi macrosporogeneza . Celule amiceliate la drojdia de bere Secţiuni in vivo prin nodozităţile de rădăcini la Lupinus albus. importanţa farmaceutică a amidonului. V. Punerea în evidenţă a acizilor organici şi a lipidelor IX. Prezenţa membranei celulare hemicelulozice ca material de rezervă. Diviziunea celulară homeotipică Folosirea colarantului Schiff selectiv pentru materialul genetic. Amidonul corodat (Solanum tuberosum şi Triticum vulgare) Mobilizarea amidonului din ţesuturi de rezervă în cazul germinării seminţelor. Electronmicroscopul. substanţe antimutagene . Rhizobacterium lupinii. XI. Mutageneza fizică şi chimică. Ţesutul formativ şi cromosomii în vârful rădăcinilor de Allium cepa – tehnică de colorare cu carmin acetic XIII. II. VI. Diviziunea celulară heterotipică Micro. XII. măsurarea presiunii osmotice la celulele de Allium cepa. colorarea şi recunoaşterea in situ a formelor bacteriilor simbiote. X. Influenţa unor factori fizici şi chimici asupra semipermeabilităţii ţesuturilor vii. Alergogeni – alergie – identificarea tipurilor de polen la diferite specii de plante medicinale. Incluziuni ergastice Tipurile de amidon.

. cultura de celule şi ţesuturi.. Identificarea flavonoidelor pe cale histochimică în petale de plante medicinale. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. Olea europea).. Carum carvi. Brezeanu Aurelia (1981) .. Acatrinei Gh. Influenţa temperaturii asupra activităţii catalazei. Univ. Viola arvensis. Freeman & Comp. Ulei eteric secretat de ergastoplasma celulelor oleifere (idioblast eteroleifer) în frunze de Laurus nobilis. Introducere în tehnica centrifugării şi ultracentrifugării XIX. New York Deliu C. (eds) (1999) . 168 p. cromatografia pe diferite suporturi.Biotehnologia plantelor. Editura Junimea. Editura CERMI. fracţionarea celulară. Enzime Evidenţierea activităţii reductazei şi catalazei în frunze de Vallisneria spiralis. Acatrinei Gh.Practicum de citologie vegetală. Haţieganu Elena (1983) . Baltimore D.. Budapest.H.Biologia moleculară a celulei vegetale. Structuri cu mucilagii depuse pe membrana celulară epidermică la seminţe de in (Linum usitatissimum). Anghel I. difracţia cu raze X. (1958) . XX. Biosinteza terpenoidelor.. Ulei eteric acumulat în buzunare secretoare din florile imature (Caryophyllus aromaticus. Matsudara P. Toma N. Tipografia Universităţii Bucureşti Constantinescu D. (Hypericum perforatum. Zoltan K. Impr. Celule perispermice de grâu (Triticum vulgare) şi de secară (Secale cereale).. Iaşi.. Ulei eteric secretat de celule epiteliale şi de canalele secretoare schizogene pericarpice (Coriandrum sativum. W. Pimenta officinalis) şi celulele eteroleifere (Cinnamomum zeylanicum). Acatrinei Ligia (1998) . Fac. 176 p.. Ulei eteric acumulat în buzunare secretoare şi canale rezinifere (Pinus sylvestris. „Babeş-Bolyai”. Foeniculum vulgare). (1986) – Biologie celulară. Pimpinella anison.E.Diviziunea celulelor la plante sub influenţa substanţelor biologic active. Recapitulare 5. Bucureşti. Geografie şi Geologie . XVI. Acatrinei Gh..).Gr. 336 p. Akadámiai Kiadó. Evidenţierea activităţii hemicelulazelor. Biosinteza lipidelor şi acizilor uronici.. criofractura. Berk A. Biosinteza flavonoidelor şi proteinelor. Forsythia sp.. Editura Medicală. Ladish H..L.Biologia celulei vegetale. lucrări practice. (1991) . Pinus nigra.Molekuláris növénybilógia – szemelvények. Bucureşti Balázs E. Celule cu ulei gras solid şi lichid (Theobroma cacao. Biosinteza sescviterpenoidelor. Cluj-Napoca. Dudits D. Iaşi. (1994) .Cytology. Zypursky S. XVII. Tehnici speciale utilizate în biologia celulară şi moleculară Obţinerea de protoplaşti. 3rd edition Scientific American Books Inc. 280 p. Acatrinei Gh. Influenţa pH-ului asupra activităţii catalazei. de Biologie. Acatrinei Ligia (1998) . Editura Ştiintifică si Enciclopedică. Iaşi. Juniperus communis). Darnell J. electroforeza. Biosinteza Biosinteza monoterpenelor aciclice şi monociclice.Reglarea proceselor ecofiziologice la plante. pericarp de Citrus limonium şi Piper nigrum.Evidenţierea anomaliilor cromosomiale din meristemul radicular de Triticum aestivum. 706 p. tratate cu mutatageni. Laticiferele articulate anastomozate şi neanastomozate (fructe imature la Papaver somniferum şi tulpini de Chelidonium majus). XVIII. Editura CERMI.

Budapest Czeizel E. (2000) . (1976) . (1976) . ELTE Eötvös Kiadó.. Scientific American Books Inc. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Ed. USA Hess D. század.Természet. 998 p..Diculescu I. (2000) . Bukarest Nagy G.: Ember. Bukarest Szalmatova T. Baltimore D. Niţă Mihaela (1995) .Celula vegetală.Növénybiotechnológia. Smith H.A növényi anyagcsere.Jövők titka. Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. Mezőgazdasági Kiadó. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. 82 p. (1998) .Heterózis és mutáció a kukoricában. Kolozsvár-Napoca Nagy M. Dacia Könyvkiadó. Budapest Heidcamp H.. Budapest. Gustavus Adolphus College (Biology Department). ELTE Egyetemi tankönyv. New York Láng F.(1984) . Budapest Ionescu-Varo M. Budapest. Minnesota.: (1977) .I. Diculescu I. (1979) .A virus és a rák. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. Mischiu Letiţia (1971) . W. Budapest Bálint A.H. Budapest.Biologie celulară.(1983) . 275 p. (1990) .Cuza” Iaşi. Popescu L. Didactică Pedagogică. Kriterion Könyvkiadó. Zypursky S.. Heszky L. Editura medicala. (1986) . Oniceanu Doina. Onicescu Doina. Kerekes M. Bucureşti. Dacia Könyvkiadó.The Molocular Biology of Plant Cell – Botanical Monographs Vol.M. Berk A.E. 6.Ép testben ép erek. Darnell J. William (1995) – Cell Biology laboratory Manual (funded by NSF-DUE 9451132). Eötvös Kiadó.A. Budapest Feszt T. Bucureşti Kovács J. (1971) . Bukarest Kis Z.Daganat Biológia.K. University of California Press. Berkley and Los Angeles. Bucureşti. Mezőgazdasági Kiadó. Freeman & Comp. Ed. 496 p. Natura.Összehasonlitó anatómiai előadások I.Sz. 14. 251 p.(1984) .L. Benga Gh. Didactică şi Pedagogică. Bukarest Módy J.. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. Akadémiai Kiadó. Saint Peter. (1995) . Editura Universităţii „Al. XX.. Toma C. 245 p Dudits D. (1977) . (1967) . Balázs A... Budapest Szabó T. 241 p. Semestrul I II Număr ore curs 1 1 Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 2 2 Număr credite 3 3 Evaluarea cunoştinţelor Examen . Ladish H. STAGII. Impr.. (1983) . 3rd edition. (1975) .. Gondolatkiadó.A növényi sejt élettana. Sejttan.Biologie Celulară.Növényélettan .Növényélettan – az anyagcsere és fejlődés molekuláris és biokémiai alapjai. Acad..Szerkezetek és rendszerek a növényvilágban.Mi a sejt. Ed. Matsudara P.Biologie celulară.Cytology. Republicii Socialista România. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. Akadémiai Kiadó.A molekulák és az élet.

Sisteme cu cedare controlată. specializarea Farmacie. Importanţa clinică a formulării. Relaţia între structura chimică a substanţei medicamentoase şi apariţia R. Mecanismul modificărilor „in vivo”. Rolul şi atribuţiile farmacistului clinician în terapia bolnavului spitalizat Rolul farmacistului în aprovizionarea cu medicamente. Informaţia asupra medicamentului. Cauzele principale ale necooperării. STAFF-UL DISCIPLINEI: Conf. Posibilităţi de interferenţă.) Noţiunea de R. Rolul şi atribuţiile farmacistului clinician. 2.A. Rogoşcă Maria 3. specializarea Asistenţă de Farmacie.A. VII.A. Atribuţiile farmacistului clinician. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. Obligatorie B. preparării şi selectării medicamentelor Obiectivele formulării. Rolul şi atribuţiile farmacistului în cadrul spitalului. Efectele toxice ale medicamentelor. în pediatrie şi la vârstnici. DISCIPLINA: FARMACIE CLINICĂ A. Metode de constatare a necooperării.A. V. Biodisponibilitatea substanţelor medicamentoase. Farmacovigilenţa la femeia gravidă. Mecanismul de producere a schimbărilor „in vivo”. VI. Interacţiuni medicamentoase . STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Obligatorie 4.anul V Facultatea de Farmacie. Manifestări clinice ale reacţiilor alergice. Condiţiile şi factorii care au determinat apariţia farmaciei clinice. Strategii în dezvoltarea cooperării. Influenţa medicamentelor asupra testelor de laborator Modificări ale valorilor investigaţiilor de laborator. Rolul necooperării. B. Consiliere şi îngrijiri farmaceutice . Domeniile de activitate ale farmaciei clinice.1.anul III Facultatea de Farmacie. Farmacie clinică . Reacţii adverse asupra procesului reproducerii. preparării şi selectării medicamentelor. IV.dr. Cooperarea bolnavilor Mărimea cooperării. Reacţii adverse medicamentoase (R. Tipuri de R. II. III. Sarcinile farmacistului clinician în aprecierea rezultatelor de laborator. Farmacia clinică Scurt istoric al farmaciei clinice.

Medicamentele şi conducerea auto. Forme ale activităţii de farmacoepidemiologie. Sistemul centralizat şi descentralizat de preparare a medicamentelor în doze unitare. ţesut conjunctiv.ochi. Rolul alimentaţiei asupra absorbţiei medicamentelor Interacţiuni ale medicamentelor cu alcoolul şi alimentele. sistem endocrin . VI. Reacţiile alergice la medicamente. Elemente de farmacoepidemiologie Procesul epidemiologic medicamentos.produse de medicamente. Farmacomania şi farmacofobia. Formele de manifestare a procesului epidemiologic medicamentos. Atribuţii clinice ale farmacistului. ale aparatului respirator. Utilizarea medicamentelor Planul terapeutic. Monitorizarea terapiei medicamentoase Unele aspecte practice ale monitorizării terapiei medicamentoase. V. distribuţie. urechea internă. IV. tipuri de farmacoterapie.Interacţiuni de ordin farmacocinetice (în faza de absorbţie. III. X. . psihice. în pediatrie şi la vârstnici Tipuri de reacţii adverse. vitamine. Farmacoterapia Tipuri de terapie. al altor organe . Stări patologice cauzate de medicamente Stări patologice cardiovasculare. gastrointestinale. Alegerea medicamentelor. hepatice. Controlul administrării eficienţei. Alimentaţia parenterală Bazele biochimice ale alimentaţiei parenterale. neurologice. Tehnologia preparării şi controlul soluţiilor nutritive parenterale. IX. reconstituante. biotransformare şi excreţie a medicamentelor). Stabilirea tipului de farmacoterapie. Adaptarea medicaţiei în funcţie de evoluţie. Stabilirea dozelor. Interacţiuni de ordin farmacodinamic. Farmacovigilenţa la femeia gravidă. (Substanţe energetice. Organizarea şi funcţionarea farmaciei de spital Aprovizionarea şi eliberarea medicamentelor în doze unitare. Scopul curativ şi atitudinea profilactică. renale.aligoelemente). Organizarea unui centru de informare asupra medicamentelor. Dose System. VIII. Încetarea tratamentului. Prepararea dozelor unitare. Anticiparea reacţiilor adverse. (la nivel molecular şi la nivelul unor sisteme anatomo-fiziologice). Factorii epidemiologici ai procesului epidemiologic medicamentos. muşchi. II. VII. Organizarea sistemului de distribuire a medicamentelor uni-doze. Rolul farmacistului în cercetarea clinică a medicamentelor noi. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Sistem de distribuire a medicamentelor bazat pe doze unitare Unit. Diagnosticul. Organizarea activităţii de farmacovigilenţă.

XIII. metabolizarea şi secreţia medicamentelor. Organizarea spaţiului destinat preparării amestecurilor citostatice. medicatia multipla. IV. X. notarea urinii. promovarea ambalării medicamentelor V. Exemple. lipsa relaţiei medic . labilitatea psihica.bolnav. Reglementări privind introducerea medicamentelor noi în terapeutică. Factorii care au determinat pariţia farmaciei clinice. simplificarea administrării medicamentelor. Comunicarea. Absorbţia. Medicamente stupefiante şi psihotrope Reglementări privind depozitarea şi manipularea medicamentelor stupefiante şi psihotrope. Mărimea cooperării.farmacist . Domeniile de activitate ale farmaciei clinice. decizia intenţionata. Introducerea medicamentelor noi în terapeutică Evaluarea preclinică şi clinică a medicamentelor. reacţii adverse medicamentoase. distribuţia. Neutralizarea reziduurilor. Medicamentele citostatice Personalul implicat în prepararea soluţiilor perfuzabile cu citostatice. Monotizarea bolnavilor la domiciliu Rolul şi atribuţiile farmacistului clinician în supravegherea bolnavilor. Conţinutul si obiectivele cursului de consiliere a pacienţilor. Interacţiuni între medicamente şi diferite sisteme sau organe Probleme ridicate de calea de administrare orală şi parenterală. caracterul medicatiei. XI. Protecţia persoanelor. analiza medicamentoasa. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR RELAŢII ALE FARMACISTULUI CU PACIENTUL I. II.VIII. XII. Metode de constatare a cooperării: interogarea. Strategii in dezvoltarea cooperării Prepararea cu atenţie a medicamentelor. Cooperarea pacientului. separaţia sociala. numărarea tabletelor ramase. Sfaturi practice in comunicare. Supravegherea medicamentelor noi introduse în terapeutică. Obstacole in calea comunicării. etichetare necorespunzatoare. Curs introductiv Scurt istoric al apariţiei farmaciei clinice. . Condiţiile unei bune comuncari. etichetarea exacta si completa. III. Cauzele principale ale necooperarii Ambalajul necorespunzator al medicamentelor. Rolul necooperarii. Cronofarmacocinetica Relaţia dintre cronobiologie şi efectele tratamentului medicamentos. B. informaţia necorespunzatoare. Model de comunicare. IX.

Obiectivele educaţiei sanitare Obiective generale. medicamente VI.de gat. materialul audiovizual. Diareea .cauze. tratament IV. Consilierea Sarcina farmacistului in consilierea pacientului. general. bolnavi cu accidente vasculare cerebrale. alte materiale. Astmul bronsic . Obiective ale educaţiei sanitare referitoare la medicament. caracteristici ale tratamentului. Folosirea Automedicatia si abuzul de medicamente. Sisteme de comunicare si informare.simptome. comunicările. Prezentarea pe scurt a simptomelor. Tehnici de comunicare verbala: interviul. simptome. Modele sanitare si de educaţie sanitara Nerespectarea prescriptiei medicale.cauze. osoasa. bolnavi cu afecţiuni inflamatorii ale articulaţiilor. Consilierea unor categorii de bolnavi: consilierea bolnavilor vârstnici. Constipatia . tipuri. incorecta a medicamentului. Educaţia pentru sănătate Rolul spitalului. relaţia medic-pacient. Durerea . bolnavi cu vederea slăbită. Tuşea . principiilor de tratament si a medicamentelor utilizate in cele mai frecvente stări de boala II. III. IV. Activitatea Centrelor Europene de Informaţii Asupra Medicamentelor PROGRAMA ANALITICĂ A SEMINARIILOR I. Educaţia sanitara asupra medicamentului Cauzele de nerespectare a tratamentului: caracteristicile bolnavului.materialul de ajutor. Sarcinile farmacistului de spital in asigurarea unei bune consilieri. II. caracteristicile bolii. Materialul educativ auxiliar: materialul tipărit.cauze. tratament . strategii de schematizare a programelor educarive. Conţinutul de informaţie despre medicament oferit pacientului: înţelegerea reţetei. tuse uscata. simptome. Strategii pentru educaţia sanitara despre medicament: strategii generale. tipuri de aplicatoare V. medicamente recomandate III. musculara. EDUCAŢIA SANITARA I. schemelor. tratament VII. V. cunoaşterea medicamentului. Evaluarea educaţiei sanitare despre medicamente. articulara.cauze.VI. Cefalea . tratament inhalator. Rolul medicamentului. mecanisme. broşurile. expectorativa. mecanisme.

Varga: Îndreptar de farmacografie şi interacţiuni medicamentoase.T. Ed. Edit. Bucureşti. Ediţia a III-a. antibioticele in timpul sarcinii si alăptării XIV. Ed. şi colab. Tg. 1984 Dobrescu D. patologice. metode-protectie XIII. 1992 Rogoşcă Maria: Farmacie clinică. 1981 Beldeanu D. L.: Farmacoterapia practică. Szent-Győrgyi Albert Orvostudományi Egyetem. Ed. Savopol: Incompabilităţi medicamentoase.Med. Semmelweis Orvostudományi Egyetem. 1999 .insuficienta venoasa cronica. A. A. Ed. 1995 Stroescu V.Med. Josefina Corciovei Constantinescu.R. 1993 Dobrescu D. Szeged.Med.Mureş. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. tratament..: Elemente de farmacie clinică. Bucureşti. Principii de tratament antibacterian . Budapest. Harvey Pamela.: Clinicai Gyógyszerészet. tratament local.Med. Medicina.Univ.Med. Ediţia a II-a.: Farmacocinetica în terapia medicamentoasă. simptome.All Bucureşti. Ed. Bucureşti. tratament XI. Anemia . 1995 Soós G.VIII. Fulga.Dacia. Bucureşti. Oana Andreia Coman: Farmacologie.urmări imediate tardive. Budapest. Bucureşti. Cluj-Napoca. Ulcerul varicos . Beeley Linda: Siguranţa în prescrierea medicamentelor.Dacia. Williams&Wilins. tratament general. II. 2002 Simiti I. I. patologice ale glicemiei. clasificare. J. Hipertensiunea arteriala .Med.valori normale. tipuri. ce antibiotic se recomanda.Med. general. cat. local XII. Ed.: Bazele farmacologice ale practicii medicale. Morvay: Gyogyszerkőlcsőnhatasok. medicamente recomandate X.tipuri de anemii. Afecţiuni cutanate cauzate de expunerea la soare . Ed. Brezina. D.Dacia.: Bazele farmacologice ale practicii medicale. Cluj-Napoca..simptome.Medicală Callisto Bucureşti.. 1979 Mycek Mary. Safta.. M. şi colab. Baltimore-Hong Kong-London-Sydney 1988 Leucuţa S. II. 1993 Cuparencu B. E. Cluj-Napoca. XV. 1990 Stroescu V. reacţii adverse ale antibioticoterapiei. Linda Lloyd Hart: Clinical Pharmacy and Therapeutics. Champe: Farmacologie. Ed.: Klinikai Gyógyszerészet. Gourley. antiseptic. Bucureşti. şi colab. 1984 Stroescu V. 1980 Mezey G.valori normale.când. Kory: Metabolismul medicamentelor. Diabet . 1989 Mezey G.: Farmacoterapia. antibiograma. Ed. Ediţia a IV-a. cat timp. Ed. Ed.. Egyetemi Gyógyszertár. Ediţia a V-a. C. analiza rapida IX. 1989 Herfindal E. tratament diuretic. Gyogyszerügyi Szervezesi Intézat. Înţepături de insecte . Egyetemi Gyógyzsertár. 5.I.reacţii immediate. Ed. R.. Ediţia a IV-a Ed. 1995 Stănescu V.Sote. Vol. Bucureşti. urmări. simptome.A. Michaela Constantinidi. Vol.I. Infecţia urinara .

Safta. 1989 Mezey G. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A.: Bazele farmacologice ale practicii medicale. 1990 Stroescu V.: Clinicai Gyógyszerészet.Mureş. STAGII. Fulga. 2002 Simiti I. Bucureşti.Dacia. Ed. Savopol: Incompabilităţi medicamentoase. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. Williams&Wilins. Medicina. Vol. şi colab.: Bazele farmacologice ale practicii medicale. Budapest. Michaela Constantinidi. Szeged. J. Bucureşti.Med. Ediţia a II-a.: Elemente de farmacie clinică. Egyetemi Gyógyzsertár. Gyogyszerügyi Szervezesi Intézat. Brezina. Szent-Győrgyi Albert Orvostudományi Egyetem. I II Semestrul B. şi colab.T.Med. Harvey Pamela. 1993 Cuparencu B. Ed.: Farmacocinetica în terapia medicamentoasă.I. II. M. R. E.Med. Linda Lloyd Hart: Clinical Pharmacy and Therapeutics. Cluj-Napoca.: Klinikai Gyógyszerészet..B.Univ. Oana Andreia Coman: Farmacologie.Dacia. Budapest. Ed. Ediţia a III-a.Dacia. A. Ed. Tg.. I II Număr ore curs 2 Număr ore curs 2 Număr ore seminarii Număr ore seminarii 1 Număr ore lucrări practice 2 Număr ore lucrări practice Număr credite 3 Număr credite 4 Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu - . 1984 Stroescu V. Ed. 1980 Mezey G. Varga: Îndreptar de farmacografie şi interacţiuni medicamentoase.R. Bucureşti. A. Ed. 1979 Mycek Mary.Medicală Callisto Bucureşti. Ed. Ed. Ed.I.A. II. 1995 Stroescu V.Med. Edit. Morvay: Gyogyszerkőlcsőnhatasok.: Farmacoterapia practică. 1992 Rogoşcă Maria: Farmacie clinică. D.Med. 1995 Soós G.Med.Sote. 1981 Beldeanu D. Gourley. Bucureşti. Ediţia a IV-a. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. C. Beeley Linda: Siguranţa în prescrierea medicamentelor. Egyetemi Gyógyszertár.. L. 1999 6.All Bucureşti. Cluj-Napoca. Bucureşti.. I. 1989 Herfindal E. Cluj-Napoca. Vol. Ed.. Bucureşti.: Farmacoterapia. Josefina Corciovei Constantinescu. 1984 Dobrescu D. Semmelweis Orvostudományi Egyetem. Ediţia a V-a. Bucureşti. Ediţia a IV-a Ed..Med. 1993 Dobrescu D. Champe: Farmacologie. şi colab. Kory: Metabolismul medicamentelor. Baltimore-Hong Kong-London-Sydney 1988 Leucuţa S. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. Ed. 1995 Stănescu V. Ed.

CATEDRA F2 .

E. Necesitatea şi incovenientele obţinerii plantelor din flora spontană. Obiectivele cultivării. C.anul II Facultatea de Farmacie. Cartarea. B. II. Depozitarea. DISCIPLINA: FARMACOGNOZIE . Fitoterapie . Recoltarea plantelor medicinale din flora spontană şi din culturi. G. Avantajele cultivării plantelor medicinale.anul V Facultatea de Farmacie.drd. Condiţionarea produselor vegetale. Ambalarea. Eşianu Sigrid Şef lucr. Obţinerea plantelor medicinale din flora spontană. C. Chemotaxonomia. D. Nomenclatura. Părţi de plante folosite.dr. Farmacognozie . F. Principiul activ. Uscarea plantelor medicinale. G.drogul vegetal brut. Zőld Eszter-Erika 3. Deontologie şi legislaţie farmaceutică . Fitoterapie .anul V Facultatea de Farmacie. specializarea Farmacie. Droguri cu acţiune fizică Lycopodium sporae. . Marcarea. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. 2.anul III Facultatea de Farmacie. Controlul produselor vegetale. specializarea Farmacie.anul III Facultatea de Farmacie.FITOTERAPIE A. Partea generală Definiţia şi istoricul farmacognoziei. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Gossypium depuratum. Produse vegetale . D. Clasificarea compuşilor naturali. specializarea Asistenţă de Farmacie. STAFF-UL DISCIPLINEI: Conf.dr. Produsul vegetal brut . Carbo medicinalis.anul II Facultatea de Farmacie. Definiţie. F. Medicamente homeopate .1. B. Compoziţia chimică .Principii active . Principiul activ ca individ chimic sau ca total de substanţe active (fitocomplex). specializarea Asistenţă de Farmacie. specializarea Farmacie. Ocrotirea plantelor din flora spontană.fitocomplex. Etică şi deontologie farmaceutică . Varga Erzsébet Prep. E. specializarea Farmacie. Cultivarea plantelor medicinale. Obligatorie Obligatorie Obligatorie Opţională Obligatorie Obligatorie Opţională 4. Transportul. specializarea Asistenţă de Farmacie. Sortarea produselor vegetale.anul II Facultatea de Farmacie. Biogeneza compuşilor naturali. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. Măsuri agrofitotechnice pentru creşterea producţiei.

Uleiuri grase semisiccative: Arachidis oleum. Răspândire. Verbasci flos. Ononidis radix. Inozitolum. Ceruri. Anserinae herba. Amygdalae oleum. Acţiune farmacologică. Crataegi flos. Violae tricoloris herba. Lini semen. Malvae arboreae flos. Gei rhizoma. Primulae radix. Droguri cu conţinut în materii tanante Acţiune farmacologică. Rhamni catharticae fructus. Sanguisorbae herba. Pimpinellae radix. Droguri cu conţinut în glicozide (heterozide) Generalităţi: Noţiunile "aglicon" şi "partener glucidic". Melliloti herba. Droguri cu flavonoide: Sophorae flos. Gossypi oleum. Gossypium depuratum mixtum. Cerasorum stipites. Proprietăţi chimice. Rolul lor în plante. Tormentillae rhizoma. Quillajae cortex. Rubiae tinctoriae radix. Hippocastani semen. Uleiuri grase nesiccative: Olivae oleum. Sambuci flos. Fosfatide Generalităţi: Compoziţie chimică. Gallae. Dozare.Generalităţi. Polizaharide. Nerii folium. Droguri cu conţinut în flavonoide şi antocianine: Generalităţi: Structura chimică. Structura chimică. Droguri: Saccharum. Determinări cantitative. Equiseti herba. Salep tuber. Droguri: Quercus cortex. Hammamelidis folium. Myrtilli fructus. Laminariae stipites. Herniariae herba. Adonidis herba. Mel depuratum. Bistortae rhizoma. Inulinum. Clasificare. Tragacantha. Fructosum. Saccharum lactis. Generalităţi . Identificări şi determinări cantitative. Identificare. Legătura glicozidică. Droguri cu glicozide cianogenetice: Amygdalae semen. Droguri: Amylum. V. Răspândire. Uleiuri grase siccative: Sojae . Ginseng radix. Droguri: Acaciae gummi. Acţiuni farmacologice. Coryli folium. Podophyllinum. Salicariae herba. Rapae oleum.III. Calendulae flos. Sennae folium et fructus. Droguri: Frangulae cortex. Allium sativum. Gossypium depuratum. Convallariae herba. Cardui mariae fructus. Identificare. Droguri cu glicozide tiolice (senevoli): Sinapis nigrae semen. Jalapae resina. Relaţia structură chimică . Ceratoniae fructus. Oligozaharide . Chrysophanolum. Spiraeae herba. Gume . Droguri: Glucosum. Alchemillae herba. Hederae herba. Rolul heterozidelor în organismul vegetal. Vitis idaeae folium. Strophanti kombe semen. Helianthi oleum. Sorbitolum. Graminis rhizoma. Mucilagii . Droguri: Ammi visnagae fructus. Rhei rhizoma. Alginaţi. Allium cepa. Ammi majorus fructus. Helianthi neutralisatum oleum. Aloe. Grăsimi vegetale şi animale. Mucilagii din plante inferioare: Acid alginic. Malvae folium et flos. Hyperici herba. Rhamni purshiani cortex. Heteroglicani. Plantaginis folium. folium et fructus. Caricae. Carrageen. Sarsaparillae radix. Droguri cu glicozide fenolice: Uvae ursi folium. Psylli semen. Robiniae pseudoacaciae flos. Utilizări. Hellebori radix. Saponariae albae radix. Trioni herba. Mucilagii din plante superioare: Althaeae radix et folium. Eryngii herba. Populi gemmae. Ratanhiae radix. Farfarae folium. Sinapis albae semen. Proprietăţi fizico-chimice. Manna. Reacţii de identificare. Identificări. Droguri cu saponozide: Generalităţi: Structură chimică. Levistici radix. Dextranum. Ulei de germeni de grâu şi porumb. Droguri: Cydoniae semen. Agrimoniae herba. VI. Utilizări. Angelicae radix. Droguri cu antocianine: Cyani flos. Juglandis folium. Droguri cu glicozide cardiotonice: Generalităţi. Droguri: Saponariae rubrae radix. Droguri: Digitalis purpureae folium. Răspândire. Sesami oleum.Generalităţi. Utilizări. Salicis cortex.Homoglican. Glucide şi droguri cu conţinut în glucide Monozaharide . Cynarae folium. Droguri cu conţinut în cumarine: Generalităţi: Structura chimică. Agar. Liquiritiae radix. Strophanti grati semen. Armoracia rusticana.Generalităţi. Maydis stigmata. Efecte secundare. Droguri cu glicozide antracenice: Generalităţi. Polygalae senegae radix. Determinare cantitativă. Digitalis lanatae folium. Structura chimică.Generalităţi.acţiune. IV. Scillae bulbus. Solidaginis herba. Asperulae herba. Metode de dozare. Acţiunea tonicardiacelor. Droguri cu acţiune laxativă ce nu conţin derivaţi antracenici: Scammoniae resina. Acţiune. Dextrine. Pectine – Generalităţi. Cellulosum. Fraxinus ornus.

Amara pura: Gentianae radix. Petroselini fructus et radix. Determinare cantitativă. Uleiuri grase cu acţiuni specifice: Ricini oleum. Cera Carnaube. Obţinere. Granati cortex. Compoziţia chimică. Terebinthinae aetheroleum. Balsamum Copaivae. Metode de extracţie. Curcumae rhizoma. Scopariae herba. Cinnamomi chinensis cortex. Reacţii de identificare. Clasificare. Zedoarie rhizoma. Duboisiae folium. VIII. Chelidonii herba. Grăsimi solide şi semisolide: Cacao oleum. Obţinere. Mathe folium. Aurantii pericarpium. Carvi fructus. Asari rhizoma. Alcaloizi indolici: Strychni semen. Conii fructus. Scopoliae radix. Droguri: Chamomillae flos. Cetaceum. Calami rhizoma. Cacao semen. Droguri din diferite familii: Citronellae aetheroleum. Apii fructus. Droguri din familia Lamiaceae: Menthae piperitae folium. Vincae roseae herba. Fosfatide: Lecitinum ex ovo. Hydrastidis rhizoma. Niaouli aetheroleum. Droguri cu conţinut în alcaloizi Generalităţi: Definiţie. Opium. Adeps lanae anhydricus. Crotonis oleum. X. Pini turio. Origani herba. Jecoris aselli oleum. Berberidis cortex. Cera jojoba. Larrea resina. Olibanum. Millefolii flos. rapiţă). Guarana. Determinări cantitative. Localizare. Acţiuni farmacologice. Camphora. Răspândire. Gudroane: Pix liquida. Secalae cornutum. Droguri cu conţinut în substanţe amare Generalităţi: Definiţie. Alcaloizi chinolinici şi izochinolinici: Chinae cortex.oleum. Melissae folium. Răşini terpenice: Colophonium. Droguri din familia Asteraceae: Generalităţi. Yohimbae cortex. Stramonii folium. Balsamuri. Rosmarini folium. Tiliae flos. Coriandri fructus. Alcaloizi tropanici: Belladonnae radix et folium. Răspândire. Aurantii floris aetheroleum. Pini montanae aetheroleum. Ceruri: Cera alba. Boldo folium. Metode de analiză. Cocos oleum. Pix Pinaceae. Croci stigmata. Alcaloizi piridinici şi piperidinici: Nicotianae folium. Guajaci resina. Cocae folium. Cera flava. Calabarica faba. Alcaloizi imidazolici: Jaborandi folium. Quassiae lignum. Ammoniacum resina. Bergamottae aetheroleum. Hyppoglossi jecoris oleum. Colchici semen. Capsici fructus. Droguri din familia Apiaceae: Anisi vulgaris fructus. Adeps lanae hydrosus. Alcaloizi sterolici: Veratri rhizoma. Proprietăţi chimice. Theae folium. Thymi herba. Balsamuri şi răşini fenilpropanice: Balsamum peruvianum. Ignatii semen. Gummi rezine: Myrrha. Juniperi fructus. Basilici herba. Clasificarea sescviterpenelor. Lavandulae flos. Cera lanae. Foeniculi fructus. Mandragorae folium. Gudroane Generalităţi: Compoziţia chimică. Răşini. Structuri chimice. Vincae minoris herba. Caryophylli flos. Structura chimică. Lecitinum vegetabile (soia. Alcaloizi terpenici: Aconiti tuber. Salviae folium. Dracocephali herba. Hyssopi herba. Pix lithanthracis. Droguri din familia Zingiberaceae: Zingiberis rhizoma. Uleiuri volatile şi droguri cu conţinut în ulei volatil Generalităţi: Caractere generale ale uleiurilor volatile. Sabadillae semen. VII. Ipecacuanhae radix. Proprietăţi fizice şi chimice. Galbanum. Arecae semen. Alcaloizi purinici: Coffeae semen. Alcaloizi chinolizinici: Cytisi semen. Aspecte botanice. Galangae rhizoma. Pix Juniperi oxycedri. Hydnocarpi oleum. Colae semen. Utilizări. Assa foetida. Droguri din familia Myrtaceae: Eucalypti folium. IX. Alcaloizi neheterociclici: Ephedrae herba. Papaveris fructus. Anethi fructus. Piperis nigrae fructus. Centaurii herba. Menianthidis . Arnicae flos. Droguri din familia Lauraceae: Cinnamomi ceylanici cortex. Droguri din familia Rutaceae: Citri pericarpium. Menthae crispae folium. Mastix. Pix Betulae. Oenotherae oleum. Anisi stellati fructus. Balsamum tolutanum. Acţiuni farmacologice. Lobeliae herba. Rauwolfiae radix. Hyoscyami folium. Guajaci ligni. Lini oleum. Serpylli herba. Curara. Ellemi. Pix Abietinarum.

Denumirea latină a drogurilor. Lini semen. Modul de efectuare a unei analize farmacognostice. Gume. Determinarea cantitativă a sinigrinei conform FR X. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Lupuli strobuli et Glandulae. Determinarea factorului de îmbibare a produsului Lini semen. Graminis rhizoma. Determinarea vâscozităţii unui extract cu aparatul Höppler. VI. Viburni cortex. Gossypium depuratum: Măsurarea perilor cu lanametrul. fructus et flos. Sinapis nigrae semen. Droguri cu acţiune antihelmintică Filicis maris rhizoma. XIV. Determinarea cenuşei totale şi a cenuşei insolubile în HCl dil.folium. Aurantii pericarpium. Chinae cortex. Malvae flos et folium. Analiza farmacognostică a drogurilor cu conţinut în mucilagii Althaeae radix et folium. Droguri cu acţiune sedativă Valerianae radix. Analiza farmacognostică a drogurilor cu acţiune fizică Caractere macro.Gummi arabicum. Amara adstringentia: Condurango cortex. Sinapis albae semen. Piper methysticum rhizoma (Kawa-Kawa). Cynosbati fructus. Carrageen. Amara mucilaginosa: Cetraria islandica. Analiza farmacognostică a drogurilor cu glicozide cianogenetice şi senevolice Amygdalae semen. Tragacantha. Cannabis indicae herba. III. V. II. Verbasci flos. Pectine . Cinae flos (santonina). Urticae folium. Plantaginis folium. Hippophae fructus. Sambuci flos. Salep tuber. Crataegi folium. XIII. Cetraria islandica. Tanaceti flos. XI. Orientarea în FR X. Analiza farmacognostică a drogurilor cu conţinut în glucide: Amylum. Cucurbitae semen. Efectuarea a 3 preparate microscopic conform FR X. Determinarea conţinutului în substanţe solubile. Condiţii de puritate conform FR X. Vizitarea Grădinii de plante medicinale şi aromatice a UMF. Laminariae stipites. Droguri cu conţinut în vitamine Sorbus aucupariae fructus. Faex Medicinalis. XII. Jecoris oleum. Agar-agar. Lucrare introductivă Scopul lucrărilor practice. Droguri cu acţiune insecticidă Pyrethri flos (Chrysanthemum vulgare). Leonuri herba. Passiflorae herba. Controlul purităţii drogurilor conform FR X Determinarea impurităţilor dintr-un dorg. Calami rhizoma. IV.şi microscopice: Lycopodium sporae. . Controlul microscopic Tehnica pregătirii preparatelor microscopice. Determinarea pierderii prin uscare a unui drog. Amara aromatica: Absinthii herba. Controlul macroscopic a 3 droguri conform FR X. Ammi visnagae fructus. Farfarae folium.

de saponificare. Dracocephali herba. Anserinae herba. Aloe. Analiza farmacognostică a drogurilor din familia Asteraceae Chamomillae flos. Determinarea cantitativă a substanţelor tanante prin metoda pulberii de piele şi metoda Lőwenthal. Primulae radix. Cera flava. XI. Salviae folium. Agrimoniae herba. Analiza farmacognostică a grăsimilor. de ester. Trioni herba. Indicelui de spumificare. Jecoris oleum. Sophorae flos. Strophanti semen. XVII. XIV.VII. uleiurilor şi cerurilor Adeps lanae anhydricus. antociani. Identificarea proazulenelor. Equiseti herba. Scillae bulbus. Millefolii flos. Salicariae herba. Thymi herba. Determinarea cantitativă a antraglicozidelor coform FR X. Analiza farmacognostică a drogurilor cu glicozide antrachinonice Frangulae cortex. Dozarea azulenelor din Chamomillae aetheroleum. Violae tricoloris herba. Analiza farmacognostică a drogurilor cu glicozide fenolice Vitis idaeae folium. Hamamelidis folium. Analiza farmacognostică a drogurilor cu glicozide cardiotonice Digitalis purpureae folium. Determinarea cantitativă a arbutozidei prin titrare iodometrică. . Controlul purităţii: Indice de aciditate. Cyani flos. Sennae folium et fructus. Alcoolum cetylstearylicum et emulsificans. Rosmarini folium. Determinarea Indicelui hemolitic. de iod. Melissae folium. Malvae arboreae flos. Cera alba. Senegae radix. Analiza calitativă a uleiurilor volatile: Condiţii de puritate conform FR X. Digitalis lanatae folium. XII. Hederae folium. Ammi visnagae fructus. Arnicae flos. Lini oleum. Determinarea cantitativă a uleiului volatil conform FR X Obţinerea uleiului volatil prin antrenare cu vapori de apă. Cardui mariae fructus. Analiza farmacognostică a drogurilor cu materii tanante Ratanhiae radix. Analiza farmacognostică a drogurilor din familia Lamiaceae Menthae piperitae folium. Rhei rhizoma. Meliloti herba. Ricini oleum. Maydis stigmata. Alcooles lanae. Adonidis herba. Analiza farmacognostică a drogurilor cu saponozide Saponariae rubrae radix. Determinarea constantelor fizice. Uvae ursi folium. cumarine Cynarae folium. Cerasorum stipites. Lavandulae flos. Liquiritiae radix. Identificarea substanţelor tanante prin reacţii chimice. Analiza farmacognostică a drogurilor cu flavonoide. Helianthi oleum et oleum neutralisatum. Cacao oleum. IX. Hellebori rhizoma. Gei rhizoma. Eryngii herba. Cetaceum. Hyperici herba. Gallae. VIII. Convallariae herba. Identificarea flavonoidelor prin reacţii chimice şi CSS. Calendulae flos. Origani herba. Chrysarobinum. Identificare prin CSS. X. Ononidis radix. Saponariae albae radix. XVI. Obţinerea uleiului volatil prin hidrodistilare. Serpylli herba. dozare XIII. Myrtilli fructus. Adeps lanae hydrosus. Dozarea mentolului şi esterilor de mentil conform FR X. Quercus cortex. Dozarea saponinelor hemolitice. XV.

Analiza farmacognostică a drogurilor cu alcaloizi neheterociclici Colchici semen. XXVIII. Lauraceae. Coriandri fructus. Dozarea eugenolului în balonul Cassia. Stramonii folium. Dozarea carvonei prin metodă spectrofotometrică. Dozarea alcaloizilor lizergici prin metodă fotocolorimetrică. Menyanthidis folium. Dozarea aldehidei cinamice prin metoda oximtitrimetrică. Foeniculi fructus. Lupuli strobuli. Ipecacuanhae radix. Calami rhizoma. Identificarea uleiurilor prin CSS. Centaurii herba. XXV. Analiza farmacognostică a drogurilor cu alcaloizi indolici Strychni semen. Analiza farmacognostică a drogurilor cu acţiune sedativă. Coffeae semen. Analiza farmacognostică a drogurilor cu alcaloizi purinici. Taraxaci herba. XXIV. Cacao semen. Cocae folium. Identificarea alcaloizilor prin reacţii generale şi specifice XXII. Vincae minoris herba. XX. Identificarea alcaloizilor purinici prin reacţia murexidului. Papaveris fructus. Chelidonii herba. Analiza farmacognostică a drogurilor din familia Apiaceae Anisi fructus. Crataegi fructus. Determinarea indicelui de amăreală conform FR X. Analiza farmacognostică a drogurilor cu alcaloizi chinolinici şi izochinolinici Chinae cortex. Juniperi fructus. Identificarea alcaloizilor tropanici prin reacţii chimice. Cinnamomi cortex. Identificarea şi dozarea morfinei din Papaveris fructus cu metoda nefelometrică. Dozarea capsaicinei cu metoda vanadică. Citrus pericarpium. Hyoscyami folium. . Secale cornutum. Berberidis cortex. Capsici fructus. Absinthii herba. XXVI. Urticae folium. Cynosbati fructus. Cichorii herba. Caryophylli flos. Hippophae fructus. Dozarea totalului de alcaloizi indolici din Strychni semen. Analiza farmacognostică a drogurilor din familiile Myrtaceae. Leonuri herba. Analiza farmacognostică a drogurilor cu alcaloizi tropanici Belladonnae radix et folium. Pyrethri flos. Dozarea chininei prin metodă titrimetrică. Dozarea alcaloizilor tropanici după FR X. prin microsublimare şi CSS. Rutaceae şi alte familii Eucalypti folium. Cinae flos.XVIII. Aurantii pericarpium. Ephedrae herba. Cnici herba. Identificarea alcaloizilor lizergici după FR X. XXIII. a drogurilor cu acţiune antihelmintică şi insecticidă şi cu vitamine Valerianae radix. Thaeae folium. Carvi fructus. Identificarea alcaloizilor din Chinae cortex. Veratri radix. terpenici şi sterolici Colae semen. XXVII. Aurantii pericarpium. Analiza farmacognostică a drogurilor cu principii amare Gentianae radix. XIX. Tiliae flos. folium et flos. Filicis maris rhizoma. Hydrastidis rhizoma. Metode de extracţie a alcaloizilor cu solvenţi polari şi nepolari XXI. Aconiti tuber.

B. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Partea generală Definiţia fitoterapiei. Evoluţia fitoterapiei. Rolul fitoterapiei în terapeutică. Progrese şi tendinţe ale medicamentului fitoterapeutic. Forme farmaceutice ale preparatelor Fitoterapeutice de uz extern şi intern. II. Fitoterapia bolilor aparatului digestiv Cavitatea bucală: gingivita, stomatita, afte, parodontoza, abcese dentare, amigdalita. Stomacul: gastrita hiperacidă şi ulcerul gastric şi duodenal; sindromul dispeptic (anaciditatea şi hipoaciditatea). Intestinul: diareea, constipaţia, meteorisme, helmintiaza, colicile abdominale. Aparatul hepato-biliar: afecţiunile hepatice, afecţiunile vezicii şi căilor biliare, colica şi litiaza biliară III. Fitorerapia în afecţiunile aparatului respirator Imunostimulatoare vegetale. Răceala şi gripa. Antitusive vegetale centrale şi periferice. Expectorante vegetale. Fitoterapia astmului bronşic. IV. Fitoterapia aparatului uro-genital Afecţiuni inflamatorii ale rinichiului, vezicii şi căilor urinare. Litiaza urinară. Hipertrofia de prostată. Infecţii şi inflamaţii genitale. Tulburări de menopauză. V. Fitoterapia bolilor aparatului cardio-vascular Afecţiuni cardiace cu substrat nervos. Afecţiuni vasculare. Angina pectorală. Insuficienţa cardiacă. VI. Fitoterapia sistemului nervos Sedative. Excitante. Tulburări neurovegetative VII. Fitoterapia afecţiunilor dermatologice Boli cutanate inflamatorii sau degenerative cu evoluţie acută sau cronică: acneea, eczema, micoza, verucoza, vitiligo, psoriazis, furunculoza. Afecţiuni cutanate accidentale: arsuri, degerături, contuzii, plăgi cutanate. VIII. Fitoterapia bolilor de nutriţie şi metabolism Diabetul. Obezitatea IX. Fitoterapia în afecţiuni reumatismale X. Fitoterapia în geriatrie XI. Fitobalneologia PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Mărunţirea, pulverizarea şi cernerea drogurilor pentru prepararea extractelor II. Prepararea unor macerate, infuzii şi decocturi

III. Prepararea unei tincturi şi a unui extract fluid IV. Formularea unor prescripţii pentru afecţiuni ale cavităţii bucale V. Formularea unor prescripţii pentru afecţiuni digestive VI. Formularea unor prescripţii pentru afecţiuni hepato-biliare VII. Formularea unor prescripţii pentru afecţiuni ale aparatului respirator VIII. Formularea unor prescripţii pentru afecţiuni ale aparatului genitourinar IX. Formularea unor prescripţii pentru afecţiuni cardiovasculare X. Formularea unor prescripţii pentru tulburări nervoase XI. Formularea unor prescripţii pentru afecţiuni dermatologice XII. Formularea unor prescripţii pentru tulburări de metabolism şi de nutriţie XIII. Formularea unor prescripţii pentru afecţiuni reumatismale XIV. Formularea unor prescripţii in geriatrie C. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Definirea noţiunilor: etică, morală, deontologie II. Istoricul dezvoltării eticii şi deontologiei farmaceutice III. Profesiunea şi etica profesională. Profesia de farmacist IV. Jurământul lui Hippocrate V. Rolul şi modul de funcţionare a Colegiului Farmaciştilor din România VI. Codul de etică şi deontologie al farmaciştilor din România VII. Regulamentul de funcţionare a unităţilor farmaceutice (farmacii, depozite, drogherii, unităţi de producţie) VIII. Rolul farmacistului în combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri IX. Rolul farmacistului în prevenirea automedicaţiei şi a intoxicaţiilor medicamentoase X. Aspecte privind etica cercetării ştiinţifice în domeniul farmaceutic

PROGRAMA ANALITICĂ A SEMINARIILOR I. Îndatoririle generale ale farmaciştilor II. Îndatoririle asistenţilor de farmacie III. Responsabilitatea şi independenţa farmaciştilor IV. Relaţiile între farmacişti V. Relaţiile între farmacişti şi membrii corpului medical VI. Relaţiile între farmacişti şi bolnavi VII. Activitatea farmacistului în diferite organizaţii profesionale VIII. Activitatea farmacistului în cadrul Colegiului Farmaciştilor din România IX. Modul de soluţionare a litigiilor şi abaterilor deontologice ale farmaciştilor X. Concurenţa loială între farmacişti XI. Educaţia farmaceutică continuă D. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Partea generală Defniţia homeopatiei. Istoric – evoluţie. Alopatia – Homeopatia. Terminologia în homeopatie. II. Principiile de bază ale homeopatiei Principiul similitudinii, principiul diluţiei infinitezimale, principiul dinamizării, principiul strictei individualizări. III. Concepţia homeopatică asupra bolilor cronice Diatezele. Biotipurile şi utilitatea lor în homeopatie. Corespondenţa cu diatezele. IV. Condiţiile valorificării legii similitudinii Patogeneziile. Înregistrarea simptomelor bolnavului. simptomatic cu patogenezia. Suprapunerea tabloului

V. Prezentarea Materiei Medicale Prezentare pe sindroame clinice, repertorizarea. Îndreptare de terapeutică homeopată. Fişe sintetice. Repertorii. VI. Consultaţia bolnavului Semiologia homeopatică. Foaia de observaţie Ierarhizarea simptomelor. VII. Metode de tratament

Stabilirea ritmului de administrare Cauzele lipsei acţiunii. Produse vegetale cu acţiune fizică Lycopodium sporae. Metoda unicistă. Indicaţiile homeopatiei. animală. Condiţionarea. Organoterapia IX. Rolul plantelor medicinale şi al produselor fitoterapeutice în terapeutică Obţinerea materiei prime din flora spontană şi din culturi. Cauzele agravării. . Carbo medicinalis. Solvenţi folosiţi la prepararea remediului homeopatic. Remedii în caz de cefalee XIII. Bioterapia VII. Materia medica. Remedii în caz de litiaze XI. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Biotipurile – Temperamentele hipocratice V. Legea similitudinii III. Metoda complexistă. Consultaţie.Patogeneziile IV. Medicamentul homeopatic Materia primă vegetală. Remedii în caz de anxietate XII. Locul homeopatiei în terapeutica modernă II. interogatoriul VI. Gossypium depuratum. minerală. Remedii în caz de ulcere şi dispepsii XIV. diluarea. Stabilirea dozelor şi diluţiilor. Forme farmaceutice. Drenajul în homeopatie VIII. IX. Remedii în caz de constipaţie şi diaree cronică E. Remedii în caz de diabet X.Metoda pluralistă. Prelucrarea materiei prime. Izoterapia VIII. PROGRAMA ANALITICĂ A SEMINARIILOR I. II. Deconcentrarea: triturarea. Limitele homeopatiei.

IV. Cerasorum stipites. Adonidis herba. Chinae cortex. Carvi fructus. Ratanhiae radix. Thymi herba. Cynarae folium. X. Convallariae herba. Gei rhizoma. Violae tricoloris herba. Solidaginis herba. Hederae folium. Citri pericarpium. Agrimoniae herba. Vitis idaeae folium. VI. Eucalypti aetheroleum. Arachidis oleum. Myrtilli fructus. Lini oleum. Althaeae radix et folium. grăsimi şi ceruri Olivae oleum. Cynosbati fructus. Controlul macroscopic şi microscopic al produselor vegetale. Juniperi fructus. Anisi fructus. Anserinae herba. Produse cu conţinut în alcaloizi Belladonnae radix et folium. Verbasci flos. Stramonii folium. Produse vegetale cu conţinut în uleiuri grase. Basilici herba. Salviae folium. Digitalis purpureae folium. Populi gemma. Liquiritiae radix. Sinapis nigrae semen. Aurantii pericarpium. Hyoscyami folium. Adeps lanae. Lini semen. Malvae folium et flos. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Hippophaë fructus. Plantaginis folium. Foeniculi fructus. V. Analiza produselor vegetale cu conţinut în glucide . Produse vegetale cu conţinut în glucide Mel. Produse vegetale cu conţinut în ulei volatil Menthae folium. Alchemillae herba. Salicis cortex. II. Hyssopi herba. Ricini oleum. Primulae radix. Melissae folium. Dracocephali herba. Origani herba. Monografii de produse vegetale în FR X. Lucrare introductivă Denumirea latină a drogurilor. Crataegi folium. Saponariae rubrae et albae radix. Papaveris fructus. Maydis stigmata. Pectine. Rosmarini folium. Camphora. Cardui mariae fructus. Cacao oleum. IX. Absinthii herba.III. Calami rhizoma. Calendulae flos. Farfarae folium. Digitalis lanatae folium. Salicariae herba. Amylum. Uvae ursi folium. Produse vegetale cu acţiune sedativă Valerianae radix. Frangulae cortex. Sophorae flos. Helianthi oleum. Produse vegetale cu conţinut în vitamine Sorbi fructus. Chelidonii herba. Tiliae flos. Tragacantha. Centaurii herba. Hippocastani semen. Hyperici herba.Lavandulae flos. Analiza produselor vegetale cu acţiune fizică III. Produse vegetale cu conţinut în heterozide Sambuci flos. VIII. Serpylli herba. Lichen islandicus. flos et fructus. Lupuli strobuli. Rhei rhizoma. Controlul purităţii produselor vegetale conform FR X. Berberidis cortex. Eryngii herba. Produse vegetale cu conţinut în substanţe amare Gentianae radix. Gummi arabicum. VII. Quercus cortex. Equiseti herba. Coriandri fructus.

Farfarae folium. Valerianae radix. Absinthii herba. Aurantii pericarpium. VIII. Althaeae radix et folium. Analiza ceaiurilor medicinale. Chelidonii herba. Lini semen. Maydis stigmata. Origani herba. Juglandis folium. Hyoscyami folium. Dracocephali herba. Hippophaë fructus. Analiza produselor vegetale cu conţinut în substanţe amare şi substanţe sedative Gentianae radix. Salviae folium. Agrimoniae herba. Hyperici herba. . Saponariae rubrae et albae radix. Liquiritiae radix. Solidaginis herba. IV. Hyssopi herba. Stramonii folium. Salicariae herba. Coriandri fructus. XIII. Analiza produselor vegetale cu conţinut în vitamine Sorbi fructus. Primulae radix. X. Identificarea produselor vegetale din ceaiuri medicinale prin metode macro. Rosmarini folium. Thymi herba. Convallariae herba. VI. Chinae cortex. Identificarea produselor vegetale din ceaiuri medicinale prin metode macro. Equiseti herba. Cardui mariae fructus. XII. Sinapis albae semen. flos et fructus. Vitis idaeae folium. Tiliae flos. Salicis cortex. Hederae folium. Analiza produselor vegetale cu conţinut în heterozide Digitalis purpureae folium.şi microscopice. Papaveris fructus. Plantaginis folium.şi microscopice. Violae tricoloris herba. Lavandulae flos. V.Amylum. Analiza produselor vegetale cu conţinut în heterozide Calendulae flos. Analiza produselor vegetale cu conţinut în heterozide Sambuci flos. Foeniculi fructus. Verbasci flos. Analiza produselor vegetale cu conţinut în heterozide Cerasorum stipites. Sinapis nigrae semen. Ratanhiae radix. Analiza produselor vegetale cu conţinut în ulei volatil Menthae folium. Quercus cortex. Rhei rhizoma. Adonidis herba. Eryngii herba. VII. Lupuli strobuli. Malvae folium et flos. Alchemillae herba. XIV. Carvi fructus. Serpylli herba. Centaurii herba. Melissae folium. Crataegi folium. Berberidis cortex. Gei rhizoma. Digitalis lanatae folium. Analiza produselor vegetale cu conţinut în alcaloizi Belladonnae radix et folium. Hippocastani semen. Frangulae cortex. Citri pericarpium. IX. Juniperi fructus. Cynarae folium. Analiza produselor vegetale cu conţinut în ulei volatil Anisi fructus. Basilici herba. XI. Sophorae flos. Cynosbati fructus. Anserinae herba.

Tulburări neurovegetative VII. Condiţiile de organizare şi funcţionare a drogheriilor G. Fitoterapia bolilor aparatului cardio-vascular Afecţiuni cardiace cu substrat nervos. Jurământul lui Hipocrate IV. colicile abdominale. V. Excitante. deontologie II. Normele privind înfiinţarea şi autorizarea drogheriilor IX. IV. Forme farmaceutice ale preparatelor fitoterapeutice. Insuficienţa cardiacă VI. Drogheria. şi constipaţia. Fitoterapia bolilor aparatului digestiv Inflamaţii şi infecţii ale cavităţii bucal. Bronşita. II. Partea generală Definiţia fitoterapiei. morală. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I.F. Definirea noţiunilor: etică. Codul de etică şi deontologie al farmaciştilor din România VII. Astmul bronşic. Angina pectorală. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Diareea. Fitorerapia în afecţiunile aparatului respirator Răceala şi gripa. Rolul fitoterapiei în terapeutică. Depozitul. Fitoterapia sistemului nervos Sedative. sindromul dispeptic. vezicii şi căilor urinare. Istoricul dezvoltării eticii şi deontologiei profesionale III. Afecţiuni hepato-biliare. ulcerul gastric şi duodenal. III. Exercitarea profesiei de asistent de farmacie V. Organizarea şi funcţionarea Ligii asistenţilor de farmacie din România VI. Regulamentul de funcţionare a unităţilor farmaceutice Farmacia. Unitatea de producţie VIII. Fitoterapia afecţiunilor dermatologice . Infecţii şi inflamaţii genitale. Litiaza urinară. Hipertrofia benignă a prostatei. Fitoterapia aparatului uro-genital Afecţiuni inflamatorii ale rinichiului. Tulburări de menopauză. Gastrita hiperacidă. Afecţiuni vasculare.

F. Afecţiuni cutanate accidentale: arsuri. Produse fitoterapeutice pentru afecţiuni digestive VI. Tg.M. Produse fitoterapeutice pentru afecţiuni ale aparatului respirator VIII.Mureş. Sigrid Eşianu.kötet. Fitoterapia bolilor de nutriţie şi metabolism Diabetul. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A.I. psoriazis.: Farmacognozie.-Mureş. 1993 . Produse fitoterapeutice pentru tulburări nervoase XI. contuzii. Mărunţirea.M. verucoza.F. 1999 Sigrid Eşianu. Produse fitoterapeutice pentru tulburări de metabolism şi de nutriţie XIII. infuzii şi decocturi III. Fitoterapia în geriatrie XI. Fitoterapia afecţiunilor reumatismale X. Editura U. Produse fitoterapeutice pentru afecţiuni hepato-biliare VII. vol.: Farmacognozie. Gargare şi fitopreparate pentru afecţiuni ale cavităţii bucale V. Tg. II.: Farmakognózia-II. vitiligo. Editura U. Produse fitoterapeutice pentru afecţiuni reumatoide XIV. VIII.Mureş. Produse fitoterapeutice pentru afecţiuni dermatologice XII. 1999 Csedő C. 2000 *** Farmacopeea Română X. degerături. Obezitatea IX. Prepararea unei tincturi şi a unui extract fluid IV. pulverizarea şi cernerea drogurilor pentru prepararea extractelor II. Produse fitoterapeutice pentru afecţiuni cardiovasculare X. Prepararea unor macerate. Tg.F. Editura U. Fitobalneologia PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Editura Medicală. plăgi cutanate. micoza. Bucureşti. vol.. furunculoza. Csedő C. eczema. Sigrid Eşianu. Produse fitoterapeutice indicate în geriatrie 5.Boli cutanate inflamatorii sau degenerative cu evoluţie acută sau cronică: acneea. Produse fitoterapeutice pentru afecţiuni ale aparatului genitourinar IX. Csedő C.M.

Springer Verlag Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris-Tokyo. Popa Iaşi. Kata. 1987 Caba Th. Chirilă Maria . vol I şi II Stănescu U. Grigorescu E. l982 Wagner H. nr 629/8. 1979 Vannier L. Budapest.. Editura Medicală.Ciulei I.M. Editura Medicală.F. Sille: Etikett és protokol Kézikönyve. 4.I şi II. Hăncianu M. Ciulei I. vol.. Ed. Bucureşti.. Sigrid Eşianu: Plante medicinale din flora spontană. Ed.Afl. Gr.10. Springer Verlag kiado. Budapest Schilcher H.: Pharmazeutische Biologie. Ed. Popa Iaşi. Csedõ C.Mureş. Codul de etică şi deontologie al farmaciştilor din România Norme privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice (M. Medicină naturistă.Editura Medicală. Ursula Stănescu: Plante medicinale. nr 629/8. vol. Petri Gizella: Farmakognózia. l993 Steinegger E. 8.O. Haţieganu” Cluj-Napoca Petri Gizella(2002): Fitoterapia az orvosi gyakorlatban. Kammerer S (2003): Leitfaden Phytotherapie ed. Editura U. vol.. Stuttgart New York. vol.Mureş 1999 F. Band IV.1994 B. Editura Litera. 4.1983 Chirilă P. Medicală Universitară „I. fitochimie şi fitoterapie. Bucureşti. Budapest 1984 M. vol. Chirilă P. Hansel R. Editura Medicală. Îndreptar. Miron A. 2002 *** Farmacopeea Română X. Poirier J. Editura University Press Târgu Mureş. Grigorescu Em.T. Mezőgazda Kiadó.O. Gustav Fischer Verlag.2001) Revista “Lumea farmaceutică“ . Papp: Gyógyszerészi Etika.I. Bucureşti. 114-151. Paris. Csedõ C. 1999 Sigrid Eşianu. Noţiuni elementare de farmacie homeopată".. a II-a.1988 Verzárné Dr. Hăncianu M.M.. Ed. I şi II C. Medicală Bucureşti.T.2001) Condiţii de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice (M. Stănescu U (1993): Plante medicinale. Fitochimie şi Fitoterapie.Auflage. 1988 Bernáth J. Tg. 1993 Sigrid Eşianu.: Elemente de practică homeopatică.: Lehrbuch der Pharmakognosie und Phytotherapie. Miron A. Ed. Budapest.F. Ţuchel Cezarina: "Homeopatia. Gr. Tg. J. Popescu H (2002): Plante toxice.: Farmacognozie.. Medicina könyvkiadó. farmacologice şi clinice ale fitoterapiei.: Manual de homeopatie.: Précis de matiere médicale homeopathique. I şi II Hanganu D. Bucureşti. Közgazdasági és Jogi Kiadó. Szeged 2001 D. Aprotosoaie C (2002): Bazele farmaceutice. Urban & Fischer München Jena Stănescu U..Edition. II Editura U.10. *** Codul de etică şi deontologie al farmaciştilor din România *** Statutul Colegiului farmaciştilor din România *** Normele privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice şi condiţiile de organizare şi funcţionare a acestora *** Revista “Lumea farmaceutică“ J. 1968 E. Bucureşti. Aprotosoaie C (2004): Plantele medicinale de A la Z – Monografii ale produselor de interes terapeutic.: Farmacognozie. Bungetzianu Gh. Szent-Györgyi Orvostudományi Egyetem.: Vadon termő és termesztett gyógynövények. Drogen und ihre Inhaltsstoffe.

Ed. STAGII. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A.G. Hăncianu M. I II Semestrul C. I II Semestrul D. Medicală Universitară „I. Aprotosoaie C (2004): Plante medicinale de la A la Z. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. Haţieganu” Cluj-Napoca 6. I II Semestrul F. vol. I şi II Hanganu D. Ed. Miron A. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. I II Semestrul B. Popescu H (2002): Plante toxice. Gr. Popa Iaşi. I II Semestrul E.T. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. Stănescu U. I II Semestrul G I II Număr ore curs 3 3 Număr ore curs 2 Număr ore curs 1 Număr ore curs 1 Număr ore curs 3 Număr ore curs 1 Număr ore curs 1 Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii 1 Număr ore seminarii 1 Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 3 3 Număr ore lucrări practice 1 Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice 2 Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice 1 Număr credite 6 6 Număr credite 3 Număr credite 2 Număr credite 1 Număr credite 7 Număr credite 1 Număr credite 2 Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu - .

Marketing farmaceutic . C. C. Elemente de management şi marketing farmaceutic . Rolul specific al agentului: distribuitorul. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. specializarea Farmacie.anul V Facultatea de Farmacie. Măruşteri Marius 3. Alţi intervenienţi. D. F. specializarea Asistenţă de Farmacie. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. G. specializarea Farmacie. specializarea Asistenţă de Farmacie. Principalele concepţii ale cererii.anul V Facultatea de Farmacie. D. III. specializarea Asistenţă de Farmacie. 2. Piaţa şi cererea Definirea unei pieţe.anul II Facultatea de Farmacie. Cererea (definiţie). Segmentarea pieţii. G. E. Conceptul de marketing II. ORGANIZARE ŞI LEGISLAŢIE FARMACEUTICĂ A. Organizare şi legislaţie farmaceutică . F. E. Marketing-mix-ul. Criterii de segmentare. Agenţii pieţei: cumpărătorii. Evidenţă farmaceutică computerizată . Funcţiile marketingului.anul IV Facultatea de Farmacie. Conceptul de filiere.dr.anul II Facultatea de Farmacie.anul III Facultatea de Farmacie. Bazele evidenţei computerizate . ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. Obligatorie Obligatorie Obligatorie Opţională Obligatorie Obligatorie Obligatorie 4. STAFF-UL DISCIPLINEI: Conf. Rosenberg Ladislau Şef lucr. ofertanţii. Cercetarea de marketing.anul V Facultatea de Farmacie. DISCIPLINA: MARKETING FARMACEUTIC. IV. Definiţii ale marketingului Clienţii şi furnizorii. specializarea Farmacie. Antreprenoriat şi management farmaceutic . B.dr. Comportamentul cumpărătorului . specializarea Farmacie. Organizare şi legislaţie farmaceutică . Elasticitatea cererii.1. B.

Cantitatea adecvată. Concentrarea atenţiei asupra produsului. pregătire şi conducerea interviului. Erori. Esenţa produsului sau serviciului. Deţinerea de stocuri şi principiile de control. X. Riscul perceput. motivaţiile. Eşantionarea sistematică. Stabilirea unei strategii a produsului. Eşantionarea aleatorie. Cultura şi puterea exemplului.Etapele procesului de decizie. Ocupaţia. Eşantionarea proporţională. Ciclu de viaţă a produsului. Analiza unui chestionar. Chestionarul. IX. Tipuri de bază ale eşantionării. Formularea obiectivelor cercetării Cercetarea de birou. Analiza rezultatelor şi refacerea chestionarului. Programarea. VI. Managementul unei aprovizionări eficiente Nivelul de aprovizionare. Utilizarea datelor procentuale. Curba vieţii de familie. VII. Rezumatul constatărilor şi concluziilor. V. Sursele cercetării de birou: surse interne. Comportamentul post cumpărării şi fidelitatea. Căi de informare. Studiul pieţei Produsul. impulsurile. Modalităţi eficiente de reclamă. Reacţia la factorii externi Scopuri şi obiective. Identificarea surselor. Negocierea. Pregătirea datelor pentru analiză Trierea. Factorul geografic. Compararea valorilor. Cercetare de teren Planificarea cercetării de teren. Recunoaşterea problemei: nevoile. Selectarea pieţelor. Eşantionarea. Catalogarea. Prognoze asupra factorilor STEP. Aranjarea întrebărilor. Respectarea promisiunilor. Clasa socială. XI. Pretestarea chestionarului. Reclama. Intocmirea raportului. Factorii care influnţează comportamentul cumpărării individuale: Personalitatea. Metode de cercetare. XIV. Promovarea produselor Modalităţi de realizare a promovării produselor farmaceutice. Tehnica interviului Interviuri structurate şi nestructurate. Procesele de aprovizionare. Promovarea pentru personalul medical şi promovarea pentru publicul larg. Medii. surse instituţionale. OTC-uri. Indici. Evaluarea surselor. Controlul autenticităţii. Produse pentru clienţii interni. Metode specifice de eşantionare. Stilul de viaţă. Partea principală a raportului. Prognoze asupra mediului extern. Planificarea bunelor relaţii . XIII. Prezentarea şi redactarea. Factorul economic. Depozitarea. Utilizarea tabelelor şi graficelor. Prognoze asupra vânzărilor/pieţe. Elaborarea raportului de cercetare Preambulul. Evaluarea metodelor de prognoză. Etapele întocmirii unui chestionar. Analiza şi interpretarea. Familia. Organizare şi clasificare. Lanţul aprovozionării. Evaluarea prognozelor obţinute din afara companiei. VIII. Comanda cantitativ economică. Tipuri de întrebări. Practica cercetării de birou. XII. Stabilirea necesarului.Evaluarea surselor. Testarea pieţii. Relaţiile dintre cumpărător şi furnizor. Informaţii de piaţă.

Analiza pieţelor de consum de medicamente şi a comportamentului consumatorilor (prescriptori. Organisme internaţionale din domeniul sănătăţii: Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Cercetarea de marketing Cercetarea de birou. pentru diferite medicamente. Federaţia Internaţională Farmaceutică. domeniul social şi a mediului înconjurător în România.A. Eşantionare prin metoda cotelor. Vizitarea unei intreprinderi farmaceutice private (Europharm S. Cunoştinţe organizatorice cu privirea la organizarea asistenţei sanitare şi cu medicamente a sectorului sanitar .a oportunităţilor). Segmentarea pieţei Identificarea segmentelor de piaţă şi alegerea pieţelor ţintă. Analiza ocaziilor de piaţă Sistemele informaţionale de marketing şi cercetările de marketing. Stadiul şi tendinţele de dezvoltare a farmaciei şi asistenţei cu medicamente la nivel mondial în România Analiza indicatorilor specifici pentru determinarea direcţiei de dezvoltare a farmaciei şi asistenţei cu medicamente: indicatorul farmacie-populaţie. V. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. II. IV. Chestionarul Etapele construirii unui chestionar eficient. Aplicaţie practică. Legislaţia şi reglementarea sanitară şi socială. Interviul Modalităţi de realizare al unui interviu eficient. Responsabilitatea managerului. Asigurarea socială. Responsabilitatea organizaţiei. pacienţi) III. PROGRAMA ANALITICĂ A SEMINARIILOR I.Ţelul şi strategia. Ocrotirea sănătăţii şi asigurarea socială Modul de organizare al ocrotirii sănătăţii. VI. Aplicaţie practică la farmacii de circuit deschis. Comisia de Stupefiante. B. Eşantionarea Eşantionarea multistadială. indicatorul consum de medicamente-locuitori. lideri de opinie. Analiza SWOT (a punctelor tari şi slabe. Organizarea şi conducerea farmaceutică ca disciplina de învăţământ III. indicatorul farmacistpopulaţie. VII. II. IV. Liga Asociaţiiilor Crucea Roşie. Braşov). Responsabilitatea proprie. Analiza mediului de marketing.

Nomenclatorul de medicamentului şi produse biologice de uz uman folosite în practica medicală. Producători de materiale sanitare. XIV. Introducerea medicamentelor noi în terapeutică Comisia Medicamentului. Înregistrarea şi standardizarea medicamentelor VII. Colegiul farmaciştilor. Condiţii legate de localul farmaciei III. Deontologia farmaceutică Codul deontologic al medicilor şi farmaciştilor în România. Metode pentru stabilirea necesarului de medicamente. Regimul produselor şi sustanţelor stupefiante şi obligaţiile medicului şi farmacistului X. Protecţia muncii în farmacie Normele de protecţia muncii. Condiţii obiective în funcţionarea farmaciei. Ord. Recepţia. Drept de muncă. Dotarea farmaciei cu mobilier farmaceutic specific fiecărui loc de muncă. conservarea şi manipularea medicamentelor. atribuţii cele mai importante. Factori de consum. ustensile şi aparatură necesară . prospectarea spaţiilor pentru depozitarea. rolul farmacistului în activitatea de farmacovigilenţă şi educaţie sanitară. XI.M. laboratoare de control al medicamentului.S. Condiţii obiective în funcţionarea farmaciei publice II. Reglementarea activităţii de muncă Drept patrimonial şi succesional al farmaciilor . V. PROGRAMA ANALITICĂ ASEMINARIILOR I. atribuţii.N. etapele de cercetare ale medicamentului nou.M.. Evoluţia bugetului sanitar. VIII. depozitarea şi conservarea medicamentelor. Regimul produselor şi substanţelor toxice Studii de prognoză în sectorul farmaceutic. Economia de medicamente Obiective în economia sanitară.Organisme de distribuire ale necesităţilor pentru ocrotirea sănătăţii şi reţeaua farmaceutică. Organizarea controlului calităţii medicamentelor A. Organizarea activităţii de farmacovigilenţă. XIII. 2234/1994. tehnica securităţii şi paza contra incendiilor şi măsuri pentru protecţia mediului.nr. VI. IX. Personalul farmaciei şi atribuţiile lui XII.

Organizarea eliberării produselor farmaceutice Prescripţia şi eliberarea de medicamente în farmacii publice XIII. Aprovizionarea farmaciei cu produse farmaceutice Stabilirea necesarului de medicamente VIII.S. Inspecţia în farmacie: obiectivele inpecţiei C. variabile şi masive. Organizarea muncii în camera de receptură prin studiul structurii recepturii magistrale şi determinarea nomenclatorului de substanţe folosite la masa de receptură V. II. Condiţii obiective în funcţionarea farmaciei de circuit închis VI. Prescripţia şi eliberarea de produse farmaceutice în farmacii de circuit închis XIV. Lucrări demonstrative: vizitarea unor farmacii de circuit deschis şi închis şi analiza modului de organizare a unităţii VII. Noţiuni generale privind bazele de date Instrucţiuni. Conservarea produselor farmaceutice în farmacii XI. Organizarea activităţii cu produse şi sustanţe toxice conform Decretului nr. . III. tipuri de date. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. editorul de texte. Recepţia şi depozitarea produselor farmaceutice X. Structura bazei de date. 466/1979 XVI. Accesul la înregistrări. Căutarea înregistrărilor din baza de date.nr. Elaborarea medicamentelor galenice şi tipizate şi evidenţierea acestei activităţi în documentele tehnico-operative XII. Prepararea soluţiilor sterile conf.120/1980 IX. Organizarea activităţii cu produse şi substanţe stupefiante conform Legii nr. convenţii de sintaxă. Sisteme de gestiune a bazelor de date. Modificări în baza de date: adăugarea şi ştergerea înregistrărilor. ord. Mediul FoxPro Baze de date relaţionale. Zone de lucru.M.IV. Structura şi organizarea bazelor de date. Crearea unei baze de date Deschiderea unei baze de date. Introducere Structura şi funcţionarea unui calculator. Închiderea bazei de date. IV.73/1969 XV. Verificarea cantitativă şi calitativă a produselor farmaceutice prin operaţia de inventariere XVII.

Vizualizarea conţinutului unei baze de date. Utilizarea bazelor de date indexate. Obiecte de control. Sortarea şi indexarea. Compilarea. Extragerea de informaţii statistice din baza de date. IV. Căutarea înregistrărilor în bază. Baze de date Sistemul de meniuri. Mediul FoxPro. Metode de căutare. Programul de evidenţă farmaceutică CFS -“Primula” Structură. VII. Crearea unei baze de date. Programul de evidenţă farmaceutică CFS -“Primula” Structură. V. III.elaborări PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Ordonarea bazelor de date: sortarea şi indexarea.“Primula” Deschiderea farmaciei: achizitii şi comenzi. II. Programul de evidenţă farmaceutică CFS . Programele de evidenţă farmaceutică Programe de evidenţă farmaceutică. Programul de evidenţă farmaceutică CFS . Programul de evidenţă farmaceutică CFS . Programul de evidenţă farmaceutică CFS . formatul de afişare şi citire Comenzile de afişare-citire. Programele de evidenţă farmaceutică Programe de evidenţă farmaceutică.“Primula” Evidenţa farmaciei: introducerea reţetelor. Salvarea şi afişarea rapoartelor. XI. VI. Programul de evidenţă farmaceutică CFS .“Primula” Evidenţa farmaciei: vânzări de medicamente.“Primula” Deschiderea farmaciei: achizitii şi comenzi. mod de utilizare. XII.“Primula” Evidenţa laboratorului farmceutic . IX. VIII. Pornirea staţiei de lucru. Programul de evidenţă farmaceutică CFS . Utilitare încorporate în mediu Generatorul de etichete. . Obiecte de control. Ordonarea unei baze de date. Compilarea. Intrare-ieşire. Vizualizarea conţinutului bazelor de date. Generatorul de rapoarte. Modificarea structurii şi conţinutului bazei. Introducerea datelor în baza de date creată. Help-ul. mod de utilizare.“Primula” Evidenţa farmaciei: generarea de rapoarte şi situaţii. V. Extragerea de informaţii statistice din baza de date. Programarea structurată. X. Aplicaţie pentru farmacii. VI. Structura unei baze de date. Pornirea FoxPro Submeniul System. Programarea structurată.

marketingul în afaceri. XI. VII. planificarea afacerii şi organizarea activităţii. VIII. organizarea unei economii. argumente pentru o buna planificare a afacerii. II. organizarea unei farmacii. planificarea activităţii. Verificarea cunoştiinţelor D. V. Programul de evidenţă farmaceutică CFS .elaborări. dezvoltarea unui program de marketing. ce şi cât vând ? IV. Programul de evidenţă farmaceutică CFS . Puţină economie Dorinţe şi resurse. Cum. pregătirea aprovizionării şi vânzărilor. Tehnici de marketing Marketingul – scurt istoric.“Primula” Evidenţa farmaciei: introducerea reţetelor. oamenii şi productivitatea. analiza pieţei. Farmacia – perspectiva antreprenorială Farmacia ca societate comercială. planul de afaceri. crearea identităţii unui grup de lucru – apartenenţa la organizaţii profesionale. de la aprovizionare la vânzare. Farmacia – perspectiva unui loc de muncă Munca într-o farmacie – responsabilităţi. condiţii pentru economia de piaţă funcţională. fluxul circular al activităţii economice. lanţil dorinţă-satisfacţie. X. evaluarea programului. III. insuficienţa resurselor. studiu de caz – probleme de etică şi deontologie. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Dezvoltarea afacerii Productivitate şi marketing. Programul de evidenţă farmaceutică CFS . Farmacia – perspectiva administrativă Organizarea activităţii într-o farmacie. Programul de evidenţă farmaceutică CFS .“Primula” Evidenţa farmaciei: generarea de rapoarte şi situaţii.“Primula” Evidenţa laboratorului farmceutic . modele de “roleplaying”.VII. calitatea şi productivitatea. . condiţia de nou angajat. IX. perspective. cum măsurăm productivitatea. VI. legea diminuării beneficiilor.“Primula” Evidenţa farmaciei: vânzări de medicamente. Productivitatea şi profitul Economia vânzărilor. Lucrare recapitulativă XII. asministrarea unei farmacii.

tipuri de cumpărători. legea diminuării beneficiilor. de la aprovizionare la vânzare. Cum. organizarea unei farmacii. marketingul în afaceri. analiza competiţiei. lanţil dorinţă-satisfacţie. oamenii şi productivitatea. dezvoltarea unui program de marketing. V. analiza consumatorilor. Productivitatea şi profitul Economia vânzărilor. cum măsurăm productivitatea.VIII. calitatea şi productivitatea. argumente pentru o buna planificare a afacerii. . analiza pieţei. VI. evaluarea programului. competiţional. drepturi de proprietate. Vânzarea şi susţinerea produsului pe piaţă: distribuţia vânzărilor. modele de “roleplaying”. codul de etică al companiilor. legea şi comerţul. Farmacia – perspectiva administrativă Organizarea activităţii într-o farmacie. Servicii oferite cumpărătorului Maximizarea satisfacţiei cumpărătorului. insuficienţa resurselor. XII. perspective. Farmacia – perspectiva unui loc de muncă Munca într-o farmacie – responsabilităţi. III. asministrarea unei farmacii. documente de bază în contabilitate XI. Rolul statului şi al legislaţiei în funţionarea farmaciei Rolul guvernului în funţionarea farmaciei – de la ideal la real. pregătirea aprovizionării şi vânzărilor. păstrarea nivelului IX. crearea identităţii unui grup de lucru – apartenenţa la organizaţii profesionale. managementul şi susţinerea vânzărilor. planificarea activităţii. organizarea unei economii. planul de afaceri. PROGRAMA ANALITICĂ A SEMINARIILOR I. promovarea vânzărilor X. planificarea afacerii şi organizarea activităţii. Farmacia – perspectiva antreprenorială Farmacia ca societate comercială. Dezvoltarea afacerii Productivitate şi marketing. condiţia de nou angajat. ce şi cât vând ? IV. proprietatea intelectuală. fluxul circular al activităţii economice. Puţină economie Dorinţe şi resurse. contracte. II. Principii financiare de bază: necesitatea informaţiei în afaceri. Tehnici de marketing Marketingul – scurt istoric. VII. Consumatorul şi farmacia Comportamentul consumatorului. sisteme de ânregistrare a informaţiei. condiţii pentru economia de piaţă funcţională. studiu de caz – probleme de etică şi deontologie.

Rolul statului şi al legislaţiei în funţionarea farmaciei Rolul guvernului în funţionarea farmaciei – de la ideal la real. Clienţii şi furnizorii. Esenţa produsului sau serviciului. Sursele cercetării de birou: surse interne. Comportamentul post cumpărării şi fidelitatea. Testarea pieţii. Cercetarea de marketing. surse instituţionale. tipuri de cumpărători. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. promovarea vânzărilor. Cererea (definiţie). analiza competiţiei. Riscul perceput. ofertanţii. Elasticitatea cererii. Factorul geografic. Principii financiare de bază Necesitatea informaţiei în afaceri. Ciclu de viaţă a produsului.VIII. managementul şi susţinerea vânzărilor. Definiţii ale marketingului. Studiul pieţei Produsul. drepturi de proprietate. Concentrarea atenţiei asupra produsului. XII. V. Consumatorul şi farmacia Comportamentul consumatorului. Marketing-mix-ul. motivaţiile. Ocupaţia. codul de etică al companiilor. Recunoaşterea problemei: nevoile. sisteme de înregistrare a informaţiei. documente de bază în contabilitate. X. Selectarea pieţelor. Factorii care influnţează comportamentul cumpărării individuale: Personalitatea. Practica cercetării de birou.Evaluarea surselor. IV. Segmentarea pieţii. Agenţii pieţei: cumpărătorii. proprietatea intelectuală. Rolul specific al agentului: distribuitorul. . contracte. Clasa socială. Produse pentru clienţii interni. Alţi intervenienţi. Stilul de viaţă. XI. Factorul economic. competiţional. Formularea obiectivelor cercetăriie Cercetarea de birou. Funcţiile marketingului III. Conceptul de marketing II. păstrarea nivelului IX. VI. Piaţa şi cererea Definirea unei pieţe. E. Cultura şi puterea exemplului. Conceptul de filiere. Familia. Comportamentul cumpărătorului Etapele procesului de decizie. Vânzarea şi susţinerea produsului pe piaţă Distribuţia vânzărilor. Curba vieţii de familie. legea şi comerţul. analiza consumatorilor. Servicii oferite cumpărătorului Maximizarea satisfacţiei cumpărătorului. Căi de informare. Stabilirea unei strategii a produsului. Criterii de segmentare. impulsurile. Principalele concepţii ale cererii.

Prognoze asupra mediului extern. Eşantionarea proporţională. Controlul autenticităţii. Analiza ocaziilor de piaţă Sistemele informaţionale de marketing şi cercetările de marketing. pregătire şi conducerea interviului. Tipuri de bază ale eşantionării. X. Identificarea surselor. Evaluarea prognozelor obţinute din afara companiei. Segmentarea pieţei .VII. II. OTC-uri. Analiza şi interpretarea. Analiza unui chestionar. Promovarea pentru personalul medical şi promovarea pentru publicul larg. Indici. Intocmirea raportului. Stabilirea necesarului. Reacţia la factorii externi Scopuri şi obiective. Promovarea produselor Modalităţi de realizare a promovării produselor farmaceutice. Responsabilitatea proprie. Partea principală a raportului. Analiza rezultatelor şi refacerea chestionarului. Compararea valorilor. Respectarea promisiunilor. XII. Modalităţi eficiente de reclamă. Tehnica interviului Interviuri structurate şi nestructurate. Programarea. Relaţiile dintre cumpărător şi furnizor. Chestionarul. Responsabilitatea managerului. Comanda cantitativ economică. Cantitatea adecvată. Aranjarea întrebărilor. Metode de cercetare. Eşantionarea sistematică. Eşantionarea aleatorie. Elaborarea raportului de cercetare Preambulul. Evaluarea metodelor de prognoză. Pregătirea datelor pentru analiză Trierea. XI. Rezumatul constatărilor şi concluziilor. Utilizarea tabelelor şi graficelor. Analiza mediului de marketing. Catalogarea. Lanţul aprovozionării. Procesele de aprovizionare. Depozitarea. lideri de opinie. PROGRAMA ANALITICĂ A SEMINARIILOR I. pacienţi) III. Prognoze asupra factorilor STEP. XIV. IX. Analiza pieţelor de consum de medicamente şi a comportamentului consumatorilor (prescriptori. Responsabilitatea organizaţiei. Prezentarea şi redactarea. Utilizarea datelor procentuale. Pretestarea chestionarului. Organizare şi clasificare. VIII. Managementul unei aprovizionări eficiente Nivelul de aprovizionare. Etapele întocmirii unui chestionar. Medii. Tipuri de întrebări. Eşantionarea. Planificarea bunelor relaţii Ţelul şi strategia. Erori. Metode specifice de eşantionare. Evaluarea surselor. XIII. Analiza SWOT (a punctelor tari şi slabe.a oportunităţilor). Cercetare de teren Planificarea cercetării de teren. Prognoze asupra vânzărilor/pieţe. Negocierea. Informaţii de piaţă. Deţinerea de stocuri şi principiile de control. Reclama.

Aplicaţie practică la farmacii de circuit deschis. Rolul specific al agentului: distribuitorul.Identificarea segmentelor de piaţă şi alegerea pieţelor ţintă. pentru diferite medicamente. III. Segmentarea pieţii. ofertanţii. Criterii de segmentare. Stilul de viaţă. Eşantionare prin metoda cotelor. Familia.Evaluarea surselor. Cererea (definiţie). Aranjarea întrebărilor. Pretestarea chestionarului. Ocupaţia. . Produse pentru clienţii interni. Ciclu de viaţă a produsului. Comportamentul post cumpărării şi fidelitatea. VI. Alţi intervenienţi. motivaţiile. Eşantionarea Eşantionarea multistadială. Riscul perceput. Selectarea pieţelor. surse instituţionale. Analiza rezultatelor şi refacerea chestionarului. Esenţa produsului sau serviciului. impulsurile. Prezentarea şi redactarea. Testarea pieţii. Cultura şi puterea exemplului. Factorul economic. Sursele cercetării de birou: surse interne. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Stabilirea unei strategii a produsului. Căi de informare. Practica cercetării de birou. Chestionarul. Studiul pieţei Produsul. F. Aplicaţie practică. Conceptul de filiere. Elasticitatea cererii. Analiza unui chestionar. IV. V. Cercetarea de marketing Cercetarea de birou. Factorii care influnţează comportamentul cumpărării individuale: Personalitatea. Factorul geografic. IV. Cercetare de teren Planificarea cercetării de teren. Principalele concepţii ale cererii. Definiţii ale marketingului Clienţii şi furnizorii. VII. Recunoaşterea problemei: nevoile. Interviul Modalităţi de realizare al unui interviu eficient. Piaţa şi cererea Definirea unei pieţe. Clasa socială. Tipuri de întrebări. V. Funcţiile marketingului. Conceptul de marketing II. Formularea obiectivelor cercetării Cercetarea de birou. Curba vieţii de familie. Agenţii pieţei: cumpărătorii. Concentrarea atenţiei asupra produsului. Comportamentul cumpărătorului Etapele procesului de decizie. Cercetarea de marketing. Marketing-mix-ul. VI. Etapele întocmirii unui chestionar. Chestionarul Etapele construirii unui chestionar eficient. VII.

Promovarea pentru personalul medical şi promovarea pentru publicul larg. Controlul autenticităţii. Eşantionare prin metoda cotelor. Medii. Cantitatea adecvată. pacienţi) III. Catalogarea. Eşantionarea proporţională. Compararea valorilor. . Prognoze asupra mediului extern. Indici. Lanţul aprovozionării. Prognoze asupra vânzărilor/pieţe. Programarea. Rezumatul constatărilor şi concluziilor. Organizare şi clasificare. Deţinerea de stocuri şi principiile de control. Metode de cercetare. IV. Utilizarea tabelelor şi graficelor. Analiza pieţelor de consum de medicamente şi a comportamentului consumatorilor (prescriptori. Negocierea.VIII.a oportunităţilor). Metode specifice de eşantionare. XIV. Depozitarea. Utilizarea datelor procentuale. Evaluarea metodelor de prognoză. Intocmirea raportului. IX. Prognoze asupra factorilor STEP. XIII. Tehnica interviului Interviuri structurate şi nestructurate. Reclama. Analiza mediului de marketing. pentru diferite medicamente. Partea principală a raportului. Procesele de aprovizionare. Stabilirea necesarului. Promovarea produselor Modalităţi de realizare a promovării produselor farmaceutice. OTC-uri. Planificarea bunelor relaţii Ţelul şi strategia. Relaţiile dintre cumpărător şi furnizor. Comanda cantitativ economică. Responsabilitatea organizaţiei. Modalităţi eficiente de reclamă. Tipuri de bază ale eşantionării. Pregătirea datelor pentru analiză Trierea. Managementul unei aprovizionări eficiente Nivelul de aprovizionare. Eşantionarea. Analiza SWOT (a punctelor tari şi slabe. lideri de opinie. Responsabilitatea proprie. X. Identificarea surselor. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Analiza ocaziilor de piaţă Sistemele informaţionale de marketing şi cercetările de marketing. Erori. pregătire şi conducerea interviului. Eşantionarea Eşantionarea multistadială. XI. Evaluarea surselor. Informaţii de piaţă. Responsabilitatea managerului. Analiza şi interpretarea. Eşantionarea sistematică. XII. II. Segmentarea pieţei Identificarea segmentelor de piaţă şi alegerea pieţelor ţintă. Eşantionarea aleatorie. Respectarea promisiunilor. Elaborarea raportului de cercetare Preambulul. Reacţia la factorii externi Scopuri şi obiective. Evaluarea prognozelor obţinute din afara companiei.

domeniul social şi a mediului înconjurător în România. Chestionarul Etapele construirii unui chestionar eficient. Interviul Modalităţi de realizare al unui interviu eficient. indicatorul consum de medicamente-locuitori. Cercetarea de marketing Cercetarea de birou.S. Organizarea controlului calităţii medicamentelor şi a activităţii de microproducţie (Ord. Evoluţia bugetului sanitar. Metode pentru stabilirea necesarului de medicamente.1010/1992) I. Factori de consum. Comisia de Stupefiante. Organizarea şi conducerea farmaceutică ca disciplina de învăţământ III.V. Ord. etapele de cercetare ale medicamentului nou.M. G. rolul farmacistului în activitatea de farmacovigilenţă şi educaţie sanitară. Stadiul şi tendinţele de dezvoltare a farmaciei şi asistenţei cu medicamente la nivel mondial în România Analiza indicatorilor specifici pentru determinarea direcţiei de dezvoltare a farmaciei şi asistenţei cu medicamente: indicatorul farmacie-populaţie.M. Aplicaţie practică la farmacii de circuit deschis. Introducerea medicamentelor noi în terapeutică Comisia Medicamentului. Federaţia Internaţională Farmaceutică. 2234/1994. Economia de medicamente Obiectivele în economia sanitară. Înregistrarea şi standardizarea medicamentelor (Ord. atribuţii. Ocrotirea sănătăţii şi asigurarea socială Modul de organizare al ocrotirii sănătăţii.S. Nomenclatorul de medicamentului şi produse biologice de uz uman folosite în practica medicală.C. II. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I.nr.nr. VI. Liga Asociaţiiilor Crucea Roşie. VI.56/1974) VII.nr.M. indicatorul farmacistpopulaţie. IV. V. VIII. Cunoştinţe organizatorice cu privirea la organizarea asistenţei sanitare şi cu medicamente a sectorului sanitar Organisme de distribuire ale necesităţilor pentru ocrotirea sănătăţii şi reţeaua farmaceutică. Recepţia. Organisme internaţionale din domeniul sănătăţii: Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Producători de materiale sanitare.. VII. laboratoare de control al medicamentului.S. Legislaţia şi reglementarea sanitară şi socială.M. Asigurarea socială. Aplicaţie practică.S.C.F. . depozitarea ţi conservarea medicamentelor. Organizarea activităţii de farmacovigilenţă.

Dotarea farmaciei cu mobilier farmaceutic specific fiecărui loc de muncă. conservarea şi manipularea medicamentelor. XI. prospectarea spaţiilor pentru depozitarea. Condiţii legate de localul farmaciei III. Reglementarea activităţii de muncă Drept patrimonial şi succesional al farmaciilor . Condiţii obiective (Ord. ord. XIII. tehnice securităţii şi paza contra incendiilor şi măsuri pentru protecţia mediului. Conservarea produselor farmaceutice în farmacii . Organizarea muncii în camera de receptură prin studiul structurii recepturii magistrale şi determinarea nomenclatorului de substanţe folosite la masa de receptură V.S. atribuţii cele mai importante. PROGRAMA ANALITICĂ A SEMINARIILOR I.nr. Condiţii obiective în funcţionarea farmaciei. Condiţii obiective în funcţionarea farmaciei publice II. Drept de muncă.M.S. Regimul produselor şi sustanţelor stupefiante şi obligaţiile medicului şi farmacistului X. Regimul produselor şi substanţelor toxice Studii de prognoză în sectorul farmaceutic. Colegiul farmaciştilor.IX. Recepţia şi depozitarea produselor farmaceutice X.120/1980 IX. Lucrări demonstrative: vizitarea unor farmacii de circuit deschis şi închis şi analiza modului de organizare a unităţii VII. Protecţia muncii în farmacie Normele de protecţa muncii. ustensile şi aparatură necesară IV.M.176&1992) în funcţionarea farmaciei de circuit închis VI. Prepararea soluţiilor sterile conf. Personalul farmaciei şi atribuţiile lui XII.nr. Aprovizionarea farmaciei cu produse farmaceutice Stabilizarea necesarului de medicamente VIII. Deontologia farmaceutică Codul deontologic al medicilor şi farmaciştilor în România. XIV.

E. 1995 Levinson... 2234/1994 (Pentru aprobarea normelor privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionale a unităţilor farmaceutice precum şi regulamentelor de organizare şi funcţionare acestor unităţi C. 1996 ***. Fârşirotu Z.R.R.St.: Foxbase+.Mureş (1977) Ord. 1987 Moraru. Editura teora.C. 466/1979 XVI. 1995 Levinson. 1993 D.W.J..L.E. curs xerografiat IMF.E.S.Med.M.L. World Enterprises S.C.: Guerrilla Advertising. 1996 B.Herb: Orice se poate negocia. . Relational Database Management System. Bucureşti. Lucrări practice pentru studenţi. Ed.. Bucureşti. Elaborarea medicamentelor galenice şi tipizate şi evidenţierea acestei activităţi în documentele tehnico-operative XII.J. Dima. *** . Bucureşti.XI. World Enterprises.L. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A.73/1979 XV. 1996 Levinson. Litografia U.S. Bucureşti. Dima. Business Tech. A. CODECS (Centre for Open Distance Education): Managementul relaţiilor cu clienţii şi cumpărătorii.: Sistemul FoxPro pentru farmacişti.H.: A Textbook of Pharmacy Management. A. Bucureşti. Fox Software. Inspecţia în farmacie: obiectivele inpecţiei 5.M.J. Jay Conrad: Guerrilla marketing.International Press S. Bucureşti.International Press S.International Press S.R. 1976 Cohen.. Prescripţia şi eliberarea de produse farmaceutice în farmacii de circuit închis XIV. Editura Microinformatica. Business Tech.: Guerrilla Marketing Excellence. L. A. M.S.A. G. Verificarea cantitativă şi calitativă a produselor farmaceutice prinoperaţia de inventariere XVII. Organizarea activităţii cu produse şi sustanţe toxice conform Decretului nr.: FoxPro. Organizarea eliberării produselor farmaceutice Prescripţia şi eliberarea de medicamente în farmacii publice XIII. World Enterprises. 1993 Ferencz.:Organizarea farmaceutică.C. Organizarea activităţii cu produse şi substanţe stupefiante conform Legii nr.S.F. Colsseum. 1993 Levinson . 1995 Tomski. 203 p.S.E. A. Mod de administrare” – suport de curs.: Guerrilla marketing attack. ŞTIINŢĂ & TEHNICĂ S. Ghid de utilizare. sponsor GSK România – “Farmacia. Business Tech.:Organizarea şi conducerea farmaceutică.. A.Junior Achievement România.(1982) Formanek I. User Manual. World Enterprises.C. Kogan Page Ltd.nr. Cluj. Tg. Tg-Mureş.

1997 Tomski.International Press S. A. A.Philip: Managementul marketingului.L. A.E.: Guerrilla marketing attack. Editată de Centrul de Comerţ Internaţional. World Enterprises. Iaşi.S.: Guerrilla Advertising.Fundaţiei CHEMAREA.Alexandru: Managementul şi marketingul sanitar.1993 Kotler.IV. Ed. Bucureşti.W. Bucureşti.Herb: Orice se poate negocia.W.International Press S. Pierre-Louis. World Enterprises. The Dryden Press. World Enterprises.Jolibert: Marketing-teorie şi practică.International Press S.R.E..Fundaţiei CHEMAREA.. Kogan Page Ltd. 1992 Codecs (Centre for Open Distance Education): Managementul relaţiilor cu clienţii şi cumpărătorii..C.: Guerrilla Marketing Excellence.E. Pierre-Louis. Bucureşti. ŞTIINŢĂ & TEHNICĂ S. 1995 Danciu Victor: Marketing internaţional. Ed.J.H. UNCTAD/GATT.R. World Enterprises. Bucureşti. ŞTIINŢĂ & TEHNICĂ S.R.E.Gabriel -Petru: Management general.E. Bucureşti..L.International Press S.C.S. Bucureşti. A. Ed. 1996 Dubois.C.IV.A. A..R.S. Ed.: Guerrilla marketing attack. A.. Bucureşti. Business Tech.E.Th. 1995 Levinson.Teora.1989 Luca. World Enterprises.S.J.Speh: Business Marketing Management.C. Jay Conrad: Guerrilla marketing.. 1996 Dubois.Teora. Ed.S. Bucureşti..W.: Guerrilla Advertising. A. 1997 Tomski.W. 1995 Levinson. Jay Conrad: Guerrilla marketing.L.H. Colsseum. 1995 Tomski.: A Textbook of Pharmacy Management.L.R.: A Textbook of Pharmacy Management.1989 Luca.S.C. 1996 F.1976 Popescu. A. Ed. Oscar Print.Economică. Bucureşti. Bucureşti. 1995 Levinson. 1993 Levinson . 1994 Codecs (Centre for Open Distance Education): Managementul relaţiilor cu clienţii I cumpărătorii.1993 Kotler.Th.1989 Hutt. Asociaţia Română de Marketing: Marketing-Manual pentru cercetarea pieţelor de export (traducere). 1995 Levinson. Ed. 1994 Codecs (Centre for Open Distance Education): Managementul relaţiilor cu clienţii I cumpărătorii. 1993 Levinson . Asociaţia Română de Marketing: Marketing-Manual pentru cercetarea pieţelor de export (traducere). Ed. Bucureşti.: A Textbook of Pharmacy Management.Michael D.H. World Enterprises S. Kogan Page Ltd. A.A.Michael D.Speh: Business Marketing Management.Gabriel -Petru: Management general. Business Tech.Economică. 1996 .Philip: Managementul marketingului.C.: A Textbook of Pharmacy Management.1976 Popescu. Editată de Centrul de Comerţ Internaţional. 1995 Tomski. Kogan Page Ltd.W. UNCTAD/GATT.J. Business Tech.H.1989 Hutt.Medicală.J.International Press S.J.E. Ed. 1996 Levinson.. 1976 Cohen. Bucureşti. Ed.Herb: Orice se poate negocia. Colsseum.S.. Oscar Print. 1995 Danciu Victor: Marketing internaţional. Kogan Page Ltd.L..Alexandru: Managementul şi marketingul sanitar. The Dryden Press. Business Tech. 1992 Codecs (Centre for Open Distance Education): Managementul relaţiilor cu clienţii şi cumpărătorii. Iaşi. Bucureşti.E.C.W. World Enterprises S. 1976 Cohen.Medicală.Jolibert: Marketing-teorie şi practică. Business Tech.

S.Levinson. I II Semestrul C. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR.St.(1982) Formanek I.:Organizarea şi conducerea farmaceutică.International Press S. Ed. A.: Guerrilla Marketing Excellence. I II Număr ore curs 2 Număr ore curs 1 Număr ore curs 2 Număr ore curs 1 Număr ore curs 1 Număr ore curs 1 Număr ore curs 1 Număr ore seminarii 1 Număr ore seminarii 2 Număr ore seminarii Număr ore seminarii 1 Număr ore seminarii 1 Număr ore seminarii Număr ore seminarii 1 Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice 2 Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice 1 Număr ore lucrări practice Număr credite 3 Număr credite 2 Număr credite 3 Număr credite 1 Număr credite 3 Număr credite 3 Număr credite 2 Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu - . I II Semestrul E.R. I II Semestrul D. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A. I II Semestrul B. I II Semestrul G. I II Semestrul F. World Enterprises.M.S. Fârşirotu Z.. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE.nr. curs xerografiat IMF.Mureş (1977) Ord.Med. Bucureşti. 2234/1994 (Pentru aprobarea normelor privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionale a unităţilor farmaceutice precum şi regulamentelor de organizare şi funcţionare acestor unităţi 6.E.C.L. STAGII. 1996 G.J. Business Tech.:Organizarea farmaceutică. Tg.

1. DISCIPLINA: TOXICOLOGIE GENERALĂ ŞI INDUSTRIALĂ A. Toxicologie generală şi industrială - anul IV Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie; B. Biofarmacie şi farmacocinetică - anul IV Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie; C. Toxicologia mediului - anul IV Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie; D. Toxicologie - anul III Facultatea de Farmacie, specializarea Asistenţă de Farmacie. 2. STAFF-UL DISCIPLINEI: Prof.dr. Kincses Ajtay-Mária Asist.drd. Croitoru Mircia-Dumitru 3. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. B. C. D. Obligatorie Obligatorie Opţională Obligatorie

4. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Toxicologie generală Obiectul toxicologiei. Scurt istoric. Definiţia toxicului. Clasificarea substanţelor toxice. Tipuri de intoxicaţii . Doze toxice. Doze letale. Concentraţiile maxime admise a substanţelor toxice în atmosferă. Direcţiile principale ale toxicologiei contemporane. Comportarea toxicilor în organism (toxicinetica). Patrunderea, absorbţia, distribuţia, depozitarea, acumularea substanţelor toxice în organism. Biotransformarea (metabolizarea) şi eliminarea xenobioticelor. Acţiune substanţelor toxice asupra organismului (toxicodinamia). Acţiunea toxicilor la nivel de ţesut, organ, aparat, sistem. Acţiunea toxicilor la nivel celular, molecular. Factori determinanţi ai toxicităţii: factori dependenţi de substanţă, factori dependenţi de organism, factori dependenţi de mediu. Combaterea efectelor toxice. Profilaxia intoxicaţiilor. Tratamentul intoxicaţiilor acute (măsuri de prim ajutor, antidoturi). Tratamentul intoxicaţiilor cronice. II. Toxicologie specială TOXICI INDUSTRIALI. TOXICOLOGIA SUBSTANŢELOR DE NATURĂ GAZOASĂ.Oxigenul. Ozonul. Hidrogenul sulfurat. Dioxidul de sulf. Hidrogenul seleniat şi hidrogenul telurat. Amoniacul. Oxizii de azot. Toxicologia halogenilor: fluor, clor, brom, iod. Fosforul, hidrogenul fosforat (fosfina). Hidrogenul arseniat (arsina). Compuşii oxigenaţi ai arsenului. Hidrogenul stibiat. Stibiul. Carbonul. Oxidul de carbon. Dioxidul de carbon. Aerul viciat. Oxiclorura de carbon (fosgen). Acidul cianhidric. Gaze de luptă. TOXICOLOGIA SUBSTANŢELOR MINERALE. Siliciul. Borul. Beriliul. Cromul. Manganul. Cobaltul. Nichelul. Carbonatul de nichel. Cuprul. Argintul. Cadmiul. Mercurul şi compuşii organomercurici. Taliul. Plumbul şi tetraetil plumbul. Bismutul. Alcalii caustici. Acizii corozivi. Acidul oxalic. Acidul picric. Oxidanţii minerali. TOXICOLOGIA SUBSTANŢELOR ORGANICE VOLATILE.

Hidrocarburile alifactice. Hidrocarburile aromatice: benzenul, toluenul, xilenii. Naftalenul, hidrocarburile policiclice aromatice. Hidrocarburile alifatice halogenate: clorura de metil, cloroformul, tetraclorura de carbon. Derivaţii cloruraţi ai etanului. Tricloretilena. Alte hidrocarburi alifactice halogenate. Alcooli. Alcoolul metilic, alcoolul etilic. Etilenglicolul. Fenolul. Aldehidele: formaldehida, acetaldehida. Cetonele: acetona. Eterii: eterul etilic. Esterii. Nitroderivaţi alifatici. Aminoderivaţii alifactici. Nitrobenzenul. Anilina. Compuşii organici cu azot cancerigeni (4amonofluorenul). Sulfura de carbon. III. Toxicologia substanţelor medicamentoase Medicamente cu acţiune la nivel SNC. Hipnotice: derivaţii barbiturici. Neuroleptice: derivati de fenotiazină, reserpina, derivaţi de butirofenonă. Tranchilizante: carbamaţi, benzodiazepine. Psihoanaleptice: antidepresive triciclice, IMAO. Excitanţi corticali: alcaloizii purinici. Excitanţi medulari şi bulbari: stricnina, picrotoxina. Anticonvulsivante. Analgezice antipiretice şi antiinflamatoare (antiinflamatoare nesteroidiene AINS). Derivaţi ai acidului salicilic, derivati ai p-aminofenolului. Derivaţi ai pirazolului. Derivaţi ai acidului chinolin-4carboxilic. Derivaţi ai acidului fenilacetic. Compuşii de aur. Anestezice locale. Anestezice locale de sinteză. Medicamente cu acţiune la nivelul SNV. Medicamente cu acţiune asupra sistemului colinergic. Medicamente M-colinomimetice: muscarina, pilocarpina. Medicamente N-colinomimetice si litice: nicotina. Medicamente anticolinesterazice: ezerina. Medicamente M-colinolitice: atropina, hiosciamina, scopolamina. Blocanţi neuromusculari: curara. Medicamente cu actiune asupra sistemului adrenergic. Medicamente adrenolitice: alcaloizii din ergot. Medicamente adrenomimetice. Alte medicamente. Glicozide cardiotonice: glicozide digitalice. Medicamente antimicrobiene şi antiparazitare. Sulfamide antimicrobiene. Antituberculoase. Izoniazida. Antimalarice: chinina, antimalarice de sinteză. Medicamente antitumorale. Toxicologia drogurilor. Psihodisleptice: substanţe halucinogene de origine naturală cu azot in moleculă. Mescalina. Substaţe halucinogene de sinteză. Dietilamida acidului lisergic (LSD). Psihostimulante: cocaina, efedrina şi derivaţi ai amfetaminei. Substanţe halucinogene de origine naturala fără azot în moleculă: tetrahidrocanabinolul (THC). Analgezice narcotice. Opiul. Morfina. Derivaţi ai morfinei şi înlocuitorii sintetici. IV. Toxici speciali Toxine: zootoxine, fitotoxine. Toxine din plante superioare: colchicina, aconitina. Micotoxine produse de ciuperci otrăvitoare (Macromycetae). Pesticide. Insecticide: insecticide organoclorurate, insecticide organofosforice (IOP). Insecticide dinitrofenolice. Insecticide carbamice. Erbicide. Rodenticide. Fungicide. Alte substanţe: materiale plastice. Detergenţi. Aditivi alimentari. Substaţe toxice de luptă. Toxicologia substanţelor radioactive (radiotoxicoligie). Plante toxice. Plante ornamentale toxice. Cosmetice. Substanţe casnice, detergenţi, substanţe de curăţire. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Norme de tehnica securităţii şi protecţiei muncii în laboratorul de toxicologie Instruirea studenţilor şi completarea fişelor personale de protecţia muncii. II. Prezentarea aparaturii pentru recoltarea toxicilor gazoşi şi volatili din aer Influenţa microclimatului asupra comportării substanţelor toxice din atmosfera industrială. Exprimarea concentraţiilor de substanţe toxice din aer.

III. Analiza toxicilor de natură gazoasă Oxidul de carbon. Acetilena. Amoniacul. Oxizii de azot. Hidrogenul sulfurat. Bioxidul de sulf. Hidrogenul fosforat. Fluorul. Clorul. Schema pentru identificarea principalelor gaze toxice. IV. Analiza toxicilor de natură volatilă Izolarea toxicilor de natură volatilă. Cloroform. Formaldehida. Sulfura de carbon. Etanolul. Metanolul. Acidul cianhidric. Acetona. Etilenglicolul. Fenolul. Benzenul. Determinarea indicelui de sulfat din urina. Anilina. V. Identificarea toxicilor necunoscuţi VI. Redactarea unui buletin de analiză VII. Analiza toxicilor de natură minerală Distrugerea materialelor biologice prin metoda Ogier şi Deniges. Analiza toxicologică a arsenului. Analiza toxicologică a mercurului, bismutului, manganului, plumbului, cuprului. VIII. Analiza toxicilor de natură organică nevolatilă Izolarea toxicilor prin metoda Stas-Otto-Ogier. Analiza toxicologică a acidului salicilic şi a fenacetinei; izolarea şi separarea prin cromatografie în strat subţire a derivaţilor analgezici, antipiretici. Analiza toxicologică a acidului picric, acidului oxalic, derivaţilor barbiturici, derivaţilor benzodiazepinici, derivaţilor fenotiazinici, derivaţilor sulfonamidici. Izolarea şi identificarea prin cromatografie în strat subţire. Analiza toxicologica a cafeinei, alcaloizilor din opiu, veratrinei, stricninei, brucinei, chininei, nicotinei. Izolarea, identificarea şi separarea prin cromatografie în strat subţire. Analiza toxicologică a atropinei. Izolarea şi determinarea cantitativă. IX. Analiza pesticidelor Derivaţi organocloruraţi (DDT, 2,4-D). Separarea cromatografica în strat subţire. Analiza toxicologica a parationului şi dinitroortocrezolului. X. Identificarea toxicilor necunoscuţi de natura minerală şi organică nevolatilă. Lucrare recapitulativă B. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Partea introductivă Scurt istoric. Noţiuni de bază. Biodisponibilitatea. Bioechivalenţa. Metode de evaluare a biodisponibilităţii in vivo. Biodisponibilitatea ca termen de comparare a eficienţei terapeutice. II. Factorii fizico-chimici care influenţează biodisponibilitatea Solubilitatea, viteza de dizolvare , structura chimică, pH-ul, gradul de ionizare (pKa), coeficientul de partiţie, gradul de dispersie, polimorfismul, hidratare, solvatare. Ecuaţia lui Hammett; modelul Hansch. Studii biofarmaceutice folosite în preformulare. III. Modelarea in vitro. Determinarea biodisponibilităţii in vivo Determinarea vitezei de difuzie transmembranare, t 1/2, Vd, Ke, Ka. IV. Factori tehnologici care influenţeaza biodisponibilitatea

Modelul bicompartimentat la administrare intra şi extravasculară. Poluanţii atmosferici. Căile de transformare ale substanţelor chimice în mediu. III. Administrarea unei singure doze per oral. CMA) VI. transportul şi soarta substanţelor chimice în mediu II. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. gaze. Modelarea absorbţiei in vivo.Substanţe auxiliare care favorizează solubilizarea şi/sau dezagregarea. farmacocinetic mono şi PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. pesticide) V. span) Determinarea parametrilor farmacocinetici. Determinarea factorilor farmacocinetici. Calculul vitezelor de difuzie in cele trei compartimente. C. IV. Interacţiunea formă farmaceutică-efect biologic. prafuri IV. LOAEL. Evaluarea riscului ecologic asupra sănătăţii. vapori. solvenţi. Vd etc. II. prin membrană biologică. Noţiuni de bază ale farmacocineticii Principalii parametrii farmacocinetici.). Determinarea concentraţiilor admisibile în mediu şi a dozelor de prag(NOAEL. Bazele toxicologiei mediului. Poluanţii din apă şi sol(metale. Interpretarea rezultatelor (timpul de injumătăţire. Clasificarea poluanţilor. Determinarea constantei vitezei de absorbţie a unei substanţe active prin membrana biologică (membrana duodenală de cobai). Evaluarea riscului în mediu. Modelarea proceselor de mişcare ale substanţelor în mediu III. Modelarea absorbţiei in vitro în prezenţa unor substanţe auxiliare care măresc solubilitatea (tween. Corelarea rezultatelor obţinute. Calculul parametrilor farmacocinetici în modelul farmacocinetic deschis monocompartimentat Studii in vivo. Modelarea in vitro a difuziei şi absorbţiei transmembranare Modelul tricompartimentat Swintosky. Constituirea curbelor de eliminare cumulativă. Caracterizarea relaţiei dozărăspuns . Recoltarea materialului biologic. Sursele. Determinarea ASC-ului. Prospectarea de noi forme medicamentoase. Corelarea rezultatelor obţinute cu cele in vivo. Interpretarea rezultatelor. V. Caracterizarea riscului.

glicozide cardiotonice. metabolizarea şi eliminarea. Toxicologia drogurilor. Toxicinetică: absorbţia. Toxicologia substanţelor fitofarmaceutice (pesticide). Oxidul de carbon. Factori care influenţează efectele toxice (doza. Sistemul de management al protecţiei medului II. hidrocarburi aromatice. Toxicologia medicamentului (AINS. bariu. Caracterizarea lor generală. fenotiazine. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. proprietăţi fizico-chimice). X. nitro şi aminoderivaţi. III. mercur. acidul cianhidric. Evaluarea calităţii mediului înconjurător D. Principii şi dispoziţii generale III. Introducere. Oxizii de azot. derivaţi halogenaţi hidrocarburilor alifatice. VI. VIII. Definiţia intoxicaţiei şi a substanţelor toxice. Toxicologia ciupercilor otrăvitoare. Gaze de luptă. ai . Scurt istoric. Regimul substanţelor şi deşeurilor periculoase IV. V. II. Hidrogenul sulfurat. distribuţia. Toxicomanii. Evaluarea pericolului.PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. cadmiu) Toxici caustici. arsen. Noţiuni generale de toxicologie. IX. Aspecte actuale ale toxicologiei moderne. Toxici gazoşi. IV. Regimul îngrăşămintelor chimice şi al pesticidelor V. Toxici minerali (plumb. Regimul privind asigurarea protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante şi securităţii surselor de radiaţii VI. antidepresive). Clasificarea intoxicaţiilor. Legea protecţiei mediului din România (137/1995). VII. Toxici volatili: alcooli.

. II. Ed.: Intoxicazioni Acute. Medicina. Medicina Konyvkiado. 2000 Furszt Zsuzsa: Farmakologia. derivaţilor barbiturici. Kincses Ajtay M. Goldfrank M. DNOC. New York.: Lehrbuch der Toxicologie. Budapest. Mureş. Schafer S.: Munkaegeszsegtan.. Analiza toxicilor de natură volatilă Izolarea toxicilor de natură volatilă. Didactică şi Ped. chininei. Analiza toxicologică a mercurului.. Metanolul. VI. Med. Formaldehida. New York. Mureş. „Iuliu Haţegan”. 2001 Loghin F.: Toxicologie. Milano.G.. Miniszterium.: Gyakorlati taxikologia. 1994 Lewis R. derivaţilor sulfonamidici. Wiley Publication.: Toxicologic Emergencies. Exprimarea concentraţiilor de substanţe toxice din aer. Analiza toxicilor de natură minerală Distrugerea materialelor biologice prin metoda Ogier şi Deniges. Berlin.: Radicali liberi în fiziopatologia umană. Ed. Appleton Century Crafts.a. cuprului.PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Dreistack M. New York. bismutului. Analiza toxicologică a arsenului.D.. Analiza toxicologică a acidului salicilic. Medicina.M. 2000 Voicu A.: Analytical Methods in Toxicology. Budapest.. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. 2002 Olinescu R. Analiza toxicologică a acidului oxalic. Analiza toxicilor de natură organică nevolatilă Izolarea toxicilor prin metoda Stas-Otto-Ogier. Analiza toxicologică a strichninei. Litografia UMF Tg. Cloroform. derivaţilor benzodiazepinici. Univ. The bassi science of poisons.: Toxicologie.: Toxicology.D. Identificarea toxicilor necunoscuţi din grupele studiate 5. Budapest. Technoplast. Etanolul. Intern. 1993 Marquard M. Cluj-Napoca. Bucureşti. V. Baconi D. 2001 Klaassen C. Bucureşti.: Toxicologie clinică. zincului. Laurenzi R. Izolarea şi identificarea prin cromatografie în strat subţire a derivaţilor benzodiazepinici. Appleton-Lange. Albatros.: Toxicologie generală. 1994 . 1988 Robert H.: Handbook of Poisoning.p. 1997 Bălălău D. plumbului.. 1998 Stahr H. Norme de tehnica securităţii şi protecţiei muncii în laboratorul de toxicologie Instruirea studenţilor şi completarea fişelor personale de protecţia muncii. 1997 Ungvary GY. OEMF s.. Bucureşti. 1987 Desi I. 1992 Monea M.G. Spektum Verlag Heidelbeg.: Mergek es ellenszerek. Ed.. Prezentarea aparaturii pentru recoltarea toxicilor gazoşi şi volatili din aer Influenţa microclimatului asupra comportării substanţelor toxice din atmosfera industrială.D.: Toxikologia. Ed. Acetona. Szocialis es Eu. arsenului. 1982 Bozza Marrubini M. Cotrău M. 1989 Fabian F. Monea M. III. 1993 Kincses Ajtay M.: Toxicologia substanţelor naturale şi înrudite. IV. Ed. USA. Ed. Budapest. Bucureşti. Litografia UMF Tg. Tehnică.V. şi colab. Fenolul.

J.: Gyogyszertervezes alapjai. şi colab.: Physichemical principles of pharmacy.: Igiena. Febiger Philadelphia.Punchard N. Ed.. Liberman H.: Toxicologia substanţelor naturale şi înrudite. nr. 2001 Loghin F. New York.. Appleton-Lange. Goldfrank M. 2001 Klaassen C.J. Farmacia.: Bazele teoretice ale tehnologiei farmaceutice.: Toxicologia substanţelor medicamentoase organice de sinteză. Intern. Mirton Timişoara. Lito. Ed.. Medicina. Kelly F. Budapest. Litografia UMF Tg. 1993 Marquard M..A.: Analytical Methods in Toxicology.. Târgu Mureş. Kincses Ajtay M. 2000 Voicu A.: Gyakorlati taxikologia. Berlin. Ed. Bucureşti.02. The bassi science of poisons. 2002 Olinescu R. Bojiţă M.: Toxicologic Emergencies. Monea M. Medicina Konyvkiado.: Intoxicazioni Acute. Consiliul Ştiinţific: Hotărârea nr. vol.D. 1997 Ungvary GY. Prokardia. 5-16 Mănescu S.. 1992 Monea M. Med. Ed. 1994 Lewis R.: Toxicologie. Medicală. Litografia UMF Tg. Dreistack M.: Igiena.: Toxicologie. nr.: Toxicology. Med.: Validarea metodelor de analiză şi control. 2/18.. Miniszterium. Spektum Verlag Heidelbeg. Univ. 5. Agenţia Naţională a Medicamentului. Palgrave New York.1999 Roman L. Bucureşti. A practical approach.D. Medicală. Ed. 1996 . p.: Handbook of Poisoning. Kelly F. Leucuţa S. Agentia Natională a Medicamentului. Buletin informativ privind cereri de autorizare de punere pe piaţă.. Ferencz L.: Radicali liberi în fiziopatologia umană. 1988 Robert H. XLVIII. Medicina.G.: Tehnologie farmaceutică industrială. 2001. XLVIII. Bucureşti. UMF Bucuresti. Oxford University Press. USA. 1976 XXX. Ed.: Free radicals. 1988 Popovici A..V.: The tehory and practice of industrial pharmacy. Ed.. Budapest.: Toxikologia. Lea. Technoplast. 1987 Desi I.a. 1989 Fabian F.2000. Farmacia. Ed. Baconi D. Bucureşti.2000. Ed.: Lehrbuch der Toxicologie. New York. 2001 Kincses-Ajtay M. A practical approach. Attwood D. Ed. Didactică şi Ped. 1997 B. Schafer S. 1988 Lachmann L. 1998 Stahr H. Bucureşti. Budapest. 1996 Enoiu Milica: Aspecte din biochimia stresului oxodativ.D. Oxford University Press. nr. 1996 Enoiu Milica: Aspecte din biochimia stresului oxodativ. Appleton Century Crafts. New York.M. Tehnică. Mureş. Milano.p. Bucureşti. Cotrău M.. Dacia Cluj.. Albatros. „Iuliu Haţegan”.: Toxicologie generală. Balaysi J. Cluj-Napoca. Wiley Publication.A. p. OEMF s. Budapest. Săndulescu R. Szocialis es Eu.: Munkaegeszsegtan. Dudutz GY. 1993 Kincses Ajtay M. 3 C.: Toxicologie clinică. vol. 2000 Furszt Zsuzsa: Farmakologia.A. 1996 Bălălău D.: Free radicals. Bucureşti 1988 XXX.. 1997 Bălălău D... Ed. 5-16 Mănescu S.: Mergek es ellenszerek. Laurenzi R.. 5... 1994 Punchard N.T. 1999 Florence A. Mureş.G. 1982 Bozza Marrubini M.

Appleton-Lange. Fabian F.. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A..: Toxikologia. Kincses AJTAY M. New York. 6.G. 1993. I II Semestrul C.. Stahr H. Dreistack M.D.: Toxicologie. Monea M. STAGII. Didactică şi Ped. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. Monea M. Szocialis es Eu. Miniszterium.. Ed. Bucureşti. Litografia UMF Tg. 1993. Laurenzi R. Budapest. Robert H.: Intoxicazioni Acute.: Gyakorlati taxikologia. OEMF s. 1994. I II Semestrul D. 1989. UMF Bucuresti. Kincses Ajtay M. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. şi colab. Mureş. Mureş.. Bozza Marrubini M. I II Semestrul B. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE.a. Lito. I II Număr ore curs 2 2 Număr ore curs 2 Număr ore curs 1 Număr ore curs 2 Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 3 3 Număr ore lucrări practice 2 Număr ore lucrări practice 1 Număr ore lucrări practice 2 Număr credite 4 4 Număr credite 3 Număr credite 2 Număr credite 5 Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen - .: Toxicologia substanţelor medicamentoase organice de sinteză. 1997 D. Budapest. USA.Bălălău D..D. 1998. 1998.. Lewis R.: Mergek es ellenszerek.: Handbook of Poisoning. Cotrău M. Desi I. Appleton Century Crafts. Milano.: Toxicologie. New York. 1987. Medicina Konyvkiado.M. Litografia UMF Tg.: Analytical Methods in Toxicology. 1982. Goldfrank M. Wiley Publication.: Toxicologic Emergencies. 1992.p.

locul în planul de învăţământ. F. Principii la cercetarea şi prospectarea medicamentelor.anul III Facultatea de Farmacie. modul de prezentare: specialităţi. F. Chimie farmaceutică . Medicamente de uz veterinar . Chimie farmaceutică (medic. Regulile IUPAC privind reprezentarea structurilor la substanţe medicamentoase. relaţiile cu celelalte discipline de bază şi de profil.anul IV Facultatea de Farmacie. specializarea Asistenţă de Farmacie. Clasificarea în sistemul ATC.Antiseptice şi dezinfectanţi cu conţinut de clor şi iod III. permanganatul de potasiu .anul III Facultatea de Farmacie. optimizarea proprietăţilor biofarmaceutice. Noţiunea de substanţă medicamentoasă. În tratarea materialului sunt abordate pentru fiecare capitol: metode generale de obţinere. B. Gyéresi Árpád Conf. II. forme farmaceutice oficinale. STAFF-UL DISCIPLINEI: Prof. proprietăţi fizico-chimice şi biologice. C. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. Compuşi oxinegaţi: peroxidul de hidrogen şi înlocutorii. specializarea Farmacie. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. Norme de calitate de bază: Farmacopeea Română şi Farmacopeea Europeană. 2.drd. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. D. DISCIPLINA: CHIMIE FARMACEUTICĂ A. D.drd. C.anul II Facultatea de Farmacie.1.anul IV Facultatea de Farmacie. Stereochimia substanţelor medicamentoase . Chimie farmaceutică (chimioterapie) . Kelemen Hajnal Asist. Medicamente de uz veterinar . specializarea Farmacie. Obligatorie Opţională Obligatorie Obligatorie Obligatorie Opţională 4. Székely Pál 3. E. E. Hancu Gabriel Prep. Introducere Obiectul chimiei farmaceutice.dr. organotrope) . relaţii structură-activitate. specializarea Farmacie. B. specializarea Farmacie.anul II Facultatea de Farmacie. Nomenclatura DCI la substanţe medicamentoase.dr. specializarea Asistenţă de Farmacie.

Inhibitori ai betalactamazei. terpenoide. analogi şi prodruguri cu proprietăţi biofarmaceutice optimizate. Detergenţi: cationici. Antiseptice intestinale: derivaţi halogenaţi ai 8-hidroxichinolinei şi ai nitrofuranului cu absorbţie redusă XIII. peniciline hidrofile cu spectru larg: aminopeniciline. Oxazolidinone: cicloserina şi derivaţi. Macrolide nepolienice. alţi compuşi XII. halogeno. Sulfamide Sulfanilamida. carbenicilină. N1 substituite cu resturi heterociclice pentaatomice. Monobactame. Polipeptide: polimixinele B şi E. N4-acilate şi azoderivaţi de tip analog şi prodrug. sisomicina. gramicidina. Cefalosporine. sulfamide N1 -acilate. Tetracicline de semisinteză cu T/2 prelungit. mafenid. XVI. V. Etanol. glicerol. Antiseptice urinare: derivaţi de nitrofuran. amfoterici. False macrolide: rifamicine. XV. Derivaţi ai 2. Rezorcinol. clorură de decaliniu. săruri şi esteri ai acestora IX. Eritromicina.IV. Cloramfenicol: esteri şi analogi. Derivaţi de fenotiazină. Antiseptice buco-faringiene: ambazonă. Antibiotice Beta-Lactamine: Peniciline. Compuşi anorganici şi organici ai unor metale utilizaţi ca antiseptice – dezinfectante. Cefamicine. inhibitori ai dihidrofolat-reductazei. mecilinam. esteri şi săruri şi noi derivaţi. oleandomicina. asocieri cu sulfamide. kanamicina şi analogi de semisinteză: tobramicina. Aminoglicozide (aminociclitoli) cu aglicon streptidinic: streptomicina şi derivaţi şi cu aglicon desoxistreptaminic: neomicina şi paromomicina. bacitracina. Peniciline de biosinteză. cefalosporine de noi generaţii. Cefalosporine de semisinteză rezistente la beta-lactamază. Antileproase . neionici X. gaiacolul şi derivaţi. propilenglicol. trifenilmetan şi acridină cu acţiune antiseptică XI. prodruguri hidrosolubile. Formaldehida şi derivaţi VIII.şi alchilfenolii VII. VI. peniciline de semisinteză: rezistente la sucul gastric şi rezistente la sucul gastric şi beta-lactamază. Antimicobacteriene Tuberculostatice majore şi minore. gentamicina. Acizi fenoli.4diaminopirimidinei. săruri. spiramicina. ureidopeniciline. Derivaţi de oxacefem. acid nalidixic şi derivaţi de chinolonă XIV. de uz oral. Tetracicline: Tetracicline de biosinteză (dirijată). tirotricina.

alţi compuşi. XXIII. antimalarice. antihelmintice. alcooli. moroxidina . praziquantel. Antimicotice de sinteză: derivaţi de imidazol. Antimalarice Chinina şi derivaţi. Agenţi antivirali utilizaţi în SIDA. Criteriile de calitate impuse substanţelor medicamentoase. sulfonamide. compuşi halogenaţi. Antihelmintice Active asupra nematodelor: piperazina şi derivaţii. citozina. Metodele generale de analiză prevăzute de farmacopee II. de 9-aminoacridină. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Prepararea unor substanţe medicamentoase Iodoform. Antiamoebiene lumenale: derivaţi ai fenantrolinei. benzimidazol. metronidazolul. determinare cantitativă: compuşi anorganici (peroxid de hidrogen. levamisol. derivaţi organici ai arsenului. Nucleozide din prima generaţie: idoxuridina. Active asupra cestodelor: niclosamida. buclosamid. niridazol. antimetaboliţi. cercetarea purităţii. Nucleozide din a doua generaţie: ribavirina şi analogi. tiocarbanilide. antibiotice.XVII. tinidazolul şi analogi de structură . derivaţi de benzimidazol. Interferoni. Controlul calităţii (purităţii) substanţelor medicamentoase III. Derivaţi de aminochinolină (4-. acizi carboxilici. oxid galben de mercur. pirantel. complecşi ai platinei. XXI. macrolide polienice: nistatină. Active asupra trematodelor: derivaţi de tioxantenă. antituberculoase. Pirviniu. XIX. compuşi de bor). . Soluţii etalon şi utilizarea lor.etc . XX. acid undecilenic. compuşi metalici. IV. befeniu. coloranţi. XXII. XVIII. Antitrichomonazice şi antilambliazice Derivaţi de 5-nitroimidazol. amfotericină. fenoli. Analiza monografică a substanţelor medicamentoase oficinale Identificare. etc. natamicină. metenamină. arabinonucleozide şi analogi. alcaloizi inhibitori ai mitozei.4-diaminopirimidină. antibiotice. haloacetamide. hormoni şi alte citostatice. Antitumorale Alchilante. Emetina şi derivaţi.8-). Antiamoebiene Antiamoebiene tisulare.acizi fenolici şi săruri. Antimicotice Antibiotice: griseofulvină. Antivirale Antivirale cu structuri diferite: amantadina. de biguanidină şi de 2.

Chiralitatea moleculară IV. Enantiomerie – diastereomerie V. III. distomeri. Chiralitatea substanţelor medicamentoase X. Benzodiazepine. de piperidin-dionă. Fundamentarea teoretică a stereochimiei II. Diverse alte structuri. Structuri diverse. Anticonvulsivante (antiepileptice) Derivaţi barbiturici. Anestezice generale Anestezice de inhalaţie. IV. hidantoine. Recunoaşterea moleculară a chiralităţii (entomeri. toxicitate stereoselectivă C. utilizarea selectorilor chirali IX. Metode chiroptice VII. succinimidă. Stereospecificitatea receptorilor XII.B. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Sedative şi hipnotice Bromurile. conversie) VIII. derivaţi oxazolidindionă. Configuraţie – conformaţie III. indice endismic) XI. V. Psihofarmaconii . derivaţi ai benzoxazolului. II. derivaţi barbiturici. Adjuvante ale anesteziei (agenţi folosiţi în neuroleptanalgezie). Aldehide halogenate. Metode de obţinere a stereoizomerilor (sinteze asimetrice. Metabolizare. Diverse alte structuri. Metode de separare a stereoizomerilor: derivatizarea. esteri carbamici. Derivaţi acilaţi de uree. Consecinţe farmacodinamice şi farmacocinetice ale stereoizomeriei XIII. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Puritatea enantiomeră (puritatea optică) VI. Anestezice generale de uz intravenos. Miorelaxante centrale Eteri ai glicerinei.

Inhibitorii degranulării mastocitelor. benzomorfan. Stimulente ale circulaţiei periferice. Antihipertensive: blocante ale . Substanţe medicamentoase cu acţiune excitantă asupra S. VII. Inhibitori ai M. cu acţiune dopaminergică.C. VI. dibenzocicloheptadienă. Simpatomimetice (adrenergice) Derivaţi de fenilalchilamină. XII. Derivaţi ai butirofenonei şi structuri înrudite. Anxiolitice cu structuri diverse. vasodilatatoare periferice.). pilocarpina. XV. Inhibitori specifici ai ciclooxigenazei-2. derivaţi de imidazol şi alţi compuşi. Alţi compuşi. Compuşi de sinteză: derivaţi de morfinan. Analgezice antipiretice (şi antiinflamatoare-AINS): derivaţi ai acidului salicilic.O. VIII. Encefaline şi endorfine. scopolamina). Substanţe hipocolesterolemiante şi antiateromatoase.O. etc. Antidepresive Tricilice (derivaţi de dihidrodibenzazepină. derivaţii de fenotiazină şi analogi de structură. Derivaţi ai acidului (hetero)aril-acetic. Anxiolitice (tranchilizante): esteri ai acidului carbamic. dibenzoxepină. derivaţi de benzodiazepină. Vasodilatatoare: vasodilatatoare coronariene. Compuşi de sinteză din categoria esterilor şi amidelor. derivaţi de chinazolină. fenilciclohexanol. piperidină. Antiaritmice. Diverse alte structuri. Neurosimpatolitice. ai anilinei. Substanţe medicamentoase cu acţiune cardiovasculară Tonice cardiace: glicozide cardiotonice. Anestezice locale Cocaina. oxicami. Analgezice Analgezice narcotice: morfina. Beta-adrenolitice: derivaţi ai ariloxipropanolaminei.A.-propionic. XVI. Simpatolitice (adrenolitice) Alfa-adrenolitice naturale (alcaloizi din cornul de secară) şi derivaţi de semisinteză. Blocante neuromusculare (curarizante) Tubocurarina şi analogi de sinteză cu proprietăţi relaxante musculare. derivaţi ai difenilmetanului . Anticolinesterazice: fizostigmina şi analogii de sinteză. Antiparkinsoniene Cu acţiune anticolinergică. dihidroantracen. Compuşii de litiu. Reactivatori ai colinesterazei.Neuroleptice: alcaloizi (reserpină). Antialergice Histamina şi antihistaminice Antiserotoninice. Antagoniştii benzodiazepinelor. spasmolitice neurotrope) Alcaloizi tropanici (atropina. H 1. XVII. ai pirazololului. XI. compuşi de sinteză. difenilmetan. Parasimpatomimetice (colinergice) Acetilcolina şi analogi. codeina şi derivaţi. Alte structuri. Parasimpatolitice (colinolitice. Diverse alte structuri. X. resp.A. acid fenamic. Inhibitori ai DOPAdecarboxilazei şi ai M. XIII . derivaţi şi alţi compuşi de sinteză. IX. XIV.N. derivaţi organo-fosforici.

benzocaină. Antiagregante plachetare. XXI. Agenţi antianemici folosiţi în anemiile feriprive megaloblastice. Înlocuitori de plasmă. Anticoagulantele: heparina şi analogi. Prevederile Farmacopeei Europene privind monografiile cu produse de uz veterinar Analize . derivaţi de xantină. anticoagulante de sinteză. Antidiabetice orale (sulfonamide. Substanţe de contrast şi substanţe folosite în explorări funcţionale PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. XVIII. XIX. fibrinolitice. pirazolone. doză. XX. spectrofotometrice. antifibrinoliticele. amide. polarimetrice. Substanţe cu acţiune asupra aparatului respirator Antitusive şi expectorante XXIII. salicilamidă. fenotiazine. Substanţe cu proprietăţi diuretice Sulfamide diuretice şi alţi derivaţi. Prepararea unor substanţe medicamentoase: Salicilat de metil. antagonişti ai aldosteronei. III. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Inhibitori şi inactivatori ai secreţiei digestive. circulaţie şi comercializare a medicamentelor de uz veterinar. Timpul de aşteptare după folosirea medicamentelor de uz veterinar II.canalelor de calciu. Specificul medicamentelor de uz veterinar (formă. etc. II. diferenţieri Analiza sistematică a substanţelor medicamentoase necunoscute. XXII. D. Stimulente ale motilităţii digestive. antagonişti ai receptorilor angiotensinei II. derivaţi ai biguanidului şi alţi compuşi). cromatografice. Substanţe cu acţiune asupra sângelui Coagulante: vitaminele K. vitamine. refractometrice. Reglementarea regimului de producere. alcaloizi. glucide. Inhibitori ai motilităţii digestive. Analize recapitulative pe grupe de substanţe. aminoacizi. Venotonice: produşi naturali şi de sinteză. Medicaţia hipoglicemiantă Insulina. cale de administrare) Păstrarea şi evidenţa medicamentelor veterinare cu regim special. esteri. Analize monografice (calitativă şi cantitativă) a substanţelor medicamentoase oficinale în farmacopee Derivaţi barbiturici. Substanţe cu acţiune asupra aparatului digestiv Stimulente ale secreţiei digestive. inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei.

domestice) VI. Antibiotice ( penicilina. III. X. Farmacoterapie veterinară. Nomenclatura ( DCI. Medicaţia aparatului digestiv IX. Substanţe medicamentoase cu acpiune antiseptică şi dezinfectantă Halogeni şi compuşi halogenaţi: iod ( şi iodoform ).şi endo paraziţilor la animale (de rasă. intestinale ). Noţiunea de substanţă medicamentoasă – norme de calitate după F. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. antibiotice.R. tetracicline. antineoplazice ) V. Antiseptice utilizate în infecţiile localizate la nivelul mucoaselor (antiseptice bucofaringiene. Elemente de patologie veterinară. Medicamente simptomatice .X. urinare. Aldehide şi acizi fenolici. permanganat de potasiu.) VII.III. cloramfenicol ) IV. Medicaţia sistemului nervos XIII. aluminiu. Zoonoze IV. Substanţe utilizate în combaterea ecto . Medicaţia antimicotică VIII. Compuşi de argint. fenoli ). antimicotice. zinc oficinali în F. Medicaţia căilor respiratorii XI. cloramine. exotice V. II.R. Dezinfectante. macrolide. Chimioterapice antibacteriene (sulfonamide. antiprotozoarice.X. cefalosporine. Medicaţia metabolică. Coloranţi şi detergenţi. Biostimulatori. IUPAC ) şi clasificarea substanţelor medicamentoase în sistemul ATC. Medicaţia aparatului urogenital XII. antihelmintice. Principalele boli ale animalelor de rasă. antivirotice. Premixurile. mercur.Chimioterapice cu specificitate limitată ( antimicobacteriene. Compuşi hidroxilici ( alcooli. etc. Introducere: Obiectul chimiei farmaceutice. Chimioterapice Sulfonamide bacteriostatice. aminoglicozide. oxidanţi: peroxid de hidrogen. Analgezice şi antiinflamatoare XIV. domestice. Medicamente cu acţiune asupra hematopoezei şi asupra sistemului cardiovascular E.

adrenergice şi adrenolitice ( alfa şi beta).R. salicilaţi.) VI. a punctului de topire. a punctului de fierbere (metodele F. Anestezice locale VIII. Normele generale prevăzute de F. Medicamente simptomatice Substanţe medicamentoase cu acţiune asupra sistemului nervos vegetativ: colinergice şi anticolinergice. . halogenuri alcaline şi alcalino-pământoase. Prepararea reactivilor şi soluţiilor titrate după prevederile F. VII.Substanţe medicamentoase cu acţiune asupra sistemului nervos vegetativ: colinergice şi anticolinergice. IV. spectrofotometrice.X. Determinarea solubilităţii. glucide.R. Substanţe medicamentoase organice: alcooli. acizi carboxilici aromatici. Analize cromatografice. Antitusive şi expectorante XV. derivaţi de pirazol. Substanţe cu acţiune asupra aparatului digestiv XIII. derivaţi barbiturici. Farmacopeea – cod de calitate a substanţelor medicamentoase II. Antianemice XI. Hipoglicemiante XIV. Vasodilatatoare şi antihipertensive. Hipolipemiante. anestezice locale etc. sulfonamide. fosfaţi etc. Soluţii etalon. Metodele generale de analiză oficinale în F. adrenergice şi adrenolitice ( alfa şi beta) VI. derivaţi de xantină.X. VIII. V. X. Diuretice XII. antibiotice.X. Coagulante şi anticoagulante.R. Analize monografice exemplificate: substanţe medicamentoase anorganice: compuşi metalici. Antihistaminice H1 şi H2 IX. fenoli. sulfaţi. VII.X. pentru calitatea substanţelor medicamentoase III.R. Substanţe folosite în scop diagnostic PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. alcaloizi. Substanţe cu acţiune cardiovasculară: Cardiotonice şi antiaritmice.

: Szerves Kémia I-1 k. Tg.: Lucrări practice de Chimie farmaceutică – anul III (1973) Á. Caracteristicile specifice ale farmacoterapiei veterinare (medicamente specifice. Tiperciuc: Antibiotice antibacteriene (2003). dispensare veterinare).F. Oniga.D.Mureş H. T. Cluj-Napoca G. Bucureşti. Bucureşti Szász Gy. Cojocaru.R. Angelescu..X (1996). I-II (1981. Ed. Ed.. Kelemen.-a (1993). Gyéresi. Gyéresi: Szervetlen gyógyszerészeti kémia (2003) H. Cluj-Napoca Brînduşa Tiperciuc. Takács M.Mureş H. E. din import) utilizate în farmacoterapia veterinară III. Bucureşti O. UMF Tg. Gyéresi: Szervetlen gyógyszeres anyagok (2002). Budapest Tőke L. Bucureşti Agenda Medicală (2004). Badea. 1983). Oniga. I. Didactică şi Pedagogică. Tankönyvkiadó. Bucureşti European Pharmacopoeia 5th ed. Végh A. doze. 1974 Bruckner Gy.: Gyógyszerészi kémia (1990) vol. Mureş V. Kerck: Stereochimie. UMF Tg. Kelemen: Kis hatásszélességű kemoterápiás szerek (2004). F. Kelemen.X (1996). Gyéresi et al. Marcu: Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase (1996). Ghiran. Gyéresi.R. Gyéresi: Gyógyszerészeti kémia (Chimie farmaceutică) vol. Cornea: Probleme teoretice de Chimie organică. Gyéresi. Gyéresi. formă farmaceutică. Á. Se fac şi demonstraţii privind formele farmaceutice specifice domeniului veterinar. Cluj-Napoca E. respectiv se fac vizite la unităţi veterinare specializate (farmacie.Mureş Á. Principalele medicamente (din ţară. Avram: Chimie organică I-II.Zotta: Chimie farmaceutică (1985). UMF Tg.. Tiperciuc: Antiseptice dezinfectante şi chimioterapice generale (1999). Lupuţiu. Tg. 1969 M. M Nechifor: Antibiotice beta-lactamice (1988). B. 1973 .Oniga: Medicaţia antiinfecţioasă (Antimicobacteriene. Szeghy L. H. Marcu: Culegere de analize monografice F. Bucureşti.Mureş Á. Bucureşti. Kelemen: Specifikus hatású kemoterápiás szerek (2004). căi de administrare). 1983 F.Mureş Farmacopea Română ed. Budapest C Dăescu: Chimia şi technologia medicamentelor (1994). Dani. Kelemen: Substanţe medicamentoase anorganice (2002). antivirale) (2004). Fülöp. Diaconu. Kelemen.Mureş Á.I-II. L. Á. depozit de medicamente de uz veterinar. B. UMF Tg. I. Bucureşti O. Ghiran: Chimioterapice cu specificitate limitată (1995). Á. antimicotice. IMF Tg. D. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. Cluj-Napoca Z. F. Ştiinţifică. O. A X. UMF Tg. H..Mureş H. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Ed. Á. Kelemen. H. II. Kelemen: Culegere de technici cromatografice F. Academiei RSR. H.: Gyógyszerkémia I-II (1992). 5. Budapest. (2004) Strasbourg B.

-a (1993). Kroemer. L.Cojocaru: Chimie farmaceutică-curs anul IV/1-3 (1979-1984) Fülöp L. L.H. (1999) X X X Nomenclatorul FarmaVet. Stuttgart. Morait: Controlul analitic cantitativ al medicamentelor (1977).. Roth. 1980 E. Gyéresi: Szervetlen gyógyszeres anyagok (2002) V. Timişoara. H. 2004 L. Curea: Identificarea substanţelor medicamentoase (1980). Kelemen. Christa E.Tipomur. Ed. Bojiţă şi colab. 2001 H. Á. Cojocaru. Council of Europe. Gyéresi. Kelemen: Culegere de technici cromatografice F.1 (2002). 1990 ***. A X.: Analiza şi controlul medicamentelor.. Ana Mureşan: Medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (1997) Z. 1998 Szász Gy. Siebert: Übungen zur Stereochimie.Mureş Á. Moţoc: Structura moleculelor şi activitatea biologică. Boli transmisibile de la animale la om.R. Gyéresi et al.J. Tg. Folkers: Stereochemie und Arzneistoffe. Facla. Galiano: Indreptar medical veterinar (1996) Gh. H. Knabe. Verlagsges.. mbH. mbH. Ciser. Springer. Dănilă: Chimie farmaceutică vol I (1996).: Lucrări practice de Chimie farmaceutică – anul IV(1975) Á. Hellwich.. 2003 J. Verlagsges. H. Gyéresi. H. Budapest. Bucureşti Szász Gy. 2004 C. Bucureşti Tőke L. Müller.Mureş. T. Bucureşti D.. Gyéresi.R. Budapest. Strasbourg. pe înţelesul tuturor. H. I. M. Gh. UMF Tg. Deva Farmacopea Română ed. Kata: Gyógyszervegyületek vékonyréteg-kromatográfiás minőségvizsgálata (2000).Mureş Grecu. Szeghy L. G. Marcu: Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase (1996).: Gyógyszerészeti kémia-IV vol. Medicina K. Verlagsges. Gyéresi: Vademecum cromatografic (1997). Marcu: Culegere de analize monografice F.Zotta: Chimie farmaceutică (1985). vol. mbH. Wissentsch. I. Budapest M.X (1996) Á. Geisslinger. Á.: Gyógyszerkémia I-II (1992).: Indexul produselor de uz veterinar din import (1995) X X X: Catalog al produselor de uz veterinar .Furka Á. Radu: Zoonoze. Takács M. 1999 I. Monika Schafer-Körtnig: Arzneimittelwirkungen. Takács M. Dani. Bucureşti Agenda Medicală (2004). Wissentsch.D. Gyéresi.1984) Á. 1991 K. Végh A.. Kelemen: Substanţe medicamentoase anorganice (2002) H. Stuttgart.: Gyógyszerészi kémia (1990) vol. Höltje: Lehrbuch der pharmazeutischen Chemie. European Pharmacopoeia 5th ed. vol.: Gyógyszerészi kémia. Suciu: Forme farmaceutice de uz veterinar (1990) C. Bucureşti Ana Mureşan.X (1996) Á. E. Tankönyvkiadó.K. Cluj-Napoca Gh. Tg. Fülöp. Doina Ghiran. I-II. H. Budapest Gh. Stuttgart. Ciser et al. 1991 . Berlin-HeidelbergNew York. Mutschler. Budapest C Dăescu: Chimia şi technologia medicamentelor (1994).: Szerves Kémia.D. Kelemen. Végh A. Ed. M. G. Kelemen. C.Mureş Á. Podar.2 (2003). C. Palage: Medicamente utilizate în afecţiuni cardiovasculare (2000) Michaela Pitea.MUREŞVET (1998) X X X The MERCK Veterinary Manual. Gyéresi. Tg. Wissentsch.3-4 (1981. Z..

a X-a (1993). Ciser. 1996. Culegere de analize monografice (1996) UMF Tg.: Substanţe medicamentoase anorganice (2002). Vitamine.. 1990. I II Număr ore curs 2 3 Număr ore curs 1 Număr ore curs 3 3 Număr ore curs 1 Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 3 3 Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice 3 3 Număr ore lucrări practice Număr credite 5 6 Număr credite 1 Număr credite 6 6 Număr credite 1 Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu - . STAGII. Bucureşti x x x Agenda medicală 2004. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A. 1990. Memorator comentat al medicamentelor înregistrate în România (2004). Bucureşti x x x Farmacopeea Română ed.Mureş V. Medicina. vol.. Bucureşti F. Galiano: Îndreptar Medical veterinar.I.: Gyógyszerészi kémia. Takács M. I II Semestrul D. Szász Gy. G. Dani T. (anul III-1973). (anul IV-1975) IMF Tg.Dăescu: Chimia şi tehnologia medicamentelor (1994). Bucureşti D. şi colab.Dobrescu-E. Végh A. Ceres. p. L. 2004 E. I.. 6. Ed. Gyéresi Á. Cluj-Napoca.Manolescu: Memomed. Bucureşti C. Budapest. Vol. Ed..II.. Ed. Ceres. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. Gh. I II Semestrul C.Zotta: Chimie farmaceutică (1985).Mureş Gyéresi Á. Ed. Bucureşti. I II Semestrul B.X X X European Pharmacopoea 5th Ed. Kelemen H. 1-2. 1996.: Lucrări practice de Chimie farmaceutică. G. Bucureşti. Suciu: Forme farmaceutice de uz veterinar. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. UMF Tg. Dacia. Neamţu: Substanţe naturale biologic active. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE.Mureş Colectivul disciplinei de Chimie farmaceutică: Lucrări practice de Chimie farmaceutică p.

I II Număr ore curs 2 3 Număr ore curs 1 Număr ore seminarii Număr ore seminarii - Număr ore lucrări practice 2 2 Număr ore lucrări practice - Număr credite 5 6 Număr credite 1 Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu . I II Semestrul F.Semestrul E.

G. C. animală). Medicamente. Modul de administrare al medicamentelor. Ciurba Adriana Conf. Materii prime medicamentoase de origine naturală (minerală.drd. Tehnologie farmaceutică . B. forme farmaceutice). P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Tehnologie farmaceutică . Facultatea de Farmacie. Propedeutică farmaceutică . F. Organizarea spaţiului farmaciei. Tehnologie farmaceutică .dr. Facultatea de Farmacie.dr. C. Clasificarea formelor farmaceutice după diferite criterii. Tehnologie farmaceutică . Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Opţională Obligatorie Obligatorie Opţională 4. E. Propedeutică farmaceutică . vegetală. Facultatea de Farmacie. Facultatea de Farmacie. E.anul II. 2. Popovici Adriana Conf. Facultatea de Farmacie. Facultatea de Farmacie. specializarea Farmacie. Dermofarmacie şi cosmetologie . specializarea Farmacie. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. Todoran Nicoleta Asist.anul II. Cântărirea şi măsurarea medicamentelor. H. Facultatea de Farmacie. D.1. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A.anul IV.drd.dr.anul III. D. B.dr. Generalităţi Definiţia şi obiectivul Tehnologiei farmaceutice. specializarea Farmacie. Lobonţ Bianca Prep. sintetice (organice. specializarea Farmacie. specializarea Asistenţă de Farmacie. G.anul III.anul V. F. DISCIPLINA: TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ A. Substanţe active şi auxiliare. Dermofarmacie şi cosmetologie . STAFF-UL DISCIPLINEI: Prof. specializarea Farmacie. Noţiuni generale despre medicamente. Farmacia şi atribuţiile ei. Facultatea de Farmacie. anorganice) şi semisintetice. Sipos Emese Asist. H.anul IV. Prescurtări . încăperi de lucru şi de depozitare. aportul celorlalte discipline în studiul Tehnologiei farmaceutice.anul I. Reţeta şi părţile ei. Scurt istoric al preparării medicamentelor. specializarea Asistenţă de Farmacie. Rédai Emőke-Margit 3. specializarea Asistenţă de Farmacie. forme medicamentoase (preparate farmaceutice.

apa demineralizată: obţinere. VI. rolul substanţelor medicamentoase. Soluţii medicamentoase Soluţii apoase. Solvenţi utilizaţi în practica farmaceutică. Clasificare. ovule. polimorfismul. condiţii de calitate şi consevare. Extracţia. Forme farmaceutice administrate pe cele parenterală. alcoolice.E. riscuri teratogene. III. Solubilizarea cu agenţi tensioactivi şi alte metode de solubilizare. Forme farmaceutice ca sisteme disperse omogene Biodisponibilitatea şi parametrii farmacocinetici. cancerigene. comprimate vaginale. II. forma farmaceutică). dimensiunea particolelor. Noţiunea de doză maximă. Sterilizarea. Distilarea.în receptură. Dizolvarea şi factorii care influenţează dizolvarea şi viteza de dizolvare. Activitate. uleioase. metal. aerosoli etc. Comprese. Sisteme de închidere a recipientelor. Tratate de specialitate indigene şi străine.A. capsule. cronică. drajeuri. Activitate terapeutică. Istoricul farmacopeeilor din ţara noastră. Legea stupefiantelor. apa pentru injecţii. materii prime. Apa distilată. cernerea. Forme farmaceutice destinate aplicării pe cale cutanată. Conceptul L. Operaţii generale . Forme farmaceutice de uz extern destinate aplicării în cavităţile naturale. Complecşi de incluziune. II. Principalii parametri farmacocinetici. B. Noţiuni de biofarmacie Factorii care influenţează efectul terapeutic al medicamentelor (influenţa formulării şi preparării medicamentelor asupra răspunsului terapeutic. cu vehicul compus. Dispersii solide. Principalele procese tehnologice şi operaţiuni generale aplicate în practica farmaceutică şi industrială Uscarea. dizolvarea. Ambalaje de hârtie. siropuri. amestecarea. Forme farmaceutice solide: comprimate. Ambalaje şi materiale pentru condiţionarea medicamentelor. soluţii extractive apoase şi alcoolice. Forme farmaceutice aplicate pe mucoase. determinarea biodisponibilităţii absolute şi relative. auriculare. Toxicitate. Cutii din material plastic. Dependenţa efectului terapeutic de modul de formulare şi preparare a medicamentelor. aparatură de laborator şi industrială. Principalele proprietăţi ale formelor farmaceutice Forme farmaceutice lichide de uz intern şi extern. Metode farmacotehnice pentru evaluarea vitezei de dizolvare. Preparate oftalmice. pansamente etc. Forme farmaceutice per orale solide. Soluţiile ca sisteme disperse omogene. Soluţii apoase. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. auxiliare şi solvenţi. Bioechivalenţa medicamentelor.D.M. Posologia medicamentelor. Supozitoare. Farmacopei străine. Materiale destinate ambalării formelor farmaceutice şi produselor tehnicomedicale Produse tehnico-medicale. Recipiente din sticlă şi material plastic. mărunţirea şi pulverizarea. Evaluarea biodisponibilităţii. V. toxicitate acută. Alegerea corespunzătoare a materialelor de condiţionare. IV. hidroalcoolice. riscuri mutagene. Literatura farmaceutică Farmacopeea Română ediţia X-a. starea cristalină.

Alterări. V. Siropuri . Melite şi oximelite. Soluţii medicamentoase Soluţii oficinale simple şi compuse: de clorură de calciu. Tehnologia de preparare. pentru diabetici. tehnologii de preparare în farmacie şi pe scară industrială. conservare. Condiţii anatomo-fiziologice specifice. acetotartrat de aluminiu. Controlul. aparatură. Ape aromatice V. Exemple magistrale şi tipizate. soluţie efervescentă. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Soluţii pentru uz extern cu aplicaţii speciale Spălături. Limonade Soluţia de citrat de magneziu. prevenirea auto. Soluţii titrate. condiţii de calitate. decolorarea. VII. Sinonime.procese fizico-chimice. preparate tipizate. Soluţii magistrale cu substanţe greu solubile. ambalare. Soluţii oficinale cu principiul activ rezultat dintr-o reacţie: soluţie de hidroxid de calciu. Soluţii alcoolice de uz intern şi extern. Tehnici de dizolvare şi solubilizare. tehnologia de obţinere. Condiţii de calitate şi conservarea. Exemple. Soluţii magistrale cu substanţe şi produse stupefiante. de apă oxigenată. Prepararea soluţiilor: tehnologie. II. clarificarea. control şi exemple IV. animală. Aromatizarea şi corectarea gustului preparatelor de uz intern Edulcoranţi. minerală. clasificare. conservarea lor. III. III.oxidării. gargarisme. calculul dozelor. IX. Generalităţi Cântărire. alterarea siropurilor. calitatea acestora. de borat fenilmercuric. expediere. comprese. soluţie conservantă. filtrarea. Soluţii uleioase Materii prime: uleiuri de origine vegetală. Soluţii magistrale cu substanţe toxice şi puternic active. IV. acetat de amoniu. loţiuni. Exemple de siropuri prescrise în FR X. aromatizanţi. Soluţii cu glicerol şi cu vehicule compuse VIII. prescurtări. IX şi VIII. Reţeta. de cloroform. Ape aromatice: preparare. Eliberarea preparatelor cu substanţe stupefiante.utilizate la prepararea soluţiilor: agitarea. siropuri industriale. dentrificii. Siropuri Generalităţi. Farmacopeea Română. stabilitatea şi conservarea soluţiilor. VI. Calcularea dozelor maxime pentru adulţi şi copii. Limonade. tehnologia de obţinere Exemple oficinale. decantarea.

Metode din FR X şi alte metode moderne. Preparate injectabile cu acţiune retard. Controlul fizico-chimic şi biologic al preparatelor injectabile. factorii care influenţează extracţia dependente de natura drogului şi de solvent. Condiţii de calitate şi control ale perfuziilor. Metode de filtrare specifică. Aparatura industrială şi . Exemple de soluţii apoase şi uleioase. lamele oculare. Soluţii alcoolice Soluţii alcoolice oficinale. izoionia. conservare. Soluţii în glicerină. Tehnologia de obţinere a tincturilor şi extractelor. sirop de lămâie. VIII. Streilizarea: metode preconizate de FR X şi alte procedee. Exemple de soluţii perfuzabile cu electroliţi. Colire vâscoase. III. Clarificare. de tiocol. Soluţii alcoolice magistrale. soluţii pentru hemodializă şi dializă peritoneală şi soluţii medicamentoase. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Soluţii uleioase C. Exemple. Apa pentru injecţii. Soluţii extractive alcoolice: tincturi şi extracte. băi oculare. soluţii utilizate pentru restabilirea echilibrului hidro-electrololitic şi acido-bazic. suspensii. sisteme terapeutice tip "Ocusert". Blocuri sterile pentru prepararea medicamentelor injectabile. Exemple de soluţii şi suspensii injectabile apoase şi uleioase. Perfuzii Deosebiri faţă de soluţiile injectabile. preparate oficinale şi industriale. Recipiente şi saci din material plastic. izohidriei şi streilităţii colirelor. condiţii de calitate. Factori care influenţează randamentul de extracţie.M. Soluţii magistrale cu extracte şi tincturi VII. sirop de cloralhidrat. soluţii şi emulsii energetice. Solvenţi utilizaţi pentru medicamente sterile. decolorare. Soluţie alcoolică de camfor. Controlul preparatelor oftalmice şi condiţionarea.P. soluţii pentru lentile de contact. Metode de preparare. sirop pentru diabetici. II. condiţii de calitate şi control. IV. avantajele şi dezavantajele medicamentelor injectabile. Biodisponibilitatea medicamentelor din preparate oftalmice. Sirop de coji de portocale. Soluţii oftalmice Generalităţi. decocturi. Medicamente injectabile Generalităţi. soluţii cu vehicol compus IX. exemple. înlocuitori de lacrimi. Bazele teoretice ale extracţiei în mediul apos. Recipiente pentru condiţionarea lor: fiole şi flacoane. înlocuitori de plasmă. Fazele de preparare ale soluţiilor. Izotonia. Soluţia alcoolică de iod-iodurat.Sirop simplu. Tehnologia de obţinere a soluţiilor extractive apoase. Prepararea soluţiilor injectabile. stabilizanţi şi consrevanţi necesari. VI. dopuri. Soluţii extractive Soluţii extractive apoase: infuzii. suspensiilor injectabile. Materii prime. Structura anatomică a ochiului. Condiţii de calitate şi control conform normelor G. izohidria. clasificare. medicamente injectabile radioactive oficinale. cerinţe privind puritatea substanţelor active. soluţii folosite în metabolismul reconstituant. sirop de clorură feroasă. aparatura utilizată în farmacie şi industrie. asigurarea izotoniei. Natura substanţelor pirogene. macerate. soluţie de clorură de amoniu anisată. de balsam de Tolu. Sirop de codeină.

Caracteristici ale biodisponibilităţii medicamentelor la nivel vaginal din ovule. Reologia sistemelor disperse. Tehnologia unguentelor.modificări fizice şi chimice în soluţie: salefiere.M. Suspensii Factorii care influenţează stabilitatea suspensiilor. Sisteme terapeutice de tip Progestasert. Controlul calităţii. interacţiuni. conservarea şi valabilitatea preparatelor. Aerosoli medicamentoşi Clasificare după gradul de dispersie şi locul de acţiune. Soluţii magistrale Soluţii magistrale . baze emulsii A/U şi baze emulsii U/A. fumuri. Baze de unguente: hidrocarburi-geluri. condiţionarea. Supozitoare Generalităţi. Utilizarea raţională a bazelor de unguente. Controlul suspensiilor. Tehnologia de obţinere a supozitoarelor rectale. X. Utilitatea lor în tehnologia farmaceutică. polioxietilengeluri. Extracte fluide. Norme GMP pentru unguente. condiţii G. stabilitatea dispersiilor coloidale. IX. absorbţia percutanată a medicamentelor. Paste. conservare. Medicamente injectabile .P. Gelatine. Forme farmaceutice ca sisteme disperse heterogene Sisteme disperse ultramicroeterogene. Linimente. Caractere. Condiţii de calitate şi controlul fizico-chimic al supozitoarelor. Absorbţia rectală a medicamentelor din supozitoare. Unguente sterile. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Exemple magistrale şi industriale. hidrosolubile şi emulsionante pentru supozitoare. Prepararea emulsiilor în farmacie şi industrie. hidroliză. condiţii de calitate şi control fizico-chimic şi biologic. clasificare. dezavantaje ale aplicării. Asigurarea stabilităţii emulsiilor. Baze liposolubile. semisintetice şi sintetice. Interacţiuni farmaceutice în soluţie. de protecţie şi cosmetice. VI. Unguente oftalmice. structura pielii. factori care influenţează stabilitatea emulsiilor. II. geluri cu silicone. Proprietăţi molecular-cinetice. Prepararea suspensiilor floculate şi defloculate. Exemple. reacţii de dublu schimb. Generalităţi. Avantaje. Unguente Clasificarea. lipogeluri. Exemple industriale. vaginale şi uretrale în farmacie şi în producţia industrială.de laborator. Exemple oficinale şi tipizate. Mecanismul de acţiune al emulgatorilor. conservarea şi controlul de calitate. Tincturi oficinale. VII. oxido-reducere. Principalii emulgatori folosiţi în practica farmaceutică. stabilitate. Săpunuri şi emplastre. Valoarea HLB şi importanţa ei practică. biodisponibilitatea medicamentelor din aerosoli. Coloizi liofobi de interes farmaceutic. moi şi uscate. Coloizi liofobi şi coloizi liofili. Coloizi utilizaţi ca mucilagii obţinute din produse naturale. Cerinţe GMP. hidrogeluri. propulsori. aparatura de laborator şi industrială. Metode de preparare industrială. VIII. Emulsii Generalităţi. Preparare şi control. Unguente oficinale şi industriale. stabilitate. spume. V. Sisteme terapeutice transdermice. precipitare.

Extracte fluide. rezistenţa la sterilizare a recipientelor. Soluţii pentru lentile de contact. Controlul emulsiilor. Emulsio Bromoformii). Soluţii oftalmice Asigurarea izotoniei şi izohidriei soluţiilor oftalmice. macerare repetată şi percolare.X şi după alte metode. Soluţii oftalmice neoficinale cu substanţe antiseptice. analgetice. Controlul medicamentelor injectabile şi al perfuziilor. Soluţii injectabile oficinale (de acid ascorbic 10 %. de alcool polivinilic). Linimente Linimente. Tincturi obţinute prin dizolvarea extractelor. 30 şi 40 %. sulfat de zinc 0. indigocarmină 0.4 %. Determinarea tipului de emulsie. VIII. infuzii. Determinarea omogenităţii emulsiilor. IX. Suspensii . Emulsio Oleo Ricini. Determinarea vâscozităţii. X. moi şi uscate în F. antibiotice. a caracterelor reologice. Tincturi oficinale şi neoficinale obţinute prin macerare.R. Ape oftalmice. Perfuzii cu electroliţi.1 %. Emulsio Olei Paraffini). VII. Soluţii extractive alcoolice. papaverină 4 %. Rhinoguttae. determinarea cantitativă a acestora. Extracte.5%. de bentonită. inj. de cofeină şi benzoat de sodiu 25 %.R. Emulsio Saloli. Aerosoli cu substanţe medicamentoase antiastmatice. V.R. Soluţii extractive Soluţii extractive apoase: macerate.X de preparare a extractelor. Ajustarea pH-ului soluţiilor injectabile.X şi neoficinale. IV.4 şi 8 %). sulfat de atropină 1 %. Metode oficinale în F. Aerosoli cu aplicaţie pe mucoasa cutanată. trasarea curbelor de curgere şi de vâscozitate. Emulsii Emulsii preparate cu emulgatori clasici: prin metoda gumei uscate (Emulsio Oleosa. neurotonică). determinarea volumului tixotrop al bentonitei. Izotonizarea soluţiilor injectabile după metoda din F. Controlul fizico-chimic al mucilagiilor. procaină 1. Soluţii pentru uz extern cu aplicaţii speciale Colutorii. determinarea conţinutului în alcool a tincturilor conform F. Otoguttae. Perfuzii cu înlocuitori de plasmă şi medicamentoase. Reţete magistrale cu linimente. azotat de pilocarpină 2 %. Aerosoli Aerosoli cu substanţe medicamentoase antiseptice cu acţiune asupra aparatului respirator. Înlocuitori de lacrimi. Perfuzii Generalităţi. Gargarisme. Soluţii injectabile neoficinale (invertoză 10 %. cloramfenicol 0. Controlul soluţiilor extractive: identificarea principiilor active.R. de sulfat de atropină 0. XI. Mucilagii neoficinale (de alginat de sodiu. rezorcină 1 %. VI. Perfuzii cu substanţe energetice oficinale şi neoficinale. glucoză 20.25 %). prin metoda gumei umede (Emulsio Olei Jecoris.Verificarea calităţii recipientelor şi a dopurilor.R. Calcule. Soluţii coloidale Mucilagii oficinale în F. Soluţii oftalmice oficinale şi neoficinale (cu azotat de argint 1 %.X. determinarea reziduurilor prin evaporare a tincturilor şi extractelor fluide. cercetarea stabilităţii lor. Controlul fizico-chimic al dopurilor. decocturi. III. Perfuzii pentru restabilirea echilibrului acido-bazic.X.

XIII. contolul de calitete după FR X. Teste farmacotehnice asupra dezagregării din FR X.Suspensii de uz extern şi de uz intern. Supozitoare rectale (cu efect local şi cu efect general). Controlul supozitoarelor. cerate Emplastre oficinale şi neoficinale. Granule Clasificare. Emplastre. Exemple oficinale şi tipizate. Microcapsule Tipuri de capsule. Acoperirea enterică. Operaţiuni generale la prepararea pulberilor: uscarea. Supozitoare vaginale şi uretrale. Operaţia de divizare. Biodisponibilitatea medicamentelor din pulberi. Tehnologia microîncapsulării. aparatură. pulverizarea şi cernerea în farmacie şi industrie. aparatură. Controlul fizico-chimic al comprimatelor. condiţii de calitate şi control. Maşini de comprimat de diferite tipuri. Controlul de calitate al suspensiilor. Săpunuri oficinale şi neoficinale. Ciocolate. Unguente sterile (de uz pediatric cu antibiotice). Capsule medicamentoase. tablete triturate VI. săpunuri. Calitate şi control. Mărunţirea. Comprimate acoperite(drajeuri) Tehnologia de obţinere a drajeurilor prin drajefiere. Clasificare. baze de unguent hidrogeluri. aparatura industrială şi de laborator. Exemple în FR X. XIV. V. Controlul de calitate al unguentelor. Pudre farmaceutice. Pulberi simple şi compuse. Materii prime: substanţe active şi excipienţi specifici. Comprimate de uz special şi condiţii particulare de preparare a acestora. excipienţi. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. IV. Tehnologia comprimării. baze emulsii U/A. VII. Casificare. Exemple de comprimate acoperite oficinale. Cerate cu diferite substanţe active. Exemple tipizate şi oficinale de granulate. Supozitoare Prepararea supozitoarelor prin diferite metode. Obţinerea nanocapsulelor. Unguente medicamentoase. . D. Comprimate Generalităţi. XII. comprimare şi peliculizare. Pulberi Caracteristici fizico-chimice şi reologice. Obţinerea granulatelor. Condiţii de calitate şi control ale granulatelor. Pilule III. Uscarea în pat fluidizat şi prin liofilizare. principalele metode de uscare. metodologia de obţinere pe cale industrială. baze emulsii A/U. II. bazele teoretice ale uscării. Unguente Baze de unguente lipogeluri.

Cinetica de cedare. Stabilizanţi. XI. acoperire cu balsam de Tolu. biodisponibilitate. Acoperirea pilulelor cu pelicule continue: pelicule gastrosolubile: drajefiere cu zahăr. mucilagii de metilceluloză şi carboximetilceluloză sodică. cu vitamine. Prevederi ale FR X. Controlul de calitate al pulberilor şi pudrelor. Pilule cu tincturi şi extracte. Pudre cu substanţe grase. cu substanţe higroscopice şi amestecuri eutectice. Umplerea şi închiderea capsulelor. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. rezine. Microcapsule preparate prin coacervare . ihtiol. Exemple industriale. II. polietilenglicoli. flotante. Structură. antibiotice. gelatină. Pilule Prepararea excipienţilor pilulari: prepararea drojdiei de bere. fibroblaste. . Pulberi compuse divizate magistrale cu extracte vegetale. Incompatibilităţi farmaceutice şi terapeutice Incompatibilităţi fizice şi chimice. unguent de glicerină. precursori medicamentoşi. Pilule cu antibiotice. Incompatibilităţi de siringă. Forme farmaceutice cu viteză de cedare modificată Sisteme terapeutice. pelicule enterosolubile: acoperirea cu gelatină formolizată cu Shellak. gel de bentonită 15 %. substanţe colorate oxidante. Pulberi magistrale nedivizate simple şi compuse. keratină.IX şi controlul comparativ al dezagregării în funcţie de liantul folosit. IX. cu substanţe hidrofobe. Tehnologii de obţinere a comprimatelor retard. Factori biocinetici. XII. Posibilităţi de stabilizare. sulfamide. lectine. pulbere alcalină. Pulberi oficinale nedivizate: pulbere Dover. higroscopice. Metode de stabilire a duratei de valabilitate a medicamentelor. Capsule gelatinoase enterosolvente. unt de cacao. Supradozarea. Forme farmaceutice solide perorale cu acţiune prelungită Consideraţii generale privind posibilităţile de prelungire a acţiunii medicamentelor. cu amestecuri eutectice. cu extracte moi şi uscate. Fluidum ad pilulas. Pulberi divizate magistrale cu substanţe toxice puternic active. Exemple.R. acetoftalat de celuloză. Pilule cu substanţe toxice şi puternic active. eritrocite. Sisteme farmaceutice de transport la ţintă Microsfere. Controlul de calitate al pilulelor după F. Conservanţi. glicozide. cu substanţe moi volatile.VIII. obţinere. mucilag de tragacantha 10 %. Pilule preparate prin picurare şi turnare. Exemple. III. miere purificată. salol. antibiotice. Capsule medicamentoase Prepararea în farmacie a capsulelor gelatinoase. Controlul calităţii prin teste specifice.X : pulbere laxativă efervescentă. lipozomi. bioadezive. reducătoare şi oxidante.prepararea acestora. Pulberi compuse divizate oficinale în F. Pulberi Uscarea sărurilor eflorescente. niosomi. Norme GMP. Stabilitatea formelor farmaceutice Factorii care influenţează stabilitatea medicamentelor.R. alcool polivinilic. nanoparticule. Antioxidanţi. X. caramel spissum. Structura comprimatelor de acţiune prelungită. Controlul de calitate al capsulelor. Incompatibilităţi terapeutice. cu substanţe higroscopice. delicvescente. dispozitive de perfuzare cu program cu senzori.

Mucilagii pentru granulare: mucilag de amidon 5-10 %.X.X. fenobarbital. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. antitermică.R. Regeneratoare VIII. Comprimate preparate prin comprimare directă: urotropină. Tratamente cosmetice: măşti. Înlocuirea totală sau parţialî a dizolvantului sau excipientului. soluţie alcoolică de polietilenglicol 5 %.X. Creme demachiante. Dispersarea unor substanţe insolubile sub formă de emulsie sau suspensie. picioarelor. Controlul condiţiilor de calitate al granulelor după F. Dizolvarea unei substanţe insolubile sau evitarea unei reacţii nedorite prin intermediul unei alte substanţe. Controlul calităţii comprimatelor după F.R. comprimate cu: aspirină. Produse de machiaj IV. Scurt istoric şi tendinţe noi în cosmetologie. băi de aburi. Deodorante şi antiperspirante . Schimbarea volumului dizolvantului. Tablete triturate cu tetraborat de sodiu. VI. Şampoane. corpului. salicilat de sodiu. Micropilule. Granule cu glicerofosfat de calciu. acid ascorbic cu acţiune analgezică. antigripală. Zaharuri granulate (granule). soluţie de gelatină 2 %. Preparate pentru îngrijirea părului. Întreţinerea mâinilor. Controlul comprimatelor cu acţiune prelungită. Aducerea soluţiei la un anumit pH. cu ulei volatil de mentă. Produse de igienă IX. granule efervescente. Incompatibilităţi farmaceutice Respectarea ordinii de dizolvare sau amestecare a componentelor. Cosmetica decorativă: machiajul. E. hidratante VI.IV. Comprimate efervescente. Înlocuirea unor substanţe insolubile sau greu solubile cu derivaţi solubili sau cu săruri ale aceleiaşi substanţe. cu cola. nutritive. mucilag de etilceluloză 5 %. Boluri cu acid arsenicos. Comprimate Prepararea excipienţilor aglutinanţi şi lubrefiaţi. soluţie de stearină 5 %. periaj. Comprimate preparate prin granulare umedă: prepararea granulatului simplu. Preparate cosmetice destinate îngrijirii feţei V. Îngrijirea dinţilor şi a gurii VII. VII. Drajeuri gastrosolvente şi enterosolvente Controlul drajeurilor după F. Tablete triturate Granula Discorides. comprese.R. Masajul facial cosmetic III. V. bromuri. Comprimate cu acţiune prelungită. Diagnosticul cosmetic al pielii II. emoliente. acetanilidă. Boluri. aspirină. Prin prelucrarea substanţelor sub o altă formă farmaceutică sau eliberarea separată a unor componente. Granule de sulfat de stricnină.

. cu acţiune hidratantă. gresantă. din acizi organici. keratolitică. colesterol. antiseboreică. cu sucuri de fructe. tonice. Creme hidratante: cu ceară Lanette N. Cosmetica masculină. Farduri pentru gene. Rujuri pentru buze. emulsii A/U şi U/A. Preparate contra pistruilor şi petelor VI. sprâncene şi pentru pleoape. Emulsii de întreţinere a pielii: hidratante. nutritive. contra mătreţii. emoliente astringente. emolientă. Farduri pentru obraz. preparate antiperspirante. Dermopreparate cu acţiune antiinflamatoare. Ape de gură. biostimulatori. trietenolamină. alcaline. calmantă. Preparate pentru îngrijirea mîinilor Preparate lichide. Unguente cu stearaţi: cu săruri de sodiu. Preparate pentru igiena bucală Paste de dinţi. reductoare. potasiu. Produse de parfumerie XI. Medicaţia dermatologică antipruriginoasă. pentru albirea tenului. V. tonică. epitelizantă şi antiparazitară XIV. antimicotică şi bactericidă XIII. cu emulgatori ionogeni şi neionogeni. III. Măşti pentru pielea normală şi uscată: cu acţiune calmantă. Preparate pentru îngrijirea părului Şampoane: lichide şi solide. sucuri de legume. Dermopreparate cu efect antiacneic şi antiseboreic PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. IX. Emulsii cosmetice Emulsii de demachiere şi curăţire. Preparate pentru întreţinerea unghiilor. Produse de igienă pentru copii şi nou-născuţi XII. vaselină hidrofilizată. Loţiuni Loţiuni cosmetice pentru faţă cu acţiune astringentă. grăsimi animale. cu extracte vegetale. de zi şi de seară. antiseboreică. Creme nutritive şi revitalizante: cu vitamine. VIII. Preparate contra căderii părului. excipienţi sintetici. astringentă. IV.X. trietanolamină. compacte. emolientă. paste pentru albirea mâinilor. Creme demachiante: fluide. VII. II. produse apicole. Unguente şi creme cosmetice Coldcreme: pe bază de ceară. Măşti cosmetice faciale Măşti pentru ten gras: mască absorbantă. loţiuni acide. aplicaţii emoliente. Creme acide: cu acid lactic. fonduri de ten. nutritivă. Farduri de toaletă Pudre: lichide.

Decantarea. Filtrarea. Ape aromatice VIII. Amestecarea. Clasificarea medicamentelor şi formelor farmaceutice. Creme specifice pentru uz infantil. Reglementarea prescrierii. descongestionantă. sicativă. XII. Doze terapeutice şi maxime III. Istoricul preparatelor farmaceutice. Siropuri. Măcinarea. Noţiuni generale asupra biofarmaciei VI. capsule V. aparaturii şi laboratoarelor pentru prepararea medicamentelor . Soluţii extractive alcoolice PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. liberării şi administrării medicamentelor. Dermopreparate pentru copii Loţiuni pentru întreţinere şi uleiuri. Cunoaşterea ustensilelor. metale. Medicamente sterile Preparate injectabile. Divizarea pulberilor. F. Preparate pentru igiena masculină Loţiuni după bărbierit. Îngrijirea călcâielor. Operaţii generale utilizate în tehnologia farmaceutică Cântărirea şi măsurarea. supozitoarelor. Preparate cu acţiune astringentă. Picături pentru ochi. Preparate perfuzabile. Distilarea. Literatură farmaceutică II. Soluţii extractive apoase XII. solvenţi VII. Soluţii. Evaporarea. Dezodorizante şi antisudorifice Preparate antisudorale pentru corp şi picioare. Ambalaje pentru medicamente: din sticlă. X. Obiectul disciplinei de Tehnologie farmaceutică. Centrifugarea.X. Sterilizarea. XI. IV. Cernerea. Pudre pentru copii. metode. aparatură. glicerinate şi uleioase IX. Soluţii alcoolice. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Soluţii pentru uz extern hidroalcoolice. capsulelor. Pulverizarea. Uscarea. Preparate rinologice şi otice XI. material plastic.

exemple. Ape aromatice VIII. Tincturi preparate prin macerare şi percolare XVI. Soluţii glicerinate cu vehicul compus.Formularea emulsiilor. pulverizarea. XII. Control XIII. decolorarea. per descensum. uleioase. . Soluţii extractive. Limonade. Soluţii vâscoase. Soluţii coloidale. Calculul dozelor minime IV. Soluţii cu aplicaţii speciale XI. Soluţii uleioase. Extracte. prin intermediu. pentru lentile de contact XIV. Soluţii. Emulsii farmaceutice şi cosmetice Factori care influenţează stabilitaea. Soluţii apoase oficinale şi neoficinale de uz intern şi extern VII. pentru restabilirea echilibrului acido-bazic. Controlul G. Preparare. Doze pentru copii. Tehnologia maceratelor. Sterilizarea. părţile ei. Controlul calităţii apei distilate. Izotonizarea. Soluţii injectabile neoficinale. Solvenţi. Principalele operaţii generale aplicate la prepararea medicamentelor : uscarea. tehnologia. Prepararea soluţiilor injectabile oficinale. clarificarea. Preparate injectabile Operaţii preliminare la prepararea soluţiilor injectabile. Controlul de calitate. Concentrarea lor. lichide şi moi III. perfuzii medicamentoase. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. divizarea medicamentelor solide V. dizolvarea. filtrarea. Emulgatori. Prepararea emulsiilor. Soluţii perfuzabile: cu electroliţi. Preparate lichide oftalmice: soluţii şi suspensii. Controlul fiolelor. prin încălzire. Înfiolare.II. cu substanţe energetice. infuziilor. adulţi şi bătrâni. Dizolvarea alcoolului concentrat X. Siropuri medicamentoase şi edulcorante IX. filtrarea. decocţiilor XV. Dizolvarea soluţiilor VI. Alterare şi conservarea. mărunţirea. Solubilizarea micelară II. Preparare. Reţeta. Soluţii alcoolice oficinale şi neoficinale. Cântărirea şi măsurarea în farmacie a substanţelor solide. Dizolvarea la temperatura camerei. solubilizarea.

Structura comprimatelor cu acţiune prelungită. Biodisponibilitatea medicamentelor din pulberi. Casificare. Exemple V. Preparare. contolul de calitate după FR X. IX. Pudre farmaceutice. Operatiuni generale la prepararea pulberilor: uscarea. Exemple în FR X. Obţinerea granulatelor. Aerosoli. Microcapsule Tipuri de capsule. formulare. preparare. XI. Comprimate de uz special şi condiţii particulare de preparare a acestora. Obtinerea nanocapsulelor. Maşini de comprimat de diferite tipuri.III. Operaţia de divizare. aparatură. Modul de prescriere. Exemple de comprimate acoperite oficinale. aparatură. control. Calitate si control. condiţii de calitate şi control. aparatura industrială si de laborator. Pilule X. Condiţii de calitate şi control ale granulatelor. Supozitoare rectale. clasificare. Linimente. XIV. Controlul fizico-chimic al comprimatelor. Tehnologii de obţinere a comprimatelor retard. Suspensii. Uscarea în pat fluidizat şi prin liofilizare. Exemple oficinale si tipizate. Forme farmaceutice solide perorale cu actiune prelungitã Consideraţii generale privind posibilităţile de prelungire a acţiunii medicamentelor. Tehnologia microîncapsulãrii. principalele metode de uscare. Exemple tipizate şi oficinale de granulate. Forme farmaceutice cu viteză de cedare modificată . Acoperirea enterică. metodologia de obtinere pe cale industrialã. condiţii de calitate şi control. Capsule medicamentoase. Factori biocinetici. Exemple VIII. Clasificare. Teste farmacotehnice asupra dezagregării din FR X. excipienţi. VII. Controlul calităţii prin teste specifice. Pulberi simple şi compuse. Exemple industriale şi oficinale. pulverizarea şi cernerea în farmacie şi industrie. excipienţi. Produse industriale VI. Granule Clasificare. Tehnologia comprimării. Formulare. XIII. aparatură. Comprimate Generalităţi. comprimare si peliculizare. preparare. clasificare. Pulberi Caracteristici fizico-chimice şi reologice. Materii prime: substanţe active şi excipienţi specifici. Exemple industriale. Mărunţirea. Comprimate acoperite (drajeuri) Tehnologia de obţinere a drajeurilor prin drajefiere. eliberare IV. baze de unguente. XII. bazele teoretice ale uscării. Unguente. aparatură. vaginale şi uretale. Control. XV.

Emplastre VI. Stabilizanţi. cu extracte moi şi uscate. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Săpunuri. Controlul unguentelor. emulsii cosmetice. higroscopice. Antioxidanţi. Pulberi oficinale nedivizate: pulbere Dover. uretale Supozitoare cu baze grase. nanoparticule. oxidante. emulsiile cu uleiuri vegetale şi minerale. Controlul VII. supozitoarelor. VIII. Emulsii de tip A/U şi U/A cu emulgatori sintetici. emulsiile naturale. biodisponibilitate. dispozitive de perfuzare cu program cu senzori. Exemple. cu substanţe moi volatile. Pulberi compuse divizate oficinale în F. Conservanţi. pulbere alcalină. precursori medicamentoţi. Unguente de protecţie şi cosmetice. Tehnologia emulsiilor Emulsia uleioasă. eritrocite. sulfamide. XVIII. vaginale. Reologia sistemelor disperse V. cu substanţe higroscopice şi amestecuri eutectice. Pudre cu substanţe grase. Cinetica de cedare. obţinere. Posibilităţi de stabilizare.X : pulbere laxativă efervescentă. delicvescente. gume şi produse de origine minerală II. Sisteme farmaceutice de transport la ţintă Microsfere. Pulberi compuse divizate magistrale cu extracte vegetale. Unguente Prepararea diferitelor baze de unguente. XVII. Controlul de calitate al pulberilor şi pudrelor. Suspensii pentru uz intern şi extern IV. Emulsii multiple. Unguente oftalmice şi cu antibiotice. Stabilitatea formelor farmaceutice Factorii care influenţează stabilitatea medicamentelor. Soluţii coloidale cu agenţi macromoleculari. Supozitoare cu baze hidrosolubile. Linimente III. niosomi. ihtiol. Pulberi Uscarea sărurilor eflorescente. Controlul stabilităţii emulsiilor. supradozarea. fibroblaste. Incompatibilităţi de siringă. Prevederi ale FR X. Pulberi divizate magistrale cu substanţe toxice puternic active. Capsule medicamentoase . Incompatibilităţi farmaceutice şi terapeutice Incompatibilităţi fizice şi chimice. Metode de stabilire a duratei de valabilitate a medicamentelor. emulsie şi suspensie.Sisteme terapeutice. Structură. cu amestecuri eutectice. Incompatibilităţi terapeutice. Norme GMP. Supozitoare rectale. Pulberi magistrale nedivizate simple şi compuse. flotante. lectine. antibiotice. Prepararea unguentelor oficinale şi neoficinale de tip soluţie. Exemple. cu substanţe medicamentoase.R. XVI. substanţe colorate. bioadezive. lipozomi.

Dispersarea unor substanţe insolubile sub formă de emulsie sau suspensie. Zaharuri granulate (Granule). Pelicule enterosolubile: acoperirea cu gelatină formolizată cu Shellak. Aducerea soluţiei la un anumit pH. XI. Comprimate preparate prin granulare umedă: prepararea granulatului simplu. mucilag de tragacantha 10 %. antibiotice. gel de bentonită 15 %. Controlul comprimatelor cu acţiune prelungită. reducătoare şi oxidante. keratină. XII.X. antigripală. Controlul calităţii comprimatelor dupã F. Scurt istoric al cosmetologiei. Granule de sulfat de stricnină. cu vitamine. Pilule preparate prin picurare şi turnare. bromuri. Controlul condiţiilor de calitate al granulelor dupã F. Înlocuirea unor substanţe insolubile sau greu solubile cu derivaţi solubili sau cu săruri ale aceleiaşi substanţe. gelatină. Granule cu glicerofosfat de calciu.Prepararea în farmacie a capsulelor gelatinoase. Pilule Prepararea excipienţilor pilulari: prepararea excipienţilor pilulari cu drojdie de bere. Boluri. cu ulei volatil de mentă. unguent de glicerină. Micropilule. alcool polivinilic. Capsule gelatinoase enterosolvente. Microcapsule preparate prin coacervare . Comprimate preparate prin comprimare directă: urotropină. polietilenglicoli. Comprimate efervescente. mucilagii de metilceluloză si carboximetilceluloză sodică. Acoperirea pilulelor cu pelicule continue. XIII.X. acid ascorbic cu acţiune analgezică. unt de cacao. aspirină. fenobarbital. Tablete triturate Granula Dioscorides.R. tendinţe noi şi diferenţe faţă de preparate cosmetice. Prin prelucrarea substanţelor sub o altă formă farmaceutică sau eliberarea separată a unor componente. Schimbarea volumului dizolvantului. Înlocuirea totală sau parţială a dizolvantului sau excipientului.prepararea acestora. salicilat de sodiu. acetoftalat de celuloză. Pilule cu antibiotice. soluţie alcoolică de polietilenglicol 5 %. Pelicule gastrosolubile: drajefiere cu zahăr. X. Controlul de calitate al pilulelor după F.IX şi controlul comparativ al dezagregării în funcţie de liantul folosit. Boluri cu acid arsenicos. Controlul de calitate al capsulelor IX. Dizolvarea unei substanţe insolubile sau evitarea unei reacţii nedorite prin intermediul unei alte substanţe. încadrarea dermatopreparatelor. acetanilidă. mucilag de etilceluloză 5 %. antitermică. cu substanţe hidrofobe.R. Comprimate Prepararea excipienţilor aglutinanţi şi lubrefianţi.R.R. Fluidum ad pilulas. Diagnosticul cosmetic al pielii . Mucilagii pentru granulare: mucilag de amidon 5-10 %. glicozide. cu substanţe higroscopice. soluţie de stearină 5 %. granule efervescente. obiectivul. H. miere purificată. Pilule cu substanţe toxice şi puternic active. Drajeuri gastrosolvente şi enterosolvente Controlul drajeurilor după F. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Umplerea si închidere capsulelor. cu cola.X. Incompatibilităţi farmaceutice Respectarea ordinii de dizolvare sau amestecare a componentelor. caramel spissum. soluţie de gelatină 2 %. Comprimate cu acţiune prelungită. Tablete triturate cu tetraborat de sodiu. rezine. acoperire cu balsam de Tolu. comprimate cu: aspirină. salol. Pilule cu tincturi şi extracte.

Produse de machiaj şi utilizarea lor raţională XI. antimicotică şi antimicrobiană. Preparate pentru igiena noilor-născuţi şi a altor grupe de vârstă XVI. Unguente cosmetice. Preparate profesionale dermice pentru profilaxia şi tratamentul dermatozelor VII. Cheratolitice. Dermopreparate cu acţiune antiacneică şi antiseboreică VI. Medicamente tipizate III. Cosmetica decorativă. Preparate fotoprotectoare. Farmacocosmetice Produse . Preparate pentru întreţinerea mâinilor şi picioarelor. epitelizante. Controlul calităţii produselor de uz topic în cosmetologie şi dermatologie PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Preparate regeneratoare XIII. Emulsii demachiante şi nutritive V. Dermopreparate cu acţiune antipruriginoasă reducătoare şi antiparazitară. nutritive. Medicamente pentru uz extern cu acţiune antiinflamatoare. apipreparate pentru terapia externă IX. Băi de abur şi loţiuni pentru faţ III. Diferenţe XIV. Structura şi acţiunea preparatelor pentru igiena dinţilor şi a gurii XII. revitalizante. medicamente industrializate IV. Structură şi mecanism de acţiune. Şampoane. antineoplazice de uz extern V. Creme demachiante VI. Măşti cosmetice. Produse de parfumerie XV. Creme cosmetice hidratante. Fitopreparate. Produse pentru cosmetica masculină. Operaţiuni principale pentru întreţinerea igieno-cosmetică şi aparatura specifică utilizată II. antiperspirante şi deodorante. Structura şi biochimia părului.II. Tulburări pigmentare: discromii şi hipocromii VIII. Tratamente cosmetice. Masajul cosmetic facial X. Preparate contra pistruilor şi petelor IV.

1962 Pandula Egon. Stampf György : Aeroszolok gyógyszertechnológiája..1983 Popovici Adriana: Curs de Tehnologie farmaceutică. 1. Budapest. Buc. Loţiuni pentru păr: tonice. Bucureşti 1983 Popovici Adriana : Curs de Tehnologie farmaceutică.. : Farmacocinetica în terapia medicamentoasă. Lit. rimeluri) VIII. Medicina Könyvkiadó. Ed. 1989 Popovici A. Vol. Litografia UMF Tg. Medicală. Cluj-Napoca Leucuţa S. Suciu G. 1989 Ionescu Stoian P.. III. pentru regenerare. 1991 Gyarmati László. Ed. Medicina Könyvkiadó..1982 Pandula Egon : Gyógyszerészet. Preparate pentru îngrijirea mâinilor şi unghiilor XI. 1977 Adam L. : Extracte farmaceutice vegetale. Marosvásárhely. briantine.Medicală. Pudre. Budapest. Buc.: Ghidul farmacistului practician. : Lehrbuch der pharmazeutischen Technologie. Budapest. : Supozitoare. 1986 Grecu I. Litografia UMF Tg. Ed. Bucureşti. Mureş.Medicală. Csontos András. Bucureşti. : Tehnologia formelor farmaceutice.. Veb Verlag Volk und Gesundheit. Editura Medicală. 1980 Ádám Lajos.. Budapest. kötet. Takács Géza : Ipari gyógyszerészet. Medicina Könyvkiadó. Enescu L. OGYE. Mureş. fixative şi coloranţi pentru păr X. Csath-Stîncel Zamfira : Gyógyszertechnológia I. Popovici A. Stănescu V. Medicală. Preparate pentru igiena picioarelor XII. Farduri. Stănescu V. 1988 Voigt R. Marosvásárhely. Şampoane. Berlin.Medicală. Creme colorante (fond de ten. II. 3.. OGYE..: Tehnica farmaceutică. Ape de gură IX. 1995. 1985 Popovici Adriana. contra căderii părului. 1975 Ádám L. Medicina Könyvkiadó. 1983 .I. Bucureşti. : Reologia formelor farmaceutice. Ed. Mureş. Vol. Editura Medicală. contra mătreţii. Selmeczi Béla : Gyógyszertechnológia I. Papp I. : Curs de tehnologie farmaceutică.VII. Dermopreparate fotoprotectoare XIV. köt. Medicina Könyvkiadó. Litografia UMF Tg. 1993 Popovici Adriana : Curs de Tehnologie farmaceutică.Tg. Preparate dezodorizante şi antisudorifice XIII. 2. 1993 Fica Cornelia: Prepararea medicamentelor în farmacie. Tokes B. 1979 Csegedi Júlia Jolán. kötet. Ed. Editura Dacia. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A. Ban I. Buc.Mureş. Bucureşti. Szánthó Éva : Gyógyszertechnológia II. 1995 Leucuţa S. 1964 Kedvessy György : Gyógyszertechnológia. Mureş. Szánthó Éva : Gyógyszertechnológia III. Litografia UMF Tg. Vol. Vol. Dermopreparate pentru copii 5. Medicală. Savopol E. Ed. 1967 B. Budapest. 1981 Rácz István. : Tehnica farmaceutică.

1995. Papp I. 1980 Ádám Lajos. Suciu G. 1962 Pandula Egon. : Tehnologia formelor farmaceutice. Litografia UMF Tg. 1985 Popovici Adriana. : Farmacocinetica în terapia medicamentoasă. Ádám Lajos. Veb Verlag Volk und Gesundheit. : Extracte farmaceutice vegetale.. Medicina Könyvkiadó. köt. Ban I. Medicală. Medicina Könyvkiadó. Budapest. 1995 Leucuţa S. Medicina Könyvkiadó. Tokes B. Mureş. 2. Medicina Könyvkiadó. : Curs de tehnologie farmaceutică. 1991 Gyarmati László. Litografia UMF Tg. Vol. 1981 Rácz István. OGYE. Mureş. 1989 Popovici A. Budapest. 3. Savopol E. Szánthó Éva : Gyógyszertechnológia II. Litografia UMF Tg.. 1989 Ionescu Stoian P. Marosvásárhely. 1988 Voigt R. Stănescu V.. Bucureşti. Vol. kötet. Budapest.. Stănescu V. Papp I. Takács Géza : Ipari gyógyszerészet. Csontos András. Vol. Suciu G. Vol. Mureş. Cluj-Napoca Leucuţa S. Medicina Könyvkiadó. Budapest. Szánthó Éva : Gyógyszertechnológia II. : Supozitoare.. Vol. 1989 Ionescu Stoian P. Budapest. Budapest.. : Lehrbuch der pharmazeutischen Technologie. 1995 Leucuţa S. Tokes B. Bucureşti. Ed. Bucureşti. Vol. Medicală. Popovici A. Bucureşti. Budapest. 1993 Popovici Adriana : Curs de Tehnologie farmaceutică. Bucureşti 1983 Popovici Adriana : Curs de Tehnologie farmaceutică. Csath-Stîncel Zamfira : Gyógyszertechnológia I. Popovici Adriana : Gyógyszertechnológia IV. Medicală. Medicina Könyvkiadó. 1981 . Medicală. OGYE. II. Bucureşti. 1975 Ádám L. Litografia UMF Tg. : Reologia formelor farmaceutice. Marosvásárhely.1982 Pandula Egon : Gyógyszerészet. 1977 Adam L.1982 Pandula Egon : Gyógyszerészet. Ed. Litografia UMF Tg.. Editura Medicală. Bucureşti. : Tehnica farmaceutică. Takács Géza : Ipari gyógyszerészet. Litografia UMF Tg. 2. 1984 D. Medicală. 1. Editura Dacia. : Tehnologia formelor farmaceutice. Litografia UMF Tg. Popovici Adriana : Gyógyszertechnológia IV. kötet. : Lehrbuch der pharmazeutischen Technologie. : Tehnica farmaceutică. Mureş. Medicina Könyvkiadó. 1995.. 1985 Popovici Adriana.. Editura Medicală. 1988 Voigt R. Cluj-Napoca Leucuţa S. Ed. 1962 Pandula Egon. Mureş. 1979 Csegedi Júlia Jolán. kötet. Budapest. Mureş. 1984 C.. Bucureşti 1983 Popovici Adriana : Curs de Tehnologie farmaceutică. : Curs de tehnologie farmaceutică. Berlin. Marosvásárhely. Berlin. kötet. Mureş. : Extracte farmaceutice vegetale. : Supozitoare. OGYE. 1989 Popovici A. Ed. : Farmacocinetica în terapia medicamentoasă. Editura Dacia. 1. 1964 Kedvessy György : Gyógyszertechnológia. III. Stampf György : Aeroszolok gyógyszertechnológiája. Medicală. Ban I. Selmeczi Béla : Gyógyszertechnológia I.. Mureş. Ádám Lajos. Litografia UMF Tg. Editura Medicală. Bucureşti. köt. 1993 Popovici Adriana : Curs de Tehnologie farmaceutică. : Reologia formelor farmaceutice. OGYE. 1964 Kedvessy György : Gyógyszertechnológia. Bucureşti. Savopol E. Marosvásárhely. 1977 Adam L. Ed. Szánthó Éva : Gyógyszertechnológia III. 1983 Papp József. 3. Popovici A. Ed..Papp József. Veb Verlag Volk und Gesundheit. Editura Medicală. 1975 Ádám L. Medicina Könyvkiadó.

Stampf György : Aeroszolok gyógyszertechnológiája. Masson. Ziolkowsky. Budapest. Csath-Stîncel Zamfira : Gyógyszertechnológia I. Industrie. Selmeczi B. vol. Bucuresti 1977 Dumitru Lupuleasa . 1993 Bodor F. 1983 Rácz I. Litografia UMF Tg. X: Editura Medicală. Verlag fur Chem. Litografia UMF Tg. Medicală. Litografia UMF Tg-Mureş. : Curs de tehnologie farmaceuticã. F. Kedvessy Gy. Editura Polirom Iaşi. kötet. Cluj-Napoca 1995. Mures. Popovici Iuliana. Cluj-Napoca. Mures. Csontos András. Medicina Konyvkiadó.: Les Cosmetiques. 1991 Gyarmati László. Popovici Adriana: Curs de Tehnologie farmaceutică. 1993 G.: Modern Cosmetology. Tg-Mureş. Mures. Lupuleasa D. Popovici Adriana. 3. 2. 1963 Nowak G. : Tehnologie farmaceutică. Adam L. Marosvásárhely. Vol.I . Sipos Emese. Vol. Medicina Könyvkiadó. 1984 E. Bucureşti. Masson. Budapest. Iuliana Popovici . Litografia UMF Tg-Mureş. Bucureşti. II. Metrum Könyvkiadó. Ádám Lajos. vol.Tehnicã Farmaceuticã pentru asistenti de farmacie. Műszaki Könyvkiadó.C.Tehnologie Farmaceuticã . Ed. II. 2003 Cornelia Fica. 1977 Harry G.. 1 si 2 1998 . 1995 Popovici Adriana : Curs de Tehnologie farmaceuticã.Solutii medicamentoase. 1978. vol. fasc. 2. Savopol E. Ed. editura Medicalã . Marosvásárhely. OGYE. : Iniation a la Cosmetologie dermatologiques. A bőr és a szépség.1993. Vol. 1997 Stănescu V. Budapest 1991 Farmacopeea Română ed. Szantho E. Medicală.vol. Medicina. Ban Petra. 1993 Popovici Adriana : Curs de Tehnologie farmaceuticã. Ed. 1. Budapest. : Introducere în biofarmacie. 1 şi 2. Bucureşti. Bucureşti. Litografia UMF Tg. I.R. Budapest. Popovici Adriana : Gyógyszertechnológia IV.vol. Popovici Adriana : Curs de Tehnologie farmaceutică. Curs de Tehnologie farmaceuticã .III. Litografia UMF Tg. 1980 Ádám Lajos. Selmeczi Béla : Gyógyszertechnológia I.II.: Tehnica farmaceutică. 1978. 1989 Adriana Ciurba. Leonard Hill. Mures. Budapest 1981. Medicală. 1979 Csegedi Júlia Jolán. Editura Polirom . London. Dacia. Leucuţa S. III. OGYE. Szánthó Éva : Gyógyszertechnológia III. Ed. Litografia UMF Tg-Mures . 1979 Thiers H. I. 1975. Kozmetikai kézikönyv. litografia UMF Tg-Mures. :Soluţii sterile. Medicina Könyvkiadó. II fasc. : Curs de Tehnică farmaceutică. 1992. Leucuţa S. Popovici Adriana: Dermatofarmacie şi cosmetologie. 4. 1980 Poelman M.Iasi. Litografia UMF. Adriana Ciurba.: Tehnologia formelor farmaceutice. Ed. Adam L. Marosvásárhely. Ed. 1995. kötet. H. vol.: Gyógyszertechnológia. Tg-Mureş. 1983 Papp József. kötet. 1982 Popovici Adriana Curs de Dermofarmacie şi Cosmetologie.Rácz István.: Gyógyszertechnológia I. Popovici A. 1990 Hajdú I. Ausburg. Curs de tehnologie farmaceutică.1977 Popovici Adriana : Curs de Tehnologie farmaceuticã.: Die kosmetischen Praparate. Sipos Emese. Vol. Ed. Dacia. 1.A. Litografia UMF. Paris. Paris. OGYE.

X-a . 1993 H.Medicală. Ed. Bucuresti. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A.M. STAGII. Tg. Litografia I. Tg-Mureş.F. I II Semestrul E. I II Semestrul F. Ed. I II Semestrul B. Bucureşti 1970 Hajdu Imre: Kozmetikai kezikonyv. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. Tipomur. 1998 Cosmovici Ludmila: Îndreptar cosmetic. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE.Mureş 1977 Popovici Adriana.Stãnescu V. Ciurba Adriana: Formular cosmetic. : Tehnica farmaceuticã. Budapest 1993 6. I II Semestrul G.Medicală. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. I II Semestrul D. I II Semestrul C. I II Număr ore curs 1 Număr ore curs 2 2 Număr ore curs 2 2 Număr ore curs 2 Număr ore curs 1 Număr ore curs 2 2 Număr ore curs 2 2 Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice Număr ore lucrări practice 3 3 Număr ore lucrări practice 3 4 Număr ore lucrări practice 3 Număr ore lucrări practice 1 Număr ore lucrări practice 2 2 Număr ore lucrări practice 3 3 Număr credite 1 Număr credite 5 5 Număr credite 5 5 Număr credite 5 Număr credite 2 Număr credite 5 5 Număr credite 6 7 Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen . Bucureşti 1982 Popovici Adriana: Curs de Dermofarmacie şi Cosmetologie. Bucuresti 1983 XXX Farmacopeea Românã ed.editura medicalã . Editura Medicalã. Muszaki Konyv kiado. Ed. Popovici Adriana: Dermofarmacia şi cosmetologia.

Semestrul H. I II Număr ore curs 1 - Număr ore seminarii - Număr ore lucrări practice 1 - Număr credite 2 - Evaluarea cunoştinţelor Colocviu - .

Relaţii doză-efect. Difuziunea şi stocarea în ţesuturi. C. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. mecanisme avantaje. Tipuri de acţiune. Farmacologie anul IV Facultatea de Farmacie. E. Farmacologie anul III Facultatea de Farmacie. Curs introductiv Farmacologia generală. Acţiunile medicamentelor Relaţii doză-efect. Dogaru Maria Şef lucr. Distribuţia medicamentelor în organism Factorii care o influenţează. B. mecanisme. Vari Camil Asist. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. factori.drd. DISCIPLINA: FARMACOLOGIE . Farmacoterapie anul V Facultatea de Farmacie. exprimarea cantitativă a acţiunii farmacodinamice. Faze şi etape. Definiţie şi ramuri. Absorbţia medicamentelor.dr. specializarea Farmacie. Locul. mecanisme.drd. III. factori. Farmacocinetica generală Trecerea substanţelor medicamentoase prin membranele biologice. D.FARMACOTERAPIE A. specializarea Farmacie. Principalele modele farmacocinetice V. C. VI. Parametrii compartimentale farmacocinetici. Máthé Lehel Asist. Căi de administrare. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. specializarea Farmacie.1. Patologie şi terminologie medicală anul III Facultatea de Farmacie. Interacţiunea medicament-organism. inducţie enzimatică. Mecanisme de acţiune ale medicamentelor . 2. Farmacologie anul II Facultatea de Farmacie. factori care influenţează. Eliminarea medicamentelor. B. specializarea Asistenţă de Farmacie. IV. II. Kolcsár Melinda 3. Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie 4. căi de eliminare. parametrii definitorii. STAFF-UL DISCIPLINEI: Prof. Biotransformarea medicamentelor.dr. E. faze. specializarea Farmacie. clearance. D.

Interacţiunile medicamentelor. Stabilirea toxicităţii cronice şi urmărirea medicamentelor Studii de farmacovigilenţă. Determinarea toxicităţii acute Estimarea DL50 prin metoda Kärber. tuberculoza pulmonară.).R.Mecanisme specifice (farmacoreceptori. Patologia aparatului respirator Traheo-bronşită acută. Efecte nedorite ale medicamentelor VIII. VII. cancerul bronho-pulmonar. prezentarea metodologiei oficializate de F. pleurezii.X. Imobilizarea şi anestezia animalelor de experienţă III. embolia pulmonară. Distribuţia şi biotransformarea (metabolizarea) medicamentelor. neuromediatori etc. metoda dozelor fixe. Norme de protecţie a muncii. Studiul unor aspecte farmacocinetice Biodisponibilitatea şi absorbţia medicamentelor. experimentul pe animalul de laborator. bronhopneumopatia cronică obstructivă. Obiectivele lucrărilor practice de Farmacologie Farmacologia experimentală. Elemente de semiologie medicală Simptome. semne şi date de laborator. metoda LitchfieldWilcoxon. Eliminarea medicamentelor. mesageri secunzi Ca. V. sistemul fosfatidil-inozitidic acizi nucleici. Studiul unor aspecte de farmacometrie şi interacţiuni medicamentoase VII. IV. Bioetica privind II. AMPc. Patologia aparatului reno-urinar . Instrumentarul şi aparatura de bază. test alternativ la determinarea DL50). metoda grafică Miller-Tainter. supuraţii bronho-pulmonare. enzime. efectelor adverse ale VI. Relaţii structură-activitate. astmul. Cercetarea preclinică şi clinică a medicamentelor PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. bronşită cronică. II. III. canale ionice. B. Fişa de reacţii adverse. Factori care influenţează răspunsul organismului la medicamente. pneumonii.Mecanisme nespecifice. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Verificarea cunoştinţelorPrin experienţe pe animale de laborator.

astmul. infecţia urinară. III. lupusul eritematos sistemic. bolile tiroidiene (hipertiroidii. glomerulonefrită acută difuză poststreptococică. Patologia aparatului digestiv Bolile esofagului. pericardita. diateze hemoragice. spondilita anchilozantă. sd. nefropatiile tubulointerstiţiale infecţioase. IV. Patologia neurologică Noţiuni de semiologie neurologică. vasculite sistemice. leucoze-leucemii-limfoame. Addison. bronhopneumopatia cronică obstructivă. bronşită cronică. bolile intestinului. ateroscleroza. nefritic şi nefrotic). glomerulonefrită acută difuză poststreptococică. II. IV. cistita. Elemente de semiologie medicală Simptome şi semne generale. bolile ficatului şi pancreasului. Date de laborator. boala Parkinson. cancerul bronho-pulmonar. supuraţii bronho-pulmonare. pneumonii. acromegalia. clasificare şi principii de tratament în tulburările psihice. Patologia psihiatrică Terminologie. hipertensiunea arterială esenţială. tuberculoza pulmonară şi embolia pulmonară. cardiopatia ischemică. metabolism şi endocrine Diabetul zaharat. prostatita. Patologia aparatului reno-urinar Simptome şi date obiective cardinale. pleurezii. caracteristici generale ale bolilor glomerulare. Patologia aparatului cardio-vascular Reumatismul articular acut. Termometrizare. stomacului şi duodenului. X. tulburări de ritm cardiac. Măsurarea tensiunii arteriale şi a pulsului. Anamneza. hiperlipidemiile.inspecţia. Cushing. Examenul obiectiv pe aparate. cistopielita). poliglobulii. Patologia aparatului respirator Simptome cardinale şi diagnosticul lor diferenţial. Patologia aparatului cardio-vascular . osteoporoza. nefropatiile tubulointerstiţiale infecţioase (pielonefrita acută şi cronică). b. Tabloul clinic în traheo-bronşită acută. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. afecţiunile vezicii biliare şi a căilor biliare. endocardita. obezitatea. boala artrozică. hipotiroidia. Boli sistemice şi reumatice Poliartrita reumatoidă. miocardita. insuficienţă cardiacă. nanismul hipofizar. VIII. Boli hematologice Anemii.Sindroame nefrologice. V. caracteristici generale ale bolilor glomerulare. IX. scleroza sistemică. VII. guşa). VI. hiperuricemiile. infecţia urinară (uretrita. epilepsia. cardiopatiile valvulare. Sindroame nefrologice (sindr. polimiozita şi dermatomiozita. Boli de nutriţie. boli ale arterelor şi venelor. boli vasculare cerebrale.

hiperlipidemii. cardiopatia ischemică. Patologia neurologică Noţiuni de semiologie neurologică. Antagoniştii M-colinergici (parasimpatoliticele) Farmacodinamia sinapselor ganglionare vegetative: ganglioplegice. ulcerul gastric şi duodenal. metabolism şi endocrine Tabloul clinic în diabetul zaharat. vasculite sistemice şi boala artrozică. boli ale arterelor şi venelor. semne obiective. VII. lupusul eritematos sistemic. VIII. Medicaţia agonistă a neurotransmisiei adrenergice. IX. endocardita. scleroza sistemică. neoplasmul). ciroza hepatică. boala de reflux. VI. stomacului şi duodenului (gastrite. hiperuricemii. alfa-şi beta. miocardita. Medicaţia simpatolitică . bolile ficatului şi pancreasului (hepatita cronică. semnele obiective şi metode de diagnostic şi tratament în reumatismul articular acut. hernia transhiatală. spondilita anchilozantă. pancreatita acută şi cronică). leucoze-leucemii-limfoame. tulburări de ritm cardiac. guşă). afecţiunile vezicii biliare şi a căilor biliare (colecistita acută şi cronică). hipotiroidii. C. osteoporoza şi acromegalia. Patologia aparatului digestiv Tabloul clinic al bolilor esofagului (acalazia. Boli sistemice şi reumatice Manifestări principale şi diagnosticul lor diferenţial. polimiozita şi dermatomiozita. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR FARMACOLOGIA NEUROTRANSMISIEI PERIFERICE I. cardiopatiile valvulare. Semne subiective şi obiective în poliartrita reumatoidă. bolile intestinului. V. stimulatoare indirecte. Cushing. II. substanţe nicotinice şi III. IV. hipertensiunea arterială esenţială. clasificare şi principii de tratament în tulburările psihice. ateroscleroza. obezitate. în bolile tiroidiene (hipertiroidii. poliglobulii. X. Boli de nutriţie.Simptome cardinale. Patologia psihiatrică Terminologie. b. Boli hematologice Simptome cardinale. nanismul hipofizar. metode de diagnostic şi tratament în anemii. diateze hemoragice. carcinomul hepatic. Farmacodinamia neurotransmisiei colinergice Medicaţia agonistă a neurotransmisiei colinergice: parasimpatomimetice cu acţiune directă şi indirectă (inhibitorii colinesterazei). boala Parkinson şi epilepsia. beta. Addison. Farmacodinamia transmisiei neuromusculare Curarizantele. sd. pericardita. boli vasculare cerebrale. tumori ale esofagului).stimulatoare. Simpatomimetice alfa. insuficienţă cardiacă.

Antireumatice de fond Antigutoase. Anestezicele generale Mecanisme neurofiziologice şi celulare ale narcozei. Alte antialergice. proprietăţi farmacodinamice şi terapeutice. anxiolitice Benzodiazepine. antitricomonazice. adrenalitice beta-blocante. Medicaţia antiepileptică. Medicaţia stimulatoare a sistemului nervos central Amfetamină şi derivaţii. sedative.antagonist. antimicotice MEDICAŢIA ORGANOTROPĂ I. antivirotice. substanţe nootrope.anticonvulsivantă. FARMACOLOGIA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL I. III. barbiturice. VI. Medicaţia analgezică Analgezicele opioide naturale. metilxantinele. Antiinflamatoare nesteroidiene. sintetici cu caracter agonist (puternic sau slab). Analgezice antipiretice. Medicaţia corticosteroidă şi ACTH MEDICAŢIA ANTIINFECŢIOASĂ I. agonist. Chimioterapia antiinfecţioasă III. antimalarice. VIII. IV. X. V. IX. Farmacodinamia procesului inflamator şi a reacţiilor imuno-alergice Substanţe tisular active şi antagonişti. compuşi cu structuri diferite etc. miorelaxante. Neurosimpatolitice cu acţiune centrală şi /sau periferică Anestezice locale. II. Antiseptice-dezinfectante II. VII. Narcoticele inhalatorii şi injectabil. antagonist pur. Serotononina (5-hidroxi-triptamina) Agonişti şi antagonişti ai serotoninei de interes terapeutic. Psihofarmaconii Neuroleptice. analeptice bulbare. Histamina. Hipnotice. Antihistaminice H1-blocante. compuşi semisintetici. Medicaţia aparatului digestiv . antidepresive şi litiul.Adrenalitice alfa-blocante. antihelmitice. Medicaţia antituberculoasă. antiparkinsoniene V.

imunosupresoare şi imunomodulatoare PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I.Stimulatoare şi substituenţi ai secreţiei gastrice. Medicaţia metabolismului fosfo-calcic. Medicaţia anticanceroasă. Studiul acţiunii medicaţiei colinergice şi anticolinergice . Antidiareice. IV. Medicaţia hepato-biliară Coleretice. Antitiroidiene XII. stimulante ale centrului respirator. VIII. laxative. Medicaţia hipolipidemiantă. VII. Medicaţia venelor şi capilarelor. inductoare ale ovulaţiei. spasmolitice uterine. Medicaţia antidiabetică XIII. Medicaţia aparatului respirator Antitusive. progestative Medicaţia contracţiei uterine: ocitocice. expectorante. II. Antiacide. Medicaţia anticoagulantă Antiagregante plachetare.Tonicardiacele Medicamente stimulatoare ale contractibilităţii. Farmacologia substanţelor cu acţiune asupra sângelui Substituenţi de plasmă sanguină. Medicaţia antianemică. antiangiotensinică. antiulceroase. VI. vasodilatatoare directă. purgative. IX. Medicaţia hemostatică.I-IV). Medicaţia antianginoasă Medicaţia antihipertensivă: neurotropă. Medicaţia antiasmatică. XI. Fibrinolitice. III. Androgenii şi steroizii anabolizanţi. Medicaţia sindroamelor periferice şi cerebrale (vasodilatatoare antiischemice) Medicaţia vasoconstrictoare şi antihipotensivă. Vitamine XIV. antivomitive. tocolitice. saluretică. V. Antiaritmice cardiace (cls. Medicaţia aparatului cardio-vascular. Cercetarea în farmacologie I II. Cercetarea în farmacologie II III. X. antidiuretice. antiaterogenă Diuretice. Vomitive.conductibilităţii şi ritmului activităţii cardiace. inhibitoare ale secreţiei gastrice. Medicaţia aparatului genital: estrogeni. colicistochinetice. Medicaţia tiroidiană. medicaţia hepatoprotectoare.

Studiul acţiunii subst. Analiza farmacodinamică a unor specialităţi cu acţiune antialergică XVII.(lucrare de control) XIX. convulsivante şi anticonvulsivante. Studiul acţiunii subst. Studiul anestezicelor locale VII. Antagonizarea acţiunii substanţelor excitante centrale şi deprimante centrale (SNC) IX. Studiul acţiunii substanţelor medicamentoase asupra activităţii cardiace (cordului izolat sau in situ) . Verificarea cunoştinţelor .substanţelor antidepresive şi stimulante psihomotorii XI. antidepresivă XIII. Analiza farmacodinamică a unor specialităţii cu acţiune antiinflamatoare XV. Studiul acţiunii unor substanţe cu acţiune asupra aparatului respirator XXII. Analiza farmacodinamică a unor specialităţii cu acţiune asupra SNC X.testarea experimentală a unei acţiuni farmacologice XVI. Studiul substanţelor sedato-hipnotice. Antibiotice. Studiul acţiunii neurolepticelor. Studiul anestezicelor generale VIII. antimicrobiene a unor preparate Principiul determinării acţiunii XVIII. Studiul acţiunii analgezicelor XII. medicamentoase asupra tensiunii arteriale XXIII. Analiza farmacodinamică a unor preparate cu acţiune asupra aparatului digestiv XXI.Chimioterapice. medicamentoase asupra aparatului digestiv XX. Analiza farmacodinamică a unor specialităţi cu acţiune asupra sistemului nervos vegetativ VI. Farmacodinamia substanţelor curarizante şi anticurarizante V. anxiolitice.IV. neuroleptică. Analiza farmacodinamică a unor specialităţi antimicrobiene.cu acţiune antiinflamatoare şi antialergică XIV. Analiza farmacodinamică a unor specialităţii cu acţiune analgezică. Studiul acţiunii subst.

digestiv. diareea VII. Medicaţia aparatului respirator – astmul bronşic. posibilităţi de monitorizare III.XIV. angina pectorală IX. adrenergică. Medicaţia hepato-biliară – hepatitele (etiologie. Referat produse tipizate. hepato-biliar XXVIII. diuretice. Implicaţii clinice II. antidiuretice. Analiza unor preparate cu acţiune asupra aparatului cardio-vascular (lucrare de control) XXVI. Interacţiuni medicamentoase de ordin farmacocinetic şi farmacodinamic. Studiul acţiunii subst. Medicaţia aparatului digestiv – ulcerul gastro-duodenal VI. Exemple de interacţiuni medicamentoase cu relevanţă clinică IV. antiagregantă plachetară. constipaţia. Dislipidemiile XI. insuficienţa cardiacă X. tratament. Medicaţia aparatului digestiv . cauze. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Medicaţia SNC. pancreatitele. Medicaţia sistemului cardiovascular – hipertensiunea arterială.colita ulceroasă (boala Crohn). colinergică. testarea experimentală a unei acţiuni farmacodinamice D. Reacţii adverse medicamentoase – tipuri. Analiza unor specialităţi cu acţiune asupra aparatului urinar. Medicaţia trombolitică. Substanţe cu acţiune hormonală XXIX. Medicamente cu tropism farmacotoxicologic hepatic VIII. ocitocice. tocolitice XXVII. pronostic). Studiul acţiunii substanţelor vasodilatatoare şi vasoconstrictoare (pe broască) XXV. Farmacocinetica medicamentelor. prin peptide opioide. serotoninergică. bronhopneumopatia obstructivă cronică . Analiza imunosupresoare farmacodinamică a unor medicamente citostatice şi XXX. canabinoide endogene. Aplicaţii practice. Neurotransmisiile la nivel central şi posibilităţile de influenţare medicamentoasă (dopaminergică. tahikinine) V. Medicaţia sistemului cardiovascular – aritmiile cardiace. evoluţie.

Asocieri medicamentoase la bolnavii cu polipatologie (diabet zaharat. gută. antiepileptice. insuficienţă renală etc. Profilaxia secundară a infarctului miocardic şi a AVC. Ajustarea posologiei în funcţie de valorile concentraţiei plasmatice. IV. Medicaţia în timpul perioadei de alăptare (lăuzie) PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Medicamente care influenţează cantitatea secreţiei lactate . Medicamente cu potenţial toxicomanogen III. Medicamente care trec în secreţia lactată.) X. Asocierea raţională a antibioticelor şi chimioterapicelor. Scheme terapeutice IX. ciclosporină). Medicaţia femeii gravide XIV. Cazuri clinice relevante privind interacţiunile medicamentoase Interacţiuni medicamentoase utile. Medicaţia antiinfecţioasă XIII. alternative terapeutice XIV.XII. Cazuri clinice relevante privind medicaţia aparatului digestiv VII. Cazuri clinice relevante privind medicaţia hepato-biliară. Întocmirea unei fişe de reacţii adverse conform normelor ANM Tratamentul toxicomaniilor. digoxină. Intoxicaţia acută cu deprimante SNC V. II. Asocieri dezavantajoase XIII. Ajustarea posologiei în insuficienţa hepatică VIII. Studii clinice relevante XI. Cazuri clinice relevante privind medicaţia aparatului respirator XII. Interacţiuni medicamentoase care trebuie evitate. Cazuri clinice relevante privind medicaţia aparatului digestiv VI. Calculul parametrilor farmacocinetici Monitorizarea farmacoterapiei unor medicamente cu indice terapeutic mic (teofilină. Cazuri clinice relevante privind medicaţia aparatului cardiovascular. Medicamente contraindicate în sarcină. litiu. Cazuri clinice relevante privind medicaţia aparatului cardiovascular. Cazuri clinice relevante privind medicaţia SNC. gentamicină.

Biotransformarea. miorelaxante. Antiseptice. V. Excitante centrale XI. sistemul fosfatidil-inozitidic acizi nucleici. antimicotice . Absorbţia medicamentelor.Mecanisme specifice (farmacoreceptori. Căi de administrare. Medicaţia antiepileptică. Corticosteroizi. Neuroleptice XIV. Antidepresivele şi litiul XV. Sedative.). hipnotice. IV.E. Noţiuni generale de farmacotoxicologie. Antiserotoninice XVIII. canale ionice. Mecanisme de acţiune ale medicamentelor Mecanisme nespecifice. Acţiunile medicamentelor. Antibiotice antibacteriene XX. factori. Farmacocinetica generală Farmacologia generală. mecanisme. Medicaţia simpatolitică şi neurosimpatolitică IX. antimalarice. XVII. III. Trecerea substanţelor medicamentoase prin membranele biologice. Medicaţia antituberculoasă. antihelmitice. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Farmacodinamia neurotransmisiei colinergice. Curs introductive. II. antiparkinsoniene XII. mesageri secunzi Ca.anticonvulsivantă. Antagoniştii M-colinergici (parasimpatolitice) VII. neuromediatori etc. Eliminarea medicamentelor. Simpatomimetice VIII. Distribuţia medicamentelor în organism. Dezinfectante. Medicaţia analgezică XVI. Chimioterapice antibacteriene. anxiolitice XIII. XIX. Farmacodinamia procesului inflamator şi a reacţiilor imuno-alergice Antiinflamatoare nesteroidiene. Parametrii farmacocinetici. Anestezice generale. Parasimpatomimetice VI. factori. AMPc. Farmacodinamia transmisiei neuromusculare. Antihistaminice. căi de eliminare. enzime. Anestezice locale X. antivirotice. clearance. antitricomonazice.

Instrumentarul şi aparatura de bază. Studiul acţiunii curarizantelor şi anticurarizantelor VIII.XXI. Eliminarea medicamentelor. convulsivante şi . Farmacologia substanţelor cu acţiune asupra sângelui XXVIII. Studiul anestezicelor locale X. Determinarea toxicităţii acute V. Studiul unor aspecte farmacocinetice Biodisponibilitatea şi absorbţia medicamentelor. Obiectivele lucrărilor practice de Farmacologie Farmacologia experimentală. anxiolitice. Medicaţia antihipertensivă. antidiuretice PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Medicaţia aparatului respirator XXIV. Studiul anticonvulsivante.Tonicardiacele XXV. colicistochinetice. Medicaţia aparatului cardiovascular. Medicaţia sindroamelor periferice şi cerebrale (vasodilatatoare antiischemice) XXVII. Distribuţia şi biotransformarea (metabolizarea) medicamentelor. Bioetica privind II. Studiul acţiunii substantelor anticolinergice VII. Imobilizarea şi anestezia animalelor de experienţă III. Medicaţia aparatului digestiv XXII. Diuretice. Studiul acţiunii substantelor colinergice VI.I-IV). experimentul pe animalul de laborator. Medicaţia antianginoasă XXVI. medicaţia hepatoprotectoare XXIII. Studiul anestezicelor generale XI. IV. Antiaritmice cardiace (cls. Analiza farmacodinamică a unor specialităţi cu acţiune asupra sistemului nervos vegetativ IX. substanţelor sedato-hipnotice. Medicaţia hepato-biliară Coleretice. Norme de protecţie a muncii.

E.Farmacologie . antituberculoase. Analiza farmacodinamică a unor specialităţii cu acţiune asupra aparatului cardiovascular (II) XXVI. Studiul acţiunii substanţelor diuretice XXVIII. Analiza farmacodinamică a unor specialităţii cu acţiune asupra aparatului cardiovascular (III) XXVII. Feszt.Compendiu de lucrări practice. Editura Medicală.M. antitusivă şi expectorantaă XXIV.Tg-Mureş. Litografia U. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A.Compendiu de Medicină internă.Farmacologie experimentală. Dobrescu . 1995 G.M. Studiul acţiunii medicamentelor analgezice XVI. Verificarea cunoştinţelor 5. Măruşteri . XXI.F. Bucureşti. Bucureşti. Analiza farmacodinamică a unor chimioterapice antibacteriene XIX. Analiza farmacodinamică antimicotice. Editura Medicală. vol. Analiza farmacodinamică a unor specialităţi cu acţiune asupra aparatului digestiv XXII.XII. Analiza farmacodinamică a unor specialităţii cu acţiune asupra antiastmatică. Vari. Analiza farmacodinamică a unor specialităţii cu acţiune asupra aparatului cardiovascular (I) XXV. I . Analiza farmacodinamică a unor specialităţii cu acţiune asupra SNC (I) XIII. Feszt şi colab. M. . C.Farmacoterapie practică. Analiza farmacodinamică a unor specialităţi cu acţiune analgezică XVII. 1989 Maria Dogaru. Medicaţia hepato-biliară XXIII. antiprotosoarice a unor antihelmintice. 1999 D. Analiza farmacodinamică a unor specialităţi cu acţiune antihistaminică XVIII. Verificarea cunoştinţelor XV.Farmacologie generală. Bucureşti.F. Aurelia Nicoleta Cristea . Litografia U. Editura Didactică şi Pedagogică. 1988 . Editura Medicală.II. G. Analiza farmacodinamică a unor antibiotice XX. Analiza farmacodinamică a unor specialităţii cu acţiune asupra SNC (II) XIV.Note de curs. 1998 Leonard Domnişoru . 1998 Aurelia Nicoleta Cristea .

Farmacologie generală. Editura Medicală. Bucureşti.Compendiu de Medicină internă.Tg-Mureş.M. M. 1984 V. Bucureşti. 1984 V. Bucureşti. Medicina.Farmacologie generală.Farmacologie . Medicina.Compendiu de Medicină internă.Farmacologie . 1998 Aurelia Nicoleta Cristea . Editura Didactică şi Pedagogică.Farmacologie (pentru uzul studenţilor). Stroescu-Bazele farmacologice ale practicii medicale. Bucureşti.Farmacoterapie practică.: Curs litografiat în limba maghiară. 1988 Feszt şi colab. 1999 V. Litografia U. Budapest 1997 P. Litografia U.M. Ed. Ed. 1989 Maria Dogaru.vol.F. Bucureşti. Farmacologia. I-II. Dobrescu . Ed. Târgu-Mureş. C.Gyógysertan I-II. UMF Târgu-Mureş. 1991 J. 1983 Fürszt Zsuzsanna -Gyógysertan. Măruşteri . 1998 Aurelia Nicoleta Cristea .F.Farmacologie experimentală. Editura Medicală. Farmacologia. Budapest 1991 Racz Kotilla Erszebet. 1999 V.vol.F. 1995 G.Curs litografiat în limba maghiară -Farmacodinamia. Editura Medicală. Feszt şi colab.F. Medicina. Caraşca. Feszt. Dobrescu . Aurelia Nicoleta Cristea .Compendiu de lucrări practice. Budapest 1997 P.Tiberiu Moldovan. 1998 Leonard Domnişoru . Groza . 1988 Feszt şi colab. Bucureşti.Farmacologie (pentru uzul studenţilor). Litografia U.F.F. I-II. Bucureşti. Stroescu . Feszt şi colab.Curs litografiat în limba maghiară -Farmacodinamia.F.M. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică.Compendiu de lucrări practice. Bucureşti. Groza . Stroescu . .Fiziologie. Editura All.Curs litografiat în limba maghiară -Farmacodinamia.M. vol.E.F. I .Feszt şi colab. Feszt. 1998 B. Editura Medicală. G. Budapest 1991 Racz Kotilla Erszebet. 1995 G. Ed. 1998 Leonard Domnişoru . Editura Medicală. Stroescu . .: Curs litografiat în limba maghiară.M.II. Knoll .Note de curs. I-II. Ed Medicală Bucureşti. Medicina. Litografia U. E. 1998 . Editura Medicală. Bucureşti. Curs de patologie medicală – Pentru Studenţii Facultăţii De Stomatologie–G. Editura Medicală. C. Stroescu-Bazele farmacologice ale practicii medicale. Aurelia Nicoleta Cristea . Editura Medicală.F.Gyógysertan I-II.M. Ed. 1991 J. M.II. Litografia U. 1983 Fürszt Zsuzsanna -Gyógysertan. Bucureşti. G. Stroescu-Bazele farmacologice ale practicii medicale. 1999 V. Litografia U.Tg-Mureş. Ed.Farmacoterapie practică. Litografia U. Târgu-Mureş. Litografia U. Dogaru. Editura Medicală. 1993 C. Editura All.vol. Bucureşti.Fiziologie. Groza . Editura Medicală. Editura Medicală. 1999 D. Bucureşti. Târgu-Mureş. Litografia U. Knoll .Fiziologie. Farmacologia. 1983 Fürszt Zsuzsanna -Gyógysertan. Editura Medicală. Bucureşti.M.M. Medicina.Note de curs. Editura All. 1998 D.Tg-Mureş. vol. 1989 Maria Dogaru. Vari. Litografia U. Budapest 1997 P. 2000 Semiologie clinică medicală . 1991 J.F. I .Tg-Mureş. Medicina. Budapest 1991 Racz Kotilla Erszebet.: Curs litografiat în limba maghiară. 1999 D. Vari. Măruşteri . Knoll .E.Gyógysertan I-II.M. Bucureşti.Tg-Mureş.Farmacologie (pentru uzul studenţilor).Farmacologie experimentală. 1984 V.M.

PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. Editura Didactică şi Pedagogică.Tg-Mureş. I-II.E. 1991 J. I II Semestrul B. Dobrescu .Farmacologie experimentală. 1998 6.vol. 1999 D. I II Număr ore curs 1 Număr ore curs 2 1 Număr ore curs 3 3 Număr ore curs 2 Număr ore curs 2 3 Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 1 Număr ore lucrări practice 2 1 Număr ore lucrări practice 3 3 Număr ore lucrări practice 2 Număr ore lucrări practice 3 3 Număr credite 2 Număr credite 4 2 Număr credite 6 6 Număr credite 7 Număr credite 7 8 Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen Evaluarea cunoştinţelor Colocviu Evaluarea cunoştinţelor Examen Examen .Curs litografiat în limba maghiară -Farmacodinamia. C.Gyógysertan I-II.Note de curs. 1998 Aurelia Nicoleta Cristea .E. Editura Medicală.F. M. Editura All. Medicina. 1989 Maria Dogaru. Knoll .Farmacologie . Târgu-Mureş. 1983 Fürszt Zsuzsanna -Gyógysertan. Editura Medicală. Litografia U. Aurelia Nicoleta Cristea . NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A. Groza . Bucureşti.Tg-Mureş.II. Bucureşti.Compendiu de Medicină internă. NUMĂRUL DE ORE DE CURS. 1984 V. Medicina. Stroescu-Bazele farmacologice ale practicii medicale. Bucureşti. I II Semestrul D.: Curs litografiat în limba maghiară. Feszt şi colab. Ed. Ed. Stroescu .M. I II Semestrul C. Litografia U.M. Editura Medicală. Editura Medicală.F.Fiziologie. Budapest 1991 Racz Kotilla Erszebet.F. Măruşteri . Bucureşti. Litografia U. STAGII. Feszt. I .Farmacologie (pentru uzul studenţilor). I II Semestrul E. Vari.M. 1995 G. . 1998 Leonard Domnişoru .Compendiu de lucrări practice. Litografia U. Editura Medicală. 1999 V. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. Bucureşti. Farmacologia. G.Farmacoterapie practică.Farmacologie generală. 1988 Feszt şi colab. Budapest 1997 P. vol.M.F. Bucureşti.

Materiale de etanşare. Dezintegratoare. Materiale plastice. Conversia III. Dozatoare (alimentatoare). Sedimentarea. 2. Material metalice neferoase. Mărunţirea materialelor. Filtre şi instalaţii de filtrare. Centrifugarea. Operaţii mecanice şi utilaj specific Transportul şi dozarea materialelor granulare. Industria medicamentului . Operaţii termice . Elevatoare cu cupe. Industria şi biotehnologia medicamentului . Operaţii unitare în industria chimică II. Transportoare cu bandă. Factorii care influenţează filtrarea. Decantoare circulare cu braţe. Mori cu bile. Centrigfuge filtrante discontinue. Decantoare simple cu funcţionare discontinuă. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I.dr. Colerganguri. Pompe pentru gaze. Separarea pneumatică. Amestecarea. Dezvoltarea proceselor tehnologice. Centrifuge filtrante discontinue. Dudutz Győngyongyi Asist. Hidrocicloane. Transportoare pneumatice. ENUMERAREA PRINCIPALELOR SECŢIUNI ŞI CAPITOLE: A. cu descărcare manuală. Concasoare cu fălci. Materiale metalice feroase. Concasoare giratorii. Emailuri IV. Bilanţul de materiale. Tipuri de amestecătoare. Decantoare dreptunghiulare cu funcţionare continuă. Circulaţia materialelor. Concasoare cu cilindri. Obligatorie B. Molnár Judith 3.1. Cernerea. Concasoare cu ciocane. Fracţionarea granulometrică a amestecurilor polidisperse solide. Microatomizoare. Mori coloidale. Introducere. Mijloace pentru îmbunătăţirea filtrării.anul V Facultatea de Farmacie. Ultracentrifuge. Regimuri de funcţionare. Transportoare elicoidale. Materiale de construcţie. STATUTUL DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. B.anul III Facultatea de Farmacie. Decantoare verticale. Operaţii hidrodinamice şi utilaj specific Curgerea şi transportul fluidelor. Filtrarea. Pompe de vid. cu descărcare prin gravitaţie. STAFF-UL DISCIPLINEI: Prof. Mori vibratoare.drd. specializarea Farmacie. specializarea Asistenţă de Farmacie. Conducte şi armături. VI. V. DISCIPLINA: INDUSTRIA ŞI BIOTEHNOLOGIA MEDICAMENTULUI A. Bilanţul termic. Pompe pentru lichide. Obligatorie 4.

Adsorbanţi. Încălzirea electrică. Uscarea cu radiaţii infraroşii. Cristalizarea. separări biospecifice. Adsorbţia. Oxidare. hidratare. Obţinerea antibioticelor şi a altor substanţe de uz farmaceutic. dehidratare. Reacţii Friedel-Crafts.Transferul termic. Vaporizarea. Fermentaţie în industria farmaceutică. Selecţia şi îmbunătăţirea tulpinelor. Încălzirea cu purtători de căldură solizi. Vaporizatoare verticale. Fosforilare. Resolvare. Factorii care înfluenţează dezvoltarea microorganismelor. cu tub interior de circulaţie. VIII. Uscarea. Noţiuni de microbiologie Tipurile microorganismelor. Operaţii de difuziune Difuziunea sau transferul de masă. Extracţia lichid-lichid. Reducere. Sulfonare. Vaporizatoare cu ţevi încălzitoare orizontale. Absorbţia. Încălzirea aparatelor din industria chimică. Schimbătoare de căldură tubulare. Încălzirea cu purtători de căldură în stare lichidă. Distilarea şi rectificarea. Termocuple. X. IX. Exemple de procese tehnologice de obţinere a medicamentelor de sinteză XI. Uscătoare cu bandă. Noţiuni de bază de tehnologie ADN-ului recombinat. Operaţii de separare: separarea pe schimbători de ioni. Cristalizatoare cu răcire şi agitare. Schimbătoare de căldură. Esterificare. Clorsulfonare. Condensare.Elemente de automatizare. Distilarea simplă. Biotehnologie. Schimbătoare de căldură cu ţevi coaxiale. Vaporizatoare-cristalizatoare. Condensarea.Fazele cultivării industriale ale microorganismelor. Absorbere cu umplutură. vaccine. VII. Inhibiţie chimică. Reducere. Absorbere prin pulverizare. Adsorber cu cărbune activ. Răcirea. Halogenare. Măsurarea temperaturii. separarea după mărirea moleculelor. enzime. Răcirea şi condensarea. Procese de obţinere a medicamentelor de biosinteză. Hidroliză. XII. Operaţii de bioinginerie: operaţii generale Sterilizare. Uscarea prin curenţi de înaltă frecvenţă. Transglicozilare. Antrenarea cu vapori. Uscătoare cu cameră. Hidroliză. Aparate de măsură şi control. Absorbere prin barbotare. Izomerizare. XIII. Rectificarea continuă. Măsuri de protecţia muncii şi paza contra incendiilor în laborator II. Aerisirea şi filtrarea aerului. Sinteza substanţelor medicamentoase . Acilare. Procese microbiologice şi enzimatice fundamentale Oxidare. Sinteza aminelor. Diazotare. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I.Cinetica sistemelor biologice. limfokine. Inginerie genetică în industria farmaceutică: hormoni. Uscătoare prin pulverizare (atomizoare). Reactoare chimice Generalităţi. Încălzirea cu purtători de căldură în stare gazoasă. Procese chimice fundamentale în industria medicamentelor de sinteză Nitrare. Termorezistenţe. Sublimarea. Tipuri de agitatoare. Materiale de construcţie.

Acilare. Divizarea şi clasarea materialelor solide V. Enzime. separarea după mărirea moleculelor. Operaţii unitare. Vectori. VIII. Reactoare folosite în industria medicamentelor de sinteză IV. PCR. Izomerizare. Bilanţ de energie. Reducere. Transglicozilare. Sulfonare şi clorosulfonare. materiale plastice.Materiile prime de natură vegetală. Hidroliză. Transpoziţii VII. Selecţia şi îmbunătăţirea tulpinelor. Fazele sintezei de medicamente II. Materii prime. Introducea vectorilor în celulă gazdă. izoniazidă. aluminiu. Hidrogenare. Nitrare. separări biospecifice. Halogenare. Procese tehnologice: periodice. etoxilare. metiltiouracil. Fosforilare. P R O G R A M A A N A L I T I C Ă A CURSURILOR I. Introducere: Obiectivul şi problemele disciplinei. Indice de consum. Metale feroase şi aliaje. Nitrozare. III. staniu. Filtrarea. compuşi naturali ai siliciului. III. Operaţii mecanice. Amestecarea materialelor. plumb. Oxidare. Separarea sistemelor eterogene. Esterificare.Fazele cultivării industriale ale microorganismelor. reducere. Aminare. Noţiuni şi definiţii tehnologice. produşi pe bază de silicaţi. Materiale metalice. X. Hidroliză. Factorii care înfluenţează dezvoltarea microorganismelor. Operaţii unitare (mecanice şi fizice) şi procese chimice fundamentale. Materiale organice: lemn. Operaţii de separare: separarea pe schimbători de ioni. Metale neferoase şi aliaje: cupru. metoxilare. Operaţii hidrodinamice. Materiale nemetalice anorganice: grafit. nichel. acetanilidă. Hidroxilare. Capacitate de producţie. Separarea celulelor transformate. metale nobile. tolbutamidă. Noţiuni generale de tehnologie Introducere. . Biotehnologie. Clonare IX. Procese chimice fundamentale în industria medicamentelor de sinteză. Oxidare. care au rol în inginerie genetică. salicilat de metil. Randament de producţie. semicontinue. Decantarea şi sedimentarea. Condensare. animală şi minerală. Bilanţ de materiale. Diazotare şi cuplare. Verificarea cunoştinţelor B. Noţiuni de bază de tehnologie ADN-ului recombinat. Caracteristicile industriei de medicamente. Centrifugarea VI. Noţiuni de microbiologie Tipurile microorganismelor. Resolvare. Procese microbiologice şi enzimatice fundamentale. urotropină. elastomeri. Operaţii de bioinginerie: operaţii generale Sterilizare.Alchilare. Producţia specifică. Izolarea moleculei ADN. salicilamidă. continue. sulfanilamidă. Condensare. Aerisirea şi filtrarea aerului.Acid acetilsalicilic. Inhibiţie chimică. Purificarea gazelor şi lichidelor.

1978 Hougen. Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.A. 1923 Butlock J. E. Budapest. P. Norme de tehnica securităţii şi protecţiei muncii. W. 1984 Cionga E.. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE I. Bucureşti.: Basic Biotechnology. McAdams. Műszaki könyvkiadó. László. Budapest. derivaţi de 8-oxi-chinolină. Bota Cristina: Farmacobiotehnologie.. 1990 Dudutz Gyöngyi.D..: Maşini şi utilaje din industria chimică. A. Procardia. Institutul Politehnic. Bucureşti. Tudor. O.H. 1966 Walker. 1988. Budapest.. Cinetica proceselor de fermentaţie V.H.: Operaţii unitare în ingineria chimică. O. 1954 Lazăr. 1983 Mihail.: Simularea proceselor chimice.. Fr. R.. 1999 Ferenczi Andrea: Genetika – génetika.: Recipiente sub presiune. Editura Dacia. Editura didactică şi pedagogică. 1983 Mihail. Bucureşti. salicilaţi. P. Îndrumător de proiectare.: Principles of Chemical Engineering. Lewis. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: A.. K. Harmath Kiadó. Budapest. I.A. Editura tehnică. W.XI. Lucrare recapitulativă 5.: Modelarea reactoarelor chimice. Watson. Academic Press. II. 1978 Mihăilescu. Bucureşti.M. Regulile de bună practică de fabricaţie pentru produse medicamentoase IV. Műszaki könyvkiadó. Kristiansen B. Cluj. 1964 Bratu. Marosvásárhely. 1985 Oniscu C. McGraw-Hill. Vizită într-o fabrică de medicamente VI. Benedek. Avram L. Bucureşti.: Medicamente chimioterapice. Procese de obţinere a medicamentelor de biosinteză. 16: 307-321 . W.. vitamine. rafinării şi petrochimie. 1979 Deák Gy. II.: Vegyipari készülékek szerkezeti elemei. A.. Editura Srima.: A vegyészmérnöki tudomány alapjai. New York.: Növénybiotechnológia. 1998.: Szerves vegyipari alapfolyamatok kézikönyve. R. New York. Bucureşti.: Chemical Process Principles. izoniazidă. Muntean. 191-230 Dudits D. Editura tehnică. Titze. Editura tehnică. 2000. Mezőgazdasági könyvkiadó. 1976. 1987 Coman Mioara. John Wiley & Sons. III.: Novel applications of liposomes. Cluj-Napoca. Budapest.. Műszaki könyvkiadó. C. Anghel.: Chimia şi tehnologia medicamentelor.1999 Lasic D. Editura didactică şi pedagogică. Elemente de optimizare a proceselor tehnologice. Procese de fabricare ale medicamentelor: fenacetină.K. H. metamizol sodiu. Trends in Biotechnology. R. alcool etilic III. Vol I.: Reactoare chimice. Csép Katalin: Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az ezredfordulón. Mihail. aparatura industrială.. Heszky L.

: Recipiente sub presiune. Budapest. Editura didactică şi pedagogică. Tehnică. A.edu/~jwolf/method1.. 2005 xxxxxxxx Molecular Biology Protocols http://www.. I II Semestrul B. Erdei Sára: Génsebészet. II. Editura tehnică. Dudutz Gyöngyi. 1984. Saulino A. O. Műszaki könyvkiadó.: TA Subcloning of PCR Products. Editura didactică şi pedagogică. 1988.: Szerves vegyipari alapfolyamatok kézikönyve. 1985 Sasson A. Cionga E.. Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.. Watson.: Operaţii unitare în ingineria chimică. dr Fehér Illés: Biokémia. Marosvásárhely. E. I II Număr ore curs 3 Număr ore curs 2 Număr ore seminarii Număr ore seminarii Număr ore lucrări practice 4 Număr ore lucrări practice 3 Număr credite 7 Număr credite 6 Evaluarea cunoştinţelor Examen Evaluarea cunoştinţelor Examen - . A. RESPECTIV LUCRĂRI PRACTICE. Ed.: Modelarea reactoarelor chimice. Ed. Benedek. 1991 Stefanovitsné dr Bányai Éva.research. 1997 Sain B.: Chimia şi tehnologia medicamentelor. Fr. rafinării şi petrochimie. Acids. John Wiley & Sons.A. Bucureşti. NUMĂRUL DE ORE DE CURS.html B. Anghel. 1979. 1990 Raicu P. Budapest.: Recombinant DNA technology. 1983. Nagy Gabriella: A kémia alapjai.: Reactoare chimice. PROCEDURA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR. Res. New York. Institutul Politehnic. Bucureşti. 1985. Collins F..: Chemical Process Principles. Studium Kiadó. 1978. Moore P. R. 1954.umbc. 1992 Raicu P.. dr Dudutz Gyöngyi.M. tankönyvkiadó.: Simularea proceselor chimice. 1999 Tőkés Béla. NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE PRIN PROMOVAREA DISCIPLINEI DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Semestrul A.. Mihail. Editura Dacia. Bucureşti. Tudor. Mihăilescu. P. Gondolat. Vol I.: Biotehnologii şi dezvoltare. 1993 Sevella B. 1994. Bucureşti.: Biomérnöki alapműveletek és alapfolyamatok. 6. Deák Gy. 7. Cluj. Műszaki könyvkiadó. Hougen. STAGII. III. Lazăr. O.: Biotechnologii moderne. Bucureşti. Ed. Budapest. Ed. Budapest.. Oniscu C. Tankönyvkiadó.: A vegyészmérnöki tudomány alapjai.. K.tehnică. Bucureşti. 1983.: Biomérnöki műveletek II. 1964. Îndrumător de proiectare.. Bratu. I. László. Bucureşti. Mihail.. Editura tehnică. C. Bucureşti.II. Biochemistry Across the School Curriculum Guidance Notes for Advanced Biology No. Editura tehnică. (1991) 19:1154.: Genetica generală şi umană. Budapest.Revizuit. Budapest. Nuc.S. P. 1-41 Nyeste L. The Biochemical Society..A. R. Avram L. Mihail. 1978.Marchuk D. Drumm M.Humanitas.: Maşini şi utilaje din industria chimică. I-III kötet. Muntean.: Medicamente chimioterapice. 1976.. R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful