Sunteți pe pagina 1din 4

Canon de umilinţă către Domnul Iisus Hristos

Rugăciunile începătoare
Doamne miluieşte (de 12 ori)
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru!
Psalmul 50 (de pocăinţă, al lui David, având în minte păcatele tale)
Cântarea întîi
Întru adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea
prea înarmată; iar întrupându-Se Domnul Cel Preaslăvit - Cuvântul, a
pierdut păcatul cel prea rău, căci cu Slavă S-a Preaslăvit.
Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Doamne Iisuse
Îndelung Răbdătorule, vindecă rănile sufletului meu, Iisuse şi
îndulceşte inima mea, Multmilostive, Te rog Iisuse, Mântuitorul meu,
ca să Te slăvesc, fiind mântuit.
Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Doamne Iisuse Hristoase, deschide-mi uşile
pocăinţei, Iubitorule de oameni, Iisuse şi mă primeşte pe mine, cel care cad la Tine şi fierbinte Te rog,
Iisuse, Mântuitorul meu, Cel care eşti Iertarea Păcatelor, cu umilinţă Te rog iartă-mă!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, scoate-mă din mâna lui veliar cel
înşelător, Iisuse, şi mă fă stătător de-a dreapta Slavei Tale, Iisuse Mântuitorul meu, izbăvindu-mă de
partea cea de-a stânga. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Stăpână, care ai născut pe Iisus
Dumnezeu, roagă-L pentru noi, nevrednicii robii Tăi, Preacurată, ca să ne izbăvim cu rugăciunile
Tale de munca cea veşnică, noi cei întinaţi, primind întru Tine Fecioară slava cea de-a pururea, Ceea
ce eşti Preacurată.
Cântarea a 3-a
Pe piatra credinţei întărindu-mă, deschis-ai gura mea asupra vrăjmaşilor mei; că s-a veselit duhul
meu a cânta Ţie: Nu este Sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este Drept, afară de Tine, Doamne!
Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Auzi-mă, Iubitorule de oameni, Iisuse al meu, pe
mine robul Tău, care strig cu umilinţă şi izbăveşte-mă de osândă şi de munca cea de veci, Iisuse al
meu, Cel care eşti Unul Îndelung Răbdător şi Multmilostiv.
Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Iisuse al meu, ridică-mă pe mine robul Tău, cel
care cad cu lacrimi de umilinţă şi mă mântuieşte. Iisuse al meu, ridică-mă pe mine cel care mă întorc
şi mă izbăveşte de gheena, Cel care eşti Preaplin de Iubire şi Multmilostiv.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Vremea pe care mi-ai dat-o, Iisuse al meu, în patimi am
cheltuit-o, drept aceea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse al meu! Cheamă-mă, Te rog Doamne Iisuse şi mă
mântuieşte. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Fecioară care L-ai născut pe Iisus, Domnul şi
Dumnezeul meu, roagă-L să mă izbăvească de gheena, singură fiind Rugătoare şi Ajutătoare celor
scârbiţi, Ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită şi mă învredniceşte vieţii celei veşnice, Ceea ce eşti cu totul
fără de prihană.
Stihiri
Păzeşte-ne de nevoi pe noi robii Tăi, Milostive, că noi într-adins către Tine scăpăm, ca la Izbăvitorul
Cel Milostiv, Stăpânul a toate, Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos - Mântuitorul. Cele Cereşti
şi cele pământeşti cu Cuvântul Tău le-ai adus întru fiinţă, ca un Atotputernic. Cetele Îngerilor cu
cutremur stându-Ţi înainte, neîncetat laudă Îţi aduc Ţie, Stăpâne, Celui ce toate marginile le-ai strălucit
cu Lumina Ta, iar noi strigăm Ţie: Mântuieşte-ne pe noi cu milostivirea Ta!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Lumina lumii, Doamne Iisuse Fiul Lui Dumnezeu, luminează
ochii sufletului meu cu Lumina Ta cea Dumnezeieşte strălucitoare, ca să Te laud pe Tine, Lumina
cea Neînserată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Te rog Maică Preacurată ajută-ne şi cu
rugăciunile Tale şi din nevoi izbăveşte-ne. Pretutindeni fiind păziţi cu Crucea Fiului Tău, smerindu-
ne, cu mulţumire şi cu dragoste toţi pe Tine, cu bună credinţă, Te preamărim.
Cântarea a 4-a
Venit-ai din Fecioară, nu sol, nici Înger, ci Tu Însuţi, Doamne, Te-ai întrupat şi pe mine, tot omul, m-
ai mântuit. Pentru aceea strig Ţie: Slavă Puterii Tale, Doamne!

1
Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Dumnezeule vindecă rănile sufletului meu şi cu
umilinţă Te rog Doamne Iisuse, scoate-mă din mâna lui veliar celui stricător de suflete, Iisuse al meu,
Preasfânt, Multîndurat şi Preamilostiv şi mântuieşte-mă.
Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Am greşit Doamne Iisuse şi cu umilinţă mă rog
Ţie, Îndurate Iisuse al meu, mântuieşte-mă pe mine, cel care scap sub Acoperământul Tău Doamne
Iisuse, Îndelung Răbdătorule şi Împărăţiei Tale mă învredniceşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! O, Iisuse al meu, nimeni n-a greşit precum am greşit eu,
ticălosul! Cad cu umilinţă rugându-mă: Iisuse al meu, mântuieşte-mă şi-mi dăruieşte moştenirea vieţii,
Iisuse al meu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Întru-tot Lăudată, Ceea ce L-ai născut pe
Iisus Domnul, pe Acela roagă-L să-i izbăvească de muncă pe toţi cei care Te laudă pe Tine şi Te numesc,
după adevăr, Născătoare de Dumnezeu.
Cântarea a 5-a
Luminarea celor ce zăceau în întuneric şi mântuirea celor deznădăjduiţi eşti Tu, Hristoase, Mântuitorul
meu. Pe Tine Te rog, Părintele Luminilor, luminează-mă, că nu ştiu alt Dumnezeu afară de Tine.
Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Tu eşti Lumina minţii mele, Iisuse al meu, Tu eşti
mântuirea sufletului meu celui deznădăjduit, Mântuitorule. Iisuse al meu, cu umilinţă Te rog, de
muncă şi de gheenă izbăveşte-mă pe mine cel care strig: Mântuieşte-mă Iisuse Hristoase, Dumnezeul
meu, pe mine, ticălosul!
Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Cu totul fiind cuprins în patimi de ocară acum
strig: Tu, Iisuse al meu, trimite-mi mână de ajutor şi mă scoate pe mine, cel care cu umilinţă Te rog:
Mântuieşte-mă, Iisuse al meu, Hristoase Dumnezeule, pe mine ticălosul!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Minte spurcată având, Iisuse al meu, strig către Tine:
Curăţeşte-mă de spurcăciunea căderilor în păcate şi mă izbăveşte pe mine, cel care am alunecat din
neştiinţă întru adâncurile răutăţii, Mântuitorule, Iisuse al meu şi cu umilinţă Te rog, mântuieşte-mă. Şi
acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care L-ai născut pe Iisus
Dumnezeu, pe Acela roagă-L, Maică Preacurată, să mântuiască pe toţi ortodocşii, călugări şi mireni
şi să izbăvească de gheena pe cei care strigă: Nu ştim altă Ajutătoare tare, afară de Tine!
Cântarea a 6-a
Întru adâncul păcatelor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat: Din stricăciune,
Dumnezeule, scoate-mă!
Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Iisuse al meu, Hristoase Multmilostive,
primeşte-mă, Stăpâne, pe mine cel care mă mărturisesc Ţie, mântuieşte-mă şi mă scoate din
stricăciune, Iisuse al meu.
Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! O, Iisuse al meu, n-a fost alt desfrânat precum
sunt eu, ticălosul şi nevrednicul şi cu umilinţă Te rog Doamne Dumnezeule Iisuse, Iubitorule de
oameni, mântuieşte-mă !
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Iisuse al meu, pe desfrânatul, pe vameşul, pe tâlharul, pe
Manase şi pe niniviteni i-am întrecut cu patimile - O, Iisuse al meu! Şi acum şi pururea şi în vecii
vecilor! Amin! Fecioară Preacurată, Ceea ce L-ai născut pe Iisus, Mântuitorul meu, care singură eşti
Curată, curăţeşte-mă acum cu isopul rugăciunilor Tale, pe mine cel spurcat. Păzeşte-ne din nevoi pe noi,
robii Tăi, Milostive, că noi cu dinadinsul către Tine scăpăm ca şi către Izbăvitorul cel Preamilostiv,
Stăpânul a toate şi Dumnezeul nostru. Iisuse Preadulce, Lumina lumii, luminează ochii sufletului meu,
Fiul Lui Dumnezeu, cu Lumina Dumnezeieştii Tale străluciri, ca să Te laud pe Tine, Lumina cea
Neînserată.
Cântarea a 7-a
Chipul de aur în câmpul Deira era cinstit. Cei trei tineri care L-au slăvit pe Dumnezeu au fost aruncaţi
în mijlocul focului, unde răcorindu-se, au cântat: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor
noştri!
Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Doamne Iisuse Hristoase nimeni n-a greşit pe
Pământ din veac, precum am greşit eu, ticălosul şi rătăcitul. Pentru aceasta, Iisuse al meu, strig Ţie:
Milostiveşte-Te spre mine, cel care cânt: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul Părinţilor
noştri!

2
Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Doamne Iisuse Hristoase, pătrunde-mă cu iubirea
pentru Tine şi mă îndreptează acum la limanul cel cu bună linişte, ca, mântuindu-mă, Iisuse al meu,
Îndurate, să-Ţi cânt Ţie, strigând: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul Părinţilor noştri!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, de mii de ori eu, ticălosul, am
făgăduit Ţie a mea pocăinţă şi am minţit, pătimaşul şi rătăcitul. Pentru aceasta Iisuse al meu, strig
Ţie: Luminează sufletul meu care fără de simţire petrece, Iisuse Hristoase, Dumnezeule al Părinţilor
noştri. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Ceea ce L-ai născut pe Iisus Hristos Dumnezeul
nostru mai presus de fire, pe Acela roagă-L, Preasfântă Fecioară, Ceea ce eşti cu totul fără prihană,
să ierte toate păcatele mele cele afară de fire, ca, mântuindu-mă, să strig: Bine eşti cuvântată,
ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup!
Cântarea a 8-a
Pe Dumnezeu, Cel care S-a pogorât în cuptorul cu foc la tinerii evrei şi văpaia în răcoreală a prefăcut-
o, Lăudaţi-L, Preamăriti-L, Slăviţi-L, şi-L Preaînălţaţi întru toţi vecii !
Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Pe Tine, Doamne Iisuse al meu, cu umilinţă Te
rog, precum ai izbăvit pe desfrânata de multe greşeli, aşa Doamne Iisuse Hristoase, şi pe mine
rătăcitul şi nevrednicul izbăveşte-mă şi curăţeşte sufletul meu cel întinat, o, Iisuse al meu!
Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Supusu-m-am, Doamne Iisuse al meu, dulceţilor
celor dobitoceşti şi necuvântător m-am arătat şi dobitoacelor, cu adevărat m-am asemănat eu,
ticălosul, ca un pătimaş. Pentru aceasta, Doamne Iisuse Hristoase, cu umilinţă Te rog iartă-mă şi de
prostie izbăveşte-mă. Bine cuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! O, Doamne Iisuse! Am căzut între tâlharii cei stricători de
suflet şi m-am dezgolit acum de haina ţesută de Dumnezeu, Doamne Iisuse al meu şi zac rănit de
lovituri. Toarnă untdelemn şi vin peste rănile mele, Doamne Iisuse Hristoase şi mântuieşte-mă pe
mine nevrednicul. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Ceea ce ai purtat mai presus de grai, pe
Iisus Hristos, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru, Născătoare de Dumnezeu Marie, pe Acela roagă-L
pururea să mântuiască din primejdii pe robii şi pe cântăreţii Tăi, Fecioară neispitită de bărbat.
Cântarea a 9-a
Pe Dumnezeu, Cuvântul Cel din Dumnezeu, Care cu negrăită înţelepciune a venit să înnoiască pe
Adam cel rău căzut întru stricăciune, din Sfânta Fecioară negrăit Întrupându-Se pentru noi,
credincioşii, cu un gând întru laude să-I Mulţumim, să-L Slăvim şi să I ne închinăm acum şi pururea
şi în vecii vecilor.
Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Pe Manase, Doamne Iisuse al meu, pe vameşul, pe
desfrânatul şi pe tâlharul i-am întrecut, Iisuse al meu, cu fapte de ruşine şi de ocară, dar Tu, Doamne
Iisuse Hristoase, cheamă-mă şi mă mântuieşte.
Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Pe toţi cei care au greşit de la Adam, Doamne
Iisuse al meu, mai înainte de Lege, în Lege şi după Lege şi în Legea Harului, Iisuse al meu, i-am
întrecut cu patimile eu, ticălosul, dar Tu, Iisuse al meu, cu judecăţile Tale, cu umilinţă Te rog iartă-
mă şi mă mântuieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Să nu fiu îndepărtat, Doamne Iisuse al meu, de Slava Ta cea
Negrăită! Să nu mă aflu în partea cea de-a stânga, Doamne Iisuse, ca împărtăşindu-mă Tu, Doamne
Iisuse Hristoase, cu oile Tale cele de-a dreapta să-mi faci odihnă ca un Dumnezeu Multmilostiv şi
Preaîndurat. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Care
singură L-ai purtat pe Iisus, roagă-L pe Fiul Tău să izbăvească de ispite, de primejdii şi de focul ce va
să fie, pe toţi cei care aleargă la Tine.
Luminânda
Doamne Dumnezeule, Iisuse Hristoase, Dătătorul gândului celui bun şi al înţelepciunii, Îndreptătorul
săracilor, Folositorul lipsiţilor, Doctorul bolnavilor, Iubitorule de oameni şi Mântuirorul tuturor,
tămăduieşte şi luminează inima mea, cea acoperită cu rănile păcatelor şi cu stricăciunea patimilor,
Iisuse şi mă mântuieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Cu strălucirea Luminii
Dumnezeieşti a Celui care a răsărit dintru Tine, Fecioară, mintea mea o străluceşte, inima mea o
luminează, întunericul păcatelor mele îl goneşte şi pierde ceaţa lenei mele.

3
Numele Tău Cel Minunat, Iisuse Mântuitorul nostru, Îngerii Îl laudă în Cer, iar noi păcătoşii,
pe Pământ, cu buze de tină Îl cântăm, pentru care Te rugăm miluieşte-ne pe noi! Şezând Tu de-a
dreapta Tatălui, în Ceruri Numele Tău Cel Preamare, Mântuitorule, se cinsteşte pe Pământ,
negrăită Întruparea Ta se slăveşte şi Pogorârea în iad pe cei răi îi înfricoşează.
De cel rău Te rugăm, izbăveşte-ne, Iisuse Hristoase Dumnezeule şi ne mântuieşte. Avacum, ca într-o
ghicitură mai înainte cunoscând lucrurile Tale cele minunate, cu frică s-a mirat şi apropiindu-se anii,
ai fost cunoscut desfrânaţilor şi tâlharilor, Iisuse, iar eu ticălosul petrec întru nebăgare de seamă, şi
măcar de acum înainte dă-mi mie iubirea Ta cea sfântă, înţelepciune îndurare şi mare milă.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Născătoare de
Dumnezeu, Care eşti izbăvitoare a celor ce nădăjduiesc întru Tine, îndreaptă-ne la liniştea cea lină a
Voirii Dumnezeieşti cu îndrăzneala Ta de Maică ce o ai către Fiul Tău, Mireasă Dumnezeiască.
Rugăciuni
Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi Preanevinovată
şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare
decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine Cea cu adevărat
Născătoare de Dumnezeu Te mărim! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-Moarte, miluieşte-
ne pe noi! (de 3 ori) Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi! Doamne curăţeşte păcatele noastre!
Stǎpâne iartă fărădelegile noastre! Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt
Numele Tău! Doamne miluieşte! (de 3 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea
şi în vecii vecilor! Amin!Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău! Vie
Împărăţia Ta! Facă-se Voia Ta! Precum în Cer aşa şi pe Pământ! Pâinea noastră, cea spre fiinţă, dă-
ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! Şi nu ne
duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean!
Rugăciune către Domnul Iisus pentru iertarea păcatelor
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul sufletului meu, Ziditorul şi Izbăvitorul meu, iată că s-a
săvârşit ziua şi nu ştiu câte zile îmi mai rămân ca să trăiesc. Ştiu cu adevărat că mă apropii de ceasul
cel de pe urmă şi nu numai că nu îndreptez păcatele mele trecute, ci încă pururea adaug nemulţumiri
şi păcate peste păcate. Mă întristez pentru că Te-am supărat cu păcatele zilei de astăzi şi cu acelea ale
vieţii mele trecute. Îmi pare rău din suflet şi mă lepăd de ele, mă pocăiesc sincer şi Te rog iartă-mă,
pentru că eşti Preabun şi Vrednic a fi Veşnic Iubit. Fericit aş fi fost eu de nu aş fi păcătuit şi de nu
Te-aş fi întristat cu păcatele mele, dar nădăjduiesc la ajutorul Tău Cel Dumnezeiesc şi de acum
înainte hotărăsc să nu mai greşesc, să-mi controlez gândurile, vorbele şi faptele şi să fac în toate
Voia Ta şi nu poftele mele. Iartă-mă pentru că am greşit! Fie-Ţi milă de sufletul meu cel păcătos,
care Te roagă pentru răsplătirile cele după vrednicie ale cinstitului Tău Sânge. Nădăjduiesc, Doamne
Dumnezeule Preasfânt şi Preaplin de Iubire, ca să mă primeşti iarăşi în darul Tău. Şi eu promit ca
ajutat de Tine, să fug de toate ispitele cele rele care pot să mă îndemne să păcătuiesc! Promit să mă
mărturisesc şi să mă împărtăşesc cât mai des şi vreau mai bine să mor decât să mai fac vreun păcat!
Îţi mulţumesc Doamne Dumnezeul meu pentru viaţă şi pentru toate darurile Tale Sfinte! Slăvit să fii
Doamne! Fie Voia Ta! Amin!