Sunteți pe pagina 1din 3

Denumirea disciplinei Tehnologia Materialelor II

Domeniul de studiu Ingineria Materialelor, Ingineria Mediului Industrial


Specializarea Ştiinţa Materialelor, Ingineria şi Protecţia Mediului
Industrial, Ingineria Procesării Materialelor
Codul disciplinei 85523005 (sem. 4)
Titularul disciplinei Conf.dr.ing. Radu MUREŞAN
Colaboratori Ş.l. ing. Marius BODEA, Ş.l.ing. Dana BOTA
Catedra Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor
Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Sem. Tipul disciplinei Curs Lucrări Curs Lucrări Stud. Forma de

TOTAL
Fundamentală, Ind. verificare

Credit
Ing. din dom., [ore/săpt.] [ore/sem.]
Spec., Opţională,
Facultativă S L P S L P
4 TP 2 - 2 - 28 - 28 - 50 106 4 Examen

Competenţe dobândite:
Cunoştinţe teoretice
1. Să cunoască procedeele tehnologice de elaborare primară şi secundară a
materialelor feroase şi neferoase.
2. Să înţeleagă procedeelor de obţinere a semifabricatelor brute laminate, turnate şi
forjate, precum şi a tehnologiilor de fabricaţie a pieselor utilizate în industrie.
3. Să evalueze metodele şi procedeelor de determinare a unor caracteristici ale
materialelor metalice şi să stabiliească factori ce influenţează aceste caracteristici.
Studiul influenţei unor procedee de prelucrare asupra structurii şi proprietăţilor
materialelor metalice. Punerea în evidenţă a defectelor de suprafaţă şi din interiorul
materialelor prin metode nedistructive.
4. Să analizeze, să sintetizeze şi să aplice cea mai adecvată tehnologie de prelucrare a
semifabricatelor brute.

Abilităţi dobândite:
1. Însuşirea acestei discipline are ca rezultat o pregătire tehnică generală a studenţilor
punându-le la dispoziţie cunoştinţe din domeniul tehnologiei materialelor cu
ajutorul cărora să se poată alinia la progresul ştiinţei, să-şi dezvolte o gândire
tehnică, economică şi managerială adaptabilă la cerinţele actuale ale economiei de
piaţă.
2. Să utilizeze metodele şi procedeele de prelucrare pe baza proceselor fizice şi
chimice prin care se realizează, precum şi prin analiza factorilor tehnico-economici
şi ecologici.
3. Să ştie să analizeze corelaţia dintre structură, proprietăţi intrinseci, prelucrabilitate,
considerente economice precum şi influenţa prelucrărilor asupra proprietăţilor.
4. Să analizeze şi să interpreteze date obţinute la lucrările de laborator.

Cerinţe prealabile ( Daca este cazul)

A. Conţinutul cursului (titlul cursurilor)


Curs 1. Instalaţii de topire şi tehnologia elaborării aliajelor feroase şi neferoase pentru
turnătorie. (Cunoaşterea construcţiei şi funcţionării instalaţiilor de elaborare a
aliajelor feroase şi neferoase în turnătorii).
Curs 2. Turnarea aliajelor în forme. (Cunoaşterea procedeelor de turnare prin gravitaţie, turnarea sub
presiune şi turnarea centrifugală. Dezbaterea, curăţirea şi controlul pieselor turnate.
Defectele şi remedierea pieselor turnate).
Curs 3. Prelucrarea materialelor prin deformare plastică. (Elemente de teoria plasticităţii.
Legile de bază ale prelucrării prin deformare plastică. Determinarea presiunilor şi a
lucrului mecanic de deformare).
Curs 4.Efectul temperaturii şi al vitezei asupra prelucrării prin deformare plastică.
Consecinţele prelucrării prin deformare plastică asupra proprietăţilor mecanice ale
produselor. Regimul termic al materialelor metalice în vederea prelucrării prin
deformare plastică).
Curs 5. Prelucrarea prin forjare. (Operaţii de bază ale prelucrării prin forjare).
Curs 6. Forjarea liberă. Forjarea prin matriţare în matriţe deschise şi închise. Maşini de
forjat şi matriţat.
Curs 7. Prelucrarea materialelor prin laminarea, (Consideraţii teoretice).
Curs 8. Construcţia şi clasificarea laminoarelor. Tehnica laminării.
Curs 9. Prelucrarea materialelor prin tragere. (Clasificarea procedeelor de prelucrare prin
tragere. Condiţiile prelucrării prin tragere. Utilajele folosite la tragere şi trefilare.
Trefilarea sârmelor din oţel. Tragerea ţevilor).
Curs 10. Prelucrarea materialelor prin extrudare. (Principiul şi metodele de prelucrare prin
extrudare. Utilajul de extrudare. Defectele produselor extrudate).
Curs 11. Prelucrarea tablelor prin deformare plastică. (Ambutisarea. Metode speciale de
ambutisare. Fasonarea şi îndoirea Proprietăţile tablelor destinate prelucrării prin
deformare plastică).
Curs 12. Prelucrarea materialelor prin forfecare şi prin ştanţare. (Prezentarea metodelor de
tăiere a tablelor după un contur deschis sau închis. Utilaje folosite şi forţele care
intervin în cursul procesului de tăiere).
Curs 13. Îmbinarea materialelor metalice prin sudare. (Clasificarea procedeelor de sudare.
Aspecte metalurgice ale proceselor de sudare. Sudarea prin presiune. Sudarea prin
topire cu flacără şi cu arc electric. Deformaţii în îmbinările sudate. Îmbinarea
metalelor prin lipire. Tăierea materialelor metalice prin procedee termice).
Curs 14. Prelucrarea materialelor din agregate de pulberi. (Pulberi metalice, elaborare şi
proprietăţi. Tehnologia fabricării pieselor sintetizate. Proprietăţile şi domeniul de
utilizare a pieselor sinterizate).
B1. Conţinutul aplicaţiilor (lista lucră, teme de seminar, conţinutul proiectului de an)
Lucrarea 1. Determinarea contracţiei liniare la turnarea unor aliaje uşoare.
Lucrarea 2. Determinarea contracţiei volumice la turnarea unor aliaje uşoare.
Lucrarea 3. Formarea manuală în două rame de formare.
Lucrarea 4. Încercarea la ambutisare a tablelor subţiri (Metoda Erichsen.
Lucrarea 5. Determinarea comportării tablelor la îndoire.
Lucrarea 6. Determinarea comportării tablelor la dublă îndoire.
Lucrarea 7. Determinarea călibilităţii unor oţeluri.
Lucrarea 8. Studiul capacităţii de deformare plastică a ţevilor la îndoire, lărgire şi
aplatisare.
Lucrarea 9. Încercarea la refulare.
Lucrarea 10. Determinarea rezistenţei de rupere la tracţiune a îmbinărilor sudate
Lucrarea 11.Punerea în evidenţă a defectelor din materiale prin metode nedistructive
(Defectoscopia cu ultrasunete).
Lucrarea 12. Punerea în evidenţă a defectelor din materiale prin metode nedistructive
(Defectoscopia cu raze X, Defectoscopia cu raze gama, Defectoscopia
magnetică, Controlul pieselor cu ajutorul lichidelor penetrante).
Lucrarea 13.Studiul proprietăţilor pulberilor metalice ( Determinarea compoziţiei
granulometrice prin cernere a pulberilor metalice, Determinarea denităţii
aparente a pulberilor, Determinarea densităţii de tasare a pulberilor,
Determinarea capacităţii de curgere a pulberilor).
Lucrarea 14. Determinarea compresibilităţii pulberilor metalice şi a pieselor obţinute din
acestea.

B2. Sala laborator ( Incercări mecanice/E10)

C. Studiul individual (tematica studiilor bibliografice, materiale de sinteză, proiecte,


aplicaţii etc.)

Structura Studiu Rezolvări Pregătire Timp Studiu Total ore


studiului materiale teme, lab, aplicaţii alocat bibliografic pregătire
individual curs proiecte examinărilor suplimentar individuală
Nr. ore 28 5 10 2 5 50
Bibliografie
1. Nanu, A., Tehnologia Materialelor., E.D.P. Bucureşti, 1972.
2. Nicolae, V., Tehnologia Metalelor., Litografia Institutului Politehnic Cluj, vol. I-II, 1978.
3. Palfalvi, A., ş.a. Tehnologia Materialelor., E.D.P. Bucureşti, 1985.
4. Mureşan, R., Tehnologia Materialelor., Notiţe de curs.
5. Constantinescu V, Orban R. L. – Prelucrarea metalelor prin deformare plastică. Casa
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004.
6. Brânduşan, L., ş.a. Tehnologia Materialelor, Îndrumător pentru lucrări de laborator,
Editura U.T.Pres, Cluj-Napoca, 1999.

Modul de examinare şi atribuire a notei


Modul de examinare Evaluarea cunoştinţelor se face prin examen (1 oră), la finalul
fiecărui semestru şi prin teste periodice în timpul lucrărilor de
laborator (1 oră). După cursul 7 al fiecărui semestru se poate
susţine un examen parţial (2 ore).Lucrările de laborator se
corectează şi se notează dacă sunt predate la termenele stabilite.
Componentele notei Nota finală se compune din examen (nota E); laborator (nota
L); teme (nota T);
Formula de calcul a notei N=0,7E+0,2L+0,1T;
Conditie de promovare: N≥5; E≥5; L≥5; T≥5