Sunteți pe pagina 1din 2

NORME DE REDACTARE A LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ

FORMA DE PREZENTARE

Absolvenţii de la profilul economic care susţin examenul de licenţă la


Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Tibiscus Timişoara vor
prezenta la înscriere lucrarea de licenţă, tipărită pe o faţă a foii, cu toate semnele
diacritice, pe format A4, în un exemplar, cu referatul de analiză al îndrumătorului
ştiinţific şi însoţită de suportul magnetic (CD) după care s-a listat lucrarea.
Se recomandă folosirea editorului Microsoft WORD 2003 cu caractere
româneşti. Se va utiliza fontul Times New Roman, cu caractere de 14 pentru titluri şi
12 pentru text, la 1 rând.
Formatul paginii: Top: 2,5 cm;
Bottom: 2,5 cm;
Left: 3,5 cm;
Right: 3,5 cm;
Gutter: 0 cm;
Header: 1,25 cm:
Footer: 1,25 cm

Lucrarea de licenţă va avea între 60 şi 100 de pagini, cu tot cu anexe.

6.2. STRUCTURA LUCRĂRII

Lucrarea va fi împărţită în: părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, dar nu mai


mult de 4 grade de titluri.
Orice titlu se va scrie centrat, cu majuscule şi va fi precedat de un simbol
numeric începând cu cifra 1, urmată e un punct, dacă este cazul vor urma şi alte cifre,
despărţite între ele prin puncte, în funcţie de gradul titlului subordonat (exemplu: 1.
Capitolul; 1.1. Subcapitolul; 1.1.1. Paragraf).
Dacă lucrarea conţine anexe, acestea se vor amplasa la sfârşitul lucrării şi nu
pe capitole. Anexele trebuie să aibă titlu şi vor fi numerotate, iar trimiterile din text la
anexe se vor face, ca şi în cazul figurilor şi tabelelor, indicând numărul.
Cuprinsul lucrării, pe capitole, subcapitole, pagină etc., se va pune la începutul
lucrării, imediat după pagina de titlu.
6.3. MATERIALUL ILUSTRATIV
Figurile (inclusiv graficele) trebuie să aibă un contrast foarte bun, fiind de
preferat ca ele să nu depăşească formatul de text al paginii pe care vor fi tipărite.
Figurile se numerotează pe capitole. Legenda şi numărul figurii se scriu cu caractere
de mărime 11.
6.4. MATERIALUL TABELAR
Se vor evita, pe cât posibil, tabelele mari, care depăşesc în lăţime formatul
paginii de text. Tabelele dintr-o lucrare trebuie să aibă o prezentare unitară. Fiecare
tabel trebuie să fie numerotat şi să aibă un titlu. Titlul se scrie drept şi centrat
deasupra tabelului. Numerotarea tabelelor se face pe capitole, în partea dreaptă
deasupra titlului. Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept cuvântul
„tabelul” urmat de numărul lui. Dacă există tabele care cuprind note (surse), acestea
se vor scrie imediat după tabel, cu caractere italice de mărime 11.

6.4. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării după anexe. De regulă, titlurile


bibliografice se scriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor, numerotându-se cu
cifre arabe urmate de punct; când sunt doi sau mai mulţi autori pentru o lucrare,
regula referitoare la ordinea alfabetică este valabilă doar pentru primul nume.
Trimiterile din text la bibliografie se fac scriind drept, între paranteze, numărul
de ordine al lucrării şi, eventual, pagina (exemplu: 3, pag. 191) sau numele autorului
şi anul apariţiei (Gh. Popescu, 1998).
Exemple de scriere a bibliografiei:
1. Danciu V., – Marketing Internaţional, Editura Economică, Bucureşti, 1998.
2. Haber C., Albert Elsa – Comportamentul economic al producătorului, Editura
All, Bucureşt, 1995.
*
* *
3. *** – Anuarul Statistic al României, 2001.
4. *** – Tribuna Economică, colecţia 1997-2000.
6.5. REDACTAREA NOTELOR DE SUBSOL
Dacă o lucrare conţine note de subsol, acestea se vor marca într-un singur mod
(cu cifre arabe sau asteriscuri). Toate notele menţionate pe o pagină trebuie să se
regăsească în subsolul paginii respective. De regulă, ordinea datelor este următoarea:
numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, editura, anul, pagina, de exemplu:
* Danciu V., – Marketing Internaţional, Editura Economică, Bucureşti, 1998, pag.
61.

MACHETĂ COPERTĂ MACHETA PRIMEI PAGINI


DIN INTERIOR

Universitatea Tibiscus Timişoara Universitatea Tibiscus Timişoara


Facultatea de Ştiinţe Economice Facultatea de Ştiinţe Economice
Specializarea ______________ Specializarea ________________

LUCRARE DE LICENŢĂ Lucrare de licenţă


Titlul lucrării

Conducător ştiinţific Conducător ştiinţific


________________ ________________
Absolvent Absolvent
_________ _________

Timişoara Timişoara
2009 2009