P. 1
4macula

4macula

|Views: 1,046|Likes:
Published by Cosmin Florescu

More info:

Published by: Cosmin Florescu on Oct 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

MACULA

Anatomia maculei..... clinicl a bolii maculare.......... Evaluarea Distrofii ereditare ale maculei.................. purl Maladia Stargardt juvenil[ dominant4 maculard Distrofia Distrofiaprogresivia conurilor din Maculopatia retinitapi gmentard Distrofiaviteliformi coloid6a maculei Degenerescenfa juvenil Retinoschizis maculari legati de virsti Degenerescen{a Drusen atroficd maculard Degenerescenfa exudativl a maculard Degenerescenf Indicafiiterapeutice Maculopatii in maladii vasculareretiniene LeberCoats Microangiopatia Hippel Angiomatozavon din Maculopatia maladiaEales

. pag.518 pag.518
pag.52l

.pag.528

538

retiniand arteriali in maculare ocluzia Alteratii retiniand venoasi din Maculopatia obstrucfia in maculare HTA Alterafii ischemic ocular Sindromul diabeticd in maculare retinopatia Complicafii
Corioretinopatia seroasi centralSidiopatici (CRSC)..... Maculopatia din striurile angioide.... Edemuf macular cistoid (EMC)... Gaura maculari.. Maculopatia miopici. Membrane epimaculareidiopatice (MEI)..... Membrane epiretinienemaculare gi decolareade retini Pliuri coroidiene Maculopatii toxice..... Maculopatii gi decolareade retinn.............. traumatici............. Macolopatia Maculopatii in tumori de glob ocular.......

""pag' 547 pag.549 .""'pag' 552

pag.555 pag.557
..."'pag' 558 ....pag. 560

pag.561 pag.561 pag.562
pag' 564

517

MACULA \,[acula (foveea. aria centralA. macula intr-o elipsdde luteea)esteretina cuprinsd 2mm in diametrul orizontal qi 1,5mm in verlical. diametrul La examenul oftalmoscopic,aceastdzona esre limitatii la tineri printr-un reflex perimacular, gi central printr-un reflex tbveolar. in centrul maculei se gAse$tefoveola (foveola centralis) (200p) care este reperatd oftalmoscopic prin reflexul foveolar gi biomicroscopicprin tenta mai faldde restulmaculei. rogiegi sumbrd In foveoli retina este formatd numai din stratul de fotoreceptori 6i expansiunile Muller. ale celulelor digitiforme exclusiv de Fotoreceptoriisunt reprezentali conuri (35000conuri) caresunt mai inguste gi mai inalte (grosime 2p la bazd 9i fald de restul conurilor in5l1ime70-75p) (grosime 4-5tt qi inilfime 40- 5p). Expansiuneacitoplasmici relativ largd a celulelor Muller asigurf, legitura intre foveolei. conuri qi formeazdplarrgeul La nivelul ariei maculare perifoveolarf, grosimea retinei cregte rapid pentru a atinge maxim 22045Ap temporal gi 2704l0pt nazaI, toate straturile retinei fiind pl'ezente. Conexiunile celulare qi tisulare ale structurilor anatomiceale maculei, permit receptarea f'uncfiivizualemaxime. unei A BOLII EVALUAREA CLINICA MACULARE SIMPTOME vederii centrale* este principalul scdderea sirnptomal bolii maculare.Tipic pacientul acuzd ,,pote" in vedereacentrall (scotom pozitiv), aceasta fiind in contrast cll scotomul negativ dintr-o leziune de nerv optic in care pacientulnoteazl o ,.gaurd"in centrulcimpului vizual. formei metamorfopsia reprezinti alterarea imaginei. m6rimii micropsia * reprezintdmicgorarea datoriti distan{arii conurilor imaginei 518

fbveolare(rar). macropsia - reprezintd m[rirea, cretterea mdrirnii irnaginei datorita aglomerdrii conurilorfoveolare. vederea coloratd nu este modificatd semnificativ la debutul bolii maculare,in contrastcu leziunile de neru optic in care pierderea vederii colorateeste o modificare pfecoce. EXAMENUL FUNCTIILOR VIZUALN IN AFECTIUNILE MACULEI Testarea func{iilorvizualeesteprima etapd de examinare uneimaculopatii. a AV - este metoda cea mai simplS de mdsurare a functiei maculare, qi de AV se apreciere evolutieibolii maculare. a mdsoarl in condilii optime de iluminare corec{ia opticd constantSo cu corespunzitoare (este preferabil pentru patologia macularl sI se foloseascd misurareaAV unghiularecu E. Snellen sau C. Landolt.). Examinarea AV de aproape este necesarl pentru a aprecia macularf, . calitativatingerea La pacienfii cu boal6 macular[ AV se inrduti{egtecdnd pacienfii se uitd prin punct pseudoHipermehopia, stenopeic. intre refrac{ia hipermetropia, inegalitate cu obiectivd gi subiectiv6 este caracteristicd unei ridic6ri superficialea retinei maculare neurosenzoriale. * dupi ebluisare dupd Testul de recuperare lumina cu ebluisarea maculei timpulnecesar oftalmoscopuluise mdsoard pacientuluipentru a-gi regdsi AV anterioard (10" ebluisare, recuperare). 50" Tesful de fotostres poate fi util in demonstrarea leziunilor maculare, cAnd oftalmoscopiaeste echivocd, in EMC la qi debut sau CRSC. Testul se 1'ace la ochiul congenerpresupusnormal gi se compar[ rezultatele. La pacienlii cu maculopatii existi o lentoare in refacerea pigmentului din fotoreceptorp6nd la mai multe minute. cu Testul permite o dit'erenliere atingerea prelungit. cdiloropticeundetimpul nu este Grila Amsler - este obligatorie in

pentrucd testeazd l0o studiul rnaculopatiei centrale ariamaculard. din Grila Amsler se utilizeazd in primul rdnd insdtestul pentruscreeningul bolii maculare, esteutil gi in diagnosticulleziunilor subtile alenervuluioptic. Purtdndochelarii pentru aproape(daca are privegte nevoie) acoperind ochi.pacientul un punctulcentralal testuluigi raporteazd orice deformare.linie ondulatd,arie obscur[ sau pete care pot apare in orice zond din interiorul grilei. Un pacient cu boall in maculardla debut acuzdlinii ondulate, tirnp ce un pacientcu leziuni de nerv optic sau cd spune unelelinii lipsesc suntvagi,dar nu distorsionate. Examenulcimpului vizual central (simtul ial) permite descrierea luminosd iferenf a topografic6 deficitelor maculare. pot centrale evidenlia: Leziunile - deficit foveolar <3o limitat la punctul la central in boalaStargardt debut - cleficit perifoveolar, cu respectarea roveoleiin distrofiaconurilor - deficit macular larg 5-10" in evolulia inacuiopatiilor - deficit intins in polul posterior in pigmentard inversS retinopatia periferice: Leziunile - pierderea difuze ?n lundus sensibilit6lii ;'lavimaculatus - scotom inelar pe paralela de 20o in :istrofiamixt[ - scotoame perifericelocalizateunice sau juvenil; tiple in retinoschizis ::rul - evidenliat5 prin teste \.ederea c,ulorilor .pecifice: tabele pseudoizocromatice 28 Hue -.hihara. 15 Hue F'arnsworth, Farnsworth (cel mai 100 Hue -R.oth, ..tilizattestin patologiamacularl). excePfia maculei cu \t'ecfiunile prezintd anomalii pe :raladiei Stargardt cu .ra galben/albastru, erori de clasare axei de :redominantpe axa perpendiculard :trnfuzio. este discromatopsia : maladiaStargardt re axa roqu/verde. Nu este :iectroretinografia 0lRG) .recillcd maculei.

este Electrooculografia alterata in IeziuniIe distrofice ale epiteliului pigmentar (retinopatie pigmentard, coroiderenrie) propo(ional cu suprafafa atins6. alterind valoarea raportuluiArden. in maladia Best (distrofie viteliforma a maculei)alterareaEOG este semn quasi1,3) patognomonic (raport Arden permildnd diferenfierea rnaladiei Best de distrofiile pseudoviteliforme. Potentialul evocat vizual(.PEV) in maculopatiieste modificat in amplitudine gi in perioada latent6. de maculard Af'G in patologia Hipofluorescenla prin hlocaj de origine retiniand esteprezentdin: -hemoragii preretiniene situate intre limitantainterni gi stratul fibrelor optice sau intre limitanta interni qi hialoida posterioarS; -hemoragii retiniene din ocluzii venoase, diabet; -exudate dure (retinita circinati din din diabet,retinita stelard H'tA) -pigmentul deplasatpe retind poate orea un mascaj variabil, in tunclie de topogralia 1ui. I{ipofluorescenfa prin deJbct de perJuzie a retiniand - in care circulalia defectuoasd prin hipofluorescenta defect retineiproduce de perfuzie capilarS in retinopatia ischemicS. diabetici cu capilaropatie Hiperfluorescenla de origine retiniand rezultd din acumularea fluoresceinei in edemul retinian. Ea poate corespunde de unei hiperfluorescente origine vasculard anormale vasculare prin structuri (malformalii vasculare, micro-anevrisme sau neovase) sau unei difuzii a deveni;i colorantului prin perefii vasculari anormalpermeabiliin diabet,uveite,ocluzii maculare. edeme vasculare, in AFG este important pentru ca Rolul EP acest fond opac pennite un bun contrast pentru calitatea imaginii circulafiei retiniene gi pentru c5 formeazl o bariera trecerealichidelor 9i absoluti. impiedicAnd deci a fluoresceinei. 519

Hipofluorescen(o f,s origine pigmentard sa hipofluorescen{a EP nefiindvascularizat, este rezultatul efectului de mascaj al fluoresceinei coriocapilarelor subiacente. Acest efect de mascaj este rar izolat (nev cu sau piementar) asociat efectde fereastrd gi corespundeunei migrdri pigmentare foafte fiecvente in patologie. El este heredo degenerescenle prezent in disc in corioretiniene retinitapigmentar6, viteliform al maculei, Stargardt,fundus macu lopatie clorochinicS' fl avimaculatus, pigmentara este de Hiperfluorescenla origine in prezentia drusen, striuri angioide, ruptura traumatic6 a membranei Bruch, pliuri coroidiene. Hiperfluorescentapoate fi seroasd in produsdprin acumulare decolarea prin coloratie a EP qi hiperfluorescenla tisulari in conditiile existenlei unui EP patologicin maladiiinflamatoriiale EP. aratd fenomene de .4F'G rl coroida care sauhiperfluorescen!5 hipofluorescenll se pot modifica in cursul angiografiei(in zone pot apare tardiv timpul care hiperfluorescente inilial au fost mute). coroidei se produceprin: Hipofluorescen(o non perfuzie a vaselor coroidiene in coroida obliterdri vasculare in perimaculardsau prin ef'ect mascat prin interpunerea unui element opac in hemoragii cotoidiene,melanom, coroidite. tapetoretinienedau Unele degenerescente AFG de "liniqte" coroidiand aspectui caraoterizat prin absenfa vizualizdrii in circulafieisoroidiene tirnpul examin[rii gi fundusflavimaculatus. in boala Stargardt Iliperfluorescen{a coroidiand cu efect de de f'ereastrd ongine coroidianl se asociaz5 cu disparilia sau depigmen[area EP 9i distrucfia coriocapilarei care permite vizibilitatea stratului marilor vase. Se de ?n intdlnegte focarecicatriciale coroiditl sau obliter6ri coriocapilare degenerative este de limitate, iar cind hiperfluorescenla de tipurile mari in dimensiuni degenerescenld maculari cu sclerozi areolar6. centralS Hiperfluorescentacoroidiand se poate produce qi prin impregnarea vaselor 520

anormale, a [esuturilor patologice in cicatrici,tumori sau a lichidului rezultatdin sau metabolice circulatorii de la tulburdrile nivelul coroidei in degenerescenla de maculari exudativ[. CRSC, decolarea retin[ tumorald. pe Pseudofluorescenla (observati ftra lumindroqie,fbcuteinainte fotografiile esteprezenti in: fluoresceinei) de injectarea drusenul nervului oPtic, hamartom astrocitar, exudate, cicatrici, fibre de mielind.corpi striini. transmisd- tealizeazi defect Fluorescen{a de fereastrdal EPR in atrofii gi afecgiuni congenitale. Fluorescenla va,gculardanormald - apare in tortuozitSli, dilatdri, anastomoze, neovasculariza!*ie, telangiectazii, vase tumorale. in vitros (neovascularizafie, Scurgere inflama{ii, tumori), la nivelul discului, retinei (edem cistoid sau necistoid), coroidei. coloranfuluiintr-un Acumulare - scurgerea spa{iu anatomic distinct (decolarearetinei EPR). sau senzoriale decolarea - scurgerea difuz la fluoresceinei Colorare nivelul unui fesut itt: drusen,cicatrici sau sclerS. cu Angiografia verdeindosianind hemoragii Permite vizualizarea prin lipidic 9i fluid seros, retiniene, subretiniene, pigment. Metodaestede utilitateclinici pentru: -detectareaneovascularizafiei coroidiene (NVC) -NVC ocultdcu hemoragii suprapuse -NVC recurenti -NVC ocultl cu detagare a seroasd EPR -detectarea NVC clasice cu membrand ocultl coroidiani neovasculard la diagnosticatd AFG -evaluarea intraoculare, tumorilor coroidiene coroiditelor, tulburirilor gi vasculare infbcliilorcoroidiene la: Estecontraindicatd -pacienfi alergicila iod -estede evitat la pacienfii cu insuficienfl la hepatici (colorantul se metabolizeazS

trunchiuri vasculare extramaculare Alterdri -inele para sau perimaculareformate din mici pete alb gilbui rotunde situate in 521 . Angiografia eviden{iazb alterdri ale EP de tip "efect de fereastri" gi aparilia imaginei "ochi de insectd" (inel cu ochiuri)sau"ochi pani de pdun". interesdnd :mbelesexe.Punctelealb gdlbui perifoveolare cresc numeric devenind brune gi dau maculei aspect de "metal bdtut". ederea departe.Valadia Stargardt (sinonim distrofia npeto-reliniand central6. Maladia Stargardt ?ntre tipice estedescoperitd eziunimaculare --15 ani. cu ereditate autosomal recesiv6.iar omogen foveolaeste rogu portocaliu?n contrastcu restul regiunii maculare. :ebut tardiv cu leziuni retiniene .la . mirginite de pigrnent. )iagnosticul se pune pe sciderea a :rogresivd acuit6liivizualebilateral. evocdndaspectul atrolie c.rpii sau adulfi tineri af'ectindla inceput (30%).esta caracterizatprin reflexului foveolar.oroidiandareolari centralSsau se poate extinde la tot polul posterior' Angiografia fluoresceiniciconfirmi leziunile atrofice qi pignrentare. Distrofii ale neuro-epiteliului MaladiaStargardt "puri" juveni l[ dominantd D istrofi maculard a progresivd conurilor a Distrofie pigmentard in Maoulopatia retinita Distrofii ale EpiteliuluiPigmentar(EP) Fundus flavirnaculatus viteliform6 Distrofia Distrofiain reteaa epiteliuluipigmentan Distrofii ale epiteliului pigmentar 9i Bruch membranei coloidf.lrnetrice. sclderea .caracterrzatl prin aparilia de pigmentpe toati aria maculari sau in centur[ fafa de focarul central cu mici focare depigmentate neregulate. gi \laladia Stargardt fundusllavimaculatus sunt tbrme clinice evolutive diferite ale cu . formele flavimaculatusavAnd bilaterale..iterdrile maculare se pot subdiviza in 4 stadii: Stadiul incipient .nivelhepatic) -estede evitat la femeigravide DISTRO FII EREDITARE ALE MACALEI CLASIFICARE: bazatd pe localizarea distrofice: initial6a leziunilor anatomicf. Degenerescenla Distrofii ale epiteliului pigmentar 9i coroidei centrald areolard Atrofia coroidian6 Sorsby a Distrofi pseudo-inflamatorie Distrofia vitreoretinian6 juvenil Retinoschisis Distroftile neuro-epiteliului . fotofobie de vizuale acuitSlii precoce.Uneori atingereatbveolarS fluorograficieste esteprecocegi imaginea marcatdin "ou invers" cu hiperfluorescenfd foveolarS.realiztndaspectul fl maculopatiei avimaculat6. regiunea Stadiul terrninal corespunde unei atrofii qi corioretiniene a EP ldsdndevidentemarile vasecoroidiene. macula pierzAndaspectul remanierii gi lu6nd un aspect granitat. fluorescen{a coriocapilarei ludnd un aspect pdtat. Durata acestui stadiu se intinde pe zeci de ani. coroidiene.Pot apare izolat fine puncte albe sau gdlbui formind o in coroand jurul foveolei. Perioada de stare . -. dupl distruclia rlmdn vizibile numai marile coriocapilarei. degenerescen!a rnaculard juvenild) este o distrofie rnacular6 juvenilS rapid progresivi asociat6 cu pete flavimaculare. ialmoscopic.rceleiaqiafecfiuni. Angiograficesteevidentdimagineade "ochi foveolei explicatd de bou" cu neinteresarea prin absenfa leziunilor EP sau prin a exagerare pigmentdrii dat6 de o migrare din vecin[tate. EP. .: stadiile :ste dispropo(ionati fa{Ede aspectulclinic .gi voluminoasegrdmezi de pigment care ocupl centrul leziunii' Acest aspect atrofic poate fi limitat la de aria maculari. iar disparilia perimacularapare aspectulde "urmd de Primele altera{ii corespund melc".

alterafii ale manifestindu-se prin componentei fotopice qi a potenfialelor oscilatorii.uneorirecesiv6. ( mai marcatla rclgu) sauabsolutde mici dimensiuni.nu existi un tratament care sa permitd oprirea evolu{iei bolii. benignd fafd de maladia Stargardt. f i i n d r a p i d i n v a l i d a n t i prin scdderea la tineri. Distrolie maculard juvenild dominantd prezintd leziuni strict limitate la aria macularl sub formd de neregularitdli pigmentarecare dau aspectgranitat maculei 9i pot evolua spre leziuni cicatriciale cu aspect atrofic. Examenul oftalmoscopicevidenfiaz[ trei tipuri de leziuni maculare: Aspectul "ochi de bou" prezentin distro{icesau nu. estealterat cdnd se instaleazd decolorarea papilei temporal.iar vasele normal. odata cu leziunile vizibile angiografice. uneori scotom inelar. debut clinic p r e c o c e ( ? n p r i m e l e d e c a d ed e v i a 1 5 ) .fiind un deficitde discromatopsie tip acut6pe axarogu/verde I -Explordri electrofi ziolo gi ce: devinepatologicl ERG . -l"ederea culorilor . venoase Atrofia corioretinianl maculard cu coroidiene vasculare interesarea elementelor gi (coriocapilara vaselecoroidiene) Modificdri papilare cu decolorare . PEV .planul profund. viteza de evolutie variazd de la un p a c i e n tl a a l t u l . flind anormalscdzutd.lctitatea vizuald (AV) scadeprogresiv a in ani. sau -ieziuni pigmentate periferice. gi o evolufie lent6. evolueazd alte maculopatii spre atrofie maculard cu respectarea foveolei. atingerea culorilor. amplitudinea potenfialelor de bazd. conserv6ndo AV v20.este alterata precooe. izolate osteoblaste) (rar aspect . scdderea rapidi gi grav[: aceqti pacienti nu devin aproapeniciodatd orbi. mai mici ca petele flavimaculate (au diametrul unui vas retinian ). cu persistenlaunei mici insule de vedere centralide l-2o. EOG . Aceastdafec{iuneare un debut tardiv. Tratamentul . -Cdmpul periferice sunt vizual isopterele existI un scotomcentralrelativ. -leziunile flavimaculatesunt pete galbene vitroase. suntdispuse papilar de coroandovalar la un diametru periferic sau marginea maculei temporald polului a concentric in regiunea posterior regiunea nazalf a papilei.tnici.dar in formele AV este gi formele flavimaculate. Distrotia progresivd a conurilor retiniene . se decoloreazd sectorul suntde aspect in timpul evoluliei. in in Num[rul lor cregte timp.la inceputnormal6.este alterati in majoritateacazurilor. Afecfiunea poate rlmdne asimptomaticipani spre 40 de ani cind progresivia se manifesthprin diminuarea vederii centrale cu anomalii ale vederii culorilor cu deficit pe axa roqu/verde precoce (caracteristicd majord pentru aceastd afec{iune).fotofobiegi nistagmus. Remanierea pigmentard difuza in toat[ aria macular[ asociatd cu discrete depozite pigmentarein lungul ramurilor principale. Diagnosticul precoce al bolii este util gi profesional6 pentruun pentrureorientarea sfat geneticcorespunzdtor. Se caracterizeazl masivda vederii irnportantia AV. diferenfial fbcecu: se Diagnosticul 522 -Distrofiamaculard juvenil6 dominantd cu mai benigna debutntai tardivgi evolutie -Distrofiaconurilor -Maculopatiidin retinitapigmentard -Stadiul evolutiv al degenerescen{ei vitelifonne. izolate sau confluente.este in generalnormal. relativ nete. situate profund dedesubtul vaselor retiniene cu margini neregulate.este o afecfiunecu transmitere autosomal cu dominanti. se poate observao stabilizare vederiidupl l0-15 ani in formeleStargardt juvenile tardiv la adultt6ndr.p a p i l ag i v a s e l e p a p i l ae s t en o r m a l 6l a 'temporal in debut. Func{iile vizuale . conservate.

papilar6. Inifial deficitul campimetric este sub forma unui scotom inelar. care este anormaldsau absenti gi pe pierderile progtesive ale cdmpului viztnl careprecedmodificirile FO. o retinb pigmentatd. Ibrl osteoblastela debut. interesdnd retina oentral6 qi periferic[ cu ereditate Se autosomalrecesivd. Leziunile maculare gi pot bilaterale simetrice lua diferiteforme: foa(e find pigmentafiealbicioasd.scotoamecentrale. Maladia Leber este o atrofie corio-retinian[ global6. cu vizibilitatearelelei coroidiene. autosomal dominant. Leziunile clasice se descriu sub formd de grilmezi de pigment dispersate pe toatl (uneori retinaperifericl medie. in frnal cdmpulvizual devinetubular. retiniti pigmentarb centrald sau inversd. dar poate apare oricdndde la copil la 30-50ani.papilard evolufiaafec{iunii.discromatopsie rogu/verdeI sau lird axd definitd precoce sau tardiv. prezinti in totalitate aspect "sare pi piper". dar cu ^pdstrareamult timp a vederii centrale.' -ERG fotopicSpoatefi normal5in maladia conurilor centrale. X linkat recesiv sau simplex (doar un singur membru din arborele genealogic afectat). Vedereaculorilor cAmpul esteperturbatduneori acromatopsic.normaldsaupulin afectatd Diagnosticul diferen{ial se face cu alte maculaledegenerative maladia af-ecliuni ca: Stargardt. Alteririle maculare din retinita pigmentari pot fi divizatein 3 grupe: Leziuni macularein degenerescenfa tapetoretinianl Leber.aratd. cataractd subcapsulari posterioar6. poatemanifestasub 2 forme: -. in Func(iilevizuale: -AV estefrecventscdzuti?ncursulprimelor 2 decenii.forrnacongenitald . Se caracterizeazi prin vedere scotopici difici16. retinopatiaclorochinicE. ingustarea arteriolelor.O.perivascular cu aspect de spiculi osogi) cu arii de depigmentare sau atrofie a epiteliului pigmentar retinian.in care F. dar Vdrsta de debut gi viteza de evolufiesunt variabile la un membrula altul qi de la o de familie la alta cu valori ale AV in formele -1110. RP este diagnosticati la adultul tAnir.fundus flavimaculatus. adesea hesperanopie (scdderea vederii noaptea) cu pierderea vederii periferice. Cecitatea este prezentdla adolescent. -Vederea culorilor . iar in periferie. importanla discromatopsiei nefiind totdeaunacorelatl cu severitatea i sc[deriiAV sauaspectul F. Distrofia conurilor este insensibilI la tratament ca .Functiilevizuale sunt afectate cu de la nagtere ambliopieprofund[ (semndigito-ocular Francesketti) nistagmus pendular ERG abolit6. coloralierogie inchisd ?nconjurati de o retind cenuqie aspectatrofic al EP.i celelalte heredo distrofii corio-retiniene. 9i -Jbrma in/antild sau juvenild (intre 1 an pAni la pubertate)prezintd FO ou "sare gi piper"cu remaniere macularI bilateral[ gi asimetricS. paracentrale sau inelare parliale cu clmp v izual periferic normal.iar ERG estealteratd. macular edem cistoid. In evolutie se produce pigmentarea osteoblasticd formi de "ghearl de pui". evoluate intre I 140 -C6rnp vizual . Aspectul AFG este "pdtat" cu respectarea foveolei. In timp (20 -30 ani) urmeazl afectarea vederii centrale gi a vederiicolorate.O. membrane epiretiniene. tapeto-retinian[ de tip Degenerescenfa amauroz[ corrgenitali l-eber se poate observa in di l'erite sindroame: in s23 . alteratd in maladia periferice sau conurilor maladia qeneral izatl a conuri lor -ERG scotopic[ alterat6in cazul afect6rii asociate bastonagelor a -EOG . este superpozabil retinitei vizual pigmentare cu conservarea cimpului vizual central. decolorare Diagnosticul se confirmi dupd efectuare ERG. esteposibil qi debuttardiv.aspect strIlucitor "urmd de melc". sub aglomeriri pigmentare sectoriale sau focale. Maculopatia din retinita pigmentard Boala se transmite autosomal recesiv.

este o discromatopsie saufEri ax predominant. cu cu aspect"sare gi piper". progresivla motilitdlii oculare restricfie Abetalipoproteinemie ereditari Sindrom Bassen-Kornzweig retinopatie pigmentarl cu intoleranfi la gr[simi.D. izolatd este sau adolescent adult t6ndr.distrofie retiniani auzului asociatlcu scdderea pismentaresunt afecfiunice Pseudoretinitele au aspectul FO similar cu cel din retinita pigmentar[ Toxicitatea fenotiazinicl * dac6 se depdqegte doza de 800 mg/zi pentru tioridazin[ Sifilis (teste serologicepentru lues asimetric. modificdrile se extind dinspreperiferie spre macul6. surditate progresiv6..cnnd atingerile maculare sunt mici se poate observa o discromatopsie pe axa galben/albastru. aspect polimorf cu atrofie pigmentaliei a centripetS EP gi cregterea Macula devine atroficd perit-eriei vlrsta.se altereazd progresiv paralel cu gradul atingerii maculare. retinopatie pozitive.EOG (inferior/135)suntmodificate Edernulmacularcistoid .prezinti: ataxie.este acela al retinitei pigmentare.P. oligofrenie. -degenerescenla nticrochisticdcu atingere (sindrom Goldman-Favre) se vilreand prin retinoschisis periferic caracterizeazd inconstantcare se poate intinde p8n[ la microchistic[ maculd. oligofrenie) maculare tardive Fenomenedegenerative pigmentare se pot retinopatiei asociate descrie 4 tipuri de degenerescente maculare: -tlegenerescenlamoculard atroficd . asPect al Rubeola congenital5 retinei de "sare gi piper".(semneleoculare apar inainte de 20 de ani) Sindrom Usher .enerescen!a maculard microchisticd la manifestdndu-se mai precoce. Func{ii vizuale: -AV estevariabilmodificatdqi se degradeazd gi progtesiv lent -simful cromatic. polidactilie) gi Cockayne (nanism. ERG normal6 dupd rezoluliaunei DR exudativedin toxemiade sarcini sauboalaHarada Afectiuni ce produc hesoeranopie Atrofia giratd (autosomal recesivi) prezintl la FO arii bine definite de atrofie alb-gilbuie cu margini fine de pigment ce inconjoarl ariile atrofice.Bardet . surditate. cu AV moderat a{'ectatd metamorfopsiiin care edemul macular 524 inflamatorii sau este dat de t'enomene qi vascularesupraaddugate nu alterdrile din secundare R. in stadiul tardiv poateapareimaginea"ochi bou" sauatrofie.Biedl Laurence . eritrocite canelate (acantocite). iar in perimetria cinetici se poateevidenliaun scotomcentral -ERG. anosmie. apare . restricfie progresive a motilitifii oculare. degenerative cu asociate degenerescenta Boli sistemice retiniandereditari Boala Refsum pacienfii .cu degenerescenld frbrilarl a maculari pi degenerescen{d leziuniuni. ataxie. semne neurologice datorate deficitului de lipoproteine gi malabsorbtiei vitaminelor (A. E. diaree. microftalmie. uveite recurente.Moon (obezitate. bloc cardiac. slSbire progresivd a extremit6tilor distale. anomalii congenitale cardiace. evidenliindu-se in regiuneamaculardchiste foarte mici intraretiniene. piele uscat6. c0nd alterlrile maculare iar pe sunt importante. CV ERG normal6) pigmentard. limitarea progresiv[ a migcirilor oculare. K) liposolubile Kearns-Sayre Sindrom retinian6cu aspectde "sare degenerescentd gi piper".P. malformafii sistemice.ptozd. surditate. arteriole normale. axa roqu/verde -c6mp vizual . coroid ianSareolaricentralil -deg.esteo evolufietenninall intre uni a leziuniloranterioare saubilaterale 30-40 ani. vitrosuluicu -galtra maculard. cataractd.este cu fonna cea mai frecventd apariliatardiva spre 40-50 de ani.esterelativ rar in (5/10) cu R.bilterale. bilateraldcu evolutie asimetricf.

asupra abilit6lii de a conduce Distrofii ale epiteliulni pigmentar (maladia Fundus flavimuculatus Stargardt flavimaculatd tardivd) ctl se ereditate autosornal recesivd oaracterizeazd prin absenla semnelor funclionalemai multe decenii. Pacienliitrebuie vizual s6 fie informafi cd degenerareavederii evolueazi pe parcursul a 30-40 ani. in curentela momentnu existdprotocoale acest om. umorul apos. flavimaculate aspectele Boala macular4. avdnd o a evolulielentl spreatrofiecorioretiniand se polului posterior.lzi Luteina retinianS. discutabild I 000mg. o Dieta . care respectd zona maculard Deficit de vitamina A ./zi eficacitate are . perirnetrie staticd normald -ERG. PEV . dar beneficiile degenerescenfa substanfe incerte. cu AvAnd in vederecd boala este bilateralS cronicd a vederii periferice. Se poate asocia tardiv AV sciderea prin EMC. autosomal dominantd rar sau scdderea AV Debuteaz6 cu asimptomatic. Stadiul de disc plin (la coPil sau adolescent)are oftalmoscopicaspectul "gdlbenug de ou pe o farfurie" cu o leziune bine delimitatdrotundl sau ovalard centrlnd foveolade dimensiuni variabile (ll2 pandla 3-4 diametri papilari) de colorafiegalbensauportocaliu. cu transmitere recesivS. Angiografia arati absenla fluorescenteila nivelul leziunii. se insotegtede miopie cataractd atrofie Coroideremia este o granule pigmentare coroidianl insoliti de mici. Distrofie maculard vitelifurmd (chist maculari Best) viteliform. sunt acestei Tratament chirurgical poate fi beneficb Extraclia cataractei in evolutia RP.dobindit in intestinali malnutritie. urinar.nu au utilizare clinicS. forte. Aspectul clinic al bolii are o evolulie stadiald.in generalbunl -Vederea culorilor. degenerescen{a afecteazdambele sexe.Multi practicienirecomandd dietd echilibratl cu vegetalecu frunzeverzi. Transplant. sau chip Proteze retiniene plasat la nivelul suprafe{ei fototransductor retinei . Terapia genic6estesubcercetare.este prezentdla nagteresau ani c61iva mai t6rziu. exces Pacientiicu RP necesitdurmirire continud cu oftalmologicd controlulanualal c6mpului . funcfional: Examenul -AV .mici bucifi de fesut dar retinian sauEPR au fost transplantate. AFG evidentiaz|mai multe aspecte: 525 . aceasti tehnologie rimdndnd un domeniu de cercetare.rezeclie retinitei medical al Tratamentul pigmentare -VitaminaA/betacaroten antioxidanfii pot fi utili in tratamentul pacienfilor RP 1800u/zi cu Acetazolamida util6'in tratamentul vederea EMC. dispersate .precoce cu alteratd raportArden sub 140 prin Stadtut de renraniere se caracterizeazd disparilia progresiv[ a materialului vitelifbrm 9i aparilia unei remanieri atroficela nivelul IlP.nonnal -EOG . nu imbunitdfegte Acidul ascorbic in doze mari . degi nu s-a demonstartc6 o anumit[ dieti in esteutil6 in RP.nivel crescut ornitind(de l0 ori mai mult de in decdtnormal) seric. pacienfii trebuie sfttuili autovehicule. cerebrospinal.blocant al canalelorde Diltiazemul calciureducenivelul toxic de GMP ciclic la nivelul EPR incetinegte 2}mg.gi in scdderea timp centrale. iar in stadiile tardive pseudofluorescent[la nivelul discului vitelifonn. cu progreseazd incet gi variazd tipul RP.Goldman9i al AV. inso{esc tardiv de atingere corespunde tipului de boal6 fundus pur qi trebuie deosebitd de flavimaculatus fl maladiaStargardt avirnaculatd.

scotomperifoveolar centralrelativ relativ cu scotorn -EOG . AV in generalconservatf. care-gi -pseudohipopion caract erizatprin decantarea vitelin care formeazd nivel un materialului lichidianorizontalmai mult sau mai pu{in net. pigmentafia S t a r g a r d t . AV este bun6. -"ou de potdrniche" ptin concetrarea materialului vitelin centralgi paracentral. A fbst descrisd formade distrofievitelifonnA a adultului.alie retiniani. dislrofie macroreticulard .maladialeventjnese. expresivitate ?n Acesteafecfiunise pot subdivide 3 grupe: degenerescenla in "aripi de caracterizatl. Aspectul viteliform tipic al distrofiei viteli{brme este caracteristicai alter[rile EOG nu preteazhla confuzii. Distrofiile in refea trebuie diferenliate de boala alte maladii heredodegenerative: Best.-"ou amestecat"sub fotma de disc plin pierdeomogen itatea. CV normal. cll 526 ereditate autosomal dominantd eu variabili.EP sunt lbarle rare. localizatd regiunea in maculard.m a l a d i a grupatd din rubeold sau intoxica!ii medicamentoase. printr-o Jluture" pigmentare in fbrma unor aripi de fluture. centrald. hialin[. Distrojii tn regeaa . culorilor. ?ntre 20-30 ani. dominant sau familial. macularl Halthouse Batten.bund -Vedereaculorilor . ERG normal. respecttnd zona macu lar[ perifoveolard.cu variafii intrafamilialeale aceleiagi a heredodegenerescenle polului posterior care sunt: choroiditd Hutchinson Tuy. cu degenerescen{ele pseudoviteliformela adult gi atingerile corioretiniene maculare. cu debutin capilare. careleziunile "gilbenugde in in ou" apar de la vlrsta de 30-50 ani. iar este fbtocoagularea contraindicat6. tractusurile intre tractusuri se evidenliazl zone de atro{ie a EP cu efbct " fereastrd" cu hiperfluorescenfd precoce gi impregnare neomogend tardiv[.EOG subnormald (4patologicd.discromatopsie lejer[ {drb ax definit -Perimetrie statici . din pseudohistoplasmozS. remaniere gi pigmentard atrofie corio-retinian6. darvariazd la de de la o liamilie la alta prin dif'erenfa expresivitate. aceast[ formd se insofegte de sub la neovascu riz. degenerescenti drusen distrofieDoyne. Angiografia fluoresceinicd. func{ional: Examenul -AV . dar se pot pune probleme de diagnostic diferen!ial uneori dificile in forma de remanieresau maculare atrofie. Au ereditate autosomal dominanti. dar pot Boala debuteazd aparecazuritardiv qi spre60 ani. verucozitd{i drusendominant) . iar EOG patologicd. iar s/10). primesc o gril[ Amsler gi sunt Pacienfii gi instruiti si o foloseascd s6 se adreseze medicului dacdaparmodilicdri. neovasculard Nu dispunem de tratament medical.este caracterizfb prin tractusuri pigmentate centratepe foveold cu dispozilie radiardpe tot polul posterior. distrofie reticulurd Sjongren in c'are tot polul posterior este ocupat prin tractusuri pigmentate.ERG normale. DistroJii ale EP gi ale membranei Bruch Degenerescenlacoloidd a maculei (degenerescenfl hialine. cimpul Func{iilevizuale: vederea sau vizual. boala dominantd. Renraniereanu este intotdeauna prezentL. evolulia putind fi progresivi spre stadiul atrofic. distrofia fiind identica membriiunei familii.evidentiazd pigmentate care r6min sumbre. avAndtransmitere EOG poatefi normaldsaumoditicat6. . striuri angioide.patologicd 9AVo in . Prognosticul vizual estefavorabil in afara formelor complicate cu membrana subretinian6.nu este tipic pentru Stadiul atrofic prin afecliunegi se caracterizeazh disparilia completda materialuluivitelin. decolarea subretiniand seroas[a EP. inflamatorii corioretinita seroasf. neovascularizalia maladia Sorsby.

-Cdmpulvizual aratdun scotomcentraldens. in iar maculard stadiulevoluatcu degenerescenla senilS. transmiterea dominantda lui este cert prezent4. cu Concomitentse produc alteriri ale EP cu zone atrofice gi dispersiepigmentar[ intre drusencu vaseretinienegi papilanormal6. rareoriinainte de 40 de ani.fiind o formd familiald de distrofie macularl cu larizati subretiniene. Daci aspectuloftalmoscopicAi angiografic al drusenului nu e specific. relativ. -AV . acest momentevolutiaesteasemindtoare unui drusen senil complicat cu neovascularizaEie subretinian6. Evolu{ia clinicl a distrolieihialinea maculei poatel=r: -progresivif?rd complicafii. a c o r i o c a p i l a r e l og i a fotoreceptorilor qi sclerozamarilor vase coroidiene.este normal6 sau discromatopsie rogu/verde preooce. vedere ani. sau albastru/galben tardiv. scotom central relativ absolut prin progresiamodilicirilor maculare. evcllu!ia ultimd va fi cdtre un scotom central dens unei cicatricidisciforme. in Poatefi primitivd gi secundard. distroha conurilor. semnele funclionale obiective.normaldla debut. fcrrtna primitivd leziunea cu maculard esteizolatS recesiv sau dominant. preceddnd f u n c fi o n a l e semnele subiective. -Este un paralelism intre localizareagi intindereaalteratiilor macularecu gradul de alterare al AV cetrtrale: in caz de o a conservare unei insulefoveolare. i evolufie sprsneovascu Distrojii ale EP Si a coroidei Atrotie coroidiand areolard cenlrald este o atingere prirnar6 a EP gi coriocapilarelor cu disparilia practic r c o m p l e t 6a E P . progresiv. estebine definit aspectul dar gi oftalmoscopic angiografic.rcdri.periferic este normal. proeminente crescnumericqi care in suprafafd timpul. -Vederea culorilor este ?ntotdeauna patologicd cu o discromatopsiepe axa sau albastru/galben fErdax definit.estenormal[ -EOG . -ERC se manifbstd prin reducerea de amplitudine a undei b cu potentiale 527 . lecturafiind depdgegte imposibi16. DacaAV esteprofund alteratd gi esteinsolitdde metamorfbpsii poate se in suspiciona aparilia neovascularizaliei. caracterautosomal leziunile maculare in formele secundare reprezintfl stadiul evoluat al unei centrale: tapeto-retiniene degenerescenle maladia Stargardt. -brutaldspredegenerescenfd maculard tip de exudativ -foartelentdspreatrofieareolard centrall Diagnosticuldiferenf al drusenuluise ial face cu alte depozite galbui in polul posteriorin: fundus lilavimaculatus. disc viteliform. Deficitul de cimp vtzualcentralevidenliazi o largire a petei Mariotte. distorsionarea imaginii. dar cu straturile interne ale retineinormale. retinopatiepigmentard. fundus flavimaculatus. corespunz[tor -Vederea culorilor .devinepatologici in 50%. subretiniani poateasociacu modificdri se edematoase tip cistoidin aria maculard de cu decoldrisau rupturi ale EP gi evolu{ia glialddisciformd. Simptomelede debut sunt deseoriignorate de pacientqi sunt: impresia de vedere tulbure. conflulri sau disparilii care lasl o zond cicatricial5 atroficd gi remaniere importantd a EP.diminui lent. cartoanele Amsler aratd distorsiunea liniilor -ERG.cu calcil. iar uneori cu vasculariza{iesubretinianS qi Neovascularizalia exudativb hemoragicS. sprecicatrice perioadl Pacientul poate avea o asimptomatici ai mult sau mai pu{in m lungd. dificultate la citit.Drusenul este asimptomatic pe plan funcfional gi electrofiziologicin absenta complica{iilor. -Cdnrpul vizual . Drusenulsunt mici pete alb-galbuie rotunde. dar frecvenl centraldpoate li rnentinutd foveola este afectatdgi vedereacentralbnu l/20 pentru distant[.

NVC la ochiul congener . este clinicS cea mai frecventi la manifestarea persoanele in v6rst6. corioretinitd disciformd.fumat . DEGENERESCENTA MACUI.antecedente familiale .20% DRUSEN Drusenul. edemal polului se Oftalmoscopic evidenliazd posterior gi in special in regiunea insofit de hemoragii9i exudate' macular6. sub formi de mici petealb gilbui ugor dupd 60 de ani. . obezitate.prevalen{a NumlruI cu crescdnd vdrsta (dupd 70 ani). 528 ./IR/{ Dn LEGAT{ uAnsri @MS) r D ist ofta vit r eo'r etiniand Retinoschizis iuvenil macular6 legatd de vdrst[ Degenerescenfa (DMS) 9i complicatiile ei sunt cea mai frecventd cauzda cecitdlii dup6 vdrstade 50 bolii ani in fdrile industializate. leziunile sunt persistente albe9i proeminente. ceea ce confirmi aspectele afecliuni. spontan Este cea mai frecventi degenerescenlI vitreo-retiniattl ereditard' Se transmite Femeile sex' lecesiv tegat de conduc[toare excep!ional atinse vor fi maculard predispuse la degenerescenla Genaare expresivitate senilS.locali: . Factorii de risc sunt: .vArsta cel mai imPortantfactor . caracterului favoarea printr-otriadi Clinic boalaestecaracterizati clasicd: -degenerescenf5 microchistici maculara -leziuniretiniene Periferice -leziunivitreene de Pot fl leziuni asociatecu prezenta fesut glial la nivelul capului nervului optic (pseudopapilitlgi atrofii optice secundare). pacientul prezentind leziuni macularecu tulburlri iunctionalevizuale (citeva cazuri de retinoschizis au fost gdsite la nou ndscut. proporfiede30%o brusenul (corpi coloidali) sunt leziuni la polul posterior frecvent simetrice la cei doi ochi.genetici.HTA. de speranfei cregterii Este o afecfiune frecventd cu potenfial (60%o cu invalidant. rnicrochisticd variabil6. hipercolesterolemie este o malformalie a straturilor interne ale retinei gi se caracterizeaz| Prin inaculopatie microchistica asociati cu retinoschizis periferic care poate evolua spreregresie. la virsta 25-55 ani cu transmitere autosomal dominant6' uneori recesiv6. o -EOG estepatologicd traducdnd atingere a intinsa EP. in diseminafi polul posteriorcu margininete. din Acestefonne pseudoinflamatorii stadiul Drecoceevolueazdin stadiul tardiv spre cu ieziuni cicatriciale atrofie corioretinianl uneorimasiv6' gi migraliepigmentard diferen{ial se tbce cu Diagn<lsticul degenerescenla acut6. S-au descristrei tipuri de drusenconfirmate clinic: (constituit din -drusen miliar tare depozitehialine) .prezenla modifi cdrilor pi gmentare maculare . datorit[ pacienfilorcu DMS estein creqtere via{6.sunt mici 9i numeroqi.generali: .elementce este in al congenital bolii).rsby este o distrofiemaculardla pacienlii de anrbe sexe. la proeminente persoanele Cu vdrstadimensiunile num5rullor creqte 9i gi dupi o evolufie in timp.expunere la prelungitd lumind . forma de debut a DMS. fiind prezentd in duP650 de ani. cu marela femei.hipermetropie . Distrojia pseudo-inflamatotie So. clinice diferitealeacestei inlre l0-20 ani in 60% Boalaestedescoperitd din cazui. tendinfi de bilateralizare mai frecven{E dup6 o evolulie de 5 ani). proces arleriosclerotic sau coroidianS. care devine microchistice qi macrochistici gauri macular6. sclerozi Evolufia bolii este lentd (ani) cu pierderea progresivd a AV 9i degenerescenle ale maculei.oscilatoriiabolite.prezenla drusenmoale de .

drusenul poate suferi calcificiri distrofice secundare.localizafiin partea temporald a ariei maculare. DEGENERESCENTA MACULARA LEGATADE VARSTA maculard legatd de vdrstf Degenerescenfa reprezinti un ansamblu de leziuni ale degenerative. Pacienlii acuzd sclderea vederii moderati sau uqoard instalati gradat pe parcursul c6torva luni .dezvoltarea unui procesatrofic insolit de alteralii pigmentare. in care leziunile retinienese dezvolti la o vdrstd mai tdndrl decAt in drusen. in unele caztti putind fi generatide colapsulunei decoldria EPR. dar mai intensl.fuzionarea elementelor drusen care seroasia EP favorizeazddecolarea . uneori inconjuratide un halou rogiatic.este forma cea mai frecventi de DMS ating6nd 90% din cazuri. . poate evolua spre zoneatrofice. microanevrisme 9i hemoragii . laser este necesar. In unele cant/. Deqenerescenfa maculari atrofici (uscati. -drusenul laminar bazal . Angiografic prezintd . Drusenul este distribuit simetric la nivelul maculeigi regiuneiperipapilare. functieimaculare anomalii maculardasociazd Degenerescenfa ale epiteliului pigmentar 9i ale retinei gi/sau drusengi NVC' senzoriale Clinic sedisting2 forme de DMS: . boala Stargardt. drusenpot coexistape acelagi aceastdasociere intre cele doui tipuri de drusenprezertdndun risc mare de evolufie spre NVC. Dar. tendinfbde confluarecare se accentueazdin timp. nu prezinti angiograficdgi sunt leziuni de impregnare tip cicatricial.drusen familial dominant (distrofia in fagure de miere Doyne) este o afecfiunein care drusenul apare in decada2-3 de viaf6. Acegti druseni confluenfi sunt considerafi fiind . degimai mult de 30% din populafia de peste 50 ani prezintd drusen. atroficl a DMS . zile) 9i in forma 529 ..evoluind spre forma uscati. Rolul exact al drusenului in patogeniaDMS este neclar.. Semne asociate cu risc crescut de pierdere a vederii sunt: hiperpigmentarea maculard 9i drusen confluent.care diminui progresiv.de culoarealb galbui. numerogiochi purtitori de drusennu dezvoltd niciodat6 leziuni de DMS..sunt diferite de drusenpentru cd sunt aranjatein inele sau grdmezi gi sunt asociate cu modific6ri vasculare. este Angiograficcolorafialor cu fluoresceind Ei prezintdo net6 tardiv6. Pot exista fluctuafii ale vederii pe diverse perioade de timp (ore.de risc major" pentru ca apariliaNVC.efect de fereastrE" cu hiperfluorescen{d precoce.paralel cu fluorescenfa coroidiani.afec{iuni ereditare: fundus flavimaculatus. Tratamentulprofilactic laseral drusenuluinu degi tratamentulprofilactic esterecomandat. nonexudativi) .exudate dure in RD background . Este generatd de atrofia lent progresivd a fotoreceptorilor EPR 9i coriocapilarei. poateevoluain trei direcfii: Drusenul . seros sau coloidal (confin material semifluid cu mitocondrii gi fragmentede fotoreceptori) sunt clinic mai voluminogi.uniformi subEPR. Ei descriu dificultate la nocturnd9i la modificdri de citit in vederea lumind cu modific4ri ale grilei Amsler. dar cert. survenind la un o ochi anteriornormal gi antrendnd alterarea gi a vederiicentrale. iar frecvenfa acestora cre$te cu vdrsta. dobindite.precursori" DMS. Drusenul gi alterdrile EP sunt considerafi ai . maculare reglunel neinflamatorii.ani. -drusen moale. de formi policiclic6.cu margini nete gi sunt predominenfi la examenul oftalmoscopic.sunt noduli mici rotunzi.Fotocoagularea al DMS gi extinderea poate reduce numdrul drusenului qi poate induce amelioriri ale modeste funcfieivizuale.Apare la pacienti mai tineri gi poate fi asociatcu decolarea sau pseudoviteliformi retineisenzoriale rar a cu NVC. Drusenulmiliar poateevolua spre drusen seros gi acestedoud tipuri de fund de ochi.evolu{iaspreNVC ial diferenf : D iagnostic .

in patogenia bolii vasculare agen{ii Citomegalovirus. Decolarea epiteliului pismentar retinian (DEPR) de DEPR esteseroaslcu acumularea exudat seros intre membrana Bruch gi EP. largi cronici cu CMV poatefi un factor Int'ectia . care funcfia de transport a EPR. . Este afectatunul sauambii ochi gi aparescdderea AV variabilS. pacienliiav6nd AV normald .formAndu-se faciliteazd perfuzie coroidiand de sau senescenfei NVC in prezenla dezvoltarea Bruch. neovasculari este Patogenia DMS gi multifactoriala factorii de risc ca vdrstagi fumatul contribuiela progresiaformei uscate Antioxidanfii ar spre DMS neovascularS. Fovea centralis care confine cea mai mare concentrafie de pigmentmacularesteocolitd de atrofiepdni in fazele tardive. Factori care cresc nivelurile densitdfii pigmentului macular (frunze vegetaleverzi inchis) conduc la risc sclzut de DMS.In acest stadiu AV este sever afectatd. prin: DMS exudativl sepoateproduce . circulare de atrofie a EPR asociate cu pierderi variabile ale coriocapilarei.defectegenetice. cei cu DMS igi exudativS pot pierde vedereacentraldin cdtevazile. la care sc6dereavederii este gradat6. cu DMS exudativi poate fi sau nu asociatd qi se insotegte de DMS neexudativd decolarea EPR 9i NVC. Leziunile atrofice maculare nu sunt pentru DMS gi pot fi vlzute patognomonice la pacienficu miopie forte gi in stadiulfinal al distrofiilor ereditare (Stargardt. care . infectio$i de tipul Chlamydia pneumoniae gi Helicobacter vaselor pr lori sunt asociaticu ateroscleroza gi cu alte forme de vasculopatie. EPR afecteazd afectat nu poate metaboliza gi transporta materialul de la nivelul fotoreceptorilor.16% din pacienfii cu DMS au defect la nivelul genei ABCR care a codificdo proteindretiniand bastonaqelor. gen feminin) sunt factori de risc pentru DMS. bolii sedezvoltd Nu existl tratament pentru acest tip de foarte DMS.DMS exudativ[ este mai rar6. .AFG arati hiperfluorescenfd care poate fi mai extinsd decdtesteaparenfa clinicS. Degenerescenta macularl exudativi lumedi. pentru cb centrul foveei este afectat tdrziu in evolufia bolii. . progresivI. dar efectul ei asupravederii 5i0 cu estedezastruos.Tulburirile acumula.in compara{ie pacienfii cu DMS atroficE.modificirile vasculareprimare cu depozite lipidice la nivelul membraneiBruch produc tulburiri de perfuzie coroidiani. dar stadiul terminal al t6rziuin evolutiaclinic6.hiperpigmentare focald sau atrofia EPR in cu asociere drusenmacular.Acegti pacienfi dezvolti probleme vizuale mai devreme dec6t cei cu DMS.insulte oxidative care ar generaafectarea pigmenlilor maculari. progresiaformei uscatespre forma reduce umed6. Best. Factori ce scad densitatea pigmentului macular (fumat. distrofia maculardSorsby). fisuririi membranei .largireaariilor atroficein interiorulclrora gi: vasele coroidiene mari devinproeminente . astfel c6 detritusurile metabolice se vor drusenul. Bruch ingrogatdgi fisurati (la care intervin factori de cregtereangiogenici) pot favoriza NVC dezvoltarea . bilaterald. punAndu-se intrebarea dacl pigmentul macular nu ar avea un rol potenfialprotectivin DMS. Daci este leziunilesuntsimetrice.atroficd lent progresivd poate fi prezentd metamorfopsia.senescenfa EPR care acumuleazi (resturiale degraddrii detritusurimetabolice incomplete ale fagocitozei membranelor cu celulelor cu con gi bastonag) ingrogarea progresivi a celulelor EPR care favorizeazd Drusenulgi membrana formareadrusenului. neovasculari) .stadiul de drusenul preexistent dispare affofie geograficd.ie nsc pentru progresiaformei uscatecdtre Iorrnaneovasculari. Examenul fundului de ochi evidentiazl in ordinecronologic6: . pacientiiavdnd?nfinal vederea scdzuti. iris deschis la culoare.dezvoltarea unor arii bine limitate.

rezolufia spontanila tineri . Gradul scdderiiAV este variabil. gi micropsii.gi suferAleziuni degenerative hemoragii. definitd care se umple cu colorantdupd un model . .decolarea prin alterdriale retinei senzoriale cu bariereihematooculare trecerea fluidului in NVC esteprezent6 in spafiulsubretinian.AFG clapeteicu deasupra aratd hipofluorescen{d uorescenf6 iacentd ad hiperfl coroidiani (NVC) Neovascularizafia exudativd este cauzatdde NVC ce DMS consti in {esut fibrovascularce se dezvoltd de la nivelul coriocapilareiprin defectelede la nivelul membranei Bruch in spa{iul NVC poate precede subEPRgi subretinian. scotom pozitiv la punctul de fixalie.formareaunei rupturi Ruptura EPR (REPR) la REPRpoatefi spontand ochi cu DMS sau dupd fotocoagularelaser a membranelor coroidienela ochi cu decolIri neovasculare aleEPR.?n care centrul este afectat fie de extensia dintr-o arie extrafoveolard av0ndorigine direct sub sau de o membrand centrul foveei. bruscd a vederii Pacientul acuzf scdderea centrale cu eviden{ierea la examenul in a oftalmoscopic unei dehiscen{e formd de semilund la nivelul EPR localizatd la a anterioare margineaunei decollri seroase gi EPR cu clapetdretractatd increfitS. sau urrna dezvoltirii decol4rii EPR.atrofia geograficd a EPR care dd na$tere DMS atroficeuscate .Subfoveolari .dantelat"in timpul fazei precocede tranzit al colorantului.in care hemoragiile abundente pot difuza in spa{iul subretinian.carela AFG prezintdhiperfluorescenfd precocegi omogendce cre$teprogresiv in persistdnd tardiv fErd modificbri intensitate. scotomrelaliv din ce in ce mai dens.Juxtafoveolard. degi aceste doul elemente nu sunt.EvolufiaDEPR poatefi: . sindromului macular cu sciderea acuitdlii gi metamorfopsii vizualede departe aproape. 70% din NVC se extind subfoveolarin timp de un an. direct. hiperfluorescenf5 NVC clasicdse clasificdin concordanficu relafiasacu centrulmaculei: . de formi qi suprafal[. DupE vdrsta de 50 de ani pacientul acuzA metamorfopsie unilaterald gi sciderea a moderatd vederii centrale.NVC oculti in 30-60%din cazuri . . Jesutul din cadrul NVC se impregneaz[ cu colorant gi duce la tardivd. acuitdgiivizuale este legatl de Scdderea neovasculariza[ieiin raport cu sediul foveola. egal sau decol6riale EP care au diametrul superiorunui diametrupapilar . probabil. apoi se scurge in spatiul gi subretinian in jurul NVC in timp de l-2 minute. dar majoritateapacienlilor pierd posibilitatea a citi in mai pufin de un an de de la debutulsimptomelor.{FG joacl un rol importantin detectarea precisl a NVC in raport cu localizarea putinducentrul zonei foveolare avasculare seobserva NVC elasici gi NVC ocultd. neuroepiteliu qi in exceplional vitros. trebuie pentrudegenerescenfa cercetate printr-un interogatoriu precis.. pentru cd metamorfbpsiilesunt evocatoare 531 . dar nu afecteazicentrul Simptomele clinice legate de proliferarea acestor neovasesubretinienemaculare sunt secundaredeplasdrii anterioare a retinei aparilia provoaci Ele senzoriale. extensia decolIrii qi gradul de degenerescenfl secundar6 a retinei interne. are o fluorescentd strilucitoarein timpul vArfului de tranzit al colorantului. NVC clasici de o membrand bine Este caracterizatd.Extrafoveolard in careNVC estela peste fati 2OOmicroni de centru . prognosticul vizual la acestochi fiind slab. O leziune paracentralI poate provoca o xantopsie.in care NVC este mai aproapede 200microni fa{a de centrul.pot fi de Metamorfopsiile localizatepe grila Amsler 5i constituieunul precoce. relafionate gi . DEPR simpl[ se prezinti sub Oftalmoscopic forma unei proeminenfegdlbui cu margini nete. fidele pi evocatoare din simptomele Ele maculara. percepute bolnav.

hemoragie profunde. se evidenf in ramuri care iau aspectradiar. Exudatele lipidice apar progresiv la periferialeziunii gi au o dispozilie circinatd sau inelari la limita decoldrii seroase retiniene. 532 AFG in timpi precoce gi tardivi aduce elemente diagnostice care pot afirma existenfa unei membrane neovasculare. biomicroscopice Simptomele $r NVC care traduc prezen{a oftalmoscopice sunt: decolarea seroasd retiniand. pe a n g i o g r a f i ee s t e n e g a t i v c u u m b r e rezultdnd un fond de hiperfluorescentd. Aceste arcade periferice reunind vasele periferice sunt sediul de difuzie a seroasiretinian6. in colorantului decolarea recirculare de fazei in timpul angiograficd. qi lipidice exudate hemoragii.pentruNVC. estedificil Releauacapilardneovasculard de identificat dar se poate suspecta existenla ei prin aspectulingroqatqi de gri culoare al retinei.carese poaterupegi sd genereze intravitreand. . un franj hemoragic subretinian. Hemoragiile asociatepot fi retiniene sau Cind sunt profunde sub EP subretiniene. cistoidd degenerescen{a retiniand este vizibild la Decolarea seroasd cu biomicroscop fanta find inclinatdla l0o. mai mici. punctatesau in flacdrd in periferia leziunii. a retineiinteme. Difuzia progresivb intensda fluoresceinei si in canilarele buchetelor de neovase este simntomul cel mai constant in aceastS major de diagnostic. relativ[ centralS o hiperfluorescenfd la inconjuratdde un inel hiperfluorescent periferia leziunii (legatd de dif'uzia la nivelul arcadelorcapilareperiferice).In extensiamembranei capilarele se dezvolta spre neovasculare. hemoragiilesunt rogu in retina senzoriald viu. punctiforma. subliniaz[ adesea periferia membranei neovasculare. ceea ce dA o tardivl gi intinsl (uneori hiperfluorescentd suntdisimulateprin lichidul aceste elemente sau subretinian prin singe). iar vasele de periferia leziunii. petale de floare in jurul foveolei (care poate fi sediulunor cavitdli mai mari) sau cu excentrice un buchetde neovase. afectiune elementul si Ulterior NVC se intinde gi se produce ridicarea retiniani discifbrmd de tip macula serohemoragic centratd pe de inconjurat6 o coroand retinitb circinatd de qi hemoragii recidivante. cistoiddpoateatingeretina Degenerescenla atunci retina interni prezintb multiple si cu cavit[1ioptic transparente dispozilie in . difuzia progresiv6 a f l u o r e s c e i n ea p a r ei n E P g i s u b r e t i n i a n i ?nconjurAnd NVC. dar se Jesutul neovascular pot vizualiza marile vase ale membranei in neovasculare leziunile foarJeevoluate.in acest timp se dezvoltd proliferarea de tesut fibros in spaliul subretinian. divergente raportcu punctulde pitrunderea neovaselor EP qi unde se formeazd care traverseazd arcade vasculare anastomoticeperiferice. dAnd aspectul lacis vascular. neolbrmalie centrale se pot oblitera. Rar hemoragiile sunt intinse pe 4-6 diametri papilari. limitele qi situa{iasa ?nraportcu foveola. La debut proliferarea neovasculari pe subretinianise poateevidenlia secvenfa printr-o de zond angiograficd uneori hiperfluorescenf6 localizatd. daoSsunt localizatesub retina senzoriall sunt rogu inchis. iazd in stacliul mai evoluat. iau aspectnegricios sau brun. putindu-se identifica ?n centru marile trunchiuri de drenaj care nu permit difuzia la tardiv Timpul fluoresceinei. dar care se accentueazd progresiv prin difuzie. cind se distingeo bombarea liniei de profil anterioarlin aria decolatdla care se poate asocia o decolare localizatd a EP cu bombare localizati a liniei de profil posterior. este rar vizibil. abundente ele pot realizaatunci un hematomcu nivel o de Iichid. abundente Hemoragiile seroasi negrioioase asociatecu decolarea retinian69i exudatelipidice pot contribui la formei clasicepseudotumorale determinarea de DMS forma Junius-Kuhnt.

punein scurgerea evidenfain prezenfaunei decoldriseroase proeminente cu asociatd hemoragii retiniene subiectiv gi exudate profunde iar qi AV.prezenlaunei arii de hiperfluorescenll tardivd situat[ in aria decollrii qi de neexplicatiprin def'ectul pigmentare NVC oculte se a acestei Evolutiaspontand face spreextensia ei in aria macular6 cu evidenlierea ramurilor neovaselor. Existenfa formele poate surveni in cursul evoluliei unei a decol6riseloase EP li atuncidiagnosticul dificil de pus. care angiografic nu dau hipofluorescenfi precoce. cauzdmajorb de cecitate in dup[ 60 de ani esteprezentA multe boli oculare: .qi ansarnblul cu atrofie gi fibrozd maculardqi o largd atroficda EP macular. Stargardt.de ln stadiulultirn de evolufiefenomenele produc spontan uneori cicatnzarc se neovasele involueazi aproape complet. Simptomatologia unei neovascularizalii poate fi diagnosticInumai in subretiniene unei rupturi a EP tipice. distrofia DMS. asociat cu o exudalie seroasd sau sero-hemoragicd de A v i m p o r t a n ! 6 a r i a b i l S . . rubeola.in in primii 2 ani. de Alte semne NVC ocultdpot fi: . Tentativa de fotocoagulare localizatl nu este beneficd decit ?n stadiul precoce de 533 . coroidite. c e a s t ac o n s t i t u i e leziunea disciJbrmd muculard. hernoragie NVC se manilbsti angiograflc cu semne NVC ocult6' gi este pulinevidente atunci ocultd .miopie. hamartom tumorale.afec{iuni inf'lamatorii: toxoplasmozl. localizat in subretinian. hemoragiile qi exudatele retiniene se leziuniiapareatroficd resorb.maladii degenerative . a incompletd exudatului .prezenfa de pliuri radiare coroidiene in hiperfluorescente j urul decoldrii .semne de organizare ale DEP care dar menlin culoareagalben/portocaliu.Angiografic niveluldecoldrii se eviden{iazA<>patl hipofluorescen{[ de rotundi centrali inconjurata un inel Aria de indentafiearatd o hiperfluorescent.colorafiainegal6.exudate sau g6lbuisubretiniene intradecolirii EP in depuse periferia retiniene .fbtocoagulareexcesivE cu rupturi ale Bruch rnembranei . NVC Poate fi NVC este disimulata printr-o ridicare a EP (daca lichidul este tulbure) sau mascati printr-o subretinian[sau exudatedense. coroand Jesutul fibro-vascular se dezvoltd.semnul"nivelul de lichid negru" situatin partea inferioari a decolSrii9i este dat de sub eritrocitelor EP acumularea .prezenta hemoragiilor subretinienela decolSrii marginea . drusen al viteliformd papilei. hiperfluorescenldprezentdnd o colorafie tardivi sau poate prezentaun aspectpunctat cu punctede hiperfluorescenf6. maladia pseudoinflamatorie. probabil datoriti eritrocitelorin exudat . drusen dominant. melanom. metastaze hemangiom).este o membran[ slab NVC definita cu trdsdturimai pulin precisepe cadrele precoce. seroasS corioretinitd . Behcet.ruptura a traumaticd coroidei . de element prognostic ia spontand a NVC genereazd Evoluf cel elementul mai periculospentru vedere in DMS. metamorfopsii scdderea Dupi Gass cel mai important semn pentru NVC ocult[ estesemnul"notch" care esteo indentalieunicd sau multipld localizath la a seroase DEP.inegalitdlide relief ale dectlldrii . antrenind constituireaunui bloc fibrospaliul glial macular. dar care conduce la Se tardivaa colorantului. central5. dar instalarea NVC AV degradeazd lent. AV rdrndne 80% in jur de ocultl 3/10.tumori coroidiene (nev. NVC.anastomozele cu corio-retiniene vaseretinieneplonjdndin leziunii disciforme constituie un interiorul rezervat. sau prezintd hipofluorescenld gi precoceneregulatd minirnd cu sau fEr6 coloraliepunctat[ neregulatltardiv . striuri in: angioide. progresiv.major.coloraf lentd qi tardivd a decolarii ia prezen{ei seroase. sarcoidozd. La tardivd se angiografie produceo impregnare gi a lesutuluifibrovascular dispoziliaNVC este dificil de individualizat.

NVC recurenti adiacent6 unei vechi cicatrici de fotocoagulare Prognosticul DMS exudative este slab datoriti complicatiilor: .Numai DMS sub forma neovascular[ tipicd unui esteaccesibi16 tratament.decolareretiniandexudativdprin scurgere abundentl (rar) cu extensie dincolo de maculi cu pierderea vederii centrale gi periferice. (pata NVC are fluorescenfi mai strdlucitoare decdt decolarea EPR. este cu cdt este detectati mai important ca aceasta sd fie promPt identificatl prin utilizareazilnicl a testului Amsler la pacien{iicu risc. a .exudatiemasivd intra gi subretinianiprin cronicdla nivelul NVC pe un ochi scurgere cu cicatricidisciforme . Fotocoagularea laser are drept scop distrugereaneovaselorsubretinienepentru a impiedica proliferarea extensia gi lor. pigment.olutie. marede un ale Indicatiipoten{iale fotocoaguldrii: . Indicafii terapeuticein DMS . AFG cu verde indocianind in anumite poatefi superioard AFG gi este circumstanfe pentru: necesari . este LASER FOTOCOAGULAREA singura metodd eficace pentru diminuarea riscului de pierderea vederii prin DMS.decolare senzorialdhemoragicdcare se dezvoltdin 1-2 sdptlmdni de la decolarea a hemoragicd EPR .NVC subfoveolard poatefi ocazionaltratatd dacd estemicd gi clasicl Contraindicatii: . NVC poate fi ascunsi de sdngesau lesutturboid. Fotocoagularea in NVC este indicati cdnd NVC este perfect identificabild la angiografie. hemoragiile deci pentrua limita evolufia gi recidivele. In alte fierbinte) cazui. Eficacitatea fotocoagul[rii depinde de precocitateatratamentuluicu gi presoce localizarca diagnostic (tratamentul laser este neovascularizatiei este mai rezervat cdnd neovasculariza\ia sfertde DP). $i cAnd foveola este neinteresat6. Tehnica fotocoagulIrii este extrem de importantl pentru succesul terapeutic Ai membranei distrugerea necesiti neovasculate in totalitatea so. estetratabild Pentrucl leziunea precoce.NVC slab definiti fie datoritd faptului ci de esteoculti sau ascunsd singe membrana seroaslde epiteliupigmentar sau/gidecolare (dacd este incercat tratamentul poate fi incomplet deoarecenu poate fi deteminati extensiaIIWC) .diferenfiaz6 zonele seroase de cele vasculare inff-o decolare fibrovasculard a EPR .detectarea NVC oculte . deteriordrii ci prevenirea Pacientul trebuie sd infeleagd importanfa continue dupd tratament.Nu existi o modalitate terapeuticlpreventivi eficace DMS atrofice. cdnd sdngelede hemoragicd senzorialItrecein subdecolarea vitreani cavitatea .chiar observaJiei dac6NVC a fost distrusE. exudatesuprapuse .AV slab[ de 6/36 sau mai mic6 este o contraindicafiedeoareceprobabil NVC este subfoveolari. pentru a oblitera neovasele gi pentru a limita 534 .hemoragievitreand rar. Este foarte important si i se sPund pacientului cb scopul principal al tratamentuluinu este imbunlti{irea vederii.NVC asociatd cu hemoragii.cicatrici subretiniene( disciforme ) care episodulhemoragic urmeazd . Decolarea fibrovascularl a EPR este o combinatie intre NVC gi decolareaEPR.Nu existi o medicafiepreventivi eficientd pentru a influenta aparilia gi evolufia qi drusenului alterafiilorEP.e\.NVC extra qi juxtafoveolari poatein unele cazuri si fie tratatd. . a suplimentare AV.decolare hemoragici a EPR care se unei rupturi a vaselor de singe datoreazd din interiorul NVC . daci are margini bine definite .

) gi energie micd prin orificiul pupilar pe o perioadl de I minut pentru tratamentul ochilor afectafi de NVC predominant ocult6. Pentru a limita riscul extensiei rupturii membranei Bruch. ocultegi disfuncfiihepatice Se afli in studiu ETHYLETIOPURIN (are 535 . hemoragiile gi NVC se iatrogend. eviti spoturilemici gi de scurti marginile durat6. NVC esteiradiat cu niveluri luminoasemult mai joase dacdt cele cerute de distrucfia termicd a terapiei laser argon permifand tratamentulNVC subfoveolare.2-3mm. a induceleziunisemnificative la nivelul altor tesuturi.trebuie evitatd fotocoagularea centrului :oveei mai ales in cazul fotocoaguldrii \AryC subfoveolare. Efrcacitatea tratamentului pe termen lung nu a fost precizatil.5 secunde apoi intreagaarie este acoperitdcu arsuri de inaltd energie. Se acestaavAnd :rmdregtegi ochiul congener. gi Semdsoard la distanf[ gi la aproape se AV delimiteazd grila Amsler aria scotomului cu sau deformirile vizuale.Odatd ce sunt demarcate ariei de tratament. in 3 gedinle 2 ani.ocluzia vasculari printr-un mecanism fotodinamicpur . implici Termoterapia transpupilari -illizareaunui laser cu diodd (8l0nm) care permite aplicarea de impacte cu diametrul mare (1.doar 13.idecvat. (derivat (VISUDYNE) Verteporlina compus monoacid de benzoporfin) un fotosensibil sau activat de lumin[ este injectat i.ontrol. Verteporfina este contraindicati in MNVC severe. porfiunea centrald se trateazd spoturi largi pAnbla 500 microni cu cu durati lungd pdn6 la I secundi gi putere potriviti pentru a obline o leziune alb6.oi sau scotoame la gnla Amsler.16% din pacienEiicu DMS :rudativd prezinti NVC clasici bine je Iimitati. uniform6. . astfel cd NVC persistenti sau recurentl si fie detectatSprecoce gi tratatd Examinareainiliali se face corespunzitor. Este apoi activat cu focal prin iradierea o luminl de la o sursd laser cu diodd cu lungime de undd (689 micrometri) ce corespunde virfului de absorblieaI compusului. cel NVC au :u{in jumdtatedin acegtia prezentat :ersistenti saurecurent[ in decursde 2 ani . Ei r or fi instruitrisd revind imediat daci apar metamorfopsii rodificiri de vederecentrald: :. Tratamentulperipapilar nu se extinde mai aproapede 100 microni de capul nervului optic. FDT reduce riscul de pierdere vizualE in NVC subfoveolarl predominantclasicd (> 50%) deli separecEnu are nici un beneficiu Pacientiivor face la ochi ftri leziuni clasice. .Aceasta aveaefectpe ar vasele coroidiene profunde cu protejarea retinei neurosenzoriale. :isc s[ dezvolte L imitele tratamentuluifotocoagulator: . Cu 48. de activati secundar o luminSspecificdcare produceeliberarea radicalilor liberi a ciror acliune pe celulele endoteliale produce gi plachetelor trombozaneovaselor activarea coroidiene.v.distrucliafoveei.2.FDT cu Verteporfin completeazd FDT insuficienfele termice. efectudndu-se a se asigura cd tratamentula fost :entru Pacienfiivor fi chemafiperiodic la . FOTODINAMOTERAPIA . de cdtevaori in primele3 luni de la gi :ratament apoi la intervalede 3-4 luni. produce : Fotodinamoterapia .intensificarea ablafiei MNVC prin fotocoagulare laser imbunltdfind marginea energieitermice de siguranf[ prin scdderea sd necesare producdocluzia. AFG Jupa l-2 slptam6ni.laserul altereazd EPR gi retina producdnd scotom absolut corelat cu cicatrici rostfotocoagulare. NVC. Perimetrul leziunei este tratat cu arsuri prin impactede 200 de microni cu suprapuse gi duratb0. FC FDT are la bazd o reacfie fotodinamicd indusi de o substanfi fotosensibilizantd.0. gi se acumuleazl la nivelul neovaselor coroidiene producdnd ocluzia ftrd vasculard. Urmdrireapacientuluitrebuie fdcut6 foarte atent.72 de ore inaintese efectueaz6 AFG de bund calitate. eli gibili pentrufotocoagulare.

retinopatia retinopatiade prematuritate. sanguine Cercetdrile recente utilizeazd calitAfile beneficeale VHL ca instrumentde inhibare VHL ar putea fi capabilds6 al neovaselor. limitareacregterii gi dezvoltdrii NVC. o proteini ce are un rol importantin angiogenez6. care au primit VHL au ardtat cd prezenfa s36 . Elementulcomun intre DMS 9i boala VHL este faptul ci ambele de de boli sunt caracterizate cregterea vase anormale.caracterizat6 cregterea a vaselor. mutatii ale genei VHL anormale pot da nagtere unor vase sanguine unor multiple tumori caresuslindezvoltarea benignesaumaligne. pe acfion eazA trei nivele: Antiangiogenele .adenovirus" din care s-a extrasmaterialulpatogenicAi s-ainlocuit cu copia secvenfeigeneticece codificd VHL. O echipi de cercetarea utilizat un virus specific forma . cu celulelorendoteliale formare diferenfierea de neotubicapilari.antaeonistul cre$tere selectiv VEGF 165 .PEGAPTAMID SODIUM (MACUGEN pare si realizeze reducerea sus{inuti precoce gi sigur6 a pierderii de vedere la pacienfii cu DMS exudativi. care Macugenesteun compusneimunogenic se leagd cu mare afinitate gi inaltd specificitatede factorul de cregterevascular endotelial VEGF 165 (forma patologici) avdnd astfel activitate antiangiogenicd gi efect antipermeabil (VEGF este cel mai al important stimulator endogen permeabilitnfii).cal troian" care sd in aducdgenaterapeuticd interiorulochiului. Unele studii au ardtat cd existi efecte benefice semnificative ale tratamentului cu una din cele 3 doze 0. o Tratamentul cu inhibitorul angiogenezei RANIBIZUMAB &UCENTI$ estebine tolerat gi oferi o activitate promildtoare biologicd gi clinicd in ceea ce privegte stabilizareasau imbundt[firea vederii la pacientii cu NVC datorati DMS.in spafiul preretinian. AGENTI ANTIANGIOGENICI complex6 de implicd o cascadd Angiogeneza factori inhibitori qi stimulatoriai proliferdrii care acfioneaziprin vaselorde neoformafie intermediul citochinelor gi a factorilor de cregterecare antreneazdactivareacelulelor endoteliale in stadii succesive multiple: proliferare (factori de cregtere). ocularegi sistemice adverse o INHIBITORUL VEGF 165 (factor de vascularendotelial). ca: neovasculare DMS. interactionezecu VEGF gi si previni VHL ar putea noilor vasede sdnge... AV.3mg. Unele in studii au relevat eficienfaacestora cazul care nu a rdspunsla MNVC subfoveolare tratamentul laser. Ranibizumabeste un fragment de anticorp care se leagd gi inhibd VEGF.structurAsimilard cu clorofila gi absoarbe maxim la 664nm) 9i MONOTEXAFIN maxim la732nmSi LUTEINA careabsoarbe poate fi folosit ca agent fotosenzitivgi in imagistic6. cercetdtorii au injectat virusul intr-o micd picdtur[ de fluid .inhibifiametaloproteinazelor integrinelor gi .inhibifia degraddriimatricei extracelulare (corticoizi) r Printre medicamentele testatepe oameniinhibd ALFA INTERFERONUL proliferarea vasculard endotelial6. Multe studii au ardtat cd nu aduc beneficii gi au evidenfiat efecte serioase. Datele studiilor arati imbunit6firea consistenti a fluidului intra qi subretinian. Gena cunoscuti VHL (pentru boala von Hippel Lindau) este localizatl pe cromozomul 3 qi marcheazd o boal6 anormali de ereditar5.La pacien{ii predispugila Boala von Hippel Lindau.2 ml prin injectare in Ochii polul posterior.VEGF) .degradarea membranelor bazale (metaloproteinaze). reducerea rezolufiadecoldrilorEP.inhibifia directE a factorilor de cregtere (FCF. lmg sau 3mg intravitrean. TERAPIA GENICA Terapia genici cu VHL ar putea reprezenta in timp un tratament elegant pentru bolile diabetici.0. Efectul tratamentului apare indiferent de subtipul angiografic ai de diferitelemdrimi ale leziunii. Utilizdnd virusul drept . cre$terea avea un rol in inhibarea angiogenezei asociate DMS.

unele studii au ardtat stabilizarea sau regresia MNVC sub tratamentradioterapicla doze 25Gy. Avind in vedere cd efectul este dependentde dozi se sugereaz[folosirearadiafiilor ionizantepe zona maculard prin alte modalitdli care si structurilor radiosensibile limiteze expunerea normaleale ochiului (cristalin. Statine: pravastatin.nerv optic) la radiatii. mod normal elibereazd S-a constatat ameliorarea sau stabilizarea a semnificativd AV la unii pacienficu 'DMS exudativ6.STATINELE .) administrat TRIAMCINOLONUL( intravitrean sau subtenonian are efect beneficasupraNVC din DMS prin inhibarea leucocitelor incluzind macrofagele. oxid cupric-2ng) in DMS. deqi cu ale nivelurileplasmatice complexelor GM la normal in citeva zile.topic in DMS nonexudativi poate imbundtbfi perfuzia coroidian6. cerevastatin.fibra1i. la intdrzierea sau incetinesc Degi unele modalitili terapeutice scddereafuncfiei vizuale in stadiile tardive eficient pentru ale DMS nu existdtratament amendareaprogresiei bolii in fazele sale precoce. marefiltrate revin Reafereza are efecte relevante clinice AV. lipidele cu greutate complexeimune mareincluzdnd: moleculard ca IgM. factorilor de risc pentru DMS Suprapunerea a gi bolile cardiovascularecondusla ideeacd acestor boli existi cauze in fiziopatologia 3Hidroxide Inhibitorii similare. LDL colesterol. lovastatin Agenli de scdderea lipidelor nonstatinici: acid nicotinic. u matrixului extracel Iar afecteazldegradarea gi inhib[ celuleleinflamatorii care participd la rdspunsul neovascular. simvastatin. mai bundoxigenare de este dependentd nivelul de oxigen gi probabil ci reafereza ajuti la cur6firea retinei senzoriale de detritusuri cu ameliorarea circula{iei coroidiene 9i formdrii drusenului. Acestea includ: iradierea externi 537 .Prin deplefiasanguindde sanguind complexemari scadev6scozitatea o ce gi crepte fluxul sanguinceea favorizeazd Fagocitoza a fesuturilor. prin ameliorarea semnificative TELESCOAPE implantabile 9i IOL prismatice . cregterea in excesestecaleacomund Daci colesterolul bolilor cardiovasculare pentrudezvoltarea 9i atunci utilizarea STATINELOR a DMS.fibrinogen. Iimitarea Efectul persistl cel pufin un or. vit E-400UI. factor von Willebrandt. poatescideariscul DMS. cu retiniand. incidenla Tratamentul cu DORZOLAMIDA . conservarea RADIOTERAPIA . deseoriboalaesteextins6' Nu existdo evidenfdclarda teoriei c[ IOL spectrulluminii albastre reduce blocheazd 9i DMS la pseudofaci. adresate drusenului seros Indicafiile sunt extinspeste3 microni 9i formeloratroficecu foveei.sunt prescriqi pentru a ajuta reducerea colesteroi joas6 (LDL) prin lipoproteinecu densitate inhibarea producerii de colesterol 9i a elimindriiplasmatice LDL. Metode de prevenfie a progresiei DMS precoces-arputeaface prin dozeprofilactice crescutede ZINC 9i ANTIOX{DANTI (Vit C-500mg. fluvastatin.care in factori angiogenici. Injectarea steroizilor intravitrean $i-a dovedit eficacitatea in cazul neovascularizatiei gi preretiniene. oxid de Zn-80ng. Acegtia au incetinit 9i prevenit semnificativ dezvoltarea citre reducerea acuitdlii vizuale gi citre DMS neovasculari cu sau atrofici la persoaneie DMS precoce. 3metilglutaril coenzima A (HMGcoA) reductaza. Este neclar daci va perfuzieicoroidiene ducela imbundtifirea func{iei in DMS neexudativd imbundtdfirea progresiei bolii. descregte esteextrasgi filtrat (printr-otehnicd Sdngele similard dializei renale) prin 2 filtre: unul care separ6plasma de sdngegi altul care retine proteinele. reducerea Ei STEROIZII au proprietdli angiostatice. REAFEREZA (plasmafereza) prin care inldturarea moleculelor mari circulante gansele progresiei DMS. Betacaroten 15 mg. subretiniene 25 mg.sunt incerc[ri de tratamente dar simptomatice. atorvastatin.VHL previne semnificativ neovasculariza[ia VEGF.

regiunea Afecfiuneaeste fiecventd la tinir de sex masculin unilateral cu circumstan[e de descoperirefoarte variabile. . Se face retinotomie ( decolare de retind ) rota{ia retinei pentru a rota regiunea foveolard departede coroida gi EPR afectate.Chip subretinian sau epiretinian estein fazade experiment. chirurgicale unor interven{ii Deqi sunt impresionanterezultatelein cazul gi histoplasmozei coroiditei multifocale. iradierecu protoni.Translocafia macularl implici mutarea fovei de pe NVC 9i aducereaei pe EPR funcfional saucit mai pufin lezat. ale acesteitehnici nu se cunosc. iar procedeul a crescutd recurenfelor aduceun risc semnificatival complicafiilor cu pierderiale funcfiei vizualegi necesitatea ulterioare.in cazul DMS rezultatelesunt nesatisftcltoare deoarece MNVC se intrepdtrunde cu disfunclia difuzi a EPR restant. multe forme putdnd avea o evolu{ie lenti inaparentd 538 . comparativ cu neaplicareanici unui tratament.sciderea vederii este accelerati de invazianeovaselor spre membranaBruch sub EPR in spafiul subretinian. aceast[form6.Machemer. di fotodinamoterapia rezultate la Pentruneovascu rizalia subfoveolard ocultd nu existi tratament.La pacienfii cu rnembrane. Acest procedeupoate fi f6cut prin utilizatea agentului fibrinolitic.Degajarea pneumatictr a hemoragiei submaculare implicd injectareade gaz in vitros cu scopul de a degajafoveeade singe.Rezultatele preliminare indicl faptul ci existi o ratd NVC. acestei .stenotacticdcu fotoni a polului posterior. .roteaz[ cu 360 de grade intreaga retin6. iar tratamentele oferl pireri pro gi contra. MACALOPATII DIN MALADII VASCULARE RETINIENE Ma nifestdri maculare in angiomatoze Angiomatozelesunt: microangiopatia Leber. Retina estereatagatidup6 ce scleraa fost scurtatd. laseresteeficienti la 2 ani dupi coagularea tratament. in timpul unei vitrectomii prin pars plana.De aceea s-a incercat transplantul de celule ale EPR dupd membranectomie subfoveolar6 in DMS care teoretic pot facilita reparareadefectelor EPR care apare dupi excizia MNVC. sindromul Coats gi angiomatoza Von Hipel Microangiopatia Leber Coats este o anomalie constitufional6 a peretelui vascular caracterizati clinic printr-o microanevrismelor. Malfuncfia EPR. Succesul de abilitatea de a muta este dependent eficient foveeade pe complexulNVC gi de gradul funcfiei foveolare neurosenzoriale postoperator. av6nd in vedere numErul mic de pacienfi supugi proceduri. .Chirurgia submaculari implicd NVC extracfiachirurgicalda sdngeluisau/gi Indicafiileqi beneficiileexacte submaculari. activatorul tisular al plasminogenului. este inci neclardacl apare restabilirea funcfionali. MNVC poate fi fotocoagulatE pentru a preveni progresia citre noua localizare a foveei. TRATAMENT CHIRURGICAL La mareamajoritatea pacienfilorcu DMS pierdereade vedere este datoratdprezenfei In formei exudative. Excizia chirurgicalI a EPR conduce la atrofia prompti a coriocapilarei subiacente cu retinei exterioare dezorganizarea subsecvente. tehnicii Procedeulimplici riscuri. Pentru membranele subfoveolare mici. a asociere cu telangiectaziilor fenomeneexudative qi edematoaseretiniene produse secundar in fbcarele angiomatoasegi adesea in maculard. chirurgicale . presupune Lewis Tehnica recenti maculard limitatd prin translocafie vitrectomie prin pars plana urmati de retinei temporaleprin una saumai decolarea multe retinotomii. clasice. membranei Bruch gi coriocapilareiprecede pierderea fotoreceptorilormaculari. subfoveolare extinse bune. Tehnicaoriginall .

incompletd expresivitate Atingerea ocularl este prezentdin 30% 9i poate fi ?nsolitd in 25% de atingeri gi viscerale. cerebrale localizdri in stadiulde debutmaculaestenormali. dar s e i n s t i t u i e p r o g r e s i vu n e d e m m a c u l a r ca cu evolu{ie asemdnitoare in sindromul care Coats cu exudafiemasivd subretiniand de decolare retinS. care antreneazd hemoragii retino-vitreene. insoliti de focare de non perfuzie zonelor de necrozdtisulari corespunzdnd asociatd.Evolufia care modificd ouloarea poate gtav5cu glob hiperlongidureros sau fi mai rar cu stabilizaresau regresiespontand qi a exudatului pigmentare. Existd un deficit func{ionalimportant cu AV sub l/10. leziuniimportante 9i perioada hemoragicl atingerea in maculei este exceplionalA9i greu de prin tulburlrile vitreene. zonele de ischemie retiniandgi pe tumorddirect (carese poate vitreani). sau poatefi sediul unui edemdiscret. scotomcentralabsolutla 5l0o acromatopsie. tumorile laser argon se aplicd pe Fotocoagularea tumorii in pediculul vaselorin vecinltatea in retinS s6ndtoas5. regiunea formafiuni maculard estenormal[. Fdra tratamentexudafiamasivi a polului posterior este urmat6 de o decolare retinianb prin exudalie subretinian[ (debutuldecoldriiestein parteainferioarda retinei)insolitdde hemoragii subretiniene exudaliei. in stadiul de debut dacd nu sunt angiomatoase. MaladiaEalesesteo vascularitd 9i capilard de origine imunitari. Angiomatoza Von Hippel Este o maladie ereditari cu transmitere autosomal dorninantl cu penetrafie qi variabil6. fratamentul gi exudalieimaculare estebazat constituirii qi pe scleroza zonelor microanevrisrnale responsabilede tulburdri telangiectatice prin: gi circulatorii anoxie . putdndinteresa macula. antreneazi Tratamentulprin crioterapiepoatefi folosit ftrd risc hemoragic in tumorile mari retinianl. rupe gi poateantrenahemoragie Aplicarea laserului pe tumor[ trebuie efectuatdsub control AFG numai dup6 aportului vasculararterialprin suprimarea fotocoagularea pedicului cu citeva sdpt[m6niinainte. Alteraliile macularedin boala Eales suttt insi cel mai flecvent legate de leziunile iniliale de perivascularitd.clinic. esteindicatin cu asociate decolare perit'erice.care genereaza obliteriri capilare arteriolare9i venularein periferia FO qi o dilatafie capilard cu microanevrisme qi neovascularizalii pe ariei retinieneavasculare. indicata in caz de decolare retinianA 5i asociati . Exudaliamacular6se poate asociasau nu cu zone identice in alte teritorii retiniene.DupS eviden{iat resorblia progresivl a hentoragiei vitreene se pot evidentia hemoragii preretiniene gi retiniene in vecindtatea gliala 9i maculeicarepot suferi o organizare al sittdtomde retractrie tracfiunimacularecu limitantei interne. Stadiul de exuda{ie este prezent in in sindromul Coats observindu-se regiunea maculari diverse tipuri de exuda{iecare insolesc focarele angiomatoase de circinatd care invadeazhlateral retincrpatie foveola.fbtocoagulare laserargon utila in caz de perimaculare microanevrisme aplicati trebuie totdeauna tfbtocoagularea pentru c[ previne decolarea retiniand secundard). dar importanfa leziunilor este dependenti de 539 . inaintea trebuiesd {ie precoce. dar este totdeauna prezentd in zonele gi Exudatiaeste anevrismale telangiectazice.diatermocoagulare abandonatdpentru ei caracterul distructiv .criocoagulare posibilI numai in periferie. marginea Atteragii maculare in ocluzia arteriald retiniand Regiuneamaculardeste frecvent atinsd de sindroame ocluzive arteriale retiniene. Maculopatia din maladia Eales venclasf.

injec{ii retrobulbare cu tolazolin 50mg.Artera cilioretinianl se umplenormalinfaza precoce. In timpul masajului se administreazd sublingual isosorbid dinitrat lOmg. artere de calibru diminuat generalizatsau localizat (in obstrucfiede ram) gi macularogie. dar nu foveolar.AFG mare in umplereaarterial5gi aratdintfurziere mascareafluorescenfei coroidiene de fond prin edemulretinian.are prognostic cu asemdndtor OVCR nonischemicd s40 .trunchi brahiocefalic.. Pentru dezintegrarea embolilor se va administra streptokinazi 750.daci circulafia nu este restabilitd inainte de instalarea tulburdrilorischemice. apar exudate. ischemie Obstrucfia arterei centralea retiilei Microemboliile vaselor la care se poate asocia spasmul. deoarece produce pierderea a ireversibild vederii. asociate cu hemoragii fine sau microanevrisme ale capilarelor foveolare.iv pentru a scddea riscul de alergie la gi streptokinazd de sdngerare. cu RFM alterat profund sau absent. aproximativ2o/o OACR este o urgen{6 ocular6. La aproximativ 20o/odin pacien{i o porfiune a este suplinitdde fascicululuipapilomacular una sau mai multe artere cilioretiniene. Scopul acestei manevre secunde este acela de a face colaps mecanic al lumenului arterial pentru a ^ produce modificdri in fluxul vascular. pentru a scddearezistentaretrobulbardla scurgere. InsuficienfacirculatoriearterialI acuti prin embolie sau tromboza arterei centrale a retinei sau a uneia din cele 4 ramuri se evidenfiazi oftalmoscopic prin edem papiloretinian . La pacientiicu ocluzii sub 48 de ore se va face masaj ocular utilizind lentila de contact pentru cu 3 oglinzi. manitol Ig/kgc sau glicerol oral 50%-l{kgc. cu edem localizat in zona maculari care este in mod normal perfuzatd de acest vas.000 unitifi combinatd cu metilprednisolon 500mg. in20o/odin cazuri. polul posterior are o culoare cenugie.afecteazdpacien{ii cu vasculiti sistemiclasociati . In majoritatea cazurilor evolufia este nefavorabild: circulatia se poate relua lent (2-8 zile). Uneori se dezvolt[ rubeoz6 iriand care necesiti fotocoagulare panretiniand li dervolti NVD. iar in periferie cu a de semne aterosclerozl vaselorretiniene9i carotidiani. Dac6 mdsurile anterioare nu restabilesc circulatia.instalirii procesuluigi de durata brutalitatea ischemiei. Ocluzia arterei cilioretiniene Artera cilioretiniani deviatd de la nivelul este prezentd circula{iei ciliare posterioare. urmatdde 5 a oblinepulsafiaartereiretiniene de pauzd. PL. o Diminuarea debitului antreneazd reducere i rculatorie care favorizeazd ocluzii capilare c cu aparilia exudatelor moi localizate macular. Brusc pacientul prezinti scidere severi a vederii centrale. aproximativ l0 secunde. produc ocluzie acutd tranzitorie gi prelungit6 care antreneazi in functie de durata ischemiei modificdri sau reversibile ireversibile. Ocluzia arterei cilioretiniene aparein urmitoarele situalii: .arc aortic). insuficienfa Alterafiile retiniene in sunt consecinfa cronic[ circulatorie diminudrii presiunei in artera oftalmic[ sau unei stenoze ocluzii subiacente secundar (carotid6.combinatd cu OVCR . Funcfional existd un deficit important cu sciderebrusc5gi totala a AV pdn6la PMM. dupl 20 de minute se face paracenteza camerei anterioare. pupil6 cu midriazi amauroticd. macula redevine normali gi se poate instala decolorarea papilei prin degenerescenfa fibrelor optice. (pentru a dilata gi rezistenfa) se vaseleperifericegi a scddea va asigurasciderea PIO cu acetazolamid6 500mg iv..cireag6". Obstrucfia de ram arterial este mai frecventprodusI de emboli gi ocazionalde subiectivi gi periarteritd are simptomatologie redus6.izolatd . cdteva arteriole se transformdin cordoanealbe. caz in care este plstratd vedereacentraltr. iar ischemia retiniand este mai localizatilin teritoriul arterial obstruat.

cei cu afectare prezintf.enoase locul ocluziei cu hemoragii in tlacir[. dar mai numeroasein moi 9i edemmacular9i periferie.exudate dure.combinati cu neuropatie opticd ischemicb . Se circulatieicu hipoxie stagnarea accentueazd un creindu-se cercvicios.necesitd tratamentprin IrC dup63 luni sub controlAFG .afectdndpacienfii cu arteritd cu anterioard celule gigante. brusc incelofarea vederii. Ohiectit. tardiv prezintd precoce gi 4FG prin hemoragie prin blocaj hipofluorescenli prin scurgerede tardiv hiperlluorescenfd . numlr crescut de celule (policitemie. dar Neovasculartzalia mai frecvent in primele 6-12 luni qi poate conduce la hemoragie vitreana recurentd hemoragie preretiniand gi ocazional DIf trac!ionald.edemmacularcu o bun6perfuziemacularb . moderate . pi rnetamorfopsii defectde CV.i1 flacdril" pe tot FO. obstrucfiei hemoragii locul La FO apar microanevrisme. obezitatea. unilaterald. EPRgi membrane OVR poate amenin{a vederea Prin urmitoarele complicalii .i la nivelul venelorretiniene. venoasd din obstruclia Maculopatia retiniand Ocluzia venoasi poate interesa VCR (nonischemic6.o bunl perfuzie macularS. (mielom anormale Waldenstrom).in grilaj" 100-200micrometri cu spaliul de o arsurl intre 2 spafii. I-ITA. sau venahemiretiniand un ralnvenos. hemoragii retiniene mici.. debutul bolii fiind brusc r.Arsurile se extind spre fovee p6nd la zona foveolari avascularlqi trebuie sd nu fie mai departede arcadele vasculare majore. vechi.ischemicd.se constatddilatalii qi tortuozitali la \.neovascularizatie care se dezvolti la granila sectorului triunghiular de retini ischemiata drenat de vena obstruati.i sc[derea vederii moderat[sausever6. 757o. cu exudate papilar. sepoateproduce Ocluzia venoasl produce o creqtere a presiunii venoasegi capilare cu stagnarea scurgerii sanguine cu hipoxie la nivelul retinei Si alterarea celulelor endoteliale capilare cu extravazare sanguind.intecuirea scleroza" gi reziduale.difuzd"200-500micrometri I spotintre 2 spoturi cu reaclie medie pe tot teritoriul a{bctat. sunt: hiperviscozitateprin DZ tip [I. moderat' Aceste selnne se reducin 6-12 luni.Factortt macroglobulinemia care scad riscul de OVR sunt activitatea fizic'a crescutd gi consumul moderat de alcool. iar macula poate prezenta rnodilic6ri ale epiretiniene. aparein primii 3 ani.edemulmacularctonic carepoatebeneficia laser de fotocoagulare . trateazdprin FC laser se Neovascularizalta la . 541 .La nevoie se repetd FC dupi 4-6 siptlmdni..are prognosticrezervat.. OVR nonischemici Este tipul cel mai frecvent. PIO crescutdla pacienti cu GPUD sau riscul OVR iar oculardcre$te hipertensiune sau cu la pacien{ii sarcoidozd boal6Behcet periflebit6. Tratamentul poate fi repetat dupd 2-3 luni dacd persistd edem nu dar macular. edem retinian Si exudate moi in rezorbite 6-12luni. Pacien{ii cu ocluzie perilbricd pot fi macular[ dar asimptomatici. leucemiecronicd) sau proteineplasmatice rnultiplu.. Obiectiv se evidentiazi tortuozitatea 9i dilatarea variabild a ramurilor VCR. ugor. dacd AFG prezinti: Dupd6-12sdptimdni . rezultatele suntbune. pentruOVR Factoriisistemiciprdispozan{i vdrstainaintati. (60-70 de ani). putAndrlmdne colaterale la nivelul discului. papiloflebita).indica un tratament prognostic favorabil qi nu necesite prin FC .nonperfuziemaculari cu AV sclzut6 * tratamentulprin FC laser nu imbunit6teqte AV se Edemulmacular trateazlprin FC laser. membraneepiretiniene ale modificdri EPRla nivelulmaculei' Se pot converti in forma ischemicd15% in prinrele 4 luni gi 35o/oin primii 3 ani. se evidenliazl in formeleobstructive de gi venelorperif'erice ..

macroanewismal arterelorretiniene . dezvoltarea de anormali vasculari permeabilitatea favorizeazl dezvoltarea hemoragiilor in flacdri gi a edemului retinian. Aspectul FO aratd dilatalii gi tortuozitd{i venoase. urmdritlunartimp de 6 luni Bolnavultrebuie pentru a depista aparilia neovascularizafiei qi irisului a unghiului. la nu macular rdspunde tratamentul OVCR ischemic[ Este rard gi are debut brusc cu scidere importanti a AV unilateral(n.cu edem al discului optic. hemoragii .i s-ar produce edem al discului optic care genereazdcongestie secundard.iil stea maculari" completd/incompletS. severitatea retiniand mareau risc Pacien{ii ischemie cu crescutde dezvoltarea rubeozeipi vor fi tratafica OVCR ischemicl Alteragii maculare in HTA HTA este o afecfiune foarte frecventi. exudate hemoragice papilar sever gi edem macular. . nu cAnd Papiloflebita sub la sindtoase Rarl.. venoasd Pacientulare AV bunSsau ugor scdzuti. Pacientiicu HTA prezintdrisc crescutpentru cu: se c5 aceasta poateasocia .ifl flacird" qi pete extinsepe toat6 retina.HTA necontrolatdpoate afecta negativ o diabetic6. dilatalii venoase cu hemoragii retiniene limitate la aria peripapilari qi la polul posterior l[rgire de patdoarb6. 3 Bolnavulse urmdreqte ani pentrua detecta conversiaspre forma ischemici.hemoragii extinse. retinopatie . idiopaticdsausecundariunei boli renalesau tulburiri metabolice.ocluzia arterialEretiniani . it6ti cre$terea Hipertensiunea severd poate duce la obstrucfia arteriolelor precapilare 9i iar exudate moi. se poate dezvolta de iriandin 2-4luni (glaucom 100 rubeozd de zile) cu glaucomneovascular. Ocluziade venl hemiretinianl Este rar6. Prognosticul vizual este scdzut datoritd ischerniei maculare. edem semnece se reduc in 9-12 luni. moi. cu exudate moi.neuropatie opticd ischemic6anterioari . ObiectivFO amtdtortuozitdli ale ramurilor VCR.ocluziaramurilor venoase retiniene . cu AFG aratd hiperfluorescenfica urrnare a bune.4FG aratd efect central de mascareprin hemoragii.d sau mai pulin). Rlspunsul primar al arteriolelorretinienela HTA sistemicd este ingustareacalibrului vascularfoarteevidenti la HTA la tineri. Edemul retinian cronic este insofit de depozitarea exudatelor dure in jurul foveei in stratul fibrelor Henle cu dispozilie . membrane epiretiniene maculare qi modificareaEPR macular (mai rar fibroz[ subretiniand). prezenta edemmacular. exudate moi. recuperarea principali de scdderea AV este Cauza edemul macular cronic care poate duce la ale modificiri secundare EPR. arii extinse de nonperfuzie capilarS. Semnele variabilesunt: colateralela nivelul discului. La vasculardestemai mic6 din adulfi ingustarea cauzasclerozei de involutie care genereazd rigiditatea arteriolelor. in formele grave apare decolare seroasi Edemul macularprelungitcu sau macularS.celelaltecaz. Edemul laser. Terapialaserpro{ilacticva fi indicat[ atunci pacientul poatefi urm[rit periodic.. ..ui avand un prognosticbun cu totalda AV in 50% din cazuri. scurgeriiqi perfuzieicapilare pufine cazuri pot Prognosticul este bun. se int6lnegte persoane vdrsta de 50 ani. prezint6defbct altitudinal de CV 542 variabilda vederii brusc instalatcu scdderea centrale. fErE edem microchistic cu evolufie spre gauri maculard poate antrena o atrofici degenerescenld maculari 9i pigmentard. Prognosticuleste variabil qi este legat de ischemieiqi edemuluimacular. Prin ingustarea calibrului vascularse produc modificdri ale barierei hematoretiniene care conduc la permeabil i vasculare.

aterosclerotice mai Afecteazd frecventbirbafii (2/l) in jurul vdrsteide 70 de ani.Modific6ri la nivelul trombocitelor cu gi sanguine vAscozit[1ii agregdrii cre$terea . luni) a AV (rareori bruscd AV). degi suntmai putin favorabile.Ele pot devenipermeabile. episclerald UA cu cdtevacelulemobile (iritd tulburarea ischemici pseudoinflamatorie). terapia poate endarterectomie efectua Se stenoza carotidiani carotidiani. Microanevrismelesunt pungi sacularece se pot forma ca rez.gunturiarterio-venoase cu asociate ocluzie de la arteriole extinsi capilari semnificativS. pupild medie. Clopidogrel (Plavix) 7Smglz| Se dacd cu cu continud tratament anticoagulante nu antiagreganti esteeficientd. la venule . HTA.exudate saumai mari.Deformareahematiilor ceeace conducela de transportului oxigen scdderea . hipercolesterolemie. Asocieri sistemice importante sunt: DZ. rezultatele Tratamentul bolii carotidiene include in primul r6nd screeningul pentru factorii de risc asociafi:HTA. Se va recurge la terapie antitromboticdcu plachetarde cu substanfe efect antiagregant 75-300mglzi. fu hipercoagulabilitate. mat.inhibitori de anhidrazd carbonicdla nevoie chirurgie filtranti sau procedee ciclodistructive. rard gi afecteazd al anteriorgi posterior ochiului cu segmentul o simptomatologie minimd cu scidere gradatd (slptdmini. boala cardiacd ischemicd qi boala cerebrovascular6..Sindromul ocular ischemic Esterezultatulhipoperfuzieiocularecronice. prezintI: dilatatii FO gi hemoragii punctiforme microanevrisme arteriolelor. afectdnd gi vasele mari. Inflamafia polului anterior se trateazi cu steroizi locali gi midriatice. edem moi. Sindromulocular ischemicesteo afecfiune unilateralEin 80% cazuri. . Retinopatiaevolueazdcu modificdri de tip gi microvasculari ocluzie difuzie (. atrofie irian6. arteriolele venulele.leakage") cu hiperpermeabilitate microvasculard. venoase. a scddere La nivelul polului anterior .se producedepunerea 543 . Efectele principale ale hipoxiei retiniene sunt: . necesiti proliferantd Retinopatia fotocoagulare laser panretiniani. retinopatie macular.Modific[ri capilare care constau in membranei pericitelor.ingrogarea pierderea bazale.tltat al distensiei capilare permildnd locale. Aceste substanfe la iniliazd neovasculariza\ia nivelul retinei 9i capului nervului optic ai ocazionalpe iris (rubeoz6 iriani) Difuzia microvascularddin RD se produce prin fisuri ale barierei hematoretinienecu extravazareaconstituenfilor plasmatici la nivelul retinei. ingustarea proliferativdcu NVD. alterarea celulelor endoteliale 9i proliferare.neovascularizalia esteprodusdde substanfe vasoformatoare(factor de creqterevascular endotelial) elaborate de fesutul retinian hipoxic in incercarea de a revasculariza ariile hipoxice ale retinei. retinopatia Complicaqii maculure in diabeticd RD este o microangiopatie ce afecteazd gi capilarele retinieneprecapilare. dacd simptomaticl estepeste7IYo. permeabilitS{ii vasculare crescute sunt dezvoltarea hemoragiei intraretiniene 9i edemulretinian difuz sau localizat.edem gi striuri corneene. glaucomul secundar se poate trata cu antagonigti betaadrenergici.existd injec{ie difuzL.Consecinfele nonperfuziei capilarelor retiniene sunt: ischemia retiniani care produce hipoxieretiniand. DZ. de in evolufiecronic6. Consecinfele difuzia sau se pot tromboza. Aspirind tip: Aspirini+Dipiridamol200mgde doudori pe zi. rubeozd iriand cu gi evoluliein 50% spreglaucomneovascular cataractd. severe stenoze unei secundard a carotidei ipsilaterale. Ocluzia microvasculard este generatd patogenic de: . .

.intraretiniene cu aspect de cu . La AFG apar puncte u$or fluorescente. Tratamentul prin fotocoagulare nu este indicat.insofit de in duregi hemoragii flacdrl exudate .. dispuse in ceroase grdmezi sau inele la nivelul polului AFG posterior. de aspect ..in flacird" Pacienfii cu RDB ugoari nu necesitd tratament laser.in care exudatele au dispozi. RDB estereprezentatide: . uneori foveea fiind complet acoperitd de edem. evolueazd in toatl grosimea retinei. .petal6de floare" dacb existdEMC.iede steamacularI. efectului de aratd hipofluorescen{ddatoritl '| : blocaj al colorantului. Odatd 'cu de acumularea fluid..Edem retinian inifial intre stratul plexiformexterngi nuclearintem.Hemoragii in pati intunecatdce reprezintd infarcteretinienehemoragice Pacienfii cu RDPP trebuie urmlrifi atent pentruriscul de RDP.manifestatesub forml de arii focale de neovase retiniene plate. cu nu se asociazS modificiri Ambele boli sunt bilaterale. . exudate dure sau ischemie.sub form6 de pete galbene la nivelul maculei ce pot fi cu confundate exudatedure .RDB . Terapeutic se va face a focalE laser fotocoagulare microanewismelor . centratepe microanevrisme.ill petal[ de floare" daci este EMC. edem retinian.. decdt dacd nu se poate urmdri regulat bolnavul sau va fi indicat la cei cu pierdere de AV la ochiul congener care poatefi complicat cu RDP.exudatedure la jonctiunearetini normald/ edematoasd. MACULOPATIA DIABETICA este cea mai frecventd cauzdde scldere a vederii la cei la (in special diabetici i) noninsulinodependenf .maculopatia focald.inele" . Se manifestd prin ce vitoase (pufoase) leziunimici. temporal de fovee.Modificdri venoase cu segmentarea de sub acestora forma de .nu este aqezat inele 9i in microvasculare.exudate moi produse Prin ocluzia arteriolari precapilar[. greu de deosebit de hemoragii punctiforme. Leziunilesunt: .girag mlrgele" sau . Afectareafoveei se face prin edem.maculopatiadifuzd .dar in ambele boli edemulretinianestebilateral.peterogii"sau intraretiniene aspect.incompletede exudate dure.Hemoragii . foveeaia aspectcistoid.au calibru ingustat.retinopatiahipertensivi . albicioase.obstructia vechede ram venos(cu leziuni sechelare localizate in teritoriul venos obstruat) .anomalii microvasculare intraretiniene AMI . AFG aratd hiperfluorescenf6.Exudate dure sunt leziuni galbene cu margini relativ nete. AFG aratl hiperfluorescenfi focald tardiv6. dar in ambele boli sunt exudate dure. AFG aratd precoce a hiperfluorescenfd pdtatl microanewismelor gi hiperfluorescenfi tardivd difuzd cu macula . retinE fond de diabetici Retinopatia (background). AFG arati pot ascundevasele subiacente.este unilateralI.se manifesti prin ingrogarea retinianA difuzi asociatd cu modificlri cistoide. AFG prezintd hiperfluorescenfi difuzdt tardiv[ cu aspectde . .Microanewisme care se evidenfiazl clinic ca mici pete rotunde... focaldprin blocaj.in carese eviden{iazd arii de difuzie bine circumscriseasociatecu inele perifoveolarecomplete. Tratamentulse face . microcapilare Retinopatiadiabetici preproliferantl RDPP RDPP este produsd de ischemia retiniand 544 eviden{iati la AFG prin arii extinse de capilareretinienenonperfuzate.. dar ei trebuie examinati atentcu AFG. periodic(la 9 luni) 9i evalua{i Diagnosticul diferenfial al leziunilor macularein RDB se face cu: .drusenmacular.Modificdri arteriale .s6rmide argint" gi chiarobliteriri ce seamindcu obstrucliade ram arterial .prin arii hipofluorescenf6 de capilarenonperfuzate .

iar la lentila Durata 25O-4O0micrometri. Tratamentul focal se face prin aplicarea laser. AV. Tratamentul constd in fotocoagulare laser care are drept scop disffugerea retinei ischemicece duce la involulia neovaselor.retinopatieseverd Factori sistemicide prognosticnefavorabil: . 3O00micrometri 100\46rimea spotului este de cu 200micrometri o duratdde 0. cu proIiferareaneovaselor neovascula pe capul nervului optic sau in interiorul unui DP de capul nervului optic (NVD) sau 9i pe traseulvaselormajore (NVE).10 secunde). caracterizeazd se RDP Prin rizalie. Arsurile trebuie s5 fie de ugoar[ gi situatela o distanfi de rntensitate un spotintre ele. dar Rolul tratamentuluiesteameliorarea AV s-a numaiin l5o/o obfinut ameliorarea 9i '.edemretiniandifuz . indiferent de nivelul AV. bolnavii cu DZ tip I avdnd risc crescut pentru RDP aproximativ 60% dupi 30 de ani. in Tratamentul re{eaeste folosit pentru arii retiniani difuzd situati la peste de ingrogare 500micrometri de marginea temporalI a gi discului optic (100-200micrometri 0. spotul este de 50Omicrometri. proliferativn .1 secunde 9i putere suficientd pentru a obline albirea ugoar6 a microanevrismelor.Tratamentul Ieziunilor intre 300-500micrometri de centrul foveei se poate incerca cu timp de expunere 0.EMC . distanfate Cdnd se utilizeazd lentila Goldman. la nivelul punctelorde fotocoagulare gi leziunilor microanevrismelor microvasculare din centrul inelelor de 500localizate la exudate dure (2DP) de centrul foveei.05 secunde gi spot de 50i00micrometri.prin fotocoagulare in gnlaj a ariilor de retiniand. atunci cdnd edemul macular este asociatcu tracfiunea tangenfial6 dati de o membranl pi hialoiddposterioariingrogatd intins6. vitreenerecurente a prevenirea hemoragiei 9i DR. dacd se asociazd cu retiniand adiacentd ingroqare . panfunduscopicl 545 . Factori oculari de prognostic nefavorabil sunt: . tratamentulreducAndpierdereaAV in 50% dupd delimitareaariei de nonperfuzie prin AFG.niveluri crescute Hb glicozilatd de Vitrectomia poatefi beneficdin unele cazuri.maculopatia prin ischemicd se manifestd AV asociatdcu aspectnormal al scdderea este foveei.edem retinian de lDP (l500micrometri) saumai marede centrul foveei Tofi ochii cu EMCS trebuie tratafi prin fotocoagulare laser. Aceastl trac{iune cregte progresiv qi caredetermini genereazd rupereaneovaselor sPafiul vitros gi in singerare in momentul (pdn6 in retrohialoidian hemoragieiRDP poate fi asimptomatic[)9i DR tracfionald. Refeaua fibrovasculard prolifereazd intre membrana limitanti internS 9i vitros vitrosului generdnd tractiunecu contrac{ia o vaselor deasupra care produce ridicarea planuluiretinei.este caracterizat saumai multor modificdri: .HTA .RDP Retinopatiadiabetici Afecteazd 5-10% din pacienfii diabetici.proteinuria .alterarea perfuziei maculare .gi de intensitatemai mici 9i mai pentruboala mai u9oar6. ingrogare .exudate dure intr-o zondde 5O0micrometri de la centrul foveei.n l4o/ovederease deterioreazd (reducerea 4 :demuluidup6aproximativ luni).maculopatia mixtd prin combinarea maculardifuz cu ischemia edemului Edemul macular clinic semnificativ prin prezenfa uneia EMCS .edem retinian in SO0micrometri de la centrulfoveei .Extinderea zonei de nonperfuzie delimitati prin AFG prin hipofluorescenfa ZAF foveei cu l[rgirea gi neregularitatea . Extensia tratamentului depinde de severitatea RDP.exudatedure ce afecteazd foveea . plasdndu-se puncte apropiategi de intensitatemare pentru boala sever6.

umpldnd spafiile intre fotocoagulare cicatrici anterioaregi la nevoie crioterapie (cind nu se poate face fotocoagularedin mediilor opace).Cauzatdde contractia membranei fibrovasculare extinsi de la nivelul retinei posterioareasociatl marilor pdndla bazavitrosului vasculare arcade .Membrane opace se pot dezvolta la suprafafaposterioarl a hialoidei detaqate.cu mobilitate redusS gi absenfa rupturilor pot diabetice retiniene.Hemoragia subhialoidiand premacularl pentru cd se poate produce decolare sau macularltracfionalE pliu macular Vitrectomia are drept scop: 546 . sau cei la care tratamentula fost frrd succes pot prezenta complicalii ale RD care vederea.10secunde o putere ugoar6.aproapede disc. DPV arii intinse de aderent6 la ochii diabetici e gradatd gi datoritd putemice ale vitrosului cortical aderenfelor la ariile de proliferare fibrovasculari este incompletd. Multe DR tracfionale fi localizatefdrd a afectamacula.tratament periferic complet DupI laser pacienlii sunt urmdriti 4-6 slptim6ni.chiar regmatogend dacd macula nu este afectatA pentru cd fluidul subretinianse poate extinde rapid la maculS . prin pars plana esteindicati in: Vitrectomia . . Pacienfiisunt controlali la intervale de 6-12 luni.Hemoragia in vitros sau in spafiul preretiniani retrohialoidian hemoragie cu . intinzdndu-se de la arcadele temporale inferioaregi pot acoperi maculacu afectarea AV.nazalde disc .Tangenfiali: produsd de contractia membranei fibrovasculare epiretinienecare retinei la conduce plisarea .DR tractionalI se produce prin trei tipuri de tracfiunivitreoretiniene: . rareori extinsd la ecuator.DR tractionaldse produceprin contractia progresivl a membranei fibrovascularepe vitreoretiniand. Semnele de eficienfi terapeuticd sunt de reprezentate regtesia neovascularizatiei care lasd vase .Transversald ce rezultd din contracfia membranei fibrovasculareintins6 de la o parte la alta a retinei posterioare cu concavd DR tracfional[are o configurafie ceamai mare ridicare la nivelul punctelorde este viteoretiniana.Neovascul rizalia persistentd se datoreazltratamentuluiinadecvat. .Hemoragievitreand severi persistenti.la arsuriiestede 0. cauza Boala diabetici oculari avansati .. Tratamentul recurenfei se face prin laser.ldsAndnumai fesut fibros nu trebuie si fie retratali.05-0. dilatatii venoase. intre arcadeletemporale inferioare .barier[ protectoare jurul maculei in . Este prezentl la ochii cu ischemie retiniand dupl vitrectomie severl sau DR persistentd in parsplana frrE succes.fantom6" sau fesut fibros. Este important de subliniat cI fotocoagularea influen{eazdnumai componentavascularl din procesul fibrovascular.BDOA Pacienfii care nu au suferit tratamentlaser.DR tracfionald asociatl cu DR trebuie tratatdde urgenf6. ameninfd .Anteroposterioard.Rubeoza irian6 poate evolua in forma sever[ la glaucom neovascular. DR tractiune superficiall.2000-3000 arsuri. extramaculare rdmdn sta{ionare mai mult timp . arsurd ce produce Tratamentul inifial implici plasarea de de de aprox.DR tracfionalS ce afecteazdmacula degidecoldrile trebuietratatdcdt mai repede. absorbtia hemoragiilor retinienegi paloareadiscului.difuz aplicate la polul posterior spre periferie in una sau mai multe gedinfe (laserul intr-o singurd qedinlI poategeneracomplicafii)(500-1000 aplicafii?ntr-ogedinfb) plasirii punctelorlaser: Secvenla . La ochii cu NVD sbver6 sunf citevaqedinfelasercu mai mult de necesare a 5000 de arsuri.in primele 3 luni de la hemoragiainifiald la pacientii cuDZ tip I qi la 6 luni la ceicu DZ tip II . Ochii in care neovaseleau regresat.

functievizualdbun6postoperator . Boalase producela adult tdndr. hipersensibilitate la pacientuli. excizia cdt mai completl a membranei preretiniene tracfionale qi indepdrtarea retinei de fesutuluifibrovascular pe suprafafa ..jena funcfional6 este netd pentru cd sunt prezente metamorfopsii. Probele functionale: testul de ebluisare maculard aratl un timp de recuperare vizuald de 4-5 ori mai lung cd la subiectul normal. scotomul paracentral relativ disconfortul vederiibinoculare.tamponamentintern c\ gaz sau ulei de ' i siliconin cazurilecu DR Complicafii: . stare generali bunl. 547 . alteralie maculard l'ulburdri subiective.Cataractaprin progresia unor opacitdli sau cristaliniene traumdchirurgicald . caracterulexcepfionalal afectiunii la rasa (rolul protectoral melanineidin EP).DR prin complicatii intraoperatoriica: tracfiuneabazei vitrosului sau producerea unor noi rupturi sau tardiv prin noi proliferiri fi brovasculare .exciziavitrosului pentru a elimina . scotom central sau paracentral pozitiv gi relativ (scotomulpoatefi perceput colorat sau gri).i poate (dup6 ebluisare ebluisare analiza cu mare precizie scotomul pozitiv mai net) AV pulin diminuatS.regdsindu-se aceptipacienfi uneori un fond de anxietate permanentd.intacta qi EP discret nivelul alterat (printr-o fisurd la coricapilarei).prevenireaneovascularizaliei prin endofope qi crioaplicafiiperiferice laser tocoagulare 360 grade . Deqi AV conservat6. maladie o CRSCfiind consideratd adeviratd psihosomatici. la care tulburdrilevizuale de debut coincid tiecvent cu un "stress" la psihologic.Rubeozi iriandprogresivd incidenfa mai cu mare la afaci gi la cei cu arii rezidualede retinl decolatl.tratareaDR prin debridareanteroposterioard.indepdrtarea sdngeluidin vitros (dac6este prezent) .fotocoagulare laser preexistentd pe cel pulin% din FO CHORIO-RETINOPATA 0ENTRAL/{(CRSC| SEROASA insolitl de decolare CRSC esteo afecfiune a seroasS retinei senzorialein regiunea macular6. sunt implicateniveluri l-lTA.Rapid se instaleazd macular cu: semnele sindromului pe (evidenliate grila Amsler) metamorfopsii micropsii. psihologicesteconsiderat ca Traumatismul obligator al afecfiunii. a glaucom .Hemoragievitreandrecurenti printr-o noud proliferarefi brovasculari .debutul in general brusc este marcatprin tulburdrivizualevagi cu impresiade "cea!d". carereapare este pseudohipermetropie. neagrd printr-o Forma tipicd este caracterizatd purdtipica.Glaucom secundar rubeozei. in patogenezd de crescute cortizol gi epinefrind circulante care afecteazd autoreglarea circulaliei coroidiene. alterarea sim{ului cromatic este Precoce 9i este o discromatopsie pe ax albastru/galben. teren migrenos.vdrstdegali cu sausub40 de ani . factor declangator.La pacienlii cu CRSC se citeaz6: incidente personalesau familiare.absenfapostoperatorie rubeozei iriene. La ochii cu DR total6.birbat intre 24-45 ani. cu celule sau fantomd cu celulerogii (hematii) . cdmpulvizual centralla grila Amslerrelevi liniilor drepte Ei un scotom distorsionarea central. decolare produsd printr-o acumulare de lichid seros (neinflamator) intre retina senzorialf.tratamentul dacl existi rupturilorretiniene. sauseproducin timpul operafiei ..schela" jurul cdreia prolifereaz6 fesut in fibrovascular . rubeozei este100% incidenfa Rezultatelevizuale ale vitrectomiei depind de corectitudinea indicafiilor gi de complexitatea anomaliilor vitreoretiniene preexistente un Factori ce asociazd prognosticfavorabil sunt: .

coroidopatia hemoragiclla tineri in pseudohistoplasmozS. rare. sugestive pentru aflectare vasculard la focaldcareconduce disfuncfia coroidiand a secundari EPR subiacent. Vitrosul nu partea superioarda leziunii. discifbrmd degenerescenta maculari s48 .ugor decentratdfa{6 de foveolS.Examenulbiomicroscopic lentila de cu Goldman ^ evidenliazd net contact In maculard. Aceasti zond mai ridicati are o culoareroz sumbrucu margini subliniatede un halou str[lucitor care este un simplu reflex mai mult sau mai pu{in marcat de qi gradulproeminenlei estemai bine vizibil la lumina aneritrS. Recidivele sunt frecvente. a AV. maculard Proeminenfa sau oval5 vizibild cu 1-2 dioptrii. proeminenla aparin citeva sdptlmdnide evolulie puncte mai punctiforme. strict punctiformdin aria "bulei" in timpul inilial. in pulin de un sfeft de DP.de decolare sub500 microni DP. "cog de f'um". rupturd). bule multiple. .oftalmoscoptce: Semnele .i rar temporal inferior. refringente Pe mult saumai pulin numeroase. cu cit proeminenla retiniand este mai prelungit6. subretinian.pierdere disconfort maculare. simptomele decoldrii seroase a EP 9i alteraliile cicatricialeale EP. maculare. metamorfopsiilor a scotomului dar retiniandse aplatizeaz6. asociat unei leziuni bule confluente policiclice care necesitd tliagrrosticdiferenfial cu boala Harada 9i sindromul de ocluzie coroidiand). este bine delimitatS. Formeletipice de CRSC la subiectult6n[r sunt o entitateclinicS gi angiografici bine definit[ care nu pune probleme de diagnosticdiferenfial. Sechelelesunt cu atit mai importante. dar duP6 3-4 ani suntrare. zonaproeminent6. genereazd deseori erori de diagnosticcu: decolare seroasl a EP idiopatici. cadranul ordineafrecvenfei nazal inferior. mdsurd'ce "imb6trdnesc" aceste leziuni p6lesc. Numeroasecazuride CRSC au o evolulie favorabil[ spontanprin revenireala normal in cdtevasdptimdni sau luni. Uneori pot exista forme bilaterale. aoeaste hiperfluorescenfd cre$teprogresivdar moderatin suprafall qi dar persistdin timpul tardiv intensitate. gigante5simuldndatunci l0 DP. dar 25-50% din pacienfi pot prezenta sechele vizuale minime cu recuperarelentd a ebluisdrii minimd vizual. temporal superior . putAnd interesaacelagiochi sau/qiochiul (l-3 clinicd variabila opus cu manifestare recidive in medie). prezintd reaclie inflamatorie. Reaplicareadecoldrii seroasea retinei senzoriale la subiectul netratat dureazdintre 4-6 luni. gi se asociazb cu fenomenede difuzie progresivi "punct de fugA" in lichidul de ddnd aspectul "far de ceat5". g[lbui deschis. Angiografia cu verde indocianind a evidenfiat hiperpermeabilitatecoroidiand multifocala 9i arii de hipofluorescenlE. Semnele angiografice la debut sunt rar simptomeale CRSC Principalele observate. exceplionale.Reflexul foveolar este absent. profundl situatf. forme cu leziuni multiple (activegi cicatriceale). sediul o decolareretirriani cu izolat sau bulei retiniene (extramacular. Adesea este vizibild o zon6 de afectare localizatd a EP sub forma unei mai leziuni rotunde. in perioadade stare sunt: hiperfluorescen![ anonnald de origine profundd qi instalat6 precoce. a AV regresia qi central. Formele atipice 9i vechi asociind la simptomele CRSC. se in etaleazd suprafa{dinainte de a dispare complet. vederii colorate qi anomaliile perimetriei statice.sediul leziunilor angiograficeiniliale (in interiorul unui cerc de 3 DP centrat pe foveolS in nazalsuperior.g6lbui sau cenugie. recidivele Formeleclinice sunt multiple: in functiede: (mici seroasb topografia "bulei". FO in afara zonei interesateeste normal sau poate ardta c6teva zone de remaniere a EP localizatia. Proeminenfa persistd cdteva luni precipitate galbui ultimelecaredisparfiind altera{iile deschis.Exarnenul FO evidenfiazdo "buld" a retinei senzoriale in regiunea maculari. rnari3-5 DP. rotundl misoari l-3 DP.

. dar este eficient pentru cl fotocoagulareadirect[ a punctului de "fugd" punctului de difuzie.lichid subretinian tulbure. dar cazurilepersistente pot asocia cu modificdri in EP retinian sau cistoid6. . consti in aplicarea l'ehnica fotocoaguldrii directdpe punctulde difuziedupdreperajul angiograficfoarte precis.episoaderecurentede CRSC care .c6nd vedereaunui ochi este scizutd prin recidive. maladia citeva viteli form.in cazuribilaterale. a citorva impacte microni. exacte evolutive 9i modalitalile prognosticulpe termen lung sunt imposibil de prevenit. pacienlii sdndtoqi CRSC pot F'oarte prezenta DR acutd buloasdcare poate mima boalaVogt-Koyanagi-Harada' Tratamentul laser neadecvat. leziuni ale fasciculului inter-papilounei NVC gi sindrom dezvoltarea rnacular. dezvoltarea membrane unei subsecventialI a pot induce scldereaAV prin neovasculare centrale. Prognosticul spontan din cazuri rezolvdndu-se 60-80% cu prin rezorblia lichidului subretinian revenirela normal sau aproapela nonnal a se AV l-6 luni. evolulia Tratamentul fotocoagulatorlaser argon este pentru c6 ?n mareamajoritatea controversat fera spontand a cazurilorexist[ o vindecare deficit vizual. . cu rar. scotoame MACULOPATIA DIN STRIARILE ANGIOIDE Striurile angioide sunt o degenerescenf[ ereditarl recesivl a fesutului elastic membranaBruch. 9i punctului "fug6"arrgiografic.in presenil6. maculopatie Prognosticuleste relativ rezewat pentru cei aproximativ70-40%din pacientiicu reoidive gi bilateralizare. 549 laser in CRSC Tratamentulfotocoagulator debuful sd lind cont de 4 elemente: trebuie gradul handicapului 5i evolu!ia puseelor. disc sindroamede ocluzie coroidiand. de retraclie. epiteliopatia pldci. l-10 maxim. nevoilevizualeale bolnavului tiurc{ional. subretiniene. pot fi tratate fotocoagulatI.la marginea tehnic6. interesdnd Sclderea acuitelii vizuale centrale este moderatdsau severi prin afectarefoveolard secundard dehiscen{ei membranei Bruch subiacentesau a formirii unei membrane sub neovasculare retin6.Recidivele care sunt zona distanti de localizate la ei. la momentul i aplicdri tralamentului. . prin aceeagi CRSC bine definiti ?n forma sa tipicb pune cd numeroase probleme Pentru etiopatogenia este incd necunoscut6. detenninl un deficit funcfional vizual.de taliemicb 100-200 de scurt 0. Complicafiile fbtocoagularii laser argon legatecel mai frecvent de erori de tehnic[ sau mai rar de punctul de "fug6" invizibil exceplional pot sauinaccesibil fi prezente sau retiniene prin: hemoragii arsuri foveolareaccidentale. FIarada.durata a marede evolutie bolii.probabilcb unii dintre ei si fi avut NVC ocultf. . de sediul laseresteindicatin: Tratamentul . rSmdne scurtarea puseelor evolutive.indicaliilefbtocoagullrii principiul "primum non sd respecte trebuie nocerett.10 secunde. intensitate ?ntimp mic6 sau medie. Daca argumentul major in lbvoarea tbtocoaguldrii laser. pot exista forme atipice 9i indicafiile precise ale lbtocoagullrii sttttt controversate.pacien{icu preocupiri care necesiti vedereclard la ambii ochi. Tratamentul medical sirnptomatic cu gi tranchilizante corticoizi nu influen{eaz[ bolii. afecliuniiestein generalbun. a a n t r e n i n do e influen{eazd volulia bolii gi a reaplicare neuroepiteliului vindecare in 5 slptirndni (medie) in funcfionalI timp ce evolulia reaplicdrii la pacientul nefotocoagulat dweazb in medie 20 s[ptdmdni. O micl partedin bolnaviicu CRSCdezvolta coroidiand1<5%) la locul neovascularizaqie de fisurd gi tratamentlaser.

artrite. distrofie pigmentatireticulati a maculei .atrofie corioretiniand peripapilard.a treia cu vdrstamedie41. daci nu se face o examinare a atentd polului posterior. boli spondilitdreumaticd.virsta medie67 ani pacienlii cu striuri angioide ftr[ boal6 sistemicl sau cu etiologie rar6 (ulcer peptic. HTA. Striurile circularin jurul disculuioptic intercomunicd in 27% din cazuri gi sunt radiare cdtre exterior. Corpii hialini au fost asociati cu in neovascularizalie aria peripapilardgi la unii pacien{i poate apare scldere acutd a pe acuitE{iivizuale prin efectul de presiune capul nennrlui optic. cicatrici corioretiniene focale periferice.atrofieopticdla pacienfiicu boal[ Paget Afectarea severl a funcfiei vizuale este datorati in 70%o din cazuri urmltoarelor conditrii: coroidiand cu neovascularizatie gi seroasd hemoragicia foveei(cea decolare complicatie) mai severd rupturd coroidiani secundardunui traumatismminor cu hemoragiesecundard ce implicd foveea afectarea foveei de un striu cu alterareaEPR gi coriocapilarei(poategenera permanentd vederii centrale) a pierderea de: Striurile angioidesunt cauzate idiopatic. mici. majoritatea evidente la nivelul maculei temporale (uneori acestea apar inaintea striurilor angioide).la nivelul periferiei sau inferior de nervul optic se pot vizualiza corpii cristalini leziuni subretinienemultiple. . rotunde. aproximativ 25Yo din pacienti cu striuri angioide prezinti 550 clinic sau ecograficdrusenuldiscului optic.Modificdri asociate sunt: striurilorangioide . sdngerlriale afectare cardiacI tractuluigastrointestinal. carepot creaatrofia EPR . .50% sistemicd: asociere tulburare Pseudoxauton elastic sistemicda tesutului elastic care evolueazd cu "piele de gdindjumulitS". Striurile angioide se prezintd ca dungi liniare cenugii sau rogu inchis.7 ani oftalmoscopice: Semne Inifial striurile angioidesunt geu de identificat. cancerde sAn. talasemie) . nivel crescut de fosfatazA alcalind Hemoglobinopatii (drepanocitozI. Nu exist6predilecfie V6rsta de debut este variabild cu etiologia bolii: elasticpacientii cu pseudoxantom a in decada treia cu virsta medie51.7 ani pacienfii cu Boal6 Paget .poate aparilia striurilor angioidegi poate antedata prima manifestare clinicd a fi pseudoxantomului elastic. cancermetastatic.tulburare la nivelul fesutului conjunctiv.drusenul capului nervului optic . cu margini neregulate aflate sub vasele sanguine retiniene normale."piele de portocald" sau "piele pitat[ de care consti din leziuni ieopard" pdtategalbenela nivelul polului pigmentare posterior.7ani in pacienfii cu drepanocitozl a decada doua.afectarea {esutuluiconjunctiv care produce cre$terea masei osoase. cardiace) vdrstdmedie 65.in care striurile angioide se neovasculare complicl rar cu membrane Sindrom Ehler-Danlos. diabet. piele cu hiperelasticitate Afecfiuni sistemice asociate striurilor angioide: elastic Pseudoxantom Ehler-Danlos Paget Sicklecelsgi altehemoglobinopatii Idiopatic . progresivda Boal6 Paget. . Striurile angioideau un traseu torsionat.tind sI se termineabruptgi nu se extind cdtreecuator. in formd conic[ in jurul ariei papilare la 73% din pacienfi. Este mai frecventl la pacientii cu pseudoxantom elastic gi este datoratd alterdrilor de la nivelul membranei Bruch demonstratede modelul difuz al hiperfluorescenlei la cu angiografia verdede indocianin[.pentrurasl sausex.

Pot fi: membrane coroidiene clasice. Tratamentul laser profilactic la pacienlii clinic asimptomaticifErd neovascularizafie laser este nu se recomandi. efectulFDT. Multi multiple datoriti pacientinecesitd tratamente gi apIrute in fisurilor persistente recuren{ei primele3 luni.Testeale funcfieiretiniene: AV este normald dacd nu existi EPR foveolargi nu existdfisurarea afectarea dinspre coroidd prin membranaBruch gi EPR. avasculare Terapia laser incetinegte progresia NVC citre fovee gi stabilizeazd AV. inhibitorii agregdrii plachetare toarele. griseofulvind) poate manitolul. Pacienlii simptomatici acuzd scdderea vederii centrale. La unii pacienti tratamentul poate sd nu vedereacentralddacd existi imbunitdfeasc6 dehiscenfe ale membranei Bruch care EPR foveolar. iar: carotenul. fenotiazine. FDT poate fi folosit[ gi in tratamentul striurilor angioide cu rezultateincurajatoare pe pe termenscurtgi pufin cunoscute termen lung. urmatS de activarea medicamentului cu luminl de pentru 600mWcm2 gi 83 secunde intensitate a aplica doza de lumind necesard de 50JlcmZ. prezintd precoce AFG hiperfluorescenf[ datoratd transmistet defectelorde fereastrdale EPR atrofic' sau datoriti atrofiei sau mai rar hiperfluorescenfd coriocapilarei subiacente. scadeficacitatea Pacienfiirlmdn fotosensibilila tazelesolare qi lumind puternicd 48 de ore duPd de administrarea verteporfin. diuretice tiazidice. Cdmpul vizual este normal in afara maculacentratd situatieiin careesteafectatd EPR fisurileangioidegi decoldrile de Vederea coloratl este afectatl cdnd AV gi este similard vederii aparescdderea dobdndite colorate bolile maculare din pune poate pielii Biopsia de PXE cu striuri angioide diagnosticul . cregte etanolul. FDT. Doza de Verteporfin pentru adult este de 6mglm2 dizolvat in 30ml de solutie administrat iv. vasoconstricpolimixina. de risc crescut rupturd Pacienliipot prezenta gi hemoragii subretiniene coroidiand unei secundare contuzii. Fotodinamoterapia FDD este o metodd noud de tratament a membranelor neovascularecoroidiene secundareDMS. afecteazd Tratamentul laser al NVC administrat precoce gi adecvat poate avea rezultate vizuale favorabile pe termen lung. Pacien{ii trebuie monitorizafi cu gnla Amsler9iAFG. decolarea neovasculare seroaslsauhemoragici EPR. l0 minute. fluorescenld ca un traiect fistulos. (tromboxan).Tardiv separdrii apare scurgerea colorantului la . pacienfii cu Tratamentul chirurgical coroidiene nu au neovasculare membrane s5l . Teoretic utilizarea concomitenti de (tetraciclini. fiind necesard angioide laserargonpentru leziunile localizatela cel putin lO0micrometrifafd de centrul zonei foveolare. Pacienfiicu striuri angioideau risc crescut de recurenld a membranei neovasculare coroidiene Tratamentul membranelor neovasculare coroidiene clasice sau oculte asociate striurilor angioideestedificil de efectuat.decolare Angiografiacu verde de indocianin6 evidentiaz6 striurile ca linii rar hipofluorescentd9i hiperfluorescente.Fotocoagularea pentru a stopa progresiastriurilor folositi terapia c6tremacul[. blocantele canalelor de calciu. cu imbun[tdfirea calitifii vederii. substante fotosensibile sulfonamide. ca supdrdtoare scotoamele AV poatesd scadl la pacienfiinetratafi. hipoglicemiante. "pielii de portocali" a maculei Prezentarea temporalese observdca o zon[ piltatd Tratament Inilial pacienfii sunt asimptomatici gi nu existi indicafie de tratament profilactic.nivelul marginilor striurilor de la nivelul gi neafectate de la coriocapilareiadiacente colorarea tardivd a sclerei gi vaselor coroidiene profunde. metamorfopsii mai centraleasociate. anticoagulantele.

celulel Muller cu vacuol or Afecfiunea este comuni la mai multe etiologii. in declangareaEMC este descris rolul factorilor mecanici: fo4e tracfionale exercitate pe macul6 care distrug interfafa normal6 vitreoretiniand. deformarea liniilor. semnificativ clinic este tratat inaintea installrii edemului difuz.rareoriedempapilar. Pacientii vor fi instruili sI se adreseze medicului imediat ce apare sciderea AV vederii centrale.este prezent atdt la femei cdt gi la blrbafi.Tracfiunile locale pot favoriza eliberarea de mediatori care conduc la fisurareabarierei hematoretiniene cu aparifiaclinicda EMC.indicafie de tratament prin fotocoagulare laser. EtiologiaEMC : Maculopatia diabeticd prin afectarea capilarelor perimaculare duce la edem macular gi modificlri chistice in regiunea macular edemul Dacd foveolar6. Acumularea fluidului poate fi intdrziatdin anumite condilii. Se va folosi grila Amsler la cu indivizii asimptomatici risc crescut. Cele mai frecventecomplicafii in striurile angioide sunt hemoragia subretinianI 9i decolarea seroas6 de retind datoritd membranelorneovascularecoroidiene. oftalmoscopic evidenfiazd Examenul foveolaregi ingroqarea pierderea depresiunei multiple arii cistoide in retina retinei cu senzoriali. EDEMUL MACULAR CISTOID (EMC) EMC este o acumularede lichid in sftatul plexiform extern(Henle) gi straturileinterne nucleareale retinei. Acumulareade lichid in spa{ii chistice la nivelul retinei poate fi intercelulardsau intracelulard produc6nd degenerarea izareintracelulard. alte AINS). Multiple ale remisiunigi exacerbdri edemuluimacular sau edemul macular persistentpot conduce la alterarea receptorilor foveolari gi scdderea degenerarea maculard cu permanentia vederii centrale.neinvazivi poate determina prezenla EMC prin vizualizarea spatiilorretinienepline de lichid. care provoaci spafii chistice. virsta variind cu etiologia. (Edemul macular reprezinti fluid in exces in interiorul sffaturilor retinei.EMC asociatcu . este benign5. EMC poate produce o afectare a vederii centrale. Aceastd ipotezd este susfinuti gi de efectul de favorabil asupraEMC prin administrarea ai ciclooxigenazei inhibitori 552 (Indometacin. bilateral. dar in cazurile coalescenfa persistente conduce la microchisturilorin spafii chistice largi cu formarea de g6uri lamelare in fovee cu afectarea acuitdlii vizuale. in jurul foveolei. Cantitatea de EMC poate fi monitorizat6 in timp prin cuantificareaariei de spafii chistice pe o imaginesecfionatiprin macul6. ' obiectelor). precoce. EMC este Criteriul debazdpentruevaluarea AFG. poate fi evitat EMC daci pacientulmenfinecontrolul problemelorlui medicale.asimetric. care aratd difuziunea Precoce a capilarelor nivelul la colorantului gi colorafiatardivi a maculei perifoveolare dup6modelul "petall de floare" sau "spiftr de roatd". metoddrelativ nou6. EMC s-ardezvoltain inflamatiioculareprin tip mediatorilor de difuziunea prostaglandinicin interiorul globului ocular. Progesele tehnicilor chirurgicale vitreo-retiniene fac posibilS indepdrtarea membranelor neovascularefbrd alterarea gi retinei EPR semnificativd a neurosenzoriale.dificultl1i de (incefogarea percpere in adincime. su risc de 85% in PXE 9i llYo in Boala Paget. fiind diferit de acumularea de fluid sub sau intre straturi din DR seroasd). de aceeaeste necesari pentru evaluarea corecti a EMC faza tardivd la 20 de minute sau chiar mai tdrziu. Modificdrile asociate ale AFG pot etiologieiEMC: ajutala determinarea in prezente microanewisme diabeticd retinopatia colaterale vasculare qi hemoragii retinienein obstructii vasculare absenfadifuziei de la nivelul EMC pe AFG sugereazd diagnosticul boal6 juvenil X sau Goldman-Favre retinoschizisul linkat OCT.

mediegi Progresie vArstd EMC Poate aPare la afac tratat cu adrenalind. Forma exudativ6 de DMS cu neovascularizatie seroasla poateproducedecolare coroidiand gi retineisupraiacente EMC. EMC dupd chirurgia de reqta. pacienlii cu OVCR se pare rezultatul ci nu beneficiazl de tratamentul prin pentru edemul macular. mai frecvent-20o/o 553 . retinade pe EPRproducnnd maculard senild Degenerescenla forma atroficd nu conducela EMC. ochii primele4-6 sbptdmdni afaci. EMC moStenit dominont a fost descrisca o distrofie macularl cu debut la lent5. capilare). maculopatia retrocedind la tratamentului.are q retinei esteprezent in 30-45% din cazuri in la postoperator. cu cnt de modific6rilesunt mai aproape macul6cu atat AV estemai precoceafectatd. nivelul vaselorafectate gi scurgefluid in spafiile intercelulare pot intraretiniene cu apare spafii chistice formdde EMC se EMC. EMC poate aparedupd keratoplastie perforantd cu risc mai mare de dezvoltarea edemuluidacd in timpul actului chirurgical s-apracticatgi vitrectomie anterioar6.EMC estemai frecvent. Aceastd dezvoltarea a poateasociacu scldereapermanentd AV peste6 luni.EMC este mai putin frecvent. DacI decolarea seroasd a maculei este prezenti timp indelungat (3-6 luni) sau se dezvoltd membran[ neovascularl coroidianE. prezenla unei hialoide posterioare vitrosului a timp ce pacien{iicu o separare de posterior. modificiri chisticein zona capilarpot genera chiar daci tumorii gi in macul6. dezvoltarea melanomul Tumori coroidiene nev coroidian. supraiacent6 de zona maculari. incidenta este de 60Yo. Membraneleepiretinienepot produce incretirea retinei subiacenteca urrnare a membranei. circulanf antiretinieni cu glaucomului Tratamentul fost asociat cu dezvoltarea latanoprost a EMC prin efect Prostaglandinic al edem care se rezolv6 dupl latanoprostului. afecteazd vasele perimaculare cronicd spafiilorchistice. Retinita pigmentard se poate asocia cu EMC printr-un posibil proces autoimun sugerat de prezen{acrescutd a anticorpilor i. AV este nemodificatd.pacien{ii in vdrstdavdndrisc mai mare. Aceasta a EMC in care fo(ele tractionale induc formarea de spafii chistice la nivelul maculei. intreruperea SINDROMAL IRVINE-GISS EMC din Sindromul Irvine-Gass este cea mai comund complicafie a extractiei cristalinului cataractat.Deqi fotocoagulare edemul poate fi rezolvat. permilAnd dezvoltarea retiniand Telangiectazia Coats evolueazd perifoveolard sau Boala tipic cu vase retiniene dilatate neregulat (arteriole. Chiar dacd dacdse prelungegte laser in grilaj imbundtdfeqte fotocoagularea vizual.Tracfiuneape maculi poate ridica EMC. medicamentului intreruperea EMC Poate fi asociat cu retinita cu CMV gi la pacienfii cu SIDA. dar 9i la cei imunocompetenfi. venule. AV a fost raPortat EMC cu scdderea utilizareaterapieitopice cu iodurd de dup6 ecotiopat.hemangiom malign coroidian.in sPecial Pars planita este asociatdcu EMC ca uffnare a Inflamafia scinddrii barierei hematooculare. Indepdrtarea contracliei a unei membraneepiretiniene chirurgicala semnificativein maculopatiade celofan cu edemmacular care reducevedereala 20/6020/80 trebuie efectuat[ inainte de EMC ireversibil. dezvolti mai rar o componentd teoriamecanicd poatesustine EMC.edemul macular diabetic a fost corelat cu in atagate. rumora este la distanl[ Sursa de EMC la nivelul refelei capilare anomaliile din rezulti retiniene microvasculare intraretiniene asem[nitoare proliferdriicelulelorendoteliale. Uveita cronicd . Ocluzia venoasdretiniand de trunchi central sau de ram poate produce edem ca rezultat al afectdrii endoteliului capilar 9i hidrostatice presrunel cregterii se La inffavasculare.

Rar EMC se dezvolt[ duP6 perforantd indentafiesclerald.o.keratoplastie gi chirurgie filtrantd antiglaucomatoasd in acesteforme tratamentul este nesatisfdcdtor deqi in multe cazuri EMC este o formd ugoar[gi autolimitantS.5-2. in unele forme de uveitd gi in EMC asociatretinitei pigmentare. la 12 ore acetazolamida sau 250mg. EMC de cauzd cristaliniand este mai frecventdupi : chirurgia cristalinianl intracapsulard complicati cu ruptura capsulei anterioare. pot inhiba activitatea prostaglandinelor' azei ciclooxigen gi sinteza carbonicdInhibitorii de anhidrazS (Diamox) 500mg.Triamcinolon ittj.6%) implantper secundam de schimbare IOL (18%) vdrstainaintatd Yag(0-5. reduceincidenfa EMC asociat edemului macular din OVCR sau obstrucfia de ram venos beneficiazdde fotocoagularemaculari cu ?mbunltdfirea vederii la pacienlii cu de obstructie ram.in extracf intracapsulari camerd aparilia postoperator a EMC este mai decdt frecventi cAnd incizia este corneeand interven{ia. . doz} unici repetat la 4-12 slptimdni AINS (Diclofenac) pot fi folosite in prevenirea EMC gi se administreazdlocal timp de 3-4 luni. . VArstainaintati esteun factor de risc. Aparilia edemului macular clinic semnificativ este intre 1.6%) capsulotomie localcu epinefrind tratament melanom coroidianasociat Evolufia spontanda sindromului poate fi spre vindecare cu sechele generate de prelungitda edemuluimacular gi persistenta papilar care duce la scddereaAV gi degenerescenla micro/macrochisticd a maculei cu pierderea definitivd a vederii centrale. iodurl de ecotiopat.la 6 ore sunt utili in EMC dupd proceduri de indentafie sclerali. Corticosteroizii au proprietd!i antiinflamatorii gi au efecte metabolice profunde gi variate cu modificarea imun al organismuluila divergi rdspunsului qi stabilizarea bariereihematooculare stimuli pentru inducerea rezorbliei edemului macular. Trotamentulmedical al EMC estedependent de etiologie. spontan prin in cazurileindusemedicamentos latanoprost. edemului (4. degi multe cazuri se rezolvl dupd6 luni.Prednisolon acetat l% solufie oftalmicd .dupl extractia intracapsularl decdt dupd extracfia extracapsulard-l}o/o. Steroizii administrafi topic au fost uveitei.Prednison 10-80mg zi pe p. nevoie crioterapie. de pierderede vitros gi incarcerare vitros la locul de incizie sau inse(ia unui IOL de ia anterioari. c0nd corneosclerald gi chirurgical[ este insolitd de pierdere de vitros.Injecfiile de steroizide in depozitcu activitatelungd (triamcinolon) spafiul subtenoniansunt mai eficiente in 554 tratamentul uveitelor neinfectioase. .Vdrful incidenleiEMC este la 6-10siptdmini saumai mult. Subtenonian 20mg. Tratamentulpentru DMS exudativdar putea EMC. EMC asociat tumorilor necesitd tratamentul tumorii (fotocoagulare laser. EMC asociat utilizati in tratamentul intoleranfi la unii pacien{i pot fi corticosteroizi datoriti efectelor adverse gi sistemice oculare. medicamentului rezolv6EMC. acid administrdrii intreruperea nicotinic.3%. la iradiere. DaceEMC esteasociatunui diabetic se recomandd fotocoagularea laser focal[ de cu maculariasociatd injecfii subtenoniene triamcinolon. postoperator ruptura secundard'a hialoidei asociatdcu o deformarepupilard prin bride vitreene poate favoriza aparilia macular. EMC asociat cu neovasculafizalia secundar coroidianiin DMS esteun rdspuns la prezenfa neovascularizalieisubretiniene. Ele au efect analgezic9i antiinflamator. enucleafie).termoterapie.

Retinopatia solari .poate determina lamelaresau chiste g6uri mici. Etiologie: Idiopaticd(80%) . ceea ce limiteazd sever prognosticul vizual. persistente.3 cazui la 1000 dupl vdrsta de 55 de ani.prolapsul al secundar vitrosului in cameraanterioard care favorizeazd ruptura secundari a aderenfe unor eventuale hialoideiqi formarea favoizat de viffeene la cicatrice: este de midriaza medicamentoas4. pentrucarevitrosul servegte inl6tur[ fragmentele restante de cristalin IOL dislocat sau se repozilioneazd malpozifionat permite penetrarea mai bunl a corticosteroizilor Singurul tratament eficient in sindromul Irvine-Gassr6mAnetratamentulprofilactic : carese adreseazd factorilor operatori. lndepdrtarea chirurgicali a membranei epiretinieneconduce la rezorbtia EMC Si AV. complexeimune imunoglobuline gi celuleimunocompetente antigenspecifice dreptrezervor.AV in -201 2000.cdnd se produce o pierdere de vitros trebuie efectuati o imediatdsau aspiralie vitrectomie anterioard a vitrosului pentru a preveni o complicafie grave ulterioari(degiexistdedememaculare anterioarS). histerectomie. interleukine. Tratamentul chirurgical nu este indicat in toateformelede EMC. Fotocoagularea laser Prin microfisuri subclinice ale membranei limitante interne sau ale retinei prin unda laserpoateprovocagaurdmacular[ cu Tratament PilocarPind viteliformda adultului Degenerare BoalaBest 555 .vitrectomie prin pars plana este util in EMC rela{ionatcu uveita in sindromul Irvine-Gass in circumstanfe: urmdtoarele inldturdbridelevitreenede la nivelul anterior segmenfului mediatorii inflamafiei inldturl (citokine.Dacd EMC se rezolvd cu tratament. gi implic6 identificarea coreclia Tratamentul cauzei subiacente dacd este posibil.in care gaura ocular poateurma unui traumatism maculard fie ca rezultat al tracfiondrii vitreene. circumscrise care apar la aproximativ 2 siptdm6ni dupi la expunerea soare. daci boalaestetratabilA. Prognosticulvizual la pacienfii cu EMC depindede etiologie. cazul EMC de lung6 duratd.factori de creqtere). imbundtitirea Tratamentul chirurgical . fie ca urrnarea unei comolii retinienecare poate conducela edemmacular cistoid cu formare de consecutivd gaurdmacularE. gaura maculard va fi generatoare de scldere a moderatlsauseverd acuitdliivizuale. De de exemplu: incarcerarea vitros la nivelul segmentului anterior se preteazd la vitrectomie anterioard sau disrupfia laser unui vitreenesauextractia Yag a adeziunilor implantde camerl anterioard. Traumatic6 (10%). GM aparein aproximativ 3. 60-70 ani cu tulburiri HTA. dup6vitrectomie factorilor postoperatori . GM de persoane idiopaticd este mai frecventd la femei intre hormonale.severi cu stafilomposterior poate dezvolta gaur6 maculard care poate de la conduce decolare retind. este10/100 Omiterea recunoagteriiunui EMC poate duce la minimalizareadiagnosticuluiunei boli asociate. GAURA MACULARi Reprezintdo rupturd sau un defect situat la nivelul retinei foveolare afectAndgrosimea sa de la limitanta interni pdn6 la stratul articolelorexterneale fotoreceptorilor. Miopie .aparela un ochi sdndtos la o persoan[ in vdrsti .AV are valori mai mari sau de 20140.EMC din Boala Coats rdspundela lasercu rezolufiaedemuluigi fotocoagulare ameliorarea AV. aceea este preferabilin prima slptdmAnl postoperator de s6nu se abuzeze midriazd inflamatiei postoperatoriicare este un factor favorizantal edemuluimacularqi va fi tratatdcu corticoizi local. estrogenoterapie.

active pe termen. Gaura maculard adevdratd se evidenfiazi gi se prin oftalmoscopie directi leziune bine caracterizeazd printr-o cu in delimitat[. in care pacientul observd o intrerupere a razei luminoase centrate pe gaura maculard este glurii maculare. giurii maculare Inflama{ia gi edemul macular ar putea fi cauzasau factorii favorizanfipentru formarea gdurii maculare la pacientii cu uveit5. Injecfia peribulbardcu corticoizi ar putea maculare. util pentrudiagnosticul AFG aratd o hiperfluorescenld precoce firl scurgere tardivd (rezultat in urrna pierderii xantofilelor care sunt localizatein straturileinteme ale retinei). Rezultatele chirurgicale se insofesc de imbunItifirea vederiiin 80% din ochi cu AV finali de peste 20140 in peste 65Yo din cazun. f avorizeazd Gaura maculari in toatl grosimeastraturilor este o cauzdfrecventdde scdderea AV. iar AV estemai bunl ca in gauramacularI. in toate cazurile selec{ionatede gaurd maculardsau iminenta de gaurd maculard virectomia poate fi beneficE. AV este in jur pentru dar de 201200.urmatdde vitrectomie. gi AFG sunt folositoare Biomicroscopia pentru diagnosticul diferenfial al gdurii macular[ careeste macularecu pseudogaura un defect al membranei epiretiniene care acoperd foveea gi cu gaura lamelar[ sau a chistulmacularcareapareca o complica{ie unui edemmacularcistoid. Pacientul acuzdtulburareavederii centrale. frecvent intdmpldtor cdnd inchide celSlalt ochi. idiopaticd: Gauramacular6 Evaluare Testul Watzke cu fascicolul luminos foarte ingust baleat la nivelul foveei. Se poate face 9i excizia membraneilimitante inteme i1 jurul gdurii perioada maculare (maculorexis). estemai pufin scdzut5 gaurapa(ial6. care Pot conduce la inchiderea gdurii gi imbunitdfirea vederii (80% din pacienfi). lung. putdnd misura chiar volumul unei GM in toat5 grosimea straturilor. iar vederii este prognosticulpentru recuperarea a slabin evolufianaturald bolii.In gauralamelarl nu este prezentefectul . . OCT prin secfiuniretinienecu inaltd grosimei rezolufie opticd permite mdsurarea retinei. o elevafiede culoarerogiein centrulmaculei inconjurati de un de aproximativ 1. cu tamponamentului chimic6" esteo metodl folositi . Se practici vitrectomie prin pars plana. influenfa inchiderea glurii controlul inflamaliei put6nd scddea tracfiunea vitreofoveolard gi permite gdurii s[ se inchiddsaurezolutiaedemuluimacular ce reduce protruzia fesutului retinian inchidereagiuri i../3-2l3DP cenugiu (decolorarea retinei halou marginale).. metamorfopsii.Vitrectomia pentru tratamentul GM in stadiul avansat pnn folosirea unei enzime (plasmina) injectatd in vitros pentru a detaqa chimic vitrosul de retin6. decolarea cu hialoidei posterioaregi tamponamentul gaze expandabile sau ulei de silicon.30% din g6urile maculare in stadiul incipient pot fi insofite de decolarea vitrosului posterior. fiind eficientd in diagnosticul gi stadializarea GM.Edemul macular cistoid poate conduce la dezvoltarea unei gluri intralamelare cauzatl de ruptura peretelui intern al unui chist mare (studii recentede cd imagini OCT demonstreazE chisturile foveolare pot fi leziuni primare in formarea idiopatice). Riscul 556 dezvoltlrii unei giuri maculare la ochiul congenereste de 10-15%.in fereastri" pentru cd epiteliul pigmentareste normal. rotunddsauovalard macul6. ScSderea vederii depinde de mdrimea gi localizareagdurii maculare. Gaura macularl este o pierderetisulard in toatd grosimeastraturilorretinei cu vitrosul cortical posterior atagat. Pentru gaura adevdrat6(in toat6 grosimeastraturilor retinei). In necesarca pacientulsd postoperatorie este menfini pozilia de decubitventral (cu fala in (in jos) pe o perioadd l-4 sdptdmdni cazul de gaz).Extrem de rar se poate produce inchiderea spontanl a gdurii maculare.

maculare. Deoarece existi un mic risc ca ochiul si contralateral dezvolteboala.boaldesteo degenerare progresivda polului posterior asociatdcu valori ale miopiei mai mari de 6D insofitdde (ax axial6excesivd anteroposterior elongafie > sau: cu 25mm. scotom. corpi fotopsii.fisuri lucioase" (aspect de lac ?nghefat). neregulate ramificate in zig-zag la nivelul polului posterior o Maculopatia poate lua una din urmltoarele forme: Atrofie geograficd a EPR 9i a coriocapilareiimplicind macula NVC se poate asocia cu . fine. diferentialse facecu : Diagnosticul Alte GM : miopia asociatl cu stafilomposterior se poateinsofi li de GM carepoateconduce la DR contuzii oculare . absenfa la Boalaestemai frecventd femei. fibrovasculare Pata Foerster-Fuchseste o leziune ridicatd. circular6 pigmentati ce se poate unei hemoragii. dar de independent modificdrile anatomiceale peretelui scleral.vitrectomiei: Complicatiilesuntceleasociate gi accelerarea unei cataracte. vederii.pacienfiisunt monitorizafiambulatorperiopiccu testul cu grila Amsler. : Obiectivocularse constat6 o Modificlri corioretiniene Atrofie corioretiniand peripapilard care poate ocazionalsi inconjoareun disc optic inclinat in Atrofie corioretinianisever6 polul posterior caracterizatd prin vizibilitatea a vaselormari gi eventual sclerei Atrofie corioretiniandperifericd * in piatrd de pavaj = . cortind care cadein cimpul vizual) in particular in cazul miopiei forte. dupl rezorbfia dezvolta " Hemoragiile retiniene . asociat. Pseudogduri in cadrul fibrozei premaculare cu GM asociatd EMC sever foveea alb-punctatd care Poate dezvoltachiar GM adeviratd MACULOPATIA MIOPIC{ Miopia patologic[ . datoritd sldbirii 9i elongdriisclerei heredo-degenerative prin defect abiotrofic determinat genetic..jn monedd la nivelul fisurilor in pot fi intermitente NVC absenfa 557 . intindere poate dezvolta rupturi in de membranaBruch cu aparilia de linii fine gdlbui.pot produce GM prin tracfiuni retiniene sau corioretiniene care conduc la formarea giurii lamelare subsecvente.corpi flotanfi. Constau din fisuri largi ale membranei prin bruch gi se caracterizeazd linii galbene. tratament de retini carenecesitd tratamentevolu{ia gdurii maculareeste F[rI relativ stabi16. Se pot produce neovase coroidiene cauzatoarede hemoragii gi proliferiri secundare de pigment sau hemoragiile pot apare in neovaselor coroidiene. Riscul decoldrii de retind este foarte mic. Prognosticul vederii centrale este mai bun decdt in DM exudativ6.. metamorfopsii.fisuri lucioase"dezvoltate din la aproximativ 5o/o ochii cu miopie mare . Ele au predilecfie pentru adultii tineri gi apar la aproximativ 4% din miopiile mari. pacientulacuzd: incefarea Simptomatologic flotan{i. Progresiv atrofia EPR gi a coriocapilarelor permite viztalizarea Persistenfa cauzelor vaselormari coroidiene. Alungirea excesivEa globului ocular este insotiti de modificiri degenerative ale retinei gi coroidei cu aparilia de insule de atrofie corioretiniani.) sunt Leziunile degenerative prin ac{iunea biomecanice straturilor deformantd a fodelor transmise interne ale retinei.pentru c6 miopiile mari nu se asociazi cu cicatrici subretiniene. DR Dac[ pacientul acuzd simptomatologia (flashuri. neregulate. ramificate. gauramaculards-a insotit de dezlipire chirurgical. dezvoltirii DR Unii pacienli dezvolti deficite permanente de cdmp vizual ce sunt localizate inferotemporal.

suntresponsabile pentru ME sunt: membrand Sinonime epiretiniand.socieri miopiamare : o Ocular: cataractacare poate fi subcapsulari posterioari sau debut precoce de sclerozi nuclear6. la nivelul suprafelei gradul I . secundare: tehnicilor chirurgicale la nivelul retinei in chirurgia DR. ME bilaterale sunt mai frecvente la persoanele diabeticecu HTA saumiopie forte. crioterapie pentru tratamentul rupturilor retiniene chirurgiacataractei retiniene ocluzii vasculare boli inflamatoriiale retinei intraoculard hemoragie oculare traumatisme Membranele se formeazd prin proliferarea celulelor gliale retiniene de la suprafala retinei ajunseaici prin fisurile de la nivelul membraneilimitante interne. degeneririi lattice asociat6cu gdurile atrofice gi ocazional rupturilor retiniene gigantece apar in mod tipic la pacientiicu miopieforte. maculopatie celofan. superficiale. asociatd cu formare de GM. MEI sunt mai frecventedupd 60 de ani grup de vdrstd la care apare mai frecvent decolarea posterioard de vitros. metamorfopsii. AV estemarcatscizuti la pacientii de cu ME asociaticu decolarea retind.prezint6 difuze. EhlerDanlos.Pliuri fine.membrane care produc increfirea neregulatd a suprafetei retinei interne . GPUD. de sindrom Jaffe. 558 ME sunt: . Avdnd propriet6fi contractile.Aspectul de celofan increfit estecauzatde adunareastraturilor retinei interne in pliuri ca urrnare a contracfiei membranei supraiacente . de gradul de deformare retinian[ gi de prezenla sau decoldriide retindsaua edemului.Macular pucker" desemneazd gi se poate aplica secundare intr-o DR membranelor evoluate ce antreneazd o devialieimportantI a vaselor. leziunileau tipic margini zimlategi macula esteafectatdtdrziu atrofia coroidiani difuzi .MEI pentruplisarearetinei.Pierre-Robin Diagnosticul diferenlial se face cu alte atrofie caracterizate de afecliuni extinsi : corioretiniand coroideremia care are nictalopie.membrane translucidefbrl retinianS.'l.. macropsii. pacientul prezentdnd incefogare a vederii. idiopatice . sindrom de tractiune vitreo-retinian. membrane . ftbrozd preretiniand. Modific[rile clinice suntin funcfiede gradul al de severitate membranei: gradul 0 . depindde Clinic.denumite maculopatie deformare ca de celofan(strdlucesc o foaie de celofan internea retinei). Este posibil ca acesterupturi sd se producd atunci cdnd de vitrosul sedetageazd la nivelul maculei. DR poate apare datoriti degenerdrii vitrosului. cu . cre$terea prevalenlei glaucomului pigmentar gi receptivit{ii la steroizi retinopatia de prematuritatepoate fi asociatS cu dezvoltarea subsecventd a miopiei r Sistemic : sindrom Marfan. modificiri coroidiene MEMBRANE EPIMACALARE IDIOPATICE (MEI) MEI (2-6%) sunt caractenzate printr-o proliferare tisulard avasculard care se dezvolti la suprafafa limitantei interne a retinei. absen{a Simptomele cauzate de prezenla MEI varrazd de la asimptomatic la disfunctie vizuald sever6. retinopatie incre{irea suprafelei.gliozd de maculardpreretiniani. anomalii la gnla Amsler.. fotocoagulare. micropsii. radiarece se extind in afardla marginile membraneicontractate . tipul 9i gradulsimptomelor grosimea membranei.idiopaticl sau nu. gi modificdrilorperipapilare macula absenta pdn6t6rziuin evolufiabolii neafectat6 atrofia giratd cu debut precoce.

poateconducela imbunitdfireaAV 9i al aspecfului biomicroscopic al retinei (uneori cu persistentametamorfopsiilorin Pot fi excizia incompletda membranelor).sdngerareintraoculardgi dezvoltareaunei rupturi retiniene. al Existi 3 etapede tratament membranelor epiretiniene : Vitrectomiaprin pars plana pentru a exciza vitrosul cdt mai complet.hemoragii parfiale pe suprafafa retinei interne in momentul exciziei membraneicare se rezolvd in cdteva zile postoperator.intraoperatorii : .Acesta trebuie evaluat corect pentru a exclude alte condilii patologice: gduri maculare. (Unii autori recomandl gi excizia membraneilimitante interne).Excizia atentl a membraneigi examinareaatenti a retinei perifericesuntmdsurilecele mai eficientede minimalizare a problemelor postoperatorii rupturi retiniene cu asociate aceste .ceeace justifici supravegherea prelungitd cazurilor a cu MEI la persoanein vArstdcare nu au modificdri functionale (acuitate vizual[) semnificative. gi EPR exudatele alterarea gradul2 . Tratamentulchirurgical de ablalie a MEI se face prin vitrectomieprin pars plana qi are prioritate c0nd membrane epimaculare izolate sunt cauza principald de scdderea vederii pacientului. mima aspectul unei membrane adevlrate. eliminarea Dezavantajelevitrectomiei sunt legate de posibilitdlii gi riscul cataractogen cregterea iatrogene.Prin incretire se produce tortuozitatea vaselor paramaculare tracfiondndu-lespre fovee : Sunt absente EMC. dac6 aspectulclinic este specific.datoritdreapariliei Complicalii . tamponament intem cu gaz sau ulei de silicon Pacien{ii trebuie monitoriza{i pe termen leziunilor.decolareade retind postoperatorie cauzatdde o ruptur[ omisl sau de o noud ruptur[ ce s-a dezvoltat dupd o ulterioard contracfiea vitrosului anterior restant. Tratamentul rupturilor retiniene membranei.36% membraneiepiretinieneaparein Recurenfa dar din mai pufin de 5o/o cazurileidiopatice. Evolufia MEI estein generallent6. lung. inclusiv hialoideiposterioare.membranele. moi. neovasculare coroidiene care pot boli retinienevasculareocluzive.exudate drept decolarede retind localizatd(etichetate pliu macular). . subfoveolare. AFG nu contribuie semnificativ la diagnosticulbolii. retinopexie. edemretinian.Prezenfa unei cantitdti semnificative de fluid subretinian necesitd drenaj.Rupturile fEri dupd extragerea acumularede fluid subretiniantrebuietratate prin retinopexie lasersaucriopexie. in special cele dezvoltatedupd chirurgia decolirii de opac. evolufia gi prognosticul membranei.gros retin6. chirurgicall a MEI manifeste indepdrtarea clinic.postoperator: .dar cazuri?n care (c6ndexisti edem AV rimdne nemodificatd macularvechi).. poate fi mai mare in cazurile postdecolare saupostinflamatorii. detagarea Avantajele principale ale vitrectomiei sunf legatede prevenfiacontraclieivitrosului 9i tracfiuneivitrosuluipe macul6. Trebuie subliniat ci vitrectomia 9i excizia MEI sau de altd cauzd nu garanteazd vizual5 complet6. aceastafiind recuperare 559 . hemoragiileretiniene. confirmdnd evidentiazd MEI OCT diagnosticul.peeling Prin gi marginiimembranei ridicarea identificarea ei prin tracfiunetangentialde pe suprafala retinei.Increfireamaculei in toatd grosimea ei. de crearea unor rupturi retiniene Excizia ME .cea mai frecventdcomplicafieeste accelerareaprogresiei sclerozei nucleare a cristalinului care apare in aproximativ 75%o din cazuri . Urgenfa intervine atunci cdnd existd edem macular. membrane EMC.mici hemoragii.au un aspect . deformareaesterezolvatS.

aranjate paralel gi orizontal dar pot fi 9i verticale. qan{uri Din punctde vedere sau striuri ale polului posterior.4%) . pliului apare prtleminenla La biomicroscop intunecatla galbendin contrastcu aparenfa pliului. ruptur6 in retiniand periferiaretinei(cu DR tratatd).hipotonieocular6.secundarepatologiei vitreo-retinienegi corespundunui proces proliferativ limitat intr-o DR operat[ reaplicat[. l?VR. depresiunii lnifial disfunclia vizuald este cauzatl de receptorilorretinieni. fiind prezente qi in alte interven{ii generatoare de hipotonie.esut neoformat dispus pe fata internd a maculei.. Pliurile maculare prin hipotonie-nu sunto complicatiespecifici extractieide cristalin. in filtrarea . Ele sunt mai groase.proliferare retrobulbard . qi hipofluorescenfd. pucker'o (Tanenbaum)este o . Aceasti fbrmarea favorizeazd prolifbrare membranelor retractile care se opun reaplicirii retinei. vitreo-retinianS suntintinsepe o retini decolatS.postoperatorie (10%) duPa o pentruDR prin: intervenlie PVR inilial preoperator practicarea unei vitrectomii postoperator coroidian6 decolare numdrde crioaplicalii(factor major risc) de per hemoragie gi PostoPerator (3DP) rupturi gigantd cu tamponament aer mai decolare mult de doui cadrane initial de semne uveit6laexamenul de doud indentatie in mai mult cadrane PLIURI COROIDIENE clinic sunt linii. dar in distorsionarea cazurile persistente se produc rnodificdri pennanente EP retinian gi retina neuroin de AFC arati o alternan{d dungi senzoriald. minime. MEM idiopatice se int0lnescdupd 60 ani..tumorl coroidiani . gradul retracliei membranelor gi manifestareainicd. de hiperfluorescenld Etiologie: . mai pigmentate. PROLIF ERAREA VITREORETINIANA (PVR) este principala cauzd de egec a chirurgiei DR gi este o prolifbrare ridicat intinsdpe neuroepiteliul fibrocelulari gi pe fafa posterioarl a vitrosului.illacular noliune descriptivi pentru MEM groase retractile simptomatice care necesit[ gi tratament se referdla MEM din chirurgia DR reaplicate sau asociatl cLl ruptura retini ani perif-erica. severitatea MEMBRANE EPIRETINIENE MACUI-/IRE $I DECOL'/IREA DE RETIN. Mai flecvent sunt situate temporal 9i rareori extinsedincolode ecuator. retractile evolu{ie cu MEM secundarerupturilor sauDR operate sunt prezente la persoanetinere gi au o evolulie rapidi in primele luni dup[ operalie. MEM sunt: .idiopatica .dependentl de durata de evolufie 9i membranei.la ambii ochi la pacienfi hipermetropicu AV normalI sau aproape normal6 . LocalizareaPVR este inferioarda retinei preferenliald jumbtatea ?n 560 (67%) qi in polul posterior (17%) de independent sediulrupturii.Aceste membrane sunt aderente de retina 'l'opografia subiacentd gi se retractb. de sunt legate DPV gi au simptome fine transparente pulin fiind membranele 9i in relativstabilE timp.produc o distorsiuneretinian[ mai mare dec6t la cele idiopatice gi au o clin simptomatologie ic6. oblicesauneregulate. decoldrii vechimea de afakiacu ieEire vitros vitreeand hemoragia coroidiani decolarea PVR .primard ?ncare factorii de risc sunt. cl ilioneazd cond pe in MEM sunt localizate aria maculard o retind plat6 qi sunt diferite de proliferarea (PVR) unde membranele.idiopatice (2-5.{ Membranele epiretiniene maculare (MEM) corespund unui .

modificareaAV (rareoriscidereimportantd). sub forma unei pierderi de rotunddcu margini regulate cu substanld. Foarte rar celulelor la poateapareidiosincrazie dozenormale. Chinina . Hidroxiclorochina . Hipotoniaestedatl de o anomalie de cicatizare cu formarea unei fistule inteme sauexterne. MACALOPATII TOXICE ei Clorochina . Dar realizarea practicd a acestui principiu are serioasedificult[!i pentru cd: zona de tratat este greu de abordat chirurgical. DR la debut este prezentf. LES). Tioridazina . In miopia forte. Cforpromazina . paramaculard gauri maculard unicdsaumultipleniici. care esteincercuitl la rdndul ei p i g m e n t a r ec r e s c u t i . ruPturi opercul liber.?ndozemai mari [i0 mg poate uniformade pigment acumularea determina la nivelul EP. Primul control se va face la aproximativ9 gi tratamentului apoi la 6 luni de la ?nceputul luni. t I-eziuneaipic[ "ochi de bou" const[ centrall aldturi de hiperpigmentare intr-o lbveold. structurile continmelattin6: coroid6. la miopi qi afaci extensia frecventd. Ruptura poate fi macularf. sau frrd mai mare Ei mai neregulatd. Rupturilemultiple gi de dimensiuni superior 9i inf'erior localizate temporal 561 . Tratamentul profilactic legat de calitatea inciziei gi a suturilor reduceriscul acestei complicalii. sim| culoareqi fotografiaFO. in teritorir'rl stafilomului cu tendinfdde evolufie lent6 9i este insofitd de rupturd. ErA semnifi tranzitorie toxicd . fiind mari.dd leziuni retinienela doze mai mari timp indelungat.preoperator . Pacien!ii trebuie avertizali cd pot aconrodalie de prezenta dificultdli calieclinic[. FO. atingere macularf.sunt frecvente fiind determinate de vtrsta pacientului 9i de DR cu cavzaDR.este forma cea mai rard a decoldrii idiopatice de retin[ qi este cauzatd de: miopie forte cu stafilom Posterior. Drogul se excretdlent din organism gi se concentreazi in EP. existi ectazie scleralI qi cicatriceaoperatorietrebuiesd fre limitatd centralS' vederea pentrua conserva Moditicdri ale maculeitn DR .masivd sau fistuli exteml subconjunctivald invazie epiteliald a camerei cu sau ftrd anterioare. risc in tratamente indelungate pentru afs6:{iuniale lesutului coiljunctiv (artritd reumatoid[. MACALOPATII $ DECOTAREA DE RETTNA Decolarea de retind secundord unei rupturi maculare . ce uescdndcu doza incidenlaretinotoxiciti{ii (3 zilnicd250mg)' totalE ani de administrare Pacientii in tratament ?ndelungat cu supravegheafi fi vor clorochind oftalmoscopic prin examinareaAV. cdmpvizual.are retinotoxicitate mai micd gi neprogresivS. in stadiile de inceput dispare reflexul foveolar.degi retinotoxicitatea este Prezintl rard. R e t i n o p a t i a de o prin constricfie avansati se caracterizeazd severd arteriolard cu sc6derea vederii gi centrale periferice.inconjurati de o zondcirculardde pigmentare. iar tratamentul curativ se va de anomaliilorcicatriceiresponsabile adresa hipotonie. Maculopatiatoxicd se dezvoltd dacd terapia cu clorochinlcontinu[. Principiile de tratamentsunt aceleaale DR fiind esential crearea unei cicatrici corioretiniene adezive la nivelul rupturii.poateaveaun efectdevastator. retinoschizis macular 9i excep!ional secundare perfordrii unei nicrochistice primitive degenerescenfe a sau secundare maculei.se evidentiazit Pseudomaculopatia prin prezenla urrui scotom intre 4-9o la fixarea unui spot rogu gi prin examinarea la grila Amsler. in cazurile avansate se dezvoltdzone largi de atrofie a EP gi a coriocapilarelor. scotom central.in doze mari poate determina qi retiniene afectarea constricliaarteriolelor ganglionareretiniene. traumatism perforant cu corp str6in intraocular.

sindromulde retrac{ie esterar dar este o cornplicafieirnportant[in chirurgia decollrii pentru cd se compromitedefinitiv tirnclia vizuald centrald. coroidiand este insoliti in faza de cicatrizare de un {esut glial albicios. superdozajul lichidului drenajul criocoagulSrii. gaur[. Sindrornul de retracfie macularl este secundar unei retraofiivitreenea polului posteriorqi este favorizat de stnge intravitrean. trebuiefdcutddacdesteabsolut subretinian posibilqi in zonele necesari mai periferic cdt macula. pentru sindromul de retraclie. discromatopsie. o poate fi favorabildcu rezorbtia Evolulia edemului macularin 4-8 zile p6nd la mai multe sdptdmini cu persistenfaunui aspect de stea maculard cu pierderea reflexului gi foveolar. prin evacuarea lichidului subretinian sau supradozajal criocoagul6rii care trebuie Puncfialichidului controlatioftalmoscopic.2 ani) de prin macular[ edematoasd degenerescenf6 . anticoagulante nu influenleazd evoluliabolii. ignorate(3-6 luni) gi sunt: "fals5" pliuri maculare. senzoria[. . produceplisareaneuroepiteliului inhibilie edematoasi. . gi Cdndhemoragiile edemuldisparprogresiv (dupd 4-10 devinevizibi16 ruptura cornidiand sidefie clardalbicios sdptim0ni) o striafie ca sau alb gilbuie cu margini mai mult uneoriruptura sau mai pufin pigmentate. hemoragii asociindu-se frecvent cu Pot subretiniene. fibrinolitice. fi unice.se instaleazdimediat dupi traumatism gi examenul oftalmoscopicevidenliaz[ ?n polul posterioro tentd cenugie foveola cu roqie la care se pot asocia fine pliuri retiniene stelate perifoveolare.se accentueazdin se Secundar aparilialichidului subretinian. de lErgime ll3-I DP.hemoragiile maculare vitreene pot antrenasindromulde sau preretiniene retrac{ie. L e z i u n i l e la maculare sunt prezente DR degenerative vechi. de lungime variabild.gaur[ larnelar6.migraf pigmentare maculare ii care sunt consecinlamigraliei pigmentare produs6 criocoagulare de intraoculare . degenerescenta g E n e u r o e p i t e l i u l u ii a l t e r a t i a P . subretinian. iar in regiunea perifoveolard zon[ de edem. decolare vitros. anomaliiintraretiniene revenirea evolulia este la normal a AV. antreneaza DR cu interesarea Timpul de evolulie a DR este un factor favorizant pentru determinirile maculare. Funclia maculard este profund afectatd cu scbdere mare a AV. inferioari9i nazalipentrua proteja 562 MAC UL OPATIA TRAAMATI CA Mac ulopatiapostconluzivd Contuziile la nivelul globului ocular pot afecta polul posterior prin intermediul forfelot trac{ionale induse de compresia globuluigi expansiunea sauprin presiunea sa i ntraoculard crescutACommotio retinae . ln 25-40o/o nefav<lrabil6 cLl dezvoltarea gdurii lamelare perfect rotundd ll4 -lDP rogie inchis cu puncte albicioase in retina de vecindtate funclie vizualdin jur de lll0.maculopatia postoperatorie cuprinde 3 tipuri de leziuni: . in dupd2luni maculafiind respectata 8%. interventrii chirurgicale Nu exist[ un tratamentcurativ rnultiple. vasodilatatorii. cu perifoveolar. Foarterar unele rupturi coroidienese pot insoti in evolu{ie (6 luni . Tratamentul cu antispastice. inversarea posterioard de marginilor rupturii retinei. Este frecvent insoliti de fine hemoragii perifoveolare gi retiniene sauin lungulvaselor hemoragii de diverse tipuri. Clivajul retinian in regiunea macularS timp prin minim la debut.edemul Berlin . rar multiple. deficit centralla perimetrie. numai un ci tratament profilactic care constd in calitatea coagul6rii oare trebuie s5 fie adecvatd gi limitat[ gi s[ nu producl hemoragie endo-ocu lard. Rupturile coroidiene pot fi localizate la polul posterior inconjurAnd concentric papila gi mai rar la periferia maculei. remaniere scotorn pigmentar6 gi atrofici a regiunei maculare. uneori un pliu concentric al papilei.o maculei. hemoragiile coroidiene sunt provocate prin perforafia scleral[.

anevrisrn cardiacla nivelul ventriculului sting.dezvoltarea unei membraneneovasculare. insofind marile vase qi pre gi intraretiniene edempapilar. dermatomiozita. AV poaterevenila normal in decursde zileluni in funcfie de gradul cie extensie al DupEcdtevaluni poate retiniene. La cdteva luni ruptura la nivelul stratului intern al chistului produce gauri lamelarI. Pacienfiitrebuie urmdrili deoareceGM in toatd grosimea posttraumatismse poate variabilEa cu inchidespontan imbunbtdfirea AV. \u este necesari interventie chirurgicald pentruGM lamelard. aspect albicios al retinei superficiale peripapilare (probabil secundar multiple exudatemoi. 563 .este o modificare rard ce evolueazd cu aspect albicios al cu polului posteriorgi hemoragiiin asociere sau traumatismla nivelul capului. Retinopatia Valsalva . Bilateral apar hemoragii intraretiniene superficiale. necesard excluderea cauzelor Este netraumatice de retinopatie Purtscher: pancreatita acut6. Tracfiunea vitreand contraforfi poate produce o gaurd maculard acutd lamelarl straturilor. Pot fi prezentescotoame defectpupilar aferentrelativ. este rePrezentatde Sindrom Terson vitreene simultane hemoragii 9i intracraniene. toracelui lungr. oaselor RetinopatiaPurtscherpoate fi unilaterald. care nu se inchid luni. gi poateprogresa decurs un dense9i l-2 zile. metabolicemari gi este aderenti la nivelul vitrosului posterior. iar ruptura ambelor straturi la conduce gaurdmaculariin toatdgrosimea. pentru menfinerea AV. Gaura macularl traumatici (GM) pentru Foveaestesusceptibil[la traumatism are necesitlti c[ este foarte sublire. Modificirile clinice includ: edem retinian generalizat. la nivelul ochiului. embolia cu lichid amnioticin sclerodermia. dar mai frecventestebilateraldcu AV de la de in 20120lan. timpul sarcinii sau la na$tere. dupl cAteva spontan Progresiamangonuluide exudat spre DR poatefi un indicepentruretinopexia extinsE pneumaticd vitrectomiecu schimb gazsau tluid. NVC poate conduce la DR seroas[ sau laser este utill Fotocoagularea hemoragicd. hemoragievitreanl sau subretinian6. sauin toati grosimea Diferentaintre GM traumaticdlamelardgi se straturilor faceprin: ceain toatdgrosimea \u exist?i scotom central (semn fereastrd pe Progresia spre DR larg[ duPd GM se traumaticd facein l-ZYodin cazuri. hemoragii ischemiei). Leziuni vasculareretiniene traumatice prin pot retiniene apare Tulburirile vasculare modificlri brugteale fluxului sanguinsau al coaguldriica urmare a leziunilor traumatice la distanti fald de globul ocular. Vitrectomia ar putea fi benefici pentru edurile cu man$on inconjurdtor de fluid subretinian important. Nu existd evolufiaclinicS caresd amelioreze tratament a bolii. hemoragiei fi necesari vitrectomie in cazul unei hemoragiivitreenenerezorbite. Necroza postcontuzie poateduce la edem maculargi formareade chist macular.este datorati unei cregteri brugte la nivelul presiunii venoasd care cre$tepresiunea intratoracice.d. Retinopatia Purtscher . LES. Vitrectomia cu in subretinian primele l0 aspirafiasAngelui poatepreveni fibroza zile dupd traumatism subretiniand gi poate ameliora rezultatul nu vizual dacdrupturacoroidiand trecel6ngd centrulfoveei. AV poate reveni la normal sau pierdereade vedere poate fi permanent[. Este posibi16 sc[derea de vedereprin decolarehemoragicl la nivelul limitantei inteme. atunci cind rupturacoroidiani esteaproape de maculd.

exPunere prelungitd la instrumente oftalmologice oPticd fibri incluzdnd lumina cu intraoculari. care pot amenin{a vederea prin ischemia nervului optic ai a retinei trebuie tratate orbitarI. AFG este normald sau cu defect de fereastrdin aria foveolar6. o leziuneretinianl profundd. laseri militari. MACULOPATIT iN T(TMORI DE GLOB OCALAR Tumori coroidicne benigne . Atingerea maculard se manifestd prin AV metamorfopsii. Compresiaprelungiti a globului poate sd exercitati de duca la OACR prin presiunea sau un edemde pleoapd orbit6. Maculopatia indusl de lumina sever6 se manifest6 prin scotoame paracentrale perrnanente. Tratamentul prin trebuiecorectindicat pentrua fotocoagulare complicafii. moi. in cdteva zile. prin acuze scotom de: se moderatd manifestd cromatopsie.lnifialse observi in aria inconjurat6 foveolardo pati albicios-gdlbuie de o zon6 gri. matamorfopsie 9i central. injurii toracice. hemoragie 564 supraiacentd prin rupturb la nivelul Bruch.este rard dupd un traumatism. corpului)se pot produce sufociri. contuzii. in cazul leziunilor grave cu ruptura Bruch gi hemoragiisubretiniene membranei sau vitreene asociate poate fi beneficd vitrectomia.Cdndmediile sunt neclare.Sindrom de nou nlscut agresat La 30-40% din copiii abuzali frzic (ffaumatismcranian.lumina de la aparatelede sudur6. siptimdni EPR are aspect marmorat cu defect de fereastri pe AFG. imediatprin decompresie Arsari retiniene O varietate de surse luminoase de mare intensitate pot induce injurii retiniene: soarele.in caz de injurii severe 5Omicrometri) poate apare aspectmarmorat al EPR. DR). scurtcircuit de curent electric. AV cefaleela scurttimp dupbexpunere. Aceasta se reduce in cdteva zile gi e inlocuitd de o gaurd lamelar[ fa{etatd sau o micd depresiune (25rogie. edempapilarcu saufbrdsemne exudate externe de traumatism (fracturi. pentru a se preveni arsurile retiniene se vor lua misuri: urmdtoarele .aplicareaunui filtru galbenpe microscopul operator care poate reduce expunerea la lungimi de unddscurtd .evitarea expunerii foveei prin inclinarea gi microscopului a globuluiocular in injuriile u$oareAV revine la 20120sau in 20140 3-6luni. Se poate insofi in cu scotom central. gdlbui-albicioas[ care se coloreazl intens pe AFG. nu produce sunt Tumori c:oroidiene maligne . cu neregulati.ocular.reducerea intensititii luminoase .alterarea hipermetropie. OACR . laseri oftalmologicicdndsuntimpropriuutilizafi. scuturarea oftalmologicecu: hemoragiipre. la tineri. Poate aparepe ldngn leziunea anterioar6. microscop operator. ecografia. cu localizareexcepfionalmaculard. cataracta. laseri la locul de muncd. hemoragia vitreanb pot altera buna vizibilitatea retineigi coroidei.angiornul coroidianesteo tumori coroidiand rar6. la Tratamentuleste similar celui pentru OACR Hemoragiile orbitare masive netraumaticd. rupturamembraneiBruch. RMN sau CT pot ajuta diagnosticul. modificdri intra subretinieneuqoare pdnd la severe. Maculopatia indusi de lumina u9oar6.reducerea timpului de expunere prin scurtareatimpului operator qi acoperirea comeeicind e posibil . pacientilor a Examinarea regulati cu urmdrirea periodicd este traumatizafi foarte importantd pentru diagnosticul complicatiilorce se pot dezvoltala distanfa OIVC. este intre 20140 20170. membranei in timpul chirurgiei oculare. Traumatismelecare interferi cu mediile oculare producdnd hifema. Nu existi tratament cu eficienfd dovediti sau pentruinjuriile u$oare moderate. arsuri). evolutiede edemretinianqi degenerescen|d microchisticd macular6. La nivelul aceluiaqiochi pot exista tipuri diferite de traumatisme.

119.' localizare exceptional Tumora maculardla debut apareca o patd cenuqie cu margini prost delimitate.com/ ophthalmology 2 .9. Halkiadakis Ioannis. of 2003. Lippincott Williams and Wilkins 2004 1 9 . Pantelia Eugenie Macular hole closure after peribulbar steroid injection.. devenind depdgind aria proeminentd. American J. Ameican Journal Ophtalmology.Recurent Bosch Griessen ocular disease in post nataly acquired American J Ophtalmol.Ophtalmology Pearls.melanomulmalign care poate da alterdri maculare in f-unctie de localizarea posterioarda neofbrmaliei qi DR supra addugati. 14. AnilescuMagdalena Patologia maculei. Kean O.87. Cullom J.l36.. tuberoasS retinian se pot astrocitom Reckiinghausen. Mc Carty CA.roid6.242-246 9 .vol.425 4 .. Ed. Small Kent W -Retinitis 2A02. De Beus Anthony. www. ll65tt67 565 .S. ChangBenjamin' The wills eyemanual. Tumori coroidiene metastatice . .regiunea estesediulde elecliea tumorilor maculard coroidiene metastaticede ' la sdn.n 9. aderent[la retin[ de dimensiuni112DP.primitive Tumori are sau sunt retinoblastomul retinocitomul macularlunilateralf. 2003. foafierar. Sperduto R Det al . Androndi Sofia Removal of the internal limiting membrane under perfeuorcarbon liquid to treat retinal associated hole macular of Joumal detachement. DouglasR. Danis Ronald.PhotodynamicsTherapy of ocular disease.Beefus2003 16. Ciulla Thomas.din scleroza maladia Bourneville. Hanley.OphtalmologY review. www. B I B L I O G R A F I ES E L E C T I V A : Alexandrakis George ..1455'1462 Ophthalmol. Lippincott 2000 8 . American 2003. Pratt Linda.vol.Ganet Janice A. toxoplasmosis. 17. Foarte rapid tum<lra creqte in suprafald maculari. 2001. DumitracheMarieta.emedicine.p.A' The association between statin use and ARM. frecvent Tumori retiniene benigne . Falk J. com/ophthalmology www. funclionalmacularesteprecoce Sindromul si uneori bilateral. P I l2l-1125 20. Mc Grath Dermot . Masson1991 7 .135. de estedependent conservator Tratamentul i olumultumorii..849-856 Ophtalmology 1 5 . Unele tumori coroidiene juxtapapilare vaselor pot prin compresiunea cenffalesd antrenezeun edern de stazd sau/gi un edem cistoid al maculei.EurotimesJulY2004.J. RothovaA . ZogragosL. 128.Clinical course of macular Holes. Harris Alen . Coscas G. Evolulia este qi in nefavorabil[ cu cregterea suprafafd in insolitd neoplazice a profunzime forma{iunii de o DR exudativi secundard. Chew E Y. 752 759 t 7 . N.I 19. pigmentosa. importantd. a maculardsau juxtamaculard Localizarea tumorii permite un diagnosticprecoceprin sindromulfunclionalpe careil genereazl.p. Chern K C. urinar. Tratamentul chirurgical prin enucleafie rdmdne singurul tratament in localizarea a maculard tumorii. . ti.. 11. Mac Cumber Mathew W''Ocular injuries Raven 1998 and emergencies.Is there an asociation between catarct surgery and AR MD. Criswell Mark.ARMD 2007' exudative. 1999. Arch Ophtalmol 1 1999. American Joumal of Ophtalmology. McGwin G. Owsley C.. Geron 2001 13. West Sheila K. cenugiu-gilbui. un in caz de tumorl bilateral6. Munoz Beatriz.Freeman Ellen 8. emedicine. pg.Degenerescensmaculaires acquises liees a l'age et et NVSR.neregulatl..GregondasE. Miller JoanW. et al . Lippincott 1994 12. pl6mdn. aparat digestiv. vol.Rrsft factors for age-related maculopathy.Macular edema Irvine-Gass.42r . emedicine. crem.cu vascularizalie ualben6. sanguin.vol. British Journal of Ophtalmology. ochi trebuie nu dac[ invaziaendo-oculard este conservat loarteimportant[. P. ZegansM E .8 1 8 . . . cu asocia maculopatii retiniene maligne .1995.Jr. www. Brazaticos Perikes D.Chorioretinopathycentral 2001' serous.ClassiJicationof stages of developmentof a macular hole. Atch. Ed.p. 135. Gass I D M .Antiangiogenic agent showspromise for treatment of CW due to AMD.894 Ophtalmlogy 5.com/ophthalmology l..2003. E. Mukesh B.emedicine. Curcio C.com/ophthalmology 10.B.H. 2001.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->