Sunteți pe pagina 1din 2

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Peste 50% din numărul elevilor au rezultate  Lipsa spaţiului împiedică desfăşurarea unor
bune şi foarte bune; activităţi extraşcolare;
 Rata abandonului şcolar este 0;  Elevi cu rezultate slabe la olimpiade şi
 Nu sunt manifestări deosebite de indisciplină ale concursuri şcolare;
elevilor;  O modestă activitate extracurriculară
 Existenţa unui număr mic de elevi în clasă desfăşurată de elevii clasei;
permite o implicare mai bună a fiecărui elev şi  Lipsa cadrelor didactice titulare pentru limbi
cadru didactic în realizarea obiectivelor, o moderne, arte, sport, tehnologii;
observare mai directă a elevilor de către  Nerespectarea principiului continuităţii
profesori şi dirigintele clasei ; datorită schimbărilor survenite în încadrare
 Existenţa personalului didactic calificat în de la an la an;
proporţie de 75% din care 50% cu gradul  Diversitatea mare a disciplinelor şi
didactic I, permite realizarea unui învăţământ de profesorilor care se perindă la clasă;
calitate;  Puţine cadre didactice sunt implicate în viaţa
 Relaţiile interpersonale (profesori-elevi, clasei în afara orelor predate la disciplina
director-profesori, profesori-părinţi, profesori- respectivă;
profesori) favorizează un climat deschis şi  Familia nu este implicată suficient în
stimulativ; activitatea de educare a copiilor;
 Nivelul scăzut de cultură şi instruire al
părinţilor;
 Starea materială precară a unor familii.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 Crearea de oferte atractive ca: informatică, şah,  Migrarea unor elevi către oraş pentru o ofertă
limba engleză în cadrul C.D.S.; educaţională ridicată;
 Tratarea diferenţiată până la individualizare a  Nivelul scăzut al vocabularului ca urmare a
elevilor favorizată de numărul mic de cursanţi; lipsei lecturii;
 Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare  Diminuarea calităţii procesului instructiv-
continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi; educativ prin încadrarea unor suplinitori;
 Posibilităţi de stimulare morală şi financiară a  Motivarea scăzută a cadrelor didactice din
cadrelor didactice cu rezultate deosebite în cauza slabei diferenţieri, neţinându-se cont de
activitatea instructiv-educativă; prestaţia fiecăruia la acordarea de stimulente
 Posibilităţi de stimulare morală şi financiară a salariale.
elevilor cu rezultate deosebite în activitatea  Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei
şcolară; economice, conduce la o slabă supraveghere a
 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor copiilor şi la o redusă implicare în viaţa
instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii şcolii;
(Primăria, Biserica, Poliţia, Dispensarul,  Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa
Căminul cultural); elevilor, deruta morală determinată de
 Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de societate, mass media etc.;
experienţă şi pentru acţiuni organizate în  Lipsa de interes a reprezentanţilor unor
parteneriat, în interes reciproc. instituţii locale duce la pierderea pe parcurs a
 Cursuri de formare a cadrelor didactice unor relaţii de cooperare.
 Introducerea programului AEL
 Conectarea la Internet
 Înfiinţarea CDI (Centrului de documentare şi
informare.
1
2