Sunteți pe pagina 1din 4

Disciplina :Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Grupul Şcolar ,,G.G.

LONGINESCU’’ Focşani
Clasa : a XII-a, a XIII-a R.P.
Număr de ore săptămanal: 1
Anul şcolar : 2009-2010
Profesor : AURICĂ POMPILIA

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei


Nr. de ore alocate: 31
Săptămâna : S1 – S31
Nr.
Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt.
1. • Protecţia muncii în laboratorul Utilizează tehnologii IT - prezentarea principalelor - calculator; - teste iniţiale;
de informatică multimedia (Web, editoare HTML şi a - Internet; - aplicaţii practice;
• Instrumente de lucru pentru comunicare) pentru crearea posibilităţilor oferite de - fişe de lucru; - teste de parcurs;
crearea site-urilor Web: documentelor Web. editoarele de texte, de calcul - manuale; - proiecte ;
- editoare de texte şi de calcul tabelar şi de prezentări pentru - teste finale ;
tabelar care salvează salvarea documentelor ca
documentele ca pagini Web, pagini Web.
- editoare de HTML, - stabilirea pricipalelor tipuri
- editoare de imagini. de site-uri şi a caracteristicilor
ce le diferenţiază ;
• Structura unui site Web: - explicarea necesităţii unui
- Tipuri de site-uri conţinut diversificat şi
Web: statice (de căutarea tuturor resurselor şi
informare), dinamice/ metodelor necesare realizării
interactive (e-commerce, acesuia.
e-learning, e-banking etc.) - prezentarea unor site-uri de
referinţă în vederea stabilirii
- Structura unei
elementelor esenţiale în
pagini din cadrul unui site
realizarea uni site.
Web. Elemente specifice
publicării şi regăsirii site-
ului în cadrul motoarelor
de căutare.
- Elemente de
conţinut ale paginilor
Web: text, liste, tabele,
imagini, hărţi de imagini,
sunete, animaţie, cadre,
filme, butoane, casete de
dialog, casete combinate,
ferestre.
- Ierarhia
paginilor în cadrul site-ului
Web. Sistemul de link-uri,
- explicarea noţiunii de site
pagina de start.
Web dinamic, a limbajelor
- Criterii
utilizate pentru creearea lor şi
considerate la realizarea
a diferenţelor existente în
documentelor Web: viteza
raport cu un site Web static.
de încărcare, raport
text/imagine.
- Cerinţe de
prezentare a informaţiilor
prezentate în documentele
Web: de conţinut,
acurateţe, lizibilitate, de
design, conformitate cu
cerinţele proiectului.

• Concepte generale: Utilizează aplicaţii software - calculator; - aplicaţii practice;


- noţiunea de în managementul - Internet; - teste de parcurs;
proiect, informatizat al proiectelor - înţelegerea conceptelor - fişe de lucru; - proiecte ;
- obiectivele generale ale unui proiect;
proiectului, - parcurgerea etapelor de
- fazele unui realizare a unui proiect;
proiect, - însuşirea componentelor
- managerul de unui proiect;
proiect, echipa de proiect - crearea anumitor elemente
(roluri), grafice folosite la
- planul unui implementarea proiectului;
proiect, elemente de - realizarea practică a
evaluare, proiectului.
- structura pe
activităţi (WBS),
- grafic de
activităţi, traiectorie
critică.
• Etapele unui proiect:
- Iniţierea proiectului:
justificarea economică,
stabilirea obiectivelor,
oportunitatea proiectului.
- Planificarea proiectelor:
organigrama proiectului,
structura echipei de proiect,
planul de proiect, structura
activităţilor (WBS),
alocarea resurselor
(efort/durată, cost,
dependinţe)
- Monitorizarea proiectului:
cereri de schimbare cu
justificare şi aprobare,
controlul riscului, rapoarte
(de progres, de excepţii).
- Evaluarea proiectului:
calitatea proiectelor, raport
de sfârşit de proiect.
• Componentele proiectului:
organizaţia de proiect,
planurile, mijloacele de
control, etapele, managementul
riscului, controlul schimbării,
managementul configuraţiei,
calitatea.
• Instrumente software pentru
crearea graficelor, schiţelor,
şabloanelor de prezentare,
diagramelor.
• Aplicaţii.