EDUCATOARE FIAT DOCHIA

GRĂDINIŢA P.P.NR.3 REŞIŢA

MOTTO: “Educatoarea joaca oarecum rolul cristalului care polarizeaza lumina difuza si o transforma în raze, care se raspândesc într-un splendid curcubeu”. (S. Herbiniere-Lebert)

CALITĂŢILE UNEI BUNE EDUCATOARE
Realizarea sarcinilor şi obiectivelor învăţământului preşcolar depinde în mare măsură de calităţile şi competenţele educatoarei prin tot ceea ce intreprinde, prin personalitatea sa educatoarea reprezintă un model pentru copil, un sprijin pentru familie, un factor de cultură în comunitate. Este dificil de redat în câteva fraze care sunt trăsăturile şi capacităţile ce disting un bun educator şi chiar dacă am putea să le descriem, să prescriem o reţetă a „ingredientelor”, ele vor fi doar vagă descriere ce ar putea servi ca ghid general de formare şi nu soluţia certă de realizare a imaginii calităţilor şi competenţelor. Cu toate acestea în activitatea la grupă, oricine poate distinge un educator talentat, înzestrat cu măiestrie didactică, chiar dacă nu are o vastă experienţă in activitate. Dacă întrebăm copiii cum doresc să fie educatoarea lor vor spune, desigur, „frumoasă şi bună”. Chiar dacă educatoarea nu seamănă cu zâna cea bună printr-un zâmbet, o privire încărcată cu dragoste faţă de copii, prin calităţi remarcabile, cu un ton vibrant îi poate fermeca şi copiii să o vadă ca fiind cea mai frumoasă şi cea mai bună educatoare din lume. Modul de îmbinare în comportamentul didactic a unor însuşiri de personalitate, a unor competenţe dobândite prin formarea iniţială şi continuă, dobândirea experienţei, atitudinea şi sentimentele faţă de propria activitate şi faţă de preşcolari, creativitatea, spontantaneitatea, capacitatea de a se transpune în lumea fantastică a celor mici, dăruirea şi pasiunea în muncă la care se adaugă calităţi de lider sunt câteva din cerinţele unui bun educator. Chezăşia îndeplinirii, în cele mai bune condiţii, a funcţiilor didactice şi educative, culturale şi sociale ce-i revin educatoarei o constituie personalitatea şi competenţa profesională a acesteia. Progresul în învăţământul preşcolar, primar, ca de altfel în întregul sistem şcolar, depinde de pregătirea şi aptitudinile cadrelor didactice şi, în special, de calităţile lor umane, pedagogice, profesionale. În faţa educatoarei stau câteva sarcini ce conduc la modernizarea activităţii, la schimbarea mentalităţii despre educarea preşcolarilor. Ce i se cere, prin urmare, unei educatoare pentru a-şi putea îndeplini nobila sa misiune? -O mare dragoste faţă de copii şi problemele acestora, împletită cu o mare disponibilitate pentru cunoaşterea, înţelegerea şi tratarea diferenţiată a fiecărui copil, după puterile şi ritmul său; -Educatoarea trebuie să iubească profund şi sincer copiii, să se apropie cu simplitate şi sinceritate de ei, să poarte grija fiecărui copil, să dovedească răbdare cu ei. Dragostea faţă de copii este una din trăsăturile esenţiale ale unui bun pedagog; dimpotrivă, acela care este închis în sine, pedant şi distant în raporturile cu copiii, nu poate desfăşura o muncă instructiveducativă bună. Fireşte însă dragostea educatoarei faţă de copii nu trebuie confundată cu sentimentalismul, cu blândeţea lipsită de exigenţă.Împletită cu o încredere nelimitată în

1

Munca de mare răspundere pe care o îndeplineşte cere educatoarei să dovedească un larg orizont cultural. capacitate de stăpânire. Exercitarea în cele mai bune condiţii a numeroaselor funcţii didactice şi extradidactice cere multă competenţă profesională. Ea este rezultatul acumulării unei bogate experienţe didactice. -Disponibilitatea pentru cercetare.în posibilitatea devenirii chiar şi a recuperării fiecărui copil. numeroase şi variate cunoştinţe din domeniile pe care le predă şi o înaltă cultură pedagogică. desfăşurate cu copiii. -Cinste. bazat pe exercitarea. energie. educative şi social-culturale. al stăpânirii unor variate metode şi procedee de predare. Cu cât sporesc exigenţele de calitate şi eficienţă ale grădiniţei cu atât se solicită un profesionalism de o mai mare competenţă. dar şi pretinde mult de la copil. sentimentul prieteniei cu alte popoare. ca şi înalte sentimente morale ce întregesc profilul moral al educatoarei.NR. . să cunoască evenimentele vieţii social-politice. -Spirit de dreptate. De asemenea trebuie să stăpânească bine teoria instruirii şi a educaţiei. din diferitele domenii ale ştiinţei şi tehnicii. să posede serioase cunoştinţe de psihologia copilului. să aibe cunoştinţe bogate în literatură şi artă. spirit de iniţiativă.P. legităţile procesului didactic. -Pregătirea temeinică de specialitate în pedagogia generală şi preşcolară. în mod temeinic. -Capacitatea de a insufla copiilor încrederea şi curajul necesare depăşirii obstacolelor şi afirmării calităţilor proprii. pentru nou. optimismul şi entuziasmul în muncă o stimulează pe educatoare. -Dragostea pentru profesiune. Educatoarea trebuie să stăpânească temeinic metodicile speciale ale predării obiectelor de învăţământ specifice învăţământului preşcolar. Ea trebuie să stăpânească. pe capacităţile . dăruire în tot ceea ce întreprinde. Asemenea calităţi de voinţă pot deveni trăsături de caracter statornice. adecvat şi eficace în situaţii 2 . -Încredere în forţele proprii. cu maximă eficienţă. sentimentul demnităţii personale şi conştiinţa răspunderii. -Sentimentul de dragoste profundă faţă de patrie şi poporul căreia îi aparţine. care oferă mult. modestie. curaj şi dinamism în activitatea sa. spiritul de disciplină. -Capacitatea de apropiere şi tratare imparţială a tuturor copiilor.3 REŞIŢA posibilităţile copilului. apreciere obiectivă şi nepărtinitoare cu privire la sârguinţa la învăţătură şi purtarea disciplinară a copilului. consecvenţă. corectitudine. adevărata dragoste este o dragoste exigentă. metodicii de specialitate pentru fiecare domeniu grevate pe o bogată cultură generală. încrederea în viaţă şi în puterile proprii. exigenţa de sine şi năzuinţa pentru a deveni un model moral al copiilor şi al adulţilor din preajmă. Aceasta o va ajuta să stabilească o mai justă corelaţie între diferitele obiecte de învăţământ. -Fermitate.EDUCATOARE FIAT DOCHIA GRĂDINIŢA P.pe calităţile şi aptitudinile personale ale acesteia. în independenţa şi dârzenia cu care apără opiniile sale pedagogice atunci când ele sunt juste şi în promtitudinea hotărârilor pe care le ia în vederea bunului mers al activităţii sale didactice. pentru modernizarea metodologică şi utilizarea noilor tehnologii ( calculator. în domeniul psihologiei copilului. capacităţi şi aptitudini care pot duce treptat la o adevărată măiestrie pedagogică. îi dau energie. perseverenţă. -Competenţa profesională didactică este centrată pe exercitarea funcţiilor. ceea ce dă posibilitatea educatoarei să le aplice promt. a tuturor acelor funcţii care-i revin educatoarei. să dea mai multă viaţă şi personalitate lecţiilor sale. se dezvoltă variate priceperi şi deprinderi. internet ) -Priceperea şi deprinderea de împletire a teoriei pedagogice cu practica.În cursul activităţii practice.

sponsori. curăţenie). participarea la gradele didactice şi perfecţionările periodice.P. activităţi extradidactice. -Calm. toleranţă în comunicarea cu copiii şi părinţii. -Cunoaşterea legislaţiei. -Spontaneitatea. răbdare. -Calităţi de colaborare cu alte instituţii şi persoane din afara grădiniţei ( şcoala. capacitatea de adaptare la situaţii neprevăzute.EDUCATOARE FIAT DOCHIA GRĂDINIŢA P. la cercurile şi comisiile metodice. creativitatea. reprezentanţii inspectoratului şcolar. autoperfecţionare.3 REŞIŢA pedagogice noi pe care le întâmpină la un moment dat. Măiestria pedagogică poate fi şi o expresie a unor aptitudini sau vocaţii speciale pentru munca de instruire. obţinerii de fonduri (pentru autodotare. -Ţinută vestimentară îngrijită şi decentă. de perfecţionare. Profesiia de educatoare este complexă şi nobilă. -Capacităţi de integrare activă în acţiunile metodice. în perspectiva unor colaborări. dar şi plăcută . al conducerii locale. 3 .umilă şi măndră. primărie). fără dificultăţi funcţia de director sau de membru în consiliul de administraţie.dificilă.NR. în care”a ştii”nu înseamnă nimic dacă ştiinţa ta nu o împărtăşeşti copiilorcu emoţie şi forţă spirituală. exigentă şi liberă. a unor elemente de management pentru a îndeplini oricând.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful