EDUCATOARE FIAT DOCHIA

GRĂDINIŢA P.P.NR.3 REŞIŢA

MOTTO: “Educatoarea joaca oarecum rolul cristalului care polarizeaza lumina difuza si o transforma în raze, care se raspândesc într-un splendid curcubeu”. (S. Herbiniere-Lebert)

CALITĂŢILE UNEI BUNE EDUCATOARE
Realizarea sarcinilor şi obiectivelor învăţământului preşcolar depinde în mare măsură de calităţile şi competenţele educatoarei prin tot ceea ce intreprinde, prin personalitatea sa educatoarea reprezintă un model pentru copil, un sprijin pentru familie, un factor de cultură în comunitate. Este dificil de redat în câteva fraze care sunt trăsăturile şi capacităţile ce disting un bun educator şi chiar dacă am putea să le descriem, să prescriem o reţetă a „ingredientelor”, ele vor fi doar vagă descriere ce ar putea servi ca ghid general de formare şi nu soluţia certă de realizare a imaginii calităţilor şi competenţelor. Cu toate acestea în activitatea la grupă, oricine poate distinge un educator talentat, înzestrat cu măiestrie didactică, chiar dacă nu are o vastă experienţă in activitate. Dacă întrebăm copiii cum doresc să fie educatoarea lor vor spune, desigur, „frumoasă şi bună”. Chiar dacă educatoarea nu seamănă cu zâna cea bună printr-un zâmbet, o privire încărcată cu dragoste faţă de copii, prin calităţi remarcabile, cu un ton vibrant îi poate fermeca şi copiii să o vadă ca fiind cea mai frumoasă şi cea mai bună educatoare din lume. Modul de îmbinare în comportamentul didactic a unor însuşiri de personalitate, a unor competenţe dobândite prin formarea iniţială şi continuă, dobândirea experienţei, atitudinea şi sentimentele faţă de propria activitate şi faţă de preşcolari, creativitatea, spontantaneitatea, capacitatea de a se transpune în lumea fantastică a celor mici, dăruirea şi pasiunea în muncă la care se adaugă calităţi de lider sunt câteva din cerinţele unui bun educator. Chezăşia îndeplinirii, în cele mai bune condiţii, a funcţiilor didactice şi educative, culturale şi sociale ce-i revin educatoarei o constituie personalitatea şi competenţa profesională a acesteia. Progresul în învăţământul preşcolar, primar, ca de altfel în întregul sistem şcolar, depinde de pregătirea şi aptitudinile cadrelor didactice şi, în special, de calităţile lor umane, pedagogice, profesionale. În faţa educatoarei stau câteva sarcini ce conduc la modernizarea activităţii, la schimbarea mentalităţii despre educarea preşcolarilor. Ce i se cere, prin urmare, unei educatoare pentru a-şi putea îndeplini nobila sa misiune? -O mare dragoste faţă de copii şi problemele acestora, împletită cu o mare disponibilitate pentru cunoaşterea, înţelegerea şi tratarea diferenţiată a fiecărui copil, după puterile şi ritmul său; -Educatoarea trebuie să iubească profund şi sincer copiii, să se apropie cu simplitate şi sinceritate de ei, să poarte grija fiecărui copil, să dovedească răbdare cu ei. Dragostea faţă de copii este una din trăsăturile esenţiale ale unui bun pedagog; dimpotrivă, acela care este închis în sine, pedant şi distant în raporturile cu copiii, nu poate desfăşura o muncă instructiveducativă bună. Fireşte însă dragostea educatoarei faţă de copii nu trebuie confundată cu sentimentalismul, cu blândeţea lipsită de exigenţă.Împletită cu o încredere nelimitată în

1

ceea ce dă posibilitatea educatoarei să le aplice promt. -Pregătirea temeinică de specialitate în pedagogia generală şi preşcolară. bazat pe exercitarea. capacităţi şi aptitudini care pot duce treptat la o adevărată măiestrie pedagogică. Ea trebuie să stăpânească. ca şi înalte sentimente morale ce întregesc profilul moral al educatoarei. metodicii de specialitate pentru fiecare domeniu grevate pe o bogată cultură generală.în posibilitatea devenirii chiar şi a recuperării fiecărui copil. De asemenea trebuie să stăpânească bine teoria instruirii şi a educaţiei. energie. consecvenţă. în mod temeinic. se dezvoltă variate priceperi şi deprinderi. să posede serioase cunoştinţe de psihologia copilului. din diferitele domenii ale ştiinţei şi tehnicii. apreciere obiectivă şi nepărtinitoare cu privire la sârguinţa la învăţătură şi purtarea disciplinară a copilului. pe capacităţile . educative şi social-culturale. pentru modernizarea metodologică şi utilizarea noilor tehnologii ( calculator. pentru nou. Aceasta o va ajuta să stabilească o mai justă corelaţie între diferitele obiecte de învăţământ. -Capacitatea de apropiere şi tratare imparţială a tuturor copiilor. optimismul şi entuziasmul în muncă o stimulează pe educatoare. curaj şi dinamism în activitatea sa. încrederea în viaţă şi în puterile proprii. Cu cât sporesc exigenţele de calitate şi eficienţă ale grădiniţei cu atât se solicită un profesionalism de o mai mare competenţă. a tuturor acelor funcţii care-i revin educatoarei. spirit de iniţiativă. Munca de mare răspundere pe care o îndeplineşte cere educatoarei să dovedească un larg orizont cultural. modestie.NR. îi dau energie. care oferă mult. sentimentul prieteniei cu alte popoare. legităţile procesului didactic. -Capacitatea de a insufla copiilor încrederea şi curajul necesare depăşirii obstacolelor şi afirmării calităţilor proprii.În cursul activităţii practice. -Spirit de dreptate. perseverenţă. Asemenea calităţi de voinţă pot deveni trăsături de caracter statornice. corectitudine. desfăşurate cu copiii. -Cinste. să aibe cunoştinţe bogate în literatură şi artă. dar şi pretinde mult de la copil. sentimentul demnităţii personale şi conştiinţa răspunderii. să cunoască evenimentele vieţii social-politice. -Încredere în forţele proprii. Ea este rezultatul acumulării unei bogate experienţe didactice. spiritul de disciplină. adevărata dragoste este o dragoste exigentă.3 REŞIŢA posibilităţile copilului. -Fermitate. cu maximă eficienţă. Educatoarea trebuie să stăpânească temeinic metodicile speciale ale predării obiectelor de învăţământ specifice învăţământului preşcolar.EDUCATOARE FIAT DOCHIA GRĂDINIŢA P. -Disponibilitatea pentru cercetare.pe calităţile şi aptitudinile personale ale acesteia. -Sentimentul de dragoste profundă faţă de patrie şi poporul căreia îi aparţine. -Competenţa profesională didactică este centrată pe exercitarea funcţiilor. în independenţa şi dârzenia cu care apără opiniile sale pedagogice atunci când ele sunt juste şi în promtitudinea hotărârilor pe care le ia în vederea bunului mers al activităţii sale didactice. exigenţa de sine şi năzuinţa pentru a deveni un model moral al copiilor şi al adulţilor din preajmă. să dea mai multă viaţă şi personalitate lecţiilor sale. Exercitarea în cele mai bune condiţii a numeroaselor funcţii didactice şi extradidactice cere multă competenţă profesională. al stăpânirii unor variate metode şi procedee de predare. adecvat şi eficace în situaţii 2 . . internet ) -Priceperea şi deprinderea de împletire a teoriei pedagogice cu practica. dăruire în tot ceea ce întreprinde. -Dragostea pentru profesiune. în domeniul psihologiei copilului.P. capacitate de stăpânire. numeroase şi variate cunoştinţe din domeniile pe care le predă şi o înaltă cultură pedagogică.

P. a unor elemente de management pentru a îndeplini oricând. -Calităţi de colaborare cu alte instituţii şi persoane din afara grădiniţei ( şcoala. 3 . al conducerii locale. curăţenie). toleranţă în comunicarea cu copiii şi părinţii. -Calm.dificilă. activităţi extradidactice. primărie). la cercurile şi comisiile metodice. exigentă şi liberă. Măiestria pedagogică poate fi şi o expresie a unor aptitudini sau vocaţii speciale pentru munca de instruire. Profesiia de educatoare este complexă şi nobilă. -Spontaneitatea. în perspectiva unor colaborări.NR.umilă şi măndră. obţinerii de fonduri (pentru autodotare. dar şi plăcută . în care”a ştii”nu înseamnă nimic dacă ştiinţa ta nu o împărtăşeşti copiilorcu emoţie şi forţă spirituală. de perfecţionare. participarea la gradele didactice şi perfecţionările periodice. -Cunoaşterea legislaţiei. fără dificultăţi funcţia de director sau de membru în consiliul de administraţie. creativitatea. -Capacităţi de integrare activă în acţiunile metodice. sponsori. -Ţinută vestimentară îngrijită şi decentă. capacitatea de adaptare la situaţii neprevăzute. autoperfecţionare. răbdare. reprezentanţii inspectoratului şcolar.EDUCATOARE FIAT DOCHIA GRĂDINIŢA P.3 REŞIŢA pedagogice noi pe care le întâmpină la un moment dat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful