EDUCATOARE FIAT DOCHIA

GRĂDINIŢA P.P.NR.3 REŞIŢA

MOTTO: “Educatoarea joaca oarecum rolul cristalului care polarizeaza lumina difuza si o transforma în raze, care se raspândesc într-un splendid curcubeu”. (S. Herbiniere-Lebert)

CALITĂŢILE UNEI BUNE EDUCATOARE
Realizarea sarcinilor şi obiectivelor învăţământului preşcolar depinde în mare măsură de calităţile şi competenţele educatoarei prin tot ceea ce intreprinde, prin personalitatea sa educatoarea reprezintă un model pentru copil, un sprijin pentru familie, un factor de cultură în comunitate. Este dificil de redat în câteva fraze care sunt trăsăturile şi capacităţile ce disting un bun educator şi chiar dacă am putea să le descriem, să prescriem o reţetă a „ingredientelor”, ele vor fi doar vagă descriere ce ar putea servi ca ghid general de formare şi nu soluţia certă de realizare a imaginii calităţilor şi competenţelor. Cu toate acestea în activitatea la grupă, oricine poate distinge un educator talentat, înzestrat cu măiestrie didactică, chiar dacă nu are o vastă experienţă in activitate. Dacă întrebăm copiii cum doresc să fie educatoarea lor vor spune, desigur, „frumoasă şi bună”. Chiar dacă educatoarea nu seamănă cu zâna cea bună printr-un zâmbet, o privire încărcată cu dragoste faţă de copii, prin calităţi remarcabile, cu un ton vibrant îi poate fermeca şi copiii să o vadă ca fiind cea mai frumoasă şi cea mai bună educatoare din lume. Modul de îmbinare în comportamentul didactic a unor însuşiri de personalitate, a unor competenţe dobândite prin formarea iniţială şi continuă, dobândirea experienţei, atitudinea şi sentimentele faţă de propria activitate şi faţă de preşcolari, creativitatea, spontantaneitatea, capacitatea de a se transpune în lumea fantastică a celor mici, dăruirea şi pasiunea în muncă la care se adaugă calităţi de lider sunt câteva din cerinţele unui bun educator. Chezăşia îndeplinirii, în cele mai bune condiţii, a funcţiilor didactice şi educative, culturale şi sociale ce-i revin educatoarei o constituie personalitatea şi competenţa profesională a acesteia. Progresul în învăţământul preşcolar, primar, ca de altfel în întregul sistem şcolar, depinde de pregătirea şi aptitudinile cadrelor didactice şi, în special, de calităţile lor umane, pedagogice, profesionale. În faţa educatoarei stau câteva sarcini ce conduc la modernizarea activităţii, la schimbarea mentalităţii despre educarea preşcolarilor. Ce i se cere, prin urmare, unei educatoare pentru a-şi putea îndeplini nobila sa misiune? -O mare dragoste faţă de copii şi problemele acestora, împletită cu o mare disponibilitate pentru cunoaşterea, înţelegerea şi tratarea diferenţiată a fiecărui copil, după puterile şi ritmul său; -Educatoarea trebuie să iubească profund şi sincer copiii, să se apropie cu simplitate şi sinceritate de ei, să poarte grija fiecărui copil, să dovedească răbdare cu ei. Dragostea faţă de copii este una din trăsăturile esenţiale ale unui bun pedagog; dimpotrivă, acela care este închis în sine, pedant şi distant în raporturile cu copiii, nu poate desfăşura o muncă instructiveducativă bună. Fireşte însă dragostea educatoarei faţă de copii nu trebuie confundată cu sentimentalismul, cu blândeţea lipsită de exigenţă.Împletită cu o încredere nelimitată în

1

curaj şi dinamism în activitatea sa.P. sentimentul prieteniei cu alte popoare.3 REŞIŢA posibilităţile copilului. consecvenţă. Educatoarea trebuie să stăpânească temeinic metodicile speciale ale predării obiectelor de învăţământ specifice învăţământului preşcolar. adevărata dragoste este o dragoste exigentă. Ea este rezultatul acumulării unei bogate experienţe didactice. -Fermitate. -Dragostea pentru profesiune. spiritul de disciplină. Ea trebuie să stăpânească. pentru nou. dăruire în tot ceea ce întreprinde. -Competenţa profesională didactică este centrată pe exercitarea funcţiilor. -Disponibilitatea pentru cercetare.EDUCATOARE FIAT DOCHIA GRĂDINIŢA P. capacităţi şi aptitudini care pot duce treptat la o adevărată măiestrie pedagogică. care oferă mult. perseverenţă. -Pregătirea temeinică de specialitate în pedagogia generală şi preşcolară. Aceasta o va ajuta să stabilească o mai justă corelaţie între diferitele obiecte de învăţământ. a tuturor acelor funcţii care-i revin educatoarei. adecvat şi eficace în situaţii 2 . -Cinste. Munca de mare răspundere pe care o îndeplineşte cere educatoarei să dovedească un larg orizont cultural. în independenţa şi dârzenia cu care apără opiniile sale pedagogice atunci când ele sunt juste şi în promtitudinea hotărârilor pe care le ia în vederea bunului mers al activităţii sale didactice. încrederea în viaţă şi în puterile proprii. Exercitarea în cele mai bune condiţii a numeroaselor funcţii didactice şi extradidactice cere multă competenţă profesională. -Încredere în forţele proprii. îi dau energie. capacitate de stăpânire. ceea ce dă posibilitatea educatoarei să le aplice promt. apreciere obiectivă şi nepărtinitoare cu privire la sârguinţa la învăţătură şi purtarea disciplinară a copilului. dar şi pretinde mult de la copil. energie. metodicii de specialitate pentru fiecare domeniu grevate pe o bogată cultură generală. Cu cât sporesc exigenţele de calitate şi eficienţă ale grădiniţei cu atât se solicită un profesionalism de o mai mare competenţă. din diferitele domenii ale ştiinţei şi tehnicii. -Capacitatea de apropiere şi tratare imparţială a tuturor copiilor. legităţile procesului didactic. Asemenea calităţi de voinţă pot deveni trăsături de caracter statornice. optimismul şi entuziasmul în muncă o stimulează pe educatoare. internet ) -Priceperea şi deprinderea de împletire a teoriei pedagogice cu practica. spirit de iniţiativă. desfăşurate cu copiii. să dea mai multă viaţă şi personalitate lecţiilor sale. numeroase şi variate cunoştinţe din domeniile pe care le predă şi o înaltă cultură pedagogică. în mod temeinic. să cunoască evenimentele vieţii social-politice.în posibilitatea devenirii chiar şi a recuperării fiecărui copil. al stăpânirii unor variate metode şi procedee de predare. educative şi social-culturale. în domeniul psihologiei copilului. exigenţa de sine şi năzuinţa pentru a deveni un model moral al copiilor şi al adulţilor din preajmă. ca şi înalte sentimente morale ce întregesc profilul moral al educatoarei. sentimentul demnităţii personale şi conştiinţa răspunderii.În cursul activităţii practice. pe capacităţile .NR. -Spirit de dreptate. corectitudine. se dezvoltă variate priceperi şi deprinderi. De asemenea trebuie să stăpânească bine teoria instruirii şi a educaţiei. . modestie. -Sentimentul de dragoste profundă faţă de patrie şi poporul căreia îi aparţine. pentru modernizarea metodologică şi utilizarea noilor tehnologii ( calculator. -Capacitatea de a insufla copiilor încrederea şi curajul necesare depăşirii obstacolelor şi afirmării calităţilor proprii. să aibe cunoştinţe bogate în literatură şi artă. să posede serioase cunoştinţe de psihologia copilului.pe calităţile şi aptitudinile personale ale acesteia. cu maximă eficienţă. bazat pe exercitarea.

fără dificultăţi funcţia de director sau de membru în consiliul de administraţie. autoperfecţionare. participarea la gradele didactice şi perfecţionările periodice. obţinerii de fonduri (pentru autodotare. capacitatea de adaptare la situaţii neprevăzute. toleranţă în comunicarea cu copiii şi părinţii.NR. activităţi extradidactice. în perspectiva unor colaborări. al conducerii locale. -Cunoaşterea legislaţiei. 3 . sponsori.dificilă.P. Măiestria pedagogică poate fi şi o expresie a unor aptitudini sau vocaţii speciale pentru munca de instruire. curăţenie). creativitatea. -Calm.umilă şi măndră. a unor elemente de management pentru a îndeplini oricând. Profesiia de educatoare este complexă şi nobilă. în care”a ştii”nu înseamnă nimic dacă ştiinţa ta nu o împărtăşeşti copiilorcu emoţie şi forţă spirituală. exigentă şi liberă. dar şi plăcută . -Spontaneitatea. -Calităţi de colaborare cu alte instituţii şi persoane din afara grădiniţei ( şcoala.EDUCATOARE FIAT DOCHIA GRĂDINIŢA P. reprezentanţii inspectoratului şcolar. -Ţinută vestimentară îngrijită şi decentă. la cercurile şi comisiile metodice. primărie). de perfecţionare.3 REŞIŢA pedagogice noi pe care le întâmpină la un moment dat. răbdare. -Capacităţi de integrare activă în acţiunile metodice.