DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE

1. INTRODUCERE Misiunea «Auditul sistemului de control intern al utilizarii creditelor bugetare» a avut ca scop evaluarea functiei de control a trezoreriei statului privind utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice. Cadrul legal de desfasurare a misiunii: - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern; - O.G. nr. 37/29.01.2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul public intern; - Normele proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul Ministerului Finantelor Publice, aprobate prin O.M.F.P. nr. 445/2004, modificate si completate prin OMFP nr.70/2006; - Codul privind conduita etica a auditorului intern, aprobat prin O.M.F.P. nr. 252/2004; - Planul de audit public intern pe anul 2006; - Ordinul de serviciu nr. 25632/02.10.2006. Echipa de audit a fost formata din urmatorii auditori: - Valeria Pena – supervizor; - Carmen Dinu – auditor superior; - Balaceanu Nuta – auditor asistent. Perioada auditata: 01.01.2006 - 30.09.2006. Durata misiunii: 01.10.-30.11.2006. Obiectul auditabil Activitatea desfasurata la nivelul urmatoarelor structuri : - Serviciului verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice din cadrul A.F.P. Alexandria, - Biroului indrumarea si verificarea activitatii trezoreriilor locale - Compartimentului buget si contabilitate publica din cadrul Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica. Modul de desfasurare a misiunii de audit Misiunea de audit public intern privind evaluarea functiei de control a trezoreriei statului privind utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice sa desfasurat conform normelor metodologice procedurale, parcurgandu-se toate etapele: 1. pregatirea misiunii: initierea auditului, colectarea si prelucrarea informatiilor, analiza riscurilor, elaborarea programului de audit, programului interventiei la fata locului, sedinta de deschidere; 2. interventia la fata locului: colectarea dovezilor, (CLV, CCI, teste, FIAP), revizuirea documentelor de lucru, sedinta de inchidere; 3. raportul de audit public intern: elaborarea proiectului de raport, transmiterea lui structurii auditate. Tipul de audit In cadrul misiunii s-a desfasurat un audit de regularitate in cadrul caruia au fost examinate actiunile structurilor auditate privind controlul utilizarii creditelor
Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena
1

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE

bugetare de catre institutiile publice, sub aspectul respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice conform normelor legale. Pentru fiecare structura auditata s-a realizat un audit de sistem, evaluandu-se in profunzime sistemul de conducere si control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza corespunzator, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora. Documente examinate in cursul misiunii - regulamentul de organizare si functionare al DGFP si fisele postului personalului implicat in activitatea auditata; - graficul de circulatie a documentelor; - decizii, documente justificative; - balante de verificare, balante analitice, situatii financiare, dari de seama periodice, rapoarte, note de constatare; - registre de evidenta; - alte acte si documente. Obiectivele misiunii 1. Evaluarea mediului de control la structurile auditate; 2. Procesul de deschidere si repartizare a creditelor bugetare la institutii publice; 3. Efectuarea de plati in numerar; stabilirea si aprobarea plafonului de casa; 4. Controlul asupra finantarii investitiilor institutiilor publice; 5. Verificarea, analiza si centralizarea situatiilor financiare; 6. Procesul de arhivare a documentelor de plati; 7. Asigurarea functiei de control a trezoreriilor operative in utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice; 8. Organizarea si coordonarea procesului de elaborare si rectificare a BVC al institutiilor publice Tehnici de audit In cadrul misiunii am utilizat verificarea pentru asigurarea asupra eficacitatii controalelor interne, a documentelor si a concordantei cu legile si regulamentele. De asemenea, am utilizat : - comparatia (de ex. unele informatii de la SVDCIP au fost comparate cu cele de la CBCP) ; - examinarea in scopul detectarii erorilor sau iregularitatilor (ex.dosarul institutiei publice) ; - urmarirea (ex. verificarea procedurii de finantare a investitiilor, daca documentele justificative au fost toate verificate si aprobate pana la acordarea finantarii). Observarea fizica si interviul au fost alte tehnici prin care noi, auditorii, ne-am format o parere proprie despre personalul structurilor auditate. 2. CONSTATARI SI RECOMANDARI
2.1

Evaluarea mediului de control la structurile auditate

2.1.1 Serviciul verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice (SVDCIP)
Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena
2

având in vedere ca OP sunt prevăzute cu cod de bara. este necesara achiziţia a inca unui cititor de coduri de bara (din 2006 exista unul) pentru simplificarea timpului si volumului de lucru.. . .DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Din analiza organigramei (anexa 1 la FL-01) rezultă că SVDCIP din Trezoreria Alexandria se află în subordinea sefului adjunct cu probleme de trezorerie din cadrul AFP Alexandria.1 Fişele posturilor (anexa 3 la FL-01) au fost întocmite conform OMFP nr. dupa incadrarea pe un post de nivel superior. sunt necesare cel puţin inca 3 dulapuri cu 2 uşi si casetiere pentru întregul personal (9 buc). 1820/2003 si a adresei MFP nr.nerespectarea principiului segregarii sarcinilor cu efectele sale inerente. inclusiv din partea serviciului resurse umane care a primit fisele pentru dosarul personal. calitati si aptitudini necesare. . există dovada luării la cunoştinţă (semnătura acestora pe fişa).evaluarea anuala poate sa nu fie reala/ relevanta in raport cu situatia de fapt. . competente manageriale. . indiferent de natura postului. Din intervievarea sefei de serviciu a rezultata ca principalele neajunsuri sunt legate de: tehnica de calcul redusa: exista 3 calculatoare pentru zece persoane si nicio imprimanta. nu se realizeaza o distribuire a atributiilor in raport cu pregatirea si experienta fiecaruia. nu se respecta principiul segregarii sarcinilor. Din analiza statului de funcţii (anexa 2 la FL-01) rezultă că serviciul este prevăzut cu un număr de 11 posturi (1 de conducere şi 10 de execuţie). avand inscrise aceleasi: abilitati. primul are ponderea mai mare – 80%.toate fisele personalului de executie sunt identice. având in vedere ca arhiva curenta este reprezentata de documentele dintr-un an întreg.1820 /2003. activitatea serviciului este organizata in doua compartimente funcţionale: verificarea si decontarea cheltuielilor instituţiilor publice si administrarea conturilor agenţilor economici. a calitatii si termenelor de realizare a unor lucrari. limite de competenta. cerinte specifice. Conform ROF aprobat prin OMFP nr. fara actualizare si comunicate tuturor angajaţilor serviciului.cele doua persoane din cadrul serviciului care au absolvit cursurile de invatamant superior. sfere relationale. in lipsa imprimantei OP se eliberează a doua zi pentru ziua precedenta.9590/2004. fisele postului au fost stabilite conform ROF aprobat prin OMFP nr.1. Constatari: .nu se tine cont de specificul postului postului si nivelul studiilor. din care un post de execuţie este vacant. Cauze: control intern insuficient si superficialitate din partea sefului de serviciu si a sefilor ierarhici. In perioada auditata. .disiparea responsabilitatilor. Consecinte: . Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 3 . Problema: Intocmirea necorespunzatoare si neactualizarea fiselor posturilor.desfasurarea haotica a unor activitati in cadrul serviciului cu implicatii imediate asupra fondului de timp.1. 2.diferente intre personalul serviciului in privinta volumului de munca si al remunerarii.1820 /2003. după listarea lor la serviciul CTZ Alex. nu au primit altfel de sarcini.

2. abilitatilor si competentelor fiecaruia si realizarea unei repartizari in consecinta a atributiilor. s-au constatat numeroase alte documente care au circulat si circula in acest cadru si care nu au fost inscrise in circuit. dar acesta inregistreaza numeroase deficiente.evaluarea incorecta a volumului de activitate si a stabilirii responsabilitatilor in ceea ce priveste intocmirea si circuitul unor documente importante.confuzii aparute in intocmirea si circuitul unor documente soldate cu pierderea acestora sau intarzieri in procese.2 Referitor la circuitul documentelor. am constatat ca exista un circuit al documentelor in cadrul activitatii de TZCP care-l contine si pe cel al SVDCIP. 2. dar acesta inregistreza numeroase deficiente: . .DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Recomandari: 1.1.control intern insuficient existent la nivelul serviciului si superficialitate din partea sefilor ierarhici.0 GHZ achiziţionate in 2004.3 Serviciul este dotat cu 3 calculatoare PC PENTIUM IV/ MT 531de 3. tot la parter) alocată serviciului contabilitate. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 4 . evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul serviciului prin comparare cu atributiile ce revin din ROF si cu cele care sunt realizate efectiv de personalul serviciului. 3. evaluarea personalului serviciului prin prisma pregatirii profesionale. Problema: Intocmirea necorespunzatoare si neactualizarea circuitului documentelor in cadrul serviciului. graficul inputurilor nu este corect si complet. unele rubrici nu sunt completate (. .cine aproba documentul”).sase este numarul documentelor inscrise in graficul existent. Calculatoarele sunt legate la reţeaua direcţiei generale.sefa serviciului explica faptul ca a inteles ca trebuie inscrise numai documentele care intra in cadrul serviciului nu si cele intocmite in cadrul sau si care circula in afara sa.. Constatari: In perioada auditata exista un circuit al documentelor in cadrul activitatii de TZCP care-l contine si pe cel al SVDCIP. Pentru imprimarea documentelor este utilizată o imprimantă de reţea aflată în altă încăpere (din corpul C al clădirii. Cauze: . .1. Consecinte: . Recomandare: Inventarierea documentelor care se intocmesc si a celor care circula in cadrul serviciului (intrari-iesiri). nu exista dovada inaintarii spre avizare/ aprobare.1. În cadrul serviciului nu există imprimantă locală. si asa fiind. nu este semnat de intocmit si nici aprobat de conducatorul ierarhic. Baza de date se găseşte pe serverul aflat la Serviciul tehnologia informaţiei.1. 2. numar de inregistrare si data. intocmirea corecta a fiselor de post pentru intreg personalul. stabilirea circuitului real al acestora si transpunerea lor intrun nou document care trebuie avizat/ aprobat si apoi cunoscut si insusit de intregul personal al serviciului.documentul nu are antet.

la eliberarea extraselor.1. Aceasta problema se intalneste la toate cele trei structuri auditate in prezenta misiune.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE In perioada auditata si pana in prezent serviciul nu a avut/nu are in dotare o imprimanta pe care sa o foloseasca pentru listarea extraselor de cont curent ale clientilor si a materialelor proprii. CATZCP Alexandria pentru obtinerea extraselor de cont solicitate stringent de catre clienti. . .asumarea raspunderii de catre alte persoane decat cele in cauza. Prin semnarea FIAP-urilor. Recomandare: Gasirea solutiilor de achizitie/ transfer a unei imprimante pentru dotarea corespunzatoare a serviciului. odata cu aprobarea cererii de concediu se aproba si inlocuirea. Constatări: Niciodata nu a existat o procedura scrisa in acest sens. . separarea pe entitati si arhivarea curenta.neimplicarea SRUSPP in reglementarea acestei operatiuni.riscul de a corecta cu intarziere (o zi) listele extrase a doua zi. Cauze: Superficialitate din partea sefului de serviciu si dezinteres din partea sefilor ierarhici.necunoasterea prevederilor in materie (OMFP 946/2005) de catre personalul de conducere. . afectarea imaginii institutiei. urmare dotarii necorespunzatoare vis-a-vis de importanta partenerilor si a activitatii desfasurate.disiparea responsabilitatii.riscul de a delega competente unei persoane neavizate. .1. prin urmare nu va mai fi tratata si la urmatoarele doua.nu in ultimul rand. munca personalului este concentrata pe desprinderea lor din lista.ineficienta in utilizarea timpului ca urmare a necesitatii deplasarii la serv. Cauze: . Consecinte: .lipsa acestei proceduri la nivelul directiei generale. Consecinte: . a doua zi. Recomandare: intocmirea unei proceduri scrise privind inlocuirea si delegarea de competente. Problema: Lipsa unei imprimante la nivelul serviciului Constatări: In perioada auditata si pana in prezent serviciul nu a avut/ nu are in dotare o imprimanta pe care sa o foloseasca pentru listarea extraselor de cont curent ale clientilor si a materialelor proprii.riscul de eroare datorat imposibilitatii efectuarii unui control/confrunt imediat al inputurilor cu extrasele. 2. . fara alte precizari. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 5 .4 Cu privire la organizarea interna Problema: Nu este stabilita in scris procedura inlocuirii persoanelor aflate in concedii si a delegarii de competente. . Practica este de a inscrie pe cererea de concediu numele inlocuitorului. conducatorii structurilor si-au insusit implicit recomandarea formulata de auditori.

întocmit si avizat de persoanele responsabile (FIAP). organizarea si funcţionarea contabilităţii trezoreriei. 2 desfăşoară activitate in cadrul CBCP (B. nu toate fisele sunt semnate pt. .M. certificate de 2 persoane. Problema: Intocmirea necorespunzatoare a unor fise de post. Cauze: Control intern insuficient si superficialitate din partea sefilor ierarhici. asigura îndrumarea metodologica a trezoreriilor teritoriale. Conform ROF aprobat prin OMFP nr. . centralizează si transmite periodic la BNR – Sucursala Judeţeana – rapoarte privind circulaţia numerarului.evaluarea anuala poate sa nu fie reala/ relevanta in raport cu situatia de fapt. au prevazute si atributii ale CBCP pe care le desfasoara efectiv fara a exista o decizie scrisa in acest sens. .R. Activitatea biroului este desfăşurat faptic de 3 persoane de execuţie si una de conducere. Din analiza statului de funcţii (anexa 2 la FL-01) rezultă că structura este prevăzuta cu un număr de 8 posturi de execuţie. a calitatii si termenelor de realizare a unor lucrari.R. Consecinte: .1. analizează funcţionarea sistemului informaţional al trezoreriei statului.2 2.P.lipsa unor atributii clare.fisele de post pt. legalitatea constituirii si utilizării veniturilor extrabugetare. modul de finanţare a cheltuielilor bugetare. deşi scriptic sunt încadrate 8 persoane. legalitatea constituirii fondurilor si respectarea destinaţiei si utilizării acestora.1. complete si corecte poate duce la disiparea raspunderii.intocmit”. au atributii ale BIVATL fara sa le realizeze. si L. Biroul îndrumarea si verificarea activităţii trezoreriilor locale se află în subordinea trezorierului sef din cadrul DGFP Teleorman..B. 2. sunt actualizate si.desfasurarea haotica a unor activitati in cadrul comp. iar la comp. si R. sunt comunicate tuturor angajaţilor serviciului si există dovada luării la cunoştinţă (semnătura acestora pe fişa).nu toate atributiile prevazute in fisa postului concorda cu cele realizate efectiv: M.B.). activitatea biroului consta in verificarea activităţii trezoreriilor locale cu privire la: organizarea efectuării operaţiunilor de încasări si plaţi in numerar. datorita modului de desfăşurare a activităţii.N.2. inclusiv din partea serviciului resurse umane care a primit fisele pentru dosarul personal. Constatări: . Recomandari: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 6 . conţin activităţile desfăşurate efectiv. fluxul operaţiunilor de încasare a veniturilor bugetare. nu corespund din punct de vedere al semnarii la . cu implicatii imediate asupra fondului de timp. de regula. verifica si coordonează aplicarea masurilor privind încheierea exerciţiului financiar.1820 /2003. acelasi aspect se constata si la persoanele de la comp. de gestiune a titlurilor de stat din cadrul biroului (S. organizarea activităţii casieriei-tezaur si a operaţiunilor legate de circulaţia numerarului. si A.1 Fişele posturilor (anexa 3 la FL-01) au fost întocmite conform OMFP nr.1820 /2003.).DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Biroul îndrumarea si verificarea activităţii trezoreriilor locale (BIVATL) Conform organigramei (anexa 1 la FL-01). M.L. si L.

consta. 5 dulapuri in două uşi si 4 casete. in acordarea de asistenta tehnica de specialitate pt. pentru a corespunde activităţii desfăşurate ar mai fi necesară încă o încăpere sau. de 11 birouri. dărilor de seama contabile. in perioada auditată: Ana Voicu – este încadrata ca personal de execuţie in cadrul serviciului Administrarea contului curent general al trezoreriei statului. având in vedere faptul că se lucrează cu toţi OPC din judeţ (peste 100 entităţi). in cea mai mare parte. fără o instruire/ documentare prealabilă din partea MFP.1820 /2003. după cum a propus coordonatoarea activităţii. 2. forma de organizare a activităţii.3.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE 1. . . activitatea comp.1 Fişele posturilor (anexa 3 la FL-01) au fost întocmite conform OMFP nr. Pentru desfăşurarea activităţii. Buget si contabilitate publică se află în subordinea trezorierului sef din cadrul DGFP Teleorman.dependenta organizării muncii de OPC ai bugetului local care vor trebui disciplinaţi pentru a eficientiza munca si pentru a respecta termenele lucrărilor.pregătirea precară a contabililor de la primăriile comunale in noul sistem contabil sin noua formă de organizare a contabilităţii – partida dublă. Persoana care a condus comp. 2. încăperile nu sunt suficient de spaţioase. aceea de compartiment. in verificarea documentelor pentru investiţii si avizarea notelor justificative ale OPC. Intocmirea corecta a fiselor de post pentru intregul personal. in fapt coordonează activitatea comp. comp. Problema: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 7 .1. repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din veniturile bugetului de stat. 2. datorita modului de organizare a activităţii. sunt comunicate tuturor angajaţilor serviciului si există dovada luării la cunoştinţă (semnătura acestora pe fişa).multitudinea modificărilor legislative/ procedurale in plin proces de raportare. care nu asigura personalul necesar desfăşurării unei activităţi eficiente.3 Compartimentul buget si contabilitate publica Conform organigramei (anexa 1 la FL-01). sunt actualizate si. dar 8 sunt persoanele antrenate efectiv in aceasta activitate.1. compartimentul dispune de 2 încăperi alăturate. Din intervievarea coordonatoarei de compartiment a rezultat ca principalele neajunsuri au fost legate de: . conţin activităţile desfăşurate efectiv.nu in ultimul rând. nu toate fisele sunt semnate pt.spaţiul insuficient si dotarea precara cu PC – acest aspect s-a reglementat in ultima perioada. .. întocmit si avizat de persoanele responsabile (FIAP).1820 /2003. . Din analiza statului de funcţii (anexa 2 la FL-01) rezultă că structura este prevăzuta cu un număr de 3 posturi de execuţie. in organizarea si coordonarea acţiunii de elaborare de către OPC ai bugetelor locale a proiectelor bugetelor locale si judeţene. Conform ROF aprobat prin OMFP nr. ar fi ideal ca activitatea sa se desfăşoare intr-o singura încăpere cu suficient spaţiu pentru personal si care sa permită comunicarea cu persoanele din afara entităţii cu care exista relaţii de lucru. in verificarea si centralizarea bugetelor. de regula. Buget si contabilitate publica. Evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul compartimentului prin comparare cu atributiile ce revin din ROF si cu cele care sunt realizate efectiv.

Recomandari: 1. inclusiv din partea serviciului resurse umane care a primit fisele pentru dosarul personal.2 In ceea ce priveste circuitul documentelor Problema: Intocmirea necorespunzatoare si neactualizarea circuitului documentelor. corecta si nici de actualitate.evaluarea anuala poate sa nu fie reala/relevanta in raport cu situatia de fapt. Constatari: In perioada auditata exista un document privind circuitul documentelor in cadrul structurii. .control intern insuficient si superficialitate din partea sefilor ierarhici. intocmirea corecta a fiselor de post pentru intreg personalul.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Intocmirea necorespunzatoare a unor fise de post.3.desfasurarea haotica a unor activitati in cadrul compartimentului cu implicatii imediate asupra fondului de timp. Consecinte: . Leontina Raboj are si atributii ale BIVATL fara sa le realizeze.2. . . Procesul de deschidere si repartizare a creditelor bugetare la institutii publice Bugetul local Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 8 . Consecinte: . complete si corecte poate duce la disiparea raspunderii. dar nu realizeaza atributiile respective. 2. . 2.intarzieri in realizarea actiunilor/ operatiunilor.lipsa unor atributii clare.nu toate atributiile prevazute in fisa postului concorda cu cele realizate efectiv: Anca Voicu are prevazute atributii ale SCCCT pentru ca este in statul de functii al acestui serviciu. Sunt inscrise elemente care nu sunt documente: programe informatice.confuzii aparute in intocmirea si circuitul unor documente. in acest sens neexistand o decizie scrisa.coordonatoarea activitatii nu are prevazute competente manageriale. 2. dar acesta este incomplet: Lista documentelor inscrise in circuit nu este completa. Constatari: . Cauze: . desi nu desfasoara activitate in structurile respective. a calitatii si termenelor de realizare a unor lucrari.1. Denumirea structurii este aceea de serviciu. Recomandare: Inventarierea documentelor care se intocmesc si a celor care circula in cadrul compartimentului. stabilirea circuitului real al acestora si transpunerea lor intr-un nou document care trebuie cunoscut si insusit de intregul personal al serviciului. evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul compartimentului prin comparare cu atributiile ce revin din ROF si cu cele care sunt realizate efectiv. fisele de post pentru Anca Voicu si Leontina Raboj sunt intocmite/semnate de sefele de la SCCCT si BIVATL. . Cauze: Control intern insuficient existent la nivelul compartimentului si superficialitate.evaluarea incorecta a volumului de activitate si a stabilirii responsabilitatilor in ceea ce priveste intocmirea si circuitul unor documente importante.

notele justificative. documentele care circula la nivelul SVDCIP sunt grupate in 4 dosare.dosarul 2 = dispozitii bugetare. cuprind solicitarile de credite bugetare pentru luna urmatoare pe capitole si titluri.dosarul 4 = balante de verificare pentru cheltuieli si disponibilitati. delegatia pentru ridicare de numerar. . din care unul se da institutiei si un exemplar se depune la dosarul institutiei. extrasele de cont se confrunta cu dispozitiile bugetare si cu centralizatorul pe bugete eliberat in ziua respectiva de catre SACGTS.dosarul 3 = finantarea investitiilor publice. Bugetul de stat Metodologia de avizare si aprobare a deschiderilor de credite pe fiecare institutie este asemanatoare celei prezentate pentru bugetele locale. dupa inregistrarea cererilor pentru deschiderile de credite la registratura AFP Alexandria. le depun la SVDCIP. Notele justificative cuprinzand sumele defalcate din TVA se intocmesc de catre ordonatorii de credite ai bugetului local in Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 9 . extrasele de cont / fiecare capitol / titluri de cheltuieli. . dupa cum urmeaza: . Pentru institutiile apartinand bugetului de stat. Dupa ce au fost verificate prin confruntarea sumelor cu prevederile din BVC (existent la dosarul institutiei). acestea se restituie catre ordonatorii de credite respectivi in vederea corectarii. . . In cazul in care unele sume mentionate in cereri nu au acoperire.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Ordonatorii principali de credite. semnate de catre contabil si OPC. Pentru fiecare primarie arondata Trezoreriei Alexandria. extrase de cont zilnice.dosarul 3 = documente privind finantarea investitiilor publice. cererile de deschidere de credite. Nota justificativa privind cheltuielile salariale. . dosarele constituite pentru fiecare cuprind: .dosarul 1 = specimene de semnaturi. nota justificativa privind salariile. delegatii pentru ridicare de numerar. SVDCIP elaboreaza extrasele de cont in doua exemplare. cu remarca: dispozitiile bugetare emise de catre ordonatorii principali de credite se primesc la serviciul Administrarea contului general al trezoreriei statului (SACGTS) si apoi se transmit SVDCIP. aici. sunt vizate de sef SVDCIP si aprobate de catre sef adjunct Trezoreria Alexandria.dosarul 1 = BVC. .dosarul 4 = balante de verificare pentru cheltuieli si disponibilitati. BVC. Cererile.dosarul 2 = conturile de executie buget local (pentru toate primariile).

CBCP trimite 2 exemplare din nota justificativa la SVDCIP care verifica sumele aprobate cu cele din extrasele de cont. 5 bugetul asigurarilor sociale de sanatate. Casa Judeteana de Asigurari Sociale de Sanatate. dosarele constituite cuprind toate documentele mentionate in descrierea testului. 28 . Acest registru se tine atat manual. Sumele inregistrate sunt cele aprobate trimestrial conform planului pentru anul 2006. Am constatat ca se respecta fluxul circulatiei documentelor. cat si conform rectificarilor bugetare efectuate in cursul anului. am procedat la intocmirea unei diagrame (flow chart) pentru o viziune completa a circulatiei informatiilor si a suporturilor ei in vederea formularii recomandarilor de imbunatatire. 1 . In vederea verificarii am selectat un esantion de 30% institutii din bugetul local (8 primarii) si cate o institutie din celelalte bugete: Directia pentru Cultura.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE functie de repartitiile primite de la bugetul de stat si de prevederile din BVC si se depun in 3 exemplare la registratura DGFP Teleorman. cat si pe suport informatic.bugetul asigurarilor sociale de stat. Problema: Documente incomplete pentru decontarea cheltuielilor bugetare privind salariile.institutii autofinantate. 1 . in unele cazuri.bugetul local. acestea sunt directionate catre CBCP. din care: 62 . In lipsa unui circuit al documentelor clar si complet. Conform rezolutiei directorului executiv.bugetul de stat. Situatiile recapitulative privind plata salariilor (care se depun lunar cu Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 10 . Constatari: Din verificarea dosarelor institutiilor publice din esantion. notele sunt aprobate de catre trezorierul sef. Urmeaza inregistrarea in Registrul de evidenta condus la nivelul CBCP care ofera in orice moment informatii despre cuantumul sumelor defalcate din TVA aprobate pe fiecare primarie trimestrial si despre diferentele de primit in trimestrul respectiv. AJOFM. 23 . Trimestrial se efectueaza un punctaj intre CBCP si trezoreriile operative (inclusiv SVDCIP) prin confruntarea conturilor de executie cu cele operate in registrul de evidenta a sumelor defalcate din TVA. am constatat ca Situatiile recapitulative privind plata salariilor lunare nu contin in toate cazurile aceasta viza. Prin Trezoreria Alexandria efectueaza operatiuni de incasari si plati un numar de 120 institutii publice. sumele aprobate se incadreaza in prevederile bugetare. la nivelul SVDCIP am constatat ca. Dupa verificarea incadrarii sumelor in prevederile trimestriale si acordarea vizei de conformitate de catre o persoana din cadrul compartimentului. In ceea ce priveste acordarea vizei trezoreriei. Casa Nationala de Pensii.bugetul fondului de somaj.

vizele trezoreriei. pe parcursul tuturor fazelor prezentate in diagrama. In consecinta. etc. . supervizarea. Totodata. Consecinte: . Se manifesta de asemenea si activitati de control curent: observarea. Efectuarea de plati in numerar.). examinarea.aspecte de forma. viza pe extrasele de cont eliberate. Controlul intern se exercita la nivelele prevazute de lege si se concretizeaza in avizarile si aprobarile acordate de catre persoanele competente (control ierahic). corectitudinea contului IBAN. Concluzii: Cu exceptia aspectelor mentionate mai sus. analiza.vizat trezorerie”.probabilitatea aparititei unor diferente intre sumele inscrise in situatia recapitulativa si cele din ordinele de plata intocmite pentru obligatiile bugetare si CEC-urile de ridicare a numerarului. urmata de acordarea vizei.control intern insuficient.. aprobarea.solicitarea de catre SVDCIP institutiilor publice de a inscrie in Situatiile recapitulative pentru plata salariilor sintagma . suma inscrisa pe fata sa fie egala cu totalul de pe verso. Acestea se semneaza de catre persoanele ale caror semnaturi apar in specimenele depuse la trezorerie.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE ocazia ridicarii numerarului pentru plata acestora impreuna cu CECurile si OPTH-urile) nu poarta.aspecte de fond: incadrarea platilor in limita creditelor bugetare deschise repartizate pe capitole si categorii de cheltuieli (confruntare cu BVC. existenta vizei pusa de salariatul de la ghiseu si semnatura sefului SVDCIP. compararea. coordonarea. Recomandari: . raportarea. autorizarea. se regaseste autocontrolul exercitat de catre fiecare persoana din cadrul SVDCIP sau CBCP prin semnaturile puse pe documente (ex: viza la verificarea in vederea validarii situatiilor financiare trimestriale. nu s-au semnalat probleme semnificative. . SVDCIP verifica si analizeaza: . etc. in toate cazurile. consideram ca fiind de nivel mediu controlul intern exercitat la acest nivel. . conturile de Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 11 . verificarea. sefii structurilor auditate si personalul acestora demonstreaza o atitudine constructiva. respectiv: suma in cifre sa coincida cu cea in litere. 2. Cauze: .3.intocmirea unor liste de verificare stabilite prin proceduri pentru efectuarea controlului de catre personalul SVDCIP in vederea acordarii vizei de conformitate. existand preocuparea de a anticipa si inlatura problemele. stabilirea si aprobarea plafonului de casa Ordonatorii de credite intocmesc documentele pentru efectuarea platilor (CECul pentru ridicarea de numerar).inexistenta unei proceduri scrise privind verificarea documentele de plata cu cele din Situatia recapitulativa.

indemnizatii de asigurari sociale.SVDCIP transmite serviciului contabilitate . Cauza s-a datorat alocarii de sume defalcate din TVA insuficiente pentru invatamant (buget local). s-au eliberat sume pentru achitarea salariilor fara ca datoriile aferente bugetului de stat sa fie achitate. ordonatorii de credite prezinta la SVDCIP urmatoarele documente de plata : Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 12 .Cheltuieli de personal”. In cazul in care documentele nu au acoperire in disponibilul de credite bugetare deschise sau repartizate. acestea s-au realizat la nivelul SVDCIP conform prevederilor din norme. institutiile publice prezinta la termenele stabilite urmatoarele documente: . cu incadrarea in termenul legal (25 ale lunii). distinct pentru cheltuielile bugetare pe capitole: cheltuieli materiale si servicii (titlul 20) si cheltuieli de personal (titlul 02). . La data platii salariilor conform graficului de plati. Institutiile publice isi dimensioneaza lunar platile pe care le efectueaza in numerar in limita prevederilor de cheltuieli corespunzatoare din bugetul propriu si prezinta trezoreriei Programul privind necesarul de numerar pentru efectuarea platilor prin casierie.. .se verifica si se analizeaza stabilirea sumelor de plata si incadrarea acestora in disponibilul de credite bugetare la subdiviziunea . Platile pentru cheltuieli materiale si servicii: Pentru platile privind cheltuielile materiale.vizeaza CEC-ul pe verso pentru suma care urmeaza a fi ridicata din trezorerie. In cazul platilor pentru cheltuielile de personal: . in unele cazuri. Mentionam ca. Obligatiile bugetare s-au virat ulterior.decontari.OPTH in 2 exemplare pentru virarea din cont a datoriilor catre bugetul de stat: un exemplar cu viza ramane la SVDCIP. si pe categorii de cheltuieli. semnaturile sunt cele din specimenele depuse (primar si contabil). . fiind transmis la casierie pentru eliberarea sumei. . pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului local al comunelor. In ceea ce priveste verificarea si analiza documentelor de plata in numerar. CEC-urile sunt prezentate spre verificare impreuna cu documentele justificative. etc.la SVDCIP.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE executie sau extrasele de cont). iar platile se opereaza in evidenta analitica a trezoreriei pe fiecare capitol de cheltuieli si subcapitole. se verifica CEC-ul si OPTH-urile pentru plata datoriilor catre bugetul de stat. 1792/ 2002. Ulterior documentele de plati se depun la casierie unde se semneaza si stampileaza de catre casier si se achita sumele. documentele se restituie. Fiecare institutie publica de pe raza teritoriala a municipiului Alexandria este programata in vederea efectuarii controlului privind platile catre personal (situatia centralizatoare) si verificarea incadrarii platilor in creditele bugetare deschise pentru capitolul cheltuieli de personal. documentele prezentate de institutii. dar nu sunt conforme metodologiei de ALOP a cheltuielilor bugetare stabilite de OMFP nr.CEC-ul pentru ridicare de numerar din cont a sumelor nete pentru plata salariilor. dupa caz. In baza acestor programe primite de la institutii publice trezoreria centralizeaza si intocmeste Programul privind necesarul de numerar pentru alimentarea casieriei proprii. Acest program este transmis prin ATCP si se transmite la MFP. iar un exemplar fara viza constituie anexa la extrasul de cont al institutiei. Am constatat ca.

care achizitioneaza direct in numerar alimente de la fondul pietei (in limita plafonului zilnic de 5000 RON). . Se opereaza in evidente in sistem informatic si apoi se transmit documentele de plata la serviciul contabilitate . Graficele de numerar au fost depuse la termen si au cuprins sumele necesare astfel incat trezoreria a asigurat numerarul necesar. intocmirea programului privind necesarul de numerar s-au efectuat conform normelor metodologice aprobate prin OMFP nr. .000 lei (an 2005) pentru Consiliul Judetean. Referitor la plafonul de casa. Am constatat ca unele institutii inregistreaza frecvent plati mari in numerar: . Controlul intern se exercita de catre structura verificata in fazele prevazute de norme si se concretizeaza in vizele acordate. fara a se preciza in mod concret ce se intelege prin acestea. In baza acestui grafic. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 13 .DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE . Rezultatul acestor formule legislative determina o aplicare subiectiva si neunitara. apeleaza la plati in numerar. precum . acesta a fost stabilit in baza NM aprobate prin OMFP nr.. am constatat ca nu s-au inregistrat depasiri ale plafonului de casa . Platile astfel efectuate nu au determinat probleme in asigurarea fluxului in numerar.decontari pentru arhivare. Concluzii: Platile in numerar. verificarea.situatii deosebite” sau .Spitalul Poroschia.. aprobari si formele de control curente (observarea. trezoreria se alimenteaza cu numerar in vederea efectuarii platilor pentru luna urmatoare. raportarea. Din verificarea platilor in numerar la institutiile selectate. Legislatia in materie care inregistreaza astfel de operatiuni in numerar este ambigua utilizandu-se sintagme lipsite de claritate.000 lei. stabilirea si aprobarea plafonului de casa. pentru aprovizionarile zilnice.1565/2003 la suma de 5. pentru materiale si servicii la institutiile publice selectate. extras de cont). SVDCIP verifica si analizeaza incadrarea cheltuielilor in disponibilul de credite bugetare la subcapitolul . Ordonatorii de credite prezinta lunar la SVDCIP Programul privind platile in numerar din trezorerie in care se inscrie data efectuarii platii si suma solicitata aferente lunii urmatoare. . Primaria Alexandria.. iar pentru celelalte institutii la 2.CEC-urile pentru ridicarea de numerar din cont in cazul in care cheltuielile materiale urmeaza a se achita in numerar.Casa Judeteana de Pensii. lasand la aprecierea conducerii trezoreriei gradul de risc al operatiunilor privind efectuarea de plati in numerar pentru cheltuieli materiale si servicii.OPTH pentru achitarea contravalorii facturilor catre furnizor.000 RON). In timpul misiunii am procedat la verificarea prin sondaj a platilor in numerar efectuate in lunile mai si iunie 2006 (anexa). 1565/2003. Directia pentru Protectia Copilului.Cheltuieli materiale si servicii” (cu conturile de executie.cheltuieli urgente”. pentru achitarea ajutoarelor de deces (5. acesta se centralizeaza si se transmite BIVATL care centralizeaza toate programele transmise de trezoreriile operative. .Directia pentru Protectia Copilului Teleorman inregistreaza un volum mare de plati in numerar pentru ca are multe subunitati care sunt alimentate cu numerar de la Directie deoarece nu au personalitate juridica si.documentele justificative corespunzatoare.

au solicitat sume pentru finantarea investitiilor un numar de 54 institutii publice (din care 22 primarii) in suma totala de 20. privind finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului aprobate prin O. a) Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman Dosarul cuprinde: .M.platile sunt evidentiate in conturile corespunzatoare. examinarea).trezoreria a intocmit pentru institutie un dosar distinct de finantare a investitiilor..F.F. aprobata de ordonatorul principal de credite (anexa 1 b).79 lei. 1169/1997. . . Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman si Primaria Bogdana. Pentru acestea am aplicat tehnica examinarii exhaustive (document cu document) in vederea detectarii eventualelor erori sau iregularitati. nr.M.Nota de fundamentare pentru fiecare obiectiv de investitii (anexa nr.495. La nivelul SVDCIP.M.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE analiza.30 septembrie 2006. salariatul care administreaza contul de finantare bugetara si de disponibil al institutiilor publice este Burcin Emilia. .592. 1169/1997. dar neformalizate.. b) Dosarul de finantare a investitiilor pentru Primaria Alexandria cuprinde: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 14 . In cadrul verificarii am urmarit daca: . mentionam ca.alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri . Apreciem un nivel mediu al controlului.P.anexa 1a) la N. aprobata de ordonatorul principal de credite (pentru alte cheltuieli de investitii .M.Un exemplar din bugetul pe anul 2006. privind finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului aprobate prin O.Lista obiectivelor de investitii pe anul 2006 cu finantare integrala din venituri proprii.P.702. Controlul asupra finantarii investitiilor institutiilor publice In ceea ce priveste aplicarea de catre Trezoreria Alexandria a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice.trezoreria a verificat listele de investitii prezentate de ordonatorii de credite si a analizat documentele privind admiterea la finantare. 2. cea mai mare valoare inregistrand-o Consiliul Judetean Teleorman . In scopul verificarii obiectivelor propuse am selectat un numar de 3 institutii publice: Primaria Alexandria. in perioada 01 . .Lista pozitiei . . .11. nr. Exista cate un dosar distinct de finantare a investitiilor pentru fiecare institutie publica in parte. 4) la N.platile pentru investitii sunt avizate de catre trezorerie pentru incadrarea in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie si pentru respectarea documentatiei legale.dotari independente” repartizate din venituri proprii.4.260 lei.

Problema: Modul de intocmire si depunere a anexelor la OMFP nr.. fiecare dosar contine. 1169/1997. In anexa nr.superficialitate in verificarea Notelor de fundamentare. anexele prevazute de normele legale. Documentatia existenta in dosarul de achizitie cuprinde anexa 4 asa cum apare ea in O. pentru .anexa nr.G.M...Ordonatorii de credite au obligatia legala de a angaja si utiliza sursele de finantare a investitiilor numai dupa indeplinirea..P. Constatari: Normele Metodologice privind finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului aprobate prin O.documentele in cauza angajeaza semnaturile persoanelor responsabile din DGFP Teleorman.P. dupa caz (alte cheltuieli. ca bunurile se cumpara dupa ce au fost indeplinite conditiile prevazute in Regulamentul privind licitatiile pentru achizitiile publice de bunuri si servicii.M.control intern necorespunzator. a conditiilor prevazute in O. c) Primaria Bogdana are constituit un dosar ce contine : . in detrimentul institutiei noastre.specimenele de semnaturi. .anexa 2. nr.confirmam. la pct. institutiile solicitante au mentionat urmatoarele: .1169/1997. 1169/1997. 12/ 1993 privind achizitiile publice”. Constatam ca actele invocate pentru reglementarea achizitiilor publice sunt abrogate de multa vreme si trebuie actualizate cu prevederile in vigoare la fiecare data a semnarii anexelor. pe raspunderea noastra. extrasele de cont legate de cheltuielile de investitii si Lista obiectivelor de investitii pe anul 2006 (anexa la BVC pe anul 2006).O. continand reglementarile legale in vigoare si 15 Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena . pentru lucrari in continuare (extindere sediu) si anexa 1b.1a.exista cate un dosar constituit pentru fiecare obiectiv de investitii (in numar de 13). republicat in M.4 actualizate.F.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE . nr. nr. lucrari noi sau obiective in continuare).alte cheltuieli’ (Program Legis). Cauze: .F. anexa 3 si anexa 4 pentru . Recomandare: Intocmirea de catre SVDCIP a unor modele-tip anexa nr. . Consecinte: . in cazul unor eventuale necorelatii si nereguli in atribuirea contractelor de achizitii publice (ulterior depunerii si avizarii notelor de fundamentare) pot face obiectul unor litigii in care pot fi invocate in sustinerea absolvirii de raspundere a ordonatorilor de credite.alte cheltuieli”. Partea I. . 4 ce cuprinde Nota de fundamentare. nr. 4 prevad: . in prealabil. al Romaniei. 15 din 23 ianuarie 1996.

2006 astfel: . 9258/04..04. fara a exista o procedura scrisa in acest sens. . in perioada auditata constatarile sunt prezentate in Nota de constatare nr.5 Verificarea. In ceea ce priveste situatiile financiare. se efectueaza de catre personalul CBCP atat pe hartie. Concluzii: Metodologia de aplicare de catre Trezoreria Alexandria a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice a fost respectata. Ne bazam pe faptul ca.depunerea la MFP a raportarilor periodice si a celor solicitate in cursul anului. In verificarea efectuata s-a urmarit: folosirea formularelor specifice.modul de verificare a corelatiilor din situatiile financiare. activitatea de centralizare a situatiilor financiare primite de la Consiliul Judetean Teleorman si de la primarii au inregistrat probleme.vizarea de catre trezorerie a situatiilor financiare inaintea depunerii la DGFP. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 16 . Controlul finantarii investitiilor institutiilor publice de catre SVDCIP il apreciem ca fiind de nivel mediu. corectitudinea completarii conform cerintelor stabilite prin normele metodologice. . atat salariatul cu atributii in materie. Modificarile si completarile necesare rezultate in urma verificarii situatiilor financiare in vederea concordantelor. respectarea corelatiilor bilantiere conform OMFP nr.5. Constatari: In perioada auditata. cat si pe suport magnetic. 2. In ceea ce priveste verificarea. verificare si avizare a situatiilor financiare. Problema: Intarzieri repetate in centralizarea si depunerea situatiilor financiare trimestriale de catre CBCP. urmare a interventiei la fata locului.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE distribuirea lor institutiilor publice solicitante de sume pentru investitii.1 Am urmarit modul de intocmire si depunere a situatiilor financiare si a altor situatii solicitate de MFP la cele trei structuri supuse auditarii. cat si seful structurii si seful adjunct al AFP isi exercita competentele privind verificarea si acordarea vizelor prevazute de normele in vigoare. analiza si centralizarea situatiilor financiare am avut in vedere urmatoarele obiective: . analiza si centralizarea situatiilor financiare 2. preluarea corecta a informatiilor din situatiile raportate la trezoreriile operative. controlul intern asupra acestora s-a exercitat de catre personalul compartimentului. Referitor la verificarea modului de finantare a investitiilor la Trezoreria Alexandria de catre persoane din cadrul BIVATL. in principiu conform repartizarii institutiilor pe fiecare persoana (s-au atribuit fiecareia 10-14 primarii). nu am descoperit probleme semnificative si. La CBCP am urmarit modul de depunere. existenta vizei trezoreriei. corespondenta dintre sumele defalcate din evidenta trezoreriilor locale (contul de executie) cu cele raportate de unitatile administrativteritoriale.1917/2005.din verificarea dosarelor de investitii prezentate de trezorerie nu s-au constatat deficiente”.

08.15.07.se intocmeste trimestrial prin centralizarea in sistem informatic a tuturor situatiilor financiare depuse de catre OPC ai bugetului local si se depune la Directia Generala a Contabilitatii Publice.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE De asemenea si in legatura cu depunerea lor.se intocmeste lunar si se depune la BIVATL in vederea centralizarii. rapoarte) care se intocmesc/ se depun la nivelul structurilor auditate sunt urmatoarele: Serviciul verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice . Recomandare: O permanenta indrumare si sprijinire a contabililor de la primariile comunale in intocmirea situatiilor financiare realizata de personalul CBCP pe intreg parcursul executiei bugetare.10. . Compartimentul buget si contabilitate publica . pentru respectarea termenelor legale de depunere.lucrul sub presiune temporala poate conduce la erori de operare sau de inregistrare contabila la primarii.trecerea la organizarea contabilitatii in partida dubla la primariile comunale. s-au inregistrat intarzieri.Programul pentru asigurarea alimentarii cu numerar de la BNR a casieriei tezaur a trezoreriei statului necesar platilor in numerar catre institutiile publice . desi se intocmeste in continuare pentru cunoasterea situatiei privind numerarul.02.15.2006 Cauze: .recurgerea la metode de constrangere a primarilor/ contabililor primariilor pentru urgentarea intocmiriI si depunerii situatiilor in termenul stabilit.15. Situatia se prezinta astfel: Termen stabilit de MFP Termen efectiv de depunere .Situatia financiara a judetului Teleorman .2006 . . Consecinte: . .neachizitionarea/ achizitionarea cu intarziere a programelor informatice. .dotarea precara cu calculatoare a primariilor.24.11.2006 .2006 . Biroul indrumarea si verificarea activitatii trezoreriilor locale . conform repartizarii acestuia pe primarii.Programul pentru asigurarea alimentarii cu numerar .5.anual la Directia Generala de Sinteza a Politicilor Bugetare.neincadrarea in termenele stabilite de MFP pentru depunerea situatiei financiare centralizate a judetului.08.Proiectul de buget pentru anul urmator.Bugetul de Venituri si Cheltuieli centralizat pe total judet . .majoritatea contabililor nu au pregatire corespunzatoare.2006 . in perioada auditata.2006 .06. 2. . de omitere a unor elemente de verificare.Situatia platilor de casa care depasesc limita de una suta mii lei .11. . . etc.2 Materialele (situatii. de preluare in anexe.se intocmeste decadal si se depune la SACGTS. ulterior nu s-a mai solicitat. programe. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 17 .se intocmeste lunar si s-a transmis lunar la MFP pana in luna iulie.

exceptie facand termenele de depunere. de disparitie a unor documente.16/1996 cu modificarile ulterioare. . Arhiva generala este situata la demisolul clădirii. Consecinte: . dar sunt aşezate intr-o ordine care sa permită identificarea celor necesare. conform Adresei MFP nr. in cutii de carton sau chiar lângă birouri. Compartimentul buget si contabilitate publica (CBCP) Problema: Spatiu inadecvat destinat arhivei curente si a celei generale.incalcarea Legii arhivelor nr. permiţând astfel accesul neautorizat. in aceeaşi încăpere cu Compartimentul bilanţuri agenţi economici si Serviciul contabilitatea contului curent al trezoreriei. astfel. S-a constatat ca exista preocupare pentru amenajarea arhivei conform legii. in baza OMFP nr. bibliorafturi) pentru pastrarea documentelor curente si a celor destinate clientilor/ partenerilor.v.lipsa initiativei organizatorice in gasirea solutiei optime. documentele curente sunt păstrate pe si sub birouri/ lângă birouri.694/ 16.Situatia privind fondul de salarii si numarul de personal – semestrial. acestea s-au centralizat conform normelor metodologice.d. plicuri. .imposibilitatea reconstituirii unor documente sau operatiuni/ actiuni.12.v. al spaţiului si securităţii. . Cauze: .riscul de frauda. In functie de resursele financiare disponibile.neacordarea de catre conducere a importantei care trebuie acestor aspecte. OP) destinate clientilor sunt pastrate in dosare necorespunzatoare.lunar si trimestrial.d. Totodata. astfel. al spaţiului si securităţii. Concluzii: Referitor la situatiile financiare. Dulapurile existente nu numai ca nu sunt suficiente. 2.Bugetul de razboi intocmit pentru anul 2006. . Asigurarea consumabilelor necesare (dosare.2005. art. documentele curente sunt indosariate si păstrate pe si sub birouri.p.12. de distrugere/ degradare cu efecte incomensurabile pentru entitate. documentele (etrase de cont.lipsa resurselor financiare.6 Procesul de arhivare a documentelor de plati Serviciul verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice (SVDCIP) Problema: Spatiu inadecvat destinat arhivei curente si a celei generale. 150. 2. dar nici nu prezintă un grad adecvat de securitate.Monitorizarea cheltuielilor de personal . Documentele aflate aici nu sunt arhivate conform legii.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE . permiţând Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 18 . . 1711/2004. se vor lua masuri pentru dotarea corespunzatoare a serviciului cu mobilier care sa permita pastrarea in conditii bune si sigure a documentelor curente. Recomandari: 1. Constatări: S-a observat că arhiva curenta nu corespunde d. .p. Constatări: S-a observat că arhiva curenta nu corespunde d.

12. Consecinte: . conform ROF. . Ori de cate ori a fost nevoie. In functie de resursele financiare disponibile.1 Activitatea de indrumare metodologica Problema: Indrumarea metodologica nu este formalizata in scris. Acest aspect nu s-a consemnat in nici-un document. dispozitii interne ale conducerii sau explicatii/ solutii pentru rezolvarea problemelor curente aparute in exploatare. se vor lua masuri pentru amenajarea corespunzatoare a arhivei generale si pentru asigurarea de masuri suplimentare de protectie a dosarelor si documentelor din arhiva curenta. . dar si a unei culturi institutionale in domeniu.Riscul de disparitie a unor documente. Arhiva generala se afla la demisolul clădirii. dar nici nu prezintă un grad adecvat de securitate. a responsabilitatilor ce revin fiecarui membru al organizatiei.Lipsa resurselor materiale (spatii special amenajate).8. Cauze: Omisiune si control intern insuficient. cat si a conducerii ierarhice. Initierea unei politici de constientizare a personalului cu privire la pastrarea in conditii de siguranta a documentelor si datelor administrate in cadrul entitatii. Dulapurile existente nu numai ca nu sunt suficiente. Recomandare: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 19 . cu privire la aplicarea masurilor de incheiere a exercitiului financiar si pe linie de casierie. art. CBCP îi sunt alocate 4 rafturi si 3 fişete metalice asigurate împotriva efracţiei cu lacăte. Arhiva este in curs de amenajare.evaluarea incorecta a fondului de timp necesar indrumarii metodologice.7. Constatari: Indrumarea metodologica a trezoreriilor locale se realizeaza.16/1996 cu modificarile ulterioare. s-a procedat la instruirea persoanelor responsabile.Neacordarea importantei cuvenite operatiunii de arhivare atat din partea personalului comp. de distrugere/ degradare datorita conditiilor improprii cu efecte nefaste pentru entitate. In acest sens se transmit in scris trezoreriilor locale instructiuni primite de la MFP. Exista 3 instinctoare si 2 detectoare de fum amplasate in tavan si a căror funcţionare nu a mai fost testata. 2. Recomandari: 1. nici cel putin intr-un tabel de prezenta. Cauze: ..DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE astfel accesul neautorizat.imposibilitatea atragerii raspunderii pentru nerealizarea unor operatiuni/ actiuni.Incalcarea Legii arhivelor nr.riscul de omisiune/ lipsa dovezilor in prelucrarea/ transmiterea unor informatii.7 Asigurarea functiei de control a trezoreriilor operative in utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice 2. Consecinte: . . dar sunt aşezate intr-o ordine care sa permită identificarea celor necesare. 2. Documentele aflate aici nu sunt arhivate conform legii. . in camera nr.

imposibilitatea normarii actiunilor/ operatiunilor in scopul utilizarii eficiente a fondului de timp. S-au întocmit 17 note de constatare. Din punct de vedere al cuprinderii trezoreriilor locale in verificare la Alexandria s-au efectuat 6 controale: la Rosiori de Vede . la Turnu Magurele .septembrie. modul de valorificare. la Videle . 1 . conţinutul. 3. cu indicarea persoanelor care semneaza pentru: intocmit. Recomandari si solutii propuse: 1.2. natura si forma actului întocmit nu sunt definite in proceduri. se va intocmi programul de verificare a activitatii trezoreriilor locale. Indiferent ca se constata sau nu deficiente in urma verificarilor. Incepand cu anul 2007.aprilie.3. Apoi se inainteaza directorului executiv care. se intocmeste acelasi fel de document si are acelasi circuit. programarea nu a mai fost posibila si datorita implicarii in numeroase activitati de executie din sfera organizarii/ supravegherii circulatiei numerarului. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 20 . 2 . Constatari: In perioada auditata. 2. se intocmeste in 2 exemplare înregistrate la unitatea verificata la care rămâne 1 ex. avizat/ aprobat. periodicitatea si circuitul documentului .riscul de omisiune in efectuarea verificarilor stabilite expres prin ROF. directioneaza actul catre trezorierul sef si se arhiveaza la nivelul BIVATL. continutului si circulatiei documentului intocmit in urma verificarii activitatii trezoreriilor locale. Precizam ca notele de constatare nu poarta viza sefului de birou..7.2 Cu privire la programul de verificare a activitatii trezoreriilor locale Problema: Neintocmirea programului de verificare a activitatii trezoreriilor locale Constatari: desi este prevazuta in ROF ca prima atributie a structurii. informari.7. 4 . . dupa inscrierea rezolutiei. De prevăzut in proceduri: forma. 1 .iunie. 2. Cauze: Neglijenta bazata pe faptul ca nu s-a considerat ca programul este imperativ.august. nu se realizeaza. Sefa biroului motiveaza ca aceasta se datoreaza insuficientei personalului raportata la volumul si diversitatea activităţii.evaluarea incorecta a volumului de activitate si a stabilirii responsabilitatilor.3 Cu privire la documentul intocmit la verificarea activitatii trezoreriilor locale Problema: Nedefinirea clara a formei. nedefinite sunt si metodele/ tehnicile de verificare.2. rapoarte. 1 martie.mai.. .2 se înregistraza la registratura generala. la Zimnicea . Notele de constatare au fost intocmite dupa cum urmeaza: 5 in luna februarie.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE De prevăzut in proceduri modul de consemnare si efectuare a indrumarii metodologice: registre. 3 . iar ex. documentul intocmit in urma verificarii se numeste .program de verificare”.4..Nota de constatare”. Consecinte: . din faza de iniţiere pana la arhivare/ păstrare.

3. cu precadere verificarea operatiunilor de incasari si plati in numerar. asa cum Activitatea de control fiscal si cea de administrare a veniturilor statului au registraturi proprii. cu asistenta de specialitate din partea D. procese-verbale. denumirea incorecta a unor conturi.Lipsa procedurilor interne scrise specifice. . Consiliul Judetean Teleorman. apreciem ca acestea nu sunt fundamentate: pentru a indica metoda de verificare. In ceea ce priveste intocmirea notelor de constatare.P. in functie de propunerile primite de la M..F. Din totalul de 19 verificari. de regula cu acelasi continut. etc.01. precum si documentele si structurile/ persoanele care intervin in fiecare faza. Cauze: . nu se determina cauzele si consecintele si nu se estimeaza riscurile viitoare.P. apoi le comunica primariilor prin adrese scrise. gestiunea casei si functionarea sistemelor de alarma. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 21 .regulile” generale ale controlului in toate formele sale. – Teleorman. CBCP face repartizarea acestor sume pe trimestre. la un numar de 9 nu s-au semnalat deficiente. Propunem infiintarea unei registraturi proprii activitatii de trezorerie menita sa asigure un circuit operativ al documentelor care circula la acest nivel.2006. pentru neregulile constatate. fara a se preciza esantionul selectat si criteriile aplicate. Consecinte: intocmirea aceluiasi tip de acte de control. vizarii si circuitului documentelor intocmite in urma verificarilor efectuate la trezoreriile locale: rapoarte. iar la restul s-au constatat nereguli care s-au rezolvat in timpul verificarii. se foloseste formula generica . nu reflecta semnificatia/ natura verificarii efectuate si nu respecta . structurii (prezentarea clara si completa a tuturor documentelor verificate si precizarea sondajului). etc. 120015/ 12. numarului exemplarelor.Control intern insuficient. acestea sunt cele inscrise in ROF.P. neperceperea comisionului la eliberarea extrasului.G. a repartizat sumele defalcate primite de la bugetul de stat pentru fiecare primarie din judet pentru intregul an. am procedat la intocmirea unei diagrame (flow chart) care cuprinde toti pasii de urmat. Bugetele locale de venituri si cheltuieli se depun in trei exemplare la CBCP unde se verifica si se depun la Registratura generala. cu adresa nr. Ex: acordarea la consiliul local Magura a subventiei intr-un cont eronat. note unilaterale. Definirea in proceduri a formei.. 2. note de constatare. le comunica si pe acestea. Elaborarea proiectelor bugetelor locale s-a efectuat in anul 2006 conform programului informatic transmis de M.F.F. Recomandari: 1. Daca ulterior intervin modificari in repartizarea pe trimestre sau in clasificatia bugetara.8 Organizarea si coordonarea procesului de elaborare si rectificare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice Pentru o verificare pertinenta a mecanismului de elaborare si depunere a bugetelor locale (proiecte).. La nivelul CBCP se centralizeaza bugetele locale si se elaboreaza bugetul pe total judet.prin sondaj”.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Referitor la obiectivele verificate mentionate in note.

9. nr.2006.F.actelor normative: H.864/ 02. avizarea.08. Concluzii: In perioada auditata.08.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Rectificarile de buget se efectueaza in baza unor acte normative.2006.2006.968/ 25.04. centralizarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale primariilor s-a respectat fluxul normal prezentat in descrierea testului.G. VALERIA PENA Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 22 .G.09.891/ 11. H. * * * Prezentul proiect de raport de audit public intern s-a intocmit intr-un singur exemplar. Acestea urmeaza circuitul bugetelor initiale. AUDITORI. verificarea. nr.G. 876/05. 5. CARMEN DINU NUTA BALACEANU Supervizat. O. nr. nr. 22. organizarea si coordonarea procesului de elaborarea si rectificare a BVC locale s-a efectuat in conformitate cu Legea bugetului pe anul 2006 si O. Referitor la circuitul.la solicitarea institutiilor. 1262/18. . 46/30.adreselor CBCP de mutare dintr-un trimestru in altul: 24.G. urmare a influentelor mentionate mai sus.03.2006.268/ 12. incepand cu trimestrul III cand se permit virarile de credite sau la propunerea ordonatorilor de credite.G.P. H. . 826/2006(Videle). dar nu se mai centralizeaza si nu se comunica M. O copie a acestuia s-a inaintat structurilor auditate pentru exprimarea punctelor de vedere cu privire la constatari. In perioada auditata s-au efectuat rectificari in baza: . nr.07(Peretu). 45/2003 privind finantele publice locale.09.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful