DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE

1. INTRODUCERE Misiunea «Auditul sistemului de control intern al utilizarii creditelor bugetare» a avut ca scop evaluarea functiei de control a trezoreriei statului privind utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice. Cadrul legal de desfasurare a misiunii: - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern; - O.G. nr. 37/29.01.2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul public intern; - Normele proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul Ministerului Finantelor Publice, aprobate prin O.M.F.P. nr. 445/2004, modificate si completate prin OMFP nr.70/2006; - Codul privind conduita etica a auditorului intern, aprobat prin O.M.F.P. nr. 252/2004; - Planul de audit public intern pe anul 2006; - Ordinul de serviciu nr. 25632/02.10.2006. Echipa de audit a fost formata din urmatorii auditori: - Valeria Pena – supervizor; - Carmen Dinu – auditor superior; - Balaceanu Nuta – auditor asistent. Perioada auditata: 01.01.2006 - 30.09.2006. Durata misiunii: 01.10.-30.11.2006. Obiectul auditabil Activitatea desfasurata la nivelul urmatoarelor structuri : - Serviciului verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice din cadrul A.F.P. Alexandria, - Biroului indrumarea si verificarea activitatii trezoreriilor locale - Compartimentului buget si contabilitate publica din cadrul Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica. Modul de desfasurare a misiunii de audit Misiunea de audit public intern privind evaluarea functiei de control a trezoreriei statului privind utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice sa desfasurat conform normelor metodologice procedurale, parcurgandu-se toate etapele: 1. pregatirea misiunii: initierea auditului, colectarea si prelucrarea informatiilor, analiza riscurilor, elaborarea programului de audit, programului interventiei la fata locului, sedinta de deschidere; 2. interventia la fata locului: colectarea dovezilor, (CLV, CCI, teste, FIAP), revizuirea documentelor de lucru, sedinta de inchidere; 3. raportul de audit public intern: elaborarea proiectului de raport, transmiterea lui structurii auditate. Tipul de audit In cadrul misiunii s-a desfasurat un audit de regularitate in cadrul caruia au fost examinate actiunile structurilor auditate privind controlul utilizarii creditelor
Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena
1

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE

bugetare de catre institutiile publice, sub aspectul respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice conform normelor legale. Pentru fiecare structura auditata s-a realizat un audit de sistem, evaluandu-se in profunzime sistemul de conducere si control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza corespunzator, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora. Documente examinate in cursul misiunii - regulamentul de organizare si functionare al DGFP si fisele postului personalului implicat in activitatea auditata; - graficul de circulatie a documentelor; - decizii, documente justificative; - balante de verificare, balante analitice, situatii financiare, dari de seama periodice, rapoarte, note de constatare; - registre de evidenta; - alte acte si documente. Obiectivele misiunii 1. Evaluarea mediului de control la structurile auditate; 2. Procesul de deschidere si repartizare a creditelor bugetare la institutii publice; 3. Efectuarea de plati in numerar; stabilirea si aprobarea plafonului de casa; 4. Controlul asupra finantarii investitiilor institutiilor publice; 5. Verificarea, analiza si centralizarea situatiilor financiare; 6. Procesul de arhivare a documentelor de plati; 7. Asigurarea functiei de control a trezoreriilor operative in utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice; 8. Organizarea si coordonarea procesului de elaborare si rectificare a BVC al institutiilor publice Tehnici de audit In cadrul misiunii am utilizat verificarea pentru asigurarea asupra eficacitatii controalelor interne, a documentelor si a concordantei cu legile si regulamentele. De asemenea, am utilizat : - comparatia (de ex. unele informatii de la SVDCIP au fost comparate cu cele de la CBCP) ; - examinarea in scopul detectarii erorilor sau iregularitatilor (ex.dosarul institutiei publice) ; - urmarirea (ex. verificarea procedurii de finantare a investitiilor, daca documentele justificative au fost toate verificate si aprobate pana la acordarea finantarii). Observarea fizica si interviul au fost alte tehnici prin care noi, auditorii, ne-am format o parere proprie despre personalul structurilor auditate. 2. CONSTATARI SI RECOMANDARI
2.1

Evaluarea mediului de control la structurile auditate

2.1.1 Serviciul verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice (SVDCIP)
Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena
2

inclusiv din partea serviciului resurse umane care a primit fisele pentru dosarul personal. din care un post de execuţie este vacant. avand inscrise aceleasi: abilitati. fisele postului au fost stabilite conform ROF aprobat prin OMFP nr. competente manageriale.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Din analiza organigramei (anexa 1 la FL-01) rezultă că SVDCIP din Trezoreria Alexandria se află în subordinea sefului adjunct cu probleme de trezorerie din cadrul AFP Alexandria. având in vedere ca arhiva curenta este reprezentata de documentele dintr-un an întreg. activitatea serviciului este organizata in doua compartimente funcţionale: verificarea si decontarea cheltuielilor instituţiilor publice si administrarea conturilor agenţilor economici. Din analiza statului de funcţii (anexa 2 la FL-01) rezultă că serviciul este prevăzut cu un număr de 11 posturi (1 de conducere şi 10 de execuţie). 1820/2003 si a adresei MFP nr.nerespectarea principiului segregarii sarcinilor cu efectele sale inerente. . Conform ROF aprobat prin OMFP nr. primul are ponderea mai mare – 80%.disiparea responsabilitatilor..1. sunt necesare cel puţin inca 3 dulapuri cu 2 uşi si casetiere pentru întregul personal (9 buc). Cauze: control intern insuficient si superficialitate din partea sefului de serviciu si a sefilor ierarhici. Consecinte: . există dovada luării la cunoştinţă (semnătura acestora pe fişa). cerinte specifice. indiferent de natura postului.1 Fişele posturilor (anexa 3 la FL-01) au fost întocmite conform OMFP nr.evaluarea anuala poate sa nu fie reala/ relevanta in raport cu situatia de fapt. a calitatii si termenelor de realizare a unor lucrari. 2.1. este necesara achiziţia a inca unui cititor de coduri de bara (din 2006 exista unul) pentru simplificarea timpului si volumului de lucru. nu se realizeaza o distribuire a atributiilor in raport cu pregatirea si experienta fiecaruia. In perioada auditata. .9590/2004. dupa incadrarea pe un post de nivel superior.desfasurarea haotica a unor activitati in cadrul serviciului cu implicatii imediate asupra fondului de timp.toate fisele personalului de executie sunt identice. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 3 .diferente intre personalul serviciului in privinta volumului de munca si al remunerarii.1820 /2003. . .1820 /2003.nu se tine cont de specificul postului postului si nivelul studiilor. . limite de competenta. nu se respecta principiul segregarii sarcinilor. . in lipsa imprimantei OP se eliberează a doua zi pentru ziua precedenta. Problema: Intocmirea necorespunzatoare si neactualizarea fiselor posturilor. după listarea lor la serviciul CTZ Alex. Constatari: .cele doua persoane din cadrul serviciului care au absolvit cursurile de invatamant superior. având in vedere ca OP sunt prevăzute cu cod de bara. nu au primit altfel de sarcini. calitati si aptitudini necesare. fara actualizare si comunicate tuturor angajaţilor serviciului. Din intervievarea sefei de serviciu a rezultata ca principalele neajunsuri sunt legate de: tehnica de calcul redusa: exista 3 calculatoare pentru zece persoane si nicio imprimanta. sfere relationale.

evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul serviciului prin comparare cu atributiile ce revin din ROF si cu cele care sunt realizate efectiv de personalul serviciului.1. Calculatoarele sunt legate la reţeaua direcţiei generale. . 2. s-au constatat numeroase alte documente care au circulat si circula in acest cadru si care nu au fost inscrise in circuit.control intern insuficient existent la nivelul serviciului si superficialitate din partea sefilor ierarhici.3 Serviciul este dotat cu 3 calculatoare PC PENTIUM IV/ MT 531de 3. numar de inregistrare si data. si asa fiind. În cadrul serviciului nu există imprimantă locală.evaluarea incorecta a volumului de activitate si a stabilirii responsabilitatilor in ceea ce priveste intocmirea si circuitul unor documente importante.0 GHZ achiziţionate in 2004. 3. . . Constatari: In perioada auditata exista un circuit al documentelor in cadrul activitatii de TZCP care-l contine si pe cel al SVDCIP.documentul nu are antet. Baza de date se găseşte pe serverul aflat la Serviciul tehnologia informaţiei. Cauze: .confuzii aparute in intocmirea si circuitul unor documente soldate cu pierderea acestora sau intarzieri in procese. intocmirea corecta a fiselor de post pentru intreg personalul.1. Consecinte: .DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Recomandari: 1.1.sase este numarul documentelor inscrise in graficul existent. dar acesta inregistreza numeroase deficiente: .cine aproba documentul”). tot la parter) alocată serviciului contabilitate. Recomandare: Inventarierea documentelor care se intocmesc si a celor care circula in cadrul serviciului (intrari-iesiri). stabilirea circuitului real al acestora si transpunerea lor intrun nou document care trebuie avizat/ aprobat si apoi cunoscut si insusit de intregul personal al serviciului. abilitatilor si competentelor fiecaruia si realizarea unei repartizari in consecinta a atributiilor. graficul inputurilor nu este corect si complet..sefa serviciului explica faptul ca a inteles ca trebuie inscrise numai documentele care intra in cadrul serviciului nu si cele intocmite in cadrul sau si care circula in afara sa. Pentru imprimarea documentelor este utilizată o imprimantă de reţea aflată în altă încăpere (din corpul C al clădirii. Problema: Intocmirea necorespunzatoare si neactualizarea circuitului documentelor in cadrul serviciului. dar acesta inregistreaza numeroase deficiente. nu exista dovada inaintarii spre avizare/ aprobare. nu este semnat de intocmit si nici aprobat de conducatorul ierarhic. 2. evaluarea personalului serviciului prin prisma pregatirii profesionale.1. unele rubrici nu sunt completate (. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 4 . 2.2 Referitor la circuitul documentelor. am constatat ca exista un circuit al documentelor in cadrul activitatii de TZCP care-l contine si pe cel al SVDCIP.

fara alte precizari. CATZCP Alexandria pentru obtinerea extraselor de cont solicitate stringent de catre clienti. prin urmare nu va mai fi tratata si la urmatoarele doua. a doua zi. Recomandare: intocmirea unei proceduri scrise privind inlocuirea si delegarea de competente. Cauze: . . conducatorii structurilor si-au insusit implicit recomandarea formulata de auditori. . Consecinte: . odata cu aprobarea cererii de concediu se aproba si inlocuirea.riscul de a delega competente unei persoane neavizate.riscul de a corecta cu intarziere (o zi) listele extrase a doua zi. Aceasta problema se intalneste la toate cele trei structuri auditate in prezenta misiune.disiparea responsabilitatii. .riscul de eroare datorat imposibilitatii efectuarii unui control/confrunt imediat al inputurilor cu extrasele.ineficienta in utilizarea timpului ca urmare a necesitatii deplasarii la serv.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE In perioada auditata si pana in prezent serviciul nu a avut/nu are in dotare o imprimanta pe care sa o foloseasca pentru listarea extraselor de cont curent ale clientilor si a materialelor proprii. urmare dotarii necorespunzatoare vis-a-vis de importanta partenerilor si a activitatii desfasurate.neimplicarea SRUSPP in reglementarea acestei operatiuni. Constatări: Niciodata nu a existat o procedura scrisa in acest sens. Practica este de a inscrie pe cererea de concediu numele inlocuitorului. 2. munca personalului este concentrata pe desprinderea lor din lista. Cauze: Superficialitate din partea sefului de serviciu si dezinteres din partea sefilor ierarhici.lipsa acestei proceduri la nivelul directiei generale. Problema: Lipsa unei imprimante la nivelul serviciului Constatări: In perioada auditata si pana in prezent serviciul nu a avut/ nu are in dotare o imprimanta pe care sa o foloseasca pentru listarea extraselor de cont curent ale clientilor si a materialelor proprii. . Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 5 . .asumarea raspunderii de catre alte persoane decat cele in cauza. Consecinte: . Recomandare: Gasirea solutiilor de achizitie/ transfer a unei imprimante pentru dotarea corespunzatoare a serviciului.1. . afectarea imaginii institutiei.nu in ultimul rand.1. .4 Cu privire la organizarea interna Problema: Nu este stabilita in scris procedura inlocuirii persoanelor aflate in concedii si a delegarii de competente.necunoasterea prevederilor in materie (OMFP 946/2005) de catre personalul de conducere. separarea pe entitati si arhivarea curenta. la eliberarea extraselor. Prin semnarea FIAP-urilor.

analizează funcţionarea sistemului informaţional al trezoreriei statului.M. au atributii ale BIVATL fara sa le realizeze. Recomandari: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 6 .DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Biroul îndrumarea si verificarea activităţii trezoreriilor locale (BIVATL) Conform organigramei (anexa 1 la FL-01).1820 /2003. 2.). de regula. legalitatea constituirii si utilizării veniturilor extrabugetare. datorita modului de desfăşurare a activităţii. Conform ROF aprobat prin OMFP nr. si R. asigura îndrumarea metodologica a trezoreriilor teritoriale. acelasi aspect se constata si la persoanele de la comp. nu toate fisele sunt semnate pt. modul de finanţare a cheltuielilor bugetare. cu implicatii imediate asupra fondului de timp. Cauze: Control intern insuficient si superficialitate din partea sefilor ierarhici. sunt actualizate si.1820 /2003. centralizează si transmite periodic la BNR – Sucursala Judeţeana – rapoarte privind circulaţia numerarului. legalitatea constituirii fondurilor si respectarea destinaţiei si utilizării acestora. a calitatii si termenelor de realizare a unor lucrari. nu corespund din punct de vedere al semnarii la .1.evaluarea anuala poate sa nu fie reala/ relevanta in raport cu situatia de fapt. complete si corecte poate duce la disiparea raspunderii. si A. . .P. activitatea biroului consta in verificarea activităţii trezoreriilor locale cu privire la: organizarea efectuării operaţiunilor de încasări si plaţi in numerar. fluxul operaţiunilor de încasare a veniturilor bugetare..1. M. si L. Problema: Intocmirea necorespunzatoare a unor fise de post. Biroul îndrumarea si verificarea activităţii trezoreriilor locale se află în subordinea trezorierului sef din cadrul DGFP Teleorman. conţin activităţile desfăşurate efectiv. 2 desfăşoară activitate in cadrul CBCP (B. iar la comp.nu toate atributiile prevazute in fisa postului concorda cu cele realizate efectiv: M. certificate de 2 persoane. Consecinte: . organizarea activităţii casieriei-tezaur si a operaţiunilor legate de circulaţia numerarului.desfasurarea haotica a unor activitati in cadrul comp. Activitatea biroului este desfăşurat faptic de 3 persoane de execuţie si una de conducere. au prevazute si atributii ale CBCP pe care le desfasoara efectiv fara a exista o decizie scrisa in acest sens. Constatări: . întocmit si avizat de persoanele responsabile (FIAP). organizarea si funcţionarea contabilităţii trezoreriei.N.R. Din analiza statului de funcţii (anexa 2 la FL-01) rezultă că structura este prevăzuta cu un număr de 8 posturi de execuţie.).1 Fişele posturilor (anexa 3 la FL-01) au fost întocmite conform OMFP nr. inclusiv din partea serviciului resurse umane care a primit fisele pentru dosarul personal. de gestiune a titlurilor de stat din cadrul biroului (S.2.R. sunt comunicate tuturor angajaţilor serviciului si există dovada luării la cunoştinţă (semnătura acestora pe fişa). deşi scriptic sunt încadrate 8 persoane. si L.B.2 2. .B.L.fisele de post pt.lipsa unor atributii clare.intocmit”. verifica si coordonează aplicarea masurilor privind încheierea exerciţiului financiar.

1820 /2003.1.dependenta organizării muncii de OPC ai bugetului local care vor trebui disciplinaţi pentru a eficientiza munca si pentru a respecta termenele lucrărilor. Persoana care a condus comp. .1.1 Fişele posturilor (anexa 3 la FL-01) au fost întocmite conform OMFP nr. compartimentul dispune de 2 încăperi alăturate. încăperile nu sunt suficient de spaţioase. repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din veniturile bugetului de stat. de regula.1820 /2003. . ar fi ideal ca activitatea sa se desfăşoare intr-o singura încăpere cu suficient spaţiu pentru personal si care sa permită comunicarea cu persoanele din afara entităţii cu care exista relaţii de lucru. Conform ROF aprobat prin OMFP nr. 5 dulapuri in două uşi si 4 casete. Din analiza statului de funcţii (anexa 2 la FL-01) rezultă că structura este prevăzuta cu un număr de 3 posturi de execuţie.3 Compartimentul buget si contabilitate publica Conform organigramei (anexa 1 la FL-01). comp. 2. conţin activităţile desfăşurate efectiv. Intocmirea corecta a fiselor de post pentru intregul personal. datorita modului de organizare a activităţii. sunt actualizate si. care nu asigura personalul necesar desfăşurării unei activităţi eficiente.. in cea mai mare parte. in acordarea de asistenta tehnica de specialitate pt. Evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul compartimentului prin comparare cu atributiile ce revin din ROF si cu cele care sunt realizate efectiv. Buget si contabilitate publică se află în subordinea trezorierului sef din cadrul DGFP Teleorman. după cum a propus coordonatoarea activităţii. in organizarea si coordonarea acţiunii de elaborare de către OPC ai bugetelor locale a proiectelor bugetelor locale si judeţene.multitudinea modificărilor legislative/ procedurale in plin proces de raportare. pentru a corespunde activităţii desfăşurate ar mai fi necesară încă o încăpere sau. dărilor de seama contabile. in verificarea documentelor pentru investiţii si avizarea notelor justificative ale OPC. aceea de compartiment.pregătirea precară a contabililor de la primăriile comunale in noul sistem contabil sin noua formă de organizare a contabilităţii – partida dublă. in fapt coordonează activitatea comp. nu toate fisele sunt semnate pt. activitatea comp. consta. întocmit si avizat de persoanele responsabile (FIAP). având in vedere faptul că se lucrează cu toţi OPC din judeţ (peste 100 entităţi).spaţiul insuficient si dotarea precara cu PC – acest aspect s-a reglementat in ultima perioada.nu in ultimul rând. . Pentru desfăşurarea activităţii.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE 1. Buget si contabilitate publica. Din intervievarea coordonatoarei de compartiment a rezultat ca principalele neajunsuri au fost legate de: . 2. in perioada auditată: Ana Voicu – este încadrata ca personal de execuţie in cadrul serviciului Administrarea contului curent general al trezoreriei statului. in verificarea si centralizarea bugetelor. dar 8 sunt persoanele antrenate efectiv in aceasta activitate. 2. forma de organizare a activităţii. sunt comunicate tuturor angajaţilor serviciului si există dovada luării la cunoştinţă (semnătura acestora pe fişa). de 11 birouri. fără o instruire/ documentare prealabilă din partea MFP. .3. Problema: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 7 .

control intern insuficient si superficialitate din partea sefilor ierarhici.intarzieri in realizarea actiunilor/ operatiunilor. . intocmirea corecta a fiselor de post pentru intreg personalul. Cauze: Control intern insuficient existent la nivelul compartimentului si superficialitate.3.2. corecta si nici de actualitate.lipsa unor atributii clare.evaluarea anuala poate sa nu fie reala/relevanta in raport cu situatia de fapt.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Intocmirea necorespunzatoare a unor fise de post. 2. fisele de post pentru Anca Voicu si Leontina Raboj sunt intocmite/semnate de sefele de la SCCCT si BIVATL. 2.coordonatoarea activitatii nu are prevazute competente manageriale. Constatari: .confuzii aparute in intocmirea si circuitul unor documente.nu toate atributiile prevazute in fisa postului concorda cu cele realizate efectiv: Anca Voicu are prevazute atributii ale SCCCT pentru ca este in statul de functii al acestui serviciu. . Leontina Raboj are si atributii ale BIVATL fara sa le realizeze. . Recomandare: Inventarierea documentelor care se intocmesc si a celor care circula in cadrul compartimentului.evaluarea incorecta a volumului de activitate si a stabilirii responsabilitatilor in ceea ce priveste intocmirea si circuitul unor documente importante. dar acesta este incomplet: Lista documentelor inscrise in circuit nu este completa. Consecinte: . desi nu desfasoara activitate in structurile respective. 2. Cauze: . . in acest sens neexistand o decizie scrisa. complete si corecte poate duce la disiparea raspunderii. a calitatii si termenelor de realizare a unor lucrari.desfasurarea haotica a unor activitati in cadrul compartimentului cu implicatii imediate asupra fondului de timp. dar nu realizeaza atributiile respective. Denumirea structurii este aceea de serviciu. Recomandari: 1. Constatari: In perioada auditata exista un document privind circuitul documentelor in cadrul structurii. Consecinte: . Procesul de deschidere si repartizare a creditelor bugetare la institutii publice Bugetul local Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 8 . evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul compartimentului prin comparare cu atributiile ce revin din ROF si cu cele care sunt realizate efectiv. inclusiv din partea serviciului resurse umane care a primit fisele pentru dosarul personal. stabilirea circuitului real al acestora si transpunerea lor intr-un nou document care trebuie cunoscut si insusit de intregul personal al serviciului.2 In ceea ce priveste circuitul documentelor Problema: Intocmirea necorespunzatoare si neactualizarea circuitului documentelor. Sunt inscrise elemente care nu sunt documente: programe informatice.1. .

dupa inregistrarea cererilor pentru deschiderile de credite la registratura AFP Alexandria. aici.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Ordonatorii principali de credite. extrasele de cont se confrunta cu dispozitiile bugetare si cu centralizatorul pe bugete eliberat in ziua respectiva de catre SACGTS. Bugetul de stat Metodologia de avizare si aprobare a deschiderilor de credite pe fiecare institutie este asemanatoare celei prezentate pentru bugetele locale. . documentele care circula la nivelul SVDCIP sunt grupate in 4 dosare.dosarul 3 = documente privind finantarea investitiilor publice. SVDCIP elaboreaza extrasele de cont in doua exemplare.dosarul 4 = balante de verificare pentru cheltuieli si disponibilitati. Pentru institutiile apartinand bugetului de stat. . Cererile. Dupa ce au fost verificate prin confruntarea sumelor cu prevederile din BVC (existent la dosarul institutiei). .dosarul 1 = specimene de semnaturi. semnate de catre contabil si OPC. In cazul in care unele sume mentionate in cereri nu au acoperire.dosarul 2 = dispozitii bugetare. notele justificative. le depun la SVDCIP. cuprind solicitarile de credite bugetare pentru luna urmatoare pe capitole si titluri. Pentru fiecare primarie arondata Trezoreriei Alexandria. delegatia pentru ridicare de numerar. nota justificativa privind salariile. cererile de deschidere de credite. dupa cum urmeaza: . extrase de cont zilnice. cu remarca: dispozitiile bugetare emise de catre ordonatorii principali de credite se primesc la serviciul Administrarea contului general al trezoreriei statului (SACGTS) si apoi se transmit SVDCIP. acestea se restituie catre ordonatorii de credite respectivi in vederea corectarii.dosarul 2 = conturile de executie buget local (pentru toate primariile). . dosarele constituite pentru fiecare cuprind: . BVC. . Notele justificative cuprinzand sumele defalcate din TVA se intocmesc de catre ordonatorii de credite ai bugetului local in Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 9 .dosarul 4 = balante de verificare pentru cheltuieli si disponibilitati. extrasele de cont / fiecare capitol / titluri de cheltuieli. delegatii pentru ridicare de numerar.dosarul 1 = BVC. .dosarul 3 = finantarea investitiilor publice. sunt vizate de sef SVDCIP si aprobate de catre sef adjunct Trezoreria Alexandria. din care unul se da institutiei si un exemplar se depune la dosarul institutiei. Nota justificativa privind cheltuielile salariale.

bugetul de stat. am constatat ca Situatiile recapitulative privind plata salariilor lunare nu contin in toate cazurile aceasta viza. Sumele inregistrate sunt cele aprobate trimestrial conform planului pentru anul 2006. Acest registru se tine atat manual. dosarele constituite cuprind toate documentele mentionate in descrierea testului. In lipsa unui circuit al documentelor clar si complet. Dupa verificarea incadrarii sumelor in prevederile trimestriale si acordarea vizei de conformitate de catre o persoana din cadrul compartimentului.institutii autofinantate. notele sunt aprobate de catre trezorierul sef. 23 . AJOFM.bugetul fondului de somaj. CBCP trimite 2 exemplare din nota justificativa la SVDCIP care verifica sumele aprobate cu cele din extrasele de cont. 1 .bugetul asigurarilor sociale de stat. cat si pe suport informatic. In ceea ce priveste acordarea vizei trezoreriei. Problema: Documente incomplete pentru decontarea cheltuielilor bugetare privind salariile. 1 . Conform rezolutiei directorului executiv. Trimestrial se efectueaza un punctaj intre CBCP si trezoreriile operative (inclusiv SVDCIP) prin confruntarea conturilor de executie cu cele operate in registrul de evidenta a sumelor defalcate din TVA. Constatari: Din verificarea dosarelor institutiilor publice din esantion. In vederea verificarii am selectat un esantion de 30% institutii din bugetul local (8 primarii) si cate o institutie din celelalte bugete: Directia pentru Cultura. acestea sunt directionate catre CBCP. 5 bugetul asigurarilor sociale de sanatate. cat si conform rectificarilor bugetare efectuate in cursul anului. Casa Nationala de Pensii. in unele cazuri. Am constatat ca se respecta fluxul circulatiei documentelor. Situatiile recapitulative privind plata salariilor (care se depun lunar cu Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 10 . am procedat la intocmirea unei diagrame (flow chart) pentru o viziune completa a circulatiei informatiilor si a suporturilor ei in vederea formularii recomandarilor de imbunatatire. sumele aprobate se incadreaza in prevederile bugetare. Prin Trezoreria Alexandria efectueaza operatiuni de incasari si plati un numar de 120 institutii publice. Casa Judeteana de Asigurari Sociale de Sanatate.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE functie de repartitiile primite de la bugetul de stat si de prevederile din BVC si se depun in 3 exemplare la registratura DGFP Teleorman. din care: 62 . Urmeaza inregistrarea in Registrul de evidenta condus la nivelul CBCP care ofera in orice moment informatii despre cuantumul sumelor defalcate din TVA aprobate pe fiecare primarie trimestrial si despre diferentele de primit in trimestrul respectiv. la nivelul SVDCIP am constatat ca. 28 .bugetul local.

raportarea. Efectuarea de plati in numerar. Totodata.). Concluzii: Cu exceptia aspectelor mentionate mai sus. corectitudinea contului IBAN. in toate cazurile. aprobarea. . . pe parcursul tuturor fazelor prezentate in diagrama. consideram ca fiind de nivel mediu controlul intern exercitat la acest nivel. In consecinta. se regaseste autocontrolul exercitat de catre fiecare persoana din cadrul SVDCIP sau CBCP prin semnaturile puse pe documente (ex: viza la verificarea in vederea validarii situatiilor financiare trimestriale. etc.aspecte de fond: incadrarea platilor in limita creditelor bugetare deschise repartizate pe capitole si categorii de cheltuieli (confruntare cu BVC.aspecte de forma. etc.3. existenta vizei pusa de salariatul de la ghiseu si semnatura sefului SVDCIP.. suma inscrisa pe fata sa fie egala cu totalul de pe verso. Recomandari: . supervizarea. Se manifesta de asemenea si activitati de control curent: observarea.probabilitatea aparititei unor diferente intre sumele inscrise in situatia recapitulativa si cele din ordinele de plata intocmite pentru obligatiile bugetare si CEC-urile de ridicare a numerarului. sefii structurilor auditate si personalul acestora demonstreaza o atitudine constructiva.intocmirea unor liste de verificare stabilite prin proceduri pentru efectuarea controlului de catre personalul SVDCIP in vederea acordarii vizei de conformitate. vizele trezoreriei. examinarea. urmata de acordarea vizei. Acestea se semneaza de catre persoanele ale caror semnaturi apar in specimenele depuse la trezorerie.inexistenta unei proceduri scrise privind verificarea documentele de plata cu cele din Situatia recapitulativa. compararea. Consecinte: . viza pe extrasele de cont eliberate. analiza. SVDCIP verifica si analizeaza: . coordonarea. 2. autorizarea. stabilirea si aprobarea plafonului de casa Ordonatorii de credite intocmesc documentele pentru efectuarea platilor (CECul pentru ridicarea de numerar).solicitarea de catre SVDCIP institutiilor publice de a inscrie in Situatiile recapitulative pentru plata salariilor sintagma .vizat trezorerie”. verificarea.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE ocazia ridicarii numerarului pentru plata acestora impreuna cu CECurile si OPTH-urile) nu poarta. Cauze: . respectiv: suma in cifre sa coincida cu cea in litere. conturile de Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 11 . . Controlul intern se exercita la nivelele prevazute de lege si se concretizeaza in avizarile si aprobarile acordate de catre persoanele competente (control ierahic). existand preocuparea de a anticipa si inlatura problemele. nu s-au semnalat probleme semnificative.control intern insuficient.

se verifica CEC-ul si OPTH-urile pentru plata datoriilor catre bugetul de stat. . distinct pentru cheltuielile bugetare pe capitole: cheltuieli materiale si servicii (titlul 20) si cheltuieli de personal (titlul 02). s-au eliberat sume pentru achitarea salariilor fara ca datoriile aferente bugetului de stat sa fie achitate. Obligatiile bugetare s-au virat ulterior. iar platile se opereaza in evidenta analitica a trezoreriei pe fiecare capitol de cheltuieli si subcapitole.SVDCIP transmite serviciului contabilitate . In cazul platilor pentru cheltuielile de personal: . 1792/ 2002.CEC-ul pentru ridicare de numerar din cont a sumelor nete pentru plata salariilor. indemnizatii de asigurari sociale. . documentele se restituie.se verifica si se analizeaza stabilirea sumelor de plata si incadrarea acestora in disponibilul de credite bugetare la subdiviziunea .la SVDCIP. CEC-urile sunt prezentate spre verificare impreuna cu documentele justificative. In baza acestor programe primite de la institutii publice trezoreria centralizeaza si intocmeste Programul privind necesarul de numerar pentru alimentarea casieriei proprii. . iar un exemplar fara viza constituie anexa la extrasul de cont al institutiei. in unele cazuri. acestea s-au realizat la nivelul SVDCIP conform prevederilor din norme. etc.vizeaza CEC-ul pe verso pentru suma care urmeaza a fi ridicata din trezorerie. pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului local al comunelor. Ulterior documentele de plati se depun la casierie unde se semneaza si stampileaza de catre casier si se achita sumele. ordonatorii de credite prezinta la SVDCIP urmatoarele documente de plata : Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 12 . In cazul in care documentele nu au acoperire in disponibilul de credite bugetare deschise sau repartizate. Institutiile publice isi dimensioneaza lunar platile pe care le efectueaza in numerar in limita prevederilor de cheltuieli corespunzatoare din bugetul propriu si prezinta trezoreriei Programul privind necesarul de numerar pentru efectuarea platilor prin casierie. dupa caz. Cauza s-a datorat alocarii de sume defalcate din TVA insuficiente pentru invatamant (buget local)..decontari. Am constatat ca. .OPTH in 2 exemplare pentru virarea din cont a datoriilor catre bugetul de stat: un exemplar cu viza ramane la SVDCIP. Platile pentru cheltuieli materiale si servicii: Pentru platile privind cheltuielile materiale. dar nu sunt conforme metodologiei de ALOP a cheltuielilor bugetare stabilite de OMFP nr. Mentionam ca. documentele prezentate de institutii. si pe categorii de cheltuieli. institutiile publice prezinta la termenele stabilite urmatoarele documente: . Acest program este transmis prin ATCP si se transmite la MFP. La data platii salariilor conform graficului de plati. cu incadrarea in termenul legal (25 ale lunii). In ceea ce priveste verificarea si analiza documentelor de plata in numerar.Cheltuieli de personal”. Fiecare institutie publica de pe raza teritoriala a municipiului Alexandria este programata in vederea efectuarii controlului privind platile catre personal (situatia centralizatoare) si verificarea incadrarii platilor in creditele bugetare deschise pentru capitolul cheltuieli de personal.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE executie sau extrasele de cont). fiind transmis la casierie pentru eliberarea sumei. semnaturile sunt cele din specimenele depuse (primar si contabil).

.Casa Judeteana de Pensii. stabilirea si aprobarea plafonului de casa.documentele justificative corespunzatoare.decontari pentru arhivare. Din verificarea platilor in numerar la institutiile selectate. . Platile astfel efectuate nu au determinat probleme in asigurarea fluxului in numerar. . acesta a fost stabilit in baza NM aprobate prin OMFP nr. Graficele de numerar au fost depuse la termen si au cuprins sumele necesare astfel incat trezoreria a asigurat numerarul necesar. aprobari si formele de control curente (observarea. Se opereaza in evidente in sistem informatic si apoi se transmit documentele de plata la serviciul contabilitate . Am constatat ca unele institutii inregistreaza frecvent plati mari in numerar: .Directia pentru Protectia Copilului Teleorman inregistreaza un volum mare de plati in numerar pentru ca are multe subunitati care sunt alimentate cu numerar de la Directie deoarece nu au personalitate juridica si. verificarea.. Directia pentru Protectia Copilului. extras de cont). In timpul misiunii am procedat la verificarea prin sondaj a platilor in numerar efectuate in lunile mai si iunie 2006 (anexa).Spitalul Poroschia. 1565/2003. Referitor la plafonul de casa. apeleaza la plati in numerar.. pentru materiale si servicii la institutiile publice selectate. fara a se preciza in mod concret ce se intelege prin acestea.000 lei.CEC-urile pentru ridicarea de numerar din cont in cazul in care cheltuielile materiale urmeaza a se achita in numerar. acesta se centralizeaza si se transmite BIVATL care centralizeaza toate programele transmise de trezoreriile operative. . raportarea. In baza acestui grafic. precum .Cheltuieli materiale si servicii” (cu conturile de executie. care achizitioneaza direct in numerar alimente de la fondul pietei (in limita plafonului zilnic de 5000 RON). lasand la aprecierea conducerii trezoreriei gradul de risc al operatiunilor privind efectuarea de plati in numerar pentru cheltuieli materiale si servicii. . iar pentru celelalte institutii la 2.situatii deosebite” sau .000 RON). Concluzii: Platile in numerar. Controlul intern se exercita de catre structura verificata in fazele prevazute de norme si se concretizeaza in vizele acordate.OPTH pentru achitarea contravalorii facturilor catre furnizor. Legislatia in materie care inregistreaza astfel de operatiuni in numerar este ambigua utilizandu-se sintagme lipsite de claritate.cheltuieli urgente”.1565/2003 la suma de 5. intocmirea programului privind necesarul de numerar s-au efectuat conform normelor metodologice aprobate prin OMFP nr. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 13 . Primaria Alexandria. pentru aprovizionarile zilnice.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE . Rezultatul acestor formule legislative determina o aplicare subiectiva si neunitara. am constatat ca nu s-au inregistrat depasiri ale plafonului de casa . SVDCIP verifica si analizeaza incadrarea cheltuielilor in disponibilul de credite bugetare la subcapitolul . Ordonatorii de credite prezinta lunar la SVDCIP Programul privind platile in numerar din trezorerie in care se inscrie data efectuarii platii si suma solicitata aferente lunii urmatoare. pentru achitarea ajutoarelor de deces (5.000 lei (an 2005) pentru Consiliul Judetean. trezoreria se alimenteaza cu numerar in vederea efectuarii platilor pentru luna urmatoare.

aprobata de ordonatorul principal de credite (pentru alte cheltuieli de investitii . Controlul asupra finantarii investitiilor institutiilor publice In ceea ce priveste aplicarea de catre Trezoreria Alexandria a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice. Apreciem un nivel mediu al controlului. Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman si Primaria Bogdana. nr. mentionam ca.dotari independente” repartizate din venituri proprii. .platile sunt evidentiate in conturile corespunzatoare.592.Lista pozitiei .platile pentru investitii sunt avizate de catre trezorerie pentru incadrarea in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie si pentru respectarea documentatiei legale. dar neformalizate. b) Dosarul de finantare a investitiilor pentru Primaria Alexandria cuprinde: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 14 . salariatul care administreaza contul de finantare bugetara si de disponibil al institutiilor publice este Burcin Emilia.M. Pentru acestea am aplicat tehnica examinarii exhaustive (document cu document) in vederea detectarii eventualelor erori sau iregularitati. nr.M. in perioada 01 .M..trezoreria a intocmit pentru institutie un dosar distinct de finantare a investitiilor. .P.79 lei. aprobata de ordonatorul principal de credite (anexa 1 b).Un exemplar din bugetul pe anul 2006. Exista cate un dosar distinct de finantare a investitiilor pentru fiecare institutie publica in parte. La nivelul SVDCIP.M.anexa 1a) la N. examinarea). 4) la N. 1169/1997. In scopul verificarii obiectivelor propuse am selectat un numar de 3 institutii publice: Primaria Alexandria.702.Nota de fundamentare pentru fiecare obiectiv de investitii (anexa nr..260 lei.alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri .P. cea mai mare valoare inregistrand-o Consiliul Judetean Teleorman . au solicitat sume pentru finantarea investitiilor un numar de 54 institutii publice (din care 22 primarii) in suma totala de 20. privind finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului aprobate prin O.trezoreria a verificat listele de investitii prezentate de ordonatorii de credite si a analizat documentele privind admiterea la finantare.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE analiza. In cadrul verificarii am urmarit daca: .30 septembrie 2006. .F. . 2. .11. 1169/1997.4. a) Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman Dosarul cuprinde: .495. .F.Lista obiectivelor de investitii pe anul 2006 cu finantare integrala din venituri proprii. privind finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului aprobate prin O.

Ordonatorii de credite au obligatia legala de a angaja si utiliza sursele de finantare a investitiilor numai dupa indeplinirea.documentele in cauza angajeaza semnaturile persoanelor responsabile din DGFP Teleorman. Cauze: . extrasele de cont legate de cheltuielile de investitii si Lista obiectivelor de investitii pe anul 2006 (anexa la BVC pe anul 2006). nr.. in cazul unor eventuale necorelatii si nereguli in atribuirea contractelor de achizitii publice (ulterior depunerii si avizarii notelor de fundamentare) pot face obiectul unor litigii in care pot fi invocate in sustinerea absolvirii de raspundere a ordonatorilor de credite. la pct. 15 din 23 ianuarie 1996.F. nr. Constatari: Normele Metodologice privind finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului aprobate prin O. republicat in M. Consecinte: .specimenele de semnaturi. dupa caz (alte cheltuieli. Partea I. 12/ 1993 privind achizitiile publice”. . al Romaniei.1169/1997.O. Constatam ca actele invocate pentru reglementarea achizitiilor publice sunt abrogate de multa vreme si trebuie actualizate cu prevederile in vigoare la fiecare data a semnarii anexelor.anexa 2. pe raspunderea noastra. c) Primaria Bogdana are constituit un dosar ce contine : . In anexa nr.1a. Documentatia existenta in dosarul de achizitie cuprinde anexa 4 asa cum apare ea in O.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE . a conditiilor prevazute in O. anexele prevazute de normele legale.alte cheltuieli’ (Program Legis). nr.M. anexa 3 si anexa 4 pentru . Problema: Modul de intocmire si depunere a anexelor la OMFP nr. lucrari noi sau obiective in continuare).M.confirmam. Recomandare: Intocmirea de catre SVDCIP a unor modele-tip anexa nr. ca bunurile se cumpara dupa ce au fost indeplinite conditiile prevazute in Regulamentul privind licitatiile pentru achizitiile publice de bunuri si servicii. fiecare dosar contine.P.F. 4 ce cuprinde Nota de fundamentare.exista cate un dosar constituit pentru fiecare obiectiv de investitii (in numar de 13). 4 prevad: . in prealabil..control intern necorespunzator.anexa nr. continand reglementarile legale in vigoare si 15 Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena . .G. 1169/1997. ..P. in detrimentul institutiei noastre.4 actualizate.alte cheltuieli”.superficialitate in verificarea Notelor de fundamentare. institutiile solicitante au mentionat urmatoarele: . pentru lucrari in continuare (extindere sediu) si anexa 1b. 1169/1997. pentru . nr..

In ceea ce priveste situatiile financiare. . In verificarea efectuata s-a urmarit: folosirea formularelor specifice. verificare si avizare a situatiilor financiare. urmare a interventiei la fata locului. Controlul finantarii investitiilor institutiilor publice de catre SVDCIP il apreciem ca fiind de nivel mediu.modul de verificare a corelatiilor din situatiile financiare.vizarea de catre trezorerie a situatiilor financiare inaintea depunerii la DGFP. analiza si centralizarea situatiilor financiare am avut in vedere urmatoarele obiective: . 2. existenta vizei trezoreriei.depunerea la MFP a raportarilor periodice si a celor solicitate in cursul anului. respectarea corelatiilor bilantiere conform OMFP nr. Constatari: In perioada auditata. activitatea de centralizare a situatiilor financiare primite de la Consiliul Judetean Teleorman si de la primarii au inregistrat probleme.5 Verificarea.din verificarea dosarelor de investitii prezentate de trezorerie nu s-au constatat deficiente”.2006 astfel: .5.04. Concluzii: Metodologia de aplicare de catre Trezoreria Alexandria a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice a fost respectata. 9258/04. in principiu conform repartizarii institutiilor pe fiecare persoana (s-au atribuit fiecareia 10-14 primarii). Referitor la verificarea modului de finantare a investitiilor la Trezoreria Alexandria de catre persoane din cadrul BIVATL. cat si seful structurii si seful adjunct al AFP isi exercita competentele privind verificarea si acordarea vizelor prevazute de normele in vigoare. fara a exista o procedura scrisa in acest sens. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 16 .. .1917/2005. Problema: Intarzieri repetate in centralizarea si depunerea situatiilor financiare trimestriale de catre CBCP. In ceea ce priveste verificarea. nu am descoperit probleme semnificative si.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE distribuirea lor institutiilor publice solicitante de sume pentru investitii. Modificarile si completarile necesare rezultate in urma verificarii situatiilor financiare in vederea concordantelor. atat salariatul cu atributii in materie. analiza si centralizarea situatiilor financiare 2.1 Am urmarit modul de intocmire si depunere a situatiilor financiare si a altor situatii solicitate de MFP la cele trei structuri supuse auditarii. se efectueaza de catre personalul CBCP atat pe hartie. La CBCP am urmarit modul de depunere. cat si pe suport magnetic. Ne bazam pe faptul ca. corectitudinea completarii conform cerintelor stabilite prin normele metodologice. corespondenta dintre sumele defalcate din evidenta trezoreriilor locale (contul de executie) cu cele raportate de unitatile administrativteritoriale. controlul intern asupra acestora s-a exercitat de catre personalul compartimentului. preluarea corecta a informatiilor din situatiile raportate la trezoreriile operative. in perioada auditata constatarile sunt prezentate in Nota de constatare nr.

de preluare in anexe.2006 . etc.2006 Cauze: . Situatia se prezinta astfel: Termen stabilit de MFP Termen efectiv de depunere .neincadrarea in termenele stabilite de MFP pentru depunerea situatiei financiare centralizate a judetului. Recomandare: O permanenta indrumare si sprijinire a contabililor de la primariile comunale in intocmirea situatiilor financiare realizata de personalul CBCP pe intreg parcursul executiei bugetare.15.2006 . pentru respectarea termenelor legale de depunere. . Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 17 .15.Proiectul de buget pentru anul urmator.lucrul sub presiune temporala poate conduce la erori de operare sau de inregistrare contabila la primarii.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE De asemenea si in legatura cu depunerea lor. in perioada auditata.2006 . conform repartizarii acestuia pe primarii.Programul pentru asigurarea alimentarii cu numerar de la BNR a casieriei tezaur a trezoreriei statului necesar platilor in numerar catre institutiile publice . Compartimentul buget si contabilitate publica . .anual la Directia Generala de Sinteza a Politicilor Bugetare.10. 2.2 Materialele (situatii.neachizitionarea/ achizitionarea cu intarziere a programelor informatice. Consecinte: . .Bugetul de Venituri si Cheltuieli centralizat pe total judet . Biroul indrumarea si verificarea activitatii trezoreriilor locale . .recurgerea la metode de constrangere a primarilor/ contabililor primariilor pentru urgentarea intocmiriI si depunerii situatiilor in termenul stabilit. .07.24.Situatia financiara a judetului Teleorman .5.trecerea la organizarea contabilitatii in partida dubla la primariile comunale.se intocmeste lunar si se depune la BIVATL in vederea centralizarii.2006 . ulterior nu s-a mai solicitat.se intocmeste lunar si s-a transmis lunar la MFP pana in luna iulie. .dotarea precara cu calculatoare a primariilor.majoritatea contabililor nu au pregatire corespunzatoare.02. desi se intocmeste in continuare pentru cunoasterea situatiei privind numerarul.08.2006 . programe.se intocmeste trimestrial prin centralizarea in sistem informatic a tuturor situatiilor financiare depuse de catre OPC ai bugetului local si se depune la Directia Generala a Contabilitatii Publice. s-au inregistrat intarzieri. de omitere a unor elemente de verificare.06.15. .Situatia platilor de casa care depasesc limita de una suta mii lei .Programul pentru asigurarea alimentarii cu numerar .08.11.se intocmeste decadal si se depune la SACGTS. rapoarte) care se intocmesc/ se depun la nivelul structurilor auditate sunt urmatoarele: Serviciul verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice .11. .

694/ 16.v.Situatia privind fondul de salarii si numarul de personal – semestrial. se vor lua masuri pentru dotarea corespunzatoare a serviciului cu mobilier care sa permita pastrarea in conditii bune si sigure a documentelor curente. Cauze: .p.lipsa resurselor financiare.2005. Totodata. S-a constatat ca exista preocupare pentru amenajarea arhivei conform legii. al spaţiului si securităţii.neacordarea de catre conducere a importantei care trebuie acestor aspecte. 2. Constatări: S-a observat că arhiva curenta nu corespunde d.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE . bibliorafturi) pentru pastrarea documentelor curente si a celor destinate clientilor/ partenerilor. . de disparitie a unor documente.Bugetul de razboi intocmit pentru anul 2006. in baza OMFP nr. In functie de resursele financiare disponibile. 1711/2004.12.v. Compartimentul buget si contabilitate publica (CBCP) Problema: Spatiu inadecvat destinat arhivei curente si a celei generale. permiţând Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 18 . . dar nici nu prezintă un grad adecvat de securitate. OP) destinate clientilor sunt pastrate in dosare necorespunzatoare. plicuri. 2. Consecinte: . dar sunt aşezate intr-o ordine care sa permită identificarea celor necesare. conform Adresei MFP nr. astfel. exceptie facand termenele de depunere. Asigurarea consumabilelor necesare (dosare. acestea s-au centralizat conform normelor metodologice. in cutii de carton sau chiar lângă birouri. 150. astfel. . . permiţând astfel accesul neautorizat.lunar si trimestrial. documentele (etrase de cont. Dulapurile existente nu numai ca nu sunt suficiente. in aceeaşi încăpere cu Compartimentul bilanţuri agenţi economici si Serviciul contabilitatea contului curent al trezoreriei.incalcarea Legii arhivelor nr.d. documentele curente sunt păstrate pe si sub birouri/ lângă birouri. Recomandari: 1. .riscul de frauda. Concluzii: Referitor la situatiile financiare.Monitorizarea cheltuielilor de personal .imposibilitatea reconstituirii unor documente sau operatiuni/ actiuni.16/1996 cu modificarile ulterioare.6 Procesul de arhivare a documentelor de plati Serviciul verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice (SVDCIP) Problema: Spatiu inadecvat destinat arhivei curente si a celei generale. Documentele aflate aici nu sunt arhivate conform legii. Arhiva generala este situata la demisolul clădirii.d. de distrugere/ degradare cu efecte incomensurabile pentru entitate. documentele curente sunt indosariate si păstrate pe si sub birouri.p. .12. Constatări: S-a observat că arhiva curenta nu corespunde d. al spaţiului si securităţii. art.lipsa initiativei organizatorice in gasirea solutiei optime.

dispozitii interne ale conducerii sau explicatii/ solutii pentru rezolvarea problemelor curente aparute in exploatare.imposibilitatea atragerii raspunderii pentru nerealizarea unor operatiuni/ actiuni. . Consecinte: . s-a procedat la instruirea persoanelor responsabile. cu privire la aplicarea masurilor de incheiere a exercitiului financiar si pe linie de casierie. . a responsabilitatilor ce revin fiecarui membru al organizatiei. dar sunt aşezate intr-o ordine care sa permită identificarea celor necesare. in camera nr.8. . se vor lua masuri pentru amenajarea corespunzatoare a arhivei generale si pentru asigurarea de masuri suplimentare de protectie a dosarelor si documentelor din arhiva curenta.Incalcarea Legii arhivelor nr. Dulapurile existente nu numai ca nu sunt suficiente. conform ROF.12.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE astfel accesul neautorizat. Recomandare: Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 19 .7. In functie de resursele financiare disponibile. art.7 Asigurarea functiei de control a trezoreriilor operative in utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice 2. 2.Lipsa resurselor materiale (spatii special amenajate). Constatari: Indrumarea metodologica a trezoreriilor locale se realizeaza. . Initierea unei politici de constientizare a personalului cu privire la pastrarea in conditii de siguranta a documentelor si datelor administrate in cadrul entitatii.16/1996 cu modificarile ulterioare. Cauze: .evaluarea incorecta a fondului de timp necesar indrumarii metodologice. dar si a unei culturi institutionale in domeniu. Recomandari: 1. cat si a conducerii ierarhice. Arhiva generala se afla la demisolul clădirii.1 Activitatea de indrumare metodologica Problema: Indrumarea metodologica nu este formalizata in scris. Arhiva este in curs de amenajare. Consecinte: . In acest sens se transmit in scris trezoreriilor locale instructiuni primite de la MFP. nici cel putin intr-un tabel de prezenta. 2. Ori de cate ori a fost nevoie. Cauze: Omisiune si control intern insuficient. Exista 3 instinctoare si 2 detectoare de fum amplasate in tavan si a căror funcţionare nu a mai fost testata. dar nici nu prezintă un grad adecvat de securitate.Neacordarea importantei cuvenite operatiunii de arhivare atat din partea personalului comp. CBCP îi sunt alocate 4 rafturi si 3 fişete metalice asigurate împotriva efracţiei cu lacăte. Documentele aflate aici nu sunt arhivate conform legii.Riscul de disparitie a unor documente. de distrugere/ degradare datorita conditiilor improprii cu efecte nefaste pentru entitate.riscul de omisiune/ lipsa dovezilor in prelucrarea/ transmiterea unor informatii. Acest aspect nu s-a consemnat in nici-un document..

cu indicarea persoanelor care semneaza pentru: intocmit. la Turnu Magurele . 1 martie. Constatari: In perioada auditata.iunie. . informari. Precizam ca notele de constatare nu poarta viza sefului de birou. nedefinite sunt si metodele/ tehnicile de verificare. De prevăzut in proceduri: forma. 4 . directioneaza actul catre trezorierul sef si se arhiveaza la nivelul BIVATL.riscul de omisiune in efectuarea verificarilor stabilite expres prin ROF. . Indiferent ca se constata sau nu deficiente in urma verificarilor. Sefa biroului motiveaza ca aceasta se datoreaza insuficientei personalului raportata la volumul si diversitatea activităţii. rapoarte.2 Cu privire la programul de verificare a activitatii trezoreriilor locale Problema: Neintocmirea programului de verificare a activitatii trezoreriilor locale Constatari: desi este prevazuta in ROF ca prima atributie a structurii.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE De prevăzut in proceduri modul de consemnare si efectuare a indrumarii metodologice: registre.7.2. 1 . dupa inscrierea rezolutiei.. Notele de constatare au fost intocmite dupa cum urmeaza: 5 in luna februarie. Recomandari si solutii propuse: 1. din faza de iniţiere pana la arhivare/ păstrare.2 se înregistraza la registratura generala.evaluarea incorecta a volumului de activitate si a stabilirii responsabilitatilor. continutului si circulatiei documentului intocmit in urma verificarii activitatii trezoreriilor locale. se va intocmi programul de verificare a activitatii trezoreriilor locale. la Videle . Cauze: Neglijenta bazata pe faptul ca nu s-a considerat ca programul este imperativ. nu se realizeaza.3 Cu privire la documentul intocmit la verificarea activitatii trezoreriilor locale Problema: Nedefinirea clara a formei.7. se intocmeste acelasi fel de document si are acelasi circuit. modul de valorificare. Din punct de vedere al cuprinderii trezoreriilor locale in verificare la Alexandria s-au efectuat 6 controale: la Rosiori de Vede .august. Consecinte: . periodicitatea si circuitul documentului .septembrie. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 20 .aprilie.imposibilitatea normarii actiunilor/ operatiunilor in scopul utilizarii eficiente a fondului de timp. 1 . Incepand cu anul 2007.4. Apoi se inainteaza directorului executiv care.. 3 . S-au întocmit 17 note de constatare. 2. natura si forma actului întocmit nu sunt definite in proceduri. iar ex. programarea nu a mai fost posibila si datorita implicarii in numeroase activitati de executie din sfera organizarii/ supravegherii circulatiei numerarului. 2 .program de verificare”. documentul intocmit in urma verificarii se numeste .Nota de constatare”. 2.. conţinutul.3.mai. avizat/ aprobat. 3. se intocmeste in 2 exemplare înregistrate la unitatea verificata la care rămâne 1 ex.2. la Zimnicea .

asa cum Activitatea de control fiscal si cea de administrare a veniturilor statului au registraturi proprii. precum si documentele si structurile/ persoanele care intervin in fiecare faza.prin sondaj”. nu reflecta semnificatia/ natura verificarii efectuate si nu respecta . 120015/ 12. numarului exemplarelor.P. Ex: acordarea la consiliul local Magura a subventiei intr-un cont eronat. Recomandari: 1.. de regula cu acelasi continut. am procedat la intocmirea unei diagrame (flow chart) care cuprinde toti pasii de urmat. Definirea in proceduri a formei. Consecinte: intocmirea aceluiasi tip de acte de control. 2.P. apreciem ca acestea nu sunt fundamentate: pentru a indica metoda de verificare. procese-verbale.G. apoi le comunica primariilor prin adrese scrise.F. cu precadere verificarea operatiunilor de incasari si plati in numerar. Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 21 .2006. se foloseste formula generica .8 Organizarea si coordonarea procesului de elaborare si rectificare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice Pentru o verificare pertinenta a mecanismului de elaborare si depunere a bugetelor locale (proiecte)..01. Cauze: . iar la restul s-au constatat nereguli care s-au rezolvat in timpul verificarii. etc. nu se determina cauzele si consecintele si nu se estimeaza riscurile viitoare. vizarii si circuitului documentelor intocmite in urma verificarilor efectuate la trezoreriile locale: rapoarte. pentru neregulile constatate. .F. Consiliul Judetean Teleorman. le comunica si pe acestea. CBCP face repartizarea acestor sume pe trimestre. Elaborarea proiectelor bugetelor locale s-a efectuat in anul 2006 conform programului informatic transmis de M. La nivelul CBCP se centralizeaza bugetele locale si se elaboreaza bugetul pe total judet.regulile” generale ale controlului in toate formele sale. structurii (prezentarea clara si completa a tuturor documentelor verificate si precizarea sondajului). gestiunea casei si functionarea sistemelor de alarma. Daca ulterior intervin modificari in repartizarea pe trimestre sau in clasificatia bugetara. la un numar de 9 nu s-au semnalat deficiente.F. note unilaterale. Din totalul de 19 verificari.P. – Teleorman. etc. in functie de propunerile primite de la M. 3. note de constatare. cu adresa nr. In ceea ce priveste intocmirea notelor de constatare.Control intern insuficient. denumirea incorecta a unor conturi. a repartizat sumele defalcate primite de la bugetul de stat pentru fiecare primarie din judet pentru intregul an. acestea sunt cele inscrise in ROF. fara a se preciza esantionul selectat si criteriile aplicate..Lipsa procedurilor interne scrise specifice. Propunem infiintarea unei registraturi proprii activitatii de trezorerie menita sa asigure un circuit operativ al documentelor care circula la acest nivel. Bugetele locale de venituri si cheltuieli se depun in trei exemplare la CBCP unde se verifica si se depun la Registratura generala.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Referitor la obiectivele verificate mentionate in note. neperceperea comisionului la eliberarea extrasului. cu asistenta de specialitate din partea D.

876/05.04.G.2006.08. nr. O copie a acestuia s-a inaintat structurilor auditate pentru exprimarea punctelor de vedere cu privire la constatari.2006. 5. 1262/18.07(Peretu).G.DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN AUDITUL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN AL UTILIZARII CREDITELOR BUGETARE Rectificarile de buget se efectueaza in baza unor acte normative.2006.891/ 11. * * * Prezentul proiect de raport de audit public intern s-a intocmit intr-un singur exemplar. urmare a influentelor mentionate mai sus. verificarea.968/ 25. dar nu se mai centralizeaza si nu se comunica M. 9. O. H. nr. nr. Referitor la circuitul. . Acestea urmeaza circuitul bugetelor initiale.la solicitarea institutiilor.F. centralizarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale primariilor s-a respectat fluxul normal prezentat in descrierea testului.09. .268/ 12.03.G. VALERIA PENA Echipa de audit: Carmen Dinu si Nuta Balaceanu Supervizor: Valeria Pena 22 . 826/2006(Videle).G. organizarea si coordonarea procesului de elaborarea si rectificare a BVC locale s-a efectuat in conformitate cu Legea bugetului pe anul 2006 si O.P.864/ 02. nr. CARMEN DINU NUTA BALACEANU Supervizat. 22. Concluzii: In perioada auditata. 46/30.G. avizarea. H. AUDITORI.08. nr.09. incepand cu trimestrul III cand se permit virarile de credite sau la propunerea ordonatorilor de credite.2006. 45/2003 privind finantele publice locale.actelor normative: H. In perioada auditata s-au efectuat rectificari in baza: .adreselor CBCP de mutare dintr-un trimestru in altul: 24.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful