Sunteți pe pagina 1din 6

Brâul Maicii Domnului

În zilele împăratului Iustinian a fost adus preacinstitul brâu al Maicii


Domnului de la episcopia Ziba.A fost pus într-o raclă şi aşezat într-o casă,
deasupra osemintelor împăraţilor Zoe şi Ioan, În cetatea sfântă a Ierusalimului,
fiind pus împreună cu veşmântul Preacuratei Născătoare de Dumnezeu.

Arcadie, feciorul împăratului Teodosie cel Mare, scoţând preacinstitul


brâu al Maicii Domnuluidin cetatea sfântă a Ierusalimului, l-a transportat cu
mare cinste şi evlavie la Constantinopol şi l-a aşezat într-un sicriu luminat,
numit raclă.

După 410 ani de la această mare sărbătoare, împăratul Leon a rugat pe


Patriarhul de atunci să deschidă acea sfântă raclă pentru soţia sa Zoe, care era
chinuită de duhurile rele. Împărăteasa Zoe a avut în vis o vedenie dumnezeiască,
spunându-i-se că dacă peste corpul ei ar fi aşezat Sfântul Brâu al Maicii
Domnului, ea s-ar tămădui. Patriarhul, auzind acest vis, a dat dezlegare ca să fie
scos brâul, pe care apoi cu mare umilinţă l-a aşezat pe trupul împărătesei Zoe,
care îndată s-a tămăduit de boală, preamărind pe Dumnezeu.

Cei care au văzut cu ochii marea minune, împreună cu patriarhul şi


împăratul, prin laude şi rugăciuni smerite, au adus mulţumiri Domnului nostru
Iisus Hristos, după care preacinstitul brâu a fost aşezat din nou în Sfânta raclă.

Acest preacinstit brâu se citeşte pentru bolnavi ori pentru cei năpăstuiţi de
necazuri sau supărări mari. Înainte de a se folosi de puterea tămăduitoare a
Sântului Brâu, creştinul trebuie să-şi facă 40 de Sfinte Liturghii, dar numai în
zilele de miercuri şi vineri, cu care prilej să-şi petreacă timpul în post şi
rugăciuni.

Această rugăciune numită Brâul Maicii Domnului să fie purtat la el de


către fiecare creştin evlavios cât trăieşte, căci îl va scăpa de boală, de necazuri şi
supărări, fiindcă Preacurata Fecioara Maria, Maica Domnului nostru Iisus
Hristos, este ocrotitoare noastră, a tuturor, în veci.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Sfinte Dumnezeule, Sfnte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi


(de trei ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele


noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă
neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă Tatălui şi


Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia
Ta, facă-se voia Ta: precum în cer aşa şi pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă,
dăne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Că
aTa este împărăţia, puterea şi slava, a Tătălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de dar,


Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut
pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.

Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii,


acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Ca şi cu o coroană luminată, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, cu


preacinstitul tău brâu, robii lui Dumnezeu (N) se încununează şi se luminează,
bucurându-se şi veselindu-se, în taină îţi strig ţie:

Bucură-te, coroană preacinstită şi cununa dumnezeieştilor măriri;

Bucură-te, ceea ce eşti mărirea împlinirii şi a veşnicei veselii;

Bucură-te, prin care răsare bucuria.âBucură-te, prin care piere blestemul;

Bucură-te, pântecele dumnezeieştii întrupări;

Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu;

Bucură-te, pedepsirea vrăjmaşilor celor nevăzuţi;

Bucură-te, îndrăznirea cea nebiruită a chinuiţilor de duhuri rele;

Bucură-te, ceea ce ne curăţeşti de lucrurirle întinate;


Bucură-te, uşa mântuirii noastre;

Bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc;

Bucură-te, lauda cea de cinste a preoţilor cuvioşi;

Bucură-te, cea prin care cad vrăjmaşii nevăzuţi;

Bucură-te, Maică, pururea Fecioară!

Dat-ai celor ce se roagă ţie, îngrădire tare; pe aceştia scăpându-i din toate
primejdiile, cu lucrări bune, n-au fost biruiţi de vrăjamşii nevăzuţi; pe aceştia
primeşte-i sub acoperământul tău cel sfânt.

Încinge pe robii tăi, Preasfântă Fecioară, cu preacinstitul tău brâu


întărindu-i asupra vrăjmaşilor nevăzuţi, ca să lupte ei nebiruiţi împotriva
patimilor pe care îi muncesc nepătimire nebiruită dăruieşte-le lor, ca să te
preamărească pe tine şi pe Fiul tău, Iisus Hristos, Dumnezeul nostru.

Cei între sfinţi părinţi ai noştri şi mari dascăli ai lumii şi ierarhi, sfinşilor
arhangheli, sfinţilor apostoli, sfinţilor mucenici şi muceniţe, rugaţi-vă lui
Dumnezeu şi Maicii Domnului, ca, încingându-ne cu Brâul tău cel Sfânt, să fim
izbăviţi de toate duhurile rele şi viclene, de toate neputinţele şi de toate nevoile.

Inima se bucură, atingându-se cu fierbinte credinţă de preacinstitul tău


Brâu, al Sfintei Fecioare Maria şi încingându-ne cu puterea ei nebiruită, ieşim
biruitori împotriva patimilor celor necurate şi a vrăjmaşilor celor nevăzuţi,
ucigători de trupuri.

Preacinstitul tău Brâu, Preasfântă Fecioară, întru bucuria ta şi a inimii


noastre, cu cinste toţi să-l purtăm, căci este spre mare ajutor celor credincioşi.
Celor bolnavi le dă vindecare, celor ce alunecă le dă întărire, celor leneşi –
ddumnezeiască îmbărbătare spre credinţă şi muncă, cârmuire celor ce înoată,
celor rătăciţi – întoarcere.

Este cu adevărat, Preacurată Fecioară, dumnezeiescul Dar al


preacinstitului tău Brâu, tămăduitor şi izbăvitor al tuturor celor ce au credinţă în
tine, îl sărută şi îl poartă cu dragoste în veci. Amin.

Sfinţilor fără de arginţi şi de minuni făcători, Cosma şi Damian, Chir şi


Ioan, Pantelimon, Ermolae, Samson, Diomid, Mochie şi Anichit, Talaleu şi
Trifon şi toţi sfinţii mucenici, drepţilor ai lui Dumnezeu părinţi Ioachim şi Ana,
rugaţi-vă Domnului pentru viaţa, sănătatea, buna norocire şi iertarea păcatelor
robilor lui Dumnezeu (N) şi pentru ca Bunul Dumnezeu să-i păzească de tot
răul, de toate necazurile, de toate bolile, de dureri şi de tot blestemul şi
vrăjitoriile făcute de vrăjmaşii nevăzuţi, ca astfel, cu toţii întregi şi sănătoşi să te
putem preamări pe tine, Maică Preacurată, mântuitoarea sufletelor noastre.

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi,


aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire
nebiruită, izbăveşte-ne din toate nevoile, ca să-ţi strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă,
pururea Fecioară; şi acum şi în vecii vecilor. Amin.

Preacinstit Brâul tău, care a cuprins pântecele tău cel de Dumnzeu


primitor, Născătoare de Dumnezeu, este cetăţii tale tărie nebiruită şi vistierie de
bunătăţi neîmpuţinate.

Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este
Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ţie!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, vindecă şi izbăveşte din nevoi şi din


patimi pe toţi cei care aleargă cu credinţă sub acoperământul tău!

Stăpână, primeşte rugăciunea robilor tăi şi ne mântuieşte pe noi de toate


nevoile şi necazurile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii


vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, slavă Ţie!

VISUL MAICII DOMNULUI

(Este limpede că nu este autentic deoarece Maica Domnului nu-l cunoştea pe


Saul – cel pe care noi îl cunoaştem ca fiind Sfântul Apostol Pavel – înainte de
Răstignirea Mântuitorului, ba chiar nici după această vreme nu sunt mărturii în
Sfintele Scripturi că Maica Domnului ar fi vorbit vreodată cu Sfântul Apostol
Pavel. Totuşi, este de presupus că după convertirea lui Saul la creştinism el a
vorbit cu Maica Domnului ca pe Maica Vieţii.)

Visul ce a visat Născătoare de Dumnezeu, înainte de a se răstigni Domnul


nostru Iisus Hristos.
Dormind Preasfânta Fecioară şi Născătoarea de Dumnezeu, în Muntele
Eleonului, când a fost în cetatea Betleemului, a văzut acolo şi pe Domnul Iisus
Hristos, care a întrebat-o: Maica Mea Preasfântă, dormi? Iar Maica Domnului a
zis: Fiul Meu preadulce, eu am adormit puţin şi iată că am avut un vis grozav
pentru Tine.

(Are o exprimare cam deficitară.)

Maica Mea, spune visul ce ai visat.

Fiul Meu preadulce, am văzut pe Petru în Roma şi pe pavel în Damasc, iar


pe Tine în cetatea Ierusalimului, răstignit pe o cruce între doi tâlhari, iar
cărturarii şi fariseii şi iudeii necredincioşi, defăimându-te foarte, te-au batjocorit
şi desculţ te-au judecat. Cu fiere te-au hrănit şi cu oţet te-au adăpat, cu trestie şi
cu toiege peste cap te-au bătut, pe sfântul obraz te-au scuipat şi cunună de spini
ţi-au pus pe capul Tău, iar unul din ostaşi cu suliţa în coastă Te-a împuns, din
care îndată a ieşit sânge şi apă.

Soarele s-a întunecat şi luna în roşeaţă s-a schimbat, iar catapeteasma


bisericii în două s-a despicat de sus până jos; întuneric mare s-a făcut peste tot
pământul, de la al şaselea până la al nouălea ceas.

Iosif şi cu Nicodim mi se părea că te coborau de pe crucec şi cu giulgiu


curat te-au înfăşurat şi în mormânt te-au îngropat; şi uşile cele de aramă ale
iadului le-ai sfărâmat şi zăvoarele cele de fier le-ai zdrobit, scoţând afară pe
Adam şi pe Eva, şi înviind a treia zi, te-ai înălţat la ceruri şi sedeai de-a dreapta
Tatălui.

Iar Domnul Iisus a zis: Maica Mea Preasfântă, adevărat vis ai visat, căci
toate acestea eu le voi pătimi pentru neamul omenesc; iar de va scrie cineva
visul tău şi-l va purta cu sine şi în casa lui îl va păstra şi la alţii îi va da, de acea
casă vrăjmaşul nu se va apropia şi pe duhul cel necurat îl va izgoni, îngerul lui
Dumnezeu va sta totdeauna la dreapta lui şi de năvălirile şi supărările ce vin
asupra lui de la oamenii cei răi, va fi ocrotit.

Iar la drum de va călători şi va avea această rugăciune la el, acel om nu se


va teme de grindină, tunete, de fulgere şi de orice rău, de moarte năpraznică şi
neprevăzută, fiind apărat permanent.

Dacă-l va citi creştinul seara la culcare pentru copii, şi-i va învăţa pe ei,
acela în ceasul morţii va fi mântuit şi scăpat de către Arhanghelul Mihail şi
îngerul de la Botez va fi lângă dânsul, îndrumându-i calea, ori încotro va merge,
iar la dreapta judecată va găsi milă şi la plecarea sa din lume, Eu mă voi arăta
acelui om, împreună cu tine, Maica Mea.

Îngerul Meu va lua sufletul lui şi-l va duce în împărăţia cerurilor,


veselindu-se acolo cu toţi cei care din veac mi-au bineplăcut Mie. Amin.