Sunteți pe pagina 1din 4

PROTECTIA CETATENILOR ROMANI CARE LUCREAZA IN STRAINATATE

I.Reglementari legale

-Legea nr.156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate


-Modificari: Ordonanta nr.43/2002
-Norme metodologice de aplicare, aprobate prin HG.nr.384/2001
-Modificari:HG .nr.850/2002

II.Definirea unor termeni

Agenti de ocupare a fortei de munca: societăţile comerciale constituite în temeiul Legii


nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, inclusiv filialele societăţilor comerciale
străine, înfiinţate în România potrivit art. 42 şi 44 din Legea nr. 31/1990, care au ca
activitate principală "Selecţia şi plasarea forţei de muncă" cod CAEN – 7450

Contractul de mediere :contractul incheiat, in forma scrisa, de catre agentul de ocupare


a fortei de munca cu cetateanul roman care solicita sa lucreze in strainatate.

Tarif de mediere :tariful pe care agentii de ocupare a fortei de munca in strainatate il pot
percepe pentru efectuarea activitatilor de mediere, fie de la angajatorii straini, fie de la
solicitantii de locuri de munca in strainatate.(nu de la ambele parti).Acesta trebuie sa
acopere costurile activitatilor de mediere.

Activitatile de mediere :activitatile desfasurate de catre un agent de ocupare a fortei de


munca, in vederea angajarii cetatenilor romani in strainatate si constau , in principal ,in :
a)constituirea unei bănci de date privind solicitanţii de locuri de muncă şi ofertele de
locuri de muncă în străinătate;
b)identificarea locurilor de muncă oferite de angajatori, persoane juridice sau persoane
fizice din străinătate, ori de parteneri de mediere străini;
c)publicarea locurilor de muncă şi a condiţiilor de ocupare a acestora;
d)preselecţia sau, după caz, selecţia candidaţilor, corespunzător cerinţelor locurilor de
muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile şi interesele acestora;
e)întreprinderea demersurilor pentru angajarea persoanelor selectate pe locurile de muncă
oferite.

III.Conditii de desfasurare a activitatii de mediere de catre agentii de ocupare a


fortei de munca

Conditiile sunt prevazute de art.9 din Lehgea nr.156/2000 :


1.-dispun de spatiu si dotari necesare pentru buna desfasurare a activtatii
2.-au incadrat in munca personal cu experienta in domeniul fortei de munca

1
3.- au organizată o bancă de date care să cuprindă ofertele şi solicitările de locuri de
muncă în străinătate, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la
calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor
4. -au încheiat cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din
străinătate, după caz, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă;
5.- sunt înregistraţi la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi au sediul.
Art.10 din lege stabileste care sunt clauzele minime pe care contractele cu
partenerii straini trebuie sa le cuprinda pentru a contine oferte ferme de locuri de
munca :
a) durata contractului;
b) numărul de locuri de muncă în străinătate pentru care se încheie contractul;
c) funcţia, meseria sau ocupaţia;
d) natura şi durata angajării, condiţiile de angajare, de încetare a angajării sau de
reangajare;
e) durata timpului de muncă şi de repaus;
f) tariful orar, salariul lunar şi datele de plată a salariului;
g) sporuri, ore suplimentare şi alte drepturi salariale;
h) cazurile în care pot fi urmărite drepturile salariale;
i) durata, modul de acordare şi drepturile băneşti aferente concediului de odihnă;
j) condiţiile de muncă, măsuri de protecţie şi securitate a muncii;
k) posibilitatea transferării salariului în România;
l) asigurarea medicală a angajaţilor români, similar cu cea a cetăţenilor din ţara
primitoare;
m) acordarea de despăgubiri angajaţilor români în cazul accidentelor de muncă, al bolilor
profesionale sau al decesului;
n) condiţiile de cazare, de locuit sau, după caz, de închiriere a unei locuinţe şi de
asigurare a hranei;
o) asigurarea formalităţilor, stabilirea condiţiilor de transport din România în statul în
care se asigură ofertele de locuri de muncă şi retur pentru angajaţii cetăţeni români şi
membrii de familie care îi însoţesc sau îi vizitează, precum şi suportarea cheltuielilor
aferente;
p) taxele, impozitele şi contribuţiile care grevează asupra veniturilor angajaţilor cetăţeni
români, asigurându-se evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contribuţii de
asigurări sociale;
r) obligaţiile angajaţilor cetăţeni români în străinătate.
Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura includerea
elementelor prevăzute la alin. (1) lit. c)-r) şi în contractul individual de muncă încheiat
între angajatorul străin şi angajatul cetăţean român.
Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea
contractelor individuale de muncă şi în limba română.

IV.Contractul de mediere

Contractul de mediere, incheiat de agentul de ocupare a fortei de munca in forma


scrisa, trebuie sa contina cel putin elementele si clauzele prevazxute in Anexa nr.1 la
Normele metodologice(conform art.7 alin.2 din norme).

2
Pentru efectuarea activităţilor de mediere prevăzute la art.7 alin. (1) lit. b)-e)
agenţii de ocupare a forţei de muncă în străinătate pot percepe un tarif de mediere care să
acopere costurile acestora
Dacă tarifele pentru prestarea serviciilor de mediere sunt încasate de la angajatori
străini, agenţii de ocupare a forţei de muncă nu pot pretinde plata serviciilor de mediere şi
de la solicitanţii de locuri de muncă în străinătate.
Agenţii de ocupare a forţei de muncă vor restitui, parţial sau total, tariful
serviciilor de mediere încasat de la solicitanţi, dacă nu reuşesc să le ofere locuri de muncă
în termenul stabilit prin contractele de mediere sau dacă, înainte de expirarea duratei
contractului de mediere, beneficiarul acestui contract renunţă la mediere.
Acestia nu vor percepe în afara tarifului prevăzut la art. 7 alin. (3) comisioane şi
nu vor pretinde garanţii de la persoanele mediate, respectiv de la persoanele angajate în
străinătate cu contract individual de muncă.

V.Documentele cetatenilor romani trimisi sa lucreze in strainatate

Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia să păstreze timp de 3 ani de la


încetarea raporturilor de muncă ale cetăţenilor români în străinătate urmatoarele
documente :
a) actul de identitate;
b) paşaportul, paginile cu fotografia şi cu viza;
c) carnetul de muncă, din care să rezulte că i-a încetat activitatea în ţară, în condiţiile
legii;
d) actele de calificare;
e) certificatul de sănătate;
f) contractul de mediere;
g) contractul individual de muncă, în limba română;
h) certificatul de cazier judiciar;
i) dovada emisă de structura specializată din cadrul Ministerului de Interne, din care să
rezulte că solicitantul nu are interdicţia legală de a părăsi localitatea ori alte limitări ale
exercitării dreptului la liberă circulaţie în afara graniţelor ţării.

VI. Accesul la măsurile de protecţie socială al cetăţenilor români care


lucrează în străinătate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu
angajatori străini

Cetăţenii români care lucrează în străinătate pe baza contractelor individuale de


muncă încheiate cu angajatori din străinătate beneficiază în ţară de prestaţiile acordate de
sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru şomaj sau de
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, dacă, în temeiul contractelor
de asigurare încheiate, plătesc organelor competente din România contribuţiile
corespunzătoare stabilite pe baza declaraţiilor privind veniturile lunare realizate în
străinăta
Cetăţenii români care se angajează în străinătate în ţările cu care România are
încheiate acorduri internaţionale de securitate socială beneficiază de drepturile de
protecţie socială prevăzute de aceste reglementări.

3
VII.Obligatiile agentului de ocupare a fortei de munca fata de Inspectoratul
Teritorial de Munca

1.-inregistrarea ca agent de ocupare a fortei de munca (art.9 lit. e) din lege)


2.- transmiterea trimestriala, pana la sfarsitul lunii urmatoare trimestrului incheiat,
a situatiei privind persoanele mediate si angajate in strainatate( art.13 din Normele
metodologice)

VIII.Contraventii

Conform art.16 din lege constituie contraventii:


a)- exercitarea de către agenţii de ocupare a forţei de muncă a activităţii de mediere a
angajării cetăţenilor români în străinătate, cu încălcarea prevederilor art. 9-11 cu amendă
de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
b) exercitarea activităţii de mediere a angajării cetăţeni lor români în străinătate de către
alte persoane juridice, în afara celor prevăzute la art. 5, sau de către persoane fizice, cu
amendă de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei.
Controlul îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 9 şi 10 şi al activităţii
desfăşurate de agenţii de ocupare a forţei de muncă se realizează de personalul din cadrul
Inspecţiei Muncii, împuternicit în acest sens.

Prevederile prezentei legi nu le sunt aplicabile cetatenilor romani care lucreaza in


strainatate , ce beneficiaza de masuri speciale de protectie , stabilite prin legile romane
sau prin tratate sau conventii internationale la care Romania este parte,daca se afla in
urmatoarele situatii :
a)sunt angajaţii unor instituţii publice străine care sunt organizate şi funcţionează pe
teritoriul altui stat decât România;
b)sunt angajaţii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor comerciale
române;
c)sunt angajaţii unor organizaţii internaţionale cu sediul pe teritoriul altui stat decât
România;
d)sunt angajaţii unor societăţi comerciale, persoane juridice române sau străine, care
efectuează activităţi de transport internaţional.