Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ A JUDEŢULUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| /


MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARAŢIE
privind asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj a persoanelor fizice care realizează
venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, pentru care se datorează
contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. III alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale

Nr. |_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|*

1. Numele şi prenumele asiguratului: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. Cod numeric personal (CNP): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. Adresa de domiciliu sau de reşedinţă:

Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr. |_|_| Bloc |_|_| Scara |_|_| Etaj |_|_| Apartament |_|_|_|_|

Oficiul poştal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Judeţ: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| / Sector: |_|_|

Telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4. Actul de identitate: Seria: |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|

5. Declaraţie cu privire la realizarea veniturilor de natură profesională, altele decât cele salariale,
denumite în continuare venituri de natură profesională, pentru care se datorează contribuţia
individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale:

Prin prezenta declar că realizez veniturile de natură profesională prevăzute mai jos, începand cu
data de:
zi |_|_|, luna |_|_|, an |_|_|_|_|

Model oferit pe – http://www.cabinetexpert.ro/


6. Venituri de natură profesională realizate:

− Venit net realizat**:


− |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei
− Calitatea în care asiguratul a realizat venitul: __________________________
− Sursa de venit: __________________________

7. Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat
prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, denumit în continuare salariu mediu brut:
|_|_|_|_|_|_|_|6_|0_|0_| lei

8. Baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj***:


|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

9. Cota contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform prevederilor legale
în vigoare:
|_|_0|,|5_|_0| %

10. Cuantumul sumei reprezentând contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj
datorată în baza prezentei declaraţii:****:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

11. Termenul de plată pentru contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorată în
baza prezentei declaraţii este până la data de 25 a lunii, pentru luna anterioara celei în care se
realizează venituri de natură profesională.

12. Contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorată în baza prezentei declaraţii
se plăteşte în contul nr.:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, deschis la
Trezorerie pe seama agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_| / municipiului Bucureşti – info coduri IBAN aici.

13. Achitarea contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorată în baza prezentei
declaraţii se poate face în numerar la casieria agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei
rază teritorială asiguratul are stabilit domiciliul sau reşedinţa, prin mandat poştal sau prin alte
mijloace de plată, în condiţiile legii.

14. Drepturile asiguratului:

a) să beneficieze de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul


asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificarile şi completările
ulterioare;
b) perioadele pentru care s-a plătit contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru
şomaj constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj.

15. Obligaţiile asiguratului:

a) să depună prezenta declaraţie o singura dată, până la data de 25 a lunii pentru luna
anterioară în care a realizat venituri de natură profesională, la agenţia pentru ocuparea forţei de
muncă în a cărei rază teritorială are stabilit domiciliul sau reşedinţa;

Model oferit pe – http://www.cabinetexpert.ro/


b) să actualizeze prezenta declaraţie în termen de 14 zile lucrătoare de la data modificării
cuantumului veniturilor de natură profesională, prin depunerea unei noi declaraţii, care să ateste
cuantumul veniturilor de natură profesională realizate pe fiecare sursa de venit;
c) în situaţia în care nu mai realizează venituri de natură profesională, să notifice acest fapt
agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială are stabilit domiciliul sau
reşedinţa, în termen de 3 zile lucrătoare de la data intervenirii acestei situaţii;
d) să plătească contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj în termenul
prevăzut la punctul 11 din prezenta declaraţie.

16. Pentru neachitarea contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj în termenul
prevăzut la punctul 11 din prezenta declaraţie, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, în
condiţiile legii.

17. Prezenta declaraţie constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la care creanţele
bugetare înscrise în aceasta sunt scadente conform legii.

Asiguratul declară pe proprie răspundere,sub sancţiunea prevăzuta de Codul penal pentru fals
în declaraţii, ca datele cuprinse în prezenta declaraţie corespund realităţii.

AGENŢIA PENTRU OCUPAREA ASIGURAT,


FORŢEI DE MUNCĂ,

Semnătura reprezentantului legal Semnătura


Ştampila

* Se completează de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială
asiguratul are stabilit domiciliul sau reşedinţa.

** Se va completa în mod corespunzător, pentru fiecare venit de natură profesională realizat.

*** Se determină prin însumarea veniturilor nete realizate, dar nu mai mult de echivalentul a de cinci
ori valoarea salariului mediu brut pe economie prevăzut la punctul 7 din prezenta declaraţie.

**** Se determină prin aplicarea cotei prevăzute la punctul 9 din prezenta declaraţie asupra bazei de
calcul prevăzute la punctul 8 din prezenta declaraţie. În situaţia modificării salariului mediu brut,
prevăzut la punctul 7 din prezenta declaraţie sau a cotei contribuţiei individuale la bugetul
asigurărilor pentru şomaj, prevăzută la punctul 9 din prezenta declaraţie, determinarea cuantumului
sumei reprezentând contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorată în baza
prezentei declaraţii se va face ţinând seama de noul cuantum al salariului mediu brut şi/sau de noua
cotă a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Model oferit pe – http://www.cabinetexpert.ro/