Sunteți pe pagina 1din 7

Anul II,

N e w s l e t t e r Vol. I,
Nr. 7,
Pag. 23-29

ÎN CE INVESTESC EU? „Vorbind despre bani ºi despre relaþia


cu ei, trãim vremuri foarte tulburi! Cãtre ce se
îndreaptã bursa acum? Piaþa imobiliarã se
de Roberta Tãrtãºeanu sparge în bucãþi sau tot ce se petrece e doar o
corectare fireascã a cotelor prea înalte la care
ocmai am terminat de citit una din

T
ajunsese? Sunt atât de mulþi bani pe piaþã, dar
cele mai bune cãrþi de educaþie cu toate acestea, marile companii dau afarã
financiarã pentru femei care s-a oamenii cu miile. Rata dobânzilor este extrem
scris vreodatã: e vorba de Femeie bogatã, de de scãzutã. Va scãdea ºi mai mult sau va creº-
Kim Kiyosaki, o femeie independentã, un inves- te? Dolarul a ajuns la cea mai micã valoare din
titor adevãrat ºi, mai ales, un educator de mar- toate timpurile... Cum va afecta acest lucru eco-
cã. Deºi este soþia mult mai celebrului ei soþ, nomia?
Robert T. Kiyosaki, aceastã femeie deosebitã Multe, multe întrebãri – dar ºi mai multe pã-
aratã cu vârf ºi îndesat cã zicala „În spatele reri – ºi doar câteva rãspunsuri clare.
fiecãrui bãrbat de succes se aflã o femeie pu-
ternicã“ e cât se poate de adevãratã. Cum sã te descurci în toatã tevatura asta?
În cele ce urmeazã vã voi oferi câteva Tot ce poþi face este sã cercetezi cât de mult
idei pe care Kim le împãrtãºeºte cu noi, cititoa- poþi, sã sortezi toate aceste pãreri, sã studiezi
rele ei, pe site-ul www.richwoman.com. Sper faptele, sã tragi propriile concluzii ºi sã iei pro-
ca acestea sã vã fie de un real folos ºi sã in- priile decizii. ªi bazându-te pe aceste decizii,
ducã ºi în sufletul dumneavoastrã dorinþa de a sã treci la acþiune. Dar vor fi oare corecte toate
trece la acþiune ºi de a vã schimba viaþa în deciziile tale? Nu. Dar cel puþin vei trece la ac-
bine! Kim Kiyosaki ne demonstreazã încã o þiune, iar acþionând vei fi încã în joc ºi vei putea
datã cã putem ºi cã, într-o lume a bãrbaþilor, nu astfel învãþa, îmbogãþindu-þi cunoºtinþele.
suntem cu nimic mai prejos! Ce fac însã cei mai mulþi oameni? Se cople-
ºesc cu informaþii (ºi existã o mulþime în acest
moment!), apoi paralizeazã! Nu iau nici o deci-
zie ºi, prin urmare, nu trec la nici o acþiune. De
aceea, în cartea mea, „Femeie bogatã“, afirm
cã orice fel de acþiune e mai bunã decât nici un
fel de acþiune!

În ce sã investim?
Deci, de unde ºtim în ce sã investim? Rãs-
punsul e: nu existã un rãspuns perfect. Lucrul
în care investeºti ar trebui sã fie ceva personal
(dar nu ºi emoþional). De ce fel de investiþii eºti
atras? Care sunt subiectele tale de interes? Îþi
place sã faci cumpãrãturi? Ai putea cumpãra
acþiuni la o casã de modã. Ai putea investi în
firma unui designer de modã, care tocmai des-
chide un boutique ºi cautã investitori... Sau

www.profesordefericire.ro www.pavcon.ro 23
Newsletter lunar gratuit de Dezvoltare Personalã, Vol. I, nr. 7, mai 2009

poate un mic magazinaº de haine din Mall toc- pe jos de casa unde locuiam. Dacã se ivea
mai a fost scos la vânzare... Acestea sunt doar vreo problemã, puteam ajunge repede acolo.
câteva exemple. De asemenea, ºtiam foarte bine cartierul ºi în-
Investiþiile mele favorite sunt însã, de departe, þelegeam de ce o persoanã ar fi dorit sã locu-
imobiliarele. Sunt investitor pe aceastã piaþã iascã acolo.
de 18 ani. ªi continuu sã cumpãr (iar ocazional – casa se gãsea la o plimbare pe jos distan-
sã vând) imobile. Sunt, de asemenea, ºi antre- þã de oraº, de restaurante, de magazine, iar
prenoare. Soþul meu, Robert, ºi cu mine am con- zona urma sã creascã ºi mai mult pe mãsurã
struit multe afaceri împreunã, cea mai cunos- ce noi afaceri apãreau acolo.
cutã fiind Compania Rich Dad. – ºi cel mai important motiv: aceasta a fost
Formula noastrã e simplã: prima mea proprietate datã în chirie ºi eram...
1. Construim o afacere. îngrozitã. Am cercetat aceastã proprietate din-
2. Profitul îl investim în imobiliare. colo de orice imaginaþie. ªi mi-am dat seama
Aºa cã noi continuãm sã ne dezvoltãm afa- cã dacã nu voi cumpãra aceastã proprietate,
cerile ºi sã investim în proprietãþi imobiliare. atunci niciodatã nu voi mai cumpãra o alta. Aºa
[...] Dar chiar dacã investiþiile mele favorite sunt cã mi-am þinut respiraþia ºi... am fãcut pasul.
imobiliarele, investesc la fel de bine ºi în altele. Iar odatã fãcut, am descoperit cã nu era nimic
acolo de care sã mã tem.

Proiectul celor 10 apartamente


dintr-un bloc de 300
În nordul oraºului Scottsdale, Arizona, o
zonã rezidenþialã mult cãutatã, s-a construit un
bloc de 300 de apartamente, care au fost apoi
scoase la vânzare.
Imobiliarele Robert ºi cu mine am cumpãrat repede pe
Motivul numãrul unu pentru care cumpãr pro- primele zece. De ce? Pentru cã aceste zece
prietãþi este dat de trei cuvinte favorite: flux de apartamente au fost finisate, mobilate ºi deco-
numerar. [...] Regula de bazã dupã care mã rate pe post de modele pentru ceilalþi doritori.
ghidez când achiziþionez locuinþe este sã des- Astfel, potenþialii cumpãrãtori le puteau viziona
copãr acea proprietate la care chiria lunarã e ºi analiza, pentru a vedea dinainte pe ce vor da
mai mare decât rata la bancã, plus cheltuielile banii.
de întreþinere. Acest lucru creeazã flux de nu- Aºa cã noi ne-am grãbit sã le cumpãrãm ºi
merar pozitiv. apoi le-am închiriat celor de la care le-am cum-
pãrat, cu 25% din valoarea de achiziþie. Cum
Prima mea proprietate valoarea totalã a celor zece apartamente a fost
Cea dintâi proprietate în care am investit a de 200.000 $, am obþinut înapoi 50.000 $ din
fost o cãsuþã din Portland, Oregon, cu douã dor- propria investiþie. Iar acesta a fost doar unul
mitoare mici ºi o singurã baie. Preþul a fost de din fluxul de numerar pe care l-am obþinut la
45.000 $. Avansul, 5000 $ – bani pe care nu i-am aceastã tranzacþie. [...]
avut. Fluxul de numerar obþinut: enorma sumã ªi am fãcut acest lucru ºi cu alte câteva pro-
de... 25 $ lunar! prietãþi pe care le deþinem.
De ce am cumpãrat-o totuºi? Iatã motivele: Acestea sunt exemple ale felului în care noi
– fluxul de numerar era pozitiv; investim în imobiliare, pentru ca tu sã-þi faci o
– proprietatea se gãsea la 10 minute de mers idee despre procesul nostru de gândire. [...]

www.profesordefericire.ro www.pavcon.ro 24
Newsletter lunar gratuit de Dezvoltare Personalã, Vol. I, nr. 7, mai 2009

Alte câteva proprietãþi... Argintul – O monedã de argint de o uncie


Cu ani în urmã, am cumpãrat o proprietate va costa aproximativ 15 $. ªi existã doar o
în Portland, pentru cã în vecinãtate tocmai în- cantitate finitã de argint pe întreg pãmântul.
cepea dezvoltarea unui proiect numit „Silicon Argintul e consumabil. El e folosit în aproape
Forest“. Era un coridor al unei companii high- orice, de la becuri ºi computere la cuptoare cu
tech, care abia se mutase în Portland. microunde ºi telefoane celulare. Iar cererea de
Am cumpãrat o locuinþã cu o curte de cinci argint va deveni enormã, pe mãsurã ce China
acri, iar ulterior am construit ºi alte locuinþe pe ºi India îºi dezvoltã economiile. ªi e de bun
acel teren. simþ sã te gândeºti cã dacã cererea va fi mare,
Recent am achiziþionat o clãdire cu aparta- iar rezervele finite, preþul va creºte enorm.
mente cãrora, adãugându-le spãlãtorie ºi uscã-
torie, am putut creºte chiria, ceea ce a crescut Hârtiile de valoare – acþiuni, obligaþiuni,
ºi valoarea proprietãþii în sine, ceea ce ne-a fonduri de capital. Nu sunt un fan al bursei,
permis sã accesãm o refinanþare. ªi cu banii pentru simplul motiv cã am ales sã nu inves-
pe care îi scoatem de pe acea proprietate, vom tesc o groazã de timp în a cerceta ºi a studia
putea cumpãra alte proprietãþi. aceastã piaþã. În plus, nu deþin controlul asu-
Am achiziþionat un simplu apartament anul pra companiilor cãrora le cumpãr acþiunile. În
trecut, doar pentru cã oferta dezvoltatorului mi imobiliare pot controla veniturile, cheltuielile,
s-a pãrut un târg extrem de generos. datoriile ºi pot aprecia impactul acestora asu-
Aºa cã nu existã un singur motiv pentru care pra valorii proprietãþii. Ce funcþioneazã pentru
eu cumpãr proprietãþi imobiliare. Sunt o mul- mine pe piaþa bursierã e cã am un broker la
þime. Dar principalul punct în care mã concen- care admir douã aspecte. Acestea sunt:
trez este crearea fluxului de numerar. 1. Cerceteazã toate companiile pe care le
recomandã. Se duce la sediul lor, se întâlneºte
În ce altceva mai investesc? cu conducerea ºi studiazã documentele fiscale.
Iatã câteva lucruri cãtre care îmi îndrept Nu acþioneazã niciodatã în baza unui pont
atenþia: fierbinte. De aceea, când îmi face o recoman-
dare, ºtiu cã ºi-a fãcut foarte bine temele.
Aurul – Dolarul continuã sã-ºi piardã din 2. În multe cazuri investeºte el însuºi în com-
valoare. De fapt, a ajuns la cea mai joasã va- paniile pe care le recomandã. Nu lucreazã doar
loare din toate timpurile. Îþi trebuie mai mulþi ca sã-ºi ia comisionul. ªtiu cã îºi doreºte ca eu
bani acum pentru a-þi asigura traiul zilnic decât sã fac bani, pentru cã ºi banii lui sunt tot acolo
îþi trebuia cu numai un an în urmã. Aºa cã, în unde sunt ºi-ai mei.
loc sã þii banii într-un cont de
economii, în condiþiile în Afacerile – Ocazional, investesc în câte-o
care valoarea lor afacere asupra cãreia Robert îmi atrage aten-
se diminueazã þia. Principala regulã pe care o urmez când e
zi de zi, vorba de noile companii este: „Banii urmeazã
mai întotdeauna managementului“. Pot avea un
bine îi produs fabulos, dar dacã nu am o echipã cali-
schimbi în ficatã ºi un plan de marketing bun, o întind de-
aur, care are o acolo. Prima întrebare pe care o pun este: „Cum
imagine palpabilã ºi se vor cheltui banii?“. Dacã rãspunsul e: „Sa-
o valoare de schimb larii pentru partenerii cu care pornim afacerea“
mult crescutã. – o întind de-acolo. Capitalul realizat de afa-

www.profesordefericire.ro www.pavcon.ro 25
Newsletter lunar gratuit de Dezvoltare Personalã, Vol. I, nr. 7, mai 2009

cere trebuie sã se întoarcã înapoi în construi- Fãcând ceea ce trebuie, vei ajunge sã înþe-
rea afacerii, nu sã facã viaþa confortabilã deþi- legi clar ceea ce vrei sã realizezi ºi de ce vrei
nãtorilor businessului. asta. Se spune cã oamenii confuzi nu sunt în
stare sã ia decizii. ªi pentru cã deciziile te în-
Descoperã-þi propriul joc deamnã la acþiune... trebuie sã sortezi infor-
Da, existã o mulþime de informaþii în lumea maþiile pe care le aduni ºi sã elimini confuzia.
asta mare. Dar nu trebuie sã te laºi copleºit de Fã-þi temele, formeazã-þi propriile opinii ºi
ele. Nu trebuie sã aºtepþi rãspunsuri perfecte. apoi – cel mai important pas dintre toþi... – treci
Ceea ce e cu adevãrat important este ca tu sã la acþiune!
decizi care investiþie þi se potriveºte cel mai ªi nu uita, de-a lungul acestui proces mai ºi
bine þie. distreazã-te!
Concentreazã-þi atenþia pe o singurã oportu- Mult noroc!“
nitate o datã ºi fii cât se poate de clar în pri-
vinþa þelurilor tale ºi a rezultatelor pe care le Traducere ºi adaptare:
aºtepþi. Roberta Tãrtãºeanu

KIM KIYOSAKI
FEMEIE BOGATÃ
+ un AudioBook GRATUIT, doar la http://promotii.weebly.com

www.profesordefericire.ro www.pavcon.ro 26
Newsletter lunar gratuit de Dezvoltare Personalã, Vol. I, nr. 7, mai 2009

LUNGUL DRUM parafrazez o reclamã destul de simpaticã,


„realitatea nu e complexã“, ci extrem de simplã
AL ZILEI DE AZI – ºi ascuþitã ca un brici! Te taie de te usturã,
(fragmente) când þi-e lumea mai dragã!
de Constantin D. Pavel Ei bine, când am început sã rãresc promisi-
unile – ºi sã spun mai des „poate“ decât „da“,
(urmare din numãrul trecut) atunci când nu eram convins 1000% cã totul
va merge bine – oamenii au început sã mã pri-
u poþi avansa pe calea vieþii cãl- veascã altfel. Au început sã se uite la mine cu

N când pe sufletele celorlalþi. Spre


ruºinea mea, eu am fãcut acest
lucru – ºi simt chiar ºi-acum, când scriu aces-
alþi ochi ºi sã-mi acorde, puþin câte puþin, încre-
derea lor. ªi pot acum sã afirm, dragã citito-
rule, cã e de-a dreptul divin când primeºti în-
te rânduri, greutatea imensã a neîndeplinirii crederea semenilor tãi! În acele momente
promisiunilor fãcute apãsându-mi dureros ini- simþi, pur ºi simplu, cã poþi rãsturna lumea în-
ma. Sunt oameni, în aceastã lume, pe care i-am treagã, simþi cã poþi muta munþii din loc ºi cã
dezamãgit ºi cãrora va trebui sã le recâºtig în- poþi seca mãrile! Cu cât oamenii te investesc
crederea... Da, recunosc ºi îmi cer iertare pen- cu mai multã încredere, cu atât creºte mai mult
tru promisiunile neonorate; da, recunosc ºi îmi încrederea în propriile-þi forþe, în propria-þi per-
cer iertare pentru banii pe care i-am împrumu- soanã ºi în ºansele tale de reuºitã!
tat ºi nu i-am dat la timp înapoi; da, recunosc Pentru a primi, însã, încrederea celorlalþi, e
ºi îmi cer iertare pentru toate încurcãturile pe nevoie, mai întâi, sã dovedeºti cã eºti cine sau
care le-am provocat altora, care ºi-au pus baza ce spui cã eºti! Sã dovedeºti prin fapte! Eu fu-
în mine – însã toate acestea sunt o lecþie din sesem obiºnuit sã arunc asupra mea o luminã
care am învãþat enorm, o lecþie prin care n-ar fi care n-avea aproape nimic de-a face cu reali-
trebuit sã trec, însã educaþia copilãriei ºi ado- tatea, îmi clãdeam un eºafodaj pe acea falsi-
lescenþei mele a fost fals direcþionatã... iar acum tate ºi, pânã la urmã, evident, clacam. ªi-am
trag ponoasele! Schimbarea de caracter e mult clacat de atâtea ori încât, la un moment dat, mi
mai dificilã la vârste înaintate ºi, de cele mai s-a fãcut lehamite! Ba ajunsesem chiar sã mã
multe ori, extrem de dureroasã. Dar poate fi fã- întreb (prefãcându-mã cã nu ºtiu rãspunsul!)
cutã! Mi-o demonstrez zi de zi – ºi cu fiecare zi de ce mi se întâmplã tocmai mie toate astea?...
încerc sã fiu mai bun, mai curat ºi mai onest... Þin minte cã unul dintre mentorii mei (des-
Primul lucru pe care a trebuit sã-l fac pentru pre care voi vorbi pe larg în aceastã carte, la
a începe redresarea situaþiei a fost... sã nu mai momentul potrivit) mi-a servit
promit! M-a costat o duzinã de prieteni ºi am urmãtoarea remarcã, una din
irosit o groazã de vreme pânã sã-mi dau sea- acele fraze care îþi
ma cã promisiunile pe care le fãceam pentru a-mi înþepenesc în
crea o anumitã imagine – ºi pe care nu le ono- creier: „Totul este
ram în cele din urmã, cãci nu eram ceea ce o iei o... decizie!“
susþineam cã sunt – erau menite, pânã la Atunci, în acea
urmã, sã-mi distrugã orice imagine per- noapte frumoasã de
sonalã! Iar un om cu o imagine personalã varã, când tundeam
proastã este, pânã la urmã, un perdant. bonsaiul,
El pierde, în primul rând, în sufletul ºi în beam bere
cugetul sãu – ºi o datã lupta pierdutã la nivel rece la
mental, e ca ºi pierdutã în plan material. Ca sã cutie ºi vor-

www.profesordefericire.ro www.pavcon.ro 27
Newsletter lunar gratuit de Dezvoltare Personalã, Vol. I, nr. 7, mai 2009

beam despre viaþã ºi afaceri cu mentorul meu, cut de 35 de ani... În cei 18


n-am înþeles mare lucru din ce mi-a spus el; ba ani în care am bãgat în
chiar, vreme îndelungatã, nici n-am luat în con- organismul ºi-n min-
siderare vorbele ºi sfaturile lui; spre norocul tea mea nicotinã,
meu, pentru cã mi-am format obiceiul de a face gudron ºi alte sute
însemnãri în jurnal la sfârºitul fiecãrei zile, mul- de substanþe no-
te din cuvintele sale înþelepte au rãmas în filele cive, mi-am redus
jurnalului, la fel de vii ca în acea searã – ºi am din viaþã (specialiºtii
putut, în felul acesta, sã le percep adevãrata au calculat cã o þigarã
valoare, când ochii mei au fost pregãtiþi sã vadã scurteazã viaþa cu 14
ºi urechile sã audã! minute!) nu mai puþin
Am priceput cã o decizie înseamnã, de fapt, de... 3 ani ºi 6 luni! Trei
o promisiune fãcutã mie însumi – cea mai im- ani ºi ºase luni furaþi din
portantã promisiune! Iar dacã nu-mi þin nici mã- viaþa mea de niºte „co-
car promisiunea pe care mi-o fac mie, la ce mandanþi“ iresponsabili!!!
bun sã mai trãiesc pe pãmântul ãsta?! Aºa Ei bine, cum spuneam,
cã... mi-am luat inima-n dinþi ºi-am început sã am decis – eu ºi soþia mea, cu care am fumat,
iau decizii în privinþa vieþii mele ºi a familiei împreunã, (þineþi-vã bine!) peste 500.000.000
mele! de lei! (ºi-acum gândiþi-vã ce capital ar fi aces-
Prima decizie de o importanþã majorã a fost ta într-o afacere aflatã la început de drum!) –
una deosebit de dificilã: sã renunþ la fumat! sã nu mai fumãm! Acea promisiune, fãcutã în
Dacã ai fost sau eºti fumãtor, înþelegi ce vreau noaptea dintre ani, la Revelionul 2003-2004, a
sã spun... M-am apucat de fumat la vârsta de fost decizia mea de cãpãtâi în ceea ce priveºte
18 ani, în timpul armatei; ºi totul s-a petrecut sãnãtatea proprie-mi persoane – iar de la acea
din cauza iresponsabilitãþii unor „comandanþi“. decizie (pentru cã au trecut peste 5 ani de-
(Dupã trecerea atâtor ani, mi s-ar pãrea chiar atunci), am fost în stare sã iau ºi sã duc la
nimerit ca acei oameni, ale cãror nume le mai îndeplinire ºi alte decizii, din ce în ce mai încãr-
cunosc încã, mulþumitã jurnalelor mele, sã facã cate de valoare, pentru viaþa mea ºi a familiei
3 ani ºi 6 luni de închisoare – doar pentru ce mele.
mi-au fãcut mie! Dar cine mai stã sã condamne Întrebat de prieteni fumãtori cum am reuºit
astfel de ucigaºi, într-o lume ca a noastrã?) sã mã las de fumat, am fost în stare, în sfârºit,
Ordinul lor suna aºa: „Cine fumeazã – pauzã 5 sã le rãspund rãspicat: „Am luat o Decizie!“.
minute! Cine nu fumeazã – instrucþie în conti- Majoritatea susþin cã-i vorba, la urma urmei, de
nuare! Voi alegeþi!“ Doar trei sãptãmâni am zã- voinþã, însã ce-i voinþa? O simplã vorbã-n vânt
bovit la acea unitate militarã din Tecuci, iar în sau o trãsãturã importantã a celor care izbu-
acele 21 de zile, „ordinul“ acela sinistru a avut tesc sã se lase de fumat ºi sã reuºeascã în
influenþa scontatã asupra mea ºi a altor nefu- viaþã? Vom diseca ºi voinþa, pe lungul drum al
mãtori: m-am apucat de fumat! Diabolica „ale- zilei de azi, pe care am pãºit împreunã, însã
gere“ a dus, în ceea ce mã priveºte, la cheltui- pânã acolo mai avem de trecut printr-o serie de
rea pe tutun a aproape... ºapte mii (7.000) de trãsãturi de caracter necesare pentru a te simþi
dolari! Calculat în lei, la cursul de astãzi al ºi a fi un om de succes. Sã mergem, deci, eu
dolarului, am fumat, în aproximativ 6.500 de ºi cu tine, mai departe...
zile, peste 235.000.000 de lei! Nu mai pun la Am uneori impresia, când mã trezesc dimi-
socotealã degradarea stãrii generale de sãnã- neaþa, cã am ajuns înapoi în vremea copilãriei
tate – care s-a fãcut resimþitã dupã ce-am tre- – mai exact, în timpul vacanþelor de varã petre-

www.profesordefericire.ro www.pavcon.ro 28
Newsletter lunar gratuit de Dezvoltare Personalã, Vol. I, nr. 7, mai 2009

cute la bunici! Poate pãrea un pic nelalocul ei minunat este!...


aceastã senzaþie... dar este mi-nu-na-tã! Nu „Cum poþi sã simþi din nou aºa ceva? N-ai ºi
ºtiu dacã tu ai avut norocul unor bunici fantas- tu probleme, ca toþi oamenii adulþi? N-ai ºi tu
tici ca ai mei (pe care, pur ºi simplu, îi zeific!) ºi facturi de plãtit, lunã de lunã? N-ai ºi tu rate de
a unor vacanþe de varã petrecute într-un uni- achitat ºi termene pe care n-ai voie sã le depã-
vers al satului românesc în care se împletesc ºeºti?“ Tuturor celor care îmi pun astfel de în-
magia poveºtilor cu zâne ºi feþi-frumoºi cu cea trebãri le rãspund, cu zâmbetul pe buze ºi mâna
a pãmântului arat ºi a porumbului auriu proas- pe inimã: „Ba da!“ ...ºi completez: „ªi dacã nu
pãt cules. Nu ºtiu dacã vacanþa mare a repre- le-aº avea, probabil aº fi mort...“ Mã bucur cã
zentat pentru tine libertatea pe care a repre- am facturi de plãtit, cãci asta mã þine în activi-
zentat-o pentru mine. ªtiu, însã, cã ai avut o tate! Mã bucur cã am rate de achitat – ºi voi
copilãrie! ªi cã, oricât de grea ar fi fost ea, ai mai contracta ºi altele în curând! –, cãci mã
trãit, atunci, ºi momente de magie inimagi- determinã sã-mi dezvolt abilitatea de a-i deter-
nabile! Ai avut, sunt sigur, mãcar o singurã di- mina pe alþii sã mi le achite! Da, mã bucur
mineaþã în care realitatea s-a topit în vis, iar enorm cã am termene pe care trebuie sã le
visul a continuat pe tot parcursul zilei, pânã respect, pentru cã asta mã þine în prizã ºi-mi
noaptea târziu, când s-a pitulat, atins de oste- oferã disciplinã! Sunt VIU, oameni buni, sunt
nealã, dupã pleoapele moleºite de fericire! Da, VIU! ªi îmi strig Viaþa în gura mare: Eu,
dragul meu cititor, ai fost ºi tu fericit ºi liber în Cãtãlin, Trãiesc ºi Scriu!
copilãrie! Aºa e?...
Dacã rãspunsul e „da“, dã din cap, în tãcere, (continuare în numãrul viitor)
în faþa acestei file... Dacã e „nu“, îþi spun cu
mâna pe inimã: te minþi singur(ã)! Nu îþi mai
plânge de milã ºi extrage de-acolo, din adân-
cul minþii tale, amintirile frumoase. Scoate-le la
ivealã, scuturã-le de colbul vremii trecute ºi re-
trãieºte-le! Închide puþin acest volum, apoi co-
boarã-þi pleoapele ºi... aminteºte-þi! Zâmbeºte,
râzi din toatã inima sau lasã-þi lacrimile de nos-
talgie ori tristreþe sã-þi umezeascã obrajii, cãci
sunt amintirile tale cele mai frumoase!... Ele au
fost acolo întotdeauna, gata sã þi se ofere, la
cerere, drept balsam pentru sufletu-þi împovã-
rat... Retrãieºte-le din plin, iubeºte-le din plin,
îngrijeºte-le, cãci sunt ale tale ºi nu þi le poate
lua nimeni!...
Da, iubitul meu cititor, acea viaþã a ta a exis-
tat! ªi dacã a existat o datã, dacã a fost o datã
posibilã, atunci îþi stã la îndemânã ºi acum! Eu, Notã:
unul, cred cu enormã tãrie în aceastã afirmaþie, Fragmentul publicat în acest newsletter face parte din
cãci, aºa cum spuneam mai devreme – dupã volumul „Lungul drum al zilei de azi“, de Constantin
D. Pavel, lucrare de dezvoltare personalã aflatã încã în
cinci ani (...) de când am luat decizia sã mã de-
lucru. Vã puteþi înscrie pe lista celor care vor primi
dic libertãþii (ºi, mai ales, sã-i plãtesc preþul aceastã lucrare cu autograf ºi 40% reducere, trimiþând
uriaº!), am uneori impresia, dimineaþa, cã sunt un email la office@pavcon.ro, cu textul „Doresc Lungul
iarãºi copil! ªi nici prin cap nu-þi trece cât de drum al zilei de azi“.

www.profesordefericire.ro www.pavcon.ro 29