Sunteți pe pagina 1din 11

Drept comunitar

MULTIPLE CHOICE

1. Cum vedea Dante Aligheri, în Divina Comedie, Europa unificată:


a. Sub conducerea unui preşedinte, ales de suveranii statelor, cu o limbă comună, italiana şi
o monedă comună, florinul
b. Sub conducerea unui suveran, ales de suveranii statelor europene, cu o monedă unică,
florinul şi cu o limbă comună, limba italiană,
c. Sub conducerea unui suveran aflat deasupra celorlaţi suverani, având ca limbă comună
limba latină, iar florinul monedă comună
2. Proiectul de pace eternă a fost elaborat de:
a. Dante Aligheri
b. Immanuel Kant
c. Aristide Briand
d. Victor Hugo
3. Uniunea Pan – Europeană a avut ca preşedinte de onoare pe:
a. Winston Churchill
b. Aristide Briand
c. Jean Monet
d. Robert Schumann
4. În 1929, în Adunarea Generală a Societăţii Naţiunilor, a propus să se constituie O Uniune
Federală Europeană:
a. George Marshall
b. Robert Schumann
c. Konrad Adenauer
d. Aristide Briand
5. În anul 1946, la Universitatea din Zurich, a susţinut ideea unor “State Unite ale Europei”:
a. Jean Monnet
b. Robert Schumann
c. Winston Churchill
d. George Marshall
6. Organizaţia Europeană de Cooperare Economică s-a constituit prin Convenţia:
a. Semnată la Paris la 16 aprilie 1948
b. Semnată la 9 mai 1950 la Roma
c. Semnată la 5 mai 1949 la Bruxelles
d. Semnată la 19 decembrie 1946 la Zurich
7. La baza înfăptuirii Uniunii Europene se află:
a. Uniunea Pan - Europeană
b. Consiliul Europei
c. Planul Marshall
d. Declaraţia Scumann
8. La 9 mai 1950 a propus un program de măsuri pentru plasarea producţiei de cărbune şi oţel a
Franţei şi Germaniei sub o autoritate unică:
a. Jean Monnet

1
b. Konrad Adenauer
c. George Marshall
d. Robert Schumann
9. Prin Tratatul de la Paris din 18 aprilie 1951 s-a creat:
a. Organizaţia Europeană de Cooperare Economică
b. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului
c. Comunitatea Economică Europeană
d. Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
10. Membrii fondatori ai Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului sunt:
a. Franţa, Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg
b. Franţa, Germania, Belgia, Italia, Luxemburg, Marea Britanie
c. Franţa, Germania, Marea Britanie, Irlanda, Danemarca
d. Franţa, Germania, Belgia, Luxemburg, Marea Britanie, Irlanda
11. Comuntatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului a fost constituită pe o durată de:
a. 100 de ani
b. 50 de ani
c. 25 de ani
d. Pe termen nelimitat
12. Prin Tratatul Comunităţii Economice a Cărbunelui şi Oţelului s-au creat:
a. Înalta Autoritate Federală şi Comisia Europeană
b. Consiliul de Miniştri şi Tribunalul Funcţiei Publice
c. Adunarea Parlamentară şi Consiliul European
d. Înalta Autoritate Federală, Curtea de Justiţie
13. La baza constituirii Comunităţii Economice Europene se află:
a. Raportul Spaak
b. Memorandumul ţărilor Beneluxului
c. Declaraţia Schumann
d. Planul Marshall
14. Memorandumul ţărilor Beneluxului a fost dezbătut în cadrul Conferinţei de la:
a. Torino
b. Roma
c. Messina
d. Veneţia

15. Raportul Spaak a arătat că pentru fuziunea pieţelor este necesară:


a. Eliminarea restricţiilor vamale, promovarea liberei concurenţe, armonizarea legislaţiei
ţărilor membre ale Pieţei Comune
b. Interzicerea taxelor de export şi de import, interzicerea discriminării între producători şi
consumatori
c. Interzicerea măsurilor cu efect echivalent
d. Numai armonizarea legislaţiei ţărilor membre

16. Cele trei comunităţi europene au funcţionat separat până în 1965 când s-a semnat:
a. Tratatul de fuziune a executivelor
b. Tratatul de la Paris
c. Tratatul de la Amsterdam

2
d. Tratatul de la Nisa
17. Tratatul de fuziune a executivelor s-a semnat la 8 aprilie 1965 la:
a. Paris
b. Roma
c. Bruxelles
d. Nisa
18. Actul Unic European a avut ca obiectiv:
a. Finalizarea pieţei interne
b. Desfiinţarea punctelor vamale de la frontierele statelor semnatare
c. Armonizarea controlului vamal la frontierele externe
d. Dreptul de azil

19. Procesul integrării europene este marcat în mod major de semnarea tratatului de la :
a. Paris
b. Roma
c. Maastricht
d. Amsterdam
20. Formele de cooperare instituite prin Tratatul de la Maastricht sunt structurate pe:
a. 5 piloni
b. 2 piloni
c. 3 piloni
d. 4 piloni
21. Tratatul de la Maastricht este cunoscut ca:
a. Tratatul asupra Uniunii Europene (TUE)
b. Actul Unic European (AUE)
c. Tratatul de fuziune a executivelor
d. Tratatul instituind un Consiliu unic şi o Comisie unică a Comunităţilor europene
22. Conceptul flexibilităţii a fost introdus prin Tratatul de la :
a. Maastricht
b. Lisabona
c. Amsterdam
d. Nisa
23. Tratatul de la Lisabona s-a semnat în anul:
a. 1992
b. 1997
c. 2004
d. 2007
24. România a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană după adoptarea:
a. Tratatului de la Paris
b. Tratatului de la Maastricht
c. Tratatului de la Amsterdam
d. Tratatului de la Nisa
25. Tratatul de aderare a României şi Bulgariei s-a semnat la:
a. Bruxelles
b. Strasbourg
c. Luxemburg

3
d. Paris
26. Sunt membre ale Uniunii Europene:
a. Cehia, Cipru, Malta
b. Finlanda, Suedia, Norvegia
c. Austria, Germania, Elveţia
d. Slovacia, Slovenia, Croaţia
27. Sunt izvoare primare ale dreptului comunitar:
a. Tratatele de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, a Comunităţii
Economice Europene şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice
b. Actele adoptate de intituţiile comunitare pentru aplicarea tratatelor comunitare
c. Actele interne ale instituţiilor comunitare
d. Principiile generale ale dreptului comunitar
28. Izvoarele primare ale dreptului comunitar:
a. Au prioritate asupra altor acte comunitare de nivel inferior şi se bucură de o prezumpţie
relativă de legalitate
b. Sunt actele adoptate de instituţiile comunitare în scopul aplicării prevederilor tratatelor
comunitare
c. Au prioritate asupra altor acte comunitare de nivel inferior şi se bucură de o prezumpţie
absolută de legalitate
d. Sunt actele interne ale instituţiilor comunitare
29. Regulamentul:
a. Este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre
b. Este o simplă rezoluţie sau recomandare
c. Este folosit de regulă în dreptul internaţional
d. Nu este obligatoriu în toate elementele sale
30. Decizia este un izvor de drept comunitar:
a. Primar
b. Secundar
c. Complementar
d. Nu este izvor de drept comunitar, dar se aplică în dreptul internaţional
31. Directiva este un instrument folosit la nivel comunitar pentru:
a. Armonizarea legislaţiilor naţionale
b. Invitarea destinatarilor să adopte o anumită conduită
c. Interpretarea unor dispoziţii din legislaţia naţională
d. Executarea regulamentelor
32. Conform Tratatului de la Maastricht, Uniunea Europeană se întemeiază pe:
a. Principiul respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale
b. Principiul efectului direct
c. Principiul supremaţiei dreptului comunitar
d. Principiul respectării dreptului la apărare
33. Este principiu relevant pentru aplicarea dreptului comunitar în raport cu dreptul intern:
a. Principiul respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale
b. Principiul efectului direct
c. Principiul libertăţii
d. Principiul democraţiei

4
34. Regulamentul, ca izvor derivat al dreptului comunitar:
a. Este un instrument folosit la nivel comunitar în vederea armonizării legislaţiilor naţionale
b. Este un act individual care produce efecte pentru unul sau mai mulţi destinatari
c. Este direct aplicabil în toate statele membre
d. Uneori poate să aibă aplicabilitate generală
35. Deosebirea deciziei de regulament o reprezintă:
a. Drepturile şi obligaţiile pe care le creează
b. Aplicabilitatea generală
c. Lipsa aplicabilităţii generale
36. Directiva poate fi:
a. De bază şi de execuţie
b. Obligatorie sau facultativă
c. Consultativă sau conformă
d. De bază sau obligatorie
37. Potrivit principiului aplicării imediate a dreptului comunitar:
a. Dreptul comunitar face parte automat, din momentul intrării sale în vigoare, din dreptul
intern al statelor membre
b. Este necesară ratificarea pentru introducerea în ordinea juridică naţională
c. În caz de conflict între dreptul intern şi cel comunitar, se aplică norma comunitară
38. Ce principiu consacrat de Tratatul privind Uniunea Europeană şi promovat de Curtea de Justiţie a
Comunităţilor Europene este denumit principiul solidarităţii:
a. Principiul proporţionalităţii
b. Principiul egalităţii
c. Principiul loialităţii
39. Denumirea de “Parlamentul European” a fost oficializată prin:
a. Tratatul de la Amsterdam
b. Tratatul de la Nisa
c. Actul Unic European
d. Tratatul de la Maastricht
40. Iniţial, Parlamentul European era denumit:
a. Adunarea Comună
b. Înalta Autoritate Federală
c. Adunarea parlamentară
d. Consiliul de ministri
41. În Parlamentul European, deputaţii sunt aleşi:
a. În mod direct, după sistemul de vot din fiecare stat membru
b. În mod direct, după sistemul de vot european
c. După un sistem de vot european uniform
42. Deputaţii în Parlamentul European sunt aleşi pentru un mandat de:
a. 6 ani
b. 3 ani
c. 4 ani
d. 5 ani
43. Atribuţiile Parlamentului European sunt:
a. Jurisdicţionale

5
b. De negociere a tratatelor
c. Decizionale şi legislative
44. În Parlamentul European, România are:
a. 30 de deputaţi
b. 20 de deputaţi
c. 35 de deputaţi
d. 18 deputaţi
45. Numărul de locuri în Parlamentul European atribuite României s-a stabilit prin:
a. Tratatul de la Maastricht
b. Tratatul de la Nisa
c. Tratatul de la Amsterdam
d. Tratatul de la Lisabona
46. Comisia Europeană:
a. Are un drept decizional individual în materie bugetară
b. Este organul executiv comunitar
c. Îndeplineşte atribuţii de anchetă şi de avocat al poporului
d. Are atribuţii de supraveghere şi control
47. Termenul de “Consiliul Uniunii Europene” a fost consacrat prin:
a. Tratatul de la Maastricht
b. Tratatul de la Amsterdam
c. Tratatul de la Nisa
d. Tratatul de la Lisabona
48. Mediatorul European (Ombusdsman):
a. Este o instituţie de reprezentare a cetăţenilor în relaţiile cu administraţia, fiind desemnat
de Parlamentul European
b. Are ca atribuţie să primească plângerile referitoare la cazurile de administrare
defectuoasă la nivelul Tribunalului de Primă Instanţă
c. Are ca atribuţie primirea plângerilor referitoare la cazurile de administrare defectuoasă în
acţiunile Curţii de Justişie a Comunităţilor Europene
d. Poate cerceta plângeri împotriva autorităţilor naţionale, regionale sau locale, dacă privesc
chestiuni legate de Uniunea Europeană
49. În îndeplinirea sarcinilor sale, mediatorul european:
a. Solicită instrucţiuni din partea unei instituţii comunitare
b. Solicită instrucţiuni din partea unei instituţii naţionale
c. Solicită şi acceptă instucţiuni din partea unei instituţii comunitare sau naţionale
d. Nu solicită şi nu acceptă instucţiuni din partea unei instituţii comunitare sau naţionale
50. În cadrul Consiliului Uniunii Europene hotărârile se adoptă:
a. Cu unanimitate, în toate cazurile
b. Cu unanimitate, în cazurile expres prevăzute de tratate
c. Cu majoritate calificată în cazul problemelor de diplomaţie, fiscalitate, muncă
d. Cu unanimitate sau cu majoritate calificată, de la caz la caz, deoarece nu există
reglementări în tratate
51. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene:
a. Are rolul de a asigura interpretarea şi aplicarea uniformă a dreptului comunitar
b. Soluţionează litigiile dintre Uniunea Europeană şi funcţionarii acesteia
c. Hotărăşte în Camere de 2 sau de 4 judecători

6
d. Are sediul la Strasbourg
52. Tribunalul Funcţiei Publice:
a. Are rolul de a soluţiona litigiile dintre Uniunea Europeană şi funcţionarii acesteia
b. Deciziile sale sunt puse în discuţia statelor membre ale Uniunii Europene
c. Deciziile sale sunt puse în discuţia instituţiilor comunitare
d. Este compus din 27 de judecători, câte unul din fiecare stat membru al Uniunii Europene
53. Activitatea Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene:
a. Implică numai consultanţă juridică
b. Implică numai administrarea justiţiei în spaţiul comunitar
c. Implică atât consultanţă juridică cât şi administrarea justiţiei în spaţiul comunitar
d. Deciziile Curţii sunt puse în discuţia instituţiilor comunitare
54. Judecătorii şi avocaţii generali ai Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene:
a. Sunt numiţi pentru un mandat de 3 ani
b. Sunt 25 de judecători şi 7 procurori generali
c. Sunt numiţi pentru un mandat de 6 ani, prin acordul comun al guvernelor statelor
membre
d. Au un mandat de 5 ani, fără posibilitatea reînnoirii acestuia
55. Tribunalul Funcţiei Publice a preulat o parte din atribuţiile:
a. Tribunalului de Primă Instanţă
b. Curţii Europene de Justiţie a Comunităţilor Europene
c. Mediatorului European
d. Curţii de Justiţie a Drepturilor Omului
56. Curtea de Conturi a dobândit un statut echivalent celui instituit pentru celelalte patru instituţii
comunitare, prin:
a. Tratatul de la Maastricht
b. Tratatul de la Amsterdam
c. Tratatul de la Nisa
d. Tratatul de la Lisabona
57. Curtea de Conturi a fost creată în anul:
a. 1957
b. 1975
c. 1992
d. 1997
58. Membrii Curţii de Conturi:
a. Au obligaţia de a solicita instrucţiuni din partea guvernului statului din care provin
b. Sunt numiţi pentru un mandat de 6 ani
c. Aleg dintre ei Preşedintele Curţii pentru un mandat de 5 ani
d. În prezent sunt în număr de 25 de membrii
59. Comitetul Economic şi Social:
a. A fost instituit prin Tratatul de la Roma din 1958
b. Emite opinii obligatorii pentru Parlamentul European, dar acestea nu se publică în
Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene
c. Locul de întâlnire este la Luxemburg
d. Membrii săi sunt numiţi pe 5 ani
60. Comitetul Regiunilor a fost înfiinţat prin:

7
a. Tratatul de la Roma
b. Tratatul de la Maastricht
c. Tratatul de la Amsterdam
d. Tratatul de la Nisa
61. Comitetul Regiunilor este consultat în mod obligatoriu în domeniul politicii sociale, de angajare,
protecţia mediului, transporturi şi formare profesională, domenii care au fost adăugate prin:
a. Tratatul de la Maastricht
b. Tratatul de la Amsterdam
c. Tratatul de la Nisa
d. Tratatul de la Lisabona
62. Conform Tratatului de la Maastricht, consultarea Comitetului Regiunilor este obligatorie pentru
adoptarea actelor legislative referitoare la:
a. Protecţia mediului
b. Politica socială
c. Politica de angajare
d. Coeziunea economică şi socială
63. Prin Tratatul de la Amsterdam este obligatorie consultarea Comitetului Regiunilor în următoarele
domenii:
a. sănătate
b. educaţie
c. cultură
d. Protecţia mediului
64. Banca Europeană de Investiţii are sediul la:
a. Paris
b. Luxemburg
c. Bruxelles
d. Strasbourg
65. Banca Europeană de Investiţii are personalitate juridică potrivit Tratatului de la:
a. Paris
b. Maastricht
c. Amsterdam
d. Nisa
66. Banca Centrală Europeană:
a. Are rolul de a emite şi administra moneda unică, EURO
b. Este cea mai mare instituţie financiară internaţională
c. Este instituţie autonomă a Uniunii Europene
d. Are sediul la Luxemburg
67. Banca Centrală Europeană:
a. Este constituită cu capital subscris de statele membre indiferent de populaţie şi PIB –ul
naţional
b. Nu acţionează în mod independent
c. Este membră a Institutului Monetar European
d. Formează, împreună cu băncile centrale din statele membre, Sistemul European al
Băncilor Centrale
68. Prin Acordul de la Bretton Woods s-au creat:
a. Fondul Monetar Internaţional

8
b. Sistemul European al Băncilor Centrale
c. Institutul Monetar European
d. Uniunea Economică şi Monetară
69. Fondul Monetar Internaţional a creat:
a. DST
b. ECU
c. EURO
d. Niciun răspuns corect
70. Dreptul Special de Tragere (DST):
a. Este o lichiditate internaţională creată de Fondul Monetar Internaţional
b. Este unitate de cont
c. Este valută de rezervă
d. Este folosit ca numerar pentru mecanismul ratei de schimb
71. ECU (European Currency Unit):
a. s-a creat în 1970
b. s-a creat în 1975 de către Sistemul Monetar European
c. Este etalon monetar
d. Este mijloc de procurare de monede naţionale convertibile
72. Raportul Delors:
a. A fost aprobat în 1989 de Consiliul European de la Madrid
b. A fost aprobat la 13 martie 1979
c. A fost aprobat prin Acordul de la Bretton Woods
d. A fost aprobat de Fondul Monetar Internaţional
73. DST (Dreptul Special de Tragere):
a. Este utilizat ca numerar pentru mecanismul ratei de schimb
b. Nu este purtător de dobânzi
c. Se utilizează ca mijloc de procurare de monede naţionale convertibile
d. A fost creat de Sistemul Monetar European
74. Raportul Delors a propus un proces de realizare a Uniunii Economice şi Monetare în:
a. 2 etape
b. 3 etape
c. 4 etape
d. 5 etape
75. Institutul Monetar European:
a. A fost creat ca precursor al Băncii Centrale Europene
b. S-a bazat pe principiul parităţilor fixe, dar ajustabile între monedele naţionale
c. A creat propria monedă ECU
d. A creat DST
76. În etapa a doua de realizare a Uniunii Economice şi Monetare:
a. S-a creat Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC)
b. S-a creat Sistemul Monetar European
c. S-a creat Fondul Monetar Internaţional
d. S-a creat ECU (Unitatea monetară Europeană)
77. Temeiul legal pentru libera circulaţie a mărfurilor îl constituie:
a. Tratatul de la Paris

9
b. Tratatul de la Roma
c. Tratatul de la Amsterdam
d. Tratatul de la Nisa
78. Realizarea Pieţei unice a fost principalul obiectiv al Tratatului de la:
a. Maastricht
b. Amsterdam
c. Nisa
d. Roma
79. Piaţa unică s-a realizat în:
a. 1970
b. 1985
c. 1986
d. 1992
80. Libera circulaţie a persoanelor a fost definită ca una din cele patru libertăţi fundamentale prin:
a. Tratatul de la Roma
b. Actul Unic European
c. Acordul Schengen
d. Tratatul de la Amsterdam
81. Liberalizarea circulaţiei capitalurilor în Uniunea Europeană s-a făcut prin:
a. Actul unic European
b. Tratatul de la Maastricht
c. Tratatul de la Amsterdam
d. Tratatul de la Nisa
82. Primele prevederi referitoare la libera circulaţie a persoanelor au apărut în:
a. Tratatul de la Roma
b. Actul Unic European
c. Tratatul de la Maastricht
d. Tratatul de la Amsterdam
83. Termenul de “cetăţenie europeană” a fost introdus prin:
a. Tratatul de la Maastricht
b. Tratatul de la Amsterdam
c. Actul Unic European
d. Tratatul de la Lisabona
84. Carta Drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene s-a semnat la:
a. 16 octombrie 1999, la Tampere
b. 17 decembrie 1999, la Bruxelles
c. 4 iunie 1999, la Koln
d. 7 decembrie 2000, la Nisa
85. Fondul European de Investiţii:
a. A fost înfiinţat în 1994
b. Este gestionat de Consiliul European
c. Are sediul la Bruxelles
d. Finanţează direct investitorii
86. Fondul de Coeziune:
a. Are ca scop finanţarea de proiecte în domeniul protecţiei mediului şi în domeniul

10
extinderii reţelei de transporturi
b. A fost creat în 1960
c. Are ca obiectiv prevenirea şomajului
d. Nu se cere îndeplinită nicio cerinţă de către ţările beneficiare
87. Sunt fonduri de pre – aderare:
a. ISPA
b. Fondul de Coeziune
c. Fondul European de Investiţii
d. Fondul Social European
88. Tratatul de la Lisabona:
a. A intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008
b. Nu a fost ratificat de România
c. Parlamentul României a finalizat procedura de ratificare
d. Ratificarea s-a realizat de către cele 27 de stae membre
89. Conform Tratatului de la Lisabona:
a. Creşte rolul Parlamentului European
b. Creşte rolul Comisiei Europene
c. Consiliul European va avea un preşedinte cu un mandat de 5 ani
d. Scade rolul parlamentelor naţionale

90. Principiul supremaţiei dreptului comunitar:


a. Este consacrat în tratatele constitutive ale comunitpţilor europene
b. Este consacrat de Actul Unic European
c. A fost inclus în Tratatul de la Lisabona
d. Este recunoscut de Tratatul de la Maastricht

11