Universitatea Tehnică Cluj – Napoca

Facultatea de Instalaţii
Instalaţii de Încalzire a Clădirilor
Multizonale şi cu Destinaţii speciale
-Referat-
-Schimbătoare de căldură-
Autor: Dârjan Paul
Grupa: 3511
An: 1 Master
Schimbătoare de căldură
I. Introducere
Schimbătoarele de căldură reprezintă aparate care au drept scop transferul de căldură de
la un fluid la altul în procese de încălzire, răcire, fierbere, condensare sau în alte procese termice
în care sunt prezente două sau mai multe fluide cu temperaturi diferite.
Din punct de vedere funcţional, numărul lor este foarte mare (ex.: preîncălzitoare de apă
sau aer, răcitoare de ulei, distilatoare, vaporizatoare, condensatoare, radiatoare, etc.) însă
principiul de funcţionare este acelaşi şi anume transferul de căldură de la un fluid la altul prin
intermediul unui perete despărţitor.
Există şi schimbătoare de căldură fără perete despărţitor între fluide, ca de exemplu
turnurile de răcire, camerele de pulverizare etc., dar calculul este mai complicat deşi principiul
de lucru este acelaşi.
Schematizat, un schimbător de căldură constă din două compartimente separate de un
perete, prin fiecare circulând câte un fluid. Prin peretele despărţitor are loc transferul căldurii de
la fluidul cald la cel rece. În timpul circulaţiei fluidelor prin cele două compartimente,
temperatura lor variază, unul încălzindu-se celălalt răcindu-se. Temperaturile la intrarea în
schimbătorul de căldură se notează cu indice prim iar cele la ieşire cu indice secund.
II. Clasificarea schimbătoarelor de căldură
1.După principiul de funcţionare, schimbătoarele de căldură pot fi împărţite în trei
categorii:
- recuperatoare,
- regeneratoare
- prin amestec.
În cele recuperatoare fluidul cald şi cel rece circulă simultan prin aparat, iar căldura este
transferată printr-un perete care separă fluidele. Cele mai întălnite schimbătoare de acest tip în
industrie sunt generatoarele de abur, racitoare de apă (radiatoare), condesatoarele pentru diferite
substanţe, etc.
În cele regeneratoare, aceeaşi suprafaţă de schimb de căldură este expusă alternativ
fluidului cald şi rece, căldura preluată de la agentul cald fiind acumulată în pereţii aparatului şi
cedată apoi agentului rece, cum sunt aparatele cu umplutură metalică sau ceramică.
Atât recuperatoarele, cât şi regeneratoarele sunt schimbătoare de căldură la care transferul
se face indirect, prin intermediul unui perete (care are o anumită suprafaţă finită) şi de aceea se
mai numesc şi schimbătoare de căldură de suprafaţă.
La schimbătoarele de amestec procesul de schimb de căldură se realizează prin contactul
direct şi amestecarea fluidului cald cu cel rece, rezultând un singur fluid cu proprietăţi termice
medii între cei doi agenţi disponibili iniţial. Schimbătoare de acest tip sunt turnurile de răcire,
degazoarele, unele condensatoare, etc.
Dintre aceste trei tipuri de schimbătoare, cele de primul tip, adică recuperatoarele sunt
cele mai răspândite. Ele se realizează într-o gamă largă de soluţii constructive, de la cel mai
simplu aparat tip ţeavă în ţeavă, până la unităţi complexe, cu suprafeţe de schimb extinse la mii
de metri pătraţi. Dintre soluţiile constructive cea mai des întâlnită în practică este cea cu ţevi în
manta (fig. 1.1), care asigură o bună compactitate, poate rezova probleme de schimb de orice tip
(încălziri / răciri, vaporizări, condensări), iar tehnologia de execuţie pe care o reclamă este destul
de accesibilă şi relativ ieftină.
placa tubulara
manta
capac
sicane
tevi
t2', W2
t2"
t1'
W1
t1"
Fig. 1.1
O soluţie constructivă deosebită este prezentată în fig. 1.2, unde prin montarea ţevilor de
aducţiune în interiorul altor ţevi închise la capăt se dublează suprafaţa de schimb de căldură, fără
ca gabaritul aparatului să crească prea mult.
manta
capac
placa
tubulara II
placa
tubulara I
t1"
t1', W1
t2"
t2', W2
tevi interioare tevi exterioare
Fig. 1.2
2.După felul în care se desfăşoară procesul în timp, pot exista schimbătoare cu
acţiune continuă (fig. 2.1 b, c) , la care schimbul de căldură se realizează la un regim termic
permanent (sau stabilizat), şi aparate cu acţiune discontinuă (fig. 2.1 a) la care transferul de
căldură are loc intermitent (aparate acumulatoare, în care căldura este înmagazinată când este
disponibilă şi livrată apoi la cerere) sau periodic (la aparatele regeneratoare care presupun
trecerea succesivă a agenţilor prin aparat).
Fluid cald
Fluid rece
a)
b)
c)
t1'
t1"
t2'
t2"
t1'
t2"
t1"
t1'
umplutura
t1'
t2"
t1"
t2'
Fig. 2.1
3.După felul proceselor pe care le suportă agenţii termici avem aparate fără
schimbarea stării de agregare, dar şi aparate la cere unul din agenţi îşi schimbă starea de
agregare la trecerea prin schimbător (se vaporizează sau condensează).
4.După felul suprafeţei de schimb de căldură avem schimbătoare cu ţevi (tubulare), cu
plăci sau cu lamele (fig. 4.1), cu serpentine (adică ţevi sau plăci spirale ca în fig. 4.2), sau cu
suprafeţe extinse (cu nervuri, cu proeminenţe aciculare, cu promotori de turbulenţă, etc. – fig.
4.3)
Fig. 4.1
Fig. 4.2 Fig. 4.3
5. Dupa modului în care curg cele două fluide prin schimbător există schimbătoare
a) cu curgere paralelă în echicurent;
b) cu curgere paralelă în contracurent;
c) cu curgere încrucişată;
d) cu curgere mixtă.

Fig. 5.1
III. Parametri de dimensionare şi funcţionare
1. Etapele de proiectare. Moduri de curgere a fluidelor prin schimbător
Proiectarea completă a unui schimbător de căldură cuprinde următoarele etape:
– calculul termic şi hidrodinamic
– calculul mecanic (de rezistenţă)
– realizarea proiectului de execuţie
Calculul termic urmăreşte determinarea suprafeţei de schimb de căldură şi a modului de
dispunere a acesteia în spaţiu pentru realizarea unei sarcini termice impuse, pentru anumite
debite şi temperaturi ale fluidelor de lucru. Calculul hidrodinamic corelează aceste elemente cu
pierderile de presiune admise şi cu energia de pompare a agenţilor termici, stabilind în final
puterea necesară pompei de apă şi a ventilatorului de aer.
Calculul mecanic alege soluţia constructivă, luând în considerare regimul de lucru,
temperaturile şi presiunile de funcţionare, caracteristicile de coroziune ale fluidelor, compensarea
dilatărilor relative şi a eforturilor termice care pot să apară, precum şi legătura schimbătorului cu
alte echipamente.
Proiectul de execuţie finalizează calculele precedente şi elaborează documentaţia de
fabricaţie a unui aparat cu preţ de cost cât mai scăzut în condiţii de calitate şi fiabilitate impuse
de beneficiar.
În plus, în exploatare, schimbătoarele de căldură sunt supuse periodic unei analize a
performanţelor de funcţionare, adică după efectuarea unor măsurători specifice se trece la
determinarea unor indici privind calitatea transferului căldurii şi a pierderilor de căldură în
mediul ambiant. În urma acestor analize se adoptă măsurile cele mai potrivite de ameliorare a
funcţionării schimbătorului de căldură.
2. Ecuaţiile de bază ale schimbătoarelor de căldură
Calculul termic al schimbătoarelor de căldură de suprafaţă se bazează pe următoarele
două ecuaţii principiale:
- ecuaţia de bilanţ termic:
r
p
Q
Q Q Q
η
2
2 1
· + ·
(1.1)
– ecuaţia de transmitere a căldurii:
med l med S
t L k t S k Q ∆ ⋅ ⋅ · ∆ ⋅ ⋅ ·
(1.2)
în care:
( ) ( ) ( )
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" ' " ' " ' t W t t W i i G t t c G Q
p
δ · − · − · − ·
(1.3)
( ) ( ) ( )
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
' " ' " ' " t W t t W i i G t t c G Q
p
δ · − · − · − ·
(1.4)
2 2 2 1 1 1
;
p p
c G W c G W · ·
(1.5)
' " ; " '
2 2 2 1 1 1
t t t t t t − · − · δ δ
(1.6)
În fig. 2.1 se prezintă principalele mărimi care apar în calculul termic al schimbătoarelor
de căldură de suprafaţă.
G
1
c
p1
t'
1
i'
1
t"
1
i"
1
G
2
c
p2
t'
2
i'
2
t"
2
i"
2
Q
.
S(L)
k
s
(k
L
)
r
Fig. 2.1
În relaţiile 1.1 ÷ 1.6 şi în fig. 1.11 s-au folosit următoarele notaţii:
Q
1
Q
2
- fluxul de căldură cedat de agentul cald, respectiv primit de agentul rece, în W
Q
p
– pierderile de căldură ale aparatului în mediul ambiant, în W
η
r
– coeficientul de reţinere a căldurii în aparat
Q – sarcina termică a aparatului de schimb de căldură, în W. De obicei Q = Q
2
S – suprafaţa de schimb de căldură, în m
2
L – lungimea totală a ţevilor schimbătoare de căldură (la aparatele tubulare), în m
k
s
,k
l
– coeficientul global de schimb de căldură a aparatului cu depuneri pe suprafaţa de
transfer de căldură, raportat la suprafaţa de încălzire, în W/(m
2
K), respectiv la lungimea ţevilor la
aparatele tubulare, în W/(mK), ambii presupuşi constanţi de-a lungul aparatului.
t
med
– diferenţa medie de temperatură a agenţilor termici, în °C (sau K), ∆ t
med
= t
1
– t
2
t
1
, t
2
– temperatura medie în aparat a agentului cald, respectiv a agentului rece, în °C (sau
K)
G
1
, G
2
– debitul masic de agent cald, respectiv de agent rece, în kg/s
c
p1
, c
p2
– căldura specifică la presiune constantă a agentului cald, respectiv rece, în J/
(kgK)
W
1
, W
2
– capacitatea termică a agentului cald, respectiv rece, în W/K
t
1
’, t
1
” – temperatura agentului cald la intrarea, respectiv ieşirea din aparat, , în °C (sau K)
t
2
’, t
2
” – temperatura agentului rece la intrarea, respectiv ieşirea din aparat, , în °C (sau K)
i
1
’, i
1
” – entalpia specifică a agentului cald la intrarea, respectiv ieşirea din aparat, , în J/kg
i
2
’, i
2
” – entalpia specifică a agentului rece la intrarea, respectiv ieşirea din aparat, , în J/kg
δ t
1
, δ t
2
– variaţia de temperatură în aparat a agentului cald, respectiv a agentului rece, în
°C (sau K)
În notaţii s-au utilizat următorii indici inferiori şi superiori:
1 - pentru fluidul cald
2 – pentru fluidul rece
‘ – pentru intrarea în aparat
“ – pentru ieşirea din aparat
La aparatele cu suprafaţa de încălzire plană, coeficientul global de schimb de căldură se
determină cu relaţia:
s sd
s
sd sd
s
R R
k
R R
k
· + · + + + + ·
0
2 1
2 1
1 1 1 1
α λ
δ
α
(1.7)
în care:
2 1
2 1 0
;
1 1 1
sd sd sd
s
R R R
k
+ · + + ·
α λ
δ
α
(1.8)
În formulele 1.7 şi 1.8 s-au notat în plus:
k
s0
– coeficientul global de schimb de căldură al aparatului curat, fără depuneri, raportat
la suprafaţa de încălzire, în W/(m
2
K)

1
, 
2
– coeficientul de schimb de căldură prin convecţie de la agentul cald la perete,
respectiv de la perete la agentul rece în W/(m
2
K)
 - conductivitatea termică a materialului peretelui despărţitor dintre cele două fluide, în
W/(mK)
δ - grosimea peretelui despărţitor, în m
R
sd1
, R
sd2
– rezistenţa termică a depunerilor agentului cald, respectiv rece, în (m
2
K)/W
R
sd
– rezistenţa termică totală a depunerilor, în (m
2
K)/W
R
s
– rezistenţa termică totală a aparatului cu depuneri, raportată la suprafaţa de încălzire,
în (m
2
K)/W
La aparatele tubulare, coeficientul global de schimb de căldură k
l
se calculează cu
expresia:
l
e
sde
i
sdi
l e
sde
i
sdi
e e i
e
i i l
R
d
R
d
R
k d
R
d
R
d d
d
d k
· + + · + + + + ·
π π π π α π π λ α π
0
1 1
ln
2
1 1 1
(1.9)
unde desigur:
e e i
e
i i l
d d
d
d k α π π λ α π
1
ln
2
1 1 1
0
+ + ·
(1.10)
Pentru aparatele tubulare la care suprafaţa de schimb de căldură se exprimă, de regulă, ca
suprafaţă exterioară a ţevilor, coeficientul global de schimb de căldură raportat la această
suprafaţă va fi
s sde
i
sdi e
s
sde
i
sdi e
e i
e e
i i
e
s
R R
d
R d
k
R
d
R d
d
d d
d
d
k
· + + · + + + + ·
0
1 1
ln
2
1
α λ α
(1.11)
sde
i
sdi e
sd
e i
e e
i i
e
s
R
d
R d
R
d
d d
d
d
k
+ · + + · ;
1
ln
2
1
0
α λ α
(1.12)
iar notaţiile utilizate suplimentar în aceste relaţii sunt:
k
l0
– coeficientul global de schimb de căldură al aparatului curat, fără depuneri, raportat la
lungimea ţevilor, , în W/(mK)
α
i
, 
e
– coeficientul de schimb de căldură prin convecţie între agentul termic şi peretele
interior, respectiv exterior al ţevilor, în W/(m
2
K)
d
i
, d
e
– diametrul interior, respectiv interior al ţevilor, în m
R
sdi
, R
sde
– rezistenţa termică a depunerilor pe peretele interior, respectiv exterior al
ţevilor, în (m
2
K)/W
R
l
– rezistenţa termică totală a aparatului cu depuneri, raportată la lungimea totală a
ţevilor, în (mK)/W
3. Metode utilizate la calculul termic al schimbătoarelor
a) Aparatele cu curgere încrucişată sau mixtă. Metoda factorului de corecţie “F”
Proiectarea practică a schimbătoarelor de căldură pentru valori ridicate ale sarcinii
termice nu este întotdeauna compatibilă cu utilizarea schemelor de curgere paralelă, în
echicurent sau contracurent, datorită spaţiului disponibil. Din considerente de spaţiu, care trebuie
să fie cât mai redus, dar şi de viteze de curgere, care trebuie să fie optime (economice), iar asta
înseamnă că trebuie să fie destul de mari, s-au impus de-a lungul timpului nişte soluţii
constructive speciale pentru schimbătoarele de căldură care presupun curgerea încrucişată (CÎ)
sau curgerea mixtă (CM) a fluidelor prin aparat.
Pentru aceste aparate, cu o schemă de curgere mai complicată, diferită de curgerea
paralelă în EC sau CC, diferenţa medie de temperatură se poate calcula cu relaţia:
CC med CM CI med med
t F t t
, ) ( ,
∆ ⋅ · ∆ · ∆
(1.13)
în care F este un factor de corecţie subunitar cu care se înmulţeşte diferenţa medie de
temperatură a aparatului în contracurent, ∆ t
med,CC
considerată ca referinţă.
În aceste condiţii, ecuaţia 1.2 de transmitere a căldurii se poate rescrie astfel:
CC med s med s
t SF k t S k Q
,
∆ · ∆ ·
(1.14)
Factorul de corecţie F se exprimă prin relaţii de forma:
F = f (P, R, schemă de curgere) (1.15)
în care mărimile P şi R sunt de fapt rapoarte între intervale de temperaturi, şi anume (vezi fig.
4.12):
1
' "
" '
; 1
' ' ' '
' "
1
2
2
1
2 2
1 1
2 1
2
2 1
2 2 >
<
· ·


· ≤

·


·
W
W
t
t
t t
t t
R
t t
t
t t
t t
P
δ
δ δ
(1.16)
Funcţiile de forma 1.15 au fost stabilite analitic sau experimental pentru diferite scheme
de curgere şi apoi reprezentate grafic , diagramele fiind disponibile în literatura de specialitate
pentru o gamă largă de tipuri de schimbătoare. Studiind aceste funcţii, putem face următoarele
consideraţii:
– pentru temperaturi date ale agenţilor termici, deci pentru valori fixate ale parametrilor
P şi R, eficienţa schemei de curgere scade în următoarea ordine: contracurent, la care
coeficientul F = 1, curent mixt, curent încrucişat, echicurent.
– Pentru toate schimbătoarele de căldură cu schimbarea stării de agregare se poate
considera F = 1, deci t
med
este de fapt cea calculată pentru contracurent.
Metoda factorului de corecţie F este utilă în calculul de proiectare, dar este dificil de
aplicat în calculele de verificare sau de analiză a performanţelor unui schimbător a cărui
suprafaţă de schimb de căldură este dată, adică se cunoaşte, iar necunoscutele sunt temperaturile
de intrare sau cele de ieşire. Metoda factorului de corecţie F va duce în aceste cazuri la calcule
iterative.
Mai trebuie să menţionăm că la deducerea relaţiilor de calcul pentru diferenţa medie
logaritmică de temperatură şi la stabilirea metodei factorului de corecţie, am considerat ca
ipoteză simplificatoare faptul că k
s
este constant pe întregul aparat. În realitate acest lucru nu este
adevărat, deoarece odată cu variaţia temperaturilor agenţilor termici se modifică şi proprietăţile
fizice ale acestora şi ca atare mărimile α
1
, α
2
şi λ . Variaţia lui k
s
este afectată în special de
modificarea cu temperatura a vâscozităţii fluidelor.
Pentru utilizarea relaţiei 1.2 este totuşi necesară stabilirea unui coeficient k
s
constant,
adică o mărime medie a acestuia pentru intregul aparat. Acest lucru se obţine determinând
valoarea lui k
s
corespunzătoare unor temperaturi medii ale agentului cald t
1
şi agentului rece t
2
, la
care se evaluează proprietăţile fizice ale acestora. Pentru toate aparatele, idiferent de schema de
curgere, temperaturile medii t
1
şi t
2
se pot stabili cu următoarele relaţii aproximative:
– Dacă δ t
1
< δ t
2
, adică răcirea agentului cald este mai mică decât încălzirea agentului
rece:
med
t t t
t t
t ∆ − ·
+
·
1 2
1 1
1
2
" '
(1.17)
– Dacă δ t
2
< t
1
, adică răcirea agentului cald este mai mare decât încălzirea agentului
rece:
med
t t t
t t
t ∆ + ·
+
·
2 1
2 2
2
2
" '
(1.18)
b). Metoda eficienţă termică – număr de unităţi de transfer de căldură ( - NTC)
Metoda ε - NTC a fost creată în special pentru studiul schimbătoarelor de căldură
existente, la care, suprafaţa de schimb de căldură fiind dată, este necesară efectuarea unor calcule
de alegere a aparatelor, sau de determinare a indicilor de funcţionare. Metoda se bazează pe
eficienţa aparatului în transferul unei cantităţi de căldură date. În continuare vom considera
coeficientul de reţinere a căldurii în aparat η
r
= 1, care este destul de corectă din punct de vedere
practic.
Metoda ε - NTC utilizează trei parametri adimensionali: eficienţa termică a
schimbătorului de căldură ε , numărul de unităţi de transfer de căldură NTC şi raportul
capacităţilor termice (W
min
/W
max
), în care W
min
şi W
max
reprezintă valoarea minimă, respectiv
maximă dintre W
1
şi W
2.
Eficienţa termică a schimbătorului de căldură ε se defineşte ca raportul dintre sarcina
termică reală Q a aparatului dat şi sarcina termică maximă posibilă Q
max
, corespunzătoare
aparatului în contracurent, cu suprafaţă de schimb de căldură infinită:
( )
( )
( )
( )
2 1 min
2 2 2
2 1 min
1 1 1
max
' '
' "
' '
" '
t t W
t t W
t t W
t t W
Q
Q


·


· · ε
(1.19)
unde W
min
reprezintă capacitatea termică minimă ditre W
1
şi W
2.
În aparatul în contracurent cu suprafaţa de schimb de căldură infinită, fără pierderi de
căldură în mediul ambiant este evident că dacă W
2
< W
1
, temperatura de ieşire a fluidului rece
egalează temperatura de intrare a fluidului cald, iar dacă W
1
< W
2
, temperatura de ieşire a
fluidului cald egalează temperatura de intrare a fluidului rece. În ambele cazuri aparatul cu
suprafaţă de schimb de căldură infinită are eficienţa termică ε = 1. Astfel eficienţa termică
efectuează comparaţia între sarcina termică reală şi cea maximă, limitată de principiul al doilea
al termodinamicii.
Sarcina termică maximă posibilă corespunde astfel cazului limită în care, pentru
respectarea ecuaţiei bilanţului termic al aparatului, conform căreia energia termică cedată de un
fluid este egală cu cea primită de celălalt fluid, agentul termic cu capacitatea termică minimă
W
min
= (Gc
p
)
min
efectuează variaţia maximă de temperatură disponibilă în aparat şi anume aceea
egală cu diferenţa temperaturilor de intrare a fluidului cald şi rece δ t
max
= t’
1
– t’
2
, adică:
( ) ( )
2 1 min max
min
max
' ' t t W t Gc Q
p
− · · δ
(1.20)
Sarcina termică reală a aparatului se calculează cu ajutorul eficienţei termice din rel.
1.19:
( ) ( ) ( )
2 2 2 1 1 1 2 1 min max
' " " ' ' ' t t W t t W t t W Q Q − · − · − · · ε ε
(1.21)
care reprezintă relaţia de bază pentru această metodă. Sarcina termică Q este determinată în
funcţie de diferenţa temperaturilor fluidelor la intrarea în aparat şi este o relaţie care înlocuieşte
relaţia 1.14 de la metoda anterioară a coeficientului de corecţie F, unde erau necesare şi
temperaturile de ieşire ale fluidelor.
În continuare, pentru fiecare tip de aparat (contracurent, echicurent, curent încrucişat sau
mixt) se poate deduce câte o relaţie care exprimă eficienţa termică a aparatului respectiv în
funcţie de mărimile NTC
max
şi (W
min
/W
max
).
Pentru aparatul în contracurent: se admite că fluidul rece are capacitatea termică
minimă, adică W
2
= W
min
. Pe baza relaţiei 1.4 se poate scrie:
( )
( ) ( )
( )
( )
2 1
2 1
2 1 2 1
2 2 2
" '
' "
ln
" ' ' "
' "
t t
t t
t t t t
S k t t W Q
s


− − −
· − ·
(1.22)
Temperatura de intrare a agentului cald t’
1
poate fi exprimată în funcţie de ε , cu ajutorul
relaţiei 1.21, şi anume:
ε ε
2 2
2
min
2 1
' "
' ' '
t t
t
W
Q
t t

+ · + ·
(1.23)
iar diferenţa de temperatură la intrarea în aparat este în consecinţă:
( )
2 2 2
2 2
2 2 1
' " 1
1
"
' "
' " ' t t t
t t
t t t −

,
`

.
|
− · −

+ · −
ε ε
(1.24)
Diferenţa de temperatură la ieşirea din aparat se obţine prin rezolvarea ecuaţiei bilanţului
termic (ultimele două egalităţi din 1.21) în funcţie de t”
1
şi vom avea succesiv:
( ) ( )
2 2
max
min
1 2 2
1
2
1 1
' " ' ' " ' " t t
W
W
t t t
W
W
t t − − · − − ·
(1.25)
( )
2 2
max
min
2 1 2 1
' " ' ' ' " t t
W
W
t t t t − − − · −
(1.26)
iar dacă ţinem seama de 1.23 vom obţine:
( ) ( )
2 2
max
min
2 2
max
min 2 2
2 1
' "
1
' "
' "
' " t t
W
W
t t
W
W t t
t t −

,
`

.
|
− · − −

· −
ε ε
(1.27)
Înlocuind ecuaţiile 1.24 şi 1.27 în relaţia 4.38 vom avea:

,
`

.
|
− ·


max
min
min
max
min
1
1
1
1
ln
W
W
W
S k W
W
s
ε
ε
(1.28)
iar în final obţinem expresia de calcul pentru eficienţa termică a aparatului în contracurent:
]
]
]

,
`

.
|
− − ⋅ −
]
]
]

,
`

.
|
− − −
·
max
min
max
max
min
max
min
max
1 exp 1
1 exp 1
W
W
NTC
W
W
W
W
NTC
ε
(1.29)
unde am notat numărul de unităţi de transfer de căldură:
max
min
NTC
W
S k
s
·
(1.30)
Relaţia 1.29 a fost stabilită în ipoteza că fluidul rece are capacitatea W
min
, dar se poate
arăta că şi dacă pornim de la premisa că fluidul cald are capacitatea W
min
vom ajunge la exact
aceeaşi relaţie.
Pentru schema de curgere in echicurent printr-un raţionament similar se ajunge la
relaţia:
max
min
max
min
max
1
1 exp 1
W
W
W
W
NTC
+
]
]
]

,
`

.
|
+ − −
· ε
(1.31)
Pentru schema de curgere în curent încrucişat cu ambele fluide neamestecate vom ajunge
la expresia:
]
]
]
]
]
]
]

,
`

.
|

− ·
n
W
W
n
W
W
NTC
max
min
max
min
max
1 exp
exp 1 ε
(1.32)
in care am notat:
22 . 0
max

· NTC n
(1.33)
În relaţiile 1.29 ÷ 1.32 am utilizat mărimea NTC, adică numărul de unităţi de transfer de
căldură care se defineşte pentru un fluid prin relaţia:
med
s
t
t t
W
S k
NTC


· ·
" '
(1.34)
în care δ t = t’ – t”|reprezintă variaţia de temperatură a fluidului în aparat, iar ∆ t
med
, diferenţa
medie de temperatură.
Mărimea NTC este un parametru care caracterizează posibilităţile de transfer de căldură
ale aparatului. Semnificaţia lui fizică este aceea de “ lungime termică”, prin asociaţie cu
lungimea canalului parcurs de fluid în aparat. De regulă, performanţele unui aparat cresc odată
cu creşterea acestui parametru, NTC.
Expresiile din relaţiile 1.29  1.32 pot fi reprezentate grafic pentru calcule expeditive.
Iar diagramele se găsesc in literatura de specialitate.
Legat de utilizarea metodei ε - NTC se pot face următoarele observaţii:
– eficienţa termică  variază asimptotic în funcţie de NTC pentru un raport dat
(W
min
/W
max
). La limită, indiferent de schema de curgere, ε  1 dacă NTC
max
→∞ şi
(W
min
/W
max
) →0
– pentru o valoare dată a lui NTC
max
, eficienţa creşte cu scăderea raportului (W
min
/W
max
)
– cazul limită (W
min
/W
max
) = 0 corespunde în practică aparatelor condensatoare sau
vaporizatoare, la care, temperatura proceselor rămânând constantă, prin definiţie c
p
=
∞. La răcitoarele gaze – apă în general (W
apă
>>W
gaze
), iar pentru cazul limită
(W
min
/W
max
) = 0, toate schemele au aceeaşi eficienţă termică, şi anume:
( )
max
exp 1 NTC − − · ε
(1.35)
– pentru toate schemele de curgere eficienţa termică minimă se obţine în cazul limită
(W
min
/W
max
) = 1. În acest caz aparatul în contracurent are eficienţa maximă dintre
toate schemele de curgere, iar cel în echicurent cea minimă, ele având expresiile din
formulele următoare:
. .
1
max
max
cc pt
NTC
NTC
+
· ε
(1.36)
( )
ec pt
NTC
.
2
2 exp 1
max
− −
· ε
(1.37)
c). Metoda  - P – R – NTC
Această metodă are faţă de primele două ( F, respectiv ε - NTC) avantajul că poate fi
folosită atât la calcule de dimensionare, cât şi în cele de verificare sau de stabilire a indicilor de
funcţionare a aparatelor schimbătoare de căldură. Această metodă combină parametri P, R şi
NTC introduşi la prezentarea metodelor precedente şi introduce suplimentar mărimea
adimensională θ .
Mărimea  reprezintă raportul dintre diferenţa medie de temperatură din aparat ∆ t
med
şi
diferenţa temperaturilor de intrare ale agenţilor termici t’
1
şi t’
2
, adică:
2 1
' ' t t
t
med


· θ
(1.38)
Cu ajutorul parametrilor de mai sus se exprimă grafic sau analitic pentru orice schemă de
curgere relaţii de forma:

,
`

.
|
·


· curgere de schema
NTC
R P f
t t
t
med
,
1
, ,
' '
2 2 1
θ
(1.39)
Relaţia 1.39 se poate transpune, pentru fiecare schemă de curgere
în parte, pe un grafic. Pentru un aparat dat, regimurile de funcţionare
sunt date de dreptele (W
2
/k
s
S) care trec prin origine. Din diagramă se poate scoate ∆ t
med
, dacă se
cunosc celelate mărimi în grupe de câte două : R şi P, R şi NTC
2
sau P şi NTC
2.
Putem utiliza
diagrama şi pornind de la ∆ t
med
cunoscut şi cu ajutorul lui R sau P să-l determinăm pe NTC
2.
De
aceea această diagramă se poate utiliza şi la dimensionare şi la verificare.
IV. Elemente de construcţie ale schimbătoarelor de căldură
1.Tevi speciale pentru imbunatatirea transferului termic
In figura 1.1 sunt prezentate tevi cu nervuri spiralate, care se utilizeaza in special la constructia
vaporizatoarelor:
Fig. 1.1 Tevi cu nervuri spiralate
In figura 1.2 este prezentata o teava cu nervuri exterioare joase, realizate prin extrudare,
din materialul de baza al tevii. Dupa extrudare, diametrul exterior al partilor lise ale tevilor, este
egal cu diametrul exterior al nervurilor, ceea ce permite o montare usoara in placile tubulare.
Pasul dintre nervuri este in mod uzual de (0,8…1,5) mm, iar inaltimea nervurilor este de
aproximativ (1…1,5) mm. Aceste tevi pot sa asigure un raport intre suprafata exterioara a tevilor
nervurate si suprafata interioara a acestora de 3…5, ceea ce reprezinta o crestere semnificativa a
suprafetei exterioare de transfer termic.

Fig. 1.2 Teava cu nervuri joase, obtinute prin extrudare
In figura 3.4. sunt prezentate cateva tipuri de tevi cu
aripioare ondulate. Aceste tevi se utilizeaza in special la
constructia vaporizatoarelor. Pe teava de baza se monteaza
prin sudare elicoidala, o banda ondulata. Asemenea
constructii se pot realiza pentru tevi avand diametre intre
(8…39) mm. Inaltimea nervurilor este de 9 mm, iar
grosimea acestora variaza intre 0,2…0,3 mm. Raportul
dintre suprafata exterioara si cea interioara este de 9…16.
Fig. 1.2 Tevi cu nervuri ondulate
In figura 1.3 este prezentata o teava cu nervuri in forma de ace. Acestea se utilizeaza in special la
constructia condensatoarelor. Exteriorul tevilor se aseamana cu o perie metlica, ceea ce asigura o
suprafata si o intensitate a transferului termic, foarte ridicate.
Aceste tipuri de tevi sunt eficiente in primul rand pentru transferul
caldurii in medii gazoase si in particular in aer.
Fig. 1.3 Teava cu nervuri aciforme
In figura 1.4 sunt prezentate cateva tevi
cu miez in forma de stea, care se
utilizeaza la constructia
vaporizatoarelor cu fierbere in interiorul
tevilor. Suprafata interioara este marita
prin introducerea in tevi a miezurilor realizate din aluminiu si avand
uzual cinci sau zece raze. Problema tehnica a realizarii acestor tevi o
reprezinta asigurarea contactului termic dintre teava de baza si miez,
realizat prin introducerea fortata a miezului. Intensitatea transferului termic este marita daca se
realizeaza si rasucirea miezului de 2…3 ori pe fiecare metru de
teava.
Tevile cu miez in forma de stea pot avea Fig. 1.4
Tevi cu miez in forma de stea
diametre de 16…19 mm si grosimea de 1 mm. Raportul dintre
suprafata interioara si cea exterioara este de 2 in cazul miezurilor cu
5 raze si 3,7 in cazul miezurilor cu 10 raze.
In figura 1.5 sunt prezentate cateva modele de tevi cu
nervuri interioare. Aceste tevi se pot utiliza si la vaporizatoare si la condensatoare. Nervurile sunt
realizate din teava de baza, ceea ce asigura un transfer termic foarte bun. exista numeroase forme
ale nervurilor si grade de rasucire. Fata de tevile lise, coeficientul global
de transfer termic creste mult datorita urmatoarelor efecte:
- cresterea suprafetei de transfer termic;
- drenajul prin capilaritate a fazei lichide, care formeaza un film subtire
pe suprafata interioara nervurata;
- rotirea filmului de lichid, datorita rasucirii (inclinarii) nervurilor.
Fig. 1.5
Tevi cu nervuri interoare
In figura 1.6 sunt prezentate doua tevi cu suprafata neregulata
montate una in alta. Asemenea tevi se pot utiliza eficient in constructia condensatoarelor si a
vaporizatoarelor, sunt foarte moderne si se produc in Japonia, SUA, Germania sau Franta.
Suprafetele tevilor prezinta diferite tipuri de cavitati, proeminente piramidale sau asperitati,
realizate prin diverse procedee tehnologice noi. Suprafetele neregulate ale acestor tevi pot
intensifica transferul termic in cazul schimbarii starii de agregare, pentru ca favorizeaza
amorsarea fierberii, respectiv a condensarii. Din acest motiv aceste tevi mai sunt numite si tevi
de nucleatie.
Fig. 1.6 Tevi cu suprafete
neregulate
In figura 1.7 este prezentata o teava din materiale compozite. Asemenea tevi se pot utiliza
si in condensatoare si in vaporizatoare, atunci cand conditiile de transfer termic sunt mediocre
atat in interior cat si in exteriorul tevilor. Aceste tevi combina avantajele nervurilor exterioare cu
cele ale generatoarelor interioare de turbulenta. Exista mai multe variante de asemenea tevi intre
care se pot aminti tevi cu nervuri elicoidale la interior si structura piramidala la exterior, sau tevi
cu nervuri elicoidale atat la interior cat si la exterior. Diametrele pentru care se produc asemenea
tevi sunt de 10…19 mm, iar raportul dintre suprafata exterioara si cea interioara este de 1,5…2.
Fig. 1.7 Teava realizata din materiale composite
2.Placile tubulare
Placile tubulare se utilizeaza pentru fixarea tevilor in fascicul si
se monteaza la extremitatile mantalei. Daca este necesar, pentru sustinerea
fasciculului de tevi se utilizeaza si suporti. Pentru realizarea placilor
tubulare si a suportilor se pot utilizea urmatoarele materiale in functie de
natura agentilor si agresivitatea acestora fata de aceste materiale:
- oteluri – pentru agenti frigorifici, apa dulce sau agenti intermediari de
racire fara saruri;
- cupru pentru freoni, dar nu si pentru amoniac;
- bronz – pentru apa de mare sau agenti intermediari pe baza de saruri;
- otel placat cu otel inoxidabil – pentru agenti agresivi;
- otel inoxidabil – pentru lichide alimentare.
Orificiile sunt practicate in placile tubulare si in placile suport, astfel incat sa formeze de regula
hexagoane (sau triunghiuri eliciodale). Uneori gaurile, respectiv tevile se dispun in forma de
coridor (sau patrate), iar uneori in forma de cercuri concentrice, ca in figura 3.15, in care a este
numarul de tevi pe latura hexagonului, respectiv patratului exterior, iar b este numarul de tevi pe
diagonala hexagonului exterior. In vederea unei montari usoare a tevilor in fascicul prin placile
tubulare si suporti, gaurile din acestea se realizeaza simultan, (toate odata).
Fig. 2.1 Moduri de dispunere a tevilor in placile tubulare
a – dupa hexagoane; b – dupa patrate; c – dupa cercuri concentrice
In cazul cel mai des intalnit, al hexagoanelor, de regula pasul dintre tevi este de aproximativ 1,25
diametrul exterior al tevilor. Gaurile din placile tubulare se finiseaza in mod diferit, in functie de
procesul tehnologic de montare a tevilor. Astfel pentru tevile sudate electric sau brazate se
realizeaza o alezare urmata de samfrenare, iar pentru tevile mandrinate se realizeaza o alezare
urmata de realizarea unor canale interioare, asa cum se observa in figura 2.2 Mandrinarea se
ralizeaza astfel incat in urma deformarii tevilor, acestea sa se fixeze in canalele prevazute in
gaurile de fixare.
Fig. 2.2 Procedeele uzuale de fixare a tevilor in placile tubulare
3.Mantaua
Mantaua schimbatoarelor de caldura multitubulare se calculeaza astfel incat sa aiba un
diametru interior care sa permita montarea fasciculului de tevi. Grosimea mantalei se determina
din calculul de rezistenta, astfel incat sa reziste la presiunea de lucru a agentului dintre tevi si
manta (minim 4 bar). Materialul din care se realizeaza mantalele este otelul. Pana la diametre de
cca. 400 mm, acestea se realizeaza din tevi avand diametrele standardizate. Pentru diametre mai
mari, mantalele se realizeaza din virole obtinute prin roluire. Sudurile prin care se realizeaza
asamblarea virolelor in manta, trebuie controlate prin metode defectoscopice nedistructive (cel
mai adesea raze g ). Dupa montare schimbatoarele de caldura multitubulare sunt supuse unor
probe hidraulice de etansitate la presiuni ceva mai mari decat cele nominale.
4.Capacele
Capacele au rolul de a realiza circulatia agentului din interiorul tevilor. Sicanele montate
pe capace asigura numarul de drumuri prin interiorul tevilor, astfel incat sa se realizeze vitezele
de curgere dorite. Tot pe capace sunt montate racordurile de intrare/iesire pentru agentul care
curge prin tevi. De obicei numarul de treceri este par, pentru ca racordurile sa fie montate pe un
singur capac. La aparatele de dimensiuni mari, capacele sunt demontabile pentru a permite
curatarea interioara a tevilor, iar fixarea capacelor se realizeaza prin suruburi pe flansele
prevazute in acest scop la exteriorul placilor tubulare. Capacele se realizeaza prin turnare, cel
mai adesea din fonta.
V. Construcţia schimbătoarelor de căldură
Indiferent de modul in care sunt clasificate schimbatoarele de caldura exista patru
modalitati tehnice de realizare a acestora, dintre care primele doua sunt cele mai raspandite:
- schimbătoare de căldură cu plăci
- schimbătoare de căldură multitubulare
- schimbătoare de căldură cu ţevi coaxiale
- schimbătoare de căldură cu aripioare
a.Schimbatoare de căldură cu placi
Exista patru variante tehnologice de realizare a schimbatoarelor de caldura cu placi:
1.cu placi si garniture demontabile
2.cu placi sudate
3.cu placi brazate
4.cu placi avind circuite imprimate
1.Schimbatoarele cu placi si garnituri demontabile sunt de tipul prezentat in figura 1.
Placile intre care se introduc garniturile, se monteaza impreuna intre o placa de baza si una
mobila. Placile pot sa fie demontate in vederea curatarii. Fixarea placilor se realizeaza cu ajutorul
unor tiranti. Din punct de vedere hidraulic se pot realiza curgeri in contracurent sau in
echicurent.
Fig. 1.1 Schimbator de caldura cu placi si garnituri demontabile
In figura 1.2. este prezentata schema de curgere a agentilor de lucru intr-un schimbator de
caldura cu placi.
Materialele din care se realizeaza placile depind de natura agentilor de lucru, iar cele mai
utilizate sunt:
- oteluri inoxidabile;
- aliaje de aluminiu;
- aliaje de titan;
- aliaje cupru-nichel
Fig. 1.2. Schema de curgere in schimbatoarele caldura cu placi
Grosimea placilor poate sa varieze intre 0,6…1,1 mm, sau chiar mai mult.
Pentru garnituri se pot utiliza de asemenea mai multe materiale in functie de temperaturile de
lucru:
- nitril (t
max
= 110 °C );
- butil (t
max
= 135 °C);
- etilen-propilen (t
max
= 155 °C);
- Viton (t
max
= 190 °C);
Domeniul temperaturilor de
lucru pentru aceste aparate poate
sa varieze intre 50…+190 °C.
Presiunile nominale
maxime de lucru pot sa ajunga
pana la 16…20 bar, iar diferenta
maxima dintre presiunile
circuitelor poate sa ajunga pana
la 9…12 bar si in mod exceptional la 20 bar.
2.Schimbatoarele cu placi sudate au placile asamblate nedemontabil prin sudare.
Din aceasta categorie fac parte:
a) placile dulapurilor de congelare, realizate din profile de aluminiu sudate, pentru a forma
platanele pe care se pastreaza produse si canalele de curgere pentru agentul frigorific care
vaporizeaza;
b)schimbatoarele de caldura realizate din placi ambutisate si sudate ca in figura 1.3, pentru a se
asigura rezistenta mecanica si curgerea agentilor, de regula in contracurent.
Presiunile nominale maxime pot sa ajunga pana la 30…40 bar, iar domeniul de temperaturi
intre care pot sa lucreze este de –200…+200 °C.
Fig. 1.3. Schimbatoare de caldura din placi sudate
3.Schimbatoarele cu placi brazate sunt realizate cu placi din otel inoxidabil
asamblate prin brazare (lipire) cu ajutorul unui aliaj pe baza de cupru, in cuptoare sub vid.
Ansamblul schimbatoarelor de caldura de acest tip este prezentat in figura 1.4 si figura 1.5. Se
pot utiliza ca vaporizatoare sau ca schimbatoare interne de caldura, dar numai pentru agenti
curati, deoarece nu se pot curata decat prin spalare chimica.
Compactitatea acestor aparate este foarte mare si de aceea acest tip de schimbatoare
de caldura cu placi sunt considerate cele mai bune din categoria aceasta a schimbatoarelor
de caldura.
Fig. 1.4. Schimbator de caldura din placi brazate
care poate functiona ca vaporizator sau condensator


Figura 1.5. Schimbatoare de caldura din placi brazate de diferite dimensiuni
Schimbătorul de căldură poate fi cu plăci de tipul L sau H asa cum se vede in figura
6.Plăcile de tip H au un unghi de dispunere mai mare decât cele de tipul L. Plăcile de tip H sunt
mai adecvate pentru anumite temperaturi decât cele de tip L. Schimbătoarele de căldură cu plăci
de tip H au o capacitate mai bună de încălzire, dar şi un nivel mai mare de pierderi de
presiune.Setul de plăci poate fi şi o combinaţie a acestor două tipuri. Dacă una din două plăci
este o placă H, iar plăcile L sunt intercalate din două în două,combinatia este de tipul M.
Figura1. 6.Tipuri de placi ale schimbatoarelor de caldura cu placi brazate
Aceste schimbătoarele sunt realizate din plăci presate şi brazate, între care se realizează
canalele de circulaţie a fluidului. Turbulenţa mare şi circulaţia în contracurent asigură eficienţa
transferului de căldură. Scopul schimbătorului de căldură este
transmiterea căldurii de la circuitul primar la cel secundar prin intermediul unor plăci şi
împiedicarea amestecului fluidelor din cele două circuite. Alegerea schimbătorului de căldură
depinde de sarcina termică, de temperaturile necesare şi de pierderile de presiune permise.
Schimbătoarele de căldură cu 2 treceri, cele mai des utilizate, trebuie alese pentru
prepararea apei calde menajere. Schimbătoarele de căldură cu 2 treceri vor răci frecvent apa din
sistemul de termoficare sub 25 ºC. Această capacitate poate fi atinsă prin utilizarea unei mari
diferenţe de temperatură, unui volum mai redus de apă, precum şi cu un schimbător de căldură cu
o suprafaţă optimă de transfer al caldurii, asa cum se vede in figura 1.7.

Figura 1.7.Schema de functionare a schimbatoarelor de caldura cu placi brazate
si cu 2 treceri
Se recomandă montarea schimbătoarelor de căldură cu baza în jos, în poziţie verticală.
Astfel se asigură ventilarea maximă şi reducerea mirosurilor neplăcute. Se recomandă ca toate
conductele racordate la schimbătorul de căldura să fie prevăzute cu robinete de închidere pentru
a facilita operaţiunile de întreţinere. Conductele trebuie prevăzute cu suporturi pentru a
împiedica acumularea tensiunilor de răsucire în racordurile schimbătorului de căldură.
Cei ce monteaza asemenea dispozitive recomandă ca schimbătorul de căldură să fie prevazut cu
izolatie
Schema de curgere a fluidelor in schimbatoarele de caldura brazate este prezentata in figura1.8.

Fig.1.8 Schema de curgere a fluidelor in schimbatoarele cu placi brazate
4.Schimbatoarele de caldura cu placi avand circuite imprimate sunt realizate din placi
metalice plane, avand gravate pe suprafata circuite fine (cca. 1 mm), prin metode chimice.
Placile sunt asamblate in blocuri prin incalzire si presare, procedeu denumit si sudare sub
presiune. Canalele sunt legate la doua perechi de colectoare, pentru a forma doua circuite
separate. Din aceste placi se pot realiza condensatoare si vaporizatoare foarte compacte.
In prezent aceste tipuri de aparate sunt in curs de perfectionare in special in Australia si
Marea Britanie.
b.Schimbătoare de căldură multitubulare
Aceste aparate sunt construite in principiu dintr-un fascicul de tevi, montate in doua placi tubulare si
inchise intr-o manta
prevazuta cu capace,
asa cum se observa in
figura 2.1 .

Fig. 2.1. Schema functionala a unui schimbator de caldura
multitubular
Părţi componente:
– tronsoanele schimbătorului delimitate de flănşi;
– curbele de legătură dintre tronsoane;
– compensatorii de dilataţie;
– ştuţurile de legătură dintre tronsoane prin care circulă agentul termic care scaldă
fasciculul de ţevi;
– aparatele de măsură şi control (termometre şi manometre);
– supape de siguranţă cu contragreutate;
– distanţiere;
– izolaţie schimbătorului compusă din vată minerală şi glet de ipsos;
– vanele: cele patru vane (două de intrare – ieşire agent primar şi două de intrare – ieşire
agent secundar);
– robinet de golire
In general tevile sunt laminate si destinate special constructiei schimbatoarelor de caldura.
Cele mai utilizate materiale sunt:
– oteluri pentru temperaturi medii sau joase;
– cupru;
– aliaje cupru-nichel in diferite compozitii (de exemplu 70/30%, sau 90/10%);
– aliaje cupru-aluminiu in diferite compozitii (de exemplu 93/7%, sau 91/9%);
– diferite tipuri de aliaje cu zinc intre 22 si 40%;
– oteluri inoxidabile.
Exista o mare varietate de diametre pentru care sunt produse aceste tevi, dar in general,
pentru schimbatoarele de caldura se prefera tevi cu diametre cat mai mici, care asigura un
transfer termic mai intens si constructii mai compacte, dar se vor avea in vedere si aspectele
legate de pierderile de presiune si de colmatare.Utilizarea intensa in ultimii ani a freonilor,
caracterizati prin coeficienti de transfer termic mai redusi, a dus intre altele si la producerea de
schimbatoare multitubulare, dar nu numai, in care se utilizeaza tevi speciale pentru imbunatatirea
conditiilor de transfer termic.
In constructie clasica un astfel de aparat este construit dintr-un fascicol de tevi, fixat la capete in
orificiile a doua discuri
metalice, denumite placi
tubulare dupa cum se vede in
Figura 2.2.
Figura 2.2 Schimbator de
caldura multitubular

Fascicolul de tevi este
inchis intr-o manta cilindrica,
prevazuta cu racorduri de
intrare si de iesire a fluidului. Se creaza astfel doua spatii de circulatie pentru cele doua fluide: un
spatiu in interiorul tevilor, denumit spatial tubular sau intratubular si un spatiu intre manta si
exteriorul tevilor, denumit spatiulintertubular. Spatiul tubular este inchis de doua capace
prevazute, fiecare, cu cate unracord. Spatiul dintre placile tubulare si capace formeaza camera de
distributie, respective camera de colectare a fluidului care circula prin tevi. Dispunere tevilor pe
placa tubulara se poate face pe hexagoane sau cercuri concentric.
Fixarea tevilor in placa tubulara se realizeaza prin mandrinare sau prin sudare.Placile
tubulare se fixeaza de manta prin prindere cu suruburi intre doua flanse sau prin sudarea lor
directa pe manta .
Principalele dimensiuni tehnologice ale unui schimbator de caldura multitubular sunt
diametrul si inaltimea (lungimea). Diametrul schimbatorului, D, depinde de numarul de tevi iar
inaltimea sau lungimea sa depinde de lungimea tevilor, l. Se constata ca apar trei marimi
necunoscute:numarul de tevi, diametrul si lungimea tevilor. Doua dintre aceste marimi se adopta
iar cea de-a treia se poate calculeaza.Diametrul tevilor se adopta in functie de fluidul care trece
prin tevi. Daca prin tevi circula un lichid se recomanda ca diametrul interior al tevilor sa fie
cuprins intre 15-30 mm iar daca prin tevi circula un gaz sau vapori se adopta diametrul in jur de
50 mm. Cea de-a doua marime care se adopta depinde de modul incare se realizeaza schimbul de
caldura intre fluidele care circula prin schimbator. Din acest punct de vedere exista doua situatii
distincte:
- cand cel putin unul dintre fluide nu isi modifica starea de agregare in schimbator;
- cand ambele fluide isi modifica starea de agregare in schimbator.
Diametrul schimbatorului se determina in functie de numarul de tevi, de pasul, t,(distanta
dintre doua tevi adiacente) si de modul de amplasare al tevilor pe placa tubulara(hexagoane sau
cercuri concentrice). Daca hexagonul sau cercul exterior nu este complet,determinarea
diametrului se face grafic. Pentru schimbatoarele la care toate hexagoanele sau cercurile sunt
complete, diametrul se poate determina prin calcul. Lungimea tevilor schimbatoarelor
multitubulare nu trebuie sa depaseasca 6 m. Daca lungimea tevilor care rezulta din calcule este
mai mare, se folosesc diferite variante constructive de schimbatoare cu tevi. O astfel de varianta
este si schimbatorul de caldura cu mai multe mersuri. In acest schimbator fluidul care circula
prin tevi parcurge spatiul tubular de mai multe ori, intr-un sens si in sensul opus. Dirijarea
fluidului printr-o fractiune din numarul total al tevilor se face cu ajutorul unor pereti despartitori
etansi din capacele schimbatorului.
In figura 2.3 este
prezentat un schimbator cu
patru mersuri.
Figura 2.3 Schimbator de
caldura cu patru mersuri
Numarul de mersuri nu
poate fi prea mare, deoarece
cresterea numarului de tevi pe
placile tubulare duce la
cresterea diametrului mantalei
si implicit a sectiunii de
curgere prin spatial intertubular, ceea ce conduce la scaderea vitezei, cu consecinte nefavorabile
asupra valorii coeficientului individual de transfer de caldura.
Pentru imbunatatirea transferului de caldura intre fluidul care circula prin manta si tevile
fasciculului se monteaza, in spatial intertubular, sicane transversale sau elicoidale. Acestea
dirijeaza fluidul perpendicular pe tevi, ceea ce imbunatateste transferul de caldura.
Daca lungimea calculata a tevilor este prea mare astfel incat ar rezulta un numar
inacceptabil de mare de mersuri, se folosesc mai multe schimbatoare de caldura cu un singur
mers, legate in serie,intocmai ca si schimbatoarele de caldura cu tevi coaxiale .
c.Schimbătoare de căldură cu ţevi coaxiale
Aceste schimbatoare sunt alcatuite din mai multe elemente identice legate in serie.Un
element este format din doua tevi concentrice, teava exterioara fiind inchisa la capete
siprevazuta, la capete, cu doua racorduri pentru intrarea si iesirea unuia dintre fluidele
carecircula prin schimbator.
Asamblarea elementelor se poate face prin legaturi fixe (sudare)sau prin legaturi
demontabile utilizand: flanse, mufe, piulite olandeze, s.a. (fig.3.1).
Dimensionarea acestor schimbatoare presupune calculul numarului de elemente, ne, din
suprafata de transfer de caldura.Lungimea unui element, le, se adopta iar diametrul tevii
interioare, d, se determina din ecuatia debitului de fluid care circula prin tevile interioare.
Viteza fluidului necesara se calculeaza din valoarea adoptata a
criteriului Reynolds.
Flu Atunci cand numarul de elemente este mare, acestea se pot amplasa pe mai multe randuri.
Aceste schimbatoare au avantajul ca sunt foarte simple, au o buna rezistenta la presiuni
ridicate si ca suprafata lor poate fi modificata in functie de necesitati marind sau micsorand
numarul de elemente. Totusi aceste schimbatoare sunt recomandate pentru debite mici de fluid,
deoarece au dimensiuni de gabarit mari.
Fluid 2
Fluid 2
Figura 3.1 Schimbatoare de
caldura cu tevi coaxial
d.Schimbătoare de căldură
cu aripioare (baterii cu
aripioare)
Bateriile cu aripioare se utilizeaza atat pentru constructia condensatoarelor racite cu aer
cat si pentru cea a vaporizatoarelor racitoare de aer si sunt realizate din tevi pe care se monteaza
aripioarele. Constructiile rezultate sunt de tipul celor prezentate in figura 4.1.
Fig. 4.1 Baterie cu aripioare
In figura 4.2 sunt prezentate cateva detalii constructive ale bateriilor cu aripioare.
Fig. 4.2 Detalii constructive ale bateriilor cu aripioare
Parametrii fizici care se por defini in vederea efectuarii calculelor termice si
aerodinamice ale acestor schimbatoare de caldura sunt:
- numarul de randuri de tevi pe verticala;
- numarul de randuri de tevi pe orizontala;
- suprafata totala de transfer termic;
- raporul dintre suprafata exterioara si suprafata interioara;
- suprafata frontala in sensul de curgere a aerului;
- suprafata libera de curgere a aerului.
In vederea protejarii anticorozive a mediului in care vor functiona aceste aparate (aerul
atmosferic, aerul marin, aerul din diverse localuri), se realizeaza diverse tipuri de acoperiri:
- galvanizare – utilizata in cazul tevilor si nervurilor din otel in vederea protejarii
impotriva ruginirii prin acoperire cu zinc si a asigurarii unui contact termic foarte bun;
- ematare – utilizata in cazul tevilor si nervurilor din cupru,pentru acoperirea acestora cu
rasini poliuretanice.
Dupa montare, bateriile sunt supuse unor probe hidraulice de etanseitate, apoi sunt uscate
si deshidratate, incarcate cu azot la presiune scazuta, inchise si pastrate in vederea livrarii.
Alte tipuri de serpentine sunt cele prezentate in figurile 4.3 si 4.4
Fig. 4.3 Serpentine pentru realizarea de congelatoare cu placi
Fig. 4.4. Serpentine montate intr-un schimbator de caldura de tip panou
Într-o societate intr-o continua evoluţie şi orientare spre eficienţă energetică din ce in ce
mai ridicata în toate domeniile, putem observa ca un rol important în funcţionarea tehnologiilor
de acest tip îl ocupa schimbatoarele de căldură, prin intermediul acestora realizându-se
recuperarea căldurii din diferite procese şi reutilizarea ei în altele, astfel obţinându-se economii
de energie.

Bibliografie:
1. Comportamentul termic al sistemelor si echipamentelor termice, Florin
Iordache;
2. Carte tehnica SCP Zimlet;
3. Carte tehnica Danfoss - schimbatoare de caldura in placi;
4. www.danfoss.ro
5. www.viessmann.ro

Schimbătoare de căldură
I. Introducere
Schimbătoarele de căldură reprezintă aparate care au drept scop transferul de căldură de la un fluid la altul în procese de încălzire, răcire, fierbere, condensare sau în alte procese termice în care sunt prezente două sau mai multe fluide cu temperaturi diferite. Din punct de vedere funcţional, numărul lor este foarte mare (ex.: preîncălzitoare de apă sau aer, răcitoare de ulei, distilatoare, vaporizatoare, condensatoare, radiatoare, etc.) însă principiul de funcţionare este acelaşi şi anume transferul de căldură de la un fluid la altul prin intermediul unui perete despărţitor. Există şi schimbătoare de căldură fără perete despărţitor între fluide, ca de exemplu turnurile de răcire, camerele de pulverizare etc., dar calculul este mai complicat deşi principiul de lucru este acelaşi. Schematizat, un schimbător de căldură constă din două compartimente separate de un perete, prin fiecare circulând câte un fluid. Prin peretele despărţitor are loc transferul căldurii de la fluidul cald la cel rece. În timpul circulaţiei fluidelor prin cele două compartimente, temperatura lor variază, unul încălzindu-se celălalt răcindu-se. Temperaturile la intrarea în schimbătorul de căldură se notează cu indice prim iar cele la ieşire cu indice secund.

II. Clasificarea schimbătoarelor de căldură
1.După principiul de funcţionare, schimbătoarele de căldură pot fi împărţite în trei categorii: - recuperatoare, - regeneratoare - prin amestec. În cele recuperatoare fluidul cald şi cel rece circulă simultan prin aparat, iar căldura este transferată printr-un perete care separă fluidele. Cele mai întălnite schimbătoare de acest tip în

industrie sunt generatoarele de abur, racitoare de apă (radiatoare), condesatoarele pentru diferite substanţe, etc. În cele regeneratoare, aceeaşi suprafaţă de schimb de căldură este expusă alternativ fluidului cald şi rece, căldura preluată de la agentul cald fiind acumulată în pereţii aparatului şi cedată apoi agentului rece, cum sunt aparatele cu umplutură metalică sau ceramică. Atât recuperatoarele, cât şi regeneratoarele sunt schimbătoare de căldură la care transferul se face indirect, prin intermediul unui perete (care are o anumită suprafaţă finită) şi de aceea se mai numesc şi schimbătoare de căldură de suprafaţă. La schimbătoarele de amestec procesul de schimb de căldură se realizează prin contactul direct şi amestecarea fluidului cald cu cel rece, rezultând un singur fluid cu proprietăţi termice medii între cei doi agenţi disponibili iniţial. Schimbătoare de acest tip sunt turnurile de răcire, degazoarele, unele condensatoare, etc. Dintre aceste trei tipuri de schimbătoare, cele de primul tip, adică recuperatoarele sunt cele mai răspândite. Ele se realizează într-o gamă largă de soluţii constructive, de la cel mai simplu aparat tip ţeavă în ţeavă, până la unităţi complexe, cu suprafeţe de schimb extinse la mii de metri pătraţi. Dintre soluţiile constructive cea mai des întâlnită în practică este cea cu ţevi în manta (fig. 1.1), care asigură o bună compactitate, poate rezova probleme de schimb de orice tip (încălziri / răciri, vaporizări, condensări), iar tehnologia de execuţie pe care o reclamă este destul de accesibilă şi relativ ieftină.

placa tubulara

t2', W2 manta capac

t1' W1

t1"

tevi sicane t2"

Fig. 1.1 O soluţie constructivă deosebită este prezentată în fig. 1.2, unde prin montarea ţevilor de aducţiune în interiorul altor ţevi închise la capăt se dublează suprafaţa de schimb de căldură, fără ca gabaritul aparatului să crească prea mult.

c) .2 2. 1.t2'. la care schimbul de căldură se realizează la un regim termic permanent (sau stabilizat).1 a) la care transferul de căldură are loc intermitent (aparate acumulatoare.După felul în care se desfăşoară procesul în timp. şi aparate cu acţiune discontinuă (fig. 2. W2 manta placa tubulara II t1" placa tubulara I capac t2" t1'. W1 tevi exterioare tevi interioare Fig. 2. a ) Flu c ld id a t1 " Flu re e id c t2 ' t1 " t1 ' u p tu m lu ra b ) t1 ' t2 " c ) t1 ' t1 " t2 ' t1 ' t2 " t2 " . pot exista schimbătoare cu acţiune continuă (fig.1 b. în care căldura este înmagazinată când este disponibilă şi livrată apoi la cerere) sau periodic (la aparatele regeneratoare care presupun trecerea succesivă a agenţilor prin aparat).

Fig. 4. 4.2).După felul proceselor pe care le suportă agenţii termici avem aparate fără schimbarea stării de agregare. sau cu suprafeţe extinse (cu nervuri.1). 4.După felul suprafeţei de schimb de căldură avem schimbătoare cu ţevi (tubulare). dar şi aparate la cere unul din agenţi îşi schimbă starea de agregare la trecerea prin schimbător (se vaporizează sau condensează). 4. 2. cu promotori de turbulenţă. 4. cu serpentine (adică ţevi sau plăci spirale ca în fig.3 . 4. etc.1 Fig. cu proeminenţe aciculare. – fig. 4.1 3. cu plăci sau cu lamele (fig.2 Fig.3) Fig.

Moduri de curgere a fluidelor prin schimbător Proiectarea completă a unui schimbător de căldură cuprinde următoarele etape: – calculul termic şi hidrodinamic – calculul mecanic (de rezistenţă) – realizarea proiectului de execuţie Calculul termic urmăreşte determinarea suprafeţei de schimb de căldură şi a modului de dispunere a acesteia în spaţiu pentru realizarea unei sarcini termice impuse. în exploatare. Calculul hidrodinamic corelează aceste elemente cu pierderile de presiune admise şi cu energia de pompare a agenţilor termici. În plus.1 III. c) cu curgere încrucişată. Parametri de dimensionare şi funcţionare 1. pentru anumite debite şi temperaturi ale fluidelor de lucru. b) cu curgere paralelă în contracurent. stabilind în final puterea necesară pompei de apă şi a ventilatorului de aer. Dupa modului în care curg cele două fluide prin schimbător există schimbătoare a) cu curgere paralelă în echicurent. Calculul mecanic alege soluţia constructivă. precum şi legătura schimbătorului cu alte echipamente. Proiectul de execuţie finalizează calculele precedente şi elaborează documentaţia de fabricaţie a unui aparat cu preţ de cost cât mai scăzut în condiţii de calitate şi fiabilitate impuse de beneficiar. În urma acestor analize se adoptă măsurile cele mai potrivite de ameliorare a funcţionării schimbătorului de căldură. temperaturile şi presiunile de funcţionare. Etapele de proiectare. 5. compensarea dilatărilor relative şi a eforturilor termice care pot să apară. Fig. d) cu curgere mixtă. Ecuaţiile de bază ale schimbătoarelor de căldură . caracteristicile de coroziune ale fluidelor. schimbătoarele de căldură sunt supuse periodic unei analize a performanţelor de funcţionare. luând în considerare regimul de lucru. adică după efectuarea unor măsurători specifice se trece la determinarea unor indici privind calitatea transferului căldurii şi a pierderilor de căldură în mediul ambiant. 2.5.

ecuaţia de bilanţ termic: (1.5) W1 = G1c p1 . 2.3) Q2 = G2 c p 2 ( t2 "−t2 ') = G2 ( i2 "−i2 ') = W2 ( t 2 "−t 2 ') = W2δt2 (1.Calculul termic al schimbătoarelor de căldură de suprafaţă se bazează pe următoarele două ecuaţii principiale: . .2) Q = k S ⋅ S ⋅ ∆tmed = kl ⋅ L ⋅ ∆t med în care: Q1 = G1c p1 ( t1 '−t1") = G1 ( i1 '−i1") = W1 ( t1 '−t1") = W1δt1 (1.1 se prezintă principalele mărimi care apar în calculul termic al schimbătoarelor de căldură de suprafaţă.6) δt1 = t1 '−t1" . W2 = G2 c p 2 (1.1) Q Q1 = Q2 + Q p = 2 ηr – ecuaţia de transmitere a căldurii: (1. δt 2 = t 2 "−t 2 ' În fig.4) (1.

în °C (sau K) În notaţii s-au utilizat următorii indici inferiori şi superiori: 1 .t" 2 i" 2 G1 c p 1 t' 1 i' 1 S ) (L r G2 cp 2 .pentru fluidul cald 2 – pentru fluidul rece ‘ – pentru intrarea în aparat . respectiv la lungimea ţevilor la aparatele tubulare. cp2 – căldura specifică la presiune constantă a agentului cald. .1 În relaţiile 1. în W. în J/ (kgK) W1. respectiv a agentului rece. respectiv de agent rece. în W/K t1’. respectiv rece. t1” – temperatura agentului cald la intrarea. raportat la suprafaţa de încălzire. 1.1 ÷ 1. în °C (sau K) i1’. în W η r – coeficientul de reţinere a căldurii în aparat Q – sarcina termică a aparatului de schimb de căldură. respectiv ieşirea din aparat. respectiv rece. t2” – temperatura agentului rece la intrarea. tmed – diferenţa medie de temperatură a agenţilor termici. t2 – temperatura medie în aparat a agentului cald. . în J/kg δ t1.6 şi în fig. în W/(mK). respectiv a agentului rece. Q k s (k ) L t'2 i'2 t" 1 i" 1 Fig. i1” – entalpia specifică a agentului cald la intrarea. în m2 L – lungimea totală a ţevilor schimbătoare de căldură (la aparatele tubulare). De obicei Q = Q2 S – suprafaţa de schimb de căldură. 2. în °C (sau K) G1.kl – coeficientul global de schimb de căldură a aparatului cu depuneri pe suprafaţa de transfer de căldură. . i2” – entalpia specifică a agentului rece la intrarea. respectiv ieşirea din aparat. respectiv ieşirea din aparat.11 s-au folosit următoarele notaţii: Q1 Q2 . δ t2 – variaţia de temperatură în aparat a agentului cald. respectiv ieşirea din aparat. în W Qp – pierderile de căldură ale aparatului în mediul ambiant. G2 – debitul masic de agent cald. ∆ tmed = t1 – t2 t1. în kg/s cp1. ambii presupuşi constanţi de-a lungul aparatului. W2 – capacitatea termică a agentului cald. . în °C (sau K). respectiv primit de agentul rece. în J/kg i2’. în °C (sau K) t2’. în m ks.fluxul de căldură cedat de agentul cald. în W/(m2K).

10) 1 1 1 d 1 = + ln e + kl 0 πd iα i 2π λ d i πd eα e . în m Rsd1.7) 1 1 δ 1 1 = + + + Rsd 1 + Rsd 2 = + Rsd = Rs k s α1 λ α 2 ks0 în care: (1. raportată la suprafaţa de încălzire. fără depuneri.conductivitatea termică a materialului peretelui despărţitor dintre cele două fluide. raportat la suprafaţa de încălzire.grosimea peretelui despărţitor. 2 – coeficientul de schimb de căldură prin convecţie de la agentul cald la perete. 2 în (m K)/W La aparatele tubulare.8) 1 1 δ 1 = + + .8 s-au notat în plus: ks0 – coeficientul global de schimb de căldură al aparatului curat. respectiv de la perete la agentul rece în W/(m2K)  . Rsd = Rsd 1 + Rsd 2 k s 0 α1 λ α 2 În formulele 1. în (m2K)/W Rsd – rezistenţa termică totală a depunerilor.“ – pentru ieşirea din aparat La aparatele cu suprafaţa de încălzire plană. coeficientul global de schimb de căldură se determină cu relaţia: (1.9) 1 1 1 d 1 R R 1 Rsdi Rsde = + ln e + + sdi + sde = + + = Rl kl πd iα i 2π λ d i πd eα e πd i πd e kl 0 πd i πd e unde desigur: (1. respectiv rece. în W/(mK) δ . în (m2K)/W Rs – rezistenţa termică totală a aparatului cu depuneri. Rsd2 – rezistenţa termică a depunerilor agentului cald. în W/(m2K) 1. coeficientul global de schimb de căldură kl se calculează cu expresia: (1.7 şi 1.

în (mK)/W 3. în (m2K)/W Rl – rezistenţa termică totală a aparatului cu depuneri. cu o schemă de curgere mai complicată. ecuaţia 1. în W/(mK) α i. Din considerente de spaţiu. ∆ tmed.CC considerată ca referinţă. fără depuneri. dar şi de viteze de curgere.13) ∆t med = ∆t med .11) 1 d d d 1 d e Rsdi 1 d e Rsdi = e + e ln e + + + Rsde = + + Rsde = Rs k s d iα i 2λ d i α e di ks 0 di (1.CI ( CM ) = F ⋅ ∆t med . . Metode utilizate la calculul termic al schimbătoarelor a) Aparatele cu curgere încrucişată sau mixtă. respectiv exterior al ţevilor. respectiv interior al ţevilor. raportată la lungimea totală a ţevilor. de regulă. datorită spaţiului disponibil. Metoda factorului de corecţie “F” Proiectarea practică a schimbătoarelor de căldură pentru valori ridicate ale sarcinii termice nu este întotdeauna compatibilă cu utilizarea schemelor de curgere paralelă. raportat la lungimea ţevilor.Pentru aparatele tubulare la care suprafaţa de schimb de căldură se exprimă. în W/(m2K) di.2 de transmitere a căldurii se poate rescrie astfel: . ca suprafaţă exterioară a ţevilor. diferenţa medie de temperatură se poate calcula cu relaţia: (1. iar asta înseamnă că trebuie să fie destul de mari. în m Rsdi. în echicurent sau contracurent.CC în care F este un factor de corecţie subunitar cu care se înmulţeşte diferenţa medie de temperatură a aparatului în contracurent. s-au impus de-a lungul timpului nişte soluţii constructive speciale pentru schimbătoarele de căldură care presupun curgerea încrucişată (CÎ) sau curgerea mixtă (CM) a fluidelor prin aparat.12) 1 d d d 1 dR = e + e ln e + . respectiv exterior al ţevilor. de – diametrul interior. Rsd = e sdi + Rsde k s 0 d iα i 2λ d i α e di iar notaţiile utilizate suplimentar în aceste relaţii sunt: kl0 – coeficientul global de schimb de căldură al aparatului curat. Rsde – rezistenţa termică a depunerilor pe peretele interior. În aceste condiţii. diferită de curgerea paralelă în EC sau CC. Pentru aceste aparate. e – coeficientul de schimb de căldură prin convecţie între agentul termic şi peretele interior. care trebuie să fie cât mai redus. coeficientul global de schimb de căldură raportat la această suprafaţă va fi (1. care trebuie să fie optime (economice).

CC Factorul de corecţie F se exprimă prin relaţii de forma: F = f (P. deoarece odată cu variaţia temperaturilor agenţilor termici se modifică şi proprietăţile fizice ale acestora şi ca atare mărimile α 1. curent mixt. – Pentru toate schimbătoarele de căldură cu schimbarea stării de agregare se poate considera F = 1. adică o mărime medie a acestuia pentru intregul aparat. deci pentru valori fixate ale parametrilor P şi R. schemă de curgere) (1. Variaţia lui ks este afectată în special de modificarea cu temperatura a vâscozităţii fluidelor. eficienţa schemei de curgere scade în următoarea ordine: contracurent.(1. am considerat ca ipoteză simplificatoare faptul că ks este constant pe întregul aparat. echicurent.15) în care mărimile P şi R sunt de fapt rapoarte între intervale de temperaturi.14) Q = k s S ∆t med = k s SF ∆t med .2 este totuşi necesară stabilirea unui coeficient ks constant. Metoda factorului de corecţie F va duce în aceste cazuri la calcule iterative. dar este dificil de aplicat în calculele de verificare sau de analiză a performanţelor unui schimbător a cărui suprafaţă de schimb de căldură este dată. deci tmed este de fapt cea calculată pentru contracurent. 4. α 2 şi λ . curent încrucişat.16) t" −t ' δt 2 t ' −t" δt W > P= 2 2 = ≤ 1. adică se cunoaşte. adică răcirea agentului cald este mai mică decât încălzirea agentului rece: . R. diagramele fiind disponibile în literatura de specialitate pentru o gamă largă de tipuri de schimbătoare. Acest lucru se obţine determinând valoarea lui ks corespunzătoare unor temperaturi medii ale agentului cald t1 şi agentului rece t2. Studiind aceste funcţii. putem face următoarele consideraţii: – pentru temperaturi date ale agenţilor termici. iar necunoscutele sunt temperaturile de intrare sau cele de ieşire. Metoda factorului de corecţie F este utilă în calculul de proiectare. Pentru toate aparatele.12): (1. la care coeficientul F = 1. În realitate acest lucru nu este adevărat.15 au fost stabilite analitic sau experimental pentru diferite scheme de curgere şi apoi reprezentate grafic . R = 1 1 = 1 = 2 < 1 t '1 −t '2 t '1 −t '2 t"2 −t '2 δt 2 W1 Funcţiile de forma 1. Mai trebuie să menţionăm că la deducerea relaţiilor de calcul pentru diferenţa medie logaritmică de temperatură şi la stabilirea metodei factorului de corecţie. la care se evaluează proprietăţile fizice ale acestora. şi anume (vezi fig. idiferent de schema de curgere. temperaturile medii t1 şi t2 se pot stabili cu următoarele relaţii aproximative: – Dacă δ t1 < δ t2. Pentru utilizarea relaţiei 1.

conform căreia energia termică cedată de un fluid este egală cu cea primită de celălalt fluid. Metoda se bazează pe eficienţa aparatului în transferul unei cantităţi de căldură date.NTC) Metoda ε . în care Wmin şi Wmax reprezintă valoarea minimă. Astfel eficienţa termică efectuează comparaţia între sarcina termică reală şi cea maximă.17) t1 = t '1 +t"1 2 t 2 = t1 − ∆t med – Dacă δ t2 < t1. Metoda ε . limitată de principiul al doilea al termodinamicii. fără pierderi de căldură în mediul ambiant este evident că dacă W2 < W1. pentru respectarea ecuaţiei bilanţului termic al aparatului.19) Q W ( t ' −t" ) W ( t" −t ' ) ε= = 1 1 1 = 2 2 2 Qmax Wmin ( t '1 −t '2 ) Wmin ( t '1 −t '2 ) unde Wmin reprezintă capacitatea termică minimă ditre W1 şi W2. agentul termic cu capacitatea termică minimă .18) t ' +t " t 2 = 2 2 t1 = t 2 + ∆t med 2 b). la care. sau de determinare a indicilor de funcţionare. numărul de unităţi de transfer de căldură NTC şi raportul capacităţilor termice (Wmin/Wmax). iar dacă W 1 < W2. În aparatul în contracurent cu suprafaţa de schimb de căldură infinită. În ambele cazuri aparatul cu suprafaţă de schimb de căldură infinită are eficienţa termică ε = 1. respectiv maximă dintre W1 şi W2. cu suprafaţă de schimb de căldură infinită: (1.NTC utilizează trei parametri adimensionali: eficienţa termică a schimbătorului de căldură ε . este necesară efectuarea unor calcule de alegere a aparatelor. adică răcirea agentului cald este mai mare decât încălzirea agentului rece: (1. Metoda eficienţă termică – număr de unităţi de transfer de căldură (  . Eficienţa termică a schimbătorului de căldură ε se defineşte ca raportul dintre sarcina termică reală Q a aparatului dat şi sarcina termică maximă posibilă Qmax. temperatura de ieşire a fluidului cald egalează temperatura de intrare a fluidului rece.(1. Sarcina termică maximă posibilă corespunde astfel cazului limită în care. suprafaţa de schimb de căldură fiind dată. temperatura de ieşire a fluidului rece egalează temperatura de intrare a fluidului cald. care este destul de corectă din punct de vedere practic.NTC a fost creată în special pentru studiul schimbătoarelor de căldură existente. corespunzătoare aparatului în contracurent. În continuare vom considera coeficientul de reţinere a căldurii în aparat η r = 1.

21) care reprezintă relaţia de bază pentru această metodă.19: Q = ε Qmax = ε Wmin ( t '1 −t '2 ) = W1 ( t '1 −t"1 ) = W2 ( t"2 −t '2 ) (1.14 de la metoda anterioară a coeficientului de corecţie F. cu ajutorul relaţiei 1. echicurent. şi anume: (1. pentru fiecare tip de aparat (contracurent. adică: (1.4 se poate scrie: (1. curent încrucişat sau mixt) se poate deduce câte o relaţie care exprimă eficienţa termică a aparatului respectiv în funcţie de mărimile NTCmax şi (Wmin/Wmax).23) Q t" −t ' t '1 = t '2 + = t '2 + 2 2 ε Wmin ε iar diferenţa de temperatură la intrarea în aparat este în consecinţă: (1. Pe baza relaţiei 1. adică W2 = Wmin.21.Wmin = (Gcp)min efectuează variaţia maximă de temperatură disponibilă în aparat şi anume aceea egală cu diferenţa temperaturilor de intrare a fluidului cald şi rece δ tmax = t’1 – t’2.21) în funcţie de t”1 şi vom avea succesiv: . În continuare.20) Qmax = ( Gc p ) min δtmax = Wmin ( t '1 −t '2 ) Sarcina termică reală a aparatului se calculează cu ajutorul eficienţei termice din rel. 1. unde erau necesare şi temperaturile de ieşire ale fluidelor. Pentru aparatul în contracurent: se admite că fluidul rece are capacitatea termică minimă.22) ( t" −t ' ) − ( t '1 −t"2 ) Q = W2 ( t"2 −t '2 ) = k s S 1 2 ( t" −t ' ) ln 1 2 ( t '1 −t"2 ) Temperatura de intrare a agentului cald t’1 poate fi exprimată în funcţie de ε .24) t '1 −t"2 = t '2 + t"2 −t '2 1  − t"2 =  − 1( t"2 −t '2 ) ε ε  Diferenţa de temperatură la ieşirea din aparat se obţine prin rezolvarea ecuaţiei bilanţului termic (ultimele două egalităţi din 1. Sarcina termică Q este determinată în funcţie de diferenţa temperaturilor fluidelor la intrarea în aparat şi este o relaţie care înlocuieşte relaţia 1.

29)   W  1 − exp− NTC max 1 − min   W  max     ε=   W  W 1 − min ⋅ exp− NTC max 1 − min   W  Wmax max     unde am notat numărul de unităţi de transfer de căldură: (1.(1.38 vom avea: (1.26) t"1 −t '2 = t '1 −t '2 − Wmin ( t"2 −t '2 ) Wmax iar dacă ţinem seama de 1.27) t"1 −t '2 =   t"2 −t '2 Wmin ( t"2 −t '2 ) =  1 − Wmin ( t"2 −t '2 ) − ε W  ε Wmax max   Înlocuind ecuaţiile 1.29 a fost stabilită în ipoteza că fluidul rece are capacitatea Wmin.27 în relaţia 4. dar se poate arăta că şi dacă pornim de la premisa că fluidul cald are capacitatea Wmin vom ajunge la exact aceeaşi relaţie.28) 1 Wmin − ε Wmax kS  W  ln = s 1 − min  1 Wmin  Wmax    −1 ε iar în final obţinem expresia de calcul pentru eficienţa termică a aparatului în contracurent: (1.24 şi 1.25) t"1 = t '1 − W2 ( t"2 −t '2 ) = t '1 − Wmin ( t"2 −t '2 ) W1 Wmax (1. .23 vom obţine: (1.30) ks S = NTC max Wmin Relaţia 1.

34) NTC = k s S t '−t" = W ∆t med în care δ t = t’ – t” reprezintă variaţia de temperatură a fluidului în aparat. performanţele unui aparat cresc odată cu creşterea acestui parametru.32 am utilizat mărimea NTC. indiferent de schema de curgere.32 pot fi reprezentate grafic pentru calcule expeditive.29 ÷ 1.NTC se pot face următoarele observaţii: – eficienţa termică  variază asimptotic în funcţie de NTC pentru un raport dat (Wmin/Wmax).33) n = NTC −0. Iar diagramele se găsesc in literatura de specialitate.22 max În relaţiile 1. iar ∆ tmed.31)   W  1 − exp− NTC max 1 + min   W  max     ε= W 1 + min Wmax Pentru schema de curgere în curent încrucişat cu ambele fluide neamestecate vom ajunge la expresia: (1. NTC. ε  1 dacă NTCmax → ∞ şi (Wmin/Wmax) → 0 . La limită. Expresiile din relaţiile 1. prin asociaţie cu lungimea canalului parcurs de fluid în aparat.32)   Wmin  exp − NTC max  Wmax ε = 1 − exp   Wmin n  Wmax     n  − 1        in care am notat: (1. Semnificaţia lui fizică este aceea de “ lungime termică”. De regulă. Legat de utilizarea metodei ε . Mărimea NTC este un parametru care caracterizează posibilităţile de transfer de căldură ale aparatului. diferenţa medie de temperatură.29  1. adică numărul de unităţi de transfer de căldură care se defineşte pentru un fluid prin relaţia: (1.Pentru schema de curgere in echicurent printr-un raţionament similar se ajunge la relaţia: (1.

toate schemele au aceeaşi eficienţă termică. respectiv ε .37) pt.35) ε = 1 − exp( − NTC max ) pentru toate schemele de curgere eficienţa termică minimă se obţine în cazul limită (Wmin/Wmax) = 1. prin definiţie cp = ∞. iar cel în echicurent cea minimă.P – R – NTC Această metodă are faţă de primele două ( F.38) ∆t θ = med t '1 −t '2 Cu ajutorul parametrilor de mai sus se exprimă grafic sau analitic pentru orice schemă de curgere relaţii de forma: .– – pentru o valoare dată a lui NTCmax . la care. iar pentru cazul limită (Wmin/Wmax) = 0. Mărimea  reprezintă raportul dintre diferenţa medie de temperatură din aparat ∆ tmed şi diferenţa temperaturilor de intrare ale agenţilor termici t’1 şi t’2. Metoda  . Această metodă combină parametri P. cc. 1 + NTC max (1. cât şi în cele de verificare sau de stabilire a indicilor de funcţionare a aparatelor schimbătoare de căldură. R şi NTC introduşi la prezentarea metodelor precedente şi introduce suplimentar mărimea adimensională θ . eficienţa creşte cu scăderea raportului (Wmin/Wmax) cazul limită (Wmin/Wmax) = 0 corespunde în practică aparatelor condensatoare sau vaporizatoare. temperatura proceselor rămânând constantă. adică: (1. şi anume: (1. La răcitoarele gaze – apă în general (Wapă >>Wgaze).NTC) avantajul că poate fi folosită atât la calcule de dimensionare.36) NTC max ε= pt. ele având expresiile din formulele următoare: (1. În acest caz aparatul în contracurent are eficienţa maximă dintre toate schemele de curgere. ec – ε= 1 − exp( − 2 NTC max ) 2 c).

. pe un grafic.5) mm. din materialul de baza al tevii.39) Relaţia 1. Pasul dintre nervuri este in mod uzual de (0.5) mm. ceea ce permite o montare usoara in placile tubulare. Dupa extrudare. IV. . De aceea această diagramă se poate utiliza şi la dimensionare şi la verificare. Pentru un aparat dat. care se utilizeaza in special la constructia vaporizatoarelor: Fig. regimurile de funcţionare sunt date de dreptele (W2/ksS) care trec prin origine. pentru fiecare schemă de curgere în parte.39 se poate transpune.8…1. schemade curgere   t '1 −t '2 NTC 2   (1. diametrul exterior al partilor lise ale tevilor. realizate prin extrudare. iar inaltimea nervurilor este de aproximativ (1…1. R şi NTC 2 sau P şi NTC2.Tevi speciale pentru imbunatatirea transferului termic In figura 1.θ=   ∆tmed 1 = f  P. Elemente de construcţie ale schimbătoarelor de căldură 1.2 este prezentata o teava cu nervuri exterioare joase. ceea ce reprezinta o crestere semnificativa a suprafetei exterioare de transfer termic. Aceste tevi pot sa asigure un raport intre suprafata exterioara a tevilor nervurate si suprafata interioara a acestora de 3…5. dacă se cunosc celelate mărimi în grupe de câte două : R şi P. Din diagramă se poate scoate ∆ tmed. R. Putem utiliza diagrama şi pornind de la ∆ tmed cunoscut şi cu ajutorul lui R sau P să-l determinăm pe NTC2. este egal cu diametrul exterior al nervurilor. 1.1 Tevi cu nervuri spiralate In figura 1.1 sunt prezentate tevi cu nervuri spiralate.

Raportul dintre suprafata exterioara si cea interioara este de 9…16. 1. foarte ridicate. 1. Aceste tevi se pot utiliza si la vaporizatoare si la condensatoare. Exteriorul tevilor se aseamana cu o perie metlica. 1. Suprafata interioara este marita prin introducerea in tevi a miezurilor realizate din aluminiu si avand uzual cinci sau zece raze. Acestea se utilizeaza in special la constructia condensatoarelor. Fig.2…0. Nervurile sunt realizate din teava de baza. care se utilizeaza la constructia vaporizatoarelor cu fierbere in interiorul tevilor. In figura 1. Inaltimea nervurilor este de 9 mm. Pe teava de baza se monteaza prin sudare elicoidala. Raportul dintre suprafata interioara si cea exterioara este de 2 in cazul miezurilor cu 5 raze si 3. Aceste tevi se utilizeaza in special la constructia vaporizatoarelor. Fig. Intensitatea transferului termic este marita daca se realizeaza si rasucirea miezului de 2…3 ori pe fiecare metru de teava. ceea ce asigura un transfer termic foarte bun.4 sunt prezentate cateva tevi cu miez in forma de stea.2 Tevi cu nervuri ondulate In figura 1.Fig.4 Tevi cu miez in forma de stea diametre de 16…19 mm si grosimea de 1 mm. o banda ondulata. Asemenea constructii se pot realiza pentru tevi avand diametre intre (8…39) mm. ceea ce asigura o suprafata si o intensitate a transferului termic. obtinute prin extrudare In figura 3. iar grosimea acestora variaza intre 0. Aceste tipuri de tevi sunt eficiente in primul rand pentru transferul caldurii in medii gazoase si in particular in aer.3 Teava cu nervuri aciforme In figura 1.4. Tevile cu miez in forma de stea pot avea Fig.5 sunt prezentate cateva modele de tevi cu nervuri interioare. exista numeroase forme .3 mm. 1.2 Teava cu nervuri joase. Problema tehnica a realizarii acestor tevi o reprezinta asigurarea contactului termic dintre teava de baza si miez. realizat prin introducerea fortata a miezului.3 este prezentata o teava cu nervuri in forma de ace. sunt prezentate cateva tipuri de tevi cu aripioare ondulate.7 in cazul miezurilor cu 10 raze.

6 sunt prezentate doua tevi cu suprafata neregulata montate una in alta. Fig. apa dulce sau agenti intermediari de racire fara saruri. Suprafetele tevilor prezinta diferite tipuri de cavitati.otel placat cu otel inoxidabil – pentru agenti agresivi. proeminente piramidale sau asperitati. Asemenea tevi se pot utiliza eficient in constructia condensatoarelor si a vaporizatoarelor. realizate prin diverse procedee tehnologice noi. sunt foarte moderne si se produc in Japonia. .rotirea filmului de lichid.5 Tevi cu nervuri interoare In figura 1.5…2. Pentru realizarea placilor tubulare si a suportilor se pot utilizea urmatoarele materiale in functie de natura agentilor si agresivitatea acestora fata de aceste materiale: . . .cresterea suprafetei de transfer termic.bronz – pentru apa de mare sau agenti intermediari pe baza de saruri. .otel inoxidabil – pentru lichide alimentare. . iar raportul dintre suprafata exterioara si cea interioara este de 1. Fata de tevile lise. coeficientul global de transfer termic creste mult datorita urmatoarelor efecte: . Diametrele pentru care se produc asemenea tevi sunt de 10…19 mm. pentru sustinerea fasciculului de tevi se utilizeaza si suporti. .drenajul prin capilaritate a fazei lichide.oteluri – pentru agenti frigorifici. 1. Germania sau Franta. SUA. Aceste tevi combina avantajele nervurilor exterioare cu cele ale generatoarelor interioare de turbulenta.cupru pentru freoni. respectiv a condensarii. pentru ca favorizeaza amorsarea fierberii.Placile tubulare Placile tubulare se utilizeaza pentru fixarea tevilor in fascicul si se monteaza la extremitatile mantalei. Suprafetele neregulate ale acestor tevi pot intensifica transferul termic in cazul schimbarii starii de agregare. 1. sau tevi cu nervuri elicoidale atat la interior cat si la exterior. Din acest motiv aceste tevi mai sunt numite si tevi de nucleatie.6 Tevi cu suprafete neregulate In figura 1. Fig. Exista mai multe variante de asemenea tevi intre care se pot aminti tevi cu nervuri elicoidale la interior si structura piramidala la exterior.ale nervurilor si grade de rasucire. dar nu si pentru amoniac. 1. Fig. care formeaza un film subtire pe suprafata interioara nervurata. . atunci cand conditiile de transfer termic sunt mediocre atat in interior cat si in exteriorul tevilor. Asemenea tevi se pot utiliza si in condensatoare si in vaporizatoare.7 este prezentata o teava din materiale compozite. Daca este necesar.7 Teava realizata din materiale composite 2. datorita rasucirii (inclinarii) nervurilor.

In vederea unei montari usoare a tevilor in fascicul prin placile tubulare si suporti. iar pentru tevile mandrinate se realizeaza o alezare urmata de realizarea unor canale interioare. Pentru diametre mai mari. astfel incat sa reziste la presiunea de lucru a agentului dintre tevi si manta (minim 4 bar). in care a este numarul de tevi pe latura hexagonului. Astfel pentru tevile sudate electric sau brazate se realizeaza o alezare urmata de samfrenare. respectiv patratului exterior. trebuie controlate prin metode defectoscopice nedistructive (cel . de regula pasul dintre tevi este de aproximativ 1. mantalele se realizeaza din virole obtinute prin roluire.15.25 diametrul exterior al tevilor. iar b este numarul de tevi pe diagonala hexagonului exterior. c – dupa cercuri concentrice In cazul cel mai des intalnit. 2.Orificiile sunt practicate in placile tubulare si in placile suport. Gaurile din placile tubulare se finiseaza in mod diferit.Mantaua Mantaua schimbatoarelor de caldura multitubulare se calculeaza astfel incat sa aiba un diametru interior care sa permita montarea fasciculului de tevi. b – dupa patrate. Grosimea mantalei se determina din calculul de rezistenta. gaurile din acestea se realizeaza simultan. al hexagoanelor.1 Moduri de dispunere a tevilor in placile tubulare a – dupa hexagoane.2 Mandrinarea se ralizeaza astfel incat in urma deformarii tevilor.2 Procedeele uzuale de fixare a tevilor in placile tubulare 3. 400 mm. acestea sa se fixeze in canalele prevazute in gaurile de fixare. iar uneori in forma de cercuri concentrice. Fig. respectiv tevile se dispun in forma de coridor (sau patrate). Sudurile prin care se realizeaza asamblarea virolelor in manta. Fig. in functie de procesul tehnologic de montare a tevilor. asa cum se observa in figura 2. Materialul din care se realizeaza mantalele este otelul. (toate odata). ca in figura 3. Pana la diametre de cca. Uneori gaurile. acestea se realizeaza din tevi avand diametrele standardizate. astfel incat sa formeze de regula hexagoane (sau triunghiuri eliciodale). 2.

Sicanele montate pe capace asigura numarul de drumuri prin interiorul tevilor. Placile pot sa fie demontate in vederea curatarii. Fixarea placilor se realizeaza cu ajutorul unor tiranti. astfel incat sa se realizeze vitezele de curgere dorite.cu placi si garniture demontabile 2. La aparatele de dimensiuni mari. dintre care primele doua sunt cele mai raspandite: .mai adesea raze g ). De obicei numarul de treceri este par.schimbătoare de căldură cu ţevi coaxiale .cu placi avind circuite imprimate 1. Dupa montare schimbatoarele de caldura multitubulare sunt supuse unor probe hidraulice de etansitate la presiuni ceva mai mari decat cele nominale.schimbătoare de căldură cu plăci .schimbătoare de căldură multitubulare .Capacele Capacele au rolul de a realiza circulatia agentului din interiorul tevilor. Placile intre care se introduc garniturile.cu placi brazate 4. cel mai adesea din fonta. iar fixarea capacelor se realizeaza prin suruburi pe flansele prevazute in acest scop la exteriorul placilor tubulare. Construcţia schimbătoarelor de căldură Indiferent de modul in care sunt clasificate schimbatoarele de caldura exista patru modalitati tehnice de realizare a acestora. capacele sunt demontabile pentru a permite curatarea interioara a tevilor.schimbătoare de căldură cu aripioare a. 4.Schimbatoarele cu placi si garnituri demontabile sunt de tipul prezentat in figura 1. Din punct de vedere hidraulic se pot realiza curgeri in contracurent sau in echicurent.Schimbatoare de căldură cu placi Exista patru variante tehnologice de realizare a schimbatoarelor de caldura cu placi: 1. V. Tot pe capace sunt montate racordurile de intrare/iesire pentru agentul care curge prin tevi.cu placi sudate 3. . se monteaza impreuna intre o placa de baza si una mobila. pentru ca racordurile sa fie montate pe un singur capac. Capacele se realizeaza prin turnare.

. sau chiar mai mult. Pentru garnituri se pot utiliza de asemenea mai multe materiale in functie de temperaturile de lucru: . Materialele din care se realizeaza placile depind de natura agentilor de lucru. Domeniul temperaturilor de lucru pentru aceste aparate poate sa varieze intre 50…+190 °C.nitril (tmax = 110 °C ).1 mm.oteluri inoxidabile.6…1. .2.1 Schimbator de caldura cu placi si garnituri demontabile In figura 1.aliaje de titan. iar diferenta maxima dintre presiunile circuitelor poate sa ajunga pana la 9…12 bar si in mod exceptional la 20 bar. .2. Presiunile nominale maxime de lucru pot sa ajunga pana la 16…20 bar. 1. .etilen-propilen (tmax = 155 °C). este prezentata schema de curgere a agentilor de lucru intr-un schimbator de caldura cu placi. 1.Viton (tmax = 190 °C). . iar cele mai utilizate sunt: .aliaje de aluminiu.Fig.butil (tmax = 135 °C). . Schema de curgere in schimbatoarele caldura cu placi Grosimea placilor poate sa varieze intre 0. .aliaje cupru-nichel Fig.

5. Se pot utiliza ca vaporizatoare sau ca schimbatoare interne de caldura. realizate din profile de aluminiu sudate. Ansamblul schimbatoarelor de caldura de acest tip este prezentat in figura 1. pentru a forma platanele pe care se pastreaza produse si canalele de curgere pentru agentul frigorific care vaporizeaza. de regula in contracurent. Schimbatoare de caldura din placi sudate 3. b)schimbatoarele de caldura realizate din placi ambutisate si sudate ca in figura 1. deoarece nu se pot curata decat prin spalare chimica. Fig. 1. iar domeniul de temperaturi intre care pot sa lucreze este de –200…+200 °C. in cuptoare sub vid. dar numai pentru agenti curati.2.3. Presiunile nominale maxime pot sa ajunga pana la 30…40 bar. Din aceasta categorie fac parte: a) placile dulapurilor de congelare. .4 si figura 1. pentru a se asigura rezistenta mecanica si curgerea agentilor.3.Schimbatoarele cu placi brazate sunt realizate cu placi din otel inoxidabil asamblate prin brazare (lipire) cu ajutorul unui aliaj pe baza de cupru.Schimbatoarele cu placi sudate au placile asamblate nedemontabil prin sudare. Compactitatea acestor aparate este foarte mare si de aceea acest tip de schimbatoare de caldura cu placi sunt considerate cele mai bune din categoria aceasta a schimbatoarelor de caldura.

Fig. Plăcile de tip H sunt mai adecvate pentru anumite temperaturi decât cele de tip L.combinatia este de tipul M. . Schimbatoare de caldura din placi brazate de diferite dimensiuni Schimbătorul de căldură poate fi cu plăci de tipul L sau H asa cum se vede in figura 6.5. dar şi un nivel mai mare de pierderi de presiune. 1.Plăcile de tip H au un unghi de dispunere mai mare decât cele de tipul L. Dacă una din două plăci este o placă H. Schimbator de caldura din placi brazate care poate functiona ca vaporizator sau condensator Figura 1.4. Schimbătoarele de căldură cu plăci de tip H au o capacitate mai bună de încălzire. iar plăcile L sunt intercalate din două în două.Setul de plăci poate fi şi o combinaţie a acestor două tipuri.

7. de temperaturile necesare şi de pierderile de presiune permise. Conductele trebuie prevăzute cu suporturi pentru a împiedica acumularea tensiunilor de răsucire în racordurile schimbătorului de căldură. Schimbătoarele de căldură cu 2 treceri vor răci frecvent apa din sistemul de termoficare sub 25 ºC. Schimbătoarele de căldură cu 2 treceri. Figura 1.7. Scopul schimbătorului de căldură este transmiterea căldurii de la circuitul primar la cel secundar prin intermediul unor plăci şi împiedicarea amestecului fluidelor din cele două circuite. cele mai des utilizate. în poziţie verticală. 6. unui volum mai redus de apă. . Astfel se asigură ventilarea maximă şi reducerea mirosurilor neplăcute. Turbulenţa mare şi circulaţia în contracurent asigură eficienţa transferului de căldură. între care se realizează canalele de circulaţie a fluidului.Tipuri de placi ale schimbatoarelor de caldura cu placi brazate Aceste schimbătoarele sunt realizate din plăci presate şi brazate. Această capacitate poate fi atinsă prin utilizarea unei mari diferenţe de temperatură.Schema de functionare a schimbatoarelor de caldura cu placi brazate si cu 2 treceri Se recomandă montarea schimbătoarelor de căldură cu baza în jos. asa cum se vede in figura 1.Figura1. precum şi cu un schimbător de căldură cu o suprafaţă optimă de transfer al caldurii. Alegerea schimbătorului de căldură depinde de sarcina termică. Se recomandă ca toate conductele racordate la schimbătorul de căldura să fie prevăzute cu robinete de închidere pentru a facilita operaţiunile de întreţinere. trebuie alese pentru prepararea apei calde menajere.

8. 1 mm). Din aceste placi se pot realiza condensatoare si vaporizatoare foarte compacte.Cei ce monteaza asemenea dispozitive recomandă ca schimbătorul de căldură să fie prevazut cu izolatie Schema de curgere a fluidelor in schimbatoarele de caldura brazate este prezentata in figura1. montate in doua placi tubulare si inchise intr-o manta prevazuta cu capace.1.Schimbătoare de căldură multitubulare Aceste aparate sunt construite in principiu dintr-un fascicul de tevi. Fig.1 .1. prin metode chimice. avand gravate pe suprafata circuite fine (cca. Canalele sunt legate la doua perechi de colectoare. Fig. pentru a forma doua circuite separate. 2. In prezent aceste tipuri de aparate sunt in curs de perfectionare in special in Australia si Marea Britanie. procedeu denumit si sudare sub presiune. Placile sunt asamblate in blocuri prin incalzire si presare.8 Schema de curgere a fluidelor in schimbatoarele cu placi brazate 4. Schema functionala a unui schimbator de caldura multitubular .Schimbatoarele de caldura cu placi avand circuite imprimate sunt realizate din placi metalice plane. b. asa cum se observa in figura 2.

– supape de siguranţă cu contragreutate. a dus intre altele si la producerea de schimbatoare multitubulare. – diferite tipuri de aliaje cu zinc intre 22 si 40%. dar nu numai. – cupru. pentru schimbatoarele de caldura se prefera tevi cu diametre cat mai mici. – aliaje cupru-nichel in diferite compozitii (de exemplu 70/30%. sau 90/10%). – compensatorii de dilataţie. care asigura un transfer termic mai intens si constructii mai compacte. prevazuta cu racorduri de . – robinet de golire In general tevile sunt laminate si destinate special constructiei schimbatoarelor de caldura. Exista o mare varietate de diametre pentru care sunt produse aceste tevi. Cele mai utilizate materiale sunt: – oteluri pentru temperaturi medii sau joase. – curbele de legătură dintre tronsoane. – izolaţie schimbătorului compusă din vată minerală şi glet de ipsos.Utilizarea intensa in ultimii ani a freonilor. In constructie clasica un astfel de aparat este construit dintr-un fascicol de tevi. denumite placi tubulare dupa cum se vede in Figura 2.Părţi componente: – tronsoanele schimbătorului delimitate de flănşi. – oteluri inoxidabile. dar in general. – aparatele de măsură şi control (termometre şi manometre). caracterizati prin coeficienti de transfer termic mai redusi. – aliaje cupru-aluminiu in diferite compozitii (de exemplu 93/7%.2. – distanţiere. – vanele: cele patru vane (două de intrare – ieşire agent primar şi două de intrare – ieşire agent secundar). sau 91/9%).2 Schimbator de caldura multitubular Fascicolul de tevi este inchis intr-o manta cilindrica. fixat la capete in orificiile a doua discuri metalice. in care se utilizeaza tevi speciale pentru imbunatatirea conditiilor de transfer termic. Figura 2. – ştuţurile de legătură dintre tronsoane prin care circulă agentul termic care scaldă fasciculul de ţevi. dar se vor avea in vedere si aspectele legate de pierderile de presiune si de colmatare.

l. Spatiul dintre placile tubulare si capace formeaza camera de distributie. Fixarea tevilor in placa tubulara se realizeaza prin mandrinare sau prin sudare. O astfel de varianta este si schimbatorul de caldura cu mai multe mersuri. Principalele dimensiuni tehnologice ale unui schimbator de caldura multitubular sunt diametrul si inaltimea (lungimea). Lungimea tevilor schimbatoarelor multitubulare nu trebuie sa depaseasca 6 m.3 este prezentat un schimbator cu patru mersuri. respective camera de colectare a fluidului care circula prin tevi. Spatiul tubular este inchis de doua capace prevazute. Daca hexagonul sau cercul exterior nu este complet. Se creaza astfel doua spatii de circulatie pentru cele doua fluide: un spatiu in interiorul tevilor. Diametrul schimbatorului. Dirijarea fluidului printr-o fractiune din numarul total al tevilor se face cu ajutorul unor pereti despartitori etansi din capacele schimbatorului. t. Se constata ca apar trei marimi necunoscute:numarul de tevi. diametrul se poate determina prin calcul. In acest schimbator fluidul care circula prin tevi parcurge spatiul tubular de mai multe ori. Cea de-a doua marime care se adopta depinde de modul incare se realizeaza schimbul de caldura intre fluidele care circula prin schimbator. fiecare. . de pasul. diametrul si lungimea tevilor. D. Figura 2. Pentru schimbatoarele la care toate hexagoanele sau cercurile sunt complete.(distanta dintre doua tevi adiacente) si de modul de amplasare al tevilor pe placa tubulara(hexagoane sau cercuri concentrice). depinde de numarul de tevi iar inaltimea sau lungimea sa depinde de lungimea tevilor. In figura 2. denumit spatial tubular sau intratubular si un spatiu intre manta si exteriorul tevilor. se folosesc diferite variante constructive de schimbatoare cu tevi. Din acest punct de vedere exista doua situatii distincte: . intr-un sens si in sensul opus. Daca lungimea tevilor care rezulta din calcule este mai mare. Doua dintre aceste marimi se adopta iar cea de-a treia se poate calculeaza. Diametrul schimbatorului se determina in functie de numarul de tevi. Dispunere tevilor pe placa tubulara se poate face pe hexagoane sau cercuri concentric. cu cate unracord.cand cel putin unul dintre fluide nu isi modifica starea de agregare in schimbator. Daca prin tevi circula un lichid se recomanda ca diametrul interior al tevilor sa fie cuprins intre 15-30 mm iar daca prin tevi circula un gaz sau vapori se adopta diametrul in jur de 50 mm.Diametrul tevilor se adopta in functie de fluidul care trece prin tevi.Placile tubulare se fixeaza de manta prin prindere cu suruburi intre doua flanse sau prin sudarea lor directa pe manta .3 Schimbator de caldura cu patru mersuri Numarul de mersuri nu poate fi prea mare.intrare si de iesire a fluidului.cand ambele fluide isi modifica starea de agregare in schimbator. deoarece cresterea numarului de tevi pe placile tubulare duce la cresterea diametrului mantalei si implicit a sectiunii de . denumit spatiulintertubular.determinarea diametrului se face grafic.

teava exterioara fiind inchisa la capete siprevazuta. Aceste schimbatoare au avantajul ca sunt foarte simple.3. mufe. ceea ce conduce la scaderea vitezei. (fig.Un element este format din doua tevi concentrice. la capete.Schimbătoare de căldură cu aripioare (baterii cu aripioare) .Schimbătoare de căldură cu ţevi coaxiale Aceste schimbatoare sunt alcatuite din mai multe elemente identice legate in serie. deoarece au dimensiuni de gabarit mari. cu consecinte nefavorabile asupra valorii coeficientului individual de transfer de caldura. sicane transversale sau elicoidale. Asamblarea elementelor se poate face prin legaturi fixe (sudare)sau prin legaturi demontabile utilizand: flanse. ceea ce imbunatateste transferul de caldura.1). legate in serie. in spatial intertubular. s. Flu Atunci cand numarul de elemente este mare.a.1 Schimbatoare de caldura cu tevi coaxial d. Viteza fluidului necesara se calculeaza din valoarea adoptata a criteriului Reynolds. Totusi aceste schimbatoare sunt recomandate pentru debite mici de fluid. piulite olandeze. Acestea dirijeaza fluidul perpendicular pe tevi. din suprafata de transfer de caldura. c. Daca lungimea calculata a tevilor este prea mare astfel incat ar rezulta un numar inacceptabil de mare de mersuri.Lungimea unui element. Fluid 2 Fluid 2 Figura 3. se adopta iar diametrul tevii interioare. se folosesc mai multe schimbatoare de caldura cu un singur mers. acestea se pot amplasa pe mai multe randuri. ne. d. au o buna rezistenta la presiuni ridicate si ca suprafata lor poate fi modificata in functie de necesitati marind sau micsorand numarul de elemente. cu doua racorduri pentru intrarea si iesirea unuia dintre fluidele carecircula prin schimbator. se determina din ecuatia debitului de fluid care circula prin tevile interioare.intocmai ca si schimbatoarele de caldura cu tevi coaxiale . Pentru imbunatatirea transferului de caldura intre fluidul care circula prin manta si tevile fasciculului se monteaza.curgere prin spatial intertubular. Dimensionarea acestor schimbatoare presupune calculul numarului de elemente. le.

1 Baterie cu aripioare In figura 4. . Constructiile rezultate sunt de tipul celor prezentate in figura 4. se realizeaza diverse tipuri de acoperiri: . aerul marin.numarul de randuri de tevi pe verticala. .raporul dintre suprafata exterioara si suprafata interioara.2 Detalii constructive ale bateriilor cu aripioare Parametrii fizici care se por defini in vederea efectuarii calculelor termice si aerodinamice ale acestor schimbatoare de caldura sunt: .1. aerul din diverse localuri). In vederea protejarii anticorozive a mediului in care vor functiona aceste aparate (aerul atmosferic. .Bateriile cu aripioare se utilizeaza atat pentru constructia condensatoarelor racite cu aer cat si pentru cea a vaporizatoarelor racitoare de aer si sunt realizate din tevi pe care se monteaza aripioarele. 4. Fig.suprafata libera de curgere a aerului.numarul de randuri de tevi pe orizontala.suprafata totala de transfer termic. Fig.suprafata frontala in sensul de curgere a aerului.2 sunt prezentate cateva detalii constructive ale bateriilor cu aripioare. . . 4.

4 Fig. 4. Dupa montare. astfel obţinându-se economii de energie. putem observa ca un rol important în funcţionarea tehnologiilor de acest tip îl ocupa schimbatoarele de căldură.pentru acoperirea acestora cu rasini poliuretanice. 4.ematare – utilizata in cazul tevilor si nervurilor din cupru. bateriile sunt supuse unor probe hidraulice de etanseitate. incarcate cu azot la presiune scazuta.galvanizare – utilizata in cazul tevilor si nervurilor din otel in vederea protejarii impotriva ruginirii prin acoperire cu zinc si a asigurarii unui contact termic foarte bun. prin intermediul acestora realizându-se recuperarea căldurii din diferite procese şi reutilizarea ei în altele. Bibliografie: .3 si 4.4. Alte tipuri de serpentine sunt cele prezentate in figurile 4. inchise si pastrate in vederea livrarii. apoi sunt uscate si deshidratate. Serpentine montate intr-un schimbator de caldura de tip panou Într-o societate intr-o continua evoluţie şi orientare spre eficienţă energetică din ce in ce mai ridicata în toate domeniile.3 Serpentine pentru realizarea de congelatoare cu placi Fig.. .

2. Carte tehnica Danfoss . Comportamentul termic al sistemelor si echipamentelor termice. www. 3. 4.viessmann.danfoss. www.1.ro .ro 5. Florin Iordache. Carte tehnica SCP Zimlet.schimbatoare de caldura in placi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful