Sunteți pe pagina 1din 48

PARTEA I

Anul 175 (XIX) — Nr. 266 bis LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE Vineri, 20 aprilie 2007

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului economiei ∫i comer˛ului


nr. 1.610/2007 pentru aprobarea Regulamentului
privind depozitarea buteliilor transportabile pentru
gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub
presiune, exclusiv GPL ........................................... 3–47
2 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile
pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL*)

Av‚nd Ón vedere prevederile art. 8 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 941/2003 privind
stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ ∫i utilizare repetat„ a echipamentelor sub presiune
transportabile, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

ministrul economiei ∫i comer˛ului emite urm„torul ordin:


Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze
comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL, prev„zut Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul economiei ∫i comer˛ului,


Varujan Vosganian

Bucure∫ti, 28 martie 2007.


Nr. 1.610.

*) Ordinul nr. 1.610/2007 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 266 din 20 aprilie 2007 ∫i
este reprodus ∫i Ón acest num„r bis.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 3

ANEX√

REGULAMENT
privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate,
lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL

— Indicativ: RG 01/05 —

1. Date generale
1.1. Obiect, domeniu de aplicare
1.1.1. Prezentul regulament cuprinde condi˛iile tehnice ∫i m„surile obligatorii care trebuie
respectate la proiectarea, executarea ∫i exploatarea depozitelor pentru butelii transportabile sau
cadre de butelii pentru gaze comprimate, lichefiate ori dizolvate sub presiune, exclusiv GPL.
1.1.2. Œn Ón˛elesul prezentului regulament, prin butelii transportabile pentru gaze comprimate,
lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL, denumite Ón continuare butelii, se Ón˛elege at‚t
echipamente sub presiune transportabile, reglementate, Ón ceea ce prive∫te condi˛iile de
introducere pe pia˛„ ∫i utilizare, prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 941/2003, cu modific„rile aduse prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.941/2004, c‚t ∫i buteliile pentru aparate de respirat individuale,
reglementate, privitor la cerin˛ele ce trebuie respectate pentru a fi admise s„ fie introduse pe pia˛„
∫i puse Ón func˛iune, ca îechipamente sub presiune“, conform prevederilor Hot„r‚rii Guvernului
nr. 584/2004, modificat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.168/2005.
1.1.3. Prevederile prezentului regulament se aplic„ la proiectarea, execu˛ia ∫i exploatarea
depozitelor noi, precum ∫i la lucr„rile de extindere, modificare, modernizare, reabilitare ∫i repara˛ii
capitale ale depozitelor existente, indiferent de forma de proprietate. Pentru depozitele aflate Ón
exploatare la data intr„rii Ón vigoare a regulamentului, Ón termen de 2 ani, proprietarii sunt obliga˛i
s„ evalueze Óncadrarea Ón prevederile legale ∫i s„ ia m„surile necesare pentru respectarea
cerin˛elor prezentului regulament. Utilizatorii prezentului regulament sunt r„spunz„tori de aplicarea
corect„ a prevederilor acestuia.
1.1.4. Scopul principal al prezentului regulament este crearea unui cadru legal unitar care s„
reglementeze regimul depozitelor ∫i depozitarea buteliilor din punctul de vedere al securit„˛ii ∫i
igienei muncii, al siguran˛ei la foc, protec˛iei mediului Ónconjur„tor ∫i propriet„˛ii ∫i al respect„rii
prescrip˛iilor tehnice ISCIR. Prezentul regulament constituie o detaliere a sec˛iunilor privind
depozitele ∫i depozitarea buteliilor din Prescrip˛iile tehnice ISCIR, PT-C5, Normele specifice de
securitate a muncii ∫i Normativul de siguran˛„ la foc a construc˛iilor, indicativ P118-99.
1.1.5. Depozit pentru butelii, Ón sensul prezentului regulament, este definit ca loca˛ie, spa˛iu,
cl„dire, parte din cl„dire special amenajat„, Ón care se p„streaz„ Ón condi˛ii de siguran˛„ butelii.
1.1.6. Prevederile prezentului regulament sunt aplicabile pentru:
— depozitele aferente instala˛iilor de produc˛ie sau de umplere a buteliilor;
— depozitele independente de distribu˛ie a buteliilor angro sau en détail;
— depozitele aferente sta˛iilor de distribu˛ie a gazelor din butelii existente la locul de
consum al utilizatorilor casnici sau industriali.
1.1.7. Prevederile prezentului regulament se aplic„ depozitelor pentru urm„toarele tipuri de
butelii:
— butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, executate din: o˛el
f„r„ sudur„, aluminiu nealiat ∫i aliaje cu aluminiu f„r„ sudur„, o˛el nealiat sudat, cu capacitate
cuprins„ Óntre 0,5 ∫i 150 litri inclusiv, care fac obiectul Prescrip˛iei tehnice PT C5, colec˛ia ISCIR;
— butelii pentru aparate de respirat individuale, ce fac obiectul Prescrip˛iei tehnice PT C5,
colec˛ia ISCIR;
— cadre de butelii care fac obiectul prevederilor Prescrip˛iei tehnice PT C5, colec˛ia ISCIR.
Indiferent de fluidul de umplere sau de data introducerii pe pia˛„, buteliile av‚nd o capacitate
cuprins„ Óntre 0,5 ∫i 150 litri inclusiv, ce se depoziteaz„, trebuie s„ Óndeplineasc„ prevederile
actelor normative men˛ionate la art. 1.1.2 ∫i/sau Ón prevederile Prescrip˛iei tehnice PT C5, colec˛ia
ISCIR.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007

1.1.8. Prezentul regulament se aplic„ depozitelor Ón care este stocat„ cel pu˛in cantitatea
minim„ de gaz definit„ la art. 2.2 pentru depozite mici.
1.1.9. Nu fac obiectul prezentului regulament:
— buteliile f„r„ Ónc„rc„tur„, noi sau scoase din uz Ón vederea cas„rii ori preg„tite pentru
reparare ∫i/sau verificare tehnic„ periodic„;
— instala˛iile de golire a buteliilor;
— instala˛iile de Ómbuteliere a gazelor;
— depozitele pentru urm„toarele tipuri de butelii:
• butelii construite din materiale nemetalice;
• butelii de unic„ folosin˛„;
• butelii cu o capacitate p‚n„ la 0,5 litri inclusiv;
• recipientele-containere ∫i recipientele-butoaie metalice;
• butelii de injec˛ie ∫i de pornire a motoarelor cu ardere intern„;
• butelii sting„toare de incendiu;
• butelii sudate din o˛el, transportabile, cu capacitate p‚n„ la 26 de litri, pentru gaze
petroliere lichefiate (GPL) care fac obiectul Prescrip˛iei tehnice PT C3, colec˛ia ISCIR;
• butelii pentru gaze petroliere lichefiate sau gaze naturale comprimate din componen˛a
instala˛iilor de alimentare cu GPL sau GNC a motoarelor autovehiculelor;
• depozitele av‚nd o capacitate de depozitare mai mic„ dec‚t cantitatea minim„ prev„zut„
Ón coloana 2 din tabelul 1.2.2 (pentru aceste depozite prevederile din prezentul regulament pot fi
avute Ón vedere ca o recomandare).
1.1.10. Prezentul regulament se refer„ strict la depozitele de butelii pentru gaze comprimate,
lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL, ∫i activit„˛ile specifice din punctul de vedere al
organiz„rii ∫i func˛ion„rii acestora, nefiind aplicabil la transportul sau distribu˛ia buteliilor.
1.1.11. Prezentul regulament nu interzice, nu limiteaz„ ∫i nu Ómpiedic„ proprietarii, furnizorii
sau utilizatorii s„ prevad„ cerin˛e de proiectare, execu˛ie ∫i exploatare a depozitelor mai restrictive,
impuse de caracteristicile fizico-chimice sau de riscurile poten˛iale ale fluidelor Ómbuteliate.
1.2. Clasificarea depozitelor
1.2.1. Depozitele pentru butelii se pot clasifica astfel:
a) dup„ tipul construc˛iei Ón:
— depozite amenajate Ón construc˛ii Ónchise (depozite Ónchise);
— depozite Ón spa˛ii deschise (depozite deschise), depozite amenajate Ón construc˛ii deschise
îtip ∫opron“ sau Ón aer liber pe platforma betonat„;
b) dup„ natura fluidelor Ómbuteliate Ón buteliile depozitate:
— specifice, c‚nd sunt depozitate butelii umplute cu un singur fluid sau cu amestecuri din
aceea∫i grup„, conform defini˛iilor din ADR/RID (de exemplu, depozite pentru butelii de oxigen,
argon etc);
— mixte, c‚nd sunt stocate butelii Ónc„rcate cu fluide din grupe diferite, conform defini˛iilor
ADR/RID.
Propriet„˛ile periculoase ale gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate, uzuale, care sunt
Ónc„rcate Ón butelii expuse temperaturii ambiante, sunt prezentate Ón anexa A;
c) dup„ amplasare:
— depozite amenajate Ón construc˛ii Ónchise sau deschise, independente;
— depozite amenajate Ón cl„diri sau Ónc„peri alipite la alte construc˛ii;
— depozite amenajate Ón Ónc„peri Ónglobate Ón construc˛ii;
d) dup„ capacitatea de depozitare:
— mici;
— medii;
— mari.
Capacitatea de depozitare a celor 3 tipuri de depozite se determin„ conform prevederilor
art. 1.2.2.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 5

1.2.2. Cantitatea total„ de gaz din buteliile stocate Ón depozitele mici, medii ∫i mari se
determin„ cu ajutorul datelor din tabelul urm„tor:

Tabelul 1.2.2.

Cantitatea de gaz din buteliile depozitate


Categoria Grupa de periculozitate
Depozite mici Depozite medii Depozite mari
gazului a gazului
min max min max mai mult de

0 1 2 3 4 5 6

1 Gaze toxice (grupa T, TO, TC, TF) 20 100 — — —

2 Amoniac, clor (grupa 2TC) 50 250 — — —

3 Gaze inflamabile (grupa F) 333 1.665 1.666 9.990 9.990

4 Gaze neiflamabile ∫i/sau comburante 1.000 5.000 5.001 40.000 40.000


(grupa A, O)

Œn tabelul de mai sus prin cantitatea de gaz din buteliile depozitate (coloanele 2—6) se Ón˛elege:
a) Ón situa˛ia Ón care sunt depozitate Ón acela∫i depozit gaze din aceea∫i categorie:
— pentru gaze lichefiate ∫i gaze dizolvate, masa net„ Ón kilograme;
— pentru gaze comprimate, con˛inutul nominal al recipientului Ón litri (volumul hidraulic al
recipientului);
b) Ón situa˛ia Ón care sunt depozitate Ón acela∫i depozit gaze de categorii diferite, atunci
suma:
— cantit„˛ii de gaz din categoria 1, depozitat„, Ónmul˛it„ cu 50;
— cantit„˛ii de gaz din categoria 2, depozitat„, Ónmul˛it„ cu 20;
— cantit„˛ii de gaz din categoria 3, depozitat„, Ónmul˛it„ cu 3;
— cantit„˛ii de gaz din categoria 4, depozitat„
trebuie s„ dep„∫easc„ cifra de 1.000 pentru coloana 2, iar pentru coloanele 3 ∫i 5 nu trebuie s„
dep„∫easc„ cifrele 5.000, respectiv 40.000.
Dac„ cantitatea de gaz din depozit este mai mic„ dec‚t cea indicat„ Ón coloana 2, conform
lit. a), sau suma cantit„˛ii de gaze de categorii diferite, conform lit. b), nu dep„∫e∫te pentru
coloana 2 cifra de 1.000, atunci depozitul de butelii nu face obiectul prezentului regulament (a se
vedea art. 1.1.9 alineatul ultim).
1.2.3. Conform RID/ADR, fluidele, Ón func˛ie de caracteristicile de periculozitate, se clasific„
Ón una dintre urm„toarele grupe:

A asfixiant
O comburant
F inflamabil
T toxic
TF toxic, inflamabil
TC toxic, corosiv
TO toxic, comburant
TFC toxic, inflamabil, corosiv
TOC toxic, comburant, corosiv
6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007

1.2.4. Exemplific„ri privind art. 1.2.2 (exemple alese la Ónt‚mplare)

Capacitatea depozitului (butelii)


Nr.
Tipul de gaz ∫i de butelii Depozit mic Depozit mediu Depozit mare
crt.
min max min max mai mult de

0 1 2 3 4 5 6

a) Depozite specifice pentru butelii care con˛in un singur fluid sau amestec de gaze
din aceea∫i categorie

1. Gaze comprimate inerte gr. A (azot,


argon, heliu etc.) sau comburante
gr. O (oxigen), Ómbuteliate Ón butelii
av‚nd capacitatea nominal„ de 50 l
(indiferent de presiunea din butelie
de 150 sau de 200 bari, de exemplu) 20 100 101 800 800

2. Gaze comprimate inerte gr. A (azot,


argon, heliu etc.) sau comburante
gr. O (oxigen), Ómbuteliate Ón butelii
av‚nd capacitatea nominal„ de 40 l
(indiferent de presiunea din butelie
de 150 sau de 200 bari, de exemplu) 25 125 125 1.000 1.000

3. Gaze comprimate inflamabile gr. F


(hidrogen, metan, deuteriu) Ómbuteliate
Ón butelii av‚nd capacitatea nominal„
de 50 l (indiferent de presiune) 6 33 34 200 200

4. Gaze comprimate inflamabile gr. F


(hidrogen, metan, deuteriu) Ómbuteliate
Ón butelii av‚nd capacitatea nominal„
de 10 l (indiferent de presiune) 33 166 167 999 999

5. Gaze comprimate toxice gr. TF (monoxid


de carbon) Ómbuteliate Ón butelii av‚nd
capacitatea nominal„ de 10 l 2 10 — — —

6. Gaze lichefiate inerte gr. A (dioxid de


carbon) Ómbuteliate Ón butelii av‚nd
capacitatea de de 50 l (37,5 kg) 26 133 134 1.070 1.070

7. Butelii acetilen„ gr. F 10 KgC2H2


(∫i 12 Kg aceton„) 15 75 76 480 480

b) Depozite mixte pentru butelii cu gaze din categorii diferite

1. — butelii hidrogen 50 l gr. F — 2 — 24 30


— butelii azot 50 l gr. A — 2 — 24 100
— butelii heliu 50 l gr. A — 2 — 12 24
— butelii oxigen 40 l gr. O 10 30 36 240 440
— butelii argon 40 l gr. A 6 12 24 120 120
— butelii amestec Ar 40 l gr. A — 12 — 240 800
— butelii dioxid de carbon 33 kg gr. A 2 30 36 96 650
— butelii acetilen„ 10 kg gr. F 5 15 22 120 120

TOTAL (nr. butelii): 23 114 118 876 2.180


MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 7

Exemple de calcul pentru stabilirea capacit„˛ii depozitului (tabelul 1.2.4-b) coloanele 2—4):
— 10 but O2 x 401 + 6 but Ar x 401 + 2 but CO2 x 33 kg + 5 but C2H2 x 22 kg x 3 =
1.036 > 1.000
2 but H2 x 501 x 3 + 2 but N2 x 501 + 2 but Hex 501 + 30 but O2 x 401 + 12 but Ar x
401 + 12 but AmAr x 401 + 30 but CO2 x 33 kg + 15 but C2H2 x 22 kg x 3 = 4.940 < 5.000.
Cantitatea de gaz din buteliile depozite fiind cuprins„ Óntre 1.000 ∫i 5.000, conform
tab. 1.2.2, depozitul se Óncadreaz„ Ón categoria depozit mic;
— 36 but O2 x 401 + 24 but Ar x 401 + 36 but CO2 x 33 kg + 22 but C2H2 x 22 kg x 3 =
5.040 > 5.000. Conform tab. 1.2.2 depozitul se Óncadreaz„ Ón categoria depozit mediu.
1.3. Terminologie
Termeni ∫i defini˛ii generale
1.3.1. Butelie — orice recipient transportabil Ón care se poate ob˛ine sau se dezvolt„ o
presiune a fluidului mai mare de 0,5 bar la o temperatur„ de +15ºC (gaze comprimate, lichefiate
sau dizolvate sub presiune).
1.3.2. Butelii goale — buteliile din care a fost golit gazul ∫i au o presiune remanent„ de
minimum 0,6 bari (cu excep˛ia buteliilor pentru acetilen„, Ón care presiunea remanent„ minim„
este Ón func˛ie de natura dizolvantului ∫i a temperaturii ambiante).
1.3.3. Butelii goale ∫i cur„˛ate — buteliile din care a fost golit gazul ∫i au fost sp„late (cu
ap„ sau suflate cu gaz inert) ∫i care pot fi inertizate ∫i men˛inute la o presiune a gazului de
inertizare mai mic„ de 0,5 bari la +15ºC.
1.3.4. Cadre de butelii — ansamblul transportabil format din butelii legate Óntre ele printr-un
colector ∫i care se transport„ ∫i utilizeaz„ numai ca ansamblu nedemontabil.
1.3.5. Sta˛ie de distribu˛ie a gazului din butelii — instala˛ia ∫i accesoriile aferente acesteia
(existent„ la utilizatori), destinat„ distribuirii c„tre locurile de consum a gazelor din butelii. Sta˛ia
de distribu˛ie a gazelor din butelii poate cuprinde, de la caz la caz, instala˛ia (colector) de golire
a buteliilor, spa˛ii pentru depozitarea buteliilor pline ∫i/sau goale ∫i poate fi amenajat„ Ón aer liber
sau Óntr-o incint„ construit„.
1.3.6. Instala˛ie (colector) de golire a buteliilor — instala˛ia special„ destinat„ racord„rii a dou„
sau mai multe butelii ori cadre de butelii Ón vederea golirii gazului pentru distribuirea la locul de
consum al utilizatorilor.
1.3.7. Regim de unic„ folosin˛„ — regimul Ón care buteliile Ónc„rcate cu fluid se distrug dup„
utilizare ∫i golire.
1.3.8. Sta˛ie de umplere (sta˛ie de Ómbuteliere) — instala˛ia ∫i accesoriile aferente acesteia,
apar˛in‚nd unui operator economic autorizat ISCIR, care este destinat„ umplerii buteliilor.
1.3.9. Produc„tor — persoana fizic„ autorizat„ sau persoana juridic„ responsabil„ pentru
proiectarea ∫i realizarea unui produs Ón scopul introducerii pe pia˛„ ∫i/sau al punerii Ón func˛iune,
Ón Rom‚nia sau Óntr-un stat membru al Uniunii Europene, Ón numele s„u. Responsabilit„˛ile
produc„torului se aplic„ oric„rei persoane fizice autorizate sau persoane juridice care asambleaz„,
ambaleaz„ ori eticheteaz„ produse Ón vederea introducerii pe pia˛„ ∫i/sau a punerii Ón func˛iune
sub nume propriu.
1.3.10. Operator economic — persoana juridic„, constituit„ Ón una dintre formele de
constituire reglementate prin lege, Ónscris„ la Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului, al c„rei
obiect de activitate con˛ine ∫i domeniile reglementate Ón prezentul regulament, Ón condi˛iile
prescrise de lege.
1.3.11. De˛in„tor — persoana fizic„ sau juridic„ ce are Ón posesie sau Ón p„strare o butelie.
De˛in„torul poate fi ∫i proprietarul buteliei.
1.3.12. Proprietar — persoana fizic„ sau juridic„ care face dovada propriet„˛ii unei butelii.
1.3.13. Gaz natural comprimat — gazul natural Ómbuteliat sub presiune Ón stare gazoas„,
definit conform ADR/RID, care poate fi metan.
1.3.14. Gaz petrolier lichefiat — amestecul de hidrocarburi, Ón principal propan ∫i butan
(∫i procente mai mici de hidrocarburi mai u∫oare sau mai grele), aflate Ón stare gazoas„ Ón
condi˛ii normale, care poate fi lichefiat prin cobor‚rea temperaturii ∫i/sau cre∫terea presiunii.
1.3.15. Gaz dizolvat — gazul care se transport„ Ómbuteliat sub presiune, dizolvat Óntr-un
solvent Ón faz„ lichid„.
1.3.16. Document normativ — documentul care prevede reguli, linii directoare ori caracteristici
pentru activit„˛i sau pentru rezultatele acestora. Termenul este generic ∫i include standarde,
specifica˛ii tehnice, coduri de bun„ practic„ ∫i reglement„ri.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007

1.3.17. Instruc˛iuni de utilizare — documentul scris privind utilizarea (exploatarea) buteliei,


elaborat de operatorul economic care realizeaz„ umplerea, ∫i care se distribuie utilizatorului.
1.3.18. Utilizator — persoana fizic„ sau juridic„ de˛in„toare a unui aparat consumator
alimentat de o butelie.
Defini˛ii speciale:
1.3.19. Distan˛„ de securitate — distan˛a ce trebuie respectat„ Óntre depozitul de butelii ∫i
instala˛ii, amenaj„ri, cl„diri Ónvecinate, cu scopul de a proteja depozitul de posibile influen˛e
negative, ca de exemplu Ónc„lzirea periculoas„ a buteliilor. Instala˛iile ∫i amenaj„rile care pot
reprezenta un pericol sunt, de exemplu, depozite de materiale combustibile (lemn, materiale de
ambalaj) sau rezervoare supraterane pentru lichide combustibile).
1.3.20. Spa˛iu de protec˛ie — aria spa˛ial„ Ón jurul buteliilor pentru gaze combustibile, toxice
sau foarte toxice, Ón care, ca urmare a unor neetan∫eit„˛i la arm„turi sau datorit„ unor gre∫eli de
manipulare, nu poate fi evitat„ apari˛ia gazului sau a unor amestecuri de gaz.
Spa˛iul de protec˛ie este:
— Ón cazul gazelor mai u∫oare dec‚t aerul, format dintr-un spa˛iu cilindric Óncheiat Ón partea
superioar„ de o emisfer„ (vezi fig. 1);
— Ón cazul gazelor mai grele dec‚t aerul, format dintr-un spa˛iu Ón form„ de con (vezi fig. 2).
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 9

1.3.21. Distan˛„ de protec˛ie — distan˛a dintre depozitul de butelii ∫i un obiect din afara
depozitului, care s„ fie protejat de efectele sc„p„rilor de gaze Ón cazul unei abateri fa˛„ de
exploatarea normal„. Distan˛a de protec˛ie este distan˛a Ón afara c„reia:
— Ón cazul gazelor combustibile, periclitarea prin formarea unei atmosfere explozive este
exclus„, adic„ nu este dep„∫it„ limita inferioar„ de explozie (LEL);
— Ón cazul gazelor foarte toxice poate fi exclus„ periclitarea prin formarea unei atmosfere
care poate fi v„t„m„toare pentru s„n„tate, adic„ valoarea concentra˛iei maxim admisibile (CMA).
1.3.22. Distan˛a de protec˛ie trebuie p„strat„ fa˛„ de:
— cl„diri de locuit;
— alte cl„diri dec‚t cele proprii operatorului economic;
— alte cl„diri din cadrul propriei incinte a operatorului economic, cu Ónc„peri destinate
prezen˛ei permanente a persoanelor pentru care nu sunt prev„zute m„suri de protec˛ie Ón caz de
avarie, precum ∫i pentru proprii colaboratori (plan de alarmare ∫i de Ónl„turare a pericolului).
1.3.23. Alte cl„diri dec‚t cele proprii operatorului economic sunt considerate:
— instala˛ii, cl„diri ∫i amenaj„ri Ón afara teritoriului societ„˛ii;
— cl„diri ∫i instala˛ii din incinta proprie, Ón care Ón mod regulat ∫i concomitent se pot afla
multe persoane str„ine de Óntreprindere (societ„˛i comerciale);
— c„i de circula˛ie publice.
1.3.24. Zon„ cu pericol de explozie — spa˛iul, locul Ón care Ón condi˛ii normale de func˛ionare
se pot acumula, accidental sau permanent, gaze, vapori, cea˛„ de lichide inflamabile ori pulberi Ón
cantit„˛i suficiente pentru a da na∫tere unei atmosfere explozive Ón amestec cu aerul.
1.3.25. Atmosfer„ exploziv„ gazoas„ — amestecul cu aerul, Ón condi˛ii atmosferice normale, a
substan˛elor inflamabile sub form„ de gaz, vapori sau cea˛„ Ón care, dup„ aprindere, combustia
se propag„ Ón ansamblul amestecului neconsumat.
1.3.26. Clasificarea (zonarea) spa˛iilor cu pericol de explozie
Locurile periculoase sunt clasificate pe zone Ón func˛ie de frecven˛a ∫i durata permanen˛ei
unei atmosfere explozive. Zonele cu pericol de explozie constituie baza stabilirii volumului
(severit„˛ii) de m„suri de protec˛ie.
Zona 0
Arie Ón care este prezent„ Ón permanen˛„, frecvent sau pentru perioade lungi de timp, o
atmosfer„ exploziv„ gazoas„.
Zona 1
Arie Ón care este probabil„ apari˛ia (este posibil s„ apar„ ocazional) unei atmosfere
explozive gazoase Ón timpul func˛ion„rii normale.
Zona 2
Arie Ón care nu este probabil„ apari˛ia unei atmosfere explozive gazoase la func˛ionare
normal„, iar dac„ totu∫i apare, este probabil ca aceasta s„ se Ónt‚mple numai rareori ∫i doar
pentru o perioad„ scurt„ de timp.
Abrevieri:
ADR — Acordul european referitor la transportul rutier interna˛ional al m„rfurilor periculoase,
Óncheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Rom‚nia a aderat prin Legea
nr. 31/1994, ∫i care se aplic„ transporturilor interne Ón baza Ordonan˛ei Guvernului
nr. 48/1999 privind transportul rutier al m„rfurilor periculoase, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 122/2002;
GNC — gaz natural comprimat (metan);
GPL — gaz petrolier lichefiat;
ONU — Organiza˛ia Na˛iunilor Unite;
RID — Regulamentul privind transportul interna˛ional feroviar al m„rfurilor periculoase,
Apendicele C la Conven˛ia cu privire la transporturile interna˛ionale feroviare
(COTIF), semnat„ la Berna la 9 mai 1980, ratificat„ de Rom‚nia prin Decretul
nr. 100/1983, care se aplic„ transporturilor interne Ón baza Ordonan˛ei Guvernului
nr. 49/1999 privind transportul m„rfurilor periculoase pe calea ferat„, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 788/2001;
LEL — limita inferioar„ exploziv„;
UEL — limita superioar„ exploziv„;
CMA — concentra˛ia maxim„ admisibil„.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007

2. Amplasarea ∫i organizarea depozitelor


2.1. Prescrip˛ii generale ∫i date referitoare la amplasare
Cerin˛e generale
2.1.1. Depozitele destinate p„str„rii buteliilor pline sau goale pot fi construite sau amenajate
astfel:
a) Ón Ónc„peri (depozite Ónchise);
b) Ón spa˛ii deschise (depozite deschise);
— depozite amenajate Ón construc˛ii deschise (construc˛ie descoperit„ sau acoperit„ tip
∫opron, deschis„ perimetral pe cel pu˛in dou„ laturi ori delimitat„ de elemente neetan∫e:
plas„, grilaj etc.);
— depozite amenajate Ón aer liber pe platform„ betonat„.
Pot fi considerate depozite Ón spa˛ii deschise ∫i cele care sunt amplasate Ón construc˛ii,
deschise numai pe una dintre laturi, dac„ ad‚ncimea p„r˛ii deschise nu este mai mare dec‚t
Ón„l˛imea laturii deschise.
2.1.2. Construc˛iile pentru depozitarea buteliilor pot fi amplasate independent, la distan˛e
normate, sau compartimentate fa˛„ de alte construc˛ii ori instala˛ii, iar por˛iunile de construc˛ie
alipite ori Ónglobate vor fi separate de restul construc˛iei prin elemente de compartimentare
conform prezentului regulament ∫i Normativului de siguran˛„ la foc a construc˛iilor, indicativ
P118-99.
2.1.3. La amplasarea depozitelor se vor avea Ón vedere:
— riscurile poten˛iale Ón exteriorul loca˛iei pentru propriet„˛ile ∫i popula˛iile Ónvecinate (spa˛iul
de protec˛ie — conform pct. 1.3.20);
— securitatea depozitului (distan˛a de securitate conform pct. 1.3.19);
— capacitatea depozitului;
— c„ile de acces ∫i de evacuare Ón caz de urgen˛„.
2.1.4. Zona de depozitare nu va fi accesibil„ traficului general ∫i persoanelor neautorizate.
Acest lucru trebuie indicat prin pl„ci avertizoare sau prin realizarea unei Ómprejmuiri.
2.1.5. Nu este permis„ extinderea spa˛iului de protec˛ie peste propriet„˛ile Ónvecinate sau
peste c„ile publice de circula˛ie. Spa˛iul de protec˛ie poate fi limitat pe cel mult dou„ laturi, dac„
pe partea adiacent„ se realizeaz„ pere˛i de protec˛ie de cel pu˛in 2 m Ón„l˛ime, f„r„ deschideri ∫i
confec˛iona˛i din materiale incombustibile. O latur„ poate fi ∫i un perete de cl„dire, care Ón zona
de protec˛ie este lipsit de deschideri. Ace∫tia nu trebuie dimensiona˛i la solicit„rile Ón caz de
explozie.
2.1.6. Depozitele de butelii trebuie amplasate astfel Ónc‚t s„ existe spa˛iul necesar de acces
al mijloacelor de transport ce fac aprovizionarea, respectiv livrarea buteliilor, precum ∫i asigurarea
c„ilor de acces ∫i de interven˛ie Ón caz de incendiu.
2.1.7. La amplasarea depozitelor deschise pentru butelii cu gaze toxice sau combustibile se
va avea Ón vedere ∫i direc˛ia predominant„ a v‚ntului.
Distan˛e de amplasare
2.1.8. Depozitele pentru butelii din cadrul instala˛iilor de producere ∫i Ómbuteliere a fluidelor
ce fac obiectul prezentului regulament se amplaseaz„ conform prevederilor din normele specifice
Ón vigoare sau, Ón lipsa acestora, conform proiectului tehnologic ∫i de montaj.
2.1.9. Depozitele pentru butelii din cadrul sta˛iilor de umplere a buteliilor se amplaseaz„ Ón
func˛ie de cerin˛ele procesului tehnologic, de condi˛iile de montaj ∫i interven˛ie Ón condi˛iile
prezentului regulament (distan˛ele dintre diferitele obiecte ale sta˛iei de umplere nu se normeaz„).
2.1.10. Distan˛ele de securitate (definite conform pct. 1.3.19) dintre construc˛iile depozitelor
pentru butelii (depozite Ónchise) ∫i construc˛iile din incinta societ„˛ii (altele dec‚t cele din cadrul
instala˛iilor de producere ∫i/sau Ómbuteliere a gazelor) sunt prezentate Ón tabelul 2.1.10.

Tabel 2.1.10 — Distan˛e de securitate Óntre depozitele Ónchise ∫i construc˛ii vecine

Distan˛e minime de securitate (m) fa˛„ de construc˛iile industriale


Gradul de rezisten˛„
din incinta societ„˛ii av‚nd gradul de rezisten˛„ la foc
la foc al depozitului
conform pct. 3.1.1.7
I—II III IV—V

I—II 3 4 5
III 4 5 6
IV—V 5 6 7,5
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 11

Distan˛ele se consider„ de la peretele depozitului la elementul de construc˛ie cel mai


apropiat al obiectivului Ónvecinat ∫i se m„soar„ Ón metri.
Pentru spa˛ii de produc˛ie ∫i/sau de depozitare Óncadrate la categoria A sau B pericol de
incendiu, distan˛ele se securitate se majoreaz„ cu 50%, indiferent dac„ Ón categoria A sau B sunt
Óncadrate depozitele ori spa˛iile de produc˛ie ∫i/sau depozitare din vecin„tate.
Distan˛ele de securitate dintre depozitele amenajate Ón spa˛ii deschise (Ón aer liber sau
construc˛ii deschise), m„surate de la Ómprejmuirea depozitului ∫i instala˛iile sau amenaj„rile
Ónvecinate din incinta societ„˛ii, vor fi conform tabelului 2.1.10, depozitele Ón spa˛ii deschise fiind
asimilate unui depozit Ónchis de grad de rezisten˛„ la foc IV—V.
Aceste distan˛e pot fi Ónlocuite de un perete, rezistent la foc, de minimum 2 m Ón„l˛ime,
confec˛ionat din materiale incombustibile, av‚nd RF60 minute.
2.1.11. Distan˛a de protec˛ie (definit„ conform pct. 1.3.21) dintre depozitele pentru butelii
deschise (Ón aer liber) ∫i vecin„t„˛i sunt prezentate Ón tabelul 2.1.11.

Tabelul 2.1.11. — Distan˛ele de protec˛ie (exprimate Ón metri) dintre depozitele deschise pentru
butelii (m„surate de la Ómprejmuirea depozitului) ∫i construc˛iile vecine (clasificarea depozitelor
conform pct. 1.2.2)

Distan˛a recomandat„ (metri)


Nr. Vecin„tatea fa˛„ de care
Depozite Depozite Depozite
crt. se determin„ distan˛a
mici medii mari

1. Cl„diri de locuit 8 10 12

2. Cl„diri publice (pentru administra˛ie, comer˛, s„n„tate, 10 15 25


cultur„, sport, turism, construc˛ii de agrement etc.)

3. Instala˛ii, cl„diri de produc˛ie amenaj„ri din afara 8 8 8


teritoriului agentului economic

4. Cl„diri social-administrative din cadrul incintei proprii 8 8 8


a agentului economic

5. C„i de circula˛ie publice (str„zi, drumuri) — distan˛a 6 8 10


se m„soar„ de la marginea p„r˛ii carosabile

6. C„i ferate, linii de tramvai ∫i troleibuz (m„surarea 7,5 9,5 11,5


se face de la vehicul)

7. Instala˛ii electrice (posturi TRAFO etc.), linii aeriene Conform prevederilor normativelor
de energie electric„, re˛ele de cabluri electrice de specialitate (NTE 003/04,
PE 101A/85, PE 107/95, PE 106/99)

N O T √:
1. Distan˛a de protec˛ie poate fi Ónlocuit„ pe cel mult dou„ laturi de c„tre pere˛ii de protec˛ie
de minimum 2 m Ón„l˛ime f„r„ deschideri ∫i confec˛iona˛i din materiale incombustibile. O latur„
poate fi ∫i un perete de cl„dire care Ón zona de protec˛ie este lipsit de deschideri.
2. Œn cazul depozitelor pentru butelii Ónchise (Ón Ónc„peri), distan˛ele de protec˛ie se pot
reduce cu 50%. Distan˛a de protec˛ie poate fi Ónlocuit„ pe cel mult dou„ laturi cu pere˛ii Ónc„perii
de depozitare, dac„ Ón zona de protec˛ie ace∫tia sunt confec˛iona˛i din materiale incombustibile ∫i
sunt lipsi˛i de deschideri.
2.1.12. Œn cazul depozit„rii Ón spa˛ii deschise (depozite Ón aer liber sau construc˛ii deschise),
distan˛a de protec˛ie, m„surat„ de la Ómprejmuirea depozitului, fa˛„ de limita de proprietate a
societ„˛ii (Ómprejmuire) este de minimum 10 m pentru butelii cu gaze toxice ∫i de minimum 5 m
pentru alte gaze, indiferent de m„rimea depozitului.
12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007

2.2. Organizarea depozitelor pentru butelii


Generalit„˛i
2.2.1. Operatorii economici care depoziteaz„ butelii sunt obliga˛i s„ elaboreze instruc˛iuni de
depozitare ∫i manipulare a buteliilor pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune,
specifice categoriilor de fluide depozitate, precum ∫i planuri de urgen˛„ Ón caz de evenimente
(sc„p„ri de gaze sau de vapori, incendiu, explozie). Respectarea prevederilor Hot„r‚rii Guvernului
nr. 95/2003 este obligatorie. Dup„ caz, se va elabora Raportul de securitate.
2.2.2. Dac„ Ón prezentul regulament num„rul buteliilor pline este limitat, este permis„
depozitarea unui num„r dublu de butelii goale ∫i necur„˛ate.
2.2.3. Nu este permis„ depozitarea buteliilor Ón:
— Ónc„peri sub nivelul solului;
— casa sc„rilor, holuri, coridoare, cur˛i Ónguste, treceri pietonale sau por˛i ori Ón imediata lor
apropiere;
— pe treptele unor amenaj„ri exterioare;
— garaje sau parc„rile pentru vehicule;
— spa˛ii de lucru (locurile de consum);
— l‚ng„ drumuri ∫i c„i de refugiu special marcate.
2.2.4. Buteliile pentru gaze, cum ar fi oxigenul ∫i aerul comprimat, pot fi depozitate ∫i Ón
Ónc„peri sub nivelul solului, prin derogare de la prevederile pct. 2.2.3.
2.2.5. Prin derogare de la prevederile pct. 2.2.3 pot fi, de asemenea, amenajate depozite
mici pentru butelii (maximum 50 de butelii, conform tabelului 1.2.2. coloana 2) Ón Ónc„peri sub
nivelul solului, Ón cazul Ón care:
— instala˛ia de ventilare artificial„ asigur„ un schimb de aer pe or„ egal cu de dou„ ori
volumul Ónc„perii.
Instala˛ia de ventilare artificial„ trebuie s„ func˛ioneze continuu sau, Ón caz contrar, trebuie
s„ porneasc„ Ón mod automat, la comanda unei instala˛ii cu detectoare de concentra˛ie pentru
gaze, la atingerea unei concentra˛ii a gazului de 20% din LEL sau CMA.
Œn cazul nefunc˛ion„rii instala˛iei de detectare a concentra˛iei gazului, trebuie s„ se
declan∫eze automat instala˛ia de alarmare optic„ ∫i acustic„;
— instala˛ia de ventilare natural„ are o sec˛iune minim„ egal„ cu 10% din suprafa˛a
pardoselii Ónc„perii ∫i asigur„ o ventilare eficient„ a Ónc„perii;
— pardoseala este de maximum 1,5 m sub nivelul solului.
2.2.6. La locul de consum nu se permite depozitarea buteliilor, ci numai utilizarea celor strict
necesare Ón procesul tehnologic. Œn cazul unui num„r mai mare de locuri de consum Ón aceea∫i
hal„, num„rul total al buteliilor Ón rezerv„ nu trebuie s„ dep„∫esc„ num„rul minim de butelii
prev„zut la pct. 1.2.2, pentru depozitele mici.
2.2.7. Spa˛iile de depozitare a buteliilor nu sunt considerate a fi locuri permanente de lucru,
cu toate c„ aici se desf„∫oar„ anumite activit„˛i (primire-expediere butelii).
2.2.8. Œn spa˛iile de depozitare nu este permis„ reÓmbutelierea gazelor sub presiune sau
repararea buteliilor.
2.2.9. Œn depozite sunt interzise accesul ∫i circula˛ia persoanelor str„ine. Acest lucru trebuie
indicat prin pl„ci avertizoare.
2.2.10. Spa˛iile de protec˛ie, a∫a cum au fost definite la pct. 1.3.20, a mai multor butelii
pentru gaze se pot intersecta. Œn acest caz, buteliile pot sta al„turat (vezi fig. 3).
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 13
14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007

2.2.11. Œn cazul depozit„rii buteliilor cu gaze foarte toxice trebuie s„ existe instala˛ii prin care
Ón caz de incendiu sau de accidente s„ se poat„ cere ajutor. Aceast„ cerin˛„ este Óndeplinit„
dac„ exist„ acces rapid la un telefon.
2.2.12. Œn Ónc„perile de depozitare nu este permis„ amplasarea cuvelor, canalelor sau a
scurgerilor spre canale f„r„ sifon, precum ∫i a acceselor la pivni˛e sau a altor deschideri spre
pivni˛e. De asemenea, este interzis„ amplasarea Ón aceste Ónc„peri a unor guri de cur„˛are sau a
altor deschideri ale co∫urilor de fum.
Œn cazul depozit„rii Ón aer liber a buteliilor Ómbuteliate cu gaze mai grele dec‚t aerul sau
gaze lichefiate, prima interdic˛ie enun˛at„ este valabil„ numai pentru spa˛iul de protec˛ie.
2.2.13. Œn zona de protec˛ie a buteliilor pentru gaze combustibile sunt interzise sursele de
foc care ar putea produce aprinderea acestora.
2.2.14. Œn zona de protec˛ie a buteliilor pentru gaze combustibile se pot utiliza mijloace de
transport uzuale, ac˛ionate cu motoare cu combustie intern„ sau electrice, cu excep˛ia cazurilor Ón
care aceste gaze sunt Óntr-o concentra˛ie periculoas„.
2.2.15. Zonele de protec˛ie ∫i periculozitatea acestora (pericol de explozie sau de otr„vire)
trebuie marcate corespunz„tor prin pl„cu˛e avertizoare.
2.2.16. Buteliile vor fi p„strate de regul„ Ón pozi˛ie vertical„, a∫ezate Ón pale˛i, rastele sau Ón
boxe de c‚te 20—25 de butelii, asigurate Ómpotriva c„derii sau r„sturn„rii, dispuse Ón grupuri cu
spa˛ii libere de acces Óntre ele cel pu˛in pe o parte, de minimum 1,5 m. Nu este necesar„ o
asigurare special„, dac„, de exemplu, prin tipul constructiv al recipientelor, prin a∫ezarea Ón grupe
mai mari sau prin modul de depozitare se asigur„ protec˛ia necesar„.
2.2.17. Buteliile f„r„ postament pot fi p„strate Ón pozi˛ie orizontal„ pe rame sau stelaje de
lemn, f„r„ ca acestea s„ se ating„ Óntre ele. Œn„l˛imea stivei nu poate fi mai mare de 1,5 m, iar
robinetele vor fi Óndreptate Óntr-o singur„ direc˛ie.
2.2.18. Buteliile cu un volum mai mare de 1 l, Ómbuteliate cu gaze combustibile sau gaze
foarte toxice lichefiate, trebuie p„strate ∫i depozitate Ón pozi˛ie vertical„.
2.2.19. Este permis„ depozitarea Ón aceea∫i Ónc„pere sau acela∫i compartiment a buteliilor
pline ∫i a buteliilor goale. Buteliile pline vor fi depozitate Ón zone separate fa˛„ de buteliile goale.
Zonele respective vor fi bine delimitate ∫i prev„zute cu inscrip˛ii care s„ indice îButelii pline“,
respectiv îButelii goale“.
2.2.20. Buteliile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune se vor
depozita numai cu capac de protec˛ie. Se admite lipsa capacelor dac„ butelia prin construc˛ie
este prev„zut„ cu un sistem de protejare a robinetelor (gard„ nedemontabil„).
2.2.21. Œn cl„dirile sau Ónc„perile, precum ∫i Ón construc˛iile de tip ∫opron Ón aer liber,
destinate depozit„rii buteliilor de gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, se vor
asigura:
— accesul u∫or din exterior;
— accesul Óntre stive sau grupe;
— accesul Óntre stive ori grupe ∫i pere˛ii construc˛iei.
Distan˛a minim„ necesar„ pentru asigurarea accesului va fi de 1,5 m.
2.2.22. Œn depozite se vor respecta cu stricte˛e regulile ∫i m„surile de protec˛ia muncii ∫i de
prevenire ∫i stingere a incendiilor, at‚t cele cu caracter general, c‚t ∫i cele specifice.
Depozitarea comun„ a buteliilor pentru gaze diferite
2.2.23. Œn func˛ie de natura gazelor, depozitarea buteliilor pline cu gaze diferite se poate
face Ómpreun„, ˛in‚nd cont de prevederile pct. 1.2.2 ∫i de condi˛iile prev„zute la pct. 1.2.4.
2.2.24. Buteliile pline cu diferite gaze pot fi depozitate Ómpreun„ Ón Ónc„peri, Ón urm„toarele
condi˛ii:
1. dac„ num„rul buteliilor cu gaze combustibile sau cu gaze care Óntre˛in arderea nu
dep„∫e∫te 150 (din fiecare categorie Ón total). Œn plus, pot fi depozitate butelii sub presiune pentru
gaze Ómbuteliate cu gaze inerte Ón num„r nelimitat;
2. buteliile cu gaze combustibile ∫i cu gaze inerte pot fi depozitate Ón orice cantitate;
3. buteliile cu gaze care Óntre˛in arderea ∫i cele cu gaze inerte pot fi depozitate Ón orice
cantitate;
4. Ón cazurile enun˛ate la pct. 1—3, se pot depozita suplimentar 15 butelii Ómbuteliate cu
substan˛e foarte toxice. Cantit„˛i mai mari de butelii umplute cu gaze foarte toxice trebuie
depozitate Óntr-o Ónc„pere separat„.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 15

2.2.25. Œntre buteliile cu gaze combustibile ∫i cele cu gaze care Óntre˛in arderea trebuie
p„strat„ o distan˛„ de minimum 4 m. Acest gol poate fi umplut cu butelii cu gaze inerte (de
exemplu azot, argon etc.).
2.2.26. Dac„ suprafa˛a Ónc„perilor Ónchise este ≤ 20 m2, este interzis„ depozitarea buteliilor
umplute cu oxigen Ómpreun„ cu butelii umplute cu gaze combustibile sau depozitarea Ómpreun„ a
buteliilor Ónc„rcate cu gaze care Ón amestec pot produce reac˛ii periculoase din punctul de vedere
al incendiilor sau al exploziei.
2.2.27. Buteliile care con˛in gaze toxice diferite pot fi depozitate Ón aceea∫i Ónc„pere dac„
mijloacele necesare neutraliz„rii sc„p„rilor sunt comune, Ón caz contrar se vor depozita Ón Ónc„peri
separate.
2.2.28. La depozitarea Ón aer liber pot fi depozitate Ómpreun„ butelii Ónc„rcate cu toate
tipurile de gaze, f„r„ alt„ limitare Ón ceea ce prive∫te num„rul buteliilor, dar cu respectarea
prevederilor pct. 1.2.2.
2.2.29. La depozitarea Ón aer liber amplasarea buteliilor de oxigen sau alte gaze comburante
fa˛„ de buteliile cu gaze combustibile se face astfel Ónc‚t zona de protec˛ie a buteliilor de oxigen
(definit„ la pct. 2.3.4) s„ nu se intersecteze cu zona de protec˛ie din planul buteliilor pentru gaze
combustibile (vezi pct. 1.3.20, 1.3.21, 2.2.10 ∫i 2.2.40).
Œnc„peri de depozitare (depozite Ónchise)
2.2.30. Œnc„perile de depozitare a buteliilor pentru gaze vor fi amenajate Ón construc˛ii de tip
parter, fiind interzis„ realizarea de niveluri suplimentare.
2.2.31. Se pot amenaja depozite pentru butelii la demisol sau subsol, numai cu respectarea
prevederilor pct. 2.2.4 ∫i 2.2.5.
2.2.32. Œnc„perile Ón care se afl„ mai mult de 25 de butelii cu gaze combustibile sau mai
mult de 5 butelii cu gaze foarte toxice nu pot fi amplasate sub sau deasupra Ónc„perilor destinate
persoanelor. Leg„turile spre Ónc„perile Ónvecinate sunt permise numai dac„ aceste Ónc„peri au c„i
proprii de evacuare.
2.2.33. Construc˛iile Ón care se depoziteaz„ butelii pentru gaze comprimate se vor amplasa,
de regul„, independent, la distan˛e normate. Se admite alipirea sau Ónglobarea Ón alte construc˛ii
Ón urm„toarele condi˛ii:
— Ónc„perile de depozitare a buteliilor pentru gaze trebuie separate de Ónc„perile Ónvecinate
prin pere˛i rezisten˛i la foc;
— Ónc„perile de depozitare a buteliilor pentru gaze Óncadrate Ón categoria A sau B pericol
de incendiu se vor separa de restul Ónc„perilor prin elemente de compartimentare
corespunz„toare, rezistente la explozie (pere˛i din beton armat minimum B 200, cu grosimea de
10 cm, cu un procent de armare de cel pu˛in 0,1%, sau din c„r„mid„ ro∫ie plin„, cu grosime de
37,5 cm, ∫i mortar marca M 25.
2.2.34. Elementele principale ale construc˛iei depozitului de butelii trebuie s„ Óndeplineasc„,
din punctul de vedere al rezisten˛ei la foc, condi˛iile minime prev„zute la pct. 3.1.1.7.
2.2.35. Stratul de acoperire a pardoselii, ca cerin˛e minime, trebuie: s„ fie constituit din
materiale incombustibile ∫i s„ fie plan, rezistent la uzur„ mecanic„ ∫i s„ asigure depozitarea Ón
siguran˛„ a buteliilor.
2.2.36. Œnc„perile de depozitare trebuie s„ fie corespunz„tor ventilate ∫i aerisite. O ventilare
natural„ este suficient„ dac„ sec˛iunea canalelor de aerisire este 1/100 din suprafa˛a pardoselii
Ónc„perii de depozitare. Amplasarea gurilor de aerisire este dependent„ de densitatea gazului
depozitat.
2.2.37. Œn Ónc„perile de depozitare este interzis„ depozitarea materialelor combustibile, ca de
exemplu: lichide inflamabile, lemn, rumegu∫, h‚rtie, f‚n, paie sau cauciuc.
Ca o excep˛ie fa˛„ de prevederile de mai sus, Ón Ónc„perile de depozitare Ón care se afl„
mai mult de 50 de butelii pentru gaze, din care nu mai mult de 25 Ómbuteliate cu gaze
combustibile sau cu gaze foarte otr„vitoare, pot fi depozitate ∫i materiale combustibile, cu excep˛ia
lichidelor inflamabile, dac„ locul de depozitare a buteliilor pentru gaze este desp„r˛it de un zid din
materiale incombustibile de minimum 2 m Ón„l˛ime ∫i dac„ Óntre materialele combustibile ∫i acest
zid este o distan˛„ de minimum 5 m.
2.2.38. Œnc„perile de depozitare a buteliilor pentru gaze combustibile sau foarte toxice, care
se Ónvecineaz„ cu c„i de circula˛ie public„, trebuie, Ón partea Ón care se afl„ c„ile de circula˛ie
public„, s„ fie desp„r˛ite de pere˛i f„r„ u∫i ∫i f„r„ ferestre p‚n„ la o Ón„l˛ime de minimum 2 m.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007

Aceast„ prevedere nu se aplic„ pentru u∫ile care se deschid automat ∫i care sunt
confec˛ionate din materiale incombustibile.
2.2.39. Œnc„perile Ón care sunt depozitate butelii pentru gaze Ómbuteliate cu gaze
combustibile sau gaze foarte toxice trebuie s„ poat„ fi foarte repede p„r„site (la nevoie).
2.2.40. Œn cazul Ón care buteliile cu gaze combustibile sau foarte toxice sunt depozitate Ón
Ónc„peri, atunci aceste butelii trebuie s„ se afle Óntr-o zon„ de protec˛ie. Pentru buteliile cu gaze
combustibile, aceast„ zon„ de protec˛ie este spa˛iu cu pericol de explozie zona 2, conform
pct. 1.3.26.
Dimensiunile spa˛iului de protec˛ie rezult„ din tabelul 1.
Œn cazul Ónc„perilor cu o suprafa˛„ de ≤ 20 m2, Óntreaga Ónc„pere constituie zon„ de
protec˛ie (zona 2).

Tabelul 1. — Dimensiunile spa˛iului de protec˛ie pentru butelii cu gaze combustibile sau foarte toxice,
depozitate Ón Ónc„peri (vezi fig. 1—3).

Gaze
Dimensiuni
mai u∫oare dec‚t aerul Ón butelii mai grele dec‚t aerul Ón butelii

Œn„l˛imea — h(m) 2 1
Raza — r(m) 2 2

2.2.41. Œn func˛ie de modul de manipulare ∫i de transport, cl„dirile pentru depozitarea


buteliilor vor fi prev„zute cu rampe de Ónc„rcare-desc„rcare acoperite sau neacoperite.
2.2.42. Œn„l˛imea cl„dirilor sau a Ónc„perilor Ón care se depoziteaz„ butelii se va stabili de
proiectant Ón func˛ie de sistemul ∫i de regulile de depozitare specifice, asigur‚ndu-se o diferen˛„
minim„ de la partea superioar„ a buteliilor sau cadrelor de butelii p‚n„ la elementele cele mai de
jos ale acoperi∫ului, de minimum 1,00 m.
Depozitarea Ón spa˛ii deschise (depozite deschise)
Spa˛iile Ón care sunt amenajate depozitele Ón aer liber sunt definite la pct. 2.1.1
2.2.43. Œn cazul depozitelor Ón spa˛iu deschis, suprafa˛a de depozitare trebuie s„ fie astfel
constituit„ Ónc‚t s„ permit„ depozitarea Ón siguran˛„ a buteliilor pentru gaze.
2.2.44. Œn cazul Ón care buteliile pentru gaze, Ómbuteliate cu gaze combustibile sau foarte
toxice, sunt depozitate Ón spa˛ii deschise, atunci aceste butelii trebuie s„ se afle Óntr-o zon„ de
protec˛ie. Pentru buteliile cu gaze combustibile, aceast„ zon„ de protec˛ie este zona 2, conform
pct. 1.3.26. Dimensiunile spa˛iului de protec˛ie rezult„ din tabelul 2.

Tabelul 2. — Dimensiunile spa˛iului de protec˛ie pentru butelii cu gaze combustibile sau foarte toxice,
depozitate Ón spa˛iu deschis (vezi fig. 1—3).

Gaze
Dimensiuni
mai u∫oare dec‚t aerul Ón butelii mai grele dec‚t aerul Ón butelii

Œn„l˛imea — h(m) 1 0,5


Raza — r(m) 1 1

2.2.45. Nu este permis„ extinderea spa˛iului de protec˛ie peste propriet„˛ile Ónvecinate sau
peste c„ile publice de circula˛ie. Spa˛iul de protec˛ie poate fi Óngustat Ón cel mult dou„ laturi de
pere˛i de protec˛ie de cel pu˛in 2 m Ón„l˛ime, f„r„ deschideri ∫i confec˛iona˛i din materiale
incombustibile. O latur„ poate fi ∫i un perete de cl„dire care Ón zona de protec˛ie este lipsit de
deschideri.
2.2.46. Œn cazul depozit„rii Ón spa˛iu deschis, fa˛„ de instala˛iile sau amenaj„rile Ónvecinate
care ar putea prezenta un pericol trebuie p„strat„ o distan˛„ de securitate. Aceast„ distan˛„ se
stabile∫te conform prevederilor pct. 2.1.10 ∫i este de minimum 5 m. Aceasta poate fi Ónlocuit„ de
un perete rezistent la foc, de minimum 2 m Ón„l˛ime, confec˛ionat din materiale incombustibile
av‚nd RF 60 de minute.
2.2.47. Nu este necesar„ o protec˛ie a buteliilor fa˛„ de razele solare (radia˛ie solar„). Ca
m„sur„ de protec˛ie, buteliile pentru dioxid de carbon se vor admite la depozitare numai dac„
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 17

robinetul cu ventil al buteliei este prev„zut cu membran„ de rupere dimensionat„ pentru presiunea
de 190 bari, iar corpul buteliei este vopsit Ón culoare gri, conform SR EN 1089-3-2003.
2.2.48. Depozitele Ón aer liber Ón sistem paletizat vor fi amplasate pe o platform„ betonat„,
iar zonele de protec˛ie ∫i de siguran˛„ trebuie marcate.
2.2.49. Œn interiorul zonei de protec˛ie nu este permis„ depozitarea materialelor combustibile
sau a vegeta˛iei (se recomand„ o distan˛„ de minimum 5 m). Œn zonele cu pericol de explozie,
datorate buteliilor pentru gaze combustibile, nu sunt permise sursele de foc.
2.3. Cerin˛e suplimentare pentru depozitele de butelii cu gaze speciale
Depozitarea buteliilor de acetilen„
2.3.1. Depozitare Ón Ónc„peri (depozite Ónchise)
Se recomand„ ca buteliile de acetilen„ s„ fie depozitate Ón aer liber.
Dac„ nu se poate evita depozitarea Ón Ónc„peri, pentru acestea (Ónc„peri) se vor aplica
urm„toarele reguli:
• pere˛ii exteriori, pere˛ii de separare ∫i acoperi∫urile s„lilor de depozitare se vor construi din
materiale incombustibile. Pere˛ii de separare vor fi impermeabili ∫i vor avea o rezisten˛„ la foc de
cel pu˛in o or„. Construc˛ia depozitului pentru butelii de acetilen„ se va realiza cu respectarea
tuturor m„surilor specifice spa˛iilor cu pericol de explozie de categoria A(BE3a) prev„zute Ón
Normativul P118;
• golurile pentru decomprimare practicate Ón pere˛ii exteriori pot fi realizate prin ferestre cu
geamuri de tip u∫or, panouri din materiale acrilice sau policarbonat u∫or de mici dimensiuni sau,
dac„ sunt de dimensiuni mari (peste 0,5 m2), trebuie s„ fie fixate cu grilaje, astfel Ónc‚t Ón caz de
explozie s„ nu fie proiectate Ón afar„, cu riscul de a lovi persoanele prezente Ón jurul construc˛iei;
• acoperi∫ul construc˛iei trebuie s„ fie de îtip u∫or“ ∫i independent de pere˛ii construc˛iei;
• pardoselile din s„lile de depozitare vor fi din materiale incombustibile, care nu produc
sc‚ntei, ∫i vor fi nivelate astfel Ónc‚t buteliile de acetilen„ s„ stea Ón siguran˛„. Se permite
acoperirea pardoselii cu vopsea de protec˛ie adecvat„, care s„ Óndeplineasc„ cerin˛ele de
pardoseal„ antisc‚ntei ∫i antistatic„;
• s„lile de depozitare vor fi eficient ventilate at‚t la nivel superior, c‚t ∫i inferior. Ventila˛ia
natural„ este suficient„ dac„ deschiderile de ventila˛ie care duc direct Ón exterior sunt prezente cu
o sec˛iune total„ transversal„ de cel pu˛in 1/300 din suprafa˛a de pardoseal„ a s„lii de
depozitare;
• se vor asigura c„i de evacuare Ón caz de urgen˛„ c„tre exteriorul cl„dirii de la depozit.
C„ile de evacuare din s„lile Ónvecinate nu vor trece prin depozit;
• materialele inflamabile (de exemplu: lemnul, a∫chiile de lemn, h‚rtia, cauciucul ∫i lichidele
inflamabile) nu se vor depozita Ón Ónc„peri de depozitare a buteliilor de acetilen„;
• Ónc„perile de depozitare pentru buteliile de acetilen„, care se Ónvecineaz„ cu un drum
public, vor avea pe partea adiacent„ drumului un perete f„r„ u∫i sau deschideri cu o Ón„l˛ime de
cel pu˛in 2 m. Acest fapt nu se aplic„ u∫ilor care se Ónchid automat ∫i sunt rezistente la foc;
• se va men˛ine separarea adecvat„ dintre buteliile de acetilen„ ∫i alte butelii care con˛in
gaze oxidante.
2.3.2. Depozitarea Ón spa˛ii deschise (depozite deschise)
Pentru depozitarea Ón aer liber se vor aplica urm„toarele:
• suprafa˛a pardoselii va fi plan„ ∫i nivelat„ astfel Ónc‚t buteliile de acetilen„ s„ fie Ón
siguran˛„;
• atunci c‚nd buteliile pline cu acetilen„ sunt depozitate Ón aer liber, se va men˛ine o
distan˛„ sigur„ fa˛„ de sistemele ∫i echipamentele Ónvecinate;
• nu vor exista materiale inflamabile (de exemplu: lemn, a∫chii de lemn, h‚rtie, cauciuc ∫i
lichide inflamabile) Ón incinta depozitului;
• fumatul ∫i sursele de aprindere nu sunt permise Ón incinta depozitului ∫i nici la distan˛a de
minimum 2 m Ón jurul incintei depozitului. Se permite accesul controlat al vehiculelor ∫i
autoÓnc„rc„toarelor cu furc„;
• buteliile de acetilen„ nu se vor depozita mai aproape de 5 m fa˛„ de gardul de delimitare
a limitei de proprietate, dac„ nu se asigur„ un perete rezistent la foc (RF 60 minute) Ónalt de
2 m. Nu se recomand„ ca buteliile de acetilen„ s„ fie depozitate aproape de un gard de
delimitare atunci c‚nd se pot crea pericole de c„tre public;
• depozitarea buteliilor se va proteja Ómpotriva impactului cu vehicule.
18 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007

2.3.3. La realizarea depozitelor pentru butelii de acetilen„ se vor respecta ∫i prevederile


pct. 6.3.2—6.3.8 din Normativul pentru proiectarea, executarea ∫i exploatarea instala˛iilor care
produc sau utilizeaz„ acetilen„.
Depozitarea buteliilor de oxigen
2.3.4. Œn jurul buteliilor de oxigen se instituie o distan˛„ de protec˛ie similar„ cu cea pentru
gaze combustibile mai grele dec‚t aerul (definite la pct. 1.3.20, 1.3.21, 2.2.10, 2.2.40 — tabel 1 ∫i
2.2.44 — tabel 2).
Œn zona de protec˛ie este posibil„ apari˛ia atmosferei Ómbog„˛ite Ón oxigen. Œn aceste zone se
vor respecta normele de siguran˛„ specifice pentru atmosfer„ supraoxigenat„.
2.3.5. Œnc„perile Ón care se depoziteaz„ numai butelii de oxigen sau/∫i butelii pentru gaze
incombustibile se Óncadreaz„ Ón categoria îE“ de pericol de incendiu. Elementele principale ale
construc˛iei se vor executa din materiale incombustibile CO(CA1) ∫i vor Óndeplini cerin˛ele
pct. 3.1.1.7.
2.3.6. Œn Ónc„perile Ón care se depoziteaz„ butelii de oxigen, pardoseala trebuie executat„
din materiale incombustibile; pardoseala trebuie s„ fie lipsit„ de ulei, gr„simi ∫i alte substan˛e
inflamabile.
2.3.7. Depozitarea buteliilor de oxigen Ómpreun„ cu alte butelii pentru gaze combustibile este
permis„ numai cu respectarea prevederilor pct. 2.2.24.
2.3.8. Depozitarea buteliilor de oxigen este interzis„ Ón Ónc„peri unde sunt depozitate butelii
pentru gaze combustibile ∫i Ón care zona de protec˛ie — Zona 2 cu pericol de explozie — se
Óntinde la Óntreaga Ónc„pere.
2.3.9. Œn cazul depozitelor pentru butelii de oxigen, prevederile pct. 2.2.12 trebuie respectate
cu stricte˛e, iar distan˛a de protec˛ie este de 5 m.
Depozitarea buteliilor pentru gaze toxice
2.3.10. Se recomand„ ca buteliile care con˛in gaze toxice s„ fie depozitate Ón Ónc„peri
Ónchise. Depozitele Ón care se p„streaz„ butelii pentru gaze toxice sau combustibile trebuie s„
aib„ o ventila˛ie natural„ permanent„. Œn cazul gazelor greu perceptibile prin miros, depozitele vor
fi prev„zute cu analizoare de gaz automate ∫i cu ventila˛ie de avarie, astfel Ónc‚t s„ nu poat„ fi
dep„∫it„ concentra˛ia admis„ de gaze nocive. Aerul viciat nu trebuie s„ fie evacuat spre locurile
unde se afl„ foc deschis, suprafe˛e Ónc„lzite ∫i nici spre Ónc„peri cu acces de persoane sau
drumuri. Œn cazul Ón care Ón timpul ventil„rii gazelor evacuate ar putea forma o concentra˛ie
periculoas„ Ón zona Ónconjur„toare, acestea vor fi evacuate doar dup„ o purificare prealabil„.
2.3.11. Buteliile pentru hidrogen fosforat (fosfin„), hidrogen sulfurat, clorur„ de carbonil
(oxiclorur„ de carbon, fosgen) ∫i fluor, precum ∫i pentru acid cianhidric trebuie depozitate Ón
Ónc„peri.
Pentru gazele comprimate mai sus enumerate trebuie s„ fie montate instala˛ii de avertizare,
alarmare ∫i semnalizare automat„ a pericolelor reprezentate de aceste gaze (instala˛ii de
avertizare gaze).
Aceste instala˛ii de avertizare pentru gaze trebuie amplasate Ón apropierea ventilelor ∫i
trebuie s„ emit„ o prealarmare ∫i alarma principal„. Instala˛iile de avertizare trebuie ajustate
pentru tipul de gaz Ón cauz„.
2.3.12. Echipament personal de protec˛ie
Œn imediata apropiere a zonelor periculoase ale depozitelor de butelii pentru gaze
comprimate toxice ∫i foarte toxice trebuie s„ existe echipamente adecvate de protec˛ie a c„ilor
respiratorii ∫i, la nevoie, ∫i echipamente de protec˛ie corporal„.
2.3.13. Amenajarea Ónc„perilor
Œnc„perile depozitelor pentru butelii pentru gaze combustibile toxice ∫i foarte toxice trebuie s„
poat„ fi rapid evacuate Ón caz de pericol. Fiecare Ónc„pere cu o suprafa˛„ mai mare de 50 m2
trebuie s„ aib„ minimum dou„ ie∫iri, care trebuie s„ fie amplasate pe c‚t posibil pe pere˛i opu∫i.
U∫ile ∫i ferestrele pentru c„ile de salvare trebuie s„ se deschid„ spre exterior ∫i trebuie
marcate corespunz„tor. U∫ile glisante ∫i cele ridic„toare pot fi folosite pe c„ile de evacuare numai
dac„ Ón acestea sau Ón imediata lor apropiere sunt prev„zute u∫i pietonale obi∫nuite (pe
balamale). U∫ile care nu dau nemijlocit spre exterior trebuie s„ fie u∫i antifoc Ón clasa de
rezisten˛„ la incendiu RF 90 minute ∫i trebuie s„ se Ónchid„ automat.
2.3.14. La proiectarea depozitelor pentru butelii cu gaze toxice trebuie avute Ón vedere
m„suri eficiente pentru limitarea r„sp‚ndirii gazelor.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 19

M„surile de protec˛ie pentru limitarea r„sp‚ndirii gazelor comprimate Ón cazul unor sc„p„ri
(avarii) sunt Óndeplinite Ón special prin asigurarea unor instala˛ii pentru:
— producerea unor perdele de ap„ pentru st„vilirea norilor de gaze care sunt solubile Ón
ap„, de exemplu: amoniac, oxid de etilen„;
— producerea perdelelor de ap„ pentru st„vilirea norilor de gaze care sunt insolubile sau
pu˛in solubile Ón ap„; sau
— limitarea r„sp‚ndirii cu aburi.
Aceste dispozitive de limitare (duze de pulverizare a apei, pere˛i cu duze de stropire) pot fi
mobile sau fixe.
2.3.15. Œn cazul depozitelor de butelii pentru gaxe toxice ∫i combustibile, titularul activit„˛ii
are obliga˛ia s„ respecte prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activit„˛ilor
care prezint„ pericole majore Ón care sunt implicate substan˛e periculoase ∫i, dup„ caz, s„
Óntocmeasc„ planuri de urgen˛„ intern„ ∫i extern„ ∫i s„ notifice activitatea.

3. Prevenirea ∫i stingerea incendiilor


3.1. Nivelurile criteriilor de performan˛„ la foc
3.1.1. Riscuri de incendiu ∫i grade de rezisten˛„ la foc
Riscuri de incendiu
3.1.1.1. La construc˛iile de depozitare riscul de incendiu are Ón vedere caracteristicile fluidelor
depozitate ∫i densitatea sarcinii termice, fiind definit prin categorii de pericol de incendiu. Gazele
comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune pot determina Óncadrarea depozitelor Ón
urm„toarele categorii de pericol de incendiu, ∫i anume:

Categoria
Caracteristicile fluidelor Preciz„ri
de pericol

Gaze sau vapori cu limita inferioar„ Nu determin„ Óncadrarea Ón categoria A


A (BE3a) exploziv„ (LEL) p‚n„ la 10%, (BE3a) ∫i B (BE3b) sc„p„rile de gaze
atunci c‚nd acestea pot forma cu sau vapori, accidentale, care sunt Ón
aerul amestecuri explozive cantit„˛i ce nu pot forma cu aerul
Gaze sau vapori cu limita inferioar„ amestecuri explozive. Œn asemenea situa˛ii
B (BE3b) exploziv„ (LEL) mai mare de 10%, Óncadrarea se face la categoria C
atunci c‚nd acestea pot forma cu (BE2), D (DE1a), E (BE1b), Ón func˛ie
aerul amestecuri explozive de densitatea sarcinii termice ∫i de
pericolul de incendiu Ón ansamblu.
E (BE1b) Gaze inerte sub presiune

3.1.1.2. Categoriile de pericol de incendiu exprim„ riscul de incendiu astfel:


— categoria A ∫i B (BE3a ∫i b): posibilit„˛i de incendiu ∫i explozie volumetric„ (risc de
incendiu foarte mare);
— categoria E (BE1b) gaze inerte (risc mic de incendiu).
3.1.1.3. Stabilirea categoriilor de pericol de incendiu pe zone, Ónc„peri sau compartimente de
incendiu se va face Ón conformitate cu prevederile Normativului P118-99. La stabilirea categoriilor
de pericol de incendiu ∫i explozie nu se iau Ón considerare exploziile mecanice datorate defectelor
de fabrica˛ie ori ale materialelor.
3.1.1.4. Delimitarea zonelor p‚n„ la care se extind m„surile de siguran˛„ la foc impuse de
categoriile A ∫i B (BE3a ∫i b) se face lu‚ndu-se Ón considera˛ie sc„p„rile de gaze sau de vapori
Ón caz de defect ori accidental, greutatea Ón raport cu aerul ∫i posibilit„˛ile de dispersie a norului
de gaze.
3.1.1.5. Dimensiunile zonelor cu pericol de explozie definite la pct. 1.3.24 se vor stabili
conform pct. 2.2.40 pentru depozitele de butelii din Ónc„peri, pct. 2.2.44 pentru depozitarea Ón
spa˛ii deschise ∫i pct. 2.2.10 pentru ambele tipuri de depozite.
3.1.1.6. Din punctul de vedere al periculozit„˛ii (conform Normativului P118), buteliile pentru
gaze se Óncadreaz„ Ón clasa de periculozitate P5 — cu periculozitate deosebit de mare.
Grade de rezisten˛„ la foc
3.1.1.7. Condi˛iile minime pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ elementele principale ale
construc˛iei din punctul de vedere al rezisten˛ei la foc, la depozitarea buteliilor, sunt cele din
tabelul 3.1.1.7.
20 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007

Tabel 3.1.1.7

Gradul de rezisten˛„ la foc


Tipul elementului
I II III IV V

St‚lpi coloane, C0(CA1) C0(CA1) C0(CA1) C0(CA1) C0(CA1)


pere˛i portan˛i 2 1/2 h 2 h 1 h 30 min 15 min

Pere˛i interiori C0(CA1) C0(CA1) C0(CA1) C0(CA1) C0(CA1)


neportan˛i 30 min 30 min 30 min 15 min 15 min

Pere˛i exteriori C0(CA1) C0(CA1) C0(CA1) C0(CA1) C0(CA1)


neportan˛i 30 min 30 min 30 min 15 min 15 min

™arpanta coperi∫ului C0(CA1) C0(CA1) C0(CA1) C0(CA1) C0(CA1)


f„r„ pod 45 min 30 min 15 min 15 min 15 min

Acoperi∫ u∫or C0(CA1) C0(CA1) C0(CA1) C0(CA1) C0(CA1)


45 min 30 min 15 min 15 min 15 min

3.1.1.8. Toate elementele de construc˛ie din structura depozitelor, inclusiv ∫arpanta ∫i


Ónvelitoarea, trebuie s„ fie incombustibile (C0), de regul„ din beton, c„r„mid„ sau metal.
3.1.1.9. Structurile metalice neprotejate sau par˛ial protejate la foc, Ón zonele expuse direct
radia˛iei termice, pot fi utilizate la construc˛ia depozitelor de butelii de gradul II de rezisten˛„ la foc
Ón urm„toarele situa˛ii:
— densitatea sarcinii termice nu dep„∫e∫te 420 MJ/m2;
— indiferent de densitatea sarcinii termice, dac„:
• construc˛ia depozitului se Óncadreaz„ Ón categoria E de pericol de incendiu.

NOT√: La reducerea rezisten˛ei la foc a structurilor metalice se vor avea Ón vedere rolul
fiec„rui element Ón asigurarea stabilit„˛ii construc˛iei, categoria de importan˛„ a acesteia ∫i urm„rile
posibile ale pr„bu∫irii construc˛iei.

3.1.2. Amplasare ∫i conformare la foc


Amplasarea
3.1.2.1. Construc˛iile Ónchise Ón care se amplaseaz„ butelii pentru gaze comprimate lichefiate
sau dizolvate sub presiune pot fi amplasate independent, grupate sau comasate, cu respectarea
prevederilor pct. 2.1, 3.1.2.7 ∫i ale tabelului 3.1.2.7.
3.1.2.2. Depozitele Ón spa˛iu deschis pentru butelii sunt amplasate de regul„ independent.
Depozitele de butelii amenajate Ón construc˛ii deschise pot fi alipite de alte construc˛ii, cu
respectarea corel„rilor de la pct. 3.1.2.7.
3.1.2.3. Construc˛iile independente pentru depozitarea buteliilor se amplaseaz„ fa˛„ de
obiectele Ónvecinate din incint„ (Ón limita propriet„˛ii) la distan˛ele de siguran˛„ stabilite Ón tabelul
2.1.10 ∫i Ón Normativul P118.
3.1.2.4. Depozitele deschise pentru butelii se amplaseaz„ fa˛„ de vecin„t„˛i la distan˛ele
normate Ón prezentul regulament.
3.1.2.5. Depozitele pentru butelii se amplaseaz„ fa˛„ de limita de proprietate, iar Ón afara
limitei de proprietate, fa˛„ de obiective de interes public (cl„diri, drumuri etc.), la distan˛ele de
siguran˛„ prev„zute la pct. 2.1.11.
Conformarea la foc
3.1.2.6. Construc˛iile destinate depozit„rii buteliilor, Ón ansamblu, ∫i elementele de construc˛ii
ale acestora vor fi astfel alc„tuite ∫i conformate Ónc‚t s„ nu favorizeze propagarea focului ∫i a
fumului. Organizarea depozitelor pentru butelii se va face cu respectarea prevederilor pct. 2.2.
3.1.2.7. Construc˛iile sau compartimentele de incendiu destinate depozit„rii buteliilor pentru
gaze trebuie s„ Óndeplineasc„ condi˛iile minime pentru a exista corelare Óntre categoria de pericol
de incendiu, gradul de rezisten˛„ la foc ∫i aria maxim„ construit„, conform tabelului 3.1.2.7.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 21

Tabel 3.1.2.7. — Corelarea dintre categoria de pericol de incendiu, gradul de rezisten˛„ la foc ∫i aria
maxim„ construit„

Aria maxim„
construit„ la sol,
Categoria Gradul de
admis„ pentru
de pericol rezisten˛„ Preciz„ri
construc˛ii sau
de incendiu la foc
un compartiment
de incendiu (m2)

0 1 2 3

nelimitat Se aplic„ la construc˛ii (Ónchise sau deschise)


I—II independente
750 m2 Se aplic„ la depozite Ónchise alipite sau
Ónglobate de/Ón alte construc˛ii ori
compartimente Óncadrate la categoria A, B sau
C pericol de incendiu
800 m2 Se aplic„ la construc˛ii (Ónchise sau deschise)
Categoria A III—IV independente
sau B 400 m2 Se aplic„ la depozite Ónchise alipite sau
(BE3ab) Ónglobate de/Ón alte construc˛ii ori compartimente
Óncadrate la categoria D sau E pericol de
incendiu
V (materiale 400 m2 Se aplic„ la construc˛ii (Ónchise sau deschise)
independente
incombustibile) 40 m2 Se aplic„ la depozite Ónchise alipite sau
Ónglobate de/Ón alte construc˛ii ori
compartimente Óncadrate la categoria D sau E
pericol de incendiu
nelimitat Se aplic„ la construc˛ii (Ónchise sau deschise)
I, II independente
1.500 m2 Se aplic„ la depozite Ónchise alipite sau
Ónglobate de/Ón alte construc˛ii ori compartimente
Óncadrate la categoria A, B sau C pericol de
incendiu
Categoria C 2.800 m2 Se aplic„ la construc˛ii (Ónchise sau deschise)
(BE2) III, IV independente
750 m2 Se aplic„ la depozite Ónchise alipite sau
Ónglobate de/Ón alte construc˛ii ori
compartimente Óncadrate la categoria D sau E
pericol de incendiu
V (materiale 1.200 m2 Se aplic„ la construc˛ii (Ónchise sau deschise)
incombustibile) independente
nelimitat„ Se aplic„ la construc˛ii (Ónchise sau deschise)
I, II independente
7.800 m2 Se aplic„ la depozite Ónchise alipite sau
Ónglobate de/Ón alte construc˛ii ori compartimente
Óncadrate la categoria A, B sau C pericol de
incendiu
3.500 m2 Se aplic„ la construc˛ii (Ónchise sau deschise
Categoria III, IV independente)
E (BE1b) 2.600 m2 Se aplic„ la depozite Ónchise alipite sau
Ónglobate de/Ón alte construc˛ii ori compartimente
Óncadrate la categoria A, B sau C pericol de
incendiu
2.600 m2 Se aplic„ la construc˛ii (Ónchise sau deschise)
V independente
1.500 m2 Se aplic„ la construc˛ii (depozite) deschise tip
∫opron alipite sau Ónglobate de/Ón alte
construc˛ii ori compartimente Óncadrate la
categoria D sau E pericol de incendiu
22 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007

3.1.2.8. Depozitele amenajate Ón aer liber se amplaseaz„ numai independent la distan˛e


normate conform regulamentului, fa˛„ de vecin„t„˛i. Suprafa˛a depozitelor amenajate Ón aer liber,
indiferent de categoria de pericol de incendiu, nu este normat„.
3.1.3. Alc„tuiri constructive
3.1.3.1. Construc˛iile Ónchise pentru depozitarea buteliilor pot fi de gradul I—V de rezisten˛„
la foc, Ón func˛ie de categoria de pericol de incendiu, cu respectarea urm„toarelor condi˛ii:
— respectarea corela˛iei admise Ón tabelul 3.1.2.7 dintre gradul de rezisten˛„ la foc ∫i aria
construit„ a construc˛iei (compartimentului de incendiu);
— respectarea condi˛iilor minime pentru materialele principale ale construc˛iei prev„zute la
pct. 3.1.1.7.
3.1.3.2. Pentru construc˛iile sau compartimentele de incendiu Ón care se depoziteaz„ butelii,
Óncadrate Ón categoria A sau B pericol de incendiu, alipite ori Ónglobate Ón alte construc˛ii, pere˛ii
interiori pe latura alipirii cu alte Ónc„peri trebuie s„ fie rezisten˛i la explozie ∫i vor fi realiza˛i
conform pct. 2.2.33.
3.1.3.3. Pentru construc˛iile sau compartimentele de incendiu Ón care se depoziteaz„ butelii,
Óncadrate Ón categoriile C—E pericol de incendiu, alipite sau Ónglobate Ón alte construc˛ii, pere˛ii de
reparare cu alte Ónc„peri trebuie s„ fie plini, din materiale CO cu rezisten˛„ la foc minimum 2 ore.
3.1.3.4. Œn Ónc„perile de depozitare a buteliilor nu sunt admise spa˛ii libere pentru birouri,
pentru repararea buteliilor sau pentru Ómbutelierea ori reÓmbutelierea recipientelor-butelii. Asemenea
spa˛ii se amenajeaz„ Ón Ónc„peri proprii, separate fa˛„ de cele de depozitare prin pere˛i Co
rezisten˛i la foc minimum 2 ore. Spa˛iile de recep˛ie-expedi˛ie, de regul„, se separ„ Ón acela∫i
mod. Golurile de circula˛ie din pere˛ii de separare fa˛„ de depozit se protejeaz„ cu u∫i rezistente
la foc 45 de minute, echipate cu dispozitive de autoÓnchidere sau Ónchidere automat„ Ón caz de
incendiu. Fac excep˛ie golurile dintre depozitul de butelii ∫i spa˛iile de Ómbuteliere, reparare butelii
sau de recep˛ie-expedi˛ie la care se asigur„ acelea∫i m„suri de siguran˛„ la foc ca la Ónc„perile
de depozitare aferente. Œn acest caz protejarea golurilor nu este obligatorie.
3.1.3.5. Construc˛iile depozitelor de butelii Óncadrate Ón categoriile A ∫i B de pericol de
incendiu (spa˛ii cu pericol de explozie) se vor alc„tui Ón conformitate cu prevederile din Normativul
P118.
3.1.4. Limitarea propag„rii focului ∫i fumului
3.1.4.1. La cl„dirile sau Ónc„perile Ón care se depoziteaz„ butelii, alipite ori Ónglobate Ón alte
construc˛ii, Óncadrate la categoria A sau B pericol de incendiu, se recomand„ ca pere˛ii de
separare s„ fie plini.
3.1.4.2. Pentru depozitele Óncadrate la categoriile C—E pericol de incendiu Ón pere˛ii de
separare pot exista goluri protejate cu u∫i rezistente la foc de minimum 45 de minute.
3.1.4.3. Plan∫eele de separare dintre Ónc„perile de depozitare de la demisol ∫i, respectiv,
subsol, acceptate potrivit pct. 2.2.31, vor fi incombustibile CO ∫i cu rezisten˛„ la foc de minimum
dou„ ore.
3.1.5. Evacuarea fumului ∫i a gazelor fierbin˛i
3.1.5.1. Depozitele amenajate Ón cl„diri Ónchise pe toate laturile vor fi prev„zute cu posibilit„˛i
de evacuare a fumului ∫i a gazelor (tiraj natural organizat sau mecanic).
3.1.5.2. Cl„dirile sau Ónc„perile Ón care se depoziteaz„ butelii cu fluide inflamabile, cu
suprafe˛ele mai mari de 36 m2, vor fi prev„zute cu tiraj natural organizat sau cu sisteme de
evacuare a fumului ∫i a gazelor fierbin˛i, amplasate Ón treimea superioar„, cu ac˛ionare automat„
sau manual„ din exterior.
3.1.5.3. Suma ariilor libere pentru evacuarea fumului ∫i a gazelor fierbin˛i Ón cazul tirajului
natural organizat cu dispozitive va fi de cel pu˛in 1/100 din aria Ónc„perii de depozitare.
3.1.5.4. Golurile permanent deschise din acoperi∫ se amplaseaz„ Ón por˛iunea cea mai Ónalt„
a construc˛iei, iar ochiurile mobile Ón treimea superioar„ a pere˛ilor perimetrali.
3.1.6. C„i de evacuare Ón caz de incendiu
3.1.6.1. Depozitele Ónchise pentru butelii sunt amenajate Ón construc˛ii parter (vezi
pct. 2.2.30) ∫i nu sunt considerate spa˛ii de lucru cu personal permanent de lucru (vezi
pct. 2.2.7). Evacuarea persoanelor Ón caz de incendiu se face prin u∫i ce debu∫eaz„ direct Ón
exterior. Num„rul maxim de persoane aflate simultan Ón incinta depozitului nu dep„∫e∫te de regul„
10. Dac„ num„rul personalului permanent este mai mare de 10 persoane, prin proiect se vor
asigura c„i de evacuare Ón caz de incendiu Ón conformitate cu prevederile cap. 5.6 din Normativul
P118.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 23

3.1.6.2. U∫ile folosite trebuie s„ fie cu deschidere spre exterior, de tip obi∫nuit, ∫i balamale
sau pivo˛i. Pentru depozitele mici ∫i medii se admite utilizarea u∫ilor de tip glisant, cu condi˛ia s„
fie prev„zut„ cel pu˛in o a doua cale de evacuare.
3.1.6.3. Œnc„perile depozitelor pentru butelii Ónc„rcate cu gaze combustibile, toxice sau foarte
toxice trebuie s„ aib„ minimum dou„ ie∫iri executate conform prevederilor pct. 3.1.3.4.
3.2. Instala˛ii de semnalizare ∫i stingere a incendiilor
Instala˛ii de detectare a concentra˛iilor periculoase
3.2.1. Œn depozitele Ónchise pentru butelii Ónc„rcate cu gaze inflamabile sau toxice, unde
exist„ pericolul de sc„p„ri ∫i acumul„ri de gaze inflamabile sau toxice, se vor monta detectoare
de concentra˛ie pentru gaze. Aceste detectoare trebuie s„ avertizeze optic ∫i acustic atingerea
pragului de 20% din limita inferioar„ de explozie (LEL), respectiv 20% din concentra˛ia maxim
admisibil„ (CMA).
3.2.2. Sistemul de detec˛ie se interconecteaz„ cu instala˛ia de ventila˛ie mecanic„ (dac„
aceasta exist„).
Instala˛ia de semnalizare a incendiilor
3.2.3. Depozitele Ónchise pentru butelii cu gaze inflamabile, cu aria construit„ de peste 600 m2,
se echipeaz„ cu instala˛ii de detectare ∫i semnalizare automat„ a incendiului ∫i/sau detectoare de
concentra˛ie pentru gaze sau vapori, conform pct. 3.2.1.
Instala˛ii de stingere
3.2.4. Cl„dirile sau Ónc„perile Ón care se depoziteaz„ butelii cu fluide inflamabile Óncadrate Ón
categoria A, B sau C pericol de incendiu, cu suprafa˛a mai mare de 750 m2 ∫i densitatea sarcinii
termice mai mare de 420 MJ/m2, trebuie echipate cu instala˛ii fixe de stingere cu ap„ pulverizat„,
cu respectarea prevederilor Normativului pentru proiectarea, executarea ∫i exploatarea instala˛iilor
de stingere a incendiilor (NP 086-05).
3.2.5. La depozitele mici ∫i medii, a c„ror suprafa˛„ este mai mic„ de 750 m2, nu este
obligatorie echiparea cu hidran˛i de incendiu interiori sau exteriori.
3.2.6. Depozitele Ónchise sau deschise medii, cu mai mult de 500 de butelii de 50 l (sau
echivalent pentru alte tipuri de butelii), trebuie dotate cu un hidrant exterior cu debitul minim de 5 l/s.
Aceast„ cerin˛„ este Óndeplinit„ dac„ exist„ serviciu propriu de pompieri sau dac„ exist„ acces la
re˛eaua public„ de ap„ de incendiu (Ón condi˛iile prev„zute de normativul NP 086-05).
3.2.7. La depozitele mari, indiferent de tipul construc˛iei, este obligatorie realizarea unei
re˛ele de ap„ de incendiu, cu hidran˛i exteriori, cu debitul minim de 5 l/s, Ón vederea asigur„rii
stingerii ∫i r„cirii buteliilor Ón caz de incendiu. Rezerva de ap„ se stabile∫te pentru distribuirea a
minimum 20 l/s timp de o or„.
3.2.8. Pentru stingere ∫i/sau r„cire se recomand„ ˛evi de refulare a apei cu duze de
stropire.
3.3. Instala˛ii utilitare aferente construc˛iilor de depozitare
Instala˛ii electrice
3.3.1. Toate echipamentele ∫i instala˛iile electrice trebuie s„ corespund„ categoriei de pericol
de incendiu a depozitului ∫i vor fi proiectate Ón conformitate cu prevederile din Normativul I7-2002
pentru proiectarea ∫i executarea instala˛iilor electrice cu tensiuni p‚n„ la 1000 Vca ∫i 1500 Vcc.
3.3.2. Œn zonele cu pericol de explozie se vor respecta prevederile Normativului NP 099-04
pentru proiectarea, executarea, verificarea ∫i exploatarea instala˛iilor electrice Ón zone cu pericol de
explozie.
Œn func˛ie de caracteristicile gazelor depozitate se vor stabili grupele de explozie (IIA, IIB,
IIC) ∫i clasele de temperatur„ (T1—T6) ce trebuie avute Ón vedere la alegerea echipamentelor
electrice.
3.3.3. Œnc„perile de depozitare ∫i depozitele Ón aer liber Ón care sunt amplasate butelii cu
gaze combustibile care pot forma Ómpreun„ cu aerul amestecuri explozive (a se vedea pct. 2.2.40
∫i 2.2.44) trebuie prev„zute cu o instala˛ie de protec˛ie Ómpotriva tr„snetului (IPT), av‚nd nivelul
de protec˛ie Ónt„rit I. Proiectarea acesteia se face conform Normativului I20-2000. Œn anexa B sunt
prev„zute standardele de referin˛„ ce trebuie avute Ón vedere.
3.3.4. Iluminatul depozitelor de butelii trebuie s„ asigure:
— pentru Ónc„peri cu nivel de iluminare, minimum 50 lx;
— pentru depozitele Ón aer liber, minimum 10 lx.
3.3.5. Œn cazul Ón care se impune iluminat Ón interiorul depozitelor, acesta va fi realizat cu
respectarea prevederilor pct. 2.7.2.
24 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007

3.3.6. Instala˛iile de detectare a concentra˛iei gazelor inflamabile ∫i de semnalizare a


incendiilor, atunci c‚nd acestea sunt necesare, se vor proiecta ∫i executa conform Normativului
I18/2-2002.
Instala˛ii de Ónc„lzire-ventilare
3.3.7. Œnc„perile de depozitare a buteliilor nu necesit„ Ónc„lzire. Se admite Ónc„lzirea p‚n„ la
+15ºC (temperatur„ de calcul pentru dimensionarea instala˛iei de Ónc„lzire), instala˛ia de Ónc„lzire
va fi echipat„ cu registre, amplasate ∫i protejate, astfel Ónc‚t s„ nu fie posibil„ apropierea
buteliilor la mai pu˛in de 0,5 m, iar ca agent termic se va folosi ap„ cald„ sau aer cald.
Œnc„perile de depozitare a buteliilor trebuie s„ fie corespunz„tor ventilate.
Se vor avea Ón vedere unul sau ambele moduri de ventilare:
— ventilare natural„ (permanent„);
— ventilare for˛at„ (de avarie).
3.3.8. Ventilarea natural„ (permanent„) trebuie organizat„ ∫i realizat„ prin goluri de evacuare
la partea superioar„ ∫i prin goluri de admisie la partea inferioar„. Sec˛iunea canalelor de ventilare
(goluri-deschideri) ∫i amplasarea acestora depinde de densitatea gazului ce trebuie evacuat (vezi
pct. II/2.3.7)
• Deschiderile/ie∫irile (din partea superioar„), Ón cazul gazelor inflamabile mai u∫oare ca
aerul, trebuie practicate pe tavan (acoperi∫), pozi˛ionate Ón punctele cele mai Ónalte ale acestuia,
pentru a preveni formarea de pungi cu concentra˛ii periculoase de gaz, ∫i trebuie protejate de o
plas„/grilaj metalic„/metalic pentru a preveni intrarea animalelor mici.
• Deschiderile practicate pe pere˛ii laterali (Ón partea inferioar„) trebuie s„ fie la o distan˛„
de podea de minimum 30 cm, pentru a evita intrarea apei de ploaie ∫i/sau de z„pad„ ∫i trebuie
protejate cu plas„/grilaj metalic„/metalic pentru a evita intrarea animalelor.
• La dimensionarea deschiderilor (golurilor) trebuie s„ se ˛in„ cont de reducerea sec˛iunii
efectiv libere, determinat„ de utilizarea grilajelor.
La depozitele de butelii de acetilen„, ventilarea natural„ este suficient„ dac„ deschiderile de
ventila˛ie care duc direct Ón exterior au o sec˛iune transversal„ de cel pu˛in 1/300 din suprafa˛a
pardoselii (1/600 din suprafa˛a pardoselii la partea superioar„ ∫i 1/600 din suprafa˛a pardoselii la
partea inferioar„).
3.3.9. Ventilarea de avarie nu este obligatorie, aceasta fiind prev„zut„ doar Ón cazurile ∫i Ón
condi˛iile precizate Ón prezentul regulament. Ventilarea de avarie intr„ Ón func˛iune automat la
dep„∫irea unui prag prestabilit al valorii concentra˛iei de gaz periculos Ón aerul Ónc„perii (de regul„
20% din LEL ∫i/sau CMA).
— Ventilarea de avarie se realizeaz„ de preferin˛„ cu ventilatoare axiale la a c„ror
amplasare se va ˛ine seama de densitatea relativ„ fa˛„ de aer a gazului ce trebuie evacuat.
— Œn cazul depozitelor Ónchise pentru butelii cu gaze toxice se vor avea Ón vedere
prevederile pct. 2.3.10.
— Nivelul de ventilare realizat va fi de 10 sch/h. Œn cazul gazelor combustibile care pot
forma cu aerul amestecuri combustibile, ventilatoarele vor fi Ón construc˛ie antisc‚ntei, ac˛ionate cu
motoare Ón construc˛ie antiexploziv„, corespunz„toare grupei explozive ∫i clasei de temperatur„
specifice gazului evacuat.
3.3.10. La Óntocmirea proiectelor pentru instala˛iile de ventilare se vor respecta prevederile
din Normativul I5.
Instala˛ii de ap„ ∫i canalizare
3.3.11. Instala˛iile de alimentare cu ap„ ∫i canalizare se vor executa conform Normativului
I9-94.
3.3.12. Instala˛iile de stingere a incendiilor sau de r„cire prev„zute conform prezentului
regulament vor fi proiectate ∫i executate Ón conformitate cu prevederile Normativului pentru
proiectarea, executarea ∫i exploatarea instala˛iilor de stingere a incendiilor — indicativ NP 086-05.
3.3.13. La proiectarea instala˛iilor de canalizare se va ˛ine cont de prevederile pct. 2.2.12.
3.4. C„i de acces, interven˛ie ∫i salvare
3.4.1. Depozitele Ónchise pentru butelii trebuie s„ fie accesibile autospecialelor de interven˛ie
pe cel pu˛in dou„ laturi. Fac excep˛ie depozitele Ónchise, cu aria construit„ desf„∫urat„ mai mic„
de 2.000 m2, la care accesul de interven˛ie poate fi pe o latur„.
3.4.2. Pentru accesul ∫i interven˛ia operativ„ Ón caz de incendiu, depozitele deschise pentru
butelii vor avea asigurat accesul pe toate laturile.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 25

3.4.3. C„ile de circula˛ie interioar„ stabilite pentru interven˛ie Ón caz de incendiu vor fi
alc„tuite, echipate ∫i marcate corespunz„tor, astfel Ónc‚t s„ fie u∫or de recunoscut de c„tre
personalul de interven˛ie.
3.5. Echiparea ∫i dotarea cu mijloace de interven˛ie
3.5.1. Echiparea ∫i dotarea depozitelor se vor asigura cu mijloace de stingere ∫i de r„cire
adecvate pentru tipul de fluid umplut Ón butelii (sting„toare, mijloace de refulare a apei din re˛eaua
de hidran˛i, dup„ caz).
3.5.2. Se recomand„ dotarea cu un sting„tor de pulbere sau gaz inert, portativ, de minimum
6 kg la o suprafa˛„ de depozitare de 100 m2, pentru depozitele Óncadrate la categoria A, B, C, D
sau E, dar nu mai pu˛in de dou„ sting„toare pe depozit. Dac„ suprafa˛a de depozitare este mai
mare de 500 m2 se vor prevedea ∫i sting„toare transportabile, un sting„tor de minimum 50 kg la
fiecare 500 m2.
3.6. M„suri specifice Ón caz de incendiu
3.6.1. Considera˛ii generale. Scopul acestui capitol este de a da informa˛ii privind modul de
manipulare a buteliilor de gaz expuse la foc sau c„ldur„ excesiv„. Informa˛iile sunt utile at‚t
pentru de˛in„torii de depozite de butelii, c‚t ∫i pentru echipele de pompieri.
Informa˛iile ce urmeaz„ sunt preluate din îSafety Info nr. 02/02“ emis de EIGA.
3.6.2. M„suri ce trebuie luate Ón cazul buteliilor de gaz expuse la foc sau c„ldur„ (cu
excep˛ia buteliilor cu acetilen„)
Orice butelie de gaz care este expus„ la foc sau la c„ldur„ extrem„ se poate distruge din
cauza cre∫terii temperaturii ∫i presiunii. Acest lucru este valabil chiar ∫i pentru buteliile care au
dispozitive de depresurizare, Ón cazul Ón care Ón Ómprejur„ri extreme dispozitivul nu poate opera
suficient de repede. Datorit„ ∫ocului de presiune ∫i al con˛inutului inflamabil, toxic sau corosiv, al
buteliei apare pericolul exploziei ∫i desprinderii unor buc„˛i din butelie. O butelie de gaz avariat„
poate s„ zboare la o distan˛„ de 100 m sau chiar mai mult.
M√SURI:
1. Butelii con˛in‚nd gaze netoxice sau necorozive, aflate Óntr-o zon„ de depozitare
— S„ se avertizeze personalul ∫i s„ se evacueze zona.
— S„ se Ómpiedice accesul Ón zon„ prin delimitare cu fr‚nghii ∫i inscrip˛ii de avertizare.
— S„ se cheme pompierii ∫i furnizorul de gaz.
— S„ se Ónceap„ imediat r„cirea buteliilor prin stropirea lor cu ap„ dintr-un loc sigur — Ón
spatele unor instala˛ii grele sau al unui perete solid.
— S„ se stabileasc„ momentul c‚nd s-a produs incendiul ∫i con˛inutul, num„rul ∫i situarea
buteliilor de gaz implicate.
— La sosirea echipei de pompieri s„ se dea acesteia informa˛iile ∫i toate recomand„rile
con˛inute Ón acest capitol.
Buteliile con˛in‚nd gaze lichefiate (de exemplu bioxid de carbon ∫i oxid de azot) trebuie s„ fie
depozitate Ón pozi˛ie vertical„.
S„ se ridice orice butelie care a fost r„sturnat„ pentru a se evita eliminarea lichidului prin valva sau
prin dispozitivul de depresurizare.
Trebuie s„ se aib„ grij„ ca buteliile s„ nu fie lovite Ón timpul r„cirii.
Buteliile de acetilen„ prezint„ pericole mai mari ∫i necesit„ un tratament special fa˛„ de cel
prezentat mai sus.
2. Se folosesc numai butelii care con˛in gaze netoxice sau necorozive
Nu se cunoa∫te momentul producerii incendiului sau a Ónc„lzirii
— Se aplic„ recomand„rile de la pct. 1.
Momentul izbucnirii incendiului sau al expunerii la c„ldur„ este cunoscut
— Dac„ se poate face acest lucru Ón siguran˛„, av‚ndu-se Ón vedere incendiul sau
expunerea la c„ldur„, s„ se Ónchid„ ventilele buteliilor, dac„ sunt deschise, ∫i s„ se Óndep„rteze
de acolo toate buteliile care exist„.
— S„ se avertizeze personalul ∫i s„ se evacueze zona.
— S„ se Ómpiedice accesul Ón zon„ prin delimitarea cu fr‚nghii ∫i inscrip˛ii de avertizare.
— S„ fie chema˛i pompierii ∫i furnizorul de gaz.
— S„ se stabileasc„ momentul Ón care a izbucnit incendiul sau Ónc„lzirea, con˛inutul buteliei
(buteliilor) ∫i s„ se transmit„ aceste informa˛ii ∫i toate recomand„rile din acest prospect la sosirea
echipei de pompieri.
26 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007

— S„ se procedeze imediat la r„cirea buteliilor prin inundarea lor cu ap„ Óntr-un loc sigur —
Ón spatele unor echipamente grele sau al unui perete solid.
— S„ se Óntrerup„ r„cirea pentru scurt timp dup„ ce incendiul a fost stins.
— Dac„ buteliile se r„cesc repede sau se formeaz„ abur la suprafa˛a buteliei, s„ se
continue imediat r„cirea.
— S„ se opreasc„ r„cirea dac„ buteliile r„m‚n ude timp de 10 minute f„r„ a se mai stropi
cu ap„.
3. Butelie care con˛ine gaz inflamabil care se scurge ∫i arde la ventil
S„ se Ónchid„ ventilul buteliei dac„ acest lucru este posibil Ón siguran˛„. Ca urmare, Ón mod
normal se va opri scurgerea de gaz ∫i orice fl„c„ri din valv„.
Œn mod normal, o flac„r„ dintr-o butelie de gaz care se afl„ Óntr-o camer„ ∫i a c„rei valv„
nu poate fi Ónchis„ va fi l„sat„ s„ ard„ Ón timp ce butelia va fi r„cit„ cu ap„. Dac„ flac„ra este
stins„, gazul continu„ s„ scape ∫i poate provoca o explozie.
Se poate stinge flac„ra numai dac„:
— poate determina o situa˛ie periculoas„. Œntr-un astfel de caz, se aplic„ recomand„rile
aferente pct. 2 ∫i se aerise∫te mult ∫i Ón mod natural;
— scurgerea de gaz este foarte mic„ ∫i butelia poate fi dus„ Ón siguran˛„ ∫i repede Ón aer
liber, Óntr-un loc nepericulos.
4. Butelii care con˛in gaze toxice sau corozive
Momentul producerii incendiului sau a Ónc„lzirii este cunoscut sau nu.
Suplimentar la Óntinderea sursei de c„ldur„ sau de foc, gradul de pericol depinde de
propriet„˛ile, de cantit„˛ile de gaze despre care este vorba ∫i de condi˛iile de depozitare. Prin
urmare, orice ac˛iune trebuie s„ fie decis„ ∫i condus„ de o persoan„ instruit„ Ón mod
corespunz„tor, care s„ fie capabil„ s„ ia repede m„surile adecvate Ón vederea reducerii riscurilor.
Œnainte de o astfel de ac˛iune:
— s„ se avertizeze personalul ∫i s„ se evacueze zona;
— s„ se Ómpiedice accesul Ón zon„ prin delimitare cu fr‚nghii ∫i inscrip˛ii de avertizare;
— s„ fie chema˛i pompierii ∫i furnizorul de gaz;
— s„ se stabileasc„ momentul c‚nd a izbucnit incendiul sau Ónc„lzirea, con˛inutul buteliei
(buteliilor) ∫i s„ se dea aceste informa˛ii ∫i toate recomand„rile con˛inute Ón acest capitol la
sosirea echipei de pompieri.
3.6.3. M„surile ce trebuie luate Ón cazul buteliilor de acetilen„ expuse la foc sau c„ldur„
Sistemul de protec˛ie al unei butelii de acetilen„ (masa poroas„ ∫i solvent) Ón mod normal
Ómpiedic„ orice reac˛ie periculoas„ de descompunere a acetilenei. Dar dac„ buteliile de acetilen„
sunt expuse la foc sau la c„ldur„ deosebit de mare sau dac„ are loc o Óntrerupere de la arz„tor
Ón butelie, atunci se poate desf„∫ura o reac˛ie de descompunere. Aceasta se va produce dac„, Ón
plus, scap„ acetilena din butelia Ónc„lzit„. Din cauza reac˛iei de descompunere temperatura ∫i
presiunea cresc ∫i butelia poate exploda. Apar pericole de la fl„c„ri, ∫ocul de presiune ∫i buc„˛i
de butelie care zboar„. O butelie de acetilen„ g„urit„ poate zbura la o distan˛„ de 100 m sau
mai mult.
1. Butelii de acetilen„ Ón incendiu, aranjate la r‚nd sau Óntr-o zon„ de depozitare
— S„ se avertizeze personalul ∫i s„ se evacueze zona.
— S„ se Ómpiedice accesul Ón zon„ prin delimitarea cu fr‚nghii ∫i inscrip˛ii de avertizare.
— S„ fie chema˛i pompierii ∫i furnizorul de gaz.
— Dac„ se poate face acest lucru Ón siguran˛„, s„ se Ónceap„ imediat r„cirea buteliilor
Ónc„lzite prin inundarea lor cu ap„ dintr-un loc sigur — Ón spatele unor echipamente grele sau al
unui perete solid.
— S„ se stabileasc„ informa˛ii referitoare la num„rul ∫i situarea buteliilor de acetilen„
implicate, precum ∫i la momentul izbucnirii incendiului.
— La sosirea brig„zii de pompieri s„ se dea acesteia informa˛iile ∫i toate recomand„rile din
acest capitol.
2. Numai buteliile de acetilen„ Ón curs de folosire
Nu se cunoa∫te momentul producerii incendiului sau a Ónc„lzirii
— Se aplic„ recomand„rile de la pct. 1.
Momentul izbucnirii incendiului sau al expunerii la c„ldur„ este dovedit
— Dac„ se poate face acest lucru Ón siguran˛„, av‚ndu-se Ón vedere incendiul sau
expunerea la c„ldur„, s„ se Ónchid„ valva buteliei, dac„ este deschis„.
— S„ se avertizeze personalul ∫i s„ se evacueze zona.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 27

— S„ se Ómpiedice accesul Ón zon„ prin delimitarea cu fr‚nghii ∫i inscrip˛ii de avertizare.


— S„ fie chema˛i pompierii ∫i furnizorul de gaz.
— S„ se stabileasc„ momentul Ón care a izbucnit incendiul sau Ónc„lzirea ∫i s„ se transmit„
aceste informa˛ii ∫i toate recomand„rile din acest prospect la sosirea echipei de pompieri.
— S„ se procedeze imediat la r„cirea buteliei (buteliilor) prin inundarea Óntregii (tuturor)
butelii (buteliilor) cu ap„ dintr-un loc sigur — Ón spatele unor echipamente grele sau al unui
perete solid.
— Dac„ buteliile de acetilen„ se usuc„ repede sau se formeaz„ abur la suprafa˛a buteliei,
s„ se continue r„cirea cu ap„. Dac„ buteliile r„m‚n reci ∫i ude cel pu˛in 30 de minute, Ón mod
obi∫nuit este Ón siguran˛„ s„ se procedeze la verificarea lor privind scurgerea. Dac„ nu se
observ„ nicio scurgere, s„ fie Óndep„rtate din locul respectiv ∫i s„ fie cufundate Ón ap„ pentru cel
pu˛in 24 de ore. Dup„ aceea, s„ fie puse Óntr-un loc sigur. O butelie care se scurge trebuie s„ fie
l„sat„, r„cit„ ∫i Óntr-o zon„ delimitat„ cu fr‚nghii timp de 24 de ore.
3. Butelia de acetilen„ afectat„ de o Óntrerupere sau care se scurge ∫i arde la ventil
Œntreruperea de la arz„tor Óntr-o butelie de acetilen„ sau acetilen„ care arde la valva buteliei
creeaz„ o situa˛ie periculoas„. Atunci c‚nd este posibil s„ se fac„ acest lucru imediat dup„
aprindere, Ónchide˛i valva buteliei pentru a opri scurgerea de gaz. Aprecia˛i orice cre∫tere de
temperatur„ ˛in‚nd carcasa buteliei Ón m‚inile goale.
Dac„:
— butelia devine fierbinte;
— flac„ra sau scurgerea de gaz nu se opre∫te;
— nu este nicio Óndoial„ c„ ar exista vreun alt motiv,
se aplic„ recomand„rile de la pct. 2.
O flac„r„ de la o butelie de acetilen„ care se afla Óntr-o camer„ ∫i a c„rei valv„ nu poate
fi Ónchis„ Ón mod normal va fi l„sat„ s„ ard„ Ón timp ce butelia va fi r„cit„ cu ap„. Dac„ flac„ra
este stins„, acetilena continu„ s„ scape ∫i poate provoca o explozie. Se poate stinge flac„ra
numai dac„:
— poate provoca o situa˛ie periculoas„. Œn acest caz aplica˛i recomand„rile cuprinse la
pct. 2 ∫i aerisi˛i intens Ón mod natural;
— scurgerea de acetilen„ este foarte mic„ ∫i butelia de acetilen„ poate s„ fie dus„ repede
∫i Ón siguran˛„ Ón aer liber, Óntr-un loc sigur.
4. Cadre de butelii de acetilen„
C‚nd a intervenit o Óntrerupere, Ónchide˛i numai ventilul principal al cadrului — nu ventilele
buteliilor individuale —, dac„ acest lucru poate fi f„cut Ón siguran˛„ ∫i dac„ poate fi f„cut imediat
dup„ aprindere.
Aplica˛i procedura de verificare ∫i recomand„rile men˛ionate la pct. 2 ∫i 3.
Av‚nd Ón vedere faptul c„ buteliile Óntr-un cadru sunt apropiate una de alta, nu se poate
garanta o r„cire eficient„ cu ap„. Din acest motiv, cadrele Ón care exist„ suspiciunea de
descompunere trebuie s„ fie stropite cu furtunul cu ap„ p‚n„ la partea inferioar„ cel pu˛in 24 de
ore dup„ ce sursa de incendiu sau de supraÓnc„lzire a fost Óndep„rtat„ ∫i buteliile au r„mas reci
∫i ude cel pu˛in 30 de minute.
Nu v„ apropia˛i de aceste cadre Ón timpul acestei perioade ∫i Ómpiedica˛i accesul Ón zon„
prin delimitarea cu fr‚nghii ∫i inscrip˛ii de avertizare.
4. Protec˛ia, siguran˛a ∫i igiena muncii
4.1. Prevederi generale
Œncadrarea ∫i repartizarea personalului pe locuri de munc„
4.1.1. Personalul care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón cadrul depozitelor de butelii pentru gaze
tehnice va avea preg„tire profesional„ corespunz„toare locului de munc„ ∫i va fi admis la lucru
numai Ón baza contractului medical, conform prevederilor din Normele generale de protec˛ie a
muncii.
4.1.2. V‚rsta persoanelor admise la exploatarea depozitelor de butelii pentru gaze tehnice va
fi de minimum 18 ani.
Instruirea personalului
4.1.3. Personalul depozitelor de butelii pentru gaze tehnice va fi instruit pentru efectuarea Ón
condi˛ii de securitate a tuturor activit„˛ilor legate de deservirea depozitului. Instructajul se va face
lunar ∫i va cuprinde verificarea cuno∫tin˛elor privind:
a) propriet„˛ile importante din punctul de vedere al securit„˛ii muncii ale gazelor din buteliile
depozitate;
28 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007

b) sursele de accidente posibile ∫i modul de ac˛ionare Ón fiecare caz pentru prevenirea


acestora;
c) personalul va fi instruit suplimentar cu privire la m„surile PSI ∫i acordarea primului ajutor
Ón caz de accidente ∫i intoxicare.
4.1.4. Este obligatorie efectuarea unui instructaj special de protec˛ie a muncii Ónainte de
introducerea Ón depozit a unor butelii umplute cu un sortiment nou de gaz.
4.1.5. Œn cadrul depozitului se vor afi∫a la loc vizibil instruc˛iunile specifice de securitate a
muncii.
Echipament individual de protec˛ie
4.1.6. Personalul va purta Ón mod obligatoriu Ón timpul execut„rii activit„˛ilor echipamentul
individual de protec˛ie adecvat, care se va cur„˛a ∫i men˛ine Ón stare bun„.
4.1.7. Dotarea personalului cu echipament individual de protec˛ie ∫i alegerea sortimentelor
se vor face Ón conformitate cu prevederile din Normele generale de protec˛ie a muncii (anexele 9—11)
∫i ale Normativului-cadru de acordare ∫i utilizare a echipamentului individual de protec˛ie, aprobat
prin Ordinul ministrului muncii ∫i protec˛iei sociale nr. 225/1995.
Œn vederea acord„rii echipamentului individual de protec˛ie, angajatorul trebuie s„ efectueze
evaluarea riscurilor.
Œn tabelul 4.1.7 a) se prezint„ un tabel orientativ al riscurilor specifice depozitelor de butelii.

Tabel 4.1.7 a) — Tabel orientativ pentru evaluarea riscurilor Ón vederea selec˛ion„rii echipamentului
individual de protec˛ie

RISCURI
FIZICE CHIMICE
Mecanice Termice
C„dere ™oc, lovire, Alunecare, Vapori
C„ldur„, Lichide
de la impact, c„dere la Frig Electrice Zgomot gaze
foc inflamabile
Ón„l˛ime compresiune acela∫i nivel inflamabile

Craniu
Urechi
Ochi
C„i
Cap

respiratorii
Fa˛„
Tot capul
P√RfiILE CORPULUI

inferioare superioare

M‚ini
Membre Membre

Bra˛e
(p„r˛i)
Picior
Gambe
(p„r˛i)
Piele
Trunchi/
Altele

abdomen
C„i
parenterale
Total
corp

Œn func˛ie de natura fluidelor din butelii, de modul de depozitare ∫i de capacitatea de


depozitare, operatorul economic Ó∫i alc„tuie∫te organigrama ∫i stabile∫te num„rul de personal
angajat.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 29

Œn tabelul 4.1.7 b) este prezentat un model (orientativ) de dotare cu materiale individuale de


protec˛ie ∫i de lucru pentru un depozit mare pentru butelii de acetilen„, iar Ón tabelul 4.1.7 c), un
model de inventar de materiale de protec˛ie ∫i interven˛ie din dotarea sec˛iei (acela∫i depozit de
acetilen„).
Tabel 4.1.7 b) — Model de dotare cu materiale de protec˛ie ∫i interven˛ie

Nr. Denumirea Gestionar Œnc„rc„tor Manipulator


UM Stivuitorist Paznic
crt. echipamentului depozit desc„rc„tor butelii
EP EL EP EL EP EL EP EL EP EL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Bonet„ antistatizat„ buc. — — — — — — — —


2. Salopet„ din fibre buc. — — — — — — — —
naturale antistatizat„
3. M„nu∫i electroizolante perechi — — — — — — — — —
pentru joas„ tensiune
4. M„nu∫i de protec˛ie perechi — — — — — —
din piele
5. C„ma∫„ din fibre buc. — — — — — —
naturale
6. Lenjerie de corp din buc. — — — — — —
fibre naturale
7. ™osete—ciorapi din perechi — — — — — —
fibre naturale
8. Bocanci antistatici perechi — — — — — — — —
din piele
9. Pantofi antistatici perechi — — — — — — — — —
din piele
10. Masc„ contra prafului buc. — — — — — — — — —
11. Ochelari de protec˛ie perechi — — — — — — —
etan∫i
12. Masc„ de protec˛ie buc. — — — — — — — — — —
cu cartu∫ filtrant
pentru aceton„
13. ™ort de protec˛ie buc. — — — — — — — —
cu pieptar STAS
5151-82
14. ™ub„ sau cojocel buc. — — — — — — —
termoizolant
15. Œmbr„c„minte de buc. — — — — — 
protec˛ie. Articole
de Ómbr„c„minte
de protec˛ie utilizate
Ón medii cu
temperaturi sc„zute
SR EN 14058:2004
16. Scurt„ impermeabil„ buc. — — — — — —
cu glug„
17. Œnc„l˛„minte perechi — — — — — — — — —
de protec˛ie
electroizolant„
pentru joas„ tensiune
18. Bocanci de protec˛ie perechi — — — — — — —
cu bombeu metalic
rezisten˛i la ∫oc
19. C„ciul„ cu ap„r„tori buc. — — — — — — —
laterale
20. Capi∫on termoizolant buc. — — — — — — —
21. Costum de protec˛ie buc. — — — — — — —
termorezistent la
temperaturi sc„zute
22. Ciorapi ∫osete din perechi — — — — — — —
l‚n„

EP = echipament de protec˛ie
EL = echipament de lucru
30 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007

Tabel 4.1.7 c) — Model de inventar îsec˛ie“ pentru un depozit mare de butelii pentru acetilen„

Nr.
Denumirea materialului U.M. Cant.
crt.

1. Trus„ sanitar„ dotat„ conform Ordinului ministrului s„n„t„˛ii buc. 1


∫i familiei nr. 427/2002
2. Dulap pentru depozitare materiale de protec˛ie buc. 1
3. Aparat pentru inhalat oxigen — complet A2 (cuprinde: buc. 1
cutie de lemn cu supor˛i, butelie de oxigen 7 l, reductor
de presiune cu manometru, distribuitor, umezitor cu pahar
de sticl„, sac de respira˛ie, m„∫ti de fa˛„ cu supape etc.)
4. Masc„ de aduc˛iune liber„ a aerului buc. 1
5. Covor de cauciuc electroizolant — STAS 7454-84 20
6. Furtun de cauciuc ϕ 20 mm ml 30
7. Trus„ de scule antisc‚ntei buc. 1
8. Pl„cu˛e indicatoare ∫i avertizoare buc. 40
9. C„rucior pentru transport butelii — tip lis„ pentru o butelie buc. 3
10. Motostivuitor buc. 1
11. M„nu∫i de protec˛ie STAS 1783-84 perechi 5
12. Dot„ri (complet 2) pentru hidrant exterior pentru stropire butelii buc. 1
de acetilen„ (cuprind: chei pentru racord A, B, C, ˛evi pentru
furtun tip B, ˛evi de refulare tip B, hidrant portativ tip B cu
2 robinete pentru refulare etc.)
13. Explozimetru portabil pentru detec˛ie acetilen„ buc. 2
14. Lamp„ portabil„ antiexploziv„ buc. 2
15. Lanterne antiexplozive buc. 4

Organizarea locului de munc„ ∫i a activit„˛ii


4.1.8. Toate c„ile de acces ale spa˛iilor de lucru vor fi men˛inute Ón stare de cur„˛enie
permanent„, libere de orice obstacole.
4.1.9. Accesul Ón depozitul de butelii al persoanelor str„ine este interzis. Acest lucru va fi
marcat cu t„bli˛e de avertizare îINTRAREA OPRIT√“.
4.1.10. La toate locurile de munc„ unde exist„ riscuri de incendii, explozii sau intoxica˛ii se
vor efectua m„sur„tori Ón vederea depist„rii concentra˛iilor maxime admisibile ∫i se vor lua m„suri
pentru anihilarea riscurilor, conform prevederilor prezentului regulament.
4.1.11. Din punctul de vedere al dot„rilor social-sanitare, depozitele de butelii se Óncadreaz„
conform anexei nr. 12 la NGPM, astfel:
a) Depozitarea Ón aer liber
— Grupa de proces II b — procese tehnologice care au loc Ón condi˛ii de microclimat
nefavorabil, cu temperatur„ sc„zut„ (munc„ Ón exterior)
— Anexa social-sanitar„ trebuie dotat„ cu: vestiare, du∫uri, sp„l„toare ∫i Ónc„peri pentru
Ónc„lzire periodic„
b) Depozitarea Ón Ónc„peri
b1) Depozite pentru butelii cu gaze toxice
— Grupa de proces IV g — procese de munc„ ce au loc Ón condi˛ii de contact cu gaze ∫i
vapori care pot produce intoxica˛ii acute
— Anexa social-sanitar„ trebuie dotat„ cu: vestiare pentru haine de strad„, du∫uri, vestiare
pentru haine de protec˛ie ∫i de lucru (Ón circuit mic), sp„l„toare ∫i, suplimentar, cu: camer„ de
salvare degazare, condi˛ii de sp„lare ∫i uscare a echipamentului de protec˛ie ∫i de denocivizare
b2) Depozite pentru butelii cu gaze netoxice
— Grupa de proces II b, Ón cazul Ónc„perilor neÓnc„lzite
— Grupa de proces I b, Ón cazul Ónc„perilor Ónc„lzite
4.1.12. Œn cadrul depozitului de butelii trebuie s„ se monteze indicatoare de avertizare privind
pericolele specifice.
4.1.13. Œn incinta depozitelor se vor afi∫a instruc˛iuni ∫i reguli privitoare la manipularea Ón
condi˛ii de securitate a buteliilor aflate Ón depozit.
4.2. Prevederi specifice
4.2.1. Personalului care deserve∫te depozitul Ói este interzis s„ primeasc„ ∫i s„ depoziteze
buteliile pline la care:
a) lipsesc poanson„rile reglementare;
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 31

b) a expirat termenul de revizie periodic„;


c) robinetele au ventile cu defect;
d) se constat„ deterior„ri vizibile pe corp (fisuri, urme de lovituri, coroziune pronun˛at„ etc.);
e) lipse∫te vopseaua de protec˛ie ∫i marcarea gazului;
f) lipsesc capacele de protec˛ie;
g) se sesizeaz„ sc„p„ri de gaze.
4.2.2. Se interzice depozitarea buteliilor pline Ón spa˛iile prev„zute ∫i marcate pentru buteliile
goale.
4.2.3. Se interzice depozitarea buteliilor pline sau goale Ón afara spa˛iilor special amenajate
pentru acestea.
4.2.4. Depozitul va fi dotat cu utilaje (dispozitive) adecvate pentru manipularea Ón condi˛ii de
securitate a recipientelor-butelie, Ón func˛ie de cantit„˛ile care se manipuleaz„.
4.2.5. Este obligatorie depozitarea buteliilor numai cu capacul la racordul robinetului ∫i
capacul de protec˛ie Ón∫urubate.
4.2.6. Sunt interzise p„strarea oric„ror materiale inflamabile, efectuarea unor lucr„ri cu foc
deschis ∫i fumatul pe o distan˛„ de 10 m Ón jurul depozitului de butelii de acetilen„.
4.2.7. Œmbr„c„mintea Ómbibat„ cu oxigen trebuie schimbat„ sau foarte bine aerisit„ Ónainte
de a intra Ón contact cu foc deschis sau cu oricare alte surse de foc.
4.2.8. Œn Ónc„peri, Ón zone de securitate ∫i Ón zone de protec˛ie, Ón spa˛iul liber fumatul ∫i
focul deschis sau iluminatul deschis nu sunt permise Ón cazul Ón care este vorba de depozite
pentru gaze comprimate combustibile. Aceast„ interdic˛ie trebuie afi∫at„ la fa˛a locului, dac„ ea nu
a fost f„cut„ cunoscut„ pe Óntreg teritoriul depozitului, Óncep‚nd de la por˛ile de acces.
4.2.9. Œn depozitele de butelii pentru gaze comprimate cu ac˛iune oxidant„ nu este permis„
depozitarea materialelor combustibile sau autoinflamabile pe o distan˛„ mai mic„ de 5 m fa˛„ de
locurile la care datorit„ unor neetan∫eit„˛i pot s„ apar„ emana˛ii (sc„p„ri) de gaze cu ac˛iune
oxidant„. Œn aceste zone fumatul ∫i focul deschis nu sunt permise.
4.2.10. Cel care depoziteaz„ butelii pentru gaze foarte toxice trebuie s„ stabileasc„
instruc˛iunile de securitate corespunz„toare, ca de exemplu purtarea aparatelor automate pentru
respira˛ie. Aceste aparate trebuie p„strate Ón afara zonei periclitate, dar trebuie s„ fie u∫or (∫i
repede) accesibile pentru personalul de deservire.
4.3. Manipularea buteliilor ∫i transportul Ón cadrul depozitelor
4.3.1. Manipularea buteliilor ∫i transportul Ón cadrul depozitelor sunt permise numai dac„
buteliile au capacele sau gulerele de protec˛ie Ón∫urubate str‚ns.
4.3.2. Transportul mecanizat al buteliilor Ón incinta depozitului se face:
— Ón pale˛i, folosindu-se un autostivuitor sau stivuitor de pale˛i;
— Ón pale˛i, folosindu-se o macara;
— cu un c„rucior pentru butelii.
La manevrarea buteliilor cu autostivuitorul se vor respecta prevederile pct. 4.4.
4.3.3. Transportul buteliilor cu ajutorul instala˛iilor de ridicat se permite numai dac„ buteliile
sunt bine fixate cu pale˛i care permit prinderea sigur„ a c‚rligului macaralei (este interzis„
prinderea buteliei Ón c‚rligul macaralei de capacul de protec˛ie, carcasa de protec˛ie sau robinetul
buteliei).
4.3.4. Se interzice transportul buteliilor cu ajutorul instala˛iilor de ridicat cu electromagne˛i
sau al macaralelor cu greifer.
4.3.5. Cadrele de butelii se vor transporta cu autostivuitor sau macara (este obligatorie
prinderea cu lan˛ — cablu — de toate cele 4 inele ale cadrului de butelii).
4.3.6. Utilizarea mijloacelor de transport Ón zona de protec˛ie a buteliilor pentru gaze
combustibile se face Ón condi˛iile prev„zute la pct. 2.2.14.
4.3.7. Transportul manual al buteliilor pe distan˛e scurte (cel mult 5 m) se face:
— prin rostogolire numai pe dispozitive prev„zute pentru aceasta, de exemplu inele de
rostogolire;
— prin rostogolire (rulare) pe piciorul (postamentul) buteliei printr-o u∫oar„ aplecare.
4.3.8. Se interzice aruncarea sau t‚r‚rea buteliilor chiar ∫i pe distan˛e scurte.
4.3.9. Se interzice desc„rcarea buteliilor din vehicule prin c„derea lor pe un pat elastic
(pneuri).
4.4. Folosirea stivuitoarelor autopropulsate
4.4.1. Œnc„rc„tura care se ridic„ sau se transport„ trebuie s„ fie uniform distribuit„ pe
l„˛imea furcilor, iar centrul de greutate al acestuia nu trebuie s„ dep„∫easc„ distan˛a de la
coloana de ridicare a furcilor declarat„ de produc„torul stivuitorului.
4.4.2. Œn cazul Ón care apare tendin˛a de pierdere a stabilit„˛ii stivuitorului prin ridicarea ro˛ilor
din spate, se va coborÓ imediat sarcina pe sol.
32 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007

4.4.3. Œnainte de cobor‚rea Ónc„rc„turii, se va examina cu aten˛ie terenul pe care urmeaz„ a


se a∫eza sau stivui Ónc„rc„tura.
4.4.4. Introducerea sau scoaterea furcii de sub sarcin„ ori palet„ trebuie f„cut„ lent, f„r„
smucituri ∫i cu vitez„ redus„.
4.4.5. Œn cazul Ón care Ónc„rc„tura Ómpiedic„ vizibilitatea conduc„torului, acesta va fi dirijat de
o alt„ persoan„.
4.4.6. Este interzis„ Ónc„rcarea stivuitoarelor peste limita admis„ a capacit„˛ii de ridicare.
4.4.7. Manevrele Ón zona de lucru trebuie f„cute cu vitez„ redus„ ∫i cu mult„ aten˛ie, numai
dup„ ce conduc„torul utilajului s-a asigurat c„ nu sunt persoane Ón apropiere.
4.4.8. Este interzis„ manipularea sarcinii de c„tre muncitori, c‚nd aceasta este suspendat„
pe furci.
4.4.9. Circula˛ia stivuitoarelor autopropulsate se va face pe c„ile de acces stabilite ∫i
marcate Ón acest scop. Pentru evitarea derap„rii, c„ile de acces vor fi cur„˛ate permanent de
urme de uleiuri, carburan˛i ∫i noroi, iar Ón timpul iernii se va pres„ra cu nisip ∫i sare pentru
evitarea form„rii ghe˛ii ∫i poleiului.
4.4.10. Viteza de deplasare a stivuitorului autopropulsat trebuie adaptat„ la condi˛iile
drumului. Aceasta nu va dep„∫i 10 km/h pe c„ile de acces ∫i 2—3 km/h Ón locurile Ónguste.
4.4.11. Este interzis„ urcarea sau cobor‚rea din stivuitor Ón timpul mersului.
4.4.12. Deplasarea stivuitoarelor se va face numai Ón sensul Ónainte. Mersul Ónapoi este
permis numai pentru efectuarea Óntoarcerilor, ie∫irilor din locuri Ónguste, precum ∫i la cobor‚rea cu
sarcin„ a pantelor, conform prevederilor c„r˛ii tehnice.
4.4.13. Œn timpul transportului cu stivuitorul, precum ∫i la ridicarea paletei Ónc„rcate pe
autovehicule muncitorii trebuie s„ stea la o distan˛„ de minimum 2,5 m ∫i Ón niciun caz sub
sarcina ridicat„.
4.4.14. Este interzis s„ se ridice ∫i s„ se transporte sarcinile numai pe v‚rful furcilor.
4.4.15. Este interzis transportul cu stivuitorul prin t‚r‚re direct„ a pale˛ilor.
4.4.16. Transportarea pale˛ilor suprapu∫i este permis„ numai dac„ sunt asigurate: stabilitatea
sarcinii, pilotarea ∫i vizibilitatea. Nu trebuie dep„∫it„ capacitatea de ridicare.
4.4.17. Este interzis„ ridicarea sau cobor‚rea sarcinilor Ón timpul deplas„rii stivuitorului
autopropulsat.
4.4.18. Este interzis„ folosirea stivuitorului autopropulsat pe terenuri accidentate ∫i/sau
nerezistente.
4.4.19. Cobor‚rea cu sarcin„ se va face cu spatele, sarcina fiind men˛inut„ Ón pozi˛ie
Ónclinat„ Ónapoi. Dac„ Ónclina˛ia pantei este mai mic„ dec‚t Ónclina˛ia maxim„ a cadrului, se poate
coborÓ Ón mers Ónainte, cu sarcina complet Ónclinat„ spre Ónapoi ∫i asigurat„ cu lan˛. Œn ambele
cazuri, circula˛ia se va face cu vitez„ redus„, cu ac˛ionarea progresiv„ a fr‚nei.
4.4.20. Deplasarea stivuitorului autopropulsat cu sau f„r„ sarcin„ este admis„ numai pe
drumuri netede ∫i cu cadrul Ón pozi˛ie de transport. Deplasarea se va face cu sarcina ridicat„ la
cel pu˛in distan˛a de la sol recomandat„ de produc„torul stivuitorului, iar cadrul dispozitivului de
ridicat va fi Ónclinat Ónapoi, astfel Ónc‚t s„ se asigure o stabilitate corespunz„toare a sarcinii.
4.4.21. Deplasarea stivuitorului cu sarcina ridicat„ la mai mult de 300 mm de la sol este
permis„ numai la opera˛ia de stivuire ∫i se va executa numai Ón fa˛a stivei.
4.4.22. C‚nd se manevreaz„ utilajul pe teren umed, alunecos, se va lucra cu vitez„ redus„
∫i cu mult„ aten˛ie.
4.4.23. Œn depozite Ónchise vor fi folosite numai stivuitoare autopropulsate ale c„ror capacitate
∫i gabarit permit p„trunderea ∫i manevrarea lor Ón spa˛ii mici ∫i numai dac„ acestea sunt special
preg„tite pentru lucrul Ón interior ∫i nu pot deveni surse de incendiu.
4.4.24. Stivuitoarele autopropulsate cu stare tehnic„ necorespunz„toare sau care prezint„
defec˛iuni la cadrul de ridicare al sarcinii nu trebuie admise Ón exploatare.
4.4.25. Œn cazul Ón care se constat„ unele defec˛iuni Ón func˛ionarea stivuitoarelor
autopropulsate (zgomote suspecte, sc‚ntei la electromotoare, precum ∫i alte fenomene neobi∫nuite
Ón func˛ionarea mecanismului de ac˛ionare hidraulic„ sau electric„ ori Ón cazul altor ansamble),
conduc„torii sunt obliga˛i s„ opreasc„ lucrul ∫i s„ aduc„ la cuno∫tin˛„ conduc„torului locului de
munc„ starea de fapt. Lucrul se va reÓncepe numai dup„ Ónl„turarea defec˛iunilor constatate.
4.4.26. Este interzis„ utilizarea stivuitoarelor autopropulsate Ón stare de Óntre˛inere
necorespunz„toare (scurgeri de carburan˛i ∫i lubrifian˛i, lipsa bu∫oanelor de la rezervoare etc.).
4.4.27. Presiunea aerului Ón pneuri trebuie s„ corespund„ cu cea prev„zut„ de cartea
tehnic„, Ón func˛ie de starea platformelor pe care urmeaz„ s„ lucreze utilajul ∫i de condi˛iile
atmosferice.
4.4.28. Motostivuitoarele cu e∫apare liber„ a gazelor trebuie folosite numai Ón depozite
deschise, neacoperite sau Ón hale prev„zute cu ventila˛ie; func˛ionarea Ón spa˛ii Ónchise care nu
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 33

Óndeplinesc condi˛ia de ventila˛ie de mai sus este permis„ numai dac„ motostivuitoarele sunt
prev„zute cu dispozitive de epurare a gazelor.
4.4.29. Este interzis„ pornirea unui stivuitor autopropulsat prin Ómpingere cu furcile de c„tre
un alt stivuitor.
4.4.30. Este interzis„ pornirea motorului stivuitorului dac„ acesta s-a oprit datorit„ unei
defec˛iuni, av‚nd sarcina ridicat„.
4.4.31. Este interzis„ pornirea sau fr‚narea brusc„ a stivuitorului cu sarcina ridicat„, pentru
a se evita r„sturnarea utilajului.
4.4.32. Este interzis„ utilizarea stivuitoarelor autopropulsate f„r„ instala˛ie de semnalizare
acustic„, optic„, precum ∫i f„r„ sistem de iluminat pentru lucrul pe timpul nop˛ii sau pe cea˛„.
4.4.33. Periodic, pe baza graficului ∫i instruc˛iunilor de exploatare, se va revizui starea de
func˛ionare a stivuitoarelor autopropulsate ∫i, Ón special, sistemul de ridicare, de fr‚nare, de
direc˛ie, de semnalizare ∫i stabilitate.
4.4.34. Lucr„rile de repara˛ii ale stivuitoarelor autopropulsate trebuie executate numai de
operatori economici autoriza˛i ISCIR, conform prevederilor PT R3-2003, colec˛ia ISCIR.
4.4.35. Conducerea autostivuitoarelor se va face numai de c„tre persoane a c„ror v‚rst„ a
dep„∫it 18 ani. Persoana fizic„ sau juridic„ de˛in„toare va face instruirea ∫i autorizarea acestora,
pe baz„ de ∫colarizare ∫i verificare a cuno∫tin˛elor, conform prevederilor din Prescrip˛iile tehnice
privind montarea, punerea Ón func˛iune, utilizarea, repararea ∫i verificarea tehnic„ a
stivuitoarelor — PT R3-2003, colec˛ia ISCIR. Conduc„torul stivuitorului trebuie s„ aib„ asupra sa
autoriza˛ia de conducere ∫i, dup„ caz, foaia de lucru.
4.4.36. Conduc„torul stivuitorului este obligat ca Ónaintea Ónceperii lucrului s„ controleze
starea tehnic„ a utilajului, s„ verifice dac„ sistemul hidraulic este corespunz„tor, f„c‚nd probe de
ridicare-cobor‚re a unei sarcini Ón func˛ie de capacitatea ma∫inii, precum ∫i de Ónclinarea Ónainte-
Ónapoi a cadrului.
4.4.37. Conduc„torul stivuitorului va verifica Ónainte de Ónceperea lucrului dac„ nu sunt pietre
sau alte corpuri tari Óntre cauciucuri. Scoaterea acestora nu se va face prin lovire cu ciocanul
sau levierul, ci prin demontarea ro˛ii laterale.
4.4.38. Conduc„torilor de stivuitoare le este interzis„ sta˛ionarea Ón zona de ac˛iune a
mijloacelor de ridicat.
4.4.39. Conduc„torii de stivuitoare autopropulsate trebuie s„ respecte urm„toarele:
— s„ nu transporte persoane Ón cabine, pe sc„rile ∫i p„r˛ile laterale ale acesteia, pe lest, pe
furci, pe paletele goale sau Ónc„rcate;
— s„ asigure stabilitatea ∫i siguran˛a Ónc„rc„turii;
— s„ nu permit„ persoanelor str„ine s„ conduc„ utilajul;
— s„ evite pornirea sau oprirea brusc„, pentru a preveni c„derea sarcinilor sau r„sturnarea
utilajului;
— la intrarea-ie∫irea din magazie, precum ∫i la trecerea pe l‚ng„ o persoan„ s„
semnalizeze acustic.
4.4.40. Œn timpul deplas„rii, conduc„torul stivuitorului autopropulsat va p„stra fa˛„ de utilajul
din fa˛„ o distan˛„ care s„ Ói permit„, Ón cazul c„ acesta opre∫te sau Ó∫i schimb„ direc˛ia de
mers, evitarea unei coliziuni.
4.4.41. Pentru a evita deraparea, conduc„torii de stivuitoare care circul„ pe c„ile de
circula˛ie aflate Ón aer liber trebuie s„ foloseasc„ lan˛urile antiderapante din dotare.
4.4.42. Conduc„torului de stivuitor Ói este interzis s„ angajeze discu˛ii Ón timp ce manevreaz„
utilajul.
4.4.43. Pornirea stivuitoarelor se va face numai de c„tre conduc„torul utilajului.
4.4.44. Se interzice conduc„torului s„ p„r„seasc„ utilajul cu sarcina ridicat„. Œn caz de
nevoie, la p„r„sirea utilajului, se va l„sa sarcina la sol, se va trage fr‚na de m‚n„ ∫i se va
scoate cheia din contact.
4.4.45. Œn cazul Ón care stivuitorul se defecteaz„, av‚nd sarcina ridicat„, Ónainte de
remedierea defec˛iunilor, conduc„torul trebuie s„ ia m„suri de Ónl„turare a persoanelor din zona
periculoas„.
4.4.46. Este interzis„ ridicarea persoanelor cu stivuitorul autopropulsat.
4.4.47. Se interzice conduc„torului s„ manipuleze stivuitorul autopropulsat st‚nd pe sol l‚ng„
acesta.
4.4.48. La terminarea lucrului sau ori de c‚te ori conduc„torul p„r„se∫te stivuitorul, acesta Ól
va asigura contra deplas„rii, Ón special atunci c‚nd este oprit Ón pant„, prin tragerea fr‚nei de
m‚n„ ∫i introducerea manetei Ón una din treptele de vitez„.
ANEXA A*)
la regulament
LISTA GAZELOR 34
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007

*) Anexa A este reprodus„ Ón facsimil.


MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 35
36 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 37
38 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 39
40 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 41
42 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 43
44 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007
ANEXA B
la regulament

LEGISLAfiIE, NORMATIVE, INSTRUCfiIUNI ™I STANDARDE APLICABILE REGULAMENTULUI

a) Reglement„ri legislative, normative ∫i prescrip˛ii tehnice


a)1. Legi, hot„r‚ri guvernamentale, ordine ministeriale
— Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea
lucr„rilor de montaj pentru utilaje, echipamente ∫i instala˛ii tehnologice industriale
— Ordinul ministrului industriilor ∫i comer˛ului nr. 293/1999 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind verificarea calit„˛ii lucr„rilor de montaj pentru utilaje, echipamente ∫i instala˛ii
tehnologice industriale
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recep˛ie a
lucr„rilor de montaj utilaje, echipamente, instala˛ii tehnologice ∫i a punerii Ón func˛iune a
capacit„˛ilor de produc˛ie
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ a
echipamentelor sub presiune, modificat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.168/2005
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ ∫i
utilizare repetat„ a echipamentelor sub presiune transportabile
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.941/2004 pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii
Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ ∫i utilizare repetat„ a
echipamentelor sub presiune transportabile
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ a
echipamentelor ∫i sistemelor protectoare destinate utiliz„rii Ón atmosfere poten˛ial explozive
— Legea nr. 307/2006 privind ap„rarea Ómpotriva incendiilor
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construc˛ii amenaj„ri
care se supun aviz„rii/autoriz„rii de prevenire ∫i stingere a incendiilor
— Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 privind Normele generale de prevenire ∫i
stingere a incendiilor
— Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2005 privind protec˛ia mediului, aprobat„ ∫i
modificat„ prin Legea nr. 265/2006
— Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 243/2000
privind protec˛ia atmosferei
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activit„˛ilor care prezint„ pericole de
accidente majore Ón care sunt implicate substan˛e periculoase
— Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 1.084/2003 privind
aprobarea procedurilor de notificare a activit„˛ilor care prezint„ pericole de producere a
accidentelor majore Ón care sunt implicate substan˛e periculoase ∫i, respectiv, a accidentelor
majore produse
— Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 142/2004 pentru aprobarea
Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activit„˛ile care prezint„ pericole de
producere a accidentelor majore Ón care sunt implicate substan˛e periculoase
— Legea nr. 360/2003 privind regimul substan˛elor ∫i preparatelor chimice periculoase
(modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr. 263/2005)
— Ordinul ministrului apelor ∫i protec˛iei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului ∫i de emitere a acordului de mediu, cu modific„rile
ulterioare
— Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut„rii construc˛iilor ∫i unele m„suri pentru
realizarea locuin˛elor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
— Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 1.430/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut„rii
lucr„rilor de construc˛ii
— Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, modificat„ prin Legea nr. 587/2002
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare ∫i
expertizare tehnic„ de calitate a proiectelor, a execu˛iei lucr„rilor ∫i construc˛iilor
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea Ón
construc˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 45

— Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ∫i urbanismul, cu complet„rile ulterioare


— Hot„r‚rea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, republicat„
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul
∫i m„rimea zonelor de protec˛ie sanitar„ ∫i hidrogeologic„
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recep˛ie a
lucr„rilor de construc˛ii ∫i instala˛ii aferente acestora, modificat„ prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 940/2006
— Legea securit„˛ii ∫i s„n„t„˛ii Ón munc„ nr. 319/2006
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 971/2006 privind cerin˛ele minime pentru semnalizarea de
securitate ∫i/sau de s„n„tate la locul de munc„
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerin˛ele minime de securitate ∫i s„n„tate
pentru utilizarea de c„tre lucr„tori a echipamentelor individuale de protec˛ie la locul de munc„
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerin˛ele minime pentru Ómbun„t„˛irea
securit„˛ii ∫i protec˛ia s„n„t„˛ii lucr„torilor care pot fi expu∫i unui poten˛ial risc datorat atmosferelor
explozive
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerin˛elor minime de securitate ∫i
s„n„tate Ón munc„ pentru asigurarea protec˛iei lucr„torilor Ómpotriva riscurilor legate de prezen˛a
agen˛ilor chimici
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii securit„˛ii ∫i s„n„t„˛ii Ón munc„ nr. 319/2006
— Ordinul ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei nr. 94/2006 pentru aprobarea
Listei standardelor rom‚ne care adopt„ standardele europene armonizate referitoare la
echipamentele individuale de protec˛ie
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor ∫i serviciilor care pot pune
Ón pericol via˛a, s„n„tatea, securitatea muncii ∫i protec˛ia mediului
a)2. Normative ∫i prescrip˛ii tehnice generale
— C5/2003 — Prescrip˛ii tehnice ISCIR: Cerin˛e tehnice privind utilizarea recipientelor —
butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune (Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 905 bis/2003)
— C12/2003 — Prescrip˛ii tehnice ISCIR: Cerin˛e tehnice pentru recipiente—cisterne,
recipiente—containere ∫i recipiente—butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau
dizolvate sub presiune (Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 97 bis/2004)
— Acordul european privind transportul rutier interna˛ional al m„rfurilor periculoase (ADR)
2005 (Registrul Auto Rom‚n)
— P118-99 — Normativ de siguran˛„ la foc a construc˛iilor (Buletinul Construc˛iilor
nr. 7/1999)
— NP 099-04 — Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea ∫i exploatarea
instala˛iilor electrice Ón zone cu pericol de explozie (Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 418 bis/2005)
— Normativ pentru asigurarea Óndeplinirii cerin˛elor privind siguran˛a Ón exploatare ∫i
securitatea la incendiu pentru instala˛iile care produc sau utilizeaz„ acetilen„ (Ordinul ministrului
economiei ∫i comer˛ului nr. 321/2006 — Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 484 bis/2006)
— NP 086-05 — Normativ pentru proiectarea, executarea ∫i exploatarea instala˛iilor de
stingere a incendiilor (Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 479 bis/2005)
— I 5 — Normativ pentru proiectarea ∫i executarea instala˛iilor de ventilare (Buletinul
Construc˛iilor nr. 1/1980)
— I 7-2002 — Normativ pentru proiectarea ∫i executarea instala˛iilor electrice cu tensiuni
p‚n„ la 1.000 Vc.a ∫i 1.500 Vc.c (Buletinul Construc˛iilor nr. 1/2003)
— NTE 003/04 — Normativ pentru construc˛ia liniilor aeriene de energie electric„ cu tensiuni
peste 1.000 V (Ordinul Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 32/2004)
— PE 101 A/85 — Instruc˛iuni privind stabilirea distan˛elor normate de amplasare a
instala˛iilor electrice cu tensiuni peste 1kV Ón raport cu alte construc˛ii (republicate Ón 1993)
(ICMENERG — Buletinul Documentelor Normative Energetice — BDNE ianuarie 1999)
46 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007

— Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protec˛ie ∫i siguran˛„ ale capacit„˛ilor


energetice (Decizia Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 61/1999)
— PE 106-95 — Normativ pentru proiectarea ∫i executarea liniilor aeriene de joas„ tensiune
(ICMENERG — BDNE martie 1996)
— PE 107-95 — Normativ pentru proiectarea ∫i execu˛ia re˛elelor de cabluri electrice
(ICMENERG — BDNE aprilie 1996)
— I 9-95 — Normativ pentru proiectarea ∫i executarea instala˛iilor sanitare
— I 18/2-2002 — Normativ pentru proiectarea ∫i executarea instala˛iilor de semnalizare a
incendiilor ∫i a sistemelor contra efrac˛iei din cl„diri (Buletinul Construc˛iilor nr. 6/2004)
— I 20-2000 — Normativ privind protec˛ia construc˛iilor Ómpotriva tr„snetului (Buletinul
Construc˛iilor nr. 2/2001)
— C 167-77 — Norme privind cuprinsul ∫i p„strarea C„r˛ii tehnice a construc˛iilor, elaborate
de IGSIC ∫i ICCPDC Ón 1977 ∫i modificate Ón 1983 (Buletinul Construc˛iilor nr. 12/1977)
— P 100-1/2004 — Cod de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare
pentru cl„diri (Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 462 bis/2005)
a)3. Normative departamentale
— PD 43/88 — MIChP — Normativ departamental pentru proiectarea fabricilor, sta˛iilor de
Ómbuteliere, distribu˛ie ∫i a depozitelor de produse ob˛inute prin separarea aerului, O.MIChP
nr. 96/N/1989 (bro∫ur„ editat„ de MIChP)
— ID — MICh/1987 — Œndreptar departamental pentru zonarea mediilor cu pericol de
explozie ∫i m„suri de prevenire a acestora (bro∫ur„ editat„ de MIChP)
— NPCICh 1977 — Normativ departamental pentru proiectarea ∫i executarea construc˛iilor ∫i
instala˛iilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor Ón industria chimic„ (bro∫ur„ editat„ de
MIChP)
— DGPSI-004 — Dispozi˛ii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de
Ónc„rc„ri electrostatice (Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 597/2001)

b) Standarde
SR EN 720-1:2003 Butelii transportabile pentru gaze: Gaze ∫i amestecuri de gaze
Partea 1: Propriet„˛ile gazelor pure
SR EN ISO 13769:2006 Butelii pentru gaz. Marcarea prin poansonare
SR EN 1089-2:2003 Butelii transportabile de gaz. Identificarea buteliilor de gaz
Partea 2: Etichete de avertizare
SR EN 1089-3:2004 Butelii transportabile de gaz. Identificarea buteliilor de gaz
Partea 3: Codul culorilor
SR ISO 4706:1998 Butelii pentru gaz, sudate, de o˛el, reÓnc„rcabile
SR EN 1964-3:2003 Butelii transportabile pentru gaz. Specifica˛ii pentru proiectarea ∫i
construc˛ia buteliilor de gaz transportabile ∫i reÓnc„rcabile,
nesudate, de o˛el, cu capacitate ap„ de la 0,5 l p‚n„ la 150 l
inclusiv. Partea 3: Butelii executate din o˛el inoxidabil, f„r„
sudur„, cu valoarea Rm mai mic„ de 1100 MPa
SR EN 1968:2003 Butelii transportabile de gaz. Inspec˛ia periodic„ ∫i Óncerc„ri
pentru butelii de gaz din o˛el, f„r„ sudur„
SR EN 12754:2003 Butelii transportabile de gaz. Butelii pentru acetilen„ dizolvat„.
Verificarea Ón timpul umplerii
SR EN 12755:2003 Butelii transportabile de gaz. Condi˛ii de umplere pentru grupuri
de butelii cu acetilen„
SR EN 12863:2003 Butelii transportabile de gaz. Verificare periodic„ ∫i Óntre˛inere
pentru butelii de acetilen„ dizolvat„
SR EN 13365:2003 Butelii transportabile de gaz. Grupuri de butelii pentru gaze
permanente ∫i lichefiate (cu excep˛ia acetilenei). Verificarea Ón
timpul umplerii
SR EN 60 079-10:2004 Aparatura electric„ pentru atmosfere explozive gazoase
Partea 10: Clasificarea ariilor periculoase
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266 bis/20.IV.2007 47

SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de Management al Calit„˛ii. Cerin˛e


SR EN ISO 11114-1:2003 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate Óntre gazul
con˛inut ∫i materialul buteliilor ∫i robinetelor
Partea 1: Materiale metalice
SR EN ISO 11114-2:2003 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate Óntre gazul
con˛inut ∫i materialul buteliilor ∫i robinetelor
Partea 2: Materiale nemetalice
SR EN ISO 11114-3:2003 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate Óntre gazul
con˛inut ∫i materialul buteliilor ∫i robinetelor
Partea 3: Œncercarea de autoaprindere Ón atmosfera de oxigen
SR EN ISO 11114-4:2006 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate Óntre gazul
con˛inut ∫i materialul buteliilor ∫i robinetelor
Partea 4: Metode de Óncercare pentru alegerea materialelor
metalice rezistente la fragilizare prin hidrogen
SR EN ISO 13341:2001 Butelii de gaz transportabile. Montarea robinetelor la buteliile de
gaz
SR ISO 4705:1999 Butelii pentru gaz, nesudate, de o˛el, reÓnc„rcabile
SR ISO 4706:1998 Butelii pentru gaz, sudate, de o˛el, reÓnc„rcabile
STAS 297/1-88 Culori ∫i indicatoare de securitate. Condi˛ii tehnice generale
STAS 297/2-92 Culori ∫i indicatoare de securitate. Reprezent„ri
STAS 2499-82 Robinet cu ventil pentru recipiente transportabile de gaze,
utilizate la sudare ∫i procedee conexe. Condi˛ii tehnice generale
de calitate
STAS 11162-87 Coliere de str‚ngere

N O T √:
Conform art. 6 din Ordonan˛a Guvernului nr. 39/1998, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 355/2002, îAplicarea unui standard na˛ional are caracter voluntar“.
TARIFE
pentru publicarea unor acte Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei care se aplic„ Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2007
1. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale mini∫trilor, preciz„ri, instruc˛iuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administra˛iei publice centrale ∫i de alte institu˛ii publice, 50 lei/pag. manuscris
care nu sunt prev„zute de Constitu˛ie, republicat„, Ón art. 78, 100, 108, 115 ∫i 147
1.2. Deciziile pronun˛ate de Sec˛iile Unite ale Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie 50 lei/pag. manuscris
2. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a III-a
2.1. Pierderi de acte, schimb„ri de nume, cita˛ii emise de instan˛ele judec„tore∫ti 15 lei/anun˛
2.2. Cita˛ii la care num„rul persoanelor citate este mai mare de unul 15 lei/anun˛ + 5 lei/r‚nd tabel
2.3. Publicarea ordonan˛ei judec„toriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plat„, a cambiei ∫i a biletului la ordin 65 lei/pag. manuscris
2.4. Publicarea ordonan˛ei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau a hot„r‚rii irevocabile a instan˛ei judec„tore∫ti, prin care se constat„ c„ provenien˛a 65 lei/pag. manuscris
bunurilor este justificat„
2.5. Acte procedurale ale instan˛elor judec„tore∫ti, a c„ror publicare este prev„zut„ de lege 65 lei/pag. manuscris
2.6. Extras-cerere pentru dob‚ndirea sau renun˛area la cet„˛enia rom‚n„ 80 lei/anun˛
2.7. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice Ón Ónv„˛„m‚ntul superior ∫i a posturilor vacante de func˛ionari publici, precum ∫i alte concursuri prev„zute de lege 65 lei/pag. manuscris
2.8. Anun˛uri privind data la care au loc adun„rile generale ale judec„torilor ∫i procurorilor, precum ∫i perioada de depunere a propunerilor de candidaturi 65 lei/pag. manuscris
pentru Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.)
2.9. Deciziile Colegiului Consiliului Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii 65 lei/pag. manuscris
2.10. Publicarea declara˛iilor de avere potrivit legii 50 lei/pag. manuscris
2.11. Publicarea raportului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii ∫i a raportului privind starea justi˛iei 50 lei/pag. manuscris
2.12. Publicarea rapoartelor periodice de activitate ale autorit„˛ilor publice 50 lei/pag. manuscris
2.13. Bilan˛uri de ocupare a for˛ei de munc„ pe jude˛e ∫i la nivel na˛ional 50 lei/pag. manuscris
2.14. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege 65 lei/pag. manuscris
2.15. Publica˛ii cu prezentare tabelar„ 5 lei/r‚nd tabel
3. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a
3.1. Publicarea integral„ sau Ón extras a Óncheierilor judec„torului delegat pentru autorizarea constituirii societ„˛ilor comerciale ∫i de Ónmatriculare a acestora 31,5 lei/pag. manuscris
3.2. Publicarea urm„toarelor acte: 90 lei/pag. manuscris
 proiecte de fuziune/divizare
 acte adi˛ionale
 soma˛ii
 convoc„ri AGA
 hot„r‚ri AGA
 acte de numire a lichidatorilor
 bilan˛uri contabile ale lichidatorilor
 raport„ri ale cenzorilor Ón caz de lichidare
 bilan˛uri ale b„ncilor
 hot‚r‚ri judec„tore∫ti a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
 alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
3.3. Publicarea bilan˛ului ∫i contului de profit ∫i pierderi (anun˛uri-extras) 80 lei/anun˛
3.4. Publica˛ii cu prezentare tabelar„ 5 lei/r‚nd tabel
4. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a V-a
4.1. Publicarea contractelor colective de munc„ Óncheiate la nivel na˛ional ∫i de ramur„ Tariful se calculeaz„ Ón func˛ie de num„rul
de pagini ∫i de tirajul comandat
5. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a
5.1. Publicarea anun˛urilor prev„zute de O.U.G. nr. 34/2006 privind achizi˛iile publice 50 lei/pag. manuscris
5.2. Publicarea anun˛urilor prev„zute de O.U.G. nr. 54/2006 privind concesiunile de bunuri proprietate public„ 50 lei/pag. manuscris
5.3. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege 50 lei/pag. manuscris
5.4. Publica˛ii cu prezentare tabelar„ 5 lei/r‚nd tabel
6. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a
6.1. Publicarea Óncheierii judec„torului delegat de Ónmatriculare a societ„˛ii cooperative 31,5 lei/pag. manuscris
6.2. Publicarea urm„toarelor acte: 90 lei/pag. manuscris
 proiecte de fuziune/divizare vizate de judec„torul delegat
 acte adi˛ionale
 hot„r‚ri AGA prin care se aprob„ situa˛ia financiar„ anual„ sau se majoreaz„ capitalul social > 10%
 acte de dizolvare a societ„˛ii cooperative
 alte modific„ri ale actului constitutiv al societ„˛ii absorbante
 act de numire a lichidatorilor
 publicarea hot„r‚rii irevocabile a tribunalului de anulare a hot„r‚rii AGA
 alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei
6.3. Publica˛ii cu prezentare tabelar„ 5 lei/r‚nd tabel

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
&JUYDGY|204096]
Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 266 bis (abonament)/20.IV.2007 con˛ine 48 de pagini. Pre˛ul: 12 lei ISSN 1453—4495