Sunteți pe pagina 1din 19

EDUCAREA LIMBAJULUI

GRĂDINIŢA NR.14 GALAŢI


INSTITUTOR . GINA HURDUC
GRUPA MARE
Nr ore / săpt – 2
Nr ore/ an şcolar 70 : Sem I – 36 Sem II - 34
Tip curriculum – Curriculum nucleu

Educarea comunicării orale


OBIECTIVE CADRU

1. Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale.
2. Educarea unei exprimări verbale orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic
3. Dezvoltarea creativităţii şi expresivitatii limbajului oral de a înţelege

Educarea comunicării scrise


OBIECTIV CADRU
4. Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii
mijlocite de limbajul scris

OBIECTIVE DE REFERINŢA

1.1. Să participe la activităţi de grup, inclusiv la activităţi de joc, atât în calitate de vorbitor cât şi în calitate de auditor.
1.2. Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, să reacţioneze la acestea.
1.3. Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că la înţeles.
2.1. Să distingă sunetele ce compun cuvântul şi să le pronunţe corect.
2.2. Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi să
utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical
2.3. Să recepteze un text care i sa citeşte ori i se povesteşte înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice
ale acestuia.

2.4. Să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori,
povestiri, mici dramatizări utilizând intuitive elementele expresive.
4.1. Să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte.
4.2. Să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie).
4.3. Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini.
4.4. Să manifeste interes pentru citit.
4.5. Să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare.
4.6. Să cunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris.
4.7. Să utilizeze materiale scise în vederea executării unei sarcini date.
4.8. Să perceapă şi să discrimineze între diferitele forme, mărimi, culori – imagini, forme geometrice, tipuri de
contururi etc.
4.9. Să utilizeze efectiv instrumentele de scris stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora.
4.10. Să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie.
4.11. Să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri, cerinţe sociale şi să se folosescă de acestă decoperire.
4.12. Să înţeleagă semnificaţia cuvintelor, literelor şi cifrelor, învăţând să le traseze.

PROIECTARE ANUALĂ

Nr.ore/săpt: 2 ore
Nr.crt Unitate de învăţare Număr ore
Sem I Sem II Total
1 Evaluare iniţială 4 4
2 Dezvoltarea capacităţii de comunicare
orală 12 9 21
3 Aspectul fonetic - 2 2
4 Aspectul lexical şi sintactic 12 9 21
Creativitatea şi expresivitatea limbajului 8 10 18
5 oral
*Capacitatea de înţelegere şi transmitere
6 a ideilor, gândurilor redate în limbaj
scris
7 Evaluare finală 4 4

* Activităţile de comunicare scrisă se pot realiza secvenţial în cadrul activităţilor comune de educarea limbajului dar
cu preponderenţă la centrul de interes „Biblioteca“.
PROIECTARE SEMESTRIALĂ
SEM I ŞI II
Nr Unitatea de Conţinuturi Ob Activităţi de învăţare
crt învăţare (detailiare) de Nr. Săpt Resurse Evaluare
ref Subiect Mijloc de ore
realizare
1 Evaluare iniţială 4
2 Dezvoltarea • Cunoaşterea 1.1 jetoane cu observarea
capacităţii de particularităţilor . joc imagini(fructe, sistematică
comunicare orală diferitelor situaţii de 1.2 „Ce ştii despre......“ didactic 1 5 legume, flori) probă orală
comunicare(dialogul . flanelograf
prin telefon, dialogul 2.2
între colegi, dialogul cu . „Telefonul“ joc 1 3 două telefoane probă orală
adulţii etc) didactic (în perechi)
• Susţinerea unui dialog probă orală
atât în calitate de (itemi cu
vorbitor cât si de auditor „Să citim o joc 1 33 4 imagini alegere duală,
• A formula şi a imagine“ didactic (anotimpurile) itemi cu
răspunde la întrebări alegere
multiplă)
• Achiziţia a noi 1.1 probă orală
elemente de vocabular . „Scufiţa roşie?“ joc planşe din povestea (itemi de
(cuvinte, expresii, 1.2 didactic 1 12 „Scufiţa roşie“ completare)
structuri verbale) .
• Cooperarea prin 2.1
comunicare . povestire planşe cu imagini
2.5 „Fata babei şi fata educatoa- din povestea „Fata
. moşneagului“ de I. rei 1 4 babei şi fata probă orală
Creangă moşneagului “

„Banul muncit“ de lectura


Al.Mitru educatoa- 1 7 planşe cu imagini probă orală
rei din poveste „Banul (itemi cu
muncit“ alegere duală)
„Ciuboţelele povestire 1 8 carte „uriaşă“ cu
ogarului“ de C. educatoar- imagini din poveste probă orală
Gruia rei

„Legende istorice“ lectura 1 11 2 planşe probă orală


de D. Almaş educatoa-
rei
lectura 2 planşe,
„Povestea Sf. educatoa- 1 12 ghetuţă probă orală
Nicolae“ rei confecţionată din
material textil
„Povestea fulgului lectura
de zăpadă“ de T. educatoa- 1 17 5 planşe probă orală
Banciu rei
„Iedul cu trei povestirea probă orală
capre“ de O.P.Iaşi educatoare 1 20 4 planşe (itemi de
i completare)

„Soarele şi omuleţii redarea prin


de zăpadă“de H. lectura 1 21 planşe, desen a
Wilk şi M.Cremene educatoa- diafilm conţinututlui
rei de idei
prezentat
„Cenuşăreasa“ de povestirea
F. Grimm educatoa- 1 22 planşe probă orală
rei
„Legenda lectura lăcrămioare,
lăcrămioarelor“ de educatoa- 1 26 planşe probă orală
E. Camilar rei poveste
„Furnica cea lectura planşe, probă orală
vitează“ de T. educatoa- 1 28 jucării (furnică) (itemi de
Macarova rei completare)
„Povestea povestea
pescarului şi a educatoa- 1 31 2 planşe probă orală
peştişorului auriu“ rei
de A. Puşchin

probă orală
• Audierea şi „Merişorul“de O. poezie 1 4 mere, CD, planşă (recitare
demonstrarea înţelegerii Sava individuală şi
unui text prin modalităţi în grup)
diferite de redare, album foto cu probă orală
rememorare a acestuia „Oraşul meu natal- poezie 1 10 vederi din Galaţi (recitare indi-
Galaţi“ CD-muzică vid şi în lanţ)

„Cartea “de G. poezie 1 16 cărţi probă orală


Zarafu planşă (recitare pe
1.1 grupe )
. „Furnica“ de O. jucărie probă orală
1.2 Cazimir poezie 1 28 planşă (recitare pe
. roluri)
2.1 planşă probă orală
. „Pe stradă“ de G. poezie 1 30 semafor confecţi- (recitare pe
2.2 Zamfir onat din carton grupe )
3 Aspectul fonetic .
• Discriminarea 4.7 „Jocul sunetelor“ joc 1 27 jetoane cu imagini fişe de lucru
sunetelor componente . didactic (insecte) individuale
ale cuvintelor 4. fişe, carioca
• Pronunţia corectă a 10
sunetelor limbii române „Cu ce sunet începe jetoane cu imagini
• Sunet iniţial, sunet (se sfârşeşte) joc 1 29 (mijloc de fişe de lucru
final cuvântul?“ didactic locomoţie) individuale
• Pronunţia corectă a fişe, carioca
unor sunete care în
general pun probleme „Repetă după joc-
specifice (r, l, v, f, s, z, g mine“ exerciţiu
h)
4 Aspectul lexical şi • Intuirea elementelor 1.1
sintactic componente ale unor .
structuri gramaticale 1.2 joc jetoane fişe de lucru
- silabe . „Silabe vesele“ didactic 1 23 fişe, carioca probă orală
- cuvinte 2.1
- propoziţii .
2.2 „Câte cuvinte am joc 1 21 jetoane jucării probă orală
. spus?“ didactic
4.7 jetoane ilustrând un
. „Găseşte un cuvânt joc 1 25 ac, mels, gard, fişe de lucru
4. cu tot atâtea silabe“ didactic bancă, maşină. individuale
10. tablă, cretă colorată
fişe-carioca
3 jetoane
„Cuvinte, joc fişe-carioca fişe de lucru
propoziţii“ didactic 1 31 tablă creta verde, (pe grupe)
albastră, albă, maro
• Intuirea sensurilor 1.1 două planşe probă orală
unor cuvinte prin . „Găseşte cuvântul joc 1 18 reprezentând un leu (itemi cu
activităţi de joc şi 1.2 potrivit“ didactic animal un leu răspuns scurt)
învăţare . bancnotă
- omonime 2.1
- antonime .
- sinonime 2.2 „Cum mai poti joc 1 19 două planşe probă orală
. spune?“ didactic reprezentând un (itemi cu
4.7 leu, un căţel răspuns scurt)
.
4.
10.
1.1 tot atâtea jetoane
• Îmbogăţirea vocabu- . „Eu spun una tu joc 1 6 câti copii sunt în
larului cu: 1.2 spui multe“ didactic grupă probă orală
- sustantive (comune şi . planşă (o floare
proprii) 2.1 două flori)
- adjective . jetoane care
- pronume 2.2 ilustrează obiecte probă orală
- numerale cardinale şi . „Cum este?“ joc 1 15 cu caracteristici (itemi de
ordinale 4.7 didactic contrare de: completare)
- verbe . lungime, mărime,
- adverbe şi locuţiuni lăţime
adverbiale „Cine este, cine joc 4 planşe (o floare, probă orală
- prepoziţii sunt“ didactic 1 13 două flori; un căţel- (itemi de
- conjuncţii doi căţei) alegere duală)
• Exprimarea corectă a 1.1 „Cui să dau joc 1 11 4 planşe(o păpuşă,
substantivelor comune la . jucăria?“ didactic două păpuşi; un probă orală
singular şi plural la 1.2 elefant, 2 elefanţi)
diferite cazuri . 4 planşe reprez o probă orală
2.1 „Ce este? Al (a) cui joc 1 9 veveriţă-două veve- (itemi de
. este?“ didactic riţe; un ursuleţ-doi completare)
2.2 ursuleţi
4.7
.
• Formulare de 1.1 lectură frunze, cartoane, observarea
propoziţii simple şi . „Toamna în parc“ după 1 3 2 planşe sistematică,
dezvoltate pornind de la 1.2 imagini probă orală
una sau mai multe . lectură reconstituirea
imagini pe care le 2.1 „Toamna în grădini după 1 7 fructe, legume, o imaginii din
intuieşte . şi în livezi“ imagini planşă părţile
2.2 componenete
4.1
. „Moş Crăciun lectură
4.3 împarte daruri“ după 1 14 o planşă probă orală
. imagini
4.7 lectură rechizite şcolare
. „La şcoală“ după 1 16 o planşă probă orală
imagini
„În grădina de lectură două planşe
legume“ după 1 25 legume timpurii probă orală
imagini
„Hora copiilor din lectură reconstituirea
toată lumea“ după 1 33 o planşă imaginii
imagini (puzzle
„uriaş“)

probă orală
• Construcţia şi redarea prin
transmiterea mesajelor 1.1 „Ce ştim de oraşul convorbire 1 10 vederi, cărţi cu desen a unui
orale (întrebări, . natal?“ imagini din Galaţi obiectiv din
răspunsuri, solicitări, 1.2 Galaţi
descrieri) . „La ferma de convorbire 1 18 planşe, jucării, probă orală
2.2 păsări“ păsări
.
CD muzică probă orală
3.2
„Primăvara- flori de primăvară interpretarea
.
anotimpul vesel“ convorbire 1 24 planşe unui cântec cu
4.7
planşa „Pe stradă“ acelaşi
• Exprimare corectă în .
conţinut
propoziţii şi fraze scurte
joc de rol
costum agent de De-a pietonii
„Cum circulăm?“ convorbire 1 30 circulaţie şi agenţii de
circulaţie
5
Creativitatea şi • Reţinerea şi utilizarea probă orală
expresivitatea unor structuri verbale Alege meda-
limbajului oral expresive (adjective, „Recunoaşte joc 1 32 planşe din poveşti lionul cu
adverbe, epitete, expresii 1.1 personajul!“ didactic cunoscute personajul
ritmate) . măşti, medalioane îndrăgit şi
• Nuanţarea vocii, 1.2 cu personaje spune replicile
adecvarea vocabularului, . acestuia.
folosirea intonaţiei 1.3
potrivite pentru situaţii . CD cu muzica
şi trăiri emoţionale 2.1 populară,
particulare . două costume
2.2 populare,
. culegere proverbe, probă orală
3.2 „Mult e dulce şi joc ghicitori (se vor (pe fond
. frumoasă limba ce- didactic 1 14 selecţiona câte 5 muzical)
4.3 o vorbim!“ ghicitori, 5
. proverbe, 5
zicători)

„Fata babei şi fata probă orală


moşneagului“ de I. repoves- 1 5 planşe poveste (formulează o
Creangă tire prop. despre
personajul x )
probă orală
„Selectează
imaginea ce
„Ciuboţelele repoves- reprez.intă
ogarului“ de C. tire 1 9 planşe siluete personajul x si
Gruia spune replicile
acestuia“
dramatizare
două
personaje
probă orală
„Alege masca
„Iedul cu trei repoves- 1 20 planşe măşti personajului
capre“ de O.J.Iaşi tire îndrăgit şi
spune replicile
acestuia din
fragmentul x“
probă orală
(alege
„Cenuşăreasa“ de repoves- 1 23 planşe costumul
F. Grimm tire personajului x
şi
interpretează
fragmentul...)
„Povestea
pescarului şi a repoves- probă orală
peştişorului auriu“ tire 1 32 „Povesteşte
de A.Puşchin fragmentul
unde se arată
că ...“

„Scrisoare catre povestire 1 13 brad împodobit probă orală


Moş Crăciun“ creată de
copii

„Povestea povestire 1 16 rechizite şcolare observarea


rechizitelor“ creată de sistematică
copii probă orală

„Povestea unei povestire


picături de apă“ creată de 1 17 3 planşe probă orală
copii

„O zi de primăvară povestire observarea


în grădină“ creată de 1 24 2 planşe sistematică
copii probă orală

„Povestea unei povestire observarea


rândunele“ creată de 1 27 jucărie sistematică
copii probă orală
„Strada nu e loc de povestire 1 29 scrisoare ilustată probă orală
joacă“ creată de
copii

probă orală
„Crizanteme“ de O. poezie 1 6 crizanteme, planşă (recitare
• Achiziţia unor Cazimir individuală si
elemete de limbaj în grup)
nonverbal în vederea
sporirii expresivităţii „Balada unui greier
limbajului verbal mic“ de G. probă orală
• Recitarea poeziilor cu 1.1 Topârceanu poezie 1 8 planşe (recitare pe
respectarea, intonaţiei . (fragm.) roluri)
ritmului, pauzei 1.2
. „Prietenii“ de Dan probă orală
1.3 Faur poezie 1 19 obiecte de igienă (recitare în
. personală lanţ)
2.1
.
2.2 „E ziua ta!“ de E. 1 22 probă orală
. Dragoş poezie planşă (recitare în
3.1 perechi şi
. invidual)
3.2
.
4.3 „Flori“ de V. poezie 1 26 flori de primăvară probă orală
. Carianopol planşă (recitare pe
4.7 grupe)
.
6 Capacitatea de • Citirea unui text pe - Citire de imagini jocuri jetoane
înţelegere şi baza unei succesiuni de - Exerciţii de exerciţii cărţi ilustrate
transmitere a imagini formulare de
ideilor, gândurilor intrebari şi
redate în limbaj răspunsuri pe baza
scris imaginilor unei povestiri planşe
poveşti, poezii etc. create
- Povestiri create pe
baza unei
succesiuni de imag.
manipula- cărţi
„Cartea, prietena rea de reviste
• Manipularea corectă a mea“ carte din atlase
cărţilor, revistelor, bilblioteca truse jocuri de rol
atlaselor etc. grădiniţei,
şcolii,
1.1 bibliotecii
. V.A.
1.2 Urechea,
. jocuri de
2.2 „La bibliotecă“ rol
. „La librării“ vizită
3.2 Biblioteca V.A.
. Urechea CD-uri
4.2 - Scurte convorbiri siluete
. despre cărţi, păpuşi
4.3 personaje îndrăgite,
. despre biblioteca
4.4 personală etc.
.
jetoane
„Cu ce sunet începe jucării
numele tău ?“ joc- litere magnetice
• Asocierea sunetului cu Selectare de exerciţiu
litera corespunzătoare jetoane cu imagini
(8-10 litere) a căror denumire joc-
o,i,c,n,p,l,a,r,e,m 1.1 încep cu acelaşi exerciţiu
. sunet
1.2
.
4.1
.
• Recunoatere şi 4.2
identificarea în text a . Încercuirea sau reviste
unor semne, litere, cifre 4.4 decuparea din text joc- ziare
. a unei litere exerciţiu plastelină
4.5 prezentate anterior lădiţe cu nisip
. - Exerciţii de
modelare a
literelor, cifrelor
- Trasare în nisip

• Compunerea unor
cuvinte scurte (iniţial Realizarea unor carioca
după model), propriul etichete care să foi colorate
nume, cuvinte scurte personalizeze clasa, imagini
acătuite din silabe lucrările copiilor acuarele
repetate etc.
• Utilizarea materialelor
scrise în vederea Realizarea unor hârtie glasse
realizării unor sarcini de 1.1 colaje folosind lipici
lucru . decupaje din texte, reviste
1.2 cuvinte şi imagini: carioca
. afişe publicitare, carton
2.1 anunţuri, invitaţii
. etc.
2.2 - Utilizarea
. simbolurilor
4.1 (săgeţi, cerculeţe,
. etc.) în cadrul
4.2 jocurilor de rol:
. „Drumul spre casa
4.5 bunicii“, „Pe
. stradă“ etc.
• Utilizarea corectă a
instrumentelor si Exerciţii de creioane
materialelor necesare 1.2 adaptare a poziţiei carioca
scrierii . corecte şi comode cretă albă şi
2.2 pentru scris colorată
. Mânuirea unor caiete
4.1 diverse instrumente coli albe
. de scris: creion
4.6 negru, creioane
. colorate, carioca,
4.7 cretă albă şi
. colorată pe
suporturi diferite

• Completarea părţilor
care lipsesc în desene „Completează ce joc-
lipseşte“ exerciţiu fişe
1.2 Exerciţii de carioca
. completare a unor creioane
2.2 litere, cifre, imagini joc-
. simple exerciţiu
4.1 Labirinte
• Trasări peste modele .
date (uniri de puncte, 4.6 Exerciţii de scriere carioca
trasare pe o linie . peste linia punctată, caiete
punctată etc.) 4.9 trasată în prealabil coli albe
. fişe
41
• Trasarea unor semne 1. Exerciţii de trasare caiete
grafice relativ corect în a elementelor carioca
privinţa mărimii, grafice pix gel
spaţierii, direcţiei de la 1.2 Exerciţii de scriere litere carton
stânga la dreapta . a unor elemente cifre carton
2.2 grafice pregătitoare
. care să faciliteze
4.1 scrierea literelor, a
. cifrelor: linii,
4.6 puncte, bastoane,
7 Evaluare finală . zală, ovalul etc.
4.7
.
4.9
.
41
0
4.7
.
4.9
.

4.7
.
4.8
.
4.9
.
41
0.

4.7
.
4.8
.
4.9
.

4.7
.
4.8
.
4.9
.

NOTĂ: Activităţile de învăţare se planifică pentru fiecare categorie de activitate prin corelarea:
- obiectivelor cadru şi de referinţă din programă
- tema (proiectului) în derulare (pentru a conferi unitate în cadrul aceleiaşi teme)
- etapele dezvoltării copilului în evoluţia sa specific individuală

BIBLIOGRAFIE

Bârsan, Nicoleta - „Jocuri didactice specifice dezvoltării limbajului şi comunicării orale a preşcolarilor mari “ Editura
Didactică şi Pedagogică, R.A. , Bucureşti, 1995

Dogaru, Zoe - „Jocuri didactice pentru educarea limbajului“Editura Aramis, Bucureşti, 2001;

Dumitrana, Magdalena - „Educarea limbajului în învăţământul preşcolar“ , volumul I „Comunicare orală“, Editura
Compania, Bucureşti, 1999;

Dumitrana, Magdalena - „Educarea limbajului în învăţământul preşcolar“ , volumul II „Comunicare scrisă“, Editura
Compania, Bucureşti, 1999;

Ezechil, Liliana
Păişi Lăzărescu, Mihaela - „Laborator preşcolar“ – ghid metodologic, Editura V&Integral, Bucureşti, 2004;

Glava, Adina
Glava, Cătălin - „Introducere în pedagogia preşcolară“, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002

*** - „Orientări metodice privind aplicarea programei activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii“,
Editura Şcoala Gălăţeană, Galaţi, 2006

*** - „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii“, Editura V&Integral, Bucureşti, 2006