Sunteți pe pagina 1din 13
Cartea tehnica PENTRU TRANSFORMATOARE DE CURENT TIPCIRTii CIRTo iCIRTosi 10-20-35 kV ELECTROPUTERE —CRAIOVA-ROMANIA Rez _GENERALIZATI 1.l.- Scurt& descriere a produsului 1.2.2.- Destinatic . Trensformatoarele de curent de trecere monospirale de tipul \CIRTi, CIRTo, CIRTos=lo-20-35kV-400-60c0 A sint tinate pentru alimentarea aparatelor de misur& giVdispositivelor de protectie gi eemnalisare in instalajiile electrice interioare cu tensivunea noni- mali do lo-20-55 kV, frecventa 5o Hee 1s2.2.- Simbolisere ~ C+ transforsator de Curent I- pentru gontaj Interior Re cu isolatia de Rigint @- tip Trecere Literele mici indict varisnta constructiva dupi cum urmease i - monospiral cu bar&(berele) de trecera dreptungniulers (@reptunghiuiare) (4) @ ~ monospiral cu bari de trecere rotundé(o) gi flengi mcm dian’ de fixere, 8 = monospiral cu bard de trecere rotundiie) gi picior me-! ‘ 4ian suport (8) ! DupS siadolul literal, oifrele indict tcnsiunee aominelé do Linke in kV. 1sleS.- Date constructiv: LeleSede- Isclagie dintre tnftgurarea priaars gi secundark precum ¢: fagh de piesele puse le want, sate realisatt de rigina | turnat&, care ostfel tnglobsazk transformatorul proprivsis, dtndu-i lei forme eg exterior, t 1s163.2s= Forma gi Gimencinnile transforaatoarelsr otnt coa>) form degeneler de gabarit.anexate la prasenta inatructiune ée monts$ iti exploatare. Lcle3.3s- Sransformatoorele din varisnts constructiva cintes! jau tn pieiorel suport. un orificiu filetat M16 pontru fixares directt tm orice posigic doritu. 2:2.3.40> frenefSuatoarols din varients aonstruetizs CLRTo lei CERT oe fixoned 10 Aocul do sontaj prin interuedivl flengei medi: 11305. La trousformatoarele diz vsriante sonetrustiv’ CIRT tre priaard o Zormenzh fnakgi ginele din static. 1.1¢3.6.0 Bornele secundare eint protejate contre atingerid eu clpicele *in material plastic, 10303.7.= Sransfermatoarels tip CIST- ee pot monte tn arico posigic . 1.2,9.800 Acopertrile galvanice sau vonsirile acigurl 0 proq tectie corespunziitoare contra corosiunite 22> CARACTERISTICI TEXNICE. 2.1.- Caracteristici tennice generele + eonform STAS-4324-7a) 2eleloe Caracteristifile concrete ale fiecirei conatructit aint trecute pe eticheta produsului gi sint garantate conform condi-| iter impuse de S745-4524-70 2e2.~ Condigii de functionare normele 2.2.1.* Conform STAS-4524-70. Pentre aontej intersor au uni-| @itate rolativ’ 7o% la 20°C, altitudine maxima @ locului de sontaj loco = de le nivelul mirii, 22 Zee Transformatoaréle de tip CIRT nu pot fi folosite tm medii eu vapori gi depuneri eonductoare de electricitate sau acgive @in punet Ga vedere chimie, uediu’}ericol de explozie, de incendiu pau gud actiunea direct& a radiejiilor solares 2.2.3.- Traneformatostele tip CIRTi, CIRTo, CIRTos s6 execu~ tH fn wariante de curen$i prisari, clast precisie, puteri secun- dare gi cosficiy-ti 0 saturajio indicate tn desenele de gaberit enexate In prec...ta instrucgiune, si RI K(Pi) If- tnftguraree primers la inal} 18 tosnione th (130) JtP-tnfSgurarca sscunder& prine JER A pada (a aL ty ee sipatuee aasurt) la joas Jta-tnfigurarea socundars ausil{- aa ain ark(de proteetie) la jonst 0 2 (252) ea) L(P2) In parantene stat trecute aarcajele bornelor conform STAS- 4324-Te ee se vor introduce ou tncepere dim anul 1975. 4e> MIBALAJ- TRANSFOR? - DESPACHETAPE™ PASTRATB 4.l.- Transformatoarele so ambaleazk tn 2 iuchase gi pro- ltejate contra loviturilor reciproce in casul mai multor traneformated- ee tn scales ladle $<} 3 1 4e20e Ia tiapal transportului... se ver evita vibre;iile 44 gocurtie. Fe Alsi se va inscriptions “ATEMTIUME | FAAGIL- KU RAS- TURNATI “, 403.0 Pentru manipulare 1a trensport ea gi le sontej ee var evita leviturile euagirieturile eorpului de rigint. 4.4.° Transformatoarcle care an se monteszi inediat #3 depositessé in tneMpari tnehive tn cere so menjine © temperaturi normal. de comerte Tn casul umed depositivs dob lungh durath, pirgile aste- | sea mevopeise oe protojeard ca vaselink neutré, Jie NONTAREA PROVISULUI~ RACORDARI ELECTRICE Sole Bostares prodtisulus £0 ver respects prevedorsle proiectniul instalagiel qi tx | peo instroctiunize de mai joa S.lsdse Transformatoarele @o tip CIBTi, CIBTe, CLR%os se pot gonta te erice posifio. $1.2. Transformetisrals ge fixeasé 1a lecul de nentej prim intersediul orificiiior de fixare (vesi desenele anexate ) | i Purgile metalies gle transforsateareler care in aod norsa’ | an oe afd sub tensime oe vor lege 1a péaint ta mod cbiigatoriu prin intersediul gurubulai previsut apeciel tn acest scop. Seoti- | nea condseterclud @@ punere la plafnt va 2: de minis 16 ma, Dedodeo Thaiate de Legere a borne a ecnductorilor tote oupratotcle de contact vor fi bine susSpite gi unce eu un strat oub tire de vaselint neutri, « Sele4e> Transformatomrels aa Pediofiile sclere au « fdepiune directis SeReBe= Prensforantoarele irabuiecs setfe? iastelate tnett barele de legituri all ce sclicite bernele infkewUriler primarc 1a facoveier Gole6.> Bern @ fieckred Mnfiguedrd eosantare va fi gust Le mack tndiforent duck tacdeursrep avte sau me utiliantie S.leT.= Bu we meatonse aigurenge fusitile in eiveuitele evountares . 4 $28.0 Inttgurinile sremeare oa wer fi idsate dosehiso, ScleSo- Bo intoruiee monvarse thanefomatoareler fa tncitpns eh le care prin veriesié unr de tenperatora (sius -ceapte sav erstinp ) 60 predusé eondensiri po auprefate de riigind. S.R.0 Raceraurs oleetries | | | ver ponte ta lecuri te or Le 4 “5.2.2. Racordul 1a barale primare Posigia corecté @ se veden tn desenele de gaberit enexate lunde etnt date cotele gi disensiunile de montare « bareler instala~ sted. TH PUET UNE Sar uA Si 6,le- Verificiri tnainte de wontaj 6.1.2. Se verifich aspoctul exterior al tranofornatorulu sare nu trebuie ot precinte # + epirturi acu eripiturt tn masa de riigin’ + lovituri vizibile fn sociu sau aasa de riigind = piese de racord de 1a borne Liped 6.1.2.- Se verifict ca suprafata de contact pentru puncred 2a plinint ef fie curatk ( neacoperit& cu vopsoa)gi acoperits cu un etrat subfire de vaseliné neutrs. 6.2. Veritictri electrice pentra punerea tn funetiune 6.2.2. So verifick izolatia dintre tn¢igurerea primar gi tnfSgurerea secundard pus la mack, Valoarea tensiunii de tncez- care 1a 50 Hs. va fi 0,8 din valosrea tensiunii de tncorcare la 50 Ha. corespunaiitoare nivelvlui de izolatie pentru transforaated rul respectiv. 6.2.2. Se verified rezistenta de izoletie dintre tnfiigu- rerea secundaré gi mast sua dintre tnfkguriréle secundore.Rezistent fa do drolatie mlsurat& cu mogohnetru de o,5-1k¥ nu va fi mai mich do 2M ohmi, 6.2,3.- Be verifict tncircaree transforaatorului care nu trebuie 68 deptgescct valoarea fnscris& pe etichett gi care cores- ponde clnsei de precisie pentru care e fost gerentat transforaato-| rule 6.2.44- Se va verifica din curbele trasate fe desenele de goberit ancxate, dock coeficientul de enturatie este oatiaicktor, In coz contrar din aceleagi curbe s@ va vedea ce sarcin’ eccund: reali, sui mick decit cea nominal, determin’ cooficien> tul de paturatie neeesar( tn aceat coz aicgorarea carcinii secun~ @are nu se poate realiza deott prin micgorarea rezistentet ohuice a conductovilor de Legituré } 6.2.5. Pontru func$ionares corectt a protexitet diferen~ fiele este necesar ca t:.anfomatorii cuplaji 6% atbl acelag ernti| cient do eaturagic eatfel inctt 1a acolag supracurent erorile de tronofernars 5% fie aproximativ aceleagies 6.2.6. In timpul probelor previigute la pote 602. 29 vor Pespecta prescripjiile ta pretcotia auncily Ten FED LEYOUOATARE oT INTRETINERE Tede~ Isolngia de rhgint « trunsfornatoarelor va fi $tauth’ and perfects curttentey | oC 7.2, Ia tronsformatesrole @> curent eu cai multe tnftga- rari secundnre, inf¥gurerea neutilizeat& va fi fn mod obligatoriu ecurteireuitat&, tntructt 1a bornele secundare deschise pot aptroa| tensiuni periculoase atit pentru perschalul din explowtare eft ai pentru bune funcficnare a transformatorultie Te3e= In easvl cind este neceoard denontares aparatelor jdin cirouitlsecunder el trensformatorului, ctad prin circuitul pri mer circul& curent, se va ecurtcircuite mai intii nfSgurarea o¢- cundar gi apo se vor demonta aparateles ‘Je4o-Se Vor reopecta regulile de exploatere gi tatre}iners generale pentru echipazentul de If din doterea MEE eleborate de chy tre forul tutelars - Bae DEPANARI ST ECATIIFAIVIND SISVEZIILE, 8.1,- Reperagiile sou rexedierile trenaforuatomrelor éefeote tm termonul de garantie 6 vor ¢fectua du fabrica conetructoas G.2.- Reviziile periodics se vor face in conforaitate ew argulile de exploatare gi tntrefinere @ echipamentulul de I? elabod ute de HEB, SURI_DE_PROTEOTA WONCT In efera prescriptiiior generale specifics statiilor ée Tz! ue wa aves in vedére uralitesréle 3 \ 9.1s= Se va execute punerea ta pimint prin gurubul prevazut special tn acest scope 9-2 Un capt wh fieckrel tnfKgutsrd eecundare va pone fa nasi S.Sam Hucwe-aa Gesface sarcina seoundard atunes efnd prine- rul treneforsstorului este stribatut ds curent, %e4e~ Im yoderca Limiturii auntruiui de deranjanente, perso-| InaTul din exploatare trebuie ef cuncaseé conatruc}ia gi funcfionarel itrancformatoarelor preoum gi prescrip$iiie de tehnica securittyit Igi protecjied muncit, bo TID EET = 18: 89 8EKY SATE TEHNUE Loreal primar aminal (600-6300 {4 lurent steunder nominal SAT Feawnea de irae 00 tg BLK] Basieaes oe hrecreore 28; R,a0lt) teetvtale. nomeae 50 de Sebitlefe termite orn Sebiliere dnanie? ale Lose ot precizi vz, tabel Pitere Secunda 2, lobed, locheitel decelarape wz fabel WIBULIZARE b-Teastormoler ae cwrent [Ty teene” | Varianlet canstuetnd @- lita bernelor seeendoit come F Wesor HEM erent ay oldie Bitten b: @-Suct pense (a porial 7 AO) 16279 324 23 \/e2| an co0o\ca sss 08 sslessl el aa| n pt curbee #12 nypt curbele d:--6 “hm tt Bt 7 [eee ORT M20-F5K 1A Lose de prosiie Wp cortypunde ain pune! ce vedere al prevtats elas f. A A TID CIRM - 10:20; 3G KV DATE TERNICE Caren! primar peminet luteal seeundr norvnal Jonsivnce oe izolofie Pasivacoce meercare fecventa reminale Slobitlole jamica Satiblole dnamieae Clase ce wrevitie Midere, Secunda? OQ Baie eiate SUMBOLIZARE b— Monstormeter oe cureat 1 Perky monty iaftior Reiirad ta tdiiad T—Iptrecere on iovant constactud ae af (ie) as t Pr Tipu lin [Bea | [tiher| ae i di his/s4) S ceeecaleel 2 Tw Piel eae § [290 lea calcae . ao Bs 8 1000 Ls 20 slr. 6 1508 ei ye E7 RDA B52 La Ngee leap mlar 3? Lys" dose’ t. i Vorion lo canshctve (10-20 aune, pind te tht A iaciesin ‘2 Votionle coashuchivd (ible Soumer pid te 0A Joules 34 me Cosa ot presi WBeouasgancl on pune! at vedere of pri if BERET ne” + manemeen sere sme sais TID Elias -18,20-35:V SATE TEHNICE Lurveat primar nominal tbe é000A lireat seeonster neminal od Enstunee ae ‘ralalie WW 29 SERV Jensianea ae incercore 8 H0- BY teeven nomizow Sols otsiitare temica Masten Jbbiliale cnamied Sf Llosa ae preci 492 Vilere sheendort we LD Loctitiedl ae sateralie hes

Evaluare