Sunteți pe pagina 1din 98

CONSILIUL JUDE|EAN BR~ILA

REGULI }I DISPOZI|II
de ap`rare [mpotriva incendiilor, pentru
domeniul public ]i privat al jude\ului Br`ila

Suplimentul “Monitorului Oficial”


al jude\ului Br`ila

BR~ILA
AUGUST 2003

1
Coordonatori lucrare:
CONSILIUL JUDE|EAN BR~ILA
GRUPUL DE POMPIERI “DUN~REA” AL JUDE|ULUI BR~ILA

2
ROM^NIA
JUDE|UL BR~ILA
CONSILIUL JUDE|EAN

HOT~R^REA Nr. 26
din 29 mai 2003

privind: instituirea regulilor ]i dispozi\iilor de ap`rare [mpotriva incendiilor


pentru domeniul public ]i privat al jude\ului Br`ila

Consiliul Jude\ean Br`ila, [ntrunit [n ]edin\` ordinar` la data de 29 mai 2003;


Av@nd [n vedere Expunerea de motive a pre]edintelui Consiliului Jude\ean Br`ila, raportul
Direc\iei coordonare, administra\ie public`, cancelarie, juridic, contencios, prin care se propune
instituirea regulilor ]i dispozi\iilor de ap`rare [mpotriva incendiilor pentru domeniul public ]i privat al
jude\ului Br`ila, precum ]i acordul Grupului de pompieri « Dun`rea » al jude\ului Br`ila pentru
instituirea acestora ;
V`z@nd avizele Comisiei de buget-finan\e, administrarea domeniului public ]i privat al
jude\ului, Comisiei de organizare ]i dezvoltare urbanistic`, realizarea lucr`rilor publice, protec\ia
mediului [nconjur`tor, conservarea monumentelor istorice ]i de arhitectur` ]i Comisiei pentru
administra\ie public` local`, juridic`, rela\ii publice, integrare ]i rela\ii interna\ionale ;
Av@nd [n vedere adresa nr. 385362/20.02.2003 a Grupului de pompieri “Dun`rea” al jude\ului
Br`ila;
{n conformitate cu prevederile art. 14 lit. ‘a’ din Ordonan\a Guvernului Rom@niei nr. 60/1997
privind ap`rarea [mpotriva incendiilor, aprobat` prin Legea nr. 212/1997, modificat` ]i completat` prin
Ordonan\a Guvernului nr. 114/2000, aprobat` prin Legea nr. 126/2001, Ordinului Ministrului de
Interne nr. 75/1998 privind aprobarea Normelor generale de prevenire ]i stingere a incendiilor ]i
Ordinului nr. 1003/C din 06.02.2003;
{n temeiul prevederilor art. 109 din Legea administra\iei publice locale nr. 215/2001;

HOT~R~}TE:

Art. 1. Se instituie regulile ]i dispozi\iile de ap`rare [mpotriva incendiilor pentru domeniul


public ]i privat al jude\ului Br`ila, cuprinse [n anexa care face parte integrant` din prezenta hot`r@re.
Art. 2. Conducerile institu\iilor publice cultural-artistice de importan\` jude\ean`, ale celorlalte
institu\ii publice, precum ]i ale societ`\ilor comerciale din subordinea Consiliului jude\ean Br`ila vor
elabora programe de ap`rare [mpotriva incendiilor, planuri de evacuare pentru situa\ii de incendiu ]i
sarcini ce revin comisiilor tehnice ]i salaria\ilor, pentru fiecare loc de munc`, conform regulilor ]i
dispozi\iilor prev`zute la art. 1.
Art. 3. Se recomand` autorit`\ilor administra\iei publice locale din jude\ul Br`ila s` organizeze
activitatea de ap`rare [mpotriva incendiilor, potrivit regulilor ]i dispozi\iilor de ap`rare [mpotriva
incendiilor prev`zute la art. 1.
Art. 4. Prevederile prezentei hot`r@ri vor fi aduse la [ndeplinire de c`tre toate compartimentele
aparatului propriu al Consiliului jude\ean Br`ila ]i Grupul de pompieri « Dun`rea » al jude\ului Br`ila.
Art. 5. Hot`r@rea Consiliului jude\ean Br`ila nr. 67/02.10.2001 privind instituirea regulilor ]i
dispozi\iilor de ap`rare [mpotriva incendiilor pentru domeniul public ]i privat al jude\ului Br`ila []i
[nceteaz` aplicabilitatea.
Art. 6. Serviciul cancelarie ]i arhiv` va comunica prezenta hot`r@re celor interesa\i ]i va
asigura publicarea ei [n Monitorul Oficial al jude\ului Br`ila.

Contrasemenaz` :
PRE}EDINTE SECRETARUL GENERAL AL JUDE|ULUI
Aurel-Gabriel SIMIONESCU Nicu FILOTE

3
ROM^NIA
JUDE|UL BR~ILA
PREFECT

ORDIN Nr. 411


din 30 iulie 2003

privind: instituirea regulilor ]i dispozi\iilor de ap`rare [mpotriva incendiilor cu


aplicabilitate pentru domeniul public ]i privat, pentru toate bunurile ]i
tehnologiile de produc\ie, institu\iile ]i agen\ii economici indiferent de
statutul lor juridic care []i desf`]oar` activitatea [n jude\ul Br`ila.

Av@nd [n vedere:
- adresa Grupului de Pompieri “Dun`rea” al jude\ului Br`ila nr. 386491/28.07.2003 ;
- prevederile art. 15, lit. ‘a’ din Ordonan\a de Urgen\` a Guvernului nr. 60/1997, privind
ap`rarea [mpotriva incendiilor ;
- Hot`r@rea nr. 26/29 mai 2003 a Consiliului Jude\ean Br`ila privind instituirea regulilor ]i
dispozi\iilor de ap`rare [mpotriva incendiilor pentru domeniul public ]i privat al statului ;

{n temeiul art. 137, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administra\ia public` local`,

O R D O N:

Art. 1. Se instituie reguli ]i dispozi\ii de ap`rare [mpotriva incendiilor, pentru domeniul


public ]i privat, pentru toate bunurile ]i tehnologiile de produc\ie, institu\iile ]i agen\ii
economici indiferent de statutul lor juridic care []i desf`]oar` activitatea [n jude\ul Br`ila,
prev`zute [n Anexa ce face parte integrant` din prezentul Ordin.
Art. 2. Consiliul Jude\ean, consiliile locale, primarii localit`\ilor ]i agen\ii economici din
teritoriul jude\ului []i vor [ndeplini atribu\iile expres prev`zute [n Ordonan\a de Urgen\` a
Guvernului nr. 60/1997, privind ap`rarea [mpotriva incendiilor.
Art. 3. Nerespectarea prevederilor din anex`, precum ]i a celorlalte dispozi\ii [n materie
de P.S.I. constituie contraven\ie ]i se sanc\ioneaz` potrivit legii.
Art. 4. De la data prezentului ordin, Ordinul nr. 534 din 01 noiembrie 2001 []i [nceteaz`
aplicabilitatea.
Art. 5. Primarii unt`\ilor administrativ-teritoriale vor aduce la cuno]tin\` public`
prezentele m`suri.
Art. 6. Prin grija biroului secretariat-administrativ al Prefecturii Jude\ului Br`ila
prezentul Ordin va fi adus la cuno]tin\` public` ]i va fi comunicat celor interesa\i.
Art. 7. Prezentul Ordin va fi comunicat ]i Ministerului Administra\iei ]i Internelor.

PREFECT

ING. MIHAI MANEA

4
MINISTERUL DE INTERNE
GRUPUL DE POMPIERI « DUN~REA »
AL JUDE|ULUI BR~ILA

ACORD
Nr. 385851 din 14.04.2003

La solicitarea Consiliului Jude\ean Br`ila nr. 2148 din 14.04.2003, [n temeiul art. 18, lit.
‘f’ din Legea nr. 121/1996 privind organizarea ]i func\ionarea Corpului Pompierilor Militari ]i
al art. 14 lit. ‘a’ din Ordonan\a de Urgen\` a Guvernului nr. 60/1997 privind ap`rarea [mpotriva
incendiilor, aprobat` ]i modificat` cu Legea nr. 212/1997, Grupul de Pompieri “Dun`rea” al
jude\ului Br`ila []i d` acordul asupra regulilor ]i dispozi\iilor de ap`rare [mpotriva incendiilor
pentru domeniul public ]i privat al jude\ului Br`ila.

COMANDANTUL GRUPULUI
Colonel, }ef birou prevenirea incendiilor
Florin SILVI Colonel,
ing. Mihai ST~NIL~

5
Reguli ]i dispozi\ii de ap`rare [mpotriva incendiilor
pentru domeniul public ]i privat al jude\ului Br`ila

CAPITOLUL I
DISPOZI|II GENERALE

Art 1. Regulile şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi


privat al judeţului Brăila, au drept scop îmbunătăţirea activităţii de apărare împotriva
incendiilor, apărarea vieţii oamenilor şi a bunurilor materiale, asigurarea identificării, evaluării,
controlului şi combaterii riscurilor de incendiu.
Art 2. La introducerea de noi tehnologii, instalaţii, aparate, produse etc., pentru care nu
există reglementări în prezent, normele se vor stabili, după caz, de proiectant sau beneficiar.
Art 3. Măsurile de siguranţă la foc ce se aplică la proiectarea şi executarea construcţiilor
noi şi instalaţiilor utilitare aferente acestora, la amenajările sau schimbările de destinaţie a
construcţiilor existente, sunt cele prevăzute de Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor,
indicativ P118 - 99.
Art 4. Prezentele reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor, sunt obligatorii
pentru agenţii economici, instituţiile, clădirile publice şi unităţile administrativ - teritoriale
aparţinând domeniului public şi privat al judeţului Brăila.
Art 5. (1) Pentru limitarea propagării şi stingerea incendiilor, consiliul judeţean,
consiliile locale şi persoanele juridice din judeţul Brăila, au obligaţia să colaboreze între ele,
contribuind cu forţe şi mijloace, pe bază de reciprocitate sau contra unei plăţi.
(2) Colaborarea şi procedurile necesare, se stabilesc prin convenţii încheiate între
părţi, ce se comunică Grupului de Pompieri "Dunărea" al judeţului Brăila.
Art 6. Pe baza prezentelor norme, consiliile locale vor asigura măsurile de apărare
împotriva incendiilor în unitatea pe care o reprezintă, vor institui reguli şi măsuri de prevenire
şi stingere a incendiilor, corelate cu nevoile locale. Patronii vor stabili prin dispoziţii scrise,
responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în unităţile pe
care le reprezintă.
Art 7. Persoanele fizice şi juridice, răspund potrivit legii de toate efectele nocive ale
incendiilor, care decurg din existenţa şi utilizarea construcţiilor, echipamentelor şi instalaţiilor
pe care le deţin sau le administrează.
Art 8. Pentru agenţii economici şi instituţii, se aplică şi prevederile specifice ale
normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare, emise de alte ministere şi organe
centrale, în cazul în care în prezentele norme nu sunt reglementate unele activităţi ce se
desfăşoară în unităţile respective.
Art 9. Dotarea localităţilor, agenţilor economici, instituţiilor şi clădirilor publice cu
autospeciale de stingere, instalaţii, utilaje, aparatură, echipament de protecţie şi substanţe
chimice destinate prevenirii şi stingerii incendiilor, se va face conform legisla\iei de prevenire ]
i stingere a incendiilor.
Art 10. Consiliul judeţean, consiliile locale, primarii, patronii, conducătorii instituţiilor,
împuterniciţii asociaţiilor de locatari sau proprietari, răspund de punerea în aplicare a
prezentelor norme, potrivit obligaţiilor ce le revin.
Art 11. Nerespectarea prezentelor norme de către persoanele juridice şi/sau fizice, atrage
după sine sancţionarea disciplinară, contravenţională sau penală a acestora, potrivit
reglementărilor în vigoare.

6
CAPITOLUL II
OBLIGA|IILE AUTORIT~|ILOR PUBLICE LOCALE

2.1. OBLIGA|IILE CONSILIULUI JUDE|EAN

Art. 12. Consiliul jude\ean are urm`toarele obliga\ii principale:


a) asigur` controlul respect`rii regulilor ]i dispozi\iilor de ap`rare [mpotriva incendiilor
pentru domeniul public ]i privat al jude\ului;
b) aprob`, anual, programul de m`suri pentru [mbun`t`\irea capacit`\ii de ap`rare
[mpotriva incendiilor;
c) nume]te ]i analizeaz` anual activitatea comisiei jude\ene de coordonare, [ndrumare,
control ]i constatare a [nc`lc`rii legii [n domeniul prevenirii ]i stingerii incendiilor;
d) asigur` [nfiin\area ]i func\ionarea, [n condi\iile legii, a centrului de formare ]i
perfec\ionare a personalului din serviciile publice de pompieri civili;
e) acord` consiliilor locale ]i aparatului propriu al acestora, precum ]i serviciilor publice
de pompieri civili ale comunelor ]i ora]elor, sprijin ]i asisten\` tehnic`, juridic` ]i de orice
natur`, la cererea acestora;
f) coordoneaz` activitatea consiliilor locale, [n vederea realiz`rii m`surilor de interes
jude\ean pentru ap`rarea [mpotriva incendiilor;
g) asigur` fondurile b`ne]ti necesare activit`\ilor de prevenire ]i stingere a incendiilor cu
prioritate pentru cre]terea gradului de protec\ie la foc, func\ionarea serviciilor publice de
pompieri civili ]i activitatea de educa\ie antiincendiu;
h) asigur` premierea [n bani sau obiecte a serviciilor publice de pompieri civili ]i a
echipajelor de copii ]i cade\i din cadrul cercurilor “Prietenii Pompierilor”, cu rezultate
deosebite la faza jude\ean`, interjude\ean` sau/]i na\ional`;
i) [ndepline]te orice atribu\ii [n domeniul prevenirii ]i stingerii incendiilor stabilite de
lege.

2.2. OBLIGA|IILE DELEGA|IEI PERMANENTE


A CONSILIULUI JUDE|EAN

Art. 13. Delegaţia Permanentă a Consiliului Judeţean are următoarele obligaţii principale:
a) înscrie în proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului, analiza capacităţii de apărare
împotriva incendiilor, a bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului şi a oricăror
probleme de interes pe acestă linie;
b) analizează şi fundamentează proiectele de hotărâri privind prevenirea şi stingerea
incendiilor, care vor fi supuse consiliului judeţean spre dezbatere şi adoptare;
c) stabileşte măsuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului
judeţean privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi analizează anual stadiul îndeplinirii
acestora;
d) stabileşte, conform criteriilor minime de performanţă privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de pompieri civili, sectoarele de competenţă ale acestora, iar
acolo unde este cazul, propune dotarea cu maşini, utilaje, echipament de protecţie şi substanţe
chimice necesare.
e) analizează, anual situaţia alimentării cu apă de incendiu şi a reţelelor de hidranţi
stradali ale localităţilor şi propune cuprinderea în listele de investiţii a acelor localităţi unde
acestea sunt insuficiente;
f) ia măsuri pentru a menţine în permanenţă libere pentru circulaţie şi intervenţie în caz
de incendiu, drumurile judeţene.

7
2.3. OBLIGA|IILE PRE}EDINTELUI
CONSILIULUI JUDE|EAN

Art. 14. Pre]edintele consiliului jude\ean are urm`toarele atribu\ii principale:


a) asigur` executarea hot`r@rilor consiliului jude\ean [n domeniul prevenirii ]i stingerii
incendiilor;
b) prevede ]i [nscrie [n proiectul bugetului propriu al jude\ului fondurile necesare pentru
activitatea de prevenire ]i stingere a incendiilor ]i le supune spre aprobare consiliului;
c) asigur` mobilizarea for\elor ]i mijloacelor necesare pentru acordarea ajutorului [n caz
de urgen\` public`, generate de incendii la domeniul public ]i privat al jude\ului;
d) dispune efectuarea de controale ]i inspec\ii la obiectivele apar\in@nd domeniului
public ]i privat al jude\ului;
e) analizeaz` rapoartele ]i inform`rile [ntocmite de organele de specialitate ]i dispune
m`suri pentru respectarea legalit`\ii [n domeniul prevenirii ]i stingerii incendiilor; [n situa\iile
de pericol public poate decide suspendarea total` sau par\ial` a activit`\ii institu\iilor ]i regiilor
autonome de interes jude\ean;
f) asigur` instruirea semestrial` a primarilor, viceprimarilor ]i secretarilor de la comune ]
i ora]e privind prevenirea ]i stingerea incendiilor;
g) aprob` tematica de instruire ]i dispune m`suri pentru instruirea periodic` privind
prevenirea ]i stingerea incendiilor a personalului din aparatul propriu al consiliului jude\ean,
agen\ilor economici ]i institu\iilor aflate sub autoritatea consiliului;
h) sprijin` [ntocmirea ]i aprob` harta cu organizarea interven\iei serviciilor publice de
pompieri civili;
i) organizeaz` activitatea de prevenire ]i stingere a incendiilor la sediul Consiliului
jude\ean;
j) conduce personal sau prin vicepre]edintele desemnat, concursurile anuale ale
serviciilor publice de pompieri civili - faza jude\ean`;
k) sprijin` activitatea echipajelor de copii ]i cade\i din cadrul cercurilor ]colare
“Prietenii Pompierilor”;
l) [ndepline]te orice alte atribu\ii [n domeniul prevenirii ]i stingerii incendiilor stabilite
prin lege.

2.4. OBLIGA|IILE DIREC|IEI TEHNIC-URBANISM


DIN CADRUL CONSILIULUI JUDE|EAN

Art. 15. Directorul Direcţiei tehnic-urbanism din cadrul consiliului judeţean are
următoarele obligaţii:
a) urmăreşte prin personalul direcţiei ca în Planurile Urbanistice Generale, proiectele de
alimentare cu apă a localităţilor, să se respecte prevederile actelor normative de prevenire şi
stingere a incendiilor în vigoare (STAS-uri, I-uri şi P-uri);
b) verifică corelarea dintre dimensiunile parcelelor destinate construcţiilor,
compatibilitatea cu dominanta zonei (Planul Urbanistic General), cu reglementările
regulamentelor generale de urbanism, în vederea emiterii certificatului de urbanism, indicând
în acelaşi timp avizele necesare pentru întocmirea proiectului de autorizaţie de construire;
c) verifică documentaţiile pentru autorizaţii de construire, referitor la implementarea
măsurilor de apărare împotriva incendiilor ce se impun, funcţie de destinaţie, grad de rezistenţă
la foc, capacitate, regim de înălţime, etc., verificarea la cerinţele de calitate prev`zute de Legea
10/1995 privind calitatea [n construcţii, după care le supune aprobării comisiei de avizare din
cadrul consiliului judeţean;

8
d) urmăreşte ca în documentaţiile tehnice, evaluarea, armonizarea şi reflectarea
interdependenţei dintre nivelurile de performanţă privind siguranţa la foc şi măsurile de
prevenire şi stingere a incendiilor stabilite şi necesare, să fie realizate pe baza scenariilor de
siguranţă la foc;
e) organizeaz`, trimestrial, instruirea inspectorilor din teritoriu, privind prevenirea şi
stingerea incendiilor, cu accent pe actele normative nou apărute în domeniu;
f) răspunde de strategia de urbanism propusă de consiliul judeţean, stabilind regulile şi
modalităţile de construcţie în perioada aprobată prin P.U.G.-uri, corelându-le cu reglementările
şi precizările făcute de Regulamentul General de Urbanism.

2.5. OBLIGA|IILE DIREC|IEI COORDONARE,


ADMINISTRA|IE PUBLIC~, CANCELARIE, JURIDIC
}I CONTENCIOS DIN CADRUL CONSILIULUI JUDE|EAN

Art. 16. Directorul Direcţiei administraţiei publice are următoarele obligaţii:


a) păstrează întreaga documentaţie de prevenire şi stingere a incendiilor (hotărâri, plan
de apărare împotriva incendiilor, corespondenţă, actele emise de Delegaţia Permanentă) ]i
urmăreşte modul de îndeplinire a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, informând
secretarul şi preşedintele consiliului judţean despre acest lucru;
b) urmăreşte realizarea în teritoriu a Regulilor şi dispoziţiilor de prevenire şi stingere a
incendiilor;
c) semestrial, asigură convocarea şi instruirea primarilor din punct de vedere al
prevenirii şi stingerii incendiilor;
d) întocmeşte şi difuzează serviciilor publice de pompieri civili planul tematic de
pregătire general, p@n` la 30 ianuarie a fiec`rui an;
e) acordă asistenţă tehnică şi participă la concursurile profesionale ale pompierilor civili;
f) asigură respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor la sediul consiliului
judeţean;
g) sprijină desfăşurarea cursurilor de pregătire anuală a şefilor serviciilor publice de
pompieri civili;
h) prin dispoziţie scrisă, reglementează fumatul, focul deschis şi lucrările periculoase ce
pot genera incendii [n sediul consiliului jude\ean;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, stabilite
prin lege.

2.6. OBLIGA|IILE DIREC|IEI ECONOMICE


DIN CADRUL CONSILIULUI JUDE|EAN

Art. 17. Directorul Direcţiei Economice din cadrul consiliului judeţean, are următoarele
obligaţii:
a) asigură efectuarea la timp a plăţilor pentru materialele de prevenire şi stingere a
incendiilor (instalaţii, mijloace de stingere, materiale educative, etc.);
b) urmăreşte cheltuirea fondurilor din buget, destinate prevenirii şi stingerii incendiilor şi
organizării concursurilor profesionale ale pompierilor civili;
c) la eliberarea autorizaţiilor de funcţionare, în conformitate cu prevederile legii, pentru
persoane fizice şi juridice din mediul rural, va urmări respectarea de către aceştia a regulilor de
prevenire şi stingere a incendiilor.

9
2.7. OBLIGA|IILE DIREC|IEI PENTRU PROTEC|IA
DREPTURILOR COPILULUI

Art. 18. Directorul Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului are următoarele
obligaţii:
a) stabileşte prin dispoziţii scrise responsabilităţile şi modul de organizare privind
apărarea împotriva incendiilor la centrele de primire şi plasament;
b) asigură identificarea, reducerea riscurilor de incendiu, stabilind măsurile de prevenire
ce se impun;
c) obţine avizele şi autorizaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute de lege;
d) elaborează instrucţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice fiecărei
categorii de personal, pe care le aduce la cunoştinţă salariaţilor;
e) asigură dotarea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor în unităţile
subordonate;
f) urmăreşte realizarea planurilor de intervenţie pentru toate unităţile subordonate şi
asigură cunoaşterea de către personalul angajat a conţinutului acestora;
g) stabile]te personalul cu atribuţii de îndrumare şi control în domeniul preveniri şi
stingere a incendiilor.

2.8. OBLIGA|IILE CONSILIULUI LOCAL

Art. 19. Consiliul local are urm`toarele obliga\ii:


a) asigură, pe baza normelor generale şi a prezentelor Reguli şi dispoziţii de apărare împotriva
incendiilor, organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ -
teritorială pe care o reprezintă, instituie reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor,
corelate cu nevoile locale;
b) organizează, urmăreşte şi exploatează controalele de prevenire şi stingere a incendiilor la
gospodăriile cetăţeneşti;
c) hotărăşte înfiinţarea serviciului public de pompieri civili, aprobă regulamentul de organizare
şi funcţionare, (al acestuia) asigură încadrarea cu personal, dotarea şi finanţarea cheltuielilor de
întreţinere şi funcţionare a acestuia în condiţii de operativitate şi eficienţă;
d) asigură mijloacele financiare şi materiale, necesare participării serviciului public de
pompieri civili la concursurile profesionale ce se organizează anual;
e) hotărăşte, în cazul în care serviciul public de pompieri civili propriu nu este dotat cu utilaje
asocierea sau stabilirea relaţiilor de colaborare, după caz, cu alte consilii locale sau agenţi
economici, care dispun de servicii de pompieri civili cu asemenea dotare în baza unor
contracte sau convenţii, cu acordul Grupului de Pompieri "Dunărea" al judeţului Brăila;
f) stabileşte, în condiţiile legii, cuantumul taxelor speciale destinate finanţării serviciului public
de pompieri civili şi pentru informarea cetăţenilor asupra riscurilor de incendiu şi a măsurilor
de prevenire şi stingere a incendiilor;
g) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a
teritoriului, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare şi alimentare cu apă
în caz de incendiu, precum şi a căilor de acces pentru intervenţii în caz de urgenţă publică de
incendiu;
h) analizează periodic capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unităţii administrativ -
teritoriale pe care o reprezintă şi hotărăşte măsuri de îmbunătăţire a acesteia;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

10
2.9. OBLIGAŢIILE PRIMARULUI

Art. 20. Primarul are următoarele obligaţii:


a) asigură punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local, în domeniul prevenirii şi
stingerii incendiilor;
b) prevede şi înscrie în proiectul bugetului local, fondurile necesare pentru prevenirea şi
stingerea incendiilor şi le supune aprobării consiliului local;
c) stabileşte măsurile necesare acordării asistenţei pentru prevenirea incendiilor la
gospodăriile populaţiei;
d) organizează controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, pe
timpul adunărilor sau manifestărilor publice, la construcţiile şi instalaţiile tehnologice
aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ - teritoriale, la instituţiile
publice şi agenţii economici de interes local, dispune verificarea măsurilor stabilite prin
avizele, autorizaţiile şi acordurile pe care le emite;
e) asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de anunţare şi
alarmare, de alimentare cu apă în caz de incendiu, precum şi a căilor de acces pentru situaţii de
urgenţă publică;
f) aduce la cunoştinţă publică normele, regulile şi dispoziţiile de apărare împotriva
incendiilor şi informează populaţia cu privire la modul de comportare în caz de incendiu;
g) asigură pregătirea profesională, antrenarea şi perfecţionarea personalului din serviciul
public de pompieri civili, precum şi actualizarea planurilor de intervenţie;
h) asigură constituirea şi gestionarea rezervelor de substanţe de stingere, echipament de
protecţie, hrană şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie de lungă durată;
i) furnizează grupului de pompieri militari, în termen de 10 zile, datele şi informaţiile
privind incendiile la care pompierii militari nu au intervenit, conform modelului de formular
din anexa nr. 6, care se completează în conformitate cu ‚Îndrumătorul pentru folosirea şi
completarea fişei de incendiu’ şi anexelor nr. 7-11;
j) comunică grupului de pompieri militari situaţia actualizată a dotării cu autospeciale şi
anunţă de îndată scoaterea din intervenţie a acestora;
k) primeşte şi analizează reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor referitoare la apărarea
împotriva incendiilor;
l) mobilizează populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din localitate, pentru
stingerea incendiilor şi limitarea urmărilor acestora;
m) interzice sau dispune suspendarea spectacolelor în clădirile cu afluenţă mare de
public, la cererea organelor abilitate de lege, în situaţii de risc de incendiu;
n) urmăreşte încasarea taxelor speciale pentru activitatea de prevenire şi stingere a
incendiilor şi asigură utilizarea acestora potrivit legii şi conform destinaţiei stabilite prin
hotărârea consiliului local;
o) răspunde de pregătirea şi prezentarea la concurs a serviciului public de pompieri
civili, inclusiv de asigurarea echipamentului şi resurselor financiare necesare;
p) asigură încadrarea şi funcţionarea serviciului public de pompieri civili, conform
Criteriilor minime de performanţă, emise potrivit legii şi a metodologiei de aplicare;
r) sprijină activitatea echipajelor de elevi şi cadeţi din cadrul cercurilor "Prietenii
Pompierilor";
s) îndeplineşte orice alte obligaţii stabilite de lege în domeniul prevenirii şi stingerii
incendiilor.

11
Art. 21. (1) Primarul va lua următoarele măsuri:
a) lunar, va organiza executarea de controale tehnice de prevenire a incendiilor la
obiectivele din subordinea primăriei şi la gospodăriile cetăţeneşti, de către membrii serviciului
public de pompieri civili, anume desemnaţi;
b) completează planul anual de pregătire a serviciului public de pompieri civili, cu teme
de specialitate specifice zonei şi asigură efectuarea lunară de exerciţii practice de intervenţie în
caz de incendiu;
c) asigură confecţionarea unor panouri pentru informare publică şi prezentarea unor
aspecte referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor,
precum şi instalarea acestora în punctele mai populate ale localităţilor;
d) numeşte comisia de casare, cu respectarea legii, a materialelor care sunt uzate fizic
sau au depăşit termenul de folosinţă conform NERC, concomitent cu asigurarea necesarului de
mijloace pentru stingerea incendiilor, conform normelor de dotare;
e) asigură efectuarea de patrulări la fondul forestier, în perioadele secetoase şi, după caz,
limitarea accesului în pădure;
f) asigură menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de anunţare şi alarmare în caz
de incendiu, a reţelelor stradale de apă de incendiu şi/sau, după caz, amenajarea unor rampe de
alimentare din diverse surse naturale ori artificiale cu apă şi căile de acces spre acestea a
autospecialelor de stingere şi altor mijloace;
(2) La îndeplinirea obligaţiilor sus-menţionate, primarul va fi sprijinit de către
viceprimar sau alt angajat al primăriei, care poate fi numit, prin extinderea sarcinilor de
serviciu, cadru tehnic pentru îndrumarea, controlul şi constatarea încălcării legii în domeniul
prevenirea şi stingerea incendiilor.Cadrul tehnic numit, va fi atestat periodic prin cursuri,
organizate potrivit legii, de Grupul de pompieri ‚Dunărea’ al judeţului Brăila.

12
CAPITOLUL III
OBLIGA|IILE PATRONILOR, UTILIZATORILOR, SALARIA|ILOR,
PROIECTANŢILOR }I ASOCIA|IILOR DE PROPRIETARI

3.1. OBLIGAŢIILE PATRONULUI,


UTILIZATORILOR ŞI SALARIAŢILOR

Art. 22. (1) {n sensul prezentelor norme, prin patron se [n\elege persoana fizic` cu
atribu\ii de conducere, care angajeaz` salaria\i cu contract individual de munc` [n numele
persoanei juridice pe care o reprezint`.
(2) Patronul are urm`toarele obliga\ii principale:
a) s` stabileasc`, prin dispozi\ii scrise, responsabilit`\ile ]i modul de organizare privind
ap`rarea [mpotriva incendiilor [n unitatea sa, s` le actualizeze ori de c@te ori apar modific`ri ]i
s` le aduc` la cuno]tin\` salaria\ilor, utilizatorilor ]i oric`rei persoane interesate;
b) s` asigure identificarea ]i evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa ]i s` justifice
autorit`\ilor competente c` m`surile de ap`rare [mpotriva incendiilor sunt corelate cu natura ]i
nivelul riscurilor;
c) s` ob\in` avizele ]i autoriza\iile de prevenire ]i stingere a incendiilor, prev`zute de
lege;
d) s` [ntocmeasc` ]i s` actualizeze permanent lista cu substan\ele periculoase, clasificate
astfel potrivit legii, utilizate [n activitatea sa sub orice form`, cu men\iuni privind: propriet`\ile
fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezint` pentru s`n`tate ]i mediu,
mijloacele de protec\ie recomandate, metode de prim-ajutor, substan\e pentru stingere,
neutralizare sau decontaminare;
e) s` elaboreze instruc\iunile de ap`rare [mpotriva incendiilor ]i s` stabileasc` sarcinile
ce le revin salaria\ilor, pentru fiecare loc de munc` ;
f) s` verifice c`, at@t salaria\ii, c@t ]i persoanele din exterior, care au acces [n unitatea
sa, primesc, cunosc ]i respect` instruc\iunile necesare privind m`surile de ap`rare [mpotriva
incendiilor;
g) s` stabileasc` un num`r de persoane cu atribu\ii privind punerea [n aplicare,
controlul ]i supravegherea m`surilor de ap`rare [mpotriva incendiilor;
h) s` asigure mijloacele tehnice corespunz`toare ]i personalul necesar interven\iei [n caz
de incendiu, precum ]i condi\iile de preg`tire a acestora, corelat cu natura riscurilor de
incendiu, profilul activit`\ii ]i m`rimea unit`\ii;
i) s` asigure [ntocmirea planurilor de interven\ie ]i condi\iile pentru ca acestea s` fie
opera\ionale [n orice moment;
j) s` asigure contractele, [n\elegerile, angajamentele, conven\iile ]i planurile necesare
corel`rii [n caz de incendiu, a ac\iunii for\elor ]i mijloacelor proprii cu cele ale unit`\ilor de
pompieri militari ]i cu ale serviciilor de urgen\` ce pot fi solicitate [n ajutor, s` permit` accesul
acestora [n unitatea sa [n scop de recunoa]tere, de instruire sau de antrenament ]i s` participe la
exerci\iile ]i aplica\iile tactice de interven\ie organizate;
k) s` asigure ]i s` pun` [n mod gratuit la dispozi\ia for\elor chemate [n ajutor mijloacele
tehnice, echipamentele de protec\ie individual`, substan\ele chimice de stingere care sunt
specifice riscurilor care decurg din existen\a ]i func\ionarea unit`\ii sale, precum ]i
medicamentele ]i antidotul necesare acord`rii primului ajutor;
l) s` prevad` fondurile necesare realiz`rii m`surilor de ap`rare [mpotriva incendiilor ]i s`
asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au
intervenit pentru stingerea incendiilor [n unitatea sa;

13
m) s` stabileasc` ]i s` transmit`, c`tre utilizatorii produselor rezultate din activitatea
unit`\ii sale, precum ]i c`tre ter\ii interesa\i, regulile ]i m`surile de ap`rare [mpotriva
incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea,
transportul, depozitarea ]i conservarea produselor respective.
Art. 23. (1) Dac` patronul nu-]i poate [ndeplini, cu mijloacele ]i personalul propriu,
obliga\iile prev`zute la art. 22 alin. (2) lit. b), e) ]i h), el este obligat s` [ncheie contracte sau
conven\ii cu persoane fizice sau juridice din exteriorul unit`\ii sale, [n care caz va asigura
acestora toate informa\iile ]i condi\iile necesare realiz`rii scopurilor propuse.
(2) Patronii care de\in p`r\i din aceea]i construc\ie trebuie s` conlucreze pentru
[ndeplinirea obliga\iilor ce le revin din prezentele norme, [n vederea asigur`rii m`surilor de
ap`rare [mpotriva incendiilor pentru ansamblul construc\iei.
Art. 24. (1) {n toate cazurile, salaria\ii desemna\i potrivit art. 22 alin. (2) lit. g) ]i h) ori
persoanele sau serviciile angajate conform art. 23 alin. (1) trebuie s` aib` competen\a
profesional` ]i, dup` caz, mijloacele tehnice de interven\ie, la nivelul de performan\` prev`zut
de reglement`rile specifice.
(2) Pentru salaria\ii desemna\i potrivit art. 22 alin (2), lit. g) ]i h), patronul este obligat
s` le acorde timpul necesar execut`rii atribu\iilor stabilite.
Art. 25. (1) {n sensul prezentelor norme, prin utilizator se [n\elege orice persoan` care
folose]te un bun aflat [n proprietatea altei persoane, [n baza unei conven\ii ori prin punerea
acestuia la dispozi\ie pentru utilitate public` [n mod gratuit.
(2) Utilizatorul are urm`toarele obliga\ii principale:
a) s` cunoasc` ]i s` respecte m`surile de ap`rare [mpotriva incendiilor stabilite ]i date,
sub orice form`, de patron, proprietar, produc`tor sau furnizor, dup` caz;
b) s` [ntre\in` ]i s` foloseasc`, [n scopul pentru care au fost realizate, dot`rile pentru
ap`rarea [mpotriva incendiilor, asigurate de patron, proprietar sau de produc`tor;
c) s` respecte normele de ap`rare [mpotriva incendiilor, specifice activit`\ilor pe care le
organizeaz` sau desf`]oar`, [n care caz utilizatorului [i revin, [n mod corespunz`tor, ]i
obliga\iile prev`zute la art. 22.
Art. 26. Fiecare salariat, indiferent de natura angaj`rii, are [n procesul muncii
urm`toarele obliga\ii principale:
a) s` respecte regulile ]i m`surile de ap`rare [mpotriva incendiilor, aduse la cuno]tin\`,
sub orice form`, de patron sau de persoanele desemnate de acesta;
b) s` utilizeze, potrivit instruc\iunilor date de patron sau de persoanele desemnate de
acesta, substan\ele periculoase, instala\iile, utilajele, ma]inile, aparatura ]i echipamentele de
lucru ;
c) s` nu efectueze manevre ]i modific`ri nepermise ale mijloacelor tehnice de protec\ie
sau de interven\ie pentru stingerea incendiilor ;
d) s` comunice imediat, patronului ori persoanelor [mputernicite de acesta, orice situa\ie
pe care este [ndrept`\it s` o considere un pericol de incendiu, precum ]i orice defec\iune
sesizat` la sistemele de protec\ie sau de interven\ie pentru stingerea incendiilor ;
e) s` coopereze cu salaria\ii desemna\i de patron, at@t c@t [i permit cuno]tin\ele ]i
sarcinile sale, [n vederea realiz`rii m`surilor de ap`rare [mpotriva incendiilor;
f) s` acorde ajutor, at@t c@t este ra\ional posibil, oric`rui alt salariat aflat [ntr-o situa\ie
de pericol.

14
3.2. OBLIGAŢIILE PROIECTANŢILOR
ŞI EXECUTANŢILOR

Art. 27. Proiectan\ii de construc\ii ]i amenaj`ri, de echipamente, utilaje ]i instala\ii


tehnologice sunt obliga\i:
a) s` cuprind` [n documenta\iile pe care le [ntocmesc m`surile de ap`rare [mpotriva
incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le con\in obiectivele proiectate ;
b) s` prevad` [n documenta\iile tehnice de proiectare, potrivit reglement`rilor specifice,
autospeciale, instala\ii, dispozitive, echipamente, substan\e, accesorii ]i alte mijloace tehnice
de prevenire ]i stingere a incendiilor, care [ndeplinesc condi\iile de calitate, potrivit legii ;
c) s` [ntocmeasc` ]i s` predea beneficiarilor schemele ]i instruc\iunile de func\ionare, la
parametrii proiecta\i, ale dispozitivelor ]i instala\iilor de prevenire ]i stingere a incendiilor pe
care le-au prev`zut [n documenta\ii, precum ]i regulile necesare de verificare ]i [ntre\inere [n
exploatare a acestora.
Art. 28. Executan\ii lucr`rilor de construc\ii ]i de montaj de echipamente ]i instala\ii
sunt obliga\i:
a) s` realizeze, integral ]i la timp, m`surile de ap`rare [mpotriva incendiilor cuprinse [n
proiecte, cu respectarea condi\iilor de calitate prev`zute de lege;
b) s` asigure luarea m`surilor de ap`rare [mpotriva incendiilor necesare pe timpul
efectu`rii probelor ]i rodajelor mecanice;
c) s` pun` [n stare de func\iune instala\iile de prevenire ]i stingere a incendiilor,
prev`zute [n documenta\iile de execu\ie, p@n` la data recep\iei construc\iilor, amenaj`rilor sau
instala\iilor tehnologice pe care le-au realizat.
Art. 29. Proiectan\ilor ]i executan\ilor le sunt aplicabile, dup` caz, ]i dispozi\iile
prev`zute la art. 22-25 din prezentele norme.
La lucr`rile de amenaj`ri a construc\iilor existente, [n cazul [n care [n mod justificat nu
pot fi [ndeplinite unele prevederi ale reglement`rilor [n vigoare referitoare la siguran\a la foc,
se vor lua m`suri compensatorii de ap`rare [mpotriva incendiilor.

3.3. OBLIGAŢIILE CONDUCERII ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI

Art. 30. Conducerea oric`rei asocia\ii de proprietari ai imobilelor de locuit este obligat` :
a) să desf`]oare [n r@ndul locatarilor activit`\i de informare ]i instruire pentru
cunoa]terea m`surilor de prevenire ]i stingere a incendiilor;
b) să stabileasc`, pe baza normelor de dotare, necesarul de mijloace de prevenire ]i
stingere a incendiilor;
c) să controleze periodic existen\a ]i starea mijloacelor de stingere a incendiilor ]i s`
urm`reasc` men\inerea [n stare de func\ionare a acestora;
d) să dispun` m`suri pentru remedierea de [ndat` a tuturor deficien\elor constatate cu
privire la dotarea cl`dirilor precum ]i cele de construc\ii ]i instala\ii de natur` s` provoace
incendii, a c`ror remediere intr`, potrivit legii, [n obliga\iile asocia\iilor de proprietari;
e) să realizeze etanşările subsolurilor, împotriva infiltraţiilor de gaze naturale prin
locurile de pătrundere a instalaţiilor (încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, etc.) în
subsolul clădirilor şi prin planşeul peste subsol, precum şi asigurarea ventilării naturale a
subsolurilor clădirilor, în conformitate cu prevederile Normativului pentru proiectarea şi
executarea sistemelor de încălzire cu gaze naturale - Indicativ I-6 şi Legii nr. 6/1996 - Legea
locuinţei.

15
Art. 31. Conducerea asocia\iei trebuie s` interzic`:
a) blocarea caselor de sc`ri cu materiale de orice fel care duc la [ngustarea c`ilor de
acces ]i evacuare;
b) depozitarea materialelor combustibile [n poduri ]i case de sc`ri ale cl`dirilor;
c) depozitarea materialelor inflamabile [n cantit`\i mai mari dec@t cele prev`zute de
lege;
d) fumatul ]i focul deschis [n subsolurile blocurilor;
e) exploatarea instala\iilor comune de iluminat cu defec\iuni ]i improviza\ii sau
solicitarea acestora peste limita admis`;
f) executarea de lucr`ri de verificare, [ntre\inere ]i repara\ii la instal\ii electrice, de c`tre
persoane neautorizate;
g) folosirea ascensoarelor pentru evacuarea persoanelor [n caz de incendiu;
h) blocarea hidran\ilor de incendiu stradali precum ]i a platformelor de acces ]i
amplasare a autospecialelor de interven\ie;
i) exploatarea instala\iilor ]i sistemelor de [nc`lzit cu defec\iuni sau improviza\ii.
Art. 32. Pentru organizarea activit`\ii de p.s.i., [n cadrul fiec`rei asocia\ii de propietari,
se va proceda astfel:
a) va fi numit din r@ndul membrilor comitetului executiv un responsabil cu probleme
de prevenire şi stingere a incendiilor care va executa, trimestrial sau ori de c@te ori este
nevoie, controale ]i va prezenta [n scris constat`rile comitetului de conducere a asocia\iei;
b) semestrial, comitetul executiv al asocia\iei va analiza activitatea desf`]urat` ]i va lua
m`suri urgente de remediere a neregulilor constatate;
c) comitetul executiv al asocia\iei va afi]a, la intrarea [n blocurile de locuin\e,
principalele m`suri de prevenire şi stingere a incendiilor ce trebuie respectate de locatari;
d) interzicerea amenaj`rii [n casele de sc`ri a buc`t`riilor, birourilor, spaţiilor comerciale
]i de reparaţii, boxelor de materiale, etc;
e) men\inerea [n stare de func\ionare a instala\iilor de iluminat de pe casele de sc`ri;
f) interzicerea bloc`rii u]ilor de acces c`tre fa\a sau spatele blocului precum ]i a trapelor
de acces din casa sc`rii spre acoperi]ul blocului;
g) interzicerea schimb`rii destina\iei usc`toriilor f`r` acordul proiectantului.
Art. 33. {n subsoluri ]i usc`torii se interzice:
a) compartimentarea subsolurilor cu elemente din materiale combustibile;
b) desfiin\area u]ilor de acces [n subsolul blocului, u]i ce au rol de separare a subsolului
de etajele superioare;
c) depozitarea de materiale combustibile [n condi\ii ce pot provoca [n caz de incendiu,
inundarea c`ilor de acces ]i evacuare cu fum ]i gaze fierbin\i;
d) amenajarea unor spa\ii de produc\ie sau comerciale [n subsolurile blocurilor f`r`
acordul proiectantului;
e) depozitarea de recipien\i cu gaze sub presiune;
f) accesul persoanelor str`ine [n subsolul blocului;
g) utilizarea focului deschis ]i a fumatului;
h) amenajarea boxelor ca spa\ii de locuit;
i) exploatarea instala\iilor electrice cu defec\iuni sau improviza\ii;
j) interzicerea bloc`rii u]ilor de leg`tur` [ntre casele de sc`ri la blocurile cu peste 4
nivele.

16
3.4. OBLIGAŢIILE CETĂŢENILOR

Art. 34. Cetăţenii au următoarele obligaţii generale:


a) să cunoască şi să respecte în orice împrejurarea normele de prevenire şi stingere a
incendiilor şi să nu primejduiască prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul;
b) la observarea unui incendiu, să anunţe prin orice mijloc pompierii, poliţia, primarul,
etc şi să ia măsuri pentru limitarea şi stingerea incendiului;
c) să acorde sprijin, în caz de incendiu, persoanelor aflate în pericol;
d) în cazul incendiilor produse la păduri, plantaţii sau culturi agricole, dacă sunt în
apropiere, să intervină cu mijloacele de care dispun, fără a fi solicitaţi;
e) să accepte în vederea limitării propagării unor incendii, executarea de către
conducătorul intervenţiei a unor măsuri cum sunt: degajarea terenurilor, demolarea unor
construcţii, evacuarea din zona periclitată;
f) să permită, potrivit legii, accesul în locuinţă sau gospodărie persoanelor cu atribuţii de
control şi îndrumare pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor.

CAPITOLUL IV
ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIV~ }I DE INFORMARE PUBLIC~ {N
DOMENIUL PREVENIRII }I STINGERII INCENDIILOR

Art. 35. (1) Activitatea instructiv-educativ` ]i de informare public` [n domeniul


prevenirii ]i stingerii incendiilor este o component` principal` a educa\iei popula\iei pe linia
cunoa]terii ]i respect`rii normelor de prevenire ]i stingere a incendiilor ]i de popularizare
continu` a acestora.
(2) Prin activitatea instructiv-educativ` ]i de informare public` [n domeniul prevenirii ]i
stingerii incendiilor se [n\elege ac\iunea permanent` desf`]urat` de factorii cu atribu\iuni pe
aceast` linie privind ini\ierea [n r@ndul popula\iei a unor ac\iuni de cunoa]tere ]i aplicare [n
practic` a normelor ]i normativelor din domeniul protec\iei [mpotriva incendiilor, [nl`turarea
efectelor negative ale calamit`\ilor naturale sau catastrofelor.
(3) La nivelul consiliului jude\ean activitatea instructiv-educativ` ]i de informare
public` [n domeniul prevenirii ]i stingerii incendiilor se desf`]oar` sub directa coordonare a
pre]edintelui acestuia.Serviciul de specialitate (direc\ia, compartimentul, biroul de rela\ii cu
publicul, etc) va face cunoscut prin ]eful acestuia pre]edintelui consiliului jude\ean problemele
de prevenire ]i stingere a incendiilor ce se consider` a fi aduse la cuno]tin\a opiniei publice.
(4) La nivelul consiliilor locale municipale sau or`]ene]ti actvitatea instructiv-
educativ` ]i de informare public` [n domeniul prevenirii ]i stingerii incendiilor se desf`]oar`
sub directa coordonare a primarului localit`\ii.Acolo unde exist` serviciu de specialitate
(direc\ie, serviciu, compartiment, birou de rela\ii cu publicul, etc) ]eful acestuia r`spunde de
aducerea la cuno]tin\a opiniei publice a problemelor privind activitatea de prevenire ]i stingere
a incendiilor pe teritoriul localit`\ii.
(5) La nivelul consiliilor locale comunale, activitatea instructiv-educativ` ]i de
informare public` [n domeniul prevenirii ]i stingerii incendiilor va fi coordonat` de primarul
localit`\ii iar de [ndeplinirea efectiv` a sarcinilor pe aceast` linie r`spund persoanele
[mputernicite de acesta, membrii comisiei de ap`rare [mpotriva incendiilor desemna\i de
primar ]i grupelor de prevenire a incendiilor din cadrul serviciilor publice de pompieri civili.
(6) La agen\ii economici de pe teritoriul jude\ului Br`ila, activitatea instructiv-
educativ` ]i de informare public` [n domeniul prevenirii ]i stingerii incendiilor se organizeaz` ]i
se desf`]oar` pe baza dispozi\iei (deciziei) conduc`torilor acestora (patron).

17
Art. 36. (1) Anual, la nivelul consiliului jude\ean se vor prevedea pe baz` de calcul,
fondurile necesare desf`]ur`rii [n bune condi\ii a activit`\ii instructiv-educative ]i de informare
public` [n domeniul prevenirii ]i stingerii incendiilor.
(2) Institu\iile ]i agen\ii economici de pe teritoriul jude\ului Br`ila, sunt obliga\i s`-]i
prevad` [n planurile anuale fonduri pentru activitatea de informare public` [n domeniul
prevenirii ]i stingerii incendiilor ce se desf`]oar` [n unit`\ile respective.
(3) {n localit`\i este obligatorie existen\a cel pu\in a unui panou de afi]aj care s` con\in`
m`suri de prevenire ]i stingere a incendiilor la gospod`riile cet`\ene]ti, ]coli, gr`dini\e, institu\ii,
pe timpul campaniei agricole de recoltare a cerealelor, [n depozite de cereale ]i furaje, cauze
frecvente de incendiu, precum ]i popularizarea unor incendii ce au avut loc [n localitatea
respectiv`.
(4) Locul de amplasare a panoului de afi]aj se va stabili de c`tre consiliul local astfel
[nc@t eficien\a acestuia s` fie maxim` ([n fa\a cl`dirii consiliului local, [n fa\a sediului
serviciului de pompieri civili sau [n orice alt loc intens circulat).
(5) Con\inutul panoului de afi]aj nu este limitativ ci doar orientativ, consiliile locale
put@ndu-l modifica ]i diversifica [n func\ie de condi\iile concrete existente pe plan local.
(6) {n institu\iile ]i agen\ii economici de pe teritoriul jude\ului se aplic` prevederile
articolului anterior.Panoul de afi]aj va fi amplasat la intrarea [n obiectiv, [n fa\a sediului
serviciului de pompieri civili sau orice alte locuri intens circulate, stabilite, de conducerea
acestora.
(7) Agen\ii economici ]i institu\iile mici sau care nu au terenuri proprii (cur\i interioare,
alei, etc) vor [nfiin\a panoul de afi]aj [n func\ie de situa\ia existent`.
Art. 37. Fondurile alocate pentru activitatea instructiv-educativ` ]i de informare public`
[n domeniul prevenirii ]i stingerii incendiilor vor fi folosite ]i pentru editarea de materiale cu
tematic` de prevenire ]i stingere a incendiilor (ziare, reviste, afi]e, etc).
Art. 38. {n func\ie de situa\ia existent` concret` ]i de posibilit`\ile proprii, consiliile
locale []i vor asigura [n cel mai scurt timp dotarea cu materialele ]i mijloacele necesare unei
bune desf`]ur`ri a activit`\ii instructiv-educative ]i de informare public` [n domeniul
prevenirii ]i stingerii incendiilor (mijloace audio-video, informatice, etc) care s` le ajute [n
desf`]urarea unei activit`\i permanente ]i eficiente pe aceast` linie.
Art. 39. (1) O parte din fondurile alocate de consiliul jude\ean activit`\ii instructiv-
educative ]i de informare public` [n domeniul prevenirii ]i stingerii incendiilor pot fi utilizate
pentru organizarea ]i desf`]urarea concursurilor profesionale ale serviciilor publice de pompieri
civili ale localit`\ilor jude\ului, ale concursurilor cercurilor de elevi ]i cade\i “Prietenii
Pompierilor” ]i pentru premierea acestora.
(2) Membrii serviciilor de pompieri civili din localit`\ile jude\ului ]i ale institu\iilor
subordonate consiliului jude\ean pot fi premia\i ]i activitatea lor poate fi popularizat` atunci
c@nd au dat dovad` de calit`\i deosebite [n [ndeplinirea misiunilor ce le revin (stingerea
incendiilor, salvarea oamenilor ]i bunurilor materiale ale acestora, interven\ia la limitarea
urm`rilor calamit`\ilor naturale ]i catastrofelor, etc).

18
CAPITOLUL V

REGULI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE ŞI


STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE

5.1. CLĂDIRI CIVILE


Prevederi generale

Art. 40. La proiectarea şi execuţia construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor


aferente acestora - indiferent de forma de proprietate sau destinaţie -, precum şi la lucrările de
modificare, modernizare, transformare, consolidare sau de reparaţie a acestora, se vor respecta
standardele, normativele, prescripţiile tehnice şi alte acte normative în vigoare, privind
prevenirea şi stingerea incendiilor.
Art. 41. Construcţiile trebuie proiectate şi realizate astfel încât să se asigure în caz de
incendiu următoarele:
- protecţia ocupanţilor construcţiei;
- protecţia serviciilor de pompieri care intervin pentru stingerea incendiilor;
- evacuarea ocupanţilor şi bunurilor materiale;
- împiedicarea extinderii incendiilor la clădirile învecinate;
- prevenirea avariilor la construcţii şi instalaţii învecinate, în cazul prăbuşirii
construcţiei incendiate.
Art. 42. Condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească elementele principale ale
construcţiei, pentru încadrarea acestora în grade de rezistenţă la foc sunt prevăzute în tabelul
nr. 1.
Tabelul nr. 1
Nr Elementul Gradul de rezistenţă la foc
crt construcţiei I II III IV V
1 Stâlpi, coloane, pereţi C0 (CA1) C0 (CA1) C1 (CA2a) C2 (CA2b) C4 (CA2d)
portanţi 2 1/2 ore 2 ore 1 oră 30 min. -
2 Pereţi interiori C0 (CA1) C1 (CA2a) C2 (CA2b) C3 (CA2c) C4 (CA2d)
neportanţi 30 min. 30 min. 15 min. 15 min. -
3 Pereţi exteriori C0 (CA1) C1 (CA2a) C2 (CA2b) C3 (CA2c) C4 (CA2d)
neportanţi 15 min. 15 min. 15 min. - -
4 Grinzi, planşee, C0 (CA1) C0 (CA1) C1 (CA2a) C2 (CA2b) C4 (CA2d)
nervuri, acoperişuri 1 oră 45 min. 45 min. 15 min. -
terasă (30 min.) (30 min.)
5 Acoperişuri C0 (CA1) C1 (CA2a) C2 (CA2b) C3 (CA2c) C4 (CA2d)
autoportante fără pod 45 min. 30 min. 15 min. - -
(inclusiv (30 min.) (15 min.)
contravânturi),
şarpanta
acoperişurilor fără
pod
6 Panouri de învelitoare C0 (CA1) C1 (CA2a) C2 (CA2b) C3 (CA2c) C4 (CA2d)
şi suportul continuu 15 min. - - - -
al învelitorii
combustibile
Notă: Se folosesc cifrele din paranteze când densitatea sarcinii termice nu depăşeşte 840
MJ/m.p.

19
Art. 43. (1) Construcţiile civile (publice), de producţie şi/sau depozitare, se amplasează
comasate sau grupate la distanţe nenormate între ele, în limitele unor compartimente de
incendiu specifice, cu arii maxime admise în funcţie de destinaţie, gradul de rezistenţă la foc
cel mai dezavantajos, riscul de incendiu şi numărul de niveluri cel mai mare (luând în calcul
suma ariilor construite efective).
(2) Construcţiile se amplasează astfel încât să nu permită propagarea incendiilor pe o
perioadă de timp normată sau în cazul prăbuşirii, să nu afecteze obiectivele învecinate,
respectându-se distanţele minime de siguranţă prevăzute în tabelul nr. 2.
(3) Pentru construcţiile de producţie sau depozitare din categoria A sau B de pericol
de incendiu, distanţele de siguranţă faţă de clădiri cu alte riscuri sau categorii de pericol de
incendiu, se majorează cu 50%, fără a fi mai mici de 15 m.
(4) În cazuri justificate tehnic, în cadrul limitei de proprietate, investitorii pot stabili
distanţe mai mici pe proprie răspundere, prin hotărâri scrise ale consiliilor de conducere
respective, dacă adoptă măsuri de protecţie compensatorii, stabilite prin proiect şi scenarii de
siguranţă la foc.
Tabelul nr. 2
Grad de Distanţe minime de siguranţă (m) faţă de
rezistenţă la construcţii având gradul de rezistenţă la foc
foc I-II III IV-V
I - II 6 8 10
III 8 10 12
IV-V 10 12 15

Art. 44. (1) Ariile construite admise pentru compartimentele de incendiu ale clădirilor
civile (publice) supraterane, sunt cele prevăzute în tabelul nr. 3.
(2) Pentru clădirile echipate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, ariile se
pot majora cu 100%.Atunci când se prevăd instalaţii automate de semnalizare a incendiilor,
ariile se pot majora cu 25%. Majorările menţionate nu se cumulează.
(3) În cazuri justificate tehnic, investitorii pot stabili arii construite mai mari pe
proprie răspundere, prin hotărâri scrise ale consiliilor de conducere respective.
Art. 45. (1) În clădirile civile (publice) de gradul I şi II rezistenţă la foc, este admisă
mansardarea (realizarea unui nivel construit în volumul podului), dacă elementele din structura
portantă a acoperişului şi a încăperilor amenajate sunt incombustibile şi separate de restul
podului cu ziduri rezistente la foc de minim 3 ore.
(2) În clădirile de gradul III, IV şi V rezistenţă la foc, mansardarea este admisă în
condiţiile prevăzute în tabelul nr. 4.
Tabelul nr. 3
Gradul de Aria maximă construită (la sol) a unui compartiment de incendiu (m.p.)
rezistenţă la foc Clădiri cu 1 nivel Clădiri cu mai multe niveluri
I-II 2500
III 1800
IV 1400 1000
V 1000 800

20
Tabelul nr. 4
Numărul maxim de niveluri pentru clădiri având
Destinaţia clădirii gradul de rezistenţă la foc:
III IV V
Clădiri de locuit 5 3 5
Clădiri pentru învăţământ 3 2 1
Clădiri cu alte destinaţii, fără 5 2 1
săli aglomerate

Art. 46. Clădirile de locuit unifamiliale sau colective, independente sau comasate ori
grupate în limitele compartimentelor de incendiu admise pentru clădiri civile, se amplasează la
distanţe de siguranţă, sau se compartimentează în condiţiile prevăzute în tabelul nr. 5.

Tabelul nr. 5
Nr. Condiţii
Denumire element Observaţii
crt. minime
1 Pereţi despărţitori între clădiri, CO (CA1) În clădiri de gradul IV pot fi
tronsoane şi apartamente 1 oră C2 (CA2b), iar în cele de
gradul V pot fi C3 (CA2c).
2 Pereţi despărţitori între băi şi CO (CA1) -
bucătării, faţă de celelalte 15 min.
încăperi ale apartamentului, în
clădiri de gradul I-II rezistenţă
la foc
3 Pereţi despărţitori între boxele C4 (CA2d) -
gospodăreşti sau de depozitare
din subsol sau demisol, în
cadrul unor grupări de maxim
300 m.
4 Pereţi despărţitori între CO (CA1) Uşile spre coridoare vor fi
grupările de boxe gospodăreşti 1 oră rezistente la foc minimum 15
menţionate la pct. 3, precum şi min.
între acestea şi spaţiile tehnice
ale clădirii.

5.2. CONSTRUCŢII ADMINISTRATIVE

Sedii ale autorităţilor publice, indiferent de aria construită sau desfăşurată.

Art. 47. Conducătorii autorităţilor publice, vor desemna o persoană sau persoane cu
atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii, normelor şi normativelor în
domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.
Art. 48. (1) Căile de acces şi evacuare a persoanelor în caz de incendiu, se marchează cu
indicatoare de securitate, amplasate vizibil.
(2) Deschiderea uşilor de pe traseul evacuării, de regulă, trebuie să se facă în sensul
deplasării oamenilor spre exterior, cu excepţia uşilor prin care se evacuează cel mult 30
persoane valide.

21
(3) Prin deschidere, uşile de evacuare nu trebuie să se împiedice una de alta sau să
stânjenească evacuarea.
(4) Uşile încuiate în timpul funcţionării normale, pot constitui o a doua cale de
evacuare a unei porţiuni din construcţie sau a întregii construcţii, cu excepţia sălilor
aglomerate, dacă:
- alcătuirea şi dimensionarea lor corespund prevederilor reglementărilor tehnice în
vigoare;
- sunt dotate cu sisteme de închidere/deschidere uşor manevrabile fără cheie, ce pot fi
acţionate din zona care se evacuează sau sunt prevăzute cu panouri de sticlă securizată cu
dimensiuni care să permită trecerea fluxurilor de evacuare şi cu parapete de maxim 0,4 m. În
cazul panourilor de sticlă, se vor prevedea mijloace de spargere şi indicatore corespunzătoare.
Panourile din sticlă securizată astfel realizate, pot fi amplasate şi independent lângă uşi,
marcate corespunzător şi astfel dispuse încât să fie uşor de recunoscut.
(5) În casele scărilor de evacuare nu vor fi amenajate spaţii de lucru, de depozitare
ori cu alte destinaţii (în afară de circulaţie) şi nu vor fi introduse conducte de gaze naturale,
conducte pentru lichide combustibile sau tuburi colectoare de gunoi sau alte materiale.
(6) La amenajarea construcţiilor existente, se vor lua măsuri compensatorii
referitoare la siguranţa la foc în cazul în care, în mod justificat, nu pot fi îndeplinite unele
prevederi ale regulamentelor specifice în vigoare.
Art. 49. În podurile imobilelor este interzisă construirea de boxe din lemn, depozitarea
de materiale lemnoase sau alte materiale combustibile.
Art. 50. Se interzice depozitarea sub orice formă a lichidelor combustibile în birouri sau
în alte încăperi ale sediilor administrative.
Art. 51. Este interzisă iluminarea cu flacără deschisă (lumânări, chibrituri, etc.) în
poduri, magazii, precum şi în orice alt loc care prezintă pericol de incendiu.
Art. 52. Nu se vor depozita pe culoare, în case de scări şi pe alte trasee de evacuare ale
clădirii materiale care să împiedice evacuarea sau să mărească pericolul de incendiu.
Art. 53. Covoarele, mochetele etc., folosite pe culoare, coridoare şi scări de evacuare,
vor fi bine fixate de pardoseală, astfel încât să nu se împiedice evacuarea persoanelor şi a
bunurilor în caz de incendiu.
Art. 54. Curăţirea pardoselii cu lichide combustibile este interzisă, cu excepţia
produselor special destinate acestui scop, pentru care se vor respecta măsurile specifice de
prevenire şi stingere a incendiilor.

5.3. CLĂDIRI ŞI SĂLI AGLOMERATE

Prevederi generale

Art. 55. Sălile aglomerate sunt încăperi sau grupuri de încăperi care comunică direct
între ele, în care suprafaţa ce revine unei persoane este mai mică de 4 m.p., şi se pot întruni
simultan:
- orice număr de persoane (teatre);
- cel puţin 150 persoane (săli de spectacole, săli de întruniri, cluburi);
- cel puţin 200 persoane (săli de aşteptare, muzee, magazine).
Art. 56. Încăperile cu aglomerări de persoane sunt acele spaţii în care se pot afla
simultan 50 persoane sau mai multe, fiecăreia asigurându-se o arie maximă de 4 m.p.
Art. 57. Cu excepţia cantinelor şi estradelor din sălile de întruniri şi cluburi, se interzice
introducerea în aceste categorii de încăperi, a scaunelor mobile, fără fixarea lor în pardoseală.

22
Art. 58. Orice schimbare de destinaţie se va face în strictă conformitate cu prevederile
legislative şi actele normative privind protecţia la foc, atât din punct de vedere constructiv, cât
şi al dotării cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor.
Art. 59. Executarea de compartimentări (separări) se poate admite numai dacă, prin
măsurile respective, nu se reduce numărul şi dimensiunile căilor de evacuare, nu se blochează
mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor şi nu se obturează suprafaţa protejată rezultată
din calcul, iar materialele folosite la compartimentări sunt incombustibile.
Art. 60. Materialele textile folosite pentru finisaje şi decoraţiuni, se vor trata cu
substanţe ignifuge pentru reducerea gradului de combustibilitate. Acest tratament se va aplica
şi decorurilor, perdelelor şi draperiilor.
Art. 61. Trecerea conductelor, canalelor, tuburilor, coloanelor prin planşee sau pereţi va
fi făcută prin manşoane de ţeavă bine fixate în planşee sau perete, perfect etanşe, care să
împiedice propagarea incendiului.
Art. 62. Uşile, chepengurile, golurile între încăperi cu pericol de incendiu, vor fi
confecţionate din materiale rezistente la foc şi care asigură limita de rezistenţă prevăzută de
actele normative.
Art. 63. Căile de evacuare şi uşile spre aceste căi vor fi menţinute libere, marcate cu
semne şi indicatoare (vizibile inclusiv noaptea sau în prezenţa fumului şi gazelor) şi prevăzute
cu iluminat de siguranţă pentru evacuare.
Art. 64. Pe căile de evacuare nu vor exista praguri, uşile se vor deschide în sensul
deplasării fluxului, iar covoarele şi mochetele vor fi astfel fixate încât să se evite împiedicarea
persoanelor care se evacuează.
Art. 65. Pe căile de evacuare nu se vor folosi materiale şi finisaje care să permită
propagarea rapidă a incendiilor şi nu se vor instala oglinzi, draperii ori alte materiale care pot
crea greutăţi în evacuarea oamenilor.
Art. 66. Este obligatoriu să se asigure cel puţin două uşi de evacuare, distincte şi
judicios distribuite pentru:
a)fiecare nivel a sălilor aglomerate, precum şi pentru nivelul de loji şi balcoane cu mai
mult de 100 persoane;
b) foaiere, bufete, garderobe şi alte încăperi de servire a publicului, cu aria de peste
100 m.p.
Art. 67. Pentru asigurarea evacuării rapide şi fără accidente a publicului, în sălile
aglomerate, scaunele, băncile şi în general mobilierul se fixează de pardoseală, astfel încât să
nu fie răsturnate în caz de panică. Fac excepţie lojile, în care se admit maxim 12 scaune
mobile, precum şi expoziţiile şi saloanele de dans, în care se recomandă solidarizarea lor pe
pachete (fără fixare pe pardoseală).
La sălile de întruniri cu o capacitate de maxim 200 locuri, scaunele sau băncile pot fi
nefixate de pardoseală cu condiţia solidarizării între ele pe pachete de minimum 3 rânduri.
Art. 68. Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se face astfel încât să se realizeze
culoare de trecere cu lăţimi corespunzătoare, care să asigure accesul publicului la ieşirea din
sală.
Art. 69. Spaţiul liber de trecere dintre rânduri şi scaune, trebuie să fie de minim 0,45 m.
Art. 70. La amplasarea mobilierului în săli cu locuri la mese, trebuie să se asigure
culoare de evacuare în caz de incendiu, ţinând seama şi de următoarele recomandări:
- mesele de maxim 8 locuri se amplasează, cu cel puţin o parte a lor, lângă un
culoar;
- mesele dreptunghiulare, amplasate cu latura lungă perpendiculară pe culoarele de
evacuare, vor avea pe fiecare latură cel mult 8 locuri dacă au acces la un singur culoar, sau 16
locuri dacă au acces la două culoare de evacuare (la capetele acestor mese, nu se prevăd scaune
pe culoarele de evacuare);
23
- dacă numărul de locuri pe o latură este mai mare de trei (între culoarul de evacuare şi
perete) sau de şase (între două culoare) se prevăd treceri de acces la culoarele de evacuare,
având o lăţime liberă de cel puţin 0,45 m.;
- la determinarea lăţimilor libere de trecere se iau în considerare şi dimensiunile
scaunelor retrase la o distanţă de 0,15 m de marginea mesei;
Art. 71. În faţa uşilor din clădiri sau săli aglomerate trebuie asigurat un spaţiu liber pentru
persoanele ce se evacuează.
Art. 72. Scările exterioare folosite pentru evacuarea sălilor aglomerate trebuie să aibă o
înclinare de maxim 1:2, iar rampele şi podestele se recomandă de minimum 1,60 m lăţime şi să
fie acoperite.
Planurile înclinate acoperite, sunt admise ca ieşiri de evacuare, dacă îndeplinesc
condiţiile specifice acestora.
Art. 73. Curţile interioare şi spaţiile dintre clădiri cu săli aglomerate pot fi luate în
considerare pentru evacuarea persoanelor în caz de incendiu, dacă au lăţimea suficientă pentru
trecerea fluxului rezultat din calcul, dar nu mai puţin de 10,00 m.
Art. 74. În sălile aglomerate nu se admite accesul unui număr mai mare de persoane
decât capacitatea stabilită şi declarată. Se interzice accesul publicului în săli aglomerate cu
materiale şi substanţe inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.
Art. 75. Foaierele vor fi dotate cu scrumiere, amplasate la minimum 1,5 m distanţă faţă
de draperii şi perdele.
Art. 76. În sălile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea acestora se va întrerupe
înainte de accesul persoanelor în sală.
Art. 77. În încăperile şi holurile clădirilor se vor afişa, în locuri vizibile, planurile de
evacuare şi instrucţiunile pe care trebuie să le respecte persoanele care se evacuează.
Art. 78. Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în astfel de clădiri, se vor lua
următoarele măsuri:
- echiparea cu materiale şi mijloace de protecţie, salvare şi stingere adecvate, pe baza
criteriilor prevăzute în anexele 12 - 16;
- amplasarea acestor materiale şi mijloace se va face în locuri vizibile şi uşor accesibile,
marcate şi semnalizate corespunzător;
- verificarea existenţei, stării de întreţinere şi funcţionare a mijloacelor de protecţie,
salvare şi stingere iar periodicitatea executării acestei operaţiuni, precum şi persoanele cu
astfel de atribuţiuni, se vor stabili în raport cu specificul şi particularităţile din fiecare unitate;
- pregătirea întregului personal pentru a fi în măsură să facă alarmarea, să anunţe forţele
stabilite să intervină, să pună în aplicare măsurile de salvare şi evacuare a utilizatorilor, precum
şi să acţioneze la stingerea şi limitarea pierderilor materiale.

5.4. CONSTRUCŢII PENTRU CULTURĂ

Expoziţii şi muzee

Art. 79. (1) Amplasarea standurilor, vitrinelor şi panourilor se va face astfel încât căile
de evacuare şi de circulaţie a publicului să fie în permanenţă libere.
(2) Vitrinele aflate pe căile de evacuare nu vor cuprinde exponate care se aprind
uşor, ard violent sau prezintă pericol de explozie.
(3) În holuri şi alte spaţii comune se pot amenaja expoziţii cum sunt cele de artă,
filatelice, de carte, fiind interzise expoziţii de mobilă sau alte exponate cu grad ridicat de
combustibilitate.

24
Art. 80. (1) Elementele de structură ale panourilor şi standurilor se vor executa pe cât
posibil din materiale incombustibile, iar lemnăria şi materialele textile ornamentale se vor
ignifuga conform prevederilor normativelor în vigoare.
(2) Traseele circuitelor electrice care luminează standurile, panourile şi vitrinele, nu
vor fi amplasate în spaţiile de circulaţie ale vizitatorilor sau direct pe elemente combustibile iar
pentru protecţia conductorilor electrici se vor folosi pe cât este posibil tuburi incombustibile.
Art. 81. (1) Circuitul vizitatorilor va fi indicat prin săgeţi, începând de la uşa de intrare
în sălile de expunere până la ieşire. Circulaţia vizitatorilor va fi dirijată de către personalul de
supraveghere.
(2) Se vor întocmi planuri de evacuare atât a vizitatorilor căt şi a exponatelor.
(3) Se va asigura supravegherea vizitatorilor atât la intrare, pentru a nu introduce
substanţe inflamabile în muzee, cât şi pe timpul vizionării sălilor, pentru a nu fuma.
Art. 82. (1) Încălzirea sălilor de expunere se va face prin instalaţii de încălzire centrală,
condiţionare a aerului, iar în cazul când nu este posibil, numai cu sobe cu acumulare de
căldură.
(2) Se vor asigura spaţii de siguranţă de minimum 1 m între elementele sistemelor de
încălzire şi obiectele de artă, manuscrise, ţesături.
Art. 83. În atelierele de restaurare se va menţine permanent curăţenia, iar fiarele de
călcat vor fi menţinute pe suporţi incombustibili.
Art. 84. Depozitarea obiectelor de artă ale muzeelor, se va face în următoarele condiţii:
- încăperile folosite numai în scopul păstrării şi depozitării documentelor muzeale
vor fi separate prin pereţi şi uşi antifoc;
- la aşezarea rafturilor în depozite, se vor lăsa culoare de acces care în permanenţă
trebuie să fie libere;
- corpurile de iluminat incandescente, vor fi prevăzute cu globuri de protecţie.

Arhive şi biblioteci

Art. 85. (1) Spaţiile de depozitare a arhivelor, precum şi fondul special al bibliotecilor
se amenajează în construcţii sau încăperi rezistente la foc.
(2) Amplasarea depozitelor de arhivă şi ale bibliotecilor, se face de regulă la nivelurile
inferioare ale construcţiilor, exceptând subsolurile şi demisolurile.
(3) Se interzice amenajarea depozitelor bibliotecilor şi arhivelor în următoarele situaţii:
- în apropierea magaziilor cu substanţe combustibile ori expozive;
- în mansardele sau podurile clădirilor;
- în construcţii provizorii sau în cele executate din materiale combustibile.
Art. 86. Se vor respecta următoarele reguli:
a) Încăperile destinate pentru săli de lectură, camere de lucru, cercetare, conservare,
trebuie să fie separate de spaţiile de depozitare şi ale fondului special al bibliotecarilor, prin
elemente incombustibile, rezistente la foc;
b) Prin pereţii depozitelor bibliotecilor şi arhivelor, se interzice trecerea conductelor de
gaze combustibile, a coşurilor şi canalelor de fum.
c) Între corpurile de iluminat cu incandescenţă şi materialele combustibile trebuie să se
asigure o distanţă de cel puţin 50 cm.
d) Rafturile şi dulapurile, trebuie să fie confecţionate din materiale incombustibile, iar cele
din materiale combustibile vor fi ignifugate conform prevederilor normativelor în vigoare.
Art. 87. În interiorul sălilor de lectură şi arhivă se interzice:
- folosirea focului deschis şi fumatului;
- depozitarea lichidelor combustibile;
- existenţa prizelor şi tablourilor electrice.
25
Studiouri Radio-TV

Art. 88. (1). Finisajele ]i tratamentele termice sau fonoabsorbante combustibile, montate
pe pere\i incombustibili, nu vor crea goluri cu ad@ncimea mai mare de 5 cm fa\` de ace]tia.
(2) Tavanele false, plac`rile, tratamentele fonice combustibile vor fi astfel montate fa\`
de sursele de [nc`lzire, instala\ii electrice, corpuri de iluminat astfel [nc@t s` nu fie posibil`
aprinderea lor.
(3) La instalarea proiectoarelor se va \ine seama ca acestea s` fie a]ezate la o distan\` de
minim 1 m fa\` de decoruri ]i celelalte materiale combustibile.
(4) Nu este permis` cuplarea aparatajului direct pe comutator ]i [ntrerup`tor f`r` ca
tabloul sau cutia de distribu\ie s` fie prev`zut` cu siguran\e calibrate.
(5) Conectarea la tablourile de distribu\ie a aparatajului de iluminat ]i a celorlalte utilaje
electrice poate fi f`cut` numai de c`tre electricieni califica\i.

Discoteci, cluburi, săli de dans

Art. 89. (1) Pe căile de evacuare a persoanelor, finisajele trebuie să fie de regulă
incombustibile. Se admit pardoseli din lemn, mochete şi finisaje din folii de maxim 2 mm.
grosime, lipite pe suport incombustibil.
(2) În holurile de acces se admite placarea cu lemn a pereţilor incombustibili,
luându-se măsurile necesare de protecţie (ignifugare).
(3) Tavanele false, placările, tratamentele fonice şi termice, precum şi finisajele
combustibile, vor fi astfel montate şi protejate faţă de corpurile de iluminat, aparate electrice şi
orice altă sursă de încălzire, încât să nu fie posibilă aprinderea lor.
(4) Nu se vor utiliza abajururi combustibile la iluminatul semiobscur din discoteci şi
săli de dans.
(5) În cazul folosirii pentru iluminatul local a lumânărilor, se vor lua măsuri de
protecţie a acestora faţă de materialele combustibile, prin folosirea unor suporturi
incombustibile. Suporturile vor fi fixate pentru a nu fi răsturnate la manevre greşite.
(6) În sălile în care este permis fumatul, se vor prevedea scrumiere la fiecare masă,
iar pentru sălile de dans, acestea se vor amplasa la minim 1,5 m faţă de perdele sau draperii.
(7) Se va asigura deschiderea uşoară a uşilor, în sensul fluxului de evacuare.
(8) Exploatarea instalaţiilor electrice se va face în conformitate cu prevederile
normativelor în vigoare.
(9) Discotecile şi cluburile trebuie să aibe asigurate minim 2 căi de evacuare.

Teatre, case de cultură şi cămine culturale,


săli de vizionare a filmelor

Art. 90. În sălile de spectacole nu vor fi introduse scaune suplimentare şi nu este permis
accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită în documentaţiile tehnice.
Art. 91. În timpul spectacolelor, uşile interioare şi exterioare de pe traseul de evacuare,
vor fi descuiate iar sensul de deschidere al acestora trebuie să fie spre exterior, prin simpla
apăsare a sistemului de deschidere.
Art. 92. Deasupra uşilor de ieşire din sălile de spectacole, se instalează corpuri de
iluminat cu inscripţia "Ieşire", alimentate prin circuitele iluminatului de siguranţă.
Art. 93. (1) În scene se vor introduce numai decorurile şi recuzita necesară pentru
spectacolul sau repetiţia din ziua respectivă.

26
(2) Între decoruri şi pereţii scenei trebuie să fie o distanţă liberă de 1 m, iar între
decoruri şi corpurile de iluminat, tablourile şi dozele instalaţiilor electrice de 0,75 m.
(3) Se interzice depozitarea sub scară sau în fosele pentru orchestră, a diferitelor
materiale sau decoruri.
Art. 94. (1) Fumatul în scenă se va admite numai în măsura în care scenariul
spectacolului o cere. În această situaţie, se vor asigura scrumiere necesare stingerii ţigărilor şi
chibriturilor, amplasate la minimum 1,5 m de draperii, cortine sau alte decoruri combustibile.
(2) În cazul în care scenariul spectacolului reclamă folosirea lumânărilor, flăcărilor
sau explozibililor, se vor lua măsurile de siguranţă posibile, pentru evitarea unui incendiu;
(3) Se interzice introducerea sub orice motiv, în scenă, a lichidelor inflamabile.
Art. 95. (1) Este interzisă improvizarea instalaţiilor electrice iar corpurile de iluminat
incandescente vor fi prevăzute cu globuri de protecţie şi grătare de protejare împotriva
loviturilor. Toate corpurile de iluminat din scenă, vor fi prevăzute cu plasă de protecţie.
(2) După terminarea spectacolelor şi repetiţiilor, instalaţia electrică se va scoate de
sub tensiune, cu excepţia iluminatului de siguranţă.

Circuri mobile

Art. 96. Începerea activităţii acestor circuri, se va face numai după obţinerea avizelor şi
autorizaţiilor prevăzute de lege.
Art. 97. (1) Înainte de amplasarea circului, terenul se va curăţa de vegetaţie uscată pe o
suprafaţă care trebuie să depăşească cu cel puţin 10 m perimetrul amenajării.
(2) Amplasarea vagoanelor de circ şi a menajeriilor, se va face astfel încât să nu
împiedice evacuarea persoanelor şi accesul autospecialelor de stins incendii.
(3) Elementele de construcţie combustibile (lemn, materiale textile), vor fi
ignifugate.
(4) Se va crea posibilitatea deschiderii pe 3 laturi a perimetrului circului.
(5) Instalaţiile electrice de iluminat şi forţă, vor fi executate şi exploatate în
conformitate cu prevederile normativelor în vigoare.
(6) În interiorul circului este interzis fumatul, precum şi accesul publicului cu
produse şi substanţe inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.
(7) După terminarea repetiţiilor şi spectacolelor, se va executa o verificare
amănunţită a întregii amenajări, pentru depistarea şi înlăturarea oricărei surse potenţiale de
incendiu.

5.5. CLĂDIRI DE CULT RELIGIOS


(CATEDRALE, BISERICI, CASE DE RUGĂCIUNE, SINAGOGI,
TEMPLE, ANSAMBLURI MĂNĂSTIREŞTI)

Art. 98. Pentru spaţiile din lăcaşurile de cult, care sunt săli aglomerate, se vor respecta
măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice sălilor aglomerate, potrivit
reglementărilor tehnice în vigoare.
Art. 99. Clădirile de cult, indiferent de capacitatea maximă simultană, vor avea
asigurate cel puţin două căi de evacuare a persoanelor, distincte şi independente. Excepţie fac
cele cu capacitatea maximă de până la 30 persoane.
Art. 100. Clădirile de cult cu capacitatea de 30 persoane şi mai mult, vor avea uşi de
evacuare cu deschiderea în exterior.
Art. 101. Se interzice accesul persoanelor în clădirile de cult, în număr mai mare decât
capacitatea stabilită şi declarată.

27
Art. 102. Se vor crea condiţii pentru accesul autospecialelor de intervenţie în caz de
incendiu, cel puţin la o faţadă.
Art. 103. Nu se admite amenajarea de boxe din lemn în podurile imobilelor sau în
casele de scări.
Art. 104. La folosirea lumânărilor în biserici, se vor respecta următoarele:
a) aprinderea şi aşezarea lumânărilor se va face în locuri stabilite şi, pe cât posibil,
la distanţa de 1 m faţă de materialele combustibile (cununii, draperii, mobilier, icoane, etc.);
b) stativele pentru lumânări vor avea fund dublu şi vor fi umplute cu apă sau nisip;
c) resturile de lumânări se vor depozita în cutii metalice cu capac şi se vor păstra în
exeteriorul bisericii;
d) se interzice fixarea lumânărilor pe elemente combustibile (mobilier, pereţi,
tablouri, etc.);
e) la terminarea slujbei şi a programului în clădire, se sting lumânările, cărbunii
din cădelniţă şi se întrerupe alimentarea cu energie electrică;
f) se va interzice aşezarea stativelor pentru lumânări în balcoanele realizate din
elemente de construcţie combustibile.
Art. 105. Coroanele executate din materiale combustibile naturale şi artificiale, se vor
păstra în exteriorul bisericii.
Art. 106. Covoarele, preşurile, etc., folosite pe culoarele, coridoarele şi scările de
evacuare, vor fi bine fixate pe pardoseală, astfel încât să nu împiedice evacuarea persoanelor şi
bunurilor în caz de incendiu.
Art. 107. Se interzice depozitarea în clădirile de cult a lichidelor inflamabile şi
materialelor combustibile.
Art. 108. În spaţiile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea cu combustibil a
acestora se va întrerupe înainte de accesul persoanelor. Pe durata funcţionării mijloacelor de
încălzire, acestea vor fi supravegheate în permanenţă de către o persoană special desemnată.
Art. 109. Pentru asigurarea evacuării în caz de incendiu, a persoanelor din clădirile de
cult, se vor respecta următoarele:
a) conducerea clădirii de cult, va întocmi obligatoriu un plan de evacuare a utilizatorilor
spaţiului;
b) evacuarea utilizatorilor se va face în mod obligatoriu pe toate căile prevăzute în planul
de evacuare al sălii;
c) în timpul slujbelor religioase, în clădirile de cult, uşile de pe traseele de evacuare vor
fi descuiate;
d) controlul şi asigurarea bunei funcţionări în permanenţă a iluminatului de siguranţă;
e) numirea personalului care va organiza şi supraveghea evacuarea utilizatorilor;
f) marcarea căilor de evacuare conform STAS 297.
Art. 110. Se va asigura verificarea periodică, de către personal specializat, a instalaţiilor
electrice, de paratrăsnet, precum şi a coşurilor de evacuare a fumului.

5.6. STADIOANE ŞI SĂLI DE SPORT

Art. 111. Clădirile destinate activităţilor sportive, vor avea asigurate condiţii de acces
pentru intervenţie, la cel puţin o faţadă a acestora, iar când sunt săli aglomerate, la cel puţin
două faţade.
Art. 112. Pentru clădirile de sport care se încadrează în categoria sălilor aglomerate, se
aplică prevederile normative referitoare la aceste săli.

28
Art. 113. Căile de acces şi evacuare se vor menţine în permanenţă libere şi vor fi
marcate conform standardelor în vigoare.
Art. 114. Pe stadioane sau în săli de sport, este interzis accesul utilizatorilor şi
spectatorilor, cu materiale şi substanţe inflamabile sau a altor mijloace care pot produce
incendii sau explozii.
Art. 115. Culoarele, scările şi porţile situate în zona spectatorilor, trebuie vopsite în
galben viu, conform prevederilor regulamentului UEFA.
Art. 116. Se interzice accesul pe stadioane sau în sălile de sport, a unui număr de
persoane mai mare decât capacitatea stabilită şi declarată.
Art. 117. La staţia de amplificare, înaintea începerii meciurilor, se vor difuza măsurile şi
regulile de prevenire şi stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate de către spectatori pe
timpul manifestărilor sportive.
Art. 118. Scaunele realizate din materiale combustibile, vor fi ignifugate.
Art. 119. La magaziile de echipament şi vestiare, fumatul şi focul deschis, precum şi
alte surse de foc sunt strict interzise.
Art. 120. Înaintea începerii fiecărui meci şi după încheierea lui, organizatorii vor efectua
controlul de prevenire a incendiilor şi vor lua măsuri urgente pentru înlăturarea neregulilor
constatate.
Art. 121. După terminarea meciului, deşeurile combustibile provenite de la spectatori,
vor fi colectate, depozitate sau distruse în locuri special amenajate.
Art. 122. Sursele de alimentare cu apă de incendiu, vor fi în permanenţă libere şi
marcate conform standardelor în vigoare.
Art. 123. Dotarea cu materiale şi mijloace de stingere a incendiilor, se va face conform
normelor de dotare. Se va urmări în permanenţă întreţinerea în stare de funcţionare a acestora.

5.7. TURISM ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

Unităţi de cazare şi tratament

Art. 124. Se interzice construirea de anexe provizorii (magazii, şoproane, chioşcuri) pe


lângă hoteluri, vile sau cabane, precum şi depozitarea materialelor combustibile, la o distanţă
mai mică de 20 m faţă de acestea.
Art. 125. Clădirile construite din materiale combustibile (cabane, căsuţe, depozite,
garaje, campinguri), se vor proteja prin ignifugare, conform prescripţiilor tehnice în vigoare.
Art. 126. În aceste unităţi, se interzice utilizarea pentru încălzit a aparatelor electrice
(calorifere cu ulei, radiatoare), precum şi a celor locale cu gaze.
Art. 127. Conducerea unităţii va asigura în permanenţă buna funcţionare a mijloacelor
tehnice de intervenţie din dotare (instalaţii de hidranţi interiori şi exteriori, instalaţii speciale de
semnalizare şi stingere a incendiilor, stingătoare, etc.).
Art. 128. Se va asigura o bună funcţionare a lifturilor, atât din punct de vedere tehnic,
cât şi a prezenţei permanente a personalului ce le deserveşte.
Art. 129. Se interzice utilizarea podurilor clădirilor în scopul depozitării materialelor
combustibile, sau ca spălătorii, ateliere, magazii, afumătorii.
Art. 130. Alarmarea şi anunţarea în caz de incendiu, se va face în aşa fel încât să nu
producă panică în rândul pasagerilor şi persoanelor din camere, spre a nu le periclita viaţa.
Art. 131. Se admite menţinerea încuiată a uşilor de la scările de serviciu, în cazul când
acestea sunt prevăzute cu geam nearmat, pe o suprafaţă care să permiotă evacuarea normală a
persoanelor în caz de incendiu. Pe uşile respective se va inscripţiona: "Uşă de evacuare.
Spargeţi geamul în caz de incendiu."

29
Art. 132. Se va controla permanent starea de funcţionare a instalaţiilor electrice. Nu se
admit modificări sau improvizaţii la instalaţia electrică. Orice lucrări de reparaţii sau
întreţinere la instalaţiile electrice, se efectuează de către personal autorizat.
Art. 133. Clădirile pentru turism vor avea asigurat accesul autospecialelor la cel puţin 2
faţade ale clădirii.
Art. 134. (1) În camerele de hotel, pe partea interioară a uşilor, se va afişa schiţa cu
traseul de evacuare a turistului (spre ieşirea principală şi cea de serviciu) iar pe noptieră, la loc
vizibil, se vor găsi fluturaşi cu instrucţiuni în cel puţin 3 limbi de circulaţie internaţională,
privind comportamentul în caz de incendiu.
(2) Personalul unităţii va fi instruit asupra modului în care se face alarmarea,
anunţarea, dirijarea şi evacuarea persoanelor spre ieşire, precum şi asupra modului de folosire
a mijloacelor de intervenţie.
(3) Alarmarea şi anunţarea în caz de incendiu, se va face în aşa fel încât să nu
producă panică în rândul turiştilor.
(4) Spaţiile comune vor fi verificate prin serviciul de rond, de către personalul de
serviciu, la fiecare oră, cu excepţia celor dotate cu instalaţii speciale de detectare şi
semnalizare, care se verifică din 2 în 2 ore.
(5) Recepţiile vor fi dotate cu lanterne, stingătoare portabile şi măşti contra fumului
şi gazelor fierbinţi.
(6) Turiştii din fiecare cameră, trebuie să aibă acces la două căi de evacuare,
independente una faţă de alta.
Art. 135. (1) Amplasarea camping-urilor se va face cu avizul organelor administrative,
silvice, agricole, pe raza cărora urmează a fi amplasate, stabilindu-se totodată necesarul de
mijloace şi materiale necesare prevenirii şi stingerii incendiilor.
(2) Suprafaţa camping-ului va fi delimitată prin împrejmuire.
(3) În păduri, campingurile se vor amplasa în poiene, respectându-se distanţele de
siguranţă la foc faţă de fondul forestier, marcându-se cu indicatoare de avertizare asupra
pericolului de incendiu.
(4) Se vor marca şi fixa locurile pentru amplasarea corturilor, parcarea
autovehiculelor, locurile destinate focurilor deschise.
(5) Căsuţele vor fi amplasate astfel încât să se asigure între ele o distanţă minimă de
siguranţă la foc şi menţinerea liberă a accesului autospecialelor destinate stingerii incendiilor.
(6) Pe schemele de amplasare a căsuţelor se vor marca poziţiile stingătoarelor,
pichetului de incendiu şi a hidranţilor de incendiu.
(7) Limitele locului în care folosirea focului deschis şi a fumatului pot provoca
izbucnirea incendiilor, vor fi marcate prin indicatoare speciale de interzicere şi avertizare.
(8) Autovehiculele vor fi parcate în locuri special amenajate, dispuse astfel încât să a
sigure o evacuare rapidă şi facilă în caz de incendiu.
(9) Resturile vegetale vor fi înlăturate periodic din jurul căsuţelor.
Art. 136. Se interzice:
a) depozitarea materialelor combustibile în apropierea căsuţelor;
b) pozarea instalaţiilor electrice direct pe materiale combustibile şi exploatarea
acestora cu improvizaţii;
c) utilizarea pentru încălzire a aparatelor electrice precum şi a celor care folosesc
gazele drept combustibil;
d) parcarea autovehiculelor lângă căsuţele de cazare.
Art. 137. La secţiile pentru tratament balnear se va urmări:
a) utilizarea instalaţiilor şi aparaturii de tratament numai de către personal calificat
şi sub supraveghere permanentă;

30
b) interzicerea fumatului şi utilizarea focului deschis în încăperile cu aparatură
medicală, dormitoare şi alte săli de tratament;
c) ansamblarea şi punerea în funcţiune a utilajelor şi aparatelor noi, numai de
personal calificat, pe baza aprobării conducătorului tehnic al unităţii, cu respectarea normelor
în vigoare;
d) folosirea aparaturii tehnico-medicale electrice sub supraveghere permanentă;
e) prevederea iluminatului de siguranţă pentru evacuare în pavilioanele de cazare şi
tratament;
f) interzicerea topirii parafinei sau a altor substanţe utilizate pentru comprese calde,
în spaţiile pentru tratamente de fizioterapie, electroterapie, termoterapie şi aerosoli;
g) topirea parafinei pe mijloace de încălzire (sobe) bine izolate, astfel ca flacăra
liberă să nu poată ajunge în contact cu gazele inflamabile degajate, sau cu stropi şi bucăţi de
parafină;
h) interzicerea depozitării în camerele unde se topeşte parafina, a unei cantităţi de
parafină mai mare decât necesarul activităţilor zilnice de tratament;
i) respectarea normelor specifice stabilite de Comitetul de Stat pentru Energie
Nucleară, în sălile de tratament cu substanţe sau radiaţii ionizante.
Art. 138. La pavilioanele (construcţiile) destinate cazării copiilor, se vor lua următoarele
măsuri:
a) supravegherea permanentă a copiilor pe timpul desfăşurării diferitelor activităţi;
b) podurile şi subsolurile clădirilor se vor menţine permanent încuiate;
c) sobele din încăperile în care sunt cazaţi copii de vârstă preşcolară, vor avea
uşiţele de alimentare în exteriorul încăperilor;
d) la începerea perioadei de tratament, se vor efectua exerciţii practice de evacuare
a copiilor din încăperi şi clădiri.

Unităţi de alimentaţie publică

Art. 139. În unităţile de alimentaţie publică se interzice cu desăvârşire:


a) folosirea aparatelor de gătit electrice sau alimentate cu gaze, fără supraveghere
(aragaze, reşouri, plite electrice, etc.);
b) introducerea recipienţilor care pot provoca explozii şi a lichidelor inflamabile în
spaţiile de depozitare sau în bucătării;
c) curăţarea pardoselilor din spaţiile de producţie sau de consumaţie, cu produse
petroliere;
d) blocarea căilor de acces şi evacuare, sau a uşilor de pe aceste trasee;
e) colectarea resturilor de ţigări în cutii de carton;
f) stingerea cu apă a unor începuturi de incendiu la vasele cu grăsimi sau uleiuri.
Art. 140. În spaţiile de servire se va asigura numărul suficient de scumiere pe masă, iar
pe holuri, scrumiere cu picior, amplasate la minimum 1,5 m faţă de perdele sau draperii.
Art. 141. Pentru evitarea aglomeraţiei şi asigurarea evacuării, în sălile de consumaţie se
vor respecta numărul de mese, modul de amplasare a acestora şi numărul de locuri satabilite
prin proiect.
Art. 142. (1) Folosirea aparatelor electrice şi aragazelor destinate pregătirii preparatelor
se va face cu respectarea strictă a instrucţiunilor producătorului.
(2) Maşinile de gătit şi utilajele care dezvoltă temperaturi ridicate, se vor amplasa la
o distanţă de cel puţin 1 m faţă de elementele combustibile ale construcţiei.

31
(3) Maşinile de gătit, grătarele pentru fript şi cuptoarele pentru copt, vor fi dotate cu
hote prevăzute cu site de protecţie. Aceste hote, precum şi tubulaturile aferente, vor fi
degresate săptămânal şi ori de câte ori este nevoie.

5.8. LOCUINŢE MULTIFAMILIALE DIN MEDIUL URBAN ŞI RURAL.

Art. 143. În casele de scări nu vor fi amenajate spaţii de lucru, depozitare ori cu alte
destinaţii (în afară de circulaţie).
Se interzice depozitarea în casele de scări, precum şi pe căile de acces şi evacuare a
unor materiale, de orice natură, care duc la reducerea gabaritului acestora.
Art. 144. Se interzice depozitarea materialelor sau lichidelor combustibile în podurile
clădirilor.
Nu se admite amenajarea de boxe din lemn în podurile imobilelor sau executarea unor
compartimentări din elemente combustibile.
Art. 145. În subsolul sau demisolul clădirilor de locuit, se pot amenaja boxe
gospodăreşti, cu condiţia utilizării acestora numai pentru depozitarea materialelor şi
substanţelor fără risc mare de incendiu şi cu asigurarea condiţiilor de protecţie
corespunzătoare.
Art. 146. Se interzice blocarea hidranţilor de incendiu stradali, precum şi a platformelor
de acces şi amplasare a autospecialelor de intervenţie.
Art. 147. Lucrările de verificare, întreţinere şi reparaţii la instalaţiile electrice, se vor
efectua numai de către personal autorizat.
Art. 148. Se interzice exploatarea sistemelor de încălzit improvizate sau cu defecţiuni,
supraalimentate cu combustibil sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului, utilizându-
se lichide inflamabile.
Verificarea, repararea ori izolarea termică şi curăţarea coşurilor de evacuare a fumului,
sunt obligatorii de 2 ori pe an.
Art. 149. Se interzice depozitarea în apartamente a lichidelor combustibile. Se admite
păstrarea a maximum 25 l lichide combustibile, care se vor depozita în ambalaje metalice
special destinate, închise ermetic, în locuri protejate, la distanţă de siguranţă faţă de sursele de
căldură, ori protejate astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.
Art. 150. Pentru consumatorii casnici este permisă utilizarea a maximum 2 butelii cu
GPL omologate într-o încăpere.
Buteliile se amplasează la distanţe de minimum 1 m faţă de aparatul de gătit pe care-l
alimentează şi de alte surse de căldură.

5.9. GOSPODĂRII CETĂŢENEŞTI

Art. 151. La exploatarea anexelor gospodăreşti şi altor dependinţe asemănătoare:


a) este interzis a se intra în grajduri, fânare, magazii şi celelalte dependinţe cu
lumânări, chibrituri aprinse sau lămpi de iluminat cu petrol;
b) în cazul iluminatului electric nu este permisă folosirea instalaţiilor improvizate
sau cu defecţiuni, care pot da naştere la scurtcircuite sau flame; instalaţiile electrice trebuie
executate de către personal autorizat, cu respectarea întocmai a Normativului I-7 şi a celorlalte
norme şi instrucţiuni elaborate în acest sens;
c) uşile grajdurilor vor fi construite fără praguri şi se vor deschide în afară (nu este
permisă blocarea uşilor cu diferite obiecte sau materiale);
d) în grajduri, magazii, fânare, este interzis cu desăvârşire fumatul;

32
e) este interzisă folosirea afumătorilor improvizate care prezintă pericol de incendiu
în magazii, sub şoproane sau în apropierea acestora;
f) încălzirea grajdurilor trebuie făcută numai cu sobe fixe, construite din cărămidă,
iar aprinderea şi alimentarea focului trebuie să se facă din exterior;
g) nu este permisă depozitarea în magazii sau alte dependinţe a oricărui fel de
carburant - petrol, benzină, etc. - în cantitate mai mare de 20 litri, păstrate în bidoane bine
închise şi în locuri ferite.
Art. 152. La depozitarea furajelor şi altor materiale combustibile:
a) furajele, paiele şi alte materiale combustibile vor fi depozitate după posibilităţi,
cât mai departe de casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii, etc (la minim 5 m);
b) este interzis fumatul şi folosirea focului deschis sau a se întrebuinţa diverse
mijloace de iluminat cu flacără liberă pe lângă furaje şi alte materile combustibile;
c) focurile deschise, făcute pentru diverse scopuri în curţi, trebuie să fie în
permanenţă supravegheate (pe timp de vânt este interzis aprinderea focului în curţi, pe străzi
sau grădini);
Art. 153. La amenajarea şi folosirea bucătăriilor de vară:
a) este interzis a se instala cuptoare, maşini de gătit sau a se folosi bucătării
improvizate la mai puţin de 5 m distanţă de locuinţe, grajduri şi magazii, şi de locuri de
depozitare a altor materiale combustibile;
b) este interzis a se scoate burlane de metal pe fereastră sau pe sub streşină fără să
fie izolate părţile combustibile ale construcţiei. În cazul acoperişurilor cu învelitoare din
material combustibil nu este permisă scoaterea burlanelor pe sub streaşină. În acest caz
construcţia trebuie să aibă coş de zidărie, la care să se racordeze burlanele metalice. Burlanele
metalice se izolează pe o distanţă de 40 cm, atât la intrare cât şi la ieşire din peretele
combustibil, îmbrăcându-se la exterior cu un strat gros de 5 cm din vată de sticlă sau azbest
tencuit. Între faţa lor exterioară şi elementele combustibile ale peretelui se lasă o distanţă de cel
puţin 25 cm, care se va umple cu zidărie din cărămidă. Distanţa dintre burlanele metalice şi
pereţii din scândură sau paiantă, când aceştia sunt izolaţi cu tencuială, nu trebuie să fie mai
mică de 70 cm, ori 1 m în cazul în care pereţii combustibili nu sunt astfel izolaţi. În exterior,
burlanele metalice trebuie să depăşească streaşina acoperişului incombustibil cu cel puţin 50
cm, iar a celui combustibil cu cel puţin 2 m luându-se măsuri de ancorarea lor pentru a li se
asigura stabilitatea;
c) cenuşa rezultată se va depozita într-o groapă special amenajată după care se
stinge bine cu apă.
Art. 154. La instalarea şi folosirea sobelor:
a) sobele de metal să nu fie situate la o distanţă mai mică de 1 m faţă de pereţii
combustibili sau alte materiale ce se pot aprinde uşor; când pereţii combustibili sunt izolaţi,
distanţa poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe
muchie, pe o suprafaţă care să depăşească cu 50 cm dimensiunile sobei, vertical şi orizontal;
b) este interzis ca sobele de metal să fie aşezate direct pe duşumea combustibilă;
dacă înălţimea picioarelor sobelor depăşeşte 25 cm, ele vor fi aşezate pe un postament din
cărămidă în grosime de 7 cm, iar dacă picioarele sobelor sunt mai mici, postamentul va avea
grosimea de 25 cm; postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa
uşii focarului cu 50 cm;
c) nu este permisă folosirea sobelor cu uşiţele sau cenuşarele defecte;
d) este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau alte lichide inflamabile;

33
e) sobele de cărămidă vor avea pe duşumeaua din faţa uşiţelor focarului şi
cenuşarului, o tablă metalică cu dimensiunile de 70 x 50 cm;
f) nu este permis să se pună la uscat, la mai puţin de 1 m depărtare de sobele
metalice, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde uşor; de asemenea, astfel de
obiecte nu se pun la uscat pe sobele din cărămidă sau în imediata lor apropiere;
g) focul în sobe nu trebuie lăsat sub supravegherea sau în grija copiilor;
Art. 155. La instalarea şi folosirea coşurilor şi burlanelor:
a) coşurile de zid vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi
acoperişurilor astfel:
 la trecerea prin planşeu, prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor la 24 cm,
iar în spaţiul dintre coş şi planşeu se introduce un strat de azbest sau două straturi de pâslă
îmbibate cu argilă;
 la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa
exterioară a zidăriei coşului şi elementele combustibile ale acoperişului, iar golul produs se
închide cu un şorţ de tablă.
b) coşurile de zid vor fi permanent întreţinute, fără crăpături şi curăţate de funingine
cel puţin o dată la două luni de funcţionare; este interzis a se folosi coşurile de fum netencuite
pe porţiunea din pod;
c) se interzice montarea în încăperi a burlanelor cu o lungime mai mare de 10 m sau
cu mai mult de trei coturi.
Art. 156. La folosirea instalaţiilor electrice interioare:
a) este interzis să se folosească instalaţii şi aparate electrice defecte sau
improvizate, cu conductori neizolaţi, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze de derivaţii fără
capace, etc.;
b) se interzice folosirea siguranţelor supradimensionate la tablourile de distribuţie şi
suprasolicitarea circuitelor de iluminat şi forţă;
c) executarea, întreţinerea sau modificarea instalaţiilor electrice se va efectua numai
de către persoane autorizate;
d) nu este permis să fie lăsat în funcţiune, fără supraveghere, nici un fel de aparat
electrocasnic (televizor, radio, fier de călcat, reşou, radiator, etc.);
e) fiarele de călcat vor fi aşezate pe timpul folosirii pe suporţi incombustibili.
Art. 157. La folosirea lămpilor de iluminat şi de gătit cu lichide inflamabile:
a) lămpile de iluminat şi de gătit cu petrol trebuie să fie în stare bună, rezervorul să
nu prezinte fisuri şi să nu aibă scurgeri, iar umplerea rezervoarelor să se facă numai când
lămpile sunt stinse;
b) este interzisă aşezarea lămpilor de iluminat sau de gătit în apropierea obiectelor
care se pot aprinde uşor sau în locuri în care din neglijenţă ar putea fi răsturnate;
c) lămpile de iluminat sau de gătit nu trebuie lăsate fără supraveghere pe timpul
funcţionării sau în grija copiilor;
d) este interzis să se depoziteze în locuinţe, dependinţe şi magazii a oricărui fel de
lichid inflamabil cu excepţia celui necesar uzului casnic, în cantitate de cel mult 25 litri;
această cantitate se va păstra în bidoane bine închise, la locuri ferite de posibilitatea
incendierii.
Art. 158. La folosirea buteliilor cu gaze petroliere lichefiate (aragaz):
a) este interzis a se mânui şi transporta buteliile cu G.P.L. fără luarea măsurilor de
protecţie împotriva lovirii, căderii sau deformării lor;

34
b) buteliile cu G.P.L. nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri
deteriorate, cu furtunul de cauciuc ce prezintă porozităţi, crăpături sau lărgiri la capete;
c) buteliile cu G.P.L. nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub
acţiunea directă a razelor solare. Distanţa între butelie şi maşina de aragaz va fi de 1 m., iar
faţă de o sursă de căldură cu flacără deschisă, de cel puţin 2 m.;
d) este interzis a se folosi butelii în poziţie culcată sau înclinată. Nu este permisă
încălzirea buteliilor. Aprinderea focului în cazul folosirii gazelor lichefiate se va face
respectând principiul “ gaz pe flacără “;
e) se interzice transportul buteliilor şi folosirea aragazelor de către copiii sub 12
ani;
f) este interzisă trecerea gazului din butelii în orice alte recipiente, de asemeni
folosirea de butelii false sau alt tip decât cele omologate.
Art. 159. În podurile clădirilor:
a) este interzisă construirea de boxe din lemn sau depozitarea de materiale
lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile;
b) este interzisă folosirea afumătorilor improvizate;
c) este interzis să se folosească pentru iluminat chibrituri, lămpi cu petrol, lumânări,
etc; pentru iluminat se vor folosi lanterne sau felinare de vânt în bună stare de funcţionare.
Art. 160. Pre[nt@mpinarea jocului copiilor cu focul [n condi\ii ]i [n locuri [n care se pot
produce incendii, constituie o obliga\ie a persoanelor care r`spund, potrivit legii, de cre]terea,
educarea ]i [ngrijirea copiilor şi trebuie să respecte următoarele reguli:
a) să nu lase copiii singuri în încăperi cu focul aprins în sobe, cu aragazul sau
aparate electrice în funcţiune;
b) să înlăture cu desăvârşire accesul copiilor la chibrituri, brichete, lumânări sau alte
asemenea surse de foc.

5.10. FOCURI DESCHISE

Art. 161. (1) Prin foc deschis, [n sensul enun\at [n prezentele norme, se [n\elege arderea
[n aer liber, care nu are un spa\iu [nchis de combustie special amenajat, ca: flac`r` de chibrit,
de lum@n`ri, aparate de g`tit cu flacără, de lipit ]i iluminat, focuri [n aer liber, etc.
(2) Utilizarea focului deschis [n locuri cu pericol de incendiu ]i pe timp de v@nt este
interzis`.
(3) Este interzis` executarea focurilor deschise la o distan\` mai mic` de 100 m de
fondul forestier.
(4) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis [n gospod`riile popula\iei se va face
numai [n locuri amenajate la distan\e [nc@t s` nu permit` propagarea focului la construc\ii,
depozite, culturi agricole, p`duri, planta\ii sau alte vecin`t`\i.
(5) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, de]eurilor ]i altor materiale combustibile, se
face [n locuri special amenajate, ori pe terenuri preg`tite, cu luarea m`surilor ce se impun
pentru [mpiedicarea propag`rii focului la vecin`t`\i, asigur@ndu-se supravegherea permanent`
a arderii, precum ]i stingerea jarului dup` terminarea activit`\ilor.
(6) Se interzice folosirea focului deschis [n locurile [n care se prelucreaz`, utilizeaz`, se
depoziteaz`, se vehiculeaz` sau se manipuleaz` materiale ]i substan\e combustibile, [n care
prezen\a focului deschis prezint` pericol de incendiu sau de explozie, precum ]i [n apropierea
acestora, cum sunt:
a) instala\ii de producere, prelucrare, reglare, compresare, transport sau distribu\ie a
gazelor combustibile (acetilen`, hidrogen, gaz metan) ]i a oxigenului;

35
b) instala\ii de producere, prelucrare, pompare, transport ]i distribu\ie a lichidelor
combustibile (produse petroliere, vopsele, lacuri, etc);
c) ateliere de vopsitorie, de prelucrare a lemnului, de acoperiri metalice, de [ntre\inere ]i
repara\ii autovehicule ]i utilaje de ridicat ]i stivuit, de vulcanizare, tapi\erie, croitorie, etc.
d) depozite de lichide combustibile (benzin`, vopsele, lacuri, solven\i, uleiuri, motorin`,
prenadez, etc), material lemnos ]i produse din lemn, produse textile ]i de h@rtie, carbid, mase
plastice, recipiente transportabile cu gaze tehnice comprimate (acetilen`, hidrogen, bioxid de
carbon, etc), explozivi;
e) [nc`perile [n care se execut` cur`\area pardoselilor cu parchetin, petrosin sau alte
substan\e combustibile special destinate;
f) [nc`perile [n care se aplic` pardoseli, tapete ]i alte lucr`ri (finisaje, vopsire, etc) cu
substan\e combustibile;
g) [nc`perile ]i podurile cl`dirilor ale c`ror elemente de construc\ii sunt realizate din
materiale combustibile;
h) subsolurile cl`dirilor;
i) [nc`perile de [nc`rcat acumulatori;
j) s`lile aglomerate ]i anexele lor (cluburi, ]coli, gr`dini\e, spitale, policlinici, g`ri, oficii
po]tale etc), spa\iile de cazare ]i alimenta\ie public`;
k) mijloacele de transport care transport` materiale ]i substan\e combustibile sau care
prezint` pericol de incendiu ]i explozie, mijloace de transport [n comun, rezervoare de
carburan\i, garaje ]i platforme de parcare;
l) schelele, cofrajele ]i e]afoadele realizate din materiale combustibile;
m) zonele [n care se cultiv` plante cerealiere combustibile ]i cele [mp`durite;
n) centrale termice.
(7) Se interzice utilizarea focului deschis la distan\e mai mici de 40 m fa\` de locurile cu
pericol de explozie (gaze ]i lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc), respectiv
10 m fa\` de materiale solide combustibile (lemn, h@rtie, textile, carton asfaltat, bitum, mase
plastice).

5.11. ACTIVITĂŢI ÎN AER LIBER


(CARE PRESUPUN PREZENŢA UNUI NUMĂR MARE DE PERSOANE)

Manifestaţii publice şi spectacole în aer liber

Art. 162. Amenajările în aer liber se dispun faţă de vecinătăţi la distanţele de siguranţă
prevăzute de reglementările tehnice în vigoare. Amenajările în aer liber vor asigura spaţii
pentru public la o distanţă de minimum 3 m distanţă faţă de scenă şi minimum 6 m faţă de
spaţiile de circulaţie funcţionale şi de evacuare a publicului.
Art. 163. Amenajările în aer liber vor avea asigurate căi de evacuare a utilizatorilor,
corespunzător dimensionate, prin care aceştia să ajungă la nivelul terenului înconjurător sau al
circulaţiei carosabile adiacente.
Distanţa maximă de parcurs, de la cel mai îndepărtat loc până la un acces la nivelul
terenului sau o circulaţie carosabilă, va fi de maximum 50 m.
Art. 164. Distanţa liberă de circulaţie între rândurile de scaune, va fi de minim 0,35 m.
Art. 165. Scaunele prevăzute la amenajările în aer liber se solidarizează pe rânduri şi
apoi de platforma amenajată.
Art. 166. Amenajările în aer liber se dotează cu mijloace de primă intervenţie,
asigurându-se un post exterior de incendiu la maximum 1000 m.p. şi câte un stingător portativ
(6 kg) la fiecare 250 m.p.
36
Art. 167. Realizarea spectacolelor (jocurilor) de artificii, este admisă numai cu
respectarea normelor şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, cu avizul
autorităţilor abilitate prin lege.

Târguri, oboare, pieţe

Art. 168. Administratorii unor astfel de locuri publice, vor lua măsuri pentru:
a) delimitarea locurilor destinate diverselor activităţi ce se desfăşoară în perimetru
târgului (comercializare autoturisme, animale, cereale, bunuri de consum, materiale de
construcţii etc.);
b) asigurarea căilor de evacuare a utilizatorilor, dimensionate potrivit
reglementărilor tehnice în vigoare;
c) menţinerea liberă a căilor de acces şi evacuare în caz de incendiu;
d) interzicerea accesului publicului cu produse şi substanţe inflamabile sau cu alte
mijloace care pot provoca incendii sau explozii;
e) interzicerea executării focului deschis pe timpul desfăşurării activităţii în târguri,
oboare şi pieţe; prepararea hranei (gustări calde), prin utilizarea focului deschis, se face numai
în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la
construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii, sau alte vecinătăţi; după terminarea
activităţii, jarul va fi stins şi depozitat în locurile special amenajate;
f) amenajarea şi dotarea postului de incendiu cu materiale de primă intervenţie;
g) stabilirea modului de anunţare a incendiilor la serviciile de pompieri;
h) reglementarea accesului autovehicolelor, astfel:
- în târgurile pentru autovehicule, parcarea acestora se va face astfel încât să se
asigure gabaritele corespunzătoare pentru evacuarea rapidă în caz de incendiu, precum şi
intervenţia pentru stingere;
- se interzice comercializarea sau distribuirea de carburanţi, introducerea în incintă
a autovehiculelor care prezintă scurgeri de carburanţi;
- autovehiculele vor fi parcate în târguri grupate, în funcţie de tipul şi gabaritul lor;
i) standurile de vânzare a produselor, precum şi copertinele acestora, vor fi
realizate din materiale incombustibile.

5.12. PARCAJE PUBLICE DESCHISE ÎN INTERIORUL LOCALITĂŢILOR


Art. 169. Pentru reducerea riscului de incendiu, în interiorul parcajelor publice, se
interzice:
a) completarea sau scoaterea de carburant din rezervoarele autovehiculelor ori
transvazarea lichidelor combustibile;
b) fumatul şi utilizarea focului deschis, sub orice formă;
c) repararea sau întreţinerea autovehiculelor, indiferent de natura defecţiunilor, cu
excepţia necesităţii de înlocuire a roţilor;
d) staţionarea autovehiculelor în afara spaţiilor destinate, amenajate şi marcate în
acest scop;
e) utilizarea în alte scopuri a spaţiilor de parcare;
f) accesul autovehiculelor şi a remorcilor acestora, în care se află substanţe
periculoase (inflamabile, explozive, corozive, radioactive), în afara carburanţilor şi
lubrefianţilor autoturismului;
g) staţionarea (parcarea) unui număr mai mare de autovehicule decât capacitatea
maximă a parcării şi blocarea căilor de rulare.

37
5.13. EXECUTAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE CU RISC DE INCENDIU

Art. 170. Deţinătorii şi utilizatorii utilajelor agricole, vor respecta următoarele reguli:
a) efectuarea de revizii şi reparaţii la utilajele agricole (tractoare, batoze, combine şi
autovehicule de transport) înainte de începerea campanie de recoltare;
b) eliberarea unui proces verbal de revizii şi reparaţii de la unităţile specializate,
care va însoţi maşina respectivă;
c) interzicerea funcţionării maşinilor fără filtru de aer la carburator;
d) nu se admit pierderi de carburanţi din rezervoare sau din instalaţiile de
alimentare;
e) prevederea ţevilor de eşapament cu dispozitive de captare a scânteilor
(parascântei);
f) instruirea mecanizatorilor privind modul de prevenire şi intervenţie în caz de
incendiu şi consemnarea instruirii în fişele individuale de instructaj;
g) dotarea utilajelor cu cel puţin un stingător portabil cu pulbere şi CO2, iar a
combinelor şi cu un vas cu apă de minimum 60 litri;
h) punctele de alimentare cu carburanţi se vor stabili la cel puţin 20 m faţă de lanul
de cereale;
i) transportul carburanţilor de la depozitul central la punctele de recoltare se face în
condiţii de siguranţă cu evitarea producerii oricăror scurgeri;
j) alimentarea maşinii agricole care participă în campania de recoltare a cerealelor
păioase, se face numai cu motorul oprit şi în afara lanului de cereale;
k) nu se admite efectuarea lucrărilor de revizii şi reparaţii în lanuri, arii sau depozite
ori la distanţe mai mici de 100 m faţă de acestea.
Art. 171. Nu se admite fumatul şi focul deschis în lanuri, pe arii, pe mirişti, pe combine
şi utilaje ce transportă cereale şi paie sau la mai puţin de 100m faţă de punctele de seceriş,
recoltare şi depozitare a produselor agricole combustibile;aceste locuri cu pericol mărit de
incendiu, vor fi marcate cu indicatoare de securitate, amplasate în apropierea căilor de acces în
zonă.
Art. 172. La efectuarea secerişului cu combina, se vor respecta următoarele reguli:
a) izolarea lanurilor faţă de drumuri, poduri, căi ferate, prin fâşii paralele recoltate
şi arate pe o lăţime de 20-50 m;
b) paiele rezultate după recoltarea cu combina se evacuează în cel mult 2 zile, iar
miriştea se ară; se interzice cu desăvârşire arderea paielor sau a altor resturi vegetale pe câmp
sau utilizarea focului deschis pentru distrugerea dăunătorilor pe mirişti;
c) la recoltarea cu batoza, personalul care efectuează introducerea snopilor în coşul
batozei, va verifica să nu pătrundă în interior obiecte dure (metale, pietre) ce pot produce prin
lovire, scântei de natură mecanică, iar tractoarele care acţionează batoza, vor avea tobe de
eşapament cu dispozitiv parascântei.
Art. 173. (1) Când se produc incendii ce au cuprins o suprafaţă mică, se sting prin
"batere" cu mături, sau prin acoperire cu pământ, folosind lopeţi, cazmale, sape.
(2) Dacă a fost cuprinsă o suprafaţă mai mare, localizarea incendiului se face prin
cosirea unei fâşii în jurul suprafeţei incendiate, lată de 2-3 m.
(3) În cazul extinderii incendiului, pentru localizare se vor folosi tractoare cu pluguri
şi discuri, lăţimea arăturii fiind de cel puţin 20 m; se vor mobiliza forţe sporite pe direcţia
extinderii mai rapide a incendiului (direcţia vântului); în partea respectivă, se vor dispune
dincolo de fâşia de localizare "vânători de scântei" care să stingă prin batere sau acoperire cu
pământ, eventualele focare ce apar datorită scânteilor purtate de vânt.
Art. 174. Dotarea punctelor de recoltare, a utilajelor şi maşinilor agricole cu mijloace de
stingere a incendiilor, se face conform normelor în vigoare.
38
5.14. ACTIVITĂŢI SPECIFICE ÎN ZONA FONDULUI FORESTIER

Art. 175. În lunile februarie - martie şi septembrie - octombrie, ce preced perioadele


critice şi perioadele de maximă afluenţă turistică, se vor curăţa uscăturile din apropierea
construcţiilor (cantoane, zone de agrement) şi se va asigura întreţinerea liniilor izolatoare
somiere şi parcelarea.
Art. 176. Organele silvice vor revizui şi completa locurile admise în pădure pentru
popas, pentru fumat şi parcare a autovehiculelor, marcându-le şi amenajându-le corespunzător,
în scopul atragerii turiştilor în zone cu organizare adecvată.
Art. 177. Se vor stabili şi marca drumurile permise circulaţiei autovehiculelor. Pe
drumurile interzise se montează bariere şi indicatoare corespunzătoare.
Art. 178. La intrarea în pădure şi pe traseele turistice se vor amplasa panouri şi pancarte
cu texte adecvate privind prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure.
Art. 179. Pentru activitatea de păşunat în pădure, se va ţine o evidenţă strictă pentru
muncitorii cărora li s-au eliberat autorizaţii sau cu care s-au încheiat contracte, în scopul
verificării şi controlului privind respectarea prevederilor normelor de prevenire şi stingere a
incendiilor.
Art. 180. Pentru prevenirea declanşării incendiilor la fondul forestier, se vor respecta
următoarele:
a) lizierele trupurilor de pădure ce se vor crea, vor fi închise cu vegetaţie densă
verde, arbustivă;
b) liniile somiere să fie cultivate şi întreţinute astfel încât să constituie benzi de
prevenire a extinderii eventualelor incendii şi să satisfacă şi nevoile sectorului cinegetic;
c) amestecul speciilor în culturile ce se vor crea se vor face conform cerinţelor
bioecologice;
d) pe marginea drumurilor, a şoselelor, a căilor ferate ce trec prin păduri, se vor
amenaja benzi izolatoare în zonele care prezintă pericol de incendiu, prin îndepărtarea litierei
şi a resturilor combustibile, pe o lăţime de 5-10 m, şi se va interzice depozitarea materialelor
combustibile (vegetaţie ierboasă uscată, gunoaie, lichide inflamabile);
e) în pădure se va asigura o stare corespunzătoare de igienă, prin extragerea
arborilor uscaţi, rupţi sau doborâţi de vânt;
f) în pădure este interzis accesul autovehiculelor proprietate personală, pe
drumurile forestiere, arderea resturilor vegetale rezultate din curăţirea păşunilor şi a terenurilor
agricole limitrofe, la distanţă mai mică de 100 m faţă de liziera pădurii, fumatul şi focul
deschis sau aruncarea la întâmplare a ţigărilor şi chibriturilor aprinse, ca şi instalarea corturilor,
a autoturismelor şi a suprafeţelor de picnic în alte locuri decât cele special amenajate;
g) clădirile pentru locuinţă şi anexele pentru animale, vor fi izolate de pădure prin
benzi mineralizate, de minimum 5 m lăţime;
h) pentru stânile organizate, se vor amenaja locuri pentru foc şi pentru surse de
alimentare cu apă (pentru adăparea vitelor, pentru prepararea hranei şi pentru stingerea
incendiilor).
Art. 181. Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în parchetele de exploatare se vor
respecta următoarele:
a) cabanele şi construcţiile temporare din parchet vor fi izolate de pădure cu o
bandă de 10 m lăţime, pe care se va defrişa toată vegetaţia;

39
b) parchetele de exploatare vor fi izolate de restul pădurii printr-o bandă izolatoare
perimetrală de 10 m, care se va mineraliza. Această bandă va putea constitui drum de acces şi
o eventuală bază de lansare a contra focului în cazul unui eventual incendiu de proporţii;
c) materialul lemnos care se depozitează în parchete, se va stivui pe solul curăţat de
toate materialele combustibile şi va fi transportat ritmic;
d) coşurile de fum ale construcţiilor din pădure vor fi prevăzute cu dispozitive
parascântei;
e) în condiţiile lipsei de curent electric, se vor folosi în încăperile de locuit numai
lămpi de petrol cu glob de sticlă sau felinare de vânt;
f) depozitarea carburanţilor şi lubrefianţilor pentru utilajele folosite în exploatarea
parchetelor (tractoare, fierăstraie mecanice), se va face în depozite special amenajate,
respectându-se prevederile normelor de prevenire şi stingere a incendiilor;
g) transportarea carburanţilor de la depozite la locurile de muncă se va face în
canistre metalice;
h) alimentarea utilajelor cu combustibil se va face cu pâlnii şi pompe şi nu prin
turnarea direct din butoaie;
i) mangalizarea lemnului se va face în bocşe special amenajate acestui scop şi
amplasate la maxim 30 m de sursa de apă, pe locuri orizontale, puţin productive;
j) izolarea de pădure a bocşelor se va face printr-o bandă mineralizată de 10 m
lăţime, iar pe o rază de 50 m se vor îndepărta toate materialele combustibile;
k) bocşele de managalizare vor fi supravegheate permanent, iar acoperirea cu
pământ va fi urmărită în mod special, atât la înfiinţare, cât şi pe timpul arderii;
l) în parchetele de exploatare se interzice fumatul şi lucrul cu foc deschis, în afara
locurilor special amenajate, folosirea benzinei, motorinei sau altor substanţe neadecvate la
lămpile de iluminat, folosirea de instalaţii electrice sau de forţă cu defecţiuni sau improvizaţii,
menţinerea mult timp a materialului lemnos în depozite intermediare.
Art. 182. Metodele de intervenţie în condiţiile unui incendiu de pădure, se stabilesc în
funcţie de dimensiunile incendiului şi felul acestuia (incendiu de litieră, de coronament, în
plantaţii sau arboret, în păşune sau în poiană).

5.15. UNIT~|I DE {NV~|~M^NT

Art. 183. Este interzisă folosirea sau depozitarea lichidelor sau gazelor combustibile în
alte locuri decât cele special amenajate, în cantităţi mari şi fără respectarea măsurilor de
prevenire şi stingere a incendiilor.
Art. 184. Uşile coridoarelor nu trebuie să fie batante, trebuie să se deschidă în sensul
ieşirii din clădire, vor fi dotate cu mecanisme (resorturi) de autoînchidere lentă şi alcătuite din
panouri pline, cu ochiuri de lumină la partea superioară, protejate de ramă metalică.
Art. 185. Dulapurile din laboratoare, în care se află substanţe ce pot provoca incendii
sau degajări nocive, vor fi ancorate de pereţi, iar rafturile vor fi asigurate pentru evitarea
răsturnării recipienţilor respectivi.
Art. 186. Construcţiile se echipează şi dotează cu mijloace de intervenţie în caz de
incendiu, conform reglementărilor, în funcţie de tipul de construcţie şi densitatea sarcinii
termice. Pentru intervenţie se prevăd, după caz, stingătoare, hidranţi interiori şi exteriori de
incendiu, coloane uscate.
Art. 187. Pentru accesul pompierilor în caz de incendiu, se stabilesc şi se marchează
corespunzător traseele pe care aceştia le pot utiliza pentru a ajunge cu uşurinţă în diferite părţi
ale construcţiei.

40
Art. 188. Combustibilitatea elementelor de construcţie şi a materialelor componente ale
elementelor şi structurilor compozite, va corespunde reglementărilor, funcţie de gradul de
rezistenţă asigurat de tipul construcţiei în aşa fel încât propagarea flăcărilor pe suprafaţa
elementelor şi materialelor de construcţie combustibile să se facă cu viteză redusă, respectiv
mai puţin de 0.45 m în 10 minute.
Art. 189. Toate încăperile destinate copiilor vor fi separate de restul construcţiei prin
pereţi cu limita de rezistenţă la foc de minim 1 oră.
Art. 190. Semestrial, conducerea şcolii va organiza exerciţii de evacuare cu personalul
şi elevii din clădire, urmărindu-se crearea deprinderilor necesare evacuării din clădire în timp
optim.
Art. 191. Pe holuri şi culoare, vor fi afişate planuri de evacuare-salvare viabile, având
stabilite cu precizie căile de evacuare, personalul care participă la aceste operaţiuni şi modul
concret de utilizare a mijloacelor şi căilor existente.
Art. 192. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate, executate şi montate
conform STAS 297/2.
Art. 193. Instalaţiile utilitare (electrice, de încălzire, ventilaţie, etc.), vor fi exploatate
doar în condiţiile prevăzute de normativele în vigoare.
Art. 194. În clădirile prevăzute cu instalaţii pentru iluminat de siguranţă, iluminarea
indicatoarelor care se referă la evacuarea persoanelor (luminoblocuri) va fi asigurată prin
circuite alimentate de la reţeaua separată a iluminatului de siguranţă sau de la o sursă de
energie independentă.

5.16. UNIT~|I DE S~N~TATE

Art. 195. Se va controla permanent starea de func\ionare a instala\iilor electrice.Nu se


admit improviza\ii sau modific`ri la instala\ii electrice iar lucr`rile de repara\ii sau [ntre\inere a
acestora se execut` numai de personal calificat.
Art. 196. Se interzice amplasarea pe c`ile de evacuare a draperiilor, oglinzilor, cuierelor,
precum ]i montarea u]ilor false, care pot deruta persoanele ce se evacueaz` [n caz de incendiu.
Art. 197. Se interzice depozitarea materialelor ]i lichidelor combustibile [n podurile ]i
subsolurile cl`dirilor sau pe c`ile de evacuare ale acestora.Nu se admite amenajarea de boxe [n
podurile cl`dirilor sau [n casele de sc`ri sau compartimentări cu alte scopuri.
Art. 198. Covoarele, pre]urile folosite pe coridoarele ]i sc`rile de evacuare vor fi bine
fixate pe pardoseal` astfel [nc@t s` nu se [mpiedice evacuarea persoanelor ]i bunurilor [n caz
de incendiu.
Art. 199. Nu se admite depozitarea pe culoare, [n casele de sc`ri ]i alte c`i de evacuare
ale cl`dirilor a unor materiale sau piese de mobilier care s` [mpiedice sau s` [ngreuneze
evacuarea persoanelor ]i bunurilor.
Art. 200. {n timpul desf`]ur`rii activit`\ilor [n cl`dirile unit`\ilor sanitare este interzis`
[ncuierea u]ilor care sunt prev`zute pentru evacuare.
Art. 201. Pentru cl`dirile [n care sunt cazate temporar peste 20 persoane se [ntocme]te
planul de evacuare, pe nivel ]i pentru fiecare [nc`pere de cazare, marc@ndu-se toate traseele
de evacuare ce pot fi utilizate din [nc`perea respectiv` [n caz de incendiu.
Art. 202. La intrarea [n laboratoare ]i [n interiorul lor, se vor face inscrip\ii sau se vor
monta indicatoare cu avertizare de pericol.
Art. 203. Se interzice l`sarea nesupravegheat` a becurilor de gaze aprinse.
Art. 204. Pentru deschiderea recipien\ilor care con\in substan\e cu pericol de incendiu
sau explozie se vor folosi scule care nu produc sc@ntei.

41
CAPITOLUL VI
INTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

6.1. PUNCTE DE DESFACERE A BUTELIILOR


CU GAZ PETROLIER LICHEFIAT (aragaz)

Art. 205. La proiectarea punctelor de desfacere a buteliilor, organizate în şoproane


închise perimetral cu plasă de sârmă sau rastele speciale, se vor determina şi marca zonele cu
pericol de explozie.
Art. 206. Punctele de desfacere a buteliilor cu GPL, se modulează pentru următoarele
capacităţi de stocare (o butelie este considerată plină, când are încărcătura de maximum 12,5
kg. GPL):
- până la 250 kg. GPL;
- între 250 - 750 kg. GPL;
- între 750 - 1250 kg. GPL.
Art. 207. Punctele de desfacere a buteliilor, se pot organiza în:
- şoproane metalice închise perimetral cu plasă de sârmă;
- rastele metalice acoperite.
Art. 208. În interioriul şoproanelor, buteliile se pot stivui în poziţie verticală, cu
robinetul în sus, pe maxim două rânduri suprapuse cele pline şi pe maxim trei rânduri cele
goale.
Art. 209. Punctele de desfacere a buteliilor portabile, organizate în rastele şi şoproane,
se amplasează faţă de vecinătăţi, astfel încât să se respecte distanţele minime din tabelul nr. 6.
Tabelul nr. 6
Distanţa în m pentru puncte de desfacere care
Nr. Denumirea obiectivului învecinat stochează (kg. GPL)
crt. până la 250 între 250-750 între 750-1250
1. Construcţii, indiferent de gradul de
rezistenţă la foc pentru funcţiuni:
 locuinţe 5 8 10
 social-administrative 5 8 10
 producţie şi/sau depozite de 7 10 15
materiale combustibile sau
incombustibile
 publice (şcoli, spitale, muzee, 15 20 30
cluburi, săli aglomerate, clădiri înalte
şi foarte înalte)
 magazine de produse combustibile 6 8 10
şi incombustibile
2. Construcţii sub nivelul terenului 4 5 6
Goluri în pereţi (uşi, ferestre)
3. Ateliere, garaje, remize CF, centrale şi 6 8 10
puncte termice, posturi de
transformare şi distribuţie electrică
4. Căi ferate curente:
 cu tracţiune Diesel; 15 20 20
 Cu tracţiune cu abur sau electrică 6 9 10
5. Linii de tramvai sau troleibuz 6 9 10

42
6. Linii electrice aeriene
1,5 H
(H=înălţimea stâlpului)
7. Marginea carosabilului străzilor şi 5 8 10
drumurilor
8. Păduri 13 13 15
9. Limita terenului (gardul) 3 4 5
NOTE:
1) Distanţele se măsoară pe orizontală, de la limita obiectivului vecin până la punctul de
desfacere a buteliilor (plasa de sârmă la şoproane sau exteriorul rastelului);
2) Pentru poziţia 4 din tabelul de mai sus, distanţele de amplasare vor respecta prevederile
CFR, dar nu vor fi mai mici decât cele din tabel;
3) Pentru poziţiile 4, 5 şi 6 din tabel, distanţele se măsoară de la limita punctului de desfacere
a buteliilor până la axul căii ferate sau proiecţia în plan a liniei de contact şi a axului reţelei aeriene.

Art. 210. Pe distanţa de 3 m faţă de punctul de desfacere a buteliilor, nu se vor afla


materiale (combustibile sau incombustibile), iar terenul din acest spaţiu se acoperă cu nisip sau
se sapă periodic.
Art. 211. În staţiile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule (benzinării), se pot
amplasa puncte de desfacere a buteliilor, organizate în rastele acoperite, dispuse astfel încât să
respecte distanţele minime specificate în tabel. De asemeni, zonele "ex" ale punctelor de
desfacere a buteliilor cu GPL, nu se vor suprapune cu zonele "ex" ale benzinăriei (guri de
vizitare, de alimentare, de aerisire, pompe de distribuţie, separatoare pentru hidrocarburi, etc.).
Art. 212. Punctele de desfacere a buteliilor, organizate în rastele, cu maximum 500 kg.
GPL, se pot amplasa şi lângă zidurile pline şi etanşe, rezistente la foc, ale construcţiilor, cu
excepţia celor având destinaţii sociale, culturale, învăţământ, săli aglomerate şi clădiri înalte, în
următoarele condiţii:
- rezistente la foc a zidului: minim 60 minute;
- distanţa de la rastel la cel mai apropiat gol al zidului - conform datelor din
coloana 2 a tabelului prezentat.
Art. 213. Şoproanele vor fi cu structuri metalice, dimensionate conform reglementărilor
în vigoare şi funcţional conform cantităţilor de GPL ce urmează a fi stocate. Ele vor fi fixate pe
platforme din beton, cu strat exterior antiscântei, ce va depăşi conturul şoproanelor cu 20 cm.
Art. 214. Rastelele de desfacere a buteliilor sunt structuri metalice sudate, care permit
stocarea pe două rânduri a buteliilor (2 x 10 butelii a câte 12,5 kg.);
Art. 215. Structurile metalice ale punctelor de desfacere a buteliilor (şoproane sau
rastele), se vor lega la pământ în conformitate cu prevederile Normativului I -20, rezistenţa de
punere la pământ fiind de 5 ohmi.
Art. 216. (1) Pe uşile punctelor de desfacere la şoproane şi pe fâşiile de tablă la rastele,
se vor realiza următoarele inscipţionări:
- Gaze petroliere lichefiate - Pericol de explozie;
- Numele şi adresa proprietarului;
- Programul de lucru.
(2) De asemeni, se vor monta indicatoare de avertizare şi interzicere, conform STAS
297/2 şi anume:
- Produse inflamabile;
- Pericol de explozie;
- Fumatul interzis.
Art. 217. Punctele de desfacere a buteliilor cu GPL se dotează cu minim 2 stingătoare
portabile cu pulbere şi CO2, tip P6.

43
Art. 218. Transportul buteliilor pline sau goale se la staţia de îmbuteliere la punctul de
desfacere şi invers, se realizează prin grija staţiei de îmbuteliere sau a societăţilor autorizate de
acestea, cu mijloace de transport amenajate corespunzător.
Art. 219. Şoproanele şi rastelele vor fi acoperite cu tablă plană sau cutată, prinsă în
puncte de sudură, pentru a asigura:
- protecţia la intemperii şi raze solare;
- împiedicarea accesului persoanelor neautorizate;
- continuitatea electrică pentru legarea la pământ.
Art. 220. (1) În cazul constatării unor scăpări de gaze, se va proceda astfel:
- se identifică butelia cu scăpări;
- se strânge cu atenţie robinetul;
- se strânge piuliţa din plastic înfundată.
(2) Dacă scăparea a fost oprită şi butelia funcţionează normal, ea poate fi
comercializată; în caz contrar va fi scoasă din punctul de desfacere şi dusă într-o zonă
deschisă, ventilată şi fără surse de foc, unde va fi supravegheată până la golirea completă.
(3) În cazul aprinderii gazului de la o butelie, se va proceda astfel:
- se dă alarma;
- se încearcă oprirea sursei de scăpări;
- se intervine cu stingătoarele din dotare, cu pulbere şi CO 2, pentru stingerea
focului;
(4) După stingerea focului se lasă butelia să se golească (ca şi în cazul scăpărilor
neaprinse), având grijă ca gazele ieşite să nu se reaprindă sau să explodeze.
Art. 221. La fiecarea punct de desfacere a buteliilor se vor asigura fişe de instruire a
personalului de operare angajat, privind protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor
precum şi instrucţiuni specifice de operare şi desfacere.
Art. 222. De respectarea prevederilor actelor normative în vigoare privind protecţia la
foc pentru proiectarea, executarea, exploatarea şi postutilizarea punctelor de desfacere a
buteliilor portabile cu GPL, răspund persoanele distribuitoare autorizate şi societăţile care
asigură îmbutelierea şi transportul GPL, dacă prin contractele incheiate nu se prevede altfel.

6.2. PRELUCRAREA LEMNULUI

Secţii de prelucrare primară a lemnului (hale de gatere)

Art. 223. În halele de gatere nu este admisă utilizarea lămpilor de benzină pentru
încălzirea diferitelor piese, executarea lucrărilor de sudură fără respectarea normelor specifice
de prevenire şi stingere a incendiilor.
Art. 224. Buştenii se verifică atent înainte de a se introduce în gatere, pentru a se
înlătura eventualele corpuri metalice, pietre, etc. Gaterele se prevăd cu dispozitive care să
asigure scoaterea lor din funcţiune, în cazul producerii scânteilor sau supraîncălzirii diverselor
părţi ale instalaţiei.
Art. 225. Scurgerile uleiului de ungere a lagărelor şi a altor utilaje mecanice trebuie
înlăturate, folosindu-se pentru aceasta dispozitive speciale. Unsorile amestecate cu praf se
înlătură cu regularitate.
Art. 226. Utilajele electrice (motoare electrice, întrerupătoare, corpuri de iluminat,
tablouri electrice etc.), trebuie protejate împotriva prafului combustibil de lemn, fiind "etanşe
la praf". Exploatarea şi verificarea instalaţiilor şi echipamentelor electrice se va face conform
prevederilor Normativului I -7.

44
Art. 227. Evacuarea rumeguşului şi deşeurilor rezultate din procesul de prelucrare
mecanică a lemnului, se va face pe cale mecanică (transportoare cu bandă sau pneumatice).
Transportoarele pneumatice se confecţioaneză din materiale incombustibile şi se prevăd cu
dispozitive de închidere automată a conductelor, în cazul declanşării unui incendiu.
Art. 228. La folosirea unei transmisii centrale pentru acţionarea gaterelor, trecerile prin
pereţi se etanşează pentru a evita pătrunderea prafului în sala maşinilor.
Art. 229. Halele de fabricaţie a cherestelei, se prevăd cu instalaţii de stingere cu hidranţi
interiori de incendiu.

Secţii şi ateliere de prelucrare mecanică a lemnului

Art. 230. Utilajele şi dispozitivele folosite pentru ascuţirea pânzelor de fierăstrău şi a


cuţitelor maşinilor de prelucrare a lemnului, polizoare şi alte utilaje care pot provoca scântei,
vor fi amplasate în încăperi separate de cele pentru prelucrarea materialului lemnos.
Art. 231. Se interzice încălzirea cleiului cu foc deschis, cu lămpi de benzină sau petrol,
în secţiile pentru prelucrarea lemnului. Această operaţie se va executa în recipiente încălzite cu
abur sau cu apă supraîncălzită.
Art. 232. Se admite folosirea focului deschis pentru încălzirea cleiului, numai în ateliere
cu o suprafaţă mai mică de 300 m.p., respectându-se următoarelor cerinţe:
a) dacă încălzirea se face cu reşouri electrice, acestea vor fi fixate rigid, pe un
suport din material incombustibil, cu înălţimea de minim 0,8 m., izolat cu azbest. Este interzisă
utilizarea, pentru racordarea la reţea, a cablurilor neizolate sau a altor conductoare electrice
improvizate;
b) dacă încălzirea se face cu gaze naturale sau lichefiate, arzătoarele vor fi fixate şi
protejate ca în aliniatul precedent. Ele vor fi racordate prin conducte de oţel şi asigurate
împotriva loviturilor. Amplasarea buteliilor se va face într-un loc ferit de căldură, lovituri şi pe
cât posibil ventilat;
c) amplasarea reşourilor electrice sau a arzătoarelor cu gaz, se face la o distanţă de
minim 1,5 m de orice material combustibil.
Art. 233. Înainte de a fi introduse în maşini pentru prelucrare, materialele lemnoase vor
fi examinate cu grijă, pentru înlăturarea eventualelor bucăţi de metal înglobate.
Art. 234. Instalaţiile electrice de forţă şi iluminat, vor fi executate în conformitate cu
prevederile Normativului I -7 şi vor avea asigurat gradul de protecţie necesar mediului în care
sunt instalate şi se exploatează (etanş la praf).
Art. 235. Încălzirea atelierelor de prelucrare a lemnului se va face cu instalaţii de
încălzire centrală (apă caldă, abur, aer cald etc.), cu respectarea normelor de prevenire şi
stingere a incendiilor în vigoare, privind executarea lor şi aşezarea materialelor combustibile
faţă de elementele instalaţiei. În atelierele cu o suprafaţă de maxim 300 m.p. pot fi utilizate şi
sobe obişnuite cu acumulare de căldură, uşiţele de alimentare a acestora fiind amplasate în
exteriorul atelierelor.
Art. 236. Se interzice folosirea sobelor fără acumulare de căldură (sobe metalice) şi a
radiatoarelor electrice, indiferent de tipul lor.
Art. 237. Sunt interzise aşezarea şi uscarea materialelor combustibile pe sobe sau pe
corpurile de încălzire.
Art. 238. Materialul lemnos nu va fi introdus în ateliere decât în cantităţi strict necesare,
ce urmează a fi prelucrate în schimbul respectiv. Acesta va fi stivuit în mod ordonat, lăsându-
se libere căile de acces şi evacuare.
Art. 239. La sfârşitul fiecărui schimb, deşeurile de materiale lemnoase (praf de lemn,
rumeguş, lobde etc.), vor fi colectate şi evacuate în afara atelierului, în locuri ce se vor stabili
în acest scop, cu respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.
45
Art. 240. În secţiile de prelucrare a lemnului (tâmplărie, modelărie, reparat lăzi), sunt
interzise depozitarea, transportul şi manipularea lichidelor combustibile sau explozive, cu
excepţia celor strict necesare procesului de lucru şi nu mai mult decât pentru un schimb de
lucru. Lichidele combustibile utilizate, se vor păstra în ambalaje închise etanş.
Art. 241. Lubrifianţii necesari ungerii utilajelor se vor aduce în ateliere, în cantităţi
pentru maxim trei schimburi de lucru. Păstrarea acestora se va face în locuri special amenajate,
ferite de orice sursă de foc sau de încălzire.
Art. 242. Executarea în ateliere de tâmplărie a unor lucrări de reparaţii cu foc deschis,
nu se admite decât pe bază de "Permis de lucru cu foc" .
Art. 243. La terminarea lucrului, şeful de atelier nu va părăsi lucrul până nu va asigura:
- curăţarea tuturor locurilor de muncă, în special a utilajelor;
- evacuarea tuturor deşeurilor;
- scoaterea de sub tensiune a tuturor maşinilor şi a aparatelor electrice;
- oprirea din funcţionare a tuturor utilajelor;
- punerea în funcţiune (acolo unde există) a iluminatului de siguranţă;
- întreruperea instalaţiei electrice de iluminat, de la tabloul principal al atelierului;
- închiderea tuturor geamurilor şi uşilor.
Art. 244. Este interzis fumatul în atelierele de prelucrare a lemnului.
Art. 245. Se interzice blocarea cu materiale sau unelte de lucru, a căilor de acces din
aceste ateliere.

Uscătorii pentru cherestea şi frize

Art. 246. (1) Camerele sau tunelele de uscare vor fi construite, întreţinute şi exploatate
conform normativelor în vigoare.
(2) Toate tipurile de uscătorii vor fi prevăzute cu termometre pentru controlul
temperaturilor, agenţilor termici folosiţi şi ale aerului în circulaţie.
(3) Pentru înlăturarea pericolului de incendiu şi explozie camerele şi tunelele de
uscare ce se protejează în interior contra corodării părţilor metalice şi pentru
impermeabilizarea pereţilor cu vopsea anticorozivă, care conţin o cantitate importantă de
solvenţi inflamabili, se vor lua următoarele măsuri:
- aplicarea acestei vopsele se va face numai în perioadele de revizie, după
prealabila evacuare a materialului lemnos, pe pereţi bine curăţaţi şi uscaţi;
- uscătoriile nu vor fi puse în funcţiune decât după uscarea completă a vopselei şi
o ventilaţie prealabilă, pentru a se evacua vaporii de solvenţi din camere şi tunele.
(4) Se va verifica în permanenţă temperatura electromotoarelor şi lagărelor, pentru a
se evita supraîncălzirea acestora.
(5) Conductele, registrele şi bateriile de încălzire, vor fi curăţate de depunerile de
praf.
Art. 247. (1) Accesul la vanele de închidere ale conductelor de agenţi termici şi la
întrerupătoarele electrice ale ventilatoarelor, trebuie să fie în permanenţă liber.
(2) În cazul unui început de incendiu la camera de urscare, bateria de încălzire şi
ventilatoarele se scot imediat din funcţiune.
Art. 248. (1) Lagărele vagoneţilor de manipulaţie, vor fi unse o dată pe lună. Cu această
ocazie, se va verifica şi starea lagărelor respective, remediindu-se toate defecţiunile care pot
provoca scurgeri de ulei pe pardoseală.
(2) Vagoneţii încărcaţi, înainte de intrarea în cameră, vor fi bine curăţaţi de praf,
deoarece la temperaturi înalte se pot aprinde.
(3) În spaţiile uscătoriilor, materialul va fi depozitat în vagoneţi. Se interzice
staţionarea vagoneţilor pe podul transbordor sau în faţa uscătoriilor în funcţiune.
46
(4) În spaţiul de odihnă, materialul va fi depozitat în vagoneţi sau în stive;
depozitarea se va face astfel încât între vagoneţii încărcaţi sau stive şi aceştia şi pereţi, să existe
un spaţiu de circulaţie de cel puţin 0,60 m.
Art. 249. (1) Uscătoriile de lemn trebuie curăţate după cum urmează:
a) deşeurile de lemn şi praful se colectează şi se evacuează din camerele şi maşinile
de uscare, după fiecare şarjă, înainte de o nouă încărcare;
b) tunelele de uscare se curăţă de deşeuri cel puţin o dată pe săptămână, în mod
riguros, însă şi la fiecare şarjă se va efectua curăţirea acestora;
c) conductele, registrele, bateriile de încălzire, vor fi curăţate, de praf, înainte de
fiecare şarjă.
(2) Se va asigura supravegherea permanentă pe timpul lucrului a uscătoriilor, prin
personal calificat corespunzător, căruia îi revine şi sarcina unei întreţineri normale, conform
instrucţiunilor proiectantului.
(3) La terminarea lucrului, în afara măsurilor generale indicate, se va face evacuarea
din spaţiul uscătoriei a tuturor vagoneţilor cu material lemnos şi depozitarea acestora în spaţiul
de odihnă.

6.3. SECŢII DE VOPSIRE, DE USCARE A PELICULEI ŞI DE LUSTRUIT

Art. 250. Pardoselile secţiilor de vopsitorie, uscare a peliculei şi de lustruit, trebuie să


fie rezistente la foc, netede, lipsite de rosturi, uşor de curăţat şi să nu producă scântei.
Art. 251. Încăperile de pulverizare se vor executa conform normativelor tehnice în
vigoare, referitoare la spaţiile cu pericol de explozie şi incendiu; se recomandă ca acestea să
aibă câte două uşi cu deschiderea spre afară, pe două laturi diferite, etanşe la fum, rezistente la
foc şi cu dispozitive de autoînchidere.
Art. 252. Ferestrele de la parter trebuie să aibă ochiuri mobile care să permită evacuarea
în caz de incendiu.
Art. 253. (1) Instalaţiile electrice vor fi executate conform normativelor în vigoare
pentru încăperi cu pericol de explozie (antiex).
(2) Încălzirea acestor încăperi nu este permisă decât central (apă caldă, abur, aer
cald); execuţia dispozitivelor de încălzire şi a glafurilor de fereastră va fi realizată astfel încât
să nu se poată aşeza pe ele cutii cu vopsea sau diluanţi.
Art. 254. (1) Vaporii de nitrolacuri produşi la operaţia de pulverizare, trebuiesc evacuaţi
printr-o bună ventilaţie.
(2) Instalaţiile de ventilaţie ale acestor încăperi nu pot fi comune cu instalaţiile de
ventilaţie ale altor secţii. Sistemul de ventilaţie va fi pus în funcţiune cu 10 minute înainte şi
oprit la 15 minute după terminarea lucrului.
(3) Absorbţia vaporilor trebuie să se facă orizontal sau pe direcţia oblic în jos,
ţinându-se seama şi de densitatea vaporilor în raport cu aerul.
(4) Standurile de pulverizare, detaliile şi canalele de absorbţie, vor fi confecţionate
din materiale incombustibile. Este interzisă îmbrăcarea lor în hârtie.
Art. 255. Pentru a uşura curăţirea canalelor, se va da mare atenţie execuţiei formei
acestora, care trebuie să fie lipsită de proeminenţe, colţuri şi spaţii moarte, care pot favoriza
depuneri de reziduuri, ce se pot autoaprinde.
Art. 256. Depunerile de nitrolac pe pereţi se vor îndepărta periodic.
Art. 257. (1) Canalele de exhaustare pentru deşeuri, trebuie să fie asamblate prin flanşe
prevăzute cu guri de acces, pentru a putea fi uşor demontate în vederea curăţirii lor periodice
(cel puţin o dată la 3 luni şi în funcţie de depunerile rezultate). Aceste canale nu trebuie să
debuşeze în coşuri.

47
(2) Pentru buna exhaustare a vaporilor, este necesar să se asigure introducerea
aerului proaspăt, spre a se păstra echilibrul de presiune în încăperea de producţie.
(3) Curăţirea standurilor de pulverizare şi a canalelor, de depunerile de nitrolac,
trebuie făcută cu şpacluri răzuitoare care nu produc scântei (din lemn, alamă sau cupru).
Depunerile răzuite se colectează în recipienţi metalici închişi şi, dacă nu se returnează
fabricilor producătoare, se vor distruge în exterior, în condiţii speciale de siguranţă.
(4) Este interzisă arderea acestor deşeuri în focarele cazanelor, cuptoarelor sau
sobelor.
(5) La pulverizare, se va folosi numai aer comprimat, azot sau CO2. Folosirea în
acest scop a oxigenului este interzisă.
(6) Aerul absorbit de compresorul care alimentează instalaţia de pulverizare, nu este
permis a se lua din încăperea de pulverizare.
Art. 258. În secţiile de vopsitorie şi uscare, cât şi anexele lor, nu este permis a se intra
cu foc deschis sau a se fuma. La uşile de intrare în astfel de secţii, se vor afişa inscripţii
avertizoare privind pericolul de incendiu şi explozie.
Art. 259. În timpul lucrului nu este permisă în aceste încăperi executarea niciunei
lucrări de reparaţie sau întreţinere. Aceste lucrări se pot executa numai pe bază de permis de
lucru cu foc, eliberat de conducerea unităţii.
Art. 260. (1) În secţiile de pulverizare nu este permisă păstrarea de nitrolacuri sau
diluanţi în cantităţi mai mari decât necesarul pentru 4 ore de lucru; păstrarea se va face în
recipienţi metalici, cu închidere etanşă. Vasele mici (până la 2 litri conţinut) pentru umplerea
pistoalelor de pulverizare, trebuie să aibă capace metalice.
(2) Toţi recipienţii vor purta inscripţia "Pericol de incendiu".
(3) În cazul în care alimentarea cu vopsea se face de la o staţie de pompare,
cantitatea de vopsele plus solvenţi, nu va depăşi necesarul pentru jumătate de schimb.
(4) În apropierea utilajelor cu pericol de incendiu, vor fi păstrate stingătoare
portabile şi prelate ignifugate.
(5) Serviciul în secţiile de vopsitorie şi uscare, nu poate fi executat decât de persoane
calificate şi bine instruite.
Art. 261. (1) În cazul defectării instalaţiilor de evacuare a aerului viciat, lucrul se
întrerupe, neputându-se relua decât după repunerea în funcţiune a instalaţiei de evacuare.
(2) Este interzisă cu desăvârşire obturarea, blocarea şi astuparea, chiar parţială, a
golurilor de evacuare a aerului viciat sau a celor de introducere a aerului proaspăt.
(3) Materialul de vopsire va fi ferit de acţiunea razelor solare.
(4) Zilnic, la terminarea lucrului, toate lavetele, materialele de şters şi pensulele vor
fi închise în cutii metalice speciale, prevăzute cu capac, având inscripţiile corespunzătoare şi
amplasate la distanţa de 2-3 m faţă de orice material combustibil.
(5) Obiectele scoase din uz cu ocazia reviziilor şi reparaţiilor şi materialele de şters
îmbibate, vor fi distruse prin ardere sub supraveghere, în locuri anume destinate acestui scop.
(6) Este interzisă arderea acestor materiale pentru încălzire.
(7) După terminarea programului, instalaţiile electrice ale secţiei se scot de sub
tensiune de la tabloul general, afară de iluminatul de pază şi avertizare.
Art. 262. (1) La sfârşitul fiecărei săptămâni, la terminarea lucrului, ultimul schimb va
face curăţenie temeinică în atelierul de vopsitorie, curăţindu-se toate lămpile electrice,
corpurile de încălzire, canalele de ventilaţie, ventilatoarele, filtrele de aer, pereţii cabinelor de
vopsire, dotarea atelierului, elementele de construcţie. În exteriorul clădirii, în jurul gurilor de
exhaustare, la streşini, colţurile moarte ale acoperişului, trebuie făcută curăţenia de reziduuri.
(2) Nu se vor purta haine îmbibate cu substanţe inflamabile; ele trebuie să fie spălate
cu regularitate în locuri stabilite şi în condiţii regulamentare.

48
(3) Este interzis lucrătorilor din vopsitorii de a se apropia în haine de lucru, de surse
de căldură sau focuri deschise.
(4) Îmbrăcămintea de protecţie va fi păstrată în afara secţiei (atelierului), în dulapuri
metalice. Folosirea lenjeriei sau îmbrăcămintei din material plastic (care se poate încărca cu
eletricitate statică) este interzisă.
(5) Este interzisă intrarea în vopsitorie cu chibrituri, brichete sau alte obiecte
similare. De asemeni, este interzisă intrarea în secţie a persoanelor neautorizate.
(6) Revizia şi repararea utilajelor se va face obligatoriu în baza permisului de lucru
cu foc şi a unui plan de măsuri pentru prevenirea incendiilor, cu utilajele oprite, golite, curăţate
şi spălate şi cu elementele de construcţie ale halei curăţate de toate resturile de vopsea.
(7) Se interzice depozitarea, transportarea şi manipularea în secţiile de vopsitorie, a
altor materiale inflamabile, în afara celor necesare procesului tehnologic.

Prepararea vopselelor

Art. 263. (1) Prepararea materialelor pentru vopsire se face organizat şi centralizat. Este
interzisă prepararea vopselelor în magazia de zi a atelierului în care se aplică vopseaua.
Vopselele vor veni gata preparate de la fabrica producătoare, în recipienţi închişi ermetic.
(2) Prepararea necentralizată este admisă acolo unde operaţia de vopsire se face
sporadic şi consumul de materiale de vopsire nu depăşeşte 5 litri/schimb.
(3) Prepararea materialelor pentru vopsire şi diluarea lor, se fac în băi separate de
restul încăperilor, prevăzute cu acces direct din exterior.
(4) Este interzisă prepararea mai multor feluri de lacuri, nitrolacuri, poliesteri, în
aceeaşi încăpere (trebuie să se prevadă câte un spaţiu separat pentru fiecare fel de lac).

Vopsirea suprafeţelor lemnoase

Art. 264. Vopsirea cu pensula se poate face şi în ateliere de un alt specific (mecanic,
montaj), cu condiţia ca în apropiere să nu existe surse de aprindere, iar ventilaţia generală a
atelierului să fie în funcţiune şi suficientă, pentru a se elimina posibilitatea atingerii unei
concentraţii explozive a vaporilor în aer.
Art. 265. (1) Vopsirea prin imersie se face în băi metalice. Ele vor avea în plan şi
secţiuni, dimensiunile minime necesare introducerii uşoare a pieselor. Băile vor fi prevăzute cu
ventilaţii pentru evacuarea vaporilor de solvenţi care se degajă de pe suprafaţa băii.
(2) Băile vor fi prevăzute cu capace care, în caz de aprindere a materialului aflat în
băi, să se poată închide imediat. De asemeni, vor fi dotate cu stingătoare cu pulbere şi CO2 sau
cu instalaţii speciale de stingere cu gaze inerte.
(3) Este interzisă umplerea băilor peste nivelul marcat pe indicatorul de nivel.
(4) Pentru colectarea şi scurgerea vopselei revărsate accidental în jurul băii, vor fi
prevăzute canale acoperite, cu scurgere la rezervorul exterior de golire rapidă.
Art. 266. (1) În încăperile fără foc deschis, în care pulverizarea se face ocazional, la
şarje mici şi cu un consum de vopsea de 5 l/schimb, pulverizarea se va face în ordinea de
vopsire, prevăzându-se filtre pentru reţinerea particulelor de vopsea, ventilatoare de evacuare a
aerului viciat, precum şi stingătoare manuale cu CO2; dacă activitatea de pulverizare este
permanentă şi cantităţile de lac folosite depăşesc 5 litri/schimb, este necesară construirea de
cabine speciale pentru vopsire.
(2) Pulverizarea se va face cu aer comprimat, azot sau CO2 sau prin presiune
hidraulică, fiind interzisă cu desăvârşire folosirea oxigenului.

49
(3) Aerul comprimat va fi curăţat de orice fel de impurităţi, prin filtre speciale. De 2-
3 ori pe schimb, filtrul de aer se va curăţa de apă şi de uleiul acumulat, iar la fiecare 100 ore de
funcţionare se va demonta şi se va controla materialul de filtrare, care se va înlocui imediat ce
se constată îmbâcsirea lui.
(4) Este interzis a se schimba felul materialelor de filtrare, faţă de cel indicat prin
proiect sau prin cartea tehnică a maşinii.
(5) Pulverizarea tuturor pieselor se va face obligatoriu înăuntrul sau în faţa cabinei
de vopsire.
(6) Este interzisă pulverizarea dacă filtrele umede, filtrele uscate şi ventilatoarele de
evacuare şi introducere a aerului nu sunt în funcţiune.
(7) Este interzis a se înfăşa mânerele pulverizatorului cu materiale electrice izolante,
mânerele trebuind să fie bune conducătoare electric, pentru a face corp comun cu muncitorul şi
a împiedica producerea de scântei prin descărcare electrostatică.
(8) Instalaţiile electrice din încăperile în care se execută pulverizări ocazionale şi
cele din cabinele de pulverizare, vor fi de tip antiex.
Art. 267. (1) Uscarea naturală a pieselor vopsite în atmosfera atelierului se poate face
numai dacă ventilaţia locală mecanică este în funcţiune şi corespunzătoare.
(2) Piesele lăcuite cu nitrolac, nu se vor usca decât la temperaturile indicate de
laborator.

6.4. PRELUCRAREA MATERIALELOR TEXTILE

Art. 268. (1) Toate utilajele de prelucrare vor fi curăţate în permanenţă de înfăşurările
de fire sau fibre de pe organele în mişcare (axe, valţuri, curele de transmisie).
(2) Curăţirea instalaţiilor şi aparatelor electrice de praf şi scamă, se va face de către
electricieni instruiţi în acest scop.
(3) Instalaţia de încălzire, radiatoarele şi conductele de transport a agentului termic,
vor fi curăţate săptămânal, acordându-se o mare atenţie radiatoarelor cu aripi care trebuie
curăţite cu jet de aer sub presiune (compresor).
Art. 269. (1) Săptămânal şi ori de câte ori este nevoie, se va verifica starea tehinică a
maşinilor şi se vor înlătura deficienţele care ar putea provoca incendii.
(2) Se va îndepărta în permanenţă orice depunere de praf, scamă şi deşeuri de pe
electromotoare, în special între nervurile carcaselor şi roţilor acestora, corpuri de iluminat,
tubulaturi, conducte, tablouri electrice şi de sub maşini.
(3) La instalaţiile de absorbţie a prafului, unde evacuarea se face în atmosferă, se vor
lua măsuri ca fibrele şi scamele să nu fie luate de curenţii de aer şi transportate în locurile care
prezintă pericol de incendiu.
(4) Fibrele şi deşeurile din jur şi de sub maşini, vor fi strânse şi evacuate la fiecare
schimb.
(5) Se interzice depozitarea materialelor în apropierea coloanelor de transport a
agentului termic şi radiatoarelor.
Art. 270. (1) La maşinile de tăiat şi croit se vor respecta următoarele reguli:
a) ascuţirea cuţitelor se va face în locuri special amenajate (ascuţitorii);
b) la maşinile de croit bandă, ascuţirea se va face după îndepărtarea de pe masa
maşinii a materialului de prelucrat şi după ce instalaţia de absorbţie a fost oprită.
(2) Zilnic se va face verificarea stării tehnice a fiarelor de călcat electrice (ştechere,
cordoane). Aşezarea lor în timpul nefolosirii se va face numai pe suporturi speciale,
incombustibile.
(3) La terminarea lucrului fiarele de călcat, maşinile de cusut electrice şi celelalte
aparate, vor fi deconectate de la sursele de energie.
50
6.5. PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE ŞI A CAUCIUCULUI

Art. 271. La prelucrarea maselor plastice şi a celor care prezintă pericol de incendiu
asemănător (fabricarea granulelor, valţuri şi malaxoare, maşini de extrudare, maşini de injecţie
şi suflat), se vor lua următoarele măsuri:
a) punerea în funcţiune a maşinilor, se va face după ce în prealabil au fost verificate
şi reglate, de către specialişti, sistemul automat de conducere a procesului tehnologic, sistemul
de încălzire a maşinilor (rezistenţele electrice), sistemele de răcire, sistemul de ventilaţie
locală; în general trebuie luate şi alte măsuri care să ducă la menţinerea parametrilor
tehnologici stabiliţi prin reţetele de fabricaţie (în special menţinerea temperaturii), pentru a se
evita degajările de gaze inflamabile în hală;
b) malaxoarele în care se prelucrează nitrolacuri vor fi prevăzute cu capace închise
etanş, pentru a se împiedica evaporarea gazelor inflamabile în hale;
c) izolările termice ale conductelor de încălzire şi a rezistenţelor electrice de
încălzire a utilajelor, vor fi în bună stare şi cu legăturile corect executate;
d) se va verifica în mod continuu ca ventilaţia locală (exhaustarea) să funcţioneze
normal, pentru a se putea evacua gazele inflamabile ce se produc în desfăşurarea procesului
tehnologic;
e) se va asigura branşarea utilajelor la reţeaua de scurgere a electricităţii statice;
f) maşinile vor fi curăţate în interior de materialul lipit în timpul funcţionării de
corpul lor, pentru a se evita autoaprinderea amestecului, în special la maşinile care lucrează la
cald;
g) sacii cu granule de mase plastice şi ambalajele, nu vor fi depozitate lângă
maşinile care sunt încălzite cu rezistenţe electrice sau în locuri cu diferite corpuri fierbinţi;
h) este interzisă păstrarea în halele de fabricaţie a lubrefianţilor, în cantitate mai
mare decât necesarul pentru o zi; păstrarea se va face în vase închise, într-un spaţiu anume
stabilit şi nu lângă maşini;
i) în compartimentele de fabricaţie se va menţine în permanenţă curăţenia,
îndepărtându-se praful depus pe pereţi, pardoaseală şi maşini, iar cârpele îmbibate cu ulei sau
unsoare se vor păstra în cutii metalice închise cu capac şi vor fi evacuate zilnic;
j) în halele de maşini se vor păstra materiile prime (ambalate în saci şi butoaie)
numai în cantitatea necesară fabricaţiei pentru o zi, în scopul micşorării pericolului de
incendiu, fără să se blocheze căile de circulaţie;
k) pentru evitarea pericolului de incendiu ce s-ar declanşa prin scurtcircuite, sunt
interzise instalaţiile electrice improvizate sau defecte.

6.6. ALTE SECŢII ŞI ATELIERE DE PRODUCŢIE

Art. 272. În atelierele de turnătorie se vor respecta următoarele:


a) supravegherea bunei funcţionări a cuptoarelor, interzicându-se folosirea lor fără
dispozitive de reţinere a scânteilor;
b) ridicarea capacului de la oala de topit se va face numai atunci când se introduce
în ea metalul topit;
c) la acoperirea oalei de topit, se va avea grijă să nu pătrundă gazele în cuptor,
deoarece acestea pot produce explozii;
d) oalele de topit, lingurile cu care se toarnă metalul topit în formă, precum şi toate
uneltele care vin în contact cu metalul lichid, vor fi uscate înainte de folosire, iar la curăţirea
oalei şi a lingurilor de turnare, se interzice folosirea lingurilor ude;

51
e) în faţa, cât şi în celelalte părţi unde se toarnă sau se transportă metalul lichid,
pardoseala va fi din material incombustibil şi acoperită permanent cu un strat de nisip uscat;
f) căptuşeala oalei să fie bine uscată;
g) sculele folosite la ridicarea capacului, vor fi bine uscate şi fără urme de rugină.
Art. 273. Înainte de aprinderea focurilor, se vor înlătura eventualele scurgeri de lichid
la injectoare, din faţa focarelor în îmbinări, ventile, rezervoare şi se va face o bună aerisire a
cuptoarelor, timp de minim 15 minute.
Art. 274. (1) Înainte de turnare, formele se vor controla dacă sunt suficient de uscate.
(2) În timpul turnării metalului, nu se va folosi echipament de lucru sau protecţie cu
pete de ulei, grăsimi, benzină. Se interzice executarea operaţiunilor de turnare de către alte
persoane decât cele angajate în acest scop. Nu se vor aşeza pe materiale combustibile, înainte
de răcire, piesele scoase din formă.
Art. 275. În atelierele de forjă, vetrele acestora trebuiesc prevăzute cu hote pentru
captarea scânteilor. Coşurile acestor hote vor fi prevăzute cu uşiţe parascântei. După
terminarea lucrului, îndeosebi acolo unde se folosesc cărbuni, se vor controla vetrele pentru
înlăturarea oricărei surse de foc, iar la instalaţiile de gaze se va verifica închiderea robinetelor.
Art. 276. La executarea operaţiunilor de strunjire, aşchiere, găurire, frezare a metalelor,
se va evita încălzirea excesivă a maşinilor unelte şi aruncarea şpanului sau a aşchiilor încinse
pe elemente sau materiale combustibile.
Art. 277. Prelucrarea materialelor şi aliajelor cu conţinut de magneziu, aluminiu, titan,
se va efectua cu multă atenţie, ţinându-se cont că şpanul şi pulberile metalice rezultate se pot
aprinde şi pot provoca incendii sau explozii. Deşeurile rezultate de la prelucrarea acestor aliaje
vor fi colectate în recipienţi închişi şi distruse prin ardere în locuri special destinate.
Art. 278. Amplasarea materialelor combustibile sau a substanţelor inflamabile în
apropierea maşinilor şi utilajelor care produc scântei prin polizare sau aşchiere, este interzisă.
Bumbacul de şters, cutiile de unsoare, ulei şi alte materii prime sau materiale, nu vor fi lăsate
în apropierea acestora.
Art. 279. (1) În atelierele electrice de întreţinere, nu se vor executa împrovizaţii la
instalaţiile electrice şi nu se vor folosi aparate receptoare supradimensionate sau
necorespunzătoare.
(2) Impregnarea bobinajelor motoarelor sau transformatoarelor, care se execută în
atelierele de bobinaj, se va face în camere separate, bine aerisite cu hote sau mecanic, cu
instalaţii de forţă şi iluminat antiex.
(3) Pentru uscarea bobinajelor motoarelor sau transformatoarelor, care se execută în
ateliere electrice, nu se vor utiliza radiatoare sau becuri cu puteri mari, care suprasolicită
instalaţia electrică. În atelierele de bobinat motoare, uscarea bobinelor se va face în cuptoare
special amenajate în acest scop, cu încălzire indirectă a interiorului de uscat bobinele şi cu o
eficientă aerisire.
(4) Ciocanele electrice pentru lipit care se utilizează în atelierele electrice, precum şi
cele din atelierele de tinichigerie, când sunt în stare incandescentă, se vor păstra pe suporturi
incombustibile. Acelaşi regim se va respecta şi pentru ciocanele de lipit la forje.
Art. 280. În ateliere nu vor fi lăsate în funcţiune şi nesupravegheate lămpile cu benzină,
sau alte aparate cu flacără deschisă, care ar putea provoca incendii.
Art. 281. În atelierele pentru galvanizare, unde se lucrează cu acizi (sulfuric, azotic,
clorhidric), se vor respecta:
a) înlăturarea tuturor materialelor bune conducătoare de electricitate, precum şi a
celor inflamabile, din apropierea barelor de alimentare cu curent electric şi a surselor care
alimentează băile de galvanizare;

52
b) acidul azotic folosit la decapări va fi păstrat în damingene protejate în coşuri
metalice cu vată de sticlă, în camere separate (în aceste camere nu se vor depozita materiale
combustibile, indiferent de natura lor);
c) instalaţia electrică va avea conductoarele protejate în manta de plumb, conform
prevederilor normative în vigoare;
d) în camerele grupurilor convertizoare şi redresorilor de curent, nu este permisă
depozitarea altor materiale decât a celor care sunt necesare activităţii acestor camere;
e) acidul sulfuric concentrat, necesar corecţiilor, va fi introdus în ateliere numai în
cantităţi necesare unei singure corecţii;
f) evacuarea vaporilor de acizi degajaţi din atelierele de galvanizare se va face prin
instalaţiile de ventilaţie.
Art. 282. În atelierele de şlefuit, praful şi scama depuse în urma şlefuirii pieselor cu
şaibe de pâslă sau cânepă, se vor curăţa zilnic de pe maşini, pereţi, ferestre.
Art. 283. Aprinderea focului la uscătoriile şi cuptoarele ce folosesc combustibil lichid
sau gazos se va face cu respectarea următoarele măsuri:
a) înainte de aprinderea combustibilului la arzător, focarul şi cuptorul se vor ventila
pentru evacuarea gazelor nearse, ce eventual ar exista în interiorul acestora;
b) focul în cuptor va fi supravegheat de o persoană autorizată în acest scop
(fochist);
c) injectoarele vor fi etanşe, pentru a nu permite scurgeri ori scăpări de combustibil;
d) manipularea robinetelor de gaze se va face numai cu chei speciale;
e) pentru colectarea eventualelor scurgeri de combustibil, se vor aşeza tăvi cu nisip
sub injectoare (nisipul se va evacua de îndată ce s-a îmbibat cu combustibil);
f) se interzice utilizarea la focare sau cuptoare a conductelor mobile de gaze
combustibile.
Art. 284. (1) Este interzisă arderea în cuptoare, direct sau în amestec, a prafului îmbibat
ori amestecat cu diverse substanţe inflamabile ori oxidabile.
(2) La cuptoarele ce folosesc pentru ardere combustibil solid (rumeguş, lemn,
cărbune, diferite deşeuri combustibile) se vor respecta:
a) punctele şi gurile de alimentare nu vor fi lăsate deschise decât pentru stricta
necesitate de alimentare cu combustibil şi pentru controlul focului din cuptor;
b) depozitarea materialului combustibil faţă de gura de alimentare sau control, să
se facă la o distanţă ce nu prezintă pericol de incendiu;
c) gurile de alimentare sau control vor fi permanent supravegheate de un muncitor
instruit în acest scop, pe întreaga perioadă cât focul este activ.
(3) Cenuşa provenită din arderea combustibilului solid în cuptoare, va fi depozitată
în locuri special amenajate, fără pericol de incendiu, după ce în prealabil a fost stinsă.
(4) Transportul cenuşei de la cuptoare, se va face cu ajutorul vagoneţilor sau
roabelor executate din materiale incombustibile.
Art. 285. Este interzis a se depozita materiale combustibile de orice fel, în spaţiile din
jurul cuptoarelor. Platformele de ardere de la capetele de alimentare ale cuptoarelor, vor fi
păstrate totdeauna libere.
Art. 286. Pornirea şi oprirea instalaţiilor de ardere la cuptoare şi focare, se va face cu
respectarea unor reguli specifice acestor locuri de muncă, stabilite de conducerea obiectivului.
Aceste operaţii se vor efectua numai de către persoane special instruite în acest scop.
Art. 287. (1) Se interzice utilizarea cocsierelor, ca surse suplimentare de căldură, la
uscătorii amplasate la cuptoarele circulare.
(2) Gurile de canale ale uscătoriilor amplasate deasupra cuptoarelor, vor fi prevăzute
cu site de protecţie împotriva scânteilor, supravegherea şi manipularea legăturilor de admisie şi
evacuare a aerului cald făcându-se în conformitate cu ciclogramele.
53
(3) Supravegherea uscătoriilor va fi astfel asigurată încât să se poată opri imediat
focul de la cuptorul ajutător de alimentare cu aer cald, în momentul apariţiei oricăror defecţiuni
la ventilatoarele de tiraj.
(4) Se vor verifica cuvele camerelor uscătoare, grătarele acestora şi se vor lua
măsuri ca ele să fie în permanenţă desfundate.
Art. 288. La uscătoriile tunel, punerea în funcţiune şi oprirea uscătoarelor, se va face cu
respectarea întocmai a instrucţiunilor stabilite în acest sens din punct de vedere tehnologic. Se
vor curăţa în permanenţă duzele sau orificiile de introducere a gazului şi a aerului, precum şi a
canalelor de evacuare ale instalaţiei de ventilaţie.
Art. 289. (1) Instalaţiile de uscare, care folosesc gazele arse de la cuptoare şi centrale,
vor fi verificate periodic, luându-se măsuri de îndepărtare a depunerilor de combustibili nearşi,
la nevoie oprindu-se instalaţia pentru curăţire.
(2) Se recomandă ca scheletul de rezistenţă al staţiilor de preparare a bitumurilor, să
fie executat din materiale incombustibile.
Art. 290. La staţiile pentru prepararea diferitelor amestecuri, în care se folosesc
motoare cu combustie internă, ţeava de eşapament a acestora se va prelungi până la exterior,
izolându-se corespunzător la trecerea prin pereţii din material combustibil. Ţeava de eşapament
trebuie prevăzută cu o sită pentru reţinerea scânteilor. Nu este admisă folosirea sobelor
metalice, reşourilor electrice improvizate, tăvilor cu jăratec, cocsierelor şi altor surse de
căldură improvizate, pentru încălzirea staţiilor de preparare a amestecurilor.
Art. 291. Instalaţiile electrice de iluminat şi forţă vor fi exploatate şi întreţinute
conform prevederilor Normativului I -7.

6.7. INDUSTRIA DE MORĂRIT

Secţii de înmagazinare, curăţătorie, măcinare, însăcuire

Art. 292. (1) Elevatoarele cu cupe se vor monta corect, astfel încât chinga să nu
alunece pe şaibe sau să se frece de pereţii tuburilor. Pentru înlăturarea frecărilor în elevator,
chingile, cupele, şaibele, vor fi verificate în permanenţă, urmărindu-se evitarea
supraîncălzirilor şi frecărilor ce pot aprinde materialele combustibile cu care sunt în contact.
(2) În scopul evitării scânteilor, ce pot apare prin lovirea de şaibă sau de pereţii
elevatorului metalic a cupelor desfăcute, precum şi a unor piese metalice sau corpuri tari (cum
sunt pietrele), se va asigura în permanenţă fixarea cupelor de chingă.
(3) În cazul în care se aud zgomote anormale, elevatoarele vor fi imediat oprite,
luându-se măsuri de verificare şi înlăturare a zgomotelor.
(4) Nu se admite introducerea elevatoarelor de izolare în celulele silozului.
Art. 293. (1) Transportoarele elicoidale (transportoarele melc), în timpul opririi pentru
întreţinere, se vor verifica să nu producă frecări între melc şi jgheab; pentru evitarea producerii
şi degajărilor de căldură, distanţa între melc sau paleţi şi jgheab trebuie să fie de cca 5 mm.
(2) În scopul evitării propagării incendiilor sau prafului dintr-o încăpere în alta,
trecerea transportoarelor melc prin pereţi se va asigura prin spaţii care să nu depăşească cadrul
jgheaburilor.
Art. 294. (1) Este interzisă funcţionarea tararelor dacă nu sunt prevăzute cu magneţi
pentru reţinerea corpurilor feroase, sau dacă înaintea lor, în fluxul tehnologic, nu sunt introduse
aparate magnetice (corpurile feroase, prin lovire, produc scântei care pot provoca incendii).
(2) Magneţii permanenţi vor fi curăţaţi de corpurile feroase reţinute de cel puţin 4 ori
pe schimb. Ei vor fi verificaţi trimestrial asupra proprietăţilor magnetice.

54
(3) În cazul în care pentru reţinerea corpurilor feroase se folosesc electromagneţi,
bobinele acestora se vor lega în serie cu lămpi de control, în scopul verificării funcţionării lor
în permanenţă.
Art. 295. La transmisiile prin curele se vor avea în vedere următoarele:
a) curelele de transmisie să nu patineze pe şaibe, ele trebuind să fie bine şi corect
întinse;
b) intervalul dintre două şaibe pe transmisii vecine, pentru curele late, situate pe
acelaşi ax, trebuie să fie de minimum 3 ori lăţimea acestor şaibe. În cazuri impuse de condiţiile
de montaj, se admit excepţii, cu condiţia ca intervalul dintre şaibe să fie protejat prin montarea
de discuri rezistente cu diametrul mai mare cu cca. 20 mm. decât diametrul şaibei celei mai
mari;
c) la trecerea curelelor de transmisie de la un etaj la altul sau de la o încăpere la
alta, alăturată, golurile respective vor fi de aşa natură încât să nu se producă frecări;
d) lagărele vor fi controlate periodic atât în ceea ce priveşte ungerea lor, cât şi
pentru a fi curăţate de praful depus.
Art. 296. (1) La montarea utilajelor, în cazul lucrărilor de reutilare, se va lăsa un
culoar principal pentru circulaţie, între uşile de la intrare şi ieşire, cu lăţime de minim 1,2 m.
(2) Între grupele de maşini, se va lăsa de asemeni un culoar de lăţimea culoarului
principal, perpendicular pe acesta. Golurile de montaj acoperite, vor avea capace confecţionate
din materiale rezistente la foc, iar pe ele nu se vor depozita obiecte şi nu se vor amplasa utilaje.
Art. 297. Se interzice utilizarea lămpilor fără globuri de protecţie şi/sau neetanşe la
praf.
Art. 298. (1) Punerea în funcţiune a utilajelor se va face numai de către personal
instruit special în acest scop. Utilajele vor fi permanent supravegheate în timpul funcţionării.
(2) Este cu desăvârşire interzisă părăsirea locurilor de muncă sau însărcinarea
personalului respectiv cu alte munci, în timpul funcţionării utilajelor.
Art. 299. După însilozare instalaţiile aferente acestei operaţiuni (elevatoare,
transportoare, tarare de precurăţire) vor fi scose din funcţiune.
Art. 300. (1) Utilajul şi întreg aparatajul electric din încăperile morii (motoare
electrice, întrerupătoare, prize), trebuie protejate împotriva prafului. Conductoarele electrice se
montează în tuburi I.P.E., iar corpurile de iluminat trebuie să fie de tipul celor protejate
împotriva prafului.
(2) Tablourile şi instalaţiile de distribuţie a curentului electric, se instalează într-o
încăpere ferită de pătrunderea prafului. Periodic se vor curăţi pentru evitarea depunerilor de
praf.
Art. 301. Dezinsecţiile şi deratizările se vor executa numai de către personal
specializat în astfel de operaţiuni. Operaţiunile vor începe numai după ce s-au asigurat lucrările
pregătitoare şi după ce s-a izolat sectorul respectiv, substanţele utilizate pentru dezinsecţii fiind
în cea mai mare parte inflamabile. Pentru preîntâmpinarea producerii unui incendiu, se vor
respecta următoarele reguli:
a) depozitarea substanţelor insecticide se va face numai în depozite special
construite în acest scop, conform normativelor în vigoare;
b) este interzis a se fuma ori a apropia orice sursă de foc sau scântei, în timpul
utilizării, manipulării, sau în locul de depozitare a substanţelor toxice;
c) ambalajele şi recipientele în care se găsesc substanţe insecticide, se vor manipula
cu mare atenţie; se interzice folosirea materialelor care prin lovire ar putea provoca scântei;
buşoanele butoaielor cu substanţe insecticide se vor desface numai cu chei speciale, iar
scoaterea din butoaie se va face numai prin răsturnare (vărsare);

55
d) ambalajele din hârtie în care au fost ambalate substanţe toxice sau alte hârtii
existente în cutiile metalice, vor fi distruse prin ardere în crematoriu sau îngropate pe măsura
folosirii insecticidului.
Art. 302. După golirea celulelor sau magaziilor, înainte de o nouă înmagazinare, este
obligatorie curăţirea acestora în condiţiile prevăzute de normativele de protecţia muncii şi de
prevenire a incendiilor.
Art. 303. Se va menţine curăţenia permanentă de către fiecare schimb. După încetarea
lucrului spălarea pardoselilor se va face cu apă caldă, interzicându-se utilizarea motorinei,
petrolului ori a altor substanţe inflamabile.
Art. 304. (1) Pentru toate tipurile de decojitoare, nu se admite funcţionarea dacă pe
linia tehnologică (înaintea lor) nu există montate aparate magnetice;
(2) Se interzice folosirea decojitoarelor fără aspiraţie sau cu aspiraţie defectă.
(3) Bătătoarele nu trebuie să prezinte muchii ascuţite ori să fie uzate; ele trebuie să
fie uniform reglate faţă de mantaua de decojire.
(4) Periodic se vor controla şuruburile şi piuliţele, pentru a nu se produce scăpări de
piese metalice în interior care, prin loviri succesive şi frecări intense, produc scântei ce pot
aprinde cu uşurinţă produsul existent în decojitoare.
(5) Pietrele de decorticat şi conurile de şlefuit şi lustruit vor fi prevăzute cu aparate
magnetice, înainte de intrarea produselor în ele.
(6) Se va verifica periodic distanţa între pietrele de decorticat şi aspectul suprafeţelor
pietrelor; de asemeni, se va verifica distanţa între conurile de şlefuire şi aspectul acestora.
(7) Holenderele de la decorticatoare, vor fi prevăzute cu aparate magnetice înainte
de intrarea produselor în ele; se va verifica periodic distanţa între rotor şi manta.
Art. 305. Instalaţia de condiţionare va fi deservită numai de personal specializat şi se
va pune în funcţiune numai după însuşirea instrucţiunilor specifice de exploatare. Toate
conductele de aducţiune a agentului termic, vor fi bine izolate pentru a nu pierde căldura.
Art. 306. Toate deşeurile rezultate din curăţire vor fi obligatoriu evacuate din clădire
în ziua producerii lor.
Art. 307. Nu este permisă funcţionarea valţurilor în gol sau cu sistemul de cuplare-
decuplare defect, deoarece se pot produce scântei prin frecarea pieselor metalice. Asemenea
scântei se pot produce şi prin pătrunderea corpurilor metalice sau a pietricelelor, în tăvălugii
valţurilor. Se pot monta pe ambele părţi ale culoarului de circulaţie principal, maxim 2 linii
paralele de site plane, cu excepţia celor cu uşi şi sertare, pentru care se admite numai o linie.
Spaţiul dintre două site plane va fi de minimum 0,8 m., iar spaţiul de la perete până la sitele
plane (în cazul când lângă perete sunt şi alte instalaţii, precum şi la spaţiul tranversal de trecere
perpendicular pe culoarul principal), va avea lăţimea de minim 2 m. Nu se admite funcţionarea
sitelor plane cu filtrele sau sacii defecţi.
Art. 308. (1) Se interzice punerea în funcţiune a finisoarelor de produse tărâţoase dacă
nu s-a verificat fixarea paleţilor pe ax.
(2) Între perete şi partea frontală a maşinilor de griş, spaţiul liber va fi de 0,1 m., iar
între 2 maşini spaţiul liber va fi de minim 0,8 m Se va avea în vedere ca în secţia de încălzire
să nu se degaje făină în concentraţie mai mare de 20 mg/m.c.
Art. 309. Curăţirea depunerilor de praf, de pe maşina şi din încăperea respectivă, se
va face cel puţin o dată pe schimb. În faţa maşinii se va lăsa un spaţiu de cel puţin 1,8 m
Însăcuirea manuală se va face astfel încât degajările de pulbere în aer să nu depăşească
concentraţia de 20 mg./m.c.
Art. 310. Probele de făină pentru laborator se iau, de regulă, de la extractoare prin
deschiderea şuberului, din saci cu ajutorul sondelor sau oricare loc al fluxului tehnologic, cu
respectarea tuturor normelor şi a regulilor regimului general de prevenire a incendiilor.

56
Controlul în interiorul celulelor se va face folosindu-se lămpi electrice portative
etanşe, prevăzute cu glob şi grătar de protecţie.
Art. 311. (1) Pentru evitarea producerii incendiilor se vor lega la pământ carcasele,
redlerele, şnecurile sau alte piese şi construcţii metalice, conform normelor în vigoare.
(2) Instalaţiile de transport pneumatic se vor lega la pământ pentru descărcarea
electricităţii statice care se acumulează în timpul funcţionării. La aşezarea pe sol a
conductorilor de punere la pământ, se recomandă acoperirea acestora cu nisip fin, cernut,
amestecat cu o cantitate oarecare de sare de bucătărie, care posedând proprietăţi hidroscopice,
face ca stratul de nisip aflat în jurul conductorului, să se afle permanent în condiţii de umiditate
normală, necesare pentru asigurarea unei bune conductibilităţi.
(3) Rezistenţa de dispersie a prizelor de împământare va fi verificată de 2 ori pe an
(o dată iarna şi o dată vara).

Secţia de scuturat şi reparat saci

Art. 312. (1) Maşinile de scuturat saci vor fi instalate în camere separate; ele vor fi
prevăzute cu instalaţie de aspiraţie iar camerele vor fi ventilate.
(2) Pentru maşinile de scuturat saci, acţionate de la transmisiile principale, se vor
respecta măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor

Magazii de făină, tărâţe, saci şi ambalaje

Art. 313. (1) Se interzice depozitarea a altor materiale în depozitele de făină, tărâţe,
saci şi ambalaje.
(2) Se va asigura permanent curăţenia spaţiilor de depozitare, a grătarelor
(platformelor) şi a tuturor instalaţiilor.
(3) Se vor asigura culoare de circulaţie longitudinale şi transversale, cu lăţimea de
1,4 m., astfel ca stivele depozitelor de produse în saci să fie deservite fără a se bloca circulaţia.
(4) Distanţa între stive va fi de minim 1,0 m., iar lăţimea unei stive va fi de
maximum 10 rânduri de saci culcaţi pe lat.
(5) Sacii şi ambalajele se vor depozita astfel încât să nu blocheze căile de acces la
uşi, ferestre sau instalaţii de stins incendii, menţinându-se în permanenţă ordine şi curăţenie.

Fabrici de pâine

Art. 314. (1) Se interzice folosirea instalaţiilor de ardere improvizate sau defecte, a
celor care nu au completă aparatura de măsură şi control sau cu AMC-uri neverificate
metrologic la termen.
(2) Se va asigura etanşeitatea rezervorului şi instalaţiei, inclusiv a armăturilor,
neadmiţându-se scurgeri de lichide combustibile, iar rezervoarele vor avea indicator de nivel şi
conductă de prea-plin.
(3) Se interzice lăsarea focului aprins la cuptoare fără supraveghere, precum şi
folosirea fochiştilor necalificaţi sau a cocătorilor neinstruiţi în ceea ce priveşte aprinderea şi
folosiriea instalaţiilor de ardere de la cuptoare.
(4) Înainte de aprinderea focului se vor verifica robinetele de combustibil,
remediindu-se eventualele defecţiuni. Dacă se constată că robinetele n-au fost închise complet,
se vor închide şi se va face aerisirea focarului sau a cuptorului timp de 10-15 minute.

57
(5) După aerisire, se aprinde torţa care se introduce în faţa arzătorului, se pune în
funcţiune ventilatorul (pentru arzătoarele cu ventilator central), după care se va deschide
robinetul de combustibil. Apoi se reglează arderea până se obţine o flacără fără fum. Dacă se
stinge flacăra, se închide de imediat robinetul de combustibil şi se reiau operaţiunile.
Art. 315. Se interzice spălarea pieselor cu lichide inflamabile, în aceste secţii. Se
admite spălarea, în mod cu totul excepţional, în timpul opririi utilajelor pentru reparaţii şi
numai în cazul când piesele nu pot fi demontate sau evacuate din săli. Operaţia va fi executată
numai când lucrul în secţie este oprit în totalitate. Se vor lua măsuri corespunzătoare pentru ca
lichidele respective să nu se verse pe pardoseală, iar imediat după spălare vor fi evacuate din
sală.
Art. 316. Instalaţia de ventilaţie a uscătoarelor va fi verificată periodic, urmărindu-se
starea de deformare a paletelor ventilatoarelor pentru a nu se freca de carcase şi acestea să nu
prezinte fisuri. Se interzice sudarea paletelor fisurate; ele vor fi înlocuite cu altele noi, o atenţie
deosebită acordându-se centrării ventilatoarelor.
Art. 317. (1) Este interzisă depozitarea ambalajelor în apropierea surselor de căldură,
distanţa minimă admisă faţă de acestea fiind de 1 m.
(2) În secţie se vor putea aduce ambalajele necesare numai pentru un schimb de
lucru.
(3) La terminarea lucrului, deşeurile de ambalaje vor fi evacuate din secţii în locuri
special stabilite sau la crematoriul intreprinderii.

6.8. ATELIERE DE PRELUCRĂRI LA RECE A METALELOR

Art. 318. Este interzis cu des`v@r]ire a se [mpiedica sau bloca accesul la circula\ia [n
ateliere de produc\ie ]i auxiliare, magazii ]i depozite, la materialele ]i instala\iile pentru
stingerea incendiilor.
Art. 319. La exploatarea utilajelor se vor respecta prescrip\iile de exploatare ]i
[ntre\inere indicate [n c`r\ile tehnice.
Art. 320. Toate utilajele se vor unge cu lubrifian\i la termenele prev`zute [n c`r\ile
tehnice.
Art. 321. Se va evita prelingerea ]i r`sp@ndirea lubrifian\ilor pe utilaje ]i pardoseli.
Art. 322. Deservirea utilajelor se va face numai de c`tre personalul de specialitate
instruit.
Art. 323. La terminarea lucrului se vor lua urm`toarele m`suri:
a) oprirea din func\ionare a utilajelor;
b) scoaterea de sub tensiune de la tabloul general a instala\iilor de for\`;
c) [nchiderea tablourilor de distribu\ie;
d) punerea [n stare de func\ionare a instala\iilor de avertizare.
Art. 324. La controlul ma]inilor se vor folosi pentru iluminat numai l`mpi portative
conectate la tensiunea de 24 V.
Art. 325. Se interzice instalarea polizoarelor ]i a oric`ror ma]ini care produc sc@ntei
[n locurile unde se pot produce degaj`ri combustibile.
Art. 326. La prelucr`rile prin a]chiere ale aliajelor de aluminiu, magneziu, zinc, titan,
se iau lua urm`toarele m`suri:
a) se asigură o ventila\ie corespunz`toare;
b) se interzice depozitarea pulberilor ]i a]chiilor în halele de producţie ; acestea se vor
depozita numai [n locurile de colectare amenajate în exteriorul halelor;
c) [n ateliere se va p`stra numai cantitatea de materiale necesar` pentru un singur
schimb.

58
6.9. ATELIERE DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE AUTO (SERVICE)

Art. 327. Se interzice amenajarea şi construirea atelierelor de reparaţii şi întreţinere


auto fără documentaţie de proiectare.
Art. 328. Se interzice evacuarea lichidelor combustibile sau inflamabile în gurile de
canalizare. Cârpele, câlţii, hârtiile, precum şi alte materiale combustibile, utilizate la curăţirea
pieselor sau a mâinilor, care sunt îmbibate cu carburanţi, ulei sau alte substanţe care
favorizează autoaprinderea, vor fi adunate în lăzi metalice prevăzute cu capace de închidere
sau în lăzi de lucru căptuşite în interior cu tablă şi evacuate în exterior la sfârşitul fiecărui
schimb de lucru.
Art. 329. (1) Acumulatoarele autovehiculelor se încarcă numai în staţii de încărcare
special amenajate.
(2) Înainte de introducerea autovehiculelor în atelierele de reparaţie, se va goli
combustibilul din rezervoare şi se vor desface legăturile de la bornele acumulatoarelor.
Autovehiculele care urmează să intre în atelier cât şi cele reparate, vor fi parcate în ordine şi la
distanţă faţă de atelier. Pentru asigurarea unei evacuări uşoare, autovehiculele trebuie să aibă în
permanenţă cauciucurile umflate şi uşile descuiate.
Art. 330. (1) Degresarea, curăţirea şi spălarea pieselor în interiorul atelierelor se va
face numai în băi cu soluţie de sodă caustică încălzită. Folosirea lichidelor inflamabile (petrol,
benzină, etc.) nu este indicată pentru aceste operaţiuni. Petrolul lampant poate fi utilizat la
spălarea pieselor numai în băi speciale prevăzute cu capace. Băile care folosesc cantităţi mari
de petrol, trebuie amplasate în încăperi separate.
(2) În aceste încăperi se vor respecta cu stricteţe normele generale de prevenire şi
stingere a incendiilor (interzicerea fumatului, a sudurii, a folosirii lămpilor cu benzină, etc.)
Art. 331. (1) Efectuarea lucrărilor de sudură la autovehicule se face numai după
înlăturarea uleiului şi curăţarea pieselor.
(2) Sudarea rezervorului de benzină se va face numai după purjarea sa cu abur, apă
caldă, etc.
(3) Rodajul la banc trebuie să se execute în încăperi separate, iar rezervorul de
combustibil trebuie aşezat la distanţă faţă de sursele de căldură (sobe, radiatoare, ţevi de
eşapament).
(4) Alimentarea cu carburanţi a rezervoarelor trebuie să se facă prin pompare, orice
improvizaţii fiind interzise.

Ateliere de tinichigerie

Art. 332. Ciocanele pentru lipit din atelierele de tinichigerie vor fi păstrate în stare
caldă, pe suporturi incombustibile.
Art. 333. Este interzis a se lăsa fără supraveghere lămpile cu benzină, reşourile,
sobiţele pentru încălzit, ciocanele de lipit sau alte aparate cu foc deschis, ce pot da naştere la
incendii.
Art. 334. (1) Degresarea, curăţarea sau spălarea pieselor pregătite pentru lipire, se va
face numai cu soluţii neinflamabile. Se interzice utilizarea benzinei, petrolului sau altor
substanţe inflamabile pentru efectuarea acestor operaţiuni.
(2) Decaparea pieselor din metale neferoase cu acid azotic se face numai în nişe de
decapare, cu ventilaţie forţată.
(3) Prepararea soluţiilor diluate din acizi concentraţi pentru decapări, se face numai
de personal calificat, evitându-se contactul acizilor cu materiale combustibile.

59
6.10. ATELIERE DE SUDURĂ ŞI TĂIERE OXIACETILENICĂ
ŞI ELECTRICĂ A METALELOR

Art. 335. Atelierele de sudur` ]i t`iere a metalelor vor fi amenajate ]i exploatate


conform normelor specifice ]i a instruc\iunilor tehnice interne.
Art. 336. Pardoseala trebuie s` fie din material incombustibil ]i cu conductibilitate
termic` mic`, iar l`\imea c`ilor de circula\ie s` aib` minim 1 m.
Art. 337. Generatorul de acetilen` ]i tubul de oxigen, ce au destina\ia de a alimenta un
singur post de lucru pentru sudur`, se vor amplasa [n boxe incombustibile separate, desp`r\ite
prin perete plin, cu u]i spre exterior ]i prev`zute cu posibilit`\i de aerisire.{n aceste [nc`peri nu
se vor depozita nici un fel de materiale.Atunci c@nd aceste boxe sunt lipite de atelierele pe
care
le deservesc, pere\ii desp`r\itori nu vor avea goluri ]i vor fi rezisten\i la explozii, iar
generatorul respectiv nu va dep`]i cantitatea de 20 mc/h.
Art. 338. Boxele pentru generatorul de acetilen` ]i tuburile de oxigen trebuie s` aib`
goluri cu suprafa\a de 0,05 m2/1mc din volumul [nc`perii [n pere\ii exteriori sau [n acoperi]
panouri de explozie (decompresare), care s` poat` ceda u]or [n caz de explozie.
Art. 339. Panourile de explozie s` execut` sub form` de ferestre cu geamuri nearmate,
luminatoare, acoperi] de tip zbur`tor sau panouri din azbociment ondulat etc.Se recomand` ca
panourile de explozie s` fie amplasate [n vecin`tatea surselor de explozie (deasupra sau al`turi
de ele).
Art. 340. {nc`perea boxei generatorului de acetilen` va fi asigurat` cu ventila\ie
natural`.
Art. 341. U]ile boxei generatorului sau ale sta\iilor de acetilen` vor fi marcate cu
inscrip\ii de securitate ]i cu indicatoare de avertizare a pericolului de explozie.
Art. 342. La sudura oxiacetilenic` generatoarele de acetilen` transportabile se vor
instala [n aer liber, [n afara [nc`perii [n care se sudeaz`, ferite de razele solare ]i de sursele de
foc deschis.
Art. 343. Se admite instalarea tuburilor de acetilen` sau a unui singur generator de
acetilen` transportabil cu un debit maxim de 3,2 mc/h acetilen`, numai [n [nc`peri sau hale [n
care se execut` lucr`ri de repara\ii-montaj sau de [ntre\inere cu caracter temporar, cu
respectarea urm`toarelor condi\ii:
a) tuburile ]i generatorul s` fie verificate ]i s` posede placa de timbru;
b) [nc`rc`tura de carbid a generatorului s` nu dep`]easc` 4 kg;
c) [nc`perea s` aib` un volum de minimum 300 mc ]i s` fie bine ventilat`;
d) distan\a de la generatorul de acetilen` ]i butelia de oxigen la flac`ra de sudur` sau la
orice surs` de c`ldur` ori de sc@ntei s` fie de minim 10 m, iar [ntre generator ]i butelia de
oxigen s` exsiste o distan\` de minim 5 m;
e) deservirea generatorului s` se fac` de c`tre personal calificat;
f) locurile de amplasare a generatorului de sudur` se vor marca cu vopsea alb` pe
pardoseal`.
Art. 344. Se interzice instalarea generatoarelor de acetilen` transportabile [n locuri [n
care exist` surse puternice de c`ldur` ]i foc deschis (turn`torie, forje, etc).
Art. 345. Atelierele de sudur` vor fi dotate cu dispozitive de aprindere şi vase cu ap`
rece şi curat`, pentru r`cirea becului arz`torului [n timpul [ntreruperii lucrului.
Art. 346. Nu sunt admise [n aceste ateliere recipiente sau vase care con\in substan\e
combustibile sau inflamabile.
Art. 347. Arz`toarele (suflaiurile) de sudur` se vor controla [nainte de [nceperea ]i la
terminarea lucrului, pentru ca robinetele de oxigen ]i acetilen` s` se [nchid` perfect.

60
Art. 348. Este interzis` ag`\area arz`toarelor (chiar stinse) de recipiente-butelii sau de
generatoarele de acetilen`.

61
Art. 349. Sunt interzise deplasarea cu arz`torul aprins [n afara zonei de lucru, urcarea
pe sc`ri, schele, etc.
Art. 350. Se vor [nchide robinetele tubului de oxigen ]i ale generatorului de acetilen`
la [ntreruperi care dep`]esc 10 minute din cadrul unui schimb.Dac` alimentarea cu gaze se face
de la conducte, se [nchid robinetele de la punctele de distribu\ie.Generatorul [nc`rcat nu va fi
l`sat f`r` supraveghere.
Art. 351. {n cazul [ntreruperii lucrului pe o perioad` mai [ndelungat` (o noapte sau o
zi de repaus) se va evacua carbidul din generator.
Art. 352. {n cazul ]ocurilor produse de [ntoarcerea fl`c`rii se vor lua m`surile
urm`toare:
- se vor [nchide imediat robinetele pentru acetilen` ]i oxigen;
- se va introduce becul [ntr-un vas cu ap` rece şi curat`;
- se va purja furtunul pentru acetilen`;
- se va desfunda becul cu s@rm` din metal moale sau se va schimba;
- se va controla dac` nivelul din supapa de siguran\` este la [n`l\imea robinetului de
control.
Art. 353. Lucr`rile de sudur` [n locuri cu pericol de incendiu ]i explozie se vor executa
numai cu permis de foc, [n care se vor men\iona felul ]i durata lucr`rilor, persoanele autorizate
s` le execute, numele pompierului care asigur` supravegherea ]i interven\ia, m`surile ce trebuie
luate pentru prevenirea ]i stingerea incendiilor; de asemenea se vor stabili amplasamentul,
[ndep`rtarea sau protejarea materialelor combustibile din apropiere, mijloacele de stingere,
instruirea lucr`torilor, controlul obligatoriu la terminarea lucr`rilor etc, precum ]i persoanele
care r`spund de luarea acestor m`suri.
Art. 354. Lucr`rile de sudur` la instala\ii, rezervoare, recipiente, conducte, prin care s-
au vehiculat ]i [n care s-au depozitat substan\e combustibile sau vapori inflamabili nu se vor
efectua dec@t după golirea, aerisirea, umplerea cu ap` sau gaz inert, izolarea acestora prin
flan]e oarbe de restul instala\iilor ]i dup` efectuarea analizelor de laborator.
Art. 355. Locurile unde se sudeaz` sau se taie cu oxigen ]i care prezint` pericol de
incendiu vor fi [nconjurate de paravane de protec\ie din material rezistent la foc, cu [n`l\imea
de minimum 2 m, av@nd pere\ii p@n` la nivelul pardoselii, ]i vor fi bine
consolidate.Lungimea lor va dep`]i zona [n care s` ajung` sc@nteile sau particulele
incandescente.
Art. 356. Dac` pardoseala este din material combustibil, se vor lua m`suri de protejare
a acesteia, prin intermediul unui strat de nisip cu grosimea de 2 cm, prin acoperirea cu pl`ci de
azbest ]i tabl` metalic` sau prin umectare.
Art. 357. Materialele ]i substan\ele combustibile transportabile vor fi [ndep`rtate la o
distan\` de cel pu\in 10 m de locul sud`rii.
Art. 358. Materialele care nu pot fi [ndep`rtate de locul sud`rii, ca ]i elementele de
construc\ie combustibile vor fi umezite cu ap` sau protejate cu panouri incombustibile (pl`ci de
azbest) pentru a fi ferite de ac\iunea sc@nteilor, a fl`c`rilor ]i a particulelor de material
incandescent.
Art. 359. Se vor verifica ]i se vor lua m`suri ca sursele de foc (sc@ntei, granule
incandescente) s` nu poat` p`trunde prin deschiderile existente [n pere\i sau în pardoseal`, la
materialele combustibile ce se pot afla [n [nc`perea al`turat` sau [n cea de la cota inferioar`.
Art. 360. Periodic ]i dup` terminarea lucrului se va cerceta cu aten\ie dac` nu s-au
creat focare de incendiu.{n acest sens se vor descoperi toate elementele ce au fost protejate ]i
se va verifica dac` starea lor este intact`, lu@ndu-se m`suri [n consecin\`.
Art. 361. Este interzis` sudarea efectuat` pe mese improvizate din butoaie goale de
carbid sau lichide şi pe alte obiecte combustibile.

62
Art. 362. Lucr`rile de sudur` ]i de t`iere [n spa\ii [nchise (tuneluri, pu\uri, rezervoare)
nu se vor executa dec@t dup` efectuarea analizei aerului ]i asigurarea ventil`rii acestor spa\ii
de lucru.

63
Art. 363. La sudarea conductelor sau a profilelor [nchise se va verifica ca la capetele
acestora s` nu apar` amestecuri de gaze combustibile.
Art. 364. {n cazul execut`rii lucr`rilor de sudur` ]i t`iere pe schele sau pe platforme,
elementele de construc\ii, cofrajele, precum ]i celelalte materiale combustibile din apropiere
vor fi protejate [mpotriva aprinderii prin stropire cu ap`, paravane incombustibile, etc.
Art. 365. La executarea lucr`rilor de sudur` sau de t`iere oxiacetilenic` la piesele
vopsite, acestea se vor cur`\a de vopsea pe o por\iune de cel pu\in 100 mm [n jurul punctului
de lucru.
Art. 366. Opera\ia de sudur` ]i de t`iere oxiacetilenic` la instala\iile electrice se execut`
dup` scoaterea de sub tensiune a acestora ]i luarea m`surilor [mpotriva conect`rii accidentale la
re\ea.
Art. 367. Piesele, instala\iile, etc. la care se vor executa opera\ii de sudur` sau de t`iere
se vor cur`\i, [n prealabil, de urme de uleiuri, r`m`]i\e de bumbac, de c@l\i, etc.
Art. 368. {n atelierele de sudur` este interzis` executarea concomitent` a lucr`rilor de
sudur` electric` ]i de sudur` sau de t`iere cu flac`r` oxiacetilenic`.La sudarea ]i la t`ierea
metalelor cu aparate ]i instala\ii speciale, altele dec@t cele electrice sau oxiacetilenice, vor fi
respectate at@t normele de mai sus, c@t ]i cele stabilite de unitatea produc`toare.
Art. 369. În cazul sudării şi tăierii electrice corpurile agregatelor pentru sudare ]i ale
transformatoarelor, carcasele tablourilor de distribu\ie, mesele pentru sudare ]i piesele sud`rii
trebuie legate electric la p`m@nt.
Art. 370. Punerea la p`m@nt a instala\iilor transportabile de sudur` se execut` [nainte
de [nceperea lucrului, iar contactul la locul de fixare trebuie bine realizat.
Art. 371. Se interzice lucrul cu agregate care au cablurile electrice ]i cle]tele
portelectrod defecte sau cu izola\ia deteriorat`.
Art. 372. Este interzis` a]ezarea cablurilor [n locuri umede, l@ng` sau [mpreun` cu
alte conducte sau tuburi prin care se transport` gaze ]i lichide combustibile sau
oxigen.Cablurile flexibile vor fi ferite de stropi de metal topit, surse de c`ldur` ]i de
lovituri.C@nd nu se sudeaz`, acestea se p`streaz` [ncol`cite.
Art. 373. Sursele de curent pentru sudur` electric` nu vor fi instalate [n raza de ac\iune
a utilajelor destinate ridic`rii sau transportului.
Art. 374. Transformatoarele ]i aparatele de sudur` montate [n aer liber se vor proteja
de ac\iunea precipita\iilor atmosferice.
Art. 375. Pentru protec\ia instala\iei electrice de sudur` [mpotriva suprasarcinilor ]i a
scurtcircuitelor se vor folosi siguran\e fuzibile la intensitatea nominal` maxim` admisibil`.
Art. 376. Legarea cablurilor electrice la utilajele ]i aparatele electrice se va efectua
numai prin capete lipite sau papuci.La trecerea prin pere\i ]i plan]ee, cablurile se introduc [n
tuburi izolatoare de protec\ie.
Art. 377. Tablourile de distribu\ie ]i [ntrerupătoarele se monteaz` pe pl`ci izolatoare.
Art. 378. Montajul [ntregii instala\ii de sudur` trebuie s` corespund` intensit`\ii
nominale a curentului electric.
Art. 379. Pe ]antiere, fixarea cablurilor pe schelele de lucru se va efectua prin
intermediul izolatoarelor, iar [mbin`rile numai prin cleme sau prin sudur`.
Art. 380. Capetele electrozilor [n stare cald` se vor depune [n vase metalice sau pe
platforme incombustibile.{n cazul sud`rii efectuate la [n`l\ime, se vor lua m`suri ca perlele de
sudur` s` nu cad` pe materiale combustibile.
Art. 381. La sudarea electric` cu arc deschis se vor lua m`suri ca sc@nteile s` nu
ajung` pe materiale combustibile, acestea protej@ndu-se pe o distan\` de 10 m.
Art. 382. La [ntreruperea opera\iei de sudur`, aparatele se scot de sub tensiune.

64
6.11. ATELIERE ELECTRICE ŞI DE BOBINAJ

Art. 383. C`ile de acces se vor men\ine [n permanen\` libere, iar u]ile de ie]ire nu se
vor bloca cu materiale.
Art. 384. La cuptoarele electrice pentru uscarea bobinajelor nu se va dep`]i
temperatura maxim` de regim.
Art. 385. La terminarea lucrului instala\iile electrice ]i de iluminat se vor scoate de sub
tensiune iar bobinajele scoase din cuptor se a]az` [n locuri ferite de pericolul incendiului.

6.12. ATELIERE DE TRATAMENTE TERMICE


ŞI ATELIERE DE FORJE

Art. 386. Este interzis` depozitarea lichidelor combustibile ]i amplasarea [n aceste


spa\ii a dulapurilor din lemn pentru scule sau [mbr`c`minte, precum ]i a altor materiale care
m`resc pericolul de incendiu.
Art. 387. R`cirea pieselor calde (peste 550 C) se va face [n locuri special amenajate.
Art. 388. Utilajele vor fi verificate, interzic@ndu-se scurgerile de ulei.
Art. 389. R`cirea pieselor [n ulei se va face prin introducerea acestora rapid ]i
complet.
Art. 390. B`ile de ulei cu volum peste 2 m3 vor fi prev`zute cu sisteme de golire rapid`
a uleiului [n rezervoare speciale amplasate [n afara halei ]i cu sisteme de stingere
corespunz`toare.
Art. 391. La cuptoarele f`r` conducte de evacuare, se vor instala hote de absorb\ie care
s` dirijeze gazele rezultate [n urma procesului tehnologic [n afara halelor.

6.13. ATELIERE DE VULCANIZARE

Art. 392. {n spa\iile unde se degaj` praf combustibil, instala\iile electrice de for\` ]i
iluminat trebuie s` fie de construc\ie etan]` la praf, iar cele unde se produc eman`ri de vapori
inflamabili, instala\ia electric` trebuie s` fie de tip antiexploziv.
Art. 393. Tablourile de distribu\ie a curentului electric trebuie montate [n exteriorul
atelierului.
Art. 394. {n aceste spa\ii este interzis fumatul ]i aprinderea chibriturilor precum ]i
depozitarea materialelor inflamabile.
Art. 395. Materiile prime ]i solven\ii se vor introduce [n aceste spa\ii numai [n
cantit`\ile necesare pentru un singur schimb.
Art. 396. Instala\iile ]i materialele pentru stingerea incendiilor nu vor fi blocate ]i vor
fi [n permanen\` [n stare de func\ionare.
Art. 397. Pentru stingerea cauciucului se folose]te apa sub form` de jet compact ]i
pulverizat precum ]i spumele.
Art. 398. {nainte de [nceperea ac\iunii de stingere a incendiilor, [n mod obligatoriu se
va [ntrerupe curentul electric.
Art. 399. Personalul care particip` la stingerea incendiilor va fi protejat cu aparate
izolante ]i m`]ti cu cartu]e filtrante contra oxidului de carbon.

6.14. ATELIERE DE VOPSITORIE

Art. 400. Evacuarea gazelor din ateliere se va face printr-un sistem de ventila\ie, at@t
pentru evacuarea aerului viciat, c@t ]i pentru introducerea aerului proasp`t.

65
Art. 401. {nc`perile pentru pulverizarea lacurilor pe baz` de nitroceluloz` vor avea
ventila\ie separat` de cele pentru pulverizarea lacurilor poliesterice.

66
Art. 402. Sistemul de ventila\ie va fi pus [n func\iune cu cca 10 minute [nainte de
[nceperea lucrului ]i se va men\ine [n func\iune cca 15 minute dup` terminarea lucrului.
Art. 403. {n cazul defect`rii sistemului de ventila\ie se [ntrerupe lucrul ]i utilajele se
scot de sub tensiune.
Art. 404. Ventilatoarele care deservesc atelierul de vopsitorie vor fi asigurate contra
exploziilor ]i omologate pentru folosirea lor [n acest mediu.
Art. 405. Depozitarea lacurilor ]i vopselelor se va face [n magazii separate,
independente, special amenajate.
Art. 406. {nt`ritorul ]i grundul activ se vor depozita separat de lacul poliesteric.
Art. 407. Odat` cu schimbarea materialului de l`cuire sau vopsire toate instala\iile
pentru preg`tire, aplicare, uscare etc. se vor cur`\a de orice depunere anterioar`.
Art. 408. Camerele [n care se execut` opera\iuni de vopsire ]i l`cuire vor fi prev`zute
cu perdele de ap` ]i furtun umed [n stare de func\ionare.
Art. 409. Opera\iunile de l`cuire se vor face folosindu-se aerul comprimat, filtrat,
interzic@ndu-se folosirea oxigenului sau a altor gaze.

6.15. STAŢII ŞI GENERATOARE DE ACETILENĂ

Art. 410. {n cazul folosirii covoarelor de cauciuc sau materiale plastice, [n [nc`perile
generatoarelor de acetilen` se interzice purtarea [nc`l\`mintei de cauciuc sau din material
plastic, care prin frecare poate da na]tere la sc@ntei electrostatice.
Art. 411. Sta\iile de acetilen` vor fi prev`zute cu [nc`lzire cu abur de joas` presiune,
ap` cald`.Elementele (radiatoarele) de [nc`lzire vor fi f`r` nervuri sau aripioare ]i se vor cur`\a
periodic.
Art. 412. Pe timp friguros, temperatura [nc`perii unde se afl` unul sau mai multe
generatoare de acetilen` trebuie men\inut` la cel pu\in +5 grade Celsius.
Art. 413. {n [nc`perile sta\iilor sau ale generatoarelor de acetilen` se va asigura
ventilarea necesar`.
Art. 414. {n [nc`perile sta\iei de acetilen` ]i [n [nc`perile [n care sunt folosite
generatoare mobile sau generatoare sta\ionare este interzis` efectuarea altor lucr`ri.
Art. 415. Sta\iile de acetilen` cu mai multe generatoare vor avea registre de eviden\`,
care vor con\ine, pe l@ng` cartea tehnic` a sta\iei, eviden\a reviziilor, a repara\iilor ]i a
normelor specifice de prevenire ]i stingere a incendiilor.
Art. 416. Iluminarea sta\iei de acetilen` se va face din exterior, natural sau electric, cu
o execu\ie sigur` contra exploziilor.
Art. 417. Piesele pentru instala\iile sta\iei de acetilen` vor fi executate din materiale
care nu formeaz` combina\ii periculoase cu acetilena.Sculele de deservire vor fi executate din
cupru ]i aliaje cu peste 60% Cu.
Art. 418. {n [nc`perile sta\iei de acetilen` ]i, [n general, [n locurile [n care sunt
instalate generatoare de acetilen`, se interzic folosirea focului deschis ]i fumatul.Aceste
[nc`peri vor fi marcate cu pl`cu\e indicatoare de avertizare.
Art. 419. Sta\iile de acetilen` care au un debit de peste 20 mc/h acetilen` vor fi
prev`zute cu instala\ii de purjare cu gaz inert (azot).La sta\iile cu capacitate mai mic`, se admit
recipiente cu gaze inerte.
Art. 420. Debitarea acetilenei din conducta principal` se face numai prin intermediul
supapei hidraulice de siguran\`.Se interzice s` se alimenteze de la o supap` de siguran\` mai
mult de un post de sudur`.
Art. 421. Este interzis` construirea sau folosirea generatoarelor de acetilen` cu carbid,
suspendate de un clopot mobil.
67
Art. 422. Generatoarele de acetilen` vor fi prev`zute cu supape hidraulice de
siguran\`.La instala\iile mari se va amenaja un aparat central, care va servi ca supap` hidraulic`
de siguran\` pe l@ng` generator ]i supape hidraulice de control la fiecare post de
sudur`.Nu este permis` amenajarea unei singure supape de siguran\` la dou` posturi de sudur`.
Art. 423. La [nc`rcarea ]i golirea generatoarelor de acetilen` se vor respecta
instruc\iunile de deservire elaborate de fabricant ]i datele caracteristice referitoare la calitatea ]i
cantitatea [nc`rc`turii de carbid, debitul orar ]i presiunea de regim a gazului etc indicate pe
placa de timbru.
Art. 424. Generatoarele de acetilen` trebuie s` asigure reglarea automat` a produc\iei
de acetilen` [n func\ie de consumul de acetilen`.
Presiunea maxim` admis` pentru acetilen` [n generator ]i pe conducte va fi de 1,5 bari.
{n acest scop, instala\ia va fi prev`zut` cu dispozitiv de siguran\` ]i manometru, pe care se va
marca cu o linie ro]ie presiunea maxim` de regim.
Art. 425. Se interzice [nc`rcarea generatoarelor (sta\iilor) cu praf sau cu carbid cu
granula\ie mic`.
Art. 426. Este interzis` [mpingerea [n generator cu vergele de o\el.
Art. 427. Generatorul va fi re[nc`rcat numai dup` descompunerea complet` a
carbidului, dup` [ndep`rtarea n`molului, sp`larea ]i uscarea co]ului de [nc`rcare.Ultima
[nc`rcare [n generator va fi determinat` astfel [nc@t cantitatea de carbid s` poat` fi complet
descompus` p@n` la sf@r]itul lucrului.
Art. 428. {n cazul [n care generatorul se opre]te pe o perioad` mai [ndelungat`, se va
evacua carbidul din generator.
Art. 429. Cur`\area generatorului de n`mol de carbid se va efectua cu ajutorul
uneltelor din lemn sau de alam`.
{nainte de cur`\area generatorului ]i a altor aparate se vor deschide toate orificiile,
robinetele etc pentru aerisire.
Art. 430. Evacuarea n`molului din generator se va efectua cu grij` ]i pe traseele
stabilite.Se interzice evacuarea n`molului ]i a resturilor descompuse de carbid la canalizare.
Art. 431. N`molul de carbid scos din generatorul de acetilen` se evacueaz` din
[nc`pere [n containere destinate acestui scop ]i se depoziteaz` [ntr-o groap` amenajat` şi
marcată la 25 m de generator.
Art. 432. De dou` ori pe schimb, la [ntoarcerea fl`c`rii ]i [nc`rcarea carbidului [n
generator, se verific` nivelul apei [n supapa hidraulic` ]i de siguran\`.
Art. 433. {nc`rcarea cu carbid ]i ap` trebuie s` se fac` c@t mai repede, pentru a nu se
produce sc`p`ri de gaze ]i p`trunderi de aer [n generator.
Dup` [nc`rcare, [nainte de folosire se va evacua [n atmosfer` prima acetilen` produs` ]i
se va verifica dac` supapa hidraulic` de siguran\` are ap`, prin deschiderea robinetului de
control.
Art. 434. {n timpul exploat`rii generatoarelor de acetilen` se va verifica etan]eitatea
[ntregii instala\ii, folosindu-se [n acest scop o emulsie de ap` ]i s`pun.
Art. 435. Dac` se constat` la aparatur` o cre]tere prea rapid` a presiunii, neetan]eit`\i,
precum ]i sc`p`ri de gaze, generatorul se va opri, [ntrerup@ndu-se mai [nt@i alimentarea cu
acetilen`, dup` care se va evacua n`molul, cu respectarea m`surilor de siguran\` prescrise
acestei opera\ii.
Art. 436. {nainte de repara\ie, generatorul se va sp`la de trei ori cu ap`, dup` care se
usuc` ]i se purjeaz` cu gaze inerte.
Art. 437. Temperatura apei din generatorul de acetilen` nu va dep`]i 80 grade
Celsius.Dac` s-a dep`]it aceast` limit`, generatorul de acetilen` se va opri din func\ionare ]i se
va r`ci prin stropire cu ap`, [ndep`rt@ndu-se [n prealabil eventualele resturi de carbid din
apropiere.
68
Art. 438. La utilizarea generatoarelor de acetilen` pe timp de iarn` se vor lua m`suri
[mpotriva [nghe\ului, iar vara de protejare [mpotriva c`ldurii excesive.
Art. 439. Generatorul de acetilen` [nghe\at se dezghea\` numai cu ap` cald` sau cu
abur, interzic@ndu-se folosirea altor metode (spargerea ghe\ii sau folosirea focului).
Art. 440. Transportul generatoarelor de acetilen` se va efectua numai [n stare
demontat` (ne[nc`rcat`), dup` ce [n prealabil au fost golite sau cur`\ate.

6.16. MANIPULAREA ŞI EXPLOATAREA RECIPIENŢILOR


ŞI REDUCTOARELOR DE PRESIUNE

Art. 441. Recipientele butelii vor fi date [n folosin\` numai [n condi\iile respect`rii
prescrip\iilor tehnice elaborate de Inspectoratul de Stat pentru cazane ]i instala\ii de ridicat.
Art. 442. Scoaterea capacului ]i montarea reductorului de presiune la recipiente se va
face numai [n momentul [nceperii lucrului.
Art. 443. Este interzis` folosirea sau depozitarea recipientelor [n condi\ii [n care se pot
produce lovituri (]ocuri) mecanice sau supra[nc`lziri ale acestora.
Art. 444. Este interzis` folosirea capacelor de protec\ie a recipientelor butelii pentru
alte scopuri.
Art. 445. Recipientele butelii [nc`rcate vor fi amplasate la distan\` de cel pu\in 1 m de
corpurile (elementele) conductelor neizolate de [nc`lzire central`.Fa\` de sobe sau alte surse de
foc deschis, sc@ntei etc. recipientul va fi amplasat la cel pu\in 10 m distan\`.
Art. 446. Se interzice introducerea recipientelor butelii ce con\in oxigen [n zonele [n
care se lucreaz` cu ulei sau cu gr`simi.
Art. 447. Buteliile de oxigen vor fi deservite de personal cu echipament curat, f`r` pete
de ulei sau de unsoare ]i cu m@inile curate.
Art. 448. {n timpul depozit`rii, c@t ]i al transportului, buteliile vor fi asigurate cu
inele de cauciuc ]i cu capace de protec\ie.
Art. 449. Se interzice depozitarea buteliilor [n aer liber, [n b`taia soarelui sau [n locuri
umede ori cu ac\iune corosiv`.
Art. 450. Este interzis transportul buteliei de oxigen pe um`r, cu reductorul montat,
prin t@r@re, \in@ndu-se de robinet ori de reductorul de presiune.
Art. 451. Transportul buteliilor pline sau goale pe distan\e mici se va efectua cu
ajutorul unui c`rucior construit [n acest scop, cu bandajul ro\ilor din cauciuc.
Art. 452. La lucr`rile de sudur` de scurt` durat`, efectuate [n aer liber ([n exteriorul
[nc`perii), butelia de oxigen se va a]eza [n pozi\ie orizontal`.Pentru alimentarea posturilor fixe
de sudur`, buteliile de oxigen se vor a]eza [n pozi\ie vertical`, fixate [n br`\`ri speciale.
Art. 453. Deschiderea robinetelor cu ajutorul c@rpelor [mbibate [n ulei este
interzis`.Deschiderea se va efectua lent, progresiv ]i par\ial.
Art. 454. Nu este permis` manevrarea rozetei robinetului cu chei, cle]te sau cu alte
obiecte.
Art. 455. Nu se admite repararea robinetelor cu ventil ]i a reductoarelor de presiune de
c`tre persoane f`r` autoriza\ie pentru acest lucru.
Art. 456. La robinetele cu ventil defecte ale recipientelor buteliilor, se vor [n]uruba
capacele de protec\ie, se va [nscrie pe capacul recipientului “DEFECT”, urm@nd a se trimite
la reparat.
{ncercarea etan]eit`\ii robinetelor cu ventil se va efectua la unit`\ile de [nc`rcare.
Robinetele [nghe\ate ale buteliilor de oxigen se vor dezghe\a cu c@rpe curate, udate
cu ap` fierbinte sau cu s`cule\e cu nisip [nc`lzit, fiind interzis` utilizarea surselor de foc.

69
Art. 457. Reductoarele de presiune vor fi verificate [nainte de folosire.Ele trebuie s`
fie complet etan]e.Nu se admite folosirea reductoarelor de presiune dac`:
a) prezint` urme de ulei sau gr`sime;
b) au garnitura de etan]are defect`;
c) filetul piuli\ei olandeze de racordare este deteriorat;
d) manometrele lipsesc sau sunt defecte.
Art. 458. Manometrele vor fi verificate de c`tre organele autorizate ]i vor avea sigiliile
intacte.
Art. 459. Nu este permis` str@ngerea piuli\ei de racordare a reductorului de presiune
[n timpul [n care robinetul cu ventil este deschis.
Art. 460. Se interzice folosirea alternativ` a unui reductor de presiune pentru gaze
diferite.
Art. 461. Dac` se constat` c` reductorul de presiune este [nghe\at, el se va dezghe\a
numai cu ap` cald`, care s` nu aib` urme de ulei sau gr`simi.
Art. 462. Se interzice folosirea recipientelor f`r` reductoare de presiune.
Art. 463. {n cazul unor [ntreruperi mai [ndelungate ale lucrului, reductoarele de
presiune trebuie p`strate sub cheie [n locuri uscate, ferite de praf ]i izolate de substan\e
uleioase sau grase.
Art. 464. Se interzice folosirea reductoarelor de presiune de la butelii de gaze
combustibile la cele cu oxigen ]i invers.

CAPITOLUL VII
STAŢII DE REGLARE GAZE, COMPRESOARE,
POMPE DE APĂ ŞI STAŢII DE ÎNCĂRCARE ACUMULATORI

7.1. STAŢII DE REGLARE GAZE

Art. 465. (1) Montarea, construirea, exploatarea, revizuirea şi reparaţiile aferente


staţiei, se vor face cu respectarea normelor şi instrucţiunilor în vigoare.
(2) Pardoseala acestor încăperi va fi construită din materiale care nu produc scântei
prin lovire.
(3) Încăperea staţiei de pompare va fi asigurată cu o instalaţie de ventilaţie eficientă.
(4) Instalaţiile de încălzire, iluminat şi întregul echipament aferent staţiei de
pompare, va fi conform normelor în vigoare.
(5) Reparaţiile sau lucrările curente de întreţinere, se vor executa numai cu scule şi
unelte care prin lovire nu produc scântei.
(6) Completările, dezvoltările, reviziile şi oricare alte lucrări la instalaţiile existente
sau în funcţiune, care necesită executarea unor operaţii de sudură cu foc deschis, se vor
executa numai în baza permisului de lucru cu foc.
(7) Pentru dezgheţarea robinetelor şi conductelor se vor folosi numai jeturi de apă
caldă, abur sau nisip cald.
(8) În cazul în care nu poate fi folosită instalaţia electrică de iluminat, se pot folosi
numai lămpi de tip sigur, în construcţie antiex.
(9) Se interzice depozitarea oricăror materiale în staţiile de reglare gaze.
(10) Reparaţiile curente (strângerea garniturilor, înlocuirea robinetelor) se vor executa
numai când instalaţia de gaze este oprită şi numai de către personal autorizat.
(11) Accesul persoanelor străine în staţia de reglare gaze este interzis.
(12) Robineţii, precum şi toate dispozitivele de închidere, trebuie să fie în permanentă
stare de funcţionare, pentru izolarea uşoară şi rapidă a instalaţiilor în caz de avarii.
70
(13) Traseele conductelor de gaze, apă, abur, vor fi marcate vizibil, prin tăbliţe
indicatoare.
(14) Pe conductele principale se vor marca, prin săgeţi indicatoare, direcţia de curgere
a gazelor.
(15) Ventilele principale vor fi marcate pentru a rezulta rolul, numărul de ture pentru
închidere sau deschidere, dacă în caz de incendiu se închid sau deschid etc.

7.2. STAŢII DE COMPRESOARE

Art. 466. (1) Instalaţia electrică de forţă şi iluminat va fi executată conform


Normativului I -7.
(2) Motoarele termice ce acţionează compresoare vor avea ţeava de eşapament
scoasă în afara încăperii, lateral, la o distanţă de cel puţin 2 m., cu sită parascântei (în acest loc,
pe o rază de 5 m., nu se vor depozita materiale combustibile).
(3) Alimentarea cu carburanţi a compresoarelor acţionate cu motoare termice, se va
face cu motorul oprit.
(4) Exploatarea compresoarelor cu aparatele de controlul presiunii şi temperaturii
sau a supapelor de siguranţă defecte, nu este admisă.
(5) La compresoarele cu mai multe trepte, fiecare treaptă va fi prevăzută cu o supapă
de siguranţă şi cu manometru; în ultima treaptă vor fi montate două manometre, de preferinţă
cu semnalizare automată.
(6) Este interzisă montarea între supapele de siguranţă şi compresor, a robinetelor de
închidere.
(7) Este interzisă punerea în funcţiune a compresoarelor, dacă nu sunt prevăzute pe
conductele de refulare filtre şi supape de reţinere şi pe conductele de aspiraţie separatoare de
lichid (filtre).
(8) Prizele de aer proaspăt ale compresoarelor, vor fi ferite de surse de căldură, gaze
sau vapori inflamabili.
(9) Ungerea compresoarelor de aer se va efectua numai cu uleiuri nerecuperate,
având vâscozitatea şi punctul de aprindere stabilite, pentru a se evita un consum exagerat de
ulei sau aprinderea lui în cazul supraîncălzirii aerului la ieşirea din compresor.
(10) Pentru evitarea cocsificării depunerilor de ulei şi aprinderii acestora pe conducta
de refulare a aerului comprimat, este necesară urmărirea răcirii continue a aerului comprimat şi
funcţionarea în bune condiţii a separatoarelor de ulei de pe conducta principală de refulare.
(11) Se va asigura permanent o ventilaţie corespunzătoare.

7.3. STAŢII DE POMPE ŞI REŢELE DE APĂ

Art. 467. Construirea, montarea, exploatarea, revizuirea şi repararea instalaţiilor


aferente acestor staţii, se va face cu respectarea normelor şi instrucţiunilor în vigoare.
Art. 468. (1) Se interzice depozitarea în staţiile de pompare a materialelor
combustibile şi inflamabile.
(2) Materialele de şters ulei (cârpe, bumbac), atât cele curate cât şi cele murdare, se
vor păstra în lăzi metalice speciale.
Art. 469. Pentru dezgheţarea robinetelor, conductelor etc., se vor folosi numai jeturi
de abur, apă caldă sau nisip cald.
Art. 470. Aparatele de control (manometre, vacuummetre) vor fi în bună stare de
funcţionare, marcate şi bine fixate.

71
Art. 471. (1) Motopompele şi electropompele de incendiu vor fi verificate şi
întreţinute corespunzător, astfel încât să se asigure funcţionarea lor permanentă.
(2) Motopompele şi motoarele cu ardere internă ale staţiilor de pompare, trebuie să
pornească în timp util şi să aibă asigurat combustibilul necesar funcţionării pentru cel puţin 12
ore.
Art. 472. (1) În cadrul obiectivelor mari, la staţiile de pompare a apei, se va instala un
post telefonic şi schema cu conductele pentru distribuirea apei în obiective.
(2) La staţia de pompare a apei vor fi afişate numerele de telefon ale staţiilor de apă
din localitate, în situaţia în care acestea sunt racordate la asemenea surse de apă.
Art. 473. (1) La bazine, rezervoare şi castele de apă, se vor crea posibilităţi (hidranţi,
conducte), pentru a se putea racorda autospecialele de stingere.
(2) Conducta trebuie să fie la o înălţime mai mare de 0,30 m faţă de nivelul părţii
carosabile a drumului sau platformei.
(3) Pentru accesul autospecialelor de stingere la bazine, rezervoare şi castele de apă,
se vor prevedea drumuri şi platforme de acces, astfel încât distanţele de la marginea carosabilă
până la sursa de apă să nu depăşească 2 m.
Art. 474. Depozitarea varului nestins necesar procesului de tratare, se va face în clădiri
acoperite, având nivelul pardoselii cu minim 20 cm deasupra terenului înconjurător.
Art. 475. La fiecarea staţie de pompare a apei, vor exista schema tehnologică de
funcţionare a instalaţiei şi instrucţiuni de exploatare a acesteia.
Art. 476. Se interzice folosirea în alte scopuri a rezervei intangibile de apă pentru
incendiu din rezervoare şi castele, precum şi a pompelor de incendiu. Rezervoarele şi castelele
vor fi prevăzute cu indicatoare de nivel.

CAPITOLUL VIII
GARAJE, AUTOVEHICULE }I UTILAJE DE TRANSPORT

Art. 477. La cl`dirile ]i platformele destinate pentru gararea ]i parcarea


autovehiculelor se va respecta capacitatea de garare stabilit` [n func\ie de gradul de rezisten\`
la foc ]i de tipul autovehiculelor garate, astfel:
a) garajele care dep`]esc 5 autovehicule trebuie s` aib` minimum dou` c`i de
evacuare.U]ile vor fi astfel dimensionate [nc@t s` asigure gabaritul de circula\ie al
autovehiculelor spre a realiza evacuarea lor rapid`;
b) amplasarea autovehiculelor [n garaje se va face [n a]a fel [nc@t s` se p`streze [ntre
acestea spa\ii de circula\ie ]i evacuare;
c) garajele trebuie s` fie prev`zute cu sisteme de ventilare ]i aerisire natural` pentru
evacuarea vaporilor de benzin` ]i a gazelor arse care prezint` pericol de explozie, incendiu sau
intoxicare.Aceast` prevedere va fi urm`rit` [n mod deosebit la garajele amplasate [n subsoluri.
d) iluminatul garajelor se va face prin instala\ii electrice de tip etan].L`mpile electrice
portative vor fi armate, alimentate la tensiuni reduse (24V) iar conductoarele nu vor fi a]ezate
pe c`ile de acces ]i vor fi ferite de lovituri mecanice;
e) [nc`lzirea garajelor se va face cu instala\ii de [nc`lzire central` cu ap` cald`, abur sau
aer cald.
{nc`lzirea cu sobe cu acumulare de c`ldur` este admis` numai [n garajele cu o
capacitate pentru cel mult cinci autocamioane sau zece autoturisme.{n acest caz, sobele vor fi
prev`zute cu u]i\e de alimentare [n exteriorul garajului.
{n interiorul garajelor nu este admis` utilizarea sobelor metalice ]i re]ourilor electrice
de construc\ie obi]nuit` (neprotejat`).
72
Art. 478. Se interzice introducerea [n garaje a autovehiculelor:
a) [nc`rcate cu materiale explozive, combustibile sau inflamabile;
b) cu rezervoarele fisurate sau sparte, cu capace lips` sau neetan]e;
c) care prezint` scurgeri de carburan\i sau lubrifian\i;
d) cu motoarele ]i \evile de e]apament supra[nc`lzite sau f`r` tobe de e]apament;
e) care au instala\ia electric` defect`.
Art. 479. {n garaje sau [n [nc`perile care comunic` direct cu spa\iul de garare se
interzice depozitarea şi p`strarea, chiar pentru scurt timp a ambalajelor (bidoane, butoaie,
damigene etc.) care con\in ori au con\inut carburan\i sau lubrifian\i (benzin`, motorin`, uleiuri,
unsori etc.) sau alte materiale combustibile.
Art. 480. Alimentarea cu carburan\i a mijloacelor auto se va face numai [n locuri
special amenajate, ziua ]i numai [n cazuri excep\ionale pe timpul nop\ii, la lumina l`mpilor
electrice protejate.Pe timpul aliment`rii motorul va fi oprit iar cheia scoas` din contact.Nu este
admis` alimentarea autovehiculelor [n interiorul garajelor.
Art. 481. {n cazul rev`rs`rii carburan\ilor ]i lubrifian\ilor pe pardoseala garajului,
petele se vor acoperi imediat cu nisip care, dup` [mbibare, va fi evacuat [n locuri f`r` pericol de
incendiu, [n afara garajului.Locul respectiv va fi din nou pres`rat cu nisip curat.Se interzice
utilizarea rumegu]ului deoarece, dup` un timp de depozitare, se autoaprinde.
Art. 482. Se interzice evacuarea reziduurilor de carburan\i ]i lubrifian\i direct la gurile
de canalizare.Aceasta se va face numai [n c`mine de separare.
Art. 483. C@rpele, c@l\ii, h@rtiile precum ]i alte materiale combustibile utilizate la
cur`\irea pieselor sau a m@inilor, care sunt [mbibate cu carburan\i, ulei sau alte substan\e care
favorizeaz` autoaprinderea, vor fi adunate [n l`zi metalice prev`zute cu capace de [nchidere sau
[n l`zi din lemn c`ptu]ite la interior cu tabl` ]i evacuate [n exterior la sf@r]itul fiec`rui schimb
de lucru.
Art. 484. Acumulatoarele autovehiculelor se vor [nc`rca numai la instala\ii de
[nc`rcare special amenajate.{nc`rcarea acumulatoarelor [n garaje este interzis`.
Art. 485. Se interzice, [n [nc`perile destinate gar`rii autovehiculelor folosirea l`mpilor
de benzin`, executarea lucr`rilor de sudur`, lipire, executarea lucr`rilor de repara\ii la sistemul
de alimentare cu carburant sau electric.
Art. 486. {n cazul spa\iilor de parcare amenajate [n aer liber se vor respecta
urm`toarele m`suri:
a) acestea se vor amplasa, fa\` de construc\ii sau alte materiale combustibile, la
distan\e care s` evite pericolul de propagare a unui eventual incendiu;
b) [n spa\iile de parcare se interzice parcarea autovehiculelor care prezint` scurgeri de
lubrifian\i sau carburan\i;
c) se interzice utilizarea focului deschis pentru [nc`lzirea motoarelor autovehiculelor
parcate sau a altor sisteme improvizate cu flac`r` pentru a men\ine motoarele calde;
d) se interzice parcarea autovehiculelor deasupra hidran\ilor sau [n orice alt mod care
s` blocheze accesul la sursele de ap`.
Art. 487. Parcarea sau gararea mijloacelor auto pentru transportul materialelor
periculoase [n parcaje sau garaje publice ori [n apropierea cl`dirilor publice ]i de locuit este
strict interzis`.
Art. 488. Mijloacele auto pentru transporturi periculoase pot circula pe drumurile
publice numai dac` sunt omologate pentru clasele de periculozitate a materialelor respective ]i
echipate cu mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor.

73
CAPITOLUL IX
DEPOZITE }I SPA|II DE DEPOZITARE

9.1. PREVEDERI GENERALE

Art. 489. Transportul ]i deplasarea produselor ]i materialelor combustibile [n incinta


depozitelor ]i [ntre sec\ii se va face cu mijloace adecvate, judicios alese, [n raport cu
caracteristicile acestor materiale, pentru a nu provoca sc@ntei.
Art. 490. Pe timpul opera\iunilor de manipulare ]i stivuire [n cadrul depozitelor
(spa\iilor de depozitare), se vor respecta urm`toarele reguli:
a) despachetarea (dezansamblarea) ]i sortarea materialelor se face [n raport cu
instruc\iunile afi]ate pe ambalaje [n acest sens;
b) asigurarea unui iluminat corespunz`tor destina\iei depozitului, evit@ndu-se
folosirea instala\iilor electrice improvizate;
c) la stabilirea locurilor de depozitare se va urm`ri ca [n acela]i compartiment s` se
p`streze materiale care, prin caracteristicile ]i particularit`\ile lor fizico-chimice, nu
reac\ioneaz` [ntre ele, put@nd produce incendiilor.
Art.. 491. {n incinta depozitelor se vor crea culoare de trecere, a c`ror l`\ime va fi
egal` cu l`\imea u]ilor de evacuare, [ns` nu mai mic` de 1 m.
Art. 492. Rafturile [n care se depoziteaz` materialele combustibile (inflamabile) vor fi
confec\ionate din stelaje incombustibile ]i podinele din lemn ignifugat.
Art. 493. Nu se admite [mp`r\irea spa\iilor de depozitare prin plase de s@rm`, care [n
caz de incendiu [nt@rzie ]i impiedic` evacuarea ]i stingerea operativ`.
Art. 494. {n depozitele de materiale combustibile ]i inflamabile nu se permite
amenajarea de birouri, locuri pentru fumat sau ateliere pentru repararea produselor.
Art. 495. Ambalajele materialelor explozive sau inflamabile vor fi etichetate cu
inscrip\ii prin care s` se aten\ioneze asupra propriet`\ii din punct de vedere al pericolului de
incendiu ]i modului cum acestea vor fi evacuate [n caz de incendiu.
Art. 496. Se interzice folosirea sobelor sau aparatelor electrocasnice [n incinta
depozitelor sau a oric`ror spa\ii de depozitare.
Art. 497. (1) {n depozitele organizate [n subsolurile cl`dirilor se vor respecta
urm`toarele:
a) asigurarea unui num`r c@t mai mare de ferestre care s` asigure evacuarea imediat`
a fumului ]i gazelor;
b) asigurarea a cel pu\in dou` ie]iri de evacuare independente, direct spre exterior;
c) [n golurile ferestrelor se vor monta site metalice;
d) sc`rile ]i celelalte c`i de evacuare se vor men\ine libere.
(2) La [nchiderea depozitelor se va avea [n vedere:
a) executarea unui control am`nun\it a tuturor [nc`perilor;
b) scoaterea de sub tensiune a [ntregii instala\ii electrice r`m@n@nd dup` caz numai
iluminatul exterior.
Art. 498. {n podurile cl`dirilor nu se permite depozitarea de materiale, indiferent de
natura lor.
Art. 499. Nu se permite repararea motoarelor autovehiculelor precum ]i parcarea
acestora pe teritoriul depozitelor.
Art. 500. Materialele [n depozite se vor stivui la distan\` de cel pu\in 1 m fa\` de
elementele de [nc`lzire ]i corpurile de iluminat ]i 0,90 m fa\` de capetele sprinkler.

74
9.2. DEPOZITE DE LICHIDE COMBUSTIBILE, DEPOZITE DE LACURI
ŞI VOPSELE, STAŢII DE POMPARE PENTRU LICHIDE COMBUSTIBILE,
RAMPE (AUTO SAU C.F.) DE ÎNCĂRCARE-DESCĂRCARE

Art. 501. Accesul maşinilor de intervenţie în caz de incendiu, trebuie asigurat


permanent, pe drumuri practicabile în tot timpul anului.
Art. 502. Canalizarea apelor reziduale trebuie să se facă separat de cea pentru apele
menajere ale clădirilor cu alte destinaţii.
Art. 503. (1) Încălzirea şi iluminarea încăperilor închise (staţii de pompe, case de
vane), se vor face respectându-se normele în vigoare de prevenire şi stingere a incendiilor
pentru mediile cu pericol de explozie. Nu sunt admise improvizaţiile de nici un fel la aceste
instalaţii. Reparaţiile curente şi întreţinerile se vor executa numai de muncitori calificaţi
(electricieni, mecanici, etc.) şi, după caz, prin scoaterea din funcţiune a instalaţiei ce se repară.
(2) Eşapamentele motoarelor vor fi scoase în exterior, în direcţii unde nu există
pericol de incendiere şi vor fi prevăzute cu dispozitive de captare a scânteilor.
(3) Conductele de alimentare cu combustibil a motoarelor termice, vor fi prevăzute
cu robinete de închidere montate în exteriorul casei de pompe, în locuri uşor accesibile şi
vizibil marcate.
(4) Pompele acţionate de motoare cu combustie internă sau motoare electrice
neasigurate contra exploziilor, vor fi instalate în încăperi separate, prin pereţi antifoc, faţă de
încăperile motoarelor.
(5) Scurgerile provenite în timpul manevrării lichidelor combustibile la staţiile de
pompe, rezervoare, etc., vor fi colectate în vase metalice închise şi evacuate la sfârşitul fiecărei
operaţii din locurile unde s-au produs, în vederea evacuării la canalizare sau distrugerii prin
ardere.
(6) Agregatele folosite în manevrări, pompe, motoare, etc., vor fi curăţate zilnic.
Cârpele folosite în aceste scopuri vor fi colectate în cutii cu capace metalice şi evacuate la
sfârşitul fiecărei zile în afara încăperilor, în locuri fără pericol sau distruse prin ardere în locuri
special amenajate.
(7) Dezgheţarea armăturilor, ventilelor, legăturilor pompelor se va face numai cu apă
caldă sau abur. Este interzisă folosirea în aceste scopuri a focului deschis (facle, lămpi de
benzină, etc.).
(8) Orice reparaţie curentă a instalaţiilor în care se lucrează cu lichide combustibile,
se va efectua numai cu scule care nu produc scântei prin lovire.
(9) Demontările, înlocuirile şi alte operaţii similare la pompe, ventile, conducte,
rezervoare, etc., care necesită folosirea focului deschis (sudura), se vor efectua după oprirea
instalaţiei respective şi numai pe baza de permisului de lucru cu foc.
Art. 504. La instalaţiile de pompare acţionate manual, se vor respecta următoarele:
a) armăturile instalaţiilor, conductelor, etc., vor fi perfect etanşe; nu se admit
furtunuri flexibile, cu fisuri;
b) încărcătoarele de alimentare a autocisternelor, vaselor, butoaielor cu lichide
combustibile, vor fi prevăzute cu manşoane confecţionate din materiale neferoase;
c) autovehiculele vor fi alimentate numai cu motorul oprit;
d) autovehiculele sosite la alimentare vor avea asigurată legătura la pământ;
e) se va asigura stabilitatea vaselor pe timpul operaţiei de încărcare-descărcare.
Art. 505. Pentru asigurarea promptitudinii în intervenţie, la remedierea deficienţelor,
precum şi în caz de incendiu, se va afişa în fiecare depozit o schemă din care să rezulte
amplasarea rezervoarelor, poziţia conductelor, poziţia ventilelor de închidere, instalaţia de
stingere.

75
Art. 506. (1) După executarea lucrărilor de reparaţii, digurile rezervoarelor sau
platformelor pentru depozite de ambalaje (butoaie), căminele de acces etc., care au fost
deteriorate, vor fi reparate, iar produsele scurse, colectate şi evacuate în locuri fără pericol de
incendiu.
(2) Se interzice lucrul cu foc deschis la o distanţă mai mică de 50 m faţă de orice
clădire, instalaţie sau rezervor ale depozitului de lichide, staţii de pompare, rampe.
(3) Încăperile închise, în care se manevrează lichide combustibile (case de pompe,
depozite de lacuri şi vopsele), vor fi asigurate cu ventilaţie naturală sau forţată.
(4) Se interzice circulaţia pe rezervoare, podeţele claviaturilor şi pardoseala caselor
de pompe cu încălţăminte care în contact cu acestea pot provoca scântei.
(5) Înaintea fiecărei reparaţii la instalaţii, acestea se vor goli, spăla sau aerisi până la
înlăturarea oricărui pericol de incendiu sau explozie.
Art. 507. (1) Pentru asigurarea iluminării la dirijarea şi supravegherea operaţiilor în
depozite şi rampe, se vor folosi numai lămpile mobile asigurate contra exploziei.
(2) Se interzice executarea oricărei lucrări la instalaţiile electrice, în timpul
manevrării lichidelor combustibile în încăperi, la rezervoare, rampe.
(3) Măsurarea nivelului lichidelor în cisterne, rezervoare, se va efectua numai cu
dispozitive executate din materiale care nu produc scântei la lovire.
(4) Se interzice încălzirea cu foc deschis a vaselor şi conductelor în care se află
lichide combustibile, congelabile.
Art. 508. (1) Curăţirea rezervoarelor de reziduuri se va face periodic după un grafic
întocmit de conducerea unităţii. Reziduurile colectate vor fi evacuate în afara digurilor
rezervoarelor, în locuri care nu prezintă pericol de incendiu şi distruse prin ardere
supravegheată.
(2) Pentru evitarea deversărilor de produse şi a împrăştierii acestora în jurul
rezervoarelor sau instalaţiilor, mecanicii de motopompe sunt obligaţi să cunoască graficul
operaţiilor de pompare, capacitatea rezervoarelor, caracteristicile instalaţiei de pompare (debit,
presiune etc.).
Art. 509. Autovehiculele (autocisternele, camioanele) care transportă lichide
combustibile, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de regulamentele de circulaţie în
vigoare privind măsurile de siguranţă la transportul de lichide inflamabile. Platformele
nebetonate ale depozitelor, rampelor etc., vor fi curăţate periodic.
Art. 510. (1) Depozitarea pe platforme ori în magazii a lichidelor combustibile în
ambalaje, se va face pe sorturi de produse, în stive, asigurându-se spaţii de circulaţie între ele.
(2) Ambalajele defecte, necorespunzătoare, vor fi evacuate din magazii, platforme şi
reparate în ateliere special amenajate pentru astfel de lucrări, respectându-se normele specifice.
(3) Descărcarea din vagoane sau autovehicule a produselor petroliere în ambalaje, se
va face cu mare atenţie. Este interzisă răsturnarea sau lovirea ambalajelor metalice între ele,
precum şi lovirea lor cu alte corpuri metalice.
(4) La ambalajele metalice ale produselor petroliere, se interzice executarea oricărei
reparaţii cu foc sau scule care produc scântei prin lovire. Înainte de reparare, acestea vor fi
complet golite şi bine spălate.
(5) Se interzice păstrarea în magazii a produselor petroliere în ambalaje, a obiectelor
de îmbrăcăminte, a vaselor descoperite şi a oricăror materiale.
(6) Ambalajele produselor petroliere vor fi depozitate la o distanţă de minimum 0,50
m faţă de instalaţiile de încălzire (conducte, corpuri de încălzire), precum şi de corpurile de
iluminat.

76
(7) La depozitarea în ambalaje a lichidelor combustibile, se vor lua măsuri speciale
pentru evitarea creşterii temperaturii produselor depozitate, prin acoperirea cu prelate stropite
cu apă, adăpostirea sub şoproane etc.

9.3. DEPOZITE DE MATERIALE TEHNICE

Art. 511. Este interzisă depozitarea în magaziile de materiale tehnice a substanţelor,


reactivilor chimici inflamabili sau a buteliilor sub presiune, în acelaşi compartiment cu alte
materiale.
Art. 512. La depozitarea chimicalelor, se vor respecta următoarele măsuri:
a) rezervele de reactivi chimici se vor păstra în compartimente separate ale
magaziilor tehnice, atunci când există magazie comună;
b) se va acorda atenţie deosebită menţinerii etichetelor în bună stare pe toate
ambalajele aflate în magazie;
c) transportul reactivilor lichizi se va face în ambalaje metalice şi nu în damingene
de sticlă, chiar dacă sunt protejate în coşuri de nuiele;
d) dacă folosirea damingenelor sau a vaselor de sticlă este inevitabilă, transportul
lor se va face pe tărgi speciale, purtate de cel puţin 2 oameni.
Art. 513. Mijloacele de stins incendii la depozitele de chimicale, vor fi întreţinute cu
toată grija, iar personalul va fi instruit corespunzător.
Art. 514. (1) Compartimentele de înmagazinare trebui să fie ventilate în mod natural
sau mecanic, atunci când este nevoie.
(2) Pentru deschiderea capacelor butoaielor, se interzice utilizarea sculelor care pot
provoca scântei.
(3) Dacă se constată la un butoi că polimerul s-a gelizat, acesta va fi evacuat imediat
în exterior şi distrus prin ardere, într-un loc anume destinat pentru aceasta.
(4) Pentru a evita gelificarea lacului poliesteric, bidoanele sau butoaiele vor fi
folosite în ordinea intrării lor în depozit.
(5) Transvazarea din butoaiele depozitului în canistrele cu capac etanş prevăzute cu
inscripţii de recunoaştere, în care se face transportul lichidelor inflamabile la secţiile de
producţie, se va executa numai cu pompa de mână şi pâlnie de aramă sau plumb (pentru
împiedicarea formării electricităţii statice), care după fiecare întrebuinţare trebuie spălate cu
solvenţi.
(6) Depozitarea butoaielor şi bidoanelor se va face în ordine şi în condiţii care să nu
provoace deteriorarea acestora.
(7) Rastelele metalice pe care se depozitează butoaiele sau bidoanele, ca şi vasele în
care se face transvazarea, vor fi legate la pământ; este interzisă păstrarea în magazie a
îmbrăcăminţii muncitorilor, a altor obiecte străine sau materiale combustibile.
(8) Orice scurgere de lichide inflamabile pe pardoseală sau prelingerea pe rastel,
butoi, etc., va fi îndepărtată imediat prin acoperire cu nisip, respectiv ştergere cu cârpe (care se
vor evacua imediat în exterior şi vor fi arse în locuri anume destinate).
Art. 515. Instalaţiile electrice, de încălzire şi ventilare sau răcire se vor executa
conform prevederilor normativelor în vigoare şi proiectelor care se întocmesc pentru astfel de
instalaţii.
Art. 516. (1) Materialele cum sunt: plăci poliuretan, polistiren, plăci latex etc., vor fi
depozitate în încăperi separate, de gradul I-III rezistenţă la foc, cu respectarea normelor
generale de p.s.i.

77
(2) La depozitare se vor avea în vedere proprietăţile fizico-chimice şi instrucţiunile
privind păstrarea acestor produse, elaborate de către furnizor. Depozitarea se va face pe sorturi.
Sacii de negru de fum vor fi depozitaţi în loc ferit de umiditate, iar transportul acestora se face
pe cărucioare cu roţi de cauciuc.

9.4. DEPOZITE DE MATERIAL LEMNOS

Art. 517. (1) Capitolul de faţă cuprinde norme specifice pentru depozitele de material
lemnos (materii prime, produse industrializate şi deşeuri), din cadrul tuturor secţiilor de
prelucrare şi industrializare a lemnului.
(2) Normele se aplică pentru:
- depozite de buşteni;
- depozite de sortimente scurte (lobde, lemn de foc);
- depozite de deşeuri masive;
- depozite de cherestea, semifabricate etc.;
- depozite de deşeuri mărunte (rumeguş, praf de lemn, talaş, aşchii, tocătură de
lemn etc.).
Art. 518. Pentru depozitarea diverselor materiale lemnoase (tocătură, rumeguş, praf)
în silozuri, buncăre şi staţii de filtrare, se vor respecta şi prevederile capitolului din normele
generale care tratează instalaţiile de exhaustare şi transport pneumatic.
Art. 519. Materialul lemnos (buşteni, cherestea, tocătură, rumeguş etc.), se
depozitează în stive sau halde, pe grupe, secţii sau sectoare, cu distanţe de siguranţă între ele,
care să asigure accesul utilajelor şi maşinilor de stingere în caz de necesitate.
Art. 520. Teritoriul depozitului, inclusiv o zonă de cel puţin 25 m în jur, va fi curăţat
periodic de deşeuri, vegetaţie uscată sau alte materiale combustibile. Terenul depozitului va fi
clar delimitat de drumuri de acces, garduri etc.
Art. 521. (1) Se interzice executarea pe teritoriul depozitului a lucrărilor cu foc
deschis (sudură electrică şi oxiacetilenică, lipirea la cald a metalelor, topirea bitumului,
încălzirea cu flacără a conductelor etc.).
(2) În cazuri excepţionale, se vor admite astfel de lucrări în depozite, numai pe bază
de "Permis de lucru cu foc", cu luarea tuturor măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor
(stabilirea bazei de lucru, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din apropiere,
asigurarea locului respectiv cu mijloace de stingere, instruirea muncitorilor, supravegherea şi
controlul la terminarea lucrărilor etc.)
Art. 522. Se interzice accesul în depozite a mijloacelor de transport cu motoare cu
ardere internă, care prezintă scurgeri de carburanţi sau lubrefianţi, cu tobe de eşapament
defecte sau fără dispozitive parascântei. Scurgerile de carburanţi sau ulei produse accidental în
depozit, vor fi imediat îndepărtate. Este interzisă orice reparaţie a mijloacelor de transport pe
teritoriul depozitului.
Art. 523. Se interzice depozitarea rămăşiţelor din lemn pe instalaţiile electrice care
deservesc depozitul, motoare electrice, cutii de conexiuni, tablouri de comandă etc.
Art. 524. Legăturile electrice ale motoarelor şi instalaţiilor din incinta depozitelor se
vor controla periodic, înlăturându-se toate defecţiunile care pot produce supraîncălziri,
scurtcircuite, scântei electrice etc.
Art. 525. Pe teritoriul depozitelor (inclusiv pe spaţiile de siguranţă) sunt interzise
descărcarea, manipularea şi depozitarea altor substanţe sau materiale combustibile decât cele
lemnoase (motorină, păcură, lubrefianţi, lacuri, vopsele, diluanţi etc.).

78
Art. 526. Deşeurile de lemn şi materialele rezultate la curăţirea locurilor de muncă,
îmbibate cu ulei, lacuri sau substanţe uşor oxidabile şi inflamabile, se vor îndepărta zilnic.
Săptămânal, deşeurile vor fi evacuate din locurile de depozitare.
Art. 527. Se va asigura în permanenţă funcţionarea în condiţii şi la parametrii
proiectaţi a reţelei de apă sau a bazinelor de apă pentru stingerea incendiilor, luându-se măsuri
de întreţinere corespunzătoare, de verificare periodică, preventivă, precum şi măsuri pe timp de
iarnă care să evite îngheţarea lor.
Art. 528. Teritoriul depozitului trebuie asigurat în permanenţă cu iluminat pe timp de
noapte şi supravegheat continuu, mai ales în perioadele de secetă, de căldură şi de temperaturi
mari.

9.5. DEPOZITAREA RECIPIENŢILOR DE GAZE SUB PRESIUNE


(OXIGEN, ACETILENĂ)

Art. 529. Depozitarea buteliilor goale se va face separat de a buteliilor pline.


Art. 530. Se interzice folosirea surselor de foc în incinta sau în vecinătatea depozitelor
şi rampelor pentru recipienţi de gaze sub presiune.
Art. 531. Instalaţiile electrice de iluminat şi forţă ale magaziilor pentru recipienţi cu
gaze sub presiune, vor fi executate conform normelor în vigoare, întreţinute şi verificate
periodic, în scopul depistării şi înlăturării neregulilor. Se interzice folosirea instalaţiilor
electrice improvizate sau altor mijloace de iluminat, care pot provoca incendii.
Art. 532. Înainte de executarea oricăror operaţii de reparaţii şi întreţinere la rampe şi
magazii, se vor lua măsuri de siguranţă pentru a nu se produce incendii.
Art. 533. (1) Se interzice accesul la rampele şi magaziile cu recipienţi a
autovehiculelor care au toba de eşapament fără dispozitiv de captare a scânteilor, rezervorul de
carburant defect, instalaţia electrică necorespunzătoare sau alte defecţiuni capabile să producă
incendii.
(2) În timpul încărcării sau descărcării buteliilor la rampe sau magazii, motorul
autovehiculului va fi oprit.
(3) Se interzice depozitarea altor materiale pe rampele sau în magaziile în care se
află recipienţi cu gaze sub presiune.
(4) Aşezarea recipienţilor în depozite şi pe rampe, se face respectându-se prevederile
normelor în vigoare şi numai în poziţie verticală.
Art. 534. (1) Buteliile depozitate în aer liber vor fi protejate contra radiaţiilor solare,
prin acoperirea cu plăci din materiale incombustibile. Buteliile de oxigen trebuie să fie ferite
de încălziri puternice, deoarece presiunea gazului din interior creşte odată cu temperatura. La
depăşirea temperaturii de +400C, se vor lua măsuri de răcire. Iarna, buteliile de oxigen
încărcate trebuie ferite de îngheţ, deoarece la temperaturi scăzute oţelul devine casant, cedând
mai uşor, fapt care determină explozii violente.
(2) Platformele pentru depozitarea în aer liber a buteliilor cu gaze vor fi împrejmuite,
pentru limitarea accesului persoanelor străine.
(3) Între stivele de butelii pline se va asigura un spaţiu de minim 1 m., iar între
stivele de butelii goale şi pereţii magaziei de cel puţin 0,50 m.
(4) Buteliile ce au piese lipsă (capacul de protecţie, piuliţe de siguranţă etc.), vor fi
depozitate separat şi evacuate la primul transport de butelii goale.
(5) Se interzice fumatul sau folosirea surselor de foc deschis în magazii sau pe
rampele de depozitare a recipienţilor de gaze sub presiune.

79
9.6. DEPOZITE ŞI MAGAZII DE FIBRE,
FIRE TEXTILE ŞI BUMBAC

Art. 535. Organizarea depozitelor şi magaziilor de fibre, fire textile, bumbac şi


ţesături, se face cu respectarea strictă a prevederilor normelor în vigoare, atât pentru cele
închise, cât şi pentru cele în aer liber.
Art. 536. Materia primă se va stivui astfel:
- baloţii şi sacii, pe poduri de scânduri;
- lăzile şi cutiile din lemn se pot suprapune;
- la stivuirile de baloţi, saci, lăzi şi cutii, se vor respecta spaţiile regulamentare de
acces.
Art. 537. (1) La depozitele deschise se interzice depozitarea bumbacului şi lânii în
stive neacoperite cu prelată. De asemeni, depozitarea se va face pe platforme ridicate cu 30 cm
de la nivelul solului.
(2) Baloturile de fibre şi fire textile vor fi verificate la stivuire pentru a nu avea pete
de ulei sau infiltraţii care să facă posibilă autoaprinderea.
Art. 538. În depozitele închise, baloturile se vor aşeza în stive. La aşezarea manuală,
stivele nu vor depăşi 6 rânduri de baloţi, iar în depozitele mari unde aşezarea se face
mecanizat, înălţimea stivelor poate ajunge până la 8-10 rânduri de baloţi, păstrând distanţa faţă
de instalaţia de iluminat şi sprinklere.
(2) Baloturile şi lăzile de materii prime vor putea fi deschise numai cu scule speciale
(foarfeci confecţionate din materiale care nu produc scântei).
(3) Accesul în depozite şi magazii este permis numai în interes de serviciu şi cu
obligaţia respectării regulilor de acces ce se vor afişa la intrarea în magazie.
Art. 539. În depozitele de produse finite şi de materiale, se vor respecta regulile
regimului general de prevenire şi stingere a incendiilor.

9.7. DEPOZITE DE SACI DIN HÂRTIE SAU


DEŞEURI DE HÂRTIE

Art. 540. Depozitarea sacilor de hârtie, a deşeurilor de hârtie şi a sacilor utilizaţi


pentru ambalarea produselor, nu trebuie să se facă în încăperi de fabricaţie. Se admite
depozitarea în aceste încăperi numai în cantităţile strict necesare fluxului tehnologic pentru un
schimb de lucru. Se va evita depozitarea în cantităţi mari a unor asemenea materiale în halele
de fabricaţie, chiar dacă sunt necesare stocuri tampon în fluxul tehnologic.
Art. 541. Depozitarea sacilor şi a hârtiei de ambalaj în stive, se va face păstrându-se
spaţii de circulaţie cu lăţimea de minim 1 m atât între stive cât şi între acestea şi pereţi. Se
recomandă ca înălţimea de depozitare să nu fie mai mare de 1 m. Spaţiile de circulaţie vor fi
marcate pe pardoseala încăperii de depozitare şi vor fi păstrate libere în permanenţă..
Art. 542. Amenajarea stivelor se va face astfel încât acestea să nu bloceze uşile de
acces şi evacuare ale încăperilor, hidranţii de incendiu, utilajele şi celelalte materiale de
intervenţie în caz de incendiu.
Art. 543. (1) Este interzisă folosirea sobelor pentru încălzire. Între corpurile de
încălzire sau conductele neizolate ale instalaţiilor termice şi stivele de saci de hârtie, se va
păstra o distanţă de minimum 35 cm.
(2) Între corpurile de iluminat şi stivele de saci de hârtie, se va păstra o distanţă de
minimum 1 m.
(3) Este interzisă folosirea altor surse de iluminat, decât cele electrice executate
conform normativelor în vigoare.

80
9.8. DEPOZITE DE CARBID

Art. 544. Butoaiele de carbid se depozitează în magazii conform normativelor în


vigoare, uscate, ferite de umezeală şi inundaţii, bine aerisite şi încălzite.
Art. 545. Este interzisă amplasarea depozitelor de carbid la subsol sau pe terenuri
inundabile.
Art. 546. (1) Butoaiele în care se ambalează carbidul pentru transport, trebuie să fie
uscate şi etanşe contra pătrunderii apei şi să porte inscripţia de avertizare respectivă. Ele
trebuie ferite de ploaie, iar în depozit se vor aşeza la minimum 20 cm. de la sol.
(2) Este interzis a se deschide butoiul cu scule care pot produce scântei. De asemeni,
este interzis a se manipula cu bruscheţe butoaiele de carbid, pentru a nu produce scântei în
interiorul butoiului şi în care, din cauza conţinutului inevitabil de aer, există întotdeauna un
amestec exploziv.
(3) Butoaiele avariate în timpul transportului, trbuie golite imediat în vase închise
etanş.
(4) Este interzis a se deschide deodată mai mult de un butoi de carbid. Butoiul se va
ţine acoperit cu un capac etanş la apă, care nu trebuie să depăşească gabaritul butoiului.
(5) Deschiderea butoiului de carbid se va face în spaţiul de dezasamblare a
depozitului.

9.9. DEPOZITE DE CEREALE

Art. 547. La înmagazinarea şi însilozarea cerealelor şi a celorlalte produse agricole


vegetale, se vor respecta următoarele reguli:
a) înainte de înmagazinare sau însilozare, dacă este posibil, cerealele şi celelate
produse vor fi uscate şi curăţate pentru îndepărtarea prafului şi a altor impurităţi; pentru
produsele la care conţinutul de corpuri străine sau umiditatea depăşesc limitele de toleranţă,
curăţarea şi uscarea sunt obligatorii înaintea depozitării sau însilozării;
b) cerealele vor fi înmagazinate sau însilozate pe loturi (partizi) şi în straturi a căror
grosime se stabileşte în raport cu gradul de umiditate, respectându-se normele în vigoare.
Art. 548. Sunt interzise:
a) păstrarea în magazii sau silozuri a cerealelor a căror umiditate depăşeşte limita
de toleranţă;
b) păstrarea de materiale cu pericol de incendiu la un loc cu celelalte cereale şi
produse.
Art. 549. (1) Se va supraveghea periodic umiditatea şi temperatura cerealelor şi a
celorlalte produse, luându-se imediat măsurile necesare pentru uscarea şi aerisirea lor în
vederea răcirii.
(2) Limitele de umiditate şi temperatura peste care trebuie efectuată uscarea şi
răcirea, precum şi condiţiile de executare a acestor operaţiuni, se stabilesc prin instrucţiuni.
(3) În perioada de recepţionare a cerealelor şi celorlalte produse, supravegherea
umidităţii şi a temperaturii se va face permanent.
Art. 550. (1) În magazii, în dreptul fiecărei uşi, pe cât posibil, se va lăsa loc liber, care
să permită evacuarea cerealelor în caz de incendiu.
(2) Când uşile magaziei se deschid în afară şi accesul se face fără greutate, se pot
depozita cereale fără a se lăsa liber spaţiul din dreptul uşilor. În acest caz, se recomandă ca
înălţimea cerealelor să ajungă în dreptul uşilor la cel mult 2/3 din înălţimea acestora şi ca
obloanele pe care ele se sprijină să fie formate din părţi demontabile.
(3) De asemeni, pe cât posibil, se vor lăsa în lungul şi latul fiecărei magazii, treceri
largi de câte 1-2 m.
81
Art. 551. Praful, pleava şi celelalte impurităţi ce se depun pe masa cerealelor sau pe
marginea vracului, pe pereţii, grinzile, pardoseala şi planşeul magaziilor, silozurilor, coşurilor,
precum şi pe aparatele şi utilajele din magazie, vor fi permanent curăţite şi evacuate.
Art. 552. În încăperile de depozitare sau însilozare a cerealor, a produselor agricole şi
vegetale şi pe teritoriul din jurul magaziilor, se vor respecta următoarele:
a) în încăperile de depozitare sau însilozare a cerealelor şi a celorlalte produse
vegetale, precum şi pe o distanţă de 50 m în jurul lor, sunt interzise fumatul, iluminatul cu
flacără deschisă şi aprinderea sau umblatul cu foc deschis; în acest scop, se vor afişa inscripţii
vizibile;
b) pentru fumat, se vor stabili locuri speciale;
c) este interzisă parcarea autovehiculelor la o distanţă mai mică de 50 m faţă de
silozuri, depozite şi magazii;
d) vehiculele destinate transportului de cereale şi altor produse vegetale, vor fi
admise la hambare, magazii, silozuri, pentru încărcare sau descărcare, numai în mod ordonat şi
eşalonat.
Art. 553. Intervalale între magazii şi alte construcţii ale depozitelor vor fi păstrate în
stare de curăţenie, fără a fi blocate cu diferite materiale.

9.10. DEPOZITE PENTRU FĂINĂ


ŞI DEŞEURI DE FĂINĂ

Art. 554. Nu se admite intrarea persoanelor străine în depozit.


Art. 555. Se interzice depozitarea, chiar provizorie, a altor materii prime şi materiale
în aceste depozite.
Art. 556. (1) Se va asigura permanent curăţenia spaţiilor de depozitare, a grătarelor, a
platformelor şi a tuturor instalaţiilor şi se vor evacua zilnic deşeurile combustibile.
(2) Se va asigura o bună aerisire şi se va verifica periodic instalaţia de ventilaţie.
(3) Se vor asigura culoare de circulaţie longitudinale şi transversale având lăţimea de
minimum 1,40 m., astfel ca stivele de produse în saci să fie deservite fără a bloca circulaţia.
(4) Distanţele între stive vor fi de minim 1 m., iar lăţimea unei stive va fi de 6 saci
vara şi 8 saci iarna, aşezaţi culcat.
Art. 557. Se interzice încălzirea cu sobe metalice.
Art. 558. În magaziile de făină şi produse finite, se vor respecta următoarele:
a) sacii de făină vor fi aşezaţi în stive, având lăţimea de 1,40 m., înălţimea de
maxim 10 saci aşezaţi culcat pe lat, iar distanţa între stive de minim 1 m., asigurându-se
culoare de circulaţie longitudinale şi transversale, conform prevederilor de mai sus;
b) se interzice depozitarea altor materiale în aceste magazii;
c) se va asigura permanent curăţirea spaţiilor de depozitare, a grătarelor şi tuturor
instalaţiilor;
d) distanţele faţă de sursele de căldură a stivelor cu produse finite, trebuie să fie de
minim 1 m.;
e) sacii şi ambalajele se vor depozita astfel încât să nu blocheze căile de acces la
uşi, ferestre sau instalaţii de stins incendii, menţinându-se permanent ordine şi curăţenie.

82
CAPITOLUL X
COMER|

10.1. MAGAZINE, CENTRE COMERCIALE

Art. 559. M`rfurile vor fi grupate pe categorii, sorturi etc. ]i vor fi protejate [mpotriva
incendiilor.
Art. 560. Articolele produse din celuloid (juc`rii, filme, cli]ee fotografice) sau
materiale ]i lichide combustibile (celofan, insecticide, alcooluri), vor fi expuse [n magazine
numai [n cantit`\i mici, strict necesare.Restul cantit`\ilor se vor p`stra [n depozite cu
respectarea normelor de p.s.i. [n vigoare.
Art. 561. Ambalajele ]i de]eurile provenite de la despachetarea m`rfurilor [n magazin
vor fi restituite imediat sau evacuate [n locuri corespunz`toare.
Art. 562. C`ile stabilite pentru evacuarea persoanelor ]i bunurilor [n caz de incendiu vor
fi eliberate de obstacole, care prin pozi\ia lor pot deruta sau impiedica opera\iile de evacuare ]i
stingere.Ele vor fi marcate vizibil cu indicatoare conform STAS 297.
Art. 563. La fiecare nivel se va afi]a la loc vizibil planul de evacuare.
Art. 564. Pentru evitarea panicii ]i asigurarea unei evacu`ri rapide a persoanelor [n caz
de incendiu, se vor lua urm`toarele m`suri:
a) amplasarea raioanelor de copii sau a m`rfurilor mai vulnerabile la foc se face [n
locuri u]or evacuabile (parter, etaj I);
b) instalarea unui sistem discret de alarmare a personalului de deservire pe raioane;
c) organizarea ]i instruirea personalului de deservire, pe raioane, cu privire la evacuarea
persoanelor, [n ordine ]i disciplin`, f`r` panic`;
d) stabilirea ]i marcarea c`ilor de evacuare rapid`, folosind [n acest scop toate ie]irile din
magazin;
e) asigurarea func\ion`rii iluminatului de siguran\`;
f) asigurarea func\ion`rii lifturilor ]i a sc`rilor rulante p@n` la evacuarea tuturor
persoanelor.
Art. 565. Sc`rile rulante se pot folosi [n caz de incendiu la evacuarea persoanelor.Pentru
aceast` situa\ie se vor desemna nominal, prin planul de evacuare, persoanele care vor
[ndruma ]i asigura conducerea opera\iunilor de evacuare.
Art. 566. La amenajarea vitrinelor iluminate se va evita folosirea exponatelor din
materiale u]or inflamabile, iar atunci c@nd acest lucru nu este posibil se vor lua m`suri de
verificare a instala\iei electrice [nc@t s` se evite orice posibilitate de incendiu.
Art. 567. Instala\iile electrice necesare pentru func\ionarea firmelor ]i reclamelor
luminoase vor fi verificate periodic.

10.2. DEPOZITE EN-GROSS (STANDURI COMERCIALE)

Art. 568. Fiecare stand comercial va fi dotat cu mijloace de stingere a incendiilor.


Art. 569. La [ncheierea contractelor de [nchiriere, se vor prevedea responsabilit`\ile ce
revin p`r\ilor din punct de vedere al ap`r`rii [mpotriva incendiilor.
Art. 570. Nu se va depozita sau expune pe c`ile de acces ]i evacuare nici un fel de
produs.
Art. 571. Se interzice cu des`v@r]ire fumatul sau folosirea focului deschis [n standurile
comerciale sau [n complexul en-gross.Lucr`rile de repara\ii necesare se vor efectua numai [n
afara programului de c`tre personal autorizat ]i cu luarea tuturor m`surilor ce se impun din
punct de vedere al prevenirii ]i stingerii incendiilor.

83
Art. 572. Este interzis` folosirea mijloacelor de [nc`lzire cu flac`r` deschis` sau cu
incandescen\` de orice fel.

84
Art. 573. Se va [ntrerupe alimentarea cu energie electric` a standurilor [n afara
programului de lucru.
Art. 574. Asigurarea pazei permanente ]i instruirea personalului din punct de vedere al
prevenirii ]i stingerii incendiilor este obligatorie.
Art. 575. C`ile de acces ]i evacuare trebuie marcate şi menţinute permanent libere.
Art. 576. Se interzice executarea de compartiment`ri din materiale combustibile, f`r`
ignifugarea prealabil` a acestora.
Art. 577. Se va asigura ]i men\ine [n permanent` stare de func\ionare iluminatul de
siguran\` [n caz de incendiu.

CAPITOLUL XI
INSTALA|II ELECTRICE DE FOR|~ }I ILUMINAT

Art. 578. Toate instala\iile electrice de for\`, iluminat ]i siguran\` vor fi executate
conform prevederilor normelor [n vigoare ]i numai de c`tre unit`\i autorizate ]i personal
calificat.
Art. 579. Tablourile electrice, releele, contactoarele etc. vor fi prev`zute cu carcase de
protec\ie, iar la tablouri se vor [ntrebuin\a numai siguran\e calibrate.
Art. 580. Se interzice supra[nc`rcarea circuitelor, prin racordarea mai multor
consumatori dec@t cei prev`zu\i pentru instala\ia respectiv`.
Art. 581. Iluminatul de siguran\` se va executa conform normativelor [n vigoare ]i va fi
[ntre\inut [n stare de func\ionare.
Art. 582. Se interzice:
a) folosirea [n stare defect` a instala\iilor ]i a consumatorilor de energie electric` de
orice fel;
b) executarea de improviza\ii la instala\iile electrice de orice fel;
c) suspendarea corpurilor de iluminat direct pe conductoarele de alimentare;
d) executarea lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ie a instala\iilor electrice de c`tre
personal necalificat ]i neautorizat;
e) folosirea abajururilor de h@rtie sau din alte materiale combustibile la corpurile de
iluminat;
f) utilizarea radiatoarelor ]i re]ourilor [n [nc`peri unde sunt depozitate sau se prelucreaz`
materiale inflamabile;
g) folosirea leg`turilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice f`r` ]techer,
direct [n priz`;
h) utilizarea consumatorilor de energie electric` (re]ouri, radiatoare, fiare de c`lcat etc)
f`r` luarea m`surilor de izolare fa\` de elementele combustibile din [nc`peri;
i) l`sarea neizolat` a capetelor conductoarelor electrice, [n cazul demont`rii par\iale a
unei instala\ii ;
j) nu este permis s` fie l`sat sub tensiune f`r` supraveghere nici un fel de aparat electric
(re]ou, radiator, pern` electric`, fierb`tor, [nc`lzitor etc.) ; fiarele de c`lcat, re]ourile,
radiatoarele [n func\iune vor fi a]ezate pe supor\i incombustibili fa\` de materialele
combustibile ;
k) este interzis` a]ezarea pe corpurile de iluminat sau [n apropierea acestora a unor
materiale combustibile (h@rtie, textile, decoruri, \es`turi, polietilen`, materiale plastice etc.) ;
corpurile de iluminat, pe c@t posibil, trebuie s` fie protejate cu globuri de sticl` fixate solid ]i
nu trebuie suspendate direct pe conductoarele electrice ; ele trebuie astfel amplasate ca [n
apropierea lor s` nu se g`seasc` materiale combustibile pe o raz` de cel pu\in 0,5 m.

85
CAPITOLUL XII
SISTEME }I MIJLOACE DE {NC~LZIRE

12.1. SISTEME DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ

Art. 583. Instala\iile de [nc`lzire central` se pot amplasa [n ansamblul cl`diri de locuit
sau [n cl`diri independente ori alipite acestora.
Art. 584. Exploatarea acestor instala\ii se va face conform prescrip\iilor tehnice date de
produc`tor.
Art. 585. Co]urile de fum ale acestor instala\ii se realizeaz` din materiale incombustibile
rezistente la foc ]i la ac\iunea corosiv` a fumului ]i gazelor de ardere.
Art. 586. Acestea vor fi izolate corespunz`tor fa\` de elementele combustibile ale
pere\ilor, plan]eelor sau acoperi]urilor.
Art. 587. Pe timpul exploat`rii instala\iilor se interzice:
a) depozitarea [n centrala termic` a unor utilaje sau materiale ce nu au leg`tur` cu
exploatarea acesteia;
b) neechiparea centralei cu aparate de m`sur` ]i control a temperaturii, presiunii din
cazan ]i conducte, indicatoare de nivel pentru combustibilul lichid, supap` de siguran\` etc;
c) neizolarea corespunz`toare a co]urilor de evacuare a fumului fa\` de materialele
combustibile;
d) depozitarea combustibilului [n interiorul centralei termice (excep\ie f`c@nd
rezervorul de consum zilnic de la centralele pe combustibil lichid).
Punerea [n func\iune a injectoarelor de combustibil lichid sau a arz`toarelor cu
combustibil gazos se va face cu respectarea strict` a următoarelor reguli:
a) verificarea focarului [n vederea depist`rii eventualelor scurgeri sau sc`p`ri de
combustibili;
b) ventilarea focarelor ]i canalelor de evacuare a gazelor [nainte de punerea [n func\iune
timp de 10 minute;
c) aprinderea se va efectua respect@nd metoda “gaz pe flac`r`”.
Art. 588. Sub injectoarele de combustibil lichid, [n fa\a focarelor, vor fi prev`zute t`vi
umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri.
Art. 589. Oprirea func\ion`rii cazanului se face respect@nd ordinea de [nchidere a
circuitelor ([nt@i se inchid robine\ii de alimentare cu combustibil, apoi circuitul de abur).
Art. 590. Pentru asigurarea [nchiderii circuitul de alimentare al arz`torului, acesta va fi
prev`zut cu 2 ventile montate [n serie, din care unul cu ac\ionare manual`.
Art. 591. Centralele termice vor fi dotate cu sting`toare de incendiu cu praf ]i CO2 ]i
spum` chimic`.

12.2. MIJLOACE DE ÎNCĂLZIRE


CU ŞI FĂRĂ ACUMULARE DE CĂLDURĂ

Art. 592. La exploatarea sobelor cu sau f`r` acumulare de c`ldur` se vor respecta
urm`toarele reguli:
a) [n fa\a focarului nu se vor amplasa materiale combustibile la mai pu\in de 1,25 m;
b) depozitarea sau amplasarea materialelor combustibile se va face la o distan\` de 1 m
fa\` de sobele f`r` acumulare de c`ldur` ]i 0,5 m la sobele cu acumulare de c`ldur`;
c) [n fa\a u]i\ei de alimentare, pardoseala combustibil` se protejeaz` cu tabl` av@nd
dimensiunile 70x50 cm;
d) [nainte de utilizare, sobele ]i co]urile de fum se vor verifica ]i repara;

86
e) cenu]a se va evacua [ntr-un loc amenajat [n acest scop numai dup` ce se vor stinge
resturile de jar;
f) co]urile de fum vor fi tencuite la exterior [n zona podului, asigur@ndu-se o izolare
corespunz`toare fa\` de elementele combustibile.
Art. 593. Pe timpul exploat`rii sobelor se interzice:
a) uscarea pe acestea a hainelor sau a altor materiale combustibile;
b) depozitarea materialelor combustibile deasupra sau l@ng` acestea;
c) folosirea lemnelor mai lungi dec@t vatra focului;
d) utilizarea f`r` u]i\e la focare ]i cenu]are;
e) aprinderea focului cu lichide inflamabile;
f) l`sarea nesupravegheat` a focului sau la [ndem@na copiilor;
g) supra[nc`lzirea [n timpul exploat`rii.
Art. 594. La sobele f`r` acumulare de c`ldur` se vor respecta [n plus urm`toarele reguli:
a) amplasarea sobelor de metal numai pe pardoseal` incombustibil`;
b) la sobele cu [n`l\imea picioarelor de minim 25 cm, pardoseala combustibil` de sub
aceasta se protejeaz` printr-un strat izolator de c`r`mid` plin` av@nd grosimea de 6 cm,
postament ce trebuie s` dep`]easc` perimetrul sobei cu 25 cm iar [n fa\a focarului cu 50 cm;
c) c@nd sobele au picioare mai scurte de 25 cm, stratul izolator se va realiza astfel:
dou` r@nduri de azbest ]i unul din tabl` metalic`, patru r@nduri de c`r`mid` (pe lat) cu mortar ]
i argil`.
Art. 595. {n [nc`perile cu pere\ii combustibili, por\iunea de perete de l@ng` sob` se va
executa din zid`rie care va dep`]i marginile sobei cu minim 50 cm pe toate direc\iile.
Art. 596. Se interzice :
a) amplasarea sobelor de metal la o distan\` mai mic` de 1 m fa\` de pere\ii combustibili,
sau alte materiale combustibile ori mai mic` de 70 cm fa\` de pere\ii combustibili izola\i ;
izolarea se face prin c`ptu]irea peretelui cu c`r`mizi a]ezate pe muchie, pe o suprafa\` care
dep`]e]te cu 50 cm dimensiunile sobei, vertical ]i orizontal ;
b) folosirea sobelor cu u]i\ele sau cenu]arele defecte, ori care nu se [nchid.
c) punerea la uscat, la mai pu\in de 1 m dep`rtare de sobele metalice, a hainelor, rufelor
sau altor obiecte casnice care se pot aprinde u]or.Astfel de obiecte sunt interzise s` se pun` ]i
pe sobele cu acumulare de c`ldur` ori [n imediata lor apropiere.
d) supra[nc`lzirea sobelor deoarece pot aprinde u]or obiectele combustibile din jur;
e) neizolarea co]urilor din zid`rie fa\` de elementele combustibile ale plan]eelor ]i
acoperi]urilor, ori zidirea [n interiorul lor a unor elemente de construc\ie combustibil` ; la
trecerea co]urilor prin plan]ee combustibile, izolarea termic` se va realiza prin [ngro]area
zid`riei de c`r`mid` a co]urilor la 25 cm.{n spa\iul dintre co] ]i plan]eu se introduce un strat de
azbest sau 2 straturi de p@sl` [mbibate cu argil`; la trecerea co]ului prin acoperi], izolarea se
va realiza prin l`sarea unei distan\e de cel pu\in 10 cm [ntre fa\a exterioar` a zid`riei co]ului ]i
elementele acoperi]ului (golul produs se va [nchide cu un ]or\ de tabl`);
f) folosirea co]urilor a c`ror zid`rie nu dep`]e]te partea superioar` a acoperi]ului cu 50-
80 cm;
g) folosirea co]urilor de fum care prezint` neetan]eit`\i, nu se pot cur`\a ori care nu au
u]i\ele de cur`\are bine fixate ]i [ntre\inute ; co]urile de fum trebuie s` fie prev`zute cu 2 u]i\e
pentru cur`\area ]i evacuarea funinginei.Ambele u]i trebuiesc confec\ionate din tabl` metalic`,
iar cea din pod, trebuie s` fie dubl` ]i [n permanen\` [nchis`; co]urile trebuie s` fie tencuite,
pentru [nchiderea fisurilor ]i cr`p`turilor ce ar permite ie]irea [n [nc`peri sau poduri a gazelor
calde, a fumului sau sc@nteilor; partea din pod a co]urilor se poate vărui în alb, pentru
observarea mai u]oar` a oric`rei defec\iuni;
h) montarea [n [nc`peri a burlanelor cu o lungime mai mare de 10 m sau cu mai mult de
3 coturi.
87
CAPITOLUL XIII
OPERA|IUNI }I INSTALA|II DE PROTEC|IE LA FOC

13.1. IGNIFUGAREA MATERIALELOR COMBUSTIBILE


DIN LEMN ŞI TEXTILE ŞI STRUCTURILOR DIN
METAL UTILIZATE ÎN CONSTRUC|II

Art. 597. Ignifugarea materialelor combustibile se realizeaz` conform prevederilor ]i


normelor tehnice (C58).
Art. 598. Lucr`rile de ignifugare se vor executa numai de c`tre persoane fizice ]i/sau
juridice atestate ]i autorizate conform legii ]i cu respectarea strict` a instruc\iunilor de utilizare
elaborate de produc`tor.
Art. 599. La executarea lucr`rilor de ignifugare se vor folosi numai produse avizate de
Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari ]i, dup` caz, cu agremente tehnice
avizate de Ministerul S`n`t`\ii asupra toxicit`\ii.
Art. 600. Recep\ia lucr`rilor de ignifugare se va face dup` ce se ob\in buletinele de
[ncercare de c`tre executant, pentru care se vor trimite epruvete la un laborator autorizat, [n
conformitate cu prevederile STAS 652, [nso\ite de procesul verbal de recep\ie provizorie
semnat de executant ]i beneficiar.
Art. 601. Ignifugarea se va efectua periodic, func\ie de termenul de garan\ie al
substan\elor de protec\ie folosite ]i de rezultatele ob\inute [n urma analizelor de laborator ce se
vor executa periodic, la cererea beneficiarului.
Art. 602. Lucr`rile de ignifugare se vor executa cu ustensile ]i echipamente [n bun` stare
de utilizare, pentru ob\inerea calit`\ii scontate.

13.2. INSTALAŢII DE PROTECŢIE CONTRA TRĂSNETELOR (IPT)

Art. 603. Se va verifica modul [n care au fost respectate solu\iile tehnice prev`zute [n
proiecte ]i cerin\ele Normativului I-20, referitoare la instala\iile de paratr`snet, astfel:
a) sistemul de captare ales;
b) materialele folosite;
c) dimensiunile elementelor componente;
d) protec\ia contra coroziunii;
e) executarea corect` a leg`turilor (suduri, leg`turi cu ]uruburi, etc);
f) fixarea sigur` a elementelor IPT pe cl`diri;
g) valoarea rezisten\ei de dispersie a prizei de p`m@nt;
h) echipoten\ializarea.
Art. 604. La elementele greu accesibile ale IPT (conductoare de captare montate pe
acoperi]uri, conducte de cobor@re montate [ngropat etc), li se verific` continuitatea electric`.
Art. 605. Se va verifica valoarea rezisten\ei de dispersie a prizei de p`m@nt IPT,
conform STAS 6119 numai de persoane calificate ]i autorizate [n acest scop.
Art. 606. Dup` ce IPT a suportat desc`rcarea unui tr`snet, dup` un seism de grad mare
sau dup` o explozie [n apropierea obiectivului, se efectueaz` un control al instala\iei pentru a se
stabili eventualele deterior`ri, iar repara\iile necesare se efectueaz` [n cel mai scurt timp.
Art. 607. Dup` repara\ii se verific` continuitatea elementelor instala\iei ]i se m`soar`
rezisten\a prizei de p`m@nt.Data efectu`rii verific`rilor ]i repara\iilor se [nscriu [n cartea
construc\iei.

88
Instala\iile de paratr`snet ]i m`surile de protec\ie la tr`snet executate conform proiectelor
de execu\ie se vor verifica o dat` la 2 ani, iar cele pentru obiective av@nd caracter deosebit
(monumente de art`, monumete arhitectonice, cl`diri cu s`li aglomerate ]i/sau cu aglomer`ri de
persoane, cl`diri ce ad`postesc persoane ce nu se pot evacua singure, cl`diri cu categorii de
importan\` A ]i B) se vor verifica o dat` pe an.
Art. 608. Constat`rile privind valorile rezisten\elor ohmice ale prizelor de p`m@nt
aferente IPT se vor consemna [n buletinele de m`sur`tori, un exemplar p`str@ndu-se la
beneficiar, acesta pun@ndu-l la dispozi\ia organelor de control abilitate.

13.3. INSTALAŢII DE DETECTARE ŞI SEMNALIZARE A INCENDIILOR

Art. 609. Instala\iile de semnalizare a incendiilor se vor men\ine [n permanent` stare de


func\ionare.Execu\ia, exploatarea, [ntre\inerea, revizia ]i repararea acestora se face de personal
autorizat, respect@ndu-se prevederile de execu\ie, instruc\iunile furnizorului ]i normele de
prevenire ]i stingere a incendiilor.
Art. 610. La fiecare central` de avertizare a incendiilor se va afi]a schema circuitelor ]i
avertizoarelor (detectoarelor), precum ]i instruc\iunile de folosire.
Art. 611. Centralele de avertizare a incendiilor vor fi [n permanen\` supravegheate.Se va
asigura posibilitatea de anun\are a incendiilor de la central` la pompieri.
Art. 612. Pentru fiecare tip de instala\ie este obligatoriu s` se asigure avertizoare ]i
detectoare de rezerv`.
Art. 613. Este interzis` blocarea accesului la avertizoare ]i a zonei de ac\iune a
detectoarelor cu diferite materiale.
Art. 614. {n cazul unor defec\iuni (semnaliz`ri accidentale, scurtcircuite, lips` de
alimentare cu energie etc) se vor lua m`suri imediat pentru [nl`turarea urgent` a acestora ]i a
cauzelor ce le-au generat.Pe timpul c@t din cauza unor defec\iuni instala\ia este scoas` par\ial
din func\iune, se vor lua m`suri suplimentare de securitate.
Art. 615. Toate instala\iile de semnalizare a incendiilor vor fi date [n primire unor cadre
tehnice de specialitate pentru executarea verific`rilor, [ntre\inerilor, reviziilor ]i repara\iilor pe
baza unui grafic.Constat`rile f`cute cu prilejul acestor opera\ii, m`surile luate, semnaliz`rile ]i
cauzele acestora vor fi men\ionate [n caietul (registrul) instala\iilor de semnalizare a
incendiilor.
Art. 616. Periodic se va verifica func\ionarea fiec`rui detector iar [n cazul [n care se
constat` defec\iuni la acesta (func\ionare fals`, nefunc\ionare), se va demonta ]i cur`\a de praf
(prin suflare) ]i se va \ine [ntr-un loc uscat, pentru eliminarea eventualei umidit`\i.Dup` aceste
opera\ii ]i remedieri se va verifica din nou.
Art. 617. Nu se admite men\inerea instala\iei [n stare de nefunc\ionare.Scoaterea
temporar` din func\iune a acesteia sau a unor p`r\i a instala\iei (linii, detectoare) se va face
numai cu aprobarea conduc`torului tehnic al unit`\ii.
Art. 618. Al`turi de panoul de semnalizare ]i control al instala\iilor de avertizare, vor fi
afi]ate scheme cu amplasarea detectoarelor ]i instruc\iunile de interpretare a semnaliz`rilor ]i
de verificare a st`rii de func\ionare a instala\iei.
Art. 619. Personalul de exploatare va fi instruit periodic cu privire la interpretarea
semnaliz`rilor.
Art. 620. Controlul st`rii tehnice a instala\iei ]i verificarea ei se va face numai de
persoane atestate conform legii.

89
13.4. INSTALA|II DE STINGERE A INCENDIILOR
CU AP~, SPUM~, BIOXID DE CARBON

Art. 621. Toate instala\iile fixe, semifixe sau mobile pentru stingerea incendiilor au ap`,
spum`, bioxid de carbon etc vor fi [ntre\inute [n bun` stare de func\ionare, asigur@ndu-se [n
mod permanent debitele ]i presiunile necesare pentru stingere ]i dotarea corespunz`toare cu
accesorii de interven\ie, [n caz de incendiu.
Art. 622. {ntre\inerea ]i repararea instala\iilor de stingere a incendiilor se va efectua de
c`tre echipele de revizie specializate, care vor face verific`ri periodice pe baza unui grafic
stabilit, consemn@ndu-se [ntr-un registru toate defec\iunile ivite ]i remedierile efectuate.
Art. 623. Este interzis a se face modific`ri [n construc\ia instala\iilor de c`tre persoane
necalificate ]i f`r` acordul proiectantului.
Art. 624. Este interzis` utilizarea [n alte scopuri a instala\iilor, utilajelor, mijloacelor
pentru stingerea incendiilor.
Art. 625. Rezerva intangibil` de ap` pentru stingerea incendiilor, care se p`streaz` [n
rezervoare ]i castele de ap`, nu va fi utilizat` [n alte scopuri.Aceste rezervoare ]i castele de ap`
trebuie s` fie prev`zute cu indicatoare de nivel, precum ]i cu posibilit`\i de racordare a
ma]inilor de interven\ie pentru stingerea incendiilor; ele trebuie men\inute [n bun` stare de
func\ionare [n vederea control`rii permanente a existen\ei rezervei de ap` pentru incendii.Pe
rezervorul de ap` pentru incendiu se va afi]a inscrip\ia “REZERVOR DE AP~ PENTRU
INCENDIU”.
Art. 626. Sursele ]i re\elele de alimentare cu ap` pentru stingerea incendiilor trebuie s`
fie astfel [ntre\inute ]i exploatate [nc@t s` fie ferite de [nghe\, iar reviziile ]i eventualele
repara\ii s` se poat` face cu u]urin\` ]i [n cel mai scurt timp, f`r` a se scoate din func\iune
[ntreaga instala\ie.Pentru evitarea [nghe\`rii apei [n rezervoarele de ap` pentru incendiu, [n
timpul iernii se va proceda la recircularea apei din rezervoare, control@ndu-se [n permanen\`
aceast` recirculare.
Art. 627. Pe conductele instala\iilor de stingere a incendiilor nu se vor suspenda sau
rezema diverse obiecte, materiale sau dispozitive.{n apropierea acestor instala\ii nu se vor
monta conductoare sau cabluri electrice care pot veni [n contact cu conductele instala\iei.
Art. 628. Pompele ]i hidrofoarele instala\iilor de alimentare cu ap` pentru stingerea
incendiilor, precum ]i agregatele de ac\ionare (electromotoare, motoare cu ardere intern`) vor fi
[ntre\inute [n perfect` stare de func\ionare, av@nd asigurate at@t alimentarea continu` cu
energie electric` sau carburan\i, c@t ]i [nc`lzirea [nc`perilor [n care sunt ad`postite pe timp de
iarn`.
Art. 629. Se vor [ntocmi instruc\iuni cu privire la modul de func\ionare, utilizare ]i
[ntre\inere a instala\iilor, aparatelor, materialelor etc. pentru stingerea incendiilor, din dotarea
unit`\ii.{n instruc\iuni se va include ]i schema de func\ionare a diverselor instala\ii de
interven\ie [n caz de incendiu, pe sec\ii ]i instala\ii tehnologice.Ele vor fi cunoscute de c`tre
personalul de [ntre\inere al instala\iei ]i de c`tre membrii serviciilor de pompieri civili.
Art. 630. Se va verifica [n fiecare s`pt`m@n` modul de func\ionare a pompelor care
refuleaz` apa de incendiu [n re\ele ]i starea conductelor respective prin ridicarea presiunii [n
sistem la presiunea necesar`.{n cazul [n care se constat` anumite defec\iuni la pompe,
manometre, conducte etc se vor lua m`suri pentru repararea lor.Dac` se va constata la
manometre o pierdere de presiune [n timpul efectu`rii probei, se vor lua m`suri de remediere a
cauzelor care au determinat pierderea de presiune respectiv`.
Art. 631. Conductele instala\iilor fixe de stins incendiu, prin care se transport` solu\ii
spumogene corosive, vor fi golite de solu\ie ]i sp`late cu ap` imediat dup` [ntrebuin\are.

90
Art. 632. Trimestrial se face verificarea substan\elor chimice destinate stingerii
incendiilor, lu@ndu-se m`suri de [nlocuire a celor alterate.P`strarea substan\elor chimice
pentru combaterea incendiilor se va face [n condi\ii care s` nu permit` alterarea lor.

91
13.5. INSTALA|II DE STINGERE CU AP~ PULVERIZAT~

Art. 633. Instala\iile de stingere a incendiilor cu ap` pulverizat` ]i echipamentele


aferente trebuie controlate de c`tre persoane desemnate de conducerea unit`\ii, care s` cunoasc`
[ntregul sistem, defec\iunile curente ]i s` fie [n m`sur` a stabili f`r` [nt@rziere cauza acestora,
lu@nd m`suri de remediere.Controlul s`pt`m@nal va fi planificat ]i executat riguros,
constat`rile respective ]i m`surile luate consemn@ndu-se [n scris, [n eviden\ele destinate
verific`rilor profilactice.
Art. 634. Vanele instala\iilor vor fi sigilate [n pozi\ia normal` de func\ionare prev`zut`
[n schem`.
Art. 635. {n cazul [n care sigiliul este rupt, vana trebuie s` fie controlat` ]i sigilat` [n
pozi\ie normal`.Pentru sigilare se va folosi s@rm` sub\ire.
Art. 636. Pe vane trebuie marcat clar sensul [n care ele se deschid.La vanele subterane
acest semn trebuie marcat [n c`minul de vizitare sau pe placa indicatoare.
Art. 637. Toate vanele trebuie s` fie numerotate pentru identificare ]i pentru facilitarea
inspect`rii ]i marcate cu indicarea tronsonului sau a instala\iei pe care o deserve]te.
Art. 638. Vanele instala\iilor trebuie s` fie accesibile [n orice moment.
Art. 639. Dac` vanele sunt montate la [n`l\ime, trebuie prev`zute sc`ri permanente de
acces.
Art. 640. La instala\iile fixe de stins incendiu cu ap` pulverizat`, se va acorda o aten\ie
deosebit`:
a) st`rii de func\ionare a pompelor speciale, destinate instala\iei de stins incendiu cu ap`
pulverizat`;
b) etan]eit`\ii conductelor de ap`;
c) desfund`rii duzelor de pulverizare;
d) st`rii ventilului de deschidere a apei [n circuit;
e) st`rii conductelor [n anotimpul rece.
Defec\iunile constatate vor fi imediat [nl`turate prin forma\ia de [ntre\inere, sesiz@ndu-
se [n acela]i timp conducerea obiectivului.

13.6. INSTALA|II DE STINGERE TIP SPRINKLER }I DRENCER

Art. 641. Instala\iile de sprinklere sau drencere ]i echipamentele aferente trebuie


minu\ios controlate, s`pt`m@nal, de o persoan` care s` cunoasc` [ntreg sistemul, defec\iunile
curente ]i s` fie [n m`sur` a stabili f`r` [nt@rziere cauza acestora, lu@nd m`suri de
remediere.Constat`rile ]i m`surile luate se consemneaz` [ntr-un caiet (registru) al instala\iei.
Art. 642. Vanele instala\iilor sprinkler vor fi sigilate [n pozi\ie normal` de func\ionare,
iar vana principal` de alimentare va fi blocat` [n pozi\ie deschis`, printr-o curea cu lac`t.
Art. 643. {n caz c` sigiliul este rupt, vana trebuie s` fie controlat` ]i resigilat` [n pozi\ia
normal`.Pentru sigilare se va folosi s@rm` de 0,2-0,3 mm.
Art. 644. Pe vane trebuie s` fie marcat clar sensul [n care se deschide.La vane subterane,
acest sens trebuie marcat [n c`minul de vizitare sau pe placa indicatoare.
Art. 645. Toate vanele trebuie s` fie numerotate pentru identificare ]i pentru facilitarea
inspect`rii ]i totodat` s` aib` un semn distinctiv, indic@nd ramura de sprinkler sau alimentarea
pe care o controleaz`.
Art. 646. Vanele instala\iilor sprinkler trebuie s` fie accesibile [n orice moment.
Art. 647. Dac` vanele sunt montate la [n`l\ime, trebuie prev`zute sc`ri permanente de
acces.

92
Art. 648. C`minele vanelor subterane vor fi ferite de inunda\ii, iar capacele degajate de
p`m@nt, z`pad`, ghea\` ]i alte materiale.Acolo unde exist` pericol de blocare a vanelor prin
depozitarea de materiale acestea vor fi protejate de balustrade sau accesul spre ele va fi marcat
pe pardoseal`, spre a fi l`sat liber.
Art. 649. Func\ionarea aparatelor de control ]i semnalizare a instala\iilor sprinkler ]i
vanele principale vor fi verificate cel pu\in o dat` pe lun`.Personalul de serviciu pe fiecare
schimb va verifica la [nceputul lucrului starea echipamentelor principale ale instala\iilor
speciale de stingere ]i semnalizare a incendiilor ]i va face men\iuni [n registrul instala\iei.
Art. 650. {n cazul c@nd instala\ia sprinkler sau drencer trebuie scoas` din func\iune
spre a fi reparat` sau revizuit` se vor lua m`suri suplimentare de siguran\`.
Art. 651. Lucr`rile care impun [ntreruperea func\ion`rii instala\iilor sprinkler vor fi
planificate ]i executate de regul` [n perioada de oprire pentru repara\ii capitale, perioad` [n care
pericolul de incendiu este mai redus [n unitate.
Art. 652. Se va urm`ri ca num`rul sprinklerelor scoase din func\iune s` fie minim.
Art. 653. Dup` terminarea repara\iilor, instala\iile se pun [n func\iune [n cel mai scurt
timp.
Art. 654. Periodic, conform graficelor, se va verifica:
a) temperatura din apropierea capetelor sprinklerelor, mai ales [n jurul unor utilaje
tehnologice, a instala\iilor de ventila\ie ]i [nc`lzire (aeroterme, cabale de aer cald, radiatoare
etc);
b) [nghe\area conductelor pe timp de ger mare (zilnic);
c) ac\iunea corosiv` a mediului ambiant;
d) depunerile de praf, scame etc pe capetele sprinklerelor, lu@ndu-se m`suri de cur`\ire
a acestora;
e) sistemul de evacuare a apei rezultate din func\ionarea sprinklerelor.
Art. 655. Este interzis a se face modific`ri [n construc\ia instala\iilor sprinkler ]i
drencer, de c`tre persoane necalificate ]i f`r` acordul proiectantului.
Art. 656. Capetele de sprinkler deschise sau deteriorate vor fi imediat [nlocuite cu altele
noi, de acela]i tip, [n func\ie de diametru ]i temperatur`.Pentru aceasta, este necesar s` se
prevad` o rezerv` de sprinklere, calculat` separat pentru fiecare din cele montate.Dac` instala\ia
are p@n` la 30 sprinklere, rezerva va trebui s` fie egal` cu cele montate.Dac` instala\ia are
peste 30 sprinklere se va asigura o rezerv` de 5-25% din total, [ns` nu mai pu\in de 30 buc`\i
(procentul mare se aplic` la instala\iile cu num`r mic de capete).Atunci c@nd instala\ia are
sprinklere rezistente la coroziuni ]i care declan]eaz` la temperaturi mai mari de 90 0 C, rezerva
acestora trebuie s` fie egal` cu num`rul de capete de sprinkler montate [n sectorul cel mai
mare.Pentru fiecare instala\ie de drencere se va asigura o rezerv` de 2-5% fa\` de num`rul
capetelor montate, [ns` nu mai pu\in de 10 buc`\i pentru fiecare tip.
Art. 657. Cel pu\in o dat` pe s`pt`m@n` se verific` etan]eitatea vanei de [nchidere de pe
conductele de alimentare a instala\iei de drencere cu ac\ionare manual`, prin deschiderea
robinetului de golire.
Art. 658. Personalul de serviciu trebuie s` verifice la fiecare schimb situa\ia normal` a
robinetelor de ac\ionare ]i s` [mpiedice blocarea cu materiale a accesului la acestea.
Art. 659. {n fiecare schimb, trebuie verificat` buna stare a sistemului de impuls
(robinete manuale, fuzibile, resorturi, mufe ]i cabluri de [ntindere) ]i a supapei de ac\ionare [n
grup.Se va urm`ri ca presiunea [n conductele de alimentare ]i cu cea de impuls s` fie
egal`.Robinetul cu orificiul mic ]i vana de pe conducta de alimentare trebuie s` fie deschise, iar
robinetul de golire [nchis.
Art. 660. Instala\iile de drencere cu ac\ionare [n grup se verific` [n fiecare s`pt`m@n`,
prin deschiderea robinetului de ac\ionare manual`.Astfel de verific`ri se fac numai cu
aprobarea conducerii unit`\ii ]i [n conformitate cu instruc\iunile de func\ionare a instala\iei.
93
13.7. INSTALA|II DE STINGERE CU SPUM~

Art. 661. Instala\iile de stingere cu spum` trebuie s` fie men\inute [n stare etan]` ]i s`
asigure conducerea spumei p@n` la oglinda substan\elor combustibile.Pentru aceasta se vor
asigura accesoriile necesare (tuburi prelungitoare, deversoare etc)
Art. 662. Substan\ele sting`toare sub form` de praf se vor p`stra [n [nc`peri uscate ]i [n
condi\ii care s` nu duc` la degradarea acestora.Substan\ele sting`toare degradate se vor [nlocui.
Art. 663. Claviaturile instala\iilor amplasate [n apropierea rezervoarelor cu produse
petroliere trebuie protejate [mpotriva temperaturii rezultate pe timpul incendiilor prin parapete,
ecrane, pere\i etc incombustibile.
Art. 664. Presiunea ]i debitul de ap` pentru instala\iile de stingere cu spum` trebuie s`
asigure realizarea spumei corespunz`toare ]i cu coeficientul de infoiere stabilit.
Art. 665. Electrogeneratoarele ]i motogeneratoarele pentru spum` cu coeficient mare de
infoiere trebuie s` aib` [n permanen\` u]ile, ferestrele ]i alte goluri [nchise.{nainte de
declan]area instala\iilor se va verifica inchiderea tuturor golurilor.
Art. 666. Punerea [n func\iune a instala\iei de stingere se va face prin deschiderea
ventilelor de pe colectorul de spum`, dup` care se va deschide admisia apei spre generatoarele
de spum`.
Se verific` presiunea apei la manometrul instalat, pe colectorul de ap`.{n cazul unei
eventuale defec\iuni [n re\eaua de ap`, pentru asigurarea presiunii, se va proceda la folosirea
(pornirea) pompelor de ap` de incendiu.
Art. 667. Dup` fiecare [ntrebuin\are, [ntreaga instala\ie se spal` cu ap` de la re\eaua de
ap` de incendiu.
Art. 668. Rezerva de substan\` spumant` se determin` astfel [nc@t s` asigure repetarea
opera\iei de stingere calculat` pentru rezervorul cu consumul cel mai mare - de dou` ori pentru
spuma chimic` ]i de trei ori pentru spuma aeromecanic`.

13.8. SISTEME ŞI SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ

Art. 669. Sistemele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, trebuie să asigure
obţinerea apei din surse naturale, colectarea şi transportul acesteia în cantităţi suficiente la
locul incendiului.
Art. 670. Sistemele de alimentare cu apă trebuie să asigure cerinţele de debit pe toată
durata incendiului, indiferent de locul sau timpul când ar izbucni.
Art. 671. Pot fi realizate următoarele sisteme de alimentare cu apă:
a) alimentarea cu apă direct din surse naturale (râuri, iazuri, lacuri etc.);
b) alimentarea cu apă direct din bazine, rezervoare sau fântâni;
c) alimentarea centrală cu apă.
Art. 672. Pentru primele două sisteme, este necesar asigurarea accesului la sursele de
apă pe perioada întregului an calendaristic, a pompelor de incendiu, motopompelor sau
autospecialelor pentru stins incendii.
Art. 673. În cazul alimentării centrale, apa este transportată la locul incendiului prin
conducte fixe, prin racordarea furtunurilor direct la gurile de incendiu ale reţelelor sau prin
intermediul pompelor manuale, motopompelor sau autospecialelor de stins incendii.
Art. 674. În localităţile în care nu se poate asigura alimentarea centrală cu apă este
obligatorie amenajarea surselor naturale de apă, în scopul asigurării intervenţiei pentru
stingerea incendiilor prin intermediul pompelor manuale, motopompelor sau autospecialelor
pentru stins incendii.

94
Art. 675. Sistemele centrale de alimentare cu apă, pot cuprinde următoarele elemente:
a) construcţii de captare cu ajutorul cărora se obţine apa din surse naturale;
b) staţii de pompare;
c) instalaţii şi construcţii pentru înmagayinarea apei (decantoare, filtre, staţii de
dedurizare etc.);
d) conducte de aducţiune;
e) reţea de distribuţie.
Art. 676. Funcţionarea sistemelor de alimentare cu apă trebuie urmărită de personal
special pregătit în acest sens, pe baza instrucţiunilor date de proiectant şi a prevederilor
normative în vigoare.
Art. 677. Pentru instalaţiile din cadrul construcţiilor de captare a apei, staţii de
pompare, construcţii de înmagazinare a apei, se vor afişa instrucţiuni de exploatare şi de
marcare a punctelor de comandă şi control.
Art. 678. (1) Reţelele de distribuţie a apei pot fi de tipul ramificat, ramificat cu
distribuţie inelară şi inelar.
(2) Sistemul ramificat este indicat numai pentru localităţi mici, fiecare punct fiind
alimentat numai dintr-o singură parte.
(3) Sistemul inelar permite alimentarea fiecărui punct din două sau mai multe
direcţii şi este cel mai indicat sistem pentru centre cu mare consum de apă.
(4) Reţeaua de distribuţie va fi compusă din conducte principale (artere), care
transportă apa până la punctele de branşament (diametrul lor fiind mai mare de 250 mm.) şi din
conducte de serviciu cu diametrul cuprins între 80-200 mm.
(5) Debitul conductelor şi arterelor, în funcţie de diametrul şi de viteza uzuală de
circulaţie, sunt prezentate în tabelul nr. 7.
Tabelul nr. 7

Diam. Viteza Debitul Viteza Debitul


normală normal maximă economic
Felul conductei Observaţii
a apei economică
mm. m/s l/min. m/s l/min
Conducte 80 0,60 180 1 300 Numărul de maşini
100 0,75 360 1,2 600 de incendiu care se
150 0,85 900 1,37 1400 pot alimenta de la
200 0,90 1700 1,44 2700 fiecare conductă
Artere 250 1 3000 1,6 4800 sau arteră, se
300 1,1 4000 1,76 6400 stabileşte în funcţie
400 1,25 10000 2 16000 de debit.
500 1,5 17000 2,4 27000 Se consideră pentru
600 1,6 27000 2,56 43000 fiecare maşină un
650 1,7 32000 2,7 51000 debit de
700 1,7 38000 2,7 aproximativ 600-
800 1,8 53000 2,9 800 l/min.
900 1,9 74000 3 118000

Art. 679. (1) Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, trebuie să
asigure:
a) un debit de 5 - 100 l/s, conform STAS 1343/1, în funcţie de numărul de locuitori, de
numărul de niveluri ale clădirirlor, precum şi de numărul de incendii simultane;

95
b) localităţile (satele) cu peste 1500 de locuitori, trebuie să aibă reţele exterioare cu
hidranţi de incendiu; cele sub 1500 locuitori pot realiza alimentarea cu apă pentru incendii din
bazine sau rezervoare, precum şi din râuri, lacuri, iazuri sau fântâni, dacă sunt amenajate
pentru accesul autovehiculelor de intervenţie ale pompierilor;
c) la centrele populate cu mai puţin de 250 locuitori (cătune), nu este obligatorie
alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor.
(2) La realizarea alimentărilor cu apă potabilă a unei localităţi (sat) este obligatorie
prevederea instalaţiei exterioare de stins incendii, indiferent de numărul de locuitori.
Prevederea hidranţilor exteriori este obligatorie şi pentru localităţile în care există
reţea de alimentare cu apă şi la care hidranţii nu au fost prevăzuţi în momentul execuţiei
investiţiei, dacă reţeaua de apă asigură debitul pentru incendiu.
Art. 680. (1) Dacă reţelele de hidranţi exteriori asigură presiunea şi debitul de calcul
pentru stingere, acestea se dotează cu accesoriile pentru trecerea apei şi se asigură personalul
de intervenţie necesar, în funcţie de scenariul de siguranţă prevăzut în proiect.
(2) La reţelele la care presiunea disponibilă la hidranţi exteriori nu poate asigura
stingerea directă, se folosesc pentru inervenţie, pompe mobile.
Art. 681. Conductele pe care se amplasează hidranţii exteriori de incendiu (hidranţi
subterani - STAS 695, hidranţi de suprafaţă - STAS 3479), vor avea următoarele diametre:
- 100 mm. pentru hidranţi Dn 65 mm. sau Dn 80 mm;
- 150 mm. pentru hidranţi Dn 100 mm.;
- 250 mm. pentru hidranţi Dn 150 mm.
Art. 682. Hidranţii exteriori trebuie să permită deservirea tuturor punctelor sau
obiectivelor ce trebuie protejate, considerând raza de acţiune a hidranţilor în raport cu
lungimea furtunului:
- max. 120 m la reţelele la care presiunea asigură lucrul direct de la hidranţi;
- 150 m în cazul folosirii motopompelor şi 200 m în cazul folosirii autopompelor.
Art. 683. Hidranţii se amplasează la o distanţă de minim 5 m de zidul clădirilor pe
care le deservesc şi la minim 15 m de obiective care radiază întens căldura în caz de incendiu.
Art. 684. (1) Hidranţii de pe reţelele la care presiunea se asigură cu ajutorul pompelor
mobile se vor amplasa la o distanţă de maxim 6 m de la marginea căii de circulaţie.
(2) Hidranţii de pe reţelele de serviciu, ce se montează în spaţiile verzi ale
ansamblurilor de locuinţe, vor fi amplasaţi la o distanţă de maxim 6 m de la marginea căii de
circulaţie.
(3) Hidranţii de pe reţelele care au presiune suficientă pentru asigurarea intervenţiei
directe (fără ajutorul pompelor mobile), pot fi montaţi şi la distanţe mai mari faţă de calea de
circulaţie.
Art. 685. (1) Hidranţii subterani, care nu sunt montaţi pe străzi sau pe trotuare pavate,
se fixează în blocuri de beton.
(2) Poziţia hidranţilor exteriori şi a căminelor de vane pentru instalaţii de incendiu,
se marchează prin indicatoare de securitate, conform STAS 297.
Art. 686. (1) Hidranţii exteriori de incendiu, se dotează cu accesorii pentru trecerea
apei, în funcţie de scenariile de siguranţă cele mai defavorabile, adoptate în proiect şi
menţionate în instrucţiuni (la clădirea cu debitul cel mai mare, intervenţie la nivelul cel mai
înalt).
(2) Utilajul, accesoriile şi materialul de intervenţie pentru reţelele a căror presiune
nu poate asigura intervenţei directă, se păstrează la serviciul de pompieri sau la pichetul p.s.i.
Art. 687. Reţelele exterioare la care debitul şi presiunea asigură posibilitatea
intervenţiei directe de la hidranţi, se dotează cu accesorii, în conformitate cu normele de
dotare. Aceste accesorii vor fi păstrate în cutii fixate pe pereţii construcţiilor sau pe cărucioare
mobile adăpostite în încăperile serviciului de pompieri civili sau ale pichetelor p.s.i.
96
Art. 688. Hidranţii de incendiu, interiori şi exteriori, vor fi menţinuţi permanent în
stare de funcţionare.
În acest scop, se verifică periodic:
- modul de manevrare a robinetelor, urmărindu-se ca deschiderea, respectiv
închiderea să se facă uşor şi complet;
- starea furtunului să fie corespunzătoare din punct de vedere calitativ, astfel încât
să nu cedeze la presiunea apei;
- accesul la hidranţi să fie permanent liber, în care scop nu se vor depozita
materiale în faţa hidranţilor sau pe hidranţi.
La hidranţii exteriori, se va verifica în plus:
- starea tehnică a cutiilor de protecţie, înlocuindu-se cele deteriorate datorită
circulaţiei autovehiculelor sau a unor intervenţii necorespunzătoare;
- gradul de etanşeitate a garniturilor, pentru a evita îngheţarea apei în hidrant, pe
timpul sezonului rece;
- existenţa indicatoarelor de marcare a hidranţilor.
Art. 689. De pe hidranţii amplasaţi pe spaţiile verzi, se va înlătura pământul şi iarba,
astfel încât poziţia lor să fie uşor de identificat în orice moment. În acelaşi scop, pe timpul
iernii, după fiecare ninsoare, se va înlătura zăpada de pe cutiile hidranţilor.
Art. 690. În cazul efectuării unor lucrări (modernizarea unor căi de acces, săpături la
diverse reţele etc.), se va urmări permanent ca hidranţii subterani să nu fie acoperiţi cu beton,
asfalt etc., sau să fie blocaţi prin parcarea autovehiculelor.
Art. 691. Toate instalaţiile pentru stingerea cu apă, spumă, abur, bioxid de carbon etc.,
vor fi întreţinute în perfectă stare de funcţionare, asigurându-se în mod permanent debitele şi
presiunile necesare pentru stingere şi dotarea cu accesorii de interveţie în caz de incendiu.
Art. 692. Întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de stingere a incendiilor se face
de către echipe de revizie specializate, care vor face verificările periodice pe baza unui grafic
stabilit, consemnând într-un registru toate defecţiunile ivite şi remediile efectuate.
Art. 693. (1) Autospecialele, utilajele şi materialele din dotarea serviciilor publice de
pompieri civili, vor fi menţinute permanent în bună stare de folosinţă şi vor fi echipate cu
accesoriile necesare.
(2) Este interzisă utilizarea în alte scopuri a utilajelor, instalaţiilor, mijloacelor şi
materialelor pentru stingerea incendiilor.
Art. 694. La sursele naturale de apă (râuri, iazuri, fântâni, etc.) din apropierea
agenţilor economici şi în perimetrul localităţilor se vor amenaja rampe pentru alimentarea cu
apă a autospecialelor şi utilajelor de intervenţie contra incendiilor.
Art. 695. În timpul iernii, la punctele de alimentare cu apă din râuri, lacuri, iazuri,
bazine descoperite, se vor amenaja copci, care vor fi verificate periodic şi menţinute în stare
corespunzătoare.
Art. 696. Rezerva de apă pentru stingerea incendiilor, care se păstrează în rezervoare
şi castele de apă, nu va fi utilizată în alte scopuri. Rezervoarele şi castelele de apă trebuie să fie
prevăzute cu indicatoare de nivel şi cu posibilităţi de racordare a autospecialelor şi utilajelor
de intervenţie contra incendiilor.
Art. 697. Sursele şi instalaţiile de alimentare cu apă şi de stingere trebuie astfel
întreţinute şi exploatate încât să fie ferite de îngheţ, iar reviziile şi eventualele reparaţii să se
facă cu uşurinţă şi în cel mai scurt timp, fără a scoate din funcţiune întreaga instalaţie.
Art. 698. Elementele instalaţiilor de apă de incendiu cu guri de apă, hidranţi etc., care
conţin apă şi care sunt expuse îngheţului în timpul iernii şi care nu sunt prevăzute cu
posibilitate de încălzire, vor fi protejate contra îngheţului prin acoperirea lor cu materiale
izolatoare, aşezate în cutii special amenajate pentru acest scop.

97
Art. 699. Căminele în care sunt montate robinetele de închidere de la instalaţiile de
apă, vor fi umplute de asemeni cu materiale izolatoare termic.
Art. 700. Pompele şi hidrofoarele instalaţiilor de alimentare cu apă pentru stingerea
incendiilor, precum şi agregatele de acţionare (electromotoare, motoare cu ardere internă etc.),
vor fi întreţinute în perfectă stare de funcţionare, având asigurată atât alimentarea continuă cu
energie sau carburanţi, cât şi încălzirea încăperilor în care sunt adăpostite pe timp de iarnă.
Art. 701. Se vor întocmi instrucţiuni cu privire la modul de funcţionare, utilizare şi
întreţinere a instalaţiilor, aparatelor, materialelor etc. pentru stingerea incendiilor din dotarea
agenţilor ecomnomici. În instrucţiuni se va include şi schema de funcţionare a diverselor
instalaţii de intervenţie în caz de incendiu, pe secţii şi instalaţii tehnologice, care vor fi
cunoscute de personalul de întreţinere a instalaţiei şi de către pompierii civili.

CAPITOLUL XIV
DISPOZI|II FINALE

Art. 702. Organizarea ]i func\ionarea serviciilor de pompieri civili, precum ]i dotarea


acestora cu mijloace de interven\ie pentru ap`rarea [mpotriva incendiilor se face potrivit
metodologiei elaborate de Grupul de Pompieri „Dun`rea” al jude\ului Br`ila care se public`
odat` cu prezentele Reguli ]i dispozi\ii de ap`rare [mpotriva incendiilor pentru domeniul public
]i privat al jude\ului Br`ila.

98