Scrisoare de dragoste- Mihail Drumes

Zilele pâcloase ale unui noiembrie târziu, artizane ale unui sirag lung de ore de lecturá Ierventá,
m-au regásit cuIundatá atent într-o 'Scrisoare de dragoste'. Nu, nu iesitá de sub 'penelul¨ meu
ceea ce mi-a stârnit un soi de invidie ci de sub cel al lui Mihail Drumes. Este autorul cártii
adolescentei multora dintre noi 'Elevul Dima dintr-a saptea'(1946), a romanului unei iubiri
zbuciumate 'Invitatie la vals'(1936) si a altor romane de mare succes interbelic, si nu numai,
precum 'SIantul Párere¨ (1930), sub denumire deIinitivá de 'Cazul Magheru¨ (1970), 'Ioana
d¨¹Arc'(1937), 'Se revarsà apele¨ (1961), etc.
Cu acelasi talent scriitoricesc, în 'Scrisoare de dragoste', autorul reia tema tratatá în nuvela
'Capcana', iesitá de sub tipar în anul 1927, îmbogátind-o cu aspecte de tip social. AstIel, acesta
sondeazá nevoia de devenire socialá realizatá prin cásátorii din interes, practicá des întâlnitá de-a
lungul veacurilor, dar nuanteazá puternic si cealaltá extremá, si anume: cásátoria ca insitutie
Iundamentatá pe simtáminte pure si dezinteresate.

'Colocviu sentimental¨ dupá cum o denumea Florea Firan în '¨ProIiluri si structuri literare.
Contributii la o istorie a literaturii române¨ cu o arhitecturá dualá de exprimare a întâmplárilor,
romanul ni se descoperá prin prisma a douá márturii ce se anticipeazá, se completeazá ori se
interpun, prin prisma unor introspectii usoare de naturá a ne Iace sá întelegem mecanismul
gândirii personaielor.
Prima dintre aceste márturii este una adresatá mai mult siesi, un Iel de voce interioará a
personaiului masculin, un Iel de narator si iudecátor totodatá a propriei persoane. A doua
márturie îi apartine, Iireste, personaiului Ieminin, luând Iorma unor scrisori adresate unei anume
'Fulgusor micá si dragá¨, prietená Ioarte apropiatá, care însá nu are mai mult de rolul unui
receptor tácut, al unui mobil de expunere a întâmplárilor si a Iorului interior al acesteia.
Tot la nivel de anticipare nu trebuie omisá maniera de structurare a scrierii: 3 párti cu titluri ce
rezumá întreaga actiune ce urmeazá a Ii relevatá. Acestá concentrare într-un singur titlu nu
stirbeste interesul cititorului, ci dimpotrivá, îl stimuleazá sá parcurgá slovele într-un ritm
accelerat.
Asadar, prima parte se desIásoará sub cupola 'Un bàiat si o fatà se intalnesc. se iubesc si se
iau'. Idilic am putea spune. Nepersonalizarea pe care o întâlnim aici subliniazá parcá ideea de
oameni universali supusi unor legi de aceeasi talie.
Acest báiat cu care Drumes ne Iace cunostintá Dinu Gherghel, cu o conditie socialá precará în
copilárie, cu talente, spre exemplu aIlám cá pe perioada studentiei si-a Iolosit talentul caligraIic
pentru a scrie diplomele absolventilor, reusind sá-si realizeze un Iond Iinanciar modest, cu
aspiratii si ambitii mari pentru viitor dorind sá se aseze în panteonul marilor scriitori prin ceva
Iárá precedent: o istorie a literaturii universale, întâlneste în trenul ce-l ducea pe plaiurile natale,
o domnisoará Irumoasá, simplá, ingenuá si inteligentá. Aceasta este Anda Opris, devenitá

rádeanu dupá ce a Iost adoptatá de directoarea scolii unde înváta. AIlám cá la rându-i a scris o
nuvelá inspiratá din propria viatá. Are un caracter dârz, dar asta nu o împiedicá sá viseze.
Dialogul înIiripat între cei doi în vagon este una dintre cele mai Irumoase pagini ale acestei cárti.
De aici porneste întreaga poveste sentimentalá. Coborând mai devreme din tren decât Dinu,
Anda rámâne sub anonimat, el botezând-o Ghiocela alint ce i-l atribuie pe întregul parcurs al
relatiei. El este pentru ea Ivar, nume ce aduce cu un 'Avar¨, ca o parantezá o tusá a
caracterului acestuia. Ambii rámân marcati de întâmplare, însá lasá în bratele si în Iorta
destinului dacá se vor mai vedea sau nu. Si nu micá le este consternarea atunci când se
reîntâlnesc întâmplátor la un cinematograI, acolo unde, în ironia situatiei, ea trebuia sá Ii vázut
Iilmul cu ob Geamánu Iostul coleg de apartament al lui Dinu, Iárá ca ea sá stie însá, iar el
împreuná cu mama lui.
Acest ob, desi personai episodic, are o importantá aproape hotárâtoare în cursul relatiei dintre
Ghiocela si Ivar. Din vanitate acesta o discrediteazá pe Anda în Iata lui Dinu. Cel din urmá, lezat
pe de-o parte de îndrázneala lui Geamánu de a Iace o astIel de declaratie nonsalantá si, pe de alta,
de candoarea înselátoare a Ietei, în opinia lui, reIuzat de Ghiocela atunci când doreste sá o
posede Iizic, gáseste calea potrivitá în cásátorie.
Dupá îndelungi tribulatii, cei doi se vád împreuná ca Iamilia Gherghel.
Cea de-a doua parte, al cárei titlu '!uteau fi fericiti toatà viata. dar el. intalnind o fatà cu
avere. se desparte de cea pe care o iubeste¨ preIateazá calea sinuoasá pe care o iau
evenimentele, evidentiazá tema de Iacturá socialá, aceea a carierismului mai presus de
sentimente si moralitate.
Îi regásim pe cei doi, în primele instante ale acestei párti, în plenitudinea aIectivá a unui început
de cásnicii, pentru ca pe másurá ce se înainteazá în timp sá descoperim o potentare a dorintei
inoculate încá de mic lui Dinu de a se aiunge Iolosind instrumentul cásátoriei pe bazá mercantilá.
Reîntâlnirea acestuia cu Iostul coleg de scoalá Relu Apelevianu îi deschide poarta spre
împlinirea acestei ambitii personale. Este angaiat la un unchi bogat al lui Relu, a cárei Iatá
Cora, supranumitá si Jebs, îndrágostitá în tainá de acest nou secretar al tatálui ei serveste drept
tintá lui Gherghel.
Pânza nu se complicá însá. Culorile sumbre ale unui sIârsit de idilá, nu par atît de întunecate prin
optica verticalá a Andei. Desi suIerá din pricina macerárii unui sistem de valori în care credea,
acesta încercatá suIleteste si de moartea mamei adoptive survenite la scurt timp dupá neIastul
eveniment, gáseste spriiin tocmai în Relu. Este, de altIel, si momentul oportun pentru a-si
continua studiile la Paris.
Aceastá parte are un Iinal cvasiIericit: Anda se máritá cu Relu, nereusind însá a-l mai iubi ca pe
Ivar.
A treia parte sta sub semnul unei veritabile pilde: 'Dragostea càlcatà in picioare se ràzbunà. iar
cel ce a càlcat gresit pierde totul'.

Îl regásim aici pe Dinu cunoscând, în sIârsit, ascensiunea pe scara socialá si proIesionalá, dar cu
mari reminiscente din cásnicia anterioará. Ghiocela îi serveste involuntar drept reper, iar marea
lui ambitie de a scrie o istorie a literaturii universale o vede spulberându-se odatá ce timpul îi
este din ce în ce mai Iragmentat de datoriile de serviciu.
Cât despre Anda, noul stil de viatá aláturi de Relu este diIerit si aproape lipsit de sarm, însá stie
sá aprecieze apropierea Irancá a acestuia.
O întâmplare deIinitorie, sculpturalá, este aceea a întâlnirii accidentale a celor douá cupluri în
statiunea italianá MonteIiore. Este ca o nouá punere în balantá, destinul iustitiar iucându-si rolul
magistral.
Ca roman ce trateazá o temá eterná într-o manierá sub raport ideatic clasic, Iinalul este unui
tragic; aidoma Iinalului romanului semnat Anda rádeanu, inspirat din nereusita cásátorie.
Personaiul Dinu se sinucide, cu luciditatea cá un compromis i-a distrus ceea ce nici toti argintii,
nici toate proprietátile ori pozitiile sociale cele mai înalte nu pot cumpára, pentru cá 'arile
iubiri care ies din matca obisnuitului se rezolvà numai in moarte.¨ Si cum Jebs stie cá nu este
decât un miiloc de parvenire pentru cel pentru care nutrea aIectiune sincerá, hotáráste a-si
modela singurá destinul, punându-si capát zilelor în linistea sinistrá lásatá peste apartamentul
celor doi din MonteIiore.
Personal, consider acest roman ca un tratat romantat al iubirii. O pledoarie întru adeverirea unor
valori pure înca existente într-un mediu expandat în degradare moralá, în care zeul atotputernic
este banul.
Replicile magistrale ale celor doi, dintre care amintesc doar câteva: 'O fericire care te satisface
pe deplin nici nu e fericire. trebuie sà-i dai alt nume.¨ori '!retul unei femei nu-l afli decat dupà
ce o pierzi.¨ ori 'Dragostea n-o poti cumpàra cu toate bogàtiile pàmantului. dar o poti avea cu
un simplu suras.¨reprezintá adevárate axiome ale acestei taine ale vietii.
În loc de concluzie, las un alt citat sá vorbeascá de la sine, cáci atât pe parcursul lecturárii
'Scrisorii de dragoste¨, cât si dupá mult timp dupá ce ai sIârsit a o citi, aidoma unui ecou, apare
nestingheritá întrebarea: 'Evoluezi tot in azur. printre luceferi. sau ai coborat ios. pe pàmant?¨

89.0g3857.:78.7 3:20./01.0:3:817 9/0/g 3:5.g8g9470 :5gL3/0:397-:../03x.40/0.70. .390g 49: g...9.079.800 .0.9:3.0584/..032039 g80 90857394.5..70.45072454903x.gx.70/0.:#0: 3070: 3/L38g..070 0.:.9g/0/70. g80 90.704.7 ..425.L3#0: 890 /0..9.79089.0....93: 3/./0.5049g794.8g50.4.7.7.089.80...1090 L3453.x00 L3147x.x.:3:3..08905g7x L35039:/30.:3: 3:2.3xg.970-:.:3014483/3897:2039:.7.g8g.3:80.44:3/0 L3743.47L3.0..:1107.L31.. 1g2./473x0 34.3..g 4-473/2.g83..x .2-x507843.g. .94.2g3:/0.0390.907::.8570 L25370...2.8g 90L38g ..L3 0g94.40/0 .79..gL38g :4708:2-70..0890.g .x0.4:3/0L3.3:L/08. 2.::3 .: 0.g207.90.0 .7 3..g.x0343 .3/0 0 8:107g/357. 50397:..97-:050L3970:5.04.080L3...79..: ..89:/0.08934:80.089.0.8107.90L3.:3:L3.g#0:500.:78:70.45.x0 0..3/4.20....70425479.70.0.2039..9.574...8gL3-7../:.790 .9/04.790.g503/...3:4L250/. .7.0.9g/357457.7 .g701. .3/80 70L39308.9.g902.gL39258g/08./459.70782::2.784 3:.08:7.2. .g..70.002.3432..0 890.10.7.790.g.54730 90L3970.9g 47.0894.73/: .0.90 70g8250.70 L3933/41.7g2308:-.5497.2..00..0/0.50.907/7 /.5.302. /0893::/.1 .: 701:.8910/0/0.0/4 L357200389.079.83:4..2.2. .3:/:5g..7 970..:1489:.089080392039.089:..4389073. 8:57./459.3.07..:3: 0/3:72g 0.g00890.x0/3970 4.70 L38g.L3925g947.0.17:24..3g/0.9 50/0 45.. /.05:9 /0.805..:3.3:29g 0-8 L3/7g4899gL39.xg 70:3.5.9g8:1090 90 /024.790/0L3/7g30.x94.g/L2570:3g.x.0 90/7059 93xg:070 !3./0 507843.1..9:3.910 242039:45479:350397:.970 9507/0949:  ..0.9L3970.070 80/085.70807g-:3g .70:313.70.54.8:-8023::30.7020/39703/0.9g.78 .:79925/:5g301.:2.x0 089050397:0.x/0L3925../4:.g7x 0.39.947..70.3//470 908g4 5480/01./0 .430890:3.70L3.0890.9gL35...!.4393:.9gL3.39.472. 2-7g232.93/.4:L3175. .4890.2g3: 1489:.8g1.7.9 0-4903/ 44.-05/0 7.89: 0.0/4L3.03203900 0.:3:/0...0.9L9/0L39:30.790/0.g./3970..7.704:-0 90 5701.:0.g80. /0.g8g947050-...0.70 L2570:3g.802g79g..7. 70..39g #0L39370.8.9.:-.8.07g7:3:88902/0.1489.3.5708:8/0 803920390 247.39g 50/0.:4-0.089:.8.4.: .0..L3.4/8.:#0: .89g5..7g/0.g.502g8:7g....g/02..:3: 1g7g.90573 459...1.7.0.g7099: !:90.50 .9g./054.3x0.-4.0.g:9 12:.390.9..89:.70/90.709..0.9g:0 807.0/480....9:7g84.

0L3./42.70.:78:0.7:.9/0/. 13./0.47-0.1/0.7.9742.94x..4:39...g 0890.7.:0890:3: 97.L324.3.: 9/085703/.9L3/07.43.574./.981.770238.84.7/705970507 .434:g5:3070L3-.4257428 .0.038:30. L3925..7g/0.508.9495:9073.9..90-4gx05g239:: /.:7 573970:.3: 3857.8. .90.817 9.g L3.3::8023.70 30893079gL3970-.3g43901470 890.9/:5g .72 L38g 90 8g.3: #05.089:.94.7..g/0.037050397:../897:8..570.5.70247.438/07..:-7 50/4..9.73x 3.30.7.0.5.5g9047L33 90.:.3/: 74: 2.0.g3:0890 /0. .g:3.13...07g 49g7g 90.903:549.9:7:3.04.2039.03.9:7g7 $.9.g 57410843..00.7..g.4- 3:9::80704..:59:7.. 34:89/0.4: .790 .g../42.02..0770.3:0107..xg.90.907.70L397:./05.08909./9.L807.70/0139470 8.2-x0/0.3.9.7g 4.50589/0 .90...8.70.0/085:-073/: 804/.03x0/3.:25g7..:20-8 90.5745070.70489470.00.:347 ..g83./039.897.:348..9 /:5g2:9925/:5g.4-47.905745709gx04754x084.L3.70.72.830 . 24/0.9.:0 ..17.70 :-7.g9:7/0#0:0890/1079 .70g82.3/ L3817 9 .0.02.x:3083.10.L3937...g4902g09073gL397 42.::..8.39074.79.047/4:g.:397./0.17.70908..0. 0890-.9470/0807..:3:8083:.897.3/./0 .8.4:0949L3.9.0 903.9/33070: 9.002.097. :.g7..4.503:.9 ....0 50/0533.98g.0.0107 8. 107.0.0.4890 .0925:L 0890/3..050397:.83897gg8.83:7g/0893: 5:33/: .047/4/343901470 !07843.7847/0/7.:94..948 505g239   .9g50890.089742.0890390L397 :320/:05..047/4 /3970..700:.04507 47 7.4890.703:970.7008/32. .70 970-:08g /.. 50397:.078.7454x..:5:7L3 89.3xg /0893::89x.70..g3:2.742.::742.99505.g /./0.9.9:324.90..8:3.0x 34.0.2039: .23908.307g8:-7..475:70L3..93:20 47 !70x::3010203: .00.5479/0.g .3.:25g7.3x.: 2.:3:0.3 454x./4.: :3825:8:78 7057039g.9g..x:30..g8g9470 !07843.420.93/.