Sunteți pe pagina 1din 283

JOHN MILTON

PARADISUL

PIERDUT

Aldo Press

John Milton

Lost

Paradise

Editor Aldo Press, Bucureşti

© by Aldo Press

Toate drepturile pentru această versiune aparţin Aldo Press

Informaţii şi comenzi ramburs OP 76, CP 164, Bucureşti 77450

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României MILTON, JOHN

Paradisul pierdut / John Milton; trad.Adina Begu. - Bucureşti:

Aldo

Press

ISBN 973-7945-54-9

I. Begu, Adina (trad.)

821.111-1=135.1

<

Cartea I

Atât de fericiţi în Ceruri, ei, stăpânii lumii,

De Creatorul lor s-au îndepărtat,

nesocotindu-i voia,

Doar pentru că li s-a oprit un fruct.

Spre-această

răzvrătire cine oare i-a împins ?

Doar infernalul şarpe, Mânat de răzbunare şi Pe-a omenirii

ce cu-a sa viclenie,

invidie,

mamă,

a amăgit

Trufia când l-a izgonit din Rai, cu toat ă gloata-i

De îngeri răzvrătiţi,

cu a căror ajutor spera să se înalţe

întâiul, printre cei asemeni lui,

La fel

cu însuşi

Preaînaltul,

Dacă ! se va împotrivi; şi aspirând La tronul şi domnia sfântă, Nelegiuit război stârni în Ceruri Şi luptă în zadar, căci Atotputernicul

Potop de flăcări azvârli din Ceruri

Şi-I

aruncă arzând

Spre-adâncuri fără fund,

să zacă

în lanţuri ferecat şi-n focul caznei,

Pe cel ce-a cutezat să-nfrunte pe Atotputernic.

De nouă ori

răstimpul ce măsoară

Ziua şi noaptea pentru muritori, El, cu cumpiita-i hoardă

6

JOHN MILTON

Zăcură înfrânţi, în vast abis de foc Zdrobiţi, dar tot nemuritori.

Dar,

mai mută vrajbă îi era sortită,

Căci gândul la pierduta fericire şi chinul veşnic îl mistuia; rotind în jur siniştri-i ochi, De jale plini şi disperare, Dar şi de ură şi mânie dârză. Cu ochi de înger, încă, îşi văzu Zadarnică şi tristă starea sa. Jur-împrejur cumplită ocnă se-ntindea, Ca un cuptor imens, însă din flăcări,

Nu răsărea lumină,

ci mai degrabă beznă,

Sub care se ascund privelişti sumbre, întinderi de tristeţe, umbre-ale durerii,

în care pacea, tihna nu-şi au locul, Speranţa nu pătrunde niciodată, Ci doar torturi făr-de sfârşit şi un potop de foc Arzând puciosă-n veci nemistuită. Asemeni loc Justiţia Eternă-a pregătit Pentru aceşti rebeli: închişi în beznă adâncă,

De-a Cerului

lumină şi

Dumnezeu departe

De trei

ori de la centru şi pân'

la polul

ultim.

O, ce loc cumplit faţă de cel pierdut!

Aici zări

pe-ai

săi tovarăşi de pierzanie,

în valuri şi vârtejuri iuţi de flăcări;

Se zvârcolea cu el alături

Asemeni lui în crimă şi putere,

Până târziu ştiut în Palestina,

unul,

Pe nume Belzebut.

Şi lui, duşmanul Cerului,

Numit Satan,

cuvinte îndrăzneţe-i

adresă

Spărgând oribila tăcere:

"De tu eşti cel, vai, cât de mult schimbat! Ce decăzut!

PARADISUL

PIERDUT

7

Din cel ce 'ntr-a luminii împărăţie învăluit în nimb de strălucire, Luceai mai tare decât toţi asemeni ţie.

De eşti tu cel ale cărui gânduri, sfaturi, visuri şi noroc Cu mine s-au unit în scop măreţ. Uniţi din nou, acum, în mizerie şi ruină, Din ce înalt, în ce abis căzuţi!" Şi el, prin tunet, cât s-a dovedit de tare!

Cine ştia

puterea grozavei

arme?

Dar eu nu mă căiesc şi nu mă schimb nici dacă, Puternicul Victorios m-ar pedepsi din nou;

Deşi lipsit acum de strălucire, ideile mi le-am păstrat

Şi-naltul meu dispreţ,

născut

Din simţul meritului meu rănit, Ce m-a făcut cu-Atotputernicul să mă înfrunt,

Târând la nemiloasa confruntare Nenumărate oşti de duhuri,

Potrivnice domniei

sale şi

preferându-mă pe mine

în luptă se-aruncară, pe câmpurile din Ceruri.

Puterea lor vrăjmaşă,

opusă atotputerii,

Deşi nesiguri sorţii, îi zguduiră tronul. Şi ce dacă pierdut e câmpul luptei? Pierdut nu-i totul - voinţa neclintită,

Ştiinţa răzbunării,

nemuritoarea ură,

Curajul de a nu te preda niciodată, Ce altceva înseamnă a nu fi copleşit? Această glorie-n veci n-o să mi-o smulgă

Mânia sau puterea lui.

N-am să-ngenunchez

Ca să implor iertare; îi voi sfida puterea Ce cunoscu prin braţu-mi îndoiala 1

Să cad? Ar fi atât de josnic!

Mai mârşav şi mai

ruşinos decât această-nfrângere

8

JOHN MILTON

Ar fi! Puterea Dumnezeilor,

Cereasca lor substanţă nu poate fi distrusă; Măreaţă acesta faptă ne arată că în arme, Mai slabi nu suntem şi vedem departe, Iar cu speranţă în izbândă, Putem pomi război etern în contra,

Duşmanului

dintotdeauna,

Ce-acum triumfă şi-mpăunat de bucurie

E al Cerurilor singur domn tiran."

Aşa grăi-apostatul înger,

deşi îndurerat, neagra disperare;

în laudă de sine ascunzându-şi

Şi astfel îi răspunse îndrăzneţul său cirac:

"O, Prinţe, domn peste atâtea tronuri, Ce dus-ai oşti de Serafimi la luptă, care Conduşi de tine, prin fapte crunte, Pe Regele din Ceruri l-au primejduit,

La

mare încercare punându-i măreţia,

Ţinută de putere,

şansă, soartă.

Prea bine văd şi blestem întâmplarea,

Care,

prin grea înfrângere,

ne-a lipsit de Rai

Şi-ntreaga oaste zăcea în

nimicire,

Atât cât pot cereştile esenţe, Să piară, sau să piară Dumnezeii; Căci gândul şi spiritul neînfrânte rămân, Şi-atunci puterea se întoarce. Chiar dacă gloria şi faima ni s-au stins, Iar fericirea-i înecată în al năpastei hău. Şi ce dacă-nvingătorul nostru (silit Mă văd să-l chem atotputernic, căci doar aşa Ar fi putut să-nfrângă o astfel de putere ca a noastră.) întregi ne lasă duhul şi puterea Să suportăm tot cu tărie cazna.

PARADISUL

PIERDUT

9

Răzbunătoarea-i ură astfel ostoindu-şi.

Sau, robi, mai de folos să-i fim, prin dreptul

Războiului,

orice ar vrea să facă,

în inima Iadului trudind în foc,

Ori în Adâncul-ntunecat fiindu-i sclavi?

La ce ne-ar folosi Puterea

atunci să ne simţim neslăbită

Şi-a fiinţei

noastre veşnicie,

Doar ca să îndurăm

pedeapsa veşnică?"

Cu vorbe repezi

marele duşman răspunse:

"O, Heruvim căzut, cumplit e să fii slab, Chiar făptuind sau suferind, dar de un lucru să fii sigur, A face bine, ţelul nostru niciodată nu va fi, Doar răul este-a noastră unică plăcere, Fiind contrară vrerii lui înalte,

Căreia noi

ne împotrivim.

Iar dacă providenţa lui încearcă Să scoată binele din răul nostru, E datoria noastră să-i pângărim ţelul în bine să găsim sămânţa răului şi astfei

Să-I îndurerăm, stricându-i cele mai înalte ţeluri.

Dar vezi,

mânios,

Victoriosul,

Din nou la porţile cereşti îşi cheamă Pe dregătorii răzbunării sale: grindini de pucioasă Stins-au valul pârjolitor, ce ne-a primit Când am căzut din abisul Cerului; Iar trăsnetul, cu aripi de roşii străfulgerări în crunta lui

furie Şi-a terminat săgeţile şi

poate

Că se cufundă în Abisul fără margini. Să nu scăpăm prilejul ce ni-l dă dispreţul Sau furia ce-o putem smulge duşmanului nostru.

10

JOHN MILTON

Vezi câmpul sterp, sălbatic şi uitat,

Loc al dezolării, făr-de lumină, Plin doar de flăcări palide, de groază. Acolo ne adăpostim cu toţi,

De-a

valurilor văpaie,

dacă

liniştea

Se poate spune că domneşte-acolo;

Şi, adunând din nou zdrobite oşti, Să hotărâm cum mai cumplit putem Duşmanul să-l rănim, atâtea pierderi să le reparăm

Şi

cum să depăşim acest neîndurat dezastru Ca noi puteri să prindem din speranţă De nu, din deznădejde planuri noi." Astfel grăi Satan către al său aproape, Cu capul peste val, cu ochi scăpărători,

Cu mădularele întinse peste lac, în lung şi-n lat,

Imens,

precum în vechi legende apăreau,

Titani sau pământeni duşmani cu Zeus,

Briareu sau Typhon,

ce lângă bătrânul Tarsus

Peşteră aveau, sau monstrul

mării,

Leviathan,

cea mai enormă creatură pe care

Dumnezeu creat-o să înoate în ocean. Fără de griji pe Norvega spumă monstrul doarme, O insulă părând pentru pescarii rătăciţi în noapte,

Care povestesc c-aruncă ancora în scoarţa lui de solzi, Popas făcând pe lângă coasta lui, în timp ce noaptea

învăluie în negru marea,

întârziind dorita dimineaţă

întins,

aşa lăţit sta Marele Duşman

încătuşat în lacul arzător; nemaiputând

în veci să se ridice sau capul să-şi înalţe, dacă puterea

Cârmuitoare-a Cerurilor nu i-ar fi

dat

Atâta dezlegare în ţelurile sale-ntunecate, încât prin crime noi să-şi poată

PARADISUL

PIERDUT

1 1

Striga din nou osânda şi căutând doar rău în jur să facă, să vadă turbând, de supărare

Cum răutatea-i aduce omului cel ispitit de el Doar bunătate infinită şi graţie şi milă, în timp ce el, De răzbunare, vrajbă şi confuzie se umplea. Din lac uriaşu-i trup îşi ridică, Iar mâinile îi împingeau 'napoi Flăcări, care rostogolindu-se în valuri, Lăsau în urmă o cumplită vale. Apoi, cu aripile-ntinse se avântă în înalturi, strivind văzduhu-ntunecat Ce-asemenea povară încă nu simţise, Până pe un loc uscat-şi opreşte zborul, De-ar exista pământ ce arde cu foc Solid, cum arde lacu-n foc lichid. La fel se-arată, puterea vântului Din subpământuri, când transportă Coline smulse din Pelorus, bucăţi

Din tunătoarea Etna,

unde

Din măruntaie-aprinse, se zămisleşte focul, Ce împreună cu furia ce-n minereuri zace,

Cu-al vântului ajutor ţâşnesc spre cer,

lăsând în urmă

Loc puturos şi plin de fum. Pe-un astfel loc umblau Nebinecuvântatele picioarele. El îşi urma al său tovarăş, Şi împreună, se bucurau că au răzbit a Stixului vâltoare Ca Dumnezei, cu forţe reînnoite Şi nu prin voia Celuia de Sus. "Acesta e ţinutul, clima, solul," Rosti atunci arhanghelul pierdut, "acesta-i locul Ce trebuie schimbat cu Raiul? întunecimea asta Tmohorâtă

Pentru lumina cerului? Dar fie, de vreme

12

JOHN MILTON

Ce azi ne este el stăpânul şi să poruncească poate

Aşa cum-i

este vrerea:

Să fim cât mai departe-i bine, de cel pe care

Forţa îl face, peste ai săi egali, a fi mai mare. Adio, Câmpuri ale fericirii,

Unde,

veşnic,

domneşte veselia!

Bun-găsit orori!

Bun-găsit,

O, lume infernală! Iad fără fund,

Primeşte-ţi Stăpânul nou, cel ce aduce Idei neschimbătoare în timp şi spaţiu.

Al

său propriu lăcaş îşi este mintea

Şi doar ea poate, din Rai

un

Iad şi-un

Iad din

Rai

Să facă. Şi ce contează dacă

Aici unde mă aflu sunt acelaşi

Şi-acelaşi voi rămâne,

dar tot mai mic

Decât acel mărit acum prin tunet?

Aici măcar trăi-vom liberi; Atotputernicul

Doar n-a zidit acest locaş ca să-l

urască:

Aici putem domni în siguranţă; deşi în Iad

Ambiţia mi-e hrănită:

Mai bine rege în Iad ca rob în Ceruri. Dar cum să dau uitării ai mei tovarăşi credincioşi, Pe ucenicii, copărtaşii mei înfrânţi, Ce zac răpuşi în groapa cu uitare,

Să-i chem,

nu ca să împartă acest cumplit sălaş

Cu noi, ci, ca iarăşi, şi unindu-ne în arme

Să încercăm ce-am mai putea din Cer

Să cucerim, sau ce din Iad să pierdem?

Aşa vorbi Satan

şi

Belzebut răspunse:

"Tu, strălucit conducător de armate, înfrânte doar de-Atotputernic, Doar glasul de ţi-ar auzi din nou, zălogul

PARADISUL PIERDUT

13

Speranţei lor, cel veşnic viu, în toiul

Primejdiei şi spaimei,

auzit atât de des

în vremuri de restrişte, în cumpene de bătălii,

Când glasu-ţi era semnal pentru asalturi, Cu forţe noi s-ar ridica în grabă Cu toate că tânjesc şi gem acum, zăcând Pe lacu-ncins, la fel cum noi stăteam Mai deunăzi tot uluiţi şi năuciţi, Nu-i de mirare, de cât de sus căzură."

Abia sfârşi

când

Marele Duşman

Spre mal se îndrepta, cu greu-i scut Rotund, vânjos şi larg, pe spate aruncat. Imensul cerc, pe spate-i atârna, Ca roata lunii, al cărei orb

Prin sticlă optică, toscanul astronom îl vede în fapt de seară suit pe vârful din Fiesole Sau Valdarno, încercând pământuri noi. Cu râuri sau cu munţi, pe globul ei pătat să dibuiască

Iar lancea sa.

pe lângă care pinul cel

mai înalt,

Tăiat de pe vreun vârf norveg,

să fie

Catarg pe-o navă amiral

imensă.

N-ar fi decât o trestie.

Ea-i slujeşte,

Drept sprijin şovăielnicilor paşi, Pe marna arzătoare, nu ca paşii Purtaţi pe-ai Cerului azur; înconjurat de foc, Se chinuie, dar îndură totul, până-ajunge Pe ţărmul mării, toată numai flăcări, Strigându-şi legiunile de îngeri, ce zac

Ca frunzele de toamnă aşternute

în Vallombrosa,

unde eturicele umbre

Formează-un arc înalt de

leagăn;

La fel plutesc şi alge rătăcite, când

14

JOHN MILTON

înarmat cu crunte vânturi,

Orionul

Izbeşte peste coasta Mării

Roşii,

Ale cărei valuri,

peste Busiris

Şi cavaleria Memphisului şi le-aruncă,

în timp ce cu ura lor perfidă urmăreau

Veneticii din Goshen,

care

Văzură, de pe ţărm, plutind mai multe leşuri Şi roţi de care rupte. Aşa zăceau pierdute

pe-ntinsul apei,

De hâda lor schimbare năucite.

Mârşavele oşti,

Strigă atât de tare, Satan,

că toată văgăuna

Iadului, răsună de-al său ţipăt: "Prinţi, Potenţi,

Războinici,

Floarea mândră a Cerului,

Acum

pierdut,

odată-al vostru;

Dacă-i posibil ca veşnicele spirite să fie Cuprinse de asemeni amorţire! Ori, după truda bătăliei,

Locul acesta l-aţi ales,

pentru odihna

Virtuţii voastre,

sau somnul

Mai dulce ca în văile cereşti vă este?

Sau în această josnică postură aţi jurat

Pe-Nvingător să-l adoraţi,

ce-acum priveşte

Pe Heruvimi şi Serafimi, Zvârliţi în hău cu arme şi însemne, Până când, agerii urmăritori, la poarta Cerului Nu-şi află avantajul, că, pogorând.

călcându-ne-n

picioare,

De-abisul

groaznic să ne ţintuiască.

Ridicaţi-vă! Treziţi-vă! Sau pe vecie,

căzuţi rămâneţi!"

Auzindu-I, se ruşinară şi se proptiră-n aripi,

Precum străjerii prinşi dormind Sar în picioare şi aleargă-n post chiar dacă De-a binelea încă nu s-au trezit.

PARADISUL

PIERDUT

15

Nu că n-ar fi simţit în ce cumplită stare Se aflau, sau chinul ce-ndurau, însă, în curând, la glasul generalului,

Fără de număr,

dădură ascultare.

Precum cu băţu-i fermecat, fiul lui Amram,

în ziua grea pentru Egipt, rotind-o

De-a lungul ţărmului,

chemat-a norul de lăcuste

Ce ca smoala, asemeni nopţii, învălui în noapte Nilul şi tărâmul întins al faraonului păgân. La fel de numeroşi stricaţii îngeri Zburau sub bolta Iadului, printre Flăcări de jos, de sus şi dimprejur, Până când, ca un semnal,

Lancea marelui Sultan se ridică, ca zborul

Să li se îndrepte,

spre vatra de pucioasă întărită,

Umplând câmpia, cu o mulţime, pe care niciodată Nordul n-a revărsat-o din coastele-i de gheaţă Să treacă de Rin sau Dunăre, când fiii săi barbari Ca un potop se repeziră către sud şi se întinseră, Din Gibraltar către nisipuri libaneze, încontinuu, din cete şi escadroane, Capi de oaste în grabă se-ndreptau Spre comandantul lor măreţ - ca zeii, fiind Prin formă şi statură, de oameni Mai presus. Mari demnităţi,

înscăunaţi odată-n ceruri, Cu toate că, amintirea lor, în scripturile cereşti,

Nu mai apare,

prin răzvrătire

Şterşi fiind din Cartea Vieţii.

Noi nume nu le-au dat nici fiii Evei

Dar,

rătăcind pe-acest pământ,

16

JOHN MILTON

Printre-ncercările de Domnul date omenirii, Cu falsitate şi cu minciuni ei au corupt, Din omenire cea mai mare parte, Făcând-o Creatorul să-şi tăgăduiască, Şi gloria-i invizibilă să schimbe, acelui care !-a transformat pe oameni într-o brută, Cu vesele religii împodobită, cu pompă, cu aur Şi demoni pe care să-i adore. Atunci sub diferite nume fură cunoscuţi în chip de idoli în păgâna lume. Hai, spune-mi, muză, numele acestea, întâiul cine-i, cel din urmă cine-i, din cei Ce din culcuş de foc au fost treziţi

La-mpărătescul

glas?

Ce capi de oaste, mai aproape lui prin merit, Unul câte unul, spre ţărmul sterp se îndreptară,

în vreme ce mulţimea,

răzleţită, încă mai stătea departe?

Căpeteniile, din fundul iadului ieşite,

Pradă să-şi

caute bântuind Pământul, îndrăzniră

După mult timp lăcaşele să şi le aşeze

Lângă lăcaşele lui

Dumnezeu,

Altarul lor lângă al său altar, zei adoraţi

Fiind de naţiile din jur şi îndrăzniră

Alături de lehova cel tunător, a locui,

înscăunat cu

Heruvimi în preajmă:

în sanctuarul lui şi-au pus adesea şi racle

Sacrilegiu!

l-au profanat cu lucruri blestemate

Sfinte obiceiuri şi serbări solemne Cu întunecimea lor sfidând lumina sa. Mai întâi Moloh, un groaznic rege, mânjit cu sânge De umane jertfe şi lacrimi de părinţi, Deşi în zgomotul de tobe şi ţimbal,

PARADISUL

PIERDUT

17

Nu-şi auzeau copiii când treceau prin foc

La idolul întunecat.

Şi amoniţii

îl adoră în Rabba,

în Argob şi

pe câmpia ei apoasă

până în unda

Basan,

Cea mai îndepărtată a lui Amon. Doar duhurile, de le place, să hotărască pot De vor a fi femeie sau bărbat sau amândouă;

Atât de simplă şi subtilă este pura lor esenţă, Neîncătuşată de mădulare şi încheieturi Şi fără sprijin pe-a oaselor putere,

Precum greoaia carne;

dar în forma ce-şi aleg

Mărită sau restrânsă,

strălucitoare sau întunecată,

înfăptuiesc aeriene ţeluri, A dragostei şi-a urii lor lucrare. De multe ori, israeliţii, pentru ei şi-au irosit,

Puterea Vie,

pustiu lăsând

Altarul lor de drept şi închinându-se înjositor,

La zeii dobitoace.

De-aceea capeteie, jos plecate

în luptă,

mai mult se afundară,

sub lancea

Josnicilor duşmani. Veni cu-aceste trupe,

Astoreth,

pe care fenicienii o chemau

Astarte, regina cerului, împodobită, Cu o perche de crescânde coarne,

La care noaptea,

la lumina lunii,

Fecioarele sidoniene jurăminte şi cânturi închinau; N-a fost nici în Sio n neproslăvită, Pe-al Muntelui Nelegiuirii templu, clădit De regele ce pe femei iubea, al cărui suflet, chiar de

mare,

Sedus de preafrumoase idolatre,

Căzu-n

a idolilor încântare.

Apoi

urmă Thammuz,

A cărui rană,

cea an de an deschisă în Liban,

18

JOHN MILTON

Chema pe tinerele siriene, să bocească soarta-i crudă Gingaş plângând o-ntreagă zi de vară. în timp ce-Adonis, blândul, de pe stânca sa, Spre mare-aleargă, purpuriu, se crede, De sângele vărsat de-acest Thammuz, Din rana lui deschisă an de an;

Povestea de iubire a molipsit atâtea fiice Ale Sionului şi această patimă Ezechiel a văzut-o, când stăteau, pe sub porticul sfânt Pierdute în plăcerea desfrânării,

Când el,

de viziunea sa călăuzit,

Văzut-a

negrele idolatrii

Ale lui luda cel necredincios. Apoi se-arată Unul ce-a plâns amar, când captiva arcă Oribila-i imagine i-a mutilat-o, braţele şi capul Lăsându-le s-atârne în propriul său altar, în pragul porţii, unde, Spre ruşinea adoratorilor, căzu. Dragon îl cheamă, monstrul mării, pe jumătate Om, pe jumătate peşte. Şi totuşi, înaltu-i templu, în Azot, pe culme ridicat, temut de-a lungul coastei Palestinei,

în Gat şi-n Alascon, în Accaron,

până-n hotrul Gâzei.

Lui îi urma Rimmon, cu al său lăcaş fermecător în Damascul minunat, pe malurile fertile Ale limpezilor ape, Abbana şi Pharphur. Al casei Domnului potrivnic, îndrăzneţ şi ei. Pierzând odată un lepros, un rege-a dobândit Pe-Ahaz, pe preaneghiobul cuceritor al său, pe care-apoi, Altarul Domnului l-a aţâţat să-l pângărească Şi-n locul lui să pună un sirian altar, pe care-a ars Ofrandele-i respingătoare şi-a adorat pe zeii,

PARADISUL

PIERDUT

19

învinşi de dânsul.

In urma lor se-arată haita celor

Ştiuţi pe nume încă din vechime,

Osiris,

Isis, Orus şi suita

De monstruoase forme şi magie neagră

Fanaticul

Egipt stricându-l,

Mulţi preoţi îndemnând să-şi cate zeii

Rătăcitori, mai mult în chip de dobitoace,

Decât în chip de oameni.

Nici

Israelul n-a scăpat

De molipsire, când plămădi, din aurul împrumutat, Viţelul din Horeb; rebelul rege îndoi păcatul, care la Dan şi Bethel,

Pe boul

cel păscător l-asemui cu însuşi

Creatorul său, cu lehova, care, umblând odată,

într-o noapte, prin Egipt, cu doar o lovitură îi făcu pe cei întâi născuţi una Cu toţi behăitorii zei ai săi. în final, veni Belial; un duh mai necurat

Decât acesta,

iubind pe viciu

Pentru viciu. Nu i s-a durat vreun templu

Şi nici n-au fumegat altare; şi totuşi,

Cine,

mai adesea decât dânsul,

se află

în temple şi altare, când preotul,

Ateu ajunge, ca fiii lui Eli, cei care Cu violenţă şi dezmăţ umplut-au

Lăcaşul

Domnului?

La curţi şi în palate el mai domneşte

Şi în luxoasele oraşe, în care larma desfrânării,

Ocara,

blasfemia suie

Mai sus de cele mai înalte turnuri. Când noaptea peste străzi aşterne beznă,

Cutreieră prin lume fiii lui Belial, Umflaţi de vin şi de neruşinare.

20

JOHN MiLTON

Stau mărturie porţile Sodomei, iar noaptea

în Gibeh,

de după uşa primitoare

Apăru o matroană,

răpirea ca să n-aibă loc.

Erau aceştia cei dintâi, prin rang şi prin putere

Pe alţii să-i înşirui,

s-ar cere vreme,

Chiar renumiţi de sunt:

Pe zeii ionici,

de Javan obârşiţi.

Dar hirotonisiţi mult mai târziu decât

Mult-lăudaţii lor părinţi, Pământul şi cu Cerul;

Titan,

al Cerului întâi născut,

Cu neamul lui nenumărat şi dreptul de prim născut, De tânărul Saturn, crunt uzurpat, dar Zeus cel puternic,

Al său şi-al

Reei fiu,

şi-a luat atunci revanşa,

Aşa că Zeus, uzurpatorul, a domnit.

Aceşti,

mai întâi în Creta şi Ida cunoscuţi,

Apoi

de pe înzăpezit Olimp

Văzduhul cel de mijloc stăpânindu-l,

Cel mai înalt din cerurile lor,

Stăpâni au fost pe stânca de la Delphi,

Sau în

Dodona şi pe tot cuprinsul

Ţinuturilor dorice; sau unul, care, împreună cu Saturn

Fugit-a peste Adriatica,

înspre câmpia Hesperiei

Şi peste ţara celtă, înspre insulele cele mai îndepărtate.

Aceştia toţi şi alţii se-arătară-n cete; Dar cu priviri plecate şi cu ochi umezi, în care, totuşi, licăriri de bucurie, că Domnul Nu şi l-au găsit în disperare, iar ei Nu sunt pierduţi; pe chipul său se oglindi Culoarea îndoielii. Dar, în curând, trufia îşi redobândi, cu vorbe mari, dar goale De substanţa demnităţii şi le însufleţi Curajul ce pălea şi temerile le împrăştie.

PARADISUL

PIERDUT

21

Apoi dădu comandă, să se-naiţe în sunete războinice de trâmbiţi şi de goarne, Drapelul său. Onoarea aceasta-i cere, Ca pe un drept al său, un mare Heruvim Pe nume Azazeî; Acesta, pe lancea-i sclipitoare, desfăşoară împărătescul steag, ce fâlfâind, Sclipeşte ca un meteor sub vânturi, împodobit cu perle şi cu tiv de aur, blazon Peste serafice trofee; în acest timp Zgomotoasele metale sunau războinic. La care, universala hoardă le dă Răspuns puternic, ce răscoleşte

A Iadului

genună, înspăimântând domnia

Străvechii Nopţi şi a străvechiului Haos. Apoi, deodată, din întuneric apărură Zece mii de flamuri, în aer ridicate, Unduind în fald culorile Aurorei; cu ele se-năîţară Păduri de lănci; şi coifuri sclipitoare apărură Mii de dese scuturi, într-o nemăsurată adâncime. Curând, porni la drum perfecta lor falangă în sunet dorian de fluier şi cimpoaie, Ca cel ce înălţa la calmul ce! mai nobil Pe eroii armaţi pentru cumplita bătălie însufieţindu-le numai virtutea Şi nu mânia, astfel încât a morţii teamă Să nu-i îndemne spre retragere sau ruşinoasă fugă. Putere-avea solemnul cânt de luptă Neliniştile să le domolească şi să gonească îndoială, frică, necazuri şi durere Pentru cei muritori, dar şi pentru fiinţe veşnice Şi astfel ei, putere întrunită, spre ţe! de neclintit

22

JOHN MILTON

în linişte se-ndreaptă, în sunet blând de fluier, Ce le vrăjeşte paşii-ndureraţi

Pe-ncinsa vatră. Acum,

ajunşi în faţă

sclipind de arme

în rânduiala vechilor războinici, cu lănci şi scuturi,

Comanda Mai-Marelui ei aşteptând-o. Acesta,

Se opresc - lung front îngrozitor,

Prin rândurile înarmate,

privirea ştiutoare îşi împlântă,

întreaga oaste cuprinzând-o, în rânduiala ei

desăvârşită

De chipuri şi staturi de Dumnezei; Le socoteşte numărul. îndată, inima îi creşte Umplută cu mândrie şi cu puterea întărită Se glorifică, căci niciodată De când a fost creat pe lume omul, Nu s-a văzut asemeni forţă strânsă.

Oricare oaste,

pe lângă oastea sa

Ar fi ca pedestrimea înfruntată

Odată de cocori - şi chiar întreaga uriaşă stirpe

A Phelegrei,

care a luptat în Theba

Şi-n llion, de fiecare parte-amestecată Cu zei ajutători; şi ce se povesteşte în legende despre-a lui Uther fiu, înconjurat de cavaleri bretoni şi-armoricani;

Şi toţi aceia care, păgâni sau botezaţi,

Montalban,

Se înfruntară în Aspramont sau

Damasc,

Maroc sau Trebisonda,

Sau cei trimişi din ţărmuri africane De Biserta, când Carol zis cel Mare Spre ei îşi năpusti pairii la Fontarabbia.

Din toţi aceştia, asemuire cu oastea demonilor

Nu există;

astfel văzu cumplitul lor

Conducător. El, deasupra tuturor, Măreţ în gesturi şi-n statură

PARADISUL

PIERDUT

23

Precum un turn predomină.

Făptura lui nu-şi pierde

Sclipirea de-odinioară şi nici

n-apare

Mai puţin ca un căzut Arhanghel,

Cu prea-plinul faimei scăpătate; la fel cum soarele Nou răsărit, lipsit de raze, priveşte curmeziş

Orizontala, înceţoşată zare,

sau cum

Ascuns de lună,

eclipsa-i

Amurg de groază

mohorâtă răspândind peste jumătate

Dintre popoare, îngrozind monarhii lumii Cu spaima de schimbare. Aşa întunecat şi totuşi

Arhanghelul

deasupra lor lucea,

însă pe chipul său lăsase cicatrici adânci Cumplitul tunet şi grijiie, pe-obrajii ofiliţi

Se aşezaseră însă

Mândria răbdătoare,

sub

sprâncene,

curajul neîmblânzit

Şi răzbunarea,

l-e ochiul crud, însă arată

Semne de remuşcări, Ce-mpărtăşiră crima-i,

privind spre cei sau mai degrabă

îl urmară numai (toţi astfel pe tărâmul fericirii)

Şi osândiţi acum pentru vecie, Să-şi aibă partea lor de suferinţă. Milioane de Duhuri îndurară din vina sa

A Cerului mânie,

din eternele splendori zvârlite

în urma răzrătirii iui - rămase credincioase, totuşi,

Azi, gloria le e pălită; aşa cum focul Cerului

Despoaie stejarii din pădure sau pinii de pe munţi Şi chiar de-s goi, rămâne truncniul lor cel falnic

Pe vatra arsă, în picioare.

Se pregăteşte-acum

Să cuvânteze;

oştirea-naripată, în jurul lui

Se-adună, cu toţi pairii, muţi în aşteptare De trei ori tot încearcă şi de trei ori în ciuda urei, lacrimi, ca plânsul îngerilor-i,

24

JOHN MILTON

Izbucniră; într-un sfârşit, cuvinte-ntretăiate Cu suspine îşi găsiră drumul din gura lui:

"O, miriade de nemuritoare Duhuri! Puteri, ce doar cu-Atotputernicul

Se-aseamănă!

De glorie n-a fost lipsită lupta

Chiar de-a urmat apoi

prăpădul,

Cum mărturie stă această vatră şi schimbarea

Greu de pus în vorbe.

Dar ce putere-a minţii, oare,

Prevăzând,

din trecutul cunoaşterii

Trecute sau prezente, Că astfel de oştire,

putea să-ncerce teama

a

Dumnezeilor,

unită,

Putea

să fie-nfrântă?

Căci cine poate oare,

chiar după neizbândă

Să creadă că aceste legiuni puternice, al căror

Exilare golit-a Cerul,

nu se vor ridica

Spre cucerirea lăcaşului, prin naştere a lor?

Să-mi fie martoră Cereasca oaste-ntreagă, Prin sfatul meu greşit sau prin primejdii

dacă

De mine ocolite, ne-a fost speranţa noastră

Spulberată.

Dar cel

ce este al Cerului

Monarh, până atunci pe tronu-i

Stând netemător,

de faimă şi-obiceiuri

Sprijinit şi de voinţa tuturora, El şi-a ascuns mereu puterea,

punând în faţă

Doar rangul

Ne-a aţâţat să încercăm şi de aici ruina ni se trage. Noi ştim de-acum puterea lui, ca şi pe-a noastră

lui

încât să n-aţâţăm,

dar nici

să temem

Un nou război pornit;

mai bine noi

Să plănuim în taină,

prin viclenie şi înşelăciune

Să dobândim ce n-am putut prin arme,

ca el

Măcar atât să afle: cine prin forţă duşmanul

PARADISUL

PIERDUT

25

îşi învinge o face doar pe jumătate.

Din spaţiu se pot naşte şi alte lumi Şi umblă zvonul prin Ceruri că în curând, Atotputernicul are de gând o nouă seminţie Să creeze, care cu Fiii Cerului să fie asemeni. Aici, ca să aflăm ce vrea să facă, Pătrunde-vom întâi, căci de nu, aiurea;

Căci hăul

Iadului şi nici Abisul vreodată

Nu vor ţine spiritele cereşti în întunericul de nepătruns. Aceste gânduri însă

Se cer gândite mult. Căci cine jugului

La pace nimeni nu gândeşte,

să se supună? Război atunci,

pe faţă sau ascuns, însă aşa să fie!"

Aş a grăi acesta şi ca vorba să i-o întărească,

Război,

Milioane de săbii arzătoare, săltate din

Coapsa Heruvimilor măreţi;

deodată un fulger

Lumină în lung şi lat Infernul. Se năpustiră cu furie

Asupra celui

Preaînalt,

lovind cu armele în scuturi,

Cu sunet de război,

mugindu-şi dârz

Sfruntarea către cer.

Era pe-aproape un deal

Al cărui vârf cumplit din clipă-n clipă slobozea

Trâmbe de fum; tot restul sclipea

Acoperit cu o lucioasă crustă-neîndoielnic semn

Că-n al său pântec,

metalică plămadă se-ascundea,

Lucrarea pucioasei. înaripaţi şi iuţi, O mare ceată acolo se grăbi, aşa cum fac Şi pionierii, cu târnăcoape şi cazmale înarmaţi, Când taberei regale îi premerg, Un şanţ să sape, ori o întăritură Să ridice. Mammon e-n fruntea lor - Mammon, cel mai prejos dintre căzuţii îngeri; întotdeauna-n Ceruri, el gândul şi privirea

26

JOHN MILTON

Şi le ţinea plecate, vrăjit de bogăţia

Cu care Ceru! e pavat,

mai bine aur,

Decât ce-i sacru şi divin în viziunea

înaltelor sfinţenii.

Prin el întâi

Şi îndemnaţi de el, oamenii au scormonit Cu mâini spurcat-au în adâncuri, Furând din pântecele mamei Terra

Comori adânc ascunse.

Curând,

întreaga gloată, în colină făcu adâncă rană Şi scoase coaste de aur la suprafaţă.

nu se

mire nimeni că şi în

Iad

Cresc bogăţii, pe-al lui pământ Otrava preţioasă mai bine creşte. Să-nveţe de aici, cei ce laude aduc, Prin muritoare lucruri, şi uimindu-se

De Babei când vorbesc şi de lucrarea

Monarhilor din Memphis,

să înveţe cum

Cele mai de seamă momente de faimă

Şi putere şi artă cu uşurinţă sunt De duhuri întrecute, şi într-o oră înfăptuiră Ce într-un an, cu trudă grea Şi fără număr braţe monarhii ridicară. Aproape-n câmp, în multe gropi, Sub care vine trec cu foc lichid,

Din lac vărsate-aici.

O a doua ceată,

minereul greu

Cu meşteşug formată,

Pe feluri alegându-! şi spălându-î

De zgura-i şi de spumele-i. O a treia ceată, în pământ, îndată se formă, Cu forme diferite, în care, din gropile arzânde Prin ţevi ciudate umplând-o până

în colţurile cele mai

ascunse.

PARADISUL

PIERDUT

27

Ca într-o orgă, o pală doar de vânt, Dă glas apoi prin zecile de ţevi. Afară din pământ, imens se-nalţă O uriaşă lucrătură, ţâşnind înalt, în sunet De simfonii şi glasuri dulci Clădită ca un templu, cu pilaştri-n jur Şi dorice coloane, purtând în cap De aur arhitrave; avea şi frize, şi cornişe Cu ornamente-n relief sculptate; La fel tavanul aurit era. Nici Babilonul, Ori marele Alcairo nu-l egalau în glorie, Durând lăcaşe lui Belus şi Serapis, zeii lor, înscăunându-şi zeii, când Siria şi Egiptul Se întreceau în lux şi bogăţie. Grămada Ce creştea se opri la înălţimea ei semeaţă. Şi prin de bronz canaturi mari porţi deschiseră

Imense spaţii dezvăluind

năuntru

Cu line lespezi, bine lustruite; din bolţile-arcuite

Printr-o subtilă vrajă, atârnă şiruri De înstelate lămpi şi felinare scânteinde, hrănite De naft şi de asfalt ce răspândesc lumină Ca cea din cer. Grăbita hoardă Admirând intră; lucrarea lăudând Şi lucrătorul. Mâna lui ştiută-i Prea bine în cer, căci îndrăgea să facă Ziduri din cele mai înalte, în care îngeri Purtători de sceptre sălăşluiau ca prinţii, Iar la care supremul Rege, asemenea putere Le dăduse, Isându-i să conducă, fiecare în ierarhia sa, oşti lucitoare. Neadorat n-a fost şi nici neauzit în vechea Grecie al său nume;

28

JOHN MILTON

în ţara Ausoniei, oamenii îl numeau Mulciber; Cum a căzut din Ceruri se povestea, Zvârlit de furiosul Jupiter, peste creneluri

De cristal:

o

zi

de vară a căzut,

din zori

Şi până-n seară şi din amurg până la răsărit

O dată cu amurgul,

Asemeni

unei

din zenit se prăbuşi

stele

căzătoare,

Pe Lemnos, insula Egeei. Deşi se-nvârte vorba, Lumea se înşală, căci el, cu liota-i -cea rebelă, De mult se prăbuşise şi la nimic Nu-i folosea acum, că-nalte turnuri Ridicase-n ceruri; nu l-au scăpat nici ale sale Maşini măiastre, ci cu capul înainte a fost zvârlit Cu toată hoarda lui meşteşugită, în Iad

Ca să clădească, în acest timp heralzi înaripaţi, din ordinul Puterii suverane, cu obiceiuri groaznice, Cu sunet de trompete, printre oaste anunţară Că un solemn consiliu urma ca să se ţină

La Pandemonium, Şi-a semenilor săi.

capitala lui Satan Chemarea lor strigă

Pe cei mai vrednici din regimente şi din cete

Şi cu sutele şi miile veniră la chemare. Intrările se gâtuiră toate; la porţi

Şi la portaluri, dar mai ales în spaţioasa încăpere, demonii colcăiau. (Deşi întinsă precum câmpul Unde eroi neînfricaţi obişnuiau să intre Călare, trecând prin faţa marelui Sultan. Cavaleria păgână o provocau la luptă

Pe viaţă şi pe moarte,

sau la duel cu lancea).

Pământul şi văzduhul şerpuiau de duhuri,

PARADISUL

PIERDUT

29

Frecat de mii de aripi foşnitoare.

Precum albinele

în primăvară,

când Soarele cu Taurul se însoţeşte

Roiul şi-l strâng pe lângă stup şi zboară

Printre flori şi stropi de rouă, sau pe o scândură

Se adună,

ce-i mahalaua cetăţilor de paie.

Plecată cu răşină de curând şi adunate acolo

Vorbesc de trebi de stat; la fel roiră hoardele Din aer şi stăteau grupate; până când

La un semnal,

să vezi minune! Acei care păreau

Acum că în mărime întrec pe ai

Pământului

Fii giganţi, mai mici decât cei mai mărunţi pitici

Erau acum şi în locul strâmt intrară fără număr, Ca rasa de pigmei de după munţii indieni; Sau elfii, care în desfrânarea lor de miez de noapte,

Văzuţi de vreun ţăran întârziat, Sau la marginea unei păduri,

lâng-o fântână

sau poate

De unul ce visează doar că-i vede, în timp ce

De deasupra lui,

Luna îl veghează

Şi apropiindu-şi de Pământ plutirea-i pală,

în bucuria lor întind un dans,

urechea

Cu un cânt plăcut vrăjind-o;

numaidecât

De fericire şi de spaimă inima începe să îi bată. Astfel şi spiritele fără trup, imensa formă

Şi-o reduc,

şi chiar de fără număr, în sala

Curţii infernale, se simt în largul lor. însă-năuntru, în dimensiunea lor de dinainte,

Marii serafici Lorzi şi

Heruvimi,

La loc secret şi O mie semizei,

la un sfat de taină se adună,

pe scaune de aur,

la un sobor

De plin şi numeros.

După o clipă de tăcere,

Se citiră chemările şi marele consiliu începu.

Cartea a li-a

Pe tron înalt, regal, ce de departe

întrecea în bogăţie Ormuzul,

Indul,

Ori minunatul Orient, cu ţările în care Plouă peste barbarii regi, cu perle şi cu aur,

Stătea Satan, cel înălţat prin merit La rangul său malefic; şi, din disperare,

Mai sus decât a sa speranţă ridicat,

el năzuieşte

Cu mult mai sus, fără odihnă să se războiască Cu Cerul; învăţ din neizbândă netrăgând,

Trufaşul gând astfel dezvălui:

"Puteri şi Stăpâniri, Divinităţi din Ceruri!

De vreme ce nici

o văgăună nu va ţine

nemuritoarea noastră vlagă,

în adâncimea ei,

Deşi căzut, eu tot nu cred că am pierdut Pentru vecie Cerul: cereşti virtuţi s-or ridica

înălţătoare din această prăbuşire, Mai glorioase, decât dacă noi n-am fi căzut, Şi-n faţa fricii ele ne sunt chezaşe, De-a îndura o altă grozăvie! Măcar că eu, prin drept de neclintit şi legi De Cer statornicite, am fost numit al vostru

Conducător,

iar mai târziu, aies

Prin libera voinţă-a voastră,

PARADISUL

PIERDUT

31

Prin merit dobândit la sfat şi-n luptă, Eu cred necazul că ni-i mai mic acum, O dată ce pe tron mai sigur stau, Nepizmuit şi prin consimt deplin, în Ceruri, cea mai fericită stare,

Unei dregătorii urmând firesc, poate atrage

Invidia celor de jos;

dar cine-aici

M-ar pizmui, când rangul cel mai înalt

Este sortit întâiul

să înfrunte mânia

Tunătorului şi din din durerea fără de sfârşit Să suporte, cea mai mare parte. Când nimic bun nu iese din ceartă, Atunci nici ceartă, între tabere nu se va isca:

Căci nimeni dreptul la Iad nu-şi va striga;

Nici unul care parte mare la durere nu prea are Nu va dori mai mare caznă! Cu-n astfel avantaj, Să ne unim prin crez de neclintit Aşa cum nu găseşti în Ceruri, să ne cerem

Străvechea noastră

moştenire înapoi,

Mai siguri de izbândă decât dacă ne-ar fi spus-o

Propăşirea;

Care să fie calea cea mai

bună,

Război deschis sau viclenie? Acum ne hotărâm. Cine să spună ceva are acuma să vorbească." Tăcu Satan şi îi urmă Moloh, rege purtător De sceptru, cel mai puternic şi mai furios, Din Spiritele ce-nfruntară Cerul, acum Şi mai turbat de deznădejde. El se credea la fel Acelui Veşnic în putere Şi decât o mai prejos putere, preferă mai Degrabă nefiinţa; o dată cu-astă grijă

Plecă şi-această teamă:

de Dumnezeu,

de Iad

Sau chiar mai mult, aşa că astfel grăi:

32

JOHN MILTON

"Votez pentru război deschis.

La viclenii

Că mă pricep,

eu

nu mă

laud: îi

las

pe cei

ce au

Nevoie să urzească,

atunci când e nevoie;

Dar nu acum, căci cât ei pun la cale urzelile,

aşteptând

Stau milioane de duhuri înarmate,

Semnalul luptei. Cum să stea, aici ei lâncezind, Fugiţii cei din Ceruri, în această genune a ruşinii, O temniţă a tiraniei, care domneşte prin

întârzierea noastră? Nu!

Mai

bine înarmaţi

Cu-a cerului furii şi flame, să-ncepem asaltul De nestăvilit, din ale noastre cazne, Arme crunte împotriva Călăului să facem; Răspuns la tunetul atotputernic S-audă tunetul din Iad şi fulgere de negru foc Să vadă, teroare răspândind în rândul îngerilor Şi chiar şi tronu-i îl învălui în foc ciudat şi sulf, Năpăstuiri de el scornite. Poate că, însă, Drumul pare dificil, să urci către-un duşman

Ce este şi mai sus! Să ne-amintim de

Adormitoarea apă a lacului acesta ai uitării

Nu ne ameţeşte,

că înnăscută

Ne e urcarea către sălaşul nostru; Căderea sau coborârea ne sunt străine.

Cine nu a simţit când crudul vrăjmaş Ne-a alungat, batjocorindu-ne şi urmărindu-ne Prin hău, ce trudnic zbor şi ce sforţări

Ca să ajungem atât de jos? Urcuşul,

astfel,

E uşor! însă de-ar fi din nou să provocăm Mânia celui Atotputernic, în feluri mai cumplite Să ne distrugă ar găsi, dacă se poate întâlni în Iad

O frică şi

mai mare! Ce poate fi mai rău

Decât a sta aici, lipsiţi de fericire, sortiţi

PARADISUL

PIERDUT

33

în văgăuna groaznică la mare suferinţă! Acolo unde focul veşnic, fără speranţă

Vreodată de-a se stinge,

Necontenit ne arde,

vasal mâniei sale iar biciul nemilos

Ne cheamă la pedeapsa neîndurată.

Mai nenorociţi de-atât,

nu mai urmează

Decât moartea.

De ce atunci să ne mai temem?

Să ne-ndoim cum că mânia i-am aţâţa mai mult? Că ne-ar spulbera cu totul esenţa firii? Mai bine decât etern să fim nenorociţi!

Sau,

dacă-ntr-adevăr substanţa ne e divină

Şi nu-ncetează-a fi,

atunci ne-aflăm

în cea mai proastă stare şi-avem dovadă puterea noastră e suficientă să deranjeze

Cerul, prin hărţuieli necontenite să zguduiască Fatalul tron, deşi de neatins şi chiar

De nu-i

izbândă,

e răzbunare!"

Şi încruntându-se sfârşi, cu privirea

Dezvăluindu-i o disperată răzbunare şi luptă cruntă

Cu mai prejos de zeii.

Din altă parte, se ridică

Atunci Belial, o făptură mult mai umană.

O persoană mai graţioasă decât acesta

Cerul nu pierduse; părea creat pentru mari fapte

Şi demnităţi, dar totul era gol şi strâmb în el, Măcar că-i picura din limbă mană, făcând Să pară rău, alegerea cea bună, să zăpăcească Şi pe dos să-ntoarcă până şi cele mai mature Sfaturi. Căci, nutrind doar gânduri josnice,

Dibaci la vicii, dar la lucruri nobile

încet şi temător. Totuşi, era plăcut urechii,

Şi cu accent convingător, astfel începe:

"Pe plac mi-ar fi grozav făţişa luptă,

34

JOHN MILTON

O, semeni, dacă nu vă rămân prin ură

Mai în urmă, atunci pricina întâi a hotărârii

De a porni

război imediat mă-mpinge

La o potrivnică părere,

izbânda părându-mi chiar

De rău augur, căci cel ce pune mult temei pe arme, De armele-i, de sfatu-i, se-ndoieşte,

Curajul

său

bazându-se

pe

deznădejde

Şi pe desăvârşita nimicire, ca scop

Şi unic ţel, după o crudă răzbunare.

ce răzbunare? Turnurile Cerului

Sunt pline de străjeri care veghează toate intrările;

Ne întrebăm întâi,

Adesea,

la hotarele genunii, fac tabără mulţimi

De legiuni, sau cu aripi întunecate, în lung Şi-n lat, cutreieră împărăţia Nopţii, far' să se teamă

Că vor fi surprinşi. Sau dacă-am reuşi Cu forţa să ne strecurăm, târând

întreg Infernul după noi, cu cea mai neagră

Ce s-a văzut răscoală,

lumina pură

A Cerului să o înfrângem, şi totuşi, Marele Duşman, incoruptibil, va sta pe veci

în nepângăritu-i tron, cu eterica-i substanţă

Nepătată,

prin sine izgonind din sine răul

Şi curaţind înaltul Cer de foc, chiar josnic,

Va fi victorios. Astfel respinşi, ni-i ultima speranţă

Doar culmea disperării:

să-l scoatem

Din sărite trebuie, pe Marele Victorios, Ca-ntreaga mânie să-şi consume şi asta

însemnând sfârşitul nostru;

acesta-i

Leacul nostru - Să nu mai fim? Trist leac! Dar cine-ar pierde, chiar de-i de durere plin,

Cugetătoarea-i fiinţă, gândurile ce cutreieră

Eternitatea,

mai degrabă vrând să piară,

PARADISUL PIERDUT

35

în pântecele Nopţii celei nezămislite

Şi lipsite veşnic de simţire şi mişcare? Şi cine ştie dacă, de-ar fi chiar bine pentru noi Crudul duşman ne-ar vrea desăvârşita nimicire? Cum ar putea s-o facă, e-ndoielnic

Că n-o să vrea în veci,

aceasta-i sigur.

Cum el, atât de înţelept, să-şi lase mânia

Dezlănţuită,

nedându-şi seama sau neputând

Duşmanilor voinţa să le-o împlinească Să-i distrugă în mânia sa, când chiar aceasta

l-a scăpat, în vecie condamnându-i? «Şi cine atunci ne stă în cale?» se-ntreabă cei

Ce-ndeamnă la război,

«Ne-a judecat şi suntem

Sortiţi la chin fără sfârşit. Deci orice-am face, Să îndurăm mai mult nu-i cu putinţă. Şi-atunci mai rău e înarmaţi să stăm Şi să ne spunem părerea ia acest sobor? Şi cum era atunci când cumplitul tunet al Cerului

Ne hăituia şi căutam să ne adăpostim în Hău? Acest Infern părea atunci refugiul pentru răni. Sau când pe lacul întins stăteam încătuşaţi? Cu siguranţă că era mai rău. Şi dacă s-ar trezi Suflarea ce aprinse acele focuri slabe, Le-ar transforma în roşie furie şi ne-ar zvârli

în flăcări; sau dacă răzbunarea neterminată Şi-ar înarma-nroşita mână dreaptă, să

Ne năpăstuiască? Şi dacă prăvăliile ar fi deschise Toate şi firmamentul Iadului ar revărsa Cu vuiet cataractele-i de foc, orori

Grozave,

ce ne ameninţă cu înspăimântătoarea

Lor cădere; în timp ce noi tot piănuim

O glorioasă luptă, prinşi în furtuni de flăcări,

36

JOHN MILTON

Vom fi deodată supţi, de vreo stâncă ţintuiţi

Pe rând,

pradă şi joacă vârtejurilor sau

Pentru totdeauna zvârliţi

vom fi

în

Oceanu'-n flăcări, în lanţuri ferecaţi, acolo

Conversând cu eternele suspine,

lungi veacuri

De milă văduvite, răgaz şi tihnă, fără

Speranţă de sfârşit.

Deci, ar fi mai rău.

Astfel

războiul, făţiş sau chiar ascuns,

Pe-amândouă le resping; căci forţa sau viclenia,

Ce pot face ele,

să-nşele cine poate înalta minte,

Ai cărui ochi să vadă totul pot? Din înaltul Cerului

Ne vede mişcările deşarte,

puterea noastră

Prin Atotputerea-i sfruntând-o cu înţelepciune

Urzeala destrămându-ne-o. Şi totuşi,

să trăim

In înjosire - noi, cei din cerească seminţie,

Să îndurăm aceste lanţuri,

aşa striviţi şi

surghiuniţi?

Mai bine aşa decât mai rău, e sfatul meu,

De vreme ce destinul

inevitabil

ne-apasă

Sub voia şi osânda Victoriosului. In suferinţă, Dar şi în faptă, puterea ne e aceeaşi şi nici Nedreaptă legea nu-i, care-a statornicit aşa. Noi, înţelepţi dacă am fi fost de la-nceput

Şi nu am fi sfruntat duşman atât de mare, Atunci poate că nu am fi căzut, îi râd pe cei cutezători cu lancea, ce se micesc Când lancea le lipseşte, se tem de ceea ce

Urmează să se-ntâmple:

exilul,

înjosirea

Lanţurile sau durerea,

sentinţa

Marelui Cuceritor. Aceasta ni-i acum ursita,

Care de-o-ndurăm,

mânia-n timp,

Marele Duşman şi-o îmblânzi şi poate,

Aşa departe,

nu îl vom mai supăra, pedeapsa

PARADISUL

PIERDUT

37

Poate îi va fi pe plac; s-o domoli şi focul

Ce ne arde, dacă suflarea lui nu-l va mai înteţi.

Substanţa noastră

pură va învinge atunci

Şi aburii vătămători de-aici. sau mai mult Obişnuindu-se cu ei, n-o să-i mai simtă,

Sau poate, atât de mult schimbat, cu locul Obişnuindu-şi pornirile şi firea, căldură Cumplită o va primi normal şi nesimţind durere,

Ororile s-or îmblânzi,

iar întunericul va deveni

lumină;

Dar ce speranţă ne poate aduce neopritul zbor

Al zilelor ce vor să vină când norocul,

şi ce noroc,

Ce merită aşteptat de vreme ce năpasta nu-i

atât de rea,

Nu-i bine daca mai multe asupra ne-om atrage." Astfel grăi Belial, cu vorbe îmbrăcate în vălul isteţimii, la tihnă josnică şi trândăvie Paşnică neîndemnându-i, nu pace; şi după asta

Mammon vorbi: "Or, ca pe regele din Cer Să-l detronăm, să ne luptăm de ne prieşte lupta,

Şi ca să regăsim tot ce-am pierdut.

Putem

Nădăjdui să-l detronăm, când Soarta va ceda

Norocului cel schimbător şi haosul va fi lăsat

Să cumpănească.

Cum

ne este în zadar speranţa

De a-mplini întâiul ţel,

ne este în zadar şi

Ţelul celălalt; căci ce loc se află pentru noi

într-ale Cerului hotare, dacă nu reuşim

Să-nfrângem pe-al nostru

Domn ceresc?

Să presupunem că s-ar îmblânzi şi că,

la toţi

Ne-arată îndurarea, dacă-i jurăm supunere din nou; Dar cu ce ochi vom sta atunci umili în faţa sa,

Şi să primim cu sila ale sale legi, Tronu-i să-i celebrăm, cu imnuri înălţătoare,

Divinităţii sale,

cântându-i aleluia,

38

JOHN MILTON

în timp ce stă domneşte invidiatul suveran, Pe altaru-i cu arome şi ambrozii, ofranda

Noi

să-i oferim? Aceasta este poate

Sarcina noastră-n Ceruri şi plăcerea noastră. Cât de plictisitoare-ar fi eternitatea, cheltuită în adorarea celui ce-l urâm! Să nu râvnim atunci Ce-i cu neputinţă prin forţă şi prin supunere De neacceptat, deşi în Ceruri, starea noastră De splendidă vasalitate; să căutăm mai bine

Binele din noi, prin noi trăind, deşi aici, în hăul fără fund, dar liberi şi dând la nimeni Socoteală, fiind mai bună libertatea dură Decât un fast servil. Măreţia noastră Va fi cu mult mai mare când vom face Din lucruri mici, unele mai măreţe, Foloase când din pagube vom trage,

Când vom schimba năpasta în noroc, Şi-atunci când munca, din durere devine uşurare Prin trudă şi răbdare. Această lume adâncă De întuneric, o urâm? Cât de des, înconjurat De nori negri Atotcârmuitorul Cerului Avea sălaş, cu gloria-i neîntunecată, Şi cu maiestatea beznei înconjurându-i tronul, Din care tunete adânci mugeau, furia Reunindu-şi şi făcând Cerul să semene cu Iadul! Aşa cum întunericul el poate să-l imite, Noi nu pute m lumina să i-o imităm?

Acest pământ pustiu,

aur şi nestemate nu ascunde;

Şi nici de îndemânare nu avem nevoie, din ele Măreţia să o ridicăm; ce poate Cerul arăta mai mult? Şi chinurile noastre, pe cât va trece timpul, Vor fi ale noastre elemente, focurile înţepătoare

PARADISUL

PIERDUT

39

Blânde, pe cât de aspre-s astăzi,

natura noastră

Schimbând-o cu a lor, simţirea suferinţei De la noi îndepărtând-o astfel. Totul deci, Invită la îndemnuri paşnice şi la starea De ordine, pentru ca-n siguranţă să putem

Să ne schimbăm nenorocirea,

privind

Ceea ce suntem şi unde suntem şi orice gând De luptă alungând. Aceasta-i ce eu sfătuiesc! "

Abia ce termină, când un murmur umplu

întreaga adunare,

aşa cum găunoase stânci

în ele ţin tumultul unor vânturi, ce toată noaptea Marea o agită, săltând în răguşită lor cadenţă Pe marinarii istoviţi de veghe, a căror barcă

Din întâmplare, ancora zvârlise,

după furtună,

într-un

S-au auzit,

golf stâncos.

Asemenea aplauze

când Mammon-şi încheie cuvântul,

Şi îndemnul lui la pace le plăcu: căci mai e

Un câmp de bătălie,

de care se temeau

Mai mult decât de Iad, atât de tare între ei Mai dăinuia a tunetului frică şi-a săbiei lui Mihail;

Aşa că ei doreau ca temelia să-i pună

Acestui din străfund imperiu, care să se ridice, Prin politică, de-a lungul timpului, Cerului rival.

De asta dându-şi seama,

Belzebut,

doar

Lui Satan fiindu-i mai presus cu chipul grav

Când fu să se ridice, un stâlp al statului Părea că este. Adânc pe fruntea lui săpate Gândurile şi grija publică stăteau

Şi pe chipu-i

maiestuoasă se citea

O hotărâre princiară. înţelept stătea, Cu umeri de Atlant, făcuţi să poarte greutatea Celor mai grele monarhii; privirea-i chema

40

JOHN MILTON

Atenţia tuturor şi ca noaptea sau amiaza Liniştită dintr-o zi de vară, el grăi:

"Tronuri şi

Puteri Imperiale,

Urmaşi ai Cerului,

Eterice virtuţi! Vreţi poate la aceste titluri

Să renunţaţi, firea să v-o. schimbaţi, Şi prinţii Iadului să vă numiţi? Căci glasul Poporului înclină pentru construirea aici A unui nou imperiu? Fără îndoială! în timp Ce noi visăm şi nu ştim că regele din Ceruri Drept temniţă acest loc ne-a hărăzit,

Nu sigur adăpost, departe de puternicul lui braţ, Să ne ferim de legea Cerului, o nouă ligă Alcătuită împotriva tronului, ci sub jugul său Captivi ca să rămânem, deşi aşa departe Aruncaţi. Căci el, întâiul domn şi domnul Cel din urmă, fie-n adâncuri, fie-n înalturi

Va rămâne,

nimica nu va pierde dar peste Iad

Imperiul îşi va întinde, domnind cu sceptru Greu de fier, precum cu sceptru de aur îi cârmuieşte pe cei din Ceruri. De ce tot stăm vorbind despre război şi pace? Războiul de-l hotărâm ne-aşteaptă Pierderi groaznice; termeni de pace,

Nimeni n-a căutat sau pomenit, căci, oare, Ce fel de pace ne-ar fi sortită nouă, robilor,

iar împărăţia-i

Prin răzvrătirea noastră;

Decât cumplite lovituri

şi-ntemniţare

După placu-i? Şi ce-altă pace i-am putea sorti Şi noi, în schimb, decât cea care Ne stă-n putere: vrajba, ura, dispreţ cumplit Şi răzbunare, deşi târzie, urzind necontenit Cum să facem pentru ca învingătorul, cucerirea

PARADISUL

PIERDUT

41

Să nu şi-o guste şi bucurie, din necazul nostru

Să nu mai simtă.

Ocazia se va ivi,

ca

înfruntând primejdii, Cerul să-l invadăm,

Cel cu înalte ziduri care nu se tem

De-asalt, de-asediu,

sau orice ambuscadă

Din Adâncuri. Şi ce-ar fi dacă am putea găsi O cale şi mai simplă? Există un loc (dacă Faima străvechii profeţii cereşti nu minte) O altă lume, fericit lăcaş, al unei rase noi, Pe nume oameni, ce stau acum a fi creaţi, Asemeni nouă, dar mai prejos, prin rang Şi prin putere, dar favorizaţi de cel Ce sus domneşte; a fost aceasta voia lui împărtăşită zeilor şi întărită prin jurământ, Ce-a zguduit întregul Cer în lung şi-n lat.

Să ne-aplecăm deci gândurile toate,

Ca să aflăm ce creaturi

sălăşluiesc acolo,

După ce tipar, din ce substanţă, cum plămădite Şi cu ce putere, ce slăbiciuni şi dacă ispitite Pot fi mai bine, prin forţă sau prin viclenie.

Chiar dacă Ceru-i ferecat în sine

Şi marele Judecător domneşte-n siguranţă, în propria-i lui putere, şi acest loc se-ntinde Spre graniţa cea mai îndepărtată, să fie apărat de cei Ce-l locuiesc: aici probabil vom reuşi

Foloase ca să tragem,

printr-un asalt neaşteptat,

Sau cu focul Iadului să-i mistuim Creaţia-ntreagă sau poate stăpânind Aceste locuri, vom goni pe bieţii sălăşluiton; Ori dacă nu-i gonim, de partea noastră Să-i atragem şi Dumnezeul să-i facem Să-l tăgăduiască şi cu mâna căinţei

42

JOHN MILTON

Creaţia să-i distrugem. Aceasta ar întrece Orice comună răzbunare şi-i va-ntrerupe fericirea

De a ne fi înfrânt, iar bucuria noastră, Prin supărarea lui va creşte; când dragii fii ai săi Cu noi într-o genune aruncaţi se vor găsi,

Originile slabe îşi

vor blestema,

văzându-şi

norocul

Ofilit aşa curând!

Daţi-ne sfat,

merită oare

Să încercăm,

sau pe vecie aici o să rămânem,

Clocind împărăţii deşarte?" Astfel

Belzebut îşi

spuse

Sfatul diavolesc, întâi propus şi de Satan,

Căci de la cine, decât de la autorul orişicărui rău

Putea să izvorească astfel de răutate,

rădăcina

Umanităţii confundând-o,

Iadul amestecând

Cu Cerul, toate făcute pe Creator să necăjească?

Dar ura lor serveşte,

pe el ca să-l înalţe

Şi mai mult în slavă. îndrăzneţul

plan

Plăcu grozav puterilor din Iad, iar fericirea

Sclipea în ochii lor; în deplin acord, votară,

Iar Belzebut cuvântul şi-l

reluă:

"Bine aţi judecat şi bine dezbaterea aţi încheiat,

Sinod al zeilor şi mari lucruri aţi rezolvat, Lucruri care din Hăul fără fund ne-or scoate Şi încă o dată, ne-or aduce aproape de-al

Nostru vechi

lăcaş;

poate că văzând din nou

Hotarele-i strălucitoare, spre sfânta vatră Ne-or surâde sorţii, şi-om reintra în Cer,

Sau cel puţin vom locui pe un mal blând tărâm, învăluiţi de-a Cerului lumină, în siguranţă;

în raza răsăritului de aur,

Şi aerul desfătător şi dulce va adia ca un balsam pe

de bezna asta vom scăpa

rănile Lăsate de usturătorul foc.

Dar mai întâi,

pe cine

PARADISUL

PIERDUT

43

Să trimitem în căutarea Lumii

noi? Cine oare

Să fie potrivit? Cine să încerce cu pas nesigur Abisul nemărginit şi negru şi bezna atingând-o Drumul să-şi croiască, aripile să-şi desfacă

Neobosite, peste hăul sumbru, până La fericita insulă să ajungă? Ce putere Şi ce măiestrie ar fi de-ajuns să treacă

De straşnicele gărzi,

Aici e nevoie de multă cumpănire: aşa cum stăm

Acum să ne cumpănim alesul, căci acesta Va purta povara speranţei noastre."

de pânda deasă a îngerilor?

Acestea fiind zise, se aşeză,

urmărind cu ochii

Cine o să-i urmeze, să i se-mpotrivească Sau să pornească la periculoasa încercare.

Cu toţii însă şezură muţi.

Adânc; şi fiecare, pe chipul celorlalţi,

cântărind pericolul

Descurajarea şi-o citea, înmărmurit.

Nici unul

Din răzvrătiţii cei de seamă nu se găsea Atât de curajos, să se ofere, singur, Grozava drumeţie s-o străbată; până când,

într-un târziu, Satan, a cărui glorie transcendentală

Peste ei înalţă,

cu monarhică mândrie

Şi plin de-a meritului conştiinţă,

Imperturbabil, astfel grăi:

"Odrasle ale Cerului!

Imperiale Tronuri!

Pe drept suntem cuprinşi de linişte adâncă Şi sfială, deşi curajul nu ne-a părăsit. Lung Ne e drumul şi greoi, ce ne conduce Din Iad afară şi către lumină. Temniţa-i Cumplită, clopot imens de foc, menit Să ne consume, de nouă ori, jur-împrejur Ne înconjoară; şi porţi de diamant pârjolitor

44

JOHN MILTON

Deasupra noastră ridicate, toate ieşirile

Ni le ferecă. De le treci pe-acestea, De reuşeşte cineva, golul profund al nopţii îl aşteaptă pe cel ce se aruncă în abisul Plin de stricăciuni, fiinţa-i, cu pieirea,

Fiindu-i ameninţată.

Scăpând de-aici,

în orice altă lume şi în orişice ţinut Necunoscut, ce-i mai rămâne, decât Primejdii neştiute şi greaua fugă?

Dar n-aş fi vrednic de-acest tron, o, semeni, Şi de imperiala-i suveranitate, plin de splendori Şi cu putere înarmat, de-aş fi propus Şi public judecat, pericolul de-s vrednic să înfrunt,

Nu m-ar putea opri ca să încerc. Aşadar,

accept

Roialele însemnuri,

la care vin asemeni

Şi greutăţi şi-onoruri, şi nu mă dau în lături

Să domnesc, chiar dacă greutăţile Sunt mult mai mari, decât acele-onoruri Care mă ridică deasupra celorlalţi?

Cătaţi deci,

Puteri măreţe, teroare-a Cerului

Apusă, ce poate uşura mai mult şederea-n Iad, Cât timp aici mai e acasă; de e vreun leac, Sau farmec să domolească sau să înşeie Aceste crunte cazne, vegheaţi mereu, Căci şi duşmanul ne veghează, atâta timp cât eu, Departe de aceste tărâmuri neguroase, Voi căuta scăparea tuturor. Nimeni, părtaş L-aceasta nu-mi va fi." Astfel grăind, se ridică Monarhul, tăindu-le putinţa de-a răspunde; Prudent acum, temându-se ca alţii, Dintre conducători, prinzând curaj, Din hotărârea lui, să se ridice, gata să-l urmeze.

PARADISUL

PIERDUT

45

Spre fapta, la-nceput de toţi temută,

Şi astfel, refuzând, rivali fiindu-i, în opinie, înalta faimă, ieftin urma s-o dobândească,

Doar prin pericole nemaiîntâlnite.

Pe aceştia însă.

Aventura îi înspăimânta la fel ca vocea lui Interzicându-le cu el să vină; într-un moment, Cu el o dată, cu toţi se ridicară, iscând bubuitură Ca de tunet, din depărtare auzit. Spre el Se înclinară cu respect adânc şi ca pe-un zeu

Mărindu-I, egal cu Preaînaltul. Şi nu uitară Nici să-l laude, spunându-i ce mult îl preţuiau. Că binele obştesc îl pune mai presus de-al său, Căci nici chiar Spiritele osândite nu-şi pierd Virtuţile cu totul, ca oameni răi să nu se laude Cu fapte-amăgitoare pe pământ, mânaţi De-ambiţii vane, cu zel spoite. Astfel îşi încheiară întunecat soborul îndoielnic, bucurându-se că Domn fără aseamăn

Şi-au ales. La fel cum din înalte vârfuri, norii întunecaţi se-nalţă, când doarme vântul nordic, Pe-a Cerului senină faţă răspândindu-se, Iar elementul înspăimântător peste întunecate Peisaje, cerne ploaie sau zăpadă, sau dacă Din întâmplare, raze de soare, asemeni Unui bun rămas, se alungesc în fapt de seară

Şi-nvie câmpul,

iar păsările cântă

Şi mieii behăie de bucurie, făcând de zgomot

Să răsune câmpiile.

Ruşine oamenilor!

Diavoli cu diavoli osândiţi se întrunesc, într-o concordie fermă; doar oamenii. Dintre făpturile cugetătoare, nu se-nţeleg, Chiar stând sub scutul graţiei divine

46

JOHN MILTON

Şi-a păcii eterne de Domnul proclamate, Totuşi trăiesc în ură şi în vrajbă, cu mari

unul pe altul

Ca să se nimicească; de parcă (şi tocmai

Războaie pustiind pământul,

Asta să ne unească ar trebui),

omul,

N-ar avea destui duşmani în Iad, ce zi şi noapte

Doar la a omului

distrugere visează!

Astfel sfârşi soborul stigian şi-aşa urmau, în ordine, pairii infernali: în mijloc, Prea-măreţul,

Părând doar el de-ajuns să-nfrunte Cerul,

Nimeni altul decât al Iadului groaznic domnitor; Cu mare pompă, imitator de rânduieli dumnezeieşti; în jurul lui, un glob de mândri Serafimi, • Cu arme groaznice şi cu blazoane strălucitoare.

Atunci consiliu-şi încheiară,

prin sunet

De trompetă imperială: iuţi, patru Heruvimi,

Spre patru vânturi, ducând la gură

Sonora alchimie, Ce înţelesuri

Abisul fără fund de zgomot răsună în lung şi-n lat Şi oastea cea din Iad, asurzitor îl aclama. Apoi, cu sufletul mai uşurat şi parcă înălţaţi

suflară şi heralzii lămuriră se ascund în sunet;

De falsele speranţe,

puterile aliniate

Se dezbinară şi fiecare caiea îşi urma, fie pe cea

Aleasă nefericit,

sau cea pe care îi mână

Vechi obiceiuri, umblând nehotărâţi,

Cătând alin să-şi afle răzmeriţei din gând, sau

Să-şi

umple lungi

Supremul domn al lor

orele până s-o'ntoarce

Unii pe câmpuri,

Alţii în văzduhul sublim, în zbor sau iute

Alergând,

se-ntrec de parcă la Olimpiade

S-ar afla;

unii îşi îndeamnă focoşii armăsari,

PARADISUL

PIERDUT

47

Sau ţintei dau ocol sau pâlcuri se adună; Precum, în mândrele cetăţi, războiul Se stârneşte din înalturi, apare tulbure. Şi cruntele de nori armate pe cer se-ncaieră. Cereşti cavaleri, cu lancea-n cumpănire, în frunţi de oşti se năpustesc, până când Dese legiuni se strâng aproape; astfel în orice colţ de cer, faptele de arme, înaltul îl aprind. Alţii, cuprinşi

De groaznică turbare, surpă munţi şi dealuri, în vârtejuri, prin aer călărind; cu greu Infernul suportă grozavul vuiet;

din Oechalia venind spre casă,

La fel Alcide,

încununat de marea lui

izbândă,

simţind

Otrava din veşmântu-i,

de durere

Smulse din rădăcini pinii thesalici, pe Lichas Din vârful lui Oeta, aruncându-l

în marea Eubee. Alţii,

mai blânzi,

Retraşi într-o silenţioasă vale, cântau

Din harpe, cu note îngereşti, Eroicele fapte şi nefericita înfrângere,

Plângându-şi

soarta ce se supune

Norocului sau Forţei. Nu cântau cu toţii,

Dar armonia (Cum ar putea să fie mai

puţin

De-atât,

când nemuritoare duhuri cântă?)

Făcea să-şi ţină Iadul

răsuflarea,

vrăjind

Pe demonii grăbiţi. în glăsuire şi mai dulce

(Căci

Elocinţa sufletul vrăjeşte,

iar Cântul

Simţurile), alţii, mai departe, stăteau pe o colină Mai retrasă, cu gânduri mai înalte, cugetând adânc,

La Providenţă,

Preştiinţă, Voinţă şi Destin -

Soartă fixă, voinţă liberă şi preştiinţă absolută,

48

JOHN MILTON

Fără de margini, în labirint întortocheat pierduţi. De bine şi de rău ei discutau, de fericire şi Restriştea de pe urmă şi patima,

falsă filosofie

Totuşi printr-o plăcută vrajă, putea

Deşartă-nţelepciune,

Durerea o clipă să le-o încânte,

Cu vane speranţe,

sau inimile împietrite

Să le-narmeze cu întreite zale de răbdare,

într-o cutezătoare

aventură,

în căutarea unei clime care le-ar fi Un adăpost mai de-ndurat, porniră cete dese

Lumea s-o cutreiere; în cele patru zări

îşi avântară zborul,

pe malul unor râuri infernale

Care-şi deşartă în lacul arzător cumplitele Lor ape - acesta-i Styxul, râul urii ucigaşe;

Şi tristul Acheron, râu al durerii; lată şi Cocytus, numit din plângeri auzite

Pe malul său;

nestăpânitul

Phlegeton,

Ale cărui valuri din torent de foc Mână cu furie. Departe de acestea, curge

Un râu domol, tăcut, Lethe, râul uitării, Din care cel ce bea, îndată, întâia-şi stare

îşi

uită şi fiinţa lui, şi bucuria, şi durerea toată, Şi suferinţa şi plăcerea. Peste acest râu, un continent de gheaţă

Se întinde,

sălbatic şi întunecat,

Bătut într-una de furtuni şi uragane, De grindină, ce pe pământ nu se topeşte.

Ci

se adună în mormane, ca nişte vechi ruine.

în rest, zăpadă deasă şi gheaţă,

Abis profund, ca mlaştina Serbona de dintre

Casius şi

Damiata, unde oşti întregi se înecară.

PARADISUL

PIERDUT

49

Uscatul aer arde îngheţat şi frigul parcă E făcut din flăcări. Aici sunt osândiţii - aduşi De Furii cu picioarele, harpii; şi simt Pe rând schimbările amare, de pe paturi

De flăcări, pe gheaţă aduşi, căldura lor eterică

Să-şi

piardă,

acolo să rămână nemişcaţi

Şi îngheţaţi mai multă vreme, apoi Sunt aruncaţi din nou în flăcări. -

Pe Lethe trec apoi c-un bac, încolo şi încoace, Durerea să le-o crească, căci trecând. Ispititoarea apă doresc ca s-o atingă, Cu doar o picătură să se piardă în uitare, Cu toată suferinţa şi durerea lor, Doar un moment şi-atât de-aproape-i ţărmul;

să le stăvilească

Dar soarta se împotriveşte şi

încercarea, Meduza, cu gorgonică teroare, Păzeşte vadul, căci de la sine apa fură Gustul oricărei vieţuitoare, cum odată Furat-a buza lui Tantal. Astfel pierdute în marşul încâlcit, trec cetele aventuroase, Palide de groază, cu ochi buimaci, de când Văzut-au pentru prima oară soarta Şi liniştea nu şi-au mai găsit. Trecură Printre multe văi întunecate şi sinistre, Peste ţinuturi dureroase, peste Alpi De gheaţă şi de foc, stânci, peşteri, mlaştini,

Prăpăstii şi umbre ale morţii - un univers

Al morţii, prin blestemul lui Dumnezeu creat, Bun numai pentru rău;

Un univers în care orice viaţă moare, Trăieşte şi natura creează doar lucruri

moartea

monstruoase,

Perverse, prodigioase, hidoase şi mai rele

50

JOHN MILTON

Ca tot ce în poveşti s-a născocit şi frica

A conceput, gorgone, hidre şi himere, între timp, adversarul lui Dumnezeu Şi-al Omului, Satan, cu gând aprins şi plan înalt,

Şi către poarta Iadului,

aripile-şi desfăşoară

în zbor pustiu, la stânga sau la dreapta Cotind cu mâna; acum cu aripi netede abisul rade, Apoi se-ndreaptă către bolta cea de flăcări Precum o flotă, în largul mării, atârnă-n nori,

pluteşte

Din Bengala sau din Insulele Ternate şi Tidore,

Şi împinsă de ale echinocţiilor vânturi,

De unde negustorii mirodeniile-şi aduc;

Pe tânguitoare valuri,

pe Etiopia, către Cape,

îşi îndrumă către pol plutirea, aşa şi înaripatul Cerului duşman. Se-arată

în sfârşit hotarul

Iadului, cu înalte ziduri, ca de groază

Cu porţi de trei ori întreite, trei de-aiamă, Trei de fier şi trei din lespezi de diamant.

Impenetrabile, cu veşnic foc încercuite,

în faţa porţilor stăteau,

pe fiecare parte,

Două închipuiri nemaivăzute. Prima părea femeie până la brâu, frumoasă,

Dar termina hidos, în nenumărate

Cute solzoase,

cu trup voluminos de şarpe,

Armat cu vârf ucigător. Cam la brâul ei

O haită de dulăi din Iad, care-n veci Lătratul nu-şi opresc, din largile căscate guri, într-o hidoasă hărmălaie; totuşi, când doresc, Dacă lătratul deranja, se pot târî

în pântecele ei,

şi-acolo să-şi găsească adăpost;

Totuşi puteau lătra într-una şi urla

Fără a fi văzuţi.

Mult mai puţin hidoşi decât aceştia

PARADISUL

PIERDUT

51

Erau acei ce-o chinuiau pe Schylia, când Se-mbăia în marea ce desparte Calabria De asprul ţărm trinacric; nici cei care

Pe vrăjitoarea nopţii

o urmează,

Nu-s mai urâţi, când chemată-n taină, Prin văzduh zburând pe mătură, Atrasă de miros de sânge de copil, Cu lapone vrăjitoare să dănţuiască, în timp ce luna se ascunde în eclipsă

La farmecele lor.

Forma cealaltă,

Dacă formă

putem numi

ceva ce n-avea

Nimic lămurit în mădulare, încheieturi şi membre;

Sau substanţă de poate fi

numită ceea ce

Mai degrabă o umbră părea a fi,

Căci toate se arătau şi una, şi alta, neagră stătea Ca noaptea, feroce ca zece furii, Grozavă precum Iadul, rotind mereu

O-ngrozitoare lance;

iar ceea ce părea

Să-i fie capul, ca o coroană-mpărătească

Arăta,

Satan era acum aproape şi

De la locul său, monstrul se ridică, iute

leşindu-i în întâmpinare;

Iadul

Se zguduia sub paşii săi.

Neîmblânzitul duşman privi să vadă

Ce-i arătarea,

mirat privind-o şi nu cu spaimă

(Că nu se teme de nici o zămislire, decât doar

De Dumnezeu şi Fiul) şi cu privire dispreţuitoare, Cel dintâi grăi: "De unde eşti şi ce eşti,

Scârboasă Arătare,

tu care îndrăzneşti,

Deşi întunecată şi îngrozitoare, în calea mea Ţi-arăţi a frunţii tale hâde neplămadă, Spre aceste porţi? Prin ele vreau să trec

52

JOHN MILTON

Şi sigură să fii, nu-ţi cer îngăduinţa.

Retrage-te!

Sau gustă nebunia şi învaţă

Făcătura Iadului să nu înfrunţi tu,

Spirite Cereşti!"

La care Goblinul, plin de mânie, replică:

"Nu eşti tu trădătorul înger? Nu eşti acela. Care primul, pacea din Ceruri ai înfrânt-o, La fel credinţa? Cu tine ai târât, în orgolioasa răzvrătire a armelor

Pe fiii Cerului a treia parte, urzind în contra Preaînaltului; şi ca şi tine şi ei au fost goniţi De lângă Dumnezeu, condamnaţi Să vă petreceţi tot restul zilelor eterne în cazne şi-n nenorocire? Şi tu, Un duh al Cerului te socoteşti, când Iadul ţi-este temniţă şi aici sufli sfidare Şi dispreţ, unde eu domnesc şi

Lucrul ce te va mânia mai mult,

sunt regele

Şi seniorul tău? întoarce-te înapoi La cazna ta, tu fals fugar! Şi aripii tale

Iuţeală să-i mai adaugi, ca biciul meu cu scorpioni

Să nu te-ajungă, Să nu încerci

sau dintr-o lovitură de lance,

o groază neîncercată,

Stranie oroare şi chinuri nesimţite până acum!"

Aşa vorbi oribila Teroare,

De zece ori,

la trup mărindu-se

aşa vorbind şi-aşa ameninţând,

Mai groaznică şi mai diformă. Dar, Pe altă parte, încins de indignare, stătea Satan,

arzând ca o cometă ce arde întregul

Ophiuchus, sub cerul arctic, din cumplita-i coamă

Neînfricat,

Războaie lungi şi molimi scuturând.

Fiecare

Către capul celuilalt ţinti mortala lovitură, Iar mâinile nu urmau a doua oară

PARADISUL

PIERDUT

53

Să lovească; se înfruntară amândoi ca doi

Nori negri, ce, încărcaţi de crunta artilerie cerească, Mugind veniră deasupra Mării Caspice; Statură o clipă frunte-n frunte, până când

Vântul şuieră semnalul,

să se unească

în neagra lor ciocnire, în văzduhuri. Aşa se încruntau grozavii combatanţi, Că Iadul mai mult se-ntunecă, atât de mult

Se-asemănau; căci niciodată, să întâlnească

Un astfel

de duşman

nu

le va

mai fi

dat.

Şi-acum fapte măreţe s-ar fi întâmplat.

De Iadul ar fi răsunat,

dacă şerpeasca vrăjitoare

în mână cu fatala cheie, la poarta Iadului Nu s-ar fi înălţat şi cu ţipăt groaznic

Se repezi între ei:

"O tată, ce are mâna ta de gând, în propriul fiu Vrei să loveşti? Ce furii, o, fiule, te îndeamnă Cu lancea ucigaşă părintele să îţi omori? Şi pentru cine? Ştii? Pentru acela ce stă în Ceruri şi Râde chiar acum de tine, sclavul său, ce trebuie Porunca să-i îndeplineşti, pornită din mânie Justiţie, cum îi spune el, care într-o zi Pe amândoi vă va distruge "

Aşa vorbi aceasta, şi la vorbele-i

Ciuma infernală

Se potoli şi întrebă Satan:

"Ciudat vorbita-i, astfel că mâna mea grăbită Prin fapte nu mai vrea să-şi spună voia, Până nu aflu de la tine ce eşti tu, cu două chipuri, Şi de ce, când mă-ntâlneşti în astă infernală vale îmi strigi că-s tată şi că fantasma asta Mi-este fiu. Nu te ştiu şi niciodată nu am avut

54

JOHN MILTON

In faţa-mi privelişti mai detestabile

Decât el cu tine?" La acestea,

portăreasa Cerului

Răspunse: "Cum,

m-ai uitat şi astfel par privirii tale?

Eu ce vestită am fost în Cer odinioară Prin frumuseţe, în mijlocul soborului de serafimi, Care urzeau cu tine război contra

Regelui ceresc.

Deodată ai fost cuprins

De-o mizerabilă durere, ochii tăi orbiţi

Şi întunecaţi

plutiră în întuneric,

Iar capu-ţi arunca groase şi repezi flăcări,

Până când se desfăcu şi-n stânga; Asemeni ţie, strălucitoare la chip şi stat, De frumuseţe scăpărând, zeiţă-n arme,

Eu ţi-am ieşit din cap.

Uimirea a cuprins

Pe toţi războinicii cereşti, ce se dădură înapoi,

Speriaţi întâi,

numindu-mă Păcat la început,

Semn purtător de rău mă socotiră; Dar s-au obişnuit cu mine repede,

Cu graţiile atrăgandu-i de partea mea Pe toţi, pe rând, dar mai ales pe tine, De multe ori imaginea-ţi perfectă

Văzându-ţi-o în mine, Asemenea plăceri

ai

devenit îndrăgostit;

cu mine ai gustat

în taină, încât o grea povară Mi-a crescut în pântec. în acest timp,

Războiul izbucni, cu lupte pe câmpiile cereşti,

Din care cu izbânda s-a ales Atotputernicul

vrăjmaş

(Cum altfel s-ar fi putut?);

iar nouă ne-a rămas

înfrângerea şi fuga prin Empireu.

Din dunga Cerului,

Şi

împinşi,

se prăvăliră-ai

noştri în Genune

la

un

loc cu

ei

şi eu mă prăvălii;

Cheie în mână mi-a fost dată,

atunci

această

cu poruncă

PARADISUL

PIERDUT

55

Să ţin în veci aceste porţi închise, ca nimeni

Să nu treacă fără ca eu să ie deschid. Gânditoare

Şi singură m-am aşezat aici,

dar n-am stat muit

Până când pântecul, de tine fecundat

Şi-acum crescut peste măsură,

simţi

Teribile mişcări şi groaznice dureri.

Intr-un sfârşit,

progenitura asta odioasă

Pe care-o vezi, din tine scoborâtă, Crud sfârtecându-mă pe dinăuntru, cu violenţă Drumul şi-a croit afară, de groază şi durere

Contorsionându-mi trupul,

partea de jos

Astfel mi se transformă. Dar el, duşmanul

Meu, născut din mine, ieşi rotindu-şi Lancea lui fatală, sortită doar să nimicească totul.

Eu am fugit şi «Moarte»

am strigat;

iadul se zgudui hidosul nume când îl auzi, Şi din toate grotele suspine se-auziră,

Ecoul strigând din nou: «Moarte»!, Eu am fugit, dar el mă urmărea (se pare

Mai mult mânat de voluptăţi decât de furie) Şi de departe, mult mai iute ca mine, Din urmă mă ajunse, stnvindu-mă

Cu îmbrăţişări de-a siia,

pe mine,

mama sa,

Şi din viol am zămislit pe aceşti monştri,

Care lătrând mereu mă împresurară, Cum vezi, din oră-n oră concepuţi,

Cu chinuri infinite pentru mine, căci atunci Când intră din nou în pântec, rozându-mi Măruntaiele mereu, urlând, căci ele

Li-s ospăţul; apei ieşind afară,

mă înconjoară

Cu noi terori, astfel încât nu-mi pot afla Repaus nici o clipă. în faţa mea stă cumplita moarte,

JOHN MILTON

Fiul şi duşmanul meu, care-i asmute pe mine,

A sa mamă;

m-ar devora căci

n-are altă

Dar ştie că sfârşitul meu e şi

al

lui

pradă,

Şi că amară îmbucătură eu i-aş fi, Atunci când s-ar mai întâmpla şi asta, Căci am pieri, aşa cum poruncit-a soarta. Dar tu, o, tată, te fereşte de ucigaşa lui săgeată! Nu spera în van că în armura ta strălucitoare, Călită-n cer, invulnerabil eşti, căci nimeni,

Decât cel care sus domneşte,

nu-i poate rezista."

Aşa grăi aceasta şi duşmanul repede învăţă Să linguşească, cu glas mult mai dulceag

El

răspunzând:

"Dragă fiică de vreme ce mă consideri domn, Şi îmi arăţi un fiu atât de chipeş, drag zălog

Al plăcerilor, ce împreună am avut în Ceruri, Şi-al bucuriei, atunci dulce, astăzi tristă tare,

Din cauza schimbării crude,

care

Asupra noastră,

azi s-a abătut;

să ştii

Că eu

nu vin aici ca un duşman,

ci

Ca să vă eliberez din această întunecată

Casă de dureri pe amândoi,

dar

Şi pe ostile de spirite, ce împreună cu noi

Din Ceruri au căzut.

Sunt solul

lor

Şi merg pe calea asta aspră, eu pentru toţi Primejdia înfruntând, cu singuratici paşi,

Cătând prin golul imens un loc prezis,

este deja creat,

Vast şi rotund, un loc al fericirii aflat

Ce după semne judecând,

La hotarul Cerului;

aici sălăşluieşte o rasă

De superioare fiinţe, care probabil Ne umplu nouă locul, totuşi mai departe

PARADISUL

PIERDUT

57

De Cer fiind ţinute,

de teama ca în Ceruri

Să nu se işte noi tulburări.

Dacă e asta,

Sau un lucru mult mai tainic, eu

într-acolo mă grăbesc, să cercetez; cum voi afla

îndată, la voi

mă voi întoarce şi o să vă duc,

Pe tine şi pe Moartea, către un loc în care Liniştea să v-o găsiţi şi să zburaţi silenţios

Prin aerul îmbălsămat cu dulci miresme. Acolo vă veţi ghiftui în voie, toate Prada voastră fiind."

El încetă,

căci amândoi păreau grozav

De mulţumiţi, iar Moartea rânji

C-un zâmbet groaznic,

când auzi

că foamea-i

Va găsi astâmpăr şi-şi binecuvânta grozavi-i colţi,

Sortiţi acelor ceasuri minunate.

La fel de fericită,

Mama sa astfel vorbi:

"Păstrez această cheie,

a infernalei Gropi, ce

Prin voia şi comanda puternicului

Rege,

La mine azi se află, interzicându-mi să descui Aceste porţi de diamant; împotriva tuturor, Stă moartea gata. cu lancea ei, fără să-i fie frică

Că vreo putere vie i-ar putea veni de hac.

Dar oare, sunt eu datoare celui ce sus domneşte,

Care mă urăşte şi

m-a zvârlit aici, în acest întunecat,

Cumplit Tartar,

urâtă treabă dându-mi

Şi închizându-mă aici, pe mine, Care-am trăit în Ceruri; aici, veşnic chinuită

De groaznice terori, făpturi din mine, Care mă rod necontenit pe dinăuntru? De tu mi-eşti tatăl, tu zămislitorul, tu

Cel ce-mi dete viaţă, deci pe cine trebuie

S-ascult? Pe cine să urmez? Tu eşti

acela

58

JOHN MILTON

Care mă va duce în curând în lumea Fericirii şi a luminii, acolo printre zeii

Care trăiesc în linişte şi printre care Voi domni în dreapta ta, aşa cum Fiicei şi iubitei sale, în veci i se cuvine." Spunând acestea, apucă fatala cheie, Unealtă tristă a năpastei noastre, şi Către porţi rostogolindu-şi bestiala trenă, Grilajul uriaş îl ridică, căci numai ea Putea ca să îl salte; apoi în broască Cheia cu încâlcite crestături roti, Mutând din loc zăvoarele de fier şi stâncă;

Scrâşnind prelung,

cu zvâcnet mânios

Porţile infernale se deschiseră; ţâţânile Iscară tunet greu, cutremurând până şi

Adâncul Erebusului.

Ea deschise,

dar

Să deschidă nu mai avea putere:

porţile,

Larg deschise,

astfel încât o armie întreagă,

Cu steaguri fluturând în vânt, cu cai Şi mare car de iuptă. putea să treacă

Chiar şi fără rânduială,

atât de largi deschise

Erau aceste porţi, precum o gură de cuptor,

Ce scoate fum şi flăcări roşii,

în faţa ochilor deodată li se-arată secretele

Străvechiului abis: întunecat,

nelimitat ocean,

Fără hotare şi fără limite, unde lungimea,

Lăţimea şi-adâncimea pierdute sunt

Ca timpul şi ca spaţiul; acolo unde bătrâna Noapte

Şi Haosul, ai Naturii înaintaşi,

menţin

Eterna anarhie,

printre războaie zgomotoase.

Căci Caldul, Frigul, Umedul, Uscatul, cei patru Aspri campioni, întâietatea aici ei şi-o dispută,

PARADISUL

PIERDUT

59

în luptă aducându-şi embrionii atomilor; Aceştia în jurul unui steag, în clanurile lor nenumărate, Greu înarmaţi, iuţi, tăioşi sau molcomi, Roiesc precum nisipul din Barca sau Cyrena, Ca să ia parte la lupta dintre vânturi. Atomul în jurul căruia se strâng mai mulţi atomi

Domneşte doar o clipă:

Haosul tronează

Şi prin decizii încâlcind mai tare neorânduiala

Peste care stăpâneşte: urmându-i lui,

Suprem judecător,

norocul stăpâneşte totul

în acest abis sălbatic, în pântecul

Naturii,

Sau poate chiar în mormântul ei. Nu e nici mare, nici foc, nici aer, nici pământ,

Dar toate acestea laolaltă, confuz amestecate Sortite în vecie să se lupte între ele,

Dacă măreţul Creator nu

porunceşte

Materiilor negre să creeze alte lumi.

prevăzător

Duşmanul îşi aruncă o clipă ochii,

în acest abis sălbatic,

Călătoria cumpănindu-şi-o,

căci

n-avea de trecut

Nici o strâmtoare. Şi nu-i era urechea

Deranjată de zgomote mai

puţin îngrozitoare

(De-ar fi s-asemuim măreţe lucruri Cu cele mici) decât furtunile Belloniei, Când cu corăbiile-i nimicitoare Cetăţi de scaun vor; sau zgomote mai mici Ar fi dacă structura Cerului s-ar surpa

Şi-aceste elemente, din axa-i pururi fixă,

Pământul întreg

l-ar smulge,

într-un târziu, vrând zborul să şi-l ia Aripile şi le-ntinse şi, pe un nor de fum, De pe pământ se înalţă; astfel multe mile

60

JOHN MILTON

Ca pe un tron de nori, cutezător sui, dar Scaunul pieri şi-atunci căzu în hău nemărginit. Uimit, în van dădea din aripi şi ca un plumb Alunecă în jos, zece mii de stânjeni adâncime Şi chiar şi astăzi încă ar cădea, dacă

Printr-un ghinion, un nor tumultuos Crud răbufni, explozia de foc în sus zvârlindu-l Şi mai mult. Vârtejul se opri în mlăştinoasa Sirtă, ce nu era departe Nici de mare, nici de uscat. Satan trecu Plămada cea vâscoasă, ce-l înghiţea, Pe jumătate-n zbor, pe jumătate cu piciorul;

Simţea acum nevoie de pânză

sau de vâslă.

Precum grifonul, prin sălbăticie, cu aripile

întinse,

urmăreşte peste munţi şi mlăştinoase văi

Pe Arimaspul ce prin viclenie îi fură aurul ce-l

Are în pază;

nerăbdător duşmanul

peste

Prăpăstii, mlaştini şi strâmtori, prin elemente Dense, rare, tari, cu capul, mâna, aripa, piciorul îşi continuă drumul şi înoată, se scufundă, Se târăşte sau zboară. După un timp, surdă rumoare, universală Şi ciudată foarte, iscată din adâncuri de tenebre,

Urechea lui aude. Neînfricat, el zborul şi-l abate,

Ca să întâlnească acea

Putere sau Spirit

Al adâncului abis, care-n acest zgomot

Sălăşluieşte,

pe care să-l întrebe

Care-i cel mai aproape hotar întunecat,

După care stă lumina;

privind în faţă

Tronul haosului îi apăru în cale,

cu negru pavilion

întins peste Adâncuri. Cu el pe tron

bătrâna noapte,

Stătea consoarta-i,

PARADISUL

PIERDUT

61

înveşmântată în

neagră zibelină;

Le stau alături Orcus şi cu Hades, Şi înc-un nume groaznic: Demogorgon; Urma Rumoarea, şi Şansa, şi Tumultul şi Confuzia, încâlcită tare şi Discordia Cu o mie de felurite guri.

Către acestea, îndrăzneţ,

Satan se-ntoarse:

"O, voi Puteri şi Spirite ale acestui Abis profund, Tu Haos şi tu bătrână Noapte, n-am venit

Cu scop anume la voi. să cercetez Şi nici să tulbur secretele împărăţiei voastre, Dar constrâns mă văd, prin acest ~ întunecat pustiu, rătăcitor, în drumu-mi Spre lumină trece prin al vostru vast imperiu, Eu singur şi fără călăuză, caut Calea cea mai scurtă care duce Spre locul unde acest întunecat hotar

Cu cerul

se îngemănează;

Sau dacă vreun alt loc, din stăpânirea voastră, Al regelui eteric a devenit, pe-acela-l caut, Călătorind prin adâncimea asta. Călăuziţi-mi paşii şi nu puţin vă voi recompensa, Căci, din acest tărâm pierdut de voi,

Dacă se-alungă uzurparea toată, Sub sceptrul vostru iarăşi vă va sta

Cuprins în beznele primordiale Şi din nou, drapelul falnic al bătrânei Nopţi Voi împlânta acolo; al vostru avantajul.

Iar mie îmi

rămâne răzbunarea!"

Astfel grăi Satan şi-aşa răspunse Anarhul cel Bătrân, cu glas tremurător Şi chipul descompus: "Te ştiu, străine,

62

JOHN MILTON

Ştiu cine eşti:

Eşti îngerul puternic, conducătorul, Care nu demult te-ai răzvrătit în contra împăratului din Ceruri, şi răsturnat ai fost. Eu te-am văzut şi auzit, căci o oaste Atât de numeroasă n-a străbătut nicicând Adâncu-nfricoşat, în linişte, într-o învălmăşeală

Mult mai

rea decât învălmăşeala însăşi

Şi peste tot, ruini peste mini, derută, iar derută, Iar milioanele izbânditoare se revărsau Prin porţile cereşti. De-atuncea, Locuiesc şi eu aicea la hotare şi întreaga mea putere abia dacă mi-ajunge Ca să apăr puţinul ce mi-a mai rămas Din certurile voastre interioare, Bătrânei nopţi mereu slăbindu-i sceptrul:

La început, Iadul, bârlogul vostru Se întindea de-a lungul şi de-a latul Sub picioare; mai nou stau Cerul şi Pământul, O altă lume, care atârnă peste împărăţia mea, Legat cu lanţ de aur de-o parte a Pământului Din care căzură legiuni! Dacă acesta-i drumul, nu-i departe, dar şi Primejdiile sunt mai aproape. Grăbeşte-te, Ravagiile, ruina şi prăpădul îmi sunt câştigul." Din vorbă se opri, însă Satan nu mai stătu Ca să-i răspundă, dar bucuros că marea sa Are acum un ţărm, cu o ardoare înnoită Şi forţe proaspete, ţâşneşte în sus, Precum o-nflăcărată piramidă. Brăzdând întinderea sălbatică şi împresurat De aprigul război; mai încercat ca

PARADISUL

PIERDUT

63

Nava Argo, atunci când a trecut Bosforul Printre stânci, ce se băteau orbeşte cap în cap, Sau ca Ulise, atunci când ocolind Haribda, De un vârtej era ameninţat. Astfel, cu dificultate, el drumul îşi urma, Dar, în curând, stranie schimbare

Se petrecu: căderea Omului.

Păcatul şi cu

Moartea îl urmau de-aproape (aceasta Voia Cerului fiind), pavând în urma lui, Drum neted şi bătut, peste Abisu'-ntunecat Cu-a sa genune arzătoare peste care durară Un pod de o lungime nemaipomenită,

Din Iad şi până-n orbul de afară. Al acestei lumi plăpânde; pe acest pod,

Spirite perverse într-una trec, încoace şi încolo, încercând pe muritori să-i pedepsească, Afară doar de cei pe care îngerii Jos sau Dumnezeu îi au în pavăză.

Dar în sfârşit acum,

a luminii sacră influentă

Simţită începe a se face şi din zidurile Cerului Un răsărit strălucitor, din sânul nopţii mohorâte

Izbucneşte. Aici începe graniţa naturii Şi de aici începe Haosul să se retragă, Ca un duşman învins, de la lucrarea-i Cea mai importantă, cu tumult mai puţin

Şi vuiet mult mai slab.

Satan

Cu mai puţină trudă şi chiar cu uşurinţă,

Alunecă pe valuri liniştite,

de o lumină

Pâlpâindă călăuzit şi,

ca un vas bătut

De mari furtuni, care cu bucurie Ancorează-n port, chiar cu catarge Şi parâme rupte; sau, chiar în golul cel mai vast,

64

JOHN MILTON

Ce pare aer, cu aripile larg desfăşurate,

în linişte priveşte de departe imperiul Cerului, Atât de întins, încât nu ştie de e pătrat Sau e rotund, cu turnuri de opal şi Cu creneluri, cu viu safir împodobit, Unde odată i-a fost şi lui lăcaşul;

Şi,

repede trecând, văzu această Lume

într-un cerc de aur atârnată, ca mărime, Unei stele mici, de lângă lună, asemănându-se. Aici, prea plin de gândul răzbunării, el blestemat Şi la o oră blestemată, se avântă spre Ceruri.

Cartea a lll-a

Salut, Lumină sfântă, a Cerului întâi născută, Sau a razelor eterne, pe tine, neprihănită, Te pot descrie-aşa? De vreme ce lumină-i Dumnezeu, şi-n veci doar în lumina neajunsă

Sălăşuit-a,

înseamă c-a

sălăşluit în tine,

Strălucitor efluviu din strălucitoare-esenţă

Necreată sau mai degrabă râu

De pur eter îţi place ţie ca să fii chemată?

Dar cine ţi-ar destăinui

izvorul? înainte

De a fi Soarele şi Cerul, erai doar tu, Şi ca un larg veşmânt, la glasul Domnului, învăluit-ai lumea ce se ridica din ape, Creată din neant şi golul infinit. La tine vin acum în zbor cutezător, Scăpat de lacul Styx, chiar dacă

Mult prea mult am stat, în ăst locaş obscur, întârziat fiindu-mi zborul, hălăduind

Prin bezna de afară,

cântând de Haos

Şi de eterna Noapte, cu alte-acorduri Decât cele aie lirei lui Orfeu. Povăţuit de o cerească Muză să mă. încumet La întunecata coborâre şi apoi din nou să urc, Un lucru trudnic şi cam rar: pe tine

66

JOHN MILTON

Neschimbată te găsesc şi-ţi simt Vitala strălucire suverană, dar tu nu vezi Aceiaşi ochi, ce se rotesc în van, Să întâlnească pătrunzătoarea-ţi rază, Dar care asfinţitul îl găsesc, de când

Le-a stins orbita un strop de-al tău senin, Sau de când un văl de-ntunecime

l-a împăienjenit. Şi totuşi,

să cutreier

N-am încetat, în locuri

cu izvoare limpezi,

Dumbrăvi umbroase şi coline însorite,

Pe unde Muzele hălăduiesc şi

unde

Regăsesc iubirea pentru cântecele sacre;

Dar, mai ales, Sionule, la tine vin, în ceas de noapte, printre pârâuri Şerpuind prin înflorite pajişti, în veci spălându-ţi sfintele picioare.

Şi nu îi uit nici pe cei doi, asemeni mie în nenorocire, la fel de-am fi şi-n glorie! Pe Maeonides, orbul, şi pe Thamyris, cel orb, Nici pe Tiresias să nu-l uit, ori pe Phineus, Cu toţii vechi profeţi; atunci, cu gânduri Mă hrănesc, care din sine, armonioase Stihuri izvodesc, aşa cum pasărea de veghe,

în întuneric cântă şi de sub cel

mai des frunzar

Revarsă notele-i nocturne. Astfel, cu anul, Anotimpurile se întorc, dar pentru mine Ziua nu se-ntoarce, sau dulcea apropiere A dimineţii sau a serii, a-mbobocirii primăverii Şi nici al verii trandafir; nu văd nici turme sau cirezi Şi nici a omului înfăţişare, ci în loc, doar nori Şi beznă veşnică, ce mă-nconjoară; Rupt de plăcutele cărări umane, şi-n faţă

PARADISUL

PIERDUT

67

Desfăşurându-mi-se cartea

cunoaşterii,

De-un aib universal,

din care

Ale naturii faceri sunt şterse pentru mine,

Şi înţelepciunea,

cu desăvârşire-nchisă.

Cu atât mai mult, o tu, celestă lumină, Străluceşte înăuntru-mi şi mintea-mi iradiază;

Acolo dăruieşte-mi ochi şi de pe ei alungă ceaţa, Să pot vedea, să pot descrie lucruri,

Ce se ascund vederii

muritoare.

De pe înaltul tron unde şedea, Atotputernicul,

Chiar decât slava mai înalt,

ochii îşi

aplecă

Dintr-o privire, întreaga muncă să-şi cuprindă:

în juru-i, toate preasfinţiile din Cer, ca roi de stele

Se strângeau,

iar din privirea Lui primeau

Beatitudine de neînchipuit; în dreapta sa

Şedea strălucitoarea închipuire a gloriei sale:

Unicul său fiu;

la început văzu

Pământul,

Unde stăteau ai noştri primi părinţi,

Singurii doi, ce din întreaga omenire

în grădina fericirii sălăşluiau,

gustând

Din roadele nemuritoare ale iubirii

Şi-ale bucuriei, o bucurie neîntreruptă Şi o iubire neasemuită în această binecuvântată Solitudine; Satan trecu apoi deasupra Iadului şi-a lui genuni şi dând ocol la zidul Cerului, De dinspre partea Nopţii, în văzduhul

Sublim şi-ntunecat,

Aripile ostenite şi picioarele nerăbdătoare

gata acum ca să-şi oprească

Să poposească pe învelişul tare al acestei Care părea pământ solid să fie, Dar fără firmament, nu era sigur dacă

lumi,

Ceea ce vede este oceanul

sau văzduhul.

68

JOHN MILTON

De la-nălţime, Dumnezeu privea la el, Cu ochii-i ce pătrund şi în prezent, şi în trecut

Şi-n viitor, şi către unicul său fiu zise:

"Tu, fiul meu, cel unic zămislit, au vezi tu oare De ce furie e stârnit Duşmanul nostru, pe care Nici o graniţă nu pare a-l opri, nici toate lanţurile în care fuse ferecat şi nici chiar hăul imens al Iadului? E-atât de aplecat asupra disperatei Sale răzbunări, încât nu vede că se va întoarce Asupra capului său rebel. Şi-acum, scăpat

De toate lanţurile,

iată-l, zboară în apropierea Cerului,

Chiar la hotarele luminii şi se îndreaptă

Către lumea nou creată,

spre omul

Ce l-am aşezat acolo, să vadă dacă-l poate nimici, Sau şi mai rău, să-l ispitească; da, şi-l va ispiti Căci omul va ceda la ale sale mincinoase ticluieli

Şi-şi va călca uşor porunca-i

unică,

Singurul legământ al ascultării sale, căzând şi el

Şi toată rasa-i necredincioasă. Şi vina-a cui va fi?

A cui decât a sa? Ingratul,

de

la

mine a

avut

Tot ce-a putut avea; drept l-am făcu şi bun,

De sine stătător, destul să poată ţine piept ispitei,

Dar totuşi, liber ca să cadă.

La fel, Puterile Eterice

Creat-am şi Duhurile toate, pe amândouă:

Cele ce-au rezistat ispitei şi cele ce-au căzut. Nebucurându-se de libertate, oare ce dovadă De ascultare şi credinţă puteau să dea? Cum să-mi fi fost pe plac aşa o ascultare, Când raţiunea şi voinţa (alegere fiind şi raţiunea), De libertate fiind lipsite, dacă există, sunt în van, Căci ele-ar fi servit nevoii, şi nu mie? Astfel c-u fost creat aşa cum drept era

PARADISUL

PIERDUT

69

Şi nu pot să-şi acuze Creatorul şi nici destinul, Ca şi cum predestinarea i-ar fi condus. Singuri, prin propria voinţă, îşi hotărâră Răzvrătirea, nu eu; chiar prevăzută, Preştiinţa mea greşeala să le schimbe Nu putea. Deci, fără cel mai mic impuls Şi fără nici o umbră de influenţă de la soartă Sau prevederea mea de neschimbat, Cad în greşeală, ei singuri responsabili Şi-n judecată, şi-n alegere; eu liberi l-am creat şi liberi trebuie să rămână Până când ei înşişi în lanţuri se vor fereca; Altfel s-ar cere firea să le-o schimb Şi să revoc tot eu eterna lege, cea care Şi libertatea lor a ordonat. Oamenii vor cădea, de-aceştia primii ispitiţi, Aşa că omul va cunoaşte îndurare, Ceilalţi, însă, nu: în milă şi-n dreptate, Astfel, în Cer şi pe Pământ, va triumfa înaltă slava mea. Dar mila, cea de pe urmă

Şi cea dintâi, va străluci-ntre toate cel mai tare " în timp ce Domnul astfel glăsuia, Cerul Cu-aromă de ambrozie se umplea,

iar binecuvântatul

spirit risipea

Un simţământ al unei negrăite bucurii. Dincolo de orice-asemuire, se vedea Şi fiul Domnului, de glorie-nconjurat; în ei întruchipată, a Tatălui pură esenţă Strălucea, iar pe faţa sa divina compasiune, Iubirea fără margini şi îndurarea Se citeau. El astfel către Tatăl său grăi:

"O, Tată, plin de îndurare fost-a vorba

70

JOHN MILTON

Care a închis divina-ţi cuvântare, în care spui că totuşi Omul se va bucura De îndurare, căci amândouă, Cerul

Şi Pământul, înaltă laudă îţi vor aduce, Prin numeroase imnuri şi cântări,

vor răsuna,

De tine binecuvântate-n veci,

înconjurându-ţi tronul.

Dar oare Omul

Va fi de tot pierdut, el, ultima ta plăsmuire

Şi cel mai tânăr fiu al tău, să cadă, Chiar şi împins de nebunia sa şi ispitit? Departe acest gând să fie de tine, Tată, Tu cel ce eşti judecătorul lucrurilor

Pe care le-ai creat şi numai drept Vei judeca de-a pururi. Vrei oare Ca duşmanul să-şi obţină scopul şi pe tine Să te nemulţumească? Răul de-ar reuşi Să-şi împlinească, stricând tot rodul

Bunătăţii tale,

se va întoarce mândru

La condamnarea sa,

dar

împlinindu-şi răzbunarea şi cu el, în Iad,

Târând întreaga rasă omenească,

de el coruptă.

Sau vrei cu mâna-ţi să-ţi nimiceşti creaţia

Şi pentru el tu să desfaci ceea ce întru gloria-ţi săvârşita-i. Astfel, mărirea Şi bunătatea ta ar fi supuse îndoielii

Şi

blasfemiei fără apărare!"

La acestea,

măreţul Creator răspunse:

"O, fiule, tu care eşti a sufletului meu

Tu,

întâie desfătare, fiu zămislit din sânul meu, care singur eşti cuvântul şi înţelepciunea mea,

Puterea mea,

rostita-i gândurile mele

Aşa cum cugetu-mi etern ie-a hotărât.

PARADISUL

PIERDUT

71

Oamenii nu vor fi pierduţi cu totul, ci să se mântuiască Vor putea, chiar dacă nu din propria dorinţă,

Ci

numai

prin înalta-mi îndurare

Pe

care slobod eu le-o dăruiesc;

Şi înc-o dată puterile slăbite le voi reînnoi,

Chiar dacă porunca ei

mi-au încălcat-o

Şi

păcătuind s-au subjugat unor dorinţe

Nemăsurate;

reînălţaţi de mine,

înc-o dată să îşi înfrunte vor putea

Duşmanul lor de moarte,

de mine înălţaţi

încât să ştie cât de fragilă condiţia lor le este Şi că doar mie mântuirea-mi datorează, Eu care am ales din mila-mi cea sublimă Pe unii, ca să stea deasupra celorlalţi;

Aceasta mi-este vrerea: ceilalţi

M-or auzi strigând şi preveniţi de multe ori

De starea lor întru păcat,

Ca

să împace divinitatea

cerându-le

mâniată,

în timp ce îndurarea mea Ie-o ofeream;

Le voi

lumina de-ajuns simţirea întunecată,

Inima de piatră le voi înmuia, încât să poată Rugi să-mi înalţe şi să se căiască şi

Ascultarea ce mi-o datorează să mi-o dăruiască. La rugă, la credinţă şi la ascultare, şi dacă Dăruite sunt cu sincere intenţii,

Urechea mea în veci nu va fi

surdă

Şi ochii mereu vor fi deschişi.

Şi călăuză omului voi pune, supremul meu arbitru,

Conştiinţa, căreia dându-i ascultare,

lumină

Din lumină vor vedea şi în final, Curaţi şi teferi îşi vor atinge scopul. Această mare suferinţă a mea şi ziua

72

JOHN MILTON

îndurării mele nu vor gusta cei ce cu nepăsare şi Dispreţ le vor privi; mai împietrit va fi cel împietrit, Iar orbul mai orbit va fi, ca să se poticnească Şi mai jos să cadă; şi pe nimeni, decât pe aceştia De la mine îi voi îndepărta. Totuşi asta nu e totul; neascultătorul Om, Necredincios, îşi rupe legământul, Şi din nou păcătuieşte împotriva înaltei supremaţii a Cerului

Şi astfel Dumnezeirea afectând-o,

Nu va lăsa nimic spre ispăşirea trădării sale,

Ci se va devota cu totul distrugerii.

El, împreună cu întreaga sa posteritate, Trebuie să moară, să piară el sau dacă nu

Justiţia va pieri, doar dacă un altul

Capabil şi doritor va fi ca să plătească preţul Ispăşirii, moarte pentru moarte. Spuneţi, puteri cereşti, au unde oare

iubire

Care dintre voi fiinţă muritoare să devină

Asemenea

vom

găsi?

Ar vrea,

ca să răscumpere a Omului mortală crimă,

Cel drept,

pe cel nedrept să-l izbăvească astfel?

Sălăşluieşte oare-n Ceruri

Pentru

o dragoste atât de mare oameni?"

Linişte se făcu în Ceruri; el puse întrebarea în al oamenilor nume, însă corul ceresc

Rămase mut, şi nici un epitrop, nici un mijlocitor în faţă nu veni şi încă mai puţin, având curajul

Să se

ofere răscumpărarea s-o îndeplinească.

Astfel, fără de mântuire, întreaga omenire Trebuia să piară, sortită prin osânda dură Morţii şi Iadului, asta dacă Fiul lui Dumnezeu

PARADISUL

PIERDUT

73

în care sălăşluieşte în întregime Iubirea sa divină nu şi-ar fi reînnoit

Gândirea-i

cea mai

scumpă.

"Tată, cuvântul tău a fost rostit, de îndurare

Omul să aibă parte; ori îndurarea, Cel mai iute dintre ai tăi mesageri înaripaţi,

Care pe toate făpturile le vizitează, fără a fi rugată Nici căutată şi nici prevenită, un drum Spre mântuire n-o să afle? Ferice de Oameni, de-i previne astfel; Pierduţi odată în păcat, ei n-o vor mai chema în veci în ajutor; de ispăşire şi de jertfă-n stare, Ei nimiciţi datornici n-o să fie; Priveşte-mă atunci, eu pentru ei mă dărui,

Viaţă pentru viaţă eu îţi ofer:

mânia ta

Asupra mea să cadă; fă-mă Om, de dragul lui

Eu voi pleca din sânul tău şi de gloria De a-ţi sta aproape mă voi lipsi, cu mulţumire Pentru el murind; asupra mea, furia Poate moartea să-şi încerce, Căci sub puterea ei întunecată, înfrânt,

Prea multă vreme nu voi sta.

Deşi m-ai făcut

Să port în mine viaţă pe vecie,

prin tine

Eu trăiesc; deşi acum Morţii mă voi supune, Ca datorie, cu tot din mine ce poate ca să moară, Dar odată plătită datoria, tu nu mă vei lăsa

în mormântul cel josnic şi pradă ei; Şi nici n-ai să suporţi ca nepătatu-mi suflet Să rămână pe vecie alături cu putreziciunea;

Eu voi reînvia, victorios,

duşmanul subjugându-l

Şi prădându-l de lăudata-i pradă. Moartea atunci se va alege cu rana ei de moarte

74

JOHN MILTON

Şi învinsă,

lance dezarmată.

Iar eu, în văzduhul amplu triumfător, m-oi înălţa Şi ladu-ntreg am să târăsc aici, puterile-ntunericului

se va târî,

de ucigaşa-i

Incătuşându-le.

Tu,

mulţumit de o

asemenea

privelişte,

Jos vei privi din Ceruri

şi vei zâmbi,

în timp ce eu,

De tine înălţat, pe toţi duşmanii îi voi înfrânge; Moartea rămâne la sfârşit şi cu-ale sale oase

Vom împovăra

mormântul.

Apoi, după ce am lipsit atât, voi reintra în Ceruri, împreună cu mulţimea ce s-a răscumpărat

Prin jertfa mea; mă voi întoarce, tată, Să-ţi contemplu faţa, pe care nici un nor

De supărare nu va mai rămâne,

doar pace

Şi-mpăcare, mânia va pieri,

lăsând în loc

Doar bucuria." Cuvintele i se sfârşiră-aici, Blândul chip, deşi tăcut, tot mai grăia Nemuritoarea-i iubire pentru oameni, întrecută doar de ascultarea sa de fiu, Faţă de tatăl său. Jertfa, el bucuros o oferea Şi doar cuvântul Tatălui îl mai avea de aşteptat. Tot Cerul era cuprins de admiraţie Şi cugetau la-nsemnătatea acestor lucruri; Dar în curând, vorbi Atotputernicul:

"O tu, care în Cer şi pe Pământ singura pace

Eşti pentru o omenire cuprinsă de mânie, O tu, unica mea mulţumire! Tu ştii prea bine

Cât de dragi îmi sunt toate ce le-am zidit, Nici omul mai puţin, chiar dacă e ultimul creat, Căci pentru el mă voi lipsi de tine, Din dreapta mea şi de la sânul meu,

Ca să mântuieşti,

pierzându-te o vreme,

întreaga pierdută omenire.

PARADISUL

PIERDUT

75

Tu, care singur poţi să-i mai mântuieşti. La firea ior şi firea ta vei adăuga, Om între oamenii de pe Pământ fiind; Cu trup de carne te vei naşte, miraculos, Dintr-o fecioară, când s-o'mp!ini sorocul,

Fii tu, în locul lui Adam, conducătorul omenirii Chiar dacă fiul lui Adam vei fi. Aşa cum întru el Pier oamenii cu toţii, la fel, întru tine Se vor renaşte, ca dintr-o a doua rădăcină, însă doar cei ce merită, nu alţii. Căci vinovaţi de crima-i sunt toţi fiii săi Şi prin al tău merit se vor mântui Cei ce ce vor renunţa la faptele nedrepte Şi întru tine vor trăi, primind o nouă viaţă De la tine. Astfel că Omul, aşa cum e şi drept, Plăti-va preţul pentru Om şi judecat va fi

Şi va muri şi învia şi, înălţându-se,

va înălţa cu el

Pe fraţii săi, răscumpăraţi cu preţioasa-i viaţă.

Aşa o dragoste cerească va înfrânge Ura infernală, atât de scump, prin moarte Răscumpărată, care distruge cu atâta uşurinţă încă, în cei ce când iertarea le este oferită Nu o acceptă. Tu, coborându-te, natura umană

Ţi-o vei asuma,

care n-are să te înjosească,

Căci tu chiar dacă stând pe-al fericirii tron

Egal lui Dumnezeu şi bucurându-te

De-aceleaşi împliniri,

la toate-ai renunţat,

Să mântui lumea de la pierzanie, Numele Fiul lui Dumnezeu tu meritându-l, Căci eşti cu mult mai bun decât puternic Sau mărit; în tine iubirea abundă Mult mai mult ca gloria, de aceea

76

JOHN MILTON

Umilinţa ta va înălţa cu tine-odată, La acest tron şi neamul omenesc:

Aici vei sta tu întrupat şi vei domni

Ca Om şi Dumnezeu, tu, fiu al Omului,

Dar ş-al lui

Dumnezeu,

uns rege

Al întregii lumi; îţi dărui ţie puterea toată,

Pe vecie să domneşti şi să trăieşti în gloria meritelor tale; în puterea ta, Suprem conducător, vor sta Tronuri, Domnii,

Puteri şi Stăpâniri şi poruncesc: în genunchi în faţa ta se vor pleca acei ce în Ceruri sălăşluiesc,

Sau pe Pământ,

sau sub Pământ, în iad.

Atunci când tu te vei întoarce glorios, înconjurat de îngeri, în Ceruri, când

Pe Arhangheli vei trimite să dea vestire

De ziua asprei judecăţi,

din patru vânturi

Vor veni la sfântul scaun al dreptăţii sale Cei vii, la fel cu morţii cei din toate timpurile. Apoi, strângându-ţi sfinţii vei judeca Pe cei căzuţi: pe oameni şi pe îngeri; Cu toţi se vor pleca sentinţei tale; Iadul, în întregime va fi închis pentru vecie. Va arde lumea şi din cenuşa ei nou cer Şi alt pământ vor răsări, unde cei drepţi Sălăşlui-vor, ca după lungi strădanii, Să ajungă zilele de aur şi să culeagă fructele Faptelor lor, cu pace şi cu bucurie triumfând Şi cu adevăr în pururi. Divinu-ţi sceptru Apoi tu ai să-ţi lepezi, căci nu vei mai avea nevoie în totul Dumnezeu fiind. Dar, voi zeităţi, Toţi adoraţi-l pe acela care împlinind acestea Va muri; iubiţi-mi fiul şi slăviţi-l ca pe mine."

PARADISUL

PIERDUT

77

De cum sfârşi Atotputernicul, o multitudine

De îngeri un strigăt scoaseră de slavă, Ca dintr-un număr nesfârşit de guri iscate, Şi binecuvântate glasuri cu al bucuriei sunet

Umplură Cerul.

Cinstiră cele două tronuri

Cu plecăciuni adânci, scoţându-şi coroanele

Bătute cu amarant şi aur; nemuritorul amarant,

O floare care-n Paradis,

chiar lângă pomul vieţii

Să-nflorească începu, dar în curând fu pângărită

De-al

omului păcat şi-a fost adusă-n Cer

Să crească, unde întâi crescuse, cu floarea ei Umbrind fântâna vieţii şi râul fericirii, Care unda cea de ambră îşi trece

în curmeziş prin Paradis,

Aceste flori ce-n veci nu se-ofilesc

printre flori elysene;

îşi leagă spiritele-alese buclele,

cu raze împletite.

Jos, pe pământ, ghirlandele-aruncate Străluceau ca un ocean de jasp, împurpurate Cu trandafiri cereşti, zâmbeau. Apoi încununaţi din nou, îşi luară harpele de aur, De-a pururi acordate, ce ca nişte tolbe ce sclipeau Le atârnau la şolduri şi cu un preludiu De dulce simfonie îşi începură cântul sacru, Stârnind în Cer un negrăit extaz; Un singur glas nu stăruia-n tăcere, Şi nu era un glas care să nu poată topi în melodie,

Atât de mare fiind concordia care domneşte-n Ceruri. Ţie, Tată, îţi cântară întâi, Atotputernic, Nemuritor,

Nemărginit,

Neschimbător şi Veşnic împărat,

Al lucrurilor toate ziditor,

Izvor luminii

Şi invizibil în marea glorie a strălucirii tale

în care stai pe-un tron de neatins;

78

JOHN MILTON

Şi chiar dacă-ţi

umbreşti întreaga strălucire

A razelor şi printr-un nor rotund în jurul tău,

Asemeni unui luminos altar, închisă haina ta Se-arată de-atâta strălucire, dar Cerul e orbit şi Serafimii cei mai luminoşi Când vor să se apropie de tine Cu aripile ochii şi-i acopăr. Apoi pe tine te cântară, primul dintre creaţii, Tu fiu, divină întrupare, în chipul căruia Cu limpezime, şi fără nici un nor, Tatăl atotputernic se oglindeşte,

El, pe care nici o altă creatură nu poate a privi;

în tine sălăşluieşte splendoarea gloriei

lui,

Şi nemărginitu-i spirit. El, cerul-cerurilor şi marile puteri De dinăuntru, prin tine le-a creat şi tot prin tine A izgonit puterile dominatoare. Deşi în acea zi, nici tu nu te-ai zgârcit Cu al Tatălui tunet năprasnic şi Nici nu ai oprit roţile carului tău înflăcărat Care au zguduit ale Cerului hotare, în timp ce

Peste ale lor grumazuri de îngeri

răzvrătiţi

Şi risipiţi, tu dârz treceai, întors din urmărire, puterile cu strigăte Te aclamară, fiu unic al Tatălui Atotputernic,

Care trebuia să împlinească

răzbunarea

Cuvenită duşmanilor din Cer,

Dar nu la fel asupra Omului.

Pe acesta,

Prin răutatea lor căzut, tu părinte al milei

Şi îndurării, tu nu l-ai osândit la fel de aspru,

Ci mai mult ai înclinat spre milă.

De-ndată ce

Al tău unic şi drag fiu înţelese că nu l-ai blestemat

PARADISUL

PIERDUT

79

Atât de aspru pe Om, ci înclini mai mult spre milă, Spre a-mpăca mânia ta şi spre a pune capăt luptei Stârnite între justiţie şi îndurare, el, în ciuda Supremei fericiri de a-ţi sta alături, Morţii se dărui, răscumpărând a Omului greşeală. O, dragoste fără pereche ce nu e de găsit Decât în creaturi divine! Mărire ţie, Fiu al lui Dumnezeu şi salvator al oamenilor! Numele tău va fi materie copioasă de-acum Cântării mele. Niciodată harpa mea nu va uita

Imnuri de laudă să-ţi înalţe,

dar laolaltă

Cu laudele Tatălui

aduse.

Şi astfel ei în Ceruri, deasupra sferelor înstelate Fericite ceasuri petrecură, în bucurie şi în imnuri, între timp deasupra globului opac al acelei Lumi rotunde, a cărei primă arcuire împarte Orbii inferiori şi luminoşi, învăluiţi de Haos Şi de întunericul bătrân, umbla Satan:

De departe un glob părea, de aproape Un continent nemărginit, pustiu, Sălbăticit şi mohorât, pradă nopţii fără stele Şi ameninţătoarelor furtuni a Haosului Care tună-n jur; un aspru cer, mai blând Doar înspre partea care zidul Cerului se înălţa,

în depărtare se vedea o licărire ferită

De crâncena furtună:

pe aici umbla Duşmanul

Pe un câmp întins,

precum vulturul din Immaus,

Un vârf înalt a cărui Ascunde-n ea Tartarul,

creastă înzăpezită pleca dintr-un ţinut

Lipsit de pradă, ca să se ghiftuiască Cu carnea unor miei sau iezi de-un an, Pe vreo colină pe care turmele se hrănesc,

80

JOHN MILTON

O ia în zbor către al Gangelui sau Al Hydaspelui izvor, ale Indiei râuri; Dar se opreşte-n drumul său pe aridele câmpii Din Sericana, unde chinezii, de vânt Şi pânze ajutaţi, îşi mână uşoarele De trestii cărucioare; astfel pe marea de pământ De vânt bătută, singur păşea duşmanul, Cu gândul la prada sa; singur, Pentru că altă creatură pe aceste locuri,

Vie sau fără viaţă,

nu se pomenea;

Nici una încă, căci ale omului lucrări De pe pământ se ridicară, precum un abur, De când păcatul zadarnice şi trecătoare le făcu. Toate aceste lucruri, deşertăciunile Şi pe aceia care îşi găsesc speranţele în glorie şi faimă trecătoare şi Fericirea din această viaţă şi din cealaltă; Toţi cei care îşi iau răsplata aici pe pământ, Fructele superstiţiei dureroase şi-al zelului Cel orb; doar laudele căutându-le, oamenii Găsiră aici răsplata cuvenită pentru Goalele lor fapte; Ale naturii toate lucruri nedesăvârşite, Sucit amestecate, monstruoase, topite în pământ, Aici se strâng, aiurea rătăcind, până la desăvârşita Destrămare a lor; Ei nu se duc în luna-nvecinată, cum unii ar visa, Câmpii de argint fiind sălăşluite de sfinţii aduşi aici Sau chiar de duhuri, fiinţe, jumătate om, jumătate înger Veniră-aici şi toţi născuţii din fraţi şi surori împreunaţi aiurea; din lumea veche, veniră uriaşii Cu ale lor isprăvi deşarte, chiar dacă renumite-atunci;

PARADISUL

PIERDUT

81

Veniră cei ce Babelui l-au construit, de pe câmpia Sennaar, cei care prea plin de planurile lor vane, Noi turnuri Babei, dacă ar avea cu ce, ar înălţa; Alţii veniră singuri, ca de pildă cel care Ca să fie luat drept Dumnezeu sări de bună voie în flăcările Etnei, Empedocle fiind acela; Sau Cleombrotus, cel care bucurii cătând într-a lui Plato Eliseum, în mare aruncându-se; Şi mult mai mulţi ar fi ca să-i înşirui: pe embrioni, Pe idioţi şi pe ermiţi, călugări negri, albi Şi cenuşii, cu toate ale lor înşelăciuni.

Pe aici târcoale dau şi pelegrinii, care atât de mult

S-au depărtat,

Pe acela care-n Cer sălăşluieşte, Mai sunt şi aceia care, ca s-ajungă în Paradis, Şi-au pus murind dominicană robă, ori franciscană Crezând că astfel vor părea deosebiţi; De planete trec, de toate cele şapte şi-apoi De sfera cristalină, ale cărei iuţi legănări, Cutremurări stârnesc şi trec de sfera Care cel dintâi mişcarea a urnit-c.

regăsească

ca în Golgota mort să-l

La poarta Cerului acum se pare că Sfântul îi aşteaptă, cu cheile în mână şi iată-i

Petru

Ajunşi la poarta Cerului,

piciorul ridicându-şi-l

Să urce, când o rafală de vânt încrucişat, Suflând şi dintr-o parte şi din alta, La zece mii de leghe-i aruncă, în aer, Astfel, puteţi vedea cum zboară, o dată cu purtătorii lor, Sutane lungi, glugi şi tichii, toate făcute zdrenţe; Apoi mătănii, moaşte, indulgenţe, dispense

Şi iertări, toate ajunse jucăria vântului; Cuprinse de vârtej, acestea toate zboară,

82

JOHN MILTON

Departe, peste lume, până-n pragul Iadului

Nemărginit,

care de-atunci se cheamă

Raiul Nebunilor şi nu la mulţi le era cunoscut,

Atunci fiind nepopulat, pustiu.

Trecând pe-acolo,

descoperi

Duşmanul

Globul acesta-ntunecat şi lungă vreme îl cutreieră, până într-un sfârşit, când

Un licăr,

ca de crăpat de ziuă, îi întoarse paşii

Cei mult umblaţi; departe-n zare el distinge Un edificiu înalt până la zidul Cerului,

Deasupra căruia apărea o poartă,

împărătesc, însă mult mai

ca de palat bogată,

Cu falnic frontispiciu de diamant şi aur

înfrumuseţată; Strălucea arcada,

bătută-n nestemate orientale

pereche neavând pe-acest pământ,

După model sau după pana celui ce-a proiectat-o. Treptele erau asemeni cu acelea pe care lacob

A văzut suind şi coborând cete de străji strălucitoare, Când din Esau, el a fugit către Padan-Aran Şi, pe câmpia Luz, visând sub cerul liber

Se auzi un strigăt:

"Aceasta-i poarta Cerului!"

Fiecare treaptă misterios a fost sortită

Şi nu întotdeauna se putea vedea, de multe ori

Fiind trasă sus în Ceruri;

iar dedesubt,

o mare

Sclipitoare de jasp şi sclipitoare perle se-ntindea,

Pe care cei ce veneau pe urmă de pe Pământ,

Sosind de îngeri îndrumaţi sau peste lac zburând, Răpiţi în care trase de roibi de foc. Scările se coborau atunci fie să-l ispitească Pe Duşman cu un uşor urcuş, fie să-i întărească Trista îndepărtare de la ale fericirii porţi;

Deasupra locului sfinţit al

Paradisului,

PARADISUL

PIERDUT

83

Se deschidea o trecere cu mult mai largă decât acea Care muntele Sion îl trece, Ia fel şi pe

Ţinutul Făgăduinţei,

Lui

Dumnezeu.

Treceau adesea îngeri,

pământ atât de drag Pe calea aceasta, să viziteze fericite triburi,

Porunci supreme să le ducă, iar ochiul Lui Se desfăta privind aceste triburi, din Panea,

Izvor al apei râului Iordan,

până-n Bersaba,

Unde Pământul sfânt are hotare cu

Egiptul

Şi cu ţărmul arabic; aşa era întinderea de mare Care-ntunericul îi limita, încât părea

O graniţă ce stăvilea oceanul;

De-aici,

pe treapta cea mai joasă stând

A scării aurite ce suia spre poarta Cerului,

Satan privea uimit la falnica vedere a lumii

Ce în faţă i se întindea.

Precum iscoada

Care prin primejdii multe, prin beznă şi pustiu A mers o noapte-ntreagă, când, în sfârşit, Lumina veselă a zorilor lăsă să se-ntrevadă,

De pe-o colină înaltă,

pământ străin,

într-o privelişte văzută pentru prima oară, Sau o cetate mare, renumită, cu turnuri multe,

Sclipitoare şi cu piramide, pe care

Soarele care răsare le-nvăluie cu ale saie raze; Asemenea uimire t-a lovit pe Duhul rău, Deşi văzuse Cerul înainte şi cu ochii cuprinzând

Această aşa frumoasă lume,

invidie mai

mare

îi cuprinse. Jur-împrejur cu ochii totul cuprindea (Uşor fiindu-i asta, cum stătea deasupra Acoperişului rotund ai umbrei nopţii), din punctul

Cel de răsărit al Cumpenei şi pân'la steaua Cea lânoasă ce poartă Andromeda peste orizont,

84

JOHN MILTON

Departe peste-Atlanticele mări; apoi, din pol în pol privi Lăţimea orizontului şi fără să se mai oprească, Drept înainte îşi prăvăli precipitatul zbor, Spre cea dintâi regiune a acestei lumi, Cu uşurinţă şerpuind prin marmoreanul aer Şi printre stelele nenumărate, ce de departe Străluceau ca nişte astre, dar de aproape, Alte lumi păreau; ori lumi, ori insule-ale fericirii, La fel cu-ale Hesperiei străvechi grădini, Binecuvântate câmpuri, văi în floare, crânguri, Ostroave, de trei ori fericite! Dar nici o clipă Nu-şi pierdu Satan ca să întrebe cine locuia acolo; Deasupra tuturor, astrul cel de aur,

Asemen i în splendoare Cerului,

privirea i-o atrase;

Din drumu-i către acesta se întoarce, plutind

Pe firmamentul liniştit (dacă pe jos, pe sus, Prin centru-i, pe afara-i, e greu de spus), Către acel ce luminează ciopor de-obişnuite Constelaţii, ce stau la o distanţă cuvenită

De Domnul lor, care le-mparte lumina de departe. Mişcându-se, în dansul lor stelar le intră numere Care măsoară zilele, şi lunile, şi anii; Către lumina lui ce toate le înveseleşte,

De raza lui magnetică,

Cea care încălzeşte Universul cu foc domol Şi care-n orice miez pătrunde cu blândeţe, Virtuţi ascunse strecurând, chiar şi-n adâncuri, Atât de minunat e aşezat strălucitorul!

sunt cu iuţeală învârtite,

Acolo se opri

Duşmanul, şi poate

Niciodată astronomul, pe orbul Soarelui,

Asemeni

pată n-a văzut,

cu ajutorul

Opticei lui sticle.

Locul pe care ateriza

PARADISUL

PIERDUT

85

Era strălucitor dincolo de cuvinte şi Nu se-asemuia cu nici un altul, metal sau piatră

De pe Pământ.

Nu toate părţile erau la fel,

Dar toate erau pătrunse de-aceeaşi

strălucire

Scăpărând de raze, cum e pătruns de foc

încinsul fier; metal dacă era,

părea

Parte de aur şi parte de argint; iar de era de piatră Părea rubine sau topaz în parte şi-n parte crizolit,

Ca cele doisprezece pietre, ce-n pieptul

Lui Aaron sclipeau;

sau poate că era piatra,

Mai mult închipuită,

decât văzută,

Pe care filozofii o cătară-n van, chiar dacă,

Prin puternica lor artă,

pe neastâmpăratul

Hermes ţintuiesc, sau din valurile mării Pe Proteu îl cheamă, trecându-l printr-un alambic Şi astfel, la forma sa îl readuc. Şi ce minune atunci, c-aceste câmpuri Respiră elixirul pur şi că prin râuri curge aur, Atunci când, cu o singură atingere,

Alchimistul Soare, chiar de-i atât de-ndepărtat de noi,

în întuneric făureşte atâtea lucruri

preţioase

în vii culori şi efecte atât de rare? Aici Diavolul află privelişti noi care să-l

uluiască;

în depărtare ochii îi comandă, şi nu găseşte

Nici obstacole, nici umbre, căci totul este Numai soare ca şi atunci când ale sale raze Cad drept din culmile amiezii, de la-nălţime de Ecuator, făcând ca nici umbra unui corp opac

Să nu se poată răspândi; Niciunde atât de limpede,

iar văzduhul

razele-i ascuţite

Făcea în lucruri, de departe, să pătrundă; Curând privirea îi căzu pe-un înger glorios,

86

JOHN MILTON

Acelaşi

care fu văzut de Sfântul

loan în soare:

Stătea întors cu spatele la el, dar asta

Strălucirea nu i-o ascundea ;

pe cap purta,

Rotundă, o tiară aurie, dintr-un mănunchi de raze,

Iar buclele-i,

nu mai puţin de luminoase,

Pe umeri i se revărsau, ca aripi fâlfâind în aer;

Părea ori adâncit în cugetare,

ori lucruri măreţe

înfăptuind. Vesel era Spiritul necurat,

Pe rând acum ca să-şi găsească pe cineva

Ce să-l îndrume, în

Paradis ca să ajungă,

Sălaşul fericit al Omului,

scopul călătoriei sale

Şi începutul nefericirii noastre.

Dar se gândi întâi

Duşmanul să-şi facă

înfăţişarea mult mai potrivită, căci altfel ar putea

Lucrarea să i-o strice sa u să i-o încetinească. Şi-acum apare în chip de Heruvim, Nu dintre cei dintâi, însă destul ca pe al său chip

Să apară cerescul zâmbet,

iar trupu-i

Graţie răspândea,

atât de bine se ştia preface;

Sub o coroniţă părui, căzând în bucle, I se juca pe amândoi obrajii; aripi avea

Cu pene colorate, cu fir de aur împletite;

Veşmintele-sumare,

potrivite pentru un

Mers rapid,

iar în mână ţinea o varga de argint.

Neauzit,