Sunteți pe pagina 1din 7
ROMANIA NESECRET MINISTERUL APARARII NATIONALE Exemplar unic STATUL MAJOR GENERAL ‘Academia Tehnica Mititard Concursul de admitere sesiunea iulie 2010 Facultatea de Sisteme Electronice si Informatice Militare CHESTIONAR DE CONCURS Varianta B Proba: ,,Matematica-Fi 1. Un corp punetiform este lansat de la suprafata Pimantului pe verticala in sus cu viteza initial’ vy =12—, deplaséndu-se &ré frecare. intr-un punct A energia 8 potenfiala este jumatate din energia cinetica, iar in alt punct P, energia cinetica reprezinti jumatate din energia potentiali. Cunoscand acceleratia gravitationala g=10m/s*, distanta dintre punctele P, si P;, respectiv timpul in care este parcursé aceasta distanta sunt: a) 5,125 m si 1,435 s; b) 1,750 m si 0,452 s; c) 2,400 m si 0,284 s; ) 0,521 m si 0,345 83 e) 10 m si 1,825 8 2. in circuitul de curent continu cu schema electrica reprezentata in figura se cunosc: BE, =25V, 7 =19, Ey =9V, 4 =2Q, KR =90 si R, =15Q. Stiind c& rezistorul de rezistenti R, consuma puterea maxima, atunci valorile rezistenfei R, si puterii maxime consumate de acest rezistor sunt; Ext a) 5Q,25W; b)8Q,18W; c)18Q,8W; d)70Q,21W; e) 120,22W I din 6 3. Valoarea imitet im 1282 +3V3 ++ nv = este: b) t=2, c) f= 4. Multimea tuturor valorilor parametrului real co pentru care sistemul x-2y+z2=2a 3(xy + yz +2x)=3a-4 are solutie unici in R este: a) {-1,0}; b) {4,1}; c) {-2,2}; d) {-3}; e) {3}. 5. Cate numere pare avnd patru cifre distincte se pot forma cu ciftele: 1, 2, 3, 4, 5? a) 18; b) 12; c)8; d)48; e) 76. 6. O cantitate de gaz ideal se afla in douti incinte rigide, de volume 1, respectiv V, care comunici intre ele printr-un tub rigid de volum neglijabil, prevaizut cu un robinet. Cand robinetul este inchis, parametrii gazului din cele dou incinte sunt: p,,7,, respectiv p,,T). Mentinand in fiecare incinti temperatura initiald gi deschizand robinetul, presiunea gazului in starea final va fi: PV, Pala phi t q ) p= 3 aA K t q Mi, Pave PM + Pao r T+t ap ae Vy Ph, PVs L f + xe™ 7. Fie functia f:R—>R, (x)= lim ——~—. Daci D este multimea tuturor no |+e™ punctelor in care funetia feste derivabila, atunci: a) D=@; b) D=R; c) D=R\ {0}; d) D=[0,»); e) D=(-»,1]. 2din6 8.Se consider’ functia fy:R—>R, fy(x)=1 si pentru orice neN" se definese functiile f,:R>R, f,(x)= f ‘f,4(¢)d¢. Volumul corpului obfinut prin rotirea é graficului functiei g:(0,n]>R, g(x)= f((x)sinx in jurul axei Or este: ee © © —; d = 2-t, ao 4 4 6 4 9. Fie functia f2R>R, f(x)= fe” (?-3-+2)dr si fie p numarul punctelor de 0 extrem local ale functiei # Atunci: a) p=3; b) p=0; c) p=l; d) p=2; ce) p=4. 10. Unui plan inclinat de unghi a i se imprima, pe directia orizontala, 0 acceleratie ay. Considerind cunoscute accelerajia gravitajionali g si unghiul de frecare al planului ay (a>0,), intervalul in care poate varia acceleratia ay, astfel ineat un corp asezat pe planul inclinat si ramAna in repaus fata de acesta, este: 2) gsin(a—ay) R, /(x)={x}(I-{x}), unde {x} este partea fractionari a numarului x. Domeniul de continuitate al functiei feste; a) [0,3]; b) @; c) [0,3]\ {1,2}; d) [0,3]\ {0,1,2,3} ; e) {0,1,2,3}. 3din6 3 . 12. Sa se arate cd ecuatia x*-() Jonen -enat 0 a) nu admite solutii in M, (Q); b) admite solutii numai in M, (Q); 3 -1 c) admite solutia X = : 0 0 4d) admite solutia X -(° (-1) 0 0 e) admite solufii numai in M, (Z). 13. Fie functia £:D>R, f(x)= 244 xte , unde a,b,¢ sunt parametri reali, iar D domeniul maxim de definitie. Fie $=a+b+c, unde parametrii a,b sic sunt alesi astfel incdt in punctul de abscisi 1 tangenta la grafic si fie paraleli cu prima bisectoare, iar graficul lui /si admit dreptele y=3 si x =~1 ca asimptote. Atunci: a) $= 3 b)S=4; c)S=2; d)S=0; e) S=3. 14. Un bec cu rezistenta Ry functioneaz’ la tensiunea nominali Uy, fiind alimentat prin intermediul unui reostat (vezi figura), avand tensiunea la borne U. Expresiile rezistentelor R, si Rp, in cazul in care randamentul la care functioneaza becul in circuit este 1, su R, vu Fassia eee R | u, i Ry UU +Ug) Ry g R= aR Gi bz oye =Uao, Us U(U-Us)R, a) RU) Ro i U-Up)R e) p-UUe)Re, R. Us 4 din 6 15. Daca un generator de curent continu, avand tensiunea electromotoare E =10V gi rezistenfa interioara r=10, se conecteaza in punctele diametral opuse ale unui inel conductor, puterea dezvoltati de generator este PB =20W. Conectand acelasi generator intre alte dowd puncte A si B ale inelului, puterea dezvoltat de generator este B' =25 W. Rezistentele electrice ale celor dou arce de inel cuprinse intre punctele A si B au valorile: a) 140,20; b) 102,62; ©) 7,99; d) 8,89; e) 120,49. 16.Se consider’ f(x)=Vitcosx, g(x)=Vi+sinx, A(x)=Vi-sinx. Atunci, (a) g(a) Ala) Verbs] 0, vats determinant f(b) 2(b) h(d)| este: z : Fle) gle) h(e) oh; b) |; c) W2; 4) 0; e) 2cosa-cosb-cose. 17. $tiind ca functia f: RR, f(x ) nal solutiilor ecuatiei_f (x)= f'(x) este: aH Bo ee . i x 45a este bijectiva, si se arate c& numarul Sdin6 18. Valorile parametrului real m pentru care polinomul f = X° +X? +. +m are o singura radacina in intervalul (-1,1[ sunt: a) me{-4,4}; b) me(-a,-3)U(1,+0) c) me {-6,6}; 4) me[-3,1]; e) meD. Toate cele 18 probleme sunt obligato Fiecare problema se coteaz cu un punct, Media probei de concurs se calculeazi impirjind numirul de puncte acumulate la cele 18 probleme (numarul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adauga un punct din oficiu. ‘Timp de lucru efectiy ~3 ore. 6 din 6 ROMANIA MINISTERUL APARARII NATIONALE STATUL MAJOR GENERAL Academia Tehnied Militard Facultatea de Sisteme Electronice i Informatice Mili Concursul de admitere, sesiunea iulie 2010 GRILA DE EVALUARE Disciplina Matematica - Fizict Sesiunea iulie 2010 Varianta B