Sunteți pe pagina 1din 67

PTeotALEXANDRUARGATU

vA srArutE$TEARHIMANDRITU
ILARIONARGATU
DESPREVRAJI €I FARMECE
$t LUPTAimpOrntvA
LoR
Preot Alexandru Argatu

vA spATuIE$TEARHIMANDRITUL
ILARIoN ARGATU

Desprevrdji gi farmece
gi luptaimpotrivalor

Cu binecuv0ntarea
I. P. S.
I'IMEN
Arhiepiscop
al Sucevei
qi Rddiu[ilor

2006
Tehnoredactare:Larisa Barbu
Redactor:Ovidiu Mo;neagu

lVlotto
"Fiti ririlostivi
cici si TirtrilVostru
Cel CercscnrilostivEste"
( L u c a ,6 , 3 6 )

i a l i o r r a l ca R o m i n i c i
l l l ' a l l i b l i o t e c iN
i D c s c r i r : r cC
All(; Al'ti, A l- Ex A Nl)llu
V i s l ? r t u i e qt rl ch i m l n d r i t u ll l a r i o nA r g n i u/
Alexarttlrtt Argaltr-llitciitt:(-asaScriitorilor.2006
t )l-l 9N:( l i ) q 7 8 - 9 7 - 1 - 7 3 3 6 - - 1 9 - 3
l S l ] \ ( l 0 l s 7 - 1 - 7 8 8 6 - - 1l S

18l .c)5Argatu.I .
9 1 9 A r g a t u l..
Introducere

Pirintele Ilarion Argatu, fiind copil al devota{ilor lui


parinfi pentru Iisus F{ristosgi Sfinta Bisericd, Alexandru gi
Maria, a fost trimis de mama sa sI aduci o oali de lapte
prins de la o vecindcare stitea mai la vale de casalor, veci-
ni pe care oamenii o invinuiau ci este vrdjitoare.Prin pi-
rintele s-a qi dovedit ulterior acestlucru. Mama a amestecat
lapteleprins pentru a da copiilor sd mindnce. Dar oala era
cu farmece,plin[ de pir, de balegd,de mizerie; ce fusese
strdnsdde pe urna vacilor. Cdnd,in casd,discufiaera foarte
aprinsdpe motivul a ceeace s-a gasitin oald, la ugd,afard,a
qi apdrutvrijitoarea cu alt[ oali cu lapte,cerind sd i se dea
in schimb oala pe care o dddusecopilului loan (viitorul
monah llarion). Dar tatdl, fiind foarte supdrat,a trdntit oala
de pflmAntgi nu s-a mai ales nimic. Ea cduta si stringd de
jos gi atunci, tatil, Alexandru,i-a zis pe fafi cd estc vriji-
toare gi cd intr-adevdrare in pod o vaci de lut, de la care
mulge laptele de la vacile din sat, cirora le-a luat mana.
Aceastdintdmplarene-o povesteapdrintelede foarte multe
ori qi aceastal-a fdcut si cercetezefoarte aminunfit diferi-
tele forme ale vrijilor 9i farmecelorpe care le fac cei ce
gi-au vindut sufletul diavolului. Din momentul in care a
fost hirotonit preot la Oniceni, a gi inceput lupta impotriva
fiilor diavolului prin nenumiraterugiciuni gi in mod special
I)Il.EOTALEX ANI)ItU AROATII

tnai
prin citirea rnoliftelorSfintului Vasile cel Mare' cele
pr-rternicc ruglciuni impotrivadiavolului'
in arhiva PdrinteluiIlarion Argatu am glsit nenumti-
rate sfaturi duhovniceqti'prin care ajuta pe creqtinii
ctt- I. Desprevrdjitori
ncpll-
prinqi cle cluhuri necurate,boli, suferitt[e'necazttri'
iar
tinle etc, sfattrri pe care incerc sd nu le las ascunse'
rnai
pentrucei care au auzit clepdrintele,dar care nu l-au
atlat in via{6,sd le fie de folos pentruicdparedin
nenumd- 1.1.Cinesurltvrljitorii
ratelenecazuriEi ceamai buni cdl[uzb spremintuire' vrijitorii suntoamenicarc au cdzutsub influentacli-
su-
Am gflsitde cuviinll ca la $apteani dupdplecarea avolului,Ei suntconduqide diavol.
luptltor
fletului ll ce*rri, a celui care a fost cel mai mare Vr[jitoarea poate'[i o pers<land
despre serioasi,cu intcgritatc
impotrivadiavolului, si scot la lumind sfattrrilelui, rnorali, neviciatd,cu viafi de familie corecti, cu copii,
lu p t a i m p o t ' ri va vrd j i l o rg i fa rme celor .Lasfir gittr lacesttti cultd,cu pozl{iesociali inalti, poatefi o persoanicare afi-
pi't-
volum sunt enumeiate urmdtoarele c[r[i cu sfaturile geazicredinfS,bundtate, blinde[e.
rintelui llarion Argatunce vor vedealumina tiparului. Deci, clupdaspectulexterior nu poyi Sti.
PreotAlexartdruI. Argatu
1.2. Cunr afli dacl cincva e vrrijitor?

Singura mctodd cle a afla daci o pcr,soilni-l


f:rce vrriji
estesd o testezi:
1) ii citegticlinBiblie un pasajoarecare.Dac:resrcvri-
jitoare,se va schimbala fa!i, clevineori prea roq;ieori prea
alb6.alb-cenugie, cu aspectmortuar.Biblia'estescrisi prin
insuflaredumnezeiasci.,,Cuvintul lui Dumnezeupentruei
(pentru-vrnjitori) estenebunie",zice Sf. Ap. pavel.
2) ii citegtio ruglciune sau un psahn Vrajitorul se vir
schirnbala fa[n. Rugdciunilesunt scrisede Sfinfi, care au
fost insufla{ide Duhul sf0nt. cuvintul rugrciunii ii arcle.
PREOTALEXANDRTIARGATU Vd sfdtuie$teArhintandritul Ilarion Argatu

3) Persoanaeste cu spatele. i1i faci semnul Sfintei fare, in ziua sfintei cruci gi de tofi sfinfii mai insemnafi.
Cruci. Vei vedea ci tresareca loviti cu toporul. Are un Fac vrdji in timpul posturilor,fac vrdji vinerea, Duminica.
gest special,salti din umeri. Este vrdjitoare.Semnul Sfin- Ele trimit vrdji ttt orice zi, clur tsi intensiJicd uctivira-
tea in posturi Si de .sdrbdtori.
tei Crtrci loveqtepe demoni.
4) Dac[ pronunfi numele Mantuitorului lisus Hristos
in timpul conversafieide cdteva ori, la numele Mintuito- 1.3.Aspectulvrljitorilor
rului vrdjitorul se scllimbi la fafi 9i tresare.
Vrijitorii sunt oamenicare au cdzut sub influentadia_
5) Dacaafumi cu tdmiie, vrljitorul se schimbdla fa[d' volului. Ei suntconduqide diavol.
se neliniqtegte. in timp ce menesc(leag6 vr6ji, gindesc, dorescrdul
6) Agheasmasaltd mdna vrdjitoarei din umdr, nu din altuia),'chipul lor se schimbi:
incheieturade jos a mhinii. Trei .picdturi de Agheasmd 1) Fa[a devine albi, fdr6 singe, imobil6, privirea in_
pusein mdncarefdri sd gtie 9i oferite, apoi priveqti: tensi - metal topit.
a) Se schimbdla fafd: ori prea roqu,ori prea alb, palid' Figura lor se urifeqte, in acelemomente devin hidoqi,
b) Faceo crizdde nervi nemotivatd,se nelinigtegte' au chip diavolesc.
A g h e a sma a rd e p e d i a vo l i ,a reFlacir aDuhuluiSfint' 2) Fac o starede nelinigte,devin foarte gil[gioqi, mult
7) De cite ori vorbegti despre ea 9i ii divulgi faptele, zgomot, vorbescmult, se aprind la fa[d, pomenescdes nu_
cleci spui altuia ci face vriji, vrdjitoareavine 9i te cautl mele diavolului, privirea devine intensdmetal topit. Li se
oricit de departear locui. schimbdchipul.
3) Fac anumitegesturi cu ochii, gesturi nemotivate,
8) Daci vorbeqticu alfii despreDumnezeu,vrf,jitoa-
suntagitafi,vorbescmult. Clipescintr-un anumit fel. Li se
rele,chiar gi cele carese afla la distanfa,in alti camerdsau
schimb[ chipul. Scriqnescdin dinfi qi manifestduri, deqi
in altd parte a clddirii, se nelinigtesc,devin gillgioase 9i
cu nimic nu i-ai supdrat.Urd inexplicabild.
vin cu galagiemulti ca se intrerupa 9i sd se opunSastfel 4) CAndfac vriji, unii fluierI. Au un fluierat scurt,de
Cuvdntuluilui Dumnezeu.Se schimbdla fafn 9i dau rdului, doui ori repetat,specific lor.
pomenescdes numele celui rdu, il strigd. Gestul nu poate
{) I-a alfii chipul devine imobil, aspectmortuar,chip
treceneobservat. hidos,parcddoarme,dar privirea esteintensf,.
9)VrdjitoareleseopunCuvintuluiluiDumnezeu'de La fiecare din ei vei gdsi unul sau altul din semnele
de Crd-
aceeaEi fac mai multe,vrlji in zilele de s-drbdtoare, acestea.Biblia ii menlioniazd in multe locuri. Sunt des-
ciun, de Anul Nou, in ziua de Paqti,de Boboteaza,de [ndl- crigiin Psalmiilui David.
PItE,OTALEXANDRUAR(}ATI, Vd sfatuiesteArhimandritn! Ilarion Argattt

1.4.Comportamentulvrijitorilor sauvinzind lumdndri,cu o incetinealdcalculatagi plina de


fifni sau fdcdndalteserviciiin interiorulBisericii,-caunul
1) VlijitoruVvrdjitoarea se poarti blincl, prictenos, cc estedc-alcasei.
afiqeazircumsecidenie.Dar in suflet poartflura. De acccai 4) Vrajitoareai{i ddruiegtelucruri. Refuzir,iar clacdnu
sc zicc diavoluluitticlcun. pofi refuza,dupd cc te despar{icrcea. di-i-le crepomanr gi
2) Al'iEcazirsfinfenie:pare credincioasd,face caz de sd zici: Doamne,pentru sufletul ei sa fie acesteagi aqasi
creclin{d. aprindccandela,posteqte, aprindelurnindri' Se 9i aibd dupd cum a mcnit (gnnclit)cdnclmi le-a cli*rit. Nu
Nu spune pircatul vrdjitoriei, iar Preotul nu
inrpirrtirgcgte. primi chiar dacdi{i diruiegteicoanesaucirfi clerugrciuni.
gtiece facccl/ea. Mdncareape care [i-o dd cla-i-ode pomanirgi si fiiede su-
Pina Ei cu Agheasmi se strope$te.Diavolul din ci fletul ei.
zice: Mii arde Aghcasma,dar eu tot stau aici ca sd fac 5) Cdnd mergi s[ te impirtdqeqtiqi cgti lingi Altar cu
slujb[ stripflnuluitneu, siltan.Se vaitl de necazuri,boli, ca lumffnareaaprinsdin mind, vine o femeie Ei-{i clao lumi-
sI crczi cf, a venit la Bisericdsd se roagela Dumnezeuca nareaprinsd.Ea fi-o oferd cu multd amabilitatc,insolita clc
si fie izbavitde necazuri.Chiar are necazuridin pricina un zimbet, ca qi cum [i-ar face un mare clarqi o mare fa-
vrirjitorieicu care se ocupd. voare.ce esteaceasta?Ea iti dir h-rminareaei, ca sir porti
. 3) Vrdjitoareacautdsf, te supere,te ceart[ pe nedrcpt p[catele ei. Dacd a fdcut vrdjitorie, blesteme,uciclcri gi
in timpul Sfintei Liturghii ca sd te rninii in inima ta 9i sa multe .fapte rele, trebuie si te gdndegtidaca pofi purta
nu mai po[i ascultaslujba.Diavolul ei o pune sf, sc inde- acestephcateale altuia.Trebuiesr rdspunzi:Nu pot prirni,
letniccascf,cu lucrareaaceastain Bisericd.De [i se intim- cd nu pot purta picatele altora.Dacd ili spuneci estcpcn-
pli aceasta,pleacl de lingl ea 9i cautd sd aduci in minte tru morfi lumdnarea,rdspunsultf,u sii fie acelagi.poti prna
chipul Mintuitorului.'Aceasta si faci ori de cdteori i1i co- tu pdcatelcstrdmoqilor ei?
boarf,minteacitre ea Ei la incidentul carea avut loc. Dacf, Preofiise roag[ pentrucei vii qi pentrucei morfi.Ei au
stlrui in rninie gi in intristare,inseamni ci ea a biruit, i-a Harul Preofieiddruit dc Dumnezeula Hiror.onire.cu acest
reuqitlucrul pentrucarestdacolo. Har (putere),ei poartdgreutifile crcclinciogilor.
Desigur,in Bisericl sunt anumite reguli de compor- 6) PoateiF dA de mincare ceva preparatcu api dc la
tament,care se inva{f,foarteugor. Dar sfatul trebuiedat in mort in care a fost scdldatmortul. i1i aa o prdjiturd-pecarc
goaptd,cu blindefe Ei bundvoinfd,nu certdndu-lpe om. gtie cd o preferi. Apoi placi la toatd lumea atit c0t olacc
Acest tip de vrdjitoarenu poatefi confundat.Ea poate tnortul.Dupd ce ai mincat stai gi clenimic nu tc ingrijcgti,
avea chip cle sfinfenie.Chiar o vezi ingrijind de caldele ca qi mortul. Nu pofi munci, nu te gdtegti,cle nirnic nu te

t0 il
PREOTALEXANDRIJ ANCETU

bucuri,nimic nu-{i place,nimic nu te intereseazi,nimic nu


[i trebuiegte, ca qi mortului.
7) Te invitd la masd,dar i{i pune in mincare spurclci-
uni. Apoi cazi la boal6 gi toati lumea te ur[;te ca pe ceva 2. Vrdji
spurcat.
Nu ntdnca,ele pun necurd{enii9i pe ceeace impart in
BisericS.
8) Poatei[i oferi un borcan cu gem de mure bine le- 2.1.Desprevriji, felul lor, cum te aperi de ele
gat, in care a pus mercur (argint viu) care este ofiAvitor.
Dac[ gdseqtiin cas6 trblife de metal, s0rme mici in-
Atenfie,nu mhnca!
9) Dacd faci o curifertie generalEin casi 9i ai trecut doite in unghi drept, pietricele sau vreun ghemotocde a[e
prin apd gi detergentsau dodd,sipun, toatecu deamtrnun- sauvreo cArpi etc.:
tul. cincl ai terminat treaba9i aqezi la loc covoarele,vrlji- - inainte si te atingi cle ele, te ungi
cu Agheasmdpe
toareaestela ug[. Chiar dacl locuiegtein alti localitate,tot faftr,ca sd nu sarddiavolul clepe ele pe tine.
vine. A venit in vi4iti, i-a fost dor de tine. - Apoi le iei pe un fdraq gi le cluci
la o margine de
Ea vine ca sd mf,njeascd la loc pestetot.'C0ndtu ai cu- gridind si le tngropi itt pdmdnt, crecitngropi criavorur.
r[[at, ea gi-aprimit diavoliiinapoi. Pe curatdiavolul nu std. - in casi faci curat,
$tergicu apd qi detergentsau s6-
pun locul pe careai stat, rlecifaci curd(ire.
- Apoi stropegticu Agheasmdprin
casd,imbraci casa
ta in Duh Sfint, decifaci Sfinlire.
' Apoi
faci Dezlegareprin: Rugdciutti + post negru,
Vinerea,p0ni la ora24.
2) Dacd fi-a pdtat cu o patd galbendvreun lucru, o fafai
de masii, o bluzd, un cearceafetc.: pata galbeni este cu
spurcdciunigi pe ea igi trimite s[ steadiavolul. Te imbraci
cu bluza aceeagi mergi la piafd. E linigte pdni la tine.
cind ajungi tu la rind str cumperi, se face turburare,se

t3
PneII.TALEXANDIi,L,ARGATU Vd sfdtu i eSt e A r Iriuwnclr it ul I Ia r i ort A rg (tt t
t

face necaz.$i agaoriundc rncrgi ai tulburare9i strirntorare Apoi faci Dezlegareprin: Rugdciuni+ post negru,
Vi_
qi necazAcasI, la fel. Ai piedicila tot ce vrei sd faci. nerea,pdndla or a24.
Variantede rezolvare: 4) Dacda unscu pdcurd:
a) inccrci si scofi pata,Pgateiese la fiert cu hipoclo- Aratd pata de pdcuri la.2_3persoanesau
micar la o
persoani gi sd zici: Uite, s-a pStatcu pdcura
rit. in tirnpul f iertului lrostrescperefii in jurul tlu. Dacd aici. Nu este
pata a ieEit,ai fdcut Cur[fire. Apoi inaintede cilcat stro- nevoie sd zici cd sunt vrnji. Are efect vizibil,
incratdvrdji-
pegl"irula cu Agheaslnf,,ca sd o Sfinfeqti. toarelese incaiernin chip nefiresc,fdrd
motiv serios de
ceart6.
b) Dac[ patanu iese,o decupezi9i cirpe;ti locul. Por{i
cearceafulcirpit. Ceea ce ai*decupatingropi irr pirnint. $tergi pircura, cleci faci Curdfire. Apoi gtergi cLr
Po{iirtgropaobiectulpatat.ingropi diavolul. Agheasmir,deci faci Slinfire. Apoi faci Dczregare
prin Ru-
c) Dacdpoti, d[-i de pomanl vrdjitoareilucrul pltat 9i girciuni+ Postnegru,Vinerea,pdn6la ora
24.
sir zici: Sa fie pentru sufletul celui care a ftrcut pata Daci pata nu iese,dd-i de pomandvrdjitoarei
obicctur
aceasta. sau il ingropi. DqgAnu observi cd te_auns
cu pdcurd gi
Nu-l dai cuiva anume. Las6-l frumos impachetat mcrgi aga,ai ceartaclela toatdlumeagi nu qtii
de ie.
intr-un parc, stafie.il ua lua cine va voi. Cel care va lua 5) Daci te-a m0ngiiat pe pir, pe haine, te speli,
apoi
obiectulnu va p6{i nimic. speli gi lucrurile.Te speli pentrucd ea te unge
cu necura-
Apoi faci dezlegareprin Rugaciuni+ Post negru,Vi- feniiEi pe acelenecurd[eniitrimitesi steacliavolul.
nerea,pinir la ora24. Dupircc tc spcri,tc ungi cu Aghcasmirr ca si-rtc irnbraci
-
. Vrljitorul da de necazurilepe care!i le-a menit {ie' E in Duh Sfdnr.Deci Curdfire+ Sfin[ire.
supdratpe tine cl qi-aprimit diavolii inapoi. Apoi Dczlegarea sc facc prin:'Rugaciuni+ posl 'cgr.r,
Aceastaeste o manifestarecare le estecaracteristicd. Viner ea,pin6 l a or a24.
Manifestaiubire fa[a de tine cdt timp stai chinuit 9i nu te 6) Vrajitoareate sirur.f,:sr gtii cd te-a pupatcliavolur.
Cdndte-apupat.,ea qi-a pus cliavolulpe tine.
dezlegi.fji rnanifestf,urf,daci te dezlegi.
3) Dac[ a uns cu nccurdfenii: Te speli,te ungi cu Agheasmi+ Rugiciuni + post
nc_
gru Vinerea. pini.la ora 24. Deci Curd[ire
Se spall cu ap[ gi detergentsau s[pun locul respectiv, + Sfinfire +
Dczlegare
deciJLrciCurd{ire.
Apoi stropeqtisau gtergi cu Agheasmd,imbraci cu DacI egti uns cu Aglreasmdpe fa[d, vci
,vedcacir
atuncicind vreas[ te sdrute,ea se cqrenteazdra
Duh Sfint casata, decifaci Sfin(ire. atingerea

t4 t5
PREOTALEXANDRU ARGATIJ Vd sfatuieSteArlrintantlritul Ilarion Argatu

de tine ca Ei cum s-ar atingede curent electric.Va incerca scoli qi afumi cu tdmiie, stropegticu Agheasmi prin casd,
sd te s[rute gi nu va putea.Aceasti curentarediferd de des- te dai cu Agheasmdpe fafd, zici rugdciuni,ifi faci cruce,
circarea electrici ce poate exista intre doud persoanein- apoi te culci. Altfel nu inceteazdsd te chinuiasc[ pind la
cdrcatecu electricitatestatici produs[ prin imbrdc[mintea 3-4 dimineafa.ceasul degteptdtor te trezeEtel.aora 5, iar la
sinteticd.Electricitateastatici se descarc[prin virfuri: vir- serviciucazi de somnfiindcd ai dormit numai o ori.
ful degetelor,vdrful nasului.Vrajitorul se curenteazlde o De acestnecazdau cei carenu s-au spoveclitqi nu s-au
masi de lemn unsd cu Agheasm[ cu condi[ia ca el sd nu impdrtdgitde mulfi ani: uncle nu locuieEteDuhul sfint
gtiecd acoloe Agheasm[. Dumnezeiesc yin gi locuiescdiavolii.
7) Poateobservi cI dispare din cas[ un cearceafsau Rezolvare:fii post negru Vinerea, pdnd la ora 24 +
altceva,ca dupd mai multe s[ptdmAni, luni, sl reapard. Rugdciuni.Faci Spovedaniegenerala+ imprrtdganie.La
Cdnd reaparenu estenici o patd pe el. Vr[jitoarea l-a clItit spovedaniese spun pdcateleincepdnclde la 7 ani gi pdn6
cu apd de la mort in care a fost scildat mortul gi i-a fdcut la virsta la careeEti.
slujbeleei. Te acopericu cearceaful,simfi cd te apasi ceva Faza II: Dacr necazurilenu au incetat.inseamnd cd nu
noaptea. ai ficut Spovedaniecorect6. Nu ai spus pdcateleqi cle
Sc spal[ = CurItire. inainte de cdlcat il stropegticu aceeadiavolul std.Nu pleaod.Faci post o sdptim0ndqi laci
Agheasmd= Sfintire. Apoi faci Dezlegareprin: Ruglciuni din nou Spovedanie, la carespui cerece ai uitat sd spui ra
Spovedaniaanterioari.
+ Postnegru,Vinereapdndla ora24.
Apoi faci Maslu pentru iertare de pircate.Se fac
8) Vrdjitorul aclucesemnsau ia semnde la tine, ifi taie
l-3-5-7-9 Masluri.
o bucdficadin cearceafsauia alt lucru, pe careifi menegte ' uleiul de la un Maslu se folosegteTzile,
vrdji. timp in caretii
postcu postnegruLuni, Miercuri,Vineri, pdni la oraT4.
zilnic cu 2 ore inainte cle masd ori in cursul zilei bei
Alte necazuri un paharcu Agheasmdin care pui 9 picrturi mici de Ulei
de la Maslu.
l) Daci egti trezit noapteade duhuri rele care te clatind
inainte sd bei acestpaharfaci 40 de mdtinii.
de umdr imediat cum ai a{ipit, te trezegtediavolul de cite
Ruglciuni:
ori adormi sau i{i pune mina pe fafd o persoandnevlzutd
in'timpul zilei se spun: Ruglciuni ZILNIC + Tatdl
sau sim{i pe fafi respirafiafierbinte a unei persoanenev6-
nostruneincetat+ Rugdciunide cerere.
zute saute tragede hainesau alte lucruri fi se intdmpld:Te
l6 17
PREor ALc,xnnlrRt.lARcATtI Vd sfdtuieSteArhinmndritul llarion Argatu

Seara:Dup[ ora22 se aprind 9 luminlri agezatcCruce Cei care nu s-au Spoveditqi nu s_auimpirtdgit de
9i faci rugdciuni:R. ZILNIC + AcatistulMdntuitorului. multi vremepdfescaceasta. Ei nu au ldngdei ingeri care
DupI fiecareicos zici gi R. de cerere:Doamne,iart6-m[ de sd-iaperein timpulsomnului.
p[cate pe mine, robul TAu (N) Ei alungi de la mine duhu- - Faci Spovedanie generald+ impartdEanie,cleciCu_
rile rele.Pe pustiu s[ se ducd, unde om nu locuieqte9i la rdlire+ Sfinfire.
mine sf,nu se mai intoarcl. I,a Spovedaniageneraldse spun picatele incepdndcle
Pini scapi.continuizilnic cu acestea. Dac[ mai vine la 7 ani gi pind in prezent.
cliavolulnoapteasau ziua la tine, zici cle I ori: in numele - Faci rugdciuni+ post negruV pinn
la ora 24. R. cle
Mfintuitoruluilisus Hristos,pleacdde la mine. Sau zici dc cerere:Alungd Doarnne,de la robul tdu (N) orice cluhne-
3 ori: Eu sunt al Mintuitorului lisus Hristos, pleacitdc la curat,sd se duc[ pe pustiu,undeom nu locuiegtegi Ia mine
mine. La numeleMintuitorului lisus Hristos,diavolii plea- sd nu se mai intoarci.
cir.Nu esteun alt numecares6-l alungepe satan. - Diavolul nu vrea sd se ducdpe pustiu.
El se intoarce
Numai numeleMintuitorului Dumnezeuii alungdpe inapoi la cel care l-a trimis asuprata. Deci cind tu inccpi
diavoli. rugrciunile gi postul,fiecareprimeqteinapoi ceeace a tri-
Mesia (ebraic)= Mintuitor = cel care salveazd,cel mis gi are necazurilepe care le aveaitu.
carene scapddin... Mergi la Sf. Liturghie ?n toate sdrbdtorile.in casd
NurnaiMintuitorul Dumnezeune scap[din robiadia- afumi cu Timdie gi stropegticu Agheasmi.
volului. - Zllnic cdnd egti curat iei Anafurd + Agheasml
3 in_
ghifituri + te ungi pe fafd cu Agheasmi.
2) Dac[ clormi o ori searaca apoi si te trcze$i 9i ntt
in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatdl nostru spuscdt mai
mai adormiclecit pe la 3-4 dimineafa,estede la vrirji. Sau
desca si ai legdturl cu Dumnezeuprin rugiciuni.
ifi estesomn toatdziua, dar in clipa cind te-ai culcatsotn-
nul a displrut qi te chinuiegti toat6 noaptca vrdnd sf,
3) Dac[ egtichinuit de insomnie,de cdte ori te trezegti
adormi.Aclormipe la 4 dimineata.$i diavolii lucreazdin
ici Biblia qi citeqtidin ea ordonatde la inceput.pui semn
ture: de zi, de seard,de noapte,de revdrsatulzorilor. Dia-
tundeai rhmas gi continui aqaseari de seard.vdzdnd clia-
volul care te-a chinuit toatl noapteain zori a plccat la ra-
volul cd de cdteori te trezestetu ii faci slujbd lui Dumne-
port. D[ raportul la cSpetenialor despreceea ce a lucrat.
zeu,nu te mai trezeEte.
De aceeaadormiin zori dupd ce el pleac6'

l8 t9
ARGATU
PneoTALEXANDRU Vd .tfdtuie;teArltinrhndritul Ilarion Argatu

De asemenipofi zice rugiciuni ori de cite ori te tre- acestase repetdnoaptede noapte.Daci te trezeqtigi vrei
ze;te. sd-fi faci Cruce, nu pofi fiindcd nu po{i ridica mdna.Faci
Cruce cu limba in interiorul gurii gi ai sd vezi cd,mdna se
4) Daci simfi ci vine asuprata, imediatdupl ce ai a!i- elibereaztr.CrucealoveEtepe demoni. Ca sI scapi,aplici
pit, vine ceva de greutateaunei pisiri pc trunchi, pe pi- tratamentulde la punctul(4).
cioare, alteori e$ti lovit in tilpi. Acesta este cliavol. il
alungi zicind: Eu sunt al Mintuitorului lisus Hristos gi 6) Poateauzi sonerii la o ord la care nu ai pus ceasul
casa mea la fel, plqacl de la mine. Sau zici de 3 ori: deqteptdtorsd sune.Suni exact ca ceasulla ora 24 sau la
Doamne lisuse HristoaseMdntuitorule, alungil acestduh ora 3 dimineafa,uneorisundla o ord dupd ce te-aiculcatgi
necuratde la mine, robul Tlu (N), pe pustiu s[ sc ducd 9i apoi nu mai adormi dec0t pe la 4 dimineafa.Apoi la <lra5
la mine si nu se mai intoarcl. sund gi ceasul tdu dupd cum l-ai fixat cle seara.Soneria
- Jii post negru V pin[ la ora 24 + Rug[ciuni ziluic, carete-a trezitin timpul nopfii estediavol.
adicl Dezlegare. , - Stropegticu Agheasmdprin casd,afumi cu Tirnfiie +
- Cu Agheasmi te ungi pe fa[[, bei, stropegtiprin casd Rugiciuni. Psalmiiau mare putereclealungarea durrurilor
+ afumi cu Timiie. rele.CitegtiPsalmii3-3d-142+ incl 3 psalmi pe zi cle la
- Ca sd pofi respingeduhurile rele, faci Spovcdanie inceput.Continui agaordonatzilnic pind termini psalmii.
generald+ impdrtlqanie, adicd faci Curi[ire + Stin[ire. Deci 6 Psalmipe zi. Daci citegtirnaimulli, diavolul iesela
Cind ii alungi, diavolii pleaci numai dacd egti al Mintui- lupta gi s-ar puteasi nu fii pregdtitprin Spoveclanie+ im-
toruluiIisusl{ristos. pdrtdganie ca si pofi duce bine aceastaluptd.
- Mergi la Sfinta Liturghie, in toatesirbitorile. Rugiciuneaii arde pe diavoli, le proclucesuferin{dca
o arsurd.De aceea,uneori vei auzi in timpul rugdciunii
5) Dacd adormi.dar dup[ ce ai adormittoath noaptca mieundndsau mugind sau urlind ca un lup etc. sau se ne-
te sLringeun $arpecare sta incoldcit pestetrunchi 9i peste linigtescAi fac giligie, zgomot.
bra1e.Te strflngeritmic.
Te stringe gi te lasi ca gi cum te-ar zgudui un curenl 7) Poateauzi soneriade la uqd:
electric periodic Ai neincetat,toat[ noaptea.Dimineafd te a) Dacd sundo datd este un ho[. Este bine si aprinzi
trezeqtimai obosit decdt la culcare. Este diavol. Chinul luminile,sd faci zgomotca sd fug6.

2l
PIi,EOTAUEXNNUNUARGATU Vd sfdtuieSteArltirttrJntlritnlllarion Argatu

b) Dac[ sunircledoul ori, estecliavol.il alungi cu Td- mdni L, Ma, Me, J, V, S, D. Repefiaceastade 3 ori, deci 9
miie, rugiciuni, semnul Sfintei Cruci' Zici de 3 ori: in sdptdmini.
numeleMintuitorului lisus Hristos,pleacl rle la mine qi de - Se fine post,cu post negruL, Me, V, 30 zile, adici
la casamea.Pe pustiusd te duci gi aici s[ nu te mai intorci. l0 sdptirmini. Zilnic se ia Anafurl + un pahar cu
c) Dac[ sunf,cletrei ori, este un inger. Fii atent,cd ifi Agheasrnd,in care se pun 9 piclturi mici de Ulei cle la
aduceun mesaj,te avertizeazdde ceva' Maslu.inainte sd bei acestpaharse fac 40 mdtlnii. Dupn 2
Punctele(b) li (c) se referi la faptul c[ soneriasund ore pofi minca.
singurf,,nu sund o persoanl.La scurt tirnp apare 9i per- - Rugiciuni:
soana,clartu qtii ce fel de om estedupi felul in carc a su- in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatil nostru spuscit rnai
nat soneriamai inainte. des.
Seara:Aprinzi lurndndri puse Cruce + Rugiciuni: 6
8) Sunt casein carecei din casdsunt ridicali dc pir' Psalmi+ Ac. Mintuitorului, faci in fiecarezi. Dup[ fiecarc
sunt tragiclehainc,obiecteleumbli singurcprin cas[. De R sau icos, zici qi R. de cerere:Doamne, iarti-md de pi-
exemplu,o cand pleacd9i spargealte obiecte.Sau se dis- cate,dezleagi vrdjile gi alungdDuhurile necurate,pe pus-
trug in chip nefiresc,aparezgirieturd sauo micd ciobituri, tiu si se ducd qi la noi sd nu se mai intoarcl.
in specialpe lucrurile la care {ii mai mult. Acesteaapar Dac[ se miqcdmdnerul de la o uqd singur, neatinsde
cleqilucrurile respectivefiind de pref sunt ?ncuiateintr-o nimeni: Sunt vrdji ingropatela ridlcina casei.Persoanala
camerdunde nimeni nu poate intra. in acestecase sunt caream v[zut aceastalocuia la bloc, la etaj.Deci, sub qip-
vrdji ingropatela rldlcina casei.Trebuie sdpat 9i scoase cile de jos care imbracd camerade jur imprejur trebuie cd-
vrijile cleacolo. Apoi trebuieingropatein pdmint departe utat.Ca sd gdsegtilocul unde au fost ingropate,postegti40
cle casd. Apoi se Sfinfegtecasa, chemi preotul sii facd
de zile cu post negru V gi la rugdciuneazilnici rogi pe
Agheasmi cu Moliftele Sfdntului Vasile. Pentru aceasta
Dumnezeus6-fi arategi !i le va arita in vis sau ifi va da
postesctoti'ai casei gi postegtegi Preotul. Apoi se face
duh de desfaci exact locul acelacu vrdjile.
Maslu. PentruMaslu postesctofi din casdo sdptimdndqi - Cdnd torni fundalia pentru o casd, mai intdi curefi
fac Spoveclanie general6.Se spun pdcateleinccpdndde la
locul de spurciciuni. Apoi chemi Preotul si facd Agheas-
7 ani qi plnd la zi.
rni cu Moliftele Sf. Vasile cu care stropegtibine tot locul
Cu Agheasml stropeqtiprin casd9 sdptirnf,niastfel:o
pe care va sta casa.Pui Agheasmdin stropitoareqi stro-
siptlm0nl L, Me, V, o sdptimdn[ Ma, J, S, D: o sfrpti-
PREoTALEXANDRt.,
AncaNI Vd .sfdtu i eSt e A rh i ntarul r i t ttI I Ia r i cttr A rgtt t rt

pegticu deamdnuntul. Dupd ce s-a ficut Sfin{irealocului, de dezlegarese rostegtede 3 ori. Lucrezi in numeleStintei
in aceeagizi torni toatdfundalia casei,Dacd nu po{i turna Treimi.
in aceeaqizi, locul trebuiepdzit. Sd nu vind cineva care tc
dugmlnegtegi i{i ingroapdin pdmint o pisicd moartdgi un l0) Daci ai de primit o sumddc bani dc la vrdjitor.
ii
ciine mort. $i apoi dupdce construieqtivezi ci nu se poate pui separat,nu ii amestecicu ceilal{i bani ai tii
pdna ii
locui in casd,ai vegnic nein{elegere.Se trdiegtea$a cum dezlegi.
- ii speli cu apd gi detergent,
triiegteciinele cu pisica. ii clltegti cu api, apoi ii
treci prin Agheasrnape care o ai intr-un castron.Dupi
Dacd {i se intimpld aceasta,nu trebuie se disperi,cd fo_
losire,Aghcasmaaceastao dai la plantein gridinir,
pe toate Ie dez.leagdDtunnezeu dacd ,faci Rugdcituti + nu la
canal'Banii ii aliniezifrumosintingi,ca si ," uru.". Sirqtii
Po,strtegra.
- CAntlte nuli trt cctsdnoud sau aparlanrcnlnou, mai cr dacd mergi la iobinet cu m0inile doar umede
de
Agheasmd,toatdapa care trecepestemdinile tale gi merge
intf,i duci acoloCruceagi lcoanele.Apoi chcmi Prcotulsir
la canal se transformdin Agheasmd,gi esteplcat clespur_
f acaAgheasmdcu Moliftele Sf. Vasile,ca si facZrSl'infirea
carea Duhului Sfdnt.Deci curi{ire (spdrare)+ sfinlire (cu
casci.Stropeqtibine cu Agheasmdtoatdcasa.Numai ca-
Agheasmi) + Dezlegare(cu Rugiciuni + post negru V.
merade baie nu o stropeqti.Poateoameniicare au lucratla
p0ni la ora24).
construireacaseiau injurat, au blestemat,de aceeatrebuie
Sfinlit. De abiadupd Sfinfire pofi si-fi aduci lucrurile. ll) Dacd ai relafii,de clat,de cumpirrat,clev0ndut,qi
trebuiesd dai vrijitorului o sumdde bani, mai intii ii qtergi
9) Vrnjile care se fac pe cauciucars,pe fum, pe miro- cu Agheasmi.Astfel nu va puteasd lege vrdji pe ei.
suri neplticutesau pe miros de bdutur[, se respingcu: Ru-
gdciuni+ Taimiie + PostnegruV. pin6 la ora24. l2) Dacain rimp ce numeribanii simfi ca vrrjitorul if i
Timiia o pui intr-o lingurd gi o fii la flacdra aragazu- menegtevrdji cu privirea gi cu gindul, fdri sf, se-atingircle
lui pin[ se incinge qi ia foc. Stingi flacdra gi cu fumul banii tf,i, se dezleagrastfel: post negruv, pdni raora24 +
mergi prin toati casa.Zici: Doamne lisuso Hristoase,dez- Ilugdciuni + R. de dezlegare:Dezleagi, Doamne,tot ceea
leagd toate vrdjile pe care le-au legat vrijmagii gtiuli qi cc a lcgat acestaasllprabanilor mei.
negtiu{i,pe fumul acela.Cearti duhurile necurate,pe pus- - uneori ifi cerepentruo ord saupentru
cdtevarninutc
tiu sd se ducd qi inapoi la mine sd nu se mai intoarcf,.Fraza o sumdne?nsemnatd, ca sr-[i lege vrdji pe bani. fi-i cli ina-

24
P R E o TA L E X A N I ) R t JN R ( i A . I I1 Vd sftlt u i eSt e A rh i t uartd r i I ttI I lo r i o t r rl rpa t tt

poi, iar tu ii pui lingl ceilal[i bani ai tili, gi ai pagubc,pi , - $tergi cu api qi sdpunsau detergent,toatelucrurilc
ui{i tot timpul sd iei restulEi termini salaritrlilt ciitcvazile. de cares-a gterspisica.Dacf,ea a fost unsdcu spurcdciuni,
Vrirjitorulte lucreaziagagi la salariulurtttlltorgi tot aga. trebuiesd faci curat. Apoi gtergicu Agheasmi. Deci faci
Curdfire+ Sfinfirc.
l3) Vine prietena,vecina sau verigoara;i tc giscgtc , Apoi Dezlegare;se face prin Rugdciuni + post negru
lucrdnd,tricotdnd.Dupd ce pleacd,lucrczi,dar grcr;cgtiqi V, pind la ora24.
desfaciqi iar lucrezi gi greqeqtigi desfacigi tot u;a. A pus
diavolul pe lucrul t5u. 16) Dac[ vrijitoarea te-a uns, are ea un gest a$a, te
- Te ungi cu Agheasmdpe fafn gi pc rnAini;i trngigi mdngiie apdsatdin cap, trecepestespinaregi qold,deci te
lucrulgi andrelcle.FaciCruccdeasupralucrttltri.dc 3 ori gi $tergeapdsatpin[jos.
ccri: Doamne, alungd acest rdu gi ajuti-nri sX lucrcz. $i Nu-i zici nimic. Ea te-a uns cu necuraifenii. Acasi tc
speli,ifi spelihainele,apoi tc ungi cu Agheasrnd.Dcci faci
apoi sirvezi ci lucrezibine gi nu mai ai necazuri.
Curifire + Sfinfire.
Dezlegarese face prin Rugirciuni + post negru V.
14) Poate ai o pern[ care conline un ghetrlotocctt
pdni la on24.
vr[ji, vreun ghemotocde afe. Fiecareafi arc nlt[ scrnnifi- - Este bine si ai la tine o batistdumezitdcu Agheas-
ca{ie. Poategiseqti doui befe de chibrit pusc cu losforul
mi, cu care sd te gtergi din cind in cind. Batista aceasta
vffrf in virf, ca sd ai ceart6,poate glseEti sllrrintr jumari
poate fi pusd intr-o pungd micd de plastic. Cinct vrei sd
pusf,prin toati casa,ca sd ai boal6,poategtrscgtio sloari
speli aceasti batistd,mai intii o pui la uscat. DacI o vei
innodati, ca s[-[i meargdinnodat, cu piedici la tot pasul, spdlaagaumedd,se va transformain Agheasm[ toatd apa
vreo batistdcu noduri,vreo cdrpdmurdard. cu care o vei spdla.$i dacd merge la canal, faci picat de
- Tot ce gdsegti,ingropi in p[mint, dcci ingropi
spurcarea Duhului Sfint.
diavolii. - Po{i pistra la tine pufina Agheasmdpusdintr-o sti-
- Apoi faci Dezlegare,prin: Ruglciuni + Post negru,
clufdmic6.
V , p i n d l a o ra 2 4 . Ca sd po{i respingevrijile, trebuiesI fii Spoveditgi
ImpdrtSgit.
15) Poatetrimite o pisici care intrd 9i se gtergede tot
ce ai in cas5.Pisicao stropegticu Agheasmi. Daci poartd 17) Dacd fi s-aupus spurciciuni in mdncare,[i-a pin-
vrdji, va rniorl5i ca friptd, iar de AgheasmSfuge. girit impdrtdganiaqi dupi aceastavrdjile au intrare.iti tri-

27
Vd sfdtuieSte Arltimandritul Ilariott Argatu
PREOTALEXANDRII ARCATI,

mite apoi vrdjitoareaniqte afe mici cle un centimetrtlcu Zllnic bei un paharcu Agheasmi in care pui 9 piclturi
spurcZrciuni pe'ele.i1i alunecApe git f[ril si lc po{i opri. i1i mici de ulei clela Maslu. inaintesd bei acestpahar,faci 40
trimite scame,praf, toatecu necurd{enii. mdtdnii.La 2 ore dupi ce ai bdut acestpahar pofi mdnca
f. ie in timpul acestai{i este rdu, ai boalirqi neputin{d, mdncarede post.
zaci, nu pofi munci, ai piedici in toate,ci diavolii trimigi
de ea stau asuprata 9i se opun la toatc acliunile tale. 18) Dacdvezi semnul- 5nusemnula sauL. esteun
Noapteanu te lasdsd dormi, auzi in urechiftuictul iadului, semnal celor rdi gi insearnndsdi{i meargdcotit.
cloui suuete care se repetd la nesfirgit, unul pc o noti Dacd vezi semnul I, inseamndsi ifi meargiicotit si
inaltaqi altul pe o noti joasi Huuuu,Huuuu,carese repetd innodat. Piedici. Dacd semnul este pe lenjerie gi nu iese
la nesflrgit.Doud sunctepentru c6.toate ltrcrlrilc diavo- prin fierberecu hipoclorit, se decupeazdqi ceeace ai de-
lcgti se fac cledoua ori. Uneori se fac o singurl datl, auzi cupat ingropi. Cearceafulil cirpegti gi il porfi cirpit. De
un singurslrnet,acceaEi notd repetatdla nesf0rqit'$i nicio- pofi, il dai de pomand,sd fie de (pentru)sufletul celui care
'freirni,
clatl cletrei ori. Cifra trei este numdrul Sfintci de a fdcut semnul.Cel care il primeqtede pomand,nu pdfegte
aceeatoate lucrdrile Dumnezeieqtise fac de trci ori. De nirnic,insd vrdjitoareavine qi te intreabi cleacelobiect.Ea
aceea fraza de dezldgarea vrdjilor se rostegtedc trei ori. dd de necazurilepe care [i le-a menit 1ie.
Lucreziin numeleSfinteiTreimi. Dacf, semnulestepe obiectedure, se rirzuie,se $tcrge
- Ca si scapi.iei zilnic Anafurd +Agheasmi un pahar. semnul gi in locul lui se face sernnulSfintei Cruci. Dcci
in cazuri mai grele se face Maslu. Jii post o sitptlmind, gtergisemnulsatanicqi se punein loc semnulDumnezcicsc.
faci Spovedaniegenerald+ implrtdqanie,apoi Maslu' Deci Deci, se face Curifire + Sfinfire. Dezlegarease fhcc
faci Curilire + Sfin{ire.Apoi te fereqti:nu minca de la al- prin Rugiciunea zilnicd + Post negru V. pdnd la ora 24.
tii, chiar clacl vezi cd persoanacare ifi oferi mdndnci ea SearacitegtiAc. Mintuitorului.
ins5Eidin acea mincare. Cu orice te mai descurci,dar cu
ce inghi{i in m0ncareeste mai greu. Dezlegarease face l9) Gropilemici pe carc !i le fac in casd;i pun in elc o
prin Rugaciuni+ PostnegruV. pina laora24. pietricicdsaualtemdrun[iquri.Pietricicaestediavolul lor.
Rugdciuni: - Golegti groapa,ce gdsegtiin ea ingropi la rnarginea
in cursulzilei: R. ZILNIC + Tatdl nostruspuscOtmai gradinii sau departede casi. Deci ingropi diavolul. Dacd
des. Seara:Dupd ora 22 aprinzi 9 lumindri aqezateCruce groapaeste in casd,se spald cu detergent,se gtergecu
Ei citegtiAc. Mdntuitorului.
29
PREOTALEXANDRI.,ANCN'TII Vtl .sft t tt i cSt e A rl i nfuuul r i t u I I Ia rktn A rg(tI tt

Agheasmi,Ei se astup[cu cimentsauipsos,dup[ cum cste 2.2. D ezlegareavrij ilor


cazul.Dacf,groapaestein curte,dupdce s-agolit, se astupd
Pentrudezlegarettvrdjiktr, rottlecturru
se.fucer,crcrre
cu ptimint, apoi se stropc$tecu Agheasml.Deci Curifire +
inversd:
Sfin[ire. Dczlegarese face prin Ruglciune zilnicl + Post - Ei aduc (pun) vraji. Tu le inclepirtezi
ncgruV. pinir la ora24. ScaracitcgtiAc. Mintuitorului. din casdqi lc
ingropi.
- Ei ung cu spurcdciuni.Tu speli,curi{egti.
20) Dacd gisqti morticiuni adusesau oase de mort - Ei pinglresc.Tu sfinfegticu Agheasml.
sau alte spurcdciuni,le iei pe ldrag qi le duci departede - Ei menesc(gindesc, Ieagdcu g6nclul)
casdgi le ingropi. Poti si le ingropi la margineagradinii vraji. Tu re
dezlegiprin Rugdciuni+ post negru.
tale.ingropidiavolii. - Ei afumdcu fum. Tu afumi cu timiie.
in camerd.locul pe careau statse spali ctt sitpun,apoi - Ei ifi dorescrdul. Tu le cloreqti
se $tcrgecu Agheasmi.Dcci Curd{ire+ Sfin[ire. binele gi re rogi la
Dumnezeuca si-i indrepteca si se lasede acestpicat.
Dezlegarese faceprin Rug[ciuneazilnicl + Postne-
- Ei ili pun spurciciuni in mincare ca
gru pdnl la ora 24. Sparaaprinzi 9 lumdndriagczateCruce si te pdngii_
reascd.Tu te curafeqticu Agheasmd+ post + spovcda'ic
qi citegtiAc. Mintuitorului. Cel sdracaprindeo luminare
+ impdrtdganie+ Maslu.
saucandela.
Totdeauna,si te ungi cu Agheasmdpe fafii inaintesd
te atingi de vraji ca sd nu sarddiavolii de pe ele pe tine. 2.3.Cum respingivrijile
Aterr{ie: Pentru dez.legarea vrdjilor se .foloseSte Ca sd poli respingevrdjile:
Aghaunnd.fdaildcu Mol(iele Sl'.Vasile,fiindci are putere a) Trebuie si fii Spovedirgi impdrtigit in celc 4 pos_
mai maredc alungarca duhurilorrele. turi.
b) Trebuicsi nu lipscqridc la Sf. Lirurghic.
Vrd.jile pot .fi de tlinrcnsiwti nnri sau pot .fi mi- c) Trebuie sd ai rugiciune zilnicl 30 rninutesauo ori'r
rtttscule:Un fir de pir cu spurcdciunipe el, a[[ de 2 mm citre Dumnezeu.
lungime,scamede un anumit aspect,puf de pis[ri moar- d) Trebuiesi lii PosrnegruV pdni laora24.
te, fulgi, p[r de mort tiiat mdrunt,frunze,petalcsauflori Cu vrdjile pe care Ie gdsestiprocetleuT.dastfel:
de la mort etc.

3l
PREoT ALEXANDRU ARGATI,

I. CURATIRE
pe miini 9i pe fa!d,
1)Mai intii te ungicu Agheasmi
ca sirnu sarddiavolii de pe ele pe tine'
2) Apoi stropegticu Agheasmlceeace ai girsit. 3. Intrebdri Si rdspunsuri
3) Sc indcpirtcazfl clin casd, se ingronplt in pirrnint
vrijile, deci ingropi diavolii.
4) Speli cu apd gi detergentsau sdpunlocul pc careau ce trebuie sd facent cand mergem ra preot ca sd ne
statvrdjile.deci faci Cur[{ire. citeuscdMoliftele S.f.Vusite?
a) Trebuie si fie Spovecri[igi impirrirqi[i botnavurgi
cei din familie: pdrinlii, so[ialsofur,frafii. pentru aceasra
II. SFINTIRB
Lrebuiesi facd o siptdrnini de post dacd se grsescin afara
Apoi gtergi sau stropegti cu Agheasmdin casa ta'
celor4 Posturidin a'. Se facc spovecranie
Deci imbracicasata in Duh Sfint Dumnczcicsc,adici faci generalr,la care
sc spurl pdcatcleinccpind de la i ani gi pdna la vdrsta la
Sfintire.
careeqti.
III. DEZLEGARB b) in ziua cdnd se citescMoliftele sf. vasile
[in prst
Postul negnt + Rughciunile dezleagi toate vrdjile' negru cel bolnav gi cei din familie qi postegteqi preotul.
Deci faci Post.negru v pin[ la ora 24 si'zllnic faci ltug[- cu cit postescmai multc persoane,cu atit nai puternicii
ciuni 30 rninutesauo ord. esterugdciunea. Diavolii pleacdnumai la post negru.pos-
Rugdciuni: tul negru esteo crucificare, o jertfire. prin crucificare I-a
* in timpul zilei zici: R. ZILNIC + Tatil nostrusptrs invinsIisuspe satan.
cit rnaides. Dupd citireaMoliftelo. sf. vasile cei neputinciogipot
- Seara:aprinzi 9 lurndniri aqezateCruce 9i citcqtiAc' mdncamincare de post.
Mintuitorului. c) Pentru boli mai grele se citesc Moliftele Sf. Vasile
- Matanii faci cdtepofi, bine estesd faci 40' la 6 dimineafal,a or a 12,l a 18, l a24,l a 6 c l i m i neafa.
As t_
- R. clccerere,se spunedup[ fiecareicos. f-elrespingi diavolii din toate schirnburile. cliavolii lu-
[ii
creazd,in ture: de zi, de seari, de noapte,de revdrsatulzo-
rilor. Pentruaceastatrebuiepost negru netntrenrpl.postul

33
l'trr.0TALex arutrnt I ARt;Ar( I Vd sfinieste Arltifitandritul llariott Ar.qttttr

Prco- - cind faci Agheasrna,trebuie


ncgruil tin cel bolnav,cci din familic Ai postcqteEi sri fii curat cre3 zire:
firi be{ie,firi fumat,fir6 relafii cu sotia.
tul, altlel cliavoliisarpe c[ ciind citeEteMoliftele'
d) Dac[ nu se vinclecd,inseamni c[ a uitat si spuni
nu l-a Daci egti bolnav
sau a ascunsun pdcatgreu, un picat marenpc care
a) se face o siptirnini post + spovedaniegenerarr+
spoveditgi cleaceeadiavolul std' Nu pleacd' impdrtiganie.Fac spovecranie
apoi generardcel bolnav,pirrin(ii
e) Sa facl din nou tofi o Spovedaniccorcct6' gi bunicii,so{ulgi fra{ii celui bolnav.
boal6' Se
Maslu pentru iertarede plcate Ei vindecarede b) Zilnic, dimineafasau cu 2 ore inainte de masr, iei
facl-3-5-7-gMasluri.Vededelaalcfftelenaparcvindeca- Anafuri + Agheasmd,un pdhdrclmic sau 3 ingtrifituri.
cclelalte
rea. f)acir te-ai vindecat,te opreqti,nu mai faci 9i c) Vinerease tine post negrupind la ora 24.
Ir4asluri.SemergeapoilaPreotzilniccasdciteascaMo- o h timpul zirei se rpun", R. ZTLNIC + Taril nosrru
l i f t e l e Sf . V a si l e p e n tru a l u n g a readuhur ilor necur atc. spusc0t mai des.
Seara dupl ora 22: R. ZILNIC + Ac. Mintuitorului,
acusd
Ce trebttie s-a .facem cAnd vrenx sd {ncem 40 mdtinii. La Rugiciune se aprincr9 ruminirri agezate
Aghiusntd, adic[ Sfeqtaniepentru Sfin{ireacasci 9i a celor cruce. cel srrac aprindeo.rumdnaresau cancrela. Dupir fi-
ce locuiescin ea? ecareicos adaugi R. de cerere:Doamnc, iarti-mi de pir-
cuvint
Agheasrni este cuvint rom0nesc'Sfegtaniecste cate pe mine, robul Tau (N), $i pe cei clin familia mea.
greacd=
slav.Amindoud au acelaqiinfeles' Aghiosin limba Dezleagd,,Doamne, toate vrijilc qi blcstcmclc cu carc
Sflnt. m-au legat vr5jmagiigtiufi gi negtiufi,dezleagd_le gi inrru
- Atunci cind se face Agheasml' postesctolt at casel nimica sd se prefacr.Arungd,Doamne,de la robul rnu (N)
qi posteqteqi Preotul. toateduhurile necurate,pe pustiu sd se duci qi la mine sI
- Dupa ce s-a flcut Agheasma'se poateminca' Post'ul nu se mai intoarcl, iar pe mine vindecd-mir.
Cu cit
negru se [ine ca sd fie mai puternicdrugdciunea' e) Nu lipsi de la Sf. Lirurghie (de la 9_12in intr.e_
puternicd cstc
p*,"r" mai multe persoane,cu atdt mai gime),esteceamai putcrnici sluibi.
Sfinlir"o, deci va fi o Agheasml mai puternici'
- Daci Preotuladaugdla aceastiAgheasml Ei Molif- Faza II:
qi mai mare de
tele sf. Vasile, atunci ea va avea putere Dacd nu te-ai vindecat,faci Maslu pentru iertare dc
alungarea duhurilornecurate' pdcate.Pentruaceastase tine post o sdptimini qi te spo-

34 35
Att<;R'rti
Ptierlr ALEXANL)RU Vd sfdtuieqteArltinr.nclritul Ilarion Argatu

vecleqticlin nou 9i spui 9i pdcatelepe care ai uitat sir lc Darul de mullumire pe care l-ai pus pe mas6inaintear
spui. Se fac I -3-5-7-9Masluri. Dacd te-ai vindccat dupd Domnului, format din fructe, piine, mincare, prdjituri, se
primul Maslu,nu le mai faci 9i pe celelalte' irnparte la sdraci la sfdrgitul Sfintei Liturghii. Dumnezeu
UleiuldelaunMaslusefoloseqtetirnpdeTzt|e, privegtecu dragostela cei recunosc[tori.
tirnp in care se litte post, cu post negru l', Me, V pin[ la
Dacd tli estefricd tn casd, pe stracld, este de la vrdii.
ora 24. Postul negru trebuie insofit totdcaunade miloste-
Faza I
nie. Dai la 3 sdracicite un ban.
_Zi]lnicsebeaunpaharcuAghcasmlirrcaresepun9 ^ a) Se face post o siptdmdnl + Spovedaniegenerald+.
pic.turi mici cleUlei 4e la Maslu. inainte slt bci ncestpa- impirtiganie. La Spovedaniagenerali se spun picatele in-
har se fac 40 mdt6nii.Po[i minca la douit ore dupd ce ai cepind de la 7 ani gi pini la zi.
bdut acestpahar.Laqi timp uleiului de la Maslu sl lucreze. b) Post negru V. pin6 la ora 24. postul negru trebuie
Rugitciuni:. sa fie insofit de milostenie- dai la 3 siraci cdte un ban sau
_ itt timptil zilei se spune: R. ZILNIC + Tatdl nostru mincare.
c) Zilnic iei o bucificn de Anafurd + un pdhirel mic cu
spuscit mai des. Dup6 fiecare R. zici: Doamne, iartl-ne.
' Agheasmi (3 inghifituri) + faci 40 mitdnii. prin cas6stro-
Doamne,vindeci-md.
- secrrttclupd ora22: R. ZILNIC + Ac. Mdntuitorului pe$ticu Agheasmdgi afumi cu tdmdie.TimAia o dai ca sii
+ R. de cerere. steain altar la o Sf. Liturghie ca s[ se Sfinfeascd.poate cit
LaR.seaprin<lglumindripuseCruce.Celsdrac nu au fost sfinte toate mainile prin care a trecut pind sir
ajungi la tine ca sd o cumperi.
aprindeo lumdnaresaucandela.
- cine nu are Acatistier,in locul Acatistului va zice: d) Rugdciuni:
- In fimpul zilei;,zici: R. ZILNIC + Tatdl nostru cdt
R. ZTLNIC + de 9 0ri Tat6l nostru + R. de cerere.Proce-
mai des + R. de cerere: Doamne, iarti-md de picate,
dezi astfel: 3 m6t6nii + Tat6l nostru + R. de cerere9i repefi
pin6 implinegti40 m[tdnii qi de 9 ori Tat6l nostru. Doamne vindeci-md.
aceasra
- Dupd vindecare,duci la Altar o Liturghie Vii' cu - Searaduptrora 22: R. ZILNIC + Ac. Mintuitorului
+ 9 lumdndriaprinse.Dupi fiecareR. sau icos zici Ei R. de
una sautrei lumindri aprinse+ dar de mulfumire'
cerere: Dezleag4,Doamne, toate vrijile, toate blestemele
Liturghie Vii: Robul lui Dumnezeu (N) mulfumesc
cu care m-au legat vrljmagii gtiufi qi negtiufi, dezleagd-legi
pentrubinefacerileprimite de la Dumnezeu'

37
Pnsor ArexnNnRu ARCATIJ Vd sfdtuieSteArhinnndritul Ilarion Ar,gatu

intru nimica sd se prefacd.Cearti duhurile necurate,pe apoifaci Maslu.Daci te-aivinclecat dupd primul Maslu,tc
pustiu sd se duci qi la mine sd nu se mai intoarci, iar pe opregti,nu le mai faci gi pe celelalte.Uleiul de la Maslu se
mine,robul Tdu (N), vindeci-mi. folosegtetimp de 7 zile, timp care [ii post cu post negruL,
Sauzici: Doamne,arat6-mipe cei care-mifac vrdji, ca Me, V, pdni la ora24.
si mi pot feri de ei. - Zllnic in cursul zilei sau cu 2 ore inainte de masi se
- Cine nu are Acatistierva spunein locul Acatistului bea un pahar cu Agheasrndin care pui gi 9 picdturi mici de
de 9 ori Tatirl nostru+ 40 mdtdnii + R. de cerere. Ulei de la Maslu.inaintesd bei acestpaharfaci 40 mdtinii.
e) Nu lipsi de la Sf. Liturghie (de la 9-l2in intregimc) - Pentrucazuri mai grele, mergi la Preot, ca s6-fi ci-
in toatesdrbdtorile teasci M. $f. Vasile. Pentru aceasta,[ine post negru cel
Faza II: Daci nu te-ai vindecat. bolnav,cei din familie gi postegtegi Preotul.Cei neputin-
a) Chemi Preotul qi faci Agheasml cu Moliftele Sf. cioqi pot minca dupd citirea Moliftelor. Postul negru se
Vasile. Cu aceastdAgheasmasffopeqtiprin casi astfel: o fine ca sd fie puternicErugdciunea.
sdptlmdni L, Me, V; o slptdmini Ma, J. S, D; o sdpt6- - DupI vindecare,duci la Altar o Liturghie Vii, cu dar
minf, L, Ma, Me, J, V, S, D. de mullumire.
in timp ce stropegticu Agheasmi sau afumi cu Td-
miie zici: Alungd, Doamne,de la robul TAu (N) qi de la Dacd eSti neputincios, nu poli ntunci, analizele sunt
casamea orice duh necurat,si se ducd pe pustiu, undeom nonnale, iar ntedici: nu gdsesc ce boald ai. Este cle Ia
nu locuieqte,iar la mine sd nu se mai intoarcd,iar pe mine vrdji.
vindec6-mi. Faza I:
- Zilnic te ungi cu Agheasmd pe fafi, iei Anafur6 + a) Se face o sdptimini post + Spovedaniegenerald+
bei Agheasma.in zilele cnnd nu eqti curat, nu te atingi de impdrtaganie.La Spovedaniageneraldse spun pdcatelein-
acestea. cep0ndde la 7 ani gi pini la zi.
Faza III: Daci nu te-ai vindecat,inseamnl cI ai uitat b) Dimineafasau cu 2 ore inainte de masdiei zilnic o
sd spui sau ai ascunsun plicat greu. $i de aceeadiavolul buc6{icide Anafuri + Agheasmi, 3 inghifituri
sti. nu pleacd. . c) in timpul zilei zici R. ZILNIC + Tatil nostru cdt
- Faci Maslu. Pentru aceasta{ii post o siptimini 9i te mai des. Dupi fiecareR. zici: Doamne,iarti-mI, Doamne,
spovedeqtidin nou, spui gi pdcatelecare nu au fost spuse' vindeci-mi.

38 39
Pn,,oTALEXANDRU
AR(;ATU Vd sfdnieste Arhinrcrulrirul llarion Argottt

d) Tii postnegruV pind la ora24. zilnic bei un paharcu Agheasmdin care se pun 9 picdturi
e) Seara:R. ZILNIC + Ac. Mdntuitorului+ R. de ce- mici de ulei. inainte sd bei acestpahar,se fac 40 mdtinii.
rere:Dezleagd,Doamne,toatevrijile qi blesternelecu care Pofi minca la 2 ore de la acest pahar. Astfel laqi tirnp
m-au legatduErnaniigtiufi gi negtiufi,dezlcagd-leEi intru Uleiuluide la Masluca sd lucreze.
nimica sd se prefacd,alungd duhurile necuratc,pe pustiu - Rugdciuni:de zi qi de seard,ra care
aclaugiR. clece-
sd seducdgi la mine sf,nu se mai intoarcf,, rere:
Zici: Daamne, aratd-mi pe cei care-mi l'ac vrir.jica si e Doamne, dacd boala aceastaeste cle pdcatele
la
rnirpot feri dc ei. mele sau de la pdcatelecelor din familia mca
Zici: Dezleagd,Doamne, darurile de hirrnicic, pricc- (pirin{i, bunici, so(ie,stribunici) milostivegrc_rc,
pere, ribdare, infelepciune,memoria ([inerea de minte), iartd-nede pdcategi vincleci_mi.
atenfia,infelegereaetc.,care mi-au fost legate,alurrg[ du- o Doamne,daci boaraaceastaeste de ra
blcstcrnerc
hurile necurate,pe pustiusd se duci gi la nrirres[ nu se cu caream fost blestematsau de la blestcmelecu
mai intoarcd,iar pe mine, robul Tiu (N), vindeci-mi gi careeu singurm-am blestemat,Doamne,rnilosti_
ajuti-m5. vegte-te,iartd picatele, dezleagd,blestemeleqi
0 Nu lipsi de la Sf. Liturghie,estecea mai puternicir vindecE-md.
slujbi, ajutor,numai dacf,stai de la inceputgi p0nI la sfir- r Doamne, daci boala aceastaeste de la vrijile
qit. Fii atentla intreagaslujb[. fdcutede vrdjmagiioamenisau estede la vrdjrna_
Faza II: Dacd nu te-ai vindecat,inseamndca nu s-au gul diavol, Doamne, milostive$te_te, iartd pdcate_
spus toate pdcatele.Apasd un picat personalpe care nu le, dezleagi vrdjile qi blestemele,alungdduhurilc
l-ai spussau apasdun picat din neam:bunicii sau pdrinfii necurate, pe pustiu sd se cluci, unde om nu
nu au spustoat.epdcatele. locuiegte,gi la mine sd nu se mai intoarci, iar pc
- Se face Maslu. Pentruaceasta,se Spovedescto{i din mine, robul Tdu (N), vindecd-mE.
nou Ei spun pdcatelepe care au uitat sd le spurti. l'in rnai - Se mergd la Preot ca sd-i citeasci-
M. Sf. Vasile.
intAi toti post o sdptdmini qi, dupd Spovedaniese face Pentruacedsta,fine post negru cel bolnav, cei din familie
Maslu. ' gi postegtegi Preotul.
- Uleiul de la un Maslu se folosegte'7zile, timp in Fazalll:. CAnd apasd pdcatb grele din neam, ca uci_
care se tine post cu post negru L, Me, V pdnn la ora 24. deri multe sau vrijitorie, cind apas6 pdcate personale

4l
PREOTALEXANDRU ARGATU Vd sfdtuieSteArltintodritul llarion Ar7dtu

foarte grele sau persoaneleasupraciror s-a fdcut vrijito- mai sunt chinuitdcfftevazile. Am legatcununiilenepoatci
rie, dar ani in gir nu s-au dezlegat9i au l6sat si steala ei mele gi a pdrisit-o logodnicul.A pldns gi ea, qi_soramea
cliavolulani multi, acum,cind vor sd scapede diavol, tre- ci s-a stricat nunta la acegti tineri care se iubeau,iar eu
buie post neintreruptmai mulfi ani la rind, cu multe zile priveamtoatl jalea pe care am produs-o.Apoi m-a pus sd_i
clepost negruL, Me, V, cu perioadede post negruneintre- menescvrdji sorei mele ca sd-girupa mdna qi qi_arupt_o.
rupt 3-7-9-14-21-30 zile. Dupi ce ai lucratcu el saudupl Numai nenorocirimd pune sd fac".
ce l-ai ldsat si stea la tine mai mul{i anr fiindcd nu tc-ai Remediu:
- Se face post neintreruptmai mul{i ani la rind, cu
dezlegatcind [i 1-a trimis, acum, cind vrei sd scapide el,
diavolul nu pleacdugor,trebuie un efort mai mare.Aceqti multezile de postnegru.
- Faci 9 Masluripe an, cam la 40 de zile unul. inainte
oamenisunt chinui{i de diavoli: nu dorm, nu mdniincf,,ii
saltddiavolul gi apoi dd cu ei de pdmint, 9i de aceeafac de Maslu faci Spovedaniesincerd,la care nu spui cd te-a
pus diavolul sI faci, spui: Eu am ficut. Apoi implinegtide
fracturi repetate.Mi-a spus o bolnavi cd dup[ ce o ridicf,
fiecaredati Canonuldat de Preot.
nu Etieniciodatdpe ce parte va cidea. ,,Mi inconjoardo
- Rugdciunineincetat,ca si ai legdturi cu Dumnezeu.
lumind puternicf,gi mi salti de pe scaun9i apoi, cind imi
- Zilnic iei Anafura i Agheasmd.Dupd ce o iei,
dd drumul. nu gtiu pe ce parte voi c6dea.Vine o vocc dc simfi
cd te arde,dacdte ungi pe fa!a, simfi cd iei foc. Agheasma
b[rbat gi imi porunce$tesi m6 urc pe bloc Ai sd rn'6arunc
ardepe diavoli. Pind il alungi p[fegti aEa,apoi nu te mai
jos cle acolo. Eu am refuzat, am zis ci nu vreau. Imi po-
arde.
runceqtesa-i leg vriji vecinei. A zis ci nu inccteazf,sd md - Nu lipsi de la Sf. Liturghie, este cea mai puternici
chinuiascdpind nu fac ceeace imi porunceste.Ca si scap,
am promis ci miine ii leg vriji vecinei.Dupd ce am pro- .slujbn.in timpul Sf. Liturghii qi in timpul rugdciunilorifi
vine greafi, transpiri,ai starede legin,puterile te pirdsesc,
mis, m-a lisat sd md odihnesc. Noaptea urmitoare m-a ifi curg bale din gurd sau te scuturdca atunci cdnd te atingi
chinuit din nou fiindcd nu am ascultat,mi chinuie$tepanA de curent electric. Din interiorul t6u miaund, behiie, urli
fac rdul pe care mi trimite si-l fac. Dar mi trimite tot tim- ca lupul, grohdieca porcul etc. Diavolii fac aga.
pul si fac rdu. Acum vreau si scapde diavol, ca sf, nu md La Preot merge ca sd citeasci M. Sf. Vasile, de 4 ori
mai chinuiesceu gi cei nevinovafi din jurul meu- lmi po- pe zi, 3-7-9-14-21zile la rdnd, timp in care line post negru
runcestesd-i fac vrlji fiului, fiicei mele,nepolelului'Dupd neintrerupt gi poste$te$i Preotul, altfel diavolii alunga{i
ce trimit diavolul asupralor, acegtiasechinuiesc,iar eu nu din cel bolnav sar pe Preot.

42 43
PREOTALexRNuttt I At<t;R'tt t Vd .sfdtuieSte
Arhinnndritul Ilarion Argatu

Clnd cil.egte M. Sf. Vasile,Prcol.ulva addugala sl'lrqit - in tirnpul zilei; R. ZILNIC + Tatal nostru spus cit
frazade protectie:$i pazegteDoamnc(de duhuri Itccttratc) rnaides+ 19 mdtAnii.
pe dinsul (cel bolnav)gi sul'letclenoastre(protcjcazdpe - Seara:Aprinzi 7 luminiri agezateliniar gi citegtiAc.
cei prezen{ila rugdciuneqi pe sine) gi sul'letelccclor din sf. ArhangheliMihail qi Gavriil. Dup6 fiecarerugiciune qi
lamilia noastr[gi pc ale urmaEilornoglri.Pritt accastaPre- dupdfiecare icos zici: Dezleagd,Doamne mintea, aten{iagi
otul se apirrirpe sine,farniliasa,urmagiisai Ei ii apirra9i pe pricepereacare mi-au fost legate,deschide-mimintea la
c e i p r e z e nfil a ru g a ci u n cd e d i a voli.Diavolii,cir td ics din carteqi ajutd-m[ sd invi{ cu ugurintd.
omul bolnavcautdin cine sd intre.Ei intri in cei nespove- Vineri: fine Post negru pina la ora 24 mama copilu-
diti 9i neirnpirtdqili.in cci impdrtlpifi nu pot intra,fiindcd lui gi face 40 mlrdnii + Rugdciuni.
in ei locuieEteDuhul Sfint Dumnezeiescprittrit prin im- - in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatil nostruspuscit
partaqanie.f)e aceea,cel neimpdrtdgiteste neapdratgi cu mai des.
uqurin[dcadein lucrareadiavolului. - Seara: Aprinde 9 lumindri asezateCruce + Ac.
Mintuitorului. Dupd fiecareicos spuneR. clecerere.
Dacd vez.icd ,tu te poli cortcentraSi tnveli Sreu c(trte, - Cine nu are Acatistier,in locul Acatistuluiva spune
citeEti,dar nu gtii ce-dicitit, estede la vrdji. de 9 ori Tatil nostrugi dupa fiecarezice gi R. de cerere.
Faza I: - in cazuri mai grele, merge la preot ca s[-i citeascd
Se face o saptimdni Post + Spovedanie+ irnpirtdganie. M. Sf. Vasile. Pentru aceastatine post negru copilul,
-Zilnic iei ditnineafa pe nemincateAnafuri + Agheas- mamacopilului qi postegteqi Preotul.Daci ai mincat, ru-
md gi te ungi cu Agheasmdpe fa[I. gdciuneanu esteputernici.
- De 3 ori pe zi zici R. ZILNIC. - Dupd vindecare,duci la Altar o Liturghie Vii, cu clar
- Zilnic faci 19 mdtinii: 10 mdtdnii pentru Cele l0 de mul[umire.
PorunciDumnezeie$ti$i 9 mAHnii pentru cele 9 Fericiri,
pe care flglcluieEti s[ le irnplineqti inainteaLui Dumnezeu Dacd Stiicarte clar nu poli vorbi, taci Ia exonrcn Este
in via{apdminteasci. de la vrdji.
- Nu lipsi de la Sf. Liturghie. - Te dezlegica-n exemplul de mai sus + R. de cerere:
- Dezlegareao faci prin Rugiciuni + Post negru. Dezleagd,Doamnc,vorbireamintcagi scricrcacarc mi-au
Luni: Tine Post negru fiul/fiica pdn[ la ora 24 + Ru-, fost legate.Deschide-mimie mintea,ca sd in[eleg intrebd-
girciuni. rile gi lumineaz6-mica sd dau rispunsuriclare,corecte.

44 45
PREoT ALEXANDRU ARcATIJ Vd sfdtuiesteArhintundritul Ilarion Argattr

- In toate cazurile, de folos este participareala Sf. buie nici sd mergi in lume, nici si tc imbraci ft-umos,'ici
I-iturrehie,deoareceestecea mai puternicaslujbd. Are cea treabi nu pofi face.Nu pofi si ascurtimuzicd,nu pofi sf, te
mai rnareputerede alungarea duhurilornecurate. uifi la televizor,nu pofi citi o carte,nu pofi sa te primbi.
De nimic nu te bucuri.Nimic nu-{i place,nimic nu ie inte-
Dctcd urdsti solia, pdrinSii, este de la vrd.ii. Ji-a pus reseazd,nimic nu-fi trebuiegte.Aga cum estemortul.
singe de la menstri in mdncare.Acasi cu sofia nu poli Te dezlegi:Faci o sdptrmdnrpost + spovedaniegene-
face nimic. Birbat eqti numai cu vrijitoarea. Ajungi de nu, ral6 + irnpirtdganie+ Maslu. zilnic iei Anafurd + un pahar
te mai pofi atingede sofie. cu Agheasmdin care ai pus 9 picituri Ulei cle la Maslu.
- Tc dczlegi: faci o sdptdmini post + Spovedaniege- inaintesd bei acestpahar,faci 40 mdtrnii. po{i minc a la 2
nerald+ impdrtdqanie+ Maslu + Rugdciuni. ore dupi ce ai bbut acestpahar.Laqi timp ulciului de la
Dezlegare:PostnegruV pini la ora 24 + Rugiciuni. Masluca si lucreze.Uleiul de la un Maslu il folosegtitirnp
- in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatil nostru spuscit de'7 zlle,tirnp in carelii post cu post negru L, Me, V, pind
mai des. la ora 24.
- Seara: Aprinzi 9 lum0ndri agezateCrucc + Ac. Rugiciuni:
Mintuitorului + 40 matlnii. La Preot mergi ca sa-!i ci- - in timpul zilei: R. ZLNIC + Tatdl
nosrruspuscit
teascf,M. Sf. Vasile. mai des.
- Nu lipsi de la Sf. Liturghie. - Seara:Aprinzi 9 lumffndri+ Ac.
Mintuitorului + Ii..
- Cind soful nu se ingrijegtesI se dezlegepentruci de cerere:Dezleagi, Doamne, toate vrdjile pc care le_au
nu-;i da seamacf, estelegat, so{ia se roagi pentru el. Face legatvrdjmagiiqtiu{iqi negtiufi,dezleagd-le gi inrru nimica
I\{aslupentruel Ei ii punein mdncareUlei de la Maslu qi ii si se prefac6.Al'ng6 duhurilenecurateclela robul tdu (|.1),
pune Agheasmi fdrd,ca el sd gtie. Sofia fine post cu post pe pustiusd se duci gi la mine si nu se mai intoarcd.
ncgru L, Me, V pini la ora 24 pentrudezlegareaso[ului. - Nu mai lipsi de Ia Sf. Liturghie.
La Bisericadi Acatist pentrudezlegareasofului. - Nu mai mdncade la alfii. Feregte-te.
Zrlnic face Rugdciuni:Ac. Mintuitorului + 9 lumindri
+ 40 mltlnii, 6 sdptimdni. Persoanelecdrora Ii s-au legat Cununiile.
a) cind ai cererein cisitorie, te apucao starede 'eli-
Dacd !i-a dat o prdjiturd care Stie cd-fi place, fdcutd nigtegi de jale incit plingi. Acestaeste semn cd sunt lc-
cu apd tn care fost ,scdldntnrcrtul, atunci vezi cd nu-(i tre- gateCununiile.

47
PnEot ALEXANDnt J Atr(;ATU Vd sfdtu i eSt c A r h i nintl r i ruI I ltt rion A r g
ttt u

b) Dacaparticipila o Cunurric,[i se facerim in timpul fiind cdpeteniide ingeri trimit ingerii pe


intreg pdminrur gi
slujbeiSf. Cununii.Ai starede greald,staredc legin.stare il cautdpe cel potrivit pentrutine qi
[i_I trirnit.
de rdu.Estesemncd suntlegateCununiilc. R. de cerere:Sf. ArhangheliMihail gi
Cavriil, ajuta_
c) Dacirvrijitoarea a menit aga:Sd nu-i placi, si nu-i [i-mi mie pentru cdsitorie. Gasifi-r pe cel potrivit pentrLr
trebuiascd ori lui, ori ei. Atunci persoanavedccd nu se poa- minegi trimiteli-l. R. de cerere,. ,pun"
dupd fiecareicos.
te cdsirtori,aree$ecde fiecaredat[. Trebuiesirse dezlcgc. Vineri: f,ine post negru mamapdndIa
ora24.
d) Daci i-a dat apa de la mort in mincare gi i-a menit - in timpul zilei: R. ZILNIC
+ Tat' nosrruspuscdt
aga:Aga cum placemortul la lume, agasi placdfata (ba- mai des.
iatul)accastala cineo va vedea. - Searadupd ora 22,
mai bine spre ora 24, aprinde9
Apoi vede ca nimeni nu o cerc, nimeni n-o vede,la lumindri agezateCruce, face 40 mdtdnii
gi citegte Ac.
nimeni nu place.TrebuiesE se dezlegeastfel:Posto s5p- MdntuitoruluiIisusHristos.
timina + Spovedanie generalS + implrtiganie+ Maslu. Se roagl pentru: :
La Spovedania generaldse spun picateleinceplnd dc a) Dezlegareavrdjilor gi a brestemelorcare
apasi asu-
la 7 ani gi pini la zi, ca sd nu apeseun picat personalasu- pra Cununieifiutui/fiicei.
p r aC u n u n i e i . b) Pentruindepdrtareapiedicirorgi a crugmanilor
-Zrlnic iei un paharcu Agheasml in care se pun 9 pi- care
stauimpotrivaCununiei.
cituri cleUlei cle la Maslu. inaintc sd bei acestpahar,faci c) Pentruiertareapdcaterorpirinfiror gi a
bu.iciror ;;i ar
40 mitanii. Poti mlnca la 2 ore dupa ce ai biut accstpa- picatelorstrdmogilor,pdcatecareapasd
asupracununici.
har.Laqitimp Uieiuluide la Maslu ca sd lucreze. R. de cererese spunedupa fiecareicos.
Rttgdcir,utipentru tlezlegarea vrdjilor fdcute usupro Fac Spovedaniegenerall pdrinfii gi bunicii.
Sc spurr
Cununiilor la cei care vor sd se cisdtoreascdEi nu pot pdcatelede la 7 ani gi pdni razi,casi
nu apesevreu'pd-
pentruci au Cununiilelegate: cat greu din familie.
Luni: Jine postnegrufiul/fiica p0ndla ora24. - Se pldtegtepentru un
an Liturghie Vii gi Liturghie
- in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatal nostruspuscit Morfi intr-o Mdnistire unde se face zilnic
st'. Lrturghic,cc
mai des. si fie pomenifizilnic rofi din familie,vii gi
morfi.
- Searadr-rpi ora 22: Aprinde 7 lumindri + face 40 PomenireaIa Sf. Liturghie are mare putcre. pe
ccl
mitdnii + Ac. Sf. ArhangheliMihail qi Gavriil. AceEria mort il scoatedin chinurdin iad in timpur
cdt dureazdsrui-

49
PReot ALEXANt)truAt{(iATIJ
Vd sftit tt i eSt e A rh i n n nd r i t uI I I a r i o n A r,gtrI tt

ba, iar pe ccl viu il scoatedin chinurileviefii piunintcgti. Luni: Sf. ArhangheliMihair qi Gavriir gasiti pe ccr
Dacir apasi pircatc grcle din strdrnogi,sunt iertatc prin potrivitmie pentrucisitorie pi trirnitcli_
l.
pomenireala Sl. Liturghie. Vineri: Doamne Iisuse Hristoase,dczreagdvrijirc qi
- Toateluminirrilecarese aprindla rugdciunetrebuiesir blestemelegi i'deprrteazrapiecricirecare stau ir'potriva
arddin totalitate,de aceease lipescpe o cirdmidd sauplacd cununiei mele. Doamne,iartd pdcatelemele are ceror
Ei
ti.efaianta.Astlel ard peni se termini Eisestingsingure. din familia mea (pdrinfi, bunici), plcate care apasd
- Dupi ce ai ficut 6 sirptdminiaccsterugiciuni, le asupra
Cununieimelegi ajuti-mdsi mi cdsdtoresc.
continuidoar cu o candeliraprinsi la R. de seard.Continui - Cdsdtoriacare se face prin
rugiciuni, aclici prin
ruglciunileplnd pui Cununiilepe cap. ajutorulLui DumnezeLr, estetrainicd.
- Cdnd mama lipseEte, preia fiul/fiica gi p<lstul,Ei R.
deV. intrebare: Am huiet in urecrti.Nu curt.rp',triloz.dccr-
- Dacdin acelagitirnp i{i trebuieslndtate,uqurintirdc vicald, iar urechilesunt ,;dndtousertt contntr o.R.L.
si rttt
a invd{acarte.dar de serviciu sau orice alti cerere,atunci ant hipertensiune.
ceri la rugiciune toateacestea,ceri toatecdteifi trebuiesc. Rispuns: Pentru huiet in urechi sunt 2 mctode cle
* DacdeqtistudentSi tr6ie$tiin colectivitate, la c5min, tratament.
vei procedaastf'el: a) Jii post o siptimdni + Spoveclanie generald+ im_
-'['ii postnegruL, iar dacdnu ai mamdfii qi V. pdrtdqanie + Maslu. Ureiur dc ra un Maslu il forosegti7
- Dimincata,inaintede a minca iei Analurir + 3 in- zile' zllnic pui pe o vatd pufin ulei gi apoi o pui in
ureche
glritituride Agheasmd; gi o fii de searapind climineafa.zirnic bei
un parrarcu
- in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatdl nostruspuscit Agheasmdin care pui 9 picdturi de Ulei. Faci 40 rnirtlnii
inaintesd bei gi po{i minca la2 orede la acestpahar.
mai des.
- In timpul zilei: R. ZILNIC +
- Mitiniile le faci in Biscricd,undeaprinziqi lum0nd- Tatil nosrru.
- Seara:Aprinzi 9 lumindri + 40
rile. De egti sdrac,aprinzi numai o luminare. Dunrnezcu mdtdnii+Ac. Min_
tuitorului.
gtieca eqtisirrac.
- Dacdhuietulnu a incetat,repefi
- SearacitcEtiin taind Ac. Mdntuitorului.Dacd nu-l Maslul.
b) Pentruhuiet in urechi faci:
ai, poti zicedc 9 ori Tatll nostruin loculAcatistului. - O sdptdmindpost + Spovedaniegcnerald
R. de cererese spunedupd fiecareicos sauruglciune: + impdrti_
ganie.

5l
PREOTALEX^NDRTJAR$AIU Vd .sfdni eSt e A r h i nmhd ri t trI I Ia ri o n A r.qatrt

- Zilnic iei o bucf,ticdAnafuri + Agheasmi 3 inghi- Intrebare: Copilut nrcu are ntAnctSi piciorul purali-
Iiluri. zatede 2 luni incouce.
- Sc punecu pipetain nasAgheasmdgi se pun imediat Rispuns: Fac Spovecranie generaldt'fi crinfamilie gi
gi piciturile cu rol dezinfectantcumpirate de la Farmacie. se Spovedegte gi cel bolnav. Apoi se impirtf,qesctoti. Apoi
Dupir ce pui picdturilestrdngi de aripile nasului gi in ace- se face Maslu pentru iertare de phcate.cind la un copil
laqi tirnp faci presiuneca gi cum ai vrea s[ sufli nasul. apareo infirmitate, inseamndcd cineva din familie face
Aceastirpresiune impinge medicamentulspre urechi gi pdcatemari care apasi asupracopilului. Dacd copilul este
spre sinnsurilcfrontale.Sinusurilecomunicdcu urechile adult,poatecd a fdcutel un picat mare.
printr-uncanal mic. Continui tratamcntulzilnic pdnf, la copilul mic seimpirtdgeqtecles,la 40 zire, sprea fi fe-
rit prin aceasta.il inveli sd spundrugdciunigi sd facd co-
v iuclccarc.
- Dacf,i[i pune cinevaspurcf,ciuniin rnincare,faci o rect semnul Sf- cruci + copilul merge cu pirinfii la Sf.
Liturghie.
staregenerallrea,ca o gripd.Nasuli1i curge,ifi curgeap[ - Tratament:Pui intr-un castronAgheasmd
din nas gi in urma accsteiahuietul reapare.Trebuiesd iei + Ulei de
la Maslu. cu acestaii faci masaj 30 rninute-r ori qi in
tratamcntulde la inceput,deci aten{iede la cine mdndnci.
acelagitimp se spun rugdciuni+ R. de cerere:Doamne.
Nu mffnca,nici nu gustade la altul.
iartd-nede pdcate,Doarnne,vinclecd-lpe (N).
- zllntc se fac 40 mitanii, le face oricine
ilrtrcbare; Am lruiet in ureclti doctrl-u rttttuttiteorc; clin famirie
pentrucel bolnav.
unaori lirtie tloor o sirtgurd ureclrc. Tensiurtenrtrnruld, - zilnic bea un pahar cu Agheasmdcu
urechi ,sdndtouseIa control O.R.L. Si nu ant .sportdiloz.it 9 picdturi ulei
in el. Cel bolnav va spunerugiciuni inainte sf, bca acest
ccrviculd. palrar.La2 orepoatemdncade post.
Rispuns: Acest huiet apare la anumiteore 9i estede - Post negruL, Me, V p0n[ la ora 241ine
cel bolnav gi
la vrirjilepe care{i le fac vrdjitorii chiar in acel moment. cei din familie
- Spunerugdciuni+ R. de cererelDezleag5,Doamne,
Rugdciuni:
vrajile pe care mi le leagdvrljitorii in acestmotnent. - in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatdl nostru
- PostnegruV pdn[ la ora 24 + sd fii Spovcdit9i irn- spuscir
mai des.
pirtir;it + Mergi la S1.Liturghie in toatcslrbatorilc' - Seara: Aprinzi 9 lumdndri a$ezateCruce
+ Ac.
*Zllnic rugdciuni:de zi de sear6. Mdntuitorului+ R. de cererc:

52 53
PREorALexnulxu ARcen_l Vd .sfdmi eSte A rl t i rnondri t ttI I Ia r i otr A rgut tt

a) Doamne,daci boalaaceastaestede la picatele noas- picituri ulei de la Maslu.inaintesir bei acestpaharsc lac
tre,milostivegte-te, iartd-nede pdcategi vindecd-lpe (N). 40 mdtlnii. La2 ore dupdacestpaharpofi mdncade post.
b) Doarnne,daci boala aceastaestede la vrdji sau clc - Vei vedeacd Dumnezeulucreaza?nchip tainic
si te
la blestenrele cu carel-au legat vrdjmagiioameni,milosti- vindece.vei fi afumatcu lum mult in orice loc vei merge
ve$te-tegi dezleagdvrajile gi blestemele,ceartdduhurile gi aceastapind la intoxicare,pendla exasperarc,againcit
necuratcgi alungd-le,pe pustiu s6 se duci, la noi sI nu se sd ai oroarede fum. sau focul de la virful lig[rii ifi cade
mai intoarcd,iar pe fiul meu (N) vindeci- l. pe hainegi-1iarzi hainelede fiecaredatd.Vei fi uimit cincl
c) Doamne, dacd boala aceastaeste de la vrdjmaqul vei vedeace control exact are Dumnezeuasuprafiintci
diavol pentru picatele noastre,milostivegte-tc gi iartd-nc tale.
dc pircate,iar pe l'iul meu (N) vindecd-1.Alungd cluhurile
necurate,pe pustiu sf, se duca qi la noi sd nu se mai in- intrebare: Ant tut sirtgurcopil, dctr e,stettetvos ttc-
si
toarcd. linistit. Se imbolndvcstetlcs, e.stelipl;it da
Jor{d, obrsscsrc
- RugiciuneatrebuiesI durezeo ord. repede,deSiil hrdnim bine. Analizele su,t no,nule, nrcdi_
- Dacdnu s-a vindecat,se repetdMaslu.Se fac 1-3-5- cii nu Stiucefel de bould e,stcaceosttt.
7-9 Masluri. Vezi de la al citelea a apdrut vindccarea. Rlspuns: Ai cdutatsd-[i construiegtifericireacu un
Dacds-avindecatte opregti,nu mai continuicu Masluri. singurcopil omorindu-ipc ceilal[icu avorturilcqi
[i-ai la-
Uleiul de la un Maslu poate fi folosit 7 zile, timp in cut planulcd ai si ai un copil degteptf}umos gi desiviirqit.
caresc finc post cu postnegruL, Me, V, pdni la ora24. Acum vin diav ol i ias upr ac opi l ul 'i qi i l c hi nui c s cc, a pr i n
- Daci cel bolnav nu poate face mdtlnii, nu poate el sd ai necazuri,ca sd se irnplineasc[misura necazurilor
[ine
post (copilul mic), nu poatefine post negru,nu poatespu- pe carc le ai fi avut clacr ai fi crescuttoli copiii pc carc ti
ne rugdciuni,cei din familie vor face acesteain locul lui. i-a hotdrdtDumnezeuca sd-i ai.
- Acum trebuieSpovedaniegenerald+ pocdin{dpen_
irrtrebare: Ce sdJZtcca sd scctpdefumut? tru iertareapicatelor fdcute cu uciclereade prunci. Te vei
Rispuns: Faci Spovedaniegenerali + implrt[ganie + impdrt5giatuncicflndva.spunePreotulca te po[i impirtirgi.
Ma s l u . - Copilul va lua zrlnic o bucd[icd de Anal.urf,
+
- Apoi tirnp de 9 sdptdmf,nifaci post negru L, Me, V Agheasmi,3 inghifituri.il ?nvefisd zicd rugirciuniclc3 ori
pinl la ora 24 qi bei un pahar cu Agheasmi in care pui 9 pe zi gi sd faci corectsemnulSf. cruci. Trebuiesirmeargr

55
PREoTALEXANonu
Ancnlu Vd sfdtuiesteA rhinmhdritu! Ilariott Ar,qu!tt

la sf. Liturghie in roateDurninicile gi sdrbdtorilc.copilul Rrspuns: Faci Spovedanie generarir


+ irnpirrtdganie.
trebuicimpdrt5gitcdt mai des, la 4o zile,pind la virsta cle Tai din pdr mdcar un centimetrudin tot capur.pdrul
7 ani Apoi se va impdrtiqi in cele 4 posturiclin an ca gi pi_ tunsil pui intr-un pachetqi il arzi undevaalarirclin casrr.
rin{ii. Apoi 7 ani copilul intrd in aceeagi
ri'duiali cu adul- Apoi tc spcli pe cap.Dupd ce te-ai uscat,te uzi din nou cu
{ii: fine toatePosturilein intregime qi se Spoveclegte, apoi Agheasmi.Repe[iaceastade 3 ori Ia 3 tunsuriconsecutivc.
se impirta$e$te. - PostnegruV pdnnla ora 24 + Rugiciuni
+ R. de cc_
rere:Doamne,iartd-mi de pdcatepe mine, robul Tiru (N),
intrebare z Copittil meu are 2 uni Si este bolrtav. dezleagd,vrdjile gi alungd acest riu de la mine
orice nthtartcd ii ulsarepe piele o iritayie.Medicii .rpuncd Si
vindeca-md. Zici de 3 ori .
estcolerllie.Ei nu cuttosccortzeace,sleiboli.
Rispun.s: Si-l impirtigegti 7 Duminici la rdnd gi sa_l intrebare: ce ,sri.fttccrt 'd ,td virrdecde ,tir,,,rl
invefi sd spunf,Tatil nostrugi si faci semnulsf. cruci co- ,qrctt
al picioarelor, de mirosul greu de Io .subrtq?
rect.Trebuiemersla Sf. Liturghie in toatesirbitorile.
Rispuns: Faci Spovedanie generali+ impirtiqanie.
- La Preottrebuiemers ca sd-i citeascIM. Sf.
Vasile. zllnic iei diminealape nemdncatco bucirfici Anafurir
Pentruaceastatrebuie.postnegru in ziua respectivd.Tre-
+ Agheasmi 3 inghi{ituri.post negruV pnni h ora24 +
buie sir posteascicineva pentru copil. poate posti rnama,
Rugdciuni.Te ungi cu Agheasmdpe picioareqi la subra[.
tata,bunica,oricine se oferi si facd postnegru.
intrebare z sort,tlnrcu are crrcer. Doar I -rtu deschi.s
intrebare z Arn crturtpetn gtmtbe,popular carcei.Arut-
liz,elesuntrnnrtule. Nu um carenld tle culcitt sau,,tognezju. si I-uu cr.rut lu ktc.fdrd sd-l opereze.Toutc organelein-
terne sunt prinse de cuncer.Metlicii au spus cd nu nui ctu
Rispuns: Faci Spovedaniegenerali + irnpdrtiganie.
ce sd-iJacd.
Nu lipsi de la Sf. Liturghie.
- Pe picioarete ungi cu Agheasmi cdndapare criza. Rispuns: Fac Spovedaniegenerali + impdrtaganiecel
- Se{ineposrnegruV pind la ora 24 + Rugaciuni bolnavgi cei din familie,pirinfii, so{ia,bunicii. Apoi facc
Maslu.Se fac l-3-5-7-9Masluri.Uleiul clela un Maslu se
Zilnic iei dimineafa o bucifici de Anafuri +
foloscgtetimp de 7 zile, timp in care se
Agheasmir 3 ?nghi[ituri. finc post cu posr
negru L, Me, V pdna Ia ora 24. Cel bolnav bea zil'ic un
intrebare: imi cctdepdrul. Medicii nti c*tosc caltza. pahar cu Agheasmdin care se pun 9 picituri ulei clc la

57
Pnsrlr AlnxerupRUAl{(;ATt, Vd sftltuicste Arltinumdritul llariott A t.glttl

Maslu.inaintctlc accstpahar.sc l'ac40 lnirtirnii.Mirtirniilc c) Dacd biuturaa lost clescdntatd pc gflt clelup saudc
le poatefacecincvadin familie in locul celui bolnav.Ccl ciine, apoi vei deveniriru ca lupul,ca ceinele.
bolnav poatespune rugdciurni. Dupi 2 ore poatc rninca. Tratament:
LasirtirnpUleiului dc la Masluca si lucreze. - Sofiapostegte pentruso[, mamapostcEtepentrul'iu,
- in timpul zilei:R. ZILNIC + Tathlnostru+ Ac. z.ilci. line postnegruV pini la ora 24 + 40 mltirnii.
- Seara:Aprinde 9 lumindri a;ezateCrucc + Ac. - in situaliimai grelese faceMaslu.
- in situafiigrcle se
Mlntuitorului+ R. cerere: fine post ncgruL, Me, V pina la
a) Doamne, dacd boala aceastaeste de la pircatcle ora 24 + 100 mdtdnii. So[ialmamaii pune ?n mincarc
rnclc sau.dc la pircatclccclor din fanriliamca, Doamrrc, Agheasmd, Ulei de la Maslu ff,rdca cel bolnavsd gtie.
iartl-ne dc pircatcEi vindccd-rni. - Se fac l-3-5-7-9 Masluri. Daci vindecarea
apare
b) Doarnne,dacd boala aceastaeste de la vrirjmagii dupdprimul Maslu,te opreqti,nu re mai faci gi pc celelarte.
oatnenisau de la vrijmagul diavol. Doamne,iarti-ne dc - La Preotmergecel bolnav cind estetreazgi
clt post,
plcate,dezleagdvrijile, cearti duhurilenecurate,pe pustiu ca sd-iciteasciM. Sf. Vasile.
sf,se duci Ei la mine si nu se mai intoarcd,iar pe rnine,ro- - Pomenireazilnicd la Sf. Liturghieestede ajutor.
bul Tdu (N). vindeci-nli. - So[ialmamapoateda Acatistla Biserici, si se
roage
c) Doamne,dacd boala aceastaestede la blestenrclc Preotulpentruel ca sI se vinclcce.
cu carc arn lbst blcstcrnatsau dc la blcsterncle cu ciu'ccrl
singur ln-am blestemat,Doamne, iarti picatele, dezleagir cei cdsdtoriyictrre tltttoritd vrdjilontu por lrcui irtr-
blestemele gi vindeca-md. preund Si se sperie unul de alnl in casd.
- La Preot lnerge sd-i citeascdM. Sf. Vasile. Pentru - Fac Spovedaniegenerald+ impirtiganie tofi
clin
aceastalin post negrucel bolnav, cei din familie ;i pos- casd.Pentruaceastavor posti o sirptdrnini.
tegtegi Preotul. - CheamdPreotul gi se face Sfinfirea casei in zi cle
post L, Me, V. Postesctofi ai caseigi postcqtepi prcotul
Cai cure au vichil beliei postnegru.se faceAgheasmrcu M. Sf. vasile. cu aceastrr
Daci ai biut o bziuturddescintatd: Agheasmdse strope$teprin toati casa, nu in camerade
a) Vei beafdri si te rnai opregti. baie. Zilnic se ia o bucdficdde Anafuri + se bea Agheas-
b) Dacd biutura a fost descintati pe git de ra[d, apoi md 3 inghifituri. Dupd 2 ore se poateminca. Se unge pe
vorbeEtimult ca rata. fa[d,pe corp cu Agheasmd,nu pe zoneleruginoase.

58
Pneor ALgxRNttRtI Anc,,rltI Vd sfiituieStcArhinmidritul llarion Argatrt

- Sc al'unrircu tirniic carc a statin Altar la o Sl. Li-


Dacd fdri si fi menit cineva vraji, preparateleau fdcut.
turghicgi pc care s-auf'dcut$i M. Sf. Vasile.Atunci cincl floarc deoarecenu au fost bine sterilizate.afumareacu
se faccAghcasma,sd fie pe masdpi toat[ Tdmiia. 'Iirmtie
nu dd rezultate.
- Se face postnegruL, Me, V pdnala ora24.
- Sc fac 40 mdtinii zilnic. Cei cdrora vrd.jitoriile-au trintisurgintul viu (nrcrcur).
- in tinrpul zilei, R. ZILNIC + Tatdl nostru spuscit Aspcct:Apare la ochi, la glezne,la rndini.Cind il bi-
rnai des. ruie pe om, aparepe tot corpul. Apare ca bubuli{ernici cit
- Seara,dupa ora 22, se fac rugdciunicel pu{in o ori: virful de ac qi te mindnci. Te scarpini dc tc faci singc.
R . Z I L N I C + A c. Mi n tu i to ru l u i .C i ne nu ar c Acatistierin
, Aceastaestede la argintulviu (rnercur)pc care l-au trirnis
locul Acatistuluizice Tat6l nostru de 9 ori. Dupd.fiecarc vrdjitorii. Boala nu cedeazirla tratarnentulmedicarncntos
zicr: Dezleagi, Doamne, toate vrdjile, toate blestemele, clasic.
alungaduhurilenecuratede la robii Tii (N), pe pustiusi Tratanrent:
se ducirqi la noi sa nu se mai intoarcd.
Faza I:
- La sfirgit, dupd dezlegare,duci la Altar o Liturghie
- Se face Spovedaniegcneralir+ intpirrtdqanie,deci
Vii cu dar de multumire.
Curdfire+ Sfin{ire.Pentruaceastase postegteo sf,Jrtimiinir.
- Se face postcu post negru30 zile: L, Me, V - l0 sap-
Te uurlc vrri.iitrtrulca ui pttsrnurdturi Si ui fdcut z.ucu.r-
c[r. Intediottpispunecd la el acasd murdturile Si z.ncusca tdrndni.Se face Maslu pentruiertaredc pdcategi vindecare.
au.
- Zllnic cu 2 ore inainte de masd bci un pahar cu
.liicttt.lloure.El ili nteneSte sdfacdfloare, ciupercd.
Remediu:Le afumi cu timdie fdrd sd deschiziborca- Agheasrndin carc se pun 9 picdturiUlei de la maslu.Sc fac
nele ,si zici: Alungd, Doamne, orice duh necuratcle la 40 rnitdnii inairit,rclea bea aceslpahar.Po[r mincala2 ore
acestea,pe pustiu sd se ducb gi aici sd nu se mai intoarcd. dup[ ce ai birutacestpahar.Daci te-aivindecatde la prirnul
Zici de 3 ori. Vei auzi trosnindsticlaborcanelorca lovite Maslu, te opreqti, nu rnai faci Masluri. Daci nLr tc-ai
cu cutitul.Auzi de doudori [anc,{anc.Totdeaunadiavolul vindecat,corrtinuipina la al 9-lea.Zrhlic te ungi pc bubuli[c
dd doua semnesau patru. Nu di trei semne.Numdrul trei cu Agheasrndin careai pus 9 picirturiUlei dc la Maslu.
'nurndrul - in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatal nostruspuscit
este Sf. Treimi. Dacd borcaneleaveau iioare,
dupi ce ai afumat cu tdmdie toatl floareacade la f'unclul mai dcs + R.: Doamne,iarti-md de picate, Doarnnc,vin-
borcanuluigi zeamadevinelimpede. decd-md,Doamne,alungdacestrziude la mine

6l
Pne,orALe,xauunu
ARGATU Vd .sJti t tt i cSte A r I t i rrrth rd r i t tt I I I a r i o n tl r.eu I tt

- Scara:Se aprind 9 lurninlri agezateCruce + Ac. Vrd.jitorul nu voieStesd .facd e.frtrtul ucestu de a sc
Mdntuitorului+ R. de cerere:Dezleagd.Doamne, toate ruga la Dumnezeu,nu vrea si facd Curirfire+ Sfinfirc +
vrirjilepc carc le-au lcgat vrdjrnagiiqtiu(igi negtiu{i , dez- Dezlegare. De acceavrirjitorultrdieqtechinuit de cliavoliqi
lcagir-lcqi intru nimicasd se prefacdEi alungi accstriu de c0nd ii trimite asupraaltora se chinuiescaceia.Diavolul
la mine gi inapoi si nu se mai intoarcl, iar pe mine, robul chinuiegtepe toatd lurnea,dar scdpim de el numai prin
Tiru (N), vindecl-rnd. putercalui HristosDumnezeu.Nu existdalt numede carc
Faza II: Cind estemai grav, se pun 3x9 picituri de s[ fugd satan.Diavolii lac ascultaregi I'ug numai la po-
Ulci in paharulcu Agheasmd,se fac 100 mirtirnii,insofite runca lui Hri.stosDunurcz.eu, dtrcd tu eSti rob ul lui Dunt-
de: Doamnc.iarti-mi de pdcate,Doamne,vindeci-md.$i trczeu,adicd respecliporuncile Durnnczcieqti,ai faptc Ai
se facePo.stnegru neintrerupt3-7-9 zile la rind. in aceste ginduri dumnezeieqti, egtifiu al BisericiiSaleqi c;;tifiu al
z i l c n u r n d n i n cin i rn i c,i e i zi l n i c 3 bucd( ele Siu prin Sf. Liturghie+ Cele 7 Sf. Taine.
Anafur i + un
palrarcu Aghcasmdin carcse puneUlci de la Maslu. Dacd tu eStirob ul .ratuncigi vdzind ci eEtichinuitdc
- La Preot mergi si-[i citeascaMoliftele Sf. Vasile diavoli ii alun gi i n nur nc l eM i ntui tor ul ui Ii s us H r i s tos ,
acegtianu pleacdde la tine fiindcirfaptelctale qi ginclurile
ztlnic de 4 ori pe zi. Pentruaceastava duce postul negrugi
talesuntsatan i c e,
nu s untD um nc z ei eqti .
Preotul.
Dacd iei hofirAreo c( scite tntot-cilu Durnnezcuqi din
Vrljitorul cade la boali gi la necazcind tu faci ru-
rob al sataneisi devii rob al lui Dumnezeu,atunciDurn-
griciuni gi te dezlegi. El primegteaceleagiboli Ei necazuri
nezeute ajutd sd parcurgiacestdrum grcu al inl.oarccrii.
pe care{i le-a mcnit [ie. Diavolii trimigide el asuprata nu
Dumnezeunu forfeazi pc nimeni, noi inqinc alegcm pe
pleacdpe pustiu,acoloundeii trimi{i tu qi Preofiipentrucd
cinevoim.
in pustiunu au pc cine se chinuiasci.De aceeadiavolii se Cind tu faci Post+ Rugdciunigi te dezlegi,vrirjitorul
?ntorctotdeauna la cel carei-a trimis. cadela boaldgi la necaz,fiindcdel primeqtcinapoitot ccea
De diavoli se scapi numai cu ajutorul M0ntuito- ce el a trirnisasuprata. in accastiisitualic,cl zicc: Sjtiuca
rului Dumnezeu,daci ii ceri aceastaprin: egti credinciosgi mergi pe la Bisericd.[atd, sunt boinav.
a) Postcu Post negru + Rugdciuni.Dezlegarede dia- Roagd-tepentrumine. Pldteqteun Acatist,pomencgte-mi
v o l ( a l u n g are ) la Sf. Liturghie ca sd mI fac sdnitos.
b) Spovcdanie generald+ impartiEanie+ Maslu = Cu- Tu nu ai putereade a purta pdcateleacestuiom. Tre-
rhtire+ Sfintire buiesi-i rdspunzi:

62 63
l't{Eor ALe,xnN
onr-rAncRru Vd .sfdtui eSte A rh i n mnd ri t uI I Ia ri ot t A r,qo t tt

a) Cheami un Preotsd faci o Spovedanie generald,la - Nu lipsi de la Sf. Liturghie?ntoatcsirbiitorilc.


carespuipircntcleincepindde la 7 ani pind la zi. - Tii toate posturile in intregirnegi te SpovetleEti
in
b) irnplineqteCanonulclat de Prcot la Spovcdaniegi toateposturile.
puneinccputbun de poclin{i, adicdde intoarcerede la pd- - Preotuliti dn o lingurili de AgheasmdMare
in locul
cat. Durnnezeune rinduiegteboli Ei necaz,uri ca sd ne in- impdrtdqaniei.
toarcemla El. Toti sunternpdcdtogiinainteaLui. - Te vei impdrtdqiatunci cdnclva zice preotul. prin
c) Vindccarcaaparein func{ie de calitateaintoarccrii aceasta,Preotul te f'eregtede furia diavolitor, care te-ar
de la plcat pe care o facernfiecare. chinuimult pentruaceaimpdrtdqanie primitr ?naintede a fi
d) Preotuluila carete Spovedegti,aceluia ti pldtesti ttt dcvenitvrcdnicde a o primi. sc lacc Masru pcntruicrtarc
cu rrtfirrutc Acatist qi Sf. Liturghii, Maslu,Si Ie pldtasti rlin de picate gi ugurareadin nccazuri.se fac 9 Masluri De an
buni t'Ayigu{iprin nutncolc. Nu le plite;;tidin bani ccru{i ( la 40 zile mai fac i un M as l u) .
dc pclaaltii. - Se fac Ruglciuni+ PostnegruL, Me, V pin6 la ora24.
c) Prco[ii pot duce povara picatclor altora prin l-larul - in tirnpulzilei: R. ZILNIC + Ac. zilei +Tarhl nosrru
Prco[ieiprimit la Flirotonirc.De aceeatrebuie sd tc adre- spuscdt mai des.
sczidirecLPreotului. - Seara:Ac. Mdntuitorului+ 40 mdtdniizilnic.
Dacdunui plstor ii cadco oaiein pr[pastie,nu trimitc - La Altar duci de 14 ori Liturghie Vii pentruiertarc
ca sii o scoatdde acolo pc fiul siu care arc doar 7 ani. de p:icatc,pe caretreci numeletdu. Dai la Altar: Liturghic
Accsta,fiind copil, nu arepricepercqi tariea bra{elorca sir Vii cu 3 lumandriaprinse+ vin + ulei + prcscuri(sauchi-
o scoati.Picrdegi oaia ;i copilul. Pirstorulmergc;;i scoatc fle, piine). Preotulfacerugdciunede icrtaredc pdcate.
cl insuqioaia din pripastic;;i arc griji ca in timp cc o sal- Pentru pdcate nutr| ca vrd.iitorie, w:irleri (avorturi
veaz'asI nu caddqi el qi sa-gipiardl viala sa. multe),diavolii nu pleacd,de aceeatrebuie strircruinlir rnai
multi, trebuie un efort mai mare. Este necesarpost mai
Pentru iertareu d.epdcate kr cei at pdcute grcle se rnul[i ani la rind lhrd intrerupere+ zlle multc tlc post nc-
facc: gru. Iar in cazuri mai grele se fine periodic post negru ne-
- Spovcdanicgcncralir+ Pocdin[ii.Te intorci dc la pa- intrerupt.Toate se fac cu ascultarecle cuvintul prcotului,
cat, implinc;ti Carron.Da<;iPreotul te-a oprit de la impdr- ca sd ai platd de la Dumnezeupentru ele. preotul nu cste
tiqaniepc rnai ntulti ani,petreciaqa: un pedepsitor,el e doar doctorul careoferd leacul.El nu te

65
i'Rtd)'r ALL,xANt)t{r.iAtrcATtJ Vd sf(it u i e$te A rh i trurndri t tt I I I a rio tt A rg a t tt

ccarti, nici nu tc obligi sd faci post gi rugdciuni,dar dia- a) Doamne, dacd boala aceastaeste cle la pircatelc
volii nu plcact-t prin PosL
altlei decit daci faci Crucifical"c mele sau de la plcatele celor clin familia mea, Doamne,
cu Postncgru + Rugirciuni.Preotulnu tc ccartd,oriclt de iarti-ne de pdcategi vindecd-md.
grele ar fi pircatclepe care le spui la Spovedanie,nu [c b) Doamne,dacd boala aceastaeste de la blestemele
ceartddacf, la Spovedaniaurmitoare spui accleagipdcate cu care am fost blestematsau de la blestemelecu care ell
pentrucir le-ai repetat.H da iertareade pacatein numelc singur m-am blestemat,Doamne,iartd pdcatele,dezleagd
MintuitoruiuiDumnezeu,iar cel careprivcgtela intoarcc- blestemeleqi vindecd-md.
rea ta este Dumnezeu.[,a tine sti ceeace i{i apropii: faci c) Doamne, daci boala aceastaeste de la vrdjile cu
faptesatanice-il ai la tine pe satan.Faci fapte bunc, iei tot care m-au legat vr[jmagii oamenisau estedc la vrijmaqul
Limpulclin ccle Dumnezeiegti(Anafurd,Agheasmi, Ti- diavol, dezleagd,Doamne, toate vr6jile alungd duhurile
miie, impirrtirqanie, Maslu etc.), atunci ai pc Dutnnezeu necurate,pe pustiu si se duc6 gi la mine s6 nu se mai in-
linga tine,la tine locuicgteDurnnezeu. toarcd,iar pe mine,robul Tdu, vindeci-mi.
- Din Uleiul de la un Maslu foloseqtij zile la
rdnd,
intrebare z Pdrinte, tnl;.vine rdu de la stonmcz,ilnic, timp in care se fine post.cu post negru L, Me, V pdnd la
Rispuns: Rdul acestaestede un anumittip, egtiblclcaL. or a24.
- Sc face Maslu. Pentru aceastase {ine post o siptit- Daci nu te-ai vindecat,mai faci o Agheasml cu M.
rnfura,laci Spovedaniegenerall + impdrtlganie,apoi faci Sf. Vasile + un Maslu qi continui aqa pind implinegti 3
Maslu. Aghesme cu Molifte gi 3 Masluri. Un sfat: nu ddrui
- Z\lnic iei o bucdlicd de Anafurd + un pahar cu AgheasmS,nu d[rui Ulei de la Maslu. Sa-giia fiecarede Ia
Agheasma in carc se pun 9 pic[turi Ulei de la Maslu,le ici Biserici. vrdjitorii lucreazdvriji pe ele. Fiind condugicle
inaintede a minca. Faci 40 mdtdnii inainte de'a bca accst diavol,ei lucreazdimpotriva oricdreilucrdri Dumnezeiegti.
pahar.Po{irndncala2 ore dupd ce ai luat acestpahar.Lagi Tu nu ii urigti pe vrijitori, doar te fereqtide ei.
timp Uleiuluide la Masluca si lucreze.
in timpul zilci: R. ZILNIC + Tatdlnostruspuscit rnai intrebare: Mi .s-auinroSitochii, s-a umplut cu sdttge
des. corneeaochiului. sintt tn arutmitentonrcntecd nfi inleupd
- Seara:Aprinzi 9 lumdnlri + Ac. Mfintuitorului+ R. cu un ac fin in vaselecare alimenteazdsi vascularizeazd
de cerere: ochiul. .l-a scurt timp dupd tnlepdturd, ochiul este prin de

67
PREOTALEXANDRUARGATU Vd s.fdtuictteArltinuardritul Ilarion Argattt

s1nge.Globul ocular esteduret'os. Tensiuneuoculurd este alungdduhurilenecurate,pe pustiusd se clucl gi la minc si


tnnnuld, nrcdiculalirnfi cd rtu cunoosteciluzoace,steiboli. nu se mai intoarcd,iar pe mine vindecd-m6.
Rispuns: infepdturao face un cliavol din categoria Faza II: Dacdnu te-ai vindecat,inseamni ci:
Scorpii.Oameniipe careau Hbiret scorpii sunt oamenicu a) Nu ai spustoatepicatele,ai uitat sd spui un pircal
pircategrele care nu s-au spovedit gi impdrtdqitde mul{i maregi de aceeadiavolul std nu pleaci.
ani, deci oameni care nu s-au ingrijit sd se curifcasci de b) Mai lrebuiescfapte bune,milostenie,mitdnii, post.
pAcate. post negru, rugdciuni. lumindri aprinse, toate ca jertth.
Tratament: inaintea lui Dumnezeupentru iertareapdcatelorpe carc
Faza I: Faci Spovedaniegenerald+ impirtdEanie+ le-ai spovedit.inseamni cd tot ce ai fhcut in Faza I nu a
Maslu. Dacd Preotul nu te impdrtdgeqtcdin pricina pdca- lbst suficient(de ajuns)ca sd acoperemullimea pdcatelor.
telor, atunci dup[ Spovedaniagenerali faci Maslu pentru - Se {ine iar post o slptdmin[, se face Spoveclanie la
iertare de picate gi vindecarede boala- Se fac l-3-5-7 care spui pdcatelcpe care ai uitat si lc spui la Spoveclania
Masluri. Vezi de la al citelea a apirut vindecarea.Dacd anterioard.Apoi se face Maslu.
te-ai vindecatdupf, primul, te opreEti,nu le faci Ei pe cele- Se continui cu Post + Spovedanie+ Maslu pini la
lalte.Uleiul de la un Maslu se folosegteTztle,timp in care vindecare.
se fine postcu post negruL, Me, V pffndla ora24. Faza III.' Persoanele cu picate grele,cu uciderimulte,
- Zilnic bei un paharcu Agheasmdin care pui 9 picS- persoanele carenu s-auSpoveditgi impdrtigit de mulfi ani
turi de Ulei de la Maslu. inainte si bei acestpaharse fac 40 qi au statcu diavolul pe ei ani la rind fird si se ingrijeasci
mlt[nii. Poli mnncala2 ore dup[ ce ai bdutacestpahar. si-1 alunge,acum,cind vor sd scapede diavoli, trebuiesir
- Zrlnic pui cu pipeta cite 3 piclturi de Agheasmf,in facdun efort mai lnare.Dupd ce a locuit timp inclelungatla
fiecareochi. tine diavolul te considerd gazda sa Si nu pleacd.
- in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatdl nostru spus cit - Trebuie post mai mulfi ani la rdnd, cu multe zile de
mai des + R.: Doamne,iartd-mdde pdcate,Doamne, vin- postnegru.
deci-md. - Trebuie Post negru neintrerupt, cind se iau zilnic
- Seara, dupd ora 22: Aprinzi 9 lumindri aqezate doar 3 bucdfeleAnafuri + un paharcu Agheasmf,.
Cruce + Ac. Mintuitorului + R. de cerere:Doamne, mi- - Trebuie ficute 100 mitdnii cflt mai des.
lostiveqte-tegi iartl-mi de pdcatepe mine, robul Tau (N), - Trebuie 9 Masluri pe an, unul la 4O zrle.

68
PREoTALEXANDRIJ
AncATu Vd sfdtuicste Arhinmttdritttl Ilarion Ar.qotrt

La aceastiCrucilicarediavolultrebuiesd plece. - Uleiul de la un Maslu sc foloscgteJ zile, tirnp in


- Cel bolnav mergeperiodic la Preotca sf,-i citeascd carese fine post cu post negru L, Me, V pind la ora 24.
M. Sf. Vasile.Pentruaceastafine post negrucel bolnav gi 'care
Zilnic bei un paharcu Agheasmdin pui 9 picirturi
postegtegi Preotul. Ulci de la Maslu.inaintcsi bci acestpahar,laci 40 rnirtir-
- Pldtegtela Mdnistire pentru un an Liturghie Vii gi nii Pofi minca la 2 ore dupi cc ai biut accstpahar.Laqi
Liturghie Morfi, ca sd fie zilnic pomenifi cei vii gi cei timp Uleiuluide la Masluca sd lucreze.
morfi din neam. - in tirnpul zilei: R. ZILNIC + Tatdl nostruspuscdt
- La Preotdai Acatist ca sd se roagepentru iertarede
rnaides.
picate gi vindecare. - Searadupdora 22: Aprtnzi9 lumindri aqezateCruce
Tratament medicamentos:Controleazl sinuzita.In- + Ac. Mdntuitorului.Dupd ficcareicosspui R. de celcrc:
fec{ia de la sinusuri intrefine iritalia ochilor. Zilnic se pun a) Doamne, dacd boala aceastaeste de la pdcatele
in nas picdturicu rol dezinfectantpAni se obfine vindeca- mele sau de la pdcatelecclor din farnilia lnca, Doarnnc,
rea. Le cumperi de la Farmaciela recomandarea medicu- iartd-nede pdcategi vindec6-m6.
lui. Mai intii se pun cite 3 picituri de Agheasmlin nas.
b) Doamne,dacd boala aceastaeste de la blestemcle
cu care am fost blestematsau de la blcstemelecu care eu
intrebare : Cuclpe jos.Analizele au valori nrtrntule.
singurm-am blesteniat,Doamne,iartd pdcatele,dezleagd
Medicii ttu cunosccuuzaacesteiboli.
blestemele qi vindecS-mi.
Tratament
c) Doamne, daci boala aceasLa este de la vrdjile cu
Faza I
- Se face post o siptdmfind+ Spovedaniegeneral5+ carem-au legatvrdjmaqiioamenisauestcde la vrijmaqul
impdrtlqanie.Face aceastacel bolnav, cei din familie, so- diavol, Doamne,dezleagi vriijile, alungl duhurilc necu-
rate,pe pustiu sd se ducd qi la mine sd nu se mai intoarcd,
{ia, p[rin[ii gi bunicii dacdsuntin viafd"Se face aceasta
ca
sd nu apeseun pdcatpersonalsau un pdcatdin neam. iar pe mine,robulTdu (N), vindeci-md.
- Se face apoi Agheasmdcu M. Sf. Vasile + Maslu Unii se vindecddup[ primul, alfii dupd al treilea,al{ii
pentru iertarede picate gi vindecareabolii. in ziua aceea dupl al qaselea saudupdal nouileaMaslu.
- Zllnic mc r gcl a Pr c otc a s d- ic i tc as c iM
r . Sf. Vas i l c .
line post negru cel bolnav, cei din familie qi posteqteqi
Preotul. Dupd terminarea slujbei, cei neputinciogi pot Pentruacea$ta{ine post negrucel bolnav,cei din familie qi
minca de post. posteqtepi Preotul.

70 1l
PnsorAUexANDRLt
Anc;nnr Vd sl tit ti eSte A rl t i t t ratld r i t ul I I a ri ot r A rgu t t t

- Zilttic sir fic pomenili la Sf. Liturghic.Dd la o mi- cu durere violentd tn bral Si uveantbrapul rupt. Cine ni-u
nirstireLiturglricVii gi Liturghiemorfi pent.ruun an. rupt brulul? Din pat n-ant cdz.ut,in casd nu cr intrut ni-
- In Biserici dii Acatistca si se roagcpreotul pentru rrrcri, u;a ere incuiutd, iar eu locuiesc.singur.
iertaredc picate gi vindecare. Rlspuns: Cel carefi-a rupt brafulestcdiavolul.
Faza II: Pentru cazuri mai grele trebuie striduinfi Se face SpoveCanie generald+ irnpirrtdqanie.
ln a i m u l t i . Rugiciuni de zi gi de seard+Post
- Se fac 9 Masluri pe an, unul la 40 de zile. Zilnic se ncgru V. pinir laora24.
Se face Maslu pentruiertarede pdcatcqi vinclecarc.
bca un palrarcu Aghcasmi in cal.ese pun 9 picdturi UIci - Ca scapi dc tliavoli sir nu rnai pirtcqticeeacc ai
de l a M a s l uq i sc l a c 1 0 0 ma ti n i i i n cele7 zilc in car csc ;i
pi{it trcbuiesi ai legiturircu Dumnezeuprin:
lirklscr;tc Ulciul dc la un Maslu. - Jii in intregimetoate posturiledin an, te Spovedegti
- Pentrucazuri mai grele se
{ine postmai rnulfi ani in gi tc impirtiqegti.
gir firri intrerupere,cu multe zile de post ncgru, uneori cu
- Melgi Ia Sf. Liturghie in toate sirbirtorile, de lir
post negru neintrerupt,3-7-9-14-21-30zile. post negrur
neintrcrupt,adich post total, se fine doar cu 3 bucltelc 9- 12,in intr egim e.
- Sa ai rugdciunede zi gi de scari.
Anafurir+ un paharcu Agheasmlpe zi.
- Cdnd fii post negruneintrerupt,mergi la prcot ca sii - Sir foloser;tiAgheasmaqi Tdrniia. Zilnic iei dimi-
c i t e a s c iM
r . Sf. V a si l ed e 4 o ri p e zi : la 6, la 12,la 18, la ncatape nemincateo buci{icl de Anafuri + Agheasmir3
(r
24, la dirninca{aEi tot aqa.La sfdrgitulMoliftelor, prco- inghi( itur i.
ttrl vu adiruga|raza dc protec[ie:[ii pizcgtc, Doarnne(d6 - implinc$te cu toatd grija Canonul clat dc preot la
duhuri necuratc)pc dinsul gi sufletele noastregi a celor Spovedanie+ striduie$te-tesI tc intorci de la picat. La
din familia noastrS';ipe ale urmagilornogtri.prin aceasta acesteaadaugf,faptebunepldcutelui Durnnczcu.
cl pdzeqtede duhuri necuratepe cel bolnav,pe cei prezerrfi
la rugirciune,se pizegtepe sine, pe cei din familia sa qi pe intrebare z Am fdcut vrdji, ntuiprecis vrbnclsd sctrlt
urmaqiisii. Postulnegruil ducecel bolnav,cci din familic de diuvolul care nfi chinuieSte,I -runtrini,r esrtpraaltuitr,
qi postcqtcAi Preotul.Firi post negru diavolii carc ies din ctt sd nrui scop de chin. Dur se tntoarcc Iu ninc cintl ccl
ccl bolrravvilr asupraPreotului. osuprctcdruiu l-um trimi:; posteqteSi se rougd.
Rlspuns: De diavol se scapdcu ajutorul Mintuitoru-
intrebare: Am t,isatcd u venit si s-u luptcttcu ntine,rt lui Iisus Hristos.Nu scapide el trirnifindu-I asupraaltuia.
om uritt Si rtti-rtrupt bru{ul. M-mn trezit ?n'patul nrcu,dur
A trimite asupraaltuia un riu care te chinuieqteesteceva
72 73
PREorALrxnruonU
AtrcRlt Vd sfiit ui eSt e A rl i manil r i t trI I Iu r i ott A1,gut rt

drdccsc,este lucrare diavoleascd,este rucrareasatanci. Vrljitorii fac aceastdfapti nu pcntrucir lc-ai dat nrotiv
Satancstc Iorta riului, are rol distrugitor,chinuitor,pin_ sI te urasci. Ei ifi fac aceastachiar dacd sunt boga{i,cu
gdritor, distrugegi degradeazdorice valoare fizic| gi spi- familie, iar tu eqti s6rac,bolnav, nefarnilist.Dcci ifi fac
rituala.El sc opune neincetatbinelui, adicr se opune lui aceasta chiar dacdnu-i depiqeqticu nimic gi nu au motiv
Dumnczcu.Diavoluladucein lumc sufcrinfasuflctcascir sate invidieze.
Ei
frupeascd, neliniqtea,dezechilibrul,nemullumirea,cnrzi_ Ei fac aceastapentrucd urdscpe Durnnezcu.(Jrutlrtr
mea,riutatea,nedrcptatea, urdtul sub toateforrnclelui. El esteurd de Duh. Estedescrisain Ev. de la loan, Cap l5/8:
este moartevcgnicr. Dumnezeuaduce sinrtatea,echili- ,,Dacdvd urdgtepe voi lurnca,sa Etificd pe Minc mai ina-
brul, pacca, mullumirca, bucuria, clreptatca,blindctea, inte decdtpe voi M-a urit", zicc Mintuitorul. Nimic nu-i
frumosulsub toatc lormclc lui. prin putercaLui toatesc convinge sd se opreascir.Po[i sa le aduci oricite argu-
zidcscAirodesc.El csteVia[[, via{i vcanicd. mente,sfaturi.Explica[iilelogice nu ii conving,ii rninir
- Ficind rdu semenilorsau dorindu-lerdul, lucrezi ceva care trece pesteorice logicd pdminteascd.Po[i sir lc
impotrivalui Dumnezeu,slujegtisatanei. faci orice fapti buni, ei nu inceteazdsd facd aceastachiar
- De diavoli se scapdnumai cu ajutorulMintuito.rlui in timp ce tu lucrezipentruei ca s6-i ajufi. Deci ajuta-ifara
Dumnczeudacirii ceri ajltorul prin: sd aqtepfi(speri) cf, se Schimbi. Oamenii aceqtiatrebuie
- Rugdciuni+ Postcu postnegru. compf,timili,au cdzutsub influen[adiavolului gi fac voia
- Spovcdanie + implrtdganie.Unde suntpicate grele, lui. Pe cei pe care i-ai descopcritca vrdjitori nu ii ccrta,
se faceMaslu pcntru iertarcde pdcate. evitd pe cit posibil s[ ai relafii cu ei, de dat, de luat, dc
- Faptebune,plicute lui Dumnezeu. mincat. Ei vor manifestaprietenie,dar ifi vor legavrlji pe
- intoarccrcata ncincetatila Dumnczeu: tot ce prind de la tine Ei pe tot ce ifi dau. Dacdi[i prind pa-
a) Te Spovedcqtigi pazcqtisd nu rnai repeli pircatul. chetulcu mdncarela serviciu,{i-1 ung cu necur[{enii,apoi
b) Dacaai repetatpacatul,trebuies[ te SpovecleEti zaciqi nu $tii de ce.
din - Vorbegte-lefrumos, dacd ei cad la necaz,ajutir-i.
nou cit mai repede.Nu lagi sd locuiascdmult la tine. cu
Dar nu te ducela ei, nu ii primi in casata ca sd tc ungiicu
cit locuiegtelq tine mai mult, cu atit scapimai greu de cli-
spurciciuni: ,,Cdci ce tovdr5gieeste intre Durnnezcugi
avol deoarece ajungede te socotegte locul siu Ei g'zda sa. Veliar(satan)?"(l Corinteni,Cap 7)
Dacda statla fine mai mult timp, pentrua-l alunganccc- .- Nu le permitesd te mOngdie, sd te pupe. SpunecI nu
siti tirnpnraimult dc postqi rugdciune..
ifi placeaceasta.

74 75
PRe,orALrxaNonu ARceru Vi .rftituieSte
Arltinmtftlritul Ilarion Argutu

- Nu purta uri in inima ta irnpotrivaacestoroamcrri. dragoste,blinde{e, smerenie(modestie),face caz de cre-


Ei nu intcntioncazlsir te olnoare.Daci o fac, aceastaeste dintd,dar el estctctltial ntinciwtii.
intr-un nlomentde sclparc la ei. - Oarneniiaccgtiatrebuiesccompit"irni[i.Stirpinullor,
- Ei intenfioneazd sd-fidea neincetafnecazuriincit: diavolul,ii chinuieEtenoapteadacdnu au fdcut un rIu ziua
a) Si ajungisir-lurirgtipe Dumnezeu. ( veziBiblie) .
b) SirajungisI te sinucizi. - Cdnd nu au asupracui trimite diavolul, il pun pc
c) Sir ajungi sir-L hulegtipe Dumnezelrqi sd zici: Dc propriii copii. Deci lucrarea uceosta trece peste saili-
ce imi di mic Dumnezeuboall gi necazuri? tnentulmaternSipatent.
d) Te ung. ca sir fii ocupatcu spllatul qi sd nu ai timp il pun pe animale,cdini, pisici, pdsdride curte,il pun
sir faci rugirciuni.Accastaeste lucrarealor. Lucrarca lor qi pe pdsdrilecerului.Daci lucreaz.d ul'rdcvacu publicul,
cstc opusnlucririi pe care o fac preo{iiin Biscrici. Cele spurcdalirnentelela pcrsoanepe carc nu le cunoscgi nu au
nrai nrultevraji li se fac Preo{ilor.Preofiifiind slujitoriilui avut motive si le urasci. Duhul lor sirnte irnediatdilr cc
Dumnezeu,suntmai viza[ide ei. tabereface parte fiecare.
- Vrijitorii slujescdiavolului,suntrobi ai sataneigi se IJra lor este tJRi DE DUH. Ei fac faptele accstea
oplnl vc;nic oricdrorslujbcgi lucriri Dumnezcicati. pcntruca il urdscpe Dumnezeu.
- Vrijitorii vin la Bisericirtocrnaipentrulucrareapo- De exemplu:O gestionardde la un centru de p0inc
trivnici. puneao sare spurcatdpe piine. Daci sim{i aceasta,culn-
- Lucrareaaceastase face de mii de ani. Acestedoui peri piine din altd parte.
for[e staufa[a in fa[i. Dar nu te teme. Ninticnu estenrui - Vrdjitoareamai poate procedagi astf'el:Vorbegticu
nutre cu putereului Dtuttntezeu. ca normal. La un moment dat, ai senzafiacd nu audece-i
Asupra celor cura{i vrijile nu au putere. De aceea spui, cd nu asculti, ci este foarte concentratiila altceva.
este ntf,t de importanti curifirea prin Spovedanie cu Parcddoarme.Ea ifi mene$te.
Pociinfir + impirrtiganie. - Vrdjitoarelecind mor, le gdsegticomplet dezbrlcatc
Altfel nu avem nici o puterein fafa acestora. pejos. nu in pat. De obicei iau foc Ai ard.
Dcci afi vf,zut de ce i se spune diavolului necurut, - Alt aspect:Ai vorbit cu persoananormal, cordial gi
.spurcut,pentrucd foloseEtenecurdfeniiqi std pe tot ce este pleci.Daci te uifi inapoi o surprinzic[-qi ridicl miinile gi
intinat. $i cste viclean pentru cd afigeazdcumsecddenie, face un gest de parcd ar aruncacu ceva in tine, privirea

76
Pneot ALEXANDRT.J
ARcRru Vd sfi t u i eSt c A rl t i rttdtul ri t tt I I I a riotr il r.g(t I t l

cste l'ixii,cxpresial'ctcicstc de urir.Trisdturireletei sunt ca sii cfaide necazurigi rnai mari.Trchuicsirrmcrgi la Ilisc-
urifite de o expresiehidoasd. ricd, sr te duci pe la Ministiri ca sd-[i rezolvi necazurile.
- Alt aspect:i1i povestegte despresimptomeleunei Postul negru gi Rug:iciuneadczleag:itot.
boli, apoi vezi cum i se schimbdchipul gi i{i tot spune.i1i - Trebuie sd gtii c6 vrajitoarea
leagd cu putereadia-
mencqtefie toaterelelepe carc le povestegte. volului folosind necurdfeniigi mortdciuni.Dar nimic
nu
- Alt aspect:Vorbescdesprepagube,acciclente, bitaic estemai mareca Puterealui Dumnezeu.
etc. gi [i le menesc[ie. Se respingcu post negruV pina la - Toate vrdjile se dezreagdcu post
negru+ Rugdciuni,
ora 24 + Rugirciuni+ R. de ccrere:Doamne,alungdclela se dezleagdla poruncarui Dumnezeu,ca rispu's ra strd-
mine tot ce mene$tevrijitoareaaceasta . Frazade dezregarc duinfanoastrf,.Dac6nu ne strdcluirn, stdrnlcga[i.
o rostegtide 3 ori, lucrez.iin numeleSf. Treirni.Deci min- Dacdvrei sd vezi p,zilia vrdjitorirorinaintcarui Dum-
tea ta trebuiesd lucreze. nezeu,vezi Biblia:
- Alt aspect:Vorbescdespreinsecte,molii, gdndacigi valaam vrdjitorur a fost chematseibrcstcrnepoporul
iti menesc tie sd ai acestea.pentru a respinge, z.ici: israelit,popor ales de Domnul. Dumnezeui_a poru'cit:
Doamne,binevoiegtegi indepdrteazd, de la mine ceea ce .,s5-mibinccurrintezi acestpopor!" $i varaarna aicurtatqi
mene$te acesta. l-a binecuvdntat (Numerii,Cap.23).
- Alt aspect:Cind vrei sd intemeiezio cisdtoriesau Cd nu se vil ldsaruminabiruitdde intuneric.Trcbui6
mergi la un examen.dacd afld vrdjitoarea,ai piedici, nu doarsi trdim cit mai aproapccleDumnezeu.
poti rczolvanimic. Ea trimitediavolii ei inainteqi ai tulbu- oamenii stdphnili rre dictvori,cei in care rocuiescrritt-
rare 9i nu rezolvi nimic. Deci estebine s6 pistrezi tdcerea, voli se manifestdctstfel:
- LInii iicnesc,fac ca animalele.
cf, nu gtii cu cine vorbeptigi nu cunoqticu ce se ocupdfle-
- Unii dau cu capul,claucu coarnele,
care.Ca si respingi,zici: Doamne,binevoieqtegi dezleag[ lovesccu capul.
- Alfii lovesccu copita,te rovesc
vrajile alungdduhurilenecurateqi ajuti-md. cu piciorul.Lovesc
cu un singurpicior.Vezi vrrjitoareain timpul sf. Liturghii
Zici: Mi-au dat vrdji, mi-au dat argintulviu gi trebuie
descilfatdla un singurpicior. piciorul care are copitacste
si merg la o vrdjitoaresdil scot.
descdl{at.
A tdcut diavolul vreodati o faptd bund?Nu! Atunci - Altii lovesc cu mina fdcuti cirlig,
pentruce mergi la el? Vrijitoarea ifi ugureazdpufin situa- te l.vesc cu
gheara,alfii se lipescde spinareata de parci te-arasculta
fia ca sa-fidea impresiacd te-a ajutat,dar i{i leagdaltceva, cu urechea.
Pne,orALEXANI)RuAnclru \/d .sldtttiastc
Arltinrandritul [loriort Arputtt

- Cind te tine diavolulde rniini, torta cu carc tc {inc i-au lbst legate. chiar dac6 se strdcluiegtesd lucrczc,
este nel'ireascd,raportatla cdt de micir gi slabir este pcr- transpirdde efortul de voin{i pe care il face pentrua exe-
soanacarc [e {ine. Parcde$titinut cleo minl clefier. cuta chiar qi cclc mai ugoareactivitifi, ii cstc frici pc:
- Cind rnergi cu vrdjitoareape stracll,deodaL[parci stradi, in casi. cade, reflexelesunt scdzute,rispunsurilc
picrdedircc{iaqi se izbcqtede tine aga,ca din greEealir. vin cu intffrziere, are dureri in creEtctul capului,
Nirnerrisn nu .semfindreascizibind: Eu nu an'lldcut encefalograma apareca a unui om carc doarmccu ritmuri
acestpdcat.Frate,dacd nu l-ai fdcut pe acesta,ai ficut qi alfa turtite. Are eqecuriin tot ce intreprincle,arc tot timpui
tu clcstulcplcatc in viata ta. Deci pcntruce te lnindrcgti'l picdici.
Dar ai se vczi ci l-ai ficut tocmai pe acestape careil Diavolii trimigi asupraornului il apasi qi ii barcazi
cclndamniatf,ta.Sd zicemcd te-a supdratcinevas;ii-ai do- toatcacfiunile.Preotulzice: cui i s-aulegat cele 7 Daruri
rit nroarteasilu i-ai dorit sd se accidentezcsau i-ai dorit cu care l-a ddruitDumnezcupe om, apoi acelatriie;tc ai;a
si-i ia foc casa.Apoi afli cd omul s-a accidentatsauafli ci de greuincit ajungede innebune$tc sause sinuciclc.
i-a luat foc casadupi curn ai zis tu cu urd la supirrarc.$i II. Tratanrent
zici: Dumnezeu i-a dat aceastaca pedeapsi. Dar nu Omul acestainceperugdciunile.Jine post, face Spo_.
Durnnezeui-a dat. Accastaa fost implinit de diavolul tdu, vedaniegeneraldcu Pocrintd = curirfire. Face irnpirrtirga-
carc a plecat atunci cincl tu ai zis cc si i se intf,mplc rric= sfin[irc. Pentrucazuri rnai grelc, f acc Maslu pcntru
accluia.El a Ei lucrat ca ceca ce ai zis sI i sc intimplc. icrtarede pircateqi vindecare= currfire + sfin[ire. I.'acc:
Deci iatri cir ai fdcut vr5ji,'dar nu ai ;tiut ci ai ficut Dezlegare prin: Ruglciuni + Postncgru.
aceasta.Picatul acestaestefdcut de rnul{i oatnelti,at0t de Diavolii trebuiesi plece,omul se simtc binc, iEi cles-
birbali, clt qi de fernci. Mul{i vor sf, renunle gi sI se fdqoardactivitateaugor. Semeniisii, colegii qi rudele viicl
intoarci, dar nu qtiu cum. accastiinsdnitogireca pe o rena;tere.Aga gi este.in rea-
I. Lucrarea aceastase petrece astfel: litateestco invieredin rnor[i.
Unui om i se fac vrlji. Df, de nccazuri,pagubc,boalti, III. Alunga{ide aici, diavolii se clucinapoi la ccl care
esteurit dc toatd lurnea,esteacuzatpe nedrept,esLebatjo- i-a trimis. Acum vrajitorul estechinuit. Cdnd Luai incc;tut
corit vcrbal,via{a ornuluidevinechinuitddc ncputin[f,,tttt rugiciunile,fiecarevrijitor primegtcinapoi cccacc a trirnis.
are puterc s5-qi facd treburile, nu poate vorbi, nu poatc IV. Vrdjitorul ca si scapede chinul pc care i-l tlau
scrie.nu poatelucra lucru de mini etc. Depindece Daruri diavoliiare Lrcivariante:

80 8l
PneoT ALEXANDRUARceTU Vd sfdtuieSteArhinulndritul Ilarion Argatu

a) Duce chinul acestafdr[ s6-l trimitd asupraaltuia. Ei doar te chinuiescca sd te determinesd repe{ipdca-
Estefoartegreu aceasta, esteimposibil de suportat,chinui- tul, dar nu au voie sd te omoare.Deci te sfituiesc,rezistd.
rea estecumplitd. fii post, apoi faci o Spovedaniegenerali cu pocdinfd,
b) Trimite diavolul asupracuiva qi astfel se mai uqu- implinegticAt mai exactCanonuldat de preot.
rcaza. de chin, dar incepesd fie chinuit altul. Fapti rea, lu- - Rugiciuni zici neincetatca si ai
regdturicu Dumne-
cru drdcesc. zeu.
c) Nu mai face acestpdcat, face intoarcereala Dum- in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatil nostru + Doamne,
nezeuprin: iartd-md,Doamne,ajutd-m6.Seara:Ac. zilei + Ac. Mdn_
- Post+ Spovedaniegenerali + imp[rt[ganie + Maslu tuitorului+ 40 mitdnii. Aprinzi candela.
= Curdtire+ Sfinfire. - Sd faci cdt mai des post negruL,
Me, V gi post ne_
Rugdciuni+ Post negru = Dezlegarede satana. gru neintrerupt3-7-9 zile.
De diavoli scdpdmnumai cu ajutorul MAntuitorului - Postul cu mdncarede post il
fii ani la rdnd, pdnd
Dumnezeu.Am vdzut la punctul a) cd numai voinfa noas- scapi.Anul al gapteleaeste anul dezrobirii (vezi Biblie).
tri nu este de ajuns ca sd scipdm de sub stdpinirea lui, Daci te striduiegti,in al gaptereaan scapi. sf. ciprian a
deci ca sd scdpim de diavoli aplicdmpunctul(c). fost mai intdi mare vrdjitor. Avea putere mare gi fdcea lu-
cruri care uimeau lumea.Dar cunoscdndci slujba pe care
Ce trebuie sd facd urdjitorul ca sd-Simdntuittscdsu- o fdceadiavolului duce sufletul in iad, in chin vegnic,s-a
'
fletut (sI scapede diavoli)? ldsatde vrdjitorie gi din rob al sataneis-a fdcut rob al lui
- De diavoli se scapi nu trimi{dndu-iasupraaltuia.Se Dumnezeugi s-a strdduitcu Rugiciunile, cu posturilein-
scapi cu ajutorul Mintuitorului Dumnezeudaci-i cerem delungate.Dumnezeul-a aqezatcu Sfinfii. oricdt de pr-
ajutorulprin Postnegru+ Rugiciuni. cdtogiam fost mai inainte, dac6 ne intoarcem din tot su-
- Trebuie sd aiba dorin[a gi voinla de a nu mai face fletul, Dumnezeune primegte.
acestpicat. - Dupd ce l-ai alungat cu Spovedania,
diavolul zice:
Si gtii cd diavolii te vor chinui mult ca si te determine ,,Md voi intoarce Ia casa mea, de unde am ieqit. Dar nu
s[ renunfiqi sd faci din nou vraji. Ei intensificdchinuirea vine singur,ia cu sine alte qapteduhuri mai rele decatel gi
ta mai alesdin momentulcind te-ai hotlrit sI nu mai faci. intr0nd (in om) locuiegteacolo gi se fac cele cle pe urmd
Deci trebuies6 ai vointd. ale omului aceluia mai rele decdt cele dintii" (Ev. Luca

82 83
l)tuio'f ALt:x,U.tulr t r Atrt ;n'ft I Vit .sl dtui eSt e A r It i nmld ri t uI I Ia ri ort A r ga I tt

Cap I ll 24,26).De aceeaestegrca intoarccrcu,dar nu iur- gi sc irrdrcptaziimbindspreci. Cirrd m-a obscrvatpc trtinc.
posibiki. qi-ascltimbatdirec{ia,s-a apropiatde mine Ei cu cregtctul
Prco[iiau multd milf,'l'atdde oameniicarc Spovcdcsc capuluia dat dclicatde citcva ori in piciorul rncu,la ni-
accslpacatqi ii sprijini pe acegtioamcni cu rugiciunile velul la care ajungeael cu capul.Gestulde a da cu coar-
lor. nclc.
- Daci ai repetatacestp5cat,il Spovedeqti din nou cit Eram obiqnuitsi cred cd copiii to{i sr-rntingcri nevino-
nrai repede.Nu laqi sir locuiascdmult la tine. Te ridici dc va[i. Am fost foartesurprinsde gest.
cite ori ai cdzutgi rctncepiurcuqul. Explica{ic:Pirin{ii copilului sunt vrdjitori qi pun dia-
- Ciind boalaestegrea,cau[i un doctorbun. Deci ca- volul pe copil. Condusde diavol, copilul a ac[ionatdupit
tuti un Preot cu trdire duhovniceascdsporitd,cu via[ir dc cum afi vdzut,fdrds[-l invetecineva.
rugiciuni Ei postca se tc conducdpc drurnulacestagreual Privit din punctulacesta,picatul capdti alte climerisi-
itttoarceriigi ca sirtc sus{indcu rugdciunilc! uni. Omul, dacdnu are griji ca sd trdiascZr cit mai aproapc
Bxenrplu: dc Dumnezeu,devinecurind rob al satanei.
Ca slr porneqtipq calea aceastaa pdcatuluivr[jitoriei
nici nu estegreu. Totdeaunase gdseqteo prietenirbincvo- kt orice boald greo estenecesurun lrutcunerilsever,
itoarecarei1i zice: Nu dorrnibine?Uite ce sd faci: azvirlc tinrp nrcritndelungat.Deci pentru pdcategrele se poftcgtc
9 l'irimituride piinc in patuicuiva qi sd zici etc. neintrcruptani in gir 2-3-5-6-7ani + perioadede post-nc-
De obicei la rude sau la prieteni pofi face aceasta, gru + rugdciuni neincetat+ fapte bune + tc feregtisI laci
pentrucd suntla indemina.Din ziua aceca,diavolultiu se fapterele sau si glndcqti rdul altuia.Te spovedeqticit mai
duce gi chinuieEtenoapteape persoanarespectivd,iar tu des.DacI ai repetatpicatul, te Spovedegtiiar. Deci tc ri-
dormi. dici de cdteori ai cdzutgi reincepiurcugul.Iei Canondc la
Aceastdfapta mi-a povestit-oo tdndrdcu o via{i cu- Prc<ltgi-l implineqticit mai exact.FIri Canon,diavolii tc
rat[, virtuoasdqi care a fdcut aceastaneqtiindce facc. Aga chinuiescmult. Canonulesteo ascultarcprin carc aritti cii
a invf,[at-oo colegdde serviciu. vrei sd fii rob al lui Dumnezeu.
Alt exemplu: Pofi posti L, Me, V post negrupin[ la ora 24. Poti tine
Eramin stafiegi un copil de 8 ani de la mine din bloc postnegruneintrerupt3-7-9-14-21-30 zilc, gi in acesttirnp
;i-a vizut in stafiecolegii de gcoala.I-a salutatde departe iei zilnic doar 3 buc6{eleAnafurl + un paharAgheasmdpe

85
PREoTALEXANDRUARceTu Vd sfdtuie$teArhimandtitul Ilarion Argatu

zi. Se striduiegtefiecaredupd putereca si scapede duhu- Metode dc a face


rile (rele) necuratecare locuiescin el. Se fac 9 Masluri pe rugiciunea particulari (acasi)
an, la 40 zile unul.
Toate se t'ac cu indrumareapreotului, adici cu ascul- Metoda 1: Rugdciunilese fac la orele 6-12-18-24.
tale, ca sI ai plati de la Dumnezeupentruele. imparfi Acatistul in patru + aprinzi 9 lumin[ri aqezate
Cruce.
DacI Preotul i{i rinduie$te post sau post negru nein-
- La ora 6 citegti trei icoase,faci 10 mdtinii 9i con-
trerupt, recomanddaceastapentru ci numai cu post negru
sumi l/4 din lumdnlri.
qi rugaciunicitre Dumnezeupot fi alungafidiavolii. Pre-
- La ora 12 citeqtiincd trei icoase,faci 10 mdtinii 9i
otul nu esteun pedepsitor.El este doctorul care oferd lea-
se consumnV4 din luminiri.
cul. Mintuitorul zice: ,,Acestsoi de demoni iese numai cu - La ora 18 citegtiinci trei icoase,faci l0 mltlnii Ei
rugdciunegi cu post" (Ev.Matei, Cap. l7l2l). indrumarea
seconsum[incl 1/4din lumdndri.
gi mila lui Dumnezeuvin de la inceput gi te ajuti ca sd faci - La ora 24 citegtiultimele trei icoase,faci l0 mdtdnii
acegtipaqigrei ai intoarcerii. Dar trebuie perseverenfd. gi consumi ll4 din lumin[ri, ultima parte care a rimas.
Dupd ce ai scipat de diavoli, duci viafl normall din Continui rugdciunile pdnd ard complet lumflndrile Ei se
punctde vederereligios,ca tofi cregtinii: sting singure.
- Postegtiin intregime doar cele 4 posturi din an gi te Cei care au serviciu nu pot aplica (folosi) aceast[me-
Spovedegtiqi te impirtSgegti. tod6, deoarecela acesteore ei nu se afla acasi. Metoda
- Jii post L, Me, V. Estebine sd fii V post negru. aceastade a face rugiciunea poate fi folosit[ in timpul
- Rugiciuni de zi gi de searf,. concediului de odihni sau dacd munca (serviciul) se face
- Faptebune, fapte dreptepestetot. acas[la tine.
- Te feregtisd faci rlul sau si gAndegtirtrul. Metoda Ll: Pentru salariafi am impdrfit rugiciunile
* Mergi la Sf. Liturghie in toate sirbdtorile. in:
- Te ingrijegti de cei vii gi de cei morfi din neam. - Rugdciunide zi: R. ZILNIC + Tatil nostruspuscfrt
Adicn ifi cregti copiii in spiritul dragosteide Dumnezeu,ii mai des. Aceste rug[ciuni le poate spune omul chiar 9i in
impirtigegti des, ii inve{i rugdciuni gi si facl fapte bune. timp ce mergepe stradd.
Pe cei morfi ii pomeneqtila Sf. Liturghie, le faci parastase, - Rugiciuni de seard: se fac dupd ora 22, mai bine
pomeni, agacum a rdnduit Sf. Biserictr. spre ora 24, gi dureazi aproximativ o ord. Se aprind 9 lu-

86 87
I,nEoTN LEXANDRU
An<;Rr.u Vd .sJtit u i eSt c A r I t i n un rd r i t u I I I a r i ot r A rga I tt

mlniui a$czatcCrucc, sc fac 40 mdtaniigi se citeqtcAc. pestekxild putereilvr4irttu$ulriqi nirnic nu vi va vitdrna"


Mintuitorului in intregime.Dup6 fiecareicos se spunegi ( fiv. Luca,Cap .l 0/9) .
It. de ccrcrc.Ilughciuncadurcazi plnir cind lurninirrilesc . Diavolii suntde puteridifcritc:
consumlEi sc sting singure.Dupd ce a implinit o pcrioadir l. Sjcrpiisuntdcrnonidc putcrirnai lnici.
dc 40 zilc sau 6 siptlmini, cit dureazlo scriedc rugdci- Se alungi cu: Rugdciuni+ Post negru + mdtinii +
uni, sc poatccontinuacu o candeli saucu o sirrgurilumi- Agheasmdfdcutl cn M. Sf. Vasile.
narcaprinsala rugdciunea de searl + 9 mirtirnii. a) Pcntru copii pffni.la 3 ani, speriafi,carelipir,carc
Cineyxile, estebine sdfircd Si Ac.z,ileirc:;pectit,c.
in au fost da{i de pririnlii lor la satana.Copilul are un plins
ficcarezi cu o luminare aprinsi sau candela,citegtiaca- ascu{itspccific,grcudc suportat,estcnclinigtit,ncrvos.
tistul Sl'intuluidin ziua respectivi.Acel StCntse va ruga Mann copilului trcbuie sd lini 3 zile post ncgru L,
pcntrutinc la Duurnczcupcntruimplinircaccrcrilortalc qi Me, .V pinl la ora 24. Deci postegtcde 3 ori in acccaqi
i[i va veniin ajutor.Ficind agazi de zi, Sfintii suntpricre- sirpLdnr0rra,iar Ma, J, S, D rudnincl dc 3 ori pc zi lnirrcal'c
nii tai carc te ajuta. de post.
- Rugiciuni dc zi: R. ZILNIC + Tatll nostruspuscCt
Toate refetelede dezlegarea vrdjilor, de alungarea
dr.rhurilornccurate din om gi vindccarc, foloscsc Ac. rnaidcs.
- Rugiciuni de seari: Ac. Mintuitorului + 40 mitirnii.
Mintuitorului, deoarecediavolul fuge hurnai la porunca
Mintuitorului Dumnezeu.Nu estealt numedc caresi fugi Copilul trebuicirnpirrtirqitdcs, la 3 slptirrnini. Ztlnic i
sc clau3 linguri{ccu Agheasm6.in cazuri lnai grclc. sc
satan.
'foata irnpirtigeqLesiptiminal, 7 sdptimdniia rdnd.
Aghcasmacarc se foloseqtepentru dezlegarca
b) Pentru copii intre 3 gi 7 ani, speria[i,care fac in
vrijilor qi alungarcaduhurilor necuratedin orn qi vindc-
pat,fipir,suntnelinigtili,au un plins ascu{it,specific.
care cste Agheasmdobignuiti la care Preotul adaugaM.
Murttttcopilului face Rugiciuni de zi, de seard+ Post
S f . Va s i l e .
negruL, Mc, V pnndla ora 24, de 7 ori Ia rind + 40 mirti-
nii pc zi.
Puterileriului kt Preotmergccu copilul ca sd-iciteasclM. Sf. Vasilc.
Copitul trebuieirnpirtigit la 40 zile. il invcli rugiici-
Mintuitorul zice apostolilorgi ucenicilorSdi: ,,$i iati,
uni, il invc{i sI fac[ corectsemnulSf. Cruci. Zllnic ii dai
v-am dat voud puteresd c[lcafi pesteSerpi,pestescorpii,
Anafurir+ AgheasmI.

88 89
PREOTALEXANDRIJAITGATU Vd sfdtuieqteArhinnnrtritul llarion Argatu

PIrin[ii mcrg cu copilul la Sf. Liturghie.Este cea mai lor, nu suntstdpdnipe migcdrilelor (dezordonafi), cad gi nu
puternicdslujb5,estede cel mai mare ajutor. qtiude ei. Cad in api, cadin foc, alfii iqi pun capdtzilelor.
c) Pentru copii peste 10 ani gi mai mari, tratamentul , Tratament: Post.negru + Rugiciuni acasi + 100 md-
este: tinii pe zi + Agheasm[+ Maslu pentruiertarcde pircategi
Mama copilului fine Post negru 7-9-14-21-3O-4Ozile vindecare.Se fac 9 Masluri pe otr,unul la 40 zile.
la rind, L, Me, V pini la ora 24, iar Ma, J, S, D mdninci La Preot mergeca si-i citeasci M. Sf. Vasile. Pentru
de 3 ori pe zi mincare de post. Deci pentru cazuri mai aceasta,fine post negrucel bolnav,cei din familie gi pos-
grele se posteqtemai mult. tefte $i Preotul.
- Rugiciuni de zi: R. ZILNIC + Tatll nostruspuscit a) Se face post negru neintrerupt 3 z.ile la rdnd, L,
mai des. Ma, Me, gi se iau zilnic doar 3 buc5felede Anafurd + un
- Rugiciuni de sear[:Ac. Mdntuitorului+ 40 mdt[nii. paharcu Agheasmd.Joi mdnincd mdncarede post, iar V
ln Preot mergecu copilul si-i citeascdM. Sf. Vasile. fine post negru pind la ora 24. Sdmbdti gi Durninici rn6-
Pentruaceastafine post negru copilul (cel bolnav), mama ndncl mdncarede post. Deci o sdptdntrnd.
b) Daci nu se vindec5,face 3 sdptdmAni Ia rAnd L,
copilului gi postegtegi Preotul.Cdnd mamanu poateposti,
Ma, Me post negru netntrerupt. Joi minAncd de post. V
va facepost negrupentrucopil altcinevadin familie.
DacI copilul nu poate sd tini post negru, va mdnca tine post negrupdndla ora24. S gi D mdndnci de post.
c) Dttcd nu se vindecd .face 7 sdptdmdni la rdntl L,
mdncarede post, numai dupi ce Preotul a ficut rugdciunea.
Ma, Me post negru netntrerupt. Ioi mdninci post, V finc
Copilul trebuieimpirtigit des,la 4O zile.Trebuie sd-lin-
postnegrupdni la ora24. S qi D mlndnci de post.
vefi Rugdciunigi sd facdcorectsemnulSf. Cruci + mitdnii.
d) Daci nu se vindec6, se fac 9 sdptdmdni la rdncl L,
Zilnic va lua Anafuri + Agheasmi.
Ma, Me post negru netntrerupt. Joi mdnincd post, V fine
postnegrupdndla ora24. S qi D mdndncdmdncarede post.

II. Scorpii III. Toati putereavrijmaqului


Sunt demoni de putere mijlocie. Oamenii pe care au
Aici intrd oamenii chinuifi de cipetenii de diavoli.
tlbdrdt scorpii sunt oameni cu pdcategrele gi blesteme.Se
Tratament: Post negru + Rugiciuni acasi + 100 m[-
manifesti astfel: vorbescaiurea,nu sunt st{pini pe vorbele tdnii pe zi + Agheasml + Maslu. Se fac 9 Masluri pe an.

90 9t
)'r'ALEXANDnt,
l)RF.( Anr;enr \/ it sfdt rri eSt e A rl i i trurnd r i t trI I Ia r i on A r g a t tt

[-a Prcotr]rcrgcca sir-icitcasctiM. Sl'. Vasilc. Pcntru 4) Dac[ Preotulcste bolnav de ulccr',gastritir,diabet
accasta,tinc post ncgri ccl bolnav,cei din familie Ei ducc sauarealtc boli carcil irnpicdicirsii postcasci.atunciel nu
postulgi Preotul. poatesf, citbascf,M. Sf. Vas i l e.Va c i ti M ol i ftel c m ai r ar
a) Sc ftc 7 z.ilepo.rt negru rrcintrerupt.Zilnic sc iau adici in timpul celor4 Posturidin an, cind rndndncir rnin-
doar'3bucirtclcAnafurl q;iun paharcu Aghcasrni. carede post,gi le va citi inaintedc masd.Duprice lc-acitit
b) Daca nu se vindccd,se.firc 9 z,ilepost ne{:nt ncin- poateminca.
I renrpt.
c) Dacirrm sc vindccir,sc l-acl4 zile post negnt nein- Pdritile, cutttsd ttc lturldm c'u uc'eSlioutnetti c'ure.frtc
trcntpl: :;c.fitc'2l z.ile. vrdji?
d) Dacanu sc vindecd.se.fttc 30 z.ilepo:;t rtegnt ncin- Voi rdspundecu citatcdin Noul'I'cstamelrt.
I t't't'tt1tl. Mintuitorul zice:,,Nu socotificir arn venit siraducpa-
e) Dacanu se vindeci, .se.ftrc40 z.ilepo.strrcgnt nein- ccapc plmint. Nu am vcnit.sf, aducpacc,ci sabic.Cir anr
trcntpt. Dc obicci numaicei care au trlit ani in Eir liri s[ vcnit sd despartpe fiu cletatil sirugi pc I'iici clcrnarnasa ;i
aibi legirturircu Dumnezcuprin irnpartdganie, Liturghic, pe nord dc soacrasa. $i dugrnaniiornului vor l'i casnicii
Rugiciuni.numaiacciitajungsd fie chinuifide dcrnonidin lui" ( Ev. Matei ,C ap t0/'34- 35) .
catcgoria lll. Apoi glsim in Ev. Matei, Cap. 12141-48-49-50: ,,[ati.
Atetttie: rnamata gi frafii tai (verii Dornnuh,ri)stau al'arf,cirutffnd
l) Agheasmafolositdla dezlegarea vrljilor la alunga- sd-[ivorbcascd. Cine cste rnamaMca gi fra[ii Mci'/ $i in-
rca dcmorrilorestc Agheasmi ficuta cu M. Sf. Vasile. tinzind mina spre ucenicii Sii, a zis: Iati marnarnca ;i
Dcci toate retetelede tratamentcare sunt date foloscsc fr a{ iim ei. Ci o r i c i nev a [ar :cv oi a T atl i l ui M c u C c l ui di n
aceastaAghcasmddeoareccestemai puternicir. Ceruri,acelaimi esl.efrate,sori gi rnami".
2) Daca Precltulnu tine posLnegruEi citcateM. Sf. Sf. Ap. Pavelzice: ,,Si nu vi amcstcca[icu vrcunul
Va s i l e ,d i a v o l i ia l u n g a fid i n ce l b o l n avvin asupr aPicotu- carenumindu-sefrateva fi dcsfrinatsau lacornsauinclri-
lui gi-l chinuicsc. nltor la idoli sau ocdrdtorsau bc[iv sau rdpitor.Cu unul
3) La sl'irgitulMoliftelor Preotulva addugafrazadc din acegtianici sI nu qcdefila rnasir"(l Corintcni,Cap. 5/
protec{ie:$i pdzegte,Doamne,de duhuri necuratepc din- I l). Scoate[iafarddintrevoi pe cel rdu.
sul (pe ccl bolnav)gi pdzegfegi sufletelenoastregi a cckrr Deci Durturczeu ingdtluiesd te,ferestide accslia,adicit
din farnilianoastrdgi pe aleurmaqilornoqtril sd nu mergi la ei in casdgi in casata sit rtr.r-ichcmi.Sd nu

92 93
Pn aor ALEXANDRU
ARGATI, Vd sfdtuiesteArhimandrittil Ilarion Argutu

mf,n0ncide la ci ca sd nu-[i spurcemincareacu spurcdci- M0ntuitorul nu cere impdcareadoar de formd,.Cere


uni, ca apoisi zaci. sd-l ierli pe vrdjmasultdu Si sd ntt-l urdsti pentrufaptelc
Dar mai afldrn din Noul Testamentgi aceasta:Mdntu- rele pe care le-a ficut gi cu carete-asupdrat.
itorul zice: ,,Iubi[i pe vrdjmagiivoqtri, binecuvdntafipe cei Cu sufletul incdrcatde urd nu pofi participala Sf. Li-
ce vi blesteamd,facefi bine celor ce va urisc, rugafi-v[ turghie, nu te pofi apropia de Sf. impartdganie.Darurile
pentrucei ce vI vdtdmagi vd prigonesc,ca sd fiti fiii Ta- adusede tine la BisericdinainteaDomnului nu sunt pri-
tilui vostrucelui din Ceruri.ca El facesd rdsari soareregi mite daci ur5gtipe altul. Deci iart[-l din tot sufletul,ca si
pentru cei rdi, gi pentru cei buni gi trimite ploaie qi peste nu se prefaci rugdciuneata in blestem.
cei drepfi,qi pestecei nedrepti.CA de vefi ierta oamenilor
gregalelelor, ierta-vagi voud Tatdl vostruCel Ceresc(Ev.
Matei, Cap.5/44-45).
Sf. Ap. Pavel zice: ,,Binecuvdntafipe cei ce vd prigo-
nesc gi nu-i blestemafi.Nu rlspldtifi r6ul cu r6u. Nu vi
rizbuna{isinguri, iubifilor, ci ldsafi loc mdniei lui Dumne-
zeu,cdci scriseste:A meaesterdzbunarea. Eu voi rispllti,
zice Domnul". Deci dacdvrdjmagultiu esteflImdnd, clI-i
de mincare. Daci-i este sete, dd-i s6 bea, c6ci fdcind
aceastavei grdmddicirbuni apringipe capul lui. Nu te llsa
biruit de riu, ci biruiegteriul cu binele(Romani,Cap.12/
t4-t7 -t9-20-2t).
Deci, daci te cerfi cu cei care fac vrdji, dac6ii insulti,
dacf,le faci scandal,dacdii urdgti,dac6ii pdrdgtipe la al-
[ii, estepdcat.Picatul acestaesteatdt de mare,incdt Min-
tuitorul zice: ,,Daci i[i vei aducedarul tdu la Altar gi acolo
ifi vei aduceaminte ca fratele tiu (semenultdu) are ceva
impotrivata, lasddarul tiu acolo gi aleargdgi impacd-tecu
vrijmagul tau (Ev. Matei, Cap. 5/ 23-24),
Vd sfdtuie$e Arltinmpdritul Ilarion Argatu

Preotul va da iertareacle pdcat gi dezlegarea.in f'elul


acestaintri in linigte.Altfel vei trii greu in mindstire.
* Daci pnrin{ii au murit, le faci parastasgi la acesta
4. Alte trilrebdri Si rdspurtsuri Preotuladaugl rugdciuneapentru iertareaacestuip6cat qi
rugiciunea de dezlegarede blesteme.

intrebare: Arn intratin Mindstire,vrincl sd mi cilu- intrebare: A murit mama gi de atunci am rimas cu o
giu'csc,cr"ltoatccir piu'in[iimei nu sunt de acordcu accasta. frici. Nu dorm bine noaptea.Mi-e fric6 in casd.
R:ispuns:Ncascultarea cste un picat urit inaintca[-ui Rlspuns: Pe om in via{a pdminteascdlocuiescingeri
Dumrrczcu.Pcntruncascultare Adarn a picrdul.Ilaiul (l;a- daci estecredinciosgi cu fricd de Dumnezeu.Dar locuiesc
ccrc,Cap.4l l7). Estcpircatprin incilcareaporutrciia 5-a. gi diavoli mai ales.Dacd omul a trdit departede Dumnezeu
prin carc Durnnezcua poruncit sit-i ascultiimpc parin{ii qi de Biserici, diavolii rimdn in casi la moarteaomului qi
no;l.ri gi si-i cinstirn. incilcarea Poruncii Durnnczcicqti apoi ii chinuiegtepe cei care locuiescacolo.
cstc pircaLInarc. a) De aceea dupi inmormdntare faci curat in casi,
Acurndiavolii tabiirirpe cdlugdrilelcdin jurul riru;;i lc apoi chemi Preotul sd facd Sfeqtanie,adicl Agheasmdcu
lrrnrc sir-ti l'acti nccazuri.T,ilttic egti acuzatl pc ncdrcpt, M. Sf. Vasile. Cu aceastastropegtiprin cas6, prin curte,
zilnic cincva tc ccarti, zilnic cineva tc nedrcptir(e;tc. Dc prin gridind, stropegticdt mai des,pini in a 40-a zi, apoi
l'iccarcdatiraltirpcrs<lanir, dar ai necazurizilnic. Pcntrucir stropegtimai rar. in ziua cind se face Agheasmi, [in post
ai vcnit la Mirristire prin ncascultarc, satanai{i dir luptir, negrutofi din casdqi postegtegi Preotul.Dupit terminarea
cit sii tc aduciisir pirrirsc;ticalugirriasausira.jungila dispc- slujbei, se poate mffnca.Din aceastdAgheasrni beau tofi
rarc. Cirluglrifclccarc tc supdrd,la spoveditigi spun pir- din casdgi se ung pe fa[6 dimineafa.
catul.l'acpociin[irpcntrupicat.;i primescicrtarca. b) Afumi cu tdmiie c0t mai des, ca si plece duhurile
rele din cas6.
Ca s[ scapi,trebuicsi vorbcgticu pdrin{ii,sir lc ccl'i
ic-rtarcpcntrll ncascultare. c) Tii post negru V pini la ora 24 + rugitciuniin tie-
Faccfi post o siptiirnini gi vI
carezi. Psalmii au mare putere de alungarea duhurilor ne-
Spovcdilila Prcot. Acolo, la Prcot.,ccri icrtarepdrintilor
curate. Citegti cite 3-6 Psalmi pe zi. Se citesc psalmii
pentrulneascultare. Ei si dea iertareagi sir fie dc acord cu
3-30-142+ inci 3 Psalmi pe zi, de la inceput. Continui aga
cirlugirircata.
ordonat,zi de zi, pdni termini Psalmii.
PREoTALEXANDRU
ARceTu Vd sfatuieSteArhinmttdritul Ilarion Argdtu

- Cind priveghezi mortul pind la inmormintare, ci-


tcqti Psaltireaneincetat,ca si se alungeduhurile necurate. intrebare: Ce esteobiceiul de a c6lca pe so/sofie pe
Psaltireao citesc pe rdnd cei care au venit la priveghere, pantof,adici pe picior in timpul Sf. Cununii?
rudele,vecinii, prietenii. Rispuns: Pe mireasd a invdfat-o vreo vrirjitoaresd
- Mortul nu se sdrut[ nici de cdtrecei apropiafi.Se sa- facd aceastaca sd-l legepe sof qi sa-1fina sub ascultarea ei
rutf, IcoanasauCruceacarese pune pe pieptul mortului. toati viafa prin legltura aceasta.Existd o ceati a clemoni-
- Mortul nu va fi inmormdntatcu Icoanasau cu Cru- lor,care te lovesccu copita sau te calc6cu copita.Un dia-
cea. Acestease iau. in p5mfint intrd doar trupul, care se vol de acestapuneea pe mire, adici pe soful ei.
intoarcein tdrdnadin carea fost luat. - Aceastase dezleagdcu post negru V pflnd la ora 24
+ Ruglciuni.
intrebare: Copilul meu are 4 ani gi nu vorbeqte,dcqi - Trebuie sd fii Spovedit qi impdrtdgitin cele 4 posturi
audebine,spuneo tdndri venitdde la Sighiqoara din an, si fii Posturilerdnduitede Sf. Biserici gi si nu lip-
Rispuns: Cdnd v-a{i c[sdtorit, cine nu a fost de acord segtide la Sf. Liturghieca sd ai puteresI respingivrdjile.
cu cdsitoria?Dacd s-a fdcut cdsdtoriafdri consimfdmintul La cei spovedifigi impartdgilidiavolii nu por sd srea.
plrinfilor, pentrupdcatulneascult[riiprimul copil aparecu
o infinnitate. Ceilalli copii se nasc normali. Pdrinfii au intrebare: La scurt timp dupd Botezareacopilului, in
blestematci nu au fost ascultali,iar blestemulapasdasu- fiecarenoaptecopilulplinge cu un pldnsetascufit,cu nigte
pra nepotuluicare s-a ndscut. fipetede nesuportat.O vecindpe careo qtiu vrdjitoareimi
- Acum trebuiemers la Preot ca si vd Spovcdili. Pen- zice: Dacii vrei sd trliascd copilul, vinde-mi-l mie. Ce si
tru aceasta,fine[i post o sdptlmini, apoi vi Spovedifigi v[ fac?
cere{iiertarereciproc,implinifi Canonuldat de Preot pen- Rispuns: Vr[jitoarea trimite diavolii ei asupracopi-
tru fiecarein partegi copilul va vorbi. lului gi il chinuiegte.
- Trebuie si lii post negruL, Me, V pin6 la ora 24, o
intrebare: Am o sor[ vrdjitoarecare imi aduce ana- sdptdmdnd.'Zilnic faci 40 rneHnii * Rugdciuni.
fur5, Agheasmi,Ulei Sfinlit. Ce fac cu ele? : Daci nu $tii rugdciuni,zici de 9 ori Tatdl nostru,in lo-
Rispuns: Agheasmagi Uleiul le dai la plante,in grd- cul Ac. .Mintuitorului. $i dupd fiecare zici Doamne,
din[. Anafura o ingropi in cimitir Si-i spui sd nu-{i ntai alungdduhurilenecuratede la copiltil meu (N) li aici sI nu
udtrcd. se rnai intoarcl.
PReor ALcxANDRT.J
ARCAlu Vd sfdtuiesteArltinrcndritul Ilarion Argatu

- Copilul il impirtdgegti 7 Durninici la rind, ca sd mari gi vei vedeacd nu te mai lucreazd.Dacdnu ingropi,
primeascdprin aceastaputeri de la Dumnezeu,ca si res- eacontinunsn-[iaduc[vr[ji.
ping[ duhurile rele. Apoi il impdrt[qegtides, la 40 zile, Nu primi de la ea nici ceeace impartein Bisericd:co-
pind la 7 ani. Dup[ ce implinegte7 ani, copilul fine postul liv6, pomand.Nu primi de la ea Icoane,lumindri, Timiie,
intreg ca qi p[rin{ii gi se impdrtdgegtein cele 4 Posruridin Agheasmd,Anafurd,cd punevriji pe ele. Daci nu ai putut
an, deci el intrd in rffnduialacelor mari. refuza,dd-le de pomandgi va aveace a menit cdnd le-a
' - Copilului ii dai zilnic lingurife
3 Agheasmi, il srro- dat.
pe$ticu Agheasmi,ii faci Cruce. in fiecareseardciteEtiin in sufletultiu nu-i purtaurd.Ea face acesteamdnati
apropiereacopilului Psalrnii3-30-142 + 3 Psalmi de la in- de satana.DacI ea cadela necaz,ajut-o.Sd ai mili de ea.
ceput.Continui agaordonatseardde seari, pdnl termini de 'fu
doarte feregtide ea,dar nu o ur6gti.
citit Psalmii.Te opreqtidaci copilul s-a vindecat.Ca sd te
aperi in continuarede vrajile pe care fi le face vecina,{ii intrebare: Am o colegdcareseimbracl discordantcu
pbst negruV pdnl la ora 24 + 40 mitdnii + Rugdciunide toate,cA are multelucruri frumoasecu caresd seimbrace.
zi gi de seari. $i tot timpul esteobositArLa Biseric[ nu mergefiindcdnu
Te Spovedegtigi impirtSgegti in toate posturile, credece o poateajuta.,
stropegticu Agheasmdprin casd gi te ungi cu Agheasmd Rtrspuns:Cdnd omul triiegte departede Dumnezeu,
cdndsimfi ci estenevoie. vin diavolii gi locuiescin el, Acegtiail apasi gi omul se
- Ca si te aperi de vecina vrdjitoare,nu-i dai nici un simteobosit.Are dureri in tot corpul. Zilnic te doareal-
lucru, ca sI nu aibd vreun lucru de-al tdu pe care sd-ti lege tceva.Suferin[aaceastazilnici face sd nu mai fii seama
vrnji. Nu primi de la ea cadou vreun lucru, cd pune vriji pe cum te imbraci.Stareade obosealipe careo simfi te face
el. Nu minca de la ea, nici sd gugti, cd punespurc[ciuniin sf,nu pofi ascultaaparatulde radio,sd nu citegtiun ziar, sd
mdncare.Scoatedin casi tot.ce fi-a diruit ea gi sd i le dai nu te pofi uita la televizof,Aceastate izoleazi de lume.
de pomani. Lasi-le undeva intr-un parc, sd le ia cine va Degiviu, egtica un mort.
voi gi ea sA le aibi de pomanl, sd fie pentru sufletul ei. Ea - Persoana trebuiesi faci Spovedaniegenerald+ im-
dI de necazuri. p6rtiganie.56 meargdla Sf. Liturghiein toatesirbitorile.
. Daci po[i, ingroapi in pimdnt la o marginede gridind Sd facl Rugdciutride zi gi ,de seard,ca sI aibd prin
tot ce ifi aduce gi tot ce gdsegtiaduse.Ea di de necazuri acestealeglurd cu Dumnezeugi sd primeascide la Dum-

100 l0t
PREOTALEXANDRUARGATU Vd sfdtuieSteArlilnnidritul Ilarion Argatu

nezeuHar (Putere).Lipsit de PutereaHarul Duhului Sfint Vei vedeacd acelacare [i-a ddruit bluza se neliniqteEte
Dumnezeiesc,omul devine neputincios,deqi se hrdnegte. gi vine gi ifi cerc socotcali pcntru cc nu ai ilnbreicat-oqi
Doar hrananu este de ajuns.Duhul Sfint primit in implr- undeeste.El face aceastadeoarecediavolii se intorc la el
tiganie,primit in timpul Sf. Liturghii gi in timpul rugdciu- qi il chinuiesc.Totdeaunase intorc la cel care i-a trimis.
nilor pe care le faci are rol tdmiduitor, dd putere fizica gi
psihici, lumineazd mintea qi te invafd sa-{i cdrmuiegti intrebare: Pdrinte,mi spovedescde picate, clar in
(conduci)bine viata.
cdtevazile dupd aceastafac din nou toate picatele pe care
le-am spoveditcu toate cd eu dorescsi nu le mai fac. in
intrebare: Vine sub geamul meu un cAine qi latrd
felul acestanu inaintezdeloc pe caleamintuirii sufletului
timp ?ndelungat. Alteori url6 ca lupul. Sau vine o pisic[ gi
meu.
miaund ca gi cum ar chinui-o cineva. Alteori trosnegtein
Rispuns: Aceastase intdmpld cdnd persoanaa ficut
casi fdri motiv. Uneori fevile de apd fac zgomot in apar-
pdcatepe carele ascunde,nu le spunesau le spuneincom-
tament.
pletsaule spuneintr-oforml mai ugoar[.DupI o astfelde
Rispuns: Cdnd auzi acesteatrebuiesd zici: in numele
spovedanie, diavolii nu pleacd.Ei rdmdn Si lucreazdca sd
Mintuitorului Iisus Hristos, piei, dep6rteaz6-te,fugi. Zici
de 3 ori. Dupi a treia rostire, ldtratul, mieunatul sau zgo- repeli chiar Sipdcatelepe care le-ai spovetlit sincer.
motul din casdinceteazi.Dacd estede la satana,la numele $tiu o persoandcare certa mult pe alfii: Stai prea
Mintuitorului Iisus Hristosdiavolii pleacd. aproapede mine saudu-te de aici cd n-am loc de tine.Pcn-
tru cI l-ai atins striga: M-a lovit. Deci certa pe alfii prea
intrebare: Am primit cadou o bluzl gi chiar dacl nu mult pentru prea pulin[ vin6. Acest pdcat nu-l spovedea
m-am imbrdcatcu ea vid ci imi merge foarte rdu. pentru cd nici nu considerace a fdcut vreun pdcat.Dar
Rispuns: O ingropi,in pdmdnt. Apoi zici: Doamne, diavolii il badocoreau.Cind se afla in lume, il izbeau aga
tot ce a menit acela- zici numele - cdnd mi-a dSruit bluza de tareincdt tresdreaqi se uita in jur s[ vadl cine 1-a rzbit.
pe pustiu si se duci Ei la mine si nu se mai intoarci, iar Dar vedeaci lumeaestedepartede el qi se intrebairitat de
vrdjile legate,Doamne, dezleagd-legi intru nimica si se ce p[fegte aceastaqi cine ii face aceasta.Cind gi-a dat
prefaci. Zici de 3 ori. fii post negru V pini la ora 24, faci seamacd estede la diavol, s-a Spovedit,apoi s-a ferit cu
40 mitinii + Rugiciuni o ord (Ac. Mintuitorului). strdgniciede a repetapacatul,gi in felul acestaa scdpat.

toz t03
PREorAur,xRuoRuARcnnt VcisfdtuiesteArhinnndritul Ilariotr Argattt

Aga face diavolul. te batjocoregtegi te face sd te cer{i cu b) Faceriu la toati lumeasaudevineincorect.


cei din jurul tiru. c) Urdqtepe Dumnezeu.
inseomndci satananu a lucrat in zadar.Satanaa cffg-
Intrebare: Lucrez cu publicul la serviciu. Degi m6 tigat, omul s-a indricit, adici a ajuns si facd qi el fapte
strdduiescsI rnulfumescpe fiecare, observ cd in loc sa drdceEti.
plece mullumit, fiecarese arati nemulfumit.Adeseoriimi - Dacd omul induri aceastlbitaie, ca: nedreptdfi,pa-
face pe.nedreptscandal. gube, boalA,diverseincercf,ri grele, Ei rimine bun, bldnd,
Rispuns: Omul care nu s-a Spoveditgi impdrE$it de iertdtor gi cu dragostefafi de Dumnezeu,inseamndcd sa-
mulfi ani nu esteinconjuratde ingeri. Pe el ajung sd locu- tanaestecel care a pierdut.El s-a strdduit,a lucrat,dar a
iasci diavolii.Aceqtiasar pe oameniidin jurul nosrruqi ii pierdut.
nelinigtesc. Astfel colegii de serviciu ajungde ne fac scan- in jurul nostru vin ingeri care ne apdrl de lucrarea
dal.pe nedrept.Persoanelepentru care lucrezi in cazul in celui rdu. Cu cdt suntemmai Curd{itiqi Sfinfifi gi avernle-
care lucrezi cu publicul, sunt nelinigtitegi fac scandalpe gdtur[ mai intensdcu Dumnezeuprin Rugiciuni, cu atdt
nedrept.Ei fac aceastapentruca afa ii mAndsatana. mai linigtitddevineviafa noastri.
- Deci agalucreazi satana: - Cdnd trdiam departede Dumnezeu,necazurileve-
a),Pecei din jurul tdu ii mdni sd picituiascl pentrucd neau peste noi firi incetare, treburile sporeau,tot timpul
ii fac si te acuzepe nedrept. alergamobositi, pagubelenu incetau. Pentru orice lucru
, b) Iar pe tine vrea si te impingd s6 faci fapte rele sub trebuiaefort mare ca si-1 obfinem fiindcl satanase opune
presiuneaacuzafiilor nedrepterepetatezilnic asupra ta.' dorinfelor noastre.Cei din jur ne nec[jeau qi duceamo vi-
Vrea sd devii certdref,sd serveqtiriu sau incorect lumea, a{dchinuiti. Aga esteiadul, chin neincetat,chin veqnic.
vrea sd uragtipe toatd lumea gi in specialvrea sd te faci
s5-l urdgti pe Dumnezeu sau sd-l consideri nedrept. intrebare: Mi s-a furat ceva din casd 9i nu qtiu cine
Ajungi si gindegti:Eu i-am servit bine,corect,alnabil,iar esteho[ul.
ei sepoartaraupenedrept. Rispuns: Duminicl duci la Altar un litru vin (cel sd-
Daci sub bltaia pe care i-o di satanain viafa pirnfin- rac duce mai pufin) gi o prescurl (chifll, piine) cu trei lu-
teasciomul se inrdiegtegi ajungede: mdndri aprinse,qi si scoatdpreotul in timpul Sf. Liturghii
'
a) Urigte pe toati lumea Pdrticicd pentru descoperireacelui care a furat.

104 105
PReor
At-Exnruonu
ARGATU Vii s.[dt uicste A rl t i ttttutl r i t ul I Ia ri on A rga t u

Scrii:LiturghieVii: - Dacdil visezigol, dezbricat,estein iad.


RobulLui Dumnezeu(N) se roagi ca Dumnezeusi_i
descoperepe cel care i-a furat gi si facdjudecatddreaptd.
intrebare: Fratelemeu mi-a luat banii Ei casa.
Aceastao dai preotului.La sfirgitul Sf. Liturghii ceri pre-
Rispuns: Duci la Altar un litru vin, o prescurl + 3
otului Pirticica.
lumffniri aprinse+ o hirtie pe care scrii: Liturghie Vii cu
- Acasd,Vineri faci post negru pini
la ora24, faci 40 Pdrticicd:Doamne,fd judecatddreapti intre mine gi fratele
matanii, apoi iei pdrricica.Rugdciuni faci Ac. Mdntuito-
meu caremi-a luat banii gi casa.
rului + Ac. Sf. Mina + R. de cererecare ai pus_opentru - La sfdrgitul Sf. Liturghii, ceri Preotului s[-[i dca
Particicd.
Pdrticica.
- Daci vine cel carea furat gi-fi aduce
inapoi lucrur,te - Acasi faci post negru V pini la ora 24, faci 40 mir-
opregti,nu mai sco{i pdrticicd.Altfel, continui in llecare
tdnii + Rugdciuni,Ac. Mdntuitorului+ R. de cererecare ai
Duminici pin[ primegriobiecrul.
pus-opentruPdrticic[, apoi iei gi Pirticica. Faci aceastade
trei ori. Daci vine la tine fratele tdu Ei-[i inapoiazdtoatc
intrebare: Frateremeu a murit fdri lumdnare.fdrd
si dupi prima Pdrticici, nu le scofi qi pe celelalte.
se Spovedeasciqi impirtageascd.Vreau sd aflu unde
este intrebare: Pdrinte,mi-a dispdrutfratele, s-a scufun-
sufletullui. Dacdnu estein Rai, sd m6 ingrijescde el.
dat vaporul.Unii s-ausalvat.El a dispdrut,nu qtiu de el.
, Rispuns: Dai Liturghie cu parasms
pentruun an in 3 Rispuns: Ca si afli despreel dacdeste mort sau viu,
Biserici de Mdnrstire unde se face zrrnic sf. Liturghie.
duci Duminicd la Altar o prescur[+ un litru vin + 3 lumi-
Apoi, dupi un an, faci post negruV pini la ora 24, faci
40 ndri aprinse+ o hirtie pe care scrii: Liturghie Vii cu Pdrti-
maunii + Ac. Mdntuitorurui+ R. de cerere:Doarme,des-
cic6: Descoper6-mi,Doamne, mie, roabei Tale (N), unde
coperi-mi unde se afld fratelemeu care a murit. Dacd
nu este fratele meu (N) care a displrut. Arat6-mi de este viu
ifi descoperd prima oari, continui cu vinerea urmitoare gi saumort.
faci aqapffnAifi descoperl.
in timpul Sf. Liturghii, PreotulscoatePdrticica,iar la
- Dacd il visezi in loc cu lumini gi
verdeafd,estein sfffrqitceri sd {i-o dea.
Bai. - Acasd lii V post negru pind la ora 24, faci 40 mdt5-
' - Daceil visezi
bolnavsauin loc cu noroi sau ape tur- nii + Rugdciuni,Ac. Mintuitorului + R. de cererecare ai
buri sauin loc pustiu gi intunecos,estein iad., pus-opentru Pdrticicd.Apoi iei Pirticica. Po[i minca la 2

106 to7
PneorAmxANDRlJ ARcARJ Vd sfatuieSteArltinnndritul Ilarion Argottt

,r'c duphcc ai luat-o.Mai bine mrndnci a doua zi. se re- intrebare: Pdrinte,am vaci gi vdd cd la 20 litri lapte
pctirpinir se dir visul de descoperire. abiascot pufina smintind. De ce esteagade sdraclaptcle?
- Dacdil visezi in,intunericeste
mort. Nu estebund iarbacu carehrdnescvitele?
- Daci il visezi in loc cu noroi
sau murcrarsau board Riispuns: Cdnd vitele te supdrd,le dai rdului gi le
estemort qi estein iad. blestemi.De aceeape ele sti duhul cel rf,u gi sunt nelinig-
- Dacdil visezi cd lucreazi este tite Ei manalapteluia fugit.
viu.
- Dac[ il visezi dimineafa,cu Trebuie si spui rugdciuni, si le stropegti cu
soare,este viu sau este
in R a i . Agheasmi gi s[ stropeqticu Agheasmi nutre{ulpe care il
m6n0nci. M[car o dati pe lund sd faci aceasta.S[ faci
intrebare: prrinte, am sddit vie gi in ar treirea an, semnul Sf. Cruci deasupralor, ca sd se alunge duhurile
cind sd dea fod, s-a uscat.speciarigtiipe care i-am adus celerele, gi vei vedeacd se schimbatoatein bine.
ca
si'lcercetezenu au descoperitcauza. - Apoi dacd vrei ca toate ale tale sd sporeascd.,,Cin-
Rispuns: Poate ai sddit via in zi de sdrbrtoare,cind stegtepe Domnul din avereata qi din pirga tuturor roade-
Dumnezeua zis sd nu lucrdm. Vezi Biblie: lor tale.Atunci jitnilele tale se vor umple de grdu qi mustul
,,Bdga[i de
seamdsd pizifi zilele Mele de odihnd, cici acesteasunr va da afari din teascuriletale" (Solomon, Pilde, Cap.
sernnintre Mine gi voi din neam in neam,ca sd gti{i cd Eu 3/10).
sunt.Domnul care vd sfinfegte,'(Iegire,Cap. 3l/ 13). ,,Sdnu te infdfigeziinainteaMea cu mdna goali", zice
- Poatecd ai dat sataneiin timp Domnul (Ie$ire;Cap. 53/6).Darurile adusesi fie din cele
ce munceai,ai bles-
tematgi ai chematnumelecelui riu, ai blestematpdmfintul mai bune 9i din cele mai frumoaseroade Dacd v-afi infa-
gi celece crescpe el. figa'inainteaunui domn pdmintesccu un dar lipsit de as-
- De vrei roade, stropegte cu Agheasmd pect, cum vd va privi acela?Cu atdt n-raimult trebuiesa
farina ta, avem grijn ca darurile aduseLui Dumnezeus5.fie pl6cute.
spune rugiciuni in timp ce lucrezi, fd semnul sf. cruci
, - Darurile pusepe masdinainteaDomnului se impart
pesteseminfelepe care le semenigi spuneTatil nostru,gi
la strracidupi terminareaSf. Liturghii.
atunci vei vedea roade. $i cano toate ale tale rodesc, ai
Darurilesunt:
griji gi imparte la cei siraci pufin, ca Dumnezeuse le spo- - Dar de mullumire pentruizbdvirea(scdparea) de
reasc6.
necaz,boald,primejdie.

108 109
Pn,eor ALEXANDRU
ARcATU Vd sfdtrtieSte
Arlinrcndritul Ilarion Ar.qutu

- Dar de mulfumirepentru vindecareaprimiti sau cuvintul gi il implineau.Fiindc[ respectaucele Dumneze-


pentrurezolvareaprimiti. ieqti,aveaupaceaqi dragostearecomandatdde Dumnezeu,
- Daruri ca prinos de mulfumire din cele dintii care gtie sd se sacrificepentru binele aproapclui,care dd-
roade ale pimintului. Din primele roade totdea- ruieqte.Nu dragosteacea din lume, care tot timpul pre-
una saimzinincemai intii sdraculgi orfanul. Adu tinde,cere qi cu nimic nu se mul{umegte.Duminicagi in
din ele inainteaDomnului,apoimlninci gi tu gi te zilele de sdrbdtoaremergeau la Biserici, la Sf. Liturghie.
bucuri de toatecite 1i-adiruit Domnul. inaintc de a pleca de acasi, igi cereauiertare tinerii de la
cei bdtrini, sofiade la sof, apoi igi cereauiertareunii de la
intrebare: Pdrinte,pentru ce sunt aqa de tensionate alfii, poate ci in timpul siptiminii s-au supirat, iar la Sf.
rela[iiledintrepdrinfigi copii gi de ce suntatiteadivor{uri? Liturghie nu pofi mergedaci urdgtipe altul.
De ce a disparut iubirca. pacea gi buna intelegerecare Desigur existaugi atunci familii in care Cuvintul lui
existain familiein vremurilede demult? Dumnezeuera incdlcat,dar aceastaaduceaiadul in viafa
Rispuns: Pe vremuri oamenii erau credincioqi,trf,iau lor gi aduceamultd suferin(d.Acum, in zilele noastre,ni-
conducindu-qi viafa dupd Poruncile lui Dumnezeu. La meni nu mai vrea sI fac[ ascultare.$i dezordineaaceasta
Dumnezeucea mai pre{uitdesteascultarea, aqacd in fami- ei o numesc emancipare.in imp[rd{ia Cerurilor toate sc
lie fiii ascultaude piirin[i qi nu treceaupestecuvdntul ror. supun Creatorului,lui Dumnezeu.Este o ordine dcsivdr-
Sofia ascultade so[, il rcspectagi implineacuvf,ntullui. gitI, bazatl pe o ascultaredesdvdrqitd.
Tinerii asculraude cei bAtreniqi ii ajutaula nevoie. Soful Adam a pierdut Raiul pentru neascultare.Lucifer a
aveagrijd de familia sa cu teaml de Dumnezeu,gtiind c6 fost izgonit din Cer pentruneascultare gi trufie.
va da rdspunsinaintealui Dumnezeude sufletelepe care Noi, incllcind poruncile drepte date de Dumnezeu,
le-a avut in grijd in viafa pimdnteascd.La masi, ca un aducemiadul in viafa noastr6.Adic[ sofia face ce vrca ca,
adevdratgef de familie, soful spunearugiciunea (Tatdl copiii nu ascultdde pdrinfi ql nu-i respectd,tincrii nu-i ve-
nostru)gi binecuvintamasa.Pe atunci oameniinu-gi omo- nereazd, pe cei bdtrani,nimeni nu mai ascultdde Dumne-
rau pruncii cu avorturile, aqa cd in jurul mesei se aflau zeu. Toate acesteanu pot aducepace intr-o familie gi in
mulfi copii, se giseau ginerii qi nurorilegi nepo{ii.Masa societate.Sf. Ap Pavel zice: ,,Femeilor,supunefi-vdbdr-
nu era pustie.El vegheaca toti'din casdsd trdiascdin spi- bafilor vogtri precumse cuvine in Domnul. Blrbafilor, iu-
ritul dragosteide Dumnezeugi toli din casi ii respectau bifi pe femeile voastregi nu fifi aspri cu ele. Copiilor, as-

lt0 ti l
PReor ALEXANDRT,
ARcnTu Vd sfatuieSte
Arltinnttlritul. Ilarion Ar,gatu

cultali de pdrintii vogtri intru toate, cdci aceastaeste bine- pentru.aceea plItifi gi ddri.Circidregiroriisunrslujitoriilui
plicut Domnului.Pnrinfilor,nu a{dfafila minie pe copiii Dumnezeu,stiruind in aceasti slujire neincetat.Da[i deci
voqtri,ca sd nu se deznddajduiasclslugilor,asculta[iintru tuturorcele ce suntefidatori: celui cu darea,dare,celui cu
toatede stapeniivogtri cei trupegti,nu slujind numai cind vama, vamI, celui cu teama,leami, celui cu cinstqa,cin-
sunt cu ochii pe voi, ca cei ce cauti sd placdoamenilor,ci ste" (Romani,Cap. 13). Prin aceastaSf, Ap. Pavel nc in-
in curdfia inimii, temindu-vd de Domnul. Orice a{i .face, deamni s[ respectamlegile lIrii in care trdim. Nerespecta-
Iucra(i clin toatd ininta, ca pentru Domntil, Si nu c(t pentru rea legilor farii stricdordinea,pacea,armonia,duce la dez-
oanteni. echiliprusocialgi economic.Respectarea legii de cdtretofi
Bineqtiindci de la Domnul vefi primi rdsplatamoqte- asiguri linigteacetdfeanului cinstit qi harnic.Dc asemcni
nirii cdci Domnului Hristosslujifi. Iar cel ce face neclrep- legeail obligi pe cel necinstitla ascultare. Dacdnu ascultd
tate igi va lua plata nedreptd{iiintrucit la Dumnezeu nu de voie, trebuie s[ asculte de nevoie, spre binele celor
estepdrtinire(Coloseni,Cap 3). Deci Poruncilelui Dum- m ul1i,adicdpcntr ubi nel cs oc i c ti [i i .
nezeutrebuiescirnplinite in toatemomenteleqi in toate lo-
curile viefii noastre,la serviciu,pe stradA,in familie. intrebare: Ce se intimpld cu cei carc au plrdsit Bise-
,,Tot sufletul sd se supundinaltelor stipiniri cici nu rica Ortodoxi gi s-aubotezatla sectanfi?
este stipinire decit de la Dumnezeu.Iar cele ce sunt de Rispuns: A secta'= a sectionaceva dintr-un intreg
Dumnezeusunt rinduite. Pentru aceea,cel ce se impotri- Autorul acesteilucrdri cle secfionareestediavolul, care se
ve$te stipinirii se impotrivegterdnduielii lui Dumnezeu. strdduiegtesd rdtlceasci pe oamenii de la Biserica inte-
lar cei ce se impotrivescigi vor lua osindd. Cici dregitorii meiatdde MdntuitorulDumnezeu.
nu sunt fricd pentru fapta bun6, ci pentru cea rea. Voieqti - Prin botezul pe care il primesc la sectan[i,Haina
deci si nu-[i fie frici de stdpflnire,fi binele gi vei avea la- Botezuluise innegregte, deci pierd dintr-o datd doudSfinte
udd de la ea. Cdci ea este slujitoarealui Dumnezeuspre Taine: Botezul gi l\{irungerea.Dacd primesc acolo gi im-
binele tdu. Iar dacl faci rdu teme-te, cici nu in zadar plrtSganie,pierd impartaganiade la Botez gi toateimpdrtd-
poartdsabia.Pentrucd ea esteslujitoarea lui Durnnezeuqi ganiile primite pind in acel moment. Deci pierd dintr-o
rizbundtoarea mdniei Lui asupracelui ce slvffrgegterdul. datd3 SfinteTaine.
De aceeaestenevoie se vi supunefinu numai pentru mi-
nie (de fricd), ci gi pentru congtiinf[ (din convingere).Ci intrebare: Cei care clorescsI se retntoarcdin Bise-
rica Ortodoxdcum trebuiesi procedeze?
lt2 ll3
PReor ALExANDRUARcnru Vd sfutuiestcArltintodritul Ilarion Argatu

Rispuns: Biserica Ortodoxi a fost intemeiati de b) CurnfireaHainei Botezului pe care am innegrit-o


Mintuitorul Iisus Hristos. Prima scindareapare la 1054. botezindu-mdla sectanfi.
Ulterior scinddrilese inmulfesc. c) Curifirea Impdrtdganiei pe care am pdngirit-o
PdrdsireaBisericii intemeiatede Mintuitorul Dumne- implrtiqindu-md la sectanfi.
zeu este un picat foarte mare. Dumnezeu este bun gi ier- Deci acest pdcat se curdfegtecu Post + Spovedanie
tItor. Dacdne intoarcemde la picat, el ne iartI. generalS+ Maslu.
- Cei care au fost Botezafi in Biserica Ortodoxd, dar 3) Dacn igi va dovedi temeinic intoarcerea,atunci pre-
gi-aupierdut Botezul gi celelalteSfinte Taine botezdndu-se otul il va puteaimpdrttrgi.Dumnezeueste cel care privegte
la sectanfivor proceda astfel cdnd se reintorc tn Biserica la calitateagi la sinceritateaintoarcerii.Bineinteles,vor fi
Ortodoxd:. primifi numai cei care igi dovedesctemeinic intoarcerea.
l) Vor veni la Sf. Liturghie gi vor puteasd ia Anafurd AcesteSfinte Taine nu trebuiescacordatecu uqurinfi.
gi Agheasmigi se vor Mirui.
2) Vor face o Spovedaniegeneraldla Preot + Maslu intrebare: Cei care nu sunt boteza{igi cei care au fost
din care va folosi timp de 7 zile, {indnd post Zilnic bea un Boteza{iin altd religie gi vor din convingeres6 primeasci
pahar cu Agheasmain care se pun 9 picdturi Ulei de la BotezulBisericii Ortodoxecum vor proceda?
Maslu. inainte de a bea acestpahar se fac 40 mltlnii qi se Rlspuns:
spunrugdciuni. l) Vor fi catehiza{i,adicd vor invdfa de Ia Preot taina
- in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatil nostru spuscit religiei cregtin-ortodoxe.Acasd vor zice rugdciuni: R.
mai des. ZILNIC din carteaaceasta+ Tatil nostru spuscit mai des
Searadupd ora 22 fac Ac. Zilei. Dupd fiecare rug6- + Crezul.
ciune sau icos iqi va cere iertare de la Dumnezeugi il va 2) Vor participa la Sf. Liturghie fdri s[ ia Anafurd,
ruga si il ierte de pdcategi sa-I primeascd?napoica pe fiul Agheasmdgi fdrd si se Miruiasc5.
risipitor. Daci igi vor arlta dragosteafafS de Biserica Ortodoxd
Cflndscrii textul Maslului, spui: Robul Lui Dumnezeu intemeiatdde Hristos gi vor dovedi cii au infeles tainica lu-
(N) se roagi pentru: crare mdntuitoare ce se face asuprafiilor ei, ace;tia vor fi
a) Iertareapdcatelor. botezafi de cdtre Preot gi vor primi 9i celelalte Sfinte Ta-

t1 4 ll5
PREoT ALEXANDRU ARCAfU Vd sfdtuie$teArlinrcrulritul Ilarion Argatu

ine: Mirungereaqi impdrtigania.Deci vor primi deodaLS specialamenajatisau pur qi simplu in naturd,pe stradi, in
trei sfinteTaine. stafiilede metrou.Concertelecu muzic[ clasicdgi simfo-
3) Persoanelecare dep5gescvirsta de 7 ani nu pot nicd se pot desfdgurain s6li de spectacolspecialdotategi
primi Botezul fdrd sd fi fdcut inainte Post o sdptdmind+ amenajate.
Spovedaniegenerald. - Concertul este dour o nmnifestorcexteriottrd a bn-
Dumnezeuse uitd la calitate,nu la cantitate.Deci Pre- curiei pe care o trdieSte omul care L-o descoperit pe
otul nu trebuie sI acordecu ugurinfd Botezul gi Sfintele Dunmezeu.
'tn Bisericdsefac rugdciuni,sefuce Sf.Liturghie Si
Taine. ,,Pufin aluat dospegte toatd frlmintdtura" (l
Corinteni,Cap. 5/6). se oferd Sfintele Taine. Pentnt, aceosta trebuie liniSte,
M0ntuitorulzice: ,,Nu dafi cele Sfintecdinilor, nici nu pentru a realiz.ao conrunicarespirituald cu Dunurczeu.
arunca{i mf,rgiritarele voastre inaintea porcilor, ca nu
culnva sd le calce in picioaregi intorcindu-sesi vi sfiqie intrebare: Cum se face explicareaBibliei in caclrul
p e v o i " ( Ev . Ma te i ,C a p .7 l 6 ). Bisericii Ortodoxe?
Rispuns:
intrebare: Pot fi admisein BisericaOrtodoxi cinte- a) Citirea gi interpreiareaNoului Testamentse face
cele religioasepe care tineretul le cintd in ritm modern treptatin fiecareDuminicd in timpul Sf. Liturghii gi este
insolit de ghitard? explicatin predicade la sfirgit. Astfel, in cele 52 Duminici
Rfispuns: in Bisericdtrebuie sd fie linigte, astfel ca cei din an se parcurgetemeinictot Noul Testarnent.
careigi ridici mintea cdtreDumnezeusd nu fie deranja{i. b) Citirea gi interpretareaVechiului Testamentse va
- impiratul David din Vechiul Testamenta cdntatdin facein zilele stabilitede Preotsaude profesorulde religie,
strunegi din aldutegi a dansataldturi de popor inaintealui in,locul gi la ora stabilitdde acesta.Explicarease va par-
Dumnezeu.Dar acestemanifestdride bucurie foarte pld- curgeordonat,pe lecfii sdptdminale,astfel ca in decursul
cute lui Dumnezeus-au deifdguratin naturd.in templu tot- unui an sI fie explicatintreg Vechiul Testament.
decutnas-a pdstrat littistea atdt de necesard celor ce se ,,Toatd Scripturi (Biblia) este insuflatl de Dumne-
roagd. zeu gi de folos spreinv6!6tur[, spremustrare,spreindrep-
Deci concertelereligioasecu ritm modern insofite de tare,spre infelepfireacea intru dreptate"(2 Timotei, Cap.
intr-o sal6
ghitari suntbine venite,dar pot s[ se desfd$oare 3t 16).

ll6 tr7
PneorAuxANDRUARcATU Vd sfdtuieSteArhimandritul llarion Argatu

in Deuteronomul,cap. 28, sunt date bundtifile fag[- ,,Iar dacd nu vei asculta glasul Domruilui Dumne?.eu-
duite celor ce vor pizi legea gi relele ce vor veni asupra lui tdu gi nu te vei sili sd tmplineqtitoateporuncileqi hotd-
celor careo incalcd. ririle Lui pe care [i le poruncesceu astdzi, s[ vind asupra
Pentrucei care nu au citit Biblia, vom da aici o parte ta toateblestemeleacesteagi sd te ajungI".
din ele. ,,Blestematsd fii tu in cetateEi blestematsd fii tu in ta-
Cuvdtttul Domnului se tntplineSte chiar dacd este rin5".
vorba de un singur onxsau de un popor.
,,Blestematesd fie grffnareletale gi cdrndriletale".
,,De vei asculta glasul Domnului Dumnezeului t5u, ,,Blestematsd fie rodul pintecelui tdu, rodul vacilor
vor veni asuprata toate binecuvin6rile acestea."
tale gi rodul oilor tale".
,,Binecuvintatsi fii in cetategi binecuvdntatsd fii in ,,Blestematsi fii tu la intrareata in casdgi blestematla
[arini. Binecuv0ntatsi fie rodul pAnteceluitiu, rodul do- ieqireata din casd".
bitoacelor tale. Binecuvintate s[ fie hambareletale gi ci-
,,Setrimiti Domnul asuprata blestem,tulburaregi ne-
mdrile tale. Binecuvintat sd fii la intrareata in casd,bine-
cazin tot lucrul mfiinilor tale pe care te vei apucas6-l faci,
cuvfintatsi fii la iegireata din cas6."
pOndvei fi stArpit gi pdni vei pieri curdnd pentru faptele
,,Si bati Domnul inaintea ta pe vrijmagii tdi cei care
tale rele gi pentru cd M-ai pirisit".
se vor ridica asupra ta, pe o cale s[ vini asupra ta qi pe
,,Ba si mai trimitd Domnul asupra ta ciumi (boli)
$aptecdi si fugd de tine." pdndte va stirpi".
,,SA-Utrimiti Domnul binecuvintare peste grinarele
tale gi pestetot lucrul miinilor tale." ,,Sdte batd Domnul cu oftici, cu lingoare,cu friguri,
cu aprindere,cu secetd,cu vint rlu, cu rugind gi te var ur-
,,Domnul ifi va deschidecomoara sa cea buni, Cerul,
ca sI dea ploaie pimintului t6u la vreme gi ca sd binecu- miri acesteapini vei pierii.
vdnteze toate lucrurile mdinilor tale gi vei da imprumut ,,Ceruriletale, care sunt deasupracapului tdu, si se
multor popoare, iar tu nu vei lua imprumut, vei domni fac6 de arami gi pdmdntulde sub tine fier".
pestemulte popoare,iar aceleanu vor domni pestetine." ,,in loc de ploaie Domnul sd dea pimAntului tdu praf gi
pulbere,care s6 cadi din cer asuprata pdnl te va pierde gi
,,Domnul Dumnezeul ttru te va pune cap, iar nu
coadi, gi vei fi numai sus, iar jos nu vei fi daci te vei su- vei fi pripldit".
pune poruncilor Domnului Dumnezeului tdu care [i le spun ,,Domnul te va da s[ fii bitut de vrdjmagii tdi, pe un
eu astlzi sI le fii gi sI le implinegti." drum sd mergi asupralor gi pe gaptedrumuri sd fugi de ei".

u8 il9
PneoTALEXANDRU
ARGATU Vd sfdtuieSteArlritrttuulritulI lnrion Argatu

,,Te va lovi Domnul cu lepra Egiptului, cu riic, cu ,,Vii vei sidi, dar nu le vei culege,nici nu vei bcavin"
pecingine(boli), de caresd nu te pati vindeca". ,,Mislini vei avea in toate {inuturile tale, dar cu un_
,,Si te batdDomnul cu nebunie,cu orbireqi cu arnorfi- tdelemnnu te vei ungepentruci mislinele tale vor cddea".
rea (impietrirea) inimii". ,,Tofi pomii tni gi roadelepdmintului tlu le va strica
i , ,,Pedibuite si mergi in amiazamare cum umbli orbul rugina".
pipiind pe intunericqi sd te strimtorezeqi si te ocirascdin ,,Strdinulcel din mijlocul tdu se va indlfa pesteline
toatezileleqi nimeni sd nu te apere". din ce in ce mai susiar tu vei coboridin ce in ce maijos".
l; ,,Cu temeie si te logodegtigi altul sd se culce cu ea, ,,Acelaifi va da imprumut, iar tu nu-i vei cla lui im-
casf,sd zidegtigi sd nu trdiegtiin ea, vie sd sidegti, dar dc prumut,acelava fi cap,iar tu vei fi coadd".
ea sd nu tg foloseqti" ,,Vor veni asuprata toate blestemele,acesteate vor
,,Boul teiusd I'ie injunghiatsub ochii tii gi sI nu-l rni- urmdri qi te vor ajungepdndvei fi stirpit pentrucI n-ai as-
niqci tu, asinult5u sd fi-l ia gi sd nu fi-l mai aduci, oile cultat glasul Domnului Dumnezeuluitdu gi n-ai pdzit po-
tale si,- fie cli[e vrijmagilor tdi qi nimeni sd nu te izbl- runcileLui, nici hotirarile Lui pe care!i le-a dat El."
.;
veasca
i r ,,Pentruci n-ai slujit Domnului Dumnezeuluitdu cu
,,Fiii tAi gi fiicele tale sI fie date la popor strdin,ochii veseliagi cu bucuria inimii cdnd erai imbelqugatde toatc,
tai sa i vadaqi si se topeascdin toate zilele de mila lor, dar vei sluji vrdjmaguluitiu, pe care il va trimite asupra ta
si nu ai nici o puterein miinile tale." Domnul Dumnczeultdu cend vci fi in loametcgi in sctc qi
,,Roadele,pirnintului tdu gi toate osteneliletale sd le in goldtategi in tot felul de lips[; acelava punc pe gruma-
minenceun popol'pecaretu nu l-ai cunoscut,iar tu si I'ii zul tiu jug de fier gi te va istovi."
numaistrdmtorat gi chinuitin toatezilele". ,,De nu te vei sili sd implineqtitoate cuvintelelegii
,,Din pricina celor ce-[i vor vedeaochii tai ifi vei iegi acesteiacare sunt scrisein carteaaceastagi nu te vei teme
din minfi" de accst nume slivit gi infricogltor al l)omnului Dumne-
,.Domnuite va lovi cu leprl rea (boli nevindecabile) zeului tiu".
pestegenunchi'qi"peste fluiere gi din talpilepicioarelortale ,,Atunci Domnul te va bate pe fine gi pe urmaqiitdi cu
pini in cre$tetulcalului tdu, de cdre nu te vei mai putea pligi nemaiauzite,cu pldgi mari gi nesfdrgitegi cu boli rele
vindeca". gi necurmate".
':
,,Vei semina rnultd slfninfi ln {arind,dar pu{ind vei ,,Va aduce asuprata toate pldgile Egiptului de carc
culcge". te-aitemut gi se vor lipi aceleade [ine".

I2A t2l
PneoT ALEXANDRUARGATU Vd sfdtuieSteArhinnndritul Ilarion Argatu

,,Toatdboala toatdplagascrisi gi toatdcea nescrisdin ,,Si nu alerga[ila cei ce cheamdmorfii, pe la vrdjitori


cartealegii acesteiao va aduceDomnul asuprata pdni vei sd nu umblafi. Cel ce $e va culca cu mdtugasa ori desco-
fi stirpit". perdgoliciuneaunchiuluisiu sd-gipoarteamindoi pdcatul
,,Via{ata va fi mereuin primejdieinainteaochilor tIi; gi firi de copii si moard".(Levitic, Cap.20,20)
vei tremuraziua qi noapteagi nu vei fi sigurde viafa ta". ,,Sdnu te culci cu bdrbatca gi cu femeie; aceastaeste
,,De tremurul inimii tale de care vei fi cuprins gi de spurcdciune".(Levitic, Cap. 19,9)
cele ce vei vedeacu ochii tdi, diminea{avei zice; O, de ar
,,Sdnu te apropiide femeiein timpul regulii ei, ca sd-i
veni seara,iar searavei zice:O, de ar veni ziua!" descoperi goliciunea".(Levitic,cap. 18, l9)
Carefupte tl supdrdpe Durnnezeu?
,,Sddeosebilianimalul curat de cel necuratgi pasdrea
lati ce spuneDurnnezeula Levitic,cap.l9: curatd de cea necurat5.SI nu intina{i sufletele voastre
,,Si nu furafi, sd nu spunefi minciuni gi si nu ingele (mdncind din) cu animal sau paslre, nici cu toatecele ce
nimeni pe aproapelesdu."
se tdrdscpe pdmAnt,pe care Eu le-am deosebitca necu-
,,Sdnu jurafi strimb pe numeleMeu".
rate."(Levitic, Cap.20, 25)
,,Sdnu nedrept[fegtipe aproapelegi sd nu-l jefuieqti."
,,Sdnu vorbegtide rdu pe surd gi inainteaorbului sd nu
La Deuteronotn,cap. 27, gdsirn:
pui piedici."
la judecat6". ,,Blestematsi fie cel c e va vorbi de rdu pe tatll siu
,,S[ nu facefi nedreptate
saupe mamasa."
,,Si nu umbli cu clevetiriin poporul tdu gi asupravie-
,,BlestematsE fie cel ce va muta hotarul aproapelui
fii aproapeluitdu sd nu te ridici."
sdu.l'
,,Sd nu duqmdnegtipe fratele tdu (aproapeletdu) in
inima ta." ,,Blestematsd fie cel c e va abate pe orb din drum."
,,Sdnu te rdzbunicu mdnata". ,,BlestematsI fie cel ce va judeca strdmbpe strdin,pe
,,Sdnu mdncaficu sdnge,sI nu vr[jifi, nici sd ghici{i". orfangi pe viduvd."
,,SI nu necinsteqtipe fiica ta ingdduindu-i si facd des- . ,,Blestematsd fi e cel ce se va culca cu femeiatatdlui
frdnareca sd nu se desfrdnezep[mdntul qi ca si nu se um- sdu".
ple pdmdntulde striciciune". ,,Blestematsi fie cel ce se va culcacu vreun animal."
,,Zilele Mele de odihni sd le plzegti gi Ldcaqul Meu ,,Blestematsd fie cel ce se va culca cu sora sau fiica
s6-l cinstegti.Eri sunt Domnul". tatdlui sdu sau fiica mamei sale."

t22 123
PneorALexRNunuAnceru Vd sfdtuieSteArhinmntlritul Iluriott Ar\tatu

,,Blestemat sd fie cel ce se va culcacu soacrasa." Ziciz cine poate urma aceste porunci desdvirgite'/
,,Blestematsf, fie cel ce se va culca cu sora femeii Toatdlumea furd, toatdlumea ia miti, toatd lumea trdicgtc
sale". in curvie, toatd lumea minte'.Cine nu face la fel ca toatd
,,Blestemats[ fie cel ce va ucide in ascunspe aproa- lumeaajungede moarede foamegi nu poatc trdi.
pele siu (taptavrdjitorilor)". Rispuns: omule, incearcdtu gi respecti toate legile
,,Blesternatszifie cel ce va lua mitl. Si nu claicu ca- datede Dumnezeugi vei vedeacd cuvintul lui Dumnezeu
mdtd fratclui tdu (semenuluitiu) nici argint, nici p0ine, esteadevdrat,nu minte, vei avea parte de binecuvlntdrile
rrici nimic din cite se pot da cu camdtd". fdgdduite.
,,Creutd{ilepentru cumpina ta (cintarul t6u) sa fie in Biblie,in psalmul18 al lui David gisim:
adevirratcgi dreptc, ci uriciunc cstc inainteaDornnurui - Legea Domnului este fdri de prihani, intoarcesu-
Dumnezeuluitdu tot cel ce face strimbdtate". fletele; mirturia Domnului cste credincioasf,,in{clcp[cEte
,,Pdzi1itoate agezimintele Mele qi toate hotdririle pruncii.
Mele gi le implinili qi nu vd va aruncade pe sine pdmintul - JudecdrileDomnului sunt drepte, veselescinima;
in careveti trii". (Deuteronom,cap.20,22).
poruncaDomnului estestrdlucitoare,lumineazdochii.
Lu Deuter'ltlztn, Cup. 30, gdsint: - Frica de Domnul estecuratd,r[rnine in veaculveacu-
,,Cind vor veni asuprata toatecuvinteleacestea,bine-
lui. JudecS[ileDomnuluisuntadevdratc, toateindreptillite.
cuvintareagi blestemulpe care {i le-am spus eu gi le vei
- Dorite sunt mai mult decit aurul gi decit piatra cea
primi in inima ta gi te vei intoarce la Domnul Dumnezeul
de marepref,gi nai dulci decit micreaqi decit fagurclc.
tiru qi cum ti-am porunciteu astdzivei ascultaglasulDom-
nului Dumnezeuluitdu tu gi fiii tdi, din toati inima ta gi
din tot sufletul tdu,.va tiia Domnul imprejur inima ta gi
inima urmaqilortdi, ca sd iubegtipe Domnul Dumnezeul
td,udin toati inima ta $i din tot sufletultdu,ca sd triie;ti".
.,Atunci Dornnul Dumnezeul tAu va intoarce toate
blestemeleacesteaasupravrijmagilor tdi gi asupracelor ce
te-auurit qi te-auprigonit".
r ,,latd.eu astizi !i-am pus inainte via{agi moartea.bi-
nelegi rdul.Alege viafa,ca si trdiegtitu gi urmaqiitdi".

t24
'a1
LUprtns

lntroducere.............. ............5

1.Desprevrijitori.. .....-.....7
l . l . C i n es u n tv r A j i t o r i i . . . . . . . . . . ..........7
1.2.Cumafli dacdcinevae vrdjitor? ......'........7
L3. Aspectul vrdjitorilor........ .........9
1.4.Comportamentul vrdjitorilor ............ ......10

2 .V r l j i ....'........13
l3
2.1.Desprevrf,ji,felul lor, cumte aperide eIe...........'.
2.2.Dezlegareavrdjilor I
.................3
2.3.Cumrespingi vrljile ....'..........31

3. intrebiri Eirispunsuri ..............33

4. Atteintrebiri 9i rispunsuri ........ ...'..........96


Vor mai apdrea:

S fi n teT a i n e g i p o vcstirduhovniccgti;
l . C c l cq a p Le i
2. Spovcdania;
3. Postul:
4. Rugiciunea;
5. Sfinta Liturghieexplicati(teologie);
6. DespreMaica Domnului;
7. Dcspresecte;
8. Mcdiculvd sl'ituie$te;
9. Via[a pirintelui ilarion Argatu scrisi de mina lui;
10. O zi, o zi, o zi din viafa pdrinteluillarion Argatu.

Rugdm pe toli crestinii care l-au cuttoscut pe


Pdrintele Si Stitt povestiri, sfaturi, minuni, vinde-
cfiri, tntdmpldri legate de via\h Si activitatea pdrin-
telui arhimandrit llarion Argatu, sd ne scrie pe
adresa:

PreotAlexandruArgatu
ComunaBoroaia
Jud. Suceava

Telefon:023015480 14
50 25
Mobil: 0745169
rsBN (10)973-7886-39-9
rsBN (13) 978-973-7886-39-2

S-ar putea să vă placă și