Sunteți pe pagina 1din 67
PTeotALEXANDRUARGATU ILARIONARGATU DESPREVRAJI €I FARMECE $t LUPTAimpOrntvALoR vAsrArutE$TEARHIMANDRITU

PTeotALEXANDRUARGATU

ILARIONARGATU DESPREVRAJI €I FARMECE $t LUPTAimpOrntvALoR
ILARIONARGATU
DESPREVRAJI
€I
FARMECE
$t LUPTAimpOrntvALoR

vAsrArutE$TEARHIMANDRITU

PreotAlexandruArgatu

vA spATuIE$TEARHIMANDRITUL ILARIoN ARGATU

Desprevrdji gi farmece

giluptaimpotrivalor

Cubinecuv0ntareaI. P.S. I'IMEN ArhiepiscopalSuceveiqiRddiu[ilor

2006

Tehnoredactare:LarisaBarbu Redactor:Ovidiu Mo;neagu

i Dcscrir:rclCll'a

lliblioteciiNaliorralca Rominici

All(; Al'ti, Al-ExANl)llu Vi sl?rtuieqlctrhimlndritulllarionArgniu/

AlexarttlrttArgaltr-llitciitt: (-asa Scriitorilor.2006 lSl]\ ( l0l s7-1-7886--1t)-9:lSllN(li) q78-97-1-7336--19-3

18l .c)5Argatu.I .

919Argatu.l.

lVlotto

"Fiti ririlostivicici siTirtrilVostru CelCercscnrilostivEste"

(Luca,6,36)

Introducere

Pirintele Ilarion Argatu, fiind copil al devota{ilorlui parinfi pentruIisusF{ristosgi Sfinta Bisericd,Alexandrugi Maria, a fost trimis de mama sa sI aduci o oali de lapte prinsde la o vecindcarestitea mai la vale de casalor, veci- ni pe care oameniio invinuiau ci estevrdjitoare.Prin pi- rinteles-aqi doveditulterior acestlucru. Mama a amestecat lapteleprins pentrua da copiilor sd mindnce. Dar oala era cu farmece,plin[ de pir, de balegd,de mizerie; ce fusese strdnsdde pe urna vacilor.Cdnd,in casd,discufiaerafoarte aprinsdpe motivul a ceeace s-agasitin oald,la ugd,afard,a

qi apdrutvrijitoarea cu alt[

oali cu lapte,cerind sdi sedea

in schimb oala pe care o dddusecopilului loan (viitorul monahllarion). Dar tatdl,fiind foartesupdrat,a trdntitoala de pflmAntgi nu s-amai alesnimic. Ea cdutasi stringd de jos gi atunci,tatil, Alexandru,i-a zis pe fafi cd estcvriji- toaregi cd intr-adevdrare in pod o vaci de lut, de la care mulge laptele de la vacile din sat, cirora le-a luat mana. Aceastdintdmplarene-o povesteapdrintelede foartemulte ori qi aceastal-a fdcut si cercetezefoarte aminunfit diferi- tele forme ale vrijilor 9i farmecelorpe care le fac cei ce gi-auvindut sufletuldiavolului.Din momentulin care a fost hirotonit preotla Oniceni, a gi inceput luptaimpotriva fiilor diavoluluiprin nenumiraterugiciuni gi in mod special

I)Il.EOTALEXANI)ItU AROATII

prin citirearnoliftelorSfintului Vasile cel Mare' cele tnai pr-rterniccruglciuniimpotrivadiavolului'

in arhivaPdrintelui Ilarion Argatu am glsit nenumti- rate sfaturiduhovniceqti' prin care ajutape creqtinii ctt-

prinqiclecluhurinecurate, boli, suferitt[e' necazttri' ncpll-

tinle etc, sfattrri pe pentrucei careau

careincerc sd nu le las ascunse' iar

auzitclepdrintele,dar carenu l-au rnai

nenumd-

via{6,sdle fie defolos pentruicdpare din

atlatin

ratelenecazuri Ei ceamai buni

cdl[uzbspremintuire'

Am gflsitde cuviinll ca la $apte ani dupd plecareasu-

a celui carea fost

cel mai mareluptltor

fletului ll ce*rri,

impotriva diavolului, si scotla lumindsfattrrile lui, despre

luptaimpot'rivavrdjilorgifarmecelor.Lasfirgittrlacesttti

volum sunt enumeiate urmdtoarele

c[r[i cu sfaturile

pi't-

rinteluillarionArgatun cevor vedealuminatiparului.

PreotAlexartdru I. Argatu

I. Desprevrdjitori

1.1.Cinesurltvrljitorii

vrijitorii

suntoamenicarcau cdzutsubinfluentacli-

avolului,Ei suntconduqidediavol. Vr[jitoareapoate'[io pers<landserioasi,cu intcgritatc rnorali, neviciatd,cu viafi de familie corecti, cu copii, cultd,cu pozl{iesociali inalti, poatefi o persoanicareafi- geazicredinfS,bundtate,blinde[e. Deci,clupdaspectulexteriornupoyi Sti.

1.2.Cunr afli dacl cincva e vrrijitor?

Singuramctoddclea afla daci o pcr,soilni-lf:rcevrriji estesdo testezi:

1)ii citegticlinBiblie un pasajoarecare.Dac:resrcvri- jitoare, seva schimbala fa!i, clevineori prearoq;ieori prea alb6.alb-cenugie,cu aspectmortuar.Biblia'estescrisi prin insuflaredumnezeiasci. ,,Cuvintullui Dumnezeupentruei (pentru-vrnjitori) estenebunie",ziceSf. Ap. pavel.

2) ii citegtio ruglciune sauun psahn Vrajitorul se vir schirnbala fa[n.Rugdciunilesuntscrisede Sfinfi, careau fostinsufla{ideDuhul sf0nt. cuvintul rugrciunii ii arcle.

PREOTALEXANDRTIARGATU

3) Persoanaeste cu spatele.i1i faci semnul Sfintei Cruci. Vei vedeaci tresareca loviti cu toporul. Are un gestspecial,salti din umeri.Estevrdjitoare.SemnulSfin- tei Crtrciloveqtepedemoni. 4) Dac[ pronunfinumeleMantuitoruluilisus Hristos in timpul conversafieide cdtevaori, la numeleMintuito-

rului vrdjitorulsescllimbi la fafi 9i tresare.

5) Dacaafumi cu tdmiie, vrljitorul seschimbdla fa[d'

seneliniqtegte.

6) Agheasmasaltdmdna vrdjitoarei din umdr, nu din

incheieturade jos a mhinii. Trei .picdturi

pusein mdncarefdri sdgtie 9i oferite,

de Agheasmd

apoipriveqti:

a) Seschimbdla fafd:ori prearoqu,ori preaalb, palid'

b) Faceo crizdde nervi nemotivatd,senelinigtegte'

Agheasmaardepediavoli,areFlaciraDuhuluiSfint' 7) De cite ori vorbegtidespreea 9i ii divulgi faptele, clecispui altuia ci face vriji, vrdjitoareavine 9i te cautl

oricit dedepartear locui. 8) Daci vorbeqticu alfii despreDumnezeu, vrf,jitoa- rele,chiargi celecareseafla la distanfa,in alti camerdsau in altd partea clddirii, se nelinigtesc,devin gillgioase 9i vin cu galagiemulti ca se intrerupa 9i sd se opunSastfel Cuvdntuluilui Dumnezeu. Seschimbdla fafn 9i daurdului, pomenescdes numele celui rdu, il strigd.Gestul nu poate

treceneobservat.

9)VrdjitoareleseopunCuvintuluiluiDumnezeu'de

Crd-

ciun,deAnul Nou,in ziuade Paqti,deBoboteaza, de [ndl-

aceea Ei fac mai multe,vrlji in zilele de s-drbdtoare,de

Vd sfdtuie$teArhintandritul Ilarion Argatu

fare, in ziua sfintei cruci gi de tofi sfinfii mai insemnafi. Facvrdji in timpulposturilor,fac vrdji vinerea,Duminica. Ele trimit vrdji ttt orice zi, clur tsi intensiJicductivira- tea in posturi Si de .sdrbdtori.

1.3.Aspectulvrljitorilor

Vrijitorii suntoamenicareau cdzutsubinfluentadia_ volului.Ei suntconduqidediavol. in timp ce menesc(leag6 vr6ji, gindesc,dorescrdul altuia),'chipullorseschimbi:

1) Fa[adevinealbi, fdr6 singe, imobil6, privirea in_ tensi - metaltopit. Figura lor seurifeqte,in acelemomentedevin hidoqi, auchipdiavolesc. 2) Faco starede nelinigte,devinfoartegil[gioqi, mult zgomot,vorbescmult, se aprind la fa[d, pomenescdes nu_ melediavolului,privireadevineintensdmetaltopit. Li se schimbdchipul. 3) Fac anumitegesturi cu ochii, gesturinemotivate, suntagitafi,vorbescmult. Clipescintr-un anumitfel. Li se schimb[ chipul.Scriqnescdin dinfi qi manifestduri, deqi cu nimic nu i-ai supdrat.Urd inexplicabild. 4) CAndfac vriji, unii fluierI. Au un fluieratscurt,de doui ori repetat,specificlor. {) I-a alfii chipul devineimobil, aspectmortuar,chip hidos,parcddoarme,dar privirea esteintensf,. La fiecaredin ei vei gdsi unul sau altul din semnele acestea.Biblia ii menlioniazdin multe locuri. Sunt des- crigiin Psalmiilui David.

PItE,OTALEXANDRUAR(}ATI,

1.4.Comportamentulvrijitorilor

1) VlijitoruVvrdjitoarea se poarti blincl, prictenos, afiqeazircumsecidenie.Dar in sufletpoartflura.De acccai scziccdiavoluluitticlcun. 2) Al'iEcazirsfinfenie:pare credincioasd,face caz de creclin{d.aprindccandela,posteqte,aprindelurnindri'Se 9i inrpirrtirgcgte.Nu spunepircatulvrdjitoriei, iar Preotulnu gtiecefacccl/ea. Pina Ei cu Agheasmi se strope$te.Diavolul din ci zice: Mii arde Aghcasma,dar eu tot stau aici ca sd fac

slujb[ stripflnuluitneu,siltan.Se vaitl de necazuri,boli, ca sI crczicf,a venit la Bisericdsdseroagela Dumnezeuca si fie izbavitde necazuri.Chiar are necazuridin pricina vrirjitorieicu careseocupd.

. 3) Vrdjitoareacautdsf,te supere,te ceart[ pe nedrcpt in timpulSfinteiLiturghiica sd te rninii in inima ta 9i sa nu mai po[i ascultaslujba.Diavolul ei o punesf,sc inde- letniccascf,cu lucrareaaceastain Bisericd.De [i seintim- pli aceasta,pleacl de lingl ea 9i cautdsd aduci in minte chipulMintuitorului.'Aceastasi faci ori de cdteori i1ico-

loc. Dacf,

boarf,minteacitre ea Ei la incidentulcarea avut

stlrui in rninie gi in intristare,inseamnici ea a biruit, i-a

reuqitlucrulpentrucarestdacolo. Desigur,in Bisericl sunt anumitereguli de compor- tament,careseinva{f,foarteugor.Dar sfatultrebuiedatin goaptd,cu blindefe Ei bundvoinfd,nu certdndu-lpeom. Acesttip de vrdjitoarenu poatefi confundat.Ea poate aveachip clesfinfenie.Chiar o vezi ingrijind de caldele

t0

Vd sfatuiesteArhimandritn! Ilarion Argattt

sauvinzind lumdndri,cu o incetineald calculatagi plinade fifni saufdcdndalteserviciiin interiorulBisericii,-ca unul ccestedc-alcasei. 4) Vrajitoarea i{i ddruiegtelucruri.Refuzir,iar clacdnu pofi refuza,dupdcc te despar{icrcea.di-i-le crepomanrgi

sdzici: Doamne,pentrusufletulei sa fie

aibddupd cum a mcnit (gnnclit) cdnclmi le-a cli*rit. Nu

primichiardacdi{i diruiegteicoanesaucirfi

Mdncareape care [i-o dd cla-i-ode pomanirgi si fiiede su-

fletulei.

acesteagi aqasi

clerugrciuni.

5) Cdndmergis[ te impirtdqeqtiqi cgtilingi Altar cu

lumffnareaaprinsdin mind, vine o femeie

nareaprinsd.Ea fi-o oferdcu multdamabilitatc,insolitaclc

Ei-{i clao lumi-

un zimbet, ca qi cum [i-ar faceun mareclarqi o mare fa-

voare.ce esteaceasta?Ea iti dir

p[catele ei. Dacd a fdcut vrdjitorie, blesteme,uciclcrigi

multe .fapte rele, trebuie si

te gdndegti daca pofi purta

acestephcatealealtuia.Trebuiesr rdspunzi:Nu pot prirni,

cd nu pot purtapicatelealtora.Dacdili spuneci estcpcn-

tru morfi lumdnarea,rdspunsultf,usiifie acelagi. poti prna tu pdcatelcstrdmoqilorei?

h-rminareaei, ca sirporti

Preofiiseroag[pentruceivii qipentrucei morfi.Ei au

Harul Preofieiddruitdc Dumnezeula Hiror.onire.cu Har (putere), ei poartdgreutifile crcclinciogilor.

acest

6) PoateiF dAde mincare cevapreparatcu api dc la mortin carea fostscdldatmortul.i1i aa o prdjiturd-pe carc gtie cd o preferi.Apoi placi la toatdlumea atit c0t olacc

tnortul.Dupdceai mincat staigi clenimic nu tc

ca qi mortul. Nu pofi munci, nu te gdtegti,clenirnic nu te

ingrijcgti,

il

PREOTALEXANDRIJANCETU

bucuri,nimic nu-{iplace,nimic nu te intereseazi,nimic nu [i trebuiegte,caqi mortului. 7) Te invitd la masd,dari{i punein mincarespurclci- uni. Apoi cazi la boal6gi toati lumeate ur[;te ca pe ceva spurcat. Nu ntdnca,ele pun necurd{enii 9i pe ceeace impart in BisericS. 8) Poatei[i oferi un borcan cu gem de mure bine le- gat, in care a pus mercur (argint viu) care este ofiAvitor. Atenfie,nu mhnca! 9) Dacdfaci o curifertiegeneralEin casi 9i ai trecut prin apdgi detergentsaudodd,sipun, toatecu deamtrnun- tul. cincl ai terminattreaba 9i aqezila loc covoarele,vrlji- toareaestela ug[. Chiardacl locuiegtein alti localitate,tot vine.A venitin vi4iti, i-a fostdor detine. Eavineca sdmf,njeascdla loc pestetot.'C0ndtu ai cu- r[[at,eagi-aprimit diavoliiinapoi.Pecuratdiavolulnustd.

2. Vrdji

2.1.Desprevriji, felullor, cumte aperideele

Dac[ gdseqti in cas6trblife de metal, s0rmemici in-

doite in unghi

sauvreocArpi etc.:

- inaintesi te atingi cleele,te ungi cu Agheasmdpe faftr,ca sdnu sarddiavolul clepe elepe tine.

- Apoi le iei pe un fdraq gi le cluci la o margine de

gridind si le tngropi ittpdmdnt,crecitngropi criavorur.

drept,pietricele sau vreun ghemotoc de

a[e

- in casi faci curat, $tergi cu apdqi detergent saus6- pun locul pe careai stat, rlecifaci curd(ire.

- Apoi stropegticu Agheasmdprin casd,imbraci casa tain Duh Sfint, decifaci Sfinlire.

'

Apoi faci Dezlegareprin:

Rugdciutti+

post negru,

Vinerea,p0ni la ora24.

2) Dacd fi-a pdtatcu o patdgalbendvreun lucru, o fafai de masii,o bluzd,un cearceafetc.: pata galbeni estecu spurcdciunigi pe eaigi trimites[ steadiavolul.Te imbraci cu bluza aceeagi mergi la piafd.E linigte pdni la tine. cind ajungi tu la rind str cumperi, se face turburare,se

t3

PneII.TALEXANDIi,L,ARGATU

facenecaz. $i agaoriundcrncrgiai tulburare 9i strirntorare qinecazAcasI,la fel.Ai piedicila totcevreisdfaci. Variantederezolvare:

a) inccrci si scofipata,Pgateiesela fiert cu hipoclo-

rit. in tirnpulfiertuluilrostrescperefiiin jurul tlu. Dacd

pataa ieEit,ai fdcutCur[fire.Apoi inaintede cilcat stro- pegl"irulacu Agheaslnf,,casdo Sfinfeqti.

locul.Por{i

cearceafulcirpit. Ceeace ai*decupatingropi irr pirnint.

b) Dac[ patanu iese,o decupezi 9i cirpe;ti

Po{iirtgropaobiectulpatat.ingropi diavolul.

c) Dacdpoti, d[-i depomanl vrdjitoareilucrul pltat 9i

sir zici: Sa fie pentru sufletul celui care a ftrcut pata aceasta. Nu-l dai cuiva anume. Las6-l frumos impachetat intr-un parc,stafie.il ua lua cine va voi. Cel careva lua obiectulnu va p6{inimic. Apoi faci dezlegareprin Rugaciuni+ Postnegru,Vi- nerea,pinirla ora24. .Vrljitorul da de necazurilepe care !i le-amenit {ie' E supdratpetinecl qi-aprimit diavolii inapoi. Aceastaesteo manifestarecarele estecaracteristicd.

Manifestaiubire fa[ade tine cdt timp staichinuit 9i nu te dezlegi.fji rnanifestf,urf,daci te dezlegi. 3) Dac[ a unscunccurdfenii:

Sespall cu ap[ gi detergentsaus[punlocul respectiv, deciJLrciCurd{ire. Apoi stropeqtisau gtergi cu Agheasmd,imbraci cu Duh Sfint casata, deci faci Sfin(ire.

t4

Vd sfdtuieSte ArIri uwnclritul IIariort Arg(t ttt

Apoi faciDezlegare prin: Rugdciuni + post negru,Vi_

or a24.

nerea,pdnd la

4) Dacda unscu pdcurd:

Aratd patade pdcuri

la.2_3persoane sau micar la o

persoanigi sd zici: Uite, s-apStat cu

nevoiesd zici cd suntvrnji. Are efectvizibil,

toarele se incaiernin chip nefiresc, fdrd motiv seriosde

incratdvrdji-

pdcura aici. Nu

este

ceart6.

$tergi pircura, cleci faci

Curdfire. Apoi

gtergi cLr

Agheasmir, decifaci Slinfire.Apoi faci

girciuni + Postnegru,Vinerea,pdn6 la ora24.

Dczregareprin Ru-

Daci

pata nu iese,dd-i de pomand vrdjitoarei obicctur

sauil ingropi. DqgAnu observicd te_auns

cu pdcurdgi

speli,apoi

mcrgiaga,ai ceartaclela toatdlumeagi nu qtii deie.

5) Daci te-am0ngiiat pe pir, pe haine,te

speligi lucrurile. Te speli pentrucd ea te ungecu necura-

feniiEi peacelenecurd[enii trimitesi steacliavolul.

- Dupircc tc spcri,tc ungicu Aghcasmirr casi-rtc irnbraci

in Duh Sfdnr.DeciCurdfire+ Sfin[ire.

Apoi Dczlegarea sc Vinerea,pin6la ora24.

faccprin:'Rugaciuni + posl 'cgr.r,

6) Vrajitoarea te sirur.f,:sr gtii cd

te-apupatcliavolur.

Cdndte-apupat., eaqi-apuscliavolulpe tine.

Te speli,te ungicu Agheasmi + Rugiciuni + post

nc_

gru Vinerea.pini.la Dczlegare

ora 24. Deci Curd[ire + Sfinfire +

DacI egti uns cu Aglreasmdpe fa[d, vci

,vedca cir

atuncicind vreas[ te sdrute,easecqrenteazd raatingerea

t 5

PREOTALEXANDRUARGATIJ

de tine ca Ei cum s-aratingede curentelectric.Va incerca sdte s[rutegi nu va putea.Aceasti curentarediferddedes- circarea electrici ce poate exista intre doud persoanein- cdrcatecu electricitatestatici produs[ prin imbrdc[mintea sinteticd.Electricitateastatici sedescarc[prin virfuri: vir- ful degetelor,vdrful nasului.Vrajitorul securenteazlde o masi de lemn unsdcu Agheasm[ cu condi[iaca el sd nu gtiecdacoloe Agheasm[. 7) PoateobservicI disparedin cas[ un cearceafsau altceva,ca dupd mai multe s[ptdmAni,luni, sl reapard. Cdndreaparenu estenici o patdpe el. Vr[jitoarea l-a clItit cu apdde la mort in carea fost scildat mortul gi i-a fdcut slujbeleei.Te acopericu cearceaful,simfi cd te apasiceva noaptea. Sc spal[ = CurItire. inainte de cdlcatil stropegticu Agheasmd = Sfintire.Apoi faci Dezlegareprin: Ruglciuni

+ Postnegru,Vinereapdndla ora24.

8) Vrdjitorulaclucesemnsauia semnde la tine,ifi taie

o bucdficadin cearceafsauia alt lucru,pe careifi menegte

vrdji.

Alte necazuri

l) Daci egtitrezitnoapteade duhurirelecarete clatind

de umdrimediatcum ai a{ipit,te trezegtediavolul de cite ori adormi saui{i pune mina pe fafd o persoandnevlzutd

sausim{ipe fafi respirafiafierbintea unei persoanenev6- zutesaute tragede hainesaualtelucruri fi seintdmpld:Te

l6

VdsfatuieSteArlrintantlritul Ilarion Argatu

scoliqi afumi cu tdmiie, stropegticu Agheasmi prin casd, te dai cu Agheasmdpe fafd,zici rugdciuni,ifi faci cruce, apoi te culci. Altfel nu inceteazdsd te chinuiasc[pind la 3-4dimineafa. ceasuldegteptdtorte trezeEtel.aora5, iar la serviciucazidesomnfiindcdai dormitnumaio ori. De acestnecazdaucei carenu s-auspoveclitqi nu s-au

impdrtdgit de mulfi ani: uncle nu locuieEteDuhul sfint Dumnezeiescyin gi locuiescdiavolii.

post negru Vinerea,pdndla ora24 +

Rugdciuni.Faci Spovedaniegenerala + imprrtdganie.La

spovedanie se spun la virsta la careeEti.

FazaII: Dacr necazurilenu auincetat.inseamnd cd nu

Rezolvare: fii

pdcateleincepdnclde la 7 anigi pdn6

ai ficut Spovedaniecorect6.Nu ai spus pdcateleqi cle aceeadiavolulstd.Nu pleaod. Faciposto sdptim0ndqi laci

din nouSpovedanie,la carespuicerece ai uitatsdspuira Spovedaniaanterioari.

Apoi faci Maslu pentru iertare de pircate.Se fac

l-3-5-7-9Masluri.

' uleiul dela un MaslusefolosegteTzile,timpin caretii postcu postnegruLuni, Miercuri,Vineri,pdni laoraT4. zilnic cu 2 ore inainte clemasdori in cursul zilei bei un paharcu Agheasmdin carepui 9 picrturi mici de Ulei delaMaslu. inaintesdbeiacestpaharfaci 40 de mdtinii. Ruglciuni:

in'timpul zilei se spun: Ruglciuni ZILNIC + Tatdl nostruneincetat+ Rugdciunidecerere.

17

PREorALc,xnnlrRt.lARcATtI

Seara:Dup[ ora22 seaprind9 luminlri agezatcCruce 9i faci rugdciuni:R. ZILNIC + AcatistulMdntuitorului. DupI fiecareicoszici gi R. de cerere:Doamne,iart6-m[de p[catepe mine,robulTAu(N) Ei alungi de la mine duhu- rile rele.Pepustius[ seducd,undeom nu locuieqte 9i la minesf,nu semai intoarcl. Pini scapi.continuizilnic cu acestea.Dac[ mai vine cliavolulnoapteasauziua la tine, zici cleI ori: in numele MfintuitoruluilisusHristos,pleacdde la mine.Sauzici dc 3 ori: Eu suntal Mintuitorului lisus Hristos,pleacitdc la mine.La numeleMintuitorului lisusHristos,diavolii plea- cir.Nu esteun alt numecares6-lalungepesatan. NumainumeleMintuitorului Dumnezeuii alungdpe diavoli. Mesia (ebraic) = Mintuitor = cel care salveazd,cel

carenescapddin NurnaiMintuitorul Dumnezeunescap[din robiadia- volului.

2) Dac[ clormi o ori searaca apoi si te trcze$i 9i ntt mai adormiclecitpe la 3-4 dimineafa,estede la vrirji.Sau ifi estesomntoatdziua,darin clipa cind te-aiculcatsotn- nul a displrut qi te chinuiegti toat6 noaptca vrdnd sf, adormi.Aclormi pe la 4 dimineata. $i diavolii lucreazdin ture:de zi,de seard,de noapte,de revdrsatulzorilor.Dia-

volul carete-achinuittoatl noapteain zori a plccatla ra- port.D[ raportulla cSpetenialor despreceeace a lucrat. De aceeaadormiin zori dupdce el pleac6'

l 8

Vd sfdtuieSteArhinmndritul llarion Argatu

Cei carenu s-auSpoveditqi nu s_auimpirtdgitde multi vremepdfescaceasta.Ei nu au ldngdei ingericare sd-iaperein timpulsomnului.

- FaciSpovedaniegenerald+ impartdEanie, cleciCu_ rdlire+ Sfinfire.

I,a Spovedaniagenerald se spunpicatele incepdndcle la 7 ani gi pind in prezent.

- Facirugdciuni+ post negruV pinn la ora 24. R. cle cerere:Alungd Doarnne,de la robul tdu (N) oricecluhne- curat,sdseduc[ pepustiu,undeom nu locuiegtegiIa mine sdnu semai intoarci.

- Diavolul nu vreasdseducdpe pustiu.El seintoarce inapoila cel carel-a trimis asuprata. Deci cind tu inccpi rugrciunilegi postul,fiecareprimeqte inapoi ceeace a tri- misgi arenecazurilepe carele aveaitu.

Mergi la Sf. Liturghie ?n toate sdrbdtorile.in casd afumicu Timdie gi stropegticu Agheasmi.

- Zllnic cdndegticuratiei Anafurd+ Agheasml 3 in_ ghifituri+ te ungipe fafdcu Agheasmi.

in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatdlnostruspuscdtmai descasi ai legdturlcu Dumnezeuprin rugiciuni.

3) Dac[ egtichinuitde insomnie,de cdteori te trezegti ici Biblia qi citeqtidin ea ordonatde la inceput. pui semn

tundeai rhmasgi continui aqaseari de seard.vdzdnd clia- volul cd de cdteori te trezestetu ii faci slujbdlui Dumne- zeu,nu te mai trezeEte.

t 9

PneoTALEXANDRUARGATU

De asemenipofi zice rugiciuni ori de cite ori te tre- ze;te.

4) Daci simfi ci vine asuprata,imediatdupl ce ai a!i- pit, vine ceva de greutateaunei pisiri pc trunchi, pe pi-

cioare,alteori e$ti lovit in tilpi.

alungizicind: Eu sunt al Mintuitorului lisus Hristosgi

casa mea la fel, plqacl de la mine. Sau zici

Doamnelisuse HristoaseMdntuitorule,alungil acestduh necuratde la mine,robul Tlu (N), pe pustius[ sc ducd 9i la minesi nu semaiintoarcl.

- Jii postnegruV pin[ la ora 24 + Rug[ciuni ziluic, adicl Dezlegare.

Acesta este cliavol.il

de 3

ori:

- Cu Agheasmiteungi pe fa[[, bei,stropegtiprin casd + afumicu Timiie.

- Ca sd pofi respingeduhurile rele,faci Spovcdanie generald+ impdrtlqanie,adicd faci Curi[ire + Stin[ire. Cind ii alungi,diavolii pleaci numai dacdegti al Mintui-

toruluiIisusl{ristos.

- Mergi la Sfinta Liturghie,in toatesirbitorile.

5) Dacdadormi.dardup[ ce ai adormittoathnoaptca

te sLringeun $arpe carestaincoldcitpestetrunchi 9i peste bra1e.Te strflngeritmic. Te stringe gi te lasi ca gi cum te-arzgudui un curenl

electricperiodic Ai neincetat,toat[

trezeqtimai obosit decdtla culcare.Este diavol. Chinul

noaptea.Dimineafdte

Vd.tfdtuie;teArltinrhndritulIlarion Argatu

acestase repetdnoaptede noapte.Daci te trezeqtigi vrei

sd-fifaci Cruce,nu pofi fiindcd nu po{i ridica mdna.Faci Crucecu limba in interiorulgurii gi ai sd vezi cd,mdnase elibereaztr.CrucealoveEtepe demoni.Ca sI scapi,aplici tratamentulde la punctul(4).

6) Poateauzisoneriila o ord la carenu ai pusceasul deqteptdtorsd sune.Suni exactca ceasulla ora 24 sau la ora3 dimineafa,uneorisundla o orddupdce te-aiculcatgi apoinu mai adormidec0tpe la 4 dimineafa.Apoi la <lra5 sundgi ceasultdu dupd cum l-ai fixat cle seara.Soneria carete-atrezitin timpul nopfiiestediavol.

, - Stropegticu Agheasmdprin casd,afumi cu Tirnfiie +

Rugiciuni. Psalmiiau mareputereclealungarea durrurilor rele.CitegtiPsalmii3-3d-142+ incl 3 psalmi pe zi clela inceput.Continuiagaordonatzilnic pind termini psalmii.

Deci6 Psalmipe zi.Daci citegtirnaimulli, diavoluliesela luptagi s-arputeasi nu fii pregdtitprin Spoveclanie+ im- pdrtdganiecasi pofi ducebineaceastaluptd. Rugiciuneaii ardepe diavoli,le proclucesuferin{dca o arsurd.De aceea,uneori vei auzi in timpul rugdciunii mieundndsaumugindsauurlind ca un lup etc.sausene- linigtesc Ai fac giligie, zgomot.

7) Poateauzisoneriade la uqd:

a) Dacd sundo datdesteun ho[. Este bine si aprinzi

luminile,sdfaci zgomotca sdfug6.

2 l

PIi,EOTAUEXNNUNUARGATU

b) Dac[ sunircledoul ori, estecliavol.il alungicu Td-

miie, rugiciuni, semnulSfintei Cruci' Zici de 3 ori: in

numeleMintuitorului lisusHristos,pleaclrlela mine qide

la casamea.Pepustiusdte duci gi aici s[ nu te maiintorci.

c) Dac[ sunf,cletrei ori, esteun inger.Fii atent,cdifi

aduceun mesaj,te avertizeazdde ceva' Punctele (b) li (c) se referi la faptul c[ soneriasund

singurf,,nu sundo persoanl.La scurttirnp apare 9i per- soana,clartu qtii ce fel de om estedupi felul in carca su- natsoneriamai inainte.

8) Suntcasein carecei din casdsuntridicalidc pir'

sunttragiclehainc,obiecteleumbli singurcprin cas[.De exemplu,o candpleacd 9i spargealteobiecte.Sausedis- trugin chip nefiresc,aparezgirieturdsauo micdciobituri, in specialpe lucrurile la care {ii mai mult. Acesteaapar cleqilucrurilerespectivefiind de prefsunt ?ncuiateintr-o camerdunde nimeni nu poate intra. in acestecasesunt vrdji ingropatela rldlcina casei.Trebuiesdpat 9i scoase vrijile cleacolo.Apoi trebuieingropatein pdmint departe cle casd.Apoi se Sfinfegtecasa,chemi preotul sii facd Agheasmicu Moliftele Sfdntului Vasile. Pentru aceasta postesctoti'ai caseigi postegtegi Preotul.Apoi se face Maslu.PentruMaslu postesctofi din casdo sdptimdnd qi fac Spoveclanie general6.Se spunpdcateleinccpdndde la

7 aniqiplnd la zi. Cu Agheasmlstropeqti prin casd9 sdptirnf,niastfel:o siptlm0nl L, Me, V, o sdptimdn[ Ma, J, S, D: o sfrpti-

VdsfdtuieSteArltirttrJntlritnlllarion Argatu

mdni L, Ma, Me, J, V, S, D. Repefiaceastade 3 ori, deci9 sdptdmini.

- Se fine post,cu postnegruL, Me, V, 30 zile,adici

pahar cu

Agheasrnd,in care se pun 9 piclturi mici de Ulei cle la

Maslu.inaintesdbei acestpaharsefac 40 mdtlnii. Dupn2 orepofi minca.

l0

sdptirmini. Zilnic

se

ia

Anafurl

+

un

- Rugiciuni:

in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatil nostruspuscit rnai des. Seara:Aprinzi lurndndripuseCruce + Rugiciuni: 6 Psalmi+ Ac. Mintuitorului, faci in fiecarezi. Dup[ fiecarc R sauicos, zici qi R. de cerere:Doamne,iarti-md de pi- cate,dezleagivrdjile gi alungdDuhurilenecurate,pe pus- tiu si seducdqi la noi sdnu semaiintoarcl. Dac[ se miqcdmdnerulde la o uqdsingur,neatinsde nimeni:Suntvrdji ingropatela ridlcina casei.Persoanala caream v[zut aceastalocuiala bloc,la etaj.Deci,subqip- cile de jos careimbracdcameradejur imprejur trebuiecd- utat.Ca sdgdsegtilocul undeau fostingropate,postegti40 de zile cu post negru V gi la rugdciuneazilnici rogi pe Dumnezeus6-fi arategi !i le va arita in vis sauifi va da duhde desfaciexactlocul acelacu vrdjile.

- Cdnd torni fundalia pentru o casd, mai intdi curefi locul de spurciciuni.Apoi chemi Preotulsi facdAgheas- rni cu Moliftele Sf. Vasile cu carestropegtibine tot locul pe care va sta casa.Pui Agheasmdin stropitoareqi stro-

PREoTALEXANDRt.,AncaNI

pegticu deamdnuntul.Dupdce s-aficut Sfin{irealocului,

in aceeagizi torni toatdfundaliacasei,Dacdnu po{i turna in aceeaqizi, locul trebuiepdzit.Sdnu vind cinevacaretc dugmlnegtegi i{i ingroapdin pdmint o pisicdmoartdgi un

ciine

mort. $i apoidupdce construieqtivezici nu sepoate

locui in casd,ai vegnicnein{elegere.Se trdiegtea$acum triiegteciinele cu pisica.

Dacd {i

se intimpld aceasta,nu trebuiese disperi,cd

pe toate Ie dez.leagdDtunnezeudacd ,faci Rugdcituti + Po,strtegra.

- CAntlte nuli trtcctsdnoud sauaparlanrcnlnou,mai intf,iduciacoloCrucea gi lcoanele.Apoi chcmi Prcotulsir facaAgheasmdcu Moliftele Sf. Vasile,casi facZrSl'infirea casci.Stropeqtibine cu Agheasmdtoatdcasa.Numaica- meradebaienu o stropeqti.Poateoameniicareau lucratla

construireacaseiauinjurat,au blestemat,de aceeatrebuie Sfinlit.De abiadupdSfinfirepofi si-fi aducilucrurile.

9) Vrnjile caresefac pe cauciucars,pe fum, pe miro- suri neplticutesaupe miros de bdutur[,serespingcu: Ru- gdciuni+ Taimiie+ PostnegruV. pin6 la ora24. Timiia o pui intr-o lingurd gi o fii la flacdraaragazu- lui pin[ se incinge qi ia foc. Stingi flacdragi cu fumul mergi prin toati casa.Zici: Doamne lisusoHristoase,dez-

leagdtoatevrdjile pe care le-au legat vrijmagii gtiuli qi negtiu{i,pe fumul acela.Cearti duhurilenecurate,pe pus- tiu sdseducdqi inapoi la mine sd nu semai intoarcf,.Fraza

t

24

Vd .sfdtuie S te Arhi ntarulritttI IIaricttr A rgtttrt

dedezlegare serostegtede 3 ori. Lucreziin numeleStintei Treimi.

l0) Daci ai de primit o sumddc banidc pui separat,nu ii amesteci cu ceilal{i bani dezlegi.

la vrdjitor.ii ai tii pdnaii

- ii spelicu apdgi detergent, ii

clltegti cu api, apoi ii

castron.Dupi fo_ in gridinir, nu la

treciprin Agheasrnape careo ai intr-un

losire,Aghcasmaaceastao dai la plante

canal'Baniiii aliniezifrumosintingi,casi ," uru.".

cr

Agheasmd,toatdapacaretrecepestemdinile

la canalse transformd in Agheasmd,gi esteplcat

Sirqtii

dacd mergi la iobinet cu m0inile doar umede de

talegi merge

clespur_

carea

Agheasmi) + p0ni la ora24).

Duhului Sfdnt.Deci curi{ire (spdrare) + sfinlire (cu

Dezlegare(cu Rugiciuni + post negru V.

ll)

Dacdai relafii,de clat,de

cumpirrat,clev0ndut,qi

trebuiesddai vrijitorului o sumddebani,mai intii ii qtergi cu Agheasmi.Astfelnu va puteasdlegevrdji pe ei.

l2) Dacain rimpce numeribaniisimfica vrrjitorulifi

menegtevrdji cu privireagi cu gindul, fdri sf,se-atingircle baniitf,i,sedezleagrastfel: post negruv, pdni raora24 +

Ilugdciuni+ R. de dezlegare:Dezleagi, Doamne,tot ceea cca lcgatacestaasllprabanilormei.

- uneori ifi cerepentru o ordsaupentrucdtevarninutc

o sumdne?nsemnatd,ca sr-[i legevrdji pe bani. fi-i cli ina-

PREoTALEXANI)RtJN R(iA.I1I

poi, iar tu ii pui lingl ceilal[ibani ai tili, gi ai pagubc,pi ui{i tot timpulsdiei restul Ei terminisalaritrlilt ciitcvazile. Vrirjitorulte lucreaziagagi la salariulurtttlltorgi totaga.

l3) Vine prietena,vecinasau verigoara ;i tc giscgtc

lucrdnd,tricotdnd.Dupdce pleacd,lucrczi,dar grcr;cgtiqi desfaciqi iar lucrezigi greqeqtigi desfacigi tot u;a. A pus diavolulpe lucrul t5u.

Agheasmdpe fafngi pc rnAini ;i trngigi

lucrulgiandrelcle.FaciCruccdeasupralucrttltri.dc 3 ori gi

ccri: Doamne,alungdacestrdu gi ajuti-nri sX lucrcz. $i apoisirvezici lucrezibinegi nu mai ai necazuri.

- Te ungi cu

14) Poate ai o pern[ care conline un ghetrlotocctt vr[ji, vreunghemotocde afe.Fiecareafi arc nlt[ scrnnifi- ca{ie.Poategiseqti doui befe de chibrit pusc cu losforul vffrf in virf, ca sd ai ceart6,poateglseEtisllrrintr jumari pusf,prin toati casa,ca sd ai boal6,poategtrscgtio sloari innodati, ca s[-[i meargdinnodat,cu piedici la tot pasul, vreobatistdcu noduri,vreocdrpdmurdard. -

diavolii.

- Apoi faci Dezlegare,prin: Ruglciuni + Postnegru, V, pind laora24.

Tot ce gdsegti,ingropi in

p[mint,

dcci ingropi

15)Poatetrimite o pisici careintrd 9i se gtergede tot ce ai in cas5.Pisicao stropegticu Agheasmi.Daci poartd vrdji,va rniorl5icafriptd,iar de AgheasmSfuge.

Vd sftltuie S te A rhit uartdriIttI Iloriotr rl rpattt

$tergi cu api qi sdpunsaudetergent,toatelucrurilc decares-agterspisica.Dacf,eaa fost unsdcu spurcdciuni, trebuiesd faci curat.Apoi gtergi cu Agheasmi.Deci faci Curdfire+ Sfinfirc.

, Apoi Dezlegare;se faceprin Rugdciuni+ post negru V, pind la ora24.

-

,

16) Dac[ vrijitoarea te-a uns, are ea un gesta$a,te mdngiieapdsatdin cap,trecepestespinaregi qold,deci te $terge apdsatpin[jos.

Nu-i zici nimic.Ea te-aunscu necuraifenii.Acasi tc speli,ifi spelihainele,apoitc ungicu Agheasrnd.Dcci faci Curifire + Sfinfire. Dezlegarese face prin Rugirciuni+ post negru V. pdni la on24.

- Estebinesi ai la tine o batistdumezitdcu Agheas- mi, cu caresd te gtergidin cind in cind. Batistaaceasta poatefi pusdintr-o pungd micd de plastic. Cinct vrei sd speli aceastibatistd,mai intii o pui la uscat.DacI o vei spdlaagaumedd,se va transformain Agheasm[toatdapa cu careo vei spdla. $i dacdmergela canal,faci picat de spurcarea DuhuluiSfint.

- Po{i pistra la tine pufinaAgheasmdpusdintr-o sti-

clufdmic6.

Ca sdpo{irespingevrijile, trebuiesI fii Spoveditgi ImpdrtSgit.

17)Dacd fi s-aupus spurciciuniin mdncare, [i-a pin- girit impdrtdganiaqi dupi aceastavrdjile au intrare.iti tri-

27

PREOTALEXANDRIIARCATI,

mite apoi vrdjitoareaniqteafe mici cleun centimetrtlcu spurcZrciunipe'ele.i1i alunecApe git f[ril si lc po{iopri.i1i trimitescame,praf,toatecu necurd{enii. f.ie in timpul acestai{i esterdu,ai boalirqi neputin{d, zaci,nu pofi munci,ai piediciin toate,ci diavoliitrimigi de ea stau asuprata 9i se opun la toatc acliuniletale. Noapteanu te lasdsddormi, auziin urechiftuictuliadului, cloui suuetecare se repetdla nesfirgit, unul pc o noti inaltaqialtulpeo noti joasi Huuuu,Huuuu,careserepetd la nesflrgit.Doud sunctepentruc6.toateltrcrlrilc diavo- lcgtisefac cledouaori. Uneori se fac o singurl datl, auzi

un singurslrnet,acceaEinotdrepetatdla nesf0rqit' $i

clatl cletrei ori. Cifra trei estenumdrulSfintci

aceeatoatelucrdrileDumnezeieqtise fac de trci ori. De aceeafrazade dezldgarea vrdjilor se rostegtedc trei ori. Lucreziin numeleSfinteiTreimi.

- Ca si scapi.iei zilnic Anafurd+Agheasmiun pahar. in cazurimai grelese face Maslu. Jii post o sitptlmind, faciSpovedaniegenerald+ implrtdqanie,apoiMaslu'Deci faci Curilire + Sfin{ire.Apoi te fereqti:nu minca de la al- tii, chiarclacl vezi cd persoanacareifi oferi mdndnciea ins5Eidin aceamincare.Cu orice te mai descurci,dar cu ce inghi{i in m0ncareestemai greu.Dezlegarease face

nicio-

'freirni, de

prin Rugaciuni+ PostnegruV. pina laora24. Rugdciuni:

in cursulzilei:R. ZILNIC + TatdlnostruspuscOtmai des.Seara:Dupd ora22 aprinzi9 lumindri aqezateCruce Ei citegtiAc. Mdntuitorului.

Vd sfdtuieSteArltimandritul

Ilariott Argatu

Zllnic bei un paharcu Agheasmiin carepui 9 piclturi mici de ulei clela Maslu.inaintesdbei acestpahar,faci 40 mdtdnii.La 2 oredupi ce ai bdutacestpaharpofi mdnca mdncaredepost.

18)Dacdvezisemnul- 5nusemnula

semnal celorrdi giinsearnndsdi{i meargdcotit.

sauL. esteun

Dacd vezi semnulI,

inseamndsi ifi meargiicotit si

innodat.Piedici.Dacd semnulestepe lenjeriegi nu iese prin fierberecu hipoclorit,se decupeazdqi ceeace ai de- cupatingropi. Cearceafulil cirpegti gi il porfi cirpit. De

pofi,il dai de pomand,sdfie de (pentru) sufletulceluicare a fdcutsemnul.Cel careil primeqtede pomand,nu pdfegte nirnic,insdvrdjitoareavine qi teintreabi cleacelobiect.Ea dddenecazurilepecare [i le-amenit 1ie.

Dacf,semnulestepe obiectedure,se rirzuie,se

$tcrge

semnulgi in locul lui se facesernnulSfintei Cruci. Dcci

gtergisemnulsatanicqisepunein loc semnulDumnezcicsc.

Deci, se faceCurifire + Sfinfire.Dezlegarease fhcc prin Rugiciuneazilnicd + PostnegruV. pdnd la ora 24. SearacitegtiAc. Mintuitorului.

l9) Gropilemici pecarc !i le facin casd;i punin elco

pietricicdsaualtemdrun[iquri.Pietricicaestediavolullor.

- Golegtigroapa,ce gdsegtiin ea ingropi la rnarginea gradiniisaudepartede casi. Deci ingropi diavolul.Dacd

groapaestein casd,se spaldcu detergent,se gtergecu

29

PREOTALEXANDRI.,ANCN'TII

Agheasmi, Ei seastup[cu cimentsauipsos,dup[ cumcste cazul.Dacf,groapaestein curte,dupdces-agolit,seastupd cu ptimint,apoisestropc$tecu Agheasml.DeciCurifire + Sfin[ire.Dczlegarese faceprin Ruglciunezilnicl + Post ncgruV. pinirlaora24.ScaracitcgtiAc. Mintuitorului.

20) Dacd gisqti morticiuni adusesau oasede mort

saualtespurcdciuni,le iei pe ldragqi le duci departede casdgi le ingropi.Potisi le ingropi la margineagradinii tale.ingropidiavolii. in camerd.loculpecareau statsespalicttsitpun,apoi se $tcrge cu Agheasmi.DcciCurd{ire+ Sfin[ire. Dezlegarese faceprin Rug[ciuneazilnicl + Postne- gru pdnl la ora 24. Sparaaprinzi9 lumdndriagczateCruce qi citegtiAc. Mintuitorului.Cel sdracaprindeo luminare saucandela. Totdeauna,si te ungi cu Agheasmdpe fafii inaintesd te atingidevraji casdnu sarddiavolii depeele petine.

Pentru dez.legarea vrdjilor

Aterr{ie:

se .foloseSte

Aghaunnd.fdaildcu Mol(iele Sl'.Vasile,fiindci areputere

maimaredc alungarca duhurilorrele.

Vrd.jile pot .fi de tlinrcnsiwti nnri

sau pot .fi

mi-

rtttscule:Un fir de pir cu spurcdciunipe el, a[[ de 2 mm

lungime,scamede un anumitaspect,puf de pis[ri moar- te, fulgi,p[r de morttiiat mdrunt,frunze,petalcsauflori de la mortetc.

Vtl .s ft ttticSte A rl i nfuuulr ituI I Ia rktn A rg(tItt

2.2. D ezlegareavrij ilor Pentrudezlegarettvrdjiktr, rottlecturruse .fuce r,crcrre

inversd:

- Ei aduc(pun) vraji. Tu le inclepirtezi din casdqi lc ingropi.

- Ei ungcu spurcdciuni. Tu speli,curi{egti.

pinglresc. Tu sfinfegticuAgheasml.

- Ei menesc(gindesc, Ieagdcu g6nclul) vraji. Tu dezlegiprin Rugdciuni+ post negru.

- Ei

re

- Ei afumdcu fum. Tu afumicu timiie.

- Ei ifi dorescrdul. Tu le cloreqtibinele gi re rogi la Dumnezeu ca si-i indrepteca si selasede acestpicat.

- Ei ili pun spurciciuni in mincare ca si te pdngii_ reascd.Tu te curafeqticu Agheasmd+ post + spovcda'ic + impdrtdganie+ Maslu.

turi.

2.3.Cum respingivrijile

Ca sdpoli respingevrdjile:

a) Trebuiesi fii Spovedirgi impdrtigit in

celc 4 pos_

b) Trebuicsi nu lipscqridc la Sf. Lirurghic.

c) Trebuiesdai rugiciune zilnicl 30 rninutesauo ori'r

citre Dumnezeu.

d) Trebuiesi lii PosrnegruV pdni laora24.

Cu vrdjile pe care Ie gdsestiprocetleuT.dastfel:

3 l

PREoTALEXANDRUARGATI,

I. CURATIRE 1)Maiintii teungicuAgheasmipemiini 9i pefa!d,

ca sirnu sarddiavolii depeele pe tine' 2) Apoi stropegticu Agheasmlceeaceai girsit. 3) Sc indcpirtcazflclin casd,se ingronpltin pirrnint vrijile, deciingropidiavolii. 4) Spelicu apdgi detergentsausdpunlocul pc careau statvrdjile.decifaci Cur[{ire.

II. SFINTIRB Apoi gtergi sau stropegticu Agheasmdin casata' Deciimbracicasatain Duh Sfint Dumnczcicsc,adici faci Sfintire.

III. DEZLEGARB Postul negnt + Rughciunile dezleagi toate vrdjile'

Deci faci Post.negru v pin[

ciuni 30 rninutesauo ord. Rugdciuni:

la ora 24 si'zllnic faci ltug[-

* in timpul zilei zici: R. ZILNIC + Tatil nostrusptrs

cit rnaides.

- Seara:aprinzi9 lurndniri aqezateCruce 9i citcqtiAc' Mintuitorului.

- Mataniifaci cdtepofi, bineestesdfaci 40'

- R. clccerere,sespunedup[ fiecareicos.

3. Intrebdri Si rdspunsuri

ce trebuie sd facent cand mergem ra preot ca sd ne citeuscdMoliftele S.f.Vusite?

botnavurgi

cei din familie:pdrinlii, so[ialsofur, frafii. pentru aceasra

Lrebuiesi facdo siptdrnini de postdacdsegrsescin afara

a) Trebuiesi fie Spovecri[igi impirrirqi[i

celor4 Posturidin a'. Sefaccspovecraniegeneralr, la care

sc spurlpdcatcle inccpind de la i careeqti.

ani gi pdnala vdrstala

b) in ziuacdndsecitescMoliftelesf. vasile

[in

prst

negru cel bolnavgi cei din familie qi postegteqi preotul.

cu cit postescmai multc persoane, cu atit nai puternicii esterugdciunea. Diavolii pleacdnumaila postnegru. pos-

tul negruesteo crucificare,o jertfire. prin crucificare I-a invinsIisuspesatan. DupdcitireaMoliftelo. sf. vasilecei neputinciogipot mdncamincaredepost.

c) Pentruboli mai grele se citescMoliftele Sf. Vasile

la 6 dimineafa,la ora12,la 18,la24,la 6 climineafa.Ast_

f-elrespingidiavolii din toateschirnburile.

creazd,in ture: de zi, de seari, de noapte,de revdrsatulzo- rilor. Pentruaceastatrebuiepost negrunetntrenrpl. postul

[ii

cliavoliilu-

33

l'trr.0TALexarutrnt I ARt;Ar(I

ncgruil tin cel bolnav, cci din familic Ai postcqte Ei Prco-

tul,altlelcliavoliisarpec[

ciindciteEteMoliftele'

nu se vinclecd,inseamni c[ a uitat si spuni

ascunsun pdcatgreu,un picat marenpc carenu l-a

d) Dac[

saua

spovedit gi cleaceeadiavolulstd'Nu pleacd'

Sa facl din nou tofi o Spovedanic corcct6' apoi

e)

Maslu pentru iertarede plcate Ei vindecarede boal6' Se

facl-3-5-7-gMasluri.Vededelaalcfftelenaparcvindeca-

rea.f)acirte-aivindecat,te opreqti,nu mai

Ir4asluri.SemergeapoilaPreotzilniccasdciteascaMo-

lifteleSf.Vasilepentrualungareaduhurilornecuratc.

faci 9i cclelalte

Ce trebttie s-a .facem cAnd vrenxsd {ncem acusd Aghiusntd, adic[ Sfeqtanie pentruSfin{irea casci 9i a celor

ce locuiescin ea?

estecuvint rom0nesc'Sfegtanie cstecuvint

slav.Amindoud au acelaqiinfeles' Aghiosin limba greacd =

Sflnt.

Agheasrni

- Atunci cind seface Agheasml' postesctolt at casel

qiposteqte qi Preotul.

- Dupace

negruse [ine

p*,"r"

mai

s-aflcut Agheasma' sepoateminca' Post'ul

ca sd fie mai puternicdrugdciunea' Cu cit

multe persoane,cu atdt mai puternicdcstc

Sfinlir"o,

- Daci Preotuladaugd la aceasti Agheasml Ei Molif- tele sf. Vasile, atunciea va avea putereqi mai marede

deciva fi o Agheasml mai puternici'

alungarea duhurilornecurate'

34

Vd sfinieste

Arltifitandritul

llariott

Ar.qttttr

- cind

faci Agheasrna, trebuiesri fii curatcre3 zire:

firi be{ie,firi

fumat,fir6 relafiicu sotia.

Daci egti bolnav

a) se faceo siptirnini

post + spovedaniegenerarr +

impdrtiganie. Facspovecraniegenerard cel bolnav,pirrin(ii

gibunicii,so{ulgifra{iiceluibolnav.

b) Zilnic, dimineafa saucu 2

oreinaintede masr, iei

ingtrifituri.

Anafuri + Agheasmd, un pdhdrcl mic sau3

c) Vinereasetine post negrupind la ora24.

timpul zireise rpun", R. ZTLNIC + Taril nosrru spusc0tmai des.

o

h

Searadupl ora 22: R. ZILNIC + Ac. Mintuitorului,

40 mdtinii. La Rugiciune se aprincr9 ruminirri agezate cruce.cel srracaprinde o.rumdnaresaucancrela.Dupirfi-

ecareicos adaugiR. de

catepe mine, robul Tau (N),

Dezleagd,,Doamne, toate vrijilc qi blcstcmclc cu carc

m-au legat vr5jmagiigtiufi gi

nimicasdseprefacr. Arungd,Doamne,de la robulrnu (N) toateduhurilenecurate,pe pustiusd se duci qi la mine sI

nu semai intoarcl,iar pe minevindecd-mir.

Lirurghie(de la 9_12in intr.e_

gime),esteceamaiputcrnici sluibi.

cerere:Doamnc, iarti-mi de pir-

$i

pe cei clin familia mea.

negtiufi,dezleagd_legi

inrru

e) Nu

lipsi de la Sf.

FazaII:

Dacd nu te-ai vindecat, faci Maslu pentru iertaredc pdcate.Pentruaceastase tine posto sdptimini qi te spo-

35

PtierlrALEXANL)RU Att<;R'rti

vecleqticlin

spui.Se

primulMaslu,nu le maifaci 9i pecelelalte' UleiuldelaunMaslusefoloseqtetirnpdeTzt|e, tirnpin carese litte post,cu post negrul', Me, V pin[ la

nou 9i spui 9i pdcatelepe care ai uitat sir lc

fac I -3-5-7-9 Masluri. Dacd te-ai vindccatdupd

ora24.Postulnegrutrebuieinsofit totdcauna de miloste- nie.Daila 3 sdracicite unban.

_Zi]lnicsebeaunpaharcuAghcasmlirrcaresepun9

mici cleUlei 4e la Maslu. inainteslt bci ncestpa-

pic.turi

har se fac 40 mdt6nii.Po[i minca la douitore dupdce ai

bdutacestpahar.Laqitimp uleiului dela Maslusl lucreze. Rugitciuni:.

_ itt timptil zilei se spune:R. ZILNIC + Tatdl nostru

spuscit mai des.Dup6

Doamne,vindeci-md.

- secrrttclupdora22: R. ZILNIC + Ac. Mdntuitorului + R.decerere. LaR.seaprin<lglumindripuseCruce.Celsdrac aprindeo lumdnaresaucandela.

- cine nu are Acatistier,in locul Acatistului va zice:

'

fiecareR. zici: Doamne,iartl-ne.

R. ZTLNIC + de 9 0ri Tat6l nostru + R. de cerere.Proce-

dezi astfel:3 m6t6nii+ Tat6l nostru+ R. de cerere 9i repefi aceasrapin6 implinegti40 m[tdnii qide9 ori Tat6lnostru.

- Dupd vindecare,duci la Altar o Liturghie Vii' cu unasautrei lumindri aprinse+ dardemulfumire'

Liturghie Vii: Robul lui

Dumnezeu (N) mulfumesc

pentrubinefacerile primite de la Dumnezeu'

VdsfdtuieqteArltinr.nclritul Ilarion Argatu

Darul de mullumirepe carel-ai pus pe mas6inaintear Domnului,format din fructe,piine, mincare, prdjituri, se irnpartela sdracila sfdrgitulSfintei Liturghii. Dumnezeu privegtecu dragostela cei recunosc[tori.

Dacd tli este fricd Faza I

a) Se faceposto siptdmdnl + Spovedaniegenerald+.

tn casd,pe stracld,estede la vrdii.

^

impirtiganie. La Spovedaniageneralisespunpicatelein-

cepindde la 7 anigi pini la zi.

b) PostnegruV. pin6 la ora 24. postul negrutrebuie

safie insofit de milostenie - dai la 3 siraci cdteun bansau

mincare. c) Zilnic iei o bucificn de Anafurd+ un pdhirel mic cu Agheasmi(3 inghifituri) + faci 40 mitdnii. prin cas6stro- pe$ticu Agheasmdgi afumi cu tdmdie.TimAia o dai ca sii

steain altar la o Sf. Liturghie ca s[ se Sfinfeascd. poate cit nu au fost sfinte toate mainile prin care a trecut pind sir ajungi la tinecasdo cumperi.

d) Rugdciuni:

- In fimpul zilei;,zici: R. ZILNIC + Tatdl nostrucdt

mai des + R. de cerere: Doamne, iarti-md de picate, Doamnevindeci-md.

- Searaduptrora 22: R. ZILNIC + Ac. Mintuitorului + 9 lumdndriaprinse.Dupi fiecareR. sauicoszici Ei R. de cerere:Dezleag4,Doamne, toate vrijile, toate blestemele cu carem-au legatvrljmagii gtiufi qi negtiufi, dezleagd-legi

37

t

Pnsor ArexnNnRu ARCATIJ

intru nimica sd se prefacd.Cearti duhurile necurate,pe pustiusd se duci qi la mine sd nu se mai intoarci, iar pe mine,robulTdu (N), vindeci-mi. Sauzici: Doamne,arat6-mipe ceicare-mifac vrdji,ca si mi pot feri de ei.

- Cinenu areAcatistierva spunein locul Acatistului de9 ori Tatirlnostru+ 40 mdtdnii+ R. decerere.

e) Nu lipsi de la Sf. Liturghie (dela 9-l2in intregimc)

in toatesdrbdtorile FazaII: Daci nu te-aivindecat.

a) Chemi Preotulqi faci Agheasml cu Moliftele Sf.

Vasile.Cu aceastdAgheasmasffopeqtiprin casi astfel:o sdptlmdni L, Me, V; o slptdmini Ma, J. S, D; o sdpt6-

minf,L, Ma, Me, J,V, S,D. in timp ce stropegticu Agheasmi sau afumi cu Td- miie zici: Alungd, Doamne,de la robul TAu (N) qi de la casameaoriceduh necurat,si seducdpe pustiu,undeom nu locuieqte,iar la minesdnu semai intoarcd,iar pe mine

vindec6-mi.

Zilnic te ungi cu Agheasmdpe fafi, iei Anafur6 + bei Agheasma.in zilele cnnd nu eqti curat,nu te atingi de acestea. Faza III: Daci nu te-ai vindecat,inseamnl cI ai uitat sd spui sau ai ascunsun plicat greu. $i de aceeadiavolul sti. nu pleacd.

9i te

-

.

- Faci Maslu. Pentruaceasta {ii posto siptimini

spovedeqtidin nou, spui gi pdcatelecarenu au fost spuse'

38

VdsfdtuieSteArhinnndritul Ilarion Ar,gatu

apoifaciMaslu.Daci te-aivinclecatdupdprimulMaslu,tc

opregti,nu le mai faci gi pe celelalte.Uleiul de la Masluse folosegtetimp de7 zile,timp care [ii postcu postnegruL, Me,V, pdni la ora24.

- Zllnic in cursulzilei saucu 2 ore inainte de masi se beaun paharcu Agheasrndin carepui gi 9 picdturimici de Uleidela Maslu.inaintesdbei acestpaharfaci40 mdtinii.

- Pentrucazurimai grele,mergi la Preot,ca s6-fici- teasci M. $