PTeot ALEXANDRUARGATU

vA srArutE$TE ARHIMANDRITU

ILARION ARGATU
DESPREVRAJI €I FARMECE

LoR $t LUPTAimpOrntvA

Preot Alexandru Argatu

vA spATuIE$TE ARHIMANDRITUL ILARIoN ARGATU

Desprevrdji gi farmece gi luptaimpotrivalor
Cu binecuv0ntarea S. I. P. I'IMEN Arhiepiscop Sucevei Rddiu[ilor al qi

2006

Larisa Barbu Tehnoredactare: Ovidiu Mo;neagu Redactor:
"Fiti ririlostivi cici si Tirtril Vostru Cel CercscnrilostivEste" ( L u c a ,6 , 3 6 )

lVlotto

a i i D c s c r i r : r cC l l ' a l l i b l i o t e c i N a l i o r r a l c R o m i n i c i l

All(; Al'ti, A l- Ex A Nl)llu t lh V i s l ? r t u i e qr c i m l n d r i t u ll l a r i o nA r g n i u/
(-asaScriitorilor. 2006 Argaltr-llitciitt: Alexarttlrtt l t N( l S l ] \ ( l 0 l s 7 - 1 - 7 8 8 6 - - 1S)l-l 9 : l i ) q 7 8 - 9 7 - 1 - 7 3 3 6 - - 1 9 - 3 I Argatu. . 18l .c)5 9 1 9 A r g a t u l..

Introducere
Pirintele Ilarion Argatu, fiind copil al devota{ilor lui parinfi pentru Iisus F{ristosgi Sfinta Bisericd, Alexandru gi Maria, a fost trimis de mama sa sI aduci o oali de lapte prins de la o vecindcare stitea mai la vale de casalor, vecini pe care oamenii o invinuiau ci este vrdjitoare.Prin pirintele s-a qi dovedit ulterior acestlucru. Mama a amestecat lapteleprins pentru a da copiilor sd mindnce. Dar oala era cu farmece,plin[ de pir, de balegd,de mizerie; ce fusese strdnsd pe urna vacilor. Cdnd,in casd,discufiaera foarte de aprinsdpe motivul a ceeace s-a gasitin oald, la ugd,afard,a qi apdrutvrijitoarea cu alt[ oali cu lapte,cerind sd i se dea in schimb oala pe care o dddusecopilului loan (viitorul monah llarion). Dar tatdl, fiind foarte supdrat,a trdntit oala de pflmAntgi nu s-a mai ales nimic. Ea cduta si stringd de jos gi atunci, tatil, Alexandru,i-a zis pe fafi cd estc vrijitoare gi cd intr-adevdrare in pod o vaci de lut, de la care mulge laptele de la vacile din sat, cirora le-a luat mana. Aceastdintdmplarene-o povesteapdrintelede foarte multe ori qi aceasta fdcut si cerceteze l-a foarte aminunfit diferitele forme ale vrijilor 9i farmecelorpe care le fac cei ce gi-au vindut sufletul diavolului. Din momentul in care a fost hirotonit preot la Oniceni, a gi inceput lupta impotriva fiilor diavolului prin nenumiraterugiciuni gi in mod special

ALEX ANI)ItU AROATII I)Il.EOT

tnai prin citirea rnoliftelorSfintului Vasile cel Mare' cele ruglciuni impotrivadiavolului' pr-rternicc in arhiva PdrinteluiIlarion Argatu am glsit nenumticttrate sfaturi duhovniceqti'prin care ajuta pe creqtinii boli, suferitt[e'necazttri'ncpllprinqi cle cluhuri necurate, iar tinle etc, sfattrri pe care incerc sd nu le las ascunse' rnai pentrucei care au auzit clepdrintele,dar care nu l-au nenumdatlat in via{6,sd le fie de folos pentruicdparedin ratelenecazuri ceamai buni cdl[uzb spremintuire' Ei suAm gflsitde cuviinll ca la $apteani dupdplecarea luptltor fletului ll ce*rri, a celui care a fost cel mai mare despre impotrivadiavolului, si scot la lumind sfattrrilelui, lu p t a i m p o t ' ri va vrd j i l o rg i fa rme celor .Lasfir gittr lacesttti pi'tvolum sunt enumeiate urmdtoarele c[r[i cu sfaturile ce rintelui llarion Argatun vor vedealumina tiparului.

I. Desprevrdjitori

1.1.Cinesurltvrljitorii
vrijitorii suntoamenicarc au cdzutsub influentacliavolului,Ei suntconduqi diavol. de Vr[jitoarea poate'[i o pers<land serioasi,cu intcgritatc rnorali, neviciatd,cu viafi de familie corecti, cu copii, cultd,cu pozl{iesociali inalti, poatefi o persoanicare afigeazicredinfS, bundt ate, blinde[e. Deci, clupdaspectulexterior nu poyi Sti. 1.2. Cunr afli dacl cincva e vrrijitor? Singura mctodd cle a afla daci o pcr,soilni-l f:rce vrriji estesd o testezi: 1) ii citegticlinBiblie un pasajoarecare. Dac:resrcvrijitoare,se va schimbala fa!i, clevine prea roq;ie prea ori ori alb6.alb-cenugie, aspectmortuar.Biblia'estescrisi prin cu insuflaredumnezeiasci. ,,Cuvintul lui Dumnezeupentruei (pentru-vrnjitori) nebunie",zice Sf. Ap. pavel. este 2) ii citegtio ruglciune sau un psahn Vrajitorul se vir schirnbala fa[n. Rugdciunilesunt scrisede Sfinfi, care au fost insufla{ide Duhul sf0nt. cuvintul rugrciunii ii arcle.

I. PreotAlexartdru Argatu

PREOTALEXANDRTIARGATU

Vd sfdtuie$teArhintandritul Ilarion Argatu

3) Persoanaeste cu spatele. i1i faci semnul Sfintei Cruci. Vei vedea ci tresareca loviti cu toporul. Are un gest special,salti din umeri. Este vrdjitoare.Semnul Sfintei Crtrci loveqtepe demoni. 4) Dac[ pronunfi numele Mantuitorului lisus Hristos de in timpul conversafiei cdteva ori, la numele Mintuitorului vrdjitorul se scllimbi la fafi 9i tresare. 5) Dacaafumi cu tdmiie, vrljitorul se schimbdla fa[d' se neliniqtegte. 6) Agheasmasaltd mdna vrdjitoarei din umdr, nu din incheieturade jos a mhinii. Trei .picdturi de Agheasmd pusein mdncarefdri sd gtie 9i oferite, apoi priveqti: a) Se schimbdla fafd: ori prea roqu,ori prea alb, palid' b) Faceo crizdde nervi nemotivatd,se nelinigtegte' A g h e a sma a rd e p e d i a vo l i ,a reFlacir aDuhuluiSfint' 7) De cite ori vorbegti despre ea 9i ii divulgi faptele, cleci spui altuia ci face vriji, vrdjitoareavine 9i te cautl oricit de departear locui. 8) Daci vorbeqticu alfii despreDumnezeu,vrf,jitoain rele,chiar gi cele carese afla la distanfa, alti camerdsau devin gillgioase 9i in altd parte a clddirii, se nelinigtesc, vin cu galagiemulti ca se intrerupa 9i sd se opunSastfel Se Cuvdntuluilui Dumnezeu. schimbdla fafn 9i dau rdului, pomenescdes numele celui rdu, il strigd. Gestul nu poate treceneobservat. 9)VrdjitoareleseopunCuvintuluiluiDumnezeu'de de aceeaEi fac mai multe,vrlji in zilele de s-drbdtoare, Crdde ciun, de Anul Nou, in ziua de Paqti,de Boboteaza, [ndl-

fare, in ziua sfintei cruci gi de tofi sfinfii mai insemnafi. Fac vrdji in timpul posturilor,fac vrdji vinerea, Duminica. Ele trimit vrdji ttt orice zi, clur tsi intensiJicd uctiviratea in posturi Si de .sdrbdtori.

1.3.Aspectulvrljitorilor
Vrijitorii sunt oamenicare au cdzut sub influentadia_ volului. Ei suntconduqide diavol. in timp ce menesc(leag6 vr6ji, gindesc, dorescrdul altuia),'chipul se schimbi: lor 1) Fa[a devine albi, fdr6 singe, imobil6, privirea in_ tensi - metal topit. Figura lor se urifeqte, in acelemomente devin hidoqi, au chip diavolesc. 2) Fac o starede nelinigte, devin foarte gil[gioqi, mult zgomot, vorbescmult, se aprind la fa[d, pomenescdes nu_ mele diavolului, privirea devine intensdmetal topit. Li se schimbdchipul. 3) Fac anumitegesturi cu ochii, gesturi nemotivate, suntagitafi,vorbescmult. Clipescintr-un anumit fel. Li se schimb[ chipul. Scriqnescdin dinfi qi manifestduri, deqi cu nimic nu i-ai supdrat. Urd inexplicabild. 4) CAndfac vriji, unii fluierI. Au un fluierat scurt,de doui ori repetat,specific lor. {) I-a alfii chipul devine imobil, aspectmortuar,chip hidos,parcddoarme,dar privirea esteintensf,. La fiecare din ei vei gdsi unul sau altul din semnele acestea. Biblia ii menlioniazd in multe locuri. Sunt descrigiin Psalmiilui David.

PItE,OT ALEXANDRUAR(}ATI,

Vd sfatuieste Arhimandritn! Ilarion Argattt

vrijitorilor 1.4.Comportamentul
1) VlijitoruVvrdjitoarea se poarti blincl, prictenos, Dar in suflet poartflura. De acccai cumsecidenie. afiqeazir sc zicc diavoluluitticlcun. face caz de sfinfenie:pare credincioasd, 2) Al'iEcazir lurnindri' Se 9i posteqte, aprinde aprindccandela, creclin{d. Nu inrpirrtirgcgte. spune pircatul vrdjitoriei, iar Preotul nu gtiece facccl/ea. Diavolul din ci Pina Ei cu Agheasmi se strope$te. zice: Mii arde Aghcasma,dar eu tot stau aici ca sd fac tneu, siltan.Se vaitl de necazuri,boli, ca slujb[ stripflnului ca sI crczi cf, a venit la Bisericdsd se roagela Dumnezeu Chiar are necazuridin pricina si fie izbavitde necazuri. vrirjitorieicu care se ocupd. . 3) Vrdjitoareacautdsf, te supere,te ceart[ pe nedrcpt in timpul Sfintei Liturghii ca sd te rninii in inima ta 9i sa nu mai po[i ascultaslujba.Diavolul ei o pune sf, sc indein cu letniccascf, lucrareaaceasta Bisericd.De [i se intimpleacl de lingl ea 9i cautd sd aduci in minte pli aceasta, si chipul Mintuitorului.'Aceasta faci ori de cdteori i1i coboarf,minteacitre ea Ei la incidentul carea avut loc. Dacf, stlrui in rninie gi in intristare,inseamni ci ea a biruit, i-a reuqitlucrul pentrucarestdacolo. Desigur,in Bisericl sunt anumite reguli de comportament,care se inva{f,foarteugor. Dar sfatul trebuiedat in pe nu goaptd, blindefe Ei bundvoinfd, certdndu-l om. cu Acest tip de vrdjitoarenu poatefi confundat.Ea poate avea chip cle sfinfenie.Chiar o vezi ingrijind de caldele

sauvinzind lumdndri,cu o incetineald calculatagi plina de fifni sau fdcdndalteserviciiin interiorulBisericii,-ca unul cc estedc-alcasei. 4) Vrajitoarea ddruiegte i{i lucruri. Refuzir,iar clacd nu pofi refuza,dupd cc te despar{icrcea. di-i-le crepomanr gi sd zici: Doamne,pentru sufletul ei sa fie acestea aqasi gi aibd dupd cum a mcnit (gnnclit) cdnclmi le-a cli*rit. Nu primi chiar dacdi{i diruiegteicoanesaucirfi clerugrciuni. Mdncareape care [i-o dd cla-i-ode pomanirgi si fiiede sufletul ei. 5) Cdnd mergi s[ te impirtdqeqti cgti lingi Altar cu qi lumffnarea aprinsdin mind, vine o femeie Ei-{i clao luminareaprinsd.Ea fi-o oferd cu multd amabilitatc,insolita clc un zimbet, ca qi cum [i-ar face un mare clarqi o mare favoare.ce esteaceasta? iti dir h-rminarea ca sir porti Ea ei, p[catele ei. Dacd a fdcut vrdjitorie, blesteme,uciclcri gi multe .fapte rele, trebuie si te gdndegtidaca pofi purta aceste phcate altuia.Trebuiesr rdspunzi: pot prirni, ale Nu cd nu pot purta picatele altora.Dacd ili spuneci estcpcntru morfi lumdnarea, poti prna rdspunsultf,u sii fie acelagi. tu pdcatelc strdmoqilor ei? Preofiise roag[ pentrucei vii qi pentrucei morfi.Ei au Harul Preofieiddruit dc Dumnezeula Hiror.onire. acest cu Har (putere),ei poartdgreutifile crcclinciogilor. 6) PoateiF dA de mincare ceva preparatcu api dc la mort in care a fost scdldatmortul. i1i aa o prdjiturd-pe carc gtie cd o preferi. Apoi placi la toatd lumea atit c0t olacc tnortul.Dupd ce ai mincat stai gi clenimic nu tc ingrijcgti, ca qi mortul. Nu pofi munci, nu te gdtegti,cle nirnic nu te
il

t0

PREOTALEXANDRIJ ANCETU

nimic nu bucuri,nimic nu-{i place,nimic nu te intereseazi, ca [i trebuiegte, qi mortului. 7) Te invitd la masd,dar i{i pune in mincare spurclciuni. Apoi cazi la boal6 gi toati lumea te ur[;te ca pe ceva spurcat. Nu ntdnca,ele pun necurd{enii9i pe ceeace impart in BisericS. 8) Poatei[i oferi un borcan cu gem de mure bine legat, in care a pus mercur (argint viu) care este ofiAvitor. Atenfie,nu mhnca! in 9) Dacd faci o curifertie generalE casi 9i ai trecut toatecu deamtrnunsau dodd,sipun, prin apd gi detergent tul. cincl ai terminat treaba9i aqezi la loc covoarele,vrljitot in estela ug[. Chiar dacl locuiegte alti localitate, toarea vine. A venit in vi4iti, i-a fost dor de tine. la Ea vine ca sd mf,njeascd loc pestetot.'C0ndtu ai cur[[at, ea gi-aprimit diavoliiinapoi. Pe curatdiavolul nu std.

2. Vrdji

2.1.Despre vriji, felul lor, cum te aperi de ele
Dac[ gdseqti cas6 trblife de metal, s0rme mici inin doite in unghi drept, pietricele sau vreun ghemotocde a[e sauvreo cArpi etc.: - inainte si te atingi cle ele, te ungi cu Agheasmdpe faftr,ca sd nu sarddiavolul clepe ele pe tine. - Apoi le iei pe un fdraq gi le cluci la o margine de gridind si le tngropi itt pdmdnt, crecitngropi criavorur. - in casi faci curat, $tergicu apd qi detergent sau s6pun locul pe careai stat, rlecifaci curd(ire. - Apoi stropegticu Agheasmdprin casd,imbraci casa ta in Duh Sfint, decifaci Sfinlire. ' Apoi faci Dezlegareprin: Rugdciutti + post negru, Vinerea,p0ni la ora24. 2) Dacd fi-a pdtat cu o patd galbendvreun lucru, o fafai de masii, o bluzd, un cearceafetc.: pata galbeni este cu spurcdciuni pe ea igi trimite s[ steadiavolul. Te imbraci gi cu bluza aceeagi mergi la piafd. E linigte pdni la tine. cind ajungi tu la rind str cumperi, se face turburare,se

t3

ARGATU PneII.TALEXANDIi,L,

Vd sfdtu i eSe A r Iriuwnclr it ul I Ia r i ort A rg (tt t t t

face necaz. agaoriundc rncrgi ai tulburare strirntorare 9i $i ce vrei sd faci. qi necaz AcasI, la fel. Ai piedicila tot Variantede rezolvare: a) inccrci si scofi pata,Pgateiese la fiert cu hipocloperefii in jurul tlu. Dacd rit. in tirnpul f iertului lrostresc pata a ieEit,ai fdcut Cur[fire. Apoi inaintede cilcat stroca pegl"i rula cu Agheaslnf,, sd o Sfinfeqti. b) Dac[ patanu iese,o decupezi9i cirpe;ti locul. Por{i cirpit. Ceea ce ai*decupatingropi irr pirnint. cearceaful obiectulpatat.ingropi diavolul. Po{iirtgropa c) Dacdpoti, d[-i de pomanl vrdjitoareilucrul pltat 9i sir zici: Sa fie pentru sufletul celui care a ftrcut pata aceasta. Nu-l dai cuiva anume. Las6-l frumos impachetat intr-un parc, stafie.il ua lua cine va voi. Cel care va lua obiectulnu va p6{i nimic. prin Rugaciuni+ Post negru,ViApoi faci dezlegare pinir la ora24. nerea, pe . Vrljitorul da de necazurile care!i le-a menit {ie' E pe supdrat tine cl qi-aprimit diavolii inapoi. care le estecaracteristicd. Aceastaeste o manifestare Manifestaiubire fa[a de tine cdt timp stai chinuit 9i nu te urf, dezlegi.fji rnanifestf, daci te dezlegi. 3) Dac[ a uns cu nccurdfenii: sau s[pun locul respectiv, Se spall cu ap[ gi detergent Curd{ire. deciJLrci Apoi stropeqtisau gtergi cu Agheasmd,imbraci cu Duh Sfint casata, decifaci Sfin(ire. t4

Apoi faci Dezlegare prin: Rugdciuni post negru,Vi_ + nerea, pdndla or a24. 4) Dacda unscu pdcurd: Aratd pata de pdcuri la.2_3persoanesau micar la o persoani gi sd zici: Uite, s-a pStatcu pdcura aici. Nu este nevoie sd zici cd sunt vrnji. Are efect vizibil, incratd vrdjitoarelese incaiernin chip nefiresc,fdrd motiv serios de ceart6. $tergi pircura, cleci faci Curdf ire. Apoi gtergi cLr Agheasmir, deci faci Slinfire. Apoi faci Dczregare prin Rugirciuni+ Postnegru,Vinerea,pdn6la ora 24. Daci pata nu iese,dd-i de pomandvrdjitoarei obicctur sau il ingropi. DqgAnu observi cd te_auns cu pdcurd gi mcrgi aga,ai cearta la toatdlumeagi nu qtii cle de ie. 5) Daci te-a m0ngiiat pe pir, pe haine, te speli, apoi speli gi lucrurile.Te speli pentrucd ea te unge cu necurafeniiEi pe acelenecurd[enii trimitesi steacliavolul. Dupircc tc spcri,tc ungi cu Aghcasmirr si-r irnbraci ca tc in Duh Sfdnr.Deci Curdfire+ Sfin[ire. Apoi Dczlegarea facc prin:'Rugaciuni posl sc + 'cgr.r, Viner ea, pin6 l a or a24. 6) Vrajitoarea sirur.f,: gtii cd te-a pupatcliavolur. te sr Cdndte-apupat., qi-a pus cliavolulpe tine. ea Te speli,te ungi cu Agheasmi+ Rugiciuni + post nc_ gru Vinerea. pini.la ora 24. Deci Curd[ire + Sfinfire + Dczlegare DacI egti uns cu Aglreasmdpe fa[d, vci ,vedcacir atuncicind vreas[ te sdrute, se cqrenteazd ea ra atingerea

t5

PREOTALEXANDRU ARGATIJ

Vd sfatuieSte Arlrintantlritul Ilarion Argatu

de tine ca Ei cum s-ar atingede curent electric.Va incerca diferd de dessd te s[rute gi nu va putea.Aceasti curentare circarea electrici ce poate exista intre doud persoaneincdrcatecu electricitate statici produs[ prin imbrdc[mintea Electricitatea statici se descarc[prin virfuri: virsinteticd. vdrful nasului.Vrajitorul se curenteazlde o ful degetelor, masi de lemn unsd cu Agheasm[ cu condi[ia ca el sd nu gtiecd acoloe Agheasm[. 7) Poateobservi cI dispare din cas[ un cearceafsau altceva,ca dupd mai multe s[ptdmAni, luni, sl reapard. nu Cdnd reapare estenici o patd pe el. Vr[jitoarea l-a clItit cu apd de la mort in care a fost scildat mortul gi i-a fdcut simfi cd te apasi ceva slujbeleei. Te acopericu cearceaful, noaptea. Sc spal[ = CurItire. inainte de cdlcat il stropegticu = prin: Ruglciuni Agheasmd Sfintire. Apoi faci Dezlegare + Postnegru,Vinereapdndla ora24. semnsau ia semnde la tine, ifi taie 8) Vrdjitorul acluce sauia alt lucru, pe careifi menegte din cearceaf o bucdfica vrdji.

Alte necazuri
de l) Daci egti trezit noaptea duhuri rele care te clatind diavolul de cite de umdr imediat cum ai a{ipit, te trezegte ori adormi sau i{i pune mina pe fafd o persoandnevlzutd nev6fierbinte a unei persoane sau sim{i pe fafi respirafia zute saute tragede hainesau alte lucruri fi se intdmpld:Te l6

scoli qi afumi cu tdmiie, stropegti Agheasmi prin casd, cu te dai cu Agheasmd fafd, zici rugdciuni,ifi faci cruce, pe apoi te culci. Altfel nu inceteazd te chinuiasc[ pind la sd 3-4 dimineafa. ceasul degteptdtor trezeEte ora 5, iar la te l.a serviciucazi de somnfiindcd ai dormit numai o ori. De acestnecaz dau cei carenu s-au spoveclit nu s-au qi impdrtdgitde mulfi ani: uncle nu locuieEteDuhul sfint yin Dumnezeiesc gi locuiescdiavolii. Rezolvare:fii post negru Vinerea, pdnd la ora 24 + Rugdciuni.Faci Spovedanie generala+ imprrtdganie.La spovedaniese spun pdcateleincepdncl la 7 ani gi pdn6 de la virsta la careeEti. Faza II: Dacr necazurile au incetat.inseamnd nu nu cd ai ficut Spovedanie corect6. Nu ai spus pdcateleqi cle aceea diavolul std.Nu pleaod. Faci post o sdptim0ndqi laci din nou Spovedanie, carespui cerece ai uitat sd spui ra la Spovedania anterioari. Apoi faci Maslu pentru iertare de pircate.Se fac l-3-5-7-9 Masluri. ' uleiul de la un Maslu se folosegteT zile,timp in caretii postcu postnegruLuni, Miercuri,Vineri, pdni la oraT4. zilnic cu 2 ore inainte cle masd ori in cursul zilei bei un paharcu Agheasmd care pui 9 picrturi mici de Ulei in de la Maslu. inainte sd bei acestpaharfaci 40 de mdtinii. Ruglciuni: in'timpul zilei se spun: Ruglciuni ZILNIC + Tatdl nostruneincetat Rugdciunide cerere. + 17

PREor ALc,xnnlrRt.lARcATtI

Vd sfdtuieSte Arhinmndritul llarion Argatu

Cruce Dup[ ora22 se aprind 9 luminlri agezatc Seara: 9i faci rugdciuni:R. ZILNIC + AcatistulMdntuitorului. DupI fiecareicos zici gi R. de cerere:Doamne,iart6-m[ de p[cate pe mine, robul TAu (N) Ei alungi de la mine duhu9i rile rele.Pe pustiu s[ se ducd, unde om nu locuieqte la mine sf,nu se mai intoarcl. Dac[ mai vine Pini scapi.continuizilnic cu acestea. cliavolulnoapteasau ziua la tine, zici cle I ori: in numele lisus Hristos,pleacdde la mine. Sau zici dc Mfintuitorului 3 ori: Eu sunt al Mintuitorului lisus Hristos, pleacitdc la mine. La numeleMintuitorului lisus Hristos,diavolii pleacir.Nu esteun alt numecares6-l alungepe satan. ii Numai numeleMintuitorului Dumnezeu alungdpe diavoli. cel Mesia (ebraic)= Mintuitor = cel care salveazd, din... carene scapd ne NurnaiMintuitorul Dumnezeu scap[din robiadiavolului. 2) Dac[ clormi o ori searaca apoi si te trcze$i 9i ntt mai adormiclecit pe la 3-4 dimineafa,estede la vrirji. Sau ifi estesomn toatdziua, dar in clipa cind te-ai culcatsotnnul a displrut qi te chinuiegti toat6 noaptca vrdnd sf, in adormi.Aclormipe la 4 dimineata. diavolii lucreazd $i zorilor. Diature: de zi, de seard,de noapte,de revdrsatul in volul care te-a chinuit toatl noaptea zori a plccat la ralor port. D[ raportul la cSpetenia despreceea ce a lucrat. adormiin zori dupd ce el pleac6' De aceea l8

Cei care nu s-au Spoveditqi nu s_auimpirtdgit de multi vremepdfesc aceasta. nu au ldngdei ingeri care Ei sd-iapere timpulsomnului. in - Faci Spovedanie generald impartdEanie, Cu_ + cleci rdlire+ Sfinfire.
I,a Spovedania generaldse spun picatele incepdndcle la 7 ani gi pind in prezent. - Faci rugdciuni+ post negruV pinn la ora 24. R. cle cerere:Alungd Doarnne,de la robul tdu (N) orice cluhnecurat,sd se duc[ pe pustiu,undeom nu locuiegte Ia mine gi sd nu se mai intoarci. - Diavolul nu vrea sd se ducdpe pustiu. El se intoarce inapoi la cel care l-a trimis asuprata. Deci cind tu inccpi rugrciunile gi postul,fiecareprimeqteinapoi ceeace a trimis gi are necazurile care le aveaitu. pe Mergi la Sf. Liturghie ?n toate sdrbdtorile.in casd afumi cu Timdie gi stropegti Agheasmi. cu - Zllnic cdnd egti curat iei Anafurd + Agheasml 3 in_ ghifituri + te ungi pe fafd cu Agheasmi. in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatdl nostru spuscdt mai desca si ai legdturl cu Dumnezeuprin rugiciuni. 3) Dac[ egtichinuit de insomnie,de cdte ori te trezegti ici Biblia qi citeqtidin ea ordonatde la inceput.pui semn tunde rhmas gi continui aqaseari de seard.vdzdnd cliaai volul cd de cdteori te trezeste ii faci slujbd lui Dumnetu zeu,nu te mai trezeEte.

t9

ARGATU PneoTALEXANDRU

Vd .tfdtuie;teArltinrhndritul Ilarion Argatu

De asemenipofi zice rugiciuni ori de cite ori te treze;te. 4) Daci simfi ci vine asuprata, imediatdupl ce ai a!iunei pisiri pc trunchi, pe pipit, vine ceva de greutatea cioare, alteori e$ti lovit in tilpi. Acesta este cliavol. il alungi zicind: Eu sunt al Mintuitorului lisus Hristos gi casa mea la fel, plqacl de la mine. Sau zici de 3 ori: Doamne lisuse HristoaseMdntuitorule, alungil acestduh necuratde la mine, robul Tlu (N), pe pustiu s[ sc ducd 9i la mine si nu se mai intoarcl. - Jii post negru V pin[ la ora 24 + Rug[ciuni ziluic, adicl Dezlegare. - Cu Agheasmi te ungi pe fa[[, bei, stropegti prin casd + afumi cu Timiie. - Ca sd pofi respingeduhurile rele, faci Spovcdanie generald+ impdrtlqanie, adicd faci Curi[ire + Stin[ire. Cind ii alungi, diavolii pleaci numai dacd egti al MintuitoruluiIisusl{ristos. - Mergi la Sfinta Liturghie, in toatesirbitorile. 5) Dacd adormi.dar dup[ ce ai adormittoath noaptca te sLringeun $arpecare sta incoldcit pestetrunchi 9i peste ritmic. bra1e. strflnge Te Te stringe gi te lasi ca gi cum te-ar zgudui un curenl electric periodic Ai neincetat,toat[ noaptea.Dimineafd te trezeqtimai obosit decdt la culcare. Este diavol. Chinul

acesta repetdnoaptede noapte.Daci te trezeqtigi vrei se sd-fi faci Cruce, nu pofi fiindcd nu po{i ridica mdna.Faci Cruce cu limba in interiorul gurii gi ai sd vezi cd, mdna se elibereaztr. CrucealoveEtepe demoni. Ca sI scapi,aplici tratamentul la punctul(4). de 6) Poateauzi sonerii la o ord la care nu ai pus ceasul deqteptdtor sune.Suni exact ca ceasulla ora 24 sau la sd ora 3 dimineafa, uneorisundla o ord dupd ce te-aiculcatgi apoi nu mai adormi dec0t pe la 4 dimineafa.Apoi la <lra5 sund gi ceasul tdu dupd cum l-ai fixat cle seara.Soneria carete-a trezitin timpul nopfii estediavol. cu , - Stropegti Agheasmd prin casd,afumi cu Tirnfiie + Rugiciuni. Psalmiiau mare putereclealungarea durrurilor rele.CitegtiPsalmii3-3d-142+ incl 3 psalmi pe zi cle la inceput.Continui agaordonatzilnic pind termini psalmii. Deci 6 Psalmipe zi. Daci citegtirnaimulli, diavolul iesela lupta gi s-ar puteasi nu fii pregdtitprin Spoveclanie im+ pdrtdganie si pofi duce bine aceasta ca luptd. Rugiciuneaii arde pe diavoli, le procluce suferin{dca o arsurd.De aceea,uneori vei auzi in timpul rugdciunii mieundndsau mugind sau urlind ca un lup etc. sau se nelinigtescAi fac giligie, zgomot. 7) Poateauzi soneriade la uqd: a) Dacd sundo datd este un ho[. Este bine si aprinzi luminile,sd faci zgomotca sd fug6. 2l

AUEXNNUNUARGATU PIi,EOT

Vd sfdtuieSte ArltirttrJntlritnlllarion Argatu

b) Dac[ sunircledoul ori, estecliavol.il alungi cu Tdmiie, rugiciuni, semnul Sfintei Cruci' Zici de 3 ori: in numeleMintuitorului lisus Hristos,pleacl rle la mine qi de la casamea.Pe pustiusd te duci gi aici s[ nu te mai intorci. c) Dac[ sunf,cletrei ori, este un inger. Fii atent,cd ifi de aduceun mesaj,te avertizeazd ceva' Punctele(b) li (c) se referi la faptul c[ soneriasund singurf,,nu sund o persoanl.La scurt tirnp apare 9i perclar soana, tu qtii ce fel de om estedupi felul in carc a sumai inainte. nat soneria 8) Sunt casein carecei din casdsunt ridicali dc pir' umbli singurcprin cas[. De sunt tragiclehainc,obiectele exemplu,o cand pleacd9i spargealte obiecte.Sau se disaparezgirieturd sauo micd ciobituri, trug in chip nefiresc, in specialpe lucrurile la care {ii mai mult. Acesteaapar intr-o fiind de pref sunt ?ncuiate cleqilucrurile respective camerdunde nimeni nu poate intra. in acestecase sunt vrdji ingropatela rldlcina casei.Trebuie sdpat 9i scoase vrijile cleacolo. Apoi trebuieingropatein pdmint departe cle casd. Apoi se Sfinfegtecasa, chemi preotul sii facd Agheasmi cu Moliftele Sfdntului Vasile. Pentru aceasta postesctoti'ai casei gi postegtegi Preotul. Apoi se face Maslu. PentruMaslu postesctofi din casdo sdptimdndqi inccpdndde la Se general6. spun pdcatele fac Spoveclanie 7 ani qi plnd la zi. prin casd9 sdptirnf,niastfel:o Cu Agheasml stropeqti siptlm0nl L, Me, V, o sdptimdn[ Ma, J, S, D: o sfrpti-

mdni L, Ma, Me, J, V, S, D. Repefiaceasta 3 ori, deci 9 de sdptdmini. - Se fine post,cu post negruL, Me, V, 30 zile, adici l0 sdptirmini. Zilnic se ia Anafurl + un pahar cu Agheasrnd, care se pun 9 piclturi mici de Ulei cle la in Maslu.inainte sd bei acestpaharse fac 40 mdtlnii. Dupn 2 ore pofi minca. - Rugiciuni: in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatil nostru spuscit rnai des. Seara:Aprinzi lurndndri puse Cruce + Rugiciuni: 6 Psalmi+ Ac. Mintuitorului, faci in fiecarezi. Dup[ fiecarc R sau icos, zici qi R. de cerere:Doamne, iarti-md de picate,dezleagi vrdjile gi alungdDuhurile necurate, puspe tiu si se ducd qi la noi sd nu se mai intoarcl. Dac[ se miqcdmdnerul de la o uqd singur, neatinsde nimeni: Sunt vrdji ingropatela ridlcina casei.Persoana la caream v[zut aceasta locuia la bloc, la etaj.Deci, sub qipcile de jos care imbracd camerade jur imprejur trebuie cdutat.Ca sd gdsegti locul unde au fost ingropate,postegti 40 de zile cu post negru V gi la rugdciuneazilnici rogi pe Dumnezeus6-fi arategi !i le va arita in vis sau ifi va da duh de desfaci exact locul acelacu vrdjile. - Cdnd torni fundalia pentru o casd, mai intdi curefi locul de spurciciuni. Apoi chemi Preotul si facd Agheasrni cu Moliftele Sf. Vasile cu care stropegtibine tot locul pe care va sta casa.Pui Agheasmdin stropitoareqi stro-

PREoT ALEXANDRt., AncaNI

Vd .sfdt i eS e A rh i ntar r i t ttI I Ia r i ct A rgtt t rt u t ul tr

pegticu deamdnuntul. Dupd ce s-a ficut Sfin{irealocului, in aceeagi torni toatdfundalia casei,Dacd nu po{i turna zi in aceeaqi locul trebuiepdzit. Sd nu vind cineva care tc zi, gi dugmlnegte i{i ingroapdin pdmint o pisicd moartdgi un vezi ci nu se poate ciine mort. $i apoi dupdce construieqti Se locui in casd,ai vegnic nein{elegere. trdiegtea$a cum triiegteciinele cu pisica. nu Dacd {i se intimpld aceasta, trebuie se disperi,cd pe toate Ie dez.leagdDtunnezeu dacd ,faci Rugdcituti + Po,st rtegra. - CAntlte nuli trt cctsd noud sau aparlanrcnlnou, mai Apoi chcmi Prcotulsir intf,i duci acoloCruceagi lcoanele. Sl'infirea cu f acaAgheasmd Moliftele Sf. Vasile,ca si facZr bine cu Agheasmdtoatdcasa.Numai cacasci.Stropeqti Poateoameniicare au lucratla merade baie nu o stropeqti. de caseiau injurat, au blestemat, aceeatrebuie construirea Sfinlit. De abiadupd Sfinfire pofi si-fi aduci lucrurile. 9) Vrnjile care se fac pe cauciucars,pe fum, pe mirosau pe miros de bdutur[, se respingcu: Rusuri neplticute gdciuni+ Taimiie + PostnegruV. pin6 la ora24. Timiia o pui intr-o lingurd gi o fii la flacdra aragazului pin[ se incinge qi ia foc. Stingi flacdra gi cu fumul mergi prin toati casa.Zici: Doamne lisuso Hristoase,dezleagd toate vrdjile pe care le-au legat vrijmagii gtiuli qi pe pe negtiu{i, fumul acela.Cearti duhurile necurate, pustiu sd se ducd qi inapoi la mine sd nu se mai intoarcf,.Fraza 24

de dezlegare rostegte 3 ori. Lucrezi in numeleStintei se de Treimi. l0) Daci ai de primit o sumddc bani dc la vrdjitor. ii pui separat, ii amestecicu ceilal{i bani ai tii nu pdna ii dezlegi. - ii speli cu apd gi detergent, ii clltegti cu api, apoi ii treci prin Agheasrna care o ai intr-un castron.Dupi pe fo_ losire,Aghcasma aceasta dai la plantein gridinir, nu la o canal'Banii ii aliniezifrumosintingi,ca si ," uru.". Sirqtii cr dacd mergi la iobinet cu m0inile doar umede de Agheasmd, toatdapa care trecepestemdinile tale gi merge la canal se transformd Agheasmd, esteplcat clespur_ in gi carea Duhului Sfdnt.Deci curi{ire (spdrare) sfinlire (cu + Agheasmi) + Dezlegare(cu Rugiciuni + post negru V. p0ni la ora24). ll) Dacd ai relafii,de clat,de cumpirrat, v0ndut,qi cle trebuiesd dai vrijitorului o sumdde bani, mai intii ii qtergi cu Agheasmi.Astfel nu va puteasd lege vrdji pe ei. l2) Dacain rimp ce numeribanii simfi ca vrrjitorul if i menegte vrdji cu privirea gi cu gindul, fdri sf, se-atingir cle banii tf,i, se dezleagrastfel: post negruv, pdni raora24 + Ilugdciuni + R. de dezlegare: Dezleagi, Doamne,tot ceea cc a lcgat acesta asllprabanilor mei. - uneori ifi cerepentruo ord saupentru cdtevarninutc o sumdne?nsemnatd, sr-[i lege vrdji pe bani. ca fi-i cli ina-

1 P R E o TA L E X A N I ) R t J R ( i A . I I N

Vd sftlt u i eSt e A rh i t uard r i I ttI I lo r i o t r rl rpa t tt t

pi poi, iar tu ii pui lingl ceilal[i bani ai tili, gi ai pagubc, ilt ui{i tot timpul sd iei restulEi termini salaritrl ciitcvazile. gi Vrirjitorul lucreaziagagi la salariulurtttlltor tot aga. te vecina sau verigoara tc giscgtc l3) Vine prietena, ;i qi Dupd ce pleacd,lucrczi,dar grcr;cgti tricotdnd. lucrdnd, gi desfaciqi iar lucrezi gi greqeqti desfacigi tot u;a. A pus diavolul pe lucrul t5u. - Te ungi cu Agheasmd fafn gi pc rnAini;i trngigi pe dc FaciCruccdeasupra lucrttltri. 3 ori gi lucrulgi andrelcle. ccri: Doamne, alungd acest rdu gi ajuti-nri sX lucrcz. $i apoi sirvezi ci lucrezibine gi nu mai ai necazuri. 14) Poate ai o pern[ care conline un ghetrlotocctt vr[ji, vreun ghemotocde afe. Fiecareafi arc nlt[ scrnnifica{ie. Poategiseqti doui befe de chibrit pusc cu losforul vffrf in virf, ca sd ai ceart6,poate glseEti sllrrintr jumari o pusf,prin toati casa,ca sd ai boal6,poategtrscgti sloari innodati, ca s[-[i meargdinnodat, cu piedici la tot pasul, vreo batistdcu noduri,vreo cdrpdmurdard. - Tot ce gdsegti,ingropi in p[mint, dcci ingropi diavolii. - Apoi faci Dezlegare, prin: Ruglciuni + Post negru, V , p i n d l a o ra 2 4 . 15) Poatetrimite o pisici care intrd 9i se gtergede tot cu ce ai in cas5.Pisicao stropegti Agheasmi. Daci poartd fuge. vrdji, va rniorl5i ca friptd, iar de AgheasmS

, - $tergi cu api qi sdpunsau detergent, toatelucrurilc de cares-a gterspisica.Dacf,ea a fost unsdcu spurcdciuni, trebuiesd faci curat. Apoi gtergicu Agheasmi. Deci faci Curdfire+ Sfinfirc. se , Apoi Dezlegare; face prin Rugdciuni + post negru V, pind la ora24. 16) Dac[ vrijitoarea te-a uns, are ea un gest a$a, te mdngiie apdsat cap, trecepestespinaregi qold,deci te din apdsat pin[jos. $terge Nu-i zici nimic. Ea te-a uns cu necuraifenii. Acasi tc speli,ifi spelihainele, apoi tc ungi cu Agheasrnd. Dcci faci Curifire + Sfinfire. Dezlegarese face prin Rugirciuni + post negru V. pdni la on24. - Este bine si ai la tine o batistdumezitdcu Agheasmi, cu care sd te gtergi din cind in cind. Batista aceasta poate fi pusd intr-o pungd micd de plastic. Cinct vrei sd speli aceasti batistd,mai intii o pui la uscat. DacI o vei spdlaagaumedd,se va transforma Agheasm[ toatd apa in cu care o vei spdla.$i dacd merge la canal, faci picat de spurcare Duhului Sfint. a - Po{i pistra la tine pufina Agheasmdpusdintr-o sticlufdmic6. Ca sd po{i respingevrijile, trebuiesI fii Spoveditgi ImpdrtSgit. 17) Dacd fi s-aupus spurciciuni in mdncare, [i-a pingirit impdrtdgania dupi aceasta qi vrdjile au intrare.iti tri27

ALEXANDRII ARCATI, PREOT

Vd sfdtuieSte Arltimandritul

Ilariott Argatu

mite apoi vrdjitoareaniqte afe mici cle un centimetrtlcu pe pe'ele.i1i alunecA git f[ril si lc po{i opri. i1i spurcZrciuni praf, toatecu necurd{enii. trimite scame, i{i f. ie in timpul acesta este rdu, ai boalirqi neputin{d, zaci, nu pofi munci, ai piedici in toate,ci diavolii trimigi de ea stau asuprata 9i se opun la toatc acliunile tale. nu Noaptea te lasdsd dormi, auzi in urechiftuictul iadului, cloui suuete care se repetd la nesfirgit, unul pc o noti inaltaqi altul pe o noti joasi Huuuu,Huuuu,carese repetd la nesflrgit.Doud sunctepentru c6.toate ltrcrlrilc diavolcgti se fac cledoua ori. Uneori se fac o singurl datl, auzi la notd repetatd nesf0rqit' nicioacceaEi $i un singurslrnet, 'freirni, de clatl cletrei ori. Cifra trei este numdrul Sfintci se aceeatoate lucrdrile Dumnezeieqti fac de trci ori. De aceea fraza de dezldgarea vrdjilor se rostegtedc trei ori. Lucreziin numeleSfinteiTreimi. - Ca si scapi.iei zilnic Anafurd +Agheasmi un pahar. in cazuri mai grele se face Maslu. Jii post o sitptlmind, + generald implrtdqanie,apoi Maslu' Deci faci Spovedanie faci Curilire + Sfin{ire.Apoi te fereqti:nu minca de la alcare ifi oferi mdndnci ea tii, chiar clacl vezi cd persoana ins5Eidin acea mincare. Cu orice te mai descurci,dar cu se ce inghi{i in m0ncareeste mai greu. Dezlegarea face prin Rugaciuni+ PostnegruV. pina laora24. Rugdciuni: in cursulzilei: R. ZILNIC + Tatdl nostruspuscOtmai Cruce des. Seara:Dupd ora 22 aprinzi 9 lumindri aqezate Ei citegtiAc. Mdntuitorului.

Zllnic bei un paharcu Agheasmi in care pui 9 piclturi mici de ulei clela Maslu. inaintesd bei acestpahar,faci 40 mdtdnii.La 2 ore dupi ce ai bdut acestpahar pofi mdnca mdncare post. de 18) Dacdvezi semnul- 5nusemnula sauL. esteun semnal celor rdi gi insearnnd i{i meargdcotit. sd Dacd vezi semnul I, inseamnd ifi meargiicotit si si innodat. Piedici. Dacd semnul este pe lenjerie gi nu iese prin fierberecu hipoclorit, se decupeazd ceeace ai deqi cupat ingropi. Cearceafulil cirpegti gi il porfi cirpit. De pofi, il dai de pomand, fie de (pentru)sufletul celui care sd a fdcut semnul.Cel care il primeqte pomand,nu pdfegte de nirnic,insd vrdjitoarea vine qi te intreabi cleacelobiect.Ea dd de necazurile care [i le-a menit 1ie. pe Dacf, semnulestepe obiectedure, se rirzuie,se $tcrge semnul gi in locul lui se face sernnulSfintei Cruci. Dcci gtergi semnulsatanic se punein loc semnulDumnezcicsc. qi Deci, se face Curifire + Sfinfire. Dezlegarea fhcc se prin Rugiciunea zilnicd + Post negru V. pdnd la ora 24. Seara citegtiAc. Mintuitorului. l9) Gropilemici pe carc !i le fac in casd;i pun in elc o pietricicdsaualtemdrun[iquri. Pietricicaestediavolul lor. - Golegti groapa,ce gdsegtiin ea ingropi la rnarginea gradinii sau departede casi. Deci ingropi diavolul. Dacd groapaeste in casd,se spald cu detergent,se gtergecu 29

ANCN'TII PREOT ALEXANDRI.,

Vtl .s t tt i cSt e A rl i nfuuul r i t u I I Ia rktn A rg(tI tt ft

dup[ cum cste Agheasmi, se astup[cu cimentsauipsos, Ei cazul.Dacf,groapaestein curte,dupdce s-agolit, se astupd cu cu ptimint, apoi se stropc$te Agheasml.Deci Curifire + Sfin[ire. Dczlegarese face prin Ruglciune zilnicl + Post citcgtiAc. Mintuitorului. ncgruV. pinir la ora24. Scara 20) Dacd gisqti morticiuni adusesau oase de mort de le sau alte spurcdciuni, iei pe ldrag qi le duci departe gradinii casdgi le ingropi. Poti si le ingropi la marginea tale.ingropidiavolii. apoi locul pe careau statse spali ctt sitpun, in camerd. + cu se $tcrge Agheasmi.Dcci Curd{ire Sfin[ire. Dezlegare faceprin Rug[ciuneazilnicl + Postnese Cruce gru pdnl la ora 24. Sparaaprinzi 9 lumdndriagczate qi citegtiAc. Mintuitorului. Cel sdracaprindeo luminare saucandela. pe si Totdeauna, te ungi cu Agheasmd fafii inaintesd te atingi de vraji ca sd nu sarddiavolii de pe ele pe tine. Aterr{ie: Pentru dez.legarea vrdjilor se .foloseSte Aghaunnd.fdaildcu Mol(iele Sl'.Vasile,fiindci are putere a mai maredc alungarc duhurilorrele. Vrd.jile pot .fi de tlinrcnsiwti nnri sau pot .fi mipe rtttscule:Un fir de pir cu spurcdciuni el, a[[ de 2 mm puf de pis[ri moarlungime,scamede un anumit aspect, te, fulgi, p[r de mort tiiat mdrunt,frunze,petalcsauflori de la mort etc.

2.2. D ezlegareavrij ilor
inversd: - Ei aduc (pun) vraji. Tu le inclepirtezi din casdqi lc ingropi. - Ei ung cu spurcdciuni. speli,curi{egti. Tu - Ei pinglresc.Tu sfinfegti Agheasml. cu - Ei menesc(gindesc, Ieagdcu g6nclul) vraji. Tu re dezlegi prin Rugdciuni post negru. + - Ei afumdcu fum. Tu afumi cu timiie. - Ei ifi dorescrdul. Tu le cloreqti binele gi re rogi la Dumnezeu si-i indrepteca si se lasede acestpicat. ca - Ei ili pun spurciciuni in mincare ca si te pdngii_ reascd. te curafeqti Agheasmd post + spovcda'ic Tu cu + + impdrtdganie Maslu. +

Pentrudezlegarett vrdjiktr, rottlecturru .fucer,crcrre se

2.3.Cum respingivrijile
Ca sd poli respingevrdjile: a) Trebuie si fii Spovedirgi impdrtigit in celc 4 pos_ turi. b) Trebuicsi nu lipscqri la Sf. Lirurghic. dc c) Trebuie sd ai rugiciune zilnicl 30 rninutesauo ori'r citre Dumnezeu. d) Trebuiesi lii PosrnegruV pdni laora24. Cu vrdjile pe care Ie gdsestiprocetleuT.d astfel: 3l

PREoT ALEXANDRU ARGATI,

I. CURATIRE pe 1)Mai intii te ungicu Agheasmi miini 9i pe fa!d,
ca sirnu sarddiavolii de pe ele pe tine' ce cu 2) Apoi stropegti Agheasmlceea ai girsit. 3) Sc indcpirtcazfl clin casd, se ingronplt in pirrnint vrijile, deci ingropi diavolii. sau sdpunlocul pc careau 4) Speli cu apd gi detergent statvrdjile.deci faci Cur[{ire. II. SFINTIRB Apoi gtergi sau stropegti cu Agheasmdin casa ta' adici faci Deci imbracicasata in Duh Sfint Dumnczcicsc, Sfintire. III. DEZLEGARB Postul negnt + Rughciunile dezleagi toate vrdjile' Deci faci Post.negru v pin[ la ora 24 si'zllnic faci ltug[ciuni 30 rninutesauo ord. Rugdciuni: * in timpul zilei zici: R. ZILNIC + Tatil nostrusptrs cit rnaides. - Seara: Cruce 9i citcqtiAc' aprinzi 9 lurndniri aqezate Mintuitorului. - Matanii faci cdtepofi, bine estesd faci 40' - R. clccerere,se spunedup[ fiecareicos.

3. Intrebdri Si rdspunsuri
ce trebuie sd facent cand mergem ra preot ca sd ne citeuscdMoliftele S.f.Vusite? a) Trebuie si fie Spovecri[i impirrirqi[i botnavurgi gi cei din familie: pdrinlii, so[ialsofur, frafii. pentru aceasra Lrebuie facd o siptdrnini de post dacd se grsescin afara si celor4 Posturidin a'. Se facc spovecranie generalr,la care sc spurl pdcatcleinccpind de la i ani gi pdna la vdrsta la careeqti. b) in ziua cdnd se citescMoliftele sf. vasile [in prst negru cel bolnav gi cei din familie qi postegteqi preotul. cu cit postesc mai multc persoane, atit nai puternicii cu esterugdciunea. Diavolii pleacdnumai la post negru.postul negru esteo crucificare, o jertfire. prin crucificare I-a invinsIisuspe satan. Dupd citireaMoliftelo. sf. vasile cei neputinciogi pot mdncamincare de post. c) Pentru boli mai grele se citesc Moliftele Sf. Vasile la 6 dimineafal,a or a 12,l a 18, l a24,l a 6 c l i m i neafa. t_ As f-elrespingi diavolii din toate schirnburile. cliavolii lu[ii creazd, ture: de zi, de seari, de noapte,de revdrsatulzoin rilor. Pentruaceasta trebuiepost negru netntrenrpl.postul 33

t l'trr.0TALex arutrnI ARt;Ar( I

Vd sfinieste Arltifitandritul llariott

Ar.qttttr

Ei Prconcgruil tin cel bolnav,cci din familic Ai postcqte Moliftele' tul, altlel cliavoliisarpe c[ ciind citeEte inseamni c[ a uitat si spuni d) Dac[ nu se vinclecd, nu l-a pc sau a ascunsun pdcatgreu, un picat maren care diavolul std' Nu pleacd' spoveditgi cleaceea corcct6'apoi e) Sa facl din nou tofi o Spovedanic boal6' Se Maslu pentru iertarede plcate Ei vindecarede facl-3-5-7-gMasluri.Vededelaalcfftelenaparcvindecacclelalte rea. f)acir te-ai vindecat,te opreqti,nu mai faci 9i Ir4asluri.SemergeapoilaPreotzilniccasdciteascaMol i f t e l e Sf . V a si l e p e n tru a l u n g a readuhur ilor necur atc. acusd Ce trebttie s-a .facem cAnd vrenx sd {ncem pentru Sfin{ireacasci 9i a celor adic[ Sfeqtanie Aghiusntd, in ce locuiesc ea? cste cuvint Agheasrni este cuvint rom0nesc'Sfegtanie = infeles' Aghiosin limba greacd slav.Amindoud au acelaqi Sflnt. - Atunci cind se face Agheasml' postesctolt at casel qi qi posteqte Preotul. - Dupa ce s-a flcut Agheasma'se poateminca' Post'ul Cu cit negru se [ine ca sd fie mai puternicdrugdciunea' puternicd cstc p*,"r" mai multe persoane,cu atdt mai Sfinlir"o, deci va fi o Agheasml mai puternici' - Daci Preotuladaugdla aceastiAgheasml Ei Molifqi mai mare de tele sf. Vasile, atunci ea va avea putere a alungare duhurilornecurate' 34

- cind faci Agheasrna, trebuiesri fii curat cre3 zire: firi be{ie,firi fumat,fir6 relafii cu sotia. Daci egti bolnav a) se face o siptirnini post + spovedaniegenerarr+ impdrtiganie.Fac spovecranie generard bolnav,pirrin(ii cel gi bunicii,so{ulgi fra{ii celui bolnav. b) Zilnic, dimineafasau cu 2 ore inainte de masr, iei Anafuri + Agheasmd, pdhdrclmic sau 3 ingtrifituri. un post negrupind la ora 24. c) Vinerease tine o h timpul zirei se rpun", R. ZTLNIC + Taril nosrru spusc0t mai des. Seara dupl ora 22: R. ZILNIC + Ac. Mintuitorului, 40 mdtinii. La Rugiciune se aprincr9 ruminirri agezate cruce. cel srrac aprindeo.rumdnare cancrela. sau Dupir fiecareicos adaugi R. de cerere:Doamnc, iarti-mi de pircate pe mine, robul Tau (N), $i pe cei clin familia mea. Dezleagd,, Doamne, toate vrijilc qi blcstcmclc cu carc m-au legat vr5jmagiigtiufi gi negtiufi,dezleagd_le inrru gi nimica sd se prefacr.Arungd,Doamne,de la robul rnu (N) toateduhurile necurate, pustiu sd se duci qi la mine sI pe nu se mai intoarcl, iar pe mine vindecd-mir. e) Nu lipsi de la Sf. Lirurghie (de la 9_12in intr.e_ gime),esteceamai putcrnici sluibi. Faza II: Dacd nu te-ai vindecat,faci Maslu pentru iertare dc pdcate. Pentruaceasta tine post o sdptimini qi te spose 35

Att< Ptierlr ALEXANL)RU ;R'rti

Vd sfdtuieqteArltinr.nclritul Ilarion Argatu

clin nou 9i spui 9i pdcatelepe care ai uitat sir lc vecleqti spui. Se fac I -3-5-7-9Masluri. Dacd te-ai vindccat dupd primul Maslu,nu le mai faci 9i pe celelalte' UleiuldelaunMaslusefoloseqtetirnpdeTzt|e, tirnp in care se litte post, cu post negru l', Me, V pin[ la ora 24. Postul negru trebuie insofit totdcaunade milostecite un ban. nie. Dai la 3 sdraci _Zi]lnicsebeaunpaharcuAghcasmlirrcaresepun9 pic.turi mici cleUlei 4e la Maslu. inainte slt bci ncestpahar se fac 40 mdt6nii.Po[i minca la douit ore dupd ce ai pahar.Laqi timp uleiului de la Maslu sl lucreze. bdut acest Rugitciuni:. _ itt timptil zilei se spune: R. ZILNIC + Tatdl nostru spuscit mai des. Dup6 fiecare R. zici: Doamne, iartl-ne. ' vindeci-md. Doamne, - secrrtt clupd ora22: R. ZILNIC + Ac. Mdntuitorului + R. de cerere. LaR.seaprin<lglumindripuseCruce.Celsdrac aprindeo lumdnaresaucandela. - cine nu are Acatistier,in locul Acatistului va zice: R. ZTLNIC + de 9 0ri Tat6l nostru + R. de cerere.Procedezi astfel: 3 m6t6nii + Tat6l nostru + R. de cerere9i repefi pin6 implinegti40 m[tdnii qi de 9 ori Tat6l nostru. aceasra - Dupd vindecare,duci la Altar o Liturghie Vii' cu una sautrei lumindri aprinse+ dar de mulfumire' Liturghie Vii: Robul lui Dumnezeu (N) mulfumesc pentrubinefacerileprimite de la Dumnezeu'

Darul de mullumire pe care l-ai pus pe mas6inaintear Domnului, format din fructe, piine, mincare, prdjituri, se irnparte la sdraci la sfdrgitul Sfintei Liturghii. Dumnezeu privegte dragoste cei recunosc[tori. cu la Dacd tli estefricd tn casd, pe stracld, este de la vrdii. Faza I generald +. ^ a) Se face post o siptdmdnl + Spovedanie impirtiganie. La Spovedania generali se spun picatele incepind de la 7 ani gi pini la zi. b) Post negru V. pin6 la ora 24. postul negru trebuie sa fie insofit de milostenie- dai la 3 siraci cdte un ban sau mincare. c) Zilnic iei o bucificn de Anafurd + un pdhirel mic cu Agheasmi (3 inghifituri) + faci 40 mitdnii. prin cas6strope$ticu Agheasmd afumi cu tdmdie.TimAia o dai ca sii gi steain altar la o Sf. Liturghie ca s[ se Sfinfeascd.poate cit nu au fost sfinte toate mainile prin care a trecut pind sir ajungi la tine ca sd o cumperi. d) Rugdciuni: - In fimpul zilei;,zici: R. ZILNIC + Tatdl nostru cdt mai des + R. de cerere: Doamne, iarti-md de picate, Doamne vindeci-md. - Searaduptrora 22: R. ZILNIC + Ac. Mintuitorului + 9 lumdndriaprinse. Dupi fiecareR. sau icos zici Ei R. de cerere: Dezleag4,Doamne, toate vrijile, toate blestemele cu care m-au legat vrljmagii gtiufi qi negtiufi, dezleagd-le gi 37

Pnsor ArexnNnRu ARCATIJ

Vd sfdtuieSte Arhinnndritul Ilarion Ar,gatu

intru nimica sd se prefacd.Cearti duhurile necurate,pe pustiu sd se duci qi la mine sd nu se mai intoarci, iar pe mine,robul Tdu (N), vindeci-mi. Sauzici: Doamne,arat6-mipe cei care-mifac vrdji, ca si mi pot feri de ei. - Cine nu are Acatistierva spunein locul Acatistului de 9 ori Tatirl nostru+ 40 mdtdnii + R. de cerere. e) Nu lipsi de la Sf. Liturghie (de la 9-l2in intregimc) in toatesdrbdtorile Faza II: Daci nu te-ai vindecat. a) Chemi Preotul qi faci Agheasml cu Moliftele Sf. Agheasmasffopeqtiprin casi astfel: o Vasile. Cu aceastd sdptlmdni L, Me, V; o slptdmini Ma, J. S, D; o sdpt6minf, L, Ma, Me, J, V, S, D. in timp ce stropegticu Agheasmi sau afumi cu Tdmiie zici: Alungd, Doamne,de la robul TAu (N) qi de la casamea orice duh necurat,si se ducd pe pustiu, undeom iar nu locuieqte, la mine sd nu se mai intoarcd,iar pe mine vindec6-mi. - Zilnic te ungi cu Agheasmd pe fafi, iei Anafur6 + bei Agheasma.in zilele cnnd nu eqti curat, nu te atingi de acestea. Faza III: Daci nu te-ai vindecat,inseamnl cI ai uitat sd spui sau ai ascunsun plicat greu. $i de aceeadiavolul sti. nu pleacd. . - Faci Maslu. Pentru aceasta{ii post o siptimini 9i te din nou, spui gi pdcatelecare nu au fost spuse' spovedeqti 38

apoifaci Maslu.Daci te-aivinclecat dupd primul Maslu,tc opregti, le mai faci gi pe celelalte. nu Uleiul de la Maslu se folosegte timp de 7 zile, timp care [ii post cu post negruL, Me, V, pdni la ora24. - Zllnic in cursul zilei sau cu 2 ore inainte de masi se bea un pahar cu Agheasrnd care pui gi 9 picdturi mici de in Ulei de la Maslu.inaintesd bei acest paharfaci 40 mdtinii. - Pentrucazuri mai grele, mergi la Preot, ca s6-fi citeasci M. $f. Vasile. Pentru aceasta, [ine post negru cel bolnav,cei din familie gi postegte Preotul.Cei neputingi cioqi pot minca dupd citirea Moliftelor. Postul negru se rugdciunea. fine ca sd fie puternicE - DupI vindecare, duci la Altar o Liturghie Vii, cu dar de mullumire. Dacd eSti neputincios, nu poli ntunci, analizele sunt nonnale, iar ntedici: nu gdsesc ce boald ai. Este cle Ia vrdji. Faza I: a) Se face o sdptimini post + Spovedaniegenerald+ impdrtaganie. Spovedaniageneraldse spun pdcateleinLa cep0nd la 7 ani gi pini la zi. de b) Dimineafasau cu 2 ore inainte de masdiei zilnic o buc6{icide Anafuri + Agheasmi, 3 inghifituri c) in timpul zilei zici R. ZILNIC + Tatil nostru cdt mai des. Dupi fiecareR. zici: Doamne,iarti-mI, Doamne, vindeci-mi. 39

Pn,,oTALEXANDRU AR(;ATU

Vd sfdnieste Arhinrcrulrirul llarion Argottt

d) Tii postnegruV pind la ora24. + R. e) Seara: ZILNIC + Ac. Mdntuitorului R. de cecu rere:Dezleagd, Doamne,toatevrijile qi blesternele care gtiufi gi negtiufi, dezlcagd-le intru m-au legatduErnanii Ei nimica sd se prefacd,alungd duhurile necuratc,pe pustiu sd seducdgi la mine sf,nu se mai intoarcf,, Zici: Daamne, aratd-mi pe cei care-mi l'ac vrir.jica si rnirpot feri dc ei. Zici: Dezleagd,Doamne, darurile de hirrnicic, priccpere, ribdare, infelepciune,memoria ([inerea de minte), etc.,care mi-au fost legate,alurrg[ duatenfia, infelegerea pe hurile necurate, pustiusd se duci gi la nrirres[ nu se mai intoarcd,iar pe mine, robul Tiu (N), vindeci-mi gi ajuti-m5. 0 Nu lipsi de la Sf. Liturghie,estecea mai puternicir slujbi, ajutor,numai dacf,stai de la inceputgi p0nI la sfirqit. Fii atentla intreagaslujb[. Faza II: Dacd nu te-ai vindecat,inseamndca nu s-au spus toate pdcatele.Apasd un picat personalpe care nu l-ai spussau apasdun picat din neam:bunicii sau pdrinfii pdcatele. nu au spustoat.e - Se face Maslu. Pentruaceasta, Spovedesc din to{i se pe nou Ei spun pdcatele care au uitat sd le spurti. l'in rnai intAi toti post o sdptdmini qi, dupd Spovedaniese face ' Maslu. - Uleiul de la un Maslu se folosegte'7zile, timp in care se tine post cu post negru L, Me, V pdnn la ora 24.

zilnic bei un paharcu Agheasmd care se pun 9 picdturi in mici de ulei. inainte sd bei acestpahar,se fac 40 mdtinii. Pofi minca la 2 ore de la acest pahar. Astfel laqi tirnp Uleiuluide la Masluca sd lucreze. - Rugdciuni:de zi qi de seard, care ra aclaugi cleceR. rere: e Doamne, dacd boala aceasta este cle la pdcatele mele sau de la pdcatelecelor din familia mca (pirin{i, bunici, so(ie,stribunici) milostivegrc_rc, iartd-nede pdcategi vincleci_mi. o Doamne,daci boaraaceasta este de ra blcstcrnerc cu caream fost blestemat de la blestcmele sau cu careeu singurm-am blestemat, Doamne,rnilosti_ vegte-te,iartd picatele, dezleagd, blestemeleqi vindecE-md. r Doamne, daci boala aceastaeste de la vrijile fdcutede vrdjmagiioamenisau estede la vrdjrna_ gul diavol, Doamne, milostive$te_te, iartd pdcate_ le, dezleagi vrdjile qi blestemele, alungdduhurilc necurate, pe pustiu sd se cluci, unde om nu locuiegte, la mine sd nu se mai intoarci, iar pc gi mine, robul Tdu (N), vindecd-mE. - Se mergd la Preot ca sd-i citeasciM. Sf. Vasile. Pentruacedsta, fine post negru cel bolnav, cei din familie gi postegte Preotul. gi Fazalll:. CAnd apasd pdcatb grele din neam, ca uci_ deri multe sau vrijitorie, cind apas6 pdcate personale 4l

PREOTALEXANDRU ARGATU

Vd sfdtuieSteArltintodritul

llarion Ar7dtu

asupraciror s-a fdcut vrijitofoarte grele sau persoanele rie, dar ani in gir nu s-au dezlegat9i au l6sat si steala ei cliavolulani multi, acum,cind vor sd scapede diavol, trebuie post neintreruptmai mulfi ani la rind, cu multe zile clepost negruL, Me, V, cu perioadede post negruneintrezile. Dupi ce ai lucratcu el saudupl rupt 3-7-9-14-21-30 ce l-ai ldsat si stea la tine mai mul{i anr fiindcd nu tc-ai cind [i 1-a trimis, acum, cind vrei sd scapide el, dezlegat diavolul nu pleacdugor,trebuie un efort mai mare.Aceqti ii oamenisunt chinui{i de diavoli: nu dorm, nu mdniincf,, saltddiavolul gi apoi dd cu ei de pdmint, 9i de aceeafac Mi-a spus o bolnavi cd dup[ ce o ridicf, fracturi repetate. nu Etieniciodatdpe ce parte va cidea. ,,Mi inconjoardo lumind puternicf,gi mi salti de pe scaun9i apoi, cind imi dd drumul. nu gtiu pe ce parte voi c6dea.Vine o vocc dc si b[rbat gi imi porunce$te m6 urc pe bloc Ai sd rn'6arunc jos cle acolo. Eu am refuzat, am zis ci nu vreau. Imi posd sa-i leg vriji vecinei. A zis ci nu inccteazf, md runceqte Ca pind nu fac ceeace imi porunceste. si scap, chinuiascd am promis ci miine ii leg vriji vecinei.Dupd ce am promis, m-a lisat sd md odihnesc. Noaptea urmitoare m-a panA mi chinuit din nou fiindcd nu am ascultat, chinuie$te fac rdul pe care mi trimite si-l fac. Dar mi trimite tot timpul si fac rdu. Acum vreau si scapde diavol, ca sf, nu md mai chinuiesceu gi cei nevinovafi din jurul meu- lmi posd-i fac vrlji fiului, fiicei mele,nepolelului'Dupd runceste se lor, acegtia chinuiesc,iar eu nu ce trimit diavolul asupra 42

mai sunt chinuitdcffteva zile. Am legatcununiilenepoatci mele gi a pdrisit-o logodnicul.A pldns gi ea, qi_sora mea ci s-a stricat nunta la acegti tineri care se iubeau,iar eu priveamtoatl jalea pe care am produs-o. Apoi m-a pus sd_i menesc vrdji sorei mele ca sd-girupa mdna qi qi_arupt_o. Numai nenorocirimd pune sd fac". Remediu: - Se face post neintreruptmai mul{i ani la rind, cu multezile de postnegru. - Faci 9 Masluripe an, cam la 40 de zile unul. inainte de Maslu faci Spovedanie sincerd,la care nu spui cd te-a pus diavolul sI faci, spui: Eu am ficut. Apoi implinegtide fiecaredati Canonuldat de Preot. - Rugdciunineincetat, si ai legdturi cu Dumnezeu. ca - Zilnic iei Anafura i Agheasmd. Dupd ce o iei, simfi cd te arde,dacdte ungi pe fa!a, simfi cd iei foc. Agheasma ardepe diavoli. Pind il alungi p[fegti aEa,apoi nu te mai arde. - Nu lipsi de la Sf. Liturghie, este cea mai puternici in .slujbn. timpul Sf. Liturghii qi in timpul rugdciunilorifi vine greafi, transpiri,ai starede legin,puterile te pirdsesc, ifi curg bale din gurd sau te scuturd atunci cdnd te atingi ca de curent electric. Din interiorul t6u miaund, behiie, urli ca lupul, grohdieca porcul etc. Diavolii fac aga. La Preot merge ca sd citeasci M. Sf. Vasile, de 4 ori pe zi, 3-7-9-14-21zile la rdnd, timp in care line post negru neintrerupt gi poste$te$i Preotul, altfel diavolii alunga{i din cel bolnav sar pe Preot. 43

t PREOT ALexRNuttt I At<t;R't t

Vd .sfdtuieSte Arhinnndritul Ilarion Argatu

va la M. Clnd cil.egte Sf. Vasile,Prcol.ul adduga sl'lrqit (de duhuri Itccttratc) Doamnc frazade protectie:$i pazegte (protcjcazd pe noastre pe dinsul (cel bolnav)gi sul'letcle qi cclor din la cei prezen{i rugdciune pe sine) gi sul'letelc Prenoglri.Pritt accasta lamilia noastr[gi pc ale urmaEilor pe otul se apirrir sine,farniliasa,urmagiisai Ei ii apirra pe 9i d l c e i p r e z e nfia ru g a ci u n c e d i a voli.Diavolii,cir td ics din omul bolnavcautdin cine sd intre.Ei intri in cei nespovein diti 9i neirnpirtdqili. cci impdrtlpifi nu pot intra,fiindcd prittrit prin imDuhul Sfint Dumnezeiesc in ei locuieEte gi este neapdrat cu partaqanie. aceea, neimpdrtdgit cel f)e diavolului. cadein lucrarea uqurin[d Dacd vez.i ,tu te poli cortcentra tnveli Sreu c(trte, cd Si dar citeEti, nu gtii ce-dicitit, estede la vrdji. Faza I: + Se face o saptimdni Post + Spovedanie irnpirtdganie. -Zilnic iei ditnineafa nemincate pe Anafuri + Agheaspe md gi te ungi cu Agheasmd fa[I. - De 3 ori pe zi zici R. ZILNIC. - Zilnic faci 19 mdtinii: 10 mdtdnii pentru Cele l0 PorunciDumnezeie$ti 9 mAHnii pentru cele 9 Fericiri, $i pe care flglcluieEti s[ le irnplineqti inainteaLui Dumnezeu in via{apdminteasci. - Nu lipsi de la Sf. Liturghie. - Dezlegarea faci prin Rugiciuni + Post negru. o Luni: Tine Post negru fiul/fiica pdn[ la ora 24 + Ru-, girciuni. 44

- in tirnpul zilei; R. ZILNIC + Tatal nostru spus cit rnaides+ 19 mdtAnii. - Seara: Aprinzi 7 luminiri agezate liniar gi citegtiAc. sf. ArhangheliMihail qi Gavriil. Dup6 fiecarerugiciune qi dupdfiecare icos zici: Dezleagd,Doamne mintea, aten{iagi priceperea care mi-au fost legate,deschide-mimintea la carteqi ajutd-m[ sd invi{ cu ugurintd. Vineri: fine Post negru pina la ora 24 mama copilului gi face 40 mlrdnii + Rugdciuni. - in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatil nostruspuscit mai des. - Seara: Aprinde 9 lumindri asezateCruce + Ac. Mintuitorului. Dupd fiecareicos spuneR. clecerere. - Cine nu are Acatistier, locul Acatistuluiva spune in de 9 ori Tatil nostrugi dupa fiecarezice gi R. de cerere. - in cazuri mai grele, merge la preot ca s[-i citeascd M. Sf. Vasile. Pentru aceastatine post negru copilul, mamacopilului qi postegte Preotul.Daci ai mincat, ruqi gdciunea esteputernici. nu - Dupd vindecare, duci la Altar o Liturghie Vii, cu clar de mul[umire. Dacd Stiicarte clar nu poli vorbi, taci Ia exonrcn Este de la vrdji. - Te dezlegica-n exemplul de mai sus + R. de cerere: Dezleagd, Doamnc,vorbireamintcagi scricrcacarc mi-au fost legate.Deschide-mimie mintea,ca sd in[eleg intrebdrile gi lumineaz6-mi sd dau rispunsuriclare,corecte. ca 45

PREoT ALEXANDRU ARcATIJ

Vd sfdtuieste Arhintundritul Ilarion Argattr

- In toate cazurile, de folos este participareala Sf. I-iturrehie, deoarece estecea mai puternicaslujbd. Are cea mai rnareputerede alungare duhurilornecurate. a Dctcd urdsti solia, pdrinSii, este de la vrd.ii. Ji-a pus singe de la menstri in mdncare.Acasi cu sofia nu poli face nimic. Birbat eqti numai cu vrijitoarea. Ajungi de nu, te mai pofi atingede sofie. - Tc dczlegi: faci o sdptdmini post + Spovedanie generald+ impdrtdqanie Maslu + Rugdciuni. + Dezlegare: PostnegruV pini la ora 24 + Rugiciuni. - in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatil nostru spuscit mai des. - Seara: Aprinzi 9 lum0ndri agezateCrucc + Ac. Mintuitorului + 40 matlnii. La Preot mergi ca sa-!i citeascf, Sf. Vasile. M. - Nu lipsi de la Sf. Liturghie. - Cind soful nu se ingrijegtesI se dezlegepentruci nu-;i da seamacf, estelegat, so{ia se roagi pentru el. Face I\{aslupentruel Ei ii punein mdncare Ulei de la Maslu qi ii pune Agheasmi fdrd, el sd gtie. Sofia fine post cu post ca so[ului. ncgru L, Me, V pini la ora 24 pentrudezlegarea La Bisericadi Acatist pentrudezlegarea sofului. Zrlnic face Rugdciuni:Ac. Mintuitorului + 9 lumindri + 40 mltlnii, 6 sdptimdni. Dacd !i-a dat o prdjiturd care Stie cd-fi place, fdcutd nrcrtul, atunci vezi cd nu-(i trecu apd tn care fost ,scdldnt

buie nici sd mergi in lume, nici si tc imbraci ft-umos, 'ici treabi nu pofi face.Nu pofi si ascurtimuzicd,nu pofi sf, te uifi la televizor,nu pofi citi o carte,nu pofi sa te primbi. De nimic nu te bucuri.Nimic nu-{i place,nimic nu ie intereseazd, nimic nu-fi trebuiegte. cum estemortul. Aga Te dezlegi:Faci o sdptrmdnrpost + spovedanie general6 + irnpirtdganie Maslu. zilnic iei Anafurd + un pahar + cu Agheasmdin care ai pus 9 picituri Ulei cle la Maslu. inaintesd bei acestpahar,faci 40 mdtrnii. po{i minc a la 2 ore dupi ce ai bbut acestpahar.Laqi timp ulciului de la Masluca si lucreze. Uleiul de la un Maslu il folosegti tirnp de'7 zlle,tirnp in carelii post cu post negru L, Me, V, pind la ora 24. Rugiciuni: - in timpul zilei: R. ZLNIC + Tatdl nosrruspuscit mai des. - Seara: Aprinzi 9 lumffndri Ac. Mintuitorului + Ii.. + de cerere:Dezleagi, Doamne, toate vrdjile pc care le_au legatvrdjmagii qtiu{iqi negtiufi, dezleagd-le inrru nimica gi si se prefac6. Al'ng6 duhurilenecurate la robul tdu (|.1), cle pe pustiusd se duci gi la mine si nu se mai intoarcd. - Nu mai lipsi de Ia Sf. Liturghie. - Nu mai mdncade la alfii. Feregte-te. Persoanelecdrora Ii s-au legat Cununiile. a) cind ai cererein cisitorie, te apucao starede 'elinigtegi de jale incit plingi. Acestaeste semn cd sunt lcgateCununiile. 47

PnEot ALEX ANDn J Atr(;ATU t

Vd sfdtu i eSc A r h i nintl r i ruI I ltt rion A r g t ttt u

b) Dacaparticipila o Cunurric, se facerim in timpul [i slujbeiSf. Cununii.Ai starede greald, staredc legin.stare de rdu.Estesemncd suntlegateCununiilc. c) Dacirvrijitoarea a menit aga:Sd nu-i placi, si nu-i trebuiascd lui, ori ei. Atunci persoana ori vedccd nu se poate cdsirtori, e$ec fiecaredat[. Trebuiesirse dezlcgc. are de d) Daci i-a dat apa de la mort in mincare gi i-a menit aga:Aga cum placemortul la lume, agasi placdfata (baiatul)accasta cineo va vedea. la Apoi vede ca nimeni nu o cerc, nimeni n-o vede,la nimeni nu place.TrebuiesE se dezlege astfel:Posto s5ptimina + Spovedanie generalS implrtiganie+ Maslu. + La Spovedania generald spun picateleinceplnd dc se la 7 ani gi pini la zi, ca sd nu apese picat personal un asup r aC u n u n i e i . -Zrlnic iei un paharcu Agheasml in care se pun 9 picituri cleUlei cle la Maslu. inaintc sd bei acestpahar,faci 40 mitanii. Poti mlnca la 2 ore dupa ce ai biut accstpahar.Laqitimp Uieiuluide la Maslu ca sd lucreze. Rttgdcir,uti pentru tlezlegarea vrdjilor fdcute usupro Cununiilor la cei care vor sd se cisdtoreascd nu pot Ei pentru au Cununiilelegate: ci Luni: Jine postnegrufiul/fiica p0ndla ora24. - in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatal nostruspuscit mai des. - Searadr-rpi ora 22: Aprinde 7 lumindri + face 40 mitdnii + Ac. Sf. ArhangheliMihail qi Gavriil. AceEria

fiind cdpetenii ingeri trimit ingerii pe de intreg pdminrur gi il cautdpe cel potrivit pentrutine qi [i_I trirnit. R. de cerere:Sf. ArhangheliMihail gi Cavriil, ajuta_ [i-mi mie pentru cdsitorie. Gasifi-r pe cel potrivit pentrLr minegi trimiteli-l. R. de cerere ,pun" ,. dupd fiecareicos. Vineri: f,ine post negru mamapdndIa ora24. - in timpul zilei: R. ZILNIC + Tat' nosrruspuscdt mai des. - Searadupd ora 22, mai bine spre ora 24, aprinde9 lumindri agezateCruce, face 40 mdtdnii gi citegte Ac. Mdntuitorului IisusHristos. : Se roagl pentru: a) Dezlegarea vrdjilor gi a brestemelor care apasi asupra Cununieifiutui/fiicei. b) Pentruindepdrtarea piedicirorgi a crugmanilor care stauimpotrivaCununiei. c) Pentruiertarea pdcateror pirinfiror gi a bu.iciror ;;i ar picatelorstrdmogilor, pdcatecareapasd asupracununici. R. de cererese spunedupa fiecareicos. Fac Spovedanie generall pdrinfii gi bunicii. Sc spurr pdcatele la 7 ani gi pdni razi,casi de nu apese vreu'pdcat greu din familie. - Se pldtegtepentru un an Liturghie Vii gi Liturghie Morfi intr-o Mdnistire unde se face zilnic st'. Lrturghic,cc si fie pomenifizilnic rofi din familie,vii gi morfi. PomenireaIa Sf. Liturghie are mare putcre. pe ccl mort il scoate chinurdin iad in timpur din cdt dureazd srui49

PReot ALEXANt)tru At{(iATIJ

Vd sftit tt i eSt e A rh i n n nd r i t u I I a r i o n A r,gtrI tt I

ba, iar pe ccl viu il scoate din chinurileviefii piunintcgti. Dacir apasi pircatc grcle din strdrnogi,sunt iertatc prin pomenirea Sl. Liturghie. la - Toateluminirrilecarese aprindla rugdciune trebuie sir arddin totalitate, aceea lipescpe o cirdmidd sauplacd de se ti.e aianta. f Astlel ard peni se termini Eisestingsingure. - Dupi ce ai ficut 6 sirptdminiaccsterugiciuni, le continuidoar cu o candelir aprinsi la R. de seard. Continui ruglciunileplnd pui Cununiilepe cap. - Cdnd mama lipseEte, preia fiul/fiica gi p<lstul, R. Ei V. de - Dacdin acelagi tirnp i{i trebuieslndtate, uqurintir dc a invd{acarte.dar de serviciu sau orice alti cerere,atunci ceri la rugiciune toateacestea, ceri toatecdteifi trebuiesc. * Dacdeqtistudent tr6ie$ti colectivitate, c5min, in la Si vei proceda astf'el: -'['ii postnegruL, iar dacdnu ai mamdfii qi V. - Dimincata, inaintede a minca iei Analurir + 3 inglritituri Agheasmd; de - in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatdl nostruspuscit mai des. - Mitiniile le faci in Biscricd,undeaprinziqi lum0ndrile. De egti sdrac,aprinzi numai o luminare. Dunrnezcu gtieca eqtisirrac. - SearacitcEtiin taind Ac. Mdntuitorului. Dacd nu-l ai, poti zicedc 9 ori Tatll nostruin loculAcatistului. R. de cererese spunedupd fiecareicos sauruglciune:

Luni: Sf. ArhangheliMihair qi Gavriir gasiti pe ccr potrivitmie pentrucisitorie pi trirnitcli_ l. Vineri: Doamne Iisuse Hristoase,dczreagd vrijirc qi blestemelegi i'deprrteazrapiecricire care stau ir'potriva cununiei mele. Doamne,iartd pdcatele mele Ei are ceror din familia mea (pdrinfi, bunici), plcate care apasd asupra Cununiei melegi ajuti-mdsi mi cdsdtoresc. - Cdsdtoriacare se face prin rugiciuni, aclici prin ajutorulLui DumnezeLr, trainicd. este intrebare: Am huiet in urecrti. curt Nu .rp',triloz.dccrvicald, iar urechilesunt ,;dndtouse contntr o.R.L. rtt si rttt ant hipertensiune. Rispuns: Pentru huiet in urechi sunt 2 mctode cle tratament. a) Jii post o siptimdni + Spoveclanie generald im_ + pdrtdqanie Maslu. Ureiur dc ra un Maslu il forosegti + 7 zile' zllnic pui pe o vatd pufin ulei gi apoi o pui in ureche gi o fii de searapind climineafa.zirnic bei un parrarcu Agheasmd care pui 9 picdturi de Ulei. Faci 40 rnirtlnii in inaintesd bei gi po{i minca la2 orede la acestpahar. - In timpul zilei: R. ZILNIC + Tatil nosrru. - Seara: Aprinzi 9 lumindri + 40 mdtdnii+Ac. Min_ tuitorului. - Dacdhuietulnu a incetat, repefiMaslul. b) Pentruhuiet in urechi faci: - O sdptdmindpost + Spovedanie gcnerald+ impdrti_ ganie. 5l

PREOT ALEX^NDRTJAR$AIU

Vd .sfdni eS e A r h i nmhd ri t trI I Ia ri o n A r.qatrt t

- Zilnic iei o bucf,ticd Anafuri + Agheasmi 3 inghiIiluri. - Sc punecu pipeta nasAgheasmd se pun imediat gi in gi piciturile cu rol dezinfectant cumpirate de la Farmacie. Dupir ce pui picdturilestrdngi de aripile nasului gi in acelaqi tirnp faci presiuneca gi cum ai vrea s[ sufli nasul. Aceastirpresiune impinge medicamentulspre urechi gi spre sinnsurilcfrontale.Sinusurilecomunicdcu urechile printr-uncanal mic. Continui tratamcntulzilnic pdnf, la v iuclccarc. - Dacf,i[i pune cinevaspurcf,ciuni rnincare,faci o in staregenerallrea,ca o gripd.Nasuli1i curge,ifi curgeap[ Trebuiesd iei huietul reapare. din nas gi in urma accsteia de de tratamcntul la inceput,deci aten{ie la cine mdndnci. nici nu gustade la altul. Nu mffnca, orc; ilrtrcbare; Am lruiet in ureclti doctrl-u rttttuttite unaori lirtie tloor o sirtgurd ureclrc. Tensiurtenrtrnruld, Ia urechi ,sdndtouse control O.R.L. Si nu ant .sportdiloz.it ccrviculd. Rispuns: Acest huiet apare la anumiteore 9i estede la vrirjilepe care{i le fac vrdjitorii chiar in acel moment. - Spunerugdciuni+ R. de cererelDezleag5, Doamne, vrajile pe care mi le leagdvrljitorii in acestmotnent. - PostnegruV pdn[ la ora 24 + sd fii Spovcdit9i irnpirtir;it + Mergi la S1.Liturghie in toatcslrbatorilc' *Zllnic rugdciuni:de zi de sear6.

Intrebare: Copilut nrcu are ntAnct piciorul puraliSi zatede 2 luni incouce. Rispuns: Fac Spovecranie generaldt'fi crinfamilie gi se Spovedegte cel bolnav. Apoi se impirtf,qesctoti. Apoi gi se face Maslu pentru iertare de phcate.cind la un copil apareo infirmitate, inseamndcd cineva din familie face pdcate mari care apasi asupracopilului. Dacd copilul este adult,poatecd a fdcutel un picat mare. copilul mic seimpirtdgeqte cles, 40 zire, sprea fi fela rit prin aceasta. inveli sd spundrugdciunigi sd facd coil rect semnul Sf- cruci + copilul merge cu pirinfii la Sf. Liturghie. - Tratament:Pui intr-un castronAgheasmd + Ulei de la Maslu. cu acestaii faci masaj 30 rninute-r ori qi in acelagi timp se spun rugdciuni+ R. de cerere:Doamne. iartd-ne pdcate, de Doarnne, vinclecd-l (N). pe - zllntc se fac 40 mitanii, le face oricine clin famirie pentrucel bolnav. - zilnic bea un pahar cu Agheasmd cu 9 picdturi ulei in el. Cel bolnav va spunerugiciuni inainte sf, bca acest palrar. La2 orepoatemdncade post. - Post negruL, Me, V p0n[ la ora 241ine cel bolnav gi cei din familie Rugdciuni: - in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatdl nostru spuscir mai des. - Seara: Aprinzi 9 lumdndri a$ezateCruce + Ac. Mdntuitorului+ R. de cererc: 53

52

PREor ALexnulxu ARcen_l

Vd .sfdmeS A rl t i rnondri t ttI I Ia r i otr A rgut tt i te

a) Doamne,daci boalaaceasta estede la picatele noastre,milostivegte-te, iartd-ne pdcate vindecd-lpe (N). gi de b) Doarnne,daci boala aceasta estede la vrdji sau clc la blestenrele carel-au legat vrdjmagii cu oameni,milostive$te-te dezleagd gi vrajile gi blestemele, ceartdduhurile gi necuratc alungd-le, pustiu s6 se duci, la noi sI nu se pe mai intoarcd, pe fiul meu (N) vindeci- l. iar c) Doamne, dacd boala aceastaeste de la vrdjmaqul diavol pentru picatele noastre,milostivegte-tc iartd-nc gi dc pircate, pe l'iul meu (N) vindecd-1. iar Alungd cluhurile necurate, pustiu sf, se duca qi la noi sd nu se mai inpe toarcd. - RugiciuneatrebuiesI durezeo ord. - Dacdnu s-a vindecat, repetdMaslu.Se fac 1-3-5se 7-9 Masluri. Vezi de la al citelea a apdrut vindccarea. Dacds-avindecat opregti, mai continuicu Masluri. te nu Uleiul de la un Maslu poate fi folosit 7 zile, timp in caresc finc post cu postnegruL, Me, V, pdni la ora24. - Daci cel bolnav nu poate face mdtlnii, nu poate [ine post (copilul mic), nu poatefine post negru,nu poatespune rugdciuni, din familie vor face acestea locul lui. cei in irrtrebare: Ce sdJZtc sd scctp ca defumut? Rispuns: Faci Spovedanie generali + implrt[ganie + Ma s l u . - Apoi tirnp de 9 sdptdmf,nifaci post negru L, Me, V pinl la ora 24 qi bei un pahar cu Agheasmi in care pui 9

picituri ulei de la Maslu.inaintesir bei acestpaharsc lac 40 mdtlnii. La2 ore dupdacest paharpofi mdncade post. - Vei vedeacd Dumnezeulucreaza chip tainic ?n si te vindece. vei fi afumatcu lum mult in orice loc vei merge gi aceasta pind la intoxicare,pendla exasperarc, incit aga sd ai oroarede fum. sau focul de la virful lig[rii ifi cade pe hainegi-1iarzi hainelede fiecaredatd.Vei fi uimit cincl vei vedeace control exact are Dumnezeuasuprafiintci tale. intrebare: Ant tut sirtgurcopil, dctr e,ste ttetvossi ttclinistit. Se imbolndvcstetlcs, e.ste lipl;it da Jor{d, obrsscsrc repede, deSiil hrdnim bine. Analizele su,t no,nule, nrcdi_ cii nu Stiucefel de bould e,stc aceosttt. Rlspuns: Ai cdutatsd-[i construiegti fericireacu un singurcopil omorindu-ipc ceilal[icu avorturilcqi [i-ai lacut planulcd ai si ai un copil degtept f}umos gi desiviirqit. Acum vin diav ol i ias upr a opi l ul 'i qi i l c hi nui c s cc a pr i n c , el sd ai necazuri, sd se irnplineasc[ ca misura necazurilor pe carc le ai fi avut clacr ai fi crescuttoli copiii pc carc ti i-a hotdrdt Dumnezeu sd-i ai. ca - Acum trebuieSpovedanie generald pocdin{dpen_ + tru iertareapicatelor fdcute cu uciclerea prunci. Te vei de impdrt5gi atuncicflndva.spune Preotulca te po[i impirtirgi. - Copilul va lua zrlnic o bucd[icd de Anal.urf, + Agheasmi,3 inghifituri.il ?nvefi zicd rugirciuni 3 ori sd clc pe zi gi sd faci corectsemnulSf. cruci. Trebuiesirmeargr 55

PREoTALEXANonu Ancnlu

Vd sfdtuieste rhinmhdritu! Ilariott Ar,qu!tt A

la sf. Liturghie in roateDurninicile gi sdrbdtorilc. copilul trebuicimpdrt5git mai des, la 4o zile,pind la virsta cle cdt 7 ani Apoi se va impdrtiqi in cele 4 posturiclin an ca gi pi_ rin{ii. Apoi 7 ani copilul intrd in aceeagi ri'duiali cu adul{ii: fine toatePosturilein intregime qi se Spoveclegte, apoi se impirta$e$te. intrebare z Copittil meu are 2 uni Si este bolrtav. orice nthtartcd ii ulsarepe piele o iritayie.Medicii .rpuncd estcolerllie.Ei nu cuttosc cortzeace,slei boli. Rispun.s: Si-l impirtigegti 7 Duminici la rdnd gi sa_l invefi sd spunf,Tatil nostrugi si faci semnulsf. cruci corect.Trebuiemersla Sf. Liturghie in toatesirbitorile. - La Preottrebuiemers ca sd-i citeascIM. Sf. Vasile. Pentruaceasta trebuie.post negru in ziua respectivd. Trebuie sir posteascicineva pentru copil. poate posti rnama, tata,bunica,oricine se oferi si facd postnegru. intrebare z Arn crturtpetn gtmtbe,popular carcei.Arutliz,elesuntrnnrtule. Nu um carenld tle culcitt sau,,tognezju. Rispuns: Faci Spovedaniegenerali + irnpdrtiganie. Nu lipsi de la Sf. Liturghie. - Pe picioarete ungi cu Agheasmi cdndapare criza. - Se{ineposrnegruV pind la ora 24 + Rugaciuni Zilnic iei dimineafa o bucifici de Anafuri + Agheasmir ?nghi[ituri. 3 intrebare: imi cctde pdrul. Medicii nti c*tosc caltza.

Rrspuns: Faci Spovedanie generarir irnpirrtdganie. + Tai din pdr mdcar un centimetrudin tot capur.pdrul tunsil pui intr-un pachetqi il arzi undevaalarirclin casrr. Apoi tc spcli pe cap.Dupd ce te-ai uscat,te uzi din nou cu Agheasmi.Repe[iaceasta 3 ori Ia 3 tunsuriconsecutivc. de - PostnegruV pdnnla ora 24 + Rugiciuni + R. de cc_ rere:Doamne,iartd-mi de pdcatepe mine, robul Tiru (N), dezleagd, vrdjile gi alungd acest riu de la mine Si vindeca-md. de 3 ori . Zici intrebare: ce ,sri crt 'd ,td virrdecde ,tir,,,rl .fttc ,qrctt al picioarelor, de mirosul greu de Io .subrtq? Rispuns: Faci Spovedanie generali+ impirtiqanie. zllnic iei dimineala nemdncatc bucirfici Anafurir pe o post negruV pnni h ora24 + + Agheasmi 3 inghi{ituri. Rugdciuni. ungi cu Agheasmd picioareqi la subra[. Te pe intrebare z sort,tl nrcu are crrcer. Doar I -rtu deschi.s si I-uu cr.rut lu ktc.fdrd sd-l opereze.Toutc organeleinterne sunt prinse de cuncer.Metlicii au spus cd nu nui ctu ce sd-iJacd. Rispuns: Fac Spovedanie generali + impdrtaganie cel bolnavgi cei din familie,pirinfii, so{ia,bunicii. Apoi facc Maslu.Se fac l-3-5-7-9Masluri.Uleiul clela un Maslu se foloscgte timp de 7 zile, timp in care se finc post cu posr negru L, Me, V pdna Ia ora 24. Cel bolnav bea zil'ic un pahar cu Agheasmdin care se pun 9 picituri ulei clc la 57

Pnsrlr AlnxerupRUAl{(;ATt,

Vd sftltuicste Arltinumdritul

llariott A t.glttl

Maslu.inaintctlc accstpahar.sc l'ac40 lnirtirnii. Mirtirniilc le poatefacecincvadin familie in locul celui bolnav.Ccl bolnav poatespune rugdciurni. Dupi 2 ore poatc rninca. LasirtirnpUleiului dc la Masluca si lucreze. - in timpul zilei:R. ZILNIC + Tathlnostru Ac. z.ilci. + - Seara:Aprinde 9 lumindri a;ezateCrucc + Ac. Mlntuitorului+ R. cerere: a) Doamne, dacd boala aceastaeste de la pircatcle rnclc sau. la pircatclc dc cclor din fanriliamca, Doamrrc, iartl-ne dc pircatc vindccd-rni. Ei b) Doarnne,dacd boala aceastaeste de la vrirjmagii oatnenisau de la vrijmagul diavol. Doamne,iarti-ne dc plcate,dezleagd vrijile, cearti duhurilenecurate, pustiu pe sf,se duci Ei la mine si nu se mai intoarcd, pe rnine,roiar bul Tdu (N). vindeci-nli. c) Doamne,dacd boala aceasta estede la blestenrclc cu carc arn lbst blcstcrnat dc la blcsterncle ciu'ccrl sau cu singur ln-am blestemat, Doamne, iarti picatele, dezleagir gi blestemele vindeca-md. - La Preot lnerge sd-i citeascdM. Sf. Vasile. Pentru aceasta post negrucel bolnav, cei din familie ;i poslin gi tegte Preotul. Cai cure au vichil beliei Daci ai biut o bziuturd descintatd: a) Vei beafdri si te rnai opregti. b) Dacd biutura a fost descintati pe git de ra[d, apoi vorbeEti mult ca rata. 58

c) Dacd biuturaa lost clescdntatd gflt clelup saudc pc ciine, apoi vei deveniriru ca lupul,ca ceinele. Tratament: - Sofiapostegte pentruso[, mamapostcEte pentrul'iu, postnegruV pini la ora 24 + 40 mltirnii. line - in situaliimai grelese faceMaslu. - in situafiigrcle se fine post ncgruL, Me, V pina la ora 24 + 100 mdtdnii. So[ialmamaii pune ?n mincarc Agheasmd, Ulei de la Maslu ff,rdca cel bolnavsd gtie. - Se fac l-3-5-7-9 Masluri. Daci vindecarea apare dupdprimul Maslu,te opreqti, re mai faci gi pc celelarte. nu - La Preotmergecel bolnav cind estetreazgi clt post, ca sd-iciteasciM. Sf. Vasile. - Pomenirea zilnicd la Sf. Liturghieestede ajutor. - So[ialmama poateda Acatistla Biserici, si se roage Preotulpentruel ca sI se vinclcce. cei cdsdtoriyictrre tltttoritd vrdjilontu por lrcui irtrpreund Si se sperie unul de alnl in casd. - Fac Spovedaniegenerald+ impirtiganie tofi clin casd. Pentruaceasta posti o sirptdrnini. vor - CheamdPreotul gi se face Sfinfirea casei in zi cle post L, Me, V. Postesc tofi ai caseigi postcqtepi prcotul postnegru.se faceAgheasmrcu M. Sf. vasile. cu aceastrr Agheasmdse strope$te prin toati casa, nu in camerade baie. Zilnic se ia o bucdficdde Anafuri + se bea Agheasmd 3 inghifituri. Dupd 2 ore se poateminca. Se unge pe fa[d,pe corp cu Agheasmd, pe zoneleruginoase. nu

Pneor ALgxRNttRt Anc,,rltI I

Vd sfiituieStc Arhinmidritul llarion Argatrt

- Sc al'unrir tirniic carc a statin Altar la o Sl. Licu turghicgi pc care s-auf'dcut$i M. Sf. Vasile.Atunci cincl se faccAghcasma, fie pe masdpi toat[ Tdmiia. sd - Se face postnegruL, Me, V pdnala ora24. - Sc fac 40 mdtinii zilnic. - in tinrpul zilei, R. ZILNIC + Tatdl nostru spuscit rnai des. - Seara, dupa ora 22, se fac rugdciunicel pu{in o ori: R . Z I L N I C + A c. Mi n tu i to ru l u i . i ne nu ar c Acatistierin C , locul Acatistuluizice Tat6l nostru de 9 ori. Dupd.fiecarc zicr: Dezleagi, Doamne, toate vrdjile, toate blestemele, alungaduhurilenecurate la robii Tii (N), pe pustiusi de se ducirqi la noi sa nu se mai intoarcd. - La sfirgit, dupd dezlegare, duci la Altar o Liturghie Vii cu dar de multumire. Te uurlc vrri.iitrtrulca ui pttsrnurdturi Si ui fdcut z.ucu.rc[r. Intediottpispunecd la el acasd murdturile Si z.ncusca au. sdfacdfloare, ciupercd. .liicttt.lloure.El ili nteneSte Remediu:Le afumi cu timdie fdrd sd deschiziborcanele ,si zici: Alungd, Doamne, orice duh necuratcle la acestea, pustiu sd se ducb gi aici sd nu se mai intoarcd. pe Zici de 3 ori. Vei auzi trosnindsticlaborcanelor lovite ca cu cutitul.Auzi de doudori [anc,{anc.Totdeauna diavolul dd doua semnesau patru. Nu di trei semne.Numdrul trei 'nurndrul este Sf. Treimi. Dacd borcaneleaveau iioare, dupi ce ai afumat cu tdmdie toatl floareacade la f'unclul gi borcanului zeama devinelimpede.

Dacd fdri si fi menit cineva vraji, preparatele fdcut. au floarc deoarecenu au fost bine sterilizate.afumareacu 'Iirmtie nu dd rezultate. Cei cdrora vrd.jitoriile-au trintisurgintul viu (nrcrcur). Aspcct:Apare la ochi, la glezne,la rndini.Cind il biruie pe om, aparepe tot corpul. Apare ca bubuli{ernici cit virful de ac qi te mindnci. Te scarpini dc tc faci singc. Aceasta pc estede la argintulviu (rnercur) care l-au trirnis vrdjitorii. Boala nu cedeazir tratarnentulmedicarncntos la clasic. Tratanrent: Faza I: - Se face Spovedaniegcneralir+ intpirrtdqanie, deci Curdfire+ Sfin{ire.Pentruaceasta postegte sf,Jrtimiinir. se o - Se face postcu post negru30 zile: L, Me, V - l0 sapgi tdrndni. face Maslu pentruiertaredc pdcate vindecare. Se - Zllnic cu 2 ore inainte de masd bci un pahar cu Agheasrnd carc se pun 9 picdturiUlei de la maslu.Sc fac in 40 rnitdnii inairit,r a bea aceslpahar.Po[r mincala2 ore cle pahar.Daci te-aivindecatde la prirnul dup[ ce ai birutacest Maslu, te opreqti, nu rnai faci Masluri. Daci nLr tc-ai vindecat, pina la al 9-lea.Zrhlic te ungi pc bubuli[c corrtinui cu Agheasrnd careai pus 9 picirturiUlei dc la Maslu. in - in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatal nostruspuscit vinmai dcs + R.: Doamne,iarti-md de picate, Doarnnc, decd-md, Doamne,alungdacestrziude la mine
6l

Pne,or ALe,xauunu ARGATU

Vd .sJ t tt i cSte A r I t i rrrth rd r i t tt I I I a r i o n tl r.eu I tt ti

- Scara:Se aprind 9 lurninlri agezate Cruce + Ac. Mdntuitorului+ R. de cerere:Dezleagd. Doamne, toate vrirjilepc carc le-au lcgat vrdjrnagii qtiu(igi negtiu{i dez, qi lcagir-lc intru nimicasd se prefacd alungi accstriu de Ei la mine gi inapoi si nu se mai intoarcl, iar pe mine, robul Tiru (N), vindecl-rnd. Faza II: Cind estemai grav, se pun 3x9 picituri de Ulci in paharulcu Agheasmd, fac 100 mirtirnii, se insofite de: Doamnc.iarti-mi de pdcate, Doamne,vindeci-md.$i se facePo.st negru neintrerupt3-7-9 zile la rind. in aceste z i l c n u r n d n i n cin i rn i c,i e i zi l n i c 3 bucd( ele Anafur i + un palrar Aghcasmd carcse puneUlci de la Maslu. cu in - La Preot mergi si-[i citeasca Moliftele Sf. Vasile ztlnic de 4 ori pe zi. Pentruaceasta duce postul negrugi va Preotul. Vrljitorul cade la boali gi la necazcind tu faci rugriciuni gi te dezlegi. El primegteaceleagi boli Ei necazuri pe care{i le-a mcnit [ie. Diavolii trimigide el asupra nu ta pleacd pustiu,acoloundeii trimi{i tu qi Preofiipentrucd pe in pustiunu au pc cine se chinuiasci.De aceea diavolii se ?ntorc totdeauna cel carei-a trimis. la De diavoli se scapi numai cu ajutorul M0ntuitorului Dumnezeu,daci ii ceri aceasta prin: a) Postcu Post negru + Rugdciuni.Dezlegare diade v o l ( a l u n g are ) b) Spovcdanie generald impartiEanie Maslu = Cu+ + rhtire+ Sfintire 62

Vrd.jitorul nu voieStesd .facd e.frtrtul ucestu de a sc ruga la Dumnezeu, vrea si facd Curirfire+ Sfinfirc + nu Dezlegare. accea De vrirjitorultrdieqte chinuit de cliavoliqi c0nd ii trimite asupraaltora se chinuiescaceia.Diavolul chinuiegte toatd lurnea,dar scdpim de el numai prin pe puterca HristosDumnezeu. existdalt numede carc lui Nu s[ fugd satan.Diavolii lac ascultare I'ug numai la pogi runca lui Hri.stos Dunurcz.eu, dtrcd tu eSti rob ul lui Dunttrczeu,adicd respecliporuncile Durnnczcieqti, faptc Ai ai ginduri dumnezeieqti, fiu al BisericiiSaleqi c;;tifiu al egti Siu prin Sf. Liturghie+ Cele 7 Sf. Taine. Dacd tu eStirob ul .ratunci vdzind ci eEtichinuitdc gi diavoli ii alun gi i n nur nc l eM i ntui tor ul ui Ii s us H r i s tos , acegtia pleacd la tine fiindcirfaptelctale qi ginclurile nu de talesuntsatan i c e, s untD um nc z ei eqti . nu Dacd iei hofirAreo c( sci tntot-ci Durnnezcu din te lu qi rob al satanei devii rob al lui Dumnezeu, si atunciDurnnezeute ajutd sd parcurgiacestdrum grcu al inl.oarccrii. Dumnezeunu forfeazi pc nimeni, noi inqinc alegcm pe cinevoim. Cind tu faci Post+ Rugdciuni te dezlegi,vrirjitorul gi cadela boaldgi la necaz, fiindcdel primeqtc inapoitot ccea ce el a trirnisasupra in accastii ta. situalic,cl zicc: Sjtiuca egti credincios mergi pe la Bisericd.[atd, sunt boinav. gi Roagd-te pentrumine. Pldteqte Acatist,pomencgte-mi un la Sf. Liturghie ca sd mI fac sdnitos. Tu nu ai putereade a purta pdcatele acestuiom. Trebuiesi-i rdspunzi: 63

l't{Eor ALe,xnN r-r on AncRru

Vd .sfdt i eSt A rh i n mnd ri t uI I Ia ri ot t A r,qo t tt u e

a) Cheami un Preotsd faci o Spovedanie generald, la pircntcle carespui incepindde la 7 ani pind la zi. b) irnplineqte gi Canonulclat de Prcot la Spovcdanie puneinccputbun de poclin{i, adicdde intoarcere la pdde cat. Durnnezeu rinduiegteboli Ei necaz,uri sd ne inne ca toarcemla El. Toti suntern pdcdtogi inainteaLui. c) Vindccarcaaparein func{ie de calitateaintoarccrii de la plcat pe care o facernfiecare. d) Preotuluila carete Spovedegti, aceluia ti pldtesti ttt cu rrtfirru Acatist qi Sf. Liturghii, Maslu,Si Ie pldtasti rlin tc prin nutncolc. Nu le plite;;tidin bani ccru{i buni t'Ayigu{i dc pclaaltii. c) Prco[ii pot duce povara picatclor altora prin l-larul Prco[ieiprimit la Flirotonirc.De aceeatrebuie sd tc adresczidirecL Preotului. Dacdunui plstor ii cadco oaiein pr[pastie, trimitc nu ca sii o scoatdde acolo pc fiul siu care arc doar 7 ani. qi Accsta,fiind copil, nu arepriceperc tariea bra{elor sir ca o scoati.Picrdegi oaia ;i copilul. Pirstorul mergc;;i scoatc cl insuqioaia din pripastic;;i arc griji ca in timp cc o salveaz'a nu caddqi el qi sa-gipiardl viala sa. sI Pentru iertareu d.epdcate kr cei at pdcute grcle se facc: - Spovcdanic gcncralir Pocdin[ii. intorci dc la pa+ Te cat, implinc;ti Carron.Da<;iPreotul te-a oprit de la impdrtiqaniepc rnai ntulti ani,petreciaqa:

- Nu lipsi de la Sf. Liturghie?ntoatcsirbiitorilc. - Tii toate posturile in intregirnegi te SpovetleEti in toateposturile. - Preotuliti dn o lingurili de AgheasmdMare in locul impdrtdqaniei. - Te vei impdrtdqiatunci cdnclva zice preotul. prin aceasta, Preotul te f'eregte furia diavolitor, care te-ar de chinuimult pentruacea impdrtdqanie primitr ?nainte a fi de dcvenitvrcdnicde a o primi. sc lacc Masru pcntruicrtarc de picate gi ugurarea nccazuri.se fac 9 Masluri De an din ( la 40 zile mai fac i un M as l u) . - Se fac Ruglciuni+ PostnegruL, Me, V pin6 la ora24. - in tirnpulzilei: R. ZILNIC + Ac. zilei +Tarhl nosrru spuscdt mai des. - Seara: Ac. Mdntuitorului 40 mdtdniizilnic. + - La Altar duci de 14 ori Liturghie Vii pentruiertarc de p:icatc, caretreci numeletdu. Dai la Altar: Liturghic pe Vii cu 3 lumandriaprinse vin + ulei + prcscuri(sauchi+ fle, piine). Preotulfacerugdciunede icrtaredc pdcate. Pentru pdcate nutr| ca vrd.iitorie, w:irleri (avorturi multe),diavolii nu pleacd,de aceeatrebuie strircruinlir rnai multi, trebuie un efort mai mare. Este necesarpost mai rnul[i ani la rind lhrd intrerupere+ zlle multc tlc post ncgru. Iar in cazuri mai grele se fine periodic post negru neintrerupt.Toate se fac cu ascultarecle cuvintul prcotului, ca sd ai platd de la Dumnezeupentru ele. preotul nu cste un pedepsitor, e doar doctorul careoferd leacul.El nu te el 65

i'Rtd)'r ALL,xANt)t{r.iAtrcATtJ

Vd sf(it u i e$te A rh i trurndri t tt I I I a rio tt A rg a t tt

dar diaccarti, nici nu tc obligi sd faci post gi rugdciuni, prin PosL volii nu plcact-t altlei decit daci faci Crucifical"c Preotulnu tc ccartd,oriclt de cu Postncgru + Rugirciuni. nu grele ar fi pircatclepe care le spui la Spovedanie, [c urmitoare spui accleagipdcate ceartddacf, la Spovedania pentrucir le-ai repetat.H da iertareade pacatein numelc la iar MintuitoruiuiDumnezeu, cel careprivcgte intoarcc[,a rea ta este Dumnezeu. tine sti ceeace i{i apropii: faci il faptesatanice- ai la tine pe satan.Faci fapte bunc, iei tot (Anafurd,Agheasmi, TiLimpulclin ccle Dumnezeiegti Maslu etc.), atunci ai pc Dutnnezeu miie, impirrtirqanie, Durnnezeu. linga tine,la tine locuicgte vine rdu de la stonmcz,ilnic, intrebare z Pdrinte, tnl;. estede un anumittip, egtiblclcaL. Rispuns: Rdul acesta - Sc face Maslu. Pentru aceasta {ine post o siptitse generall + impdrtlganie,apoi faci laci Spovedanie rnfura, Maslu. - Z\lnic iei o bucdlicd de Anafurd + un pahar cu in Agheasma carc se pun 9 pic[turi Ulei de la Maslu,le ici inaintede a minca. Faci 40 mdtdnii inainte de'a bca accst Lagi pahar. Po{irndncala2 ore dupd ce ai luat acestpahar. timp Uleiuluide la Masluca si lucreze. in timpul zilci: R. ZILNIC + Tatdlnostruspuscit rnai des. - Seara:Aprinzi 9 lumdnlri + Ac. Mfintuitorului+ R. de cerere:

a) Doamne, dacd boala aceastaeste cle la pircatelc mele sau de la plcatele celor clin familia mea, Doamne, iarti-ne de pdcate vindecd-md. gi b) Doamne,dacd boala aceasta este de la blestemele cu care am fost blestemat sau de la blestemele care ell cu singur m-am blestemat, Doamne,iartd pdcatele, dezleagd blestemele vindecd-md. qi c) Doamne, daci boala aceasta este de la vrdjile cu care m-au legat vr[jmagii oamenisau estedc la vrijmaqul diavol, dezleagd,Doamne, toate vr6jile alungd duhurile necurate, pustiu si se duc6 gi la mine s6 nu se mai inpe toarcd, pe mine,robul Tdu, vindeci-mi. iar - Din Uleiul de la un Maslu foloseqtij zile la rdnd, timp in care se fine post.cu post negru L, Me, V pdnd la or a24. Daci nu te-ai vindecat,mai faci o Agheasml cu M. Sf. Vasile + un Maslu qi continui aqa pind implinegti 3 Aghesme cu Molifte gi 3 Masluri. Un sfat: nu ddrui AgheasmS, d[rui Ulei de la Maslu. Sa-giia fiecarede Ia nu Biserici. vrdjitorii lucreazdvriji pe ele. Fiind condugicle diavol,ei lucreazd impotriva oricdreilucrdri Dumnezeiegti. Tu nu ii urigti pe vrijitori, doar te fereqtide ei. intrebare: Mi .s-auinroSitochii, s-a umplut cu sdttge corneeaochiului. sintt tn arutmitentonrcntecd nfi inleupd cu un ac fin in vaselecare alimenteazdsi vascularizeazd ochiul. .l-a scurt timp dupd tnlepdturd, ochiul este prin de 67

PREOTALEXANDRUARGATU

Vd s.fdtuictteArltinuardritul Ilarion Argattt

oculurd este s1nge.Globul ocular esteduret'os. Tensiuneu boli. tnnnuld, nrcdiculalirnfi cd rtu cunoosteciluzoace,stei Rispuns: infepdturao face un cliavol din categoria Scorpii.Oameniipe careau Hbiret scorpii sunt oamenicu pircategrele care nu s-au spovedit gi impdrtdqitde mul{i ani, deci oameni care nu s-au ingrijit sd se curifcasci de pAcate. Tratament: Faza I: Faci Spovedaniegenerald+ impirtdEanie+ din Maslu. Dacd Preotul nu te impdrtdgeqtc pricina pdcagenerali faci Maslu pentru telor, atunci dup[ Spovedania iertare de picate gi vindecarede boala- Se fac l-3-5-7 Masluri. Vezi de la al citelea a apirut vindecarea.Dacd te-ai vindecatdupf, primul, te opreEti,nu le faci Ei pe celeztle,timp in care lalte.Uleiul de la un Maslu se folosegteT se fine postcu post negruL, Me, V pffndla ora24. - Zilnic bei un paharcu Agheasmd care pui 9 picSin turi de Ulei de la Maslu. inainte si bei acestpaharse fac 40 mlt[nii. Poli mnncala2 ore dup[ ce ai bdutacestpahar. - Zrlnic pui cu pipeta cite 3 piclturi de Agheasmf,in fiecareochi. - in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatdl nostru spus cit mai des + R.: Doamne,iartd-mdde pdcate,Doamne, vindeci-md. - Seara, dupd ora 22: Aprinzi 9 lumindri aqezate Cruce + Ac. Mintuitorului + R. de cerere:Doamne, migi lostiveqte-te iartl-mi de pdcatepe mine, robul Tau (N), 68

alungdduhurilenecurate, pustiusd se clucl gi la minc si pe nu se mai intoarcd,iar pe mine vindecd-m6. Faza II: Dacdnu te-ai vindecat, inseamni ci: a) Nu ai spustoatepicatele,ai uitat sd spui un pircal maregi de aceea diavolul std nu pleaci. b) Mai lrebuiesc fapte bune,milostenie,mitdnii, post. post negru, rugdciuni. lumindri aprinse, toate ca jertth. inaintea lui Dumnezeupentru iertareapdcatelorpe carc le-ai spovedit.inseamni cd tot ce ai fhcut in Faza I nu a lbst suficient(de ajuns)ca sd acopere mullimea pdcatelor. - Se {ine iar post o slptdmin[, se face Spoveclanie la care spui pdcatelcpe care ai uitat si lc spui la Spoveclania anterioard. Apoi se face Maslu. Se continui cu Post + Spovedanie+ Maslu pini la vindecare. Faza III.' Persoanele picate grele,cu uciderimulte, cu persoanele carenu s-auSpoveditgi impdrtigit de mulfi ani qi au statcu diavolul pe ei ani la rind fird si se ingrijeasci si-1 alunge, acum,cind vor sd scape diavoli, trebuiesir de facdun efort mai lnare.Dupd ce a locuit timp inclelungat la tine diavolul te considerd gazda sa Si nu pleacd. - Trebuie post mai mulfi ani la rdnd, cu multe zile de postnegru. - Trebuie Post negru neintrerupt, cind se iau zilnic doar 3 bucdfele Anafuri + un paharcu Agheasmf,. - Trebuie ficute 100 mitdnii cflt mai des. - Trebuie 9 Masluri pe an, unul la 4O zrle.

PREoT ALEXANDRIJ AncATu

Vd sfdtuicste Arhinmttdritttl

Ilarion Ar.qotrt

La aceasti Crucilicare diavolultrebuie plece. sd - Cel bolnav mergeperiodic la Preotca sf,-i citeascd M. Sf. Vasile.Pentruaceasta fine post negrucel bolnav gi gi postegte Preotul. - Pldtegte Mdnistire pentru un an Liturghie Vii gi la Liturghie Morfi, ca sd fie zilnic pomenifi cei vii gi cei morfi din neam. - La Preotdai Acatist ca sd se roagepentru iertarede picate gi vindecare. Tratament medicamentos:Controleazl sinuzita.Infec{ia de la sinusuri intrefine iritalia ochilor. Zilnic se pun pAni se obfine vindecain nas picdturicu rol dezinfectant rea. Le cumperi de la Farmaciela recomandarea medicului. Mai intii se pun cite 3 picituri de Agheasmlin nas. intrebare : Cuclpe jos.Analizele au valori nrtrntule. Medicii ttu cunosccuuzaacesteiboli. Tratament Faza I - Se face post o siptdmfind+ Spovedanie general5+ impdrtlqanie. Face aceasta bolnav, cei din familie, socel p[rin[ii gi bunicii dacdsuntin viafd"Se face aceasta ca {ia, pdcatpersonal pdcatdin neam. sd nu apese un sau un - Se face apoi Agheasmd M. Sf. Vasile + Maslu cu pentru iertarede picate gi vindecarea bolii. in ziua aceea qi line post negru cel bolnav, cei din familie qi posteqte Preotul. Dupd terminarea slujbei, cei neputinciogi pot minca de post. 70

- Uleiul de la un Maslu sc foloscgte zile, tirnp in J carese fine post cu post negru L, Me, V pind la ora 24. 'care pui 9 picirturi Zilnic bei un paharcu Agheasmd in pahar,laci 40 rnirtirUlci de la Maslu.inaintcsi bci acest nii Pofi minca la 2 ore dupi cc ai biut accstpahar.Laqi timp Uleiuluide la Masluca sd lucreze. - in tirnpul zilei: R. ZILNIC + Tatdl nostruspuscdt rnaides. - Searadupdora 22: Aprtnzi9 lumindri aqezate Cruce + Ac. Mdntuitorului. Dupd ficcareicosspui R. de celcrc: a) Doamne, dacd boala aceastaeste de la pdcatele mele sau de la pdcatele cclor din farnilia lnca, Doarnnc, gi iartd-ne pdcate vindec6-m6. de b) Doamne,dacd boala aceasta este de la blestemcle cu care am fost blestemat sau de la blcstemelecu care eu Doamne,iartd pdcatele, dezleagd singurm-am blesteniat, qi blestemele vindecS-mi. c) Doamne, daci boala aceasLa este de la vrdjile cu carem-au legatvrdjmaqii oamenisauestcde la vrijmaqul diavol, Doamne,dezleagi vriijile, alungl duhurilc necurate,pe pustiu sd se ducd qi la mine sd nu se mai intoarcd, iar pe mine,robulTdu (N), vindeci-md. al{ii dup[ primul, alfii dupd al treilea, Unii se vindecd sau dupl al qaselea dupdal nouileaMaslu. - Zllnic mc r gcl a Pr c otc a s d- ic i tc as c iM . Sf. Vas i l c . r Pentruacea$ta post negrucel bolnav,cei din familie qi {ine pi posteqte Preotul.
1l

PnsorAUexANDRLt Anc;nnr

Vd sl tit ti eSte A rl t i t t ratld r i t ul I I a ri ot r A rgu t t t

- Zilttic sir fic pomenili la Sf. Liturghic.Dd la o minirstire LiturglricVii gi Liturghiemorfi pent.ru an. un - In Biserici dii Acatistca si se roagcpreotul pentru iertaredc picate gi vindecare. Faza II: Pentru cazuri mai grele trebuie striduinfi ln a i m u l t i . - Se fac 9 Masluri pe an, unul la 40 de zile. Zilnic se bca un palrarcu Aghcasmi in cal.ese pun 9 picdturi UIci de l a M a s l uq i sc l a c 1 0 0 ma ti n i i i n cele7 zilc in car csc lirklscr;tc Ulciul dc la un Maslu. - Pentru cazuri mai grele se {ine postmai rnulfi ani in gir firri intrerupere, multe zile de post ncgru, uneori cu cu post negru neintrerupt,3-7-9-14-21-30 zile. post negrur neintrcrupt,adich post total, se fine doar cu 3 bucltelc Anafurir un paharcu Agheasmlpe zi. + - Cdnd fii post negruneintrerupt,mergi la prcot ca sii c i t e a s c iM . Sf. V a si l ed e 4 o ri p e zi : la 6, la 12,la 18, la r (r dirninca{a tot aqa.La sfdrgitul 24, la Moliftelor, prcoEi ttrl vu adiruga|raza dc protec[ie:[ii pizcgtc, Doarnne(d6 duhuri necuratc)pc dinsul gi sufletele noastregi a celor din familia noastrS';ipe ale urmagilornogtri.prin aceasta cl pdzeqte duhuri necurate cel bolnav,pe cei prezerrfi de pe la rugirciune, pizegtepe sine, pe cei din familia sa qi pe se urmaqiisii. Postulnegruil ducecel bolnav,cci din familic qi postcqtc Preotul.Firi post negru diavolii carc ies din Ai ccl bolrrav asupra vilr Preotului. intrebare: Am t,isatcd u venit si s-u luptcttcu ntine,rt om uritt Si rtti-rtrupt bru{ul. M-mn trezit ?n' patul nrcu,dur 72

cu durere violentd tn bral Si uveantbrapul rupt. Cine ni-u rupt brulul? Din pat n-ant cdz.ut,in casd nu cr intrut nirrrcri, u;a ere incuiutd, iar eu locuiesc.singur. Rlspuns: Cel carefi-a rupt brafulestcdiavolul. Se face SpoveCanie generald irnpirrtdqanie. + Rugiciuni de zi gi de seard+Post ncgru V. pinir laora24. Se face Maslu pentruiertarede pdcatcqi vinclecarc. - Ca scapi dc tliavoli sir nu rnai pirtcqticeeacc ai ;i pi{it trcbuiesi ai legiturircu Dumnezeu prin: - Jii in intregimetoate posturiledin an, te Spovedegti gi tc impirtiqegti. - Melgi Ia Sf. Liturghie in toate sirbirtorile, de lir 9- 12,in intr egim e. - Sa ai rugdciune zi gi de scari. de - Sir foloser;tiAgheasmaqi Tdrniia. Zilnic iei dimincatape nemincateo buci{icl de Anafuri + Agheasmir3 inghi( itur i. - implinc$te cu toatd grija Canonul clat dc preot la Spovedanie striduie$te-te tc intorci de la picat. La + sI acestea adaugf, faptebunepldcutelui Durnnczcu. intrebare z Am fdcut vrdji, ntuiprecis vrbnclsd sctrlt de diuvolul care nfi chinuieSte, -runtrini,r esrtpraaltuitr, I ctt sd nrui scop de chin. Dur se tntoarcc Iu ninc cintl ccl osuprct cdruiu l-um trimi:; posteqte se rougd. Si Rlspuns: De diavol se scapdcu ajutorul Mintuitorului Iisus Hristos.Nu scapide el trirnifindu-I asupraaltuia. A trimite asupraaltuia un riu care te chinuieqteesteceva 73

PREor ALrxnruonU AtrcRlt

Vd sfiit ui eS e A rl i manil r i t trI I Iu r i ott A1,gurt t t

drdccsc,este lucrare diavoleascd, este rucrareasatanci. Satancstc Iorta riului, are rol distrugitor,chinuitor,pin_ gdritor, distrugegi degradeazd orice valoare fizic| gi spirituala.El sc opune neincetat binelui, adicr se opune lui Dumnczcu. Diavoluladuce lumc sufcrinfa in suflctcascir Ei frupeascd, neliniqtea, dezechilibrul, nemullumirea, cnrzi_ mea,riutatea, nedrcptatea, urdtul sub toateforrnclelui. El este moartevcgnicr. Dumnezeuaduce sinrtatea,echilibrul, pacca, mullumirca, bucuria, clreptatca, blindctea, prin putercaLui toatesc frumosulsub toatc lormclc lui. zidcscAirodesc. csteVia[[, via{i vcanicd. El - Ficind rdu semenilorsau dorindu-lerdul, lucrezi impotrivalui Dumnezeu, slujegti satanei. - De diavoli se scapd numai cu ajutorulMintuito.rlui Dumnczeu dacir ceri ajltorul prin: ii - Rugdciuni Postcu postnegru. + - Spovcdanie implrtdganie. + Unde suntpicate grele, se faceMaslu pcntru iertarcde pdcate. - Fapte bune,plicute lui Dumnezeu. - intoarccrca ncincetatila Dumnczeu: ta a) Te Spovedcqti pazcqtisd nu rnai repeli pircatul. gi b) Dacaai repetat pacatul, trebuies[ te SpovecleEti din nou cit mai repede. lagi sd locuiascd Nu mult la tine. cu cit locuiegte tine mai mult, cu atit scapimai greu de clilq avol deoarece ajungede te socotegte locul siu Ei g'zda sa. Dacda statla fine mai mult timp, pentrua-l alungancccsiti tirnpnraimult dc postqi rugdciune..
74

Vrljitorii fac aceastd fapti nu pcntrucir lc-ai dat nrotiv sI te urasci. Ei ifi fac aceasta chiar dacd sunt boga{i,cu familie, iar tu eqti s6rac,bolnav, nefarnilist. Dcci ifi fac aceasta chiar dacdnu-i depiqeqti nimic gi nu au motiv cu sate invidieze. Ei fac aceasta pentrucd urdscpe Durnnezcu.(Jrutlrtr esteurd de Duh. Estedescrisa Ev. de la loan, Cap l5/8: in pe vd ,,Dacd urdgte voi lurnca,sa Etificd pe Minc mai inainte decdtpe voi M-a urit", zicc Mintuitorul. Nimic nu-i convinge sd se opreascir. Po[i sa le aduci oricite argumente,sfaturi.Explica[iilelogice nu ii conving,ii rninir ceva care trece pesteorice logicd pdminteascd. Po[i sir lc faci orice fapti buni, ei nu inceteazd facd aceasta sd chiar in timp ce tu lucrezipentruei ca s6-i ajufi. Deci ajuta-ifara sd aqtepfi(speri) cf, se Schimbi. Oamenii aceqtiatrebuie compf,timili, cdzutsub influen[adiavolului gi fac voia au lui. Pe cei pe care i-ai descopcrit vrdjitori nu ii ccrta, ca evitd pe cit posibil s[ ai relafii cu ei, de dat, de luat, dc mincat. Ei vor manifesta prietenie, ifi vor legavrlji pe dar tot ce prind de la tine Ei pe tot ce ifi dau. Dacdi[i prind pachetulcu mdncare serviciu, la apoi {i-1 ung cu necur[{enii, zaciqi nu $tii de ce. - Vorbegte-lefrumos, dacd ei cad la necaz,ajutir-i. Dar nu te ducela ei, nu ii primi in casata ca sd tc ungiicu spurciciuni: ,,Cdci ce tovdr5gieeste intre Durnnezcugi (l Veliar(satan)?" Corinteni, Cap 7) .- Nu le permite te mOngdie, te pupe Spune nu sd . sd cI ifi placeaceasta. 75

PRe,or ALrxaNonu ARceru

Vi .rftituieSte Arltinmtftlritul Ilarion Argutu

- Nu purta uri in inima ta irnpotrivaacestor oamcrri. Ei nu intcntioncazlsir te olnoare.Daci o fac, aceasta este intr-un nlomentde sclparc la ei. - Ei intenfioneazd dea neincetaf sd-fi necazuri incit: a) Si ajungisir-lurirgti Dumnezeu. pe b) SirajungisI te sinucizi. c) Sir ajungi sir-L hulegtipe Dumnezelr sd zici: Dc qi ce imi di mic Dumnezeu boall gi necazuri? d) Te ung. ca sir fii ocupatcu spllatul qi sd nu ai timp sir faci rugirciuni.Accastaeste lucrarealor. Lucrarca lor cstc opusnlucririi pe care o fac preo{iiin Biscrici. Cele nrai nrultevraji li se fac Preo{ilor. Preofiifiind slujitoriilui Dumnezeu, suntmai viza[ide ei. - Vrijitorii slujesc diavolului,suntrobi ai satanei se gi oplnl vc;nic oricdrorslujbcgi lucriri Dumnezcicati. - Vrijitorii vin la Bisericirtocrnaipentrulucrarea potrivnici. - Lucrareaaceasta face de mii de ani. Acestedoui se for[e staufa[a in fa[i. Dar nu te teme. Ninticnu estenrui nutre cu putereului Dtuttntezeu. Asupra celor cura{i vrijile nu au putere. De aceea este ntf,t de importanti curifirea prin Spovedanie cu Pociinfir + impirrtiganie. Altfel nu avem nici o puterein fafa acestora. Dcci afi vf,zut de ce i se spune diavolului necurut, .spurcut, pentrucd foloseEte qi necurdfenii std pe tot ce este intinat. $i cste viclean pentru cd afigeazd cumsecddenie, 76

dragoste, blinde{e, smerenie(modestie),face caz de credintd,dar el estctctltial ntinciwtii. - Oarneniiaccgtia trebuiesc compit"irni[i. Stirpinullor, diavolul,ii chinuieEte noaptea dacdnu au fdcut un rIu ziua ( veziBiblie) . - Cdnd nu au asupracui trimite diavolul, il pun pc propriii copii. Deci lucrarea uceosta trece peste sailitnentulmaternSipatent. il pun pe animale, cdini, pisici, pdsdride curte,il pun qi pe pdsdrilecerului.Daci lucreaz.d ul'rdcva publicul, cu spurcdalirnentele pcrsoane carc nu le cunoscgi nu au la pe avut motive si le urasci. Duhul lor sirnte irnediatdilr cc tabereface parte fiecare. IJra lor este tJRi DE DUH. Ei fac faptele accstea pcntruca il urdscpe Dumnezeu. De exemplu:O gestionard la un centru de p0inc de puneao sare spurcatdpe piine. Daci sim{i aceasta, culnperi piine din altd parte. - Vrdjitoareamai poate procedagi astf'el:Vorbegticu ca normal. La un moment dat, ai senzafia nu audece-i cd spui, cd nu asculti, ci este foarte concentratiila altceva. Parcd doarme.Ea ifi mene$te. - Vrdjitoarelecind mor, le gdsegti complet dezbrlcatc pejos. nu in pat. De obicei iau foc Ai ard. - Alt aspect:Ai vorbit cu persoana normal, cordial gi pleci.Daci te uifi inapoi o surprinzic[-qi ridicl miinile gi face un gest de parcd ar aruncacu ceva in tine, privirea

Pneot ALEXANDRT.J ARcRru

Vd sfi t u i eS c A rl t i rttdtul ri t tt I I I a riotr il r.g(t I t l t

cste l'ixii,cxpresial'ctcicstc de urir.Trisdturireletei sunt urifite de o expresie hidoasd. - Alt aspect:i1i povestegte despresimptomeleunei boli, apoi vezi cum i se schimbdchipul gi i{i tot spune. i1i mencqte toaterelelepe carc le povestegte. fie - Alt aspect: Vorbescdesprepagube, acciclente, bitaic etc. gi [i le menesc Se respingcu post negruV pina la [ie. ora 24 + Rugirciuni R. de ccrere:Doamne, + alungdclela mine tot ce mene$te vrijitoareaaceastaFrazade dezregarc . o rostegti 3 ori, lucrez.i numeleSf. Treirni.Deci minde in tea ta trebuiesd lucreze. - Alt aspect: Vorbescdespreinsecte, molii, gdndacigi pentru a respinge, z.ici: iti menesc tie sd ai acestea. Doamne,binevoiegte indepdrteazd, la mine ceea ce gi de mene$te acesta. - Alt aspect: Cind vrei sd intemeiezi cisdtoriesau o mergi la un examen.dacd afld vrdjitoarea, piedici, nu ai poti rczolvanimic. Ea trimitediavolii ei inainteqi ai tulburare 9i nu rezolvi nimic. Deci estebine s6 pistrezi tdcerea, cf, nu gtii cu cine vorbeptigi nu cunoqticu ce se ocupdflecare.Ca si respingi,zici: Doamne,binevoieqte dezleag[ gi vrajile alungdduhurilenecurate ajuti-md. qi Zici: Mi-au dat vrdji, mi-au dat argintulviu gi trebuie si merg la o vrdjitoaresdil scot. A tdcut diavolul vreodati o faptd bund?Nu! Atunci pentruce mergi la el? Vrijitoarea ifi ugureazd pufin situafia ca sa-fidea impresiacd te-a ajutat,dar i{i leagdaltceva,

ca sii cfaide necazuri rnai mari.Trchuicsirr gi mcrgi la Iliscricd, sr te duci pe la Ministiri ca sd-[i rezolvi necazurile. Postul negru gi Rug:iciuneadczleag:itot. - Trebuie sd gtii c6 vrajitoarea leagd cu putereadiavolului folosind necurdfenii mortdciuni.Dar nimic gi nu estemai mareca Puterea Dumnezeu. lui - Toate vrdjile se dezreagd post cu negru+ Rugdciuni, se dezleagd poruncarui Dumnezeu, rispu's ra strdla ca duinfanoastrf,. Dac6nu ne strdcluirn, stdrnlcga[i. Dacdvrei sd vezi p,zilia vrdjitoriror inaintcarui Dumnezeu, vezi Biblia: valaam vrdjitorur a fost chematseibrcstcrne poporul israelit,popor ales de Domnul. Dumnezeui_a poru'cit: .,s5-mibinccurrintezi acestpopor!" $i varaarna aicurtatqi l-a binecuvdntat (Numerii,Cap.23). Cd nu se vil ldsaruminabiruitdde intuneric.Trcbui6 doarsi trdim cit mai aproapccleDumnezeu. oamenii stdphnili rre dictvori,cei in care rocuiescrrittvoli se manifestdctstfel: - LInii iicnesc,fac ca animalele. - Unii dau cu capul,claucu coarnele, lovesccu capul. - Alfii lovesccu copita,te rovesc cu piciorul.Lovesc cu un singurpicior.Vezi vrrjitoarea timpul sf. Liturghii in descilfatd un singurpicior. piciorul care are copitacste la descdl{at. - Altii lovesc cu mina fdcuti cirlig, te l.vesc cu gheara, alfii se lipescde spinarea de parci te-arasculta ta cu urechea.

Anclru Pne,orALEXANI)Ru

\/d .sldtttiastc Arltinrandritul [loriort Arputtt

- Cind te tine diavolulde rniini, torta cu carc tc {inc raportatla cdt de micir gi slabir este pcreste nel'ireascd, soanacarc [e {ine. Parcde$titinut cleo minl clefier. - Cind rnergi cu vrdjitoareape stracll,deodaL[parci qi picrdedircc{ia se izbcqte tine aga, din greEealir. de ca zibind: Eu nu an'lldcut Nirnerri nu .semfindreasci sn ai acestpdcat.Frate,dacd nu l-ai fdcut pe acesta, ficut qi plcatc in viata ta. Deci pcntruce te lnindrcgti'l tu clcstulc pe Dar ai se vczi ci l-ai ficut tocmai pe acesta careil cinevas;ii-ai docclndamni atf,ta. zicemcd te-a supdrat Sd sau i-ai dorit rit nroartea silu i-ai dorit sd se accidentezc sau Apoi afli cd omul s-a accidentat afli ci si-i ia foc casa. i-a luat foc casadupi curn ai zis tu cu urd la supirrarc. $i zici: Dumnezeu i-a dat aceastaca pedeapsi. Dar nu a i-a Durnnezeu dat. Accasta fost implinit de diavolul tdu, carc a plecat atunci cincl tu ai zis cc si i se intf,mplc accluia.El a Ei lucrat ca ceca ce ai zis sI i sc intimplc. Deci iatri cir ai fdcut vr5ji,'dar nu ai ;tiut ci ai ficut estefdcut de rnul{i oatnelti,at0t de Picatul acesta aceasta. birbali, clt qi de fernci. Mul{i vor sf, renunle gi sI se intoarci, dar nu qtiu cum. se I. Lucrarea aceasta petrece astfel: Unui om i se fac vrlji. Df, de nccazuri,pagubc,boalti, batjoesteurit dc toatd lurnea,esteacuzatpe nedrept,esLe tttt corit vcrbal,via{a ornuluidevinechinuitddc ncputin[f,, are puterc s5-qi facd treburile, nu poate vorbi, nu poatc scrie.nu poatelucra lucru de mini etc. Depindece Daruri 80

i-au lbst legate. chiar dac6 se strdcluiegte lucrczc, sd transpird efortul de voin{i pe care il face pentrua exede cuta chiar qi cclc mai ugoareactivitifi, ii cstc frici pc: stradi, in casi. cade, reflexelesunt scdzute, rispunsurilc vin cu intffrziere, are dureri in creEtctul capului, encefalograma apareca a unui om carc doarmccu ritmuri alfa turtite. Are eqecuri tot ce intreprincle, tot timpui in arc picdici. Diavolii trimigi asupraornului il apasi qi ii barcazi toatcacfiunile.Preotulzice: cui i s-aulegat cele 7 Daruri cu care l-a ddruitDumnezcu om, apoi acelatriie;tc ai;a pe de greuincit ajunge innebune$tc se sinuciclc. de sau II. Tratanrent Omul acesta inceperugdciunile. Jine post, face Spo_. vedaniegeneraldcu Pocrintd = curirfire. Face irnpirrtirgarric= sfin[irc. Pentrucazuri rnai grelc, f acc Maslu pcntru icrtarede pircate vindecare currfire + sfin[ire. I.'acc: qi = Dezlegare prin: Ruglciuni + Postncgru. Diavolii trebuiesi plece,omul se simtc binc, iEi clesfdqoard activitatea ugor. Semeniisii, colegii qi rudele viicl accastiinsdnitogireca pe o rena;tere. Aga gi este.in realitateestco invieredin rnor[i. III. Alunga{ide aici, diavolii se clucinapoi la ccl care i-a trimis. Acum vrajitorul estechinuit. Cdnd Luai incc;tut rugiciunile,fiecare vrijitor primegtc inapoi cccacc a trirnis. IV. Vrdjitorul ca si scapede chinul pc care i-l tlau diavoliiare Lrcivariante: 8l

ARceTU PneoT ALEXANDRU

Vd sfdtuieSte Arhinulndritul Ilarion Argatu

a) Duce chinul acestafdr[ s6-l trimitd asupraaltuia. chinuiesteimposibil de suportat, Estefoartegreu aceasta, rea estecumplitd. b) Trimite diavolul asupracuiva qi astfel se mai uqude rcaza. chin, dar incepesd fie chinuit altul. Fapti rea, lucru drdcesc. c) Nu mai face acestpdcat, face intoarcereala Dumnezeuprin: - Post+ Spovedanie generali + imp[rt[ganie + Maslu = Curdtire+ Sfinfire. Rugdciuni+ Post negru = Dezlegarede satana. De diavoli scdpdmnumai cu ajutorul MAntuitorului Am vdzut la punctul a) cd numai voinfa noasDumnezeu. tri nu este de ajuns ca sd scipdm de sub stdpinirea lui, deci ca sd scdpim de diavoli aplicdmpunctul(c). Ce trebuie sd facd urdjitorul ca sd-Simdntuittscdsu' fletut (sI scapede diavoli)? - De diavoli se scapi nu trimi{dndu-iasupraaltuia.Se scapi cu ajutorul Mintuitorului Dumnezeudaci-i cerem ajutorulprin Postnegru+ Rugiciuni. - Trebuie sd aiba dorin[a gi voinla de a nu mai face picat. acest Si gtii cd diavolii te vor chinui mult ca si te determine s[ renunfiqi sd faci din nou vraji. Ei intensificdchinuirea ta mai alesdin momentulcind te-ai hotlrit sI nu mai faci. Deci trebuies6 ai vointd. 82

Ei doar te chinuiescca sd te determinesd repe{ipdcatul, dar nu au voie sd te omoare.Deci te sfituiesc,rezistd. fii post, apoi faci o Spovedanie generali cu pocdinfd, implinegticAt mai exactCanonuldat de preot. - Rugiciuni zici neincetat si ai ca regdturicu Dumnezeu. in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatil nostru + Doamne, iartd-md,Doamne,ajutd-m6.Seara:Ac. zilei + Ac. Mdn_ tuitorului+ 40 mitdnii. Aprinzi candela. - Sd faci cdt mai des post negruL, Me, V gi post ne_ gru neintrerupt3-7-9 zile. - Postul cu mdncarede post il fii ani la rdnd, pdnd scapi.Anul al gaptelea este anul dezrobirii (vezi Biblie). Daci te striduiegti,in al gapterea scapi. sf. ciprian a an fost mai intdi mare vrdjitor. Avea putere mare gi fdcea lucruri care uimeau lumea.Dar cunoscdnd slujba pe care ci o fdceadiavolului duce sufletul in iad, in chin vegnic,s-a ldsatde vrdjitorie gi din rob al sataneis-a fdcut rob al lui Dumnezeugi s-a strdduitcu Rugiciunile, cu posturileindelungate. Dumnezeul-a aqezat Sfinfii. oricdt de prcu cdtogiam fost mai inainte, dac6 ne intoarcem din tot sufletul, Dumnezeune primegte. - Dupd ce l-ai alungat cu Spovedania, diavolul zice: ,,Md voi intoarce Ia casa mea, de unde am ieqit. Dar nu vine singur,ia cu sine alte qapteduhuri mai rele decatel gi intr0nd (in om) locuiegteacolo gi se fac cele cle pe urmd ale omului aceluia mai rele decdt cele dintii" (Ev. Luca

83

l)tuio'f ALt:x,U.t t r Atrt ;n'ft I ulr

Vit .sdtui eSt e A r It i nmld ri t uI I Ia ri ort A r ga I tt l

Cap I ll 24,26).De aceea estegrca intoarccrcu, nu iurdar posibiki. Prco[iiau multd milf,'l'atd oameniicarc Spovcdcsc de pacatqi ii sprijini pe acegtioamcni cu rugiciunile accsl lor. - Daci ai repetat p5cat, Spovedeqti nou cit acest il din nrai repede. laqi sir locuiascd Nu mult la tine. Te ridici dc cite ori ai cdzutgi rctncepi urcuqul. - Ciind boalaestegrea,cau[i un doctorbun. Deci catuti un Preot cu trdire duhovniceascd sporitd,cu via[ir dc rugiciuni Ei postca se tc conducd drurnulacesta pc greual gi itttoarcerii ca sirtc sus{ind rugdciunilc! cu Bxenrplu: Ca slr porneqtipq calea aceasta pdcatuluivr[jitoriei a nici nu estegreu. Totdeauna gdseqte prietenirbincvose o itoarecarei1i zice: Nu dorrnibine?Uite ce sd faci: azvirlc 9 l'irimituri piinc in patuicuiva qi sd zici etc. de De obicei la rude sau la prieteni pofi face aceasta, pentrucd suntla indemina.Din ziua aceca, diavolultiu se duce gi chinuieEte pe noaptea persoana respectivd, tu iar dormi. Aceastd fapta mi-a povestit-oo tdndrdcu o via{i cuqi rat[, virtuoasd care a fdcut aceasta neqtiindce facc. Aga a invf,[at-o colegd serviciu. o de Alt exemplu: Eramin stafiegi un copil de 8 ani de la mine din bloc ;i-a vizut in stafiecolegii de gcoala.I-a salutatde departe

gi sc irrdrcpta pc ziimbindspreci. Cirrd m-a obscrvat trtinc. qi-ascltimbat direc{ia, apropiat mine Ei cu cregtctul s-a de capuluia dat dclicatde citcva ori in piciorul rncu,la nivelul la care ajungea cu capul.Gestulde a da cu coarel nclc. Eram obiqnuit cred cd copiii to{i sr-rnt si ingcri nevinova[i. Am fost foartesurprinsde gest. Explica{ic:Pirin{ii copilului sunt vrdjitori qi pun diadupit volul pe copil. Condusde diavol, copilul a ac[ionat cum afi vdzut,fdrds[-l invetecineva. picatul capdti alte climerisiPrivit din punctulacesta, cit uni. Omul, dacdnu are griji ca sd trdiascZr mai aproapc dc Dumnezeu, devinecurind rob al satanei. sever, kt orice boald greo estenecesurun lrutcuneril tinrp nrcritndelungat.Deci pentru pdcategrele se poftcgtc de neintrcrupt in gir 2-3-5-6-7ani + perioade post-ncani gru + rugdciuni neincetat+ fapte bune + tc feregtisI laci cit fapterele sau si glndcqti rdul altuia.Te spovedeqti mai picatul, te Spovedegti Deci tc riiar. des.DacI ai repetat dici de cdteori ai cdzutgi reincepiurcugul.Iei Canondc la gi-l implineqti mai exact.FIri Canon,diavolii tc cit Prc<lt prin carc aritti cii chinuiesc mult. Canonulesteo ascultarc vrei sd fii rob al lui Dumnezeu. Pofi posti L, Me, V post negrupin[ la ora 24. Poti tine tirnp postnegruneintrerupt3-7-9-14-21-30 gi in acest zilc, pe Anafurl + un paharAgheasmd iei zilnic doar 3 buc6{ele 85

PREoTALEXANDRU ARceTu

Arhimandtitul Ilarion Argatu Vd sfdtuie$te

zi. Se striduiegtefiecaredupd putereca si scapede duhurile (rele) necurate care locuiescin el. Se fac 9 Masluri pe an, la 40 zile unul. Toate se t'ac cu indrumareapreotului, adici cu ascultale, ca sI ai plati de la Dumnezeupentruele. DacI Preotul i{i rinduie$te post sau post negru neintrerupt, recomanddaceasta pentru ci numai cu post negru qi rugaciunicitre Dumnezeupot fi alungafidiavolii. Preotul nu esteun pedepsitor.El este doctorul care oferd leacul. Mintuitorul zice: ,,Acestsoi de demoni iese numai cu gi rugdciune cu post" (Ev.Matei, Cap. l7l2l). indrumarea gi mila lui Dumnezeuvin de la inceput gi te ajuti ca sd faci acegtipaqigrei ai intoarcerii. Dar trebuie perseverenfd. Dupd ce ai scipat de diavoli, duci viafl normall din punctde vederereligios,ca tofi cregtinii: - Postegtiin intregime doar cele 4 posturi din an gi te qi Spovedegti te impirtSgegti. - Jii post L, Me, V. Estebine sd fii V post negru. - Rugiciuni de zi gi de searf,. - Faptebune, fapte dreptepestetot. - Te feregtisd faci rlul sau si gAndegti rtrul. * Mergi la Sf. Liturghie in toate sirbdtorile. - Te ingrijegti de cei vii gi de cei morfi din neam. Adicn ifi cregti copiii in spiritul dragosteide Dumnezeu,ii impirtigegti des, ii inve{i rugdciuni gi si facl fapte bune. Pe cei morfi ii pomeneqtila Sf. Liturghie, le faci parastase, pomeni, agacum a rdnduit Sf. Biserictr. 86

Metode dc a face rugiciunea particulari

(acasi)

Metoda 1: Rugdciunilese fac la orele 6-12-18-24. imparfi Acatistul in patru + aprinzi 9 lumin[ri aqezate Cruce. - La ora 6 citegti trei icoase,faci 10 mdtinii 9i consumi l/4 din lumdnlri. - La ora 12 citeqtiincd trei icoase,faci 10 mdtinii 9i V4 se consumn din luminiri. - La ora 18 citegtiinci trei icoase,faci l0 mltlnii Ei seconsum[incl 1/4din lumdndri. - La ora 24 citegtiultimele trei icoase,faci l0 mdtdnii gi consumi ll4 din lumin[ri, ultima parte care a rimas. Continui rugdciunile pdnd ard complet lumflndrile Ei se sting singure. Cei care au serviciu nu pot aplica (folosi) aceast[metod6, deoarecela acesteore ei nu se afla acasi. Metoda aceastade a face rugiciunea poate fi folosit[ in timpul concediului de odihni sau dacd munca (serviciul) se face acas[la tine. Metoda Ll: Pentru salariafi am impdrfit rugiciunile in: - Rugdciunide zi: R. ZILNIC + Tatil nostruspuscfrt mai des. Aceste rug[ciuni le poate spune omul chiar 9i in timp ce mergepe stradd. - Rugiciuni de seard: se fac dupd ora 22, mai bine spre ora 24, gi dureazi aproximativ o ord. Se aprind 9 lu87

I,nEoTN LEXANDRU An<;Rr.u

Vd .sJ u i eSt c A r I t i n un rd r i t u I I I a r i ot r A rga I tt tit

mlniui a$czatc Crucc, sc fac 40 mdtaniigi se citeqtcAc. Mintuitorului in intregime. Dup6 fiecareicos se spunegi It. de ccrcrc.Ilughciunca durcazi plnir cind lurninirrilesc consumlEi sc sting singure. Dupd ce a implinit o pcrioadir dc 40 zilc sau 6 siptlmini, cit dureazlo scriedc rugdciuni, sc poatccontinua o candeli saucu o sirrgurilumicu narcaprinsa rugdciunea searl + 9 mirtirnii. la de Cineyxile, estebine sdfircd Si Ac.z,ileirc:;pectit,c. in ficcarezi cu o luminare aprinsi sau candela, citegtiacatistul Sl'intuluidin ziua respectivi.Acel StCntse va ruga pcntrutinc la Duurnczcu pcntruimplinircaccrcrilortalc qi i[i va veniin ajutor.Ficind agazi de zi, Sfintii suntpricrenii tai carc te ajuta. Toate refetelede dezlegarea vrdjilor, de alungarea dr.rhurilor nccurate din om gi vindccarc, foloscsc Ac. Mintuitorului, deoarece diavolul fuge hurnai la porunca Mintuitorului Dumnezeu. estealt numedc caresi fugi Nu satan. 'foata Aghcasmacarc se foloseqtepentru dezlegarca vrijilor qi alungarca duhurilor necurate din orn qi vindccare cste Agheasmdobignuiti la care Preotul adaugaM. S f . Va s i l e .

Puterile riului
Mintuitorul zice apostolilor ucenicilor gi Sdi: ,,$i iati, v-am dat voud puteresd c[lcafi pesteSerpi,pestescorpii, 88

peste kxild putereilvr4irttu$ulri nirnic nu vi va vitdrna" qi ( fiv. Luca,Cap .l 0/9) . Diavolii suntde puteridifcritc: . l. Sjcrpii suntdcrnonidc putcrirnai lnici. Se alungi cu: Rugdciuni+ Post negru + mdtinii + Agheasmd fdcutl cn M. Sf. Vasile. a) Pcntru copii pffni.la 3 ani, speriafi, carelipir,carc au fost da{i de pririnlii lor la satana. Copilul are un plins ascu{it spccific,grcudc suportat, estcnclinigtit,ncrvos. Mann copilului trcbuie sd lini 3 zile post ncgru L, Me, .V pinl la ora 24. Deci postegtc 3 ori in acccaqi de sirpLdnr0rra, Ma, J, S, D rudnincl dc 3 ori pc zi lnirrcal'c iar de post. - Rugiciuni dc zi: R. ZILNIC + Tatll nostruspuscCt rnaidcs. - Rugiciuni de seari: Ac. Mintuitorului + 40 mitirnii. Copilul trebuicirnpirrtirqit dcs, la 3 slptirrnini. Ztlnic i sc clau3 linguri{ccu Agheasm6. cazuri lnai grclc. sc in irnpirtigeqLe siptiminal, 7 sdptimdniia rdnd. b) Pentru copii intre 3 gi 7 ani, speria[i,care fac in pat,fipir,suntnelinigtili, un plins ascu{it, au specific. Murttttcopilului face Rugiciuni de zi, de seard+ Post negruL, Mc, V pnndla ora 24, de 7 ori Ia rind + 40 mirtinii pc zi. kt Preotmergccu copilul ca sd-iciteasclM. Sf. Vasilc. Copitul trebuieirnpirtigit la 40 zile. il invcli rugiiciuni, il invc{i sI fac[ corectsemnulSf. Cruci. Zllnic ii dai Anafurir+ AgheasmI.
89

PREOTALEXANDRIJAITGATU

Vd sfdtuieqte Arhinnnrtritul llarion Argatu

PIrin[ii mcrg cu copilul la Sf. Liturghie.Este cea mai puternicd slujb5,estede cel mai mare ajutor. c) Pentru copii peste 10 ani gi mai mari, tratamentul este: Mama copilului fine Post negru 7-9-14-21-3O-4O zile la rind, L, Me, V pini la ora 24, iar Ma, J, S, D mdninci de 3 ori pe zi mincare de post. Deci pentru cazuri mai grele se posteqte mai mult. - Rugiciuni de zi: R. ZILNIC + Tatll nostruspuscit mai des. - Rugiciuni de sear[:Ac. Mdntuitorului+ 40 mdt[nii. ln Preot mergecu copilul si-i citeascd Sf. Vasile. M. Pentruaceasta fine post negru copilul (cel bolnav), mama gi copilului gi postegte Preotul.Cdnd mamanu poateposti, va facepost negrupentrucopil altcinevadin familie. DacI copilul nu poate sd tini post negru, va mdnca mdncare post, numai dupi ce Preotul a ficut rugdciunea. de Copilul trebuieimpirtigit des,la 4O zile.Trebuie sd-lingi vefi Rugdciuni sd facdcorectsemnulSf. Cruci + mitdnii. Zilnic va lua Anafuri + Agheasmi.

lor, nu suntstdpdni migcdrilelor (dezordonafi), gi nu pe cad qtiude ei. Cad in api, cadin foc, alfii iqi pun capdtzilelor. negru + Rugiciuni acasi + 100 md, Tratament: Post. tinii pe zi + Agheasm[+ Maslu pentruiertarcde pircate gi vindecare. fac 9 Masluri pe otr,unul la 40 zile. Se La Preot mergeca si-i citeasci M. Sf. Vasile. Pentru aceasta, fine post negrucel bolnav,cei din familie gi postefte $i Preotul. a) Se face post negru neintrerupt 3 z.ile la rdnd, L, Ma, Me, gi se iau zilnic doar 3 buc5felede Anafurd + un paharcu Agheasmd. mdnincd mdncarede post, iar V Joi fine post negru pind la ora 24. Sdmbdti gi Durninici rn6ndncl mdncarede post. Deci o sdptdntrnd. b) Daci nu se vindec5,face 3 sdptdmAni Ia rAnd L, Ma, Me post negru netntrerupt. Joi minAncd de post. V tine post negrupdndla ora24. S gi D mdndnci de post. c) Dttcd nu se vindecd .face 7 sdptdmdni la rdntl L, Ma, Me post negru netntrerupt. Ioi mdninci post, V finc postnegrupdni la ora24. S qi D mlndnci de post. d) Daci nu se vindec6, se fac 9 sdptdmdni la rdncl L, Ma, Me post negru netntrerupt. Joi mdnincd post, V fine postnegrupdndla ora24. S qi D mdndncd mdncarede post.

II. Scorpii
Sunt demoni de putere mijlocie. Oamenii pe care au tlbdrdt scorpii sunt oameni cu pdcategrele gi blesteme.Se manifesti astfel: vorbescaiurea,nu sunt st{pini pe vorbele 90

III. Toati putereavrijmaqului
Aici intrd oamenii chinuifi de cipetenii de diavoli. Tratament: Post negru + Rugiciuni acasi + 100 m[tdnii pe zi + Agheasml + Maslu. Se fac 9 Masluri pe an. 9t

)'r' l)RF.( ALEXANDnt, Anr;enr

\/ it sfdt rri eS e A rl i i trurnd r i t trI I Ia r i on A r g a t tt t

[-a Prcotr]rcrgc sir-icitcascti Sl'. Vasilc. Pcntru ca M. accasta, post ncgri ccl bolnav,cei din familie Ei ducc tinc postulgi Preotul. a) Sc ftc 7 z.ilepo.rt negru rrcintrerupt.Zilnic sc iau doar'3bucirtclc Anafurl q;i paharcu Aghcasrni. un b) Daca nu se vindccd,se.firc 9 z,ilepost ne{:nt ncinI renrpt. c) Dacirrm sc vindccir,sc l-acl4 zile post negnt neintrcntpl: :;c.fitc' z.ile. 2l po:;t rtegnt ncind) Dacanu sc vindecd.se.fttc 30 z.ile
I t't't'tt1tl.

4) Dac[ Preotulcste bolnav de ulccr',gastritir, diabet sauarealtc boli carcil irnpicdicir postcasci. sii atunciel nu poatesf, citbascf, Sf. Vas i l e.Va c i ti M ol i ftel c m ai r ar M. rninadici in timpul celor4 Posturidin an, cind rndndncir Duprice lc-acitit carede post,gi le va citi inaintedc masd. poateminca. Pdritile, cutttsd ttc lturldm c'u uc'eSlioutnetti c'ure.frtc vrdji? Voi rdspunde citatcdin Noul'I'cstamelrt. cu Mintuitorul zice:,,Nu socotificir arn venit siraducpaccapc plmint. Nu am vcnit. aducpacc,ci sabic.Cir anr sf, pe vcnit sd despart fiu cletatil sirugi pc I'iici clcrnarna ;i sa pe nord dc soacrasa. $i dugrnanii ornului vor l'i casnicii ( Ev. Matei ,C ap t0/'34- 35) . lui" Apoi glsim in Ev. Matei, Cap. 12141-48-49-50: ,,[ati. (verii Dornnuh,ri) rnamata gi frafii tai stau al'arf,cirutffnd gi fra[ii Mci'/ $i insd-[ivorbcascd. Cine cste rnamaMca tinzind mina spre ucenicii Sii, a zis: Iati marnarnca ;i fr a{ iim ei. Ci o r i c i nev a [ar :cv oi a T atl i l ui M c u C c l ui di n frate,sori gi rnami". Ceruri,acelaimi esl.e cu Sf. Ap. Pavelzice: ,,Si nu vi amcstcca[i vrcunul carenumindu-se frateva fi dcsfrinatsau lacornsauinclrinltor la idoli sau ocdrdtorsau bc[iv sau rdpitor.Cu unul (l nici sI nu qcdefila rnasir" Corintcni,Cap. 5/ din acegtia afarddintrevoi pe cel rdu. I l). Scoate[i de ingdtluiesd te,feresti accslia,adicit Deci Durturczeu chcmi.Sd nu sd nu mergi la ei in casdgi in casata sit rtr.r-i 93

e) Dacanu se vindeci, .se po.strrcgnt nein.ftrc40 z.ile trcntpt. Dc obicci numaicei care au trlit ani in Eir liri s[ aibi legirturir Dumnezcuprin irnpartdganie, cu Liturghic, Rugiciuni.numaiacciitajungsd fie chinuifide dcrnonidin catcgorial. ll Atetttie: l) Agheasma folositdla dezlegarea vrljilor la alungarca dcmorrilorestc Agheasmi ficuta cu M. Sf. Vasile. Dcci toate retetelede tratamentcare sunt date foloscsc aceasta Aghcasmd deoarecc estemai puternicir. 2) Daca Precltul tine posLnegruEi citcateM. Sf. nu Va s i l e , i a v o l i ia l u n g a fi i n ce l b o l n avvin asupr a d d Picotului gi-l chinuicsc. 3) La sl'irgitulMoliftelor Preotulva addugafrazadc protec{ie: pdzegte, pc Doamne,de duhuri necurate din$i gi gi sul (pe ccl bolnav)gi pdzegfe sufletele noastre a cckrr gi din farnilianoastrd pe aleurmaqilor noqtril 92

Pn aor ALEXANDRU ARGATI,

Vd sfdtuieste Arhimandrittil Ilarion Argutu

mf,n0ncide la ci ca sd nu-[i spurcemincareacu spurcdciuni, ca apoisi zaci. Dar mai afldrn din Noul Testament aceasta: gi Mdntuitorul zice: ,,Iubi[i pe vrdjmagiivoqtri, binecuvdntafi cei pe ce vi blesteamd, facefi bine celor ce va urisc, rugafi-v[ pentrucei ce vI vdtdmagi vd prigonesc, sd fiti fiii Taca tilui vostrucelui din Ceruri.ca El facesd rdsari soarere gi pentru cei rdi, gi pentru cei buni gi trimite ploaie qi peste cei drepfi,qi pestecei nedrepti.CA de vefi ierta oamenilor gregalele ierta-vagi voud Tatdl vostruCel Ceresc(Ev. lor, Matei, Cap.5/44-45). Sf. Ap. Pavel zice: ,,Binecuvdntafi cei ce vd prigope nesc gi nu-i blestemafi.Nu rlspldtifi r6ul cu r6u. Nu vi rizbuna{isinguri, iubifilor, ci ldsafi loc mdniei lui Dumnezeu,cdci scriseste:A meaesterdzbunarea. voi rispllti, Eu zice Domnul". Deci dacdvrdjmagultiu esteflImdnd, clI-i de mincare. Daci-i este sete, dd-i s6 bea, c6ci fdcind aceasta grdmddicirbuni apringipe capul lui. Nu te llsa vei biruit de riu, ci biruiegte riul cu binele(Romani,Cap.12/ t4-t7 -t9-20-2t). Deci, daci te cerfi cu cei care fac vrdji, dac6ii insulti, dacf,le faci scandal, dacdii urdgti,dac6ii pdrdgtipe la alesteatdt de mare,incdt Min[ii, estepdcat.Picatul acesta tuitorul zice: ,,Daci i[i vei aducedarul tdu la Altar gi acolo ifi vei aduceaminte ca fratele tiu (semenultdu) are ceva impotrivata, lasddarul tiu acolo gi aleargd impacd-te gi cu vrijmagul tau (Ev. Matei, Cap. 5/ 23-24),

M0ntuitorul nu cere impdcareadoar de formd,.Cere sd-l ierli pe vrdjmasultdu Si sd ntt-l urdsti pentrufaptelc rele pe care le-a ficut gi cu carete-asupdrat. Cu sufletul incdrcatde urd nu pofi participala Sf. Liturghie, nu te pofi apropia de Sf. impartdganie. Darurile adusede tine la BisericdinainteaDomnului nu sunt primite daci ur5gtipe altul. Deci iart[-l din tot sufletul,ca si nu se prefaci rugdciunea in blestem. ta

Vd sfdtuie$e Arltinmpdritul Ilarion Argatu

4. Alte trilrebdri Si rdspurtsuri
intrebare: Arn intratin Mindstire,vrincl sd mi cilugiu'csc, toatccir piu'in[iimei nu sunt de acordcu accasta. cr"l R:ispuns:Ncascultarea un picat urit inaintca[-ui cste Dumrrczcu. Pcntruncascultare Adarn a picrdul. Ilaiul (l;accrc,Cap.4l l7). Estcpircat prin incilcareaporutrciia 5-a. prin carc Durnnezcu poruncit sit-i ascultiimpc parin{ii a no;l.ri gi si-i cinstirn. incilcarea Poruncii Durnnczcicqti cstc pircaL Inarc. Acurndiavolii tabiirir cdlugdrilelc jurul riru;;i lc pe din sir-ti l'acti nccazuri.T,ilttic egti acuzatl pc ncdrcpt, lrrnrc zilnic cincva tc ccarti, zilnic cineva tc nedrcptir(e;tc. Dc l'iccarc datiraltirpcrs<lanir, ai necazuri dar zilnic. Pcntrucir ai vcnit la Mirristire prin ncascultarc, satana dir luptir, i{i cit sii tc aduciisir pirrirsc;ti calugirria sira.jungi dispcsau la rarc. Cirluglrifclccarc tc supdrd,la spoveditigi spun pircatul.l'acpociin[irpcntrupicat.;i primescicrtarca. Ca s[ scapi,trebuicsi vorbcgticu pdrin{ii,sir lc ccl'i pcntrll ncascultare. ic-rtarc Faccfi post o siptiirnini gi vI Spovcdilila Prcot. Acolo, la Prcot., ccri icrtarepdrintilor pentrul neascultare. si dea iertareagi sir fie dc acord cu Ei cirlugirirca ta.

Preotul va da iertareacle pdcat gi dezlegarea. f'elul in acesta intri in linigte.Altfel vei trii greu in mindstire. * Daci pnrin{ii au murit, le faci parastasgi la acesta Preotuladaugl rugdciunea pentru iertareaacestuip6cat qi rugiciunea de dezlegare blesteme. de intrebare: A murit mama gi de atunci am rimas cu o frici. Nu dorm bine noaptea. Mi-e fric6 in casd. Rlspuns: Pe om in via{a pdminteascd locuiescingeri daci estecredinciosgi cu fricd de Dumnezeu.Dar locuiesc gi diavoli mai ales.Dacd omul a trdit departede Dumnezeu qi de Biserici, diavolii rimdn in casi la moarteaomului qi apoi ii chinuiegte cei care locuiescacolo. pe a) De aceea dupi inmormdntare faci curat in casi, apoi chemi Preotul sd facd Sfeqtanie, adicl Agheasmdcu M. Sf. Vasile. Cu aceastastropegtiprin cas6, prin curte, prin gridind, stropegti mai des,pini in a 40-a zi, apoi cdt stropegti mai rar. in ziua cind se face Agheasmi, [in post negrutofi din casdqi postegte Preotul.Dupit terminarea gi slujbei, se poate mffnca.Din aceastd Agheasrni beau tofi din casdgi se ung pe fa[6 dimineafa. b) Afumi cu tdmiie c0t mai des, ca si plece duhurile rele din cas6. c) Tii post negru V pini la ora 24 + rugitciuniin tiecarezi. Psalmii au mare putere de alungarea duhurilor necurate. Citegti cite 3-6 Psalmi pe zi. Se citesc psalmii 3-30-142+ inci 3 Psalmi pe zi, de la inceput. Continui aga ordonat,zi de zi, pdni termini Psalmii.

PREoT ALEXANDRU ARceTu

Vd sfatuieSte Arhinmttdritul Ilarion Argdtu

- Cind priveghezi mortul pind la inmormintare, citcqti Psaltirea neincetat, si se alungeduhurile necurate. ca Psaltirea citesc pe rdnd cei care au venit la priveghere, o rudele,vecinii, prietenii. - Mortul nu se sdrut[ nici de cdtrecei apropiafi.Se sarutf, IcoanasauCruceacarese pune pe pieptul mortului. - Mortul nu va fi inmormdntatcu Icoanasau cu Crucea. Acestease iau. in p5mfint intrd doar trupul, care se intoarcein tdrdnadin carea fost luat. intrebare: Copilul meu are 4 ani gi nu vorbeqte, dcqi audebine,spuneo tdndri venitdde la Sighiqoara Rispuns: Cdnd v-a{i c[sdtorit, cine nu a fost de acord cu cdsitoria?Dacd s-a fdcut cdsdtoria fdri consimfdmintul plrinfilor, pentrupdcatulneascult[riiprimul copil aparecu o infinnitate. Ceilalli copii se nasc normali. Pdrinfii au blestemat nu au fost ascultali, blestemul ci iar apasd asupra nepotuluicare s-a ndscut. - Acum trebuiemers la Preot ca si vd Spovcdili. Pentru aceasta, fine[i post o sdptlmini, apoi vi Spovedifigi v[ cere{iiertarereciproc,implinifi Canonuldat de Preot pentru fiecarein partegi copilul va vorbi. intrebare: Am o sor[ vrdjitoarecare imi aduce ana: fur5, Agheasmi,Ulei Sfinlit. Ce fac cu ele? Rispuns: Agheasmagi Uleiul le dai la plante,in grddin[. Anafura o ingropi in cimitir Si-i spui sd nu-{i ntai udtrcd.

intrebare: Ce esteobiceiul de a c6lca pe so/sofie pe pantof,adici pe picior in timpul Sf. Cununii? Rispuns: Pe mireasd a invdfat-o vreo vrirjitoaresd facd aceasta sd-l legepe sof qi sa-1fina sub ascultarea ca ei toati viafa prin legltura aceasta. Existd o ceati a clemonilor,care te lovesccu copita sau te calc6cu copita.Un diavol de acesta puneea pe mire, adici pe soful ei. - Aceastase dezleagd post negru V pflnd la ora 24 cu + Ruglciuni. - Trebuie sd fii Spovedit qi impdrtdgitin cele 4 posturi din an, si fii Posturilerdnduitede Sf. Biserici gi si nu lipsegtide la Sf. Liturghieca sd ai puteresI respingivrdjile. La cei spovedifigi impartdgilidiavolii nu por sd srea. intrebare: La scurt timp dupd Botezarea copilului, in fiecare noapte copilulplinge cu un pldnset ascufit, nigte cu O imi fipetede nesuportat. vecindpe careo qtiu vrdjitoare zice: Dacii vrei sd trliascd copilul, vinde-mi-l mie. Ce si fac? Rispuns: Vr[jitoarea trimite diavolii ei asupracopilului gi il chinuiegte. - Trebuie si lii post negruL, Me, V pin6 la ora 24, o sdptdmdnd.'Zilnic 40 rneHnii * Rugdciuni. faci Daci nu $tii rugdciuni,zici de 9 ori Tatdl nostru,in locul Ac. .Mintuitorului. $i dupd fiecare zici Doamne, alungdduhurilenecurate la copiltil meu (N) li aici sI nu de se rnai intoarcl.

PReor ALcxANDRT.J ARCAlu

Vd sfdtuieste Arltinrcndritul Ilarion Argatu

- Copilul il impirtdgegti 7 Durninici la rind, ca sd primeascd prin aceasta puteri de la Dumnezeu,ca si resping[ duhurile rele. Apoi il impdrt[qegtides, la 40 zile, pind la 7 ani. Dup[ ce implinegte ani, copilul fine postul 7 intreg ca qi p[rin{ii gi se impdrtdgegte cele 4 Posruridin in an, deci el intrd in rffnduialacelor mari. ' - Copilului ii dai zilnic lingurife 3 Agheasmi, il srrope$ticu Agheasmi,ii faci Cruce. in fiecareseardciteEtiin apropierea copilului Psalrnii3-30-142 + 3 Psalmi de la inceput.Continui agaordonatseardde seari, pdnl termini de citit Psalmii.Te opreqtidaci copilul s-a vindecat.Ca sd te aperi in continuarede vrajile pe care fi le face vecina,{ii pbst negruV pdnl la ora 24 + 40 mitdnii + Rugdciunide zi gi de seari. Te Spovedegtigi impirtSgegti in toate posturile, stropegti Agheasmdprin casd gi te ungi cu Agheasmd cu cdndsimfi ci estenevoie. - Ca si te aperi de vecina vrdjitoare,nu-i dai nici un lucru, ca sI nu aibd vreun lucru de-al tdu pe care sd-ti lege vrnji. Nu primi de la ea cadou vreun lucru, cd pune vriji pe el. Nu minca de la ea, nici sd gugti, cd punespurc[ciuniin mdncare.Scoatedin casi tot.ce fi-a diruit ea gi sd i le dai de pomani. Lasi-le undeva intr-un parc, sd le ia cine va voi gi ea sA le aibi de pomanl, sd fie pentru sufletul ei. Ea dI de necazuri. . Daci po[i, ingroapi in pimdnt la o marginede gridind tot ce ifi aduce gi tot ce gdsegtiaduse.Ea di de necazuri 100

mari gi vei vedea nu te mai lucreazd. cd Dacdnu ingropi, eacontinun vr[ji. sn-[iaduc[ Nu primi de la ea nici ceea imparte Bisericd: ce in coliv6, pomand. primi de la ea Icoane, Nu lumindri, Timiie, Agheasmd, Anafurd,cd punevriji pe ele. Daci nu ai putut refuza,dd-le de pomandgi va aveace a menit cdnd le-a dat. in sufletultiu nu-i purtaurd.Ea face acestea mdnati de satana. DacI ea cadela necaz, ajut-o.Sd ai mili de ea. 'fu doarte feregti ea,dar nu o ur6gti. de intrebare: Am o colegdcareseimbracl discordant cu toate, are multelucruri frumoase caresd seimbrace. cA cu La $i tot timpul esteobositAr Biseric[ nu mergefiindcdnu crede o poateajuta., ce Rtrspuns:Cdnd omul triiegte departede Dumnezeu, vin diavolii gi locuiesc el, Acegtia apasi gi omul se in il simteobosit.Are dureri in tot corpul. Zilnic te doarealaceasta tceva.Suferin[a zilnici face sd nu mai fii seama de cum te imbraci.Starea obosealipe careo simfi te face sf,nu pofi asculta aparatul radio,sd nu citegtiun ziar, sd de nu te pofi uita la televizof,Aceastate izoleazi de lume. Degiviu, egtica un mort. - Persoana generald imtrebuiesi faci Spovedanie + p6rtiganie. meargd Sf. Liturghiein toatesirbitorile. 56 la de Sd facl Rugdciutri zi gi ,de seard,ca sI aibd prin gi acestea leglurd cu Dumnezeu sd primeascide la Duml0t

PREOTALEXANDRU ARGATU

Vd sfdtuieSte Arlilnnidritul Ilarion Argatu

nezeuHar (Putere).Lipsit de PutereaHarul Duhului Sfint Dumnezeiesc, omul devine neputincios,deqi se hrdnegte. Doar hrananu este de ajuns.Duhul Sfint primit in implrtiganie,primit in timpul Sf. Liturghii gi in timpul rugdciunilor pe care le faci are rol tdmiduitor, dd putere fizica gi psihici, lumineazd mintea qi te invafd sa-{i cdrmuiegti (conduci)bine viata. intrebare: Vine sub geamul meu un cAine qi latrd timp ?ndelungat. Alteori url6 ca lupul. Sau vine o pisic[ gi miaund ca gi cum ar chinui-o cineva. Alteori trosnegte in casi fdri motiv. Uneori fevile de apd fac zgomot in apartament. Rispuns: Cdnd auzi acestea trebuiesd zici: in numele Mintuitorului Iisus Hristos, piei, dep6rteaz6-te, fugi. Zici de 3 ori. Dupi a treia rostire, ldtratul, mieunatul sau zgomotul din casdinceteazi.Dacd estede la satana, numele la Mintuitorului Iisus Hristosdiavolii pleacd. intrebare: Am primit cadou o bluzl gi chiar dacl nu m-am imbrdcatcu ea vid ci imi merge foarte rdu. Rispuns: O ingropi,in pdmdnt. Apoi zici: Doamne, tot ce a menit acela- zici numele - cdnd mi-a dSruit bluza pe pustiu si se duci Ei la mine si nu se mai intoarci, iar vrdjile legate,Doamne, dezleagd-legi intru nimica si se prefaci. Zici de 3 ori. fii post negru V pini la ora 24, faci 40 mitinii + Rugiciuni o ord (Ac. Mintuitorului).

Vei vedeacd acelacare [i-a ddruit bluza se neliniqteEte gi vine gi ifi cerc socotcali pcntru cc nu ai ilnbreicat-o qi undeeste.El face aceasta deoarece diavolii se intorc la el qi il chinuiesc. Totdeauna intorc la cel care i-a trimis. se intrebare: Pdrinte,mi spovedesc picate, clar in de fac cdtevazile dupd aceasta din nou toate picatele pe care le-am spoveditcu toate cd eu dorescsi nu le mai fac. in felul acesta inaintezdeloc pe caleamintuirii sufletului nu meu. Rispuns: Aceastase intdmpld cdnd persoana ficut a pdcate carele ascunde, le spunesau le spuneincompe nu

pletsaule spune intr-oforml mai ugoar[. DupI o astfel de
spovedanie, diavolii nu pleacd.Ei rdmdn Si lucreazdca sd repeli chiar Sipdcatelepe care le-ai spovetlit sincer. $tiu o persoandcare certa mult pe alfii: Stai prea aproape mine saudu-te de aici cd n-am loc de tine.Pcnde tru cI l-ai atins striga: M-a lovit. Deci certa pe alfii prea mult pentru prea pulin[ vin6. Acest pdcat nu-l spovedea pentru cd nici nu considerace a fdcut vreun pdcat.Dar Cind se afla in lume, il izbeau aga diavolii il badocoreau. qi de tareincdt tresdrea se uita in jur s[ vadl cine 1-a rzbit. de Dar vedeaci lumeaestedeparte el qi se intrebairitat de qi ce p[fegte aceasta cine ii face aceasta.Cind gi-a dat seamacd estede la diavol, s-a Spovedit,apoi s-a ferit cu de strdgnicie a repetapacatul,gi in felul acestaa scdpat. t03

toz

PREor Aur,xRuoRu ARcnnt

Arhinnndritul Ilariotr Argattt Vcisfdtuieste

Aga face diavolul. te batjocoregte te face sd te cer{i cu gi cei din jurul tiru. Intrebare: Lucrez cu publicul la serviciu. Degi m6 strdduiesc rnulfumescpe fiecare, observ cd in loc sa sI plece mullumit, fiecarese arati nemulfumit.Adeseoriimi face pe. nedrept scandal. Rispuns: Omul care nu s-a Spoveditgi impdrE$it de mulfi ani nu esteinconjuratde ingeri. Pe el ajung sd locuiasci diavolii.Aceqtiasar pe oameniidin jurul nosrruqi ii nelinigtesc. Astfel colegii de serviciu ajungde ne fac scandal.pe nedrept.Persoanele pentru care lucrezi in cazul in care lucrezi cu publicul, sunt nelinigtitegi fac scandalpe nedrept. fac aceasta Ei pentruca afa ii mAndsatana. - Deci agalucreazi satana: a),Pecei din jurul tdu ii mdni sd picituiascl pentrucd ii fac si te acuzepe nedrept. , b) Iar pe tine vrea si te impingd s6 faci fapte rele sub presiuneaacuzafiilor nedrepterepetatezilnic asupra ta.' Vrea sd devii certdref,sd serveqtiriu sau incorect lumea, vrea sd uragtipe toatd lumea gi in specialvrea sd te faci s5-l urdgti pe Dumnezeu sau sd-l consideri nedrept. Ajungi si gindegti:Eu i-am servit bine,corect,alnabil,iar

b) Faceriu la toati lumeasaudevineincorect. c) Urdqtepe Dumnezeu. a nu inseomndci satana a lucrat in zadar.Satana cffgtigat, omul s-a indricit, adici a ajuns si facd qi el fapte drdceEti. pa- Dacd omul induri aceastlbitaie, ca: nedreptdfi, gube, boalA,diverseincercf,ri grele, Ei rimine bun, bldnd, iertdtor gi cu dragostefafi de Dumnezeu,inseamndcd satanaestecel care a pierdut.El s-a strdduit,a lucrat,dar a pierdut. in jurul nostru vin ingeri care ne apdrl de lucrarea celui rdu. Cu cdt suntemmai Curd{itiqi Sfinfifi gi avernlegdtur[ mai intensdcu Dumnezeuprin Rugiciuni, cu atdt mai linigtitddevineviafa noastri. - Cdnd trdiam departede Dumnezeu,necazurileveneau peste noi firi incetare, treburile sporeau,tot timpul alergamobositi, pagubelenu incetau. Pentru orice lucru trebuiaefort mare ca si-1 obfinem fiindcl satanase opune dorinfelor noastre.Cei din jur ne nec[jeau qi duceamo vichin veqnic. a{dchinuiti. Aga esteiadul, chin neincetat, intrebare: Mi s-a furat ceva din casd 9i nu qtiu cine esteho[ul. Rispuns: Duminicl duci la Altar un litru vin (cel sdrac duce mai pufin) gi o prescurl (chifll, piine) cu trei lumdndri aprinse,qi si scoatdpreotul in timpul Sf. Liturghii celui care a furat. Pdrticicd pentru descoperirea 105

ei sepoarta penedrept. rau
Daci sub bltaia pe care i-o di satanain viafa pirnfingi teasciomul se inrdiegte ajungede: ' a) Urigte pe toati lumea 104

PReor At-Exnruonu ARGATU Scrii:LiturghieVii: RobulLui Dumnezeu (N) se roagi ca Dumnezeu si_i descopere cel care i-a furat gi si facdjudecatddreaptd. pe Aceasta dai preotului.La sfirgitul Sf. Liturghii ceri preo otului Pirticica. - Acasd,Vineri faci post negru pini la ora24, faci 40 matanii, apoi iei pdrricica.Rugdciuni faci Ac. Mdntuitorului + Ac. Sf. Mina + R. de cererecare ai pus_opentru Particicd. - Daci vine cel carea furat gi-fi aduce inapoi lucrur,te opregti,nu mai sco{i pdrticicd.Altfel, continui in llecare Duminici pin[ primegriobiecrul. intrebare: Frateremeu a murit fdri lumdnare. fdrd si se Spovedeasci impirtageascd. qi Vreau sd aflu unde este sufletullui. Dacdnu estein Rai, sd m6 ingrijescde el. , Rispuns: Dai Liturghie cu parasms pentruun an in 3 Biserici de Mdnrstire unde se face zrrnic sf. Liturghie. Apoi, dupi un an, faci post negruV pini la ora 24, faci 40 maunii + Ac. Mdntuitorurui+ R. de cerere:Doarme,descoperi-mi unde se afld fratelemeu care a murit. Dacd nu ifi descoperd prima oari, continui cu vinerea urmitoare gi faci aqapffnA descoperl. ifi - Dacd il visezi in loc cu lumini gi verdeafd, estein Bai. ' - Daceil visezi bolnavsauin loc cu noroi sau ape turburi sauin loc pustiu gi intunecos, estein iad., 106

Vii s.[duicste A rl t i ttttutl r i t ul I Ia ri on A rga t u t

- Dacdil visezigol, dezbricat,estein iad. intrebare: Fratelemeu mi-a luat banii Ei casa. Rispuns: Duci la Altar un litru vin, o prescurl + 3 lumffniri aprinse+ o hirtie pe care scrii: Liturghie Vii cu Pdrticicd: Doamne,fd judecatddreapti intre mine gi fratele meu caremi-a luat banii gi casa. - La sfdrgitul Sf. Liturghii, ceri Preotului s[-[i dca Pdrticica. - Acasi faci post negru V pini la ora 24, faci 40 mirtdnii + Rugdciuni,Ac. Mdntuitorului+ R. de cererecare ai pus-opentruPdrticic[, apoi iei gi Pirticica. Faci aceasta de trei ori. Daci vine la tine fratele tdu Ei-[i inapoiazdtoatc dupi prima Pdrticici, nu le scofi qi pe celelalte. intrebare: Pdrinte,mi-a dispdrutfratele, s-a scufundat vaporul.Unii s-ausalvat.El a dispdrut,nu qtiu de el. Rispuns: Ca si afli despreel dacdeste mort sau viu, duci Duminicd la Altar o prescur[+ un litru vin + 3 lumindri aprinse+ o hirtie pe care scrii: Liturghie Vii cu Pdrticic6: Descoper6-mi, Doamne, mie, roabei Tale (N), unde este fratele meu (N) care a displrut. Arat6-mi de este viu saumort. in timpul Sf. Liturghii, PreotulscoatePdrticica,iar la sfffrqitceri sd {i-o dea. - Acasd lii V post negru pind la ora 24, faci 40 mdt5nii + Rugdciuni,Ac. Mintuitorului + R. de cererecare ai pus-opentru Pdrticicd.Apoi iei Pirticica. Po[i minca la 2

to7

PneorAmxANDRlJ ARcARJ

Vd sfatuieSte Arltinnndritul Ilarion Argottt

,r'c duphcc ai luat-o.Mai bine mrndnci a doua zi. se repctirpinir se dir visul de descoperire. - Dacdil visezi in,intunericeste mort. - Daci il visezi in loc cu noroi sau murcrar sau board estemort qi estein iad. - Dacdil visezi cd lucreazi este viu. - Dac[ il visezi dimineafa,cu soare,este viu sau este in R a i . intrebare: prrinte, am sddit vie gi in ar treirea an, cind sd dea fod, s-a uscat.speciarigtiipe care i-am adus ca si'lcerceteze au descoperit nu cauza. Rispuns: Poate ai sddit via in zi de sdrbrtoare,cind Dumnezeua zis sd nu lucrdm. Vezi Biblie: ,,Bdga[i de seamdsd pizifi zilele Mele de odihnd, cici acesteasunr sernnintre Mine gi voi din neam in neam,ca sd gti{i cd Eu sunt. Domnul care vd sfinfegte,' (Iegire,Cap. 3l/ 13). - Poatecd ai dat sataneiin timp ce munceai,ai blestematgi ai chematnumelecelui riu, ai blestemat pdmfintul gi celece crescpe el. - De vrei roade, stropegte cu Agheasmd farina ta, spune rugiciuni in timp ce lucrezi, fd semnul sf. cruci pesteseminfele care le semenigi spuneTatil nostru,gi pe atunci vei vedea roade. $i cano toate ale tale rodesc, ai griji gi imparte la cei siraci pufin, ca Dumnezeuse le sporeasc6. 108

intrebare: Pdrinte,am vaci gi vdd cd la 20 litri lapte abiascot pufina smintind. De ce esteagade sdraclaptcle? Nu estebund iarbacu carehrdnesc vitele? Riispuns: Cdnd vitele te supdrd,le dai rdului gi le blestemi. aceea ele sti duhul cel rf,u gi sunt nelinigpe De tite Ei manalapteluia fugit. Trebuie si spui rugdciuni, si le stropegti cu Agheasmi gi s[ stropeqti Agheasmi nutre{ulpe care il cu m6n0nci. M[car o dati pe lund sd faci aceasta. faci S[ semnul Sf. Cruci deasupralor, ca sd se alunge duhurile celerele, gi vei vedeacd se schimbatoatein bine. - Apoi dacd vrei ca toate ale tale sd sporeascd. ,,Cinstegtepe Domnul din avereata qi din pirga tuturor roadelor tale.Atunci jitnilele tale se vor umple de grdu qi mustul va da afari din teascuriletale" (Solomon, Pilde, Cap. 3/10). ,,Sdnu te infdfigeziinainteaMea cu mdna goali", zice Domnul (Ie$ire;Cap. 53/6).Darurile adusesi fie din cele mai bune 9i din cele mai frumoaseroade Dacd v-afi infaunui domn pdmintesccu un dar lipsit de asfiga'inaintea pect, cum vd va privi acela?Cu atdt n-raimult trebuiesa avem grijn ca darurile aduseLui Dumnezeus5.fie pl6cute. , - Darurile pusepe masdinainteaDomnului se impart la strracidupi terminareaSf. Liturghii. Darurilesunt: - Dar de mullumire pentruizbdvirea(scdparea) de necaz,boald,primejdie. 109

Pn, eor ALEXANDRU ARcATU

Vd sfdtrtieSte Arlinrcndritul Ilarion Ar.qutu

- Dar de mulfumirepentru vindecarea primiti sau pentrurezolvarea primiti. - Daruri ca prinos de mulfumire din cele dintii roade ale pimintului. Din primele roade totdeauna saimzinincemai intii sdraculgi orfanul. Adu din ele inaintea Domnului,apoimlninci gi tu gi te bucuri de toatecite 1i-adiruit Domnul. intrebare: Pdrinte,pentru ce sunt aqa de tensionate rela[iiledintrepdrinfigi copii gi de ce suntatiteadivor{uri? De ce a disparut iubirca. pacea gi buna intelegerecare exista familiein vremurile demult? in de Rispuns: Pe vremuri oamenii erau credincioqi, trf,iau conducindu-qi viafa dupd Poruncile lui Dumnezeu. La Dumnezeu cea mai pre{uitdesteascultarea, cd in famiaqa lie fiii ascultau piirin[i qi nu treceaupestecuvdntul ror. de Sofia asculta so[, il rcspecta implineacuvf,ntullui. de gi Tinerii asculrau cei bAtreniqi ii ajutaula nevoie. Soful de aveagrijd de familia sa cu teaml de Dumnezeu, gtiind c6 va da rdspunsinaintealui Dumnezeude sufletelepe care le-a avut in grijd in viafa pimdnteascd. masi, ca un La adevdratgef de familie, soful spunearugiciunea (Tatdl nostru)gi binecuvintamasa.Pe atunci oameniinu-gi omorau pruncii cu avorturile, aqa cd in jurul mesei se aflau mulfi copii, se giseau ginerii qi nurorilegi nepo{ii.Masa nu era pustie.El vegheaca toti'din casdsd trdiascd spiin ritul dragosteide Dumnezeugi toli din casi ii respectau lt0

cuvintul gi il implineau.Fiindc[ respectau cele Dumnezeieqti,aveaupaceaqi dragostea recomandatd Dumnezeu, de care gtie sd se sacrificepentru binele aproapclui,care ddruieqte.Nu dragostea cea din lume, care tot timpul pretinde,cere qi cu nimic nu se mul{umegte. Duminicagi in zilele de sdrbdtoare mergeau la Biserici, la Sf. Liturghie. inaintc de a pleca de acasi, igi cereauiertare tinerii de la cei bdtrini, sofiade la sof, apoi igi cereauiertareunii de la alfii, poate ci in timpul siptiminii s-au supirat, iar la Sf. Liturghie nu pofi mergedaci urdgtipe altul. Desigur existaugi atunci familii in care Cuvintul lui Dumnezeuera incdlcat,dar aceasta aduceaiadul in viafa lor gi aduceamultd suferin(d.Acum, in zilele noastre,nimeni nu mai vrea sI fac[ ascultare. dezordinea aceasta $i ei o numesc emancipare. imp[rd{ia Cerurilor toate sc in supun Creatorului,lui Dumnezeu.Este o ordine dcsivdrgitI, bazatl pe o ascultare desdvdrqitd. Adam a pierdut Raiul pentru neascultare. Lucifer a fost izgonit din Cer pentruneascultare trufie. gi Noi, incllcind poruncile drepte date de Dumnezeu, aducemiadul in viafa noastr6.Adic[ sofia face ce vrca ca, copiii nu ascultd pdrinfi ql nu-i respectd, de tincrii nu-i vepe nereazd, cei bdtrani,nimeni nu mai ascultdde Dumnezeu. Toate acestea pot aducepace intr-o familie gi in nu societate. Ap Pavel zice: ,,Femeilor, Sf. supunefi-vd bdrbafilor vogtri precumse cuvine in Domnul. Blrbafilor, iubifi pe femeile voastregi nu fifi aspri cu ele. Copiilor, asti l

PReor ALEXANDRT, ARcnTu

Vd sfatuieSte Arltinnttlritul. Ilarion Ar,gatu

cultali de pdrintii vogtri intru toate, cdci aceasta este bineplicut Domnului.Pnrinfilor,nu a{dfafila minie pe copiii voqtri,ca sd nu se deznddajduiascl slugilor,asculta[i intru toatede stapeniivogtri cei trupegti,nu slujind numai cind sunt cu ochii pe voi, ca cei ce cauti sd placdoamenilor, ci in curdfia inimii, temindu-vd de Domnul. Orice a{i .face, Iucra(i clin toatd ininta, ca pentru Domntil, Si nu c(t pentru oanteni. Bineqtiindci de la Domnul vefi primi rdsplatamoqtenirii cdci Domnului Hristosslujifi. Iar cel ce face neclreptate igi va lua plata nedreptd{iiintrucit la Dumnezeu nu estepdrtinire(Coloseni, Cap 3). Deci Poruncilelui Dumnezeutrebuiesc irnplinite in toatemomentele in toate loqi curile viefii noastre, serviciu,pe stradA, familie. la in ,,Tot sufletul sd se supundinaltelor stipiniri cici nu este stipinire decit de la Dumnezeu.Iar cele ce sunt de Dumnezeusunt rinduite. Pentru aceea,cel ce se impotrive$te stipinirii se impotrivegterdnduielii lui Dumnezeu. lar cei ce se impotrivescigi vor lua osindd. Cici dregitorii nu sunt fricd pentru fapta bun6, ci pentru cea rea. Voieqti deci si nu-[i fie frici de stdpflnire,fi binele gi vei avea laudd de la ea. Cdci ea este slujitoarealui Dumnezeuspre binele tdu. Iar dacl faci rdu teme-te, cici nu in zadar poartdsabia.Pentrucd ea esteslujitoarea lui Durnnezeu qi rizbundtoarea mdniei Lui asupracelui ce slvffrgegte rdul. De aceeaestenevoie se vi supunefinu numai pentru minie (de fricd), ci gi pentru congtiinf[ (din convingere).Ci lt2

pentru.aceea plItifi gi ddri.Circidregiroriisunrslujitoriilui Dumnezeu,stiruind in aceasti slujire neincetat.Da[i deci tuturorcele ce suntefidatori: celui cu darea,dare,celui cu vama, vamI, celui cu teama,leami, celui cu cinstqa,cinste" (Romani,Cap. 13). Prin aceasta Ap. Pavel nc inSf, deamni s[ respectam legile lIrii in care trdim. Nerespectarea legilor farii stricdordinea,pacea, armonia,duce la dezechiliprusocialgi economic.Respectarea legii de cdtretofi asiguri linigteacetdfeanului cinstit qi harnic.Dc asemcni legea obligi pe cel necinstit ascultare. il la Dacdnu ascultd de voie, trebuie s[ asculte de nevoie, spre binele celor m ul1i, adicdpcntr ubi nel cs oc i c ti [i i . intrebare: Ce se intimpld cu cei carc au plrdsit Biserica Ortodoxi gi s-aubotezatla sectanfi? Rispuns: A secta'= a sectionaceva dintr-un intreg Autorul acesteilucrdri cle secfionare estediavolul, care se strdduiegte rdtlceasci pe oamenii de la Biserica intesd meiatdde MdntuitorulDumnezeu. - Prin botezul pe care il primesc la sectan[i,Haina Botezuluise innegregte, deci pierd dintr-o datd doudSfinte Taine: Botezul gi l\{irungerea.Dacd primesc acolo gi implrtSganie,pierd impartagania la Botez gi toateimpdrtdde ganiile primite pind in acel moment. Deci pierd dintr-o datd3 SfinteTaine. intrebare: Cei care cloresc se retntoarcdin BisesI rica Ortodoxdcum trebuiesi procedeze?
ll3

PReor ALExANDRU ARcnru

Vd sfutuiestc Arltintodritul Ilarion Argatu

Rispuns: Biserica Ortodoxi a fost intemeiati de Mintuitorul Iisus Hristos. Prima scindareapare la 1054. Ulterior scinddrile inmulfesc. se Pdrdsirea Bisericii intemeiatede Mintuitorul Dumnezeu este un picat foarte mare. Dumnezeu este bun gi iertItor. Dacdne intoarcemde la picat, el ne iartI. - Cei care au fost Botezafi in Biserica Ortodoxd, dar gi-aupierdut Botezul gi celelalteSfinte Taine botezdndu-se la sectanfivor proceda astfel cdnd se reintorc tn Biserica Ortodoxd:. l) Vor veni la Sf. Liturghie gi vor puteasd ia Anafurd gi Agheasmigi se vor Mirui. 2) Vor face o Spovedaniegeneraldla Preot + Maslu din care va folosi timp de 7 zile, {indnd post Zilnic bea un pahar cu Agheasmain care se pun 9 picdturi Ulei de la Maslu. inainte de a bea acestpahar se fac 40 mltlnii qi se spunrugdciuni. - in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatil nostru spuscit mai des. Searadupd ora 22 fac Ac. Zilei. Dupd fiecare rug6ciune sau icos iqi va cere iertare de la Dumnezeugi il va ruga si il ierte de pdcategi sa-I primeascd ?napoica pe fiul risipitor. Cflndscrii textul Maslului, spui: Robul Lui Dumnezeu (N) se roagi pentru: a) Iertareapdcatelor. t1 4

b) CurnfireaHainei Botezului pe care am innegrit-o botezindu-mdla sectanfi. c) Curifirea Impdrtdganiei pe care am pdngirit-o implrtiqindu-md la sectanfi. Deci acest pdcat se curdfegte Post + Spovedanie cu generalS Maslu. + 3) Dacn igi va dovedi temeinic intoarcerea,atunci preotul il va puteaimpdrttrgi.Dumnezeueste cel care privegte la calitateagi la sinceritatea intoarcerii.Bineinteles,vor fi primifi numai cei care igi dovedesctemeinic intoarcerea. AcesteSfinte Taine nu trebuiescacordatecu uqurinfi. intrebare: Cei care nu sunt boteza{igi cei care au fost Boteza{iin altd religie gi vor din convingeres6 primeasci BotezulBisericii Ortodoxecum vor proceda? Rlspuns: l) Vor fi catehiza{i, adicd vor invdfa de Ia Preot taina religiei cregtin-ortodoxe. Acasd vor zice rugdciuni: R. ZILNIC din carteaaceasta Tatil nostru spuscit mai des + + Crezul. 2) Vor participa la Sf. Liturghie fdri s[ ia Anafurd, Agheasmdgi fdrd si se Miruiasc5. Daci igi vor arlta dragosteafafS de Biserica Ortodoxd intemeiatdde Hristos gi vor dovedi cii au infeles tainica lucrare mdntuitoare ce se face asuprafiilor ei, ace;tia vor fi botezafi de cdtre Preot gi vor primi 9i celelalte Sfinte Tall5

PREoT ALEXANDRU ARCAfU

Vd sfdtuie$teArlinrcrulritul Ilarion Argatu

ine: Mirungereaqi impdrtigania.Deci vor primi deodaLS trei sfinteTaine. 3) Persoanelecare dep5gescvirsta de 7 ani nu pot primi Botezul fdrd sd fi fdcut inainte Post o sdptdmind+ generald. Spovedanie Deci PreDumnezeu uitd la calitate,nu la cantitate. se otul nu trebuie sI acordecu ugurinfd Botezul gi Sfintele Taine. ,,Pufin aluat dospegte toatd frlmintdtura" (l Corinteni,Cap. 5/6). M0ntuitorulzice: ,,Nu dafi cele Sfintecdinilor, nici nu arunca{i mf,rgiritarele voastre inaintea porcilor, ca nu culnva sd le calce in picioaregi intorcindu-sesi vi sfiqie p e v o i " ( Ev . Ma te i ,C a p .7 l 6 ). intrebare: Pot fi admisein BisericaOrtodoxi cintecele religioasepe care tineretul le cintd in ritm modern insolit de ghitard? Rfispuns: in Bisericdtrebuie sd fie linigte, astfel ca cei careigi ridici mintea cdtreDumnezeusd nu fie deranja{i. - impiratul David din Vechiul Testament cdntatdin a strunegi din aldutegi a dansataldturi de popor inaintealui Dumnezeu.Dar acestemanifestdride bucurie foarte pldcute lui Dumnezeus-au deifdguratin naturd.in templu totdecutnas-a pdstrat littistea atdt de necesard celor ce se roagd. Deci concertelereligioasecu ritm modern insofite de intr-o sal6 ghitari suntbine venite,dar pot s[ se desfd$oare
ll6

specialamenajatisau pur qi simplu in naturd,pe stradi, in stafiilede metrou.Concertelecu muzic[ clasicdgi simfonicd se pot desfdgura s6li de spectacol in specialdotategi amenajate. - Concertul este dour o nmnifestorcexteriottrd a bncuriei pe care o trdieSte omul care L-o descoperit pe Dunmezeu. 'tn Bisericdsefac rugdciuni,sefuce Sf.Liturghie Si se oferd Sfintele Taine. Pentnt, aceosta trebuie liniSte, pentru a realiz.a conrunicarespirituald cu Dunurczeu. o intrebare: Cum se face explicareaBibliei in caclrul Bisericii Ortodoxe? Rispuns: a) Citirea gi interpreiarea Noului Testamentse face treptatin fiecareDuminicd in timpul Sf. Liturghii gi este explicatin predicade la sfirgit. Astfel, in cele 52 Duminici din an se parcurge temeinictot Noul Testarnent. b) Citirea gi interpretarea Vechiului Testamentse va facein zilele stabilitede Preotsaude profesorulde religie, in,locul gi la ora stabilitdde acesta. Explicarease va parcurgeordonat,pe lecfii sdptdminale, astfel ca in decursul unui an sI fie explicatintreg Vechiul Testament. ,,Toatd Scripturi (Biblia) este insuflatl de Dumnezeu gi de folos spreinv6!6tur[, spremustrare,spreindreptare,spre infelepfireacea intru dreptate"(2 Timotei, Cap. 3t 16).

tr7

PneorAuxANDRU ARcATU

Vd sfdtuieSte Arhimandritul llarion Argatu

in Deuteronomul, cap. 28, sunt date bundtifile fag[duite celor ce vor pizi legea gi relele ce vor veni asupra celor careo incalcd. Pentrucei care nu au citit Biblia, vom da aici o parte din ele. Cuvdtttul Domnului se tntplineSte chiar dacd este vorba de un singur onxsau de un popor. ,,De vei asculta glasul Domnului Dumnezeului t5u, vor veni asuprata toate binecuvin6rile acestea." ,,Binecuvintatsi fii in cetategi binecuvdntat fii in sd Binecuv0ntat fie rodul pAntecelui si tiu, rodul do[arini. bitoacelor tale. Binecuvintate s[ fie hambareletale gi cimdrile tale. Binecuvintat sd fii la intrareata in casd,binecuvfintat fii la iegireata din cas6." si ,,Si bati Domnul inaintea ta pe vrijmagii tdi cei care se vor ridica asupra ta, pe o cale s[ vini asupra ta qi pe $aptecdi si fugd de tine." ,,SA-Utrimiti Domnul binecuvintare peste grinarele tale gi pestetot lucrul miinilor tale." ,,Domnul ifi va deschidecomoara sa cea buni, Cerul, ca sI dea ploaie pimintului t6u la vreme gi ca sd binecuvdnteze toate lucrurile mdinilor tale gi vei da imprumut multor popoare, iar tu nu vei lua imprumut, vei domni pestemulte popoare,iar aceleanu vor domni pestetine." ,,Domnul Dumnezeul ttru te va pune cap, iar nu coadi, gi vei fi numai sus, iar jos nu vei fi daci te vei supune poruncilor Domnului Dumnezeului tdu care [i le spun eu astlzi sI le fii gi sI le implinegti."

,,Iar dacd nu vei asculta glasul Domruilui Dumne?.eului tdu gi nu te vei sili sd tmplineqtitoateporuncileqi hotdririle Lui pe care [i le poruncesceu astdzi, s[ vind asupra gi ta toateblestemele acestea sd te ajungI". sd sd ,,Blestemat fii tu in cetateEi blestemat fii tu in tarin5". sd ,,Blestemate fie grffnareletale gi cdrndriletale". ,,Blestematsd fie rodul pintecelui tdu, rodul vacilor tale gi rodul oilor tale". la si ,,Blestemat fii tu la intrareata in casdgi blestemat ieqirea din casd". ta ,,Setrimiti Domnul asuprata blestem,tulburaregi necazin tot lucrul mfiinilor tale pe care te vei apucas6-l faci, pOndvei fi stArpit gi pdni vei pieri curdnd pentru faptele tale rele gi pentru cd M-ai pirisit". ,,Ba si mai trimitd Domnul asupra ta ciumi (boli) pdndte va stirpi". ,,Sdte batd Domnul cu oftici, cu lingoare,cu friguri, cu cu cu aprindere, secetd, vint rlu, cu rugind gi te var urpini vei pierii. miri acestea ,,Ceruriletale, care sunt deasupracapului tdu, si se fac6 de arami gi pdmdntulde sub tine fier". ,,in loc de ploaie Domnul sd dea pimAntului tdu praf gi pulbere,care s6 cadi din cer asuprata pdnl te va pierde gi vei fi pripldit". ,,Domnul te va da s[ fii bitut de vrdjmagii tdi, pe un drumuri sd fugi de ei". drum sd mergi asupralor gi pe gapte il9

u8

PneoTALEXANDRU ARGATU

Vd sfdtuieSte ArlritrttuulritulI lnrion Argatu

,,Te va lovi Domnul cu lepra Egiptului, cu riic, cu pecingine (boli), de caresd nu te pati vindeca". ,,Si te batdDomnul cu nebunie,cu orbireqi cu arnorfirea (impietrirea) inimii". i , ,,Pedibuite si mergi in amiazamare cum umbli orbul pipiind pe intunericqi sd te strimtorezeqi si te ocirascdin toatezileleqi nimeni sd nu te apere". l; ,,Cu temeie si te logodegtigi altul sd se culce cu ea, casf,sd zidegtigi sd nu trdiegtiin ea, vie sd sidegti, dar dc ea sd nu tg foloseqti" ,,Boul teiusd I'ie injunghiatsub ochii tii gi sI nu-l rniniqci tu, asinult5u sd fi-l ia gi sd nu fi-l mai aduci, oile tale si fie cli[e vrijmagilor tdi qi nimeni sd nu te izbl,.; veasca ,,Fiii tAi gi fiicele tale sI fie date la popor strdin,ochii tai sa i vadaqi si se topeascd toate zilele de mila lor, dar in si nu ai nici o puterein miinile tale." tdu ,,Roadele,pirnintului gi toate ostenelile tale sd le minenceun popol'pecaretu nu l-ai cunoscut, tu si I'ii iar gi numaistrdmtorat chinuitin toatezilele". ,,Din pricina celor ce-[i vor vedeaochii tai ifi vei iegi din minfi" ,.Domnuite va lovi cu leprl rea (boli nevindecabile) pestegenunchi'qi"peste fluiere gi din talpilepicioarelortale pini in cre$tetulcalului tdu, de cdre nu te vei mai putea vindeca". ': ,,Vei semina rnultd slfninfi ln {arind,dar pu{ind vei culcge".
i r

,,Vii vei sidi, dar nu le vei culege, nici nu vei bcavin" vei avea in toate {inuturile tale, dar cu un_ ,,Mislini tdelemn te vei ungepentruci mislinele tale vor cddea". nu ,,Tofi pomii tni gi roadelepdmintului tlu le va strica rugina". cel din mijlocul tdu se va indlfa pesteline ,,Strdinul din ce in ce mai susiar tu vei coboridin ce in ce maijos". ,,Acelaifi va da imprumut, iar tu nu-i vei cla lui imprumut,acelava fi cap,iar tu vei fi coadd". ,,Vor veni asuprata toate blestemele,acesteate vor urmdri qi te vor ajungepdndvei fi stirpit pentrucI n-ai ascultat glasul Domnului Dumnezeului tdu gi n-ai pdzit poruncileLui, nici hotirarile Lui pe care!i le-a dat El." ,,Pentruci n-ai slujit Domnului Dumnezeuluitdu cu veseliagi cu bucuria inimii cdnd erai imbelqugatde toatc, vei sluji vrdjmaguluitiu, pe care il va trimite asupra ta Domnul Dumnczeul cend vci fi in loametcgi in sctc qi tdu in goldtategi in tot felul de lips[; acelava punc pe grumazul tiu jug de fier gi te va istovi." ,,De nu te vei sili sd implineqtitoate cuvintelelegii acesteia care sunt scrisein carteaaceasta nu te vei teme gi de accst nume slivit gi infricogltor al l)omnului Dumnezeului tiu". ,,Atunci Domnul te va bate pe fine gi pe urmaqiitdi cu pligi nemaiauzite, pldgi mari gi nesfdrgite cu boli rele cu gi gi necurmate". ,,Va aduce asuprata toate pldgile Egiptului de carc te-aitemut gi se vor lipi acelea [ine". de t2l

I2A

PneoT ALEXANDRUARGATU

Vd sfdtuieSte Arhinnndritul Ilarion Argatu

boala toatdplagascrisi gi toatdcea nescrisd in ,,Toatd cartealegii acesteia va aduceDomnul asuprata pdni vei o fi stirpit". ,,Via{ata va fi mereuin primejdieinainteaochilor tIi; vei tremuraziua qi noaptea nu vei fi sigurde viafa ta". gi ,,De tremurul inimii tale de care vei fi cuprins gi de cele ce vei vedeacu ochii tdi, diminea{avei zice; O, de ar veni seara, searavei zice:O, de ar veni ziua!" iar Carefupte tl supdrdpe Durnnezeu? lati ce spuneDurnnezeu Levitic,cap.l9: la ,,Si nu furafi, sd nu spunefi minciuni gi si nu ingele nimeni pe aproapele sdu." ,,Sdnu jurafi strimb pe numeleMeu". pe gi ,,Sdnu nedrept[fegti aproapele sd nu-l jefuieqti." ,,Sdnu vorbegtide rdu pe surd gi inainteaorbului sd nu pui piedici." la ,,S[ nu facefi nedreptate judecat6". ,,Si nu umbli cu clevetiriin poporul tdu gi asupravietdu fii aproapelui sd nu te ridici." pe ,,Sd nu duqmdnegti fratele tdu (aproapeletdu) in inima ta." ,,Sdnu te rdzbunicu mdnata". sI ,,Sdnu mdncaficu sdnge, nu vr[jifi, nici sd ghici{i". nu necinsteqtipe fiica ta ingdduindu-i si facd des,,SI frdnareca sd nu se desfrdneze p[mdntul qi ca si nu se umple pdmdntul striciciune". de ,,Zilele Mele de odihni sd le plzegti gi Ldcaqul Meu s6-l cinstegti. sunt Domnul". Eri t22

,,Si nu alerga[ila cei ce cheamdmorfii, pe la vrdjitori sd nu umblafi. Cel ce $e va culca cu mdtugasa ori descoperdgoliciuneaunchiuluisiu sd-gipoarteamindoi pdcatul gi firi de copii si moard".(Levitic, Cap.20,20) este ,,Sdnu te culci cu bdrbatca gi cu femeie; aceasta (Levitic, Cap. 19,9) spurcdciune". ,,Sdnu te apropiide femeiein timpul regulii ei, ca sd-i (Levitic,cap. 18, l9) goliciunea". descoperi ,,Sddeosebilianimalul curat de cel necuratgi pasdrea curatd de cea necurat5.SI nu intina{i sufletele voastre (mdncind din) cu animal sau paslre, nici cu toatecele ce pe se tdrdscpe pdmAnt, care Eu le-am deosebitca necurate."(Levitic, Cap.20, 25) La Deuteronotn,cap. 27, gdsirn: si ,,Blestemat fie cel c e va vorbi de rdu pe tatll siu saupe mamasa." sE ,,Blestemat fie cel ce va muta hotarul aproapelui sdu.l' sd ,,Blestemat fie cel c e va abate pe orb din drum." sI ,,Blestemat fie cel ce va judeca strdmbpe strdin,pe orfangi pe viduvd." . ,,Blestemat fi e cel ce se va culca cu femeiatatdlui sd sdu". si ,,Blestemat fie cel ce se va culcacu vreun animal." sd ,,Blestemat fie cel ce se va culca cu sora sau fiica tatdlui sdu sau fiica mamei sale." 123

PneorALexRNunu Anceru

Vd sfdtuieSte Arhinmntlritul Iluriott Ar\tatu

sd ,,Blestemat fie cel ce se va culcacu soacra sa." sf, ,,Blestemat fie cel ce se va culca cu sora femeii sale". s[ ,,Blestemat fie cel ce va ucide in ascunspe aproapele siu (taptavrdjitorilor)". szi ,,Blesternat fie cel ce va lua mitl. Si nu claicu camdtd fratclui tdu (semenuluitiu) nici argint, nici p0ine, rrici nimic din cite se pot da cu camdtd". ,,Creutd{ilepentru cumpina ta (cintarul t6u) sa fie adevirratc dreptc, ci uriciunc cstc inainteaDornnurui gi Dumnezeului tot cel ce face strimbdtate". tdu ,,Pdzi1itoate agezimintele Mele qi toate hotdririle Mele gi le implinili qi nu vd va aruncade pe sine pdmintul in careveti trii". (Deuteronom, cap.20,22). Lu Deuter'ltlztn, Cup. 30, gdsint: ,,Cind vor veni asuprata toatecuvinteleacestea, binecuvintareagi blestemulpe care {i le-am spus eu gi le vei primi in inima ta gi te vei intoarce la Domnul Dumnezeul tiru qi cum ti-am porunciteu astdzivei asculta glasulDomnului Dumnezeului gi fiii tdi, din toati inima ta gi tdu tu din tot sufletul tdu,.va tiia Domnul imprejur inima ta gi inima urmaqilortdi, ca sd iubegtipe Domnul Dumnezeul td,u toati inima ta $i din tot sufletultdu,ca sd triie;ti". din .,Atunci Dornnul Dumnezeul tAu va intoarce toate blestemele acestea asupra vrijmagilor tdi gi asupracelor ce te-auurit qi te-auprigonit". r ,,latd.eu astizi !i-am pus inainte via{agi moartea.binelegi rdul.Alege viafa,ca si trdiegti gi urmaqiitdi". tu t24

Ziciz cine poate urma aceste porunci desdvirgite'/ Toatdlumea furd, toatdlumea ia miti, toatd lumea trdicgtc in curvie, toatd lumea minte'.Cine nu face la fel ca toatd lumeaajungede moarede foamegi nu poatc trdi. Rispuns: omule, incearcdtu gi respecti toate legile gi datede Dumnezeu vei vedeacd cuvintul lui Dumnezeu esteadevdrat, minte, vei avea parte de binecuvlntdrile nu fdgdduite. in Biblie,in psalmul18 al lui David gisim: - Legea Domnului este fdri de prihani, intoarcesufletele; mirturia Domnului cste credincioasf,, in{clcp[cEte pruncii. - JudecdrileDomnului sunt drepte, veselescinima; porunca Domnului estestrdlucitoare, lumineazdochii. - Frica de Domnul estecuratd, r[rnine in veaculveacului. JudecS[ile Domnuluisuntadevdratc, toateindreptillite. - Dorite sunt mai mult decit aurul gi decit piatra cea de marepref,gi nai dulci decit micreaqi decit fagurclc.

LUprtns
lntroducere.............. vrijitori.. 1.Despre v l . l . C i n es u n t r A j i t o r i i . . . . . . . . . . e cineva vrdjitor? dacd 1.2. Cumafli vrdjitorilor........ L3. Aspectul ............ vrdjitorilor 1.4. Comportamentul ............5 .....-.....7 ..........7 ......'........7 .........9 ......10

'a1

....'........13 2 .V r l j i l3 vrf,ji, felul lor, cumte aperide eIe...........'. 2.1.Despre I .................3 vrdjilor 2.2.Dezlegarea ....'..........31 vrljile 2.3.Cumrespingi 3. intrebiri Eirispunsuri 4. Atteintrebiri 9i rispunsuri ........ ..............33 ...'..........96

Vor mai apdrea: i l . C c l cq a p Le fi n teT a i n e g i p o vcstirduhovniccgti; S 2. Spovcdania; 3. Postul: 4. Rugiciunea; 5. Sfinta Liturghieexplicati(teologie); 6. Despre Maica Domnului; 7. Dcspre secte; 8. Mcdiculvd sl'ituie$te; 9. Via[a pirintelui ilarion Argatu scrisi de mina lui; 10. O zi, o zi, o zi din viafa pdrinteluillarion Argatu.

Rugdm pe toli crestinii care l-au cuttoscut pe Pdrintele Si Stitt povestiri, sfaturi, minuni, vindecfiri, tntdmpldri legate de via\h Si activitatea pdrintelui arhimandrit llarion Argatu, sd ne scrie pe adresa:

PreotAlexandruArgatu ComunaBoroaia Jud. Suceava Telefon:0230154 14 80 Mobil: 0745169 25 50

rsBN (10)973-7886-39-9 rsBN (13) 978-97 886-39-2 3-7