P. 1
diferente dintre barbat si femeie

diferente dintre barbat si femeie

|Views: 179|Likes:
Published by Emilia_90

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Emilia_90 on Oct 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

UN SEMINAR AL VIE II DE FAMILIE eCând dragostea se întoarce acas !

f George Uba

Partea I-a:

DEOSEBIRILE ÎN C SNICIE
eCa de la cer la p mântf

A FOST ODAT ... ... i poate fi oricând...

- Nu pot s în eleg ce farmece are ziarul la pe care tot îl cite ti de când ai venit de la serviciu? O vorb n-ai scos... Nici nu m bagi în seam ... Te-am chemat de 5 ori la mas ... Mâncarea s-a r cit, iar eu am mâncat singur ... M car m m liga s mi-o fi mestecat i tu, dar i-ai g sit! Iubirea lui cea mare e ziarul...

- Ce ai spus? Nu te mai agita, c se rezolv ! Ai spus s mestec m m liga? No problem!

- Dac a a ai în eles, du-te i mestec m m liga...

- Dar de ce este a a de alb m m liga asta? De un sfert de or mestec i nu se mai înt re te... Ai de gând s m pedepse ti?

- Nu scumpule, dar tu e ti pe alt lume, tu mesteci în oala cu amidon... Tu nici n-ai auzit ce i-am spus pentru c ziarul e mai important decât mine...

- Vezi, nu uita s pui i sare!...

- Of, a a e ti tu, îmi dai mie treburile cele mai grele...

³Apoi Dumnezeu a zis: S facem om dup chipul Nostru, dup asem narea Noastr ... parte b rb teasc i parte femeiasc i-a f cut´
Geneza 1,26-27

O MARE GRE AL :
So ul a teapt ca so ia s reac ioneze ca el... So ia a teapt ca so ul s reac ioneze ca ea...

O

I MAI MARE GRE AL :
FIECARE insist s -l schimbe pe cel lalt dup ... ³chipul i asem narea´ lui !

MI CAREA FEMINIST :
î i propune s demonstreze c femeile nu sunt inferioare DAR:

AJUNGE LA NEGAREA DIFEREN ELOR
(în afara celor biologice)

Femeile pot convinge pe b rba i c i ele pot fi - ofer, pilot, zidar, sudor, tractorist -director, ef de stat, general de armat -karatiste, fotbaliste

DAR:

NICIODAT NU VOR PUTEA NEGA: -felul delicat i matern în care strâng pe copil la piept -îmbujorarea romantic în fa a unui compliment -feminitatea atât de apreciat de cei ³mai tari´

³Via care este a mea o p strez eu; ine- i Solomoane cei 1000 de sicli...!f Cânt.cânt. 8,12

Fiecare s recunoasc ³averea´ lui specific , pentru c nimeni nu o poate schimba cu a celuilalt.

EL = EA
DIFERI I
Diferen ele sunt înn scute i nu rezultatul conven iilor sociale, al educa iei sau al opiniilor publice.

EXPERIMENT: PE O INSUL PUSTIE ± noi n scu i ±

FETELE: -s-ar alinta - i-ar face prieteni -s-ar juca cu p pu ile

B IE II: -s-ar concura între ei -s-ar organiza în grupuri -s-ar juca cu ma inu ele

Suntem diferi i pentru c i creierul nostru este structurat diferit

DIFEREN

FUNDAMENTAL : preponderent LOGIC preponderent EMO IONAL

B RBATUL ± fiin FEMEIA ± fiin

FEMEIA ± ca fiin

emo ional :

-gânde te raportându-se la persoane -este foarte afectat de ce gândesc al ii despre ea -vede totul în rela ie cu propria persoan -mai preocupat de recunoa tere i prestigiu -mereu în concuren cu alte femei -mai geloas pe alte femei decât b rbatul pe al i b. -se hot r te mai repede într-o problem care b rbatului i-ar lua de cinci ori mai mult -mai religioas , datorit dependen ei emo ionale -mutarea dintr-un loc în altul îi produce frustrare -are un spirit de observa ie dezvoltat

B RBATUL ± ca fiin

logic :

-este mai activ, mai agresiv, spirit de aventur -este mai stabil emo ional, mai st pân pe sine în cazul lucrurilor mari, dar iritabil în lucruri mici -înclinat s fie încrezut, l ud ros, demonstrativ -este mai optimist, atitudine profesionist -este mai obiectiv, mai consecvent -în caz de boal se crede mult mai bolnav decât e -putere de concentrare, f r dominarea emo iilor -mutarea într-un alt loc nu-l afecteaz prea mult -are un spirit de observa ie mai sc zut

DIFEREN ELE conform însu irilor profund structurale :

1.Când o femeie se r t ce te, întreab ! Pentru un b rbat a întreba e semn de sl biciune

2.Femeile au capacitatea de a observa orice am nunt, orice schimbare, i percep ia periferic e foarte larg

B rba ii au percep ia ca pentru un tunel, la mare distan

3.LA B RBA I în stare de odihn activitatea creierului este blocat 70%

LA FEMEI Creierul activ 90% - prime te permanent informa ii din mediu

4.FEMEILE sesizeaz culorile cu mai multe nuan e (celulele conice mai variate), i au albul ochilor mai mare, favorizând comunicare personal la distan mic

5.Într-o vizit , B RBA II identific detaliile tehnice FEMEILE analizeaz chipurile oamenilor i sentimentele lor

6.FEMEILE aud bine - mai ales sunetele înalte (plânsul copilului, robinetele care picur , etc. B RBA II identific mai bine direc ia sunetelor

7.FEMEILE au receptorii atingerii din piele de 10 ori mai sensibili, de aici importan a mângâierii; când sunt probleme, mai mult ca sigur vor spune: NU M ATINGE!´

8.DE CE SO UL TREBUIE S GUSTE MÂNCAREA? B RBA II disting mai bine gustul s rat i amar. FEMEILE prefer dulciurile i au mirosul mai dezvoltat

9.FEMEILE au emisfera dreapt a creierului mai dezvoltat (creativitate); B RBA II au emisfera stâng mai dezvoltat (logica, ra iunea)

10.CORPUL CALOS mai dezvoltat la femei, rezult capacitatea de a face mai multe lucruri f r leg tur între ele; intui ia feminin , etc B RBA II au creierul mai compartimentat, special pentru o concentrare mai bun

11.B RBA II au centrii de vorbire mai mult în emisfera stâng ; FEMEILE în ambele emisfere, de aici capacit i mai mari în ce prive te vorbirea i conversa ia Creierul feminin este STEREO Creierul masculin este MONO

12.CREIERUL FEMININ are mai mult materie cenu ie de i e mai mic

FEMEILE disting mai greu între dreapta i stânga pentru c folosesc diverse p r i ale creierului în acela i timp

13.B RBA II au o orientare mai bun în spa iu ± orientare tridimensional

FEMEILE ± orientare bidimensional ; de i v d scama pe un costum de la 30 m, nu reu esc s parcheze cu spatele

14.FEMEILE a eaz o hart în direc ia de mers, B RBA II o citesc din orice pozi ie

15.B RBA II îndosariaz informa iile, nu le exprim ; inta lor este s g seasc solu ii

FEMEILE doar adun informa iille, Apoi inta lor este s le exprime doar pentru a sc pa de ele

16.Când so ia vorbe te, so ul s nu- i închipuie c în primul rând ea vrea solu ii; vrea s fie ascultat . ³Odat n-am vorbit cu so ia 6 luni...
(N-am vrut s-o întrerup...)

17.PENTRU O FEMEIE vorbirea are scopul de a crea rela ii i prietenii

PENTRU UN B RBAT vorbirea înseamn o simpl referire la fapte

18.FEMEIA folose te în medie 6 expresii faciale în zece secunde prin care reac ioneaz fa de interlocutor. B RBATUL r mâne aparent impasibil când ascult , pentru a nu- i tr da emo iile, dar tr ie te emo ional la fel de intens

19.SO UL î i vorbe te mai mult în gând! De aceea când so ia îl vede privind pe geam, s nu- i închipuie c nu face nimic!

20.CUVINTELE au în elesuri diferite: Pentru B RBAT cuvintele exprim idei Pentru FEMEI exprim sentimente

21.Dac SO UL este adâncit într-o activitate,SO IA va l sa u a deschis din nevoia comunic rii...

22.Dac SO IA vorbe te mult so ului ei, înseamn c totul e ok; dac tace, a încurcat-o!

- Iubitule, n-ai vrea s - i mai aerise ti creierii dup atâta citit?

- Nu cred c simt nevoia! Dac vrei s -mi creezi condi ii, deschide fereastra i gata!

?!?!...

- E ceva în neregul ?

-!!!!!!!!!?

- Am f cut ceva r u? Nu tiu de ce, dar... parc s-a înnorat...

- i s-ar putea s plou i cu grindin ! Cum de nu pricepi c nu m-ai scos de 2 s pt mâni i pe mine la o plimbare?

- Spune a a, nevast , nu m lua pe ocolite! Auzi, ce mistere! S m aerisesc eu, când de fapt ea voia s se aeriseasc ... Oare câte alte taine mai ascunde?

23.VORBIREA PE OCOLITE este specialitatea so iei, dar so ul vrea s i se spun direct i concis

Creierul ei ± axat pe prelucrare Creierul lui ± axat pe structurare

24.FEMEILE exceleaz în domenii de crea ie

B RBA II în domenii tehnice

25.B RBA II se pierd pe sine în munc i performan ele ei FEMEILE se pierd în detaliile vie ii i în mul imea rela iilor

26.LA B RBA I HIPOTALAMUSUL ± centrul vie ii sexuale este mai mare La fel, de 10-20 ori mai mul i hormoni; Impulsul sexual mai mare.

27.B RBA II se simt motiva i i mobiliza i atunci când se simt necesari

FEMEILE se simt motivate i mobilizate când se simt apreciate

28.B RBATUL ± organele interne mai sensibile (dac ar fi îns rcinat, ar muri dup 3 luni...)

FEMEIA ± mai slab la exterior: for a muscular

CE AM DESCOPERIT?
Lucruri diferite Un farmec diferit Roluri diferite Complementaritate Atrac ie

PLAN DIVIN
Geneza 2,18

³Un ajutor potrivit...´

Poate tr i omul singur? ³Nu este bine ca omul s fie singur...´
Gen 2,18

O motociclet poate fi f cut s mearg i pe o roat ... dar, de regul , ea merge pe dou ro i...

C O M P L E T A R E:
Deficitul de for fizic a so iei COMPLETAT de so Deficitul afectiv al so ului COMPLETAT de so ie

³...da i cinste femeii ca unui vas mai slab...´
1 Petru 3,7

T R A N S F E R:
Motivate de DRAGOSTE, însu irile specifice ale unuia se vor transmite într-o anumit propor ie, de la unul la cel lalt, p strându-se dominantele SO UL câ tig în amabilitate, ging ie, sensibilitate

SO IA câ tig în curaj, perseveren , îndemânare

A T R A C I E: DIFEREN ELE ne atrag în c s torie dar: DIFEREN ELE pot deveni surse de conflict ÎN ELEGEREA DIFEREN ELOR va duce la o c snicie cu mai pu ine conflicte DEOSEBIRILE ACCEPTATE îmbog esc via a i dau calitate c sniciei

DIFEREN ELE nu sunt RELE DIFEREN ELE ajut la dezvoltare; C SNICIA devine dinamic

‡ ÎNTREBARE: Când se în eleg mai bine doi oameni, Când sunt ASEM N TORI sau când sunt DIFERI I?

‡ R SPUNS Când sunt asem n tori

‡ ATUNCI De ce a f cut Dumnezeu pe Adam i pe Eva atât de diferi i?

‡ R SPUNS: 1.Pentru dezvoltare 2.Pentru dinamismul vie ii 3.Pentru atrac ie

SEXELE nu sunt egale ci ECHIVALENTE, adic au VALOARE EGAL

CEI DOI sunt diferi i pentru c au de îndeplinit ROLURI DIFERITE

În cazul EGALIT

II,

nu ar mai fi nevoie de COMPLETARE nu ar mai exista c s torii nu ar mai exista atrac ie

+

+

eDeosebirile evidente de temperament i de caracter exist în aceea i familie deoarece Dumnezeu a hot rât ca persoane diferite s se uneasc una cu alta. În cazul acesta, fiecare membru al familiei trebuie s trateze cu sfin enie sentimentele celuilalt i s respecte drepturile lui. Prin aceasta va fi cultivat stima reciproc i îng duin a, vor fi estompate prejudec ile i vor fi netezite asperit ile din caracter. Armonia poate fi asigurat iar unirea temperamentelor diferite poate fi un câ tig pentru fiecare.f
E.G.W., ÎNDRUMAREA COPILULUI, 153

SUGESTII
1.E riscant ca so ia s ofere sfaturi dac nu i-au fost cerute E riscant ca so ul s - i întrerup so ia cu un torent de solu ii la problemele ei...

2.So ul trebuie s în eleag c gesturile m runte sunt la fel de importante ca cele mari ic îmbr i rile i mângâierea pot topi orice necaz i orice critic ce s-ar îndrepta spre el

3.Dac so ia va respecta ³retragerile în bârlog´ ale so ului f r s -l cic leasc , atunci va fi r spl tit cu o revenire afectiv miai mare

4.Când so ia sesizeaz restan ele so ului, s nu-i spun ³Tu niciodat nu faci nimic în casa asta!´ ci, dac vrea s fie irezistibil , s -i spun : ³N-ai vrea s - i iei timp ca s -mi repari hota de la buc t rie?´

5.AM NUNTE pe care s nu le uite so ul: .florile .preg tirea mesei când so ia e obosit .aten ie maxim la dialogul cu so ia .ie irea în parc .r bdare la cump r turi .complimente: masa sau vestimenta ia .surprize: un telefon, un bile el... .etc... MULT SUCCES!

CONCLUZIE: RESPECTÂND DEOSEBIRILE: .se consolideaz c snicia .se va crea un univers nou, o s rb toare .se vor respecta pe ei în i i .vor înv a s iubesc necondi ionat .se cultiv smerenia NERESPECTÂND DEOSEBIRILE: .se pericliteaz c snicia .se va pierde reciprocitatea afectiv .se va pierde respectul de sine .conflicte .se cultiv orgoliul

P PU ARUL ±
de Alfred Walance

La început marionetele nu se v d una pe alta i cred c arat la fel... Cu timpul adev rul iese la iveal : una este verde, alta e albastr ... Încep s se certe i s se distan eze. Fiecare încearc s se alieze cu p pu arul în lupta contra celeilalte...

P PU ARUL: Eu v-am f cut pe amândou i v iubesc pe amândou ! Ca s le conving , el o ridic pe fiecare pân la piept, apoi o coboar la mâna cealalt ca s se descopere una pe alta... Ele continu lupta...

În momentul culminant, ele depun armele: -Hei, tu, verzuio, noi to i suntem una! Tu, eu i P pu arul!

Verzuia spune: -Atunci, dac m love ti, înseamn c te doare i pe tine pentru c ... eu lovesc o parte din mine...

³Dac te lovesc m doare i pe mine!´ ³Dac faci ceva ca s m simt bine, te vei sim i i tu bine!´

CEI DOI sunt UN SINGUR TRUP O FIIN APARTE

În elegerea faptului c so ii sunt lega i unul de altul prin trupul lui Isus, va aduce pace în familie.

³Cea mai important persoan din lume pentru mine e ti tu!´

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->