Sunteți pe pagina 1din 100

Arcanum - Startopia - Stronghold - Desperados - Tropico- CIA Operative

h t t p : / / w w w . x t r e m p c . r o

Calculatoarele s u n t inutile. N u pot d e c â t să dea răspunsuri.

PMo Pic

tehnologie î n t r - o singura cutie

m m m m

omunicaţii vizuale online

metabrowsingS.metasearching lumină pentru


procesoare

calculator la purtător ? 2 V I D l ^

lectură pentru m i l e n i u l Eli


Deme:
W a r m lip
m a t r i x r e l o a d e d şi î n t o a r c e r e a mumiei Beach Head
Merchant Prince
2 - Steel Soldiers
Utilitare:
j Reget 1.8 - Mojo Nation

ALTEI NATIV WinAmp 2.74


Quick Time 4 - VirtuaLight
- Nokia M o n i t o r Tester
un c o m p e t i t o r pe m ă s u r a nvidia Sysoft Sandra 2 0 0 1 - WinCommander
Bonus:
Boţi pentru CounterStrike
SKIN MEDIA V-A ADUS LEADTEK GEFORCE 256:
PLACA GRAFICA A ANULUI 2000!

i \ R O L U R I L E PRINCIPALE:
SUPER C O O L E R E " "ÎNTRE » MB SDR ŞI 128 MB DDR" "MONITORI/ARE HARDWARE"
Leadtek WinFast
GeForce3 TD 64 Mb

Leadtek WinFast
GeForce2 Ultra 64 Mb

Leadtek WinFast
GeForee2 GTS 3 2 / 6 4 Mb

WinFast'
Leadtek WinFast
GeForce2 MX 400 64Mb

Leadtek WinFast
GeForce2 MX D u a l K e a d
32 Mb

WinFast'

Leadtek WinFast
GeForce2 MX SK Pro 32 Mb

GeFprcş
Q. -
Leadtek WinFast
GeForce2 MX 32 Mb
V

WinFast
Leadtek WinFast
GeForce2 MX 200 32 Mb
U n d e
găseşti

Răspunsul e unul singur: ia Best


Computers, Super-Magazinul tău de
o r i c e
calculatoare. Intră în oricare dintre
magazinele din reţeaua Best
Computers şi vei găsi cea mai
variata ofertă de componente, sisteme
şi jocuri, de la producători romni
de prestigiu pnă la cele mai
cunoscute mărci internaţionale.
m

Vino la Best Computers m


si cumperi tot ce ţi-ai
putea dori la cele mai
mici preturi. Totul
dar nu orice!

- Magazinul Unirea, etajul 3, corpul centrat - Unirea Electro Center, tel. 303.01.91 c o m p u t e r s
- Bd. Regina Elisabeta, nr. 25, sector 5, tel. 314.76.98, 31476.99
w w bestcom pu ters .ro
- Bd. LC. Brăiianu, Pasajul Pietonal Lipscani, tel. 310.2832 inf o@t>es tcom pu ters-ro
Redactor şef: Adrian Dorobăţ
Redactori: Vlad Z o t t a
George Pop
Bogdan Mateescu
Andreea Chifan
Adrian Radu
Dispariţia Integratorilor Colaboratori Bogdan Eparu
Vlad Susoi
Recent nVidia a a n u n ţ a t lansarea unui nou chipset Constantin Ciprian
revoluţionar p e n t r u plăci de bază: nForce, P r a c t i c , Cristian Soare
acesta va include placă video GeForce 2 MX, cu per­ Daniel Roşu

f o r m a n ţ e duble din cauza integrării pe placa de bază Tehnoredactare; Nicoleta Toma


Marketing: Florina Dumitraşcu
şi folosirii memoriei DDR a s i s t e m u l u i , placă audio cu
decodare Dolby Digital 5 . 1 . placa de reţea şi modem.
A c e s t pas tehnologic s u r p r i n z ă t o r deschide drumul Contact
p e n t r u c o n s t r u i r e a de s i s t e m e mai c o m p a c t e , mai Biackmail: blackmail@xtrempc. ro
eficiente, mai stabile. Dar t o t o d a t ă p r e v e s t e ş t e Hardmait: hardmail@xtrempc. ro
unele efecte neplăcute pe t e r m e n lung p e n t r u pro¬ Softmail: softmail@xtrempc. ro
ducătorii de plăci video mid-range bazate pe c h i p s e t - Jocuri: jocuri inbox@xtrempc. ro
uri nVidia şi p e n t r u cei care produc componente din Diverse: redactia@xtrempc. ro
gama celor care au f o s t i n t e g r a t e de nVidia pe
chipset. Firme ca Leadtek, Power Color, Innovîsion,
Elsa, Gigabyte, MSI vor t r e b u i să reducă producţia la
Infopress S.A. - Odorheiu Secuiesc
modelele rnid-range sau chiar să renunţe la multe
d i n t r e ele şi să se axeze eventual pe producţia de
GeForce 3 p e n t r u a rămâne competitivi. XtremPC este publicată iunar de
Totodată, renumele nVidia poate aduce s f â r ş i t u l Romas Media
erei v e r s a t i l i t ă ţ i i : puşi în faţa alegerii î n t r e un s i s t e m Strada Puskin 18, Bucureşti 1
cu t o a t e opţiunile de bază i n t e g r a t e cu adevărat per­ Tel: 0 1 - 2 3 1 . 2 8 , 6 6
ISSN: 1 5 8 2 - 2 8 1 8
f o r m a n t , s t a b i l , cu drivere unificate şi probabil ceva
mai ieftin şi unul care e s t e un ansamblu p r e c a r de
Chiar dacă facem toate eforturile să ne
componente cu drivere individuale, al cărui singur
asigurăm că materialele publicate în
avantaj e s t e posibilitatea de upgrade p e n t r u
XtremPC sunt corecte în
componente, utilizatorii vor alege în m a j o r i t a t e a lor momentul publicării, nu putem fi
varianta nVidia, consideraţi responsabili pentru
Un amănunt i n t e r e s a n t e s t e că nVidia a a n u n ţ a t eventualele pierderi sau dezavantaje
că în primă fază, platformele nForce vor avea ca create direct sau indirect de
eventualele inexactităţi apărute în
nucleu procesoare de la A M D , s u p o r t u l p e n t r u cele
cadrul articolelor.
de la Intel urmând a fi luat în considerare "mai
t â r z i u " . S u n t curios ce mai au de zis cei care susţin
supremaţia Intel, când chiar un gigant ca nVidia Toate materialele prezente în revistă
sunt proprietatea editurii.
alege A M D în faţa din ce în ce mai puţin popularului
Reproducerea sub orice formă a orice
Intel. Şi cu a t â t mai mult când vor vedea r e z u l t a t e l e
din revistă, cântarea la concerte a a r t i ­
fiscale t r i m e s t r i a l e ale tntel-ului, nu f o a r t e î m b u ­ colelor, fabricarea de sacoşe, pixuri,
c u r ă t o a r e p e n t r u acţionari, se pare, deoarece stilouri cu însemnele revistei,
reducerile de p r e ţ u r i la Pentium 4 au venit prea producerea de medicamente cu numefe
t â r z i u p e n t r u a mai salva din aparenţe. revistei, poreclirea căţelului maidanez
de la colţul străzii cu derivate din
Oricum am lua-o, t o a t e căile duc însă spre pro­
numele redactorilor, crearea de noi
gres, de care vor beneficia, ca în filmele americane
stiluri de a înjura conţinând expresia
cu happy end. copiii copiiilor noştri. Deşt, dacă " x t r e m " gen: eşti xtrem de idiot şi ori­
urmăm s f a t u l BSA, î n s c r i s cu litere mari pe care altele sunt absolut interzise şi vor
vehiculele de t r a n s p o r t urban : " E s t e ilegal să faceţi fi pedepsite conform legilor în vigoare,
1
c o p i i , n a t a l i t a t e a s-ar putea să scadă s i m ţ i t o r . a t â t cele legale cât şi cele ale bunului
simţ. Vă vom prinde, oriunde v-aţi afla.
U U | J I "IM&

5 Redacţia
6 Cuprins

nternet

8 Ştiri Internet
10 Xplorer
12 Metabrowsing&Metasearching
14 Vă pricepeţi la N e t z w e r k i n g ?
18 P r o i e c t u l Echelon

Software

52 Ştiri software
53 Scrisori software
54 Plugin-uri
55 P r o g r a m e de c a r e ai nevoie
56 Red H a t Linux 7.1
57 Nebula
58 Inteligenţa artificială
> Un Picasso e l e c t r o n i c
> Recunoaşterea facială
60 E f e c t e speciale
> Mumia vine din nou
> The M a t r i x Reloaded
62 Galerii X t r e m e

Jocuri

64 Ş t i r i jocuri
66 Ş t i r i E3
74 Multiplayer&Online
78 P r o d u c ă t o r i români
82 Arcanum
84 Startopia
85 Stronghold
86 Desperados
88 Tropico
90 CIA Operative
- Solo M i s s i o n s
92 Buget redus Ti
S4 Black Mai

Nil* f

M MY
*N S
3 4

i
H a r d w a r e J'

® 0 O O da
22 Ştiri hardware PLĂCI VIDEO
26 Tehnologii
46 Leadtek GeForce2MX64
> Pixie Duse
GeForce2 MX64
> EUVL L e a d t e k MX SH Pro
28 > n F o r c e - noua armă G e F o r c e 2 MX
a companiei nVidia LaCre CD-RW 4 4 2 4
30 CD w r i t e r
Scrisori hardware
LaCie HDD
H a r d disk p o r t a b i l
P R E Z E N T Ă R I

32 H a n d s p r i n g Visor Deluxe 47 JetWay 663AS


o bijuterie IT KT 1 3 3 A
34 Mirajul eBook. Maguay P 4 1.7 GHz
Sistem
L e c t u r a mileniului III?
36 Matrox promite 48 Top h a r d w a r e
comunicaţii vizuale MATROX
online

T E S T E

41 T h u n d e r b i r d 1.3 M H z
42 3D Prophet 4 5 0 0

PLĂCI DE BAZĂ

44 A b i t TH7-Raid
Intel 1815
DFI W T 7 0 - E C
Intel i 8 1 5
Gigabyte G A - 8 TX
Intel 1815
Intel D 8 5 0 G B
Intel i 8 1 5

45 MSI 8 5 0 Pro
Intel i 8 1 5
DFI C D 7 0 SC
Via Apollo Pro 2 6 6
DFI C M 3 3 - E C
Via Ple 1 3 3 / 6 8 6 B
DFI C M 3 5 - E C
VIA P M 1 3 3 / 6 8 6 B
http://www-xtrempc.ro

Pe scurt Datoria externa a României e s t e


jonul sub c a m de 2.5 miliarde USD şi e s t e "mica
atac - zilnic
M e m b r i i A O L c h e l t u i e 6 . 7 m i l i a r d e U S D p e t r i m e s t r u
U.S. Pentagon a
anunţat că trebuie embrii serviciului de în creştere cu 7 0 % faţă t r i m e s t r u al anului 2 0 0 1 o
să facă faţă M Internet AOL Time de perioada similară a anu depăşeşte pe cea de la
constant atacului Warner's au cheltuit 6.7 lui t r e c u t , după firma de sfârşitul ultimului
hackerilor. miliarde de dolari cercetare a pieţei t r i m e s t r u ai anului 2 0 0 0 ,
"Serve re ie noastre cumparînd on-line în Ascolese Associates. când membrii serviciului
sunt supuse zilnic primele t r e i luni ale anului Aceştia spun că suma sus-numit au cheltuit 6.4
atacului celor care 2 0 0 1 . Aceasta sumă este cheltuita în primul miliarde USD on-line. Dar
încearcă sau doar din iulie 2 0 0 1 AOL cresc
plănuiesc să sub­ o
o preţurile pentru serviciile
mineze capsei- ' M Tmv: îiu • .-n^p r. IT AţV
L internet cu 9% [2 USD în
feateamiîitară a c plus pe lună) şi ei cred că
3 Connect Inform Entertain rth^n H** * T ii. w v * i ^ A
ca
naţiunii ameri­ 3 nu le vor fi afectate veni­
cane", spunea se- AOLTime Warner o turile. Vom trăi şi vom
CD
creţarul apărării, vedea, mai ales că rivalul
în ciuda frecvenţei I F I • - — * - * *
Microsoft nu aduce modi­
atacurilor, nu s-au ficări preţurilor sale.
CD
pierdut până acum AOL Time Warner inc
O
informaţii secrete. «O M flT^r îmi Cjfr 4 F*-
T I U

• — u . —
Kn
A-
a
Multe încercări de
hactcing nu sunt
serioase, venind B r i t n e y şi C h r i s t i n a p e u n n o u s i t e ?
din partea copiilor
care scanează: C u m u n i i c a r e a u c e a r ă t a , n u o f a c . . . s a u p o a t e • f a c

reţeaua în general, cântăreţe posibilitatea să femei celebre."


nu pe cea a r:
Pentagonului în V ;
B ritney Spears şi
Christina Aguilera au
primit o ofertă de 2 mii.
caice pe urmele unor

special, "Toţuşii USD pentru a poza nud


continuăm să ne • pentru un site de sport.
îmbunătăţim secu­ Celor două adolescente li
r i t a t e a reţelei,
:
s-a spus că va lua banii
deoarece. cea care se dezbracă
ameninţările con- : prima. Site-ul se autode-
tinuă şă crească'', scrie ca un amalgam între
a declarat aceeaşi; Sports lliustrated şi
sursă- ; Playboy. Managerul site-
www.nsa.com ului a declarat: "Le-am
oferit celor două
nţer NET

Mail-urile scrise îţi arata cine eşti Pe scurt

n nou studiu finanţat bărbaţilor sunt mai scurte "Na mare


U de Lexmark şi condus
de psihologul Arie Sigman
pentru a arăta că este în
pas cu schimbările."
declară Arte Sigmen.
şi la obiect, în timp ce
femeile t r i m i t mail-uri mai
sparrT promtte
a firma
spune că poţi ghici perso­ Fonturi ca Times New elaborate, pline de inter­ de software
nalitatea cuiva dupa Roman sau Palatino arată jecţii sau chiar întrebări Guemsey, parte a
mărimea, stilul, fonturilor, încrederea şi compromisu retorice. Concluzronînd ' Anodyne
interfaţa folosite în mail- între nou şi vechi. Chiar putem spune că alegerea Developments,
urile sale. "Courier sunt între sexe există fontului este o formă de spun că noul for
fonturile jurnaliştilor diferenţe: mail-urile cod social. software,
alcoolici, ale celor t e Stamplets, poate
sudează ţigările şi ale celor '1 combate mail-urile
de modă veche, nostalgici nedorite fâcîn-
ai maşinilor de scris, hâr­ du-le neeconomic
tiei şi nopţilor pierdute. de trimis.
Guvernatorul Băncii Software-u! loca­
Angliei, Sir Edward im r>wrtw U JOP VJ4JH4
lizează computerul
Ta
George, foloseşte un font i m £*» care t r i m i t e
~ 3

Courier deoarece nu prea frw « w h f h J"-^!v4mipom towl )« spam-uri şi îi


W3 dr 4rt
t t m ( « v M M W H t ) ] U r m » - * w 1 P C * r f -
W V 3 E I HAM

W W U U k 44*tf*4l £ u I P I IIIrtriH t*
acordă atenţie celor ce-l încarcă dacă are
j u r i » ri * l T U W V n W i* V r f * W t l U J J

înconjoară. Cei în pas cu de trimis noi mail-


ttt W A *VffH WT& r t * l « t H l l «f* WWll
moda folosesc fonturi uri nedorite.
arcuite ca Georgia, în VI flUH V* «Al Anodyne
timp ce Prinţul Charles CD
Developments
4J
pretinde că acest

foloseşte un font Helvetica CU

software, care
include protecţii
pentru legitimarea
Mai multe cărţi online, mai ieftin pentru noi mait-ului, este mai
fiexibii decât alte
B e r t e l s m a n n îşi r e v i z u i e ş t e o p e r a ţ i i l e o n l i n e soluţii existente.
De, t o t mar­

T rustul german de presă


Bertelsmann a anunţat
că îşi organizează propriul
bol.com. Eierhoff neagă că
această mişcare este un
pas înapoi pentru afacerile
include casa de discuri
BMG. Bol.com operează în
16 ţări, inclusiv China şi
ketingul şi publici­
t a t e a vând softul.
magazin de cărţi online. online ale Beltersmann, Japonia, oferind t i t l u r i în www.anodyne.corn
pentru a face faţă presiu­ spunînd că noua strategie 12 limbi. Bertelsmann
nii rivalilor de la Amazon, va oferi clienţilor un maga­ deţine editura Random Napster
Mişcarea, făcută în zin one-stop mai bun. "Nu House, CDNow şi 4 0 % din caută tester!
intenţia de a reduce cos­ contează dacă în s t a t i s t i c i acţiunile Pe site-ul
turile şi a susţine traficul ne aflăm pe locul unu sau barnesandnoble.com Napster, se poate
1
clienţilor săi, vine după doi' , afirmă Eierhoff. Purtătorul de cuvânt citi: "căutăm u t i ­
problemele avute de "Problema care se pune în Rocco Thiede susţine că lizatori care să
Divizia de Cărţi Online 2 0 0 1 este dacă putem reorganizarea va reduce testeze noul servi­
[bol.com] fundamentată de oferi clienţilor noştri t o a t e costurile prin desfiinţarea ciu cu plată". Ece
ei şi care funcţionează serviciile". Prin operaţiunilor administra­ va fi lansat în iunie
separat din 1999, desprinderea de celelalte tive şi de marketing care n.rJ. Ei nu dau
Bol.com, nr.2 în Europa divizii de la Bertelsmann se suprapun. Bol.com va prea multe detalii
după magazinul online al oferta bol.com o va depăşi reduce din pierderi prin despre program,
celor de la Amazon.com, pe cea de la Amazon.com. închiderea operaţiunilor întrebând doar de
nu aduce încă profit şi ar Bertelsmann are din Danemarca şi adresa de mail a
putea afecta vânzările aproximativ 5 5 de milioane Norvegia. ceior ce doresc să
celor de la Bertelsmann, de clienţi în 2 2 de ţari şi fie primii ce vor
Detalii: www.bol.com
care au înregistrat vedea noul servi­
pierderi în ultimii ani, deşi Sfc FANTAST ciu. Ne întrebăm
AOJ-ft • A KORROR
Klaus Eierhoff, preşedin­ câtă muzica vor
tele diviziei, prevede mai oferi după ce
creşterea veniturilor pen­ CrfTTrt Vi*** FANTASTIC majoritatea
t r u următorul an - această i : - .
caselor de pro­
• Ic
prognoză este valabilă ducţie care-i
OsULaLfkim
HCtTTfltt1>V4»
doar pentru clubul de susţineau s-au
muzică din cadrul diviziei retras...
Bertelsmann, nu şi pentru
www.napster.com
w N£T
I
Eiite-urile cititorului Link'ci'pedia
http //www...
:
Luna aceasta, câteva dintre cele mai importante
site-uri unde puteţi găsi programe Shareware şi
www.haz.ro www. y ugop. corn freeware. Nu vă luaţi după sloganul HBO "Ce e ieftin
nu meritS\ pentru că nu se adevereşte întotdeau­
Un fan care nu are ce face, ie Ilie, un nume predestinat na...
pik@k.ro, ne t o t t r i m i t e donării, ne t r i m i t e Ia această http://www.freeindex.com
această adresă în speranţa că adresă. Ne-am dus. Problema http://www.pocket-stuffercom
o să ne placă. Ei bine, nu este este ce-am găsit acolo. E s t r a ­ http://www.justfreestuff.com
tocmai aşa. Deşi site-ul are o niu. E greu de înţeles şi cu http://www.freebietown.com
mulţime de caricaturi, glume şi a t â t mai greu de explicat, http://www.thefreesite.com
secvenţe video, toate sunt încercaţi şi veţi înţelege sensul http://www.freeloader.com
vechi şi deja răsuflate. Rar se sintagmei "artistic, interesant, http://www.download.com
întâmplă să găseşti câte ceva dar inutil...". Fiecare mişcare a http://www.tucows.com
care să merite. Şi măcar nu mouse-ului declanşează o feerie http://tucows.dnttm.ro
merită, nu merită, dar totuşi să grafică. Roşie, din păcate. Totul http://www.softseek.com
fie originale... Singurul avantaj este abracadabrant, dificil de http://www. davecentral. corn
aparent al site-ului este că se desluşit. Puteţi să vedeţi http://www.freshmeat.net
încarcă sensibil mai repede reacţiile celorlalţi care au mai http://www. madonion. corn
decât corespondentele lui din vizitat site-ul, transpuse în http://www.vr-zone.com
străinătate. Conţinutul lasă mişcări ale cursorului, Un soi http://davecentral.com
însă mult de dorit, a t â t în pri­ de artă digitală interactivă şi http://www.jumbo.com
vinţa calităţii, cât şi în privinţa inconştientă. Sau poate sub- http://www.passtheshareware.com
cantităţii. conştientă, pentru că cel ce http://www. softseek. corn
• a r nu mă credeţi pe mine. priveşte poate detecta forme http://www.hotfiles.com
judecaţi şi voi... cunoscute în aparentul haos. http://www.supershareware.com
http://www.5star-shareware.com
J / J 1 J | %JU i |
wu
© DCWNLQUUOM 3 J*J

tti

«P3S Audio

jamfl&fcBaaa.

Media & Publicitate

- d o s a r e p r e s ă

£ analize comparative
- buletine informative

- o b i e c t e p r o m o ţ i o n a / e personalizate

~ts. ll a
tos. annc
cuu il u
u ii ,, nr.8,
nr.o, b
d li .. H
i 4A, a
app..2z9^. Bucureşti
nucuresu
"el. 2 5 0 . 5 3 . 7 2 ; tel/fax: 6 5 3 * 6 3 * 6 9
-rnail: rai m e d i a t " isp.acorp.ro
NET

Ars longa, vita brevis


http://www.mm3d.s5.Larn

Site-ul a evoluat sensibil de când l-am nu a t â t de multe şi de diverse ca pe alte


remarcat prima oară şi se simte că există site-uri, dar era de aşteptat: mai au încă
preocupare pentru actualizarea lui. Aici multe de pus la punct. Intenţia e s t e
puteţi găsi galerii ale pasionaţilor de grafică lăudabilă şi. în mod surprinzător, t o t la fel
3D autohtoni, al căror număr pare să este şi realizarea. Poate că într-un viitor
crească pe zi ce trece, ştiri şi t r i m i t e r i apropiat, în jurul său se va consolida o
către articole interesante de pe alte site- mişcare artistică în toată regula. Premisele
uri cu profil asemănător. Sunt şi tutoriale, există.

Cuvinte cu înţeles parţial cunoscut


http://www.psGudadictionary.com
PT r FJ | t V x b-# |b-

Limbajul se schimbă pe zi ce trece, ca un fluid bone" şi altele. "Pebcac" este de exemplu un


t.P-1
ce se adaptează schimbărilor din societate. acronim folosit de tehnicienii din domeniul IT
Dacă vreţi să vă puneţi la curent cu ultimele
PJ n u* d-J

pentru "Problem Exists Between Chair and


w
•*• • ^ * t-r-^~ >bh-^h p r

• ••^•••1 - »

JTJ hr*"
schimbări din argoul american, în mare parte Computer". Pe scurt, user-ul e de vină.
•J --*J b> i^jf
n»pj V — n r .

• yifcmiii • • i • «F - • - *

impuse şi de Internet şi de dezvoltarea comu­ Layout-ul site-ului este excelent, iar unele
nicaţiilor, vizitaţi această adresa. Veţi afla definiţii vă p o t extinde vocabularul
1 - , "
sensul unor termeni criptici gen "James internaţional suficient cât să vă puteţi umfla
p-h- a-*r +r i m j ^-'-ph

- J
. - . - . r- x -.

pil F I W ' Blonde", "paper bag princess", "pass the în pene Tn faţa prietenilor.

- • - J s a » J Jir
Ml .VI Mm
Reclama, sufletul comerţului
http://www.adcritic.CDm

^ F F U M

Un site ce adună lafolaltă cele mai intere­ aici. Există un top al celor mai bune zece, în
sante reclame, un soi de variantă online a care conduce de ceva timp reclama "Girls
emisiunii "Marcă înregistrată", locul în care Talk" a celor de la Nintedo. Vă asigur că
p u t e ţ i găsi celebra serie de reclame merită văzută. Reclamele pot fi şi download-
"Wussup" de la Budweiser care a generat o ate dacă ştiţi să folosiţi "Site Exp!orer"-ul
isterie multimedia generală. Reclame care din FlashGet. Copy/paste link-ul. apoi selec­
se remarcă prin ingeniozitatea filmării, prin t a ţ i fişierul cu extensia .mov. Publicitatea
muzică sau prin idee, t o a t e pot fi vizionate poate fi şi amuzantă, o să vedeţi...

Presa de dragul amuzamentulu


d.v/club http://www.theaniDn.cam
/ the O N I O H

"The Onion" este un ziar online, cu articole ştirea conform căreia naţiunea americană
PIW* VFii/r. ţA- J I-HI**-:
• -p I I h~ ^'mff^ M FT v r r l

* * . « - ^ - H
conform t u t u r o r principiilor jurnalistice, cu realizează "în sfârşit", ca trezită din somn,
*j» K W "^ P |l sfj - - A A F T H

singura deosebire că ştirile sunt intenţio­ că Bush este preşedinte. O ironie acidă la
1|F H
^ l| I . » H ^ -^^ P
#^ . _ -• " " h«F+*«frp

'F*^
F
L ¥ V •r • fi ş. • •• •. M^4**+f.
htWiW x f f v l f W "if l i » Q I - • n

-pi^.-pj ^-ţ 1
i"> Ppj | f p : f w~*w+ *^

•f i- P>
nate să stârnească râsul. Unele dintre modul în care industria multimedia a fost
M * ; > * » F » •
informaţii sunt ficţionale, altele reale, dar transformată de stilul tabloid, ironie care nu
- -i . _r i m n u r i
t r a t a t e amuzant, iar altele ironice prin sim­ trebuie t r e c u t ă cu vederea. Păcat că jur­
plul fapt că sunt insignifiante şi nu ar meri­ naliştii români nu prea navighează pe
1
:Tr^l *i ' i i * * ! » ™ ! ! *

•pv h • ***** •-• * '••J*


- - .r - • - - • - ^ - - 4* V — ^

t a tipărite într-un ziar. Un exemplu ar fi Internet.

Legendele nu trebuie uitate


www.pantheon.org Mythica
•. •. ::
- . Ff \

Această adresă găzduieşte o enciclopedie a Nu ştie încotro merge, dar îi place să vadă '/ - fi
f nu-»iif>
miturilor, unde veţi găsi organizate pe zone mereu de unde vine. Păcat că nu există şi
poveşti legendare ale omenirii, zei atotpu­ suficiente ilustraţii, iar ia cele care există,
1 - m r +
ternici şi un bestiar [glosar de animale calitatea nu este tocmai cea mai bună. | III — | • • I — -

mitologico-imaginare) foarte bine pus la Extrem de util cuiva care vrea sa c o n s t r u ­


punct. De exemplu, ştiaţi că pasărea iască un univers de joc fantasy sau să scrie
Ouzelum este un animal mitologic despre o povestire de acest gen pentru că infor­
care se spune că zboară mereu cu spatele? maţiile sunt de foarte bună calitate.

11
inter 1
o
o

Metabrowsing&Vletasearchirig
Tip articol: Tehnologii * Redactor: Adrian Radu

e la începuturile erei de părere că nu e vorba de o cum ar fi dacă marile site-uri


• WWW până nu demult violare a copyright-ului ci mai ar cere bani grei înainte de a
aveam de executat un deja degrabă o încălcare a propri­ permite motoarelor de
clasic ritual, de fiecare dată etăţii site-ului eBay. Veşti căutare să le contorizeze
când navigam peste multiple bune pentru cei de la eBay, paginile. Putem spera totuşi
iink-uri: click-click, aşteaptă să dar proaste pentru noi naviga că motoarele de căutare vor
se încarce pagina, vizuali- torii. continua să-şi şlefuiască dru­
zeaz-o, dă înapoi, du-te pe alt • in acel moment s-a mul către corelarea
link, aşteaptă din nou încăr­ deschis drumul către o nouă cumpărătorului şi a vânzătoru­
carea paginii şi aşa mai depar­ barieră juridică pe net: dacă lui, printr-un schimb mai efi­
te... Schimbarea vine dinspre hotărârea judecătorului va fi cient de informaţie pe
METABROWSING, pentru că îţi validată de o instanţă supe­ Internet. Până atunci hai sa
permite să selectezi mai rioară orice site de e-com- vedem cine ne poate ajuta să
multe Iink-uri simultan, pe merce care va dori ar putea facem metabrowsing.
care le poţi vizualiza într-o bloca a t â t accesul site-urilor Gigantul Microsoft
singura fereastră, asamblate care realizează comparaţii de lucrează la schimbarea arhi­
într-un soi de superpagină. preţuri cât şi al bot-ilor ge­ tecturii de bază a paginilor
Şi ca orice lucru nou care neraţi de magazinele virtuale standard de web astfel încât
poate stârni curiozitate la paginile sale. Şi astfel va fi browser-ele să le poată combi­
metabrowsing-ul a făcut vâlvă afectat oricine cumpără de pe na în acele meta-paginL Fără
anul t r e c u t şi printr-un faimos Internet şi aleargă disperat în însă să piardă timpul în
scandal în California. Firma speranţa că va găsi preţurile aşteptarea marilor schimbări,
...ca orice lucru nou . Bidder's Edge a fost acuzată cele mai mici. Mai mult decât firme mai mici au creat câteva
de eBay pentru f u r t de infor­ a t â t această chestiune pune noi servicii care promit să ne
care poate stârni
maţie de pe site-ul acesteia chiar în discuţie legalitatea ajute. Printre acestea se află:
curiozitate,
deoarece folosea un soft ce motoarelor de căutare; imagi- Octopus.com,
metabrowsing-ul a
colecta anumite date pe care naţi-vă un viitor în care anu­ CallTheShots.com,
fâcut vâlvă anul tre­ Quickbrowse, Katiesoft si
le folosea în comparaţii de mite site-uri - sprijinite de
cut şi printr-un Yodlee.
preţuri. Judecătorul federal lege - ar putea controla ser­
faimos scandai în viciile care le indexează. Şi
care se ocupa de caz a fost
California. Firma
Bidder's Edge a fost
acuzată de eBay pen­
tru furt de. informaţie 2
de pe site-uî acesteia 0CT0PUS.COM CALL THE SHOTS
deoarece folosea un http://www. octopus. corn http://www.calltheshots.com
soft ce colecta anu­
mite date pe care le Sunt probabil cei mai promiţători şi în acelaşi Are o tehnologie similară şi t e lasă să creezi
timp au cel mai mare obstacol în a-şi asigu­ pagini tip combo alcătuite din diferite blocuri
folosea în comparaţii
ra acceptarea din partea publicului. Se ba­ ale site-urile tale preferate. îţi permite să
de preţuri.
zează pe un mic modul Java ce trebuie încăr­ culegi mai multe blocuri de t e x t şi imagini de
cat de pe net; există posibilitatea de a inclu­ pe diverse site-uri pe care le poţi salva
de paginile altor site-uri în metapaginile sale. într-un soi de puzzle.

Ifr U 0-VfeTI ttHt


Akaniai

WvT4 * 431
DELIVER
• -i
4 I M TrWtffi t*w>b#4 U
: - T T . r . t M # (

D tOt Fiţ4>**4UM*Jfi «Pin >U- r


„ _ „

# W * A M
M

I AM AKAWAI

i
QUICKBROWSE - KATIESOFT
http.Y/www. quickbrowse. com http://www. katiesoft.com

Se pare că oferta lor de metabrowsing e cel Singurul din listă care nu e un serviciu web-
mai uşor de înţeles; are deci şi prin urmare based, e un download gratis de 2.4 MB.
cele mai mari şanse de a fi acceptată rapid Metabrowser-ul îţi permite să deschizi până la
de public. Faza de înregistrare e foarte 4 ferestre separate pe care le poţi naviga
scurtă şi-ţi poţi crea mai multe pagini "maş­ simultan. Fiecare e în panoul ei şi are acceso­
ter" uşor pe care apoi le poţi salva ca
p riile de navigare separat. Un instrument gro­
home-page-uri sau le poţi adăuga în book- zav cu mai multe caracteristici: bookmark-uri
mark astfel încât data viitoare când le acce­ pentru fiecare panou, reîmprospătarea pano­
sezi să nu fi obligat să mergi din nou la urilor la un interval predeterminat, opţiuni de
quickbrowse.com. Pe lângă asta poţi seta să maximize/minimize per panou. Ultima versiune,
le primeşti zilnic prin e-mail şi să ai sigu­ Katiesoft 7.0, permite să navighezi site-uri
ranţa că au actualizările făcute. Are şi pagini într-un mod integrat cu verificarea e-mail-ului.
preconfigurate pe care le poţi utiliza. redactări în Word etc. Dacă te ţin opincile.

FuII Feature AppCapture!


K a tresoft ru^ss the web faste.' anb e a » r
10 u i * . It't • ;.- •' n •'-[••: - • •'
If you're a busîness... 4 Web Pagn and Kabetoft Stfebar computer - >ttatsyou sea more and (io
mOffl-

H i '.-*r w*+l (hon m L * n *f ş/î te H i fc*4* Istf»w*b too itow? J . - i i " 4>n vou
J U I T
1 j

warcn iţi io ftsi* tima* f»ta*. Katiesoft


Tanti iJUd «t^ ItiH d A fK^bX). I m i V- 0*0*
a l » spncft up Iha w*b by 1 « t « g you toc*
at thraa othe< sitat whte anotiw/ Ca sâ vă convingeţi,
f#tn.
Anfl now aO yovr favor.le appbcatons wonV
încercaţi câteva:
If youVe a Web surfer,,. ojhţ riwle Kalvtaft - fcterauft Offic».
Adofts Aeroba i, Ouţlook, M O C J J * Piayer.
aven Napt tari
Fw>wfT n M C M A L . 4m hoţi Kwy a#f
r
"*« ^-3 www. go2net. com/search. html
B L
Try Katiesoft Nowl
http://www.mamma,com
http://www.dogpile.com
http://www. metafind. com
http://www. sawysearch. com

YODLEE
http://www. yodiee. com
O ricare ar fi varianta aleasă,
metabrowsing-ul reprezintă o
schimbare pe tărâmul web.
Şi de obicei ai nevoie de un browser
capabil să recunoască 'forms -uri, Plus
că trebuie să fii pregătit sâ aştepţi
l M

Un alt concept relativ nou în zona câteva minute bune rezultatele,


Ai prea multe conturi online şi t e doboară WWW este METASEARCHING-ul. • a r se pare că merită.
povara lor? încearcă să foloseşti Yodiee ca Un studiu realizat în 1998 de NEC
să le centralizezi. Serviciul îţi oferă un soi de Research Institute estima că cel mai
control pane! prin care le poţi accesa şi evoluat motor de căutare nu poate
administra mai rapid. în plus e in stare să indexa mai mult de 1/3 din paginile
t e anunţe dacă ai vreun e-mail nou la existente pe net. Alte studii citate de
Hotmail să zicem si să-ţi trimită şi numele Associated Press susţin că toate * « * > J T J M m rt*riHafJrtpj **TMTnfin flkiu ftiwrj

expeditorului pe lângă subiectul mesajului, motoarele de căutare la un loc nu pot


fără să fie necesar să faci vreun login. lista mai mult de 5 0 % din site-urile
HtM irwm La*_:^
lumii. Studiul NEC sublinia că atunci
când o anumită frază sau un cuvânt
vo
cheie era introdus în mai multe
DOWer behind . motoare numărul rezultatelor nedupli­
aggregatfon cate creştea de 3-4 ori. Ţinând cont
de faptul că fiecare motor de căutare •3 â d J : > J B ' j l
are avantajele şi slăbiciunile sale, con­
cluzia e clară: căutarea în paralel aduce a m m a
40
rezultate net superioare. Acest prin­
A» r ****** kţa^l

f Tffi1»ftlft£*. cipiu defineşte ideea de "metasearch-


ing".
* M ( V

Utilizarea resurselor de
metasearching îţi oferă accesul simul­
tan la mai multe motoare de căutare.
Evident, sunt folosite anumite speci­
ficităţi ca de exemplu metoda booleană.
inter M
o

A
\r i
0

va la N e t z w e r k i n g ?
Tip articol: Tehnologii • Redactor: Bogdan Eparu

D acă da. poate ar fi intere­


sant sâ citiţi ceea ce se
vrea o sistematizare sumară a
soluţie trebuie să acceseze ce
mai apropiat POP Cpoint of
presence] al propriului internet
sului, confidenţialitatea şi
integritatea datelor sunt cele
k.

patru componente care ar


conceptelor existente în Service Provider şi să se putea fi reunite sub termenul
momentul de faţă în industria bazeze pentru transmiterea generic de "securizare a
VPN. Dacă nu, e util sâ vă uitaţi datelor pe acest ISP, care se datelor". Ce ar însemna fiecare
Piaţa VPN Bste esti­ peste o introducere în lumea va ocupa de restul detaliilor. dintre ele:
mată în anul 2001 la Reţelelor Virtuale Private. Deoarece datele vor fi t r a n s ­ Autentificarea este primul
peste 10 miliarde de mise prin Internet [care este pas şi reprezintă certificarea
$. Pe termen lung, • u i Prodest? prin definiţie o reţea publică] sursei care a transmis datele,
scopu! reţelelor vir­ Ce reprezintă de fapt aceste este necesară adoptarea unor pentru a se preîntâmpina
Virtual Private Networks? în măsuri de securitate care să le transmiterea de date false.
tuale private este
mare, o legătură sigură, rapidă protejeze împotriva acceselor Controlul accesului previne
unul pretenţios - de a
şi ieftină între diversele sedii neautorizate. folosirea reţelei de către u t i ­
efimina distincţia din­
ale aceleiaşi companii sau între Cele două probleme princi­ lizatori neautorizaţi.
tre reţelele locale
două firme diferite care au pale care trebuie luate în Confidenţialitatea împiedică
[LAN3 şi cele de arie implementat un proiect în interceptarea datelor în drumul
discuţie sunt performanţa şi
largă CWAN), dintre comun. Reţelele Virtuale securitatea. Cu toate acestea, lor prin Internet.
transmisii de voce şi Private permit în acelaşi timp protocolul TCP/IP nu oferă Integritatea datelor este
de date, dintre comu­ t u t u r o r angajaţilor companiei suport pentru nici unul din componenta care asigură că la
nicaţii cu fir şi fără fir. acces 24 de ore din 2 4 la aceste două cerinţe. Din f e r i ­ destinaţie ajung datele în
Este un drum lung resurse interne, cu ajutorul cire, au fost dezvoltate stan­ forma exactă în care au fast
parcurs de la sem­ unei conexiuni dial-up prin linie darde pentru securitatea trimise.
fixă sau chiar GSM. datelor în reţele IP, iar pentru Pentru autentificare se
nalele cu fum, nu
Un VPN între două sedii ale garantarea unei performanţe poate folosi o gamă variată de
credeţi?
aceleiaşi firme înlocuieşte minime există altfel de metode. protocoale, fie bazate pe
conexiunile directe, de tip linie parolă, fie pe certificate digi­
închiriată, care nu oferă o flexi­ A. SECURIZAREA DATELOR tale şi chei hardware, măsuri
bilitate la fel de mare în Autentificarea, controlul acce­ suficiente pentru a preîntâmp-
crearea de noi legături şi care
sunt şi mult mai scumpe. Două
companii pot beneficia de pe
urma unei astfel de reţele t e m ­
porar, doar pe durata proiectu­
lui comun, sau chiar perma­
nent, dacă este cazul.

De Tehnicus Elementum CHA!)


Reţelele virtuale private se pot
folosi pentru transmisia datelor
de Internet sau de infrastruc­
t u r a unei firme de telecomuni­
caţii. Pentru companiile
naţionale a doua varianta este
de preferat, atunci când există
o firmă care să pună canale de
comunicaţii la dispoziţie în
acest scop. Dacă nu, prima
opţiune devine obligatorie.
Numărul reţelelor private
bazate pe infrastructura
Internetului tinde să II
Structura
depăşească cu mult pe cel al logicâ
reţelelor care folosesc fluxuri echivalentă
de date ale unei alte companii.
Firmele care aleg această

14
ina accesul fraudulos la resursele of Service Agreement), în care se specializate. Pentru a include '
reţelei. Confidenţialitatea datelor obligă la remedierea defecţiunilor criptarea pachetelor direct la
este realizată cu ajutorul unor apărute într-un timp dat, ne- nivel de router, producătorii aces­
algoritmi de criptare. respectarea acestui termen t o r echipamente oferă două
Cea mai folosită tehnică pen­ ducînd la penalizări financiare. soluţii, fie cu un modul software
t r u transmisia unor astfel de Este doar o mică compensaţie suplimentar, fie cu un coprocesor
date între două locaţii prin pentru eventualele neplăceri şi dedicat livrat pe o placă de exten­
Internet este tunelarea. chiar pagube, dar Internetul din sie. A doua variantă are perfor­
Tunelarea permite crearea unui ziua de astăzi nu este ceva pe manţe superioare şi este indicată
culoar separat pentru datele care să t e poti baza 100%. Din în situaţii unde traficul este
încapsulate Tn pachete IP, culoar acest punct de vedere, o reţea mare. Cu toate acestea, adău­
prin care nu vor circula şi alte bazată pe infrastructura unei garea pe un router de sarcini de
informaţii. Mai mult decât a t â t , companii de telecomunicaţii poate criptare măreşte riscurile - o
pachetele care circulă prin acest avea mai mulţi sorţi de izbândă, defecţiune a routerului implică
tunel au un regim preferenţial, avînd un randament de nefuncţionarea reţelei în
existînd posibilităţi suplimentare funcţionare superior. întregime.
şi deja implementate de codare a
datelor faţă de transmisia
pachetelor simple. Capete de tunel
Capetele tunelului pot fi de
două feluri: computere individuale
[cazul utilizatorilor care se
conectează de acasă la reţeaua
firmei) sau reţele locale CLAN)
care beneficiază de un gateway
securizat - router sau firewall.
S-ar putea vorbi destul de
Informaţie Informaţie
mult pe baza diverşilor algoritmi utilă utilă
şi tehnici de criptare/tunelare,
dar s-ar depăşi scopul acestui • Tunel
articol. Cea mai bună şi mai com­
Informaţie transmisă
pletă soluţie în acest sens este
considerată a fi IPSec (Internet
Protocol Security), care include
măsuri puternice de securitate
[criptare, autentificare, manage­ Implementare hummanum est Dacă un firewall este folosit
ment de chei de codare) în setul [perseverare non-diabolicum) pe post de gateway. problemele
standard. Pentru reţele non-IP au O reţea privată creată peste ce apar sunt puţin diferite. Ca şi
fost elaborate soluţii folosibile în Internet are patru componente routerele, firewall-urile oricum
medii multiprotocol. de bază: Internetul, gateway-urile procesează t o t traficul IP, însă
de securizare, serverele cu poli­ deoarece filtrarea făcută de ele
B. PERFORMANTE tici de securitate şi autorităţile este o operaţie consumatoare de
• in punct de vedere al perfor­ de certificare. resurse într-o măsură mai mare
manţelor, reţelele virtuale depind Internetul oferă mediul de decât simpla r u t a r e de pachete,
foarte mult de fiabilitatea transmisie a datelor ["ţevăraia". nu se recomandă încărcarea
legăturii la Internet a ISPului care ca să-i spunem aşa). Este punctu suplimentară a firewall-urilor cu
le oferă. Din acest motiv, echipa­ cel mai sensibil al reţelei, este realizarea tunnelling-ului şi a
mentele de la sediul firmei benefi­ cauza celor mai multe căderi şi criptării datelor. Cel puţin nu pen­
ciare şi de la POPul local nu joacă "hopuri" în funcţionare. t r u reţele de dimensiuni mari. în
un rol foarte important. Ele t r e ­ Gateway-urile separă partea plus, la fel ca şi în cazul
buie să suporte un trafic publică de cea privată a reţelelor, routerelor. defectarea lor ar
susţinut, dar majoritatea prob- prevenind intruziuni în reţeaua cauza nefuncţionarea reţelei în
emelor sunt cauzate de legătura interna a companiei. în acelaşi întregime.
a Internet. timp sunt răspunzătoare [în cele O altă soluţie este folosirea
Ce înseamnă acest lucru? Că mai multe cazuri) de crearea de hardware special conceput
trebuie ales cu grijă ISPul care să tunelelor şi de criptarea datelor pentru reţele virtuale private.
ofere astfel de servicii. Evident că trimise prin acestea. Gateway- Acest dispozitiv realizează
sunt preferaţi cei care au legături urile pot fi routere. firewall-uri, tunelarea. criptarea şi autentifi­
de rezervă, cu amendamentul că echipamente hardware integrate carea. Concepute special pentru
trebuie să existe şi POPuri locale, sau maşini rulînd software dedi­ a realiza tunele între două reţele
în momentul de faţă, un provider cat. locale, pot face şi legătura între
serios semnează odată cu con­ Să presupunem că rolul gate- un singur computer şi o reţea,
t r a c t u l şi un formular ToS [Terms way-urilor este jucat de routere dar nu acesta scopul lor.
Integrarea mai multor funcţii publice şi de asemenea pentru ^De departe cel mai sensibil aspect al unei
într-un singur dispozitiv este certificarea persoanelor pe baza ;reţele virtuale private este secretizarea
potrivită mai ales în cazul de certificate digitale. ;datelor. Voi încerca mai jos să vă fac o
firmelor mici, deoarece uşurează Companiile pot alege să îşi •idee despre una din cele mai simple
configurarea reţelei. Există chiar administreze propria bază de metode pentru realizarea acestui lucru.
şi produse - mai scumpe, date prin crearea un astfel de
într-adevăr - care oferă [pe server intern. Pentru reţele de CIPE'fCrypto IP Encapsulation) este un
lângă t o a t e facilităţile pentru tip extranet. se poate impune proiect în continuă desfăşurare ai cărui
crearea unei reţele virtuale pri­ folosirea unei autorităţi de c e r t i ­ [iniţiator (Olaf Titz) a plecat de la idea
vate şi chiar şi servicii în plus) ficare externe pentru autentifi­ tunelării de pachete IP sub forma unor
facilităţi utile cum ar fi alimenta­ carea angajaţilor firmelor ^pachete UDP criptate. Programul este
rea duală. care să micşoreze partenere. conceput să fie simplu de folosit şi de
riscul unei defecţiuni de orice [implementat, dezvoltatorii asigurîndu-se că
tip. Finis coronat opus •funcţionează chiar şi în cazul unor adrese
Software-ul VPN poate fi şi [mă rog, pe-aproape) jlP dinamice sau servere proxy bazate pe
el folosit pentru formarea şi Piaţa VPN este estimată în anul INAT sau SOCKS.
managementul tunelelor între o 2 0 0 1 la peste 10 miliarde de $.
pereche de gateway-uri sau un Pe termen lung. scopul reţelelor Spre deosebire de IPSec [un protocol
gateway şi un computer perso­ virtuale private este unul pre­ destul de complicat şi cu un număr mare
nal. O soluţie software este mai tenţios - de a elimina distincţia de opţiuni), CIPE foloseşte o t r a t a r e mult
ieftină pentru crearea unui sis­ dintre reţelele locale [LAN] şi jrnai lejeră, în care foarte mulţi parametri
t e m relativ mic ca dimensiuni şi cele de arie largă [WAN), dintre sunt setaţi la compilare şi prin urmare
trafic. Programul poate rula pe transmisii de voce şi de date, permit o implementare simplă [chiar dacă
servere deja existente şi este dintre comunicaţii cu fir şi fără imai puţin flexibilă).
foarte potrivit pentru legături fir. Este un drum lung parcurs
client-reţea, spre deosebire de de la semnalele cu fum, nu CIPE este implementat pentru maşini
diversele dispozitive hardware, credeţi? rulînd Linux sau Windows [NT sau 2 0 0 0 ) ,
Serverul cu politici de secu­ prima variantă fiind însă de departe supe­
r i t a t e [Security-Policy Server) Virtual Private Network rioară [consideraţiile de mai jos sunt vaia-
păstrează lista cu persoanele (reţea virtuală privată) biie pentru versiunea Linux). Sunt supor­
care au acces la reţea, precum Reţea Privată, pentru că nu e t a t e diferite protocoale de criptare, care
şi alte date legate de acestea, publică :), Reţea Virtuală, pentru pot fi alese la compilare. Standard este
pe baza lor făcîndu-se [ne)auto- că este dinamică, punctele pe folosită o versiune puţin modificată a algo­
rizarea traficului de către gate­ care le uneşte putîndu-se modi­ r i t m u l u i Blowfish.
way. în foarte multe cazuri aici fica dupa necesităţi. Pentru că
este vorba de un server RADIUS s t r u c t u r a logică a reţelei nu Ce este Blowfish? Un algoritm de criptare
(Remote Authentication Dial-ln depinde de mediul fizic de t r a n s ­ simetric care lucrează la nivel de bloc
User Service) mitere a datelor. Pentru că nu [blocuri de 6 4 biti) şi foloseşte chei de
Autorităţile de certificare au caracteristici identice cu ale ungime variabilă, între 3 2 şi 4 4 8 de biti
[Certificate Authorities) sunt unei reţele fizice, cum ar fi una ;(CIPE implementează Blowfish cu cheie pe
folosite la verificarea cheilor locală. 1128), Este mai rapid decât algoritmii con­
curenţi şi are avantajul că este g r a t u i t :).

CIPE conectează exact 2 maşini între ele.


Versiunile mai noi de 1.5 folosesc un
1 mecanism de chei publice/private pentru
negocierea dinamică a cheilor de sesiune
v Subnet care vor cripta efectiv datele.
Corporate Corporale
LAN LAN
Secur* Tunnel SHomepage-ul CIPE este
http://sitesJnka,de/sites/bigred/devel/cipe.
Figurel9te-to-SiteVPN html
:De aici se poate downioada programul, găsi
DiaLUpCIIent Iun link către variante de Windows, docu-
jmentaţie sau un faq. Pentru a Ti face sâ
^funcţioneze nu mai trebuie doar să Read
Tdeworfcerft
:The Fu...antastic Manual.
*M e r a " N etwort<
CofporateOfTfce

Figure 2; Remote Access VPN


2
Big Brother Is Watching You

^^^^

- •

** **
k.
Tip articol: Feature • Redactor: Vlad Zotta

Echelon - [ech e Ion] substantiv ochii şi urechile. Tot echipa­ Reţeaua ECHELON -\
[1) o grupare de unităţi şi per­ mentul de spionaj care va urma Vasta reţea creată de comuni- . -l
soane. 121 reţeaua de reprezintă punctul de pornire t a t e a UKUSA se întinde pe t o t
supraveghere electronica a pentru cel mai mare sistem de globul. Echipamentele NSA au
_ •

Agenţiei Naţionale de spionaj c o n s t r u i t vreodată de în grijă supravegherea celor -'


Securitate [NSA) a Statelor om, ECHELON. . două continente americane,
Unite care interceptează
L

Originea reţelei, din punct agenţia britanică este respon­


majoritatea telefoanelor, fax­ de vedere diplomatic, este con­ sabilă pentru Europa. Africa şi
urilor şi e-mail-urilor la nivel venţia UKUSA. Aceasta îşi are Rusia la vest de munţii Ural,
mondial, punîndu-le la dispoziţia rădăcinile în alianţa BRUSA cea din Australia colectează
agenţiilor celop cinci s t a t e COMINT [Communications intel- informaţii din Asia de sud-est şi '
membre ale alianţei UKUSA. ligenceJ formată în timpul celui diverse arii din Pacificul de sud-
r

-
de-al ll-lea război mondial şi vest şi estul Oceanului Indian,
Putina istorie ratificată pe 17 mai 1 9 4 3 de Noua Zeelandă supraveghează
Succesul Aliaţilor în ai ll-lea Statele Unite şi Regatul Unit. Pacificul de sud iar în final
război mondial a fost datorat în La câţiva ani după aceea se Canada se ocupă cu inter¬
mare parte modalităţilor de formează organizaţia ceptarea părţii de nord â Rusiei _
colectare şi decodificare a Commonwealth SIGINT (securi- şi a Europei.
mesajelor diplomatice şi mi­ t y intelligence) ce a s t r â n s lao­ - -

Coloana vertebrală a reţelei


litare. La sfârşitul conflictului o laltă agenţiile de spionaj din •

Regatul Unit, Canada, Australia Echelon este alcătuită din


nouă putere ameninţa
şi Noua Zeelandă. în 1 9 4 7 ia masive centre la sol de
Occidentul, Uniunea Sovietică- - •

naştere convenţia UKUSA care colectare a informaţiilor, cen-


Agenţiile de spionaj vestice • - ' . LI

stabilea exact relaţiile dintre t r e direcţionate către sateliţii -


aveau acum un alt inamic . B 4

asupra căruia să-şi îndrepte diverse compartimente SIGINT Intelsat şi Inmarsat care sunt
ale guvernelor implicate. în responsabili de o bună parte a
paralel Statele Unite încheie în comunicaţiilor de telefon şi fax
mod direct convenţii cu aceste între ţări şi continente. Cei
s t a t e pentru a consolida douăzeci de sateliţi Intelsat se
UKUSA. Părţile semnatare ale ocupă în primul rând cu traficul ."
UKUSA sunt Agenţia de civil şi într-o mai mică măsură
Securitate Naţională a Statelor cu cel diplomatic sau guverna-, , :
Unite şi Centrul de Comunicaţii mental, aceasta fiind însă de
al Guvernului Regatului Unit. cea mai mare importanţă pen­
Agenţiile partenere, avînd t r u agenţiile UKUSA.
_
; .
încheiate acorduri î n t r e ele dar Iniţial doar două centre s-au '

şi cu Statele Unite, au fost ocupat cu monitorizarea şi


desemnate părţi secundare ale anume Morewnstow în Anglia şi
convenţiei. în timp au mai ade­ Yakima în s t a t u l Washington.
r a t şi alte s t a t e precum Mai târziu s-au adăugat Sugar
Germania. Japonia, Norvegia, " Grove în Virginia de Vest,
Coreea de Sud şi Turcia. Geraldton în Australia, şi •

Waihopa în Noua Zeelandă.


Ceilalţi sateliţi sunt monitor- •' ,
-
SIt e

(OB
rapoarte care sunt traduceri
Oveisirhî Boarii NSC complete ale mesajelor
NMtetl ie^iKity CGo&ti recepţionate, în rezumate care

im
redau ideea pncipală a unei

DoD întregi serii de mesaje sau


SSCI
Senare Scl&'l GonunftteQ jrt —
combinaţii între acestea două.
Toate aceste documente sunt
HPSCI apoi clasificate în funcţie de
nu . "TTI. I!ii •- importanţa lor şi trimise către
celelalte agenţii prin interme­
diul reţelei globale de comuni­
caţii a UKUSA denumite
PLATFORM,
izaţi în principal din Menwith construit de Lockheed Martin Agenţia de
Hill, Anglia, din Shoal Bay în în scopul procesării Poziţia oficiala a NSA Securitate Naţionala
Australia, Leitrim în Canada, informaţiilor recepţionate. Alte î n t r - u n comunicat al NSA a Statelor Unite [NSA]
Bad Aibling în Germania şi programe ar fi PATHFINDER, datînd din 2 4 Februarie 2 0 0 0
h

Misawa în Japonia. în general folosit pentru a căuta anumite se afirmă că „agenţia operează Preşedintele Harry
aceşti sateliţi transportă comu­ cuvinte din interiorul mesajelor. în deplină concordanţă cu s t a n ­ Trurnan a înfiinţat NSA în
nicaţiile ruseşti şi regionale. Un VOICECAST, folosit în dardele etice, legale şi consti­ 1 9 5 2 printr-o directivă
aport major îl mai aduce şi recunoaşterea vocală, OASIS tuţionale ale Statelor Unite în rămasă secretă până
reţeaua de staţii radio pentru transformarea sem­ legătură cu protecţia drep­ astăzi. Guvernul Statelor
CTangimoana în Noua Zeelandă nalelor audio în t e x t sau FLU­ turilor cetăţenilor americani. Unite nu a confirmat
sau Bamaga în Australia) loca­ ENT care dă posibilitatea unui Angajaţii acestei agenţii cunosc existenţa agenţiei până în
lizate în principiu în interiorul operator să efectueze o şi se conformă acestor s t a n ­ 1957. Misiunea agenţiei
bazelor militare precum şi căutare într-o limbă şi să obţină darde şi o activitate de era atunci de a coordona
reţeaua de sateliţi de spionaj a ca rezultate documente s t o ­ supraveghere extrem de informaţiile si de a asigu­
Statelor Unite. Centrele care cate î n t r - o altă limbă, t o t a l s t r i c t ă , din cinci direcţii ra securitatea
coordonează aceşti sateliţi sunt necunoscută lui şi care ulterior diferite, asigură respectarea comunicaţiilor. Mai t â r ­
sub control exclusiv american . s u n t traduse în limba în care acestora.'' Cu toate acestea ziu, respectiv in 1 9 8 4 şi
în ciuda localizării lor în baze s-a efectuat căutarea. Se comunicatul afirmă că nu poate 1988. preşedintele
militare străine, dintre care crede că cel puţin un milion de să confirme, dar nici să nege Ronald Reagan a adăugat
cele mai importante sunt mesaje sunt interceptate la existenţa anumitor operaţii. în securitatea sistemelor .
Menwith Hill din Anglia şi Pine fiecare 3 0 de minute. Toate acest moment NSA este o de informaţii şi pregătirea
Gap din Australia. sunt f i l t r a t e iar cele care agenţie civilă în cadrul in securitatea operaţiilor.
conţin anumite cuvinte cheie Departamentului pentru O lege in 1986 a însărci­
Hardware-ul şi software-ul
sunt înregistrate pentru o Apărare ale cărei misiuni sunt nat agenţia cu suportul
pe care aceste centre le folo­
analiză ulterioară. în fiecare zi furnizarea de informaţii către Departamentului de
sesc sunt adevărate minuni ale
analiştii studiază rezultatele din agenţiile guvernamentale ameri­ Apărare (DoD) în ceea ce
tehnicii. MAGISTRAND este
ziua precedentă. Odată ana­ cane şi securitatea sistemelor priveşte operaţiile de
unul din motoarele de căutare
lizate, decodificate şi traduse, informatice ale acestui depar­
folosit la Menwith Hill de către lupta «
acestea sunt compilate în tament.
Silkworth, un super-computer Avînd centrul în Fort
George Meade, NSA .
cumulează cel mai invidiat
O parte din giganticele antene ale centrului Menwith Hi echipament şi personal
din întreaga lume. Rolul
său este în primul'rând
acela de a crea nor
metode de supraveghere
şi noi tehnici de spargere
a codurilor, iar în al
doilea rând, acela de
organizare şi coordonare,
a agenţiilor partenere,
asigurîndu-le pregătirea
şi echipamentul necesar
1
pentru interceptarea,
procesarea şi analizarea
enormei cantităţi de
informaţie.
t - »

Centrul Menwith Hill - vedere din elicopter

www.echelon.wiretapped.net/" mentul arată că singurele ţâri Concluzii


Poziţia comitetului temporar capabile din punct de vedere Acest articol reprezintă o
www.public.srce.hr/ •
al Parlamentului European geografic şi financiar să con­ simplă însumare a unor infor­
împrofaca/echelonOT.html
fn legătura cu sistemul troleze aşa ceva sunt Franţa şi maţii publice, disponibile pe '
• www.nsa.gov de interceptare ECHELON Rusia. în final acesta prevede Internet la adresele din stânga
www.dsd.gov.au/. Pe 2 4 mai 2 0 0 1 a fost publicat două scenarii, şi anume paginii şi în nici un caz nu
pe Internet un document de 9 2 folosirea acestuia în temeiul încearcă să convingă sau să
'-. www.gchq.gov.uk/ ' legii sau folosirea abuzivă con­ influenţeze pe nimeni în
de pagini al comitetului tempo­
cryptome.org/ rar al Parlamentului European cretizată în spionarea competi­ legătură cu existenţa sau ine­
alcătuit pe 4 mai a.c. Acesta torilor europeni, folosire care xistenţa, validitatea sau neva-
www. f as, org/irp/nsa/nsafacil. html
afirmă că un sistem pentru încalcă drepturile personale ale liditatea informaţiilor de mai
www.fas.org/irp/facility/ interceptarea comunicaţiilor cetăţenilor Uniunii Europene, sus. Fiecare va trage conclu­
pine_gap.htm există şi că operează prin efor­ legea concurenţei şi chiar însăşi ziile pe care le crede de cu­
tul comun al Statelor Unite, conceptul de Piaţă Unică. viinţă. Eu nu voi trage nici una.
www.tscm.com/cseukusa.html
Regatului Unit. Canadei. cel puţin nu public. Nu încă.:)
caq.com/Caq55Econlntel.html Australiei şi Noii Zeelande şi că P.S. Va urma.
. • www. a t t r i t i o n . org/attrition/ nu există nici o îndoială în acest
keywords.html sens. Nu există nici o dovadă că
numele acestuia este ECHE­
' www.fas.org/spp/military/
LON, însă ceea ce este mult GloDaies elektronisches Aufklârungssystem
pragram/siginţ/vortex2. htm
mai important este că acesta Echelon
www.fas.org/spp/military/ interceptează comunicaţii pri­
. program/sigint/ândroart.htm vate şi comerciale, nu militare
cum afirmă coordonatorii săi.
Analiza a scos la iveală totuşi
faptul că reţeaua nu este a t â t
de vastă pe cât se crede şi că
posibilităţile acesteia sunt limi­
t a t e deoarece o mare cantitate
de informaţie este transmisă
prin comunicaţii radio şi cablu
iar statele participante la
ECHELON au acces numai la o
parte din acestea. în legătură
cu posibilitatea existenţei altor
sisteme de interceptare docu­ HM
Hfe r • i n i • ii nrr.yi hi m 11 U
l mnfcnnwttm
i i

Klhfl^flil Sptt 7 f*>:wT Pte* liptc tt$ dBW Kirifcintf Spot -l Rwm P*** apta SfcG *f5JW <73Wi Harta reţelei de supraveghere
electronică Echelon
S HI PU L1C0 M E RCIfiT BUCURESTIULU!

GRADE

* * I- • •• —* liifi u ' H#lKW

3 r» ^ jj - ii
ft***4 H W NriWt Wt^rfr IXfl
a r e / / /

CIO

- ti]. - 3 ( 8

-4 «
-gri-^-C70

U N T E L E F O N I N C R E D I B I L D E S U B Ţ I R E
Pe scurt
Motorola va folosi
tehnologia Memory
microscopic
Stick
Compania
Motorola, princi­
C el mai nou gadget de la Samsung este un
telefon celular care e mai subţire de un
centimetru. Compania afirmă că noul modei
palul producător pliant, de abia lansat în Corea de Sud, este
de microproce­ cel mai subţire telefon mobil care există în
soare pentru hand momentul de faţă pe planetă.
held computers Denumit SPN-N2000, mobilul are un display
(PDA3, a anunţat ce poate afişa până la 8 linii de t e x t şi încor­
semnarea unui porează cel mai nou micro-browser pentru
acord cu Sony, internet.
pentru licenţierea
Detalii: www.samsunQ.com
tehnologiei
Memory Stick.
Memory Stick
Media este un dis­ S E M N E B U N E A N U L A R E M O N I T O A R E I M E N S E

pozitiv de mici
dimensiuni folosit
pentru stocarea
Apar primele sisteme Nec 51" cu plasma
de date în format cu procesor Itanium E
forturile de cercetare ale marilor firme par a
nu fi stopate de preţurile mart ale produselor
electronic.
ompania IBM a anunţat deja primele bazate pe ultimele descoperiri. Este şi cazul
Integrarea acestei
tehnologii va per­ C sisteme bazate pe Itanium: 160 de
sisteme IBM eServer şi staţii de lucru
firmei NEC. care a produs un monitor cu plasmă,
având diagonala de 6 1 " . PlasmaSync B1MP1.
mite inter­
IntelliStation. care vor forma un super- Caracteristicile sunt pur şi simplu incredibile :
conectarea şi
cluster LINUX [cu o performanţă de 1 t r i l ­ rezoluţie nativă XGA 1365x768. picture-in-pic-
transferul de date
ion de calcule pe secundă) la Centrul ture display, split-screen, procesare de semnal
între diverse pro­
Naţional pentru Aplicaţii de Supercalcul HDTV. Acesta va fi disponibil din luna Iulie 2 0 0 1 ,
duse: calcula­
(NCSA) din SUA. Procesoarele Itanium vor preţul nemaiavând nevoie de nici un alt comen­
toare, camere foto
echipa şi noile sisteme ale Fujitsu Siemens tariu: 28000 $.
şi video digitale,
Computers: PRIMERGY N4D0D (server cu Detalii: www.nec.com
PDA-uri sau tele­
foane mobile 4 cai de procesare) şi staţia de lucru CEL-
inteligente. SIUS 8 8 0 (cu 2 procesoare).
www.sony.com Detalii: wwwJbm.com

ITANIUM
Ş t i r i

D A C Ă N U S E P O A T E M A I C O M P A C T , A T U N C I S E G Ă S E S C A L T E S O L U Ţ I Pe scurt
Sisteme eServer
Chip-uri m a i rapide d e la IBM IBM mai rapide
ca servere Sun
D epartamentul lor de
micro-electronicâ a pus la
punct o nouă tehnologie de
Primele chip-uri de acest
gen vor fi integrate în servere
IBM în jurul anului 2 0 0 3 şi vor
la un consum de numai
jumătate de w a t t . Astfel aces­
t e device-uri vor putea dispune
IBM a anunţat
recent că sis­
realizare a chip-urilor. Tehnica fi capabile de viteze între 4 şi de interfeţe comandate vocal temele sale
impune adăugarea unui s t r a t 5 GHz. Aceste îmbunătăţiri vor ceea ce va însemna o comuni­ eServer sunt mai
special de silicon-germaniu oferi servere-lor IBM mai care mai facilă a consumato­ rapide cu 5 6 de
deasupra chip-ului pentru a multă putere de procesare a rilor cu computerele din procente decât
mări eficienţa tranzistoarelor sarcinilor legate de reţele. serverele Sun în r

sale. în felul acesta vor creşte tranzacţiile din domeniul e- domeniul perfor­
cu 35 % performanţele proce­ commerce şi transferuri de manţelor software
soarelor PowerPC high-end conţinut web în general. De Java. Testele rea­
utilizate în servere, pe de o asemenea tehnica va oferi lizate pe sisteme
parte, iar pe de altă parte se posibilitatea producerii de cu 4 , 8, 12 şl 2 4
va reduce consumul chip-urilor chip-uri pentru device-uri de procesoare
folosite în dispozitivele hand- handheld care vor avea perfor­ care măsurau per­
heid. manţe de ordinul gigahertz-ilor I B M 1 formanţele soft
Java au demon­
s t r a t superiori­
tatea IBM. Un
V i A T E C H N O L O G I E S ISI O N O R E A Z Ă A N G A J A M E N T E L E P E T E R M E N L U N G
raport benchmark
public -
Code n a m e : E z r a - VIA lansează noul C3
SPECjbb2000 - pe

C ompania Via Technologies a


prezentat în cadrul expozi­
ţiei Computex 2 0 0 1 de la
disipare eficientă a căldurii şi •
un înalt nivel de performanţă.
Cu acelaşi prilej a fost lansată
partea de Java a
arătat că un IBM
eServer p 6 2 0
Taipei CTaiwan) o noua versiune versiunea mobilă a procesoru­
reuşeşte 2 5 . 0 8 7
a procesorului Cyrix 3. lui C3, cu frecvenţe începînd
Cunoscut acum şi sub numele de la 8 0 0 MHz. VIA speră ast­ operaţii / secundă
de Ezra, acesta este primul fel să pătrundă cu succes şi pe depăşind un
microprocesor din lume care piaţa calculatoarelor portabile. system Sun 420R.
va fi fabricat în tehnologie de Acest procesor se va găsi şi la www.ibm.com
0.13 microni. Această noi prin distribuitorul său
tehnologie va permite un con­ K-Tech Computers. Bluetooth Gard
sum mai mic de energie, o Detalii: www.viatech.com Palm se grăbesc
să ofere conexiuni
wireless dispozi­
tivelor lor aliniin-
C A L C U L A T O A R E C U G R E U T A T E SI L A P R O P R I U SI L A F I G U R A T
du-se la standard-
ui Bluetooth. Noul
Compaq lansează serverele card - de dimen­
siunea unui t i m b r u
ProLiant DL7BD şl ProLiant ML75D poştal - va permite
OMPAQ, lider pe piaţa modelelor M 5 0 0 şi
C de servere cu 8 pro­
cesoare, a anunţat
soare Intel Xeon, urmînd
ca acestea să echipeze în
viitor întreaga familie de
M 5 0 5 conectarea
la alte dispozitive,
lansarea unor noi modele servere Proliant ML şi DL, inclusiv telefoane
de servere din seria mobile, fără a mai
ProLiant, DL760 fi nevoie de
şi M L 7 5 0 . cabluri. Tehnologia
ProLiant DL7B0 E
o Bluetooth u t i ­
o
este primul ser­ O"

lizează unde
CD
ver care încor­ •. s c u r t e radio iar
porează tehnolo­ E
o card-ul a fost pro­
gia PCI-X l/Q pen­ o
dus de Toshiba şi
t r u arhitectura
costă 150 S.
Profusion.
www. bluetooth. com
Serverul încor­ ca
porează 8 proce­

CD

23
iâliware"/

T E L E V I Z O A R E P O R T A B I L E C A Î N F I L M E L E S F
Pe scurt
Tehnice în slujba
vieţii
Premiera videa color pe celular
Un supercalculator
SGI Origin 3 0 0 0
Series a fost
S amsung, prima corporaţie care a scos pe
piaţă un sistem CDMA. a scos la vânzare
foloseşte o zonă separată pentru încărcarea
clip-urilor video. Evident, poate fi conectat la
un PC, pentru download de icon-uri, imagini şi
primul telefon mobil de tip cdma2000 1x ce
recent instalat are posibilitatea de a recepţiona imagini video sonerii personalizate.
intr-unul din labo­ color. Dispozitivul suportă formate VOD
ratoarele de la tvideo-on-demandl, AOD (audio-on-demand]
National Oceanic precum şi alte funcţii complexe pentru ser­
and Atmospheric vicii gen IMT-2000. Vine dotat cu un TFT-LCD
Administration din de 5 cm,, ce poate reproduce imagini în
Princeton pentru mişcare. în 2 0 0 . 0 0 0 de nuanţe diferite;
a-i ajuta pe cer­ poate t r a n s m i t e şi primi dete t e x t în mod
cetători in wireless, la 14.4 Kbps. Are integrate un
supravegherea decoder MPEG4 şi un stereo player. Poate
fenomenelor afişa 12 linii de t e x t şi oferă o claritate a
atmosferice grave. imaginii superioară majorităţii versiunilor în
Cercetătorii de la alb-negru care există actualmente.
NOAA speră ca Memorează până la 2,400 de numere şi
acest calculator
să îi ajute la
pregătirea din timp
V - A U O B O S I T O C H I I ?
a populaţiei pentru •

eventualele ura­
gane şi furtuni din La orizont se-ntrezaresc monitoare mai bune
viitor, evitîndu-se tehnologie foarte nouă - OLED [organic - între doi electrozi - şi ai obţinut un: DIS­
astfel pierderile de • light-emitting diodes) - bazată pe efectul PLAY. Tehnologia OLED are avantajele unui
vieţi omeneşti. de electro-luminiscenţă. bate la uşă. Principiul consum mai redus de energie faţă de LCD,
de funcţionare este următorul: un curent uşurinţă şi costuri reduse în producţie, ima­
RAMBUS con­ electric traversează anumite tipuri de mate­ gine mai strălucitoare, saturaţie mai bună a
tinuă va reuşi? riale organice ce emit lumină. E suficient să culorilor şi un unghi vizual mai cuprinzător,
1

în ciuda faptului că clădeşti un 'sandwich din astfel de materiale Pioneer a lansat deja în Japonia un dispozitiv
Intei încurajează de navigaţie radio pentru autoturisme, ce
suportul pentru utilizează un ecran OLED de 65 x 2 5 6 pixeli,
alte tipuri de şi este utilizat pentru afişarea condiţiilor de
memorie [DOR, trafic. Motorola a dotat telefonul Timeport
SDRAM] destinate P8767 cu un display OLED, la debutul său în
procesoarelor aceeaşi ţară, în septembrie anul t r e c u t . Iar
Pentium 4 , Seiko plănuieşte pentru 2 0 0 2 un telefon cu
Rambus a anunţat afişare full-color video în sistemul OLED.
noi tipuri de mod­ Detalii: www.oled.com
ule RIMM; viteza
de t r a n s f e r a
C U A J U T O R D E L A N V I D I A - G e F o r c e 2 G o ,
datelor va ajunge
până la' 9,6 GB/s
în 2 0 0 5 , cu o Toshiba lansează un nou satelit pe orbita
frecvenţă de lucru
de 106B şi 1 2 0 0
Mhz. Performan­ N VIDIA a decis să aleagă şi direcţia note-
book-urilor, printr-o alianţă solidă cu
TOSHIBA. Pe lângă puterea grafică a lui
ţele vor fi cu 5 0 %
mat mari decât ale GeForce2Go. laptopul Satellite 2 8 0 5 - S 4 0 2 -
actualelor module recent lansat pe piaţă - are un TFT LCD color
PC800, susţin de 1 5 \ un procesor P3 8 5 0 MHz cu
£
tehnologie w/SpeedStep. 128 MB RAM, un o
reprezentanţii o
companiei, foarte recent chipset de la Intel I815EM, 4x
Samsung, Toshiba AGP. UDMA IDE. un hard de 20 GB ATA66 la
şi Elpida şi-au 4 . 2 0 0 rpm, un suport de sunet extraordinar o
anunţat deja cu subwoofer de la Yamaha, SmartMedia
intenţia de a spriji­ card slot integrat, modem la 56K + ethernet
ni acest proiect. integrate, 2 porturi USB, un port FireWire •
• i
——

(IEEE 13941 şi un combo DVD (8x) cu capac­ "5


CD
ităţi de CD-RW [4x, 4x, 24x). •

24
P E N T R U T O A T E E X I S T Ă C Â T E O S O L U Ţ I E
Pe s c u r t

Placi de baza pentru Athlon MP Lansare unitate


DVD ROM 25x

A MD şi-a făcut intrarea şi


pe piaţa de servere, lan­
sând la începutul lunii iunie
6 PCI, 1 AGP Pro, Inte
8 2 5 5 9 LAN şi controller
RAID Promise 2 0 2 5 6 / 2 0 2 8 7
Athlon MP, WA-2A, cu ca­
racteristici asemenătoare
[maxim 4 GB PC2100. con
Afreey, o firmă
renumită pe piaţa
IT internaţională, a
procesorul Athlon MP. Şi, pentru IDE RAID 0 . 1 , 0 + 1 , troller Ethernet 10/100
lansat în cadrul
cum procesor fără placă de ABIT a anunţat de asemenea MBs, AGP Pro).
Computex una din
bază nu se poate. GigaByte a o placă dual-procesor pentru Detalii: www.amd.com
cele mai rapide
prezentat în cadrul
unităţi DVD exis­
Computex prima placă de 5
• t e n t e : viteza de
bază multiprocesor pentru x
a citire a discurilor
Athlon MP. GA-7DPXDW.
Aceasta are la bază chipse- • DVD este 25x, iar
tul AMD-760MP £266 MHz < a CD-urilor
FSB),suportă 2 procesoare, LU obişnuite, 10Ox.
memorie DDR PC2100 (4 Această perfor­
sloturi, maxim 4 GB). De < manţă este dată
asemenea, placa dispune de de folosirea
tehnologiei True-X
de la Zen
Research.
V I A S E O P U N E Î N C O N T I N U A R E I N T R O D U C E R I I M E M O R I E I R A M B U S Secretul constă în
folosirea mai mul­
P r i m u l c h i p s e t P e n t i u m -4 c u s u p o r t p e n t r u D D R t o r raze faser
care citesc simul­
tan mai multe
V IA este primul producător, după Intel,
care anunţă un chipset pentru proce­
soarele Pentium 4. Noutatea pe csre o aduce
track-uri.

acest procesor este suportul pentru memo­


Pentium III revine
rie DDR. mult mai ieftină în prezent decât
Roadmap-ul Intel
memoria RDRAM, Aceasta ar fi putea fi o
prevede apariţia
lovitură fatală pentru RAMBUS, dar, în
unor noi proce­
acelaşi timp, Intel ar putea recupera terenul
pierdut în faţa AMD.VIA susţine că, în t e s t u l soare din familia
efectuat, P4 cu chipset X2B6 cu DDR a E Pentium III pentru
o
o ai treilea
depăşit un P4 cu chipset Intel 850 şi RDRAM
cu aproximativ 8%.VIA anunţă prezenţa pe G
QJ
t r i m e s t r u al aces­
4-3
piaţă a acestui chipset în luna august, în CD tui an: Tualatin şi
">
ciuda faptului că încă nu deţine licenţă pentru Coppermine-T
3
bus-ul P4. O alternativă ia acest chipset ar 5 Pentru păstrarea
3
putea fi chipsetul SiS645 anunţat cu suport compatibilităţii,
pentru DDR şi SDRAM. cu ambele procesoare
• vor folosi Socket
3 7 0 ca interfaţă
de conectare.
Tehnologia de fab­
A FI S A U A N U FI, A C E A S T A E S T E Î N T R E B A R E A . . .
ricaţie va fi de
0,13 microni,
Cel mai puternic procesor pentru PC-uri? frecvenţele de
lucru în momentul
A MD continuă lupta pen­
t r u supremaţie, lansînd
pe piaţă două noi procesoare
surclasînd de asemenea
rivalul Celeron de la Intel cu
30%, susţin oficialii cam­
lansării fiind de
1,13 respectiv
Athlon şi Duron, la frecvenţe paniei. Procesorul Athlon va 1.26 GHz. Tualatin
de 1.4 GHz, respectiv 9 5 0 fi disponibil în două variante, va avea un cache
MHz, ambele cu suport pen­ cu FSB-ul de 2 0 0 sau 2 6 6 L2 dublu şi va ben­
t r u memorie DDR. Testeie MHz, primele sisteme eficia de noul
efectuate plasează Athlon-ul echipate cu acest procesor chipset i830
1,4 GHz pe locul întâi, sur­ urmînd să fie produse de CAImador).
clasând Pentium-ul la 1.7 Compaq, Hewlett Packard şi www.intel.com
GHz cu 4 0 % , noul Duron NEC.
Detalii: www.amd.com
Tehnologii
Pixie Du
Tip articol: Redactor:

Această tehnologie
rezolvă problema
efectului
superpera magnetic
datorită căruia
suprafeţele
magnetice devin
instabile în
ce se trece un
anumit prag în
micşorarea lor

odelul 48 GH are
caracteristicile cele mai mai bune afara har
din noua serie Travelstar L
L-*»că este primul producător de desktop-uri
hard-disk-uri care foloseşte IBM a anunţat apariţia celor
noua tehnologie numită "Pixie destinate notebook-urilor be­
Dust". Aceasta modalitate de neficiind de capacităţii în jur de
stocare se numeşte în termeni 2 0 0 GB şi a unor noi variante de
tehnici "antiferromagneticatly- Microdrive-uri de până la 6 GB.
coupled £AFC) media" şi datorită Momentan noua tehnologie se
ei ne putem aştepta ia o mărire regăseşte în hard-disk-urile din
de cef puţin patru ori a capa­ seria Travelstar disponibile în
cităţii de stocare pană în anul următoarele modele:
2 0 0 3 , ajungîndu-se astfei la
capacităţi de peste 4 0 0 GB. Travelstar 48GH - 4 8 GB,
Metoda de fabricaţie constă în 5 4 0 0 rpmi 2 1 . 7 Gb/inch*
introducerea unui s t r a t gros de Travelstar 30GN - 3 0 / 2 0 GB,
doar t r e i atomi dintr-un mate­ 4 2 0 0 rpm, 2 5 . 7 / 2 3 , 2 Gb/inch^
rial numit rutheniu î n t r e doua Travelstar 15GN - 15/10/6
s t r a t u r i magnetice. Această GB, 4 2 0 0 rpm, 2 5 . 7 / 2 1 . 2 / 2 1 . 2
tehnologie rezolvă problema Gb/inch 2

efectului superparamagnetic
datorită căruia suprafeţele mag­ Astfel spus tehnologia "Pixie
netice devin instabile în momen­ Dust" se află încă la început. în
tul ce se trece un anumit prag afară de implementarea ei în
în micşorarea lor. Prin producţia de hard-disk-uri, IBM
adăugarea unui s t r a t de r u t h e ­ speră să reuşească sâ o
niu între cele două. acestea adapteze si pentru memorii
sunt forţate să se orienteze din creînd astfel ceea ce ei numesc
Diferenţele dintre abordarea punct de vedere magnetic în RAM magnetic.
tradiţională faţă de cea AFC

26
diverse Te h b o i M i >

Tehnologii
EUVL
Tip articol: Redactor:

E xtreme Ultraviolet
Litography reprezintă ultimu!
răcnet în realizarea chip-urilor
eering Test Stand)
s-a reuşit imprimarea unor linii
de 5 0 de nanometri lăţime, pro­
folosite pentru producerea ducătorii din industria semicon-
microprocesoarelor de astăzi. ductorilor folosind astăzi
Totul a început acum doi ani tehnologii care le permit
când t r e i laboratoare din cadrul realizarea unor linii de doar 180
Departamentului de Energie a de nanometri lăţime. Pe de o
Statelor Unite, Lawrence parte Intel speră ca până în EUVL
Livermore, Lawrence Berkeley şi 2 0 0 6 să poată fabrica proce­ foloseşte
Sandia California, au format
r
soare cu viteze în jur de 10 Ghz oglinzi pentru
Laboratorul Naţional Virtual folosind această tehnologie, iar a proiecta pe
pentru a cerceta şi dezvolta pe de aftâ parte Don Sweeney. un wafer
această nouă tehnologie. manager de proiect în cadrul imaginea unei
Fondurile necesare sunt asigu­ laboratorului Lawrence măşti
r a t e de către un consorţiu de Livermore. afirmă că va fi nevoie
reflectorizante
companii din care fac parte de mai mulţi ani pentru a
1
L, i •
cu ajutorul
Intel, Motorola, AMD şi Micron. demonstra ca EUVL funcţionează
unor raze de
perfect şi în alte condiţii decât
Pe s c u r t , EUVL foloseşte lumină din
cele de laborator. în paralel.
oglinzi pentru a proiecta pe un spectrul EUV
IBM şi Nikon dezvoltă ceea ce ei
wafer imaginea unei măşti reflec­
numesc EPL [Electron
torizante cu ajutorul unor raze
Projection Litography), dar
de lumină din spectrul EUV. în r

conform afirmaţiilor lui Intel,


mod normal aceste raze sunt
costurile de implementare a
absorbite de către lentilele con­
acesteia sunt muit mai mari, în
venţionale în loc sâ fie transmise
principiu datorită faptului că
mai departe şi astfel fără lumină
producătorii de măşti vor fi şi ei
Desen reprezentînd ETS nu există imagine şi nici circuit
CEngineering Test Stand) imprimat pe wafer. Folosind un nevoiţi să schimbe tehnologia
prototip asamblat în laborator actuală.

Cu ajutorul unui prototip "Virtual


National Laboratoy" a reuşit
obţinerea unor linii de 50
nanometri lăţime.
TghnDlaqii
N F o r c e - nciua a r m
a companiei nVidia
Tip articol: Prezentări
Redactor: Vlad Zotta

a expoziţi
L Taiwan n
pentru prima
în legătură c
pentru plăci
nForce. Se z
va fi disponibil
NVIDIA cesoare AMD pe Socket A. 64 de biţi, fiecare beneficii
Compania afirmă ca doreşte câte un controller de mem
sâ se îndepărteze de vechiul în acest fel procesorul şi p
concept north bridge/south video pot accesa simultan
bridge care în opinia lor nu mai memoria, folosirea lăţimii d
poate face faţă cerinţelor bandă de 4.2GB/S făcîndu
actuale şi sâ adopte o nouă arhi astfel într-un mod mat efic
t e c t u r â mult mai bine adaptată Pe plăcile de bază deja prez
zilelor noastre şi cu performante t a t e se pot observa însă 3
superioare- Performanţele, cel slot-uri pentru memorie, primul
puţin teoretic, sunt mai bune în fiind legat la un controller de
comparaţie cu chipset-urile deja memorie iar ceielaite două la
consacrate dar arhitectura se aitul. Astfel este posibilă
bazează într-un final t o t pe o folosirea de memorii diferite în

viziune duală, cu două proce­ ceea ce priveşte mărimea şi


soare, cum ie denumeşte viteza dar pentru a beneficia de
nVIDIA. aceastea fiind de fapt bus-ul de 128 de biţi va fi nece­
două DSP-uri fiecare cu rolul său sară folosirea a cel puţin două
bine conturat. Astfel, în locul DIMM-uri DDR, aceastea fiind
north bridge-ului clasic avem pe 6 4 de biţi fiecare. Pentru
nForce integrated Graphics Processor sisteme iow cost nVIDIA va
(1GP3 iar în locul south bridge- furniza şi un chipset cu un bus
ului. Media and Communications de 6 4 de biţi în locul celui de
Processor. IGP posedă t o a t e 128. iGP-128 va fi inclus pe
13fl DOR Uflmory
caracteristicile unui north chipset-ul nForce 4 2 0 iar mo­
bridge clasic la care se adaugă
I şr placa video integrată care
delul mai ieftin, IGP-64, va fi
prezent în nForce 2 2 0 , O altă
JlllGNIimiWIIMIItllL,
--
conform nVIDIA va fi GeForce 2 - noutate este includerea DASP
MX dar pe care sistemul o va da sau Dynamic Adaptive
la o parte în cazul montării; unei Speculative Pre-Processor, o
plăci video pe slotui AGP 4X unitate inteligentă care poate
nForce IGP disponibil pe placa de bază. prezice accesul procesorului !a
Diferenţa faţă de un MX clasic memorie în funcţie de acceseie
va fi aceea că placa video va anterioare şi care poate folosi
ipT' . M r
" " U r i beneficia de o interfaţa AGP 8x \ • • . . . . .

•™ şi că va folosi memoria sistemu­ astfel lăţimea de bandă disponi­


— — - - •- •
1
lui din care îsî va rezerva o bilă pentru a încărca acele date •
= T*U
«si =3
parte la bootare. în cache-ul propriu cu scopul de
a le furniza procesorul exact în
Arhitectura TwinBank după momentul în care acesta are

28
H
ta

Tehnologii

nevoie de ele eliminîndu-se astfel mirii chipset-ului, de exemplu


timpul necesar accesării memoriei nForce 42QD. Legătura dintre cele
şi cererii datelor. O astfel de două bridge-uri se va face foiosin-
tehnologie este încorporată şi în du-se tehnologia licenţiată de la
următoarea serie de procesoare AMD şi denumită Hyper Transport
de la AMD, denumită Palomino, dar care foloseşte o legătură serială cu
probabil că nVIDIA s-a gândit în două porturi câte unul pentru 7ZVIDIA
principal la posesorii de Duron şi
Thunderbird.
fiecare sens şi capabili de
400MB/s lăţime de bandă fiecare
775*7?
totalizînd astfel BOCMB/s. în iGP
Al doilea DSP, Media and
Communications Processor, aduce legătură cu driverele, nVIDIA

n F o r c e IGP
II
î
MiOMPQMI 2 littfrwt.

3 CPU AGP 4X.»,


1 Q**
2 'fSGftfeec.

suport pentru Ultra ATA 100,-6 promite un singur set făcînd astfel
porturi USB, placă de reţea munca de instalare mult mai
Ethernet 10/100, modem de 56k uşoară şi eliminînd timpul necesar
şi placă de sunet. Partea cea mai căutării acestora pe site-urile de
interesantă este APU sau Audio la diverşi producători.
Processing Unit aceasta fiind prima Cu ocazia organizării COMPU­
unitate de procesare audio com­ TEX în Taiwan o serie de
patibilă DirectX B. Despre carac­ producători cum ar fi ASUS, ABIT
teristicile ei nVIDIA afirmă că va sau Gigabyte au prezentat în pre­
suporta 6 4 de voci 3D şi 2 5 6 de mieră plăci bazate pe chipsetul
voci 2D în hardware şi că va fi nForce în versiunea mATX şi ATX
compatibila EAX 2. Vor exista cu menţiunea că vor începe pro­
deasemenea doua feluri de MCP, ducţia îm masă pe la sfârşitul lui
unul cu posibilitatea codării Dolby august sau începutul lui septem­
Digital în timp real pentru brie. Cu un preţ estimat în jur de
conecatarea la un sistem Home 2 0 0 USD nVIDIA speră să
Theatre şi unul fără. Prezenţa cucerească piaţa sistemelor low-
acestei facilităţi va fi relevată prin cost aducînd în prim plan o combi­
apariţia literei D în cadrul denu- naţie perfectă performanţă/cost .

n F o r c e MCP

• •
HAJwware///

HARD
"Există plăci GeForce 2 Mx care folosesc memorie DDR, acestea fiind o variantă a mod
elului GeForce 2 MX 400. Ele dispun de un bus pentru memorie de doar S 4 b i t i \

îinescu Mihai PC133. dar de la producători am drivere pentru el deoarece bază. Caută nişte drivere noi pe
diferiţi. Contează? Să le schimb este „împrumutat" din Franţa, pagina producătorului sau
cu 1x128 Mb? dacă înţelegeţi. La mine încearcă un upgrade la t o t sis­
11
Am şi eu o problemuţă şi aş 3. De curând am cumpărat un funcţionează pentru că Win98 temul.
dori să-mi răspundeţi dacă modem " 5 6 0 0 0 bps PCI îl recunoaşte singur şi Win Me
vreţi. Am următorul sistem: Controllerless Data/Fax/Voice foloseşte ceva . înf din win98 + Sica
AMD K6-2 450MHZ cu 9 6 ram Modem", iar pe cutie mai scrie driver13.cab kit de win98.
o TNT 2 M 6 4 la 3 2 un hard de că are Conexant HCF Chipset ...un prieten spunea că a avut
4,3 Gb şi o placă de bază Via şi e făcut de WISECOM™. Este CD cu drivere (pe care l-a pier¬ "Dacă eu am telefon pe cen­
Apollo MVP3. Probiema este cu corecţie hard sau soft (după dut), dar aveau 2 0 M b . " trală analogică pot să mă
următoarea: am reinstalat ce îmi dau seama) şi merită cei conectez la un server cu
Windows 9B şi nu mai pot 8 0 0 . 0 0 0 lei pe care i-am dat? Drivere pentru modam găseşti număr de telefon pe centrală
schimba rezoluţia, adică ches­ Ce adresă are site-ul le www.usr.com sau la digitală? Dacă da, atunci ce
T
tia este că-mi rămâne numai WISECQM " (că scrie "Made in www.3com.com iar dimensi­ rată de viteză pot avea?"
pe 16 culori, cu toate că am Taiwan", dar pe stânga sau pe unea fişierelor nu depăşeşte
reinstalat driverele de la placa dreapta?), că nu-l găsii, iar la 1Mb. Conectarea la internet se
video. Altceva nu ştiu ce să Conexant zice că ei nu fac dri­ poete realiza chiar dacă cen­
mai fac. Puteţi să-mi spuneţi şi vere şi alte chestii din astea, Bamby Gaby trala telefonică la care eşti
mie cere e problema? 11 ci numai chipseturi şi să legat este una analogică.
căutăm la fabricant tceea ce Viteza teoretică de t r a n s f e r a
nu-i frumos din partea lor). "De ce pe un calculator K6-2 datelor la download variază
Probabil nu ei instalat cum
trebuie driverele plăcii video. 5 0 0 MHz, 6 4 ram, placă de Tntre 33600bps şi 56000bps
Dacă nu ai umblat în calculator 1. Driverele plăcii de bază. bază Alladin5(ALI3 cu suport în funcţie dB configuraţia
şi doar ai reinstalat Windows 2. Cu memoria poţi avea even­ AGP, PCI şi ISA, placă de sunet reţelei Romtelecom pentru
instalarea greşită a driverelor tual doer probleme de compa­ ESS Solol PCI AudioDrive zona respectivă şi modemurile
este problema. tibilitate dar performanţele nu (WDM), o nVidia Vanta 16 MB folosite de isp şi de tine. în
se vor modifica daca le vei [AGP 2x) se blochează Cîn mod normal, dacă şi t u şi ISP
Mădăiin Popp înlocui cu un singur DIMM de Direct3D) când folosesc dispuneţi de modemuri 56k t e
128Mb, 3, După cum spune şi suportul AGP? Merge numai vei conecta ou o viteză între
numele "controllerless" când folosesc PCI! E chiar 4 0 şi 48kbps.
Configuraţie PC: Athlon 5 0 0 modemul BSte unul software. atât de proastă placa de bază?
MHz Cslot A]; MB Gigabyte GA- Pentru a putea funcţiona ei La anumite jocuri EThemePark Jambor Laci
7IX [chipset AMD 750]; HDD foloseşte nişte drivere speoiele World, NerfArenaBlast, etc)
Quantum LM 20Gb 7 2 0 0 r p m ; prin care cu ajutorul proce­ cu Vanta mea, pe acelaşi sis­
RAM 128 Mb PC133; sorului sistemului este emulat t e m imaginea este parţial "într-o rubrică din revista dum­
GeForce2 MX (no name) chipul unul modem. Pagina 'distorsionată, trepidează la 5 neavoastră am c i t i t că nu
Acum ce ma frământă: Wisecom este sec. interval. De ce? Doar există modele de GeForce 2MX
1. în 3DMark 2 0 0 0 obţin www, wisecominc.com. Drivere driver-N sunt bine puşi şi placa cu DDR RAM. Eu am cumpărat
1 0 8 8 puncte (am mărit mai noi şi detalii despre made- nu e overclock-ată. în luna februarie un Creative
frecvenţa memoriei şi chipset- murile Wisecom poţi gâsi la P.S. Am încercat t o t : de la GeForce2MX cu DDR. Cum se
ului, dar n-am observat nimic micşorarea performanţelor poate?"
http://www. modemhelp.com/link
spectaculos), ceea ce mi se până la înlocuirea driver-lor,
s/Modem_Companies/Wisecom,
pare foarte puţin. Am folosit şi NIMIC! Ar mai fi alte Există plăci GeForce 2 Mx care
driverele originale şi Detonator posibilităţi, dar fără a schimba
Yahoo folosesc memorie DDR, aces­
6.50 CdupS instalarea componentele?" tea fiind o variantă a modelului
Detonator-ului merge puţin GeForce 2 MX 4 0 0 . Ele dispun
mai bine). Ce-i drept driverele "Am văzut prezentarea mode- Dacă eşti sigur că ai instalet de un bus pentru memorie de
plăcii de bază nu le-am upgra- murilor din numărul 1 7 / 2 0 0 1 . bine driverele plăcii video doar 64biti faţă de cel pe
dat de un an şt ceva de când Am văzut şi 3Com USR 56k atunci problema poate epăree 128biti existent pe modelele
am sistemul. Unde e BUBA? Internai. Şi eu am unul. Şi datorită lipsei driverelor pentu cu memorie SDRAM. Lăţimee
2. Am 2 DIMM-uri de 6 4 Mb acum problema (mea): eu nu portul AGP de pe placa de de bandă meximâ pentru
ambele modele este aceeaşi şi Mele insane bună (din punct de vedere al GeForce 2MX - 32MB) de la
de aceea performatele sunt testelor 3 D M a r k 2 0 0 0 , 100MHz la 110MHz, şi sis­
aproximativ egale. Winbench şi al FPS din Quake3) temul s-a blocat şi nu a mai
"Am şi eu o întrebare pentru decât câteva plăci GeForce vrut să pornească în ruptul
onn, voi: dacă un mouse [de exemplu 2Ultra şi GeForce 2GTS cu 6 4 capului, trebuind să îi resetez
ledgidis Logitech Mouse Man Wheel) nu MB DDR. însă testele sunt biosul. Sistemul nu suportă
este disponibil pe portul doar t e s t e şi de aceea vă cer overclocking din cauza
"Vreau să leg 2 calculatore în SERIAL şi este pus cu ajutorul părerea." procesorului?
aceeaşi cameră în reţea cu un unui adaptor, va funcţiona 3. Şi înca ceva: este bun
cablu com-com sau Ipt-lpt. măcar cât de cât?" Diferenţa de preţ dintre o scorul de 4 9 9 9 3D Marks în
Vreau să copiez nişte fişiere placă ATI Radeon SDR şi un 3D Mark 2 0 0 0 , (default
dintr-un calculator în altul. Un mouse PS 2 nu va funcţiona GeForce 2 Mx este de aproxi­ benchmark - 1 0 2 4 * 7 6 8 , 16bit,
Chestiile care nu le ştiu sunt: pe un port serial decât dacă mativ 2 0 $ . Performanţele plăcii etc.) pt. sistemul meu? Placa
îmi trebuie un program special este special conceput pentru Radeon sunt într-adevăr mai mea video - GeForce 2MX este
pentru a lega cele 2 calcula- . eşa ceva. Degeaba o să bune în majoritatea testelor. o implementare MCI şi mi-a
toare împreună? Vreau să cumperi un adaptor PS 2 - Totuşi, dacă îţi vei cumpăra o permis overcloking la core de
păstrez suportul LFN pentru serial dacă modelul de mouse placă GeForce 2 Mx cu memo­ până la 190MHz şi la memorie
că vreau să copiez nişte MP3- nu suportă ambele interfeţe. rie la 5ns vei putea face over- până la 180MHz fără pro­
uri tde la o sală de net. de la Mouse Man Wheel poate clocking de la 166MHz până la bleme)."
un prieten de al meu. Nu pot funcţiona pe un port USB sau aproximativ 2 2 0 M H z şî rezul­
să vin cu HDD-ul meu pentru pe unul PS 2 cu ajutorul unui tatele se vor apropia de cele Procesoarele Thunderbird mai
că nu vreau să intre el la belea adaptor livrat cu mouse-ul. ale Radeon-ului. Rezoluţia le există şi în varianta cu FSB la
cu şeful lui)." Dacă procesorul pe care TI ai în care sunt t e s t a t e plăcile 133MHz. Pentru performanţe
sistem are o frecvenţă mai GeForce 2 Ultra şi GeForce 2 egale diferenţa de frecvenţă
Pentru transferul fişierelor cu mare de 200MHz, atunci şi GTS este de 1 2 8 0 x 1 0 2 4 cu dintre ele două procesoare t r e ­
ajutorul cablurilor seriale sau placa de bază dispune pe unde­ t o a t e setările de calitate la buie să fie de aproximativ
paralele există în Windows pro­ va de un conector PS 2. Tot maxim. ATI Radeon 32Mb SDR 100MHz. Duron-ul la 6 5 0 M H z
gramul Direct Cable ce mai rămâne de făcut este a fost t e s t a t în 1 0 2 4 x 7 6 8 cu este unul din procesoarele
Connection pe care îl găseşti să-ţi faci r o s t de un cablu cu setări medii pentru calitate şi care se poate overclocke cel
în Accesories - ajutorul căruia să poţi conecta de aceea valorile dint t e s t e mai mult deci problema la tine
mouseul pe portul PS 2. sunt mai mari. s-ar putea datora plăcii de
Communication. Cu acesta poţi
transfera datele între două beză. Frecvenţa procesorului
calculatoare păstrînd şi numele Hinca Dragoş Toma Ciaudiu plăcii video o poţi educe la
lungi pentru fişiere. 175MHz pentru că în afară de
o încălzire mei mere perfor­
rciu Daniei "Aş dori să-mi fac un upgrade şi „Mai există practic vreo dife­ manţele nu sunt sesizabile.
în privinţa plăcii video nu m-am renţă între Duron şi
hotărât încă. Aş avea de ales ThunderBird în afară de
"Am şi eu câteva întrebări. Am între un GeForce2MX 32 Mb memoria cache de L2 (64Kb la
o placă de bază EP6VBA cu SDRAM şi un ATi Radeon32 Duron - şi 128Kb la TBird)?
chipset VIA, am înţeles că este SDR. Eu mă înclin spre vari­ Dacă nu. impactul
special făcută să suporte pro­ anta a doua. Dintre cele două memoriei cache de L2 este
cesoare Pentium II şi III. Dar la care este mai bună pentru a t â t de mare încât ar trebui Dacă ai probleme
ce viteză [în MHZ)? Şi cam cât jocuri, programe de grafică de exemplu să aleg un TB la cu hard-ul. scrie o
mă costă să-mi iau procesorul (3DSMax sau TrueSpace) şi 750MHZ Cnu ştiu dacă se mai scrisoare pe
cu viteza cea mai mare pe care programare OpenGL? vinde la frecvenţa asta] faţă de adresa redacţiei
o suportă placa?" Bineînţeles, care are raportul un Duron la 9 0 0 M H z care este sau un mai! la herd-
calitate/preţ mai bun? Despre mai ieftin? întreb asta pentru mail@xtrempc. ro.
Placa de bază EP-6VBA pro­ GeForce2MX ştiu multe din că nu am văzut niciodată Răspuns garantat,
dusă de Epox este una model t e s t e , însă personal am fost benchmark-uri comparative în cazul în care nu
Slot 1 pe care se pot instala uimit când am văzut rezul­ între Duron şi TBird pe diferite primiţi răspunsul vă
procesoarele Pentium II. Cu tatele plăcii ATI Radeon. Pe aplicaţii [desigur politica firmei aşezaţi la prima
ajutorul unui adaptor vei putea acelaşi sistem, un GeForce AMD este să nu aibă con­ coadă pe care o
instala şi procesoare PIU, iar 2MX c o t a t mai bine a obţinut curenţă între procesoarele găsiţi pe stradă.
frecvenţa maximă suportată de 3 1 0 0 în 3 D M a r k 2 0 0 0 , 51 fps proprii şi de aceea scoate din Cînd ajungeţi în faţă
ultimile revizii ele acestei plăci în Quake3 şi 8 0 1 în Winbench. vânzare TBird-urile cu Ti expuneţi
este de B50MHz. Preţul apro- Din aceste t e s t e [dacă rezul­ frecvenţă mai redusă pe măsură vânzătorului
ximetiv pentru acest procesor tatele sunt corecte) îmi dau ce scoate Duroane mai puter­ problema dumnea­
este de 1 7 5 $ . Oricum acest seama, comparînd cu rezul­ nice). voastră.
model de placă de bază este tatele celor mai bune plăci cu
2. Am încercat să modific FSB Şi ne mai scrieţi o
cam vechi şi ar trebui să-ţi chipset GeForce2MX, că ATI
la sistemul meu [Duron dată.
cumperi una cu Socket 3 7 0 . este mai bună chiar cu mult în
650MHz/ ViaKT133/ 192MB
unele cazuri. Este chiar mai
RAM: DIMM-uri de 133MHz/

î n t r e util şi plăcut
1

ftESS£.i

Handspring Visor Deluxe:


bijuterie
Tip articol: Prezentare * Redactor: Adrian Radu

e ani de zire utilizatorii fideli de


PDA-uri Palm au cerut cu
înverşunare firmei producătoare
să le aducă îmbunătăţiri hardware,
preţuri mai bune şi o conexiune USB,
Dacă firma le-a cam ignorat
dorinţele, cei de îa Handspring au fost
mai îndrăzneţi. Primul lor produs - VISOR
- are încorporate toate funcţionalităţii
unui Palm plus o conexiune USB. câteva
adăugiri soft un port revoluţionar Ea
T

care se pot conecta diverse anexe şi un


preţ prietenos pentru genul acesta de
echipamente.
Unul din modele lor cele mai intere­
sante şi pe care l-am avut recent în
mână - Handspring Visor Oeluxe - este
primul PDA expandabil ce-ţi oferă şansa
de a-l transforma aproape instantaneu
într-un soi de camera digitală, music
player sau chiar telefon mobil.
Dotat cu 8 MB de RAM te poate
servi cu o mulţime de programe [1*000
de shareware sunt deja disponibile pen­
t r u download). incredibilul lor slot de
extindere t e lasă să adaugi diverse mo­
dule hard sau soft şt pentru că întreg
sistemul este piug&play nu trebuie să te
îngrijorezi de drivere; este destul să faci
conectarea şi noul dispozitiv este
recunoscut automat. Iar pentru bucuria
ochilor există şi o paletă de culori din
care poţi alege: grafiti, "gheţar", albas­
Incredibilul lor slot
t r u , verde şi orange. de extindere te
Modelui pe care am apucat sâ-l iasă să adaugi
testez m-a încântat încă de la început! diverse
Are posibilitatea de a reţine 12.000 de module hard sau
adrese, 6.D00 de sarcini de realizat, soft si pentru că
6.000 de înregistrări tip memo, 400 de întreg
e-maihuri. Poţi face şi programări de sistemut este
întâlniri pentru o perioadă de 10 ani. piug&play nu
trebuie sâ te
Şi n-ai nevoie decSt de 2 baterii aika-
îngrijorezi de
line AAA CLR03Î care ar trebui să ţină
drivere;
cam 2 luni. e destul
Carcasa e dintr-un plastic destul de
sâ faci conectarea
solid şi, deşi e mai groasă şi mai lată
şi noui
decât a unui Palm V - spre exemplu - e dispozitiv este
destui de comod de ţinut în mână. recunoscut
în partea frontală pe lângă butonul automat.
Evident, are şi un backlight. Iar ver­
siunea cu afişaj color este deja
disponibilă şi-n România...
Pe spatele device-utui ai acces la
compartimentul bateriilor, în care se
află şi butonul de reset.
Un alt lucru foarte util este portul
hotsync. Pentru a-l folosi Visor-ul t r e ­
buie montat într-un suport prin care
se poate realiza legătura la un desktop
PC sau Mac, printr-o conexiune USB!
Folosind tehnologia Hotsync ai posibili­
tatea de a-ţi sincroniza adresele,
sarcinile, memo-urile, întâlnirile şi e-
mail-urile. rapid şi ori de câte ori ai
nevoie, în ambele sensuri. Asta
înseamnă tn ultimă instanţă o dublă
protecţie a datelor şi că. matinal, te
poţi baza pe informaţii actualizate în
buzunarul de la piept. în cazul în care
nu ai un computer cu USB poţi folosi

un suport cu port serial. Evident că
viteza de transfer va scădea (ia ace­
de pornire are patru butoane pentru leaşi setări soft) de cel puţin 2 ori!
aplicaţii, inteligent croite şi dotate cu
click sonor ca să le poţi controla mai Partea de sus a Visor-ului are un
Visor-ul ca şi multi­ bine la atingere şi să nu le activezi slot Springboard în care se pot
tudinea sa de gadget- accidental. La acţionarea lor poţi folosi monta, câte unul odată, module pentru
uri ne-au fost puse la şi o mini-baghetă Cstylus) cu care în memory-backup. voice recorder, pager,
dispoziţie de firma mod uzuaf "scrit" în zona de jos a telefon mobil, modem, handy GPS, un
IRIS. distribuitorul * ecranului. Modalităţile de edttare- şir de game-card-uri etc. Probabil cel
Handspring în scriere cu ajutorul stylus-ului sunt mai grozav lucru e că sunt cu adevărat
România , foarte accesibile: zona de scriere este plug&play iar îa scoaterea unui modul
Adresă: Costantin împărţită în două [stânga pentru litere, din slot softul instalat pe Visor este
Aricescu 12. dreapta pentru cifre] iar help-ut încor­ şters automat.
Bucureşti 1 •intre modulele deja disponibile în
porat te învaţă cum să procedezi pen­
Tel.: 01-231.57.51 România, am testat cu succes: un
t r u fiecare caracter în parte. De fapt
Web: www. iris. ro
secretul constă în a ţine minte cititor de cod de bare care recunoaşte
punctele de pornire şi traiectoria de numeroase standarde, o cameră digi­
definire a literei sau cifrei; pfus câteva tală care ştie sâ facă poze la rezoluţia
exerciţii, răbdare şi consecvenţă. Iar de 640x480 sau să capteze 5 secunde
dacă nu-ţi place sistemul poţi ataşa o de video, un modem la 56K cu care
tastatură pliantă foarte ingenios chiar mi-am verificat mail-ul, graţie
proiectată, ce dispune central de un unei simplităţi a setărilor şi un mobil
slot în care se montează Visor-ul. care acceptă orice SIM de pe teritoriul
României de azi, sună prietenos şi
Pentru operaţiile de navigare există
vibrează blând, şi are o baterie proprie
alte două butoane aranjate sugestiv pe
Li-lon ce rezistă peste 3 zile în stand-
mijloc.
by + 3 ore de convorbiri, chiar şi în
în colţul din stânga jos este condiţii de semnal slab.
poziţionat un microfon minuscuE care
din păcate nu poate fi folosit decât ia Surprinzător, poţi ataşa şi o mini-
ataşarea unuia din modulele adiţionale imprimantă cu fontul în două moduri;
[spre exemplu telefonul mobil). small sau large; se vede bine ce
tipăreşte, credeţi-mă! Am testat-o pe
Pe marginea laterală stângă există
mai bine de un metru şt jumătate de
un port infraroşu prin care poate
York hârtie...
Tu 3 1
1 arfi<-
comunica cu alte dispozitive gen Palm
Tu*fij>m* : w- ifirihh-i •• H'rH irwri-

Vestea cea mai bună


. ' '

• Tokyo
h jIM — — •• - • - ,


u |f |f | n |
Pori; OS iar în partea dreaptă lăcaşul pentru
W* 5:1 tom Tu IO:Mprrt* pseudo-stilou. Display-ul este excelent vis-a-vis de acest gen de PDA e că
iar imaginea este de calitate, oferindu- sunt date la copt. t o t mai multe
ţi posibiîitatea de a regla contrastul şi module care sunt compatibile cu
luminozitatea prin apăsarea unui semi­ întreaga familie VISOR.
.0 @ cerc poziţionat în zona de scriere vir­
tuală - stânga jos - lângă meniu.

33
are /

Cărţile digitale şi e - r e a d e r e

Mirajul eBook.
L e c t u r a mileniului III?
Tip articol: Prezentare
Redactor: Adrian Radu

7*

n istoria civilizaţiei umane scrisul şi eBook, pe atunci un dicţionar portabil.


§ cititul - ocupaţii gemene din timpuri Aceşti precursori ai cărţilor electro­
I imemoriale - au atins deja o vârstă nice n-au avut însă prea mare succes
considerabilă. Dar de abia din secolul al comercial, în special datorită lipsei
XV-lea. odată cu Invenţia lui Gutenberg, canalelor de distribuţie cu conţinut
se poate spune că eu prins cu adevărat electronic. Fazele prin care
aripi. După numai cinci sute de ani iată că Situaţia s-a schimbat la finalul anilor s-a trecut de la vis la
suntem Tn pragul unei noi ere: cea a 90, când progresul tehnologic şi expansi­ realitate au depins
cărţilor electronice. unea Internatului au generat condiţiile mai întâi de
Fazele prin care s-a trecut de la vis favorabile exploziei acestor noi generaţii schimbarea
la realitate au depins mai întâi de schim­ de "cărţi".,. viziunii editurilor
barea viziunii editurilor adusă de apariţia Principial, un eBook are aspectul unei adusă de apariţia
primelor cărţi de buzunar - la mijlocul cărţi, doar că posedă un ecran tactil cu primelor cărţi de
anilor '50. A urmat prima convertire a cristale lichide, de dimensiuni variabile de buzunar ~ la mijlocul
unui text în formă numerică, reuşită de la un modei la altul şi incluzând facilităţi anilor '50,
Michael Hart în 1971, la iniţiativa proiec­ diferite de comandă, stocare şi
tului Gutenberg, care a ajuns să cuprindă împrospătare a textelor.
până astăzi mai muft de 2.000 de opere Am ales pentru prezentare câte un
literare arhivate numeric. între timp în exemplu din 2 'familii" diferite, pe care
1968 Alan Kay crease Dynabook, un com­ am şi avut ocazia să le testez.
puter cu un ecran de 1.000.000 de pi-
xeli destinat lecturării de texte. în 1992
P
Cybook sau Ce-a mai uitat
Sony scotea pe piaţă primul Data :
sa ne zlca Jules Veme?
Discman, cu citirea cărţilor de pe CD-uri.
în martie 2000 este prezentat, de firma
Iar câţiva ani mai târziu Franklin
franceză Cytale. la al XX-lea Salon de
Electronic Publishers vindeau primul
carte de la Paris, primul prototip al unei
eBook
prezentare;

cărţi electronice europene. ?n ianuarie alt ebook ce tinde să integreze şi soft Cytale
2001 este deschisă publicului, pe net, specializat pentru activităţi din mediul - LCD 21x16cm
librăria Cytale şi sunt oferite spre vân­ şcolar. Caracteristicile sale sunt clar - 6 tipuri de fontur
zare eBook-uriie. înclinate către domenii ştiinţifice şi cu- - conectare la
Cybook este singurul eBook european rriculare. permiţând profesorilor să trim­ server dedicat.
[deocamdată) ce beneficiază de un ecran ită direct elevilor temele de abordat şi să
color. Este evident un LCD tactil de 21 x le urmărească constant progresul todatâ
Goreader
16 cm, retroclar şi foarte confortabil cu părinţii!!!).
- touchscreen TFT
chiar şi în cazul lecturii nocturne, Dotat cu un touchscreen TFT (SVGA),
datorită reglajului luminozităţii şi celor 6 - HDD pînă la 5 Gb
poate vizualiza integral formate A4 la o
f

dimensiuni de fonturi integrate pentru - slot PCMCIA II


rezoluţie de 800x600 în două moduri:
Cea mai veche carte - docking station
orice text. Ceie patru butoane laterale portrsit sau iandscape. Are marele avan­
printatâ datează din
plus stylus-ul de care dispune facilitează taj că pe lângă XML [OEB] suportă şi for­
868 e.n., a fost
alegerea cărţilor din biblioteca stocată în mate HTML, PDF şi JAVA, pfus că dis­
obţinută cu ajutorul
memorie (aproximativ 30 de titluri simul­ pune de capacităţi multimedia taudio şi
unor ştampile de
tan), întoarcerea paginilor, căutarea video).
lemn. se numea
cuvintelor sau a semnificaţiilor Care încor­
Diamond Sutra si a Vine dotat cu un hardisk de 1 - 5 Gb,
porat un dicţionar), sublinierea sau
apărut în China memorie SDRAM 128 Mb. un slot PCM­
îngrosarea unor cuvinte sau zone de
CIA tip II, tastatură pluy-in şi dccking
text, adăugarea de note şi bookmark-urL
station, o baterie inter-schrmbabilâ C6 -
De asemenea se poate naviga de-a lungul
10 ore) plus o mufă de conectare !a un
paginilor, cu ajutorul unei bare speciale,
alimentator extern şi nelipsitul stylus.
în 1440. Johannes ce apare pe display, la fel de prompt ca
Gutemberg a aplicat Se pot face sublinieri colorate, se
celelalte popouri de care dispune "sis­
principiul presei de pot adăuga notiţe sau se pot introduce
temul de operare".
strivit struguri la bookmark-uri şi hyperlink-uri. Dispune de
tipărirea de cârti. Se Pentru download a fost aleasă meto­ o tehnologie îmbunătăţită a fonturilor şi
da de conectare directă (cu setările soft de încriptare a textului. Are integrat şi Mania eBook va fi
năştea tiparniţa
preconfigurate) la un server dedicat al un calendar, un dicţionar şi un calculator alimentată de firma
Cytale. aspect avantajos din punct de ştiinţific, \ Softwin. cea care
vedere al securităţii documentelor. Se Şi bineînţeles, permite conectare ne-a pus la dispoziţie
pot actualiza, pe iânga obişnuitele cărţi, wireless, LAN sau dial-in. şi cele două modele
Prima carte tipărită a
câteva cotidiene şi documentaţii cu ca­ Cu un astfel de ebook, chiar dacă e prezentate în
fost Biblia articol.
racter specific. Pentru o carte durata de încă în faza de prototip şi cântăreşte mai
încărcare variază între 3 şi 5 minute; mult de 2 kg., elevii şi studenţii de peste Adresă: Fabrica de
sunt deja disponibile on-line peste 1.000 ocean vor scapă cel puţin de calvarul Glucozănr.5, sectorul
de titluri! Evident, poate fi folosit şi ca ghiozdanelor super-umflate cu 2. Bucureşti
n 1814. ziarul Times browser de internet. Tel.: 233.07.80
papirus...Pe când va bate vântul ăsta şi la
din Londra introducea Web: www.softwin.ro
Marele dezavantaj al acestui dispozi­ noi?
prima tiparniţă cu
tiv este format-ul închis [pentru
aburi. Cărţile tipărite
moment) al fişierelor. Producătorii l-au
deveneau un lucru
numit OEB [provenind de la Open eSook
comun
Forum) şi au intenţia de a-l propulsa ca
pe un standard, cum de altfel s-a şi
născut, după reuniunea mai multor firme
de soft şi hard şi a unor editori, sub
n 1993. Franklin egida Institutului Naţional American de
Digital Systems Standarde & Tehnologie. Structural se
introducea prima apropie foarte mult de XML şi, deoarece
biblie electronică, conţine pe lângă textul propriu-zis. pagina
citsbiJcJ pe un de layout şi un fişier descriptiv Ccu indi­
dispozitiv LCD capabil caţii asupra autorului, editorului şi cuvin­
sa afişeze patru linii telor cheie) ar urma să arate similar pe
de text orice tip de ebook.
Cu un modem integrat la 56K, o mufă
pentru sunet, un port infraroşu şi o
extensie pentru PCMCIA. Cybook este
unul dintre cele mai dotate cărţi elec­
tronice prezente momentan pe piaţă; pe
\
lângă asta avantajuE integrării diacri­
ticelor îl poziţionează între primele locuri
în cursa pentru cucerirea viitorilor clien
din România.

Borş ader - un ajutor "la purtător"


Studenţi, profesori sau părinţi pot
cia în aceeaşi măsură de facilităţile unu
I HAR

Noul c h i p s e t B 5 5 D

Matrox promite
comunicaţii vizuale online
Tip articol: Prezentare
Redactor: Vlad Zotta

aplicaţiile de ultimă oră în domeniul


video-conferinţelor şi aî decodării de
content 3D pentru Web. Firma a pus
accentul nu pe puterea sau facilităţile
3 0 în jocuri, ci pe engine-ul
HeadCasting încorporat, ceea ce îi per­
mite plăcii redarea 3D la rezoluţii înalte
a animaţiilor umane faciale pentru a
putea fi apoi transmise prin Internet
folosind chiar conexiuni modeste de
56K. Această tehnologie permite uti­
lizatorilor să comunice prin Internet cu
ajutorul unor programe optimizate spe­
!n mod clar, G550
cial de Matrox, care vor reuşi să redea
nu se adresează
în timp real imagini foto realistice ale
împătimiţilor de
feţei şi mişcări afe buzelor perfect sin­
FPS-uri. De
cronizate cu sunetul Cu ajutorul sis­
altfel, nici
temului Digtmask se poate creea forma
compania nu
3D a capufui cu ajutorul a numai două
mizează pe acest
poze, una cu vedere frontală şi alta cu
lucru. Facilităţile ei.
vedere laterală- Acestea trebuie trans­
total noi şi mai ales
formate într-un format digital şi t r i ­
unice
mise la Digimask cu ajutorul software-
ului furnizat, după care persoana demonstrează
primeşte un e-mail având ataşată faptul că ea se
reprezentarea 3D a capului său. pretează în special
BOG a murit. Cel puţin asta a :,
Folosind tehnologia TalkBack şi LiveTalk lucrului cu aplicaţii
spus un reprezentant Matrox în
de la LIPSinc. G550 reuşeşte să redea de tip office şi
legătură cu soarta acestei plăci
mişcări ale buzelor şi ale ochiului foarte Internet, posedînd
video când a fost întrebat de un
apropiate de realitate, fapt ce avantaje majore în
reporter despre planurile de viitor ale
reprezintă un real avantaj în acest sens în
companiei, G800 trebuia să fie o placă
Folosind tehnologia comunicaţiile vizuale online începând de comparaţie cu alte
dual-chip, cu memorie DDR pe 128 biţi
TalkBack şi LiveTalk la simple discuţii între prieteni sau plăci.
şi Hardware TSL. Matrox a renunţat la
rude şi terminând cu prezentări
de la LIPSinc. G550 dezvoltarea acesteia, preferând să
PowerPoint făcute cu ajutorul unui nou
reuşeşte sâ redea ofere momentan o versiune mai slabă şi
software creat de această dată chiar
mişcări ale buzelor şi în paralel să se concentreze pe
de Matrox şi numit Virtual Presenter.
ale ochiului foarte finalizarea tui G1000 până în primăvara
Cu ajutorul acestui software autorul va
apropiate de lui 2002.
citi prezentarea o singură dată folosin-
realitate Pe 19 iunie 2001 Matrox a dat du-se de un microfon, iar programul o
publicităţii specificaţiile tehnice ale noii va putea rula împreună cu
sale plăci Matrox Millennium G550. reprezentarea 3D feţei sau o altă formă
Procesul de fabricaţie cu tehnologie de la alegere. Ceea ce este şi mai intere­
0.18 microni, un bus al memoriei de 64 sant în legătură cu Virtual Presenter
de biti, AGP 4x şi 16 sau 32 MB DDR este faptul că dispune şi de o opti­
nu fac din G550 un competitor puter­ mizare pentru tehnologia DualHead.
nic pentru noua generaţie de plăci video utilizatorul putând afişa pe un ecran
de la nVIDIA şi nici măcar pentru vari­ prezentarea propriu-zisă, iar pe celălalt
antele Pro şi Ultra ale lui GeForce 2. un text sau un grafic. Se impun câteva
Matrox afirma că doreşte să se precizări şi în legătură cu tehnotogia
adreseze unui segment de piaţă cât DualHead. Placa va suporta rezoluţia de
mai divers, şi să ofere suport pentru

36
FII t e c Lansing... noua ar n a sonica

Sisteme de bone pentru garoeri profesionişti


A L T E C
l A I S J < = 5 I I S J G
L

F1CS56 - 70W, M sateliţi ecranaţi, subwoofer, 30Hs-lQHh2


• •

RCS5M - MOIaJ, M sateliţi ecranal'i, subwoofer, 38H2-18Hh2


RTP3

HCS33
-

-

M2W,

35UL
2

2
satelit!
+

satelit!
uLtra sliM

ecranafi,
J subwoofer,

subwoofer,
H5H2-18Hh

70H2-18Hh2
ARM
I

ncsee - IOIaL
B

2
f

sateliţi
I .' i
r I

ecranaţi.
. t 1

nOHa-lSHhs

F

SONIC
m •

M e d i a
S l r . Puskin, 18 B u c u r e ş t i 1
Tel/Fax: 0 1 - 2 3 1 . 5 0 . 9 7

Reselleri:
BEST COMPUTERS COMPUTER HOUSE
B-dul Elisabeta25v B-dul Independenţei B1-5
Bucureşti 3 laşi
Tel: 01-314.76.98 " :
Tel: 032-217.800
Istoria recentă 2048*1536 @32bpp pe primul monitor rezoluţii de până la 1280*720 în căzu
şi 1600*1200 @32bpp pe cel de a! capturii de secvenţe video şi pentru
n cuvintele Matrox
doilea sau 1280*1024 @32bpp în Windows Media Encoder.
cazul în care se conectează câte un In legătură cu driverele nu va trebui
G450 ecran plat digital pe fiecare ieşire. să ne îngrijorăm, deoarece compania va
Aceste rezoluţii, combinate cu un oferi suport pentru toată gama de sis­
RAM DAC de 360 Mhz, vor reuşi să teme de operare de la Microsoft de la
redea o imagine de o claritate Windows 95 încoace, inclusiv NT 4.0 şî
ireproşabilă. Variantele de conectare Windows 2000, precum şi pentru noua
posibile vor fi monitor/monitor, moni- versiune. Windows XP în ambele sale
tor/tv. monitor/ecran plat digital, ecran variante. Home şi ProfessionaL
plat digital/ecran plat digital şi în uitimă
instanţă ecran plat digital/tv.
Concluzie
în legătură cu celelalte facilităţi 3 0 în mod clar, G550 nu se adresează
ale plăcii, putem afirma că ea dispune împătimiţilor de FPS-urL De altfel, nici
de o implementare foarte "bogată", dar compania nu mizează pe acest lucru.
din păcate suferă datorită bus-ului de Facilităţile ei, total noi şi mai ales unice
"imagine 20 şi 3D de o calitate
fărâ egal, facilităţi de productivi­
tate, şi a treia generaţie Dualhead:
BDualHeadTM".

G400

"O experienţa grafică de înaltă


performanţă dramatic îmbunătăţită
cu o deosebită calitate a imaginii şi
opţiuni versatile pentru aplicaţiile
2D 30 şi OVn",
(

G200 Nereuşind în t r e c u t de nici un fel în domeniu! jocurilor, Matrox a găsit


un domeniu virgin pe care sâ îl exploreze cu noile sale tehnologii.

Matrox GZOO memorie pe 64 de biţi (mai puternic demonstrează faptul că ea se pretează


totuşi decât cel al MX-uiui 200 în special lucruiui cu aplicaţii de tip
datorită DDR-ului) şi a doar două office şi Internet, posedând avantaje
pipeline-uri capabile sâ redea doi pixeli majore în acest sens în comparaţie cu
dublu texturaţt pe ciclu folostndu-se de alte plăci. Până şi accelerarea 3D este
ceie patru unităţi de texturare, câte în mod special optimizată pentru a
1
mo»*** două pe fiecare pipeline. Pius-urile plăcii facilita transferul online de date video
se concretizează In optimizarea pentru şi audio. Preţul estimativ este de 140
rezoluţii în 32 de biţi cu ajutorul USD la data apariţiei, fiind în concluzie
tehnologiei Vibrant Color Quality, fil­ destul de scumpă faţă de GeForce 2
"un nou standard în accelerarea trare bilineară, trilineară şi anizotropică MX de la nVIDIA, dar foarte apropiată
hardware, depăşeşte recordurile a texturilor, Environment Mapping şi de GeForce 2 GTS, pe care, la prima
anterioare Matrox în performanţa Environment-Mapped Bump Mapping, vedere, cel puţin, nu va reuşi să o
20 de top şi aduce un nou nivel alpha blending, Z-buffer pe 16, 24 şi întreacă în ceea ce priveşte
pentru redarea 30 şi DVD", 32 de biti, vertex şi table fogging, sin- performanţa în jocuri»
gle. double sau triple buffering.
Matrox ne asigură că nici vizionarea
de DVD-uri nu va fi o problemă, placa
putând să redea imagini full-screen pe
al doilea display în mod independent de
primul. Se adaugă de asemenea şi un
encoder W cu suport pentru HDTV în

38
fi?
ro lq
m ro •

m O
m
o
ro ro ro

ro
u.
ro
13
AMD accelerează

Tip articol: Test • Redactor: Bogdan Mateescu

întrebarea fireasca ce se pune este


dacâ investiţia într-un
asemenea procesor este una
rentabila. Pentru a încerca sâ râspun-
dern la această întrebare, am testat
un Athlon ta 1.3 GHz
şi unul la (doar) 1 GHz.

articiparea AMD la CeBIT, cea mai mare

P expoziţie din lume în domeniul IT. a însemnat şi


lansarea mult-aşteptatelor procesoare Athlon
a frecvenţe mai mari de 1.2 GHz. Bazate pe un core
Thunderbird, beneficiind de un design inovator, proce­
soarele Athlon la 1.3 si 1.33 GHz s-au dovedit a fi
concurenţi redutabili pentru Pentium 4, vârful de
lance al firmei Intel. întârzierea destul de mare cu
care au apărut pe piaţă se datorează mai multor fac­ Implementarea
tori, în primul rând lipsa chipset-urilor pentru memo­ unor noi
rie DDR. Graba de a lansa chipsetul AMD 760 înainte tehnologii, precum
de apariţia Pentium 4 a generat deficienţe de memoria DDR
proiectare, primele plăci cu acest chipset avînd prob­ (Double Data
leme de funcţionare a bus-ului de 266 Mhz. Pe de Rate), ridică
altă parte, VIA. cel mai mare furnizor de chipset-uri Athlon-ul 1,3 GHz
pentru procesoare AMD, a preferat, din motive finan­ pe unul din
ciare, dezvoltarea chipset-urilor DDR pentru Pentium primele locuri în
3, Acer Laboratories CALiJ amânînd, de asemenea, ierarhia proce­
lansarea chipului ALiMAGIK 1 DDR pentru sfârşitul soarelor pentru
anului 2000. PC-uri.

Odată rezolvate toate aceste probleme. AMD a


decis relansarea cursei pentru supremaţie pe piaţa
microprocesoarelor. Implementarea unor noi
tehnologii, precum memoria DDR (Double Data
Rate), ridică Athlon-ul 1.3 GHz pe unul din primele
locuri în ierarhia procesoarelor pentru PC-uri. Testele
multimedia îl recomandă ca o platformă ideală pentru
aplicaţii profesionale (editare video, prelucrare
avansată de sunet), firme de renume în domeniu ca
AMD 1.3
teste

Ulead Systems sau Sonic Foundry Concluzia: Athlon-ul 1.3 GHz este o Athlon
anatîndu-se foarte mulţumite de perfor­ soluţie foarte bună pentru un sistem
I.DGHz
manţele sale. multimedia adecvat cerinţelor actuale,
mai ales dacă ţinem cont de raportul Athion
MRrlta? calitate/preţ, cu mult mai bun decât în 1.3 GHz
întrebarea firească ce se pune este cazul rivalului direct. Pentium 4; aceas­
dacă investiţia într-un asemenea proce­ ta în cazul în care dispuneţi de o sumă
sor este una rentabilă. Pentru a încerca suficientă pentru achiziţionarea unei
sâ răspundem la această întrebare, am plăci de bază cu suport pentru memorie
t e s t a t un Athlon la 1.3 GHz şi unul la DDR. pentru a putea beneficia de
[doar] 1 GHz. Sistemul de testare a întreaga putere de calcul a Athlon-ului
inclus o placă de bază DFI AK75-EC, cu 1.3 GHz. în caz contrar, puteţi folosi şi
128 MB SDRAM, placă video WinFast memorie SDRAM, eventual cu o placă de 30 Mark

GeForce 2 MX şi hard-disk IBM Desktar bază care suportă ambele tipuri de


DTLA-307020 (20 GB, 7 2 0 0 rpm). memorie. Două mici amănunte mai t r e ­
Testele au fost realizate folosind SiSoft buie luate în considerare: căldura mare Concluzia: Athlon-
Sandra 2 0 0 1 , 3DMark 2001 şi Quake radiată de Athlon-uf 1.3 GHz impune ul 1.3 GHz este o
3, urmărindu-se performantele celor folosirea unui cooler foarte mare, lucru soluţie foarte
două procesoare. de care va trebui să ţineţi cont şi la buna pentru un
achiziţionarea plăcii de bază. In al doilea sistem multimedia
Răspunsul este.,. OA rând, dacă vă decideţi pentru Athlon 1.3 adecvat cerinţelor
în urma testelor efectuate am con­ GHz şi memorie DDR. trebuie să mai actuale, mai ales
s t a t a t o foarte bună implementare a ştiţi următoarele: frecvenţa de bus a dacă ţinem conc
unităţii de calcul a numerelor întregi, procesorului fiind 200 MHz. va trebui să de raportul caii?
Athlon-ul la 1.3 GHz obţinînd rezultate folosiţi memorie DDR PC1B00, care cane/preţ. cu mult
semnificativ mai bune comparativ cu mai funcţionează la 200 MHz. Iar dacă mai bun decât în
1
"lentul ' Athlon 1 GHz, aceeaşi situaţie viteza de calcul nu vă mulţumeşte, cazul rivalului
Dhryatone ALU Whstetone FPU
constatîndu-se şi în cazul testelor mul­ puteţi alege fratele mat mare al Athlon- Sandra Mamory direct, Pentium 4
timedia sau de grafică 3D - imple­ ului 1.3 GHz. Athlon 1,33 GHz. care are
mentarea a 19 instrucţiuni noi 3DNow! bus-ul de 268 şi foloseşte memorie DDR
şi 5 pentru DSP Communications .a con­ PC2100. Diferenţa va fi evidentă.
dus astfel la rezultatul scontat.

Detalii
Produs underbird 1.3 Ghz .underbird 1 GHz DFI AK75-EC

InteţjsrMMX Enh Floatinfl-Poirit;


30 Nowl Enh
Sandra Memory

Produc AMD AMD DFI


Sistem de test
Ofertant Tape Computer Tape Computer Tape Computer
Placa video G e F o r c e 2 MX
Caracteristici 1.3 GHz. 19 1.0 GHz, 19 VIA KT 133A/686B, Memorie 128 SDRAM
instrucţiuni noi instrucţiuni noi ATX Sound AC 97 Placa baza • FI A K 7 5 - E C
3DNow! şi 5 pentru 3DNow! şi 5 pentru onboard, BIOS 2Mb, W i n d o w s 9 8 SE
Sistem operare
DSP Communications DSP Communications PC 133 SDRAM
D r i v e r e placa baza Via 4 i n 1 4 . 3 0
Telefon 01-330.57.83 01-330.57.33 01-330.57.83 D r i v e r e placa video Detonator 1 2.01
www.tape.ro www.tape. ro www. tape ro H a r d disk IBM Deskstar 2 0 GB
204$ 113$ 99$ 7 2 0 0 rpm

Compania AMD a fost fondată Anul trecut AMD a avut un Pe 4 iunie AMD a anunţat ca Pe 6 iunie AMD a anunţat
pe 1 mai 1969 şi este foca­ venit de 4.6 miliarde dolari, din nVidia va încorpora tehnologia apariţia procesorului
lizat^ în Sunny Vale, California. care profit net 983 milioane Hyper Transport de transmisie Thundorbird 1.4 GH2 cel mai(

Iniţialele AMD sunt un acronim dolari. Firma mai are şi o datelor în noua pEatformâ puternic procesor pentru piaţa
pentru Advanced Micro proprietăţi tn valoare de 5.7 nForce, acesta fiind primul de performanţă, şi e
Devices- S&geata verde sim­ miliarde dolari. Numărul total al chipset care incorporează procesorului Duron la 950
bolizează principiul AMD de a angajaţilor este de 14.435. aceasta tehnologie. MHz, pentru piaţa SOHO,
se dezvolta în direcţia potrivita


H e r c u l e s l a n s e a z ă p r i m a placa c u K y r o II

3D PraphEt 45DD
Tip articol: Test comparativ • Redactor: Vlad Zotta

otul a început în Anglia. Aici, o firmă, pe 125Mhz, 3D Prophet 4000 fiind dotată cu
T numele ei Imagination Technologies, a con­
ceput seria de chip-uri PowerVR. Până acum
doar 32MB SDR. Sora sa mai mare, 3D
Prophet 4500, beneficiază de un DSP cu un
nimic important. Cu toate acestea lucrurile proces de fabricaţie pe 0.18 microni, proce­
au luat o alta întorsătură când firma a sorul fiind acum t a c t a t la 1 75Mhz, Memoria
anunţat o nouă metodă de redare 3 0 numită lucrează în acelaşi mod sincron şi este dublă Problema apare în
"tile based rendering" implementată în seria faţă de Prophet 4000, adică 64MB SDR. cazul poligoanelor
a ll-a şi a lll-a de chip-uri. Dar Imagination nu care nu vor fi viz­
avea puterea sâ producă fizic chip-urile. Cum? ibile de către ochi­
Astfel, a început parteneriatul cu Noutatea pe care o aduc procesoarele Kyro ul uman niciodată.
STMicroelectronics care a licenţiat tehnolo­ se numeşte „tile based rendering". Ea se Aceastea
gia şi a început producţia cu PowerVR 2 sub referă la modalitatea de compunere şi afişare reprezintă practic
numele de cod Kyro. Iniţial aceasta serie şi-a a unei imagini 30. în mod tradiţional, într-o o pierdere de timp,
Procesoarele Kyro găsit lăcaşul în consola Sega Dreamcast dar scenă 3D, se renderizează toate poligoanele, un lucru în plus pe
dispun de doar din păcate nici un alt producător de placi se textureaza şi apoi se aplica efecte. care placa video
doua pipeline-un cu video nu a dorit sâ rişte. Afacerea părea pier­ Problema apare în cazul poligoanelor care nu trebuie sâ-l ducâ la
câte o unitate de dută din start. Fără un producător puternic, vor fi vizibile de către ochiul uman niciodată. bun sfârşit, mai
texturare fiecare cu o piaţă de desfacere deja formată nu mai Aceastea reprezintă practic o pierdere de ales că în final
ceea ce înseamnă era nimic de făcut. Apare astfel în scenă timp, un lucru în plus pe care placa video t r e ­ numai aproximativ
câ nu pot procesa Hercules/Guillemot care anunţă fabricarea a buie să-l ducă fa bun sfârşit, mai ales ca în o treime din
decât 2 pixeli doua plăci video bazate pe chip-urile PowerVR final numai aproximativ o treime din numărul numărul total de
odată. Ca o com­ 2 CKyro) si 3(Kyro II), 3D Prophet 4000 şi 3 0 total de poligoane vor fi afişate pe ecran. poligoane vor fi
paraţie GeForce 2 Prophet 4500. Aceasta operaţie poartă numele de „over- afişate pe ecran
GTS beneficiază de drawing". Pentru a contracara acest neajuns
4 pipeline-uri cu 2 Ce? Imagination Technologies ne-a dat „tile based
unităţi de textu­ rendering". Cu ajutorul aceastei modalităţi de
Sâ privim un pic mai atent la plăcile pe care ni
rare pe fiecare redare poligoanele sunt împărţite şi clasifi­
le pune la dispoziţie Hercules/Guillemot.
pipeline. cate în liste de redare. Aceste liste permit
Procesoarele nu diferă în ceea ce priveşte
arhitectura, Kyro II fiind doar o versiune mai împărţirea imaginii 3D în blocuri numite
rapidă a surorii mai mici. Primul este bazat "tiles". De aici decurg mai multe avantaje. în
pe o tehnologie de 0.25 microni şi se laudă primul rând calculele valorilor de pe axa z
doar cu 12 milioane de tranzistor! ceea ce ii sunt făcute fără a mai accesa z-buffer-ul prin
conferă o viteză de 125Mhz. Procesorul şi bus-ul de memorie ceea ce duce la o elibe­
memoria lucrează în mod sincron asta rare a acestuia. Apoi, fiecare tile are propria
însemnînd că şi memoria este tactetâ la lui listă de poligoane fiecare cu valoarea lui.

Datorită afianţei cu STMicroelectronics compania nVIDIA


este foarte supărata pe unul dintre principal producători
de plâci video din lume. Hercules/Guillemot. Kyro promite sa
cucerească un segment de piaţă care a fost dominat până
acum doar de nVIDIA si într-o oarecare măsură şi de ATL
Tot ceea ce lipseşte din tot acest tablou este un chipset
Kyro destinat notebook-urilor. Dacă STMicroelectronics ar
ataca şi acesta latură atunci nVIDIA ar vedea cu siguranţă
cum poziţia sa de leader în acest domeniu începe să se
clatine. Principalul lips al chipset-ului Kyro este unitatea
T&L prezentă în toate cbipset-urile nVIDA începând cu
primul GeForce, fn bâtăha dintre fiii rate şi TSJ_ C3dfx şi
nVIOIAl a câştigat nVIDIA, Rămâne de vâzut cine va triumfa
acum însă când tehnologia tile based rendering intră în
scenă.
Kyro I I

sa

ST Micraefectronics. companie independentă grate cu semiconduc­ miliarde dolari, din care făcut posibilă intrarea
cunoscută şi sub numele de electronică care con tor! şi alte dispozitive, profit net 1.4 miliarde. lor pe piaţa
de SVS-Thomson cepe şi produce o largă în 2000, venitul net al Cumpărarea de tehnolo­ producătorilor de plăci
Microelectronics este o gamă de circuite inte­ companiei era de 7,8 gie de la Power VR a grafice performante.

In acest fel se procesează numai poligoanele pe secundă. Acesta poate părea mic în com­
care urmează a se afişa pe ecran, uşurînd paraţie cu cel al lui GeForce 2 GTS de 800
munca procesorului video şi eliberînd şi mai megapixeli, dar luînd In calcul
mult bus-ul de memorie deoarece texturile overdrawing-ul, numărul de poligoane proce­
pentru poligoanele care nu vor apărea în sate fiind dublu sau uneori triplu faţă de
scena finală nu vor fi niciodată procesate. în numărul de poligoane folosite, se poate spune
plus faţă de toate acestea procesorul video că fillrate-ul efectiv ar fi pe undeva în jurul lui
are încorporat un tile buffer, un mic buffer 400 sau chiar mai puţin.
care serveşte la procesarea rapidă a tile-ului
respectiv, eliminînd şi acesta o bună parte In final
din transferurile pe bus-ul de memorie. Este Prezenţa unei unităţi T&L i-ar fi asigurat lui
clar acum de ce nu s-a crezut necesară SDProphet 4500 primul loc în topul plăcilor
implementarea unui bus pe 128 biţi DDR. video sub 200USD. Din păcate scorul nefa­ 3d Mark 2001

• a r să ne uităm puţin şi asupra lipsurilor, vorabil obţinut Tn 3DMark 2001 arată cât de
mult se înşeală STMicroelectronics în 3D Prophet
•ouă dintre ele sar în ochi imediat. In primul
4500
rând procesoarele Kyro dispun de doar două legătură cu acest lucru. Ar fi fost prea fru­
pipeline-uri cu câte o unitate de texturare mos. Ar fi concurat cot la cot cu GeForce2 3D'Prophet
fiecare ceea ce înseamnă că nu pot procesa GTS de la nVIDIA şi am fi avut acum pe piaţă 40GOXT
decât 2 pixeli odată. Ca o comparaţie un concurent de temut. Se speră că viitoarea
GeForce 2 GTS beneficiază de 4 pipeline-uri generaţie de procesoare va avea implemen­
cu 2 unităţi de texturare pe fiecare pipeline. tată o această facilitate. Chiar şi atunci, din
Cu toate acestea Kyro poate textura un pixe păcate, vor fi cu un pas în spatele lui nVIDIA.
de 8 ori într-un singur pas. Asta înseamnă că Dacă nu se străduiesc să obţină un produs
toate datele referitoare la poligoanele proce­ care să le spulbere practic pe toate celelalte
sate trec o singura dată prin bus-ul de me­ şi asta la un preţ mai mic, atunci cu sigu­
morie şi nu de 8 ori cât ar fi în mod normal ranţă nu vor fi vreodată în vârf. Winbench 2000
necesar. Aplicare ulterioară a texturilor are
loc direct pe chip dar numai câte una la
fiecare bătaie de ceas din cauza prezenţei
unei singure unităţi de texturare. tn al doilea Es it I Text u re • Blend
rând, Kyro nu dispune de o unitate T&L Visible? • Pixel fl t h e n Write
STMicroelectronics afirmă că procesoarele
din ziua de azi sunt destui de puternice pen­
tru a suplini aşa ceva. Din păcate testele
contrazic această afirmaţie. Rezultatele
extrem de slabe în 3DMark 2001 în com­
paraţie cu plăci nVIDIA considerate nu foarte Texture
performanţe de genul GeForce 2 MX arată că Framebuffer
Memory
prezenţa unei unităţi T&L în zilele noastre
este obligatorie. Un alt aspect destul de con­
troversat este fillrate-ul de 350 megapixeli

Detalii Sistem de
Produs 3D Prophet 4500 3D Prophet 4000XT 3D Prophet 2 MX 400 Procesor K7 700
... . . .

Memorie 128 MB RAM


Placa bază Epox 7KXA
F z Hard disk IBM Deskstar 20.5GB 7200rpm
Sistem operare Windows Me
r
Drivere placă bază Via4in1 43 1v
Drivere pfacă video
Hercules Hercules Hercules 3D Prophet II MX Detonator 6.35
Ofertant Ubisoft Ubisoft Ubisoft 3D Prophet 4500 1.0.7.89
Caracteristici Hidden Surface Removal Hidden Surface Removal Core clock 1 7 5 . lăţime 3D Prophet 4000 XT 1.0.7.89
tHSFfl. texturare pe B CHSRJ, texturare pe 8 de bandâ 2 . 8 Gb.
l8yere, memorie 175 leyere. memorie 1 1 5 7 0 0 M t e x . . 2 0 mi!,
MHz, procesor 175 MHz MHz, procesor 1 1 5 MHz triunghiuri/sec.

Telefon 01-231.67.69 01-231.67.69 01-231.67.69


www.ubisoft.ro www.ubrsoft.ro www.ubisoft.ro
120$ 75$ 100$
Placi de baza> Chipset; > i 8 5 0 Placi de • a z a > C h i p s e t > i B 5 0 Plăci de b a z a > C h i p s e t > i 8 5 0 Placi de b a z a > C h i p s e t > i B 5 D

I_l


4 .

Abit •FI Eigabyte Intel


TH7-RAID WT7D-EC BA-B TX •B5DBB
Placă de Pentium 4 cu per­ Putere pentru Pentium 4 de Cel mai recent model de la Intel dedică o placă procesoru­
f o r m a n ţ e medii la DFI Gigabyte pentru P4 lui lor cel mai performant

FI WT70-EC este o placă de odelul GA-8 TX produs de ntel D85QGB este una dintre
P laca de bază ABIT TH7-RAID,
proiectată pentru procesoare
Pentium 4, foloseşte un chipset
D baza pentru Pentium 4. chipse-
tul folosit find INTEL 850, Acesta '
M Gigabyte este destinat proce­
soarelor INTEL Pentium 4. cu o
primele plăci de bază apărute pe
piaţă pentru procesoare Pentium 4.
INTEL 850. cu suport pentru mem­ foloseşte o arhitectura dual RAM­ frecvenţă de bus de 100 MHz. Placa beneficiază de toate avanta­
orie Direct RAMBUS şi bus de 400 BUS channel memory; cele 4 slo­ Chipsetul plăcii este i850, cu con­ jele oferite de noul chipset INTEL
MHz viteza de transfer a datelor turi de memorie permit instalarea a troller HQST/AGP/RDRAM 82850 şi 850 tbus de 400 MHz, suport pen­
între prcesor si MCH fiind acum de 2 perechi RIMM, însumând maxim 2 ICH2 82801BA. Placa dispune de 4 tru noua arhitectură NetBurstl,
3,2 Ghz/s. Procesoarele Pentium 4 GB. 1850 include suport pentru bus sloturi de memorie RIMM, cu canal Chipsetul 850 este compus din
beneficiază de arhitectura AGP 4x, ATA-100 şi chip audio Direct RAMBUS dual, cantitatea Intel 82850 Memory Controller
NetBurst, optimizată pentru multi­ AC97. Chipul audio onboard a făcut maximă de memorie instalată fiind Hub (MCH] with AHA (Accelerated
media şi networking. Memoria necesară prezenţa unor conectori de 2 GB, Controllerul INTEL Hub ArchitectureJ bus tpermite o
folosită este PC800/PCB00 audio interni CCD-in/TAD/AUX in3, 82801 BA respectă standardul viteză maximă de transfer de 3.2
RDRAM, cele 4 sloturi asigurând un prin care se poate introduce sem­ ATA100 şi suportă 4 device-uri IDE. GB/s. folosind memorie RDRAM
maxim de 2 GB memorie. Placa are nal audio stereo de la diverse surse Placa are suport pentru 4 porturi PC600/PC800). Intel 82801 BA l/O
un controller IDE HighPoint HPT370 CCDROM-uri sau TV tunnereJ. Placa USB, 2 porturi seriale, 1 port Controller Hub CICH2) with AHA bus
încorporat, cu suport RAID. pentru • dispune de 5 sloturi PCI, 1 CNR si paralel şi 1 conector IrDA pentru (suportă 2 canale Ultra ATA 100 şi
mărire? vitezei hard diskurilor şi 1 AGP; conectorul j1B permite periferice. Chipul audio AC97 este o interfaţă LAN 10/100 Mbs] şi
securitatea datelor. Standardul de conectarea a 2 porturi USB încorporat, opţional fiind disponibil Intel 82802AB Firmware Hub
transfer pentru cele 4 porturi IDE externe, în total putând exista 4 chipul Creative CT5880. cu ieşiri [FWHL Sistemul de monitorizare
este ATA100, ceea ce permite un asemenea porturi. Ar mai fi de pentru sisteme de boxe 3D sur- hardware este de asemenea
transfer maxim de 100 MB/s. Pe menţionat prezenţa unui speaker round, O opţiune foarte interesantă prezent, placa având şi un sistem
tânga dotările standard CI slot AGP onboard. eliminându-se astfel insta­ a plăcii este suportul pentru BIOS de diagnosticare a componentelor
4x, 5 PCI Si 1 CNR), placa are un • larea acestuia în carcasă. Design-ul dual, care permite funcţionarea sis­ în timpul POST (Power On Seif
chip Ethernet INTEL 82559 şi chip plăcii este foarte bun: conectorii temului în cazul în care BIOS-ul Test). O inovaţie deosebit de utilă
audio AC97 onboard. Sursa de ali­ HDD/FDD şi de alimentare sunt este afectat. Utilizatorul are posi­ este Intel Rapid BIOS Boot, opţiune
mentare a plăcii trebuie sâ co­ poziţionaţi spre marginea plăcii, bilitatea de salva setările de BIOS care scade semnificativ durata de
respundă standardului ATX 2.03, cu instalarea cooler-ului făcându-se de în ambele chipuri, având astfel tot efectuare a POST. Fanii overclock-
doi conectori auxiliari, ATX12v si asemenea foarte uşor. timpul la dispoziţie un backup pen­ ing-ului nu vor fi extrem de încân­
AUX Power. Overc!ocking-ul proce­ Overclocking-ul procesorului nu tru situaţiile neplăcute. taţi de această placă, fiind imposi­
sorului se poate realiza direct din este posibil cu aceasta placă, Multiplicatorul poate fi modificat bilă modificarea factorului de multi­
BIOS, prin modificarea FSB şi a lipsind posibilitatea modificării FSB- din BIOS, cu valori între 8.0 si plicare sau a FSB-ului. ca la majori­
multiplicatorului. Este o placa pen­ ului; un alt dezavantaj evident este 23.0. GA-B TX este o alegere tatea plăcilor Intel, de altfel. Cu
tru Pentium 4 cu performanţe lipsa slotului AGP Pro, prezent pe potrivită pentru cei care doresc să toate acestea, D850GB este una
medii în test. dar nu foarte alte modele. obţină maximum de performanţă cu din plăcile preferate de marii pro­
departe de competitorii săi. un procesor Pentium 4. ducători de sisteme.

Teste Teste Teste Teste


Contact Preţ 230$ Contact Preţ ^ 0 2 $ Contact Preţ 203£ Contact Preţ 135$
Producător ABIT Distribuitor Senorg Producător •FI Distribuitor "ape Computer Producător Gigabyte I:Distribuitor jK-Tech Producător Intel Distribuitor Senorg
Ofertont Senorg Ofertant Tape Computer Qfartant K-tech Ofertant ;Senorg
Adresa Str, Barajul Argeş 15 Adresa Solarul Unirii 8 Adresa Bd. Nicolae Titulescu 64 Adrese Str, Barajul Argeş 15
Telefon V 01-233.16.77 Telefon 01-330.57.83 Telefon 01-222.20.3B Telefon 01-233,16.77
Web www.senor-Q.ro Web i www, tape. ro Web www, ktech.ro Web www. senorg.ro
Detalii tehnice Detalii tehnice Detalii tehnice Detalii tehnice
Chipset Intel i850 Sunet AC37 Chipset Intel iB50 Sunet AC97 Chipset Intel iS5C Sunet Q-B3E.ve CT5S80 Chipset Intel i850 Sunet AC97
f=SS 400 MHz Format ATX 2.03 FSB 400 MHz Format ATX 2.03 FSB 400 MHz Format ATX 2.03 FSB |400 MHz Format ATX £.03
ATA 100 Memorie |2Gb C4RIMMÎ ATA 100 Memoria 2Gb [4RIMM) ATA 100 Memorie 2Gb C4RIMM) ATA 100 Memorie 2Gb [4RIMMJ
L -
DotSrt:-' reţea iB2559. IDE RAID HighPoint HFT370 Dotart 2USB. conectorlrDA, speaker onboard Dotări Sios dual, 4USB. IrDA. monitorizare Dotări Rapid BiDS Gcct, i3£562Btf LAN, 2USB
SJoturi 1AGP4x. 1CNR, 5 PCI SJoturi 1AGP AX, 1CNR, 5FCI Sloturi 1 AGP 4x, 1CNR, 5PCI Sloturi 1AGP 4x. 1CNR. 5PCI
Teste - G40x4a0x16 Teste - 640x480x16 Teste - 640x480x16 Teste - 640x480x15
3DMark 2 0 0 0 BDMark 2 DOO 8312 3DMark 2 0 0 0 8123 3CMark 2 0 0 0 6421
Quake 3 Ou alte 3 255, £ Quake 3 251 Quake 3 2B1.2
Sand^.^morv Sandra Memory 14S3 Sandre Memory •359 Sandra Memory 1432

Verdict Verdict 89 I Verdict 90 I Verdict 92 I

44
teste
Tufe

Placi de b a z â > C h i p s e t > i 8 5 0 Pl&ci de bazS>Chipset>VlAApolloPro26B Plâci de bazB> Chipset >VIA Ple 133/6B6B Plâci de baz6>Ghipset>VlA PM133/B86B

M51 •FI •FI •FI

B5D Pro CD7D 5C CM33-EC CM35-EC


MSI se află printre primii pro­ Multifuncţionalitate PIU, Sacrificarea performanţei pen­ Memorie VCM şi integrare
ducători de plăci de bază P4 Celeron» Cyrix III t r u obţinerea unui preţ mic audio video

SI 850 Pro este o placă de FI CD70 SC este o placă pen­ laca CM33-EC produsa de DFI M35 - EC este un model de
M bază pentru procesoare Intel
Pentium 4, bazată pe chipsetul
D tru procesoare Intel Pentium
IU, Celeron şi VIA Cyrix III, cu FSB
P este destinată utilizatorilor de
procesoare Pentium III, Celeron sau
C placă de bază produs de DFI
pentru procesoare Intel Pentium III,
Intel 850. Controller-ul intel ICH2 între 66 şi 133 Mhz. Chipsetul. Cyrix III, care nu sunt prea Celeron şi VIA Cyrix III, cu o
1/0 asigură suport pentru ULTRA produs de VIA Technologies, este pretenţioşi în privinţa frecvenţă de bus de 66. 100 sau
ATA IDO (cele 2 canale IDE ApolloPro 226, cu un north bridge performanţelor sistemelor lor. 133 MHz. Chipsetul plăcii este pro­
permiţând instalarea a 4 harddisk-
VT8633 şi south bridge VT8233. Formatul este mATX. placa dis­ dus de VIA, încorporând un north
uri) şi 4 porturi USB (2 onboard şi
Cele 3 sloturi de memorie ale plăcii punând de 2 sloturi pentru memo­ bridge VT8605 şi south bridge VT
2 externei Placa dispune de
asigură un maxim de 3 GB RAM, rie PC100-133 (maximul suportat 82C685B, care permit instalarea a
dotările standard ale plăcilor de
Pentium 4: bus de 400 MHz (100 folosind DIMM-uri PC200/PC2B6 de placă fiind 1 GB). 1 AMR, 11SA 4 hard diskuri ATA 1 00. Pe placă
MHz quad pumped), 5 sloturi PCI. DDR. Placa dispune de 6 sloturi [!!!) şi 3PCI. Surprinzătoare este de pot instala două DIMM-uri,
1 AGP Pro, 1 CNR, 2 sloturi pentru PCI. 1 AGP 4x şi 1 CNR absenţa slotulut AGP. având în memoria maximă pe care supor­
memorie RDRAM [maxim 2 GB], (Communication and Networking schimb încorporat un chip video tată fiind de 1 GB. Se poate folosi
sound onboard [opţional, CT58B0 Raiserj. De asemenea, are încorpo­ rCADE3D, care "consuma" 8 MB memorie VCM [Virtual Channel
Creative). Formatul plăcii, ATX rat un chip audio AC'97, cu conec­ de memorie RAM şi încetineşte Memory], PC 66, PC 100 sau PC
2.03, impune folosirea unei carcase torii aferenţi: line out. line in, mic considerabil sistemul. Placa mai 133. în funcţie de tipul de procesor
speciale, încă destul de greu de in, Game/MIDI port; 2 porturi USB dispune de 2 porturi USB şi conec­ ales, cu precizarea că nu trebuie
găsit. Designul plăcii este şi doi conectori pentru încă 4 supli­ tori pentru 2 adiţionale, chip audio instalate decât DIMM-uri de acelaşi
asemănător cu modelul fntel 850GB mentari, conector IrDA pentru dis­ onboard AC'97, interfaţa IrDA şi tip. Placa dispune de un slot AGP
[Garibaldi], cu care are Tn comun şi pozitive periferice wireless şi un sistem de monitorizare hardware. 4x, 2 sloturi PCI şi unul ISA/AMR,
imposibilitatea de overclocking
sistem de monitorizare hardware a Rezultatul slab obţinut de această ca şi de un chipset video Savage4
direct din BIOS. în schimb, placa
tensiunilor de alimentare ale proce­ placă în testul de Quake III nu o şi audio AC'97. Performanţele
este livrata împreună cu soft-ul
sorului şi plăcii de bază, a vitezelor recomandă ca o soluţie pentru un grafice nu sunt nici pe departe
Fuzzy Logic III (pentru Windows 9x1,
care permite monitorizarea sis­ de rotaţie ale cooler-elor din sis­ sistem destinat jocurilor sau apli­ spectaculoase, pentru amatorii de
temului şi modificarea FSB-ului pas tem. Rezultatele foarte bune ale caţiilor grafice, fie şi 2D, chiar Tn jocuri sau aplicaţii 3D recomandân-
cu pas până când sistemul devine plăcii în testele efectuate se combinaţie cu o placă video PCI per­ du-se o placă video separată.
instabil, moment Tn care se revine datorează în bună măsură memoriei formantă [cum ar fi Voodoo 5500 Pentru dispozitivele USB există 2
la ultima valoare care asigură sta­ DDR. placa fiind totuşi depăşita cu PCI), datorită raportului calitate- porturi onboard şi un conector pen­
bilitatea sistemului. Upgrade-ul puţin la testele 3D de Jetway cu preţ total nesatisfăcător al unei tru încă 2 suplimentare, Piaca dis­
BlOS-ului se face folosind MSI Live chipset i850. Preţul atractiv şi per­ astfel de plăci video. Concluzia : pune de un sistem de monitorizare
BIOS, de fiecare dată când este formanţele bune recomandă această această placă este destinată uti­ hardware şi de un conector 3rDA
disponibil pe site-ul producătorului. placă ca fiind o soluţie optimă ca lizatorilor fără prea mari pretenţii pentru dispozitive periferice wire­
raport calitate/preţ. sau celor cu un buget (prea] redus. less.

Teste Teste Teste Teste


Contact Preţ 182$ Contact Preţ i?a$ Cantact Preţ 71$ Contact Preţ 36$
Producetor MSI Distribuitor : Flamingo Comp, Producător •Fi Distribuitor Tape Computers Producător [DFI Distribuitor Tape Computers Producător DFI Distribuitor ' Tapa Computers
Ofertant Flamingo Computer Ofertant Tape Computers Ofertant Tape Computers Ofertant iTape Computers
Adresa Bd. Titulescu 121, Bucureşti Adresa Spaliul Unirii 8 Adresa I Spaliul Unirii a Adrese . Spaliul Unirii fi
Telefon 01-222.50.41 Telefon 01 -330.57.83 Telefon 01 -330.57.83 Telefon 01-330.57. G3
Web www.flarningo, ro Web ; www.tape.ro Web lwww.tape.ro Web www, tspe.ro
Detalii tehnice Detalii tehnice Detalii tehnice Detalii tehnice
Chipsat y Intel iB50 Sunet AC37 Chipset VlAApdloPro26B I Sunet AC37 Chipset |VlAFLE133BeB8 Sunet AC97 Chipset V1APM1335S68 Sunet • AC37
FSB 400 MH? Format ATX 2.03 FSB 100/133 MHz Format IATX FSB 100/133 MHz Format micro ATX FSB 100/133 MHz Formet micro ATX
y •• .-
r
• .r r . . . .•

Memorie 2Gb [4FUMMJ ATA 100 Memorie-: 3Gb C30DR) 100 Msmorie 1Gb [2DIMM] ĂtĂ 100 Memorie :1Gb C2DIMM]
• 4 USB, monitorizare hardware Dotări 2USB. conector IrDA, monitorizare Dotări 2USB, video rCAOE3D, monitorizare Dotări 2USG. video SAVAGE4, monitorizare
TAGPPro 4x. 1CNR, 5PCI Sloturi 1 AGP 4x. 1GNR BPCI Sloturi 1 AMR, USA. 3PCI Sloturi 1 AGP. 1AMR, 1ISA, 2PCI
Teste - 64Gx4B0x16 Teste - 640x480x16 Teste - 6 4 0 x 4 8 0 x 1 6 Teste - 640x490x16
30Mark 2000 3313 3DMerk200l 4313 SOMark 2001 3736 30Merk 2001 3496
Quake 3 2EO Quake 3 11 as Quake 3 75.6 Quake 3 M i BS.B
Sandra Memory 1420 Sandra Memory 47B Sandre Memory 374 Sandra Mamory mf 329
1 74
Verdict G9 I
1
Verdict 85 II Verdict 69 II ^^Xferdic^^^^^^^^^^^ J
45

Plâci v i d e o > C h i p s e t > G e F o r c e 2 M X 6 4 Plăci v i d e o > C h i p s e t > GeForce E M X CD W r i t e r Hard Disk

LEadtek Leadtek LaCie


EeFarce2 MXE54 WinFast MX 5H Pro CD-RW 4 4 2 4 P o c k e t Olive HDD
Ieftin şi bun sau doar ieftin? Performanţe maxime în tabăra Metoda franceză de a scrie Soluţie de înmagazinare la
Citiţi şi veţi vedea.,. MX-urilor. CD-uri purtător

hiar titlul sugerează că avem rimul lucru care îţi sare Tn ochi soluţie comodă şi performantă arddisk-ul portabil LaCie
C de-a face cu o placa video mai
ieftine. Este vorba de noua serie de
P când te uiţi la cutia acestei
plăci video este viteza memoriei.
• pentru arhivarea datelor desti-
nată utilizatorilor de PC-uri sau
f H PocketDrive 20 GB poate fi
soluţia ideală pentru transfer de
chipset-uri de la nVIDIA menite sâ 20QMhz. Având în dotare patru MAC-uri, desktop sau portabile, date între 2 calculatoare, PC-uri
înlocuiască vechile Tnt2 MB4 sau chip-uri de memorie de 5ns pro­ este CD ReWriter-ul extern LaCie sau Mac-uri. Conexiunea se poate
Tnt2 Vanta. Performanţele slabe în duse de Entrotech şi care total­ PocketDnve CD-RW 4424. face printr-un port USB sau
teste se datorează în primul rând izează 32Mb. GeForce 2 MX SH Dimensiunile sale incredibil de mici, FireWire, în funcţie de calculatorul
bus-lui pe 64 de biţi şi timpului de Pro se distanţează clar faţă de 158x152x31 mm, îl fac foarte uşor folosit. Astfel, utilizatorii de Mac-
acces de 7ns al memoriei ceea ce tradiţionalul chipset cu viteze ale de transportat, beneficiind în uri vor prefera FireWire, datorită
echivalează cu 143 Mhz. Din aceas­ memoriei de 143Mhz sau 1 66Mhz. acelaşi timp de un sistem antişoc vitezei mare de transfer a datelor
ta cauza placa nu poate atinge nici în rest arhitectura este neschim­ eficient. Implementarea tehnologiei (12-15 MB/sJ. Hard disk-ul este
măcar nivetul lui GeForce 2 MX. bată, bus AGP 2X/4X, 350Mhz UGJ (1 port USB şi 2 FireWire) per­ prevăzut cu două astfel de porturi,
Procesorul grafic este tactat tot la RAMDAC şi acelaşi GPU GF2 MX. 0 mite o conectare imediată la orice pentru cazul în care se doreşte
175Mhz şi dispune numai de un facilitate importantă este ieşirea PC sau MAC. Dacă se foloseşte un folosirea hard disk-ului împreună cu
radiator, lipsa cooler-uJui fiind un TV S-Video. în pachet fiind incluse port FireWire pentru conectare, alte periferice FireWire (scannere,
motiv în plus în indicarea segmen­ un convertor S-Video - RCA aceas­ f alimentarea se face direct prin camere video etc). în cazul acestui
tului de piaţa căreia i se adresează ta fiind de fapt un cablu în Y cu cablul de conectare. Unitatea tip de legătură, nu mai este nece­
şi anume celor care folosesc apli­ încă un conector S-Video, plus încă poate [re]inscripţiona sau citi orice sară prezenţe sursei externe de ali­
caţii tip office şi Internet. Pentru două cabluri de extensie, câte unuf tip de CD, ratele de transfer sau mentare; dacă harddisk-ul este
jocuri 3D rezoluţia recomandată pentru fiecare conector. Placa vine vitezele de scriere variind în funcţie folosit pe un PC cu FireWire, ali­
este 800*600 cu 16 biţi adâncime cu tehnologie Twinview încorporată de tipul de conexiune. Astfel, pen­ mentarea nu se mai face direct
de culoare şi setări medii. în acest astfel că se poate afişa imaginea în tru o legătură FireWire. viteza de (conectorul FireWire pentru PC are
caz numărul de cadre pe secundă în paralel pe monitor si TV. în partea transfer este de maxim 12-14 4 pini, nu 6 ca la Mac). în general,
Quake 3 sare de la 20.2, cât obţine de sus se găsesc 3 led-uri care MB/s, iar citirea se face cu 24x. pentru PC-uri se foloseşte o conex­
în 1024*768*32 bit şi setări HO. la avertizează asupra modului de lucru Pentru o conexiune US8, viteza de iune USB, cu o rată de transfer de
89.1. al AGP-ului [primul din stânga), 2x transfer a datelor variază între 650-900 KB/s, suficientă în majori­
dacă este stins sau 4x dacă este 650-900 KB/s, viteza de citire fiind tatea cazurilor. Viteza de rotaţie a
Este evident că aveţi nevoie de aprins, asupra erorilor în doar 6x. Unitatea este suportată platanelor este de 4200 RPM. iar
o placă mai puternică pentru un sis­ funcţionarea plăcii în cazul în care de MacOS 8.6 & 9.x. WinSSSE, buffer-ul de 1 MB. Harddisk-ul este
tem cu adevărat performant, dar este aprins cel de-al doilea şi Win2000, Win Me, fiind însoţită de livrat împreună cu un CD cu drivere
dacă preţul este criteriul pentru asupra alimentării plăcii cel de-al un CD cu drivere şi software-ul de şi utilitarele Silverlining Pro [pentru
asamblarea unui sistem cu perfor­ treilea. în pachet se mai găsesc înregistrare pentru aceste sisteme Mac) şi Silverlining 98 [pentru
manţe medii. Leadtek GeForce 2 două CD-uri, unul cu drivere iar de operare tToast pentru MacOS şi Windows], pentru formatarea şi
MX64 este o soluţie la îndemînă, celălalt cu WinDVD, Cotorific şi EasyCD Creator pentru Windows). partiţionarea unei unitate SCSI,
oferind un raport calitate/preţ 3Deep. IDE, USB sau FireWire.
demn de luat în seamă

Teste Teste Teste Teste


Contact

Preţ 78$ Contact Preţ 103$ Contact Preţ N/A Contact Preţ- N/A
Producător LaadtGk ;
Distribuitor Skin Media Producător Leadtek Distribuitor Skin Media Producător LaSie Distribuitor Iris ProducStor LeCie Distribuitor Iris
OfertentS Skin Medie Ofertant S:<in Media Ofartent Iris Ofertant ris
-; Adrese
Adrese Str. Al. Puskln nr, 18, Bucureşti 1 Adresa Str. Ai. Puskln nr, 18. Bucureşti 1 Adresa •Str. Ctin. AHcescu. Bucureşti 1 Str. Ctin. Arlcescu, Bucureşti 1
Telefon 01-331.5Q.97 Telefon 01-231.50.97 Telefon 01-231.57.51 Telefon 01-231.57.51
Web www.sWn.ro Web www.skin.ro Web www. rrls.ro Web www.irfs.ro
Detalii tehnice Detalii tehnice Detalii tehnice Detalii tehnice
GPU GeForce2MxB4j 350 MHz GPU GB=orce 2MX Ramdac 350 MHz V. citire 6X/24X Buffer 2MB Capaoitete 20 G5 Roteţif 4200 rpm
Mamorffl 32 Mb SDR \ 143 MHz Memorie 32MbSO=l5ra Frecvenţa 200 MHz V. scriere 4X/8X UDMA DA Seek tlme 12 MS Buffsr 1 MB
Procesare 7Q0M tex/sec h
175 MHz Procesare |700Mtex/sec | Procesor [J75 MHz V. rescriere 4X Interfaţa USBrF-Wire Greutate 0.355 Kg Nr. pTetane N/A
Lăţime de bsnds. memorie N/A Lăţime de bande memorie N/A Conectare
Dotări Rodie tor Dotări Coofer GPU extre-ls:*Qe, TV-out, RAM 5ns Soft şedere Toest/Easy CD Creator Ore funcţionare (N/A
Teste - 1024x768x32 - fps Teste - 1024x768x32 - fps Dataţii Detalii
aDMerfc 2001 1014 30 Mark 2001 1825 î n t o d e a u n a un CD W r i t e r p o r t a b i l s c o n ­ Conţine u t i l i t a r e l e Silverlining Pro
Quake 3 20.3 Quake 3 - - Quolfey 54,3 s t i t u i t o soluţie o p t i m a p e n t r u s t o c a r e a ( p e n t r u Mac) şi Silverlining 9 S [ p e n t r u
WinBench 2000
1
m 32.3 WinBench 2000 87.1
93 l i
şi t r a n s p o r t u l rapide a i n f o r m a ţ i e i . WindowsJ

90 l i
Verdict Verdict Verdict 32 1 Verdict
Produse folosite Tn t e s t e
Produs Pentium 4

Producător Intel
Ofertant Asbis
TBfefd 01-322.75.36
JetWay We www.asbis.ro
319$
B63A5 Produs GA850GB
Soluţie pentru Socket A de la
Jetway

Premiere şi VideoStudio 4.0


laca de baza 663AS ULTRA Maguay
P prdusă de JetWay este desti­
nata procesoarelor AMD Athlon- P4 1.7 BHz
(editare video). Ligos GoMotion
Video Decoder pentru codare fişiere Producător Intel
video. eJay MP3 Plus pentru Ofertant Asbis
Duron pe socket A, cu FSB de 26B
Poate cel mai puternic s i s t e m redare/codare de fişiere audio.
MHz. Chipsetul folosit este KT- Telefon 01-322.75.36
existent pe piaţâ
133A, cu north bridge VT83B3A şi Rezultatele au fost în mare Web www.asbis.ro
south bridge VT82C6865. Memoria ^ ^ e n t r u a veni în completarea măsură conform aşteptărilor; Preţ 208$
suportată este PC1D0-PC133 l testelor de plăci de bază pentru Pentium 4 este platforma perfecta
SDRAM seu VC SDRAM [Virtual procesoare Pentium 4, am testat pentru un pasionat de Quake 3, Produs Carcasă
Channel]. cele 3 sloturi asigurînd şi un sistem complet, oferit de obţinînd rezultate foarte bune: la o
un maxim de 1.5 GB memorie RAM. firma Maguay. Acesta este echipat rezoluţie de 800x600 şi 32 bit
Placa are un format ATX. cu 5 slo­ cu cel mai puternic procesor Intel rezultatul a fost de 164,8 fps. La
turi PCI, 1 AGP 4x, 1 AMR şi 1ISA. disponibil în prezent - Pentium 4 cu 1600x1200, 32 bit, rezoluţia,
Cele două controllere IOE integrate o frecvenţă de 1,7 GHz. cu o placă maximă Ea care am testat Quake 3. Producător Maguay
suportă ULTRA DMA 33/66/1 00. de bază Intel 350 GB (Garibaldi). rezultatul a fost pur şi simplu uimi­ Ofertant Maguay
permiţînd viteze de transfer de Pentru un gamer înrăit sau pentru tor: 70,5 fps. Telefon 01-210.38.09
100 MB/s. Placa are. de asemenea, un profesionist în domeniul graficii
Relativ surprinzătoare este www.maguay.ro
un codec audio AC97 integrat, sau al editării video, sistemul este
lipsa unui ventilator Tn carcasa sis­ N/A
total compatibil cu Sound Blaster cu adevărat unul de vis; memoria de
temului. Motivul ar putea fi puterea
Pro. împreuna cu conectorii audio 256 MB RDRAM (Samsung PC800]
destul de mică disipată de procesor Produs GeForca2MX
aferenţii CLine-in. Line-out. MIC & şi placa video WinFast GeForce 3
(aproximativ 56 W, comparativ cu
Game port). Placa mai dispune de 2 instalată C64 MB 4ns DDR, 350 1
73 W în cazul unui Athlon)
controllere USB onboard, cu MHz RAMDAC, TV out) oferă o per­
formanţă grafică de invidiat. Hard Recentele reduceri de preţuri
opţiune de conectare a 2 supli­
ale procesoarelor Pentium 4 vor r
mentare şi de un sistem de moni­ disk-ul este un Western Digital Producător Leadtek
WD300BB [30 GB. 7200 rpm). iar încuraja probabil vânzările unor ast­
torizare hardware a tensiunilor de Ofertant
fel de sisteme. în special de către Skin Media
alimentare ale procesorului şi plăcii CD ROM-ul TEAC 40x. Placa de
sunet Genius SoundMaker Live 5.1 utilizatorii profesionişti. Telefon 01-231.50.97
de bază, a vitezelor de rotaţie ale
cooler-elor din sistem. Rezultatele nu este cea mai inspirată opţiune Sistemul este însoţit de un set Web www.skin.ro
obţinute în teste cu un procesor pentru acest sistem; este. de alt­ de boxe cu performanţe medii 92.3$
AMD Athlon de 1 GHz sunt rezon­ fel, singura componentă care ne-ar Tayphoon 5.1 şi un volan Force
putea impiedica să definim acest Feedback Wheelforce. Nu se Produs •FI AK75-EC
abile performanţele 3D apropiindu-
se de cele ale unui Pentium 4 la sistem ca fiind ultimul răcnet în livrează şi monitor în preţul sis­
1.5 GHz. materie de PC-uri Ccel puţin ca temului.
dotări).

Testele au fost realizate sub Producător DFI


WindowsBS SE, folosind 3D Mark Ofertant Tape Computer
Teste Teste
Contact [ Preţ 85 S 2001. SiSoft Sandra 2001 şi Contact Preţ N/AS Telefon flB 01-330.57.83
Producător JetWay Distribuitor K-Tech Quake 3. Procesorul Pentium 4 Producător [Moguay Web www.tape.ro
Ofertant K-Tech beneficiază de o arhitectură Olacrfbultor iMapuay
r~ i
Adreee 8d. N. Titulescu 84 Adreaa [Str. Arcului nr, ÎS, aect. 2 99$
avansată (Intel NetBurst. SSE 2) 1 ^ maaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^^ '
m
PJJ

Telefon 01-222,20.36 Telefon ]ci-210.3B.09


optimizată pentru aplicaţii multime­ Produs Procesor AMD
Web www. ktech.ro Web
Detalii tehnice
dia şi Internet, Pentru a testa Detalii tehnice
Chlpaet KT 133A Sunat lAC'87 avantajele pe care le aduce această Proceeor P4 1.7 0Hz COROM Te ac 40*
FSB 133/286 Format ATX arhitectură, am folosit o suita de Placa bazâ IS50 GB Memorie 256 Mb
ATA 100 MemoHe 1,5GK3DMM) aplicaţii specifice: Naturally ATX HDD Woatem Digital

Dotări 2USB, monitorizare hardware Plec* ddeo Leadtek GaForce 3
Speaking Preferred 4.0 pentru Producător AMD
Sloturi 1 AGP 4x, 1 AMR, 1ISA. EPCI Finea eunet Genlua Sound Mexer Uve 5.1
recunoaştere de voce, Windows Tape Computer
Teste - 640x480 DotaH Sexe Typhoon 5.1. WheelForce Feedback
Media Encoder 7.0 pentru codarea Teste - 1024x768x32
30Mark £001 01-330,57,83
Quake 3 de fişiere audio şi video, Premiere 3DMerk 2001
Sandra Memory 5.1 w/ Ligos LSX-MPEG for Adobe www.tape.ro
Quake 3 Arena
Verdict ^ Verdict i 113$
Sisteme de sunet

Desktop XP Platinum 5.1 Surround 5,1 Montego II Plus Vortex II Quad

06.2001
Contact P -_ •- 'îîm^ \
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -l •
_ OMtTiii. •_'i-.o^tV?->^v--
-

Producător Hercules Creative Creative Turtle Beach Videofogic


Distribuitor Ubi Soft Flamingo Flamingo * Best Computers Best Computers
Telefon COU £31 87 69 COD 791 20 06 C011 791 EO 00 [01] 314 76 98 COD 314 76 98
Preţ 130$ 9 H B 9 H 187$ 99$ N/A
Caracteristici
Chipset Crystal CS 4630 EMU10K1 EMU10K1 Aureal Vortex 2 8830 Aureal Vortex 2 8830
Hard Voices OirectSound 32 32 32 32
Hard Voices DirectSound3D 32 32 32 32 32
ieşire boxe 2+2+2+2 2+2+2, 2+2+2 2+2 ' •
Conectori 4USB, Joystick. mic. caşci. Line-in, mic, ieşiri E boxe, Line-in, mic., ieşiri 6 Ieşiri 4 boxe, SPDIF Cin, Ieşiri 4 boxe, SPDIF
SPD1F lin, ouC-opttc+RCA], joystick. SPDIF Cin, out^JACK. boxe, joystick, digital out-optic-i-RCA), line in, (out-optic), line in, mic,
midi in/out. line-in, ieşiri 16] RCW. casei, line-in. midi in/out out mic. joystick joystick
EAX/A3D/DirectSound 30 •S3D, A3D1.0. EAX2.0.13DL2 EAX1.0. 2.Q. DS3D EAX1.0. 2.0. DS3D EAX1.0, A3D2.0, DS3D EAX1.0. A3D2.0. DS3D
Notă caracteristici 94 92 70 79 68
Utilizare procesor
OirectSound 44 Khz 32 voci 'ibDi
DirectSound3D 44Khz 32voci 16 bit
Nota utilizare procesor
Notă finală 91.17 69.87 67.55

Scanere A 4

Contact w - -- ţ . T T H B . T _ -•-1 - L 1 ± r I _ _ . J v i v ^ n r i n j l i l r n a KM«Vk

ProducSt Umax Genius Piustek HP Genius


Distribuitor Group Transilvae Flamingo Computers K-Tech BEST Computers Flamingo Computers
Telefon [01)411.98.11 [01) 791.20.06 (01) 222.20.36 [01] 312.55.24 (01) 791.20.06
Preţ 446EU 125$ I B H B B H H 9 B N/A 86$
Caracteristici
Rezoluţie optică 600x1200 1200x2400 600x1200 1200x1200 600x1200
Rezoluţie berd 9600x9600 24000x24000 19200x19200 9600x9600 19200x19200
Adâncime culoare Color/Grayscaie 42bit / 14bit 48bit/ IBbit 48bit/ 12bit 36bit / 8bit 48bit / 8bit
Scanează film Diapozitiv/Negativ Da Da Da Nu Da :i ^BB L

Conectare Firewire USB USB USB, Paralel Paralel


Greutate 4.45 kg N/E 2.9 kg 8/16 N/E
Dimensiuni 18.5/12.3/5.2 inch 17.3/10.1/4 inch 16/10.2/4.2 inch 12/20/4 inch 17.30/11.4/4 inch
Notă caracteristici
Performanţe
Viteză
Timp calibrare 10 5 3 30
Timp scanare high quality 25 105 45 82
Timp scanare standard 16 25 26 28
Timp scanare A4 21 90 128 43
Notă viteză 95 60 67 62
Nota calitate 32 35 35
Notâ finală 85.95 83.15 79.00 71.25 68.40

48
Camere foto digitale

E10 49Q0z •SC S70 F505 47002

XII
06.2001
Contact
Producăt Olympus Fuji Sony Sony Fuji
Distribuito MGT Educaţional Balkan Foto Flamingo Computers Flamingo Computers Balkan Foto
Telefon z 01-232.88.94 01-230.87.77 01-791.20.06 01-791.20.06 01-230.87.77
Preţ 2468EU 32B9DM 1179$ 1329$ 2600DM
Caracteristici
Senzor CCD 4 mega pixeli 2.4 mega pixeli 3.34 mega pixeli 2.1 mega pixeli
Rezoluţie max. 2240x1680 2400x1800 2048x1536 1600x1200 2400x1800
Stocare Smart M. /Com pact Flash Smart M. 16Mb inclus memory stick 8Mb inclus memory stick Smart Media 16Mb
Compresie JPEG, TIFF, SHQ JPEG. TIFF JPEG. TIFF JPEG M H H G JPEG
Dimensiuni 128x105x173 mm 4.3x3.1x3.7" l ^ ^ B S 117x70x65 107x62x136 mm 78x97.5x32.9 mm
Alimentar 4AA sau 2xCFt-V3 acumulator NP-80 Info Lithium MP-FM50 Info Lithium MP-FS11 2 baterii AA
Special View Finder real, telecom. captura film 320x240 captura film MPEG captura film 320x240 captura film
Conectori USB.TV USB, w 9 H K 320x240 USB, TV
r USB.TV USB, TV
Zoom optic 4x 6x 3x 3x
Zoom digital nu 2x 5x 1.8x ;
Flash da 6.3 m da 4.5 m da 2,5 m da . - J ^ l K ^ S da 4 m
Greutate 1048 g 450 g 420 g H H K 475 g flHHBH 280 g
Notă 98 9D 85 78 72

49
r e / / /

Plăci v i d e o - P e r f o r m a n ţ ă maximă

Wlnfast 6eForce3 Prophet III Winfest Ultra Prophet Ultra V77DD Ultra
- î

06.2001
Gbntacţ
Producător Leadtek Hercules Leadtek Hercules ASUS
Distribuit Skin Media Ubi Soft Skin Media Ubisoft AGER
01-231.50.97 01-231.67.69 01-231.50.97 01-231.67.69 01-336.93.18
426$ 453$ 297$ 438$ 437$

GPU GeForce3 GeForce3 GeForce2 Ultra GeForce2 Ultra GeForce2 Ultra


Tehnologie f B b r i c a ţ i e 0.15 micron 0.15 microni 0.1B microni 0.18 microni 0.18 microni
RAMDAC / Rezoluţie maximă 350 MHz 350 MHz 350 MHz 350 MHz 350 Mhz
Memorie 64 Mb 64 Mb 64 Mb 64 Mb 64 Mb -
Frecventă p r o c e s o r 200 Mhz 200 MHz 250 MHz 250 MHz 25 MHz
Frecvenţa memorie 460 MHz 460 MHz 460 MHz 460 MHz 460 MHz
Fiii Rate 800 mpix/sec 800 mpix/sec. 1000 mpix/sec. 1000 1000
Lăţime b a n d ă memorie 7360 Mb/sec. 7360 Mb/sec. 7360 Mb 7360 7360
Nota caracterisici j—K
an

TV-out, DVf-Out, TV-out, DVI-Out, Heatsink memorie.


Heatsink memorie, Heatsink memorie, Bundle 4CD
Bundle, Cooler special Bundle, Cooler special
Notă dotări 99 99 94 94
llrfbrmanţe 1280x1024:
3DMark 2001 i j M B B
Quake 3
Winbench
Nota performanţe
Nota finală 99 99 90.6 90.5 89.7

Plăci d e b a z ă s o c k e t A

AK 75-SN KAEBB •815 EEA K7T Turbo 8KTA3+

06.2001
Producător DFI IWILL Intel MSI Epox
Distribuitor Tape Computer Skin Media Maguay Flamingo EEsaco
Telefon 01-330.57.83 01-231.50.97 01-210.38.09 01-222.50.41 01-323.21.56
Preţ 120$ 130$ N/A 112$ 133.7$
QitiiDterietici 8BKfl8flHIHfllfl m m m t m m m
rm ^mfm ^mmmmmmMMnM*Jr j j\H^n iX ĂM\îi^\/Ammţ Jf/ ^]/ \
l m

Chipset AMD760 AliMagik 1 iB15E KT133A KT133A


ATX ATX ATX ATX ATX
FSB 100-181 (1MHz) 100-160 66-133 100-166 MHz 100-120 M9J
Sloturi AG P/PCI/l SA/AMR 1/6 1/5 1/5/0/1 1/6 1/6/1
Memorie maximă 2Gb CDDRJ 3 Gb [DDR) 512 1.5 Gb (SDRAM) 1.5 Gb
ATA 100 100 33/66/100 100 33/66/1 DO
Notă caracteristici 87 H S S B W 94 90 93 92
potW
Chipset sunet nu CMEDIA 8738 AC97 AC'97 AC97
Alte dotări cooîer chipset - i752 +2USB Raid (HPT 370), +2
reţea, conector CVI USB. cooler, afişaj
Notă dotări 9BH3HHHR 96 97 98 91 93
Performanţe BOOxSOOx 18
3DMark 2001 7279 6813 j ^ H H H H 5876 6487 6836
Quake 3 (Normal Game Offl 173.5 15X4 '..' : . \ 140.7 156 155.8
SiSoft Sandra Memory 482 421 284 404 382
m — i

Notă performanţe
95.95 91.6 91.3

51
Plăci video - p e r f o r m a n ţ ă medie

WinFast MX 5H Pro RadeorOZ SDR 3 ] Prophet-45f U1 Wml.iM Ml 11VI HM - >i'

M L ^ ..

l ^S^Sţ
aamm

%
" ^^^^
1 W

Contact
Producâtor ASUS Leadtek ATI HerculBS Leadtek
Distribuitor AGER Skin MBdia Flamingo Ubisoft Skin Media
Telefon 01-336.93.18 01-231.50.S7 01-791.20.06 •1-231.S7.69 01-231.50.97
Preţ N/A 103$ 115$ 120$ 118$
Caracteristici
GPU GeForce 2 MX GeForce 2 MX Radeon Kyro !l GeForce 2 MX

Tehnologie fabricaţie 0.18 microni 0.18 microni 0.18 microni 0.18 microni 0.18 microni
RAM DAC / Rezoluţie maxime 350 MHz / 2048x1536 350 MHz / 2048x1536 350 MHz / 2048x1536 1920x1440 350 MHz/204Bx1536
Memorie 32 Mb SDRAM 32Mb SDR 5 ns 32 Mb SDRAM 84 Mb SDR 32 Mb SDRAM
Frecvenţa procesor 175 MHz 175 MHz 160 MHz 175 MHz 175 MHz
Frecvenţă memorie 166 MHz 200 MHz 160 MHz 175 MHz 188 MHz
Fiii Rate 700 MTex/sec 700 MTex/sec 1.5 GTex/sec 360 MTex/sec CTiie) 700 MTex/sac
Leţime banda memorie 2.73 Gb/sec 2.8 Gb/sec 2.7 Gb/sec N/A 2.73 Gb/sec
Nota caracterisici 80
Dotfiri
TVTuner, AVI. TV Out. Cooler GPU extra-large. Bundle (3CC0 Cooler GPU Radiator mare, LED-uri
VR Out. Bundle (SCD) TV-out, RAM 5ns hardware monitor,
Bundle C2CD), TV-Out
Nota dotări 100 86 60 62 83
Performanţe 1024x768
SDMark 2000 3122 3295 4242 2440 3090
Quake 3 51.4 56.3 B H H H H B " 50.8
Winbench 807 810 815 795 813 - y ••

Nota performanţe pft


ou +i n o Qn mi uu
n oo QQ
ac
f
1

Nota finalâ 96.1 93 92 89.5 88.3

Plăci d e bază i815

WMi?-R

Contact
Producător
Distribuitor
Telefon
Preţ
Caracteris
Chipset 1815E i815E a H V J B V V i I815E iB15E
Format ATX ATX ATX micro ATX ATX
FSB 66-133 66-133 66-133 66-133 66-200
Sîoturi AGP/PCi/ISA/AMR 1/5/0/1 1/6/0/0 1/5/0/1 1/3/0/1 1/5/0/1
Memorie maximă 512 512 512 512 Mb 512 Mb
ATA 33/86/100 33/68/100 %WBm% 33/66/100 33/66/100 33/66/100
Notă caracteristici 90 95 90 80 90
11 • i Ti T 11flMWfMWi hi Jl fcT—MTfi Mi i M miMă J f*MT*« fi I M • ThTmt fi imn n Wi MM Cmfi WmWmii V

Dotări
Chipset sunet AC97 AC97 AC97 Placa de sunet
Placa video i752 i752 C-ME0IA 4.1
Alte dotări OCK. +2USB reţea, conector DVI Haca de reţea 3C0M 2 USB
Notă dotări 70 98 100 80
Performanţe 600x60
3DMark 2000
•uake 3
SiSoft Sandra
Notă performanţe
Notă finală 96.43 96.19 95.95 91.15 90.01
D f t

[_ -l

jkttmxj G & a * * *i 2


HUUUC i f

M I C R O S O F T S E L U P T Ă C U M O R I L E D E V Â N T
• i n n o u d e s p r e
r• •
Pe scurt
T n

MP3 şi Windows XP
O icrosoft încă nu s-a hotărât Chiar dacă un MP3 ripper va fi
o
Q
M cum să trateze subiectul MP3 inclus în final în Windows XP. cali­ Altavista o ia pe
în noul său sistem de operare: unele tatea MP3-uriior obţinute nu va fi urmele Napster-ului
c de top. ca sâ nu facă concurenţă
din diversele versiuni de test ale Cei de la Altavista au
CD Windows XP-ului au avut inclus un WMA-uluL Microsoft a susţinut elaborat un software
encoder cu care se puteau converti întotdeauna că WMA are aceeaşi care funcţionează ca
< înca pe piaţă, Windows
Deşi nu a ieşit track-urile audio în formatul digital, calitate cu MP3, dar dimensiunea un motor de căutare,
XP a reuşit sa stârnească cuibul de altele nu. Nu se ştie dacă un astfel fişierelor este mai mică. în replică, dar nu pe internet, ci
viespi al rumorilor antitrust din doua de Vipper" va fi prezent în ver­ Thomson Multimedia, cei care deţin pe calculatoarele din
motive: implementarea Smart Tags si siunea finală ce va fi lansată în licenţa pentru formatul MP3 vor sa H reţeaua/reţelele unei
integrarea MSN Messenger-ufui în octombrie anul acesta. Până acum, anunţe în curând MP3Pro. un fişier companii, perrniţînd
sistemul de operare. Primele şi-au deşi suporta encodere third party cu o calitate a sunetului angajaţilor sâ caute
făcut apariţia odată cu Office XP şi care codau MP3-uri, Windows-ul îmbunătăţită şi dimensiuni mai mici informaţii, date şi
sunt o modalitate de asociere inte­ putea propriu zis să convertească ale fişierului. fişiere pe calcula­
ractiva între mai multe documente, track-urile audio doar în WMA-uri. Detalii: news.cnet.com toarele colegilor lor.
aplicaţii şi/sau pagini web. Faptul ca "Acest software ar
Tn ultimul beta release Windows XP putea deschide o
ele ghidează utilizatorul către site-uri adevărata cutie a
găzduite de Microsoft sau care sunt Pandorei", spune
Tn relaţii de psrteneriat cu Microsoft U L T I M E L E T R E S Ă R I R I A L E N E T S C A P E
Gregg WilEiams, un
a fost tratat cu iritare vădita de unii
experţi feste cazul editorialistului
Walt Mossberg de la Wall Street
Concurenţa pentru Internet Explorer B
etscape Communications se introducerea unui nou cache pentru
avocat specializat în
litigii de muncă, "Sunt
unete lucruri pe cal­
Journal} şi mai temperat de alţii;
David Coursey de la ZDNet. care a
N pregăteşte să lanseze un beta
al browserului Netscape 6 . 1 . un
stocarea fişierelor des utilizate.
Cu toate acestea se pare că
culatoarele de la ser­
viciu despre care nu
subliniat caracterul non-limitativ al upgrade mai serios decât cel de Netscape se pregăteşte să iasă de vreţi să aflaţi", Sau ei
tag-urilor. (acestea putînd fi progra­ S.01 apărut acum câtva timp.
,H
pe piaţe browserelor. Peste şase nu vor.
mate de către orice firmă third Netscape 6 a fost criticat de mulţi luni de acum înainte nu veţi mai con­
party şl prezenţa liberului arbitru, pentru apariţia sa târzie, lipsa de sidera Netscape o companie care se
Smart Tags fiind dezactivate Tn mod Detalii:
stabilitate şi numeroasele bug-uri. ocupă de browsere.", a afirmat Jim
impficit într-o instalare obişnuita de www.altavista.com
Se promite ca noua versiune să fie Bankoff. preşedintele Netscape,
Office sau Windows). Integrarea de mai rapidă şi mai stabilă, un upgrade citat de Reuters,
instant messenging în Windows XP pentru clientul de mail, precum şi Detalii: www.netscape.com
este o grea lovitura data AOL. cu
care Microsoft se lupta pentru con­
j*** CWSA[P|JT MpiM-1 .'L'Ml • WtfllJKfc
trolul pieţei de comunicaţii rapide pe
Internet, dar totodată o mişcare
riscantă deoarece poate porni o dis­ '©.©.©«CI
pută cu statul american, în ciuda * -i>H?ff* >Wf hwic*f+ yNletfPhi» yOowr-Md yCuEHtftte . WebAttaţk,
vagii poziţii anti-trust a noii adminis­ • p
traţii republicane. T"h# O^to^ Irfşfwfc 3ohfr#ri Fţ*frpuJt»
Este Microsoft un lup în blană de fl/ncWCf Dmtt
CWSAppi » CWSApp* > Th» QjIgJnjI Inrerii-i Sol
oaie atunci când afirmă că vrea doar ^ mWs—|F ml * mw •

ca totul să fie cât mai uşor pentru The FiR$T*,v*rH cr«*t*


Ap pa Dafb*M Internei acceţi and hc *v
»^ mm fmm+

Indix of Ap[H build thair ASP bu«irw*i 1h* fT4rld*I tffQCIt P*

utilizator? Rămâne de văzut. h i mr-r* mtW

:• * - I - dtLElU «r l»i
rin
J
-i.. i r
• In nou despre
Windows
MII L

Mail
Adrian Dorobât "Aşa numitul virus "suif" seu s u l f n b k . e x B mai exact a declanşat • isterie Tn rnasâ
în rândul utilizatorilor mai naivi, funcţionTnd ca un soi de scrisoare Tn lanţ/'

Adrian Ifrim Ce pot sâ spun... Mulţumim de de folos şi te va feri de nişte Andrei Condurache
adrianifrim@yahoo. com informaţie. Cititori, daţi năvală... eventuale erori cu efecte andreikorn@yahoo.com
Salut! Am şi eu o mică problemă. nedorite. Oameni buni,
Am un calculator cu tn ţara asta sunt mulţi care ar
următoarele componente: AMD dori să înveţe cum sâ realizeze
K6-2 350 Mhz, 64 RAM. hard Tarko animaţii pe calculator sau alte
disk QF 7200 rpm, 5 giga tarko@fx.ro Gigi Dep chestii interesante. Voi puteţi
placă video Tnt2 M64 ;(, tn directorul Windows există acidutzul ©yahoo.com să ne ajutaţi. Puneţi şi voi pe CD
Problema este cu OpenGJ, nu fişiere "sulf*, exe". Unii afirmă că Helloooo! un program mai simplu şi nişte
prea îmi merge, adică câteodată ar fi vorba de un virus. Dacă nu Cum pot face şi eu Messiah să exemple pe care noi să le
de, câteodată pauză "could not este aşa, ce face totuşi acest meargă? Am un Celeron la 533 urmăm. Vă rog faceţi cum vreţi
•penGL subsystem", deci ce ar program? Poate fi şters acest MHz 64 MB RAM, Riva TnT numai ajutaţi-ne să învăţăm
trebui să fac? fişier? Ultra 32Mb şi se blochează în animaţii şi grafică... Hai că dacă
joc deşi demoul merge bine,.. ajung ca Biil Gates îţi dau şi ţie
Practic, ceea ce spune eroarea Aşa numitul virus "sulf" sau 1 milion de $.
este că sistemul nu poate acce­ sulfnbk.exe mai exact este un încearcă să pui ultimele patch-
sa hardware-ul 3D Cplaca video fişier inofensiv din Windows, a uri. Jocul are destul de multe Amice,
cu accelerare] prin intermediul cărui ştergere ar putea cauza bug-uri şi, oricum, nu ştiu de ce Am t o t făcut chestia aste şi o
layerului intermediar OpenGL unele probleme de funcţionare am senzaţia că nu ai versiunea vom mai face. Vizitează şi pagina
Problema se poate soluţiona ale sistemului de operare. El a originală sau completă... românească de grafică şi
prin instalarea ultimei versiuni declanşat o isterie în masă în animaţie 30 prezentată la
de drivere pentru placa ta video. rândul utilizatorilor mai naivi» Xplorer, poate mai înveţi câte
Problema de intermitenţe aţare funcţionând ca un soi de cevs şi de acolo. Şi dacă ajungi
pentru că unele jocuri merg cu scrisoare Tn lanţ. Originea sa Cosmin Yo ca Bill Gates, mi-e milă de tine.
driver-ul vechi. poate fi localizată cu destul de gsgautz@yahoo.com Cu toţi banii tăi.
multă precizie: la un moment Salutare... Salutare... De ce nu
dat în cursul lunii aprilie anul 1
merge Counteru din nr. 19 al
acesta, un utilizator a fost revistei... pe net? Nu găseşte
Bogdan Ssss infectat cu virusul/worm nici un server... şi pe alea pe George Teodorescu
bogd@fx.ro Magistr. Acest virus trimite care le găseşte nu le pot acce­ De Xtrem programming aţi
în ultimul număr XtremPD am meii-uri la toate persoanele din sa... ce trebuie să-i fac? Să auzit? Ati auzit de Smalltalk?
văzut o întrebare referitoare fa Adress Book, cu diferite atta- caut altă versiune? Poate daţi şi Dar de SQUEAK? Dacă nu,
monitorizarea timpului petrecut chment-uri, care conţin virusul. voi una care să meargă... ar mai faceţi un download de la
pe Internet. Şi m-am gândit să S-a întâmplat ca unul din fi ceva nedumeriri. Mă bate www.squaeak.org VS asigur că
propun o soluţie. Una parţială, attachmBnt-uri sS fie fişierul gându' să-mi instalez Win2000 nu veţi regreta. Merită pus şi pe
deoarece se referă doar la cos­ sulfnbk.exe. Destinatarul mail- pe "prietena mea" şi nu ştiu pe CD-ul revistei!!! CNu e mare, are
turile convorbirii telefonice. Dar ului cu problema a detectat care dintre ele sâ îl aleg... Voi vreo B Mb, merge cam pe
ţinând cont că în România virusul cu ajutorul unui software ce ziceţi? Aici chiar am nevoie orice platformă, e FREE!!). S-ar
majoritatea utilizatorilor de antivirus şi a tras concluzia că de ajutorul vostru: Milenium sau putea sa fie următoarea
Internet sunt pe dial-up, iar aici fişierul respectiv este virusul, Profesional? Care este mai bun? revoluţie Tn programare. Apropo,
costă mai mult telefonul decât deşi ere doar purtător, şi doar Java s-a inspirat copios din
Internetul, cred că ar fi utilă. pe calculatorul său. El a trimis Smalltalk. Aştept cu interes
Cred că este o problemă de
Soluţia despre care vorbesc se un mail cu instrucţiuni detaliata primele impresii.
CD-Key invalid. Părerea mea.
cheamă RTCM [n-am găsit un prietenilor săi In care se spunea
încearcă ou Half Life-ul original.
nume mai inteligent :)] şi poate cum poate fi descoperit (un
Pentru servere româneşti de E o Idee bună. Te poţi aştepta la
fi găsită Ea http://bogd.2ya.com simplu search) în Windows
CS, vizitează www.gamezone.ro. un erticol la numărul următor. Şi
(sau http://www.geocities.com/ fişierul respectiv şi se recoman­
Nu ştiu cine este "prietena" ta programul va fi şi el pe CD.
bogdan_sassl. E un programei da ştergerea lui. Aceştia au for-
şi dacă e da acord să instalezi
care afişează (în timp real) cos­ wardat mall-ul la rândul lor, ast­
tu sisteme de operare pe ea,
tul conexiunii realizate prin fel câ, în scurt timp, sub
dar un lucru ştiu sigur: există o
modem. Nu are foarte multe diferite forme şi în tot felul de
deossbire clară între Windows Dacă ai probleme cu soft-ul,
facilităţi, dar are câteva avanta­ limbi, avertismentul a făcut
2000 Professional şt Windows pune mâna pe pix sau pe taste
je: înconjurul globului fără să poată
Millennium, La nivelul tău de şi scrie o scrisoare pe adresa
fl stopat, cu toate strădaniile
1] e făcut special pentru expartiză în materie de calcula­ redacţiei sau un mail la
firmelor producătoare de
Romtelecom; 21 e gratuit; 3) e toare, îţi sugerez Millenium. E softmail@xtrempc. ro.
antiviruşi,
mic (800K, cu tot cu programul mei prietenos cu utilizatorii. Răspuns garantat. Reclamaţiile
de instalare). Eu cred [şi sper se primesc doar în trei exem­
De acum înainte, când mai ai
:)] că aveţi cititori care ar putea plare Is Circa Financiară, etajul
vreu dubiu, verifică pagina
fi interesaţi de acest program... 1, ghişeul 2, la doamna grasă cu
http://www.vmyths.com. îţi va fi
părul oxigenat.
SOFT
Soft

P r o g r a m e d e c a r e a i n e v o i e

/
Easy CD-OA E x t r a d u r

„tn ju-iu
\
v Trillian

• _ r • o l - - I I tH* P mt
f ^^^^^^T^^T^ * mmmmmmmmmmmm m
*r***m**r*mr*PW*^-** -****r*.
a a m
- - i

-m\- wmrmw • mm, rum. +


U J 1 m. riB_A • -m I m-m, *r* mWM wr
^_--- —4
aaaaaa
'm-m* J*. m-mm, ,
f mm\

1
: WrkVTrf"* W
\ l ^ H n t M - 1P>>


* 1
- — —
« am* > aBAwt*r Fw V H h B ' W T
cest client de e-mail cest viewer de imagini -aţi săturat de
C ei pasionaţi de muzica
ar trebui sâ fie intere­
oată lumea foloseşte
progreme de chat, dar A este o adevărată biju­
terie: suportă numeroase
A ars potenţialul de a
deveni pe nesimţite
V bannere şi alte forme
machiavelice de reclama
saţi de acest program de nu tcti folosesc acelaşi
convertire e CD-urilor program. Ideea celor de la conturi PCP3 p B n t r u bcb- preferatul vostru, Nu electronică? Atunci este
audio Tn format digital. Cerulean Studios s fost laşi utilizator, multi- recunoaşte atât de multe timpul să începeţi să
Tipurile de fişiere Tn care să creeze un program de threading. notificare la formate de fişiere ce folosiţi Ad-aware. Acest
se face extragerea sunt chat compatibil cu toate sosirea mesajului, sortare ACDSee, dar Ee program detectează soft-
MP3, WMA, VQF, OGG şi celelalte, Este vorba da şi filtrare, codificare după recunoaşte pa cbIb mai wara-ul de tip spy-ware
WAV, Pe lângă extragerea Trillian, care se înţelege standardele MIME şi importante şi asta este sau reclamele din pro­
propriu zisă, programul cu IRC, AIM, ICO, MSN UUencode. Ca să nu mai suficient. Poate rula şi gramele sponsorizate prin
mai poate normaliza volu­ şi Yahoo Messenger, în vorbim de faptul că per­ fişiere video şi .mp3 şi are anunţuri şi îl elimină.
mul şi adăuga linişte" la plus, are toate opţiunile la mite adăugarea de foto­ posibilităţi l i m i t a t B de Poate localiza anunţuri de
începutul sau la sfârşitul oare te-ai aştepta de la grafii Tn Adress Book, vă sditare pentru imagini. la Adware, Aureate,
melodiei, şi mai poate con­ un client de chat aduce aminte de datele de Mai pot fi menţionate Gator. Hotbar,
verti un tip de fişier performant: import de naştere ale prietenilor şi suportul pentru import Gratisware, Webhancer şi
recunoscut în alt tip de adrese şi contacte, are protecţie antivirus şî Twain şi batch conversion. multe alte nume care ar
fişier audio. Rapid şi efi­ skinuri, buddy alerts, suport pentru limba româ­ Şi, bineînţeles, este free­ trebui să vă fie cunoscute
cient, suportă scrierea logging şi multe altele. Şi nă. Versiunea Shareware ware, un atribut care tre­ dacă folosiţi programe
directă a fişierelor .mp3 ce e este mai important, funcţionează 30 de zile şi buie mereu l u a t Tn consi­ sponsorizate prin anunţuri
pe un CD, este freeware. înregistrarea costă 35$. derare. publicitare.

www-poikosoft-com wuw-ceruleanstudios-coroKŞi w w w * r i t l a b s * c o m www-irfanvieu-com w w w . l a v a s o f t . de

Update-uri
Z-Brush 1.23

OLYMPUS Pixologic va lansa o nouă variantă


a programului lor de pictură/mo­
delare 3D, Z-Brush, care are
h i t a c h două noi adăugiri interesante.
Prima dintre ele este suportul
a displ pentru scripting, scripturile
combînînd acţiuni complexe pen­
tru a crea efecte ce pot fi apli­
cate prin simpla apăsare a unei
taste sau a unui buton da
mouse. Pixologic promite că o
mulţime de scripturi gratuite vor
fi disponibile pe site în momentul
lansării programului. Un alt
feature va fi Instant Replay, o
opţiune care va permite repro­
ducerea oricărei trăsături de
penel, cu diverse modificări
aplicate (scalare.rotaţie sau
translaţii). Noua versiune va fi
disponibilă la începutul lui iunie,
AUhY I
www. pixologic. com
>Trcitww! Echipamente
P a n a s o n i c
~ optice
Educaţional
Bd. Ficusului 42A, Corp B, Et. 2 Să nu uităm de XP
Te!: +40 1 232 88.94-98;
Fax: +40 1 232 88 99 Download.com a început deja să
E-mail: educational@mgt.ro pună la dispoziţia utilizatorilor
diverse add-on-uri pentru nou
apărutul Office XP.
printre acestea numărîndu-se
suportul pentru mai multe limbi,
www. microsoft.com
I riitla-irl
r 'iii

Plugln-url Pe scurt

Update contra cost


Andromeda Perspective Sisyphus, o companie
axată pe producţia şi dis­
ei de la Andromeda iar camera poate fi rotita tribuirea de pluginuri pen­
C Software Inc. s-au spe­
cializat pe programarea de
pentru a se obţine efectul
dorit. Interfaţa este foarte
t r u Max EDEgital Nature
Tools, Drutd, etc.J e
filtre şi pluginuri pentru prietenoasă şi este însoţită anunţat un update masiv
Photoshop, ultima lor de c biblioteca de efecte al tuturor pluginurilor dis­
realizare fiind Perspective, prestabilite, care poate fi tribuite de ei, update care
unul dintre cele mai intu­ completata cu propriile le asigură compatibilitatea
itive şi fiabile filtre pentru voastre setâri. Pe lângâ cu versiunea R4 e 30
obţinerea efectului de per­ distorsionarea datorata Studio Max-uluL Din
spectiva. Nucleul este o poziţionării Tn spaţiul 30, păcate, spre deosebire de
camerâ virtuala Tntr-un mai apare şi una controlata politica altor companii, la
spaţiu 3D şi el virtual, cum prin diferitele setâri pentru ei update-ul costă, cel
este şi cei folosit de lentile. Efectele pot fi puţin pentru piuginurile
efectele de deformare 3D încercate online pe site-ui achiziţionate înainte de
ce fac parte implicit din producătorului sau puteţi noiembrie 2000.
pachetul Photoshop. downloada riemo-ul de la www. sisyphus* com
Program gazda Photoshop
Imaginea este texturată pe aceeaşi adresa. Producător Andromeda
o suprafaţa în spaţiul 30, Adresă web ivww.artfrorodacQm

• i g i m a t i o n TerraBcape
acă lucrul Ea acestora {generare
D Terragen-ui celor de la
Plenetside pare că a cam
de relief) există trei
operatori distincţi: Mâf
încetat, Digionation ne pune TerraVolcano, TerrsCrater
la dispoziţie TerreScape, un şt Terreimage, fiecare cu
generator de teren cu rezultatele sale specifice: Feţe f e ţ e
facilităţi destui de intere­ denivelări, găuri, sau Un plugin interesant,
sante, deşi nu cu rezultate ambele, folosind zonele de Facegen, a apărut la
atât de spectaculoase ca alb şi negru dtntr-o ima­ secţiunea de betatesting
ceî al englezilor. Pentru gine. Texturarea se de la Digimation. Din ima­
generarea propriu zisă face cvasi-procedurai, ginile betatesterilor se
sunt disponibile trei tipuri bitmap-uri fiind amplasate poate înţelege ce este unul
de primitive: TerraGrids» pe diverse zone în funcţie dintre cele mei perfor­
TerraPatches şi TerraTiles, de înălţime. Controlul mante generatoare de fi
fiecare cu grade diferite rezoluţiei terenului rezultat guri umanoide de până
de complexitate şi cu TI face o alegere Program gazdă 30 Studio Max acum. Merită să aruncaţi o
număr finsf de poligoane excelentă pentru game- Producător Digimation privire.
diferit. Pentru modificarea designeri. Adresă web Y/Awd^n-atmconi

Max5hade Luminaire

D espre Luminaire am
mai vorbit. Motivul
pentru care vreau sâ îl
aduc din nou Tn discuţie
OpenGL. posibilitatea da
import pentru fişiere .IES
folosite de producătorii de
u
corpuri de iluminat. Toate
ii
este că între timp a acestea sunt amănuntele
devenit 100% freeware, unei soluţii de randara
nemaifiînd nevoie de nici un complet integrată Tn Max,
fei de înregistrare pentru bazată pe tehnologia OBrktrfSG* Z
a-l folosi. Iar capacităţile Photon Map, şi care este Darktree Simulation a
ptuginului TI recomanda calitativ similară cu cea din lansat versiunea a doua a
tuturor pasionaţilor de Virtua Light, Brazii sau programului lor de shading
grafică 3D: iluminare glo­ •

Messiah Render, doar ca Printre îmbunătăţiri se


bală, materiale specifice şi sensibil mai rapidă. numără o eficientizsre a
suport pentru cele din Imaginile stau mărturie, aşa workflow-ului, mat mutte
Max, area light cu posibili­ că vizitaţi adresa generatoare şî o mai bună
tatea de a transforma producătorului. Piuginul îl Program gazdă 3D Studio Max integrare în Max.
orice obiect în sursă da găsiţi şi pe CD. Producător MaxShede http!//www d&rktrea,oom
r
lumină, preview accelerat Adresă web www.maKBhfldfl.cQm

r-r-
Prezentări
son

Red Hat Linux 7.1


Tip software: Prezentare nul din cei mai importanţi

U
foarte largă de programatori.
Redactor:. Vlad Susoi producători de sisteme de Marea noutate a versiunii o
operare, Red Hat Inc. a constituie însă nucleul de
lansat oficial luna trecută versiunea Linux versiunea 2.4 ce
7.1 de Linux, adresata, după cum au aduce o serie de caracter­
declarat autorii, în egală măsură istici revoluţionare ca:
atât utilizatorilor începători, cât şi suport pentru B4 Gb de
programatorilor experimentaţi. RAM, optimizări pentru mul-
Noul produs este disponibil în tiprocesare pentru sistemele cu aseme­
trei variante: Standard, Deluxe şi până la 8 microprocesoare,- nea, mediile grafice
Professional la preţurile de 40. 80, îmbunătăţirea performanţelor în incluse implicit în Red Hat Linux,
respectiv 180 de dolari. Acestea se reţea pentru sistemele multiproce- KDE şi Gnome apar în versiuni noi,
pot comanda şi online de pe site-ul sor, memorie virtuală practic nelimi­ 2.1 respectiv 1.2 cu mult mai multă
oficial Red Hat www.redhat.com tată şi suport pentru USB. documentaţie şi posibilităţi de con­
începînd cu £4 aprilie, inclu2înd şi De asemenea, noul kernel figurare. . 3Bgaf§
ajutor la instalare prin Web sau încearcă să corecteze una din marile Fiind un sistem de operare
telefon. Ultimele două variante carenţe ale versiunilor anterioare şi open-source, Red Hat Linux 7,1 şi
includ şi aplicaţii de birou mai com­ anume lipsa driverelor scrise pentru celelalte aplicaţii satelit ce fac
plexe, precum suita StarOffice - un Linux pentru o gamă foarte largă de obiectul proiectului GNU sunt
echivalent al Microsoft Office sub periferice, cu precădere modem-urile deschise modificării codului după
mediul Linux, câteva jocuri şi ghiduri [winmodem-urile) şi imprimantele. voinţa oricărui programator capabil
pentru utilizatori, Astfel, noul Linux aduce o multitu­ sa intervină în sursele [de cele mai
dine de drivere noi şi pe cele vechi multe ori în C3 puse la dispoziţie de
Instalarea tipică este destul de
upgradate pentru noul kernel. producător odată cu distribuţia
simplă din punctul de vedere al uti­
Linux. Aceasta caracteristică a per­
lizatorului neiniţiat, dar este posibila Considerat unul dintre cele mai
mis evoluţia rapidă şi în conformitate
şi o configurare mai amănunţită pen­ puternice sisteme de operare în
cu nevoile utilizatorilor datorita efor­
tru utilizatorii avansaţi, tn această privinţa securităţii, fiabilităţii şi sta­
turilor unui număr impresionant de
privinţă se poate observa o tendinţa bilităţii. Red Hat Linux pune şi de
programatori din întreaga lume.
pronunţata de facilitare a instalării aceasta dată la dispoziţia utiliza­
Consecinţele unei asemenea politici
unui sistem atât de stufos şi com­ torului o serie de caracteristici
sunt însă profituri mai mici obţinute
plicat cum este Linux-ul, în definitiv care, cumulate şi cu îmbunătăţirea
de firma de software producătoare,
o varianta de Unix. aplicaţiilor încorporate oferă, în
fapt reflectat şi în numărul relativ
Cu un sistem de help mult mai cazul unei configurări adecvate o
mic ai aplicaţiilor destinate utiliza­
complet faţă de versiunile ante­ siguranţă de aproape 100%, fără a
torului de acasă, al jocurilor şi al
rioare, cu guide-uri pentru instalare. influenţa în mod negativ
aplicaţiilor multimedia, firmele ce
începerea lucrului şi personalizare, performanţele. Astfel, a fost intro­
produc astfel de aplicaţii preferînd,
cu numeroase utilitare de configu­ dus suportul pentru SSL (Secure
de cele mai multe ori, platforma
rare în mod grafic (apacheconf - Socket Layeri în majoritatea
Windows.
pentru serverul Web apache, bind- aplicaţiilor internet şi s-a
conf pentru serverul de nume - îmbunătăţit configurarea şi utilizarea Tn prezent, desfacerea produsu­
•NS. printconf care suportă peste firewall-urilor. Tn mod implicit, toate lui este asigurată Tn mare măsură
500 de imprimante etc.3 ce fac configurările de reţea sunt senate de piaţa serverelor şi calculatoarelor
acest proces mult mai comod si efi­ pe nivelul maxim de securitate, fapt cu sistem de operare preinstalat de
cient, Red Hat Linux 7.1 încearcă o ce le face aproape inutilizabile, fiind la Dell şi IBM, principalii parteneri
mai mare apropiere faţă de utiliza­ necesară intervenţia utilizatorului hardware, sisteme destinate în
torii începători. care va alege numai serviciile care îi principal folosirii în reţea şi internet.
sunt cu adevărat necesare, Versiunea 7.1 a sistemului de ope­
Aşa cum ne-a obişnuit. Red Hat
eliminîndu-se astfel riscurile rare este considerata de IBM, con­
include şi în aceasta versiune un set
datorate unor setări implicite prea form declaraţiilor, "cea mai robusta
foarte variat de unelte de progra­
permisive. varianta de Linux de la ora actuală".
mare cu cele mal noi versiuni
Prin noul kernel 2,4, Red Hat
disponibile ca: serverele de Web •data cu noul kernel, în versi­
Linux este plasat de specialişti în
Apache 1.3.19 şi TUX 2.0 [conside­ unea 7,1 a fost inclusă şi o nouă
categoria sistemelor de operare de
rat cel mai rapid Web-server exis­ varianta a interfeţei grafice XFree86
tip "enterprise". consolidîndu-şi
tent pe piaţă după ultimele bench- 4.0.3, cu o mult mai bună configu­
locul de cel mai popular mediu open-
mark-uri). compilatorul de C gcc rare a sistemului X Window în timpul
source pentru servere şi pentru
2.96, browserele Web Mozilla şi instalării. Aceasta include teste
aplicaţii internet şi aflîndu-se pe o
Netscape Navigator 4,76. interpre- mult mai amănunţite ale plăcii video,
curbă vădit ascendentă, atât pe
torul de Perl. precum şi alte medii o mai bună detectare a memoriei
piaţa serverelor, cât şi pe piaţa uti­
de programare ca Python, Tel, video şi suport pentru c gamă largă
lizatorilor casnici,
Fortran,PHP, servere de e-mail şi de plâci 3DFX pe lângă celelalte
FTP constituie o colecţie aproape acceleratoare grafice recunoscute
completa de utilitare pentru o gama de utilitarul de configurare. De

56
I PrtztnMrl

41

U n n o u e n g i n e 3U d e la e c h i p a c e a r e a l i z a t U r b a n A s s a u l t . . .

Nebula
Tip software: Prezentare • Redactor: Vlad Susoi

ără îndoială că până acum aţi animaţiei (rotaţie, scalare, ilu­

F întâlnit de nenumărate ori în


paginile acestei reviste, mai
ales la rubrica de jocuri, termenul
minare etcJ. Este permisa com­
binarea mai multor animaţii simple
pentru realizarea uneia mai com­
de "engine" sau motor, în special plexe şi interpolarea formelor,
în cazul celor 3D. în sprijinul Sistemele de rendering pe
acelora dintre voi care au citit, au care engine-ul le suportă sunt
dat din umeri şi au trecut mai DirectSD şi OpenGL, fiind posibilă
departe, vom încerca să lămurim comutarea între ele în timpul
ce reprezintă acest termen. Fără a rulării fără întrerupere. Chipset-
da o definiţie de dicţionar, vom urile pe care programul le poate
urmări un caz concret, anume folosi sunt teoretic toate care
Nebula de la Radon Labs. suportă unul din aceste două sis­
Al doilea proiect de mare teme, de la Rivs TNT, GeForce, Ati
I ă^S5
amploare ai echipei germane după Rage, 3DFx. până la Matrox G400,
jocul Urban Assault, din 1998. Instalarea sub Windows este
noul engine a fost proiectat şi relativ uşoara, fiind necesar un
realizat în strânsa legătură cu make compatibil GNU, sub Linux
H
jocul "Nomads' . Totuşi, Nebula se compilarea fiind puţin mai com­
vrea a fi mult mai mult decât atât, plexă, în primul caz, pentru
urmârindu un design şi imple­ realizarea oricărui proiect de gra­
mentare care să permită reuti- fică 3D mai sunt necesare, pe
lizarea în mare parte pentru alte lângă pachetul Nebula, Microsoft
proiecte, fie ale echipei, fie ale Visual C++ 6.0, Microsoft DirectX
altor programatori. 7.0 or better şi Tcl/Tk 8.4.x
0 caracteristică esenţială este Pentru crearea unui obiect
faptul că distribuţia este gratuita visual Nebula se utilizează iniţial un
şi include sursele complete. De 3D-modeller capabil să manipuleze
asemenea, este permisă de către obiecte poligonale, coordonate UV
autori copierea, modificarea şi per vertex şi sa salveze obiecte
licenţierea software-ului, ceea ce Wavefront OBJ. După salvarea
face din Nebula un suport ideal obiectului Wavefront, pentru a
pentru orice proiect ce utilizează putes fi prelucrat de engine, aces­
B0O 0B grafica 30. ta trebuie optimizat. Operaţiunea
Portabil pe platformele aceasta se realizează cu WF-
Windows S5/9B/NT şi Linux, Tools, o serie de utilitare create în
engine-ul are ca obiectiv "ascun­ acest scop ce sunt download-ate
j
derea" detaliilor legate de sis­ o data cu pachetul Nebula.

|
temul de operare faţă de majori­ Texturile suportate trebuie să fie
^^^^^^^^^^^

tatea coduEui şi faţă de codul apli­ pătrate, culorile pot fi tip RGB sau
caţiei client, Aceasta este rea­ indexat şi formatul trebuie s5 fie
lizată prin încapsularea claselor BMP necomprimat.
TI J permisă de limbajul C+ + . Nebula Utilizând consola Nebula. esta
nefiind altceva decât o colecţie de foarte simplu să se genereze un
clase C++ încorporate în DLL-uri nod cu o anumita meşa. umbrire şi
ce se încarcă la crearea unei textură. Având acest obiect,
instanţe a clasei. Obiectele se află animaţia lui poate fi realizată
într-o structură ierarhică de tip printr-o simplă comandă în shell.
arborescent cu elementele de bază Având ca avantaje uşurinţa în
noduri cu nume, adresabile şi prin utilizare, o documentaţie detaliată
pointeri, clasa din care sunt
T T -l

mwi şi portabilitatea, engine-ul Nebula


* — 1 J
7 derivate fiind nRoot. De asemenea, este pe placul multor programa­
arhitectura cuprinde o serie de tori interesaţi de grafica 3D. Nu
obiecte server ca gfx, time. math rămâne decât să aşteptăm ieşirea
e t c , care permit o conectare pe piaţa a jocului "Nomads" pentru
foarte facilă a obiectelor client la a vedea posibilităţile acestui
aplicaţii Nebula de pe aceeaşi software exploatate ia maximum.
maşină sau pe o maşină distinctă
din reţea. Engine-ul mai conţine
diverse clase pentru realizarea

57
U n P I c a s s o e l e c t r o n i c . . .
Tip software: Inteligenţa artificială • Redactor: Vlad Susoi

e aţi zice dacă cel mai mare supravieţuieşte - în cazul de faţă plasată într-un spaţiu dreptunghiu­

C pictor al lumii s-ar numi


ceva de genul R205C? Veţi
spune că aşa ceva ar fi posibil doar
cel mai frumos supravieţuieşte. De
asemenea, "pictorul artificial" este
influenţat şi de simţul estetic al
lar - "pânza" pe care sa pictează.
Pe aceasta sunt dispuse o serie
de repere cărora ie sunt asociate
dacă Terra ar fi populată numai de utilizatorului. învăţînd să creeze unghiurile şi distanţele dintre ele.
roboţi. Şi totuşi, un proiect comun după gusturile acestuia. Alegerea acestor repere se face în
danezo-italian îşi propune să pro­ Generarea tabloului se bazează mod aleator şi are o influenţa
ducă exact aşa ceva: un "pictor" pe o reţea neuronală artificială majoră asupra felului în care va
artificial. arăta viitorul desen.
Programul nu este un simplu Orice algoritm genetic
«ti
generator de fractali, "operele" operează pe o populaţie cu un anu­
sale fiind bazate pe algoritmi mit ganotip. în cazul nostru,
genetici Tn reţele neuronale con­ genotipul este un şir de biţi ce
form principiului cel mai puternic codifică coordonatele reperelor»
unghiurile acestora şi distribuţia
culorilor. De asemenea, genotipului
îi sunt asociate anumite funcţii
matematice folosite în prelucrarea
informaţiilor până la stadiul de pix­
eli afişaţi pe ecran. Aceste funcţii
sunt formate de obicei din com­
binarea mai multor funcţii ele­
mentare ca sin, cos, exp, In etc.
Procesul de creaţie începe cu
generarea unei populaţii cu indivizi
ce au genotipul ales aleator.
Fiecărui individ i se va asocia un
desen corespunzător genotipului
său. Aceste desene îi sunt prezen­
tate utilizatorului care va decide
pe care din ele le preferă cu un
simplu click de mouse. Fiecare din­
3 *
tre indivizii selectaţi va fi donat de
Câteva din "operele" un număr de ori stabilit (va avea un
pictorului artificial - un anumit număr de "copii"], consti­
gen de tuind o nouă generaţie. Olanele
fractali adaptezi astfel obţinute vor fi suferi mutaţii
(li se va modifica într-un mod
Vr/ÎT

simţului estetic
al utilizatorului, aleator şirul de biti ce constituie
obţinute după multe genotipul]. putînd apărea astfel
generaţii schimbări atât în coordonatele
de clonâri şi reperelor cât şi în distribuţia culo­
selectări. rilor. Desenele astfel obţinute sunt
din nou supuse selecţiei utiliza­
torului şi unor noi mutaţii până
când se ajunge la un "tablou"
satisfăcător.
Cu siguranţă creaţiile acestui
program nu se pot compara încă în
multe privinţe nici măcar cu
desenele unui copil de clasa pri­
mară însă, în mod cert, el
reprezintă un punct de plecare
pentru versiuni viitoare ce poate
vor reuşi cândva să atingă într-o
oarecare măsură spectrul artei.

****** *
Tip software; Inteligenţa artificială • Redactor; VJad Susoi

ste ochiul uman mai perfor­ până la găsirea unei asemănări.

E mant decât un ochi electro­


nic? Răspunsul la această
întrebare trebuie sa ţină cont de
Apoi se ceuta în baza de data per­
soana care corespunde ele­
mentelor ce s-au găsit
două aspecte esenţiale: pe de o asemănătoare, aceasta
parte, capacitatea de percepere a reprezentînd identitatea căutată.
informaţiei vizuale, pe de altă parte De departe cea mai complexă
posibiltatea de sinteză şi inter­ metodă de recunoaştere facială,
pretare a acestei informaţii. Identalink TrueFace utilizează
în ceea ce priveşte primul reţelele neuronale pentru a
aspect, se poate spune ca există îmbunătăţi acurateţea în condiţii de
deja o concurenţă electronică iluminare diferită şi în decoruri
serioasă pentru ochiul omenesc. complexe ce conţin şi site feţe
Cu rezoluţii din ce în ce mai ridi­ umane. Primul şi poate cel mai
cate, cu sisteme de lentila încor­ important pas în acest scop este
Compararea feţei cu cele din
porate, cu posibilitatea vederii în detectarea şi izolarea figurii ce
baza de date se face pe baza
infraroşu şi un număr din ce în ce trebuie identificată, Şi această
acestui şablon, fiind folosite şi în
mai ridicat de cadre/secundă, ca­ operaţiune este realizată cu aju­
acest caz reţele neuronale "antre­
mera digitală se apropie şi probabil torul reţelelor neuronale specia­
nate" cu un număr enorm de cazuri
că va depăşi capacitatea de per­ lizate în acest sens.
poate fi obţinută prin amestecul pentru a fi acomodate cu condiţii
cepere vizuală a omului. în cealaltă Specializarea acestor reţele se
culorilor primare, la fel şi orice diferite de iluminare şi mimică
privinţă însă. tehnica de calcul, dar realizează prin "antrenarea" lor cu
imagine facială poate fi construită diferita. în urma comparării se
mai ales software-ul existent, lasă sute de mii de feţe dintr-o imensă
prin amestecul unui număr de ast­ obţine un scor care cu cât este
mult de dorit, astfel ca probabil va bază de date care obişnuiesc pro-i
fel de eigenfaces Ccirca o sută mai mare, cu atât este mai mare
mai trece destu! timp până o sâ gramul cu culorile pielii, diferenţele
sunt suficiente, însă numai pentru probabilitatea ca identificarea să
comunicăm cu calculatorul şi prin dintre bărbaţi şi femei, mărimea
o singură ipostază şi cu aceleaşi fie exacta.
mimica feţei, . '. feţei etc. După izolare, programul
condiţii de iluminare). Insuficient susţinută până în
O problemă cum este extrage o serie de trăsături stan­
Pentru recunoaştere, progra­ prezent, recunoaşterea feţei
recunoaşterea feţei umane, care dard ale figurii ca ochii, nasul, linia
mul descompune noua poză în rămâne un domeniu care ar putea
este atât de naturală pentru om. obrazului etc. Acestea sunt nor­
eigenfaces pe care le compară cu deveni în viitor cea mai importanta
prezintă dificultăţi aproape insur­ malizate, comprimate şi codificate
cele din baza de date, fiind selec­ metodă da autentificare, promiţînd
montabile în prezent pentru orice într-un şablon cu mărimea de
tate cele care se aseamănă cel o ascensiune spectaculoasă.
dispozitiv electronic. Un program aproximativ 1 Kb.
mai fidel.
capabil să identifice figurile Mai evoluată decât această
omeneşti ar avea aplicaţii în Facial Fcatire Domains Feaîurc Detecţiei re Input Imagc
tehnica, tehnologia analizei
nenumărate domenii, în special cele trăsăturilor locale rezolvă unele din
ce ţin de securitate. probleme, ca diferenţele de ilu­
Una din firmele de sofware ce minare şi deformările feţei.
au încercat o soluţie pentru PC Pentru început se colectează o
este eTrue, cu pachetul TrueFace. bază de date cu fotografii şi se
Un slt program este disponibil extrag eigenfaces. în continuare
pentru dispozitivele tip Pocket PC se extrag trăsăturile feţei care
de la firma Visionics, numit Faceit. diferă mult de cele ala celorlalte
Acesta foloseşte o tehnologie figuri. Cu 32-50 de astfel de ele­
client-server pentru identificare, mente, se poate alcătui o faţa, pe
programul doar extragînd faţa, aceste "materiale de construcţie''
identificarea fiind efectuata de un bazîndu-se tehnologia. Printre cele
server specializat. mai reprezentative puncte sunt:
Această extragere se rea­ nasul, sprâncenele, gura şi zonele
lizează cu ajutorul unei tehnologii unde se schimba curba osului. MM . M f & M8* MM
de recunoaştere facială, cele mai Aceste şabloane trebuie să fie
cunoscute fiind tehnica eigenface, foarte elastice, pentru a reflecta
tehnica analizei trăsăturilor locale schimbările în mimică.
şi tehnica Identalink True Face, m
Pentru a identifica o figură
Un set de eigenfaces este un
aranjament bidimensional de lumină
umană, se determina şablonul de - fHSS £465 B4M £469
puncte caracteristic feţei. în con­
şi întuneric realizat prin combina­ tinuare, calculatorul generează ele­
rea unor fotografii dintr-o bază de mente ale feţei, fie aleator, fie
date şi observarea caracteristi­ bazat pe eigenface-ul mediu.
cilor comune şi diferenţelor dintre Pentru fiecare grupă da elemente - S481 H4?9 SW
ele. se alcătuieşte o figură care este
Această tehnologie se bazează comparată fotografia iniţiala.
pe faptul că, aşa cum orice culoare Generarea şi compararea continuă
son i
Efecte

Mumia vine
din nou
Tip articol: Prezentare * Redactor: Adrian Dorobăţ

F
ilmul "The Mummy" a fost un
succes Tn 1999. adunînd 40
milioane de dolari din biletele
filmul de acum 2 ani a fost actua­
lizat şi îmbunătăţit cu displacement
maps şi texturi de rezoluţie mare.
M
vândute Tn doar primul weekend şi Mişcarea realistă a depins de un
un total de 414 milioana de dolari sistem virtual de muşchi combinat
până în prezent. Continuarea, inti­ cu motion capture pentru realism
tulată extrem de original "Mumia se perfect. Tehnologia utilizata a fost
întoarce", a fost lansata pe 4 mai un sistem optic ViccnS de captură
în Statele Unite şi va ajunge Tn real time, combinat cu software-ul
curând şi la noi pe ecrane. - - Kaydara Filmbox, elementul de nou­
în 1935, zece ani mai târziu faţa tate fiind cS nu s-a folosit un cos­
de acţiunea din primul film. Piele tum obişnuit mocap [motion cap­
O'Connel. aventurierul şi Evelyn, ture). ci unul cu peste 50 de
bibliotecara, sunt căsătoriţi şi au un puncte reflexive ataşate.
băiat de 9 ani pe nurne Alex. pe Au existat scene extrem de
care îl râvnesc forţele răului, încărcate, care taxau la maxim
întruchipate de Anck-Sunamun şi capacităţile calculatoarelor, cum
Imhotep, cuplul egiptean din primul este de exemplu cea în care
film şi noul inamic Scorpion King. 64.000 de mumii cu cap de câine
Pe lângă acţiunea tensionantă şi se luptă în deşert cu o armată de
umorul sporadic, dar de calitate, războinici umani. Toate au fost ran-
care au făcut deliciul primului film, date în 3D. Ce-i drept complexi­
şi, fireşte, vor fi păstrate în sequel, tatea modeleleior din background
mai merita să vedeţi filmul pentru era mult mai mica decât a celor din
impresionantele efecte speciale prim-plan, dar 64.000 de mii rămân
realizate de Industrial Light and 64.000. în alte scene mai puţin
Magic. importante s-a rendarizat doar un
Jumătate din personajele din grup de creaturi, apoi întregul grup
film sunt construite pe calculator: în mişcare a fost duplicat cu
Imhotep, mumii cu capete de câine, copy/paste în 2D cu ajutorul pro­
mumii pigmeu şi o creatura pe gramului Matador. Restul efectelor
jumătate om, pe jumătate speciale nu sunt cu nimic mai pre­
scarabeu. Pe lângă personaje, mai jos. La un moment dat un zeu
capătă din nou viaţă fumul, praful şi face sa apară o oaza în deşert:
nisipul, Pentru realizarea celor 359 geneza acesteia a fost cu adevărat
de scene cu efecte speciale a dificila. Echipa tehnica a trebuit să
muncit o echipă de aproape 100 de scrie pluginuri specifice pentru
oameni, adunînd într-un singur Renderman, care. cuplate cu
cocktail exploziv mai toate tipurile diferite valori pentru textura şi
de efecte folosite până atunci da dimensiuni, trebuiau sâ simuleze
ILM în filmele la care lucraseră, ba apariţia plantelor din nisip şi
chiar şi multe de-a dreptul creşterea lor rapidă. Practic,
revoluţionare: un număr imens de fiecare planta era un sistem izolat
războinici digitali, mumii cu cap de de particule în Maya, fiecare par­
câine, care se luptă cu actorii şi ticulă fiind texturată cu pluginurile
figuranţii, simulări de plante şi apă, speciale Renderman care aveau
precum şi crearea eroului negativ elemente aleatoare încorporate.
principal, Ragele Scorpion. Pe la Tot Maya a fost folosit pentru a
jumătatea filmului, acesta se crea o faţă care se iveşte pe cul­
transformă într-un hibrid om-scor- mea unui val tumultos ce îi aleargă
pion, jumătatea umana fiind o clonă pe eroi printr-un canion, afect
digitala a actorului de la brâu în completat cu dinamica valurilor
sus, texturată cu imagini pictate folosită pentru furtuna din The
manual în Viewpoint software-ul Perfect Storm
proprietar ILM şi shadere
Efectul scontat nu s-a lăsat
Renderman. Mumia lui Imhotep a
aşteptat... filmul a scos deja 118
fost readusă la viaţă, în sensul ca
milioane de dolari şi este pe locul
modelul tridimensional creat pentru
în topuri. îl aşteptăm şi pe la noi.

60
P
rimul "Matrix" a fost un film Aceasta afirmaţie poate fi probată
care a stabilit noi standarde cu ajutorul fotografiilor; un BMW
Tn domeniul efectelor speciale secţionat precis din motive
şl se pare câ următorul, "The necunoscute, o nouă cabina telefo­
Matrix Reloaded" va ridica din nou nică şi, cel mai spectaculos, o
ştacheta în acest domeniu. Numele întreagă fâşie de autostrada con­
de "Matrix Reloaded" a fost ales struita pe un aeroport dezafectat.
recent şi va semnifica faptul că sis­ Pe aceasta se va desfăşura o cursă
temul artificial care produce infernală, Tn care maşinile vor sări
imitaţia de realitate se va autore- până la 20 de metri în aer fără
configura pentru a face faţă noii drept de apel. Aşa zic zvonurile...
ameninţări reprezentate de Nea. Zvonuri, zvonuri, dar segmentul de
Asta este sigur. în jurul lucrurilor autostrada exista, nu l-am inventat
nesigure se învârte o ceaţă proba­ noi...
bilistică formata din zvonuri şi In ceea ce priveşte efectele
jumătăţi de adevăr: se aude că speciale create pe computer,
Trinity este de fapt un agent Warner Bros au renunţat la Manex
deghizat, câ vom vedea în sfârşit Entertainment, cei ce le-au adus
minunatul Zion, că se va descoperi •scarul anul trecut, preferînd sa
un Matrix Tn interiorul Matrix-ului, îşi creeze o echipă proprie, în care
că Matrix III îl va avea în rolul prin- - au fost cooptaţi din fericire mem­
cipsl pe copilul lui Neo cu Trinity şi brii echipei care au creat efectele
alte astfel de poveşti cu probabili­ speciale la primul film. Aceeaşi
tate destul de mică de s se ade­ Mărie cu altă pălărie ca să spunem
veri. Noi vom vorbi despre cele cu aşa... Oricum, mai este mult de
un grad mai ridicat de adevăr... aşteptat, filmul urmînd să apară în
Purtînd numele de cod "Burly vara 20D2, ba chiar înspre toamna,
Man", filmarea la Matrix II a atras •in desenele pentru storyboard ale
numeroase priviri curioase, din lui Geoff Darrow. designerul folosit
dezvăluirile cărora pot fi trase şi pentru primul Matrix, nu se pot
câteva concluzii interesante. Mar desprinde prea multe, exceptînd
întâi, faptul câ au fost angajate o violenţa explicita, care însă a avut
mulţime persoane care semănau un rol important în succesul primu­
cât mai mult posibil cu agentul lui film. astfel ca ar fi fost ciudat
Smith plus aluziile privitoare la mul­ să nu apară şi în sequel. într-unui
tiplicare dintr-un interviu al lui din desene este prezentă şi vi­
Keanu Reeves ne pot duce cu gân­ ziunea sa asupra unui landing bay
dul la o scenă în care agentul din Zion, aşa ca este posibil sa
Smith, readus la "viaţă" se multi­ vedem şi oraşul legendar.
plică pentru a-l contracara pe Neo. Fraţii Wschovsky au în proiect dupa
Tot din acelaşi interviu se înţelege cele doua sequel-uri pentru Matrix
clar ca vor exista scene de luptă un prequel anime, cei doi fiind fani
care se vor desfăşura în aer. pre­ înveteraţi ai acestui gen de arta
cum şi numeroase cascadorii cu vizuală. Dacă o iau pe urmele lui
complicate aspecte tehnice. George Lucas. e de râu. ..
I Gaelrii
son

interesantă folosire a Bryce-ului. Atmosferă subacvatică bine


realizată, însă nu e bine să abuzezi de un efect după ce t-ai obţinut.
Mai trimite.

62
I I 1 4 Ml
Galerii X t n a i

Silviu Badea
pieceMkr@ziplip. com

Ai talent şi asta se vede. Imaginea cu dinorcboţii este foarte atmosferică, şi


din fericire zonele întunecate ascund lipsa de detalii. Ştiu că sistemele pe
care se lucrează Tn România nu sunt tocmai cale mai performante, însă
imaginile tale ar avea mult de câştigat prin adăugarea de mici amănunte, fie
câ ele sunt obiecta sau texturi de detaliu.

Teodor Popa
Ştefan Giurgiu teopope@usa.net
gsc_mtfr@yahoo. com
Foarte interesante imagini; două dintre ele au acele mici detalii de efect
Eşti unul dintre cei mai talentaţi dintre "clienţii" acestei rubrici. Păcat de care lipsesc din imaginile celorlalţi. Mai ai de lucru la caracterele umanoide,
obsesia ta pentru maşini... Mai diversifică... Sau vrei sâ ajungi un nou dar eşti pe drumul cel bun. Ţinem legătura.
Pinifarina. Mai aştept imagini de la tine.
Pe s c u r t Mal un pic povestea 5tar Wars
Destroyer S W G B - e g a r d u l v o p s i t, d a r l e o p a r d u l c i n e e,.

Command - 3D lucrat la amănunt mult de


naval combat game
Ubi Soft a dezvăluit
L ucasArts fac lucruri la
cane nici cu gândul n-ai
gândit: se întorc la genul
t o t : şase civilizaţii unice în
felul lor. nume diferite şi
comise la crearea
Force Commander, dar
cred câ vom vedea o
noi informaţii RTS cu un nou joc Star campanii specifice. aceeaşi Mărie [AOE II] cu
despre jocul Wars Galactic LucasArts spune că au altă pălărie,
Destroyer Command, Battlegrounds sperînd să învăţat din greşelile www, lucasarts. com
Jocul va avea misi­ aibă mai mult succes
uni navale istorice decât cu Force
desfăşurate în Commander, lansat acum
Atlantic şi Pacific un an. Jocul foloseşte un
în timpul cefui de-al motor tip AOE II şi faptul
doilea război mondi­ că cei de la Ensembie
al. Jucătorii vor Studios au participat la
avea comanda finală realizarea jocului nu poate
privind distrugerea decât să ne bucure. Dar
navelor inamice. ce găsim de fapt: un joc
Dar pentru asta tip AOE II, dar care are
vor îndeplini o vari­ unităţile, mediul, perso­
e t a t e de misiuni najele, limbajul din Star
jhcluzînd vână­ Wars. Ceea ce este de
toarea unor sub­ admirat este faptul că s-a
marine, conducerea
unor avioane kami-
kaze, escortatea
unor convoaie,
lupta cu nave ina­
mice şi chiar bom­
1D reguli p e n t r u un j o c de s u c c e s
bardarea unor plaje
ca suport aî infan­
teriei. Jocul va
N imeni nu se mai îndoieşte astăzi că
viitorul aparţine jocurilor "de masă".
Fiecare s t a t i s t i c ă a gamerilor de azi
funcţioneze;
3. Are opţiune de singleplay pentru cei
care nu au o legătură stabilă online;
avea şi arme pe relevă ca o parte din ce în ce mai mare 4. Curba de învăţare este rapidă sau
măsură: torpile, dintre ei cad în patima aşa-numiţilor con­ inexistentă, nefiind nevoie de citirea unui
tunuri de 4 0 m m , sumatori "de masă" descoperind că un
r manual pentru a juca jocul;
mine. Este intere­ computer poate fi folosit pentru ceva mai 5. Regulile sunt simple şi clare;
sant faptul că Ubi interesant decât să t r i m i ţ i mail-uri, să 6. Interfaţa foloseşte un număr mic de
Scft va oferi posi­ editezi texte şi să accesezi Internet-uL intrări;
bilitatea ca cei Majoritatea celor care fac această 7. Există posibilitatea să primeşti un
antrenaţi cu Silent descoperire joacă jocuri care respectă feedback pozitiv într-un timp s c u r t ;
Hunter II să dis­ parţial sau t o t a l următoarele reguli: 8. Puţină violenţă contra oamenilor;
trugă navele din 9. Nu se vad sânge şi mortăciuni pe
Destroyer Command. 1. Cerinţe minime de sistem; ecran;
2. Nu e nevoie să downloadezi patch-uri 10. Toata familia îl joacă,
www.ubisoft.com sau update-uri pentru a face jocul să www, avault.com

64

Sfir

Project Eden apare In septembrie Pe s c u r t

L a r a la p u t e r e a n, n t i n z î n d s ă s u p r a v i e ţ u i a s c ă a p o c a l i p s e i Reţea
pentru PS
C ompania britanică
Core Design, renumită
pentru seria Tomb Raider,
construit s t r u c t u r i
urbane verticale, conec­
t a t e prin a r t e r e de circu­
este t â r â t ă t o t mai jos,
spre lumea nimănui.
Membrii echipei lucrează
Fanii consolei Sony
PS2 vor putea în
curând să joace în
a decis să se dezvolte, laţie suspendate. Bogaţii de multe ori separat,
reţes jocul prefe­
ramânînd în branşa trăiesc sus. unde aerul drept pentru care trebuie
rat folosindu-se de
jocurilor de acţiune-aven- este curat şi soarele se să t e gândeşti bine când îi
acest device. Dar
tură. Project Eden com­ vede, iar cei săraci jos. tn foloseşti: Carter - şeful,
L opţiunea este va­
bină strategia şi ele- condiţii mizere şi unde primeşte informaţii şi
labilă doar în ţări-
mentele de puzzle cu criminalitatea e în floare. activează uşile UPA; Andre
aventura tradiţională. In urma unor probleme - inginer, repară maşini;
Spre deosebire de Tomb tehnice la Real Meat Minoko - expert în calcula­
Raider, unde o puteai con­ Factory este trimisă o toare, accesează t e r m i ­
trola doar pe Lara, în echipă de tehnicieni, care nalele de informaţii şi
Project Eden sunt mai dispare. Bogătaşii t r i m i t o sparge sisteme; Amber -
multe personaje, fiecare echipă de investigaţii de la un robot mere, are un
cu tactici speciale care se Urban Protection Agency costum de protecţie pen­
mulează pe aptitudinile lor [UPA], pe care a con­ t r u a trece prin zonele
diferite. Povestea este trolează jucătorul. Pe periculoase şi are cea mai
tipic post-apocaliptica. Din măsură ce investigaţiile mare cantitate de care benenciază de
cauza suprapopulării s-au avansează, echipa UPA muniţie. Pentru a termina televiziune inter­
jocul trebuie să activă (tip de
supravieţuiască toată conexiune rapidă
echipa. Pentru asta, dacă TV) şi va fi posibil
un personaj moare, ceilalţi şi schimbul de
pot dona o cantitate de mesaje în timpul
energie la punctele de jocului, Primele
regenerare pentru a-l încercări vor fi
aduce la viaţă pe cel dece­ făcute în acest an
dat. Astfel, jucătorul nu şi se speră ca
trebuie sâ o ia de la capăt lansarea pentru
decât dacă moare toată publicul larg să se
echipa. facă la anul
www.sony.com
www.eidos.com

Taxele cresc
cu 700%
Autorităţile ger­
E a m e C u b e v a fi mai ieftina mene eu majorat
taxele pentru
C u 3 m i l i o a n e m a i p u ţ i n d e c â t rivalii jocurile violente,
de la 3 0 USD la
N itendo a anunţat că
generaţia următoare
a consolei GameCube va fi
al concernului US Nitendo.
"Aceste sisteme sunt un
pic mai mici ca un com­
va veni cu variate combi­
naţii între speed internet
acces, reproducerea de
2 4 0 USD.
Producătorii con­
sideră că acest
mai ieftină cu 100 USD în puter şi nu este tocmai MP3, rularea de DVD-uri,
lucru va face ca
Statele Unite. Acest simplu să obţii un preţ memorie mai multă şi
afacerea cu acest
anunţ apare la mai puţin a t â t de mic faţă de un alteia
tip de jocuri să
de o săptămână după ce computer." Noua consolă www, nintedo.com
dispară încet»
rivalii de la Microsoft au
Decizia a fost
spus că vor lansa Xbox la
luată deoarece
2 9 9 USD. cam acelaşi
"există un major
preţ cu PS2. Acest enunţ
interes din partea
este prevăzut sâ arunce în
publicului larg pen­
aer anticipatul război între
t r u jocurile video
cei t r e i rivali când noile
viofente. Ele stau
console vor fi lansate pe
la baza brutalizărti
piaţă în noiembrie.
societăţii", declară
"Suntem surprinşi chiar
autorităţile ger­
noi că am fost capabili să
mane.
obţinem acest preţ",
spunea directorul executiv www.pcdata.com
-l
• ^

4 . '-J&r- •
^ - Al *


* d e - a l u n g u l

_ - -

s i d e - a l a t u l
TM
Tip articol: Ştiri * Redactor: Vlad Zotta

ml \

P
Începe coşmarul p e n t r u M a x Payne?
E3 (0

E
[Electronic
Entertainment
Demo-uri a p e t i s a n t e , dar n u p e n t r u t o ţ i os

Expo] este cea 3D Realms 51 Remedy au fost prezente cu secvenţe video din Max Payne, pentru public, şi
mai importanta demo-uri pentru câţiva reprezentanţi ai-presei foarte a t e n t selecţionaţi- Eroul principal,
expoziţia pentru Max Payne. este un fost poliţist căruia i s-a înscenat o crima şi care este acum vânat şi
producătorii de de foştii colegi şi de mafia locala. Acţiunea se petrece într-un New York copleşit de violenţa,
jocuri electro­ conspiraţii şi tipi duri. Jocul combina speranţa, suferinţa, curajul şi disperarea pentru a
nice, mei impor­ reda într-un final starea sufleteasca a lui Max şi o atmosfera exterioara unica, şi pentru a
tanta chiar decât ne ţine cu sunetul ia gura pana in
Geme Developper ultimul moment. Firmele producătoare
Conference. Aici afirma ca vor sa dezvolte cel mai rea-
• • •

t o a t e casale pro­ listic joc din punct de vedere grafic


ducătoare de produs vreodată pentru PC, Rămâne
jocuri vin sa se de văzut.
lauda cu ultimele
lor realizâri,
accesul publicului
fiind destul de
restrâns: nu
intrâ decât per­
soanele de peste
18 ani care au
cît de c t t
legătură cu
industria Soul Reaver 2 •

jocurilor. Noroc
câ nu sunt decât Căutarea lui Raziei n u s - a t e r m i n a t .
o
ro
t-
vreo 2 0 0 . 0 0 0 de OJ
Continuarea lui Legacy of Kain:Soul Reaver este aproape gata. dar, din păcate, numai pen­ 4J
C
persoane cere t r u Playstation 2. Jucătorul îşi va asuma pentru a doua oară rolul lui Raziei şi va calatori
o
intrâ Tn categoria prin curenţii timpului în diverse ere din t r e c u t u l lui Nosgoth. Raziei este un vampir aproape D
asta, la fel de bătrân ca şi Kain şi unul dintre foştii lui locotenenţii. Experienţa lor nu se bazează >.'J

pe evoluţie în decursul timpului, ci mai degrabă pe metamorfoze accelerate ce au loc 5


Oricum, pentru a
într-un cocon din care ulterior renasc. Raziei. în urma unei astfel de metamorfoze, comite 5
v8 tine la curent
cea mai grava blasfemie evoluînd mai mult decât orice alt vampir prin apariţia unor mem­
cu ce mai a nou
brane asemănătoare cu cele de liliac care îi permit sa zboare, putere nedeţinuta de vampiri
în domeniu, am
pana atunci. Pentru aceasta el este aruncat de ceilalţi locotenenţi ai lui Kain în cel mai
decis să adunăm
adânc lac, dar ajunge în Underworld
laolaltă t o a t e
unde zeul de aici îl învie şi îl t r a n s ­
ştirile de la E3
forma într-un înger al morţii care va
într-un pachet
colinda prin Nosgoth în căutarea lui
frumos ambalat,
Kain, măcinat de ideea răzbunării şi
gate pentru a fi
citit. Funda în însetat de sufletele vampirilor. I ^Mim^T * - . -
numărul u r m ă t o r

www.microsoft.
com/games/e3
Mânuşi pentru Resident Evil: G r o u n d Z e r o

garneri
•m a • r
In curând pe ecrane J A

Pe lângă pad-uri şi şoricei, iată Nu este vorba despre o continuare, ci despre transpunerea r
• — r

că anul acesta o nouă găselniţă pe peliculă a seriei de succes produsă de Shinji Mikami avînd
şi-a s t r e c u r a t codiţa printre în rolurile principale pe Milla Jovovich (The Fifth Element],
prezentările de la E3. Compania Michelle Rodriguez (Girlfight) şi Eric Mabius (Cruel Intentions)
GameSkinz a scos la iveală pe 17 şi regizată de Paul Anderson (Mortal Kombatî. Filmările exte­
mai noul lor model de mănuşi rioare au început deja pe b martie în Berlin, dar premiera r

pentru cei impătimiţi de jocuri este planificată pentru 2 0 0 2 . Alice [Milla Jovovich] şi Rain
video, dar mai puţin rezistenţi (Michelle Rodriguez) conduc o echipă de intervenţie care t r e ­

fizic. Compania afirmă că buie sâ se infiltreze într-un laborator subteran de cercetare


mm

"mânuşile sunt la fel de impor­ genetică denumit "The Hive". unde cu numai câteva ore în
t a n t e pentru garneri precum cio­ urmă un virus a scăpat de sub control exterminînd t o t per­
rapii pentru atleţi". Mânuşile sonalul şi transformîndu-l în morţi vii şi nu tocmai amabili.
sunt realizate în aşa fel încât Alice are la dispoziţie doar t r e i ore pentru a opri invazia, timp
asigură un control perfect şi în care descoperă că nu aceştia reprezintă pericolul real ce îi
previn în acelaşi timp apariţia ameninţă, ci altceva, mai rău, mai viclean, care îi urmăreşte
durerilor de articulaţii, a t â t de din umbra www.universalpictures.com
frecvente printre pasionaţii de
CQnsole. /
www.videogECgiegioves.com.
Disney's Atlantis: The L o s t Empire - Trial by Fire

• i s n e y s e o r i e n t e a z ă şi c ă t r e m u l t i p l a y e r o n l i n e

Acţiunea jocului se bazează pe următorul lor film şi în mod plăcut surprinzător este un
first-person adventure a t â t pentru single. c â t şi pentru multiplayer. Misiunea jucătorului
va fi aceea de a face parte dintr-o echipa de explorare foarte sofisticată care urmează să
călătorească pâna în centrul Pământului pentru a descoperi oraşul pierdut al Atlantidei.
•isney ne avertizează că drumul nu va fi uşor, că va trebui să ne des-
L

curcam prin diverse labirinturi sau să evităm capcane mortale. Odată


ajunsă în oras, echipa află că singura modalitate de a salva imperiul de
la distrugere este de a găsi şi activa patru pietre mistice. Cu t o a t e că
povestea *poate părea simpla la prima vedere, sa speram că imaginaţia şi
Baldur's B a t e II: umorul celor de la Disney vor menţine interesul viu pe t o t parcursul
jocului. www.disneyinteractive.com

Throne of Bhaal
Cu t o a t e că va cere jocul pentru
a putea rula, add-on-ul aduce în

plus 8 0 de arii diferite pentru a


T o m Clancy's G h o s t Recon
fi explorate, 4 0 de noi monştrii
şi peste IDO de arme şi armurL
Interplay afirma că se adaugă Ubi5oft ne promite acelaşi
între 3 0 şi 5 0 de ore de joc.
Throne of Bhaal va permite j o c de echipă dar mult mai realist

jucătorului sa-şi creeze noi per­


Beneficiind de un engine 3D cu t o t u l nou şi de un multiplayer îmbunătăţit, Ghost Recon îl
sonaje şi, de asemenea, va intro­
pune pe jucător în fruntea unei echipe speciale de intervenţie [The Ghosts) chemata sa
duce o noua clasă şi anume Wild
puna capăt situaţiilor internaţionale care ameninţa sa se termine prost daca sunt lăsate
Mage. un magician care
la voia întâmplării. Planificarea acţiunii se va face mult mai uşor, ne promite UbiSoft. iar
dezlănţuie o magie neprevăzuta şi
în modul multiplayer vom avea chiar posibilitatea să schimbam calităţile fiecărui personaj.
foarte puternică de fiecare data
Despre ceilalţi membri ai echipei firma spune ca vor beneficia de un Al imbunataţit, că vor
când foloseşte câte o vrajă.
urma perfect instrucţiunile, dar se vor şi urmări unul pe celalalt şi vor trage foc de
Toate caracterele vor începe
acoperire la nevoie, folosind bineînţeles ultimele noutăţi în materie de tehnica militară,
jocul cu 2.5 milioane experienţă
printre care şi M 1 6 echipat cu aruncător de grenade. Un aspect interesant al jocului va
şi vor putea avansa pâna la 8
fi lipsa modelelor armelor în modul I ~~~
milioane. Odată ajunşi la un a s t ­
first-persan, deoarece se doreşte ca
fel de nivel, personajele vor ".
jucătorul sa-şi concentreze mai mult
putea folosi nişte abilitaţi spe­
ciale disponibile numai atunci, atenţia asupra şi a ^^^^fl^fl
www. interplay, com modalităţilor de eliminare a acesteia. . rfijf' Hfu I
1
ŞTIRI £ 3

anetside
e r a n t Unreal II
n t e r a c t i v e Infogrames a prezentat la E3 mult aşteptatul Unreal II. Acţiunea se învârte în jurul unui
m a m i t e h a r ţ i război izbucnit între 6 rase e x t r a t e r e s t r e , jucătorul fiind de fapt un comandant trimis
î n t r - o nouă colonie care e prins la mijloc şi f o r ţ a t să afle de ce lucrurile au luat o întor­
e 6 D D
sătură a t â t de proastă, în t o t a l fiind 25 de nivele de-a lungul celor 13 misiuni. Armele
e j u c ă t o r i
sunt în număr de 15 dintre care cea mai impresionantă este aruncătorul de flăcări care
produce un efect devastator. Un aspect interesant este acela că armele nu vor putea fi
iPlanetside este un f i r s t - folosite imediat, ci jucătorul va fi nevoit să se întoarcă la navă, urmînd ca din misiunea
person shooter online a următoare arma sâ fie disponibilă. Pe navă se va mai găsi încă un personaj pe nume Aida
cărei acţiune se care va fi responsabilă cu toate informaţiile primite. Conversaţia cu Aida va fi foarte dez
desfăşoară pe conti­ voltată în sensul că jucătorul va avea . •
nente, fiecare putînd
posibilitatea sa aleagă din mai multe
duce în spate până la •mu

600 de jucători. Aceste variante de răspuns. Modul multiplay­


continente sunt revendi­ er nu va fi nici el uitat. Un aspect
cate concomitent de foarte interesant aici este faptul că m

t r e i părţi care fiecare va putea cumpăra arme sau


bineînţeles că nu găsesc echipament special, în această cate­
altă soluţie în afara gorie intrînd de exemplu t u r e t e ce
războiului. Fiecare vor putea fi amplasate lângă bază.
jucător va avea de
îndeplinit misiuni, solo
sau în echipă, iar la
finalul acestora va primi Aliens v e r s u s P r e d a t o r 2

un număr de puncte pe •

care le va putea folosi V a reuşi oare s a s e ridice


pentru a dezvolta anu­
r

mite abilităţi precum vin­ la înălţimea predecesorului s a u ?


decarea coechipierilor Monolith Productions a prezentat primul demo de AvP 2 la E3. Cei care au încercat
sau infiltrarea în calcu­ ambele moduri nu prea au putut experimenta lucruri noi în ceea ce priveşte abilităţile
latoarele inamice. O celor t r e i personaje. Cel mai interesant lucru în demo a fost introducerea celei de-a treia
latură interesantă este modalităţi de atac a alienului, şi anume muşcătura care va putea fi folosită numai în cazul
aceea că o bază, odată în care capul adversarului se află chiar în fata şi care va avea ca efect restaurarea vieţii.
ocupată, va putea fi Interesant este faptul că acest efect apare chiar dacă sunt folosiţi inamici deja morţi.
transformată într-un Conform producătorilor, grafica e s t e
punct de respawn pen­ mult îmbunătăţită, numai că cei care
t r u coechipieri, astfel au t e s t a t demo-ul s-au plâns de
încât aceştia pot inconsistenţe ale framerate-ului. « k w
respawna direct în Jocul este programat să apară anul
mijlocul acţiunii. Fiind acesta, dar. din păcate, demo-ul
a t â t de largi, hărţile var prezentat la E3 nu a reuşit să
fi puse la dispoziţie uimească pe nimeni.
diferite mijloace de
t r a n s p o r t . Acestea,
precum şi armele, vor
varia în funcţie de rasă
şi vor putea fi furate de
către celelalte părţi. Red Faction
www.verant.com
P r a d u c a t o r i i s e l a u d ă c u u n e n g i n e 3 D a v a n s a t

Acest nou engine denumit geo-mod' va permite jucătorului să distrugă t o t ceea ce a


fost desemnat de programatori ca bun de distrus, adică orice de la uşi. pereţi şi podele
până la turnuri de beton. Noi posibilităţi se deschid astfel pentru jucător, care va putea
să ajungă în locuri greu accesibile,
va putea distruge uşi încuiate sau
va putea mări găuri şi spărturi prea
mici pentru a putea t r e c e prin ele.
Jocul va beneficia-şi de un mod de
multiplayer care îi va încuraja pe
jucători să folosească noul geo-mod
pentru a elabora noi strategii.

68
Blizzard s - a asigurat

Red Alert 2 Expansion Pack
a 1 1

Ghidurile oficiale pentru


Warcraft 3: Reign of Chaos, pre-
mu-
Marele a b s e n t de la E 3
cum si cel pentru Diablo II: Lord
nele add-on-ului de Red Alert 2. Anunţat încă dîn aprilie anul
of Destruction vor fi publicate
îl va putea prezenta la E3 măcar unui număr restrâns de jur
de o singură companie,
Westwood a spus că echipa a preferat să nu cheltuie timp
BradyGames. "Echipa de la Brady
ezentări, deoarece vrea să respecte deadline-ul impus, adică
posedă o cunoaştere profundă a
sie două părţi din Red Alert 2 care vor beneficia fiecare de 7
jocurilor noastre şi ei în mod
ntroduce încă un grup format din soldaţi controlaţi psihic şi
clar împărtăşesc orientarea
companiei Blizzard în crearea de
produse de înaltă calitate", a
declarat Paul W. Sams Senior .
Vrce President of Business
•evelopment din partea Blizzard.
"Au dovedit ce pot anul t r e c u t unde Westwood promite
când au publicat ghidul oficial 10 noi hărţi în mod coo­
pentru Diablo II. aşa că suntem perativ.
foarte bucuroşi să putem lucra m*

11
cu ei încă o dată. a adăugat el. www.lucasarts.com

Neverwinter M y t h III: T h e Wolf A g e


Nights C u t o a :t ee c a e s t e d o a r 5 D % g a t a M u m b o J u m b o
Neverwinter Nights nu va fi doar
s p u n e c â îl t e r m i n ă p â n ă î n o c t o m b r i e
un joc în sensul tradiţional al
cuvântului. Cu toate câ va avea" Myth: The Fallen Lords, primul succes în jocuri pentru PC al companiei Bungie Software
şi o parte de single-player, latu­ are acum un alt producător, Mumbo Jumbo, care ne asigură câ vom vedea multe
ra principală va fi aceea de a îmbunătăţiri în această nouă continuare. Sprijinindu-se pe un engine 3D complet nou. per­
permite jucătorului sâ-şi creeze sonajele din Myth III vor fi alcătuite fiecare din aproximativ 40D de poligoane şi vor benefi­
propria sesiune online şi să cia de t e x t u r i detaliate şi de umbre în timp real pentru fiecare, terenul va fi redat de B
accepte până la 60 de-jucâtori. sau 7 s t r a t u r i de t e x t u r i în funcţie de apropierea sau depărtarea camerei, copacii
Pentru aceasta va exista un edi­ şi plantele vor fi flexibile şi în special animate de vântul variabil. Vom regăsi, '
t o r eu care nu numai că se va de asemenea, şi prezenţa luminilor dinamice în cocktail-urile Molotov care vor străbate
r
putea crea mediul înconjurător,
cerul noaptea sau în
dar şi adaugă arme, armuri sau
rula scripturi pentru monştri sau
torţele cu care vor fi
dotate peronajele. în mod
i
alte personaje. Se va putea
single-player, jocul va
modifica astfel până şi culoarea
avea 25 de misiuni şi
săbiei magice a unui personaj. 0
acţiunea se va petrece cu
altă noutate va fi limbajul de pro¬
1 0 0 0 de ani în urma
gramare care va aduce mult cu
primului Myth.
C şi cu care se va putea modifica
comportamentul monştrilor. în
sensul că vor vorbi numai cu o
anumită rasă sau vor ataca ime¬
diat o anumită rasă sau, odată
eliminaţi, vor începe să ardă. •isciples II Dark Praphecy • •

www. neverwinternights.com
Disciples II: Dark Prophecy este un joc de strategie cu elemente de RPG dezvoltat de o
firmă mai puţin cunoscută, S t r a t e g y First. Acţiunea se
petrece în Sacred Lands unde patru rase rivale, Empire.
Mountain Clans, Legions of the Damned şi Undead Hordesse
luptă pentru supremaţie. De această dată fiecare rasă este
în haos după marele război din primul joc şi, cu t o a t e că a
t r e c u t ceva timp de atunci, efectele încă se văd.
Producătorul ne promite câ jocul va conţine 2 0 0 de unităţi
diferite şi mai mult de 100 de vrăji. în afară de modul single-
player vor fi disponibile şi hot-seat sau multi-player pe LAN
sau Internet, dar cu suport de numai patru jucători pe hartă.
; : > www_disciples.com

69
ŞTIRI E3

5 o l d i e r o f R e t u r n t o Castle Wolfstein
F o r t u n e

• a u b l e H e l i x Efecte speciale din c e în c e


Una dintre cele maî mari mai impresionante
atracţii de la standul Fiind c o n s t r u i t pe un engine de Quake III: Team Arena jocul se doreşte a fi unul din hit-
j/m"

Activision a fost conti­ urile Activision de anul acesta. Arii exterioare enorme, caractere detaliate şi obiecte
nuarea jocului de anul care pot fi distruse inclusiv avioane care s t a u cuminţi în hangare, un Al excellent al i n a ­
t r e c u t , Soidier of micilor care se ascund după obiecte sau t e urmăresc dacă fugi fac din Return to Castle
Fortune 2, care ne Wolfstein unul dintre cele mai aşteptate first-person shootere. Un loc important îl ocupă
propune încă 10 noi mi­ în joc efectele speciale. Acivision \ ^_
siuni s t r u c t u r a t e pe arâtînd la demo-ul prezentat la E3 S ^ S j ^ """ "'"" - : v

aproximativ 70 de aruncătorul de flăcări care emite una ""\ - ^ ^ ^ ^ '^S


nivele. în comparaţie cu dintre cele mai realiste raze de foc ^
predecesorul său, SQF2 realizate până acum. Jocul este pro­
foloseşte 3 0 0 0 de gramat sa spara în ultimul t r i m e s t r u jjKm'-. ~
poligoane pentru a reda al acestui an. 1?£
personajele faţă de 3 0 0
cât aveau primele şi în
jur de 3 0 0 de poligoane
doar pentru arme.
Engine-ul de Quake 3 a
fost dus la limita posi­
bilităţilor sale pentru a
The Elder Scrolls 111= Morrawind
• •
•U I J .

produce efecte realis-- •

tice, copaci şi tufişuri Ultimul joc din seria RPG Elder Scrolls de la Bethesda Softworks ne promite o grafică ce
care freamătă din cauza va putea concura cu success pe cea a celor mai noi shootere. Jucătorii vor începe ca .
vântului sau zăpada din simpli mesageri şi vor avea libertate deplină în a alege ce quest-uri şi ce alianţe să facă.
Kamchatka. Cerinţele de Rasele sunt în număr de 9 şi anume: redguard, breton, nord. high elf, dark elf. wood elf,
sistem vor fi sensibil imperial, argonian şi khajiit, Bethesda '_
mai mari. a hotărât să renunţe la multi player în
favoarea unei experienţe single-player
de neegalat. Pentru a prelungi viaţa
5im5Ville jocului, compania promite sâ includă în
distribuţie şi unul dintre cele mai
Avînd în vedere populari­ complexe editoare de pâna acum.
tatea seriei Sims, EA
Games a dorit să revină
mai degrabă cu un nou
joc decât cu un add-on.
SimsVille se doreşte a fi
o combinaţie între The Republic: The Revolution
Sims şi SimCity pentru
a-l determina pe jucător • ţara mica din Europa de e s t
să experimenteze ceva
nou, dar totuşi familiar. în căutare de lider m-
^ ^MmmmWrmmm\mWi —m—t •

Folosind un engine 3D, -

posibilităţile de zoom Acţiunea are loc undeva prin anii 9 0 într-o ţară fictiva din Europa de est. Novistrana,
asupra clădirilor sau compusă dintr-o frumoasa capitala. 4 oraşe mari şi 16 mai mici. Scopul jucătorului este
locuitorilor sunt mărite acela de a ajunge la putere indiferent de mijloacele folosite precum politica, putere mili­
considerabil. EA games tară, religie, crima. Combinînd cele mai bune elemente din Sims cu o perspectivă gen
ne avertizează că pentru BlackSWhite, jocul promite foarte mult. Fiecare locuitor va fi redat pâna în cele mai mici
a nu transforma oraşul detalii, inclusiv expresiile faciale. Resursele pe care le va deţine jucătorul vor fi în număr
într-o ruină va trebui să de trei. şi anume: forţa, banii şi influ- |

dăm foarte mare atenţie enţa şi a căror procent va depinde de


planificării oraşului în calităţile locuitorilor de sub influenţa # •

paralel cu nevoile jucătorului. La fel ca în Black&White. SSwM


locuitorilor săi. opţiunea în ceea ce priveşte acţiunile ^
Deocamdată, jocul se personajelor depinde nuţnai de * '/jSSsfife
află într-un stadiu pre- jucător, dar mai târziu acesta va t r e - * ••JTe*
alpha şi este aşteptat bui sa faca faţa consecinţelor.
să apară prin 2 0 0 2 .

70
ŞTIRI £3

5W: Knights C i v i l i z a t o r i III


• f the •
Firaxis Games a prezentat la E3 un demo al noului sau
joc din seria lui Sid Meier. Punctele cheie dezvăluite au .
• l d Republic fost comerţul, diplomaţia şi cultura, in diverse momente
% mmmu
"•.

jucătorul poate fi c o n t a c t a t de alta civilizaţie sau poate


Knights of the Old Republic este iniţia chiar el un astfel de contact. Imediat apare un
un RPG.3D produs de Bioware ecran cu fata conducătorului acelei civilizaţii şi o serie de
care s-a angajat să folosească meniuri ce conţin Lot ceea ce poate fi vândut sau
pentru acest joc noile posibilităţi cumiKirat, astfel încât, numărul combinaţiilor este foarte
pe care le aduce chipset-ul mare. m funcţie de cumlunatia aleasă fata conducătorului 7
ii \ J 4 J
GeForce3 de la Nvidia. Acţiunea -
si ; schimba devenind veselă sau supărată. Un alt aspect
se petrece cu 4 . 0 0 0 de ani . important al comerţului ar fi posibilitatea instituirii de
înainte fată de cea din filmele i
L iiilhiri|uun a^upi'ti civilizaţiilor bănuite a folosi resursele
Star Wars, într-o lume în care în scopuri mai puţin morale. Se pot astfel încheia
peisajele cunoscute nouă. cum t r a t a t e cu civilizaţii vecine prin care sa nu se comercia-
ar fi Tatpoine, vor arăta oarecum hzeze anumite bunuri sau resurse cu poporul în cauză.
similar, dar cu unele modificări Cultura va juca . . -

subtile care să lase impresia de asemenea un


jucătorului că totuşi-se află cu rol impui i .nu
ceva timp în urmă. Pe parcursul deoarece o civi­
qijost urilor se vor străbate opt lizaţie cu un
•i

lumi. dintre c.are unele complet grad de cultura .


noi. Jucătorul va avea posibili ridicat va stârni
tatea să aleagă dintre t r e i rase

invidia celor­
şi şase clase precum soldat, lalte, ceea ce le
vânător de recompense sau va face mult mai
luptnt.nr Jndi. Jocul va apărea vulnerabile.
probabil undeva pe !a sfârşitul Igi
2002/

W a r c r a f t 3

B l i z z a r d f a c e noi d e z v ă l u i r i
L a E3 compania Blizzard a făcut
noi dezvăluiri în legătură cu mult
aşteptatul Warcraft 3. Acestea
redea trecerea timpului şi felul în
care sunt influenţate unele unităţi de
acest lucru. Astfel, în timpul jocului
vizează în special caracteristicile vom observa cum răsare soarele şi ac -3î
noilor rase ale jocului. în cazul Night cum acesta începe să scalde terenul
* -
Elves avem o rasă ale caret clădiri încet-încet şi cum într-un final
seamănă mai mult cu nişte plante apune mai întâi printr-un asfinţit
uriaşe. Modalitatea de construcţie roşiatic pentru ca apoi acesta să
sau mai bine zis de plantare a aces­ lase loc purpuriului şi în final nopţii.
t o r a este deasemenea foarte intere­ Un lucru interesant în legătură cu
santă, odată dat ordinul aceştia se trecerea timpului şi rasa Night Elves
opresc şi încep să-şi întindă este aceea că pe întuneric
rădăcinile în pământ până când se războinicele lor devin complet invi­
transformă într-o clădire perfect zibile dacă stau pe loc. Jocul este
funcţională. 0 altă noutate ar fi fap­ programat sa apară anul acesta dar
tul că acestea sunt în stare să lupte având în vedere stăruinţa companiei
singure în cazul în care baza este Blizzard de a crea un joc cât mai
atacată. complet şi cât mai perfect este
în legătură cu posibilităţile de* posibilă anunţarea unei amânări. Să
care dă dovadă engine-ul Blizzard a speram totuşi câ va fi gata cât mai
demonstrat cum poate acesta să curând. - • **- J 4 •

71
.7/ V * 11 Vil L . " .A fl>

1 Szekesfehervâr, Pf.:175. Phone: +36-22-329-132,


Fax: +36-22-329-133 E-mail: info@vtcd.hu
U b i S o f t
"Wmr^ii--
• tf T * 4 TCA I H H • h 1

• • •
mim
t j

pret recomandat
T o m C l a n e y ' s

W - i im • - - • ^ ^ • C

3 r v

D
i • - 1
lăsate *

I
I fi

ri
i
1

1 i

i 1
t
1
— —

A g e n d a W e b
Patch final

pentru Sacrifice
www.real.cam
A ieşit ultimul patch Cei de la real.com au progresat de le tehnologia destul
pentru Sacrifice, dB performanta de streaming la stadiul da portal de
care e e t i c h e t a t divertisment, iar gama de jocuri ce pot fi jucate face ca
drept final. Acesta o vizita sâ fie indicată. Cele mai noi adăugiri sunt Tex
are 6.6 megabytes Atomic's Big Bots Battle, un arcada/shooter pe motorul
Probabil câ pentru cei pasionaţi şi rezolvă Lithtach şi Evernight, un MMDRPG pe ture cere ar fî
de CounterStrike tehnologia numeroase prob- • superb daca nu ar costa bani după prima luna. I -i-i


- im.TB - n r • • n i

•"•
. I.

Multicast ce va fl implemen­ leme, plus că I U


www.shargplay.cam
M

tate Tn următorul release al adaugă un sistem Â


modului sau Tn următorul petch Aici puteţi găsi o serie de Jocuri multiplayer online intere­
de Ranking, deci
de Half Life nu mai este o nou­ sante: Monerchy, un RPG fantasy asemănător cu
dacă îţi place acest
tate, Detâ fiind Tnsâ populari­ Evernight, Spece Merchent, un soi de Elite cu puţină UIMI itjl
joc, ar trebui sâ iei
grafică, Penumbre, un RPG fantasy asemănător cu
tatea CounterStrike Tn rândul atchul. Hint: e pe Anarchy Online, M,A,C,E,, şi Yhe Megellen Conflict,
gemerilor este uşor de prezis
r
Jocurile eunt free, dar nu eu mei foet updetate de ceva
care va fi rezultatul acestei
vreme.
transformări: nu trebuia decât
sâ ne gândim le succesul
transmisiunilor Tn direct sau h e
înregistrata ale meciurilor de
Stercraft Tn Coreea SBU, la un
nivel mai comun, la mulţimile de
privitori atrase da arica com­
petiţie de CS, Mai mult decât"
Black&White
Starcreft şi Quake III Arena, uit aşteptatul patch de tră care vă va întreba dacă ul din nivelul cinci Tn jocul mul­
CounterStrike ar putea fi jocul M BlackS. White a apărut, doriţi să săriţi peste introdu­ tiplayer şi nu se va mei bloca
care sâ deschidă era gladiato­ însă este TncS în versiune cere. Aveţi patru opţiuni: să uneori când este ghidată cu
rilor digitali. Gândiţi-vS la beta, astfel că cei de la începeţi jocul normei, să săriţi lesa. Questul cu sihastrul
următoarele scenarii ipotetice: Lionhead s-au simţit nevoiţi sâ peste tutorial şi quest-urile de CHermit) poate fi acum t e r m i ­
meciuri televizate, cu comen­ TI acompanieze cu un unin- început direct la selectarea nat şi dacă respectivul este
tarii pline de entuziasm care ar staller, pentru ca cei care vor creaturii, să săriţi peste toate mâncat de creatură, un bug
putea să întreacă în populari­ întâmpina probleme să nu le questurile din nivelul unu şi să ce apărea aleator în questul
t a t e emisiunile terne pe care zică vorbe dulci pe e-mail sau ajungeţi direct la final, cu cu femeia oarbă de la nivelul
le oferă televiziunile în ziua de prin alte mijloace. Schimbările creatura "înţeleaptă" şi vor- patru a fost rezolvat şi acum
astăzi. Apariţia unei tagme de sunt numeroase şi bine-venite: texut apărut şi să începeţi cu acesta poate fi finalizat nor­
jucători profesionişti, plătiţi cu în primul rând, au decis să creatura pe care o aveaţi mal. Au fost eliminate două
bani grei pentru spectacolul şi permită trecerea peste t u t o - deja, Au f o s t rezolvate metode principale de cheat:
pentru posibilităţile de reclamă rial şi peste partea de dez­ numeroase probleme legate de folosirea zonei de influenţă
pe care le oferă, mai ceva voltare a creaturii din primul evoluţia creaturii: a fost pentru a încărca "din mers"
decât actorii de la Hollywood. redusă dorinţa un miracol şi "trucul
Pariuri şi meciuri vândute. acesteia de a dervişului": plasarea unui
Reclame la Coca-Cola şi Sony mânca săteni, nu se village center la marginea
pe pereţii clădirilor de pe va mai constipa zonei de influenţă virtuală şi
de_dust. Sute de gură-cascâ dacă este pedepsită apoi deplasarea lui pe baza
cuprinşi de un sentiment pentru câ îşi face influenţei pe care tocmai a
voyeuristic de putere în timp nevoile, nu va creat-o, cum urcă un derviş pe
ce vizionează un meci prin ochii deveni mai rea dacă o frânghie care nu e prinsă de
eroului preferat.Toate acestea este pedepsită pen­ nimic.
sunt posibilităţi pendulînd între t r u pescuit, mân­ Restul schimbărilor sunt
science-fiction şi pură reali­ carea animalelor minore: nu veţi mai auzi
tate. Nu mai este mult până sau a grânelor. nu şoapta "Death" când un
ce cursul evenimentelor va va mai uita din sătean moare de bătrâneţe,
decide în ce parte se va înclina lucrurile învăţate puteţi să parolaţi jocurile mul­
balanţa. Voi ce credeţi? când trece dintr-un land tiplayer, astfel încât să nu
nivel. Dacă profilul curent are
deja o creatură sau dacă într-altul, poate muri dacă se intre persoanele nedorite,
11

există mai multe profiluri pe castează un "Freeze Miracle apăsarea tastei "S" afişează şi
calculator, va apărea o fereas­ pe ea, nu va mai păstra curse- sexul sătenilor şi multe altele.
a 1

74

Evernight —— u n u ici_jpy

Ă f o s t lansată ultima,
i . u n

versiune de GameSpy,

E vernight este un RPG fantasy


•nline produs de VR1 şi pro­
movat de Real,dom, a cărui
soft-ul care facilitează
căutarea serverelor
ne-oficiaie pentru ::

acţiune se desfăşoară pe t u r u r i . garning online. Noua;


V B

Povestea este interesantă, der u Hn i ut JU -


versiune suporţâ
nu foarte originală, mergînd pe serverele create prirî
linia " t o t u l mergea bine şi t o ţ i VPN;•inclusiv pentru
erau fericiţi pînă a apărut crudul Diablo, Red Alert 1&2
şi diabolicul Bork şi slujitorul lui, Si S t a r c r a f t , Intărfaţa
vrăjitorul Nergal Nebunul, cere a fost îmbunătăţită
i-au învrăjbit pe t o ţ i şi s-a ales în sute de regate ce se înfrunta bleme, celculeazâ rezultatul pentru a funcţiona
11
praful de pace şi prosperitate , întrs ele pentru supremaţie, t u t u r o r bătăliilor, scordâ bonusuri rezonabij şi -pe
• i n fericire a existat şi o forţă a . Evernight este făcut special pen­ şi aşa mai departe. Un joc rezoluţii mici/morii-
binelui, reprezentată de o copilă t r u a-i avantaja pe cei care nu au duresze şese septemîni dupâ cere toare mici.'
nevinovată pe nume K'Ar Tuf care foarte mult timp să se joaca, trebuie 38 o luaţi da Ea început. informaţiile furnizate
a reuşit sâ Ti învingă cu ajutorul deoarece se pot facă mutări, se Puteţi pertioipe la mai multe despre servere vor fi
. . . • .

unai relicve străvechi numite The poate dezvolta regatul, se pot jocuri deodete, TnsS doar douâ
... .. . . ^ .. ..

acum mai detaliate. •


Black Between. Acţiunea jocului iniţia bătălii şi o dată la 24 da ore sunt gratuite, după eceee t r e ­ inpluzînd şi locaţia
are Ioc la suta de ani după aceste are loc o "bătaie de ceas" în care buind plătiţi 5S acestuia. •
evenimente, într-o lume fărîmiţată calculatorul rezolvă toate pro- :
www !|rimn:jpy 1:1ini

Mobilier de colitote
Magazin: Calea Moşilor nr. 251
Tel.: 210.33.90, 211.92.90; Fax: 610.71.81
e-mail: aici@aici.ro; www.aici.ro

Mese de calculator
cu suport qtisant
pentru tastatura şi imprimanta
ONLINE

R E i n v i e r e a Q u a k - u u

• e a t h m a t c h D a s s i c for H a l f L i f e

(s Nenea, nenea, putem să diferit. Ba chiar Lightning • e a t h m a t c h Classic şi mod


ne jucăm şi noi cu sursele Gun-ul este puţin diferit şi ca uri pe baza acestei adăugiri
de Quake I? Promitem că nu funcţionalitate. S-a încercat Practic t o t ce a făcut Valve a
1
ieşim din curte... ' s-au rugat ca hărţile să fie cât mai fidele fost să cumpere cu banii de
fn Sims Online jucătorii
cei de Ia Valve de John cu originalele astfel încât covrigi licenţa pentru SDK-ul
vor avea posibilitatea să
Carmack. "Bine, copii, jucaţi- strategiile să nu aibă nimic de de Quake 1 şi să tragă de ea
creeze şi să personalizeze M
vă , şi-a dat acesta mărini­ suferit: aceleaşi dimensiuni, ca gaia de maţ ca să mai
până ia t r e i caractere. De
mos acordul, decolînd apoi în aceeaşi înălţime a săriturii, umpie timpul până la t e r -
asemenea, clădirile pot fi
trombă cu Ferrari-ul său roşu
utilizate în comun, fapt
către zări mai bune. Astfel că
ce permite dezvoltarea
cei de la Valve s-au pus pe
unei reţele de prieteni.
treabă şi au scos un patch de
Gesturile şi animaţiile
Half-Life care introduce o
personajelor au fost
conversie de Quake I, i n t i t u ­
extinse, acest lucru
lată cvasi-pompos
îmbunătăţind feedback-ul.
• e a t h m a t c h Classic. Acelaşi
Jocul nu are un scop pre­
gameplay frenetic, aceleaşi
cis, deci posibilităţile sunt
arme, aceleaşi nivele, aceleaşi
nelimitate, Reputaţia,
modele [cu câteva adăugiri
contul din bancă precum
notabile], doar cu o grafică
şi comportamentul în gen­
mult îmbunătăţită. Publicul
eral ;vor adaugă ia s t a t u ­
strigă pe forumuri "trădare,
tul social. Acest multi­
de două ori trădare". Pe lângă
player masiv va avea un acelaşi air control. minarea unuia dintre cele
că nu îşi văd de treabă la
impact deosebit, susţin în final au fost incluse DM2- două proiecte majore. Pentru
Team Fortress 2 sau Half
producătorii. ClaustrophobopoMs, DM3C2) - fanii Quake şi ca t r i b u t adus
Life 2, mai se şi reped să facă
Abandoned Base, DM4 - The unuia dintre cele mai venera­
o conversie Quake !, pe care
Bad Place, DM6 - The Dark bile modele de deathmatch,
fanii o vor critica din princip­
Zone şi E1M2 - Castle of the Half Life Deathmatch Classic
iu, căutînd cu lupa fiecare
• Damned merită toată stima şi respec­
mică greşeală sau inadver-
Fără nici o surpriză vine tul. Cu toate acestea nu
denţă. Şi nu e ca şi cum nu ar
vestea că în versiunea 2.2 a cred că va avea foarte mulţi
găsi destule. Deşi
SDK-ului de HL vor fi incluse simpatizanţi. Şi nici pe aceia
funcţionează fidel originalului,
instrumentele necesare pen­ pentru mult timp. Se vor
armele arată diferit şi sună întoarce la Counter-Strike.

t r u a face modificări în

UNIC REPREZENTANT: UBISOFT S R L


B d . Primăverii n r . 5 1 , s e c t o r 1 , Bucureşti
w v v w t h r u s t m a s ter.com Tel: 0 1 / 2 3 1 . 6 7 . 6 9 Fax: 01/231.67.6

76

Multiplayer

S c h i m b ă r i e 5 e n t i a

Starcraftl. uBb patch


Ţf^ei de la Blizzard au au suferit vizibile . viaţa mărită la 100. La zergi
f L-Jscos Tn sfârşit p3tch-ul îmbunătăţiri. Valkyria are s-a ieftinit Queen-ul, weeee...
1.08b pentru S t a r c r a f t şi acum damage şase. viteza şi acum costă 100/100 şi
BroodWar. O versiune pre- acceleraţia mărite uşor. iar Ultralisk-ul ocupă acum numai Liderul de Proiect de la
alpha a acestui patch a cir­ timpul de construcţie redus. 4 la supply. Research-ul de Raven Software, Kenn
culat pe Internet în luna feb- La Science Facility. research- Spawn Broodling s fost redus Hoeskstra despre Soldier
la 1 0 0 / 1 0 0 , research-ul de of Fortune 2 şi eventuali­
Lurker a fost mărit la t a t e a rnultiplayer-ului:
2 0 0 / 2 0 0 , iar upgrade-ul de "Soarta rnultiplayer-ului e
viteză la hidre costă acum încă nehotărâtă. Nu pot să
150/150. Spawning Pool-ul afirm ca nu plănuim să
costă acum 2 0 0 de minerale. includem suport pentru
Sunken-ul are armura mărită multiplayer, însă variantele
la 2 iar viaţa redusă la 3 0 0 . ar fi cam acestea odată ce
în lumina acestor SoF va fi lansat pe piaţă:
schimbări, se pare că Terran- Un patch lansat post-joc,
ul a suferit vizibile îmbunăţiri, care să aplice suportul de
pe când Protoss-ul a fost un multiplayer. Un expansion
pic faultat. Faptul că au ief­ pack care să includă
t i n i t Scout-ul nu mă suportul de multiplayer
încălzeşte cu nimic, iar pe sau un produs stand-alone
lângă asta Dragoon-ii ies gen "SoF2 Arena" sau
1

mult mai încet. Terran-ul o să "SoF2 Tournament' şi


fie stăpân pe plan aerian cu care să fie exclusiv orien­
Valkyria aşa de mult t a t pentru multiplayer.
ruarie, punînd pe jar fanii ul de Irradiate costa acum
îmbunătăţită. Rush-ul de zer- Trebuie să luăm în calcul
acestui joc. lată câteva din 2 0 0 / 2 0 0 , însă cel de Yamato
glingi a fost practic desfiinţat că SoF2 va avea inclus un
modificările pe care le aduce Gun a fost redus la 100/100. •

versiunea finală: • e asemenea, timpul de con­ şi se vede clar că încearcă să generator de misiuni ran-
în ceee ce priveşte game- s t r u c ţ i e al clădirii a fost facă Zerg-ul mai slab în fazele dom, ceea ce va mări pe
play-ul a fost introdus un nou redus. Turela costă acum 75 preliminare ale jocului. termen lung rejucabili-
mod de joc, numit TvB [Top de minerale, dropship-ul are o Se pare că o să-mi pierd tatea jocului. Momentan
versus Bottom), care viteză mai mare, research-ul iar nopţile jucînd în reţea cu aşteptăm reacţia comu­
înlesneşte alegerea echipei, "Charon Missile Booster" [cel prietenii. Long live nităţii de garneri vis-a-vis
jucătorii fiind deja aliaţi şi cu pentru mărirea razei de Staxrcraft! de multiplayer."
share-vision pus. în plus, acţiune a goliaţilor] costă
jocurile pot fi înregistrate acum 1 0 0 / 1 0 0 , iar Goliath-ul
după terminarea acestora are o rază mai mare de atac
pentru a fi vizionate mai t â r ­ la sol. BattleCruîser-ul se
ziu. La vizionare pot participa construieşte mult mai
până la opt observatori. repede, iar costul de supply
Salvările sunt în format *.rep al acestuia a fost redus la 6.
şi pot fi copiate de la unul la tn cazul Protoss, timpul de
altul direct prin Starcraft. construcţie a Dragoon-ilor a
Tancurile pot fi distruse ate- fost mărit, preţul Scout-ului
rizînd cu o clădire asupra lor, a fost redus la 2 7 5 / 1 2 5 . La
acest fapt anulînd bug-ul în Carrier. la fel ca şi la
care tancurile puteau fi BattleCruiser, a scăzut cos­
"ascunse" sub clădiri. tul de supply la 6. Damage-ul
Suportul pentru proxy a fost făcut de Psi S t o r m a fost
îmbunătăţit, iar hărţile de redus, iar timpul Disruption
Ladder au fost actualizate Web-ului a fost scăzut. Nu
[vezi bug-ul de pe Lost ştiu cât de bună este această
Temple). veste, însă Zealot-ul are
acum shield-ul scăzut la 6 0 şi
Unităţile aeriene Terran
"1
P r a d u c a t o r i . . .

Group
triunghi galben
li
\
0 9
druinul ia
Ştefan D i c u > Sivi standard 5cop ţi hologia, trebuie măcar amintite
Adesea spun câ jocul x are un canalele pe care jucătorul le
Game Designer are la dispoziţie pentru a primi
>;Nume: "feeling" extraordinar, sau, pur
Ştefan "Karg* D i c u şi simplu, are "feeling". informaţia. Evident, este vorba
> Virsta: Oâteodatâ spun câ jocul y are de senzorii vizuali, auditivi şi
25 un ceva şi, de fiecare dată tactili. Toate aceste categorii
Ocupaţie: când o spun, un zîmbet nostal­ de senzori contribuia la impri­
D e s i g n e r l a P i r o n Group gic îmi înfloreşte Tn colţul gurii. marea memoriei senzoriale (de
Proiect: Pentru câteva momente mă exemplu, se poate sâ nu îmi
Pure Power amintesc ce anume spunea
scufund în gânduri, retrăind,
Jocuri preferatei
ca cel aflat faţS în faţă cu paladina sau solaria din
MechWarrior2
moartea, cele mai importante Majesty, dar a o senzaţie
Mercenaries
momente din jocul y. Nostalgia plăcută când îmi amintesc că
Hobby i
D o r m i t u l :P după lumile imaginare, lumile mă "ungea" pe suflet); senzorii
visurilor noastre, lumile per­ vizuali şi auditivi deschid un
fecte în care ne simţim eroi canal pentru comunicarea
sau măcar bine pentru o vreme ideilor, iar acesta este de alt­
nu este un sentiment străin fel şi cel mai important. Odată
celor care au savurat j o c u r i ideile trimise spre jucător,
Departe de a reţine t o a t e aceste va procesa informaţia,
amănuntele unui joc, în memo­ îşi va crea un modei (mental) a!
rie rămân amintirile senzaţiilor universului (adică al con­
plăcute, exact aşa cum, întors ceptelor şi al regulilor], urmând
de pe drumuri, călătorul să trimită comenzi şi urmărind
retrăieşte momentele intere­ dacă rezultatele acestor
sante. Desigur, orice creator comenzi sunt corecte din
de universuri îşi doreşte ca punct de vedere al modelului
"subiecţii" săi să îşi amintească mental făcut. Un joc se spune
cu plăcere incursiunea în că are game-play bun dacă
creaţia sa. Parafrazîndu-I pe interacţiunea cu universul este
Sun t i z u l , universul este de făcută corect: cu informaţiile
importanta vitală pentru joc; e trimise de joc, jucătoruf poate,
drumul spre supravieţuire sau ia un moment dat, să estimeze
ruină. Să îl studiem, deci, în corect starea următoare a uni-
amănunţime. versului realizind concordanţa
r

între modelul mental şi univer­


sul aflat, generic spus, în cal­
Origine culator.
Există t r e i eîemente ce trebuie
luate în considerare în proce- Mai devreme am pomenit
41
sui de creaţie al unui joc: cuvântul "feeling .
univers, game-play şi jucător. subînţelegîndu-se, evident, că
Pe de-o parte este universul, acest "feeiing" este "plăcut",
lumea idealizată, definită din în termenii descrişi mai sus,
concepte £sau ideii şi din reguli un joc are feeling dacă univer­
(sau relaţii între concepte). De sul cu care jucătorul
partea cealaltă a baricadei stă interacţionează e c o n s t i t u i t
jucătorul, iar interfaţa între el corect şi consistent - pe
şi univers este gameplay-ul. s c u r t , e unul din paradisurile
Fără a implica prea mult psi­ imaginare căutate (de către
7»—-

-români

j u c ă t o r i Ca o notă laterală, Adesea se consideră că nu


genurile de jocuri CRTS, shoot- merită făcută o prezentare şi o
er platform, etc.) sunt
T
analiză a conflictului, ci doar •
conţinute în game-play. Deşi preluarea lui din nişa memoriei;
jocurile oferă mai muttă liber­ populare unde stau clişeele.
t a t e pentru cel care joacă linul din clişeele întâlnite în
decât un film sau o carte, ele jocurile ce se desfăşoară într-
suferă penalizări drastice un univers SF este folosirea
atunci când se pune problema ca ciucă a bătăilor
de a genera anumite reacţii în e x t r a t e r e ş t r i mulţi sau slinoşi,
jucător, pe aceasta temă iar ca făcăleţ, administrator de
existînd o celebră problemă corecţii pe soldaţii spaţiali în
pusă î n t r e game-designeri, armuri lustruite. Fără a face o
cam. ca maree teoremă a lui judecată de valoare asupra
Fermat pentru matematicieni: folosirii clişeelor, se remarcă
"Poate un joc pe calculator să totuşi câ ele sunt mult mai
ţ e facă să plângi"? uşor percepute de către
jucători, de vreme ce sunt o
Construirea unui univers
cărare bătută înainte şi înapoi.
cât de c â t consistent şi plăcut
Banalizînd conflictul bine ver-
jucătorului devine o necesitate
sus rău suntem puşi în pielea
pentru cel care se numeşte
unor oameni, ni se spune că
game-designer. Din moment ce ,l
ei" sunt răi şi vor să ne
cu toţii încă trăim într-o lume
şteargă de pe faţa planetei
în care mărul pică de obicei în
(universului), iar noi suntem
jos cu acceleraţia g = 9 . 8 1 ,
cei buni pentru că "ei" nu
este important de ştiut că uni­
arată ca noi, sunt verzi, miros
versul imaginar va conţine şi
rău şi mănâncă bame. Fără a
un subset de realitate. Restul
motiva în vreun fel conflictul,
procentelor, cele de imaginar,
a alterat desfăşurarea ulte­ poartă numele şi de scenariu. astfel de jocuri exploatează
trebuie să urmeze un principiu -
rioară a evenimentelor. Ar fi imposibil să alcătuieşti xenofobia jucătorilor şi. de cele
clar: nu poţi face un joc pe
Jucătorul nu se poate implica un ghid af conflictelor posibile mai multe ori, rezuîtatu! tinde
care să îi joace t o ţ i oamenii.
în acest eveniment, dar acest sau plauzibile în câteva rân­ spre dezatruos. Sau spre ridi-
Rezultatul va fi existenţa unei
eveniment îl va afecta pe el, duri. Pe de altă parte, depinde
limite a simbolurilor care arată col,
virtual, t o t cursul jacului; de nivelul de detaliu la care se
către paradisul virtual: dacă O importanţă deosebită
practic, acest eveniment s t a ­ doreşte să se ajungă, dacă se
această limită este prea mare, trebuie acordată grandorii con­
bileşte regulile de evoluţie şi doreşte o pânză de păianjen
există riscul de a introduce flictului, pentru câ nimănui nu-i
stilul universului. Un număr sau un simplu fir. în ambele
inconsistenţe în univers din face plăcere să joace chiar şi
foarte mare de universuri vir­ cazuri însă, sursele de inspi­
cauza numărului mare al un banal arcade dacă nu i se
tuale merg pe această idee: raţie, ca şi realitatea sunt
legăturilor care se crează, oferă posibilitatea de a răscoli
Fallout (conflictul nuclear şi chiar în faţa noastră, zi de zi.
ăsînd la o parte pericolul rea- cerurile şi pământul, de a
crearea vault-urilor), Iar zi de zi, în faţa noastră
izării unui kitsch. Un univers merge pâna în iad şi a se
BattleTech [plecarea lui defilează oameni. Deci simplu:
care conţine prea puţine sim­ întoarce, sau, pur şi simplu,
Kerenski şi înfiinţarea cla¬ un conflict poate fi analizat
boluri va avea puţine relaţii, dacă nu i se oferă posibilitatea
nurilor), Diablo (soulstone- reducînd părţile implicate la
rezultînd o fipsă de profunzime, de a salva lumea. Asta pentru
uriie), Crimson Skies (aici se oameni, iar motivaţiile respec­
şi, probabil, o lipsă de originali- că lumea imaginară înfăţişată
vede cel mai bine tehnica - tivelor părţi la motivaţiile de
crahul care a rupt America!. conflict între oameni. Ca de este un suport pentru crearea
obicei, simbolistica e de bază. unei legende sau, după gust, a
Nu există un standard pen­
Asta este calea analizei. Dar unei poveşti nemuritoare în
t r u : a x r e a un univers; nu Conflict
dacă oamenii vă dau bătăi de care personajul principal este
există nici un generator de Atmosfera şi regulile odată
cap, vă puteţi găsi refugiu în jucătorul. Iar în povesti, eroul
universuri căruia să i se poată stabilite, este nevoie de un
istorie. Acea istorie care se principal e Făt-Frumos şi cu
seta nişte parametri, urmînd motor pentru a imprima
repetă pentru ca oamenii nu t o ţ i i ştim ce puteri are şi ce
să "toarne" la imprimantă dinamica universuiui. Conflictul
învaţă nimic din ea. Reţeta e şi fapte face. După cum se vede,
specificaţiile lui. Aş aminti, este elementul esenţial pentru
mai simplă: se ia un conflict jocurile trebuie să ofere supor­
totuşi, existenţa unui schelet ca universul sâ evolueze,
din istoria de câteva mii de ani tul pentru ca jucătorul să se
pe care se poate altoi un evotuţie văzută în sensu! t r e ­
a planetei Pământ. Se curăţă manifeste ca erou, iar conflic­
univers; scheletul este preluat cerii prin diferite stări Enu per­
de elementele care nu încap în tul este un punct important în
dintr-o carte groasă şi de obi­ fecţionare). Evoluţia este şi o
premizele universului nostru şi realizarea acestui deziderat.
cei neagră şi are următoarea modalitate prin care se verifică
s t r u c t u r ă : cândva, într-un astfel ne-am făcut cu un con­
în faţa jucătorului regufile de
timp îndepărtat, s-a întâmplat flict. Aiţii şi-au bătut capul, de -va urma-
funcţionare aie universului,
ceva, ceva suficient de mare şi ce să reinventâm roata? Asta
lucru care adaugă veridicitate
de mult şi de important încât este calea experienţei.
creaţiei imaginare. Evoluţia mai

79
P r a d u c a t n r i

v • ^ A« « r i i rk r i i

UbiSoft
C r o n i c i l e A f a n t a n a

a n d r e i Fazi t ană> P r o d u c e r e a de j o c u r i
P r o j e c t m a n a g e r
Ce e c u i s i c e n u p r e a
> Nume:
A n d r e i Fântână
OK. Mă dezamăgesc multe jocuri. lucrurile greşite ce sunt rezul­
Ubi Soft De aici pieacă t o t u l - oare n-au t a t u l lui "n-a mai fost timp şi > Firma: UbiSoft
văzut că "aici" e greşit, că nu pentu a s t a " şi să ne referim la ce Entertainment
trebuia aşa? Acum ceva ani am e deja în joc dar e... prost gân­
> Funcţie:
dezvefit termenul de JMC [Joc dit. Mai amintesc aici că fiecare Game D e s i g n e r /
Mic şi Cui). Recitesc jocurile de participant la genericul jocului P r o j e c t Manager
acum - conceptul este simplu, are restricţiile lui şi-şi poartă pe
jocul este complicat, iar ceaţa de umeri compromisul. > Proiecte:
pe ochi mi-e a dracului de grea. Zamolxe, 2nd
Programatorul se zbate de
Project,
Mi-am îndreptat priceperea şi obicei între memorie şi procesor Firepower
pielea să le dau de capăt - nu - pe noi, jucătorii, nu ne intere­
dorm noaptea, iar dis de sează decât FPS-uî, stabilitatea Anterior
Nobiie Aventurier, dimineaţa, vin chiaun sâ dau şi "un pathfinding decent". > Redactor-Sef
noroc în bucătărie cu colegii de Graficianul trebuie să se des­ (co-fondator) -
î ţ i scriu din nou... şi servicL Se vorbeşte mult şi nu curce cu o condiţie de genul "cea R e v i s t a GameOver
mâna mi-e mai grea aud nimic. Mă joc... şi nu-mi mai subţire (inie să aibă 4 pixeli > Corespondent
acum Din noul t u r n piace. grosime". Pe noi nu ne intere­ GameOne l a
H

sează chinul iui, nu ne intere­ European Games


văd Marele Zid şi La dracu... ce se întâmplă cu
Channel
Piramida, Fiordurile, atâtea joace muncite luni de zile? sează decât să arate bine. La
> Game D e s i g n e r
ba chiar şi potaia Apoi, încet imi dau seama... fir-ar Game Designer se strâng toate
p r o i e c t u l No Name
din faţa casei, tmi să fie - jocurile astea mă iau aceste condiţii plus vreo alte
War - F i r m a AMC
împart minutul drept prost! câteva de genul "să-nţeieagă şi
> I n prezent
între o cană cu apă Grivei" iar pe noi ne intere­ lucrează l a
rece, un concert de PRODUCŢII. CON5TRÂNiSERI. sează... sâ ne prindă, să fie bine, departamentul
pian şi Bunul COMPROMISURI St VISURi să merite. Ludigames de l a
Dumnezeu. Mă uit • a , ştim, jocurile sunt doar un Să-nţeleagă şi Grivei... da, UbiSoft
în paimă, aştept... produs - există Dead-Line-uri, sigur. La GameDesign pare cel
şi-mi spun că am Termene, Bani. Cerinţe, etc. Hai mai greu - şi evaziv cum este
rămas acelaşi.,. să eliminăm din s t a r t toate domeniut, roîui de '"coordonator"
se arată chiar idiot după atâtea
indicaţii. Dar nu suntem o ţară de
GameDesigneri - suntem
Programatori, Graficieni,
Sunetişti şi iubâreţi de jocuri.
Admit că suntem iubâreţi de
jocuri fără să vă mai întreb* Şi
acum vă spun o poveste:
Odată, demult, pe când lumea
nu avea destulă minte să se
joace, trăia un cofetar [hai că am
nimerit-o). Cofetarul avea
bucătăria plină de ucenice să-!
ajute la treabă şi la vorbă, Unete
mai dolofane, altele frumoase
foc. unele mai pricepute, altele
mai leneşe, unele mai tinere
altele,., mai ştrengare. Cofetarul
romani...

nu era om rău, dar visa la o bom­ că nu înţeleg, dar înţelegi ce nu- ciick fără valoare. Dar dacă vă
boană de ciocolată cum nu prea nţeleg? Ăh? aştept pe partea cealaltă cu un
gustase - pe deasupra bomboanele Exemplu: Se dă următorea topor? Nu mă credeţi în stare? E
lui nu erau prea căutate în mahala. H
fază": Un adventure. Pe ecran aşa de greu de crezut? Mi-a zis
Şt ce visa, vroia făcut îndată - avem o uşă. Se cere ca jucătorul cineva: "Eu mă uit pe vizor." Bună
fete ie îi respectau fiecare să nu piardă mult timp, pentru că idee, zic. Am auzit apoi de la
indicaţie, dar cum gusta bom­ nu e mare lucru de făcut. Indiciul altcineva câ sunt unii hoţi care
boana, cum pleca furios cu un care trebuie dat este de genul - abia aşteaptă să t e uiţi pe vizor,
smoc de pâr din pletele primei fete "Uşa e încuiată". Indiciu! pe care îl pentru că au o chestie ascuţită,
pe care o întâlnea în drum spre găsesc Tn joc e de genul: "Uşa nu potrivită pe care sâ ţi-o înfigă în
uşă. se deschide. Este încuiată cu o ochi. Asta se întâmpla de mult închei în grabă
Sărmanele fete nu vroiau să-i cheie. Cheia nu este în broască. (într-un nivel de pe la început, aici. Hăţişul aven­
iasă din vorbă şi se chinuiau mereu S-ar putea să găseşti o cheie de când eram copil). Mă mai uit pe turii este mare şi
să-3: respecte cu s t r i c t e ţ e noile genui undeva în camera balaurului vizor şi azi - ştiu că nu e nimeni alambicat, dar
indicaţii visate; mai mult caramel, mort. Dacă o găseşti să vii cu ea care să mă aştepte cu "chestia ştiu că arde în
un dram de praf de coadă de cro­ înapoi - o să se deschidă uşa. Cu ascuţită la ochi", dar apare un soi tine curajul şi
codil, două fire de păr de broască, cheia se poate deschide uşa. Dacă de... "dar dacă e?". Şi fără să spiritui de
e t a Furios, cofetarul încercă să ai o cheie, poţi să t r e c i mai vreau t r a g cu ochiul de la distanţă. învingător. Peste
se uite ân fiecare bomboanî din departe, după ce deschizi uşa cu Formula "Dar dacă" e cei mai o oră vraja
mahala - ie-a s t o r c i t pe t o a t e , s-a cheia. Trebuie să găseşti o cheie". umil întrerupător de sugestie, iar Marelui Mag o să
uitat în ele pe t o a t e părţile, le-a Bun, să zicem că am exagerat, dar sugestia este întrerupătorul către mă ajungă... iar.
gustat şi a încercat să facă la fel - de teamă că eu, jucător, nu înţeleg oricare din emoţiile înşirate în Sper să-ţi mai
de prisos. Oar într-o bună zi şi trebuie "să mă prind" mi se dă cârca "click-ului cu valoare". Sună scriu.»
feteîor ii se mai adăugă o copiliţă toată informaţia astfel încât eu nu îmbârligat, dar e simplu. Nu con­ Afantana
timidă, tăcută şi Ciocooholîcă. Şi am nimic de făcut decât să dau tează ce monstru, ce "orice' 1

nouă fiind, a fost pusă la treabă - ciick ia next - uneori next = afişezi într-un joc, sau cât de ciar Cu un ochi văd în
prima bomboană făcută îndeplinea moarte (dar ce mă costă să încarc este pentru jucător ce are de întuneric, cu altul
exact aceleaşi condiţii cerute de o salvare). în rest... impecabil - făcut, atâta timp cât îi laşi imagi­ numai în lumină...
cofetar cu o zi mai devreme grafică frumoasă, FPS curat! naţia să funcţioneze în voie, ba
(vedeţi dumneavoastră, nu visa în sunet cristalin, etc. Ce-i lipseşte? chiar e necesar, pentru cei cu
fiece noapte numai ciocolată - se Este corect din t o a t e punctele de imaginaţia ne-exersată să le dai
întreba de ce nu visează de exem­ vedere, dar efectul este,,, fad. Eu "rampe de lansare", să le sugerezi
plu o ciocolungă - şi chiar în acea dau click şi a t â t , cu t o a t e că văd o o direcţie. Pentru că e mai simplu
zi se sculase cam târziu]. Când grafică frumoasă, am un FPS bun să-! faci pe jucător să cadă în pro-
gustă bătrânul cofetar, ciuli ochii şi înţeleg t o t , pria-i imaginate decât în
ca un Bufniţei, fâlfâi din genunchi, reprezentarea c r u s t a t ă de tine
se cutremură seismic de vreo două CGameCreator) pe ecran,
CONCEPTUL "DAR DACA../
ori jumate şi se ţintui ca nimerit
Buun, vine acum rândul altei po­
cu nasul larg spre oală. Numai
vestiri (ooof, steaua mea). Cum se MEMORIU
coada i se mai mişca bucuroasă.
rezolvă situaţii de genul? Cum se Cu alte cuvinte, deşi sunt impedi­
Gppiliţa se bucură peste poate şi
generează în jucător "click-uri cu mente de producţie, deşi sunt
întrebată de reţetă nu putu sâ
valoare"? Adică, acele click-uri pe frustrări şi condiţionări se poate
spună nimic nou - a făcut cam ce
care jucătorul le dă cu inima găsi o cale ca orice materia! intrat
visase moşul, dar cu mare drag.
încărcată Ecu ce găseşte pe la în joc sâ fie folosit "cu valoare"
piaţă: bucurie, dragoste, [indiferent că e o regulă, un sunet,
Văzând acestea, bătrânul pro­ recunoştinţă, mândrie, mulţumire, o imagine sau o linie de cod).
gramator îl chemă pe grafician şi uşurare, t r i s t e ţ e , furie, Tratează-ţi jucătorul ca pe un invi­
pe sunetist şi hotărâră de comun dezamăgire, gelozie, regret şi t a t de seamă, ca pe o femeie pe
acord ca la apus de soare, când o ruşine - remember EPAM?). Nu am care vrei s-o cucereşti - dă-i sen­
da cu ploaie să-mi desumfie roţile loc atei pentru o întreagă poveste timentul că e şi deşteaptă - nu
şi să-mi rupă mâna cu care am şi dezbatere tcum ar trebui pentru cred să nu se vândă un joc pentru
scris.. Le-am lăsat un bileţel: fiecare din cazuri), aşa câ o sâ vâ câ e prea elitist.
"Moraia: nu contează cât de dau numai manivela (un mode! de G să-mi spuneţi că t o a t e aces­
apropiate şi de s t r i c t e sunt punct general de pornire). Cui şi 1
t e treburi "de producţie' nu vă
punctele A şi B - între ele se cum daţi fa dinţi cu ea e... treaba vizează, că faceţi jocuri pentru
poate trage o linie dreaptă sau, voastră. Eu nu rănesc nici un ani­ jucători pasionaţi, că le faceţi
dacă îţi vine cu drag poţi desena mal prin scrierea acestui articol numai de plăcere, că... nu sunt şi
un miel - şi Micul Prinţ se va bucu­ (sper). nu o să fie treaba voastră.
ra de ce-ai făcut." Aşadar, am sâ vâ rog să Dar dacă,,.?
deschideţi uşa - aveţi o uşă la casă
•NT MÂ IA DREPT PROST? măcar. Nimic special. Este un
Să revin la prima parte a istoriei - lucru obişnuit pe care-l faceţi zilnic
Domnu' Game Designer, eu înţeleg şî-l faceţi fără "greţuri". Este un

81
O MA6IC OBSCURA
Tip joc: RPG • Redactor: Adrian Dorobăţ

orss Fyidback, magician Un cuţit apăru ca prin minune sărat de sânge pe buze, "Ce
Ţ*-*" emerit în slujba majestâţii tn mâna amicului său, sugerînd că naiba..,?", îşi zise, şi bezna se
i safe Regina, părăsi cârciu­ alternativele se puteau dovedi năpusti sâ îi înghită.
ma "Cerbul afumat" uşor cherche- relativ neplăcute. După zgomotul
Ht şi fluterînd o melodie zglobie paşilor, cei din spate păreau să După ce au revoluţionat
ale cărei versuri, dacâ-şi aducea se apropie în fugă. Forss ridică lumea RPG-urilor cu "Faliout",
bine aminte, erau despre iubirea mâna parcă pentru a încerca să
t o capodoperă ce ieşea în evi­
dintre un elf şi o fată de pădurar. scoată punga cu bani din buzu­ denţă prin universul post-apo-
Mai mult simţi decât văzu cum narul interior al jiletcii, apoi o caiiptic original î n t r - o mare de
două umbre se desprind de zidul întinse brusc cu degetele răşchi­ cvasi-eşecuri bazate pe regulile
casei de vizavi şi pornesc pe rate. 0 minge de foc îi ţâşni din AD&D, iată că Tim Cain şi
urmele sale. "Hoţi", îşi spuse, un palmă şi îl transformă pe individul echipa iui s-au m u t a t sub s t i n ­
puseu de adrenalină alungind cu cuţitul într-un rug viu. fn timp dardul Troika Games, unde
"•"if^foriajipst-bahică. "Au impresia ce acesta se prăbuşea în pregătesc o nouă surpriză:
:
• că k$-dat de utisb&ţivan pe care îl genunchi urlînd, Fcrss se Arcanum.
jefuidşţi uşor d^punga cu bani, întoarse cu o mişcare fluidă şi îi Acesta este t o t un RPG,
dar $iyau,,găsiţ naşul în seara aruncă înapoi cu un val de forţă plasat într-o lume aflată în
as£d"/ Zâfabi şi îşi continuă dru- pe cei doi care îl pândeau din pragul schimbării, în care
^mut peysţrSduţa Jrttunecoasă . Din există două curente în conflict
spate.
^thcne sa fiŞşvnă. unJIuierat şi încă mai mult sau mai puţin direct:
- Ei, şi acum.,., zise revenind
doi îndiylzVie^ ia cel el magiei, în decădere şi ce
ia primul tâlhar.
doi paşi tn faţa luiS^^T ai tehnologiei, care câştigă
Răsună o detunătură şi Forss
;:: ?Ştai.puţintel, amice! rânji simţi o lovitură ca de ciocan în încet-încet teren. Locuitorii
unul dintre ei, scund, zdrenţăros piept. Se clătină, fn mâna de pe Arcanum se împart
,)$Xgu o baWj^rncâ/c/t^ Arb vrea
r
zdrenţărosului strălucea un soi de deja în tabere: de exemplu,
•sâ ne îndatorezi cu nişte arginţi baghetă metalică din care ieşea etfii iubitori ai naturii, au
T

dacB nu ţi-e cu supărar un firicel de fum. Simţi gust ales magia ca mod de viaţă,

82
77
de la un mic sabotaj pen­ tatea cu anumite skilluri j r
;
t r u alchimistul local trebui să vâ găsiţi un profesor
până la un mic a j u t a r / w care să vă antreneze în skiflul
dat şerifului pentru a a p ă r a V ^ respectiv, ca îh Might&Magic,
banca de tâlhari. Interesant dar t o t trebuie să fiţi măcar un •
este că posibilitatea de a alege pic experimentat în domeniul
între bine şi rău este mult mai respectiv, pentru că puţini
bine implementată decât cei care antrenează novici.
Black&White, de exemplu. Pentru cei mai leneşi există şi
pe Definirea personajului caractere prestabilite, dar
când dwarfii, se face mai în detaliu nu vi le r e c o m a n d . P e parcurs
mai tipicari v ca în Faliout. vi se vor alătura diverse NPC-
şi muncitori \ existînd numeroase uri, cum este călugărul Virgil,
din fire, pre­ 1 modalităţi de indivi- fiecare cu atributele fui. Puteţi
feră tehnologia. / dualizare. Sunt sâ faceţi schimb de obiecte cu
Oamenii nu au w disponibile opt rase: ei şi sâ le cereţi s f a t u r i , însă nu
predispoziţii spre vâ bazaţi câ vâ vor sări în ajutor
eives, gnomes,
nici una în mod de fiecare dată. Fiecare are
hafflings, dwarves, half-
deosebit: motivaţia lui şi unele
elves, half-orc. half-ogre
preferinţele diferă de la cauze s-ar putea să nu îi fi
şi cu voia dumneavoastră,
individ la individ, fie pe plac. Lupta se
ultimii pe listă, oamenii. Pe
închipuiţi-vă o lume în poate desfăşura pe t u r e sau
ângă ca-ractertsticile speci­
care motoarele cu aburi în timp real, cea pe t u r e
fice rasei, mai aveţi skili-uri
coexistă cu ştiinţele oculte, aducînd destul de mult cu sis­
[de la backstab până la heal-
în care un orc poate să vă temul din Faliout Tactics.
ing), 12 colegii de magie şi 12
incendieze sau să vă împuşte,
de tehnologie, fiecare cu câte Singurul lucru care m-a
un soi de Fantasia combinată
5 vrăji/artefacte mecanice ce dezamăgit la versiunea de
cu Marea Britanie în timpul
pot fi realizate. Apoi, puteţi preview a fost grafica: intro-
Revoluţiei Industriale. Pe acest
alege câte un background pen- ul este inestetic, nedeli-
fundai ieşit din comun se
m t r u fiecare caracter: de exem­ mitarea sprite-urilor de mediul
desfăşoară o intrigă cei puţin la
plu "Nieztche poster child" înconjurător prea detaliat face
fel de originală. în timpul unui
este o caracteristică ce se ca jocul să aibă uneori un
fiim introductiv de calitate
supune aforismului "Ce nu mă aspect obositor de pastă multi­
îndoielnică dirijabilul IFS Zephyr
ucide mă face mai puternic": coloră, în care se mai întâmplă
este doborât de nişte biplane
mai multe şanse de a primi un din când în când ceva. Şi
pilotate de orei şi dintre t o ţ i
criticai hit, dar mai multă expe­ pathfindingul nu este tocmai
pasagerii t u eşti singurul
rienţă dacă supravieţuiţi excelent, dar măcar nu t e
supravieţuitor. Un gnom îţi lasă
bătăliei. în decursul jocului, enervează. Dacă vor reuşi să
cu limbă de moarte un inel şi r
dezvoltarea caracterului se elimine bug-urile şi să pună la
colac peste pupăză, Virgil, un
poate face până la nivelul 5 0 , punct grafica, jocul va fi exce­
călugăr aflat din întâmplare în
însă punctele primite nu pot fi lent şi merită aşteptat cu
preajma locului accidentului t e
investite decât în atributele de nerăbdare.
anunţă că recunoaşte în tine un
bază. Pentru a vă creşte abili-
erou legendar, a cărui venire a
fost profeţită de mult, t a r e
demult. O ironie subtilă a
game-designeruiui se
ascunde în discursul lui
1

Virgil care satirizează


indirect toate poveştile cu
eroi legendari şi profeţii din
V
jocurile de gen,
încureînd eroul pozitiv
cu cei negativ şi t r a n s -
formînd fiorul mistic Tn paro­ LH74

die. Călătoria prin Arcanum


va fi lungă şi dificilă şi noi
questuri se vor ivi la t o t
pasul, unele importante Producător:
doar pentru personaj, altele Troika Games
influenţînd întreg cursul jocu-
Distribuitori
ui. De fa povestea inelului
până la cea a minei părăsite, şi Monci5it - Tel: 3306352
Data apariţiei: sfârşitul 2001
J IL
83
PREZENTĂRI

5TARTDPIA
Tip joc: Sim management • Redactor: Cristian Soare

« tunci când am fost pus în muncă, cu hârtia de repartizare


/ V situaţia de a îmi găsi o în mână şi dosarul cu descrierea
/ ^slujbă, de a deveni om a! postului în cealaltă, pe cale să
muncii în Era Spaţială, în mod devin manager de extratereştri.
cert poziţia de om de afaceri ce Trebuie să mă aşez, mi-am
trebuie sâ pună pe picioare o spus. Pus în scaun, arunc ochii
staţie spaţială nu era pe listă. în pe repartizare. O vedere turis­
aceiaşi timp, secretarele de pe tică cu staţia în cauză se lăfăia tesc beţivii, prea multe discoteci
la firmele ce angajau eroi pentru pe jumătate de pagină, iar mai şi apar manelele, şi asa mai
salvarea de planete, rase şi jos coordonatele, scrise grijuliu departe pe baza aceluiaşi algo­
chiar a universului aşa cum îl cu caractere de paisprezece, ca ritm. Dar mie totuşi Bio-Deck-ul
ştim noi. mă întrebau invariabil să nu fie vreun dubiu. Na belea, mi se pare cei mai interesant,
taman în căpătui celalalt al căci aici voi putea controla tem­
galaxiei. Edificat mă uit în peratura, umiditatea şi alte
dosarul cu descrierea postului. câteva variabile meteorologice,
Se pare ca voi fi managerul prin combinarea variată a aces­
unui sector din staţie, pe care tora putînd să creez zăpada,
va trebui să îl dezvolt, să îl fac ploaie sau deşert. Ce drăguţ! Şi
cât mai atrăgător, apoi să mă când t e gândeşti că eu vroiam nu
extind, ca până la urmă, toata numai să îmi risc viaţa, dar sâ
staţia sa fie condusă de mine. risc şi viaţa muşchilor mei, prin
Bineînţeles, totul ia concurenţă cine ştie ce coclauri, salvînd uni­
cu aîţi t r e i indivizi ajunşi aici prin versul. Va trebui să fiu atent
alte firme. Logistic vorbind, o să totuşi ce fac cu condiţiile astea
am la dispoziţie trei punţi: Lower meteo, căci t o t aici va trebui să
Deck, Central Deck şi Bio-Deck, produc mâncare, căci iese mai
fiecare cu o funcţie specifică. Pe bună şi mai hrănitoare decât aia
Lower Deck, de pildă, îmi voi sintetizată. Mai mult chiar, în
pune toate facilităţile industriale anumite zone din Bio-Deck va
şi tehnologice, acesta devenind trebui să refac habitatul natural
locul de muncă a unei bune al unora dintre cei de care t r e ­
bucăţi din populaţia de sub aripa buie să am grijă, deci multă
dacă sunt musculos, dacă am
mea protectoare. Central-ul va fi atenţie, băi erouie manager. Fără
tricou mulat, fund bombat şi
cel mai important, căci aici îşi mustaţă, să nu uit.
zâmbet atrăgător. Câteva chiar
petrec cea mai mare parte a
m-au interpelat în legătură cu Că t o t veni vorba, mai dau
timpului drăguţii de
mustaţa, am sau nu? N-aveam, câteva file din dosar, să aflu pe
extratereştrii. Apartamente,
fi-r-ar ea de mustaţă să fie, iar cine o sâ cresc. Nouă rase! Plus
magazine, baruri şi alte locaţii de
muşchii erau plecaţi la o cură de alte câteva minore. Dumnezeule,
şi pentru amuzament, toate lao­
rehidratare, câ se floşcâiseră. Şi ce babilonie o să fie acolo!
laltă şi fiecare punîndu-şi
uite aşa, am ajuns eu sa stau în Hmm, începe să îmi sune bine.
amprenta specifică asupra zonei.
faţa ghişeului de ia Mucky Foot, Gargon, unde-i Portul Spaţial cel
Prea multe baruri şi se înmul-
biroul local de plasare a forţei de mai apropiat?

Producător;
Mucky Foot

Distribuitor:
Monosit - Tel: 330G352
Data apariţiei: iulie 2001

84
P r i v i cm

5TRDNBHDLD
Tip joc: Strategy/Management • Redactor: George Pop

tate. Pe măsură ce jocul


evoluează, inamicii vor fi mai
mulţi şi mai puternici, vor utiliza
diverse echipamente pentru :a
străpunge/escalada zidurile.
odGames va lansa în Atenţie, în jurul castelului

G această toamnă
Stronghold, un joc creat
de FireFly Studios. Ingredientele
funcţionează un ecosistem,
defrişarea excesivă sau
epuizarea vânatului nu e reco­
sunt simple: Europa Medievafă, mandată până ce nu v-aţi pus ia
un castel, şi misiunea de a-l punct agricultura. Modul în care
apăra; jucătorului îi sunt puse ia vă veţi construi castelul va afec­
încercare capacităţile de luptă ta în mod direct rezultatul unui
RTS, precum şi cele de asediu. Pentru o mai bună
strateg/manager. Practic, avem apărare ne sunt puse la
jocul împărţit în trei părţi: dispoziţie diverse îmbunătăţiri,
partea de management în inte­ cum ar fi: şanţ împrejmuitor cu
riorul castelului [unde deciziile pe apă. porţi secrete, poduri
care le luăm afectează în mod mobile. Nu vă faceţi probleme cu
direct populaţia si moduf în care micro-managementut întrucât
reacţionează aceasta), partea de aproximativ toate aspectele
construcţie şi întreţinere a legate de management sunt
castelului tunde se adaugă forti­ ajustabile în mod global, nefiind
ficaţii şî turnuri noi pentru a necesar sâ ne implicăm până în
îmbunătăţi apărarea) şi partea de cele mai mici detafii. Un amănunt
iuptă propriu-zisă, în care t r e ­ care "taie" puţin din realismul
buie să rezistăm în faţa inamicu­ jocuiui ar fi lipsa timpului de con­
lui asediator, superior numeric. strucţie, însă după părerea mea
Stronghold suportă până la opt asta nu face decât să reducă
jucători în LAN sau pe internet aspectul de sim-management
în lupta pentru supremaţie, sau [lucru bun, în fond). La începutul
cooperativ în acelaşi castel. fiecărei misiuni, construcţia
Singleplayer-uî vine în peste 20 castelului începe de la zero,
de misiuni, în care apărarea şi dând o notă temperată acţiunii
dezvoltarea castelului primează. de-a lunguî jocuiui. E posibil să
Prin construirea unor clădiri existe şi misiuni în care veţi
diverse Cex, case), jucătorul t r e ­ relua construcţia de unde aţi
buie sâ pună bazele unei comu­ lăsat-o în misiunea precedentă,
nităţi care să deservească în însă acestea vor fi nişte excepţii
mod direct castelul. Peste 30 minore, Pentru cei care se plic­
de tipuri de ziduri, turnuri şi tisesc repede de devastarea
diverse echipamente anti-asalt repetată a castelului, există
compun arsenalul ce ne este opţiunea de joc "sandbox", unde
pus la dispoziţie, acestea variind vă puteţi construi castelul fără
în proprietăţi, cost şi durabili- teama de a fi invadat din cinci în
cinci minute. în screen-shot-uri
pare grozav, aştept cu
nerăbdare să iasă.

Producător:
FireFly Studios

Distribuitor:
Se st CompuCers
Tei; 314.76.98
Data apariţiei; octombrie 2001

85
Tip joc: Team based strategy • Redactor: George Pop

uiţi dintre noi, copii fiind,


ne-am jucat de-a "indienii
şi'cawboy-i". inspiraţi de
filmele western, de acest tipar
bine definit Tn filmografie a cow-
boyul-ui dur şi iute de mână
pierdeam ore în şir imaginînd
diverse lupte, jafuri de t r e n sau
dueluri pe viaţă şi pe moarte.
Deşi industria filmului a speculat un vânător de recompense sac şi pe care îi poate folosi pen­
fenomenul extrem de bine de-a angajat de Twinnings&Co t r u a speria caii adverşi. Kate
lungul timpului tex. John Wayne, Railroad să cureţe zona de O'Hara are o manieră elegantă şi
Billy the Kid. filmeie lui Ciint bandiţii care jefuiau trenurile sigură de a-şi neutraliza inamicul;
EastwoodJ, în cea a jocurilor acesteia. Pentru această misi­ mai dezveleşte un şold, mai o
lucrurile stau altfel. Nu pot să une, el are nevoie de ajutor şi ocheadă şi acesta vine spre ea
amintesc decât de 3D-shooteru! începe prin a-şi căuta vechii pri­ vrăjit de frumuseţea ei; urmează
"Outlaws" al celor de la eteni: Samuel Wiliiams. Doc şi un genunchi în zonele sensibile şi
LucasArts care se înscrie cu periculoasa Kate G'Hara. Mai duşmanul rămâne inconştient.
succes în acest clişeu al singu­ târziu, când lucrurile încep să se Totuşi, sunt personaje care nu
raticului dârz ce "face legea" cu precipite, li se alătură Mia Yung se lasă impresionate de Kate,
Colt-ul său. Producătorii de jocuri şi Sanchez. Din informaţiile acestea râmânînd impasibile ia
D nu au explorat acest univers furnizate de Sanchez, Cooper farmecele ei. în inventarul aces­
suficient de mult, dar iată, cei de află despre un străin misterios teia mai găsim o oglindă cu care

\
ia Spellbound scot un joc capti­ pe nume El Diablo care încearcă îi putem orbi temporar pe tna- :

vant pe care i-am aşteptat cu să unească toate bandele din mici, nişte cărţi de joc care,
mare interes după ce am jucat New Mexico pentru a forma o lăsate la vedere în mod s t r a t e ­
demo-uk armată de nelegiuiţi şî care ar fî gic, pot determina un personaj
Desperados se foloseşte de în spatele jafurilor de t r e n . De curios să îşi părăsească postul de
engine-ul din Gommandos, fiecare dată ce un personaj se pază şi un pistolet fin, cu t r e i
punîndu-ne sub control şase per­ alătură lui Cooper, joci o misiune gloanţe în încărcător. Mia Yung,
sonaje unice, fiecare dintre care t e familiarizează cu a p t i t u ­ cea cu care ne vom întâlni mai
ele cu o personali­ dinile acestuia. John Cooper e un târziu în joc, e o adolescentă
t a t e bine cowboy tipic, foarte bun la t r a s u firavă pe care evident nu ne
cu Colt-ul, aruncarea cuţitului şi putem baza în luptă. Specia­
îşi poate folosi ceasul de buzunar lităţile ei sunt atragerea
muzical pentru a-şi ademeni oponenţilor în capcane făcînd uz
duşmanii. De asemenea, e şi de maimuţica ei, pocnitori sau
foarte puternic, fapt ce îi per­ fluier. în fine, ultimul personaj
mite să care trupurile inamicilor este un mexican soiid şi fioros,
răpuşi sau inconştienţi. Doc "Grizzly" Sanchez. El poate,
ocupă postul de doctor, dar are datorită constituţiei lui fizice să
definită şi
şi nişte itenvuri folositoare: pis­ care doi inamici inconştienţi, să
cu abilităţi
tolul cu ţeavă lungă, folosit pe dea buzna într-o casă plină cu
diferite, de
post de puşcă cu lunetă, oponenţi şi să facă "curăţenie" sau
tine depinzînd
sticluţele cu gaz adormitor şi să îi păcălească cu "siesta trick"
să le
pelerina sa, pe care o poate £se preface că doarme). Sincer,
foiosi drept sperietoare de ciori pus în faţa acestor abilităţi, nu
pentru a-şi momi adversarii. ştiam cu ce să încep. Au existat
m
l \m
w
nivele în care Kate a făcut legea
Sam e expertul în explozibile, uzînd de farmecele ei feminine,
foloseşti cel mai rapid personaj din echipă, precum şi nivele în care cuţitul,
r aptitudinile în şi poate lega adversarii pumnul şi ceasul lui John sunt de
aşa fe! încât să inconştienţi pentru a se asigura nepreţuit.
termini cele 25 de ca nu dau alarma după trezire.
misiuni ale jocului. Are un shotgun cu rază destul de NPC-uriie sunt de multe
John Cooper este mare şî un şarpe pe care îl ţine in tipuri. Al-ul fiind diferit de la unul
Preienîari

a altul. Spre exemplu, sunt cient), însă t e obişnuieşti t r e p ­


NPC-uri care fug mâneînd t a t , dat fiind că jocul propriu-
pământul când detectează o zis începe abia după ce ai
mişcare în tufiş, iar altele vin "adunat" t o ţ i membrii grupului.
ţintă în capcana t a . Dacă stai Diferenţele între zi şi noapte
atent şi urmăreşti pentru o sunt foarte bine reliefate; ziua
clipă dialogurile pe care NPC- eşti mult maî uşor observat,
uriie le poartă, vei fi uimit de însă noaptea, deşi NPQ-urile nu
multitudinea informaţiilor pe văd la prea mare distanţă au un
care le poţi obţine. Urmărind auz mult mai ascuţit şi sunt
conul lor de vedere, poţi să îţi mai prudente ca de obicei. în i
dai seama a t â t de intenţiile lor (
luptă intervin multe aspecte de
cat şi de câmpul lor vizual. care trebuie să ţii seama: o :

Spaniola mixată a acestora armă folosită în exces se


e mai mult decât haioasă supraîncălzeşte, trebuie să fii
provocîndu-mi adevărate la o distanţă propice pentru a
hohote de râs: "Hey hombre, trage cu arma şi, nu în ultimul
you dead or what?". La capi­ rând, trebuie să ţii seama de
tolul sunete nu am ce sâ gloanţele rămase. Poţi sâ
reproşez, a t â t muzica de ambi­ mapezi aproape toate acţiunile
ent cât şî sunetele propriu-zise pe t a s t e , dar cel mai important
sunt excelente, întregind bind e, 2ic eu, cel de quicksave
atmosfera. Pe lângă ferme cot- :). Am petrecut cam 1 0 % din
codâceşte câte o găină, mai timp în meniurile de load/save,
necheazâ un cal, ba şuieră un deoarece faţă de Commandos.
vânticel. Grafica este exce­ Desperados e un joc extrem de
lentă, cu detalii numeroase şi dificil şi solicitant, fiind aproape
cu peisaje foarte bine r e d a t e / imposibil să termini o misiune
Personajele interacţionează fară să salvezi măcar de câteva
bine cu mediui (poţi să t e ori. Sudoarea şi stresul acumu­
ascunzi într-un lan de grâu. late în timpul misiunilor dificile
sunetul paşilor diferă da la o vă sunt răsplătite printr-un fil-
suprafaţă la alta), însa nu pot muleţ !a sfârşitul fiecărui nivel.
sa spun acelaşi lucru şi despre Extrem de bine renderizate,
caii prezenţi în joc: la nivelul filmele vă pregătesc pentru
unsprezece, trebuie să arunci următoarea aventura
în aer o adunătură de bolovani Atmosfera de western
ce îţi blochează drumul; poţi spaghetti şi complexitatea
lăsa caii lângă locul detonării, mărită a jocului fac ca acesta
nu vor păţi absolut nimic]. să fie mai bun decât Comman­
Controlul personajelor e destul dos, reuşind după părerea mea
de dificil, trecerea de ia unu! ia să ia cireaşă de pe t o r t u l celor
altul făcîndu-se greoi [deh, de la Pyro Studios care au în
n-am jucat Commandos sufi­ pregătire Commandos 2.

1
Producător: i
Spelibound
www. desperados-game. com

Q^î^itor:..
Best Computers
Bd. B s a b e t a 2 5
Tel. [013 3 1 4 . 7 6 , 9 8

Aprecieri:
- ide ea de w e s t e r n ,
n e e x p l o r a t ă până
acum
- g r a f i c ă e x t r e m de I
I

*
|
detaliată
- f i l m e l e d i n t r e nivele i
\
I
Cheats Se apasă s i m u l t a n L s h i f t + F 1 1
O - c o n t r o l u l dificil
Tîmeless se opreşte c r o n o m e t r a rea
t a] p e r s o n a j e l o r
Medic sfaturi ajutătoare

Scfmelder cheat de crăpat GS-ul tmi s-a biocac windozele)


Proceso PU-300/500 MHz
Cline Termină misiunea c u r e n t a
Video: Direct 3 0 S/16 Mb
Jacksl muniţie (folositoare în cazul gatlirtgul-ui) Memorie: 32/128 Mb RAM
Hoiiow man Personaj invizibil [nu facetf exces va rog] Hard disk 5 5 0 Mb free

Show me sil I ţ i a r a t a t o a t e itemuri-fe de pe h a r t a

Zeus a j u t o r din p a r t e a zeiior Cun fulger ratâcit asupra unui inamic] Verdict 9.5
TRDPICD
Tip j o c ; Sim/Management «Redactor: George Pop

maginaţi-vă un cocktait care conţine telectuală a populaţiei. Jocul se


management-ul din Sim-City, senti­ desfăşoară pe o insulă din Caraibe, care
mentul de putere din Gangsters şi o până nu demult era sub aripa Cubei
notă politică; adăugaţi un fond muzica! unde are loc o "coupe d ' e t a t " în urma
în stil mexican (nota zece la muzică) şi căreia eşti instaurat drept "El presi-
aţi descris Tropico. După cum afirmă şi dente". Ecuaţia e destui de simplă:
Phil Steinmeyer, programator şi guvernezi insula, ai grijă ca oamenii să
designer şef la Pop Top. cei care au aibă locuri de muncă şi case, dezvolţi
jucat Rollercoaster Tycoon, Sim-City, economia şi cu puţin noroc transformi
Sims şl RaitRoad Tycoon vor fi impre­ insula într-o ţară de succes. Cam
sionaţi de acest joc. Atmosfera de ţară acesta ar fi scopul; felul în care îl
bananieră este foarte pregnantă. Poţi îndeplineşti depinde numai de tine: dic­
sa joci un scenariu predefinit, însă difi­ t a t o r sau democrat, comunist sau
cultatea ia aceste scenarii e destul de capitalist, pacifist sau violent, sunt
ridicată; sau. să joci o hartă la întâm­ multe căi de aies. La începutul jocului,
plare, avînd posibilitatea să îţi setezi economia poate fi bazată exclusiv pe
diferitele opţiuni. Tot ce trebuie să faci agricultură şi pe valorificarea
este să îţi alegi tiranul preferat; Che resurselor naturale; mai târziu însă, e
Guevera, Fidel Castro sau Lou Bega de preferat să industrializezi economia
[!!), plus muîţi alţii. Caracteristicile prin transformarea resurselor brute în
acestui conducător influenţează modul diverse produse. O altă sursă de venit :
în care acesta va fi receptat de către poate fi dezvoltarea turismului, prin
diferitele facţiuni politice. De exemplu, construirea unui cazinou, hotei şi un
dacă acesta e un fost comunist, va fi aeroport pentru atragerea de "yanqui
privit cu reticenţă de către pătura in­ t o u r i s t s ' \ Pentru a menţine populaţia
mulţumită, trebuie sâ asiguri anumite
servicii; poliţie, cfinici şi spitale, biserici
şi catedrale, baruri şi restaurante,
cabarete Caşa îi spun ei, însă după cum
arată tipele care lucrează acolo, pare
un fel de casă de toleranţă). în joc sunt
peste 8 0 de clădiri, fiecare cu anumite
opţiuni şi setări. Din zece în zece ani,
poporui cere alegeri; poţi refuza, însă
asta poate duce la tulburări publice şi
la nemulţumiri din partea populaţiei, în
caz că accepţi, dar nu ai suporteri
suficienţi, poţi să ajustezi rezultatele
"umblînd" la urna de vot, voturile
crescînd în favoarea t a cu 20%.
Ai pierdut alegerile? Adios, Senhor.
Trebuie să înţelegeţi că în Tropico nu e
vorba de micro-management. Oamenii
au propria lor voinţă şi individualitate,
fiecare reacţionînd diferit la eveni­
mentele din jurul lor. Dacă vreau de
exemplu să măresc producţia la fabrica
de ţigări, dau o mărire de salariu şi

[as
îmbunătăţesc condiţiile de lucru. cauza recentelor ajustări de salarii.
Vreun lider a! unei facţiuni are din ce Totul în joc este despre cauză şi
în ce mai mulţi suporteri şi vă efect: orice acţiune are un răspuns,
ameninţă stabilitatea politică ? Nici o mai devreme sau mai târziu.
problemă, îl deportaţi şi aţi rezolvat O altă calitate importantă a jocului
problema. Nu încercaţi totuşi să îl este grafica, foarte detaliată şi
omorâţi, asasinarea acestora aducân- foarte bine realizată. Avem multe
du-vă numai necazuri. Oamenii consi­ niveie de zoom şi putem chiar roti
deră munca la fermele de porumb mai perspectiva după cum dorim. Oamenii
atractivă decât ta cele de zahăr? păstrează ţinuta aceea din Sims, cu
Scădem un pic salariile aici, le mărim mişcări naturale şi gândurile expri­
un pic dincolo şi muncitorii încep să mate prin micile imagini reprezenta­
apară. îmi aduc aminte de SimCity şi tive de deasupra lor, De altfel,
de popularitatea pe care trebuia să o fiecare individ are o fişă foarte detali­
ai, plasarea strategică a secţiilor de ată: familie, nevoi specifice, locul
pofiţie şi a unităţilor de pompieri. în actual de muncă, domiciliul curent şi
Tropico întâlnim acelaşi lucru: clădirile chiar gândurile acestuia. E foarte dis­
trebuie piasate în funcţie de impor­ t r a c t i v să centrezi imaginea pe un
tanţa si rolul lor, iar popularitatea t a individ anume şi sâ îi urmăreşti
se reflectă în fericirea oamenilor. traseu! şi comportamentul TMi-e
Controlul asupra natalităţii, şomajului foame, cred că o să halesc nişte
şi fericirea generală se face la un nivel pietre" sau "Am avea nevoie de un
1
macro, în asta constînd dificultatea ianţ fastfood. McPablo's sună bine' ).
jocului. La un moment dat, veniturile M-am d i s t r a t enorm jucînd acest jac,
din agricultură şi din colectarea chiri­ însă a doua oară nu a mai avut acelaşi
ilor nu mai erau suficiente, astfel efect. Probabil din cauza tendinţei
încât ajungeam ia sfârşit de an cu o repetitive a mesajelor din joc, nu ştiu
baianţă negativă. Am pus fermele să exact. In orice caz, e un joc care
producă t u t u n , Tnsa nu aveam sufi­ chiar dacă nu e plin de foarte multe
cienţi bani pentru a construi o fabrică noutăţi, aduce un aer proaspăt în
de ţigări. Pus în faţa acestui fapt, domeniu.
m-am gândit să micşorez salariiie în
domeniile mai puţin arzătoare: la cli­
nică, biserică şi la c o n s t r u c t o r i . După
Prrjduratar:
ce am reuşit sâ construiesc fabrica
PopTop Software
de ţigări, banii au început să curgă. www. cropico-game.com
Perfect, relansasem economia, însă Distribuitor:
mă trezesc că băieţii vor alegeri, iar Best Computers
popularitatea mea era în scădere din 8d. Elisabeta 25
Tel. (013 314.76.98
Aprecieri
O - atmosfera generala a jocutui
1
1I
- muzica latino
- umorul preponderent'
i • explicaţii insuficiente asupra
rolului clădirilor
- dificultatea prea mare a sce
nariitor

Detalii tehnice :

Procesor: ?;i-3QQ/456
| Video: 2 Mb
Memorie:
Hard d>sk;n Gb frae

89
PREZENTĂRI

OPERATIVE 5DLD MI55I0N


Tip joc: FPS * Redactor: George Pop

modul "bigfoot", în care inam­ Studios are ca scop produ­


icii sunt nişte primate păroase. cerea unor jocuri de calitate; şi
Pe modul extreme, singurul distractive între 1 9 . 9 5 $ -
lucru care se schimbă e da- £ 4 , 9 5 $ " , însă asta nu e o
mage-ul pe care ţi-l fac adver­ scuză, îmi lasă impresia unui \
sarii si numărul lor. Muzica joc creat din plictisul unui pro­
jocului e antrenantă iar gramator d i s t r a t .
sunetele sunt bine făcute,
r
în prima misiune trebuie să Praducaton
asasinezi un boss mafiot iar Train W r e c k S t u d i o s
w w w . t r a t n w r e c k s t u d jos.corn
ulterior să faci lumea un ioc
mai bun, eliminând şi acoliţii B •teWbultar;
acestuia^ ocazie cu care • OJ N/A

descoperim un amănunt
supărător şi anume: ţ i se spe­ Aprecieri:
cifică să nu faci victime din rân­ O "9 de realism ridicat
r a d

n joc din seria "just cipiu, eşti un agent CIA şi t r e ­ dul civifilor; bun, tragem cu
- doar t r e i arme
11
another 3D shooter buie sa duci la capăt anumite grijă si nu atingem nici un civil, - grafica simplista
însa daca inamicii "greşesc" - prea s c u r t
venit de ia Traînwreck misiuni; un kitsch uşor drăguţ
StudiostLaser Arena) şi dis­ dacă vreţi. Jocuf e extrem de ţinta şi ating un civil, ei bine,.,
t r i b u i t prin Valusoft. Bazat pe s c u r t , având numai şase nivele e vina ta. O alta problemă este
engine-ul de Quake1, jocul nu pe modul easy terminând-ui în că jocul nu rulează decât în fe­ •etalil tehnice:
excelează Th.grafica dar e numai 4 5 de minute. Avem reastră pe plăcile nVidia Procesor: :[PII 3 0 0 sau mai mult
gestul de rea!ist[damage-ul diverse tipuri de inamici, de ia Geforce. Video: acce(erator30. DirectX
M e m o r i e : 3 2 Mb
diferă în funcţie de partea cor­ simplul body-guard până ia E adevărat, jocul nu are decât Hard diskV £ 0 0 Mb
pului în care tragi). Ideea aces­ sniperi, însa Al-ul nu diferă de 180 Mb şi pe pagina lor de web
teia nu e prea originală; în prin­ a unu! la altul. Puteţi juca Tn scrie clar că 'Trainwreck Verdict

ENFDRCER
Tip joc: Third person shooter • Redactor; George Pop

u credeam să ajung vre­ modificat, un proiect netermi­ arma curentă, în secunda în aplicat. Jocul costă mai mult
odată să dau unui joc nat încă. Camera e execrabilă, care " i n t r i " într-o armă t e ca Serious Sam, joc de altfel |
titluî de "Cei mai prost iar controlul infect. Storyline-ul trezeşti cu ea în mâini, fara bun. în concluzie, soluţia noas­
1
joc c r e a t vreodată' . Se pare câ e la pământ, Al-ul nici nu merită drept de apel. Nu ştiu exact t r ă este "feriţi-vă de măgăruş' ./ 1

există totuşi o balanţă negativă luat în considerare. Credeţi că dacă au modificat engine-ul de
şi dacă există jocuri foarte am terminat cu critica ? Nici Unreal pe care funcţionează,
bune, e musai să existe şi
r pe departe, luaţi un loc... mai sau l-au lăsat aşa cum e; în Producător:
jocuri foarte proaste. X-Com avem de mers. Nu poţi schimba ambele cazuri, e foarte prost [ M i c r o p r o s e ..
www, xcomenforcer. com
Enforcer nu are absolut nimic
B Ql^bultor:

li
în comun cu seria X-Com, "X-
M c n o s i t - Teţ: E01J 3 3 0 6 3 5 2
Convul" din titlul acestui joc Splaiul Unirii Nr. 4 , Bl. B 3 ,
fiind o licenţă acordată cui nu T r o n s o n 2 , Ap. 10, B u c u r e ş t i 4
i i h
trebuia. O găselniţă "deşteaptă" I i.

: Aprecieri:
dacă vreţi> pentru a determina Q - engine-ul de U n r e a f
un fan a! seriei X-Com să Tournsment (oarecum)

cumpere acest joc. Jocui este - camera


un 3 0 shooter ce aduce a f e g ă t ura: ne j u s t i f i c a t ă cu
seria X-COM
MOK; cu uşoare influenţe de
Serious Sam. Intro-uî este
absolut penibil, în care vedem Detalii tehnice^
un "mad scientist" ce se agită, : P r o c e s o r ; Pil 2 6 3 / 3 0 0
mormaind despre "...eşti ultima Video; 4Mb0irect30, DirectXS.O
Memohe: 32/64
speranţă a noastră, du-te şi
Hard disk:l 5 0 0 Mb
salvează-ne". Tu eşti un robot ^^^^^^^^

Verdict
so
•mm

I
.1 y

- Opî
• - T"

MS
chioşc
interio

5V

L
7.

i Mii 4

31
J3P0RTS

* •
V
i£3 !t+f]

1-* N

'l 1

3?
an aoflo I

HfiGH
re**? P A R K

33' ii
I' I

7 iN
J i hi

ti
O*.

el: 01-303.01.91
el 01-314 76.98
el: 01-310.28 32
eslcompulers ro
PREZENTĂRI

BUBET RBDU5
în aşteptarea lui Duke Nukem Forever
Duke Nukem 3 0 Atomic Editirjn
r Procesor: 486 Dx2/66 suport pentru rezoluţii mai
Memorie: S Mo RAM • Hard: 48 Mo mari, un editor de nivele
Video: VGA Cerd îmbunătăţit şi un nou episod
numit "Pianetary Pak".
ursă de inspiraţie pentru
S muite FPS-uri. Duke
Nukem a fost la vremea lui, ce
Mai mulţi alieni. mai multă
violenţă, mai multă distracţie.
Referirile ia diverse filme
mai bun joc. îmi aduc aminte sunt haioase, iar remarcile
cu plăcere timpul Tn care personajului sunt picante.
mergeam într-un game-ciub Cine spune că violenţa din
cu prietenii şi ne "împuşcarrT jocuri ne afectează, e clar
ore întregi. Harta preferată că a jucat Duke Nukem.
era "LA Rumble", pe care sunt
Totuşi alături de Doom,
convins că mulţi dintre voi v-o
Duke Nukem poate fi conside­
amintiţi. Vocea
rat cel mai bun joc ai timpului
personajuiui, sunetele destui
respectiv.
de reuşite pentru vremea
respectivă, secretele din nivele
şi umorui pregnant sunt a t u - r
Producător 130 realms
urile acestui joc. în Atomic Oistnburtor iMonosit / 01-330.23-75
Edition, cei de la 3D Realms Preţ {272 3 6 8 lei
au introdus 5 cutscene-uri, Verdict

Răzbunarea este arma celui neinformat Seria X-COM în vremurile ei bune dinainte de Enforcer

• a r k Vengeance X-Carn A p o c a l y p s e
[ l n |oc care se vroia un nva spell-casting. Dacă găsiţi origi­ zn-uri, alieni puşi pe harţă
L J pentru Heretic 2, însă pe nalitatea în acest joc, să îmi • şi un fundal puternic SF.
mine acest joc m-a f r u s t r a t spuneţi şi mie unde e. Camera Cam ăsta e X-Com Apocalypse,
teribil. Story? Mda, avem e execrabilă, controlul foarte o strategie cu predecesori
poveste. Pe timpul când dificil, iar despre Al şi felul în binecunoscuţi, Tn care game-
oamenii şi elfii hâlâduiau împre­ care a fost aplicat.,. p!ay-ul capătă o nouă dimen­
ună, convieţuind pe aceleaşi Păcat de idee, putea ieşi un siune.
tărâmuri, omul John e acuzat ioc frumos. La câţiva ani după ultimele
că ar fi f u r a t mingea de fotbal bătălii împotriva alienilor,
a tui Edric, elful. După ore de reprezentate prin "Ufo: Enemy
controverse în stil "nu ţi-am Unknown" şi "Terror from the
furat-o eu, ba t u mi-ai Deep", alienii se reîntorc sa
furat-o", Edric îl blagosloveşte ameninţe pământul.
J,
pe John cu termenul cioco- Spre deosebire de celelalte
batură". Oamenii, contrariaţi X-Com-uri, unde acţiunea se
de lipsa de respect şi de limba­ petrecea global, aici lupta se
jul necorespunzător, i-au alun­ duce în uitimui oraş locuibil de
gat. După milenii, elfii se întorc pe pământ, Mega Primus. Fanii
în timpul unei eclipse de soare acestei serii se vor simţi ca
şi încep să hâcuiascâ femei şi acasă în interfaţa din
copii. Aici intri t u în scenă, Apocalypse, cu cele două Procesor: 4S6DX4/P90
jProoesor: PI 66/200 MHa
drept Nanoc Barbarul, Kite secţiuni distincte: panorama Memorie: 8/16 Mb RAM • Hard: 20/200Mb
Memorie: 16/32 Mb RAM • Hard: 300 Mb
hoţul sau J e t r e i vrăjitorul. oraşuiui şi misiunea în sine. Vfdeo: VESA [640x480x256J/SVGA
Video: VGA Gard/DirectDraw
Observaţi ca "Nanoc" e de fapt Noutatea în acest joc e com-
"Conan" pe dos [...câtă imagi­ bat-ul real-time, faţă de t u r n - ŢT11-

Producător jjReality Byt es Producător Mythos Games


naţie au băieţii). în fine. jacul e based combat de până acum.
Distribuitor jMonosit / 01-330.23.75 Distribuitor M o n o s i t / 0 1 - 3 3 0 . 2 3 . 7 5
un hack'n'slash combinat cu 272.368 lei
Un "must" pentru fanii genului. Preţ 476.642 lei
Preţ
Verdict Verdict
Prezentări

Unul dintre cefe mai originale jocuri, deşi copilăresc


Little Big Adventure 2
ai multe aventuri, un
M mediu de joc pre-rende-
rizat şi personaje 3D din sute
de poligoane. Continuînd !inia
din primul joc, acest sequel ne
introduce în lumea lui Twinsen,
care trebuie să îşi saiveze
semenii de la distrugere,
inamicii se numesc acum
Esmeri şi vor să distrugă pla­
neta iui Twinsen. întâlnim în
joc peste 2 0 0 de personaje
diferite, zece specii şi ocazia
de a călători peste luni,
deşerturi vaste şi mări adânci.
Povestea jocului este flexibilă,
la o reluare apărînd elemente
noi în funcţie de deciziile luate
pe parcurs. Elemente de RPG
combinate cu acţiune şi
strategie, am putea spune
] Procesor: P 60/100
chiar un joc complet, amuzant,
Memorie: S/16 Mb RAM • Hard; 57 Mb
foarte distractiv şi interesant. Video: DirectX 4Mb
Controlul este simplu,
secvenţele video bine făcute şi
Producător SAdeiine Software
intriga este bine concepută.
Distribuitor | Best Computers - 01-314.76.96
Merită luat, vă va ţine în scaun Preţ 476.642 !ei
până la sfârşit. verdsct

O capodoperă care a rămas în istoria jocurilor PC

Thief: Bold
u vâ puteţi imagina bucuria
N mea când am văzut pe
birou cutia jocuiui. Thief,
-ar juca cineva pe joystick, dar
mă rog...).
Un nivel surpriză, extrem
această capodoperă a jocurilor, de interesant, este nivelul 16.
versiunea Gold. Am retrăit Pentru a accesa direct acest
intensitatea sentimentului de nivel, scrieţi în "user.cfg"
intrus, de umbră ce următoarea linie:
îmbrăţişează zidurile. Un joc " s t a r t i n g j n i s s i o n 16". Apoi,
genial, care stă pe locul întâi săriţi peste training şi începeţi
în preferinţele mele, alături de un joc nou. Veţi intra direct în
System Shock 2. Ce aduce nou nivelul 16.
Gold-ul la Thief? Trei nivele noi Fanii acestui joc nu trebuie
şi un nou tip de inamic: sâ rateze aceasta versiune,
Elemental Mage. Cei de !a este întruchiparea perfecţiunii.
Ldoking Glass au modificat Am pierdut toată ziua
câteva din nivelele originale jucîndu-mă deşi aveam treburi
pentru a le integra pe ceîe t r e i mult mai importante de făcut.
noi. Nu va spun decît că intriga
6 alta şi pericolele ce vă pân­
Procesor: P266/300 MHz
desc sunt cu mult mai
Memorie: 32E4 Mb RAM • Hard: 250/770 MC
înfricoşătoare decît în primui
Video: 3 0 4Mb hardware accelerator
joc. Filmele sunt desigur
F
superbe, empiificînd senzaţia
Producător fiLooking Gfass
de mister şi întuneric. Acum,
Distribuitor iMonosit / 01-330.23.75
jocul suportă piăciie de sunet
Preţ 14.964 lei
EAX şi joystick-urile Cde parcă Verdict

93
Avertisment: Cardiacii, femeile cu copii în braţe şi persoanele care i-au însoţit pe călători
sunt rugate să coboare din vagoane. Aceste pagini conţin aprecieri extrem de subiective,
incompatibile cu standardul ISO 9 0 0 0 1 , Citirea lor este opţională. Nu răspundem de
efectele secundare- Pentru cei dispuşi să îşi asume eventualele riscuri şi repercusiuni,
adresa este în continuare blackmai[@xtrempc.ro

Slack Slick Killerloop


Saluty! Ce upgrade îmi recomandaţi la Unul liric. Săracul Ion Barbu...
Sincer cred că blackmailu' asta e poezia următoare? Metempsihoză
mişto!!!! Aţi băgat-o şi pe şmechera Metemsihoza Orbecăind prin labirint de vorbe
asta sa facă mişto de t o ţ i da' după
Mă porţi în sfere echivoce aruncate
părerea mea e cam supărată pe
desuete într-o doară, desperecheate,
viaţă. Nu că n-ar fi bestiale răspun­
Ca o clepsidră exaltând dijuncţii fără sens
surile pe care le dă... de obicei
• vasta elogie elucrubând din Amicul Killerloop căzu-n cap­
acestea-mi provoacă lacrimi şi insu­
funcţii cana propriului destin
ficiente respiratorii [din cauza
Introspectând cu paste Poemul dens, "gîndit" cu chin,
râsului bineînţeles] dar mai vin şi
menuete... muri Tn faşă.
oameni care vorbesc serios şi vor
Ce păcat.
răspunsuri cu ajutorul cărora să
rezolve uoele probleme şi primesc
doar "wise cracks". Ştiu că aici
scriu doar cei ce caută replici t a r i
dar cei ce vorbesc serios cred că ar
trebui t r a t a ţ i ca atare.
Alexandra Marin

Trec peste faptul că trăieşti cu bunălmă numesc Alexandra şi Dragul meu 'Alexandra", din
impresia eronată cum că o scrisoare sunt o fană înrăită a scrisoarea ta reiese că t u nu
adresată mie, trebuie de fapt să fie revistei"xtrempc",dar t u , ai neapărat o problemă cu mine
adresată colegilor mei, ce probabil Andreea,crede-mă că strici şi cu răspunsurile pe care le
urmează să mi-o traducă şi sâ îmi t o t . t e crezi prea frumoasă.măi dau, ci cu toată tagma
fecăşi câteva desene explicative pe mămică,dar t e femeiască. Căci ce altceva sâ
margine pentru o mai bună compre­ înţeleg,vrei doar să-ţi alini îmi închipui când văd ce drastic
hensiune. Trec de asemenea şi suferinţa.aspectul fizic ai malformat această
peste faptul că acum ştiu şi eu câ cam lasă de dorit,dar t u t o t cu scrisoare, punându-i ceea ce
t u ştii câ ceilalţi ar trebui să ştia că fruntea sus t u consideri a fi o tentă "origi­
aici vor găsi doar replici tari ca pia­ rămâi.sărăcuţa de tinelte nală", adică scriind-o de parcă
tra. Din păcate, mulţi sunt încă în compătimesclrăspunsunile ai fi mai puţin dăruit intelec­
întunericul misterului pătrunzător, ironice sunt t o t ce ştii sâ tual, sau scuză-mă, de parcă
bâjbîind după niscaiva răspunsuri faci?macar alege-ţi 'Alexandra" ar fi. Nu, băieţel,
foarte uşor identificabile chiar de pe cuvintele cum femeile nu sunt retardate,
pagina 5 a revistei, unde. în abo­ trebuie,drăguţăldacă t e crezi cum vrei tu să ne faci să cre­
minabila căsuţă a redacţiei se a t â t de dem. Şi dacă ţi-ai râs cumva în
ascunde cheia neînţelegerilor: deşteaptă precum susţii, barbă câ "mamă ce i-am
rubrica Contact, unde sunt listate făcut-o!" stai sâ vezi ce o să-ţi
arată-ţi isteţimea prin
cu precădere, hotărâre şi cu sper­ râdă în barbă toate
cuvinte frumoase.cu logică şi
anţa în suflet c8 există oameni sufi­ domnişoarele care citesc
nu aruncate-n vânt cum
cient de intelegenţi încât sâ le această revistă,
ţi-e bunul obicei.dar sinceră să
găsească, toate adresele de mail ale în altă ordine de idei, tare aş
fiu nu mă aşteptam la
redacţiei ce v-ar putea folosi. Aveţi dori sâ ştiu care a fost aceea
mai mult din partea ta.cam
nevoie de ajutor, încercaţi adresa întâmplare ce te-a transfor­
a t â t am avut de spus.palte
corectă şi vom scăpa cu toţii de mat într-un denigrator al
rog să-mi scrii!
belele. sexului "slab"... Vreun belgian,
cu drag,ALEXANDRA
ceva?
nţer MET

Cristi P. Terente
Chifan, Sincer să fiu mă cam deranjează respectivul o fi talentat Tn mecanică
Ştiu ce simţi în fiecare dimineaţă când te micul război al cărui martor, şi este în stare să reconstruiască
scoli şi îţi vezi cearcănele galbene în aproape fără voia mea, sunt. Număr un motor doar cu două chibrite şi o
oglindă. Ştiu ce simţi când iei zilnic dru­ de număr, ediţie de BM după ediţie lumânare. Sau o fi vreun artist ce
mul aceleaşi redacţii XtremPC, speriată de BM. Tu contra restul lumii. Acum din două mişcări de pensulă a făcut
ca întotdeauna. O redacţie bărbătească nu cred că dacă cel ce care trimite un super tablou.
în care figura ta gălbejită nu-şi găseşte scrisoarea nu este în stare să îi Aşa că. data viitoare când mai vine
locul. Chifan, doar ştii că te urăsc toţii!! dea o formă coerentă şi să nu facă vreo scrisoare prost scrisă, sau
Nu-i aşa că te gândeşti de multe ori ce greşeli gramaticale, sau naiba ştie plină de greşeli, lasă săracul copil în
cauţi sici, la rubrica asta? Şi cum ai ce alte greşeli, asta îl etichetează pace, căci cine ştie. talentul său o fi
putut-o încurca cu redacţia de la imediat drept un prost ce merită altul.
"Avantaje"? " * plesnit. La urma urmei, talentul vine
Acolo îţi era locul, să ne spui care sunt în multe forme, şi poate nu trebuie într-un mod ideal, ceea ce zici t u
modurile de coafura, nu să faci pe să II măsurăm după nivelul de este corect. Citeşte următoarea
bufonul la o revistă bărbătească, mişcând inteligenţă sau abilitatea de a scrie scrisoare şi poate o să înţelegi şi
mouse-ul cu două mâini si nereuşind nici o scrisoare. Poate cine stie. punctul meu de vedere.
acum să dai dubiu-click pe un icon. încă
te mai sperii la vederea unei plâci grafice
şi visezi urât după aceea noaptea, punct&RollerBoy
singură.
Bună! Probabil că eşti! în revistă ţi-ai conştientizării propriei lor valori. în
Chifan. întoarce-te la telenovelele tale,
pus numai făţău" Cwhich sucks any- jurul lor, "talentul" nu lipseşte:
rubrica asta te depăşeşte. Te anunţăm
way]. Ideea e că avem câteva câteva foi scrijelite într-un mod
oficial că s-a înfiinţat "Frontul de Luptă
nelămuriri: "talentat" cu variante de răspuns la
împotriva lui Chifan" ERLG), asociaţie
Cu cât te plătesc ăştia să fii peni­ micul quiz de la sfârşitul
non-guvernamentală cane are ca scop
bilă? (poate ne angajează şi pe noi]... Abecedarului; jumătate de caiet dic­
ELIMINAREA TA.
O obsesie comună cu a lui Mircea tando în care cei doi îşi exersau
încearcă un răspuns infantil, leagă-te de semnătura "tip X"; jumătatea
Badea: de câte ori te speli pe cap
ortografia frazelor (dacă poţi!], arată-ţi cealaltă de caiet, t o t cu semnătura,
[cu ea de revistă) pe săpt.?
neputinţa în faţa noastră, figură gălbe­ dar de data aceasta "tip amprentă";
Spuneai la un moment dat că
jită, Chifan. Sau mai bine dispari, du-te câteva pânze lucrate în mod "talen­
accepţi invitaţiile ce sunt însoţite şi
la "Avantaje", "Unica". "Pisicuţele", ori­ t a t " Tn care fiecare şi-a pictat cu
de o poză. Dacă ţi-aş ataşa poza ta,
unde. Acum! "talent" odoarele sfinte, mărite de
ai accepta invitaţia?! Nu te-ai
săturat de atâtea mailuri de rahat câteva ori, "căci aşa e ele de fapt";
în sfârşit o veste bună! Redactorul-şef pe cane le-ai primit de-a lungul coo­ câteva maşinuţe Burrago desfăcute,
de la "Licurici" ia poziţie în legătură cu perării tale cu redacţia? Mai pune şi cu schemele de la motoare lângă, o
problema existenţei mele pe aceast tu nişte nelămuriri aici că să pară şurubelniţa, două chibrite, o
pământ şi îmi promite cu o voce voit emailul nostru mai interesant şi ca lumânare şi un baros "pentru piesele
îngroşată, că mă va "elimina". Nu singur, să vă vindeţi voi revista mai bine! care nu vrea să iasă ele singurele";
bineînţeles, ci secondat de Abramburica Adică ceva în genul în care t u îţi văd de asemenea că domnul punct
şi Magicianul. Aştept "eliminarea" cu scrii şi mailul, tu dai răspunsul! are atârnată de gât cu un şiret o
interesul şi curiozitatea naturală unei Te salut, şi cine ştie... mâine, foiţă plasticată pe care scrie: "NU
persoane doritoare de experienţe noi. poimâine poate am să te... salut din UITA SĂ RESPIRI! MAMI" urmată de
Bineînţeles, nu fără a mă proteja, deci nou! numele şi adresa săracului copil, Tn
aşteptaţi-vă să îmi port lenjeria de caz că se rătăceşte; RollerBoy pe de
azbest de acum, şi să îmi mut cearcănele altă parte are în buzunar, la
pe braţe. Dragul meu Terente, îmi este greu
îndemână, cartonaşe de mărimea
să mi-i închipui pe cei doi crai în
PS. încă o chestie: să ştii că nu mă urăsc unei cărţi de vizită pe care scrie
poziţia unor mari artişti realizaţi. Nu
"toţii", ci mă urăsc "toţi". Ne belea, n-a citeţ numele său şi câteva replici
vreau totuşi să crezi că refuz astfel
fost să fie fără greşeli... generale pe care să le citească, în
orice fel de idei exterioare mie, aşa
caz că trebuie să dea impresia că
încât îmi voi stoarce puţin
este inteligent; şi cam atâta căci
imaginaţia, Ti văd pe cei doi, privind
mă dor ochii de cât m-am uitat la
cu cutezanţă înspre viitorul "talen­
ei, într-adevăr, se pare câ m-am
t a t " , cu piciorul pe o piatră, mâna
înşelat... aceşti doi "bărbaţi" sunt
dreaptă pusă streaşină iar cea
"talentaţi". Vă... salut şi eu.
stângă în şold, într-un gest ultim al

95
crashDK

Mda, deci în ultima vreme sunteţi apar scrisori de genul acesta în aruncate între două greşeli gramati­
tare nasoli, pe bune. Adică începînd Level? cale şi patru de ortografie, t o t ce
de acum 4-5 numere XtremPC nu Pe mine mă deranjează că revista faceţi e să plângeţi. De ce nu vă si­
mai e mişto deloc. Dacă mă gândesc mea preferată a ajuns în halu asta. nucideţi? Oricum nu mai aveţi nici o
mai bine, vechea formulă a revistei Cred că voi migra la Level dacă o şansă să fiţi respectaţi. Toată lumea
era mai mişto. Acum în afară de ţineţi t o t aşa. Am zis. aici în redacţie ştie că sunteţi
articole (care sunt naşpa şi ele] t o t oamenii care t r i m i t orice fel de
ce faceţi (faci) e să vă luaţi în gură Mda. Deci în ultima vreme sunteţi scrisoare numai una bună nu, şi (în
cu cititorii. De ce nu vâ sinucideţi? t a r e nasoli, pe bune. Adică începînd curând) cu orice fel de înjurături
Oricum nu mai aveţi nici o şansă să cu uitimele 2 6 5 de scrisori, toată înăuntru. Şi culmea este că mai şi
fiţi respectaţi. Toată lumea vă ştie treaba asta nu mai e mişto deloc. răspund la ele. Cred că voi migra la
ca o revistă la care poţi să trimiţi Dacă mă gândesc mai bine, scrisorile alţi epistolari dacă o ţineţi t o t aşa.
orice fel de scrisoare cu (în curând) dinainte parcă era mai bune, mai Am zis.
orice fel de înjurături. Şi culmea e că interesante, mai inteligente. Acum
mai şi răspundeţi la ele. De ce nu în afară de t r e i observaţii futile,

Alexandru Bucur
gogutza@hotmail. com

Trimit şi eu a t e s t desen drept umilă con­


tribuţie la bunăstarea redactorilor
xtrempc, această capodoperă putând crea
un superb efect policrom cu utilizări t e ­
rapeutice prin plasarea lui pe dart-board-
ul ccmunal... sănătate şi nu mai mutaţi
1
black-mailu de colo colo prin revistă, câ
era să fac un atac de cord când am văzut
luna asta că nu-i acolo unde ştiam eu
că e...

Am încercat să văd şi eu cam ce efecte


terapeutice ar avea superbul desen, aşa
că l-am agăţat de dart-board, în afara
faptului că după câteva aruncări m-a plic­
t i s i t teribil nu s-a văzut nici o schimbare.
Hotărâtă să affu totuşi adevărul, i l-am
lipit lui Adrian pe spate. Lucrurile au
devenit imediat mult mai distractive, dar
nu pentru mult timp căci la nu mai mult
de cinci minute după ce a venit ambulanţa
să îl ducă la Urgenţă, plictiseala s-a insta­
lat din nou, învăţasem acum mişcarea aşa
că următoarea victimă a micii mele " t e ­
rapii" a fost Bogdan, Am reuşit de
această dată să îmi dozez efortul mai
bine, t o t u l durînd mult mai mult. Sunt o
persoana sănătoasă acum, însă "paza
bună t r e c e primejdia rea", aşa încât
momentan îmi fac planuri atente pentru a
lipi desenul şi pe spatele lui George.
Şşşş, să nu îi spuneţi!
Există o firmă care, prin dezvoltarea şi producţia de ABS,
ASR, ESP, sisteme de injecţie Motronic, sisteme de injecţie directă
benzină şi Diesel, unităţi de comandă airbag, sisteme de navigaţie şi
integrarea în reţea a sistemelor de comandă electronice d i n autovehicul,
deţine o poziţie cheie în conceperea noilor automobile ?

Da
Bosch este u n inovator activ şi u n producător de talie mondială de
piese şi echipamente destinate industriei auto.

Bosch oferă soluţii


inter
ET Bla
ţ abcwtbiafiv J

Lartours Negoiţă Alexandru


Vacanţa Copiilor Noaptea pe Oliţă, de Dominus t a s t a CTRL ombinatâ cu ALT şi cu
DEL şi apoi t o t u l rămase la fel.
Vine vacanţa cu trenul Din noaptea ce intra pe gaura cheii, Cineva cel Mare se repezi cu ochii
din Franţa,.. sau numai polonicul de argint îi spuse în monitorul negru:
Anglia, sau Spania sau privindu-l adânc în ochi: "v2 nu este "Mamă. ce t a r e eşti, nimeni nu
Germania. Acolo unde egal cu 5cos - 9 0 0 7 dar numai 1
a ajuns până la nivelu ăsta! Cum ai
puteţi t r i m i t e copii în după ora 14:36". Desigur el ştia reuşit?"
tabăra cu LARTOURS. acest lucru şi de aceea nu apăsase "Am mâncat orez cu lapte şi
Vă aşteptăm cu infor­ t a s t a "R", ştia că se blocase de t r e i cauciucuri de aluminiu acum
maţii suplimentare. când fratele tovarăşului Cosaşul-De- zece ani."
Porumb-Ce-Mătură-Curtea-De-La- "Şi nu ţi-au curs mucii-n
Şapte-în-Fiecare-Zi-Impară-A- fasole?" întrebă din nou şi iarăşi
Tnchipuiţi-vă surpriza Săptălunii jucase Lethal Kombat şi Cineva cel Mare.
mea când m-am t r e z i t mâncase bătaie cu gem pe pâine "Nu că am avut cuţitul la mine",
cu acest mail neagră. Nici unul din cei t r e i răspunse el.
făcîndu-mi semne muştiţânţari aflaţi pe terasa chiu­ în acel moment un singur gând
nerăbdător din Inbox. vetei nu îşi dădu seama când mama fulgeră în mintea celor doi: intensi­
L-am deschis. L-am dracu' a fost aprins becul dar nu le tatea curentului de saturaţie este
citit. Am reflectat. era teamă deoarece toţi aveau proporţională cu fluxul de radiaţie şi
L-am mai c i t i t odată. buletinul la ei, numai Skrotos îşi nu depinde de frecvenţă. Amândoi
M-am scotocit de nis­ uitase ciorapul mijlociu în burlanul se lămuriră atunci că următorul
caiva copii de trimis casei lui Tipitip; dar era prea t â r ­ număr din "IcstrimPisi" va apărea în
prin tabere, însă nu ziu. 2 6 : 4 5 . Tipitip plecase deja la prima duminică cu lună plină. Zău.
am găsit nici unul. plimbare cu Măciuca Pădurii în beci
Disperată, m-am uitat să bea juma' de borş acru şi-o Cicoarea strecurată
pe sub toate foile bucată de geam, apoi să-i citească sau
împrăştiate pe birou, ultimul capitol din (telejurnalul Noaptea pe Oliţă 2: î ţ i îngheaţă
am deschis t o a t e "Cronica lui Moş Papuc Voios", inti­ Fundul
sertarele. Nimic. t u l a t ' Aaa, şi parcă mai era ceva". (varianta scurtă)
M-am uitat chiar şi în Polonicul de argint văzu cu
micul coş de gunoi ce coada ochiului o umbră pe cheia Gigi Uragan privi învârtoşat înspre
gemea pe jumătate găurii de broască, ridică mucul de Micuţa-Omidă-Haladită, ce se juca
plin pe lângă uşă pe ţigară şi văzu în colţul cerului pe cu ochii. îi dădu o palmă peste
undeva. încercînd să Zburdâtorul. plutind cu vreo crupă, doar ca să îi mai audă odată
se ducă singur să se 1 5 0 - 1 5 1 , 5 km/h pe deasupra lui nechezatul tip cafea cu aromă de
golească. Lipsă de Mogorogea care râmase indiferentă plăcintă, şi sări în abis. îşi pregătise
copii şi aici. Am pornit şi mai luă o gură din brânza urletul de final mult t i m p , a t â t în
într-o adevărată proaspăt topită pe care o ţinea faţa oglinzii, pentru o mai bună
căutare prin toată între dinţii galbeni ca lămâia de mimică, cât şi cu un aparat special
redacţia, punîndu-i la Voroneţ. Cineva cel Mare dădu pentru a-l face mai viguros. Din
lucru chiar şi pe colegii radioul mai încet şi Mogorogea păcate nu apucă să îl folosească
mei. Zi de vară până-n protestă melancolic că nu mai vede căci abisul nu era mai adânc de doi
seară am căutat şi nimic la Haralamblandambia, emisi­ metri. După bufnitură urmă o mică
rezultatele t o t nule au unea ei preferată în limba mongolă. pauza în care nimeni nu zise nimic,
fost. M-am aşezat Cineva cel Mare n-o bagă în seamă Micuţa-Omidă-Haladită privi circum­
înapoi pe scaun, dar simţi ceva mişcînd sub scaunul spect peste margine la iubitul ei
dezamăgită. de lemn ars pe care trona; se răscrăcărat pe fundul abisului.
Apoi mi-am amitit aplecă şi văzu cocorul de Alaska cu "Dragă, poţi să ţipi acum dacă
unde erau copiii. blană argintie, care speriat îşi vrei.", îi spuse."IcstrimPisi a
Am publicat scoase unghiera şi începu să se apărut".
scrisoarea. tundă la sub-braţ. Văzând aceasta
Windauz95,C3) nu mai rezistă şî
exclamă "Fatal error in dnive? H??
Could not find the error". El apasă
vu r on/Thunde r b i r d

C h i p s e t I n t e l Ifil.SE
FSB 133f1hz>.
Dual ATA 100 .
Sunet 4-1 Ci1Ifl?3&

S t r . P u s k i n 1B B u c u r e ş t i 1
T e l / F a x : G l - 2 3 1 • 50 • <î7
T J .

Adică pe cei care, asemenea ţie, au idei


_L J" J

|'
f" '
îndrăzneţe, ştiu ce înseamnă lucrul în echipă

• • •

ş/, moi o/es, şt/u ce vor. Iar cu o tehnologie pe • 1


_
r •

măsură, totul prinde viaţă. Noul Compaq


J

Deskpro cu procesor Intel® Pentium® III 933 MHz

«te exact ce îţi trebuie pentru a-ţi împlini


a •

aspiraţiile şi ideile. Programele Compaq


preinstalate pentru administrare de la distanţă


m

şi managementul resurselor fac din el un

instrument de lucru eficient, simplu de utilizat

şi de întreţinut. Totul într-un format compact.

Tehnologia care te inspiră. De la Compaq.

Bun venit în noua eră IT.

COMPAQ
Inspiration Technology
• ' ^

COMPAQ DESKPRO EN SDT


INSPIRAŢIA DE A-TI A L E G E
* 9 1

+
Procesor Intel" Pentium® II! 933 MHz • 128 MB RAM
• hard disk 20 GB • CD-ROM * monitor 15"
COLEGII DE ECHIPĂ. •
• Microsoft Windows 2000/NT4

Calculatoarele Compaq au preinstalat Microsoft® Windows® original.


http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

DISTRIBUIT PRIN PARTENERII AUTORIZAŢI COMPAQ COMPUTER ROMÂNIA: MBL Computers - ComputerLand România:
Tel: (01) 336.07.96; Fax: (01) 336.75.68; Net Brinel Computers: Cluj-Napoca - Tel: (064) 430.280; Fax: (064) 430.285; Bucureşti -
Tel/Fax: (01) 312.17.16; NET Consulting: Tel: (01) 223.26.80; Fax: (01) 312.41.99; OMNILOCIC BGS: Tel: (01) 303.31.00; Fax: (01) 303.31.64;
RomTeamSolutions: Tel: (01) 311.08.51/311.08.53; Fax: (01) 311.28.30; SCOP Computers: Tel: (01) 231.65.78; Fax (01) 231.65.95; :

Sysware România S.R.L.: Tel: (01) 313.40.46; Fax: (01) 313.40.44; Tornado Sistems: Bucureşti Tel: (01) 312.75.07; Fax: (01) 312.98.20;
Constanţa - Tel: (041) 618.580; Fax: (041) 619.457; TREND Import Export: Tel: (01) 211.01.90; Fax: (01) 211.01.92
1
POntj Um^ /// ©iWlCompaqComputer Corporation COMPAQ andine Compaq logo RegistererJ in U.S. Patern and "rode^ar'.Of:e. Eeskcrosnd Inspirata Technology are tradfniir'.sc'Co-ri'jaq ;r:Vf''5'.isn TechfiologieiCfOUp.
" • • • IP. in the U.S and other countries. Intel, the Intel Inside Logo and Pentium are registered trademarts of Intel Corporation.