Sunteți pe pagina 1din 15

Beton

Asigurå-te cå cimentul este în perioada de de pereÆii exteriori;


valabilitate citind data livrårii inscripÆionatå pe
I Nu depozita mai mult de 10 saci într-o stivå;
sac çi pe documentele de certificare a calitåÆii
(DeclaraÆie de Conformitate “CS”). I Nu låsa produsul la îndemâna copiilor;
Cimenturile de tip CEM II au perioada de I Cimentul este iritant. Evitå contactul cu
valabilitate 60 zile de la data livrårii. mâinile çi ochii. În caz de contact cu ochii,
spalå-te cu apå çi consultå medicul.
La execuÆia lucrårilor de micå anvergurå,
pentru uçurinÆa manipulårii çi dozårii, este
recomandabil så te aprovizionezi cu ciment în 1.5. Alegerea agregatelor. CondiÆii minime
saci. impuse agregatelor

Beton çi mortar
Asigurå-te la aprovizionare cå cimentul este Respectå specificaÆiile agregatelor çi
omogen, cå nu are bulgåri çi cå nu s-a diametrul maxim al granulei de agregat posibil
pietrificat în saci. a fi folositå.
Adaptarea dozajelor de ciment sau Acest lucru este prevåzut prin proiectul de
modificarea tipului de ciment faÆå de execuÆie.
prevederile proiectului se pot face numai cu
acordul proiectantului.

1.4. Reguli minime de manevrare, transport


çi depozitare a cimentului în saci
I Sacii vor fi feriÆi de umezealå pe timpul
transportului çi depozitårii;
I Sacii vor fi feriÆi de lovituri, înÆepåturi,
tåieturi etc. La manipulare nu trânti sacul;
I Depoziteazå sacii de ciment în încåperi
închise, uscate çi ventilate;
I Depoziteazå sacii pe paleÆi de lemn
de înålÆime min. 15 cm (fårå contact cu
pardoseala);
I Dispune sacii la mai mult de 60 cm 13
Beton
Agregatele pe sorturi recomandate la operaÆie ulterioarå de cernere. Granulele mari
prepararea betoanelor pentru lucråri în regie de agregat îÆi pot crea probleme la turnarea
proprie sunt: betonului.

I Nisip: granule cu diametrul cuprins Sunt frecvente segregårile çi lipsa stratului de


între 0 çi 3 mm sau între 0 çi 7 mm; acoperire datorate prezenÆei în masa
betonului a granulelor mari de agregat.
I Pietriç: granule cu diametrul cuprins
ConsecinÆele segregårilor ("cuiburilor" de
între 7 çi 16 mm sau între 16 çi 31 mm;
pietriç) sunt: porozitatea accentuatå a zonei
I Balast - amestec natural de nisip çi cu segregare, rezistenÆe reduse la îngheÆ-
pietriç: granule cu diametrul cuprins dezgheÆ repetat, lipsa protecÆiei armåturilor
între 0 çi 31 mm. etc.

Pentru prepararea betoanelor îÆi În tabelele urmåtoare sunt expuse condiÆiile


minime impuse agregatelor pentru a putea fi
recomandåm utilizarea nisipului çi pietriçului
utilizate în compoziÆia betonului.
(ca materiale sortate çi spålate în balastierå).
Nu aproviziona çantierul cu agregate cu
granule mari pentru a nu fi necesarå o

Nisip-sort 0-3 Nisip-sort 3-7

14 Pietriç-sort 7-16 Pietriç-sort 16-31


Beton

CondiÆii impuse
Mod simplu de verificare
nisipului

Trebuie så fie aspru la pipåit. Freacå nisipul între degete.


El trebuie så fie colÆuros çi aspru.

Priveçte nisipul - acesta trebuie så nu aibå aspect påmântos.


Trebuie så nu conÆinå argilå. Când este frecat în palme nu trebuie så murdåreascå.
Nisipul trebuie så se scurgå uçor printre degete.

Priveçte îndeaproape nisipul. Nu orice granulå de culoare neagrå este granulå


Trebuie så nu conÆinå
de cårbune. Selecteazå granulele de culoare neagrå çi freacå-le pe o hârtie
granule de cårbune.
albå. Dacå laså urme, acestea sunt granule de cårbune.

Beton çi mortar
Trebuie så nu conÆinå Priveçte îndeaproape nisipul. El nu trebuie så aibå granule plate (foiÆe,
particule de micå. plåcuÆe) strålucitoare.

ConÆinutul de humus se determinå cu soluÆie de hidroxid de sodiu printr-o


Trebuie så nu conÆinå
metodå standardizatå. PrezenÆa celorlalte impuritåÆi se determinå prin
humus, reziduuri petroliere
observare cu lupa sau simplu prin frecarea nisipului între palme. Acesta nu
sau resturi vegetale.
trebuie så te murdåreascå çi så se scurgå uçor printre degete.

Trebuie så nu fie extras Intereseazå-te de unde a fost extras nisipul. Utilizarea nisipului extras din
din zona litoralului mare se face numai pe bazå de prescripÆii speciale çi numai dupå spålarea
(så nu conÆinå såruri). sårurilor pe care le conÆine.

CondiÆii impuse
Mod simplu de verificare
pietriçului
Priveçte îndeaproape granulele de pietriç. Ele nu trebuie så fie acoperite de o
Granulele mari så nu fie
peliculå aderentå de argilå (påmânt).
acoperite cu argilå.
Granulele trebuie så aibå formå rotunjitå çi nu aplatizatå.

Asupra formei generale, Granulele nu trebuie så prezinte alteråri de suprafaÆå.


aspectului çi duritåÆii granulelor. Granulele nu trebuie så se spargå uçor la lovire cu ciocanul.

Trebuie så nu conÆinå påmânt Vizual, så nu se observe bulgåri de påmânt (argilå) sau praf, cårbune, paie,
(argilå), impuritåÆi organice, etc. resturi vegetale, material lemnos etc.

CondiÆii impuse Balastul reprezintå un amestec natural de nisip cu pietriç.


balastului Se vor vedea condiÆiile impuse nisipului çi pietriçului
15
Beton
1.6. Alegerea apei de preparare Asigurå etançeitatea cofrajelor aça încât la
turnare så eviÆi pierderea laptelui de ciment
Utilizeazå apå potabilå. Calitatea apei pentru
pe la partea inferioarå a cofrajului sau prin
prepararea çi comportarea betonului proaspåt
lateral. SuprafaÆa interioarå a cofrajelor
çi întårit este foarte importantå.
trebuie så fie curatå înaintea turnårii betonului.
Nu utiliza apa din canale, çanÆuri etc. chiar
În cazul în care foloseçti cofraje de lemn sau
dacå çantierul este într-un loc izolat çi
pe post de cofraje elemente de construcÆii
aprovizionarea cu apå este dificilå. Evitå
existente în locul turnårii (beton vechi, zidårie
apele sålcii sau care nu sunt incolore çi
etc) acestea trebuie udate cu apå cu 2-3 ore
inodore.
înainte de turnare. SuprafeÆele acestora se
Apa pe care o vei folosi pentru protecÆia udå çi înainte de turnarea betonului înså apa
ulterioarå turnårii betonului este tot atât de råmaså în denivelåri trebuie îndepårtatå
importantå ca çi apa de preparare a betonului. înaintea turnårii.
Asigurå aprovizionarea çi foloseçte apå Pe timpul întåririi betonului (pânå la
potabilå pentru protecÆia betonului dupå atingerea unei rezistenÆe suficiente),
turnare. cofrajele trebuie så reziste tuturor
solicitårilor ce pot apårea în aceastå
perioadå.
1.7. Pregåtirea cofrajelor
Pentru decofrare îÆi recomandåm utilizarea de
La transportul, manipularea çi depozitarea substanÆe speciale (agenÆi de decofrare) care
cofrajelor pe çantier trebuie så se evite så permitå o decofrare uçoarå, fårå aderenÆe
deformarea sau degradarea acestora. între beton çi cofraj.
Nu depozita cofrajele direct pe påmânt. Nu Cu aceçti agenÆi de decofrare se ung în strat
depozita alte materiale pe cofraje aça încât uniform cofrajele anterior turnårii betonului.
acestea så se deformeze. Betonul se va turna în perioada când aceçti
Cofrajele trebuie så fie executate astfel agenÆi de decofrare sunt activi.
încât så permitå: AgenÆii de decofrare nu trebuie så afecteze
I montarea uçoarå a armåturii; suprafaÆa çi durabilitatea betonului sau så
atace cofrajele.
I turnarea çi vibrarea betonului;
Asigurå-te cå aceçti agenÆi de decofrare
I decofrarea fårå lovirea sau deteriorarea sunt în termenul de garanÆie.
16 betonului turnat.
Beton
1.8. Armåturi – condiÆii generale Eticheteazå mårcile de armåturå dupå
fasonare aça încât, în momentul montårii, så
Armåturile se vor tåia, îndoi çi manipula aça
nu existe confuzii.
încât så se evite deteriorarea mecanicå (loviri,
creståturi, fisuri, ruperea punctelor de sudurå
la plase çi carcase etc.). Fasonarea (îndoirea)
Nu fasona armåturile sub temperatura
armåturilor se va face strict în conformitate cu
de -10°C. OÆelul beton cu diametrul
prevederile proiectului de execuÆie.
mai mare de 25 mm se va fasona la
Respectå cu stricteÆe tipul de oÆel çi cald.
diametrul acestuia pentru fiecare marcå de

Beton çi mortar
armåturå. Acestea sunt prevåzute în
proiectul de execuÆie. Påstreazå armåturile fasonate, înainte çi dupå
fixare în cofraje, protejate de apå çi agenÆi
În cazul în care nu te poÆi aproviziona cu
chimici. Nu depozita materiale peste armåturi
oÆel beton la diametrul sau tipul cerut prin
aça încât acestea så se deformeze.
proiect eçti obligat så înçtiinÆezi
proiectantul care va dispune în consecinÆå. Respectå cu stricteÆe la montaj lungimile de
înnådire prin petrecere (suprapunere) a
Nu utiliza plase sau bare cu zone puternic
armåturilor sau lungimile cordoanelor de
ruginite, cu suprafeÆe acoperite de zåpadå,
sudurå. Acestea sunt prevåzute în proiect.
gheaÆå, påmânt, ulei, påcurå, mortar, beton
sau alte substanÆe care så împiedice aderenÆa
oÆelului la beton. În cazul în care oÆelul beton
are urme de ruginå va fi necesarå perierea
acestuia. Dupå periere secÆiunile barelor nu
trebuie så depåçeascå abaterile prevåzute în
standardele de produs.

Fasonarea armåturilor se executå cu miçcåri


lente, fårå çocuri. Barele care intrå la fasonare
trebuie så fie curate çi drepte.
17
Beton
Respectarea stratului de acoperire la partea Asigurarea poziÆiei rândurilor superioare de
inferioarå çi/sau pe lateralele elementului de armåturå se face cu ajutorul "caprelor" de
beton armat se face prin utilizarea rezemare care sunt armåturi fasonate special.
distanÆierilor de polietilenå ("puricilor"). Caprele de rezemare trebuie så fie mårci
separate prevåzute prin proiect.
Aceçtia se gåsesc în comerÆ în funcÆie de
diametrul armåturii pe care se pot monta çi de Leagå armåturile cu agrafe speciale sau cu
grosimea doritå de strat de acoperire. douå fire de sârmå neagrå, moale ø1-1.5 mm
la intersecÆii. Asigurå-te înaintea turnårii
Asigurå-te cå aceçtia sunt într-un numår
betonului cå armåturile sunt suficient de rigide
suficient (minim 3 buc./mp).
aça încât så nu se deformeze în momentul
turnårii betonului.
Asigurå-te de montarea armåturilor pentru
stâlpi la poziÆia exactå çi bine rigidizatå
(legatå).

1.9. Beton de egalizare. Turnarea betonului


de egalizare
Pentru preluarea unor neregularitåÆi ale
såpåturilor çi împiedicarea scurgerii laptelui de
ciment din betonul grinzilor de fundaÆie se
DistanÆieri de polietilenå pentru asigurarea respectårii
stratului de acoperire
impune realizarea unui strat de beton (cu
conÆinut scåzut de ciment) pe fundul såpåturii.
DistanÆierii înglobaÆi în beton nu trebuie så Acest beton va fi nivelat cu mistria sau driçca.
afecteze durabilitatea sau aspectul betonului Este interziså considerarea acestui beton în
dupå decofrare. Este interziså folosirea pe evaluarea grosimii elementului structural.
post de distanÆieri a cupoanelor metalice
Se va açtepta întårirea acestei egalizåri (1 zi)
(sudate sau nu de armåtura de rezistenÆå)
înainte de fixarea cofrajelor, montarea
sau a elementelor din lemn (çipci).
armåturilor çi turnarea betonului propriu-zis.
18
Beton
1.10. Betonul pentru fundaÆii, structuri de de beton.
rezistenÆå çi plançee. Prepararea
Prin manevrarea corespunzåtoare a braÆului
betonului
pompei se reduce manopera la punerea în
1.10.1. Måsuri pregåtitoare: operå a betonului.
Înainte de a trece la prepararea betonului AnunÆå staÆia de betoane de dorinÆa ta ca
asigurå-te de montarea corectå, etançeitatea betonul så fie pus în operå cu ajutorul
çi rigiditatea cofrajelor. pompei.
Asigurå-te cå armåturile sunt fasonate çi
poziÆionate corect în cofraj înainte de
începerea preparårii betonului sau efectuårii

Beton çi mortar
comenzii cåtre staÆia de betoane.
Verificå posibilitatea respectårii stratului de
acoperire atât la partea inferioarå cât çi pe
lateralele elementului ce urmeazå a fi turnat.
Asigurå-te cå armåturile sunt rigidizate çi cå
nu se vor deforma sau deplasa în momentul
turnårii betonului.
Pomparea betonului în condiÆii dificile de acces
Utilizarea betonierelor mobile de çantier cu la locul de turnare
capacitate de maxim 250 litri, unde dozarea
componenÆilor betonului (ciment, agregate,
apå çi aditivi) se face volumetric, este permiså
numai la prepararea betoanelor de pânå la
clasa C12/15 (inclusiv), la lucråri de
importanÆå reduså çi cu acordul scris
al investitorului.
Pentru betonul de claså mai mare sau egalå
cu C16/20 trebuie så apelezi la o staÆie de
betoane pentru a-Æi livra betonul pe care
doreçti så-l pui în operå. Pentru turnare la
înålÆime mare, în condiÆii dificile de gabarit Betoniera mobilå de çantier este permiså numai
sau la distanÆå mare, apeleazå la o pompå la prepararea betoanelor de claså maximå C12/15
19
Beton
1.10.2. Beton livrat de staÆia de betoane ÎÆi recomandåm ca ordinea de umplere a
betonierei de çantier så fie urmåtoarea:
Verificå înainte de turnarea betonului, bonul
de livrare aflat la çoferul autobetonierei (cifei). I agregatul grosier (pietriçul) împreunå cu
15% din apå çi ciment; se va asigura
Bonul de livrare trebuie så conÆinå:
umezirea uniformå a granulelor de agregat
I clasa de rezistenÆå a betonului livrat; mare prin malaxare. În cazul în care
observi cå apar cocoloaçe de mortar
I clasa de consistenÆå a betonului;
continuå malaxarea pânå la obÆinerea
I tipul, clasa çi dozajul cimentului; rezultatului dorit.
I tipul de agregate çi diametrul maxim al I nisipul, restul de apå, aditivul çi cimentul
granulei de agregat; se introduc numai dupå umezirea totalå çi
I tipurile de aditivi precum çi dozajul uniformå a granulelor de agregat mare.
acestora (dacå este cazul); Amestecarea componenÆilor betonului se
va face pânå la obÆinerea unui amestec
I cantitatea de beton. omogen çi fårå cocoloaçe de mortar.
1.10.3. Prepararea betonului pe çantier În cazul în care prin proiect se indicå utilizarea
În cazul în care foloseçti o betonierå mobilå unor aditivi, respectå cu stricteÆe aceastå
(de çantier) pentru prepararea betonului, cerinÆå precum çi dozajul impus.
respectå reÆeta betonului pentru obÆinerea Durata amestecårii se considerå începutå
clasei de beton prevåzute în proiectul de numai dupå introducerea ultimului
execuÆie. Spalå betoniera cu apå curatå sau component.
amestec de apå cu pietriç la sfârçitul zilei de
Durata de amestecare este în funcÆie de tipul
muncå. Înainte de introducerea componenÆilor
çi compoziÆia betonului, de condiÆiile de mediu
betonului asigurå-te cå în betonierå nu a
(temperaturå) çi tipul betonierei.
råmas apå. Asigurå-te cå betoniera este
curatå înainte de începerea umplerii acesteia.
Asigurå-te cå agregatele sunt uscate înainte
de a fi introduse în betonierå. În caz contrar
sunt necesare corecÆii asupra cantitåÆii de apå
adåugate în betonierå.
20
Beton
ÎÆi recomandåm o malaxare de 1-3 minute. 1.11. Turnarea betonului
Durata amestecårii va fi de cel puÆin Nu turna (çi nu vibra) beton
45 sec. de la introducerea ultimului pe timp de ploaie.
component çi se va majora în cazul
ÎÆi recomandåm ca temperatura betonului
utilizårii aditivilor, agregatelor cu
proaspåt la începerea turnårii så fie între +5 çi
granule mari (ø >31mm), betoanelor
+30°C.
cu lucrabilitate reduså sau turnate pe
timp friguros. Creçterea temperaturii betonului proaspåt
peste valoarea de +30°C dåuneazå, întrucât
prin accelerarea prizei çi întåririi betonului apa

Beton çi mortar
Pe caniculå durata malaxårii va fi de de pe suprafeÆele libere ale elementelor
maxim 45 secunde de la introducerea turnate se evaporå relativ rapid, apårând fisuri
ultimului component pentru a reduce de contracÆie.
cantitatea de apå evaporatå pe timpul
ÎnålÆimea de cådere liberå a betonului pus în
malaxårii. Urmåreçte cu stricteÆe ca
operå nu trebuie så fie mai mare de 1.50 m.
amestecul rezultat så fie omogen.
Asigurå, dacå este cazul, pentru betonul
Malaxarea mecanizatå a betonului este
descårcat din cifå, un sistem de jgheaburi sau
obligatorie pentru fundaÆii, plançee,
tuburi aça încât så respecÆi aceastå condiÆie.
structuri de rezistenÆå, scåri çi elemente
Asigurå-te de etançeitatea sistemului de
direct expuse condiÆiilor de mediu (în
jgheaburi çi tuburi aça încât prin acestea så
exterior).
nu se piardå lapte de ciment.
Doar pentru betonul de egalizare se poate
Pentru betonul transportat cu gåleata sau
folosi amestecarea manualå. Amestecarea
roaba, asigurå-te în prealabil de etançeitatea
manualå ("la lopatå") a compoziÆiei betonului
acestora çi de faptul cå sunt curate, fårå
se va face pe o suprafaÆå impermeabilå (ex:
mortar vechi întårit, reziduuri petroliere sau de
dala de beton) udatå în prealabil. La
altå naturå. Nu descårca betonul transportat
amestecarea manualå respectå dozajele de
cu roaba sau gåleata de la înålÆime.
ciment, apå çi agregate indicate prin proiect.

21
Beton
Este interziså circulaÆia pe armåturi sau pe
zonele cu beton proaspåt.
Asigurå-te cå poÆi turna continuu pânå la
rosturile de lucru prevåzute prin proiectul de
execuÆie sau procedura de lucru. În situaÆia în
care trebuie opritå turnarea, asigurå-te cå
aceastå întrerupere nu depåçeçte o orå çi
jumåtate.
În cazul în care se depåçeçte aceastå
perioadå de timp sunt necesare lucråri
speciale la reluarea turnårii în vederea
Turnarea la distanÆå (datoratå unor probleme de acces) a
betonului printr-un sistem de tuburi mufate. Se respectå asigurårii conlucrårii la nivelul rostului de
înålÆimea maximå de cådere a betonului proaspåt de 1.50 turnare.
m.

Råspândeçte uniform betonul turnat în


straturi de maxim 50 cm înålÆime.
Turnarea unui nou strat de beton trebuie så
se realizeze înainte de începerea prizei
betonului turnat anterior.
Dacå în timpul turnårii betonului, observi
deformarea sau deplasarea armåturilor faÆå
de poziÆia prevåzutå prin proiect, corecteazå
poziÆia armåturilor chiar pe timpul turnårii (cât
betonul este plastic) asigurând rigiditatea
armåturii pe poziÆia prevåzutå.
Turnarea necorespunzåtoare a betonului. Rost de
Acordå atenÆia cuvenitå respectårii turnare pregåtit necorespunzåtor.
stratului de acoperire.

22
Beton
1.12. Compactarea betonului
Compactarea betonului este o operaÆiune Semnele dupå care recunoaçti faptul cå
strict necesarå. vibrarea s-a terminat sunt:
Betonul se va compacta numai atât timp cât I suprafaÆa liberå a betonului nu se mai
este plastic (lucrabil). taseazå;

Compacteazå betonul folosind un vibrator de I suprafaÆa liberå a betonului devine


interior (pervibrator). orizontalå çi uçor lucioaså;
I la suprafaÆa betonului nu mai apar bule de
Nu açeza vibratorul pe armåturi sau pe
aer.
cofraje.

Beton çi mortar
Dacå nu poÆi introduce lancea vibratorului sau
acesta se defecteazå, foloseçte un mai sau
vergele metalice pânå când se ajunge cu
betonarea în dreptul unui rost de lucru.
Îndeaså cu çipci sau vergele metalice betonul
proaspåt pe laterala elementului turnat în
zona stratului de acoperire çi pe zonele cu
armåturi dese.
Introdu lancea vibratorului la maxim 1 m Grinda interioarå. Nerespectarea stratului de acoperire.
Diametru necorespunzåtor al armåturii longitudinale
distanÆå între douå puncte succesive. În
funcÆie de caracteristicile secÆiunii çi
desimea armåturilor aceastå distanÆå poate
fi mai micå.
Durata de vibrare este între 5-30 secunde în
funcÆie de tipul betonului çi de tipul de vibrator
utilizat. Nu vibra betonul în exces - sunt
posibile segregåri (pe care nu le poÆi vedea în
momentul vibrårii) la partea inferioarå a
elementului vibrat. Acestea vor fi descoperite
Segregarea çi nerespectarea stratului de acoperire la
abia la decofrare. baza unui stâlp
23
Beton
1.13. Decofrarea elementelor de beton 1.14. Måsuri de protecÆie în situaÆii
simplu sau armat speciale
PoÆi decofra elementele turnate numai atunci 1.14.1. Måsuri de protecÆie a betonului
când ai certitudinea cå betonul prezintå turnat pe timp friguros
suficientå rezistenÆå aça încât muchiile çi
feÆele så nu se deterioreze în timpul decofrårii În cazul în care eçti surprins de
sau ulterior acesteia. temperaturi scåzute, este important
Dacå dupå turnare, pe perioada întåririi så çtii cå temperaturile scåzute
betonului se constatå scåderea temperaturii prelungesc çi pot chiar întrerupe
sub +5°C, atunci este necesar ca durata de priza çi întårirea betonului.
timp pânå la decofrare så se prelungeascå
aproximativ cu durata cât temperatura a fost Cele mai mari pierderi de cåldurå ale
sub +5°C. betonului proaspåt au loc la descårcarea din
mijlocul de transport çi în timpul turnårii
Termenul minim pentru decofrarea feÆelor
propriu-zise în cofraje. Pentru a preveni
laterale turnate este de 2 zile în condiÆiile
pierderea de cåldurå ia måsuri ca operaÆia de
în care temperatura a fost pe tot timpul
turnare så se încheie cât mai repede.
întåririi mai mare de +5°C.
Anterior turnårii, dispune pe lateralele
Termenul minim pentru decofrarea feÆelor
elementului ce va fi turnat rogojini, prelate,
inferioare (cu menÆinerea popilor de
saltele de vatå mineralå, plåci de polistiren
siguranÆå) este de minim 7 zile în condiÆiile
etc. aça încât så menÆii o temperaturå pe cât
în care temperatura a fost pe tot timpul
posibil constantå în jurul elementului turnat.
întåririi mai mare de +5°C.
Imediat dupå turnare çi compactare dispune
Decofrarea înainte de termen poate duce la
la suprafaÆa elementului turnat materiale de
accidente, la compromiterea elementului
protecÆie dar care så nu adere la suprafaÆa
turnat çi se face pe råspunderea ta.
betonului proaspåt.
Dacå eçti surprins de temperaturi scåzute
(sub +5°C inclusiv) este strict interziså
stropirea betonului cu apå.
24
Beton
De o deosebitå importanÆå este protejarea Açterne un strat de nisip de 1-2 cm pe
elementelor de construcÆii cu grosimi reduse suprafaÆa betonului. Stropeçte uniform cu apå
(dale, plançee etc.) în care frontul de îngheÆ potabilå acest strat.
påtrunde rapid. Perioada de protecÆie este între 7-14 zile în
Måsurile de protecÆie au ca scop limitarea funcÆie de importanÆa lucrårilor executate çi
pierderilor de cåldurå a betoanelor çi temperatura mediului ambiant. Se recomandå
menÆinerea unui timp cât mai mare a ca stropirea så se facå minim 7 zile.
cåldurii de hidratare degajate de ciment în
timpul întåririi. 1.14.3. Måsuri de protecÆie a betonului
turnat în condiÆii de vânt sau curent
(în interiorul încåperilor)

Beton çi mortar
1.14.2. Måsuri de protecÆie a betonului
turnat pe timp cålduros Pentru a preveni evaporarea acceleratå a
apei din beton, protejeazå elementul prin
Cåldura accelereazå priza çi întårirea acoperire cu materiale de protecÆie imediat ce
betonului proaspåt turnat. este posibil. Evitå apariÆia curenÆilor de aer
Pe perioade de timp cu temperaturi
prin închiderea perimetralå a incintelor în care
ridicate (peste +30°C), toarnå çi
aÆi turnat beton.
compacteazå betonul într-un timp cât
mai scurt aça încât så eviÆi într-o
måsurå cât mai mare evaporarea 1.14.4. Måsuri de protecÆie a betonului
acceleratå a apei de constituÆie. turnat atunci când sunteÆi surprinçi
de ploaie
Acoperå imediat cu materiale de protecÆie
Turnarea betonului este recomandabil så
(prelate, folii etc.) suprafaÆa betonului
fie realizatå cåtre sfârçitul zilei çi noaptea.
proaspåt turnat çi compactat. Asigurå-te cå
Imediat ce este posibil, stropeçte uniform cu apa de ploaie nu se scurge pe suprafaÆa
apå potabilå suprafaÆa liberå a betonului dupå betonului proaspåt pentru a nu spåla pasta de
întårire. Înainte de stropirea cu apå asigurå-te ciment.
cå betonul s-a întårit suficient aça încât så nu
Asigurå-te cå apa de ploaie nu se scurge din
speli pasta de ciment apårutå deasupra.
lateral în gropile de fundaÆie.
Acoperå suprafaÆa betonului cu rogojini sau
Betonul este singurul material de
prelate pe care trebuie så le menÆii umede pe
construcÆie a cårui rezistenÆå creçte în
întreaga perioadå de protecÆie.
timp. Dacå are asiguratå umiditate, aceastå
întårire progresivå poate dura câÆiva ani. 25
Beton
1.15. ProtecÆia betonului dupå turnare çi Asigurå-te înainte cå betonul s-a întårit
compactare suficient aça încât nisipul så nu påtrundå
în acesta (nisipul så nu adere la suprafaÆa
PoÆi asigura protecÆia betonului påstrându-l
betonului)!
cât mai mult timp în cofraje, acoperind
suprafaÆa liberå cu materiale de protecÆie Orice metodå de protecÆie alegi pentru
(prelate, rogojini, folii de polietilenå etc.), betonul proaspåt turnat, aceasta trebuie så
nisip, stropindu-l periodic cu apå sau aplicând asigure urmåtoarele:
pelicule de protecÆie.
I betonul så nu se usuce prematur (în
Nisipul sau materialele de protecÆie trebuie special când este expus la soare, bate
menÆinute în stare umedå. ProtecÆia vântul sau este curent - la turnarea în
betonului trebuie så înceapå cât mai incinte). În betonul uscat prematur apar
curând posibil dupå terminarea fisuri fine superficiale vizibile la suprafaÆa
compactårii acestuia. elementului turnat;

Înainte de stropirea cu apå asigurå-te cå I suprafaÆa liberå a betonului proaspåt så


betonul s-a întårit suficient aça încât så nu nu fie spålatå de apå (så nu se spele
speli pasta de ciment apårutå deasupra. Se laptele de ciment apårut deasupra
elementului proaspåt turnat);
recomandå ca stropirea så înceapå dupå 2-12
ore de la turnare în funcÆie de tipul de ciment I så nu aparå fisuri de contracÆie (acestea
utilizat çi temperatura mediului ambiant. apar când între interiorul betonului çi
suprafeÆele libere sau cofrate ale
Începe stropirea cu apå imediat ce este
elementului turnat apar diferenÆe mari de
posibil.
temperaturå);
Foloseçte pentru stropire aceeaçi apå ca la
I betonul så nu fie expus temperaturilor
preparare (potabilå). scåzute sau îngheÆului.
Stropirea betonului se va repeta la Asigurå-te cå aceste protecÆii sunt
intervale de 2-6 ore. eficiente pe o perioadå de cel puÆin 7 zile
Dacå nu ai disponibile materiale de protecÆie, de la turnare. Nu produce çocuri sau vibraÆii
o metodå simplå de protecÆie a betonului este în apropierea betonului care se întåreçte -
prin açternerea pe suprafaÆa acestuia a unui acestea pot diminua aderenÆa dintre beton çi
strat subÆire (1-2 cm) de nisip pe care trebuie armåturi.
26 så îl stropeçti uniform çi periodic cu apå.