Sunteți pe pagina 1din 2

Cod I MC

CONTRACT DE STUDII PENTRU PROGRAME DE MASTERAT DE PREGĂTIRE COMPLEMENTARĂ CU PREZENŢĂ ÎN CAMPUS SAU ONLINE

Între

/

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sector 1, reprezentată de prof. univ. dr. Ion Gh. ROŞCA în calitate de rector şi ec. Doina CRIŞAN în calitate de director general şi

 

având act

de identitate seria localitatea

 

,

cod numeric personal

,

domiciliat(ă) în

,

,

,

,

,

,

,

judeţul/sectorul e-mail

, în calitate de cursant la programul de masterat de pregătire complementară organizat de

,

Facultatea de

,

a intervenit prezentul contract.

 

Art. 1. Obiectul contractului Prezentul contract are ca obiect desfăşurarea activităţilor specifice programelor de masterat de pregătire complementară, în concordanţă cu planul de învăţământ aprobat de consiliul facultăţii. Art. 2. Durata contractului Acest contract se încheie pentru o perioadă de trei/patru semestre . Durata contractului se poate prelungi în

cazul în care cursantul beneficiază de întrerupere de studii. Art. 3. După absolvirea cursurilor şi susţinerea disertaţiei, cursanţii vor primi diplomă de master în domeniul economie, respectiv administraţie publică. Art. 4. Cursantul are obligaţia să cunoască Regulamentul privind activitatea didactică pentru programele de masterat de pregătire complementară şi celelalte acte normative care reglementează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ. Pentru aceasta trebuie să consulte permanent pagina de la adresa www.ase.ro. Drepturile şi obligaţiile cursantului sunt prevăzute în Regulamentul privind activitatea didactică pentru programele de masterat de pregătire complementară. Cursantul are obligaţia de a anunţa, în scris, secretariatul facultăţii cu privire la orice modificare a datelor sale personale şi de contact (nume, domiciliu, telefon, e-mail etc.). Cursantul are obligaţia să consulte permanent www.ase.ro şi pagina electronică personală, unde sunt publicate rezultatele sale şcolare şi alte informaţii utile.

Art. 5.

a) să ceară cursantului să respecte regulamentele A.S.E. şi să-l sancţioneze în cazul constatării abaterilor de

(1). Academia de Studii Economice Bucureşti are următoarele drepturi:

la acestea;

b) să stabilească cuantumul anual al taxelor de şcolarizare, defalcarea acestora pe tranşe, modalitatea de actualizare a tranşelor restante, precum şi consecinţele neachitării acestora la termen;

c) să ceară cursantului să achite la termenele stabilite taxa de şcolarizare şi să aplice sancţiunile specifice în cazul în care acesta nu îşi execută această obligaţie;

d) să recupereze, în cel mai scurt timp, de la cursantul vinovat de producerea unui prejudiciu rezultat din degradarea sau distrugerea unor bunuri aparţinând A.S.E., contravaloarea acestora.

(2). Academia de Studii Economice Bucureşti are următoarele obligaţii:

a) să asigure condiţiile materiale şi logistice de desfăşurare a activităţilor didactice conform planurilor de învăţământ;

b) să asigure condiţiile de exercitare a drepturilor cursantului, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;

c) să pună la dispoziţia studentului programele analitice, în special în format electronic;

d) să acorde diplomele corespunzătoare, la finalizarea studiilor.

Art. 6. Promovarea cursanţilor într-un an superior de studii se face pe baza punctelor credit acumulate, în conformitate cu Regulamentul privind activitatea didactică pentru programele de masterat de pregătire complementară. Art. 7. Întreruperea de şcolaritate se acordă de către decanul facultăţii, cu avizul directorului de program, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute în Regulamentul privind activitatea didactică pentru programele de masterat de pregătire complementară. Cursanţii care au întrerupt activitatea şcolară sunt obligaţi, la revenire, să se încadreze în cerinţele planului de învăţământ în vigoare la acea dată şi să susţină eventuale examene de diferenţă. În cazul în care, la revenire, programul de masterat nu mai funcţionează, cursanţii pot opta pentru un program apropiat în conţinut. Dacă un astfel de program nu există, universitatea nu are nicio obligaţie faţă de cursanţii aflaţi în această situaţie. Art. 8. Graficul desfăşurării activităţilor didactice se aprobă şi se face public, prin afişare pe site-ul www.ase.ro, înainte de începerea anului universitar. Pe parcursul acestuia nu mai pot fi adăugate sesiuni de evaluări suplimentare. Art. 9. Taxa de şcolarizare este stabilită la înmatricularea în anul I universitar, cuantumul ei rămânând neschimbat pe durata normală a studiilor (doi ani calendaristici consecutivi), în condiţiile unei rate normale a inflaţiei. În caz contrar, Academia de Studii Economice din Bucureşti poate actualiza taxa de şcolarizare.

Absolvenţii programului de licenţă de trei ani vor tăia cuvântul “trei”. Absolvenţii programului de licenţă de patru ani pot tăia fie cuvântul “trei” fie “patru”, în funcţie de opţiunea lor.

Pagina 1 din 2

Cod I MC

Art. 10. Reînmatricularea şi întreruperea de şcolaritate conduc la modificarea taxei de şcolarizare, aceasta având acelaşi cuantum, pe parcursul unui an universitar, pentru cursanţii înmatriculaţi la aceeaşi formă de învăţământ, în acelaşi an de studiu. Art. 11. Achitarea taxei anuale se face în două rate, în primele trei săptămâni de la începerea fiecărui semestru universitar. Depăşirea termenului de plată conduce la exmatricularea cursantului, fără dreptul de a i se restitui integral sau parţial suma/sumele deja achitată/e. Nu se aprobă amânări sau eşalonări pentru plata taxei de şcolarizare. Art. 12. La momentul plăţii taxei se poate elibera, la cerere, factură pe numele cursantului sau, în situaţia în care taxa este suportată de către o persoană juridică, pe numele acesteia, numai după încheierea unui contract de prestări servicii între aceasta şi universitate. Art. 13. Plata obligaţiilor financiare ale cursanţilor să face prin transfer bancar, pe bază de card emis de una dintre băncile agreate de universitate.

Deţ in un card ob ţ inut prin ASE ş i m ă oblig s ţin un card obţinut prin ASE şi mă oblig să îl reînnoiesc la momentul expirării.

Sunt de acord ca ASE să fac ă demersuri pentru a mi se elibera un card bancar utilizat pentru plata ă facă demersuri pentru a mi se elibera un card bancar utilizat pentru plata obligaţiilor financiare către universitate (taxe de şcolarizare, restanţe etc.) şi prin aceasta îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către bancă, în vederea deschiderii unui cont bancar şi emiterii cardului.

NU sunt de acord ca ASE să fac ă demersuri pentru a mi se elibera un card bancar. M ă oblig ă facă demersuri pentru a mi se elibera un card bancar. Mă oblig să fac

demersurile necesare pentru emiterea unui card bancar la una din băncile agreate de universitate şi să comunic ASE coordonatele acestuia.

Art. 14. În cazul în care cursantul se retrage înaintea primei evaluări (probă de verificare, colocviu, examen) din semestru, i se restituie, la cerere, 50% din suma achitată pentru semestrul respectiv. După aceasta, cursantul nu mai poate solicita restituirea parţială sau integrală a sumelor achitate.

Dispoziţii finale Art. 15. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Regulamentului privind activitatea didactică pentru programele de masterat de pregătire complementară şi ale altor acte normative ce reglementează activitatea cursanţilor. Art. 16. Prezentul contract îşi încetează efectele în momentul în care cursantul este exmatriculat sau a finalizat studiile. Art. 17. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, astăzi

2008.

Sunt de acord s ă primesc pe adresa de e-mail informa ţ ii privind activitatea

Sunt de acord să primesc pe adresa de e-mail informaţii privind activitatea şcolară.

NU sunt de acord s ă primesc pe adresa de e-mail informa ţ ii privind

NU sunt de acord să primesc pe adresa de e-mail informaţii privind activitatea şcolară.

RECTOR, Prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca

ş colar ă . RECTOR, Prof. univ. dr. Ion Gh. Ro ş ca Decan, Director General

Decan,

Director General Administrativ, Ec. Doina Crişan

Decan, Director General Administrativ, Ec. Doina Cri ş an Oficiul juridic, Cons. jur. Simona Ple ş

Oficiul juridic, Cons. jur. Simona Pleşea

Director General Administrativ, Ec. Doina Cri ş an Oficiul juridic, Cons. jur. Simona Ple ş ea

Pagina 2 din 2

CURSANT,