Sunteți pe pagina 1din 6

Capitolul I.

PIAŢA TITLURILOR FINANCIARE

1. Piaţa de capital. Descriere, trăsături specifice

1.1. Conceptul de piaţă de capital


Piaţa de capital realizează legătura între emitenţii hârtiilor de valoare şi
investitorii individuali şi instituţionali. Totalitatea relaţiilor dintre diferitele
categorii privind circulaţia şi fructificarea capitalurilor formează pieţele de capital.
Potrivit celei mai acceptate delimitări a structurii pieţelor de capital
distingem:
- piaţa capitalurilor sau piaţa financiară;
- piaţa monetară;
- piaţa valutară.
În cadrul pieţei capitalurilor obiectul tranzacţiilor îl constituie activele
financiare pe termen mediu şi lung. Cererea de fonduri pe termen mediu şi lung
provine de la următoarele categorii:
- statul şi autorităţile locale care emit obligaţiuni pe piaţa de capital în
vederea finanţării deficitului bugetar sau a diferitelor cheltuieli;
- societăţile comerciale cu capital de stat sau cu capital privat care se
manifestă pe piaţa de capital în momentul constituirii sau dezvoltării acestora, prin
emisiunea de acţiuni sau de obligaţiuni pentru finanţarea capitalului de împrumut;
- băncile şi societăţile financiare care intervin pe această piaţă pentru
finanţarea activităţii proprii dar mai ales pentru asigurarea lichidităţii primare.
Oferta de fonduri pe termen lung provine din economisire. Agenţii
economici posesori de economii au două posibilităţi de plasarea a capitalurilor:
- prin depunerea la bănci şi constituirea de active bancare;
- prin plasarea directă sub forma investiţiilor reale (maşini, utilaje,
echipamente, instalaţii) sau sub formă de titluri financiare;
Investitorii, deci cei care participă cu fonduri pe piaţa de capital, se împart
în două grupe:
- individuali respectiv persoane fizice sau juridice care realizează
tranzacţii modeste, de volum mic;
- instituţionali care operează cu un volum mare de titluri financiare. Aici
se includ: băncile, societăţile de investiţii, societăţile de asigurare şi reasigurare.
Piaţa monetară cuprinde tranzacţiile cu active financiare pe termen scurt
(max. 1 an), de către societăţile financiare.
Instrumentele tranzacţionate cuprind:
- depozite bancare la vedere şi la termen ale persoanelor fizice sau
juridice;
- bilete la ordin: cambii, cecuri, certificate de depozit;
- alte titluri mobiliare pe termen scurt.
Piaţa monetară la rândul ei cuprinde:
- piaţa monetară clasică;
- pieţele paralele.
Pe piaţa monetară clasică au loc următoarele categorii de operaţiuni:
- mobilizarea disponibilităţilor monetare de la întreprinderi şi persoane
fizice şi dirijarea acestora către instituţiile de credit pe de o parte iar pe de altă
parte acordarea de credite de către bănci firmelor sau persoanelor. Destinaţia
acestor sume este constituită de satisfacerea necesităţilor curente legate de
finanţarea cheltuielilor de producţie sau pentru circulaţia mărfurilor. Beneficiari
mai pot fi familiile pentru construcţia de locuinţe sau bunuri de consum;
- băncile îşi împrumută una alteia sumele necesare pentru echilibrarea
raporturilor interbancare zilnice provenind din operaţiuni reciproce. Termenele de
acordare a acestor credite sunt de 24 de ore sau mai mari în funcţie de necesităţi;
Pieţele paralele au apărut după cel de-al doilea război mondial. Sunt pieţe
independente şi cu canale de comunicaţie restrânse cu cele ale pieţei monetare
propriu-zise de aici şi denumirea de pieţe paralele. Acestea cuprind:
- piaţa eurodevizelor ce include creanţele exprimate în valută ale unei
ţări utilizate în afara graniţelor naţionale de către nerezidenţi. Participanţii sunt
băncile autorizate în operaţiuni valutare ale fiecărei ţări. Resursele provin de la:
exportatori în general, mari societăţi transnaţionale, băncile comerciale şi cele de
emisiune din diverse ţări pentru astfel de operaţiuni.
- piaţa creditului între firme. Aceasta reprezintă o formă de
dezintermediere care asigură totodată şi un randament mai ridicat al participanţilor;
- piaţa societăţilor financiare specializate pe operaţiuni de leasing,
factoring;
- piaţa ipotecară în legătură cu constituirea resurselor şi utilizarea
creditelor ipotecare. Piaţa valutară cuprinde fluxurile de capital din şi înspre
interior.
Pieţele de capital pot fi grupate în funcţie de anumita caracteristici, cum
sunt: tipul valorilor mobiliare tranzacţionate, procedurile de tranzacţionare
utilizate, localizarea fizică a pieţei. Grupând aceste criterii distingem:
- piaţa primară - piaţa pe care sunt negociate pentru prima oară
emisiunile noi de valori mobiliare;
- piaţa secundară - piaţa pe care sunt tranzacţionate valori mobiliare
aflate deja în circulaţie;
- piaţa obligaţiunilor - este piaţa pentru instrumente de orice fel;
- piaţa acţiunilor - piaţa pentru acţiuni comune şi preferenţiale aparţinând
întreprinderilor private. Spre deosebire de obligaţiune, care permite plăţi periodice
ale cuponului şi rambursarea sumei împrumutate la scadenţă şi care are prioritate
asupra veniturilor emitentului, o acţiune comună nu promite nici o plată periodică,
ci conferă doar un drept rezidual asupra veniturilor emitentului;
- Piaţa de licitaţie - piaţa în care tranzacţionarea este condusă de o parte
terţă, în funcţie de suprapunerea preţurilor la ordinele primite de a cumpăra sau
vinde a anumită valoare mobiliară. Persoana care tranzacţionează este un agent de
piaţă. Tranzacţiile se realizează la acele preţuri pentru care există atât cerere, cât şi
ofertă. Cumpărătorii şi vânzătorii nu tranzacţionează unul cu celălalt şi în general,
nu cunosc identitatea celeilalte părţi. Piaţa este impersonală.
- Piaţa de negocieri - piaţa în care cumpărătorii şi vânzătorii negociază
între ei preţul şi volumul valorilor mobiliare, fie direct, fie prin intermediul unui
broker sau dealer;
- Piaţă organizată - piaţa cu reguli de tranzacţionare fixate. Funcţionează
într-un sediu cu o localizare fizică centrală unde tranzacţionarea se realizează în
general prin licitaţie. Este o piaţă specifică acţiunilor;
- Piaţa la ghişeu - piaţa localizată la birourile brokerilor, dealerilor şi
emitenţilor de valori mobiliare secundare, cum sunt băncile comerciale sau
societăţile de asigurări. Deoarece tranzacţiile au loc în mai multe locuri, este o
piaţă prin telefon, telex sau computer. Este o piaţă specifică oligaţiunilor;
- Piaţa la vedere este piaţa pe care valorile mobiliare sunt tranzacţionate
pentru livrare şi plată imediată, aceasta însemnând o variaţie de la o zi la o
săptămână, în funcţie de tipul valorii mobiliare. Este uneori numită piaţă în
numerar;
- Piaţa contractelor la termen (futures) este piaţa pe care valorile
mobiliare se tranzacţionează pentru livrare şi plată viitoare. Instrumentul
tranzacţionat este numit contract la termen. Valorile mobiliare ce fac obiectul
contractului pot fi deja în circulaţie sau pot fi emise înainte de scadenţa
contractului. Dacă un contract la termen este tranzacţionat la ghişeu, prin
negociere, se numeşte contract forward;
- Piaţa opţiunilor (options) este piaţa în care se tranzacţionează valori
mobiliare pentru livrare viitoare condiţionată. Instrumentul tranzacţionat este
numit contract pe opţiuni;
- Contractul este executat la opţiunea deţinătorului. Cele mai des
întâlnite tipuri de contracte de opţiuni sunt: opţiunile call (de cumpărare) şi
opţiunile put (de vânzare).O opţiune call permite deţinătorului să cumpere o
anumită valoare mobiliară, de la vânzătorul sau emitentul opţiunii, la un anumit
preţ, înainte de o anumită scadenţă. O opţiune de vânzare permite deţinătorului să
vândă, o anumită valoare mobiliară, către emitentul opţiunii, la un anumit preţ şi
un anumit moment. Contractul de opţiuni nu este obligatoriu a fi executat, putând
fi păstrat chiar până la scadenţă.
1.2. Structura pieţei de capital.
Piaţa financiară asigură negocierea valorilor mobiliare şi serveşte
schimbului de active financiare. Astfel piaţa financiară asigură o relaţie directă
între deţinătorul şi utilizatorul de fonduri şi se prezintă ca un mecanism de legătură
între investitori şi emitenţi, a căror decizie de investire vizează, în principal două
obiective:
- rentabilitatea aceasta însemnând un grad cât mai ridicat de valorificare
al capitalurilor;
- lichiditatea deci posibilitatea de transformare rapidă în bani.
Piaţa financiară prin natura sa este o piaţă deschisă, în sensul că
plasamentul este efectuat în marea masă a investitorilor, iar tranzacţiile cu valori
mobiliare au caracter public. Prin intermediul primului segment al acesteia - piaţa
primară - constituie un circuit de finanţare specializat. Această piaţă permite
transformarea directă a economiilor în resurse pe termen lung, de care vor
beneficia colectivităţile publice sau private. Pe piaţa primară se emit valori
mobiliare ce conferă anumite drepturi posesorilor lor, deci celor care au calitatea
de furnizori de fonduri. Prin intermediul pieţei primare, se pun în evidenţă
mişcările de capitaluri dintr-o economie, generate de emitenţi, în calitatea lor de
solicitatori de capitaluri. Ea permite finanţarea agenţilor economici.
Participanţii pe piaţa primară, în cadrul căreia se vând şi se cumpără valori
mobiliare nou emise sunt:
- solicitanţii de capital: statul şi colectivităţile locale, întreprinderile
publice şi cele private;
- ofertanţii de capital: persoane particulare, agenţii economici, bănci,
case de economii, societăţi de asigurare;
- intermediarii: societăţi de valori mobiliare, bănci comerciale, societăţi
de investiţii financiare care prin reţeaua proprie asigură vânzarea titlurilor.
Piaţa primară are deci rolul de a transforma activele financiare pe termen
scurt în capitaluri pe termen lung.
Piaţa secundară asigură prin intermediul bursei de valori mobiliare şi a
pieţelor extrabursiere, atât buna funcţionare a pieţei primare, cât şi lichiditatea şi
mobilitatea economiilor. Investitorii au posibilitatea de a negocia, în orice moment,
acţiunile şi obligaţiunile deţinute în portofoliu sau pot cumpăra noi valori
mobiliare.
Piaţa secundară concentrează cererea şi oferta derivată manifestată după
constituirea piaţa valorilor mobiliare.
1.3. Bursa de valori.
Bursa este o piaţă pe care se oferă şi se desfac, după o procedură specială,
mărfuri sau valori mobiliare. Denumirea instituţiei se pare că vine de la numele
unei vechi familii de hangii, Van der Busen, care a înfiinţat la Bruges, în Flandra -
Belgia de azi, un local numit Hotel de Bourses, în holul căruia se negociau metale
preţioase (aur, argint, platină) precum şi hârtii de valoare.
Cel mai frecvent termenul de bursă desemnează o instituţie a economiei de
piaţă care se bucură de interes în lumea afacerilor, în măsura în care asigură un
cadru organizat pentru realizarea tranzacţiilor şi un sistem de principii şi norme
care să garanteze încheierea şi executarea contractelor, în condiţii de exactitate,
corectitudine şi transparenţă.
Bursa se prezintă ca o instituţie care dispune de spaţii pentru tranzacţii
unde se concentrează cererea şi oferta de valori mobiliare, realizându-se
negocierea, contractarea şi executarea contractelor în mod deschis, în conformitate
cu un regulament cunoscut. Acest mod de organizare a activităţii bursiere
presupune centralizarea tranzacţiilor prin intermediul unui mecanism care asigură
accesul direct şi continuu al clienţilor la informaţiile de piaţă şi la efectuarea
operaţiunilor, exclusiv în cadrul acestui mecanism. În mod tradiţional, acesta s-a
realizat prin concentrarea ordinelor de vânzare şi cumpărare într-un spaţiu special
amenajat denumit sală de negociere a bursei. În această incintă se efectuează
tranzacţiile de către un personal specializat.
Privite prin prisma conţinutului activităţii, bursele de valori mobiliare
reprezintă segmentul cel mai important al pieţei secundare de capital. Fiecare
tranzacţie este generată de interesele vânzătorilor şi cumpărătorilor şi la rândul ei
produce efecte asupra cursului valorilor mobiliare. Se poate concluziona deci că
bursa este cea care asigură lichiditatea şi mobilitatea capitalurilor.
Prin intermediul bursei, agenţii economici care şi-au plasat capitalurile pe
piaţa primară pot reintra în posesia capitalurilor, înainte de scadenţă.
În funcţie de varietatea tranzacţiilor pe care le mijlocesc, bursele pot fi
generale şi specializate. În cadrul burselor generale se tranzacţionează o gamă
variată de mărfuri sau hârtii de valoare. Bursele specializate mijlocesc tranzacţii
numai cu mărfuri sau numai cu hârtii de valoare. Funcţiile bursei de valori
mobiliare sunt:
- concentrarea cererii şi ofertei de valori mobiliare pe o anumită piaţă la
un moment dat;
- efectuarea tranzacţiilor cu valori mobiliare în conformitate cu ordinele
adresate de clienţi;
- urmărirea sistematică a cursului valorilor mobiliare înregistrate la cota
bursei;
- reflectarea conjuncturii economice, într-o anumită perspectivă,
determinată atât de factori specifici pieţei în cauză, cât şi de factori externi.
Rolul bursei este complex. Bursa asigură o circulaţie liberă şi internă a
anumitor valori mobiliare, interes motivat de competitivitatea economică şi
financiară a emitentului, ca şi valoarea de piaţă a titlului respectiv.
Principalul rol al bursei îl constituie, efectuarea de tranzacţii cu hârtii de
valoare emise de agenţii economici şi plasate de agenţii de schimb, acestea punând
fi comercializate datorită caracterului lor negociabil.
Activitatea pe piaţa bursieră este urmărită prin intermediul cursului
valorilor mobiliare şi indicelui bursier. Aceşti indicatori sunt consideraţi barometre
ale stării economice din ţara respectivă. Bursa este sensibilă la toate evenimentele
de ordin economic, financiar-monetar, social, politic. Ea pune în evidenţă, aşadar,
starea economiei naţionale în cadrul căreia funcţionează bursa la un moment dat.
1.4. Piaţa extrabursieră.
Caracteristicile pieţei extrabursiere
Spre deosebire de bursa de valori, ce se caracterizează printr-o funcţionare
centralizată, piaţa extrabursieră este o piaţă de negocieri, unde confruntarea cererii
cu oferta se realizează prin intermediul unui mare număr de comercianţi de titluri.
Piaţa extrabursieră este denumită generic „Over the Counter”(OTC) sau
piaţă „la ghişeu”. Prin tradiţie, societăţile puternice cu o îndelungată activitate şi o
performanţă notabilă sunt listate la bursă. Celelalte având dimensiuni mai mici, se
tranzacţionează pe o piaţă difuză, nelocalizată într-un anumit sediu, ci concretizată
prin ghişeele societăţilor de intermediere.
Piaţa OTC este o piaţă electronică, ce preia în mare măsură tehnicile de
tranzacţionare şi exigenţe bursiere. Numărul societăţilor listate pe piaţa OTC este
mare, tranzacţionarea se face de la distanţă, din sediile societăţilor de intermediere,
iar accesul în sistem este simplu.
Cel mai relevant exemplu de piaţă OTC este piaţa Nasdaq din SUA.
Sistemul Nasdaq este o reţea de comunicaţii între comercianţii (dealerii) şi
următoarele faze: ordinul dat de client-direct sau printr-un broker - unui comerciant
de titluri care „face piaţa”(market maker); comunicarea de către acesta din urmă a
cotaţiilor „ask-bird”; încheierea contractului. Firmele de brokeri introduc, prin
terminalele lor, preţurile pe care le cotează, astfel încât dealerii şi brokerii integraţi
în sistem pot vedea, pe propriile terminale, în orice moment, cotaţiile tuturor
firmelor „market-maker”, pentru toate titlurile introduse în Nasdaq.
Tranzacţiile pe piaţa Nasdaq se desfăşoară astfel: investitorul dă ordin de
vânzare/cumpărare de titluri unei firme broker/dealer, ordinul fiind preluat de un
agent bursier al firmei (trader). Dacă firma respectivă este market-maker pe acel
titlu, ea poate să încheie tranzacţia, executând ordinul pe cont propriu la cotaţiile
afişate pe terminale, obţinând un „spread” (diferenţa dintre preţul de vânzare şi cel
de cumpărare) în calitate de dealer.
Dacă firma broker-dealer nu are calitatea de market-dealer sau nu este
dispusă să încheie tranzacţia în cont propriu, ea îşi consultă terminalul pentru a
identifica firma market-maker cu cel mai bun preţ şi telefonează acelei firme
pentru a executa ordinul. În acest caz, ea va percepe un comision, pentru că
acţionează ca broker.
Firma market-maker poate prezenta preţurile sale în două moduri:
- ca o cotaţie fermă (bids/offers), când se obligă să cumpere/vândă un
anumit volum de titluri la preţurile ask şi bid afişate; cotaţiile ferme se obţin numai
prin contact direct cu firma maker;
- ca o cotaţie facultativă (subject quote), când preţurile urmează să fie
confirmate de către market-maker; preţurile cotate în „foile roz” (pink sheets) ale
Biroului Naţional de Cotaţii (National Quotation Bureu-NBQ) au acest caracter.

Evaluare