Sunteți pe pagina 1din 2

DOCUMENT DE ANALIZĂ A MANUALULUI DE LIMBA ŞI

LITERATURA ROMÂNĂ - CLASA A – X – A DUPA PROGRAMA


SCOLARA

Adrian Costache, Florin Ioniţă, Adrian Săvoiu, Limba şi literatura română,


Manual pentru clasa a X-a, Grup Editorial ART, 2005

Pe parcursul clasei a X – a , elevii continuă să-şi formeze competenţele


de comunicare , indispensabile în lumea contemporană , pentru orice tip de
activitate profesională ; ei învaţă să se exprime corect , clar şi coerent în limba
maternă , să asculte , să înţeleagă şi să producă mesaje orale şi scrise , în diverse
situaţii de comunicare . Studiul limbii şi literaturii române are o contribuţie
esenţială în formarea personalităţii autonome a elevilor , capabile de
discernământ şi de spirit critic , apte să-şi argumenteze propriile opţiuni ,
dotate cu sensibilitate estetică , având conştiinţa propriei identităţi culturale şi
manifestând interes pentru varietatea formelor de expresie artistică .
Manualul ales este cel de la Editura ART si este realizat in alcatuirea sa pe
baza unor criterii esentiale asupra carora programa insista cu deosebire:
accesibilitate, atractivitate,valoare(cultivarea plăcerii de a citi stimularea gândirii
autonome, reflexive şi critice prin lectura textelor, cultivarea sensibilităţii),
varietate.Manualul propune studiul integrat al limbii , al comunicarii si al
textului literar.
Noul mod de abordare a evaluării impune formularea cerinţelor ţinând
seama strict de competenţele generale şi de competenţele specifice din
programă.
Fiecare capitol este realizat pe etape, cu o introducere inainte de text,urmarindu-
se o anticipare si o apropiere de atmosfera si de particularitatile creatiei care
urmeaza a fi receptata;o a doua etapa o constituie textul-reprodus in totalitate
sau fragmentar-urmat de un numar de sugestii de intelegere si interpretare ca
puncte de reper;Explorarea textului, formulandu-se cerinte diverse care care
vizeaza competentele de receptare si reproducere a mesajelor in diverse situatii
de comunicare, sesizarea unor valente stilistice(competente specifice in analiza
stilistica 2.1.-2.4.), gandirea critica(susţinerea argumentată a unui punct de
vedere într-o discuţie) si capacitatea de analiza(competenta specifica 3.2.
elaborarea unei argumentări scrise pe o temă dată) marcheaza o a treia etapa in
continutul fiecarui capitol care este continuata cu o evaluare curenta prin
propunerea de catre autori a unor aplicatii diverse, unde se fac conexiuni variate
cu opereleliterare ale autorilor sau ale altor autori.

1
Competenţa generală 1 . „ Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în
producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare ” se
regăseşte în obiectivele de evaluare precum : „Recunoaşterea unor categorii
semantice (sinonimele)”, „Recunoaşterea şi corectarea unor greşeli de limbă din
vorbirea personajelor ” , „Recunoaşterea sensului unui cuvânt sau a unei replici
rostite de un anumit personaj ”, acestea fiind concepute pornind de la
competenţele specifice 1.2 „Receptarea adecvată a sensului / sensurilor unui
mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise ” , 1.1 „ Identificarea
particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii , în receptarea diferitelor tipuri
de texte ” sau 1.5 „ Utilizarea , în exprimarea proprie , a normelor ortografice ,
ortoepice , de punctuaţie , morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor
lexico – semantice, compatibile cu situaţia de comunicare . ”
Competenţa generală „Folosirea instrumentelor de analiză tematică , structurală
şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare”,
generează o serie de competenţe specifice de care s-a ţinut cont în formularea
obiectivelor de evaluare .
Evaluarea sumativa propune o aplicatie,la nivelul fiecarui capitol,cu rol de a
permite verificarea progresului scolar precum si semnalarea unor eventuale
dificultati in invatare.
Sfarsitul fiecarui capitol conduce spre un cumul de sugestii de lectura
suplimentara –recomandari inrudite tematic cu textul studiat si , de asemenea
cate o nota bibliografica cu date esentiale privind viata si opera autorului
studiat.Se adauga la acestea niste insertii laterale in graficul paginilor cu
explicatiile unor concepte necesare in analiza tematica structurala si stilistica a
textelor precum si un dictionar cultural care contine informatii despre
personalitatile ,notiunile, citatele amintite in cuprinsul capitolului respectiv.
Manualul se incheie cu un indice alfabetic in care se mentioneaza pagina unde
se poate regasi fiecare dintre conceptele utilizate.
Manualul pune la îndemâna un cadru flexibil de organizare si modalităţile
optime de a atinge obiectivele propuse de programa , cuprinsul acestuia,dupa
programa fiind proza si contine in ansamblul constitutiv principalele tipuri de
texte literare, noţiunile şi tehnicile de analiză şi de interpretare menite să
înlesnească înţelegerea textelor epice, dramatice şi lirice, în proză sau în versuri,
repere de ordin istoric care să ajute la formarea unei viziuni de ansamblu asupra
literaturii române.