P. 1
EN ISO 13790-2004-AP

EN ISO 13790-2004-AP

|Views: 694|Likes:
Published by dan61

More info:

Published by: dan61 on Oct 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2014

pdf

text

original

A

S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U

ÌCS 91.140.10STANDARD ROMÂN

SR EN ISO 13790
decembrie 2004
Ìndice de clasificare G 06


Performanta termicå a cIådiriIor
CaIcuIuI necesaruIui de energie pentru încåIzirea spatiiIor
(ISO 13790:2004)

Thermal performance of buildings - Calculation of energy use
for space heating (ÌSO 13790:2004)


Performance thermique des bâtiments - Calcul des besoins
d'énergie pour le chauffage des locaux (ÌSO 13790:2004)

APROBARE Aprobat Directorul General al ASRO la 15 decembrie 2004
Standardul european EN ÌSO 13790:2004 are statutul unui standard
român

CORESPONDENTÄ
Standardul national SR EN ÌSO 13790:2005 este identic cu standardul
european EN ÌSO 13790:2004 si este reprodus cu permisiunea CEN, rue de
Stassart 36, B-1050 Bruxelles. Toate drepturile de exploatare ale standardului
european, în orice formã si prin orice mijloace, sunt rezervate în lumea
întreagã pentru CEN si membrii sãi si nici o reproducere nu poate fi fãcutã
fãrã permisiunea în scris a CEN prin ASRO

The national standard SR EN ÌSO 13790:2005 is identical to the European
Standard EN ÌSO 13790:2004 and is reproduced with the permission of CEN,
rue de Stassart 36, B-1050 Brussels. All exploitation rights of the European
Standard, in any form and by any means, are reserved world-wide to CEN
and its Members, and no reproduction may be undertaken without expressed
written permission of CEN through ASRO

La norme nationale SR EN ÌSO 13790:2005 est identique à la Norme
européenne EN ÌSO 13790:2004 et est reproduite avec la permission de
CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles. Touts les droits d'exploitation de
la Norme Européenne, dans n'importe quelle forme et par n'importe quel
moyen, sont réservés dans le monde entier pour CEN et ses membres et
aucune reproduction ne peut être faite sans la permission écrite de CEN par
ASRO

ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA (ASRO)
Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucuresti
Director General: Tel.: +40 21 316 32 96, Fax: +40 21 316 08 70
Directia Standardizare: Tel. +40 21 310 17 30, +40 21 310 43 08, +40 21 312 47 44, Fax: +40 21 315 58 70
Directia Publicatii- Serv. Vânzãri/Abonamente: Tel. +40 21 316 77 25, Fax + 40 21 317 25 14, +40 21 312 94 88
Serviciul Redactie-Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 316.99.74

© ASRO
Reproducerea sau utilizarea integralã sau partialã a prezentului standard în orice publicatii si prin orice procedeu
(electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisã dacã nu existã acordul scris al ASRO

Ref.: SR EN ÌSO 13790:2004 Editia 1

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
UPreambuI nationaI


Acest standard reprezintã versiunea românã a textului în limba englezã al standardului european
EN ÌSO 13790:2004.

Acest standard european a fost initial adoptat ca standard român în anul 2004 prin metoda confirmãrii
versiunii originale, care se înlocuieste cu prezenta traducere.

Corespondenta dintre standardul european la care se face referire si standardul român este urmãtoarea:

EN 832:1988 ÌDT SR EN 832:2000

EN ÌSO 7345:1995 ÌDT SR EN ÌSO 7345:2002

EN ÌSO 13370:1998 ÌDT SR EN ÌSO 13370:2003

EN ÌSO 13789 ÌDT SR EN ÌSO 13789:2000Simbolurile gradelor de echivalentã (ÌDT - identic, MOD - modificat, NEQ - neechivalent), conform
SR 10000-8.

Pentru aplicarea acestui standard se utilizeazã standardul european la care se face referintã (respectiv
standardul român identic cu acesta).

În textul standardului cuvintele ¨standard international¨ se citesc ¨standard european¨.

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U


STANDARD EUROPEAN EN ISO 13790
EUROPEAN STANDARD Ìunie 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄÌSCHE NORM

ÌCS 91.140.10


Versiunea românã

Performanta termicå a cIådiriIor. CaIcuIuI necesaruIui de energie pentru
încåIzirea spatiiIor (ISO 13790:2004)


Thermal performance of buildings
- Calculation of energy use for
space heating (ÌSO 13790:2004)
Performance thermique des
bâtiments - Calcul des besoins
d'énergie pour le chauffage des
locaux (ÌSO 13790:2004)
Wärmetechnisches Verhalten von
Gebäuden ÷ Berechnung des
Heizenergiebedarfs (ÌSO
13790:2004)Acest standard reprezintã versiunea românã a standardului european EN ÌSO 13790:2004
Standardul a fost tradus de ASRO, are acelasi statut ca si versiunile oficiale si a fost publicat cu permisiunea
CEN.

Acest standard european a fost adoptat de CEN la 8 septembrie 2003.

Membrii CEN sunt obligati sã respecte Regulamentul Ìntern CEN/CENELEC care stipuleazã conditiile în care
acestui standard european i se atribuie statutul de standard national, fãrã nici o modificare.

Listele actualizate si referintele bibliografice referitoare la aceste standarde nationale pot fi obtinute pe bazã
de cerere de la Secretariatul Central sau de la orice membru CEN.

Acest standard european existã în trei versiuni oficiale (englezã, francezã si germanã). O versiune într-o altã
limbã, fãcutã prin traducere sub responsabilitatea unui membru CEN, în limba sa nationalã si notificatã
Secretariatului Central, are acelasi statut ca si versiunile oficiale.

Membrii CEN sunt organismele nationale de standardizare din: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elvetia,
Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Ìrlanda, Ìslanda, Ìtalia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta,
Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehã, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia si
Ungaria.CEN

COMÌTETUL EUROPEAN DE STANDARDÌZARE
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitte für Normung

Secretariat CentraI: rue de Stassart 35, B-1050 BruxeIIes
© 2004 CEN - Toate drepturile de exploatare sub orice formã si în orice mod Ref.: EN ÌSO 13790: 2004 RO
sunt rezervate în întreaga lume membrilor nationali CEN

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
2

Cuprins
Preambul ..................................................................................................................................................3
Ìntroducere................................................................................................................................................4
1 Domeniu de aplicare ......................................................................................................................4
2 Referinte normative........................................................................................................................5
3 Termeni si definitii ..........................................................................................................................5
4 Simboluri si notatii ..........................................................................................................................8
5 Principiul metodei de calcul si datele necesare............................................................................10
6 Încãlzire cu intermitentã ...............................................................................................................14
7 Pierderi termice (calcul pentru o singurã zonã)............................................................................16
8 Aporturi de cãldurã .......................................................................................................................18
9 Necesar de cãldurã ......................................................................................................................20
10 Necesar anual de cãldurã al unei clãdiri.......................................................................................23
11 Necesar de energie pentru încãlzirea spatiilor .............................................................................24
12 Raport...........................................................................................................................................25
Anexa A (normativã) Aplicatii la clãdiri existente..................................................................................26
Anexa B (normativã) Metodã de calcul pentru clãdiri cu mai multe zone.............................................27
Anexa C (normativã) Încãlzire cu intermitentã ÷ Calculul temperaturii interioare corectate.................28
Anexa D (normativã) Calcul cu perioadã de vacantã ...........................................................................36
Anexa E (normativã) Pierderi termice pentru elementele de anvelopã speciale..................................37
Anexa F (normativã) Aporturi solare ale elementelor speciale..............................................................41
Anexa G (informativã) Debite de ventilare.............................................................................................48
Anexa H (informativã) Date pentru aporturile solare .............................................................................52
Anexa Ì (informativã) Calculul necesarului de cãldurã pentru fiecare regim de încãlzire.....................56
Anexa J (informativã) Exactitatea metodei ............................................................................................58
Anexa K (informativã) Date de intrare conventionale............................................................................59
Anexa ZA (informativã) Referinte normative la publicatii internationale si corespondenta acestora cu
publicatiile europene...............................................................................................................................61
Bibliografie..............................................................................................................................................62
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
3

PreambuI


Acest document EN ÌSO 13790:2004 a fost elaborat de comitetul tehnic CEN/TC 89 ,Performanta
termicã a clãdirilor si a elementelor de constructie¨, al cãrui secretariat este detinut de SÌS, în
colaborare cu comitetul tehnic ÌSO/TC 163 ,Performanta termicã si utilizarea energiei în mediul
construit¨, subcomitetul 2, ,Metode de calcul¨.

Acest standard european trebuie sã primeascã statut de standard national, fie prin publicarea unui text
identic, fie prin ratificare, cel târziu în decembrie 2004 si toate standardele nationale în contradictie cu
acesta trebuie retrase cel târziu în decembrie 2004.

Anexele de la A la F sunt normative. Anexele de la G la K sunt informative.

Acest standard contine o bibliografie.

Conform regulamentului intern CEN/CENELEC organismele nationale de standardizare din tãrile
urmãtoare sunt obligate sã aplice prezentul standard european: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca,
Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Ìrlanda, Ìslanda, Ìtalia, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehã, Slovacia,
Slovenia, Spania, Suedia si Ungaria.

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
4

Introducere


Acest standard european face parte dintr-o serie de metode de calcul pentru proiectarea si evaluarea
performantelor termice ale clãdirilor si elementelor de constructie.

Metoda de calcul prezentatã în acest standard se bazeazã pe un bilant energetic care tine seama de
variatiile temperaturii interioare si exterioare si, prin intermediul unui factor de utilizare, de efectul
dinamic al aporturilor de cãldurã interne si solare.

Aceastã metodã poate fi utilizatã pentru urmãtoarele aplicatii:

1) aprecierea conformitãtii cu reglementãrile care se referã la obiective energetice;

2) compararea performantei energetice a diverselor variante de proiectare pentru o clãdire care
urmeazã a se construi;

3) afisarea unui nivel conventional de performantã energeticã pentru clãdirile existente;

4) evaluarea efectului unor mãsuri posibile de economisire a energiei la o clãdire existentã, prin
calculul necesarului de energie cu si fãrã mãsuri pentru economisirea energiei;

5) prevederea necesarului de resurse energetice la scarã nationalã sau internationalã prin calculul
necesarului de energie al unor clãdiri reprezentative pentru fondul construit.

Pentru datele de intrare si procedurile de calcul detaliate care nu sunt prezentate în acest standard se
poate face refere la alte standarde internationale sau la documente nationale. Aceasta se aplicã în
mod special la calculul eficientei sau al pierderilor de cãldurã ale instalatiilor de încãlzire.

Spre deosebire de EN 832, al cãrui domeniu de aplicare este limitat la clãdiri de locuit, acest standard
poate fi aplicat atât clãdirilor de locuit, cât si clãdirilor cu altã destinatie decât de locuit. Cele mai
importante schimbãri în EN ÌSO 13790 fatã de EN 832:1988, .Thermal performance of buildings -
Calculation of energy use for heating - Residential buildings", sunt urmãtoarele:

1. debitele de ventilare se calculeazã conform standardelor elaborate de CEN/TC 156;

2. articolul 11 a fost simplificat, iar necesarul de energie se calculeazã pornind de la necesarul de
cãldurã conform standardelor internationale existente sau, în lipsã, conform documentelor
nationale;

3. a fost inclusã o metodã standardizatã pentru calculul efectului încãlzirii cu intermitentã;

4. au fost incluse noi date de intrare pentru clãdiri cu altã destinatie decât de locuit, în special pentru
factorii de utilizare.

Din toate aceste considerente, calculul conform EN ÌSO 13790 conduce la rezultate care pot fi putin
diferite de cele obtinute prin aplicarea EN 832.


1 Domeniu de apIicare

Acest standard stabileste o metodã de calcul simplificatã pentru evaluarea necesarului anual de
energie pentru încãlzirea spatiilor unei clãdiri de locuit sau cu altã destinatie decât de locuit, sau a unei
pãrti din clãdire, care va fi desemnatã prin "clãdire¨.

Standardul nu se aplicã în cazul clãdirilor dotate cu instalatii de conditionare a aerului care realizeazã
rãcirea spatiilor pe durata sezonului de încãlzire.

Aceastã metodã cuprinde calculul:

1. pierderilor termice ale unei clãdiri încãlzite la o temperaturã interioarã constantã;

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
5
2. necesarului anual de cãldurã pentru a mentine temperaturile interioare conventionale de calcul în
clãdire;

3. necesarului anual de energie pentru încãlzirea spatiilor la nivelul instalatiei de încãlzire a clãdirii,
utilizând caracteristicile instalatiei de încãlzire care pot fi gãsite în standardele europene sau
internationale specifice sau, în lipsã, cu documentele nationale.

Clãdirea poate sã cuprindã mai multe zone cu temperaturi interioare conventionale de calcul diferite si
poate fi încãlzitã cu intermitentã.

Metoda de calcul este lunarã. Pentru clãdiri de locuit calculul poate fi efectuat de asemenea pe durata
sezonului de încãlzire. Calculele lunare dau rezultate corecte la nivelul unui an, dar rezultatele pentru
lunile de la începutul si sfârsitul perioadei de încãlzire pot prezenta erori relative mari. Anexa J prezintã
mai multe informatii asupra exactitãtii metodei.


2 Referinte normative

Prezentul standard european cuprinde prin referinte datate sau nedatate prevederi din alte publicatii.
Aceste referinte normative sunt citate în locurile corespunzãtoare din text, iar publicatiile sunt
enumerate în cele ce urmeazã. Pentru referintele datate, modificãrile sau revizuirile ulterioare ale
oricãreia dintre aceste publicatii nu se aplicã acestui standard decât dacã sunt incluse prin modificare
sau revizuire. Pentru referintele nedatate se aplicã ultima editie a publicatiei la care se face referire.

EN ÌSO 7345:1995, Thermal insulation ÷ Physical quantities and definitions (ISO 7345:1987).

EN ÌSO 13370:1998, Thermal performance of buildings ÷ Heat transfer via the ground ÷ Calculation
methods ISO 13370:1998).

EN ÌSO 13789, Thermal performance of buildings ÷ Transmission heat loss coefficient ÷ Calculation
method (ISO 13789:1999).


3 Termeni si definitii

Pentru utilizarea acestui standard european se aplicã termenii si definitiile din EN ÌSO 7345 si definitiile
urmãtoare:

3.1 perioadå de caIcuI

interval de timp luat în considerare pentru calculul pierderilor si aporturilor de cãldurã

NOTÄ - Perioada de calcul este luna. Pentru clãdiri de locuit calculul poate fi efectuat de asemenea pe durata
sezonului de încãlzire.

3.2 temperaturå exterioarå

temperatura aerului exterior

NOTÄ ÷ Pentru calculul pierderilor termice prin transmisie, temperatura radiantã a mediului exterior se considerã
egalã cu temperatura aerului exterior; transmisia de undã lungã cãtre bolta cereascã este luatã în considerare la
F.5.

3.3. temperaturå interioarå

medie aritmeticã a temperaturii aerului si a temperaturii medii de radiatie în centrul zonei ocupate

NOTÄ ÷ Aceasta este temperatura operativã aproximatã conform ÌSO 7726, Ergonomics of the thermal
environment - Instruments for measuring physical quantities.

3.4 temperaturå interioarå conventionaIå

temperaturã interioarã, asa cum este stabilitã printr-un sistem de reglare în regim normal de încãlzire
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
6

3.5 temperaturå de gardå

temperaturã interioarã minimã necesarã a fi mentinutã pe durata perioadelor cu încãlzire redusã

3.6 temperaturå interioarå corectatå

temperaturã interioarã virtual constantã care conduce la aceleasi pierderi termice ca în cazul încãlzirii
cu intermitentã

3.7 spatiu încåIzit

încãpere sau închidere încãlzitã la o temperaturã conventionalã datã

3.8 spatiu neîncåIzit

încãpere sau închidere care nu face parte din spatiul încãlzit

3.9 necesar de cåIdurå

cantitate de cãldurã care trebuie furnizatã spatiului încãlzit de o instalatie de încãlzire idealã pentru a
se mentine temperatura interioarã conventionalã într-un interval de timp dat

NOTÄ ÷ Necesarul de cãldurã poate include pierderi termice suplimentare la nivelul clãdirii ca urmare a
distributiei neuniforme de temperaturã si a unui sistem real de reglare, dacã acestea se iau în considerare prin
mãrirea temperaturii interioare conventionale si nu se includ în pierderile de cãldurã datorate instalatiei de
încãlzire.

3.10 necesar de energie pentru încåIzirea spatiiIor

energie termicã ce trebuie furnizatã instalatiei de încãlzire pentru a se asigura necesarul de cãldurã

3.11 încåIzire intermitentå

program de încãlzire în care alterneazã perioade de încãlzire normalã cu perioade de încãlzire redusã

3.12 regimuri de intermitentå

în timpul încãlzirii intermitente, instalatia de încãlzire functioneazã într-unul din urmãtoarele regimuri:

3.12.1 regim normaI: instalatia de încãlzire functioneazã astfel încât sã asigure temperatura
interioarã la o valoare corespunzãtoare încãlzirii continue;

3.12.2 regim de oprire: instalatia de încãlzire nu furnizeazã cãldurã;

3.12.3 regim de functionare cu putere reduså: instalatia de încãlzire furnizeazã un flux termic
inferior celui corespunzãtor încãlzirii normale;

3.12.4 regim de functionare de gardå: fluxul termic este reglat astfel încât sã mentinã o
temperaturã de gardã;

3.12.5 regim restabiIire: instalatia de încãlzire functioneazã la putere termicã nominalã în scopul
atingerii temperaturii interioare conventionale, la sau înaintea momentului de sfârsit al
intervalului de functionare cu putere redusã.

NOTÄ ÷ În functie de sistemul de reglare, regimul restabilire poate începe conform urmãtoarelor douã strategii:

a) restabilire la un moment fixat: începutul regimului restabilire este stabilit de cãtre utilizator;

b) restabilire optimizatã: momentul la care este atinsã din nou temperatura interioarã conventionalã
este stabilit de cãtre utilizator, iar sistemul de reglare optimizeazã începutul regimului restabilire
tinând seama de temperaturile exterioarã si interioarã.
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
7
3.13 zonå încåIzitå

parte din spatiul încãlzit cu o temperaturã interioarã conventionalã stabilitã, în care se neglijeazã
variatia spatialã a temperaturii interioare

3.14 coeficient de transfer termic

raport între fluxul de cãldurã dintre douã zone încãlzite si diferenta de temperaturã dintre cele douã
zone

3.15 coeficient de pierderi termice

coeficient de transfer termic de la spatiul încãlzit spre mediul exterior

NOTÄ - Coeficientul de pierderi termice al clãdirii nu poate fi utilizat în cazul în care se aplicã metoda de calcul
multi-zonal conform anexei B.

3.16 pierderi termice aIe cIådirii

cãldurã transferatã dinspre spatiul încãlzit cãtre mediul exterior prin transmisie si prin ventilare, într-un
interval de timp dat

3.17 pierderi termice prin ventiIare

cãldurã transferatã prin aerul care pãrãseste spatiul încãlzit fie prin exfiltratii, fie prin ventilare

3.18 pierderi termice prin transmisie

cãldurã transmisã prin anvelopa clãdirii si prin sol

3.19 aporturi de cåIdurå

cãldurã generatã în interior sau care pãtrunde în spatiul încãlzit de la surse de cãldurã distincte de
instalatia de încãlzire a spatiilor si a apei calde

NOTÄ ÷ Acestea includ aporturile interne de cãldurã si aporturile solare.

3.20 aporturi de cåIdurå interne

cãldurã furnizatã în interiorul clãdirii de cãtre ocupanti (cãldurã sensibilã metabolicã) si de aparate
altele decât instalatiile de încãlzire a spatiilor si a apei calde (iluminat, aparate casnice, echipamente
de birou etc.)

3.21 aporturi soIare

cãldurã furnizatã prin radiatia solarã care intrã în clãdire prin ferestre sau sisteme pasive solare cum ar
fi spatii solare, izolatie transparentã si pereti solari

NOTÄ ÷ Dispozitivele solare active cum ar fi captatoarele solare se considerã ca parte a instalatiei de încãlzire.

3.22 radiatie soIarå

cãldurã solarã incidentã pe suprafatã într-un interval de timp dat

3.23 factor de utiIizare

factor de reducere a aporturilor de cãldurã totale lunare sau pe durata sezonului de încãlzire pentru a
se obtine reducerea corespunzãtoare a necesarului de cãldurã
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
8
3.24 cåIdurå recuperatå

cãldurã recuperatã din mediu sau din instalatiile de încãlzire a spatiilor si a apei calde (inclusiv
echipamente auxiliare), în cazul în care nu se ia în mod direct în considerare la reducerea pierderilor
instalatiei de încãlzire

3.25 cåIdurå recuperatå din ventiIare

cãldurã recuperatã din aerul evacuat

3.26 pierderi aIe instaIatiei de încåIzire

cantitate totalã de cãldurã pierdutã prin instalatia de încãlzire, inclusiv pierderea de cãldurã recuperatã
a instalatiei


4 SimboIuri si notatii

TabeIuI 1 - SimboIuri si unitåti de måsurå
SimboI Mårime
Unitate de
måsurå
A arie m
2
a parametru numeric pentru factorul de utilizare -
b factor de corectie pentru zonele neîncãlzite -
C capacitate termicã utilã a unei zone încãlzite J/K
c cãldurã specificã masicã J/(kg.K)
d grosime a stratului m
F factor -
g factor de transmisie totalã a energiei solare al unui element de constructie -
I radiatie solarã J/m
2

H coeficient de transfer termic, coeficient de pierderi termice W/K
h coeficient de transfer de cãldurã superficial W/(m²
.
K)
L lungime m
N numãr
Q cantitate de cãldurã sau de energie J
R rezistentã termicã m²
.
K/W
T temperaturã termodinamicã K
t timp, duratã s
U coeficient de transmisie termicã W/(m²
.
K)
V volum de aer al unei zone încãlzite m
3

V

debit de aer m
3
/s
u flux de cãldurã, putere termicã W
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
9
SimboI Mårime
Unitate de
måsurå
Z parametru de pierderi termice pentru pereti solari W/(m²
.
K)
q coeficient de absorbtie a radiatiei solare, al unei suprafete -
¸ raport aporturi / pierderi de cãldurã -
o raport între diferenta de temperaturã acumulatã dintre interior si exterior si valoarea
acesteia pe durata perioadei de calcul, atunci când instalatia de ventilare
functioneazã
-
c emisivitate a unei suprafete pentru radiatia termicã -
n randament, factor de utilizare pentru aporturi -
k factor referitor la pierderile termice ale peretilor solari ventilati -
u temperaturã, în grade Celsius
o
C
p masã volumicã kg/m
3

o constanta Stefan-Bolzman (o = 5,67×10
-8
) W/(m
2
.K
4
)
t constantã de timp s
; capacitate termicã raportatã la suprafatã J/(m²
.
K)
c raport între efectele unei variatii a fluxului termic asupra temperaturii interioare si
temperatura structurii
-
. parte utilã a capacitãtii termice -
e raport între radiatia solarã totalã incidentã pe un perete când stratul de aer este
deschis si radiatia solarã totalã pe durata perioadei de calcul
-

NOTÄ - În loc de secundã se poate utiliza ora ca unitate de timp, pentru toate cantitãtile care se referã la duratã
(adicã atât pentru durate cât si pentru numãrul de schimburi de aer), dar în acest caz, unitatea de mãsurã pentru
energie este Watt÷orã [Wh] în loc de Joule.
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
10

TabeIuI 2 - Indici
C capacitate, calcul, convectiv f formã, final r radiativ; recuperat, redus
F ramã g aporturi s solar, spatiu solar
G sol h încãlzire, încãlzit, emisferic sb conventional
L pierderi hol vacantã se suprafatã exterioarã
P referitor la putere hw apã caldã si suprafatã interioarã
S umbrire i intern ss suprafatã medie a boltii
ceresti
T transmisie ih încãlzire intermitentã sw perete solar
V ventilare i,j,k,m,n numere întregi t izolatie transparentã
a aer l strat th instalatie de încãlzire
ad corectat m metabolic, lunã u neîncãlzit
ap aparate nh fãrã încãlzire v ventilare
bh restabilire a încãlzirii o global w fereastrã
c structurã p perete despãrtitor y, z numãr al zonei
d proiect, zilnic, direct pp putere nominalã ± perpendicular
e exterior, anvelopã ps umbrire permanentã 0 bazã, referintã


5 PrincipiuI metodei de caIcuI si dateIe necesare

5.1 BiIant energetic

Bilantul energetic include urmãtorii termeni (se ia în considerare numai cãldura sensibilã):

÷ pierderile prin transmisie si ventilare de la spatiul încãlzit cãtre mediul exterior ;

÷ pierderile prin transmisie si ventilare între zonele învecinate;

÷ aporturile interne de cãldurã;

÷ aporturile solare;

÷ pierderile aferente producerii, distributiei, cedãrii de cãldurã si aferente reglajului instalatiei de
încãlzire;

÷ energia introdusã în instalatia de încãlzire.

De asemenea poate fi inclusã energia recuperatã din diverse surse.

NOTÄ ÷ Tinând seama de faptul cã aporturile de cãldurã pot conduce la o crestere a temperaturii interioare
peste valoarea conventionalã de calcul, pierderile termice suplimentare corespunzãtoare se iau în considerare
prin intermediul unui factor de utilizare care reduce aporturile de cãldurã.

Termenii principali ai bilantului energetic sunt prezentati schematic în figura 1.

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
11


Legenda

Q Necesar de energie pentru încãlzire Qh Necesar de cãldurã

Qoa Cãldurã de la alte aparate QV Pierderi termice prin ventilare

Qr Energie recuperatã QVr Cãldurã recuperatã din ventilare

Qhs Pierderi din instalatia de încãlzire QT Pierderi termice prin transmisie

Qm Cãldurã metabolicã Qhw Cãldurã pentru preparare apã caldã

Qs Aporturi solare pasive QL Pierderi termice totale

Qi Aporturi interne 1 Conturul zonei încãlzite

Qg Aporturi totale 2 Conturul instalatiei de apã caldã

n Qg Aporturi utile 3 Conturul centralei termice

4 Conturul clãdirii

Figura 1 - BiIantuI energetic aI unei cIådiri


5.2 Procedura de caIcuI

Procedura de calcul este sintetizatã în cele ce urmeazã. Suplimentar, în cazul aplicãrii prezentului
standard la clãdiri existente, se urmãreste abordarea specialã din anexa A.

1) Se definesc limitele spatiului încãlzit si, dacã este cazul, ale diferitelor zone si ale spatiilor
neîncãlzite, conform 5.3;

2) În cazul încãlzirii sau ventilãrii cu intermitentã, se definesc, pe durata perioadei de calcul,
perioadele care sunt caracterizate de program de încãlzire sau ventilare diferit (de exemplu zi,
noapte, sfârsit de sãptãmânã) conform articolului 6.

3) În cazul calculului pentru o singurã zonã se calculeazã coeficientul de pierderi termice al spatiului
încãlzit conform articolului 7; sau, pentru calcul multi-zonal se respectã procedura din anexa B;

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
12
4) Pentru calculele pe durata sezonului de încãlzire se defineste sau se calculeazã durata si datele
climatice ale sezonului de încãlzire, conform 9.2.

Apoi, pentru fiecare perioadã de calcul (lunã sau sezon de încãlzire):

5) Se calculeazã temperatura interioarã corectatã pentru fiecare perioadã conform articolului 6;

6) Se calculeazã pierderile termice, Q
L
, conform articolului 7;

7) Se calculeazã aporturile interne de cãldurã, Q
i
, conform 8.1;

8) Se calculeazã aporturile solare, Q
s
, conform 8.2;

9) Se calculeazã factorul de utilizare al aporturilor de cãldurã, n, conform 9.2;

10) Se calculeazã necesarul de cãldurã, Q
h
, pentru toate perioadele de calcul, conform articolului 9;

11) Se calculeazã necesarul anual de cãldurã, Q
h
, conform articolului 10;

12) Se calculeazã necesarul de energie pentru încãlzire tinând seama de pierderile instalatiei de
încãlzire, conform articolului 11.


5.3 Definire a conturuIui si a zoneIor

5.3.1 Contur aI spatiuIui încåIzit

Conturul spatiului încãlzit constã în toate elementele de constructie care separã spatiul încãlzit
considerat de mediul exterior sau de zone încãlzite sau spatii neîncãlzite adiacente.

5.3.2 Zone termice

5.3.2.1 CaIcuI pentru o singurå zonå

În cazul în care întreg spatiul încãlzit este încãlzit la aceeasi temperaturã, iar aporturile interne si solare
sunt relativ reduse sau repartizate în mod uniform în clãdire, se aplicã modul de calcul mono-zonal.

Împãrtirea în mai multe zone nu este necesarã atunci când:

a) diferenta dintre temperaturile interioare conventionale de calcul ale zonelor este mai micã de 4K, si
este de asteptat ca raporturile aporturi / pierderi sã difere cu mai putin de 0,4 (de exemplu între
zonele cu expunere spre sud si zonele cu expunere spre nord), sau

b) este probabil ca usile între zone sã fie deschise.

În astfel de cazuri, chiar dacã temperatura interioarã conventionalã nu este uniformã, se aplicã modul
de calcul mono-zonal. În acest caz, temperatura interioarã care se utilizeazã este:

¯
¯
·
=
z
z
z
iz z
i
H
H u
u (1)

în care

iz
u este temperatura interioarã conventionalã a zonei z;

z
H este coeficientul de pierderi termice, conform articolului 7, dar calculat separat pentru fiecare zonã
z.

În acest caz se alege un program unic de functionare cu intermitentã.

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
13
5.3.2.2 CaIcuI muIti-zonaI

În alte cazuri, cu diferente semnificative între temperaturile interioare conventionale sau între aporturile
de cãldurã, clãdirea se împarte în mai multe zone.

În cazul în care scopul calculului este determinarea necesarului de cãldurã pentru fiecare zonã în
parte, se aplicã procedura de calcul datã în anexa B.

În caz contrar, fiecare zonã poate fi calculatã independent utilizând procedura pentru o singurã zonã si
considerând un contur adiabatic între zone. Necesarul de energie al clãdirii este suma valorilor de
necesar de cãldurã calculate pentru fiecare zonã în parte.

5.4 Date de caIcuI

5.4.1 Originea si tipuI dateIor de caIcuI

Atunci când nu se face referire la nici un standard international, informatiile necesare pot fi obtinute din
standarde nationale sau din alte documente adecvate si acestea trebuie utilizate, în cazul în care sunt
disponibile. Anexele informative prezintã valori sau metode pentru obtinerea valorilor atunci când
informatiile necesare nu sunt disponibile.

Pentru prevederea necesarului de cãldurã sau pentru aprecierea conformitãtii cu reglementãri sau
specificatii, trebuie sã se utilizeze valori conventionale, în scopul obtinerii unor rezultate comparabile
pentru diferite clãdiri.

Pentru optimizarea unei clãdiri care se proiecteazã sau pentru reabilitarea unei clãdiri existente, se
utilizeazã cele mai bune estimãri disponibile pentru clãdirea în cauzã (a se vedea anexa A). Cu toate
acestea, în absenta unor estimãri mai bune, se pot utiliza, ca primã aproximare, valori conventionale.

Dimensiunile fizice ale clãdirii trebuie sã fie coerente pe tot parcursul calculului. Se pot utiliza
dimensiunile interioare, exterioare sau interax, dar este obligatoriu sã se pãstreze acelasi tip de
dimensiuni pe tot parcursul calculului si sã se indice aceasta în mod clar în raport.

NOTA 1 - Anumiti coeficienti liniari de transfer de cãldurã ai puntilor termice depind de tipul de dimensiuni utilizat.

Datele de calcul necesare pentru un calcul mono-zonal sunt enumerate mai jos. Unele din aceste date
pot fi diferite pentru fiecare perioadã de calcul (de exemplu factorii de corectie pentru umbrire, rata
ventilãrii în lunile reci) si pentru fiecare interval al unui program de functionare cu intermitentã (de
exemplu debitul de ventilare, coeficientul de transmisie termicã al ferestrelor datoritã închiderii
obloanelor în timpul noptii). Datele de calcul pentru necesarul de cãldurã sunt:

H
T
coeficientul de pierderi termice prin transmisie, calculat conform EN ÌSO 13789.

NOTA 2 - Contrar prevederilor din EN ÌSO 13789, valorile medii zilnice ale coeficientului de transmisie termicã al
ferestrelor cu obloane pot fi determinate pe baza valorilor indicate în EN ÌSO 10077-1, Thermal performance of
windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance ÷ Part 1: Simplified method.

V

debitul de aer vehiculat prin clãdire, inclusiv aerul schimbat cu spatiile neîncãlzite.

5.4.2 Date de caIcuI pentru aporturiIe de cåIdurå

i
u aporturile de cãldurã interne medii pe perioada de calcul;

Pentru elementele de anvelopã vitrate, se culeg separat urmãtoarele date pentru fiecare orientare (de
exemplu: orizontal, înclinat si vertical sud si nord);

j
A aria golului din anvelopa clãdirii pentru fiecare fereastrã sau usã;

j
F
F factor de reducere pentru ramã, adicã fractiunea transparentã a ariei
j
A , neocupatã de o ramã;

j
s
F factor de corectie pentru umbrire, adicã fractiunea umbritã medie a ariei
j
A ;
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
14

g
j
factor de transmisie totalã a energiei solare.

NOTÄ ÷ În clãdiri cu altã destinatie decât de locuit aporturile interne variazã substantial între perioadele de
ocupare, respectiv de neocupare. Aporturile pot fi determinate într-o primã etapã pentru fiecare perioadã de
ocupare si apoi mediate tinând seama de durata fiecãrei perioade. Calculul pentru o sãptãmânã este deseori mai
usor.

Trebuie sã se culeagã date suplimentare pentru elemente de constructie receptoare de radiatie solarã,
cum ar fi izolatie transparentã, pereti solari ventilati si spatii solare, precum si pentru calculul efectului
încãlzirii cu intermitentã. Datele necesare sunt enumerate în anexele E si F. Anexa H indicã o serie de
informatii pentru datele utile evaluãrii aporturilor solare.

5.4.3 Caracteristici dinamice

C capacitatea termicã a spatiului încãlzit, calculatã pentru necesarul de cãldurã conform 9.2;

t constanta de timp a spatiului încãlzit;

NOTÄ - Trebuie sã fie specificatã numai una din datele C sau t, si nu ambele.

5.4.4 Date de caIcuI pentru necesaruI de energie

hs
Q pierderi din instalatia de încãlzire.

5.4.5 Date cIimatice

Metoda de calcul necesitã urmãtoarele date climatice:

u
e
media lunarã sau pe sezonul de încãlzire, a temperaturii exterioare;

I
s,j
radiatia solarã totalã lunarã sau pe sezonul de încãlzire pe unitatea de suprafatã pentru fiecare
orientare j, în J/m
2
.

NOTÄ ÷ Se poate aplica standardul EN ÌSO 15927-1, Hygrothermal performance of buildings ÷ Calculation and
presentation of climatic data ÷ Part 1: Monthly and annual means of single meteorological elements.


6 ÎncåIzire cu intermitentå

6.1 Program de functionare cu intermitentå

În cazul în care se aplicã încãlzirea cu intermitentã, perioada (perioadele) de calcul se împarte (împart)
în intervale de încãlzire normalã alternând cu intervale de încãlzire redusã (de exemplu nopti, sfârsituri
de sãptãmânã si vacante).

Toate intervalele de încãlzire normalã au aceeasi temperaturã interioarã conventionalã.

Pot fi mai multe tipuri de perioade de încãlzire redusã cu programe de functionare diferite.

În cadrul fiecãrei perioade de calcul, fiecare tip de perioadã de încãlzire redusã este caracterizatã prin:

1. durata sa;

2. numãrul de aparitii ale acestui tip de perioadã într-o perioadã de calcul;

3. regimul corespunzãtor de functionare cu intermitentã (a se vedea 3.12);

4. unde este cazul, temperatura interioarã conventionalã sau puterea termicã redusã;

5. regimul de restabilire a încãlzirii (a se vedea 3.12.5) si puterea termicã maximã în perioada de
restabilire a încãlzirii.

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
15
În figura 2 este prezentat un exemplu în care perioada de calcul include patru tipuri A de perioade de
încãlzire redusã (de exemplu nopti) si un tip B de perioadã de încãlzire redusã (sfârsit de sãptãmânã).


Legenda

u Temperaturã interioarã conventionalã N Perioadã de încãlzire normalã

t Timp A Perioadã de încãlzire redusã tip A

tc Perioadã de calcul B Perioadã de încãlzire redusã tip B

Figura 2 - ExempIu de program de functionare cu intermitentå

Împãrtirea în perioade distincte nu este necesarã în cazul în care:

a) variatiile temperaturii interioare conventionale între perioadele de încãlzire normalã si perioadele
de încãlzire redusã este mai mcã decât 3 K: în acest caz se poate utiliza media în timp a
temperaturilor interioare conventionale;

b) constanta de timp a clãdirii (a se vedea 9.2.2) este mai mare decât de trei ori durata celei mai
lungi perioade de încãlzire redusã: în acest caz pentru toate perioadele se poate utiliza
temperatura interioarã conventionalã pentru functionare normalã;

c) constanta de timp a clãdirii este mai micã decât de 0,2 ori durata celei mai scurte perioade de
încãlzire redusã: în acest caz se poate utiliza media în timp a temperaturilor interioare
conventionale.

Se considerã cã instalatia de încãlzire are puterea termicã suficient de mare pentru a permite
încãlzirea cu intermitentã.

NOTA 1 ÷ În clãdiri cu altã destinatie decât de locuit variatiile temperaturilor interioare conventionale si debitelor
de ventilare sunt adesea legate de ocupare. Împãrtirea în perioade diferite usureazã evaluarea debitului mediu
de aer pe fiecare dintre acestea.

NOTA 2 ÷ Având în vedere faptul cã programele de încãlzire se definesc în mod uzual sãptãmânal, definirea
acestora este mai usoarã în cazul în care calculele se efectueazã pentru o sãptãmânã din lunã.

6.2 Temperatura interioarå corectatå

Temperatura interioarã corectatã reprezintã temperatura interioarã constantã care conduce la aceleasi
pierderi termice ca si în cazul încãlzirii cu intermitentã pe perioada consideratã.

Pentru fiecare perioadã de încãlzire redusã temperatura interioarã corectatã se calculeazã utilizând
procedura definitã în anexa C pentru reduceri zilnice sau sãptãmânale si în anexa D pentru vacante.

La nivel national pot fi furnizate valori ale temperaturii interioare corectate în functie de tipul clãdirii,
destinatia clãdirii, instalatia de încãlzire etc.
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
16
7 Pierderi termice (caIcuI pentru o singurå zonå)

7.1 Fårå încåIzire cu intermitentå

Pierderile termice totale, Q
L
, ale unei clãdiri mono-zonã, încãlzitã la o temperaturã interioarã uniformã,
pentru o perioadã de calcul datã, sunt :

t ) ( H Q
e i L
· ÷ · = u u (2)

în care

u
i
este temperatura interioarã conventionalã;

u
e
este temperatura exterioarã medie pe perioada de calcul;

t este durata perioadei de calcul;

H este coeficientul de pierderi termice al clãdirii, calculat conform 7.3.

Relatia (2) poate fi adaptatã la nivel national pentru a permite utilizarea gradelor-zile. Rezultatul relatiei
adaptate trebuie sã fie acelasi cu cel al relatiei (2) pentru orice clãdire.

7.2 Cu încåIzire cu intermitentå

În cazul în care nu se aplicã împãrtirea în perioade de încãlzire diferite, a se vedea 7.1.

În cazul în care se aplicã împãrtirea în perioade de încãlzire diferite, pierderile termice totale, Q
L
, ale
unei clãdiri mono-zonã încãlzitã la o temperaturã interioarã uniformã si pentru o perioadã de calcul
datã, se calculeazã cu relatia (3):

¯
=
· ÷ · · =
N
1 j
j e j iad j j L
t ) , ( H N Q u u (3)

în care

N

este numãrul de tipuri de perioade de încãlzire (de exemplu 3 pentru normal, noapte si sfârsit de
sãptãmânã);

N
j
este numãrul de perioade de încãlzire de fiecare tip pe durata perioadei de calcul;

u
iad,j
este temperatura interioarã corectatã a perioade de încãlzire j;

t
j
este durata perioadei de încãlzire j;

H
j
este coeficientul de pierderi termice al clãdirii în perioada j, calculat conform 7.3.

NOTÄ
¯
=
N
j
j j
t N
1
este egal cu durata perioadei de calcul.

Ìn scopul simplificãrii notatiilor indicele j este omis în cele ce urmeazã. Cu toate acestea, atunci când
se aplicã împãrtirea în perioade de încãlzire calculul se efectueazã pentru fiecare perioadã de
încãlzire.

7.3 Coeficient de pierderi termice

Coeficientul de pierderi termice al unei clãdiri mono-zonã, încãlzitã la o temperaturã interioarã
uniformã, pentru o perioadã sau sub-perioadã de calcul datã, se defineste cu relatia (4):

H = H
T
+ H
V
(4)

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
17
în care

H
T
este coeficientul de pierderi termice prin transmisie, calculat conform EN ÌSO 13789 (pentru
elementele anvelopei care includ echipamente de ventilare, a se vedea anexa E);

H
V
este coeficientul de pierderi termice prin ventilare (a se vedea 7.5).

7.4 CIådire cu pierderi termice prin soI semnificative

EN ÌSO 13789 stabileste faptul cã trebuie utilizatã metoda specificã regimului stationar indicatã în
EN ÌSO 13370 pentru includerea în coeficientul de pierderi termice prin transmisie H
T
a pierderilor
termice lunare prin sol. Totusi, astfel pot rezulta supraestimãri de 30% la 40% ale pierderilor termice
prin sol în sezonul rece si, în cazul în care pierderile termice prin sol reprezintã o parte importantã din
pierderile termice totale, se efectueazã calculul detaliat al pierderilor termice prin sol conform articolului
B.1 din EN ÌSO 13370:1998. În acest caz, valoarea pierderilor termice totale Q
L
este datã:

÷ fãrã împãrtire în perioade de încãlzire diferite, de relatia:

( ) t ) ( ' H Q
G e i L
· + ÷ · = u u u (5)

÷ în cazul împãrtirii în perioade de încãlzire diferite, de relatia:

t t ) , ( ' H N Q
G
N
1 j
j e j iad j j L
· + · ÷ · · =
¯
=
u u u (6)

în care

H' se calculeazã conform 7.3, dar fãrã pierderi termice prin sol;

u
G
reprezintã fluxul termic disipat prin sol calculat conform EN ÌSO 13370.


7.5 Coeficient de pierderi termice prin ventiIare

7.5.1 Principiu

Coeficientul de pierderi termice prin ventilare se calculeazã cu:

V c H
a a V

· · = p
(7)

în care:

.
V este debitul de aer vehiculat prin spatiile încãlzite;

p
a
c
a
este capacitatea termicã volumicã a aerului.

NOTA 1 ÷ Dacã debitul de aer,
.
V , este exprimat în m
3
/s, pa ca = 1200 J/(m
3
K). Dacã
.
V este exprimat în m
3
/h,
pa ca = 0,34 Wh/(m
3
K).

Se utilizeazã media debitului de aer pentru fiecare perioadã de încãlzire.

Pentru clãdiri de locuit, debitul de aer,
.
V , se poate calcula fie conform EN 13465, fie din informatii la
nivel national pe baza categoriei clãdirii, destinatiei clãdirii, climatului, expunerii etc.
Pentru clãdiri cu altã destinatie, debitul de aer,
.
V , se poate calcula fie conform unui standard
international adecvat, fie din informatii la nivel national pe baza categoriei clãdirii, destinatiei clãdirii,
climatului, expunerii etc.

NOTA 2 ÷ Dacã nu se specificã altfel, se poate utiliza metoda din anexa G.

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
18
7.5.2 Recuperarea cåIdurii

Recuperarea cãldurii din aerul evacuat este luatã în considerare prin reducerea debitului real de aer
proportional cu eficienta recuperãrii cãldurii.

Aceastã eficientã este întotdeauna mai micã decât eficienta schimbãtorului de cãldurã propriu-zis. Se
tine seama de diferenta dintre debitul de introducere si de evacuare a aerului, de neetanseitãtile si
infiltratiile prin anvelopa clãdirii si de recircularea aerului.

NOTÄ ÷ Dacã nu se specificã altfel, se poate utiliza metoda din anexa G.

7.6 EIemente speciaIe

Pentru calculul pierderilor termice prin unele elemente speciale cum ar fi peretii solari ventilati si alte
elemente de anvelopã ventilate sunt necesare metode speciale. Aceste metode sunt prezentate în
anexa E.


8 Aporturi de cåIdurå

8.1 Aporturi de cåIdurå interne

Aporturile de cãldurã interne, Q
i
, cuprind toatã cantitatea de cãldurã generatã în spatiul încãlzit de
sursele interne, altele decât instalatia de încãlzire, ca de exemplu :

÷ aporturile metabolice care provin de la ocupanti;

÷ consumul de cãldurã al aparatelor si instalatiei de iluminat.

Pentru calculul conform prezentului standard, se recomandã valorile medii lunare sau valorile pe
sezonul de încãlzire. În acest caz, aporturile de cãldurã interne se calculeazã cu relatia (8):

Q
i
= | u
i,h
+ (1 - b) u
i,u
| t = u
i
t (8)

unde :

u
i,h
este fluxul termic mediu al aporturilor interne în spatiile încãlzite;

u
i,u
este fluxul termic mediu al aporturilor interne în spatiile neîncãlzite;

u
i
este fluxul termic mediu al aporturilor interne;

b este factorul de reducere definit în EN ÌSO 13789.

NOTÄ ÷ Existã diferente semnificative în functie de utilizatorii clãdirii si în functie de climat, si valorile trebuie sã
fie determinate la nivel national. Dacã nu se specificã altfel, se pot utiliza valorile conventionale ale aporturilor de
cãldurã interne indicate în anexa K.

8.2 Aporturi soIare

8.2.1 Ecuatie de bazå

Aporturile solare depind de radiatia solarã în mod normal prezentã pe amplasamentul respectiv, de
orientarea suprafetelor receptoare, de umbrirea permanentã si caracteristicile de transmisie si
absorbtie solarã ale suprafetelor receptoare. Suprafetele receptoare care se iau în considerare sunt
vitrajele, peretii interiori si planseele spatiilor solare, peretii situati în spatele unei placãri transparente
sau a unei izolatii transparente. Pentru suprafetele opace expuse radiatiei solare, a se vedea anexa F.

Pentru o perioadã de calcul datã, aporturile solare se calculeazã cu relatia :

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
19
¯ ¯ ¯ ¯

· ÷ +

=
j n
u , nj s j s
j n
nj s j s s
A I ) b 1 ( A I Q (9)

unde primul termen este pentru spatiul încãlzit si cel de-al doilea este pentru spatiul neîncãlzit.
Aporturile solare din spatiile neîncãlzite sunt înmultite cu (1 - b), unde b reprezintã factorul de recucere
definit în EN ÌSO 13789. Aporturile de cãldurã ale spatiilor solare se calculeazã conform anexei F.

În fiecare termen, prima sumã se efectueazã pentru toate orientãrile j, iar a doua pentru toate
suprafetele n care capteazã radiatia solarã, si unde :

I
sj
este radiatia solarã, de exemplu energia totalã a radiatiei solare globale pe perioada de calcul
pe o suprafatã de 1 m² având orientarea j, în J/ m²;

A
snj
este aria receptoare echivalentã a suprafetei n având orientarea j, adicã aria unui corp negru
care conduce la acelasi aport solar ca suprafata consideratã.

NOTÄ ÷ Isj poate fi înlocuit printr-un factor de orientare care se înmulteste cu radiatia solarã totalã pe unitatea de
suprafatã pentru o singurã orientare (de exemplu, vertical sud).

8.2.2 Aria receptoare echivaIentå a eIementeIor vitrate

Aria receptoare echivalentã A
s
a unui element de anvelopã vitrat (de exemplu o fereastrã) este:

A
S
= A F
S
F
C
F
F
g (10)

unde :

A este aria totalã a elementului vitrat (de exemplu, aria ferestrei);

F
S
este factorul de corectie pentru umbrire;

F
F
este factorul de reducere pentru ramele vitrajelor, egal cu raportul dintre aria suprafetei
transparente si aria totalã a elementului vitrat;

g este factorul de transmisie totalã a energiei solare al vitrajului tinând seama de dispozitivele de
protectie solarã permanente, dacã este cazul.

NOTÄ ÷ Pentru definirea factorului de corectie pentru umbrire si al factorului de transmisie totalã a energiei
solare al vitrajului, se iau în considerare numai elementele de umbrire si de protectie solarã permanente

8.2.3 FactoruI de transmisie totaIå a energiei soIare aI vitrajeIor

În principiu, factorul de transmisie totalã a energiei solare g utilizat în relatia (10) trebuie sã fie în
principiu media în timp a raportului dintre energia care traverseazã elementul expus si energia
incidentã pe acesta, în absenta umbririi. Pentru ferestre sau alte elemente de anvelopã vitrate,
ÌSO 9050 stabileste o metodã de determinare a factorului de transmisie totalã a energiei solare pentru
radiatiile perpendiculare pe vitraj. Aceastã valoare, g
±
, este putin mai mare decât media în timp a
factorului de transmisie si se utilizeazã un factor de corectie:

g = F
w
g
±
(11)

NOTÄ ÷ Anexa H prezintã valori g si indicatii pentru determinarea factorului de corectie, si de asemenea valori
tipice pentru factorii de transmisie solarã pentru radiatia globalã.

EN 13363-1 si prEN 13363-2 stabilesc metode de determinare a factorului de transmisie totalã a
energiei solare pentru vitraje dotate cu dispozitive de protectie solarã.

8.2.4 Factori de corectie pentru umbrire

Factorul de corectie pentru umbrire, F
S
, care poate varia în intervalul 0 ... 1, reprezintã reducerea
radiatiei solare incidente datorate unei umbriri permanente a suprafetei considerate datoritã unuia din
urmãtorii factori:
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
20

÷ alte clãdiri;

÷ elemente topografice (coline, arbori etc.);

÷ proeminente;

÷ alte elemente ale aceleiasi clãdiri ;

÷ partea exterioarã a peretelui în care este montat elementul vitrat.

Factorul de corectie pentru umbrire este definit prin:

s
ps , s
S
I
I
F = (12)

unde :

I
s,ps
este radiatia solarã totalã efectiv primitã de suprafata receptoare cu umbriri permanente pe
durata sezonului de încãlzire;

I
s
este radiatia solarã totalã pe care ar primi-o suprafata receptoare în absenta umbririi.

NOTÄ ÷ Anexa H prezintã informatii despre factorii de corectie pentru umbrire.

8.2.5 EIemente speciaIe

Pentru calculul aporturilor solare ale unor elemente receptoare solare pasive, cum ar fi spatiile solare
neventilate, elementele opace cu izolatie transparentã si elementele de anvelopã ventilate, sunt
necesare metode speciale. Aceste metode sunt prezentate în anexa F.

8.3 Aporturi totaIe de cåIdurå

Aporturile totale de cãldurã, Q
g
, sunt:

Q
g
= Q
i
+ Q
S
(13)


9 Necesar de cåIdurå

9.1 GeneraIitåti

Pierderile termice, Q
L
, si aporturile de cãldurã, Q
g
, se calculeazã pentru fiecare perioadã de calcul.
Necesarul de cãldurã pentru încãlzirea spatiilor se obtine pentru fiecare perioadã de calcul cu relatia:

Q
h
=Q
L
÷

n Q
g
(14)

În care se stabilesc Q
L
= 0 si n = 0 în cazul în care temperatura exterioarã medie este mai mare decât
temperatura interioarã conventionalã.

Factorul de utilizare, n, este un factor de reducere a aporturilor de cãldurã, prevãzut pentru a
compensa pierderile termice suplimentare care pot apãrea atunci când aporturile de cãldurã depãsesc
pierderile termice calculate.

9.2 Factor de utiIizare pentru aporturiIe de cåIdurå

9.2.1 RaportuI aporturi / pierderi

Raportul aporturi / pierderi, ¸, se defineste astfel:

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
21
L
g
Q
Q
= ¸ (15)

9.2.2 Constanta de timp a cIådirii

Constanta de timp,t, caracterizeazã inertia termicã interioarã a spatiului încãlzit. Se determinã cu
relatia:

H
C
= t (16)

în care

C este capacitatea termicã interioarã a clãdirii, calculatã conform 9.2.3;

H este coeficientul de pierderi termice al clãdirii, calculat conform 7.3.

La nivel national se pot indica valori conventionale pentru constanta de timp pentru clãdiri tipice.

9.2.3 Capacitatea termicå interioarå a cIådirii

Capacitatea termicã interioarã a clãdirii, C, se calculeazã prin însumarea capacitãtilor termice ale
tuturor elementelor de constructie aflate în contact termic direct cu aerul interior al zonei considerate:

C = E ;
j
A
j
= E
j
E
i
p
ij
c
ij
d
ij
A
j
(17)

unde:
j
; este capacitatea termicã interioarã raportatã la aria elementului de constructie j;

A
j
este aria elementului j;

p
ij
este masa volumicã a materialului stratului i din elementul j;

c
ij
este cãldura specificã masicã a materialului stratului i, din elementul j;

d
ij
este grosimea stratului i din elementul j.

Însumarea se efectueazã pentru ansamblul straturilor fiecãrui element, pornind de la suprafata
interioarã fie pânã la primul strat termoizolant, grosimea maximã fiind indicatã în tabelul 3, fie în
mijlocul elementului de constructie, luând în considerare dimensiunea cea mai micã.

TabeIuI 3 - Grosimea maximå consideratå Ia caIcuIuI capacitåtii termice interioare
ApIicare

Grosime maximå
cm
Determinarea factorului de utilizare 10
Efect al intermitentei 3

Capacitatea termicã interioarã a unei clãdiri poate fi de asemenea calculatã ca sumã a capacitãtilor
interne ale tuturor elementelor de constructie, fiecare calculatã conform EN ÌSO 13786, sau furnizatã
la nivel national, pe baza tipului constructiei. Aceastã valoare poate fi aproximatã, si se acceptã o
incertitudine relativã de zece ori mai mare decât cea corespunzãtoare pierderilor termice.

9.2.4 Factor de utiIizare

Factorul de utilizare se calculeazã astfel:

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
22
dacã 1 = ¸ :
1 a
a
1
1
+
÷
÷
=
¸
¸
n (18)
dacã 1 = ¸ :
1 a
a
+
= n (19)

unde a este un parametru numeric care depinde de constanta de timp t, definit prin relatia:

0
0
a a
t
t
+ = (20)

Valorile pentru
0
a si t
0
sunt indicate în tabelul 4. Ele pot fi furnizate si la nivel national.

TabeIuI 4 - VaIori aIe parametruIui numeric
0
a si aIe constantei de timp de referintå t tt t
0

Categoria cIådirii
a
0
t tt t
0
h
Clãdiri încãlzite continuu (mai mult de 12 h pe zi), precum clãdiri de
locuit, hoteluri, spitale, cãmine si penitenciare

metoda de calcul lunar 1 15
Ì
metoda de calcul sezonier 0,8 30
ÌÌ
Clãdiri încãlzite numai în timpul zilei (mai putin de 12 h pe zi),
precum clãdiri destinate educatiei, birouri, clãdiri publice si
comerciale
0,8 70

Figura 3 prezintã factorii de utilizare pentru perioadele de calcul lunar si pentru diverse constante de
timp, pentru clãdiri din categoria Ì si ÌÌ.

NOTA 1 ÷ Factorul de utilizare se defineste independent de caracteristicile instalatiei de încãlzire, presupunând o
reglare perfectã a temperaturii si flexibilitate infinitã.

NOTA 2 ÷ O instalatie de încãlzire cu inertie termicã mare si un sistem de reglare imperfect pot afecta în mod
considerabil utilizarea aporturilor.


A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
23

Legenda
n Factor de utilizare
t Constanta de timp a clãdirii
¸ Raport aporturi / pierderi
Figura 3 - Factor de utiIizare pentru constanteIe de timp de 8 h, 1 zi, 2 ziIe, 1 såptåmânå si
infinit, vaIabiI pentru o perioadå Iunarå de caIcuI, pentru cIådiri încåIzite continuu (cIådire din
categoria I, de sus), si pentru cIådiri încåIzite numai în timpuI ziIei (cIådire din categoria II, de
jos)


10 Necesar anuaI de cåIdurå aI unei cIådiri

10.1 Metodå de caIcuI Iunar

Necesarul anual de cãldurã este suma valorilor de necesar de cãldurã pentru toate lunile în care
necesarul de cãldurã are valori pozitive:

¯
=
n
hn h
Q Q (21)

Dacã durata sezonului de încãlzire este stabilitã la nivel national, suma se ia în considerare numai pe
durata acelui sezon de încãlzire.

10.2 Metodå de caIcuI pe sezonuI de încåIzire

Aceastã metodã se aplicã exclusiv clãdirilor din categoria Ì.
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
24

Prima si ultima zi a sezonului de încãlzire, adicã durata si conditiile meteorologice medii ale acestuia
pot fi stabilite la nivel national pentru o zonã geograficã datã si pentru clãdiri tip. Sezonul de încãlzire
cuprinde toate zilele pentru care aporturile de cãldurã, calculate cu un factor de utilizare conventional,
n
1
, nu compenseazã pierderile termice, adicã atunci când:

d
gd 1
id ed
t H
Q
·
·
÷ s
n
u u (22)

unde :

u
ed
este temperatura exterioarã medie zilnicã;

u
id
este temperatura interioarã medie zilnicã;

n
1
este factorul de utilizare conventional, calculat cu 1 = ¸ ;

Q
gd
reprezintã aporturile solare si interne medii zilnice;

H este coeficientul de pierderi termice al clãdirii;

t
d
este durata unei zile, adicã 24 h sau 86400 s.

Aporturile de cãldurã pentru relatia (22) pot fi deduse dintr-o valoare conventionalã la nivel national sau
regional a radiatiei solare globale zilnice la limitele sezonului de încãlzire. Valorile medii lunare ale
temperaturilor si ale aporturilor de cãldurã zilnice sunt corespunzãtoare zilei a 15-a a fiecãrei luni.
Pentru a obtine zilele limitã pentru care este îndeplinitã conditia (22) este utilizatã o interpolare liniarã.

Necesarul anual de pentru încãlzirea spatiilor se calculeazã conform metodei de calcul prezentate la
articolul 9, intervalul de calcul fiind întregul sezon de încãlzire.


11 Necesar de energie pentru încåIzirea spatiiIor

Pentru o perioadã datã, necesarul de energie al clãdirii (energia termicã furnizatã la nivelul instalatiei
de încãlzire), Q, este dat de relatia:

Q = (Q
h
÷ Q
r
) + Q
th
(23)


unde:

Q
h
reprezintã necesarul de energie pentru încãlzire conform articolului 10;

Q
r
este cãldura recuperatã de la echipamentele auxiliare, de la instalatiile de încãlzire si de
preparare a apei calde menajere si de la mediul înconjurãtor, inclusiv sursele de energie
regenerabile, în cazul în care nu sunt luate în considerare direct prin diminuarea pierderilor;

Q
th
reprezintã totalul pierderilor de cãldurã datorate instalatiei de încãlzire, inclusiv pierderile de
cãldurã recuperate. Se includ de asemenea pierderile de cãldurã suplimentare datorate distributiei
neuniforme a temperaturii în încãperi si reglarea imperfectã a temperaturii încãperii, în cazul în
care nu sunt luate deja în considerare la temperatura interioarã conventionalã;

În absenta unui standard international corespunzãtor, cãldura recuperatã si pierderile de cãldurã
datorate instalatiei de încãlzire se stabilesc si se calculeazã conform informatiilor nationale.

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
25
12 Raport

12.1 GeneraIitåti

Un raport care prezintã o evaluare a necesarului anual de energie pentru încãlzirea unei clãdiri, obtinut
conform acestui standard, trebuie sã cuprindã cel putin informatiile prezentate în cele ce urmeazã.

În cazul efectuãrii calculului în scopul verificãrii conformitãtii cu reglementãrile tehnice, se utilizeazã
date de intrare conventionale furnizate de reglementãrile tehnice si nu se efectueazã nici o analizã a
erorilor.

În caz contrar, se realizeazã o estimare a exactitãtii datelor de intrare si se efectueazã o analizã a
erorilor pentru estimarea incertitudinii datorate inexactitãtii datelor de intrare.

12.2 Date de intrare

Toate datele de intrare trebuie sã fie enumerate si justificate, de exemplu prin referire la standardele
internationale si nationale, la anexele corespunzãtoare din prezentul standard sau la alte documente.
În cazul în care datele de intrare nu sunt conventionale, trebuie sã se prezinte o estimare a exactitãtii
datelor de intrare.

În plus, acest raport trebuie sã cuprindã:

a) referirea la prezentul standard;

b) scopul calculului (de exemplu, aprecierea conformitãtii cu reglementãrile în vigoare, optimizarea
performantelor energetice, evaluarea efectelor mãsurilor posibile de economisire a energiei, sau
prevederea necesarului de energie pentru un anumit nivel de performantã energeticã etc.);

c) o descriere a clãdirii, a sistemului constructiv si a amplasamentului acesteia;

d) indicarea, dacã este cazul, a împãrtirii în zone, adicã apartenenta încãperilor la fiecare zonã;

e) o notã care sã indice dacã dimensiunile utilizate sunt interioare, exterioare sau inter-ax;

f) o notã care sã indice metoda utilizatã (lunarã sau sezonierã) folositã si, în cazul metodei
sezoniere, durata sezonului de încãlzire;

g) programul de functionare si temperaturile interioare conventionale în cazul încãlzirii cu
intermitentã;

h) o notã despre cum au fost luate în considerare puntile termice.

12.3 RezuItate

12.3.1 Pentru fiecare zonå a cIådirii si pentru fiecare perioadå de caIcuI

a) Pierderile termice totale;

b) Aporturile de cãldurã interne;

c) Aporturile solare;

d) Necesarul de cãldurã.

12.3.2 Pentru întreaga cIådire

a) Necesarul anual de cãldurã;

b) Dacã se cere, necesarul anual de energie.

NOTÄ 1 ÷ În anexa J sunt prezentate indicatii si comentarii referitoare la exactitatea metodei de calcul.

NOTÄ 2 ÷ La nivel national pot fi cerute informatii suplimentare.
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
26
Anexa A
(normativå)

ApIicatii Ia cIådiri existente

A.1 ApIicatii posibiIe

Evaluarea performantelor energetice ale clãdirilor existente se realizeazã în diverse scopuri, cum ar fi:

a) transparenta în tranzactiile comerciale prin afisarea unui nivel de performantã energeticã (certificat
energetic);

b) asistentã în planificarea mãsurilor de reabilitare, prin estimarea economiilor de energie obtinute ca
urmare a aplicãrii unor optiuni de îmbunãtãtire.

Spre deosebire de clãdirile noi, la clãdirile existente se poate dispune de o serie de informatii
suplimentare, care pot fi utilizate pentru a creste fiabilitatea rezultatelor. Prin urmare, metoda de calcul
generalã din prezentul standard trebuie sã fie adaptatã atunci când este posibil pentru a se tine seama
de aceste posibilitãti, asa cum se indicã în cele ce urmeazã.

A.2 EvaIuarea dateIor

Necesarul de energie al clãdirii existente trebuie sã fie determinat cât de exact este posibil, pornind de
la date înregistrate, de la facturi de energie sau de la mãsurãri. În plus, orice informatie precum: date
climatice reale, permeabilitatea la aer a anvelopei, coeficienti de pierderi termice prin transmisie,
randamente ale instalatiei de încãlzire, conditii interioare reale (grad de ocupare, încãlzire cu
intermitentã, temperaturi, ventilare etc.) trebuie sã fie determinate prin expertize, mãsurãri sau
monitorizare, în mãsura în care acestea sunt accesibile la un cost rezonabil. Pentru toate datele se
estimeazã intervale de încredere. Datele de intrare care nu pot fi mãsurate se preiau din documentatia
tehnicã a clãdirii, documente nationale sau standarde.

NOTÄ ÷ Necesarul de energie poate fi corelat cu datele climatice prin înregistrãri periodice ale consumului si ale
temperaturii pe o perioadã adecvatã. Aceste metode se bazeazã pe o modelare globalã a întregului sistem, care
poate sã difere de modelul utilizat în prezentul standard.

A.3 CaIcuIe

Necesarul de energie al clãdirii existente se determinã conform prezentului standard pornind de la date
de intrare colectate conform A.2. Se determinã intervalele de încredere ale valorilor rezultate din
calcule si se comparã cu cele ale consumului de energie mãsurat.

Dacã cele douã intervale de încredere nu diferã în mod semnificativ, se poate presupune cã modelul
clãdirii, inclusiv datele de intrare estimate, este corect.

Dacã intervalele de încredere diferã în mod semnificativ, se efectueazã investigatii mai ample pe teren,
în scopul verificãrii datelor sau introducerii de noi factori de influentã care ar fi putut fi ignorati anterior,
si se refac calculele cu noile date de intrare.

A.4 Certificat energetic

Pentru scopul a) (certificat energetic), datele de intrare se modificã utilizând conditiile conventionale de
ocupare si se calculeazã din nou necesarul de energie al clãdirii.

A.5 PIanificarea måsuriIor de reabiIitare

Pentru scopul b) (planificarea mãsurilor de reabilitare) se utilizeazã, pentru calcul, date reale. Totusi,
dacã utilizarea clãdirii nu este în conformitate cu prevederile din proiect (de exemplu în cazul
supraîncãlzirii sau încãlzirii insuficientã, în cazul ventilãrii excesive sau insuficiente), se înlocuiesc
datele mãsurate cu date rezonabile în vederea planificãrii mãsurilor de reabilitare. Necesarul de
energie de referintã al clãdirii existente se calculeazã utilizând aceste date rezonabile.

Apoi, datele de intrare se modificã în functie de mãsurile de reabilitare prevãzute si se reia calculul
pentru a se obtine efectul acestor mãsuri asupra necesarului de energie.
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
27
Anexa B
(normativå)

Metodå de caIcuI pentru cIådiri cu mai muIte zone


În cazul în care se utilizeazã metoda multi-zonalã, procedura de calcul bazatã pe perioadele lunare de
calcul este urmãtoarea:

1) Se defineste spatiul încãlzit conform 5.3.1.

2) Se definesc zonele încãlzite, conform 5.3.2. Pentru fiecare zonã z, se culeg datele conform 5.4.

Suplimentar, se culeg date între zone. Acestea sunt:

H
T,zy
coeficient de transfer termic prin transmisie între zonele z si y, sau:

zy
V

debite de aer între zone.

3) Se calculeazã separat coeficientul de pierderi termice al fiecãrei zone, H
z
, conform 7.3.

4) Se determinã efectul încãlzirii cu intermitentã pentru fiecare zonã, dacã este cazul.

5) Se determinã coeficientii de transfer termic între zonele z si y, H
zy
, în mod similar, tinând seama
de transferul de cãldurã prin transmisie între zone (prin elementele de constructie si prin sol) si
prin ventilare:
H
zy
= H
T,zy
+ p
a
.
c
a
.
zy
V

(B.1)

În continuare, pentru fiecare lunã si pentru fiecare zonã, se urmeazã pasii de la 6) pânã la 10):

6) Se calculeazã fluxurile de cãldurã prin transmisie si prin ventilare de la si spre zonele adiacente,
precum si între fiecare zonã si mediul exterior, presupunând cã temperatura interioarã este
constantã:

Q
L,zy
= H
zy
(u
z
- u
y
) t si Q
L
,
z
= E
y
Q
L,zy
+ H
z
.
(u
i
- u
e
) t (B.2)

7) Atunci când Q
L,z
< 0, zona z se considerã ca fiind un spatiu neîncãlzit, si calculul continuã de la
pasul 3 pentru zonele învecinate.

8) Se calculeazã aporturile interne si solare, Q
g,z
, conform 8.1 si 8.2.

9) Se determinã factorul de utilizare n
z
conform 9.2.

10) Se calculeazã necesarul de cãldurã ca diferenta dintre pierderile termice si aporturile utile:

Q
h,z
= Q
L,z
- n
z
Q
g,z
(B.3)

11) Se calculeazã pentru fiecare lunã necesarul de cãldurã total al clãdirii ca sumã a valorilor de
necesar de cãldurã ale fiecãrei zone:

Q
h
= E Q
h,z
(B.4)

12) Se calculeazã necesarul anual de cãldurã ca sumã a valorilor de necesar de cãldurã pentru
fiecare lunã

13) Se calculeazã necesarul anual de energie conform articolului 10.

Împãrtirea în zone trebuie sã fie descrisã în raport.
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
28
Anexa C
(normativã)

ÎncåIzire cu intermitentå - CaIcuIuI temperaturii interioare corectate


C.1 Introducere

Procedura din prezenta anexã permite calcularea temperaturii interioare corectate pentru unul din
tipurile de perioade de încãlzire redusã (de exemplu noapte, sfârsit de sãptãmânã si vacante). Aceasta
se aplicã pentru fiecare perioadã de încãlzire redusã.

Procedura este adecvatã numai pentru instalatiile de încãlzire la care cãldura furnizatã poate fi
suficient de repede reglatã ca rãspuns la o modificare a necesarului de cãldurã. Metoda
supraestimeazã efectul încãlzirii cu intermitentã pentru instalatiile de încãlzire care au o inertie termicã
mare.

Aceastã metodã presupune de asemenea cã puterea instalatiei de încãlzire este suficientã pentru a
asigura reîncãlzirea pânã la temperatura interioarã conventionalã atunci când temperatura exterioarã
este egalã cu temperatura exterioarã de calcul. Dacã instalatia de încãlzire a fost dimensionatã în mod
strict, se presupune cã, în timpul lunilor celor mai reci, încãlzirea este mai degrabã continuã decât
intermitentã.


C.2 Date de intrare

Pentru calculul efectului încãlzirii cu intermitentã sunt necesare Urmãtoarele informatii:

C
ih
capacitatea termicã interioarã a zonei supuse întreruperii, calculatã conform procedurii descrise
la 9.2.3 cu o grosime maximã de 3 cm; C poate fi de asemenea prevãzutã la nivel national, pe
baza tipului constructiei;

A
J
aria fiecãrei suprafete care contribuie la capacitatea termicã;

R
sij
rezistenta termicã superficialã interioarã care corespunde acestor suprafete;

u
i0
temperatura interioarã conventionalã;

u
2
puterea maximã a instalatiei de încãlzire, adicã cea mai micã valoare dintre fluxul termic furnizat
si puterea de producere a cãldurii;

- tipul reglajului instalatiei de încãlzire în perioada de încãlzire redusã: oprirea încãlzirii,
functionare cu putere redusã sau încãlzire de gardã;

- tipul strategiei de restabilire a încãlzirii: fixatã sau optimizatã;

- definirea programului de intermitentã, incluzând pentru fiecare perioadã de încãlzire redusã:

t
o
durata totalã a perioadei de încãlzire redusã;

H
W
coeficient de pierderi termice prin transmisie al elementelor usoare, cum sunt usile si
ferestrele;

H
V
coeficient de pierderi termice prin ventilare pe durata perioadei de încãlzire redusã;

H
2
coeficient total de pierderi termice al clãdirii pe durata perioadei de încãlzire redusã;


3
durata predefinitã a etapei de restabilire a încãlzirii în regimul de restabilire la moment fixat
(a se vedea C.6).

Pentru regimul de încãlzire de gardã:

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
29
u
i2
temperatura de gardã;

Pentru regimul de încãlzire cu putere redusã:

4
1
- puterea de încãlzire redusã.


C.3 Metodå

Metoda se bazeazã pe calculul evolutiei temperaturii clãdirii, atunci când aceasta scade sub valoarea
conventionalã normalã. Aceastã evolutie se calculeazã cu ajutorul unui model de clãdire cu trei noduri
reprezentative pentru mediile interior si exterior si pentru structura clãdirii (figura C.1). Ìnertia termicã a
clãdirii este reprezentatã printr-o capacitate a cãrei temperaturã este cea a structurii. Schimburile de
cãldurã dintre structurã si mediul exterior, dintre structurã si mediul interior si în mod direct între
mediile interior si exterior sunt luate în considerare separat.Legenda
ue Temperatura exterioarã
uc Temperatura structurii
ui Temperatura interioarã
4 Puterea de încãlzire
Cih Capacitatea termicã interioarã a zonei supuse încãlzirii cu intermitentã
Hd Coeficientul de pierderi termice directe
Hce Coeficientul de pierderi termice între structurã si mediul exterior
Hic Coeficientul de pierderi termice între structurã si spatiul încãlzit
Figura C.1 - Schema eIectricå echivaIentå a unei zone


Structura include toate elementele de constructie interioare si exterioare în contact cu spatiul încãlzit.
H
d
este coeficientul de pierderi termice directe prin ventilare si transmisie prin elementele de anvelopã
usoare. H
ic
este coeficientul de pierderi termice între structurã si spatiul încãlzit. H
ce
este coeficientul
de pierderi termice între structurã si mediul exterior, a cãrui valoare se determinã pentru a se obtine
valoarea corectã a coeficientului total de pierderi termice.

Temperatura structurii este media ponderatã a temperaturilor elementelor de constructie interioare si
exterioare.

Metoda se bazeazã pe evaluarea lungimii a trei perioade diferite (figura C.2): o perioadã fãrã încãlzire,
sau cu încãlzire redusã, o perioadã posibilã în care se mentine o temperaturã de gardã si o perioadã
de restabilire a încãlzirii în cursul cãreia instalatia de încãlzire functioneazã la puterea maximã si care
se terminã atunci când temperatura interioarã a atins valoarea sa conventionalã.


A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
30


Legenda
N Perioadã de încãlzire normalã
R Perioadã de încãlzire redusã
ui Temperaturã interioarã
uh Putere de încãlzire
t Timp
to Duratã totalã a perioadei de încãlzire redusã
t1 Duratã a perioadei fãrã încãlzire sau încãlzire
cu putere redusã
t2 Duratã a perioadei de încãlzire de gardã
t3 Duratã a perioadei de restabilire a încãlzirii
tf Duratã a perioadei finale dintre sfârsitul perioadei
de restabilire a încãlzirii si sfârsitul perioadei de
încãlzire redusã (aproape nulã în cazul repornirii
optimizate)
uÌ0 Temperaturã interioarã conventionalã
ui1 Temperatura interioarã de echilibru fãrã încãlzire
sau încãlzire cu putere redusã
u 'i1 Temperatura interioarã la începutul perioadei de
restabilire a încãlzirii fãrã încãlzire de gardã
ui2 Temperaturã de gardã
ui3 Temperaturã interioarã de echilibru cu încãlzire la
putere maximã
Figura C.2 - Program de încåIzire cu intermitentå, cu indicarea perioadeIor de timp considerate
A: regim de încåIzire de gardå, B: regim de oprire a încåIzirii, C: încåIzire cu putere reduså
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
31

C.4 Caracteristici aIe cIådirii

Valorile parametrilor considerati sunt cele specifice perioadelor de încãlzire redusã. Dacã unii
parametri nu sunt aceiasi pentru toate aceste perioade (de exemplu dacã rata medie de ventilare nu
este aceeasi pe timpul noptii sau în timpul sfârsitului de sãptãmânã), aceste caracteristici se
calculeazã pentru fiecare tip de perioadã de încãlzire redusã.

1. Se calculeazã coeficientul de pierderi termice al clãdirii în timpul perioadei de încãlzire redusã, H
2
,
conform 7.3, cu datele de intrare corespunzãtoare celor din perioada de încãlzire redusã (de
exemplu, cu ventilare redusã si obloane închise).

2. Se calculeazã coeficientul de transfer H
ic
între structura masivã si spatiul încãlzit:

¯
=
j
j
j
R
A
H
si
ic
(C.1)

în care usile si ferestrele sunt excluse din însumare si :

A
j
este aria elementului j;

R
sij
este rezistenta termicã superficialã interioarã a elementului j;

Însumarea se efectueazã pentru toate elementele, inclusiv elementele de compartimentare interioarã.

H
ic
poate fi prevãzut la nivel national pornind de la clãdiri tip.

3. Se calculeazã coeficientul de pierderi termice directe, H
d
, între mediul interior si cel exterior, prin
structurile usoare (usi si ferestre) si prin ventilare, cu datele corespunzãtoare perioadei de
încãlzire redusã:

H
d
= H
W
+ H
V
(C.2)

unde coeficientul de pierderi termice al elementelor usoare, H
W
, este suma coeficientilor de pierderi
termice ai usilor si ferestrelor, iar H
V
este coeficientul de pierderi termice prin ventilare, calculat
conform 7.5.

4. Se calculeazã coeficientul de pierderi termice între structurã si mediul exterior, H
ce
:

) H - H ( - H
H - H ( H
H
d 2 ic
)
d 2 ic
ce
·
= (C.3)

5. Se calculeazã fractia efectivã a capacitãtii termice . :

ce ic
ic
+H H
H
= . (C.4)

6. Se calculeazã raportul c între variatiile relative, datorate unei schimbãri în puterea de încãlzire,
ale diferentelor de temperaturã în regim termic stationar între temperatura exterioarã, pe de o
parte, si temperaturile structurii, respectiv interioarã, pe de altã parte:

d ic
ic
H H
H
+
= c (C.5)

7. Se calculeazã constanta de timp a structurii dupã o schimbare a puterii de încãlzire:

2
ih
P
H
C
c
.
t = (C.6)

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
32
în care C
ih
reprezintã capacitatea termicã interioarã efectivã, calculatã ca sumã ale capacitãtilor
interioare ale tuturor elementelor de constructie, fiecare calculatã conform 9.2.3, pentru o grosime
maximã de 3 cm.

Capacitatea termicã efectivã poate fi prevãzutã de asemenea la nivel national, pe baza tipului
constructiei. De asemenea se pot prevedea la nivel national constante de timp pentru clãdiri tip.

8. Se calculeazã constanta de timp a temperaturii structurii dupã o schimbare a temperaturii aerului
t
c
:

ic ce
ih
c
H + H
C
= t (C.7)


C.5 CaIcuIuI temperaturii interioare corectate

Acest calcul se efectueazã pentru fiecare perioadã de calcul si pentru fiecare perioadã de încãlzire
redusã (de exemplu noapte sau sfârsit de sãptãmânã).

Se utilizeazã urmãtoarele notatii:

u
i0
este temperaturã interioarã conventionalã;

u
i1
este temperatura interioarã de echilibru fãrã încãlzire sau încãlzire cu putere redusã;

u'
i1
este temperatura interioarã la începutul perioadei de restabilire a încãlzirii, fãrã încãlzire de gardã;

u
i2
este temperatura de gardã;

u
i3
este temperatura interioarã de echilibru cu încãlzire la putere maximã;

u
c0
este temperatura structurii la începutul perioadei cu încãlzire redusã;

u
c1
este temperatura structurii la sfârsitul perioadei fãrã încãlzire sau încãlzire cu putere redusã;

u'
c1
este temperatura de echilibru a structurii fãrã încãlzire sau încãlzire cu putere redusã;

u
c2
este temperatura structurii la sfârsitul perioadei cu încãlzire de gardã;

u'
c2
este temperatura de echilibru a structurii în conditii de încãlzire de gardã;

u
c3
este temperatura structurii la sfârsitul perioadei de restabilire a încãlzirii;

u'
c3
este temperatura de echilibru a structurii cu încãlzire la putere maximã;

t
o
este duratã totalã a perioadei cu încãlzire redusã;

t
1
este durata perioadei fãrã încãlzire sau cu încãlzire cu putere redusã;

t'
1
este durata perioadei fãrã încãlzire sau încãlzire cu putere redusã fãrã încãlzire de gardã;

t
2
este durata perioadei cu încãlzire de gardã;

t
3
este durata realã a perioadei de restabilire a încãlzirii în regimul de încãlzire de gardã;

t'
3
este durata perioadei de restabilire optimizatã a încãlzirii fãrã încãlzire de gardã;

t''
3
este durata predefinitã a perioadei de restabilire a încãlzirii în regimul de restabilire la moment
fixat;

u
1
este puterea termicã redusã a instalatiei de încãlzire;
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
33

u
2
este puterea termicã maximã a instalatiei de încãlzire pe durata perioadei de restabilire a
încãlzirii.

9. Se calculeazã temperatura structurii, u
c0
, la începutul perioadei de încãlzire redusã:

u
c0 =
u
e
+ . (u
i0
-u
e
) (C.8)

10. Se calculeazã temperatura structurii atinsã în regim stationar, atunci când temperatura interioarã
este mentinutã la temperatura de gardã u
i2
:

u'
c2
= u
e
+ . (u
i2
-u
e
) (C.9)

11. Se calculeazã temperaturile interioarã si a structurii, u
i3
si u'
c3
, cele mai ridicate care pot fi atinse la
puterea termicã nominalã:

2
2
e i3

=
H
u
u u + (C.10)

u'
c3
= u
e
+ . (u
i3
-u
e
) (C.11)

12. Se calculeazã cea mai scãzutã valoare a temperaturii interioare care poate fi atinsã în conditii de
echilibru:

în cazul întreruperii încãlzirii:

u
i1
= u
e
(C.12)

în cazul încãlzirii cu putere redusã (de exemplu cu o temperaturã redusã a agentului termic):

2
1
e i1

=
H
u
u u + (C.13)

13. Se calculeazã temperatura de echilibru a structurii interioare :

u'
c1
= u
e
+ . (u
i1
-u
e
) (C.14)

14. RestabiIire optimizatå a încåIzirii: se calculeazã durata perioadei de restabilire a încãlzirii t'
3
fãrã
încãlzire de gardã:

( )
( )

|
|
|
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
÷ ' ÷ + ÷
' ÷ '
=
P
P
t
t
t
u u c u u
u u c
t
o
1 c 0 c i0 3 i
1 c 3 c
3
exp
ln , 0 max ' (C.15)

15. RestabiIire optimizatå a încåIzirii: se calculeazã durata perioadei fãrã încãlzire sau încãlzire cu
putere redusã, fãrã încãlzire de gardã:

t'
1
= t
o
- t'
3
(C.16)

16. RestabiIirea încåIzirii Ia moment fixat: se calculeazã durata perioadei fãrã încãlzire sau
încãlzire cu putere redusã, fãrã încãlzire de gardã:

t'
1
= t
o
- t"
3
(C.17)

t''
3
este datã de intrare sau se calculeazã conform C.6 în cazul în care nu se cunoaste valoarea.

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
34
Dacã durata t'
3
sau t''
3
este prea lungã (de exemplu mai mult decât una sau douã ore), atunci puterea
termicã nominalã a instalatiei de încãlzire nu este suficient de mare. Aceasta se mãreste înainte de
continuarea calculului.

17. Se calculeazã temperatura interioarã, u
i1
, atinsã la începutul perioadei de restabilire a încãlzirii
fãrã încãlzire de gardã:

u '
i1 =
u
i1

+
c(u
c0
- u '
c1
) exp
|
|
.
|

\
| '
÷
P
t
t
1
(C.18)

18. În cazul mentinerii unei temperaturi de gardã si dacã u
i2
> u'
i1
, se trece la pasul 23.

19. Se calculeazã temperatura structurii atinsã la începutul perioadei de restabilire fãrã încãlzire de
gardã:

dacã t'
1
= 0 atunci u
c1
= u
c0
(C.19)

altfel
c
u u
u u
1 i
1 i
'
1 c
'
1 c
÷
+ = (C.20)

20. Deoarece nu existã încãlzire de gardã, durata perioadei cu încãlzire de gardã este 0, iar
temperatura structurii la sfârsitul perioadei de încãlzire de gardã, u
c2
, este cea atinsã la sfârsitul
perioadei fãrã încãlzire :

t
2
= 0 si u
c2
= u
c1
(C.21)

21. RestabiIire optimizatå a încåIzirii: se trece la pasul 29.

22. RestabiIire Ia moment fixat a încåIzirii, se trece la pasul 27.

23. În cazul încãlzirii de gardã, se calculeazã durata t
1
necesarã pentru a atinge temperatura de
gardã.

( )
( )

|
|
.
|

\
|
÷
' ÷
=
1 i 2 i
1 c 0 c
1
ln , 0 max
u u
u u c
t
P
t (C.22)

24. Se calculeazã temperatura structurii la sfârsitul acestei perioade u
c1
:

dacã t
1
= 0 atunci u
c1
= u
c0
(C.23)

altfel
c
u u
u u
1 i 2 i
1 c 1 c
÷
+ ' = (C.24)

25. Se calculeazã durata de mentinere a temperaturii de gardã, t
2
:

RestabiIire optimizatå a încåIzirii
( )
( )
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦

|
|
.
|

\
|
÷
' ÷ '
÷ ÷ =
i0 3 i
2 c 3 c
1 o 2
ln , 0 max , 0 max
u u
u u c
t
P
t t t (C.25)

RestabiIire Ia moment fixat a încåIzirii t
2
= t
o
÷ (t
1
+ t''
3
) (C.26)

în care t''
3
poate fi calculat conform C.6 dacã valoarea sa nu este cunoscutã.

26. Se calculeazã temperatura structurii la sfârsitul perioadei de încãlzire de gardã.

Dacã t
2
este mai micã sau egalã cu 0, atunci: t
2
= 0 si u
c2
= u
c1

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
35
altfel u
c2
= u'
c2
+ (u
c1
- u'
c2
) exp
|
|
.
|

\
|
÷
P
t
t
2
(C.27)

27. Se calculeazã durata realã a etapei de restabilire a încãlzirii, t
3
:

( )
( )

|
|
.
|

\
|
÷
' ÷ '
=
i0 3 i
2 c 3 c
3
ln , 0 max
u u
u u c
t
P
t (C.28)

Valoarea astfel calculatã poate fi diferitã de valoarea t"
3
.

28. RestabiIire Ia moment fixat a încåIzirii: dacã t
3
este mai mare decât t"
3
atunci se mãreste t"
3
si
se reface întreg calculul.

29. Se calculeazã temperatura structurii la sfârsitul fazei de restabilire a încãlzirii, u
c3 :

dacã t
3
= 0 atunci u
c3
= u
c2
(C.29)

altfel
c
u u
u u
3 i 0 i
3 c
'
3 c
÷
+ = (C.30)

30. Se calculeazã durata rãmasã între sfârsitul restabilirii încãlzirii si sfârsitul perioadei de încãlzire
redusã

t
4
= t
o
- ( t
1
+ t
2
+ t
3
) (C.31)

31. Se calculeazã temperatura interioarã corectatã:

u
iad
= (
o
1
t
(u
i1
t
1
+ u
i2
t
2
+ u
i3
t
3
+ u
i0
t
4
) + ct
P

(u
c0
- u
c1
+ u
c2
- u
c3
)) (C.32)


C.6 Durata de restabiIire a încåIzirii

Durata de restabilire a încãlzirii la moment fixat t''
3
poate fi estimatã dupã cum urmeazã:

1) se specificã valoarea, u
e0
, a temperaturii exterioare pentru care se determinã durata de restabilire
a încãlzirii;

2) se aplicã procedura de calcul de la C.5 cu restabilire optimizatã si cu

u
e
= u
e0
(C.33)

3) o estimare a lui t''
3
se obtine cu relatia (C.28) cu t''
3
= t
3

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
36
Anexa D
(normativã)

CaIcuI cu perioadå de vacantå


În unele clãdiri, cum ar fi scolile, perioadele de vacantã din sezonul de încãlzire conduc la o reducere a
pierderilor termice, a necesarului de cãldurã si a necesarului de energie pentru încãlzirea spatiilor.

Urmãtoarea metodã se aplicã pentru a se lua în considerare perioadele de vacantã. Pentru fiecare
lunã în parte trebuie sã se ia în considerare numai o singurã perioadã de vacantã cu duratã specificatã
t' (t's t).

1) Se calculeazã necesarul de cãldurã, Q
hm0
, pentru o lunã normalã (fãrã vacantã), urmând metoda
descrisã în articolele de la 5 pânã la 9.

2) Se calculeazã necesarul de cãldurã, Q
h1
, pentru perioada de vacantã în luna consideratã. Se
aplicã metoda descrisã în articolele de la 5 pânã la 9 pentru perioada de calcul egalã cu durata
vacantei.

3) Se calculeazã necesarul de cãldurã rezultat, Q
hm1
, pentru luna consideratã:

1 h 0 hm 1 hm
'
Q Q
t
t t
Q +
÷
= (D.1)

4) Se calculeazã necesarul de cãldurã anual prin însumarea valorilor lunare ale necesarului de
cãldurã.
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
37
Anexa E
(normativã)

Pierderi termice pentru eIementeIe de anveIopå speciaIe


E.1 Pereti soIari ventiIati (pereti Trombe)

E.1.1 GeneraIitåti


Figura E.1 - CircuIatia aeruIui într-un perete soIar ventiIat

Urmãtoarele indicatii se aplicã peretilor proiectati pentru a capta energia solarã, conform figurii E.1, în
care:

1. fluxul de aer este oprit automat atunci când stratul de aer este mai rece decât spatiul încãlzit;

2. debitul de aer este fixat mecanic la o valoare constantã, V

, atunci când stratul de aer este mai cald
decât spatiul încãlzit.

Coeficientul de pierderi termice al unui astfel de perete este:

H = H
0
+ AH (E.1)

în care

H
0
este coeficientul de pierderi termice al peretelui neventilat;

AH este coeficientul de pierderi termice suplimentar, de calculat conform E.1.3.

E.1.2 Date necesare

A aria peretelui solar ventilat;

R
i
rezistenta termicã interioarã a peretelui, între stratul de aer si mediul interior;

R
e
rezistenta termicã exterioarã a peretelui, între stratul de aer si mediul exterior;

R
l
rezistenta termicã a stratului de aer;

V

valoarea fixatã a debitului de aer în stratul ventilat;

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
38
h
c
si h
r
coeficientii de transfer de cãldurã superficial prin convectie, respectiv prin radiatie, în stratul de
aer;

Q
g,sw
aporturile solare ale stratului de aer în cursul perioadei de calcul: Q
g,sw
= I
w
A
s,sw

Q
L,al
pierderile termice ale stratului de aer în cursul perioadei de calcul: Q
L,al
= U
e
A (u
i
- u
e
) t

E.1.3 Metodå de caIcuI

Calculul pierderilor termice se bazeazã pe temperatura interioarã conventionalã si pe temperatura
exterioarã. Aporturile solare se calculeazã conform F.3 din anexa F. Coeficientul suplimentar de
pierderi termice pentru un astfel de perete se calculeazã cu:

ok p
2
i
e
a a

=
U
U
V c H

(E.2)

în care

p
a
.
c
a
este definit la 7.5.1;

U
i
si U
e
sunt coeficienti de transmisie termicã, interior respectiv exterior:

2
1
l
i
i
R
R
U
+
= si
2
1
l
e
e
R
R
U
+
= (E.3)

o este raportul dintre diferenta cumulatã de temperaturã între interior si exterior atunci când
ventilatia este în functiune si valoarea sa pe parcursul întregii perioade de calcul. Acesta este
prezentat în figura E.2.

Acest raport se poate calcula cu relatia:

) 1 0003 , 0 ( 03 , 0 3 , 0
al
al
÷ · + ¸ · = o
¸
(E.4)

unde ¸
al
este raportul dintre aporturile solare Q
g,sw
si pierderile termice din stratul de aer Q
L,al
aferente
perioadei de calcul.

k este un factor definit prin:

|
|
.
|

\
|
÷
÷ =
V c
AZ
exp
a a

p
k 1 (E.5)

în care Z este un parametru definit prin:

( )
e i r c c
r
1
2
1
U U h h h
h
Z +
+
+
= (E.6)


A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
39

Figura E.2 - RaportuI o oo o între diferenta cumuIatå de temperaturå interior - exterior atunci când
ventiIatia este în functiune si vaIoarea sa pe parcursuI întregii perioade de caIcuI, în functie de
raportuI aporturi / pierderi pentru stratuI de aer, ¸ ¸¸ ¸
aIE.2 EIemente de anveIopå ventiIate

E.2.1 GeneraIitåti

Circulatia aerului de ventilare în diferite pãrti ale anvelopei clãdirii (perete, fereastrã, acoperis),
diminueazã pierderile termice totale prin recuperarea cãldurii, cu toate cã pierderile termice prin
transmisie în aceste elemente de anvelopã cresc. Acest efect total se poate exprima prin analogie cu
un schimbãtor de cãldurã echivalent între aerul evacuat si aerul introdus. Eficienta acestui schimbãtor
de cãldurã echivalent se poate calcula prin metoda simplificatã prezentatã în E.2.2, aplicabilã în
urmãtoarele conditii:

1. fluxul de aer este paralel cu suprafata anvelopei (a se vedea figura E.3);

2. grosimea stratului de aer este cuprinsã între 15 mm si 100 mm;

3. permeabilitatea la aer a celorlalte elemente de anvelopã este scãzutã, astfel încât cea mai mare
parte (cca. 90%) a aerului care circulã prin clãdire trece prin elementul de anvelopã ventilat;

4. instalatia de ventilare îndeplineste cerintele din tabelul E.1;

5. alimentarea cu aer, dacã este naturalã, este reglatã cu ajutorul orificiilor de intrare a aerului,
ajustabile sau autoreglabile, situate pe partea interioarã a anvelopei.


Figura E.3 - CircuIatia aeruIui în perete

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
40

TabeIuI E.1 - Cerinte de ventiIare pentru apIicarea metodei
CIasa de expunere Ia vânt Cerinte
Pozitie neadãpostitã Aspiratie si evacuare mecanicã a aerului
Pozitie moderat adãpostitã Aspiratie sau evacuare mecanicã a aerului
Pozitie adãpostitã Nici o cerintã

NOTÄ ÷ Aceastã metodã se aplicã în principal atunci când aerul introdus circulã în interiorul elementelor de
anvelopã ale clãdirii. Aerul evacuat poate fi în egalã mãsurã utilizat, cu conditia sã fi fost luate mãsurile necesare
pentru a se evita condensarea.

E.2.2 Metodå de caIcuI

Factorul de eficientã al schimbãtorului de cãldurã aer - aer echivalent este:
k n
e i
2
0
v
U U
U
= (E.7)

în care

U
i
si U
e
sunt coeficientii de transmisie termicã ai pãrtilor interioare, respectiv exterioare ale elementelor
de anvelopã care contin stratul de aer;

U
0
este coeficientul de transmisie termicã al acestui element de anvelopã, presupunând cã stratul
de aer nu este ventilat;

k este factorul definit de relatia (E.5).

Factorul de eficientã al schimbãtorului de cãldurã aer - aer echivalent este întotdeauna mai mic decât
0,25.
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
41
Anexa F
(normativã)

Aporturi soIare aIe eIementeIor speciaIe


F.1 Spatii soIare neîncåIzite

F.1.1 GeneraIitåti

Prevederile care urmeazã se aplicã spatiilor solare neîncãlzite adiacente unui spatiu încãlzit cum ar fi
verandele si serele atasate, despãrtite printr-un element de constructie de spatiul încãlzit.

Dacã spatiul solar este încãlzit, sau dacã existã o deschidere permanentã între spatiul încãlzit si
spatiul solar, atunci el se considerã ca fãcând parte din spatiul încãlzit si prezenta anexã nu se aplicã.
Aria care se ia în considerare pentru calculul pierderilor si al aporturilor solare este aria anvelopei
exterioare a spatiului solar.

F.1.2 Date necesare

Pentru partea transparentã a peretelui despãrtitor (indice w) si pentru anvelopa exterioarã a spatiului
solar (indice e) se colecteazã urmãtoarele date:

F
F
factor de umbrire datoratã ramelor;

F
S
factor de corectie pentru umbrire;

g factor de transmisie totalã a energiei solare efectiv al vitrajului;

A
w
aria ferestrelor si usilor vitrate din peretele despãrtitor;

A
c
aria anvelopei spatiului solar.

Suplimentar, se evalueazã urmãtoarele datele:

A
j
aria fiecãrei suprafete j care absoarbe radiatia solarã în spatiul solar (sol, pereti opaci; partea
opacã a peretelui despãrtitor, notatã cu indice p);

o
j
coeficient mediu de absorbtie la radiatia solarã a suprafetei absorbante j în spatiul solar;

I
i
radiatia solarã pe suprafata i pe durata perioadei (perioadelor) de calcul;

U
p
coeficientul de transmisie termicã al pãrtii opace a peretelui despãrtitor;

U
pe
coeficientul de transmisie termicã între suprafata absorbantã a acestui perete si spatiul solar;


Figura F.1 - Spatiu soIar atasat cu aporturi si coeficienti de pierderi termice si schema eIectricå
echivaIentå
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
42

F.1.3 Metodå de caIcuI

Pierderile termice se calculeazã conform articolului 5 pentru un spatiu neîncãlzit. Aporturile solare care
pãtrund în spatiul încãlzit provenind din spatiul solar, Q
ss
, sunt suma aporturilor directe prin peretele
despãrtitor, Q
sd
, si a aporturilor indirecte, Q
si
, care provin din spatiul solar încãlzit de soare:

Q
ss
= Q
sd
+ Q
si
(F.1)

Se presupune, într-o primã aproximare, cã suprafetele absorbante sunt toate umbrite în aceeasi
proportie datoritã obstacolelor exterioare si anvelopei exterioare a spatiului solar.

Aporturile solare directe Q
sd
sunt suma aporturilor care provin de la pãrtile transparente (indice w) si
opace (indice p) ale peretelui despãrtitor :

Q
sd
= I
p
F
S
F
Fe
g
e
|
|
.
|

\
|
pe
p
p p w w Fw
U
U
A + A g F o (F.2)

Aporturile indirecte sunt calculate prin însumarea aporturilor solare ale fiecãrei suprafete absorbante j
din spatiul solar, dar scãzând aporturile directe care pãtrund prin partea opacã a peretelui despãrtitor:

Q
si
= (1 ÷ b) F
S
F
Fe
g
e

|
|
.
|

\
|
¯
pe
p
p p p
-
U
U
A I A a I
j
j j j
o (F.3)

Factorul de ponderare (1 - b), definit în EN ÌSO 13789, este fractiunea din aporturile solare cãtre
spatiul solar care pãtrunde în spatiul încãlzit prin peretele despãrtitor.


F.2 EIemente opace cu izoIatie transparentå

F.2.1 Date de intrare necesare

A aria totalã a elementului;

A
t
aria elementului prevãzutã cu izolatie transparentã;

R
i
rezistentã termicã a elementului opac din spatele izolatiei transparente;

R
t
rezistentã termicã a izolatiei transparente;

g
t,±
factor de transmisie totalã a energiei solare al izolatiei transparente (incidentã normalã);

g
t,h
factor de transmisie totalã a energiei solare al izolatiei transparente (incidentã emisferic-difuzã);

R
al
rezistenta termicã a stratului de aer (închis) dintre elementul opac si izolatia transparentã;

R
si
rezistenta termicã superficialã interioarã;

R
se
rezistenta termicã superficialã exterioarã;

F
S
factor de corectie pentru umbrire.

În functie de tipul izolatiei transparente sunt necesare urmãtoarele mãrimi (nu sunt necesare pentru
produsele care includ un absorbant solar):

o coeficient de absorbtie al elementului opac din spatele izolatiei transparente.

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
43
F.2.2 Proprietåti derivate

U coeficient de transmisie a cãldurii al elementului, de la un mediu la celãlalt;

U
te
coeficient exterior de transmisie a cãldurii al elementului, de la suprafata din fata izolatiei
transparente la mediul exterior;

g
t
factor de transmisie totalã a energiei solare al produsului izolatie transparentã;

F
F
factor de reducere datoritã ariei ramei opace a izolatiei transparente.

F.2.3 Metodå de caIcuI

Pierderile termice se calculeazã conform articolului 7, ca pentru elemente de anvelopã obisnuite,
inclusiv puntile termice posibile din constructia ramelor. Aporturile solare ale unui element opac cu
izolatie transparentã având orientarea j, se calculeazã pentru luna m conform 8.2, utilizând o arie
captatoare echivalentã.

Factorul de reducere datoritã ramelor se determinã din aria totalã, A, a elementului:

A
A
F
t
F
=
(F.4)

Pentru calculul eficientei sunt necesare urmãtorii coeficienti de transmisie a cãldurii:

si i al t se
al t se
te
1
1
R R R R R
U
R R R
U
+ + + +
=
+ +
=
(F.5)

Calculul factorului de transmisie totalã a energiei solare efectiv depinde de tipul izolatiei transparente.
Se tine seama de unghiul de incidentã al radiatiei solare directe, prin utilizarea coeficientilor c
j,m
din
tabelul F.1.

Pentru produse cu factor de transmisie totalã a energiei solare care nu este neglijabil, valoarea
efectivã este proportionalã cu absorbtivitatea elementului opac din spatele izolatiei transparente.:

( )
±
÷ =
t, , t,h , t,
g c g g
m j m j
o
(F.6)

Pentru izolatie transparentã cu factor de transmisie totalã a energiei solare neglijabil (de exemplu
produse cu absorbant solar inclus), valoarea determinatã prin mãsurãri se modificã numai pentru a
tine seama de rezistenta termicã, R
g
, a spatiului de aer dintre izolatia transparentã si elementul opac:

( )
±
÷
+ +
+
=
t, , h t,
g t se
t se
m , , TÌ
g c g
R R R
R R
g
m j j
(F.7)

Aria captatoare efectivã pentru orientarea j si luna m este:

A
s,j ,m
= A F
S
F
F

t
U
U
g
t,j,m
(F.8)

Aceste aporturi se adaugã celorlalte aporturi solare.

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
44
TabeIuI F.1 - Coeficienti c
j,m
pentru caIcuIuI factoruIui de transmisie totaIå a energiei soIare aI
izoIatiei transparente utiIizând vaIori måsurate pentru incidentå normaIå si emisfericå (pentru
pereti verticaIi)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. IuI. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
S -0,105 -0,067 -0,023 0,042 0,073 0,089 0,094 0,062 0,005 -0,054 -0,093 -0,105
SV / SE -0,034 -0,027 -0,010 0,002 0,022 0,037 0,036 0,013 -0,015 -0,025 -0,034 -0,026
V / E 0,054 0,033 0,016 -0,012 -0,005 -0,002 -0,012 -0,007 -0,001 0,024 0,049 0,052
NE / NV 0,002 0,008 0,016 0,030 0,018 0,013 0,013 0,024 0,033 0,014 0,004 0,000
N 0,000 0,000 0,000 0,011 0,021 0,031 0,042 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000


F.3 Pereti soIari ventiIati (pereti Trombe)

F.3.1 Date necesare

Cele ce urmeazã se aplicã peretilor solari ventilati asa cum sunt definiti la E.1.

Suplimentar fatã de datele prezentate la E.1.2, sunt necesare urmãtoarele date de intrare:

F
F
factor de umbrire datoritã ramelor;

F
S
factor de corectie datoritã umbririi;

o factor de absorbtie al suprafetei aflate în spatele stratului de aer;

g
w
factorul de transmisie totalã a energiei solare al vitrajului care acoperã stratul de aer.

F.3.2 Metodå de caIcuI

Pierderile termice suplimentare pentru peretii solari ventilati se calculeazã conform E.2. Aporturile
solare se calculeazã conform 8.2, utilizând o arie captatoare echivalentã, A
S
:

a) dacã stratul de aer ventilat este acoperit de un strat opac exterior:

+ = ke p o
A
V
c
U
U
h
U
F F A A

a a
2
i
0
e
0
F S s
1 (F.9)

în care

U
i
si k se calculeazã conform E.1.3.

e este raportul dintre radiatia solarã totalã incidentã pe elementul considerat atunci când stratul de
aer este deschis si radiatia solarã totalã primitã pe durata întregii perioade de calcul; e este
prezentat în figura F.2. Acesta poate fi calculat dupã cum urmeazã :

( )
al
2 , 2 exp 1 ¸ e ÷ ÷ =
(F.10)

unde ¸
al
este raportul aporturi / pierderi pentru stratul de aer într-o perioadã de calcul, definit la E.1.3.

e l i
0
1
R R R
U
+ +
= (F.11)

este coeficientul de transmisie termicã al peretelui.
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
45


Figura F.2 - RaportuI e ee e între radiatia soIarå totaIå pe eIementuI aI cårui strat de aer este
deschis si radiatia soIarå totaIå în cursuI perioadei de caIcuI, în functie de raportuI aporturi /
pierderi pentru stratuI de aer ¸ ¸¸ ¸
aIb) dacã stratul de aer este acoperit de un vitraj:

+ = e k p o
A
V
c
U U
R U
R U g F F A A

a a
e i
i
2
0
e 0 w F S s
(F.12)

NOTÄ ÷ Procedura este de tip implicit: relatiile (F.9) si (F.10) trebuie sã fie utilizate într-un proces iterativ pentru
calculul aporturilor solare, pornind de la ¸al = 1.


F.4 EIemente de anveIopå ventiIate

F.4.1 GeneraIitåti

Dacã aerul proaspãt pentru ventilare este adus prin elementele de anvelopã, el poate fi încãlzit, pe de
o parte, de pierderile termice prin transmisie prin elementul respectiv (a se vedea E.2) si, pe de altã
parte, de radiatia solarã absorbitã fie de panoul exterior opac, fie de fata interioarã a stratului de aer
dacã acesta este acoperit de un vitraj.

F.4.2 Date necesare

Suplimentar fatã de datele cerute la E.2.2, sunt necesare urmãtoarele date de intrare:

A aria elementului;

F
F
factorul de umbrire datoritã ramelor;

F
S
factorul de corectie pentru umbrire;

o absorbtivitatea suprafetei care primeste radiatia solarã;

R
i
rezistenta termicã a pãrtii interioare a peretelui, între stratul de aer si mediul interior;

R
e
rezistenta termicã a pãrtii exterioare a peretelui, între stratul de aer si mediul exterior;

R
l
rezistenta termicã a stratului de aer;

V

debitul de aer în stratul de aer ventilat;

h
e
coeficientul de transfer termic superficial al suprafetei exterioare;

g factorul de transmisie totalã a energiei solare al vitrajului care acoperã complet stratul de aer;
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
46

h
c
coeficientul de transfer termic superficial prin convectie în stratul de aer;

h
r
coeficientul de transfer termic superficial prin radiatie în stratul de aer.

F.4.3 Metodå de caIcuI

Eficienta schimbãtorului de cãldurã echivalent se calculeazã conform E.2. Aporturile solare se
calculeazã conform 8.2, cu urmãtoarele arii captatoare efective:

a) dacã stratul de aer ventilat este acoperit de un strat opac exterior:

+ = k p o
A
V
c
U
U
h
U
F F A A

a a
2
i
0
e
0
F S s
1 (F.13)

b) dacã stratul de aer ventilat este acoperit de un vitraj:

+ = k p o
A
V
c
U U
R U
R U g F F A A

a a
e i
i
2
0
e 0 w F S s
(F.14)


F.5 Aporturi soIare aIe eIementeIor de anveIopå opace

F.5.1. GeneraIitåti

Aporturile solare nete anuale ale elementelor opace fãrã izolatie transparentã reprezintã o micã parte
din aporturile solare totale si sunt partial compensate de pierderile prin radiatie între clãdire si cerul
senin. Prin urmare acestea pot fi neglijate. Aporturile solare ale elementelor opace cu izolatie
transparentã sunt tratate în F.2.

Dacã totusi aporturile solare prin elementele opace par a fi importante, de exemplu pentru suprafetele
închise la culoare foarte slab izolate, sau dacã pierderile prin radiatie ale oricãrui element de
constructie apar importante, de exemplu pentru suprafetele mari cu orientare spre bolta cereascã,
aporturile si pierderile tuturor elementelor de anvelopã (opace si transparente) se determinã tinând
seama de bilantul radiativ între radiatia de lungime de undã scurtã si lungã.

F.5.2 Date necesare

U coeficientul de transmisie termicã al elementului;

A aria totalã a elementului;

R
e
rezistenta termicã superficialã exterioarã a elementului;

o coeficientul de absorbtie la radiatia solarã al elementului;

I
sj
radiatia solarã totalã pentru orientarea j;

F
f
factorul de formã dintre element si bolta cereascã (1 pentru un acoperis orizontal neumbrit, 0,5
pentru un perete vertical neumbrit);

h
r
coeficient de transfer termic radiativ exterior;

Au
er
diferenta medie între temperatura aerului exterior si temperatura aparentã a boltii ceresti;

t durata perioadei de calcul.
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
47

F.5.3 Metodå de caIcuI

Pierderea netã a unui element opac fãrã acoperire transparentã, care are orientarea j, se calculeazã
cu:

Q
L
= U A R
se
(F
f
h
r
Au
er
t ÷ o I
j
) (F.15)

Coeficientul de transfer termic radiativ exterior h
r
este:

h
r
= 4 co (u
ss
+ 273)
3

(F.16)

în care

c este emisivitatea suprafetei exterioare pentru radiatia termicã;

o este constanta Stefan-Boltzmann: o = 5,67 x 10
-8
W (m
2

.
K
4
);

u
ss
este media aritmeticã între temperatura superficialã si temperatura boltii ceresti.

Într-o primã aproximare, h
r
poate fi luat egal cu 5 c [W/(m
2.
K)], corespunzãtor unei temperaturi medii de
10° C.

Dacã temperatura boltii ceresti nu este disponibilã în datele climatice, se recomandã sã se ia pentru
diferenta Au
er
între temperatura aerului exterior si temperatura boltii ceresti, 9 K în zonele sub-polare,
13 K la tropice si 11 K în zonele intermediare.

Pierderea netã se adaugã la celelalte pierderi.
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
48
Anexa G
(informativã)

Debite de ventiIare


G.1 GeneraIitåti

Aceastã anexã poate fi utilizatã pentru calculul debitelor de aer în clãdiri dacã nu este specificat altfel
în standarde internationale sau în reglementãri tehnice nationale.


G.2 Debit de ventiIare minim

Din ratiuni de confort si de igienã, este necesar un debit minim de ventilare atunci când clãdirea este
ocupatã. Acest debit minim de ventilare poate fi determinat la nivel national, tinând seama de tipul
clãdirii si de programul de ocupare a clãdirii.

Valori tipice sunt urmãtoarele:

min
V

= 0,3 h
-1
V [m
3
/h], în care V reprezintã volumul ventilat, pentru clãdiri de locuit;

min
V

= 15 m³/h pe persoanã (pe perioada de ocupare) pentru clãdiri cu altã destinatie decât de locuit.


G.3 VentiIare naturaIå

Debitul total de aer se determinã ca cea mai mare valoare dintre debitul minim
min
V

si debitul nominal
d
V

.

V

= max |
min
V

;
d
V

| (G.1)

În cazurile în care nu este disponibilã nici o informatie nationalã, este admis sã se evalueze numãrul
mediu de schimburi de aer, pornind de la tabelele G.2 sau G.3.


G.4 InstaIatii de ventiIare mecanicå

Debitul de aer total se defineste ca suma dintre debitul de ventilare determinat pornind de la debitele
de aer medii ale ventilatoarelor din instalatie, atunci când sunt în functiune,
f
V

, si debitul de aer
suplimentar,
x
V

, indus de vânt si de tirajul termic datorat neetanseitãtii din anvelopã.

x f
V V V

+ = (G.2)

Pentru instalatiile numai cu evacuare,
f
V

este egal cu debitul de aer introdus,
sup
V

, sau cu debitul de
aer evacuat,
ex
V

.

Pentru sistemele de ventilare echilibrate,
f
V

este egal cu cea mai mare valoare dintre debitul de aer
introdus,
sup
V

, si debitul de aer evacuat,
ex
V

.

Debitul de aer suplimentar,
x
V

, se poate calcula dupã cum urmeazã :

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
49
2
50
ex sup
50
x
1

÷
+
=
n V
V V
e
f
e n V
V

(G.3)

în care

n
50
este numãrul de schimburi de aer pentru o diferentã de presiune de 50 Pa între interior si
exterior, inclusiv efectul gurilor de intrare a aerului;

e si f sunt coeficientii de expunere care pot fi gãsiti în tabelul G.4.

În cazul ventilãrii mecanice cu functionare intermitentã, debitul de aer se calculeazã cu:

| | ) ( ) 1 )( (
x f
'
x 0
V V V V V

+ + ÷ + = (G.4)

în care

f
V

este debitul de aer nominal datorat ventilãrii mecanice;

x
V

este debitul de aer suplimentar indus de vânt si de tirajul termic, ventilatoarele fiind în functiune;

0
V

este debitul de aer datorat ventilãrii naturale, inclusiv debitele care trec prin tubulatura instalatiei
de ventilare mecanicã;

'
x
V

este debitul de aer suplimentar indus de vânt si de tirajul termic, ventilatoarele fiind oprite:
x
V

= V n
50
e;

| este fractiunea de timp în care ventilatoarele sunt în functiune.

În clãdiri cu altã destinatie decât de locuit, instalatiile de ventilare mecanicã pot fi oprite o perioadã
lungã de timp. De acest aspect se tine seama prin definirea unor perioade distincte sau prin evaluarea
lui |. O evaluare incorectã a lui | sau o definire proastã a perioadelor poate conduce la erori
semnificative în rezultate.

Pentru instalatiile mecanice cu debit nominal de aer variabil,
f
V

este debitul mediu de aer ce trece prin
ventilatoare în timpul perioadei de functionare a acestora.


G.5 InstaIatii mecanice cu schimbåtoare de cåIdurå

Pentru locuinte cu instalatii de recuperare a cãldurii din aerul evacuat din încãpere cãtre aerul introdus,
pierderile termice aferente ventilãrii mecanice sunt reduse cu factorul (1 - n
v
), unde n
v
este
randamentul instalatiei de recuperare a cãldurii. Astfel, debitul de aer efectiv pentru calculul pierderilor
termice atunci când ventilatoarele sunt în functiune se calculeazã dupã cum urmeazã :

( )
x v f
1 V V V

+ ÷ = n (G.5)

în care

n
v
este eficienta globalã a recuperãrii cãldurii, tinând seama de diferentele dintre debitele de aer de
introducere si de evacuare. Cãldura care pãrãseste clãdirea prin neetanseitãti nu poate fi
recuperatã.

Pentru instalatiile cu recuperarea cãldurii din aerul evacuat spre instalatia de producere a apei calde
menajere sau de încãlzire a spatiilor prin intermediul unei pompe de cãldurã, debitul de ventilare se
calculeazã fãrã reducere. În schimb, este permisã reducerea necesarului de energie al instalatiei
considerate datoritã recuperãrii cãldurii.
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
50

G.6 Date pentru estimarea ventiIårii naturaIe

În tabelul G.1, nivelul de etanseitate este definit pornind de la numãrul de schimburi de aer la o
diferentã de presiune de 50 Pa între mediile interior si exterior, n
50
. Aceastã valoare include debitele de
aer prin gurile de intrare a aerului închise.

TabeIuI G.1 - NiveIuriIe de etanseitate Ia aer utiIizate în prezenta anexå
Numår de schimburi de aer Ia 50 Pa
h
-1


NiveIuI de etanseitate aI
anveIopei
CIådiri muItifamiIiaIe CIådiri unifamiIiaIe
Mai putin de 2 Mai putin de 4 Ridicat
De la 2 pânã la 5 De la 4 pânã la 10 Mediu
Mai mult de 5 Mai mult de 10 Scãzut
NOTA 1 ÷ Diferenta între clãdirile multifamiliale si cele unifamiliale este în functie de diferenta uzualã a
ariilor peretilor exteriori, pentru un volum interior dat.

NOTA 2 ÷ La clãdiri de locuit pentru care n50 este mai mic de 3h
-1
(cu gurile de intrare a aerului
deschise) este necesarã deschiderea ferestrelor la intervale adecvate.Debitul de aer prin ventilare naturalã poate fi determinat la nivel national, tinând seama de climat, de
mediul înconjurãtor, de tipul si de geometria clãdirii, precum si de mãrimea si de pozitia deschiderilor.
Atunci când nu existã nici o informatie la nivel national, debitul mediu lunar de ventilare în perioada de
încãlzire poate fi determinat din tabelul G.2 sau G.3.

TabeIuI G.2 - NumåruI de schimburi de aer n, în h
-1
, în cIådiri muItifamiIiaIe cu ventiIare
naturaIå, determinat pornind de Ia cIasa de expunere Ia vânt si de Ia etanseitatea cIådirii
Expunere muItipIå Expunere simpIå
Etanseitatea cIådirii Etanseitatea cIådirii

CIasa de
expunere Ia vânt
|

Scåzutå Medie Ridicatå Scåzutå Medie Ridicatå
Neadãpostitã 1,2 0,7 0,5 1,0 0,6 0,5
Moderat adãpostitã 0,9 0,6 0,5 0,7 0,5 0,5
Foarte adãpostitã 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
j Clasele de expunere la vânt sunt definite în tabelul G.4

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
51

TabeIuI G.3 - NumåruI de schimburi de aer n, în h
-1
, în cIådiri unifamiIiaIe cu ventiIare naturaIå,
determinat pornind de Ia expunerea Ia vânt si de Ia etanseitatea cIådirii
Etanseitatea cIådirii
CIasa de
expunere Ia vânt
Scåzutå Medie Ridicatå
Neadãpostitã 1,5 0,8 0,5
Moderat adãpostitã 1,1 0,6 0,5
Foarte adãpostitã 0,7 0,5 0,5


TabeIuI G.4 - Coeficienti de expunere Ia vânt, e si f, pentru caIcuIuI debituIui de aer supIimentar
conform reIatiei (G.3)
CoeficientuI e pentru cIaseIe de expunere Ia vânt:
Expunere
muItipIå
Expunere
simpIå
Neadãpostitã: clãdiri la ses, clãdiri cu înãltime mare în centrul orasului 0,10 0,03
Moderat adãpostitã: clãdiri la ses protejate de arbori sau de alte clãdiri,
suburbii
0,07 0,02
Foarte adãpostitã : clãdiri de mãrime medie în centrul orasului, clãdiri în
pãdure.
0,04 0,01
Coeficient f 15 20

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
52
Anexa H
(informativã)

Date pentru aporturiIe soIare


H.1 Factor de transmisie totaIå a energiei soIare pentru vitraje

Transmisia energiei prin suprafetele transparente depinde de tipul geamului. Factorul de transmisie
totalã a energiei solare definit în standardul ÌSO 9050 se calculeazã conform EN 13363 pentru radiatia
solarã perpendicularã pe vitraj, g
±
. În tabelul H1 se prezintã câteva valori orientative pentru incidentã
normalã, pentru o suprafatã curatã si sticlã normalã, netratatã.

Pentru calcule lunare este necesarã o valoare mediatã pentru toate unghiurile de incidentã. Factorul
F
W
definit la 8.2.3 are valoarea aproximativã urmãtoare:

9 , 0
w
= =
±
g
g
F


Acesta depinde de tipul de geam, de latitudine, de climat si de orientare.

TabeIuI H.1 - VaIori tipice pentru coeficientuI de transmisie termicå si
factoruI de transmisie totaIå a energiei soIare pentru tipuriIe uzuaIe de vitraje
TipuI vitrajuIui g
± ±± ±

Vitraj simplu 0,85
Vitraj dublu 0,75
Vitraj dublu cu acoperire selectivã 0,67
Vitraj triplu 0,7
Vitraj triplu cu 2 acoperiri selective 0,5
Fereastrã dublã 0,75


O altã metodã constã în a se face referire la aporturile solare printr-un vitraj clar, simplu sau dublu.
Aporturile solare prin alte tipuri de vitraje se pot raporta la acestea cu relatia:

Q
sz
= Q
s,ref

ref
g
g
(H.1)

unde :

Q
sz
este aportul solar prin tipul de vitraj considerat;

Q
s,ref
este aportul solar prin vitrajul de referintã, care este un vitraj simplu clar pentru toate cazurile în
care vitrajul real este simplu, respectiv dublu, în celelalte cazuri;

g
±
este factorul de transmisie totalã a energiei solare al tipului de vitraj considerat;

g
±, ref
este factorul de transmisie totalã a energiei solare al vitrajului de referintã.
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
53

H.2 EfectuI perdeIeIor permanente

Perdelele amplasate permanent la interiorul sau la exteriorul ferestrelor reduc transmisia globalã a
radiatiei solare. În tabelul H.2 se prezintã câteva valori pentru factorii de reducere pentru perdele.
Acesti factori se înmultesc cu factorul de transmisie totalã a energiei solare al vitrajului pentru a obtine
factorul g al vitrajului cu perdea permanentã.

TabeIuI H.2 - Factori de reducere pentru câteva tipuri de perdeIe
Proprietåti optice aIe perdeIeIor FactoruI de reducere cu
TipuI perdeIei
absorbtie transmisie perdea
interioarå
perdea
exterioarå
Jaluzele venetiene albe 0,1 0,05 0,25 0,10
0,1 0,30 0,15
0,3 0,45 0,35
Perdele albe 0,1 0,5 0,65 0,55
0,7 0,80 0,75
0,9 0,95 0,95
Textile colorate 0,3 0,1 0,42 0,17
0,3 0,57 0,37
0,5 0,77 0,57
Textile acoperite cu aluminiu 0,2 0,05 0,20 0,08
În factorul de utilizare se iau în considerare perdelele mobile si protectiile solare mobile.


H.3 Factori de corectie pentru umbrire

H.2.1 Principiu

Factorul de corectie pentru umbrire se poate calcula prin:

F
S
= F
h
F
o
F
f
(H.2)

unde :

F
h
este factorul de corectie pentru umbrire partialã datoratã orizontului;

F
0
este factorul de corectie pentru umbrire partialã datoratã proeminentelor;

F
f
este factorul de corectie pentru umbrire partialã datoratã ecranelor laterale.

H.2.2 Umbrire datoratå orizontuIui

Efectul umbririi datorate orizontului (de exemplu teren, arbori, alte clãdiri) depinde de unghiul la orizont,
de latitudine, de orientare, de climatul local si de sezonul de încãlzire. Factorii de corectie pentru
umbrire pentru climatele temperate tipice si sezon de încãlzire din octombrie pânã în aprilie, sunt
prezentate în tabelul H.3, pentru trei latitudini si patru orientãri ale ferestrelor. Valorile pentru alte
latitudini si orientãri pot fi obtinute prin interpolare. Unghiul la orizont este unghiul mediu vizibil
începând de la fatada consideratã.
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
54


Figura H.1 - UnghiuI Ia orizont, o oo o


TabeIuI H.3 - Factor de corectie pentru umbrire partiaIå pentru orizont, F
h

45
o
Iat. N 55
o
Iat. N 65
o
Iat. N UnghiuI Ia
orizont
S E / V N S E / V N S E / V N
0
o

10
o

20
o

30
o

40
o

1,00
0,97
0,85
0,62
0,46
1,00
0,95
0,82
0,70
0,61
1,00
1,00
0,98
0,94
0,90
1,00
0,94
0,68
0,49
0,40
1,00
0,92
0,75
0,62
0,56
1,00
0,99
0,95
0,92
0,89
1,00
0,86
0,58
0,41
0,29
1,00
0,89
0,68
0,54
0,49
1,00
0,97
0,93
0,89
0,85


H.3.3 Umbrire datoratå proeminenteIor si ecraneIor IateraIe

Umbrirea datã de proeminente si de ecrane laterale depinde de unghiul proeminentei sau al ecranului
lateral, de latitudine, de orientare si de climatul local. În tabelele H.4 si H.5 se prezintã factorii de
corectie pentru umbrire sezonierã pentru climate tipice.


a) Sectiune verticalã b) Sectiune orizontalã
Legenda
o Unghiul proeminentei
| Unghiul ecranului lateral
Figura H.2 - Proeminente si ecrane IateraIe
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
55
TabeIuI H.4 - Factor de corectie pentru umbrire partiaIå pentru proeminente, F
0

UnghiuI
45
o
Iat. N 55
o
Iat. N 65
o
Iat. N
proeminentei S E / V N S E / V N S E / V N
0
o

30
o

45
o

60
o

1,00
0,90
0,74
0,50
1,00
0,89
0,76
0,58
1,00
0,91
0,80
0,66
1,00
0,93
0,80
0,60
1,00
0,91
0,79
0,61
1,00
0,91
0,80
0,65
1,00
0,95
0,85
0,66
1,00
0,92
0,81
0,65
1,00
0,90
0,80
0,66


TabeI H.5 - Factor corectie pentru umbrire partiaIå pentru ecrane IateraIe, F
f

45
o
Iat. N 55
o
Iat. N 65
o
Iat. N
UnghiuI
ecranuIui
IateraI
S E / V N S E / V N S E / V N
0
o

30
o

45
o

60
o

1,00
0,94
0,84
0,72
1,00
0,92
0,84
0,75
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,94
0,86
0,74
1,00
0,91
0,83
0,75
1,00
0,99
0,99
0,99
1,00
0,94
0,85
0,73
1,00
0,90
0,82
0,73
1,00
0,98
0,98
0,98
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
56
Anexa I
(informativã)

CaIcuIuI necesaruIui de cåIdurå pentru fiecare regim de încåIzire


I.1 GeneraIitåti

La încãlzirea cu intermitentã, instalatia de încãlzire functioneazã în diferite regimuri de încãlzire:
normal (indice 0), fãrã încãlzire (indice 1), încãlzire de gardã (indice 2), functionare cu putere nominalã
(indice 3).

Unul dintre motivele utilizãrii încãlzirii cu intermitentã îl constituie variatia costului energiei în timpul
zilei. În acest caz poate fi util calculul necesarului de cãldurã separat pentru fiecare regim de încãlzire.
Acest lucru poate fi de asemenea util pentru evaluarea pierderilor de cãldurã datorate instalatiei de
încãlzire în fiecare regim de functionare.

Scopul acestei anexe este de a permite calculul necesarului de cãldurã pentru fiecare regim de
încãlzire.


I.2 DefaIcarea necesaruIui de cåIdurå pe regimuri de încåIzire diferite

Necesarul de cãldurã pentru încãlzire Q
h
pentru fiecare perioadã de calcul se determinã cu relatia (14)
pornind de la pierderile termice Q
L
, aporturile de cãldurã Q
g
si factorul de utilizare n.

Necesarul de cãldurã pentru fiecare regim de încãlzire (Q
h0
, Q
h1
, Q
h2
, Q
h3
) se calculeazã urmând pasii
urmãtori:

1. Se defalcã pierderile termice Q
L
pe fiecare regim de încãlzire diferit si se obtin Q
L0
, Q
L1
, Q
L2
, Q
L3
.

2. Se defalcã aporturile de cãldurã nQ
g
pe fiecare regim de încãlzire diferit si se obtin nQ
g0
, nQ
g1
,
nQ
g2
, nQ
g3
.

3. Se calculeazã necesarul de cãldurã pentru fiecare regim de încãlzire prin aplicarea relatiei (14),
separat pentru fiecare regim de încãlzire.

I.2.1 DefaIcarea pierderiIor termice

Q
L
se calculeazã conform relatiei (3),care contine u
iad
.

u
iad
este datã de relatia (C.32) pentru perioadele de încãlzire redusã si este egalã cu u
i
pentru
perioadele de încãlzire normalã.

Prin combinarea celor douã relatii si prin defalcarea sumei pentru perioada de încãlzire normalã (N) si
redusã (R) rezultã:

( ) ( ) ( ) ( )
¯ ¯
÷ + ÷ + ÷ =
N R
P j j j j j
t H N t H N Q
) 3 C C0 4 e i0 e i L0
u u t c u u u u
(Ì.1)

( )
1 e i1 L1
t H N Q
R
j j
u u ÷ =
¯
(Ì.2)

( ) ( ) ( )
¯
+ + ÷ =
R
P e j j
t H N Q
1 C C2 2 2 i L2
u u t c u u
(Ì.3)

( )
¯
÷ =
R
j j
t H N Q
3 e i3 L3
u u
(Ì.4)
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
57

I.2.2 DefaIcarea aporturiIor de cåIdurå

Defalcarea aporturilor de cãldurã utilizate depinde de constanta de timp a clãdirii. Se poate aplica
procedura urmãtoare.

1. Se calculeazã aporturile de cãldurã utilizate în fiecare regim de încãlzire cu o constantã de timp a
clãdirii egalã cu 0. Se presupune cã aporturile de cãldurã sunt recuperate cu prioritate din ce în ce
mai micã în regimurile de încãlzire normalã, fãrã încãlzire, de încãlzire de gardã, respectiv de
functionare la putere nominalã.

2. Se calculeazã aporturile de cãldurã utilizate în fiecare regim de încãlzire cu constanta de timp a
clãdirii egalã cu cu constanta de timp a clãdirii egalã cu 100 h. Se presupune în acest caz cã
raportul dintre aporturile de cãldurã si pierderile termice în fiecare regim de încãlzire este acelasi
în toate regimurile de încãlzire.

3. Aporturile de cãldurã utilizate în fiecare regim de încãlzire pentru o constantã de timp a clãdirii
cuprinsã între 0 si 100 h se calculeazã apoi ca medie ponderatã între aporturile de cãldurã
utilizate cu o constantã de timp de 0, respectiv de 100 h. În cazul în care constanta de timp a
clãdirii este mai mare decât 100 h, aporturile de cãldurã utilizate se considerã pentru o constantã
de timp de 100 h.

Pasul 1:

nQ0
g,0
= min(nQ
g
,Q
L,0
) (Ì.5)

nQ0
g,1
= min (nQ
g
-nQ0
g0
,Q
L,1
) (Ì.6)

nQ0
g,2
= min (nQ
g
-nQ0
g0
-nQ0
g,1
,Q
L,2
) (Ì.7)

nQ0
g,3
= min (nQ
g
-nQ0
g0
-nQ0
g,1
-nQ0
g,2
,Q
L,3
) (Ì.8)

Pasul 2:

Pentru fiecare regim de încãlzire i :

nQ100
g,i
= nQ
g

L
L,
Q
Q
i
(Ì.9)

Pasul 3:

Pentru fiecare regim de încãlzire i :

Dacã t
P
< 100 h

nQ
g,i
= |
.
|

\
|
÷
100
1
P
t
nQ0
g,i
+ |
.
|

\
|
100
P
t
nQ100
g,i
(Ì.10)

în care t
P
este exprimat în ore

altfel nQ
g,i
= nQ100
g,i
(Ì.11)


I.3 NecesaruI de cåIdurå pe durata diferiteIor regimuri de încåIzire

Pentru fiecare regim de încãlzire i:

Q
h,i
= Q
L,i
- nQ
g,i
(Ì.12)
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
58
Anexa J
(informativã)

Exactitatea metodei

J.1 Transmiterea eroriIor

Exactitatea metodei, adicã gradul în care rezultatele calculului corespund consumului real de energie
al unei clãdiri, depinde în mod esential de calitatea datelor de intrare si adesea unele din aceste date
(de exemplu numãrul de schimburi de aer) nu se cunosc cu precizie.

Ìncertitudinea datelor de intrare se transmite asupra relatiilor de calcul si ecuatiilor si, la nivelul
rezultatelor, rezultã o eroare relativã în general mai mare. În special, în cazul în care aporturile sunt
mari, necesarul de cãldurã este redus, rezultând din scãderea a douã numere mari si incertitudinea
referitoare la pierderile si aporturile de cãldurã se multiplicã cu un factor mai mare. Analiza erorii aratã
cã, atunci când raportul aporturi / pierderi este egal cu 0,75, acest factor este cuprins între 4 si 7, în
functie de constanta de timp a clãdirii. În acest caz, o incertitudine de 5 % referitoare la pierderi
termice are drept consecintã o incertitudine de la 20 % pânã la 35 % asupra necesarului de încãlzire.

Din aceastã cauzã se recomandã ca atunci când necesarul anual de cãldurã este mai mic decât a treia
parte din pierderile termice, sã se acorde foarte mare atentie datelor de intrare si sã se efectueze
calculul erorilor tinând seama de incertitudinea acestor date.

Atunci când standardul este utilizat pentru a se aprecia conformitatea cu reglementãrile în vigoare
exprimatã prin obiective energetice, calculul se bazeazã pe date de intrare conventionale, bine definite.
În acest caz analiza erorii nu este necesarã.

J.2 Comparatie cu cIådiriIe reaIe

În particular, calculele se efectueazã utilizând ipoteze conventionale asupra comportãrii ocupantilor si
asupra debitelor de aer. În practicã acesti factori pot face sã varieze necesarul de energie de la 50%
pânã la 150% din valoarea medie calculatã, si chiar mai mult în cazul caselor cu terasã si al clãdirilor
colective unde diferenta de temperaturã moderatã între zone adiacente conduce adesea la un flux de
cãldurã semnificativ între ele.

J.3 Comparatie între proiecte de cIådiri

Metoda descrisã în prezentul standard este în mod special adecvatã pentru comparatiile între proiecte
de clãdiri, pentru a se determina influenta diverselor optiuni asupra necesarului de energie. Ìnfluentele
referitoare la aceste optiuni pot fi corect evaluate, în mãsura în care sunt luate în considerare în calcul.

J.4 Comparatie cu modeIe numerice în regim dinamic

Atunci când pentru toate modelele se utilizeazã date de intrare identice, necesarul de energie anual
calculat prin metoda descrisã în prezentul standard si cel calculat printr-un model numeric dinamic
complet sunt în medie apropiate. Rezultatele prezentei metode sunt în intervalul de rezultate ale
aplicãrii unor modele dinamice diferite.

J.5 Comparatie între utiIizatorii acestui standard

Încercãrile comparative au arãtat cã diferiti utilizatori pot obtine pentru aceeasi clãdire, în acelasi
climat, rezultate care sã prezinte diferente de pânã la 20%, aceasta din urmãtoarele motive:

- standardul permite date de intrare definite la nivel national, care pot diferi în functie de
utilizatori;

- standardul permite metode de calcul diferite (de exemplu monozonalã sau multi-zonalã);

- utilizatorul poate furniza date de intrare diferite, plecând de la aceeasi sursã (de exemplu
preluând dimensiunile de pe un plan).
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
59
Anexa K
(informativã)

Date de intrare conventionaIe


K.1 Introducere

Datele de intrare sunt furnizate în mod normal la nivel national. În cazul în care nu sunt disponibile date
nationale, se pot utiliza valorile conventionale indicate în prezenta anexã.

Date furnizate pentru un metru pãtrat (cum ar fi aporturile interne) se înmultesc cu aria utilã a spatiilor
încãlzite în vederea obtinerii valorilor absolute pentru clãdirea consideratã.


K.2 Date pentru cIådiri cu ocupare continuå, de exempIu cIådiri de Iocuit

Nu este necesarã defalcarea în perioade diferite, fiind consideratã o singurã perioadã cu urmãtoarele
caracteristici:

Regim de operare punct de functionare conventional

Duratã t luna întreagã

Numãrul de perioade dintr-o lunã N 1

Temperatura interioarã u
i
20 °C (aceastã valoare medie contine efectul încãlzirii de
gardã)

Aporturi interne u
i
4 W/m
2

Numãr de schimburi de aer n 0,3 h
-1
, corespunzãtor ventilãrii minime


K.3 Date pentru cIådiri cu ocupare numai pe timpuI ziIei (de exempIu cIådiri de
birouri)

Este necesarã defalcarea în perioade. Datele de mai jos corespund unei clãdiri ocupate 5 zile pe
sãptãmânã si 10 h pe zi.

Perioada Zi Noapte Sfârsit de såptåmânå
Tip încãlzire la temperatura interioarã
conventionalã
redusã redusã
t 36 000 s (10 h) 50 400 s (14 h) 223 200 s (62 h)
N (pentru o
sãptãmânã)
5 4 1
u
i
20 °C 16 °C 12 °C

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
60

Aporturi interne:

Birouri (60 % din aria utiIå a spatiuIui
încåIzit)
AIte încåperi, hoIuri, cuIoare
(40 % din aria utiIå a spatiuIui
încåIzit)
Zi 20 W/m
2
8 W/m
2

Noapte 2 W/m
2
1 W/m
2

Sfârsit de
sãptãmânã
2 W/m
2
1 W/m
2

Medie 7,4 W/m
2
3,1 W/m
2


Rata ventilãrii:

Birouri HoIuri, cuIoare SåIi de cIaså Restaurant cu
autoservire,
såIi de
conferinte
Auditoriu
Ocupate 3 m³/(h·m²) 2 m³/(h·m²) 5 m³/(h·m²) 10 m³/(h·m²) 10 m³/(h·m²)
Neocupate 0,2 m³/(h·m²) 0,2 m³/(h·m²) 0,2 m³/(h·m²) 0,2 m³/(h·m²) 0,2 m³/(h·m²)
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
61
Anexa ZA
(informativã)

Referinte normative Ia pubIicatii internationaIe si corespondenta acestora cu
pubIicatiiIe europene

Acest standard european contine prin referinte datate sau nedatate, prevederi din alte publicatii.
Aceste referinte normative sunt citate în locurile adecvate din text, iar publicatiile sunt enumerate în
cele ce urmeazã. Pentru referintele datate, amendamentele sau revizuirile ulterioare ale oricãrora
dintre aceste publicatii se aplicã acestui standard european numai dacã au fost incluse în acestea prin
amendament sau revizuire. Pentru referintele nedatate se aplicã ultima editie a publicatiei la care se
face referire (inclusiv amendamentele).


PubIicatie An TitIu EN An TitIu
ÌSO 7345 - Thermal insulation ÷ Physical
quantities and definitions
EN ÌSO 7345 - Thermal insulation ÷ Physical
quantities and definitions (ÌSO
7345:1987)
ÌSO 9050 Glass in building ÷
Determination of light
transmittance, solar direct
transmittance, total solar
energy transmittance and
ultraviolet transmittance, and
related glazing factors
EN 410 Glass in building -
Determination of luminous and
solar characteristics of glazing
ÌSO 13370 1998 Thermal performance of
buildings ÷ Heat transfer via
the ground ÷ Calculation
methods
EN ÌSO 13370 1998 Thermal performance of
buildings ÷ Heat transfer via
the ground ÷ Calculation
methods (ÌSO 13370:1998)
ÌSO 13786 - Thermal performance of
building components ÷
Dynamic thermal
characteristics ÷ Calculation
methods
EN ÌSO 13786 - Thermal performance of
building components ÷
Dynamic thermal
characteristics ÷ Calculation
methods (ÌSO 13786:1999)
ÌSO 13789 - Thermal performance of
building ÷ Transmission heat
loss coefficient ÷ Calculation
method
EN ÌSO 13789 - Thermal performance of
building ÷ Transmission heat
loss coefficient ÷ Calculation
method (ÌSO 13789:1999)

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
62
BibIiografie

Documentele publicate utilizate la elaborarea prezentului standard sunt urmãtoarele:

[1] EN 12831, Heating systems in buildings ÷ Method for calculation of the design heat load.
[2] EN 13363-1, Solar protection devices combined with glazing ÷ Calculation of solar and light
transmittance ÷ Part 1: Simplified method.
[3] prEN 13363-2, Solar protection devices combined with glazing ÷ Calculation of solar and light
transmittance ÷ Part 2: Detailed calculation method.
[4] EN 13465, Ventilation for buildings ÷ Calculation methods for the determination of air flow rates in
dwellings.
[5] EN ÌSO 13786, Thermal performance of building components ÷ Dynamic thermal characteristics ÷
Calculation methods (ISO 13786:1999).
[6] ÌSO 9050, Glass in building ÷ Determination of light transmittance, solar direct transmittance,
total solar energy transmittance and ultraviolet transmittance, and related glazing factors.
[7] PASSYS. Final Report of the Simplified Design Tool Subgroup. Commission of the European
Communities, Directorate General XÌÌ, Brussels, 1989.
[8] Règles ThG, Règles de calcul du coefficient GV des bâtiments d'habitation et du coefficient G1
des bâtiments autres que d'habitation. Cahiers du CSTB 2256, 1988, Paris.
[9] Règles ThBV, Règles de calcul du coefficient de besoins de chauffage des logements. Cahiers du
CSTB 2486, 1991, Paris.
[10] Règles ThBV, Règles de calcul du coefficient de besoins de chauffage des logements - Annexes.
Cahiers du CSTB 2274, 1988, Paris
[11] Règles ThC, Règles de calcul du coefficient de performance thermique globale des logements.
Cahiers du CSTB 2259, 1988, Paris.
[12] Règles ThC, Règles de calcul du coefficient de performance thermique globale des logements.
Compléments et annexes. Cahiers du CSTB 2275, 1988, Paris.
[13] SÌA 380-1, Energie im Hochbau ÷ Énergie dans le bâtiment. SÌA, Postfach, 8039 Zürich, 1988.
[14] PLATZER, W.J., Energetische Bewertung der transparenten Wärmedämmung. Bauphysik, Heft
2/99, 1999, pages 67-76.
[15] Richtlinie Bestimmung des solaren Energiegewinns durch Massivwände mit transparenter
Wärmedämmung. Fachverband Transparente Wärmedämmung e.V., Gundelfingen, Germany,
1999.

A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
63
(paginã albã)
A
S
R
O


D
O
C
U
M
E
N
T

D
E

L
U
C
R
U
SR EN ÌSO 13790:2005
64

Standardul european EN ÌSO 13790:2004 a fost acceptat ca standard român de cãtre
comitetul tehnic CT 281 ÷ Performanta termicä a clädirilor si produselor pentru constructii.

Membrii comitetului de lecturã care au verificat versiunea românã a standardului european
EN ÌSO 13790:2004:


dna
Constanta
Marin
Perianu
Ìnstitutul National de Cercetare -
Dezvoltare în Constructii si
Economia Constructiilor ÷ ÌNCERC
÷ Bucuresti

Presedinte al comitetului tehnic
CT 281 ÷ Performanta termicã a
clãdirilor si produselor pentru
constructii

dna
Mihaela
Georgescu
ÌPCT - Ìnstitutul de Proiectare,
Cercetare ÷ si Tehnicã de Calcul în
Constructii

Membru al comitetului tehnic
CT 281 ÷ Performanta termicã a
clãdirilor si produselor pentru
constructii.

dna
Mihaela
Udran
ASRO Expert ASRO
Versiunea românã a prezentului standard a fost elaboratã de Dl. dr. ing. Horia Petran de la
Ìnstitutul National de Cercetare - Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor ÷
ÌNCERC ÷ Bucuresti.

Un standard român nu contine neapãrat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare. Utilizatorii
standardului sunt rãspunzãtori de aplicarea corectã a acestuia.
Este important ca utilizatorii standardelor române sã se asigure cã sunt în posesia ultimei editii si a
tuturor modificãrilor.
Ìnformatiile referitoare la standardele române sunt publicate în Catalogul Standardelor Române si în
Buletinul Standardizärii.

/" . 14 . > 7 14 H$ & 14 14 14 HH 3 H 2 2 2 2 / 14 H$ & / 14 / 14 / 14 # %$ 3& # $$% & # $%H & $ = # $% & 7 9 : 8 = 8 * * : ; & ; ; > *; : =;

# $%H

> / ( * M > N ' H

7; " 2 = =; 7

9 @#2

E
N

LU
9 41L > '9 7; " N >

# $$% &

A

SR

O

D

O

C

U

M EN

T

N

D

C

# %$ 3&

R

U

.42./2 1O/#(1.4 1O/#(1.4 .42./2 4#/@1 1O/#(P1441 1O/#(Q R1 4#/@

I

*;

&

'
( * +,

#%

! " # $%

&

'

LU
T R = U0 $% & 14 # $% 8 & $ =; 7 =; 8 149 : 90 9 B ;9 > 9 9 B 9 ;' # > 7 92 9 B > 9 # & 14

) - " # $% & '

ST

C
I " # ' 7 7 : ; 8 : # $% &

R
>

0!

"" (

# "" ) +, *

$ %

. 14 . @ B . ;9 ; @ 1 @ O ; 14 = 8

=

;> . /#9

*; 8 14 H

8 >

7

; 7 ;:

M EN

/

T

D

14J 141B1 7 9 ;; 14 =;9

E
=; ; ;

U

>

" 8 >

9 14 9 G 0 9 G 94 >

O

C

8

7 9 9( 9( 9

O

D

7 9 9#

= 9 9/

&. 9

SR

!
#@ 1 OB 1O/#(1.4 21 .42./2 V./1 1 = ,1 , 4 1 T W X 4 ! )" ## 12 34 1 3 "5 ;8 : / 7 14

A

6

14 = > : :

-

U
"
9 1> 7 9 9 @ 9 9 8 /#

. " 7 A 0 R % H $ $% H 3 3 3H 3 U H . . 4 4 4 / .' 2 C . .Y" SR . . . ." . . .' @ >. .' 2 O >.' ( >. .0" " >.' .= 7 7 8 7 C H $ 3 M EN . .' / 7 > > 7 .' 2 >. . . : .1" U . 7. : .' >. .= ./ 14 # $% & 3 !"% ( # $ 2 / $ 7 8 8 3 ( M % H ( .' M >.= " .= . . U > - " O . 7 7. .G" >. . .= 7 . .2" . .W" .V.R" " D >.' 7 7 8 > 3 3 LU E T D = > . 7.' >. . >. > . .' 1>.. .' .

9 9 9 U . 8 W > # $% & 7 N 9 7 . 9 G 0 8 O 14J 141B1 = 7 9 9 94 > 9# 7 & . . . 8 7 9 7 : 7 = 14J H 7 Z ( : 7 9 : 9( A SR O D O C U M EN $ T D E LU . 9 9( 9 0 9 9/ 9 9 *= *= : > . . N 9 . G 7 . 1> 7 9 1 9 G B 9@ 9@ > 9 9 C 9 B .9 > = 9 2 9 9 B R 7. $ Z ( N . 14 8 #J 9Z @ ./ 14 # $% & 3 /" . : . 9 . .

SR . . 7 A .. 9 : : . . > > . .: 8 8 . .[ * = 9: > 7 * 9 . . . . : . 14 T - . # 9 * 8 $% 7.= % 8 7 > .7 7 . 7 & 89 8 = =. . . 7 $ . \.9 . 7 . 8 7 7 14 H$ 9 * . HH9 9 . .= . . . . . 7 7 = 7 9 8 > LU 7 . > [ . 8 . [ [ = 7 . : 14 > 9 . . . : ./ 14 # $% & 3 " . ' ' =. N 7 . . 14 H$ & .7 . 7 . 7 = .= 9 * & 14J =. : 7 = =.= . = 7 7 : . . . = > 8 > [ > 7 . M EN =. 7 @ > . = . . : . . $' ' 3' ( > > . U . [ . 7. = 2 . # $% R . .9 7.[ D .: = = & .= 7 . 3 [ . C D O 7 O " : 9 . 7 . E U 9 14 H$ C .

( O 4# 6 U ( .= . 9: 7 .= 8 *8 . . >= 14 14 14 # %$ 3& ( 39 7 7 7 > =. . " . . 7 # $% & 3 > 7 : .= .= . 8 >. . .9 = [ : : . : . 0 > 4# 6 ( = : . .: 8 ( .7 : . . . T # $%H 9 ! '#")(& '(((* D 8 7 14 # $$% & H9 ! '##"-& '(()* + U C 8 . $ =* 7 . . . . 7. SR 0 0 % " . G3 D 0* % " O 5 - 9 [ . . . .= LU ! "#$%& '()"* = R 7 U . . 7 : > 7 8 = . ( .9 8 7 . : 9 7 7 > . E . 7 # %% : 9 . 7 9 * =.= = & % : " M EN . : @ = : 7 : . 3 : : . . 0+ % . * ( = .Y = . ( 7 7 : 7 ./ 14 . A 4# 6 U . 7 > -9 >= C 7 # %$ 3 8 7 . .= > = > 9 = .= .

*8 . : .= .= = ) 7 : =. : 0 * : $ $ $ $ $ 3 $ $ : $ " . . . . U $ $ O $ C : . . : . =. A R . # / $ SR . . . . > 7 7 . & 7 . $ % "& = . . . : .> ' : & : ' . : 8 : LU : . 7 .= . T . .& . ) > % 7 7 : .= > 7 > 7 ' ' 7 * 4# 6 U M 9 . " D =. * . 8 : = : .= . 7 : . #% " . = : .= =. # 7 " : .[ : .= > 9 .&: = . > 7 .= .8 . ./ 14 01 % . = 9 . : .[ ) 7 " %" : . 0: : 0 7 4# 6 U 4 7 . 0 : . 7 0 # . .= : M EN 0 & ' =. 7.= C . =. . . 09 % .= .= $ 7 : ) "# ) [ 7 9 . =.8 > 7 # $% & 3 " . = . . [ > 7 .= * . .: : .= 7 . " $ .= #% "& : . ' 7 #% : .= > . & U .= D : E .= 7 . : " O . : : = =. 7 =. .= 9 . : : [ . = .

= : . > 7 . .= : . 7 " . ./ 14 0 > 0 + : = 0 1 % 7 4# 6 = 0 # $% & 3 ' 7 7 & 7 . 0 9 % . O 0* % C 7 4# 6 U 2 D 7 .= . ' : .= . 8 8 7 : . . . . 0* 7 % LU 7 9 > > C 9: R U . . . % . : > A SR .= # .= . . 7 " : . . : . . : 7 8 > % 7 . % . % . 0 . 7 .8 U . =. . 0* . " 9 E .= .9 : < =. 8 > 0 : % . .= 8 7 . % * " = . . 7 : .= 7. . . = > > O 0** # . T 4# 6 U . # # . ..8 . > 0 . 7 : .' 8 9 . . 7 8 . 9 = " : . . : .= " .: 7 . .= = : = : . : 7 ' " # = . . .= M EN 7 : D . " ' . .

. . C 1 2 3 D . . 7 + ./ 14 0*+ .= 5 . = M EN 9 . . . 7 0*1 .= E YJ W YJ W' "A YJ SJ W SJ ] W' " Y ] WJ S W SJ ] W' " $ $ 0 . " : " "% . H C < #" J S R U .= : 7 8 " > 0*9 % : . . 7 . > & . = = : : . . . 9 . / " 8" #" LU D T 7 / = 7 . + / " 8 / " / . .= . O = O .= "% . .9 . # . 7. . SR 4 5 A > U . . . . . ' 7 7 '9 : = 7 : # $% & 3 : : . .= 9 > . . : .

*8 U ./ 14 / 6 7 J : 7 > 9 =.7 =9 C AJ $ A SR O D O C U Y R SJ " W' YJ ] W' " . . '9 : . . . " ^ 39 % H > 7 LU E D 8 ' . M EN T * . .> . : . 4# 6 M " . U . . : 8 7 7 . 9 * 8 7 8 > > 7 . # $% & 3 < #" SJ ] W' " 7 7 9 . . * S . 0 = . 7 . 7 = 7 7 . > 7 7._ `: S = 9 .7 .9 : . 7 . . .

. .. 7. .= . U M EN " 8 # " : 7 : = : : > .: .[ [ O 9 [ .= . > .= 9 . . . - C 8 > O 8 > D . .9 9 7 7. . 9 0 8 1 9 . . . 7 >[ 7 9 9 . . [ . . = 9 7 : .8 LU : . E 9 .: : .:< : : .= 7.= . > 8 =. 9= 9 > 9 . : > . > 7 .9 7. 9: .= ./ 14 # $% & 3 / " *.7 1 10 0 %" 3 7 U U U U U : $ .= SR U 7 2 .= : . = := =. : A 4# 6 U 5 * > 7 = 7 : C 7 : . T D .'& [ < R . 8 : 5 > :. . 7. . U 7 .= .= 9 > 9 > > . 9 = 7 . . .

.= .= = 9 : ' M . 4 .= . R U . 8 : . 9 31 . . . 7 .= 89 .' > $' M : = . = . > > . . 7.= =. ( . O > $" . . D . 1 ( . : .9 : . . C . = . . . = : 7 . . 8 = 7 9 =9 SR O 9 ' : . = 9 9 > " 7 .3 " $ " " 9 7 3 $[ = .= %[ 9 .= A *8 . * . =. ./ 14 # $% & 3 = $ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 . . . = = . > : . U $ C 10* ( D " .= 3 35 35 3 4 ( E .= : . ( T M EN 3 LU .0[ 9 : .

.9 .9 3 9 .9 3 9 H [ H [ : ./ 14 ' . & %9 7. : = : . 7 D O 9 M += = O = += SR = : A = += = M = C : . =.= = .9 .= = : M EN : . 8 . =. =. 3' ' %' H' ' ' ' ' : .7 7 8 8 ! : > : " % : #% : " "" 8 "" & . . . 9 " W9 8 : .= : 9 " . = =. = 7 '9 7 . =. . =. . .= ' ' . > .= 9 ( = 9 =. : = . > C 7 . E .= .9 9 [ .= 7 * 10 10 0 ! " 7 10 0* . 10 0*0 M M ' = ' M = = = .= 7 ' " # $" 7 = : . =. %[ [ =.9 3 9 [ R 9 U [ . 7 : . " ' 7 9 .= '& . 9 * & > J 7 . = =[ = . = . T 8 LU 8 = : . =. 939 . # $% . 9 319 . & 3 8 : . U 8 = = =9 .= .= D 7 : .

8 . " " 4' 7 : : . 9 . .= D : 7 = : 14 4# . > SR ( - & = 9: > . . $ * 7 . . 9: = = 7 " 8 %" " 7 > > = . . " > . -9 . 8.7 9: > = . : = . 9> . : . .8 4 = . : U ' 8 > 9 7 ' 2 > C 9 5 10+0* D O 14 # $%H 9 > = > > . " % " 9 > " [ O " % . .9 9 8 '[ . 9 9 : > = . /. 9 .[ .= > . 14 & # $%H O # '& %% 9 LU 7 : .9 . : . A /. 7 7 $ .> 8 > . > . .. = . " . : . . 0 .[ . " . ( = 2 =. > 7 =. . 9 > .: 10+ 10+0 . 7 . . : /. . . [ 7 R 7 : * 9 = = U 9 7.: = . 7 M EN T 2 > : + 4# . " - . 7 9 7 = 7 . : < 7 7 ./ 14 10 0*0* ! M . M M = 9 = * . 00 . 8 = = > E =. . . . > : = # $% & 3 = 9 . : = . . 7 ( > 7 9 .0 =* . . = 9 : 9: 7 C .' > 7 8 = . 9 .

9 SR [ 7 =. " > $ [ '[ .= 7 10+0 ! .= = # 3 9 : ." > : 7 . . :.= . . : . 7 .= [ 98 7 . 7 .= . * . .= . .: > ( M D O : > : .: . . . 7 7. . 10+0+ " % 7 " : # " . 2 > # . .= . : : . : . .= . . O . 7 > 7 8 7 : 9 8 18 G .= 7.= " > > 7 $ . 7.9 : YJ T D [ 7. * # $% & 3 . . = . : . U 9 ? ' " M EN . = 9 7 . 7 : .= . = : . 7 7 : : .R .9 . . .= $ 3 10+01 @ . .= 9 . *. & ' .9 > 7 ' : . [ 4# 6 . 14 '&> : . & % 9+ " * 8 . 4# 6 U M 9 8 8 > : .[ .8 > C . =. . A $ 3 E LU C R U . : " . . 7 . = . 3' 8 .9 . 79 ": *8 ' ./ 14 . > 7 * . .= 7 4# 6 U 90 M : = $ " .

= .= M ' . .= . . 0 R U . .& : . . 9 8 A ( B > 7 7 .: = : M EN : * $ W& : ' T D & : . C : . .' = $ .= = * = . 8 : . .= .7 > : ' 7 : . * . 9 > $" *. .>* : > 8 . > D O 7. 7.8 : = 9 > 8 =. " : . E " LU .= . = * = : . * .2 7 =. . > =* 7 . . = 7 ' U . 2 / ( . C . U ." 7'8 : 0 # $% & .= =. * .= * M .= . = : : . . . . .= . : . . > 7 .: = 9 7 : > .= 3 = : : .= = . > 7 8 : = .= > 7 . .= . . > 7 [ .= . : . 3 . 5 %" % $ " 7 . : . > > . > 7 . 4# . ? ( ( ( . . : . SR 90* % " . .[ : . : . 8 : : . *./ 14 M : = .7 > : 7 7 O 4# .: . " *8 . .& : 7 .= UM .

8 . : : LU > % 9 319 . O 2.= " - . " ' .9 : . : . 8 > 7 7 " ' 9 = .'[ . 9 .= .[ : . 8 $ 9 . 7 " '& / C / = . : . =. : . .= . 7 "$'& . . : C U . . .[ [ . : .9 2 ' " . . > & ' " 9 319 . ' : 2 2.= +. " % " # $" ' . = . .9 : . . .9 + @ + A +5 R 7 "$' * U . . : : . O .= . 9. : .= . [ + > 7 .9 = = .7 . :.7 . * .: = =.9 .9 31 : + * .7 : . +.= . %$ = 0* !" & M M . 2 D 4# 6 .9 & " ' . . 9 E 9 .= .= . SR . 7 " ' . . : 7 M EN 31 2. .: .= : . : : : .[ . . * T D . ./ 14 # $% & 3 ( 0 ( .= A 0 ! % . 8 [ *8 %$ =. = .

9 = . J9 ^ YJ " $ E O $ 4# . 959 9 7 9 C : .5 C - W' SR = =. $ a = a . = .= 14 $ 39 7 ( . : . A > 7 . . 9 ( 7 9 4# .> 9 5 9 C . . 7 9 7 > = . ^ 9$ S J " W' 2 .= 9 7 & 8 31 . .7 : H M : = : . 9 59 7 C 9 = - 9 . * LU [ .= [ : $ : +5 : & C 5 5 D O C > ./ 14 : + # $% & 3 9 > > > " > 9 > % 3' 14 # . :. 31 7 + . U 2 . 01 ! 010 %" % M EN % 7 > U T =. . +B . D 14 # $$% & "%' 7 : . : % # # = . 9 7 . .= 9 7 & b .& =9 > . 8 +B =.1'[ $%H " +5 0+ ! 14 14 # $%H # $$% : 0 14 = "% 8 89 89 : 9 # $$% & .. U2 % R "3' " ' : $ U J9 =.. - % $9 . > 9 . .: 31 b : = : +B . = 7 .7 2 * : C : . ' 2 .

: = . 8 7 8 ( . & .= 9 7[ 8 9 .9 7 7 9 9 7 7 =. . O 7 :0* :0*0 . 7 7 4# 6 U 2 . # $% & 3 "% . > : 7 . " " 9 39 * 7 > . > . : 7 =. b b ( = % % " " . 8 : . ..= [ . 7 "H'& [ [ 7 > 7 98 > D T . .1 ./ 14 010* / 7 .= R U : 7 > 7 8 . . 7 : 7 7 & 9 . 7 = 7 . # $%H = H E C : .W " # / ' 7 7 . > .: . > > "H' : : 7 7 : . 9 . . * 8 7 > - . : .G >9 8 7 > < 9 A ( M EN : 14 7 . " > . : 3 ^ . . 7 7. = : :0 . . = =9 ' : . . % " O SR D > 7 : > : 2 . 9 8 : = > . 8 = . . . - .= : M F" ^ & : - C U : 4# 6 U 1.= : . LU . 7 . 9 .7 8 8 9 = 09 ( #% > .

. > .> 8 . 7 =. . . > 9 9 7 & 7 E * 8 @ 09 . : & / 0 00 . & > : > 7 9 = R .= 7 # $%H . 7 7 : 7 8 " 9> ' ] >* > 8 / . . ' * . > ( D '[ > < 7 * 8 A = : =. 7 7. & 7 . . 9 M EN > > [ . / .9 8 .9 .= 7 8 " 7 '9 .9 : .: 7 ./ 14 # $% & 3 " ' 3 . U . D 8 .R = . . 7 . . 7 .= . . . >* . / .' . =. > / ^ / 0 0 00 . 7 98 SR 4# 6 U . 7 8 7 . .9 : YJ ][ . .9 7 = . . = =. " 9 : 7 < . . - : G . > : 9 . :0*0* % @7 7 C & " ' 7 = > ' > 8 . > . T < 9 = O M # 7 . 14 $$ $ O 8 A 14 $$ $ > < % 7 "" / 9 G 9 = > 7 . .. 7 7 . 3 9 C :0*0 > " : # # U 4# 6 U ( > 7 8 $ # 7 . : 14 M 7 . < 9 : > " [ - 9 . : " ' > 4# 6 U 7.> " - LU . . : : . :0*0+ > G 7 . 7 . 9 =.

3 @31 O ( 4 9 3B9 8 . . .9 3 9 7 : . 3 ^3 F3 M EN :0 % " " & T LU 7 " $' . 7 7 7 : :0*01 ( > 9 #% = . 8 : D . . .= [ > . .G =. C 0 B U # " .= M D 3 G O 31 ^ 8 ^ . : . . . . 7 [ 8 . [ " 9 '[ # $% & 3 > & 0 & 9 : 7 4# 6 U . : [ . 7 & " ' * . > 7 9 .9 3 9 . . 7 . SR 0* > " % " % J ' % " % " " A 0*0 / " C% 9 9 8 & C R U " ' .R = .= ./ 14 U U U U U G 7 .9 >. > 7 : . = : = 9 9 . 7 = . * E > 9 > . . 7 .8 7 = .

. . 7 . 7 SR O # A > 7 9 >. . . : LU ./ 14 # $% & 3 " 3' 3 31 0*0* ! 7 & # 9 9 % = =. & " %' . . . 7 . 9 9 . 9 D .B C M =. . . < / " *. 9 # "" .[ . 7 . $9 * = : 5 % 5 $ . % B = # E 9 . > =.[ . : . U . . . . U . . 7 : .7 = 7 . /. . = = ' =. . /.[ C . ^ & .7 = . . 9 : 9 =.= . . T . + " ' . %$ $[ B 0*0 > ! % 7 > > 7 . . . 7 9 . . .9 8 & 7 9 O D 2 1 . . " = 0*0+ > G R 7 : . * . ^ . /< . + : . 14 # $%H 9 .[ M EN > .

/ 14 ; ;

# $%

&

3 " H' " 9 7 & " ' '

! &
&

' '
'

'

-

I

-

8 % ! $ " 9 9 ;

: "" "

1 8

= #

8

>

7 %

/ " +;D

9

LU
9H 9H 8
7 :

;

:

;=

= '9

;

= ; : ;= ; : 7 = 9 " 9 7 ;

E D
= '9 8

G 9
4# .

$
UG

= ;

;
=

=

M EN

T

>
;= 9 *

8
8 7 : ;= -

8

; 4# . U# =

;

A

SR

O

D

O

C

U

7

;

8

C
3 $ %
:

R

U

/ 14

# $%

&

3

= $ G = ; / J

"

C

> $" ;> " ' % " 27 / % " % " $ 2 #"#,2 8 % " &

U

M EN

#
0
4

D

O

% : @2 ' 2 * ' 2 "2% " & ' ' " & %" ' ( A #,

#

T

D
#% E "" ( $ 8 2

"

"
" "

"

O

; ; >

; = > &

>

E
; ; :

SR

;

3

3
= = : ;= ;= ; > 7 9 :

LU
" ' 2 ; :

A

0*
. ; ;

" % #' "
; > ;

&

'
$

C

R

U

/ 14 ( 9 8 = > = =; 9 ; = 7 : ;= = 9 ;

# $% ; ; ;

& 8

3 7 ;8 ; = = : > 7 ;= 9

;9 * &

#
&

'

3

+

"

'

-

; ;

= = > 7 9

;[ ;[

=
3 +

'D
= ; [ [

=

;

8

= 9 . ( 4 9 > 7 ; 7 8 = ; : ; 7

; " ' = ; 7 :

H > = ; = : = : ; 7 "

;=

#
( : ;= '9 39
3'A3 3 @ "3

$ %
; ;9

M EN

"&

'

#%

;

T

=; ;=

D
; 9 : < ; 7 ; ; ; > : ; 9

> 7 ; > : ;= I =; = 3 ' = ;

LU
= ; > [ 7 > : ;= 7 ; 8 7 9 : ; ;[ 7 > 9:

E

C
7 ; ; = 7 " $' ;= [ 7 = ; : ; 8

"

7 &

&
3 3

= ;

;

C

U

: 8

;= -

O

;

D

< ; : : ;

9:

=

: ; 8

:

3

O

;

= ; ;

< : 7 7 : ;= 8 =; 9 ; =;

SR

M

7

A

R

U

= : . 9 . .[ 9 '[ = 9 7. > 7 = =. 9 : = . " O *0 ' " ' C : 7 8% " % D [ [ . " [ . 9 7 =. : . =. = 7 . [ = -[ . 9 9 . .7 8 8 7 = : . 8 U *0 0 ' ' ' ( .7 : = = >8 9 . = =.7 U . =. > .[ ' . > 7 9 = 9 .= = . =. 9 = 9 . [ 9 .7 .= . UM UB 4# 6 4# 6 7 8 7 3 D 7 : 9 = > . . M = 9 *0* 7 M M ' ' 7 > ' ' ' ' = ' 7. 8 < =. > . *0 0* ' ' A 4 2 . T M EN : . = 9 = " 9 > : . . 7 . SR O ' 4 .& 8 7 9 . "& $ .[ .7 > . .' 7 .7 . . " - E . LU R . =./ 14 # $% & 3 * *0 O M = % B = . . = - C : > . 9 . [ . 89 : : = = : . .Y > 7 = .

. = 0 ! 4 8 2 . 9 . . = : = > : 2 . .7 9 8 . =* = 9 " '9 4 >. > - M EN 4# 6 U 4 T = . > . : 7 : 7. : / ' > . . 7 9 : .= = .9 = 9 : . . =* =. 7 > SR 01 #" '" .= . . 7 M * 9 " 9 LU 9 7 ( 9 : . 9 . . . =.= 9 ' 7 .7 = * ( 9 ' 7. . . . . = . 9 . 8 9 > = =. . .= 8 : : 89 = ( A . : ." 7 & 0* 4 7 " . 9 7 R 7 7 7 8 9 = 7 U . : > 7. 8 . . > > > : . 9 " . > > . : 7. .= = 9 . 7 7 9 9 C : 9 O . 5# % % #/ 7 = 7 . : C & 9 D = . 9 9 > : : 7 . . 2 : 8 . E = : >9 =.: = . > ./ 14 # $% & 3 5 ( % 0 1> ' '[ . : . 7.: >9 . . . . U . .9 : : > 7 = > =. : 9 7 7. : = . =. =. .: 0+ ! ( 8 O D $ '" =. .9 > . > . '9 .

. O = .: % D > ! 7 8 H : H . .9 " " ' = . 8 : ./ 14 # $% & 3 ( " % M ' ' = : . : . ' = 31:= F += " 9 +=!9 : LU 9 +=9 . & 9=!F = . A $' M . . ( & : = = . 8 = 9 + := 5 3 7.7 : = . . . = & . 5= . : = = " = =8 = . .= 9 8 8 & "0 $' .9 E =. =. 8 = . . . > "0 ' . . = & 7 : : =. %$ = 7 97 * 8 '8 "0 ' ' *.= . 7 = 3 := O ' =. * 31:= c 9 = = : > . .= 7 . SR 3 @ 3 ' =. '& 9 . . " .= 9 : = = 3$ 3$ . . =9 3 =8 : & 5= $' ' 3' > +=! ^ + M ' 9 =. 8 = 9 3 :=9 ^ 31:= D =. . . .& 31:= ^ += " : =. > C R U . . . "0 ' . := . : 7.8 = ' = . * 8 8 .9 9 M EN = 8 $ H' ' ' 3 := C U %' . . T 8 31:= ^ =. .

= =* O .= .[ : . 2 5 ! >.9 : .' "" % " ' " = " . : .= . >.[ . . 7 & > 7 9 7 [ . 7 7 . . : . .= . : [ .= 9 D : .= . . - . 8 < 7 .9 : .: . $ 7.= . = .[ . 7 M EN .= * 7 : 9 *8 . . .& H A N $ ( R .& 8 9 .= .= : .& : = : .= ." . 7 ' . 9 : > 7 7 .= : .[ U F : . C .= : E .= .= & . . . [ 7 : : O . : .> : . C .8 > . . . : . .= > .= 7 [ . = .= . . : . 9 .[ 8 : LU .= 9 .= . . 7. * 8 U . 7 > 7 .[ . ( =. .[ = . .= : : . = 7 .. !0* ( $ = /E . . * . 7. : ./ 14 # $% & 3 " ? !0 ( .! -. . . [ SR +G +5 +F > . " > : .= . ' .= T D O 9 . @ 7 . *.

= 7 : . 8 . .= . 8 7 .= : . H + + + ( : . . M EN - .= .= 7. .8 .= * > : A : C . . =. : .= + . .8 . 8 : > 7 . .8 R U .= 9 .& ( H' !0 @ > = . = T = $ : D . .= . + 8 + > O : . - 9 . . > 7 8 9 . .= > 7 7 > =. : .: 7 .9 .[ : . . * " 8 : ./ 14 F # $% & 3 . 7 '& .8 > SR - @ = .8 . . 8 . U : : .. - E " : 7 : .8 D O > $" C !0 . . . ' 7 : > . =. . . . . LU ' 7 : > 7 7 " . . 8 9 < . @ 7 > : @7 8 8 . . > = = =.= : .

= . 8 *8 .: . . : . .= : .. . . : .= 2 . . .= = ' . .: > 7 = . .: .= D .= : .= > $" !0* ..= .= . .= O C U M EN T .= : . . : . : .= . . ) $ $ & ' & $ ' " 2 3) $ 2 " % $ & % ' 2 !)& LU % ' " %" # "# C R U . . . .: . . : .= ." .= . "I 2 2 2 A ./ 14 # $% & 3 = $ 4 / ( ( . . SR O ( : .= . $ $ E *8 : . . 2 : D . : : .

[ - : 8 & = 7 =. ' . . 9 . . + + F+ O D =. > ./ 14 # $% & 3 !0+ ! I # 7 8 8 =. * . . ' $' ' . U " ' .8 : + : " *8 .= . 8 . " 7 > 9+ & " 9 9 " : .9 T 8 & C R + /. . : /. . =. : : . O 7 C + + + +F + * +F + * U >. 9 3 =. 8 8 . - =. & : + >. % $9 9 > =.'9 : .9 " . . : - : .7 > . " . 2 > . A % +F $ M EN +5 : .= >.= & " M LU .= > 7 E 8 =.= : . . : .[ $ : .8 . .= =.9 +F9 .= 9 3' ' 8 %3 8 =.= . 8 7 : . . 7 : SR 98 + + + =. 7 : .& + ^ +G F +5 " 8 8 ' 8 > 9+9: 9 D 9 +G 9 .= & . : 9 7 > > 9 7 .

[ : . * .: .= .= I M EN *8 .[ .= . .= .= : I ..[ .= : .[ : .= : . .[ .: LU .' 8 .= !01 ! "" % " U . . 7 H & $ . . .= : : . > 7 " " " " " " " " " " " I $ $ .= [ " D C . >. .= . . .: .[ .= .9 .7 >. = .= : ..[ .[ .[ .. ." = =.= : 7 .[ .= [ .= 9 . > 7 . $9 9 .= .: : .[ . .[ .: U *8 C : D I$ O *8 : : . *8 7 & .: .[ . .. . I O .= : : . . # $% ./ 14 : . 7 : $ .= .= A SR $ I$ II$ .= . > 7 @ + A+ " %' . . =. 2 =.= .= : .[ .: .= : .[ : = . > = . 7 9 & 3 >.[ .: . .= T : .[ .. .[ .= .= . R : .= : .= . : : E : . ...

= d$ .= ' $' ' .= " %' ' U " 3' . ' .= 5 & .& ' ' & M EN ^ T : +$ 3 # / I @ I$ D ) ' ' . 9 -9 : .= : O % ' & . : = : 8 > $$ R " ' ' I# .= =.. ' .: . : . . .8 .= " .& 9 # F& 7 9 * I @ A "" " 8 I #9 ' =. ^ - . I $@ $ ' .9 . .= 3 " .. . . $ I @ A " % . : ." - : = : . : A D @ II$ =.= & LU . . : . O *$ * * ) . '& " & " : . > : .= + =.= .9 .= ' & =.& & $ $ $ &$ $ $$ %% . ./ 14 # $% 7 : : & .& " H' .& =.: A "" C " 7 $ ^ + =. E " . F "" 7 =.= .9 ' ' ' $ ( C U # / . . = ' & SR : # / . & : = @ : D . & ' .: .' ' ( =.

F *8 .9 - ' 9 .9 : . . : & ^ ' .9 ) ' ' ( *$ $ * & $ $ % / ." . . .= . -1 9 . 2 ..= 8 % - . : F =. 8 : : . " ' *8 '& + C U ^ O * 3 # / D =.> U " F II$' O . I @ + + ^ C " .9 ' ' ( =. % ./ 14 2 . . . F " H' = .& J I '9 $ . M EN T ' ) . 7 & ' .& "I H M ^ F "I ' .: ^ # / # / $ M = .= .9 2 . : . =. @ * & $ $ % D % .: .= " I$ II$ # $% & 3 * . 9 & ^ 8 F .= *8 LU .. '9 . 0 ' ^ .' ' ( 7 ) * & $ $ % .8 .= E & 5 . .. . 7 : . - # / 5 & : A II$ .9 ' & & ' 9 =. @ $ R " ' ' 9 *8 " ' " " $' ' " 3' " ' U =. .= : .: .= .= ' . . : .9 F& % ' SR 2 . : .= F9 .

. $^ 5 & . : *8 : .& + $ $ C " : " ^ E . . . > ' & *8 $ # " H' I H # / : =. @ & .= 8 LU *8 .= [ . @ =. 8 # 8 $ $ .= $ ' " $ ' = : ./ 14 ^ I F" % =.8 " $$' D $' O II$ 7 7 " H' DD$ ^ $ A SR O $3 R " ' $ ' .> . & $ $ % : .= 9 9 M EN ' - II$ . *$ $ * & $ $ % . . =. # $% & 3 " %' ) I ' . = 9 #& $ . # * # .& 'F " F F $ $ $ ^" =. C U - 3 = . " A A $' . " F F T D $'' !09 2 ' : ' " # / : .9 ) ' ' ( .= 9 #& U .' ' ( .

. . . : 8 9 . . . . . . > >. = 93 9 . 9 . = : . : R . + 3 3 ./ 14 # $% & 3 5 " ! M O .". . .8 : . . A SR O D O C U M EN $ T C .> 7.& =.= : > 7.' 7 > 7.: ' . : > LU D E =.9 3 9 3 *. > 7. ( . > $' 7 =. . 7 " "% 3 ' . . . .'9 * U .9 3 3 *.: =. . 9 9 . "2 ' .: I " B# ' ' . . .= 7.

= [ 1 9: U 3+ 0 0* D + O : C R ^ R F 3R M EN > .' 7 % #% " / . : [ .! .9 5 9 & LU "1 ' > 9 1 $ / O # > 7 7 7 ./ 14 # $% & 3 5 " % 0 0 0 B >. .9 * 7 : . # 7 (% > $" O . . & * 7 : . [ > [ 9: 9: [ [ SR = = = A 5 > $% C R U .= 7 0 . . . 7 " "" & 7 * 4" % D # * [ 8 8 T E 7 ..

=. . 7 : : 1 7 7 8 > 7 & . & . 31: %3 [ > = . > G 7 . : : E * 9$ 9 $ " 9 $ M EN ' T 3 9 ? 8 D : 6 O ) L ' ' ( /6 5 C & $ $ % U & & "1 ' A SR O 6 4 4 $H C "1 $' "1 ' "1 3' R 4 4 U "1 ' . " = =. D . : : 7 9: 31: & 3B9 ^ 4 / " ' 0 0 . . 8 + : C 5 4 K4 7 . G$ =.9 8 > - & 4 4 LU 8 ./ 14 8 [ 3 9 ? # $% & 3 > 7 9 &3 > 9 ?^ ?/ 9 ? 7 .

= . . 8 > . T > M EN 8 $ " 7 3 < > 9 a' : . > ./ 14 # $% & 3 2 0*0 B 7 =. % " # & " " 87 % " % " " # % % " C% % " " #" & $ % % "# " 4 5 "2& " " U E .7 .9 . A SR O D O C > $" 0 . : . .> [ 0* 7 % 7 C 8'9 .9 R > $" 7 & 0* . . 8 7 1 [ < > 9 U . = [ . .: > 3 " > . : : > * . 9 > . . .! " "" & % $ D . > 7 & 7 . > : > : . E 1 $'[ . 9 . 7 1 9 1 . : . " LU 9 .9 .

. . > # $% % & 3 " % ! 0 . .9 . > & 4 > : 4 8 4 7 > . * 44 C R "1 %' U . . ./ 14 / " ! # ( =7 ( =7 ( =7 4# 6 U . 0*0* G 7.! 7E . > . . > . : : 7 5%" . * . = 9 7 . > 7 [ 7 "1 3' A SR O D O C U M EN G 9 3 7. [ . E > . . . : . . T D > : 4- . . . . .7 9 LU > * . . . . . 7 7 8 > > 4 7. . . . " .

7 .= 9 . . '[ 7 .: 8 " % C 7 R . 8 : 9 .= . : = : 7 : . 8 7 9 : 7 # . > .7 7 . [ 8 7 [ . : 7 ' D < [ 7 " .= 7 -. ./ 14 # $% & 3 " % >0 >0 0 ( > > 2 . 7 . 7 U . . % D "# C U 4. * .7 .7 .' #% " # % B # & ' =.7 > [ 9 /. 9 7 M EN / > 7 & 7 T /? 8 8 > . " [ .7 " 8 @7 % 8#@ . . 7 . : . ' =. [ [ & " 9' 8 LU > .: E 9 7 7 [ [ . =. : .= 8 7 . .7 . O A SR > $" O >0 . 7 4 4 . >0 0* ( " 00 0 5 > >.= 7 7 8 : . > . > .= 8 . 7 .

.7 : 7 : 93 98 " .'[ =. > 93 9 # $% & 3 3 7 93 9 > 7 7 : : . .[ = D . " 3 @ 9 : . .[ . 7 9 . .= .7 & . ( " '9 : 7 . .= =.= # $%H 9 7 [ = = 7 7 9 = = = D 7 O . - - 9 . 7 = 7 SR 0 M O 7 A '& 7 4 E R "G ' . 8 > & 7 > 7 . .= . /. [ >. & "G ' 3 @3 A3 7 . . 7 = G : 14 . C = 9 7. 7 . = U = 7.7 " : 8 9' 8 0 0G C 7 .'[ " ) 4 ' 009 9 /9 A 4 / ' 4 ( : & $ $ % .=* 3 @ " U ' 0 0G ) ' ' . . M EN = 7 T . : >0* >0*0 / / % " ' # #% . 3 . U "G $' ' . 7. ": .7 [ " " 8 = .7 ./ 14 >0 0 ( . .= . . . .[ . 4 / 4 4 & $ $ % 7 LU 7 7 . 7.[ ' 7 7 . .

9 /9 & =* 00 ( / / 7 . > .8 9.9 9 9 = . .9 9 > 4 7 = 9 ( 7 = C . . . . 9 @ / 0 0G 4 4 . U O 7 '9 > . [ = = 7 7 . & 4 D M EN .: > 7 G ( >. 7 . 7. 8 9 . H 9 . >* . " & "G %' "G H' 9 . 9 9 . [ 7 7 = 7 0G . 7 LU . %9 > . . 7 .9 & SR / 9.[ . >. . " > 7 .9 O D . . . .9 7 . A $ R U =.9 >0*0 ( = G 7 7 =. 4 E T "G 3' = 9 = < = 7 7 7 9 > & "G ' . 9 . 7 .8 C "G ' < ./ 14 >0*0* 4 4 # $% & 3 % 7 .9 9 .

C R 9 $ 9 9 U 9 9 9 9 $$ . 7 7 . " =. 9 LU 1 & 1 . "G ' * [ "G ' 1 $ "G ' =* : 4 8 D O / /4 0 0G 4 C 4 4 =. 7 > D 00 7 > & E [ . : =. .9 / & . & : . O U 5 / 1 $ . 7./ 14 / " >0 F ! ' #% 2 # $% % 7 & "" " . . 7 0 4 9 T . =. . . 7 > 1 [ [ 7 : 9 7 8 . 7 (% / . . . 7 8 G 7 . = . " 0 3 # # 8 # $ # (% " % 7 " " ' E "" #" % %0 0 9 DC DC C D 3 > /0 9 9 % % 9 9 9 9 9 0 $ 9 9 "0 9 9 $ 9 9 9 "$0 9 $ % 9 9 %0 3 3 0 9 3 9 9 9 9 3 9 70 $ 9 9 9 3 9 0 3 9 %$ 9 9 9 9 3 H 9 H 9 $% 9 9 $ 9 $ 9 3 9 9 9 $ 9 9 9 $$ 9 9 H 9 9 $ 9 9 $ 9 9 >0 >0 0 # # =. H 9 > M EN > < >0 0* ( ' . SR = : - 9 J A 4 . .

> M EN >0+0 B T >0+ 7 % 7 D > >" 9 7 ./ 14 # $% & 3 # % & "2& " % " / /4 0 0G ? 4 4 44 & 7 ^ 5 / "G ' 8 "G ' . .7 [ = 7 SR = 7 7 = A 5 U 1 . [ > 3 < >0+0* 0 D 00 O / [ C 7 O 4 > 7 . # 7.9 > : .[ 8 8 [ [ 9: [ 7 < [ .7 . : > . 7 . LU E = : > ' . R % > $" >0* . & 8 7 9: . 9 . . 9 9 . [ [ . > <& C "G ' 4# 6 U ( 9 2 . . . # @ #8 % " & # " #" % % "# % " " " # # " C U . > .= 9 1 ' 89 .

. . [ E . > .. C [ U . . D 7 9 7 8 . . 7 : = . LU .[ 4 . . > <& >01 % " # 7 % % >010 0 B . 7 * 9 93 U / /4 0 0G 4 4 5 / ." [ 8 M EN 7 = 7 O . 8 = > 7 . > & & "G $' 1 . " H 9 > . > =. . . 8 9 >: # . ' 8 = . 7 . 8 '[ > - SR A 3 7 : - R "G ' 7 7 .8 . 2 : . = 7 < : G = 9 . 7 8 [ / / 4 0 0G ? 4 4 4 4 5 / C T .9 . " . ./ 14 # $% > 7 & 7 : : 3 [ >0+0 1 ' 7 =. 7 8 7 >010* 4 / . D 7 0 O 7 . [ [ . 8 ( . . 4 > ' . .

: M 5 2 . "0 "G 3' & "G ' : > 7 0 = . 3 " " 4 .: 7 9 . .' > ^ " F %$' $ ./ 14 >010 ( & 3B@ 4 / # $% & 3 " . 8 . 8 9 W: = 9 $W ( A SR O D O C U M EN % T D E C R U .. .9 . W: = . 7 3 7 : 8 .[ S" W '[ 7 =.9 =.8 W'`9 LU . 8 8 . 9 3 _ " SJ & ^ 39 % 7 H .

8 8 . : 5 B >." B0 D 2 " . . > D [5 E 5 ^ M = : 9 . 2 > 9 5L 9 5 ( 5 O D 5L O 7 SR > 95 L ( > 98 9 5L 9 > A 95 C B0+ # 7 >* 8 2 U 8 > 95 95 . =.' 7 : . U B0* / 7 . ' 7 7 $ > 7 9 < * 8 : . -.9 . ^ 9$ ^ 3 5 _ J `9 : $ & 5 5 5 = . > . e J . 7 . .7 7 > 9 5 9 8 . 7 9 7 * I .5 M EN 5 T LU [ .9 > > * . . & H R 2 7 . 7 * 5 C 8 " . " ' 95 9 9 5 > L . > = ./ 14 # $% & 3 " / B0 B . : . .> > ' 9 . 7 = .

7 8 .9 =. > 7 + 5.'9 5 > . [ . [ C 7 [ 7 : 5. M EN 6 7 9 7 T : 7 6 B01 ( # 7 O C ( > U > 7 "#@ . / . .. > . 7 9 . 7 A . 7 : 3 ( : 8 8 M 5L 5 > . =. & " 3' O 5 5 > 5- SR : . . 8 . 7 . " > .= M . . . > 7 8 .7 ( < : =. . > 7 5 "5 6 ' "5 5. : .9 R & .'" 7. & . . . 97 * . 9 7 = > . 95 E > > . . * > 8 D < 7 > . : 7 .[ > .'6 U " ' .+ 5L ^ 5 %- >* [ : . 9 " 9 D 7 > * 7 > =. M 6 # . . . 2 > > : 7 : = 7 . . . ./ 14 # $% & 3 " $' 5- 5 5 3 5 5 3 - : %- . >* 8 9 > < 9> LU : 9 > .

. 9 ./ 14 # $% & 3 B09 M 7. * : . 2 *. " " 2 M EN 7E 5%" " % 7E G G f D @ O 4 . # 2& @ 2& 5%" 4 E 97 * 8 > 9 =7 : "7 8 5%" 8 ' " # % " 8 9 9% 93 9 93 93 93 93 93 / " B0* . 9 9 D > 8 7 . 9 9 >* .> & % ' 5 / " B0 .= < . . U2 7 U B ' 7 : . 8 . 7 " % #@ /" > 7 $ T > 9 . A SR O - 3 R @ 7 @ 7 / U ! " ! " . " ' 4# . . > 8 : LU 7 7 @ 3 @ C .= = . %- $ > > " 2 : . 3 2 *. .. C U ! # 5%" 8 ' " 9 9% 9 93 : 93 93 93 . . 8 8 1 7 " 7 8 % 9 " %- . @ 4# . . % 9 " # > 7 8 3 ( : : 7 " #@ /" " .

/ 14 # $% & 3 / " B0 . .& .& . . ' " 7E . 8 . " 8 . R U 93 . . . . ! 5%" 7E 2 8 2% LU 5%" " % 9 9 % 9 " (B0 . .& . # : . . % 9 " . . 7E ) "" / "" ! 4 @ G . 93 9 9% 9H 9 93 93 93 / " B0+ . 9 : 8 C #"% 5%" # % 9 $ 9 9 3 A SR O D O C U M EN 3 T 8 D 9 .7 < : 5%" : E . " " % #@ /" 5%" 2& @ 2& 7E 4 " 8 8 8 "7 " 2 ! # 5%" 4 @ G . .

: C U . . < < 7. E 9H3 9%3 9 % 9% 93 9%3 > < 7 & 9 "R ' > < = [ > > < < 7. # # 7 . & " % # "7 =. A G 14 $$ $ > 7.' " % $ # 3 = . . D " # # 9 % % 9 " $ 8 " % # A " " # # " %" "' " %" 7 I I I I I G < < < < < .8 .9 ( 0G H $ > 5 H >. . > >. [ = : > < L=^L & 3 3 O D 9 = > > < 9 . > O # . > 7.9 . # R . . D T M EN >. . / " H0 . . : <9 M . . . * > > . G 7 7.9 > [ 9: SR 9 > A 9 3 LU 8 7 C A 0? 9 R U . ./ 14 # $% & 3 " % H0 > .

= [ 7 [ A SR H0*0* < / 9 = 8 : . . . 7 8 " % M : < % R 7 . . : I 9 9 9$ E 7 9 3 - 9$ D 9 9 93% 9%% 9 T 9$ 93 M = : M EN 9 9 3 H0 > H0*0 G %" 7 % C U "" / & 0 0 0 D 0 ^0 0 0 O & "R ' O 7 7 7 ' "" " 8 8 = 8 7 . / " H0* .= = G : R 9 3 9$3 933 9%3 9 3 9 % 9$% 93% 9 H = 9 >= Y = > 7 9 9 3 9 3 U 9 . ' . . . * > > .= . 7 7 7 . > %" % ( 9 93 9% 9 LU 9 3 9H 9$ 9 3 C 7 *./ 14 # $% & 3 H0* ( . . > < 7 . > " % /# / % % % # # " E 7 %" % > % " " % 5 " = . 7 * R $9 1 = 9 9 = : O 3$ 9 : .

/ 14 # $% & 3 > $" / " H0 . > < $@ " ' +1 0 CD 9 9 % 9H3 $ 9 9 9 9 3 9H 9% 9 9 9 H0 . ' 7 H0* . < $@ " % "" / 11 ' % 0 CD % " ' 91 2 9 9 9 H 9 9 9 9 9%3 9 9 9 LU CD 9 9 9H 9H 9 H 93 9 93H 9 9 7 8 R3 = . 9 9 D 9 9H R = 9 H E 9 3 T 93 H0 0 O < / . 9 7 9 % 7 8 = . SR O D O C ' 7 U 7 A = $ 4 6 O O > $" M EN 8 8 M > . . 8 3 C 0 9 9 % 9 $ 9H 9H3 R U 24 .

> < $@ " "" 9 $ 3 9 9H 9% +1 CD 9 9 9H 9%3 9 9 9 9 0 % "" / % 11 CD 0 % " 91 2 9 9 9H 9% 9 9 9H$ 9%3 9 9 LU 9 9 9 9 9H 9%$ 9H3 9%$ C 0 CD 9 9 H 9 H 9 H A SR O D O C U M EN 33 T D 9 E 9 R U ./ 14 / " H0+ . > < $@ " % 9 $ 3 9 9% 93 9 9H 9% 93H +1 CD 9 9 9H 9 0 % # $% "" / 11 & % 0 CD 3 % "% 91 2 0 CD 9 9 9H 9 3 9 9 3 9H3 9 9 9 9H 9 3 9 9 9H 9 9 9 $ 9H 9 9 9 9% 9 / H01 .

9 . . # "" : . 0* 4 . .= C 7 "$'9 7 : " .= & . .' " % " $ & ' "" # "" B . .= U 7 .= $' E .= .= " =. : > = : 7.= : . = =. "4' 8 " ' " ' " $' " ' U .= "3 9 3 9 3 9 3 $' M EN T : D . 7 8 * 8 7 . 7 : 7 : : . ." =. A 3B$ 2. : .= 7. $ $ 3 R " '9 . ./ 14 # $% & 3 5 " ! 0 B " O = M . : '9 > .+ .= : >. 3B .+ . 3 9 3 $ . .= : . 8 : . 3B 2. C 7 " ' 8 3B 9 3B 9 3B 9 3B$ 4 . . .+ .= . 7 '9 : : .3 8 & . & .+ .& 2. 2 . : . : . .= : .= 3B9 3 " % .= 7 . % =. : . O SR 3B 2 . 7 8 = .+ . ' LU . 7 . "/' 3B D ( O $ ' .= " $' '9 . 3 7 " 3 9 3 9 $ 0*0 3B =.= . : $ " . 2. .= > 7 . : .

. .= = . = : .9 . 8 . : : . .= 9 : : : . . : : .= . ( & 3 3 3 3 9 # $% & 3 % " . . . : 7 . . . . : = : . : = . : . . . .8 = . * 9 : =. : > =. . . =.9 . . .= = . ) " 39^ ' ( D O c & $ 3 % C . 9 > . " 3' ' " %' " H' ' ' ' ' U : . . . M = : .= % & " $ " & ' A ( 3 : ^ 31: 3 : 3% R .= . : ./ 14 0*0* 2 . " = . . : $ . .= . C " " " " " ^ ^ ^ ^ " 3 93B9 ' " 3 " 3 " 3 3 3 3 LU 93B9 ' 3 3 9 E 93B9 ' 3 9 9 D 93B9$' 9 T 9$ 9 ( ( & : 3 .= . 8 . .= .= U & 9 ) F ' ( : & $ % 3 9 O : - SR 39 ^ 3 9 0 # " : " . .= & 9 ^ 3 3B9 3B M EN ( ( $& : 2 .

. $ 8 = O SR M O I01 ! % D . 5 I >. : : = / = & > . E =. . 8 = 7 : 8 . . 7 * . . 8 3 a 7 : = 9 : > & 7 . * % " C " & = =. 2 .= * = : > 7 . 8 = . = : 89 > = 8 LU 8 . : . R 8 %9 : U . =. = = = > 9 . . : 9 . 9 % . . > 7 9 . 8 J .9 8 . . . " C : . : > I0+ ! . * * 9 = 9 .> : = = > . % 9 " M =. 7 3 a $3 a .'[ 8 I0* ! M *.: & = 7 % M EN = U 7 : > 7 9: . = 9: . > . M . . = * .' # 9 : .: = > T 3 a > 7 >: I0 @ ! .8 7 : : 9 : > 8 . 7 #" # 7 = *. 9 = 7 A = 7 7 = * = ' " 9 3H D 7 . . M * . : 7 ' 7 M . .9 7 7. 9 . ./ 14 # $% & 3 " 5 I0 1. " = 9 . 9%39 =9 a *. = . 7 a9 > 7 9 = * . . [ " = ' . >. =* 8 .

> : 7 = ' M = : -. %" 3 = #% .= 9 " = = > .> D =. g R E " ' U . 4 .' . .' A SR g g 3 C . 5 . / 2 4 .= O > 7 " 3 D $ ' 3 " ' $ O 2 " . . % " : = " M EN "% " T % %" ' C U 1 . % . 7 > = : > : > 7 " . . 2 > : . E8 : . . 7 g " SJ 9$ 9 . 7 ./ 14 # $% & 3 " 5 J >. . . * . . 7 J0* 4 % & " . E 7 : . > .8 2 < LU ( . : . . .' 7 J0 2 7 2 : . * . " . . " : "% " 2 9 7 5 %" .= J0 / " .

*. & 3 " (9 K & " './ 14 . & R " e" h ]' J e" h ]' J U . # $% & 3 #% "" & (+ K % 2@ " 2 " " #% " " & '. H SJ SJ SJ V 4 *8 . @ SJ SJ SJ %9 SJ $9 SJ 4 9 e" h ]' J 9 e" h ]' J 9 e" h ]' J D 9 E # $ e" h ]' J e" h ]' J 3 e" h ]' J LU e" h ]' J e" h ]' J 9 3 " H " 2 " # # " " # 7 # " 2 A SR O D O C U M EN T C " / > . .

( ' 7 9 # " 7 : " % 7 =. ( 7 >= " > > ) ) %$ 3& b 14 C H%' UR U " # $$% & U U " # $%H & U U " # $%H & # %$ 3 U( ! 14 # %$ 3 # 3 2 9 9 ! > = LU 2 # $$% 9 # $$% H UR U > 14 D H > H' 2! ' ' # $%H 2! # $%H U A SR O D O C U M EN 14 U U 14 U T # $%H # $%H E R U( ! " # = U . 7 > 7 . . 5 . : 7 %"/ %"/ 7 7 : 7 ./ 14 # $% & 3 " 7 . .' 8 #% 9 > -9 >= . >.

9 ( GS S R Q E 9 H $ VX 0 9 HH > . '& C . V1/9 S Y 9 . $H 3 9 + HH9 ( U M EN % 9 HH9 ( 0 %39 HH9 ( . : M : = C C _ %` _ H` (./ 14 # $% & 3 3/ 2 _` _` 14 H$ 9 + .9S I9 GS D _ 3` ? O _ ` (B. P 9( P 0 P 0 P T D / L _ ` /k _ ` /k _ ` /k _ $` . J 9 9 %% S C ? 9 . & = > 9 = 14 $$ $ 9 _ $` 14 $$ $ 9 9 = _` ! '#")N& '(((*C _` # 3 9 8 O M . F&M $ = . G > 9 ST T A SR O R : _ 3` 14 # $%H 9 M 1 8' ! A R 9 9 U !9 14 $ 9 39 5 C 9 . /k i 0 LU I HH9 ( 92 9 Q P I j 90 9 85 H Q 0 3 9 _` /k 0 0I9 H 9 0I9 9 9 . 9.

A O C U " .' SR O D / 14 # $% $ & M EN T D E LU C 3 R U . .

T > . E 2 7 8 1 R ( 7 U SR A O O D * . . U ( 8 7 7 . U M EN . TC 4 7 : 7 8 ( U8 7 . 8 = 2 => : D . H U ( 8 7 R 7 @ 9 @ U . * * . /# O = 7 8 Q 1 7 ? =U C 8 : . @ O . . = . : : LU . $% & T > * U > U K *./ 14 # $% & 3 14 H U @ 14 # $% & 7 @ ( 2 => 1 U0 ( & # . /# 1- I 4 1/ 4 7 U0 *. O C 7 =. . : 7 8 U 4 1/ ( 8 H .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->