Sunteți pe pagina 1din 5

Planificarea calendaristică

SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare I: Introducere în psihologie


Număr de ore alocat: 6
Perioada: 13.09. 2010 – 28.09. 2010
Nr. Data Conţinuturi Comp. Activităţi de învăţare Metode (M) şi Evaluare
ore (detalieri) specif. mijloace (m)
2 13.09. Introducere în Cunoaşterea – în psihologie
14.09. Psihologia – ştiinţă sau artă? M - brainstorming,
psihologie
Pledoarie pentru psihologie. cvintetul
2 20.09. Psihicul şi 4.1  distingerea specificului M - conversaţia evaluare
21.09. psihologiei ca ştiinţă euristică, explicaţia, formativă prin:
caracteristicile lui 4.2
(definiţie, obiect de studiu, problematizarea, - observarea
metode) exerciţiul sistematică a
 principalele momente în m- manual, modele elevilor
evoluţia psihologiei ca de teste psihologice.
ştiinţă;

2 27.09. Metode de cunoaştere descriere metodelor de


28.09. cunoaştere în psihologie;
în psihologie
exemplificare;

Unitatea de învăţare II: Structura și dezvoltarea personalității


Număr de ore alocat: 30
Perioada: 4.10.2010 – 25.01.2011
4 4.10. Sistemul de 1.3  dobândirea informaţiilor M - problematizarea, evaluare
5.10. de bază legate de conversaţia euristică, formativă prin
personaliate -
4.1 personalitate prin utilizarea dezbaterea, studiu de observare
11.10. caracterizare generală
problematizării şi caz, exerciţiul sistematică;
12.10. 4.2 conversaţiei m - fişe cu descrierea exerciţii
 recunoaşterea unor unor personalităţi din aplicative
personalităţi accentuate prin literatură, fişă cu liste
analiza critică a unui de adjective
material literar;
 identificarea principalelor
trăsături de personalitate prin
completarea unei liste de
adjective
4 18.10. • Temperamentul 1.3  caracterizarea laturii M - problematizarea, evaluare
19.10. dinamico-energetice a conversaţia euristică, formativă prin
2.3 personalităţii şi a tipologiilor exerciţiul, dezbaterea chestionare
25.10.
temperamentale în urma m - manual, fişe cu orală
26.10. 4.2 explicaţiilor oferite şi chestionare etc.
purtarea unor dezbateri pe
tema temperament bun sau
rău
 utilizarea chestionarelor
pentru identificarea
propriului temperament şi
deducerea măsurilor
educative pentru fiecare
temperament în parte
4 1.11. • Aptitudinile 1.3  caracterizarea laturii M - conversaţia evaluare
2.11. instrumental-operaţională a euristică, formativă prin
- Inteligenţa ca
1
8.11. aptitudine generală- 2.3 personalităţii problematizarea, chestionare
9.11.  analiza posibilităţilor de exemplificarea, orală
4.2 dezvoltare personală din dezbaterea
perspectiva aptitudinilor de m - fişă cu tipologia
5.1 care dispun precum şi lui Fleishman,
recunoaşterea la fiecarea chestionarul Holland
persoană a tipului de
inteligenţă predominant
4 15.11. • Caracterul 1.3  caracterizarea laturii M - conversaţia, evaluare
16.11. relaţional-valorice a problematizarea, formativă prin
2.3 personalităţii în urma dezbaterea, chestionare
22.11.
explicaţiilor oferite experimentul orală frontală
23.11. 4.2  dezbatere pe tema m - fişe de lucru
5.1 posibilităţilor de modelare
socio-culturală a caracterului
şi identificarea factorilor
care contribuie la acestea
 completarea fişelor cu evaluare orală
aptitudini, interse, valori
pentru aprecierea unui
potenţial drum în carieră
4 29.11. • Creativitatea 1.3  fixarea informaţiilor noi M – conversaţia, evaluare
30.11. despre conceptul de problematizarea, formativă prin
2.3 creativitate, nivelurile şi dezbaterea, exerciţiul chestionare
6.12.
fazele procesului creativ pe m – fişe de lucru orală
7.12. 4.2 baza conversaţiei euristice
 analizarea posibilităţilor
de dezvoltare personală
folosind problematizarea în
rezolvarea unei situaţii
concrete
4 13.12. Recapitulare şi sinteză. 1.3  recapitularea și M - conversaţia, evaluare
14.12. aprofundarea noţiunilor problematizarea, sumativă prin:
Evaluare 2.3
fundamentale despre dezbaterea, exerciţiul - examinare
20.12. 3.2 m - fişe cu diferite orală
21.12.
structurile de personalitate
4.2 cu ajutorul fişelor exerciţii - lucrare scrisă
5.1  evaluare pe bază de test
docimologic
6 10.01. Aplicaţii + evaluare + - evaluare orală
11.01. - evaluarea
17.01. teza semestrială.
portofoliilor
18.01.
24.01.
25.01.

SEMESTRUL al II-lea

Unitatea de învăţare III: Procese psihice şi rolul lor în evoluţia personalităţii


Număr de ore alocat: 22
Perioada: 7.02.2011 – 26.04.2011
Nr. Data Conţinuturi Comp. Activităţi de învăţare Metode (M) şi Evaluare
ore (detalieri) specif. mijloace (m)
4 7.02. Procese psihice 1.1  identificarea proceselor M - explicaţia, evaluare
8.02. psihice senzoriale şi conversaţia euristică, formativă prin:
cognitive senzoriale- 1.2
aprecierea rolului acestora demonstraţia, - chestionare
14.02. senzaţia, percepţia 2.1
 fixarea şi sistematizarea exerciţiul, orală
15.02. reprezentarea 2.2 caracteristicilor proceselor problematizarea
4.1 senzoriale pe baza m - planşe pentru
explicaţiilor primite obiect şi fond în
 analizarea proceselor percepţie, rolul
psihice în urma realizării cuvântului în

2
exerciţiilor aplicative percepţie, iluzii
optice / ppt.
Procese cognitive 1.1  definirea şi identificarea M - lectura selectivă, evaluare
superioare 1.2 caracteristicilor gândirii explicaţia, exerciţiul formativă prin
aplicând lectura selectivă şi - exerciţii pentru chestionare
2 21.02. • Gândirea 2.1
exploratorie dezvoltarea orală şi
22.02. 2.2  concretizarea flexibilităţii gândirii, observare
3.1 informaţiilor despre fluiditatea gândirii; sistematică a
procesul de rezolvare de elevilor
probleme prin aplicarea
acestora la o problemă reală
2 28.02. • Memoria 1.1  rezumarea noilor M - lectura critică, evaluare
1.03. cunoştinţe despre memorie lectura exploratorie, formativă prin:
1.2
pe baza lecturii critice şi conversaţia euristică, -chestionare
2.1 exerciţiul orală şi
exploratorii: definire,
2.2 procese, forme, calităţi, m – manual, fişe cu -lucrare scrisă
3.1 optimizarea memoriei liste pentru memorare, (test
4.1  realizarea unor exerciţii fişe de evaluare docimologic)
de memorare şi extragerea
concluziilor
 aplicarea modalităţilor
proprii de memorare (în
sala de clasă) astfel încât să
înveţe cât mai mult din
lecţia de zi (rezultatul
exerciţiului este verificat
printr-o succintă lucrare
scrisă cu/fără variante de
răspuns –pentru
evidenţierea relaţiei
recunoaştere-reproducere)
2 7.03. • Imaginaţia 1.1  rezumarea M - conversaţia evaluare
8.03. caracteristicilor procesului euristică, explicaţia, formativă prin
2.1
şi produsului imaginativ şi exerciţiul chestionare
2.2 m - manualul, fişe cu orală
a principalelor forme ale
imaginaţiei figuri incomplete
 transferul noilor
informaţii în realizarea
exerciţiilor aplicative
2 14.03. • Limbajul 1.1  identificarea definiţiei şi M - conversaţie evaluare
15.03. caracteristicilor limbajului euristică, joc de rol, formativă prin
1.2
pe baza textului din manual învăţare prin probe practice
2.1 descoperire,
 detectarea relaţiilor
2.2 dintre comunicare şi problematizare
3.1 comportament prin m – ppt: limbajul
4.1 dezbaterea noii informaţii mimic al feţei, postură,
 utilizarea jocului de rol semnificaţii ale
în scopul adaptării gesturilor mâinilor etc.
conduitei la diferite situaţii,
în vederea îmbunătăţirii
comunicării
2 21.03. Procese reglatorii 1.1  fixarea cunoştinţelor M - conversaţia evaluare
22.03. legate de definirea, euristică, formativă prin
• Atenţia 2.1
caracteristicile, formele şi problematizarea, chestionare
2.2 exerciţiul orală
însuşirile atenţiei prin
4.1 conversaţie euristică m - manual, probe de
 analizarea acestui proces atenţie
psihic pornind de la
exemple concrete
2 28.03. • Motivaţia 1.1  dobândirea principalelor M - învăţarea prin evaluare
29.03. informaţii referitoare la descoperire, formativă prin
1.2
motivaţie: definiţie, funcţii, conversaţia euristică, chestionare
2.1 lectura exploratorie, orală
3
2.2 forme, niveluri, optim explicaţia
3.1 motivaţional m - manual, planşă
 desprinderea rolului Piramida Trebuinţelor
4.1
motivaţiei în activitatea
umană
 identificarea legăturilor
între motivaţie şi învăţare
2 4.04. • Afectivitatea 1.1  dobândirea principalelor M - învăţarea prin evaluare
5.04. informaţii referitoare la descoperire, lectura formativă prin
1.2
afectivitate utilizând lectura exploratorie, chestionare
2.1 conversaţia euristică, orală frontală
exploratorie: definire,
2.2 particularităţi, clasificare, exerciţiul, jocul
3.1 rol m - manual, imagini
4.1  recunoaşterea diferitelor cu expresii emoţionale
tipuri de expresii
emoţionale în urma
exerciţiilor de mimă şi
pantomimă
 analiza relaţiei emoţie-
comportament, emoţie-
eveniment prin joc de rol:
Statuile emoţiilor
2 11.04. • Voinţa 1.1  fixarea cunoştinţelor M - conversaţia evaluare
12.04. legate de definirea, etapele, euristică, explicaţia, formativă prin
1.2
calităţile voinţei dezbaterea chestionare
2.1 orală
 clarificarea noţiunilor
3.1 fundamentale despre
4.1 activitatea umană şi
recunoaşterea rolului
acesteia în dezvoltarea
personalităţii
1 26.04. Recapitulare şi sinteză. 1.1  analizarea, sintetizarea M - conversaţia, evaluare
Evaluare 1.2 proceselor psihice studiate problematizarea, sumativă prin:
 aprofundarea noţiunilor dezbaterea, exerciţiul -examinare
2.1 m - schema lecţiei cu orală şi
fundamentale despre
2.2 procesele studiate cu spaţii libere pentru observaţie
4.1 ajutorul fişelor completare, fişe cu curentă
 rezolvarea exerciţiilor diferite exerciţii
din fişe de evaluare, prin - lucrare scrisă
muncă individuală

Unitatea de învăţare IV: Conduita psihosocială


Număr de ore alocat: 6
Perioada: 2.05.2011 – 17.05.2011
Nr. Data Conţinuturi Comp Activităţi de învăţare Metode (M) şi
ore (detalieri) specif mijloace (m)

2 2.05. Imaginea de sine şi 1.4  dezbatere pe tema M - problematizare,


3.05. importanţei imaginii de sine brainstorming,
percepţia socială a 2.4
şi brainstorming pentru conversaţia euristică,
imaginii de sine 3.3 dezbaterea, exerciţiul
identificarea influenţei
4.3 pozitive şi negative a m - manual, fişa
imaginii de sine SWOT
(pozitivă/negativă)
 aplicarea noilor
cunoştinţe prin realizarea
analizei SWOT
2 9.05. Relaţiile interpersonale 1.4  sintetizarea cunoştinţelor M - problematizarea,
10.05. despre specificul şi tipurile conversaţia euristică,
şi rolul lor în formarea 2.4
de relaţii interpersonale dezbaterea, exerciţiul
şi dezvoltarea 3.3 m - fişe cu exerciţii
4
personalităţii 4.3 precum şi utilitatea practică
a acestora
 utilizarea noilor
informaţii pentru stabilirea
climatului educativ în sala
de clasă (elevi-elevi, elevi-
profesori); teste
sociometrice
2 16.05. Comportamente pro şi 14  familiarizarea cu M - problematizare,
17.05. noţiunile noi brainstorming,
antisociale 3.3
(comportamente pro şi conversaţia euristică,
4.3 dezbaterea
antisociale, normalitate şi
5.2 anormalitate socială)
 teoretizarea asupra ideii
de influenţă a grupului
asupra propriei persoane

Unitatea de învăţare Recapitulare finală


Număr de ore alocat: 8
Perioada: 23.05.2011 – 14.06.2011
Data Conţinuturi Comp Activităţi de învăţare Metode (M) şi
(detalieri) . mijloace (m)
specif.
2 23.05. S.P.U. – sistemul psihic 1.4  recapitulare / tabel M - conversaţia
24.05. sinoptic euristică, dezbaterea,
uman 2.4
 nivelurile sistemice ale exerciţiul, testul
1 oră/ S31 3.3 psihologic
SPU: conştient,
4.3 subconştient, inconştient –
relaţia dintre ele
2 30.05. Sistemul de  recapitulare / tabel M - conversaţia,
31.05. sinoptic dezbaterea, exerciţiul,
personalitate
 relaţia dintre ele şi test de personalitate
1 oră/ S32 (Eysenck)
factorii favorizanţi ai
dezvoltării
4 6.06. Invitaţie la 3.3  identificarea şi M - conversaţia,
7.06. concretizrea potenţialului problematizare,
13.06. autocunoaştere 4.3
propriu de dezvoltare a m - chestionare
14.06. 3 ore/ S33 – S35 psihologice
personalităţii prin rezolvarea
unor exerciţii de
autocunoaştere şi
intercunoaştere
 elemente de
psihopatologie – ppt pentru
diferite tulburări de
personalitate;
 prezentarea / evaluarea
portofoliilor