Sunteți pe pagina 1din 15

Hăşmăşan Gavril

ISUS HRISTOS
PROFEŢIILE VECHI TESTAMENTALE

Studiu pentru Scolile Duminicale

1
Dedicată tuturor iubitorilor de Hristos şi de adevăr

Lechinţa BN România – septembrie 2010.

2
Este foarte uşor să vorbesti despre un anumit eveniment după desfăşurarea lui, ca şi cum s-ar fi
ştiut despre el de la facerea lumii. Dumnezeul cel Veşnic Viu şi Preânalt, întâi a profeţit şi apoi a adus
la îndeplinire toate lucrurile, tocmai ca să demonstreze că El este Dumnezeul cel Adevărat şi afară de
El nu este altul:

Isaia 43:

9 Să se strângă toate neamurile şi să se adune popoarele! Cine dintre ei a vestit aceste


lucruri? Care dintre ei ne-au făcut cele dintâi proorocii? Să-şi aducă martorii şi să-şi
dovedească dreptatea, ca să asculte oamenii şi să zică: „Adevărat!” -
10 „Voi Sunteţi martorii Mei-,zice Domnul, voi şi Robul Meu pe care L-am ales, ca să ştiţi,
ca să Mă credeţi şi să înţelegeţi că Eu Sunt: înainte de Mine n-a fost făcut nici un
Dumnezeu, şi după Mine nu va fi,
11 Eu, Eu Sunt Domnul, şi în afară de Mine nu este nici un mântuitor!
12 Eu am vestit, am mântuit, am proorocit, nu Sunt străin între voi; voi Îmi Sunteţi
martori-,zice Domnul, că Eu Sunt Dumnezeu.
13 Eu Sunt de la început, şi nimeni nu izbăveşte din mâna Mea; când lucrez Eu, cine se
poate împotrivi?”

Prin urmare se cuvine să analizăm proorociile despre Isus Hristos, şi să nu acceptăm toate
basmele meşteşugit alcătuite de Satana, despre alţi aşa zişi Hristoşi.

Am cercetat de asemenea şi aceste aspecte şi faptul comentat de unii prin care se miră că astfel
de evenimente nu au fost făcute publicităţii cu trâmbiţe şi surle cum este obiceiul. Dar dacă domniile
lor ar avea amabilitatea de a citi Evangheliile, vor putea vedea că Isus spunea tuturor care le făcea bine
să nu mai spună la nimeni, nicidecum să-i facă reclamă şi publicitate. Este Dumnezeu, şi un Dumnezeu
nu are nevoie de cuie şi sfori ca să fie susţinut.

De asemenea, mulţi dintre ei au dorit să li se slujească ca învăţători, maeştrii, domni sau zei, cum
doreau ei sa fie numiţi de cei ce-i adorau, având chiar zile de închinare sau adorare şi li se aduceau
ofrande şi daruri însemnate. Isus nu a dorit aşa ceva, El s-a născut într-o iesle (ca niciunul dintre ei) şi a
venit să slujească, nu să fie slujit de oameni.

Niciunul din aceşti falşi Mesia nu a fost profeţit mai înainte de a se naşte, şi apoi să se
împlinească profeţiile în dreptul lor, cu toate că nu contestăm existenţa nici unuia dintre ei nici chiar
dacă numărul lor s-ar înmii. Şi de asemenea niciunul nu a cumulat toate aceste profeţii în dreptul lor,
pentru că este normal, nu le-au fost adresate lor.

Chiar vieţile niciunuia dintre ei nu se poate compara cu viaţa şi neprihănirea lui Isus Hristos cât a
trăit pe acest pământ. Unele biografii sunt de-a dreptul înspăimântătoare, în ceea ce priveşte moralitatea
sau alte aspecte sociale.

De asemenea învăţătura adusă de Isus nu se compară cu nici una din învăţăturile anterioare aduse
omenirii de nici unul din marii învăţaţi ai omenirii. Aceasta nu înseamnă că nu se recunoaşte aportul lor
la învăţăturile morale şi sociale ale acelora care le-au adus, ei au meritul lor şi de asemenea vor avea şi
răsplata lor, deoarece unele au o inspiraţie Divină.

3
Asemănările “covârşitoare” pe care le caută unii “experţi” în zodiacuri, stele sau în alte locuri, si
descoperirile “uluitoare şi de necontestat” cu care zăpăcesc minţile oamenilor seamănă cu descoperirea
faptului că mamiferele şi oamenii au câte patru membre. Sunt doar simple asemănări dar cu nici o
relevanţă reală deoarece Dumnezeu le-a creat pe toate, şi fiecare are rostul său.

Iustin Martirul, şi alţi înaintaşi ai creştinismului şi-au dat seama foarte bine despre cine este
autorul tuturor acestor falsuri, şi l-a demascat pe Satana. Chiar dacă mulţi nu vor să-şi recunoască
stăpânul lor că este vinovat de aceasta. Satana ar fi făcut mult mai mult dacă i s-ar fi permis.

Dacă toate celelelte religii au suferit modificări mari sau mici în substanţa lor: zeu, ritualuri, etc,
din cauza influenţelor primite, creştinismul este prezent de două mii de ani prin mijlocul popoarelor şi
nu a suferit nici cea mai mică modificare ( nu s-a adăugat alţi zei, cărţi sau altceva, mă refer la
creştinismul autentic şi nicidecum la toate năzbătiile apărute).

Primul lucru demn de luat aminte este de a se urmării spiţa de neam din care face parte, pentru a
ne convinge că Isus este acela şi nu altcineva, astfel în Evanghelia după Matei găsim o spiţă de neam
completă astfel:

Matei 1:1 Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

2 Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi fraţii lui;
3 Iuda a născut pe Fares şi Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut
pe Aram;
4 Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe
Salmon;
5 Salmon a născut pe Boaz, din Rahab; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut
pe Iese;
6 Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon, din văduva
lui Urie;
7 Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa;
8 Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia;
9 Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Ezechia;
10 Ezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia;
11 Iosia a născut pe Iehonia şi fraţii lui, pe vremea strămutării în Babilon.
12 După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe
Zorobabel;
13 Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe
Azor;
14 Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud;
15 Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov;
16 Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care Se cheamă
Hristos.

Confirmarea celor mai de sus, susţinute de evanghelist, şi nu numai de acesta, o putem găsi în
spiţele de neam păstrate cu sfinţenie de către însuşi poporul Israel, acestea le vom enumera doar pentru
cercetare a acelora care doresc să se convingă astfel:

4
1 Cronici 3:15,16 şi 36: 10, 20; 2 Regi 24: 14-16 şi 25:11; 1 Cronici 3: 17,19; Daniel 1:2 Ieremia
27:20, 39:9, 52:11, 15, 28-30; Ezra 3:2, 5:2; Neemia 12:1; Hagai 1:1 etc.

Autenticitatea lucrării pământeşti a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos se dovedeşte


prin împlinirea profeţiilor despre El, făcute cu sute şi chiar mii de ani înainte, astfel pentru
exemplificare voi căuta să respect pe cât posibil evenimentele biblice, descrise de evanghelişti.

Nu pot susţine despre această lucrare că este completă, pentru că la argumentele aduse de mine
se mai pot adăuga multe altele, şi de asemenea se poate ca eu să fi scăpat ceva din ceea ce ar fi trebuit
să scriu. M-aş bucura ca această lucrare mică să fie completată cu alte date mai valoroase dar în
sinceritate şi respect, fără gânduri tendenţioase, deoarece aşa cum în vechime chivotul Domnului nu a
fost nevoie să fie sprijinit de mâini omeneşti, nici acuma Isus nu are nevoie de artificii ieftine pentru a
fi pus în evidenţă. El a fost şi este Domn şi Dumnezeu, deoarece a primit toată puterea în cer şi pe
pământ: Matei 28:18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată
în cer şi pe pământ.

PROMISIUNEA NASTERII LUI MESIA

Isaia 9:1 Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în
vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi
cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor. 2 Poporul, care umbla
în întuneric, vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină. 6 Căci un
Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat,
Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.7 El va face ca domnia Lui să crească, şi
o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini
prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci: iată ce va face rîvna Domnului oştirilor.

Isus trebuia să se nască, să trăiască şi să moară ca un om. În Galileea Neamurilor.

NAŞTEREA DIN FECIOARĂ

Geneza 3:15 Vrăşmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei.

Isaia 7:14 De aceea Domnul însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte
un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).

Toţi cei născuţi din bărbat şi femeie sunt născuţi în păcat, Isus trebuia să fie fără păcat.

Psalmi 51:5 Iată că Sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea.

Iov 15:14 „Ce este omul, ca să fie curat? Şi poate cel născut din femeie să fie fără prihană?

STEAUA PREMERGĂTOARE

Numeri 24:17 Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, Un toiag de
cârmuire se ridică din Israel.

5
MAGII DE LA RĂSĂRIT

Problema magilor de la răsărit este mult mai complexă de aceea am împărţit-o în mai multe categorii,
după cum urmează:

A) PROVENIENŢA MAGILOR - din răsărit

Puteau fi foarte bine din poporul lui Dumnezeu risipit printre neamuri:

Geneza 10:30 Ei au locuit de la Meşa, cum mergi spre Sefar, până la muntele răsăritului.

31 Aceştia Sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor.

Geneza 25:5 Avraam a dat lui Isaac toate averile sale.

6 Dar a dat daruri fiilor ţiitoarelor sale; şi, pe când era încă în viaţă, i-a îndepărtat de lângă fiul său
Isaac înspre răsărit, în ţara Răsăritului.

B) STATUTUL MAGILOR

Statutul de mag nu presupunea magia de orice natură sau vrăjitoria. Ei erau înţelepţii de la curte ce se
îndeletniceau cu ştiinţele înalte, astfel:

1 Regi 4:30 Înţelepciunea lui Solomon întrecea înţelepciunea tuturor fiilor Răsăritului şi toată
înţelepciunea Egiptenilor.

31 El era mai înţelept decât orice om, mai mult decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol şi
Darda, fiii lui Mahol; şi faima lui se răspândise printre toate neamurile, deprimprejur.

Daniel 1:20 În toate lucrurile care cereau înţelepciune şi pricepere, şi despre care îi întreba împăratul,
îi găsea de zece ori mai destoinici decât toţi vrăjitorii şi cititorii în stele, care erau în toată împărăţia
lui.

Daniel însuşi fiind căpetenia magilor. Iar în ce priveşte vremea lui Isus, Irod nu a chemat savanţii lui să
întrebe despre Isus ci tot pe magi:

Matei 2:7 Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi, şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase
steaua.

C) TIMPUL VENIRII LOR LA ISUS ŞI ÎNCHINAREA

Acest timp a fost falsificat de-a lungul vremurilor, deoarece magii îl găsesc pe prunc în casă şi nu în
iesle cum se crede de marea majoritate a oamenilor:

Matei 2:11 Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ, şi I
s-au închinat; Biblia versiunea Cornilescu.

6
Matei 2:11 Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ,
s-au închinat Lui; Biblia Ortodoxă.

Matei 2:11 Şi intrând în casă, au văzut Pruncul cu Maria Muma lui, şi căzând, s-au închinat lui; Noul
Testament din 1857.

Şi tot în sprijinul acestei afirmaţii avem dovada biblică a uciderii copiilor sub doi ani, nu sub un an cum
ar fi fost corect.

D) DARURILE ADUSE

Isaia 60:6 .. vor veni toţi din Seba, aducând aur şi tămâie, şi vor vesti laudele Domnului.

VREMEA NAŞTERII

Daniel 2:44 Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi
nimicită niciodată, şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărîma şi va nimici toate
acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic.

LOCUL NAŞTERII

Mica 5:2 Şi tu, Betleeme Efrata, cu toate că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi
din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel, şi a cărui obîrşie se suie până în vremuri străvechi,
până în zilele veşniciei.

După cum bine ştim acest lucru nu a fost determinat de voinţa părinţilor ci de obligativitatea cerută de
Cezar August pentru înscrierea fiecăruia la seminţia lui. Astfel Maria a fost obligată sa parcurgă mai
bine de 100 km, însărcinată, pentru a executa ordinul dat de romani.

FUGA ÎN EGIPT

Osea 11:1 Când era tânăr Israel, îl iubeam, şi am chemat pe fiul Meu din Egipt.

UCIDEREA PRUNCILOR

Ieremia 31:15 „Aşa vorbeşte Domnul: Un ţipăt se aude la Rama, plângeri şi lacrămi amare: Rahela îşi
plânge copiii; şi nu vrea să se mângîie pentru copiii ei, căci nu mai Sunt!”

Am menţionat mai sus că ordinul a fost dat pentru pruncii de la doi ani în jos şi nu de la un an cum ar fi
fost corect.

LUCRAREA LUI IOAN BOTEZĂTORUL

Este important de menţionat existenţa şi lucrarea lui Ioan, deoarece negarea existenţei lui aduce
prejudicii seminţiilor lui Israel, iar acceptarea existenţei lui confirmă şi existenţa lui Isus. Ioan a venit
să facă o lucrare pentru ca Cineva să o găsească gata.

7
Maleahi 3:1 Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în
Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului, pe care-L doriţi; iată că vine, zice
Domnul oştirilor.

Isaia 40:3 Un glas strigă: „Pregătiţi în pustie calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum
pentru Dumnezeul nostru!4 Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice deal să fie plecate, coastele
să se prefacă în câmpii, şi strîmtorile în vîlcele!

BOTEZUL ÎN APĂ

Isaia 40:5 Atunci se va descoperi slava Domnului, şi în clipa aceea orice făptură o va vedea; căci
gura Domnului a vorbit.

Psalmi 2:7 „Eu voi vesti Hotărârea Lui” -zice Unsul-„Domnul Mi-a zis: „Tu eşti Fiul Meu! Astăzi
Te-am născut.

BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT

Isaia 11:2 Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi
de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.

Isaia 42:1 „Iată Robul Meu, pe care-L sprijinesc, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu.
Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata.

Isaia 61:

1 „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor
nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor
de război izbăvirea;

2 să vestesc un an de îndurare al Domnului, şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângîi pe


toţi cei întristaţi;

3 să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de
bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi „terebinţi ai
neprihănirii” „un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui.”

SEMNELE SI MINUNILE

A) VINDECĂRILE

Isaia 29:18 În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii, şi ochii orbilor, izbăviţi de negură şi
întuneric, vor vedea.19 Cei nenorociţi se vor bucura tot mai mult în Domnul, şi săracii se vor veseli
de Sfântul lui Israel.

B) UMBLAREA PE APE

8
Iov 9:8 Numai El întinde cerurile, şi umblă pe înălţimile mării.

C) POTOLIREA FURTUNII

Psalmi 65:7 El potoleşte urletul mărilor, urletul valurilor lor, şi zarva popoarelor.

Psalm 89:9 şi 107:29,30.

CALEA CEA SFÂNTĂ

Isaia 35:8 Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea Sfântă: nici un om necurat nu
va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinţi; cei ce vor merge pe ea, chiar şi cei fără minte, nu vor
putea să se rătăcească.

Matei 5:17 Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să
împlinesc.

Crearea Căii înguste, sfinte, şi ridicarea standardului de sfinţenie: nimic spurcat sau întinat nu va intra.

SCHIMBAREA LA FAŢĂ

Daniel 7:9 Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. Şi un Îmbătrânit
de zile a şezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada, şi părul capului Lui era ca nişte lînă curată; scaunul
Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc, şi roţile Lui ca un foc aprins.

INTRAREA ÎN IERUSALIM

Isaia 62:11 Iată ce vesteşte Domnul până la marginile pământului: „Spuneţi fiicei Sionului: „Iată,
mântuitorul tău vine; iată, plata este cu El, şi răsplătirile merg înaintea Lui.

SMERENIA

Zaharia 9:9 Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău
vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei
măgăriţe.

Isaia 42:2 El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul, şi nu-l va face să se audă pe uliţe.

STRIGĂTELE POPORULUI

Psalmi 8:2 Din gura copiilor şi a celor ce sug la ţîţă, Ţi-ai scos o întăritură de apărare împotriva
potrivnicilor tăi, ca să astupi gura vrăjmaşului şi omului cu dor de răzbunare.

Psalmi 118:26 Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele Domnului!

IZGONIREA VÂNZĂTORILOR DIN TEMPLU

Psalmi 69:9 Căci rîvna Casei Tale mă mănâncă şi ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea.

9
Isaia 56:7 îi voi aduce la muntele Meu cel Sfânt, şi-i voi umplea de veselie în Casa Mea de rugăciune.
Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de
rugăciune pentru toate popoarele.”

Ieremia 7:11 „Este Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu, o peşteră de tîlhari înaintea
voastră?” „Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul!”

AL CUI FIU ESTE HRISTOSUL?

Psalmi 2:7 „Eu voi vesti Hotărârea Lui” -zice Unsul-„Domnul Mi-a zis: „Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-
am născut.

Psalmi 132:11 Domnul a jurat lui David adevărul, şi nu Se va întoarce de la ce a jurat: „Voi pune pe
scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău.

SFATUL ÎMPOTRIVA LUI ISUS

Psalmi 2:2 Împăraţii pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva


Domnului şi împotriva Unsului Său,

VÂNZAREA LUI ISUS

Zaharia 11:12 Eu le-am zis: ...Dacă găsiţi cu cale, daţi-Mi plata; dacă nu, nu Mi-o daţi!... Şi Mi-au
cântărit, ca plată, treizeci de arginţi.

Psalmi 41:9 Chiar şi acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea şi care mânca din
pâinea mea, ridică şi el călcâiul împotriva mea.

ŢARINA OLARULUI

Zaharia 11:13 Dar Domnul Mi-a zis: ...Aruncă olarului preţul acesta scump, cu care M-au preţuit!... Şi
am luat cei treizeci de arginţi, şi i-am aruncat în casa Domnului, pentru olar.

MARTORII MINCINOŞI

Psalmi 27:12 Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei! Căci împotriva mea se ridică nişte martori
mincinoşi, şi nişte oameni, care nu suflă decât asuprire.

Psalmi 35:11 Nişte martori mincinoşi se ridică, şi mă întreabă de ceea ce nu ştiu.

PILAT RESPECTĂ LEGEA

Deuteronom 21:7 Şi, luînd cuvântul, să zică: „Mânile noastre n-au vărsat sângele acesta, şi ochii
noştri nu l-au văzut vărsîndu-se.

BĂTAIA CU NUIELE

Psalmi 129:3 plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea.
10
Isaia 50:6 Mi-am dat spatele înaintea celor ce Mă loveau, şi obrajii înaintea celor ce-Mi smulgeau
barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări.

RĂBDAREA CHINURILOR ÎN TĂCERE

Isaia 53:7 Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie,
şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.

RĂSTIGNIREA

Isaia 53:12 De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici,
pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte, şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a
purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.

Zaharia 13:6 Şi dacã-l va întreba cineva: ...De unde vin aceste rãni pe care le ai la mâni?... el va
rãspunde: ...În casa celor ce mã iubeau le-am primit....

HAINELE

Psalmi 22:18 îşi împart hainele mele între ei, şi trag la sorţ pentru cămaşa mea.

OŢETUL PRIMIT PE CRUCE

Psalmi 69:21 Ei îmi pun fiere în mâncare, şi, când mi-e sete, îmi dau să beau oţet.

BATJOCURILE

Psalmi 22:7 Toţi cei ce mă văd îşi bat joc de mine, îşi deschid gura, dau din cap şi zic:8 „S-a
încrezut în Domnul! Să-l mântuiască Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubeşte!”

Psalmi 109:25 Am ajuns de ocară lor; când mă privesc ei, dau din cap.

ÎNTUNERICUL

Amos 8:9 În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să asfinţească soarele la amiază, şi voi
întuneca pământul ziua nămeaza mare.

ELI, ELI...

Psalmi 22:1 Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit, şi pentru ce Te depărtezi fără să-mi
ajuţi şi fără s-asculţi plângerile mele?

ULTIMUL CUVANT

Psalmi 31:5 În mâinile Tale îmi încredinţez duhul:

OASELE LUI INTREGI

11
Psalmi 34:20 Toate oasele i le păzeşte, ca nici unul din ele să nu i se sfărîme.

MORMÂNTUL

Isaia 53:9 Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui la un loc cu cel bogat, cu toate că
nu săvârşise nici o nelegiuire şi nu se găsise nici un vicleşug în gura Lui.

UNDE ESTE ACUM?

Psalmi 110:1 Domnul a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi
sub picioarele Tale.”

Martirul Stefan acolo îl vede.

Daniel 7:13 M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca
un fiu al omului; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui.14 I S-a dat
stăpânire, slavă şi putere împărătească, ca să-i slujească toate popoarele, neamurile, şi oamenii de
toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică, şi nu va trece nicidecum, şi împărăţia Lui nu va fi
nimicită niciodată.

REPRIMIREA LUI ISUS

Zaharia 12:10 Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului, un duh de
îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine pe care L-au străpuns. Îl vor plânge
cum plânge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi-
născut.11 În ziua aceea, va fi jale mare în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon în valea
Meghidonului.12 Ţara se va jeli, fiecare familie deosebit:

Maleahi 4:6 El va întoarce inima părinţilor spre copii, şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva,
la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!

REVENIREA PENTRU JUDECATĂ

Isaia 2:4 El va fi Judecătorul neamurilor, El va Hotărâ între un mare număr de popoare; aşa în cât
din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare: nici un popor nu va mai scoate sabia
împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa războiul.

Daniel 12:2 Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică, şi
alţii pentru ocară şi ruşine veşnică.3 Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa
pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.

BOTEZURILE URMAŞILOR

Isaia 44:3 Căci voi turna ape peste pământul însetat şi râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu
peste sămânţa ta, şi binecuvântarea Mea peste odraslele tale,

12
Ioel 2:28 După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor prooroci,
bătrânii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor avea vedenii.29 Chiar şi peste robi şi peste roabe, voi
turna Duhul Meu, în zilele acelea.

Ezechiel 39:29 căci voi turna Duhul Meu pentru casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.”

OBLIGAŢIA ASCULTĂRII DE ISUS

Deuteronom 18:15 Domnul, Dumnezeul tău, îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un
prooroc ca mine: să ascultaţi de el!16 Astfel el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o
Domnului, Dumnezeului tău, la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai: „Să nu mai aud glasul
Domnului, Dumnezeului meu, şi să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor.”17 Atunci Domnul mi-a
zis: „Ce au zis ei, este bine.18 Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un prooroc ca tine, voi pune
cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.19 Şi dacă cineva nu va asculta de
cuvintele Mele pe care le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală.

NOUL LEGĂMÂNT PRIN JERTFĂ

Psalmi 50:5 „Strângeţi-Mi pe credincioşii Mei, care au făcut legământ cu Mine prin jertfă!” –

Aici nu este vorba despre jertfa poporului ce o aduceau preoţilor pentru ispăşirea păcatelor, ci de noul
legământ ce trebuia încheiat prin botez.

PREOŢIA LUI ISUS

Psalmi 110:4 Domnul a jurat, şi nu-I va părea rău: „Tu eşti preot în veac, în felul lui Melhisedec.” –

Mica 4:2 Neamurile se vor duce cu grămada la el, şi vor zice: „Veniţi, haidem să ne suim la muntele
Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările Lui! Căci
din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim Cuvântul Domnului.

Isaia 55:1 „Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate,
veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată! 2 De ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu
hrăneşte? De ce vă daţi câştigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-Mă, deci, şi veţi mânca ce
este bun, şi sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. 3 Luaţi aminte, şi veniţi la Mine, ascultaţi,
şi sufletul vostru va trăi: căci Eu voi încheia cu voi un legământ veşnic, ca să întăresc îndurările Mele
faţă de David.

VESTEA NOUĂ – EVANGHELIA

Isaia 52:15 tot aşa, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui împăraţii vor închide
gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise, şi vor auzi ce nu mai auziseră.

Zaharia 2:11 „Multe neamuri se vor alipi de Domnul, în ziua aceea, şi vor fi poporul Meu. Eu voi
locui în mijlocul tău, şi vei şti că Domnul oştirilor m-a trimis la tine.

VEŞNICIA LUI ISUS


13
Psalmi 33:6 Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului,

Psalmi 89:36 Sămânţa lui va dăinui în veci; scaunul lui de domnie va fi înaintea Mea ca soarele;37
ca luna, va dăinui pe vecie, şi ca martorul credincios din cer.

Proverbe 30:4 Cine s-a suit la ceruri, şi cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui?
Cine a strâns apele în haina lui? Cine a Hotărât toate marginile pământului? Cum se numeşte el, şi cum
cheamă pe fiul său? Ştii tu lucrul acesta? -

Isaia 43:15 Eu Sunt Domnul, Sfântul vostru, Făcătorul lui Israel, Împăratul vostru.”

PRIMIREA PROMISA TUTUROR NEAMURILOR

Isaia 56:4 Căci aşa vorbeşte Domnul: „Famenilor, care vor păzi Sabatele Mele, care vor alege ce-Mi
este plăcut, şi vor stărui în legământul Meu,5 le voi da în Casa Mea şi înăuntrul zidurilor Mele un
loc şi un nume mai bune decât fii şi fiice; le voi da un nume veşnic, care nu se va stinge.6 Şi pe
străinii, care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească, şi să iubească Numele Domnului, ca să fie
slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi vor stărui în legământul Meu,7
îi voi aduce la muntele Meu cel Sfânt, şi-i voi umplea de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile
lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune
pentru toate popoarele.”8 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, care strânge pe cei risipiţi ai lui Israel:
„Voi mai strânge şi alte popoare la cei strânşi acum din el.”

Ieremia 31:34 Nici unul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte pe
Domnul!” Ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi
ierta nelegiuirea, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.

Daniel 7:27 Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care Sunt pretutindeni sub ceruri, se
vor da poporului sfinţilor Celui Prea Înalt. Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică, şi toate puterile Îi
vor sluji şi-L vor asculta!

ÎMPĂRĂŢIA PROMISĂ

Isaia 4:2 În vremea aceea odrasla Domnului va fi plină de măreţie şi slavă, şi rodul ţării va fi plin de
strălucire şi frumuseţă pentru cei mântuiţi ai lui Israel.3 Şi cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim, se
va numi „Sfânt” oricine va fi scris printre cei vii, la Ierusalim.4 După ce va spăla Domnul murdăriile
fiicelor Sionului, şi va curăţi Ierusalimul de vinovăţia de sânge din mijlocul lui, cu duhul judecăţii şi cu
duhul nimicirii,5 Domnul va aşeza, peste toată întinderea muntelui Sionului şi peste locurile lui de
adunare, un nor de fum ziua, şi un foc de flacări strălucitoare noaptea. Da, peste toată slava va fi un
adăpost,6 o colibă, ca umbrar împotriva căldurii zilei, şi ca loc de adăpost şi de ocrotire împotriva
furtunii şi ploii.

Isaia 12:3 Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii,4 şi veţi zice în ziua aceea: „Lăudaţi
pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!

14
5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri strălucite: să fie cunoscute în tot pământul!”6 Strigă de
bucurie şi veselie, locuitoare a Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel.”

Isaia 11:12 El va înălţa un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniţii lui Israel, şi va aduna pe
cei risipiţi ai lui Iuda, de la cele patru capete ale pământului.13 Pizma lui Efraim va înceta, şi vrăjmaşii
lui Iuda vor fi nimiciţi; Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda, şi Iuda nu va mai fi vrăjmaş lui Efraim,14 ci
vor sbura pe umărul Filistenilor la apus, şi vor jefui împreună pe fiii Răsăritului. Edom şi Moab vor fi
prada mânilor lor, şi fiii lui Amon le vor fi supuşi.15 Domnul va seca limba mării Egiptului, Îşi va
ridica mâna asupra Râului în mânia Lui, îl va împărţi în şapte pîraie, aşa că îl vor putea trece încălţaţi.
16 Şi va fi un drum pentru rămăşiţa poporului Său, care va mai rămâne în Asiria, cum a fost pentru
Israel, în ziua când a ieşit din ţara Egiptului.

VENIREA ANTIHRISTULUI

Zaharia 11:16 Căci iată că voi ridica în ţară un păstor, căruia nu-i va păsa de oile care pier; nu se va
duce să caute pe cele mai tinere, nu va vindeca pe cele rănite, nu va îngriji de cele sănătoase; ci va
mânca din carnea celor mai grase, şi nu le va mai lăsa decât copitele!

MOARTEA CREDINCIOŞILOR

Deuteronom 31:16 Domnul i-a zis lui Moise: „Iată, tu vei adormi împreună cu părinţii tăi.

Daniel 12:13 Iar tu, du-te, până va veni sfârşitul; tu te vei odihni, şi te vei scula iarăşi... odată în
partea ta de moştenire, la sfârşitul zilelor”.

IERTAREA IERUSALIMULUI

Ieremia 5:1 „Cutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, întrebaţi şi căutaţi în pieţe, dacă se
găseşte un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se ţină de adevăr, şi
voi ierta Ierusalimul.

Ioan 19:4 Pilat a ieşit iarăşi afară şi a zis Iudeilor: „Iată că vi-L aduc afară, ca să ştiţi că nu găsesc nici
o vină în El.” 5 Isus a ieşit, deci, afară, purtând cununa de spini şi haina de purpură. „Iată omul!” le-a
zis Pilat. 6 Când L-au zărit preoţii cei mai de seamă şi aprozii, au început să strige: „Răstigneşte-l!
Răstigneşte-l!” „Luaţi-L voi şi răstigniţi-L” le-a zis Pilat „căci eu nu găsesc nici o vină în El.”

Dumnezeu îl caută în vremea lui Ieremia, şi după câteva sute de ani îl găseşte Pilat din Pont, dar
atunci oamenii nu-l mai doresc, ci îi oferă otrava lor din inimă: „Răstigneşte-l! Răstigneşte-l!”

15