Sunteți pe pagina 1din 10

ROMANIA – TIMISOARA

str. Baader nr 11,Cod postal1900


Tel & Fax 056-436755;056-200368; 092259249
e-mail: office@doset2.dnttm.ro
www.dosetimpex..ro

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ing. Ioan Silviu Dobosi

CONTROLUL DOCUMENTELOR

Cod: PSQ -05

Copie controlata x
Copie nr.
Copie informativa
Posesor copie:

PSQ-05-F-01/ Rev.0
Pag. 2 / 9
DOSET Impex
CONTROLUL DOCUMENTELOR
PSQ-05
Ed.1 Rev. 0

DOCUMENTUL ESTE PROPRIETATEA S.C.DOSETIMPEX SRL. : MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU


DIFUZAREA DOCUMENTULUI SI / SAU A INFORMATIILOR CUPRINSE IN ACEST DOCUMENT, ESTE
INTERZISA FARA ACORDUL S.C. DOSETIMPEX SRL.

EVIDENTA SI CONTROLUL REVIZIILOR


Elaborat Verificat Aprobat

Ed. Revizia:
Ing. Stefan Ing. Ioan Silviu
NUME Ing.
Duna Dobosi

Asigurarea Director
FUNCTIA Calitatii Executiv
Director General 0 1 2 3 4 5

DATA dec.2001 dec.2001 dec.2001 1


X
SEMNATURA

Pag Rev. Descrierea reviziei Pag. Rev. Descrierea reviziei


1- 9 0

PSQ-05-F-02/Rev.0
Pag. 3 / 9
DOSET Impex
CONTROLUL DOCUMENTELOR
PSQ-05
Ed.1 Rev. 0

PSQ-05-F-02/Rev.0
Pag. 3 / 9
DOSET Impex
CONTROLUL DOCUMENTELOR
PSQ -05
Ed.1 Rev. 0

1. SCOP
1.1 Prezenta procedura are drept scop stabilirea modalitatilor de control a tuturor documentelor,
originale sau revizuite, in vigoare, care sunt in legatura cu SMQ aplicat in SC Dosetimpex SRL
inclusiv pentru controlul documentelor de provenienta externa ale firmelor cu care societatea este
in relatii contractuale.
1.2 Procedura stabileste modul de emitere si aprobare a documentelor pentru identificarea stadiului
reviziilor in vigoare in vederea prevenirii utilizarii unor documente nevalabile si/sau perimate.
1.3 Scopul procedurii este si de a preciza modul de analiza si aprobare a modificarilor aduse docu-
mentelor precum si posibilitatea identificarii acestora in document.

2. DOMENIU
2.1 Procedura se aplica la nivelul tuturor unitatilor functionale ale firmei, care elaboreaza, difuzeaza,
actualizeaza, retrag din uz si arhiveaza documente care sunt in legatura cu conditiile din
referential.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1 Definitii
Terminologia utilizata in prezentul document este in conformitate cu definitiile din documentele
de referinta. Alte definitii specifice procedurii sunt:
Copie controlata : copia unui document in care sunt introduse eventualele modificari
care se efectueaza dupa emiterea lui.
Copie informativa : copia unui document in care nu se mai introduc eventualele
modificari aparute.
Suport informatic : termen general care desemneaza mijloacele de inregistrare magnetice,
optice sau modalitatile de inregistrare la nivel molecular al
informatiilor.
Caracteristica esentiala a suportului informatic este capacitatea de
stocare, stergere, copiere si modificare rapida si facila a informatiilor.
Exemplu: discketa, hard-disk etc.
3.2 Prescurtari
SMQ - Sistemul de Management al Calitatii
MC - Manualul Calitatii
RM - Reprezentantul Mangementului
DG - Director General
PSQ - Procedura functie de sistem

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1 de baza:
SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de Management al Calitatii-Cerinte
SR EN ISO 9000 :2000 Sistemul de Management al Calitatii .Principii fundamentale si vocabular.
MC-01 Manualul Calitatii al S.C. Dosetimpex SRL.

4.2 conexe:
PG-01, Elaborarea procedurilor si instructiunilor
PSQ-16, Controlul inregistrarilor calitatii
PSQ-05-F-03 / Rev.0
Pag. 4 / 9
DOSET Impex
CONTROLUL DOCUMENTELOR
PSQ -05
Ed.1 Rev. 0

5. RESPONSABILITATI
5.1 Director General
- Avizeaza toate documentele SMQ elaborate precum si modificarile ( actualizarile )
acestora.

5.2 Direcror tehnic


- asigura aplicarea si actualizarea procedurii, delegand aceasta atributie RM;
- aproba MC,PSQ,PO si modificarile acestora;
- analizeaza si aproba circulatia documentelor interne, inclusiv Listele de difuzare;
- aproba toate documentele contractuale sau cele care angajeaza activitati in relatia cu terti,
precum si alte documente elaborate de entitatiile organizatorice din subordine;
- verifica din punct de vedere al asigurarii calitatii documentele SMQ elaborate.

5.3 Seful Asigurarii Calitatii ( RM )


- asigura aplicarea si actualizarea prezentei proceduri;
- verifica periodic respectarea procedurii prin audituri interne;
- are autoritatea si responsabilitatea de a initia si verifica modul cum sunt mentinute sub
control documentele relative la SMQ si la activitatea curenta ;
- asigura un sistem de codificare si evidenta a documentelor elaborate si actualizate in
cadrul S.C. Dosetimpex SRL;
- coordoneaza elaborarea, elaboreaza si actualizeaza documentele SMQ;
- urmareste la toate nivelurile structurii organizatorice ca prin procedurile elaborate,
indiferent de tipul si activitatea la care se refera, sa fie in deplina concordanta cu cerintele
impuse de standardele de referinta aplicabile;
- intocmeste Listele de difuzare si difuzeaza controlat documentele SMQ elaborate;
- identifica si inregistreaza problemele referitoare la calitate;
- actualizeaza documentele SMQ odata la doi ani sau ori de cate ori este nevoie.

5.4 Sefii de compartimente


- controleaza aplicarea procedurii de catre entitatile functionale din subordine;
- aproba toate documentele elaborate de personalul din subordine, altele decat cele pe care
le aproba DG.

5.5 Secretariat
- Inregistreaza toate documentele atat cele venite din afara societatii cat si cele care pleaca
din societate intr-un registru unic de Intrari – Iesiri;

6. MOD DE LUCRU

6.1. Generalitati
6.1.1 Scopul controlului tuturor documentelor utile SMQ este de a asigura ca executantii
activitatilor cunosc existenta si modul de acces la documentele aplicabile si ca acestea sunt
disponibile acolo unde sunt necesare.
6.1.2 Controlul documentelor se asigura pe intreaga durata de viata a cestora, pentru a asigura ca:
- documentele sunt verificate si aprobate de personal autorizat, inainte de difuzare,pentru
a intra in sistem numai documentele adecvate;
- editiile valabile ale documentelor, inclusiv actualizarile, sunt disponibile in toate entitatiile
PSQ-05-F-03 / Rev.0
Pag. 5 / 9
DOSET Impex
CONTROLUL DOCUMENTELOR
PSQ -05
Ed.1 Rev. 0

organizatorice ale firmei la care se aplica;


- toate modificarile aduse documentelor sunt analizate de aceleasi functii care au elaborat,
analizat si aprobat documentele initiale, sau de catre alte persoane calificate, delegate de
conducerea S.C. Dosetimpex SRL;
- modificarile aprobate sunt inscrise in documentatie inainte de implementare;
- documentele perimate sunt retrase promt din uz si daca sunt pastrate in scopuri juridice
si / sau de conservare a cunostintelor, sunt identificate in mod corespunzator .
6.1.3 In cadrul S.C. Dosetimpex SRL sunt asigurate facilitati, prin tehnica computerizata, pentru a
rezolva:
- pastrarea formei documentului original cu posibilitati de reproducere;
- multiplicarea si difuzarea controlata a documentelor. Multiplicarea se executa numai în
limita listei de difuzare. Atunci cand o copie trebuie înlocuita, se va returna documentul
initial;
- posibilitatea de regasire rapida a oricarui document si accesul la consultare în mod
controlat ( accesul se face numai pentru functia “read only “ , fara a exista posibilitatea de
modificare in text sau de multiplicare);
- mentinerea la zi a stadiului documentelor. Determinatrea stadiului se va face periodic în
functie de document, dar nu mai tarziu decat o data pe an;
6.1.4 Categoriile de documente externe care sunt gestionate de S.C. Dosetimpex SRL in activitatile
pe care le desfasoara se supun acelorasi reguli ca si documentele interne. Categoriile de
documente externe sunt prezentate in anexa la procedura.

6.2 Documentele si instrumentele manageriale in SMQ din S.C. Dosetimpex SRL


6.2.1 Rolul si continutul documentelor Sistemului de Management al Calitatii avand in vedere
fluxul documentelor si instrumentelor manageriale, evidentiat interactiv, pe trepte ierarhice,
intre entitati externe , management si nivelele ierarhice ale structurii organizatorice S.C.
Dosetimpex SRL, in sens ascendent informational si descendent al deciziilor, sunt detaliate
in anexa PSQ-05/0.
6.2.2 Documentele tinute sub control in cadrul firmei S.C. Dosetimpex SRL trebuie sa
indeplineasca urmatoarele criterii:
- redactarea sa fie cat se poate de accesibila, cuprinzatoare, clara si corecta;
- accesul celui caruia ii sunt destinate informatiile sa fie imediat, practic neangradit
si corect;
- toate documentele utilizate in SMQ trebuie sa fie verificate, aprobate si
inregistrate;
- documentele difuzate trebuie sa fie lizibile si sa respecte prevederile prezentei
proceduri;
- in toate entitatile organizatorice ale firmei se utilizeaza numai documente aflate la
ultima actualizare valabila;
- toate documentele si activitatile care le-au generat, care nu respecta prevederile
prezentei proceduri se trateaza ca neconformitati;

6.3 Identificarea documentelor


6.3.1 Toate documentele SMQ care se elaboreaza in cadrul S.C. Dosetimpex SRL se codifica
conform procedurii, cod: PG-01” Elaborarea procedurilor si instructiunilor”.

PSQ-05-F-03 / Rev.0
Pag. 6 / 9
DOSET Impex
CONTROLUL DOCUMENTELOR
PSQ -05
Ed.1 Rev. 0

Fiecare document controlat (manual, proceduri si formulare aferente) emis in cadrul S.C.
Dosetimpex SRL se va identifica in mod unic prin cod, editie, revizie.
6.3.2 Documentele de provenienta externa se identifica astfel:
- documentele furnizorilor/ beneficiarilor sunt inregistrate in registrul de intrari- iesiri si
sunt pastrate in dosarele acestora .Ele se identifica prin numarul de contract;
- documentele privind reglementarile in domeniu sunt identificate prin numarul
documentului, clasificate pe domenii.

6.4 Elaborarea si aprobarea documentelor


6.4.1 Toate documentele sunt elaborate, verificate, aprobate/avizate si actualizate in conformitate cu
responsabilitatile stabilite in proceduri.
6.4.2 Toate documentele SMQ se elaboreaza in conformitate cu prevederile procedurii ,cod: PG-01
“Elaborarea procedurilor si instructiunilor”.

6.5 Controlul difuzarii documentelor


6.5.1 Documentele SMQ care se adreseaza utilizatorilor interni si externi se difuzeaza controlat sub
forma de copii, prin consemnare in “Lista de difuzare”, cod : PSQ-05-F-01, anexa PSQ-05/1,
care este intocmita de RM.
6.5.2 In functie de regimul copiilor, acestora li se precizeaza caracterul de “copie controlata”
sau”copie informativa” la rubrica observatii din Lista de difuzare si sunt urmarite in mod
corespunzator.
6.5.3 Pe baza datelor din Lista de difuzare documentele difuzate sunt inlocuite(total sau partial) sau
retrase, astfel incat in uz sa fie numai copii ale documentelor in vigoare.
6.5.4 Copiile informative sunt difuzate la cerere, numai cu aprobarea DG. Ele nu sunt tinute la zi
prin actualizari si vor purta facsimilul “copie informativa”
6.5.5 In scopul evidentierii acestei difuzari controlate pe prima pagina a fiecarui document al SMQ
apare numarul copiei din Lista de difuzare, felul copiei si posesorul ei.
6.5.6 Documentele care se transmit clientilor sunt insotite de adrese de transmitere.
6.5.7 Documentele care circula fara lista de difuzare, sunt puse la dispozitie pe baza de semnatura
de primire.

6.6 Controlul actualizarilor


6.6.1 Daca se constata ca un document controlat necesita actualizari persoana care l-a elaborat
intocmeste o “Fisa pentru solicitare de revizie”, cod: PSQ-05-F-02, cu propuneri concrete
asupra continutului reviziei.
6.6.2 Modificarea documentelor SMQ elaborate in S.C. Dosetimpex SRL se efectueaza numai daca
actualizarile precizate in Fisa pentru solicitare de actualizare au fost verificate aprobate /
avizate de aceleasi functii ca si documentele initiale.
6.5.2 Toate actualizarile efectuate in text sunt mentionate in capitolul Evidenta si controlul reviziei,
capitol distinct al fiecarui document al SMQ, modelul si modul de completare fiind precizat in
procedura,cod: PG-01 Elaborarea procedurilor si instructiunilor.
6.6.3 Textul modificat, pentru anlizare, se marcheaza prin scrierea acestuia pe fond galben
(Highlight-Yellow) numai in situatia in care documentul nu se modifica integral.

6.6.4 Modificarile efectuate vor fi transmise de RM in toate punctele in care documentele initiale
au fost transmise.

PSQ-05-F-03 / Rev.0
Pag. 7 / 9
DOSET Impex
CONTROLUL DOCUMENTELOR
PSQ -05
Ed.1 Rev. 0

6.7 Controlul documentelor scoase din uz


6.7.1 La difuzarea documentului modificat integral sau a paginilor modificate, posesorii inlocuiesc
copiile iesite din uz si le inapoiaza distribuitorului pe baza de semnatura de retragere, evitan-
du-se astfel utilizarea documentelor nevalabile.
6.7.2 Copiile controlate difuzate in afara firmei care nu mai sunt valabile sunt retrase si distruse de
posesori . Retragerea documentelor iesite din uz si obligativitatea confirmarii distrugerii lor
se aduce la cunostinta posesorului prin adresa de insotire a documentelor actualizate.
6.7.3 Copiile controlate depreciate prin utilizare vor fi retrase si inlocuite cu exemplare noi, lizibile.
6.7.4 Documentele scoase din uz pastrate din diferite motive se inscriptioneaza vizibil “ANULAT”
6.7.5 Documentele scoase din uz se distrug in baza unui Proces Verbal de distrugere care va
identifica prin enumerare documentele scoase din uz, numar pagini, mod de distrugere.

6.8 Evidenta documentelor


6.8.1 Documentele proprii SMQ ( manual, proceduri sistem calitate, proceduri generale, proceduri
de certificare) sunt inregistrate in “Lista documentelor in vigoare”, cod: PSQ-05-F-03.
6.8.2 Formularele in vigoare sunt inregistrate in “Lista formularelor in vigoare”, cod: PSQ-05-F-04.

6.9 Arhivarea documentelor


6.9.1 Arhivarea documentelor este prezentata in procedura,cod: PG-01 “Elaborarea procedurilor si
Instructiunilor”.

7 INREGISTRARI
7.1 Lista de difuzare
7.1.1 Se completeaza initial de catre persoana care a elaborat documentul si se anexeaza la original.
7.1.2 In Lista de difuzare se inregistreaza si copiile controlate sau informative solicitate
suplimentar, dar numai cu aprobarea DG.
7.2 Lista documentelor in vigoare, care se va afisa la loc vizibil.
7.3 Lista formularelor in vigoare, care se va afisa la loc vizibil.

8. ANEXE
Anexa PSQ-05/0 - Fluxul documentelor si instrumentelor manageriale ale SMQ.
Anexa PSQ-05/1 - Lista de difuzare, cod: PSQ-05-F-01/Rev.1.
Anexa PSQ-05/2 - Fisa pentru solicitare de actualizare, cod: PSQ-05-F-02/Rev.1.
Anexa PSQ-05/3 - Lista documentelor in vigoare, cod: PSQ-05-F-03/Rev.1.
Anexa PSQ-05/4 - Lista formularelor in vigoare, cod: PSQ-05-F-04/Rev.1.
Anexa PSQ-05/5 - Fisa de transmitere , cod :PSQ-04/10 -F-01 / Rev.1.

PSQ-05-F-03 / Rev.0
Pag. 8 / 9
DOSET Impex
CONTROLUL DOCUMENTELOR
PSQ -05
Ed.1 Rev. 0

LISTA DOCUMENTELOR DE PROVENIENTA EXTERNA


1 Documentele Sistemului de Management al Calitatii ale subcontractantilor
Manualul Calitatii
Procedurile functie de sistem
Procedurile generale
Proceduri operationale
Planurile calitatii

2 Standarde specifice domeniului de Asigurarea Calitatii

Standardul SR EN ISO 9001/1995


Standardul SR EN ISO 9002/1995
Standardul SR EN ISO 9003/1995
Standardul SR EN ISO 9001/ 2001
Standardul SR EN ISO 9000/2000

3 Legi , normative si reglementari tehnice specifice domeniului tehnic

3.1Constructii.
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii
Legea 90/1996 privind protectia muncii
Legea 50/1995 privin autorizarea executarii constructiilor si a unor masuri pentru realizarea
locuintelor
HG.399/1995 Regulament privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii pentru
componenta SQ
HG 795/1992 Regulament privind protectia si igena muncii in constructii
HG 152 / 1994 Regulament privind activitatea de metrologie in constructii

3.2 Servicii de inginerie


Documentatii tehnice de proiectare
STAS 10265-75 Tolerante in constructii. Calitatea suprafetelor finisate. Termeni si notiuni de baza.
STAS 7009-79 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Tolerante si ansamblari in
constructii.
STAS 10265/1-84 Tolerante in constructii. Tolerante la suprafete din beton aparent.
STAS 10265/2-90 Constructii civile ,industriale si agrozootehnice. Calitatea suprafetelor
elementelor din beton .

Tolerante la betonul aparent


STAS 9824/2-75 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale.
STAS 9824/5-75 Masuratori terestre. Trasara pe teren a retelor de conducte, canale si cabluri.
STAS 9824/1 -87 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si
Agrozootehnice.
STAS 2561 /2 –81 Teren de fundare. Fundatii pe piloti. Incercari in teren a pilotiilor de proba.
STAS 6200/8 -71 Produse de piatra naturala pentru constructii. Metode de incercari fizico –
mecanice si mineralogice. Determinarea rezistentei la soc mecanic.
STAS 5089-71 Produse din piatra naturala pentru constructii. Terminologie.
PSQ-05-F-03 / Rev.0
Pag. 9 / 9
DOSET Impex
CONTROLUL DOCUMENTELOR
PSQ -05
Ed.1 Rev. 0

STAS 4606 -80 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali. Metode de
Incercare.
STAS 3349/ 1,2-83 Betoane de ciment. Prescriptii pentru stabilirea gradului de agresivitate la apa.
STAS 1799-88 Constructii de beton ,beton armat si beton comprimat. Tipul si frecventa
verificarilor calitatii materialelor si betoanelor destinate executiei lucrarilor de
constructii.
STAS 8625 -90 Aditiv plastifiant mixt pentru betoane
STAS 3622-86 Betoane de ciment. Clasificare.
STAS2320-88 Incercari pe betoane si mortare. Tipare metalice demontabile pentru
confectionarea epruvetelor.
STAS3519-76 Incercari pe betoane. Verificarea impermeabilitatii la apa.
STAS 5585-71 Incercari nedistructive ale betonului.
STAS 388-80 Lianti hidraulici. Ciment portland.
STAS 1500-78 Lianti hidraulici. Ciment cu adausuri.

Normativ cu caracter republican


Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat C 140-86.
Normativ pentru executarea lucrarilor din betonprecomprimatC 21 –85.
Normativ pentru executarea lucrarilor de fundatii din BCM 1/ 87. P 10-86.
Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor fundat pe teren P7-77.
Normativ pentru alcatuirea si executarea pilotilor pentru fundatii B.C. 8 / 85. C 160-75.
Normativ privind cuprinsul si modul de intocmire , completare si pastrare a cartii tehnice a
constructiilor C 167- 87.
Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente C56-85.
Normativ tehnic de reparatii capitale la cladiri si constructii speciale C 112-80.

Reglementari legislative specifice domeniului


HG 152 /1994 Regulament privind activitatea de metrologie.
HG 399/ 1995 Regulament privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii pentru
componenta sistemului calitatii ;
HG768/ 1994 Hotararea pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calitatii produselor
folosite in constructii.
Legea 50/ 1995 Legea privind autorizarea executarii constructiilor si a unor masuri pentru
realizare alocuintelor.
Ordinul 32 / 1984 Pentru aprobarea instructiunilor privind organizarea si desfasurarea actiunii de
autorizare a personalului in activitatea de control tehnic si laborator din unitatile
de constructii montaj.
Ordinul 564 / D / 1991 Privind reluarea de constructii intrerupte pe o perioada mai mare de 30 zile si
la care nu au fost luate masuride conservare.
Ordinul 20 1984 al I.S.C.I.C privind fazele determinante.

4 Legi , normative si reglementari tehnice specifice domeniului pentru functionarea


societatii.
din punct de vedere administrativ, financiar contabil , resurse umane etc.
5 Documente de interfata cu organisme de certificare, beneficiari, organisme de
control, desemnate etc.
6 Documente contractuale si modificari ale acestora.

PSQ-05-F-03 / Rev.0