Sunteți pe pagina 1din 6

ROMANIA – TIMISOARA

str. Baader nr 11,Cod postal1900


Tel & Fax 056-436755;056-200368; 092259249
e-mail: office@doset2.dnttm.ro
www.dosetimpex..ro

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ing. Ioan Silviu Dobosi

CAIET DE SARCINI

Cod: PSQ -7.3/6

Copie controlata x
Copie nr.
Copie informativa
Posesor copie:

DOCUMENTUL ESTE PROPRIETATEA S.C. DOSETIMPEX SRL: MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU


DIFUZAREA DOCUMENTULUI SI / SAU A INFORMATIILOR CUPRINSE IN ACEST DOCUMENT, ESTE
INTERZISA FARA ACORDUL S.C. DOSETIMPEX SRL

PSQ-7.3/6-F-01/ Rev.0
Pag. 2 / 6
DOSET Impex
CAIET DE SARCINI
Ed.1 Rev. 0
PSQ-7.3/ 6

EVIDENTA SI CONTROLUL REVIZIILOR


Elaborat Verificat Aprobat

Ed. Revizia:
Ing. Stefan Ing. Ioan Silviu
NUME Ing.
Duna Dobosi

Asigurarea Director
FUNCTIA Calitatii Executiv
Director General 0 1 2 3 4 5

DATA dec. 2001 dec.2001 dec. 2001 1


x
SEMNATURA

Pag Rev. Descrierea reviziei Pag. Rev. Descrierea reviziei


1- 6 0

PSQ-7.3/6-F-02/Rev.0
Pag. 3 / 5
DOSET Impex
CAIET DE SARCINI
PSQ -7.3 / 6
Ed.1 Rev. 0

1. SCOP
1.1 Stabilirea metodologiei de elaborare a documentatiilor tehnice de proiectare de tip "Caiet de
sarcini".

2. DOMENIU
2.1Procedura se aplica de catre personalul S.C. Dosetimpex in cadrul activitatilor desfasurate de
acesta pentru elaborarea documentatiilor de proiectare de tip "Caiete de sarcini".

3. DEFINITII
3.1Caiet de sarcini (CS) - documentatie de proiectare ce face parte integranta din documentatia in
faza “Proiect tehnic", care dezvolta in scris elementele tehnice mentionate in desene si prezinta
informatii, precizari si prescriptii complementare desenelor; reprezinta descrierea lucrarilor care
fac obiectul licitatiei.
3.2 Prescurtari
3.2.1 CS - Caiet de sarcini;
3.2.2 DTP - documentatie tehnica de proiectare.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1 Ordinul comun al MLPTL si MF 784 / 34 / N aprolie 1998 pentru aprobarea "Normelor
metodologice privind continutul cadru de organizare a licitatiilor, prezentare a ofertelor,
adjudecare, contractare si decontare a executiei lucrarilor”.
4.2 Procedura PG-04 "Administrarea arhivei tehnice".
4.3 Procedura PSQ-7.3/2 "Lansarea si urmarirea lucrarilor de proiectare".
4.4 Procedura PSQ-7.3/12 "Analizarea si avizarea documentelor".
4.5 Procedura PSQ-7.3/18 "Modificarea DTP".
4.6 Procedura PSQ-7.3/5 "Elaborare Proiect Tehnic".
4.7 Procedura PSQ-7.3/13 "Codificarea DTP".
4.8 Procedura PSQ-7.3/14 "Redactare documente scrise si desenate".
4.9 Procedura PSQ-7.3/11 "Verificarea lucrarilor de proiectare".

NOTA: Documentele referite in aceasta procedura vor fi utilizate in ultima actualizare


(versiune, editie) daca in aceasta sectiune nu este spcificat altfel:

5. RESPONSABILITATI
5.1 Seful de proiect( SP) :
5.1.1 Coordoneaza elaborarea scadentarului de proiectare si a graficului de schimb de teme;
5.1.2 Coordoneaza specialitatile elaboratoare;
5.1.3 Isi insuseste continutul lucrarilor la nivel de coordonare, prin semnare pe foaia de garda.

5.2 Seful de proiect de specialitate (SPS):


5.2.1 Stabileste datele de intrare si solutiile de baza aplicabile lucrarii;
5.2.2 Elaboreaza normele de continut specifice;
5.2.3 Verifica intocmirea fiselor de lansare;
5.2.4 Propune programul de verificare a lucrarii;
5.2.5 Participa la sedinta de lansare;
5.2.6 Raspunde de continutul tehnic al temelor emise catre specialitatile implicate;

PSQ-7.3/6-F-03 / Rev.0
Pag. 4 / 6
DOSET Impex
CAIET DE SARCINI
PSQ -7.3 / 6
Ed.1 Rev. 0

5.2.7 Solutioneaza eventualele divergente intre verificator si intocmitor.


5.2.8 Verifica respectarea interfetelor si realizarea coordonarii cu celelalte specialitati implicate;
5.2.9 Raspunde de continutul tehnico-economic al lucrarii, prin semnarea pe foaia de garda.

5.3 Seful compartimentului de proiectare


5.3.1 Asigura respectarea interfetelor si realizarea coordonarii, elaborarii lucrarii cu celelalte
specialitati implicate;
5.3.2 Coordoneaza activitatea de analizare a lucrarilor elaborate in calitate de presedinte al formatiei
CTE de compartiment.
5.3.3 Isi insuseste continutul tehnico-economic al lucrarii prin semnarea pe foaia de garda.

5.4 Formatia CTE compartiment


5.4.1 Desfasoara activitatea de analizare a lucrarilor in conformitate cu procedura PSQ-7.3/12.

5.5 Seful de colectiv


5.5.1 Asigura cadrul organizatoric necesar desfasurarii activitatii de proiectare.
5.5.2 Numeste responsabilul de lucrare, colectivul de lucru (intocmitorii) si verificatorii;
5.5.3 Participa la sedinta de lansare a lucrarii;
5.5.4 Asigura, impreuna cu SPS, verificarea de ansamblu, conform procedurii PSQ-7.3/11.

5.6 Responsabilul de sistem


5.6.1 Coordoneaza activitatea de proiectare a sistemului din responsabilitatea sa;
5.6.2 Asigura, de regula, verificarea partilor de lucrare referitoare la sistemul din responsabilitatea sa.

5.7 Responsabilul de lucrare


5.7.1 Emite fisa de lansare conform proceduri PSQ-7.3 / 2 si planifica impreuna cu indrumatorul CTE
sedinta de lansare;
5.7.2 Coordoneaza activitatea grupei de lucru si participa direct la elaborarea documentatiei;
5.7.3 Asigura respectarea normei de continut, a datelor de intrare si a solutiilor tehnice stabilite la
lansarea lucrarii;
5.7.4 Prezinta lucrarea la verificare si aprobare la termenele prevazute;
5.7.5 Asigura coordonarea cu alte specialitati prin:
- emitere de teme interne;
- obtinerea vizei de coordonare ale specialitatilor implicate.
5.7.6 Asigura arhivarea DTP in conformitate cu procedura PG-04.

5.8 Intocmitorii raspund de calitatea lucrarilor.

6. MOD DE LUCRU
6.1 Lansarea DTP, tip CS
6.1.1 Pe baza scadentarului de proiectare si graficului de schimb de teme, responsabilul de lucrare
asigura lansarea elaborarii DTP.
6.1.2 Lansarea se face in conformitate cu procedura PSQ-.7.3/2

6.2 Elaborarea DTP, tip CS


PSQ-7.3/6-F-03 / Rev.0
Pag. 5 / 6
DOSET Impex
CAIET DE SARCINI
PSQ -7.3 / 6
Ed.1 Rev. 0

6.2.1 Lucrarea se elaboreaza in conformitate cu norma de continut de catre personalul desemnat de


seful de colectiv pentru intocmirea acesteia;
6.2.2 DTP faza CS se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate aprobat, etapa in care au fost
stabilite elementele si solutiile principale ale lucrarii si au fost obtinute toate avizele, acordurile
si aprobarile executiei lucrarilor, in conformitate cu prevederile legale.
6.2.3 DTP in faza CS se elaboreaza in conformitate cu precizarile din Ordinul comun al MLPTL si
MF 784 / 34 / N aprilie 1998 pentru aprobarea "Normelor metodologice privind continutul
cadru de organizare a licitatiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a
executiei lucrarilor” si poate fi:
1° In functie de destinatie:
a) CS pentru executia lucrarilor;
b) CS pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune, urmarirea
comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii tehnice a constructiilor;
c) CS pentru furnizori de material, utilaje, echipamente si confectii diverse.
2° In functie de domeniul la care se refera:
a) CS generale care se refera la lucrari curente in domeniul constructiilor si care
acopera majoritatea categoriilor de lucrari; acestea se pot sistematiza pe capitole si
subcapitole de lucrari, pot deveni repetitive si pot fi introduse in memoria
calculatoarelor;
b) CS speciale, care se refera la lucrari specifice si se elaboreaza independent pentru
fiecare lucrare.
6.2.4 Conttinutul unei DTP tip CS va trebui sa cuprinda:
1° Breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de constructtii si instalatii;
2° Nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;
3° Proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste, etc. pentru
matialele componente ale lucrarii;
4° Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii
5° Ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;
6° Standardele, normativele si alte prescriptii care trebuie respectate la materiale, utilaje,
confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari.
7° Conditiile de receptie, aspect, culori, tolerante etc.
6.2.5 Redactarea si editarea pieselor care compun DTP faza PT se face pe baza prevederilor:
procedurii , cod: PSQ-7.3/14, pentru piesele scrise/ desenate, breviarele de calcul si anexele
6.2.6 CS se elaboreaza, de regula, sub forma de brosuri distincte pe specialitati.
6.2.7 Memoriul tehnic (de prezentare) va cuprinde obligatoriu capitole de:
- documente de referinta, care va prezenta si standardele si prescriptiile utilizate;
- asigurarea calitatii, care sa contina cerintele de asigurarea calitatii pentru activitatile care fac
obiectul investitiei respective;
- controale de calitate, verificari si incercari.
6.2.8 Codificarea tuturor documentelor din componenta DTP se face conform procedurii PSQ-7.3/13.

6.3 Etapa finala a lucrarilor faza PT


6.3.1 Verificarea curenta se face in conformitate cu procedura PSQ-.7.3/11 pe baza de fise chestionar
de control, de catre personalul stabilit la faza de lansare.

6.3.2 Dupa verificarea curenta lucrarea se va supune analizarii finale formatiei CTE, in conformitate
cu procedura PSQ-7.3 / 12
PSQ-7.3/6-F-03 / Rev.0
Pag. 6 / 6
DOSET Impex
CAIET DE SARCINI
PSQ -7.3 / 6
Ed.1 Rev. 0

6.3.3 Dupa parcurgerea tuturor etapelor de avizare si control, DTP se multiplica in vederea trasmiterii
la beneficiar, in numarul de exemplare prevazut in contract.
6.3.4 Modificarile in DTP, ulterioare trasmiterii acesteia la beneficiar se fac conform procedurii
PSQ- 7.3/18.

7 INREGISTRARI
7.1 Originalul lucrarii se constituie in inregistrare de asigurare a calitatii si se arhiveaza conform
procedurii PG-04.

PSQ-7.3/6-F-03 / Rev.0