Sunteți pe pagina 1din 15

ROMANIA – TIMISOARA

str. Baader nr 11,Cod


postal1900
Tel & Fax 056-436755;056-
200368; 092259249
e-mail:
office@doset2.dnttm.ro
www.dosetimpex..ro

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ing. Ioan Silviu
Dobosi

Verificarea DTP

Cod: PSQ -7.3/11

Copie controlata x
Copie nr.
Copie informativa
Posesor copie:

PG-01-F-01/ Rev.1
Pag. 2 /
DOSET Impex VERIFICAREA DTP 11

PSQ-7.3/ 11
Ed.1 Rev.
0

DOCUMENTUL ESTE PROPRIETATEA S.C. DOSETIMPEX SRL: MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU


DIFUZAREA DOCUMENTULUI SI / SAU A INFORMATIILOR CUPRINSE IN ACEST DOCUMENT, ESTE
INTERZISA FARA ACORDUL S.C. DOSETIMPEX SRL

EVIDENTA SI CONTROLUL REVIZIILOR


Elaborat Verificat Aprobat

Ed. Revizia:
Ing. Stefan Ing. Ioan
NUME Ing.
Duna Silviu Dobosi

Asigurarea Director
FUNCTIA Calitatii Executiv
Director General 0 1 2 3 4 5

DATA dec. 2001 dec.2001 dec. 2001 1


x
SEMNATURA

Pag Rev Descrierea reviziei Pag Rev Descrierea reviziei


. . .

PSQ-7.3/11-F-02/Rev.0
Pag. 3 /
DOSET Impex VERIFICAREA DTP 11

PSQ-7.3/ 11
Ed.1 Rev.
0

1-11 0

PSQ-7.3/11-F-02/Rev.0
Pag. 3 /
DOSET VERIFICAREA DTP 11
Impex
PSQ -7.3 / 11
Ed.1 Rev.
0

1. SCOP

1.1 Stabilirea modului de lucru şi a responsabilităţilor privind organizarea,


efectuarea, înregistrarea şi controlul activităţiilor de verificare a DTP pentru a
asigura ca verificarea proiectului este realizata într-o maniera
planificata,controlata si documentata.

2. DOMENIU

2.1 Procedura se aplică în activitatea de verificare a tuturor documentelor


tehnice elaborate de S.C.
Proiect cat si ale subcontractantilor S.C. Dosetimpex pentru asigurarea
condiţiilor de îndeplinire a
cerintelor de calitate specificate pentru care S.C. Dosetimpex are
responsabilitatea.

3. DEFINIŢII

3.1 Verificare – o activitate necesară şi obligatorie pentru a asigura că o


documentaţie tehnică
îndeplineşte cerinţele specificate (date de intrare, proceduri tehnice /
asigurarea calităţii, ghiduri
de proiectare, etc.) efectuată de către persoane competente prin evaluarea
tehnică a tuturor
documentelor componente în scopul asigurării completitudinii şi
corectitudinii întregii
documentaţii.
3.2 Documentaţie tehnică de proiectare- documentaţie compusă din părţi scrise
şi părţi desenate, care
defineşte un sistem, o instalaţie, un echipament sau un alt produs, prin care
sunt descrise,
justificate şi stabileşte toate caracteristicile, informaţiile, cerinţele,
procedurile şi controalele
necesare execuţiei, montajului şi exploatării acestora în conformitate cu
condiţiile stabilite în tema
de proiectare.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 MC - 01 “Manualul Calităţii”
4.2 PSQ – 16 “Controlul inregistrarilor calitatii “

5. RESPONSABILITĂŢI

PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0
Pag. 4 /
DOSET VERIFICAREA DTP 11
Impex
PSQ -7.3 / 11
Ed.1 Rev.
0

5.1 Managerul General


5.1.1 Realizează colectivul de elaborare şi verificare a documentaţiei tehnice de
proiectare, stabilind
şeful de proiect şi verificatorul acesteia.
5.1.2 Programează activitatea de elaborare şi verificare a documentaţiei tehnice
de proiectare.
5.1.3 Controlează respectarea termenelelor din programul de verificare a
lucrării.
5.1.4 Soluţionează eventualele divergenţe între verificator şi şeful de proiect.

5.2 Verificatorul
5.2.1 Efectuează verificarea în condiţiile prezentei proceduri.

5.3 Şeful de proiect


5.3.1 Prezintă lucrarea la verificare ,la termenul prevăzut.
5.3.2 Asigură întroducerea în lucrare a eventualelor modificări sau corecturi
rezultate din procesul de
verificare.

5.4 Consiliul tehnic


5.4.1 Asigura confirmarea DTP prin analizarea dovezilor obiective prezentate de
întocmitor si
verificator si avizarea DTP prin emiterea Procesului verbal de aizare
pentru confirmarea
calitatii DTP.

6. MOD DE LUCRU

6.1 Sistemul de verificare a proiectarii se bazeaza pe un program de verificare a


proiectarii care se
stabileste pentru fiecare lucrare în prate,de catre Consiliul Tehnico Economic
(CTE ), în faza de
lansare a lucrarii, în stransa legatura cu termenele de predare.
6.2 Programul de verificare cuprinde:
1° etapele de verificare obligatorii prin care trebuie sa treaca orice
documentatie tehnica de
proiectare si anume:
a) verificarea curenta care consta în:
- verificarea de amanunt efectuata în conformitate cu criteriile
de acceptare din Anexa “ A “de “verificatorul” care nu a participat la
întocmirea lucrarii si are o competenta în problema care o
verifica,cel putin egala cu a întocmitorului;
- verificarea de ansamblu efectuata în conformitate cu criteriile
de acceptare din Anexa “ A “de Seful de proiect sau Seful de proiect
de specialitate( Sef de compartiment );
PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0
Pag. 5 /
DOSET VERIFICAREA DTP 11
Impex
PSQ -7.3 / 11
Ed.1 Rev.
0

- verificarea AQ efectuata în conformitate cu criteriile de


acceptare din Anexa “ A “ de Responsabilul calitatii privind
respectarea prevederilor procedurilor aplicabile DTP în cauza.

b) analizarea proiectarii efectuata în conformitate cu prevederile


procedurii PSQ –7.3/ 12 “Analizarea si avizarea documentelor “de
Consiliul Tehnico Economical (CTE ), pentru a confirma ca documentele
documentatiei tehnice de proiectare sunt corecte.
2° etapele de verificare suplimentare si facultative la care este necesar sa fie
supus sistemul
proiectat functie de specificul si complexitatea proiectului, de gradul de
standardizare, de
nivelul tehnical executantuluisi de similitudineacu proiectele probate
anterior în practica.
6.3 Alegerea metodei de verificare suplimentara se face de catre CTE, la
propunerea Sefului de
proiect / Sef de proiect de specialitate (care are responsabilitatea executarii
lucrarii), astfel :
a) analize alternative care urmaresc confirmarea rezultatelor prin alte
metode de calcul sau
analiza mai simplificate sau mai putin riguroase;
b) verificari interspecialitati pentru examinarea la nivel de CTE a unor
probleme tehnice de
corelare a solutiilor de proiectare care se elaboreaza interspecialitati
(se efectuează la acele
lucrari care prin natura solutiilor /activitatilor ce le implica de
proiectare, de constructie
monta etc, pot afecta în faza de proiectare, constructii- montaj,
sisteme sau echipamente
sau parti din acestea de la alte specialitati;
. c) verificari ISCIR se efectueaza pentru proiectele de echipamente si
conducte supuse
jurisdictiei ISCIR sau modificarilor de proiecte care sunt supuse
prescriptiilor tehnice
ISCIR, care, de la caz la caz, presupune: verificare, avizare, certificare
si înregistrare în
limita domeniului de autorizare stabilit de ISCIR;
c) verificari MLPTL conform cerintelor din Legea 10/95 privind calitatea în
constructii
în care se prevede ca proiectele aferente sa fie verificate suplimentar si
avizate de
proiectanti atestati MLPTL;
d) analize speciale de cod se efectuează în cazuri speciale dacă se
constată necesitatea

PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0
Pag. 6 /
DOSET VERIFICAREA DTP 11
Impex
PSQ -7.3 / 11
Ed.1 Rev.
0

efectuării ca metodă de verificare suplimentară, fiind elaborată de


către S.C. Dosetimpex, la
solicitarea expresă a clientului. ( ex: Programul Triflex –AAA
Technology & Specialities,
Co, Inc . Houston, Texas, SUA- utilizat pentru determinarea eforturilor
unitare, deplasarilor
si reactiunilor din sistemele de conducte solicitate la temperatura,
presiune interioara si
exterioara,sarcini uniform distribuite si concentrate.
e) alte verificari cerute de legislatia în vigoare, cum ar fi cea impusa prin
ordonanta nr. 95/31.08.99 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru
utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale.
6.3 Verificarile suplimentare pot fi aplicate fie separat, fie împreuna pentru
acelas proiect.
6.4 Programul de verificare a proiectarii se stabileste în scris si cuprinde
metodele de verificare
Alese, o scurta motivare a alegerii acestora, planificarea etapelor de
verificare, persanele
nominalizate cu realizarea verificarilor si documentele necesare pentru
evidenta obiectiva a
verificarii de proiect.
6.5 La prezentarea lucrarii pentru avizare finala este necesar ca Programul de
verificare stabilit
sa fie realizat integral.
6.6 In cazul lucrarilor de proiectare executate de subproiectanti ai S.C. Dosetimpex,
Seful de proiect care administreaza aceste contracte ia masuri ca
subproiectantii S.C. Dosetimpex sa-si stabileasca sa aplice si sa documenteze în
scris programul corespunzator de verificare a proiectarii.
6.7 Personalul însarcinat cu executarea verificarilor este desemnat dintre
specialistii S.C. Dosetimpex care nu au participat la întocmirea lucrarii si au un
nivel de competenta cel putin egal cu al întocmitorului în domeniul pe care îl
verifica.
6.8 Verificarea unei documentaţii tehnice se realizează de către verificatorul
desemnat, care va utiliza
în activitate sa o Fişă chestionar de control (FCC).
6.9 În urma verificării de amănunt şi de ansamblu a lucrării, verificatorul
completează FCC cu
verificările făcute şi rezultatele obţinute.
6.10 În urma verificării, dacă e cazul, întocmitorul va opera toate modificările
sau omisiunile
semnalate.

7. ÎNREGISTRĂRI

PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0
Pag. 7 /
DOSET VERIFICAREA DTP 11
Impex
PSQ -7.3 / 11
Ed.1 Rev.
0

7.1 Fişele chestionar de control utilizate de verificator, datate şi semnate, sunt


înregistrăride calitate
şi se tratează în conformitate cu prevederile procedurii PSQ-16 “Controlul
inregistrarilor
calitatii “

PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0
Pag. 8 /
DOSET VERIFICAREA DTP 11
Impex
PSQ -7.3 / 11
Ed.1 Rev.
0

ANEXA A

CRITERII DE ACCEPTARE

Verificarea de amanunt.
I Verificarea părţilor scrise ale proiectelor pentru constructii noi, în ceea ce
priveşte:
A Rezistenta si stabilitate
A1 proiect de constructie
1. Incadrarea in zona seismica.
2. Stabilirea categoriei si clasei de importanta
3. Preluarea datelor din avizul geotehnic
4. Solutii de fundatii/ infrastructura
5. Solutii de protectie fata de agresiunea solului,mediului,activitatii curente
6. Conceptia ansamlului structurat si stabilitatea elementelor de
compartimentare inclusiv
7. a finisajelor
8. Calculul ansamlului structurat
9. Calitatea materialelor structurale utilizate
10. Rezolvarea la nivel de detaliu

A2 proiect de instalatii
1. Conceperea si realizarea instalatiilor cerintelor de rezistenta si stabilitate
impuse de zona seismica ,categoria de importanta ,amplasarea si pozitia
acestora in constructie
2. Conceperea si realizarea,amplasarea si protectia instalatilorpentru
asigurarea reistentei la actiunile agentilor ,chimici sau de mediu
3. Conceperea si realizarea instalatiilor pentru a nu se distruge sau deforma la
tasarea diferentiata a constructiei sau terenului
4. Rezistenta mecanica a instalatiilorla : presiunile interioare maxime in
exploatare ,socuri interne sau externe ,la actiunile exterioarece pot surveni in
timpul exploatarii in functie de pozitia subterana sau aeriana , la manevrele
de actionare ,utilizare sau interventie pentru reparare
5. Masuri de preluare a dilatarii ca urmare a cresterii temperaturii sau a
persiunii,inclusiv la trecerea prin elementele de constructie

B Siguranta in exploatare
B1proiect de constructii si arhitectura
1. Masuri pentru impiedicarea alunecarii in timpul circulatiei pe orizontala si de
protectie contra accidentarii la denivelari ,scari,rampe ,etc
2. Asigurarea unei circulatii sigure si a gabaritelor de trecere pentru oameni si
vehicole in interiorul incintei sau al constructiei
PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0
Pag. 9 /
DOSET VERIFICAREA DTP 11
Impex
PSQ -7.3 / 11
Ed.1 Rev.
0

3. Iluminatul natural si artificial interior si exterior


4. Masuri de protectie : antiefractie /fata de elemente proieminente/ la arsuri
produse de aburi ,suprafete fierbinti si explozii
5. Masuri de electrosecuritate
6. Cerinte pentru urmarirea comportarii in exploatare a constructiei si pentru
utilizarea in siguranta a acestora

B2 proiect de instalatii
1. Securitatea utilizatorilor constructiei
2. Securitatea de contact cu partile statice sau in miscare a instalatiilor pentru a
nu produce leziuni
3. Asigurarea iluminari normale si de siguranta necesare
4. Protectie la electrocutare sau explozie ,inclusiv la descarcari atmosferice
5. Realizarea etansarii instalatiilor in conformitate cu destinatia incaperii
6. Amplasarea si realizarea instalatiilor pentru asigurarea securitatii la intryziune
din exterior si efractie
7. Securitatea exploatarii instalatiilor prin:
• Masuri de protectie pentru evitarea pericolului de explozie
• Amplasarea si realizarea instalatiilor de alimentare cu combustibil gazos,lichid
si solid ,inclusiv a instalatiilor de ardere ,cosuri si canale de fum pentru
evitarea pericolului de explozie
• Asigurarea aerului necesarb arderii la cazane sau incalzitoare de apa pentru
evitarea pericolului de asfixiere sau explozie
• Asigurarea functionarii instalatiilor sau opririi in conditiide siguranta in cazul
intreruperii accidentale a energiei de alimentare ,pentru cazuri speciale
7 Protectia constructiilor la descarcari atmosferice
8 Completitudinea prevederilor privind urmarirea comportarii in timp

C Siguranta la foc
C1 proiect de constructii si arhitectura

1. Protectia la foc fata de vecinatati


2. Incadrarea in categoria de pericol de incendiu a proceselor tehnologice
3. Gradul de rezistenta la foc a cladirii, densitatea sarcinii termice de incendiu si
corelarea acesteia cu destinatia ,numarul de etaje si aria construita
4. Limitarea propagarii focului in interiorul cladirii si pe fatade ,precum si
posibilitati de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti
5. Asigurarea cailor de evacuare si salvare a persoanelor si realizarea de
masuri constructive de protectie la foc a cailor de evacuare
6. Dotarea cu autospeciale de stingere a incendiului si mijloace de protectie si
salvare
7. Realizarea de cai de acces interioare si exterioare pentru interventie
8. Elaborarea planului de autoaparare impotriva incendiilor
C2 proiect de instalatii
PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0
Pag. 10 /
DOSET VERIFICAREA DTP 11
Impex
PSQ -7.3 / 11
Ed.1 Rev.
0

Masuri de eliminarea riscului de incendiu la constructii civile


1 Indicarea gradului de rezistenta la foc a constructiei ,densitatii sarcinii termice
de incendiu in corelare cu destinatia ,numarul de etaje ,aria construita si
prevederile instalatiilor de avertizare ,semnalizare si actionare a sistemelor
de stins sau limitare a incendiului
2 Asigurarea alimentarii cu energie electrica pe durata incendiului in
conformitate cu gradul de importanta al cladirii sau echipamentelor
3 Rezolvarea amplasariisi realizarii centralelor termice si a depozitelor de
combustibil astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie
4 Amplasarea si realizarea instalatiilor de ventilatie astfel incat sa impiedice
propagarea focului si fumului dintr-un compartiment in altul
5 Realizarea sistemului de evacuare naturala / mecanica a fumului de pe caile
de evacuare
6 Iluminarea de siguranta a cailor de evacuare

D Igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului


D1 proiect de constructii si arhitectura
1. Protectia fata de noxele din exterior / interior si poluarea mediului exterior
prin degajarea de noxe din interiorul constructiei
2. Asigurarea calitatii aerului functie de destinatia spatiilor, activitatii si numarul
de ocupanti
3. Asigurarea conditiilor de mentinerea igienei
4. Realizarea evacuarii apelor uazate si deseurilor solide din exteriorul
/interiorul constructiei fara a se afecta mediul sau sanatatea oamenilor
5. Asigurarea conditiilor de iluminat natural / artificial functie de activitati pe
timp de zi/noapte
D2 proiect de instalatii
1 Realizarea si amplasarea instalatiilor de ventilare / climatizare care sa asigure
concentratiile admisibile de noxe specifice activitatii desfasurate in constructii
2 Realizarea si amplasarea sistemelor de incalzire care sa asigure temperatura
de confort specifica activitatii
3 Masuri pentru asigurarea potabilitatii apei si evitarea amestecului cu apa
uzata
4 Conceperea si realizarea instalatiilor de distributie si stocare a apei calde
,inclusiv controlul temperaturii pentru evitarea contaminarii cu Leglonella
5 Conceperea , realizarea si amenajarea sistemelor de canalizare pentru
impiedicarea refularii, a patrunderii apei in cladiri si asigurarea protectiei
mediului
6 Realizarea etanseitatii si a eficacitatii evacuarii produselor de ardere din
sistemele de incalzire si preparare a apei calde menajere
7 Conceperea ,realizarea si amplasarea cosurilor de evacuare a gazelor de
ardere pentru asigurarea dispersiei corecte a substantelor poluante
8 Conceperea si realizarea instalatiilor de iluminat pentru asigurarea nivelului
de iluminat necesar

PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0
Pag. 11 /
DOSET VERIFICAREA DTP 11
Impex
PSQ -7.3 / 11
Ed.1 Rev.
0

E Protectia termica ,hidrofuga si economia de energie


E1 proiect de constructii si arhitectura
1. Inscrierea in conditiile climatice
2. Asigurarea conditiilor de mediu interior functie de tipul de activitati si numarul
de ocupanti in regim de iarna /vara
3. Asigurarea confortului utilizatorilor prin minimizarea consumului energetic
realizat pe baza conformarii constructiei si a elementelor de inchidere
exterioara
4. Evitarea aparitiei condensului la partea interioara a suprafetelor exterioare cu
diferente de temperatura sau umiditate semnificative.
5. Masuri pentru evitarea infiltratiilor de apa (din sol / prin invelitori )
E2 proiect de instalatii
1 Calculul si dimensionarea instalatiei de incalzire corespunzator conditiilor
climatice si rezistentei termice a elementelor perimetrale de inchidere
2 Masuri pentru asigurarea continuitatii functionariisistemelor de incalziremsi
asigurarea conditiilor de confort termic prin solutii evoluate de izolare si
protectie
3 Masuri pentru reducerea pierderilor de energie la transportul agentului termic
/frigorificpe traseele de instalatii prin rationalizarea si izolarea acestora
4 Masuri pentru monitorizarea /contorizarea consumului de utilitati ale
cladirii( apa rece,calda , energie electrica / termica, etc.)
5 Asigurarea etanseitatii si protectiei impotriva coroziunii pentru conducte
,canale de aer si echipamente
6 Adoptarea vitezelor de circulatie a apei calde ,agentilor termici si a aerului
cald care sa conduca la consumuri minime de energie pentru pompare si
transport
7 Alegerea armaturilor si a obiectelor sanitare care sa permita reducerea
pierderilor si a risipei de apa
8 Utilizarea pe cat posibil a resurselor neconventionale de energie

F Protectia la zgomot
F1 proiect de constructii si arhitectura
1. Inscrierea in conditiile de mediu
2. Atenuarea zgomotelor aeriene/ de impact provenite din exteriorul spatiului
considerat functie de activitatile ce se desfasoara
3. Reducerea propagarii zgomotelor in exteriorul constructiei pentrua nu afecta
confortul ocupantilor din vecinatate
F2 proiect de instalatii
Limitarea zgomotului transmis in exterior
1 Amplasarea si realizarea montarii agregatelor in miscare( pompe,
ventilatoare, motoare ,
compresoare etc. ) asfel incat sa se limiteze transmiterea zgomotului .
2 Stabilirea vitezelor de circulatie a fluidelor prin conducte si canale in vederea
reducerii nivelului
de zgomot( masuri de atenuare si amortizare a zgomotelor si vibratiilor .
PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0
Pag. 12 /
DOSET VERIFICAREA DTP 11
Impex
PSQ -7.3 / 11
Ed.1 Rev.
0

3 Prevederea de armaturi si pozitionarea acestora astfel incat sa se reduca


nivelul de zgomot in
timpul utilizarii.
4 Alegerea aparatelor si echipamentelor electrice astfel incat sa se reduca
nivelul de zgomot la
utilizare.
5 Realizarea prinderii instalatiilor de conmstructii cu elemente care sa
amortizeze zgomotele si
vibratiile .
II Verificarea părţilor scrise a proiectelor pentru constructii existente sau a
altor categorii de lucrari
( reparatii ,modernizare,etc.) , în ceea ce priveşte:

1. Claritatea şi completitudinea datelor de intrare


2. Respectarea soluţiilor de la fazele anterioare/ acordurilor şi avizelor
necesare
3. Raţionalitatea şi adecvabilitatea ipotezelor care au stat la baza
activităţii de proiectare
4. Corectitudinea metodelor de calcul, a programelor de calcul
5. Corectitudinea (din punct de vedere al ipotezelor) notelor şi
breviarelor de calcul, a
formulelor, a interpretării rezultatelor
6. Satisfacerea cerinţelor de interfaţă
7. Adecvabilitatea cerinţelor privind alegerea echipamentelor
8. Compatibilitatea materialelor alese cu condiţiile impuse prin temă
9. Luarea în considerare a experienţei dobândite din lucrări similare
10. Analizarea aspectelor privind: fiabilitatea, funcţionarea,
întreţinerea, rezistenţa
mecanică, accesul, mijloacele de intervenţie, etc.
11. Îndeplinirea cerinţelor sanitare, de protecţia muncii, PSI
12. Corectitudinea antemăsurătorii
13. Satisfacerea de către sistem (echipament) a cerinţelor din
datele de intrare
14. Prevederea cerinţelor de control al calităţii în fazele de
execuţie, montaj, PIF şi
exploatare pentru echipamente şi instalaţii
15. Verificarea condiţiilor de manipulare şi depozitare a
procedurilor prescrise de
proiectantul acestora

III Verificarea partii desenate

1. Gruparea desenelor pe sisteme funcţionale


2. Redarea informaţiilor grafice în formatele şi detaliile corespunzătoare
3. Folosirea formatelor standardizate
PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0
Pag. 13 /
DOSET VERIFICAREA DTP 11
Impex
PSQ -7.3 / 11
Ed.1 Rev.
0

4. Dispunerea detaliilor pe planşe corespunzătoare pentru ocuparea corectă şi


integrală a suprafeţei şi a aşezării şi legăturii logice între detaliile componente
unei planşe sau între desenele componente ale proiectului.
5 Asigurarea gradului optim de detaliere a informaţiilor prin adoptarea unor scări corespunzătoare
pentru planşe
5. Indicarea documentelor scrise sau desenate care se consultă odată cu planşa
respectivă
6. Semnalarea aspectelor speciale prin mijloace grafice adecvate
7. Asigurarea corespondenţei între caracteristicile materialelor echipamentului
sau
instalaţiilor şi cele ale ofertelor, cataloagelor, prospectelor
8. Respectarea standardelor pentru scriere, cotare, simboluri, semne
convenţionale, unităţi
de măsură
9. Realizarea identităţii între elementele desenate şi reprezentările lor din
legenda planşei
10. Diferenţa în reprezentare între obiectele existente şi cele care fac obiectul
propriu-zis precum şi
între diferitele etape de execuţie avute în vedere
11. Asigurarea corectitudinii textului notelor şi a poziţiei lor pe planşă funcţie
de relaţia cu întreaga planşă sau cu desenele componente
12. Aceeaşi problemă pentru legendă
13. Idem privind completarea tuturor rubricilor şi căsuţelor tabelelor sau
formularelor tipizate

Verificarea de ansamblu
I Verificarea de ansamblu a documentaţiei tehnice de proiectare( pentru
constructii noi,existente si
alte categorii de lucrari) cuprinde, ca un minim, următoarele:

1 Corectitudinea întocmirii (conţinutul şi forma de prezentare) şi a respectării prevederilor cu


caracter normativ aplicabil;
2 Completitudinea pieselor scrise
3 Concordanţa între diferitele părţi ale lucrării;
4 Încadrarea în tema de proiectare.
5 Verificarea alegerii corecte a materialelor / componentelor (completitudinea
şi corectitudinea
caracteristicilor);
6 Verificarea ipotezelor de calcul, brevialelor de calcul şi interpretarea
rezultatelor. .
7 Verificarea standardelor, normelor şi normativelor aplicabile.
8 Verificarea pieselor desenate d.p.d.v al completitudinii (cuprinderea tuturor
elementelor
necesare punerii în operă) şi corectitudinii.
9 Concordanţa dintre diferitele documente ale lucrării
PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0
Pag. 14 /
DOSET VERIFICAREA DTP 11
Impex
PSQ -7.3 / 11
Ed.1 Rev.
0

10 Verificarea funcţionalităţii soluţiilor adoptate (precizarea corectă a funcţiilor


sistemului);
11 Verificarea economicităţii soluţiei adoptate;
12 Verificarea realizării siguranţei în funcţionare şi a calităţii.

C Verificarea d.p.d.v. AQ
1 Existenţa contractului / temei de proiectare- respectarea prevederilor
contractuale şi a
temei de proiectare, privind volumul informaţional produs
2 Existenţa procedurii de elaborare a lucrării (pentru faza şi tipul lucrării)
3 Completitudinea pieselor listate în borderou
4 Întocmirea DTP conform procedurilor aplicabile (formă şi completitudine)
5 Specificarea codurilor, standardelor, etc. aplicabile ,inclusiv ediţia
6 Corectitudinea şi completitudinea actelor normative specificate
7 Corectitudinea şi completitudinea cerintelor de asigurarea calitatiiconform
legislatiei în
vigoare
8 Respectarea programului de verificari,analiza FCC de verificare.
9 Verificarea avizelor si vizelor DTP si în special a PV-CTE
10 Respectarea procedurii de modificare a DT (dacă este cazul)

PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0