Sunteți pe pagina 1din 4

ROMANIA – TIMISOARA

str. Baader nr 11,Cod postal1900


Tel & Fax 056-436755;056-200368; 092259249
e-mail: office@doset2.dnttm.ro
www.dosetimpex..ro

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ing. Ioan Silviu Dobosi

ANALIZAREA SI AVIZAREA
DOCUMENTELOR

Cod: PSQ –7.3/ 12

Copie controlata x
Copie nr.
Copie informativa
Posesor copie:

DOCUMENTUL ESTE PROPRIETATEA S.C. DOSETIMPEX SRL.: MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU


DIFUZAREA DOCUMENTULUI SI / SAU A INFORMATIILOR CUPRINSE IN ACEST DOCUMENT, ESTE
INTERZISA FARA ACORDUL S.C. DOSETIMPEX SRL

PSQ-7.3/12-F-01/ Rev.0
Pag. 2 / 4
DOSET Impex
ANALIZAREA SI AVIZAREA DOCUMENTELOR
PSQ-7.3/12 Ed.1 Rev. 0

EVIDENTA SI CONTROLUL REVIZIILOR


Elaborat Verificat Aprobat

Ed. Revizia:
Ing. Stefan Ing. Ioan Silviu
NUME Ing.
Duna Dobosi

Asigurarea Director
FUNCTIA Calitatii Executiv
Director General 0 1 2 3 4 5

DATA dec.2001 dec.2001 dec.2001 1


x
SEMNATURA

Pag Rev. Descrierea reviziei Pag. Rev. Descrierea reviziei


1-4 0

PSQ-7.3/12-F-02/Rev.0
Pag. 3 / 4
DOSET Impex
ANALIZAREA SI AVIZAREA DOCUMENTELOR
PSQ7.3/12 Ed.1 Rev. 0

1. SCOP

1.1 Procedura descrie responsabilitatile si metodele de lucru ale Consiliului Tehnico - Economic
pentru a confirma prin analizare (evaluare si expertiza tehnica) si avizare ca documentele DTP
sunt corecte si îndeplinesc cerintele de calitate.

2. DOMENIU

2.1Procedura se aplica în cadrul S.C. Dosetimpex SRL în activitatea de confirmare si certificare a


calitatii DTP elaborate de S.C. Dosetimpex SRL, inclusiv DTP elaborate de subcontractanti si
însusite de S.C. Dosetimpex SRL.

3. DEFINIŢII
3.1 Analiza proiectului - examinare documentata, completa si sistematica a unui proiect în scopul de a
evalua capabilitatea acestuia de a satisface conditiile referitoar la calitate, de a identifica
eventualele probleme si de a propune elaborarea unei solutii.

3.2 Prescurtari
3.2.1 CTE Consiliul Tehnico Economic
3.2.2 FCC Fisa chestionar de control
3.2.3 PV-CTE Proces verbal CTE

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 MC - 01 “Manualul calităţii”
4.2 PSQ-7.3/11 “Verificarea documentatiilor tehnice de proiectare”
4.3 PSQ – 16 “Inregistrari de calitate “

5. RESPONSABILITĂŢI
5.1 Consiliul Tehnic Economic
5.1.1 Raspunde de alegerea metodelor de analizare, de urmarirea optimizarii solutiilor si expertizarea
documentelor DTP.

5.2 Directorul General.


5.2.1 Asigura conditiile tehnico materiale pentru analizarea DTP si implementarea masurilor
corective determinate ca urmare a analizarii.
5.2.2 In calitate de presedinte al Consiliul Tehnico Economic semneaza si emite PV-CTE

5.3 Intocmitorul
5.3.1 Pune la dispozitie informatia tehnica necesara CTE pentru organizarea si desfasurarea
analizarii si include în DTP hotararile CTE

6. MOD DE LUCRU
6.1 Analizarea proiectarii reprezinta o metoda principala si obligatorie de verificare a documentelor
DTP aplicata în S.C. Dosetimpex SRL.
6.2 Analizarea proiectarii este efectuata prin controlul tehnic efectuat asupra ocumentelor,conceptelor
si cerintelor de proiectare de catre Consiliul Tehnico Economoc , care functioneaza conform

PSQ-7.3/12-F-03 / Rev.0
Pag. 4 / 4
DOSET Impex
ANALIZAREA SI AVIZAREA DOCUMENTELOR
PSQ7.3/12 Ed.1 Rev. 0

Regulamentului de organizare si functionare al CTE - S.C. Dosetimpex SRL.


6.3 Analizarea proiectarii se efectueaza la datele stabilite prin programul de verificare a proiectarii,
fixat de Seful de proiect la începutul activitatii de proiectare.
6.4 Analizarea proiectarii se face pe baza de FCC, conform carora membrii CTE vor urmari :
- controlul temei de proiectare în scopul evitarii adoptarii unor date de intrare si ipoteze
necorespunzatoare sau incomplet;
- optimizarea în conditiile date a solutiilor tehnice si constructive etc;
- realizarea de indicatori tehnico economici la un nivel corespunzator celor mai bune
rezultate obtinute în tara sau pe plan mondial;
- respectarea introducerii în proiecte a conditiilor date de organele de avizare si
aprobare, precum si a modului cum s-a tinut seama de recomandarile din avizele
anterioare, inclusiv încadrarea la indicatorii tehnico economici aprobati la fazele
anterioare;
- respectarea solutiilor de ansamblu din punct de vedere al:
 conceptiei;
 variantelor analizate si adoptate;
 tehnologiei de proiectare adoptata;
 tehnologiei de executie adoptata;
 durata de executie a proiectului;
 procedurarii activitatii de proiectare;
 introducerii informaticii în procesul de proiectare;
 corectitudinii justificarii solutiilor adoptate
- respectarea Sistemului de Management al Calitatii
6.5 Membrii Consiliului Tehnico Economic au obligatia sa efectueze avizarea documentatiilor, daca
în urma analizarii rezultatelor din FCC se constata ca au fost puse în practica toate observatiile si
recomandarile formulate.
6.6 Persoanele care pe baza sarcinilor de plan primite participa la întocmirea unor lucrari de
proiectare (întocmitor, sef proiect specialitate, verificator) nu pot face parte din formatia CTE
care avizeaza lucrarea respectiv. Aceste persoane pot participa ca invitati.
6.7 Introducerea în DTP a conditiilor, recomandarilor sau observatiilor consemnate în procesele
verbale ale sedintelor de avizare CTE este obligatorie si se asigura de Seful de proiect/ sef de
proiect de specialitate.
6.8 Proiectul, precum si celelaltedocumentatii supuse avizarii se vor prezenta în sedinta de avizare
finala,completa, înforma în care se preda clientului.
6.9 La terminarea sedintei, pe baza opiniilor exprimate de majoritatea simpla a membrilor prezenti,
presedintele CTE va formula concluziile.
6.10 Procesul verbal CTE se întocmeste de întocmitor si se semneaza de presedintele CTE,de
membrii CTE si de invitati.
.
7 INREGISTRARI

7.1 Procesul verbal CTE de avizare a DTP constituie înregistrare de asigurare a calitatii si se
arhiveaza conform procedurii PSQ-16 “Controlul inregistrarilor calitatii“

PSQ-7.3/12-F-03 / Rev.0