Sunteți pe pagina 1din 7

ROMANIA – TIMISOARA

str. Baader nr 11,Cod


postal1900
Tel & Fax 056-436755;056-
200368; 092259249
e-mail:
office@doset2.dnttm.ro
www.dosetimpex..ro

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ing. Ioan Silviu
Dobosi

CONTROLUL PRODUSULUI
NECONFORM
Cod: PSQ-13

Copie controlata x
Copie nr.
Copie informativa

PG-01-F-01/ Rev.0
Pag. 2 / 5
DOSET CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM
Impex Ed.1 Rev.
0
PSQ-13

Posesor copie:

DOCUMENTUL ESTE PROPRIETATEA S.C. DOSETIMPEX SRL: MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU


DIFUZAREA DOCUMENTULUI SI / SAU A INFORMATIILOR CUPRINSE IN ACEST DOCUMENT, ESTE
INTERZISA FARA ACORDUL S.C. DOSETIMPEX SRL

EVIDENTA SI CONTROLUL REVIZIILOR


Elaborat Verificat Aprobat

Ed. Revizia:
Ing. Stefan Ing. Ioan
NUME Ing.
Duna Silviu Dobosi

Asigurarea Director
FUNCTIA Calitatii Executiv
Director General 0 1 2 3 4 5

DATA mai 2001 mai 2001 mai 2001 1


x
SEMNATURA

Pag Rev Descrierea reviziei Pag Rev Descrierea reviziei


. . .

PSQ-13-F-02/Rev.0
Pag. 3 / 5
DOSET CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM
Impex Ed.1 Rev.
0
PSQ-13

1-5 0

PSQ-13-F-02/Rev.0
Pag. 3 / 5
DOSET CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM
Impex Ed.1 Rev.
PSQ-13
0

1. SCOP

1.1 Stabilirea măsurilor specifice S.C. Dosetimpex SRL pentru identificarea


produselor, serviciilor şi lucrărilor neconforme şi a modului de tratare a
acestora.

2. DOMENIU

2.1 Această procedură se aplică la toate produsele, serviciile şi lucrările


neconforme identificate pe parcursul activităţilor de proiectare si executie
domeniul instalatiilor in constructii.

3. DEFINIŢII SI PRESCURTARI
3.1 Definitii
3.1.1 Neconformitate-nesatisfacere a unei condiţii specificate (definiţia se referă la abaterea sau la
absenţa faţă de condiţiile specificate a uneia sau a mai multor caracteristici privind calitatea
inclusiv a caracteristicilor privind dependabilitatea sau a elementelor sistemului calităţii.).
3.1.2 Defect – nesatisfacerea a unei condiţii sau a unei aşteptări rezonabile
referitoare la o utilizare prevăzută inclusiv la securitate.
3.1.3 Tratarea neconformităţi – activităţile de deteriorare a influenţei
neconformităţi asupra desfăşurării ulterioare procesului în care a apărut
precum şi a rezultatelor obţinute pană la identificarea ei, de prescriere, de
acţiuni, de corectare, de aducere la îndeplinire a acţiunilor prescrise şi de
urmărire a înlăturării atât a neconformităţii cât şi a cauzelor care au
generat-o.

3.2 Prescurtari
3.2.1 RNC- Raport de neconformitate.
3.2.2 PSQ- Proceduri functie de sistem

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

4.1 MC – 01 Manualul calităţii


4.2 PSQ – 14 Acţiuni corective şi preventive
4.3 PSQ – 17 Audituri interne ale calităţii
4.4 EN ISO 9001/ 2001 Sisteme de Management al Calitatii –Cerinte .
4.5 EN ISO 9000:2000 Sistem de Management al Calitatii .Principii fundamentale
si vocabular.

5. RESPONSABILITĂŢI

5.1 Directorul general


5.1.1 Semnează RNC întocmite în S.C. Dosetimpex SRL pentru a lua la
cunoştinţă de natura
neconformităţii, cauza care a generat-o şi modul de tratare propus.
5.1.2 Mediază divergenţele apărute între părţi.
PSQ-13-F-03 / Rev.0
Pag. 4 / 5
DOSET CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM
Impex Ed.1 Rev.
PSQ-13
0

5.1.3 Verifică rezolvarea RNC să se facă în timp util.

5.2 Directorul Executiv


5.2.1 Răspunde pentru stabilirea soluţiilor de corectare a neconformităţilor
înregistrate.
5.2.2 Răspunde pentru urmărirea aplicării soluţiilor stabilite pentru corectarea
neconformităţilor.

5.3 Seful Asigurarii Calităţii


5.3.1 Ţine evidenţa centralizată a RNC
5.3.2 Întocmeşte RNC pentru deficienţele constatate în urma auditurilor
efectuate.
5.3.3 Identifică şi opreşte produsele/ lucrarile neconforme pentru evaluare si
stabilirea actiunilor
corective necesare;
5.3.4 Să detecteze prompt şi să înregistreze neconformităţile;
5.3.5 Să asigure recontrolarea şi reîncercarea produselor reparate sau refăcute.
5.3.6 Confirmă încheierea neconformităţilor.

5.4 Sef aprovizionare


5.4.1 Segregă produsele aprovizionte neconforme şi le depozitează în zone
separate pentru a preveni folosirea, expedierea sau amestecarea
neautorizată a acestora cu produsele conforme.

5.5 Sefii entitatilor organizatorice raspund de stabilirea actiunilor


corective necesare pentru
rezolvarea neconformitatilor identificate in zona de activitate

6. MOD DE LUCRU

6.1 Generalităţi
6.1.1 S.C. Dosetimpex SRL este responsabilă pentru dispunerea modului de
tratare a tuturor produselor /lucrarilor / serviciilor neconforme identificate
pe parcursul desfăşurării activităţilor de constructii montaj :
a) tehnice privind :
- analiza documentelor cotractuale privind
incompletitudinea datelor
tehni ce privind realizarea lucrarii de constructii
montaj;
- analiza documentatiei tehnice de proiectare;
- elaborarea documentatiei tehnologice de executie ;
- aprovizionarea cu produse / componente/ materii prime si
materiale ;
- execuţia lucrarilor speciale de constructii montaj;
- executia inspectiilor si incercarilor

PSQ-13-F-03 / Rev.0
Pag. 5 / 5
DOSET CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM
Impex Ed.1 Rev.
PSQ-13
0

b) de asigurarea calităţii privind :


- auditarea internă a sistemului calităţii al S.C. Dosetimpex
SRL;
- auditarea externă la contractanţi;
- auditarea din exterior efectuată şi de organisme de
reglementare / clienţi.
6.1.2 Neconformităţile pot fi semnalate de personalul din cadrul S.C. Dosetimpex
SRL, dar înregistrarea şi competenţa celor care dau dispoziţii privind modul
de tratare a produselor / lucrarilor /serviciilor este limitată.
6.1.3 Înregistrarea neconformităţilor se face de către Seful AQ, iar modul de
tratare se face diferenţiat funcţie de natura neconformităţilor după cum
urmează:
- pe linie tehnică de către Seful de santier ;
- pe linie de AQ de către Responsabilul zonei auditate.
6.1.4 RNC emise pentru neconformităţile identificate sunt supuse după stabilirea modului de tratare
spre aprobare Directorului general.

6.2 Tratarea neconformităţii


6.2.1 Pentru tratarea unei neconformităţi din domeniul tehnic sunt îndeplinite
următoarele acţiuni:
- Se înregistrează neconformitatea iar produsele/lucrarile sunt
identificate, oprite pentru evaluare;
- Se aduce la cunoştinţa Sefului punctului de lucru pentru
dispunerea acestora . Proiectantul va elabora o dispoziţiede
santier privind modul de tratare a neconformităţii, prevăzând si
cerinţe pentru lucrarile reparate sau refăcute;
- Pentru produse se asigură repararea şi păstrarea acestora în
zone de păstrare separate pentru a prevenii folosirea, expedierea
sau amestecarea neautorizată a acestora cu produsele conforme.
Acolo unde separarea fizică nu este posibilă, se va utiliza
etichetarea, marcarea sau alte mijloace concrete de identificare;
6.2.2 Înregistrările cu privire la : identificarea produselor neconforme, dispoziţiile
de tratare, dovezile că au fost recontrolate se vor păstra în arhiva S.C.
Dosetimpex SRL.
6.2.3 Pentru tratarea unei neconformităţi de asigurarea calităţi Seful AQ va
stabili modul de dispunere a acestei neconformităţi prin emiterea unui RNC
în care va stabili cauza apariţiei neconformităţii şi modul de tratare pentru
a înlătura şi a prevenii apariţia acestora.
6.2.4 Neconformităţile rezolvate vor fi evaluate de către Seful AQ şi vor confirma
prin semnătură rezolvarea corectă a neconformităţii, confirmând
închiderea RNC.

7. ÎNREGISTRĂRI

PSQ-13-F-03 / Rev.0
Pag. 6 / 5
DOSET CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM
Impex Ed.1 Rev.
PSQ-13
0

7.1 Raportul de neconformitate şi Raportul de acţiuni corective/preventive sunt


înregistrări care se tratează în conformitate cu prevederile proceduri PSQ -16
“ Controlul inregistrărilor calitatii”.

PSQ-13-F-03 / Rev.0