Sunteți pe pagina 1din 7

ROMANIA – TIMISOARA

str. Baader nr 11,Cod postal1900


Tel & Fax 056-436755;056-200368; 092259249
e-mail: office@doset2.dnttm.ro
www.dosetimpex..ro

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ing. Ioan Silviu Dobosi

AUDITURI INTERNE

Cod: PSQ -17

Copie controlata x
Copie nr.
Copie informativa
Posesor copie:

DOCUMENTUL ESTE PROPRIETATEA S.C. DOSETIMPEX SRL: MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU


DIFUZAREA DOCUMENTULUI SI / SAU A INFORMATIILOR CUPRINSE IN ACEST DOCUMENT, ESTE
INTERZISA FARA ACORDUL S.C. DOSETIMPEX SRL

PSQ-17-F-01/ Rev.0
Pag. 2 / 7
DOSET Impex
AUDITURI INTERNE
PSQ-17
Ed.1 Rev. 0

EVIDENTA SI CONTROLUL REVIZIILOR


Elaborat Verificat Aprobat

Ed. Revizia:
Ing. Stefan Ing. Ioan Silviu
NUME Ing.
Duna Dobosi

Asigurarea Director
FUNCTIA Calitatii Executiv
Director General 0 1 2 3 4 5

DATA dec. 2001 dec.2001 dec. 2001 1


x
SEMNATURA

Pag Rev. Descrierea reviziei Pag. Rev. Descrierea reviziei


1-7 0

PSQ-17-F-02/Rev.0
Pag. 3 / 7
DOSET Impex
AUDITURI INTERNE
PSQ-17 Ed.1 Rev. 0

1 SCOP
1.1 Prezenta procedura stabileste responsabilitatile si metodele folosite pentru a verifica daca
activitatile referitoare la calitate si rezultatele aferente sunt conforme cu reglementarile stabilite si
de a determina eficienta SMQ al S.C. Dosetimpex SRL
2 DOMENIU
2.1 Procedura se aplica de catre auditorii interni ai S.C. Dosetimpex SRL pentru:
- planificarea , pregatirea si efectuarea auditului intern;
- urmarirea implementarii actiunilor corective si recomandarilor rezultate in urma auditului.

3 DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1 Definitii
3.1.1Termenii utilizati in procedura sunt definiti in EN ISO 9000:2000 si in SR ISO 10011-1,2

3.2 Prescurtari
RNC - Raport de neconformitate
SMQ - Sistemul de Management al Calitatii
AS - Auditor sef
RAC - Raport de actiune corectiva
Nc - Neconformitate
A - Auditor
AC - Actiune corectiva
4 DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1 de baza:
4.1.1 SR.EN ISO 9001:2001Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
4.1.2 SR ISO 10011-1:1994 Ghid pentru auditarea sistemelor calitatii. Partea 1: Auditare
4.1.3 SR ISO 10011-2:1993 Ghid pentru auditarea sistemelor calitatii. Partea 2: Criterii de
calificare pentru auditorii sistemelor calitatii
4.1.4 SR ISO 10011-3:1994 Ghid pentru auditarea sistemelor calitatii. Partea 3: Conducerea
programelor de audit
4.1.5 MC-01 Manualul Calitatii

4.2 conexe:
4.2.1 PG-01 Elaborarea si codificarea procedurilor
4.2.2 PSQ-16 Controlul inregistrarilor calitatii

5 RESPONSABILITATI

5.1 Directorul General


- Aproba Programul anual si Planul de audit intern
- Asigura conditiile necesare pentru desfasurarea auditului intern
- Aproba lista auditorilor interni si Fisele individuale ale fiecarui auditor

5.2 Sef Asigurarea Calitatii ( RM )


- Intocmeste Programul de audituri interne

- Urmareste indeplinirea activitatilor specificate in program


PSQ-17-F-03 / Rev.0
Pag. 4 / 7
DOSET Impex
AUDITURI INTERNE
PSQ-17 Ed.1 Rev. 0

- Stabileste echipa de audit


- Evalueaza auditorii interni si intocmeste lista acestora pe care o prezinta Directorului general
spre aprobare
- Pastreaza rapoartele de audit si alte documente referitoare la audituri in dosarul “Audituri
interne”, care este intocmit anual
- Analizeaza rapoartele de audit intern desfasurate pe parcursul unui an calendaristic si
intocmeste pe baza acestora, precum si a altor informatii, Raportul privind stadiul si
eficacitatea SMQ, conform prevederilor procedurii PSQ-01Analiza efectuata de management
- Analizeaza AC stabilite pentru rezolvarea Nc constatate la auditurile interne

5.3 Auditor Sef (AS)


- Semneaza Lista de verificari pentru efectuarea auditului ,dupa completare
- Coordoneaza efectuarea auditului
- Intocmeste Planul si Raportul de audit si il distribuie
- Verifica indeplinirea AC prin audit de urmarire
- Stabileste sarcinile echipei de audit

5.4 Auditori
- Actioneaza conform indicatiilor AS pentru desfasurarea auditului
- Intocmeste listele de verificari pentru zonele auditate

5.5 Seful zonei auditate


- Are obligatia de a colabora cu AS pentru buna desfasurare a auditului
- Stabileste AC, termene si responsabilitati si urmareste realizarea lor

6. MOD DE LUCRU

6.1 Elaborarea Programului anual de audit


6.1.1 Auditurile interne sunt planificate prin Programul anual intocmit de catre Seful AQ in cursul
lunii ianuarie. Planificarea se face astfel incat sa fie auditate managementul de varf si toate
entitatile organizatorice ale societatii de cel putin doua ori pe an.
6.1.2 Programul de audit , cod: PSQ-17-F-01 precizeaza:
- zonele auditate
- perioada de desfasurare planificata
6.1.3 Frecventa auditurilor se stabileste in functie de rezultatele auditurilor din anul precedent,
importanta activitatilor si impactul lor asupra calitatii serviciilor oferite de S.C. Dosetimpex
SRL.
6.1.4 In cazul in care din anumite motive desfasurarea auditului nu poate avea loc la termenul
planificat de comun acord cu seful zonei auditate se va stabili o noua data de desfasurare.
6.1.5 Auditurile interne neplanificate sunt declansate la cererea conducerii atunci cand intervin
schimbari importante in SMQ , cand se inregistreaza reclamatii care fac sa apara dubii privind
conformitatea SMQ cu politica si cu procedurile proprii.
Auditurile interne neplanificate se efectueaza si pentru a verifica daca AC initiate cu ocazia
auditurilor externe sunt realizate la termenele stabilite.
6.1.6 Programul de audit este aprobat de Directorul general al S.C. Dosetimpex SRL.

6.2 Pregatirea activitatilor de audit.

PSQ-17-F-03 / Rev.0
Pag. 5 / 7
DOSET Impex
AUDITURI INTERNE
PSQ-17 Ed.1 Rev. 0

6.2.1 Auditorul Sef va înstiinta în scris cu cel putin 2 zile înainte zonele care vor fi auditate
,privitor la data,functii de sistem urmarite, echipa de audit.
6.2.2 La baza pregatirii si executarii auditului intern al calitatii sta Planul de audit, al carui model
este prezentat in formularul PSQ-17-F-02 /Act.1 Se recomanda ca Planul de audit sa fie
comunicat auditatului pentru ca impreuna cu auditorul sef sa fie rezolve toate obiectiile,
inainte de inceperea auditului. Detaliile Planului de audit intern nu se comunica auditatului
daca Directorul general considera ca aducerea prematura la cunostinta acestuia nu va periclita
colectarea de dovezi obiective.
6.2.3 Echipa de audit este formata din personal calificat care nu are responsabilitati în zonele supuse
auditarii.
6.2. 4 Pentru buna desfasurare a auditului intern fiecare auditor intocmeste, daca considera
necesar,
pe baza analizei documentelor SMQ aplicabile in zona auditata , Liste de verificare(FCC)
cod: PSQ-17-F-03 pe care le completeaza in timpul auditului.
6.2.5 Marimea echipei, auditorul sef, componenta echipei este stabilita de Seful AQ pe baza listei de
auditori interni aprobata

6.3 Desfasurare audit


6.3.1 Etapele principale de desfasurare a auditului intern sunt : Sedinta de deschidere in care sunt
prezentate obiectivele si planul de audit , Auditul propriu zis desfasurat in cadrul entitatiilor
organizatorice, sedinta de inchidere cu prezentarea constatarilor, intocmirea Raportului de
audit si elaborarea RNC,stabilirea RAC de catre responsabilii zonelor in care s-a constatat Nc.,
implementarea actiunilor corective , confirmarea implementarii .
6.3.2 In timpul efectuarii auditului se vor nota toate Nc si toate observatiile referitoare la zona
auditata.
Nc se clasifica in majore ( NcM) si minore (Ncm).
Ncm – este neconformitatea prin care se pune in evidenta neindeplinirea unei singure cerinte
din cadrul unui element al SQ.
NcM - este neconformitatea prin care se pune in evidenta neindeplinirea unei parti esentiale a
SMQ sau care pune in evidenta cumulul mai multor Ncm pe acelasi element al SMQ si care
poate conduce la incapacitatea functionarii unei parti esentiale a sistemului.
6.3.3 AS va intocmi Raportul de audit intern, cod: PSQ-17-F-03, care va trebui sa contina:
- numarul si data
- denumirea zonei auditate (1)
- obiectivele auditului (2)
- componenta echipei de audit (3)
- documente de referinta (4)
- personal contactat (5)
- neconformitati constatate (6)
Inscrierea neconformitatilor constatate si a actiunilor corective necesare pentru inlaturarea
acestora se face pe formularul Raport de neconformitate, cod: PSQ-17-F-05
Raportul de audit se intocmeste in doua exemplare.
6.3.4 Raportul de audit si RN se discuta cu seful zonei auditate caruia i se pune la dispozitie
ambele exemplare. Pe baza Nc constatate seful zonei auditate stabileste in decurs de 10 zile
AC, termenele si responsabilitatile pentru realizarea lor.
6.3.5 Dupa expirarea termenelor stabilite de seful zonei auditate pentru realizarea AC, AS verifica
modul de aplicare a acestora si completeaza rubrica din Raportul de actiune corectiva
corespunzatoare
PSQ-17-F-03 / Rev.0
Pag. 6 / 7
DOSET Impex
AUDITURI INTERNE
PSQ-17 Ed.1 Rev. 0

6.3.6 Daca AC nu sunt indeplinite AS solicita sefului zonei auditate sa stabileasca un nou termen de
realizare si daca nici in acest caz nu sunt indeplinite AS se adreseaza Directorului general
pentru luarea de masuri
6.3.7 In cazul auditurilor interne pentru verificarea AC initiate ca urmare a Nc stabilite cu ocazia
auditurilor externe ( de terta parte) se procedeaza astfel:
- RM stabileste AC necesare si termenele pentru inlaturarea Nc constatate pe care le
transmite sefilor zonelor direct vizate .
- Pentru verificarea rezolvarii de catre zonele auditate a AC, S efectueaza auditul de
urmarire si intocmeste Raportul auditului intern de urmarire
6.3.8 Raportul auditului intern de urmarire se completeaza de catre AS. In dreptul fiecarea AC se
mentioneaza dovezile obiective ale realizarii acesteia.
6.3.9 Raportul auditului intern de urmarire se pastreaza de Seful AQ in Dosarul de audituri interne
alaturi de notele de instiintare.

6.4 Personalul auditor


6.4.1 Personalul auditor este independent de zona auditata
6.4.2 Auditorii interni sunt evaluati de RM care tine la zi Lista auditorilor interni
6.4.3 Auditorii si AS trebuie:
sa fie competent in domeniul in care se desfasoara auditul;
sa aiba cunostinte la zi despre documentele de referinta ( standarde, proceduri,
manualul calitatii etc.) in baza carora se desfasoara auditul;
sa comunice cu usurinta in scris si vorbit;
sa posede calificarea si experienta necesara.
 sa fie instruit periodic pentru a fi asigurata competenta necesara desfasurarii
auditului;
 sa participe la cursuri de perfectionare in probleme de audit;
 AS trebuie sa posede aptitudini de conducere eficienta a echipei de audit si sa fi
participat la minim 2 audituri in ultimul an.
6.4.4 Inregistrarile referitoare la A/AS sunt consemnate in Fisa individuala.

7. INREGISTRARI
7.1 Sunt considerate înregistrari ale calitatii urmatoarele documente:
-Program anual de audit;
-Planul de audit
-Listele de verificari (FCC)
-Raportul de audit intern
-Raportul de neconformitate
-Anexele la raportul de audit intern
7.2 Inregistrarile sunt tratate conform prevederilor procedurii PSQ-16 Controlul inregistrarilor
calitatii

8.Anexe
PSQ-17-F-03 / Rev.0
Pag. 7 / 7
DOSET Impex
AUDITURI INTERNE
PSQ-17 Ed.1 Rev. 0

8.1 Anexa PSQ-17/1 - Program de audit, cod: PSQ-17-F-01 / Act.1


8.2 Anexa PSQ-17/2 - Planul de audit, cod: PSQ-17-F-02 / Act.1
8.3 Anexa PSQ-17/3 - Lista de verificare( FCC), cod: PSQ-17-F-03 / Act.1
8.4 Anexa PSQ-17/4 - Raport de audit intern, cod: PSQ-17-F-04/ Act.1
8.5 Anexa PSQ-17/5 - Raport de neconformitate, cod: PSQ-17-F-05/ Act.1
8.6 Anexa PSQ-17/6 - Lista auditorilor interni cod: PSQ-17-F-06 / Act.1

PSQ-17-F-03 / Rev.0