Sunteți pe pagina 1din 8

ROMANIA – TIMISOARA

str. Baader nr 11,Cod


postal1900
Tel & Fax 056-436755;056-
200368; 092259249
e-mail:
office@doset2.dnttm.ro
www.dosetimpex..ro

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ing. Ioan Silviu
Dobosi

INSTRUIREA PERSONALULUI
Cod: PSQ –18

Copie controlata x
Copie nr.
Copie informativa
Posesor copie:

PSQ-18-F-01/ Rev.0
Pag. 2 / 6
DOSET Impex INSTRUIREA PERSONALULUI
PSQ-18
Ed.1 Rev.
0

DOCUMENTUL ESTE PROPRIETATEA S.C. DOSETIMPEX SRL : MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU


DIFUZAREA DOCUMENTULUI SI / SAU A INFORMATIILOR CUPRINSE IN ACEST DOCUMENT, ESTE
INTERZISA FARA ACORDUL S.C. DOSETIMPEX SRL

EVIDENTA SI CONTROLUL REVIZIILOR


Elaborat Verificat Aprobat

Ed. Revizia:
Ing. Stefan Ing. Ioan
NUME Ing.
Duna Silviu Dobosi

Asigurarea Director
FUNCTIA Calitatii Executiv
Director General 0 1 2 3 4 5

DATA dec. 2001 dec.2001 dec. 2001 1


x
SEMNATURA

Pag Rev Descrierea reviziei Pag Rev Descrierea reviziei


. . .
1-6 0

PSQ-18-F-02/Rev.0
Pag. 3 / 6
DOSET Impex INSTRUIREA PERSONALULUI
PSQ-18
Ed.1 Rev.
0

PSQ-18-F-02/Rev.0
Pag. 3 / 6
DOSET Impex INSTRUIREA PERSONALULUI
PSQ-18
Ed.1 Rev.
0

1.SCOP
1.1 Procedura are drept scop stabilirea activităţilor şi responsabilităţilor privind
identificarea necesităţilor de instruire, asigurarea instruirii întregului personal
care efectuează operaţiuni ce influenţează calitatea şi stabilirea modului în care
sînt păstrate înregistrările referitoare la instruirea şi calificarea personalului.

2. DOMENIU
2.1 Procedura se aplică:
-identificării operaţiilor şi sarcinilor pentru care este necesară instruirea;
-identificării necesităţilor de instruire individuală;
-planificării programelor de instruire şi executării acestora;
-modului de instruire a personalului pe categorii de personal;
-modului în care sînt păstrate înregistrările privind instruirea şi rezultatele
acesteia.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
3.3.1. Definiţiile şi prescurtările sunt conforme cu cele din MC-01.

4. DOCUMENTELE DE REFERINŢĂ
4.1. MC-01 Manualul Calitatii ;
4.2. SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de Management al Calitatii – Cerinte ;
4.1 EN ISO 9000:2000 Sistem de Management al Calitatii .Principii fundamentale
si vocabular.

5. RESPONSABILITĂŢI

5.1.Directorul General,
5.1.1 Stabileşte strategia de instruire a personalului,decide organizarea de cursuri de perfecţionare în
cadrul societatii sau participarea la cursuri organizate de instituţii spacializate;
5.1.2 Aprobă efectuarea cursurilor de calificare şi instruire;
5.1.3 Prevede şi asigură resurse financiare necesare pentru pregătirea profesională a personalului.

5.2. Directorul Executiv


5.2.1. Asigura intocmirea programelor de instruire pe baza colectării
necesităţilor de instruire identificate de şefii de compartimente
(departament,servicii,birouri) şi obţinerea acordului Directorului General.
5.2.2. Răspunde de organizarea examinării la angajare a personalului tehnic şi de
execuţie.
5.2.3. Coordoneaza acţiunile anuale de evaluare a rezultatelor instruirilor.
5.2.4. Analizeaza ofertele externe de instruire si stabileste necesitatile de
instruire

PSQ-18-F-03 / Rev.0
Pag. 4 / 6
DOSET Impex INSTRUIREA PERSONALULUI
PSQ-18
Ed.1 Rev.
0

5.3. Sefi de compartimente


5.2.1. Raspunde de instruirea personalului din subordine pentru cunoaşterea şi
aplicarea SMQ;
5.2.2. Asigura condiţiile de desfăşurare a cursurilor de instruire planificate;
5.2.3. Raspunde de instruirea personalului de execuţie cu ocazia introducerii în
executie a lucrarilor speciale ,tehnologiilor, echipamentelor sau mijloacelor
de măsurare noi .
5.3.5. Asigura prin RRU evaluarea anuală a rezultatelor instruirii,înregistrarea şi
păstrarea acestora.

5.3. Seful Asigurarii Calitatii


5.3.1. Identifica necesităţilor de instruire a personalului privind SMQ ,procedurile
de sistem şi procedurile operaţionale, pentru personalul tehnic şi cel de
execuţie;
5.3.2. Iniţiaza acţiuni corective pentru eliminarea deficienţelor, dacă acestea sunt
o consecinţă a nivelului de instruire;
5.3.3. Coopereaza la stabilirea tematicilor de instruire cu Directorul Executiv
pentru identificarea necesităţilor de instruire, planificare/elaborare
tematici,propunerea de lectori pentru tematici legate de calitate, controlul
înregistrărilor instruirii şi organizează audituri legate de problemele de
instruirea personalului;
5.3.4. Verifica instruirea personalului din societate asupra condiţiilor de calitate
care se impun la lucrarile sau tehnologiile noi, introduse în executie;
5.3.5. Verifica modul de instruire şi de înregistrare a rezultatelor acestora.

6. MOD DE LUCRU
6.1.Generalităţi
6.1.1. Până la dezvoltarea necesară existenţei unui compartiment de specializare
a resurselor umane, Directorul Executiv cu sprijinul Sefului Asigurarii
Calitatii , coordonează, controleză şi răspunde de instruirea personalului din
societate;
6.1.2. În ultimul trimestru al fiecărui an, Directorul Executiv sau Seful AQ solicită
fiecărui compartiment evaluarea necesităţilor de instruire,scopul şi nivelul
de pregătire cerut;
6.1.3. Şefii de compartimente identifică necesităţile de instruire şi numesc
salariaţii care trebuie instruiţi;
6.1.4. Şefii de compartimente pot recomanda şi formele de instruire pe baza
ofertelor de instruire sosite în societate de la instituţii specializate şi
autorizate;
6.1.5. Pe baza acestor informaţii şi pe baza ofertelor, Directorul Executiv
întocmeşte Planificarea anuală a instruirii, documentul fiind analizat şi
aprobat de Directorul General al societăţii, funcţie de oportunitatea
propunerilor în raport cu obiectivele politicii de calitate şi funcţie de
resursele financiare disponibile;
PSQ-18-F-03 / Rev.0
Pag. 5 / 6
DOSET Impex INSTRUIREA PERSONALULUI
PSQ-18
Ed.1 Rev.
0

6.1.6. Planificarea anuală a instruirii este structurată pe trei secţiuni:


- Instruirea managerilor (directorilor executivi);
- Instruirea personalului tehnic;
- Instruirea personalului de execuţie.

6.2. INSTRUIREA MANAGERILOR


6.2.1. Managementul executiv trebuie să înţeleagă Sistemul de Management al
Calităţii implementat in cadrul societatii , modul de funcţionare şi criteriile
de evaluare a eficienţei sale .
6.2.2. În cadrul S.C. Dosetimpex SRL, instruirea managementului executiv se
efectuează în următoarele modalităţi, după cum urmează :
- Expuneri interne, în cadrul cărora Seful AQ ,prezinta prevederile
documentelor Sistemului de Management al Calitatii (Manualului
Calităţii, procedurile SMQ şi a planurilor calitatii). Scopul declarat
al acestor prevederi reprezinta însuşirea conţinutului şi modul de
lucru optim în implementarea şi perfecţionarea Sistemului de
Management al Calităţii.
- Asigurarea permanentă a unor surse documentare cum ar fi
literatură de specialitate din domeniu, modele de manuale şi
proceduri ( eventual comentate ) pe baza cărora, periodic, într-o
formulă de dialog se construiesc scenarii de situaţii cărora li se
caută soluţionări optime.
- Pe baza celor de la alineatele de mai sus, Sefii executivi au
sarcina susţinerii de expuneri în faţa personalului tehnic şi a
personalului de execuţie şi supraveghere, un rol important în
această acţiune reprezentându-l autoinstruirea.
- Organizarea de seminarii cu instituţii specializate constituie o altă
formă de instruire a managementului executiv Acestea se
planifică funcţie de ofertele acestor instituţii.
6.2.3. Instruirile interne sint înregistrate, iar rezultatele instruirilor externe
(diplome ,adeverinţe , confirmări) se păstrează la dosarul personal al celui
instruit.

6.3. INSTRUIREA PERSONALULUI TEHNIC


6.3.1. Instruirea personalului tehnic vizează două componente:
a) instruirea în plan profesional ( în domenii cum ar fi proiectarea,
tehnologia proceselor, încercări, gestionare, aprovizionare, utilizarea
tehnicii de calcul, consulting, etc.);
b) instruirea privind politica societăţii în domeniul calităţii, sistemul
demanagement al calităţii, elaborarea şi documentarea procedurilor de
sistem,a procedurilor operaţionale,etc.;
6.3.2. Instruirea în plan profesional se face funcţie de necesităţile generate de
evoluţia societăţii, aprobarea programării instruirilor fiind făcută de
Directorul General. Confirmarea instruirii în plan profesional se face pe
baza diplomelor, certificatelor sau adeverinţelor care atestă absolvirea
acestor cursuri de instruire;
PSQ-18-F-03 / Rev.0
Pag. 6 / 6
DOSET Impex INSTRUIREA PERSONALULUI
PSQ-18
Ed.1 Rev.
0

6.3.3. Instruirea privind politica de calitate se planifică şi se efectuează de către


Seful AQ pentru personalul din subordine.

6.4. INSTRUIREA PERSONALULUI DE EXECUŢIE ŞI SUPRAVEGHERE


6.4.1. Instruirea personalului de execuţie şi supraveghere vizează în principal
următoarele :
- Însuşirea operaţiilor de bază specifice locului de muncă;
- Dobândirea îndemânării necesare îndeplinirii sarcinilor specifice;
- Însuşirea modului de lucru cu maşinile, utilajele, sculele şi
instrumentele de măsură;
- Atingerea capabilităţii de citire şi înţelegere a specificaţiilor,
desenelor şi a altor documente legate de calitate şi efectuarea
autoinspecţiilor;
- Specializarea personalului care are de realizat sarcini speciale
6.4.2. Instruirea personalului de execuţie şi supraveghere se face lunar, o dată cu
instruirea NMP şi PSI, în Raportul de instruire consemnandu-se tema,
durata instruirii, semnătura celui instruit şi semnătura celui care a făcut
instruirea;
6.4.3. Anual se efectuează evaluarea personalului de execuţie şi supraveghere.
Evaluarea personalului se face de catre Seful formatiei de lucru şi se
concretizează în stabilirea nivelului de instruire.

6.5. ÎNREGISTRĂRILE INSTRUIRII


6.5.1 Prin grija Directorului Tehnic sunt elaborate fişele posturilor, a Sefului A.Q
şi a principalelor posturi de şef serviciu şi şef birou.
6.5.2 Documentele care atestă calificările şi/sau specializările personalului se
păstrează la RRU, Directorul Executiv fiind abilitat să dispună delegări de
competenţă pentru instruirea personalului din anumite sectoare.
Documentele de instruire periodică se păstrează la coordonatori de
formaţii.

6.6. MOTIVAREA, IMPLICAREA ŞI PARTICIPAREA PERSONALULUI


6.6.1. În fiecare etapă de instruire se evită impunerea unui sistem sau a unor proceduri noi, la
elaborarea acestora fiind implicat şi personalul muncitor astfel încât acesta să-l (să le)
înţeleagă şi să se identifice în noul sistem (procedură).
6.6.2. În activitatea de elaborare a unor instrucţiuni sau proceduri noi, pe scară ierarhică o atenţie
deosebită se acordă culegerii propunerilor şi sugestiilor, evitându-se categoric atitudinile de
respingere şi punându-se în discuţie avantajele, respectiv dezavantajele soluţiilor propuse.
6.6.3. Sugestiile şi propunerile pertinente sunt discutate iar autorul este recunoscut public.
Mecanismul de consultare generează o stare de entuziasm şi un sentiment de participare la
programele calităţii.

7. ÎNREGISTRĂRI ,
7.1. Planificarea anuală a instruirii ;

PSQ-18-F-03 / Rev.0
Pag. 7 / 6
DOSET Impex INSTRUIREA PERSONALULUI
PSQ-18
Ed.1 Rev.
0

7.2.Raport de instruire ;
7.3. Fişa de instruire profesională;
7.4.Registru de evidenţă a instruirilor de personal efectuate;
7.5.Documente externe-dovezi ale instruirii /evaluării personalului.

PSQ-18-F-03 / Rev.0