Sunteți pe pagina 1din 100

A Plăci video exagerat de rapide!

WinFasf WinFasf

L e a d t e k W i n F a s t

GeForce4 A250Ultra TD
- 128Mb

& \ Şl**

WinFast'
TiteniumjOO T H

^ 2i
I T»«»

WwFasf
Titanium^OO T P H I Titanium

WinFast" ^

MX 6 4

1
-f !r\ ^ I t J i r j T I l
* c u excepţia GeForce2 MX64
j*3 23 JiJ
g ă s e ş t i d e t o a t e ,
dar .
Răspunsul e unul singur: la Best
Computers, Super-Magazinul tău de
calculatoare. Intră în oricare dintre
n u orice?
magazinele din reţeaua Best
Computers şi vei găsi cea mai
variată ofertă de componente, sisteme
şi jocuri, de la producători români
de prestigiu până la cele mai
cunoscute mărci internaţionale.
Vino la Best Computers
şi cumperi tot ce ţi-ai
putea dori la cele mai
mici preţuri. Totul...
dar nu orice!

Magazinele Best Computers din Bucureşti:

Magazinul-Unirea, etajul 3, corpul central - Unirea Electro Center, tel. 303.01.91 c o m p u t e r s

- B-dul. Regina Elisabeta, nr. 25, sector 5, tel. 314.76.98, 314.76.99


www.bestcomputers.ro
- B-dul. I.C. Brătianu, Pasajul Pietonal Lipscani, tel. 310.28.32 info@bestcomputers.ro
XtremPC

'LANETA

CeBIT-ul ne-a înconjurat c u braţele-i p r e a lungi


i n c ă se p o a t e n u m ă r a p e z i l e p e r i o a d a c a r e a t r e c u t d e l a
incheierea celei m a i m a r i e x p o z i ţ i i d e I T d i n E u r o p a şi a
u n e i a d i n t r e c e l e m a i m a r i d i n l u m e . CeBIT-ul reprezintă
oportunitatea lansărilor, promovării, succesului dar de
m u l t e o r i si m o m e n t u l u n u i d e c l i n financiar considerabil
pentru firmele suficient de mici şi s u f i c i e n t de impru­
dente să s e a v e n t u r e z e in a c e l loc. Investiţiile p e care
participarea la o a s t f e l d e m a n i f e s t a r e le reprezintă sunt
de m u l t e ori egale cu toată cifra d e afaceri pe un an a
unei f i r m e d i n România, considerată de nivel mediu in
domeniul IT-ului. Participarea nu este de altfel uşoară
pentru nimeni, iar m i l i o a n e l e d e mărci (sau m a i n o u Euro)
p e c a r e c o m p a n i i l e l e i n v e s t e s c t r e b u i e să işi g ă s e a s c ă u n
rezultat în noi parteneriate. in caz contrar, în multe
cazuri, investiţia greşită coincide si c u c ă d e r e a firmei
respective. Nu este vorba desigur despre marii giganţi
Asus. NVIDIA, Corel sau AMD pentru care orice dolar
i n v e s t i t la CeBIT înseamnă p u n c t e majore în p l u s măcar
pe piaţa germană dacă nu pe cea mondială. Este vorba
insă d e s p r e firmele c a r e vin la CeBIT sperând că acolo
este o oază de oportunităţi unde hazardul sau buna
imagine a standului pot face ca partenerul ideal din
c a p ă t u l c e l ă l a l t a l p l a n e t e i să s e o p r e a s c ă i n f a ţ a s t a n d u ­
l u i s i să s o l i c i t e o f e r t a p e n t r u c a r e s-a i n v e s t i t a t â t pen­
t r u a i s e p u t e a o f e r i . T r e n d u l t â r g u l u i şi a l m a r i l o r firme
p a r t i c i p a n t e a r e chiar darul d e a încuraja acest f e n o m e n ,
marşând d i n ce in ce mai m u l t d i n p u n c t u l de v e d e r e al
m u l t o r expozanţi s p r e u n târg d e d i c a t pieţei germane si
nu celei mondiale. Oferte de m u l t e ori doar in germană,
k i t - u r i d e presă doar in germană arată atenţia pe care
f i r m e l e o oferă de m u l t e o r i pieţei locale in dauna celei
internaţionale. Lucru de altfel pe undeva justificat finan­
ciar, datorită vânzărilor pieţei germane pentru anumite
produse care de m u l t e o r i depăşesc întreg r e z u l t a t u l d a t
de t o t restul ţârilor d i n E u r o p a la u n l o c . P r i n t r e toate
aceste ecuaţii, piaţa românească de s o f t w a r e şi-a nime­
rit locul anul acesta (pavilion dedicat software-ului faţă
d e a n u l t r e c u t c â n d se r ă t ă c i s e i n p a v i l i o n d e hardware),
însă, p e n t r u a compensa pe undeva a vopsit standul în
negru spre a spori interesul v i z i t a t o r i l o r pasionaţi de
macabru. Participarea noastră p e d e a l t ă p a r t e la CeBIT,
c a r e p r e z e n t a n ţ i a i v o ş t r i , s-a f ă c u t î n c e a m a i s i m p l ă p o s ­
tură, aceea de reporteri ai evenimentului, unde
investiţiile nu p u n in pericol v i i t o r u l nostru dar nici n u ne
oferă p o s i b i l a surpriză a u n u i v i i t o r l u m i n o s . Ce a m văzut
a c o l o si s e i n t e r s e c t e a z ă c u s u b i e c t e l e pe care lunar vi le
o f e r i m s e r e g ă s e ş t e în r e p o r t a j u l d e d i c a t d e l u n a a c e a s t a .
Lectură plăcută.

Echipa XtieinPC
cuDrinsmartie

laborator CeBIT2002 hobby


46 Noile drive-uri devin accesibile 14
•..oiriwinft..î»i:î

mobile
- Evoluţia telefoniei
62 iiV=;stf. ,î Adobe Photoshop 7 este
asul acestei luni

48
...ţiMioiioiaiui' i*fa.»4s$ - Evaluăm
primul GeForce4 Titanium4600
22
'•'fii. •*. o ti :--n:'.T- -i os w .aworejts
AMD şi INTEL caută alte pieţe
66 Gr=si.-i î :<3is"«»«» 6 cititori ne-au
impresionat luna aceasta

68 [1'rilâiiffniâ.i Ca în fiecare lună,

48
Xplorer te trimite pe web

28
».YA1d- 'HnCi piusiîW.'ntTi - Noua plat­ îcci ,»iis)rniho(!it£ .şj*»*"-.» Lansările
formă MPX cu dual procesor CeBIT-ului nu ne spun nimic nou
periodice
50
"l/si.-" âh Am testat deja
•OBIWK ItojTfţiMrsInWs Calitatea imaginii
prima placă cu KT333 avansează pe zi ce trece A r\ '.ni Mark Lucas, CEO Altec
I \J Lansing şi evoluţia sunetului

54
i\ snai«woB,i"s- ijrt!»H»..» Titanium
32
12
500 luptă din greu cu Radeon8500 •pisj .-ionici!, jnjtfofto A sosit noua eră
digitală. Eşti pregătit să o întâmpini?
hardware, alte rezolvări

56
y > Ş « i i - De la memorii la cool-

40
ere, toate gadget-urile lunii

98
j'jrioi ,s»"« i ip'i -s. d»'/!d Ne loveşte IJJjggji',Av:.sil Luna aceasta, vom
:

moda drive-uri lor Combo dona bani în Zimbabwe

58
:IÎOID - Soluţiile SocketA oferă

44
peste 20 de alternative

99
fifeftfâfîW; fg Monitorul nu mai Spaţiul, penultima
este doar pentru calculator.
frontieră
Echipa
Adrian Dorobăţ redactor sef
Cristian Soare redactor jocuri
Minai Asgian redactor software
Livlu Marica redactor hardware
Dragos Inoan redactor jocuri
Marian Scarlat redactor jocuri
Radu Alexandru redactor feature

Design
Nicoleta Toma layout h dtp
Florian Marina grafică

Publicitate a PR
Cristina Savu director publicitate
cristinasavur2xtrempc.ro
Andreea Fogas asistent marketing
andreeafogas@xtrempc.ro

avanpremiere prezentări
72 86 94
i a s ^ ş » » " » Htwit? • RPG-ul careva ' Viermii
schimba lumea jocurilor ...sau renegatul criminal explodează încă o dată

75 88 95
A sosit momentul ^ ^ j j ţ g f f i s '• Fratele mai
distrugerii în masă [('Pi Fii căpitanul nostru! rău al lui Mărio evoluează

'<='IS^^Kl.
76' " ' 89 95
B âSC?l, sau cine îl [ '•'-"-UD-
; :din
Halo s acompetiţie
uc,neîl[3oatescoatepe Broscuţa salvează lumea
Complexitatea seriei a apus

78 90
$t$sr$£ ia \oh}n)?xa ou-ţ* la limita
dintre fps şi strategie first person Strategie în timp real la superlativ feature
91
• j Q H H a g G J M J ' i , războiul nu a

79 73
^ ^ ^ ^ ^ ^ H j ? 1:1" A sosit Wţnx-i o l ic eie diîi-ijiacir SfeQi şi
fost niciodată atât de distractiv momentul să te dai în spectacol
alături de Chris Taylor

99 92 77
SgpSsiMaîi '4: - fiind antreprenor, K&jpiwHs* A ' ;;
Popularul f^^^^^^^Bfl- :u- Jason Lee ne
burse cutreieram personaj zboară în multiplayer lămureşte de ce ne place Breed

89 - RTS-ul
unui erou şi ţipetele sale
93
^ ^ ^ ^ ^ ^ M o i n" RPG-ul
complex cu aspect infantil 82
yH&ră'-vb '• beta testing-ul tocmai
a început

J
testele indispensabile pentru achiziţia oricărui produs

M a r k L u c a s - CEO A l t e c L a n s i n g

HardMail
Aţi n i m e r i t p r o d u s u l c o r e c t l a p r e ţ u l c o r e c t ?
14 :<-->u. f j CeBIT
ţ I n f i e c a r e l u n ă , z e c i d e p r o d u s e t r e c p r i n l a b o r a t o r u l n o s t r u d e t e s t şi i e s l a l u m i n ă m a i m u l t s a u m a i p u ţ i n
14 Expansiunea i-Mode • ş i f o n a t e . E s t e i n e v i t a b i l , ţ i n â n d c o n t c ă p r o d u s u l c a r e să s a t i s f a c ă o r i c e u t i l i z a t o r şi să o f e r e v a l o a r e m a x i m ă l a u n
15 Comunicaţii p r e ţ b u n n u s-a i n v e n t a t î n c ă . M a i m u l t , p l a s a r e a t u t u r o r p r o d u s e l o r t e s t a t e î n t r - u n t o p g e n e r a l a r e u n e o r i d a r u l d e a
2 2 Plăci d e bază ş i f o n a s t r a t e g i a d e m a r k e t i n g a p r o d u c ă t o r i l o r ( s a u d i s t r i b u i t o r i l o r ) c a r e s e v e d e a u d e j a " î n t o p " şi c o n s t a t ă c u
26 Procesoare s u r p r i n d e r e c ă t o p u l c o n ţ i n e ş i l o c u l 1 0 ( d e e x e m p l u ) şi n u d o a r l o c u r i l e 1 , 2 s a u 3. C e e a t r e b u i e î n ţ e l e s i n s ă e s t e c ă
28 Acceleratoare grafice f i e c a r e p o z i ţ i e î n t o p î n s e a m n ă c e v a , şi n u î n s e a m n ă d o a r n i v e l u l p r o d u s u l u i . A s t f e l , o p l a c ă d e b a z ă p o a t e a j u n g e p e
30 Imprimante l o c u l 1 0 deşi a r e p e r f o r m a n ţ e a p r o a p e i d e n t i c e c u o placă d e p e l o c u l 4 , p e n t r u s i m p l u l m o t i v că p e o rază d e
32 Camere foto digitale 3 - 5 f p s - u r i d i n p u n c t d e v e d e r e a l p e r f o r m a n ţ e l o r şi p e o r a z ă d e u n c o n t r o l l e r R . A . I . D . şi u n c h i p d e s u n e t s e î n t i n d
36 C a m e r e v i d e o î n c ă 5-6 p l ă c i c a r e î m p a r t c l a s a m e n t u l c u n o n ş a l a n ţ ă . U t i l i z a t o r u l , c a r e i n v e s t e ş t e b a n i i î n p r o d u s , a n a l i z e a z ă î n s ă
38 Personal a u d i o i n t e l i g e n t şi n u p r i p i t a c e s t e l o c u r i . L o c u l 3 a r e R . A . I . D , n u a m n e v o i e , l o c u l 4 a r e s u n e t , n u a m n e v o i e , l o c u l 5 a r e \ %
4 0 S t o c a r e CD
p e r f o r m a n t ă î n p l u s d a r c o s t ă c u 2 5 $ m a i m u l t , şi a ş a m a i d e p a r t e , p â n ă c â n d , u n d e v a s u b m i j l o c u l c l a s a m e n t u l u i ,
42 Stocare DVD
g ă s e ş t e o p l a c ă c u 3 % p e r f o r m a n ţ e m a i m i c i d e c â t l o c u l 2 , f ă r ă d o t ă r i şi c u u n p r e ţ f o a r t e b u n . U t i l i z a t o r u l a l e g e şi î ş i
44 Monitoare LCD
c u m p ă r ă p l a c a d e p e l o c u l x , e s t e f e r i c i t , t i m p în c a r e producătorul se dă d e c e a s u l morţii că p r o d u s u l său e s t e p e

l o c u l 1 0 şi c ă m o d e l u l d e p l a c ă t e s t a t i-a a d u s n u m a i d e s e r v i c i i . P r e ţ u l p r o d u s u l u i , c o n s i d e r a t c o r e c t d e c u m p ă r ă t o r

i n t e r v i n e a s t f e l c a u n f a c t o r f o a r t e i m p o r t a n t în a l e g e r e a făcută (considerată optimă p e n t r u b u z u n a r u l său) i a r


HP DVD 1 0 0 i vs P h i l i p s D V D R W 2 0 8
d i s t r i b u i t o r i i ş i o f e r t a n ţ i i ş t i u a c e s t l u c r u . C e e a c e d o r i m n o i s ă f a c e m e s t e s ă g a r a n t ă m u t i l i z a t o r u l u i a c e s t e p r e ţ u r i şi

să n e a s i g u r ă m c ă s u n t e m , p e n t r u t o ţ i c u m p ă r ă t o r i i , u n m i j l o c d e i n f o r m a r e şi n u u n u l d e d e z i n f o r m a r e . A s t f e l , d o r i m
> L e a d t e k WinFast A250 Ultra TD
să o f e r i m p o s i b i l u l u i c u m p ă r ă t o r , î n c e p â n d d e a s t ă z i , u n s e r v i c i u d e v e r i f i c a r e a v e r i d i c i t ă ţ i i i n f o r m a ţ i i l o r p e c a r e
> T y a n T i g e r MPX 2466N
f i r m e l e î l o f e r ă p r i n i n t e r m e d i u l n o s t r u , şi d e ş i s p e r ă m c ă n u , d e r e c l a m a ţ i i . F i e p e a d r e s a r e d a c ţ i e i , f i e l a a d r e s a d e
> S h u t t l e AK35GTR
m a i l p r e t u l c o r e c t @ x t r e m p c . r o s u n t l o c u r i l e u n d e t r e b u i e să v ă a d r e s a ţ i în c a z u l în c a r e u n p r o d u s p e c a r e
> E p o x BDA2+
l-aţi v ă z u t î n r e v i s t ă şl d o r i ţ i să-l a c h i z i ţ i o n a ţ i n u e s t e o f e r i t l a p r e ţ u l p r o m o v a t . D e a s e m e n e a , n e p u t e ţ i s c r i e a i c i c u
> Epox 8KHAL+
o r i c e p r o b l e m ă a ţ i î n t â m p i n a t l a o r i c e f i r m ă d e c a l c u l a t o a r e d a r p e c a r e n u a ţ i r e u ş i t să o r e z o l v a ţ i . N o i v o m î n c e r c a
> ASUS P4S333
să v ă r e z o l v ă m p r o b l e m a , ş i , d a c ă n u v o m r e u ş i v ă v o m r ă s p u n d e î n c o n s e c i n ţ ă p r e z e n t â n d u - v ă m o t i v e l e a c e s t o r
> L e a d t e k 7350KDA
situaţii. Atenţie: acesta n u este u n serviciu d e c o n t r o l sau d e " d a r e în v i l e a g " s a u , în ultimă instanţă u n serviu p e n t r u
> J e t w a y V333DA
v ă r s a t u l n e r v i l o r . E s t e u n s e r v i c i u c a r e d o r e ş t e s ă a j u t e şi s ă l ă m u r e a s c ă p r o b l e m e c e a u a p ă r u t î n c a d r u l u n o r a c h i z i ţ i i
> Epox 8KHA+
d e p r o d u s e ( p r o b l e m e d e g a r a n ţ i e , c o m p a t i b i l i t a t e , t e r m e n e , e t c . ) ş i , m u l t m a i i m p o r t a n t , să g a r a n t e z e
> S o l t e k SL-75DRV4
cumpărătorului v e r i d i c i t a t e a informaţiilor p r e z e n t e în revistă.
> MSI K 7 N 4 2 0 Pro

> ATI Radeon 7500

> S p a r k l e / J e t w a y SP 6 6 0 0 T i
> A b i t S i l u r o G F 4 MX

> H e r c u l e s 3 D P r o p h e t F X D 8 5 0 0 LE
Leadtek WinFast A250 Ultra Tyan Tiger MPX2466N
> P h i l i p s W e b C a m Pro 3 D

> HP S c a n j e t 4470c

> LiteOn C1770FNSL17"

> DDR333 A m avut plăcerea ca Chiar dacă nu este un


> T h r u s t m a s t e r FireStorm Wireless l u n a a c e a s t a să v ă produs c a r e p e piaţa
> H e r c u l e s DV A c t i o n l E d i ţ i a DVD prezentăm d i n nou "clasică" de magazin
> Tastatură A 4 T e c h cel mai rapid să r u p ă b a r i e r e l e
> T h r u s t m a s t e r T o p G u n F o x 2 Pro accelerator 30 de pe popularităţii sau
> T r u s t AMI 250SX W f r e l e s s O p t i c a ! planetă. Produs de d e j a populara firmă L e a d t e k , vandabilităţii, placa

> Flash Card Reader acceleratorul este dotat cu cel complex sistem de de la Tyan reprezintă c e a m a i recentă inovaţie AMD

> Mustek GSmart Mini răcire e x i s t e n t a c u m i n acest d o m e n i u , beneficiind p e n t r u piaţa dual-procesor. Performanţele plăcii

> P l a n e t T e c h F a x M o d e m PC C a r d d e r a d i a t o a r e a t â t p e f a ţ a c â t şi p e s p a t e l e PCB- s u n t f o a r t e b u n e şi A M D d o v e d e ş t e c ă n u n u m a i
u l u i c a şi d e 2 v e n t i l a t o a r e . E v i d e n t , o v e r c l o c k i n g - X e o n p o a t e f i d e d i c a t u n u i s e r v e r c i f o a r t e b i n e şi
ul realizat depăşeşte orice l i m i t e , placa fiind astfel A l t h o n M P . l - a m d e d i c a t p r e m i u l p e c a r e l-a p r i m i t
în t o p l a t o a t e c a p i t o l e l e . E s t e a l e g e r e a n o a s t r ă datorită f a p t u l u i că reprezintă o reală alternativă
pentru produsul lunii. iar a t u n c i când a l e g e m n e . p u t e m gândi d e 2 o r i .
... şi va premia pe cel care se dovedeşte a fi de mai

multă vreme loial nobilei familii de imprimante hp.

Dacă deţii cea mai în vârstă imprimantă hp-în stare

de funcţionare - hp te premiază cu o imprimantă

hp PhotoSmart 1 0 0 şi cu o cameră foto digitală

hp PS 3 1 8 . Trimite la O.P. 1, C P . 5 5 4 , Bucureşti,

Nobilul HP seria şi anul de fabricaţie al imprimantei

hp, împreună cu adresa şi


îşi c a u t â strămoşii. numărul de telefon. Numele

tău va deveni astfel un reper în arborele genealogic

" • al nobilei familii hp în România.


Scrisorile pot fi trimise până la data de 15 mai 2002, data poştei. Pentru desemnarea câştigătorului, se vor ordona cronologic datele de
fabricaţie ale imprimantelor menţionate în scrisori. După o verificare prealabilă, posesorul celei mai vechi imprimante va fi premiat cu o
solu(ie foto digitală completă, de ultimă generaţie: o imprimantă hp PhotoSmart 100 şi o cameră foto digitală hp PS 318.

i n v e n t

Informaşi privind produsele HP - (01) 2 0 5 . 3 3 . 5 5 , w w w . h p . c o m . r o

D e m o n s t r a j i i live la H P I N t e r a c t i v e C e n t e r : B-dul Ştirbei V o d ă , nr. 9 5 , s e c t o r 1, tel.: 222.20.72


Centrul telefonic de suport pentru produsele HP - (01) 315.44.42
t e h n o t r e n d

Este vorba de a c e l e m o m e n t e
p r e ţ i o a s e c â n d m u z i c a , j o c u l sau filmul
au e x a c t s u n e t u l pe c a r e ţi-l d o r e ş t i

c o n t a c t u l d i r e c t c u l i d e r i i i n d u s t r i e i IT

• Ce credeţi că apreciază u t i l i z a t o r i i cel m a i m u l t

în z i u a d e a s t ă z i : p u t e r e a propriu-zisă a

sunetului, f i d e l i t a t e a redării, designul boxelor, îltlIIIlTw^KllIll

o p ţ i u n i l e s u p l i m e n t a r e ( g e n T H X s a u DTS)? t i i obţinuţi dintr-un design c e n l i a t pe

iofi?r. U r m ă t o r u l n i v e l e s t e o b ţ i n u t prin

inca d o i satelit», c a r e construit»


• A l t e c L a n s i n g a r e o i s t o r i e l u n g ă şi î n c â l c i t ă .

C u m a apărut această firmă şi c e a t r a n s f o r m a t - o î n

m a r c a d e r e n u m e c a r e e s t e astăzi?

• A m văzut că i n u l t i m u l t i m p A l t e c lucrează la

s c h i m b a r e a i m a g i n i i p r o d u s e l o r s a l e şi a

m o t t o - u r i l o r . C a r e s u n t n o i l e d i r e c ţ i i d e e v o l u ţ i e şl

c u m se p o t r i v e s c e l e i n i s t o r i a A l t e c L a n s i n g ?

• Câţi o a m e n i ascultă muzică la b o x e A l t e c Lansing

î n p r e z e n t ? C u m e s t e p r i v i t A l t e c î n S t a t e l e U n i t e şi

în Europa?

• I n t e n ţ i o n e a z ă A l t e c L a n s i n g să se întoarcă l a • P i a ţ a s i s t e m e l o r 5.1 p a r e c ă s e v a b u c u r a d e u n

rădăcinile sale h o m e audio? Ce a l t e m o m e n t e d i n adevărat b o o m în 2002. Cum v e d e A l t e c Lansing

i s t o r i a A l t e c L a n s i n g se v o r renaşte? acest trend?

• C u m a fost primit A l t e c L a n s i n g la e x p o z i ] i a
• La c e a l t c e v a n e p u t e m aştepta d e l a A l t e c
C o n s u m e r E l e c t r o n i c S h o w d i n Las Vegas?
Lansing în 2002?

• Ce pregăteşte A l t e c p e n t r u c o n s o l e l e d e J o c u r i

v i d e o ? C u m i n t e n ţ i o n e a z ă c o m p a n i a să v i n ă î n

întâmpinarea dorinţelor g a m e r i l o r p e n t r u un sunet

i m p r e s i o n a n t şi u n d e s i g n s p e c i a l p e n t r u b o x e ?
hardmail
scrisori

hardmail Aşteptăm întrebările voastre la hardmail@xtrempc.ro

DIVIZIA MONITOARE i n c o m p a t i b i l i t a t e a TV Tuner-ului cu placa î n s e a m n ă 1 . 7 5 0 . Insă p r o b l e m a t a a r p u t e a

în a f a r ă d e N E C / M i t s u b i s h i , H i t a c h i , LG şi ta v i d e o . î n c e a r c ă u n a l t s o f t d e captură f i p l a c a d e bază c a r e (se p a r e ) r a p o r t e a z ă

Sony, m a i există a l ţ i p r o d u c ă t o r i d e sau poţi f a c e u n t e s t (dacă ai p o s i b i l i a t e a ) v a l o r i e r o n a t e , a t â t p e n t r u v o l t a j , c â t şi

CRT-uri p e r f o r m a n t e ? D y n a F l a t - u l c i n e îl cu o a l t a placă v i d e o cu c h i p s e t ATI. p e n t r u t e m p e r a t u r a p r o c e s o r u l u i s a u sursă

fabrică? ( a ş a c u m a i b ă n u i t şi t u ) . P e n t r u î n c e p u t ,

Felix CONEXANTU' NU-I DE CABLU î n c e a r c ă u n t e s t c u altă sursă.

S u n t m u l ţ i p r o d u c ă t o r i d e CRT ( C a t h o d e Am două întrebări: 2 . CPU V c o r e n u e s t e i n f l u e n ţ a t i n n i c i u n

Ray T u b e ) p e r f o r m a n t e (Hyundai, 1. Dacă a m u n m o d e m CONEXANT, este fel d e valorile de c a r e aminteşti.

ViewSonic, e t c ) , iar DynaFlat este produs bun la c o n e x i u n e a p r i n cablu? 3. O a ş e z a r e n e i n s p i r a t â a c o m p o n e n t e l o r

de Samsung Electronics. DynaFlat este o 2 . D a c ă v r e a u să a c h i z i ţ i o n e z u n H D D d e şi a c a b l u r i l o r î n i n t e r i o r u l c a l c u l a t o r u l u i

8 0 G b şi a m A M D K-6 II l a 4 5 0 M H z , 128Mb p o a t e d u c e la o răcire necorespunzătoare,

S D R A M c u c h i p s e t V I A , c e a r t r e b u i să f a c c o n d u c â n d a s t f e l la T e m p e r a t u r i m a i

c a a c e s t a să f u n c ţ i o n e z e l a p a r a m e t r i ridicate p e n t r u procesor.
Convenţional Fiat DynaFlat
TM
normali?

Alex Prophet BLOCAREA LUI OPENGL

1. Pentru o conexiune Internet prin cablu Am un sistem AMD K7 650MHz, 128 Mb,

TV i t i t r e b u i e o placă de reţea E t h e r n e t cu placă d e bază Epox 7 K X A ( K Z 1 3 3 ) , v i d e o

i e ş i r e UTP, i n v e d e r e a c o n e c t ă r i i Savage4 32Mb, HDD WD 300AB 30Gb 5400

modemului extern de cablu (standard r p m . P r o b l e m a e s t e c ă m i se b l o c h e a z ă în

DOCSIS). Placa d e r e ţ e a t e costă c a m 2 0 j o c u r i l e c e f o l o s e s c O p e n G L . în Q u a k e 3 A


Visual Image Line USD, i a r m o d e m u l e s t e în j u r d e 8 5 USD. se b l o c h e a z ă d u p ă o o r ă , î n RTC

2. HDD iţi v a f u n c ţ i o n a b i n e , d a r n u v e i W o l f e n s t e i n se blochează d u p ă m a x i m u m 5

b e n e f i c i a d e ATA100 sau ATA133. Poţi m i n u t e . SO e s t e W i n 9 8 , i a r d r i v e r e l e v i d e o

c u m p ă r a u n c o n t r o l l e r c a r e să î ţ i p e r n i ţ ă sunt u l t i m e l e de p e site-ul

a c e s t l u c r u s a u m a i b i n e iţi s c h i m b i p l a c a s a v a g e n e w s . c o m . P e n t r u p l a c a d e bază

de bază. f o l o s e s c Via 4 i n 3 5 , i a r bios-ul plăcii d e

tehnologie care (conform spuselor bază e s t e d i n 2 5 . 0 7 . 2 0 0 1 . P r o c e s o r u l a r e

inginerilor de la Samsung) conferă 6 5 DE G R A D E RIDICATE u n c o o l e r c u 2 v e n t i l a t o a r e şi t e m p e r a t u r a

n u d e p ă ş e ş t e 4 0 g r a d e C. P l a c a v i d e o n u
u t i l i z a t o r u l u i o imagine p e r f e c t plată,
O aşezare Am o problemă cu t e m p e r a t u r a
spre deosebire d e celelalte m o n i t o a r e ridicată a p r o c e s o r u l u i : 6 5 g r a d e C. A s t a a r e v e n t i l a t o r , d a r i - a m p u s e u u n u l şi s e

plate care sunt concave, deformând neinspirată a a c u m , d a r v a r a a m a t i n s şi 7 0 g r a d e C. blochează c u / f ă r ă a c e s t a . M-am t o t gândit

imaginile. Mai m u l t e despre această S i s t e m u l n u s e b l o c h e a z ă şi n u a m f ă c u t ce p o a t e f i , d a r m e m o r i a e s t e nouă, HDD

t e h n o l o g i e poţi a f l a d e la următoarea componen­ u p d a t e la bios ( p i e r d garanţia plăcii de la f e l , sursa e s t e d e 2 5 0 W i a r placă PCI

adresă http://www.sarnsungmonitor.com b a z ă , d a r a s t a n u î n s e a m n ă c ă n u a m să instalată lângă s l o t u l AGP nu a m . A t â t a m

/html/tech/f latness.htm.
telor şi a a v u t d e s p u s , v ă r o g s ă - m i d a ţ i şi m i e u n
f a c ) . S i s t e m : MSI K 7 T T u r b o ( M S - 6 3 3 0

cablurilor în V3.0), AMD A t h l o n T h u n d e r b i r d 1.2GHz răspuns.

S U N E T S A U N U PE TUNER (FSB 2 6 6 M H z ) , C o o l e r T i t a n ( T T C - D 5 T B ( 2 ) ) , Balaş G a b r i e l

A m o problemă c u TV Tuner-ul. Este un interiorul 2xP0J DIMM SDRAM 2 5 6 M b PC133, Q u a n t u m î n c e a r c ă să s c h i m b i p l a c a v i d e o c u a l t

S t u d i o PCTV 4 . 0 2 : 1 . Doar c â t e v a 40Gb, 7200 r p m , ventilatoare: 1 m a r e car­ m o d e l (împrumută una bazată p e NVIDIA

p r o g r a m e a u s u n e t (ProTV, A n t e n a l ,
jcalculatoru- c a s ă ( s c o a t e a e r u l ) şi 1 m i c H D D . B i o s : 1 , d e l a u n p r i e t e n ) . D a c ă "nu s e m a i
CPU V c o r e ' S e l e c t : D e f a u l t — > 1 . 8 3 V
M C M ) , v r e o 6 , i a r la r e s t u l se v e d e d o a r
lui poate b l o c h e a z ă î n s e a m n ă c ă p l a c a t a d e b a z ă şi

i m a g i n e a 2 . C â n d î n c e r c să î n r e g i s t r e z s e ( r a p o r t a t d e b i o s ) 2. CPU V c o r e S e l e c t : p l a c a v i d e o Savage4 n u se î m p a c ă prea

b l o c h e a z ă t o t a l . L - a m î n c e r c a t şi p e duce la o 1.750 --> 1 . 8 3 V ( r a p o r t a t d e b i o s ) 3 . CPU b i n e . S f a t u l m e u e s t e să î ţ i s c h i m b i o r i c u m

W i n M e şi p e XP. î n s c h i m b , p o t să f a c d o a r Vcore Select: 1.675 --> 1 . 7 6 V ( r a p o r t a t Savage4 c u o placă m a i serioasă (dacă vrei

p o z e la o r i c e i m a g i n e . A m un A t h l o n 8 0 0 , răcire de bios). să t e j o c i f ă r ă d u r e r i d e c a p ) .

1 9 6 M b , Riva T N T 2 M 6 4 1 6 M b . 1 . C e v a l o a r e să s e t e z p e n t r u C P U Vcore?
necorespun­
AB P e n t r u v a l o a r e a 1.675 t e m p e r a t u r a proce­ ALEGEREA DECISIVĂ

1. P r o b l e m a t a c u recepţionarea zătoare, s o r u l u i s c a d e c u a p r o x i m a t i v 8 g r a d e C. A m şi e u o p r o b l e m ă şi s p e r s ă m ă ajutaţi

p r o g r a m e l o r e s t e c a u z a t ă d e s t a n d a r d u l în 2. Valorile r a p o r t a t e , faţă de v a l o r i l e v o i : v r e a u să î m i f a c u p g r a d e l a o p l a c ă c u

c a r e l u c r e a z ă S t u d i o PCTV 4 . 0 2 . : PAL B/G. conducând s e l e c t a t e (1.750 — > 1.83) s u n t m a i m a r i D D R A M şi a m d e a l e s î n t r e ECS K 7 S 6 A c u

A n u m i t e p r o g r a m e s u n t i n s t a n d a r d DK d e din c a u z a sursei d e a l i m e n t a r e ? Este SiS745 s a u A o p e n A K 7 7 Plus (a)-133 c u VIA

c a r e a c e s t a n u d i s p u n e . Se p o a t e " t r a g e în
astfel la influenţat CPU C o r e V o l t a j u l d e v a l o r i l e KT266A. Prima are DDR333, a doua

bandă" la f i r m a de u n d e ai cumpărat
temperaturi c o r e s p u n z ă t o a r e p e n t r u 3 . 3 V , 5V, 1 2 V ? ATA133. Ce îmi recomandaţi?

c o m p o n e n t a . Noi a m sunat la F l a m i n g o 3. C a r e a r m a i p u t e a f i a l t ă c a u z ă Alexandru Duduman


( c a r e s u n t d i s t r i b u i t o r i P i n n a c l e ) şi n e - a m mai ridicate pentru temperatura ridicată a A l e g e r e a t r e b u i e făcută în funcţie d e
i n t e r e s a t d e a c e a s t ă p r o b l e m ă . Ei n e - a u procesorului? d o m e n i u l î n c a r e v r e i să u t i l i z e z i
spus c â la e i a c e a s t ă o p e r a ţ i u n e costă -pentru Silviu Cristea c a l c u l a t o r u l . Dacă r u l e z i aplicaţii c e

2 0 USD f ă r ă T V A . 1 . P e n t r u C P U V c o r e e s t e b i n e să l a s i utilizează m a i . m u l t m e m o r i a ( c u m ar f i
procesor.
2. B l o c a r e a sistemului este cauzată de o opţiunea " d e f a u l t " . în c a z u l t ă u , asta j o c u r i l e ) , p r i m a placă (ce are suport
hardmail I
scrisori

p e n t r u m e m o r i a DDR333) este alegerea ideală, dacă G e F o r c e 4 M X 4 4 0 6 4 DDR. "An e r r o r o c c u r e d : T h e class i n s t a l l e r has d e n i e d t h e

însă a p l i c a ţ i i l e t a l e u t i l i z e a z ă m a i m u l t HDD ( c u m ar request t o i n s t a l l or upgrade this d e v i c e . " Placa de

fi programele de captură video), atunci placa de U P G R A D E Şl L A HARDDISK s u n e t e s t e u n a C - m e d i a ( C M I ) 8 3 3 0 i n t e g r a t ă în p l a c a

bază c u s u p o r t ATA133 e s t e m a i indicată. Aş d o r i s ă f a c - u n u p g r a d e l a u n h a r d d i s k . N u ş t i u d e b a z ă , c a r e e s t e u n I n t e l L X . A m - i n t r a t şi p e

î n t r e c e să a l e g : 1) W e s t e r n D i g i t a l , ATA100, 40Gb, I n t e r n e t şi p e t o a t e f o r u m u r i l e e s t e a c e e a ş i

A VENIT DE CURÂND... 7 2 0 0 r p m , 2 M b b u f f e r 2) M a x t o r , ATA133, 4 0 GB, î n t r e b a r e , d a r u n singur răspuns: d u - t e pe pagina lor

De curând m i - a m l u a t un c o m p u t e r : A t h l o n XP 7200 r p m , 2 Mb buffer. Care este mai performant? şi i a - ţ i d r i v e r u l d e W i n N T şi p o ţ i să p ă c ă l e ş t i X P - u l .

1 6 0 0 + , p l a c ă d e b a z ă S o l t e k SL75DRV-2, 2 5 6 M b DDR, Alexandru Bogdan A m î n c e r c a t şi a s t a , d a r n u - m i î n c ă r c a n i c i o p a g i n ă .

HDD M a x t o r 4 0 G b 7 2 0 0 r p m , ATA133, placă video D a c ă p l a c a t a d e b a z ă n u s u p o r t ă A T A 1 3 3 n u o să f i e Shadow

G e F o r c e 2 T i , f a x m o d e m I n t e l V.92 H a M D a t a Fax o m a r e d i f e r e n ţ ă î n t r e c e l e două HDD-uri, d a r A m f o s t şi n o i p e p a g i n a c e l o r d e l a C - M e d i a şi a m

V o i c e 5 6 K , SB C r e a t i v e A u d i g y P l a y e r , b o x e C r e a t i v e p r i v i n d p u ţ i n în v i i t o r î ţ i r e c o m a n d M a x t o r c u g ă s i t d r i v e r i i p e c a r e îi c a u ţ i , l a t ă a d r e s a c o r e c t ă :

D T T 2 2 0 0 5 . 1 , CD-RW T e a c 2 4 x / 1 0 x / 4 0 x , monitor ATA133. http://www.cmedia.com.tw/edl8330.htm. De a c o l o

Targa 15", o p a r t e d i n c o m p o n e n t e le-am cumpărat îţi a l e g i d r i v e r i c o r e s p u n z ă t o r i s i s t e m u l u i d e o p e r a r e

în u r m a r e c o m a n d ă r i l o r f ă c u t e d e v o i în revistă. O V E R C L O C K I N G PE ECS d o r i t ( î n c e a r c ă p e n t r u W i n d o w s 2 0 0 0 şi W i n N T ) .

1. Una d i n c o m p o n e n t e l e c u m p ă r a t e la sugestia A m o î n t r e b a r e : e u a m u n D u r o n l a 7 5 0 M H z şi o

v o a s t r ă e s t e c o o l e r u l T i t a n T T C -D5TB c a r e a l u a t p l a c ă ECS K 7 V Z A . V r e a u să ş t i u d a c ă s e p o a t e să î l SE ÎNCINGEI

p r i m u l l o c în t e s t u l d e c o o l e r e . Spuneţi că la 3 rulări o v e r c l o c k e z p â n ă l a 1 0 0 0 M H z şi c u m p o t f a c e a s t a şi A m u n A t h l o n 1 4 0 0 M h z , G e F o r c e 2 M X 4 0 0 MSI, 512

d e Q u a k e 3 d e m o p r o c e s o r u l A M D T h u n d e r b i r d 1,4 G h m a i v r e a u să ş t i u c a m c â t m - a r c o s t a a s t a şi d a c ă SDRAM, MB K7T T u r b o MSI. P r o b l e m a e s t e

a t i n g e a 4 2 d e g r a d e C. Eu s e t e z p l a c a d e b a z ă să-mi merită. u r m ă t o a r e a : c â n d r u l e z A Q U A N O X , după v r e o 10 m i n

semnaleze atunci când t e m p e r a t u r a procesorului Tănase Cristian PCalert-ul mă anunţă că t e m p e r a t u r a procesorului

a j u n g e l a 5 0 d e g r a d e C. Dar, s u r p r i z ă ! N i c i n u Placa ta nu e s t e m a i m a r e d e 6 0 g r a d e şi î m i t r e c e calculatorul

d e s c h i d b i n e c a l c u l a t o r u l , d e s c h i d d o a r 2-3 f e r e s t r e suportă în s t a n d b y . A m m o n t a t u n c o o l e r d e c a r c a s ă d a r

şi d e j a a l a r m a s u n ă c ă a a j u n s l a 5 0 d e g r a d e C. modificarea degeaba, t e m p e r a t u r a scade numai cu 1 grad. Ştiu

A c u m s f ă t u i ţ i - m ă şi p e m i n e , c a r e s ă f i e multiplicatoru­ c ă p o t să î n c h i d P C a l e r t - u l în t i m p u l j o c u l u i , d a r

t e m p e r a t u r a m a x i m ă l a c a r e să s e t e z p l a c a d e b a z ă lui, doar m i - e f r i c ă să n u se p r ă j e a s c ă p r o c e s o r u l . Menţionez

să o p r e a s c ă s i s t e m u l î n c o n d i ţ i i d e m a x i m ă siguranţă modificarea că p l a c a v i d e o n u a r e v e n t i l a t o r , iar heatsink-ul arde

pentru procesor? FSB-ului (între c â n d p u n m â n a p e e l . C r e z i c ă a r t r e b u i să m a i

2 . D e u n d e s ă i a u şi e u n i ş t e d r i v e r i pentru 1 0 0 M H z şi c u m p ă r u n c o o l e r d e s l o t şi să-l m o n t e z î n d r e p t u l

m o n i t o r u l m e u T a r g a T M 3869-2SP? 1 1 2 M H z ) . Nu îţi r e c o m a n d u n o v e r c l o c k i n g foarte plăcii v i d e o sau încă u n c o o l e r d e carcasă?

3. A m u n f l o p p y d i s k c a r e d i n 1 0 d i s c h e t e b u n e îmi m a r e a l p r o c e s o r u l u i Duron, m a i ales pe placa t a d e Teletin

v e d e u n a . A m s c h i m b a t 3 floppy-uri până a c u m , dar bază e f o r t u r i l e n e f i i n d proporţionale c u rezultatul. Mai întâi verifică dacă este setat totul

t o a t e s-au c o m p o r t a t l a f e l . O f i d e l a p l a c a d e c o r e s p u n z ă t o r i n BIOS să n u f i e p r o c e s o r u l

bază? TV-OUT FĂRĂ CULORI o v e r c l o c k - u i t f ă r ă să ş t i i . C r e d c ă p r o b l e m a t a v i n e

4 . E a d e v ă r a t c ă p o t v o r b i l a t e l e f o n f ă r ă să m ă Deţin u n C e l e r o n 4 5 0 , HDD S e a g a t e 1 0 G B , 128MB d e la c o o l e r u l p r o c e s o r u l u i aşa c ă î n c e a r c ă D5TB-ul

d e c o n e c t e z de la Internet? RAM, V o o d o o 3 3 0 0 0 c u TV-OUT. P r o b l e m a e s t e că ( s a u a l t c o o l e r p e r f o r m a n t ) şi v e z i d a c ă se

Gabi Ciontea TV-OUT-ul f u n c ţ i o n e a z ă n u m a i a l b - n e g r u . Driverele r e m e d i a z ă c e v a . D a c ă p l a c a v i d e o se î n c ă l z e ş t e

1 . T e s t e l e d e c o o l e r r e a l i z a t e d e n o i s-au efectuat plăcii v i d e o s u n t scoase d e pe n e t , n u ştiu e x a c t ce e x a g e r a t p o ţ i p u n e u n v e n t i l a t o r şi p e e a d a r a s t a n u

o p e n - c a s e ( c u c a r c a s a deschisă), d e c i e s t e posibilă v e r s i u n e , şi s u n t m o d i f i c a t e d e X p e n t o r Optimizers. schimbă p r e a m u l t p r o b e m a t a .

apariţia e v e n t u a l e l o r m i c i d i f e r e n ţ e . Verifică dacă ai C a b l u l d e T V - O U T e s t e d e t i p S-VIDEO î n p l a c ă şi

o a ş e z a r e e r g o n o m i c â a c a b l u r i o r şi a p l ă c i l o r î n E U R O S C A R T l a T V . V ă r o g s p u n e ţ i - m i c e s ă f a c să RECOMANDĂRI

i n t e r i o r şi m a i p u n e , e v e n t u a l , u n v e n t i l a t o r d e meargă color pe TV-OUT? A m un Duron 650MHz, 2 2 4 Ram, 4 0 Gb Seagate U5,

carcasă. P o ţ i s e t a p l a c a d e b a z ă să o p r e a s c ă sis­ Ancas Horea Acorp 7KTA133, C r e a t i v e Sound Blaster Livel,

t e m u l l a v a l o a r e a d e 6 5 g r a d e C. T r e b u i e să s e t e z i c o r e c t t i p u l d e T V O u t ( S - v i d e o s a u m o d e m 3 c o m WIN v o i c e i n t , V o o d o o 3 3 0 0 0 No TV

2. D r i v e r i p e n t r u m o n i t o a r e T a r g a găseşti la a d r e s a : RCA) şi s i s t e m u l ( N T S C s a u P A L ) . în c a z u l t ă u , t i p u l o u t . V r e a u să v ă î n t r e b : 1) C e W I N D O W S e s t e

http://www.targa.be/drivers/monitors/monitor.zip. d e T V O u t : S - V i d e o şi s i s t e m u l : PAL. S e t ă r i l e a c e s t e a r e c o m a n d a t p e n t r u s i s t e m u l m e u , p e n t r u a avea

3. Pot f i m a i m u l t e c a u z e . A r p u t e a f i c a b l u l d e la le f a c i d i n " 3 D f x V o o d o o 3 Properties". p e r f o r m a n ţ e m a x i m e î n j o c u r i şi p r o g r a m e , v r e a u să

u n i t a t e a f l o p p y sau p l a c a d e bază. încearcă-le pe s u b l i n i e z f a p t u l c ă p e n t r u W i n d o w s XP n u a m găsit


JDIH VoodooS Piopeilius
altă placă d e bază, dacă ai a c e a s t ă p o s i b i l i t a t e . Sau d r i v e r e b u n e şi î m i s c a d e p e r f o r m a n ţ a f a ţ ă d e
General { Adeptei | Monitof { Perlamance
chiar d i s c h e t e l e de m u l t e ori sunt f o a r t e prost W i n d o w s M e c u p â n ă l a 4 0 % . 2 ) A ş v r e a să a f l u d e
Cok» Management | 3dhTweaki | 3dfxlnfo 3dfxTV
r e a l i z a t e p e n t r u că în u l t i m u l t i m p o p a r t e d i n unde pot transfera cele mai recente drivere pentru

p r o d u c ă t o r i i d e d i s c h e t e se p a r e c ă n u m a i d a u o placa mea video.

i m p o r t a n t ă aşa m a r e c a l i t ă ţ i i i n a c e s t d o m e n i u al Mihai Maihai

mediilor de stocare.
3dW 1. P e n t r u j o c u r i p o ţ i r ă m â n e la W i n d o w s 9 8 sau

W i n d o w s ME. P o ţ i t e s t a c u 3 D M a r k 2 0 0 1 în c a r e
4 . Poţi v o r b i la t e l e f o n când eşti p e I n t e r n e t n u m a i ,

dacă ai l i n i e ISDN. s i s t e m d e o p e r a r e se s i m t e m a i b i n e calculatorul

t ă u . 2 . La u r m ă t o a r e a a d r e s ă v e i găsi m a i m u l t decât

T I T A N I U M d e l a 2 s a u M X d e l a 4? drivere pentru placa ta:

A m u n D u r o n 8 0 0 , placă d e bază Epox VIA K T 1 3 3 M + , http://www.voodoofiles.com/ 3dfxhelp.asp

2 5 6 S D R A M şi o p l a c ă v i d e o 3 D F X V o o d o o 3 2 0 0 0 AGP.

Care ar f i un upgrade potrivit pentru sistemul m e u :

u n G e F o r e c e 2 T i 6 4 DDR, s a u u n G e F o r c e 4 M X 4 4 0 64

DDR, a v â n d în v e d e r e c ă p r e ţ u l plăcilor e s t e a p r o a p e

egal?

Szabo
ERATA
P e r f o r m a n ţ e l e c e l o r două plăci sunt d e s t u l de SUNETUL LA XP
în n u m ă r u l t r e c u t a l r e v i s t e i , u l t i m u l s o c k e t I n t e l
a p r o p i a t e . G e F o r c e 4 M X 4 4 0 6 4 DDR v i n e să A m o m a r e problemă legată de p l a c a d e s u n e t . A c u m pentru procesoare Pentium 4 a fost menţionat a fi
î n l o c u i a s c ă G e F o r e c e 2 T i 6 4 DDR. A r e î m b u n ă t ă ţ i r i p e . 3 z i l e m - a m h o t ă r â t .să-mi p u n W i n d o w s XP. D u p ă c e " s o c k e t 4 2 3 " , f i i n d i n v e r s a t în t e x t c u răspunsul
p l a n u l m e m o r i e i , c u v i t e z a şl l ă ţ i m e a d e b a n d ă m a i l-am i n s t a l a t , c â n d a m v r u t să-mi i n s t a l e z si d r i v e r i i c o r e c t . N e c e r e m s c u z e p e n t r u g r e ş e a l ă , s o c k e t - u l în

m a r i . P r i n u r m a r e , se s u b î n ţ e l e g e recomandarea: pentru placa de sunet, am primit un mesaj de genul: cauză era "socket 4 7 8 " .

m
S e n z a ţ i e pentru europeni,
nimic nou p e n t r u j a p o n e z i :

E X P A N S I U N E A I - M O D E
C" C Q D ET NTT DoCoMo aţi a v u t ocazia săi d e t e l e f o n i e m o b i l ă , i n d i f e r e n t d e ţ a r a î n c a r e M a i m u l t , s p r e d e o s e b i r e d e WAP, i - M o d e t a x e a z ă l a

mm ii i L* s ă c i t i ţ i şi î n n u m e r e aceştia se află. P e n t r u o c o m p a r a ţ i e cât m a i uşoară, p a g i n i v i z i t a t e şi i n f o r m a ţ i e t r a n s f e r a t ă , f i i n d u n b u n

anterioare ale revistei. Numele lor a fost mereu el t r e b u i e asemănat WAP-ului, s e r v i c i u c a r e la n o i a a v a n t a j f a ţ ă d e WAP-ul c a r e taxează în f u n c ţ i e d e

l e g a t d e a r t i c o l e c a r e d i s c u t a u u l t i m e l e t e h n o l o g i i în f ă c u t m u l t ă v â l v ă însă n u a a v u t u n n u m ă r î n s e m n a t t i m p u l c â t s t a i c o n e c t a t . T e h n o l o g i a c a r e stă la baza

d o m e n i u l t e l e f o n i e i m o b i l e , e v o l u ţ i a 3 G şi î n u l t i m ă de u t i l i z a t o r i entuziaşti. Inventat de Mari Matsunaga, site-urilor i-Mode e s t e c H T M L ( c o m p a c t HTML) care

instanţă n o i l e s t a n d a r d e t e l e f o n i c e apărute pe piaţă. s e r v i c i u l i - M o d e i-a a d u s a c e s t e i a î n r e v i s t a Fortune este un subset al paginilor HTML obişnuite. Chiar

NTT DoCoMo este u n subsidiar al c o n c e r n u l u i j a p o n e z Magazine t i t l u l p e n t r u cea m a i puternică f e m e i e care d a c ă a c e s t u i a i-au f o s t a d ă u g a t e c â t e v a instrucţiuni
de t e l e f o n i e NTT, a f l a t ( s p r e m i r a r e a fanilor lucrează î n ' a c e s t d o m e n i u d e a c t i v i t a t e . De a l t f e l , proprietare i-Mode, programarea este m u l t mai
privatizării d e la n o i ) i n p r o p r i e t a t e a s t a t u l u i p o p u l a r i t a t e a s i s t e m u l u i încă d i n s t a r t a fost simplă c a în c a z u l W A P - u l u i c a r e f o l o s e ş t e p e n t r u
J a p o n e z . Dominând a u t o r i t a r a s t f e l piaţa d i n deosebită, a c u m el b e n e f i c i i n d d e a p r o a p e 28 de paginile sale un l i m b a j " w m l " . Paginile c r e a t e p e n t r u
J a p o n i a , NTT DoCoMo a r e la dispoziţie 6 0 de m i l i o a n e d e u t i l i z a t o r i , cu u n ritm de creştere de i - M o d e t r e b u i e să a i b ă u n m a x i m d e 5 k , însă 3 k s u n t
milioane posibili utilizatori pentru orice serviciu - 40.000 de utilizatori pe z i . Interesul foarte ridicat recomandaţi p e n t r u o a c c e s a r e cât m a i rapidă.
lansează, ţinând c o n t că a c e s t a e s t e numărul ; e s t e d a t de m u l t i t u d i n e a d e posibilităţi pe c a r e Viteza d e t r a n s f e r d e 9.6kb/secundă care e s t e
u t i l i z a t o r i l o r d e t e l e f o n m o b i l d i n J a p o n i a în acest i-Mode le oferă, începând c u t r i m i t e r e a d e oferită este d e 6 o r i m a i înceată decât o c o n e x i u n e
m o m e n t . Ce î n s e a m n ă a s t a , e s t e e v i d e n t , că în loc e-mail-uri, informaţii d e s p r e v r e m e sau sport, s t a n d a r d ISDN i n s ă e s t e m u l t p e s t e c e e a c e a r e l a
să s e a l i n i e z e s e r v i c i i l o r s a u s t a n d a r d e l o r c a r e d e transferul de melodii pentru telefon, banking online, dispoziţie u t i l i z a t o r u l d e d i a l - u p . V i t e z a nu v a f i
e x e m p l u î n E u r o p a s u n t t a b u , N T T D o C o M o îşi p o a t e jocuri online, stock trading, transferul de imagini suficientă p e n t r u a v e d e a f i l m e în t i m p real
c r e a p r o p r i i l e s t a n d a r d e sau s e t u r i d e servicii p e .
sau v i d e o c l i p u r i sau în ultimă instanţă c h i a r t r a n s f e r a t e d e p e I n t e r n e t însă v a p e r m i t e o suită
c a r e a p o i să l e i m p u n ă p e p i a ţ a d i n J a p o n i a .
rezervarea unor bilete de avion. întreagă d e aplicaţii d i n t r e care j o c u r i l e online sunt

probabil cea m a i c o n s u m a t o a r e de resurse.

P L E C A R E M O N D I A L Ă P A R T E A T E H N I C Ă

C e e a c e însă a u p r o m i s c e i d e la D o C o M o a n u l a c e s t a i-Mode reprezintă d i n p u n c t de v e d e r e al funcţionării E X T I N D E R E G L O B A L Ă

l a C e B I T , e s t e c ă s e r v i c i i l e p e c a r e e i l e o f e r ă să n u un o v e r l a y plasat p e s t e s i s t e m u l d e v o c e al unui Succesul i-Mode p e piaţa d i n J a p o n i a a d e t e r m i n a t

m a i f i e e x c l u s i v d e d i c a t e p i e ţ e i j a p o n e z e c i să f i e î n t e l e f o n obişnuit. Chiar dacă sistemul d e v o c e al N T T D o C o M o s ă l a n s e z e î n s c u r t t i m p şi î n E u r o p a şi

c u r â n d d i s p o n i b i l e şi i n E u r o p a . P r i m u l a s t f e l d e telefonului este "circuit switched" (sistem pe care America acest serviciu. Marketing-ul foarte bine

serviciu care a fost p r o m o v a t este i-Mode, noua e s t e b a z a t ă şi t e h n o l o g i a W A P ) , s i s t e m u l u t i l i z a t d e r e a l i z a t , p r e ţ u l s c ă z u t a l t e r m i n a l e l o r i - M o d e şi

senzaţie c a r e preia c h i a r a c u m piaţa d i n Japonia. i - M o d e e s t e u n u l " p a c k e t - s w i t c h e d " , c e e a c e în a c c e s a r e a f o a r t e uşoară a e - m a i l - u l u i au fost f a c t o r i

Promovarea nu a fost una reţinută, pe perioada e s e n ţ ă î n s e a m n ă c ă în c a z u l în c a r e p e n t r u v o c e c a r e au influenţat d e c i s i v p e n e t r a r e a i-Mode p e o

târgului n u m e l e d e i-Mode f i i n d p r e z e n t p e s t e t o t , t r e b u i e să a ş t e p ţ i s ă t e c o n e c t e z i , s i s t e m u l i - M o d e piaţă d e 60 d e m i l i o a n e d e u t i l i z a t o r i . Dacă succesul

î n c e p â n d c u t o a t e t a x i u r i l e d i n o r a ş şi t e r m i n â n d c u e s t e în p e r m a n e n ţ ă c o n e c t a t , neexistând t i m p i de s ă u v a f i s i m i l a r şi î n r e s t u l l u m i i r ă m â n e d e v ă z u t ,

afişe g i g a n t p l a s a t e în a p r o p i e r e a sau în i n t e r i o r u l l o g a r e î n r e ţ e a (în g e n u l GPRS). V o r e x i s t a t i m p i d e c e r t e s t e i n s ă c ă N T T D o C o M o s-a d e c i s să p l e c e d i n

EeBIT-ului. d o w n l o a d şi a c c e s a r e p e n t r u s i t e - u r i ( l a f e l c a pentru J a p o n i a ş i să c u c e r e a s c ă ş i r e s t u l l u m i i .

i-Mode'reprezintă p r o p r i u l serviciu d e acces o r i c e s i t e w e b a c c e s i b i l d e p e c a l c u l a t o r ) însă

I n t e r n e t p e c a r e N T T D o C o M o îl o f e r ă utilizatorilor s e r v i c i u l în s i n e n u c r e e a z ă n i c i u n f e l d e î n t â r z i e r e .

m
comunicaţi
I

ALEC
PANA<
E CUL(
ZOMUNI

Alcatel OneTouch715
COMUNICAREA MANUALA TELEFONUL BUSINESS CARE
REVINE LA M O D Ă
:(;'!»BF;aş ** stiloului de comunicare este
OFERĂ TOTUŞI SI PLĂCERE
în t i m p c e m a j o r i t a t e a p r o d u c ă t o r i l o r l a n s e a z ă p e p i a ţ ă t e l e f o a n e c a r e
v e h i c u l a t încă d e a n u l t r e c u t , însă, în
să c o n c u r e z e c a a s p e c t c u f a z e r e d i n S t a r T r e k , A l t c a t e l m e r g e p e n t r u
m o d practic lansarea a avut loc de
u l t i m a sa p r o d u c ţ i e p e u n d e s i g n r e t r o - c h i c c e a m i n t e ş t e d e a n i i ' 7 0 .
curând, odată c e piaţa a d e v e n i t cu
Display-ul, "ruşinos d e m a r e " p e n t r u u n a s t f e l d e t e l e f o n , după c u m ne
adevărat pregătită p e n t r u o astfel d e
s p u n c h i a r c e i d e la A l c a t e l , e s t e d e 1 0 0 x 1 5 0 p i x e l i putând afişa 1 0 l i n i i
comunicare. Chiar dacă in aparenţă
d e t e x t şi e s t e l u m i n a t c u a l b a s t r u , a v â n d p o s i b i l i t a t e a d e a f i
este un s i m p l u stilou care ocupă foarte
v i z u a l i z a t a t â t î n f o r m a t p o r t r a i t c â t şi l a n d s c a p e . E l e m e n t u l c a r e l e a g ă
puţin s p a ţ i u , CHA-30 (împreună c u
t e l e f o a n e l e d e u l t i m ă g e n e r a ţ i e e s t e p r e z e n t şi î n O n e T o u c h 7 1 5 , şi e s t e
hârtie specială care p e r m i t e o astfel
v o r b a d e s p r e GPRS, t e h n o l o g i e c a r e e s t e a i c i s e c o n d a t ă d e f a c i l i t ă ţ i
d e c o m u n i c a r e ) reprezintă îmbinarea
a v a n s a t e d e m e s a g e r i e i n c l u z â n d EMS 4 . 0 şi s e r v i c i i c a W A P 1.2.1.
i d e a l ă d i n t r e t e h n o l o g i a c l a s i c ă şi o
P u n c t u l f o r t e a l t e l e f o n u l u i se doreşte a f i f o a r t e p u t e r n i c u l o r g a n i z e r
m o d a l i t a t e f o a r t e simplă d e
i n t e r n , c a p a b i l să r e ţ i n ă p â n ă l a 8 0 0 d e f i ş i e r e d e c o n t a c t , să
c o m u n i c a r e . Principiul său d e
p r o g r a m e z e p â n ă l a 1 0 0 0 d e î n t â l n i r i şi s ă r e a l i z e z e o l i s t ă c u l u c r u r i d e
funcţionare e s t e în m o d e v i d e n t a c e l a
făcut c u 60 d e poziţii. Nu în u l t i m u l r â n d , O n e T o u c h 7 1 5 p r o m i t e
al scrierii, m o m e n t în c a r e , cu a j u t o r u l
p o s i b i l i t a t e a de a c a p t u r a m o m e n t e l e l i b e r e p r i n o f e r i r e a de posibilităţi
unui t e l e f o n m o b i l ce beneficiază de
d e j o a c ă e x t i n s e , c u c o m p a r ă r i d e s c o r u r i î n t r e d i v e r ş i j u c ă t o r i şi
tehnologia B l u e t o o t h t e x t u l (chiar sub
c o n f r u n t ă r i în j o c u r i d e r e ţ e a d e 2 j u c ă t o r i . Iar d a c ă u n u l d i n t r e
f o r m a în c a r e a f o s t scris) e s t e
j u c ă t o r i sau o r i c e a l t p r i e t e n t e v a s u n a în t i m p u l l i b e r v e i p u t e a v e d e a
transmis m a i d e p a r t e f i e sub formă de
în m o m e n t u l a p e l ă r i i o i m a g i n e c e p o a t e f i o r i c â n d a s o c i a t ă u n u i număr
e - m a i l , f a x , s a u c h i a r m e s a j SMS î n
d e t e l e f o n . C r e a t s p e c i a l p e n t r u a-l a s c u l t a p e s t ă p â n u l s ă u ,
cazul în care este vorba despre un
O n e T o u c h 7 1 5 va p u t e a răspunde la 20 d e c o m e n z i v o c a l e sau v a putea
desen.
să p r e i a o n o t ă d i c t a t ă p e o d u r a t ă d e 6 0 d e s e c u n d e . O m u l d e a f a c e r i

cu u n f l e r p e n t r u r e t r o d a r c u pretenţii d e v i i t o r e s t e ţinta pe care

A l c a t e l a ales-o p e n t r u t e l e f o n u l său.

i n
mm^m _r
reportaj
comunicaţii
Motorola A820

UPGRADE-UL C E ADAUGĂ
MUZICA, IMAGINI, 3G
F A C I L I T Ă Ţ I UNUI D E S I G N C L A S I C ŞI JOCURI LA UN LOC
dacă n u este un A 8 2 0 v i n e să r e z o l v e u n a d i n t r e d i l e m e l e p a s i o n a ţ i l o r d e

telefon cu totul nou, mobile: este nevoie de un birou mobil sau de " o jucărie"

având l a bază s t r u c t u r a l u i t e h n o l o g i c ă ? M o t o r o l a î n c e a r c ă să r e z o l v e a m b e l e probleme

S45, n o u l t e l e f o n S i e m e n s o f e r i n d celor două c a t e g o r i i atenţia necesară. încorporând

adaugă n o i funcţionalităţi t e h n o l o g i i l e 2 G , 2 . 5 G şi 3 G t e l e f o n u l d e v i n e u t i l i z a b i l î n p e s t e

cum ar f i un client d e 1 7 0 d e ţ ă r i . Ş i , o r i u n d e t e - a i a f l a , s i s t e m u l A-GPS p e r m i t e

m a i l , o m u l t m a i bună localizarea p o z i ţ i e i t a l e d a r şi a l o c u r i l o r c e l e a p r o p i a t e unde

s i n c r o n i z a r e c u P C - u l şi u n doreşti să m e r g i , i n d i f e r e n t d a c ă a c e s t e a s u n t r e s t a u r a n t e s a u

joc n o u : RaceAce. cinematografe. I a r o r i u n d e m e r g i , şi p r i e t e n i i t ă i p o t m e r g e c u

Adăugând la aceste tine deoarece camera c u care mobilul este dotată poate captura

n o u t ă ţ i şi p o s i b i l i t a t e a d e a t â t i m a g i n i c â t şi c l i p u r i p e c a r e l e p o a t e a p o i t r a n s m i t e c a

a tranfera de pe Internet a t a ş a m e n t l a e - m a i l - u r i s a u c a MMS c ă t r e a l t e t e l e f o a n e mobile.

g r a t u i t u n u p g r a d e l a GPRS Sistemul Multi-call p e r m i t e t r a n s f e r u l informaţiilor d e p e

p e n t r u S45, această serie Internet în t i m p ce este efectuată o convorbire telefonică, ceea

devine unadintre cele m a i ce înseamnă că îţi poţi t r a n s f e r a oricând MP3-urile favorite pe

îndrăgite pentru care le poţi u l t e r i o r asculta datorită opţiunii d e redare d e

utilizatorii de telefoane MP3'Uri p e care t e l e f o n u l o oferă. A820 este considerat de

Siemens. M o t o r o l a ca u n u l d i n t r e s t a r u r i l e sale d i n 2 0 0 2 , n u m i n d u - l fără

rezerve "MotoMothership".

Motorola V70

STIL SI SENZUALITATE T E L E F O N I C A
O r i g i n a l i t a t e a în design e s t e p r i n c i p a l u l a t u a l M o t o r o l a p e n t r u p r i m u l t e l e f o n c u d i s p l a y

c i r c u l a r şi c l a p ă c a r e d e a c u m s e r o t e ş t e d e s c o p e r i n d o tastatură f o a r t e uşor d e

u t i l i z a t şi c u u n a e r a p a r t e , f i i n d l u m i n a t ă d i n i n t e r i o r . M o t o r o l a a d o r i t să

îmbine insă p e n t r u a c e s t t e l e f o n u n d e s i g n c â t m a i c h i c c u posibilităţi d e

e n t e r t a i n m e n t şi d e a c c e s l a I n t e r n e t c â t m a i d e o s e b i t e . A s t f e l ,

p r e z e n ţ a GPRS g a r a n t e a z ă u n a c c e s f o a r t e r a p i d l a i n f o r m a ţ i e , i a r

p o s i b i l i t a t e a d e a t r i m i t e u n SMS l a 1 0 p r i e t e n i s i m u l t a n f a c e c a

i n f o r m a ţ i a o b ţ i n u t ă d e t i n e să p o a t ă f i f o a r t e r e p e d e transmisă

mai d e p a r t e . Chiar dacă nu e s t e o f a c i l i t a t e c a r e

însoţeşte t e l e f o n u l , headset-ul FM

Radio p e r m i t e ascultarea

i p o s t u r i l o r f a v o r i t e în orice

I m o m e n t şi e s t e o i n o v a ţ i e

I c h i a r şi p e n t r u producători

mult m a i populari de

telefoane mobile. -

t -
i c ! 2*BC 5 ^

•W w

. o » fa**
^ 0 + # >

V70
Realizează cineva în fiecare oră o invenţie,
pentru ca automobilul dumneavoastră să fie mai sigur,
mai economic şi mai ecologic?

Da
Bosch patentează anual peste 2000 de brevete în
industria auto.

Bosch oferă soluţii <§> BOSCH


»
reportai
[comunicaţii

TELEFONUL INTELIGENT Nokia 3510

ACCENTUL PE SUNET ŞI CU CAMERĂ DIGITALĂ


VITEZA DE COMUNICAŢIE ,V: m u l t d e c â t un t e l e f o n , P800,
p r o g r a m a t să a p a r ă î n u l t i m u l

3510 nu este neapărat o versiune avansată a lui 3410 trimestru al anului, este un

a ş a c u m n u m e l e n e - a r p u t e a f a c e să c r e d e m . Un aparat multimedia de

p u n c t f o r t e a l l u i 3 5 1 0 s e s i t u e a z ă d e a c e a s t ă d a t ă în comunicare, " u n telefon care va

direcţia vitezei d e comunicaţie, prezenţa conexiunii m o d i f i c a s t i l u l în c a r e o a m e n i i

GPRS f ă c â n d c a t r a n s f e r u l d e i m a g i n i s a u s u n e t e să f i e c o m u n i c ă şi v a p e r m i t e g ă s i r e a d e

la c â t e v a a p ă s ă r i d i s t a n ţ ă . Şi a c e s t a e s t e u n l u c r u n o i m o d u r i d e e x p r e s i e şi

necesar, d e o a r e c e c a p a c i t a t e a t e l e f o n u l u i d e a t r i m i t e interacţiune", a declarat Katsumi

MMS-uri ( M u l t i m e d i a M e s s a g i n g S e r v i c e ) va încuraja Ihara, Preşedinte al Sony Ericsson.

t r a n s m i t e r e a d e i m a g i n i ataşate la s i m p l e l e m e s a j e A s t f e l , P800 oferă posibilitatea

t e x t . Sunetele pe care t e l e f o n u l le va e m i t e v o r f i capturării de imagini digitale,

s u n e t e p o l i f o n i c e ( M I D I ) , 3 5 1 0 v e n i n d c u 15 t o n u r i vizualizarea lor pe ecranul

M I D I î n r e g i s t r a t e şi 4 t o n u r i M I D I p e n t r u a l e r t ă . 2 0 8 x 3 2 0 a l t e l e f o n u l u i şi f i e

L i v r a r e a t e l e f o n u l u i va începe la sfârşitul p r i m u l u i stocarea fie transmiterea

t r i m e s t r u î n E u r o p a , A f r i c a şi A s i a - P a c i f i c . a c e s t o r a s p r e u n PC ( p r i n e - m a i l )
sau s p r e a l t t e l e f o n m o b i l (prin
lm»gqsramaininţj:25
MMS). Ceea ce P800 oferă n u e s t e
•Jiilil
însă n u m a i o e x p e r i e n ţ ă

Sony Ericsson HBH-30 m u l t i m e d i a c i şi o e x p e r i e n ţ ă


I n t e r n e t şi d e m a n a g e m e n t a l

BLUETOOTH PENTRU HANDSFREE d o c u m e n t e l o r . Rulând p e baza


ultimei versiuni a sistemului de
operare Symbian (7.0), P800 oferă
Sony Ericsson consideră d e j a tehnologia
posibilitatea transferului de pe
B l u e t o o t h ca o p a r t e componentă vitală a
Internet a clipurilor video, f i e că I
dezvoltării sale. A s t f e l , noul h e a d s e t lansat
acestea sunt rezumate ale unor - (
a r e l a b a z ă a c e a s t ă t e h n o l o g i e şi u n d e s i g n
c a r e n e a d u c e a m i n t e d e f i l m e l e SF. A v â n d u n evenimente sportive, videoclipuri , . b

d e s i g n c e îl f a c e u t i l i z a b i l p e o singură u r e c h e sau t r a i l e r e d e f i l m e . Datorită


(însă p e o r i c a r e d i n t r e e l e ) , H B H - 3 0 p e r m i t e mediului utilizat, telefonul
activarea telefonului cu ajutorul unei comenzi p e r m i t e şi t r a n s f e r u l d e p e
v o c a l e c â n d a c e s t a s u n ă , i n d i f e r e n t d a c ă se I n t e r n e t al aplicaţiilor d e d i c a t e . "
află într-o g e a n t ă sau în altă c a m e r ă . Distanţa c r e a t e p e n t r u P 8 0 0 c a şi a l
la c a r e t e h n o l o g i a i m p l e m e n t a t ă a r e e f e c t jocurilor, cât t i m p acestea sunt
este d e 10 m e t r i , i a r t i m p u l funcţional al d e z v o l t a t e s u b J a v a sau C + + . Experienţa I n t e r n e t e s t e
căştii după î n c ă r c a r e e s t e d e 4 o r e , în t i m p ce completată d e browser-ul integrat care poate accesa w e b
timpul de standby este de 4 zile. Greutatea ( H T M L şi x H T M L ) , i - M o d e şi WAP. M i n i - b i r o u l p o r t a b i l e s t e
d e n u m a i 2 8 d e g r a m e f a c e d e v i c e - u l uşor c o m p l e t a t d e p o s i b i l i t a t e a efectuării d e n o t e sau c i t i r i i d e
p o r t a b i l şi i d e a l p e n t r u a î n l o c u i c l a s i c e l e f i ş i e r e c r e a t e s u b P o w e r P o i n t , W o r d s a u E x c e l . In p l u s s u n t
s i s t e m e h e a d s e t . HBH-30 v a f i d i s p o n i b i l în c e l prezente cele mai importante elemente de t i p "organizer"
de-al d o i l e a t r i m e s t r u al a n u l u i . (calendar, e-mail, adress b o o k ) , acestea putând f i
s i n c r o n i z a t e c u m a j o r i t a t e a a p l i c a ţ i i l o r O f f i c e d e p e PC.

LeadtekBVP8770

V I D E O T E L E F O N I A P R I N IP
C A P Ă T Ă N O I PERSPECTIVE
Chiar dacă m u l t m a i popular p e n t r u a c c e l e r a t o a r e l e grafice produse, L e a d t e k a
p r e z e n t a t cu ocazia CeBIT-ului p r o p r i a v i z i u n e asupra comunicaţiilor la m a r e distanţă.
Participând p e n t r u p r i m a oară c u u n s t a n d p r o p r i u în c a d r u l d i v i z i e i d e comunicaţii,
L e a d t e k a p r e z e n t a t v i d e o t e l e f o n u l B V P 8 7 7 0 d e d i c a t c o m u n i c a ţ i e i IP-to-IP. Conceptul
a p a r a t u l u i e s t e u n u l f o a r t e s i m p l u : u n g a d g e t c a p a b i l d e a o f e r i i m a g i n e şi p o s i b i l i t a t e
de c o m u n i c a r e vocală de-a l u n g u l I n t e r n e t u l u i după c e un c a b l u d e reţea e s t e i n t r o d u s
în e l , u t i l i z â n d o c a m e r ă d e c a l i t a t e şi u n e c r a n L C D d e 5 " . U t i l î n c a z u l u n e i c o n e x i u n i
p r i n c a b l u L A N , A D L S , DSL s a u a a l t o r c o n e x i u n i d e m a r e v i t e z ă , v i d e o t e l e f o n u l
p e r m i t e c o n f i g u r a r e a I P - u l u i şi a s e t ă r i l o r o b i ş n u i t e d e r e ţ e a d u p ă c a r e p o a t e
"forma' :
u n a l t IP l a c a r e s e a f l ă c o n e c t a t u n a l t v i d e o t e l e f o n . Aparatul
s u p o r t ă p e l â n g ă s i m p l a f u n c ţ i e c ă r e i a îi e s t e d e d i c a t şi f a c i l i t ă ţ i c a
videoconferinţă, funcţie d e picture-in-picture sau s u p r a v e g h e r e video.
Ţinând c o n t că a c e s t d e v i c e n u solicită nici un a l f c o s t în afară d e
a c h i z i ţ i o n a r e a s a , c o m u n i c a ţ i a n a ţ i o n a l ă şi i n t e r n a ţ i o n a l ă p o a t e d e v e n i
a c u m c o m p l e t gratuită. 1

m
reportai
comunicaţii]

Sony Ericsson Z700

PLATFORMĂ
TELEFONICĂ
DE JOCURI
Cât t i m p f i l m e l e pe t e l e f o n u l mobil sunt

d e j a o c e r t i t u d i n e , t e l e f o a n e c a r e să f i e

promovate ca p l a t f o r m e pentru jocuri nu

reprezintă nici p e d e p a r t e o surpriză.

Având l a bază o platformă J a v a 2 M i c r o

E d i t i o n licenţiată d e Sun M i c r o s y s t e m s ,

t e l e f o n u l oferă m e d i u l ideal pentru

dezvoltarea d e j o c u r i şi a s t f e l primele

două producţii c a r e îl v o r însoţi ( v o r f i

incluse în p a c h e t u l t e l e f o n u l u i ) v o rf i

M e n i n B l a c k şi C h a r l i e ' s A n g e l s , ambele

j o c u r i licenţiate d e Sony Pictures. Deşi

un t e l e f o n m i c , Z700 oferă u n e c r a n

destul de larg, suficient pentru a putea

j u c a în m o d r e z o n a b i l producţii d e s t u l

de simpliste grafic. Facilităţile pe care

Z700 le oferă în d o m e n i u l

d i v e r t i s m e n t u l u i n u se o p r e s c însă a i c i ,
Siemens M50
t o n u r i l o r p o l i f o n i c e alăturându-li-se u n

b r o w s e r w e b c a r e p o a t e l u c r a c u H T M L şi

WAP. T e h n o l o g i a B l u e t o o t h i n c l u s ă f a c e DISTRACŢIE, JOCURI SI LIBERTATE


posibilă c o n e c t a r e a telefonului wireless

l a c a m e r e f o t o d i g i t a l e , h e a d s e t - u r i , PC

sau a l t e p e r i f e r i c e c a r e a u i m p l e m e n t a t
PUSE LA UN LOC DE SIEMENS
P r i m u l t e l e f o n d e l a S i e m e n s c e b e n e f i c i a z ă d e t e h n o l o g i e J a v a a d u c e u n m a x i m d e l i b e r t a t e şi o p ţ i u n i . Entertainmentul
s t a n d a r d u l B l u e t o o t h . De a l t f e l ,
v a f i î n p r i m u l r â n d a s i g u r a t d e j o c u r i l e î n c o r p o r a t e ( F l o w b o a r d i n g ' ş i K u n g F u ) d a r şi d e o r i c e a l t j o c c e p o a t e f i t r a n s f e r a t
utilizarea unui headset Bluetooth pare a
d i n r e ţ e a u a S i e m e n s şi c a r e a f o s t d e z v o l t a t p e n t r u o p l a t f o r m ă J a v a . I a r v i t e z a d e t r a n s f e r n u v a f i o p r o b l e m ă datorită
fi c h i a r n e c e s a r în condiţiile în c a r e
t e h n o l o g i e i GPRS ( c l a s a 8 ) şi W A P 1 . 2 . 1 d e c a r e t e l e f o n u l b e n e f i c i a z ă , a s t f e l c ă s e v o r p u t e a t r a n s f e r a i m a g i n i b i t m a p ,
m â i n i l e t r e b u i e să f i e l i b e r e pentru
tonuri sau alte aplicaţii Java. Comunicarea v a f i t o t o d a t ă e x t i n s ă şi d e s u p o r t u l c o m p l e t a l EMS, t e h n o l o g i e c e p e r m i t e
j o a c ă . în f i n a l , opţiunea Sony Ericsson a
i n t r o d u c e r e a d e s u n e t e s a u i m a g i n i î n m e s a j e l e SMS. P r i e t e n i l o r l i s e v a p u t e a d e a l t f e l a t a ş a c â t e o i m a g i n e pentru
fost d e a adăuga p o s i b i l i t a t e a c o n e x i u n i i
numărul d i n m e m o r i e , iar, c â n d simţi că ai prea m u l ţ i , t e l e f o n u l t e ajută permiţând r e a l i z a r e a d e conferinţe între 5
GPRS, n e c e s a r ă p e n t r u a p u t e a ţine
persoane. D i s p o n i b i l î n 2 c u l o r i , p o r t o c a l i u şi a l b a s t r u , M 5 0 v a a v e a u n t i m p d e s t a n d b y d e 2 6 0 d e o r e şi t i m p d e u t i l i z a r e
legătura c u s e r v e r e l e d e d i c a t e ale
efectivă d e 6 o r e .
c o m p a n i e i , c a r e oferă n i v e l u r i n o i ,

misiuni sau topuri cu scorurile obţinute

in d i f e r i t e j o c u r i de către utilizatori.

Greutatea t e l e f o n u l u i d e 9 5 d e g r a m e şi
Panasonic GD87
t i m p u l d e u t i l i z a r e e f e c t i v î n t r e 2 . 6 şi 8

o r e n e p r o m i t u n a p a r a t c o m p a c t şi

l o n g e v i v în j o c u r i . Z700 v a f i d i s p o n i b i l

sub sigla Sony Ericsson în u l t i m u l


I M A G I N E A DIGITALĂ
trimestru al

anului.
SURPRINSĂ DE DISCUŢII
Chiar dacă e s t e p r o g r a m a t p e n t r u l a n s a r e d e a b i a în t o a m n ă , G D 8 7 e s t e considerat

de Panasonic c a c e l m a i r e p r e z e n t a t i v t e l e f o n a l său p e n t r u a n u l 2 0 0 2 ,

catalogându-l a se a f l a l a nivel " p r e m i u m " . D i n p u n c t d e v e d e r e a l dotărilor

t e l e f o n u l s e a s e a m ă n ă c u c e e a c e S o n y E r i c s s o n d o r e ş t e să o f e r e p r i n c o m b i n a ţ i a

T68i - C o m m u n i c a m , şi a n u m e o soluţie p e n t r u f o t o g r a f i e la purtător. C a m e r a cu

care este GD87 d o t a t a r e astfel posibilitatea de a captura imagini pe care poate f i e

să l e s t o c h e z e f i e să l e t r a n s m i t ă m a i d e p a r t e s u b f o r m ă d e e - m a i l s a u M M S

( M u l t i m e d i a M e s s a g e S e r v i c e ) . F a c i l i t ă ţ i l e v i z u a l e n u se o p r e s c însă a i c i , f i e c ă r u i

număr d e t e l e f o n putându-i-se ataşa o i m a g i n e ( d e o b i c e i poza c e l u i c e a r e a c e l

n u m ă r ) p e c a r e t e l e f o n u l să o a f i ş e z e d e f i e c a r e d a t ă c â n d e s t e a p e l a t d e l a

numărul respectiv. Comunicarea n o n verbală se p o a t e realiza f i e prin i n t e r m e d i u l

GPRS f i e p r i n W A P 2 . 0 , a m b e l e t e h n o l o g i i b e n e f i c i i n d însă d e e c r a n u l T F T c o l o r în

65.000 d e culori a l t e l e f o n u l u i . Fiind u n t e l e f o n c a r e t r e b u i e deschis pentru a vedea

c i n e s u n ă , P a n a s o n i c a d e c i s s ă e l i m i n e a c e a s t ă c o r v o a d ă şi a s t f e l a î n c a s t r a t p e

p a r t e a e x t e r i o a r ă a t e l e f o n u l u i u n m i n i - L C D c a r e p e r m i t e a f i ş a r e a n u m e l u i şi

n u m ă r u l u i d e t e l e f o n a l c e l u i c a r e t e s u n ă . Ş i n u v a f i c u s i g u r a n ţ ă g r e u să a u z i c â n d

vei f i s u n a t datorită s o n e r i e i p o l i f o n i c e realizată în 16 t o n u r i . C h i a r dacă m a i sunt

c â t e v a l u n i b u n e până la l a n s a r e sa, G D 8 7 se anunţă c a u n f o a r t e serios concurent

pentru .telefoanele d e ultimă generaţie a l e Nokia s a u Sony Ericsson.

martie 2002
reportai
comunicaţii
î n m m

Sony Ericsson CommuniCam MCA-20

FOTOGRAFIE D I G I T A L A
TELEFONICĂ
C r e a t ă p e n t r u a d e s e r v i o nouă

v e r s i u n e a t e l e f o n u l u i c u c a r e Sony

E r i c s s o n şi-a f ă c u t d e b u t u l p e p i a ţ ă

(T68 - T 6 8 i ) . M i n i - c a m e r a digitală

CommuniCam MCA-20 s e c o n e c t e a z ă la

T 6 8 i şi p o a t e c a p t u r a i m a g i n i l a r e z o l u ţ i i

deosebite, cea mai mare dintre acestea fiind

c h i a r d e 6 4 0 x 4 8 0 în f o r m a t JPEG. Imaginile

capturate pot fi stocate (până la 2 0 0 în f o r m a t u l m i n i m

d e 8 0 x 6 0 p i x e l i ) , t r a n s m i s e c ă t r e PC s u b f o r m ă d e e - m a i l s a u

c ă t r e u n a l t m o b i l s u b f o r m ă d e m e s a j MMS. I m a g i n i l e capturate

p o t f i u t i l i z a t e şi c a b a c k g r o u n d p e n t r u telefon.

Nokia 631 Oi

APLICAŢII JAVA CE POT


OPERA PE 5 CONTINENTE
A f l a t cu o clasă deasupra liniei

promovată p e n t r u simplul

utilizator de telefon mobil, 6310i

oferă facilităţi d e m n e de noua

generaţie de t e l e f o a n e m o b i l e şi Siemens Pendant Phone


utile oricui doreşte o experienţă

m u l t i m e d i a c o m p l e t ă . C r e a t în

m o d t r i - b a n d , t e l e f o n u l suportă
TELEFONUL BIJUTERIE
stadardele

oferind o experienţă
GSM900/1800/1900

completă CÂNTĂ SI FOTOGRAFIAZĂ


de comunicare prin intermediul î m b i n a r e a u t i l i t ă ţ i i c u f u n c ţ i o n a l i t a t e a şi p l ă c e r e a a f o s t ţ e l u l S i e m e n s
WAP p e n t r u c o m u n i c ă r i l e m a i p e n t r u t e l e f o n u l p a n d a n t i v . A c e s t a se p o a r t ă l a g â t , b e n e f i c i a z ă d e transfer
l e n t e d a r şi HSCSD p e n t r u GPRS şi e s t e q u a d - b a n d (pentru reţele de 850/900/1800/1900-Mhz).
comunicarea de înaltă viteză. U t i l i t a t e a GPRS-uluî e s t e sporită d e p o s i b i l i t a t e a d e a c a p t u r a imagini
Mai m u l t , i n t e g r a r e a tehnologiei (la rezoluţie d e 3 5 2 x 2 8 0 ) , s t o c a r e a sau t r a n s m i t e r e a acestora mai departe
B l u e t o o t h îi d e s c h i d e t e l e f o n u l u i fiind doar o chestiune de gust. Player-ul MP3 încorporat adaugă încă o faţă
accesul la o s e r i e întreagă d e plină d e s t i l u n u i t e l e f o n d e nouă g e n e r a ţ i e .
p o s i b i l e a c c e s o r i i d a r şi d e

opţiuni d e c o m u n i c a r e cu alte

device-uri c a r e suportă această


Nokia 3410
tehnologie. Cheia dezvoltării de
E D I T A R E A IMAGINILOR
a p l i c a ţ i i şi u t i l i t ă ţ i p e n t r u 6 3 1 0 i

e s t e însă p l a t f o r m a J a v a 2 M i c r o PE O P L A T F O R M Ă JAVA
Edition pe c a r e a c e s t a o suportă C h i a r d a c ă a l t e c o m p a n i i s-au g r ă b i t să-şi
şi c a r e p e r m i t e comunităţii a n u n ţ e a p l i c a ţ i i c u c a r e îşi v o r d o t a telefonul
pasionate să d e z v o l t e aplicaţii datorită tehnologiei Java i m p l e m e n t a t e , Nokia
compatibile cu acest standard. a n u n ţ ă m u l t m a i l a o b i e c t t e l e f o n u l 3 4 1 0 şi
Pentru a încuraja utilizatorii spre p l a t f o r m a J 2 M E ( J a v a 2 M i c r o E d i t i o n ) c a r e îl
WAP, N o k i a a i n c l u s î n a c e s t însoţeşte. Fiind o platformă open-source,
m o b i l şi W I M ( W i r e l e s s I d e n t i t y înseamnă că aplicaţiile d e z v o l t a t e sunt practic
Module) care permite n e l i m i t a t e şi i n c l u d şi j o c u r i l e J a v a p e c a r e a l ţ i
c u m p ă r ă t o r i l o r v i r t u a l i să îşi producători de t e l e f o a n e m o b i l e deja le anunţă.
s e m n e z e t r a n z a c ţ i i l e . Şi v o r Aceste aplicaţii p o t f i t r a n s f e r a t e d e pe
p u t e a să f i e m u l t e cumpărături I n t e r n e t , însă l i p s a GPRS-ului f a c e c a s i n g u r a
efectuate c u 6 3 1 Oi d e o a r e c e t e h n o l o g i e d i s p o n i b i l ă a c e s t u i s c o p să f i e WAP
timpul de utilizare preconizat 1.1. Pentru pasionaţii d e i m a g i n i , Nokia a
este d e 6 o r e în t i m p ce p r e g ă t i t şi P i c t u r e E d i t o r , u n u t i l i t a r c e permite
perioada de standby de 17 zile. c r e a r e a şi e d i t a r e a de imagini pentru a le putea

f a c e uşor d e t r a n s m i s prietenilor.
PrnCA s t r
- Turturelelor 52 tel/fax (01) 323.82.00
• www.proca.ro

Pentium 4 Solution
S L - 8 5 D R S 2
SiS 6 4 5 A 2

» Supports Intel P4 sockot478 CPU


• SiS 645A2 Chipsots
• FSB 4COMHz •AC'97 Audio
* 3x DORDIMMsoc*otforDDR333 SDF?AM
j» 1 x AGP atol (AGP 4 X C X f.todo)
j» Supports Ultra ATA 100/66
• 225 x 306 mm*. ATX Formal
• DIMMVoltogo Sotllng
* STR (Suspond to RAM)
• 6 x PO

Pentium A Solution
P4X266A

» Supports Intal P4 sockot47â CPU


• VIA P4X266A + VT8233A Ch ipsots
• F S B 400MHz with onhancod O C ability
. Supports DDR266/20O S O R A M up to 3 GB
» BIOS VVritirtg Proteclton & F S B Satiing
• BIOS Vcoro, AGP Voltago,
I DIMM Voltago Sotting
• AGP4X/2X. 6 PCI. 1 CNRconnectors
• Integratsd AC'97 Audio
• Supports Ultra ATA 133/100/66
• M/W monitor

S o c k e t A S o l u t i o n

Supports Athlon XP/Ath Ion/Ou ion


Socket A CPU
VIA KT266A + VT8233A Chipsots
Supports DOR266/200 SDRAM up to 3 GB
BlOSWriting Protectton.
FSB & Vcore Setlirtg
AGP Pro/4X. S PCI. 1 CNRconnectors
Inlegraîed AC97 Audio
Supports Ultra ATA 133/100/86
Supports 4 USB Ports
H/W monitor

F R E E B U N D L E

PC-ciIlin 2000
Virtual Dfive
ParlitionK4agic 6.0
R e t a i l P r i c e U S D 2 8 6
Onve Imago 4.0

Noi V a Propunem
AWARDS
~ ! " i

( J b r a v e
L reportai J
placi de baza
ECS K7VTA3 (3.0)

CONCEPTUL DDR333
DAR ÎN SECŢIUNEA VALUE
C u n o s c u t p e n t r u c a l i t a t e a bună a

p r o d u s e l o r s a l e d a r t o t o d a t ă şi

p e n t r u preţul l o r f o a r t e redus,

p r o d u c ă t o r u l t a i w a n e z ECS a l a n s a t

cu ocazia CeBIT-ului o soluţie

KT333 f o a r t e interesantă. Astfel,

p l a c a propusă d e c e i d e la ECS

utilizează ATA133, beneficiază d e 5

s l o t - u r i P C I . 1 AGP, 1 C N R şi e s t e d o t a t ă c u u n c h i p d e s u n e t A C 9 7 .

O p ţ i o n a l , p l a c a p o a t e b e n e f i c i a d e p l a c ă d e r e ţ e a R e a l t e k c a şi

d e c o n t r o l l e r P r o m i s e I D E R A I D s a u USB 2 . 0 , a ş a c u m a f o s t d o t a t ă

s o l u ţ i a p r e z e n t a t ă d e ECS c u o c a z i a C e B I T - u l u i . M a x i m u l d e

m e m o r i e cu care placa p o a t e f i dotată este de 3 Gb PC2700,

utilizând t o a t e c e l e 3 slot-uri DIMM e x i s t e n t e .

Glgabyte GA-7VRXP

KT333 ÎN DIRECT DE LA GIGABYTE


G i g a b y t e şi-a p r e z e n t a t p r o p r i a

viziune asupra chipset-ului KT333.

Chiar dacă p l a c a ce folosea KT266A

a a c e l u i a ş i p r o d u c ă t o r n u s-a c l a s a t

f o a r t e bine în t o p u r i l e de

s p e c i a l i t a t e , G i g a b y t e oferă p r i n

i m p l e m e n t a r e a de faţă o

performanţă care, cel puţin pe hârtie, este absolut de t o p .

B e n e f i c i i n d şi d e u t i l i z a r e a m e m o r i e D 0 R 3 3 3 ( d a t o r i t ă c h i p s e t - u l u i

f o l o s i t ) , p l a c a e s t e d o t a t ă c u c o n t r o l l e r R A I D ( 0 şi 1 ) A T A 1 3 3 şi

s u p o r t ă p â n ă l a 8 p o r t u r i USB d i n c a r e 4 p o r t u r i USB 2 . 0 .

D e s i g n - u l p l ă c i i e s t e u n u l n o u , c u c o l ţ u r i r o t u n j i t e , m e n i t e să

uşureze l u c r u l c u această platformă. Chipset-ul d e sunet u t i l i z a t

e s t e C T 5 8 8 0 i a r s l o t - u r i l e p r e z e n t e s u n t 1 A G P şi 6 P C I .

NVIDIA ŞI-A LANSAT NOILE


P U T E R E ŞI T E H N O L O G I E PENTIUM 4
CHIPSET-URI NFORCE înaintea tuturor, Gigabyte

Leadtek este în premieră "partener oficia!" pentru nForce i m p l e m e n t e a z ă FSB-ul 5 3 3 p e n t r u

p r o c e s o a r e l e I n t e l , utilizând p e n t r u
DDR400. Tehnologiile d e m e m o r i e integrate,
n o u a sa p l a c ă c h i p s e t - u l SIS645DX/
a l ă t u r i d e c e l e d e r e ţ e a şi s u n e t ( D o l b y
961B. Placa, dedicată procesoarelor
Digital 5.1) v o r o f e r i o v a l o a r e ridicată
Pentium 4, poate astfel utiliza
n o i l o r p l ă c i , v a l o a r e c e v a f i m ă r i t ă şi d e
m e m o r i e D D R 3 3 3 ( P C 2 7 0 0 ) şi
t e h n o l o g i i l e L e a d t e k : OTS (Over
HDD-uri ce suportă n o u l s t a n d a r d
T e m p e r a t u r e S h u t d o w n ) şi X-Bios I I , m e n i t e
A T A 1 3 3 . 8 S T X b e n e f i c i a z ă şi d e 8 p o r t - u r i USB d i n c a r e 4 s u n t
să o f e r e p r o t e c ţ i e şi r e c u p e r a r e a u t o m a t ă
p o r t u r i USB 2 . 0 , u t i l i z a r e a n o u l u i s t a n d a r d p e r m i ţ â n d o v i t e z ă d e
p e n t r u Bios p e n t r u u t i l i z a t o r i i d o r i t o r i d e
4 8 0 M b / s e c u n d ă d e l u c r u c u p e r i f e r i c e l e c o n e c t a t e . Pe lângă
overclocking. Dan Vivoli, vice-preşedinte de
chip-ul de sunet CT5880, placa va utiliza tehnologiile proprietare:
m a r k e t i n g l a NVIDIA c o n s i d e r ă r e f e r i t o r la
E a s y T u n e I I I , @ B i o s , Q - F l a s h şi D u a l B I O S . P l a c a e s t e r e c o m a n d a t ă
noile soluţii că „ p r e z e n ţ a s u p o r t u l u i DDR333
de chipset-ul utilizat, unul dintre cele mai bune dedicate Pentium 4.
e s t e c a şi c u m a m a d ă u g a c o m b u s t i b i l d e

dacă soluţiile nForce a u rachetă la d e j a s u p e r i o a r e l e facilităţi pe MSI 745Ultra-E


II l i r A l T X fost încorporate destul care chipset-urile nForce le utilizează",
SIS Î Ş I P O P U L A R I Z E A Z Ă NOUL CHIPSET AMD
de târziu d e m a r i i producători d e plăci d e
F o a r t e r e c e n t l a n s a t d e SiS,
b a z ă ( A s u s , M S I , e t c ) , N V I D I A n u s-a
c h i p s e t - u l S i S 7 4 5 î ş i g ă s e ş t e l a MSI
d e s c u r a j a t şi a l a n s a t a c u m n o i c h i p s e t - u r i
una dintre primele implementări.
p e n t r u p r o c e s o a r e AMD. Cele două
Beneficiind de posibilitatea
c h i p s e t - u r i n o u p r o d u s e ( 6 1 5 D şi 6 2 0 D ) o f e r ă
utilizării m e m o r i e i DDR333, n o u a
a r h i t e c t u r a p r o p r i e t a r ă p e 128 biţi
placă oferă o performanţă foarte
Twin-Bank pentru m e m o r i e care, c o n f o r m
b u n ă şi p o a t e î n c o r p o r a t o t o d a t ă şi
d e c l a r a ţ i i l o r N V I D I A , a r t r e b u i să o f e r e o
o serie deosebită d e facilităţi.
performanţă cu 2 0 % mai m a r e faţă de
A s t f e l , p e l â n g ă s l o t - u r i l e AGP, 5 PCI ş i 1 C N R p l a c a a r e c a o p ţ i u n e
produsele similare de pe piaţă. L e a d t e k ,
suplimentară un c o n e c t o r f i r e w i r e c e facilitează oricărui
unul dintre partenerii oficiali pentru
u t i l i z a t o r i n t r a r e a în " e r a d i g i t a l ă " p r i n p o s i b i l i t a t e a c o n e c t ă r i i d e
lansarea acestor chip-uri a lansat astfel
p l a y e r e DVD, C D - W r i t e r e e x t e r n e sau c a m e r e f o t o d i g i t a l e la
s o l u ţ i i l e K 7 N 6 1 5 D ( b a z a t p e 6 1 5 D ) şi
calculator. Sunt p r e z e n t e în plus t e h n o l o g i i l e p r o p r i e t a r e MSI: D
K7N620D (bazat pe 620D). A m b e l e chip-uri
B r a c k e t , L i v e B i o s , L î v e D r i v e r şi u t i l i t a r u l p e n t r u o v e r c l o c k i n g
v o r u t i l i z a m e m o r i e D D R 3 3 3 şi v o r s u p o r t a şi
F u z z y L o g i c 3.
următorul standard de m e m o r i e disponibil:
mm
, reportaj ,
placi de baza

Deşi se anunţase puternic,


P e n t r u a ţ i n e p a s u l c y t e h n o l o g i a

ALI MERGE CU
A B I T E S T E L A "MAX" ÎNCETINITORUL
m u l t e luni în urmă r e n u m e l e A b i t c o n t r o l l e r - u l s t a n d a r d ) ce p o a t e l u c r a 0, 1 sau 0 + 1 , a
era acela al unui producător de u n e i p l ă c i d e r e ţ e a 1 0 / 1 0 0 , p o r t u r i USB 2 . 0 ş i , f o a r t e
plăci d e bază de o c a l i t a t e deosebită. Noile tendinţe i m p o r t a n t , F i r e w i r e (IEE1384a), a m b e l e permiţând
a l e p i e ţ e i a u î m p i n s î n s ă A b i t şi s p r e d o m e n i u l c o n e c t a r e a la c a l c u l a t o r a c e l o r m a i n o i d e v i c e - u r i ca
m u l t i m e d i a , plăcile d e bază d e v e n i n d a c u m u n u l CD-Playere, c a m e r e d i g i t a l e sau p l a y e r e DVD. Seria
d i n t r e s e g m e n t e l e d e bază a l e c o m p a n i e i alături de AT7 va f i particularizată p r i n u t i l i z a r e a chipset-ului
a c c e l e r a t o a r e l e g r a f i c e şi s i s t e m e l e a u d i o d i g i t a l e . KT333 (vor f i u t i l i z a t e 4 bank-uri de m e m o r i e PC2700,
E x p a n s i u n e a în d o m e n i u l m u l t i m e d i a se c o n c r e t i z e a z ă permiţând până la 4 G b de m e m o r i e DDR333), i n t i m p
a c u m c u n o u a s e r i e d e plăci d e bază "MAX", ce seria IT7 va u t i l i z a un chipset d e d i c a t
c o n s i d e r a t e d e A b i t următorul pas în evoluţia normală p r o c e s o a r e l o r I n t e l c e v o r r u l a î n b u s 4 0 0 s a u 5 3 3 şi
a acestui d o m e n i u . Dedicate atât procesoarelor Intel va f o l o s i până la 2 G b d e m e m o r i e PC2100.
( s e r i a I T 7 ) c â t şi c e l o r A M D ( A T 7 ) , n o i l e p l ă c i d e b a z ă S u p l i m e n t a r , a m b e l e soluţii v o r p u t e a a v e a ataşată o
î n c o r p o r e a z ă o s e r i e d e c o n c e p t e m e n i t e să o f e r e interfaţă MediaXP, aceasta permiţând c o n e c t a r e a la
u t i l i z a t o r u l u i o m a i m a r e f i a b i l i t a t e , p e r f o r m a n ţ ă şi c a l c u l a t o r a c e l o r m a i n o i soluţii d e s t o c a r e p e n t r u
v a l o a r e , păstrând în acelaşi t i m p c a l i t a t e a a c e s t o r g a d g e t - u r i l e d i g i t a l e ca Sony M e m o r y Stick sau
add-on-urile un nivel cât m a i ridicat. Filozofia de P a n a s o n i c SD C a r d . S i n g u r u l a p a r e n t d e z a v a n t a j a l
T\ f C C I ! a r e u
5 , l ; s a c a
P t e z e nu cu m u l t
c r e a ţ i e e s t e " l a r e v e d e r e l u c r u r i v e c h i " şi a s t f e l A b i t a s e r i e îl r e p r e z i n t ă n u m ă r u l r e d u s a l s l o t - u r i l o r PCI,
\J> li., « J i t i m p în u r m ă a t e n ţ i a publicului,
e l i m i n a t d i n a c e a s t ă s e r i e p o r t u r i l e PS/2 şi c e l e numai 3 p e n t r u AT7, respectiv 4 p e n t r u IT7. Ţinând
lansând p r i m u l c h i p s e t cu DDRAM p e n t r u
s e r i a l e , î n l o c u i n d u - l e c u p o r t u r i USB, sperând astfel a c o n t însă d e f a c i l i t ă ţ i l e î n c o r p o r a t e p e c e l e două
p r o c e s o a r e A M D ( A l i M a g i k l ) , A L i p a r e să f i p r i n s
creşte performanţele de ansamblu ale sistemului. plăci, n e v o i a d e e x p a n s i u n e este una redusă. Soluţiile
d i n n o u c u l o a r u l g r e ş i t şi c u o c a z i a C e B I T - u l u i n u
C a r a c t e r i s t i c i l e c o m u n e ale c e l o r 2 serii d e plăci sunt MAX reprezintă d i n p u n c t u l d e v e d e r e A b i t adaptarea
a r e u ş i t să p r e z i n t e n i c i u n p r o d u s n o u . C e e a c e
p r e z e n ţ a u n u i c h i p d e s u n e t c u 6 c a n a l e , a i n t r ă r i i şi c o m p a n i e i l a n o i l e c e r i n ţ e a l e u t i l i z a t o r i l o r şi la
a r e u ş i t să f a c ă î n s ă e s t e s ă d e f i n i t i v e z e , după
ieşirii S / P D i f , u n u i c o n t r o l l e r d u b l u RAID ATA133 tendinţele i m p u s e de noua l u m e digitală.
destul de m u l t t i m p , chipset-ul de Pentium 4:
(suportă până la 12 d e v i c e - u r i î m p r e u n ă cu
A L i A L A D D i N P 4 şi v e r s i u n e a sa i n t e g r a t ă
C y b e r A L A D D I N P 4 . A L A D D i N P4 e s t e u n c h i p s e t
p u t e r n i c , c e l puţin pe hârtie, c a r e dacă ar f i
apărut măcar la câteva luni după ce a fost
anunţat ar f i avut un i m p a c t deosebit. Acesta
e s t e c o m p u s d i n n o r t h b r i d g e - u l M 1 6 7 1 şi d i n
s o u t h b r i d g e - u l M1 5 3 5 D + . C o m b i n a ţ i a a c e s t o r a
două a d u s la r e a l i z a r e a u n u i c h i p s e t ce
utilizează FSB400, d e c i un s t a n d a r d pe cale de a
f i s c h i m b a t , m e m o r i e D D R A M 3 3 3 şi u t i l i z a r e a
unei interfeţe UltraATA133. Spre d e o s e b i r e de
a c e s t a , v e r s i u n e a sa i n t e g r a t ă , d e ş i n u m e l e n u
ar spune-o, e s t e o versiune inferioară d i n p u n c t
de v e d e r e al caracteristicilor. Astfel, chipset-ul
nu p o a t e u t i l i z a decât m e m o r i e DDRAM266.
Soluţia i n t e g r a t ă constă în f a p t u l că c h i p s e t - u l
i n c l u d e u n c h i p v i d e o T r i d e n t C y b e r B l a d e XP,
n u m e care nu ne d u c e cu gândul nici pe d e p a r t e
la p e r f o r m a n ţ e d e o s e b i t e . A c e s t e a s u n t n o u t ă ţ i l e
p e c a r e ALi le-a p r e z e n t a t c u o c a z i a CeBIT-ului,
a c e a s t a v ă o f e r i m şi n o i . A , şi î n c ă c e v a , c e a m a i
P4X333 urâtă p e r e c h e de ochelari d e pe planetă a fost
o f e r i t ă g r a t u i t c u o c a z i a C e B I T - u l u i . . . c h i a r în

V I A CONTINUA PE PENTIUM 4 standul Aii.

Suita d e procese la care Via a fost


supusă d i n p a r t e a I n t e l n u a u
f ă c u t d e c â t să î n c u r a j e z e se p a r e
c u n o s c u t u l p r o d u c ă t o r şi a s t f e l a
fost lansat chipset-ul P4X333.
Principala noutate pe care
chipset-ul o aduce este suportul
D D R 3 3 3 c a r e v a f i d i s p o n i b i l şi
p e n t r u n o i l e p r o c e s o a r e I n t e l în
b u s 5 3 3 . N o i l e t e h n o l o g i i n u se v o r
o p r i însă a i c i i a r p l ă c i l e c u a c e s t
c h i p s e t v o r b e n e f i c i a d e p o r t AGP
8 X , i n t e r f a ţ ă U l t r a A T A / 1 3 3 şi
posibilitatea de a utiliza un număr
de 6 porturi USB2.0.

m
placi de baza

 a v u t loc d e b u t u l IGP-uir Lade©fii

A T I S E L A N S E A Z Ă
Î N D O M E N I U L PLĂCILOR D E B A Z Ă
concurenţă d i n t r e p r o c e s o a r e l o r A M D şi p e n t r u sisteme
FIC VT31V
A T I şi N V I D I A n u desktop un singur chip este acum

p u t e a s t a î n m o d c e r t l a i n f i n i t în disponibil. R a d e o n IGP320 va avea ATI, A C U M F R A T E L E LUI PENTIUM 4


d o m e n i u l c h i p s e t - u r i l o r g r a f i c e şi Radeon7000 i n t e g r a t şi s e v a o r i e n t a în
F I C s-a o r i e n t a t p e n t r u a c e a s t ă placă
c o m p e t i ţ i a s-a e x t i n s o d a t ă c u lansarea p r i m u l rând spre s e g m e n t u l low-end.
d i r e c t spre chipset-ul 340, neacordând
d e c ă t r e A T i , în p e r i o a d a C e B I T - u l u i , a O p ţ i u n i l e s t a n d a r d , FSB-ul 2 6 6 / 2 0 0 n u
importanţă lui 3 2 0 , considerat prea de
IGP-urilor Radeon. Prin această lansare, spun d e a l t f e l n i m i c ieşit d i n c o m u n .
generaţie actualâ._Sunt astfel suportate
ATi d e p ă ş e ş t e d i n p u n c t d e v e d e r e a l Chiar dacă preţurile f i n a l e p e n t r u aceste
F S B - u r i l e d e 4 0 0 şi 5 3 3 , n e c e s a r e p r o c e ­
d i v e r s i t ă ţ i i c h i p s e t - u r i n F o r c e şi se soluţii n u a u f o s t încă a n u n ţ a t e , o
soarelor de generaţie viitoare. Formatul
i n s t a l e a z ă d e j a în t o p u l p r o v i d e r i l o r d e discuţie pe c a r e a m avut-o în perioada
plăcii e s t e unul micro-ATX, de 9,6x9,6",
soluţii p e n t r u plăci d e bază, i n d i f e r e n t C e B I T - u l u i c u o f i c i a l i i FIC (primul
indicând o o r i e n t a r e a plăcii spre seg­
dacă este v o r b a despre sisteme desktop i n t e g r a t o r a l a c e s t o r c h i p s e t - u r i ) ne-a
m e n t u l v a l u e şi n u s p r e u n u l a l
P e n t i u m 4 sau AMD sau s i s t e m e mobile. f ă c u t să î n ţ e l e g e m p o z i ţ i o n a r e a acestui
performanţei d e t o p . Placa de a l t f e l va
M a i m u l t , s e p o a t e s p u n e c ă ATi a o c h i t c h i p s e t c a r e ţ i n t e ş t e ca n i v e l d e piaţă
a v e a n u m a i 3 s l o t - u r i PCI pentru
l o c u r i l e l i b e r e d e p e p i a ţ ă şi a creat s e g m e n t u l o c u p a t a c u m d e V I A K M 2 6 6 şi
posibilele extensii de viitor. Procesorului P e n t i u m 4 l i v a f i a l ă t u r a t ă d e FIC
s o l u ţ i i c h i a r p e n t r u a c e l e a , n e m e r g â n d în nici pe d e p a r t e cel spre care merge
m e m o r i a DDRAM266, f i i n d posibilă i n s t a l a r e a a m a x i m 2 G b d e m e m o r i e pe
totalitate pe ideea NVIDIA d e a f i p r i m u l NFORCE. M a i m u l t , p e r f o r m a n ţ a plăcii c e
cele 2 bank-uri d i s p o n i b i l e . Placa v a b e n e f i c i a d e ATA100, placă d e reţea
p e p i a ţ ă l a u n a n u m i t c a p i t o l , şi a u t i l i z a c h i p s e t ATi e r a d e a p r o x i m a t i v
i n t e g r a t ă şi n u î n u l t i m u l r â n d d e 6 p o r t u r i U S B 2 . 0 . Ca o p ţ i u n e p e unele
c o n c u r a c u giganţi în d o m e n i u l 1500 d e p u n c t e în 3 D M a r k 2 0 0 1 în t i m p c e
modele va f i prezent un chip de sunet cu 6 canale.
chipset-urilor d e plăci d e bază. Mai m u l t , soluţia V i a s e o r i e n t a în j u r u l c i f r e i d e

ATi a p r e z e n t a t şi d o u ă v e r s i u n i d e 8 0 0 . P r e ţ u l e s t e însă în u l t i m ă instanţă


FIC AT31
southbridge care pot fi cuplate cu cel c a r e va d i c t a s e g m e n t u l d e piaţă pe

northbridge-urîle o f e r i t e t o t de c a r e c h i p - u l R a d e o n se va a f l a . COMBINAŢIE INTERESANTĂ ATI-VIA


companie.
S o l u ţ i a FIC p e n t r u p r o c e s o a r e A M D d e l a
SOLUŢII DESKTOP INTEL - ATI se c o n c r e t i z e a z ă p r i n c o m b i n a ţ i a
INTEGRARE P4 - RADEON IGP 330/340 d i n t r e n o r t h b r i d g e - u l I G P 3 2 0 şi
După m o d e l u l NVIDIA, ATi a prezentat s o u t h b r i d g e - u l V I A 6 8 6 B . l a t ă c ă FIC n u
S p r e d e o s e b i r e d e N V I D I A c a r e s-a
atât chipset-uri c u chipset video integrat a ales varianta southbridge-ului de la
c o n c e n t r a t n u m a i p e s e g m e n t u l A M D , ATi
c â t şi c h i p s e t - u r i c a r e l a s ă c o m p l e t l a ATi, chiar dacă aceasta nu ar fi
a d u c e şi d o u ă s o l u ţ i i p e n t r u P e n t i u m 4,
latitudinea utilizatorului alegerea î n s e m n a t m o d i f i c a r e a în rău a opţiunilor
u n a p e n t r u p r e z e n t şi a l t a p e n t r u v i i t o r .
acceleratorului g r a f i c . P l a c a c e s e a f l ă în plăcii, c i , d i n contră, în b i n e , 686B-ul
Ambele chip-uri vor avea Radeon7000
soluţia R a d e o n e s t e R a d e o n 7 0 0 0 , sau cel f o l o s i t n e s u p o r t â n d USB 2 . 0 . M e m o r i a
i n t e g r a t , ca soluţie v i d e o . I G P 3 3 0 este
p u ţ i n a ş a d o r e ş t e A T i să n e c o n v i n g ă . plăcii va f i DDRAM266, c a n t i t a t e a
soluţia d e p r e z e n t ce oferă
Motivul este că f a c i l i t a t e a principală maximă utilizabilă f i i n d d e 2 G b p e c e l e
FSB400, în t i m p ce I G P 3 4 0 are
suportată de acest chip este 2 b a n k - u r i d i s p o n i b i l e . Şi în a c e s t c a z , a v e m d e a f a c e c u o placă f o r m a t
d e j a d i s p o n i b i l FSB533. Din
Hydra Vision, microATX c u n u m a i 3 s l o t - u r i PCI şi u n s l o t C N R , m e n i t e să r e d u c ă p e c â t
punct de v e d e r e al
facilitate care

1
facilităţilor ATi, sunt p o s i b i l c o s t u l s o l u ţ i e i şi a o a d u c e î n s e g m e n t u l v a l u e . P l a c a video
d e f a p t n u se integrată va f i Radeon7000 i a r c e a d e s u n e t AC97, a c e a s t a f i i n d aflată în
prezente
regăseşte pe 6 8 6 B . Pe t o a t e m o d e l e l e v a f i p r e z e n t ă şi o p l a c ă d e r e ţ e a R e a l t e k 8100BL
t e h n o l o g i i l e Pixel
Radeon7000 ci pe iar harddisk-ul va p u t e a f i u t i l i z a t la ATA100.
tapestry™, Hyper
R a d e o n V E . Aşa d e c i ,
k Z ,
M
Video
imaginea şi t i m p c e 3 2 0 M i n c l u d e s u p l i m e n t a r şi n o u t a t e pe piaţa mondială
W I m m e r s i o n ™ şi
performanţa 2D/3D vor Hydra Vision. VIDEO IMMERSION™. neintegrată aici e s t e UltraATA133,
fi asigurate d e o placă ambele southbridge-uri fiind maxim
h i b r i d , şi n u d e o p l a c ă c e a SOUTHBRIDGE IXP200/250 c a p a b i l e d e ATA100.
m a i f o s t c o m e r c i a l i z a t ă d e ATi SOLUŢII MOBILE - O d a t ă c u a c e s t e s o l u ţ i i , ATi a
până a c u m . Mai m u l t , IGP320M / IGP340M p r e z e n t a t şi d o u ă v i z i u n i d e s o u t h ­ IMPLEMENTĂRI FIC
performanţa ei va fi foarte Şi î n a c e s t s e g m e n t , A T i a a c o r d a t atenţie bridge, ambele cu destul de m u l t e FIC a f o s t p r i m a f i r m ă c a r e a
redusă, şi, m a i m u l t ca sigur va fi atât i n t e g r a t o r i l o r d e Intel (prin 340M) opţiuni i n t e r e s a n t e . A c e s t e a p o t f i p r e z e n t a t plăci d e bază structurate
i n f e r i o a r ă c h i a r şi M X - u l u i p r e z e n t p e c â t şi c e l o r d e A M D ( 3 2 0 M ) . Ambele integrate northbridge-urilor prezen­ pe IGP-urile A M D . Sample-urile
p l ă c i l e n F o r c e , în c o n d i ţ i i l e în c a r e a c e s t chip-uri beneficiază d e c o n s u m scăzut de t a t e şi a u c a c e l e m a i atractive e v i d e n ţ i a t e însă în perioada
MX a f o s t o r i c u m o m a r e d e z a m ă g i r e p e e n e r g i e c a şi d e p o w e r m a n a g e m e n t deja f a c i l i t ă ţ i USB 2 . 0 , 3 C o m E t h e r n e t şi CeBIT-ului m a i au m u l t d e p r o g r e s a t
a c e s t e plăci d i n - p a r t e a NVIDIA. ajuns la u n n i v e l f o a r t e r i d i c a t datorită chip de sunet cu 6 canale. în e s e n ţ ă c o n f o r m d e c l a r a ţ i i l o r o f i c i a l i l o r FIC,
e x p e r i e n ţ e i ATi în d o m e n i u l cele două chipset-uri sunt i d e n t i c e , şi d e a b i a în l u n a i u n i e s e v a putea
SOLUŢII DESKTOP notebook-urilor. Tehnologiile comune 250 având i n plus opţiunile wake- începe producţia acestora la scară
AMD - RADEON IGP320 c e l o r d o u ă c h i p s e t - u r i s u n t PlXEL o n - l a n şi D M I , f i i n d a s t f e l m a i m u l t largă. Despre a c e s t e a puteţi c i t i
A T i n u s-a a v â n t a t p r e a s e r i o s î n s e c t o r u l T A P E Ş T R Y ™ , H Y P E R Z » şi H Y D R A V I S I 0 N în
1
o r i e n t a t spre piaţa business. Singura c h i a r în c ă s u ţ a d e d i c a t ă .

martie 2002
reportaj
placi de baza

O d a t ă c u a n u n ţ a r e a s u p o r t u l u i D D R 4 0 0 si  G P S X ,

SIS DUGE STINDARDUL


N O I L O R T E H N O L O G I I
jj p "(Ţ |j a n i a s t a t SiS a d o r m i t , f i i n d p a r c ă
V-vJ ILs, şj il s u r p r i n s şi l ă s a t p e d r u m d e
evoluţia p r e a rapidă a t e h n o l o g i e i . A n u l 2001 a
c o n s t i t u i t insă u n r e v i r i m e n t d e o s e b i t pentru
c o m p a n i e c a r e s-a r e i m p u s p e p i a ţ ă c u n o i s o l u ţ i i ,
n e a ş t e p t a t d e c o m p e t i t i v e . C e B I T - u l a v e n i t să
d e m o n s t r e z e r e v e n i r e a SiS c a r e o f e r ă a c u m o s u i t ă
î n t r e a g ă d e n o i c h i p s e t - u r i , n o i s o l u ţ i i şi n u î n u l t i m ă
i n s t a n ţ ă 2 f a c i l i t ă ţ i î n p r e m i e r ă p e p i a ţ ă A G P 8 X şi
DDR400.

PENTIUM 4, DESCĂTUŞAT
A c c e n t u l SiS a f o s t d i n n o u p u s p e P e n t i u m 4 , a c o l o
u n d e SiS d e j a p u n c t a s e f o a r t e b i n e p â n ă a c u m c u
S i S 6 4 5 . A s t f e l , a u f o s t l a n s a t e şi f ă c u t e d i s p o n i b i l e
p e n t r u i m p l e m e n t a r e 2 c h i p s e t - u r i p e c a r e f i r m a le
plasează în d o m e n i u l " m a i n s t r e a m " . Este v o r b a
d e s p r e S i S 6 4 5 D X şi S i S 6 4 8 . P r i m u l c h i p s e t menţionat
(SiS645DX) e s t e d i s p o n i b i l d e j a d i n p r i m a p a r t e a l u i
2 0 0 2 şi r e p r e z i n t ă v e r s i u n e a f i n a l ă p e c a r e SiS i-a
d a t - o l u i 6 4 5 . El a s t f e l b e n e f i c i a z ă d e t o a t e
a v a n t a j e l e a c e s t u i a ( D D R 3 3 3 , A G P 4 X ) î n s ă o f e r ă în
p l u s s u p o r t p e n t r u p r o c e s o a r e l e I n t e l î n BUS 5 3 3 .
Acest chipset poate fi combinat cu 2 southbridge-uri
căutate de utilizatori.
d i f e r i t e , a m b e l e d e l a SiS. E s t e v o r b a o d a t ă d e 9 6 1 ,
C e l d e - a l d o i l e a c h i p a n u n ţ a t , d e n u m i t SiS755 va
un s o u t h b r i d g e d e d i c a t z o n e i v a l u e ce oferă ATA100, .
a p ă r e a î n d e c u r s u l l u n i i M a i şi v a o f e r i d e j a A G P 8 X ş i ,
U S B 1 . 1 şi s u n e t p e 6 c a n a l e şi î n a l d o i l e a r â n d d e
d e s t u l d e p r o b a b i l , s u p o r t p e n t r u D D R 4 0 0 . SiS n u a
962, un chipset dedicat deja consumatorului care
dezvăluit m u l t e d e t a l i i despre acest c h i p , preferând
d o r e ş t e u l t i m a t e h n o l o g i e şi c ă r u i a i s e o f e r ă A T A 1 3 3 ,
o supriză plăcută f ă c u t ă utilizatorilor.
U S B 2 . 0 , c o n e c t o r i 1 3 9 4 A şi s u n e t p e 6 c a n a l e .

Cel de-al d o i l e a c h i p s e t p r e z e n t a t SiS648, e s t e


PERFORMANŢA NU ESTE PENTRU TOŢI
s o l u ţ i a d e v i i t o r p e n t r u h o m e u s e r d e l a SiS, c e v a f i
Piaţa IT n u e s t e r e a l i z a t ă în m o d e v i d e n t n u m a i d i n
d i s p o n i b i l ă l a s f â r ş i t u l p r i m u l u i t r i m e s t r u 2 0 0 2 şi v a
performanţă, mulţi cumpărători orientându-se spre
b e n e f i c i a d e D D R 4 0 0 şi d e A G P 8 x . C h i p s e t - u l S i S 6 4 8
s e g m e n t e m a i j o a s e d e p r e ţ . P e n t r u a s e a d a p t a şi
b e n e f i c i a z ă şi d e p o s i b i l i t a t e a u t i l i z ă r i i u n u i
a c e s t e i z o n e , SiS a l a n s a t o v e r s i u n e " l i t e " a l u i
s o u t h b r i d g e SiS 9 6 3 c a r e o f e r ă d e a s e m e n e a c e l e m a i
S i S 7 4 5 , u n c h i p s e t i n t e g r a t m e n i t să s a t i s f a c ă şi
noi s t a n d a r d e p r e z e n t e pe piaţă, incluzând ATA133, j
c o n s u m a t o r u l m a i puţin pretenţios. A c e s t a nu va m a i
U S B 2 . 0 şi 1 3 9 4 A ( f i r e w i r e ) .

S h i n g W a n g , S e n i o r V i c e P r e s i d e n t a l SiS a
AMD, CHIPSET-URI LA PAS f i u n c h i p i n t e g r a t şi v a f i f o r m a t d i n n o r t h b r i d g e şi
s o u t h b r i d g e . N o r t h b r i d g e - u l va f i SiS740 şi, s p r e
d e c l a r a t cu ocazia anunţării acestui chipset că "fiind A n u l t r e c u t SiS n e - a i m p r e s i o n a t c u S i S 7 3 5 i a r a c u m o
d e o s e b i r e d e SiS745 n u v a m a i u t i l i z a memorie
p r i m i i c a r e lansăm p e piaţă p r o d u s e ce utilizează va f a c e c u n o u l SiS745. A c e s t a n u beneficiază d e un
D D R 3 3 3 c i D D R 2 6 6 . în s c h i m b , e l v a a v e a o p l a c ă
D D R 4 0 0 şi A G P 8 X d o v e d e ş t e c ă a v e m c a p a c i t ă ţ i s o u t h b r i d g e , f i i n d u n c h i p c u t o t u l i n t e g r a t i n c a r e se
v i d e o i n t e g r a t ă , m e n i t ă să î l s a l v e z e p e u t i l i z a t o r d e
f o a r t e p u t e r n i c e d e REtD şi s u n t e m d e t e r m i n a ţ i să a f l ă p r a c t i c a m b e l e p ă r ţ i , a t â t n o r t h b r i d g e c â t şi
orice a l t e investiţii s u p l i m e n t a r e . M a x i m u m de
devenim liderul tehnologic al acestei i n d u s t r i i " . între s o u t h b r i d g e . Facilităţile sale un ATA100, 6 p o r t u r i
m e m o r i e utilizabilă va f i 3Gb, c â t e 1Gb pe f i e c a r e
a c e s t e d o u ă c h i p s e t - u r i , SiS a p l a s a t , c h i a r d a c ă n u USB 1.1 şi m e m o r i e D D R 3 3 3 . Se p a r e a s t f e l c ă A M D - u l
din cele 3 bank-uri de m e m o r i e disponibile.
c o r e c t n u m e r i c , a l t e două c h i p - u r i . Este v o r b a d e s p r e a pierdut un t e m p o din punct de vedere al suportului
Southbridge-ul u t i l i z a t va f i SiS961, acelaşi pe care
SiS650 ( u n SiS645 c e v a b e n e f i c i a d e c h i p v i d e o i n t e ­ n o i l o r t e h n o l o g i i . C e e a c e SiS p r e g ă t e ş t e î n s ă a r e
f i r m a îl r e c o m a n d ă în s e g m e n t u l P e n t i u m 4 v a l u e . El
g r a t ) şi S i S 6 5 1 ( u n c h i p 6 4 5 D X c e v a b e n e f i c i a d e c h i p d a r u l d e a m a i linişti f a n i i A M D . C h i a r dacă d e t a l i i
v a u t i l i z a m a x i m  T A 1 0 0 , p o r t u r i USB 1 . 1 , v a a v e a
v i d e o i n t e g r a t ) . N u m e r o t a r e a SiS a d a t c e v a b ă t a i e f o a r t e m u l t e n u s u n t a n u n ţ a t e , SiS a r e d e j a î n l u c r u
i n t e g r a t L A N 1 0 / 1 0 0 şi v a b e n e f i c i a d e c h i p d e s u n e t
d e c a p u t i l i z a t o r i l o r , d i n m o m e n t c e o r d i n e a l o r , în 2 n o i c h i p s e t - u r i p e c a r e l e v a f i n a l i z a în c e l d e - a l
pe 6 c a n a l e . A c e s t s e g m e n t de piaţă este f o a r t e
f u n c ţ i e d e p e r f o r m a n ţ ă şi o p ţ i u n i e s t e 6 4 5 , 6 5 0 , d o i l e a t r i m e s t r u 2 0 0 2 . Este v o r b a pe d e o p a r t e de
c ă u t a t î n u l t i m u l t i m p şi a s t f e l SiS v a t r e b u i să
645DX, 651 şi, în f i n a l , c e l m a i p e r f o r m a n t , 6 4 8 . c h i p s e t - u l SiS746, o v e r s i u n e a d a p t a t ă a l u i SiS745.
c o n c u r e z e p e a c e s t s e g m e n t c u K M 2 6 6 d e l a V i a şi c u
S u p o r t u l d e c a r e a c e s t e p l a t f o r m e se bucură e s t e Spre d e o s e b i r e d e acesta c a r e e s t e un chipset
Radeon320 de la ATi. Indiferent de concurenţi,
u n u l d e o s e b i t , A b i t , A c o r p , Asus, A O p e n , DFI, ECS, i n t e g r a t , S i S 7 4 6 v a f i a l c ă t u i t d i n n o r t h b r i d g e şi
c h i p s e t - u l SiS s e a n u n ţ ă f o a r t e i n t e r e s a n t , ş t i u t f i i n d
F a s t F a m e , G i g a b y t e şi S o l t e k p r e z e n t â n d d e j a s o l u ţ i i " s o u t h b r i d g e . Acest lucru înseamnă d i n start
e x p e r i e n ţ a în z o n a v a l u e p e c a r e f i r m a a d o b â n d i t - o .
b a z a t e p e c e l puţin u n u l d i n t r e a c e s t e c h i p s e t - u r i . p o s i b i l i t a t e a adăugării de noi t e h n o l o g i i , începând cu
de-a l u n g u l anilor. . -
A T A 1 3 3 şi U S B 2 . 0 , d o u ă f o a r t e i m p o r t a n t e f a c i l i t ă ţ i

Bl
martie 2002
procesoare

nurfirvri CeBIT.
f

INTEL PREFERA
Z O N A BUSINESS

T h o r o u g h b r e d v a fi c u r â n d p e p i a ţ ă

A M D TRECE L A 0.13
a u t i l i z a t C e B I T - u l a t â t p e n t r u a-şi l a n s a n o i p r o d u s e , c â t şi

J p e n t r u a-şi a r ă t a s u s ţ i n e r e a p e n t r u d o m e n i u l g a m i n g - u l u i .

S t a n d u l AMD a f o s t a s t f e l p l a s a t în z o n a m u l t i m e d i a , lângă s t a n d u r i l e unor

producători c a A c o r p , Leadtek, Via, Hercules, NVIDIA sau A T i . P r i m u l anunţ

i m p o r t a n t realizat de AMD este t r e c e r e a la u n proces d e fabricaţie în 0.13

A M D şi-a s u s ţ i n u t "adăugarea unui nou set de feature-uri microni. Astfel, noile procesoare AMD, nume de cod " T h o r o u g h b r e d " vor fi

campania de la CeBIT ce au darul de a creşte performanţa, f a b r i c a t e î n a c e a s t ă t e h n o l o g i e şi v o r f i d i s p o n i b i l e î n c e p â n d c h i a r d i n l u n a

prin anunţarea d e noi procesoare şi n o i cum sunt 3 niveluri de cache pentru m a r t i e . Noul " m i e z " este astfel cu circa 3 8 % m a i m i c decât cel folosit

t e h n o l o g i i , I n t e l a renunţat c o m p l e t la procesorul nostru considerat deja lider pentru procesoarele AthlonXP, l u c r u pe c a r e Bill Siegle, Senior Vice President

a se p r o m o v a s e g m e n t u l u i home-user/ al i n d u s t r i e i , a r e d a r u l d e a m a i r i d i c a şi C h i e f S c i e n t i s t , T e c h n o l o g y O p e r a t i o n s d e la AMD îl apreciază a s t f e l :

home-entertainment şi a a b o r d a t târgul încă o d a t ă ş t a c h e t a pentru " F a p t u l c ă A M D p o a r t ă s t i n d a r d u l î n t e h n o l o g i a d e p r o d u c ţ i e şi

d i n t r - o postură orientată exclusiv spre c o m p e t i t o r i " . Chiar dacă nu a fost e x t r a o r d i n a r e l e c a p a c i t ă ţ i d e d e s i g n asigură c ă a c e s t m i c m i e z ne v a o f e r i

business. lansat cu o c a z i a CeBIT-ului, la s t a n d u l multe avantaje în v i i t o r " . T o t e l , a p r e c i a z ă că " c e l m a i a p r o p i a t concurent

A s t f e l , singurul anunţ legat de Intel a fost demonstrat cel mai puternic AMD a a n u n ţ a t d e c u r â n d p r o c e s o a r e p e 0 . 1 3 m i c r o n i însă a c e s t e a s u n t c u

procesoare p e c a r e I n t e l l-a f ă c u t a f o s t procesor pentru sisteme mobile: circa 8 3 % m a i m a r i d e c â t c e l e A M D " . Totodată, la d e b u t u l CeBIT-ului, AMD a

lansarea noilor procesoare Xeon cu P e n t i u m 4 - M c a r e r u l e a z ă l a 1.6 şi anunţat lansarea p r o c e s o a r e l o r A t h l o n M P 2 0 0 0 + , A t h l o n 4 1 6 0 0 + şi A t h l o n XP

L e v e l 3 C a c h e i n t e g r a t , soluţii c e au 1.7GHz alături d e p l a t f o r m a i 8 4 5 2 1 0 0 + , a c e s t a d i n u r m ă f i i n d u l t i m u l p r o c e s o r f a b r i c a t în t e h n o l o g i e d e 0 . 1 8

d a r u l d e a î m b u n ă t ă ţ i c u c i r c a 303! dedicată acestuia. Aceste procesoare m i c r o n i , in p l u s , AMD a a v u t n o i prezentări a l e v i i t o r u l u i său procesor

performanţele serverelor bazate pe s u n t d e j a s t a n d a r d u l p e n t r u o nouă "Hammer" c a r e v a f i d i s p o n i b i l l a s f â r ş i t u l a n u l u i , v a f i f a b r i c a t în

procesoare Intel.. Versiunile XeonMP generaţie d e l a p t o p - u r i , asigurând o t e h n o l o g i e SOI ( S i l i c o n - o n - l n s u l a t o r ) de 0.13 microni.

care au fost lansate cu ocazia viaţă m u l t m a i lungă a b a t e r i e i ,

C e B I T - u l u i s u n t c e l e l a 1 . 4 , 1.5 şi 1.6 p e r f o r m a n ţ ă d e o s e b i t ă şi n u î n u l t i m u l

GHz. Procesoarele beneficiază de un rând capacităţi w i r e l e s s . Singurul lucru De dragul de a a v e a un procesor


c a c h e a d i ţ i o n a l l e v e l 3 d e 1 M b sau care ne-a surprins la acest târg privind

512Kb " o n - d i e " ,

Hyper-Threading
tehnologie

şi m i c r o a r h i t e c t u r ă

proprietară Intel: NetBurst. Mike Fister,


p r e z e n ţ a I n t e l e s t e c ă s t a n d u l f i r m e i s-a

a f l a t într-un l o c f o a r t e g r e u d e găsit,

într-o h a l ă c a r e n u a r e n i c i o l e g ă t u r ă
VIA MERGE PE C3
Via nu a p i e r d u t o p o r t u n i t a t e a de
Senior Vice President and General cu p r o c e s o a r e l e sau m u l t i m e d i a , f i i n d ,
a m a i adăuga, cu ocazia
Manager f o r Intel's Enterprise Platform surprinzător, m u l t p r e a r e c e p e n t r u
CeBIT-ului, încă o cărămidă la
Group a declarat cu această ocazie că u t i l i z a t o r u l obişnuit d e PC.
temelia imaginii procesoarelor C3

p e c a r e se c h i n u i e a t â t d e m u l t să

le i m p u n ă p e piaţă. Procesorul

p r e z e n t a t e s t e d e d i c a t în special

p i e ţ e i l a p t o p - u r i l o r şi f u n c ţ i o n e a z ă

la v i t e z a d e 9 3 3 M h z . Consumul

realizat de acest procesor este de

6 w a t i , în t i m p c e u t i l i z e a z ă u n

v o l t a j d e n u m a i 1.35 v o l ţ i .

Consumul este într-adevăr foarte

redus, asigurând o viaţă m u l t m a i

lungă b a t e r i e i l a p t o p - u l u i . C o n s t r u i t în 0 . 1 3 m i c r o n i p r o c e s o r u l e s t e d o t a t c u

1 2 8 K c a c h e L e v e l 1 ş i 6 4 K c a c h e L e v e l 2 o f e r i n d s u p o r t p e n t r u FSB 133/100.
O afacere bună începe cu un câştig sigur!
BE SURE

ffsLeăal
www.lrtenrMftcoin/pIrocy/liowfajIan/

I I I I

Cumpăraţi până La data de 1 i u n i e 2 0 0 2 un calculator cu sistemul de operare


Windows XP Home Edition sau Windows XP Professional Romanian şi participaţi astfel la tombolă,
unde puteţi câştiga o minicombină SONY sau un radio cu ceas SONY!

1*
fa /-!/
Microsoft <
Microsoft' m^J-
xp
Windows xp
Windows
Professional
Home Edition
MB TRANSCEND TS-AKT4/A, VIA KT133A, ATA 100, MB TRANSCEND TS-AVE3/B, VIA694X, ATA 100,
lxAGP/5xPCI/lxAMR/lxISA, FSB 266, AC97, ATX lxAGP/5xPCI/lxISA/lxAMR, AC97, ATX
AMD THUNDERBIRD 1400MHz, Socket A, FSB 266 INTEL CELERON FCPGA 1100/100MHz,128K w/cooler
DIMM 256Mb PC-133 TRANSCEND, OEM DIMM 128Mb PC-133 TRANSCEND, OEM
HDD 40,0GB SEAGATE UATA/100 HDD 40,0GB SEAGATE UATA/100
RIVA TNT2 32MB M64, AGP RIVA TNT2 32MB M64, AGP
CD-ROM 52X CYBER DRIVE CD-ROM 52X CYBER DRIVE
1 5 " , 1280X1024/60Hz, 0.28mm, digital, TCO 95/99 1 5 " , 1280X1024/60HZ, 0.28mm, digital, TCO 95/99
WINDOWS XP Home Edition English for România onty, OEM WINDOWS XP Professional Romanian, OEM
STEREO SPEAKERS, KEYBOARD, MOUSE, PAD STEREO SPEAKERS, KEYBOARD, MOUSE, PAD

PREŢ: 6 1 5 U S D (fără T V A ) , 2 a n i garanţie PREŢ: 5 8 7 U S D (fără T V A ) , 2 a n i garanţie

Microsoft ¬

• *
în plus, dacă achiziţionaţi şi Office XP SB Romanian , primiţi, , un CD Writer CyberDrive!
-

ice
Small Business

p-ţa A l b a I u l i a 8 , a p . 5 0 - 5 2 , 7 0 7 0 0 , B u c u r e ş t i 3 , R o m â n i a , t e l : ( 0 1 ) 3 2 1 . 1 5 6 8 , . 3 7 4 9 , f a x : ( 0 1 ) 3 2 3 . 6 5 7 0 , o f f i c e @ p r o . r o , www.pro.ro
l reportai j
acceleratoare grafice
• C h i l i i

GT50
Geforce 4 Ti4600
300MHz engine

Chaintech GT60 ASUS 8460 Ultra DeLuxe Leadtek A250 Ultra


Standardul debutului în domeniu Dotări "deluxe", valoare maximă Răcire Bi-Turbo pentru overclocking
Este p e n t r u p r i m a oară c â n d C h a i n t e c h e s t e la Aşa c u m n e - a o b i ş n u i t , p e n t r u c e l e m a i a t r a c t i v e U n u l d i n t r e p u n c t e l e p r i n c a r e L e a d t e k a ieşit m u l t în
n i v e l u l t o p u l u i p i e ţ e i c u p r o d u s e l e s a l e . O b i ş n u i ţ i să p l ă c i a l e u n e i a n u m i t e c l a s e , A s u s a r e p r e g ă t i t ă şi o evidenţă în u l t i m u l t i m p s u n t soluţiile d i n ce în ce
p r o d u c ă n u m a i p l ă c i d e b a z ă şi a c e s t e a î n m a r e v e r s i u n e D e l u x e . A c e a s t a e s t e d e a l t f e l şi c e a m a i p e r f o r m a n t e d e răcire pe c a r e le aplică pe
m a j o r i t a t e d e d i c a t e i n t e g r a t o r i l o r şi n u p ă r ţ i i d e p r e z e n t a t ă la CeBIT p e n t r u p l a c a c e utilizează c h i p s e t - u l şi p e m e m o r i i l e p l ă c i t o r s a l e . A 2 5 0 U l t r a
r e t a i l , C h a i n t e c h d e b u t e a z ă în d o m e n i u l m a r i i c h i p s e t - u l NVIDIA T i 4 6 0 0 . Placa d i n i m a g i n e , afişată este chiar apogeul acestui domeniu cu un radiator
p e r f o r m a n ţ e şi p e t ă r â m u r i g r a f i c e . P l a c a n u p r e z i n t ă şi d e A s u s î n s t a n d n u e s t e a p r o a p e s i g u r v e r s i u n e a c a r e a c o p e r ă PCB-ul a p r o a p e c o m p l e t a t â t p e f a ţ ă
veleităţi d e o s e b i t e , având ca singure dotări c o n e c ­ finală, m e m o r i i l e necesitând răcire la viteză la c â t şi p e s p a t e . M a i m u l t , s o l u ţ i a e s t e s u s ţ i n u t ă d e
t o r i i DVI şi T V - O u t . S i s t e m u l d e r ă c i r e e s t e u n u l nivelul de viteză necesar p e n t r u a f i u t i l i z a t e pe o două v e n t i l a t o a r e p l a s a t e p e s t e a c e a s t ă masă imensă
standard, orientat mai m u l t spre design decât spre a s t f e l d e placă. Noţiunea " d e l u x e " s c o a t e în d e r ă c i r e . Ca d o t ă r i s u p l i m e n t a r e , s u n t p r e z e n t e u n
e f i c i e n ţ ă . Se r e m a r c ă l i p s a o r i c ă r u i j o c î n p a c h e t e v i d e n ţ ă c o n e c t o r i D V I , T V - O u t şi V i d e o - I n , a l ă t u r i d e c o n e c t o r D V I , u n u l T V - O u t şi 2 j o c u r i : D r o n e z şi
c e e a c e î n s e a m n ă c ă c e i l a C h a i n t e c h n u d o r e s c să se o c h e l a r i 3 D p r e z e n ţ i î n p a c h e t şi j o c u r i l e A q u a n o x şi Gunlok. Din p u n c t d e v e d e r e al frecvenţelor, placa
l u p t e cu m a r i i producători p e n t r u s e g m e n t u l hi-end M i d n i g h t GT. C h i p s e t - u l p l ă c i i f u n c ţ i o n e a z ă l a 3 0 0 M H z r e s p e c t ă s t a n d a r d e l e N V I D I A şi a s t f e l c h i p s e t - u l
ci să o f e r e soluţii p u t e r n i c e l a p r e ţ c â t m a i b u n .
în t i m p c e a l m e m o r i e i r u l e a z ă 3 2 5 M H z DDR. r u l e a z ă l a 3 0 0 M H z i a r m e m o r i a l a 3 2 5 M H z DDR.

L i n i a S I L U R O d e la A b i t d e v i n e o s e r i e î n t o a t ă r e g u l a

ABIT CONSOLIDEAZĂ DOMENIUL


ACCELERATOARELOR GRAFICE
Devenită celebră odată cu placa ce a folosit chipset-ul GeForce3, seria Siluro pare a c u m m a i

complexă ca niciodată. A b i t suportă a s t f e l t o a t e chipset-urile g r a f i c e d e nouă generaţie d e la

N V I D I A , o f e r i n d p o t e n ţ i a l i l o r u t i l i z a t o r i c e l e m a i p o p u l a r e a r o m e , î n c e p â n d c u G e F o r c e 4 M X 4 2 0 şi

t e r m i n â n d c u T î t a n i u m 4 6 0 0 . P l ă c i l e A b i t b e n e f i c i a z ă d e r ă c i r e a c t i v ă ( c u e x c e p ţ i a p l ă c i i G F 4 M X SD

c e f o l o s e ş t e c h i p s e t - u l M X 4 2 0 ) i a r s e r i a T i t a n i u m e s t e d o t a t ă şi c u r ă c i r e p e n t r u m e m o r i i l e i n s t a l a t e

p e p l a c ă . T o a t e m o d e l e l e c u e x c e p ţ i a l u i M X 4 2 0 b e n e f i c i a z ă şi d e T V - O u t i a r s e r i a T i t a n i u m alături

d e M X 4 6 0 şi d e c o n e c t o r D V I . C e a s u r i l e m e m o r i e i şi a l e p r o c e s o a r e l o r s u n t c e l e s t a n d a r d s p e c i f i c a t e

d e NVIDIA, plăcile d o r i n d u - s e soluţii p e n t r u u t i l i z a t o r i i c a r e d o r e s c p e r f o r m a n ţ e f o a r t e b u n e d a r n u

s u n t i n t e r e s a ţ i în m o d d e o s e b i t d e o v e r c l o c k i n g .

Noi chipset-uri performante Mini-cdncurenţă pentru NVIDIA Decis să iasă d i n anonimat,

ZVONURI MATROX K Y R O II SE SIS REVINE IN DOMENIUL GRAFIC


Chiar dacă Matrox nu a fost prezent Cu o c a z i a C e B I T - u l u i , o nouă v e r s i u n e P l ă c i l e v i d e o c u c h i p s e t - u r i SiS s u n t b i n e c u n o s c u t e
l a C e B I T c u g a m a sa d e p l ă c i v i d e o , a c h i p s e t - u l u i K y r o II a f o s t prezentată c e l o r c a r e a u d o r i t să i n v e s t e a s c ă o s u m ă m i n i m ă
chiar înaintea acestuia au fost de către PowerVR. A c e a s t a rulează a pentru a obţine posibilitatea de a vedea imagine pe
lansate o serie d e zvonuri privind un frecvenţă superioară versiunii m o n i t o r . SiS p r o m i t e î n s ă c ă n u a c e l a e s t e n i v e l u l s ă u
p o s i b i l c h i p s e t p e c a r e M a t r o x l-ar a n t e r i o a r e şi a n u m e 2 0 0 M h z . M a i şi d i n a c e s t m o t i v s-a p r e z e n t a t l a C e B I T c u n o u l
a v e a în l u c r u . N u m e l e d e c o d al mult, el este compatibil cu DirectX • c h i p s e t v i d e o S i S 3 3 0 . P r i m u l f e a t u r e p e c a r e SiS î l
c h i p s e t - u l u i p e c a r e se p a r e că 8 . 1 , suportă m o t o r u l T r a n s f o r m a recomandă p e n t r u această nouă soluţie e s t e s u p o r t u l
M a t r o x l-ar a v e a î n l u c r u e s t e L i g h t i n g şi p o a t e r e a l i z a F S A A 4 X şi n u I A G P 8 X , s t a n d a r d d e j a a l v i i t o r u l u i . T e h n o l o g i a c a r e îl
Parhelia. Acesta, care va fi dat d o a r 2X c a în c a z u l v e r s i u n i i ^ v a însoţi va f i m o t o r u l " P i x e l i z e r " , c a r e p o a t e
publicităţii o f i c i a l abia peste câteva anterioare. Imediat ce acest chip a m o d i f i c a l u m i n a r e a şi e f e c t e l e d e p e s u p r a f a ţ a o b i e c t e l o r p e n t r u c a a c e s t e a să
l u n i e s t e c o m p a t i b i l D i r e c t X 9 şi e s t e f o s t l a n s a t , d e j a s-au d a t p u b l i c i t ă ţ i i pară c â t m a i r e a l i s t e . S u p o r t u l API v a f i a s i g u r a t p r i n t r - o c o m p a t i b i l i t a t e deplină
d o t a t c u 4 p i x e l şi 4 v e r t e x s h a d e r şi ş t i r i d e s p r e c o l a b o r a r e a cu D i r e c t X 8 . 1 , chipset-ul suportând V o l u m e T e x t u r e , B u m p M a p p i n g , Cubic
p i p e l i n e s . M e m o r i a şi c h i p s e t - u l s e V I A - S T M i c r o e l e c t r o n i c s . în c a d r u l M a p p i n g , B R D F şi S h a d o w M a p p i n g . C h i a r d a c ă p o a t e n u n e - a m f i a ş t e p t a t , o p l a c ă
zvoneşte că v o r avea 300Mhz ce va a c e s t e i c o l a b o r ă r i , V I A a r u r m a să c e v a f o l o s i a c e s t c h i p s e t v a f i c a p a b i l ă d e H y p e r F u l l S c e n e A n t i - A l i a s i n g . SÎS330
d u c e la o lăţime de bandă de c u m p e r e t o t ceea ce ţine de oferă d e a s e m e n e a p o s i b i l i t a t e a realizării d e Dual Display p e n t r u c e i ce deţin 2
19.-2GB/secundă. Dacă a c e s t e a s u n t c h i p s e t - u . 1 K y r o III ş i t o a t ă tehnologia m o n i t o a r e şi o f e r ă şi c o m p a t i b i l i t a t e c u O p e n G L 1 . 3 . P r i m e l e m o s t r e a l e a c e s t e i
n u m a i z v o n u r i , r ă m â n e însă ca d e v i i t o r r e a l i z a t ă în a c e s t m o m e n t d e p l ă c i s u n t d e j a d i s p o n i b i l e , p r o d u c ţ i a î n m a s ă u r m â n d "să î n c e a p ă î n c e l d e - a l
v i i t o r u l să n e c o n f i r m e . producătorii c h i p s e t - u l u i . doilea trimestru al anului.

M.
Epson EPL-59QO/EPL-59O0L |

IMPRIMARE LASER
PENTRU TOATĂ LUMEA
Imprimantele laser sunt cunoscute pentru toată

lumea ca bune d a r scumpe, c h i a r d a c ă în t i m p oferă

un r a p o r t c a l i t a t e preţ f o a r t e b u n . P e n t r u a f i o f e r i

o accesibilitate m u l t m a i ridicată acestui produs,

Epson a lansat c u o c a z i a CeBIT-ului două imprimante

laser c o n s i d e r a t e a se a x a p e s e g m e n t u l v a l u e a l

pieţei. A s t f e l , EPL-5900L, dedicată l u c r u l u i d e la un

s i n g u r c a l c u l a t o r şi a s t f e l î n m o d d i r e c t pieţei

home-office a r e un preţ r e c o m a n d a t d e 2 9 9 E u r o , în

t i m p c e EPL-5900 c e p o a t e f i folosită într-un m i c

w o r k g r o u p a r e preţul d e 509Euro. Ambele

i m p r i m a n t e sunt m o n o c r o m e şi p o t f a c e f a ţ ă unui

n i v e l d e 1 5 . 0 0 0 d e p a g i n i i m p r i m a t e în d e c u r s u l unei

l u n i . V i t e z a d e i m p r i m a r e oferită în a m b e l e cazuri

e s t e d e 12 p a g i n i p e m i n u t , rezoluţia f i i n d d e 1200

d p i r e a l i î n c a z u l l u i 5 9 0 0 şi d e c l a s ă 1 2 0 0 d p i

p e n t r u 590OL, o f e r i n d a s t f e l o c a l i t a t e f o a r t e bună a

imprimării. G â n d i t e p e n t r u a f i u t i l i z a t e în spaţii

m i c i şi a p r o a p e d e u t i l i z a t o r , i m p r i m a n t e l e laser
Canon Bubble Jet S820 Epson beneficiază d e s i s t e m u l " s i l e n t stand b y " care

f a c e c a z g o m o t u l p r o d u s d e i m p r i m a n t ă să n u f i e

CALITATE FOTOGRAFICĂ ridicat decât în m o m e n t e l e

Ambele
în c a r e printează.

i m p r i m a n t e se p o t c o n e c t a f i e pe port

p a r a l e l f i e p e USB e x i s t â n d p o s i b i l i t a t e a accesării

LA O F R A C Ţ I U N E DE COST i
s i m u l t a n e d e c ă t r e 2 şi 3 u t i l i z a t o r i p e n t r u

respectiv 5900.
5900L

interesaţi d e i m p r i m a n t e i n k j e t , Canon a f o l o s i t o p o r t u n i t a t e a CeBIT-ului p e n t r u a le p r o p u n e o

combinţie între c e l m a i b u n m o t o r d e i m p r i m a r e p r e z e n t în S800 p r e m i a t d e Technical /mage Press


Association (TIPA) şi EISA ( E u r o p e a n S o u n d a n d I m a g i n g A s s o c i a t i o n ) şi u n p r e ţ c u 4 0 % m a i s c ă z u t d e c â t a l

c e l u i m a i a p r o p i a t c o m p e t i t o r . S820, urmaşul l u i S 8 0 0 , î m b i n ă c a l i t ă ţ i f o a r t e b u n e d e i m p r i m a r e (6 c u l o r i ,

2400 d p i , MicroFine Droplet Technology) c u o v i t e z ă r i d i c a t ă , f i i n d c a p a b i l să r e a l i z e z e un A 4 full color în

m a i p u ţ i n d e 2 m i n u t e şi o i m a g i n e 4 " x 6 " f ă r ă m a r g i n i ( d e o a r e c e S 8 2 0 p o a t e r e a l i z a şi a s t f e l d e p r i n t - u r i )

. în a p r o x i m a t i v 1 m i n u t . Această viteză e s t e apreciată d e C a n o n c a f i i n d c u 3 0 %m a i bună decât c e a a

concurenţilor săi direcţi. Tehnologia proprietară MicroFine Droplet are r o l u l d e a o f e r i un c o n t r o l foarte

e x a c t a l c e r n e l i i î n m o m e n t u l p l a s ă r i i e i p e p a g i n ă , a f o r m e i şi a d e n s i t ă ţ i i i m p r i m a t e , a v â n d r o l u l d e a

creşte v i z i b i l c a l i t a t e a i m a g i n i i r e z u l t a t e . Dot-ul d e 4 p i c o l i t r i p e c a r e S820 îl realizează oferă pentru

f o t o g r a f i i o i m p r i m a r e cu 49 de nuanţe p e n t r u fiecare pixel pentru a crea un realism deosebit al imaginii.

O nouă t e h n o l o g i e proprietară Canon: S i n g l e I n k , o f e r ă p o s i b i l i t a t e a c a f i e c a r e c u l o a r e să f i e plasată

î n t r - u n c a r t u ş s e p a r a t o f e r i n d m a x i m u m d e e f i c i e n ţ ă d i n p u n c t d e v e d e r e a l u t i l i z ă r i i c e r n e l i i şi c o s t u r i l o r

d e i m p r i m a r e . C o n e c t a r e a s e p o a t e r e a l i z a a t â t p e p o r t p a r a l e l c â t şi U S B , t o a t e s i s t e m e l e W i n d o w s c â t şi

MacOS f i i n d s u p o r t a t e .

Epson Stylus Photo 9 5 0

ŢINTA: IMPRIMAREA FOTOGRAFIEI


i n s t r u m e n t e p e n t r u p r i n s şi t ă i a t h â r t i a pentru

f o t o g r a f i i l e d o r i t e . Rezoluţia la c a r e p o t f i

i m p r i m a n t e imagini este deosebită, 2880dpix1440

dpi însemnând o calitate d e f i n i t o r i e pentru

f o t o g r a f i e . C a şi o r i c e a l t p r o d u s a l f i r m e i , S t y l u s

Photo 950 beneficiază de u l t i m e l e tehnologii

o f e r i t e d e EPSON, a s t f e l c ă e s t e u t i l i z a t u n s i s t e m

în c a r e f i e c a r e c u l o a r e e s t e plasată în p r o p r i u l

cartuş având astfel 5 cartuşe color d i f e r i t e . în plus,

pentru imprimarea alb-negru i m p r i m a n t a poate

utiliza s i m u l t a n 2 cartuşe negre o f e r i n d astfel o

viteză deosebită d e i m p r i m a r e . P e n t r u că opţiunile


p u n c t u l f o r t e î n c a r e EPSON şi-a f o r m a t u n f o a r t e speciale n u puteau lipsi, Stylus Photo 950 poate
p u t e r n i c n u m e p e piaţă este i m p r i m a r e a c u a j u t o r u l i m p r i m a d i r e c t p e faţa CD-ului p r i n t r - u n lăcaş
t e h n o l o g i e i i n k j e t , i a r ţ i n e r e a s t e a g u l u i sus î n s e a m n ă special iar, în cazul i m a g i n i l o r p e hârtie, poate
l a n s a r e a d e n o i m o d e l e d e o s e b i t e . A ş a e s t e şi S t y l u s i m p r i m a f ă r ă a lăsa n i c i u n f e l d e m a r g i n i la
P h o t o 9 5 0 p r e z e n t a t d e EPSON c u o c a z i a CeBIT-uluî, f o t o g r a f i i . Preţul acestei i m p r i m a n t e va f i de
prima imprimantă d i n clasa ei care poate i m p r i m a c u 4 7 3 E u r o în t i m p c e u n s e t d e cartuşe v a costa
o mărime a punctului de 2 picolitri, oferind adiţional 13.5Euro. SP950 n u v a f i lansată în E u r o p a d e Est.
, reportai .
imprimante
baiu
Epson AcuLaser C1000

IMPRIMANTA, FAX, SCANER, LASER SI COLOR PENTRU


COPIATOR T O A T E L A U N L O C MICILE COMPANII „
L a n s ă r i l e d i n u l t i m a lună a l e HP n u au m a i v i z a t d o m e n i u l c l a s i c e i imprimări,
Categoria i m p r i m a n t e l o r laser a
fiind m u l t mai orientate spre segmentul small o f f i c e / h o m e o f f i c e al pieţei.
c ă p ă t a t a t e n ţ i e d i n p a r t e a EPSON c u
A s t f e l , HP a c o n t i n u a t s e r i a p r o d u s e l o r a l l - i n - o n e c u u n n o u d e v i c e d i n s e r i a
o c a z i a C e B I T - u l u i şi l a n i v e l u l
O f f i c e J e t . Lucrând pe clasicul f o r m a t A 4 , D155xi oferă o m u l t i t u d i n e de funcţii
imprimării color. Noul ALC1000 oferă
p e n t r u f i e c a r e d i n t r e c o m p a r t i m e n t e l e sale. A s t f e l , ca i m p r i m a n t ă e s t e posibilă
c a l i t a t e , v i t e z ă şi o p ţ i u n i p e n t r u
i m p r i m a r e a a 19 p a g i n i p e m i n u t a l b - n e g r u l a o rezoluţie d e 1 2 0 0 d p i r e s p e c t i v
companiile m i c i , la u n preţ de 1658
16 p a g i n i p e n t r u c o l o r l a o r e z o l u ţ i e d e 2 4 0 0 x 1 2 0 0 d p i . T r a y - u l p o a t e ţine
Euro. Viteza imprimării alb-negru este
s i m u l t a n 1 5 0 d e c o l i . Faxul i n t e g r a t asigură p o s i b i l i t a t e a comunicării a t â t în alb-
una deosebită, de 2 0 d e pagini pe
n e g r u c â t şi î n c o l o r î n t i m p c e m o d e m u l i n t e g r a t d e 3 3 . 6 k d u c e l a o v i t e z ă d e 3
m i n u t în t i m p c e i m p r i m a r e a color
s e c u n d e p e r pagină transmisă. Din p u n c t d e v e d e r e a l scanării p e r f o r m a n ţ e l e au
necesită un t i m p m a i ridicat oferind 5
darul de a fi foarte acoperitoare p e n t r u orice b i r o u datorită rezoluţiei o p t i c e de
pagini pe m i n u t . Nivelul imprimantei
1 2 0 0 x 4 8 0 0 d p i , în t i m p c e p r i n t r - u n p r o c e s d e î m b u n ă t ă ţ i r e a l s c a n ă r i i se poate
e s t e însă u n u l d e 3 5 . 0 0 0 d e p a g i n i pe c o n e x i u n i , ea având p o s i b i l i t a t e a d e a
a j u n g e la 9600 d p i . C o p i a t o r u l oferă
lună, a s p e c t f o a r t e b u n ţinând c o n t că l u c r a p e p o r t p a r a l e l , USB s a u u t i l i z a
p e s t e f u n c ţ i a sa standard
şi c a s e t a i n t e r n ă a i m p r i m a n t e i poate cârdul de reţea inclus. Facilitatea
posibilitatea^ măririi
ţine până la 500 d e pagini s i m u l t a n . i n t e r e s a n t ă în a c e s T c ă z e s t e
imaginilor de la_25
AcuLaser C1000 este p r i m a imprimantă p o s i b i l i t a t e a de a lucra s i m u l t a n cu
p â n ă l a 4 0 0 % . V i t e z a sa
l a s e r c o l o r EPSON d e s c h i s ă o r i c ă r e i i m p r i m a n t a pe t o a t e cele 3 conexiuni.
este d e 18 pagini pe

minut pentru copiile

a l b - n e g r u şi 1 6 p e n t r u

cele color, având

posibilitatea de a

e x e c u t a c o n s e c u t i v 99

de copii a l e aceluiaşi

d o c u m e n t . Preţul lui

D155xi de 899Euro este

r a p o r t a t f o a r t e b i n e la

toate caracteristicile care

nt o f e r i t e .

LASER I N T E G R A T PENTRU
CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII
in l u m i n a n o i l o r tendinţe a l e pieţei 12 s e c u n d e p e n t r u p r i m a p a g i n ă .

s p r e p r o d u c ţ i i m u l t i - f u n c ţ i o n a l e HP a Procesorul său e s t e la 2 5 0 M H z i a r

îmbunătăţit una d i n t r e platformele memoria de 64Mb, existând

sale c l a s i c e (LaserJet 4 1 0 0 ) p e n t r u a o posibilitatea extinderii cu ajutorul

aduce la nivelul la care poate fi unui harddisk de 5Gb. 4100 m f p poate

utilizată d e un întreg b i r o u p e n t r u o f u n c ţ i o n a î n s ă şi c a u n c o p i a t o r , l a

m u l t i t u d i n e de aplicaţii, inclusiv a c e s t n i v e l a v â n d o v i t e z ă d e 2 4 PPM

a c c e s u l la I n t e r n e t p r i n e-mail. şi o r e z o l u ţ i e d e 6 0 0 d p i . D i n p u n c t d e

I m p r i m a r e a oferită d e 4100 m f p este v e d e r e a l f a c i l i t ă ţ i l o r e s t e posibilă

la n i v e l u l d e 2 4 d e p a g i n i p e s e c u n d ă m i c ş o r a r e a s a u m ă r i r e a i m a g i n i i c a şi

la m a x i m 1 2 0 0 d p i , d u p ă u n t i m p d e posibilitatea aplicării d e corecţii

i m a g i n i i c a î n t u n e c a r e / l u m i n a r e sau Kc di k F - )l Phni-n Prir


eliminarea.fundalului. Facilitatea cea

mai deosebită d e care i m p r i m a n t a

beneficiază este p o s i b i l i t a t e a
IMPRIMARE D I G I T A L A
trimiterii de e-mail-uri către mai

multe adrese. Astfel, un d o c u m e n t

poate f i preluat d e imprimantă cu


PENTRU FOTOGRAFI
ajutorul unui device suplimentar, a ţ i p u t u t c i t i în u r m ă c u 2 n u m e r e în X t r e m P C d e s p r e o v a r i a n t ă pentru

scanat, i n d i f e r e n t dacă e s t e vorba h o m e o f f i c e a i m p r i m a n t e i f o t o HP ( P h o t o s m a r t l O O ) , iată că a c u m puteţi v e d e a

« 3 despre alb-negru sau color, convertit propunerea Kodak p e n t r u a c e s t d o m e n i u însă p e n t r u a l t s e g m e n t d e piaţă. .

î n J P E G , T I F F s a u P D F şi t r a n s m i s m a i A d r e s a t în p r i n c i p a l s t u d i o u r i l o r , ML500 e s t e u n s i s t e m d e p r i n t a r e digitală c e

departe pe e-mail. Acest modul p o a t e r e a l i z a f o t o g r a f i i d e 2 0 x 2 5 c m în n u m a i 13 s e c u n d e s a u , p â n ă la 5 0 0 d e

opţional include mini-tastatură p r i n t u r i p e oră dacă se foloseşte o m ă r i m e a f o t o g r a f i e i d e 1 3 x 1 8 c m . I m p r i m a n t a

s t a n d a r d m o d e l Q W E R T Y şi keyboard digitală foloseşte un sistem t e r m i c d e i m p r i m a r e c e e a ce înseamnă pe de o p a r t e

numeric. Tot suplimentar, lui 4100 m f t o v i t e z ă d e c i r c a 6 o r i m a i m a r e d e c â t a i m p r i m a n t e l o r s t a n d a r d şi p o s i b i l i t a t e a

i se p o a t e a t a ş a un m o d u l de-fax c a r e d e a f i folosită p r a c t i c în o r i c e t i p d e m e d i u . A d r e s a t în p r i n c i p a l l o b o r a t o a r e l o r -

î l p o a t e f a c e să f u n c ţ i o n e z e e x a c t ca f o t o sau f o t o g r a f i l o r profesionişti, ML500 a r e o r e p r e z e n t a r e f o a r t e bună a

un f a x obişnuit. c u l o r i l o r ş i p o s i b i l i t a t e a d e a i m p r i m a a t â t m a t c â t şi l u c i o s .

M
reportai
camere foto digitale

Sony DSC P31, P51, P71

FOCALIZEAZĂ ŞI FOTOGRAFIAZĂ
RAPID ŞI EFICIENT

<

... £ CAMERA DIGITALA


QIIÎM-s.he.1 , / CA STIL DE VIATĂ
0 premieră mondială prezentă la CeBIT o c o n s t i t u i e seria d e

camere d i g i t a l e E x i l i m d e l a Casio. Considerată a deveni o


S o n y n u s-a m u l ţ u m i t c u a d ă u g a r e a u n u i s i n g u r apreciat că „In Europa, majoritatea
p a r t e i n t e g r a n t ă a v i e ţ i i d e z i c u z i , E X I L I M EX-S1 a r e m ă r i m e a
m o d e l d e j a p o p u l a r e i s a l e s e r i i DSC şi a s t f e l c u fotografilor amatori doresc o cameră simplă
u n e i c ă r ţ i d e c r e d i t şi d i m e n s i u n i l e d e 1 1 . 3 m m g r o s i m e , 88mm
ocazia CeBIT-ului a anunţat 3 n o i m o d e l e . „ p o i n t a n d s h o o t " d a r p e c a r e să s e p o a t ă
î n ă ţ i m e şi 5 5 m m l ă ţ i m e a v â n d o g r e u t a t e d e 8 6 d e g r a m e . Sora
Toate sunt d e d i c a t e u t i l i z a t o r u l u i c a r e doreşte baza". Pentru a o f e r i această bază, Sony a
e i m a i m a r e , E X I L I M EX-M1 i n c l u d e u n p l a y e r M P 3 i n t e g r a t ,
un înlocuitor p e n t r u a p a r a t u l f o t o obişnuit, i m p l e m e n t a t soluţia tehnologică Super HAD
p l a y e r d e f i l m e şi p o s i b i l i t a t e d e înregistrare a u d i o . EXILIM e s t e
însă n u c a u t ă i m a g i n i c a r e să l e poată CCD c e a r e r o l u l d e a r e d u c e „zgomotul" din
c o n s i d e r a t ă s e r i a c a r e a r a t ă r e o r i e n t a r e a Casio s p r e o nouă
t r a n s f o r m a în p o s t e r e c i d o a r în s i m p l e i m a g i n e şi a m ă r i n i v e l u l l u m i n i i d i n f i e c a r e
piaţă după c e f i r m a a f o s t u n pionier a l f o t o g r a f i e i d i g i t a l e prin
fotografii. Prima cameră a acestei trilogii, P31, pixel p e n t r u a obţine u n nivel c a l i t a t i v m a i
camera QV-10 lansată î n c ă d i n 1 9 9 5 . A m b e l e camere
p o a t e c a p t u r a i m a g i n i l a 2 M e g a p i x e l i şi ridicat al i m a g i n i i . C a m e r e l e funcţionează p e
b e n e f i c i a z ă d e c a r a c t e r i s t i c i t e h n i c e a s e m ă n ă t o a r e şi a n u m e
b e n e f i c i a z ă d e z o o m d i g i t a l 3 X . P51 r e p r e z i n t ă baza unei b a t e r i i NiMH ce garantează o
p o s i b i l i t a t e a d e a c a p t u r a 1.31 m i l i o a n e m e g a p i x e l i în f o r m a t
un p a s î n a i n t e a l u i P 3 1 , a v â n d u n s e z o r CCD d e u t i l i z a r e efectivă d e 120 d e m i n u t e sau 2400 d e
J P E G , D C F s a u c o m p a t i b i l DPOF. M e d i u l d e î n r e g i s t r a r e
2 M e g a p i x e l i d a r u t i l i z â n d u n z o o m o p t i c 2 X şi imagini. Aşa c u m ne-a obişnuit, Sony a
încorporat e s t e m e m o r i e flash c u o mărime d e 14Mb d a r p o t f i
z o o m d i g i t a l 6 X . DSC-P71 e s t e t o p u l s e r i e i , i n t r o d u s şi f a c i l i t a t e a c a p t u r ă r i i d e f i l m î n
u t i l i z a t şi m e d i i e x t e r n e SD M e m o r y C a r d s a u M u l ţ i M e d i a Card.
a v â n d u n C C D d e 3 . 2 M e g a p i x e l i , z o o m o p t i c 3X f o r m a t MPEG l a o viteză d e 1 6 . 7 f r a m e - u r i p e
Zoom-ul optic nu este disponibil p e n t r u nici unul d i n t r e modele
şi z o o m d i g i t a l 6 X . M a r c e l Bettonvile, s e c u n d ă . DSC-P31 şi DSC-P71 v o r f i d i s p o n i b i l e
ci d o a r c e l d i g i t a l , 4 X . P e n t r u l u c r u l c u PC-ul se u t i l i z e a z ă u n
D i r e c t o r - Sony D i g i t a l Imaging Europe a d i n a p r i l i e în t i m p c e P51 d o a r d i n l u n a i u n i e .
docking station prin care camerele c o m u n i c ă p r i n p o r t USB.

Sony Mavica MVC-CD4O0

DEPĂŞIREA BARIEREI
DE 4 MEGAPIXELI

O r i e n t a t ă s p r e p e r f o r m a n ţ ă şi s p r e

acumularea celor m a i noi

t e h n o l o g i i , seria Atavica d e l a Sony a

depăşit bariera c e l o r 4 Megapixeli.

CD400 continuă tradiţia stocării

i m a g i n i l o r p e CD c u a j u t o r u l u n u i

CD-RW i n c l u s î n c a m e r ă şi a c e s t

lucru se v a face c u a j u t o r u l u n u i

Gigapack de 1 Gb de stocare,

c o m p u s d i n 5 d i s c u r i CD-R şi 1 d i s c

CD-RW. M a i m u l t , c o n e c t a t ă l a u n

PC, c a m e r a poate funcţiona ca u n

CD-RW o b i ş n u i t . T e h n o l o g i a

Hologram AF de care CD400

beneficiază a r e rolul d e a

îmbunătăţi f o c a l i z a r e a în condiţii d e

l u m i n o z i t a t e a scăzută sau c h i a r în

întuneric. Capacitatea de

m u l t i - b u r s t p o a t e c a p t u r a până la

16 i m a g i n i într-un s i n g u r fişier

JPEG, c e s a c e f a c e c a scenele în

m i ş c a r e să p o a t ă f i c a p t u r a t e î n

întregime.
mm
a reportai J
camere foto digitale

Panasonic LUMIX DMC-L5

T O P U L DE LINIE
A L SERIEI L U M I X
Considerata cea mai performantă cameră a

s e r i e i , LC5 îmbină t o a t e facilităţile

celorlalte c a m e r e (despre care puteţi citi

m a i j o s ) a d u c â n d c h i a r în plus u n e l e n o i .

L e n t i l e l e u t i l i z a t e s u n t l e n t i l e L e i c a DC V a r i o

5 u m m i c r o n c e s u n t a l ă t u r a t e u n u i CCD d e 4

M e g a p i x e l i , u n u i e c r a n L C D d e 2 . 5 " şi u n u i

z o o m o p t i c 3X. F o t o g r a f i i l e r e a l i z a t e se p o t

salva la rezoluţia maximă d e 2 2 4 0 x 1 6 8 0

p i x e l i d a r p o t f i s a l v a t e şi f i l m e î n

f o r m a t Q u i c k t i m e p e v i i t o a r e c a r t e l e SD

de 512Mb.

Panasonic LUMIX DMC-LC40


PROFESIONIŞTII RECUNOSC LENTILELE
L e n t i l e l e L e i c a S u m m i c r o n s u n t f o a r t e c u n o s c u t e î n l u m e a f o t o g r a f i e i ş i p e a c e s t a t u s-a

b a z a t şi P a n a s o n i c î n r e a l i z a r e a a c e s t e i c a m e r e c a r e l e u t i l i z e a z ă . C u u n C C D d e 4

M e g a p i x e l i , c a m e r a se î n c a d r e a z ă i n s e c t o r u l p e r f o r m a n ţ e i d e t o p o f e r i n d t o t o d a t ă şi z o o m

o p t i c 3 X c a şi p o s i b i l i t a t e a r e a l i z ă r i i d e f o c u s î n t r e 7 şi 2 1 m m . S e t a r e a m o d u l u i r a p i d f a c e

c a 4 f o t o g r a f i i să p o a t ă f i c a p t u r a t e î n n u m a i o s e c u n d ă , r e z o l u ţ i a m a x i m ă l a c a r e a c e s t e a

p o t f i c a p t u r a t e f i i n d d e 2 2 4 0 x 1 6 8 0 . S t o c a r e a se r e a l i z a t ă p e m e m o r y c a r d SD. A p a r i ţ i a

c a m e r e i e s t e programată p e n t r u luna a p r i l i e la un preţ d e 7 9 9 Euro. •]

Panasonic LUM!X DMC-D7


ELEGANTĂ ÎN ASPECT SI IMAGINE
V e r s i u n e a Panasonic p e n t r u c a m e r a d e b u z u a r e s t e DMC-D7. Destinată p u b l i c u l u i l a r g c a r e ,

d o r e ş t ă să c a p t u r e z e i n s t a n t a n e e f ă r ă a s e p r e o c u p a d e f a c i l i t ă ţ i n u m e r o a s e c a m e r a o f e r ă u n

C C D c e p o a t e c a p t u r a p â n ă l a 2 . 1 M i l i o a n e d e p i x e l i . L e n t i l e l e u t i l i z a t e s u n t L E I C A DC V a r i o

Elmarit, r e z u l t a t e d i n c o l a b o r a r e a Panasonic cu f a i m o s u l producător d e c a m e r e f o t o .

S t o c a r e a s e v a r e a l i z a p e u n c a r d SD, p r o p r i e t a r P a n a s o n i c d e 8 M b p e c a r e p o t f i s t o c a t e 6 6

d e i m a g i n i în f o r m a t 6 4 0 x 4 8 0 . G r e u t a t e a c a m e r e i este de 150 de g r a m e , preţul 499 Euro

i a r a p a r i ţ i a e i s-a p r o d u s c h i a r î n l u n a m a r t i e . 2

Panasonic LUMIX DMC-LC20

IMPORTANŢA KNOW-HOW
ÎN FOTOGRAFIA DIGITALĂ
L C 2 0 e s t e considerată o c a m e r ă d e n i v e l e n t r y - l e v e l p e n t r u s e r i a LUMIX. P e n t r u ca această

c a m e r ă să a i b ă u n s u c c e s d e o s e b i t P a n a s o n i c a c o m b i n a t u n C C D d e 2.1 M e g a p i x e l i f o a r t e

r e c e n t d e z v o l t a t c u l e n t i l e L e i c a DC V a r i o E l m a r i t . N o u a t e h n o l o g i e p e r m i t e p e l â n g ă

o b ţ i n e r e a u n o r c u l o r i m a i b u n e şi c a p t u r a r e a d e 5 f r a m e - u r i î n t r - o s e c u n d ă . L C 2 0 p o a t e

r e a l i z a z o o m o p t i c 3X şi z o o m d i g i t a l 2X a v â n d o d i s t a n ţ ă f o c a l ă d e l a 5 . 4 l a 1 6 . 2 m i l i m e t r i

( e c h i v a l â n d c u o c a m e r ă d e 3 5 m m c u o d i s t a n ţ ă f o c a l ă î n t r e 3 5 şi 1 0 5 m m ) . B a t e r i i l e

u t i l i z a t e p o t f i n i c k e l - h i d r o g e n sau s i m p l e b a t e r i i a l k a l i n e . 3
camere foto digitale

BenqDC2110 | |BenqPC3310 Canon A100, A3Q, A40

IMAGINEA TA, STIL RETRO, DOMENIUL ENTRY LEVEL


Chiar dacă e s t e u n jucător f o a r t e c u n o s c u t p e piaţa

A C U M PENTRU TOŢI C A L I T A T E MODERNĂ c a m e r e l o r f o t o a n a l o g i c e , C a n o n n u a r e u ş i t să se


i m p u n ă a t â t d e b i n e şi p e p i a ţ a c a m e r e l o r foto
Nouă serie d e c a m e r e d i g i t a l e DC d e l a B e n q i n c l u d e Cu u n d e s i g n r e t r o d a r c u f a c i l i t ă ţ i m o d e r n e DC3310 d i g i t a l e . S e r i a G 2 a a v u t u n s u c c e s r i d i c a t însă n u a
şi u n s e g m e n t d e d i c a t p r e z e n t ă r i i T V a i m a g i n i l o r este o Încântare p e n t r u privitor. Având o dimensiune rivalizat c u o f e r t e l e Olympus, FujiFilm sau Nikon.
r e a l i z a t e şi D C 2 1 1 0 e s t e e x p o n e n t u l a c e s t u i segment. c a r e o f a c e să î n c a p ă în p a l m ă , u n CCD d e 3 . 3 4 Cu o c a z i a CeBIT-ului, Canon a introdus 3 noi
C a m e r a a r e o c o n e x i u n e T V c e suportă atât M e g a p i x e l i şi z o o m d i g i t a l 3 x , D C 3 3 1 0 o f e r ă o c a m e r e f o t o d i g i t a l e , m e n i t e să îi î m b u n ă t ă ţ e a s c ă
s t a n d a r d u l PAL c â t şi N T C S şi p e r m i t e u t i l i z a t o r u l u i i m a g i n e d e o c a l i t a t e f o a r t e bună la m ă r i m e A 4 . prezenta p e piaţă. Toate cele 3 camere sunt
c a p e l â n g ă i m a g i n i s ă p o a t ă c a p t u r a şi f i l m u l e ţ e d e Camera are opţiune d e macro având posibilitatea de o r i e n t a t e spre s e g m e n t u l e n t r y - l e v e l de pe piaţă,
până la 2 0 d e s e c u n d e . CCD-ul c a m e r e i e s t e d e 2.1 a r e a l i z a p o z e d e l a o a p r o p i e r e î n t r e 0 . 3 şi 0 . 7 o f e r i n d p r e ţ u r i c â t m a i a c c e s i b i l e î n s ă şi
Megapixeli având p o s i b i l i t a t e a obţinerii unei rezoluţii m e t r i . Chiar dacă producătorul n u este cunoscut c a r a c t e r i s t i c i m e n i t e să îi b u c u r e p e p a s i o n a ţ i i d e
m a x i m e reale d e 1 6 0 0 x 1 2 0 0 . DC2110 funcţionează pe p a s i o n a ţ i l o r d e f o t o g r a f i e , B e n q p r o m i t e să n u f a c ă i m a g i n e digitală. PowerShot 100 este orientată spre
b a z a a d o u ă b a t e r i i a l c a l i n e şi p o a t e f i c o n e c t a t ă l a n i c i u n c o m p r o m i s în privinţa funcţionalităţilor cel m a i scăzut s e g m e n t d e piaţă, o f e r i n d u n CCD de
PC p r i n i n t e r m e d i u l p o r t u l u i U S B . camerei. 1.2 M e g a p i x e l i , u t i l p e n t r u a c a p t u r a i m a g i n i
d e d i c a t e utilizării p e site-uri w e b sau p e n t r u
t r i m i t e r e p r i n e - m a i l . P o w e r S h o t A 3 0 şi A 4 0 v i n să
acopere u n s e g m e n t d e piaţă m a i ridicat, chiar
dacă t o t entry-level. Aceste .camere beneficiază t o t
"Os d e u n C C D 1.2 M e g a p i x e l i r e s p e c t i v u n C C D d e 2 . 0
Megapixeli pentru modelul A40. Ele i n c l u d faţă d e
m o d e l u l A 1 0 0 şi u n z o o m o p t i c 3 X c e a r e r o l u l d e a
a d ă u g a f a c i l i t ă ţ i şi v a l o a r e c e l o r d o u ă produse.

D i g i t a l Camera 3310

Benq DC300 mini |


Minolta DiMAGE F100
FOTOGRAFIA DIGITALĂ PUTERNICĂ&COMPACTĂ
P e n t r u a c e a s t ă c a m e r ă s-a a l e s i d e e a î m b i n ă r i i u n u i

MINIATURIZATĂ L A MAXIMUM d e s i g n f o a r t e c o m p a c t c u u n CCD f o a r t e p u t e r n i c ,


d e 4 M e g a p i x e l i . în p l u s , c a m e r a i n c l u d e o s e r i e d e
t o t în p e r i o a d a CeBIT Casio a p r e z e n t a t o cameră digitală compactă, iată că Benq v i n e c u u n facilităţi, în premieră mondială: p r i m u l auto-focus
c o n t r a c a n d i d a t , e x t r e m d e r e d u s î n d i m e n s i u n i şi e x t r e m d e p o r t a b i l . N u m a i 2 c e n t i m e t r i l ă ţ i m e ş i o g r e u t a t e p e z o n ă c a şi a u t o f o c u s p e u r m ă r i r e a u n u i a n u m i t
d e 4 9 d e g r a m e incluzând b a t e r i i l e sunt d i m e n s i u n i l e propuse d e DC300 m i n i , c a m e r a ce funcţionează p e baza subiect. Aceste sisteme de focus automat au rolul
u n e i s i n g u r e b a t e r i i a l k a l i n e . S e n z o r u l , l a f e l d e m i c c a şi c a m e r a , este d e 350k, având posibilitatea d e a d e a u r m ă r i e f e c t i v u n s u b i e c t c a r e s e m i ş c ă în
r e a l i z a i m a g i n i l a m a x i m 6 4 0 x 4 8 0 p i x e l i . M e m o r i a p e c a r e se s t o c h e a z ă e s t e e x c l u s i v i n t e r n ă , f i i n d d e 8 M b spaţiu p r i n u t i l i z a r e a z o o m - u l u i c a m e r e i în f u n c ţ i e
SDRAM p e c a r e se p o t salva m a x i m 107 f o t o g r a f i i . Dedicată m a i m u l t u n e i poşete decât unei genţi d i p l o m a t , d e m i ş c a r e a a c e s t u i a în c a d r u . A c e s t e facilităţi
camera p r o m i t e a f i f o a r t e uşor d e f o l o s i ţ i s i n g u r e l e c u n o ş t i n ţ e n e c e s a r e f i i n d i n s t a l a r e a sa p e p o r t USB. s u n t s u s ţ i n u t e d e z o o m - u l o p t i c 3 X şi c e l d i g i t a l
2 . 5 X o f e r i t e c a şi d e l e n t i l e M i n o l t a G T c e o b ţ i n o
c a l i t a t e deosebită a i m a g i n i i . Procesul capturării
i m a g i n i i p e CCD n u e s t e u n u l s t a n d a r d i n c a d r u l
F100, după ce i m a g i n e a este capturată ea fiind
prelucrată c u sistemul p r o p r i e t a r Minolta:
CxProcess c a r e a r e r o l u l d e a îmbunătăţi claritatea
şi r e p r o d u c e r e a c u l o r i l o r ş i g r a d a r e a t o n u r i l o r . U n
a p a r a t f o a r t e v e r s a t i l şi s t i l a t , D i M A G E F 1 0 0 a s i g u r ă
c o n t r o l f o a r t e uşor a s u p r a u n o r funcţii f o a r t e
i m p o r t a n t e ca expunere, culoare, contrast,
s a t u r a ţ i e , w h i t e b a l a n c e , s e n z i t i v i t a t e şi f o c a l i z a r e ,
î n p l u s p o t f i c a p t u r a t e şi f i l m e s a u s u n e t .

J2L
( [ reportai J
camere foto digitale

Nikon Coo!Pix2500

PERFORMANTĂ
SI STIL AUTENTIC
încadrându-se, ca m u l t e alte c a m e r e p r e z e n t a t e l a CeBIT, î n s e g m e n t u l dedicat

c e l o r c e d e a b i a se lansează în d o m e n i u l f o t o g r a f i e i d i g i t a l e 2 5 0 0 o f e r ă un

s e n z o r C C D d e 2 M e g a p i x e l i şi l e n t i l e N i k k o r c a p a b i l e d e a r e a l i z a u n z o o m optic

3X. A l ă t u r i d e z o o m - u l o p t i c e s t e p r e z e n t c e l d i g i t a l 4 X , c a m e r a având

p o s i b i l i t a t e a d e a c a p t u r a i m a g i n i la rezoluţia maximă d e 1600x1200. încercând

să f i e c â t m a i a c c e s i b i l ă c a m e r a oferă 12 m o d u r i presetate pentru realizare

fotografiilor, cele m a i interesante d i n t r e acestea fiind (Artificii, Plajă, Apus,

M u z e u şi P e t r e c e r e ) . C u b a t e r i i n o i , c a m e r a poate lucra 80 de minute efective,

însă f a p t u l c ă f o l o s e ş t e o b a t e r i e r e î n c ă r c a b i l ă L i - l o n v a d u c e l a e c o n o m i i

substanţiale p r i v i n d b a t e r i i l e . Inclus în p a c h e t u l c a m e r e i s u n t c a b l u l USB p e n t r u

conectarea l a PC şi u n c a r d d e m e m o r i e d e 8 M b .

C220 Zoom

LOOK-UL SI PERFORMANTA
AU PRIORITATE
3ec ati se'gmentului mediu al pieţei, utilizatorului amator care caută

a l t e r n a t i v a p e n t r u a p a r a t u l său clasic, C220 Z o o m oferă o rezoluţie e f e c t i v ă d e

1 . 9 5 M e g a p i x e l i d a r şi o p o s i b i l i t a t e d e z o o m o p t i c 3 X . S t o c a r e a i m a g i n i l o r

se f a c e p e c â r d u r i S m a r t M e d i a ce p o t avea o capacitate d e până la 128Mb.

N u m a i o c a r t e l ă d e 8 M b e s t e inclusă insă în p a c h e t u l c a m e r e i , pe c a r e la

rezoluţia m a x i m posibilă d e 1 6 0 0 x 1 2 0 0 se p o t c a p t u r a 5 i m a g i n i l a c a l i t a t e

m a x i m ă d a r şi 4 9 d e p o z e l a r e z o l u ţ i a d e 6 4 0 x 4 8 0 . M o d u l m a c r o e s t e şi e l

p r e z e n t şi p o a t e a j u t a c a p t u r a i m a g i n i l o r î n t r e 0 . 2 şi 0 . 5 m e t r i . C h i a r dacă

e s t e o c a m e r ă d e n i v e l m e d i u , C 2 2 0 Z o o m p o a t e c a p t u r a c h i a r şi f i l m d e t i p

Q u i c k t i m e , până l a 15 s e c u n d e i n f o r m a t 3 2 0 x 2 4 0 .

Kodak EasyShare DX4900

REZOLUŢIE SI ACCESIBILITATE
O L Y M P U S DX4900, componentă a seriei EasyShare, continuă tradiţia acesteia o f e r i n d

facilităţile care au consacrat-o: p o s i b i l i t a t e a d e a t r a n s f e r a , i m p r i m a şi t r i m i t e


C-120
sub formă d e e-mail i m a g i n i într-un m o d f o a r t e s i m p l i s t . I m a g i n e a capturată

datorită CCD-ului d e 4 M e g a p i x e l i e s t e d e 5 0 x 7 0 c m , l e n t i l e l e a s f e r i c e fiind

alăturate p e n t r u obţinerea unei cât m a i bune calităţi a imaginii tehnologiei


2.0
f'sgap'ixel Kodak Colour Science. Zoom-ul o p t i c d e c a r e c a m e r a b e n e f i c i a z ă e s t e 2X alături

de c e l d i g i t a l d e 3X. C a p t u r a r e a i m a g i n i l o r se p o a t e f a c e c u n u m e r o a s e opţiuni

printre care 3 moduri

sharpness, m o d u r i color,

CHympus C120 Zoom s e p i a şi a l b n e g r u pentru

aspectul imaginii, modul

DISTRACŢIA FOTOGRAFIEI b u r s t şi e x p u n e r e

manuală pentru

DIGITALE LA UN PREŢ MODIC obţinerea unui t i m p cât

mai lung de captură


Chiar dacă n u este o cameră n o u proiectată, C120 este c o n t i n u a t o a r e a unei p e n t r u f o t o g r a f i i l e pe
c a m e r e de succes a f i r m e i Olympus: C100. Scopul ei este atingerea unui preţ cât timp de noapte.
mai accesibil. Din p u n c t d e v e d e r e a l mărimii s e n z o r u l u i CCD c a m e r a nu face nici Pe p i a ţ ă ,
un r a b a t o f e r i n d p o s i b i l i t a t e a c a p t u r i i d e i m a g i n i d e 1.95 M e g a p i x e l i . Lipsa DX4900 este
z o o m - u l u i e s t e p r i n c i p a l a f a c i l i t a t e l a c a r e s-a r e n u n ţ a t p e n t r u a t i n g e r e a preţului disponibilă
d o r i t , f i i n d p r e z e n t e în s c h i m b opţiuni ca p o s i b i l i t a t e a c a p t u r i i d e f i l m Quicktime începând cu luna
sau f l a s h i n t e r n . P e r i o a d a a c e s t u i a d e r e î n c ă r c a r e e s t e d e s u b 6 s e c u n d e , cu m a r t i e la preţul de
condiţia d e a fi .utilizate baterii n o i . A l i m e n t a r e a c a m e r e i se f a c e p e b a z a a 4 399 l i r e s t e r l i n e .
baterii alkaline iar conectarea l a PC p e p o r t USB. ,
. reportai J

DCR-IP55

BAZATĂ PE MPEG2, SERIA MICRO MV


PRIMEŞTE U P G R A D E - U R I COMPACTE
in p e r i o a d a t e h n o l o g i e . în c i u d a mărimilor m i c i p r o p u s e , t e h n o l o g i a c e a r e la bază

CeBIT-ului, Sony MPEG2 e s t e e c h i v a l e n t ă c u c e a DV o f e r i n d rezoluţie v i d e o d e 5 2 0 d e

a anunţat l i n i i o r i z o n t a l e şi r e z o l u ţ i i s t a t i c e d e 1 1 5 2 x 8 6 4 . C o m b i n a r e a calităţii

expansiunea v i d e o c u s u n e t MPEG a u d i o l a y e r 2 s t e r e o d u c la o b ţ i n e r e a experienţei

gamei MICROMV o p t i m e în d o m e n i u l h o m e e n t e r t a i n m e n t . M ă r i m e a redusă a camerelor

cu 2 m o d e l e e s t e în p r i m u l rând d a t ă d e m ă r i m e a m u l t m a i scăzută a c a s e t e l o r

Mega Pixel ce M I C R O M V , c u 7 0 % m a i m i c i d e c â t c e l e D V c e e a c e a p e r m i s S o n y să

încorporează r e a l i z e z e u n d e s i g n o r i g i n a l . A l t e facilităţi s t a n d a r d incluse în n o u a

tehnologie de serie MICROMV s u n t S u p e r S t e a d y Shot, l e n t i l e Cari Zeiss, z o o m o p t i c

înregistrare 1 0 X şi z o o m d i g i t a l 1 2 0 X şi u n m i n i e c r a n L C D d e 2 . 5 " şi 2 1 0 . 0 0 0

s t a t e - o f - t h e - a r t . D C R - I P 4 5 E şi D C R - I P 5 5 E î m b i n ă p i x e l i . P e n t r u o c o m u n i c a r e c â t m a i b u n ă c u P C - u l I P 5 5 E i n c l u d e şi

c a l i t a t e a d e o s e b i t ă a i m a g i n i i c u i n t e g r a r e a c u P C - u l şi d i m e n s i u n i p o r t U S B , e a p u t â n d f i c o n e c t a t ă a s t f e l l a PC ş i c u a j u t o r u l u n u i

u l t r a c o m p a c t e . S u p l i m e n t a r IP55E i n c l u d e c o n e c t i v i t a t e Bluetooth s o f t w a r e d e d i c a t t r a n s f o r m a t ă într-un w e b c a m f o a r t e a v a n s a t . Ambele

p e n t r u u t i l i z a r e a în p a r a l e l c u d e v i c e - u r i c e suportă această m o d e l e v o r f i d i s p o n i b i l e în Europa începând c u l u n a i u n i e .

Hitachi DZ-MV270E

CAMERELE VIDEO
POT SCRIE SI PE DVD
în t i m p c e a l ţ i p r o d u c ă t o r i s e l u p t ă l a n i v e l u l c a s e t e l o r ,

H i t a c h i îşi c r e e a z ă p r o p r i a p i a ţ ă , a c e e a a c a m e r e l o r video

c a r e înregistrează i m a g i n i l e p e DVD. Aceste discuri p o t f i

r e d a t e p e m a j o r i t a t e a DVD p l a y e r e - l o r i a r t o a t e c e l e 3

m o d e l e l a n s a t e c u o c a z i a CeBIT-ului (DZ-MV200E, DZ-MV230E

şi D Z - M V 2 7 0 E ) o f e r ă c o m p a t i b i l i t a t e c o m p l e t ă DVD-R. M a i

m u l t , a c u m î n c a m e r ă s e p o t f o l o s i şi d i s c u r i d e t i p DVD-RAM

c e e a c e f a c e c a i m a g i n i l e î n r e g i s t r a t e să p o a t ă f i e d i t a t e p e

CD ( t r a n s f e r u l s e p o a t e r e a l i z a p r i n i n t e r m e d i u l p o r t u l u i USB

s a u u t i l i z â n d u n d r i v e D V D ) ş i a p o i r e s c r i s e p e u n DVD-R.

Experienţa va f i u n a c o m p l e t ă , ţinând c o n t că u n disc

d e d i c a t p o a t e reţine până la 30 de m i n u t e de f i l m de

c a l i t a t e DVD. Datorită f o r m a t u l u i d e c o m p r e s i e MPEG2

u t i l i z a t , u t i l i z a t o r u l p o a t e alege între a stoca p e un disc

DVD-RAM 4 0 d e m i n u t e d e f i l m la c a l i t a t e m a x i m ă s a u o oră

de f i l m la c a l i t a t e normală. Topul d e linie al acestei serii,

D Z - M V 2 7 0 E u t i l i z e a z ă u n C C D d e 1.1 M e g a p i x e l i c u a j u t o r u l

SONY FACE SURFING PE INTERNET c ă r u i a s e p o t r e a l i z a şi J P E G l a m ă r i m e a d e 1 2 8 0 x 9 6 0 , c e p o t

î n c ă p e a în n u m ă r d e a p r o a p e 2 0 0 0 p e u n d i s c DVD-RAM.

CU AJUTORUL CAMEREI VIDEO


tuturor liniilor de camere video •adevărat i n s t r u m e n t p e n t r u a f a c e s u r f i n g p e
Z o o m - u l o p t i c d e c a r e c a m e r a e s t e c a p a b i l ă e s t e 12X în t i m p

ce c e l d i g i t a l este d e 240X. C o n e c t o r i i d i s p o n i b i l i sunt

A u d i o / V i d e o I n d a r ş i , f o a r t e i m p o r t a n t , p o r t USB 2 . 0 :
a l e S o n y n u p u t e a u e v i t a şi s e g m e n t u l M i n i D V w e b . Astfel, conectată la un t e l e f o n m o b i l cu
Camera H i t a c h i r e p r e z i n t ă c o m b i n a ţ i a i d e a l ă d e c a m e r ă DVD,
şi a s t f e l d o u ă n o i c a m e r e d i n c a t e g o r i a D V a u acces Internet prin tehnologia Bluetooth,
r e c o r d e r D V D şi b u r n e r D V D , t o a t e t r e i î n n u m a i u n s i n g u r
fost adăugate portofoliului companiei. Noile camera devinde un veritabil desktop pentru
aparat.
m o d e l e s t a b i l e s c n o i s t a n d a r d e în c a l i t a t e a navigat pe Internet. Viteza de

i m a g i n i i , f u n c ţ i o n a l i t a t e şi î n p r i m u l r â n d f u n c ţ i o n a r e şi d e a c c e s este

capacităţi d e o s e b i t e de c o n e c t a r e la reţea. aceeaşi cu cea oferită d e un

D C R - T R V 5 0 şi D C R - T R V 4 0 o f e r ă c a l i t a t e video m o d e m 56k. Pentru o

d e t o p ( 5 3 0 d e l i n i i o r i z o n t a l e ) c a şi c a l i t a t e v e r s a t i l i t a t e superioară,

f o t o fără egal ( 1 , 3 6 2 x 1 , 0 2 0 p i x e l i ) . Cele două TRV50 p o a t e înregistra orice

c a m e r e împart facilităţi de t o p între e l e , a c ţ i u n e în f i l m u l e ţ e d e

astfel în t i m p ce TRV40 beneficiază d e mărimi d e până la 3MB în f o r ­

c o n e c t i v i t a t e B l u e t o o t h , TRV50 este u n m o d e l m a t M P E G 1 p e c a r e a p o i să l e

m u l t m a i c o m p a c t (72 x 91 x 168 m m ) ce poată t r i m i t e ca ataşament la

c â n t ă r e ş t e 7 0 0 d e g r a m e şi b e n e f i c i a z ă d e e-mail-uri de m a x i m 512 carac­

c o n e x i u n e p e n t r u r e ţ e a şi c o n e x i u n e tere ce p o t f i e x p e d i a t e la una

B l u e t o o t h . A m b e l e c a m e r e au încorporată dintre cele 50 de adrese e-mail

f u n c ţ i a d e s t r e m i n g USB c e e a c e face pe care camera le p o a t e reţine.

c o n e x i u n e a c u PC-ul p e a c e s t p o r t să l e F o a r t e v e r s a t i l e şi î n c o r p o r â n d

t r a n s f o r m e în v e r i t a b i l e w e b c a m - u r i . O altă t e h n o l o g i i c u a d e v ă r a t p r a c t i c e şi d e

'facilitate comună este ecranul cu touch • v i i t o r T R V 4 0 şi T R V 5 0 v o r f i d i s p o n i ­

screen c a r e în c a z u l l u i TRV50 d e v i n d e u n b i l e în E u r o p a începând c u l u n a m a i .

m
reportai

Sony Digital8

JNOILE CAMERE D I G I T A L 8
CU S T R E A M I N G USB
Gama d e c a m e r e v i d e o care a p r i m i t cea m a i multă e s t e r e p r e z e n t a t d e s t r e a m i n g - u l USB, p u n c t c o m u n al P i x e l a I m a g e M i x e r c a r e e s t e i n c l u s î n p a c h e t c a şi

atenţie d i n p a r t e a Sony cu o c a z i a CeBIT-ului a fost tuturor camerelor video lansate. Streaming-ul USB d r i v e r i i n o r m a l i d e USB. Cu a j u t o r u l I m a g e M i x e r

D i g i t a l 8 , e a f i i n d e x t i n s ă c u 6 n o i m o d e l e (DCR-TRV oferă două n o i t i p u r i d e aplicaţii la care c a m e r e l e p o t i m a g i n e a v i d e o e s t e c a p t u r a t ă , f o r m a t u l MPEG1 e s t e

1 4 0 , -TRV 2 3 8 , -TRV 2 4 0 , -TRV 3 4 0 , -TRV 7 3 8 şi fi u t i l i z a t e . Primul t i p este r e p r e z e n t a t de e d i t a t , sunt afişate i m a g i n i s t a t i c e sau în mişcare pe

DCR-TRV 7 4 0 ) . A c e a s t e a a c o p e r ă t o a t ă g a m a t r a n s f o r m a c e a c a m e r e i într-un w e b c a m p e n t r u PC, e c r a n c a r e s u n t u l t e r i o r a r h i v a t e şi t r i m i s e s p r e u n

pretenţiilor u t i l i z a t o r i l o r d e la n i v e l n o r m a l al acest l u c r u realizându-se prin adăugarea unui d r i v e r harddisk sau spre M e m o r y Stick. Barend Ezechiels,

i m a g i n i i l a n i v e l f o a r t e a v a n s a t şi c o n e c t i v i t a t e USB şi a l u n u i s o f t d e c o n f e r i n ţ ă t h i r d p a r t y ( c a G e n e r a l Manager, Personal Video, Sony Digital Imaging

directă c u PC-ul. D e z v o l t a t a c u m 3 a n i c a u n f o r m a t W i n d o w s N e t M e e t i n g ) şi r e z u l t â n d c o m u n i c a ţ i e v i d e o E u r o p e a d e c l a r a t d e s p r e a c e a s t ă nouă s e r i e Sony că

v i d e o c o m p l e t d i g i t a l , c h e i a l u i D i g i t a l 8 constă în în t i m p r e a l p e I n t e r n e t . A d o u a a p l i c a ţ i e p o s i b i l ă e s t e „ i n d i f e r e n t d a c ă u t i l i z a t o r i i d o r e s c să f a c ă d o a r u n

legătura, p o d u l p e c a r e îl creează î n t r e opţiunea r e a l i z a r e a d e v i d e o s t r e a m i n g l i v e d i r e c t l a u n PC u p g r a d e d i g i t a l s a u s ă îşi c r e e z e p r o p r i a r e ţ e a d e

a n a l o g ă o f e r i t ă d e S o n y H i 8 şi v i i t o r u l d i g i t a l / într-un m o d a s e m ă n ă t o r c u t e h n o l o g i a proprietară comunicare live pe Internet, această serie de camere

m u l t i m e d i a . P u n c t u l de referinţă al acestei noi serii Sony i.LINK. Această aplicaţie necesită s o f t w a r e - u l oferă soluţia eficientă".

Canon MV500

DIVERSITATE ÎN CONCEPŢIE
P e n t r u a l u p t a d e la egal l a egal cu şi M V 5 0 0 i s u n t d o t a t e c u i n t r a r e / i e ş i r e

c o m p e t i t o r i i săi în l u m e a c a m e r e l o r A n a l o g şi DV c e e a c e v a permite

v i d e o , Canon a p r e z e n t a t nu un m o d e l î n r e g i s t r a r e a d e f i l m e d e p e PC

ci o întreagă serie nouă (MV500), sau a l t e d e v i c e - u r i d i g i t a l e pe

având ca p r i n c i p a l a t u c o n e c t i v i t a t e a camera video. Cele m a i avansate

sporită c u PC-ul. L e n t i l e l e d e o s e b i t e , c a m e r e a l e a c e s t e i s e r i i ( M V 5 5 0 i şi

specificaţiilor ridicate şi p r e ţ u l M V 5 3 0 i ) i n c l u d p o r t USB şi c a b l u USB,

accesibil fac această serie d e camere M u l t i m e d i a C a r d şi u n SD M e m o r y C a r d

bine balansată c a r a p o r t calitate/preţ d e 8 M b . A c e s t e d o u ă m o d e l e i n c l u d în

Noua serie MV500 este compusă din p l u s şi u n s h u t t e r m e c a n i c c e permite

modelele MV550i (cel m a i avansat), capturarea de imagini de o calitate

M V 5 3 0 i , M V 5 0 0 i şi M V 5 0 0 . Oferirea superioară p r i n e l i m i n a r e a e f e c t u l u i de

u n e i a s t f e l d e s e r i i îi dă p o s i b i l i t a t e a b l u r şi î m b u n ă t ă ţ i r e a culorilor

c o n s u m a t o r u l u i să a l e a g ă o c a m e r ă imaginii. Camera de t o p a seriei,

m u l t m a i potrivită necesităţilor sale. M V 5 5 0 i i n c l u d e şi u n s i s t e m c a r e

Având o mărime d e doar 58x99x144, p e r m i t e c o m p r e s i a i m a g i n i l o r 2 X în

a c e s t e noi adiţii la seria MV sunt m o d u l ESP şi 3X î n m o d u l ELP c e e a c e

e x t r e m d e c o m p a c t e şi u t i l i z e a z ă u n d u c e la o l n r e g i s t r a r e d e 4 o r e în m o d

CCD c e a f o s t r e d u s d e l a 1 " l a 1 / 6 " ELP p e o c a s e t ă DV d e 8 0 d e m i n u t e .

c e e a c e a dus la o mărire a l e n t i l e l o r Această c a m e r ă e s t e disponibilă d i n SOLUŢIA PERFORMANTA DE CAMERA


d e u n d e r e z u l t ă şi m ă r i m e a s c ă z u t ă a l u n a m a r t i e în t i m p c e c e l e l a l t e

camerelor. întreaga serie MV500 modele urmează a apărea succesiv


VIDEO SI CAMERĂ DIGITALĂ
beneficiază de l e n t i l e p r o p r i e t a r e până în l u n a a p r i l i e inclusiv. d e a b i a s e t a s e u n n o u s t a n d a r d în d o m e n i u c u NV-MX300, Panasonic lansează

C a n o n însă c a p a c i t ă ţ i l e l o r NV-MX350, o c a m e r ă v i d e o c u 3-CCDMigapixeli. P r i m a îmbunătăţire evidentă faţă

de mărire variază. MV550i d e m o d e l u l a n t e r i o r e s t e e c r a n u l L C D , a c u m d e 3 . 5 " şi f l a s h - u l i n t e g r a t .

utilizează un z o o m 22x Tehnologiile d e ultimă oră sunt bineînţeles p r e z e n t e , conectivităţii bluetooth

o p t i c / 4 4 0 x d i g i t a l , în a d ă u g â n d u - i - s e p o s i b i l i t a t e a î n r e g i s t r ă r i i d e f i l m î n f o r m a t M P E G 4 p e c a r t e l e l e SD

t i m p c e M V 5 3 0 i , M V 5 0 0 i şi p r o p r i e t a r e P a n a s o n i c . C o m p a n i a îşi c o n t i n u ă şi a i c i c o l a b o r a r e a c u f a i m o s u l

MV500 utilizează f i e c a r e un p r o d u c ă t o r d e l e n t i l e L e i c a şi a s t f e l s u n t u t i l i z a t e p e n t r u M X 3 5 0 l e n t i l e L e i c a

z o o m o p t i c 1 8 x şi u n u l D i c o m a r c a p a b i l e d e a r e a l i z a z o o m o p t i c d e p â n ă l a 12X şi 3 C C D - u r i d e 5 7 0 . 0 0 0

digital 360x. Distanţa d e p i x e l i . î n m o d u l p h o t o , u t i l i z a t o r u l p o a t e a t i n g e u n n i v e l d e 1.8 M e g a p i x e l i ,

focală acoperă astfel o însemnând a p r o a p e că are încă o c a m e r ă f o t o digitală. C a l i t a t e a v i d e o e s t e una

rază î n t r e 2 . 8 - 6 1 . 6 m m deosebită, nivelul f i i n d d e acela al rezoluţiei o r i z o n t a l e d e 520 de linii. Pentru a

( M V 5 5 0 i ) şi î n t r e 2 . 8 - 5 0 . 4 c o n t r a c a r a S t e a d y S h o t - u l p r o p u s d e Sony, P a n a s o n i c o f e r ă p r i n a c e s t m o d e l

m m pentru celelalte s i s t e m u l d e s t a b i l i z a r e a i m a g i n i i MEGA-OIS c a r e v a p e r m i t e f i l m a r e a foarte

m o d e l e . Din punct de l e j e r ă a t â t d i n i n t e r i o r u l u n u i v e h i c u l c â t şi d i n m e r s . P e n t r u c o n e c t a r e , p e l â n g ă

v e d e r e al cone'ctibilităţii, t e h n o l o g i a B l u e t o o t h , M X 3 5 0 d e ţ i n e i n p u t şi o u t p u t D V . ş i a n a l o g şi c o n e c t o r USB.

modelele MV550L MV530i C a m e r a v a f i disponibilă î n c e p â n d c u l u n a a p r i l i e la u n p r e ţ d e 2 4 9 9 E u r o .


, reportai J
personal audio

Panasonic SD Recorder SV-SR100 . TEAC MP5000, MP4000

ÎNREGISTRARE DE CD-URI A U D I O M A I M U L T
FĂRĂ UTILIZAREA PC-ULUI D E C Â T P E R S O N A L
Multitudinea de noi device-uri digitale dedicate muzicii portabile dovedeşte

i n t e r e s u l u t i l i z a t o r i l o r d a r şi a l p r o d u c ă t o r i l o r p e n t r u a c e s t d o m e n i u . Noile

p l a y e r e l a n s a t e a u c a a c c e n t p r i n c i p a l d i m e n s i u n e a d a r şi f a c i l i t ă ţ i l e

d e d i c a t e pasionaţilor. M P 5 0 0 0 a r e în o p i n i a TEAC f o r m a t u l u n e i cărţi de

c r e d i t şi e s t e d e d i c a t o a m e n i l o r d e a f a c e r i c a r e c ă l ă t o r e s c . P l a y e r - u l e s t e

d o t a t c u o m e m o r i e d e 9 6 M b şi p o a t e o p e r a f ă r ă î n c ă r c a r e p e n t r u o

p e r i o a d ă d e 1 1 o r e şi c u t o a t e a c e s t e a u ş o r p o r t a b i l d a t o r i t ă g r e u t ă ţ i i s a l e

reduse de n u m a i 62 d e g r a m e , incluzând b a t e r i i l e . A s p e c t u l d e o s e b i t d a t de

a l u m i n i u e s t e d e j a n o r m a l p e n t r u un produs d i g i t a l TEAC iar atenţia ne este

a t r a s ă şi d e p o s i b i l i t a t e a d e a - l f o l o s i p e p o s t d e r e p o r t o f o n , putând

înregistra până la 6 o r e d e v o c e , a c e s t e a putând u l t e r i o r f i t r a n s f e r a t e pe

PC p r i n i n t e r m e d i u l p o r t u l u i USB. Cel de al doilea player MP4000 este

considerat un mini-MP3 player, 2 i n 1 . Astfel el beneficiază de o m e m o r i e

i n t e r n ă d e 1 8 5 M b p e c a r e p o a t e s t o c a p e s t e 2 1 0 m i n u t e . d e m u z i c ă în

f o r m a t M P 3 . A v a n t a j u l s ă u î l c o n s t i t u i e î n s ă p o s i b i l i t a t e a d e a c i t i şi m e d i i

m o b i l e , c u m a r f i C D - u r i CD-R d e 8 c m , CD-RW, A u d i o CD s a u C D - R O M ,

f o r m a t e l e a u d i o d i s p o n i b i l e f i i n d CD-DA s a u M P 3 . B a t e r i a sa p o a t e r e z i s t a 7

o r e d e r e d a r e d e muzică în t i m p ce s i s t e m u l d e absorbţie a şocurilor a r e u n

nivel de d u r a b i l i t a t e de 480 de secunde. Dimensiunile relevă un device

c o m p a c t c u 2 9 x 9 5 x 1 0 3 m m şi o g r e u t a t e d e 1 5 8 d e g r a m e . Dimensiuni

f o a r t e m i c i ţinând c o n t d e ce posibilităţi oferă. Preţul său este de 149Euro.

s i s t e m u l u i d e s t o c a r e SD d e p r o t e c ţ i e SDMI ( S e c u r e D i g i t a l M u s i c
Memory Card a necesitat din partea I n i ţ i a t i v e ) şi p e r m i t c a m u z i c a ce
Panasonic lansarea a cât m a i m u l t o r î n t r u n e ş t e r e g u l i l e c o p y r i g h t - u l u i să
d e v i c e - u r i c a r e să î l s u p o r t e . A s t f e l a poată f i transferată legal de pe I n t e r n e t
a p ă r u t şi S R 1 0 0 , u n a p a r a t c a p a b i l să sau d e p e un CD. Un a v a n t a j g l o b a l al
înregistreze d i r e c t CD-ul fără a a v e a p l a y e r e - l o r SD f a ţ ă d e c e l e
n e v o i e d e u n PC d e p e c a r e să t r a n s f e r e convenţionale e s t e că funcţionarea l o r
m u z i c a . SR100 acceptă surse e x t e r n e d e n u a r e l a b a z ă e l e m e n t e m e c a n i c e şi
p e c a r e p o a t e înregistra d i r e c t în f o r m a t astfel m u z i c a va f i m e r e u clar, n e a f e c ­
A A C d a r p o a t e r e d a şi f i ş i e r e M P 3 s a u tată d e mişcare sau vibraţii. Preţul
W M A . C â r d u r i l e SD f o l o s i t e i n c l u d s i s t e m e s t i m a t p e n t r u SR100 e s t e d e 679 Euro.

Panasonic SD Audio Player SV-SD80

COMPACT SI VERSATIL
PENTRU OMUL SPORTIV
nd pe i d e e a miniaturizării,

Panasonic a c r e a t un nou device

d e d i c a t m u z i c i i p o r t a b i l e c e a r e l a bază

s i s t e m u l d e s t o c a r e SD M e m o r y C a r d .

Mai c o m p a c t d e c â t p r e d e c e s o r u l său

SD75, n o u l p l a y e r d i g i t a l a r e o

a u t o n o m i e de 8 o r e ceea ce înseamnă

suficientă muzică p e n t r u o r i c e pasionat

de astfel de gadge-uri. Pentru a

s a t i s f a c e c â t m a i m u l t e g u s t u r i , SD80

are posibilitatea de a reda cunoscutele

M P 3 - u r i d a r şi m u z i c ă î n f o r m a t A A C s a u

WMA. AAC a fost d e z v o l t a t pe baza

f o r m a t u l u i M P 3 şi a r e o c a l i t a t e m a i

bună d e c â t a sa în t i m p c e W M A o c u p ă

aproximativ jumătate din dimensiunea

unui MP3. SD80 va a v e a o d i m e n s i u n e

d e 4 2 x 4 1 , 5 x 1 5 , 8 m m , o g r e u t a t e d e 38

d e . g r a m e şi v a f i d i s p o n i b i l p e p i a ţ ă

î n c e p â n d c u l u n a m a i la p r e ţ u l d e 2 9 9

Euro.

m
l a s •% - # 1
I o Si ©
! a a © | @:
| i â | l § @
j s s s { . ® 1

I ,

i i " ^Sf ©
i i

SONY

Sony D-VM1

SERIA W A L K M A N
MERGE PE D V D M u l t i p l i c a r e i n d u s t r i a l ă

Dedicata m u z i c i i p o r t a b i l e , seria W a l k m a n a Cu o b a t e r i e c a p a b i l ă să r e d e a până la A o r e d e d e C D - u r i ş i C D R O M - u r i

d e b u t a t în urmă c u mulţi ani c u r e d a r e a a simple film, dimensiuni compacte (150.2 x 31.8 x


R e a l i z ă r i C D - u r i p e r s o n a l i z a t e
c a s e t e a u d i o . E v o l u ţ i a t e h n o l o g i e i d a r şi a m o d e i a u 1 6 7 . 7 m m ) şi o g r e u t a t e d e 5 7 1 d e g r a m e , D-VM1

d e t e r m i n a t Sony să ajungă d e j a la o n o u ă e t a p ă : este un player p e cât d e accesibil pe atât de ş i c ă r ţ i d e v i z i t ă p e C D

p l a y e r - u l p o r t a b i l DVD. A s t f e l că a c u m t e poţi u i t a s o f i s t i c a t . Iar p e n t r u o maximă a c c e s i b i l i t a t e el


M u l t i p l i c a r e D V D , c a s e t e v i d ş o g ;
l a f i l m e p e D V D f i e c ă e ş t i p e d r u m d a r c h i a r şi p o a t e c i t i şi r e d a d e p e f o r m a t e l e D V D - V i d e o ,

a c a s ă u n d e D-VM1 p o a t e f i c o n e c t a t la t e l e v i z o r DVD-RW, DVD-R, V i d e o C D , A u d i o C D şi CD-R/RW. c a s e t e a u d i o / s ^

d a t o r i t ă p o r t u l u i AV c u c a r e e s t e d o t a t . Design-ul P l a y e r - u l DVD p o r t a b i l se a n u n ţ ă d i s p o n i b i l în
• I m p r i m a r e O F F S E T i m a g i n e ^
p r o d u s u l u i reprezintă p e n t r u Sony un nou pas Europa începând cu luna mai.
s i m i l a r ă u n e i f o t o g r a f i i f
înainte pe scara evoluţiei aspectului creaţiilor sale.

• P r o d u c ţ i e filme o f r c e t /
Sony NedMD Walkman
• D e s i g n ii (

110 ORE DE VERSATILITATE


SI CALITATE A U D I O MINIDISC
C h i a r dacă l a n o i n u se bucură d e o p o p u l a r i t a t e ş o c u r i l o r şi l o v i t u r i l o r g e n e r a t e de o viaţă foarte

d e o s e b i t ă M i n i D i s c - u l e s t e f o a r t e l a m o d ă şi a c e s t - activă. Facilitatea sa d e t o p e s t e şi c o n e c t o r u l USB

l u c r u e s t e d o v e d i t d e n o i l e lansări f ă c u t e d e Sony în inclus în reîncărcător c a r e oferă a c c e s f o a r t e rapid

a c e s t d o m e n i u . MZ-N1 e s t e m o d e l u l d e t o p al seriei l a PC p e n t r u e d i t a r e s a u t r a n s f e r d e m u z i c ă ,

nou i n t r o d u s e c e a r e ca s t r a t e g i e de bază c o n e x i ­ ingrijorat de t i m p u l de transfer? Nici vorbă, noua

u n e a c u P C - u l şi s t r a t e g i a N e t M D c e e a c e presupune s e r i e S o n y t r a n s f e r ă 8 0 d e m i n u t e d e m u z i c ă în

p o s i b i l i t a t e a t r a n s f e r u l u i d e muzică d i n d i f e r i t e n u m a i 2 m i n u t e şi j u m ă t a t e .

reţele, inclusiv Internet. Formatele

s u p o r t a t e d e p l a y e r s u n t A T R A C şi

ATRAC3MD însă f o r m a t e ca MP3,

WAV sau W M A n u s u n t u i t a t e ,

soft-ul p r o p r i e t a r transformând

aceste fişiere în f o r m a t

ATRAC3MD. MZ-N1 e s t e o

demostraţie de forţă d i n partea

Sony c a r e a inclus c e a m a i puternică

b a t e r i e posibilă c e rezistă la u n t i m p de

p l a y b a c k d e 1 1 0 o r e sau d e 52 de ore de

înregistrare, acestea fiind posibile chiar

dacă toată g r e u t a t e a p a r a t u l u i e s t e de 87

de g r a m e . Incluzând s i s t e m u l "G-

Protection", Walkman-ul va f a c e faţă


reportai .
stocare - CD

LG GCE-8400B
TOPUL TEHNOLOGIEI EGALAT
Dacă până d e curând P l e x t o r c o n d u c e a detaşat topul

t e h n o l o g i c a l C D - W r i t e r e l o r i a t ă c ă şi LG îşi l a n s e a z ă a c u m

p r o p r i u l d r i v e CD-RW c a p a b i l s ă s c r i e C D - u r i l a v i t e z a d e

40X ( 6 0 0 0 K B / s e c ) . Această viteză d e t o p e s t e completată

d e v i t e z a d e r e s c r i e r e d e 1 2 X şi c e a d e c i t i r e d e 4 0 X c u u n

t i m p m e d i u d e a c c e s d e 1 1 0 m s . B u f f e r - u l o f e r i t e s t e în t o n

cu n i v e l u l unităţii având o mărime d e 8Mb i a r t e h n o l o g i a

b u f f e r - u n d e r r u n utilizată f i i n d " S u p e r L i n k " . P e n t r u ca

p a c h e t u l s ă f i e c â t m a i a t r a c t i v , L G a m a i i n c l u s şi

s o f t - u r i l e d e s c r i e r e R o x i o E a s y CD C r e a t o r 5.1 şi D i r e c t CD

5.10. F r o n t p a n e l - u l d r i v e - u l u i i n c l u d e b u t o n d e s t o p / e j e c t ,

led-uri c a r e indică a c t i v i t a t e a drive-ului, c o n t r o l d e v o l u m ,

m u f ă d e c ă ş t i şi f a n t a p e n t r u d e s c h i d e r e d e u r g e n ţ ă .

Drive-ul c a r e v a f i d e t i p i n t e r n va f i d i s p o n i b i l începând cu

luna a p r i l i e la preţul d e 199 Euro.

Pioneer DCR-111 Philips RWDV1600


COMBO-UL CARE REDĂ
D V D - U R I SI SCRIE CD-URI UŞURINŢĂ
IN UTILIZARE

PHILIPS

Cunoscut p e n t r u f o a r t e reuşitele drive-uri DVD, Pioneer a

d e c i s să s e i n s t a l e z e m u l t m a i b i n e şi p e s e g m e n t u l CD-RW, Făcând parte din noua generaţie de w r i t e r e

şi c e s o l u ţ i e m a i b u n ă p o a t e f i d i s p o n i b i l ă d e c â t d e a c r e a c a p a b i l e s ă c i t e a s c ă şi D V D - u r i , 1 6 1 0 B ( p r i m u l

u n d r i v e c o m b o , c a r e să c o m b i n e o s o l u ţ i e CD-RW c u u n m o d e l al acestei serii) va f i d e d i c a t exclusiv

d r i v e D V D . S a l v â n d u n s p a ţ i u r e z o n a b i l î n c a r c a s ă DCR-111 integratorilor. Vitezele sale p e n t r u partea de

p o a t e s c r i e C D - u r i l a 1 2 X şi r e s c r i e l a 1 0 X . C a p a c i t ă ţ i l e s a l e CD-RW v o r f i d e 1 6 x 1 0 x 4 0 C D - R / R W î n t i m p c e

d e s c r i e r e s u n t d e a s e m e n e a f o a r t e b u n e , r e u ş i n d 12X DVD-urile v o r putea f i r e d a t e la viteza de

p e n t r u D V D şi 4 0 X p e n t r u C D . P e n t r u a a s i g u r a u n f l u x 10X. T e h n o l o g i a încorporată în d r i v e e s t e

c o n s t a n t d e d a t e , device-ul beneficiază de funcţa de b u f f e r E a s y W r i t e , a c e a s t a f i i n d scrisă d u p ă s p e c i f i ­

u n d e r r u n având un cache de 2Mb. F o r m a t e l e s u p o r t a t e de caţiile M o u n t Rainier d i n WindowsXP. Drive-ul

n o u l d r i v e v o r f i t o a t e v a r i a ţ i i l e s t a n d a r d e l o r CD şi D V D , va f i văzut a s t f e l c a u n h a r d d i s k obişnuit p e

dovedindu-se o soluţie ideală p e n t r u cei care doresc c a r e se v o r p u t e a s c r i e sau c i t i d a t e f o a r t e

n u m e r o a s e f u n c ţ i i , s a l v a r e d e s p a ţ i u şi p r e ţ r e z o n a b i l . uşor.

TEAC CD-W540E
Plextor PlexCombo 20/10/40-12A

SCRIERE L A N I V E L 4 0 X TEHNOLOGIE AVANSATĂ


Dacă m o d a s c r i e r i i i n t e r n e e s t e a c u m d e 40X e r a c â t şi " R u n n i n g 0 P C " , o f u n c ţ i e d e a n a l i z e a z ă SI DUBLĂ UTILITATE
i n e v i t a b i l c a u n p r o d u c ă t o r c a T e a c să n u o u r m e z e . s u p r a f a ţ a b l a n k - u l u i şi a j u s t e a z ă d i n m e r s v i t e z a d e C e l m a i r e c e n t p r o d u s l a n s a t d e P l e x t o r şi c a r e a f o s t
A s t f e l , cu ocazia CeBIT-ului a f o s t prezentată noua scriere în funcţie d e c a l i t a t e a sa. Drive-ul este p r e z e n t a t d e f i r m ă şi l a C e B I T e s t e v i z i u n e a sa a s u p r a
u n i t a t e CD-W540E, u n w r i t e r d e înaltă viteză ce disponibil spre vânzare la preţul de 169 Euro. noţiunii d e d r i v e C o m b o . A s t f e l , P l e x C o m b o e s t e
a t i n g e o viteză d e scriere 4 0 X , d e r e s c r i e r e d e 12X c a p a b i l s ă s c r i e C D - u r i l a 2 0 X , s ă r e s c r i e l a 1 0 X d a r să
şi o v i t e z ă d e c i t i r e d e 4 8 X . A c e s t e v i t e z e s u n t şi c i t e a s c ă C D - u r i l a 4 0 X şi D V D - u r i l a v i t e z ă d e 1 2 X .
susţinute d e u n b u f f e r d e 8Mb c e asigură u n m a x i m Ca şi t o ţ i c o n c u r e n ţ i i s ă i , d r i v e - u l e s t e u n u l i n t e r n i a r
d e s t o c a r e p e n t r u v i t e z a d e s c r i e r e utilizată. TEAC buffer-ul de care beneficiază este unul de 2 M b , cel
n u n u m a i c r e e a z ă d a r şi i n o v e a z ă i a r F i n e F o c u s m a i scăzut c o m p a r a t c u p r o d u s e s i m i l a r e . Aşa c u m
Control este tehnologia care permite fascicolului de P l e x t o r ne-a o b i ş n u i t , u n i t a t e a sa c o m b i n ă n u m e r o a s e
l a s e r s ă f i e t o t t i m p u l s t a b i l , să n u b a l e e z e î n c a z u l tehnologii din care cele mai importante sunt: Burn-
schimbării v i t e z e i drive-ului. Această t e h n o l o g i e Proof, PoweRecll, VariRec. Inovaţiile nu lipsesc nici
f u n c ţ i o n e a z ă d e a l t f e l în c o n c o r d a n ţ ă c u o altă nouă e l e , t r a y - u l n e g r u f i i n d m e n i t să a b s o a r b ă lumina
t e h n o l o g i e TEAC " I n t e l l i g e n t Speed C o n t r o l " c a r e laser-ului d i n u n i t a t e s p r e a d u c e la îmbunătăţirea
t e s t e a z ă m e d i u l p e c a r e se s c r i e î n a i n t e d e c a l i t ă ţ i i s c r i s u l u i şi P C B - u l o p t i m i z a t c a r e c r e ş t e
efectuarea scrierii pentru a determina viteza optimă s t a b i l i t a t e a f a s c i c o l u l u i l a s e r şi s c a d e n i v e l u r i l e d e
la c a r e se p o a t e obţine u n r e z u l t a t v a l o r i c maxim, deviere ale acestuia. Drive-ul este de asemenea dotat
din .punct d e v e d e r e calitativ. Calitatea scrierii este c u F l a s h R O M c e e a c e f a c e c a u p g r a d e - u l să f i e f o a r t e
a s i g u r a t ă şi d e t e h n o l o g i a " w r i t e p r o o f " c a r e o f e r ă u ş o r d e r e a l i z a t . D r i v e - u l v a -fi d i s p o n i b i l î n v e r s i u n e
atât protecţie împotriva erorilor de b u f f e r underrun' retail începând c u luna aprilie la preţul d e 299Euro.

m
WL reportai ,
stocare - CD
m i i
Samsung 32X Combo

ALINIERE LA MODA
DRIVE-URILOR COMBO
P e n t r u a obţine produse c â t m a i a t r a c t i v e , fabricanţii se
o r i e n t e a z ă p e s o l u ţ i i c o m p l e t e şi a ş a e s t e şi d r i v e - u l
c o m b o o f e r i t d e Samsung. A s t f e l , a c e s t d r i v e a r e p e lângă
capacitatea d e a s c r i e şi r e s c r i e C D - u r i şi c e a d e a c i t i
DVD-uri. V i t e z e l e d e l u c r u sunt d e 32X p e n t r u scriere
n o r m a l ă d e C D - u r i şi 1 0 X p e n t r u r e s c r i e r e . Partea de
citire este recomandată d e o viteză d e 40X p e n t r u CD-uri
şi 1 2 X p e n t r u D V D - u r i . P e n t r u a o p t i m i z a p e r f o r m a n ţ a
s c r i e r i i S a m s u n g u t i l i z e a z ă s i s t e m u l Z o n e CLV c a r e v a r i a z ă
v i t e z a d e s c r i e r e i n funcţie d e z o n a d e p e CD p e c a r e se
scrie. U t i l i z a r e a DVD ( D y n a m i c V i b r a t i o n Absorver) are de
a s e m e n e a r o l u l d e a r e d u c e v i b r a ţ i i l e c a şi z g o m o t u l p e
c a r e u n i t a t e a îl generează în t i m p u l scrierii. Buffer-ul
drive-ului este d e 2Mb, pentru a asigura o scriere cât m a i
c o n s t a n t ă . E s t e î n p l u s s u p o r t a t ă şi f a c i l i t a t e a M r . R a i n i e r
d i n W i n d o w s X P c a r e p e r m i t e c a d r i v e - u l să f i e f o l o s i t
exact ca un f l o p p y disc, un f e a t u r e f o a r t e a t r a c t i v pentru
TDK CyClone
utilizatori.

CLONARE DE TRIPLETI RAPIZI


TDK, u n u l d i n t r e producătorii m o n d i a l i d e unităţi i n f i n a l , a l t r e i l e a p r o d u s e s t e u n d r i v e e x t e r n şi
CD-RW, a a n u n ţ a t o s u i t ă d e n o i p r o d u s e d e f o a r t e p o r t a b i l , c a p a b i l să s c r i e l a 2 4 X , s ă r e s c r i e
scriere c u ocazia CeBIT-ului, t o a t e incadrându-se l a 1 0 X şi s ă c i t e a s c ă l a 4 0 X . T o a t e a c e s t e u n i t ă ţ i
în d e j a c u n o s c u t a s e r i e C y C l o n e . P r i m u l şi c e l m a i beneficiază d e t e h n o l o g i e d e protecţie b u f f e r
a t r a c t i v produs anunţat este CD-Writer-ul intern u n d e r r u n şi d e CRSC ( C o n t i n u o u s Recording
c e p o a t e s c r i e l a v i t e z a d e 4 0 X , r e s c r i e l a 1 2 X şi Speed Control). Acest u l t i m sistem permite
c i t i CD-uri l a 48X. A l d o i l e a p r o d u s e s t e u n d r i v e verificarea p e r m a n e n t ă a m e d i u l u i p e c a r e se
TEAC CD-W28PU e x t e r n c a p a b i l s ă s c r i e l a 3 2 X , r e s c r i e l a 1 0 X şi scrie p e n t r u d e t e r m i n a r e a nivelului disk-ului pe
c i t i l a 4 0 , f i i n d d e a l t f e l d u p ă c u m a n u n ţ ă şi T D K c a r e s e s c r i e şi c e v i t e z ă m a x i m ă s u p o r t ă
SCRIERE L A PURTĂTOR cel m a i r a p i d d r i v e e x t e r n e x i s t e n t p e piaţă la o r a acesta. Soft-ul c a r e însoţeşte aceste drive-uri
actuală. Posibilitatea acestuia d e a se c o n e c t a f i e este Nero Burning Rom 5.5, preţul lor fiind de
D u p ă c e Y a m a h a , P l e x t o r şi c h i a r P h i l i p s şi-au l a n s a t unităţi
pe p o r t F i r e w i r e f i e p e USB2.0 oferă u n plus d e 1 9 9 E u r o p e n t r u C D - R W - u l i n t e r n şi 2 9 9 E u r o atât
d e s c r i e r e p o r t a b i l e , a v e n i t r â n d u l T e a c să se aventureze
versabilitate, mărind numărul posibililor p e n t r u d r i v e - u l e x t e r n c â t şi p e n t r u c e l p o r t a b i l .
în a c e a s t ă a r e n ă . P r o d u s u l p r o p u s d e c u n o s c u t u l producător
utilizatori ce p o tbeneficia de avantajele sale.
de tehnologie d e scriere este d e nivel mediu d i n punct de
v e d e r e a l v i t e z e i , e x a c t c a şi p r o d u s e l e s i m i l a r e . El s u p o r t ă
a s t f e l s c r i e r e l a 8 X , r e s c r i e r e l a 8 X şi c i t i r e d e C D - u r i l a Philips Jack Rabbit !!
24X. A c e s t e p e r f o r m a n ţ e s u n t p o s i b i l e datorită utilizării
p o r t - u l u i USB2.0 p e n t r u c o n e x i u n e a c u PC-ul. V i t e z a d e A D O U A GENERAŢIE D E IEPURI SCRIITORI
transfer d e 480Mb/secundă este u n a f o a r t e , ridicată,
Unitatea portabilă d e s c r i e r e d e la Philips a ajuns la
depăşind i n t e r f e ţ e c l a s i c e c a IEEE1394 sau UltraSCSI.
a d o u a v e r s i u n e . J a c k R a b b i t II a s i g u r ă p o s i b i l i t a t e a
Evident, d e ţ i n e r e a u n u i p o r t USB2.0 n u e s t e o b l i g a t o r i e însă
s c r i e r i i C D - u r i l o r l a 2 4 X şi o f e r ă s u p o r t p e n t r u noile
oferă o performanţă sporită faţă d e m o m e n t u l când este
p o r t u r i USB2.0. Desigur, c e i c e n u beneficiază d e
u t i l i z a t u n p o r t USB1.1 c u c a r e d r i v e - u l e s t e perfect
a c e a s t e a p o t f o l o s i u n i t a t e a şi p e p o r t U S B 1 . 1 . Noul
c o m p a t i b i l . T i m p u l m e d i u de acces p e n t r u drive este unul
d e s i g n f o a r t e a t r a c t i v î n c o r p o r e a z ă şi b u t o n u l Philips
de 110ms, f o a r t e b u n , fiind comparabil cu c e l al clasicelor
" B l u e B u t t o n " , o p ţ i u n e c a r e v a p e r m i t e în v i i t o r
u n i t ă ţ i d e s c r i e r e i n t e r n e . M a i m u l t , b u f f e r - u l d e 2Mb-
u t i l i z a t o r i l o r să a c c e s e z e d i r e c t s i t e - u r i l e g a t e d e
asigură o s c r i e r e constantă, fără o p r i r i s a u r i s c u r i d e e r o r i .
produsul utilizat. Tehnologiile de care noua unitate
CD-W28PU va f i d i s p o n i b i l spre vânzare s u b formă d e k i t
va b e n e f i c i a s u n t T h e r m o Balanced Writing pentru
r e t a i l la u n preţ d e 2 3 0 Euro.
prevenirea e r o r i l o r d e s c r i e r e şi S e a m l e s s L i n k .

WAÎTEC Combi SfinX16

SFINXUL ASCUNDE
DOUĂ SECRETE
M o d a d r i v e - u r i l o r 2 i n 1 e s t e s c o a s ă î n e v i d e n ţ ă şi
de producătorul olandez WAITEC. Firma introduce
a s t f e l u n d r i v e c a r e p e lângă c a p a c i t a t e a de
s c r i e r e a r e şi p o s i b i l i t a t e a d e a r e d a d i s c u r i D V D .
Viteza d e scriere pe care unitatea o poate dezvol­ ce se oferă d e o b i c e i d e alţi producători. Erorile

ta este 16X i a r v i t e z a d e rescriere d e 10X. Pentru de b u f f e r underrun sunt prevenite d e utilizarea

DVD e s t e r e z e r v a t ă o v i t e z ă d e c i t i r e d e 1 0 X în t e h n o l o g i e i Safe Link i n t i m p c e c u r s i v i t a t e a


t i m p c e CD-ROM-ul p o a t e a t i n g e v i t e z e d e p â n ă la scrierii d e buffer-ul de 8Mb cu care drive-ul este
40X. T i m p i i d e acces oferiţi sunt d e 120ms pentru d o t a t . C a o r i c e u n i t a t e d e l a W A I T E C , şi a c e a s t a
CD şi d e 1 5 0 m s p e n t r u D V D , u n p i c m a i m u l t d e c â t beneficiază d e 2 a n i d e garanţie.

februarie 2002 m
reportai
stocare - DVD

Philips DVDRW228

sfREGISTREAZĂ DVD-RW, FLEXIBILITATE


VD-R SI DVD-RA IN S T O C A R E A D A T E L O R

Noua generaţie de w r i t e r e este compusă d e j a d i n f o a r t e multe


t e h n o l o g i i i a r P h i l i p s v i n e să l e a c o p e r e p e t o a t e . P r i n D V D R W 2 2 8 se
o f e r ă a s t f e l u n d r i v e D V D + R W c e d e ţ i n e şi c a p a c i t a t e d e s c r i e r e D V D + R .
A s t f e l s e p o t f i e s c r i e s a u e d i t a D V D + R W - u r i d e 4 . 7 G B s a u se p o t s c r i e
d a t e p e un disc DVD+R. Siguranţa s c r i e r i i este garantată d e Philips prin
s c r i e r e b a l a n s a t ă t e r m i c şi t e h n o l o g i e S e a m l e s s L i n k p e n t r u a p r e v e n i
D e n u m i t c h i a r d e producătorul său d r e p t un CD-RW l a 8 X , t o a t e b e n 7 i c i i n d d e b u f f e r - u l b u f f e r u n d e r r u n . V i t e z a d e s c r i e r e o f e r i t ă e s t e d e 2 . 5 X p e n t r u D V D + R şi
d r i v e m u l t i - D V D , u l t i m a g ă s e l n i ţ ă d e l a LG de 8 M b c u c a r e drive-ul este d o t a t . p e n t r u r e s c r i e r e d e D V D + R W , c i t i r e a p e n t r u DVD e s t e 8X în t i m p c e
e s t e c a p a b i l ă să s c r i e p e m a i m u l t e medii V i t e z e l e d e c i t i r e u t i l i z a t e s u n t d e 10X C D - u r i l e o b i ş n u i t e p o t f i s c r i s e , r e s c r i s e şi c i t i t e d u p ă modelul
decât ar p u t e a 3 a l t e unităţi la un loc. p e n t r u D V D şi d e 3 2 X p e n t r u C D , a c e s t e a 12X-10X-32X. D r i v e - u l v a f i d i s p o n i b i l î n c e p â n d d i n l u n a a p r i l i e .
A c e a s t ă s o l u ţ i e a f o s t g ă s i t ă d e LG şi realizându-se la t i m p d e acces d e 95ms
datorită t e m e r i l o r u t i l i z a t o r i l o r c a r e n u ştiu p e n t r u CD-ROM, 100 m s p e n t r u DVD-ROM
ce t e h n o l o g i e d e s c r i e r e p e DVD v a a v e a şi 1 4 0 m s p e n t r u D V D - R A M . D r i v e - u l n u e s t e Vivastar DVD Burner 121
m a i m u l t s u c c e s i n v i i t o r . LG l e - a î n g l o b a t o producţie exclusivă LG, e l rezultând d i n
pe t o a t e într-o singură u n i t a t e . GMA-4020B colaborarea acestei f i r m e cu Hitachi-LG PRECIZIA STOCĂRII ELVEŢIENE
p o a t e a s t f e l s c r i e m e d i i D V D - R A M şi DVD-R Data S t o r a g e (HLDS).
l a v i t e z ă 2 X , D V D - R W l a 1 X , CD-R l a 1 0 X şi

Pioneer DVR-A04

ESTE TIMPUL PENTRU ARDERE


r u n , d r i v e - u l p o a t e s c r i e m e d i i v a r i a t e , şi
f a c e a s t a c u v i t e z ă 2 X p e n t r u DVR-R, c u 1X
p e n t r u DVD-RW, c u 8 X p e n t r u CD-R şi 4 X
p e n t r u CD-RW. D i s c u r i l e CD-R s c r i s e s u n t
c o m p a t i b i l e c u t o a t e u n i t ă ţ i l e DVD în t i m p
c e c e l e CD-RW s u n t s u p o r t a t e î n c a z u l î n
care producătorul device-ului de citire a
i m p l e m e n t a t această facilitate. Viteza de
c i t i r e p e n t r u DVD-uri o f e r i t ă e s t e d e 6X i a r
C h i a r dacă Elveţia e s t e cunoscută p e n t r u c e a s u r i l e s a l e , iată că Vivastar
aceasta, alături de un cache d e 2 Mb
d o r e ş t e s ă o p o p u l a r i z e z e şi p e n t r u a c u r a t e ţ e a o f e r i t ă d e d e v i c e - u r i l e
reprezintă 2 facilităţi care recomandă
sale d e s c r i e r e . A s t f e l , c e a m a i recentă s t e a d i n p o r t o f o l i u l Vivastar
N i v e l u l P i o n e e r e s t e u n u l f o a r t e î n a l t şi d r i v e - u l Pioneer. DVR-A04 v a f i d i s p o n i b i l
e s t e u n D V D - b u r n e r e x t e r n c e p o a t e s c r i e m e d i i DVD-R l a v i t e z ă 1X şi
astfel p e n t r u r e s p e c t a r e a cerinţelor pieţei începând cu luna aprilie sub formă de kit
D V D - R A M l a 2 X şi p o a t e c i t i m e d i i DVD-R l a v i t e z a d e - 4 X .
c o m p a n i a a p r e z e n t a t u n n o u d r i v e DVD- r e t a i l la un preţ d e 599 Euro, incluzând
Mărimea buffer-ului u t i l i z a t d e w r i t e r este d e 1Mb i a r t i m p u l de acces
R/RW. Echipat cu tehnologie buffer under­ s o f t - u r i l e I n s t a n t C D / D V D 6 . 4 şi M y D V D 3 . '
n e c e s a r e s t e d e 1 1 0 m s . RS-121 a s i g u r ă c o m p a t i b i l i t a t e t o t a l ă c u
m e d i i l e c e c i t e s c d i s c u r i DVD-R î n t i m p c e c h i a r e l p o a t e c i t i p e l â n g ă
f o r m a t e l e DVD-R şi D V D - R A M p e c a r e l e s c r i e şi v i d e o D V D , D V D - R O M ş i ,
TDK DVD-R/RW
D V D + R W şi D V D - R M . P a c h e t u l c a r e î n s o ţ e ş t e u n i t a t e a i n c l u d e s o f t - u l

PRIMUL PRODUS DE GEN DIN PORTOFOLIU V i v a s t a r D V D r e c o r d i n g şi P o w e r D i r e c t 2 . 0 p e n t r u e d i t o a r e v i d e o .

CeBIT-uL a f o s t p e n t r u T D K m o t i v d e duse care a c u m câţiva ani nu erau


p r e m i e r e şi a s t f e l a f o s t l a n s a t nici măcar închipuite. Acest lucru nu
p r i m u l DVD-R/TW d i n p o r t o f o l i u l i-a î m p i e d i c a t î n s ă p e p r o d u c ă t o r i să
f i r m e i . D r i v e - u l e s t e c a p a b i l ă să a d a u g e şi 2 M b d e b u f f e r p e n t r u a
s c r i e D V D - u r i l a 2 X şi să l e r e s c r i e l a evita orice erori de scriere.
1X. V i t e z a p e n t r u C D - u r i o b i ş n u i t e D r i v e - u r i l e DVD-R/RW d e l a T D K s u n t
e s t e d e 8 X p e n t r u s c r i e r e şi d e 4 X d i s p o n i b i l e în 2 v a r i a n t e , atât
pentru rescriere. Citirea efectuată i n t e r n e f i i n d c o m p a t i b i l e c u slot-
d e u n i t a t e e s t e d e 6 X p e n t r u DVD- u r i l e d e 5 . 2 5 " c â t şi e x t e r n e .
u r i şi 2 4 X p e n t r u C D - u r i . A c c e n t u l Varianta d i n urmă i n c l u d e ca dotări
pus d e această dată d e TDK e s t e pe p o r t U S B 2 . 0 şi p o r t IEEE1394
u r i p r e ţ c â t m a i b u n , î n c e r c â n d să (Firewire)-pentru viteze deosebite
o f e r e u t i l i z a t o r u l u i a c c e s u l la p r o ­ de lucru.
mm
. reportai J
monitoare TFT

LG 1510S, 1510P, L1810B


S T A N D A R D SI PROFESIONAL
I N NOUA SERIE TFT
Spre d e o s e b i r e d e alţi producători c a r e au p r e z e n t a t un m o d e l cheie
s a u p r o d u s e d i s t i n c t e p e n t r u d o m e n i u l T F T , LG a p r e z e n t a t 3 n o i
m o n i t o a r e c e a l c ă t u i e s c o m i n i - s e r i e c â t se p o a t e d e c o c h e t ă . P r i m e l e 2
m o n i t o a r e a l e s e r i e i ( 1 5 1 0 S şi 1 5 1 0 P ) s u n t m o d e l e d e 1 5 " c e p o t a f i ş a
16.7 m i l i o a n e d e c u l o r i la o rată d e c o n t r a s t d e 3 0 0 : 1 . Rezoluţia
maximă pe c a r e e l e o p o t a t i n g e e s t e d e 1 0 2 4 x 7 6 8 la o l u m i n o z i t a t e de
2 0 0 c d / m . E c r a n e l e p o t f i a p l e c a t e c u 3 0 " î n a p o i s a u 5 " î n a i n t e c a şi c u
2

4 5 " în stânga s a u d r e a p t a . O f a c i l i t a t e în p l u s a m o d e l u l u i 1 5 1 0 P e s t e c ă
e c r a n u l p o a t e f i c o m p l e t r o t i t şi u t i l i z a t î n f o r m a t p o r t r a i t . Dedicat
profesioniştilor, m o n i t o r u l c e e s t e c o n e c t a t l a PC p r i n t r - u n c o n e c t o r de
15 p i n i a r e î n d o t a r e u n h u b USB c a şi i n t e r f a ţ ă D V I - I . T o p u l s e r i e i ,
F l a t r o n L1810B p o a t e afişa 1 6 . 7 m i l i o a n e d e c u l o r i la u n c o n t r a s t d e
3 5 0 : 1 , rezoluţia d e l u c r u f i i n d de 1 2 8 0 x 1 0 2 4 la 85Hz. Frecvenţa
p i x e l i l o r e s t e d e 1 3 5 M h z i a r l u m i n o z i t a t e a d e g a j a t ă d e 2 3 0 c d / m . C a şi
2

m o d e l u l p r o f e s i o n a l d e 1 5 " , m o n i t o r u l e s t e d o t a t c u h u b USB şi
c o n e c t o r DVI-I şi p o a t e f i a p l e c a t c u 3 0 " î n a p o i , 5 " î n a i n t e şi 4 5 " î n
s t â n g a şi î n d r e a p t a , i n p l u s , e c r a n u l p o a t e f i r o t i t î n j u r u l p r o p r i i l o r
axe. Toate c e l e 3 m o n i t o a r e îndeplinesc standardele e r g o n o m i c e TC099
şi ISO 1 3 4 0 6 - 2 i a r t e r m e n u l d e g a r a n ţ i e d e 3 a n i g a r a n t e a z ă înlocuirea
m o n i t o r u l u i p e l o c în c a z u l a p a r i ţ i e i o r i c ă r e i p r o b l e m e .

Hitachi CML181SXW

MAGIA CELOR 18" TFT


Cu a p r o x i m a t i v u n an i n u r m ă H i t a c h i anunţa că v a m i g r a d i n s p r e piaţa
CRT s p r e cea T F T datorită dezvoltării d e o s e b i t e a a c e s t e i a . După numai
u n a n şi n u m e r o a s e producţii LCD, H i t a c h i anunţă CML181SXW, u n
m o n i t o r T F T SXGA d e 1 8 . 1 " ( v i z i b i l i ) c e p o a t e a t i n g e o r e z o l u ţ i e m a x i m ă
d e 1 2 8 0 x 1 0 2 4 . C r e a t să c o n c u r e z e d i s p l a y - u r i l e C R T d e 2 1 " , m o n i t o r u l
o f e r ă p e l â n g ă c l a s i c e l e a v a n t a j e T F T şi t e h n o l o g i a p r o p r i e t a r ă Hitachi
S u p e r IPS ( I n P l a n e S w i t c h i n g ) c e c r e e a z ă o d i s t o r s i u n e m i n i m ă a
culorilor. Spre deosebire d e LCD-urile n o r m a l e care conţin un layer de
c r i s t a l e l i c h i d e p e r f e c t a l i n i a t e , c e l e H i t a c h i s u n t a l i n i a t e în layere
d i f e r i t e , d i f e r e n ţ ă c e p o a t e p ă r e a m i c ă însă o f e r ă a v a n t a j e deosebite.
Unghiul d e v e d e r e e s t e a s t f e l c r e s c u t până la 1 7 0 " atât pe orizontală
c â t şi p e v e r t i c a l ă , c o n t r a s t u l r e a l i z a t e s t e d e 3 5 0 : 1 i a r l u m i n o z i t a t e a
de 2 3 5 c d / m . Una d i n t r e direcţiile pe c a r e Hitachi a mers p e n t r u acest
2

monitor este deplina compatibilitate cu orice mediu de lucru. Astfel,


monitorul conţine adaptoare p e n t r u conectarea l a s t a ţ i i M a c i n t o s h şi
S u n , m i c r o f o n i n c o r p o r a t şi p e l â n g ă c o n e c t o r u l a n a l o g 1 5 p i n p e n t r u
m o n i t o r d e ţ i n e şi u n c o n e c t o r DVI 2 5 p i n . I n d i f e r e n t d e i n p u t - u l f o l o s i t
c o n s u m u l e s t e f o a r t e s c ă z u t , s u b 5 W î n s t a n d b y şi a p r o x i m a t i v 60W1n
t i m p u l u t i l i z ă r i i . C u l o r i l e în c a r e LCD-ul H i t a c h i v a p u t e a f i a c h i z i ţ i o n a t
s u n t f i l d e ş şi n e g r u , r e a l i z a t e p e n t r u a s e i n t e g r a c â t m a i b i n e î n o r i c e
mediu de lucru.

miro FP176

IMAGINI CLARE SI DESIGN MODERN


Noua clasă d e m o n i t o a r e TFT produse d e r e d u s şi c h i a r şi F P 1 7 5 n e c e s i t ă numai
m i r o d o r e s c să o f e r e p e l â n g ă 48W p e n t r u funcţionare. Radiaţiile e x t r e m
f u n c ţ i o n a l i t ă ţ i d e o s e b i t e şi u n d e s i g n m u l t d e s c ă z u t e şi l i p s a i n t e r f e r e n ţ e i c u z o n e
mai modern faţă de cele normale pentru magnetice (ca c e l e c r e a t e d e boxe) oferă
a s t f e l d e m o n i t o a r e . FP175 concurează cu avantaje în plus u n u i m o n i t o r ale cărui
m o n i t o a r e l e CRT o f e r i n d o r e z o l u ţ i e dimensiuni sunt de 442x420x216.5 m m ,
m a x i m ă d e 1 2 8 0 x 1 0 2 4 l a 7 5 H z şi s p a ţ i u d e i n c l u z â n d şi d i f u z o a r e l e a f l a t e î n partea
lucru de 338x270. Contrastul realizat de sa i n f e r i o a r ă . C o m p a t i b i l c u t o a t e
monitor este de 300:1 in t i m p ce standardele din domeniu, inclusiv ISO
luminozitatea este de 250 c d / m . 2
Unul 1 3 4 0 6 - 2 , C E şi T C 0 9 9 m o n i t o r u l v i n e c u
dintre avantajele principale ale 3 a n i " d e g a r a n ţ i e şi v a f f o f e r i t s p r e
monitoarelor TFT este consumul foarte vânzare la u n preţ d e 9 4 9 E u r o .

EL
reportaj

monitoare TFT

Philips PhotoFrame LCD iiyama AS4637UT


MANIPULAREA I N MONITOR A IMAGINII DIGITALE TFT DE 18"
C u n o s c u t p e n t r u o r i g i n a l i t a t e a p r o d u s e l o r l a n s a t e , P h i l i p s şi-a

c o n f i r m a t la CeBIT r e n u m e l e , prezentând o soluţie ce

c o m b i n a c a l i t a t e a d i s p l a y - u l u i c u c o n e c t i v i t a t e a şi c u
poate INTRAT
p o s i b i l i t a t e a d e a m a n i p u l a i m a g i n i d i g i t a l e fără a f i nevoie

d e PC. B e n e f i c i i n d d e c i t i t o r d e m e m o r y c a r d - u r i şi d e p o r t
LA APĂ
USB P h o t o f r a m e a d u c e l a u n l o c f u n c ţ i o n a l i t a t e a m a i m u l t o r

p e r i f e r i c e PC. F i i n d c o m p a t i b i l c u s p e c i f i c a ţ i i l e PCMCIA/PC

Card m o n i t o r u l poate citi direct orice mediu de stocare i i y a m a l AS4637UT


p o r t a b i l , f i e că este Compact Flash, SmartMedia, Memory Stick

sau S e c u r e D i g i t a l . Să n u u i t ă m însă c ă e s t e v o r b a d e s p r e u n

m o n i t o r T F T , a c e s t a c o n e c t â n d u - s e l a PC, m o m e n t î n c a r e

c i t i t o r u l d e m e d i i p o r t a b i l e e s t e văzut în W i n d o w s

separat. Conceptul de PhotoFrame este acum doar la stadiul


ca un drive

d e p r o i e c t d a r e s t e f o a r t e a p r e c i a t d a t o r i t ă u t i l i t ă ţ i i s a l e în
8,1"
t o a t e d o m e n i i l e , i n d i f e r e n t d a c ă eşti p a s i o n a t d e f o t o g r a f i a

digitală sau o u t i l i z e z i d o a r c a o n e c e s i t a t e în c o m p a n i a la iîvama eool btue-


care lucrezi. Pentru o v e r s a t i l i t a t e cât m a i ridicată, m o n i t o r u l

p o a t e f i m o n t a t c h i a r şi p e p e r e t e d e o a r e c e v i n e c u u n s u p o r t

s p e c i a l d e d i c a t a c e s t u i s c o p . Fiind încă în s t a d i u l d e p r o i e c t ,

n u s e ş t i e c â n d m o n i t o r u l c e p o a t e r e a l i z a c h i a r şi

slide-show-uri de i m a g i n i va f i disponibil p u b l i c u l u i larg.

Philips 150MT Unul d i n t r e monitoarele TFT cu

care iiyama a atras privirile anul acesta


MONITORUL T F T C U VALENŢE D E T V la C e B I T a f o s t m o d e l u l A S 4 6 3 7 U T a

c ă r u i l ă ţ i m e a a j u n s a c u m d e n u m a i 12
Pe l â n g ă l i n i i l e o b i ş n u i t e d e m o n i t o a r e T F T d e 1 5 " , P h i l i p s a
m m . Noul s t a n d a r d al subţirimii nu f a c e
c r e a t şi u n m o d e l c a r e p e l â n g ă f u n c ţ i a d e m o n i t o r o p o a t e
r a b a t u r i l a c a l i t a t e şi u t i l i z e a z ă o
î n d e p l i n i c u s u c c e s şi p e c e a d e t e l e v i z o r . Şi n u o r i c u m ,
rezoluţie maximă d e 1 2 8 0 x 1 0 2 4 la 75Hz
d e o a r e c e funcţia TV p o a t e f i activă i n d i f e r e n t dacă m o n i t o r u l
pe u n d i s p l a y c a r e p o a t e f i r o t i t până la
e s t e d e s c h i s s a u n u . în c a z u l în c a r e m o n i t o r u l e s t e f o l o s i t ,
90". V i z i b i l i t a t e a sa e s t e asigurată
activarea funcţiei TV f a c e ca alături de aplicaţiile W i n d o w s să
c h i a r şi l a u n u n g h i d e 1 7 0 " a t â t p e
r u l e z e şi c a n a l e l e T V b e n e f i c i i n d d e f u n c ţ i a p i c t u r e - i n -
v e r t i c a l ă c â t şi p e o r i z o n t a l ă i a r
p i c t u r e d e c a r e m o n i t o r u l d i s p u n e c a şi d e c e l e 1 0 0 d e p a g i n i
c o n t r a s t u l de 350:1 alături d e l u m i n o z i ­
d e t e l e t e x t c a r e p o t f i o r i c â n d v i z u a l i z a t e . Dacă PC-ul e s t e
tatea de 240cd/m 2
şi d e t i m p u l d e
închis m o n i t o r u l d e v i n e u n t e l e v i z o r în toată r e g u l a i a r
răspuns d e 3 5 m s caracterizează un
d a t o r i t ă c o n e c t o r i l o r S C A R T şi S - V i d e o 1 5 0 M T p o a t e f i c o n e c t a t
display d e o c a l i t a t e deosebită.
a t â t l a u n v i d e o c â t şi l a u n D V D p l a y e r . L a f e l c a toate
D o t ă r i l e m o n i t o r u l u i s u n t şi e l e f o a r t e
p r o d u s e l e a v a n s a t e t e h n o l o g i c d e l a P h i l i p s şi a c e s t a
b u n e , f i i n d v o r b a d e d o u ă p o r t u r i DVI-I,
beneficiază d e u n design m o d e r n făcându-l o c o m p a n i e per­
u n i n p u t v i d e o şi u n u l S - V i d e o , h u b USB
fectă a b i r o u r i l o r h i g h - t e c h . D i m e n s i u n i l e f o a r t e reduse d e 391
(4 d o w n 1 u p ) şi n u î n u l t i m u l r â n d d i f u ­
x 3 6 6 x 2 0 0 m m î l f a c f o a r t e u ş o r d e p l a s a t ş i c h i a r şi m a i u ş o r
zoare opţionale. Monitorul este disponi­
poate deveni atunci când este m o n t a t pe perete cu accesoriile
b i l î n c e p â n d c u sfârşitul l u n i i m a r t i e la
d e d i c a t e i n c l u s e în pachet.
un p r e ţ d e 1 6 9 9 E u r o , i n c l u z â n d TVA.

SonyS81,S51

MODELE SUPER SUBŢIRI


DAR SI SUPER CLARE
C e l e două m o n i t o a r e p e c a r e Sony le prezintă, reprezintă aşa c u m ne-a

o b i ş n u i t o c a l i t a t e d e t o p p e c a r e î n s ă p r o d u c ă t o r u l n e - o p r o m i t e şi l a

un preţ r e z o n a b i l . A m b e l e m o n i t o a r e TFT beneficiază de funcţie de

A u t o - A d j u s t m e n t c a r e găseşte i n s t a n t a n e u s e m n a l u l d e i n p u t i d e a l , d e

funţie GAMA a d j u s t m e n t care p e r m i t e m o d i f i c a r e a t e m p e r a t u r i i c u l o r i l o r

f ă r ă a a f e c t a c o n t r a s t r u l şi l u m i n o z i t a t e a ş i f u n c ţ i e D i g i t a l S m o o t h i n g

c a r e a s i g u r ă r e p r o d u c e r e a c o r e c t ă a c u r b e l o r şi c a r a c t e r e l o r p e e c r a n .

S81, m o n i t o r u l TFT d e 1 8 " beneficiază d e un c o n t r a s t excepţional de

4 0 0 : 1 şi o r e z o l u ţ i e n a t i v ă d e 1.3 M e g a p i x e l i ( 1 2 8 0 x 1 0 2 4 ) . E c r a n u l

l u m i n o s a l l u i S81 ( 2 0 0 c d / m ) a s i g u r ă d e a s e m e n e a o v i z i b i l i t a t e f o a r t e
2

bună c u u n u n g h i d e v e d e r e d e 1 6 0 " . 5 5 1 , T F T - u l d e 1 5 " , îşi c o m ­

p e n s e a z ă m ă r i m e a r e d u s ă p r i n e c r a n u l e x t r a l u m i n o s d e ( 2 5 0 c d / m ) şi 2

rezoluţia nativă d e 1 0 2 4 x 7 6 8 . Spaţiul v i z i b i l îl transformă în echivalen­

t u l u n u i m o n i t o r CRT d e 1 7 " în t i m p c e a l t e r e c o m a n d ă r i p r i m e ş t e d e la

r a t a d e c o n t r a s t d e 3 0 0 : 1 şi u n g h i u r i l e d e v e d e r e d e 1 2 0 " o r i z o n t a l şi

9 0 " v e r t i c a l . A m b e l e m o n i t o a r e s u n t c e r t i f i c a t e T C 0 9 9 şi b e n e f i c i a z ă d e

o garanţie de 3 a n i .

m
I t e s t e

H P dvdIOOi

Philips D V D R W 2 0 8
s-a i v i t l u n a a c e a s t a s ă v ă e s t e e x c e l e n t ă . A m găsit în a m b e l e c u t i i c â t e un să t e r m i n e î n 2 6 d e m i n u t e ş i 5 6 d e s e c u n d e ( f o r -

OCAZ p u t e m p r e z e n t a n u una, ci c a b l u IDE şi u n u l p e n t r u c o n e c t a r e a u n i t ă ţ i i l a m a t a r e a m e d i u l u i DVD+RW a d u r a t n u m a i 9

două u n i t ă ţ i DVD w r i t e r c e f o l o s e s c t e h n o l o g i a p l a c a a u d i o , ş u r u b u r i ( p e n t r u f i x a r e a în c a r c a s ă ) , s e c u n d e c u a m b e l e u n i t ă ţ i ) . M e d i u l DVD+RW f o l o s i t

DVD+RW. A c e a s t ă t e h n o l o g i e a f o s t d e z v o l t a t ă d e m a n u a l e d e i n s t a l a r e şi C D - u r i c e c o n ţ i n t o t d e n o i a f o s t c e l v e n i t c u u n i t a t e a HP. C D - u l d e

alianţa DVD+RW ( c o m p u s ă d i n Sony, H e w l e t t - s o f t w a r e - u l n e c e s a r . I n s t a l a r e a d r i v e r i l o r şi a probă p e c a r e l-am u t i l i z a t a f o s t scris p e un

P a c k a r d , R i c o h şi P h i l i p s E l e c t r o n i c s ) şi a r e m u l t e p r o g r a m e l o r este facilă. Software-ul este de m e d i u CD-R î n 7 m i n u t e şi 1 0 s e c u n d e ( l a v i t e z a d e

s p e c i f i c a ţ i i c o m u n e c u DVD-RW d a r n u o f e r ă bună acelaşi t i p p e n t r u c e l e două u n i t ă ţ i , deşi au 12x) cu dvdIOOi iar u n i t a t e a DVDRW208 a f o s t d i n

c o m p a t i b i l i t a t e c u p l a y e r - e l e DVD c u specificaţii p r o d u c ă t o r i d i f e r i ţ i . A s t f e l HP d v d I O O i v i n e c u n o u m a i r a p i d ă c u 6 m i n u t e şi 4 7 s e c u n d e .

m a i v e c h i . Aşa încât puteţi avea neplăcuta surpriză MyDVD V i d e o , R e c o r d N o w , LDA, S i m p l e B a c k u p , P r o g r a m u l C l o n e C D a e f e c t u a t i m a g i n e a CD-ului

să n u p u t e ţ i c i t i , c e a ţ i î n r e g i s t r a t c u a c e s t e D V D PowerDVD iar DVDRW208 are ca d o t a r e s o f t w a r e : c i t i t d e d v d I O O i în 3 : 0 6 m a i r a p i d f a ţ ă d e P h i l i p s ,

w r i t e r e , pe DVD-playerele m a i vechi. Alianţa MyDVD V i d e o , Nero Burning R o m , InCD, Nero M e d i a iar Nero5.5 a r a p o r t a t

DVD+RW a a n u n ţ a t i n t r o d u c e r e a s t a n d a r d u l DVD+R Player, PowerDVD. P r o g r a m u l MyDVD Video (Sonic) o c u p a r e a p r o c e s o r u l u i l a 8 x d e 4 7 % şi t i m p u l d e


( c e v a o f e r i o m a i b u n ă c o m p a t i b i l i t a t e c u DVD- este d e s t i n a t realizării DVD-urilor cu f i l m e . Are căutare a l e a t o r i e d e n u m a i 1 1 2 m s . în t e s t e l e c u
p l a y e r e l e ) d a r u n i t a t e a HP d v d I O O i n u va f i s u p o r t p e n t r u c a p t u r ă v i d e o , i m p o r t şi e x p o r t d e CD-RW s c r i e r e a s-a e f e c t u a t î n 1 8 m i n u t e i a r î n
compatibilă nici c u aceste specificaţii. fişiere i a r un lucru i n t e r e s a n t este p o s i b i l i t a t e a de c i t i r e a a c e s t o r m e d i i u n i t a t e a d v d I O O i s-a
a înregistra c a p t u r a d e la o cameră video d i r e c t pe c o m p o r t a t b i n e , cu o viteză m e d i e d e 20,33x, un

Concurenţii, p e două c u l o a r e n u p r e a paralele DVD+RW ( p e n t r u acestă o p e r a ţ i e a v e ţ i n e v o i e de t i m p d e a c c e s d e 1 2 0 m s şi u n g r a d d e o c u p a r e a l

A m b e l e p r o d u s e t e s t a t e p o t scrie atât DVD+RW cât u n p r o c e s o r m a i m a r e d e 8 5 0 M H z ) . Cu p r o c e s o r u l u i la 8x d e 4 0 % . Remarcaţi c u m produsul

şi o b i ş n u i t e l e CD-R şi CD-RW. D V D + R W l e r e s c r i u c u a j u t o r u l p r o g r a m e l o r R e c o r d N o w ( V e r i t a s ) şi N e r o HP e s t e m a i r a p i d l a c i t i r e a D V D + R W şi CD i a r

2 , 4 x ( c h i a r d a c ă P h i l i p s s p e c i f i c ă p e c u t i e 2 , 5 x ) şi B u r n i n g R o m s e p o t î n r e g i s t r a C D - u r i a u d i o şi d e u n i t a t e a Philips e s t e m a i rapidă la scrierea a c e s t o r

le c i t e s c c u 8 x i a r la CD-uri a u 12x la c i t i r e , 1 0 x la d a t e . L D A ( D r i v e L e t t e r A c c e s s ) şi I n C D n e p e r m i t medii.

r e s c r i e r e şi l e c i t e s c c u 3 2 x . D o t a r e a unităţilor să f o l o s i m d i s k - u r i l e D V D + R W p r e c u m u n f l o p p y

Protejare

Ca m e t o d ă d e p r o t e c ţ i e l a b u f f e r u n d e r r u n P h i l i p s

f o l o s e ş t e t e h n o l o g i a S e a m l e s s L i n k , în p l u s a d o t a t

DVD r e w r i t e r - u l şi c u e x c e l e n t u l T h e r m o - B a l a n c e d

W r i t i n g (TBW) c a r e v e r i f i c ă v a l o a r e a şi c a l i t a t e a

m e d i i l o r p e c a r e d o r i m să s c r i e m şi a p o i a l e g e

s i n g u r v i t e z a d e s c r i e r e optimă.' D i n p u n c t d e

vedere al aspectului, chiar dacă nu este foarte

i m p o r t a n t , b a l a n ţ a se î n c l i n ă uşor î n s p r e P h i l i p s

care v i n e c u două leduri (ce indică t i p u l d e disk:

CD s a u D V D + R W ) . î n c o n c l u z i e a m b e l e p r o d u s e s-au

c o m p o r t a t e x c e l e n t şi a u p e r f o r m a n ţ e

a s e m ă n ă t o a r e i a r e u u n u l , s p e r c ă î n t r - o z i să a m

în c a l c u l a t o r u n D V D + R W d e o a r e c e c a l i t ă ţ i l e a c e s ­

t o r p r o d u s e m-au convins. Preţul unităţilor p o a t e f i

d e j a c o n s i d e r a t u n u l m i c (in j u r d e 500-600Euro),

c e l puţin în c o m p a r a ţ i e c u a n u l t r e c u t , i a r c o s t u l

disk m a i m a r e ( p u t e m copia, şterge, m o d i f i c a m e d i i l o r D V D + R W e s t e într-o c o n t i n u ă scădere

direct din Explorer-ul Windows-ului). Simple ( a c u m în j u r d e 1 0 EURO) a c e a s t ă soluţie d e v i n e

B a c k u p ( V e r i t a s ) n e a j u t ă în s a l v a r e a d a t e l o r a c c e s i b i l ă şi u t i l i z a t o r u l u i o b i ş n u i t . D a c ă n u v ă

- compatibilitate i m p o r t a n t e d e p e HDD i a r cu PowerDVD ( C y b e r l i n k ) preocupă c o m p a t i b i l i t a t e a m a i redusă a DVD+RW


- performanţe
- preţ p u t e m v i z i o n a f i l m e l e DVD. In t e s t u l n o s t r u , pentru cu a l t e unităţi DVD (problemă c a r e a r apărea
f o a r t e b u n e la c i t i r e

- buffer 2Mb medii de stocare a t e s t a fizic performanţa unităţilor a m scris o r i c u m n u m a i în c a z u l utilizării m e d i u l u i s c r i s p e

- soft bogat încă s c u m p e 4 , 3 6 G B ( 6 5 5 8 f i ş i e r e şi 7 2 1 d i r e c t o a r e ) p e u n alte unităţi) achiziţionarea unui a s t f e l de produs

m e d i u D V D + R W î n 2 9 d e m i n u t e şi 3 5 d e s e c u n d e e s t e o a l e g e r e b u n ă şi s o l u ţ i a o p t i m ă pentru

c u d v d I O O i i a r DVDRW208 a f o s t m a i r a p i d reuşind stocare de mari dimensiuni.


HP d v d I O O i Philips DVDRW208

Ocupare procesor 4x 6S

C l o n e CD 3:06 3:34 - performante bune


Eject time 2:20 2:14 la s c r i e r e
Load t i m e 8:10 -8:04 - soft bogat

- TBW
•iar - a s p e c t plăcut
Ocupare procesor 4 x 3%

Eject time 2:16 2:14

Load t i m e 14:19 14:42

• compatibilitate

• preţ

medii de stocare

incâ s c u m p e

1 fi

• inuiiiHiiMtilnimitiitiHitmim l u m i mmmmsmm
Produse unice în România destinate over-
clockingului, tweakingului, PC-ului împins la
extrem în condiţii de stabilitate maximă:

- Memorii Mushkin SDRAM a D D R A M C L 2-2-2

- Coolere TaiSol, Swiftech, O C Z Gladiator

- Ventilatoare Delta 60, 80,120mm

- Pastă termoconductoare Arctic Silver

- IDE ATA 100 rounded cables

- DigiDoc 5.0 - digital tweaking and monitoring

- Window kit a Neon Light Kit

^ Tope Computer
- Importator unic şi distribuitor în România -
Bucureşti - Splaiul Unirii nr 8, Bloc B4,
telefon: 01-330.57.83 / 330.90.22 / 330.23.92
E-mail: tape@tape.ro
Web: http://www.tape.ro
S i s t e m e d e t e s t

• PLÂCI VIDEO • PLÂCI DE BAZĂ AMD SDRAM/DDR AM


Procesor: A t h l o n XP 1800+ Procesor: A t h l o n XP1800+
Placă d e bază: Soltek SL75DRV2 Placă v i d e o : Leadtek WinFast TîtaniumîOD
Harddisk: Cuantum Fireball AS 30Gb Harddisk: Quantum Fireball AS 30Gb
Memorie: 2S6 DDR SDRAM Nanya PCZ100 Memorie: 256 SDRAM PQJ PC133
Sistem o p e r a r e : WfndowsXP Professional 256 DDR SDRAM Nanya PC2100 / PC2700
Sistem o p e r a r e : WindowsXP Professional
• PLÂCI DE BAZĂ INTEL SDRAM/DDRAM/RDRAM
Procesor. Intel Pentium A 1700Mhz • DIVERSE COMPONENTE
Placă v i d e o : Leadtek WinFast Titanium200 Procesor: Athlon XP 1800+
Harddisk: C u a n t u m Fireball AS 30Gb Placă d e bază: Soltek SL75DRV2
Memorie: 256 SDRAM PQJ PC133 Placă v i d e o : Leadtek WinFast T1tanium200
256 DDR SDRAM Nanya PC2100 / PC2700 Harddisk: Quantum Fireball AS 30Gb
256 RDRAM PCS00 Memorie: 256 DDR SDRAM Nanya PC2100
Sistem o p e r a r e : WindowsXP Professional Sistem o p e r a r e : Windows 98SE

Leadtek WinFast A250 Ultra TD - GF4 Ti4600

Campionul absolut al vitezei


A \ 7 j r JL A plăcerea să v ă prezentăm/în premieră în s u p o r t p e n t r u rezoluţii d e până l a 1280x1024) i a r datorită

t~\ V L_l V l România o placă d e s p r e c a r e aţi c i t i t în t e h n o l o g i e i n V i e w a c h i p s e t - u l u i G e F o r c e 4 Ti'4600 se p o t

rubrica "Tehno Trend" d i nnumărul trecut: Leadtek A250 c u p l a s i m u l t a n două m o n i t o a r e . A s t f e l în W i n d o w s a m a v u t

Ultra c e este bazată pe c e l m a i p e r f o r m a n t chipset grafic o c a z i a să c r e ă m d e s k t o p - u r i v i r t u a l e şi s ă r u l ă m p r o g r a m e

al m o m e n t u l u i : GeForce4 Ti4600. Placa impresionează prin d i f e r i t e p e d o u ă m o n i t o a r e , i n t e s t e a m a v u t p o s i b i l i a t e a să

mărimea c o o l e r - u l u i c u două v e n t i l a t o a r e d o t a t e c u f i l t r e v e d e m c e l e m a i m a r i r e z u l t a t e obţinute d e o placă v i d e o .

d e p r a f , f i i n d c e l m a i b u n s i s t e m d e răcire p e c a r e l-am Mai ales i n rezoluţii m a r i L e a d t e k A 2 5 0 n u a r e rival

v ă z u t l a o p l a c ă v i d e o şi e f e c t i v n u p o ţ i s ă n u t e g â n d e ş t i l a depăşind l e j e r următoarea clasată, GeForce3 Ti500. în

posibiliatea d e overclokîng. Chipset-ul GeForce4 Ti4600 3D M a r k 2 0 0 1 a m r ă m a s î n c â n t a t să v ă d s c o r u l afişat:

beneficiază d e n u m e r o a s e opţiuni: m o t o r u l d e e f e c t e 10096, p r i m a dată când văd u n r e z u l t a t peste 10000 d e

speciale nFiniteFX II, Lightspeed II, nView, Accuview p u n c t e l a r e z o l u ţ i a 1 0 2 4 x 7 6 8 . î n Q_uake3 c u s e t ă r i l e H i g h

AntiAliasîng i a r p l a c a c e l o r d e la L e a d t e k profită d i n plin d e Q u a l i t y 1 2 8 0 x 1 0 2 4 r e z u l t a t u l a f o s t şi m a i e l o c v e n t : 1 8 4 , 3

a c e s t e f a c i l i t ă ţ i . M e m o r i a d e 1 2 8 DDR e s t e l a f r e c v e n ţ a d e fps (faţă d e 103,2 u n GeForce4 MX440 sau 117,3 al unui

3 2 5 M H z i a r c h i p s e t u l l a 1 5 0 M H z şi b e n e f i c i a z ă d e o l ă ţ i m e GeForce3 T i 2 0 0 ) . Cu t o a t e că r e z u l t a t e l e obţinute a u fost

d e bandă d e 10,4GB/s. Este optimizată p e n t r u M i c r o s o f t f o a r t e bune, n u a m p u t u t rezista tentaţiei d e a pune la

D i r e c t X 8 . 1 şi O p e n G L 1.3 I C D . S p e c i f i c a ţ i i l e t e h n i c e s u n t
u i m i t o a r e : 1 3 6m i l i o a n e d e t r i u n g h i u r i p e secundă, 1,23
Rezultate teste
m i l i a r d e d e operaţii p e secundă. Suportă rezoluţii d e
2 0 4 8 x 1 5 3 6 ( l a 3 2 biţi şi 6 0 H z ) . P l a c a e s t e însoţită d e o Memorie 128Mb 1280 8470
Video In nu Quake 3 1024 214.3
d o t a r e f o a r t e bună: 3 c a b l u r i , u n ghid d e i n s t a l a r e , două
Frecventă chipset 300MHz 1260 184.3
j o c u r i f u l l ( D r o n e z şi G u n l o k ) , . W i n F a s t D V D ( a s e m ă n ă t o r c u Frecvenţă memorie 350MHz Video Mark 2245
Power DVD), C u l t 3 D , 3Deep, e t c . Este dotată c u Tv-Out (cu Dual Head nu Q782, P863, F600
s u p o r t p e n t r u r e z o l u ţ i i d e p â n ă l a 1 0 2 4 x 7 6 8 ) şi D V I ( c u TV-Out da
DVI da Skin Media / 01-231.50.97 / 499$
t e s t e

T y a n Tiger MPX2466N

î n c e r c a r e i m e n s u l c o o l e r şi a m r i d i c a t f r e c v e n ţ a m e m o r i e i şi a
De două ori Athlon
c h i p s e t - u l u i . Dacă sunteţi p r i n t r e norocoşii c a r e deţin o
T i g e r MPX 2 4 6 6 N e s t e o p l a c ă d e bază dual c o m p e t i t o r i i lui direcţi dotând placa cu 4
a s e m e n e a p l a c ă n u v ă r e c o m a n d s ă f a c e ţ i şi v o i a c e s t l u c r u c u
Socket A ce utilizează n o u l c h i p s e t AMD-760 s l o t u r i PCI ( c e i l a l ţ i p r o d u c ă t o r i d e p l ă c i dual
p l a c a v o a s t r ă , d a r n o i a m r e u ş i t să d u c e m f r e c v e n ţ a "
M P X c a r e o f e r ă şi p o s i b i l i t a t e a folosirii S o c k e t A a v â n d n u m a i 3PCI) a s t f e l î n c â t în
c h i p s e t - u l u i d e la 300MHz la 350MHz iar frecvenţa memoriei
s l o t u r i l o r PCI p e 6 4 d e b i ţ i l a 6 6 M H z . T y a n a f i n a l u t i l i z a t o r u l v a r ă m â n e c u 3PCI (absolut
d e l a 650AAHz l a 7 4 0 M H z . P l a c a a l u c r a t s t a b i l ş i a m o b ţ i n u t
dotat generos placa cu 2 astfel de sloturi suficiente).
nişte r e z u l t a t e a m e ţ i t o a r e în 3DMark 2 0 0 1 . A v a n t a j e l e a c e s t e i
p l u s î n c ă 4 PCi p e 3 2 d e b i ţ i , u n s l o t A G P 4 x , Layout-ul plăcii este nemulţumitor. în
s o l u ţ i i p r o p u s e d e L e a d t e k : v i t e z ă şi s u p e r - c o o l e r ( c e î ţ i
4 DIMM-uri d e m e m o r i e (ce suportă m a x i m 4 p r i m u l rând c o n d e n s a t o r i i d i n j u r u l socket-
p e r m i t e u n e v e n t u a l overclocking) iar oricât ne-am străduit
GB DDRAM), placă d e reţea 3Com 3C920, u r i l o r t e p u n la g r e a încercare când montezi
n u a m p u t u t găsi m ă c a r u n m i n u s . Este f a r ă n i c i o îndoială cea
ATA100 t o a t e a c e s t e a încadrându-se în r a d i a t o a r e l e . A p o i p o t i sâ îti i e i rămas b u n
m a i r a p i d ă p l a c ă v i d e o a m o m e n t u l u i , însă e v i d e n t trebuie
dimensiunile de 304,8 m m x 259,08 m m . d e l a p r i m u l PCI p e 6 4 d e b i ţ i d e o a r e c e
plătit pe ea un preţ corespunzător c a r e n u e s t e accesibil
A l i m e n t a r e a s u p l i m e n t a r ă a p l ă c i i se f a c e c u r a d i a t o r u l plăcii v i d e o îl f a c e i n u t i l i z a b i l .
oricui.
o mufă c u p a t r u p i n i d e la sursele p e n t r u
Din p u n c t de v e d e r e al overclocking-ului
P e n t i u m 4 s a u p u r si s i m p l u c u u n a d i n
T y a n n u n e dă n i c i o şansă. Nu se p o a t e
m u f e l e normale cu patru pini de alimentare
m o d i f i c a m u l t i p l i c a t o r u l sau v o l t a j u l i a r FSB
a HDD-urilor. C o n e c t a r e a a m b e l o r mufe
a r e nişte v a l o r i c a r e n u ne ajută mai d e l o c
s u p l i m e n t a r e de a l i m e n t a r e n u strică p l a c a
(133MHz, 135MHz, 136MHz, 138MHz,
dar nici nu este necesară.
140MHz, 142MHz, 144MHz, 146MHz,

S l o t u r i l e PCI p e 6 4 d e b i t i a u f o s t până 1 5 0 M H z ) . D i n j u m p e r i s e p o a t e s e t a FSB-ul l a


Leadtek GF4 Ti4600
a c u m r e z e r v a t e s e r v e r e l o r h i g h - e n d şi o f e r ă 200MHz sau 266MHz.

Gainward GF3 Ti500 o l ă ţ i m e d e b a n d ă d u b l ă f a ţ ă d e PCI p e 3 2 Performanţele plăcii a u fost d e s t u l de


d e b i ţ i . C u a j u t o r u l u n u i c o n t r o l l e r SCSI PCI greu d e e v a l u a t d i n cauza puţinelor
Hercules R a d e o n 8500 6 4 b i t i se p o t a t i n g e v i t e z e t e o r e t i c e d e p r o g r a m e c a r e ş t i u să u t i l i z e z e facilităţile
533MB p e secundă. d u a l p r o c e s o r d a r si a l i p s e i u n u i a l t e plăci
Creative GF3 Ti200
Chipset-ul 760MPX nu aduce n u m a i d u a l Socket A necesară unei comparaţii.

Abit Siluro GF4 MX440 lucruri b u n e , e l e au o problemă cu M a n u a l u l T i g e r MPX 2 4 6 6 N e s t e f o a r t e bine

c o n t r o l l e r - u l USB şi d e a c e e a p o r t u r i l e USB r e a l i z a t conţinutul său b o g a t e s t e b i n e

d e p e placă n u funcţionează. P e n t r u a r e z o l ­ s t r u c t u r a t şi c l a r . P r e ţ u l m i c ( p e n t r u o p l a c ă

va această p r o b l e m a producătorul a adăugat d u a l AMD) f a c e d i n această placă o soluţie

o p l a c ă PCI t o USB c a r e p u n e l a d i s p o z i ţ i e 4 accesibilă u t i l i z a t o r i l o r dornici d e p e r f o r ­

p o r t u r i USB, d a r u t i l i z a t o r u l t r e b u i e sa îşi m a n ţ ă în p r o g r a m e l e CAM/CAD sau în a l t e

sacrifice un slot PCI îcaţii ce utilizează p u t e r e a dată d e două


,\s \> Isiiu !:,<,: » of;,,,-.
T y a n s-a d o v e d i t m oare.
Leadtek GF4 Ti4600

G a i n w a r d GF3 Ti500

Hercules R a d e o n 8500

Creative GF3 Ti200

Abit Siluro GF4 MX440

:Yr> toi..?^!- :';:>.••

Leadtek GF4 Ti4600

G a i n w a r d G F 3 . TÎ500

Hercules R a d e o n 8500

Creative GF3 Ti200

Abit Siluro GF4 MX440

|gg Chipset AMD 760MPX Quake3 [Normal 172 Modificare FSB 133, 135, 136. 138,
140, 142, 144, 146.
FSB 266/200 189 150 ;
I (Fastest
AGP/PCI/ISA 1/6/0 30 Mark 2001 640x480 6984 Modificare voltaj
AMR/CNR/ACR 0/0/0 SiSoft Sandra Mem. Int. 1630 Setări (BoyjjTpa1/dfcwitdi)| da/da/nu
LeEidfek <3F4 T i 4 6 0 0 Tip memorie DDR266 Mem. Float 1485
; Memorie maximă 4GB CPU Dhrystone 6638 Dotări speciale: 2xPCI Mbit - 66MHz

G a i n w a r d GF3 Ti500 j USB 4/6 CPU Wnetstone 3308


Northbridge AMD762 \ CliBench MK III SMP
Southbridge AMD768 i Number Cnjnch 181187
Hercules Radeon 8500
ATA 100 Roatîng Point 19186

• Creative GF3 Ti200


H | Audio - Ci,!*,.;:.
.. -RAID
Distribuitor jsfstec
placă reţea 3Com, 3C920
Telefon 1064-190.286 Sarânţie 36 luni
Abit Siluro GF4 MX440
Web I www.slstec.ro j Preţ 232S

M Extra
diverse

| j Shuttle AK35GTR

Viteză, RAID şi overclocking


Deşi nu este u n n u m e c e l e b r u p r e c u m ABIT sau

ASUS, p r o d u c ă t o r u l S h u t t l e (sau S p a c e W a l k e r , a ş a .
l>Bf1IIIBnTW Teste
c u m f i r m a îşi p r o m o v e a z ă b r a n d - u l d e p l ă c i d e
Chipset KT266A Quake3 Normal 222.9
b a z ă ) a r e u ş i t să u i m e a s c ă î n u l t i m a v r e m e c o m u n i ­ FSB 200/266 Fastest 246.8
t a t e a o v e r c l o c k - e r i l o r , şi n u n u m a i , p r i n p r o d u s e l e AGP/PCI/ISA 1/6/0 3D Mark 2001 640x480 8583

sale b a z a t e p e VIA KT266A, a n u m e A K 3 1 , c a r e oferă AMR/CNR/ACR 0/0/0 SiSoft Sandra Mem. Int. 4242
Tip memorie PC1600/PC2100 Mem. Float 2125
p e r f o r m a n ţ ă f o a r t e b u n ă si o p ţ i u n i d e o v e r c l o c k i n g .
Memorie maximă 4Gb (4 DIMM) CPU Dhrystone 2065
D a r c a si c â n d n u a r f i f o s t d e a j u n s t o a t e a c e s t e a , JSB 2/4 CPU Whetstone 1963
c e i d e la S h u t t l e a u m a i r e a l i z a t u n n o u m o d e l d e Northbridge VT8366A Disk 26213
Southbridge VT8233 CliBench Floating Point 116222
placă d e bază c u c h i p s e t KT266A: AK35GTR. Pe f u n c ţ i i l o r î n B I O S şi r e n u n ţ a r e a l a j u m p e r i s a u
ATA 133 Number Crunch 12201
lângă a v a n t a j e l e d a t e d e f o l o s i r e a c h i p s e t - u l u i sus D I P - S w i t c h - u r i . D a r a c e s t l u c r u n u m a i e s t e aşa CMI6738
a m i n t i t ( U l t r a D M A 1 0 0 , s u p o r t A t h l o n XP, neobişnuit în z i u a d e a z i , n i c i p o s i b i l i t a t e a d e a RAID HPT372 Performanţe Jocuri 1,055
performanţă bună), AK35GTR m a i oferă p a t r u s e t a FSB-ul î n paşi d e 1 M H z d e l a 1 0 0 p â n ă l a RAID, sunet 5.1 Performanţe sintetice 1,223
Iflvprrlnrliîno Dotări 0,8
socluri DIMM c e suportă m a x i m 4GB RAM 2 0 0 M H z sau a j u s t a r e a m u l t i p l i c a t o r u l u i d e la 5.5X
Modificare FSB 100-200 Idkilbil) Verdict 1.716
P C 1 6 0 0 / P C 2 1 0 0 . f u n c ţ i i IDE R A I D s i U l t r a D M A 1 3 3 p â n ă la 14X în paşi d e 0 . 5 X , d a r v o l t a j u l m a x i m ce Modificare multiplicator 5.5x-14x fojTiEfs
o f e r i t e d e c o n t r o l l e r - u l H i g h P o i n t H P T 3 7 2 şi p o a t e f i a p l i c a t p r o c e s o r u l u i este d e nu m a i puţin Modificare voltaj 1.10-1.85 IrssO.azSV], Distribuitor ETA-2U Computer
n u m e r o a s e facilităţi d e o v e r c l o c k i n g . La a c e s t d i n 1.90,1.95,20,21,22,23 Telefon 056-22.02.87
d e 2 . 3 0 V. L a d o t a r e p l a c a s t ă f o a r t e b i n e datorită
Setări (aoS/Xrnpai/dţsswtch) da/nu/nu Web www.eta2u.ro
u r m ă c a p i t o l p u t e m s p u n e c ă A K 3 5 G T R p u r şi
c e l o r 6 s l o t u r i PCI, s u n e t u l u i i n t e g r a t c e foloseşte
Garanţie 12 luni
s i m p l u spulberă competiţia prin i n t e g r a r e a tuturor
c i p u l C M e d i a C M I 8 7 3 8 şi c o n t r o l l e r - u l u i RAID. Preţ " 115$

| Epox 4BDA2+ |

Overclocking pentru Pentium4


E p o x n e a î n v ă ţ a t c u p l ă c i d e b a z ă d e c a l i t a t e şi

a t e n t l u c r a t e . încă de la c u t i a sub formă de


Detalii tehnice
gentutâ eşti încântat de această placă. Dotarea
Chipset I845D Quake3 Normal 217.3
e s t e u n a d i n t r e c e l e m a i b u n e : RAID, ATA133, Post FSB 400 Fastest 246.5
D e b u g . E p o x 4 B D A 2 + î n c e a r c ă să o f e r e posibilităţi AGP/PCI/ISA 1/6/0 3D Mark 2001 640x480 7414
AMR/CNR/ACR 0/1/0 SiSoft Sandra Mem. Int. 2050
de o v e r c l o c k i n g c u m nu a m m a i întâlnit la altă
Tip memorie DDR266/DDR200 Mem. Float 2010
placă bazată p e i 8 4 5 D , a s t f e l ai p o s i b i l i t a t e a d e a
Memorie maximă 2Gb (2 DIMM) CPU Dhrystone 3311
s c h i m b a d i n BIOS FSB-ul i n t r e 9 0 şi 2 0 0 , C P U Vcore USB 4/4 CPU Whetstone 2123
se p o a t e m o d i f i c a a d ă u g â n d l a v a l o a r e a d e f a u l t Northbridge MCH Disk 25060
Southbridge ICH2 CliBench Floating Point 6612
până l a +/-0,1 în paşi d e 0 , 0 2 5 i a r la v o l t a j u l AGP
ATA 133 Number Crunch 77570
se p o t a d ă u g a + 0 . 1 , + 0 . 2 , + 0 . 3 , + 0 . 4 . L a y o u t - u l
Audio AC97 • Evaluare (puncte)
e s t e b u n , d i s p u n e d e 6 P C I , 1 A G P x 4 şi u n C N R . Un RAID da Performanţe jocuri 0,989
l u c r u b u n e s t e p r o t e c ţ i a o f e r i t ă în c a z u l c a r e se RAID, post debug Performanţe sintetice 1,159
nm^ri A D
i n t r o d u c e o placă v i d e o 3,3V în AGP-ul plăcii(ce • uotan u,n
Modificare FSB 90-200 |dh 1 in 1)
suportă d o a r plăci 1,5V), 4BDA2+ n u m a i pleacă, Verdict 1,6-18
Modificare multiplicator da jETUlţŢgj
p r o t e j â n d c o m p o n e n t e l e , i n 3D M a r k 2 0 0 1 p l a c a Modificare voltaj -0.1 - +0.1 (pasO.fflSV) Distribuitor Elsaco
c o n c l u z i e e s t e o p l a c ă r a p i d ă şi f o a r t e b i n e d o t a t ă
Epox a obţinut c u d o a r 2 p u n c t e m a i puţin d e c â t Telefon 01-330.30.91
c u opţiuni de o v e r c l o c k i n g . Dotări speciale: AGP voltaj: până la Web wwv .eUaco.ro/www.shop.elsaco. c
Asus P 4 B 2 6 6 i a r în Q u a k e 3 a depâsit-o c u c u 2,1 f p s
+0.4V (pai •0.1)
Garanţie 24 luni
p e s e t a r e N o r m a l şi c u 1 f p s p e s e t a r e a F a s t e s t . î n
Preţ 142.7$

I Epox8KHAL+ |

Dotare bună însoţită de calitate Epox


8 K H A L + e s t e o v e r s i u n e a plăcii 8KHA+ p r i n

c a r e Epox oferă o soluţie s o c k e t A dotată c u


QetaiH t e h n i c e
A T A 1 3 3 şi a r e p e r f o r m a n ţ e r e l a t i v b u n e . A r e
Chipset KT266A Quake3 Normal 223.7
d i m e n s i u n i d e 3 0 5 m m x 2 0 0 m m a v â n d în d o t a r e FSB 200/266 Fastest 247.3
5 s l o t u r i PCI, 1 s l o t AGP 1 x , 2 x , 4 x , 3 DIMM AGP/PCI/ISA 1/5/0 3D Mark 2001 640x480 8423
AMR/CNR/ACR 0/0/0 SiSoft Sandra Mem. Int. 2044
p e n t r u D D R 2 6 6 ( m a x i m 1 , 5 G B ) şi d i s p u n e d e
Tip memorie DDR200/DDR266 Mem. Float 1912
A T A 1 3 3 . D i n BIOS a v e m p o s i b i l i t a t e a modificării Memorie maximă 1.5Gb (3 DIMM) CPU Dhrystone 4235
FSB-ului ( d i n 1 în 1 c u v a l o r i c u p r i n s e i n t r e 1 0 0 USB 2/4 CPU Whetstone 2121
M H z şi 1 8 3 M H z ) şi a m u l t i p l i c a t o r u l u i ( x 6 , x 6 . 5 , Northbridge KT266A Disk 27263
Southbridge VT8233A CliBench Floating Point 116221
x7, x7,5, x8, x8.5,x9, x9.5,x10, x10.5, x 1 1 ,
ATA 133 Number Crunch 12199
X11.5, x 1 2 , x 1 3 , x 1 4 , x15, AUTO). Tot aici
Audio AC97
p u t e m m o d i f i c a C P U V c o r e î n t r e 1 , 4 0 0 v şi RAID nu Performante jocuri 1,049
2,200v cu pas d e 0,025v, mării v o l t a j u l memo­ Extrs Norton Ghost, PC-cillin Performante sintetice 1,222
Overclocking • • B B H H Dotâri 0,4
riei sau AGP-ului c u până + 0 , 7 v (pas d e 0 , 1 v ) .
Modificare FSB 100-183 (din 1 in ' Verdict 1.710
P l a c a v i n e î n s o ţ i t ă d e u t i l i t a r u l N o r t o n G h o s t şi
Modificare multiplicator 6x-15x
a n t i v i r u s u l P C - c i l l i n . Pe p l a n u l performanţelor, Modificare voltaj 1.400-2.200 (ptBOOtsv) Distribuitor Elsaco
Setări (BOS/inipsi/dţiswitdi) da/nu/nu Telefon 01-330.30.91
8 K H A L + r e u ş e ş t e să o b ţ i n ă r e z u l t a t e b u n e : î n 3 D M a r k 2 0 0 1 a o b ţ i n u t 8 3 5 1 i a r î n Q u a k e 3 p e s e t a r e a n o r m a l
Dotări speciale: Voltaj DIMM, până la Web ,c\s M O .ra/www. h o p. o', v> c o. tom
a a v u t 2 2 2 . 9 f p s . î n PC M a r k 2 0 0 2 ( t e s t i n t r o d u s r e c e n t ) a o b ţ i n u t C P U : 4 5 9 7 , m e m o r i e : 3 0 8 6 şi H D D : 7 1 3 . + 0.7V (pas «0.1), Voltaj AGP până Ia Garanţie 24 luni
+0.7V (pas *0.1)
'Preţ 93,9$

M
martie 2002
Ultra P R O
Computers

n e v

l o o k

lm 700
* Panel • TTF Active Matrix - Vis: 17"
Diagonal Hard Coating,
Anti-glare Treatment
* Pixel Pitch - 0.264mm
* Brightness - 250 cd/m2
* Contrast Ratio - 250:1
*Viewing Angle - H: 120 degrees
V: 100 degrees
* Resolution -1280x1024@60Hz

BUCUREŞTI, Sos. Ştefan cel Mare nr. 54, Tel.: 01-211.70.9Q B-dul N. Titulescu nr. 64, Tel.: 01¬
222.20.36; Bd Regina Elisabeta nr. 30, Tel.: 01-310.11.65; B-dul Naţiunile Unite nr. 3, Tel.: 01-336.45.63; I A Ş I
Sos tancului nr. 59, Tel.: 01-250.39.04; Sos. Pantelimon nr. 93, Tel.: 01-250.16.12; Bd. Alexandru
Obregia 18, Tel.: 01-460.31.13; Calea Grivitei 51, Tel.: 01-310.30.45; BRAŞOV, Str. Memorandului nr. S t r . B a n u n r . 8

33, Tel.: 068-410.420; CONSTANTA, Bd. Ferdiţiand Nr. 89A, Bl. AR1, Tel.: 041-615.000; Bd. Tomis nr. 97,
T e l e f o n : 0 3 2 . 2 6 6 . 3 4 4
Tel.: 041-552.637 CRAIOVA, Bd. Al. I. Cuza bl. 10C, Tel.: 051-421.010; PLOIEŞTI, Piaţa Victoriei nr. 16
parter, Magazin Mercur, Tel.: 044-11.32.33; TIMIŞOARA, Piaţa Marasti 1-2, Tel.: 056-430.599. F a x : 0 3 2 . 2 6 6 . 3 4 2
teste diverse

ASUS P4S333

Stabilitate şi performanţă
O d a t ă c u l a n s a r e a c h i p s e t - u l u i SiS645 ( c u u n c o s t

mic d a r f ă c â n d posibilă c o m b i n a ţ i a Pentium-memo-

rie DDR333), raportul preţ - performanţă face


Chipset SIS645 Quake3 Normal 215.1
s o l u ţ i a P e n t i u m 4 a t r a c t i v ă . A s u s n u p u t e a să s t e a FSB 400 Fastest 244
d e p a r t e d e a c e a s t ă s o l u ţ i e şi i a t ă c ă a v e n i t c u AGP/PCI/ISA 1/6/0 3D Mark 2001 640x480 7181
AMR/CNR/ACR 0/0/1 SiSoft Sandra Mem. Int. 2295
P4S333, o placă ce merită toată atenţia. Cu t o a t e
Tip memorie DDR333/DDR266 Mem. Float 2293
că i n t r e c u t nu a a c o r d a t m a r e atenţie fenomenului Memorie maximă 3 Gb (max. 3 DIMM) CPU Dhrystone 3329
o v e r c l o c k i n g , a c u m Asus se aliniază tendinţei USB 2/6 CPU Whetstone 2103
g e n e r a l e şi î n c e a r c ă s ă p u n ă l a d i s p o z i ţ i a Northbridge S1S645 Disk 24221
Southbridge S1S961 CliBench Floating Point 6737
u t i l i z a t o r i l o r opţiunile n e c e s a r e . La p o r n i r e atenţia
ATA 100 Number Crunch 77687
î ţ i e s t e a t r a s ă d e o v o c e c a r e se a u d e d i n b o x e l e
Audio CMI873B i^j-.iiiMjji.iiina3iiiiii—
s i s t e m u l u i c e îţi c o m u n i c ă c e se î n t â m p l ă în timpul RAID Performanţe jocuri 0,971
p r o c e s u l u i d e b o o t . Dacă sunt p r o b l e m e , v o c e a îţi Extra Vocal Post Messages Performanţe sintetice 1,219
Overclocking 0,4
spune care este cauza acestei erori, producătorul
( ş i f o a r t e b i n e a f ă c u t ) să r e n u n ţ e l a A C 9 7 şi a
Modificare FSB 100-166 (din 1 h i) Verdict 1,620
d e n u m i n d a c e a s t ă f a c i l i t a t e " V o c a l Post Messages".
d o t a t p l a c a c u C-Media CMI-8738, c h i p c a r e a d u c e Modificare multiplicator -
La î n c e p u t e s t e f o a r t e d i s t r a c t i v d a r după aceea Modificare voltaj 1.750-1.850 (pas0.O25V) Distribuitor Ager
un s u n e t d e c a l i t a t e p e 6 c a n a l e a u d i o . Având un
d e v i n e e n e r v a n t aşa c ă a m d e z a c t i v a t - o d i n BIOS Setări pmjurrp^/djpswftch) da/nu/da Telefon 01-231.09.04
p r e ţ m i c , p e n t r u o p l a c ă ASUS, ( i a r m e m o r i a
fără r e g r e t e , totuşi când a p a r p r o b l e m e această Dotări speciale: Conectori SD (Secure W e b www.ager.ro
DDR333 n u e s t e c u m u l t m a i scumpă d e c â t DDR266) Digital) si MS (Memory Stidt), SmartCard Garanţie 33 tuni
opţiune e s t e f o a r t e f o l o s i t o a r e . Asus a hotărât Reader, 1 porturi USB suplimentare p ţ
e s t e o s o l u ţ i e b u n ă p e n t r u c e i c e d o r e s c P4 .
re
118.5$

; Leadtek 7350KDÂ{

Overclocking cu X-BIOS II
W i n F a s t 7 3 5 D A e s t e p r o d u s ă d e L e a d t e k şi e s t e

bazată p e c h i p s e t u l SiS735. Suportă memorie


Detalii t e h n i c e
D D R 2 0 0 şi D D R 2 6 6 ( 3 D I M M , m a x i m 1,5GB).
Chipset SIS735 Quake3 Normal 215.8
Layout-ul este unul din cele mai bune pe care FSB 266/200 Fastest 238
le-am văzut, p o a t e doar m e m o r i a este plasată c a m AGP/PCI/ISA 1/6/1 30 Mark 2001 640X4B0 8157
AMR/CNR/ACR 0/1/0 SiSoft Sandra Mem. Int 1895
a p r o a p e d e p l a c a v i d e o . A r e în d o t a r e s u n e t AC97,
Tip memorie PC2100 Mem. Float 1756
s u p o r t p e n t r u r e ţ e a R T L 8 1 0 0 şi i n t e r f a ţ ă A T A 1 0 0 .
Memorie maximă 1.5Gb (3 DIMM) CPU Dhrystone 4218
M u l t i p l i c a t o r u l se s e t e a z ă d i n d i p s w i t c h i a r v o l t a j u l USB 2/4 CPU Whetstone 2113
şi FSB-ul d i n B I O S . P l a c a v i n e d o t a t ă c u u n s o f t w a r e Northbridge SIS735 Disk 25876
Southbridge CliBench Floating Point 12211
( c e a r a t ă şi f o a r t e b i n e ) d e s t i n a t overclocking-ului
ATA 100 Number Crunch 16230
d i r e c t d i n W i n d o w s , n u m i t de producător "Speed
Audio AC97 [Evaluare (puncte)
Gear" care este excelent pentru un utilizator RAID
Extra
nu
reţea
Performanţe jocuri
Performanţe sintetice
1,013
1,178
••
î n c e p ă t o r în o v e r c l o c k i n g . Cu a j u t o r u l acestui
MflaBHBIffl Dotâri 0,5
p r o g r a m se p o t s e t a f o a r t e uşor v i t e z e l e la CPU,
Modificare FSB 100-200 (dini hi) Verdict 1,651
m e m o r i e şi P C I . în t e s t e a m r e m a r c a t rezultate
Modificare multiplicator 5 până la 12.5
mai b u n e decât c e l e obţinute de m u l t e plăci bazate Modificare voltaj +0.025 - +0.275 (pe 0.QZ5V)Distribuitor Skfn Media
o v e r c l o c k i n g şi d o t ă r i l e s u n t a r g u m e n t e favorabile
pe K T 2 6 6 A , r e u ş i n d u n f r u m o s şi s u r p r i n z ă t o r 8 1 5 7 •0.025 prala -0.1 ensQtESV) Telefon 01-231.50.97
p e n t r u achiziţionarea acestei plăci. Setări (BOS/Ajnpcri/dipsMtdi) da/nu/da Web www.skin.ro
în 3 D M a r k 2 0 0 1 . Performanţele bune, stabilitatea
Garanţie 12 luni
oferită d e SiS735, preţul c o m p e t i t i v , facilităţile de Dotări speciale: x-BIOS II
Preţ 109$

| Jetway V333DA |

KT333 + DDR333 = Viteză


P r i m a placă s o c k e t A cu suport p e n t r u memoria

DDR333 p e c a r e a m t e s t a t - o a v e n i t d e la J e t w a y şi
Teste
are l a bază c h i p s e t u l K T 3 3 3 . De r e m a r c a t e s t e l i p s a
Chipset KT333 Quake3 Normal 241
r ă c i r i i a c t i v e a c h i p s e t - u l u i K T 3 3 3 şi s p o r u l d e FSB 200/266 Fastest 269.2
performanţă obţinut prin d e z a c t i v a r e a opţiunii AGP/PCI/ISA 1/5/0 3D Mark 2001 640x480 8686

" R e c o v e r y G e n i u s " d i n BIOS, c h i a r d a c ă a c e a s t a e s t e AMR/CNR/ACR 0/1/0 SiSoft Sandra Mem. Int. 2071
Tip memorie PC2700/PC21O0 Mem. Float 1974
c o n s i d e r a t ă d e J e t w a y o f a c i l i t a t e . La capitolul
Memorie maximă 3Gb (3 DIMM) CPU Dhrystone 4240
o v e r c l o c k i n g s t ă b i n e a v â n d în BIOS o p ţ i u n i d e USB 2/4 CPU Whetstone 2127
m o d i f i c a r e a FSB ( d e l a 1 0 0 l a 2 0 0 în p a s d e 1 ) , CPU Northbridge KT333 Disk 27072
Southbridge VT8233A CliBench Floating Point 12280
V c o r e ( î n t r e 1 , 6 2 5 v şi 1 , 8 5 0 v î n p a s d e 0 , 0 2 5 v ) ,
ATA 133/100 Number Crunch 116320
v o l t a j u l D I M M ( 2 , 5 - 2 , 8 î n p a s d e 0 , 1 ) şi v o l t a j u l AGP
Audio AC97
( 1 , 5 ; 1 , 6 ) . S e t ă r i l e s e p o t f a c e a t â t d i n BIOS c â t şi RAID nu Performante jocuri 1,115
din j u m p e r i . V 3 3 3 D A a r e în d o t a r e c h i p s e t - u l d e Extra Recovery Genius Performanţe sintetice 1,238

s u n e t A C 9 7 , o p ţ i u n e a " R e c o v e r y G e n i u s " şi s u p o r t ă I Dotări 0,4


d e c â t J e t w a y 866As U l t r a , d a r n u a reuşit în
Modificare FSB 100-200 (din 11n 1) Verdict 1,773
ATA133. Layout-ul este b u n , cu excepţia amplasării 3 D M a r k 2 0 0 1 să d e p ă ş e a s c ă a t â t în 3 D M a r k 2 0 0 1
Modificare multiplicator nu • Contact
c o n e c t o r i l o r IDE c a r e î n c u r c ă p l a c a v i d e o ( m a i a l e s c â t şi î n t o p u n e l e p l ă c i c a r e n u u t i l i z e a z ă decât Modificare voltaj 1.625-1.850 (patunsv) Distribuitor UltraPro
dacă aveţi o placă v i d e o d e d i m e n s i u n i mari). KT266A. De vină nu p o a t e f i c h i p s e t - u l ci Setări (BCS/Jurţeri/dpswttdi) da/da/nu Telefon 01-211.70.90
Web www.ultrapro.ro
Chipset-ul KT333 c o m b i n a t cu m e m o r i a DDR333 a . producătorul c a r e n u profită i n t o t a l i t a t e de
Dotări speciale: VDIMM voltaj din BIOS Garanţie 24 luni
f ă c u t a c e a s t ă p l a c ă să a i b ă p e r f o r m a n ţ e m a i m a r i avantajele o f e r i t e de KT333. _ Preţ - '

m martie 2002
| Epox 8KHA+]

Vedeta Epox continuă să conducă


E P - 8 K H A + e s t e u r m a ş u l d i r e c t a l p l ă c i i EP-8KHA
p r i n c a r e f i r m a Epox a t r e c u t de la KT266 la
| Detalii t e h n i c e
KT266A. în p l u s , producătorul a m a i adăugat u n KT266A Quake3 Normal 226.4
f a n , a j u n g â n d a s t f e l l a u n t o t a l d e 4 . La o p r i m ă FSB 266/200 Fastest 251.6

p r i v i r e o b s e r v i i m e d i a t P80P D e b u g (POST) C a r d - u l AGP/PCI/ISA 1/6/0 3D Mark 2001 640x480 8512


AMR/CNR/ACR 0/0/0 SiSoft Sandra Mem. Int. 2018
c a r e m o n i t o r i z e a z ă p l a c a şi c e l e 6 P C I - u r i . D a c ă
Tip memorie PC2100/PC1600 Mem. Float 4916
f a c e m abstracţie d e g r e u l acces la m e m o r i e d i n Memorie maximă 1.5 Gb (maxim 3) CPU Dhrystone 4241
c a u z a plăcii v i d e o , ne p u t e m d e c l a r a mulţumiţi d e USB 2 (maxim 6) CPU Whetstone 2125
Northbridge VT8366 (A) CliBench MK III SMP
layout-ul e i . Din prisma overclocking-ului,
Southbridge VT8233 Number Crunch 116221
EP-8KHA+ se d o v e d e ş t e a f i soluţia p e n t r u c e i c a r e
ATA 100/66 Floating Point 12199
v o r să d u c ă p r o c e s o a r e l e şi m e m o r i i l e l a e x t r e m . î n Audio AC97 INII i l l l l l ' l i l l l l ^ M
BIOS g ă s i m o m u l ţ i m e d e o p ţ i u n i c a r e n e a j u t ă î n RAID nu Performanţe jocuri 1,063
Extra Debug card on board Performanţe sintetice 1,248
a c e s t s e n s : FSB-ul p o a t e f i m o d i f i c a t î n t r e 1 0 0 M H z
Overclocking Dotări 0,5
şi 2 0 0 M H z c u i n c r e m e n t a r e d e 1 M H z ,
Modificare FSB 100 la 200 (din 1 ini) Verdict 1.737
multiplicatorul are o mulţime de valori (x6,x6.5,x7 Modificare multiplicator x6-x15 (pas 0.5) C o n t a c t
X7,5.x8,x8.5,x9,x9.5,x10,x10.5,x11,x11.5,x12,x13,x v a l o a r e d e 3 . 2 V . Pe p l a n u l p e r f o r m a n ţ e l o r , produsul Modificare voltaj -0.1 la +0.1 (•/•0.025V) Distribuitor Elsaco

1 4 , x 1 5 , A U T O ) , v o l t a j u l CPU p o a t e f i m d i f i c a t în Setări fjTKE/Jurrp^/*pwSdi) da/da/nu Telefon 01-337.30.91


c e l o r d e l a E p o x a a v u t r e z u l t a t e b u n e şi s e
Dotări speciale: VDIMM voltaj din BIOS Web www.elsaco.com/www.shop.eisaco.com
paşi d e 0.025V, i a r v o l t a j u l DIMM p o a t e f i mărit în î n c a d r e a z ă î n p a r t e a d e sus a c l a s a m e n t u l u i . Garanţie 24 iuni
pas d e 0 . 1 0 v până la 0.70V, ajungând t e o r e t i c la o Preţ 90$

| Soltek SL-75DRV4]

Movul cu performanţe de vârf


î n s p i r i t u l " h a i să n e c o l o r ă m p l ă c i l e " S o l t e k v i n e şi
c u SL-75DRV4, d e c u l o a r e m o v . în afară d e c u l o a r e a
s c h i m b a t ă f a ţ ă d e SL-75DRV2, producătorul a m a i
Chipset KT266A Quake3 Normat 229
a d ă u g a t şi s u p o r t p e n t r u A T A 1 3 3 ( g r a ţ i e s o u t h - FSB 266/200 Fastest 254.9
brige-ului VT8233A) c a r e conferă o rată de t r a n s f e r AGP/PCI/ISA 1Pro/5/0 3D Mark 2001 640x480 8522
AMR/CNR/ACR 0/1/0 SiSoft Sandra Mem. Int 2037
t e o r e t i c ă î n t r e c h i p s e t şi H D D d e p â n ă l a 1 3 3 M b p e
Tip memorie PC2100/PC1600 Mem. Float 1932
secundă. Opţiunile de o v e r c l o k i n g s u n t la î n ă l ţ i m e :
Memorie maximă 3Gb (3 DIMM) CPU Dhrystone 4255
m o d i f i c a r e a FSB-ului d e la 1 0 0 M H z la 2 0 0 M H z , în USB 2 (maxim 4) CPU Whetstone 2136
p a s d e 1 M H z , v o l t a j u l CPU d e l a 1 . 1 0 0 v l a 1 . 8 5 0 v , Northbridge VIA VT8366A CliBench
Southbridge VIA VT8233A Number Crunch 117382
î n p a s d e 0 . 0 2 5 v şi m u l t i p l i c a t o r u l î n t r e x 5 . 5 şi x 1 4 .
ATA 133 Floating Point 12429
S e t ă r i l e se p o t f a c e p r i n două m e t o d e : d i r e c t d i n Audio AC97
A ş e z a r e a c o n e c t o r i l o r IDE n u m i s-a p ă r u t
BIOS s a u p r i n i n t e r m e d i u l d i p s w i t c h - u r i l o r . B I O S - u l RAID nu Performanţe jocuri 1,071
f o a r t e inspirată, f i i n d prea a p r o a p e d e placa v i d e o ,
ne m a i oferă două setări p e n t r u o v e r c l o k i n g Extra Smart Card Reader Performanţe sintetice 1,253
d a r în rest l a y o u t - u l e s t e reuşit. Placa a r e în d o t a r e
[ Dotări 0,6
" R e d S t o r m O v e r c l o c k i n g T e c h " şi " S m a r t D o c
s u p o r t p e n t r u SCR ( S m a r t C a r d R e a d e r ) şi u n s e n z o r Modificare FSB 100-200 (dh i in i) Verdict 1,758
Anti-Burn Shietd". Odată activată funcţia
t e r m i c c e p o a t e f i aşezat după dorinţă în i n t e r i o r u l Modificare multiplicator X5.5-X14 (paso.5
1 Contact
"RedStorm", aceasta măreşte t r e p t a t frecvenţa Modificare voltaj 1.100 la 1.850 |pas0.O25V) Distribuitor Viaml
c a r c a s e i ( e v e n t u a l lângă p l a c a v i d e o ) pentru
p r o c e s o r u l u i până l a o v a l o a r e c a r e asigură Setări (BlOS/Jiniperl/dţawrtdi) da/da/da Telefon 01-327.72.45
m o n i t o r i z a r e a t e m p e r a t u r i i . Performanţele în t e s t e
Web www.vlami.ro
s t a b i l i t a t e a s i s t e m u l u i , după c a r e c a l c u l a t o r u l Dotâri speciale: RedStorm Overclocking
a u f o s t aşa c u m n e - a m a ş t e p t a t , adică f o a r t e b u n e Garanţie
reporneşte a u t o m a t cu noua configuraţie. Tech, SmartDoc Anti-Burn Shfeld
şi o i n d i c ă d r e p t o o p ţ i u n e v i a b i l ă p e n t r u upgrade. Preţ 99$

§ MSI K7N420 Pro |

Puţin pentru overclocking


D u p ă A s u s v i n e r â n d u l şi c e l o r d e l a MSI s ă n e
p r e z i n t e o p l a c ă b a z a t ă p e c h i p s e t - u l n F o r c e . La
primele teste, cu driverii care vin cu placa, K7N420 Detalii tehnice
nForce420D Quake3 Normal 226.3
a a v u t r e z u l t a t e d e s t u l de slabe. GeForce MX-ul d i n -
FSB 266/200 Fastest 250.3
dotare nu are performanţe f o a r t e bune (din cauza AGP/PCI/ISA 1/5/0 3D Mark 2001 640x480 8401
c e l o r 3 2 M b "împrumutaţi" d i n m e m o r i a RAM a AMR/CNR/ACR 0/1/0 SiSoft Sandra Mem. Int. 1862
sistemului). Dupa instalarea driverilor generici Tip memorie PC21O0 Mem. Float 1795
Memorie maximă 1.5Gb (3 DIMM) CPU Dhrystone 4239
n F o r c e s-a c o n s t a t a t c r e ş t e r e a p e r f o r m a n ţ e l o r , î n s ă
USB 2/6 CPU Whetstone 2124
n u s-a a p r o p i a t f o a r t e m u l t d e s o l u ţ i a n F o r c e a Northbridge Crush 12 Disk 28008
c e l o r d e la Asus ( p l a c a testată în numărul t r e c u t ) . Southbridge MCP-D CliBench Floating Point 12199
Dacă sunteţi un pasionat d e o v e r c l o c k i n g veţi f i ATA 100 Number Crunch 116221
sau scăzând 0,05V, 0,02V. Un l u c r u uşor d e r a n j a n t
Audio NVIDIA AC5.1 Evaluare (puncte)
f o a r t e d e z a m ă g i ţ i să c o n s t a t a ţ i l i p s a p o s i b i l i t ă ţ i l o r este aşezarea DIMM-ului d e m e m o r i e p r e a a p r o a p e RAID nu Performanţe jocuri 1,055
de schimbare a multiplicatorului (poate o versiune d e p l a c a v i d e o . î n c u t i e a m găsit o i e ş i r e S/PDIF ( c e Extra S/PDIF output, 2 porturi USB Performanţe sintetice 1,221
v i i t o a r e d e BIOS v a r e z o l v a p r o b l e m a a c e a s t a ) . p u n e în v a l o a r e e x c e l e n t u l n V i d i a A u d i o C o d e c 5.1) Overclocking Dotări 0,9
N i c i v a l o r i l e FSB-ului n u n e lasă p r e a m u l t d e a l e s : Modificare FSB Verdict 1,756
şi d o u ă p o r t u r i s u p l i m e n t a r e USB. A m r e m a r c a t şi
100MHz, 105MHz, 106MHz, 111MHz,114MHz, 100, 105, 106, 111, 114, 133, 137,
p l a c a d e r e ţ e a o n b o a r d c a r e s-a c o m p o r t a t foarte Distribuitor Flamingo Computers
140, 145, 147, 154, 157
133MHz, 137MHz, 140MHz, 145MHz, 147MHz, bine în t i m p u l testelor. K 7 N 4 2 0 d i s p u n e d e LIVE Modificare multiplicator - Telefon 01-236.20.00
1 5 4 M H z , 1 5 7 M H z , i a r v o l t a j u l se p o a t e m o d i f i c a BIOS şi L I V E D R I V E R . P e n t r u c e i c a r e i u b e s c n V i d i a Modificare voltaj +/-0.05; +/-O.02; .0.10 Web www.flamfngo.ro
adăugând la v a l o a r e a " d e f a u l t " 0,05V, 0,02V,0,1V Setări ^/JunxCT/dpswitdi) da/da/nu GaraQţle 36 luni
s o l u ţ i a p r o p u s ă d e MSI e s t e o o p ţ i u n e f o a r t e b u n ă .
Dotări speciale: - Preţ 149$
diverse

Radeon7500
Radeon7500 Abit Siluro GF4MX
Performanţă şi p r e ţ medii Vicexă d e A/îX d e Sa

t u r a c c e l e r a t o a r e l e 3D în t e s t e f i i n d n e t

a c t u a l e . Design-ul plăcii superioară plăcilor

nu includea c o n e c t o r bazate pe GeForce2Ti

D V I şi d i n a c e a s t ă c a u z ă testate de noidar a

a fost ataşat un card pe a v u t r e z u l t a t e puţin m a i


slabe decât WinFast
care a fost mutat
A170 d e la L e a d t e k
conectorul de monitor.
t e s t a t în numărul t r e c u t
In testele de
al revistei (realizat t o t
performanţă placa
pe baza lui GeForce4
s-a c o m p o r t a t normal
MX440) obţinând c u 3 2
pentru categoria d i n
d e p u n c t e m a i puţin în
care face parte
3D M a r k 2 0 0 1
d e p ă ş i n d c h i a r SP
A m a v u t plăcerea d e a Aceasta a r e 64MB RAM (1024x768). Cei care
Al doilea chipset ca per­ dar nici u n n u m e d e 6600Ti în 3DMark 2001
t e s t a şi o p l a c ă b a z a t ă DDR l a 4 0 0 M H z , m a r c a d o r e s c să f a c ă u n
f o r m a n ţ ă p e c a r e ATi î l firmă producătoare a c u 13 p u n c t e d a r î n
Samsung c u viteza d e upgrade de la GeForce2
p r o p u n e p e piaţă este sosit în redacţie p e n t r u toate celelalte teste a pe înlocuitorul seriei
4ns. Abit a d o t a t Siluro p o t să s e g â n d e a s c ă şi
Radeon7500. Mania inte­ testar. Aceasta are la fost depăşită d e plăcile GeForce2 Ti: GeForce4
la v a r i a n t a c e l o r d e la
g r a t o r i l o r c a r e d o r e s c să bază c h i p s e t - u l R a d e o n M X 4 4 0 . Ea f a c e p a r t e GF4MX c u TV-Out i a r
GeForce2 T i . A r e răcire
A b i t , _ î n s ă , c a şi
o f e r e aceste plăci este 7 5 0 0 şi utilizează 6 4 MB din noua serie de acce­ opţional c u TV-in
a c t i v ă p e c h i p s e t şi
c e l e l a l t e plăci MX d i n
însă d i n c e în c e m a i RAM, dispune d e TV-out l e r a t o a r e 3D d e la A b i t : (versiunea Siluro GF4MX
memoria de 4ns marca
seria GeForce4 nu
m a r e şi a s t f e l o a l t ă şi D V I , d o t ă r i Siluro, care încet d a r VIO). Placa n u ne-a
Samsung. Este dedicată
i n c l u d e t o a t e funcţiile
placă video purtând considerate standard s i g u r î n c e p e să s e dezamăgit având o
celor ce doresc perfor­
noii generaţii.
m a r c a "Powered b y ATI" însă n u d e o s e b i t e p e n - impună p e piaţă. c o m p o r t a r e f o a r t e bună
m a n ţ e m e d i i şi p r e ţ b u n

Fvalu.irv (pun; tei


Chipset Radeon7500 3D Mark 200 1024 4377 Chipset GeForce4 MX 440 3D Mark 2001 1024 5629 Performanţă 1.423
Memorie 64Mb DDR 1280 3395 Dotări 0.01 Memorie 64Mb 1280 4209 Dotări 0.015
Video In nu Quake 3 640 193.4 Verdict 1.107 Video In nu Quake3 640 214 Verdict 1.43B
1280 69.8 Frecventă chipset 270MHz 1280 103.3
frecvenţă chipset 250MHz
Video Mark 2080 Distribuitor UltraPro Frecvenţă memorie 200MHz Dronez 1024 57.79 Distribuitor Tape Computer
Frecventă memorie 200MHz
Dual Head da Q738 Web www.uttrapro.ro Dual Head nu 12B0 48.35 Web www.tape.ro
TV-Out da P812 Telefon 01-211.70.90 TV-Out da Video Mark 2306 Telefon 01-330.57.83
DVI da F530 Preţ 97.8S DVI nu Q784, P961, F600 Preţ 119$

m» Sparkle/Jetway SP66OOT1 •m*m] Hercules 3D Prophet FXD8500LE


R a o e e
F o s t a e s t e
85^
şi c u t i a d e l a J e t w a y î n O u t şi D V I . C o m p o r t a r e a

c a r e a m găsit e x a c t în t e s t e a f o s t f o a r t e

aceeaşi placă v i d e o ! Mai bună depăşind în 3D

mult, manualul era t o t Mark 2001 GeForce3

cel de la Sparkle, m a i Ti200 d e la Creative

puţin coperţile, c a r e poziţionând p l a c a u n d e ­

erau rupte de ambala- va între GeForce3 Ti200

t o r u l plăcii I M a n u a l u l şi G e F o r c e 3 T i 5 0 0 . î n

din cutia Jetway înce­ c u t i e se află, m a n u a l u l

pea c u pagina... 2! A m Power DVD, unm i c

l u a t c e l e două plăci catalog cu produse

g e m e n e şi a m î n c e p u t H e r c u l e s , u n CD c u

să c ă u t ă m o m i c ă P o w e r D V D şi C D - u l c u

diferenţă măcar la H e r c u l e s a renunţat Radeon 8500. d r i v e r i ATi ( d i n p ă c a t e


Dacă vă întrebaţi c u m d e m a n u a l u l l u c i o s şi
numărul d e revizie total la chipset-urile Producătorul a renunţat Hercules livrează d r i v e r i
se f a c e că testăm două f r u m o s c o l o r a t . După
bineînţeles fără la facilităţi v i d e o în g e n e r i c i ATi şi n u c u
plăci în acelaşi spaţiu, aceea ne-am mirat d e ' N V I D I A şi a s t f e l a s o s i t
r e z u l t a t . P l ă c i l e a u TV- favoarea performanţe­ m a r c a "Hecules"). 3D
veţi afla cu surprindere c o o l e r - u l plăcii c e părea noua serie d e plăci
Out, sunt realizate p e l o r , şi a s t f e l c e a s u l P r o p h e t FXD 8 5 0 0 LE n e
şi a m u z a m e n t ( c u m a m făcut d i n plastic c u o bazată pe chipset-urile
c h i p s e t - u l G e F o r c e 2 T i şi c h i p s e t - u l u i şi a l m e m o ­ d e m o n s t r e a z ă că şi
p ă ţ i t şi n o i ) c ă d e f a p t formă m a i m u l t decât ATi. P r i m a placă c e ne-a
au m e m o r i i Samsung riei este la 250MHz. plăcile b a z a t e p e
e s t e v o r b a d e o singură ciudată. Dar asta n u a sosit la redacţie d e la
de 5ns. Performanţe M e m o r i i l e Hynix sunt la c h i p s e t u r i ATi p o t a v e a
placă. Prima dată a m fost nimic in comparaţie Hercules este 3D
medii p e n t r u clasa l o r 4ns i a r c a dotări sunt performanţe deosebite
desfăcut cutia de la c u u i m i r e a c e ne-a P r o p h e t FXD 8 5 0 0 LE,
iar bundle zero. p r e z e n ţ i c o n e c t o r i TV- în j o c u r i .
S p a r k l e şi n e - a m m i r a t cuprins când a m deschis bazată p e chipset-ul A t i

r,r>i!ii-iiL- Gft- 153 MIIH ffi-lllHiMhdjliBSM


Chipset GeForce2 Ti 3D Mark 2001 1024 4712 Performantă 1.265 Chipset Radeon 8500 3D Mark 2001 1024 8050 Performanţă 1.602
Memorie 64Mb 1280 3382 Dotâri 0.005 Memorie 64Mb DDR 1280 6293 Dotări 0.01
Video In nu Quake 3 640 217.4 Verdict 1.270 Video In nu Quake 3 640 212.9 Verdict 1.612
Frecventă chipset 250MHz 1280 79.4 Frecventă chipset 250MHz 1280 101.6
r-ffităc™
Frecvenţă memorie 200MHz Dronez 1024 58.7 Distribuitor Best/UltraPro Frecvenţa memorie 250MHz Video Mark 2049 Distribuitor UbiSoft
Duat Head nu 1280 52.18 Telefon . 01-345.55.05 . - Dual Head da Q735 Web www.ublsoft.ro
TV-Out da Video Mark 2301 01-211.70.90 TV-Out . da P783 Telefon 0.1-231.67.69
'DVI nu Q781, P920, F600 Preţ . 110.2$ DVI da F530 Preţ 160$

BL
Philips 1 WebCam Pro 3D •

Camera care şîie toî (în acest moment vizitaţi aria CyberDrîve)
L a p r i m a v e d e r e p a r e o f r u m o a s ă şi

elegantă lampă d e birou. Nu este

însă u n w e b c a m obişnuit având o

mulţime d e facilităţi p r i n t r e care

p o s i b i l i t a t e a d e a f a c e OCR, 6.0, SpotLife, Digimarc MediaBridge


r e a l i z a r e a d e fişiere v i d e o , c l i p u r i la Reader, Take5, RealPlayer 7 Basic.
rezoluţii d e 160x120, 320x240, Tot a i c i a m găsit u n i n t e r e s a n t
6 4 0 x 4 8 0 ( p â n a l a 3 0 f p s ) . î n c u t i e se pachet de joculeţe care folosesc
a f l ă şi u n c a b l u U S B , u n m a n u a l î n webcam-ul pe post de dispozitiv de
c a r e se explică c u m se realizează interacţiune al utilizatorului c u cal­
OCR-ul c u a j u t o r u l s o f t w a r e - u l u i c u l a t o r u l . A m î n c e r c a t şi p r o g r a m u l
PageCam 3 . 1 , un m i c săculeţ pentru de OCR i a r d u p ă c â t e v a r e g l a j e a m
p r o t e j a r e a a p a r a t u l u i în t i m p c e n u i z b u t i t să t r a n s f o r m ă m u n t e x t d e p e
îl f o l o s i m , u n dispozitiv de fixare pe o hârtie într-un d o c u m e n t d i g i t a l .
b i r o u şi u n u l d e f i x a r e p e m o n i t o r . Dintre alte lucruri i n t e r e s a n t e ce se
CD-ul conţine u n p a c h e t i m p r e s i o ­ pot face cu această cameră: scanare
nant de software, dar d i n păcate de o b i e c t e 3 D , folosirea pe post d e
n e d o c u m e n t a t astfel încât alarmă d e a p a r t a m e n t , realizarea d e
trebuie descoperite unul câte unul transmisiuni video pe internet. - .
cu multă răbdare: Ulead Photo Este un produs plin d e surprize.
E x p r e s s 2 . 0 SE, U l e a d P h o t o E x p l o r e r
Detalii tehnice C o n e c t a r e : USB • R e z o l u ţ i e : până l a 6 4 0 x 4 8 0

Contact Best C o m p u t e r s • 01-345.55.05 • w w w . b e s t c o m p u t e r s . r o Preţ: 79$

HPj Scanjet 4470c


/ DRIVE
senzor
HP Scanjet 4470c este un

scaner pentru format A4 cu / -

moduri de conectare: pe

p o r t u l p a r a l e l s a u p e USB.

Am testat acest scaner pe portul

CdRom 52X
U S B şi a m o b ţ i n u t r e z u l t a t e b u n e z o r i : u n CCD
p e n t r u clasa d i n care f a c e parte. Pe de 1200d p i p e n t r u scanări d e
el se află m a i m u l t e b u t o a n e care

îndeplinesc d i f e r i t e funcţii automate


r e z o l u ţ i i m a r i şi u n C C D d e 3 0 0 d p i

p e n t r u scanări r a p i d e . Software-ul 30USD


(scanare, copiere, imprimare, trimi­ p o a t e salva i m a g i n i l e s c a n a t e în
t e r e prin e-mait sau pe un site w e b ) diferite formate (gif, jpeg, b m p ,
şi u n e c r a n L C D . R e z o l u ţ i a maximă t i f f , e t c . ) şi a r e i n c l u s o v e r s i u n e d e
de scanare este 1200x2400 d p i (9600 OCR, i a r c u p u ţ i n e r e g l a j e d e
i n t e r p o l a t ) şi d i s p u n e d e u n a d a p t o r c u l o a r e se p o t o b ţ i n e i m a g i n i d e o
de transparenţă. Foloseşte d o isen- c a l i t a t e f o a r t e bună.
CDRW 16X/12X/40X
Detalii t e h n i c e C o n e c t a r e : U S B / p a r a l e l • Rezoluţie m a x i m ă : 1 2 0 0 x 2 4 0 0

Contact HP • 0 1 - 2 0 5 . 3 3 . 5 5 • w w w . h p . c o m . r o P r e ţ : 159EU 82USD


LiteOn C1770FNSL 17"
Diagonală vizibilă de 15„8 !

Cunoscuţi pentru monitoarele m a r e şi c u e c r a n p l a t . L a c e o f e r ă


p r o d u s e , LiteOn au în ofertă un C 1 7 7 0 F N S L , îşi m e r i t ă b a n i i , însă
m o n i t o r d e 1 7 " c e poartă n u m e l e de pentru utilizatorul pretenţios
C 1 7 7 0 F N S L . în p r i m u l rând a t r a g e v a l o a r e a sa e s t e f o a r t e redusă.
p r i n preţul d e 1 5 6 $ (fără TVA)

care este evident bun pentru un

monitor cu ecran plat de 1 7 " .

Acesta este conform cu

s t a n d a r d u l T C 0 9 9 şi d i s p u n e d e

r e g l a j e l e o b i ş n u i t e , f ă r ă să

exceleze la acest capitol.

D i a g o n a l a vizibilă e s t e d e 1 5 , 8 "

iar i m a g i n e a este bună, monitorul

adresându-se prin r a p o t u l cali-

tate-preţ utilizatorului cu buget

redus care vrea un monitor mai


~7~ ProVision
Create y o u r o w n n e t w o r k vîsion
Detalii tehnice Diagonală: 1 7 " • Diagonală vizibilă: 1 5 . 8 " » C o n f o r m T C 0 9 9
Contact Alliance C o m p u t e r • 01-410.17.98 ~MjBS
p-ţa A l b a I u l i a , n r 8 , b l i 7 , s c 3 , e t 2 , a p 5 0 - 5 2 , s e c t o r 3 , B u c u r e ş t i ,
7 0 7 0 0 România, t e l : ( + 40 1 ) 3 2 1 . 1 5 6 8 , f a x : ( + 4 0 1 ) 3 2 3 . 6 5 7 0 ,
www.pro.ro, provision@pro.ro

iillllilllllliHi^illiHHiiiillllHilllBiHI
teste dfverse

KingMax DDR333 A4 Tech Wireless Kit


Lăţime de bandă de 2.7Gb/s Fără cabluri pe birou
Am primit pentru O f e r t a f i r m e i A4Tech ne scapă d e u
' ' 1
' " ' " "
t e s t a r e u n DDR333 c a b l u r i l e t a s t a t u r i i şi a mouse-ului
CL2.5 d e 2 5 6 MB d e d e p e b i r o u r i l e n o a s t r e şi a ş a
la KingMax f o a r t e a g l o m e r a t e . într-o singură
(companie înfiinţată c u t i e şi l a u n p r e ţ c o n v e n a b i l găsim Mouse-ul a r e 2 b u t o a n e (rotiţa de
î n 1 9 8 9 şi a j u n s ă a c u m p r i n t r e l i d e r i i punct de vedere al dimensiunilor, tastatura wireless Internet/ s c r o l l se p o a t e f o l o s i c a a l t r e i l e a
producătorilor d e m e m o r i i ) . P C 2 7 0 0 a r ă m a s n e s c h i m b a t ă şi t o t M u l t i m e d i a , mouse-ul wireless b u t o n ) i a r rezoluţia e s t e d e 520 d p i
A m t e s t a t m e m o r i a p e p l a c a d e bază cu 184 d e p i n i . M e m o r i a testată d e RFSW-25, r e c e i v e r - u l , 9 p a g i n i c u faţă de 400 dpi cât au majoritatea.

Asus P45333. M e m o r i a KingMax este noi e s t e d e 5ns, alţi producători instrucţiuni d e i n s t a l a r e , 2 b a t e r i i AA Receiver-ul trebuie amplasat la

renumită p e n t r u posibilităţile d e oferind acest t i p de memorie la (necesare t a s t a t u r i i ) , 2 b a t e r i i AAA minim 20 cm de orice alt dispozitiv

o v e r c l o c k i n g şi p e n t r u s t a b i l i t a t e a ce 7 , 5 n s , d e c i K i n g M a x se d o v e d e ş t e ( n e c e s a r e m o u s e - u l u i ) şi o d i s k e t ă c u electro-mecanic şi l a m a x i m 3 m d e

o conferă sistemului, lucru constatat o soluţie m u l t m a i rapidă decât software de instalare. Tastatura are m o u s e şi t a s t a t u r ă . P r o d u c ă t o r i i n e

şi d e n o i î n c a d r u l t e s t ă r i i . Memoria m a j o r i t a t e a c o m p e t i t o r i l o r . Preţul nu 12 b u t o a n e m u l t i m e d i a / I n t e r n e t p r o ­ asigură că b a t e r i i l e ne v o r ţ i n e c a m 6

DDR333 (PC2700) a r e o lăţime d e e s t e f o a r t e m a r e şi m e r i t ă u n g r a m a b i l e . Ne-au plăcut t a s t e l e fiind l u n i . Soluţia d e la A 4 Tech e s t e u n a

bandă d e 2,7Gb/secundă, faţă d e u p g r a d e la o placă c u s u p o r t DDR333 u ş o r d e a p ă s a t şi f o a r t e s i l e n ţ i o a s e , d e f o a r t e b u n ă c a l i t a t e şi m e r i t ă d i n

PC2100 c u doar 2,1Gb/secundă. Din şi m e m o r i e K i n g M a x PC2700. tipic pentru dispozitivele A4 Tech. plin banii.

Detalii L ă ţ i m e bandă: 2 . 7 G b / s • V i t e z ă : 5ns Detalii C o m u n i c a r e Wireless • Rezoluţie m o u s e : 520dpi


Capacitate: 256MB

Contact UltraPro • w w w . u l t r a p r o . r o • 01-211.70.90 Preţ: 92.6$ Contact UltraPro • w w w . u l t r a p r o . r o • 01-211.70.90 - Preţ: 33.3$

Thrustmaster FireStorm Wireless Mustek GSmart Mini

Gamepad cu mobilitate Mai mică decât o cartelă telefonică


Un gamepad f o a r t e arătos ne-a sosit Este o cameră f o t o digitală c a r e
de la binecunoscutul producător uimeşte în p r i m u l rând p r i n dimensiu­
Thrustmaster. Este d i f e r i t d e a l t e nile ei f o a r t e mici (69mm x 4 7 m m x
gamepad-uri prin modul de comuni­ 1 1 m m ) . A r e n u m a i 4 0 d e g r a m e şi
care wireless ce oferă m a i multă pare o bijuterie a tehnologiei.
oSmert mînî
m o b i l i t a t e . Cutia mai conţine un gSmOrt mini este dotată cu baterie
r e c i v e r ( c u o rază d e a c ţ i u n e d e 5 internă ( l i t h i u m ) , m e m o r i e d e 8 Mb
m e t r i ) , CD-ul c u d r i v e r i (în c a r e a m S D R A M şi u n a f i ş a j L C D . P o a t e stoca
g ă s i t şi T h r u s t M a p p e r 3 - un excelent 50 d e f o t o g r a f i i ta 1024x768, 100 la
s o f t d e m a p a r e şi p r o g r a m a r e a 6 4 0 x 4 8 0 şi 2 0 0 l a 3 2 0 x 2 4 0 . P o a t e fotografiile realizate
butoanelor gamepad-ului), două buton de schimarea m o d u r i l o r şi u n f i l m a c u 30 fps-uri la rezoluţia d e cu această cameră
b a t e r i i A A A şi u n m i c g h i d d e D-Pad m u l t i d i r e c ţ i o n a l ( p o z i ţ i o n a t î n 320x240 t i m p de 10 secunde. Se foto nu sunt de
i n s t a l a r e . Receiver-ul se conectează s t â n g a ) -. t o a t e f o a r t e c o m o d de conectează la c a l c u l a t o r p r i n i n t e r ­ f o a r t e bună c a l i t a t e , însă se
la c a l c u l a t o r p r i n p o r t u l USB. apăsat, iar pe receiver a m m a i găsit m e d i u l p o r t u l u i USB i a r i n s t a l a r e a sub r e m a r c ă p r i n o p ţ i u n i şi p r i n
Gamepad-ul are 8 butoane, 2 mini- un buton de setare pentru modul W i n d o w s X P s-a d e s f ă ş u r a t f ă r ă dimensiunile ei m a i mici decât o
j o y s t i c k u r i ( c e se p o t a p ă s a ) , u n multiplayer. p r o b l e m e . Privind f o a r t e realist, cartelă telefonică.

Detalii C o n e c t a r e USB • C o m u n i c a r e W i r e l e s s Detalii D i m e n s i u n i : 6 9 x 4 7 x 1 1 m m • G r e u t a t e : 4 0 g • B a t e r i e L i t h i u m • I n t e r f a ţ ă USB


2 butoane, 2 mini-joystick-uri Rezoluţii: 1 0 2 4 x 7 6 8 , 6 4 0 x 4 8 0 , 3 2 0 x 2 4 0 • M e m o r i e : 8 M b SDRAM

Contact UbiSoft • w w w . u b i s o f t . r o • 01-231.67.69 Preţ: 27$ Contact Best C o m p u t e r s • 0 1 - 3 4 5 . 5 5 . 0 5 • w w w . b e s t c o m p u t e r s . r o Preţ: 50$

Hercules DVAction! Ediţia DVDj*] Trust AMI 250SX Wireless Optica!

Editare video pentru • Şoricei optici şi fără fir


A m i m o u s e 2 5 0 S X şi A m i m o u s e 2 5 0 S
DVActionl d e la Hercules este o
sunt două mouse-uri înrudite (după
placă d e e d i t a r e v i d e o digitală. Este
c u m n e s p u n e şi n u m e l e l o r ) . C e l e
însoţită d e un i m p o r t a n t p a c h e t soft­
d o u ă s u n t m o u s e - u r i o p t i c e şi w i r e ­
ware care permite realizare tuturor
l e s s c e p r o v i n d e l a T r u s t şi s e p o t
operaţiilor începând cu captura video
conecta p r i n USB s a u P S / 2 (având în
până la înregistrarea p e CD-uri. Este
d o t a r e u n a d a p t o r d i n USB l a P S / 2 ) .
d e r e m a r c a t în p r i n c i p a l p r o g r a m u l
Au u n design atrăgător, b i n e struc­
Ulead VideoStudio 5.0 DVD Edition
22 de pagini ne învaţă pe scurt c u m turaţi d i n p u n c t d e v e d e r e ergonomie
c a r e p e r m i t e o e d i t a r e v i d e o f a c i l ă şi
să i n s t a l ă m p l a c a , c u m s ă e d i t ă m şi d i s p u n d e c i n c i b u t o a n e ş i n e l i p s i t a s u n t însoţite d e CD-uri c u software
m o t o r u l L i g o s ™ LSX c e permite
fişierele video cu Ulead VideoStudio rotiţă d e s c r o l l . A m r e m a r c a t la 250S d e p r o g r a m a r e a b u t o a n e l o r şi d e u n
c o m p r i m a r e a în f o r m a t MPEG-2.
şi m e t o d e l e d e c a p t u r ă şi e x p o r t . D V f a p t u l c ă a r e r e c e i v e r - u l şi p e p o s t mic ghid d e i n s t a l a r e . Dacă vă
P l a c a a r e t r e i p o r t u r i F i r e W i r e (IEEE
A c t i o n ! Ediţia DVD e s t e f o a r t e utilă de reîncărcător al a c u m u l a t o r i l o r gândiţi să s c ă p a ţ i d e c a b l u r i l e d e p e
1 3 9 4 ) p r i n c a r e se c o n e c t e a z ă
celor care, având o cameră video, mouse-ului, astfel încât când nu îl m a s ă şi d e c u r ă ţ a t u l m o u s e - u l u i ,
camera video digitală sau a l t e
v o r să î ş i c r e e z e şi să-şi editeze folosiţi îl puteţi aşeza i n r e c e i v e r la p u t e ţ i să l u a ţ i î n c a l c u l şi a c e s t e
d i s p o z i t i v e şi e s t e d o t a t ă c u u n c a b l u
r e i n c ă r c a t c h i a r şi a t u n c i c â n d c a l c u - două produse d e la Trust.
de conectare FireWire. Manualul de singuri producţiile video.

Detalii 3 porturi FireWire Detalii C o n e c t a r e USB / P52 • D i m e n i s u n i ; 4 0 x 6 0 x 1 2 0 m m


U l e a d V i d e o S t u d i o 5.0 DVD E d i t i o n tehnice Dimensiuni receiver: 70x100x112 m m .

Contact UbiSoft • w w w . u b i s o f t . r o • 01-231.67.69 Preţ: 43.5$ Contact ProCA • w w w . p r o c a . r o . 01-323.82.00 P r e ţ : 34$

.BL
SimpleTech FlashCard Reader

"ansporc ta
C i t i t o r u l d e CompactFlash-uri dela

SimpleTech (FlashLink) este foarte

uşor d e f o l o s i t şi d e m u l t e o r i

d e o s e b i t d e f o l o s i t o r , uşurând î n m o d

considerabil transportul de date de

la u n d i s p o z i t i v la a l t u l , evitând

necesitatea conectării diverselor la

d e v i c e - u r i l a PC. Datorită f a p t u l u i c ă

se c o n e c t e a z ă p e USB, a c e s t a a r e o

i n s t a l a r e f a c i l ă . Asigură o rată d e

t r a n s f e r d e p â n ă l a 1.5 M b p e

s e c u n d ă şi s u n t s u p o r t a t e d e
c o p i e r e , ş t e r g e r e şi m o d i f i c a r e d i r e c t
W i n d o w s 9 8 , M E , 2 0 0 0 , X P ş i M a c OS
pe CompactFlash. Atrag prin
8.6+. Dispozitivul apare în sistemul
d e s i g n - u l e l e g a n t şi a u î n d o t a r e
de operare sub formă d e removable YfeOLT?
c a b l u r i USB d e s t u l d e l u n g i .
d i s k şi s e p o t e f e c t u a o p e r a ţ i i d e

Detali. tehnice C o n e c t a r e : USB • R a t a t r a n s f e r : 1.5Mb/s


Un v i s devenit r e a l i t a t e
Contact Best C o m p u t e r s • 01-345.55.05 • w w w . b e s t c o m p u t e r s . r o Preţ: 65$

K G 7 : socket A , A M D 7 6 1
c e a m a l stabilă platformă p e n t r u s o c k e t A/DDR
Alpha Pal 8045T
K T 7 A ( - R A I D ) ( r e v . 1 . 3 ) : socket A , V I A K T 1 3 3 A
>entru overclocking puternic nr. 1 i n l u m e p e n t r u s o c k e t A / SDRAM
F i r m a Alpha e s t e binecunoscută foarte deta­
K R 7 A ( - R A I D ) : socket A , V I A K T 2 6 6 A
c e l o r care- c a u t ă s o l u ţ i i p e n t r u l i a t e şi u t i l e
ATA 133 RAID - u n n o u s t a n d a r d d e performanţă şi c a l i t a t e
răcirea procesoarelor deoarece
o v e r c l o c k - u i t e . Produsul lor, Pal coolerul are N V 7 m : socket A , nForce 4 2 0 D
8045T, e s t e u n c o o l e r c u adevărat un sistem n V i d i a GeForce2 v i d e o i n t e r f a c e , s o u n d Dolby D i g i t a l
uriaş ( 8 0 x 8 0 x 9 0 m m ) având o g r e u t a t e mai special, + L A N 10/100 o n b o a r d - soluţia completă
considerabilă (circa 600g) d a r c u dar foarte
Siluro G F 4 M X :
performanţe deosebite. Din cauza bun, de
n o u l GeForce 4 M X 4 4 0 / 6 4 M B / TV-Out
dimensiunilor foarte mari este bine prindere. Preţul acestui cooler este
să v e r i f i c a ţ i î n a i n t e d e a-l a c h i z i ţ i o n a m a i m a r e d e c â t a l u n u i a obişnuit d a r AU-10:
dacă a r e l o cp e placa voastră d e n o r m a l (chiar puţin m a i m i c ) p e n t r u placă d e s u n e t 5.1 Dolby D i g i t a l & DTS
bază. Este realizat d i n a l u m i n i u i a r categoria din care face parte. Dacă
baza d i n c u p r u . Este d e s t i n a t proce­ vă gândiţi'la u n o v e r c l o c k i n g a l p r o ­
sorului A t h l o n , c e n u a depăşit 38 d e cesorului vostru Athlon, cooler-ul
grade C în t e s t e l e noastre. în cutie acesta vă p o a t e a j u t a să menţineţi
a m găsit instrucţiuni d e m o n t a r e procesorul la o temperatură optimă.

Detalii Dimenisuni: 80x80x90 • G r e u t a t e : 600g


C o m p a t i b i l Socket A

Contact Best C o m p u t e r s • 01-345.55.05 • w w w . b e s t c o m p u t e r s . r o Preţ: 44$

PlanetTech 10/100 LAN FaxModem P C C a r d - ENW-3503


T h e s t a n d a r d i n P r i c e - P e r f o r m a n c e
Modem şi reţea într-un singur card
A c e s t c a r d PCMCIA d e l a P l a n e t
Technology Corporation este o A D 7 0 - S R : socket A , K T 2 6 6 A , R A I D
p l a c ă d e r e ţ e a 1 0 / 1 0 0 şi u n dotare maximă la preţ m i n i m
f a x - m o d e m 56000bps V.90. Cutia
în c a r e v i n e conţine p e lângă NB70-SC: Intel 8 4 5 D / D D R , 4 7 8 pin socket
c â r d u l E N W - 3 5 0 3 şi m a n u a l u l ,
N T 7 0 - S A : Intel 8 5 0 / R I M M , 4 7 8 pin s o c k e t
d i s k e t e d e i n s t a l a r e , u n CD c u
s o u n d , RAID, L A N 10/100 = soluţia completă, d e maximă
ffi

s o f t w a r e , u n c a b l u RJ-45 ş i u n u l
performanţă, p e n t r u P e n t i u m 4 .
RJ-11. A r e d i m e n s i u n i l e 8 5 . 6 4 m m x 4 x , IBM LAN S u p p o r t , Sun

5 4 m m x 5 m m . Este i n t e r e s a n t c ă se Microszstems. Utilizează pentru

poate utiliza în paralel atât placa d e corecţia erorilor MNP/4 & V.42,i a r

r e ţ e a c â t şi m o d e m u l . E s t e p e n t r u c o m p r e s i a d a t e l o r M N P / 5 8t

c o m p a t i b i l c u P C M C I A 2 . 1 t i p II ş i c u V.42Bis. A r eu n c o n s u m m i c d e

s t a n d a r d u l J E I D A 4 . 1 . Suportă e n e r g i e şi d i s p u n e d e " a u t o m a t i c

următoarele sisteme d e operare: sleep" pentru protejarea bateriilor D i s t r i b u i t e in R o m â n i a prin:


W i n 9 5 , 9 8 , NT, N o v e l l N e t W a r e 3 x , portabilului.
[3 T a p e C o m p u t e r
Dimeniuni: 85x54x5 m m LAN: 10/100 . M o d e m : 56Kbps, v.90
Fax: 14400bps B u c u r e ş t i - S p l a i u l U n i r i i n r 8, B l o c B 4 ,
Best C o m p u t e r s • 01-345.55.05 • w w w . b e s t c o m p u t e r s . r o Preţ: 199$ telefon: 01-330.57.83 / 330.90.22 / 330.23.92
E mail: tape@tape.ro
top

TOPURI •

/A
PLĂCI DE BAZĂ - SOCKET A - MEMORIE DDRAM

/ .
.&
*j
.£> >
/ &i •£
/ •
i
u <?
o
<J
| E ^ V i _ . . ; î f Chiar dacă folosind MX-uE din dotare nu a avut rezultate prea bune (cu circa
IHEImM^J
r

e s
^ ^ fP " "
u m a u
' P & ' Quake3), imediat ce a fost instalată cu sistemul
,n n

^ . J f l T f l E f f i j g standard de test placa a lăsat in urmă toate celelalte contracandidate.


1 ASUS A7N266 1.830 180 nForce420 f S ^ j ^ p î j FSB 266, 1AGP Pro/5PCI/1ACR, PC2100, NVIDIA AC 5 . 1 , GeForce2 MX 1.131 1.237 0.8 Ager

2 Jetway V333DA 1.778 - KT333 FSB 2 6 6 , 1AGP/5PCI/1CNR, PC2700, ATA133, A C 9 7 , 2 USB 1,115 1.238 0,4 UltraPro

3 Soltek SL-75DRV4 1.758 103 KT266A FSB 2 6 6 , 1AGP P r o / 5 P C I , PC2100, ATA133, A C 9 7 , 2 USB 1.071 1.253 0.6 vîami

4 MSI K7N420Pro 1.756 149 nForce420 FSB 2 6 6 , 1AGP/5PCI/1CNR, P C 2 1 0 0 , ATA100, NVIDIA AC 5 . 1 , 2 USB 1.055 1.221 0.9 Flamingo Computers

5 Shuttle AK35GTR 1.746 115 KT266A FSB 2 6 6 , 1AGP/6PCI, PC2100, ATA100, C M I 8 7 3 8 , RAID, ATA133, 2 USB 1,055 1,223 0.8 ETA-2U

6 Epox 8KHA+ 1.737 90 KT266A FSB 2 6 6 , 1AGP/6PCI, PC2100, ATA100, A C 9 7 , 2 USB 1.063 1.248 0.5 Elsaco

7 ASUS A7V266-E 1.735 195 KT266A FSB 2 6 6 , 1 AGP Pro/5PCI/1ACR, P C 2 1 0 0 , ATA100, C M I 8 7 3 8 , RAID 0 / 1 , 4 USB 1.073 1.165 0.8 Ager/Depozitul de calculatoare

8 Epox 8KHAL+ 1.710 94 KT266A FSB 2 6 6 , 1AGP/5PCI, P C 2 1 0 0 , ATA133, A C 9 7 , 2 USB 1.045 1.222 0.4 Elsaco

9 Jetway 866AS U l t r a 1.708 88.5 KT266A FSB 2 6 6 , 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, A C 9 7 , 2 USB 1.091 1.195 0.2 UltraPro

10 A b i t KR7A R a i d 1.679 159 KT266A FSB 2 6 6 , 1AGP/6PCI, PC2100, ATA100, RAID 0 / 1 / 0 + 1 ATA133, 4 USB 1.046 1.086 0.8 Tape C o m p u t e r / S i s t e c

11 MSI K 7 T 2 6 6 Pro2 1.668 155 KT266A FSB 2 6 6 , 1AGP/5FCI/1CNR, PC2100, ATA100, A C 9 7 , R a i d 0 / 1 , 6 USB 1.014 1.127 0.9 Flamingo Computers

12 L e a d t e k 7350KDA 1.651 109 SiS735 FSB 2 6 6 , 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, A C 9 7 , Lan O n Board,- 2 USB 1.013 1.178 0.5 Skin M e d i a

13 DFI AD70-SR 1.619 104 KT266A FSB 2 6 6 , 1AGP/5PCI, PC2100, ATA100, AC97, RAID 0 / 1 , 2 USB 1.015 1.067 0.7 Tape C o m p u t e r

14 ASUS A7A266-E 1.601 120 AliMagikl FSB 2 6 6 , 1AGP Pro/5PCI/1AMR, P C 2 1 0 0 / P C 1 3 3 , ATA133, C M I 8 7 3 8 , 4 USB 1.003 1.096 0.5 Ager

15 ASUS A7V266 1.599 125 KT266 FSB 2 6 6 , 1AGP Pro/5PCI/1ACR, P C 2 1 0 0 , ATA100, 4 USB 0.994 1.148 0.3 Ager

16 T r a n s c e n d TS-AKR4 1.582 95 KT266A FSB 2 6 6 , 1AGP/5PCI, PC2100, ATA100, A C 9 7 , 2 USB 0.996 1.132 0.2 ProVision

17 T o t e m - TM-S735MD 1.555 78 Sis735 FSB 2 6 6 , 1AGP/5PCI/1 AMR, PC2100/PC133, ATA100, A C 9 7 , 2 USB 0.979 1.112 0.2 ProVision

18 ECS K7S5A 1.548 61 Sis735 FSB 2 6 6 , 1AGP/5PCI/1AMR, PC2100/PC133, ATA100, AC97, 2 USB 0.962 1.110 0.3 Sistec

19 A c o r p 7KT266A 1.542 85 KT266A FSB 2 6 6 , 1AGP/6PCI, P C 2 1 0 0 , ATA100, A C 9 7 , 2 USB 0.976 1.083 0.3 Depozitul de calculatoare

20 Gigabyte GA 7VTXH 1.518 105 KT266A FSB 2 6 6 , 1AGP/5PCI, PC2100, ATA100, C T 5 8 8 0 , 2 USB 0.898 1.160 0.4 Tornado

21 ECS K7VTA3 1.443 63 KT266A FSB 2 6 6 , 1AGP/5PCI/1CNR, P C 2 1 0 0 , ATA100, A C 9 7 , 2 USB 0.888 1.070 0.2 Sistec

PLACI DE BAZA - PENTIUM 4 - MEMORIE DDRAM


w

'o M
Performanţele obţinute sunt cele mai mari dintre toate plăcile Î845D
pe care le-am testat. Ca de obicei, placa Asus oferă o serie de facilităţi
care chiar dacă nu sunt indispensabile se pot dovedi foarte u t i l e .
1 ASUS P4B266 1,662 153 i845D ifSjaxa:^.:' FSB 4 0 0 , 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, CMI87386ch, S/PDif 0.985 1.254 0.5 Ager/Depozitul de calc.

2 MSI 8 4 5 Ultra-AR 1.653 159 i845D FSB 4 0 0 , 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, C M I 8 7 3 8 6 c h , 4 USB 0.957 1.197 0.8 Flamingo Computere

3 Epox 4BDA2+ 1.648 143 i845D FSB 4 0 0 , 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA133, AC97, 4 USB 0,989 1,159 0,8 Elsaco

4 Asus P4S333 1.620 118 SI5645 FSB 4 0 0 , 1AGP/6PCI/1ACR, PC2700, ATA100, CMI8738, 2 USB 0,971 1,219 0.4 Ager

5 Jetway S446 1.615 9 8 . 8 ' SIS645 FSB 4 0 0 , 1AGP/5PCI/1CNR, PC2700, ATA100, 4 USB 0.968 1.274 0.1 UltraPro

6 Transcend TS-ABR4/NR 1.576 159 i845D - FSB 4 0 0 , 1AGP Pro/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97, 2USB, Lan 1 0 / 1 0 0 0.871 1.249 0.8 ProVision

7 Gigabyte GA-8IRX 1.494 134 i845D ' FSB 4 0 0 , 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, C T 5 8 8 0 , 4 USB, Dual Bios, 128DDR 0 . 8 3 3 1.202 0.6 Tornado

8 DFI NB70-SC 1.461 135 i845D " FSB 4 0 0 , 1AGP/4PCI/1CNR, PC2100, ATA100, 2 USB 0.862 1.158 0.2 Tape Computer

ACCELERATOARE 3D
V

/ i
ff .£
C? i
li' '
/
_S-"TR ^ ' P f o r m a n t chipset din lume rămâne încă Titanium
m a er

w 500. Apariţia lui GeForce4 si mai ales a seriei Titanium


1/ //
<S o

f H K i ^ ^ B GeForce4 va aduce schimbări importante în clasament.


1 Leadtek WinFast T i t a n i u m 500 380 T i t a n i u m 500 64Mb DDR, 3.8 ns, c h i p / m e m : 240/500MHz, TVOut, DVI, 2 j o c . 1.710 0.02 Best / UltraPro (O)

3
Abit

Leadtek
S i l u r o GF3 V i o

WinFast T i t a n i u m 200
ESI 299 G e F o r c e 3

198 T i t a n i u m 2 0 0
64Mb DDR, c h i p / m e m : 200/460MHZ, TV-Out, DVI

6 4 M b DDR, 4 ns, c h i p / m e m : 1 7 5 / 4 0 0 MHz, TV-Out, DVI, 2 j o c u r i


1.559

1.495
0.015 Tape C o m p u t e r

0.015 Skin M e d i a
(D)

(D)
4 Creative GeForce3 Titanium200 215 T i t a n i u m 2 0 0 1.494 Flamingo Computers
64Mb DDR, 4 n s , c h i p / m e m : 1 7 5 / 4 0 0 M H z , TV-Out, DVI 0.015 (D)
5 Gigabyte T h u n d r a GF3200 274 T i t a n i u m 2 0 0 64Mb DDR, 4 ns, c h i p / m e m : 1 7 5 / 4 0 0 MHz, TV-Out, DVI 1.485 0.015 Tornado (D)
6 lnno3D T o r n a d o GF3 T i t a n i u m 2 0 0 192 T i t a n i u m 2 0 0 6 4 M b DDR, 4 ns, c h i p / m e m : 1 7 5 / 4 0 0 M H z 1.478 0 Best C o m p u t e r s (O)

7 Leadtek A170DDR 138 G e F o r c e 4 MX440 64Mb DDR, 4 n s , c h i p / m e m : 2 7 5 / 4 0 0 M H z , TV-Out, W i n F o x 2 . 0 1.424 0.01 Skin M e d i a (D)
11 ASUS V 7 7 0 0 TO2 102 T i t a n i u m 32Mb DDR, 5 ns, c h i p / m e m : 2 5 0 / 4 0 0 MHz, TV-Out, SVideo O u t , 2 j o c . 1.273 0.015 Ager (D)

12 P r o L i n k PixelView GeForce2 Ti64 ÎWSSM114 Titanium 6 4 M b .DDR, 4 ns, c h i p / m e m : 2 5 0 / 4 0 0 M H z 1.273 0 Ager (D)
14 G i g a b y t e •• R a d e o n 7 0 0 0 Pro 54,5 R a d e o n VE 64Mb SDR, 6 ns, c h i p / m e m : 1 5 5 / 1 5 5 MHz, TV-Out 0.601 a. 005 UltraPro ' <D)

Erată: Placa A b i t Siluro GF3 Vio care a f o s t trecută luna t r e c u t a ca fără TV-Out, deţine c o n e c t o r TV-Out. A c t u a l i z a r e a t o p u l u i video are loc luna v i i t o a r e dfn cauza apariţiei de noi benchmark-uri.

m
grafică, editare audio-video, programare, sisteme de operare, Internet

O o f e r t ă c e nu
p o a t e fi r e f u z a t ă
V ă s p u n e a m a c u m c e v a t i m p c ă Alias
W a v e f r o n t intenţionează să l a n s e z e o
versiune f r e e w a r e completă a p r o g r a m u l u i
M a y a , v e r s i u n e c e se încadra în c o n c e p t u l d e
e d u c a t i o n a l w a r e , p e n t r u că l e d ă d e a
p o s i b i l i t a t e a c e l o r i n t e r e s a ţ i să se
f a m i l i a r i z e z e c u p r o g r a m u l în m o d g r a t u i t .
Acest l u c r u submina motivaţia a p a r e n t etică
a p i r a t e r i e i , c e i c a r e spărgeau p r o g r a m e l e
m o t i v â n d că o f a c p e n t r u a d a p o s i b i l i t a t e a
t u t u r o r să e x p e r i m e n t e z e c u r e s p e c t i v u l
software.

A v i d p r o m i t e a să u r m e z e a c e a s t ă
iniţiativă, o f e r i n d p u b l i c u l u i o versiune
d e m o n s t r a t i v ă a XSI 2.Q. N u a d u r a t m u l t
până c e a m b e l e p r o i e c t e a u d e v e n i t
r e a l i t a t e , însă c o m p a r a t i v , o f e r t a c e l o r d e l a
A v i d e s t e n e t superioară c e l e i d e l a A l i a s
W a v e f r o n t , a t â t p e n t r u î n c e p ă t o r i c â t şi
p e n t r u c e i e x p e r i m e n t a ţ i în d o m e n i u l
graficii 3D.

I n t i t u l a t XSI 2 . 0 E x p e r i e n c e , pachetul
e d u c a ţ i o n a l e s t e o o f e r t ă irezistibilă d i n m a i
multe motive: î n p r i m u l r â n d , foloseşte
a c e l a ş i f o r m a t d e fişiere c a şi v a r i a n t a
c o m e r c i a l ă , c e e a c e înseamnă că u t i l i z a t o r i i
p o t deschide scenele c r e a t e de alţi u t i l i z a t o r i
şi î n v ă ţ a d i n e l e , l u c r u c a r e n u se î n t â m p l ă
c u M a y a L e a r n i n g E d i t i o n . Lăsând l a o p a r t e
c a p a c i t ă ţ i l e d e m o d e l a r e şi a n i m a ţ i e p e c a r e
l e a r e a c e s t p r o g r a m , c o n s i d e r a t d e c r i t i c i şi
u t i l i z a t o r i în c a t e g o r i a high-end nu p u t e m
d e c â t să e v i d e n ţ i e m f a p t u l că p a c h e t u l
i n c l u d e şi u n T r a i n i n g K i t c u 7 0 d e s e c v e n ţ e
v i d e o c a r e v ă explică p o t e n ţ i a l u l p r o g r a m u l u i
şi v ă a j u t ă să v ă a d a p t a ţ i l a n o u l m o d d e
l u c r u , p r e c u m şi o v e r s i u n e a O n l i n e
D o c u m e n t a t i o n L i b r a r y , c a r e acoperă t o a t e
a s p e c t e l e S o f t i m a g e Ă XSI 2 . 0 .

Ş i , c e e s t e m a i i m p o r t a n t , A v i d se o f e r ă
să v ă t r i m i t ă c e l e două CD-uri în m o d a b s o l u t
g r a t u i t , suportând până şi t a x e l e p o ş t a l e . C e i
care au un cât de m i c interes în domeniul
g r a f i c i i 3D n u a r t r e b u i să r a t e z e a c e a s t ă
ocazie.

J33
grafică

Adobe Photoshop 7
Cea mai recentă ediţie a renumitului pachet de editare de imagine
îjEfe Ws Seta* FţM jfew afodw tirb Dacă n u doriţi să deschideţi u n fişier, c i să
creaţi u n u l n o u , veţi descoperi că o serie d e
p r e s e t - u r i f o a r t e u t i l e a u f o s t adăugate în
m e n i u l F i l e / N e w : d i m e n s i u n i f o t o g r a f i c e d e bază
( 4 x 6 , 5 x 7 ) , d i m e n s i u n i t i p o g r a f i c e d e bază ( A 4 ,
A3, L e t t e r , T a b l o i d , e t c ) şi c h i a r d i m e n s i u n i t i p
p e n t r u DVD şi HDTV.

0 d a t ă c e a ţ i i n i ţ i a t într-un f e l sau a l t u l u n
d o c u m e n t , vă v e ţ i îndrepta f i r e ş t e a t e n ţ i a c ă t r e
p a l e t a d e i n s t r u m e n t e . Aici veţi observa o
adăugire e v i d e n t ă : o nouă căsuţă ce a s c u n d e
n o i l e i n s t r u m e n t e H e a l i n g Brush şi P a t c h T o o l .
A c e s t e a s u n t d e s t i n a t e c u siguranţă c e l o r c a r e
se ocupă c u e d i t a r e a şi recondiţionarea
f o t o g r a f i i l o r d i g i t a l e sau scanate. H e a l i n g Brush
are o f u n c ţ i o n a l i t a t e a s e m ă n ă t o a r e c u Clone
S t a m p : v ă lasă să î n d e p ă r t a ţ i a r t e f a c t e nedorite
gen p r a f , z g â r i e t u r i , p e t e şi r i d u r i , c o p i i n d o
zonă d i n i m a g i n e p e s t e a l t a a s e m ă n ă t o a r e .
Diferenţa esenţială e s t e că H e a l i n g Brush
î n c e a r c ă p e c â t p o s i b i l să păstreze i l u m i n a r e a ,
t e x t u r a , granulaţia şi a l t e a t r i b u t e d i n z o n a c a r e
e s t e " v i n d e c a t ă " . P a t c h T o o l lucrează c a m în
acelaşi f e l , d a r c u s e l e c ţ i i . Este uşor d e înţeles
acum care este metoda prin care graficienii de
la P l a y b o y şi a l t e r e v i s t e d e g e n înfrumuseţează
s-ar s p u n e , P h o t o s h o p e s t e

ORSCE Liderul i n d o m e n i u l e d i t ă r i i
de i m a g i n i p e o r i c e platformă W i n d o w s şi
c o r p u l şi f e ţ e l e v e d e t e l o r : e s t e d e ajuns să
s e l e c t a ţ i c u lasso-ul o aluniţă şi să trageţi
s e l e c ţ i a p e s t e o zonă d e p i e l e a l ă t u r a t ă : aluniţa
M a c i n t o s h . P u t e m s p u n e c ă c e a d e - a şaptea
va dispărea ca şi c u m n-ar f i e x i s t a t niciodată,
v e r s i u n e v a c o n s o l i d a c u c e r t i t u d i n e această
tn c a z c ă inversaţi î n opţiuni S o u r c e cu
poziţie p e n t r u că a m a v u t p l ă c e r e a să t e s t ă m
D e s t i n a t i o n , p r o c e d e u l va funcţiona fireşte
P h o t o s h o p 7 " L i q u i d Sky", c e l de-al t r e i l e a şi
viceversa. Efectele sunt spectaculoase, însă va
u l t i m u l b e t a înainte de lansarea produsului
t r e b u i să e x p e r i m e n t a ţ i : u n e o r i , în c a z u l u n o r
f i n a l , i n m a r e p a r t e acesta este l i p s i t d e bug-uri
i m a g i n i d e d i m e n s i u n i m i c i r e z u l t a t e l e s-ar
şi p u t e m a f i r m a c u c e r t i t u d i n e că î n t r e a c e s t
p u t e a să vă n e m u l ţ u m e a s c ă .
u l t i m b e t a şi v a r i a n t a finală s c h i m b ă r i l e v o r f i
m i n i m e şi i n n i c i u n c a z d e c o n ţ i n u t . O r i c u m , n u
vă a ş t e p t a ţ i l a o m a r e e v o l u ţ i e şi n u v e ţ i f i
EXPLORÂND ÎN CONTINUARE
dezamăgiţi. P h o t o s h o p 7 e s t e u n u p g r a d e a l
cărui p r i n c i p a l scop a f o s t să poată r u l a n a t i v pe Nu a t r e c u t m u l t până să o b s e r v ă m o altă

Mac 0 5 X. N i c i n u vă închipuiţi n u m ă r u l c e l o r s c h i m b a r e binevenită: i n s t r u m e n t u l de Free

c a r e f ă c e a u p r e s i u n i p e n t r u a p u t e a renunţa la T r a n s f o r m a t i o n aplică a c u m d i s t o r s i u n i l e în t i m p

OS 9 în f a v o a r e a m u l t m a i p e r f o r m a n t u l u i ş i , de real. Surpriza a v e n i t a t u n c i când a m e x p a n d a t

c e să n u r e c u n o a ş t e m , m u l t m a i e s t e t i c u l u i OS p a n o u l c u p e n s u l e : P h o t o s h o p 7 a t a c ă P a i n t e r pe

X. L u c r u c a r e n u e r a p o s i b i l p e n t r u că v a r i a n t e l e d o m e n i u l p e c a r e a c e s t a d i n urmă se
a n t e r i o a r e d e P h o t o s h o p n u e r a u c o m p a t i b i l e cu considerase mereu stăpân: i n s t r u m e n t e naturale
n o u l s i s t e m d e o p e r a r e şi d e c i u t i l i z a t o r i i d e Mac de p i c t a t . N o u l e n g i n e g r a f i c c u c a r e a f o s t
nu îşi p u t e a u desfăşura a c t i v i t a t e a d e c â t p e d o t a t Photoshop 7 p e r m i t e simularea unor
v e r s i u n i l e m a i v e c h i d e M a c OS. t e h n i c i d e pictură g e n p a s t e l , c r o c h i u în
c ă r b u n e , pictură în u l e i , acuarelă şi c h i a r şi
efecte speciale artificiale, dar care p o t fi
DE LA BUN ÎNCEPUT f o l o s i t e c u s u c c e s în f u n c ţ i e d e o c a z i e .
P r i m u l l u c r u p e c a r e l-am s e s i z a t a f o s t a s p e c t u l La f i e c a r e pensulă există o duzină d e
s u b t i l d i f e r i t a l p a l e t e l o r , în s p e c i a l a l p a l e t e i d e p a r a m e t r i c e p o t f i modificaţi: formă,
i n s t r u m e n t e . A c e a s t a e s t e m a i puţin e v i d e n t d i m e n s i u n i , î m p r ă ş t i e r e , t e x t u r a r e , i l u m i n a r e şi
segmentată, i a r designul p i c t o g r a m e l o r e s t e m a i
c a p a b i l să facă t o a t e a c e s t e a şi singur. I n t r - o a l t e a t r i b u t e . Posesorii d e t a b l e t e g r a f i c e v o r f i
r o t u n d , m a i plăcut o c h i u l u i , a p r o p i a t d e
fereastră d e t i p E x p l o r e r p u t e ţ i n a v i g a p r i n e x t r e m d e î n c â n t a ţ i d e m o d u l în c a r e se
c o n c e p t u l de design a l interfeţelor cu
s t r u c t u r a d e d i r e c t o a r e şi B r o w s e r - u l vă va afişa foloseşte P h o t o s h o p d e n i v e l u r i l e d e apăsare şi
u t i l i z a t o r u l d e p e M a c . în c o l ţ u l d i n d r e a p t a sus,
i m a g i n i l e d e s c o p e r i t e , alături d e t o t s o i u l de rotiţa d e a i r b r u s h (în c a z u l W a c o m ) p e n t r u a
deja plasat în panelul p e n t r u docking, prezent
d e t a l i i : t i p u l d e fişier, d i m e n s i u n i , număr d e o f e r i u n c o n t r o l m a i p r e c i s a s u p r a trăsăturilor de
DETALII încă d e l a P h o t o s h o p 6 , v e ţ i găsi n o u l F i l e
c u l o r i , d a t a c â n d a f o s t c r e a t , u l t i m a dată când penel. Preview-ul unei dungi trase cu respectivul
Browser, e f i c i e n t i z a t la m a x i m . A d o b e a
i Nume: Photoshop a f o s t m o d i f i c a t şi g r a d u l ( r a n k ) . A c e s t a d i n i n s t r u m e n t e s t e f o a r t e b i n e v e n i t şi puteţi e x p l o ­
r e o r g a n i z a t a c t i v i t a t e a d e c ă u t a r e şi s e l e c t a r e a
• Versiune: 7.0 urmă e s t e u n p a r a m e t r u c a r e p o a t e f i s e t a t şi ra e f e c t e l e n u m e r o a s e l o r p e n s u l e c a r e v i n ca
i m a g i n i l o r într-un m o d u l c o m p l e t , c e vă p e r m i t e
• Producător: Adobe c a r e serveşte adnotării i m a g i n i l o r în f u n c ţ i e d e preset-uri în m a i m u l t e c a t e g o r i i ( N a t u r a l ,
în p r i m u l rând să c ă u t a ţ i i m a g i n i l e v i z u a l , n u
• Web: www.adobe.com g r a d u l d e f i n i s a r e sau după a l t c r i t e r i u s t a b i l i t S q u a r e , W e t M e d i a , C a l i g r a p h i c , D r o p Shadow,
d o a r după n u m e . 0 a s t f e l d e i n t e n ţ i e a e x i s t a t şi
• Distribuitor: - de u t i l i z a t o r . I m a g i n i l e p o t f i i e r a r h i z a t e în Faux F i n i s h , e t c ) . Dacă a c e s t e a n u vă
i n P h o t o s h o p 6 , d a r ea a f o s t d e z v o l t a t ă l a
• P r o c e s o r : P e n t i u m II 450MHz funcţie de t o a t e aceste c r i t e r i i , p o t f i e x a m i n a t e m u l ţ u m e s c , l e p u t e ţ i m o d i f i c a sau v ă p u t e ţ i c r e a
a d e v ă r a t u l p o t e n ţ i a l d e - a b i a în v e r s i u n e a a
• Memorie: 64Mb in f e r e a s t r a d e p r e v i e w c a r e p o a t e f i p r o p r i i l e p e n s u l e , f o l o s i n d i m a g i n i , setări şi
şaptea. Spuneţi a d i o u n o r plug-în-uri g e n I m a g e
• HDD: 3 0 0 M b redimensionată după dorinţă, p o t f i r o t i t e c u 90 texturi proprii.
Fox, c a r e vă o f e r e a u u n s e t d e t h u m b n a i l - u r i _
• Video: DirectX 4Mb sau 180 d e g r a d e şi p o t f i r e d e n u m i t e , i n d i v i d u a l M o d u l u l L i q u i f y a c ă p ă t a t m u l t m a i multă
p e n t r u i m a g i n i l e d i n t r - u n a n u m i t f o l d e r şi
sau î n g r u p . p r e c i z i e , f i i n d d o t a t c u z o o m , p a n şi u n d o
informaţii d e s p r e e l e . A c u m P h o t o s h o p e s t e
VERDICT:
m u l t i p l u . Meşa folosită p e n t r u d i s t o r s i o n a r e a
N u m e l e d e c o d " L i q u i d Sky" se.înscrie în
aceeaşi c a t e g o r i e de referinţe s t r a n i i pe care
le-am remarcat
odată c u b e t a - u l

r i
d e P h o t o s h o p 6.
N u m i t "Venus In
Furs", a c e s t a f ă c e a
r e f e r i r e la un
c e l e b r u r o m a n a l l u i L e o p o l d S a c h e r - M a s o c h , u n u l d i n t r e părinţii
s a d o - m a s o c h i s m u l u i . L i n i a a l u z i i l o r s e x u a l e s t r a n i i continuă c u
" L i q u i d Sky", c a r e c o i n c i d e c u n u m e l e u n u i f i l m s c i e n c e - f i c t i o n c u
i n f l u e n t e punk d i n 1983. Filmat în j u r u l unei intrigi bizare, f i l m u l
abordează p e c â t d e c u t e z ă t o r p o a t e la a c e a dată p r o b l e m a
h o m o s e x u a l i t ă ţ i i , p e r s o n a j e l e p r i n c i p a l e putând f i e t i c h e t a t e d r e p t
l e s b i e n e după s t a n d a r d e l e a c t u a l e . După c â t e ş t i m , a c e s t e p a r a l e l e
nu au m a i fost sesizate de n i m e n i , d a r sunt d e s t u l de e v i d e n t e
î n c â t a s e m ă n ă r i l e d e n u m e să f i e m a i m u l t d e c â t o simplă
coincidenţă.

i m a g i n i i p o a t e f i s a l v a t ă şi utilizată p e altă p r i o r i t a t e m a i m a r e z o n e l o r r e s p e c t i v e , a s t f e l ca
i m a g i n e , i n d i f e r e n t d e d i m e n s i u n i , p e n t r u că după c o m p r i m a r e e l e să păstreze o c a l i t a t e m a i
beneficiază d e r e d i m e n s i o n a r e a u t o m a t ă . Dacă m a r e , c h i a r dacă d i m e n s i u n i l e fişierului se r e d u c
a v e ţ i u n c o m p u t e r m a i puţin p e r f o r m a n t puteţi c o n s i d e r a b i l , i n m e n i u l S i v e f o r W e b a apărut un
u t i l i z a a c e a s t ă o p ţ i u n e lucrând p e o v e r s i u n e la nou f o r m a t d e fişiere, WBMP,"căre e s t e u t i l i z a t
o rezoluţie m a i mică a i m a g i n i i şi a p o i aplicând în p r i n c i p a l p e PDA-uri şi d i s p o z i t i v e w i r e l e s s .
meşa p e i m a g i n e a f i n a l ă . In acelaşi m o d u l a p a r e A d o b e I m a g e Ready 7.0 p o a t e c r e a a u t o m a t
o nouă pensulă, T u r b u l e n c e , c a r e p o a t e f i g a l e r i i d e i m a g i n i p e n t r u w e b , p e baza u n o r
folosită p e n t r u a c r e a e f e c t e d e f u m şi f o c m o d e l e p r e d e f i n i t e sau într-un f o r m a t
distorsionând t r e m u r a t u n l a y e r c u dâre de p e r s o n a l i z a t d e u t i l i z a t o r şi p o a t e salva
c u l o a r e . Valoarea e i este r e l a t i v limitată, d o c u m e n t e PDF p r o t e j a t e c u p a r o l ă , s i m i l a r l u i
respectivele-efecte putând f i o r i c u m obţinute
A d o b e A c r o b a t 5.0.
f o l o s i n d în m o d c r e a t i v m a i m u l t e d i n c e l e l a l t e
m p o r t a n t e s t e şi că I m a g e Ready p o a t e
p e n s u l e . în f i n a l , opţiunea B a c k d r o p permite
l u c r a în c o l a b o r a r e c u o nouă soluţie s o f t w a r e
vizualizarea unui layer sau a unei versiuni
d e la A d o b e , A l t e r C a s t , c a r e p o a t e i n t e r c o n e c t a
" f l a t t e n e d " a întregului d o c u m e n t c a b a c k g r o u n d
c a r a c t e r i s t i c i a l e u n e i i m a g i n i (conţinutul
în s p a t e l e c e l u i c a r e e s t e d e f o r m a t . L i q u i f y a
t e x t u a l , v i z i b i l i t a t e a l a y e r - e l o r , d i m e n s i u n i ) cu
f o s t s i n g u r u l m o d u l c a r e a c r e a t p r o b l e m e în
e l e m e n t e d i n t r - o bază d e d a t e , a s t f e l ca
t i m p u l t e s t ă r i i , după două t r e i operaţii
generarea unor imagini t i p i z a t e ce p o t f i
c a l c u l a t o r u l r e s e t â n d W i n d o w s XP fără d r e p t
g e n e r a t e în masă p e r s o n a l i z a t e i n f u n c ţ i e de
de apel.
necesităţi să f i e m u l t s i m p l i f i c a t ă .
în a c e e a ş i c a t e g o r i e c u L i q u i f y i n m e n i u l
F i l t e r s se găseşte m o d u l u l P a t t e r n Maker, c a r e CONCLUZIE
e s t e mană c e r e a s c ă p e n t r u c e i c a r e a u n e v o i e Deşi nu. a d u c e schimbări f u n d a m e n t a l e ,
d e t e x t u r i r e p e t i t i v e . Este d e a j u n s să s e l e c t a ţ i P h o t o s h o p 7 v a f i c u siguranţă o perspectivă
o p o r ţ i u n e d i n t r - o i m a g i n e şi P a t t e r n M a k e r o va atractivă p e n t r u o r i c e u t i l i z a t o r f i d e l al
t r a n s f o r m a într-o t e x t u r ă . F o l o s i n d p r o c e d u r i de p r o d u s e l o r d e la A d o b e , i a r c o s t u r i l e d e u p g r a d e
sinteză c u a l g o r i t m i p i r a m i d a l i , PM p o a t e c r e a o de la v e r s i u n i l e a n t e r i o a r e n u s u n t d e l o c
replică d e d i m e n s i u n i c o n s i d e r a b i l e a u n e i p r o h i b i t i v e . P u ţ i n e s u n t p r o g r a m e l e c a r e se p o t
t e x t u r i d e d i m e n s i u n i m i c i . R e z u l t a t e l e s u n t în c o m p a r a c u P h o t o s h o p în d o m e n i u l e d i t ă r i i de
f u n c ţ i e d e c o m p l e x i t a t e a i m a g i n i i d e bază, însă i m a g i n i , i a r v e r s i u n e a a ş a p t e a f a c e ca distanţa
v e ţ i p u t e a d o n a c h i a r şi iarbă, pietriş, n i s i p şi d i n t r e p r o g r a m u l d e la A d o b e şi c e i m a i
a l t e t e x t u r i o r g a n i c e . S e t ă r i l e nu s u n t f o a r t e apropiaţi c o m p e t i t o r i să se lărgească
m u l t e şi n i c i f o a r t e c o m p l e x e şi vă v e ţ i considerabil.
s u r p r i n d e experimentând pe bucăţele d i n diverse
i m a g i n i î n c e r c â n d să r e c r e a ţ i t e x t u r i n a t u r a l e .
Nu a u f o s t a d ă u g a t e a l t e f i l t r e n o i , însă v e ţ i
descoperi c i n c i noi m o d u r i de b l e n d i n g : Linear
B u m , L i n e a r D o d g e , V i v i d L i g h t , Pin L i g h t .
U t i l i t a t e a l o r e s t e f o a r t e specifică şi n u v r e m să
i n t r ă m în d e t a l i i t e h n i c e în privinţa lor.
Profesioniştii l e v o r d e s c o p e r i c u siguranţă
utilitatea.

CÂTE CEVA DESPRE


IMAGE READY f/-.-*. *<pSk«a
fie*

O s e r i e d e schimbări s e m n i f i c a t i v e a p a r şi în
s e g m e n t u l d e grafică p e n t r u w e b r e p r e z e n t a t d e -u 1

I m a g e Ready. Opţiunea M a p t o T r a n s p a r e n c y vă
dă p o s i b i l i t a t e a să s e l e c t a ţ i o c u l o a r e sau m a i
m u l t e p e c a r e să l e e l i m i n a ţ i d i n i m a g i n e CflMV [Cfl _U" |
etichetându-le ca t r a n s p a r e n t e . Transparenţa r 'nil Itja -•i'Jnn >•••« fon

p o a t e f i şi parţială ( d i t h e r t r a n s p a r e n c i e s ) ceea a
ce f a c e ca i m a g i n i l e c r e a t e să se poată i n t e g r a r FrMd Ti Or;fa ion _rJ |
î
fără p r o b l e m e în o r i c e b a c k g r o u n d , c h i a r şi în
c e l e c u m o d e l e , fără să trebuiască să a l e g e ţ i
m a i întâi o c u l o a r e m a t t e . în c a z u l t e x t u l u i şi
g r a f i c i i v e c t o r i a l e , I m a g e Ready p o a t e ataşa o
grafică

PhoenixTools WoozLab
j b ' t f B;»*.'i'!ai;;lk:'i gBi,-.
Web 3D simplu şi repede
r
ASP s a u o r i c e , în f u n c ţ i e d e imaginaţia c e l u i
•l • r.i !• 'Jggi c a r e p r e g ă t e ş t e " W o o z i t ' - u l , c ă c i aşa se numeşte
o b i e c t u l 3D m a p a t c u c o n ţ i n u t W e b . T o a t e
l i n k - u r i l e şi f u n c ţ i o n a l i t ă ţ i l e o r i g i n a l e a l e p a g i n i i
s u n t p ă s t r a t e , l i n k - u r i l e funcţionează e x a c t c u m
ar f i în m o d n o r m a l . R e m a r c a b i l e s t e m o d u l d e
c o r e c ţ i e a l p e r s p e c t i v e i a t u n c i c â n d o pagină
w e b s i t u a t ă p e o f a ţ ă î n mişcare e s t e observată.
Ca să f i u c â r c o t a ş p o t s p u n e că l i n k - u r i l e s u n t
a c c e s a b i l e d o a r p e o singură f a ţ ă la u n m o m e n t
d a t , c e a " d i n f a ţ ă " . P e n t r u a l u c r a , dacă r e v e n i m
la e x e m p l u l c u b u l u i , p e u n a d i n f e ţ e l e l a t e r a l e ,
m a i î n t â i t r e b u i e să r o t i m f a ţ a dorită s p r e n o i .

I n t e r f a ţ a p r o g r a m u l u i e s t e u n a ascetică -
c h i a r s ă r m a n ă , n u excelează p r i n f u n c ţ i o n a l i t ă ţ i

i i
e x t r a v a g a n t e . C â t e v a p"âlete c u c â t e 2-3 setări
sau c â m p u r i şi b a s t a . O f e r e a s t r ă principală de
v i z u a l i z a r e în t i m p r e a l a W o o z i t - u l u i şi o
m e t o d ă g e n T i m e L i n e d e e d i t a r e a m o d u l u i de
m i ş c a r e . S i m p l u , p o a t e p r e a s i m p l u însă
eficient.

Utilizarea este u n a f o a r t e intuitivă...


c r e a r e o b i e c t . . . 10 s e c u n d e , m a p a r e o b i e c t , a l t e

OARECUM
surprinzătoare în suprafaţa a c e s t o r o b i e c t e 3D p o a t e f i o pagină 30 s e c u n d e şi s a l v a r e o b i e c t 5 s e c u n d e . D e c i ca
DETALII WLWLWâ oferta companiei, HTML normală, d e j a existentă p e w e b sau n u . o c o n c l u z i e , dacă ştim p r e c i s d e c e a v e m

• Nume: PhoenixTools cunoscută m a i m u l t p e n t r u p r o d u s e l e s a l e de A c e s t a p o a t e c o n ţ i n e o r i c e e s t e s u p o r t a t pe n e v o i e , în n i c i u n m i n u t a v e m r e z u l t a t u l .

• Versiune: - p r e l u c r a r e v i d e o , p r o d u s u l c u o d e n u m i r e ce b r o w s e r u l d e p e s i s t e m u l r e s p e c t i v . Diferenţa P r o g r a m u l generază a u t o m a t şi c o d u l HTML

a d u c e a gumă d e m e s t e c a t , se prezintă î n două d i n t r e v e r s i u n e a " p r o " şi c e a normală constă d i n n e c e s a r i n c l u d e r i i pe o pagină normală.


• Producător: WoozLab
• Web: www.woozlab.com v a r i a n t e : c e a Pro şi c e a normală ţne-pro). Deşi f a p t u l că v e r s i u n e a Pro d e ţ i n e m a i m u l t e u n e l t e P e n t r u c a o b i e c t e l e să f i e v i z i b i l e p e W e b ,

• D i s t r i b u i t o r : N/E o a r e c u m a p a r e ca u n p r o d u s n e s e m n i f i c a t i v , c a r e p e r m i t d e s i g n u l o b i e c t e l o r , a l d i n a m i c i i şi a l u s e r u l c a r e î n c a r c ă p a g i n a respectivă t r e b u i e să

• P r o c e s o r : Pentium III 500MHz W o o z L a b a d u c e o nouă paradigmă în u t i l i z a r e a i n t e r a c t i v i t ă ţ i i lor. d e s c a r c e d e p e w e b u n p l u g i n d e 2 0 0 KB c a r e îi

• Memorie: 64Mb u n u i o b i e c t 3D p e w e b . Se p o t c r e a a n u m i t e Cu u n m i c e f o r t d e i m a g i n a ţ i e p u t e m să ne p e r m i t e v i z u a l i z a r e a o b i e c t e l o r 3 D , în c a z u l în

• HDD: 5 0 M b o b i e c t e s i m p l i s t e 3D c a r e v o r f i a c c e s a b i l e p e o închipuim u n c u b p e c a r e să-l r o t i m l i b e r pe o c a r e n u - l a r e d e j a . P r o d u s u l se î n c a d r e a z ă în

• Video: DirectX 8Mb pagină sau s i t e d e w e b . P â n ă a i c i n i m i c pagină d e w e b , p e u n a d i n f e ţ e f i i n d s i t e - u l d e d e j a c o n s a c r a t u l c o n c e p t : " T u , u t i l i z a t o r u l e , nu

s p e c t a c u l o s sau n o u . "Chichiţa" d i n s p a t e l e căutare Google, pe a l t a , site-ul i n t r a n e t al t r e b u i e să ştii n i m i c d e s p r e w e b , n e o c u p ă m n o i


VERDICT: ;.'*> a c e s t u i p r o d u s e s t e însă c ă m a p a r e a d e p e c o m p a n i e i u n d e l u c r ă m , p e a l t a o bază d e d a t e de r e s t u l " .

"COMUNIC@ŢII Mobile este revista care


vă dezvăluie limitele tehnologiei şi
felul în care lumea a ajuns să se dezvolte
aşa cum o vedem noi astăzi Aceste
pagini ne arată cum au reuşit savanţii
să pună bazele hunii moderne: de la
telegrafia fibra optică, de la calea ferata
la avioanele invizibile, de la primii paşi
în şcoală şi până la studiile profesionale
ale marilorfirme ce conduc lumea.
Poveştile oamenilor, maşinilor şi ideilor
construiesc imaginarul cu care noi
provocăm necunoscutul şi stăpânim
tainele viitorului"

Adresa:
Bucureşti, sector 1, O.P. 22, CP. 124,
Tel/fax: 01-315.20.42
Mobitink: 093319.678
E-mail: redactia@comunic.ro
Avid XSI 2.0
...încă o treaptă pe marele turn (de fildeş)
•j , * :

• Jl irzll
• ,T eroul
'SfMft»
- «.Y.ltfV
, w. . , . •

p. r x r u IDrruii
r _J btnwCcnpcrwft ( W 1

ţ-Sjbrfmcta&i^Op
»> _J *%>nCofTfCTi*»l 113 1
de la înceuputurile P o s t E f f e c t s - u r i l o r î n t â l n i t e în 3 D S t u d i o
> P n
^ a n i m a ţ i e i 3D n u m e l e de M a x , d a r d i f e r i t în f i l o z o f i a d e a b o r d a r e JQWn
S o f t i m a g e s-a c o n s a c r a t , la î n c e p u t pe e f e c t i v ă a m e t o d e i d e Lucru. t rMpurr
I Knomrtcs

s
p l a t f o r m e SGI-Irix şi m a i a p o i pe XSI-Shag-Hair, a d i c ă p e r o m â n e ş t e ,
X 8 6 - W i n d o w s ca f i i n d u n u l d i n t r e c e l e păr şi blană. Se bazează p e m e d i u l
mai serioase o f e r t e în d o m e n i u . Acum s i m i l a r aparţinând l u i Joe A l t e r f o a r t e
nişte a n i c o m p a n i a S o f t i m a g e I n c . , f o l o s i t p e p l a t f o r m a 3D L i g h t W a v e . Dacă
aflată î n p r a g u l f a l i m e n t u l u i ( u i m i r e ) era în t r e c u t , l a v 1 . 0 şi v 1 . 5 v e n e a ca
J Rt III T FIT Y O l ) .
c u m p ă r a t a d e M i c r o s o f t , r ă m â n â n d sub
t o
plug-in opţional, a c u m e s t e d e p l i n inclus
t u t e l a d e la S e a t t l e v r e m e d e u n an în p a c h e t . S u n t p r e z e n t e c â t e v a
j u m ă t a t e . în a c e s t t i m p d e n u m i r e a şi template-uri predefinite legate de
e c h i p e l e d e d e z v o l t a r e a u rămas a r a n j a r e a u n e i f r i z u r i ca a f r o , c r e ţ , e t c .
oarecum neschimbate. Gigantului şi e s t e c a p a b i l n a t i v d e d e t e c t a r e d e
m | W OM S I I E .-.«t-
M i c r o s o f t însă se p a r e c ă n u p r e a i-a c o l i z i u n i . Ca u n p l u s se r a m a r c â v i t e z a N,—a!'
p r i i t a c t i v i t a t e a p e piaţa 3D şi a d e c i s mare d e r a n d a r e . Negativ p u t e m spune
l.-tH-l^. ..J,
vânzarea d i v i z i e i c ă t r e A v i d . A s t f e l că deşi c o n t r a r s p e c i f i c a ţ i e i ,
Softimage ajunge în compania altor c o m p o r t a r e a normală/naturală a unei H i

p r o d u s e d e s t i n a t e F i l m şi M e d i a f r i z u r i în c a z u l i n t e r a c ţ i u n i i f i z i c e "
d e ţ i n e în m o d s t a n d a r d e s t e f o a r t e
producţiilor. De t r e i v e r s i u n i î n c o a c e naturale ceva mai complicate, este .
a c l a m a t u l şi a ş t e p t a t u l M e n t a l Ray 3 . 0 .
n u m e l e a s u f e r i t o m o d i f i c a r e , în XSI, f o a r t e g r e u de obţinut.
I n t e g r a r e a d i n t r e XSI şi M e n t a l Ray e s t e
t e r m e n u l de Softimage n e f i i n d e l i m i n a t
XSI-SDK v i n e o d a t ă c u p a c h e t u l şi deplină i a r n o u t ă ţ i l e p e c a r e v e r s i u n e a
f i i n d m a i degrabă e v i t a t . P r i m a versiune
lasă u t i l i z a t o r i i sau d e z v o l t a t o r i i să 3.0 l e a d u c e s u n t r e z u m a t e în două
XSI d e b u t a p e p i a ţ ă a c u m u n a n şi m a i
construiască l i b e r d i v e r s e u n e l t e sau c u v i n t e : r a p i d i t a t e şi s t a b i l i t a t e . F a p t u l
bine fiind p r i m i t cu deosebit entuziasm
shadere. Limbajele promovate sunt că M e n t a l Ray 3.0 e s t e p r e z e n t i n t e g r a t
de c o m u n i t a t e a 3D c u n o s c ă t o a r e .
VBScript, Java, Perl, P y t h o n . Sunt în XSI 2 . 0 reprezintă u n s e r i o s f a c t o r d e
p r e z e n ţ i şi c â ţ i v a " W i z a r d s " m e n i ţ i să d e c i z i e în a l e g e r e a XSI d i n t r e a l t e

NOUTĂŢI a j u t e u t i l i z a t o r i i , p r e c u m şi o produse.

Dacă e s t e să v o r b i m î n c i f r e , noutăţile d o c u m e n t a ţ i e f o a r t e v a s t ă . SDK n u e s t e

a d u s e în p r o g r a m s u n t în număr d e p r e a uşor d e s t ă p â n i t , f i i n d n e c e s a r e

p e s t e 2 5 0 0 . A r f i p r a c t i c i m p o s i b i l să le cunoştinţe s e r i o a s e a l e o p e r ă r i i XSI S o f t i m a g e XSI 2 . 0 e s t e un p r o d u s e x t r e m


" d i s e c ă m " pe f i e c a r e în p a r t e aşa că ne p r e c u m şi d e p r o g r a m a r e . de r o b u s t şi c o m p l e x . Fără îndoială c u
v o m o p r i la n o u t ă ţ i l e m a j o r e c u c a r e A l t e noutăţi n o t a b i l e s u n t puterea de productivitate a programului
Avid n e d e l e c t e a z ă . extinderea uneltei de texturare, fiind îl v a c o n f i r m a p e piaţă ca u n u l d i n t r e

XSI-FX e s t e u n n u m e n o u în branşă p o s i b i l e s e l e c ţ i i în "insulă" sau c o p i e r e a c e i m a i d e bază " j u c ă t o r i " a i a c e s t u i


a t r i b u t e l o r UV a l e t e x t u r i i şi a p l i c a r e a d o m e n i u d e v â r f . U n CD d e m o n s t r a t i v • Nume: Softimage XSI
şi r e p r e z i n t ă u n s i s t e m d e c o m p o s i t i n g
lor p e a l t e o b i e c t e . La c a p i t o l u l este d i s p o n i b i l , g r a t i s , de pe pagina w e b • Versiune: 2.0
v i d e o , u n f e l d e A f t e r E f f e c t s dacă este
M o d e l i n g se m a i p o t menţiona a p r o d u s u l u i , i a r î n c a z u l în c a r e vă • Producător: A v i d
să o l u ă m aşa d a r m u l t m a i p r i m i t i v .
A v a n t a j u l că e s t e i n t e g r a t în m e d i u l XSI i n c l u d e r e a u n o r n o i p r i m i t i v e la c e l e d e c i d e ţ i să a c h i z i ţ i o n a ţ i p a c h e t u l , există • Web: www.softimage.com

e s t e m a r c a t d e f a p t u l că producţiile p o t e x i s t e n t e a n t e r i o r . De f a p t , p e w e b s u n t o v a r i a n t ă i n t e r a c t i v ă c a r e v ă a j u t ă în • D i s t r i b u i t o r : N/E

fi selectate rapid din FolderExplorer-ul d e găsit z e c i d e a s t f e l d e p r i m i t i v e , luarea deciziei. Departe de a epuiza • P r o c e s o r : A t h l o n 1GHz

p r o p r i u . Sunt s u p o r t a t e adâncimi de o f e r i t e g r a t u i t d e c r e a t o r i i lor. e x p u n e r e a d e s p r e XSI închei p r i n a u r a • Memorie: 256Mb

c u l o a r e d e 8, 16 şi 3 2 biţi şi p e s t e 100 s u c c e s şi b a f t ă c e l o r c a r e se î n c u m e t ă • HDD: 4 0 0 M b

e f e c t e de compoziţie. Randarea poate f i RANDARE să păşească în a c e a s t ă l u m e a p r o d u c ţ i e i • Video: OpenGL 16Mb/GLiNT

şi c o m b i n a t ă c u c e a 3 D , c e v a în g e n u l 3D. VERDICT: 9 "


S i s t e m u l d e r e n d e r i n g p e c a r e XSI î l i

Media & Publicitate

- dosare presă
- analize comparative
- buletine informative
- licitaţii
- obiecte promoţionale personalizate
S o s . lanţ u l u i , n r . 8 , b l . H 4 A , a p . 2 9 . Bucureşti
Tel. 2 5 0 . 5 3 . 7 2 ; tel/fax: 6 5 3 . 6 3 . 6 9
E-mail: raimedia@isp.acorp.ro
Adi - "Desenul" 1 Aurel Manea - "Car' 2

Galerii Xtreme
Singura expoziţie offline
ADI
adi_fatol@hotmaii.com
" D e s e n " şi " L i g h t " s u n t e x c e l e n t
r e a l i z a t e , p r i m a o compoziţie d e
o b i e c t e diverse c a r e stau pe masa
Aurel Manea
aurel_m@hotmail.com
Maşinile se d o v e d e s c a f i
un s u b i e c t p r e f e r a t d e toţi
c e i c a r e f a c grafică 3D pe
u n u i p a s i o n a t d e d e s e n , realizată c a l c u l a t o r . C h i a r dacă s u n t

care găzduieşte creaţiile tale c u a c u r a t e ţ e , n u p e r f e c t ă însă


fără d e f e c t e f o a r t e v i z i b i l e .
c â t e v a e l e m e n t e puţin
discordante din anumite
" L i g h t " e s t e şi m a i r e a l i s t a , însă u n g h i u r i , concepţia de
nu a m reuşit să e l u c i d ă m c a r e a n s a m b l u e s t e lăudabilă.
e s t e f i n a l i t a t e a i m a g i n i i în afară Peştele e s t e m o d e l a t
de u n t e s t d e r a n d a r e a s t i c l e i f o a r t e b i n e , însă p a r e
c o m b i n a t c u d e p t h o f f i e l d . Mai s i n g u r a t i c într-o m a r e
a ş t e p t ă m şi a l t e i m a g i p i . . de g r i .
grafică

Viper - "Alien

Răzvan M a f t e i - " I m a g e l "

Maxim Mayasu - " B l a c k l "

M a x i m Mayasu - " S i d e l Răzvan M a f t e i - " I m a g e 5

loan Vulturar Viper Maxim Mayasu Răzvan M a f t e i


vulturarioan@iyahoo.com fitaCPxnet.ro mclupui_yahoo.com razvan@iraz.ro
A m b e l e p o z e au f o s t r a n d a t e în VRay. " C o n c e p t " a Deşi nu f o a r t e s p e c t a c u l o a s e sau Răzvan se perfecţionează d e la
Imaginea cu hovercraft-ul
d u r a t 5 m i n u t e , i a r " A l i e n " c e v a m a i m u l t - puţin complexe, imaginile dau impresia lună la Lună şi n o u l m o d e l de
e s t e l i p s i t ă d e f i n a l i t a t e şi a r m a i
p e s t e 2 0 d e m i n u t e . V i p e r m ă r t u r i s e ş t e că de r e a l i s m . Nu întotdeauna Lotus dovedeşte d i n p l i n acest
fi p u t u t fi completată cu d e t a l i i ,
p e r s o n a j u l R i p l e y n u p r e a i-a ieşit c u m a r f i v r u t , în r e a l i s m u l este un p u n c t f o r t e al Lucru. I l u m i n a r e a e s t e potrivită
i a r i m a g i n e a c u MP3 p l a y e r - u l ar f i
c i u d a f a p t u l u i că a p i e r d u t n e n u m ă r a t e o r e u n o r i m a g i n i g e n e r a t e pe i a r s c e n a , deşi c o n ţ i n e e f e c t i v un
avut un aspect m u l t mai realist
vizionând f i l m e l e d i n s e r i e . A l i e n - u l a f o s t r e a l i z a t c a l c u l a t o r , d a r i n a c e s t caz s i n g u r o b i e c t , n u p a r e golaşă.
dacă t o a t e t e x t u r i l e nu ar f i atât
cu s p l i n e - u r i şi E d i t M e s h i a r p e n t r u R i p l e y a f o l o s i t e f e c t u l e s t e reuşit. O r i c U m , n u c r e d e m că p l a s a r e a
d e l u c i o a s e . A , şi n u e s t e f r u m o s
o i l u m i n a r e m a i puternică p e n t r u a s c o a t e în maşinii într-un c o n t e x t o a r e c a r e
să f a c i r e c l a m ă a s c u n s ă l a C o n n e x .
evidenţă e x p r e s i a f e ţ e i . Ar f i d o r i t să m a i ar f i d ă u n a t . Cei i n t e r e s a ţ i de
p e r f e c ţ i o n e z e i m a g i n e a , însă s i s t e m u l pe c a r e m o d u l în c a r e a f o s t realizată
lucrează (Pil 2 6 6 M h z , 128 M b ) n u îi p e r m i t e i m a g i n e a p o t găsi explicaţii la
d e t a l i e r e a s c e n e i . Speră ca în"viitor să revină adresa '
a s u p r a e i . . N o i o considerăm o r i c u m o r e a l i z a r e http://www.raz.ro/tuts.htm
meritorie.
I ...internet
Xplorer X t r e m

MEDIA
Staţii radio
ONLINE

Xplorer Xtrem Ghidul tău offline pentru optimizarea navigării online

Recomandări pe categorii
http://www.softnews.ro
Un s i t e c u u n d e s i g n o r b i t o r d e a l b a s t r u , d a r c u i n f o r m a ţ i i d e ultimă oră şi a c t u a l i z a t
c o n s t a n t . F a p t u l că ştirile s u n t în engleză în l o c d e română n e f a c e să c r e d e m că n u e t o t u l
a t â t d e o r i g i n a l p e c â t c r e d e m . D e s c r i e r i l e p r o g r a m e l o r s u n t însă i n română ş i , în m o d
m e r i t o r i u , s u f i c i e n t d e d i f e r i t e d e c e l e în engleză. Dacă v ă plictisiţi d e ştiri şi t r a n s f e r a t
O s t a ţ i e c u muzică d a n c e d e b u n g u s t d i n
p r o g r a m e ( c e e a c e e s t e d e s t u l d e p o s i b i l în m o m e n t u l în c a r e d e s c o p e r i ţ i c ă n u există
Miami, Florida. Calitatea transmisiei
m i r r o r l o c a l p e n t r u f i ş i e r e şi u n e l e l i n k - u r i n u f u n c ţ i o n e a z ă ) p u t e ţ i a c c e s a p a g i n a d e
W i n d o w s M e d i a A u d i o e s t e bună i a r v i t e z a
d i v e r t i s m e n t , u n d e găsiţi o s e r i e d e j o c u r i F l a s h , s e l e c ţ i o n a t e şi e l e d e p e I n t e r n e t .
e s t e r e z o n a b i l ă . S i n g u r a problemă e s t e c ă
d i n c â n d în c â n d t r a n s m i s i a e s t e
întreruptă d e r e c l a m e care au v o l u m u l
http://www.t3.co.uk
m u l t m a i tare decât restul melodiilor, T e c h n o l o g y Today T o m o r r o w , sau p e s c u r t T 3 , e s t e o revistă şic d i n M a r e a B r i t a n i e , c a r e pe
l u c r u c a r e vă v a d e r a n j a c u c e r t i t u d i n e lângă m i n u n a t e l e f o t o m o d e l e p e c a r e l e prezintă în poziţii m a i m u l t sau m a i puţin
dacă a s c u l t a ţ i l a c ă ş t i . p r o v o c a t o a r e , m a i prezintă şi p r o d u s e h a r d w a r e d i n v a r i a t e c a t e g o r i i . Nu v e ţ i găsi a i c i plăci
v i d e o , d e bază sau a u d i o şi n i c i p r o c e s o a r e . V e ţ i găsi în s c h i m b i n f o r m a ţ i i d e s p r e u n
s e g m e n t n e g l i j a t a l h a r d w a r e - u l u i : DVD p l a y e r e , c o m b i n e a u d i o , a p a r a t e f o t o d i g i t a l e ,
g a d g e t - u r i d e ultimă oră.

http://shells.implemented.org
La această adresă p u t e ţ i găsi p r e z e n t a t e c e l e m a i i m p o r t a n t e s h e l l - u r i d e W i n d o w s d e pe
I n t e r n e t şi s f a t u r i d e s p r e c u m să o a l e g e ţ i p e c e a m a i bună. Un s h e l l e s t e o a l t e r n a t i v ă
p e n t r u i n t e r f a ţ a grafică a W i n d o w s - u l u i , înlocuind-o c o m p l e t sau d o a r l a n i v e l d e e l e m e n t e
( m e n i u d e s t a r t , t a s k b a r ) . De l a v e c h i l a n o i , d e l a c e l e m a i c o m p l e x e la c e l e m a i s i m p l e ,
le p u t e ţ i găsi p e t o a t e a i c i . Gândiţi-vă b i n e î n a i n t e d e a a l e g e u n s h e l l : W i n d o w s - u l s-ar
p u t e a să s u f e r e .
H i t FM v ă o f e r ă m e l o d i i d a n c e şi p o p
c o n t e m p o r a n e , p r e c u m şi u n t o p d e 6 0 d e
m e l o d i i . A v a n t a j u l e s t e c ă p u t e ţ i a l e g e să
www.liquidcode.org/worm.html
ascultaţi f l u x u l audio de l a oricare d i n
cele t r e i m i r r o r - u r i d i n Stockholm-Suedia, Un e x e m p l u p e r f e c t d e j o c c a r e demonstrează c ă g r a f i c a şi s u n e t u l n u s u n t i n g r e d i e n t e l e

M u n i c h - G e r m a n i a şi R o t t e r d a m - O l a n d a . p r i n c i p a l e a l e u n u i j o c şi că c e l m a i m u l t c o n t e a z ă i d e e a şi g a m e p l a y - u l . P l a s a t într-un m i c

Dacă s u n t e ţ i p e r e ţ e a u a K a p p a , vă a p p l e t J a v a , j o c u l a r e c a scop g h i d a r e a u n u i " v i e r m e " p r i n t r - u n t u n e l , o c o l i n d o b s t a c o l e l e .

recomandăm m i r r o r - u l d i n Suedia, p e n t r u Apăsaţi p e b u t o n u l m o u s e - u l u i , v i e r m e l e u r c ă , luaţi d e g e t u l d e p e b u t o n , v i e r m e l e coboară.

că a r e c e a m a i bună legătură. S i m p l u , nu? î n c e r c a ţ i să depăşiţi r e c o r d u l n o s t r u d e 2 3 4 0 d e p u n c t e şi trimiteţi-ne u n


screenshot.

Navigare la întâmplare H De la cititori pentru cititori Iniţiativa lunii


http://users.rcn.com/zang.interport/personality.html
j http://www.coolquotescollection.com|
http://www.queendom.com/tests/

Unul dintre cele m a i active site-uri cu Este u n t e s t d e


c i t a t e , actualizat aproape zilnic, cu vorbe
personalitate
d e d u h o r g a n i z a t e în z e c e c a t e g o r i i : p u r şi
şi n u a r e
simplu amuzante, înţelepte, d i n lumea
foarte multe
c a l c u l a t o a r e l o r , u m o r n e g r u , legi nescrise
legături c u
a l e o a m e n i l o r şi a l e n a t u r i i , u l t i m e
c u v i n t e , r e l i g i e , f i l m e , poezie, f a n t a s y şi, r e a l i t a t e a , în

c a să f i e z e c e , o m u l ţ i m e d e c i t a t e o p i n i a noastră,
i m p o s i b i l d e î n ţ e l e s p e n t r u că s u n t s c r i s e insă l a c e a
în s u e d e z ă . L u c r u c a r e p r o b a b i l n u îi v a de-a d o u a h t t p i / / w w w . a m a n 2 . r o
d e r a n j a f o a r t e m u l t pe cei care citesc
adresă p u t e ţ i
K i r k e g a a r d în o r i g i n a l . Nou l a n s a t u l s i t e îi p u n e în c o n t a c t p e c e i s i n g u r i c a r e îşi
găsi o m u l ţ i m e
c a u t ă p e r e c h e . C u puţin n o r o c se p o a t e t r a n s f o r m a într-un
Foaluted Test
de t e s t e d i n a m i h o t o r n o t . c o m a u t o h t o n , p e n t r u că o r i c u m o p a r t e
diferite s e m n i f i c a t i v ă d i n c e i c a r e î l vizitează n u s u n t i n c ă u t a r e d e
d o m e n i i : IQ, p e r s o n a l i t a t e , relaţii, sănătate, carieră. Din păcate p a r t e n e r i , c i d o a r n a v i g a t o r i a t r a ş i d e o g a l e r i e autohtonă

accesul la teste e s t e obstrucţionat uneori d e u n p r o c e d e u de d e f o t o g r a f i i p e c a r e să l e c r i t i c e . P ă c a t c ă producătorii n u

înregistrare e x a s p e r a n t d e c o m p l i c a t . a u i n t r o d u s şi u n s i s t e m d e a a c o r d a n o t e c e l o r c e şi-au
p l a s a t f o t o g r a f i a în c a d r u l a c e s t e i g a l e r i i m a t r i m o n i a l e
Dar d a c ă t o t s u n t e ţ i pasionaţi d e t e s t e p u t e ţ i î n c e r c a şi
o n l i n e . P e n t r u a t e î n s c r i e , t r e b u i e să c o m p l e t e z i u n
r t f . t p : / / w w w . c r > l o r q u i z . a > m / , u n t e s t surprinzător d e p r e c i s b a z a t p e
chestionar, d a r asta n u deranjează p e n i m e n i atâta t i m p
selecţia unor c u l o r i d i n t r - u n g r u p e t e r o g e n . O mulţime d e teste
c â t b r o w s i n g u l n u e s t e r e s t r i c ţ i o n a t . Baza d e u t i l i z a t o r i n u
puteţi găsi şi l a h U p : / / w w w . - q u l i K y w e b . n e t / q u i n c y / p s y c h o l o g y . h t m l ,
e s t e f o a r t e m a r e , d a r să s p e r ă m c ă în t i m p se va lărgi
ierarhizate pe d o m e n i i . considerabil.

JEL
p S t r > T u r t u r e l e l o r 5 2 t e l / f a x 1
(° ) 3 2 3
- 8 2 0 0 "1
www.proca.ro
Microsoft'
' Program Memberaooa

Alegeţi Brave PC a c u m
software si în limba română!

în perioada Martie-Aprilie 5% reducere


pentru Windows y £ J Professional
si Office V V # SB
#/i limba română cu Brave Office PC

'Cioc t ' a P s - o p cu m e r a i B E SURE


ffs Legal
jocu
cupi

ghidează-te după singurele prezentări care contează

72 PRIMA IMPRESIE
Captivi în al doilea r ă z b o i mondial
D a c ă l u n a t r e c u t ă e r a m surprinşi d e avalanşa d e j o c u r i d e t i p T y c o o n , c a r e c o n t i n u ă c u H o l l y w o o d
T y c o o n , u n j o c c a r e îl va pasiona c u siguranţă p e J e a n C l a u d e v a n D a m m e , l u n a a c e a s t a a m sesizat
72 Dungeon Siege
c u m o altă fixaţie se strecoară perfidă p e piaţa j o c u r i l o r : a l d o i l e a război m o n d i a l . Dacă a t u n c i
73 Interviu când a m văzut R e t u r n t o C a s t l e W o l f e n s t e i n n u ne-am gândit d e c â t la c o n t i n u a r e a u n u i j o c d e
s u c c e s ş i a p o i a m f o s t î n c â n t a ţ i c â n d M e d a l o f H o n o u r s-a d o v e d i t d e t r e i o r i m a i b u n , a c u m d e j a
Dincolo de... Dungeon Siege
î n c e p e m să n e î n g r i j o r ă m c â n d v e d e m c ă a u a p ă r u t s a u s u n t î n p r e g ă t i r e t i t l u r i c a : D i r t y D o z e n , I w o
75 Loose Cannon
J i m a , Day o f Defeat, B a t t l e f i e l d 1942, Iron S t o r m , Silent S t o r m , W W 2 : Desert Rats, Squad Battles:
76 Breed Tour o f Duty, War Commander.

77 Interviu întrebarea c a r e d e v i n e inevitabilă e s t e : d e u n d e această fascinaţie morbidă p e n t r u c e l de-al


d o i l e a r ă z b o i m o n d i a l ? C e i i a t r a g e p e p r o d u c ă t o r i şi p e j u c ă t o r i l a o l a l t ă c ă t r e a c e a s t ă perioadă
Dincolo de... Breed
n e a g r ă a i s t o r i e i ? N u p u t e m d e c â t să p r e s u p u n e m . P o a t e puşi î n f a ţ a u n e i p r e s i u n i d i n p a r t e a
78 Hidden&Dangerous 2
c r i t i c i l o r d e a r e d u c e violenţa d i n j o c u r i , producătorii a u ales u n s u b t e r f u g i u : plasând j o c u r i l e în
79 Battlefield 1942 p e r i o a d a c e l u i de-al d o i l e a război m o n d i a l , se p o t s c u z a că violenţa n u m a i a r e n i c i u n i m p a c t
a s u p r a j u c ă t o r i l o r . M i l i o a n e l e d e s o l d a ţ i p a r t i c i p a n ţ i s u n t o r i c u m m o r ţ i şi î n g r o p a ţ i şi n i m e n i n u o să
80 C a p i t a l i s m II
s e a p u c e s ă c a u t e u n M a u s e r a n t i c şi s ă i a s ă s ă t r a g ă c u e l l a î n t â m p l a r e p e s t r a d ă .
81 W a r l o r d s B a t t l e c r y II
D i n s p r e p a r t e a j u c ă t o r i l o r , a t r a c ţ i a e s t e şi m a i d i f i c i l d e e x p l i c a t : s e p o a t e c a a c e s t e j o c u r i s ă
82 W a r c r a f t III: Reign o f Chaos îi e l i b e r e z e d e s t r e s s - u l d e a f i c i n e v a i m p u s d e c e l e m a i m u l t e j o c u r i d i n z i u a d e a z i . J o c u r i l e c u
tematică WW2 le oferă p o s i b i l i t a t e a d e a f i o r i c i n e , e r o i necunoscuţi, m i c i rotiţe în maşinăria
i s t o r i e i . S a u p u r şi s i m p l u v o r să s e î m p u ş t e f ă r ă d i s c r i m i n a r e şi p r e s u p u n e m n o i p r e a multe.
86 PREZENTĂRI
A c e s t e a f i i n d spuse, v ă urăm u n război m o n d i a l plăcut în c o n t i n u a r e .

86 Command&Conquer: Renegade

Command&Conquer: Renegade Star Trek Bridge Commander


iOCU?
88 Star Trek: Bridge C o m m a n d

89 Rogue Spear: Black Thorn

90 Conquest: Frontier Wars


MNP
91 Motoracer 3

92 Rayman M

93 End o f Twilight

94 W o r m Blast

95 Wario Land 4

Frogger's Adventures:

T h e Temple of t h e Frog

96 Black Mail

97 Black View
D e ş i s-a d o v e d i t o d e z a m ă g i r e p e n t r u n o i , P r i m u l j o c c u l i c e n ţ ă S t a r T r e k c e r e u ş e ş t e să
• FPS-ul p l a s a t i n u n i v e r s u l C o m m a n d & C o n q u e r • n e ţină captivaţi m a i m u l t d e 2 0 d e m i n u t e ,

a p r i n s la p u b l i c , în c i u d a u n e i c a m p a n i i s u c c e s u l său datorându-se în p r i n c i p a l e c h i p e i

s i n g l e - p l a y e r n u f o a r t e a t r a c t i v e . In multiplayer p r o d u c ă t o a r e , T o t a l l y G a m e s , r e s p o n s a b i l ă şi

însă, j o c u l se transformă într-un T r i b e s p e n t r u X-Wing Alliance. Grafica este m e r i t o r i e ,

simplificat, amestecul de vehicule ce pot fi intriga rezonabil de atractivă. Chiar dacă uneori

c o n t r o l a t e d e m a i mulţi jucători, clădiri care vă veţi simţi i n u t i l , feeling-ul e s t e e x c e l e n t , i a r

t r e b u i e p r o t e j a t e şi soldaţi cărora le t r e b u i e f a n i i s e r i e i T V şi n u n u m a i e i v o r a p r e c i a a c e s t

f o a r t e m u l t " t i m p c a să m o a r ă d o v e d i n d u - s e titlu.

a t r a c t i v p e n t r u numeroşi g a m e r i .

70
I martie 2002
iGAMES'J

UrtL~.

kY__
jocuri
p r i m a impresie

Dungeon Siege
| F o r m a t : PC • Producător: Gas P o w e r e d G a m e s • P u b l i s h e r : M i c r o s o f t • D i s t r i b u i t o r : M i c r o s o f t R o m â n i a • A p a r i ţ i e : a p r i l i e 2 0 0 2

Un RPG c a r e
va s c h i m b a
l u m e a jocurilor

Droog. Vrăjitorii s u n t priviţi c u o c h i b u n i , c e e a ce n u


se p o a t e s p u n e d e s p r e a l t e p r o v i n c i i a l e i m p e r i u l u i ,
iar această situaţie fericită se datorează l u i Merik,
Mare Magician şi W a r d e n o f S h a d o w s p e n t r u legiunea
a z e c e a . Protejat d e fortificaţii majestuoase şi d e
a r m e l e l e g i u n i i a z e c e a a i m p e r i u l u i , K i n g d o m o f Ehb
a f o s t f e r i t d e r a i d u r i şi r ă z b o a i e . P â n ă acum.

Vei î n c e p e j o c u l ca un s i m p l u f e r m i e r , a l e cărui
principale a r m e sunt înainte d e orice determinare,
c u r a j u l şi i s t e ţ i m e a . A l i a n ţ e l e p e c a r e l e v e i f a c e ş i
a v e n t u r i l e p r i n c a r e v e i t r e c e t e v o r c ă l i şi t e v o r
t r a n s f o r m a într-un a d e v ă r a t e r o u .

P r i n t r e i n a m i c i i c a r e îţi v o r ieşi în c a l e se
numără c r e a t u r i l e întunericului ce fac p a r t e d i n rasa
Krug, care nu sunt nici foarte inteligente, nici
f o a r t e p u t e r n i c e , şi c a r e s u n t a d e s e a f o l o s i t e c a
u n e l t e ale forţele răului, schelete ce au fost
r e a d u s e l a v i a ţ ă şi c a r e n u v o r n i m i c a l t c e v a decât
s ă t e a d u c ă şi p e t i n e î n r â n d u l n e m o r ţ i l o r , s a u
D a r k l i n g s , c r e a t u r i c e t r ă i e s c î n m i n e şi c a r e p o t
deveni periculoase atunci când sunt deranjate de
a v e n t u r i e r u l n e a t e n t . Forţa l o r stă în număr, i a r
u n e o r i p o t c h i a r să r i p o s t e z e c u străfulgerări d e
e n e r g i e c a r e d e t e r i o r e a z ă a r m u r a şi î l r ă n e s c
pe atacator.

PUNCTE DE INTERES
S-a v o r b i t m u l t p e m a r g i n e a a c e s t u i j o c şi n u e x i s t ă
a s p e c t c a r e să n u f i f o s t a d u s î n d i s c u ţ i e : l u m e a 3 D

I I I K I A a
P r i
" e n e v a
a d u c e u n RPG e p i c ce p e c a r e j u c ă t o r i i o p o t e x p l o r a c o n t i n u u f ă r ă să f i e

l_\J IN r\ n u n u m a i c â n u se c o n f o r m e a z ă î m p i e d i c a ţ i d e t i m p i d e î n c ă r c a r e î n t r e o z o n ă şt

regulilor p r e s t a b i l i t e ale genului, dar are potenţialul a l t a , m o d a l i t a t e a o r i g i n a l ă (şi r e a l i s t ă ) d e p ă s t r a r e a

d e a s c h i m b a c o n s i d e r a b i l m o d u l în c a r e s u n t perce­ o b i e c t e l o r a f l a t e în posesia jucătorului î n b o c c e l e

p u t e R P G - u r i l e l a o r a a c t u a l ă şi d e a d e s c h i d e n o i c ă r a t e în s p i n a r e d e u n măgar, spaţiul d e j o c dedicat

oportunităţi p e n t r u creatorii de j o c u r i în general. în m o d special p e n t r u m u l t i p l a y e r (Peninsula

Fără a exagera f o a r t e m u l t , p u t e m spune că Utraeană), posibilităţile a p r o a p e n e l i m i t a t e d e

D u n g e o n Siege v a f i p e n t r u RPG-uri c e e a c e T o t a l e d i t a r e a j o c u l u i p r i n i n t e r m e d i u l Siege Editor, Siege

A n i h i l a t i o n a f o s t p e n t r u g e n u l RTS. C e e a c e n u e s t e FX ş i g m a x . C u t o a t e a c e s t e a , c h i a r d a c ă u n i i d i n t r e

foarte greu din m o m e n t ce in spatele firmei v o i ştiu d e s p r e c e e s t e v o r b a , se v o r b u c u r a să a f l e

p r o d u c ă t o a r e , Gas P o w e r e d G a m e s , stă Chris Taylor, c ă l - a m r u g a t să n e o f e r e l ă m u r i r i î n p r i v i n ţ a acestor

u n g a m e d e s i g n e r d e e x c e p ţ i e , c a r e e s t e în mare a s p e c t e c h i a r p e C h r i s T a y l o r , l e a d d e s i g n e r şi

măsură responsabil p e n t r u Total A n n i h i l a t i o n . d i r e c t o r a l Gas P o w e r e d G a m e s . Deşi o c u p a t cu


f i n i s a r e a j o c u l u i , c a r e e s t e p r o g r a m a t să a p a r ă l a

BASM MEDIEVAL î n c e p u t u l l u n i i a p r i l i e , C h r i s T a y l o r şi-a g ă s i t t i m p s ă


ne răspundă succint la întrebări.
Regatul Ehb este un stat n o u f o r m a t la marginea
S p e r ă m ca i n f o r m a ţ i i l e d i n i n t e r v i u să vă suscite
C â m p i e i L a c r i m i l o r într-o l u m e f a n t a s t i c ă plasată
i n t e r e s u l p e n t r u a c e s t RPG m o n u m e n t a l p e c a r e n o i
într-un e v m e d î u a p r o x i m a t i v . A i c i trăiesc în p a c e
c e l puţin îl aşteptăm c u s u f l e t u l la gură.
o a m e n i , d w a r f i şi m e m b r i i u n e i r a s e s t r a n i i n u m i t ă

m
jocuri 1

Interviu
Chris Taylor,
Lead Designer

Dincolo de... Dungeon Siege


a-mi c r e a p r o p r i a c o m p a n i e d e g a m e d e v e l o p m e n t . că c e a mai importantă este posibilitatea de a avea

P r i m u l l u c r u p e c a r e l-am f ă c u t a f o s t să s t a u d e opt p e r s o n a j e în echipă. A c e s t lucru dă jucătorului


v o r b ă c u o duzină d e p u b l i s h e r - i , d u p ă c a r e m-am m u l t mai m a r e f l e x i b i l i t a t e în privinţa modului in
d e c i s l a u n n u m e şi a m d e s c h i s c o m p a n i a . A m î n c e p u t care abordează jocul.
să a n g a j e z o a m e n i u n u l c â t e u n u l şi l u c r a m c u t o ţ i i
chiar in c a s a m e a . Mulţi dintre angajaţi chiar au • P o ţ i să a l e g i u n u l d i n t r e a c e s t e e l e m e n t e şi să
locuit la mine in primele câteva luni. Am închiriat spui: " a c e s t a e s t e lucrul pe c a r e gamerii îl vor
a p o i nişte birouri şi G a s P o w e r e d G a m e s a î n c e p u t să aprecia cel mai mult"?
s e d e z v o l t e . A u t r e c u t a p r o a p e p a t r u a n i d e a t u n c i şi T i n d să c r e d că vor a p r e c i a m o d u l in c a r e t o a t e
e c h i p a a r e 32 d e o a m e n i , u n p r o g r e s uluitor, aş elementele se îmbină pentru a c r e a o experienţă
spune. u n i c ă : l u p t e l e î n e c h i p ă r a p i d e şi f l u i d e , l u m e a 3 D
n e s e g m e n t a t ă şi s i s t e m u l d e c l a s e b a z a t p e a b i l i t ă ţ i

• C e j o c u r i te j o c i când ai u n pic d e timp liber? s u n t şi e l e p r i n t r e p r i m e l e î n l i s t ă .

în u l t i m a perioadă a m încercat c â t e v a misiuni din

M e d a l of Honor: A l l i e d A s s a u l t . • Spui că lipsa e c r a n e l o r de încărcare este unul


dintre c e l e mai i m p o r t a n t e caracteristici din

• C e ne poţi s p u n e despre viitoarele voastre Dugeon Siege: jucătorii pot călători ore întregi fără
C e î n s e a m n ă să fii g a m e d e v e l o p e r p e v r e m e a
proiecte? să î n c a r c e d a t e . P e d e a l t ă p a r t e , s-ar p u t e a c a e i
• c â n d ai î n c e p u t să l u c r e z i î n i n d u s t r i a j o c u r i l o r ?
Nu s u n t p r e a m u l t e d e s p u s i n m o m e n t u l d e f a ţ ă . să s e p l i c t i s e a s c ă d a c ă n u î n t â l n e s c m o n ş t r i s a u n u
Era cu totul altfel faţă de c u m este astăzi. Echipele
încă mai a v e m detalii de finisat la Dungeon Siege. s u n t i m p u l s i o n a ţ i să m e a r g ă m a i d e p a r t e . C u m
e r a u m i c i şi j o c u r i l e î n c ă p e a u p e o d i s c h e t ă s a u
p l ă n u i ţ i să e v i t a ţ i p l i c t i s e a l a ?
d o u ă . G l u m e a m c u t o ţ i i d e s p r e c u m o să e v o l u e z e
• C â n d a ţ i î n c e p u t să l u c r a ţ i la D u n g e o n S i e g e ? A v e m d e g â n d să n u l ă s ă m n i c i o d a t ă a c ţ i u n e a să
a c e s t b u s i n e s s , d a r n i m e n i n u c r e d e a c ă o să s e
O f i c i a l , în s e p t e m b r i e 1998. A c e a s t a e s t e d a t a la l â n c e z e a s c ă a s t f e l î n c â t j u c ă t o r u l să n u a i b ă o c a z i a
ajungă la a s e m e n e a dezvoltare impresionantă.
c a r e ne-am mutat in birourile din Kirkland, aceleaşi să s e p l i c t i s e a s c ă . V o r fi î n t o t d e a u n a şi m a i m u l ţ i

b i r o u r i î n c a r e l u c r ă m şi î n z i u a d e a z i . monştri aşteptând după următorul colţ, astfel câ


• C e i c a r e au citit e s e u l " T h e art of g a m e design" jucătorul va avea întotdeauna ceva de făcut.
şi m o d e l u l o r i e n t a t i v d e g a m e d e s i g n . d o c p e c a r e
• De c e aţi a l e s să produceţi un RPG? C a r e sunt
l-ai p u b l i c a t p e I n t e r n e t ş i a u j u c a t T o t a l
sursele d e inspiraţie pentru Dungeon Siege? • La ce timp de joc ne putem aştepta?
Annihilation te privesc ca pe un fel de guru în
A m v r u t să î n c e r c c e v a d i f e r i t , n u d o a r u n a l t R T S . C a m p a n i a s i n g l e - p t a y e r v a p u t e a fi t e r m i n a t ă î n
m a t e r i e d e g a m e design. C e p ă r e r e ai d e s p r e asta?
î m i p l a c l a n e b u n i e R P G - u r i l e şi m - a m g â n d i t c ă u n a p r o x i m a t i v 30-50 d e o r e d e j o c .
C r e d că e s t e extraordinar. Mult din c e a m î n v ă ţ a t
j o c d e a c e s t g e n a r fi p r o i e c t u l i d e a l după c e a m
despre game design este rezultatul direct al faptului
t e r m i n a t T o t a l A n n i h i l a t i o n . A i c i l a G P G î n c e r c ă m să • C â t d e m u l t îşi p o a t e p e r s o n a l i z a u n j u c ă t o r
c ă a m a v u t n o r o c u l să l u c r e z c u o a m e n i f o a r t e
folosim c â t mai multe surse de inspiraţie cu putinţă: p e r s o n a j u l p e n t r u a fi p e p l a c u l s ă u şi î n a c e l a ş i
t a l e n t a ţ i î n a c e s t d o m e n i u . E s t e m i n u n a t să p o ţ i
j o c u r i , f i l m e , c ă r ţ i şi o r i c e m a t e r i a l e i n t e r e s a n t e timp diferit de celelalte personaje?
î m p ă r t ă ş i d i n a c e s t e e x p e r i e n ţ e şi a l t o r a .
d e s c o p e r i m p e I n t e r n e t . î n c e r c ă m î n m o d s p e c i a l să înainte de începutul jocului, jucătorul poate selecta

învăţăm din RPG-urile de succes c a r e au apărut d i f e r i t e n u a n ţ e p e n t r u p i e l e şi c u l o a r e a p ă r u l u i ,


• A trecut c e v a timp d e la apariţia Total
r e c e n t şi p e c a r e o a m e n i i a u f o s t î n c â n t a ţ i să l e p r e c u m şi d i f e r i t e v e ş m i n t e . A d e v ă r a t a p e r s o n a l i z a r e
A n n i h i l a t i o n : C o r e C o n t i n g e n c y , până la mult-
joace. vine în timpul j o c u l u i , atunci când j u c ă t o r u l dezvoltă
a ş t e p t a t a l a n s a r e a D u n g e o n S i e g e . De c e n u te-ai
a b i l i t ă ţ i l e p e r s o n a j u l u i . în m o d n a t u r a l , a l e g e r e a
mai implicat în alte proiecte în această perioadă?
• C a r e sunt e l e m e n t e l e care fac Dungeon Siege o a r m e l o r şi a r m u r i l o r v o r d i f e r e n ţ i a p e r s o n a j u l u n u i
După c e a m terminat lucrul la C o r e Contingency a m
experienţă RPG ieşită din c o m u n ? j u c ă t o r d e a l t e l e într-un m e c i multiplayer.
î n c e p u t să p u n b a z e l e f i r m e i G a s P o w e r e d G a m e s .
C e l m a i i m p o r t a n t e l e m e n t t e h n i c e s t e l u m e a 3D
Surprinzător sau n u , a durat o v r e m e până a m pus
nesegmentată. Acest aspect face ca universul jocului • Aţi precizat întotdeauna că lumea multiplayer
toate piesele laolaltă.
să p a r ă i m e n s , deşi nu p u t e m ţ i n e d e c â t o p ă r t i c i c ă e s t e r a d i c a l diferită d e c e a single-player. Ne poţi
în m e m o r i e la u n m o m e n t d a t . Pe m ă s u r ă c e spune mai multe în această privinţă?
• Spune-ne mai multe despre Gas Powered j u c ă t o r u l s e d e p l a s e a z ă , noi t r a n s f e r ă m d a t e l e p e un Harta T h e Kingdom of Ehb" a fost construită pentru
Games. De unde a pornit totul? t h r e a d s e p a r a t , far'el nu mai v e d e nici un e c r a n de a susţine p o v e s t e a single-player iar " U t r a e a n
A m plecat d e la Cavedog c u intenţia specifică de î n c ă r c a r e până la f i n a l . Pe p a r t e a d e g a m e p l a y , c r e d Peninsula" a fost concepută "special pentru

JESL
locun

m u l t i p l a y e r . în m o m e n t u l în c a r e ai de-a f a c e c u o
p o v e s t e i n t e r a c t i v ă , c a în m o d u l s i n g l e - p l a y e r s u n t
alte cerinţe decât atunci când jucătorii pot explora
şi a l e g e o r i c e d i r e c ţ i e d o r e s c . . .

• Se p o a t e d e z v o l t a un personaj în modul
s i n g l e - p l a y e r p e n t r u a fi folosit î n m u l t i p l a y e r ?
D e s i g u r . J u c ă t o r u l v a p u t e a să i m p o r t e p e r s o n a j e d i n
o r i c e s a l v a r e c a r e a f o s t creată în d e c u r s u l u n u i j o c
single-player.

• Am observat un adevărat boom în domeniul


t i t l u r i l o r M M O R P G şi n u n u m a i , o r i c e j o c î n z i u a d e
azi are în mod necesar opţiunea de multiplayer.
E s t e m o d u l m u l t i p l a y e r esenţial p e n t r u un j o c în
ziua de azi? Este esenţial pentru Dungeon Siege?
Cred că p a r t e a de m u l t i p l a y e r e s t e necesară dacă
v r e i s ă f a c i u n j o c d e t o p . M i - a r p l ă c e a să c r e d c ă
D u n g e o n S i e g e v a f i p r i m i t l a f e l d e b i n e şi f ă r ă
p a r t e a d e m u l t i p l a y e r , d a r e s t e c u siguranţă m u l t m a i
d i s t r a c t i v aşa c u m e s t e .

• C â n d p u t e m să n e a ş t e p t ă m la o v e r s i u n e d e m o
şi c e v a i n c l u d e ?
î n m o m e n t u l d e f a ţ ă a v e m î n p l a n să l a n s ă m o
v e r s i u n e d e m o după c e j o c u l a f o s t t r i m i s către
m a g a z i n e . P r o b a b i l că va i n c l u d e p r i m e l e câteva o r e
de gameplay.

• C a r e -sunt a v a n t a j e l e şi d e z a v a n t a j e l e u n u i
motor 3D atunci c â n d e s t e v o r b a de un RPG
c o m p l e x c a Dungeon Siege?
Există u n număr i m e n s d e a v a n t a j e , ca d e e x e m p l u
libertatea de a deplasa camera, compresia unei
c a n t i t ă ţ i u r i a ş e d e d a t e a s t f e l î n c â t să p u t e m
l u m e a j o c u l u i a r p u t e a f i construită într-o singură z i . s c r i p t i n g , a s t f e l c ă c e i c a r e n u l - a u v ă z u t şi
construi o lume de dimensiuni impresionante, un
A d a p t a r e a l a e d i t o r s-ar p u t e a s ă f i e d i f i c i l ă l a n u l-au f o l o s i t n i c i o d a t ă v o r s i m ţ i o v a g ă
m e d i u d i n a m i c c u p l a t f o r m e m o b i l e şi c u u n n i v e l d e
î n c e p u t , a ş a c ă p l ă n u i m să î n s o ţ i m e d i t o r u l c u familiaritate din primele momente. Skrit
r e a l i s m g e n e r a l d a t d e e l e m e n t e g e n z ă p a d ă , f u m şi
documentaţia necesară p e n t r u a construi diverse poate f i folosit pentru a controla numeroase
p r o i e c t i l e c a r e se deplasează p r i n a e r c o n f o r m l e g i l o r
r e g i u n i u ş o r şi r a p i d . aspecte ale jocului, dintre care cel mai
f i z i c i i . P r i n t r e d e z a v a n t a j e se numără t i m p u l n e c e s a r
pentru randarea unei scene, volumul inuman de i m p o r t a n t e s t e A l - u l monştrilor. Examinând

calcule m a t e m a t i c e ce trebuie făcute pentru a vedea • C a r e este rolul uneltelor adiţionale care vin "skriturile" existente, creatorii de mod-uri vor

dacă u n p r o i e c t i l se ciocneşte d e u n o b i e c t sau împreună cu editorul de la Dungeon Siege p u t e a s ă îşi f a c ă o i d e e p e n t r u a c r e a

p e n t r u a v e d e a d a c ă u n p e r s o n a j p o a t e să se (Siege FX, gMax)? propriile versiuni modificate.

d e p l a s e z e într-un a n u m i t l o c . Un m o t o r 3D c r e e a z ă o S i e g e FX e s t e u n s i s t e m s p e c i a l d e s c r i p t i n g c a r e e s t e

mulţime d e dificultăţi, dar dacă acestea p o t f i i m p l e m e n t a t î n j o c şi c a r e p o a t e f i c o n t r o l a t p r i n • V a p u t e a u n u t i l i z a t o r să c r e e z e u n g e n

depăşite, rezultatele merită efortul. i n t e r m e d i u l f i ş i e r e l o r .GAS s t a n d a r d f o l o s i t e d e c u t o t u l d i f e r i t d e j o c ( u n i v e r s şi a c ţ i u n e )


Dungeon Siege. gMax este o v e r s i u n e p e n t r u g a m e r i a f o l o s i n d S i e g e E n g i n e şi S i e g e E d i t o r ?

p r o g r a m u l u i 3D S t u d i o M a x d e la D i s c r e e t , c a r e v a Lăsăm această problemă i n seama minţilor


• C a r e sunt diferitele tipuri de v r e m e pe c a r e le
p e r m i t e d o r i t o r i l o r s ă îşi c r e e z e p r o p r i i l e m o d e l e şi c r e a t i v e d i n întreaga l u m e . A m lăsat deschise
v o m întâlni în Dungeon Siege?
m e ş e . g M a x l e v a e x p o r t a într-un f o r m a t c a r e v a către schimbare cât de multe aspecte ale
A m i m p l e m e n t a t z ă p a d ă , p l o a i e , c e a ţ ă şi v â n t .
putea f i folosit d i r e c t de Dungeon Siege. m o t o r u l u i g r a f i c a m p u t u t şi v o m a ş t e p t a să
v e d e m c e se î n t â m p l ă .
• C u m f a c e motorul grafic tranziţia între spaţiile
• Spune-ne mai multe despre limbajul Skrit. Este
de joc?
s i m i l a r c u v r e u n a l t l i m b a j d e s c r i p t i n g ? C e p o a t e şi • Cum va sprijini Gas Powered Games
Engine-ul Siege foloseşte un s i s t e m d e " f a d e
ce nu poate face? Va avea un manual? comunitatea de mod makers după c e jocul
t r a n s i t i o n s " . De e x e m p l u , când p e r s o n a j u l jucătorului
Skrit este foarte asemănător cu alte limbaje de v a ieşi p e piaţă?
intră în c a t a c o m b e , l u m e a d i n j u r d e v i n e
P r i m u l l u c r u p e c a r e î l v o m f a c e v a f i să
transparentă, cu excepţia t r e p t e l o r ce duc către
p u n e m la dispoziţia comunităţii informaţiile
c a t a c o m b e . în a c e s t m o d t r a n z i ţ i a e s t e f ă r ă Chris Taylor a fost plasat de GameSpy pe
n e c e s a r e şi v o m r ă s p u n d e o r i c ă r o r î n t r e b ă r i
întreruperi, dar jucătorul vede t o t t i m p u l t o t ce are
locul 30 în ierarhia celor mai influenţi
p e c a r e o a m e n i i le v o r a v e a în privinţa
nevoie pentru a juca.
oameni din industria jocurilor, lata ce mecanismelor motorului grafic. Vom face
spun e i : "Chris Taylor este incă un copil in t o a t e aceste informaţii disponibile p e n t r u
• C a r e v a fi c o n f i g u r a ţ i a n e c e s a r ă p e n t r u a r u l a
adăncut s u f l e t u l u i - un game designer pe d o w n l o a d pe site-ul nostru. Următorul lucru
D u n g e o n S i e g e c u d e t a l i i l e la m a x i m ?
p e c a r e î l v o m f a c e v a f i să u r m ă r i m c e e a c e
Configuraţia minimă ar f i P e n t i u m 233 M H z cu gustul gamerilor. Ştie cum să ambaleze
c o m u n i t a t e a c r e a t o r i l o r d e j o c u r i î n c e a r c ă să
128 M b RAM. un concept in tehnologiile de ultima oră r e a l i z e z e , c a n o i să î n c e r c ă m să îi a j u t ă m prin
p e n t r u a obţine un j o c a n t r e n a n t . Dai el a d a p t a r e a c o d u l u i a t u n c i când lansăm u n
• C â t d e g r e u v a fi p e n t r u u n g a m e r să c o n c e a p ă
nu a căpătat un loc în lista noastră doar p a t c h sau o nouă v e r s i u n e d e e n g i n e .
un mod pentru Dungeon Siege?
S ă c r e e z i u n m o d p e n t r u D u n g e o n S i e g e n u v a f i uşor,
p e n t r u câ face j o c u r i d i s t r a c t i v e , ci
d a r în funcţie d e n i v e l u l d e c o m p l e x i t a t e , o zonă d i n p e n t r u că face j o c t i r i care anticipează
viitorul."
___0_____________________H_________________________l
II^HHliHHH
Bigbox

Liber prin ora

Loose Cannon
^ 3D Actlon

• F o r m a t : PC • P r o d u c ă t o r : Digital Anvfl • P u b l i s h e r : U b i S o f t • D i s t r i b u i t o r : UbiSoft R o m â n i a ( 0 1 - 2 3 1 . 6 7 . 6 9 )

d u m n e a v o a s t r ă n u a ţ i a v u t ..

o c a z i a să a u z i ţ i d e T o n y Z u r o v e c , c e l c e c u m a i b i n e

d e c i n c i ani i n urmă a d u c e a la viaţă u n j o c f o a r t e


]/) $u&n±
o r i g i n a l şi a n u m e C r u s a d e r : N o R e m o r s e . U n t i t l u

d e o s e b i t , f o a r t e b i n e r e a l i z a t şi c u o m u l t i t u d i n e d e

idei inovatoare pentru aceea v r e m e , începând cu


rld!0ds ui iVJjghi & fetjte IV
p o v e s t e a şi-ajungând până la n i v e l u l e x t r a o r d i n a r d e

interacţiune c u m e d i u l . Odată c u dispariţia Mg/ii â Jfejiş U


p r o d u c ă t o r i l o r O r i g i n d i n t r e n o i , Z u r o v e c s-a mutat

la Digital A n v i l , casa d e producţie a fraţilor Roberts,

u n d e î n c e a r c ă să r e a l i z e z e j o c u l p e c a r e l-a d o r i t

întotdeauna, Loose Cannon, un t i t l u oarecum


Un lucru e absolut sigur,
a s e m ă n ă t o r c l a s i c u l u i A u t o d u e l şi m a i n o u l u i G r a n d
pedestriană în acelaşi t i m p , este f o a r t e riscantă,
T h e f t A u t o 3.

( wanadoo
p u ţ i n e t i t l u r i r e u ş i n d să o d u c ă l a c a p ă t c u s u c c e s .
s
T o n y Z u r o v e c e s t e însă o p t i m i s t , stipulând că a c u m
LOOOSSSEEEE a r e a t â t f o n d u r i l e c â t şi e x p e r i e n ţ a n e c e s a r e p e n t r u
E s t e a n u l 2 0 1 6 , şi u n r ă z b o i c h i m i c a d e v a s t a t
a r e a l i z a a c e s t l u c r u . T o a t ă a c e a s t ă l i b e r t a t e se
c e n t r u l S t a t e l o r U n i t e . 0 violentă recesiune
r e d u c e d e f a p t la a l e g e r i r e a l e , pe c a r e jucătorul
economică urmează, oraşele d e v i n u n f o c a r al
t r e b u i e să l e f a c ă î n m o m e n t u l în c a r e e s t e p u s
criminalităţii, i a r poliţia nu m a i f a c e faţă. P a t r u l e l e
într-o a n u m i t ă s i t u a ţ i e . M o d u r i l e a l t e r n a t i v e d e
î n c e p să c o n t r o l e z e z o n e d i n c e în c e m a i m i c i ,
rezolvare a a c e s t e i a există, iar jucătorul alege. Ori
p e n t r u a m i n i m a l i z a t i m p u l d e intervenţie sau al
v a r i a n t a v i o l e n t ă , o r i c e a c u s t r e c u r a r e a . O uşă e s t e
s o s i r i i î n t ă r i r i l o r n e c e s a r e în c a z u r i d i s p e r a t e , fiind
c e l m a i b u n e x e m p l u , j u c ă t o r u l p u t â n d o r i să o
a s t f e l n e v o i ţ i să l e g a l i z e z e v â n ă t o r i i d e r e c o m p e n s e
a r u n c e î n a e r , o r i să-l m i t u i a s c ă p e c e l c e o p ă z e ş t e •
p e n t r u a îi f o l o s i p e a c e ş t i a în p r o t e c ţ i a periferiilor.
o r i să g ă s e a s c ă o c a l e a l t e r n a t i v ă d e a i n t r a
Tu e ş t i A s h e , u n a s t f e l d e f r e e l a n c e r , şi m u n c a t a ' .
î n ă u n t r u . V a s t i t a t e a o r a ş e l o r şi c o m p l e x i t a t e a

Prietenii de nădejde
e s t e să a j u ţ i poliţia î n r e z o l v a r e a v a r i a t e l o r
realizării lor e s t e d e a s e m e n e a impresionantă.
p r o b l e m e c r i m i n a l e . D i s p u n â n d d e u n e n g i n e 3D

raman aceiaşi:
Trafic, p i e t o n i , agitaţie, t o t c e e a ce înseamnă un
i m p r e s i o n a n t , îţi e s t e oferită şansa d e a îţi
oraş p l i n . Şi n u v a f i d o a r u n u l , c ă c i a c ţ i u n e a începe
d e s f ă ş u r a m u n c a a t â t c u a j u t o r u l m a ş i n i i c â t şi p e
p e C o a s t a d e E s t şi g r a d u a l s e m u t ă î n s p r e v e s t ,
p r o p r i i l e p i c i o a r e , într-un m o d f o a r t e a s e m ă n ă t o r cu
t r e c â n d p r i n z o n a c e n t r a l ă şi a j u n g â n d p â n ă l a u r m ă
c e l d i n GTA3. De a l t f e l , Loose C a n n o n p a r e a f i
î n L o s A n g e l e s şi S a n F r a n c i s c o .
versiunea poliţienească a m u l t a c l a m a t u l u i titlu
Spre diferenţă d e alte j o c u r i asemănătoare, cel — — Conimpex
p e n t r u PS2. J o c u l o f e r ă o l i b e r t a t e e n o r m ă , î n s ă î n
c e s e a f l ă î n c e n t r u l a c ţ i u n i i e s t e p e r s o n a j u l t ă u şi
acelaşi t i m p are un storyline bine închegat.
nu maşina sa. Perpedes v e i avea acces la o întreagă
M i s i u n i l e s u n t obţinute în t r e i m o d u r i : o r i p r i n
p a n o p l i e d e a r m e , î n c e p â n d c u u n s i m p l u p i s t o l şi
Acum si pcijfi psniru
ascultarea frecvenţelor poliţiei, acestea fiind

m i s i u n i o a r e c u m de urgenţă, poliţia având n e v o i e d e


a j u n g â n d p â n ă l a s n i p e r e , g r e n a d e şi c h i a r Flciys&i&n 'I si 2 \
a r u n c ă t o a r e d e r a c h e t e . Cu b a n i i c â ş t i g a ţ i se p o t

mtru orice titlu multimedia


a j u t o r într-un c a z d e o s t a t i c i sau j e f u i r e a unei
cumpăra v e s t e antiglonţ, m i n e p e r s o n a l e , sau a l t e
bănci, ori prin obţinerea unor c o n t r a c t e de

tenzi si la Monosit Shop


lucruri necesare pentru a rezolva problemele
escortare, ori prin dosarele primite de la centrul
v i o l e n t e . Dacă la u n m o m e n t d a t maşina nu m a i
poliţiei sau FBI. L i b e r t a t e a e s t e d e s t u l d e m a r e ,

j u c ă t o r u l p u t â n d d e c i d e c e m i s i u n i să i a s a u n u .
e s t e f o l o s i b i l ă , n i c i o p r o b l e m ă , se p o a t e f u r a

U n i v e r s u l p a r e să d i s p u n ă d e t o a t e elementele
alta.
www.monosit.ro
V i t e z a d e reacţie este d e b u n augur, căci primul
n e c e s a r e p e n t r u a a d u c e la viaţă o p o v e s t e
f r e e l a n c e r c e a j u n g e l a l o c u l f a p t e i şi î i p r i n d e p e
interesantă, cu câteva atingeri de " n o i r " . Rămâne
răufăcători este cel ce ia recompensa.
d e v ă z u t c â t d e m u l t v o r r e u ş i p r o d u c ă t o r i i să
C o m b i n a ţ i a a c e a s t a , d e s i m u l a r e a u t o şi p ă s t r e z e ş i să r e a l i z e z e c e e a c e a u d e g â n d .
Breed P r o d u c ă t o r : B r a t Design • W e b : h t t p : / / w w w . b r e e d g a m e . c o m • P u b l i s h e r : CDV • D i s t r i b u i t o r : N/A • A p a r i ţ i e : t o a m n a 2 0 0 2

NU ŞTIM
c u m se f a c e c ă în
majoritatea cărţilor,
f i l m e l o r şi j o c u r i l o r SF, e x t r a t e r e ş t r i i s u n t
prezentaţi aproape întotdeauna ca o năpastă.
N i c i v o r b ă d e c r e a t u r i i n t e l i g e n t e c a r e să n e
a j u t e să c o l o n i z ă m s p a ţ i u l c o s m i c , să n e r i d i c e l a
u n n o u n i v e l d e g â n d i r e r a ţ i o n a l ă , să e l i m i n e
ş o m a j u l , c o l o r a n ţ i i a r t i f i c i a l i şi e v e n t u a l ,
s i n d r o m u l PMS. D i m p o t r i v ă , c r e a t u r i l e d i n u n i v e r s
n u n e p r i v e s c d e c â t c a p e u n a p e r i t i v , v o r să îşi
facă mănuşi d i n pielea noastră, ne invadează
p l a n e t a şi t r a n s f o r m ă c â m p i i l e î n m l a ş t i n i , a e r u l
i n c e a ţ ă , t a n c u r i l e î n p l u g u r i şi a ş a m a i d e p a r t e
până la m u l t t e m u t a extincţie ireversibilă a
speciei umane.

Din păcate j o c u r i l e c u extratereştri drăguţi


c a r e spun " o u c h " urmează a l t e t i p a r e , sfârşind
p r i n a se adresa i n v a r i a b i l u n u i p u b l i c c e preferă
p ă p u ş i l e B ă r b i e şi u r s u l e ţ i i d e p l u ş . Aşa c ă suntem
n e v o i ţ i să a l e g e m t i t l u r i g e n B r e e d , oricât d e
p l i n e d e clişee ar f i e l e . Nu lipsa d e a l t e r n a t i v e
ne-a împins însă c ă t r e j o c u l c e l o r d e l a B r a t
G a m e s , c i o m u l ţ i m e d e e l e m e n t e a t r a c t i v e şi
m a i m u l t sau m a i puţin o r i g i n a l e .

D e s t i n a t p l a t f o r m e l o r X B o x şi P C , B r e e d e s t e c o l a b o r a t i v ( u n u l p o a t e să c o n d u c ă t a n c u l , i a r
un j o c de acţiune ce poate f i c o m p a r a t cu Giants c e l ă l a l t să t r a g ă , d e e x e m p l u ) . J o c u l p r o m i t e
sau Halo, atât d i n p u n c t d e v e d e r e al peste 30 de ore de divertisment, un t i m p care
c o m p l e x i t ă ţ i i şi d i v e r s i t ă ţ i i a c ţ i u n i i , c â t şi d i n depăşeşte c e l e m a i r e c e n t e apariţii în d o m e n i u ,
punct de v e d e r e al graficii spectaculoase şi c a r e p o t f i t e r m i n a t e d e s t u l d e uşor.
l i b e r t ă ţ i i d e m i ş c a r e . Deşi n u se p o a t e l ă u d a c u o
M a x i m 16 j u c ă t o r i se p o t înscrie într-un j o c
p o v e s t e f o a r t e originală ( i n t r i g a amestecând
m u l t i p l a y e r , LAN sau p e I n t e r n e t , jucând
e l e m e n t e din Starship Troopers cu creaturi
c o o p e r a t i v s a u înfruntându-se într-o s e r i e de
extraterestre mecanoide din desenele animate
m i s i u n i c u o b i e c t i v e f o a r t e b i n e puse la p u n c t .
manga), Breed promite foarte m u l t pe partea de
Spre deosebire d e CounterStrike (parţial) sau d e
gameplay.
Tribes, nu este nevoie de o colaborare strânsă
Motorul grafic "Mercury" face posibil ca î n t r e m e m b r i i e c h i p e i , f i e c a r e p u t â n d să urmeze
j u c ă t o r i i să se p o a t ă lansa c u n a v e l e d e p e un d r u m d i s t i n c t .
c r u c i ş ă t o r , să i n t r e p e o r b i t ă ş i a p o i î n a t m o s f e r ă , La f e l c u m a m a f i r m a t şi în c a z u l competiţiei
şi î n f i n a l s ă s e l u p t e l a s o l c u i n a m i c i i , t o t u l f ă r ă D i s c i p l e s 2 - H e r o e s IV, d a c ă B r e e d v a r e u ş i s ă i a s ă
t i m p i d e î n c ă r c a r e şi f ă r ă s c ă d e r i d e pe piaţă înaintea portârii lui Halo, v a avea c u
performanţă. Tot o caracteristică a m o t o r u l u i c e r t i t u d i n e succes, p e n t r u că va b e n e f i c i a de
grafic este posibilitatea de a alterna între o a v a n t a j u l î n t â i e t ă ţ i i . Să s p e r ă m însă că spre
p e r s p e c t i v ă t h i r d - p e r s o n şi u n a f i r s t - p e r s o n , d u p ă d e o s e b i r e d e Disciples 2, B r e e d se v a d o v e d i u n
dorinţă. Vehiculele umane (jeep-uri, tancuri, c o n c u r e n t pe măsura adversarului direct.
APC-uri, d r o p ş h i p s ) şi c h i a r c e l e e x t r a t e r e s t r e p o t
fi c o n t r o l a t e d e jucător, sau chiar d e m a i mulţi,
Jason Gee,
Lead Designer Dincolo de... Breed
Ne puteţi s p u n e c â t e v a c u v i n t e d e s p r e Brat S h i p d e e x e m p l u , s u n t c a p a b i l e să t r a n s p o r t e c h i a r lângă noi. V e h i c u l e l e din j o c au fost

• G a m e s (când a apărut, care sunt membrii a l t e v e h i c u l e în interior. construite p e baza unor vehicule militare din

c o m p o n e n ţ i ai e c h i p e i şi u n d e a u m a i lucrat realitate, astfel încât au numeroase detalii care

înainte)? • P l ă n u i ţ i s ă l a n s a ţ i şi u n e d i t o r d e niveluri? l e f a c să p a r ă a u t e n t i c e . A r h i t e c t u r a d i n j o c a r e

C o m p a n i a s-a f o r m a t î n v a r a 2 0 0 0 şi B r e e d este N u a v e m i n t e n ţ i a să l a n s ă m u n e d i t o r o d a t ă cu şi e a n u m e r o a s e r e f e r i n ţ e l a r e a l i t a t e : clădirile

primul nostru proiect. Brat G a m e s este plasată Breed, dar faptul că jocul este bazat pe scripturi rasei Breed sunt construite cu fuselajul

î n n o r d - e s t u l A n g l i e i şi m a j o r i t a t e a membrilor f a c e c a l a n s a r e a unui editor la o dată ulterioară a v i o a n e l o r din al d o i l e a război m o n d i a l în m i n t e ,

e c h i p e i s-au î n t â l n i t î n t i m p c e l u c r a u l a să f i e f o a r t e s i m p l ă . L a u n m o m e n t d a t după iar clădirile USC se bazează pe arhitectura

Studiourile Teesside de la Acclaim (care au fost a p a r i ţ i a j o c u l u i s-ar p u t e a c h i a r să f a c e m navală din aceeaşi perioadă.

închise la începutul 2000 n.r.). Ed Scio e s t e p u b l i c e şi s p e c i f i c a ţ i i l e l i m b a j u l u i d e s c r i p t i n g .


p r o g r a m a t o r u l ş e f , şi a r e o l u n g ă i s t o r i e î n • Câte niveluri are Breed şi c u m este
industria jocurilor, începând c u Dragon 3 2 . J a s o n • Aveţi un program de licenţiere pentru structurat jocul?
G e e e s t e lead designer, c u p e s t e z e c e ani de engine? Modul single player a r e 24 de misiuni legate
experienţă în producţia de j o c u r i . Aled Lloyd Momentan, nu. printr-o poveste antrenantă, misiuni c a r e au loc
e s t e responsabil c u clădirile din j o c , lucru d e î n t r - o v a r i e t a t e d e n i v e l u r i şi c h i a r p e o r b i t a
înţeles, având în v e d e r e cunoştinţele sale Pământului. Pentru modul multiplayer avem
• C u m aţi descrie Breed?
extensive de arhitectură. Billy Allison e s t e programate m o m e n t a n patru niveluri de
FPS mission based de ultimă generaţie, cu
animatorul nostru, care are o experienţă dimensiuni respectabile.
v e h i c u l e . Un j o c în genul unui O p e r a t i o n
considerabilă în n u m e r o a s e domenii ale
Flashpoint futurist, cu accent mai mult pe
a n i m a ţ i e i , de la 2D la motion-capture. Andy
divertisment decât pe realism. • Ce a r m e vom putea utiliza în joc?
Catling este landscape artist, responsabil cu
A r s e n a l u l v a fi c o m p u s d i n M i n i g u n s , Sniper
t e r e n u l . Şi e l a r e p e s t e z e c e a n i d e e x p e r i e n ţ ă în
• C u c e v a m a i fi d i f e r i t B r e e d de Rifles, Laser Guided Rocket Launchers, etc.
i n d u s t r i a jocurilor, t i m p în c a r e a l u c r a t la
n u m e r o a s e l e 3D s h o o t e r e c a r e s u n t M a i e x i s t ă şi v e h i c u l e l e U S C c e a u a r m e l e l o r
v a r i a t e p r o i e c t e . De a s e m e n e a , l u c r ă m c u un
p r o g r a m a t e să a p a r ă î n a c e e a ş i perioadă? (Fighters, Dropships, Tanks. APC's.Buggies),
n u m ă r d e f r e e l a n c e r - i î n z o n e l e d e s i g n - u t u i şi
Breed va veni cu spaţii d e j o c deschise, outdoor, p r e c u m şi v e h i c u l e l e B r e e d , c a r e s u n t p r e a
sunetului. " M u z i c i a n u l " nostru, de e x e m p l u , este
c a r e dau jocului o perspectivă unică. Vehicule m u l t e p e n t r u a fi menţionate.
r e s p o n a b i l p e n t r u m u z i c a şi s u n e t e l e d i n s e r i a
m u l t i - s t a t i o n a e r i e n e , t e r e s t r e , a m f i b i i şi
T o m b Rider.
s p a ţ i a l e . T r e c e r i fără t i m p d e î n c ă r c a r e d e la • Care sunt planurile pentru multiplayer?

misiunile din spaţiu la c e l e planetare. Breed va include modurile obişnuite, gen

Motorul grafic Mercury e s t e c r e a t chiar de D e a t h m a t c h , King of t h e HUI, C a p t u r e t h e F l a g ,

v o i şi e s t e d e s t u l d e s o f i s t i c a t . C â n d a început • C e s u r s e d e inspiraţie aţi avut când aţi e t c . Adiţional, f i e c a r e misiune din j o c va p u t e a

l u c r u l la e n g i n e ? C e î n s e a m n ă să s c r i i u n a s t f e l c r e a t p o v e s t e a c a r e s u s ţ i n e B r e e d şi l u m e a î n fi j u c a t ă c o o p e r a t i v î n m u l t i p l a y e r , împotriva

de cod delicat? care se desfăşoară jocul? T h e B r e e d . După c u m a m spus, v e h i c u l e l e din

Mercury a implicat o mulţime de planuri, care Intriga se bazează pe numeroase teme j o c v o r p u t e a fi u t i l i z a t e d e m a i m u l t d e o

c o n t u r a u c e e a c e v r o i a m n o i c a e n g i n e - u l să s c i e n c e - f i c t i o n f a m i l i a r e . S u n t e m c u t o ţ i i f a n i ai p e r s o a n ă şi m u l t e d i n t r e e l e a u multiple

poată f a c e . Experienţa noastră anterioară in u n o r f i l m e gen A l i e n s , S t a r Wars, e t c . Aşa că am amplasamente de arme.

c r e a r e a de m o t o a r e 3D ne-a a j u t a t c o n s i d e r a b i l . î n c e r c a t să i n t e g r ă m a c e l e i n f l u e n ţ e şi să l e d ă m
A m î n c e p u t să l u c r ă m l a e n g i n e î n u r m ă . c u u n a n o nouă turnură. Zona în c a r e e s t e plasat sediul • C e speraţi că va realiza T h e Breed?
şi j u m ă t a t e , d a r p o a t e fi c o n s i d e r a t şi c a p u n c t u l f i r m e i e s t e cunoscută p e n t r u că a s t a t la b a z a S p e r ă m c ă v a a t i n g e s t a t u t u l d e c u l t p e c a r e îl
c u l m i n a n t al multor ani de experienţe. u n o r l o c a ţ i i d i n f i l m u l "EUade R u n n e r " a l lui a r e C o u n t e r S t r i k e şi c ă v a a v e a u n n u m ă r record

R i d d l e y S c o t t , aşa c ă a v e m o sursă d e inspiraţie de vânzări, fireşte.

• C e c a r a c t e r i s t i c i f a c c a M e r c u r y să iasă în
evidenţă faţă de alte motoare grafice, cum ar
f i c e l d e U n r e a l s a u c e l d e Q u a k e III? O echipă mică,
E n g t n e - u t n o s t r u e s t e c a p a b i l să g e s t i o n e z e m e d i i
de e x t e r i o r d e dimensiuni i m p r e s i o n a n t e . Este un
dar plină de
s i s t e m f o a r t e v e r s a t i l c a r e nu limitează voinţă şi talent
producţia la i n t e r i o a r e c o n e c t a t e prin d i v e r s e
coridoare. Mercury suportă e f e c t e de iluminare
r a y t r a c e d i n t i m p r e a l , u m b r e d i n a m i c e şi
t r a n z i ţ i i n o a p t e - z i . In p l u s , f a ţ ă d e p e r s o n a j e l e
şi a c ţ i u n e a F P S o b i ş n u i t ă , n o i o f e r i m vehicule
gestionate de multiple script-uri, cu efecte
fizice realiste pentru suspensii, acceleraţie, etc.
V e h i c u l e l e p o t fi c o n t r o l a t e d e m a i mulţi
jucători, iar unele dintre e l e , c u m este Drop

JEL
l o c u r i
p r i m a impresie

Hidden&Darigerous 2

p â n ă l a 3 c a m a r a z i , f i e c a r e c u a b i l i t ă ţ i f i z i c e şi

la c â t e v a l u n i d u p ă p s i h i c e u n i c e c e se î m b u n ă t ă ţ e s c p e m ă s u r ă c e

j a p a r i ţ i a 3D s h o o t e r - u l u i c â ş t i g ă e x p e r i e n ţ ă . T o t u ş i î n f u n c ţ i e d e t i p u l şi

t a c t i c Spec Ops, c o m p a n i a cehă lllusion Softworks d i f i c u l t a t e a m i s i u n i i e s t e p o s i b i l c a e c h i p a să f i e

lansa p e piaţă H i d d e n & D a n g e r o u s . Piaţa r e d u s ă s a u c h i a r c a e r o u l n o s t r u să f i e t r i m i s s i n g u r ,

s i m u l a t o a r e l o r m i l i t a r e e r a r e l a t i v s ă r a c ă î n o f e r t e şi în a l t e c a z u r i , d a c ă e c h i p a n u s e d o v e d e ş t e c a p a b i l ă

a s t f e l H & D a a v u t ş a n s a să d e v i n ă u n s u c c e s să î n f r â n g ă i n a m i c u l p o t f i c h e m a t e î n t ă r i r i s a u se

f i n a n c i a r î n c i u d a b u g - u r i l o r şi c a r e n ţ e l o r d e c a r e p o a t e c e r e a j u t o r u l N P C - u r i l o r p r e z e n t e în l o c a ţ i i l e

suferea. între t i m p , piaţa a fost aglomerată de respective. Conducerea e c h i p e i în m i s i u n e necesită

j o c u r i s i m i l a r e şi a c u m s u n t e m c u r i o ş i să a f l ă m d a c ă o planificare tactică. Acest aspect a fost puternic

succesorul său v a înregistra acelaşi succes. s i m p l i f i c a t în c o m p a r a ţ i e c u j o c u l o r i g i n a l , p r i n

P r i m u l l u c r u p e c a r e l-am r e m a r c a t privind i n t r o d u c e r e a unei hărţi t a c t i c e ce va f i prezentă

i m a g i n i l e a fost nivelul grafic i m p r e s i o n a n t pe care mereu pe ecran, mărind astfel d i n a m i s m u l j o c u l u i .

p r o d u c ă t o r i i a u r e u ş i t să-l a t i n g ă . La î n c e p u t u l Obiectivele ce t r e b u i e îndeplinite vor f i relativ

p r o i e c t u l u i a f o s t .folosită o v e r s i u n e î m b u n ă t ă ţ i t ă a v a r i a t e şi v o r p r e s u p u n e asasinări, e s c o r t e , răpiri,

m o t o r u l u i g r a f i c a l p r i m u l u i j o c d a r a p o i s-a h o t ă r â t - sabotaje sau furturi d e documente.

trecerea la un engine t o t a l n o u , dezvoltat in-housel Va f i p o s i b i l ă f o l o s i r e a v e h i c u l e l o r pentru

Acesta permite realizarea u n o r hărţi i m e n s e şi parcurgerea distanţelor mari d i n t r e zonele de

combinarea fără c o m p r o m i s u r i a spaţiilor i n d o o r c u i n s e r ţ i e / e x t r a c ţ i e şi o b i e c t i v . P r o d u c ă t o r i i p r o m i t c ă

c e l e o u t d o o r , f i i n d posibilă r a n d a r e a a peste 150.000 v o r i n t r o d u c e a v i o a n e şi a l t e v e h i c u l e exotice

d e p o l i g o a n e î n a c e l a ş i t i m p f ă r ă c a j o c u l să f i e corespunzătoare locaţiei misiunii. Controlul acestora

încetinit. De a s e m e n e a p e r s o n a j e l e vor fi foarte va f i m u l t s i m p l i f i c a t d a r c a r a c t e r i s t i c i l e f i z i c e v o r f i

d e t a l i t e şi v o r a v e a u m b r e r e a l t i m e i a r a n i m a ţ i a l o r p e c â t p o s i b i l d e d e t a l i a t e şi a c u r a t e , fiind definite

se v a r e a l i z a p r i n t e h n i c a m o t i o n capture. prin peste 150 de p a r a m e n t r i . Noul m o t o r grafic

La f e l c a şi p r e d e c e s o r u l s ă u , H & D 2 s e suportă m a i m u l t e t i p u r i d e suprafeţe cu

desfăşoară în t i m p u l c e l u i de-al d o i l e a război caracteristici d i f e r i t e ce influenţează de e x e m p l u

mondial, cu deosebirea că a c u m t e a t r u l operaţional cât d e uşor p o t f i p e n e t r a t e d e gloanţe. A c e s t e a , la

va f i m a i v a r i a t , m a i p r e c i s j u c ă t o r u l v a f i p u r t a t rândul lor, a u i m p l e m e n t a t un m o d e l b a l i s t i c realist

prin t o a t e locaţiile v i z i t a t e d e British Special şi p o t ricoşa î n f u n c ţ i e d e u n g h i u l şi s u p r a f a ţ ă d e

Operation Units, c u m ar f i Europa (Norvegia, impact.

Germania şi A n g l i a ) , A f r i c a d e N o r d şi B u r m a . De-a Hidden & Dangerous 2 a r e t o a t e a t u u r i l e să

l u n g u l a 23 d e m i s i u n i c o m p l e x e g r u p a t e în o p t misiunea. Introducerea unui personaj c e n t r a l va face devină un h i t m a i mare chiar decât predecesorul

c a m p a n i i , jucătorul v a lua r o l u l lui Gary Bristol, un j o c u l m a i c a p t i v a n t şi v a î m b i n a m a i b i n e său. M o t o r u l g r a f i c g r a f i c e x t r a o r d i n a r , modelarea

comandant al unei echipe SOE(Special Operations gameplay-ul propriu zis cu povestea de fundal, r e a l i s t ă a a r m e l o r , m u l t i t u d i n e a d e m o d u r i î n c a r e se

Executive). în c o n t r a s t c u p r i m a p a r t e , în c a r e despre c a r e producătorii spun că n u va f i t o t a l p o t t e r m i n a m i s i u n i l e şi n u î n u l t i m u l r â n d , i n t r o d u c ­

personajele nu aveau i d e n t i t a t e , personajul principal liniară, m o d u l d e f i n a l i z a r e a câtorva misiuni c h e i e erea unui f i r epic consistent reprezintă suficiente

e s t e i m p l i c a t î n f i r u l e p i c a l j o c u l u i şi t r e b u i e s ă putând r a m i f i c a evoluţia campaniilor. elemente pentru a satisface un segment cât mai

r ă m â n ă în v i a ţ ă p e n t r u a se p u t e a continua Echipa lui Gary poate f i formată prin alegerea a mare de jucători.
Battlefield 1942
Tactica! FPS

F o r m a t : PC • Producător: D i g i t a l l l l u s i o n s • Publisher: E l e c t r o n i c s A r t s • D i s t r i b u i t o r : Best D i s t r i b u t i o n (01-345.55.05)

Războiul nu a fost niciodată atât de distractiv


că c e l de-al d o i l e a război c o n s i d e r e s u f i c i e n t d e i m p o r t a n t p e n t r u a se

mondial a reprezentat d i s p e n s a d e u n g l o n ţ . L u â n d în c o n s i d e r a r e f a p t u l că

î n t o t d e a u n a o sursă n e s e c a t ă d e i n s p i r a ţ i e pentru m o t o r u l g r a f i c a l j o c u l u i p e r m i t e c a o r i c e să f i e

c r e a t o r i i d e j o c u r i . După c e M e d a l o f H o n o r a r i d i c a t d i s t r u s , î n t r e u n t a n c şi u n i n f a n t e r i s t , p e r e ţ i i n u

c u m u l t ş t a c h e t a c a l i t a t i v ă , r e u ş i n d să puncteze vor constitui decât un mormânt pentru cel din

decisiv la c a p i t o l u l atmosferă,un aspect n e g l i j a t în urmă. Bineînţeles, nu va lipsi debarcarea din

u l t i m a v r e m e , j o c u r i l e de gen ce vor u r m a vor avea Normania, Omaha B e a c h f i i n d m u l t m a i m a r e şi m a i

m u l t d e f u r c ă p e n t r u a se f a c e r e m a r c a t e pe un bogată în d e t a l i i d e c â t c o r e s p o n d e n t e l e ei din

s e g m e n t d e p i a ţ ă şi a ş a suprasaturat. M o H a a şi R t C W .

Din m u l t i t u d i n e a d e t i t l u r i ce s u n t anunţate a m

remarcat B a t t l e f i e l d 1 9 4 2 , la bază u n f i r s t r
OUNTERSTR!Kf
V J U S N i <z.i\3 i {\ir\c r\n_t_£R
i/M ! CE

p e r s o n s h o o t e r , c e se diferenţiază d e j o c u r i l e d i n J o c u l va p u n e a c c e n t în special p e p a r t e a de

această categorie prin varietatea şi n u m ă r u l m u l t i p l a y e r ce va s u p o r t a până la 64 de jucători,

impresionant de vehicule, copii fidele ale modelelor î m p ă r ţ i ţ i î n d o u ă e c h i p e , a x a şi a l i a ţ i . V o r f i

reale d i n acea perioadă, pe care le oferă. Acestea disponibile cinci clase de personaje: scout,

î n c e p d e l a b a n a l e l e j e e p - u r i , t r a n s p o r t o a r e şi a n t i - t a n k , m e d i c , a s s a u l t , şi e n g i n e e r , singura

t a n c u r i , p r e z e n t e şi î n a l t e j o c u r i , c o n t i n u ă c u a s e m ă n a r e d i n t r e a c e s t e a f i i n d v i t e z a d e m i ş c a r e , în

avioane de vânătoare, bombardiere, submarine, r e s t f i e c a r e v a a v e a o f u n c ţ i e u n i c ă şi v a p u r t a arme

c r u c i ş ă t o a r e şi c u l m i n e a z ă c u u n p o r t a v i o n d e specializate. Clasa assault e s t e s i n g u r a c a r e se va baze va p i e r d e b i l e t e într-un ritm ce depinde de

dimensiuni monstruoase. putea echipa cu grenade, puşca c u lunetă e s t e


r a p o r t u l d e b a z e o c u p a t e . în m o m e n t u l în c a r e o
accesibilă doar scout-ului ce va m a i avea drept
e c h i p ă îşi v a e p u i z a t o a t e b i l e t e l e v a f i c o n s i d e r a t ă

RĂZBO! LA SUPERLATIV a b i l i t a t e şi c h e m a r e a raidurilor aeriene prin simpla


învinsă.
f o l o s i r e a b i n o c l u l u i , soldaţii a n t i - t a n k sunt singurii
P r o d u c ă t o r i i n u v o r î n c e r c a s ă s i m u l e z e u n r ă z b o i în în c i u d a m u l t i t u d i n i i d e e l e m e n t e p e c a r e le
care vor putea folosi lansatorul de rachete,
care jucătorii sunt împrăştiaţi pe zone imense de î n g l o b e a z ă c e n e - a r f a c e să c r e d e m c ă j o c u l e s t e
i n g i n e r u l v a p u t e a p l a n t a m i n e şi v a r e p a r a vehicule
t e r e n ci v o r c o n c e n t r a acţiunea p e n t r u a mări g r e o i , c e i d e la D i g i t a l lllusion p r e t i n d că
i a r m e d i c u l , b i n e î n ţ e l e s , se v a o c u p a c u vindecarea
i n t e n s i t a t e a g a m e p l a y - u l u i . C e l e 16 m i s i u n i , dinamismul este unul din aspectele pe c a r e au
coechipierilor. Majoritatea vehiculelor vor trebui
împărţite pe p a t r u t e a t r e m a j o r e de luptă d i n W W 2 , a c c e n t u a t f o a r t e m u l t . Jucătorul va p u t e a schimba
o p e r a t e de m a i mulţi jucători p e n t r u a
f r o n t u l d e e s t , A f r i c a d e N o r d , P a c i f i c şi E u r o p a , vor o r i c â n d ( f ă r ă să m o a r ă ) , în b a z a p r o p r i e , c a t e g o r i a
profita din plin de dotările acestora. De e x e m p l u ,
î n c e r c a să r e c r e e z e cu acurateţe atmosfera celor d e p e r s o n a j d i n c a r e f a c e p a r t e , se v a p u t e a u r c a în
în c a z u l u n u i j e e p , u n j u c ă t o r se v a o c u p a cu
m a i f a i m o a s e bătălii a l e c e l u i m a i sângeros război v e h i c u l e c h i a r şi c â n d a c e s t e a s u n t î n m i ş c a r e , i a r
navigarea, iar un altul cu tirul.
din i s t o r i a o m e n i r i i . De e x e m p l u c e l e b r a bătălie de m e d i c u l v a v i n d e c a a u t o m a t c o e c h i p i e r i i c e s u n t în

la Kursk, în c a r e au f o s t a n g r e n a t e mii de tancuri, Pe l â n g ă m o d u r i l e m u l t i p l a y e r s t a n d a r d , v e c i n ă t a t e a sa.


va r e d a j u c ă t o r u l u i , p r i n s într-un t a n c , o r o a r e a şi B a t t l e f i e l d 1 9 4 2 v a o f e r i şi u n u l p r o p r i u , b a z a t pe

frumuseţea unei încleştări h a o t i c e , sufocante prin un s i s t e m d e " b i l e t e " . Cele două e c h i p e v o r începe SINGLE PLAYER
grandoarea e i . Un a l t s c e n a r i u ales e s t e din b a z e l e p r o p r i i s i t u a t e la extremităţile hărţii B a t t l e f i e l d 1 9 4 2 v i n e şi c u u n m o d u l d e s i n g l e player
S t a l i n g r a d u l , u n oraş măcinat d e l u p t e l e frecvente a v â n d l a d i s p o z i ţ i e d i f e r i t e v e h i c u l e . în m i j l o c u l c o n s t r u i t , însă, p e p r e m i z e l e c e l u i d e m u l t i p l a y e r ,
d i n t r e t r u p e l e r u s e ş t i şi g e r m a n e , u n d e j u c ă t o r u l va hărţii se va a f l a o s e r i e d e b a z e n e u t r e . Fiecare c e v a a j u t a j u c ă t o r i i să s e a c o m o d e z e c u t e r e n u l şi
fi pus în situaţia d e a l u p t a p e n t r u supravieţuire echipă va începe cu un număr de b i l e t e , o b i e c t i v u l cu v e h i c u l e l e , e c h i p e l e f i i n d c o m p l e t a t e de boţi.
târându-se p r i n t r e r u i n e , înaintând c e n t i m e t r u cu c o n s t â n d în c a p t u r a r e a acestor baze p e n t r u cât mai Totuşi a c e s t l u c r u p o a t e f i s c h i m b a t în versiunea
c e n t r i m e t r u , rugându-se c a l u n e t i s t u l i n a m i c să n u - h m u l t t i m p , d e o a r e c e echipa c a r e are m a i puţine finală, versiune pe care o aşteptăm cu nerăbdare.