P. 1
Standardul+Profesional+35+Expertizele+Contabile+Marin+Toma+2009+ABBYY

Standardul+Profesional+35+Expertizele+Contabile+Marin+Toma+2009+ABBYY

|Views: 2,903|Likes:
Published by catapuf

More info:

Published by: catapuf on Oct 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

STANDARDUL
nr. 35
Expertizele contabile
- Ghid de aplicare Ediţia a III-a, revizuită

Editura CECCAR, Bucureşti, 2009

Editor:

Editura CECCAR Intrarea Pielari nr. 1, sector 4 Bucureşti
Tel.: 021/330.88.69 / 70 / 71 Fax: 021/330.88.88

E-mail: edituraceccar@yahoo.com Redactor: Alina Mihaela MÎNDRU www.ceccar.ro Tipar: Tipografia Everest 2001 - Bucureşti Tel.: 433.07.01; 433.07.02; 433.07.03 www.everest.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a Romintel CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (Bucureşti) Standardul profesional nr. 35: expertizele contabile: ghid de aplicare / Coipul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti: Editura CECCAR, 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-8414-62-4
V

006(498):657.63(498)+657.6.012.16(498)

CUPRINS

L

Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile................ Ghid pentru aplicarea Standardului profesional nr. 35: Expertizele contabile..........................................................49

n.

III. Norme generale de bază aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil............................................................211 Bibliografie selectivă.................................................................241

NOTĂ:

în cuprinsul prezentei lucrări următorii termeni semnifică în mod riguros acelaşi lucru: standard = normă şi conturi anuale = situaţii financiare.

L STANDARDUL PROFESIONAL nr. 35: Expertizele contabile .

revizie sau verificare. Cuvântul „expertiză" vine de la latinescul „expertus". care potrivit legii asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili. adică priceput . ca. penale sau ale dreptului muncii. cuprinzând nu numai rezultatul examinării faptelor din punct de vedere al exactităţii formale şi materiale. a decis reglementarea profesională a acestei activităţi de bază elaborând „Norma şi comentariile misiunilor privind expertizele contabile". . de exemplu: expertize amiabile (la cerere).lucrarea unei persoane experimentate. desfăşurată pe parcursul a peste optzecişicinci de ani de existenţă a profesiei contabile din România. control. expertize de gestiune. dar şi părerea expertului asupra cauzelor si efectelor în legătură cu obiectul supus cercetării sale. Expertiza reprezintă un concept care se deosebeşte de audit. întrucât conţine în sine ideea de exprimare liberă a punctului de vedere al expertului în ceea ce priveşte obiectivele sau faptele asupra cărora s-a efectuat expertiza. o constituie efectuarea expertizelor contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice în condiţiile prevăzute de lege. financiar-contabile şi altele.Una dintre activităţile de bază ale experţilor contabili. expertize contabile judiciare în cauze civile. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. specializate. de management. Deci expertiza este prin excelenţă o lucrare personală şi critică.

....................................................................41 Anexa nr... 14 3514........................45 8 .... 18 3516.22 3521...27 3524...... Independenţa expertului contabil.9 351.................. l.....29 353. Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă............. Acceptarea expertizelor contabile....................................20 352...........22 3522......................................... Model de Raport de expertiză contabilă extrajudiciară......... Contractarea şi programarea expertizelor contabile .....32 3532....... 16 3515....... Responsabilitatea efectuării expertizelor contabile.......... Dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili....... 25 3523................................... Model de Raport de expertiză contabilă judiciară...........39 Anexa nr................... Secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil.........................................13 3513.... Delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile... Norme de raport specifice expertizelor contabile........................................................... Competenţa expertului contabil.............. Model de Contract privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare.....................38 Anexa nr... Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile............................................... Norme de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile.... Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile..............32 3531....................................... Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile.....SUMAR 350................................................ Calitatea expertizelor contabile. Redactarea raportului de expertiză contabilă... 3................................ 2..11 3511...................................................................11 3512................

cu viza la zi. 2. b) expertize contabile extrajudiciare .CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE NORMA Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. COMENTARII Expertiza contabilă este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii. Expertizele contabile pot fi clasificate: I. Nu au calitatea de mijloc de probă injustiţie. de argumente pentru solicitarea de . 1. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. se numesc expertize contabile judiciare. fiind înscrise. ci. ataşate sau nu unui proces penal. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. cel mult. în Tabloul experţilor contabili. actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). reglementate de: Codul de procedură civilă. alte legi spe ciale. După scopul principal în care au fost solicitate. Codul de procedură penală. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar.sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. în: a) expertize contabile judiciare.

Anexele nr. 10 . în funcţie de natura juridică.extrajudiciare. II. expertizele contabile pot fi: . .către părţi a administrării probei cu expertiza contabilă judiciară sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilă. IE. După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă.civile. c) expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale. d) expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezol varea litigiilor fiscale. /\ m: expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezol varea litigiilor civile. Modelele prezentate în aceste anexe pot fi adaptate cazuisticii concrete. a) 3.penale. e) alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de către clienţi. . 1-3 au caracter orientativ şi ilustrativ şi fac parte integrantă din prezentele norme. b) expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezol varea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale.

Expertizele contabile efectuate de experţii contabili care nu întrunesc condiţiile pentru a fi înscrişi ca membri ai Corpului cad sub incidenţa sancţiunilor privind exercitarea unei profesii fără auto rizaţie. Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat să fie independent faţă de părţile interesate în expertiză.351 3511 NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE INDEPENDENŢA EXPERTULUI CONTABIL NORMA Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului. Independenţa expertului contabil trebuie să fie absolută în cazul experţilor contabili numiţi din oficiu de către organele în drept şi relativă în cazul experţilor contabili recomandaţi de părţi sau solicitaţi în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare. Dacă un expert contabil implicat într-o astfel de situaţie este solicitat pentru efectuarea unei expertize contabile.2. COMENTARII 3511. 3511. el este obligat să aducă la cunoştinţa solicitantului situaţia în care se află. abţinere şi recuzare prevăzute 3511. 11 . Independenţa absolută a expertului contabil numit de către organele în drept derivă din obligaţia acestuia de a ţine seama de toate cazurile de incompatibilitate.1.3. evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să-i impieteze integritatea şi obiectivitatea.

5. la primirea oricărei lucrări de exper tiză.7. Secţiunea 100. 12 . Experţii contabili care se află în situaţiile prevăzute la punctele 3 şi 4 de mai sus trebuie să le aducă. Independenţa expertului contabil este afectată grav în situaţiile reglementate de Codul etic naţional al profesioniştilor con tabili. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. 3511. 3511. la cunoştinţa organului care i-a numit. 3511. 3511. în scris.6. care sunt aceleaşi cu cele privind judecătorii.de Codul de procedură civilă şi alte reglementări procedurale speciale. imediat după numire. Expertul contabil.25 punctele 5 şi 6. va face un examen de independenţă şi va completa o „Declaraţie de independenţă" care va însoţi lucrarea depusă pentru auditul de calitate la Corp.4.

COMENTARII Expertiza contabilă are drept suport documentele pri mare si înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate. 13 . 3512. în general. expertul contabil solicitat în efectuarea expertizelor con tabile trebuie să posede cunoştinţe solide şi actualizate în domeniul economic. Competenţa presupune deţinerea de către expertul contabil a cunoştinţelor necesare domeniului la care se referă expertiza contabilă. 3512.1. şi mai ales în domeniul financiar-contabil.3512 COMPETENŢA EXPERTULUI CONTABIL NORMA Calitatea de expert contabil abilitat să efectueze expertize contabile este reglementată. actualizarea şi testarea permanentă a cunoştinţelor pe care le posedă. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt si rămân pertinente. El trebuie să se supună regulilor Corpului privind formarea continuă.2. Aceste cunoştinţe trebuie probate cu calitatea de expert contabil mem bru al Corpului. Ca urmare. înscris în listele pe domenii publicate. care se supune regulilor stabilite de Corp cu privire la pregătirea individuală continuă şi la testarea cunoştinţelor acumulate.

expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit reglementărilor Corpului. adesea. corectitudine şi imparţialitate. Expertizele contabile trebuie să fie utile celor care le-au solicitat. Nedocumentarea şi nefundamentarea ştiinţifică a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară pot fi şi sunt. COMENTARII 3513. pentru asigurarea în interes public că aceste cerinţe sunt îndeplinite. în elaborarea lor.1. devotament. clasificărilor şi prezentărilor contabile. evaluă rilor. Raportul de expertiză con tabilă judiciară are caracter de probă ştiinţifică care trebuie să prezinte un înalt grad al indicelui contributiv la soluţionarea cauzei în care a fost dispus.3513 CALITATEA EXPERTIZELOR CONTABILE NORMA Expertul contabil trebuie să efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat şi pe care le-a acceptat cu conştiinciozitate. expertul contabil este un terţ în proces. Concluziile expertului contabil trebuie să fie fundamentate numai pe documente care atestă evenimente şi tranzacţii care fac sau trebuie să facă obiectul recunoaşterilor. Dacă în aceeaşi cauză s-a 14 . sancţionate de organele de drept care le-au dispus cu înlocuirea expertului contabil şi dispunerea unei noi expertize contabile. Expertizele contabile constituie mijloace de probă ştiin ţifică. 3513. care prin calitatea lui procesuală contribuie la stabi lirea adevărului de către organele de drept. expertul contabil trebuie să folosească metode specifice ştiinţei contabilităţii.2. în expertizele contabile judiciare.

Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. 3513. 3513. organul în drept care le-a dispus are posibilitatea de a se opri la aceea pe care o consideră mai fundamentată sub aspect ştiinţific.3.5.4. Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie să facă rabat din punct de vedere al calităţii. respectiv de mai bună calitate. 3513. 15 .dispus o nouă expertiză contabilă care ajunge la concluzii diferite faţă de prima din cauza utilizării altor criterii şi metode de investigaţie. Expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit Regulamentului privind auditul de calitate al serviciilor contabile prestate de membrii Corpului. Independenţa şi competenţa profesională a expertului contabil trebuie să asigure o documentare si o fundamentare ştiinţifică si expertizelor contabile extrajudiciare.

de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar.2. 3514. auditat calitativ. COMENTARII Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi nu trebuie să prezinte mai mult decât se cere. trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi.3514 SECRETUL PROFESIONAL ŞI CONFIDENŢIALITATEA EXPERTULUI CONTABIL NORMA Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces si de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile. El trebuie să invoce în raportul său de expertiză contabilă judiciară numai acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivul (între barea) care i-a fost fixat(ă) de organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară. 16 . la organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară. 3514. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare.1. Expertul contabil trebuie să depună raportul său.

în procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. în cazul proceselor civile. arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile.Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea păr ţilor implicate în actul justiţiar. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. în toate cazurile.3. 3514. Astfel. în afara procedurilor prevăzute de lege.4. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. 17 . 3514.

3515. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile. soţul (soţia) sau vreo rudă apropiată în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care 1-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv.3515 ACCEPTAREA EXPERTIZELOR CONTABILE NORMA Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. politice sau de altă natură. în calitate de organ de control.3. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică. calitatea de martor având întâietate. Ex pertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă el. 3515.1. Pot fi asimilate cu „împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă" următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil: (i) Dacă. Totuşi. COMENTARII Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice. Aceasta.2. religioase. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea ţinând seama în special de regulile de independenţă şi competenţă. colaborator sau consilier al uneia dintre părţile în proces. 3515. expertul contabil. s-a pronunţat asupra 18 .

unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare. în scris. 19 . şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii.4. Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. în particular. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. înainte de a accepta sau imediat după numire expertul contabil are obligaţia să comunice organului care 1-a numit. precum si cele prezentate în normele 3511 şi 3512. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte.5. situaţiile de mai sus. (ii) Dacă. expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. în calitate de expert contabil. 3515. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. 3515.

după cum urmează: (i) Expertul(ţii) contabil(i) de confesiune religioasă creştină va (vor) depune. (iii) Expertul(ţii) contabil(i) care din motive de conştiinţă sau confesiune religioasă nu depune (depun) jurământ va (vor) rosti formula: Mă oblig să spun adevărul si să nu ascund nimic din ceea ce ştiu.RESPONSABILITATEA EFECTUĂRII EXPERTIZELOR CONTABILE NORMA Expertizele contabile trebuie efectuate în mod responsabil. Responsabilitatea expertizelor contabile judiciare este întărită prin jurământ. (ii) Expertul(ţii) contabil(i) fără confesiune religioasă va (vor) depune jurământul: Jur pe onoare si pe conştiinţă că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. iar a celor extrajudiciare. COMENTARII 3516. 3516. Dacă expertul(ţii) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare nu se înfă20 . prin contract. cu mâna pe cruce sau pe Biblie. adu cerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc de la judecată sunt aplicabile şi expertului(ţilor) contabil(i) numit(ţi) pentru efectua rea expertizelor contabile judiciare. jurământul: Jur că voi spune adevărul si că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. Toate dispoziţiile procedurale cu privire la citarea.2.1. Aşa să-mi ajute Dumnezeu. Responsabilitatea efectuării expertizei contabile judi ciare este întărită de depunerea unui jurământ adecvat confesiunii religioase a expertului(ţilor) contabil(i).

acestea sunt abilitate să dispună înlocuirea lui (lor). Responsabilitatea efectuării expertizelor contabile extrajudiciare trebuie să rezulte din contractul încheiat între expertul(ţii) contabil(i) si client.ţişează la citarea organelor în drept care 1-a (i-a) numit. 21 . 3516.3.

352 NORME DE LUCRU SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE DISPUNEREA EXPERTIZELOR CONTABILE JUDICIARE ŞI NUMIREA EXPERŢILOR CONTABILI 3521 NORMA Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza.2. COMENTARII 3521. atât din oficiu. cât şi recomandaţi de părţile în proces. respectându-se normele de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora.1. la cererea părţilor sau din oficiu. care trebuie să cuprindă: (i) numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces. Instanţele de drept civil. se poate face numai de organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. pot numi. 22 . unul sau trei experţi contabili prin încheiere de şedinţă. Existând un Corp de experţi contabili. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. 3521. Numirea expertului sau experţilor contabili. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă.

(iii). (iii) termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. care trebuie să fie remuneratorie.(ii) obiectivele (întrebările. 3521. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii. minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. (iv) plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. (iv).4. punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu cinci zile înainte de termenul de judecată. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt). 23 . el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. în cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) referitoare la subpunctele (ii). în astfel de cauze. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional a expertului contabil sau experţilor conta bili numit(ţi). el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la 3521. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale.3.

experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili.2 este şi rămâne pertinent. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin ordonanţă emisă de organul de urmărire penală.5.care sunt chemate părţile. precum şi expertul contabil. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. 3521. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. care să participe la efectuarea expertizei. (Comentariul la Norma nr. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. Totodată. Procedural.) 3521. 24 .

l. 3522. Este „leit-motivul" pentru care expertizele contabile. ţin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. Expertizele contabile contractate trebuie programate. care nu au fost avute în vedere la acceptarea contractului iniţial. indiferent de natura lor (judiciară sau extrajudiciară).1.3.CONTRACTAREA ŞI PROGRAMAREA EXPERTIZELOR CONTABILE NORMA Efectuarea expertizelor contabile se face pe bază de contract. unul dintre elementele fundamentale ale contractului fiind mărimea onorariului. încheierile de şedinţă (în dosarele civile) şi ordonanţele organelor de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale). Programul de lucru trebuie să cuprindă natura. COMENTARII Experţii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită (art. experţii contabili sunt îndreptăţiţi să ceară majorarea onorariului iniţial. Codul de procedură civilă). 3522. 25 .2. Dacă în timpul efectuării expertizelor contabile intervin elemente noi privind volumul şi întinderea lucrărilor. acceptate de experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor. calendarul si întinderea lucrărilor necesare pentru îndeplinirea misiunii privind expertizele contabile contractate. 3522. trebuie contractate. 213 alin.

subdiviziune sau componentă în parte. Expertizele contabile trebuie efectuate si depuse beneficiarului la termenele convenite şi acceptate prin contract. programul de lucru poate fi modificat în timpul realizării expertizelor contabile.4. în cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face prin act adiţional la contractul iniţial. Dacă este necesar. 26 . alături de obiectivele expertizei contabile.în cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face de către organul în drept care a dispus efectuarea expertizei. 3522. un calendar şi un buget de ore pe fiecare capitol. Pentru încadrarea în aceste termene este necesar să se elaboreze un program de lucru în care să se precizeze.

Răspunderea finală însă. în ce priveşte conţinutul şi 3523.2. l nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efec tuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant. 27 . care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă. Contrac tele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucră rile care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare. COMENTARII în cazul expertizelor contabile judiciare.3523 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE NORMA Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor. experţii con tabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă. printr-un act proce dural (încheiere de şedinţă sau ordonanţă). 3523. şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare.1. expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi. Cerinţa de la Comentariul nr. 3523. în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul.

în conţinutul şi comentariile ei. trebuie respectată. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă. 123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR.calitatea raportului de expertiză contabilă. Norma de lucru nr. în astfel de cazuri. 28 .

29 . prin încheiere de şedinţă (în dosarele civile) sau ordonanţă a organului de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale). Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa şi con diţia necesare întocmirii unui raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. bazat pe documente justificative şi evidenţieri contabile. 3524. în vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă. ajungându-se la concluzii diferite. expertul contabil trebuie să studieze fiecare act de control în parte. efectuate de organe abilitate. expertul contabil trebuie să studieze materialul documentar adecvat.1. precum şi al modului de stabilire a răspunderilor persoanelor implicate. punctele) fixate expertului(ţilor) contabil(i) de către organul în drept să dispună expertiza contabilă judiciară.2. gestionar sau de altă natură. expertul contabil trebuie să studieze actele de control cel puţin sub aspectele conţinutului şi întinderii controlului. în cazul în care s-au întocmit mai multe acte de control în aceeaşi cauză.3524 DOCUMENTAREA LUCRĂRILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE NORMA Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile are un caracter particular si se limitează strict la ceea ce este necesar pentru a răspunde la obiectivele (întrebările. arătând fundamentat cauzele care au condus la concluzii diferite şi poziţia sa faţă de aceste concluzii. declaraţii ale părţilor şi/sau ale martorilor. si nu pe prezumţii. punctele) la care trebuie să răspundă expertiza contabilă vizează constatările consemnate în acte de control fiscal. COMENTARII 3524. sau la obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciară. Dacă obiectivele (întrebările.

expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentate diferite faţă de organul de control este abilitat să ia contact cu acesta pentru a-şi elucida toate aspectele pe care le implică efectuarea unei expertize contabile de calitate. menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor si actele examinate. aflate atât în posesia acestora. expertul contabil este abilitat să ceară. Orientativ. dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justifi cative şi contabile expertizate.4. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor. (iii) procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate. 3524. Contactul şi consultarea organului de control nu îl obligă pe expertul contabil să ajungă la un punct de vedere comun. ci doar la motivarea opiniilor diferite. materialul documentar pe care trebuie să îl studieze expertul contabil în cazul expertizelor judiciare se compune din: (i) dosarul cauzei în care s-a dispus o expertiză judiciară. Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării.5. 3524. iar părţile interesate în expertiză să dea. expertul contabil are dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului penal numai cu încuviinţarea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată cărora expertul contabil este abilitat să le ceară lămuriri în legătură cu faptele sau împrejurările cauzei. explicaţii suplimentare. 30 . Particularizat. 3524. care trebuie inserată în raportul de expertiză contabilă.3. (ii) documentele justificative şi registrele contabile aflate în păstrarea părţilor implicate în procesul justiţiar sau în arhivele terţelor persoane care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale.în demersul său. cât şi în posesia persoanelor juridice şi/sau fizice controlate care au vreo legătură cu obiectivele expertizate.

Dosarul de lucru al expertului contabil. necesare fie redactării raportului de expertiză contabilă. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de către expertul contabil de la părţile care îl au în păstrare.exemplarul expertului contabil care justifică îndeplinirea misiunii.8. fie urmăririi bugetului de timp şi decontării lucrărilor de expertiză contabilă cu beneficiarii acestora. Comentariile de la Norma generală de lucru nr. 3524. 3524. (iii) Eventuala corespondenţă. după caz: (i) încheierea de şedinţă (în cauze civile). 3524. părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale.7. 125 DOCUMENTAREA LUCRĂRILOR sunt şi rămân pertinente într-o interpretare adecvată. răspunsurile la întrebări suplimentare sau suplimentele de expertiză contabilă solicitate de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. 31 . cum ar fi note scrise în urma unor interviuri sau declaraţii verbale. ordonanţa organului de urmărire si cercetare penală (în cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare. (iv) Eventualele note personale ale expertului contabil redactate în timpul efectuării expertizei contabile.6. (ii) Raportul de expertiză contabilă .Particularizat. trebuie să cuprindă. în ceea ce pri veşte documentarea expertizelor contabile.

în acest paragraf se menţionează: 32 . b) Paragraful de identificare a organului care a dispus efec tuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiciare. care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi pre numele expertului(ţilor). Capitolul I INTRODUCERE al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele paragrafe: a) Paragraful de identificare a expertului(ţilor) contabil(i) nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile. domiciliul acestuia (acestora). COMENTARII 3531. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi Capitolul III CONCLUZII. Când au fost numiţi sau angajaţi mai mulţi experţi contabili în aceeaşi cauză se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă.1. Structura celor 3 capitole obligatorii trebuie respectată.353 NORME DE RAPORT SPECIFICE EXPERTIZELOR CONTABILE REDACTAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ 3531 NORMA Lucrările şi concluziile expertizei contabile se consemnează într-un raport scris care trebuie să cuprindă cel putin trei capitole: Capitolul I INTRODUCERE. numărul carnetului de expert contabil şi poziţia din Ta bloul experţilor contabili. opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexă a acestuia.

numărul şi anul dosarului şi natura acestuia (civil sau penal). respectiv înche iere de şedinţă (în cazurile civile) sau ordonanţă a or ganelor de urmărire penală (în cazurile "penale). domiciliul sau sediul social al aces tora. domiciliul sau sediul social al aces tuia. în cazul expertizelor contabile judi ciare formularea obiectivului(lor) expertizei contabile se preia „ad-literam" din formularea acestuia (acestora) în încheierea de şedinţă (în cauze civile). Paragraful privind identificarea împrejurărilor şi circum stanţelor în care a luat naştere litigiul în care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau contextul în care a fost contractată expertiza contabilă extrajudiciară. numărul şi data contractului în baza căruia se efec tuează expertiza contabilă solicitată. denumirea şi calitatea pro cesuală a părţilor. în cauze civile. data şi locul începerii lucrărilor expertizei contabile trebuie documentate prin citarea părţilor prin scrisoare cu aviz de primire. . Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legătură cauzală cu obiectivul(ele) expertizei - 33 . respectiv în ordo nanţa organelor de urmărire şi cercetare penală (în cauze penale).în cazul expertizelor contabile extrajudiciare: denu mirea clientului. formularea obiectivului(elor) ex pertizei contabile.c) d) e) f) în cazul expertizelor contabile judiciare: actul care a stat la baza numirii expertului(ţilor). Paragraful privind identificarea datei sau perioadei şi a locului în care s-a efectuat expertiza contabilă. în cazul expertizelor contabile extrajudiciare for mularea obiectivului(elor) acestora trebuie să fie cea din contract. Paragraful privind identificarea obiectivului(elor) exper tizei contabile judiciare. cu menţionarea datei acestuia. în cazul expertizelor contabile dispuse de organele în drept.

34 . Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. Materialul documentar nominalizat în acest paragraf trebuie să fie strict adecvat necesităţilor *de documentare a obiectivelor expertizei contabile judiciare sau extrajudiciare.). actele şi faptele analizate. 3531. în fiecare astfel de paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă. h) Paragraful privind identificarea datei iniţiale până la care raportul de expertiză contabilă trebuia depus la beneficiar şi indicarea eventualelor perioade de prelungire faţă de termenul iniţial. cu menţionarea expresă dacă s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile având acelaşi (aceleaşi) obiectiv(e). sursele de informaţii utilizate. problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei.2. g) Paragraful privind identificarea datei sau perioadei în care s-a redactat raportul de expertiză contabilă. De asemenea. locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor. iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora.contabile şi care a stat la baza întocmirii raportului de expertiză contabilă. Dar. dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în formularea concluziilor sale. în acest paragraf trebuie menţionat dacă s-au folosit lucrările altor experţi (contabili. este recomandabil ca ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă. tehnici etc.

6.5 este un raport de expertiză contabilă obişnuit. dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă. 3531. De regulă. a expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare. în care expertul contabil. concis(ă). care exprimă situaţii nereale sau care sunt suspecte. fără echivoc.5. Aceasta. 3531. care trebuie să fie precis(ă). 35 . în exercitarea misiunii sale. el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixat(e) expertizei contabile. şi nici asupra încadrărilor legale. se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale. Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite. şi nu încadrarea judiciară a acestora. într-un paragraf al Capito lului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare ex pert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. deoarece expertul contabil analizează evenimente şi tranzacţii. necalificat. fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative.Fiecare paragraf din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE trebuie să se încheie cu concluzia (răs punsul) expertului contabil.4. în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia exper tului numit din oficiu.3. redactat(ă) într-o manieră analitică. în cazuri deosebite. 3531. Raportul de expertiză contabilă întocmit în structura prezentată la pct. 3531. 3531. a reprezentărilor (înregistrărilor) contabile. Capitolul III CONCLUZII al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile preluat(ă) în maniera în care a fost formulat(ă) în Capitolul II DES FĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE.1 -3531. Un astfel de raport de expertiză contabilă nu poate conţine concluzii (răspunsuri) alternative la obiectivul(ele) fixat(e) expertului contabil. ordonată şi sistema tizată.

3531. 3531. Capitolul IV. în astfel de cazuri se va întocmi un RAPORT DE IMPO SIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE. Aceste consi deraţii trebuie limitate la strictul necesar sau impus de lege în cazul expertizelor contabile judiciare şi pot fi mai extinse (cuprinzătoare) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. în raportul de expertiză contabilă. în cazuri cu totul deosebite. asupra faptului dacă întrebările care i-au fost fixate sunt suficiente sau nu în clarificarea obiectivului(elor) expertizei sau cu privire la alte aspecte asupra cărora doreşte să reţină atenţia beneficiarului expertizei.8. Dacă expertul contabil. Conţinutul şi întinderea consideraţiilor personale într-un raport de expertiză contabilă ţin de raţionamentul profesional al expertului(ţilor) contabil(i).9. Raportul de expertiză contabilă care cuprinde conside raţii personale ale expertului(ţilor) contabil(i) este calificat drept raport de expertiză contabilă cu observaţii. poate face acest lucru fie: a) în finalul Capitolului III CONCLUZII. după paragraful cu prinzând răspunsul la obiectivul(ele) expertizei contabile. fie b) într-un capitol distinct. în special celor privind confidenţialitatea.7. expertul(ţii) contabil(i) se poate (pot) afla în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiză contabilă din cauza inexistenţei documentelor justificative şi/sau evi denţelor contabile care să ateste evenimentele şi tranzacţiile supuse expertizării. în prezentarea consideraţiilor sale (lor) personale. expertul(ţii) contabil(i) trebuie să se conformeze normelor de etică şi deontologie ale profesiei contabile.10. dar care în Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTI36 . consideră necesar să-şi exprime părerea asupra obiectivului(elor) expertizei contabile. în promovarea raţionamentului său profesional. care va avea aceeaşi structură ca un raport de expertiză contabilă obişnuit (necalificat).3531. intitulat CONSIDE RAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CON TABIL®. 3531.

cifre multiple sau alte elemente de natură similară.11. ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă de prezentări prea detaliate. fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă. cu observaţii sau cu imposibilitatea efectuării expertizei contabile).ZEI CONTABILE şi Capitolul III CONCLUZII va prezenta justificat şi fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuării expertizei contabile comandate de beneficiarul acestuia. Anexele la raportul de expertiză contabilă. 37 . indiferent de tipul acestuia (obişnuit. 3531. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un produs al muncii expertului(ţilor) contabil(i). Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale sau reproduse prin tehnici de multiplicare.

Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară se predă clientului care a solicitat-o la locul şi la termenul prevăzute în contract.1.3. raportul de expertiză contabilă se întocmeşte în două exemplare originale: unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile şi unul pentru expertul(ţii) contabil(i) care a (au) efectuat expertiza contabilă.2. Toate exemplarele parafate şi semnate de expertul(ţii) contabil(i) în original au calitatea de rapoarte de expertiză contabilă originale. COMENTARII 3532. 3532. inclusiv anexele. 3532. 38 . De regulă. Numă rul de exemplare originale poate fi mai mare dacă beneficiarul rapor tului de expertiză solicită acest lucru. indiferent de tehnicile de multipli care. Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acestuia în termenul legal sau contractual. Pentru a evita orice dispută cu privire la originalitatea raportului de expertiză contabilă. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organele care au dispus-o cu cel puţin cinci zile înainte de data stabilită pentru judecată. acesta. Raportul de expertiză contabilă nu se semnează de către niciuna dintre părţile interesate în efectuarea expertizei contabile.SEMNAREA ŞI DEPUNEREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ NORMA Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă de filă. inclusiv anexele. Toate celelalte au calitatea de copii. se parafează şi se semnează de către expertul(ţii) contabil(i) pe fiecare pagină în parte.

înscris(şi) / (ă) în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea_________________ Poziţia___________________. denumit(ţi) / (ă) PRESTATOR(I) şi (Denumirea beneficiarului) cu domiciliul / sediul social în_____________________________ reprezentat(ă) prin_____________________________________. l.C.Anexa nr. l CONTRACT încheiat între: Expertul(ţii) contabil(i) / S. 2. Prestatorul se obligă să procedeze la examinarea profesională şi să formuleze concluzii (răspunsuri) la următoarele obiective: Obiectivul l:_____________________________________ Obiectivul 2:_____________________________________ Obiectivul n: Art. s-a încheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare. „______________________" cu domiciliul / sediul social în__________________________. denumit(ă) BENEFICIAR. Art. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obligă să pună la dispoziţia prestatorului următoarele materiale documentare: 1:______________________________________________ 2:______________________________________________ n: 39 .

Art. intră în vigoare cu data semnării şi se completează cu prevederile legislaţiei civile în materie. 40 . acesta va fi depus la______________________________________până la data de_________________________ Art. 4. 3. Art. BENEFICIAR. 5. 6. din care____________lei imediat după semnarea prezentului contract şi_____________lei până la data de_________________ Art. Localitatea Data______ PRESTATOR. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ se obligă să plătească prestatorului onorariul în sumă de_______________lei. în conformitate cu principiile deontologiei profesiei contabile liberale părţile se obligă să asigure confidenţialitatea informaţiilor reciproce la care au acces cu ocazia executării prestaţiei care face obiectul prezentului contract. Prezentul contract s-a încheiat în_________exemplare. Prestatorul se obligă să întocmească RAPORTUL DE EXPERTIZĂ EXTRAJUDICIARĂ în conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile.

Anexa nr. 2
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ Capitolul I INTRODUCERE

Paragraful (i)
Subsemnatul_________________________, expert contabil, domiciliat în__________________________, posesor al carnetului de expert contabil nr._____________înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECC AR) în Secţiunea___________Poziţia__________________________
(Dacă sunt mai mulţi experţi contabili acesta se repetă pentru fiecare)

Paragraful (ii)
Am fost numit(ţi) prin_____________din data de___________ expert(ţi) contabil(i) în dosarul nr.__________, părţile implicate în proces fiind: 1.________________________ 2.________________________

n.
(Pentru fiecare parte implicată în proces se va menţiona: denumirea, domiciliul sau sediul social şi calitatea procesuală)

Paragraful (iii)
împrejurările şi circumstanţele în care a luat naştere litigiul sunt:

41

Paragraful (iv)
Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabilă, căreia i s-au fixat următoarele obiective (întrebări): 1.____________________________
2._______________________

n.
Paragraful (v)
Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada. la sediul social / domiciliul__________________________

Paragraful (vi)
Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în______________________________________________

Paragraful (vii)
Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada___________________. în cauză s-au efectuat / nu s-au efectuat alte expertize contabile; s-au utilizat / nu s-au utilizat lucrările altor experţi (tehnici, fiscali etc.). Problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei sunt:

Paragraful (viii)
Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la__________şi prelungită la______________(dacă este cazul).
42

Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectivul nr. i (i = l, n) Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. i s-au examinat următoarele documente:
(Descriere detaliată, dacă este cazul)

în conformitate cu documentele expertizate, formulăm, la obiectivul nr. i, următorul răspuns:
(Se redactează răspunsul clar, concis şi fără ambiguităţi) Capitolul III CONCLUZII

în conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă, formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: La obiectivul nr. l__________________________________

La obiectivul nr. 2

La obiectivul nr. n
(Se vor relua răspunsurile Capitolul H din DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE)
43

Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să vină în sprijinul beneficiarului considerăm necesar să facem următoarele precizări:

(Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile. El poate face obiectul unui capitol separat, Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I).) Expert(ţi) contabil(i):

44

________înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea___________Poziţia__________ (Dacă sunt mai mulţi experţi contabili acesta se repetă pentru fiecare) Paragraful (ii) în baza contractului nr. 3 RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (i) Subsemnatul_________________________. domiciliat în___________________________________________.____ obiectivele fixate prezentei expertize extrajudiciare sunt: 45 . posesor al carnetului de expert contabil nr. expert contabil.___________din contractul nr. domiciliul sau sediul social al clientului) Paragraful (iii) împrejurările şi circumstanţele care 1-au determinat pe client să apeleze la prestaţia noastră sunt:_____________________________ Paragraful (iv) Conform art. nr.Anexa nr.___________________am acceptat misiunea efectuării unei expertize contabile extrajudiciare pentru (Se menţionează denumirea.

n Paragraful (v) Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada. fiscali etc.Obiectivul nr. s-au utilizat / nu s-au utilizat lucrările altor experţi (tehnici. la sediul social / domiciliul_____________________ Paragraful (vi) Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în:_____________________________________________ Paragraful (vii) Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada_____________________.). 2 Obiectivul nr. Problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei sunt: 46 . In cauză s-au efectuat / nu s-au efectuat alte expertize contabile. l Obiectivul nr.

următorul răspuns: (Se redactează răspunsul clar. i s-au examinat următoarele documente:__________________________________ (Descriere detaliată cu trimitere la anexe. dacă este cazul) în conformitate cu documentele expertizate formulăm. n) Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. i.Paragraful (viii) Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la_____________________________şi prelungită la ____________________________(dacă este cazul) Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectivul nr. 2 47 . concis şi fără ambiguităţi) Capitolul III CONCLUZII în conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea si cuprinsul prezentului raport de expertiză. formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: Obiectivul nr. l____________________________________ Obiectivul nr. la obiectivul nr. i (i = l.

n (Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru a veni în sprijinul beneficiarului prezentului raport de expertiză contabilă.) Expert(ţi) contabil(i): 48 . considerăm necesar să facem următoarele preci zări: ________________________________________________ (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile.Obiectivul nr. Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I). El poate face obiectul unui capitol separat.

II. 35: Expertizele contabile . GHID PENTRU APLICAREA Standardului profesional nr.

..3.....1...........57 1.3..3..SUMAR INTRODUCERE.................61 1.... Principiul calităţii expertizelor contabile.......................76 Principiile deontologice aplicabile în misiunile privind expertizele contabile......3.... Expertizele contabile extrajudiciare.. CAPITOLUL 2 Demersul deontologic al misiunilor privind expertizele contabile 2................atribut al profesiei contabile liberale...... Principiul independenţei expertului contabil..............2..........2................95 2.2.........3...3...........1.....90 2..2....3............... Principiul secretului profesional si al confidenţialităţii expertizelor contabile........75 Finalitatea (scopul) expertizelor contabile..............77 2..1....55 CAPITOLUL l Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile Expertiza contabilă ...87 2.... 103 51 ..................6.....5..2........ 64 1... Principiul acceptării expertizelor contabile. 2............... Referinţe reglementare privind expertizele contabile........ Destinatarii expertizelor contabile.....2........58 1.. Expertizele contabile judiciare............3............. Clasificarea expertizelor contabile.......................4.....3...............59 1.......................1.. Principiul responsabilităţii efectuării expertizelor contabile.. Principiul competenţei expertului contabil....... 2..... 101 2............76 2..

..................2..108 3............................................3.2......4........125 3... Redactarea raportului de expertiză contabilă................... Dispunerea şi numirea experţilor contabili în expertizele contabile extrajudiciare..1.......2.....1...108 3........................l......1................l.. Contractarea şi programarea expertizelor contabile....2......124 3...2........... Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ şi redactarea acestuia..2... Programarea lucrărilor de expertiză contabilă.2.. Dispunerea şi numirea experţilor contabili în expertizele contabile judiciare..................3...... 52 .........107 3..1....2...............155 3.............................3.2.............108 3........ 128 1...117 3...1.....128 3..............l.. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile.........................1.............2...3.......... Norme de raport specifice misiunilor privind expertizele contabile...135 3..126 3...2.........3...... Dispunerea şi numirea experţilor contabili................1.. Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile.......2... Delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile......... Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ şi redactarea acestuia.....119 3..CAPITOLUL 3 Demersul tehnic şi profesional privind elaborarea expertizelor contabile Cadrul general al succesiunii lucrărilor privind elaborarea expertizelor contabile....

Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă........ 4.........2...3........ 193 Selectarea şi angajarea experţilor contabili verificatori..............208 53 .3........4......195 Atribuţiile experţilor contabili verificatori...196 4.. Răspunderea disciplinară........ 5...190 3........168 3....1..........200 4.... Verificarea tehnică profesională a lucrărilor de expertiză contabilă aflate pe rolul comisiilor de disciplină ale filialelor........................................1....... 5................................... 4....3.....2..3....................... 5...2.....................1................... Necesitatea verificării şi avizării expertizelor contabile judiciare.4.3.Modelul RAPORTULUI DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE şi redactarea acestuia.....205 Răspunderea penală........................1.............177 3....1. Evidenţa activităţii desfăşurate de experţii contabili verificatori şi raportarea acesteia................206 Răspunderea civilă............................3....... CAPITOLUL 4 Metodologia de verificare şi avizare a expertizelor contabile judiciare 4.......2...3. Modele de RAPOARTE DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ CU OPINII SEPARATE.......................3....201 CAPITOLUL 5 Răspunderea experţilor contabili 5.............203 Răspunderea contravenţională sau administrativă.......

Editura Univers Enciclopedic. Expertizele se pot realiza în diferite domenii de activitate.) medico-legale. I. de către persoane care posedă cunoştinţe profunde într-un domeniu dat.n. dactiloscopice. Bucureşti. pag. şi nu numai. care se numesc experţi. Multă vreme nu s-a făcut nicio demarcaţie între ŞTIINŢĂ şi EXPERTIZĂ.. 55 1 . Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX). pentru că EXPERTUL nu-şi poate.2 Pentru reglementarea profesională a activităţii de expertiză contabilă judiciară şi extrajudiciară. 2 Pitulescu. ori de câte ori practica şi justiţia socială considerau necesar... dar. organul îndreptăţit să dispună EXPERTIZA apelează la LIBERUL ARBITRU (propria-i conştiinţă). contabile. principial. Dacă totuşi o face. EXPERTIZA judiciară are caracter limitat. Dicţionar de termeni juridici uzuali. tehnice. grafice. EXPERTIZA constă în rezolvarea unor probleme de strictă specialitate.. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) a elaborat NORMA ŞI A se vedea „expert" şi „expertiză". se adresau unui expert. 1996. dar e greu de spus că. pag. 136. extinde consideraţiile dincolo de obiectivele fixate de organul îndreptăţit să fixeze obiectivele (întrebările) EXPERTIZEI. cu caracter tehnic. în baza EXPERTIZEI. Editura Alex. într-un anumit domeniu1. Bucureşti. psihiatrice etc. alături de celelalte probe administrate „în cauza" în care a dispus EXPERTIZA. în acest caz. Primul segment al practicii sociale care a simţit necesitatea EXPERTIZEI a fost sistemul judiciar. şi colaboratorii. balistice. (putândfi-n. 1996. specialist de mare clasă.INTRODUCERE Conceptul de EXPERTIZĂ reprezintă o cercetare temeinică. în sistemul judiciar românesc. este şi va fi OMUL DE ŞTIINŢĂ. s-a făcut sau se face întotdeauna dreptate. si nici între OMUL DE ŞTIINŢĂ şi EXPERT. făcută de un expert.. expertiza este un atribut al ŞTIINŢEI. 358. iar EXPERTUL a fost.

Bucureşti. 56 .COMENTARIILE PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE. 2001. 42/11 august 2001. în prezenta lucrare această normă va fi citată sub prescurtarea: Norma profesională CECCAR nr. administrative etc. 3 Norma şi comentariile misiunilor privind expertizele contabile. respectiv acceptarea şi executarea de lucrări cu obiective (întrebări) definite de solicitanţi: organe judiciare. 257-300. Prezenta lucrare îşi limitează conţinutul şi întinderea doar la expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sau amiabile3. Editura CECCAR. dr. considerându-se a fi un ghid în demersul experţilor contabili care contractează şi execută astfel de lucrări. Această normă şi comentariile sale vizează una dintre activităţile (atributele) legale ale experţilor contabili. părţi implicate în litigii civile. aprobată prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. Ghidul pentru aplicarea Normei profesionale nr. ATANASIU POP. comerciale. în Norme profesionale. univ. pag. 35. 35/2001 privind expertizele contabile a fost elaborat de către un colectiv de autori coordonat şi condus de prof. la solicitarea Consiliului Superior al CECCAR.

Dicţionarul complet al economiei de piaţă. de exemplu: expertize amiabile (la cerere). Acest personal specializat este reprezentat astăzi în România de experţii contabili membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). coordonator. G. penale sau ale dreptului muncii. Cuvântul expertiză vine de la latinescul expertus. de management. Expertiza constituie o noţiune care depăşeşte şi acţiunea de control. datelor si informaţiilor de contabilitate4. o constituie efectuarea expertizei contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice în condiţiile prevăzute de lege. si pe aceea de verificare întrucât constituie în sine ideea de exprimare a punctului de vedere al expertului în ceea ce priveşte faptul sau faptele asupra căruia/cărora s-a efectuat expertiza. expertize de gestiune. Editor Societatea Informaţia. pag. financiar-contabile şi altele. 4 Buşe.atribut al profesiei contabile liberale Expertiza contabilă este o activitate depusă de un personal autorizat de lege pentru reconstituirea realităţii unei operaţii de natură economică si/sau financiară pe baza cercetării documentelor.lucrarea unei persoane experimentate. 1994. Expertiza contabilă .1. ca.. 150. adică priceput . expertize contabile judiciare în cauze civile. în viziunea căruia: „Una dintre activităţile de bază ale experţilor contabili. Bucureşti. specializate.Capitolul l CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE 1. 57 . desfăşurată pe parcursul a peste optzecişicinci de ani de existenţă a profesiei contabile din România.

" (Preambul Ia Norma nr. se numesc expertize contabile judiciare.2. în volumul Norme profesionale. si anume: l. Un criteriu pe care îl considerăm de bază sau principal. cuprinzând nu numai rezultatul examinării faptelor din punct de vedere al exactităţii formale si materiale. 35 . distingându-se: 5 *** ţ Norma profesionala CECCAR nr. asigurând buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili. 35. 2001. pag.Norma si comentariile misiunilor privind expertizele contabile) Potrivit normelor profesionale CECCAR referitoare la expertizele contabile.Deci expertiza este prin excelenţă o lucrare personală si critică. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare si judecată a unor cauze civile si/sau comerciale. 1. acestea sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. ataşate sau nu unui proces penal. 58 . Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. 261. Editura CECCAR. respectiv mobilul sau scopul în care au fost solicitate expertizele contabile. Bucureşti. 350. a decis reglementarea profesională a acestei activităţi de bază elaborând Norma si comentariile misiunilor privind expertizele contabile. 35 clasifică expertizele contabile în funcţie de două criterii. pct. Clasificarea expertizelor contabile Norma profesională CECCAR nr. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare5. dar si părerea expertului asupra cauzelor si efectelor în legătură cu obiectul supus cercetării sale.

a) b) Expertize contabile judiciare. 2. 59 . c) Expertize contabile comerciale. Un criteriu pe care îl considerăm complementar sau auxiliar. Codul de procedură penală. d) Expertize contabile fiscale. Ele pot fi dispuse din oficiu sau acceptate. Acestea sunt cele efec tuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar. dispuse sau acceptate în re zolvarea litigiilor civile. în toate fazele de desfăşurare a acestuia. e) Alte categorii de expertize contabile judiciare. în genere. la cererea părţilor implicate în procesul judiciar. Nu au calitatea de mijloc de probă injustiţie. ci cel mult de argumente pentru solicita rea de către părţi a administrării probei cu expertiza con tabilă judiciară sau a rezolvării unor litigii pe cale amia bilă. Expertizele contabile judiciare Expertizele contabile judiciare sunt mijloace de probă în justiţie. expertizele contabile clasificate după acest criteriu pot fi la rândul lor judiciare sau extrajudiciare. Se poate observa că. clasifică expertizele în: a) Expertize contabile civile. alte legi speciale. dispuse sau acceptate în re zolvarea litigiilor fiscale. dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de către clienţi. b) Expertize contabile penale. dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale.1. 1. reglementate de Codul de procedură civilă.2. ţinând de natura obiectivelor (întrebărilor) la care trebuie să răspundă expertul contabil. Expertize contabile extrajudiciare. dispuse sau acceptate în re zolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale.

Totuşi. 1996. pag. Control financiar şi expertiză contabilă. putând să admită sau să respingă concluziile expertizei contabile judiciare. cuprinde în sfera sa de acţiune activitatea economică a unui agent economic pentru problemele si obiectivele stabilite de organul judiciar. pag. 6 Boulescu. 7 Ibidem. în funcţie de nivelul ştiinţific şi calitatea acesteia şi corelaţia cu celelalte probe administrate în cauzele supuse cercetării şi judecării. este contribuţia acestora la stabilirea adevărului material şi justa soluţionare a litigiilor sau a cauzelor aflate în faza de cercetare sau de judecată. datorită caracterului său ştiinţific şi probităţii profesionale şi deontologice a expertului contabil. expertiza contabilă judiciară trebuie să ofere organului judiciar o probă îndeajuns de temeinică şi de neînlăturat pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de încălcarea legalităţii. Editura Eficient..Scopul principal al expertizelor contabile judiciare. în calitate de probă în justiţie. 281-282. interpretează datele de evidenţă şi furnizează opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor şi a actelor normative care reglementează domeniul de activitate respectiv. elaborează concluzii pe baza constatărilor f acute. M. cercetează situaţiile si împrejurările de fapt pe baza informaţiilor furnizate de evidenţa economică si a suporţilor ei materiali. Acesta trebuie să aprecieze forţa probantă a expertizei contabile judiciare potrivit liberului arbitru bazat pe lege şi conştiinţă. Caracterul ştiinţific şi forţa probantă a expertizei contabile judiciare constau în faptul că aceasta are ca obiect cercetarea unor fapte si situaţii de natură economico-financiară. concluziile acesteia nu pot fi automat însuşite de către organul judiciar care a dispus-o sau a acceptat-o. Bucureşti. 281. nesocotirea disciplinei financiare si păgubirea patrimoniului6. Ghiţă. M. 60 . Expertiza contabilă judiciară fiind o probă individuală administrată de organul judiciar. care servesc ca mijloc de probă pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei7..

Ele sunt solicitate de către partea sau părţile care îşi aleg(e) singură(e) experţii contabili şi le stabilesc obiectivele (întrebările) la care aceştia trebuie să răspundă. în vederea convingerii asupra realităţii şi asupra condiţiilor apariţiei pagubei. 61 . deficienţei. pag.2. g) este o activitate ocazională care are loc doar când se dispune de către organele judiciare. principalele trăsături caracteristice care particularizează expertiza contabilă judiciară sunt8: a) este un mijloc de probă în justiţie care intervine numai atunci când organele judiciare o consideră necesară pentru eluci darea cauzelor în curs de anchetă sau de judecată. lipsuri etc. denumite şi amiabile. e) confirmă sau infirmă constatările controlului cu privire la pagube. Expertizele contabile extrajudiciare Expertizele contabile extrajudiciare. 282-284.în concluzie.2. 1 Ibidem. abateri. 1. b) este activitatea prin care organele judiciare primesc informaţii de natură economico-financiară cu scopul de a stabili ade vărul necesar soluţionării temeinice şi legale a cauzelor pri vind faptele cercetate şi anchetate sau judecate. f) intervine ca probă administrată de organele de urmărire pe nală şi de judecată. sunt cele care se fac de către experţii contabili în afara intervenţiilor judiciare. deficienţe.. c) se limitează la cercetarea problemelor cu caracter economic şi financiar indicate de organele judiciare. abaterii. d) are competenţa de examinare a documentelor şi evidenţelor tehnico-operative şi contabile necesare pentru lămurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare.

Astfel de expertize contabile extrajudiciare pot fi efectuate chiar şi fără acor dul potenţialilor parteneri comerciali şi de afaceri. adeseori. si cele extrajudiciare se caracterizează prin pluralitatea şi diversitatea problemelor abordate. starea de posibilă intrare în faliment etc. limitate până la inexistenţă în economiile centralizate de tip comunist. O soluţie de atenuare a riscurilor în luarea deciziilor de alegere a partenerilor comerciali sau de afaceri o poate constitui comandarea unor expertize contabile extrajudiciare despre starea economico-financiară a potenţialilor parteneri. câştigă din ce în ce mai mult teren în condiţiile economiilor de piaţă bazate pe libera iniţiativă.) este deosebit de importantă. 2. Similar expertizelor contabile judiciare. situaţie în care informaţia cu privire la boni tatea economico-financiară a acestora (starea de continuitate a activi tăţii. când apar adeseori conflicte între partenerii comerciali şi de afaceri. potrivit legislaţiei comerciale în vigoare). pe baza situaţiilor financiare anuale şi interimare publicate de aceştia (depuse la Came rele de Comerţ şi Industrie. în situaţia de a alege între mai mulţi parteneri comerciali şi de afaceri. în special a celor cu caracter continuu şi/sau pe termen lung. starea de încetare de plăţi. fie cu privire la interpretarea şi respectarea unor clauze contractuale. De multe ori.Expertizele contabile extrajudiciare. fie cu privire la cuantumul şi valoarea prestaţiilor. cum ar fi: a) alegerea şi desemnarea expertului contabil nu sunt supuse unor norme procedurale restrictive. din mai multe considerente. 1. întreprinzătorii individuali şi managementul fir melor se află. în astfel de situaţii există două soluţii alternative: recursul injustiţie sau arbitrajul unui expert contabil agreat de părţi. 62 . serviciile expertului contabil sunt de preferat. Concilierea derulării tranzacţiilor comerciale şi de afaceri în desfăşurarea contractelor comerciale. Dar câteva criterii prioritare pot fi identificate. cum ar fi: Fundamentarea deciziei de alegere a partenerilor comer ciali şi de afaceri.

) acţiuni adresate organelor judiciare sunt şi o consecinţă a defecţiunilor în sistemul de docu mentare. dispusă de conducerea agen tului economic care solicită acţiunea arbitrală9. gestionară. că reflectă fidel situaţia economică. în caz de neconciliere.. părţile (în funcţie de interes) pot folosi acest tip de expertize contabile extrajudiciare drept funda mentări preliminare în acţiunile adresate justiţiei.b) c) d) părţile au posibilitatea să-şi formuleze nerestrictiv obiectivele (întrebările) şi întinderea (în timp a) expertizei contabile. 63 . Fundamentarea preliminară a acţiunilor adresate jus tiţiei. Fundamentarea preliminară a acţiunilor de contestare a actelor de control administrativ. contractuală etc. pag. exacte. Un mijloc de asigurare a calităţii. agenţii economici (persoane juridice) si chiar persoanele fizice sunt supuşi 4. în virtutea legilor în vigoare. exactităţii si legalităţii (sub aspect formal si de conţinut) informaţiilor care stau la baza acţiunii ar bitrale îl constituie deci expertiza contabilă. precum si a lipsei de operativitate în ţinerea evidenţei. de exemplu. pentru a nu încărca inutil volumul de cercetare al organelor judiciare. în cauzele arbitrale. financiară. corecte. Practica dovedeşte că multe (. 9 Ibidem. realităţii. 301. conducerile agenţilor economici trebuie să aibă atitudinea si răspunderea că do cumentele pe care se bazează acţiunea arbitrală sunt legale. putând emite consideraţii (opinii) lă muritoare colaterale obiectivelor (întrebărilor) fixate de părţi. expertul contabil poate avea el însuşi un rol activ în formu larea obiectivelor (întrebărilor) şi întinderea expertizei contabile (în timp). 3.. ca mijloc de fundamen tare a acţiunilor arbitrale judecătoreşti. Considerăm acest punct de vedere deosebit de pertinent. în asemenea situaţie. pentru care se adresează arbitrajului.

ci doar exemplificate. şi c) profesional.unor frecvente controale administrative. pe care le consideră relevante în speţă.3. pentru a avea şanse de rezolvare şi promovare. contestaţia. rezolvabilă în cadrul procedurilor reglementare. d) este o activitate contractată la solicitarea celor care o consi deră oportună în acţiunile pe care vor să le întreprindă. Referinţe reglementare privind expertizele contabile Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sunt reglementate: a) legal. b) este activitatea prin care părţile interesate pot dobândi (în afara acţiunilor judiciare) lămuriri de natură economico-financiară din partea unor profesionişti contabili indepen denţi. 1. are dreptul constituţional la contestaţie. principalele trăsături caracteristice care particularizează expertiza contabilă extrajudiciară sunt: a) este un mijloc de fundamentare a deciziilor. dar expertul contabil poate releva şi probleme (obiective) colaterale. trebuie argumentată. Desigur. 64 . în cazul în care persoana fizică sau juridică controlată nu-şi însuşeşte concluziile organului de control. de înaltă probitate şi cu deontologie profesională recunoscută. b) procedural. Aceste domenii identificate în care expertiza contabilă poate juca un rol important nu sunt prezentate în mod exhaustiv. O cale posibilă de argumentare este expertiza contabilă extrajudiciară comandată de către contestatar. de conciliere între partenerii comerciali şi de afaceri şi de fundamentare preliminară a acţiunilor şi contestaţiilor în justiţie. în concluzie. în special de ordin fiscal. c) se axează pe cercetarea problemelor (obiectivelor) fixate de solicitant(ţi).

pag.G.G. Coroborând cele două texte legale (art. stipulează că efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice în condiţiile prevăzute de lege. 65 . în această versiune. 224/30 august 1997. Bucureşti. chiar dacă sunt intitulate Rapoarte de expertiză contabilă şi respectă metodologia de elaborare a acestora. Lucrările elaborate de aceştia. Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în O. 243/30 august 1994. 65/1994. publicată în Monitorul Oficial al României nr. aprobată prin Legea nr. modificată şi completată prin O. nr. 65/1994 este publicată în Cartea expertului contabil ţi a contabilului autorizat. 15-29. nr. 592/6 decembrie 1999. Partea I. 6 lit. experţii contabili pot să-si exercite profesia individual sau se pot constitui în societăţi comerciale. 10 Publicată în Monitorul Oficial al României. nr. Partea I. Partea I. 2001. şi nici de către alţi profesionişti. publicată în Monitorul Oficial al României. 65/1994. Editura CECCAR. nr. O. ediţia a ffl-a. d) din O. rezultă că. publicată în Monitorul Oficial al României.G. 89/1998. 7) din O. d şi art. 340/16 iulie 1999 şi prin O. 65/1994. Partea I. în toate cazurile. Partea I. efectuarea de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare este dreptul exclusiv al experţilor contabili. Această exclusivitate rezultă din art. nr. enumerând lucrările care pot fi executate de expertul contabil pentru persoane fizice şi juridice.1. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 6 lit. 7 din O. Potrivit art. nr. 314/27 august 1998. Expertizele contabile judiciare si extrajudiciare nu pot fi efectuate de contabilii autorizaţi cu studii medii sau superioare. Potrivit acestor reglementări legale. 186/1999.G. nr. nr. neavând calitatea legală de expertize contabile. potrivit legii.G. publicată în Monitorul Oficial al României.G. sunt simple lucrări de specialitate. aprobată prin Legea nr. nr. nr. nr. în condiţiile O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi10. care. 42/1995.G. 224/1999. 50/1997. 121/23 mai 1995. calitatea de expert contabil. aprobată prin Legea nr. expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare pot fi elaborate numai de către profesionişti (specialişti) care au dobândit legal. 65/1994.

Prin urmare. Editura AII.). instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti. grafologice etc. Editura AII Beck. Termenul va fi stabilit astfel încât depunerea expertizei la instanţă să aibă loc conform dispoziţiilor art.). 307. Reglementările procedurale opozabile expertizei contabile judiciare. revizuită şi adăugită. Codurile de procedură civilă şi penală în vigoare nu reglementează expertiza contabilă în mod special. îndeosebi a celor judiciare. Bucureşti.G. 12 *##^ Codul de procedură civilă. Codul de procedură civilă comentat şi adăugat. (2) încheierea de numire va stabili şi plata experţilor. la cererea părţilor ori din oficiu. pentru lămurirea unor împrejurări de fapt.U. reglementările procedurale privind expertiza. unul sau trei experţi. pag. 66 . în măsura în care nu se referă la expertize de altă natură (medico-legale.p. stabilind.. sunt prezentate în extras. cu modificările aduse de O. precum şi modul de efectuare a expertizelor contabile. 209 (de mai jos). pag. nr. 59/2001.. Sediul reglementărilor procedurale privind alegerea si numirea experţilor contabili. nr. Rădescu. D. 2001.U. se află în Codurile de procedură civilă si penală. în caseta următoare: Art. 138/2000 şi O. 202 (1) Dacă părţile nu se învoiesc asupra numirii experţilor.2.G. prin tragere la sorţi. Bucureşti. 79-82. prin încheiere. în şedinţă publică. 201 (1) Când. 1996. va numi. " Boroi. Dreptul comun în materie de expertiză. ca mijloc de probaţiune juridică. îl constituie Codul de procedură civilă11. ediţia a Il-a. potrivit Codului de procedură civilă12 (C. G. sunt aplicabile si expertizelor contabile judiciare. punctele asupra cărora ei urmează să se pronunţe şi termenul în care trebuie să efectueze expertiza. de pe lista întocmită de biroul legal de expertiză. ei se vor numi de către instanţă. Art.c.

Art. dacă motivul ei există la această dată.Art. cu citarea păr ţilor şi experţilor. Art.. 205 (1) Dispoziţiile privitoare la citarea.. Art. instanţa poate dispune înlocuirea lui. (2) Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de cinci zile de la numirea expertului. iar părerea lor se va trece într-un proces-verbal. (3) Recuzările se judecă în şedinţă publică. aducerea cu mandat si sancţionarea martorilor care lipsesc sunt deopotrivă aplicabile experţilor. ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor prin 67 . 206 (1) Expertul (. 204 (1) Experţii se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. Instanţa va constata depunerea jurământului prin încheiere. 208 (1) Dacă pentru expertiză este nevoie de o lucrare la faţa locului. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!". îndată după numire. 207 Dacă experţii pot să îşi dea de îndată părerea. (2) Pentru depunerea jurământului.) va depune următorul jurământ: „Jur că îmi voi îndeplini cu cinste şi nepărtinire însărcinarea încredinţată de instanţa de judecată. în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit momentul de recuzare. fără citarea părţilor. Art. vor fi ascultaţi chiar în şedinţă. (2) Dacă expertul nu se înfăţişează. experţii vor fi chemaţi în camera de consiliu.

209 (1) Expertul este dator să îşi depună lucrarea cu cel puţin cinci zile înainte de termenul sorocit pentru judecată. (2) Expertiza contrarie va trebui cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. Dovada de primire va fi alăturată lucrării expertului. care se vor stabili prin încheiere executorie. caz în care au dreptul la despăgubiri. Art. (2) Părţile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. instanţa le va putea mări plata cuvenită prin încheiere executorie dată cu citarea părţilor. Art. Art.carte poştală recomandată. poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză. cu dovadă de primire. Art. 210 Când sunt mai mulţi experţi cu păreri deosebite. (2) La cererea experţilor. Art. 68 . ţinându-se seama de lucrare. lucrarea trebuie să conţină părerea motivată a fiecăruia. 213 (1) Experţii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită. arătând zilele si orele când începe şi continuă lucrarea. 212 (1) Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută. 211 Experţii sunt datori să se înfăţişeze înaintea instanţei pentru a da lămuriri ori de câte ori li se va cere.

C.Art. 3. 2.c.p. • Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinţei religioase a expertului conta bil (art.c. C. 4.p. după dictarea preşedintelui sau a judecăto rului delegat.c. C. 193 alin.). şi va fi semnat pe fiecare pagină şi la sfâr69 . C. 5.p.). 193 alin.).). şi anume: a) Referitor la jurământul prevăzut de articolul 206: • în timpul depunerii jurământului. C. 193 alin. 6. • Experţii contabili care din motive de conştiinţă sau confe siune nu depun jurămintele vor rosti în faţa instanţei ur mătoarea formulă: Mă oblig că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu (art. • Expertul contabil fără confesiune va depune următorul jurământ: Jur pe onoare şi conştiinţă că voi spune ade vărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu (art.). 214 Dacă expertiza se face de o altă instanţă prin delegaţie. b) Referitor la situaţia prevăzută de articolul 207: • Punctul de vedere al expertului contabil se va scrie de către grefier. 7.c.p. 193 alin. expertul contabil ţine mâna pe cruce sau pe Biblie (art.p.). 193 alin. numirea părţilor şi statornicirea plăţii ce li se cuvine se vor putea lăsa în sarcina acestei instanţe. Unele dintre aceste dispoziţii procedurale sunt completate cu cele privitoare la proba testimonială (cu martori). C.c.c.p. • Expertul contabil de altă religie decât cea creştină nu tre buie să ţină mâna pe cruce sau pe Biblie în timpul depu nerii jurământului (art. • Situaţiile privind modalitatea de depunere a j urământului de către expertul contabil se reţin de către organul judiciar pe baza afirmaţiilor făcute de expertul contabil (art. 193 alin.

expertul contabil trebuie să-şi fundamenteze opinia (răspunsul) pe baza unui material documentar (contabil) care de cele mai multe ori nu se află la dosarul cauzei si nu poate fi studiat în timpul unei şedinţe de judecată.c. ştersături sau schimbări în cuprinsul punc tului de vedere al expertului contabil trebuie încuviinţate şi semnate de către judecător. Orice adăugări.) n ***ţ Codul de procedură penală.U.p.). 2000. afară de cazul când prin lege se dispune altfel. nr...). C. l. 208-210. Mai mult. 2. Editura Rosetti.• • situl său de către judecător. Expertiza se efectuează potrivit dispoziţiilor din prezentul cod. normal. (.c. Codul de procedură penală13 conţine. 198 alin. dacă nu inexistente. 118. sunt extrem de rare.p. pe care le prezentăm. grefier şi expertul contabil.). nr.c. practicile judiciare consacrate vizează întocmirea de către experţii contabili a unor lucrări (rapoarte) scrise.U. C. 198 alin. în condiţiile art. 70 .G. în extras. astfel încât să nu se poată adăuga nimic (art. în caseta următoare: Procedura expertizei Art. în cazul expertizei contabile judiciare. cu modificările aduse prin O. de către grefier şi de către expertul contabil sub pedeapsa de a nu fi ţinute în seamă (art..p.p. 207/2000 şi O. C. C. Bucureşti. 295/2000.p. de asemenea. reglementări procedurale opozabile expertizei contabile judiciare. C.c. Situaţiile prevăzute de art.c. se face vorbire despre aceasta (art. 3. 198 alin. administrate în procesele penale.G. 207. Locurile nescrise din declaraţie (punctul de vedere al ex pertului contabil) trebuie împlinite cu linii. Dacă expertul contabil nu voieşte sau nu poate să semneze. după ce acesta a luat cunoştinţă de cuprins. pentru că.

La termenul fixat se aduc la cunoştinţa părţilor şi a expertului contabil obiectul expertizei şi întrebările la care expertul trebuie să răspundă. După examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi şi de expert.Expertul este numit de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. când dispune efectuarea unei expertize. fixează un termen la care sunt chemate părţile. în cursul urmăririi penale cercetarea dosarului se face cu încuviinţarea organului de urmărire. Expertul are dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. dacă acesta a fost desemnat de organul de urmărire penală sau de instanţă. Fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei. şi li se pune în vedere că au dreptul să facă observaţii cu privire la aceste întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. care să participe la efectuarea expertizei. 120. Lămuriri date expertului si părţilor Art. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată pune în vedere expertului termenul în care urmează a fi efectuată expertiza. încunoştinţându-1 totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe părţile. Expertul poate cere lămuriri organului de urmărire penală sau instanţei de judecată cu privire la anumite fapte sau împrejurări ale cauzei. Părţile. 71 . Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată. Părţile mai sunt încunostinţate că au dreptul să ceară numirea si a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. 121. precum si expertul. Drepturile expertului Art. pot da expertului explicaţiile necesare.

După efectuarea expertizei. Conţinutul raportului Art. precum şi analiza acestor obiecţii sau explicaţii în lumina celor constatate de expert. expertul întocmeşte un raport scris. b) Descrierea în amănunt a operaţiilor de efectuare a ex pertizei. fie de către acelaşi expert. Suplimentul de expertiză Art. 123. obiectul acesteia şi întrebările la care expertul urma să răspundă. Dacă sunt deosebiri de păreri. data raportului de expertiză. Raportul de expertiză cuprinde: a) Partea introductivă.Raportul de expertiză Art. Când sunt mai mulţi experţi se întocmeşte un singur raport de expertiză. obiecţiile sau explicaţiile părţilor. Când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată constată. data când s-a dispus efectuarea aces teia. opiniile separate sunt consemnate în cuprinsul raportului sau într-o anexă. 72 . care cuprind răspunsurile la întrebările puse şi părerea expertului asupra obiectului expertizei. c) Concluziile. Raportul de expertiză se depune la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. că expertiza nu este completă. în care se arată organul de urmă rire penală sau instanţa de judecată care a dispus efec tuarea expertizei. fie de către altul. 122. mate rialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată şi dacă părţile care au participat la aceasta au dat explicaţii în cursul expertizei. dispune efectuarea unui supliment de expertiză. la cerere sau din oficiu. 124.

2001. C. în acest caz. pag. Editura CECCAR. (. nr. 123. 125. publicată în Monitorul Oficial al României.). 99/44.) Efectuarea unor noi expertize Art. 1/1995. Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are îndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiză. Bucureşti. în această viziune este publicat în Cartea expertului contabil si a contabilului autorizat.p. în mod nejustificat.De asemenea. 30-74. nr.p. 73 .. şi anume: • Lipseşte procedura jurământului expertului contabil. când se consideră necesar. Din dispoziţiile procedurale prezentate în extras în caseta de mai sus se observă câteva particularităţi privind expertiza contabilă judiciară administrată în procesul penal faţă de cea administrată în procesul civil. Partea I. • Raportul de expertiză contabilă trebuie să fie neapărat în for mă scrisă. Partea I.. dispune efectuarea unei noi expertize. 452/28 martie 2001. ediţia a IH-a. 26/27 noiembrie 1995. 3. ascultarea expertului se face potrivit dispoziţiilor referitoare la ascultarea martorilor. structura acestuia este reglementată în mod explicit (art. se cer expertului lămuriri suplimentare în scris ori se dispune chemarea lui spre a da informaţii verbale asupra raportului de expertiză. consi derăm noi. modificările şi completările fiind publicate în Monitorul Oficial al României. modificat şi completat prin Conferinţa Naţională a Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi nr. Sediul reglementărilor profesionale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în: a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România14 14 Aprobat prin Hotărârea Conferinţei Naţionale a Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi nr.

făcându-se. în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).care. pot efectua expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice. e). ori de câte ori se va considera necesar. în exercitarea profesiei. 74 . • expertize financiar-contabile. • expertize de gestiune. 112 lit. stipulează că experţii contabili. cu viza la zi. b) Norma profesională CECCAR nr. fiind înscrise. referire la dispoziţiile legale şi procedura în materie. 35 privind expertizele contabile. în spiritul şi litera acestei norme profesionale vor fi abordate capitolele următoare. • arbitraje în cauze civile. cum ar fi: • expertize amiabile (la cerere). care stipulează că acestea pot fi efectuate numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii. la pct.

1. aceştia (învinuiţii sau părţile implicate în proces) sunt. Solicitanţii expertizelor contabile judiciare sunt: • Organele de instrumentare (urmărire şi cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Poliţia si Parchetul.Capitolul 2 DEMERSUL DEONTOLOGIC AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE 2. organismele administrative etc. • Instanţele de judecată a cauzelor penale şi civile. Destinatarii expertizelor contabile Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sunt lucrări de specialitate cu obiective definite. în acest sens. pot fi şi aceştia consideraţi destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare. de asemenea. practicile curente impun expertului contabil să depună la dosarul cauzei un set de rapoarte de expertiză contabilă judiciară. solicitate de către cei interesaţi experţilor contabili înscrişi în Tabloul Corpului. destinatarii expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare sunt solicitanţii acestora. Indiferent dacă expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea învinuiţilor sau părţilor implicate în procesul judiciar. astfel încât câte un exemplar al raportului să poată fi înmânat fiecărui învinuit sau fiecărei părţi implicat(e) în procesul judiciar. atunci când solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc aceste lucrări în concilierea intereselor lor în relaţiile cu partenerii comerciali şi de afaceri.. 75 . Solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau juridice interesate în contractarea unor astfel de lucrări cu experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului. utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare. Prin urmare. în mod indirect.

3. Finalitatea (scopul) expertizelor contabile Caracteristica esenţială a expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este că acestea au un scop definit în momentul solicitării şi acceptării lor de către experţi.2.974 a Tribunalului Suprem. Tot de finalitatea sau de scopul expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare ţine şi utilizarea acestora doar în contextul în care au fost solicitate. aceste răspunsuri nu pot fi extrapolate (generalizate) nici în timp. ci doar o lămurire. 2. şi nici alte răspunsuri ale expertului contabil la obiective corelative nu reprezintă o opinie. nici răspunsul individual. Principiile deontologice aplicabile în misiunile privind expertizele contabile Principiile deontologice fundamentale cărora trebuie să li se supună profesionistul contabil. ci un consultant care îl ajută pe judecător în rezolvarea unor probleme de specialitate15. şi nici martor. de unde şi optica jurisprudenţei că expertul nu este nici judecător. Acest scop definit se concretizează în obiectivele. 76 . deci inclusiv expertul contabil. Secţia civilă. Răspunsurile expertului contabil sunt punctuale şi sunt valabile numai în contextul punctual în care au fost documentate şi formulate. consultanţe de specialitate.965/4. respectiv întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil. şi nici în spaţiu.2. în Revista Română de Drept. întrucât expertul contabil îşi exprimă fundamentat răspunsul la fiecare obiectiv (întrebare) stabilit înaintea efectuării expertizei contabile. Prin urmare. Ele sunt cel mult transparente în folosul celor care justifică un interes material şi/sau moral în consultarea si utilizarea lor. 8/1975. sunt 15 ***^ Deci/ia nr. este că expertizele contabile nu au ca finalitate (scop) publicitatea lor. nr. 2. O consecinţă a faptului că răspunsurile formulate de expertul contabil în expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare nu constituie opinii. ci doar lămuriri.

Norma profesională CECCAR nr. 2. • calitatea expertizelor contabile. şi • responsabilitatea efectuării expertizelor contabile. • competenţa profesională. • acceptarea expertizelor contabile. Principiul independenţei expertului contabil Reglementarea profesională privind independenţa expertului contabil în demersul misiunilor acestuia de a elabora expertize contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare. • secretul profesional şi confidenţialitatea expertizelor conta bile. atât sub aspectele reglementărilor profesionale. • respectarea normelor tehnice şi profesionale.explicit definite în Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România şi se referă la: • integritate. Aceste principii de deontologie vor fi abordate în paragrafele următoare. 77 . • independenţă. • secretul profesional. • competenţa expertului contabil. şi • comportarea deontologică. cât şi ale unor dezbateri şi particularizări care credem că ar fi utile în demersul experţilor contabili atunci când elaborează expertize contabile judiciare şi extrajudiciare.3.1. 35privind expertizele contabile reţine şi comentează explicit următoarele principii deontologice după care expertul contabil trebuie să se ghideze în efectuarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare: • independenţa expertului contabil. • obiectivitate.

40 lit. e) şi f). pct. Societăţile de expertiză contabilă membre ale Corpului sunt înscrise în secţiunea a patra a Tabloului Corpului sub titlul de: a Persoane juridice de profil: A. care: 16 *** RegUiamentiti de organizare şi funcţionare al CECCAR. instituţii bancare şi de asigurări. • Secţiunea a patra . se dovedeşte cu legitimaţia (carnetul) de membru. cercetare şi instituţii centrale sau locale. Publicarea listei experţilor contabili şi a societăţilor de expertiză contabilă judiciară şi extrajudiciară. vizat(ă) anual. Experţii contabili membri ai Corpului sunt înscrişi în una dintre următoarele sec ţiuni ale Tabloului Corpului: • Secţiunea întâi . Firme cu capital autohton.experţi contabili liber-profesionişti care îşi exercită profesia individual sau ca persoane fizice autori zate.experţi contabili care îşi desfăşoară acti vitatea în cadrul unor societăţi. Calitatea de expert contabil membru al Corpului. 2. înscris în una dintre secţiunile Tabloului Corpului (precizate mai sus). Regulamentar16. pu blicarea listei experţilor contabili şi a societăţilor de expertiză contabilă care au dreptul să efectueze expertize contabile judiciare şi extrajudi ciare este un atribut al Secretariatului General al CECCAR. Firme în reţele internaţionale sau în parteneriat mixt (ro mân şi străin).1. educaţie. 78 . B.experţi contabili care au statut de angajaţi în întreprinderi. companii sau cabinete mem bre ale Corpului. • Secţiunea a doua . Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare pot fi efectuate numai de către experţii contabili şi societăţile de exper tiză contabilă membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Conta bililor Autorizaţi din România (CECCAR).

din diverse motive. 79 . care au ca atribuţii de serviciu evidenţa şi reco mandarea experţilor. un expert contabil este solicitat în efectuarea unei expertize contabile judiciare sau extrajudiciare fără a fi înscris în rândul membrilor Corpului. urmărirea încasării onorariilor şi plata acestora. pct.organizează şi asigură evidenţa centralizată a experţilor con tabili şi a societăţilor de expertiză contabilă înscrişi în Ta bloul Corpului de către filiale. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România. 3. Dacă. Pentru informarea operativă a potenţialilor solicitanţi de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare trebuie ca filialele Corpului: • să afişeze lista experţilor contabili şi a societăţilor de exper tiză contabilă care au dreptul de a angaja expertize contabile judiciare şi extrajudiciare. • asigură publicarea anuală în Monitorul Oficial al României a Tabloului Corpului. • să trimită trimestrial această listă. obiectivitatea si independenţa profesionistului contabil pot fi afectate sunt18: Ibidem. e). acesta are obligaţia deontologică de a releva solicitantului situaţia în care se află. • La nivelul filialelor CECCAR. inspec torilor de specialitate sau referenţilor angajaţi ai tribunalelor teritoriale. cu modificările la zi. : 17 18 *** . la sediul filia lei şi să o publice trimestrial în presa locală. Particularităţi privind incompatibilitatea expertului contabil în demersul efectuării expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. 76 lit. cu modificările la zi. directorii executivi trebuie să organizeze si să asigure evidenţa experţilor contabili şi a societăţilor de expertiză contabilă în cadrul Tabloului Corpului existent la filiale17. Ipotezele generale în care integritatea.

Să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau pentru in stituţiile cu care angajatorii expertului contabil se află în ra porturi contractuale. care se pot finaliza într-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor in compatibile sau în contradicţie cu poziţia de independenţă. educaţie etc. Să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau pentru in stituţiile la care au şi calitatea de salariat.Este implicat financiar. integritate şi obiectivitate a profesionistului contabil. al execu tivului acesteia sau în calitate de angajat. prin. • Este implicat prin relaţii familiale şi/sau personale cu una dintre părţile în litigiu sau cu persoane din conducerea aces tora. de exemplu: a) expertul contabil angajat în industrie. obţinerea de participării la capitalul social. • Este. de exemplu: acceptarea. ca. sau într-o societate de expertiză nu poate presta servicii profesionale pentru o entitate care se află în relaţie con tractuală cu angajatorul său. b) expertul contabil angajat într-o instituţie publică nu poate presta servicii profesionale pentru o entitate cu care se află în raporturi juridice de drept comercial. direct sau indirect.. • Acceptă şi primeşte onorarii neprecizate anticipat. • Este implicat în activităţile uneia dintre părţile în litigiu în calitate de membru al consiliului de administraţie. interzis experţilor contabili: 1. de asemenea. fiscal etc. 80 . comerţ. • Desfăşoară acte de comerţ sau slujbe salariate concomitent cu exercitarea profesiei contabile liberale. a unei forme de salarizare. indiferent de natura şi durata contractului de muncă. darea sau luarea de bunuri. chiar informală. 2. în activităţile uneia dintre părţile în litigiu. servicii sau bani. acordarea sau primirea de gajuri sau cauţiuni.

dacă: . . în vir tutea funcţiilor pe care le deţine în structurile alese şi executive ale Corpului. b) acceptarea numirii sau desemnării în calitate de expert în mai multe faze succesive ale aceleiaşi cauze.3.expertul are cunoştinţă sau ar fi trebuit să ştie.expertul a avut calitatea de angajat sau a avut relaţii contractuale de orice fel cu una dintre părţi în ultimii doi ani. . Există conflict de interese în următoarele situaţii: a) acceptarea numirii sau desemnării în calitate de expert într-o cauză.expert în faza de cercetare şi în faza de judecată.expert numit într-o fază şi expert (consilier) al unei părţi în altă fază. c) obţinerea de lucrări în împrejurări legate de exercitarea funcţiilor şi atribuţiilor aferente calităţii de organ ales sau numit în structurile de conducere şi de execuţie ale filialei CECCAR. . 81 .expertul sau un membru al familiei sale se află într-o relaţie de muncă. cum ar fi: . privind un membru al Corpului. 5. de familie. comercială sau de altă natură cu una dintre părţile cauzei. Să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau pentru in stituţiile cu care angajatorii expertului contabil se află în concurenţă. 4. Să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau instituţii în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul patru inclusiv sau soţi ai administratorilor. Să efectueze lucrări în situaţia în care există elemente care atestă starea de conflict de interese. că în cauza respectivă au existat sau există litigii în curs la comisia de disciplină sau la alte organe şi instanţe ale Corpului.

cercetarea şi procesualitatea judiciară. ci exemplificativă. cen zorul sau vreun angajat al filialei respective. în special al celor judiciare. Această listă generală de incompatibilităţi nu este exhaustivă. inclusiv la terţele persoane fizice sau juridice cărora expertizele con tabile elaborate (efectuate) le-ar putea deveni opozabile. decizii şi semnarea de corespondenţă în numele filialei sau al comisiei de disciplină dacă în cauza respectivă un membru al consiliului filialei sau al comisiei de disciplină a efectuat lucrări sau a parti cipat în vreun fel în calitate de liber-profesionist con tabil. ca. fapte sau cauze în rol dublu: de profesionist în practica publică şi de organ ales sau numit în structurile de conducere şi de execuţie ale filialei Corpului. în calitate de liber-profesionişti.luarea de hotărâri. incompatibilitatea trebuie interpretată particularizat.d) participarea la acţiuni. 6. în cazul misiunilor privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare. Să efectueze lucrări în situaţia în care există alte elemente care atestă starea de incompatibilitate. de exemplu: . astfel: • Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare pot fi efec tuate numai de către experţii contabili şi societăţile de exper tiză contabilă înscrişi în Tabloul Corpului. membrii consiliului filialei. se extinde de la solicitant (organul judiciar sau de urmărire şi cercetare judiciară) la toate părţile implicate în urmărirea. • Calitatea de clienţi în cazul expertizelor contabile. ori de câte ori expertul contabil are cunoştinţe despre 82 . . membrii comisiei de disciplină.judecarea în cadrul comisiei de disciplină a filialei a unor fapte în legătură cu cauze la care au participat în vreun fel. Prin urmare.

) şi Codului de procedură penală (art. a dacă s-a pronunţat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului în calitate de organ de control. 54. tehnic. 51.p.p. de conducere. de specialitate. 48. cât şi pentru „judecător". sub orice formă. a dispus trimiterea în judecată. la întocmirea actelor primare. expertul. ori apărător al vreuneia dintre părţi. soţul sau vreo rudă apropiată în soluţionarea cauzei într-un anumit mod. C. a dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat(ă). cu extindere la art. 52.. 24. ca executant. 83 . 50. 23-25. C. 19 Deteşan. a dacă a pus în mişcare acţiunea penală. Din cuprinsul articolelor din legile procedurale (precizate mai sus) se poate trage concluzia că un expert contabil se află în incompatibilitatea de a efectua expertiza contabilă judiciară solicitată şi în următoarele cazuri19: G dacă este martor expert sau arbitru în aceeaşi cauză. 53). Este de preferat ca astfel de relevări să se facă şi solicitanţilor de expertize contabile extrajudiciare.p. a dacă a fost martor sau reprezentant (expert recomandat de parte).c. incompatibilitatea expertului contabil trebuie să fie în strictă conformitate cu reglementările Codului de procedură civilă (art. a emis mandat de arestare. în cazul expertizelor contabile judiciare. a evidenţelor contabile tehnico-operative. a pus concluzii în fond în calitatea de procuror sau a fost judecător în aceeaşi cauză. care prevăd aceleaşi cazuri de incompatibilitate atât pentru „expert". care sunt de natură a-1 face pe expert subiectiv. pag. A. Expertize contabile în Supliment la Revista Economică. calitatea de martor având întâietate.astfel de implicaţii posibile trebuie să le releve solicitanţilor judiciari.. ori a luat parte. 1986.

p. Este vorba de o nouă expertiză.a dacă a mai întocmit o expertiză contabilă în acelaşi dosar. atât în cazul urmăririi penale. Potrivit articolului 204 din Codul de procedură civilă. C. 4. după caz. cât si în cursul judecăţii.c. 50-51 din Codul de procedură penală. C. Potrivit art. Recuzarea este un mijloc procedural prin care părţile dintr-un proces pot solicita înlocuirea unuia sau a mai multor experţi pentru aceleaşi motive prevăzute de legile procedurale ca fiind aplicabile judecătorilor (art. dacă expertul contabil solicitat nu face declaraţie de abţinere. dacă motivul există la această dată. Recuzarea se formulează oral sau în 84 . el poate fi recuzat. în cazul expertizelor contabile judiciare. 50). persoana incompatibilă este obligată să declare. relevând solicitantului starea de incompatibilitate în care se află.p. poate fi recuzată. şi art. de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate. procurorului care supraveghează cercetarea penală sau procurorului ierarhic superior că se abţine de la a participa la procesul penal. Recuzarea trebuie să fie făcută în termen de cinci zile de la numirea expertului. Recuzările se judecă în şedinţă publică cu citarea părţilor şi a expertului. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce persoana obligată la aceasta a luat cunoştinţă de existenţa cazului de incompatibilitate (art. cu arătarea cazului de incompatibilitate care constituie motivul abţinerii. de către oricare dintre părţi.. în toate cazurile în care experţii contabili solicitaţi să facă expertize contabile judiciare şi extrajudiciare se află într-o stare de incompatibilitate. în celelalte cazuri.).p. şi nu de un supliment la expertiză având aceleaşi obiective sau unele lărgite. termenul va curge de la data la care s-a ivit motivul de recuzare. 51. experţii contabili se pot recuza pentru aceleaşi motive ca si judecătorii. Particularităţi privind abţinerea şi recuzarea experţilor contabili. aceştia au obligaţia deontologică să se abţină de la efectuarea expertizelor solicitate. 27. în cazul în care persoana incompatibilă nu face declaraţie de abţinere. preşedintelui instanţei. ocazie cu care şi-a exprimat opiniile.

scris. soţii sau soţiile acestora până la al patrulea grad inclusiv. fiind încetat din viaţă ori despărţit. soţul sau rudele lor până la al patrulea grad inclusiv şi una dintre părţi. dar le considerăm recomandabile şi în cazul abţinerilor invocabile în cazul expertizelor extrajudiciare. • dacă între aceleaşi persoane şi una dintre părţi a fost un caz de judecată penală timp de cinci ani înaintea recuzării. cu arătarea cazului de incompatibilitate care constituie motivul recuzării (ort. sau dacă. au rămas copii. • dacă a primit de la una dintre părţi daruri sau făgăduieli de daruri sau altfel de îndatoriri. Consecinţele nerespectării independenţei expertului contabil în misiunile privind expertizele contabile judiciare şi extra- 85 . • dacă şi-a spus părerea cu privire la pricina care se judecă. 51). • dacă este tutore. ascendenţii sau descendenţii lor au vreun interes în judecarea pricinii. soţul său. sau este soţ. 100 din Legea de organizare judecătorească. curator sau consilier judiciar al uneia dintre părţi. • dacă el. • când se află în vreunul dintre cazurile prevăzute în art. rudă sau afin până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părţi. soţul sau rudele lor până la al patrulea grad inclusiv au o pricină asemănătoare cu cea care se judecă sau dacă au o judecată la instanţa unde una dintre părţi este judecător. • dacă este vrăjmăşie între el. în contextul reglementărilor procedurale (civile şi penale) expertul contabil poate fi recuzat: • când el. • când soţul în viaţă si nedespărţit este rudă sau afin al uneia dintre părţi până la al patrulea grad inclusiv. Aceste cazuri de abţinere şi recuzare operează în cazul expertizelor contabile judiciare. 5.

5 lit.. excepţia de incompatibilitate poate fi invocată de orice parte interesată. • practicarea profesiei de expert contabil. c). l. constituie abatere disciplinară şi se sancţionează după cum urmează: • suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioadă de sase luni pentru abaterile de la subpunctele l. expertul contabil trebuie să respecte cu stricteţe reglementările Corpului. Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al CECCAR se aplică sancţiunea disciplinară interzicerea dreptului de exercitare a profesiei pentru: • încălcarea cu intenţie. civile şi penale. partea interesată sau procurorul poate invoca incompatibilitatea pe calea apelului ori. după caz. încălcarea sa atrage nulitatea absolută. în timpul procesului. După pronunţarea hotărârii de fond. încălcarea prevederilor de la Secţiunea 2. atunci când incompatibilitatea este reglementată de lege.3. a normelor de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei. putându-se invoca nulitatea lor relativă sau chiar ignora în demersul atingerii scopurilor în care au fost solicitate si elaborate. recursului. Alături de reglementările procedurale. 3 şi 4 şi pct. prin acţiune sau omisiune. legal acordată.. fapt care poate fi interpretat ca o atingere a bunei reputaţii a profesiunii contabile liberale. 2.judiciare. pct. de mai sus. 3. subpunctele 1-6. Consecinţele nerespectării stricte a regulilor de independenţă a expertului contabil în cazul elaborării de expertize contabile extrajudiciare sunt mai atenuate. fără viză anuală pentru exercitarea profesiei. procuror sau instanţa din oficiu. dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material. Tot o consecinţă a nerespectării independenţei expertului contabil solicitat în efectuarea de expertize contabile judiciare este expunerea acestuia posibilităţilor de recuzare. 86 . în cazul expertizelor contabile judiciare.

pag. 65/1994. profesori şi conferenţiari universitari. (. La cerere. Bucureşti. doctori în economie.) Se poate prezenta la un examen de admitere (. nr. d). Calitatea de expert contabil trebuie dobândită în condiţiile legislaţiei în vigoare. 15-16.) persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are capacitatea de exerciţiu deplină..2. interzice dreptul de gestiune si de administrare a socie tăţilor comerciale.. Editura CECCAR. în Cartea expertului contabil fi a contabilului autorizat. Actualmente. b) are studii economice superioare. a). interdicţia dreptului de exercitare a profesiei pentru abaterile de la subpunctul 5 lit. au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor (cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de literele a) şi c) de mai sus) şi prin susţinerea unui interviu privind normele de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România20.. liniuţa 3. ediţia a IlI-a. a) (primele două liniuţe) şi b).. doctori docenţi. accesul la profesia de expert contabil (... c) nu a suferit nicio condamnare care. persoanele care au titluri de academicieni.3. potrivit legilor în vigoa re. 3 şi 4. şi lit. cu modificările ulterioare. art. Principiul competenţei expertului contabil Reglementarea profesională privind competenţa expertului contabil în demersul misiunilor sale de a elabora expertize contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare. 1. la care să obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină. prin efectuarea unui stagiu de trei ani si susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului. şi subpunctul 6. 2001. cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei si Cercetării.- - suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioadă de un an pentru abaterile de la subpunctul 5 lit. 87 .G.) se f ace pe bază de examen de admitere. 2. 20 O. cu specialitatea contabilitate sau finanţe.

unui stagiu şi unui examen de aptitudini la terminarea stagiului. pe considerentul că prin natura activităţilor pe care le desfăşoară (învăţământ. 88 . • independenţă de spirit şi dezinteres material. Sunt exceptate de la aceste „verificări" persoanele care posedă studii doctorale. competenţă şi conştiinţă. cunoştinţele dobândite în timpul studiilor universitare (superioare) sunt perisabile. dar şi cunoştinţele de cultură generală. inclusiv în cel al teoriilor şi practicilor financiar-contabile. Este motivul pentru care accederea în Corp. singurele capabile să-i întărească discernământul. respectiv diplome de doctor în economie. în condiţiile progresului şi ale schimbărilor rapide în domeniul economic. specialitatea finanţe-contabilitate. Competenţa expertului contabil se impune din necesitatea de a se apăra onoarea şi independenţa Corpului şi de a se conferi lucrărilor acestuia autoritate ştiinţifico-profesională. probitate şi demnitate. nu numai profesională. care trebuie să-si întreţină nivelul de competenţă pe tot parcursul carierei. el nu trebuie să efectueze decât lucrările pe care el însuşi sau societatea din care face parte le poate realiza cu competenţă profesională. cercetare) sunt interesate să-şi menţină la zi cunoştinţele profesionale. respectiv dobândirea calităţii de expert contabil.2. expertul contabil trebuie să aibă cel puţin următoarele calităţi esenţiale: • ştiinţă. Pentru dezvoltarea acestor calităţi esenţiale expertul contabil trebuie: • să îşi dezvolte necontenit cultura. în acest scop. • să acorde fiecărei operaţii şi situaţii examinate toată atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie profesio nală înainte de a face propuneri (de a emite păreri). pregătirea profesională continuă este componenta esenţială a competenţei expertului contabil. • moralitate. se supune unui examen de admitere. Competenţa profesională a expertului contabil trebuie întreţinută printr-o pregătire profesională anuală continuă. Prin urmare.

fără ocolişuri. de comun acord cu lectorii cursului. din diferite motive. CECCAR a emis Standardul profesional nr. din care cel puţin 20 de ore sub controlul organismului profesional. filialele Corpului. Conţinutul şi structura tematicilor. cu respectarea integrală a dispoziţiilor legale şi a regulilor stabilite de Corp. să nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea să-şi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngră dirilor îndatoririlor sale. sunt elaborate de Departamentul pentru dezvoltare profesională continuă din cadrul Corpului. Pentru experţii contabili care. este obligat să efectueze anual minim 40 de ore de curs. pot organiza un al doilea test. Potrivit acestui program. deci şi a experţilor contabili. pe profiluri şi teme de pregătire profesională. iar cursurile sunt susţinute de corpul de lectori aprobat pentru fiecare filială în parte prin decizii ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. 38 şi a elaborat Programul naţional de dezvoltare profesională continuă care se desfăşoară atât la nivel central. chiar ascunsă. a celui care îl consultă şi să se pronunţe cu since ritate. exprimându-şi. nu s-au prezentat la test sau nu au obţinut nota minimă (şapte). fiecare membru al Corpului. cât şi la nivel de filiale ale Corpului. în vederea menţinerii şi dezvoltării competenţei profesionale a membrilor Corpului. într-un interval de cel mult 45 de zile calendaristice de la data primului test. deci si expertul contabil.• • • să îşi exprime opinia fără nicio reţinere faţă de dorinţa. rezer vele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor for mulate. 89 . dacă este nevoie. La absolvirea acestor cursuri se susţine un test grilă de verificare a cunoştinţelor la care nota minimă pentru promovare este 7 (şapte). să considere că independenţa sa trebuie să-şi găsească ma nifestarea deplină în exercitarea profesiei şi în protejarea ei.

Membrii Corpului (deci şi expertul contabil) trebuie să-şi exercite profesia cu conştiinţă şi devotament. 2. 1. Excepţii de la obligaţia experţilor contabili de a se supune pregătirii profesionale anuale continue. Refuzurile nejustifi cate ale membrilor Corpului. suspendarea sau radierea din Tabloul Corpului atrage după sine imposibilitatea exer citării calităţii de expert contabil. 4.3. iar dacă independenţa expertului contabil este afectată sau pusă sub semnul întrebării. Or. Calitatea expertizelor contabile. fără competenţa profesională atestată legal. Experţii contabili care au efectuat perioada de stagiu de trei ani sunt scutiţi de obligaţia urmării cursurilor de pregătire profesională anuală continuă pentru o perioadă de doi ani de la dobândirea calităţii de expert contabil. deci şi ale experţilor contabili. concluziile (răspunsurile) formulate la obiectivele (întrebările) care fac obiectul expertizelor contabile pot ridica suspiciuni. Totuşi.3. Aceasta deoarece.3. Principiul calităţii expertizelor contabile Reglementarea profesională privind calitatea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare. între principiu şi consecinţă. 90 . de a urma cursurile de pregătire profesională anuală continuă se sancţionează cu suspendarea acestora din Tabloul Corpului. calitatea expertizelor contabile nu rezultă cu necesitate din competenţa profesională atestată legal şi din independenţa expertului contabil. deci imposibilitatea angajării şi efec tuării de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare. discutarea calităţii expertizelor contabile este superfluă. Calitatea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare poate fi observată mai degrabă ca o consecinţă a competenţei profesionale si a independenţei expertului contabil decât ca un principiu deontologic de sine stătător. Legalitatea. Consecinţe ale refuzului experţilor contabili de a urma cursurile de pregătire profesională continuă.

fără echivoc. constatările efectuate. Expertizele con tabile judiciare si extrajudiciare sunt lucrări cu caracter ştiinţific. expertul contabil trebuie să orienteze solicitanţii către formularea de obiective concrete. argumentarea ştiinţifică are calitatea ei. Abţinerea de la efectuarea unor expertize contabile considerate de expertul contabil ca fiind inutile nu trebuie să fie o formă voalată a unui refuz. documentele care au fost consultate şi justificarea concluziilor (răspunsurilor) formulate la fiecare obiectiv (întrebare) în parte.imparţialitatea şi. b) normele profesionale elaborate de Corp privind exercitarea calităţii de expert contabil şi efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă. formulate clar. Aprecierea calităţii expertizelor contabile. Prin urmare. 91 . experţii contabili solicitaţi în efectuarea acestora trebuie să aplice: a) principiile contabilităţii. Totuşi. Ei trebuie să se abţină de la orice lucrări inutile efectuate numai din dorinţa de câştig21. Aprecierea argumentării ştiinţifice a expertizelor con tabile se realizează pe două paliere. în argumentările sale privind utilitatea expertizelor solicitate. 21 Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România. 3. dorinţa de a fi utili clienţilor trebuie să le inspire recomandările pe care le fac şi să le ghideze efectuarea lucrărilor. 2. în cadrul profesiei. calitatea lor este prezumată. abţinerea trebuie argumentată şi poate deveni operantă doar cu acordul solicitanţilor expertizelor contabile. Pentru asigurarea calităţii expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare. Este raţiunea pentru care expertiza contabilă judiciară şi extrajudiciară trebuie să se finalizeze într-un raport scris din care trebuie să rezulte întinderea lucrărilor. în consecinţă. jus tificată. Calitatea expertizelor contabile trebuie argumentată.

p.1. aprecierea calită ţii expertizei contabile extrajudiciare este mai puţin subiectivizată. care. Prin această procedură. Respingerea concluziilor (răspunsurilor) în totalitate sau în parte la obiectivele (întrebările) fixate expertizei contabile. Este considerentul pentru care se recomandă ca: a) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare (amiabile) care urmează a fi utilizate în rezolvarea unor diferende între mai multe părţi implicate. în acest fel creşte încrederea părţilor în calitatea expertizei contabile judiciare. dacă consideră necesar.p. poate fi apreciată de către aceştia ca fiind sau nu de calitate. 120. b) în cazul expertizelor contabile judiciare. în special cele de procedură penală (art. care să asiste la elaborarea expertizei contabile de către expertul contabil numit din oficiu. deoarece fiecare parte implicată în proces va solicita. concret al fiecărei expertize contabile în parte. prevăd că părţilor cărora urmează a le fi opozabilă expertiza contabilă trebuie să li se aducă la cunoştinţă că au dreptul şi la numirea câte unui expert contabil recomandat de fiecare dintre ele. numirea unui expert contabil pe care îl agreează.). Pe acest palier. Deci aceeaşi expertiză contabilă. fie de către solicitant. alături de expertul contabil numit din oficiu. nu poate conduce la concluzia că respectiva expertiză contabilă nu este de calitate. Palierul individual. să fie solicitaţi experţi contabili agreaţi de toate părţile interesate. în care are încredere. C. aprecierea calităţii expertizelor se face de către solicitant. în funcţie de poziţia celor cărora le este opozabilă. astfel încât fiecare parte să aibă încredere în competenţa expertului contabil şi în lucrările elaborate de acesta. de regulă. Mai ales în cazul expertizei contabile 92 . judecă calitatea expertizelor contabile în funcţie de utilitatea acestora în atingerea scopurilor pentru care au fost solicitate. normele procedurale. fie de către unele părţi implicate cărora expertiza contabilă le este opozabilă.3.

Auditul de calitate în cadrul profesiei contabile este un control efectuat de specialişti angajaţi ai Corpului.2. • contribuirea la buna organizare a cabinetelor de expertiză contabilă si a metodelor de lucru. • armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor.01. fără a exista o ierarhizare a probelor administrate. • aprecierea modului de aplicare a regulilor şi a normelor pro fesionale. expertiza contabilă judiciară fiind o probă cu caracter ştiinţific. Auditorii de calitate ai Corpului nu sunt abilitaţi să-şi 22 Aprobat de Hotărârea nr. 3. 00/39 a Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România şi publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia a IlI-a. Editura CECCAR. 38/23. Prin urmare. prin favorizarea contactelor dintre colegi. 93 . aprecierea şi respectul profesioniş tilor faţă de organismele Corpului. şi nu punctual. Bucureşti. Totuşi. în acest sens. pag. aceasta este doar una dintre probele administrate în proces. 2001. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a elaborat Regulamentul privind auditul de calitate în profesia contabila22. organele judiciare trebuie să aprecieze probele administrate în totalitatea lor. respingerea ei de către organul judiciar trebuie motivată. Palierul de ansamblu al lucrărilor efectuate de profesionişti contabili. Pe acest palier se organizează şi se derulează auditul de calitate în cadrul profesiei contabile axat pe aprecierea modului de aplicare a normelor profesionale. 404-414. • dezvoltarea solidarităţii în rândul profesiei. nr.2001. Este publicat şi în lucrarea Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. Obiectivele auditului de calitate în profesia contabilă sunt: • oferirea către public a unei bune percepţii despre calitatea serviciilor prestate.judiciare. Auditul de calitate al profesiei contabile este de ordin general. Partea I.

Raportul auditorului de calitate şi scrisorile de concluzii sunt confidenţiale. auditorii de calitate trebuie să întocmească un Raport de audit având ca anexe: • Nota de sinteză. atunci când se decide ca un nou audit de calitate să aibă loc la expirarea perioadei de un an de la încheierea auditului de calitate precedent. după un an. • trimiterea unei scrisori de concluzii cu observaţii. După expirarea termenului de 30 de zile. dacă preşedintele filialei Corpului decide în acest sens. • trimiterea unei scrisori de concluzii cu simple observaţii. concretizabil în: • trimiterea unei scrisori de concluzii fără observaţii. Intermediar. ele neputând fi divulgate şi comunicate decât: • noului auditor de calitate. care dispune de un termen de 30 de zile pentru a-şi prezenta auditorilor observaţiile sale. anexând eventual o convocare la biroul preşedintelui fi lialei. Acest raport. • consiliului filialei. 94 . • eventualele observaţii ale cabinetului de expertiză conta bilă. care poate să se refere şi asupra calităţii expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. ajunge. pentru a se verifica dacă s-a ţinut seama de observa ţiile şi recomandările făcute. la preşedintele consiliului filialei Corpului care decide asupra modului de verificare şi comunicare a rezultatelor auditului de calitate în profesia contabilă. auditul de calitate în profesia contabilă se concretizează într-o Notă de sinteză transmisă cabinetului controlat.exprime punctul de vedere asupra unor expertize contabile judiciare sau extrajudiciare concrete. însoţită de o decizie de organizare a unui nou audit de calitate. ci numai asupra ansamblului lucrărilor elaborate de cabinetele de expertiză contabilă supuse auditurilor de calitate. în ultimă instanţă.

Consecinţe ale calităţii necorespunzătoare a expertizelor contabile. în subsidiar însă.3.4. l din O. preşedintele filialei Corpului va sesiza Comisia de disciplină a filialei Corpului. Principala consecinţă a calităţii necorespunzătoare a expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare este neluarea lor în considerare de către solicitanţi. nr. Profesionistul contabil . 2. 16 alin.G. calitatea necorespunzătoare a expertizelor contabile poate face obiectul unor sancţiuni disciplinare prevăzute de art. cu sau fără motivare. si anume: • mustrare. • avertisment scris. • suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert con tabil pe o perioadă de timp de la trei luni la un an. Practica socială seculară a impus o regulă: numai colaboratorii dintr-un anumit nivel ierarhic au acces la anumite informaţii si deci numai aceştia 95 .un confident în societate. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă (cu modificările ulterioare). Atunci când există repetări ale abaterilor constatate de către auditorii de calitate. Principiul secretului profesional şi al confidenţialităţii expertizelor contabile Reglementarea profesională privind secretul profesional şi confidenţialitatea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare. • interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert conta bil.4. unele aspecte ale calităţii expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare pot face obiectul observaţiilor şi concluziilor auditului de calitate în profesia contabilă. Prin această procedură. 1.

Bucureşti. ediţia a ffl-a. 23 24 Norme generale de bază aplicabile tuturor misiunilor. Acest lucru trebuie să li se ceară. decât în cazurile expres prevăzute de lege. Secretul şi confidenţialitatea în profesia contabilă liberală sunt mai mari decât în alte profesii liberale. Bucureşti. profesionistul contabil. Editura CECCAR. Profesionistul contabil nu trebuie nici să dezmintă. contabilă sau fiscală.sau instanţelor de judecată. medicii şi notarii. Editura CECCAR. Chiar dacă profesionistul contabil poate şi trebuie să poată răspunde tuturor întrebărilor privind tehnica financiară. este un COLABORATOR de cel mai înalt nivel ierarhic. dacă o interpretare favorabilă divulgării autorizate poate să facă lumină în domeniul secretului medical.sunt susceptibili de a avea obligaţii de natura secretului profesional23. 2001. situându-i pe expertul contabil şi pe contabilul autorizat printre confidenţii societăţii precum avocaţii. pag. incluzându-le nu numai pe cele încredinţate de clienţi. nici să confirme faptele care îl privesc pe clientul său. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România.Poliţie sau Parchet .n. ediţia a Il-a. el rămâne legat de secretul profesional în f aţa organelor de cercetare sau a tribunalului pentru toate informaţiile confidenţiale care i-aufost încredinţate de clientul său.) au o cuprindere largă. pct. desigur. Este motivul pentru care membrii Corpului. în Norme profesionale. împreună cu colaboratorii lor. 24. ceea ce au aflat în timpul misiunilor lor. nu acelaşi lucru se poate spune despre informaţiile încredinţate de clienţi profesioniştilor contabili. 96 . Aceştia nu trebuie să dezvăluie necondiţionat. 44. cu excepţia cazurilor de denunţare prevăzute de lege. Acest principiu constituie o caracteristică esenţială a unei profesii exercitate independent.n. organizată şi responsabilă. în Canea expertului contabil şi a contabilului autorizat. pag. 2001. ci şi pe cele de care s-a luat cunoştinţă prin intermediul lucrărilor executate. răspund de respectarea principiului deontologic al secretului profesional. nici chiar organelor de cercetare . De exemplu. 24. revăzută. chiar dacă acestea sunt cunoscute de public24. Faptele implicate în secretul profesional (al profesionistului contabil . El.

art. explicit. în misiunile de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare. 25. Codul de procedură civilă nu reglementează în mod expres.) are dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. art. 121 din Codul de procedură penală stipulează că expertul (inclusiv cel contabil -n. instanţa socoteşte de cuviinţă să cunoască părerea unor specialişti. în cursul urmăririi penale. secretul si confidenţialitatea în expertizele contabile. potrivit căruia expertul contabil nu trebuie să spună mai mult decât i se cere. Secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă -cazuri particulare. cercetarea dosarului se face cu încuviinţarea organului de urmărire. 97 .1. trebuie respectat. şi nici al unei terţe persoane25. şi nu atenuate.n. Expertul poate cere lămuriri organului de urmărire penală sau instanţei de judecată cu privire la 25 ***5 Normeie generale de bază. Totuşi. Astfel. iar instanţa o poate şi. în expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare secretul profesional şi confidenţialitatea profesională trebuie accentuate. pentru lămurirea unor împrejurări de fapt. Codul de procedură penală restricţionează accesul expertului contabil. o sancţionează cu ignorarea sa. de regulă. secretul profesional si confidenţialitatea profesională îmbracă forme particulare. acest adagio profesional. pag. 201 din Codul de procedură civilă stipulează că atunci când. în special al celui numit din oficiu. în cazul expertizelor contabile judiciare expertul contabil trebuie să se conformeze necondiţionat reglementărilor procedurale civile şi penale. în lucrarea citată. statornicind punctele asupra cărora ei urmează să răspundă (sublinierea noastră). va numi unul sau trei experţi. Orice întindere sau divagaţie a expertului contabil asupra unor puncte pe care instanţa nu le-a statornicit este neavenită. la informaţiile care nu au legătură cu dosarul cauzei. si anume: 2. 2. Prin urmare.Este important a se avea în vedere că informaţiile confidenţiale nu pot fi folosite în beneficiul personal.

la raportul de expertiză contabilă judiciară. inexistente la dosarul cauzei pe care îşi întemeiază concluziile (răspunsurile) la obiectivele (întrebările) fixate de organul judiciar. A. 98 .. cel puţin din următoarele considerente: 26 Deteşan. pot da expertului informaţiile necesare. organul judiciar nu ar trebui să îngrădească accesul expertului contabil la dosarul cauzei. este recomandabil ca expertul contabil să solicite (să ceară) aceasta în scris. procese-verbale de inventariere. motivând cererea sa. nu trebuie să fie în mod necesar restrictivă.) prevede situaţia că părţile. Aşa susţin unii autori26. în condiţiile în care secretul şi confidenţialitatea la care are acces expertul contabil sunt reglementate si operante profesional. cum ar fi: acte de gestiune. pag.anumite fapte şi împrejurări ale cauzei. organul judiciar nu dispune completarea dosarului cauzei cu materialul documentar sugerat de expertul contabil. Textul procedural invocat (art.p. în cadrul dosarelor penale. Părţile. 33. organul judiciar poate restricţiona accesul expertului contabil numit chiar şi la o parte din materialele aflate în dosarul cauzei. ca expertul contabil să aducă la cunoştinţa organului judiciar care a dispus expertiza necesitatea completării materialului documentar aflat la dosarul cauzei. pot da expertului explicaţiile necesare. Deşi în practică unii experţi contabili ataşează. acest lucru nu este recomandabil. Dacă. alte înscrisuri necesare efectuării expertizei contabile. 121. apreciem că interpretarea textului de procedură. sub formă de anexe. Din acest text procedural rezultă că. în astfel de cazuri. cu încuviinţarea si în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. fără motive obiective. din diferite considerente. părţile pot invoca existenţa unor materiale inexistente la dosarul cauzei. Apreciem că. Respectarea strictă a prevederilor procedurale impune. în cazul acestor explicaţii.p. C. acte noi. cit. expertul are dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. Or. cu încuviinţarea si în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată.. op.

de o selectare a materialului documentar aflat la părţile im plicate în proces. Desigur. la art.• • • Materialul dosarului. înainte ca expertul contabil să decidă ce documente ar trebui să depună părţile la dosarul propriu-zis al cauzei. De altfel. ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor prin carte poştală recomandată. cu dovadă de primire. sunt frecvente cazurile în practica judiciară (civilă si penală) în care dosarul propriu-zis al cauzei reprezintă doar punctul de pornire în documentarea expertului contabil. pentru a putea răspunde la obiectivele (în trebările) expertizei este nevoie de o documentare prealabilă. din diverse motive. Relevăm însă şi o discrepanţă între procedura civilă şi cea penală în materie de documentare a expertizei contabile judiciare. ar putea fi costisitoare şi ar putea prelungi nejustificat timpul necesar elaborării expertizelor contabile judiciare. Dovada de primire va fi alăturată lucrării expertului. Apreciem 99 . Codul de procedură civilă. considerat dreptul comun în materie de probaţiuni judiciare. Părţile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. singura soluţie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar să dispună depunerea la dosarul propriu-zis al cauzei a materialului documentar pe care îl consideră necesar. nu se află în toate cazurile la dosarul propriu-zis al cauzei. chiar dacă ar fi posibilă. 208 prevede că dacă pentru expertiză este nevoie de o lucrare la faţa locului. partea (părţile) la care se află materialul documentar nu agreează expertul contabil numit din oficiu si refuză accesul acestuia la documentare. documentarea propriu-zisă urmând a se face acolo unde se găseşte materialul documentar. Transferarea arhivei părţilor în arhivele organului judiciar. în speţă documentările contabile în baza cărora trebuie să se efectueze expertiza contabilă. în multe cazuri. dacă. arătând zilele si orele când începe si continuă lucrarea.

în practica judiciară curentă se întâlnesc şi cazuri în care părţile implicate în proces refuză colaborarea. dar de „lege ferenda" pledăm pentru simplificarea procedurilor. obstrucţionându-1 în misiunea sa. în astfel de situaţii. şi nici formalizate. Mai facilă este deplasarea expertului contabil la sediul sau la locul unde se află documentele contabile care trebuie expertizate. procedurile privind accesul la informaţiile contabile nu sunt nici restricţionate. Aşadar. Fiind expertize contabile amiabile. 3. sunt necesare frecvent lucrări la faţa locului.că documentarea la faţa locului trebuie acceptată explicit şi în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. şi în cazul expertizelor contabile dispuse în dosare penale. desigur. Transferarea acestor arhive la sediul organelor judiciare este costisitoare. Totuşi. nici nu este posibilă. acest lucru se poate face cu aprobarea organelor judiciare care administrează procesul penal. care. Apreciem că tot de secret şi de confidenţialitate în expertiza contabilă ţine 100 . respectiv documentări în arhivele contabile ale părţilor implicate în procesul penal. este recomandabil ca unele aspecte esenţiale privind documentarea şi prezentarea concluziilor expertizelor contabile extrajudiciare să fie stabilite prin „contractul" intervenit în cadrul unor astfel de misiuni. Desigur. în special cu expertul contabil numit din oficiu. Comunicarea concluziilor expertizelor contabile.2. singura soluţie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar să oblige părţile să depună la dosarul propriu-zis al cauzei toate documentele contabile pe care le consideră necesare pentru a fi expertizate. în cazul expertizelor contabile extrajudiciare expertul contabil trebuie să se conformeze doar normelor profesionale ale Corpului în ceea ce priveşte secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă. fără procedura citării părţilor. prelungind nejustificat timpul necesar elaborării expertizelor contabile. iar uneori inoperantă. 2. în caz de reţinere preventivă a inculpaţilor.

civilă şi/sau penală a expertului contabil.3. experţii contabili numiţi atât din oficiu. după caz. Nerespectarea procedurilor de comunicare a conţinutului şi a concluziilor expertizelor contabile constituie o încălcare a obligaţiilor expertului contabil privind secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă şi poate atrage răspunderea disciplinară. din Codul de procedură penală. Acest lucru rezultă în mod explicit din prevederile art. 2. Pe cale implicită rezultă că expertiza contabilă trebuie depusă la instanţa de judecată care a dispus-o. 122 alin. b) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. 1) prevede că expertul este dator să-si depună lucrarea cu cel puţin cinci zile înainte de termenul sorocit pentru judecată.şi modul de comunicare a conţinutului şi a concluziilor expertizelor contabile. unde toţi cei in teresaţi. 101 . şi anume: a) în cazul expertizelor contabile judiciare. acesta trebuie să fie registratura generală (sediul solicitantului). cât şi la recomandarea părţilor sunt obligaţi să depună raportul de expertiză contabilă la organul judiciar care a dispus expertiza contabilă. inclusiv părţile implicate în proces.5. pot să-1 consulte. respectiv la dosarul cauzei. 3. Dacă locul depunerii expertizei con tabile extrajudiciare nu rezultă cu claritate din contract. Prin această procedură se evită comunicarea (infor marea) preferenţială a conţinutului şi concluziilor expertizelor contabile judiciare către unii utilizatori ai acestora. 109 alin. locul şi data depunerii lucrării trebuie să rezulte din contractul încheiat între solicitant şi expert. Principiul acceptării expertizelor contabile Reglementarea profesională privind acceptarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare. Dar şi Codul de procedură civilă (art. care stipulează: Ra portul de expertiză se depune la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată care a dispus efectuarea experti zei.

Apreciem că toate cazurile de incompatibilitate. Este recomandabil ca. 102 . abţinere etc. politice sau de altă natură. sarcini obşteşti. 20. cit. pag. Principiul independenţei expertului contabil şi 2. Acceptarea expertizelor contabile . op. pentru neacceptarea expertizelor contabile pot fi si alte motive temeinice. expertului contabil îi revine obligaţia de a presta serviciul solicitat fără selecţie pe motive etnice. în acest caz. Evident. avocatul etc. precizate în subparagrafele menţionate reprezintă motive temeinice de drept pentru neacceptarea expertizelor contabile solicitate. A.2. competenţa şi incompatibilitatea expertului contabil (a se vedea aspectele tratate în subparagrafele 2. în cazuri de neacceptare a expertizei contabile solicitate. Principiul competenţei expertului contabil).principiu deontologic general.. prin care se înţeleg acele împrejurări care îl împiedică pe expertul contabil să-şi poată îndeplini sarcina efectuării expertizei contabile. refuzul să fie prezentat solicitantului în scris.. în misiunile privind expertizele contabile. cazurile arătate nu sunt limitative.1. Important este ca motivul invocat de expert să fie temeinic. principiul acceptării acestora trebuie analizat. Această îndrumare s-ar impune în spiritul colegialităţii membrilor Corpului. acceptarea expertizelor contabile solicitate trebuie să aibă caracter de universalitate.1. cu prezentarea explicită a motivului temeinic invocat. 27 Deteşan. religioase. adică de natură să creeze organului care a dispus lucrarea credinţa că cel în cauză nu poate efectiv să-şi ducă la îndeplinire mandatul încredinţat27.3. interpretat şi mai ales aplicat în strictă concordanţă cu independenţa.3. cum ar fi caz de boală. sarcini profesionale speciale. concediu de odihnă. recuzare. Alături de acestea. Când singurul motiv temeinic invocat este aglomerarea lucrărilor m raport cu termenul depunerii expertizei solicitate. apreciem că solicitantul ar trebui îndrumat spre alţi experţi contabili nominalizaţi. Totuşi. Expertul contabil este un profesionist al societăţii ca si medicul. Corelativ dreptului oricui de a solicita o expertiză contabilă.

Bucureşti. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. 103 . la intrarea în profesie. să păstrez secretul profesional şi să aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil28. 28 O. el trebuie să aducă aceasta la cunoştinţa solicitantului. Consecinţa apariţiei motivului temeinic este înlocuirea expertului contabil.G. eventual dovedind situaţia în care se află cu acte cum ar fi: adeverinţe. Expertul contabil. să respect prevederile Regulamentului Corpului Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România şi ale Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili si a contabililor autorizaţi. depune următorul jurământ scris: Jur să aplic în mod corect şi f ară părtinire legile ţării. 2001. Dacă după acceptarea expertizei contabile intervine un motiv temeinic care să-1 împiedice pe expertul contabil să finalizeze lucrarea. Dacă în cauză se află un expert contabil recomandat de către parte sau un expert contabil care a contractat o expertiză contabilă extrajudiciară. certificate de boală etc. ediţia a IlI-a. Editura CECCAR. este recomandabil ca solicitantul lucrării să fie îndrumat spre alţi experţi contabili nominalizaţi. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi (cu modificările şi completările ulterioare).6. nr. 2. Principiul responsabilităţii efectuării expertizelor contabile Reglementarea profesională privind responsabilitatea în efectuarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare. 1. Expertul contabil care a acceptat o expertiză contabilă trebuie să efectueze personal lucrarea. Expertizele contabile acceptate trebuie efectuate de către acceptant. Responsabilitatea expertizelor contabile este întărită de jurământ. respectiv la obţinerea calităţii de expert contabil. este dreptul solicitantului de a-i accepta sau nu.3.2. Desigur.

expertul contabil trebuie să se conformeze jurământului deontologic. Codul de procedură penală nu reglementează jurământul confesional în cazul expertizelor contabile dispuse în procesele penale. la norma profesională). în ceea ce priveşte responsabilitatea efectuării expertizelor contabile judiciare dispuse în procesele civile (a se vedea Comentariul nr. Consecinţele efectuării expertizelor contabile fără respon sabilitate. Codul de procedură civilă (art. 3516. profesional. se aplică jurământul deontologic. profesional. după caz. aprecierea responsabilităţii cu care a fost efectuată o expertiză contabilă poate fi făcută diferit de către: • expertul contabil care se conformează liberului său arbitru (conştiinţei) şi jurământului profesional şi confesional. l. • utilizatorii expertizelor contabile care. Nici autoreglementările Corpului nu o fac în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. 104 . sunt influenţaţi de interesele lor individuale (nu neapărat meschi ne) în care doresc (intenţionează) să utilizeze expertizele con tabile. Codul de procedură civilă reglementează jurământul con fesional. vrând-nevrând. este relativă. în aceste cazuri. profesional. 2. 206) reglementează o procedură distinctă.Acesta este un jurământ deontologic. şi anume cea a jurământului confesional. Prin urmare. 3. Dacă jurământul confesional lipseşte. ca în oricare alt domeniu al activităţii umane. El trebuie aplicat necondiţionat şi în cazul expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. 4. de care expertul contabil trebuie să ţină seama în realizarea tuturor misiunilor sale. Responsabilitatea în efectuarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare.

G. Noua expertiză va fi ordonată din oficiu când este necesară. potrivit art. dacă au însă dubii asupra responsabilităţii cu care s-au efectuat expertizele contabile solicitate. iar instanţa poate dispune. 2. formulată în timp util. care apreciază necesitatea ei. pag.. respectiv Expertiza contrarie. o nouă expertiză contabilă. Expertiza nu va fi luată în considerare dacă expertul nu ajunge la concluzii.. la primul termen după depunerea raportului de expertiză. Preluate după Boroi. cit. op. 309.. Chiar dacă într-o cauză s-a efectuat o expertiză şi o nouă expertiză. mai ales când problema în litigiu este de mare complexitate şi de strictă specialitate. pag. au propriile lor căi de atac. nimic nu i se poate reproşa. Rădescu. cit. din Codul de procedură civilă. 105 . Dacă noua expertiză este necesară pentru stabilirea faptelor. Rădescu. 530 Aspecte din jurisprudentă 1) 2) 3) 4) 5) 6) Contraexpertiza cerută de una dintre părţi nu este obligatorie pentru instanţă. dacă este cazul.. Totuşi. va trebui cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. chiar dacă partea este decăzută din probă. 314-315. Utilizatorii expertizelor contabile. celui confesional. nu există niciun impediment legal de a se admite o nouă cerere a părţii. chiar si din oficiu. ci face o simplă apreciere subiectivă.. pe bază de date şi raţionamente precise. părţile vor arăta obiecţiile lor la acesta. op. G. fie completarea expertizei.Dacă expertul contabil s-a conformat liberului arbitru (conştiinţei) şi jurământului deontologic şi. D. Când s-au administrat două expertize contradictorii. fie o nouă expertiză29. instanţa nu poate proceda la realizarea unei medii aritmetice.. 212 alin. şi anume: în cazul expertizelor contabile judiciare. D. ci trebuie 29 30 Boroi. instanţa este datoare să o încuviinţeze.

în raport de celelalte probe administrate cu privire la calitatea şi uzura bunului.să accepte motivat una dintre expertize şi să o înlăture pe cealaltă sau să le înlăture pe amândouă şi să recurgă la alte criterii de evaluare. în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. 7) în caz de neconcordanţă între două sau mai multe expertize cu privire la evaluarea unor bunuri. deoarece o asemenea evaluare este o operaţiune pur mecanică. Multe dintre astfel de cazuri de jurisprudenţă pot fi evitate dacă expertizele contabile judiciare se efectuează cu responsabilitate. pentru fiecare obiect în parte. 106 . efectuarea acestora fără responsabilitate se sancţionează cu scăderea prestigiului expertului contabil în rândul potenţialilor solicitanţi de astfel de expertize contabile. instanţa are libertatea de a alege una dintre evaluările propuse. Ea nu poate însă să conchidă pentru valoarea medie rezultată din expertize.

şi: a) Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele con tabile. care explicitează: 1) dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea ex perţilor contabili. Toate aceste aspecte explicitate de normele de lucru şi de raport privind expertiza contabilă reprezintă o succesiune logică a etapelor de lucru în demersul elaborării expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. 4) documentarea lucrărilor privind expertizele contabile. 2) contractarea si programarea expertizelor contabile. Aceste norme le completează pe cele de comportament profesional sub aspect tehnic şi profesional. De altfel. Cadrul general al succesiunii lucrărilor privind elaborarea expertizelor contabile Autoreglementarea profesională Norma şi comentariile misiunilor privind expertizele contabile cuprinde. 3) delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile.Capitolul 3 DEMERSUL TEHNIC ŞI PROFESIONAL PRIVIND ELABORAREA EXPERTIZELOR CONTABILE 3. şi 2) semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă. respectarea normelor tehnice şi profesionale sub formularea profesionistul contabil trebuie să efectueze lucrările sale în conformitate cu normele tehnice 107 . b) Norme de raport specifice expertizelor contabile.1. alături de normele de comportament profesional (tratate în Capitolul 2 al prezentei lucrări). care expli citează: 1) redactarea raportului de expertiză contabilă.

contactarea experţilor contabili trebuie să fie o subetapă distinctă şi premergătoare 31 Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România. Orice solicitant de expertize contabile are dreptul să contacteze pe oricare dintre experţii contabili nominalizaţi în Monitorul Oficial al României. completate ori de câte ori se va considera necesar cu aspecte din reglementările legale (procedurale) şi jurisprudenţă.2. 3.1. 2001.1.2. pag. în raportul direct dintre solicitantul expertizei contabile şi expertul contabil.si profesionale care îi sunt aplicabile31 este un principiu fundamental care trebuie să-i ghideze pe profesioniştii contabili în conduită şi în relaţiile lor profesionale cu terţii (clienţii). Dispunerea şi numirea experţilor contabili 3. trebuie să fie membru al Corpului. Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile 3. l lit. înscris în Tabloul Corpului. Editura CECCAR. Cum în majoritatea cazurilor expertizele contabile sunt lucrări cu caracter de urgenţă.1. între două publicări ale Tabloului. Dispunerea şi numirea experţilor contabili în expertizele contabile judiciare Expertul contabil. ediţia a IlI-a. acesta din urmă trebuie să se legitimeze cu carnetul de expert contabil vizat la zi.2. Bucureşti. 108 . pct. pentru a putea efectua expertize contabile judiciare şi/sau extrajudiciare. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. Prezentul capitol al lucrării este axat pe specificul (particularităţile) aplicării normelor tehnice si profesionale în elaborarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. eventualele modificări în situaţia experţilor contabili se comunică beneficiarilor trimestrial. mai ales pentru solicitanţi. e). 76. care se publică anual în Monitorul Oficial al României.

ci vine în completarea şi/sau actualizarea spiritului acesteia să fie aplicată cu prioritate. încheierea de numire va statornici şi plata experţilor.c. pentru a nu se prelungi nejustificat întreaga perioadă necesară elaborării expertizelor contabile. Acest aspect este valabil atât în cazul expertizelor contabile judiciare. cât si al celor extrajudiciare. un aspect trebuie relevat. Art. a cărei reglementare profesională este prezentată în continuare. Rezultă că procedura civilă permite contactarea experţilor contabili direct de către părţi. Aceasta rezultă din ierarhia consacrată a textelor juridice: reglementările procedurale (Codul de procedură civilă şi penală) emană de la puterea legislativă (Parlament). Reglementările procedurale au întâietate în faţa normelor profesionale. şi anume: normele profesionale sunt de factură mai recentă decât reglementările procedurale. fapt care impune ca o prevedere din normele tehnice şi profesionale care nu contravine unei prevederi procedurale.) prevede că experţii se vor numi de către instanţă. Contactarea şi numirea experţilor contabili în vederea efectuării de expertize contabile judiciare sunt reglementate de Codurile de procedură civilă şi penală ale căror dispoziţii generale sunt invocate în Norma profesională nr. să se facă trimiteri explicite la normele tehnice şi profesionale emise de Corp. De legeferenda susţinem necesitatea ca. în ipoteza revizuirii reglementărilor procedurale. Totuşi. iar normele profesionale emană de la un organism de autoreglementare (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România). 1. 3521 Dispunerea expertizelor contabile judiciare si numirea experţilor contabili. dacă părţile nu se învoiesc asupra numirii lor.numirii experţilor contabili. solicitantul expertizei contabile trebuie să se asigure în prealabil că expertul contabil contactat are disponibilitatea să efectueze expertiza contabilă care urmează a fi solicitată.p. 202 din Codul de procedură civilă (C. 1. care au dreptul să propună instanţei numirea 109 .1. Contactarea şi numirea experţilor contabili în dosarele civile. Cu alte cuvinte.

205. (3) un paragraf din care să rezulte termenul (data) la care tre buie depus raportul de expertiză contabilă. • inserarea în încheierea de şedinţă a paragrafelor minim ne cesare. (3) sau (4) lipseşte din încheierea de şedinţă. Dacă vreunul dintre paragrafele (2). cum ar fi: • posibilitatea expertului contabil sau experţilor contabili de a aduce la cunoştinţa instanţei eventualele stări de incompati bilităţi şi/sau posibilităţi de recuzare care îl(îi) împiedică să accepte expertizele contabile solicitate. din art. 110 . C.lor. care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele patru paragrafe: 1l) un paragraf din care să rezulte numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu şi/sau la cererea părţilor. numirea acestuia (acestora) se face prin încheiere de şedinţă. Pe cale implicită însă.. Codul de procedură civilă nu prevede în mod expres dacă la şedinţa în care are loc numirea expertului contabil sau experţilor contabili acesta(aceştia) trebuie sau nu să fie prezent(ţi). expertul contabil este îndreptăţit. Apreciem că citarea şi prezenţa expertului contabil sau experţilor contabili la şedinţa de dezbateri în care urmează să fie numit(ţi) ar rezolva operativ mai multe probleme. (2) un paragraf cu obiectivele (întrebările) la care expertul sau experţii contabili trebuie să răspundă. părţile nu se învoiesc cu privire la numirea experţilor contabili. Cum.p. (4) onorariul (plata) statornicit(ă) expertului contabil sau exper ţilor contabili. instanţa a consultat părţile asupra acestui aspect. Indiferent dacă părţile din procesele civile cad sau nu la „învoială" asupra numelui expertului (experţilor). rezultă că dispoziţiile privitoare la citarea martorilor sunt deopotrivă aplicabile experţilor. după ce. de regulă. iar profesionalismul său îl obligă să ceară instanţei introducerea în încheierea de şedinţă a paragrafelor lipsă. de regulă. instanţele civile procedează la numirea experţilor contabili recomandaţi de acestea.c.

dacă acesta a f ost desemnat de organul de urmărire penală sau de instanţă. 111 . care stipulează: Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată. • posibilitatea expertului contabil sau experţilor contabili de a „negocia" cu instanţa şi/sau cu părţile onorariul pe care îl consi deră remuneratoriu pentru acceptarea expertizei contabile.p. 120. 2 şi 3. Acest lucru rezultă din art. fixează un termen la care sunt chemate părţile. când dispune efectuarea unei expertize.p. dar această procedură prelungeşte uneori în mod nejustificat timpul necesar elaborării expertizelor contabile. Potrivit art. precum si expertul. C. La termenul fixat se aduce la cunoştinţa părţilor si a expertului obiectivul expertizei si întrebările la care expertul trebuie să răspundă. expertul contabil este numit de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată. cu ocazia numirii sale.p. prezenţa expertului contabil. în dosarele penale. Problemele amintite mai sus pot fi rezolvate prin corespondenţă şi după numirea expertului contabil sau experţilor contabili. • 1. 118 alin. Contactarea şi numirea experţilor contabili în dosarele penale. fiecare dintre părţi având dreptul să ceară ca un expert contabil recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei contabile.).. este obligatorie. Necitarea şi deci lipsa expertului contabil sau experţilor contabili de la şedinţa de dezbateri în care au fost numit(ţi) de către instanţă nu poate constitui un motiv de refuzare a expertizelor contabile dispuse.2.posibilitatea expertului contabil sau experţilor contabili de a face observaţii cu privire la formularea obiectivelor (întrebă rilor) la care va(vor) trebui să răspundă. • posibilitatea expertului contabil sau experţilor contabili de a „negocia" cu instanţa şi/sau cu părţile termenul (data) la care se angajează să depună raportul de expertiză contabilă. din Codul de procedură penală (C. si li se pune în vedere că au dreptul să facă observaţii cu privire la aceste întrebări si că pot cere modificarea sau completarea lor.p.

Obiectivele (întrebările) la care trebuie să răspundă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să fie concise. alături de care trebuie să se regăsească cele patru paragrafe: 1) numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). Aceste ordonanţe conţin un dispozitiv în care sunt nominalizate persoanele implicate si infracţiunile pentru care sunt cercetate. care să participe la efectuarea expertizei. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată trebuie să admită prezenţa şi a experţilor contabili recomandaţi de părţi pentru a asista la efectuarea expertizei contabile.Părţile mai sunt încunostinţate că au dreptul să ceară numirea si a câte unui expert recomandat de către fiecare dintre ele. la termenul fixat pentru numire. expertul contabil sau experţii contabili este(sunt) îndrituit(ţi) să solicite organului de urmărire penală sau instanţei de judecată stabilirea onorariului pe care îl acceptă ca fiind remuneratoriu pentru efectuarea expertizei dispuse. După examinarea obiecţiilor si cererilor făcute de părţi si expert. ci dimpotrivă. 112 . Obligaţia prezenţei la numire revine numai expertului din oficiu. după caz. 4) onorariul (plata) expertului contabil sau experţilor contabili. Acest text procedural. Deşi textul procedural prezentat nu prevede în mod expres. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată pune în vederea expertului termenul în care urmează a fi efectuată expertiza. foloseşte termenii de expertiză şi expert. la cererea părţilor. dar este deopotrivă aplicabil şi în cazul expertizei contabile dispuse în dosarele penale. referindu-se la toate categoriile de expertize care pot fi dispuse în dosarele penale. dar nu există niciun impediment legal. 2) obiectivele (întrebările) expertizei contabile. încunostinţăndu-l totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe părţile. 3) termenul (data) depunerii raportului de expertiză contabilă. Actul procedural de numire a expertului contabil sau experţilor contabili în dosarele penale este ordonanţa emisă de organul de urmărire penală sau de Parchetele de pe lângă instanţele de judecată. apreciem că. 2.

798/1998 al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj. în aceeaşi perioadă. Cluj-Napoca a fost cercetat pentru evaziune fiscală privind impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată datorate bugetului de stat pentru perioada l ianuarie30 aprilie 1995 de către societăţile comerciale menţionate.C.R. Serviciul de Cercetări Penale. Ilustrăm aceste aspecte prin prisma unor comentarii pe marginea obiectivelor (întrebărilor) formulate expertului contabil în dosarul de urmărire penală nr. Obiectivele (întrebările) formulate de către organul de urmărire penală sunt prezentate în caseta următoare: Obiectivul nr. Obiectivul nr.fără echivoc şi fără a se solicita încadrarea legală a faptelor supuse judecăţii.L. Obiectivul nr.R.C. Obiectivul nr. 3 Deducerea si calcularea TVA care trebuia vărsată la buget de către învinuit. 4 Ce acte normative au fost încălcate de către învinuit în legătură cu operaţiunile contabile menţionate mai sus? 113 . 2 Recalcularea profitului în funcţie de cheltuielile avute de cele două firme şi stabilirea impozitului care trebuia vărsat de către învinuit în perioada menţionată mai sus. Cluj-Napoca pot fi incluse în cheltuieli.C.R. Cluj-Napoca şi S.C. „EMS" S. în care administratorul S. „VOLTAJ" S. „VOLTAJ" S. Acest lucru este deopotrivă valabil atât în cazul expertizelor dispuse în dosarele civile. „EMS" S. l Dacă dobânzile plătite de învinuit în perioada ianuarieaprilie 1995 pentru împrumuturile luate de firmele S.L. 83.L. cât şi în cele penale. Cluj-Napoca şi al S.L.R.

Cluj-Napoca. „EMS" S. 2 şi 3: bl) Apare o confuzie între învinuit şi contribuabil. b) Referitor la Obiectivele nr.R. 114 .C.L. 2) Raportat la cele două probleme de fond (esenţiale).798/1998. „VOLTAJ" S.L. Această calitate (de contribuabil) o aveau cele două societăţi comerciale: S.Comentarii 1) Apreciem că obiectivele (întrebările) formulate expertizei contabile judiciare. Cluj-Napoca au fost sau nu calculate şi contabilizate corect în perioada supusă expertizării. orice cheltuială făcută în numele unei societăţi comerciale este o cheltuială a aces teia.C.R.L.R.C. şi anume: a) învinuitul avea sau nu responsabilitatea legală a organi zării si conducerii contabilităţii celor două societăţi co merciale (S. în speţă. obiecti vele (întrebările) formulate de organul de cercetare penală comportă cel puţin următoarele observaţii: a) Referitor la Obiectivul nr. „VOLTAJ" S. dispusă în dosarul de urmărire penală nr.R. sunt formulate în mod neprofesionist. Cluj-Napoca). Cluj-Napoca şi S. „VOL TAJ" S. b) Impozitul pe profit si taxa pe valoarea adăugată datorate bugetului de stat de către S. „EMS" S. învinuitul (persoană fizică) nu avea calitatea de contribuabil în ceea ce priveşte impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată.C. 83. „EMS" S. în perioada supusă expertizării.L. Cluj-Napoca şi S. l. respectiv l ianuarie-30 aprilie 1995.C. raportat la le gislaţia fiscală în vigoare.C. deoarece în acest dosar penal două probleme de fond (esen ţiale) trebuiau supuse atenţiei expertizei contabile. se punea problema în ce măsură cheltuiala cu dobânzile era sau nu deductibilă fiscal.L.L. Cluj-Napoca şi S.R.R.

pentru că expertul contabil care îşi permite să precizeze ce acte normative au fost încălcate sugerează automat ce sancţiune trebuie aplicată.L. 2: Dacă cuantumul impozitului pe profit si al taxei pe valoarea adăugată calculate si contabilizate înperioadal ianuarie-30 aprilie 1995 de către S.L.C. 4 solicită expertului contabil să facă încadrări legale.R. „VOLTAJ" S. „EMS" S. „VOLTAJ" S. „EMS" S. l: Cine avea obligaţia legală privind orga nizarea si conducerea contabilităţii la S.C. c) Obiectivul nr.R.L.R. raportat la legislaţia fiscală în vigoare. Cluj-Na poca sunt corecte.L. s-ar fi putut ca organul de cercetare penală să nu fi fost receptiv la reformularea obiectivelor. 3) Apreciem că o formulare mai concisă. să se stabilească eventualele diferenţe si penalităţi în raport cu legislaţia fiscală în vigoare în perioada supusă expertizării. dar expertul contabil.C.b2) Adevărata problemă vizată de cele două obiective este dacă cele două societăţi comerciale (S.C. putea s-o facă. şi nu participarea acestuia la încadrarea juridică a învi nuitului. 4) Dacă organul de cercetare penală ar fi făcut altfel de formulări ale obiectivelor în expertiza dispusă.R. ar fi vizat doar contri buţia expertului contabil la completarea probelor adminis trate. în speţă. în perioada respectivă.C.R. ClujNapoca) au calculat şi contabilizat corect impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată în perioada supusă expertizării. Cluj-Napoca în perioada l ianuarie-30 aprilie 1995? b) Obiectivul nr.L.C. Nu ştim dacă a făcut-o sau nu! 115 . Cluj-Napoca şi S. Cluj-Napoca si S. „EMS" S. cu mai puţin echivoc şi fără solicitări de încadrări legale (a obiectivelor prezentate în caseta anterioară) ar putea fi: a) Obiectivul nr. Cluj-Napoca şi S.R. în virtutea profesionalismului său. „VOLTAJ" S.L.

Termenul (durata) de efectuare a expertizei şi fixarea datei depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară. Apreciem că termenul (durata) efectuării expertizelor contabile judiciare este obiect de negociere între organul judiciar care a dispus-o şi expertul(ţii) contabil(i) numit(ţi). Organul judiciar care dispune efectuarea unei expertize contabile şi care numeşte expertul(ţii) contabil(i) trebuie să stabilească şi plata acestuia (acestora). termenul (durata) efectuării expertizei contabile judiciare curge între data numirii expertului(ţilor) contabil(i) şi data fixată pentru depunerea raportului de expertiză contabilă la dosarul cauzei (organul judiciar care a dispus-o). orientativ. Nu există criterii riguroase pentru stabilirea termenului (duratei) necesar(e) efectuării expertizei contabile judiciare. c) perioada de timp în care s-au derulat evenimentele şi tranzac ţiile contabilizate supuse expertizării. Totuşi. 4. b) numărul şi complexitatea obiectivelor (întrebărilor) formu late de către organul judiciar care a dispus expertiza conta bilă. Plata experţilor contabili trebuie să fie remuneratorie. Sediul general al materiei este art. cum ar fi: a) celeritatea soluţionării dosarelor civile şi penale. 202 din Codul de procedură civilă (C. şi că depinde de profesionalismul acestora. unele aspecte pot fi avute în vedere. Reglementările procedurale (civile şi penale) nu fac însă referiri la modul de statornicire a plăţii experţilor contabili.p. care a elaborat Regulamentul privind disciplina onorariilor. Acest gol este umplut de către autoreglementările Corpului.). Organul judiciar care dispune efectuarea expertizei contabile este obligat să stabilească prin încheiere de şedinţă (în cazul dosarelor civile) şi prin ordonanţă (în cazul dosarelor penale) termenul (durata) efectuării expertizei contabile şi data depunerii raportului de expertiză contabilă. indem- 116 .c. care precizează că încheierea de numire va statornici si plata experţilor.3. Principial.

în funcţie de scopul în care urmează a fi folosită expertiza contabilă extrajudiciară de către solicitant. 5. Compensaţiile pentru restituirea cheltuielilor si pentru indemnizaţii sunt cumulabile în fiecare caz. c) onorarii. Bucureşti.2. dar. Din cuprinsul art. 3. profesionistului contabil i se cuvin compensaţii pentru: a) restituirea cheltuielilor de călătorie si sejur. Dispunerea şi numirea experţilor contabili în expertizele contabile extrajudiciare 1. acesta trebuie să aprecieze în ce măsură terţii cărora expertiza le va fi opo117 . Potrivit art. dacă nu se prevede altfel prin prezentul Tarif profesional.2. b) indemnizaţii. Contactarea experţilor contabili în vederea efectuării de expertize extrajudiciare nu este supusă niciunei reglementări procedurale. 25 din Tariful profesional rezultă cu claritate că onorariile pentru expertize contabile. şi aprobarea Tarifului profesional. 2 din acest Tarif profesional. experţii contabili întâmpină greutăţi în utilizarea Tarifului profesional în raporturile lor cu Birourile locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile. pentru activitatea desfăşurată în beneficiul unui client. Inadvertenţe reglementare privind stabilirea şi decontarea onorariilor experţilor contabili. care a fost aprobat prin Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. Totuşi. 01/49 din 31 martie 2001 (publicat de Editura CECCAR. se stabilesc potrivit respectivului Tarif.irizaţiilor şi criteriile pentru restituirea cheltuielilor pentru prestaţiile profesionale ale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. Apreciem că această practică nu contravine principiilor de deontologie profesională.1. Practica atestă că solicitanţii de expertize contabile extrajudiciare îi contactează cu prioritate pe acei experţi contabili pe care îi cunosc personal sau cu care au mai conlucrat în diverse împrejurări. 2004). inclusiv pentru expertizele contabile judiciare.

zabilă ar putea-o respinge pe motive de incompatibilităţi, fără a se valorifica conţinutul expertizei contabile extrajudiciare. Recomandăm solicitanţilor de expertize contabile extrajudiciare, în vederea contactării experţilor contabili, să se adreseze filialelor Corpului, indicând eventual tematica (domeniul) expertizei contabile extrajudiciare pe care ar dori să o solicite, pentru a le fi recomandaţi acei experţi contabili sau acele cabinete de expertiză contabilă care au efectuat şi efectuează frecvent lucrări de bună calitate pe tematica respectivă. Aceasta, deoarece unii experţi contabili se specializează pe anumite domenii, ceea ce le permite să efectueze lucrări de calitate în timp scurt. 2. Numirea experţilor contabili pentru efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare se face prin contract, încheiat între solicitant şi expertul(ţii) contabil(i) sau cabinetul de expertiză contabilă contactat. Fiind un act bilateral, acest contract trebuie să cuprindă un dispozitiv în care să fie identificabile părţile contractante, respectiv expertul(ţii) contabil(i) sau cabinetul de expertiză contabilă, pe de o parte, şi solicitantul expertizei contabile extrajudiciare, pe de altă parte, în continuarea acestui dispozitiv, contractul trebuie să cuprindă următoarele clauze minimale: a) obiectivele (întrebările) la care trebuie să se formuleze con cluzii (răspunsuri) profesionale; b) termenul (data) şi locul depunerii raportului de expertiză con tabilă extrajudiciară; c) onorariul expertului(ţilor) contabil(i) sau cabinetului de ex pertiză contabilă, calculat pe baza Tarifului profesional. Toate aceste clauze contractuale trebuie să fie rezultatul negocierilor directe dintre părţile contractante. Lipsa oricăreia dintre aceste clauze contractuale minimale poate constitui motiv de nulitate relativă sau de reziliere a contractului de către oricare dintre părţi. Recomandăm experţilor contabili şi cabinetelor de expertiză contabilă să nu încheie contracte pentru efectuarea de expertize contabile extrajudiciare fără ca cele trei clauze contractuale minimale să fie formulate în mod explicit.

118

3.2.2. Contractarea şi programarea expertizelor contabile

Contractarea şi programarea misiunilor privind expertizele contabile sunt reglementate profesional prin autoreglementările Corpului, pe care le redăm în continuare. Reglementând relaţiile profesioniştilor contabili cu clienţii lor, Codul etic naţional al profesioniştilor contabili stipulează: a) Relaţiile membrilor Corpului cu clienţii lor se stabilesc prin contract scris de prestări servicii semnat de ambele părţi; b) Dacă în cursul executării lucrărilor (de expertiză contabilă - n.n.) se constată necesitatea modificării sau extinderii lu crărilor, se va încheia un act adiţional la contract. Apreciem că reglementările citate sunt imperative şi opozabile tuturor beneficiarilor lucrărilor de expertize contabile, pentru că, deşi sunt elaborate de un organism profesional (CECCAR), ele s-au elaborat în conformitate cu atribuţiile conferite prin lege Conferinţei Naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit căreia Conferinţa Naţională (a CECCAR -n.n.)... aprobă... Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. Pe cale de consecinţă niciun solicitant de expertize contabile nu poate refuza contractarea lucrărilor de expertiză contabilă solicitate înainte de acceptarea lor de către expertul contabil contactat. Refuzul de contractare a lucrărilor de expertize contabile de către solicitant poate constitui un motiv obiectiv pentru neacceptarea expertizei de către expertul contabil, care are obligaţia etico-profesională de a pretinde contractarea lucrărilor pe care urmează să le execute. Problematica contractării lucrărilor de expertiză contabilă trebuie abordată însă pragmatic, scop în care mai multe probleme trebuie analizate, cum ar fi:
1. Contractarea lucrărilor de expertiză contabilă extrajudiciară - o practică unitară

In acest scop, Corpul a adoptat, în Anexa nr. l la Norma si comentariile misiunilor privind expertizele contabile, un model-cadru 119

de CONTRACT pentru expertize contabile extrajudiciare, al cărui conţinut îl prezentăm în caseta următoare:

CONTRACT încheiat între:
Expertul(ţii) contabil© / S.C. „. cu domiciliul / sediul social în_____ înscris(şi) / (ă) în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea ___________________Poziţia____________________, denumit(ţi) / (ă) PRESTATOR(I) şi
(Denumirea beneficiarului)

cu domiciliul / sediul social în____________________________ reprezentat(ă) prin____________________________________ denumit(ă) BENEFICIAR, s-a încheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare. Art. l. Prestatorul se obligă să procedeze la examinarea profesională şi să formuleze concluzii (răspunsuri) la următoarele obiective: Obiectivul 1: Obiectivul 2: Obiectivul n: Art. 2. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obligă să pună la dispoziţia prestatorului următoarele materiale documentare: 120

n: Art. 3. Prestatorul se obligă să întocmească RAPORTUL DE EXPERTIZĂ EXTRAJUDICIARĂ în conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile; acesta va fi depus la ________________________________________________ până la data de_________________________ Art. 4. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ se obligă să plătească prestatorului onorariul în sumă de_______________lei, din care_________________lei imediat după semnarea prezen tului contract şi_________lei până la data de_______________ Art. 5. în conformitate cu principiile deontologiei profesiei contabile liberale părţile se obligă să asigure confidenţialitatea informaţiilor reciproce la care au acces cu ocazia executării prestaţiei care face obiectul prezentului contract. Art. 6. Prezentul contract s-a încheiat în________exemplare, intră în vigoare cu data semnării şi se completează cu prevederile legislaţiei civile în materie. Localitatea Data______ PRESTATOR, BENEFICIAR,

121

Acesta ar constitui un complement de profesionalism şi transparenţă în stabilirea (negocierea) onorariului expertului(ţilor) contabil(i). într-o anexă separată la contract. la care să se facă trimitere în cuprinsul contrac tului. Recomandăm ca.Din acest model rezultă că un contract pentru executarea de expertize contabile extrajudiciare trebuie să cuprindă următoarele clauze minimale: a) Obiectul contractului. Materialul documentar minimal pe care BENEFICIARUL trebuie să-1 pună la dispoziţia PRESTATORULUI. este recomandabil ca acesta să fie prezentat într-o anexă la contract. 01/49 din 31 martie 2001. Locul si data depunerii raportului de expertiză contabilă ex trajudiciară. Clauza de confidenţialitate. care constă în obiectivele (întrebările) la care expertul(ţii) contabil(i) trebuie să formuleze con cluzii (răspunsuri). care are menirea de a „întări" şi prin contract prestigiul profesiei contabile liberale. în măsura în care structura materialului documentar este diversificată (cuprinde multe referinţe documentare). întocmit în conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile. 122 b) c) d) e) . prin com portamentul etico-profesional al membrilor săi. să se pre zinte calculul detaliat al onorariului prevăzut în sumă totală în conţinutul contractului. ele pot fi redactate într-o anexă la contract. Dacă numărul de obiective (întrebări) la care expertul(ţii) contabil(i) trebuie să formuleze concluzii (răspunsuri) este relativ mare. Onorariul expertului(ţilor) contabil(i) stabilit în conformitate cu Tariful profesional aprobat conform Hotărârii Confe rinţei Naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabi lilor Autorizaţi din România nr.

nr. atunci când este cazul. Pentru expertul contabil recomandat de parte nu există niciun impediment pentru negocierea unui contract de tipul 123 . Substituirea CONTRACTULUI de către încheierea de şedinţă..p. avansul pentru cheltuielile de deplasare. întrucât în reglementările invocate mai sus sunt cuprinse clauzele minimale cerute de norma profesională privind expertizele contabile. şi comunică biroului local pentru expertize judiciare tehnice si contabile numele persoanei desemnate să efectueze expertiza. 2/2000. 2..G. Contractarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară . organele de urmărire penală. pe cale implicită se poate accepta că încheierea de şedinţă a instanţei de judecată.p. Totuşi.p. respectiv Codul de procedură penală (C. respectiv ordonanţa organului de urmărire şi cercetare penală ţin loc de CONTRACT. stabileşte data depunerii raportului de expertiză. indică în scris.). respectiv ordonanţă este acceptabilă doar pentru expertul(ţii) contabil(i) numit(ţi) din oficiu. Important este ca ele să nu lipsească. fixează onorariul provizoriu.).o propunere de „lege ferenda" în contextul CODULUI ETIC NAŢIONAL AL PROFESIONIŞTILOR CONTABILI obligativitatea contractării lucrărilor de expertiză contabilă este opozabilă şi organelor judiciare care dispun proba cu expertiza contabilă. instanţele judecătoreşti şi alte organe cu atribuţii jurisdicţionale care dispun proba cu expertiza contabilă din oficiu sau la cererea părţilor implicate în procesul judiciar se raportează numai la reglementările procedurale. cuprinse în Codul de procedură civilă (C. cu excepţia clauzei de confidenţialitate. reluate în art.O ordine anume a acestor clauze minimale în contractul pentru executarea lucrărilor de expertiză contabilă extrajudiciară nu este obligatorie. 17 din O.c. obiectul expertizei si întrebările la care trebuie să răspundă acesta.). care prevede că organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei tehnice judiciare numeşte expertul (. prin încheiere sau prin ordonanţă.

Programarea lucrărilor de expertiză contabilă Necesitatea elaborării unui program de lucru privind elaborarea expertizelor contabile. b3) deplasări pentru documentări la faţa locului. Este recomandabil ca programul de lucru să fie o piesă distinctă în dosarele de lucru permanente ale expertului contabil. experţi contabili ai societăţii de expertiză 124 . d) redactarea raportului de expertiză contabilă. e) alte operaţiuni. 3. b) documentarea necesară pentru efectuarea expertizei conta bile. exprimat în ore. Pledăm pentru reglementarea unui CONTRACT adaptat expertizelor contabile judiciare. cât şi a celor extrajudiciare. c) prelucrarea si sistematizarea materialului documentar expertizabil.2. atât a celor judiciare. detaliat pe etape de lucru si/sau operaţiuni necesare elaborării expertizei contabile. b2) documentare specifică fiecărui(rei) obiectiv (întrebări) fixat(e) expertizei contabile. cum ar fi: a) studierea dosarului cauzei sau a temei în care a fost dispusă şi/sau contractată expertiza contabilă.2. care poate fi subdivizată în: bl) documentare generală. în cazul societăţilor de expertiză contabilă. programul de lucru este un instrument de programare. urmărire şi control al sarcinilor de serviciu ale salariaţilor şi/sau colaboratorilor. Programul de lucru pentru efectuarea expertizelor contabile trebuie să se concretizeze într-un buget de timp.celui reglementat prin norma profesională pentru expertiza contabilă extrajudiciară. derivă din angajarea unor termene precise la care rapoartele de expertiză contabilă trebuie predate solicitanţilor.1.

problema delegării şi supravegherii lu crărilor privind expertizele contabile judiciare s-ar impune cu nece sitate. 2001. niciun impediment nu poate fi invocat. cu modificările ulterioare32.2. 65/1994. cu modificările ulterioare). expertizelor contabile extrajudiciare comandate de so licitanţi societăţilor comerciale de profil. deocamdată. pag. 15. 1) Deşi reglementările procedurale (Codurile de procedură civilă şi penală fiind cronologic anterioare O. 8 din O. constituite în baza art. nr.3. Bucureşti. 65/1994. Editura CECCAR. 8 din O. Delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile La delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile trebuie ţinut seama de următoarele precizări: Norma nr.G. delegarea executării lucrărilor de expertiză contabilă judiciară trebuie să se facă numai acelor angajaţi ai societăţii de expertiză si consultanţă contabilă care au dobândit legal calitatea de expert contabil şi sunt înscrişi în Tabloul 2) 32 A se vedea Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat.G. Trebuie remarcat că. ediţia a IlI-a. Nu există criterii general valabile pentru elaborarea programului de lucru în afara profesionalismului şi experienţei expertului contabil. în ipoteza în care organele judiciare ar consimţi să solicite expertize contabile judiciare unor societăţi de expertiză si consultanţă contabilă (organizate în baza art. nr. 125 . cu modificările ulterioare) nu prevăd posibilitatea comandării expertizelor contabile judiciare societăţilor de expertiză contabilă. nr. 3523 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LU CRĂRILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE este specifică.G.contabilă. într-o astfel de ipoteză. 65/1994. 3.

întocmirea unui dosar permanent nu se impune. Acest comentariu este pertinent şi în cazul experţilor contabili care îşi desfăşoară activitatea prin cabinete individuale şi utilizează muncă salariată. prin urmare. Documentarea lucrărilor privind misiunile de expertiză contabilă îmbracă două aspecte: l. respectiv ale fiecărui cabinet individual de expertiză contabilă. răspunderea pentru efectuarea acestora cu respectarea normelor deontologice de lucru si de raport elaborate de Corp revine administratorului şi/sau şefului de cabinet. 3) în cazul angajării de expertize contabile (judiciare şi extrajudiciare) de către societăţi de expertiză şi consultanţă contabilă sau cabinete individuale ale experţilor contabili care folosesc muncă salariată. 3.Corpului. Totuşi. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile La documentarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare trebuie ţinut seama de următoarele precizări: Misiunile privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare nu au caracter repetitiv si.4. De asemenea. care trebuie să contrasemneze lucrările elaborate şi supravegheate de subalternii lor. Documentarea generală asupra evenimentelor şi tranzacţiilor care au legătură directă şi/sau indirectă cu obiectivele (în126 . este recomandabil ca expertul contabil să întocmească un OPIS al dosarelor de lucru realizate pentru fiecare expertiză contabilă efectuată. pentru ca la nevoie acestea să poată fi găsite cu uşurinţă. Executanţilor le incubă răspunderea internă potrivit reglementărilor proprii de organizare şi funcţionare ale fiecărei societăţi de expertiză si consultanţă contabilă. supravegherea lucrărilor trebuie atribuită angajaţilor societăţii de nivel ierarhic superior care au aceeaşi calitate cu executanţii lucrărilor.2.

Selectarea materialului documentar specific care trebuie expertizat. mai ales în cazul expertizelor contabile judiciare.trebările) fixate (formulate) expertizei. Materialul documentar specific nu trebuie anexat expertizei. Organul judiciar are la dispoziţie mijloacele procedurale specifice de a solicita şi de a dispune depunerea la dosarul cauzei a documentelor. pentru a nu afecta conciziunea şi claritatea raportului de expertiză contabilă propriu-zis. prelucrat. iar alteori este lăsată la aprecierea expertului contabil. 2. şi nu în original sau fotocopiat. în original sau în fotocopii. dar stă adesea la baza întocmirii unor Anexe la raportul de expertiză contabilă pe care expertul contabil consideră că trebuie să le prezinte separat. 127 . materialul documentar specific trebuie anexat expertizei. Documentarea specifică asupra evenimentelor şi tranzacţiilor care au legătură directă cu fiecare obiectiv (întrebare) fixat(ă) expertizei. în fotocopii. Materialul documentar specific avut în vedere de expertul contabil pentru fiecare obiectiv (întrebare) în parte trebuie menţionat în Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE imediat. se face uneori de către solicitantul expertizei. pe care le consideră necesare. Materialul documentar de ansamblu avut în vedere de expertul contabil trebuie menţionat într-un paragraf distinct din Capitolul I INTRODUCERE al normei de raport de expertiză contabilă. în special la expertize contabile judiciare. ar cere sau ar sugera anexarea unor documente. în altă formulare. chiar dacă formularea obiectivelor (întrebărilor) fixate. după fiecare obiectiv (întrebare) la care expertul contabil urmează să îşi formuleze un răspuns (o concluzie). ci de a elabora expertiza contabilă judiciară în calitate de „probă ştiinţifică" administrată de organul judiciar care a dispus-o. de regulă. Aceasta deoarece rolul expertului contabil nu este de a administra (culege) probe.

Redactarea raportului de expertiză contabilă Norma profesională specifică privind redactarea raportului de expertiză contabilă judiciară şi/sau extrajudiciară şi comentariile acesteia sunt prezentate în caseta următoare: 3531 REDACTAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ NORMA Lucrările şi concluziile expertizei contabile se consemnează într-un raport scris care trebuie să cuprindă cel puţin trei capitole: Capitolul I INTRODUCERE. opiniile 128 .1.3.3. Corpul a elaborat NORME DE RAPORT SPECIFICE EXPERTIZELOR CONTABILE. şi anume: a) Norme specifice privind redactarea raportului de expertiză contabilă.3. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi Capitolul III CONCLUZII. 3. Norme de raport specifice misiunilor privind expertizele contabile Orice misiune a profesionistului contabil trebuie să se încheie cu un RARORT SCRIS. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi. b) Norme specifice privind semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă. Când au fost numiţi sau angajaţi mai mulţi experţi contabili în aceeaşi cauză se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă.

numărul si anul dosa rului şi natura acestuia (civil sau penal). denumi rea şi calitatea procesuală a părţilor. (ii) Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiciare. (iii) Paragraful privind identificarea împrejurărilor şi circumstanţelor în care a luat naştere litigiul în care s-a 129 . numărul carnetului de expert contabil şi poziţia din Tabloul experţilor contabili. Capitolul I INTRODUCERE al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele paragrafe: (i) Paragraful de identificare a expertului(ţilor) contabil(i) nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile. domiciliul sau sediul social al acestuia. domiciliul sau sediul social al acestora. respectiv încheiere de şedinţă (în cazurile civile) sau ordo nanţă a organelor de urmărire penală (în cazurile penale). numărul şi data contractului în baza căruia se efectuează expertiza contabilă solici tată.separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexă a acestuia. care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi prenumele expertului(ţilor). cu menţionarea datei acestuia.1. COMENTARII 3531. domiciliul acestuia (acestora). în acest paragraf se menţionează: a) In cazul expertizelor contabile judiciare: actul care a stat la baza numirii expertului(ţilor). b) In cazul expertizelor contabile extrajudiciare: de numirea clientului.

(vi) Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legătură cauzală cu obiectivul(ele) expertizei contabile şi care a stat la baza întocmirii raportului de expertiză contabilă. în cazul expertizelor contabile dispuse de organele în drept. în cauze civile. De asemenea. data şi locul începerii lucrărilor expertizei contabile trebuie documentate prin citarea părţilor prin scrisoare cu aviz de primire. cu menţionarea expresă dacă s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile având acelaşi (aceleaşi) obiectiv(e). Materialul documentar nominalizat în acest paragraf trebuie să fie strict adecvat necesităţilor de documentare a obiectivelor expertizei contabile judiciare sau extrajudiciare. formularea obiectivului(elor) expertizei contabile.dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau contextul în care a fost contractată expertiza contabilă extrajudiciară. (v) Paragraful privind identificarea datei sau perioadei şi a locului în care s-a efectuat expertiza contabilă. (vii) Paragraful privind identificarea datei sau perioadei în care s-a redactat raportul de expertiză contabilă. (iv) Paragraful privind identificarea obiectivului(elor) expertizei contabile judiciare. în acest paragraf trebuie men130 . în cazul expertizelor contabile extrajudiciare formularea obiectivului(elor) acestora trebuie să fie cea din contract. respectiv în ordonanţa organelor de urmărire si cercetare penală (în cauze penale). în cazul expertizelor contabile judiciare formularea obiectivului(elor) expertizei contabile se preia „ad-literam" din formularea acestuia (acestora) în încheierea de şedinţă (în cauze civile).

ordonată şi sistematizată. iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora. a 131 . care trebuie să fie precis(ă). 3531. dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în formularea concluziilor sale. fără echivoc. este recomandabil ca ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă.). concis(ă). în fiecare astfel de paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei. locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor. Dar. redactat(ă) într-o manieră analitică. a reprezentărilor (înregistrărilor) contabile. Fiecare paragraf din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil. actele şi faptele analizate. dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă. fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative.2. sursele de informaţii utilizate. (viii) Paragraful privind identificarea datei iniţiale până la care raportul de expertiză contabilă trebuia depus la beneficiar şi indicarea eventualelor perioade de prelungire faţă de termenul iniţial.ţionat dacă s-au folosit lucrările altor experţi (contabili. tehnici etc. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar.

în exercitarea misiunii sale. 3531. dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă. asupra faptului dacă între3531. Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite. Un astfel de raport de expertiză con tabilă nu poate conţine concluzii (răspunsuri) alternative la obiectivul(ele) fixat(e) expertului contabil. care exprimă situaţii nereale sau care sunt suspecte. Raportul de expertiză contabilă întocmit în structura prezentată la pct.4. în promovarea raţionamentului său profesional. într-un paragraf al Capitolului H DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. deoarece expertul contabil analizează evenimente şi tranzacţii.3 este un raport de expertiză con tabilă obişnuit. el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixat(e) expertizei contabile. Capitolul HI CONCLUZII al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu conclu zia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei conta bile preluat(ă) în maniera în care a fost formulat(ă) m Capitolul n DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. 132 . De regulă. 3531. Aceasta. în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu.1-3531.3.expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare. se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale. Dacă expertul contabil. în cazuri deosebite. în care expertul contabil. şi nici asupra încadrărilor legale. consideră necesar să-şi exprime părerea asupra obiectivului(elor) expertizei contabile. necalificat. şi nu încadrarea juridică a acestora.

dar 133 . după para graful cuprinzând răspunsul la obiectivul(ele) exper tizei contabile. în astfel de cazuri se va întocmi un RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE. intitulat CON SIDERAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I). fie b) într-un capitol distinct.5. In cazuri cu totul deosebite. Aceste consideraţii trebuie limitate la strictul necesar sau impus de lege în cazul expertizelor contabile judiciare şi pot fi mai extinse (cuprinzătoare) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. în prezentarea consideraţiilor sale (lor) personale. poate face acest lucru fie: a) în finalul Capitolului III CONCLUZII.bările care i-au fost fixate sunt suficiente sau nu în clarificarea obiectivului(elor) expertizei sau cu privire la alte aspecte asupra cărora doreşte să reţină atenţia beneficiarului expertizei. Conţinutul şi întinderea consideraţiilor personale într-un raport de expertiză contabilă ţin de raţionamentul profesional al expertului(ţilor) contabil(i). expertul(ţii) contabil(i) se poate (pot) afla în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiză contabilă din cauza inexistenţei documentelor justificative şi/sau evidenţelor contabile care să ateste evenimentele şi tranzacţiile supuse expertizării. care va avea aceeaşi structură ca un raport de expertiză contabilă obişnuit (necalificat). în raportul de expertiză contabilă expertul(ţii) contabil(i) trebuie să se conformeze normelor de etică şi deontologie ale profesiei contabile liberale. Raportul de expertiză contabilă care cuprinde consideraţii personale ale expertului(ţilor) contabil(i) este calificat drept raport de expertiză contabilă cu observaţii. 3531. în special celor privind confidenţialitatea. Capitolul IV.

fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă. 3531 REDACTAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ este o normă analitică. 3531. Corpul a reglementat profesional: a) Modelul Raportului de expertiză contabilă judiciară (Anexa nr. Norma nr. cifre multiple sau alte elemente de natură similară. Totuşi. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un produs al muncii expertului(ţilor) contabil(i). Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale sau reproduse prin tehnici de multiplicare.care în Capitolul H DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi Capitolul III CONCLUZII va prezenta justificat şi fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuării expertizei contabile comandate de beneficiarul acestuia.6. b) Modelul Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară (Anexa nr. 3 la NORMA ŞI COMENTARIILE MISIUNI LOR PRIVIND EXPERTELE CONTABILE). 134 . 2 la NORMA ŞI COMENTARIILE MISIUNILOR PRI VIND EXPERTIZELE CONTABILE). Anexele la raportul de expertiză contabilă. ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă de prezentări prea detaliate. în completarea ei. cu observaţii sau cu imposibilitatea efectuării expertizei contabile). indiferent de tipul acestuia (obişnuit.

expert contabil. Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ şi redactarea acestuia Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ recomandat profesional de Corp este prezentat în caseta următoare: RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (i) Subsemnatul_______________________.__________.1.3.______________înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea__________________ Poziţia__________ (Dacă sunt mai mulţi experţi contabili acesta se repetă pentru fiecare) Paragraful (ii) Am fost numit(ţi) prin___________din data de__________ expert(ţi) contabil(i) în dosarul nr. domiciliat în_____________ ______________. posesor al car netului de expert contabil nr. domiciliul sau sediul social şi calitatea procesuală) 135 . __________________________ '.' • : 2.1.3. părţile implicate în proces fiind: 1. __________________________ n. (Pentru fiecare parte implicată în proces se va menţiona: denumirea.

fiscali etc. s-au utilizat / nu s-au utilizat lucrările altor experţi (tehnici.Paragraful (iii) împrejurările şi circumstanţele în care a luat naştere litigiul sunt: Paragraful (iv) Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabilă. __________________________ 2.).__________________________ n. la sediul social / domiciliul _____________________ Paragraful (vi) Materialul documentar care a stat la baza efectuării exper tizei constă în_____________________________________ Paragraful (vii) Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a fă cut în perioada_________________. căreia i s-au fixat următoarele obiective (întrebări): 1. Problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei sunt: 136 . în cauză s-au efectuat / nu s-au efectuat alte expertize contabile. Paragraful (v) Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada.

dacă este cazul) în conformitate cu documentele expertizate. i. concis şi fără ambiguităţi) Capitolul III CONCLUZII în conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă.Paragraful (viii) Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză con tabilă a fost fixată la_____şi prelungită la_____(dacă este cazul). formulăm. n) Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. următorul răspuns: (Se redactează răspunsul clar. i s-au examinat următoarele documente: (Descriere detaliată. la obiectivul nr. Capitolul H DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectivul nr. i (i = l. formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: La obiectivul nr. l_______________________________ 137 .

modelul paragrafului (i) din Caseta nr. Modele de redactare profesională a paragrafelor din Capitolul I INTRODUCERE 1) Redactarea paragrafului (i): Date de identificare a expertului(ţilor) contabil(i). Deşi nu rezultă în mod explicit. în acest paragraf expertul(ţii) contabil(i) trebuie să se autoidentifice prin: nume si prenume. 3. Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABILA)) Expert(ţi) contabil(i): A. domiciliul stabil. n (Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să vină în sprijinul beneficiarului considerăm necesar să facem următoa rele precizări:_____________________________________ (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile. El poate face obiectul unui capitol separat. 2 La obiectivul nr.11 are în vedere doar cazul expertului(ţilor) contabil(i) numit(ţi) 138 .La obiectivul nr. numărul carnetului de expert contabil şi poziţia în Tabloul Corpului.

Str. 5-7. înscris în TABLOUL CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (CECCAR). înscris în TABLOUL CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (CECCAR).R. denumirea persoanei juridice de profil şi sediul social al acesteia.505. posesor al carnetului de expert contabil nr.P.. Str. 139 . înscrise în Secţiunea a IV-a a Tabloului Corpului. Frecvent.D.D. 611/p/1998 al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj au fost numiţi: A. Str. expertizele contabile judiciare pot fi efectuate şi de persoane juridice de profil. şi 2) P.din oficiu. înscrisă în TABLOUL CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (CECCAR). domiciliat în Cluj-Napoca. l. redactarea profesionistă a paragrafului (i) ar fi: «Subsemnaţii: 1) A. în dosarul penal nr.. Secţiunea a IV-a. în calitate de administrator (director)».. 1. Bizuşa nr. însă. 11.» (Urmează paragraful (ii)). pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare sunt numiţi atât experţi contabili din oficiu. domiciliat în Cluj-Napoca. In astfel de cazuri. „CONT CONSULT" S.I. în paragraful (i) trebuie să se menţioneze forma juridică. 491/1996. în acest caz. O formulare adecvată ar fi: «S. Răsăritului nr. expert contabil numit din oficiu. poziţia 5. reprezentată prin I. când precizarea acestei calităţi nu este absolut necesară. cu sediul social în Cluj-Napoca. Băiţa nr. în Secţiunea I.L.C. în astfel de ipoteze.P. posesor al carnetului de expert contabil nr. Deşi nu cunoaştem cazuri concrete. poziţia 130. poziţia 118. în Secţiunea I. cât şi la recomandarea părţilor. expert din oficiu şi P. în paragraful (i) trebuie să se menţioneze calitatea fiecărui expert contabil în elaborarea expertizei contabile judiciare. expert recomandat de învinuit. expert contabil recomandat de învinuit. De exemplu.

Executare silită II. Recurs 4. Bucureşti. 197. Procesul penal Reclamant şi pârât Apelant şi intimat Recurent şi intimat Contestator şi intimat Revizuient şi intimat Creditor şi debitor Petiţionar (denunţător) şi învinuit Inculpat. Calitatea părţilor în expertizele contabile judiciare diferă în funcţie de natura şi fazele procesului judiciar33. Apel 3. Editura Didactică şi Pedagogică. 2001. 146. Revizuire 6.. Ghiţă. pag. Expertiza contabilă. De exemplu. aflat în rejudecare pe rolul COLEGIULUI JURISDICŢIONAL CLUJ al CURŢII DE CON33 Boulescu. In procesul civil 1. M. după caz. parte responsabilă civilmente. Judecare în fond 2. M. 192. Sesizarea organelor de urmărire penală 2.03. parte vătămată. în procesul penal 1.2000. Din acest paragraf trebuie să rezulte denumirea si data actului de numire al expertului(ţilor) contabil(i).. numărul dosarului şi părţile implicate în proces. 6/24. pe care le prezentăm în caseta următoare: Faze procesuale Denumirea părţilor procesuale I. 140 .2) Redactarea paragrafului (ii): Actul de numire al expertului(ţilor) contabil(i). în dosarul nr. precum şi calitatea procesuală a părţilor. Contestaţie în anulare 5.

sunt trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. Str. „AQUASOM" S. prin încheierea de şedinţă din 23. 2. 6/2000. „AQUASOM" S.2000 a Colegiului Jurisdicţional Cluj al Curţii de Conturi a României. şi M. expert contabil în dosarul nr. Redactarea acestui paragraf trebuie să fie cât se poate de sin tetică pentru a nu plictisi cititorul cu informaţii de detaliu. iar S. „TERMIA" S. l.A. Str. care. S. judeţul Cluj.C.A.A. a redactat paragraful (ii) al raportului de expertiză contabilă astfel: «Am fost numit.03.C. Str. DEJ. De regulă. în mod profesional (aprecierea ne aparţine). „TERMIA" S. l. inculpaţii N. 3) Redactarea paragrafului (iii): împrejurările în care a luat naştere procesul judiciar. De exemplu: Expertul numit din oficiu în dosarul penal nr.063/2002.) sunt: 1) Persoană juridică creditoare: Consiliul Local al Municipiului Dej.A. în care CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ avea calitatea de creditor. l Mai nr. DEJ.R.n. DEJ şi S.C. 1. judeţul Cluj».A. judeţul Cluj.C. 2) Persoane juridice debitoare: S. în 141 . l Mai nr. DEJ calitatea de debitori. De cele mai multe ori este suficient ca în acest paragraf să se menţioneze doar două aspecte esenţiale: 1) obiectul dosarului judiciar şi 2) partea care a solicitat proba cu expertiza contabilă judiciară admisă de organul judiciar. împrejurările în care a luat naştere procesul judiciar rezultă din acţiunea civilă şi/sau plângerea penală. Părţile în proces (civil .L.. l Mai nr. a fost numit expert contabil din oficiu P. 1.n.063/2002 aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca redactează „Paragraful (iii)" astfel: «în dosarul penal nr.TURIA ROMÂNIEI.I.

b) Majorări de întârziere stabilite de procurorul financiar de pe lângă Curtea de Conturi Judeţeană Cluj.086. O astfel de formulare a „Paragrafului (iii)" este suficientă când obiectul dosarului judiciar este o problemă de ordin general..A.. Dacă există astfel de cuantumuri cifrice. aflat pe rolul Colegiului Jurisdicţional Cluj al Curţii de Conturi a României pentru rejudecare. 44/139/D/l999. 6/2000. 244/1999. „TERMIA" S. inculpatul N. conform Adresei nr. Colegiul Jurisdicţional Cluj dispune din oficiu proba cu expertiza contabilă (.)». ca urmare a Deciziei Curţii de Conturi a României . CT7 şi CT8 din cartierul Dealul Florilor Dej".C. depusă la do sarul nr.307 lei. compus din: a) Plăţi ilegale din alocaţii bugetare în sumă de 29.581. pe care instanţa o acceptă prin încheierea de şedinţă din 26 noiembrie 2002». Pentru rezolvarea acestei cauze în rejudecare. reprezentând diferenţa la preţul de decontare a lucrărilor de investiţii la obiectivul „Optimizarea producerii energiei ter mice la CT6. „AQUASOM" S.A. în cazul în care la baza procesului judiciar stă un act de control legal întocmit şi contestat în „Paragraful (iii)". De exemplu: Expertul contabil numit din oficiu în dosarul nr.143 lei. „Paragraful (iii)" trebuie să le menţioneze. 812/1999 . Dej şi S. care nu vizează cuantumuri cifrice determinate anterior dispunerii probei cu expertiza contabilă.L. trebuie să fie menţionat 142 .Secţia Jurisdicţională nr.apărare. Dej se află în rejudecare pentru obligaţii fiscale. în sumă de 30.836 lei.pentru un prejudiciu cauzat bugetului local al municipiului Dej de 60.504. 6/2000. redactează „Paragraful (iii)" astfel: «în dosarul nr. debitorii S. solicită instanţei admiterea probei de expertiză contabilă.C.

3 + rd. infracţiuni invocate în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin.respectivul act de control.854. 173/1999. De exemplu: Expertul contabil numit din oficiu în dosarul penal nr.) din cadrul FEDERALCOOP Cluj.04. Cooperativa de Consum Margău.552 lei 5) TOTAL prejudiciu de bază (rd. cu ocazia controlului financiar de gestiune efectuat la Cooperativa de Consum Margău.n. Perioada supusă controlului financiar de gestiune a fost: septembrie 1995-13 noiembrie 1997. în dosarul penal nr. s-a constituit parte civilă pentru suma de 22.368 lei 2) Lipsă cherestea răsinoase 4. secţia de producţie RAME I. ca urmare a finalizării cercetării penale efectuate în baza actului de control încheiat la data de 09. ca provenind din: a) Prejudiciu de bază: 1) Produse finite vândute şi nedecontate 5.judeţul Cluj. 2 + rd. redactează „Paragraful (iii)" astfel: «în dosarul penal nr. constatările organului de control şi partea contestatară.000 lei 3) TVA aferentă cherestea răsinoase l .n. este judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată şi delapidare.851 lei. inculpatul I.1998 de către compartimentul CFI (Control Financiar Intern .017.500 lei 4) TVA nevirată bugetului statului___________902.557.R. gestionată de inculpatul I.012. 4) 11.537 lei .625. 173/1999. l + rd. FEDERALCOOP Cluj. 173/1999.420 lei b) Foloase nerealizate: 6) Dobânzi bancare achitate de cooperativă pentru creditele angajate 143 2. aflat pe rolul Judecătoriei Huedin .835.R.

424. l + rd.851.03. Cooperativa de Consum Margău.423. 144 .420 + 2. 4) Redactarea paragrafului (iv): Obiectivele (întrebările) expertizei contabile.835.263.03.428 lei 3) TOTAL actualizări la inflaţie (rd. conform adresei FEDERALCOOP Cluj nr.851. Judecătoria Huedin.957 x 40..R.411. 472/1999 pentru perioada 01. declarându-se nevinovat.255 = = 20.557.01. si solicită admiterea probei cu expertiza contabilă. 2) 8. în fiecare caz concret expertul contabil trebuie să-şi pună în valoare propriul raţionament şi propria experienţă profesională. întrucât nu poate (nu este abilitat) să schimbe formularea obiectivelor (întrebărilor) organului juridic care a dispus expertiza contabilă. admite proba cu expertiza contabilă (.1999 8.573.6%) 5.683 lei Inculpatul I.255 lei 2) Pentru perioada 01. judeţul Cluj. 5 + rd.1998-31.851 lei Din adresa FEDERALCOOP Cluj nr.1999-31. 472/1999 depusă la dosarul cauzei rezultă că actualizarea la inflaţie s-a calculat astfel: 1) Pentru anul 1998 (11..212 x 12.7) Actualizarea la inflaţie.)».1999 (14.854. Exemplele prezentate privind redactarea „Paragrafului (iii)" sunt ilustrative. contestă atât prejudiciul de bază. 6 + rd.7%)________________2. cât şi foloasele nerealizate de FEDERALCOOP Cluj.01.894 lei 8) TOTAL pretenţii (rd.411. Pentru rezolvarea cauzei. în redactarea acestui paragraf rolul expertului contabil este pasiv.537 = = 14. 7) 22.957 + 5.

iar în caz afirmativ. eventual. Acest paragraf poate avea incidenţe şi asupra dimensionării onorariului expertului contabil. iar în caz afirmativ. domiciliat în comuna Margău nr. în acest context.. 173/1999. expertul contabil numit din oficiu a redactat „Paragraful (iv)" astfel: «Să vă pronunţaţi dacă există sau nu prejudiciu în prezenta cauză. pentru fals în înscrisuri şi delapidare. Vă rugăm ca. să efectuaţi un raport de expertiză (contabilă . eventual. expertului contabil numit din oficiu i s-a comunicat: «în scopul soluţionării cauzei penale privind inculpatul I.De exemplu: în dosarul penal nr. 212 (judeţul Cluj . şi nu tariful profesional CECCAR. Dacă rolul activ al expertului contabil numit în expertiza contabilă judiciară nu poate interveni în redactarea „Paragrafului (iv)". judeţul Cluj.06. până la termenul de judecată din data de 10. el poate fi pus în valoare în faza numirii experţilor prezentată (comentată) detaliat pe parcursul prezentei lucrări.).n. modalitatea producerii». atâta timp cât organele judiciare practică tariful orar. Menţionarea într-un paragraf distinct a perioadei şi a locului efectuării lucrărilor de expertiză contabilă judiciară rezidă din necesitatea programării misiunilor privind expertizele contabile. 5) Redactarea paragrafului (v): Perioada şi locul efectuării expertizei contabile judiciare.n. care este întinderea lui şi. conform următoarelor obiective: Să vă pronunţaţi dacă există sau nu prejudiciu în prezenta cauză.n.n.1999.R. De ase145 .). aflat pe rolul Judecătoriei Huedin. modalitatea producerii». care este întinderea lui şi.

05.1999». 6) Redactarea paragrafului (vi): Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei. De exemplu: în dosarul penal nr. în acest paragraf trebuie menţionat materialul documentar de bază rezultat din obiectul dosarului judiciar în care s-a dispus expertiza contabilă si din ansamblul obiectivelor (întrebărilor) fixate expertizei contabile judiciare. 173/1999. în perioada 15. Locul desfăşurării expertizei contabile judiciare trebuie să fie. judeţul Cluj. menţionat în acest paragraf. expertul contabil numit din oficiu a redactat „Paragraful (vi)" astfel: 146 . Redactarea acestui paragraf trebuie să fie cât mai concisă posibil. perioada alocată de expertul contabil pentru fiecare lucrare în parte poate constitui un criteriu de apreciere a calităţii lucrărilor de expertiză contabilă judiciară în cadrul controlului de calitate reglementat şi organizat de Corp. expertul contabil numit din oficiu a redactat „Paragraful (v)" astfel: «Lucrările expertizei contabile s-au efectuat la sediul Cooperativei de Consum Margău. aflat pe rolul Judecătoriei Huedin.menea. trebuie implicit corelată cu: a) Paragraful (iii): împrejurările în care a luat naştere procesul judiciar. b) Paragraful (iv): Obiectivele (întrebările) expertizei contabile judiciare. De exemplu: în dosarul penal nr.05. judeţul Cluj (corelat cu paragrafele (iii) şi (iv) exemplificate anterior). în principiu. Nu trebuie precizat în acest paragraf materialul documentar analitic care vizează fiecare obiectiv (întrebare) în parte fixat(ă) expertizei contabile judiciare. judeţul Cluj. 173/1999. locul unde se află documentele şi evidenţele contabile supuse expertizării. Selectarea materialului documentar de bază.199930. aflat pe rolul Judecătoriei Huedin.

n.a se vedea „Paragraful (v)"). d) Documentele primare privind producţia realizată în secţia de producţie RAME I din cadrul Cooperativei de Consum Margău şi decontarea acesteia de către gestionarul I. au ridicat probleme şi/sau au dat explicaţii în timpul efectuării expertizei contabile judiciare.». gestionată de I. 147 . 2 la Norma nr. e) Inventarele anuale din perioada 1995-1997 efectuate de către revizorii FEDERALCOOP Cluj.. c) Dosarul de personal al gestionarului I. gestio nată de către I.04.R. judeţul Cluj.R. în contactul lor cu expertul contabil. 173/1999 al Judecătoriei Huedin. 35) prevede ca. în completarea acestui paragraf. privind raporturile sale de muncă si salarizare cu Cooperativa de Consum Mar gău din cadrul FEDERALCOOP Cluj.R. secţia de producţie RAME I. la secţia de producţie RA ME I. Acest paragraf se consideră a fi o continuare a „Paragrafului (v)": Perioada şi locul redactării expertizei contabile vizează aspecte similare (asupra cărora nu revenim ..«Pentru întocmirea raportului de expertiză contabilă s-au examinat şi analizai următoarele documente şi evidenţe: a) Dosarul cauzei nr. 7) Redactarea paragrafului (vii): Perioada redactării raportului de expertiză contabilă. b) părţile interesate în expertiză.1999 al Compartimentului CFI (Control Financiar Intern . Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ (Anexa nr. din cadrul Cooperativei de Consum Margău.n.R. să se menţioneze dacă: a) în dosarul judiciar respectiv s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile.) din cadrul FEDERALCOOP Cluj privind controlul financiar de gestiune al Cooperativei de Consum Margău. b) Procesul-verbal din 09.

Spre exemplificare. este recomandabil ca experţii contabili implicaţi să se întâlnească pentru a discuta concluziile (răspunsurile) la care au ajuns. Menţiunea privind problemele ridicate şi explicaţiile date de părţi în timpul efectuării expertizei contabile judiciare este facultativă. Mai mult. deoarece examinarea (expertizarea) profesională a aceluiaşi material documentar ar trebui să conducă la concluzii (răspunsuri) relativ similare. în care nu a fost efectuată altă expertiză contabilă judiciară. în această cauză nu s-a efectuat altă expertiză contabilă». oricum. dacă concluziile (răspunsurile) expertizelor contabile consecutive sunt diferite şi/sau contradictorii.06. deoarece expertul contabil nu administrează probe în procesul judiciar.Menţiunea privind efectuarea sau nu de alte expertize contabile în cauză este obligatorie. în alt context. cu obiective (întrebări) similare şi/sau corelative.06. judeţul Cluj. aflat pe rolul Judecătoriei Huedin. expertul contabil nu îşi poate fundamenta concluziile (răspunsurile) pe declaraţiile şi explicaţiile părţilor. au propriile lor mijloace procedurale de a-şi releva susţinerile si explicaţiile în faţa organelor judiciare. ci numai pe materialul documentar de bază şi analitic interpretat în conformitate cu preceptele ştiinţei contabile. Expertul contabil poate să o facă doar dacă o consideră relevantă pentru organul judiciar care a dispus expertiza contabilă. ilustrăm: a) în dosarul penal nr. atunci expertul contabil trebuie să-şi motiveze concluziile (răspunsurile) şi vizavi de concluziile (răspunsurile) expertizelor contabile anterioare. 148 . Aceasta. în spiritul colegialităţii şi al respectului reciproc. în procesul judiciar. deoarece. Aceasta.1999. eventual doar nuanţate.1999-03. expertul contabil numit din oficiu a redactat „Paragraful (vii)" astfel: «Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a efectuat în perioada 01. iar părţile. dacă s-au mai efectuat expertize contabile în aceeaşi cauză. 173/1999.

completările şi răspunsurile la obiecţii. 209. din discuţii rezultând că doreşte să efectueze şi să depună individual. Secţia comercială şi de contencios administrativ. cu termenele fixate pentru judecată. Acestea au fost depuse de expertul I.. la dosarul cauzei. aflat pe rolul Tribunalului Cluj. la întocmirea prezentului raport separat».b) în dosarul penal nr. cu sau fără consultarea expertului contabil. întocmit în calitate de expert asistent.2000. numind un expert recomandat de ea.. la dosarul cauzei la data de 23. expertul contabil recomandat de pane a redactat „Paragraful (vii)" astfel: «Redactarea prezentului raport.. în calitate de expert asistent..03.p. în raportul său. s-a efectuat în perioada 27. C. instanţa a acceptat cererea părţii petente.F.F.n. Normal ar fi ca expertul contabil să fie consultat cu privire 149 . Am luat legătura cu expertul I. se efectuase o expertiză contabilă judiciară de către expertul contabil I. Data depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară trebuie să fie cu cel puţin 5 zile înainte de termenul sorocit pentru judecată (art.04. cu concluzia: Menţin raportul de expertiză informa si conţinutul depuse la dosar şi apreciez că obiecţiile sunt netemeinice şi nerelevante. în special de către instanţele judecătoreşti. Concomitent. în această cauză s-a întocmit un raport de expertiză contabilă de către expertul contabil I. în aceste condiţii am procedat. 8) Redactarea paragrafului (viii): Data depunerii raportului de expertiză contabilă. De regulă.2000. să răspundă la unele obiecţii ale acesteia.500/R/1999. sediul materiei -n.F. termenul-limită pentru depunerea raportului de expertiză contabilă judiciară este asimilat de către ordonatorii de expertize contabile judiciare. numit din oficiu. la cererea uneia dintre părţi.c.2000-29. Acest paragraf încheie filmul misiunilor privind expertizele contabile judiciare.04. căruia instanţa i-a solicitat.F. 3.).

şi P. învederăm că documentele contabile aferente lunii decembrie 1994 nu au fost puse..P. în dosarul nr. experţii contabili A.D. De exemplu: în dosarul nr.iunie 1997). expert numit din oficiu. considerând că termenul iniţial fixat pentru depunerea raportului de expertiză contabilă judiciară. numit din oficiu. şi 2) P. Dacă expertul contabil nu este consultat asupra termenului de depunere al raportului de expertiză contabilă judiciară. aflat în cercetarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj. Solicităm amânarea termenului de depunere a expertizei contabile pentru data de 15 octombrie 1998.. au adresat organului judiciar cererea al cărei conţinut îl redăm în caseta următoare: Către PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ Subsemnaţii: 1) A. la dispoziţia 150 .C. expert recomandat de inculpatul C. din cauza volumului mare de muncă necesar efectuării expertizei (1994 .la termenul fixat. Totodată.D. nu poate fi respectat.. 677/P/1998. până în prezent.. dispus în cauză. recomandat de inculpat.P. el are dreptul de a solicita organului judiciar care a dispus expertiza contabilă un nou termen. pentru a învedera organului judiciar dacă expertiza contabilă judiciară poate sau nu să fie elaborată până la următorul termen de judecată. motivat. desigur. 677/P/1998.

de manieră: «Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la________________». şi P. au redactat „Paragraful (viii)" astfel: «Prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj s-a stabilit ca termen de depunere a expertizei contabile (. recomandat de parte.. deşi au fost solicitate de aceştia.1998». Cluj-Napoca.1997.08. Am solicita ca. experţii contabili A. vă mulţumim anticipat. a lipsei unor documente care nu au putut fi puse la dispoziţia experţilor.) de la înfiinţare şi până la 31. 01.. 151 . deşi acestea ar fi de real folos pentru definitivarea lucrării.P. în limita posibilităţilor. în condiţiile în care termenul fixat iniţial pentru depunerea raportului de expertiză contabilă judiciară poate fi respectat. precum si oricare alte documente primare care ar putea ajuta la definitivarea expertizei.1998 în contextul acestui dosar.. precum şi a perioadei mari de timp supuse expertizării. să se depună diligentele necesare pentru obţinerea evidenţelor menţionate anterior. necesitat de expertizarea unui număr mare de documente primare.. „Paragraful (XIII)" trebuie redactat concis. s-a solicitat prelungirea termenului pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă pentru data de 15. numit din oficiu. în speranţa rezolvării favorabile a prezentelor solicitări.) data de 22. Din cauza volumului de muncă laborios.09.1998. respectiv contabilitatea sintetică a celor două societăţi (.expertizei..10..12.D.

Le considerăm suficiente sub aspect ilustrativ. Modele de redactare profesională a Capitolului III CONCLUZII Redactarea acestui capitol constituie.R. 2366609. practic. „SOMEŞUL RECE" S. concise şi fără ambiguităţi din capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE la fiecare obiectiv (întrebare) fixat(ă) expertizei.C. reluăm: Obiectivul „i" din dosarul penal nr. din 20 decembrie 1998.069/2002. c) formularea răspunsului clar.L. emisă de către S. b) menţionarea materialului documentar analitic expertizat. aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca: Dacă factura nr. Modele de redactare de acest gen au fost prezentate în subparagraful 3. Spre ilustrare. Modele de redactare profesională a Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Redactarea acestui capitol al raportului de expertiză contabilă judiciară presupune: a) reluarea formulării fiecărui obiectiv (fiecărei întrebări) din „Paragraful (iv)": Obiectivele (întrebările) expertizei conta bile. reluarea formulărilor clare. pe care se bazează (fundamentează) concluzia (răspunsul) la obiectivul (întrebarea) formulat(ă).L Expertul contabil numit din oficiu în această cauză a redactat: 152 .R.B. 1.C.4.2. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile. C. „RELANI INVEST" S. concis si fără ambiguităţi la obiectivul (întrebarea) formulat(ă). a fost sau nu înregistrată în evidenţele contabile ale S..

2366609/20. 153 .. 2366609 din 20 decembrie 1998.L. în astfel de redactări nu există recomandări universal valabile. prin nota de contabilitate nr.» Pentru a răspunde la acest obiectiv s-a expertiza! circuitul contabil al facturii nr. 2366609/20. „RELANI INVEST" S. 3101/31.L. 3101/31.R. „(i)" Factura nr..12.L.a) In capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. „RELANI INVEST" S.L.1998.R.C. din care rezultă că factura respectivă a fost înregistrată în contabilitatea S. prin nota de contabilitate nr. a fost sau nu înregistrată în evidenţele contabile ale S. emisă de către S.C. „RELANI INVEST" S.12.C.(i)" «Dacă factura nr.R. b) în Capitolul III CONCLUZII.L. „RELANI INVEST" S.12. textul prezentat în caseta următoare: Obiectivul .C.C. „SOMEŞUL RECE" S.1998 în contabilitatea S.12.1998. textul prezentat în caseta următoare: La obiectivul nr.R.R.1998 a fost înregistrată în contabilitatea S. Profesionalismul si experienţa expertului contabil trebuie să-şi spună cuvântul..

D. deoarece simpla reluare a problemelor tratate deja în capitolele anterioare ale raportului de expertiză contabilă judiciară nu are nicio justificare. explicit sau implicit relevă mai mult decât i se cere. Modele de redactare profesională a Capitolului IV COSIDERATIILE PERSONALE ALE EXPERTULUKTILOR) CONTABIL(I) Modelul profesional al RAPORTULUI DE EXERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ (Anexa nr. Poate uzita de el expertul contabil recomandat de parte. chiar şi disimulată. 35) cuprinde un paragraf sau un capitol final în care expertul(ţii) contabil(i) poate(pot) face unele consideraţii sau precizări suplimentare vizavi de obiectivele (întrebările) fixate expertizei contabile. dacă informaţiile prezentate sunt în beneficiul părţii care 1-a recomandat. 154 . constituie o încălcare gravă a principiilor deontologice şi a atribuţiilor cărora expertul contabil trebuie să li se conformeze. fără a incrimina însă părţile adverse în procesul judiciar. 2 la Norma nr. Recomandabil este ca expertul contabil numit din oficiu să evite acest paragraf sau capitol final al raportului de expertiză contabilă judiciară. Orice intenţie sau tendinţă de incriminare. dacă expertul contabil optează pentru introducerea acestui paragraf sau capitol în raportul de expertiză contabilă judiciară. Opţiunea de a introduce sau nu un astfel de paragraf sau capitol final într-un raport de expertiză contabilă judiciară aparţine expertului(ţilor) contabil(i). Acest paragraf sau capitol trebuie uzitat cu deosebită precauţie. cu precizarea că acest paragraf sau capitol poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că i-ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabilă. Ei trebuie însă să se conformeze deontologiei şi experienţei profesiei contabile liberale. deoarece simpla lui existenţă într-un raport de expertiză contabilă judiciară vine în contradicţie cu principiul deontologic privind secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil în misiunile privind expertizele contabile. în special de către expertul contabil numit din oficiu. în alt context.

________înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Auto rizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea___________Po ziţia__________ (Dacă sunt mai mulţi experţi contabili acesta se repetă pentru fiecare) Paragraful (ii) în baza contractului nr.2. domiciliat în_____________________________________. posesor al carnetului de expert contabil nr.1.________________am acceptat misiunea efectuării unei expertize contabile extrajudiciare pentru___________________________________________ (Se menţionează denumirea. Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILĂ EXTRAJUDICIARA şi redactarea acestuia Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ recomandat profesional de Corp este prezentat în caseta următoare: RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (i) Subsemnatul_______________________expert contabil. domiciliul sau sediul social al clientului) 155 .3.3.

n Paragraful (v) Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada __________la sediul social / domiciliul_________________ Paragraful (vi) Materialul documentar care a stat la baza efectuării exper tizei constă în:______________________________________ 156 . l_________________________________ Obiectivul nr. nr.Paragraful (iii) împrejurările şi circumstanţele care 1-au determinat pe client să apeleze la prestaţia noastră sunt: __________________________________________________ Paragraful (iv) Conform art.____________ obiectivele fixate prezentei expertize contabile extrajudiciare sunt: Obiectivul nr._________din contractul nr. 2 Obiectivul nr.

In cauză s-au efec tuat / nu s-au efectuat alte expertize contabile. dacă este cazul) în conformitate cu documentele expertizate formulăm. la obiectivul nr. s-au utilizat / nu s-au utilizat lucrările altor experţi (tehnici. i s-au exa minat următoarele documente: _______________________ (Descriere detaliată cu trimitere la anexe.). n) Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. concis şi fără ambiguităţi) 157 . i. Problemele ridicate de părţile interesate în expertiză si explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei sunt: Paragraful (VIII) Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză con tabilă a fost fixată la____________________şi prelungită la __________________________(Dacă este cazul) Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectivul nr. i (i = l. următorul răspuns:______________________ (Se redactează răspunsul clar. fiscali etc.Paragraful (vii) Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada____________________.

El poate face obiectul unui capitol separat. l________________________________ Obiectivul nr. Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL®. considerăm necesar să facem următoarele precizări: ________________________________________________ (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile. n (Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru a veni în sprijinul beneficiarului prezentului raport de expertiză contabilă.Capitolul III CONCLUZII în conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză. formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: Obiectivul nr.) Expert(ţi) contabil(i): 158 . 2 Obiectivul nr.

Bucureşti. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. care prevede că relaţiile experţilor contabili. Editura CECCAR. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. un astfel de impediment nu există pentru expertizele contabile extraju diciare.1.3. în Paragraful (ii) 34 O. în cazul în care o expertiză contabilă extrajudiciară este so licitată unei societăţi de consultanţă şi expertiză contabilă. 65/1994. cu unele particularităţi.1. 19. 2001. în Paragraful (i) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CON TABILĂ EXTRAJUDICIARĂ se va menţiona denumirea şi sediul social al societăţii comerciale de profil.subparagraful 3. contabililor au torizaţi si societăţilor comerciale de profil cu clienţii se sta bilesc prin contract scris de prestări de servicii. pag.G. pct. Prin urmare.COMENTARII Redactarea RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ trebuie să respecte aceleaşi exigenţe ca şi redactarea RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ. cum ar fi: 1) Dacă reglementările procedurale (Codul de procedură civilă şi penală) în materie de expertiză contabilă judiciară nu auto rizează încă solicitarea unor astfel de expertize societăţilor comerciale de profil (constituite în baza Ordonanţei Guver nului nr. l din prezenta lucrare). să fie aplicat. 2) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare nu există niciun impediment ca art. cu modificările ulterioare). 65/1994 cu modificările ulterioare. semnat de ambele părţi34. ediţia a IlI-a. partea şi poziţia acesteia în Tabloul Corpului. nr. precum şi numele şi calitatea persoanei care reprezintă societatea în relaţiile cu clientul (a se vedea recomandările privind paragraful similar din RAPORTULDEEXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ . Practica începe să evolueze în această nouă direcţie. 159 . 65/1994.

obiectivele expertizei conta bile extrajudiciare trebuie să coincidă cu cele formulate în contractul scris de prestări de servicii.. cu conciziune.3. claritate şi fără detalii inutile.1. de asemenea. în Paragraful (iv) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CON TABILĂ EXTRAJUDICIARĂ. şi în cazul expertizelor contabile extrajudiciare acest paragraf trebuie redactat în mod profesional. pct. apreciem că în RAPORTUL DE EXPER160 . din prezenta lucrare). în timp ce utilizatorul ex pertizei contabile extrajudiciare ia cunoştinţă pentru prima dată despre împrejurările şi circumstanţele care 1-au deter minat pe client să solicite expertiza contabilă extrajudiciară. Totuşi. Paragraful (vi) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CON TABILĂ EXTRAJUDICIARĂ este. 5. deoarece organul judiciar are la în demână dosarul cauzei. Paragraful (v) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTA BILĂ EXTRAJUDICIARĂ privind durata şi locul desfăşu rării acesteia este important din aceleaşi considerente prezen tate în legătură cu paragraful similar al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ (a se vedea subparagraful 3.1. Aceasta. împrejurările si circumstan ţele care 1-au determinat pe client să solicite prestaţia expertului(ţilor) contabil(i) sau societăţii comerciale de profil tre buie prezentate mai detaliat decât în cazul expertizelor con tabile judiciare. în Paragraful (iii) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CON TABILĂ EXTRAJUDICIARĂ. domiciliul sau sediul social al clientului. Totuşi.3) 4) 5) 6) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ trebuie să se menţioneze numărul contractului scris de prestări de servicii şi denumirea. în care împrejurările şi circumstanţele procesului judiciar sunt conturate. similar celui din RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JU DICIARĂ.

ceea ce în cazul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ nu este recomandat. precum şi punctele de vedere ale specialiş tilor din subordinea clientului sau a altor părţi interesate în efectuarea expertizei contabile extrajudiciare comandate de client. în Paragraful (viii) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ trebuie să se menţio neze explicit data fixată pentru depunerea acestuia. care trebuie să fie data convenită prin contractul scris de prestări de servicii. deoarece beneficiarii expertizelor contabile extrajudiciare nu au la dispoziţie un dosar al cauzei în care astfel de aspecte să fi fost deja relevate şi deci cunoscute de client. Redactarea Capitolelor II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi III CONCLUZII ale RAPORTULUI DE 161 . Desigur. Aceasta. cu excepţia situaţiilor în care organul judiciar cere în mod expres acest lucru prin formulările obiectivelor (întrebărilor) fixate expertizei contabile judiciare. astfel de detalieri trebuie prezentate doar în măsura în care expertul(ţii) contabil(i) consideră că sunt utile în primul rând clientului si apoi altor eventuali utilizatori ai expertizelor contabile extrajudiciare. în Paragraful (vii) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ este recomandabil ca expertul(ţii) contabil(i) să analizeze în detaliu eventualele expertize contabile efectuate pe acelaşi obiectiv şi/sau pe obiective tangente. eventualele lucrări ale altor experţi (teh nici.).7) 8) 9) TIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ expertul(ţii) contabil^) este (sunt) obligat(ţi) să-şi exprime consideraţiile privind calitatea materialului documentar de bază care a stat la baza elaborării lucrării comandate de client. eventual prelungită prin acte adiţionale la respectivul contract. fiscali etc.

concisă şi fără ambiguităţi ca în cazul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ. în misiunile de expertize contabile extrajudiciare. De altfel. relevând clientului şi altor potenţiali utilizatori ai expertizei contabile extrajudiciare punctele de vedere ale unui profesionist contabil asupra derulării tranzacţiilor expertizate.EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ trebuie să fie la fel de clară. recomandabil doar ca excepţie în RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ. poate prezenta o deosebită utilitate în RAPORTUL DE EXPERTIZĂ JUDICIARĂ. introducerea în RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ a Capitolului IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I) trebuie încurajată. confidenţialitatea operează numai în raport cu terţii. Ele pot fi prezentate în Capitolul IV CONSIDERAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I). nu şi în raport cu clientul. Acest capitol. Spre ilustrare: Prezentăm în caseta următoare un model de RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ redactat profesional: 162 . Prin urmare. Consideraţiile personale ale expertului(ţilor) contabil(i) în aceste capitole nu îşi au locul.

înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea I. nu a considerat necesar să detalieze Paragraful (iii). „GARAMOND" S. pentru pregătirea căruia solicită o expertiză contabilă extrajudiciară. Str.. aflat pe rolul Tribunalului Cluj. poziţia 150. prin Sentinţa Civilă nr. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ. 19. am acceptat misiunea efectuării unei expertize contabile extrajudiciare pentru S. 10/1998.583.P. Marinescu nr. Apreciem că a procedat corect. domiciliat în Cluj-Napoca. Notă*: Expertul contabil.RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARĂ Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (i)* Subsemnatul.L.842 lei reprezintă amortismente incluse în costuri de către pârâtă. posesor al carnetului de expert contabil nr. Fabricii nr.C. J. 163 . care. „GARAMOND" S.R.L. S. obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 204. se aflăîntr-un litigiu comercial în calitate de pârâtă cu reclamanta S. 93. 7.L. Pârâta S..630 lei.L.C. 1.R. Paragraful (ii)* în baza contractului nr.R. Str.278/1996.R.C. „GARAMOND" S. cu sediul social în Cluj-Napoca. constatând în speţă existenţa unui dosar detaliat al cauzei. din care 31. în dosarul nr.989.. „PANEDOR" S.204. 403/C/1998.C. a hotărât să atace Sentinţa Civilă nr. 403/C/1998 în apel.

S. şi S. „GARA MOND" S. 001/13. Pascaly nr.C. se obligă să verse lunar în contul S.C.1993. Paragraful (vi)* La baza efectuării prezentei expertize contabile extrajudiciare au stat următoarele piese din dosarul nr.L.278/1996.C. având ca obiect valorificarea în comun a spaţiului situat în Str. „GARAMOND" S.04. intervenit în tre S.Paragraful (iv)* Conform art.R.R. „GARAMOND" S.C. puse la dispoziţie de S. pentru a fi utilizat în scop productiv (ti pografie). „GARAMOND" S. „GARA MOND" S.583.L.5% din profitul net realizat din activitatea tipografică.C. „GARAMOND" S.01.C.R.05. 7. calculate la suma de 31..L..L.R.1994 cu privire la dezvoltarea prin asociere a tipografiei din Str. „PANEDOR" S. o cotă de 33.R.1998 la sediul social al S. 10/1998.L. Pascaly nr.C.R.C. 7.R. la dispoziţia S. Contractul nu reglementează modalitatea de decontare a amortizării imobilizărilor corporale ale părţilor.L. legate de includerea în costuri a amortizării utilajelor de către S. pus de S.1998-10. „PANEDOR" S.C.: 1) Contractul de asociere nr. l din contractul nr.L.04.L.L. prin 164 . 7. pentru o perioadă de cinci ani. „PANEDOR" S.842 lei?» Paragraful (v)* Lucrările prezentei expertize contabile extrajudiciare s-au efectuat în perioada 01.R. în suprafaţă de 278 mp. 2) Nota adiţională din 07.R. obiectivul fixat prezentei expertize contabile extrajudiciare este: «în ce măsură sunt justificate pretenţiile S.R.C.L. „PANEDOR" S.

la art. că. S.F. a Concluzionat: «Amortizarea utilajelor si instalaţiilor de lucru ale S.583. „GARAMOND" S. a fost de 94.L.F.280. 001/13. este stipulat următorul text: „Pe baza evaluărilor făcute de comun acord.C. Paragraful (vii)* Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă extrajudiciară s-a făcut în perioada 11. S. secţia Comercială şi de Contencios Administrativ.1998. ceea ce.04.R..05. cu 31. 001/13.L. 3) Actul adiţional din 01.842 lei (94.5%)».05. în speţă expertul contabil I.128 lei. în formularea concluziei sale.C.280.care se fac mai multe concretizări la contractul nr. inclusă în costuri în perioada septembrie 1993 .1993. dar modalitatea decontării amortizării imobilizărilor corporale ale părţilor este din nou eludată.. „GARAMOND" S.R. „GARAMOND" S.F.5% prevăzută în contractul de asociere nr.07. a diminuat profitul net ce revenea S.04.L." Notă*: Se observă că.. la spaţiu.C. 001/13.1993. în explicaţiile date în timpul desfăşurării prezentei expertize contabile extrajudiciare. expertul contabil I.C.S. numit din oficiu de către Tribunalul Cluj. la utilaje si dotări.L. nu a 165 .128 x 33. susţine.1996 la contractul de asociere nr.R. expertul contabil a subliniat în acest paragraf clauzele contractuale cu strictă incidenţă asupra obiectivului expertizei contabile extrajudiciare. „PANEDOR" S.. în raport de cota de 33. 2.1993.05. în care. Pe obiectivul fixat prezentei expertize contabile extrajudiciare s-a mai efectuat o expertiză contabilă judiciară de către expertul contabil I. în mod profesional.octombrie 1996. părţile îşi vor calcula amortismentele lunare .C.R.L.1998-14.R. „PANEDOR" S.

R.ţinut cont de clauzele contractuale din contractul de asociere nr. „PANEDOR" S. este o cheltuială de producţie a activităţii tipografice..04. în sumă de 69. S-a constatat că o clauză expresă privind decontarea amortizării imobilizărilor corporale utilizate în activitatea comună a celor două societăţi comerciale a intervenit doar la data de 01. începând cu care „Pe baza evaluării făcute de comun acord. S.07. 166 .C. calculate la suma de 31.. „GARAMOND" S. la utilaje şi dotări.483.R.1993 dintre S.L. 001/13.C. „GARAMOND" S..1993 şi din actele adiţionale la acesta.05.C. „GARAMOND" S. părţile îşi vor calcula amortismentele lunare: S.C.239 lei.R. şi S.L. „PANEDOR" S.583. şi ale actelor adiţionale acestuia.L.R.C. „GARAMOND" S. aferentă perioadei septembrie 1993 . Capitolul H DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectul expertizei «în ce măsură sunt justificate pretenţiile S.R. este 15. 10/1998. 3 din contractul nr.L.842 lei?» Pentru a răspunde acestui obiectiv al prezentei expertize contabile extrajudiciare s-au examinat clauzele contractului de asociere nr. legate de includerea în costuri a amortizării utilajelor de către S." Prin urmare: a) Amortizarea utilajelor şi instalaţiilor de lucru ale S. Paragraful (viii)* Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă extrajudiciară la sediul social al S. componentă a costurilor acestei activităţi.. la spaţiu.C.C. 001/13.1998.R.iunie 1996.L.R. „GARAMOND" S.1996.05.L.C. „PANEDOR" S.L. potrivit art.R.L..

276.306.R. pretenţia justificată a S. „GARAMOND" S.306.R. „PANEDOR" S.R.C.842 lei. în legătură cu amortizarea imobilizărilor corporale utilizate în activitatea de tipografie la S. în consecinţă. sunt justificate numai pentru suma de 8.796.796..958 lei.884 lei (31.280. 2) Excepţii în privinţa includerii amortizării în costuri pot apărea în cazul unor activităţi economice desfăşurate în comun de mai mulţi agenţi economici.958 lei (24. (94. în sumă de 24.L. prin care să se stabilească alte modalităţi de su167 .842 -8. Capitolul III CONCLUZII Pretenţiile.C.L. Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI CONTABIL Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor prezentului raport de expertiză contabilă extrajudiciară considerăm necesare următoarele precizări: 1) Amortizarea imobilizărilor corporale (a mijloacelor fixe) utilizate la o activitate productivă se consideră o cheltu ială normală (şi necesară) de producţie care trebuie avută în vedere la determinarea rezultatului exerciţiului.R.239).483.889 x 33. în sumă de 31.C.b) Amortizarea utilajelor şi instalaţiilor de lucru ale S.583.306. formulate de S. „GARAMOND" S.958).R. „PANEDOR" S. este o cheltuială exclusivă a S.L.5%). Excepţiile res pective trebuie să facă obiectul unor înţelegeri scrise între părţi.583.69. Restul pretenţiilor reclamantei.L. sunt nejustificate.C. „GARAMOND" S. adică a profitului obţinut din activitatea desfăşurată.C. reprezentând 33.128 .5% din amortizarea inclusă în costurile activităţii tipografice comune este de 8.L. de 23.889 lei.

„PANEDOR" S. Cluj-Napoca şi S.L. amortizarea imobilizărilor corporale ale S.3. 3. cu caracter de excepţie. expertul contabil nu este abilitat ca mai întâi să refacă sau să aducă la 168 .L. Modelul RAPORTULUI DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE şi redactarea acestuia în unele cazuri.R. In astfel de cazuri.C. sintagmele marcate cu asterisc (*) nu sunt necesare. „GARAMOND" S. în redactările uzuale.3. desigur.R. b) Amortizarea aferentă perioadei l iulie 1996 . Cluj-Napoca folosite în comun la activitatea de tipografie pot fi suportate astfel: a) Amortizarea aferentă perioadei de la înfiinţarea acti vităţii comune şi până la 30 iunie 1996 constituie o cheltuială de producţie care se acoperă din profitul obţinut de tipografie. în caseta de mai sus ele au fost utilizate pentru a pune în evidenţă structura RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ si comentariile autorului prezentei lucrări.1.C. ea urmând a se suporta de fiecare parte din cotele de profit care le reveneau din activi tatea de producţie desfăşurată în comun.30 oc tombrie 1996 încetează a mai fi considerată o chel tuială de producţie. efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă este îngreunată sau chiar imposibilă din cauza modului defectuos sau neconducerii la zi a contabilităţii tranzacţiilor şi/sau evenimentelor supuse expertizării.portare şi de decontare a amortizării imobilizărilor corporale ce concură la realizarea în comun a unei activităţi productive. 3) Potrivit înţelegerilor scrise dintre părţi.

n. Această procedură nu trebuie să reprezinte o eschivare a expertului contabil de la efectuarea lucrării solicitate. înainte de întocmirea RAPORTULUI DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE. Verificarea gestionară nu trebuie confundată cu verificarea pe care o efectuează în anumite situaţii expertul contabil. aceasta se va efectua la noul termen ce se va fixa. lucrările de expertiză sunt considerate suspendate. pe tot parcursul completării dosarului. dar ele constituie însăşi esenţa lucrării de efectuare a expertizei35. op.n. în practică. 169 . cit. efectuarea unui control legal de fond. Şi în asemenea cazuri este oprit ca expertul contabil să se substituie administratorului sau comisiei de cenzori pentru a face verificarea sau aducerea la zi a evidenţelor. 36. o frecvenţă mai mare o reprezintă gestiunile care funcţionează în cadrul asociaţiilor de locatari (proprietari . în cazul în care organul care a dispus efectuarea expertizei (contabile . inventariere. AL..n. Asemenea operaţii prin care se urmăreşte depistarea unor eventuale erori ale organelor de control. operaţiuni în urma cărora expertiza contabilă solicitată ar putea fi efectuată. respectiv prin aducerea la zi a contabilităţii. legalitatea unor activităţi etc.).. Literatura de specialitate relevă că. erori care au influenţat concluziile (stabilirea pagubelor reale. expertul contabil trebuie să analizeze cu exigenţă materialul documentar disponibil şi să indice modul în care materialul documentar existent ar putea fi completat. nu numai că nu sunt interzise. Prin urmare.) va dispune completarea materialului de la dosar si va menţine necesitatea unei expertize contabile. ' Deteşan.zi contabilitatea şi apoi să procedeze la efectuarea expertizei contabile comandate. expertize tehnice etc.n. pag.). La o astfel de procedură trebuie să se recurgă numai în cazuri absolut necesare. Procedura de urmat în aceste situaţii este întocmirea unui RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE din care să rezulte argumentat motivele imposibilităţii efectuării expertizei contabile.

1. Serviciul Cercetări Penale.V.L. şef magazin alimentar din Str.C.. Str.06. înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea I.C. întocmit în dosarul penal nr. Serviciul Cercetări Penale: RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (i)* Subsemnatul.C. 109 al S. Paragraful (iii)* în urma unui inventar efectuat la magazinul alimentar din Str. 5.. 109 al S. Paragraful (ii)* Am fost numit..R. domiciliat în Cluj-Napoca. Gârbău nr.R. cu sediul social în Cluj-Napoca. 1. Bizuşa nr. 16/2000 al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj.L.R. expert contabil din oficiu în dosarul penal nr. Str. 27. s-a con170 . prin Ordonanţa nr.504. Observatorului nr. poziţia 105. părţile în proces fiind: 1) Reclamant: S. „CRESUS" S.L. 16/2000. posesor al carnetului de expert contabil nr.706/17.P.. Observa torului nr.2000 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj. 2) învinuit: M. „CRESUS" S. expert contabil. „CRESUS" S.Spre ilustrare: Prezentăm în caseta următoare un model al RAPORTULUI DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE. A.

Paragraful (v)* Lucrările de documentare preliminară ale expertizei contabile s-au efectuat în perioada 20.L.1998. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj dispune proba cu expertiza contabilă.L. „CRESUS" S. în special 2. pentru care patronii S.2000-25.august 1999. 171 .R.07. a TVA. 6) Actele normative încălcate. 2) Care este valoarea diferenţei dintre soldul scriptic şi cel faptic pe perioada iulie 1998 .C.C.06. Paragraful (iv)* Pentru rezolvarea acestei sesizări şi stabilirea realităţii prejudiciului.V. 5) Alte modalităţi de creare a prejudiciului. 3) Stabilirea furnizorilor neachitaţi. „CRESUS" S. căreia i s-au fixat următoarele obiective: 1) Dacă există în evidenţele contabile ale S. Am făcut-o în altă parte a prezentei lucrări.06.2000.R.847 lei.C. la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj si la sediul social al S. în sumă de 49. Notă*: Nu comentăm formularea unor obiective.803.08.L. „CRESUS" S. au procedat la sesizarea organelor de urmărire penală.statal o lipsă în gestiunea condusă de M. facturi neînregistrate în rapoartele de gestiune şi care este valoarea acestora pe perioada 01.5 şi 6. 4) Stabilirea obligaţiilor fiscale de achitat.199831.R.

06. în astfel 172 .2000-27.1999).august 1999. modificată şi completată prin Ordonanţa nr.Paragraful (vi)* Materialul documentar care a stat la baza documentării preliminare constă din: 1) dosarul cauzei. „CRESUS" S.2000.R.C. pe perioada iulie 1998 .C. Paragraful (vii)* Redactarea prezentului raport de imposibilitate a efectuării expertizei contabile s-a făcut în perioada 26. 22/1996.06. In cauză nu s-au administrat alte expertize contabile. aflată parţial la sediul orga nului de cercetare penală şi parţial la sediul social al S. „CRESUS" S. în conformitate cu Legea contabilităţii nr.L.199824. şi nici nu a fost condusă de către persoane autorizate.C.08. contabilitatea S.L.R. 2) arhiva contabilă a S.R. nu a fost organizată nici în compartimentul financiar-contabil distinct din cadrul societăţii.2000.03.L.06. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE în urma documentării preliminare asupra obiectivelor fixate expertizei si analizei generale a documentelor contabile prezentate de părţi vă învederăm următoarele: 1) In perioada dispusă pentru expertizare (01. Paragraful (viii)* Data pentru depunerea raportului de expertiză contabilă dispusă în această cauză este de 30. Prin urmare. 82/1991. „CRESUS" S.

C. conţine mai multe neajunsuri. potrivit art. Precizăm că întocmirea acestor re gistre contabile este impusă de normele contabile aprobate prin H. nr.V. Aceasta face să nu existe concor danţe între valoarea NIR-urilor (Notele de intrare-recepţie semnate de învinuita V. 109.de cazuri. răspunderea organizării contabilităţii revine patronului. şnuruită şi parafată de organul fiscal teritorial nu au fost întocmite. b) Nu s-au efectuat confruntările lunare între înregis trările din conturile sintetice de stocuri (371 „Mărfuri".M.388/1995) şi datele din conturile conta bile sintetice.G. fără respectarea regulilor minimale în materie de organizare a gestiunilor de valori materiale şi băneşti. 2. în sensul Legii contabilităţii nr. 704/1993. nr.R. „CRESUS" S.M. rapoartele inter mediare de gestiune şi inventarierile neefectuate în conformitate cu Normele privind organizarea şi efec tuarea inventarierii patrimoniului (aprobate prin O. 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri" şi 4428 „TVA ne exigibilă") şi evidenţele operative şi analitice ale ma gazinului alimentar pentru gestiunea căruia este învi nuită numita V.. inclusiv 173 .L. au lăsat în sarcina aceleiaşi persoane. Contabilitatea S. dintre care amintim: a) Registrele contabile obligatorii. c) Reclamanţii.). iar registrul Cartea mare (cod 14-1-3) nu a fost editat de programul in formatic utilizat.M.L. persoană neautorizată. 82/1991.F. 82/1991. responsabilitatea gestiunii mărfurilor din magazinul alimentar din Str. respectiv Registrul-jurnal (cod 14-1-1) şi Registrul-inventar (cod 14-1-2). Observatorului nr. a gestiunii casei (încasărilor) din vânzări. condusă de numitul F.. în vinuita M.N. 11 alin. în formă legată.. 5 din Legea contabilităţii nr.

ci numai calitatea de gestionar de fapt. şi nici nu au stabilit garanţiile care trebuiau depuse de aceasta în calitate de „gestionar". fără a organiza nicio procedură de control contabil asupra corectitudinii efectuării acestor operaţiuni. în calitate de administratori ai S. ceea ce înseamnă că în favoarea învinuitei M. în urma consultării părţilor.V. Reclamanţii. 109 trebuie probată de către reclamanţi în acuzare.V. în raport cu situaţia de fapt si de drept prezentată mai sus (pct.V. în conformitate cu prevederile Legii nr. auto rităţilor sau instituţiilor publice.V. 22/1969 privind angajarea gestio narilor. în caz afirmativ. Obser vatorului nr. 1). nu au elaborat o decizie internă prin care să stabilească întinderea drepturilor şi obligaţiilor învi nuitei M. l şi 2). monetarele şi rapoartele intermediare de gestiune întocmite de învinuita M.C. nu au relevanţă pentru expertiza contabilă. V. vă rugăm să vă pronunţaţi asupra menţinerii probei cu expertiza con tabilă.R. Prin urmare. în consecinţă.V. şi nu de către învinuită în apărare. nu are calitatea de gestionar de drept. „CRESUS" S. în calitate de „şefă de magazin". 54/1994 (art.L.2) 3) responsabilitatea efectuării de plăţi din încasări. învinuita M. si contrasemnate de reclamanţi.. ope rează prezumţia de nevinovăţie şi deci eventuala lipsă din gestiunea magazinului alimentar situat în Str. 174 . în baza cărora învinuita M. constituirea de garanţii şi răspunderea în legă tură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici. vă rugăm să dispuneţi părţilor să se pună de acord şi să prezinte expertizei: a) Inventarul stocului de marfă şi fila originală a Registrului de casă semnate de învinuita M. modificată prin Legea nr.

anexându-se la fiecare NIR documentele justificative de intrare. a predat gestiunea magazinului alimentar situat în Str.V. avize de însoţire a mărfurilor etc.V.a preluat gestiunea magazinului alimentar situat în Str. în baza cărora învinuita M. semnate de învinuita M. îndosariate. respectiv facturi si chitanţe fiscale. anexân du-se la fiecare filă de Registru de casă semnată de învinuita M.V. pe luni. în dosare distincte legate şi şnu ruite.) privind plăţile efectuate din încasări. 109.V. • 4428 „TVA neexigibilă". 109. a operat plăţi din încasările magazinului ali mentar situat în Str. şi contrasemnată de reclamanţi docu mentele justificative (chitanţe. în dosare distincte. conform NIR-urilor semnate de învinuita 175 . în care să se prezinte separat operaţiunile de intrări de mărfuri. b) Notele originale de intrare-recepţie (NIR) a mărfu rilor intrate în gestiunea magazinului alimentar situat în Str. 109 la data de l martie 1998.. îmborderiate pe luni şi evaluate în preţuri de vânzare cu amă nuntul. Observatorului nr.V. • 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri". Observatorului nr. e) Registrul Cartea mare (cod 14-1-3) aferent conturilor: • 371 „Mărfuri". 109 la data de 24 august 1999. state de plată etc. cu file numerotate. îndosariate pe luni. inclusiv TVA. Observatorului nr. • 5311 „Casa în lei". d) Inventarul stocului de marfă şi fila originală a Regis trului de casă semnate de învinuita M. şi contra semnate de reclamanţi. legate şi şnuruite cu file numerotate. Observatorului nr. şi/sau înlocuitoarele sale şi contrasemnate de reclamanţi. c) Filele originale de Registru de casă în care învinuita M. de asemenea.

separate de orice alte evidenţe operative şi contabile care nu interesează obiectivele expertizei.06.706/17. de minimum trei săptămâni de la data pu nerii la dispoziţia expertizei a documentelor contabile în forma solicitată la literele a). Reamintim că. 109 în perioada 01.V. să solicităm organului de cercetare penală să reflecteze asupra unor posibile reformulări ale obiectivelor stabilite prin Ordonanţa nr. ne aflăm în imposibilitatea efectuării expertizei contabile dispuse în dosarul penal nr. 16/2000 înainte ca reclamanţii să prezinte documentele contabile solicitate.1999. Ne permitem. semnate de învinuita M. aranjate într-o formă care să asigure efectuarea expertizei contabile într-un fond de timp rezonabil.03. d) şi e). înregistrate în filele originale de registru de casă. sintagmele marcate cu asterisc (*) nu sunt necesare.02.2000. Observatorului nr. c). şi respectiv plăţile efectuate de învinuita M. astfel încât acestea să se limi teze strict la fondul cauzei care face obiectul dosarului penal nr. 16/08. Stabilirea unui nou termen pentru efectuarea expertizei contabile. respectuos. derulate prin magazinul alimentar situat în Str.08. Capitolul HI CONCLUZII în concordanţă cu cele prezentate în Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. b).1998-24. în redactările uzuale. 27.2000.V. în caseta de mai sus ele fiind utilizate doar pentru a scoate în evidenţă structura RAPORTULUI DE IMPOSI176 .V. şi contrasemnate de reclamanţi. şi contrasemnate de reclamanţi.f) g) M.

indiferent de faptul că au fost numiţi din oficiu sau la recomandarea y\ părţilor. Cu privire la acest aspect. iar Codul de procedură penală. dacă acesta corespunde metodologic. organului care a dispus efectuarea lucrării opinia separată. modalitatea de consemnare urmând să fie hotărâtă de colectivul de experţi. art. prevede: Când sunt mai mulţi experţi cu păreri deosebite. Opinie separată poate formula oricare dintre experţi. Reamintim că opiniile separate pot fi consemnate în cuprinsul raportului sau printr-o anexă.1. să se poată pronunţa asupra temeiniciei ei. Modele de RAPOARTE DE EXPERTIZĂ CONTABILA CV OPINII SEPARATE y \ In special în procesele judiciare în care au fost numiţi atât experţi contabili din oficiu. lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia.BILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE şi/sau comentariile autorului prezentei lucrări. precizează: Când sunt mai mulţi experţi. se întocmeşte un singur raport de expertiză. pentru ca biroul de expertize.4. în cadrul verificării metodologice. In situaţia în care un raport de expertiză contabilă a fost semnat de un expert cu menţiunea „ Cu opinie separată ".3. In speţă. Oricare va fi această modalitate. Codul de procedură civilă. 122. opiniile separate sunt consemnate în cuprinsul raportului sau într-o anexă. cât şi la recomandarea părţilor pot apărea opinii diferite. cu motivarea corespunzătoare. reclamanţii nu au procedat la completarea materialului documentar solicitat de expertul contabil. Dacă sunt deosebiri de păreri. 210. biroul local de expertize are obligaţia să urmărească formularea acesteia si să remită. expertul 177 . odată cu raportul. art. iar organul de cercetare penală i-a decăzut din proba cu expertiza contabilă. Raportat la problematica „opiniilor separate" literatura de specialitate relevă că în practica experţilor contabili opiniile expertului care sunt contradictorii cu ale celorlalţi experţi se consemnează în anexe. 3.

organizate în baza Decretului nr. Al. astăzi în totalitate abrogat. în caseta următoare. prin intermediul experţilor contabili verificatori. 36 Deteşan. acum. Precizăm că astăzi verificarea metodologică a experţilor contabili nu mai aparţine birourilor locale de expertize tehnice şi contabile (organizate potrivit O. bazându-sepe documentele analizate si făcând parte din raportul de expertiză. în curând.. op. Considerăm că şi organului care a dispus efectuarea expertizei contabile îi revine obligaţia ca la admiterea sau înlăturarea opiniilor separate să motiveze hotărârea luată.. tot mai frecvent. experţii contabili consimţeau să întocmească un singur raport de expertiză contabilă. 178 . contrar reglementărilor procedurale (Codul de procedură civilă şi penală). ci. în care expertul contabil numit din oficiu şi cel recomandat de parte au formulat opinii separate. 39.G. pag. nr.contabil care formulează opinii separate este obligat să le fundamenteze temeinic pentru a da posibilitatea biroului local de expertize să analizeze variantele prezentate de experţi. Sperăm ca. Spre ilustrare: Prezentăm. unde poate fi consultată. chiar dacă aveau opinii separate. nu poate fi transmisă direct părţilor. se practică procedura întocmirii de rapoarte de expertiză contabilă distincte. se depune organului care a dispus efectuarea lucrării. cit. potrivit legii36. în paralel. să refacă autoritatea pierdută a fostelor Birouri locale de expertize. Opinia separată a unui expert. organismul profesional CECCAR. 2/2000). Dacă sub autoritatea fostelor Birouri locale de expertize. ci experţilor contabili verificatori din structurile Filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). prin biroul local de expertize. în vederea avizării favorabile sau negative. 79/1971. extrase pe care le considerăm elocvente din două rapoarte distincte de expertiză contabilă judiciară.

Temeiurile care au stat la baza acestei măsuri». Redactări ale experţilor în legătură cu obiectivul selectat (prezentare paralelă) Redactări ale expertului contabil numit din oficiu Redactări ale expertului contabil recomandat de parte In Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Consideraţii generale Consideraţii generale Reducerea capitalului social al S.000 lei s-au hotărât în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 14.004. cu suma de 59. Reglementările legale în vigoare privind retratarea Bilanţului contabil pentru firmele care aplică „Reglementările contabile armonizate cu directivele Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate" aprobate prin Ordin al ministrului finanţelor pu- 179 .104.870 lei şi reducerea pe cale de consecinţă a valorii nominale a unei acţiuni de la 77.Obiectivul expertizei (obiectiv selectat) «Care au fost prejudiciile aduse acţionarilor şi societăţii din reducerea capitalului social cu suma de 59.385 lei la 25.870 lei prin reducerea valorii nominale a unei acţiuni de la 77.C.385 lei la 25.06.A.104. „CEFARM" S.004.2002.000 lei.

3.. 82/1991).09. Ministerul Finanţelor Publice emite Ordinul nr. 82/1991. 3) sunt imperative.06. 3). cu privire la modificarea capitalului social.2002. respectiv în conformitate cu Legea contabilităţii nr. în aplicarea acestui text legislativ (art.2002. care trebuie depuse la organele în drept până la data de 15 aprilie a anului următor celui de raportare.01. 3 din Legea nr. 27 alin. aceşti agenţi economici au obligaţia de a retrata situaţiile financiare. în primul an de aplicare a acestor reglementări.09. blice (Legea contabilităţii.. 94/29. art. A. în data de 13. nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social". 1)". „CEFARM" S.09. 27 alin. agenţii economici care cad sub incidenţa lor trebuie să întocmească situaţii financiare neretratate. în baza încheierii devenite irevocabilă.2001. l alin. prin care „se aprobă Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (art. urmând a le depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până la data de 30 septembrie a anului următor celui de raportare (art.C. republicată. menţiunea cu privire la reducerea capitalului social este înscrisă în Registrul Comerţului.2002. Hotărârea de reducere a capitalului social a fost luată de către Adunarea Generală Extraordinară din data de 14. 3.733/13. Totodată.2002.în baza hotărârilor Adunării Generale de mai sus se întocmeşte actul adiţional pentru care se acordă data certă la Registrul Comerţului sub nr. în condiţiile în care: • Consiliul de Administraţie prezintă în raportul său obligativitatea reducerii capitalului social: „această operaţiune este determinată de faptul că diferenţele din reevaluarea imobilizărilor. se încuviinţează modificarea actului constitutiv al S. Prin încheierea judecătorului delegat nr. republicată. 180 .278/05.

94/2001): • cifră de afaceri 224. „CEFARM" S. si ale Cadrului General pentru întocmirea si prezentarea situaţiilor financiare. la data de 31. calităţii şi com petenţei. republicată.P. Situaţiile financiare retratate „fac obiectul auditării de către auditori financiari (art. „S. nr.12. 4 alin. în primul an de aplicare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate.M.2001 şi retratate.104. ca urmare a îndeplinirii la data de 31.004. nr.253. • total active 166.12.C. 82/1991.216.P.A. constă în efectuarea ajustărilor rezultate din diferentele de tratament contabil 181 .533 mii lei.F.C.566 mii lei.F. 2). 94/2001) începând cu 01. 2 alin. nr. era obligată să facă retratarea bilanţului contabil întocmit la 31.A.2001. • număr mediu de sala riaţi .M.2000 a următorilor indicatori (prevăzuţi de art. Obiectivul retratării.P.01.F. nu va face nicio refe rire la obligativitatea stornării reevaluărilor din capitalul so cial. ci numai că aceste situaţii trebuie „să respecte preve derile Legii contabilităţii nr. 2 din O. precum şi Raportul auditorului finan ciar privind retratarea bilan ţului contabil încheiat pe anul 2001".• Informarea Comisiei de Cenzori cu privire la redu cerea capitalului social preci zează că „reducerea capitalu lui cu suma de 59. „CEFARM" S.M.730 persoane. „CEFARM" S.C. • Raportul Auditorului financiar asupra situaţiilor fi nanciare întocmite de S.870 lei are la bază prevederile O.2001. în aceste condiţii. a intrat sub incidenţa „Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (aprobată prin O. raport asupra căruia expertiza nu va face nicio referire asupra corectitudinii.12. 94/2001.A. elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilita te". S.

M. în conformitate cu reglementările contabile româneşti anterioare aplicării Standardelor şi tratamentului contabil prevăzut de Standarde. ca un ansamblu de măsuri (în care politica societăţii este doar o parte) este O. 94/2001. nr.P. Temeiul de drept al RETRATĂRII.. 16 Imobilizări corporale (pct. Din cele de mai sus se poate reţine că membrii Consiliului de Administraţie si ai Comisiei de Cenzori au prezentat în Adunarea Generală a Acţionarilor..F. Referitor la obiectivul fixat expertizei.M.P.. Capitalul social trebuie să fie cel de la data constituirii lui". „CEFARM" S.A. fie direct. în general. 990/26 iulie 2002.F.M. că REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL PRIN STORNAREA DIFERENŢELOR DIN REEVALUARE ESTE OBLIGATORIE. nr. în cuvântul lor. prin necenzurarea celor arătate. Tot ce s-a făcut este o acţiune impusă de această directivă. reglementările contabile româneşti anterioare aplicării Standardelor Internaţionale de Contabilitate impuneau imperativ agenţilor economici să înregistreze diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale în capitalul social. 37/38) impune înregistrarea acestor diferenţe într-o structură (poziţie) distinctă în structura capitalurilor proprii.F. în timp ce Standardul Internaţional de Contabilitate nr.A. nr. prin care se dispune retratarea situaţiilor financiare este O. ale unor operaţiuni. aprobate prin O. era obligată să schimbe tratamentul contabil 182 .• Membri ai Consiliului de Administraţie.P.C. fie indirect. sub titlul Diferenţe din reevaluare. iar nominalizarea S.C. 94/2001. intrând sub incidenţa aplicabilităţii Reglementărilor Contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene si cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. S. arată: „Tot ceea ce se discută azi se face în baza prevederilor legale în vigoare. „CEFARM" S.

de aseme nea. în timp ce Raportul Auditorului Financiar precizează cu claritate: • „aceste situaţii finan ciare sunt responsabilitatea conducerii societăţii". respectiv să treacă de la „Tratamentul contabil naţional" la „Tratamentul contabil internaţional". cu un cvorum de 58.06. 990/2002 a fost publicat în 2 august 2002).P. • „am evaluat.F. 5. principiilor şi politici lor contabile aplicabile socie tăţii". se precizează că. 202 lit.A.2002).C.C. „CEFARM" S. Adunarea Generală a S. se putea realiza fie prin reducerea numărului de acţiuni. nr. modul de respectare a me todelor. Această ajustare a valorii capitalului social a determinat necesitatea micşorării capitalului social care. prevăzut de IAS 16 Imobilizări corporale. 31/1990). fie prin reducerea valorii nominale a acestora (art. al reevaluării imobilizărilor corporale.06. sub titlul de „Diferenţe din reevaluare". a şi b din Legea nr. nu era nominalizată pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare tratate.M. diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale înregistrate anterior aplicării I AS 16 în capitalul social trebuiau eliminate din capitalul social şi înregistrate distinct în structura capitalurilor proprii. 94/2001) reiese că retratarea cu privire la capitaluri este în funcţie de o opţiune (variantă). „CEFARM" S. S. din 14.018%.Din conţinutul actelor normative prezentate (art. având înscrise pe ordinea de zi şi luând în dezbatere bilanţul contabil retratat şi raportul auditorului financiar.A. Practic.355. în plus. şi nicidecum o dispoziţie expresă ca la celelalte capitole (situaţii). 102-110 din O. pentru reducerea 183 . la data întocmirii Raportului Consiliului de Administraţie şi de ţinere a Adunării Generale (14.2002. chiar dacă erau îndeplinite condiţiile generale din ordin (Ordinul nr.41. din punct de vedere legal. a hotărât.

De altfel. rezultatele.• „în opinia noastră.385 lei/acţiune la 25. 184 . Soluţia adoptată nu aduce niciun prejudiciu nici societăţii.A.870 lei.. prezintă în mod corect. şi nu de valoarea nominală a acestora. chiar dacă politica societăţii ar opta pentru corectarea capitalului social cu capitalului social cu suma de 59.104.. • niciun acţionar nu şi-a pierdut nimic din numărul de acţiuni pe care le deţinea.2002. drept consecinţă a obligativităţii aplicabilităţii de către S. în conformitate cu SIC". ar fi fost posibil ca Adunarea Generală să nu fi aprobat hotărârea de reducere a capitalului social.12. „CEFARM" S. situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar 2001. şi prin Raport. precum şi situaţia fluxurilor de numerar pentru exerciţiul încheiat la 31.004. întocmite de societate. prin reducerea valorii nominale a unei acţiuni de la 77.. poziţia financiară a societăţii. Concluzie Se poate aprecia că membrii Consiliului de Administraţie individual. a Standardelor Internaţionale de Contabilitate..06. ca şi Comisia de Cenzori au prezentat în mod eronat ca obligatorie o dispoziţie opţională (facem referire la reducerea capitalului social prin stornare a diferenţelor din reevaluare) în Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 14. şi nici acţionarilor. dacă nu ar fi fost prezentată astfel. iar drepturile acţionarilor (la vot şi la dividend) le sunt conferite de numărul de acţiuni deţinute.2001. situaţie care. deoarece: • societatea a fost obli gată să schimbe doar un trata ment contabil care nu îi afec tează patrimoniul.C.000 lei/acţiune.

pe care raportul nu le poate aprofunda. ci este obligatoriu ca mai întâi Adunarea Generală să aprobe reducerea şi după aceea să se realizeze retratarea capitalurilor.diferenţele din reevaluare şi menţinerea capitalului social la nivelul iniţial. în condiţiile în care dreptul de preferinţă nu ar fi fost îngrădit prin plafonarea participării la capital si prin cumpărarea de noi acţiuni. este evident 185 . în condiţiile în care dreptul de preferinţă este îngrădit. în acelaşi timp. ambele doar pentru societate. retratarea situaţiilor sub acest aspect nu poate fi un argument pentru reducere. prejudiciul este unul de imagine şi poate fi şi material. orice Normă de Audit impune verificarea la capitalurile proprii dacă modificările s-au făcut în baza unor decizii ale Adunărilor Generale. în legătură cu consecinţele pe care le-ar avea această reducere asupra valorii nominale a unei acţiuni. se poate susţine fără echivoc că.

1 din Legea nr. a se vedea ultima emisiune) care ar conduce la o îmbogăţire fără justă cauză a acestora. In Capitolul III CONCLUZII In legătură cu reducerea capitalului social prin corectarea cu suma aferentă diferentelor din reevaluare cu care capitalul social fusese majorat anterior. a fost impusă de trecerea de la referenţialul contabil românesc la referenţialul contabil 186 .104. cu încadrarea în prevederile art. nemaifiind păstrată structura acţionariatului. ca Reducerea capitalului social al S. răspunderea lor poate îmbrăca şi alte aspecte. 267.C. cu suma de 59. 31/1990.385 lei/ acţiune la 25. prin reducerea valorii nominale a unei acţiuni de la 77. „CEFARM" S.004.000 lei/acţiune.870 lei. iar dacă cei care au organizat şi favorizat acest lucru vor beneficia de astfel de acţiuni. întrucât ceilalţi acţionari sunt favorizaţi să cumpere acţiuni la o valoare inferioară valorii reale (deoarece acestea trebuie să fie emise cu primă de emisiune. Se poate aprecia că membrii Consiliului de Administraţie individual şi prin Raport.A.că se creează un prejudiciu în detrimentul acţionarilor cărora li s-a ridicat acest drept.

retratarea situaţiilor sub acest aspect nu poate fi un argument pentru reducere..si Comisia de Cenzori au prezentat în mod eronat ca obligatorie o dispoziţie opţională (facem referire la reducerea capitalului social prin stornare a diferenţelor din reevaluare) în Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 14.C. 187 . ar fi fost posibil ca Adunarea Generală să nu fi aprobat hotărârea de reducere a capitalului social. în acelaşi timp. şi nici acţionarilor ei. „CEFARM" S. ci este obligatoriu ca mai întâi Adunarea Generală să aprobe reducerea şi după aceea să se realizeze retratarea capitalurilor. orice Normă de Audit impune verificarea la capitalurile proprii. situaţie în care. internaţional (Standardele Internaţionale de Contabilitate). chiar dacă politica societăţii ar opta pentru corectarea capitalului social cu diferenţele din reevaluare şi menţinerea capitalului social la nivelul iniţial. dacă nu ar fi fost prezentată astfel.A. De altfel.2002. dacă modificările s-au făcut în baza unor decizii ale Adunărilor Generale. Procedura aplicată este legală şi nu a adus prejudicii nici S.06.

ambele doar pentru societate. în condiţiile în care dreptul de preferinţă este îngrădit. este evident că se creează un prejudiciu în detrimentul acţionarilor cărora li s-a ridicat acest drept. răspunderea lor poate 188 . prejudiciul este unul de imagine şi poate fi şi material. a se vedea ultima emisiune) care ar conduce la o îmbogăţire fără justă cauză a acestora. se poate susţine fără echivoc că. în condiţiile în care dreptul de preferinţă nu ar fi fost îngrădit prin plafonarea participării la capital si prin cumpărarea de noi acţiuni. nemaifiind păstrată structura acţionariatului. pe care raportul nu le poate aprofunda. întrucât ceilalţi acţionari sunt favorizaţi să cumpere acţiuni la o valoare inferioară valorii reale (deoarece acestea trebuie să fie emise cu primă de emisiune. iar dacă cei care au organizat şi favorizat acest lucru vor beneficia de astfel de acţiuni.In legătură cu consecinţele pe care le-ar avea această reducere asupra valorii nominale a unei acţiuni.

pentru a fi posibil ca unii acţionari să cumpere cu aceeaşi sumă cât mai multe acţiuni. Această modalitate de reducere în scopurile arătate constituie o practică ilegală şi se sancţionează de către art. dar apreciem că: a) Redactarea expertului contabil numit din oficiu este neprofesionistă. l din Legea nr. presupuneri 189 . 267.1 din Legea nr.000 lei/ acţiune). Se mai poate aprecia şi că prezentarea ca obligatorie a reducerii capitalului social cu suma ce reprezintă diferenţele din reevaluare incluse anterior în capital a avut ca scop posibil reducerea valorii nominale de mai multe ori (de la peste 77. greoaie şi confuză. interzis acţionarului N. cu încadrarea în prevederile art.1 şi 267. 31/1990.îmbrăca şi alte aspecte.C. Comentariu Nu ne-am permis să intervenim în textele redactate de cei doi experţi contabili. în continuare. abundă în consideraţii de ordin general. alături de texte legislative şi statutare. în timp ce accesul la ultima emisiune era. 31/1990. 266.000 lei/acţiune la 25.

3. precum şi în încadrări juridice. respectând reglementările procedurale şi profesionale în materie de expertiză contabilă. Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acestuia în termenul legal sau contractual. 190 . inclusiv anexele.1. acesta. prezentată în caseta următoare: SEMNAREA ŞI DEPUNEREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ NORMA Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă de filă. inclusiv anexele.2. iar profesional prin Norma CECCAR nr.şi consideraţii personale. care exced obiectul expertizei contabile formulat de organul judiciar care a dispus-o. 3532 SEMNAREA ŞI DEPUNEREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ. COMENTARII 3532. b) Redactarea expertului contabil recomandat de parte este una mai clară şi mai concisă.3. Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă Procedura de semnare şi depunere a raportului de expertiză contabilă este reglementată legal de normele procedurale (Codul de procedură civilă şi penală). Pentru a evita orice dispută cu privire la originalitatea raportului de expertiză contabilă.

semnat şi parafat pe fiecare filă în parte. De regulă. Numărul de exemplare originale poate fi mai mare dacă beneficiarul raportului de expertiză solicită acest lucru. raportul de expertiză contabilă se întoc meşte în două exemplare originale: unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul pentru expertul(ţii) contabil(i) care a (au) efectuat expertiza contabilă. Toate exemplarele parafate şi semnate de expertul(ţii) contabil(i) în original au calitatea de rapoarte de expertiză contabilă originale. Toate celelalte au calitatea de copii. Reliefăm că această normă profesională este concordantă cu reglementările Codului de procedură civilă.2. 209. 3532. potrivit căruia expertul este dator să-şi depună lucrarea cu cel puţin cinci zile înainte de termenul sorocit pentru judecată. indiferent de tehnicile de multiplicare. 3532. Raportul de expertiză contabilă judiciară.se parafează şi se semnează de către expertul(ţii) contabil(i) pe fiecare pagină în parte. Raportul de expertiză contabilă nu se semnează de către niciuna dintre părţile interesate în efectuarea expertizei contabile. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organele care au dispus-o cu cel puţin cinci zile înainte de data stabilită pentru judecată. art. se depune la Biroul local pentru expertize judiciare tehnice 191 . în numărul de exemplare solicitat de organul judiciar.3. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară se predă clientului care a solicitat-o la locul şi la termenul prevăzute în contract.

aprobate prin Decizia nr. trebuie să obţină viza sau avizul expertului contabil verificator înainte de termenul de cinci zile raportat la ziua sorocită judecăţii. raportul de expertiză contabilă judiciară. după caz. Termenul de cinci zile este termenul de depunere a raportului de expertiză contabilă judiciară la Biroul local de expertize judiciare tehnice şi contabile.2002 a Biroului Permanent al Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. termenul de cinci zile nu este operant. trebuie să poarte pe prima pagină ştampila dreptunghiulară si semnătura expertului contabil verificator. sunt operante data şi locul prevăzute în contractul scris de prestări servicii. 192 . sau să fie însoţit de referatul expertului contabil verificator. Pentru depunerea rapoartelor de expertiză contabilă extrajudiciară. depus la Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. Pentru a nu impieta asupra termenului de depunere a raportului la Biroul local de expertize judiciare tehnice şi contabile.şi contabile care funcţionează în cadrul Tribunalelor. Potrivit Normelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România37.264/12.12. 37 Norme privind activitatea de expertiză contabilă judiciară. 12. precum şi ştampila filialei CECCAR în care activează expertul contabil.

experţii contabili opinează: • Instanţele de judecată. • în alte cazuri îşi depăşesc competenţa. Necesitatea verificării şi avizării expertizelor contabile judiciare Realizarea unor lucrări de calitate de către toţi membrii Corpului Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România este o problemă de prestigiu profesional. Unele deficienţe. au fost sesizate atât de către beneficiarii lucrărilor de expertize contabile judiciare. în special pe linia expertizelor contabile judiciare. organele judiciare beneficiare ale rapoartelor de expertiză contabilă judiciară reclamă: • Experţii contabili nu răspund în unele cazuri complet şi clar la obiectivele stabilite. în sinteză. ci transmit expertului întrebările puse de păr193 . • Răspund la solicitări sau depun cu întârziere rapoartele de expertiză contabilă. pentru diferite motive mai mult sau mai puţin întemeiate. cât si al profesiei contabile liberale în ansamblul său. cât şi de către experţii contabili prestatori ai unor astfel de lucrări. formulând răspunsuri de ordin juridic la unele întrebări. în contrapondere. atât al fiecărui expert contabil şi/ sau contabil autorizat în parte.Capitolul 4 METODOLOGIA DE VERIFICARE ŞI AVIZARE A EXPERTIZELOR CONTABILE JUDICIARE 4. nu fixează obiectivele expertizei. în multe cazuri.1. nu formulează concluzii clare.

Onorariul provizoriu nu se stabileşte în raport cu perioada expertizei şi cu volumul documentelor care urmează a se examina pentru a răspunde la întrebările puse. 194 . precum şi prezentul ghid de aplicare a acestei norme. b) A organizat. Corpul a luat următoarele iniţiative: a) A elaborat Norma profesională nr. c) A elaborat norme metodologice38 privind desfăşurarea acti vităţii experţilor contabili verificatori angajaţi în structura filialelor CECCAR. Se stabilesc termene prea scurte în raport cu volumul de mun că necesar pentru rezolvarea întrebărilor puse pentru soluţio narea cauzei respective. angajaţi în cadrul fiecărei filiale CECCAR. în continuare. începând cu data de l ianuarie 2003. Numirea experţilor contabili se face preferenţial şi nu se ţine cont de competenţa profesională a expertului pe ramurile de activitate în care s-a format etc. prin experţi contabili verificatori. iar acestea sunt tendenţioase şi neclare. 35 Norma si comentariile misiunilor privind expertizele contabile. extrase şi comentarii). activitatea de verificare a calităţii de expertiză contabilă judiciară. în vederea înlăturării unor astfel de neajunsuri. şi nu este con sultat expertul contabil în acest sens. 18 Normele citate (din care vom prezenta.• • • ţile implicate în cauză.

h) să fi efectuat până la solicitarea angajării ca expert contabil verificator cel puţin 20 de expertize contabile judiciare. e) să se bucure de o moralitate ireproşabilă. d) să beneficieze de capacitate de muncă sporită şi să se poată adapta condiţiilor de stres. 195 . cu contracte de muncă full-time sau part-time. prin cel puţin două recomandări. din punct de vedere tehnic .profesional experţii contabili verificatori sunt subordonaţi Comisiei pentru Urmărirea Aplicării Normelor Profesionale şi Auditului Calităţii.2. să aibă o practică în expertize contabile de minim cinci ani. c) să beneficieze de o pregătire profesională desăvârşită. g) să cunoască şi să aplice în lucrările profesionale prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili din România şi Normele profesionale emise de CEC CAR. la propunerea preşedinţilor de filiale. Selectarea şi angajarea experţilor contabili verificatori Experţii contabili verificatori sunt angajaţi de către Secretariatul General al Corpului. iar din punct de vedere administrativ fac parte din structura organizatorică a filialei. b) să fie cu plata cotizaţiei la zi. în cadrul Secţiunii Experţi Contabili. că a bene ficiat de un comportament personal şi profesional ireproşabil de la înscrierea în Corp până în prezent şi că răspunde cerinţelor din punct de vedere al independenţei. f) să facă dovada. pe durată nedeterminată. al conflictului de interese şi al celorlalte aspecte etice si deontologice. Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ocuparea postului de expert verificator sunt: a) să fie expert contabil activ. în funcţie de volumul de lucrări potrivit specificului şi condiţiilor concrete din fiecare filială.4.

Pe baza informaţiilor şi a documentelor prezentate pentru îndeplinirea condiţiilor de mai sus, secretarul filialei întocmeşte un raport care este supus dezbaterii Consiliului filialei. Dosarul conţinând documentele şi raportul analizat în Consiliul filialei, împreună cu avizul favorabil al acestuia se trimit secretarului general al Corpului, care împreună cu Secţiunea de specialitate va organiza testul-interviu în vederea angajării.

4.3. Atribuţiile experţilor contabili verificatori
Experţii contabili verificatori au următoarele atribuţii: a) verificarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară înainte de depunerea acestora la organele care le-au solicitat; b) întocmirea referatelor de verificare tehnico-profesională asu pra lucrărilor de expertiză contabilă aflate pe rol la comisiile de disciplină ale filialelor, la cererea acestor comisii; c) elaborarea documentelor de evidenţă a activităţilor desfăşu rate şi raportarea. în îndeplinirea acestor atribuţii, auditorii de calitate vor proceda astfel: • Studiază raportul de expertiză, urmărind dacă: • în elaborarea lucrării, experţii contabili autori au res pectat în totalitate prevederile Standardului profesional nr. 35/2000; • obiectivele stabilite au fost tratate corespunzător, iar răs punsurile date au fost susţinute prin acte şi documente care au legătură cu cauza; • autorii lucrării nu s-au îndepărtat de ştiinţa contabilităţii, procedând la încadrări juridice ale faptelor sau la efec tuarea de operaţiuni şi lucrări care presupun alte cunoştinţe decât cele contabile;

196

• autorii lucrării au respectat prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili. Analizează opiniile separate sau rapoartele experţilor con tabili - consilieri ai părţilor, urmărind aceleaşi obiective ca în cazul raportului de expertiză. Verifică starea de independenţă a expertului contabil în raport cu cauza şi mandatul primit pe baza declaraţiei (model anexat) semnate şi date pe propria răspundere de către ex pertul contabil; declaraţia se apostilează de către auditorul de calitate cu menţiunea „dată în faţa noastră".

Folosind exclusiv legea, ştiinţa contabilităţii şi normele profesionale, expertul contabil verificator solicită autorilor lucrărilor de expertiză contabilă să şi le revadă, în funcţie de observaţiile făcute, şi va proceda astfel: a) Dacă nu sunt observaţii sau dacă lucrările sunt refăcute, expertul contabil verificator va aplica pe prima pagină a lucrărilor analizate stampila dreptunghiulară de verificare, va semna şi va aplica ştampila filialei.

197

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

Filiala..............................
Verificat îndeplinirea Normei profesionale nr. 35/2001

Dosar nr................./............al........................................

Expert contabil Nume.......................... Prenume.. L.S.

b) Dacă sunt observaţii, iar rapoartele de expertiză contabilă judiciară nu sunt refăcute în spiritul observaţiilor expertului contabil verificator, acesta trebuie să întocmească un referat cu constatările şi observaţiile sale, pe care să-1 ataşeze, în original, raportului de expertiză contabilă judiciară ce urmează a fi depus organului judiciar care a solicitat expertiza, spre informarea şi decizia acestuia. Modelul acestui referat este prezentat în caseta următoare: 198

CECCAR Filiala_____.___... Dosar nr.: Beneficiar: Termen: Nr. înregistrare: REFERAT privind verificarea modului de respectare a Normelor profesionale II. Data primirii:
II. Experţi contabili: Nume si prenume Calitatea . D______________________________ - 2)______________________________ 3)______________________________ 4)______________________________ 5)______________________________ 6)______________________________ ' 7)______________________________

III. Observaţii cu privire Ia: a) Concordanţa dintre obiective, constatări şi concluzii

b) Respectarea Normei profesionale nr. 35/2001

199

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de disciplină de pe lângă consiliul fiecărei filiale şi a Comisiei superioare de disciplină de pe lângă Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat.c) Respectarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili d) Alte observaţii Expertul contabil verificator Semnătura Ştampila în îndeplinirea acestor atribuţii. Verificarea tehnică profesională a lucrărilor de expertiză contabilă aflate pe rolul comisiilor de disciplină ale filialelor Comisiile de disciplină de pe lângă consiliile filialelor sunt competente să judece abaterile disciplinare săvârşite de membrii Corpului prin încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor acestora. II pct. Bucureşti. pag. 200 . 2001. Dacă pe rolul comisiilor de 39 ***. 4. ediţia a IH-a. 330.1. expertul contabil verificator colaborează cu biroul de expertiză din cadrul Tribunalului Judeţean şi cu celelalte organe beneficiare ale lucrărilor de expertiză efectuate de membrii Corpului. inclusiv a regulilor privind conduita etică şi profesională39. l alin.3. Editura CECCAR. l. Cap.

3. analize. expertului contabil verificator îi revine atribuţia ca. seminarii şi reuniuni de lucru cu toţi experţii verifi201 . până la data de 20 a lunii următoare. al cărui model este prezentat în caseta următoare: REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A LUCRĂRILOR DE EXPERTIZĂ Nr. Dosar Nr. Comisia de specialitate organizează semestrial schimburi de experienţă. expertul contabil verificator colaborează cu comisia de disciplină din cadrul filialei. să verifice. precum si cu sectorul juridic din cadrul Secretariatului General al Corpului. 4.disciplină de pe lângă consiliile filialelor CECCAR se află dosare care vizează abateri ale experţilor contabili în legătură cu lucrările pe care aceştia le-au executat.2. expertul contabil verificator ţine „Registrul de evidenţă" care va fi tipărit prin grija Secretariatului General al Corpului. crt. expertul verificator prezintă consiliului filialei un Raport pentru analiză si măsuri. şi Organ data beneficiar Experţi contabili Termen Data Data Observaţii intrării ieşirii Nume şi prenume Semestrial. din punct de vedere tehnico-profesional. Evidenţa activităţii desfăşurate de experţii contabili verificatori şi raportarea acesteia Pentru evidenţa activităţii desfăşurate. la cererea comisiei de disciplină. calitatea acestor lucrări. în îndeplinirea acestor atribuţii. un exemplar fiind trimis Comisiei de specialitate a Corpului pentru centralizare şi analiză la nivelul întregii ţări.

apreciem că. 202 . la care sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai organismelor beneficiare ale lucrărilor de expertiză contabilă.catori. Deşi deocamdată această metodologie de verificare şi avizare vizează numai expertizele contabile judiciare. pe măsura creării posibilităţilor tehnico-organizatorice. aceasta trebuie să se extindă şi asupra expertizelor contabile extrajudiciare.

42/1995. nr. asupra soluţionării cauzelor în care sunt dispuse. 5.). In cazuri contrare. 2001. 4) Interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (. după caz.. pag. aprobată prin Legea nr.. de a da dovadă de o ţinută etică şi profesională deosebită.1. art. 19.. 65/1994.. îşi pot atrage asupra lor răspunderea disciplinară. 16 alin. contravenţională. în special cele judiciare.G. 203 . Editura CECCAR. Bucureşti.Capitolul 5 RĂSPUNDEREA EXPERŢILOR CONTABILI Având în vedere importanţa şi implicaţiile pe care le pot avea expertizele contabile. penală şi civilă. stabileşte următoarele sancţiuni disciplinare40: 1) Mustrare. 3) Suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert con tabil (. cu modificările ulterioare. în funcţie de gravitatea abaterilor săvârşite. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. 2) Avertisment scris. Printre faptele săvârşite în legătură cu expertizele contabile care pot atrage răspunderea disciplinară a experţilor contabili pot fi enumerate: 40 O.) pe o perioadă de timp de la 3 luni la l an. experţii contabili au obligaţia legală şi morală de a-şi desfăşura activitatea cu o deosebită obiectivitate. Răspunderea disciplinară Răspunderea disciplinară a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi este reglementată de legea de organizare a activităţii de expertiză contabilă care. L. ediţia a IlI-a.

dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material. în op. 41 ***. 35 Norma si comentariile misiunilor privind expertizele contabile. fie în urma autosesizării Corpului în cadrul activităţii de control de calitate al expertizelor contabile. potrivit procedurilor reglementate de regulamentele Corpului41. a) Faptele enumerate nu sunt exhaustive. e) încălcarea. cu intenţie. ci exemplificative. elaborate de Corp. cit. a normelor de lucru privind exercitarea profesiei. Punerea în mişcare a răspunderii disciplinare se poate face fie în urma reclamaţiilor îndreptate contra unui expert contabil. c) Nerespectarea Normei profesionale CECCAR nr. Sancţiunile disciplinare împotriva experţilor contabili se aplică de către comisiile de disciplină de pe lângă filialele CECCAR sau de către Comisia de disciplină de pe lângă Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. pag. prin acţiune sau omisiune. 30-74 şi respectiv 329-337. Regulamentul de organizare ţi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de disciplină de pe lângă consiliul fiecărei filiale si a Comisiei superioare de disciplină de pe lângă Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. legal acor dată. b) Nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului profesional. d) Efectuarea de expertize contabile judiciare şi/sau extrajudi ciare fără viză anuală pentru exercitarea profesiei.Efectuarea de expertize contabile extrajudiciare fără contract scris de prestări servicii sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională de expert contabil. 204 .

stipulează: (1) Dispozi ţiile privitoare la citarea. 2. 211. prin ordonanţă. iar de instanţa 205 . Coroborând aceste reglementări cu cele privitoare la martori rezultă că în procesul civil expertul contabil poate fi sancţionat administrativ prin: a) înlocuirea lui de către instanţă (art. Cod procedură civilă). Răspunderea contravenţională sau administrativă Răspunderea contravenţională sau administrativă a expertului contabil este reglementată de dreptul procesual. în caz de bănuieli puternice de ascundere a adevărului sau de luare de mită. Cod procedură civilă). c) trimiterea expertului contabil în faţa autorităţilor penale. aplicabile ex perţilor. aducerea cu mandat si sancţiona rea martorilor care lipsesc sunt. 2. stipulează sancţionarea cu amendă judiciară a următoarelor abateri săvârşite de ex pertul contabil în cursul derulării procesului penal: a) lipsa nejustificată a expertului de la procesul penal. Codul de procedură civilă. Cod proce dură civilă). cu mandat (art.2. 199. caz în care instanţa va încheia un proces-verbal în acest sens (art. b) tergiversarea de către expert a îndeplinirii însărcinărilor primite. 199 din Codul de procedură penală. 205. deopotrivă. Cod procedură civila). amenda se aplică de organul de urmărire penală. Potrivit art. art. Codul de procedură penală. respectiv a efectuării şi depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară. şi anume: A. b) aducerea în instanţă a expertului contabil. art. 205 alin. în caz de pricini urgente sau pentru a da lămuriri atunci când i se cere (art. instanţa poate dispune înlocuirea lui. B. 198. atunci când este citat. 188 alin.5. (2) Dacă expertul nu se înfăţişează.

) care.de judecată. nr. 2000.) justifică de ce nu şi-a putut îndeplini obligaţia.G. Cererea de scutire sau de reducere se poate face în termen de 10 zile de la comunicarea ordonanţei ori a încheierii de amendare. a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri.n. Editura ROSETTI. pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promi siunea unor astfel de foloase sau nu o respinge.n.3. 197/2000 şi prin O. cum ar fi: a) Luare de mită. pot intra sub incidenţa unor infracţiuni. 5. în scopul de a îndeplini. Banii.n. dispune scutirea sau reducerea amenzii. iar dacă acestea nu se găsesc. Ibidem. 118-119. pag. Răspunderea penală Coroborat cu reglementările procedurale (Codul de procedură civilă şi penală). ediţie îngrijită şi adnotată de judecătorul DAN LUPAŞCU. experţii contabili. 42 43 ***. în cazul realizării elementelor constitutive ale acestora.n. art. 254. în special în contextul efectuării expertizelor contabile.n.U. Codul penal cu modificările aduse prin Legea nr.n. condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. pag. Dacă persoana amendată (expertul contabil . 115-116. valorile sau orice alte lucruri care au făcut obiectivul luării de mită se confiscă. b) Mărturie mincinoasă. Bucureşti. prin încheiere.) poate cere scutirea de amendă ori reducerea amenzii. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată. 207/2000. reprezentând42 fapta funcţionarului (exper tului contabil) care. Infracţiunea de luare de mită se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. civilă. 206 . apreciind. Persoana amendată (expertul contabil . direct sau indirect. reprezentând43/^^ martorului (ex pertului contabil . într-o cauză penală.

264.n. până la minimul general. mai înainte de a se produce arestarea inculpatului. l lit. pentru a îngreuna sau zădărnici urmărirea penală. Potrivit acestui articol din Codul penal (lit. în cauzele penale. instanţa va reduce pedeapsa. Art. martorul (expertul contabil . Mărturia mincinoasă se pedepseşte cu închisoare de la l la 5 ani.n. mai înainte de a se fi pronunţat o hotărâre sau de a şefi dat o altă soluţie ca urmare a mărturiei mincinoase. potrivit art. ori în toate cauzele. 207 . Minimul general al pedepsei cu închisoarea este de 15 zile (art. c) Favorizarea infractorului. 76.) face afirmaţii mincinoase ori nu spune tot ce ştie privitor la împrejurările esenţiale asupra cărora a f ost întrebat.n. reprezentând44 ajutorul dat unui infractor fără o înţelegere stabilită înainte sau în timpul săvârşirii infracţiunii. d). 76 din Codul penal vizează aplicarea pedepselor penale în cazul existenţei circumstanţelor atenuante. ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infracţiunii. când minimul special al pedepsei închisorii este de un an sau mai mare (până la 3 ani exclusiv). Dacă retragerea mărturiei (expertizei contabile) a intervenit în cauzele penale după ce s-a produs arestarea inculpatului.n. sau în toate cauzele după ce s-a pronunţat o hotărâre sau după ce s-a dat o soluţie ca urmare a mărturiei mincinoase. pag.n.disciplinară sau în orice altă cauză în care se ascultă martori (s-au dispus expertize contabile . Cod penal).). pedeapsa se coboară sub acest minim. 6. Favorizarea infractorului se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 7 ani. Mărturia mincinoasă nu se pedepseşte dacă. 53 alin.n. 1 Ibidem.) îşi retrage mărturia (expertiza contabilă . judecata sau executarea pedepsei.

Bucureşti. în situaţiile în care lipseşte o reglementare expresă specială pentru angajarea răspunderii juridice. Editura Lumina Lex. 999-100 din Codul civil consacră principii de răspundere atât de largi şi de cuprinzătoare încât orice activitate prejudiciabilă este susceptibilă să intre sub incidenţa lor. L.4. precum şi pentru animalele şi lucrurile pe care le au sub paza juridică sau pentru ruina edificiilor aflate în proprietatea lor). 208 . în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. O. art. dacă sunt întrunite elementele constitutive ale respectivelor infracţiuni. în acest fel. 18. Corpul a fost iniţiatorul înfiinţării societăţii comer45 46 Pop..Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. experţii contabili si contabilii autorizaţi garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăşurată. potrivit căruia orice faptă a omului care cauzează altuia prejudiciu obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat a-l repara. Potrivit legii speciale. Bucureşti. 65/1994. Teoria generală a obligaţiilor. 65/1994. prin subscrierea unei poliţe de asigurare sau prin vărsarea unei contribuţii la fondul de garanţie46. 999-100 c. nr. 42/1995. pag. 998 din Codul civil.G. 5. 2001. Literatura juridică relevă că textele art. 12 din O. cu modificările ulterioare. 12. aprobată prin Legea nr. se recurge la aceste texte ale Codului civil45. Răspunderea civilă Răspunderea civilă a expertului contabil poate fi instituită în temeiul art. pag. Expertul contabil poate răspunde penal şi pentru alte infracţiuni. Editura CECCAR. nr.c. ediţia a IlI-a.G. 166 (Notă: art. Pentru a veni în întâmpinarea punerii în aplicare a art. reglementează cazurile de răspundere civilă a persoanelor pentru fapta altuia.

a 209 . despăgubirile pe care asiguratul este obligat prin hotărâre judecătorească pronunţată de o instanţă civilă să le plătească unei terţe părţi pentru un prejudiciu de natură materială şi financiară survenit ca urmare a următoarelor acte săvârşite în timpul exerciţiului profesional: 1) Neglijenţă.. • evaluări administrative. omisiune sau neîndeplinire a obli gaţiilor şi atribuţiilor specifice profesiei în efectuarea urmă toarelor activităţi: • ţinerea / supravegherea contabilităţii.A. • efectuarea de analize economico-financiare sau tehnice. verificarea şi certificarea bilanţului contabil. acoperă. contabilă. fiscală. • alte activităţi exercitate de liber-profesionist. în limita sumei asigurate. tehnică etc. • activităţi de cenzorat şi audit financiar-contabil. • întocmirea.C. • lichidări. Experţii contabili asiguraţi sunt obligaţi să informeze imediat asigurătorul asupra oricărei plângeri formulate împotriva lor. • întocmirea declaraţiilor fiscale. în baza unei prime de asigurare incluse în cotizaţia fixă a membrilor activi ai Corpului. Potrivit acestei poliţe de asigurare.A. emite o Poliţă privind asigurarea de răspundere civilă profesională pentru o sumă asigurată minimă anuală. S. 2) Pierderea. superficialitate. • acordarea de consultanţă economico-financiară. „ASIGURAREA ROMAS" S. • expertizări contabile / tehnice. în vede rea înregistrării şi preluării datelor financiare contabile sau evaluărilor tehnico-economice. • audit pe diferite domenii. deteriorarea sau distrugerea documentelor origi nale sau a suporturilor magnetice primite de asigurat.ciale „ASIGURAREA ROMAS" S. care.

oricărei informaţii sau incertitudini în legătură cu o acţiune sau a oricărui aspect negativ descoperit de o echipă de control financiar-contabil, care pot duce la apariţia unei cereri de despăgubiri împotriva lor47. S.C.,ASIGURAREA ROMAS" S.A. încheie poliţe de asigurare pentru riscul profesional şi la alte sume asigurate, la solicitarea clienţilor (experţilor contabili). De asemenea, expertul contabil poate apela la orice altă societate de asigurări care oferă servicii de asigurare a riscului profesional.

47

*** Metodologie de asigurare a riscului profesional în activitatea membrilor Corpului, aprobată prin Hotărârea nr. 9/7.06.1996 a Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat, ediţia a IlI-a, Editura CECCAR, Bucureşti, 2001, pag. 322. 210

III. NORME GENERALE DE BAZĂ aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil

SUMAR 11. NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL.... 214 111. Independenţa..........................................................214 112. Competenţa............................................................217 113. Calitatea lucrărilor.................................................219 114. Secretul profesional şi confidenţialitatea................221 115. Acceptarea şi menţinerea misiunilor.......................224 12. NORME DE LUCRU.....................................................226 121. Programarea lucrărilor............................................226 122. Contractarea lucrărilor...........................................228 123. Delegarea şi supravegherea lucrărilor.....................230 124. Utilizarea lucrărilor altor profesionişti....................233 125. Documentarea lucrărilor.........................................237 13. NORMA DE RAPORTARE..........................................240

213

11 111

NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL INDEPENDENŢA

NORMA Profesionistul contabil este obligat să fie independent atunci când îşi exercită activitatea ca liber-profesionist, evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă. Trebuie nu numai să manifeste o atitudine independentă care să îi permită efectuarea misiunilor sale cu integritate si obiectivitate, dar, de asemenea, trebuie să nu fie supus niciunei constrângeri care ar putea să îi ameninţe integritatea si obiectivitatea. Trebuie, de asemenea, să se asigure că si colaboratorii săi respectă regulile de independenţă.

COMENTARII
Exercitarea liberă a profesiei contabile necesită, ca obligaţie de primă mărime, respectarea principiului independenţei, care este incompatibil cu: implicarea financiară, directă sau indirectă, în activităţile unui client, ca, de exemplu: acceptarea unor forme de salarizare, deţinerea de participaţii la capital, darea sau luarea cu împrumut de bunuri, servicii sau bani, cu excepţia celor date sau primite în condiţiile oferite terţilor, acordarea sau primirea de gajuri sau cauţiuni de la / pentru clienţii profesionistului contabil; implicarea profesionistului contabil în activităţile unui client, în calitate de membru al executivului acestuia sau ca angajat, sub controlul celui care gestionează patrimoniul; 214

societăţile comerciale de expertiză contabilă si de contabili tate nu pot avea participări financiare în unităţi patrimoniale - 215 .acte de comerţ sau activităţi salarizate în afara Corpului. atunci când pot sfârşi printr-un conflict de interese sau care sunt. asi gurate în acelaşi timp cu exercitarea liberă a profesiei. Lista incompatibilităţilor cu condiţia de independenţă a profesiunii contabile nu este limitativă şi niciun membru al Corpului nu trebuie să se găsească într-o situaţie de natură a-i ştirbi independenţa. . aceasta presupune ca majoritatea activităţii liber-profesioniştilor contabili să nu constea în executarea de lucrări pentru o singură unitate patrimonială. sunt de reamintit următoarele: . neprecizate anticipat în sumă absolută. chiar dacă nu se află sub incidenţa cazurilor de incompatibilitate mai înainte amintite sau a celor expres prevăzute de legile în vigoare sau de normele Corpului. incompatibile sau în contradicţie cu exerci tarea liberală a profesiei contabile. privind îndatoririle proprii ale societăţilor recunoscute de Corp. .consiliul de administraţie al societăţii comerciale trebuie să fie ales în majoritate (51%) dintre acţionarii sau asociaţii experţi contabili sau contabili autorizaţi.incidenţa relaţiilor familiale şi personale asupra independen ţei. inte gritate şi obiectivitate a profesionistului contabil. . .acceptarea executării de lucrări în baza unor onorarii even tuale. respectiv societate comercială. prin contract.condiţiile în care onorariile primite de la un client constituie un procentaj inacceptabil de mare pentru cifra de afaceri to tală a societăţii de expertiză sau a unui practician individual. . sau care sunt incompati bile cu necesitatea de a păstra poziţia de independenţă.trebuie ca majoritatea acţionarilor sau asociaţilor (51%) să fie experţi contabili sau contabili autorizaţi si să deţină ma joritatea acţiunilor sau părţilor sociale. prin natura lor. în privinţa incompatibilităţilor cu condiţia de independenţă a profesiei contabile.

. bancare sau de asigurări.industriale. liber-profesionistul contabil trebuie să fie independent faţă de client şi faţă de toate întreprinderile-mamă. de asemenea.acţiunile sau părţile sociale ale societăţilor comerciale de expertiză contabilă si de contabilitate trebuie să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar trebuie să fie admis de Adunarea generală. în privinţa profesionistului contabil salariat. acesta datorează fidelitate angajatorului. 216 . în general. comerciale. fiind conştient şi pregătit în faţa factorilor care pot da naştere la conflicte de interese. pe care este necesar să îl respecte şi să îl aplice. să se asigure că şi colaboratorii săi respectă regulile de independenţă. agricole. dar în acelaşi timp şi profesiei sale şi principiului de independenţă al acesteia. Liber-profesionistul contabil este obligat să evite orice situaţie care ar putea presupune o lipsă de independenţă. Trebuie. filialele şi afiliaţii acestora. şi nici în societăţi civile.

cursuri. 217 . singurele capabile să-i întărească discernământul. cu testarea cunoştinţelor dobândite). de asemenea. Fiecare profesionist contabil îşi stabileşte propriul program de formare (învăţământ individual. In acest sens. el nu trebuie să efectueze decât lucrările pe care el însuşi sau societatea din care face parte le poate realiza cu competenţă profesională. membrii Corpului trebuie: a) să îşi dezvolte necontenit cultura. Ei se asigură că încredinţează lucrări colaboratorilor care au o competenţă apropiată de natura şi de complexitatea acestora. nu numai profesională. dar şi cunoştinţele de cultură generală. Consiliul Superior al CECCAR publică în fiecare an o notă de orientare cu caracter informativ. COMENTARII Profesionistul contabil trebuie să îşi întreţină nivelul de competenţă pe tot parcursul carierei sale profesionale. Perfecţionarea continuă constituie o condiţie de menţinere a competenţei profesionale a membrilor Corpului. Profesioniştii contabili îşi completează şi îşi actualizează permanent cunoştinţele. contribuind la promovarea acţiunilor de formare asupra normelor şi doctrinei profesionale.112 COMPETENŢA --------------------- NORMA Calităţile necesare exercitării profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat sunt reglementate. Ei veghează. la formarea lor continuă. seminarii şi alte forme.

a celui care îl consultă şi să se pronunţe cu sinceri tate. cu respectarea integrală a dispoziţiilor legale şi a regulilor stabilite de Corp. Cu privire la competenţa generală a cabinetului sau a societăţii de expertiză contabilă. profesionistul contabil salariat nu trebuie să îl inducă în eroare pe angajatorul său despre nivelul de pregătire sau experienţă pe care îl deţine. în aceste situaţii. va cere asistenţa necesară şi opinia unui expert. în mod onest.un plan de formare continuă (orientativ. . exprimându-şi. de cel puţin 16 ore pentru persoanele care nu au calitatea de profesionişti con tabili). De asemenea. rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. unui profesionist contabil salariat i se poate cere să execute servicii semnificative pentru care însă nu are suficientă pregătire sau experienţă. fără ocolişuri.b) c) d) e) să acorde fiecărei operaţii şi situaţii examinate toată atenţia si timpul necesare pentru a-şi fundamenta o opinie personală înainte de a face propuneri. să îşi exprime opinia fără nicio reţinere faţă de dorinţa. să nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea să îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale.o evaluare periodică a nevoilor de personal (calitativă şi can titativă). dacă este cazul. dacă este nevoie. Un instrument de orientare a membrilor Corpului îl constituie Programul naţional de dezvoltare profesională continuă a contabililor. să considere că independenţa sa trebuie să îşi găsească mani festarea deplină în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. iar. chiar ascunsă. 218 . menţinerea competenţei presupune: . Procedurile de punere în aplicare variază în funcţie de mărimea cabinetului/societăţii.

Corectitudinea. Profesioniştii contabili trebuie să cunoască personal anumite aspecte fundamentale privind executarea lucrărilor. în folosul clienţilor lor. de delegare şi de supervizare. sincerităţii şi corecti219 . în condiţiile respectării legalităţii. Programarea lucrărilor profesioniştilor contabili si colaboratorilor lor este necesară pentru asigurarea calităţii. De fiecare dată când o lucrare este repartizată. Eficacitatea planificării presupune existenţa unui proces permanent şi materializat după modalităţile adaptate la dimensiunea şi la activitatea societăţii. Profesioniştii contabili au dreptul şi datoria să studieze.113 CALITATEA LUCRĂRILOR NORMA Este necesar ca profesioniştii contabili să îşi exercite profesia cu conştiinciozitate şi devotament. în cadrul profesiei. permiţând garantarea unei repartizări adecvate a lucrărilor colaboratorilor. profesionistul contabil trebuie să se asigure că au fost respectate de către colaboratorii săi toate criteriile de calitate cerute pentru executarea lucrărilor încredinţate. de planificare-programare şi de documentare a lucrărilor executate. dorinţa de a fi utili clienţilor lor trebuie să le inspire profesioniştilor contabili recomandările pe care le fac şi să le orienteze executarea lucrărilor. imparţialitatea şi. COMENTARII Calitatea lucrărilor este direct influenţată de corecta aplicare a normelor de competenţă. ceea ce implică necesitatea ca anumite însărcinări să nu poată fi repartizate colaboratorilor.

să încalce regulile şi normele profesiei. Calitatea lucrărilor depinde de conştiinciozitatea şi integritatea profesioniştilor contabili şi a colaboratorilor lor. Dar respectarea normelor profesiei de către profesionistul contabil salariat este obligatorie. evident.tudinii. chiar cu riscul apariţiei unor situaţii conflictuale între el şi angajator. măsurile susceptibile să evite plata unor cheltuieli pentru taxe şi impozite nedatorate. b) obligaţiile contabile enunţate de textele legale şi precizate de doctrina contabilă. trebuind să fie în măsură să justifice aplicarea aces tora prin documente corespunzătoare. întrucât unui salariat. datorează fidelitate angajatorului. . în care scop aplică: a) normele Corpului privind exercitarea profesiei şi executarea lucrărilor. prioritatea firească fiind aceea de a respecta obiectivele stabilite de acesta şi regulile şi procedurile redactate pentru susţinerea şi realizarea lor. în mod legitim. 220 .să îi mintă sau să îi inducă în eroare (inclusiv prin tăcere sau atitudine pasivă) pe cei care acţionează ca auditori. Profesioniştii contabili salariaţi. . Organizarea judicioasă a planificării lucrărilor.să nu respecte legea.să semneze sau să fie asociat la o raportare care practic de naturează faptele. Asigurarea calităţii lucrărilor executate în interiorul cabinetului sau societăţilor de profil şi în cadrul normelor mai înainte amintite este obligatorie pentru toţi profesioniştii contabili. nu i se poate cere: . . cere cu necesitate prevederea exercitării autocontrolului şi controlului lucrărilor executate. mai ales în cazul existenţei mai multor colaboratori.

ci şi pe cele de care s-a luat cunoştinţă prin intermediul lucrărilor executate. Acest principiu constituie o caracteristică esenţială a unei profesii exercitate independent. precum avocaţii. Profesionistul contabil are obligaţia ca secretul să fie dezvăluit atâta timp cât legea îi impune sau îi permite să o facă. răspund de respectarea principiului deontologic al secretului profesional. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Faptele implicate în secretul profesional au o cuprindere largă. Pot fi considerate secrete şi acele informaţii a căror divulgare este susceptibilă de a atinge onoarea sau demnitatea umană. nici să confirme faptele care îl privesc pe clientul sau angajatorul său. Profesionistul contabil nu trebuie nici să dezmintă. medicii şi notarii. 221 . împreună cu colaboratorii lor. COMENTARII Profesioniştii contabili. chiar dacă acestea sunt cunoscute de public. organizată şi responsabilă. denunţarea unor infracţiuni). incluzându-le nu numai pe cele încredinţate de clienţi.SECRETUL PROFESIONAL ŞI CONFIDENŢIALITATEA NORMA Profesionistul contabil trebuie să respecte caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute cu ocazia executării lucrărilor sale şi nu trebuie să divulge niciuna dintre aceste informaţii către terţi. cu excepţia cazurilor când a fost autorizat în mod expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă această divulgare (de pildă. situându-i pe expertul contabil şi pe contabilul autorizat printre confidenţii clientelei.

cazurilor de bancrută (mai ales când este vorba de forma contabilă a acestora) sau infracţiunilor proprii reglementărilor profesiei (de pildă.Obligaţia de a respecta secretul profesional poate fi obiectul unei controverse.şi Tribunalul pot cere informaţii de la specialişti .Poliţie şi Parchet .nici în materie civilă (obligaţia de a-şi aduce concursul în vederea descoperirii adevărului şi a bunului mers al justiţiei). Obligaţia de confidenţialitate nu poate fi invocată autorităţii judiciare: . din oficiu sau citat. aceea că numai colaboratorii dintr-un anumit nivel ierarhic au acces la anumite informaţii şi deci numai aceştia sunt susceptibili de a avea obligaţii de natura secretului profesional. iar rezolvarea ei stă în puterea exigentă a aprecierii celui care îl deţine: dacă o interpretare favorabilă „divulgării autorizate" poate să facă lumină în domeniul secretului medical. acoperirea exercitării ilegale a profesiei). Obligaţia de confidenţialitate se aplică tuturor informaţiilor generale pe care profesionistul contabil le cunoaşte cu ocazia executării misiunii sale. In practică.nici în materie penală. Profesionistul contabil poate divulga anumite informaţii numai cu acordul clientului. în schimb.în căutarea infracţiunilor clasice comise în cadrul social (abuz de bunuri şi bani publici. nu poate divulga confidenţele pe care i le-a făcut clientul sau informaţiile la care a avut acces. el trebuie . 222 . financiare sau fiscale. nu acelaşi lucru se poate spune despre ceilalţi deţinători de secrete încredinţate prin statut. escrocherie). Organele de cercetare .respectând întrutotul această regulă . . există o regulă. Profesionistul contabil chemat ca martor în faţa Tribunalului sau a organelor de anchetă. profesie sau funcţie.informaţii contabile specifice care se referă la client .să răspundă la toate întrebările referitoare la problemele contabile.

Dacă profesionistul contabil poate răspunde tuturor întrebărilor privind tehnica financiară. declaraţiile lor trebuie să se limiteze strict la ceea ce este indispensabil bunului mers al procesului. ceea ce au aflat în timpul misiunii lor. 223 . nici chiar Tribunalului (în afara cazurilor prevăzute de lege. el rămâne legat de secretul profesional în faţa organelor de cercetare sau a Tribunalului pentru toate informaţiile confidenţiale care i-au fost încredinţate de către clientul său. mai ales atunci când le sunt intentate procese).Specialiştii nu ar trebui să dezvăluie necondiţionat. Cu ocazia acestor mărturii. Acest lucru trebuie să li se ceară. contabilă sau fiscală. Este important a se avea în vedere că informaţiile confidenţiale nu pot fi folosite în beneficiul personal şi nici al unei terţe persoane.

decizia finală aparţine profesionistului contabil. Pentru misiunile repetabile se va verifica periodic dacă evenimentele permit sau nu menţinerea lor. prevăzând situaţia lor prezentă şi viitoare. 224 . acesta nu trebuie să accepte această misiune decât în condiţiile în care: a obţinut din partea clientului autorizarea de a contacta colegul predecesor şi a obţinut de la acesta informaţiile necesare privind activităţile clientului. în raport îndeosebi cu competenţa şi cu mijloacele profesionistului contabil. trebuie să aprecieze posibilitatea de a o îndeplini. O atenţie deosebită este bine să se acorde criteriilor de alegere a unor noi clienţi. cât şi menţinerii celor vechi. prealabil acceptării şi încheierii contractului. apreciind şi evaluând riscurile. se va face: • o evaluare a riscurilor potenţiale si posibile. Evident. • o verificare privind respectarea principiului independenţei profesionale. el trebuie să se asigure că propriile competenţe.115 ACCEPTAREA SI MENŢINEREA MISIUNILOR NORMA Profesionistul contabil. COMENTARII Lipsa experienţei în anumite sectoare de activitate poate face dificilă misiunea profesionistului contabil. în raport cu respectarea principiilor independenţei şi competenţei. ale personalului său salariat sau ale colaboratorilor folosiţi sunt suficiente pentru executarea misiunii. în acest sens. ţinând seama de regulile etice şi profesionale ale profesiei şi în mod deosebit de regulile de independenţă si incompatibilitate. o apreciere a eficienţei executării lucrărilor. înainte de a accepta o misiune. în cazul în care un liber-profesionist contabil este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil în exerciţiu.

în cazul în care numirea sa poate conduce la înlocuirea unui coleg existent în exerciţiu. în afară de cazul în care liber-profesionistul contabil în exerciţiu are dreptul legal de a le păstra. Liber-profesioniştii contabili care se găsesc în situaţia imposibilităţii executării lucrărilor contractate din cauza neprimirii datelor şi a informaţiilor necesare conform prevederilor contractului sau din cauza lipsei de cooperare cu clientul sunt în drept să rezilieze. în oferta depusă de liber-profesionistul contabil. va trebui contactat profesionistul contabil în exerciţiu. Dacă oferta sa a fost adjudecată. . când acestea rezultă clar dintr-un contract şi ţinând seama de faptul că executarea efectivă şi corectă a lucrărilor nu este contestată de client. .s-a asigurat că înlocuirea nu este motivată de considerente rezultând din dorinţa clientului de a eluda efectele unei res pectări stricte a îndatoririlor profesionale. clientul solicită o ofertă sau o participare la licitaţii privind serviciile care pot fi oferite de liber-profesioniştii contabili (de pildă. . după ce acesta a încheiat contractul cu clientul. motivat. contractarea de audit financiar de către regiile autonome sau locale). acesta va menţiona necesitatea ca clientul să fie de acord ca profesionistul contabil în exerciţiu să poată fi contactat. 225 . potrivit reglementărilor în cauză. fără întârziere. avizându-1 pe client în consecinţă. toate registrele şi documentele clientului care sunt sau pot fi în posesia sa. contractul cu acest client. Sunt situaţii în care. cum ar fi insisten ţele predecesorului de a aduce la lumină adevărul. de a respec ta şi cere respectarea legilor si reglementărilor în activităţile respective. - Liber-profesionistul contabil în exerciţiu trebuie să transmită succesorului său.se abţine de la orice critică de ordin personal cu privire la colegul său predecesor.asigură păstrarea secretului informaţiilor primite din partea colegului predecesor.a obţinut justificarea (dovada) plăţii onorariilor datorate cole gului predecesor.

a controalelor şi planificarea ulterioară a misiunii. condiţionând astfel programarea iniţială a intervenţiilor. COMENTARII Profesionistul contabil trebuie să aibă o cunoaştere globală asupra activităţilor clientului sau ale unităţii patrimoniale unde este salariat. planul va fi suficient de detaliat pentru a permite elaborarea programului de lucru.12 NORME DE LUCRU 121 PROGRAMAREA LUCRĂRILOR NORMA Profesionistul contabil trebuie să îşi planifice executarea misiunilor sale astfel încât acestea să fie realizate în mod eficient. întinderea misiunii şi modul în care aceasta va fi realizată. Prin programul de lucru se definesc natura. Va trebui ca elaborarea şi documentarea planului misiunii să descrie felul. Forma şi conţinutul planului misiunii se vor stabili în funcţie de mărimea întreprinderii clientului sau a celei unde profesionistul 226 . calendarul si întinderea lucrărilor necesare pentru punerea în aplicare a planului misiunii. Cunoaşterea globală de către profesionistul contabil a activităţilor clientului sau ale unităţii patrimoniale unde este salariat are ca obiectiv identificarea riscurilor care ar putea avea o incidenţă semnificativă asupra conturilor. care să-i permită orientarea şi planificarea/programarea misiunii şi depistarea domeniilor si a sistemelor semnificative.

227 .subdiviziune -component(ă).al lucrărilor. să fie modificate în timpul realizării misiunii şi a lucrărilor sale. de metodologia şi tehnicile specifice care se vor aplica. de complexitatea misiunii. dacă se dovedeşte necesar. Programul de lucru poate. Planul misiunii şi programul de lucru trebuie. de asemenea.contabil este salariat. să precizeze alături de obiectivele misiunii şi un buget de ore pe fiecare capitol .autocontrol . Programul de lucru constă într-un ansamblu de instrucţiuni destinat tuturor colaboratorilor profesionistului contabil pentru asigurarea unei bune executări şi a unui bun control .

COMENTARII Contractul de prestări de servicii defineşte misiunea liber-profesionistului contabil. la normele profesionale. obligaţiile fiecărei părţi. următoarele elemente: scopul misiunii şi descrierea sa. • condiţiile financiare. dacă este cazul. Aceasta implică din partea profesionistului contabil cunoaşterea entităţii clientului si în special a modului de organizare. făcându-se referire. să determine un buget de ore şi să propună nivelul onorariilor. dacă este cazul.122 CONTRACTAREA LUCRĂRILOR NORMA Relaţiile liber-profesioniştilor contabili cu clienţii lor se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii. Contractul de prestări de servicii cuprinde. referirea. la normele profesionale ale Corpului. durata misiunii. menţiunea că orice modificare importantă va face obiectul unui act adiţional. 228 . precizând drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi. în general. semnat de ambele părţi. Misiunea propusă trebuie adaptată la particularităţile clientului şi la nevoile acestuia. aşa încât să fie capabil să definească tipul de misiune cel mai bine adaptat clientului. termenele de execuţie.

Cabinetul liber-profesionistului contabil sau societatea de expertiză contabilă trebuie. cât şi de capacitatea sa de a se achita corect de obligaţiile sale faţă de client.. . contractul de prestări de servicii va face obiectul unei actualizări periodice. 229 .modalitatea de încetare a misiunii. să efectueze o evaluare a fiecărui client. dacă este cazul.modalitatea de rezolvare a litigiilor. periodic. Atunci când este necesar. continuarea executării contractului existent ţinând seama atât de propria independenţă. hotărând.

aptitudini si competente: cabinetul sau societatea de expertiză contabilă trebuie să dispună de un personal care şi-a însuşit şi îşi întreţine competenţa şi aptitudinile necesare care să-i permită îndeplinirea responsabilităţilor sale. El poate delega acestora executarea unor lucrări. . independenţă si secret profesional. 230 .DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR NORMA Misiunile liber-profesionistului contabil pot necesita formarea unor echipe de asistenţi sau de colaboratori.responsabilităţi -. Organizarea echipei se realizează prin: repartizarea de responsabilităţi diferite în funcţie de nivelul de aptitudini. Aceste persoane trebuie să posede: .calităţi personale: respectarea principiilor de integritate. competenţe si calităţi personale ale fiecărui asistent sau colaborator. Lucrul în echipă este organizat în cadrul unui program de lucru. COMENTARII Lucrul în echipă presupune existenţa împărţirii răspunderilor între membrii echipei. Orice delegare de atribuţii . respectiv de lucrări către asistenţi sau colaboratori trebuie să se efectueze astfel încât să se asigure un grad rezonabil de certitudine că aceste lucrări vor fi executate de persoane independente. care posedă aptitudinea şi competenţa necesare îndeplinirii în bune condiţii a lucrărilor cerute. obiectivitate. păstrându-si răspunderea finală a executării misiunii. fixarea de termene pentru fiecare lucrare de efectuat.

Supravegherea poate fi asigurată parţial şi de către colaboratorii deţinând un nivel de competenţă satisfăcător.revederea lucrărilor efectuate de fiecare asistent sau colaborator fie personal.care se arhivează la dosarul lucrării. în principal. Delegarea implică.O organizare satisfăcătoare a supravegherii este de natură să aducă la un numitor comun calitatea muncii şi costul misiunii. . semnarea contractului de prestări de servicii şi a deciziilor privind sistarea sau anularea acestuia. adică o capacitate şi o experienţă corespunzătoare unor responsabilităţi care le pot fi încredinţate. în care scop asigură: .instrucţiuni suficiente şi corespunzătoare pentru realizarea lucrărilor delegate. prin: . 231 . Această supraveghere se exercită.o notă de comentarii . .note personale ale liber-profesionistului contabil. Sunt de responsabilitatea liber-profesionistului contabil următoarele operaţii: acceptarea sau refuzul unei misiuni. în schimb. un control al lucrărilor realizate. Liber-profesionistul contabil care poartă răspunderea finală a executării misiunii este responsabil şi cu supravegherea totală a îndeplinirii lucrărilor delegate asistenţilor şi colaboratorilor. fie de un membru al cabinetului/societăţii având o competenţă egală sau superioară celui supravegheat. Supravegherea se concretizează. .adnotări la documentele stabilite de către colaboratori sau orice alte documente de lucru. . analiza si semnarea rapoartelor şi a oricăror alte atestări/ certificări cerute de client. prin verificarea dosarelor de lucru pentru a se asigura că lucrările progresează conform programului şi termenelor prevăzute pentru executarea lucrărilor colaboratorilor şi pentru a le da acestora indicaţiile de care au nevoie. în special.transmiterea către asistenţi şi colaboratori a programului in dividual de realizat de către aceştia.

.Dimensiunile delegării şi supravegherii lucrărilor depind de: .mărimea şi complexitatea lucrărilor. 232 . Este de reţinut că liber-profesionistul contabil care deleagă o parte din lucrări asistenţilor şi colaboratorilor săi rămâne personal răspunzător pentru formarea şi exprimarea opiniei sale în cadrul final al îndeplinirii misiunii.volumul lucrărilor de executat şi termenele de realizare ale acestora.

specialist. tehnician. expert decât ca aparţinând unui colaborator sau unui salariat al său. un cabinet sau o societate de profil care posedă competenţele. • angajat de liber-profesionistul contabil.externi cabinetului/societăţii de expertiză contabilă sau unităţii patrimoniale unde sunt salariaţi apreciază în ce măsură lucrările acestora pot servi la realizarea obiectivelor misiunii (responsabilităţilor) lor. tehnician.angajat de client sau de unitatea patrimonială.angajat al liber-profesionistului contabil. expert . se recurge la un specialist. expert .UTILIZAREA LUCRĂRILOR ALTOR PROFESIONIŞTI NORMA Profesioniştii contabili care utilizează lucrările altor profesionişti . tehnician. cabinetului sau societăţii de expertiză contabilă în cauză. expert atunci când executarea lucrărilor necesită o altă competenţă. De regulă. .poate fi: angajat al clientului sau al unităţii patrimoniale unde profesionistul contabil este salariat. COMENTARII Termenul profesionist .specialist. altul decât contabilitatea. Când liber-profesionistul contabil utilizează lucrările altor profesionişti. auditul sau specializările proprii profesionistului contabil. 233 .desemnează o persoană. cunoştinţele şi experienţa specifice unui domeniu particular. experţi . tehnician.specialişti. . Profesionistul . aceste lucrări sunt considerate mai degrabă ca aparţinând unei persoane care are capacitatea unui specialist.

tabloul .evaluări bazate pe tehnici şi metode specializate.calificările profesionale. . în cursul efectuării misiunilor . evaluări şi declaraţii de expert -specialist. .este angajat al clientului sau al unităţii patrimoniale din care face parte profesionistul contabil salariat beneficiar al lucră rilor profesionistului. prezentate sub formă de rapoarte. statutelor.responsabilităţilor . .avize ale juriştilor privind interpretarea acordurilor. Profesionistul contabil care intenţionează să utilizeze lucrările altui profesionist trebuie să determine competenţa profesională a acestuia.în acest caz. 234 . avize. de: .evaluarea gradului de înaintare în realizarea fizică a produ selor în curs de fabricaţie. profesionistul contabil va supune lucrările acestor profesionişti procedurilor controlului de calitate.profesioniştii contabili au nevoie să utilizeze lucrările altor profesionişti. diplome sau înscrierea profesionis tului pe lista .este legat într-un fel sau altul de client sau de unitatea patri monială menţionată în aliniatul precedent.evaluarea cantităţilor sau stării fizice/morale a activelor. de pildă.experienţa şi reputaţia profesionistului în domeniul pentru care profesionistul contabil doreşte un aviz de specialitate. va ţine seama. contractelor specifice unui sector de activitate sau altor regle mentări. în acest scop. De pildă: .evaluarea anumitor tipuri de active.profesioniştilor agreaţi de un orga nism profesional. . Riscul de lipsă de obiectivitate al profesionistului solicitat este mai mare în cazul când profesionistul: . . .

în acest sens. . în exerciţiile precedente.confidenţialitatea informaţiilor despre client / unitatea patri monială la care are acces profesionistul solicitat. .clasificarea legăturilor care pot exista între profesionist. se vor examina instrucţiunile scrise date profesionistului . 235 . expert -. cât şi aplicarea lor au în vedere raţionamentele profesionistului solicitat.sursele de date utilizate.rezultatele lucrărilor profesionistului solicitat. .informaţiile privind ipotezele şi metodele pe care profesio nistul solicitat le va folosi şi coerenţa lor cu cele aplicate. . în lumina cu noştinţelor pe care profesionistul contabil le are despre acti vitatea sau rezultatele procedurilor utilizate de acesta.ipotezele si metodele folosite. . eventual. Dacă aceste puncte nu sunt definite clar în instrucţiunile date profesionistului solicitat. tehnician. profesionistul contabil poate recurge la contactarea directă a acestuia în scopul obţinerii în final a elementelor suficiente si juste privind realizarea obiectivelor lucrărilor profesionistului solicitat.obiectivele şi întinderea lucrărilor profesionistului. . Validitatea şi temeinicia ipotezelor si metodelor utilizate.Profesionistul contabil trebuie să reunească elemente suficiente şi juste care să-i permită aprecierea dacă întinderea lucrărilor profesionistului solicitat acoperă obiectivele care i-au fost stabilite.condiţiile de acces ale profesionistului la documentele si fişie rele pertinente. si în mod deosebit: . . Profesionistul contabil va stabili dacă rezultatele profesionistului solicitat sunt coerente şi credibile în ceea ce priveşte: . client sau unitatea patrimonială din care face parte profesionistul contabil salariat.descrierea generală a aspectelor particulare cerute a fi tratate în raportul profesionistului.specialist.

pe baza cunoştinţelor sale despre obiectivele asupra cărora profesionistul solicitat şi-a exprimat opinia. profesionistul contabil nu poate să pună în discuţie ipotezele şi metodele utilizate de profesionistul solicitat. 236 . profesionistul contabil se va strădui să le înţeleagă şi va stabili dacă ele par rezonabile.Nedispunând de aceleaşi competenţe ca acesta. Dar. cunoscând că responsabilitatea finală a misiunii sale îi revine în totalitate.

Profesionistul contabil păstrează dosarele sale de lucru pe perioada prescripţiei legale. • mijlocul eficace de cunoaştere a entităţii . Dosarele de lucru asigură profesionistului contabil: • modalitatea de îndeplinire a lucrărilor executate şi controlul acestora. de asemenea.include ţinerea dosarelor de lucru. pe microfilm sau pe suport informatic. Ele ajută la înţelegerea şi controlul lucrărilor. • buna predare parţială sau totală a misiunii atunci când apar noi colaboratori pe parcursul executării acesteia.responsabilităţilor . Permit. Dosarele de lucru constituie un mijloc util care îl orientează pe profesionistul contabil şi pe colaboratorii acestuia în organizarea şi executarea misiunii. 237 . protejând confidenţialitatea acestora.unitatea patrimo nială .125 DOCUMENTAREA LUCRĂRILOR NORMA O bună organizare a misiunilor . • regăsirea informaţiilor pe care în mod frecvent trebuie să le prezinte clientului sau angajatorului. COMENTARII Termenul „documentare" semnifică documentele pregătite sau obţinute de profesionistul contabil şi păstrate în dosarele de lucru ale misiunii respective. Dosarele de lucru pot fi pe suport de hârtie. profesionistului contabil materializarea punerii în aplicare a diligentelor sale pentru fiecare misiune îndeplinită.clientului sau angajatorului.

pentru a facilita accesul la dosare. urmărirea bugetului de timp . ca profesionistul contabil să opteze pentru o structură şi o formă definite. în măsura în care elementele pe care le conţin (descrierea entităţii. Dosarul de lucru este unul dintre elementele de organizare internă a cabinetului/societăţii de expertiză contabilă. • documentele elaborate de profesionistul contabil.primite de la client şi de la terţi.dosarul permanent -.a. unităţii patrimoniale. O structură sau o formă particulară a dosarelor de lucru nu poate fi preconizată.angajator . Atunci când misiunea este repetitivă şi se desfăşoară pe mai multe exerciţii financiare. Dosarul de lucru cuprinde doar elementele semnificative ale realizării misiunii şi nu trebuie considerat ca fiind un scop în sine. şi anume: • contractul de prestări de servicii. • elementele administrative proprii realizării misiunii (bugetul.) permit completarea sau realizarea programului de lucru. Totuşi. dificultăţile întâlnite ş.a programelor individuale de lucru ale colaboratorilor -. ale întinderii lucrărilor şi ale concluziilor la care s-a ajuns. este important. Totuşi.documentele . anumite documente de bază trebuie să îşi găsească locul într-un dosar de lucru. • informaţiile şi datele .pentru obţinerea informaţiilor şi documentelor necesare realizării misiunii.ameliorarea calităţii intervenţiilor ulterioare. anexele. • documentele justificând intervenţiile făcute pe lângă client . care este consti tuită din ansamblul documentelor susceptibile a fi utile • 238 . facturarea onorariilor). asigurând în acest fel satisfacerea obiectivelor mai înainte amintite. dosarul de lucru poate fi împărţit în două: • o parte permanentă . • elementele de probă ale realizării diligentelor profesionale. Conţinutul obligatoriu al dosarului de lucru este greu de precizat din cauza varietăţii misiunilor şi a modalităţilor de execuţie. adiţionalele şi co respondenţa legată de acesta.

Pentru aceste misiuni repetitive este recomandabil să se utilizeze documente de lucru standardizate . • o parte aferentă unui exerciţiu financiar dat . 239 .la nivelul cabinetului/ societăţii de expertiză contabilă. piesele care nu aparţin clientului sau care nu au fost stabilite prin clauze contractuale a-i fi înmânate clientului cu ocazia desfăşurării misiunii. Documentaţia proprie profesionistului contabil se compune din toate documentele.executării misiunilor succesive şi care prezintă deci un interes durabil. Conţinutul dosarelor de lucru reprezintă documentaţia proprie a profesionistului contabil. iar clientul trebuie considerat ca o terţă persoană în ceea ce priveşte secretul profesional. Dosarele de lucru aparţin profesionistului contabil. care cuprinde documentele privind lucrările efectuate a căror utilitate nu depăşeşte exerciţiul în cauză.dosarul exerciţiului -. Documentele confidenţiale din categoria secretului profesional nu pot fi comunicate în exterior decât cu acordul profesionistului contabil.tipizate . care trebuie să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea păstrării lor pe durata prescrierii legale si pentru a evita divulgarea nepermisă a conţinutului lor.

rapoartele -realizate sunt semnate de către profesionistul contabil care a condus misiunea si de cel care angajează societatea prin semnătura sa socială (expert contabil / contabil autorizat) înscris în Tabloul Corpului. terţelor persoane natura lucrărilor profesionistului contabil şi concluziile emise la sfârşitul lucrărilor sale. în cuprinsul documentelor .este datat şi semnat de către profesionistul contabil si eventual de către un colaborator care 1-a asistat în timpul misiunii. Documentul stabilit este diferit în funcţie de tipul de misiune. In societăţile de expertiză contabilă.raportului . Documentul . atunci când ele există. documentele . raport de audit financiar (contractual) sau statutar şi raport de certificare etc.raportul .se face referire la normele profesionale care guvernează misiunea.este adresat numai clientului. Documentul . dacă este cazul.stabilit poate lua forme variate: scrisoare. atestare sau notă de comentarii. acesta hotărând difuzarea lui. Raportul este realizat în scopul de a face cunoscute clientului şi. COMENTARII Documentul .raportul . 240 .raportul .13 NORMA DE RAPORTARE NORMA Misiunile profesionistului contabil au ca finalitate un raport scris.

1996. CECCAR. Bucureşti. Bucureşti. Bucur. Bucureşti... Al. 1996. Editura ALL BECK. 138/2000 şi O...G.. Editura ALL. D. Deteşan. ediţia a IlI-a revizuită si adăugită. Bucureşti... M. Editura Eficient. Bucureşti. 1999.BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 1) Boroi.G. Editura Actami. M. Editura Economică. Expertiza contabilă. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. elaborat si revizuit de IFAC în noiembrie 2001. Expertiza contabilă.. Ghiţă. ediţia a Il-a revăzută şi reclasificată în conformitate cu CODULETICINTERNAŢIONALALPROFESIONIŞTILOR CONTABILI. 59/2001. Bucureşti. Şt. 241 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) . Rădescu. Crăciun. Boulescu. CECCAR. M. nr. 2001. 2002. lucrare adnotată şi îngrijită de Pădurariu.. Bucureşti. Controlul si auditul financiar. Ghiţă. Boulescu. G. 1986. Control financiar si expertiză contabilă. nr.. Creţoiu. D. Editura CECCAR. I. Bucureşti.U. M. 2001. Codul de procedură civilă. Gh. Noul sistem şi expertiza contabilă. în Supliment la Revista Economică. Bucureşti.U. cu modificările aduse prin O. 2002. 2001. Cartea expertului contabil si a contabilului autorizat. Editura CECCAR. Editura Didactică şi Pedagogică.. Expertiză contabilă. Contabilitate.

U. 42 din 11 august 2001. 2001. 2000.G. D. indemnizaţiilor şi criteriile pentru restituirea cheltuielilor pentru prestaţiile profesionale ale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi şi aprobarea „Tarifului profesional" aprobat conform Hotărârii Conferinţei Naţionale nr. 207/2000 şi O. Regulament privind disciplina onorariilor. 01/49. Bucureşti.10) Codul de procedură penală. Editura Rosetti. cu modificările aduse prin O. Sibiu. Bucureşti. Editura CECCAR. 39 din 21 noiem brie 2000 şi Hotărârea nr. Normele profesionale aprobate de Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. nr. ediţie îngrijită si adnotată de judecător Lupaşcu. nr. 31 martie 2001. 11) 12) 242 . ediţia a H-a revăzută şi adăugită. prin Hotărârea nr. Editura CECCAR. ***. 295/2000. 2004.G. Bucureşti.U.. CECCAR.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->