P. 1
Standardul+Profesional+35+Expertizele+Contabile+Marin+Toma+2009+ABBYY

Standardul+Profesional+35+Expertizele+Contabile+Marin+Toma+2009+ABBYY

|Views: 2,850|Likes:
Published by catapuf

More info:

Published by: catapuf on Oct 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

STANDARDUL
nr. 35
Expertizele contabile
- Ghid de aplicare Ediţia a III-a, revizuită

Editura CECCAR, Bucureşti, 2009

Editor:

Editura CECCAR Intrarea Pielari nr. 1, sector 4 Bucureşti
Tel.: 021/330.88.69 / 70 / 71 Fax: 021/330.88.88

E-mail: edituraceccar@yahoo.com Redactor: Alina Mihaela MÎNDRU www.ceccar.ro Tipar: Tipografia Everest 2001 - Bucureşti Tel.: 433.07.01; 433.07.02; 433.07.03 www.everest.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a Romintel CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (Bucureşti) Standardul profesional nr. 35: expertizele contabile: ghid de aplicare / Coipul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti: Editura CECCAR, 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-8414-62-4
V

006(498):657.63(498)+657.6.012.16(498)

CUPRINS

L

Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile................ Ghid pentru aplicarea Standardului profesional nr. 35: Expertizele contabile..........................................................49

n.

III. Norme generale de bază aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil............................................................211 Bibliografie selectivă.................................................................241

NOTĂ:

în cuprinsul prezentei lucrări următorii termeni semnifică în mod riguros acelaşi lucru: standard = normă şi conturi anuale = situaţii financiare.

L STANDARDUL PROFESIONAL nr. 35: Expertizele contabile .

dar şi părerea expertului asupra cauzelor si efectelor în legătură cu obiectul supus cercetării sale. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. financiar-contabile şi altele. Deci expertiza este prin excelenţă o lucrare personală şi critică. expertize contabile judiciare în cauze civile.lucrarea unei persoane experimentate. penale sau ale dreptului muncii. de management. adică priceput . specializate. control. expertize de gestiune. de exemplu: expertize amiabile (la cerere). Cuvântul „expertiză" vine de la latinescul „expertus". Expertiza reprezintă un concept care se deosebeşte de audit. desfăşurată pe parcursul a peste optzecişicinci de ani de existenţă a profesiei contabile din România. revizie sau verificare. ca. . a decis reglementarea profesională a acestei activităţi de bază elaborând „Norma şi comentariile misiunilor privind expertizele contabile". cuprinzând nu numai rezultatul examinării faptelor din punct de vedere al exactităţii formale şi materiale. întrucât conţine în sine ideea de exprimare liberă a punctului de vedere al expertului în ceea ce priveşte obiectivele sau faptele asupra cărora s-a efectuat expertiza. care potrivit legii asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili. o constituie efectuarea expertizelor contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice în condiţiile prevăzute de lege.Una dintre activităţile de bază ale experţilor contabili.

............ 18 3516............... Competenţa expertului contabil......... 25 3523...... Norme de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile.................. Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile...22 3521........................11 3512...................... l.................. 3....38 Anexa nr................. Model de Contract privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare............................. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile....................... Model de Raport de expertiză contabilă judiciară..................... Dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili....29 353..............9 351........................32 3531................................27 3524.............................................20 352..................... Acceptarea expertizelor contabile.............................................................. Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile....................................22 3522................ Redactarea raportului de expertiză contabilă......13 3513.............. Delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile............................SUMAR 350... 14 3514.. 16 3515............................ Responsabilitatea efectuării expertizelor contabile..............................32 3532... 2.. Norme de raport specifice expertizelor contabile............. Independenţa expertului contabil.....................45 8 ..................................11 3511.... Model de Raport de expertiză contabilă extrajudiciară.... Secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil...........39 Anexa nr......................... Contractarea şi programarea expertizelor contabile ..........................................41 Anexa nr... Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă....... Calitatea expertizelor contabile.............

reglementate de: Codul de procedură civilă. 1. în Tabloul experţilor contabili. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar. b) expertize contabile extrajudiciare . COMENTARII Expertiza contabilă este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii. se numesc expertize contabile judiciare. cel mult.sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. După scopul principal în care au fost solicitate. ataşate sau nu unui proces penal. Expertizele contabile pot fi clasificate: I. fiind înscrise. actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). Codul de procedură penală. Nu au calitatea de mijloc de probă injustiţie. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. 2. de argumente pentru solicitarea de . alte legi spe ciale. ci. cu viza la zi. în: a) expertize contabile judiciare.CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE NORMA Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil.

c) expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale. d) expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezol varea litigiilor fiscale.extrajudiciare. . a) 3. e) alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de către clienţi.civile. /\ m: expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezol varea litigiilor civile.penale. Modelele prezentate în aceste anexe pot fi adaptate cazuisticii concrete. . După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă. expertizele contabile pot fi: . II. în funcţie de natura juridică. b) expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezol varea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale. 1-3 au caracter orientativ şi ilustrativ şi fac parte integrantă din prezentele norme.către părţi a administrării probei cu expertiza contabilă judiciară sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilă. IE. Anexele nr. 10 .

Expertizele contabile efectuate de experţii contabili care nu întrunesc condiţiile pentru a fi înscrişi ca membri ai Corpului cad sub incidenţa sancţiunilor privind exercitarea unei profesii fără auto rizaţie.3.351 3511 NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE INDEPENDENŢA EXPERTULUI CONTABIL NORMA Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului. COMENTARII 3511. Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat să fie independent faţă de părţile interesate în expertiză. Independenţa absolută a expertului contabil numit de către organele în drept derivă din obligaţia acestuia de a ţine seama de toate cazurile de incompatibilitate. 11 . abţinere şi recuzare prevăzute 3511. Dacă un expert contabil implicat într-o astfel de situaţie este solicitat pentru efectuarea unei expertize contabile. el este obligat să aducă la cunoştinţa solicitantului situaţia în care se află. evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să-i impieteze integritatea şi obiectivitatea.1.2. Independenţa expertului contabil trebuie să fie absolută în cazul experţilor contabili numiţi din oficiu de către organele în drept şi relativă în cazul experţilor contabili recomandaţi de părţi sau solicitaţi în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare. 3511.

Secţiunea 100. 3511. Experţii contabili care se află în situaţiile prevăzute la punctele 3 şi 4 de mai sus trebuie să le aducă.6. imediat după numire. în scris.4. 3511.7.de Codul de procedură civilă şi alte reglementări procedurale speciale. 3511. 3511. la cunoştinţa organului care i-a numit. care sunt aceleaşi cu cele privind judecătorii. 12 . Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. la primirea oricărei lucrări de exper tiză. va face un examen de independenţă şi va completa o „Declaraţie de independenţă" care va însoţi lucrarea depusă pentru auditul de calitate la Corp.5. Independenţa expertului contabil este afectată grav în situaţiile reglementate de Codul etic naţional al profesioniştilor con tabili.25 punctele 5 şi 6. Expertul contabil.

în general. actualizarea şi testarea permanentă a cunoştinţelor pe care le posedă. 3512. Competenţa presupune deţinerea de către expertul contabil a cunoştinţelor necesare domeniului la care se referă expertiza contabilă. Aceste cunoştinţe trebuie probate cu calitatea de expert contabil mem bru al Corpului. înscris în listele pe domenii publicate. expertul contabil solicitat în efectuarea expertizelor con tabile trebuie să posede cunoştinţe solide şi actualizate în domeniul economic.2. care se supune regulilor stabilite de Corp cu privire la pregătirea individuală continuă şi la testarea cunoştinţelor acumulate. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt si rămân pertinente. COMENTARII Expertiza contabilă are drept suport documentele pri mare si înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate. 13 . Ca urmare. şi mai ales în domeniul financiar-contabil. 3512.1. El trebuie să se supună regulilor Corpului privind formarea continuă.3512 COMPETENŢA EXPERTULUI CONTABIL NORMA Calitatea de expert contabil abilitat să efectueze expertize contabile este reglementată.

COMENTARII 3513. adesea. Raportul de expertiză con tabilă judiciară are caracter de probă ştiinţifică care trebuie să prezinte un înalt grad al indicelui contributiv la soluţionarea cauzei în care a fost dispus. devotament.2. sancţionate de organele de drept care le-au dispus cu înlocuirea expertului contabil şi dispunerea unei noi expertize contabile.1. clasificărilor şi prezentărilor contabile. în expertizele contabile judiciare. în elaborarea lor. Nedocumentarea şi nefundamentarea ştiinţifică a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară pot fi şi sunt. corectitudine şi imparţialitate. Expertizele contabile constituie mijloace de probă ştiin ţifică. evaluă rilor. care prin calitatea lui procesuală contribuie la stabi lirea adevărului de către organele de drept. Dacă în aceeaşi cauză s-a 14 . expertul contabil trebuie să folosească metode specifice ştiinţei contabilităţii. Expertizele contabile trebuie să fie utile celor care le-au solicitat. 3513. Concluziile expertului contabil trebuie să fie fundamentate numai pe documente care atestă evenimente şi tranzacţii care fac sau trebuie să facă obiectul recunoaşterilor. pentru asigurarea în interes public că aceste cerinţe sunt îndeplinite. expertul contabil este un terţ în proces. expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit reglementărilor Corpului.3513 CALITATEA EXPERTIZELOR CONTABILE NORMA Expertul contabil trebuie să efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat şi pe care le-a acceptat cu conştiinciozitate.

Independenţa şi competenţa profesională a expertului contabil trebuie să asigure o documentare si o fundamentare ştiinţifică si expertizelor contabile extrajudiciare. organul în drept care le-a dispus are posibilitatea de a se opri la aceea pe care o consideră mai fundamentată sub aspect ştiinţific. Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie să facă rabat din punct de vedere al calităţii. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. 15 . respectiv de mai bună calitate.5. Expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit Regulamentului privind auditul de calitate al serviciilor contabile prestate de membrii Corpului. 3513.dispus o nouă expertiză contabilă care ajunge la concluzii diferite faţă de prima din cauza utilizării altor criterii şi metode de investigaţie. 3513.3.4. 3513.

3514.3514 SECRETUL PROFESIONAL ŞI CONFIDENŢIALITATEA EXPERTULUI CONTABIL NORMA Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces si de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile. Expertul contabil trebuie să depună raportul său. trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi. la organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare. auditat calitativ. 3514. El trebuie să invoce în raportul său de expertiză contabilă judiciară numai acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivul (între barea) care i-a fost fixat(ă) de organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară. 16 . de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii.1.2. COMENTARII Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi nu trebuie să prezinte mai mult decât se cere. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar.

3514. Astfel. 17 .4. arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile.3. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire.Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea păr ţilor implicate în actul justiţiar. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. în toate cazurile. în afara procedurilor prevăzute de lege. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. 3514. în cazul proceselor civile. în procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale.

Pot fi asimilate cu „împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă" următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil: (i) Dacă. 3515. 3515. politice sau de altă natură. calitatea de martor având întâietate. religioase.1. expertul contabil. 3515. COMENTARII Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice. Aceasta. colaborator sau consilier al uneia dintre părţile în proces.3. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică.3515 ACCEPTAREA EXPERTIZELOR CONTABILE NORMA Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. Totuşi. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză. Ex pertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă el. în calitate de organ de control.2. soţul (soţia) sau vreo rudă apropiată în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care 1-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv. s-a pronunţat asupra 18 . trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea ţinând seama în special de regulile de independenţă şi competenţă. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile.

Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă. 19 . expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. precum si cele prezentate în normele 3511 şi 3512.5. 3515. 3515. (ii) Dacă.4. în scris. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. situaţiile de mai sus. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. în particular. şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii.unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. în calitate de expert contabil. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. înainte de a accepta sau imediat după numire expertul contabil are obligaţia să comunice organului care 1-a numit.

Dacă expertul(ţii) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare nu se înfă20 . jurământul: Jur că voi spune adevărul si că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. prin contract. cu mâna pe cruce sau pe Biblie. 3516.1. Responsabilitatea efectuării expertizei contabile judi ciare este întărită de depunerea unui jurământ adecvat confesiunii religioase a expertului(ţilor) contabil(i). Toate dispoziţiile procedurale cu privire la citarea. (ii) Expertul(ţii) contabil(i) fără confesiune religioasă va (vor) depune jurământul: Jur pe onoare si pe conştiinţă că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. după cum urmează: (i) Expertul(ţii) contabil(i) de confesiune religioasă creştină va (vor) depune. COMENTARII 3516. (iii) Expertul(ţii) contabil(i) care din motive de conştiinţă sau confesiune religioasă nu depune (depun) jurământ va (vor) rosti formula: Mă oblig să spun adevărul si să nu ascund nimic din ceea ce ştiu. iar a celor extrajudiciare. adu cerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc de la judecată sunt aplicabile şi expertului(ţilor) contabil(i) numit(ţi) pentru efectua rea expertizelor contabile judiciare.RESPONSABILITATEA EFECTUĂRII EXPERTIZELOR CONTABILE NORMA Expertizele contabile trebuie efectuate în mod responsabil.2. Aşa să-mi ajute Dumnezeu. Responsabilitatea expertizelor contabile judiciare este întărită prin jurământ.

acestea sunt abilitate să dispună înlocuirea lui (lor). Responsabilitatea efectuării expertizelor contabile extrajudiciare trebuie să rezulte din contractul încheiat între expertul(ţii) contabil(i) si client. 3516. 21 .ţişează la citarea organelor în drept care 1-a (i-a) numit.3.

atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. Instanţele de drept civil. care trebuie să cuprindă: (i) numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces. pot numi. 22 . Existând un Corp de experţi contabili.1. unul sau trei experţi contabili prin încheiere de şedinţă. 3521. cât şi recomandaţi de părţile în proces. la cererea părţilor sau din oficiu.352 NORME DE LUCRU SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE DISPUNEREA EXPERTIZELOR CONTABILE JUDICIARE ŞI NUMIREA EXPERŢILOR CONTABILI 3521 NORMA Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. se poate face numai de organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora. respectându-se normele de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile. COMENTARII 3521. Numirea expertului sau experţilor contabili.2. atât din oficiu.

Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă. Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii. în cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) referitoare la subpunctele (ii). 3521. (iv) plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). care trebuie să fie remuneratorie. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. (iii) termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. (iv). Acest refuz este o problemă de raţionament profesional a expertului contabil sau experţilor conta bili numit(ţi). ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu cinci zile înainte de termenul de judecată. în astfel de cauze. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia. minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. 23 .(ii) obiectivele (întrebările.3.4. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat. (iii). organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la 3521. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt).

care sunt chemate părţile. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale.5. precum şi expertul contabil. 3521. Totodată. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. Procedural. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. care să participe la efectuarea expertizei. 24 .) 3521.2 este şi rămâne pertinent. (Comentariul la Norma nr. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor.

trebuie contractate. Codul de procedură civilă). calendarul si întinderea lucrărilor necesare pentru îndeplinirea misiunii privind expertizele contabile contractate.1. Programul de lucru trebuie să cuprindă natura. 3522. 3522. 3522. încheierile de şedinţă (în dosarele civile) şi ordonanţele organelor de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale). care nu au fost avute în vedere la acceptarea contractului iniţial. indiferent de natura lor (judiciară sau extrajudiciară). 213 alin. unul dintre elementele fundamentale ale contractului fiind mărimea onorariului. Expertizele contabile contractate trebuie programate.3. 25 . l. Este „leit-motivul" pentru care expertizele contabile. ţin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. experţii contabili sunt îndreptăţiţi să ceară majorarea onorariului iniţial. acceptate de experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor. COMENTARII Experţii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită (art. Dacă în timpul efectuării expertizelor contabile intervin elemente noi privind volumul şi întinderea lucrărilor.CONTRACTAREA ŞI PROGRAMAREA EXPERTIZELOR CONTABILE NORMA Efectuarea expertizelor contabile se face pe bază de contract.2.

un calendar şi un buget de ore pe fiecare capitol. Pentru încadrarea în aceste termene este necesar să se elaboreze un program de lucru în care să se precizeze. 26 . subdiviziune sau componentă în parte. programul de lucru poate fi modificat în timpul realizării expertizelor contabile. Dacă este necesar. alături de obiectivele expertizei contabile. Expertizele contabile trebuie efectuate si depuse beneficiarului la termenele convenite şi acceptate prin contract. în cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face prin act adiţional la contractul iniţial.4.în cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face de către organul în drept care a dispus efectuarea expertizei. 3522.

şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare.3523 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE NORMA Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor. 3523. 27 . Cerinţa de la Comentariul nr.2. care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă. Răspunderea finală însă. printr-un act proce dural (încheiere de şedinţă sau ordonanţă). şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul. în ce priveşte conţinutul şi 3523. experţii con tabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă.1. l nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efec tuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant. Contrac tele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucră rile care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare. expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi. în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. COMENTARII în cazul expertizelor contabile judiciare. păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. 3523.

Norma de lucru nr. în astfel de cazuri. 28 . revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă. în conţinutul şi comentariile ei.calitatea raportului de expertiză contabilă. trebuie respectată. 123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR.

în vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă. prin încheiere de şedinţă (în dosarele civile) sau ordonanţă a organului de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale).2. bazat pe documente justificative şi evidenţieri contabile. în cazul în care s-au întocmit mai multe acte de control în aceeaşi cauză. efectuate de organe abilitate. 3524. COMENTARII 3524. precum şi al modului de stabilire a răspunderilor persoanelor implicate.1. arătând fundamentat cauzele care au condus la concluzii diferite şi poziţia sa faţă de aceste concluzii. si nu pe prezumţii. declaraţii ale părţilor şi/sau ale martorilor. punctele) la care trebuie să răspundă expertiza contabilă vizează constatările consemnate în acte de control fiscal.3524 DOCUMENTAREA LUCRĂRILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE NORMA Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile are un caracter particular si se limitează strict la ceea ce este necesar pentru a răspunde la obiectivele (întrebările. sau la obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciară. Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa şi con diţia necesare întocmirii unui raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. ajungându-se la concluzii diferite. gestionar sau de altă natură. Dacă obiectivele (întrebările. punctele) fixate expertului(ţilor) contabil(i) de către organul în drept să dispună expertiza contabilă judiciară. expertul contabil trebuie să studieze actele de control cel puţin sub aspectele conţinutului şi întinderii controlului. expertul contabil trebuie să studieze materialul documentar adecvat. expertul contabil trebuie să studieze fiecare act de control în parte. 29 .

Particularizat. 3524.4. Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării. care trebuie inserată în raportul de expertiză contabilă. Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor. dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justifi cative şi contabile expertizate. Contactul şi consultarea organului de control nu îl obligă pe expertul contabil să ajungă la un punct de vedere comun.în demersul său. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. expertul contabil are dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului penal numai cu încuviinţarea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată cărora expertul contabil este abilitat să le ceară lămuriri în legătură cu faptele sau împrejurările cauzei. explicaţii suplimentare. 3524. aflate atât în posesia acestora. expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentate diferite faţă de organul de control este abilitat să ia contact cu acesta pentru a-şi elucida toate aspectele pe care le implică efectuarea unei expertize contabile de calitate. ci doar la motivarea opiniilor diferite. cât şi în posesia persoanelor juridice şi/sau fizice controlate care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. expertul contabil este abilitat să ceară. Orientativ. menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor si actele examinate. (iii) procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. materialul documentar pe care trebuie să îl studieze expertul contabil în cazul expertizelor judiciare se compune din: (i) dosarul cauzei în care s-a dispus o expertiză judiciară. (ii) documentele justificative şi registrele contabile aflate în păstrarea părţilor implicate în procesul justiţiar sau în arhivele terţelor persoane care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. iar părţile interesate în expertiză să dea.5. 3524.3. 30 .

Dosarul de lucru al expertului contabil. părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată.8. fie urmăririi bugetului de timp şi decontării lucrărilor de expertiză contabilă cu beneficiarii acestora. (iv) Eventualele note personale ale expertului contabil redactate în timpul efectuării expertizei contabile.6.exemplarul expertului contabil care justifică îndeplinirea misiunii. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de către expertul contabil de la părţile care îl au în păstrare. în ceea ce pri veşte documentarea expertizelor contabile. 3524. Comentariile de la Norma generală de lucru nr. ordonanţa organului de urmărire si cercetare penală (în cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare. 31 . trebuie să cuprindă. 125 DOCUMENTAREA LUCRĂRILOR sunt şi rămân pertinente într-o interpretare adecvată. (ii) Raportul de expertiză contabilă .7. 3524. după caz: (i) încheierea de şedinţă (în cauze civile). (iii) Eventuala corespondenţă. răspunsurile la întrebări suplimentare sau suplimentele de expertiză contabilă solicitate de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. cum ar fi note scrise în urma unor interviuri sau declaraţii verbale.Particularizat. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. necesare fie redactării raportului de expertiză contabilă. 3524.

care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi pre numele expertului(ţilor). domiciliul acestuia (acestora). în acest paragraf se menţionează: 32 . Structura celor 3 capitole obligatorii trebuie respectată. COMENTARII 3531. numărul carnetului de expert contabil şi poziţia din Ta bloul experţilor contabili.353 NORME DE RAPORT SPECIFICE EXPERTIZELOR CONTABILE REDACTAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ 3531 NORMA Lucrările şi concluziile expertizei contabile se consemnează într-un raport scris care trebuie să cuprindă cel putin trei capitole: Capitolul I INTRODUCERE. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi. b) Paragraful de identificare a organului care a dispus efec tuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiciare. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi Capitolul III CONCLUZII. opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexă a acestuia.1. Când au fost numiţi sau angajaţi mai mulţi experţi contabili în aceeaşi cauză se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. Capitolul I INTRODUCERE al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele paragrafe: a) Paragraful de identificare a expertului(ţilor) contabil(i) nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile.

în cauze civile. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei şi a locului în care s-a efectuat expertiza contabilă. data şi locul începerii lucrărilor expertizei contabile trebuie documentate prin citarea părţilor prin scrisoare cu aviz de primire. în cazul expertizelor contabile judi ciare formularea obiectivului(lor) expertizei contabile se preia „ad-literam" din formularea acestuia (acestora) în încheierea de şedinţă (în cauze civile). . Paragraful privind identificarea împrejurărilor şi circum stanţelor în care a luat naştere litigiul în care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau contextul în care a fost contractată expertiza contabilă extrajudiciară. domiciliul sau sediul social al aces tora. denumirea şi calitatea pro cesuală a părţilor. Paragraful privind identificarea obiectivului(elor) exper tizei contabile judiciare. numărul şi data contractului în baza căruia se efec tuează expertiza contabilă solicitată. cu menţionarea datei acestuia. Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legătură cauzală cu obiectivul(ele) expertizei - 33 .în cazul expertizelor contabile extrajudiciare: denu mirea clientului. domiciliul sau sediul social al aces tuia. în cazul expertizelor contabile extrajudiciare for mularea obiectivului(elor) acestora trebuie să fie cea din contract. în cazul expertizelor contabile dispuse de organele în drept. numărul şi anul dosarului şi natura acestuia (civil sau penal). respectiv înche iere de şedinţă (în cazurile civile) sau ordonanţă a or ganelor de urmărire penală (în cazurile "penale). formularea obiectivului(elor) ex pertizei contabile. respectiv în ordo nanţa organelor de urmărire şi cercetare penală (în cauze penale).c) d) e) f) în cazul expertizelor contabile judiciare: actul care a stat la baza numirii expertului(ţilor).

în acest paragraf trebuie menţionat dacă s-au folosit lucrările altor experţi (contabili. cu menţionarea expresă dacă s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile având acelaşi (aceleaşi) obiectiv(e). actele şi faptele analizate. în fiecare astfel de paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. 3531. h) Paragraful privind identificarea datei iniţiale până la care raportul de expertiză contabilă trebuia depus la beneficiar şi indicarea eventualelor perioade de prelungire faţă de termenul iniţial. Dar.). este recomandabil ca ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă. dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă. De asemenea. g) Paragraful privind identificarea datei sau perioadei în care s-a redactat raportul de expertiză contabilă. Materialul documentar nominalizat în acest paragraf trebuie să fie strict adecvat necesităţilor *de documentare a obiectivelor expertizei contabile judiciare sau extrajudiciare.2. iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora. problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei.contabile şi care a stat la baza întocmirii raportului de expertiză contabilă. dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în formularea concluziilor sale. 34 . tehnici etc. locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. sursele de informaţii utilizate.

redactat(ă) într-o manieră analitică. în cazuri deosebite. 3531. şi nici asupra încadrărilor legale. necalificat. Aceasta.6. Raportul de expertiză contabilă întocmit în structura prezentată la pct.1 -3531. Un astfel de raport de expertiză contabilă nu poate conţine concluzii (răspunsuri) alternative la obiectivul(ele) fixat(e) expertului contabil. deoarece expertul contabil analizează evenimente şi tranzacţii. 3531. fără echivoc. el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixat(e) expertizei contabile. 3531. care trebuie să fie precis(ă). în care expertul contabil. fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative.4.5. a expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare. dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă. Capitolul III CONCLUZII al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile preluat(ă) în maniera în care a fost formulat(ă) în Capitolul II DES FĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. a reprezentărilor (înregistrărilor) contabile. şi nu încadrarea judiciară a acestora. în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia exper tului numit din oficiu. concis(ă). 3531. care exprimă situaţii nereale sau care sunt suspecte.5 este un raport de expertiză contabilă obişnuit. Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite. se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale. în exercitarea misiunii sale. într-un paragraf al Capito lului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare ex pert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. 35 . 3531.Fiecare paragraf din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE trebuie să se încheie cu concluzia (răs punsul) expertului contabil. ordonată şi sistema tizată. De regulă.3.

asupra faptului dacă întrebările care i-au fost fixate sunt suficiente sau nu în clarificarea obiectivului(elor) expertizei sau cu privire la alte aspecte asupra cărora doreşte să reţină atenţia beneficiarului expertizei. Conţinutul şi întinderea consideraţiilor personale într-un raport de expertiză contabilă ţin de raţionamentul profesional al expertului(ţilor) contabil(i). în special celor privind confidenţialitatea. Dacă expertul contabil. în astfel de cazuri se va întocmi un RAPORT DE IMPO SIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE. în prezentarea consideraţiilor sale (lor) personale. 3531. expertul(ţii) contabil(i) se poate (pot) afla în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiză contabilă din cauza inexistenţei documentelor justificative şi/sau evi denţelor contabile care să ateste evenimentele şi tranzacţiile supuse expertizării. Raportul de expertiză contabilă care cuprinde conside raţii personale ale expertului(ţilor) contabil(i) este calificat drept raport de expertiză contabilă cu observaţii. consideră necesar să-şi exprime părerea asupra obiectivului(elor) expertizei contabile. dar care în Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTI36 .9.8. care va avea aceeaşi structură ca un raport de expertiză contabilă obişnuit (necalificat). în raportul de expertiză contabilă. după paragraful cu prinzând răspunsul la obiectivul(ele) expertizei contabile. Capitolul IV. intitulat CONSIDE RAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CON TABIL®. 3531. expertul(ţii) contabil(i) trebuie să se conformeze normelor de etică şi deontologie ale profesiei contabile. fie b) într-un capitol distinct. în promovarea raţionamentului său profesional. 3531. poate face acest lucru fie: a) în finalul Capitolului III CONCLUZII. în cazuri cu totul deosebite.10.7. Aceste consi deraţii trebuie limitate la strictul necesar sau impus de lege în cazul expertizelor contabile judiciare şi pot fi mai extinse (cuprinzătoare) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare.3531.

cu observaţii sau cu imposibilitatea efectuării expertizei contabile). 3531. Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă. indiferent de tipul acestuia (obişnuit. Anexele la raportul de expertiză contabilă. fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale sau reproduse prin tehnici de multiplicare. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un produs al muncii expertului(ţilor) contabil(i). ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă de prezentări prea detaliate.ZEI CONTABILE şi Capitolul III CONCLUZII va prezenta justificat şi fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuării expertizei contabile comandate de beneficiarul acestuia. 37 . cifre multiple sau alte elemente de natură similară.11.

3. Numă rul de exemplare originale poate fi mai mare dacă beneficiarul rapor tului de expertiză solicită acest lucru. Pentru a evita orice dispută cu privire la originalitatea raportului de expertiză contabilă. 3532.SEMNAREA ŞI DEPUNEREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ NORMA Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă de filă. COMENTARII 3532. acesta. Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acestuia în termenul legal sau contractual.2. inclusiv anexele.1. De regulă. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară se predă clientului care a solicitat-o la locul şi la termenul prevăzute în contract. raportul de expertiză contabilă se întocmeşte în două exemplare originale: unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile şi unul pentru expertul(ţii) contabil(i) care a (au) efectuat expertiza contabilă. 3532. Toate exemplarele parafate şi semnate de expertul(ţii) contabil(i) în original au calitatea de rapoarte de expertiză contabilă originale. 38 . Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organele care au dispus-o cu cel puţin cinci zile înainte de data stabilită pentru judecată. inclusiv anexele. Toate celelalte au calitatea de copii. Raportul de expertiză contabilă nu se semnează de către niciuna dintre părţile interesate în efectuarea expertizei contabile. indiferent de tehnicile de multipli care. se parafează şi se semnează de către expertul(ţii) contabil(i) pe fiecare pagină în parte.

denumit(ţi) / (ă) PRESTATOR(I) şi (Denumirea beneficiarului) cu domiciliul / sediul social în_____________________________ reprezentat(ă) prin_____________________________________. Art. Prestatorul se obligă să procedeze la examinarea profesională şi să formuleze concluzii (răspunsuri) la următoarele obiective: Obiectivul l:_____________________________________ Obiectivul 2:_____________________________________ Obiectivul n: Art. l. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obligă să pună la dispoziţia prestatorului următoarele materiale documentare: 1:______________________________________________ 2:______________________________________________ n: 39 . l CONTRACT încheiat între: Expertul(ţii) contabil(i) / S. înscris(şi) / (ă) în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea_________________ Poziţia___________________. „______________________" cu domiciliul / sediul social în__________________________.C. 2. denumit(ă) BENEFICIAR. s-a încheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare.Anexa nr.

3. 4. acesta va fi depus la______________________________________până la data de_________________________ Art. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ se obligă să plătească prestatorului onorariul în sumă de_______________lei. Art. 6. intră în vigoare cu data semnării şi se completează cu prevederile legislaţiei civile în materie.Art. Prestatorul se obligă să întocmească RAPORTUL DE EXPERTIZĂ EXTRAJUDICIARĂ în conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile. Localitatea Data______ PRESTATOR. din care____________lei imediat după semnarea prezentului contract şi_____________lei până la data de_________________ Art. BENEFICIAR. Prezentul contract s-a încheiat în_________exemplare. 5. 40 . în conformitate cu principiile deontologiei profesiei contabile liberale părţile se obligă să asigure confidenţialitatea informaţiilor reciproce la care au acces cu ocazia executării prestaţiei care face obiectul prezentului contract.

Anexa nr. 2
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ Capitolul I INTRODUCERE

Paragraful (i)
Subsemnatul_________________________, expert contabil, domiciliat în__________________________, posesor al carnetului de expert contabil nr._____________înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECC AR) în Secţiunea___________Poziţia__________________________
(Dacă sunt mai mulţi experţi contabili acesta se repetă pentru fiecare)

Paragraful (ii)
Am fost numit(ţi) prin_____________din data de___________ expert(ţi) contabil(i) în dosarul nr.__________, părţile implicate în proces fiind: 1.________________________ 2.________________________

n.
(Pentru fiecare parte implicată în proces se va menţiona: denumirea, domiciliul sau sediul social şi calitatea procesuală)

Paragraful (iii)
împrejurările şi circumstanţele în care a luat naştere litigiul sunt:

41

Paragraful (iv)
Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabilă, căreia i s-au fixat următoarele obiective (întrebări): 1.____________________________
2._______________________

n.
Paragraful (v)
Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada. la sediul social / domiciliul__________________________

Paragraful (vi)
Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în______________________________________________

Paragraful (vii)
Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada___________________. în cauză s-au efectuat / nu s-au efectuat alte expertize contabile; s-au utilizat / nu s-au utilizat lucrările altor experţi (tehnici, fiscali etc.). Problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei sunt:

Paragraful (viii)
Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la__________şi prelungită la______________(dacă este cazul).
42

Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectivul nr. i (i = l, n) Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. i s-au examinat următoarele documente:
(Descriere detaliată, dacă este cazul)

în conformitate cu documentele expertizate, formulăm, la obiectivul nr. i, următorul răspuns:
(Se redactează răspunsul clar, concis şi fără ambiguităţi) Capitolul III CONCLUZII

în conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă, formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: La obiectivul nr. l__________________________________

La obiectivul nr. 2

La obiectivul nr. n
(Se vor relua răspunsurile Capitolul H din DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE)
43

Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să vină în sprijinul beneficiarului considerăm necesar să facem următoarele precizări:

(Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile. El poate face obiectul unui capitol separat, Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I).) Expert(ţi) contabil(i):

44

3 RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (i) Subsemnatul_________________________.___________________am acceptat misiunea efectuării unei expertize contabile extrajudiciare pentru (Se menţionează denumirea.Anexa nr. domiciliul sau sediul social al clientului) Paragraful (iii) împrejurările şi circumstanţele care 1-au determinat pe client să apeleze la prestaţia noastră sunt:_____________________________ Paragraful (iv) Conform art.____ obiectivele fixate prezentei expertize extrajudiciare sunt: 45 .________înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea___________Poziţia__________ (Dacă sunt mai mulţi experţi contabili acesta se repetă pentru fiecare) Paragraful (ii) în baza contractului nr. posesor al carnetului de expert contabil nr. domiciliat în___________________________________________.___________din contractul nr. nr. expert contabil.

Obiectivul nr. s-au utilizat / nu s-au utilizat lucrările altor experţi (tehnici. n Paragraful (v) Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada. In cauză s-au efectuat / nu s-au efectuat alte expertize contabile.). la sediul social / domiciliul_____________________ Paragraful (vi) Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în:_____________________________________________ Paragraful (vii) Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada_____________________. l Obiectivul nr. fiscali etc. 2 Obiectivul nr. Problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei sunt: 46 .

i (i = l. l____________________________________ Obiectivul nr.Paragraful (viii) Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la_____________________________şi prelungită la ____________________________(dacă este cazul) Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectivul nr. formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: Obiectivul nr. următorul răspuns: (Se redactează răspunsul clar. i s-au examinat următoarele documente:__________________________________ (Descriere detaliată cu trimitere la anexe. la obiectivul nr. 2 47 . concis şi fără ambiguităţi) Capitolul III CONCLUZII în conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea si cuprinsul prezentului raport de expertiză. n) Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. dacă este cazul) în conformitate cu documentele expertizate formulăm. i.

El poate face obiectul unui capitol separat. n (Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru a veni în sprijinul beneficiarului prezentului raport de expertiză contabilă.Obiectivul nr. considerăm necesar să facem următoarele preci zări: ________________________________________________ (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile.) Expert(ţi) contabil(i): 48 . Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I).

GHID PENTRU APLICAREA Standardului profesional nr.II. 35: Expertizele contabile .

.2.3....... Principiul secretului profesional si al confidenţialităţii expertizelor contabile...... 101 2.........76 2..............................................4.59 1.3.. Principiul responsabilităţii efectuării expertizelor contabile.............55 CAPITOLUL l Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile Expertiza contabilă ............................. Referinţe reglementare privind expertizele contabile...3......3..2...95 2...61 1........................6...................3............1.......SUMAR INTRODUCERE.......5.. 64 1....2. Expertizele contabile extrajudiciare... Clasificarea expertizelor contabile........ 2......2....2........atribut al profesiei contabile liberale.....2... Principiul calităţii expertizelor contabile....90 2..58 1...................1..............76 Principiile deontologice aplicabile în misiunile privind expertizele contabile...... Principiul acceptării expertizelor contabile...75 Finalitatea (scopul) expertizelor contabile......3..................... 2..3.... Principiul independenţei expertului contabil.. Destinatarii expertizelor contabile..........57 1.....1.....3.. CAPITOLUL 2 Demersul deontologic al misiunilor privind expertizele contabile 2.............. Principiul competenţei expertului contabil.............. 103 51 ..1...............87 2.......3..77 2.......... Expertizele contabile judiciare.......

..... Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile........................................ 128 1...................................... Contractarea şi programarea expertizelor contabile.2........1....2.............1...... Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ şi redactarea acestuia.......3....2.125 3........108 3........2..1..... Dispunerea şi numirea experţilor contabili în expertizele contabile extrajudiciare.. 52 ..4..................2.. Norme de raport specifice misiunilor privind expertizele contabile.3.135 3.3.......155 3................. Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ şi redactarea acestuia.....124 3.1.....l.. Programarea lucrărilor de expertiză contabilă.l.........................................128 3........2.CAPITOLUL 3 Demersul tehnic şi profesional privind elaborarea expertizelor contabile Cadrul general al succesiunii lucrărilor privind elaborarea expertizelor contabile.....3.................108 3...l............... Dispunerea şi numirea experţilor contabili în expertizele contabile judiciare... Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile...... Delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile..........108 3...119 3..........126 3.....2..............2.......... Dispunerea şi numirea experţilor contabili.2...117 3.. Redactarea raportului de expertiză contabilă...1..1....1..........3.............107 3..........................2...........2......2.....

1...2.......... Modele de RAPOARTE DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ CU OPINII SEPARATE...205 Răspunderea penală...........168 3....Modelul RAPORTULUI DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE şi redactarea acestuia.........................2..........190 3...1.. Evidenţa activităţii desfăşurate de experţii contabili verificatori şi raportarea acesteia.....1..... Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă....196 4..........................206 Răspunderea civilă.....3....3...1.....195 Atribuţiile experţilor contabili verificatori..203 Răspunderea contravenţională sau administrativă...3...4.. Verificarea tehnică profesională a lucrărilor de expertiză contabilă aflate pe rolul comisiilor de disciplină ale filialelor........................ 4...177 3..4.... 5................200 4.......... 193 Selectarea şi angajarea experţilor contabili verificatori......... Răspunderea disciplinară....................... Necesitatea verificării şi avizării expertizelor contabile judiciare....208 53 ......3...201 CAPITOLUL 5 Răspunderea experţilor contabili 5...... 4..........3......................1......... 5.. 5.......................2.......................... CAPITOLUL 4 Metodologia de verificare şi avizare a expertizelor contabile judiciare 4............3..........3.............................2...........3...............

pag. în baza EXPERTIZEI. grafice. s-a făcut sau se face întotdeauna dreptate.n. 136.INTRODUCERE Conceptul de EXPERTIZĂ reprezintă o cercetare temeinică. ori de câte ori practica şi justiţia socială considerau necesar. alături de celelalte probe administrate „în cauza" în care a dispus EXPERTIZA. 55 1 . dactiloscopice. I. tehnice. pag. organul îndreptăţit să dispună EXPERTIZA apelează la LIBERUL ARBITRU (propria-i conştiinţă). 2 Pitulescu. Bucureşti. dar. şi nu numai. iar EXPERTUL a fost. specialist de mare clasă.) medico-legale.. Multă vreme nu s-a făcut nicio demarcaţie între ŞTIINŢĂ şi EXPERTIZĂ. se adresau unui expert. Dacă totuşi o face. Primul segment al practicii sociale care a simţit necesitatea EXPERTIZEI a fost sistemul judiciar. în sistemul judiciar românesc.. pentru că EXPERTUL nu-şi poate. 1996. psihiatrice etc. contabile. şi colaboratorii. balistice.. cu caracter tehnic.. Expertizele se pot realiza în diferite domenii de activitate. EXPERTIZA judiciară are caracter limitat. Editura Univers Enciclopedic. care se numesc experţi. si nici între OMUL DE ŞTIINŢĂ şi EXPERT. (putândfi-n. extinde consideraţiile dincolo de obiectivele fixate de organul îndreptăţit să fixeze obiectivele (întrebările) EXPERTIZEI. 1996.2 Pentru reglementarea profesională a activităţii de expertiză contabilă judiciară şi extrajudiciară. Editura Alex. făcută de un expert. de către persoane care posedă cunoştinţe profunde într-un domeniu dat. expertiza este un atribut al ŞTIINŢEI. Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX). Dicţionar de termeni juridici uzuali. dar e greu de spus că. EXPERTIZA constă în rezolvarea unor probleme de strictă specialitate. în acest caz. într-un anumit domeniu1. Bucureşti. 358. principial. este şi va fi OMUL DE ŞTIINŢĂ. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) a elaborat NORMA ŞI A se vedea „expert" şi „expertiză"..

considerându-se a fi un ghid în demersul experţilor contabili care contractează şi execută astfel de lucrări. respectiv acceptarea şi executarea de lucrări cu obiective (întrebări) definite de solicitanţi: organe judiciare. 3 Norma şi comentariile misiunilor privind expertizele contabile. la solicitarea Consiliului Superior al CECCAR. 35. părţi implicate în litigii civile. pag. administrative etc. dr. Prezenta lucrare îşi limitează conţinutul şi întinderea doar la expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sau amiabile3. Această normă şi comentariile sale vizează una dintre activităţile (atributele) legale ale experţilor contabili. Ghidul pentru aplicarea Normei profesionale nr. în prezenta lucrare această normă va fi citată sub prescurtarea: Norma profesională CECCAR nr. 35/2001 privind expertizele contabile a fost elaborat de către un colectiv de autori coordonat şi condus de prof. Editura CECCAR. 56 . în Norme profesionale. aprobată prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. univ. 257-300. comerciale. 2001.COMENTARIILE PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE. ATANASIU POP. 42/11 august 2001. Bucureşti.

Dicţionarul complet al economiei de piaţă. adică priceput . 150.atribut al profesiei contabile liberale Expertiza contabilă este o activitate depusă de un personal autorizat de lege pentru reconstituirea realităţii unei operaţii de natură economică si/sau financiară pe baza cercetării documentelor. datelor si informaţiilor de contabilitate4. Cuvântul expertiză vine de la latinescul expertus. în viziunea căruia: „Una dintre activităţile de bază ale experţilor contabili. 57 . desfăşurată pe parcursul a peste optzecişicinci de ani de existenţă a profesiei contabile din România.Capitolul l CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE 1. specializate. de management. G. coordonator. Expertiza contabilă . expertize contabile judiciare în cauze civile.1. de exemplu: expertize amiabile (la cerere). penale sau ale dreptului muncii. financiar-contabile şi altele. 1994. expertize de gestiune. Acest personal specializat este reprezentat astăzi în România de experţii contabili membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).. si pe aceea de verificare întrucât constituie în sine ideea de exprimare a punctului de vedere al expertului în ceea ce priveşte faptul sau faptele asupra căruia/cărora s-a efectuat expertiza.lucrarea unei persoane experimentate. pag. Editor Societatea Informaţia. ca. Expertiza constituie o noţiune care depăşeşte şi acţiunea de control. o constituie efectuarea expertizei contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice în condiţiile prevăzute de lege. 4 Buşe. Bucureşti.

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Norma si comentariile misiunilor privind expertizele contabile) Potrivit normelor profesionale CECCAR referitoare la expertizele contabile. acestea sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare5. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare si judecată a unor cauze civile si/sau comerciale. cuprinzând nu numai rezultatul examinării faptelor din punct de vedere al exactităţii formale si materiale. Bucureşti.Deci expertiza este prin excelenţă o lucrare personală si critică. în volumul Norme profesionale. Clasificarea expertizelor contabile Norma profesională CECCAR nr. respectiv mobilul sau scopul în care au fost solicitate expertizele contabile. se numesc expertize contabile judiciare. pag. ataşate sau nu unui proces penal. 2001. 261. si anume: l. a decis reglementarea profesională a acestei activităţi de bază elaborând Norma si comentariile misiunilor privind expertizele contabile. Editura CECCAR. distingându-se: 5 *** ţ Norma profesionala CECCAR nr. 350. 58 . dar si părerea expertului asupra cauzelor si efectelor în legătură cu obiectul supus cercetării sale. Un criteriu pe care îl considerăm de bază sau principal. 35 .2. pct. 1. 35 clasifică expertizele contabile în funcţie de două criterii. 35. asigurând buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili." (Preambul Ia Norma nr.

Expertize contabile extrajudiciare.2.a) b) Expertize contabile judiciare. Expertizele contabile judiciare Expertizele contabile judiciare sunt mijloace de probă în justiţie. dispuse sau acceptate în re zolvarea litigiilor fiscale. dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de către clienţi. dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale. ţinând de natura obiectivelor (întrebărilor) la care trebuie să răspundă expertul contabil. Codul de procedură penală. în genere.1. b) Expertize contabile penale. ci cel mult de argumente pentru solicita rea de către părţi a administrării probei cu expertiza con tabilă judiciară sau a rezolvării unor litigii pe cale amia bilă. Se poate observa că. dispuse sau acceptate în re zolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale. Un criteriu pe care îl considerăm complementar sau auxiliar. la cererea părţilor implicate în procesul judiciar. expertizele contabile clasificate după acest criteriu pot fi la rândul lor judiciare sau extrajudiciare. 2. dispuse sau acceptate în re zolvarea litigiilor civile. alte legi speciale. d) Expertize contabile fiscale. c) Expertize contabile comerciale. 1. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar. Nu au calitatea de mijloc de probă injustiţie. Ele pot fi dispuse din oficiu sau acceptate. reglementate de Codul de procedură civilă. Acestea sunt cele efec tuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. 59 . în toate fazele de desfăşurare a acestuia. e) Alte categorii de expertize contabile judiciare. clasifică expertizele în: a) Expertize contabile civile.

60 . Editura Eficient. care servesc ca mijloc de probă pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei7. pag. expertiza contabilă judiciară trebuie să ofere organului judiciar o probă îndeajuns de temeinică şi de neînlăturat pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de încălcarea legalităţii. datorită caracterului său ştiinţific şi probităţii profesionale şi deontologice a expertului contabil. Control financiar şi expertiză contabilă. putând să admită sau să respingă concluziile expertizei contabile judiciare. Bucureşti. 7 Ibidem..Scopul principal al expertizelor contabile judiciare. cercetează situaţiile si împrejurările de fapt pe baza informaţiilor furnizate de evidenţa economică si a suporţilor ei materiali.. 281. 281-282. Caracterul ştiinţific şi forţa probantă a expertizei contabile judiciare constau în faptul că aceasta are ca obiect cercetarea unor fapte si situaţii de natură economico-financiară. M. interpretează datele de evidenţă şi furnizează opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor şi a actelor normative care reglementează domeniul de activitate respectiv. 1996. concluziile acesteia nu pot fi automat însuşite de către organul judiciar care a dispus-o sau a acceptat-o. Ghiţă. M. nesocotirea disciplinei financiare si păgubirea patrimoniului6. Expertiza contabilă judiciară fiind o probă individuală administrată de organul judiciar. pag. cuprinde în sfera sa de acţiune activitatea economică a unui agent economic pentru problemele si obiectivele stabilite de organul judiciar. în funcţie de nivelul ştiinţific şi calitatea acesteia şi corelaţia cu celelalte probe administrate în cauzele supuse cercetării şi judecării. Totuşi. elaborează concluzii pe baza constatărilor f acute. 6 Boulescu. Acesta trebuie să aprecieze forţa probantă a expertizei contabile judiciare potrivit liberului arbitru bazat pe lege şi conştiinţă. este contribuţia acestora la stabilirea adevărului material şi justa soluţionare a litigiilor sau a cauzelor aflate în faza de cercetare sau de judecată. în calitate de probă în justiţie.

. principalele trăsături caracteristice care particularizează expertiza contabilă judiciară sunt8: a) este un mijloc de probă în justiţie care intervine numai atunci când organele judiciare o consideră necesară pentru eluci darea cauzelor în curs de anchetă sau de judecată. d) are competenţa de examinare a documentelor şi evidenţelor tehnico-operative şi contabile necesare pentru lămurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare. f) intervine ca probă administrată de organele de urmărire pe nală şi de judecată.în concluzie.2. e) confirmă sau infirmă constatările controlului cu privire la pagube. b) este activitatea prin care organele judiciare primesc informaţii de natură economico-financiară cu scopul de a stabili ade vărul necesar soluţionării temeinice şi legale a cauzelor pri vind faptele cercetate şi anchetate sau judecate. 1. sunt cele care se fac de către experţii contabili în afara intervenţiilor judiciare. în vederea convingerii asupra realităţii şi asupra condiţiilor apariţiei pagubei. denumite şi amiabile. g) este o activitate ocazională care are loc doar când se dispune de către organele judiciare. lipsuri etc. 282-284. Expertizele contabile extrajudiciare Expertizele contabile extrajudiciare. 61 . 1 Ibidem.2. Ele sunt solicitate de către partea sau părţile care îşi aleg(e) singură(e) experţii contabili şi le stabilesc obiectivele (întrebările) la care aceştia trebuie să răspundă. abateri. c) se limitează la cercetarea problemelor cu caracter economic şi financiar indicate de organele judiciare. deficienţe. abaterii. deficienţei. pag.

limitate până la inexistenţă în economiile centralizate de tip comunist. Astfel de expertize contabile extrajudiciare pot fi efectuate chiar şi fără acor dul potenţialilor parteneri comerciali şi de afaceri. adeseori. întreprinzătorii individuali şi managementul fir melor se află. De multe ori. Similar expertizelor contabile judiciare.) este deosebit de importantă. potrivit legislaţiei comerciale în vigoare). fie cu privire la cuantumul şi valoarea prestaţiilor. O soluţie de atenuare a riscurilor în luarea deciziilor de alegere a partenerilor comerciali sau de afaceri o poate constitui comandarea unor expertize contabile extrajudiciare despre starea economico-financiară a potenţialilor parteneri.Expertizele contabile extrajudiciare. 62 . câştigă din ce în ce mai mult teren în condiţiile economiilor de piaţă bazate pe libera iniţiativă. starea de încetare de plăţi. Concilierea derulării tranzacţiilor comerciale şi de afaceri în desfăşurarea contractelor comerciale. si cele extrajudiciare se caracterizează prin pluralitatea şi diversitatea problemelor abordate. 2. în special a celor cu caracter continuu şi/sau pe termen lung. 1. cum ar fi: a) alegerea şi desemnarea expertului contabil nu sunt supuse unor norme procedurale restrictive. Dar câteva criterii prioritare pot fi identificate. când apar adeseori conflicte între partenerii comerciali şi de afaceri. serviciile expertului contabil sunt de preferat. pe baza situaţiilor financiare anuale şi interimare publicate de aceştia (depuse la Came rele de Comerţ şi Industrie. în astfel de situaţii există două soluţii alternative: recursul injustiţie sau arbitrajul unui expert contabil agreat de părţi. situaţie în care informaţia cu privire la boni tatea economico-financiară a acestora (starea de continuitate a activi tăţii. cum ar fi: Fundamentarea deciziei de alegere a partenerilor comer ciali şi de afaceri. din mai multe considerente. starea de posibilă intrare în faliment etc. fie cu privire la interpretarea şi respectarea unor clauze contractuale. în situaţia de a alege între mai mulţi parteneri comerciali şi de afaceri.

părţile (în funcţie de interes) pot folosi acest tip de expertize contabile extrajudiciare drept funda mentări preliminare în acţiunile adresate justiţiei. în cauzele arbitrale. Fundamentarea preliminară a acţiunilor adresate jus tiţiei. 9 Ibidem. Un mijloc de asigurare a calităţii.) acţiuni adresate organelor judiciare sunt şi o consecinţă a defecţiunilor în sistemul de docu mentare. 301. contractuală etc. agenţii economici (persoane juridice) si chiar persoanele fizice sunt supuşi 4. dispusă de conducerea agen tului economic care solicită acţiunea arbitrală9. expertul contabil poate avea el însuşi un rol activ în formu larea obiectivelor (întrebărilor) şi întinderea expertizei contabile (în timp). exactităţii si legalităţii (sub aspect formal si de conţinut) informaţiilor care stau la baza acţiunii ar bitrale îl constituie deci expertiza contabilă.b) c) d) părţile au posibilitatea să-şi formuleze nerestrictiv obiectivele (întrebările) şi întinderea (în timp a) expertizei contabile. pentru a nu încărca inutil volumul de cercetare al organelor judiciare. gestionară. corecte.. realităţii. Fundamentarea preliminară a acţiunilor de contestare a actelor de control administrativ. exacte. conducerile agenţilor economici trebuie să aibă atitudinea si răspunderea că do cumentele pe care se bazează acţiunea arbitrală sunt legale. putând emite consideraţii (opinii) lă muritoare colaterale obiectivelor (întrebărilor) fixate de părţi. 3. pentru care se adresează arbitrajului. pag. în virtutea legilor în vigoare. 63 . în asemenea situaţie. Considerăm acest punct de vedere deosebit de pertinent. în caz de neconciliere. ca mijloc de fundamen tare a acţiunilor arbitrale judecătoreşti. precum si a lipsei de operativitate în ţinerea evidenţei. că reflectă fidel situaţia economică. Practica dovedeşte că multe (. de exemplu. financiară..

trebuie argumentată. pentru a avea şanse de rezolvare şi promovare. b) procedural. 64 . de înaltă probitate şi cu deontologie profesională recunoscută. b) este activitatea prin care părţile interesate pot dobândi (în afara acţiunilor judiciare) lămuriri de natură economico-financiară din partea unor profesionişti contabili indepen denţi. în concluzie. d) este o activitate contractată la solicitarea celor care o consi deră oportună în acţiunile pe care vor să le întreprindă. ci doar exemplificate. rezolvabilă în cadrul procedurilor reglementare.unor frecvente controale administrative. 1. în special de ordin fiscal.3. contestaţia. Desigur. pe care le consideră relevante în speţă. Referinţe reglementare privind expertizele contabile Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sunt reglementate: a) legal. O cale posibilă de argumentare este expertiza contabilă extrajudiciară comandată de către contestatar. şi c) profesional. dar expertul contabil poate releva şi probleme (obiective) colaterale. de conciliere între partenerii comerciali şi de afaceri şi de fundamentare preliminară a acţiunilor şi contestaţiilor în justiţie. c) se axează pe cercetarea problemelor (obiectivelor) fixate de solicitant(ţi). în cazul în care persoana fizică sau juridică controlată nu-şi însuşeşte concluziile organului de control. principalele trăsături caracteristice care particularizează expertiza contabilă extrajudiciară sunt: a) este un mijloc de fundamentare a deciziilor. are dreptul constituţional la contestaţie. Aceste domenii identificate în care expertiza contabilă poate juca un rol important nu sunt prezentate în mod exhaustiv.

Partea I. Bucureşti. nr. potrivit legii. expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare pot fi elaborate numai de către profesionişti (specialişti) care au dobândit legal. nr. efectuarea de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare este dreptul exclusiv al experţilor contabili. 65/1994. în toate cazurile. experţii contabili pot să-si exercite profesia individual sau se pot constitui în societăţi comerciale. publicată în Monitorul Oficial al României nr. Potrivit art.G. 50/1997. 6 lit. d) din O.1.G. Expertizele contabile judiciare si extrajudiciare nu pot fi efectuate de contabilii autorizaţi cu studii medii sau superioare.G. neavând calitatea legală de expertize contabile. 65/1994.G. nr.G. Partea I. în această versiune. 7) din O. nr. 224/1999. nr. 224/30 august 1997. 65/1994. Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în O. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. nr. Partea I. nr. nr. nr. aprobată prin Legea nr. 243/30 august 1994. enumerând lucrările care pot fi executate de expertul contabil pentru persoane fizice şi juridice. publicată în Monitorul Oficial al României. 2001. nr. 186/1999. 89/1998. şi nici de către alţi profesionişti. 42/1995. 340/16 iulie 1999 şi prin O. aprobată prin Legea nr. modificată şi completată prin O. 65/1994. publicată în Monitorul Oficial al României. în condiţiile O. aprobată prin Legea nr. 65/1994 este publicată în Cartea expertului contabil ţi a contabilului autorizat. pag. Potrivit acestor reglementări legale. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi10. 121/23 mai 1995. calitatea de expert contabil. nr. care. chiar dacă sunt intitulate Rapoarte de expertiză contabilă şi respectă metodologia de elaborare a acestora.G. 592/6 decembrie 1999. 65 . Această exclusivitate rezultă din art. stipulează că efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice în condiţiile prevăzute de lege. 7 din O. Editura CECCAR. Lucrările elaborate de aceştia. 6 lit.G. Coroborând cele două texte legale (art. d şi art. Partea I. O. ediţia a ffl-a. 10 Publicată în Monitorul Oficial al României. 15-29. nr. rezultă că. 314/27 august 1998. publicată în Monitorul Oficial al României. sunt simple lucrări de specialitate. Partea I.G.

. în caseta următoare: Art.G. precum şi modul de efectuare a expertizelor contabile. " Boroi. grafologice etc.U. Bucureşti. instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti. Bucureşti. 209 (de mai jos).2. Sediul reglementărilor procedurale privind alegerea si numirea experţilor contabili. 202 (1) Dacă părţile nu se învoiesc asupra numirii experţilor. 138/2000 şi O.c. nr. 1996. 66 . prin tragere la sorţi. îl constituie Codul de procedură civilă11. Termenul va fi stabilit astfel încât depunerea expertizei la instanţă să aibă loc conform dispoziţiilor art. Prin urmare.. (2) încheierea de numire va stabili şi plata experţilor. 201 (1) Când. sunt prezentate în extras. stabilind. revizuită şi adăugită. în măsura în care nu se referă la expertize de altă natură (medico-legale. 307. reglementările procedurale privind expertiza.). pag. 59/2001. ca mijloc de probaţiune juridică. de pe lista întocmită de biroul legal de expertiză. pentru lămurirea unor împrejurări de fapt. punctele asupra cărora ei urmează să se pronunţe şi termenul în care trebuie să efectueze expertiza. îndeosebi a celor judiciare.p. la cererea părţilor ori din oficiu. prin încheiere. Editura AII. G. potrivit Codului de procedură civilă12 (C. unul sau trei experţi. nr. Reglementările procedurale opozabile expertizei contabile judiciare. se află în Codurile de procedură civilă si penală.G. pag. Rădescu. cu modificările aduse de O. în şedinţă publică. Editura AII Beck.U. 12 *##^ Codul de procedură civilă. Codul de procedură civilă comentat şi adăugat. va numi. ediţia a Il-a. Codurile de procedură civilă şi penală în vigoare nu reglementează expertiza contabilă în mod special. ei se vor numi de către instanţă. 2001. Art. Dreptul comun în materie de expertiză. D. 79-82. sunt aplicabile si expertizelor contabile judiciare.).

. (2) Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de cinci zile de la numirea expertului. aducerea cu mandat si sancţionarea martorilor care lipsesc sunt deopotrivă aplicabile experţilor. (2) Pentru depunerea jurământului. experţii vor fi chemaţi în camera de consiliu. Instanţa va constata depunerea jurământului prin încheiere. 206 (1) Expertul (. Art. iar părerea lor se va trece într-un proces-verbal. vor fi ascultaţi chiar în şedinţă. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!". Art. 208 (1) Dacă pentru expertiză este nevoie de o lucrare la faţa locului. în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit momentul de recuzare. îndată după numire. dacă motivul ei există la această dată.Art. (3) Recuzările se judecă în şedinţă publică. 205 (1) Dispoziţiile privitoare la citarea. 204 (1) Experţii se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. 207 Dacă experţii pot să îşi dea de îndată părerea. ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor prin 67 . Art. cu citarea păr ţilor şi experţilor. (2) Dacă expertul nu se înfăţişează. instanţa poate dispune înlocuirea lui. fără citarea părţilor. Art..) va depune următorul jurământ: „Jur că îmi voi îndeplini cu cinste şi nepărtinire însărcinarea încredinţată de instanţa de judecată.

(2) Părţile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. 212 (1) Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută. poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză. arătând zilele si orele când începe şi continuă lucrarea. Art. (2) Expertiza contrarie va trebui cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. lucrarea trebuie să conţină părerea motivată a fiecăruia. cu dovadă de primire. 209 (1) Expertul este dator să îşi depună lucrarea cu cel puţin cinci zile înainte de termenul sorocit pentru judecată. ţinându-se seama de lucrare. Art. Art. caz în care au dreptul la despăgubiri. 68 . 213 (1) Experţii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită.carte poştală recomandată. Art. (2) La cererea experţilor. care se vor stabili prin încheiere executorie. 210 Când sunt mai mulţi experţi cu păreri deosebite. instanţa le va putea mări plata cuvenită prin încheiere executorie dată cu citarea părţilor. Art. Dovada de primire va fi alăturată lucrării expertului. 211 Experţii sunt datori să se înfăţişeze înaintea instanţei pentru a da lămuriri ori de câte ori li se va cere.

). 193 alin. Unele dintre aceste dispoziţii procedurale sunt completate cu cele privitoare la proba testimonială (cu martori). şi va fi semnat pe fiecare pagină şi la sfâr69 . C.p. • Expertul contabil de altă religie decât cea creştină nu tre buie să ţină mâna pe cruce sau pe Biblie în timpul depu nerii jurământului (art. C. b) Referitor la situaţia prevăzută de articolul 207: • Punctul de vedere al expertului contabil se va scrie de către grefier. expertul contabil ţine mâna pe cruce sau pe Biblie (art. după dictarea preşedintelui sau a judecăto rului delegat. 193 alin. 193 alin. • Situaţiile privind modalitatea de depunere a j urământului de către expertul contabil se reţin de către organul judiciar pe baza afirmaţiilor făcute de expertul contabil (art.c.Art.p.c.c.c. C.). 214 Dacă expertiza se face de o altă instanţă prin delegaţie.p.). numirea părţilor şi statornicirea plăţii ce li se cuvine se vor putea lăsa în sarcina acestei instanţe. 6.p. şi anume: a) Referitor la jurământul prevăzut de articolul 206: • în timpul depunerii jurământului. • Experţii contabili care din motive de conştiinţă sau confe siune nu depun jurămintele vor rosti în faţa instanţei ur mătoarea formulă: Mă oblig că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu (art. • Expertul contabil fără confesiune va depune următorul jurământ: Jur pe onoare şi conştiinţă că voi spune ade vărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu (art. 2. C.). 193 alin.c. 4. • Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinţei religioase a expertului conta bil (art.p. 7. C. C.c.).). 193 alin. 5. 193 alin.p. 3.

astfel încât să nu se poată adăuga nimic (art.U. afară de cazul când prin lege se dispune altfel.c.c. Locurile nescrise din declaraţie (punctul de vedere al ex pertului contabil) trebuie împlinite cu linii. 207/2000 şi O. expertul contabil trebuie să-şi fundamenteze opinia (răspunsul) pe baza unui material documentar (contabil) care de cele mai multe ori nu se află la dosarul cauzei si nu poate fi studiat în timpul unei şedinţe de judecată.G. 2000.).).). 198 alin. dacă nu inexistente..p. Codul de procedură penală13 conţine. normal.c. Situaţiile prevăzute de art. C. 208-210. administrate în procesele penale. practicile judiciare consacrate vizează întocmirea de către experţii contabili a unor lucrări (rapoarte) scrise. 198 alin..) n ***ţ Codul de procedură penală. reglementări procedurale opozabile expertizei contabile judiciare. în condiţiile art. pe care le prezentăm.p.c.p. în caseta următoare: Procedura expertizei Art.c.p.G. Expertiza se efectuează potrivit dispoziţiilor din prezentul cod.U. 118.• • situl său de către judecător. C. 2. cu modificările aduse prin O. de asemenea. l. C. 198 alin. 3. Orice adăugări. grefier şi expertul contabil.p. Mai mult. 207. Editura Rosetti. se face vorbire despre aceasta (art. în extras. 70 . după ce acesta a luat cunoştinţă de cuprins. C. nr. Dacă expertul contabil nu voieşte sau nu poate să semneze. Bucureşti. nr.. (. 295/2000. în cazul expertizei contabile judiciare. de către grefier şi de către expertul contabil sub pedeapsa de a nu fi ţinute în seamă (art. pentru că. sunt extrem de rare. ştersături sau schimbări în cuprinsul punc tului de vedere al expertului contabil trebuie încuviinţate şi semnate de către judecător. C.

şi li se pune în vedere că au dreptul să facă observaţii cu privire la aceste întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. Părţile mai sunt încunostinţate că au dreptul să ceară numirea si a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. Drepturile expertului Art. pot da expertului explicaţiile necesare. Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată. Expertul are dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. dacă acesta a fost desemnat de organul de urmărire penală sau de instanţă. Lămuriri date expertului si părţilor Art. încunoştinţându-1 totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe părţile. Părţile. când dispune efectuarea unei expertize.Expertul este numit de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată pune în vedere expertului termenul în care urmează a fi efectuată expertiza. 121. 71 . precum si expertul. 120. în cursul urmăririi penale cercetarea dosarului se face cu încuviinţarea organului de urmărire. cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. Expertul poate cere lămuriri organului de urmărire penală sau instanţei de judecată cu privire la anumite fapte sau împrejurări ale cauzei. Fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei. La termenul fixat se aduc la cunoştinţa părţilor şi a expertului contabil obiectul expertizei şi întrebările la care expertul trebuie să răspundă. care să participe la efectuarea expertizei. fixează un termen la care sunt chemate părţile. După examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi şi de expert.

Conţinutul raportului Art. Când sunt mai mulţi experţi se întocmeşte un singur raport de expertiză. Raportul de expertiză se depune la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. 123. precum şi analiza acestor obiecţii sau explicaţii în lumina celor constatate de expert. După efectuarea expertizei. Dacă sunt deosebiri de păreri. în care se arată organul de urmă rire penală sau instanţa de judecată care a dispus efec tuarea expertizei. Suplimentul de expertiză Art. data când s-a dispus efectuarea aces teia. 124. expertul întocmeşte un raport scris. care cuprind răspunsurile la întrebările puse şi părerea expertului asupra obiectului expertizei. opiniile separate sunt consemnate în cuprinsul raportului sau într-o anexă. mate rialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată şi dacă părţile care au participat la aceasta au dat explicaţii în cursul expertizei. la cerere sau din oficiu. 72 . data raportului de expertiză. c) Concluziile. că expertiza nu este completă. 122. b) Descrierea în amănunt a operaţiilor de efectuare a ex pertizei. Când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată constată. obiectul acesteia şi întrebările la care expertul urma să răspundă. Raportul de expertiză cuprinde: a) Partea introductivă. dispune efectuarea unui supliment de expertiză. fie de către altul. obiecţiile sau explicaţiile părţilor. fie de către acelaşi expert.Raportul de expertiză Art.

123. publicată în Monitorul Oficial al României. 2001.) Efectuarea unor noi expertize Art. ascultarea expertului se face potrivit dispoziţiilor referitoare la ascultarea martorilor. consi derăm noi. în mod nejustificat. 99/44. în această viziune este publicat în Cartea expertului contabil si a contabilului autorizat. 1/1995. • Raportul de expertiză contabilă trebuie să fie neapărat în for mă scrisă. Partea I. în acest caz. nr. Sediul reglementărilor profesionale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în: a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România14 14 Aprobat prin Hotărârea Conferinţei Naţionale a Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi nr. Din dispoziţiile procedurale prezentate în extras în caseta de mai sus se observă câteva particularităţi privind expertiza contabilă judiciară administrată în procesul penal faţă de cea administrată în procesul civil. nr.. şi anume: • Lipseşte procedura jurământului expertului contabil. 3. 125. modificat şi completat prin Conferinţa Naţională a Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi nr. pag. se cer expertului lămuriri suplimentare în scris ori se dispune chemarea lui spre a da informaţii verbale asupra raportului de expertiză. Editura CECCAR. ediţia a IH-a. 73 . 26/27 noiembrie 1995. 30-74. când se consideră necesar. (.). 452/28 martie 2001. C. dispune efectuarea unei noi expertize.De asemenea. structura acestuia este reglementată în mod explicit (art. Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are îndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiză.p. modificările şi completările fiind publicate în Monitorul Oficial al României. Bucureşti..p. Partea I.

care. referire la dispoziţiile legale şi procedura în materie. fiind înscrise. în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). 74 . făcându-se. • expertize financiar-contabile. • expertize de gestiune. la pct. stipulează că experţii contabili. 112 lit. b) Norma profesională CECCAR nr. care stipulează că acestea pot fi efectuate numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii. ori de câte ori se va considera necesar. 35 privind expertizele contabile. în exercitarea profesiei. e). • arbitraje în cauze civile. pot efectua expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice. cum ar fi: • expertize amiabile (la cerere). în spiritul şi litera acestei norme profesionale vor fi abordate capitolele următoare. cu viza la zi.

aceştia (învinuiţii sau părţile implicate în proces) sunt. atunci când solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc aceste lucrări în concilierea intereselor lor în relaţiile cu partenerii comerciali şi de afaceri. solicitate de către cei interesaţi experţilor contabili înscrişi în Tabloul Corpului. practicile curente impun expertului contabil să depună la dosarul cauzei un set de rapoarte de expertiză contabilă judiciară. Solicitanţii expertizelor contabile judiciare sunt: • Organele de instrumentare (urmărire şi cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Poliţia si Parchetul. Destinatarii expertizelor contabile Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sunt lucrări de specialitate cu obiective definite. Solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau juridice interesate în contractarea unor astfel de lucrări cu experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului.Capitolul 2 DEMERSUL DEONTOLOGIC AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE 2. de asemenea. organismele administrative etc.1. • Instanţele de judecată a cauzelor penale şi civile. în acest sens. 75 . pot fi şi aceştia consideraţi destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare. utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare. Prin urmare. Indiferent dacă expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea învinuiţilor sau părţilor implicate în procesul judiciar.. astfel încât câte un exemplar al raportului să poată fi înmânat fiecărui învinuit sau fiecărei părţi implicat(e) în procesul judiciar. destinatarii expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare sunt solicitanţii acestora. în mod indirect.

şi nici martor.965/4. şi nici în spaţiu. sunt 15 ***^ Deci/ia nr. 8/1975. nici răspunsul individual. ci doar lămuriri. Ele sunt cel mult transparente în folosul celor care justifică un interes material şi/sau moral în consultarea si utilizarea lor. Acest scop definit se concretizează în obiectivele. în Revista Română de Drept. întrucât expertul contabil îşi exprimă fundamentat răspunsul la fiecare obiectiv (întrebare) stabilit înaintea efectuării expertizei contabile.974 a Tribunalului Suprem.3.2. ci un consultant care îl ajută pe judecător în rezolvarea unor probleme de specialitate15. 76 . 2. deci inclusiv expertul contabil.2. consultanţe de specialitate. de unde şi optica jurisprudenţei că expertul nu este nici judecător. Principiile deontologice aplicabile în misiunile privind expertizele contabile Principiile deontologice fundamentale cărora trebuie să li se supună profesionistul contabil. şi nici alte răspunsuri ale expertului contabil la obiective corelative nu reprezintă o opinie. Secţia civilă. Prin urmare. aceste răspunsuri nu pot fi extrapolate (generalizate) nici în timp. Finalitatea (scopul) expertizelor contabile Caracteristica esenţială a expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este că acestea au un scop definit în momentul solicitării şi acceptării lor de către experţi. O consecinţă a faptului că răspunsurile formulate de expertul contabil în expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare nu constituie opinii. nr. este că expertizele contabile nu au ca finalitate (scop) publicitatea lor. 2. Tot de finalitatea sau de scopul expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare ţine şi utilizarea acestora doar în contextul în care au fost solicitate. Răspunsurile expertului contabil sunt punctuale şi sunt valabile numai în contextul punctual în care au fost documentate şi formulate. ci doar o lămurire. respectiv întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil.

şi • comportarea deontologică. • independenţă.3. Aceste principii de deontologie vor fi abordate în paragrafele următoare. • respectarea normelor tehnice şi profesionale. Principiul independenţei expertului contabil Reglementarea profesională privind independenţa expertului contabil în demersul misiunilor acestuia de a elabora expertize contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare.explicit definite în Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România şi se referă la: • integritate. 35privind expertizele contabile reţine şi comentează explicit următoarele principii deontologice după care expertul contabil trebuie să se ghideze în efectuarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare: • independenţa expertului contabil. • secretul profesional şi confidenţialitatea expertizelor conta bile. 2. • competenţa profesională. cât şi ale unor dezbateri şi particularizări care credem că ar fi utile în demersul experţilor contabili atunci când elaborează expertize contabile judiciare şi extrajudiciare. şi • responsabilitatea efectuării expertizelor contabile. Norma profesională CECCAR nr. atât sub aspectele reglementărilor profesionale.1. • calitatea expertizelor contabile. • competenţa expertului contabil. • secretul profesional. • obiectivitate. • acceptarea expertizelor contabile. 77 .

experţi contabili care au statut de angajaţi în întreprinderi.experţi contabili care îşi desfăşoară acti vitatea în cadrul unor societăţi. educaţie. 40 lit.1. Calitatea de expert contabil membru al Corpului. care: 16 *** RegUiamentiti de organizare şi funcţionare al CECCAR. Societăţile de expertiză contabilă membre ale Corpului sunt înscrise în secţiunea a patra a Tabloului Corpului sub titlul de: a Persoane juridice de profil: A. Firme cu capital autohton. Publicarea listei experţilor contabili şi a societăţilor de expertiză contabilă judiciară şi extrajudiciară. pu blicarea listei experţilor contabili şi a societăţilor de expertiză contabilă care au dreptul să efectueze expertize contabile judiciare şi extrajudi ciare este un atribut al Secretariatului General al CECCAR. Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare pot fi efectuate numai de către experţii contabili şi societăţile de exper tiză contabilă membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Conta bililor Autorizaţi din România (CECCAR). e) şi f). • Secţiunea a doua . companii sau cabinete mem bre ale Corpului. Experţii contabili membri ai Corpului sunt înscrişi în una dintre următoarele sec ţiuni ale Tabloului Corpului: • Secţiunea întâi . Regulamentar16. pct. se dovedeşte cu legitimaţia (carnetul) de membru. 2. Firme în reţele internaţionale sau în parteneriat mixt (ro mân şi străin). • Secţiunea a patra . B. instituţii bancare şi de asigurări. înscris în una dintre secţiunile Tabloului Corpului (precizate mai sus). vizat(ă) anual. 78 . cercetare şi instituţii centrale sau locale.experţi contabili liber-profesionişti care îşi exercită profesia individual sau ca persoane fizice autori zate.

urmărirea încasării onorariilor şi plata acestora. inspec torilor de specialitate sau referenţilor angajaţi ai tribunalelor teritoriale. la sediul filia lei şi să o publice trimestrial în presa locală. 79 .organizează şi asigură evidenţa centralizată a experţilor con tabili şi a societăţilor de expertiză contabilă înscrişi în Ta bloul Corpului de către filiale. cu modificările la zi. din diverse motive. Pentru informarea operativă a potenţialilor solicitanţi de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare trebuie ca filialele Corpului: • să afişeze lista experţilor contabili şi a societăţilor de exper tiză contabilă care au dreptul de a angaja expertize contabile judiciare şi extrajudiciare. • asigură publicarea anuală în Monitorul Oficial al României a Tabloului Corpului. cu modificările la zi. 3. e). obiectivitatea si independenţa profesionistului contabil pot fi afectate sunt18: Ibidem. • să trimită trimestrial această listă. : 17 18 *** . 76 lit. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România. pct. Ipotezele generale în care integritatea. Dacă. Particularităţi privind incompatibilitatea expertului contabil în demersul efectuării expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. • La nivelul filialelor CECCAR. directorii executivi trebuie să organizeze si să asigure evidenţa experţilor contabili şi a societăţilor de expertiză contabilă în cadrul Tabloului Corpului existent la filiale17. un expert contabil este solicitat în efectuarea unei expertize contabile judiciare sau extrajudiciare fără a fi înscris în rândul membrilor Corpului. acesta are obligaţia deontologică de a releva solicitantului situaţia în care se află. care au ca atribuţii de serviciu evidenţa şi reco mandarea experţilor.

• Este implicat prin relaţii familiale şi/sau personale cu una dintre părţile în litigiu sau cu persoane din conducerea aces tora. obţinerea de participării la capitalul social. direct sau indirect. b) expertul contabil angajat într-o instituţie publică nu poate presta servicii profesionale pentru o entitate cu care se află în raporturi juridice de drept comercial. Să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau pentru in stituţiile cu care angajatorii expertului contabil se află în ra porturi contractuale. • Este. al execu tivului acesteia sau în calitate de angajat. darea sau luarea de bunuri. comerţ. servicii sau bani. • Este implicat în activităţile uneia dintre părţile în litigiu în calitate de membru al consiliului de administraţie. de exemplu: a) expertul contabil angajat în industrie. indiferent de natura şi durata contractului de muncă. de asemenea. 2. • Desfăşoară acte de comerţ sau slujbe salariate concomitent cu exercitarea profesiei contabile liberale. • Acceptă şi primeşte onorarii neprecizate anticipat. Să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau pentru in stituţiile la care au şi calitatea de salariat. ca. de exemplu: acceptarea. acordarea sau primirea de gajuri sau cauţiuni. fiscal etc. interzis experţilor contabili: 1.. a unei forme de salarizare. prin. în activităţile uneia dintre părţile în litigiu. chiar informală. 80 . integritate şi obiectivitate a profesionistului contabil. sau într-o societate de expertiză nu poate presta servicii profesionale pentru o entitate care se află în relaţie con tractuală cu angajatorul său. care se pot finaliza într-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor in compatibile sau în contradicţie cu poziţia de independenţă.Este implicat financiar. educaţie etc.

.expert numit într-o fază şi expert (consilier) al unei părţi în altă fază. cum ar fi: . dacă: . că în cauza respectivă au existat sau există litigii în curs la comisia de disciplină sau la alte organe şi instanţe ale Corpului. . Să efectueze lucrări în situaţia în care există elemente care atestă starea de conflict de interese. 5.expertul sau un membru al familiei sale se află într-o relaţie de muncă. Să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau instituţii în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul patru inclusiv sau soţi ai administratorilor. . privind un membru al Corpului.expertul are cunoştinţă sau ar fi trebuit să ştie.expertul a avut calitatea de angajat sau a avut relaţii contractuale de orice fel cu una dintre părţi în ultimii doi ani.expert în faza de cercetare şi în faza de judecată. Să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau pentru in stituţiile cu care angajatorii expertului contabil se află în concurenţă. b) acceptarea numirii sau desemnării în calitate de expert în mai multe faze succesive ale aceleiaşi cauze. comercială sau de altă natură cu una dintre părţile cauzei. în vir tutea funcţiilor pe care le deţine în structurile alese şi executive ale Corpului. de familie. 4. c) obţinerea de lucrări în împrejurări legate de exercitarea funcţiilor şi atribuţiilor aferente calităţii de organ ales sau numit în structurile de conducere şi de execuţie ale filialei CECCAR. Există conflict de interese în următoarele situaţii: a) acceptarea numirii sau desemnării în calitate de expert într-o cauză. 81 .3.

membrii consiliului filialei.judecarea în cadrul comisiei de disciplină a filialei a unor fapte în legătură cu cauze la care au participat în vreun fel. Această listă generală de incompatibilităţi nu este exhaustivă. de exemplu: . membrii comisiei de disciplină. cercetarea şi procesualitatea judiciară. decizii şi semnarea de corespondenţă în numele filialei sau al comisiei de disciplină dacă în cauza respectivă un membru al consiliului filialei sau al comisiei de disciplină a efectuat lucrări sau a parti cipat în vreun fel în calitate de liber-profesionist con tabil. • Calitatea de clienţi în cazul expertizelor contabile. ori de câte ori expertul contabil are cunoştinţe despre 82 . în calitate de liber-profesionişti. 6. cen zorul sau vreun angajat al filialei respective. ca. în cazul misiunilor privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare. . astfel: • Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare pot fi efec tuate numai de către experţii contabili şi societăţile de exper tiză contabilă înscrişi în Tabloul Corpului. inclusiv la terţele persoane fizice sau juridice cărora expertizele con tabile elaborate (efectuate) le-ar putea deveni opozabile. se extinde de la solicitant (organul judiciar sau de urmărire şi cercetare judiciară) la toate părţile implicate în urmărirea.luarea de hotărâri. incompatibilitatea trebuie interpretată particularizat.d) participarea la acţiuni. Prin urmare. Să efectueze lucrări în situaţia în care există alte elemente care atestă starea de incompatibilitate. fapte sau cauze în rol dublu: de profesionist în practica publică şi de organ ales sau numit în structurile de conducere şi de execuţie ale filialei Corpului. în special al celor judiciare. ci exemplificativă.

expertul. a dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat(ă). la întocmirea actelor primare. a pus concluzii în fond în calitatea de procuror sau a fost judecător în aceeaşi cauză. 24. ca executant.astfel de implicaţii posibile trebuie să le releve solicitanţilor judiciari. 54..p.) şi Codului de procedură penală (art. 23-25. a dacă s-a pronunţat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului în calitate de organ de control. cât şi pentru „judecător". 51. 50. care sunt de natură a-1 face pe expert subiectiv. C. ori a luat parte. care prevăd aceleaşi cazuri de incompatibilitate atât pentru „expert". A. sub orice formă. soţul sau vreo rudă apropiată în soluţionarea cauzei într-un anumit mod. a dacă a fost martor sau reprezentant (expert recomandat de parte). 1986. de specialitate. 53). ori apărător al vreuneia dintre părţi. 19 Deteşan. tehnic. a dispus trimiterea în judecată. Din cuprinsul articolelor din legile procedurale (precizate mai sus) se poate trage concluzia că un expert contabil se află în incompatibilitatea de a efectua expertiza contabilă judiciară solicitată şi în următoarele cazuri19: G dacă este martor expert sau arbitru în aceeaşi cauză. Expertize contabile în Supliment la Revista Economică.p. de conducere. cu extindere la art. 48. calitatea de martor având întâietate. 52. în cazul expertizelor contabile judiciare. C.c.. Este de preferat ca astfel de relevări să se facă şi solicitanţilor de expertize contabile extrajudiciare. pag. a emis mandat de arestare. 83 . a evidenţelor contabile tehnico-operative. a dacă a pus în mişcare acţiunea penală.p. incompatibilitatea expertului contabil trebuie să fie în strictă conformitate cu reglementările Codului de procedură civilă (art.

Este vorba de o nouă expertiză. el poate fi recuzat. 50-51 din Codul de procedură penală. Particularităţi privind abţinerea şi recuzarea experţilor contabili. 27. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce persoana obligată la aceasta a luat cunoştinţă de existenţa cazului de incompatibilitate (art.c. aceştia au obligaţia deontologică să se abţină de la efectuarea expertizelor solicitate. experţii contabili se pot recuza pentru aceleaşi motive ca si judecătorii. şi nu de un supliment la expertiză având aceleaşi obiective sau unele lărgite. Recuzarea este un mijloc procedural prin care părţile dintr-un proces pot solicita înlocuirea unuia sau a mai multor experţi pentru aceleaşi motive prevăzute de legile procedurale ca fiind aplicabile judecătorilor (art. în cazul în care persoana incompatibilă nu face declaraţie de abţinere. 4. în celelalte cazuri.p. relevând solicitantului starea de incompatibilitate în care se află. cu arătarea cazului de incompatibilitate care constituie motivul abţinerii.p. 51. de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate. cât si în cursul judecăţii. în cazul expertizelor contabile judiciare. Recuzările se judecă în şedinţă publică cu citarea părţilor şi a expertului. atât în cazul urmăririi penale. C. Potrivit articolului 204 din Codul de procedură civilă.a dacă a mai întocmit o expertiză contabilă în acelaşi dosar. C.). Recuzarea se formulează oral sau în 84 . preşedintelui instanţei. ocazie cu care şi-a exprimat opiniile. dacă motivul există la această dată. persoana incompatibilă este obligată să declare. în toate cazurile în care experţii contabili solicitaţi să facă expertize contabile judiciare şi extrajudiciare se află într-o stare de incompatibilitate.p. de către oricare dintre părţi. procurorului care supraveghează cercetarea penală sau procurorului ierarhic superior că se abţine de la a participa la procesul penal. după caz. termenul va curge de la data la care s-a ivit motivul de recuzare. 50). Recuzarea trebuie să fie făcută în termen de cinci zile de la numirea expertului. şi art. poate fi recuzată. dacă expertul contabil solicitat nu face declaraţie de abţinere. Potrivit art..

în contextul reglementărilor procedurale (civile şi penale) expertul contabil poate fi recuzat: • când el. • dacă între aceleaşi persoane şi una dintre părţi a fost un caz de judecată penală timp de cinci ani înaintea recuzării. • când se află în vreunul dintre cazurile prevăzute în art. • dacă a primit de la una dintre părţi daruri sau făgăduieli de daruri sau altfel de îndatoriri. 5. • dacă el. soţul său. sau dacă. soţii sau soţiile acestora până la al patrulea grad inclusiv. cu arătarea cazului de incompatibilitate care constituie motivul recuzării (ort. ascendenţii sau descendenţii lor au vreun interes în judecarea pricinii. rudă sau afin până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părţi. sau este soţ. • dacă şi-a spus părerea cu privire la pricina care se judecă. • dacă este tutore. • dacă este vrăjmăşie între el. soţul sau rudele lor până la al patrulea grad inclusiv şi una dintre părţi. 51). curator sau consilier judiciar al uneia dintre părţi. soţul sau rudele lor până la al patrulea grad inclusiv au o pricină asemănătoare cu cea care se judecă sau dacă au o judecată la instanţa unde una dintre părţi este judecător. au rămas copii. fiind încetat din viaţă ori despărţit. • când soţul în viaţă si nedespărţit este rudă sau afin al uneia dintre părţi până la al patrulea grad inclusiv. Aceste cazuri de abţinere şi recuzare operează în cazul expertizelor contabile judiciare. 100 din Legea de organizare judecătorească. dar le considerăm recomandabile şi în cazul abţinerilor invocabile în cazul expertizelor extrajudiciare.scris. Consecinţele nerespectării independenţei expertului contabil în misiunile privind expertizele contabile judiciare şi extra- 85 .

prin acţiune sau omisiune.3. expertul contabil trebuie să respecte cu stricteţe reglementările Corpului. în timpul procesului. recursului. excepţia de incompatibilitate poate fi invocată de orice parte interesată. de mai sus. după caz. Consecinţele nerespectării stricte a regulilor de independenţă a expertului contabil în cazul elaborării de expertize contabile extrajudiciare sunt mai atenuate. partea interesată sau procurorul poate invoca incompatibilitatea pe calea apelului ori. 3 şi 4 şi pct. dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material. putându-se invoca nulitatea lor relativă sau chiar ignora în demersul atingerii scopurilor în care au fost solicitate si elaborate. 5 lit. încălcarea prevederilor de la Secţiunea 2. 2. Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al CECCAR se aplică sancţiunea disciplinară interzicerea dreptului de exercitare a profesiei pentru: • încălcarea cu intenţie. După pronunţarea hotărârii de fond. l. a normelor de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei.judiciare. Alături de reglementările procedurale. subpunctele 1-6. procuror sau instanţa din oficiu. c).. Tot o consecinţă a nerespectării independenţei expertului contabil solicitat în efectuarea de expertize contabile judiciare este expunerea acestuia posibilităţilor de recuzare. • practicarea profesiei de expert contabil. fără viză anuală pentru exercitarea profesiei. încălcarea sa atrage nulitatea absolută. 86 . constituie abatere disciplinară şi se sancţionează după cum urmează: • suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioadă de sase luni pentru abaterile de la subpunctele l. în cazul expertizelor contabile judiciare. 3. atunci când incompatibilitatea este reglementată de lege. fapt care poate fi interpretat ca o atingere a bunei reputaţii a profesiunii contabile liberale. civile şi penale. pct.. legal acordată.

interdicţia dreptului de exercitare a profesiei pentru abaterile de la subpunctul 5 lit. persoanele care au titluri de academicieni. Editura CECCAR.. d). cu modificările ulterioare.. 65/1994. potrivit legilor în vigoa re. accesul la profesia de expert contabil (. liniuţa 3. 15-16.. La cerere. a). şi subpunctul 6. prin efectuarea unui stagiu de trei ani si susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului. 3 şi 4. au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor (cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de literele a) şi c) de mai sus) şi prin susţinerea unui interviu privind normele de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România20. 87 . b) are studii economice superioare. profesori şi conferenţiari universitari.- - suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioadă de un an pentru abaterile de la subpunctul 5 lit.) persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are capacitatea de exerciţiu deplină. şi lit. nr. pag. a) (primele două liniuţe) şi b).G. art. doctori docenţi.. 1. în Cartea expertului contabil fi a contabilului autorizat. doctori în economie. 20 O. cu specialitatea contabilitate sau finanţe. Actualmente.) se f ace pe bază de examen de admitere. interzice dreptul de gestiune si de administrare a socie tăţilor comerciale. cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei si Cercetării. ediţia a IlI-a. c) nu a suferit nicio condamnare care..2.3.. Bucureşti. Principiul competenţei expertului contabil Reglementarea profesională privind competenţa expertului contabil în demersul misiunilor sale de a elabora expertize contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare.) Se poate prezenta la un examen de admitere (. la care să obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină. (. 2001. 2. Calitatea de expert contabil trebuie dobândită în condiţiile legislaţiei în vigoare.

el nu trebuie să efectueze decât lucrările pe care el însuşi sau societatea din care face parte le poate realiza cu competenţă profesională. dar şi cunoştinţele de cultură generală. pe considerentul că prin natura activităţilor pe care le desfăşoară (învăţământ. respectiv dobândirea calităţii de expert contabil. care trebuie să-si întreţină nivelul de competenţă pe tot parcursul carierei. cunoştinţele dobândite în timpul studiilor universitare (superioare) sunt perisabile. Competenţa expertului contabil se impune din necesitatea de a se apăra onoarea şi independenţa Corpului şi de a se conferi lucrărilor acestuia autoritate ştiinţifico-profesională. Pentru dezvoltarea acestor calităţi esenţiale expertul contabil trebuie: • să îşi dezvolte necontenit cultura. • moralitate. 88 . expertul contabil trebuie să aibă cel puţin următoarele calităţi esenţiale: • ştiinţă. competenţă şi conştiinţă. Prin urmare. • independenţă de spirit şi dezinteres material. Este motivul pentru care accederea în Corp. singurele capabile să-i întărească discernământul. Competenţa profesională a expertului contabil trebuie întreţinută printr-o pregătire profesională anuală continuă. nu numai profesională. • să acorde fiecărei operaţii şi situaţii examinate toată atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie profesio nală înainte de a face propuneri (de a emite păreri). probitate şi demnitate. unui stagiu şi unui examen de aptitudini la terminarea stagiului. cercetare) sunt interesate să-şi menţină la zi cunoştinţele profesionale. pregătirea profesională continuă este componenta esenţială a competenţei expertului contabil. în condiţiile progresului şi ale schimbărilor rapide în domeniul economic. respectiv diplome de doctor în economie. se supune unui examen de admitere. în acest scop.2. inclusiv în cel al teoriilor şi practicilor financiar-contabile. specialitatea finanţe-contabilitate. Sunt exceptate de la aceste „verificări" persoanele care posedă studii doctorale.

să considere că independenţa sa trebuie să-şi găsească ma nifestarea deplină în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. Conţinutul şi structura tematicilor. fără ocolişuri. 89 . pe profiluri şi teme de pregătire profesională. de comun acord cu lectorii cursului. fiecare membru al Corpului. La absolvirea acestor cursuri se susţine un test grilă de verificare a cunoştinţelor la care nota minimă pentru promovare este 7 (şapte). 38 şi a elaborat Programul naţional de dezvoltare profesională continuă care se desfăşoară atât la nivel central. Pentru experţii contabili care. Potrivit acestui program. CECCAR a emis Standardul profesional nr.• • • să îşi exprime opinia fără nicio reţinere faţă de dorinţa. deci si expertul contabil. din care cel puţin 20 de ore sub controlul organismului profesional. nu s-au prezentat la test sau nu au obţinut nota minimă (şapte). deci şi a experţilor contabili. într-un interval de cel mult 45 de zile calendaristice de la data primului test. rezer vele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor for mulate. pot organiza un al doilea test. a celui care îl consultă şi să se pronunţe cu since ritate. cât şi la nivel de filiale ale Corpului. dacă este nevoie. din diferite motive. filialele Corpului. este obligat să efectueze anual minim 40 de ore de curs. chiar ascunsă. în vederea menţinerii şi dezvoltării competenţei profesionale a membrilor Corpului. iar cursurile sunt susţinute de corpul de lectori aprobat pentru fiecare filială în parte prin decizii ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. cu respectarea integrală a dispoziţiilor legale şi a regulilor stabilite de Corp. exprimându-şi. să nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea să-şi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngră dirilor îndatoririlor sale. sunt elaborate de Departamentul pentru dezvoltare profesională continuă din cadrul Corpului.

deci şi ale experţilor contabili. 4. Calitatea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare poate fi observată mai degrabă ca o consecinţă a competenţei profesionale si a independenţei expertului contabil decât ca un principiu deontologic de sine stătător. Or. concluziile (răspunsurile) formulate la obiectivele (întrebările) care fac obiectul expertizelor contabile pot ridica suspiciuni. iar dacă independenţa expertului contabil este afectată sau pusă sub semnul întrebării. Principiul calităţii expertizelor contabile Reglementarea profesională privind calitatea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare. Consecinţe ale refuzului experţilor contabili de a urma cursurile de pregătire profesională continuă. Refuzurile nejustifi cate ale membrilor Corpului.3. fără competenţa profesională atestată legal. deci imposibilitatea angajării şi efec tuării de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare. discutarea calităţii expertizelor contabile este superfluă. 1.3.3. calitatea expertizelor contabile nu rezultă cu necesitate din competenţa profesională atestată legal şi din independenţa expertului contabil. Totuşi. de a urma cursurile de pregătire profesională anuală continuă se sancţionează cu suspendarea acestora din Tabloul Corpului. Aceasta deoarece. 2. Excepţii de la obligaţia experţilor contabili de a se supune pregătirii profesionale anuale continue. Legalitatea. Membrii Corpului (deci şi expertul contabil) trebuie să-şi exercite profesia cu conştiinţă şi devotament. între principiu şi consecinţă. 90 . Experţii contabili care au efectuat perioada de stagiu de trei ani sunt scutiţi de obligaţia urmării cursurilor de pregătire profesională anuală continuă pentru o perioadă de doi ani de la dobândirea calităţii de expert contabil. Calitatea expertizelor contabile. suspendarea sau radierea din Tabloul Corpului atrage după sine imposibilitatea exer citării calităţii de expert contabil.

jus tificată. b) normele profesionale elaborate de Corp privind exercitarea calităţii de expert contabil şi efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă. Ei trebuie să se abţină de la orice lucrări inutile efectuate numai din dorinţa de câştig21. calitatea lor este prezumată. documentele care au fost consultate şi justificarea concluziilor (răspunsurilor) formulate la fiecare obiectiv (întrebare) în parte. Aprecierea argumentării ştiinţifice a expertizelor con tabile se realizează pe două paliere. experţii contabili solicitaţi în efectuarea acestora trebuie să aplice: a) principiile contabilităţii. dorinţa de a fi utili clienţilor trebuie să le inspire recomandările pe care le fac şi să le ghideze efectuarea lucrărilor.imparţialitatea şi. argumentarea ştiinţifică are calitatea ei. 21 Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România. Pentru asigurarea calităţii expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare. în cadrul profesiei. 3. fără echivoc. Prin urmare. Expertizele con tabile judiciare si extrajudiciare sunt lucrări cu caracter ştiinţific. în argumentările sale privind utilitatea expertizelor solicitate. Aprecierea calităţii expertizelor contabile. abţinerea trebuie argumentată şi poate deveni operantă doar cu acordul solicitanţilor expertizelor contabile. Calitatea expertizelor contabile trebuie argumentată. Este raţiunea pentru care expertiza contabilă judiciară şi extrajudiciară trebuie să se finalizeze într-un raport scris din care trebuie să rezulte întinderea lucrărilor. constatările efectuate. în consecinţă. formulate clar. 2. Totuşi. 91 . Abţinerea de la efectuarea unor expertize contabile considerate de expertul contabil ca fiind inutile nu trebuie să fie o formă voalată a unui refuz. expertul contabil trebuie să orienteze solicitanţii către formularea de obiective concrete.

în care are încredere. prevăd că părţilor cărora urmează a le fi opozabilă expertiza contabilă trebuie să li se aducă la cunoştinţă că au dreptul şi la numirea câte unui expert contabil recomandat de fiecare dintre ele. să fie solicitaţi experţi contabili agreaţi de toate părţile interesate. C. Pe acest palier. fie de către unele părţi implicate cărora expertiza contabilă le este opozabilă. care să asiste la elaborarea expertizei contabile de către expertul contabil numit din oficiu. nu poate conduce la concluzia că respectiva expertiză contabilă nu este de calitate. Respingerea concluziilor (răspunsurilor) în totalitate sau în parte la obiectivele (întrebările) fixate expertizei contabile. normele procedurale.p. Mai ales în cazul expertizei contabile 92 . alături de expertul contabil numit din oficiu. în acest fel creşte încrederea părţilor în calitatea expertizei contabile judiciare.3. care. astfel încât fiecare parte să aibă încredere în competenţa expertului contabil şi în lucrările elaborate de acesta. Palierul individual. 120. în special cele de procedură penală (art.p.). Deci aceeaşi expertiză contabilă. de regulă. deoarece fiecare parte implicată în proces va solicita. b) în cazul expertizelor contabile judiciare. concret al fiecărei expertize contabile în parte. judecă calitatea expertizelor contabile în funcţie de utilitatea acestora în atingerea scopurilor pentru care au fost solicitate.1. în funcţie de poziţia celor cărora le este opozabilă. dacă consideră necesar. Prin această procedură. aprecierea calităţii expertizelor se face de către solicitant. poate fi apreciată de către aceştia ca fiind sau nu de calitate. fie de către solicitant. aprecierea calită ţii expertizei contabile extrajudiciare este mai puţin subiectivizată. numirea unui expert contabil pe care îl agreează. Este considerentul pentru care se recomandă ca: a) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare (amiabile) care urmează a fi utilizate în rezolvarea unor diferende între mai multe părţi implicate.

judiciare. Este publicat şi în lucrarea Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. Auditorii de calitate ai Corpului nu sunt abilitaţi să-şi 22 Aprobat de Hotărârea nr. organele judiciare trebuie să aprecieze probele administrate în totalitatea lor. nr. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a elaborat Regulamentul privind auditul de calitate în profesia contabila22. respingerea ei de către organul judiciar trebuie motivată. Editura CECCAR. şi nu punctual. • aprecierea modului de aplicare a regulilor şi a normelor pro fesionale. 93 . Pe acest palier se organizează şi se derulează auditul de calitate în cadrul profesiei contabile axat pe aprecierea modului de aplicare a normelor profesionale. fără a exista o ierarhizare a probelor administrate. Bucureşti. Partea I. ediţia a IlI-a. prin favorizarea contactelor dintre colegi. Prin urmare. aceasta este doar una dintre probele administrate în proces. Auditul de calitate al profesiei contabile este de ordin general. Totuşi. Auditul de calitate în cadrul profesiei contabile este un control efectuat de specialişti angajaţi ai Corpului.2. 3. Obiectivele auditului de calitate în profesia contabilă sunt: • oferirea către public a unei bune percepţii despre calitatea serviciilor prestate. expertiza contabilă judiciară fiind o probă cu caracter ştiinţific. 00/39 a Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România şi publicat în Monitorul Oficial al României. Palierul de ansamblu al lucrărilor efectuate de profesionişti contabili. în acest sens. 2001. aprecierea şi respectul profesioniş tilor faţă de organismele Corpului.01. • dezvoltarea solidarităţii în rândul profesiei. 404-414. • contribuirea la buna organizare a cabinetelor de expertiză contabilă si a metodelor de lucru. • armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor. 38/23. pag.2001.

dacă preşedintele filialei Corpului decide în acest sens. însoţită de o decizie de organizare a unui nou audit de calitate. ci numai asupra ansamblului lucrărilor elaborate de cabinetele de expertiză contabilă supuse auditurilor de calitate. la preşedintele consiliului filialei Corpului care decide asupra modului de verificare şi comunicare a rezultatelor auditului de calitate în profesia contabilă. Raportul auditorului de calitate şi scrisorile de concluzii sunt confidenţiale. Intermediar. • trimiterea unei scrisori de concluzii cu simple observaţii. După expirarea termenului de 30 de zile. care dispune de un termen de 30 de zile pentru a-şi prezenta auditorilor observaţiile sale. auditul de calitate în profesia contabilă se concretizează într-o Notă de sinteză transmisă cabinetului controlat. • consiliului filialei. în ultimă instanţă. Acest raport. după un an. ajunge. care poate să se refere şi asupra calităţii expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. concretizabil în: • trimiterea unei scrisori de concluzii fără observaţii. anexând eventual o convocare la biroul preşedintelui fi lialei.exprime punctul de vedere asupra unor expertize contabile judiciare sau extrajudiciare concrete. • trimiterea unei scrisori de concluzii cu observaţii. ele neputând fi divulgate şi comunicate decât: • noului auditor de calitate. atunci când se decide ca un nou audit de calitate să aibă loc la expirarea perioadei de un an de la încheierea auditului de calitate precedent. pentru a se verifica dacă s-a ţinut seama de observa ţiile şi recomandările făcute. auditorii de calitate trebuie să întocmească un Raport de audit având ca anexe: • Nota de sinteză. • eventualele observaţii ale cabinetului de expertiză conta bilă. 94 .

65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă (cu modificările ulterioare).4. Principala consecinţă a calităţii necorespunzătoare a expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare este neluarea lor în considerare de către solicitanţi. • suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert con tabil pe o perioadă de timp de la trei luni la un an. Prin această procedură. Atunci când există repetări ale abaterilor constatate de către auditorii de calitate. în subsidiar însă. Consecinţe ale calităţii necorespunzătoare a expertizelor contabile. • avertisment scris. calitatea necorespunzătoare a expertizelor contabile poate face obiectul unor sancţiuni disciplinare prevăzute de art.4.G. cu sau fără motivare.un confident în societate. 1. 16 alin. • interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert conta bil. Principiul secretului profesional şi al confidenţialităţii expertizelor contabile Reglementarea profesională privind secretul profesional şi confidenţialitatea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare. nr. si anume: • mustrare. Profesionistul contabil . Practica socială seculară a impus o regulă: numai colaboratorii dintr-un anumit nivel ierarhic au acces la anumite informaţii si deci numai aceştia 95 .3. 2. l din O. preşedintele filialei Corpului va sesiza Comisia de disciplină a filialei Corpului. unele aspecte ale calităţii expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare pot face obiectul observaţiilor şi concluziilor auditului de calitate în profesia contabilă.

răspund de respectarea principiului deontologic al secretului profesional.n. 2001. El. 96 . pct. incluzându-le nu numai pe cele încredinţate de clienţi. profesionistul contabil. cu excepţia cazurilor de denunţare prevăzute de lege. Aceştia nu trebuie să dezvăluie necondiţionat. ediţia a ffl-a. pag. nici chiar organelor de cercetare .) au o cuprindere largă. Bucureşti. împreună cu colaboratorii lor. 44. ci şi pe cele de care s-a luat cunoştinţă prin intermediul lucrărilor executate. 24. Bucureşti. ediţia a Il-a. nu acelaşi lucru se poate spune despre informaţiile încredinţate de clienţi profesioniştilor contabili. Acest principiu constituie o caracteristică esenţială a unei profesii exercitate independent. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România.sunt susceptibili de a avea obligaţii de natura secretului profesional23. Este motivul pentru care membrii Corpului.sau instanţelor de judecată. chiar dacă acestea sunt cunoscute de public24. Acest lucru trebuie să li se ceară. ceea ce au aflat în timpul misiunilor lor. în Canea expertului contabil şi a contabilului autorizat. Chiar dacă profesionistul contabil poate şi trebuie să poată răspunde tuturor întrebărilor privind tehnica financiară. dacă o interpretare favorabilă divulgării autorizate poate să facă lumină în domeniul secretului medical. contabilă sau fiscală. Editura CECCAR. desigur. Editura CECCAR. în Norme profesionale. 24. 2001. nici să confirme faptele care îl privesc pe clientul său. organizată şi responsabilă. revăzută. medicii şi notarii. decât în cazurile expres prevăzute de lege. situându-i pe expertul contabil şi pe contabilul autorizat printre confidenţii societăţii precum avocaţii. Profesionistul contabil nu trebuie nici să dezmintă. el rămâne legat de secretul profesional în f aţa organelor de cercetare sau a tribunalului pentru toate informaţiile confidenţiale care i-aufost încredinţate de clientul său. pag. 23 24 Norme generale de bază aplicabile tuturor misiunilor.Poliţie sau Parchet . De exemplu. Faptele implicate în secretul profesional (al profesionistului contabil .n. este un COLABORATOR de cel mai înalt nivel ierarhic. Secretul şi confidenţialitatea în profesia contabilă liberală sunt mai mari decât în alte profesii liberale.

în misiunile de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare. şi nu atenuate. si anume: 2. Prin urmare. şi nici al unei terţe persoane25. 25. în special al celui numit din oficiu.1.) are dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. Secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă -cazuri particulare. instanţa socoteşte de cuviinţă să cunoască părerea unor specialişti. 2. Orice întindere sau divagaţie a expertului contabil asupra unor puncte pe care instanţa nu le-a statornicit este neavenită. la informaţiile care nu au legătură cu dosarul cauzei. Astfel. va numi unul sau trei experţi. secretul profesional si confidenţialitatea profesională îmbracă forme particulare. de regulă. 121 din Codul de procedură penală stipulează că expertul (inclusiv cel contabil -n. Expertul poate cere lămuriri organului de urmărire penală sau instanţei de judecată cu privire la 25 ***5 Normeie generale de bază. o sancţionează cu ignorarea sa. cercetarea dosarului se face cu încuviinţarea organului de urmărire. pag. secretul si confidenţialitatea în expertizele contabile. trebuie respectat.n. art. Codul de procedură penală restricţionează accesul expertului contabil. pentru lămurirea unor împrejurări de fapt. potrivit căruia expertul contabil nu trebuie să spună mai mult decât i se cere. în lucrarea citată. în expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare secretul profesional şi confidenţialitatea profesională trebuie accentuate. 201 din Codul de procedură civilă stipulează că atunci când. explicit. în cazul expertizelor contabile judiciare expertul contabil trebuie să se conformeze necondiţionat reglementărilor procedurale civile şi penale. în cursul urmăririi penale. statornicind punctele asupra cărora ei urmează să răspundă (sublinierea noastră). acest adagio profesional. Codul de procedură civilă nu reglementează în mod expres.Este important a se avea în vedere că informaţiile confidenţiale nu pot fi folosite în beneficiul personal. Totuşi. art. iar instanţa o poate şi. 97 .

Textul procedural invocat (art. 98 . alte înscrisuri necesare efectuării expertizei contabile. cum ar fi: acte de gestiune. în condiţiile în care secretul şi confidenţialitatea la care are acces expertul contabil sunt reglementate si operante profesional. acte noi. A. Respectarea strictă a prevederilor procedurale impune. pot da expertului explicaţiile necesare. este recomandabil ca expertul contabil să solicite (să ceară) aceasta în scris.p. C. Din acest text procedural rezultă că.. Deşi în practică unii experţi contabili ataşează.anumite fapte şi împrejurări ale cauzei. op. Apreciem că. ca expertul contabil să aducă la cunoştinţa organului judiciar care a dispus expertiza necesitatea completării materialului documentar aflat la dosarul cauzei. din diferite considerente.) prevede situaţia că părţile. în astfel de cazuri. Dacă. apreciem că interpretarea textului de procedură. inexistente la dosarul cauzei pe care îşi întemeiază concluziile (răspunsurile) la obiectivele (întrebările) fixate de organul judiciar. sub formă de anexe. cel puţin din următoarele considerente: 26 Deteşan. pot da expertului informaţiile necesare. cu încuviinţarea si în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. fără motive obiective. procese-verbale de inventariere.p. cit. nu trebuie să fie în mod necesar restrictivă. acest lucru nu este recomandabil. motivând cererea sa. la raportul de expertiză contabilă judiciară. în cazul acestor explicaţii. organul judiciar nu dispune completarea dosarului cauzei cu materialul documentar sugerat de expertul contabil. 121. Părţile. organul judiciar poate restricţiona accesul expertului contabil numit chiar şi la o parte din materialele aflate în dosarul cauzei. organul judiciar nu ar trebui să îngrădească accesul expertului contabil la dosarul cauzei. 33. Aşa susţin unii autori26. expertul are dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. pag. în cadrul dosarelor penale. Or. părţile pot invoca existenţa unor materiale inexistente la dosarul cauzei. cu încuviinţarea si în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată..

în multe cazuri. Părţile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. singura soluţie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar să dispună depunerea la dosarul propriu-zis al cauzei a materialului documentar pe care îl consideră necesar. nu se află în toate cazurile la dosarul propriu-zis al cauzei. înainte ca expertul contabil să decidă ce documente ar trebui să depună părţile la dosarul propriu-zis al cauzei. din diverse motive. 208 prevede că dacă pentru expertiză este nevoie de o lucrare la faţa locului. De altfel. ar putea fi costisitoare şi ar putea prelungi nejustificat timpul necesar elaborării expertizelor contabile judiciare. ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor prin carte poştală recomandată. Relevăm însă şi o discrepanţă între procedura civilă şi cea penală în materie de documentare a expertizei contabile judiciare. la art. arătând zilele si orele când începe si continuă lucrarea. sunt frecvente cazurile în practica judiciară (civilă si penală) în care dosarul propriu-zis al cauzei reprezintă doar punctul de pornire în documentarea expertului contabil. în speţă documentările contabile în baza cărora trebuie să se efectueze expertiza contabilă. cu dovadă de primire. pentru a putea răspunde la obiectivele (în trebările) expertizei este nevoie de o documentare prealabilă. Codul de procedură civilă. dacă. Transferarea arhivei părţilor în arhivele organului judiciar. Apreciem 99 .• • • Materialul dosarului. Dovada de primire va fi alăturată lucrării expertului. chiar dacă ar fi posibilă. de o selectare a materialului documentar aflat la părţile im plicate în proces. documentarea propriu-zisă urmând a se face acolo unde se găseşte materialul documentar. Desigur. considerat dreptul comun în materie de probaţiuni judiciare. partea (părţile) la care se află materialul documentar nu agreează expertul contabil numit din oficiu si refuză accesul acestuia la documentare.

iar uneori inoperantă. Mai facilă este deplasarea expertului contabil la sediul sau la locul unde se află documentele contabile care trebuie expertizate. dar de „lege ferenda" pledăm pentru simplificarea procedurilor. în astfel de situaţii. Fiind expertize contabile amiabile. respectiv documentări în arhivele contabile ale părţilor implicate în procesul penal. în caz de reţinere preventivă a inculpaţilor. nici nu este posibilă. Transferarea acestor arhive la sediul organelor judiciare este costisitoare. este recomandabil ca unele aspecte esenţiale privind documentarea şi prezentarea concluziilor expertizelor contabile extrajudiciare să fie stabilite prin „contractul" intervenit în cadrul unor astfel de misiuni. Aşadar. singura soluţie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar să oblige părţile să depună la dosarul propriu-zis al cauzei toate documentele contabile pe care le consideră necesare pentru a fi expertizate. în special cu expertul contabil numit din oficiu. şi în cazul expertizelor contabile dispuse în dosare penale. obstrucţionându-1 în misiunea sa. Apreciem că tot de secret şi de confidenţialitate în expertiza contabilă ţine 100 . fără procedura citării părţilor. Comunicarea concluziilor expertizelor contabile.2. 2. în practica judiciară curentă se întâlnesc şi cazuri în care părţile implicate în proces refuză colaborarea. procedurile privind accesul la informaţiile contabile nu sunt nici restricţionate. 3. prelungind nejustificat timpul necesar elaborării expertizelor contabile. acest lucru se poate face cu aprobarea organelor judiciare care administrează procesul penal. în cazul expertizelor contabile extrajudiciare expertul contabil trebuie să se conformeze doar normelor profesionale ale Corpului în ceea ce priveşte secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă. Desigur. desigur. care.că documentarea la faţa locului trebuie acceptată explicit şi în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. sunt necesare frecvent lucrări la faţa locului. şi nici formalizate. Totuşi.

şi modul de comunicare a conţinutului şi a concluziilor expertizelor contabile. 101 . Pe cale implicită rezultă că expertiza contabilă trebuie depusă la instanţa de judecată care a dispus-o. care stipulează: Ra portul de expertiză se depune la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată care a dispus efectuarea experti zei. din Codul de procedură penală. b) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. Nerespectarea procedurilor de comunicare a conţinutului şi a concluziilor expertizelor contabile constituie o încălcare a obligaţiilor expertului contabil privind secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă şi poate atrage răspunderea disciplinară. experţii contabili numiţi atât din oficiu. Principiul acceptării expertizelor contabile Reglementarea profesională privind acceptarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare. Dacă locul depunerii expertizei con tabile extrajudiciare nu rezultă cu claritate din contract. unde toţi cei in teresaţi. 1) prevede că expertul este dator să-si depună lucrarea cu cel puţin cinci zile înainte de termenul sorocit pentru judecată. acesta trebuie să fie registratura generală (sediul solicitantului). inclusiv părţile implicate în proces. cât şi la recomandarea părţilor sunt obligaţi să depună raportul de expertiză contabilă la organul judiciar care a dispus expertiza contabilă. Acest lucru rezultă în mod explicit din prevederile art. pot să-1 consulte.5. civilă şi/sau penală a expertului contabil. după caz. Prin această procedură se evită comunicarea (infor marea) preferenţială a conţinutului şi concluziilor expertizelor contabile judiciare către unii utilizatori ai acestora. 3. 2. Dar şi Codul de procedură civilă (art.3. 122 alin. şi anume: a) în cazul expertizelor contabile judiciare. locul şi data depunerii lucrării trebuie să rezulte din contractul încheiat între solicitant şi expert. 109 alin. respectiv la dosarul cauzei.

precizate în subparagrafele menţionate reprezintă motive temeinice de drept pentru neacceptarea expertizelor contabile solicitate. Totuşi. cazurile arătate nu sunt limitative. A. Important este ca motivul invocat de expert să fie temeinic. interpretat şi mai ales aplicat în strictă concordanţă cu independenţa. pag. apreciem că solicitantul ar trebui îndrumat spre alţi experţi contabili nominalizaţi. op. Principiul independenţei expertului contabil şi 2.3. 102 . cit. Când singurul motiv temeinic invocat este aglomerarea lucrărilor m raport cu termenul depunerii expertizei solicitate.. cu prezentarea explicită a motivului temeinic invocat. concediu de odihnă. principiul acceptării acestora trebuie analizat. religioase.3. Expertul contabil este un profesionist al societăţii ca si medicul.. adică de natură să creeze organului care a dispus lucrarea credinţa că cel în cauză nu poate efectiv să-şi ducă la îndeplinire mandatul încredinţat27. Alături de acestea. Principiul competenţei expertului contabil). politice sau de altă natură. sarcini profesionale speciale. refuzul să fie prezentat solicitantului în scris. prin care se înţeleg acele împrejurări care îl împiedică pe expertul contabil să-şi poată îndeplini sarcina efectuării expertizei contabile. Este recomandabil ca. Acceptarea expertizelor contabile . abţinere etc. avocatul etc. sarcini obşteşti.1.2. în acest caz. în cazuri de neacceptare a expertizei contabile solicitate. recuzare. cum ar fi caz de boală. în misiunile privind expertizele contabile.1. Apreciem că toate cazurile de incompatibilitate. Evident. 20. competenţa şi incompatibilitatea expertului contabil (a se vedea aspectele tratate în subparagrafele 2. acceptarea expertizelor contabile solicitate trebuie să aibă caracter de universalitate. Această îndrumare s-ar impune în spiritul colegialităţii membrilor Corpului.principiu deontologic general. expertului contabil îi revine obligaţia de a presta serviciul solicitat fără selecţie pe motive etnice. pentru neacceptarea expertizelor contabile pot fi si alte motive temeinice. 27 Deteşan. Corelativ dreptului oricui de a solicita o expertiză contabilă.

2. Principiul responsabilităţii efectuării expertizelor contabile Reglementarea profesională privind responsabilitatea în efectuarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare. este dreptul solicitantului de a-i accepta sau nu. Expertul contabil. Dacă în cauză se află un expert contabil recomandat de către parte sau un expert contabil care a contractat o expertiză contabilă extrajudiciară. este recomandabil ca solicitantul lucrării să fie îndrumat spre alţi experţi contabili nominalizaţi. respectiv la obţinerea calităţii de expert contabil. eventual dovedind situaţia în care se află cu acte cum ar fi: adeverinţe. Expertul contabil care a acceptat o expertiză contabilă trebuie să efectueze personal lucrarea. Desigur.G.3. Dacă după acceptarea expertizei contabile intervine un motiv temeinic care să-1 împiedice pe expertul contabil să finalizeze lucrarea. ediţia a IlI-a. Editura CECCAR. 1. Bucureşti. Consecinţa apariţiei motivului temeinic este înlocuirea expertului contabil. Responsabilitatea expertizelor contabile este întărită de jurământ. nr. certificate de boală etc. 103 .6. la intrarea în profesie. 28 O. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat.2. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi (cu modificările şi completările ulterioare). Expertizele contabile acceptate trebuie efectuate de către acceptant. să respect prevederile Regulamentului Corpului Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România şi ale Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili si a contabililor autorizaţi. depune următorul jurământ scris: Jur să aplic în mod corect şi f ară părtinire legile ţării. să păstrez secretul profesional şi să aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil28. 2001. el trebuie să aducă aceasta la cunoştinţa solicitantului.

206) reglementează o procedură distinctă. 104 . Prin urmare. de care expertul contabil trebuie să ţină seama în realizarea tuturor misiunilor sale. profesional. profesional.Acesta este un jurământ deontologic. profesional. în ceea ce priveşte responsabilitatea efectuării expertizelor contabile judiciare dispuse în procesele civile (a se vedea Comentariul nr. ca în oricare alt domeniu al activităţii umane. este relativă. Codul de procedură penală nu reglementează jurământul confesional în cazul expertizelor contabile dispuse în procesele penale. Codul de procedură civilă reglementează jurământul con fesional. 3516. Dacă jurământul confesional lipseşte. 3. 4. Consecinţele efectuării expertizelor contabile fără respon sabilitate. expertul contabil trebuie să se conformeze jurământului deontologic. aprecierea responsabilităţii cu care a fost efectuată o expertiză contabilă poate fi făcută diferit de către: • expertul contabil care se conformează liberului său arbitru (conştiinţei) şi jurământului profesional şi confesional. El trebuie aplicat necondiţionat şi în cazul expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. se aplică jurământul deontologic. l. în aceste cazuri. 2. Codul de procedură civilă (art. Nici autoreglementările Corpului nu o fac în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. după caz. şi anume cea a jurământului confesional. la norma profesională). Responsabilitatea în efectuarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. sunt influenţaţi de interesele lor individuale (nu neapărat meschi ne) în care doresc (intenţionează) să utilizeze expertizele con tabile. • utilizatorii expertizelor contabile care. vrând-nevrând.

potrivit art. la primul termen după depunerea raportului de expertiză. chiar dacă partea este decăzută din probă. pag. nimic nu i se poate reproşa. va trebui cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. D. dacă este cazul. pe bază de date şi raţionamente precise. 2. instanţa este datoare să o încuviinţeze.. cit. 105 . Dacă noua expertiză este necesară pentru stabilirea faptelor. şi anume: în cazul expertizelor contabile judiciare. celui confesional. instanţa nu poate proceda la realizarea unei medii aritmetice. ci trebuie 29 30 Boroi. din Codul de procedură civilă. cit. nu există niciun impediment legal de a se admite o nouă cerere a părţii. chiar si din oficiu.Dacă expertul contabil s-a conformat liberului arbitru (conştiinţei) şi jurământului deontologic şi. G... Noua expertiză va fi ordonată din oficiu când este necesară. au propriile lor căi de atac. respectiv Expertiza contrarie. o nouă expertiză contabilă. ci face o simplă apreciere subiectivă. mai ales când problema în litigiu este de mare complexitate şi de strictă specialitate. Expertiza nu va fi luată în considerare dacă expertul nu ajunge la concluzii. Rădescu. fie o nouă expertiză29. fie completarea expertizei. formulată în timp util.. op. op. 530 Aspecte din jurisprudentă 1) 2) 3) 4) 5) 6) Contraexpertiza cerută de una dintre părţi nu este obligatorie pentru instanţă. Totuşi. Utilizatorii expertizelor contabile.. Preluate după Boroi. dacă au însă dubii asupra responsabilităţii cu care s-au efectuat expertizele contabile solicitate. 309. D. Rădescu. Chiar dacă într-o cauză s-a efectuat o expertiză şi o nouă expertiză. 314-315. G.. Când s-au administrat două expertize contradictorii. iar instanţa poate dispune. 212 alin. părţile vor arăta obiecţiile lor la acesta. care apreciază necesitatea ei. pag.

Multe dintre astfel de cazuri de jurisprudenţă pot fi evitate dacă expertizele contabile judiciare se efectuează cu responsabilitate. deoarece o asemenea evaluare este o operaţiune pur mecanică. în cazul expertizelor contabile extrajudiciare.să accepte motivat una dintre expertize şi să o înlăture pe cealaltă sau să le înlăture pe amândouă şi să recurgă la alte criterii de evaluare. în raport de celelalte probe administrate cu privire la calitatea şi uzura bunului. efectuarea acestora fără responsabilitate se sancţionează cu scăderea prestigiului expertului contabil în rândul potenţialilor solicitanţi de astfel de expertize contabile. pentru fiecare obiect în parte. 7) în caz de neconcordanţă între două sau mai multe expertize cu privire la evaluarea unor bunuri. instanţa are libertatea de a alege una dintre evaluările propuse. 106 . Ea nu poate însă să conchidă pentru valoarea medie rezultată din expertize.

Aceste norme le completează pe cele de comportament profesional sub aspect tehnic şi profesional.1.Capitolul 3 DEMERSUL TEHNIC ŞI PROFESIONAL PRIVIND ELABORAREA EXPERTIZELOR CONTABILE 3. 2) contractarea si programarea expertizelor contabile. care expli citează: 1) redactarea raportului de expertiză contabilă. respectarea normelor tehnice şi profesionale sub formularea profesionistul contabil trebuie să efectueze lucrările sale în conformitate cu normele tehnice 107 . şi: a) Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele con tabile. alături de normele de comportament profesional (tratate în Capitolul 2 al prezentei lucrări). 4) documentarea lucrărilor privind expertizele contabile. De altfel. şi 2) semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă. care explicitează: 1) dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea ex perţilor contabili. Toate aceste aspecte explicitate de normele de lucru şi de raport privind expertiza contabilă reprezintă o succesiune logică a etapelor de lucru în demersul elaborării expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. 3) delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile. Cadrul general al succesiunii lucrărilor privind elaborarea expertizelor contabile Autoreglementarea profesională Norma şi comentariile misiunilor privind expertizele contabile cuprinde. b) Norme de raport specifice expertizelor contabile.

pct. 76. pag. acesta din urmă trebuie să se legitimeze cu carnetul de expert contabil vizat la zi.1. Editura CECCAR. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat.1. Orice solicitant de expertize contabile are dreptul să contacteze pe oricare dintre experţii contabili nominalizaţi în Monitorul Oficial al României. înscris în Tabloul Corpului. l lit. 108 . eventualele modificări în situaţia experţilor contabili se comunică beneficiarilor trimestrial. trebuie să fie membru al Corpului. Cum în majoritatea cazurilor expertizele contabile sunt lucrări cu caracter de urgenţă. Bucureşti. 3. Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile 3. între două publicări ale Tabloului. contactarea experţilor contabili trebuie să fie o subetapă distinctă şi premergătoare 31 Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România.2.2. Prezentul capitol al lucrării este axat pe specificul (particularităţile) aplicării normelor tehnice si profesionale în elaborarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare.2. ediţia a IlI-a. completate ori de câte ori se va considera necesar cu aspecte din reglementările legale (procedurale) şi jurisprudenţă. în raportul direct dintre solicitantul expertizei contabile şi expertul contabil. pentru a putea efectua expertize contabile judiciare şi/sau extrajudiciare. mai ales pentru solicitanţi. e). Dispunerea şi numirea experţilor contabili în expertizele contabile judiciare Expertul contabil. 2001. Dispunerea şi numirea experţilor contabili 3. care se publică anual în Monitorul Oficial al României.1.si profesionale care îi sunt aplicabile31 este un principiu fundamental care trebuie să-i ghideze pe profesioniştii contabili în conduită şi în relaţiile lor profesionale cu terţii (clienţii).

Reglementările procedurale au întâietate în faţa normelor profesionale. a cărei reglementare profesională este prezentată în continuare. pentru a nu se prelungi nejustificat întreaga perioadă necesară elaborării expertizelor contabile. Cu alte cuvinte. Art. ci vine în completarea şi/sau actualizarea spiritului acesteia să fie aplicată cu prioritate. 202 din Codul de procedură civilă (C. cât si al celor extrajudiciare. solicitantul expertizei contabile trebuie să se asigure în prealabil că expertul contabil contactat are disponibilitatea să efectueze expertiza contabilă care urmează a fi solicitată. un aspect trebuie relevat.) prevede că experţii se vor numi de către instanţă. încheierea de numire va statornici şi plata experţilor.p. care au dreptul să propună instanţei numirea 109 . 1. Contactarea şi numirea experţilor contabili în dosarele civile.numirii experţilor contabili. dacă părţile nu se învoiesc asupra numirii lor. să se facă trimiteri explicite la normele tehnice şi profesionale emise de Corp. Aceasta rezultă din ierarhia consacrată a textelor juridice: reglementările procedurale (Codul de procedură civilă şi penală) emană de la puterea legislativă (Parlament). Contactarea şi numirea experţilor contabili în vederea efectuării de expertize contabile judiciare sunt reglementate de Codurile de procedură civilă şi penală ale căror dispoziţii generale sunt invocate în Norma profesională nr.1. Totuşi. Acest aspect este valabil atât în cazul expertizelor contabile judiciare. şi anume: normele profesionale sunt de factură mai recentă decât reglementările procedurale. 1.c. fapt care impune ca o prevedere din normele tehnice şi profesionale care nu contravine unei prevederi procedurale. iar normele profesionale emană de la un organism de autoreglementare (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România). De legeferenda susţinem necesitatea ca. în ipoteza revizuirii reglementărilor procedurale. 3521 Dispunerea expertizelor contabile judiciare si numirea experţilor contabili. Rezultă că procedura civilă permite contactarea experţilor contabili direct de către părţi.

instanţa a consultat părţile asupra acestui aspect. 205. rezultă că dispoziţiile privitoare la citarea martorilor sunt deopotrivă aplicabile experţilor. (2) un paragraf cu obiectivele (întrebările) la care expertul sau experţii contabili trebuie să răspundă. numirea acestuia (acestora) se face prin încheiere de şedinţă. Pe cale implicită însă.c. de regulă. instanţele civile procedează la numirea experţilor contabili recomandaţi de acestea.lor.. care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele patru paragrafe: 1l) un paragraf din care să rezulte numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu şi/sau la cererea părţilor. expertul contabil este îndreptăţit. Codul de procedură civilă nu prevede în mod expres dacă la şedinţa în care are loc numirea expertului contabil sau experţilor contabili acesta(aceştia) trebuie sau nu să fie prezent(ţi). de regulă. Cum. • inserarea în încheierea de şedinţă a paragrafelor minim ne cesare.p. (4) onorariul (plata) statornicit(ă) expertului contabil sau exper ţilor contabili. iar profesionalismul său îl obligă să ceară instanţei introducerea în încheierea de şedinţă a paragrafelor lipsă. din art. după ce. Apreciem că citarea şi prezenţa expertului contabil sau experţilor contabili la şedinţa de dezbateri în care urmează să fie numit(ţi) ar rezolva operativ mai multe probleme. Indiferent dacă părţile din procesele civile cad sau nu la „învoială" asupra numelui expertului (experţilor). 110 . părţile nu se învoiesc cu privire la numirea experţilor contabili. (3) sau (4) lipseşte din încheierea de şedinţă. C. Dacă vreunul dintre paragrafele (2). (3) un paragraf din care să rezulte termenul (data) la care tre buie depus raportul de expertiză contabilă. cum ar fi: • posibilitatea expertului contabil sau experţilor contabili de a aduce la cunoştinţa instanţei eventualele stări de incompati bilităţi şi/sau posibilităţi de recuzare care îl(îi) împiedică să accepte expertizele contabile solicitate.

La termenul fixat se aduce la cunoştinţa părţilor si a expertului obiectivul expertizei si întrebările la care expertul trebuie să răspundă. • posibilitatea expertului contabil sau experţilor contabili de a „negocia" cu instanţa şi/sau cu părţile onorariul pe care îl consi deră remuneratoriu pentru acceptarea expertizei contabile.. fiecare dintre părţi având dreptul să ceară ca un expert contabil recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei contabile. când dispune efectuarea unei expertize. C. Acest lucru rezultă din art. • posibilitatea expertului contabil sau experţilor contabili de a „negocia" cu instanţa şi/sau cu părţile termenul (data) la care se angajează să depună raportul de expertiză contabilă. din Codul de procedură penală (C. 118 alin.p. si li se pune în vedere că au dreptul să facă observaţii cu privire la aceste întrebări si că pot cere modificarea sau completarea lor. prezenţa expertului contabil.p. cu ocazia numirii sale. Contactarea şi numirea experţilor contabili în dosarele penale. care stipulează: Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată. Necitarea şi deci lipsa expertului contabil sau experţilor contabili de la şedinţa de dezbateri în care au fost numit(ţi) de către instanţă nu poate constitui un motiv de refuzare a expertizelor contabile dispuse. precum si expertul. este obligatorie. Potrivit art.p. în dosarele penale. 120.posibilitatea expertului contabil sau experţilor contabili de a face observaţii cu privire la formularea obiectivelor (întrebă rilor) la care va(vor) trebui să răspundă. dar această procedură prelungeşte uneori în mod nejustificat timpul necesar elaborării expertizelor contabile.). 2 şi 3. Problemele amintite mai sus pot fi rezolvate prin corespondenţă şi după numirea expertului contabil sau experţilor contabili. dacă acesta a f ost desemnat de organul de urmărire penală sau de instanţă.p. • 1. 111 . fixează un termen la care sunt chemate părţile.2. expertul contabil este numit de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată.

Acest text procedural. foloseşte termenii de expertiză şi expert. 3) termenul (data) depunerii raportului de expertiză contabilă. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată pune în vederea expertului termenul în care urmează a fi efectuată expertiza. la cererea părţilor. expertul contabil sau experţii contabili este(sunt) îndrituit(ţi) să solicite organului de urmărire penală sau instanţei de judecată stabilirea onorariului pe care îl acceptă ca fiind remuneratoriu pentru efectuarea expertizei dispuse. încunostinţăndu-l totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe părţile. referindu-se la toate categoriile de expertize care pot fi dispuse în dosarele penale. Actul procedural de numire a expertului contabil sau experţilor contabili în dosarele penale este ordonanţa emisă de organul de urmărire penală sau de Parchetele de pe lângă instanţele de judecată. Obligaţia prezenţei la numire revine numai expertului din oficiu. apreciem că. care să participe la efectuarea expertizei.Părţile mai sunt încunostinţate că au dreptul să ceară numirea si a câte unui expert recomandat de către fiecare dintre ele. Obiectivele (întrebările) la care trebuie să răspundă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să fie concise. 2. dar nu există niciun impediment legal. Aceste ordonanţe conţin un dispozitiv în care sunt nominalizate persoanele implicate si infracţiunile pentru care sunt cercetate. După examinarea obiecţiilor si cererilor făcute de părţi si expert. dar este deopotrivă aplicabil şi în cazul expertizei contabile dispuse în dosarele penale. ci dimpotrivă. Deşi textul procedural prezentat nu prevede în mod expres. alături de care trebuie să se regăsească cele patru paragrafe: 1) numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). la termenul fixat pentru numire. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată trebuie să admită prezenţa şi a experţilor contabili recomandaţi de părţi pentru a asista la efectuarea expertizei contabile. după caz. 2) obiectivele (întrebările) expertizei contabile. 112 . 4) onorariul (plata) expertului contabil sau experţilor contabili.

4 Ce acte normative au fost încălcate de către învinuit în legătură cu operaţiunile contabile menţionate mai sus? 113 . Obiectivele (întrebările) formulate de către organul de urmărire penală sunt prezentate în caseta următoare: Obiectivul nr.L.L. Cluj-Napoca a fost cercetat pentru evaziune fiscală privind impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată datorate bugetului de stat pentru perioada l ianuarie30 aprilie 1995 de către societăţile comerciale menţionate. Ilustrăm aceste aspecte prin prisma unor comentarii pe marginea obiectivelor (întrebărilor) formulate expertului contabil în dosarul de urmărire penală nr. „VOLTAJ" S. 3 Deducerea si calcularea TVA care trebuia vărsată la buget de către învinuit. Obiectivul nr.798/1998 al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj. cât şi în cele penale. 83. Obiectivul nr. Acest lucru este deopotrivă valabil atât în cazul expertizelor dispuse în dosarele civile. Cluj-Napoca pot fi incluse în cheltuieli.fără echivoc şi fără a se solicita încadrarea legală a faptelor supuse judecăţii. 2 Recalcularea profitului în funcţie de cheltuielile avute de cele două firme şi stabilirea impozitului care trebuia vărsat de către învinuit în perioada menţionată mai sus. Cluj-Napoca şi S. „VOLTAJ" S. Obiectivul nr.L. în care administratorul S.L.C.C. „EMS" S.R. „EMS" S. l Dacă dobânzile plătite de învinuit în perioada ianuarieaprilie 1995 pentru împrumuturile luate de firmele S.R.R. Serviciul de Cercetări Penale.C. în aceeaşi perioadă. Cluj-Napoca şi al S.C.R.

C. l. deoarece în acest dosar penal două probleme de fond (esen ţiale) trebuiau supuse atenţiei expertizei contabile. Această calitate (de contribuabil) o aveau cele două societăţi comerciale: S. sunt formulate în mod neprofesionist.C. respectiv l ianuarie-30 aprilie 1995.C.R.R.L. în speţă. b) Referitor la Obiectivele nr. se punea problema în ce măsură cheltuiala cu dobânzile era sau nu deductibilă fiscal. b) Impozitul pe profit si taxa pe valoarea adăugată datorate bugetului de stat de către S. Cluj-Napoca au fost sau nu calculate şi contabilizate corect în perioada supusă expertizării.R. în perioada supusă expertizării. învinuitul (persoană fizică) nu avea calitatea de contribuabil în ceea ce priveşte impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată. „EMS" S. „VOLTAJ" S. „VOL TAJ" S. 114 . Cluj-Napoca).L. „EMS" S.R.L. orice cheltuială făcută în numele unei societăţi comerciale este o cheltuială a aces teia.C. 83. Cluj-Napoca şi S. Cluj-Napoca.R. obiecti vele (întrebările) formulate de organul de cercetare penală comportă cel puţin următoarele observaţii: a) Referitor la Obiectivul nr.C.L. Cluj-Napoca şi S.R.L.798/1998. dispusă în dosarul de urmărire penală nr. Cluj-Napoca şi S.C. „VOLTAJ" S. raportat la le gislaţia fiscală în vigoare. 2 şi 3: bl) Apare o confuzie între învinuit şi contribuabil. şi anume: a) învinuitul avea sau nu responsabilitatea legală a organi zării si conducerii contabilităţii celor două societăţi co merciale (S.Comentarii 1) Apreciem că obiectivele (întrebările) formulate expertizei contabile judiciare.L. 2) Raportat la cele două probleme de fond (esenţiale). „EMS" S.

raportat la legislaţia fiscală în vigoare. în speţă. „VOLTAJ" S. cu mai puţin echivoc şi fără solicitări de încadrări legale (a obiectivelor prezentate în caseta anterioară) ar putea fi: a) Obiectivul nr.L.L.R.R.L. în perioada respectivă. 3) Apreciem că o formulare mai concisă. 2: Dacă cuantumul impozitului pe profit si al taxei pe valoarea adăugată calculate si contabilizate înperioadal ianuarie-30 aprilie 1995 de către S. ClujNapoca) au calculat şi contabilizat corect impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată în perioada supusă expertizării. Cluj-Napoca si S. 4) Dacă organul de cercetare penală ar fi făcut altfel de formulări ale obiectivelor în expertiza dispusă.R.C. să se stabilească eventualele diferenţe si penalităţi în raport cu legislaţia fiscală în vigoare în perioada supusă expertizării. „VOLTAJ" S.C. ar fi vizat doar contri buţia expertului contabil la completarea probelor adminis trate.R. pentru că expertul contabil care îşi permite să precizeze ce acte normative au fost încălcate sugerează automat ce sancţiune trebuie aplicată.C. Cluj-Napoca în perioada l ianuarie-30 aprilie 1995? b) Obiectivul nr. Cluj-Napoca şi S.L.C.R. Cluj-Napoca şi S. şi nu participarea acestuia la încadrarea juridică a învi nuitului.C.R. Cluj-Na poca sunt corecte. l: Cine avea obligaţia legală privind orga nizarea si conducerea contabilităţii la S. Nu ştim dacă a făcut-o sau nu! 115 . putea s-o facă.L. 4 solicită expertului contabil să facă încadrări legale. „EMS" S. dar expertul contabil.C.L. c) Obiectivul nr. s-ar fi putut ca organul de cercetare penală să nu fi fost receptiv la reformularea obiectivelor. în virtutea profesionalismului său. „EMS" S. „EMS" S.b2) Adevărata problemă vizată de cele două obiective este dacă cele două societăţi comerciale (S. „VOLTAJ" S.

4. Plata experţilor contabili trebuie să fie remuneratorie. Apreciem că termenul (durata) efectuării expertizelor contabile judiciare este obiect de negociere între organul judiciar care a dispus-o şi expertul(ţii) contabil(i) numit(ţi). c) perioada de timp în care s-au derulat evenimentele şi tranzac ţiile contabilizate supuse expertizării. Reglementările procedurale (civile şi penale) nu fac însă referiri la modul de statornicire a plăţii experţilor contabili. Principial. Organul judiciar care dispune efectuarea expertizei contabile este obligat să stabilească prin încheiere de şedinţă (în cazul dosarelor civile) şi prin ordonanţă (în cazul dosarelor penale) termenul (durata) efectuării expertizei contabile şi data depunerii raportului de expertiză contabilă. termenul (durata) efectuării expertizei contabile judiciare curge între data numirii expertului(ţilor) contabil(i) şi data fixată pentru depunerea raportului de expertiză contabilă la dosarul cauzei (organul judiciar care a dispus-o). şi că depinde de profesionalismul acestora. care precizează că încheierea de numire va statornici si plata experţilor. Nu există criterii riguroase pentru stabilirea termenului (duratei) necesar(e) efectuării expertizei contabile judiciare. care a elaborat Regulamentul privind disciplina onorariilor.). Organul judiciar care dispune efectuarea unei expertize contabile şi care numeşte expertul(ţii) contabil(i) trebuie să stabilească şi plata acestuia (acestora). Acest gol este umplut de către autoreglementările Corpului. orientativ. b) numărul şi complexitatea obiectivelor (întrebărilor) formu late de către organul judiciar care a dispus expertiza conta bilă. Sediul general al materiei este art. cum ar fi: a) celeritatea soluţionării dosarelor civile şi penale. indem- 116 . Termenul (durata) de efectuare a expertizei şi fixarea datei depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară. unele aspecte pot fi avute în vedere.c. Totuşi. 202 din Codul de procedură civilă (C.p.3.

se stabilesc potrivit respectivului Tarif. 2004). dacă nu se prevede altfel prin prezentul Tarif profesional. 3. c) onorarii. Potrivit art.2.irizaţiilor şi criteriile pentru restituirea cheltuielilor pentru prestaţiile profesionale ale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. Compensaţiile pentru restituirea cheltuielilor si pentru indemnizaţii sunt cumulabile în fiecare caz. Contactarea experţilor contabili în vederea efectuării de expertize extrajudiciare nu este supusă niciunei reglementări procedurale. care a fost aprobat prin Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. Bucureşti. experţii contabili întâmpină greutăţi în utilizarea Tarifului profesional în raporturile lor cu Birourile locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile. profesionistului contabil i se cuvin compensaţii pentru: a) restituirea cheltuielilor de călătorie si sejur. inclusiv pentru expertizele contabile judiciare. Din cuprinsul art. Totuşi. 01/49 din 31 martie 2001 (publicat de Editura CECCAR. pentru activitatea desfăşurată în beneficiul unui client.2. b) indemnizaţii. în funcţie de scopul în care urmează a fi folosită expertiza contabilă extrajudiciară de către solicitant. Inadvertenţe reglementare privind stabilirea şi decontarea onorariilor experţilor contabili. Practica atestă că solicitanţii de expertize contabile extrajudiciare îi contactează cu prioritate pe acei experţi contabili pe care îi cunosc personal sau cu care au mai conlucrat în diverse împrejurări. 25 din Tariful profesional rezultă cu claritate că onorariile pentru expertize contabile. dar.1. şi aprobarea Tarifului profesional. 2 din acest Tarif profesional. Dispunerea şi numirea experţilor contabili în expertizele contabile extrajudiciare 1. acesta trebuie să aprecieze în ce măsură terţii cărora expertiza le va fi opo117 . 5. Apreciem că această practică nu contravine principiilor de deontologie profesională.

zabilă ar putea-o respinge pe motive de incompatibilităţi, fără a se valorifica conţinutul expertizei contabile extrajudiciare. Recomandăm solicitanţilor de expertize contabile extrajudiciare, în vederea contactării experţilor contabili, să se adreseze filialelor Corpului, indicând eventual tematica (domeniul) expertizei contabile extrajudiciare pe care ar dori să o solicite, pentru a le fi recomandaţi acei experţi contabili sau acele cabinete de expertiză contabilă care au efectuat şi efectuează frecvent lucrări de bună calitate pe tematica respectivă. Aceasta, deoarece unii experţi contabili se specializează pe anumite domenii, ceea ce le permite să efectueze lucrări de calitate în timp scurt. 2. Numirea experţilor contabili pentru efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare se face prin contract, încheiat între solicitant şi expertul(ţii) contabil(i) sau cabinetul de expertiză contabilă contactat. Fiind un act bilateral, acest contract trebuie să cuprindă un dispozitiv în care să fie identificabile părţile contractante, respectiv expertul(ţii) contabil(i) sau cabinetul de expertiză contabilă, pe de o parte, şi solicitantul expertizei contabile extrajudiciare, pe de altă parte, în continuarea acestui dispozitiv, contractul trebuie să cuprindă următoarele clauze minimale: a) obiectivele (întrebările) la care trebuie să se formuleze con cluzii (răspunsuri) profesionale; b) termenul (data) şi locul depunerii raportului de expertiză con tabilă extrajudiciară; c) onorariul expertului(ţilor) contabil(i) sau cabinetului de ex pertiză contabilă, calculat pe baza Tarifului profesional. Toate aceste clauze contractuale trebuie să fie rezultatul negocierilor directe dintre părţile contractante. Lipsa oricăreia dintre aceste clauze contractuale minimale poate constitui motiv de nulitate relativă sau de reziliere a contractului de către oricare dintre părţi. Recomandăm experţilor contabili şi cabinetelor de expertiză contabilă să nu încheie contracte pentru efectuarea de expertize contabile extrajudiciare fără ca cele trei clauze contractuale minimale să fie formulate în mod explicit.

118

3.2.2. Contractarea şi programarea expertizelor contabile

Contractarea şi programarea misiunilor privind expertizele contabile sunt reglementate profesional prin autoreglementările Corpului, pe care le redăm în continuare. Reglementând relaţiile profesioniştilor contabili cu clienţii lor, Codul etic naţional al profesioniştilor contabili stipulează: a) Relaţiile membrilor Corpului cu clienţii lor se stabilesc prin contract scris de prestări servicii semnat de ambele părţi; b) Dacă în cursul executării lucrărilor (de expertiză contabilă - n.n.) se constată necesitatea modificării sau extinderii lu crărilor, se va încheia un act adiţional la contract. Apreciem că reglementările citate sunt imperative şi opozabile tuturor beneficiarilor lucrărilor de expertize contabile, pentru că, deşi sunt elaborate de un organism profesional (CECCAR), ele s-au elaborat în conformitate cu atribuţiile conferite prin lege Conferinţei Naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit căreia Conferinţa Naţională (a CECCAR -n.n.)... aprobă... Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. Pe cale de consecinţă niciun solicitant de expertize contabile nu poate refuza contractarea lucrărilor de expertiză contabilă solicitate înainte de acceptarea lor de către expertul contabil contactat. Refuzul de contractare a lucrărilor de expertize contabile de către solicitant poate constitui un motiv obiectiv pentru neacceptarea expertizei de către expertul contabil, care are obligaţia etico-profesională de a pretinde contractarea lucrărilor pe care urmează să le execute. Problematica contractării lucrărilor de expertiză contabilă trebuie abordată însă pragmatic, scop în care mai multe probleme trebuie analizate, cum ar fi:
1. Contractarea lucrărilor de expertiză contabilă extrajudiciară - o practică unitară

In acest scop, Corpul a adoptat, în Anexa nr. l la Norma si comentariile misiunilor privind expertizele contabile, un model-cadru 119

de CONTRACT pentru expertize contabile extrajudiciare, al cărui conţinut îl prezentăm în caseta următoare:

CONTRACT încheiat între:
Expertul(ţii) contabil© / S.C. „. cu domiciliul / sediul social în_____ înscris(şi) / (ă) în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea ___________________Poziţia____________________, denumit(ţi) / (ă) PRESTATOR(I) şi
(Denumirea beneficiarului)

cu domiciliul / sediul social în____________________________ reprezentat(ă) prin____________________________________ denumit(ă) BENEFICIAR, s-a încheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare. Art. l. Prestatorul se obligă să procedeze la examinarea profesională şi să formuleze concluzii (răspunsuri) la următoarele obiective: Obiectivul 1: Obiectivul 2: Obiectivul n: Art. 2. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obligă să pună la dispoziţia prestatorului următoarele materiale documentare: 120

n: Art. 3. Prestatorul se obligă să întocmească RAPORTUL DE EXPERTIZĂ EXTRAJUDICIARĂ în conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile; acesta va fi depus la ________________________________________________ până la data de_________________________ Art. 4. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ se obligă să plătească prestatorului onorariul în sumă de_______________lei, din care_________________lei imediat după semnarea prezen tului contract şi_________lei până la data de_______________ Art. 5. în conformitate cu principiile deontologiei profesiei contabile liberale părţile se obligă să asigure confidenţialitatea informaţiilor reciproce la care au acces cu ocazia executării prestaţiei care face obiectul prezentului contract. Art. 6. Prezentul contract s-a încheiat în________exemplare, intră în vigoare cu data semnării şi se completează cu prevederile legislaţiei civile în materie. Localitatea Data______ PRESTATOR, BENEFICIAR,

121

care are menirea de a „întări" şi prin contract prestigiul profesiei contabile liberale. întocmit în conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile. Dacă numărul de obiective (întrebări) la care expertul(ţii) contabil(i) trebuie să formuleze concluzii (răspunsuri) este relativ mare.Din acest model rezultă că un contract pentru executarea de expertize contabile extrajudiciare trebuie să cuprindă următoarele clauze minimale: a) Obiectul contractului. 01/49 din 31 martie 2001. să se pre zinte calculul detaliat al onorariului prevăzut în sumă totală în conţinutul contractului. ele pot fi redactate într-o anexă la contract. care constă în obiectivele (întrebările) la care expertul(ţii) contabil(i) trebuie să formuleze con cluzii (răspunsuri). 122 b) c) d) e) . într-o anexă separată la contract. Materialul documentar minimal pe care BENEFICIARUL trebuie să-1 pună la dispoziţia PRESTATORULUI. Clauza de confidenţialitate. Acesta ar constitui un complement de profesionalism şi transparenţă în stabilirea (negocierea) onorariului expertului(ţilor) contabil(i). la care să se facă trimitere în cuprinsul contrac tului. Onorariul expertului(ţilor) contabil(i) stabilit în conformitate cu Tariful profesional aprobat conform Hotărârii Confe rinţei Naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabi lilor Autorizaţi din România nr. este recomandabil ca acesta să fie prezentat într-o anexă la contract. în măsura în care structura materialului documentar este diversificată (cuprinde multe referinţe documentare). Recomandăm ca. Locul si data depunerii raportului de expertiză contabilă ex trajudiciară. prin com portamentul etico-profesional al membrilor săi.

stabileşte data depunerii raportului de expertiză.c.. Pentru expertul contabil recomandat de parte nu există niciun impediment pentru negocierea unui contract de tipul 123 .. întrucât în reglementările invocate mai sus sunt cuprinse clauzele minimale cerute de norma profesională privind expertizele contabile. cuprinse în Codul de procedură civilă (C.G. prin încheiere sau prin ordonanţă. nr. instanţele judecătoreşti şi alte organe cu atribuţii jurisdicţionale care dispun proba cu expertiza contabilă din oficiu sau la cererea părţilor implicate în procesul judiciar se raportează numai la reglementările procedurale. pe cale implicită se poate accepta că încheierea de şedinţă a instanţei de judecată. Totuşi. respectiv ordonanţa organului de urmărire şi cercetare penală ţin loc de CONTRACT. 2/2000. avansul pentru cheltuielile de deplasare. cu excepţia clauzei de confidenţialitate. şi comunică biroului local pentru expertize judiciare tehnice si contabile numele persoanei desemnate să efectueze expertiza. atunci când este cazul.p.O ordine anume a acestor clauze minimale în contractul pentru executarea lucrărilor de expertiză contabilă extrajudiciară nu este obligatorie. 17 din O. Contractarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară .p.p.).o propunere de „lege ferenda" în contextul CODULUI ETIC NAŢIONAL AL PROFESIONIŞTILOR CONTABILI obligativitatea contractării lucrărilor de expertiză contabilă este opozabilă şi organelor judiciare care dispun proba cu expertiza contabilă. care prevede că organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei tehnice judiciare numeşte expertul (.). respectiv ordonanţă este acceptabilă doar pentru expertul(ţii) contabil(i) numit(ţi) din oficiu.). 2. respectiv Codul de procedură penală (C. Important este ca ele să nu lipsească. Substituirea CONTRACTULUI de către încheierea de şedinţă. fixează onorariul provizoriu. indică în scris. reluate în art. organele de urmărire penală. obiectul expertizei si întrebările la care trebuie să răspundă acesta.

cum ar fi: a) studierea dosarului cauzei sau a temei în care a fost dispusă şi/sau contractată expertiza contabilă. Programul de lucru pentru efectuarea expertizelor contabile trebuie să se concretizeze într-un buget de timp. detaliat pe etape de lucru si/sau operaţiuni necesare elaborării expertizei contabile. cât şi a celor extrajudiciare. în cazul societăţilor de expertiză contabilă. urmărire şi control al sarcinilor de serviciu ale salariaţilor şi/sau colaboratorilor. d) redactarea raportului de expertiză contabilă.celui reglementat prin norma profesională pentru expertiza contabilă extrajudiciară. care poate fi subdivizată în: bl) documentare generală. derivă din angajarea unor termene precise la care rapoartele de expertiză contabilă trebuie predate solicitanţilor. programul de lucru este un instrument de programare. b) documentarea necesară pentru efectuarea expertizei conta bile. Programarea lucrărilor de expertiză contabilă Necesitatea elaborării unui program de lucru privind elaborarea expertizelor contabile.2. b2) documentare specifică fiecărui(rei) obiectiv (întrebări) fixat(e) expertizei contabile. b3) deplasări pentru documentări la faţa locului.2. Pledăm pentru reglementarea unui CONTRACT adaptat expertizelor contabile judiciare. experţi contabili ai societăţii de expertiză 124 . e) alte operaţiuni. 3. exprimat în ore. c) prelucrarea si sistematizarea materialului documentar expertizabil. Este recomandabil ca programul de lucru să fie o piesă distinctă în dosarele de lucru permanente ale expertului contabil. atât a celor judiciare.1.

2001. nr. nr. Nu există criterii general valabile pentru elaborarea programului de lucru în afara profesionalismului şi experienţei expertului contabil.contabilă. 65/1994.3. delegarea executării lucrărilor de expertiză contabilă judiciară trebuie să se facă numai acelor angajaţi ai societăţii de expertiză si consultanţă contabilă care au dobândit legal calitatea de expert contabil şi sunt înscrişi în Tabloul 2) 32 A se vedea Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. deocamdată. pag. în ipoteza în care organele judiciare ar consimţi să solicite expertize contabile judiciare unor societăţi de expertiză si consultanţă contabilă (organizate în baza art. constituite în baza art. 3. problema delegării şi supravegherii lu crărilor privind expertizele contabile judiciare s-ar impune cu nece sitate. niciun impediment nu poate fi invocat. cu modificările ulterioare) nu prevăd posibilitatea comandării expertizelor contabile judiciare societăţilor de expertiză contabilă.2. 125 . nr. Bucureşti.G.G. 1) Deşi reglementările procedurale (Codurile de procedură civilă şi penală fiind cronologic anterioare O. expertizelor contabile extrajudiciare comandate de so licitanţi societăţilor comerciale de profil. cu modificările ulterioare). Delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile La delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile trebuie ţinut seama de următoarele precizări: Norma nr. 65/1994. Trebuie remarcat că. Editura CECCAR. ediţia a IlI-a. cu modificările ulterioare32. 15. 65/1994.G. 3523 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LU CRĂRILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE este specifică. 8 din O. 8 din O. într-o astfel de ipoteză.

Acest comentariu este pertinent şi în cazul experţilor contabili care îşi desfăşoară activitatea prin cabinete individuale şi utilizează muncă salariată. răspunderea pentru efectuarea acestora cu respectarea normelor deontologice de lucru si de raport elaborate de Corp revine administratorului şi/sau şefului de cabinet. întocmirea unui dosar permanent nu se impune. Documentarea generală asupra evenimentelor şi tranzacţiilor care au legătură directă şi/sau indirectă cu obiectivele (în126 . Documentarea lucrărilor privind misiunile de expertiză contabilă îmbracă două aspecte: l. pentru ca la nevoie acestea să poată fi găsite cu uşurinţă. Executanţilor le incubă răspunderea internă potrivit reglementărilor proprii de organizare şi funcţionare ale fiecărei societăţi de expertiză si consultanţă contabilă. este recomandabil ca expertul contabil să întocmească un OPIS al dosarelor de lucru realizate pentru fiecare expertiză contabilă efectuată. 3.4. respectiv ale fiecărui cabinet individual de expertiză contabilă. prin urmare.2. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile La documentarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare trebuie ţinut seama de următoarele precizări: Misiunile privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare nu au caracter repetitiv si. supravegherea lucrărilor trebuie atribuită angajaţilor societăţii de nivel ierarhic superior care au aceeaşi calitate cu executanţii lucrărilor. 3) în cazul angajării de expertize contabile (judiciare şi extrajudiciare) de către societăţi de expertiză şi consultanţă contabilă sau cabinete individuale ale experţilor contabili care folosesc muncă salariată.Corpului. De asemenea. Totuşi. care trebuie să contrasemneze lucrările elaborate şi supravegheate de subalternii lor.

mai ales în cazul expertizelor contabile judiciare. dar stă adesea la baza întocmirii unor Anexe la raportul de expertiză contabilă pe care expertul contabil consideră că trebuie să le prezinte separat. după fiecare obiectiv (întrebare) la care expertul contabil urmează să îşi formuleze un răspuns (o concluzie). ar cere sau ar sugera anexarea unor documente. 127 . iar alteori este lăsată la aprecierea expertului contabil. Materialul documentar specific avut în vedere de expertul contabil pentru fiecare obiectiv (întrebare) în parte trebuie menţionat în Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE imediat. pentru a nu afecta conciziunea şi claritatea raportului de expertiză contabilă propriu-zis. în special la expertize contabile judiciare. şi nu în original sau fotocopiat. în altă formulare. prelucrat. Documentarea specifică asupra evenimentelor şi tranzacţiilor care au legătură directă cu fiecare obiectiv (întrebare) fixat(ă) expertizei. chiar dacă formularea obiectivelor (întrebărilor) fixate. materialul documentar specific trebuie anexat expertizei. 2. în original sau în fotocopii. Selectarea materialului documentar specific care trebuie expertizat. ci de a elabora expertiza contabilă judiciară în calitate de „probă ştiinţifică" administrată de organul judiciar care a dispus-o. se face uneori de către solicitantul expertizei. Aceasta deoarece rolul expertului contabil nu este de a administra (culege) probe. pe care le consideră necesare. de regulă. Materialul documentar specific nu trebuie anexat expertizei. Organul judiciar are la dispoziţie mijloacele procedurale specifice de a solicita şi de a dispune depunerea la dosarul cauzei a documentelor.trebările) fixate (formulate) expertizei. în fotocopii. Materialul documentar de ansamblu avut în vedere de expertul contabil trebuie menţionat într-un paragraf distinct din Capitolul I INTRODUCERE al normei de raport de expertiză contabilă.

opiniile 128 . Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi Capitolul III CONCLUZII. b) Norme specifice privind semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă.3. Redactarea raportului de expertiză contabilă Norma profesională specifică privind redactarea raportului de expertiză contabilă judiciară şi/sau extrajudiciară şi comentariile acesteia sunt prezentate în caseta următoare: 3531 REDACTAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ NORMA Lucrările şi concluziile expertizei contabile se consemnează într-un raport scris care trebuie să cuprindă cel puţin trei capitole: Capitolul I INTRODUCERE.1. şi anume: a) Norme specifice privind redactarea raportului de expertiză contabilă. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi. Corpul a elaborat NORME DE RAPORT SPECIFICE EXPERTIZELOR CONTABILE.3. Când au fost numiţi sau angajaţi mai mulţi experţi contabili în aceeaşi cauză se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. Norme de raport specifice misiunilor privind expertizele contabile Orice misiune a profesionistului contabil trebuie să se încheie cu un RARORT SCRIS. 3.3.

care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi prenumele expertului(ţilor). (iii) Paragraful privind identificarea împrejurărilor şi circumstanţelor în care a luat naştere litigiul în care s-a 129 . cu menţionarea datei acestuia. b) In cazul expertizelor contabile extrajudiciare: de numirea clientului. domiciliul acestuia (acestora). respectiv încheiere de şedinţă (în cazurile civile) sau ordo nanţă a organelor de urmărire penală (în cazurile penale). numărul şi data contractului în baza căruia se efectuează expertiza contabilă solici tată. Capitolul I INTRODUCERE al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele paragrafe: (i) Paragraful de identificare a expertului(ţilor) contabil(i) nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile.1. denumi rea şi calitatea procesuală a părţilor. numărul carnetului de expert contabil şi poziţia din Tabloul experţilor contabili. COMENTARII 3531.separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexă a acestuia. domiciliul sau sediul social al acestuia. în acest paragraf se menţionează: a) In cazul expertizelor contabile judiciare: actul care a stat la baza numirii expertului(ţilor). (ii) Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiciare. domiciliul sau sediul social al acestora. numărul si anul dosa rului şi natura acestuia (civil sau penal).

(v) Paragraful privind identificarea datei sau perioadei şi a locului în care s-a efectuat expertiza contabilă. în cazul expertizelor contabile dispuse de organele în drept.dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau contextul în care a fost contractată expertiza contabilă extrajudiciară. (vi) Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legătură cauzală cu obiectivul(ele) expertizei contabile şi care a stat la baza întocmirii raportului de expertiză contabilă. respectiv în ordonanţa organelor de urmărire si cercetare penală (în cauze penale). în cazul expertizelor contabile judiciare formularea obiectivului(elor) expertizei contabile se preia „ad-literam" din formularea acestuia (acestora) în încheierea de şedinţă (în cauze civile). formularea obiectivului(elor) expertizei contabile. Materialul documentar nominalizat în acest paragraf trebuie să fie strict adecvat necesităţilor de documentare a obiectivelor expertizei contabile judiciare sau extrajudiciare. cu menţionarea expresă dacă s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile având acelaşi (aceleaşi) obiectiv(e). (iv) Paragraful privind identificarea obiectivului(elor) expertizei contabile judiciare. în cazul expertizelor contabile extrajudiciare formularea obiectivului(elor) acestora trebuie să fie cea din contract. data şi locul începerii lucrărilor expertizei contabile trebuie documentate prin citarea părţilor prin scrisoare cu aviz de primire. în cauze civile. De asemenea. în acest paragraf trebuie men130 . (vii) Paragraful privind identificarea datei sau perioadei în care s-a redactat raportul de expertiză contabilă.

tehnici etc. 3531. care trebuie să fie precis(ă). fără echivoc. (viii) Paragraful privind identificarea datei iniţiale până la care raportul de expertiză contabilă trebuia depus la beneficiar şi indicarea eventualelor perioade de prelungire faţă de termenul iniţial. problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei.ţionat dacă s-au folosit lucrările altor experţi (contabili. fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative. în fiecare astfel de paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. actele şi faptele analizate. dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă.2. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în formularea concluziilor sale. redactat(ă) într-o manieră analitică. Dar. este recomandabil ca ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă. a reprezentărilor (înregistrărilor) contabile. ordonată şi sistematizată. locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor. concis(ă). sursele de informaţii utilizate. a 131 . iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora. Fiecare paragraf din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil.).

asupra faptului dacă între3531. De regulă. dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă. Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite. se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale.3. Aceasta. 3531. 132 . în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu.4.1-3531. el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixat(e) expertizei contabile.expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare. Raportul de expertiză contabilă întocmit în structura prezentată la pct. într-un paragraf al Capitolului H DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine.3 este un raport de expertiză con tabilă obişnuit. necalificat. Capitolul HI CONCLUZII al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu conclu zia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei conta bile preluat(ă) în maniera în care a fost formulat(ă) m Capitolul n DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. 3531. în promovarea raţionamentului său profesional. în cazuri deosebite. Dacă expertul contabil. şi nici asupra încadrărilor legale. consideră necesar să-şi exprime părerea asupra obiectivului(elor) expertizei contabile. în care expertul contabil. şi nu încadrarea juridică a acestora. Un astfel de raport de expertiză con tabilă nu poate conţine concluzii (răspunsuri) alternative la obiectivul(ele) fixat(e) expertului contabil. în exercitarea misiunii sale. care exprimă situaţii nereale sau care sunt suspecte. deoarece expertul contabil analizează evenimente şi tranzacţii.

în raportul de expertiză contabilă expertul(ţii) contabil(i) trebuie să se conformeze normelor de etică şi deontologie ale profesiei contabile liberale. după para graful cuprinzând răspunsul la obiectivul(ele) exper tizei contabile. 3531. Capitolul IV. intitulat CON SIDERAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I). Aceste consideraţii trebuie limitate la strictul necesar sau impus de lege în cazul expertizelor contabile judiciare şi pot fi mai extinse (cuprinzătoare) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. fie b) într-un capitol distinct. în astfel de cazuri se va întocmi un RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE. în special celor privind confidenţialitatea. poate face acest lucru fie: a) în finalul Capitolului III CONCLUZII. dar 133 . care va avea aceeaşi structură ca un raport de expertiză contabilă obişnuit (necalificat). In cazuri cu totul deosebite. Conţinutul şi întinderea consideraţiilor personale într-un raport de expertiză contabilă ţin de raţionamentul profesional al expertului(ţilor) contabil(i). în prezentarea consideraţiilor sale (lor) personale. expertul(ţii) contabil(i) se poate (pot) afla în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiză contabilă din cauza inexistenţei documentelor justificative şi/sau evidenţelor contabile care să ateste evenimentele şi tranzacţiile supuse expertizării.bările care i-au fost fixate sunt suficiente sau nu în clarificarea obiectivului(elor) expertizei sau cu privire la alte aspecte asupra cărora doreşte să reţină atenţia beneficiarului expertizei.5. Raportul de expertiză contabilă care cuprinde consideraţii personale ale expertului(ţilor) contabil(i) este calificat drept raport de expertiză contabilă cu observaţii.

134 . 3531.care în Capitolul H DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi Capitolul III CONCLUZII va prezenta justificat şi fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuării expertizei contabile comandate de beneficiarul acestuia. Norma nr. Anexele la raportul de expertiză contabilă. Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă. fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un produs al muncii expertului(ţilor) contabil(i). Totuşi. 2 la NORMA ŞI COMENTARIILE MISIUNILOR PRI VIND EXPERTIZELE CONTABILE). în completarea ei.6. ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă de prezentări prea detaliate. b) Modelul Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară (Anexa nr. 3531 REDACTAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ este o normă analitică. cu observaţii sau cu imposibilitatea efectuării expertizei contabile). 3 la NORMA ŞI COMENTARIILE MISIUNI LOR PRIVIND EXPERTELE CONTABILE). Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale sau reproduse prin tehnici de multiplicare. cifre multiple sau alte elemente de natură similară. indiferent de tipul acestuia (obişnuit. Corpul a reglementat profesional: a) Modelul Raportului de expertiză contabilă judiciară (Anexa nr.

______________înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea__________________ Poziţia__________ (Dacă sunt mai mulţi experţi contabili acesta se repetă pentru fiecare) Paragraful (ii) Am fost numit(ţi) prin___________din data de__________ expert(ţi) contabil(i) în dosarul nr.1. __________________________ '. __________________________ n. părţile implicate în proces fiind: 1.__________. Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ şi redactarea acestuia Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ recomandat profesional de Corp este prezentat în caseta următoare: RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (i) Subsemnatul_______________________.3. domiciliat în_____________ ______________.3.' • : 2. domiciliul sau sediul social şi calitatea procesuală) 135 . (Pentru fiecare parte implicată în proces se va menţiona: denumirea. posesor al car netului de expert contabil nr. expert contabil.1.

Problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei sunt: 136 . Paragraful (v) Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada. s-au utilizat / nu s-au utilizat lucrările altor experţi (tehnici.__________________________ n. la sediul social / domiciliul _____________________ Paragraful (vi) Materialul documentar care a stat la baza efectuării exper tizei constă în_____________________________________ Paragraful (vii) Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a fă cut în perioada_________________. fiscali etc. căreia i s-au fixat următoarele obiective (întrebări): 1.). __________________________ 2.Paragraful (iii) împrejurările şi circumstanţele în care a luat naştere litigiul sunt: Paragraful (iv) Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabilă. în cauză s-au efectuat / nu s-au efectuat alte expertize contabile.

formulăm. l_______________________________ 137 . Capitolul H DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectivul nr. concis şi fără ambiguităţi) Capitolul III CONCLUZII în conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă. următorul răspuns: (Se redactează răspunsul clar. i. dacă este cazul) în conformitate cu documentele expertizate. i (i = l. formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: La obiectivul nr. la obiectivul nr. n) Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr.Paragraful (viii) Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză con tabilă a fost fixată la_____şi prelungită la_____(dacă este cazul). i s-au examinat următoarele documente: (Descriere detaliată.

Modele de redactare profesională a paragrafelor din Capitolul I INTRODUCERE 1) Redactarea paragrafului (i): Date de identificare a expertului(ţilor) contabil(i). domiciliul stabil. în acest paragraf expertul(ţii) contabil(i) trebuie să se autoidentifice prin: nume si prenume. modelul paragrafului (i) din Caseta nr. n (Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să vină în sprijinul beneficiarului considerăm necesar să facem următoa rele precizări:_____________________________________ (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile. 2 La obiectivul nr.11 are în vedere doar cazul expertului(ţilor) contabil(i) numit(ţi) 138 . Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABILA)) Expert(ţi) contabil(i): A. Deşi nu rezultă în mod explicit. El poate face obiectul unui capitol separat.La obiectivul nr. numărul carnetului de expert contabil şi poziţia în Tabloul Corpului. 3.

poziţia 118. Str. în calitate de administrator (director)».505.P.R. poziţia 5.. în paragraful (i) trebuie să se menţioneze calitatea fiecărui expert contabil în elaborarea expertizei contabile judiciare. Str. însă. expert recomandat de învinuit.. Bizuşa nr. domiciliat în Cluj-Napoca. Băiţa nr. denumirea persoanei juridice de profil şi sediul social al acesteia. l. De exemplu. înscrisă în TABLOUL CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (CECCAR). cu sediul social în Cluj-Napoca. Str. posesor al carnetului de expert contabil nr.D.L. în Secţiunea I.» (Urmează paragraful (ii)). expert contabil recomandat de învinuit. 491/1996. expertizele contabile judiciare pot fi efectuate şi de persoane juridice de profil.P. înscris în TABLOUL CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (CECCAR). 611/p/1998 al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj au fost numiţi: A. şi 2) P. posesor al carnetului de expert contabil nr.din oficiu. Secţiunea a IV-a. înscrise în Secţiunea a IV-a a Tabloului Corpului. 11. expert din oficiu şi P. „CONT CONSULT" S. Răsăritului nr. In astfel de cazuri. când precizarea acestei calităţi nu este absolut necesară. Frecvent. în acest caz. poziţia 130.D.I. în dosarul penal nr. în paragraful (i) trebuie să se menţioneze forma juridică. O formulare adecvată ar fi: «S. 1. înscris în TABLOUL CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (CECCAR). domiciliat în Cluj-Napoca. redactarea profesionistă a paragrafului (i) ar fi: «Subsemnaţii: 1) A.C. în Secţiunea I. pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare sunt numiţi atât experţi contabili din oficiu. 5-7. expert contabil numit din oficiu. în astfel de ipoteze. reprezentată prin I. 139 . cât şi la recomandarea părţilor. Deşi nu cunoaştem cazuri concrete..

precum şi calitatea procesuală a părţilor. In procesul civil 1. Bucureşti. Calitatea părţilor în expertizele contabile judiciare diferă în funcţie de natura şi fazele procesului judiciar33. Recurs 4. De exemplu. Apel 3. Revizuire 6. 197. Executare silită II. Expertiza contabilă. M. parte responsabilă civilmente. Judecare în fond 2. 140 .03. pag. pe care le prezentăm în caseta următoare: Faze procesuale Denumirea părţilor procesuale I. 146.. în procesul penal 1.. parte vătămată. Editura Didactică şi Pedagogică.2) Redactarea paragrafului (ii): Actul de numire al expertului(ţilor) contabil(i). Procesul penal Reclamant şi pârât Apelant şi intimat Recurent şi intimat Contestator şi intimat Revizuient şi intimat Creditor şi debitor Petiţionar (denunţător) şi învinuit Inculpat. Contestaţie în anulare 5. în dosarul nr.2000. Din acest paragraf trebuie să rezulte denumirea si data actului de numire al expertului(ţilor) contabil(i). aflat în rejudecare pe rolul COLEGIULUI JURISDICŢIONAL CLUJ al CURŢII DE CON33 Boulescu. Sesizarea organelor de urmărire penală 2. M. numărul dosarului şi părţile implicate în proces. Ghiţă. 6/24. 192. 2001. după caz.

în mod profesional (aprecierea ne aparţine). „TERMIA" S. „AQUASOM" S. judeţul Cluj. De exemplu: Expertul numit din oficiu în dosarul penal nr.C. Str. 1. DEJ. 2) Persoane juridice debitoare: S. DEJ şi S. împrejurările în care a luat naştere procesul judiciar rezultă din acţiunea civilă şi/sau plângerea penală. S. l. DEJ. l. DEJ calitatea de debitori. l Mai nr.L. Str.A. şi M. 1. judeţul Cluj. a redactat paragraful (ii) al raportului de expertiză contabilă astfel: «Am fost numit. în care CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ avea calitatea de creditor.2000 a Colegiului Jurisdicţional Cluj al Curţii de Conturi a României. prin încheierea de şedinţă din 23.03. „AQUASOM" S.063/2002. sunt trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. 6/2000. 3) Redactarea paragrafului (iii): împrejurările în care a luat naştere procesul judiciar. judeţul Cluj». în 141 .n. a fost numit expert contabil din oficiu P.n.063/2002 aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca redactează „Paragraful (iii)" astfel: «în dosarul penal nr.A. expert contabil în dosarul nr. 2.C. l Mai nr.A..I. inculpaţii N. care.A. l Mai nr.A.C. „TERMIA" S.TURIA ROMÂNIEI.C.R. Redactarea acestui paragraf trebuie să fie cât se poate de sin tetică pentru a nu plictisi cititorul cu informaţii de detaliu. iar S. De cele mai multe ori este suficient ca în acest paragraf să se menţioneze doar două aspecte esenţiale: 1) obiectul dosarului judiciar şi 2) partea care a solicitat proba cu expertiza contabilă judiciară admisă de organul judiciar. De regulă. Părţile în proces (civil . Str.) sunt: 1) Persoană juridică creditoare: Consiliul Local al Municipiului Dej.

Secţia Jurisdicţională nr. redactează „Paragraful (iii)" astfel: «în dosarul nr. „AQUASOM" S.581. solicită instanţei admiterea probei de expertiză contabilă.836 lei.apărare. în sumă de 30. De exemplu: Expertul contabil numit din oficiu în dosarul nr.143 lei. inculpatul N.)». 44/139/D/l999. Dacă există astfel de cuantumuri cifrice. aflat pe rolul Colegiului Jurisdicţional Cluj al Curţii de Conturi a României pentru rejudecare. în cazul în care la baza procesului judiciar stă un act de control legal întocmit şi contestat în „Paragraful (iii)". debitorii S. 812/1999 . 6/2000. compus din: a) Plăţi ilegale din alocaţii bugetare în sumă de 29. 244/1999.504. b) Majorări de întârziere stabilite de procurorul financiar de pe lângă Curtea de Conturi Judeţeană Cluj.307 lei.086..C. care nu vizează cuantumuri cifrice determinate anterior dispunerii probei cu expertiza contabilă.L. reprezentând diferenţa la preţul de decontare a lucrărilor de investiţii la obiectivul „Optimizarea producerii energiei ter mice la CT6..C. depusă la do sarul nr. „Paragraful (iii)" trebuie să le menţioneze. ca urmare a Deciziei Curţii de Conturi a României . Dej se află în rejudecare pentru obligaţii fiscale. CT7 şi CT8 din cartierul Dealul Florilor Dej". Colegiul Jurisdicţional Cluj dispune din oficiu proba cu expertiza contabilă (. Dej şi S. 6/2000.A. „TERMIA" S. pe care instanţa o acceptă prin încheierea de şedinţă din 26 noiembrie 2002». trebuie să fie menţionat 142 . O astfel de formulare a „Paragrafului (iii)" este suficientă când obiectul dosarului judiciar este o problemă de ordin general.pentru un prejudiciu cauzat bugetului local al municipiului Dej de 60. conform Adresei nr. Pentru rezolvarea acestei cauze în rejudecare.A.

l + rd. în dosarul penal nr. 173/1999. ca urmare a finalizării cercetării penale efectuate în baza actului de control încheiat la data de 09. redactează „Paragraful (iii)" astfel: «în dosarul penal nr. este judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată şi delapidare. Perioada supusă controlului financiar de gestiune a fost: septembrie 1995-13 noiembrie 1997.854.851 lei. gestionată de inculpatul I.557. infracţiuni invocate în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin. 173/1999. cu ocazia controlului financiar de gestiune efectuat la Cooperativa de Consum Margău.500 lei 4) TVA nevirată bugetului statului___________902.respectivul act de control. Cooperativa de Consum Margău.012. secţia de producţie RAME I. s-a constituit parte civilă pentru suma de 22. 173/1999.n.1998 de către compartimentul CFI (Control Financiar Intern .537 lei . FEDERALCOOP Cluj. ca provenind din: a) Prejudiciu de bază: 1) Produse finite vândute şi nedecontate 5.368 lei 2) Lipsă cherestea răsinoase 4. 4) 11.552 lei 5) TOTAL prejudiciu de bază (rd.835. aflat pe rolul Judecătoriei Huedin .04.R.R.625.000 lei 3) TVA aferentă cherestea răsinoase l . De exemplu: Expertul contabil numit din oficiu în dosarul penal nr.n. inculpatul I.017.420 lei b) Foloase nerealizate: 6) Dobânzi bancare achitate de cooperativă pentru creditele angajate 143 2. 2 + rd. constatările organului de control şi partea contestatară.judeţul Cluj.) din cadrul FEDERALCOOP Cluj. 3 + rd.

6%) 5.420 + 2. conform adresei FEDERALCOOP Cluj nr.01.424. 6 + rd. Cooperativa de Consum Margău.428 lei 3) TOTAL actualizări la inflaţie (rd.854. în redactarea acestui paragraf rolul expertului contabil este pasiv. 2) 8.423. Pentru rezolvarea cauzei. 472/1999 depusă la dosarul cauzei rezultă că actualizarea la inflaţie s-a calculat astfel: 1) Pentru anul 1998 (11.835.411.683 lei Inculpatul I. 4) Redactarea paragrafului (iv): Obiectivele (întrebările) expertizei contabile.573.537 = = 14.1999 (14.R.03.851 lei Din adresa FEDERALCOOP Cluj nr.851.557. în fiecare caz concret expertul contabil trebuie să-şi pună în valoare propriul raţionament şi propria experienţă profesională.7) Actualizarea la inflaţie.255 = = 20. contestă atât prejudiciul de bază. întrucât nu poate (nu este abilitat) să schimbe formularea obiectivelor (întrebărilor) organului juridic care a dispus expertiza contabilă. 5 + rd.957 x 40.212 x 12. admite proba cu expertiza contabilă (.01. declarându-se nevinovat. l + rd.263. 472/1999 pentru perioada 01.255 lei 2) Pentru perioada 01.957 + 5. si solicită admiterea probei cu expertiza contabilă.1999 8. cât şi foloasele nerealizate de FEDERALCOOP Cluj.411..894 lei 8) TOTAL pretenţii (rd.7%)________________2.1999-31.851.)».1998-31. Exemplele prezentate privind redactarea „Paragrafului (iii)" sunt ilustrative. 144 . judeţul Cluj. 7) 22. Judecătoria Huedin.03..

şi nu tariful profesional CECCAR. care este întinderea lui şi.). Vă rugăm ca. el poate fi pus în valoare în faza numirii experţilor prezentată (comentată) detaliat pe parcursul prezentei lucrări. modalitatea producerii». eventual..).n.n. De ase145 .1999. expertul contabil numit din oficiu a redactat „Paragraful (iv)" astfel: «Să vă pronunţaţi dacă există sau nu prejudiciu în prezenta cauză. conform următoarelor obiective: Să vă pronunţaţi dacă există sau nu prejudiciu în prezenta cauză. să efectuaţi un raport de expertiză (contabilă . 212 (judeţul Cluj . judeţul Cluj. în acest context. până la termenul de judecată din data de 10. domiciliat în comuna Margău nr. eventual. Menţionarea într-un paragraf distinct a perioadei şi a locului efectuării lucrărilor de expertiză contabilă judiciară rezidă din necesitatea programării misiunilor privind expertizele contabile. atâta timp cât organele judiciare practică tariful orar. 5) Redactarea paragrafului (v): Perioada şi locul efectuării expertizei contabile judiciare. 173/1999. aflat pe rolul Judecătoriei Huedin.06. iar în caz afirmativ. modalitatea producerii».n. expertului contabil numit din oficiu i s-a comunicat: «în scopul soluţionării cauzei penale privind inculpatul I. pentru fals în înscrisuri şi delapidare.R. iar în caz afirmativ. care este întinderea lui şi. Acest paragraf poate avea incidenţe şi asupra dimensionării onorariului expertului contabil.n. Dacă rolul activ al expertului contabil numit în expertiza contabilă judiciară nu poate interveni în redactarea „Paragrafului (iv)".De exemplu: în dosarul penal nr.

De exemplu: în dosarul penal nr. locul unde se află documentele şi evidenţele contabile supuse expertizării. perioada alocată de expertul contabil pentru fiecare lucrare în parte poate constitui un criteriu de apreciere a calităţii lucrărilor de expertiză contabilă judiciară în cadrul controlului de calitate reglementat şi organizat de Corp. trebuie implicit corelată cu: a) Paragraful (iii): împrejurările în care a luat naştere procesul judiciar. b) Paragraful (iv): Obiectivele (întrebările) expertizei contabile judiciare. menţionat în acest paragraf. 6) Redactarea paragrafului (vi): Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei. 173/1999. aflat pe rolul Judecătoriei Huedin. Selectarea materialului documentar de bază. De exemplu: în dosarul penal nr. judeţul Cluj. expertul contabil numit din oficiu a redactat „Paragraful (v)" astfel: «Lucrările expertizei contabile s-au efectuat la sediul Cooperativei de Consum Margău. judeţul Cluj.menea.1999».05. Redactarea acestui paragraf trebuie să fie cât mai concisă posibil. expertul contabil numit din oficiu a redactat „Paragraful (vi)" astfel: 146 . 173/1999. judeţul Cluj (corelat cu paragrafele (iii) şi (iv) exemplificate anterior). în perioada 15. aflat pe rolul Judecătoriei Huedin.199930. Nu trebuie precizat în acest paragraf materialul documentar analitic care vizează fiecare obiectiv (întrebare) în parte fixat(ă) expertizei contabile judiciare. Locul desfăşurării expertizei contabile judiciare trebuie să fie. în principiu. în acest paragraf trebuie menţionat materialul documentar de bază rezultat din obiectul dosarului judiciar în care s-a dispus expertiza contabilă si din ansamblul obiectivelor (întrebărilor) fixate expertizei contabile judiciare.05.

.n. d) Documentele primare privind producţia realizată în secţia de producţie RAME I din cadrul Cooperativei de Consum Margău şi decontarea acesteia de către gestionarul I. din cadrul Cooperativei de Consum Margău. Acest paragraf se consideră a fi o continuare a „Paragrafului (v)": Perioada şi locul redactării expertizei contabile vizează aspecte similare (asupra cărora nu revenim . c) Dosarul de personal al gestionarului I.R. 35) prevede ca.n. au ridicat probleme şi/sau au dat explicaţii în timpul efectuării expertizei contabile judiciare. 7) Redactarea paragrafului (vii): Perioada redactării raportului de expertiză contabilă. secţia de producţie RAME I. 173/1999 al Judecătoriei Huedin.R.1999 al Compartimentului CFI (Control Financiar Intern . privind raporturile sale de muncă si salarizare cu Cooperativa de Consum Mar gău din cadrul FEDERALCOOP Cluj.R.R. în contactul lor cu expertul contabil. 2 la Norma nr. gestionată de I. b) Procesul-verbal din 09.». gestio nată de către I. judeţul Cluj. e) Inventarele anuale din perioada 1995-1997 efectuate de către revizorii FEDERALCOOP Cluj.«Pentru întocmirea raportului de expertiză contabilă s-au examinat şi analizai următoarele documente şi evidenţe: a) Dosarul cauzei nr. Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ (Anexa nr.04.. în completarea acestui paragraf. la secţia de producţie RA ME I. 147 . să se menţioneze dacă: a) în dosarul judiciar respectiv s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile.a se vedea „Paragraful (v)").) din cadrul FEDERALCOOP Cluj privind controlul financiar de gestiune al Cooperativei de Consum Margău. b) părţile interesate în expertiză.

în spiritul colegialităţii şi al respectului reciproc. deoarece. este recomandabil ca experţii contabili implicaţi să se întâlnească pentru a discuta concluziile (răspunsurile) la care au ajuns.1999. judeţul Cluj. dacă s-au mai efectuat expertize contabile în aceeaşi cauză.Menţiunea privind efectuarea sau nu de alte expertize contabile în cauză este obligatorie. aflat pe rolul Judecătoriei Huedin. deoarece expertul contabil nu administrează probe în procesul judiciar. 173/1999. cu obiective (întrebări) similare şi/sau corelative. iar părţile. deoarece examinarea (expertizarea) profesională a aceluiaşi material documentar ar trebui să conducă la concluzii (răspunsuri) relativ similare.06. Menţiunea privind problemele ridicate şi explicaţiile date de părţi în timpul efectuării expertizei contabile judiciare este facultativă. oricum. în care nu a fost efectuată altă expertiză contabilă judiciară. Mai mult. Spre exemplificare. în alt context. Aceasta. ci numai pe materialul documentar de bază şi analitic interpretat în conformitate cu preceptele ştiinţei contabile. atunci expertul contabil trebuie să-şi motiveze concluziile (răspunsurile) şi vizavi de concluziile (răspunsurile) expertizelor contabile anterioare. 148 . eventual doar nuanţate. în procesul judiciar. dacă concluziile (răspunsurile) expertizelor contabile consecutive sunt diferite şi/sau contradictorii.06. Aceasta. expertul contabil nu îşi poate fundamenta concluziile (răspunsurile) pe declaraţiile şi explicaţiile părţilor. expertul contabil numit din oficiu a redactat „Paragraful (vii)" astfel: «Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a efectuat în perioada 01. Expertul contabil poate să o facă doar dacă o consideră relevantă pentru organul judiciar care a dispus expertiza contabilă.1999-03. ilustrăm: a) în dosarul penal nr. în această cauză nu s-a efectuat altă expertiză contabilă». au propriile lor mijloace procedurale de a-şi releva susţinerile si explicaţiile în faţa organelor judiciare.

s-a efectuat în perioada 27. să răspundă la unele obiecţii ale acesteia. Data depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară trebuie să fie cu cel puţin 5 zile înainte de termenul sorocit pentru judecată (art. se efectuase o expertiză contabilă judiciară de către expertul contabil I. la cererea uneia dintre părţi.).b) în dosarul penal nr.F. cu sau fără consultarea expertului contabil.F. cu concluzia: Menţin raportul de expertiză informa si conţinutul depuse la dosar şi apreciez că obiecţiile sunt netemeinice şi nerelevante. în aceste condiţii am procedat.04.2000-29. Normal ar fi ca expertul contabil să fie consultat cu privire 149 . la dosarul cauzei la data de 23. 8) Redactarea paragrafului (viii): Data depunerii raportului de expertiză contabilă. întocmit în calitate de expert asistent. sediul materiei -n. expertul contabil recomandat de pane a redactat „Paragraful (vii)" astfel: «Redactarea prezentului raport.2000.. C. instanţa a acceptat cererea părţii petente. Acest paragraf încheie filmul misiunilor privind expertizele contabile judiciare. aflat pe rolul Tribunalului Cluj.04.n. completările şi răspunsurile la obiecţii. termenul-limită pentru depunerea raportului de expertiză contabilă judiciară este asimilat de către ordonatorii de expertize contabile judiciare..500/R/1999.F. în calitate de expert asistent. Acestea au fost depuse de expertul I. Concomitent. în această cauză s-a întocmit un raport de expertiză contabilă de către expertul contabil I. la întocmirea prezentului raport separat». din discuţii rezultând că doreşte să efectueze şi să depună individual. Secţia comercială şi de contencios administrativ. în raportul său.03. la dosarul cauzei. numind un expert recomandat de ea. 3. 209. Am luat legătura cu expertul I. numit din oficiu. De regulă..2000. căruia instanţa i-a solicitat. în special de către instanţele judecătoreşti.. cu termenele fixate pentru judecată.F.p.c.

Dacă expertul contabil nu este consultat asupra termenului de depunere al raportului de expertiză contabilă judiciară. până în prezent.P. Solicităm amânarea termenului de depunere a expertizei contabile pentru data de 15 octombrie 1998. desigur.. 677/P/1998. în dosarul nr. 677/P/1998. De exemplu: în dosarul nr. numit din oficiu..iunie 1997). el are dreptul de a solicita organului judiciar care a dispus expertiza contabilă un nou termen. din cauza volumului mare de muncă necesar efectuării expertizei (1994 . învederăm că documentele contabile aferente lunii decembrie 1994 nu au fost puse.P. nu poate fi respectat.la termenul fixat. experţii contabili A. motivat. recomandat de inculpat. Totodată. expert numit din oficiu. la dispoziţia 150 . expert recomandat de inculpatul C. aflat în cercetarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj. considerând că termenul iniţial fixat pentru depunerea raportului de expertiză contabilă judiciară.D..C.. şi P. dispus în cauză. şi 2) P. pentru a învedera organului judiciar dacă expertiza contabilă judiciară poate sau nu să fie elaborată până la următorul termen de judecată.D. au adresat organului judiciar cererea al cărei conţinut îl redăm în caseta următoare: Către PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ Subsemnaţii: 1) A.

de manieră: «Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la________________».expertizei.) data de 22.1998 în contextul acestui dosar.12..1998. necesitat de expertizarea unui număr mare de documente primare..) de la înfiinţare şi până la 31. „Paragraful (XIII)" trebuie redactat concis.. precum si oricare alte documente primare care ar putea ajuta la definitivarea expertizei. precum şi a perioadei mari de timp supuse expertizării.10. 151 . deşi au fost solicitate de aceştia. şi P. recomandat de parte. Din cauza volumului de muncă laborios. respectiv contabilitatea sintetică a celor două societăţi (. Cluj-Napoca.P. Am solicita ca. să se depună diligentele necesare pentru obţinerea evidenţelor menţionate anterior. în condiţiile în care termenul fixat iniţial pentru depunerea raportului de expertiză contabilă judiciară poate fi respectat. s-a solicitat prelungirea termenului pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă pentru data de 15. vă mulţumim anticipat. 01. experţii contabili A.09. au redactat „Paragraful (viii)" astfel: «Prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj s-a stabilit ca termen de depunere a expertizei contabile (.. a lipsei unor documente care nu au putut fi puse la dispoziţia experţilor. în speranţa rezolvării favorabile a prezentelor solicitări..D.08.. numit din oficiu. deşi acestea ar fi de real folos pentru definitivarea lucrării. în limita posibilităţilor.1997.1998».

Modele de redactare profesională a Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Redactarea acestui capitol al raportului de expertiză contabilă judiciară presupune: a) reluarea formulării fiecărui obiectiv (fiecărei întrebări) din „Paragraful (iv)": Obiectivele (întrebările) expertizei conta bile.2. Modele de redactare profesională a Capitolului III CONCLUZII Redactarea acestui capitol constituie. emisă de către S. pe care se bazează (fundamentează) concluzia (răspunsul) la obiectivul (întrebarea) formulat(ă).B. a fost sau nu înregistrată în evidenţele contabile ale S. Modele de redactare de acest gen au fost prezentate în subparagraful 3.L Expertul contabil numit din oficiu în această cauză a redactat: 152 .069/2002.C. aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca: Dacă factura nr. b) menţionarea materialului documentar analitic expertizat.C. reluăm: Obiectivul „i" din dosarul penal nr. practic..R.4. Le considerăm suficiente sub aspect ilustrativ. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile. concis si fără ambiguităţi la obiectivul (întrebarea) formulat(ă). „SOMEŞUL RECE" S. Spre ilustrare. concise şi fără ambiguităţi din capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE la fiecare obiectiv (întrebare) fixat(ă) expertizei.L. din 20 decembrie 1998. C. reluarea formulărilor clare. 1.R. 2366609. c) formularea răspunsului clar. „RELANI INVEST" S.

12. în astfel de redactări nu există recomandări universal valabile. textul prezentat în caseta următoare: La obiectivul nr. din care rezultă că factura respectivă a fost înregistrată în contabilitatea S. 3101/31. 2366609/20.(i)" «Dacă factura nr. b) în Capitolul III CONCLUZII. „SOMEŞUL RECE" S. „RELANI INVEST" S.a) In capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE.1998. prin nota de contabilitate nr.L. 2366609/20.R.R. prin nota de contabilitate nr.C.R.C..R.12.12.1998 în contabilitatea S.L.R. „RELANI INVEST" S. emisă de către S. 153 .12...» Pentru a răspunde la acest obiectiv s-a expertiza! circuitul contabil al facturii nr.C.L. 3101/31. 2366609 din 20 decembrie 1998. textul prezentat în caseta următoare: Obiectivul .1998 a fost înregistrată în contabilitatea S. „RELANI INVEST" S.C. „RELANI INVEST" S.C.L. „(i)" Factura nr.1998. Profesionalismul si experienţa expertului contabil trebuie să-şi spună cuvântul.L. a fost sau nu înregistrată în evidenţele contabile ale S.

35) cuprinde un paragraf sau un capitol final în care expertul(ţii) contabil(i) poate(pot) face unele consideraţii sau precizări suplimentare vizavi de obiectivele (întrebările) fixate expertizei contabile. Ei trebuie însă să se conformeze deontologiei şi experienţei profesiei contabile liberale. constituie o încălcare gravă a principiilor deontologice şi a atribuţiilor cărora expertul contabil trebuie să li se conformeze. deoarece simpla lui existenţă într-un raport de expertiză contabilă judiciară vine în contradicţie cu principiul deontologic privind secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil în misiunile privind expertizele contabile. Opţiunea de a introduce sau nu un astfel de paragraf sau capitol final într-un raport de expertiză contabilă judiciară aparţine expertului(ţilor) contabil(i). Modele de redactare profesională a Capitolului IV COSIDERATIILE PERSONALE ALE EXPERTULUKTILOR) CONTABIL(I) Modelul profesional al RAPORTULUI DE EXERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ (Anexa nr. dacă expertul contabil optează pentru introducerea acestui paragraf sau capitol în raportul de expertiză contabilă judiciară.D. 2 la Norma nr. în special de către expertul contabil numit din oficiu. dacă informaţiile prezentate sunt în beneficiul părţii care 1-a recomandat. 154 . Orice intenţie sau tendinţă de incriminare. Recomandabil este ca expertul contabil numit din oficiu să evite acest paragraf sau capitol final al raportului de expertiză contabilă judiciară. deoarece simpla reluare a problemelor tratate deja în capitolele anterioare ale raportului de expertiză contabilă judiciară nu are nicio justificare. fără a incrimina însă părţile adverse în procesul judiciar. Acest paragraf sau capitol trebuie uzitat cu deosebită precauţie. explicit sau implicit relevă mai mult decât i se cere. în alt context. cu precizarea că acest paragraf sau capitol poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că i-ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabilă. chiar şi disimulată. Poate uzita de el expertul contabil recomandat de parte.

3.1.3. posesor al carnetului de expert contabil nr.2. domiciliul sau sediul social al clientului) 155 . Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILĂ EXTRAJUDICIARA şi redactarea acestuia Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ recomandat profesional de Corp este prezentat în caseta următoare: RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (i) Subsemnatul_______________________expert contabil.________________am acceptat misiunea efectuării unei expertize contabile extrajudiciare pentru___________________________________________ (Se menţionează denumirea.________înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Auto rizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea___________Po ziţia__________ (Dacă sunt mai mulţi experţi contabili acesta se repetă pentru fiecare) Paragraful (ii) în baza contractului nr. domiciliat în_____________________________________.

nr._________din contractul nr.____________ obiectivele fixate prezentei expertize contabile extrajudiciare sunt: Obiectivul nr.Paragraful (iii) împrejurările şi circumstanţele care 1-au determinat pe client să apeleze la prestaţia noastră sunt: __________________________________________________ Paragraful (iv) Conform art. l_________________________________ Obiectivul nr. 2 Obiectivul nr. n Paragraful (v) Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada __________la sediul social / domiciliul_________________ Paragraful (vi) Materialul documentar care a stat la baza efectuării exper tizei constă în:______________________________________ 156 .

dacă este cazul) în conformitate cu documentele expertizate formulăm. fiscali etc.).Paragraful (vii) Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada____________________. la obiectivul nr. i. In cauză s-au efec tuat / nu s-au efectuat alte expertize contabile. i s-au exa minat următoarele documente: _______________________ (Descriere detaliată cu trimitere la anexe. Problemele ridicate de părţile interesate în expertiză si explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei sunt: Paragraful (VIII) Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză con tabilă a fost fixată la____________________şi prelungită la __________________________(Dacă este cazul) Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectivul nr. următorul răspuns:______________________ (Se redactează răspunsul clar. s-au utilizat / nu s-au utilizat lucrările altor experţi (tehnici. i (i = l. n) Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. concis şi fără ambiguităţi) 157 .

Capitolul III CONCLUZII în conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză. l________________________________ Obiectivul nr.) Expert(ţi) contabil(i): 158 . considerăm necesar să facem următoarele precizări: ________________________________________________ (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile. Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL®. n (Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru a veni în sprijinul beneficiarului prezentului raport de expertiză contabilă. formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: Obiectivul nr. El poate face obiectul unui capitol separat. 2 Obiectivul nr.

care prevede că relaţiile experţilor contabili. pct. în Paragraful (i) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CON TABILĂ EXTRAJUDICIARĂ se va menţiona denumirea şi sediul social al societăţii comerciale de profil. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. Prin urmare. nr. pag. Practica începe să evolueze în această nouă direcţie. 2001. 65/1994 cu modificările ulterioare.COMENTARII Redactarea RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ trebuie să respecte aceleaşi exigenţe ca şi redactarea RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ. 65/1994. cum ar fi: 1) Dacă reglementările procedurale (Codul de procedură civilă şi penală) în materie de expertiză contabilă judiciară nu auto rizează încă solicitarea unor astfel de expertize societăţilor comerciale de profil (constituite în baza Ordonanţei Guver nului nr. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. 159 . cu unele particularităţi. să fie aplicat. 2) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare nu există niciun impediment ca art. ediţia a IlI-a. l din prezenta lucrare).1. precum şi numele şi calitatea persoanei care reprezintă societatea în relaţiile cu clientul (a se vedea recomandările privind paragraful similar din RAPORTULDEEXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ . semnat de ambele părţi34. în cazul în care o expertiză contabilă extrajudiciară este so licitată unei societăţi de consultanţă şi expertiză contabilă. în Paragraful (ii) 34 O.3.G.subparagraful 3. Editura CECCAR. 65/1994. partea şi poziţia acesteia în Tabloul Corpului. Bucureşti. un astfel de impediment nu există pentru expertizele contabile extraju diciare. cu modificările ulterioare).1. 19. contabililor au torizaţi si societăţilor comerciale de profil cu clienţii se sta bilesc prin contract scris de prestări de servicii.

din prezenta lucrare). Totuşi. în Paragraful (iii) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CON TABILĂ EXTRAJUDICIARĂ.1. 5. cu conciziune. apreciem că în RAPORTUL DE EXPER160 . Paragraful (vi) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CON TABILĂ EXTRAJUDICIARĂ este. Aceasta. împrejurările si circumstan ţele care 1-au determinat pe client să solicite prestaţia expertului(ţilor) contabil(i) sau societăţii comerciale de profil tre buie prezentate mai detaliat decât în cazul expertizelor con tabile judiciare. domiciliul sau sediul social al clientului. claritate şi fără detalii inutile. pct. similar celui din RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JU DICIARĂ. în care împrejurările şi circumstanţele procesului judiciar sunt conturate.1. în timp ce utilizatorul ex pertizei contabile extrajudiciare ia cunoştinţă pentru prima dată despre împrejurările şi circumstanţele care 1-au deter minat pe client să solicite expertiza contabilă extrajudiciară.3. şi în cazul expertizelor contabile extrajudiciare acest paragraf trebuie redactat în mod profesional. obiectivele expertizei conta bile extrajudiciare trebuie să coincidă cu cele formulate în contractul scris de prestări de servicii. Paragraful (v) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTA BILĂ EXTRAJUDICIARĂ privind durata şi locul desfăşu rării acesteia este important din aceleaşi considerente prezen tate în legătură cu paragraful similar al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ (a se vedea subparagraful 3. de asemenea.3) 4) 5) 6) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ trebuie să se menţioneze numărul contractului scris de prestări de servicii şi denumirea. Totuşi.. deoarece organul judiciar are la în demână dosarul cauzei. în Paragraful (iv) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CON TABILĂ EXTRAJUDICIARĂ.

fiscali etc. deoarece beneficiarii expertizelor contabile extrajudiciare nu au la dispoziţie un dosar al cauzei în care astfel de aspecte să fi fost deja relevate şi deci cunoscute de client. care trebuie să fie data convenită prin contractul scris de prestări de servicii. eventual prelungită prin acte adiţionale la respectivul contract. Desigur. eventualele lucrări ale altor experţi (teh nici.7) 8) 9) TIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ expertul(ţii) contabil^) este (sunt) obligat(ţi) să-şi exprime consideraţiile privind calitatea materialului documentar de bază care a stat la baza elaborării lucrării comandate de client. Aceasta. în Paragraful (vii) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ este recomandabil ca expertul(ţii) contabil(i) să analizeze în detaliu eventualele expertize contabile efectuate pe acelaşi obiectiv şi/sau pe obiective tangente. Redactarea Capitolelor II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi III CONCLUZII ale RAPORTULUI DE 161 .). astfel de detalieri trebuie prezentate doar în măsura în care expertul(ţii) contabil(i) consideră că sunt utile în primul rând clientului si apoi altor eventuali utilizatori ai expertizelor contabile extrajudiciare. în Paragraful (viii) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ trebuie să se menţio neze explicit data fixată pentru depunerea acestuia. ceea ce în cazul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ nu este recomandat. precum şi punctele de vedere ale specialiş tilor din subordinea clientului sau a altor părţi interesate în efectuarea expertizei contabile extrajudiciare comandate de client. cu excepţia situaţiilor în care organul judiciar cere în mod expres acest lucru prin formulările obiectivelor (întrebărilor) fixate expertizei contabile judiciare.

introducerea în RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ a Capitolului IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I) trebuie încurajată.EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ trebuie să fie la fel de clară. relevând clientului şi altor potenţiali utilizatori ai expertizei contabile extrajudiciare punctele de vedere ale unui profesionist contabil asupra derulării tranzacţiilor expertizate. Spre ilustrare: Prezentăm în caseta următoare un model de RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ redactat profesional: 162 . Prin urmare. De altfel. recomandabil doar ca excepţie în RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ. Consideraţiile personale ale expertului(ţilor) contabil(i) în aceste capitole nu îşi au locul. nu şi în raport cu clientul. Ele pot fi prezentate în Capitolul IV CONSIDERAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I). în misiunile de expertize contabile extrajudiciare. Acest capitol. concisă şi fără ambiguităţi ca în cazul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ. confidenţialitatea operează numai în raport cu terţii. poate prezenta o deosebită utilitate în RAPORTUL DE EXPERTIZĂ JUDICIARĂ.

Apreciem că a procedat corect. Paragraful (ii)* în baza contractului nr.R. prin Sentinţa Civilă nr.842 lei reprezintă amortismente incluse în costuri de către pârâtă. 163 .L. 7. am acceptat misiunea efectuării unei expertize contabile extrajudiciare pentru S.. S. poziţia 150. 1.C. posesor al carnetului de expert contabil nr. „GARAMOND" S. Notă*: Expertul contabil. înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea I. a hotărât să atace Sentinţa Civilă nr.C.. domiciliat în Cluj-Napoca. din care 31.C. 403/C/1998.R. „GARAMOND" S.L. cu sediul social în Cluj-Napoca.L. Fabricii nr.278/1996. „PANEDOR" S. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ.630 lei. aflat pe rolul Tribunalului Cluj. Str.R. se aflăîntr-un litigiu comercial în calitate de pârâtă cu reclamanta S. care. obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 204.583. Marinescu nr.P. Pârâta S.C. „GARAMOND" S. 10/1998.204. în dosarul nr. nu a considerat necesar să detalieze Paragraful (iii). 403/C/1998 în apel.. 19.R. J.989.RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARĂ Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (i)* Subsemnatul.L. Str. constatând în speţă existenţa unui dosar detaliat al cauzei. 93. pentru pregătirea căruia solicită o expertiză contabilă extrajudiciară.

S. puse la dispoziţie de S.1998 la sediul social al S.04.583. „PANEDOR" S.L. în suprafaţă de 278 mp. „GARAMOND" S.R.L. „GARA MOND" S.R. „GARA MOND" S. l din contractul nr.L.R.L. având ca obiect valorificarea în comun a spaţiului situat în Str. „PANEDOR" S. „GARAMOND" S.1994 cu privire la dezvoltarea prin asociere a tipografiei din Str. Pascaly nr.1993.R. Pascaly nr..1998-10.R.C. „PANEDOR" S.C.01.L. 7.C.R. 7.C. prin 164 . Contractul nu reglementează modalitatea de decontare a amortizării imobilizărilor corporale ale părţilor.5% din profitul net realizat din activitatea tipografică. obiectivul fixat prezentei expertize contabile extrajudiciare este: «în ce măsură sunt justificate pretenţiile S. legate de includerea în costuri a amortizării utilajelor de către S.R. „PANEDOR" S..04. la dispoziţia S.842 lei?» Paragraful (v)* Lucrările prezentei expertize contabile extrajudiciare s-au efectuat în perioada 01.C. „GARAMOND" S. pentru a fi utilizat în scop productiv (ti pografie). calculate la suma de 31.L.05.L. Paragraful (vi)* La baza efectuării prezentei expertize contabile extrajudiciare au stat următoarele piese din dosarul nr.C. şi S.L.C.Paragraful (iv)* Conform art. pus de S.L. 001/13.C. 10/1998. o cotă de 33.: 1) Contractul de asociere nr. 7.278/1996.L.R. 2) Nota adiţională din 07.R.R.C. se obligă să verse lunar în contul S. pentru o perioadă de cinci ani. intervenit în tre S. „GARAMOND" S.C.

la utilaje si dotări. Pe obiectivul fixat prezentei expertize contabile extrajudiciare s-a mai efectuat o expertiză contabilă judiciară de către expertul contabil I. în care.C. dar modalitatea decontării amortizării imobilizărilor corporale ale părţilor este din nou eludată.S. „GARAMOND" S.1996 la contractul de asociere nr. expertul contabil a subliniat în acest paragraf clauzele contractuale cu strictă incidenţă asupra obiectivului expertizei contabile extrajudiciare.05.F.. în explicaţiile date în timpul desfăşurării prezentei expertize contabile extrajudiciare.R. 001/13. cu 31. 3) Actul adiţional din 01. nu a 165 . a Concluzionat: «Amortizarea utilajelor si instalaţiilor de lucru ale S. 2. expertul contabil I.1998-14.C.05. a fost de 94." Notă*: Se observă că.1993. ceea ce.07.L. în mod profesional.583.R.L..5%)».F. în speţă expertul contabil I. secţia Comercială şi de Contencios Administrativ. „PANEDOR" S.1993.5% prevăzută în contractul de asociere nr. „PANEDOR" S.L.128 x 33. la spaţiu. 001/13. 001/13. numit din oficiu de către Tribunalul Cluj.L. susţine.L. că.04.05. în raport de cota de 33.R. la art.C..842 lei (94. inclusă în costuri în perioada septembrie 1993 ..1998.128 lei.C. S.R. „GARAMOND" S. părţile îşi vor calcula amortismentele lunare . S.04.C.280.1993.octombrie 1996. este stipulat următorul text: „Pe baza evaluărilor făcute de comun acord.care se fac mai multe concretizări la contractul nr.F. în formularea concluziei sale. a diminuat profitul net ce revenea S.R. „GARAMOND" S.280. Paragraful (vii)* Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă extrajudiciară s-a făcut în perioada 11.

R.R.C.583. Paragraful (viii)* Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă extrajudiciară la sediul social al S. în sumă de 69. legate de includerea în costuri a amortizării utilajelor de către S.1996.C.L.ţinut cont de clauzele contractuale din contractul de asociere nr. S.C.iunie 1996. şi ale actelor adiţionale acestuia.05.R. 166 .. „GARAMOND" S. este 15. „GARAMOND" S.1998.C..R. la spaţiu. „PANEDOR" S.R. „PANEDOR" S. potrivit art. aferentă perioadei septembrie 1993 .C.239 lei. 001/13.L. componentă a costurilor acestei activităţi.R.L.842 lei?» Pentru a răspunde acestui obiectiv al prezentei expertize contabile extrajudiciare s-au examinat clauzele contractului de asociere nr. Capitolul H DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectul expertizei «în ce măsură sunt justificate pretenţiile S. la utilaje şi dotări. 001/13..1993 dintre S. este o cheltuială de producţie a activităţii tipografice.. 10/1998.483. „GARAMOND" S.L.C. „GARAMOND" S.L.R.L." Prin urmare: a) Amortizarea utilajelor şi instalaţiilor de lucru ale S. „GARAMOND" S.04.L.1993 şi din actele adiţionale la acesta.07. şi S.. S-a constatat că o clauză expresă privind decontarea amortizării imobilizărilor corporale utilizate în activitatea comună a celor două societăţi comerciale a intervenit doar la data de 01. calculate la suma de 31.L. 3 din contractul nr. „PANEDOR" S. părţile îşi vor calcula amortismentele lunare: S.05. începând cu care „Pe baza evaluării făcute de comun acord.R.C.C.

L. pretenţia justificată a S.889 lei.306.C.796.L.958 lei. este o cheltuială exclusivă a S.C.583. sunt justificate numai pentru suma de 8.276.239).306. adică a profitului obţinut din activitatea desfăşurată.5% din amortizarea inclusă în costurile activităţii tipografice comune este de 8. Capitolul III CONCLUZII Pretenţiile.R.958 lei (24. Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI CONTABIL Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor prezentului raport de expertiză contabilă extrajudiciară considerăm necesare următoarele precizări: 1) Amortizarea imobilizărilor corporale (a mijloacelor fixe) utilizate la o activitate productivă se consideră o cheltu ială normală (şi necesară) de producţie care trebuie avută în vedere la determinarea rezultatului exerciţiului.C.R. „GARAMOND" S.R.L..796. prin care să se stabilească alte modalităţi de su167 .69. „PANEDOR" S. de 23.889 x 33. (94. în legătură cu amortizarea imobilizărilor corporale utilizate în activitatea de tipografie la S.b) Amortizarea utilajelor şi instalaţiilor de lucru ale S.280.306.L.128 .5%).R. sunt nejustificate. în sumă de 24. „GARAMOND" S.842 -8.583. „GARAMOND" S.C.C.884 lei (31.958). 2) Excepţii în privinţa includerii amortizării în costuri pot apărea în cazul unor activităţi economice desfăşurate în comun de mai mulţi agenţi economici. formulate de S. Excepţiile res pective trebuie să facă obiectul unor înţelegeri scrise între părţi. în sumă de 31. în consecinţă. „PANEDOR" S.842 lei.483. reprezentând 33. Restul pretenţiilor reclamantei.L.R.

amortizarea imobilizărilor corporale ale S. expertul contabil nu este abilitat ca mai întâi să refacă sau să aducă la 168 . efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă este îngreunată sau chiar imposibilă din cauza modului defectuos sau neconducerii la zi a contabilităţii tranzacţiilor şi/sau evenimentelor supuse expertizării. „PANEDOR" S.C. desigur.L.R.30 oc tombrie 1996 încetează a mai fi considerată o chel tuială de producţie. în redactările uzuale. ea urmând a se suporta de fiecare parte din cotele de profit care le reveneau din activi tatea de producţie desfăşurată în comun. „GARAMOND" S. Modelul RAPORTULUI DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE şi redactarea acestuia în unele cazuri. In astfel de cazuri. b) Amortizarea aferentă perioadei l iulie 1996 .L.3. 3.1.R. 3) Potrivit înţelegerilor scrise dintre părţi.portare şi de decontare a amortizării imobilizărilor corporale ce concură la realizarea în comun a unei activităţi productive. Cluj-Napoca folosite în comun la activitatea de tipografie pot fi suportate astfel: a) Amortizarea aferentă perioadei de la înfiinţarea acti vităţii comune şi până la 30 iunie 1996 constituie o cheltuială de producţie care se acoperă din profitul obţinut de tipografie. sintagmele marcate cu asterisc (*) nu sunt necesare. cu caracter de excepţie.3. Cluj-Napoca şi S.C. în caseta de mai sus ele au fost utilizate pentru a pune în evidenţă structura RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ si comentariile autorului prezentei lucrări.

nu numai că nu sunt interzise. respectiv prin aducerea la zi a contabilităţii. La o astfel de procedură trebuie să se recurgă numai în cazuri absolut necesare. operaţiuni în urma cărora expertiza contabilă solicitată ar putea fi efectuată. pag. în practică. Procedura de urmat în aceste situaţii este întocmirea unui RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE din care să rezulte argumentat motivele imposibilităţii efectuării expertizei contabile. Această procedură nu trebuie să reprezinte o eschivare a expertului contabil de la efectuarea lucrării solicitate. Şi în asemenea cazuri este oprit ca expertul contabil să se substituie administratorului sau comisiei de cenzori pentru a face verificarea sau aducerea la zi a evidenţelor.n. ' Deteşan. expertize tehnice etc. o frecvenţă mai mare o reprezintă gestiunile care funcţionează în cadrul asociaţiilor de locatari (proprietari . erori care au influenţat concluziile (stabilirea pagubelor reale. lucrările de expertiză sunt considerate suspendate. înainte de întocmirea RAPORTULUI DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE.. Verificarea gestionară nu trebuie confundată cu verificarea pe care o efectuează în anumite situaţii expertul contabil.) va dispune completarea materialului de la dosar si va menţine necesitatea unei expertize contabile.zi contabilitatea şi apoi să procedeze la efectuarea expertizei contabile comandate. op. cit. Prin urmare. expertul contabil trebuie să analizeze cu exigenţă materialul documentar disponibil şi să indice modul în care materialul documentar existent ar putea fi completat. Literatura de specialitate relevă că.. dar ele constituie însăşi esenţa lucrării de efectuare a expertizei35. inventariere.n. Asemenea operaţii prin care se urmăreşte depistarea unor eventuale erori ale organelor de control.). efectuarea unui control legal de fond. legalitatea unor activităţi etc. aceasta se va efectua la noul termen ce se va fixa.n. pe tot parcursul completării dosarului. 36.n. AL.). 169 . în cazul în care organul care a dispus efectuarea expertizei (contabile .

Str. Paragraful (iii)* în urma unui inventar efectuat la magazinul alimentar din Str. şef magazin alimentar din Str. prin Ordonanţa nr.. Gârbău nr. Str.C.L. A. 5. cu sediul social în Cluj-Napoca.706/17. 16/2000. Observa torului nr.L.R. „CRESUS" S. 1. înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea I. expert contabil din oficiu în dosarul penal nr.R. Bizuşa nr. expert contabil..V.06. Serviciul Cercetări Penale. domiciliat în Cluj-Napoca.. 1.. 27. 109 al S. 16/2000 al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj. 2) învinuit: M.P.L. 109 al S. părţile în proces fiind: 1) Reclamant: S.2000 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj. poziţia 105.C. s-a con170 .C. posesor al carnetului de expert contabil nr. Serviciul Cercetări Penale: RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (i)* Subsemnatul. Paragraful (ii)* Am fost numit. întocmit în dosarul penal nr. Observatorului nr. „CRESUS" S.504.R. „CRESUS" S.Spre ilustrare: Prezentăm în caseta următoare un model al RAPORTULUI DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE.

facturi neînregistrate în rapoartele de gestiune şi care este valoarea acestora pe perioada 01.L. 5) Alte modalităţi de creare a prejudiciului. 4) Stabilirea obligaţiilor fiscale de achitat. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj dispune proba cu expertiza contabilă. au procedat la sesizarea organelor de urmărire penală. la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj si la sediul social al S. 171 .R. Paragraful (iv)* Pentru rezolvarea acestei sesizări şi stabilirea realităţii prejudiciului.R. a TVA.1998.06.5 şi 6.august 1999.07.08.V. căreia i s-au fixat următoarele obiective: 1) Dacă există în evidenţele contabile ale S.C. „CRESUS" S.847 lei.803. în sumă de 49.06. „CRESUS" S. Notă*: Nu comentăm formularea unor obiective. 3) Stabilirea furnizorilor neachitaţi.L.L.statal o lipsă în gestiunea condusă de M.C.R. Paragraful (v)* Lucrările de documentare preliminară ale expertizei contabile s-au efectuat în perioada 20. 2) Care este valoarea diferenţei dintre soldul scriptic şi cel faptic pe perioada iulie 1998 . pentru care patronii S. 6) Actele normative încălcate.199831. „CRESUS" S.2000.2000-25.C. Am făcut-o în altă parte a prezentei lucrări. în special 2.

modificată şi completată prin Ordonanţa nr. în astfel 172 . „CRESUS" S. 2) arhiva contabilă a S. 82/1991.2000-27.L.03.C.C. nu a fost organizată nici în compartimentul financiar-contabil distinct din cadrul societăţii.august 1999.1999).08. în conformitate cu Legea contabilităţii nr. In cauză nu s-au administrat alte expertize contabile. „CRESUS" S. aflată parţial la sediul orga nului de cercetare penală şi parţial la sediul social al S. şi nici nu a fost condusă de către persoane autorizate.R. Paragraful (vii)* Redactarea prezentului raport de imposibilitate a efectuării expertizei contabile s-a făcut în perioada 26.L. Paragraful (viii)* Data pentru depunerea raportului de expertiză contabilă dispusă în această cauză este de 30.2000.2000. contabilitatea S.C.06.199824. 22/1996. pe perioada iulie 1998 .L. Prin urmare.Paragraful (vi)* Materialul documentar care a stat la baza documentării preliminare constă din: 1) dosarul cauzei. „CRESUS" S. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE în urma documentării preliminare asupra obiectivelor fixate expertizei si analizei generale a documentelor contabile prezentate de părţi vă învederăm următoarele: 1) In perioada dispusă pentru expertizare (01.R.06.R.06.

109. a gestiunii casei (încasărilor) din vânzări. conţine mai multe neajunsuri. condusă de numitul F.R. Observatorului nr.M.388/1995) şi datele din conturile conta bile sintetice.G. nr. respectiv Registrul-jurnal (cod 14-1-1) şi Registrul-inventar (cod 14-1-2).). potrivit art. nr. 5 din Legea contabilităţii nr.. „CRESUS" S. responsabilitatea gestiunii mărfurilor din magazinul alimentar din Str. dintre care amintim: a) Registrele contabile obligatorii. iar registrul Cartea mare (cod 14-1-3) nu a fost editat de programul in formatic utilizat. 704/1993.M. 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri" şi 4428 „TVA ne exigibilă") şi evidenţele operative şi analitice ale ma gazinului alimentar pentru gestiunea căruia este învi nuită numita V. persoană neautorizată. şnuruită şi parafată de organul fiscal teritorial nu au fost întocmite..de cazuri. Precizăm că întocmirea acestor re gistre contabile este impusă de normele contabile aprobate prin H. Contabilitatea S. în sensul Legii contabilităţii nr. 2. b) Nu s-au efectuat confruntările lunare între înregis trările din conturile sintetice de stocuri (371 „Mărfuri". rapoartele inter mediare de gestiune şi inventarierile neefectuate în conformitate cu Normele privind organizarea şi efec tuarea inventarierii patrimoniului (aprobate prin O.M. Aceasta face să nu existe concor danţe între valoarea NIR-urilor (Notele de intrare-recepţie semnate de învinuita V. în formă legată. c) Reclamanţii. fără respectarea regulilor minimale în materie de organizare a gestiunilor de valori materiale şi băneşti.. au lăsat în sarcina aceleiaşi persoane. 82/1991. în vinuita M. 11 alin.N. inclusiv 173 . 82/1991.V.L.L. răspunderea organizării contabilităţii revine patronului.F.C.

nu are calitatea de gestionar de drept.2) 3) responsabilitatea efectuării de plăţi din încasări.V. „CRESUS" S.L. fără a organiza nicio procedură de control contabil asupra corectitudinii efectuării acestor operaţiuni.C. 54/1994 (art. 174 . nu au relevanţă pentru expertiza contabilă.V.V.R. 22/1969 privind angajarea gestio narilor. în calitate de „şefă de magazin". vă rugăm să vă pronunţaţi asupra menţinerii probei cu expertiza con tabilă. 109 trebuie probată de către reclamanţi în acuzare. în baza cărora învinuita M. V. în consecinţă. Reclamanţii. în urma consultării părţilor. auto rităţilor sau instituţiilor publice. 1). vă rugăm să dispuneţi părţilor să se pună de acord şi să prezinte expertizei: a) Inventarul stocului de marfă şi fila originală a Registrului de casă semnate de învinuita M. şi nu de către învinuită în apărare. ope rează prezumţia de nevinovăţie şi deci eventuala lipsă din gestiunea magazinului alimentar situat în Str. ceea ce înseamnă că în favoarea învinuitei M. Obser vatorului nr. nu au elaborat o decizie internă prin care să stabilească întinderea drepturilor şi obligaţiilor învi nuitei M. ci numai calitatea de gestionar de fapt.V.. constituirea de garanţii şi răspunderea în legă tură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici. în conformitate cu prevederile Legii nr. modificată prin Legea nr. în calitate de administratori ai S. si contrasemnate de reclamanţi. şi nici nu au stabilit garanţiile care trebuiau depuse de aceasta în calitate de „gestionar". în caz afirmativ. învinuita M. l şi 2).V. în raport cu situaţia de fapt si de drept prezentată mai sus (pct. monetarele şi rapoartele intermediare de gestiune întocmite de învinuita M. Prin urmare.

a preluat gestiunea magazinului alimentar situat în Str. anexându-se la fiecare NIR documentele justificative de intrare. state de plată etc. anexân du-se la fiecare filă de Registru de casă semnată de învinuita M. în dosare distincte legate şi şnu ruite. Observatorului nr. 109 la data de 24 august 1999. în baza cărora învinuita M. îmborderiate pe luni şi evaluate în preţuri de vânzare cu amă nuntul. şi/sau înlocuitoarele sale şi contrasemnate de reclamanţi.V. d) Inventarul stocului de marfă şi fila originală a Regis trului de casă semnate de învinuita M. b) Notele originale de intrare-recepţie (NIR) a mărfu rilor intrate în gestiunea magazinului alimentar situat în Str. 109. 109. îndosariate. în care să se prezinte separat operaţiunile de intrări de mărfuri. Observatorului nr. avize de însoţire a mărfurilor etc. îndosariate pe luni. 109 la data de l martie 1998.) privind plăţile efectuate din încasări.. conform NIR-urilor semnate de învinuita 175 . • 5311 „Casa în lei". respectiv facturi si chitanţe fiscale. • 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri". cu file numerotate. e) Registrul Cartea mare (cod 14-1-3) aferent conturilor: • 371 „Mărfuri".V. legate şi şnuruite cu file numerotate. c) Filele originale de Registru de casă în care învinuita M.V.V. Observatorului nr.V. şi contra semnate de reclamanţi. şi contrasemnată de reclamanţi docu mentele justificative (chitanţe. pe luni. de asemenea. a operat plăţi din încasările magazinului ali mentar situat în Str. • 4428 „TVA neexigibilă". în dosare distincte. Observatorului nr. inclusiv TVA. a predat gestiunea magazinului alimentar situat în Str. semnate de învinuita M.

109 în perioada 01.02. sintagmele marcate cu asterisc (*) nu sunt necesare.V.V.06. astfel încât acestea să se limi teze strict la fondul cauzei care face obiectul dosarului penal nr. şi respectiv plăţile efectuate de învinuita M. derulate prin magazinul alimentar situat în Str. înregistrate în filele originale de registru de casă.08. separate de orice alte evidenţe operative şi contabile care nu interesează obiectivele expertizei. Ne permitem. 16/2000 înainte ca reclamanţii să prezinte documentele contabile solicitate. şi contrasemnate de reclamanţi. Capitolul HI CONCLUZII în concordanţă cu cele prezentate în Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. d) şi e). Observatorului nr. de minimum trei săptămâni de la data pu nerii la dispoziţia expertizei a documentelor contabile în forma solicitată la literele a). Reamintim că. aranjate într-o formă care să asigure efectuarea expertizei contabile într-un fond de timp rezonabil.2000. semnate de învinuita M. b). respectuos. 16/08.706/17.V. în redactările uzuale.1998-24. Stabilirea unui nou termen pentru efectuarea expertizei contabile. şi contrasemnate de reclamanţi. c). 27. în caseta de mai sus ele fiind utilizate doar pentru a scoate în evidenţă structura RAPORTULUI DE IMPOSI176 .1999. să solicităm organului de cercetare penală să reflecteze asupra unor posibile reformulări ale obiectivelor stabilite prin Ordonanţa nr.2000.03.f) g) M. ne aflăm în imposibilitatea efectuării expertizei contabile dispuse în dosarul penal nr.

opiniile separate sunt consemnate în cuprinsul raportului sau într-o anexă. Reamintim că opiniile separate pot fi consemnate în cuprinsul raportului sau printr-o anexă. iar organul de cercetare penală i-a decăzut din proba cu expertiza contabilă. se întocmeşte un singur raport de expertiză.BILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE şi/sau comentariile autorului prezentei lucrări. Modele de RAPOARTE DE EXPERTIZĂ CONTABILA CV OPINII SEPARATE y \ In special în procesele judiciare în care au fost numiţi atât experţi contabili din oficiu. indiferent de faptul că au fost numiţi din oficiu sau la recomandarea y\ părţilor. Codul de procedură civilă. precizează: Când sunt mai mulţi experţi. 210. în cadrul verificării metodologice. prevede: Când sunt mai mulţi experţi cu păreri deosebite. reclamanţii nu au procedat la completarea materialului documentar solicitat de expertul contabil. cât şi la recomandarea părţilor pot apărea opinii diferite. 122. Cu privire la acest aspect. pentru ca biroul de expertize. organului care a dispus efectuarea lucrării opinia separată. Oricare va fi această modalitate. expertul 177 .3.1. Dacă sunt deosebiri de păreri. 3. modalitatea de consemnare urmând să fie hotărâtă de colectivul de experţi. Opinie separată poate formula oricare dintre experţi. In speţă. odată cu raportul. biroul local de expertize are obligaţia să urmărească formularea acesteia si să remită. lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia.4. dacă acesta corespunde metodologic. art. iar Codul de procedură penală. In situaţia în care un raport de expertiză contabilă a fost semnat de un expert cu menţiunea „ Cu opinie separată ". să se poată pronunţa asupra temeiniciei ei. art. Raportat la problematica „opiniilor separate" literatura de specialitate relevă că în practica experţilor contabili opiniile expertului care sunt contradictorii cu ale celorlalţi experţi se consemnează în anexe. cu motivarea corespunzătoare.

în care expertul contabil numit din oficiu şi cel recomandat de parte au formulat opinii separate.G. 178 .. 2/2000). Sperăm ca. organizate în baza Decretului nr. se practică procedura întocmirii de rapoarte de expertiză contabilă distincte. Opinia separată a unui expert. cit. Al. chiar dacă aveau opinii separate. experţii contabili consimţeau să întocmească un singur raport de expertiză contabilă. contrar reglementărilor procedurale (Codul de procedură civilă şi penală). Considerăm că şi organului care a dispus efectuarea expertizei contabile îi revine obligaţia ca la admiterea sau înlăturarea opiniilor separate să motiveze hotărârea luată. unde poate fi consultată. organismul profesional CECCAR. potrivit legii36. extrase pe care le considerăm elocvente din două rapoarte distincte de expertiză contabilă judiciară.contabil care formulează opinii separate este obligat să le fundamenteze temeinic pentru a da posibilitatea biroului local de expertize să analizeze variantele prezentate de experţi. acum. să refacă autoritatea pierdută a fostelor Birouri locale de expertize. nr. op. se depune organului care a dispus efectuarea lucrării. tot mai frecvent. prin intermediul experţilor contabili verificatori. nu poate fi transmisă direct părţilor. în paralel. bazându-sepe documentele analizate si făcând parte din raportul de expertiză. prin biroul local de expertize.. 36 Deteşan. Spre ilustrare: Prezentăm. ci experţilor contabili verificatori din structurile Filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). ci. 39. în curând. pag. 79/1971. Precizăm că astăzi verificarea metodologică a experţilor contabili nu mai aparţine birourilor locale de expertize tehnice şi contabile (organizate potrivit O. astăzi în totalitate abrogat. în vederea avizării favorabile sau negative. în caseta următoare. Dacă sub autoritatea fostelor Birouri locale de expertize.

Obiectivul expertizei (obiectiv selectat) «Care au fost prejudiciile aduse acţionarilor şi societăţii din reducerea capitalului social cu suma de 59.2002.06.870 lei şi reducerea pe cale de consecinţă a valorii nominale a unei acţiuni de la 77.870 lei prin reducerea valorii nominale a unei acţiuni de la 77.385 lei la 25.104.A.C. Reglementările legale în vigoare privind retratarea Bilanţului contabil pentru firmele care aplică „Reglementările contabile armonizate cu directivele Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate" aprobate prin Ordin al ministrului finanţelor pu- 179 .004. Redactări ale experţilor în legătură cu obiectivul selectat (prezentare paralelă) Redactări ale expertului contabil numit din oficiu Redactări ale expertului contabil recomandat de parte In Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Consideraţii generale Consideraţii generale Reducerea capitalului social al S. cu suma de 59.004. Temeiurile care au stat la baza acestei măsuri».000 lei.000 lei s-au hotărât în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 14.104. „CEFARM" S.385 lei la 25.

aceşti agenţi economici au obligaţia de a retrata situaţiile financiare.2001. republicată.09. blice (Legea contabilităţii. l alin. nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social". agenţii economici care cad sub incidenţa lor trebuie să întocmească situaţii financiare neretratate.01. urmând a le depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până la data de 30 septembrie a anului următor celui de raportare (art. menţiunea cu privire la reducerea capitalului social este înscrisă în Registrul Comerţului. se încuviinţează modificarea actului constitutiv al S.. Hotărârea de reducere a capitalului social a fost luată de către Adunarea Generală Extraordinară din data de 14. 3 din Legea nr. Prin încheierea judecătorului delegat nr..C. 27 alin. care trebuie depuse la organele în drept până la data de 15 aprilie a anului următor celui de raportare. cu privire la modificarea capitalului social.2002. art.2002.2002. în primul an de aplicare a acestor reglementări. în aplicarea acestui text legislativ (art. în data de 13.în baza hotărârilor Adunării Generale de mai sus se întocmeşte actul adiţional pentru care se acordă data certă la Registrul Comerţului sub nr. în condiţiile în care: • Consiliul de Administraţie prezintă în raportul său obligativitatea reducerii capitalului social: „această operaţiune este determinată de faptul că diferenţele din reevaluarea imobilizărilor. 94/29. în baza încheierii devenite irevocabilă.09. 3. „CEFARM" S. 27 alin.733/13.09. 3). 82/1991). Totodată. A. republicată. 82/1991. 3. respectiv în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 3) sunt imperative.278/05. 1)".2002.06. prin care „se aprobă Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (art. Ministerul Finanţelor Publice emite Ordinul nr. 180 .

în primul an de aplicare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate.P. era obligată să facă retratarea bilanţului contabil întocmit la 31. republicată. raport asupra căruia expertiza nu va face nicio referire asupra corectitudinii. 94/2001. „S. Obiectivul retratării. ci numai că aceste situaţii trebuie „să respecte preve derile Legii contabilităţii nr.F. în aceste condiţii.C.F. nu va face nicio refe rire la obligativitatea stornării reevaluărilor din capitalul so cial. • număr mediu de sala riaţi . • total active 166. • Raportul Auditorului financiar asupra situaţiilor fi nanciare întocmite de S. 4 alin. 2 alin.12.870 lei are la bază prevederile O.104. precum şi Raportul auditorului finan ciar privind retratarea bilan ţului contabil încheiat pe anul 2001".2001.12.C. 2 din O.12.01. 82/1991.C.533 mii lei. S.2001.• Informarea Comisiei de Cenzori cu privire la redu cerea capitalului social preci zează că „reducerea capitalu lui cu suma de 59.566 mii lei.2000 a următorilor indicatori (prevăzuţi de art. la data de 31. „CEFARM" S.M.P.A. nr. a intrat sub incidenţa „Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (aprobată prin O.M.216.730 persoane.253. nr. nr.004. 2). ca urmare a îndeplinirii la data de 31.F. calităţii şi com petenţei.A. „CEFARM" S.P. elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilita te". 94/2001): • cifră de afaceri 224. si ale Cadrului General pentru întocmirea si prezentarea situaţiilor financiare. „CEFARM" S.2001 şi retratate. 94/2001) începând cu 01.A. Situaţiile financiare retratate „fac obiectul auditării de către auditori financiari (art.M. constă în efectuarea ajustărilor rezultate din diferentele de tratament contabil 181 .

nr. reglementările contabile româneşti anterioare aplicării Standardelor Internaţionale de Contabilitate impuneau imperativ agenţilor economici să înregistreze diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale în capitalul social. intrând sub incidenţa aplicabilităţii Reglementărilor Contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene si cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.M. că REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL PRIN STORNAREA DIFERENŢELOR DIN REEVALUARE ESTE OBLIGATORIE. în cuvântul lor.M. nr. prin care se dispune retratarea situaţiilor financiare este O. Din cele de mai sus se poate reţine că membrii Consiliului de Administraţie si ai Comisiei de Cenzori au prezentat în Adunarea Generală a Acţionarilor.C. „CEFARM" S. era obligată să schimbe tratamentul contabil 182 . aprobate prin O..P.C. fie indirect.F. nr.F. Referitor la obiectivul fixat expertizei. „CEFARM" S.A. 990/26 iulie 2002. prin necenzurarea celor arătate. Capitalul social trebuie să fie cel de la data constituirii lui".P. în general.P.F. 94/2001. în conformitate cu reglementările contabile româneşti anterioare aplicării Standardelor şi tratamentului contabil prevăzut de Standarde. iar nominalizarea S. fie direct. 94/2001. Temeiul de drept al RETRATĂRII.• Membri ai Consiliului de Administraţie. 37/38) impune înregistrarea acestor diferenţe într-o structură (poziţie) distinctă în structura capitalurilor proprii. în timp ce Standardul Internaţional de Contabilitate nr. ale unor operaţiuni.A. 16 Imobilizări corporale (pct. sub titlul Diferenţe din reevaluare.M. S. ca un ansamblu de măsuri (în care politica societăţii este doar o parte) este O. arată: „Tot ceea ce se discută azi se face în baza prevederilor legale în vigoare.. Tot ce s-a făcut este o acţiune impusă de această directivă..

chiar dacă erau îndeplinite condiţiile generale din ordin (Ordinul nr.06. la data întocmirii Raportului Consiliului de Administraţie şi de ţinere a Adunării Generale (14. „CEFARM" S. având înscrise pe ordinea de zi şi luând în dezbatere bilanţul contabil retratat şi raportul auditorului financiar. în timp ce Raportul Auditorului Financiar precizează cu claritate: • „aceste situaţii finan ciare sunt responsabilitatea conducerii societăţii".F. se precizează că. se putea realiza fie prin reducerea numărului de acţiuni. 31/1990). 202 lit. 102-110 din O. „CEFARM" S. în plus. nr.P.M.018%. principiilor şi politici lor contabile aplicabile socie tăţii". S. a şi b din Legea nr. sub titlul de „Diferenţe din reevaluare". prevăzut de IAS 16 Imobilizări corporale.355. 94/2001) reiese că retratarea cu privire la capitaluri este în funcţie de o opţiune (variantă). diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale înregistrate anterior aplicării I AS 16 în capitalul social trebuiau eliminate din capitalul social şi înregistrate distinct în structura capitalurilor proprii.Din conţinutul actelor normative prezentate (art.2002. • „am evaluat.2002). Practic. respectiv să treacă de la „Tratamentul contabil naţional" la „Tratamentul contabil internaţional". a hotărât.C. nu era nominalizată pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare tratate. şi nicidecum o dispoziţie expresă ca la celelalte capitole (situaţii). din 14. 990/2002 a fost publicat în 2 august 2002). modul de respectare a me todelor.C.A. Adunarea Generală a S. de aseme nea. fie prin reducerea valorii nominale a acestora (art. Această ajustare a valorii capitalului social a determinat necesitatea micşorării capitalului social care.A. al reevaluării imobilizărilor corporale.06. 5.41. pentru reducerea 183 . cu un cvorum de 58. din punct de vedere legal.

Soluţia adoptată nu aduce niciun prejudiciu nici societăţii.385 lei/acţiune la 25.C.004. şi nici acţionarilor. în conformitate cu SIC". şi nu de valoarea nominală a acestora. De altfel.2001. situaţie care. poziţia financiară a societăţii. dacă nu ar fi fost prezentată astfel. drept consecinţă a obligativităţii aplicabilităţii de către S. şi prin Raport. Concluzie Se poate aprecia că membrii Consiliului de Administraţie individual.104. deoarece: • societatea a fost obli gată să schimbe doar un trata ment contabil care nu îi afec tează patrimoniul.12... precum şi situaţia fluxurilor de numerar pentru exerciţiul încheiat la 31. • niciun acţionar nu şi-a pierdut nimic din numărul de acţiuni pe care le deţinea.2002. iar drepturile acţionarilor (la vot şi la dividend) le sunt conferite de numărul de acţiuni deţinute.• „în opinia noastră. ar fi fost posibil ca Adunarea Generală să nu fi aprobat hotărârea de reducere a capitalului social. a Standardelor Internaţionale de Contabilitate. ca şi Comisia de Cenzori au prezentat în mod eronat ca obligatorie o dispoziţie opţională (facem referire la reducerea capitalului social prin stornare a diferenţelor din reevaluare) în Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 14. 184 . „CEFARM" S.000 lei/acţiune.A. întocmite de societate. prezintă în mod corect. situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar 2001. prin reducerea valorii nominale a unei acţiuni de la 77.. rezultatele. chiar dacă politica societăţii ar opta pentru corectarea capitalului social cu capitalului social cu suma de 59.06.870 lei..

în acelaşi timp. orice Normă de Audit impune verificarea la capitalurile proprii dacă modificările s-au făcut în baza unor decizii ale Adunărilor Generale. în condiţiile în care dreptul de preferinţă nu ar fi fost îngrădit prin plafonarea participării la capital si prin cumpărarea de noi acţiuni. este evident 185 . ci este obligatoriu ca mai întâi Adunarea Generală să aprobe reducerea şi după aceea să se realizeze retratarea capitalurilor. se poate susţine fără echivoc că. ambele doar pentru societate. pe care raportul nu le poate aprofunda. prejudiciul este unul de imagine şi poate fi şi material.diferenţele din reevaluare şi menţinerea capitalului social la nivelul iniţial. în legătură cu consecinţele pe care le-ar avea această reducere asupra valorii nominale a unei acţiuni. retratarea situaţiilor sub acest aspect nu poate fi un argument pentru reducere. în condiţiile în care dreptul de preferinţă este îngrădit.

31/1990. a fost impusă de trecerea de la referenţialul contabil românesc la referenţialul contabil 186 . ca Reducerea capitalului social al S.A. răspunderea lor poate îmbrăca şi alte aspecte.că se creează un prejudiciu în detrimentul acţionarilor cărora li s-a ridicat acest drept. a se vedea ultima emisiune) care ar conduce la o îmbogăţire fără justă cauză a acestora. prin reducerea valorii nominale a unei acţiuni de la 77.004. întrucât ceilalţi acţionari sunt favorizaţi să cumpere acţiuni la o valoare inferioară valorii reale (deoarece acestea trebuie să fie emise cu primă de emisiune.104.1 din Legea nr. „CEFARM" S.C.385 lei/ acţiune la 25. cu încadrarea în prevederile art. cu suma de 59. nemaifiind păstrată structura acţionariatului. iar dacă cei care au organizat şi favorizat acest lucru vor beneficia de astfel de acţiuni.870 lei.000 lei/acţiune. Se poate aprecia că membrii Consiliului de Administraţie individual şi prin Raport. 267. In Capitolul III CONCLUZII In legătură cu reducerea capitalului social prin corectarea cu suma aferentă diferentelor din reevaluare cu care capitalul social fusese majorat anterior.

si Comisia de Cenzori au prezentat în mod eronat ca obligatorie o dispoziţie opţională (facem referire la reducerea capitalului social prin stornare a diferenţelor din reevaluare) în Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 14.C. 187 . situaţie în care. „CEFARM" S. şi nici acţionarilor ei. orice Normă de Audit impune verificarea la capitalurile proprii.2002. în acelaşi timp. dacă nu ar fi fost prezentată astfel. ar fi fost posibil ca Adunarea Generală să nu fi aprobat hotărârea de reducere a capitalului social. De altfel. internaţional (Standardele Internaţionale de Contabilitate).A. Procedura aplicată este legală şi nu a adus prejudicii nici S. chiar dacă politica societăţii ar opta pentru corectarea capitalului social cu diferenţele din reevaluare şi menţinerea capitalului social la nivelul iniţial.06. ci este obligatoriu ca mai întâi Adunarea Generală să aprobe reducerea şi după aceea să se realizeze retratarea capitalurilor. dacă modificările s-au făcut în baza unor decizii ale Adunărilor Generale.. retratarea situaţiilor sub acest aspect nu poate fi un argument pentru reducere.

pe care raportul nu le poate aprofunda. în condiţiile în care dreptul de preferinţă este îngrădit. a se vedea ultima emisiune) care ar conduce la o îmbogăţire fără justă cauză a acestora. nemaifiind păstrată structura acţionariatului. este evident că se creează un prejudiciu în detrimentul acţionarilor cărora li s-a ridicat acest drept. în condiţiile în care dreptul de preferinţă nu ar fi fost îngrădit prin plafonarea participării la capital si prin cumpărarea de noi acţiuni. prejudiciul este unul de imagine şi poate fi şi material.In legătură cu consecinţele pe care le-ar avea această reducere asupra valorii nominale a unei acţiuni. iar dacă cei care au organizat şi favorizat acest lucru vor beneficia de astfel de acţiuni. răspunderea lor poate 188 . întrucât ceilalţi acţionari sunt favorizaţi să cumpere acţiuni la o valoare inferioară valorii reale (deoarece acestea trebuie să fie emise cu primă de emisiune. ambele doar pentru societate. se poate susţine fără echivoc că.

1 şi 267. cu încadrarea în prevederile art. interzis acţionarului N. abundă în consideraţii de ordin general.C. 266. Se mai poate aprecia şi că prezentarea ca obligatorie a reducerii capitalului social cu suma ce reprezintă diferenţele din reevaluare incluse anterior în capital a avut ca scop posibil reducerea valorii nominale de mai multe ori (de la peste 77.1 din Legea nr. pentru a fi posibil ca unii acţionari să cumpere cu aceeaşi sumă cât mai multe acţiuni. greoaie şi confuză.000 lei/ acţiune). Această modalitate de reducere în scopurile arătate constituie o practică ilegală şi se sancţionează de către art. în continuare. alături de texte legislative şi statutare. presupuneri 189 . 31/1990. în timp ce accesul la ultima emisiune era. Comentariu Nu ne-am permis să intervenim în textele redactate de cei doi experţi contabili. l din Legea nr. dar apreciem că: a) Redactarea expertului contabil numit din oficiu este neprofesionistă. 31/1990. 267.îmbrăca şi alte aspecte.000 lei/acţiune la 25.

care exced obiectul expertizei contabile formulat de organul judiciar care a dispus-o.şi consideraţii personale. respectând reglementările procedurale şi profesionale în materie de expertiză contabilă. 190 . inclusiv anexele. precum şi în încadrări juridice. 3532 SEMNAREA ŞI DEPUNEREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ. Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă Procedura de semnare şi depunere a raportului de expertiză contabilă este reglementată legal de normele procedurale (Codul de procedură civilă şi penală).1. b) Redactarea expertului contabil recomandat de parte este una mai clară şi mai concisă. iar profesional prin Norma CECCAR nr. Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acestuia în termenul legal sau contractual. COMENTARII 3532.2. prezentată în caseta următoare: SEMNAREA ŞI DEPUNEREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ NORMA Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă de filă. inclusiv anexele.3. Pentru a evita orice dispută cu privire la originalitatea raportului de expertiză contabilă. acesta. 3.

Toate exemplarele parafate şi semnate de expertul(ţii) contabil(i) în original au calitatea de rapoarte de expertiză contabilă originale. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară se predă clientului care a solicitat-o la locul şi la termenul prevăzute în contract. semnat şi parafat pe fiecare filă în parte. în numărul de exemplare solicitat de organul judiciar. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organele care au dispus-o cu cel puţin cinci zile înainte de data stabilită pentru judecată.2. se depune la Biroul local pentru expertize judiciare tehnice 191 . Raportul de expertiză contabilă nu se semnează de către niciuna dintre părţile interesate în efectuarea expertizei contabile. Raportul de expertiză contabilă judiciară. 3532. raportul de expertiză contabilă se întoc meşte în două exemplare originale: unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul pentru expertul(ţii) contabil(i) care a (au) efectuat expertiza contabilă. 3532.3. 209. De regulă. Toate celelalte au calitatea de copii. potrivit căruia expertul este dator să-şi depună lucrarea cu cel puţin cinci zile înainte de termenul sorocit pentru judecată. Numărul de exemplare originale poate fi mai mare dacă beneficiarul raportului de expertiză solicită acest lucru. indiferent de tehnicile de multiplicare. art.se parafează şi se semnează de către expertul(ţii) contabil(i) pe fiecare pagină în parte. Reliefăm că această normă profesională este concordantă cu reglementările Codului de procedură civilă.

raportul de expertiză contabilă judiciară. Potrivit Normelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România37. sau să fie însoţit de referatul expertului contabil verificator.2002 a Biroului Permanent al Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. 12. 37 Norme privind activitatea de expertiză contabilă judiciară. depus la Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. trebuie să obţină viza sau avizul expertului contabil verificator înainte de termenul de cinci zile raportat la ziua sorocită judecăţii. termenul de cinci zile nu este operant. Pentru a nu impieta asupra termenului de depunere a raportului la Biroul local de expertize judiciare tehnice şi contabile. aprobate prin Decizia nr. sunt operante data şi locul prevăzute în contractul scris de prestări servicii.264/12.12. 192 .şi contabile care funcţionează în cadrul Tribunalelor. trebuie să poarte pe prima pagină ştampila dreptunghiulară si semnătura expertului contabil verificator. Termenul de cinci zile este termenul de depunere a raportului de expertiză contabilă judiciară la Biroul local de expertize judiciare tehnice şi contabile. Pentru depunerea rapoartelor de expertiză contabilă extrajudiciară. după caz. precum şi ştampila filialei CECCAR în care activează expertul contabil.

• în alte cazuri îşi depăşesc competenţa. în special pe linia expertizelor contabile judiciare.1.Capitolul 4 METODOLOGIA DE VERIFICARE ŞI AVIZARE A EXPERTIZELOR CONTABILE JUDICIARE 4. nu formulează concluzii clare. în sinteză. în contrapondere. nu fixează obiectivele expertizei. cât şi de către experţii contabili prestatori ai unor astfel de lucrări. • Răspund la solicitări sau depun cu întârziere rapoartele de expertiză contabilă. ci transmit expertului întrebările puse de păr193 . cât si al profesiei contabile liberale în ansamblul său. pentru diferite motive mai mult sau mai puţin întemeiate. atât al fiecărui expert contabil şi/ sau contabil autorizat în parte. formulând răspunsuri de ordin juridic la unele întrebări. organele judiciare beneficiare ale rapoartelor de expertiză contabilă judiciară reclamă: • Experţii contabili nu răspund în unele cazuri complet şi clar la obiectivele stabilite. au fost sesizate atât de către beneficiarii lucrărilor de expertize contabile judiciare. în multe cazuri. Unele deficienţe. Necesitatea verificării şi avizării expertizelor contabile judiciare Realizarea unor lucrări de calitate de către toţi membrii Corpului Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România este o problemă de prestigiu profesional. experţii contabili opinează: • Instanţele de judecată.

activitatea de verificare a calităţii de expertiză contabilă judiciară. c) A elaborat norme metodologice38 privind desfăşurarea acti vităţii experţilor contabili verificatori angajaţi în structura filialelor CECCAR. Se stabilesc termene prea scurte în raport cu volumul de mun că necesar pentru rezolvarea întrebărilor puse pentru soluţio narea cauzei respective. Corpul a luat următoarele iniţiative: a) A elaborat Norma profesională nr. 35 Norma si comentariile misiunilor privind expertizele contabile. iar acestea sunt tendenţioase şi neclare. Onorariul provizoriu nu se stabileşte în raport cu perioada expertizei şi cu volumul documentelor care urmează a se examina pentru a răspunde la întrebările puse. extrase şi comentarii). Numirea experţilor contabili se face preferenţial şi nu se ţine cont de competenţa profesională a expertului pe ramurile de activitate în care s-a format etc. 18 Normele citate (din care vom prezenta. 194 . prin experţi contabili verificatori. în vederea înlăturării unor astfel de neajunsuri. şi nu este con sultat expertul contabil în acest sens. începând cu data de l ianuarie 2003. precum şi prezentul ghid de aplicare a acestei norme. în continuare. angajaţi în cadrul fiecărei filiale CECCAR.• • • ţile implicate în cauză. b) A organizat.

pe durată nedeterminată. cu contracte de muncă full-time sau part-time. Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ocuparea postului de expert verificator sunt: a) să fie expert contabil activ. că a bene ficiat de un comportament personal şi profesional ireproşabil de la înscrierea în Corp până în prezent şi că răspunde cerinţelor din punct de vedere al independenţei. din punct de vedere tehnic . f) să facă dovada. prin cel puţin două recomandări. b) să fie cu plata cotizaţiei la zi. h) să fi efectuat până la solicitarea angajării ca expert contabil verificator cel puţin 20 de expertize contabile judiciare. g) să cunoască şi să aplice în lucrările profesionale prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili din România şi Normele profesionale emise de CEC CAR. d) să beneficieze de capacitate de muncă sporită şi să se poată adapta condiţiilor de stres. al conflictului de interese şi al celorlalte aspecte etice si deontologice.2. iar din punct de vedere administrativ fac parte din structura organizatorică a filialei.4. în funcţie de volumul de lucrări potrivit specificului şi condiţiilor concrete din fiecare filială. să aibă o practică în expertize contabile de minim cinci ani. c) să beneficieze de o pregătire profesională desăvârşită. Selectarea şi angajarea experţilor contabili verificatori Experţii contabili verificatori sunt angajaţi de către Secretariatul General al Corpului.profesional experţii contabili verificatori sunt subordonaţi Comisiei pentru Urmărirea Aplicării Normelor Profesionale şi Auditului Calităţii. 195 . la propunerea preşedinţilor de filiale. e) să se bucure de o moralitate ireproşabilă. în cadrul Secţiunii Experţi Contabili.

Pe baza informaţiilor şi a documentelor prezentate pentru îndeplinirea condiţiilor de mai sus, secretarul filialei întocmeşte un raport care este supus dezbaterii Consiliului filialei. Dosarul conţinând documentele şi raportul analizat în Consiliul filialei, împreună cu avizul favorabil al acestuia se trimit secretarului general al Corpului, care împreună cu Secţiunea de specialitate va organiza testul-interviu în vederea angajării.

4.3. Atribuţiile experţilor contabili verificatori
Experţii contabili verificatori au următoarele atribuţii: a) verificarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară înainte de depunerea acestora la organele care le-au solicitat; b) întocmirea referatelor de verificare tehnico-profesională asu pra lucrărilor de expertiză contabilă aflate pe rol la comisiile de disciplină ale filialelor, la cererea acestor comisii; c) elaborarea documentelor de evidenţă a activităţilor desfăşu rate şi raportarea. în îndeplinirea acestor atribuţii, auditorii de calitate vor proceda astfel: • Studiază raportul de expertiză, urmărind dacă: • în elaborarea lucrării, experţii contabili autori au res pectat în totalitate prevederile Standardului profesional nr. 35/2000; • obiectivele stabilite au fost tratate corespunzător, iar răs punsurile date au fost susţinute prin acte şi documente care au legătură cu cauza; • autorii lucrării nu s-au îndepărtat de ştiinţa contabilităţii, procedând la încadrări juridice ale faptelor sau la efec tuarea de operaţiuni şi lucrări care presupun alte cunoştinţe decât cele contabile;

196

• autorii lucrării au respectat prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili. Analizează opiniile separate sau rapoartele experţilor con tabili - consilieri ai părţilor, urmărind aceleaşi obiective ca în cazul raportului de expertiză. Verifică starea de independenţă a expertului contabil în raport cu cauza şi mandatul primit pe baza declaraţiei (model anexat) semnate şi date pe propria răspundere de către ex pertul contabil; declaraţia se apostilează de către auditorul de calitate cu menţiunea „dată în faţa noastră".

Folosind exclusiv legea, ştiinţa contabilităţii şi normele profesionale, expertul contabil verificator solicită autorilor lucrărilor de expertiză contabilă să şi le revadă, în funcţie de observaţiile făcute, şi va proceda astfel: a) Dacă nu sunt observaţii sau dacă lucrările sunt refăcute, expertul contabil verificator va aplica pe prima pagină a lucrărilor analizate stampila dreptunghiulară de verificare, va semna şi va aplica ştampila filialei.

197

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

Filiala..............................
Verificat îndeplinirea Normei profesionale nr. 35/2001

Dosar nr................./............al........................................

Expert contabil Nume.......................... Prenume.. L.S.

b) Dacă sunt observaţii, iar rapoartele de expertiză contabilă judiciară nu sunt refăcute în spiritul observaţiilor expertului contabil verificator, acesta trebuie să întocmească un referat cu constatările şi observaţiile sale, pe care să-1 ataşeze, în original, raportului de expertiză contabilă judiciară ce urmează a fi depus organului judiciar care a solicitat expertiza, spre informarea şi decizia acestuia. Modelul acestui referat este prezentat în caseta următoare: 198

CECCAR Filiala_____.___... Dosar nr.: Beneficiar: Termen: Nr. înregistrare: REFERAT privind verificarea modului de respectare a Normelor profesionale II. Data primirii:
II. Experţi contabili: Nume si prenume Calitatea . D______________________________ - 2)______________________________ 3)______________________________ 4)______________________________ 5)______________________________ 6)______________________________ ' 7)______________________________

III. Observaţii cu privire Ia: a) Concordanţa dintre obiective, constatări şi concluzii

b) Respectarea Normei profesionale nr. 35/2001

199

330. Cap. l. pag. ediţia a IH-a. expertul contabil verificator colaborează cu biroul de expertiză din cadrul Tribunalului Judeţean şi cu celelalte organe beneficiare ale lucrărilor de expertiză efectuate de membrii Corpului.3.1. Bucureşti. 2001. Dacă pe rolul comisiilor de 39 ***. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. Editura CECCAR. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de disciplină de pe lângă consiliul fiecărei filiale şi a Comisiei superioare de disciplină de pe lângă Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. II pct. 200 .c) Respectarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili d) Alte observaţii Expertul contabil verificator Semnătura Ştampila în îndeplinirea acestor atribuţii. Verificarea tehnică profesională a lucrărilor de expertiză contabilă aflate pe rolul comisiilor de disciplină ale filialelor Comisiile de disciplină de pe lângă consiliile filialelor sunt competente să judece abaterile disciplinare săvârşite de membrii Corpului prin încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor acestora. l alin. inclusiv a regulilor privind conduita etică şi profesională39. 4.

precum si cu sectorul juridic din cadrul Secretariatului General al Corpului.2. Dosar Nr. din punct de vedere tehnico-profesional.3. calitatea acestor lucrări. expertului contabil verificator îi revine atribuţia ca. expertul contabil verificator colaborează cu comisia de disciplină din cadrul filialei. Comisia de specialitate organizează semestrial schimburi de experienţă. la cererea comisiei de disciplină. analize. un exemplar fiind trimis Comisiei de specialitate a Corpului pentru centralizare şi analiză la nivelul întregii ţări. seminarii şi reuniuni de lucru cu toţi experţii verifi201 . crt. să verifice. 4. Evidenţa activităţii desfăşurate de experţii contabili verificatori şi raportarea acesteia Pentru evidenţa activităţii desfăşurate. expertul verificator prezintă consiliului filialei un Raport pentru analiză si măsuri. al cărui model este prezentat în caseta următoare: REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A LUCRĂRILOR DE EXPERTIZĂ Nr.disciplină de pe lângă consiliile filialelor CECCAR se află dosare care vizează abateri ale experţilor contabili în legătură cu lucrările pe care aceştia le-au executat. până la data de 20 a lunii următoare. şi Organ data beneficiar Experţi contabili Termen Data Data Observaţii intrării ieşirii Nume şi prenume Semestrial. în îndeplinirea acestor atribuţii. expertul contabil verificator ţine „Registrul de evidenţă" care va fi tipărit prin grija Secretariatului General al Corpului.

pe măsura creării posibilităţilor tehnico-organizatorice. la care sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai organismelor beneficiare ale lucrărilor de expertiză contabilă. 202 . apreciem că. aceasta trebuie să se extindă şi asupra expertizelor contabile extrajudiciare. Deşi deocamdată această metodologie de verificare şi avizare vizează numai expertizele contabile judiciare.catori.

în funcţie de gravitatea abaterilor săvârşite.. 4) Interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (. stabileşte următoarele sancţiuni disciplinare40: 1) Mustrare. asupra soluţionării cauzelor în care sunt dispuse. aprobată prin Legea nr. Editura CECCAR. 42/1995. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. 2) Avertisment scris. pag. 19.. 65/1994. 16 alin. experţii contabili au obligaţia legală şi morală de a-şi desfăşura activitatea cu o deosebită obiectivitate. după caz. ediţia a IlI-a.G.Capitolul 5 RĂSPUNDEREA EXPERŢILOR CONTABILI Având în vedere importanţa şi implicaţiile pe care le pot avea expertizele contabile.. cu modificările ulterioare. îşi pot atrage asupra lor răspunderea disciplinară. 2001. art.) pe o perioadă de timp de la 3 luni la l an. în special cele judiciare. de a da dovadă de o ţinută etică şi profesională deosebită. contravenţională. 5. 203 . In cazuri contrare. 3) Suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert con tabil (.1. Răspunderea disciplinară Răspunderea disciplinară a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi este reglementată de legea de organizare a activităţii de expertiză contabilă care..). L. Bucureşti. Printre faptele săvârşite în legătură cu expertizele contabile care pot atrage răspunderea disciplinară a experţilor contabili pot fi enumerate: 40 O. nr. penală şi civilă.

cit. d) Efectuarea de expertize contabile judiciare şi/sau extrajudi ciare fără viză anuală pentru exercitarea profesiei. fie în urma autosesizării Corpului în cadrul activităţii de control de calitate al expertizelor contabile. pag. e) încălcarea. a) Faptele enumerate nu sunt exhaustive.Efectuarea de expertize contabile extrajudiciare fără contract scris de prestări servicii sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională de expert contabil. în op. Sancţiunile disciplinare împotriva experţilor contabili se aplică de către comisiile de disciplină de pe lângă filialele CECCAR sau de către Comisia de disciplină de pe lângă Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. 41 ***. a normelor de lucru privind exercitarea profesiei. elaborate de Corp. 204 . ci exemplificative. prin acţiune sau omisiune. potrivit procedurilor reglementate de regulamentele Corpului41. legal acor dată. 35 Norma si comentariile misiunilor privind expertizele contabile. cu intenţie. Regulamentul de organizare ţi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de disciplină de pe lângă consiliul fiecărei filiale si a Comisiei superioare de disciplină de pe lângă Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. b) Nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului profesional. Punerea în mişcare a răspunderii disciplinare se poate face fie în urma reclamaţiilor îndreptate contra unui expert contabil. c) Nerespectarea Normei profesionale CECCAR nr. 30-74 şi respectiv 329-337. dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material.

198. Cod procedură civila). 205. stipulează: (1) Dispozi ţiile privitoare la citarea. caz în care instanţa va încheia un proces-verbal în acest sens (art.2. iar de instanţa 205 . în caz de pricini urgente sau pentru a da lămuriri atunci când i se cere (art. art. 2. respectiv a efectuării şi depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară. şi anume: A. 188 alin. Cod proce dură civilă). c) trimiterea expertului contabil în faţa autorităţilor penale. art. Răspunderea contravenţională sau administrativă Răspunderea contravenţională sau administrativă a expertului contabil este reglementată de dreptul procesual. cu mandat (art. 199 din Codul de procedură penală. deopotrivă. Codul de procedură penală. 199. (2) Dacă expertul nu se înfăţişează. Codul de procedură civilă. b) aducerea în instanţă a expertului contabil. B. stipulează sancţionarea cu amendă judiciară a următoarelor abateri săvârşite de ex pertul contabil în cursul derulării procesului penal: a) lipsa nejustificată a expertului de la procesul penal. instanţa poate dispune înlocuirea lui.5. 211. prin ordonanţă. Cod procedură civilă). Potrivit art. în caz de bănuieli puternice de ascundere a adevărului sau de luare de mită. aducerea cu mandat si sancţiona rea martorilor care lipsesc sunt. amenda se aplică de organul de urmărire penală. Coroborând aceste reglementări cu cele privitoare la martori rezultă că în procesul civil expertul contabil poate fi sancţionat administrativ prin: a) înlocuirea lui de către instanţă (art. 205 alin. Cod procedură civilă). atunci când este citat. 2. b) tergiversarea de către expert a îndeplinirii însărcinărilor primite. aplicabile ex perţilor.

direct sau indirect.n. 197/2000 şi prin O. experţii contabili.n. Editura ROSETTI. civilă.) care. 207/2000. 206 . reprezentând42 fapta funcţionarului (exper tului contabil) care.) justifică de ce nu şi-a putut îndeplini obligaţia.3. 115-116. reprezentând43/^^ martorului (ex pertului contabil . valorile sau orice alte lucruri care au făcut obiectivul luării de mită se confiscă. condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. dispune scutirea sau reducerea amenzii. pot intra sub incidenţa unor infracţiuni. pag. în special în contextul efectuării expertizelor contabile. Cererea de scutire sau de reducere se poate face în termen de 10 zile de la comunicarea ordonanţei ori a încheierii de amendare. Persoana amendată (expertul contabil . 42 43 ***. b) Mărturie mincinoasă.n.n.n. într-o cauză penală. Dacă persoana amendată (expertul contabil . Ibidem. prin încheiere. Codul penal cu modificările aduse prin Legea nr. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată.G. ediţie îngrijită şi adnotată de judecătorul DAN LUPAŞCU. pag. 254. în scopul de a îndeplini.n. 2000. cum ar fi: a) Luare de mită. Infracţiunea de luare de mită se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.) poate cere scutirea de amendă ori reducerea amenzii. iar dacă acestea nu se găsesc. 5. nr. Banii. apreciind.de judecată. art. pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promi siunea unor astfel de foloase sau nu o respinge. 118-119. în cazul realizării elementelor constitutive ale acestora. Bucureşti. Răspunderea penală Coroborat cu reglementările procedurale (Codul de procedură civilă şi penală).U. a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri.

Potrivit acestui articol din Codul penal (lit.) îşi retrage mărturia (expertiza contabilă . 264. Mărturia mincinoasă nu se pedepseşte dacă. reprezentând44 ajutorul dat unui infractor fără o înţelegere stabilită înainte sau în timpul săvârşirii infracţiunii. l lit. 76. în cauzele penale. potrivit art. când minimul special al pedepsei închisorii este de un an sau mai mare (până la 3 ani exclusiv). pedeapsa se coboară sub acest minim. c) Favorizarea infractorului. Minimul general al pedepsei cu închisoarea este de 15 zile (art.n.disciplinară sau în orice altă cauză în care se ascultă martori (s-au dispus expertize contabile . 207 . până la minimul general.) face afirmaţii mincinoase ori nu spune tot ce ştie privitor la împrejurările esenţiale asupra cărora a f ost întrebat. pentru a îngreuna sau zădărnici urmărirea penală. mai înainte de a se produce arestarea inculpatului. martorul (expertul contabil . d).n.n. Dacă retragerea mărturiei (expertizei contabile) a intervenit în cauzele penale după ce s-a produs arestarea inculpatului. judecata sau executarea pedepsei. ori în toate cauzele. 76 din Codul penal vizează aplicarea pedepselor penale în cazul existenţei circumstanţelor atenuante. Mărturia mincinoasă se pedepseşte cu închisoare de la l la 5 ani. 1 Ibidem. 53 alin. mai înainte de a se fi pronunţat o hotărâre sau de a şefi dat o altă soluţie ca urmare a mărturiei mincinoase.n. 6. pag. Cod penal).n.n. sau în toate cauzele după ce s-a pronunţat o hotărâre sau după ce s-a dat o soluţie ca urmare a mărturiei mincinoase. instanţa va reduce pedeapsa.). ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infracţiunii. Art. Favorizarea infractorului se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 7 ani.

c. cu modificările ulterioare. 42/1995. art. 12 din O. 12.G. 999-100 din Codul civil consacră principii de răspundere atât de largi şi de cuprinzătoare încât orice activitate prejudiciabilă este susceptibilă să intre sub incidenţa lor. L. în situaţiile în care lipseşte o reglementare expresă specială pentru angajarea răspunderii juridice. ediţia a IlI-a. 999-100 c. Potrivit legii speciale. în acest fel. Expertul contabil poate răspunde penal şi pentru alte infracţiuni. 2001. 166 (Notă: art. 998 din Codul civil. 208 . pag.4. dacă sunt întrunite elementele constitutive ale respectivelor infracţiuni. potrivit căruia orice faptă a omului care cauzează altuia prejudiciu obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat a-l repara. precum şi pentru animalele şi lucrurile pe care le au sub paza juridică sau pentru ruina edificiilor aflate în proprietatea lor). 18. 5. O.G. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. Teoria generală a obligaţiilor.. Editura CECCAR. 65/1994. Bucureşti.Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. prin subscrierea unei poliţe de asigurare sau prin vărsarea unei contribuţii la fondul de garanţie46. Editura Lumina Lex. Pentru a veni în întâmpinarea punerii în aplicare a art. reglementează cazurile de răspundere civilă a persoanelor pentru fapta altuia. nr. se recurge la aceste texte ale Codului civil45. 65/1994. Răspunderea civilă Răspunderea civilă a expertului contabil poate fi instituită în temeiul art. pag. Literatura juridică relevă că textele art. aprobată prin Legea nr. Corpul a fost iniţiatorul înfiinţării societăţii comer45 46 Pop. nr. experţii contabili si contabilii autorizaţi garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăşurată. Bucureşti.

• expertizări contabile / tehnice. • evaluări administrative. deteriorarea sau distrugerea documentelor origi nale sau a suporturilor magnetice primite de asigurat. emite o Poliţă privind asigurarea de răspundere civilă profesională pentru o sumă asigurată minimă anuală. superficialitate. • activităţi de cenzorat şi audit financiar-contabil. care. verificarea şi certificarea bilanţului contabil. în vede rea înregistrării şi preluării datelor financiare contabile sau evaluărilor tehnico-economice. acoperă. a 209 . omisiune sau neîndeplinire a obli gaţiilor şi atribuţiilor specifice profesiei în efectuarea urmă toarelor activităţi: • ţinerea / supravegherea contabilităţii. • lichidări. contabilă.C. • întocmirea declaraţiilor fiscale. S. despăgubirile pe care asiguratul este obligat prin hotărâre judecătorească pronunţată de o instanţă civilă să le plătească unei terţe părţi pentru un prejudiciu de natură materială şi financiară survenit ca urmare a următoarelor acte săvârşite în timpul exerciţiului profesional: 1) Neglijenţă. 2) Pierderea. Experţii contabili asiguraţi sunt obligaţi să informeze imediat asigurătorul asupra oricărei plângeri formulate împotriva lor. fiscală. tehnică etc. • efectuarea de analize economico-financiare sau tehnice. • întocmirea. • audit pe diferite domenii. Potrivit acestei poliţe de asigurare.ciale „ASIGURAREA ROMAS" S. • acordarea de consultanţă economico-financiară. în limita sumei asigurate.. • alte activităţi exercitate de liber-profesionist. în baza unei prime de asigurare incluse în cotizaţia fixă a membrilor activi ai Corpului. „ASIGURAREA ROMAS" S.A.A.

oricărei informaţii sau incertitudini în legătură cu o acţiune sau a oricărui aspect negativ descoperit de o echipă de control financiar-contabil, care pot duce la apariţia unei cereri de despăgubiri împotriva lor47. S.C.,ASIGURAREA ROMAS" S.A. încheie poliţe de asigurare pentru riscul profesional şi la alte sume asigurate, la solicitarea clienţilor (experţilor contabili). De asemenea, expertul contabil poate apela la orice altă societate de asigurări care oferă servicii de asigurare a riscului profesional.

47

*** Metodologie de asigurare a riscului profesional în activitatea membrilor Corpului, aprobată prin Hotărârea nr. 9/7.06.1996 a Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat, ediţia a IlI-a, Editura CECCAR, Bucureşti, 2001, pag. 322. 210

III. NORME GENERALE DE BAZĂ aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil

SUMAR 11. NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL.... 214 111. Independenţa..........................................................214 112. Competenţa............................................................217 113. Calitatea lucrărilor.................................................219 114. Secretul profesional şi confidenţialitatea................221 115. Acceptarea şi menţinerea misiunilor.......................224 12. NORME DE LUCRU.....................................................226 121. Programarea lucrărilor............................................226 122. Contractarea lucrărilor...........................................228 123. Delegarea şi supravegherea lucrărilor.....................230 124. Utilizarea lucrărilor altor profesionişti....................233 125. Documentarea lucrărilor.........................................237 13. NORMA DE RAPORTARE..........................................240

213

11 111

NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL INDEPENDENŢA

NORMA Profesionistul contabil este obligat să fie independent atunci când îşi exercită activitatea ca liber-profesionist, evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă. Trebuie nu numai să manifeste o atitudine independentă care să îi permită efectuarea misiunilor sale cu integritate si obiectivitate, dar, de asemenea, trebuie să nu fie supus niciunei constrângeri care ar putea să îi ameninţe integritatea si obiectivitatea. Trebuie, de asemenea, să se asigure că si colaboratorii săi respectă regulile de independenţă.

COMENTARII
Exercitarea liberă a profesiei contabile necesită, ca obligaţie de primă mărime, respectarea principiului independenţei, care este incompatibil cu: implicarea financiară, directă sau indirectă, în activităţile unui client, ca, de exemplu: acceptarea unor forme de salarizare, deţinerea de participaţii la capital, darea sau luarea cu împrumut de bunuri, servicii sau bani, cu excepţia celor date sau primite în condiţiile oferite terţilor, acordarea sau primirea de gajuri sau cauţiuni de la / pentru clienţii profesionistului contabil; implicarea profesionistului contabil în activităţile unui client, în calitate de membru al executivului acestuia sau ca angajat, sub controlul celui care gestionează patrimoniul; 214

societăţile comerciale de expertiză contabilă si de contabili tate nu pot avea participări financiare în unităţi patrimoniale - 215 . . . prin contract. neprecizate anticipat în sumă absolută. inte gritate şi obiectivitate a profesionistului contabil. incompatibile sau în contradicţie cu exerci tarea liberală a profesiei contabile. prin natura lor. . aceasta presupune ca majoritatea activităţii liber-profesioniştilor contabili să nu constea în executarea de lucrări pentru o singură unitate patrimonială. privind îndatoririle proprii ale societăţilor recunoscute de Corp.condiţiile în care onorariile primite de la un client constituie un procentaj inacceptabil de mare pentru cifra de afaceri to tală a societăţii de expertiză sau a unui practician individual. chiar dacă nu se află sub incidenţa cazurilor de incompatibilitate mai înainte amintite sau a celor expres prevăzute de legile în vigoare sau de normele Corpului. atunci când pot sfârşi printr-un conflict de interese sau care sunt. . respectiv societate comercială. .incidenţa relaţiilor familiale şi personale asupra independen ţei. sau care sunt incompati bile cu necesitatea de a păstra poziţia de independenţă.acceptarea executării de lucrări în baza unor onorarii even tuale. asi gurate în acelaşi timp cu exercitarea liberă a profesiei. în privinţa incompatibilităţilor cu condiţia de independenţă a profesiei contabile.consiliul de administraţie al societăţii comerciale trebuie să fie ales în majoritate (51%) dintre acţionarii sau asociaţii experţi contabili sau contabili autorizaţi.trebuie ca majoritatea acţionarilor sau asociaţilor (51%) să fie experţi contabili sau contabili autorizaţi si să deţină ma joritatea acţiunilor sau părţilor sociale. sunt de reamintit următoarele: . Lista incompatibilităţilor cu condiţia de independenţă a profesiunii contabile nu este limitativă şi niciun membru al Corpului nu trebuie să se găsească într-o situaţie de natură a-i ştirbi independenţa.acte de comerţ sau activităţi salarizate în afara Corpului.

în privinţa profesionistului contabil salariat. agricole. şi nici în societăţi civile. pe care este necesar să îl respecte şi să îl aplice. de asemenea. Liber-profesionistul contabil este obligat să evite orice situaţie care ar putea presupune o lipsă de independenţă. să se asigure că şi colaboratorii săi respectă regulile de independenţă.industriale. liber-profesionistul contabil trebuie să fie independent faţă de client şi faţă de toate întreprinderile-mamă. Trebuie. 216 . acesta datorează fidelitate angajatorului. . bancare sau de asigurări. comerciale.acţiunile sau părţile sociale ale societăţilor comerciale de expertiză contabilă si de contabilitate trebuie să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar trebuie să fie admis de Adunarea generală. fiind conştient şi pregătit în faţa factorilor care pot da naştere la conflicte de interese. filialele şi afiliaţii acestora. în general. dar în acelaşi timp şi profesiei sale şi principiului de independenţă al acesteia.

nu numai profesională. Perfecţionarea continuă constituie o condiţie de menţinere a competenţei profesionale a membrilor Corpului. 217 . Ei veghează. Profesioniştii contabili îşi completează şi îşi actualizează permanent cunoştinţele. In acest sens. singurele capabile să-i întărească discernământul. contribuind la promovarea acţiunilor de formare asupra normelor şi doctrinei profesionale. COMENTARII Profesionistul contabil trebuie să îşi întreţină nivelul de competenţă pe tot parcursul carierei sale profesionale. cu testarea cunoştinţelor dobândite). de asemenea. Consiliul Superior al CECCAR publică în fiecare an o notă de orientare cu caracter informativ. membrii Corpului trebuie: a) să îşi dezvolte necontenit cultura. dar şi cunoştinţele de cultură generală. Ei se asigură că încredinţează lucrări colaboratorilor care au o competenţă apropiată de natura şi de complexitatea acestora. Fiecare profesionist contabil îşi stabileşte propriul program de formare (învăţământ individual. cursuri.112 COMPETENŢA --------------------- NORMA Calităţile necesare exercitării profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat sunt reglementate. el nu trebuie să efectueze decât lucrările pe care el însuşi sau societatea din care face parte le poate realiza cu competenţă profesională. la formarea lor continuă. seminarii şi alte forme.

rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. să considere că independenţa sa trebuie să îşi găsească mani festarea deplină în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. chiar ascunsă. exprimându-şi. de cel puţin 16 ore pentru persoanele care nu au calitatea de profesionişti con tabili). a celui care îl consultă şi să se pronunţe cu sinceri tate. cu respectarea integrală a dispoziţiilor legale şi a regulilor stabilite de Corp. iar. fără ocolişuri. dacă este nevoie. profesionistul contabil salariat nu trebuie să îl inducă în eroare pe angajatorul său despre nivelul de pregătire sau experienţă pe care îl deţine. dacă este cazul. 218 . va cere asistenţa necesară şi opinia unui expert. să nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea să îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale.un plan de formare continuă (orientativ.o evaluare periodică a nevoilor de personal (calitativă şi can titativă). menţinerea competenţei presupune: . să îşi exprime opinia fără nicio reţinere faţă de dorinţa. Cu privire la competenţa generală a cabinetului sau a societăţii de expertiză contabilă. Procedurile de punere în aplicare variază în funcţie de mărimea cabinetului/societăţii. în mod onest.b) c) d) e) să acorde fiecărei operaţii şi situaţii examinate toată atenţia si timpul necesare pentru a-şi fundamenta o opinie personală înainte de a face propuneri. De asemenea. . în aceste situaţii. Un instrument de orientare a membrilor Corpului îl constituie Programul naţional de dezvoltare profesională continuă a contabililor. unui profesionist contabil salariat i se poate cere să execute servicii semnificative pentru care însă nu are suficientă pregătire sau experienţă.

sincerităţii şi corecti219 . de planificare-programare şi de documentare a lucrărilor executate. Profesioniştii contabili trebuie să cunoască personal anumite aspecte fundamentale privind executarea lucrărilor. COMENTARII Calitatea lucrărilor este direct influenţată de corecta aplicare a normelor de competenţă. imparţialitatea şi. Profesioniştii contabili au dreptul şi datoria să studieze. în folosul clienţilor lor. în condiţiile respectării legalităţii. Eficacitatea planificării presupune existenţa unui proces permanent şi materializat după modalităţile adaptate la dimensiunea şi la activitatea societăţii. Corectitudinea. de delegare şi de supervizare. De fiecare dată când o lucrare este repartizată. ceea ce implică necesitatea ca anumite însărcinări să nu poată fi repartizate colaboratorilor. Programarea lucrărilor profesioniştilor contabili si colaboratorilor lor este necesară pentru asigurarea calităţii. în cadrul profesiei.113 CALITATEA LUCRĂRILOR NORMA Este necesar ca profesioniştii contabili să îşi exercite profesia cu conştiinciozitate şi devotament. permiţând garantarea unei repartizări adecvate a lucrărilor colaboratorilor. profesionistul contabil trebuie să se asigure că au fost respectate de către colaboratorii săi toate criteriile de calitate cerute pentru executarea lucrărilor încredinţate. dorinţa de a fi utili clienţilor lor trebuie să le inspire profesioniştilor contabili recomandările pe care le fac şi să le orienteze executarea lucrărilor.

datorează fidelitate angajatorului. 220 . chiar cu riscul apariţiei unor situaţii conflictuale între el şi angajator.să nu respecte legea. . întrucât unui salariat.tudinii.să îi mintă sau să îi inducă în eroare (inclusiv prin tăcere sau atitudine pasivă) pe cei care acţionează ca auditori. Profesioniştii contabili salariaţi. cere cu necesitate prevederea exercitării autocontrolului şi controlului lucrărilor executate. . măsurile susceptibile să evite plata unor cheltuieli pentru taxe şi impozite nedatorate. evident. mai ales în cazul existenţei mai multor colaboratori. în mod legitim.să semneze sau să fie asociat la o raportare care practic de naturează faptele. Calitatea lucrărilor depinde de conştiinciozitatea şi integritatea profesioniştilor contabili şi a colaboratorilor lor. Organizarea judicioasă a planificării lucrărilor. în care scop aplică: a) normele Corpului privind exercitarea profesiei şi executarea lucrărilor. prioritatea firească fiind aceea de a respecta obiectivele stabilite de acesta şi regulile şi procedurile redactate pentru susţinerea şi realizarea lor. . nu i se poate cere: . Dar respectarea normelor profesiei de către profesionistul contabil salariat este obligatorie. trebuind să fie în măsură să justifice aplicarea aces tora prin documente corespunzătoare. Asigurarea calităţii lucrărilor executate în interiorul cabinetului sau societăţilor de profil şi în cadrul normelor mai înainte amintite este obligatorie pentru toţi profesioniştii contabili. b) obligaţiile contabile enunţate de textele legale şi precizate de doctrina contabilă.să încalce regulile şi normele profesiei.

incluzându-le nu numai pe cele încredinţate de clienţi. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. răspund de respectarea principiului deontologic al secretului profesional. medicii şi notarii. denunţarea unor infracţiuni). COMENTARII Profesioniştii contabili. Acest principiu constituie o caracteristică esenţială a unei profesii exercitate independent. chiar dacă acestea sunt cunoscute de public. organizată şi responsabilă. precum avocaţii. nici să confirme faptele care îl privesc pe clientul sau angajatorul său. împreună cu colaboratorii lor. Faptele implicate în secretul profesional au o cuprindere largă. Profesionistul contabil nu trebuie nici să dezmintă. situându-i pe expertul contabil şi pe contabilul autorizat printre confidenţii clientelei.SECRETUL PROFESIONAL ŞI CONFIDENŢIALITATEA NORMA Profesionistul contabil trebuie să respecte caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute cu ocazia executării lucrărilor sale şi nu trebuie să divulge niciuna dintre aceste informaţii către terţi. Pot fi considerate secrete şi acele informaţii a căror divulgare este susceptibilă de a atinge onoarea sau demnitatea umană. ci şi pe cele de care s-a luat cunoştinţă prin intermediul lucrărilor executate. Profesionistul contabil are obligaţia ca secretul să fie dezvăluit atâta timp cât legea îi impune sau îi permite să o facă. cu excepţia cazurilor când a fost autorizat în mod expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă această divulgare (de pildă. 221 .

In practică. Organele de cercetare . Profesionistul contabil poate divulga anumite informaţii numai cu acordul clientului.să răspundă la toate întrebările referitoare la problemele contabile. Obligaţia de confidenţialitate nu poate fi invocată autorităţii judiciare: .şi Tribunalul pot cere informaţii de la specialişti . există o regulă. . Profesionistul contabil chemat ca martor în faţa Tribunalului sau a organelor de anchetă. profesie sau funcţie.respectând întrutotul această regulă .informaţii contabile specifice care se referă la client .nici în materie civilă (obligaţia de a-şi aduce concursul în vederea descoperirii adevărului şi a bunului mers al justiţiei). nu acelaşi lucru se poate spune despre ceilalţi deţinători de secrete încredinţate prin statut. din oficiu sau citat. financiare sau fiscale. escrocherie). aceea că numai colaboratorii dintr-un anumit nivel ierarhic au acces la anumite informaţii şi deci numai aceştia sunt susceptibili de a avea obligaţii de natura secretului profesional. el trebuie .nici în materie penală. Obligaţia de confidenţialitate se aplică tuturor informaţiilor generale pe care profesionistul contabil le cunoaşte cu ocazia executării misiunii sale. nu poate divulga confidenţele pe care i le-a făcut clientul sau informaţiile la care a avut acces.în căutarea infracţiunilor clasice comise în cadrul social (abuz de bunuri şi bani publici. în schimb. iar rezolvarea ei stă în puterea exigentă a aprecierii celui care îl deţine: dacă o interpretare favorabilă „divulgării autorizate" poate să facă lumină în domeniul secretului medical. 222 .Poliţie şi Parchet .Obligaţia de a respecta secretul profesional poate fi obiectul unei controverse. cazurilor de bancrută (mai ales când este vorba de forma contabilă a acestora) sau infracţiunilor proprii reglementărilor profesiei (de pildă. acoperirea exercitării ilegale a profesiei).

223 . Acest lucru trebuie să li se ceară. mai ales atunci când le sunt intentate procese). Este important a se avea în vedere că informaţiile confidenţiale nu pot fi folosite în beneficiul personal şi nici al unei terţe persoane. declaraţiile lor trebuie să se limiteze strict la ceea ce este indispensabil bunului mers al procesului. Dacă profesionistul contabil poate răspunde tuturor întrebărilor privind tehnica financiară. el rămâne legat de secretul profesional în faţa organelor de cercetare sau a Tribunalului pentru toate informaţiile confidenţiale care i-au fost încredinţate de către clientul său. contabilă sau fiscală. Cu ocazia acestor mărturii. nici chiar Tribunalului (în afara cazurilor prevăzute de lege. ceea ce au aflat în timpul misiunii lor.Specialiştii nu ar trebui să dezvăluie necondiţionat.

cât şi menţinerii celor vechi.115 ACCEPTAREA SI MENŢINEREA MISIUNILOR NORMA Profesionistul contabil. • o verificare privind respectarea principiului independenţei profesionale. în acest sens. COMENTARII Lipsa experienţei în anumite sectoare de activitate poate face dificilă misiunea profesionistului contabil. decizia finală aparţine profesionistului contabil. ale personalului său salariat sau ale colaboratorilor folosiţi sunt suficiente pentru executarea misiunii. în raport cu respectarea principiilor independenţei şi competenţei. prevăzând situaţia lor prezentă şi viitoare. Evident. în raport îndeosebi cu competenţa şi cu mijloacele profesionistului contabil. ţinând seama de regulile etice şi profesionale ale profesiei şi în mod deosebit de regulile de independenţă si incompatibilitate. apreciind şi evaluând riscurile. acesta nu trebuie să accepte această misiune decât în condiţiile în care: a obţinut din partea clientului autorizarea de a contacta colegul predecesor şi a obţinut de la acesta informaţiile necesare privind activităţile clientului. O atenţie deosebită este bine să se acorde criteriilor de alegere a unor noi clienţi. se va face: • o evaluare a riscurilor potenţiale si posibile. o apreciere a eficienţei executării lucrărilor. 224 . în cazul în care un liber-profesionist contabil este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil în exerciţiu. trebuie să aprecieze posibilitatea de a o îndeplini. prealabil acceptării şi încheierii contractului. Pentru misiunile repetabile se va verifica periodic dacă evenimentele permit sau nu menţinerea lor. înainte de a accepta o misiune. el trebuie să se asigure că propriile competenţe.

Sunt situaţii în care. - Liber-profesionistul contabil în exerciţiu trebuie să transmită succesorului său. Dacă oferta sa a fost adjudecată. de a respec ta şi cere respectarea legilor si reglementărilor în activităţile respective. cum ar fi insisten ţele predecesorului de a aduce la lumină adevărul. motivat. toate registrele şi documentele clientului care sunt sau pot fi în posesia sa. clientul solicită o ofertă sau o participare la licitaţii privind serviciile care pot fi oferite de liber-profesioniştii contabili (de pildă.s-a asigurat că înlocuirea nu este motivată de considerente rezultând din dorinţa clientului de a eluda efectele unei res pectări stricte a îndatoririlor profesionale.a obţinut justificarea (dovada) plăţii onorariilor datorate cole gului predecesor. 225 . . contractul cu acest client. potrivit reglementărilor în cauză.asigură păstrarea secretului informaţiilor primite din partea colegului predecesor. . în cazul în care numirea sa poate conduce la înlocuirea unui coleg existent în exerciţiu. Liber-profesioniştii contabili care se găsesc în situaţia imposibilităţii executării lucrărilor contractate din cauza neprimirii datelor şi a informaţiilor necesare conform prevederilor contractului sau din cauza lipsei de cooperare cu clientul sunt în drept să rezilieze. avizându-1 pe client în consecinţă. în oferta depusă de liber-profesionistul contabil.se abţine de la orice critică de ordin personal cu privire la colegul său predecesor. în afară de cazul în care liber-profesionistul contabil în exerciţiu are dreptul legal de a le păstra. acesta va menţiona necesitatea ca clientul să fie de acord ca profesionistul contabil în exerciţiu să poată fi contactat. după ce acesta a încheiat contractul cu clientul. contractarea de audit financiar de către regiile autonome sau locale). fără întârziere. va trebui contactat profesionistul contabil în exerciţiu. . când acestea rezultă clar dintr-un contract şi ţinând seama de faptul că executarea efectivă şi corectă a lucrărilor nu este contestată de client.

întinderea misiunii şi modul în care aceasta va fi realizată. care să-i permită orientarea şi planificarea/programarea misiunii şi depistarea domeniilor si a sistemelor semnificative. a controalelor şi planificarea ulterioară a misiunii.12 NORME DE LUCRU 121 PROGRAMAREA LUCRĂRILOR NORMA Profesionistul contabil trebuie să îşi planifice executarea misiunilor sale astfel încât acestea să fie realizate în mod eficient. condiţionând astfel programarea iniţială a intervenţiilor. Va trebui ca elaborarea şi documentarea planului misiunii să descrie felul. Prin programul de lucru se definesc natura. planul va fi suficient de detaliat pentru a permite elaborarea programului de lucru. Forma şi conţinutul planului misiunii se vor stabili în funcţie de mărimea întreprinderii clientului sau a celei unde profesionistul 226 . Cunoaşterea globală de către profesionistul contabil a activităţilor clientului sau ale unităţii patrimoniale unde este salariat are ca obiectiv identificarea riscurilor care ar putea avea o incidenţă semnificativă asupra conturilor. COMENTARII Profesionistul contabil trebuie să aibă o cunoaştere globală asupra activităţilor clientului sau ale unităţii patrimoniale unde este salariat. calendarul si întinderea lucrărilor necesare pentru punerea în aplicare a planului misiunii.

227 . de metodologia şi tehnicile specifice care se vor aplica.subdiviziune -component(ă). Planul misiunii şi programul de lucru trebuie.al lucrărilor. de asemenea. să fie modificate în timpul realizării misiunii şi a lucrărilor sale. Programul de lucru poate. să precizeze alături de obiectivele misiunii şi un buget de ore pe fiecare capitol .autocontrol . Programul de lucru constă într-un ansamblu de instrucţiuni destinat tuturor colaboratorilor profesionistului contabil pentru asigurarea unei bune executări şi a unui bun control . de complexitatea misiunii. dacă se dovedeşte necesar.contabil este salariat.

COMENTARII Contractul de prestări de servicii defineşte misiunea liber-profesionistului contabil. dacă este cazul. dacă este cazul. referirea. obligaţiile fiecărei părţi. Contractul de prestări de servicii cuprinde. semnat de ambele părţi. • condiţiile financiare. termenele de execuţie. menţiunea că orice modificare importantă va face obiectul unui act adiţional.122 CONTRACTAREA LUCRĂRILOR NORMA Relaţiile liber-profesioniştilor contabili cu clienţii lor se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii. la normele profesionale ale Corpului. 228 . durata misiunii. Misiunea propusă trebuie adaptată la particularităţile clientului şi la nevoile acestuia. la normele profesionale. precizând drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi. aşa încât să fie capabil să definească tipul de misiune cel mai bine adaptat clientului. în general. făcându-se referire. Aceasta implică din partea profesionistului contabil cunoaşterea entităţii clientului si în special a modului de organizare. să determine un buget de ore şi să propună nivelul onorariilor. următoarele elemente: scopul misiunii şi descrierea sa.

Cabinetul liber-profesionistului contabil sau societatea de expertiză contabilă trebuie. 229 . Atunci când este necesar. contractul de prestări de servicii va face obiectul unei actualizări periodice. să efectueze o evaluare a fiecărui client. cât şi de capacitatea sa de a se achita corect de obligaţiile sale faţă de client. periodic.modalitatea de încetare a misiunii. dacă este cazul. .modalitatea de rezolvare a litigiilor.. continuarea executării contractului existent ţinând seama atât de propria independenţă. hotărând.

competenţe si calităţi personale ale fiecărui asistent sau colaborator.responsabilităţi -. COMENTARII Lucrul în echipă presupune existenţa împărţirii răspunderilor între membrii echipei. care posedă aptitudinea şi competenţa necesare îndeplinirii în bune condiţii a lucrărilor cerute. obiectivitate.calităţi personale: respectarea principiilor de integritate. Orice delegare de atribuţii . independenţă si secret profesional. păstrându-si răspunderea finală a executării misiunii. respectiv de lucrări către asistenţi sau colaboratori trebuie să se efectueze astfel încât să se asigure un grad rezonabil de certitudine că aceste lucrări vor fi executate de persoane independente.aptitudini si competente: cabinetul sau societatea de expertiză contabilă trebuie să dispună de un personal care şi-a însuşit şi îşi întreţine competenţa şi aptitudinile necesare care să-i permită îndeplinirea responsabilităţilor sale.DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR NORMA Misiunile liber-profesionistului contabil pot necesita formarea unor echipe de asistenţi sau de colaboratori. . fixarea de termene pentru fiecare lucrare de efectuat. El poate delega acestora executarea unor lucrări. Aceste persoane trebuie să posede: . Lucrul în echipă este organizat în cadrul unui program de lucru. 230 . Organizarea echipei se realizează prin: repartizarea de responsabilităţi diferite în funcţie de nivelul de aptitudini.

în special. Sunt de responsabilitatea liber-profesionistului contabil următoarele operaţii: acceptarea sau refuzul unei misiuni. . analiza si semnarea rapoartelor şi a oricăror alte atestări/ certificări cerute de client.o notă de comentarii . prin verificarea dosarelor de lucru pentru a se asigura că lucrările progresează conform programului şi termenelor prevăzute pentru executarea lucrărilor colaboratorilor şi pentru a le da acestora indicaţiile de care au nevoie. semnarea contractului de prestări de servicii şi a deciziilor privind sistarea sau anularea acestuia. prin: .note personale ale liber-profesionistului contabil. un control al lucrărilor realizate. 231 .care se arhivează la dosarul lucrării. în principal.adnotări la documentele stabilite de către colaboratori sau orice alte documente de lucru. adică o capacitate şi o experienţă corespunzătoare unor responsabilităţi care le pot fi încredinţate. . Supravegherea se concretizează.instrucţiuni suficiente şi corespunzătoare pentru realizarea lucrărilor delegate. .O organizare satisfăcătoare a supravegherii este de natură să aducă la un numitor comun calitatea muncii şi costul misiunii. .revederea lucrărilor efectuate de fiecare asistent sau colaborator fie personal. fie de un membru al cabinetului/societăţii având o competenţă egală sau superioară celui supravegheat. în care scop asigură: . Liber-profesionistul contabil care poartă răspunderea finală a executării misiunii este responsabil şi cu supravegherea totală a îndeplinirii lucrărilor delegate asistenţilor şi colaboratorilor. în schimb. Supravegherea poate fi asigurată parţial şi de către colaboratorii deţinând un nivel de competenţă satisfăcător.transmiterea către asistenţi şi colaboratori a programului in dividual de realizat de către aceştia. Delegarea implică. Această supraveghere se exercită.

Dimensiunile delegării şi supravegherii lucrărilor depind de: .volumul lucrărilor de executat şi termenele de realizare ale acestora. . 232 . Este de reţinut că liber-profesionistul contabil care deleagă o parte din lucrări asistenţilor şi colaboratorilor săi rămâne personal răspunzător pentru formarea şi exprimarea opiniei sale în cadrul final al îndeplinirii misiunii.mărimea şi complexitatea lucrărilor.

specialişti. se recurge la un specialist. aceste lucrări sunt considerate mai degrabă ca aparţinând unei persoane care are capacitatea unui specialist. De regulă. expert . tehnician.poate fi: angajat al clientului sau al unităţii patrimoniale unde profesionistul contabil este salariat. . expert atunci când executarea lucrărilor necesită o altă competenţă.angajat de client sau de unitatea patrimonială. expert . Profesionistul .specialist. • angajat de liber-profesionistul contabil. experţi . COMENTARII Termenul profesionist . .angajat al liber-profesionistului contabil. altul decât contabilitatea. tehnician.externi cabinetului/societăţii de expertiză contabilă sau unităţii patrimoniale unde sunt salariaţi apreciază în ce măsură lucrările acestora pot servi la realizarea obiectivelor misiunii (responsabilităţilor) lor. un cabinet sau o societate de profil care posedă competenţele. cabinetului sau societăţii de expertiză contabilă în cauză. tehnician. tehnician.desemnează o persoană. auditul sau specializările proprii profesionistului contabil. Când liber-profesionistul contabil utilizează lucrările altor profesionişti. 233 .specialist. expert decât ca aparţinând unui colaborator sau unui salariat al său. cunoştinţele şi experienţa specifice unui domeniu particular.UTILIZAREA LUCRĂRILOR ALTOR PROFESIONIŞTI NORMA Profesioniştii contabili care utilizează lucrările altor profesionişti .

.evaluarea gradului de înaintare în realizarea fizică a produ selor în curs de fabricaţie. evaluări şi declaraţii de expert -specialist.este angajat al clientului sau al unităţii patrimoniale din care face parte profesionistul contabil salariat beneficiar al lucră rilor profesionistului.calificările profesionale.tabloul .în acest caz. de pildă.evaluarea anumitor tipuri de active. .responsabilităţilor . . avize. Profesionistul contabil care intenţionează să utilizeze lucrările altui profesionist trebuie să determine competenţa profesională a acestuia. contractelor specifice unui sector de activitate sau altor regle mentări.profesioniştilor agreaţi de un orga nism profesional. Riscul de lipsă de obiectivitate al profesionistului solicitat este mai mare în cazul când profesionistul: .avize ale juriştilor privind interpretarea acordurilor.experienţa şi reputaţia profesionistului în domeniul pentru care profesionistul contabil doreşte un aviz de specialitate. diplome sau înscrierea profesionis tului pe lista . în acest scop. . profesionistul contabil va supune lucrările acestor profesionişti procedurilor controlului de calitate. 234 . . prezentate sub formă de rapoarte. statutelor.evaluări bazate pe tehnici şi metode specializate. de: . va ţine seama. De pildă: .evaluarea cantităţilor sau stării fizice/morale a activelor. . în cursul efectuării misiunilor .este legat într-un fel sau altul de client sau de unitatea patri monială menţionată în aliniatul precedent.profesioniştii contabili au nevoie să utilizeze lucrările altor profesionişti.

se vor examina instrucţiunile scrise date profesionistului . . tehnician. Validitatea şi temeinicia ipotezelor si metodelor utilizate. . în lumina cu noştinţelor pe care profesionistul contabil le are despre acti vitatea sau rezultatele procedurilor utilizate de acesta.descrierea generală a aspectelor particulare cerute a fi tratate în raportul profesionistului.ipotezele si metodele folosite.sursele de date utilizate. în exerciţiile precedente. Profesionistul contabil va stabili dacă rezultatele profesionistului solicitat sunt coerente şi credibile în ceea ce priveşte: . . . si în mod deosebit: . .obiectivele şi întinderea lucrărilor profesionistului.specialist.condiţiile de acces ale profesionistului la documentele si fişie rele pertinente. . cât şi aplicarea lor au în vedere raţionamentele profesionistului solicitat.confidenţialitatea informaţiilor despre client / unitatea patri monială la care are acces profesionistul solicitat.rezultatele lucrărilor profesionistului solicitat. Dacă aceste puncte nu sunt definite clar în instrucţiunile date profesionistului solicitat. profesionistul contabil poate recurge la contactarea directă a acestuia în scopul obţinerii în final a elementelor suficiente si juste privind realizarea obiectivelor lucrărilor profesionistului solicitat.informaţiile privind ipotezele şi metodele pe care profesio nistul solicitat le va folosi şi coerenţa lor cu cele aplicate. . expert -. 235 . eventual.clasificarea legăturilor care pot exista între profesionist. client sau unitatea patrimonială din care face parte profesionistul contabil salariat. în acest sens.Profesionistul contabil trebuie să reunească elemente suficiente şi juste care să-i permită aprecierea dacă întinderea lucrărilor profesionistului solicitat acoperă obiectivele care i-au fost stabilite.

cunoscând că responsabilitatea finală a misiunii sale îi revine în totalitate. profesionistul contabil se va strădui să le înţeleagă şi va stabili dacă ele par rezonabile.Nedispunând de aceleaşi competenţe ca acesta. 236 . pe baza cunoştinţelor sale despre obiectivele asupra cărora profesionistul solicitat şi-a exprimat opinia. profesionistul contabil nu poate să pună în discuţie ipotezele şi metodele utilizate de profesionistul solicitat. Dar.

• regăsirea informaţiilor pe care în mod frecvent trebuie să le prezinte clientului sau angajatorului. COMENTARII Termenul „documentare" semnifică documentele pregătite sau obţinute de profesionistul contabil şi păstrate în dosarele de lucru ale misiunii respective.include ţinerea dosarelor de lucru. Dosarele de lucru asigură profesionistului contabil: • modalitatea de îndeplinire a lucrărilor executate şi controlul acestora.responsabilităţilor . protejând confidenţialitatea acestora. 237 . de asemenea. Dosarele de lucru constituie un mijloc util care îl orientează pe profesionistul contabil şi pe colaboratorii acestuia în organizarea şi executarea misiunii. Dosarele de lucru pot fi pe suport de hârtie.125 DOCUMENTAREA LUCRĂRILOR NORMA O bună organizare a misiunilor . • mijlocul eficace de cunoaştere a entităţii . profesionistului contabil materializarea punerii în aplicare a diligentelor sale pentru fiecare misiune îndeplinită. Permit. Ele ajută la înţelegerea şi controlul lucrărilor. • buna predare parţială sau totală a misiunii atunci când apar noi colaboratori pe parcursul executării acesteia. Profesionistul contabil păstrează dosarele sale de lucru pe perioada prescripţiei legale.unitatea patrimo nială .clientului sau angajatorului. pe microfilm sau pe suport informatic.

unităţii patrimoniale. care este consti tuită din ansamblul documentelor susceptibile a fi utile • 238 . • informaţiile şi datele . • elementele administrative proprii realizării misiunii (bugetul.pentru obţinerea informaţiilor şi documentelor necesare realizării misiunii. Atunci când misiunea este repetitivă şi se desfăşoară pe mai multe exerciţii financiare.documentele . anexele. • documentele justificând intervenţiile făcute pe lângă client .) permit completarea sau realizarea programului de lucru.angajator .ameliorarea calităţii intervenţiilor ulterioare. şi anume: • contractul de prestări de servicii. dificultăţile întâlnite ş.primite de la client şi de la terţi. adiţionalele şi co respondenţa legată de acesta. Dosarul de lucru este unul dintre elementele de organizare internă a cabinetului/societăţii de expertiză contabilă. • elementele de probă ale realizării diligentelor profesionale. facturarea onorariilor). Totuşi. anumite documente de bază trebuie să îşi găsească locul într-un dosar de lucru. ale întinderii lucrărilor şi ale concluziilor la care s-a ajuns. O structură sau o formă particulară a dosarelor de lucru nu poate fi preconizată.a. este important.dosarul permanent -. ca profesionistul contabil să opteze pentru o structură şi o formă definite. pentru a facilita accesul la dosare. Dosarul de lucru cuprinde doar elementele semnificative ale realizării misiunii şi nu trebuie considerat ca fiind un scop în sine. asigurând în acest fel satisfacerea obiectivelor mai înainte amintite. în măsura în care elementele pe care le conţin (descrierea entităţii. Conţinutul obligatoriu al dosarului de lucru este greu de precizat din cauza varietăţii misiunilor şi a modalităţilor de execuţie. urmărirea bugetului de timp .a programelor individuale de lucru ale colaboratorilor -. • documentele elaborate de profesionistul contabil. Totuşi. dosarul de lucru poate fi împărţit în două: • o parte permanentă .

piesele care nu aparţin clientului sau care nu au fost stabilite prin clauze contractuale a-i fi înmânate clientului cu ocazia desfăşurării misiunii. Pentru aceste misiuni repetitive este recomandabil să se utilizeze documente de lucru standardizate . Conţinutul dosarelor de lucru reprezintă documentaţia proprie a profesionistului contabil. care cuprinde documentele privind lucrările efectuate a căror utilitate nu depăşeşte exerciţiul în cauză. Dosarele de lucru aparţin profesionistului contabil.la nivelul cabinetului/ societăţii de expertiză contabilă. Documentaţia proprie profesionistului contabil se compune din toate documentele. iar clientul trebuie considerat ca o terţă persoană în ceea ce priveşte secretul profesional.executării misiunilor succesive şi care prezintă deci un interes durabil.tipizate .dosarul exerciţiului -. • o parte aferentă unui exerciţiu financiar dat . care trebuie să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea păstrării lor pe durata prescrierii legale si pentru a evita divulgarea nepermisă a conţinutului lor. 239 . Documentele confidenţiale din categoria secretului profesional nu pot fi comunicate în exterior decât cu acordul profesionistului contabil.

este adresat numai clientului. Documentul stabilit este diferit în funcţie de tipul de misiune.raportul .raportul . atestare sau notă de comentarii. raport de audit financiar (contractual) sau statutar şi raport de certificare etc.este datat şi semnat de către profesionistul contabil si eventual de către un colaborator care 1-a asistat în timpul misiunii.raportului . Documentul .13 NORMA DE RAPORTARE NORMA Misiunile profesionistului contabil au ca finalitate un raport scris. 240 . COMENTARII Documentul . atunci când ele există. acesta hotărând difuzarea lui.raportul .stabilit poate lua forme variate: scrisoare.rapoartele -realizate sunt semnate de către profesionistul contabil care a condus misiunea si de cel care angajează societatea prin semnătura sa socială (expert contabil / contabil autorizat) înscris în Tabloul Corpului. dacă este cazul. In societăţile de expertiză contabilă. în cuprinsul documentelor . Raportul este realizat în scopul de a face cunoscute clientului şi. terţelor persoane natura lucrărilor profesionistului contabil şi concluziile emise la sfârşitul lucrărilor sale. documentele . Documentul .se face referire la normele profesionale care guvernează misiunea.

. 2002.. ediţia a IlI-a revizuită si adăugită.. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. Creţoiu.U. elaborat si revizuit de IFAC în noiembrie 2001. 1986. M. Cartea expertului contabil si a contabilului autorizat.BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 1) Boroi. Bucureşti. Editura Eficient. Bucureşti. Editura CECCAR. CECCAR. în Supliment la Revista Economică. Bucureşti. Contabilitate. nr. Ghiţă. Controlul si auditul financiar. Crăciun. Expertiza contabilă. Bucureşti. D. Bucureşti. Bucureşti.. Control financiar si expertiză contabilă. Bucureşti. Expertiza contabilă. 2001.U. M. G. 59/2001.. Editura Actami. Bucur. Codul de procedură civilă. Deteşan. Editura ALL.. Şt. Gh.. 2002. M. cu modificările aduse prin O. Bucureşti.. CECCAR. 1999. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. Boulescu. M. Ghiţă. lucrare adnotată şi îngrijită de Pădurariu. Bucureşti. 1996..G. 138/2000 şi O. nr. 2001. Editura Economică. Boulescu.. ediţia a Il-a revăzută şi reclasificată în conformitate cu CODULETICINTERNAŢIONALALPROFESIONIŞTILOR CONTABILI. 2001. Al.G. Expertiză contabilă. 1996. Editura CECCAR. 241 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) . Noul sistem şi expertiza contabilă. D. Editura Didactică şi Pedagogică. I. Editura ALL BECK.. Rădescu.

ediţia a H-a revăzută şi adăugită. Editura CECCAR. Editura Rosetti. prin Hotărârea nr. Bucureşti. 39 din 21 noiem brie 2000 şi Hotărârea nr.G..U. Bucureşti. 31 martie 2001.10) Codul de procedură penală. Sibiu. Editura CECCAR. indemnizaţiilor şi criteriile pentru restituirea cheltuielilor pentru prestaţiile profesionale ale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi şi aprobarea „Tarifului profesional" aprobat conform Hotărârii Conferinţei Naţionale nr. 01/49. cu modificările aduse prin O. CECCAR. 42 din 11 august 2001. 2001. 11) 12) 242 . ***. ediţie îngrijită si adnotată de judecător Lupaşcu. 295/2000. nr. Bucureşti. 207/2000 şi O.U.G. nr. Regulament privind disciplina onorariilor. 2004. 2000. Normele profesionale aprobate de Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. D.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->