Sunteți pe pagina 1din 45

LEGE nr. 275 din 4 iulie 2006 (*actualizată*)

privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (actualizată până la data de 22 mai 2010*) EMITENT: PARLAMENTUL

-----------

*) Textul iniŃial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 20 iulie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-NeamŃ până la data de 22 mai 2010, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I DispoziŃii generale

Legalitatea executării pedepselor ART. 1 Executarea pedepselor se realizează în conformitate cu dispoziŃiile Codului penal, ale Codului de procedură penală şi ale prezentei legi.

Temeiul executării pedepselor ART. 2 Pedepsele se execută numai în temeiul hotărârilor judecătoreşti de condamnare rămase definitive.

Respectarea demnităŃii umane ART. 3 Pedepsele se execută în condiŃii care să asigure respectarea demnităŃii umane.

Interzicerea supunerii la tortură, tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente ART. 4 (1) Se interzice supunerea oricărei persoane aflate în executarea unei pedepse la tortură, la tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente. (2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se pedepseşte potrivit legii penale.

Interzicerea discriminării în executarea pedepselor ART. 5 (1) În timpul executării pedepselor este interzisă orice formă de discriminare pe temei de rasă, naŃionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenŃă politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infecŃie HIV/SIDA sau alte temeiuri. (2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se pedepseşte potrivit legii penale.

Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate şi judecătorul delegat la compartimentul de executări penale ART. 6 (1) Executarea pedepselor se desfăşoară sub supravegherea,

controlul şi autoritatea judecătorului delegat. (2) Preşedintele curŃii de apel desemnează anual unul sau mai mulŃi judecători delegaŃi pentru executarea pedepselor privative de libertate pentru fiecare penitenciar aflat în circumscripŃia teritorială a curŃii de apel. (2) Preşedintele curŃii de apel desemnează anual, cu acordul scris al acestora, unul sau mai mulŃi judecători delegaŃi pentru executarea pedepselor privative de libertate, precum şi grefieri în vederea exercitării atribuŃiilor judiciare ale acestora, pentru fiecare penitenciar aflat în circumscripŃia teritorială a curŃii de apel.

----------

Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19

mai 2010.

(3) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate supraveghează şi controlează asigurarea legalităŃii în executarea acestor pedepse şi exercită celelalte atribuŃii stabilite prin prezenta lege. (4) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, desemnat pentru penitenciarul în a cărui circumscripŃie se află un centru de reŃinere şi arestare preventivă sau un centru de arestare preventivă, supraveghează şi controlează asigurarea legalităŃii în executarea măsurilor preventive privative de libertate şi exercită celelalte atribuŃii stabilite prin prezenta lege. (5) Pe durata exercitării atribuŃiilor de judecător delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, acesta nu poate desfăşura alte activităŃi decât cele stabilite de prezenta lege. (6) Judecătorul delegat la compartimentul de executări penale din cadrul fiecărei instanŃe de executare, desemnat anual de preşedintele acestei instanŃe, supraveghează şi controlează asigurarea legalităŃii în executarea pedepselor neprivative de libertate şi exercită celelalte atribuŃii stabilite prin Codul de procedură penală, regulamentul de ordine interioară a instanŃelor judecătoreşti şi prin prezenta lege.

TITLUL II Executarea pedepsei amenzii

Modul de executare a pedepsei amenzii ART. 7 (1) Executarea pedepsei amenzii în cazul nerespectării termenului de achitare integrală a acesteia sau a unei rate, când plata amenzii a fost eşalonată, se face potrivit dispoziŃiilor privind executarea silită a creanŃelor bugetare şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziŃii. (2) Executorii fiscali au obligaŃia să comunice instanŃei de executare, la data achitării integrale a amenzii, executarea acesteia

şi să înştiinŃeze împiedică executarea.

instanŃa cu

privire la orice

împrejurare care

TITLUL III Executarea măsurilor de supraveghere şi a obligaŃiilor dispuse de instanŃă potrivit Codului penal

Controlul executării măsurilor de supraveghere şi a obligaŃiilor dispuse potrivit Codului penal ART. 8 (1) Controlul executării măsurilor de supraveghere şi a obligaŃiilor prevăzute în Codul penal, care pot fi dispuse în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere, se asigură de judecătorul delegat la compartimentul de executări penale de la instanŃa de executare, direct sau prin intermediul consilierilor serviciului de protecŃie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor în circumscripŃia căruia se află domiciliul, reşedinŃa sau locuinŃa persoanei condamnate. (2) Pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere, persoana condamnată poate solicita asistenŃă şi consiliere, care se acordă, potrivit legii, de consilierii serviciului de protecŃie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor.

Sesizarea instanŃei în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere şi a obligaŃiilor dispuse de instanŃă ART. 9 În situaŃia nerespectării măsurilor de supraveghere sau a obligaŃiilor prevăzute în Codul penal, dispuse în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere, judecătorul delegat la compartimentul de executări penale, din oficiu sau la propunerea consilierilor serviciului de protecŃie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor, sesizează instanŃa de executare în vederea revocării suspendării.

Măsurile de supraveghere şi obligaŃiile dispuse faŃă de minor ART. 10 DispoziŃiile art. 8 şi 9 se aplică în mod corespunzător în situaŃia măsurilor de supraveghere şi a obligaŃiilor dispuse faŃă de minor în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere sau sub control.

TITLUL IV Executarea pedepselor privative de libertate

CAP. I Organizarea executării pedepselor privative de libertate

Penitenciarele ART. 11 (1) Pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă şi a închisorii se execută în locuri anume destinate, denumite penitenciare.

(2) Penitenciarele se înfiinŃează prin hotărâre a Guvernului, au personalitate juridică şi sunt în subordinea AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor. (3) Organizarea şi funcŃionarea penitenciarelor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiŃiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de Internet a Ministerului JustiŃiei şi a AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor. (4) În cadrul penitenciarelor se pot înfiinŃa, prin decizie a directorului general al AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor, secŃii interioare sau exterioare ale penitenciarelor, în raport cu regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, categoriile de persoane condamnate şi cerinŃele speciale de protecŃie a anumitor categorii de persoane condamnate. (5) AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor stabileşte penitenciarul în care persoana condamnată va executa pedeapsa privativă de libertate. La stabilirea penitenciarului se va avea în vedere ca acesta să fie situat cât mai aproape de localitatea de domiciliu a persoanei condamnate.

Penitenciarele speciale ART. 12

(1) Pentru anumite categorii de persoane condamnate la pedepse privative de libertate se pot înfiinŃa penitenciare speciale, în condiŃiile art. 11 alin. (2). (2) Penitenciarele speciale sunt:

a) penitenciare pentru minori şi tineri;

b) penitenciare pentru femei;

c) penitenciare-spital.

SecŃiile speciale de arestare preventivă ART. 13 (1) În cadrul penitenciarelor se pot înfiinŃa secŃii speciale de arestare preventivă, prin decizie a directorului general al AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor. (2) În secŃiile speciale de arestare preventivă din penitenciare pot fi deŃinute numai persoanele condamnate printr-o hotărâre

definitivă la o pedeapsă privativă de libertate, care sunt cercetate în stare de arest preventiv în altă cauză, precum şi persoanele arestate preventiv aflate în curs de judecată. ART. 14 Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate

comisie pentru

individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, alcătuită din: directorul penitenciarului, directorul adjunct pentru siguranŃa deŃinerii şi regim penitenciar, medicul penitenciarului, şeful serviciului socioeducativ şi un consilier din cadrul serviciului de protecŃie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor, în a cărui circumscripŃie teritorială se află penitenciarul, desemnat anual de directorul serviciului, psihologul şi educatorul implicaŃi în programul de reintegrare socială a persoanei condamnate.

În

fiecare

penitenciar

se

constituie

o

Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate ART. 14 (1) În fiecare penitenciar se constituie o comisie pentru stabilirea, schimbarea şi individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, alcătuită din: directorul penitenciarului, care exercită atribuŃiile de preşedinte al comisiei, şeful serviciului/biroului pentru aplicarea regimurilor, medicul penitenciarului, şeful serviciului/ biroului educaŃie şi şeful serviciului/ biroului asistenŃă psihosocială. (2) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) se asigură de

către şeful serviciului/biroului evidenŃă din penitenciarul respectiv.

----------

Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor ART. 15 (1) AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor este instituŃia publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului JustiŃiei, având ca scop coordonarea şi controlul activităŃii unităŃilor care se organizează şi funcŃionează în subordinea sa. (2) Organizarea, funcŃionarea şi atribuŃiile AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Conducerea AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor este asigurată de un director general, numit prin ordin al ministrului justiŃiei. (4) Directorul general al AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor are calitatea de ordonator secundar de credite. (5) FinanŃarea AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor se asigură din subvenŃii acordate de la bugetul de stat şi din venituri proprii. (6) Veniturile obŃinute prin munca prestată de către persoanele condamnate vor fi folosite pentru îmbunătăŃirea condiŃiilor de detenŃie.

SiguranŃa penitenciarelor ART. 16 (1) AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor are obligaŃia de a lua măsurile necesare pentru siguranŃa penitenciarelor, precum şi măsurile de pază, supraveghere, escortare, menŃinerea şi restabilirea ordinii şi disciplinei în rândul persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate şi a persoanelor arestate preventiv, deŃinute în centrele de arestare preventivă sau în secŃiile speciale din penitenciare. (2) Măsurile necesare pentru siguranŃa penitenciarelor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiŃiei. (3) Penitenciarele trebuie să dispună de amenajările, dispozitivele, personalul şi mijloacele tehnice necesare pentru supravegherea şi controlul perimetrelor, al spaŃiilor interioare şi al căilor de acces, precum şi de armamentul şi muniŃia necesare.

(4) În cazul manifestărilor care tulbură ordinea şi liniştea publică din cadrul penitenciarelor sau pun în pericol viaŃa ori integritatea corporală a persoanelor sau securitatea bunurilor şi care depăşesc posibilităŃile de intervenŃie ale AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor, poate fi solicitat sprijinul Ministerului AdministraŃiei şi Internelor. (5) În îndeplinirea atribuŃiunilor ce îi revin, personalul din penitenciare poate folosi mijoacele tehnice din dotare, inclusiv armamentul, în condiŃiile legii.

ProtecŃia martorilor care execută pedepse privative de libertate ART. 17 AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor şi administraŃia penitenciarului au obligaŃia de a asigura, în condiŃiile legii, protecŃia şi asistenŃa martorului aflat în stare de pericol şi ale martorului protejat care execută o pedeapsă privativă de libertate sau este arestat preventiv.

CAP. II Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate

DispoziŃii generale privind regimurile de executare a pedepselor privative de libertate ART. 18 (1) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate cuprind ansamblul de reguli care stau la baza executării pedepselor privative de libertate. (2) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt bazate pe sistemele progresiv şi regresiv, persoanele condamnate trecând dintr-un regim în altul, în condiŃiile prevăzute de prezenta lege. (3) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate trebuie să asigure respectarea şi protejarea vieŃii, sănătăŃii şi demnităŃii persoanelor private de libertate, a drepturilor şi libertăŃilor acestora, fără să cauzeze suferinŃe fizice şi nici să înjosească persoana condamnată.

Felurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate ART. 19

(1) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt:

a) regimul de maximă siguranŃă;

b) regimul închis;

c) regimul semideschis;

d) regimul deschis.

(2) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate se diferenŃiază în raport cu gradul de limitare a libertăŃii de mişcare a persoanelor condamnate, modul de desfăşurare a activităŃilor şi condiŃiile de detenŃie.

Regimul de maximă siguranŃă

ART. 20 (1) Regimul de maximă siguranŃă se aplică iniŃial persoanelor condamnate la pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă şi persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani. (1) Regimul de maximă siguranŃă se aplică iniŃial persoanelor condamnate la pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă şi persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum şi celor care prezintă risc pentru siguranŃa penitenciarului.

----------

Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(1^1) Criteriile de stabilire şi procedura de evaluare a riscului

pentru siguranŃa

penitenciarului se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

----------

Alin. (1^1) al art. 20 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

pe care îl prezintă persoana condamnată

(2) În mod excepŃional, natura şi modul de săvârşire a infracŃiunii, precum şi persoana condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate. (3) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim de maximă siguranŃă sunt supuse unor măsuri stricte de pază, supraveghere şi escortare, sunt cazate, de regulă, individual, prestează muncă şi desfăşoară activităŃile educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenŃă socială în grupuri mici, în spaŃii anume stabilite în interiorul penitenciarului, sub supraveghere continuă.

Categorii de persoane cărora nu li se aplică regimul de maximă siguranŃă ART. 21

(1) Regimul de maximă siguranŃă nu se aplică următoarelor persoane condamnate:

a) bărbaŃii care au împlinit vârsta de 60 de ani şi femeile care au

împlinit vârsta de 55 de ani;

b) femeile însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă

de până la un an;

c) minorii;

d) persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, precum şi cele

cu afecŃiuni locomotorii grave. (2) Persoanele condamnate prevăzute la alin. (1) lit. a) vor executa pedeapsa privativă de libertate în regim închis. Persoanele condamnate prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) vor executa pedeapsa privativă de libertate în regim închis, pe perioada cât durează cauza care a impus neaplicarea regimului de maximă siguranŃă.

Regimul închis ART. 22 (1) Regimul închis se aplică iniŃial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 15 ani. (2) În mod excepŃional, natura şi modul de săvârşire a infracŃiunii, precum şi persoana condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate. (3) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim închis sunt cazate, de regulă, în comun, prestează munca şi desfăşoară activităŃi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenŃă socială în grupuri, în interiorul penitenciarului, sub pază şi supraveghere. (4) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim închis pot presta munca şi în afara penitenciarului, sub pază şi supraveghere continuă, cu aprobarea directorului penitenciarului.

Regimul semideschis ART. 23 (1) Regimul semideschis se aplică iniŃial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani.

(2) În mod excepŃional, natura şi modul de săvârşire a infracŃiunii, precum şi persoana condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate. (3) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim semideschis sunt cazate în comun, se pot deplasa neînsoŃite în interiorul penitenciarului, prestează munca şi desfăşoară activităŃile educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenŃă socială sub supraveghere, în grupuri, în spaŃii din interiorul penitenciarului care rămân deschise în timpul zilei. (4) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim

în afara penitenciarului, sub

semideschis pot supraveghere.

regim

semideschis pot presta muncă şi desfăşura activităŃi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenŃă socială, în afara penitenciarului, sub supraveghere.

presta

munca

şi

(4)

Persoanele

condamnate

care

execută

pedeapsa

în

----------

Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

Regimul deschis ART. 24 (1) Regimul deschis se aplică iniŃial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de cel mult un an. (2) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim deschis sunt cazate în comun, se pot deplasa neînsoŃite în interiorul penitenciarului, pot presta munca şi pot desfăşura activităŃile educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenŃă socială în afara penitenciarului, fără supraveghere.

Stabilirea regimului de executare a pedepselor privative de libertate ART. 25 (1) Regimul de executare a pedepsei privative de libertate se stabileşte, la primirea persoanei condamnate în primul penitenciar în care aceasta urmează să execute pedeapsa, de către comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. (1) Regimul de executare a pedepsei privative de libertate se stabileşte la primirea persoanei condamnate în primul penitenciar în

care aceasta urmează să execute pedeapsa, de către comisia prevăzută la art. 14.

----------

Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(2) Împotriva modului de stabilire a regimului de executare persoana condamnată poate formula plângere la judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, în termen de 3 zile de la data când a luat cunoştinŃă de regimul de executare a pedepsei stabilit. (3) Persoana condamnată este ascultată, în mod obligatoriu, la

locul de deŃinere, de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate. (4) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate soluŃionează plângerea în termen de 15 zile de la data primirii acesteia şi pronunŃă, prin încheiere motivată, una dintre următoarele soluŃii:

admite plângerea şi dispune modificarea regimului de executare

stabilit de comisia pentru individualizarea regimului de executare a

pedepselor privative de libertate;

a)

b)

respinge plângerea, dacă aceasta este nefondată.

(4) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de

libertate soluŃionează plângerea în termen de 15 zile de la data primirii acesteia şi pronunŃă, prin încheiere motivată, una dintre următoarele soluŃii:

a) admite plângerea şi dispune modificarea regimului de executare

stabilit de comisia prevăzută la art. 14;

b) respinge plângerea, dacă aceasta este nefondată.

----------

Alin. (4) al art. 25 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(5) Încheierea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate se comunică persoanei condamnate în termen de două zile de la data pronunŃării acesteia. (5) Încheierea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate se comunică persoanei condamnate şi

administraŃiei penitenciarului în termen de două pronunŃării acesteia.

----------

zile

de

la

data

Alin. (5) al art. 25 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(6) Împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate persoana condamnată poate introduce contestaŃie la judecătoria în a cărei circumscripŃie se află penitenciarul, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. (6) Împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea

pedepselor privative de libertate persoana condamnată şi administraŃia penitenciarului pot introduce contestaŃie la judecătoria în a cărei circumscripŃie se află penitenciarul, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. ContestaŃia nu este suspensivă de executare.

----------

Alin. (6) al art. 25 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(7) ContestaŃia se judecă potrivit dispoziŃiilor art. 460 alin. 2-5 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător. (8) Hotărârea judecătoriei este definitivă.

Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate ART. 26 (1) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se dispune de judecătorul delegat pentru executarea

pedepselor privative de libertate, la cererea persoanei condamnate sau la sesizarea comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. Comisia pentru individualizarea

regimului de executare a pedepselor privative de libertate

obligaŃia ca, o dată la 6 luni, să analizeze conduita persoanei condamnate şi eforturile depuse de aceasta pentru reintegrare socială, întocmind un raport care se aduce la cunoştinŃa persoanei condamnate, sub semnătură. În cazul în care comisia apreciază că se impune schimbarea regimului de executare, sesizează judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate. (1) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se dispune de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, la cererea persoanei condamnate sau la sesizarea comisiei prevăzute la art. 14. Comisia prevăzută la art. 14 are obligaŃia ca, după executarea a 8 ani în cazul pedepselor cu detenŃiunea pe viaŃă şi a unei pătrimi din durata pedepsei cu închisoarea, să analizeze conduita persoanei condamnate şi eforturile depuse de aceasta pentru reintegrare socială, întocmind un raport care se aduce la cunoştinŃa persoanei condamnate, sub semnătură. În cazul în care comisia apreciază că se impune schimbarea regimului de executare, sesizează judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate. În cazul în care comisia apreciază că nu se impune

are

schimbarea regimului de executare, stabileşte termenul de reanalizare, care nu poate fi mai mare de un an.

----------

Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(1^1) Persoana condamnată are posibilitatea de a formula cererea de schimbare a regimului de executare după executarea fracŃiunii de pedeapsă prevăzute la alin. (1).

----------

Alin. (1^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(2) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în regimul imediat inferior ca grad de severitate se poate dispune dacă persoana condamnată a avut o bună conduită şi a făcut eforturi serioase pentru reintegrare socială, în special în cadrul activităŃilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenŃă socială, al instruirii şcolare şi al formării profesionale, precum şi în cadrul muncii prestate. (3) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate într-unul mai sever se poate dispune dacă persoana condamnată a comis o infracŃiune sau o abatere disciplinară gravă, care o fac incompatibilă cu regimul în care execută pedeapsa privativă de libertate, şi dacă, prin conduita sa, afectează grav convieŃuirea normală în penitenciar sau siguranŃa acestuia. (4) Împrejurările prevăzute în alin. (2) sau (3) sunt constatate de comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate printr-un raport care se anexează cererii persoanei condamnate ori sesizării comisiei. (4) Împrejurările prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt constatate de comisia prevăzută la art. 14 printr-un raport care se anexează la cererea persoanei condamnate ori la sesizarea comisiei.

----------

Alin. (4) al art. 26 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(5) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate dispune prin încheiere motivată, cu privire la schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, numai după ascultarea persoanei condamnate, la locul de deŃinere, în termen de 15 zile de la primirea cererii sau sesizării.

(5^1) Încheierea prin care se dispune menŃinerea sau schimbarea regimului de executare a pedepsei cuprinde şi termenul de la împlinirea căruia comisia prevăzută la art. 14 va reanaliza situaŃia persoanei condamnate, termen care nu poate fi mai mare de 6 luni.

----------

Alin. (5^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(6) Când judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate constată că nu sunt îndeplinite condiŃiile pentru schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, prin încheierea de respingere fixează termenul după expirarea căruia cererea sau sesizarea va putea fi reînnoită, termen care nu poate fi mai mare de 6 luni. (7) Încheierea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate se comunică persoanei condamnate în termen de două zile de la data pronunŃării acesteia. (7) Încheierea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate se comunică persoanei condamnate şi administraŃiei penitenciarului în termen de două zile de la data pronunŃării acesteia.

----------

Alin. (7) al art. 26 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(8) Împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate persoana condamnată poate introduce

contestaŃie la judecătoria în a cărei circumscripŃie se află penitenciarul, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. (8) Împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate persoana condamnată şi administraŃia penitenciarului pot introduce contestaŃie la judecătoria în a cărei circumscripŃie se află penitenciarul, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. ContestaŃia nu este suspensivă de executare.

----------

Alin. (8) al art. 26 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(9) ContestaŃia se judecă potrivit dispoziŃiilor art. 460 alin. 2-5 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător. (10) Hotărârea judecătoriei este definitivă.

Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate ART. 27 (1) Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se stabileşte de comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, în funcŃie de conduita, personalitatea, vârsta, starea de sănătate şi posibilităŃile de reintegrare socială ale persoanei condamnate. (1) Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se stabileşte de comisia prevăzută la art. 14, în funcŃie de conduita, personalitatea, vârsta, starea de sănătate şi posibilităŃile de reintegrare socială ale persoanei condamnate.

----------

Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(2) Persoana condamnată este inclusă, Ńinând seama de criteriile prevăzute în alin. (1), în programe care urmăresc în principal:

a) desfăşurarea de activităŃi educative, culturale, terapeutice, de

consiliere psihologică şi asistenŃă socială;

b) instruirea şcolară;

c) formarea profesională.

(3) Programele prevăzute în alin. (2) sunt realizate de serviciile de educaŃie, consiliere psihologică şi asistenŃă socială din cadrul penitenciarelor, cu participarea consilierilor de protecŃie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor, a voluntarilor, a asociaŃiilor şi fundaŃiilor, precum şi a altor reprezentanŃi ai societăŃii civile. (4) Pentru fiecare persoană condamnată se întocmeşte un plan de evaluare şi intervenŃie educativă de către serviciul de educaŃie, consiliere psihologică şi asistenŃă socială din cadrul penitenciarului.

Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în cazul minorilor şi tinerilor

ART. 28 (1) Minorii şi tinerii aflaŃi în executarea unei pedepse privative

de libertate sunt incluşi, pe durata executării pedepsei, în programe

speciale de consiliere şi asistenŃă, în funcŃie de vârsta şi de personalitatea fiecăruia. În sensul prezentei legi, se consideră tineri persoanele condamnate care nu au împlinit vârsta de 21 de ani. (2) Programele speciale prevăzute în alin. (1) sunt realizate de serviciile de educaŃie, consiliere psihologică şi asistenŃă socială din cadrul penitenciarelor, cu participarea consilierilor de protecŃie a victimelor şi de reintegrare socială a infractorilor, a voluntarilor, a asociaŃiilor şi fundaŃiilor, precum şi a altor reprezentanŃi ai societăŃii civile. (3) DispoziŃiile art. 39 se aplică în mod corespunzător în cazul persoanelor condamnate prevăzute în alin. (1).

CAP. III CondiŃiile de detenŃie

Primirea persoanelor condamnate ART. 29 (1) Primirea în penitenciar a persoanelor condamnate se face pe baza mandatului de executare a pedepsei privative de libertate, după ce

li se stabileşte identitatea.

(2) Persoanele condamnate sunt primite cu dosarele individuale întocmite de organele de executare a mandatului de executare a pedepselor privative de libertate. (3) Primirea persoanelor condamnate se face în spaŃii special amenajate, femeile fiind separate de bărbaŃi, iar minorii fiind separaŃi de majori.

(4) Imediat după primirea persoanei condamnate, administraŃia penitenciarului are obligaŃia să comunice persoanei desemnate de persoana condamnată locul unde aceasta este deŃinută.

sau

telefonic, iar efectuarea acesteia se consemnează într-un proces-

verbal.

(5) Comunicarea prevăzută în

alin.

(4)

se

face

în scris

Locul de executare a pedepselor privative de libertate ART. 30 (1) Pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă şi pedeapsa închisorii mai mare

de 15 ani se execută în penitenciare anume destinate sau în secŃii speciale ale celorlalte penitenciare.

în

penitenciare anume destinate. (3) În cazurile prevăzute în art. 62 din Codul penal, executarea

pedepsei închisorii se realizează în unităŃi militare disciplinare.

(2)

Pedeapsa

închisorii

de

cel

mult

15

ani

se execută

----------

Art. 30 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

Transferarea persoanelor condamnate ART. 31 (1) Transferarea persoanelor condamnate în alt penitenciar, ca urmare a schimbării regimului de executare a pedepselor privative de libertate sau pentru alte motive întemeiate, se dispune, la propunerea comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate sau la cererea persoanei condamnate, cu avizul comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, de către directorul general al AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor. (2) Transferarea persoanelor condamnate în alt penitenciar, dacă este necesară activităŃii unui organ judiciar, se dispune, la solicitarea organului judiciar, de directorul penitenciarului, iar în cazul persoanelor condamnate solicitate de mai multe organe judiciare în aceeaşi perioadă de timp, transferarea temporară se dispune de directorul general al AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor. (3) DispoziŃiile art. 29 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător. (4) Este interzisă transferarea în penitenciare, pentru o perioadă mai mare de 5 zile, a minorilor care execută măsura educativă a internării într-un centru de reeducare sau într-un institut medical- educativ. (5) De asemenea, este interzisă transferarea pentru o perioadă mai mare de 5 zile a minorilor condamnaŃi la pedepse privative de libertate, în alte penitenciare decât cele pentru minori şi tineri. (6) Sumele stabilite şi avansate de AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor în condiŃiile prevăzute în alin. (5) se reŃin din cota de 10% consemnată pe numele persoanei condamnate conform art. 62 alin. (1) lit. a). Pentru diferenŃa rămasă neachitată, dacă aceasta nu este plătită de persoana condamnată până la liberarea din penitenciar, AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor emite ordin de imputare care

constituie titlu executoriu. DispoziŃiile art. 63 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

----------

Alin. (6) al art. 31 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

Modul de executare a pedepselor privative de libertate de către femei şi minori ART. 32 (1) Femeile condamnate la pedepse privative de libertate execută pedeapsa separat de condamnaŃii bărbaŃi. (2) Minorii şi tinerii condamnaŃi la pedepse privative de libertate execută pedeapsa separat de condamnaŃii majori sau în locuri de deŃinere speciale.

Cazarea persoanelor condamnate ART. 33 (1) Persoanele condamnate sunt cazate individual sau în comun. (2) Camerele de cazare şi celelalte încăperi destinate persoanelor condamnate trebuie să dispună de iluminat natural şi de instalaŃiile necesare asigurării iluminatului artificial corespunzător. (3) Fiecărei persoane condamnate i se pune la dispoziŃie un pat. (4) Normele minime obligatorii privind condiŃiile de cazare a persoanelor condamnate se stabilesc prin ordin al ministrului justiŃiei.

łinuta persoanelor condamnate ART. 34 (1) Persoanele condamnate poartă Ńinută civilă, indiferent de regimul de executare a pedepselor privative de libertate. (2) În cazul în care persoanele condamnate nu dispun de Ńinută

civilă personală, aceasta se asigură gratuit de către administraŃia penitenciarului. (2) În cazul în care persoanele condamnate nu dispun de Ńinută civilă personală şi nici de mijloace financiare suficiente, Ńinuta civilă se asigură gratuit de către administraŃia penitenciarului.

----------

Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

AlimentaŃia persoanelor condamnate ART. 35 (1) AdministraŃia fiecărui penitenciar asigură condiŃii adecvate şi personalul necesar pentru prepararea, distribuirea şi servirea hranei potrivit normelor de igienă a alimentaŃiei. (2) Normele minime obligatorii de hrană se stabilesc prin ordin al ministrului justiŃiei, după consultarea unor specialişti în nutriŃie.

Refuzul de hrană ART. 36

(1) În situaŃia în care o persoană condamnată la o pedeapsă privativă de libertate refuză să primească hrana, judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, la sesizarea directorului penitenciarului, are obligaŃia să audieze de îndată persoana condamnată şi să îi solicite o declaraŃie scrisă pentru a cunoaşte motivele care au determinat luarea acestei hotărâri. Dacă persoana condamnată refuză să dea declaraŃie, se consemnează aceasta într-un proces-verbal întocmit de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate. (2) După audierea persoanei condamnate, judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate dispune măsurile legale care se impun sau face propuneri în acest sens directorului penitenciarului. (3) Directorul penitenciarului ia măsuri pentru ca persoana condamnată care refuză să primească hrana să fie transferată în infirmeria penitenciarului, unde este Ńinută sub supravegherea atentă a personalului medical care asigură persoanei condamnate asistenŃa medicală corespunzătoare astfel încât viaŃa acesteia să nu fie pusă în pericol. (4) Ieşirea din refuzul de hrană se consemnează într-o declaraŃie scrisă şi semnată de persoana condamnată, dată în prezenŃa judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

Imobilizarea persoanelor condamnate ART. 37 (1) Persoanele condamnate pot fi temporar imobilizate, cu mijloacele din dotare, pentru a preveni un pericol real şi concret în următoarele cazuri:

a) pentru a împiedica evadarea sau actele violente ale deŃinuŃilor; b) pentru a întrerupe acŃiunile de vătămare corporală a altei persoane sau a sa ori de distrugere a unor bunuri. (2) Este interzisă imobilizarea cu lanŃuri a persoanelor condamnate, iar imobilizarea cu cătuşe, cămăşi de forŃă sau alte forme de imobilizare a corpului este permisă doar în situaŃii excepŃionale. (3) Folosirea mijloacelor de constrângere trebuie să fie proporŃională cu starea de pericol, să se aplice numai pe perioada necesară şi doar atunci când nu există o altă modalitate de înlăturare a pericolului şi să nu aibă niciodată caracterul unei sancŃiuni. (4) Utilizarea mijloacelor de constrângere trebuie autorizată în prealabil de către directorul penitenciarului, cu excepŃia cazurilor în care urgenŃa nu permite acest lucru, situaŃie care va fi de îndată adusă la cunoştinŃă directorului. (5) Utilizarea şi încetarea utilizării oricărui mijloc de constrângere se comunică de îndată judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, cu arătarea detaliată a faptelor care le-au determinat.

CAP. IV Drepturile şi obligaŃiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate ART. 38 (1) Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate nu poate fi îngrădită decât în limitele şi în condiŃiile prevăzute de ConstituŃie şi lege. (2) Împotriva măsurilor privitoare la exercitarea drepturilor prevăzute în prezentul capitol, luate de către administraŃia penitenciarului, persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pot face plângere la judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, în termen de 10 zile de la data când au luat cunoştinŃă de măsura luată. (3) Persoana condamnată este ascultată, în mod obligatoriu, la locul de deŃinere, de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate. (4) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate poate proceda la ascultarea oricărei alte persoane în vederea aflării adevărului.

(5) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate soluŃionează plângerea, prin încheiere motivată, în termen de 10 zile de la primirea acesteia şi pronunŃă una dintre următoarele soluŃii:

a) admite plângerea şi dispune anularea, revocarea sau modificarea

măsurii luate de către administraŃia penitenciarului;

b) respinge plângerea, dacă aceasta este nefondată.

(6) Încheierea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate se comunică persoanei condamnate în termen de două zile de la data pronunŃării acesteia.

(6) Încheierea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate se comunică persoanei condamnate şi administraŃiei penitenciarului în termen de două zile de la data pronunŃării acesteia.

----------

Alin. (6) al art. 38 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(7) Împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate persoana condamnată poate introduce contestaŃie la judecătoria în a cărei circumscripŃie se află penitenciarul, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

(7) Împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate persoana condamnată şi administraŃia penitenciarului pot introduce contestaŃie la judecătoria în a cărei circumscripŃie se află penitenciarul, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

----------

Alin. (7) al art. 38 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(8) ContestaŃia se judecă potrivit dispoziŃiilor art. 460 alin. 2-5 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător. (9) Hotărârea judecătoriei este definitivă.

Asigurarea respectării drepturilor persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate ART. 39 (1) Respectarea drepturilor prevăzute de lege pentru persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate este asigurată de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate. (2) ReprezentanŃii organizaŃiilor neguvernamentale care desfăşoară activităŃi în domeniul protecŃiei drepturilor omului pot vizita penitenciarele şi pot lua contact cu persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate, cu acordul directorului general al AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor. (3) Întrevederile dintre reprezentanŃii organizaŃiilor neguvernamentale prevăzute în alin. (2) şi persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate se desfăşoară în condiŃii de confidenŃialitate, sub supraveghere vizuală.

Libertatea conştiinŃei, a opiniilor şi libertatea credinŃelor religioase ART. 40 (1) Libertatea conştiinŃei şi a opiniilor, precum şi libertatea credinŃelor religioase ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate nu pot fi îngrădite. (2) Persoanele condamnate pot participa, pe baza liberului consimŃământ, la servicii sau întruniri religioase organizate în penitenciare şi pot procura şi deŃine publicaŃii cu caracter religios, precum şi obiecte de cult.

Dreptul la informaŃie ART. 41 (1) Dreptul persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate de a avea acces la informaŃiile de interes public nu poate fi îngrădit. (2) Accesul persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate la informaŃiile de interes public se realizează în condiŃiile legii. (3) AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor are obligaŃia de a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea aplicării dispoziŃiilor legale privind liberul acces la informaŃiile de interes public pentru persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate. (4) Dreptul persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate la informaŃii de interes public se realizează şi prin publicaŃii, emisiuni radiofonice şi televizate sau prin orice alte mijloace autorizate de către administraŃia penitenciarului.

Dreptul la consultarea documentelor de interes personal ART. 42

(1) Persoana condamnată sau oricare altă persoană, cu acordul

persoanei condamnate, are acces la dosarul individual, la dosarul

medical

fotocopii ale acestora. (1) Persoana condamnată sau oricare altă persoană, cu acordul persoanei condamnate, are acces la dosarul individual şi poate obŃine, la cerere, într-un număr de exemplare justificat, fotocopii din acesta.

şi

la

rapoartele de incident şi

poate obŃine, la cerere,

----------

Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(1^1) Cheltuielile ocazionate de fotocopierea documentelor sunt suportate de persoanele prevăzute la alin. (1).

----------

Alin. (1^1) al art. 42 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329

din 19 mai 2010.

(1^2) Dacă persoanele private de libertate nu dispun de mijloacele băneşti necesare, cheltuielile prevăzute la alin. (1^1) sunt suportate de către administraŃia locului de deŃinere. Sunt considerate persoane

fără mijloace băneşti persoanele care nu au sau nu au avut în ultimele 10 zile sume de bani disponibile în contul personal.

----------

Alin. (1^2) al art. 42 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(2) Consultarea documentelor prevăzute în alin. (1) se face în prezenŃa unei persoane desemnate de directorul penitenciarului.

Măsuri pentru asigurarea accesului la dispoziŃiile legale şi documentele privind executarea pedepselor privative de libertate ART. 43 (1) Prevederile Codului penal şi ale Codului de procedură penală referitoare la executarea pedepselor privative de libertate, prezenta lege, regulamentul de aplicare a dispoziŃiilor acesteia, ordinele emise în temeiul legii, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public şi Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public, precum şi regulamentul de ordine interioară a penitenciarului sunt puse la dispoziŃie persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, în limba română sau în limba pe care o înŃeleg, imediat după primirea în penitenciar. (2) Textele prevederilor legale la care se face referire în alin. (1) se pun la dispoziŃie persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, în penitenciare, în locuri accesibile. (3) În cazul persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate, care au deficienŃe de comunicare, punerea la dispoziŃie a

prevederilor legale la care se face referire în alin. (1) se realizează prin folosirea unor modalităŃi care să permită înŃelegerea acestora. (4) Aducerea la îndeplinire a dispoziŃiilor alin. (1)-(3) se consemnează într-un proces-verbal.

Dreptul de petiŃionare ART. 44 (1) Dreptul de petiŃionare al persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate este garantat. (2) PetiŃiile şi răspunsul la acestea au caracter confidenŃial şi nu pot fi deschise sau reŃinute. (3) În sensul prezentei legi, termenul petiŃie include orice cerere sau sesizare adresată autorităŃilor publice, instituŃiilor publice, organelor judiciare, instanŃelor sau organizaŃiilor internaŃionale.

Dreptul la corespondenŃă ART. 45 (1) Dreptul la corespondenŃă al persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate este garantat. (2) CorespondenŃa are caracter confidenŃial şi nu poate fi deschisă sau reŃinută decât în limitele şi în condiŃiile prevăzute de lege. (3) În scopul prevenirii introducerii în penitenciar, prin intermediul corespondenŃei, a drogurilor, substanŃelor toxice, explozibililor sau a altor asemenea obiecte a căror deŃinere este interzisă, corespondenŃa poate fi deschisă, fără a fi citită, în prezenŃa persoanei condamnate. (4) CorespondenŃa poate fi deschisă şi reŃinută dacă există indicii temeinice cu privire la săvârşirea unei infracŃiuni. Persoana aflată în executarea pedepsei privative de libertate este înştiinŃată în scris, de îndată, cu privire la luarea acestor măsuri, iar corespondenŃa reŃinută se clasează într-un dosar special care se păstrează de administraŃia penitenciarului. (5) Deschiderea şi reŃinerea corespondenŃei, potrivit alin. (4), se pot face numai pe baza dispoziŃiilor emise, în scris şi motivat, de către judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate. (6) DispoziŃiile alin. (3) şi (4) nu se aplică în cazul corespondenŃei cu apărătorul, cu organizaŃiile neguvernamnentale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecŃiei drepturilor omului, precum şi cu instanŃele sau organizaŃiile internaŃionale a căror competenŃă este acceptată ori recunoscută de România. (6) DispoziŃiile alin. (4) nu se aplică în cazul corespondenŃei cu apărătorul, cu organizaŃiile neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecŃiei drepturilor omului, precum şi cu instanŃele sau organizaŃiile internaŃionale a căror competenŃă este acceptată ori recunoscută de România.

----------

Alin. (6) al art. 45 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(7) Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate pot primi şi expedia scrisori în limba maternă, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(6).

Măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de petiŃionare şi a dreptului la corespondenŃă ART. 46 (1) Pentru asigurarea exercitării dreptului de petiŃionare şi a dreptului la corespondenŃă, directorul penitenciarului are obligaŃia de a lua măsurile corespunzătoare pentru punerea la dispoziŃie persoanei condamnate a materialelor necesare, precum şi pentru instalarea de cutii poştale în interiorul penitenciarului. (2) PetiŃiile şi corespondenŃa sunt colectate de către personalul furnizorului de servicii poştale, căruia i se asigură accesul în interiorul penitenciarului. (3) Personalul furnizorului de servicii poştale este însoŃit în interiorul penitenciarului de o persoană anume desemnată de directorul penitenciarului. (4) Răspunsul la petiŃii şi corespondenŃa adresată persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate se predau de îndată destinatarului, sub semnătură. (5) Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiŃionare şi a dreptului la corespondenŃă sunt suportate de către persoanele

aflate în executarea pedepselor privative de libertate. În cazul în care aceste persoane nu dispun de mijloacele băneşti necesare, cheltuielile pentru exercitarea dreptului de petiŃionare prin cereri şi sesizări adresate organelor judiciare, instanŃelor sau organizaŃiilor internaŃionale a căror competenŃă este acceptată ori recunoscută de România şi cele pentru exercitarea dreptului la corespondenŃă cu familia, apărătorul şi cu organizaŃiile neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecŃiei drepturilor omului sunt suportate de către administraŃia penitenciarului. (6) DispoziŃiile art. 42 alin. (1^2) se aplică în mod corespunzător.

----------

Alin. (6) al art. 46 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

Dreptul la convorbiri telefonice ART. 47 (1) Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate au dreptul să efectueze convorbiri telefonice de la telefoanele publice cu cartelă instalate în penitenciare. Convorbirile telefonice au caracter confidenŃial şi se efectuează sub supraveghere vizuală. (2) Pentru asigurarea exercitării dreptului la convorbiri telefonice, directorul penitenciarului are obligaŃia de a lua măsurile necesare pentru instalarea de telefoane publice cu cartelă în interiorul penitenciarului.

(3) Cheltuielile ocazionate de efectuarea convorbirilor telefonice sunt suportate de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate. (4) Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate pot efectua convorbiri telefonice în limba maternă, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(3).

Dreptul la plimbare zilnică ART. 48 (1) Fiecărei persoane condamnate i se asigură zilnic, atunci când şi dreptul de a primi vizite condiŃiile climaterice permit, plimbarea în aer liber timp de minimum o oră. Dacă condiŃiile climaterice nu permit plimbarea în aer liber, aceasta se asigură într-un alt spaŃiu corespunzător. (2) Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate au dreptul de a primi vizite, în spaŃii special amenajate, sub supravegherea vizuală a personalului administraŃiei penitenciarului. (2^1) Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate beneficiază de vizită intimă, în condiŃiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

----------

Alin. (2^1) al art. 48 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(3) Persoanele aflate în vizită sunt supuse controlului specific. (4) Durata şi periodicitatea vizitelor se stabilesc prin ordin al ministrului justiŃiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate au dreptul de a primi oricând, în condiŃii de confidenŃialitate, vizite ale apărătorului. (6) Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate pot comunica în limba maternă atât între ele, cât şi cu persoanele care le vizitează.

Dreptul de a primi bunuri ART. 49 (1) Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate au dreptul de a primi bunuri. (2) Numărul şi greutatea pachetelor care pot fi primite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate, precum şi bunurile care pot fi primite, păstrate şi folosite de aceste persoane se stabilesc prin ordin al ministrului justiŃiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate pot primi sume de bani, care se consemnează în fişa contabilă nominală. (4) Cotele din sumele de bani cuvenite persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate pentru munca prestată, sumele primite de la persoane fizice sau juridice în timpul executării

pedepsei şi sumele aflate asupra lor la primirea în penitenciar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de petiŃionare, a dreptului la corespondenŃă şi a dreptului la convorbiri telefonice, pentru efectuarea examenului medical prevăzut în art. 51 alin. (4), pentru cumpărarea de bunuri, sprijinirea familiei sau alte asemenea scopuri, pentru repararea pagubelor cauzate bunurilor puse la dispoziŃie de administraŃia penitenciarului şi pentru plata transportului până la domiciliu, la punerea în libertate. (5) În situaŃia în care persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate nu dispun de mijloace băneşti la punerea în libertate, AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor va asigura acestora contravaloarea transportului până la domiciliu, la nivelul tarifelor practicate de Societatea NaŃională a Căilor Ferate Române. (5) În situaŃia în care persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate nu dispun de mijloace băneşti la punerea în

libertate şi au domiciliul sau reşedinŃa în România, administraŃia penitenciarului va asigura acestora contravaloarea transportului până la domiciliu, la nivelul tarifelor practicate de Societatea NaŃională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.

----------

Alin. (5) al art. 49 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329

din 19 mai 2010.

(6) Bunurile interzise şi sumele de bani găsite asupra persoanelor private de libertate, cu prilejul percheziŃiilor, se confiscă. Bunurile confiscate se valorifică sau se distrug potrivit legii, iar sumele de bani se păstrează şi se folosesc în condiŃiile prevăzute în alin. (4). (6) Bunurile interzise şi sumele de bani găsite asupra persoanelor private de libertate, cu prilejul percheziŃiilor, se confiscă. Bunurile confiscate se valorifică sau se distrug potrivit legii, iar sumele de bani se fac venit la bugetul de stat.

----------

Alin. (6) al art. 49 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

Procedura de valorificare şi de distrugere a bunurilor

confiscate se stabileşte prin regulamentul de aplicare a prezentei

legi.

----------

Alin. (7) al art. 49 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(7)

Dreptul la asistenŃă medicală ART. 50 (1) Dreptul la asistenŃă medicală al persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate este garantat. (2) AsistenŃa medicală în penitenciare se asigură, ori de câte ori este necesar sau la cerere, cu personal calificat, în mod gratuit, potrivit legii.

(3) Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de

de

libertate beneficiază în mod gratuit de tratament medical medicamente.

şi

Examenul medical ART. 51 (1) Examenul medical al persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate se realizează la primirea în penitenciare şi în timpul executării pedepsei, în mod periodic. (2) Examenul medical se realizează în condiŃii de confidenŃialitate. (3) Medicul care efectuează examenul medical are obligaŃia de a sesiza procurorul în cazul în care constată că persoana condamnată a fost supusă la tortură, tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente, precum şi obligaŃia de a consemna în fişa medicală cele constatate şi declaraŃiile persoanei condamnate în legătură cu acestea sau cu orice altă agresiune declarată de persoana condamnată. (4) În cazurile prevăzute în alin. (3), persoana condamnată la o pedeapsă privativă de libertate are dreptul de a cere să fie examinată, la locul de deŃinere, de un medic legist sau de un medic din afara sistemului penitenciar, desemnat de persoana condamnată. Constatările medicului din afara sistemului penitenciar se consemnează în fişa medicală a persoanei condamnate, iar certificatul medico-legal se anexează la fişa medicală, după ce persoana condamnată a luat cunoştinŃă de conŃinutul său, sub semnătură. (5) Cheltuielile ocazionate de examenul medical prevăzut în alin. (4) se suportă de către solicitant.

AsistenŃa medicală în cazuri speciale ART. 52 (1) Femeile condamnate la pedepse privative de libertate, care sunt însărcinate, beneficiază de asistenŃă medicală prenatală şi postnatală, luându-se măsuri pentru ca naşterea să aibă loc în afara penitenciarului. AdministraŃia penitenciarului ia măsuri pentru ca persoana condamnată, la solicitarea acesteia, să îşi poată îngriji copilul până la vârsta de un an. (2) La împlinirea vârstei de un an sau anterior, copilul poate fi dat în îngrijire, cu acordul mamei, familiei sau persoanei indicate de aceasta. (3) În cazul în care copilul nu poate fi dat în îngrijirea familiei sau persoanei indicate de mamă, acesta poate fi încredinŃat pe toată durata de detenŃie a mamei, cu acordul acesteia, unei instituŃii specializate, cu înştiinŃarea autorităŃilor competente pentru protecŃia copilului.

Dreptul la asistenŃă diplomatică ART. 53 (1) Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, care au altă cetăŃenie decât cea română, au dreptul de a se adresa reprezentanŃelor diplomatice sau consulare în România ale statului ai cărui cetăŃeni sunt şi de a fi vizitaŃi de funcŃionarii acestor

reprezentanŃe diplomatice sau consulare, în condiŃii de confidenŃialitate. (2) AdministraŃia penitenciarului are obligaŃia să coopereze cu instituŃiile prevăzute în alin. (1) pentru realizarea asistenŃei diplomatice a persoanelor condamnate. (3) Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, cu statut de refugiaŃi sau apatrizi, precum şi persoanele condamnate, care au altă cetăŃenie decât cea română, al căror stat nu este reprezentat diplomatic sau consular în România, pot solicita administraŃiei penitenciarului să contacteze autoritatea internă sau internaŃională competentă şi pot fi vizitaŃi de reprezentanŃii acesteia, în condiŃii de confidenŃialitate.

Dreptul la încheierea unei căsătorii ART. 54 (1) Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate au dreptul la încheierea unei căsătorii în penitenciar, în condiŃiile legii. (2) AdministraŃia penitenciarului are obligaŃia de a asigura condiŃiile necesare încheierii căsătoriei. (3) După încheierea căsătoriei soŃii pot rămâne în penitenciar, într-o cameră separată, timp de 48 de ore, cu acordul directorului penitenciarului. (4) În certificatul de căsătorie, la locul încheierii căsătoriei se înscrie localitatea în a cărei rază teritorială este situat penitenciarul. (5) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim semideschis sau deschis pot încheia căsătoria în localitatea în care

domiciliază sau în localitatea în a cărei rază teritorială este situat penitenciarul, cu acordul directorului penitenciarului, şi pot primi în acest scop o învoire de până la 5 zile. (5) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim semideschis sau deschis pot încheia căsătoria în localitatea în care domiciliază sau în localitatea în a cărei rază teritorială este situat penitenciarul, cu acordul directorului penitenciarului, şi pot primi în acest scop o permisiune de ieşire din penitenciar de până la 5 zile.

----------

Alin. (5) al art. 54 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

ObligaŃiile persoanelor condamnate ART. 55 (1) Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate au următoarele obligaŃii:

a) să respecte prevederile prezentei legi, ale regulamentului de aplicare a dispoziŃiilor acesteia, ale ordinelor emise în baza legii şi ale regulamentului de ordine interioară a penitenciarului, după punerea lor la dispoziŃie potrivit art. 43; b) să respecte regulile de igienă colectivă şi individuală;

c)

să se supună percheziŃiei corporale ori de câte ori această

măsură este necesară, în condiŃiile prevăzute în regulamentul de

aplicare a legii;

d) să întreŃină în mod corespunzător bunurile încredinŃate de

administraŃia penitenciarului şi bunurile din dotarea unităŃilor unde

prestează munca. (2) Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate răspund civil, material, disciplinar sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în timpul executării pedepselor privative de libertate, potrivit legii.

Drepturile şi obligaŃiile persoanelor internate în centrele de reeducare sau în institutele medical-educative ART. 56 DispoziŃiile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător persoanelor internate în centrele de reeducare sau în institutele medical-educative.

CAP. V Munca prestată de persoanele condamnate la pedepse privative de libertate

DispoziŃii generale privind munca prestată ART. 57 (1) Munca prestată de persoanele condamnate la pedepse privative de libertate este remunerată, cu excepŃia activităŃilor cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului şi a celor desfăşurate în caz de calamitate. (2) Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate care sunt apte de a munci, cu acordul lor, pot presta o muncă în raport cu calificarea şi aptitudinile lor, precum şi activităŃi necalificate. (2) Persoanelor condamnate la pedepse cu privare de libertate li se

poate cere să muncească în funcŃie de aptitudinea lor fizică şi mentală şi de sfatul medicului.

----------

Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(2^1) Persoanele condamnate, pe bază de voluntariat, pot presta

muncă în orice loc din interiorul sau exteriorul penitenciarului, în condiŃii stabilite prin ordin al ministrului justiŃiei.

----------

Alin. (2^1) al art. 57 a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(3) Minorii condamnaŃi la pedepse privative de libertate, care au împlinit vârsta de 15 ani, pot presta o muncă potrivită cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinŃele lor, numai la cererea acestora şi cu acordul părinŃilor sau al reprezentanŃilor legali, dacă nu le este periclitată sănătatea.

(4) Minorii condamnaŃi la pedepse privative de libertate, care au împlinit vârsta de 16 ani, pot presta o muncă numai la cererea acestora. (5) Persoanele condamnate care au împlinit vârsta de 60 de ani pentru bărbaŃi şi 55 de ani pentru femei pot presta o muncă numai la cererea acestora. (6) Folosirea la muncă a fiecărei persoane condamnate se face numai cu avizul medicului penitenciarului. (7) DispoziŃiile legale referitoare la protecŃia muncii se aplică în mod corespunzător. (8) Persoana condamnată care, în timpul executării pedepsei, a devenit incapabilă de muncă în urma unui accident sau a unei boli profesionale beneficiază de pensie de invaliditate, în condiŃiile legii. (9) Diplomele, certificatele sau orice alte documente care atestă însuşirea unei meserii, calificarea sau recalificarea profesională în cursul executării pedepsei sunt recunoscute, în condiŃiile legii, de Ministerul Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei sau de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. (10) Este asimilată muncii prestate de persoanele condamnate participarea acestora la activităŃi de instruire şcolară şi formare profesională.

Munca prestată în cazuri speciale ART. 58 Femeile condamnate la pedepse privative de libertate care sunt însărcinate, cele care au născut în perioada detenŃiei şi au în îngrijire copii în vârstă de până la un an, precum şi minorii condamnaŃi la pedepse privative de libertate nu pot presta munca în timpul nopŃii sau în locuri vătămătoare, periculoase ori care prezintă un grad de risc pentru sănătatea sau integritatea persoanelor condamnate ori pentru dezvoltarea minorilor condamnaŃi.

Durata muncii prestate ART. 59 (1) Durata muncii prestate de persoanele condamnate la pedepse privative de libertate este de 8 ore pe zi şi nu mai mult de 40 de ore pe săptămână. (2) Pentru persoanele prevăzute în art. 58, durata zilei de muncă nu poate depăşi 6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână. (3) Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, pe baza acordului scris al acestora, pot presta munca în program de 10 ore pe zi şi nu mai mult de 50 de ore pe săptămână, acordându-li-se drepturile băneşti cuvenite pentru acest program de muncă. (4) Munca în timpul nopŃii poate fi prestată cu acordul scris al persoanelor condamnate, dar nu mai mult de 7 ore pe noapte şi 35 de ore pe săptămână.

pe

(5) Persoanele condamnate beneficiază săptămână pentru odihnă.

(5) Persoanele condamnate care muncesc beneficiază de două zile consecutive pe săptămână pentru odihnă.

de

cel puŃin

o

zi

----------

Alin. (5) al art. 59 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

Regimul de prestare a muncii ART. 60 (1) Munca persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate

în penitenciare se realizează:

a) în regim de prestări de servicii pentru operatorii economici, persoane fizice sau persoane juridice, în interiorul ori exteriorul penitenciarului;

b) în regie proprie;

c) în interesul penitenciarului, pentru activităŃi cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului;

d) în caz de calamitate.

(2) AdministraŃia penitenciarului poate încheia contracte de prestări de servicii cu operatori economici, persoane fizice sau persoane juridice, interesaŃi în folosirea la muncă a persoanelor

condamnate.

Plata muncii prestate ART. 61 (1) Veniturile realizate de persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pentru munca prestată nu constituie venituri salariale şi se impozitează potrivit prevederilor legale care reglementează impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice. (2) Veniturile realizate nu pot fi mai mici decât salariul minim pe economie, în raport cu programul de muncă.

(3) Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate care participă la cursuri de şcolarizare sau de calificare ori recalificare profesională primesc lunar, pe durata cursurilor, o remuneraŃie egală cu salariul minim pe economie.

----------

Alin. (3) al art. 61 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

Repartizarea veniturilor ART. 62 (1) Veniturile prevăzute în art. 61 se încasează de către administraŃia penitenciarului în care persoana condamnată execută

pedeapsa privativă de libertate şi se repartizează după cum urmează:

a) 30% din venit revin persoanei condamnate, care poate folosi pe durata executării pedepsei 90% din acesta, iar 10% se consemnează pe numele său, urmând să fie încasat, împreună cu dobânda aferentă, în momentul punerii în libertate; a) 40% din venit revin persoanei condamnate, care poate folosi pe durata executării pedepsei 75% din acesta, iar 25% se consemnează pe numele său, urmând să fie încasat, împreună cu dobânda aferentă, în momentul punerii în libertate;

----------

Litera a) a alin. (1) al art. 62 a fost modificată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

b) 70% din venit revin AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor,

constituind venituri proprii care se încasează, se contabilizează şi se utilizează potrivit dispoziŃiilor legale privind finanŃele publice. b) 60% din venit revin AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor, constituind venituri proprii care se încasează, se contabilizează şi se utilizează potrivit dispoziŃiilor legale privind finanŃele publice;

----------

Litera b) a alin. (1) al art. 62 a fost modificată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

c) administraŃia penitenciarului are obligaŃia de a aduce la cunoştinŃa persoanei private de libertate posibilitatea încheierii unui contract de asigurare privind contribuŃia la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din munca prestată, pe perioada executării pedepsei.

----------

Litera c) a alin. (1) al art. 62 a fost introdusă de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(2) În cazul în care persoana condamnată la o pedeapsă privativă de libertate a fost obligată la plata de despăgubiri civile, care nu au fost achitate până la data primirii în penitenciar, o cotă de 50% din procentul prevăzut la alin. (1) lit. a) se utilizează pentru repararea prejudiciului cauzat părŃii civile.

Recuperarea pagubelor ART. 63 (1) Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate răspund pentru prejudiciile cauzate din vina lor la locul de detenŃie sau la locul de muncă. (2) Prejudiciul cauzat la locul de detenŃie se repară pe baza ordinului de imputare emis de către directorul penitenciarului. Ordinul constituie titlu executoriu. (3) Împotriva ordinului de imputare persoana condamnată poate face contestaŃie în termen de 30 de zile de la data primirii acestuia, la judecătoria în circumscripŃia căreia este situat penitenciarul. (4) Persoanele condamnate nu răspund pentru pagubele provocate de uzul normal al bunurilor încredinŃate spre folosinŃă sau pentru cele provenite din riscul normal al muncii. (5) Sumele stabilite şi avansate de AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor în condiŃiile prevăzute la art. 31 alin. (5) se reŃin din cota de 25% din cea de 40% consemnată pe numele persoanei condamnate conform art. 62 alin. (1) lit. a). Pentru diferenŃa ră