P. 1
Intrebari Si Raspunsuri ANRMAP

Intrebari Si Raspunsuri ANRMAP

|Views: 2,992|Likes:
Published by dorexp17

More info:

Published by: dorexp17 on Oct 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

Exemplul practic nr.

1: In cadrul unei proceduri, un ofertant A depune documentele de calificare asa cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire iar un ofertant B depune o declaratie si o anexa cu modul de indeplinire a cerintelor de calificare (avand in vedere modificarile aduse prin HG nr. 834/2009). • Intrebari: Se va proceda la verificarea documentelor de calificare depuse de catre ofertantul A si eventual i se vor cere clarificari ori completari in prima faza de evaluare a ofertelor in timp ce Anexa depusa de catre ofertantul B va fi verificata doar din punct de vedere al modului de indeplinire a cerintelor? Se va avea in vedere pozitia in clasament inainte de intocmirea raportului procedurii de atribuire (dupa verificarea propunerilor tehnice si economice)? In acest sent se vor cere clarificari/completari ofertantului A numai in cazul in care este pe prima pozitie in clasament? Sau in aceasta situatie doar ofertantului B ii este permisa prezentarea certificatelor/documentelor avand in vedere ca doar acesta a uzat de acest drept? • Raspuns: Potrivit art. 35 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 176 din O.U.G. nr. 34/2006, sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. De asemenea, ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. In cazul completarii de documente ulterior declaratiei pe proprie raspundere, prevazute la art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare. Referitor la documentele lipsă, precizăm că membrii comisiei de evaluare au dreptul, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 201 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele ale art. 35 din H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de a solicita ofertanţilor clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de către aceştia. Totodată, precizăm că deşi legislaţia nu conţine prevederi cu privire la un număr maxim permis de documente lipsă la eventuale termen acordate pentru completarea unor astfel de documente, atunci când solicită completarea acestora autoritatea contractantă trebuie să aibă în vedere şi respectarea prevederilor alin.(2) ale aceluiaşi articol 201 din ordonanţă, potrivit cărora, prin clarificările/completările respective nu are dreptul să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.

Exemplul practic nr. 2 Doua firme distincte ca denumire dar cu acelasi obiect de activitate au depus oferte separat fiecare in nume propriu si fara asociati/subcontractanti. Din analiza structurii asociatilor persoane fizice reies urmatoarele: una din firme are persoana X

cu calitate de ASOCIAT UNIC si ADMINISTRATOR iar cealalta firma are persoana X in calitate de ASOCIAT detinand 50% din partile sociale si persoana Y, ruda de gradul I al persoanei X, drept asociat cu celelalte 50% parti sociale si calitatea de administrator. Intrebare: Au acesti doi operatori economici au dreptul de a depune oferte individuale in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire? Raspuns: Potrivit art. 41 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la procedura de atribuire. Totodta, art. 46 din OUG nr. 34/2006 stabileste pentru operatorii economici, in scopul evitarii incalcarii principiilor care stau la baza atribuirii unui contract de achizitie publica, in special al principiului promovarii concurentei si al garantarii tratamentului egal si nediscriminarii, unele interdictii de a depune oferte in cadrul aceleiasi proceduri.Astfel, articolul mentionat enumera la alin. 1 acele situatii in care exista posibilitatea de manifestare a concurentei neloiale prin existenta unor intelegeri exprese sau tacite intre ofertanti, interzicand ofertantului atat depunerea in cadrul aceleiasi proceduri, a doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, cat si depunerea unei oferte individuale/comune si nominalizarea ca subcontractant in cadrul unei alte oferte care este prezentata la aceeasi procedura de atribuire. Pe cale de consecinta, precizam ca cei doi operatori au dreptul sa depuna oferta, iar obligatia constatarii ca este distorsionata concurenta revine autoritatii contractante. Exemplul practic nr. 3 Au fost publicate 2 proceduri de achizitie - licitatie deschisa cu incheiere de acord cadru pentru o durata de 2 ani, data deschiderii ofertelor fiind 09.11.2009 ora 9.30 pentru ambele proceduri, avand ca obiect achizitia de medicamente, respectiv alimente. Datorita complexitatii procedurilor si numarului mare de loturi, existand riscul producerii unor confuzii, autoritatea contractanta apreciaza ca este necesara decalarea cu o zi a uneia dintre cele doua proceduri. Intrebare: In acest sens este corecta si suficienta publicarea unei clarificari si/sau erate la anuntul de participare? Raspuns: Potrivit art. 33 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele şi, după caz, alte documente prezentate de participanţi, la data, ora şi în locul indicate în anunţul de participare. În cazul în care devine necesară prelungirea datei de deschidere a ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza această modificare printr-o erată la anunţul de participare, care trebuie însă publicată înainte de data limita pentru depunerea ofertelor. • • • •

de cantitatea şi de complexitatea produselor ce urmează să fie furnizate. autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada capacităţii sale tehnice şi/sau profesionale. Intrebare: Mai poate acesta participa la licitatia electronica daca la momentul depunerii ofertelor nu era inregistrat in S. autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita ofertantilor mostre. Lotul 2 a fost castigat de un alt ofertant care nu doreste sa intrerupa acordul cadru. atunci aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop.E. Totodata.A. 5 In cazul unei proceduri de cerere de oferte avand ca faza finala o licitatie electronica. numai daca a fost prevazuta aceasta cerinta in documentatia de atribuire. apreciem ca acesta are posibilitatea. ulterior. Exemplul practic nr. castigatorul lotului 1 se retrage.A. dar care si-a depus in aceeasi zi.E. datele in S. a participat un ofertant care la momentul depunerii ofertelor nu era inregistrat in S.P.P. Deoarece expertul cooptat nu este convins de veridicitatea aspectelor mentionate in propunerile tehnice.P. în funcţie de specificul. in cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale. cu toate ca prezentarea de mostre nu a fost mentionata in documentatia de atribuire. 6 În cazul unui acord cadru unde a fost aplicată o procedura de licitatie deschisa pe loturi.A.U. 187 din O. cu modificarile si completarile ulterioare. ca agent economic. Intreabare: Se reia procedura de licitatie pentru lotul 1 sau se incheie un nou contract cu ofertantul situat pe locul 2 in procedura de atribuire pentru lotul respectiv ? • • • . dar mai tarziu.E. pentru inregistrare. 4 Pentru analiza ofertelor depuse la o procedura de achizitie a fost numita o comisie si a fost solicitat de la beneficiarul achizitiei un expert cooptat. De asemenea. acesta doreste sa solicite de la ofertanti mostre.Exemplul practic nr. Exemplul practic nr. sa se inregistreze in SEAP astfel incat la initierea etapei finale de licitatie electronica sa fie inregistrat in vederea reofertarii. • • Intrebare: In acest moment autoritatea contractanta mai poate solicita prezentarea de monstre? Raspuns: Potrivit art. nr.? Raspuns: In cazul in care la data limita de depunere a ofertelor un ofertant nu este inregistrat in SEAP. 34/2006. nemaidorind sa incheie contracte subsecvente.G.

Experţii cooptaţi nu au drept de vot. Exemplul practic nr. Pe cale de consecinta. după caz. urmand sa incheie acordul cadru numai pentru lotul unde exista un castigator care va semna acordul cadru. analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant. financiare sau juridice asupra cărora. cu respectarea atât a limitelor impuse de legislaţie. din cadrul unei directii de specialitate? Raspuns: Potrivit art. . analiza situaţiei financiare a ofertanţilor/candidaţilor ori analiza financiară a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant. cat si din cadrul acesteia. expertii cooptati pot fi numiti doar din afara autoritatii contractante sau pot fi numiti experti cooptati si persoane din interiorul institutiei. atribuţiile şi responsabilităţile experţilor externi cooptaţi se rezumă. desemnarea pe lângă comisia de evaluare a unor specialişti externi. apreciem ca neprezentarea in cadrul ofertei a propunerii de contract semnata de catre ofertant nu poate constitui motiv de respingere a ofertei. cu scopul de a sprijini activităţile de evaluare. 73 alin (1) autoritatea contractantă are dreptul de a decide. Totodată. Totodata. cât şi a cerinţelor prevăzute în documentaţia de atribuire. 7 Intr-o comisie de evaluare a ofertelor. Pe cale de consecinta. consideram ca autoritatea contractanta va anula lotul respectiv. pe baza expertizei pe care o deţin. Exemplul practic nr. expertii cooptati pot fi atat din afara institutiei. contractul de achiziţie publică este un acord de voinţă realizat între autoritatea contractantă şi contractant. un contract sinalagmatic în care părţile stabilesc care este întinderea drepturilor şi obligaţiilor pe care şi le asumă. îşi exprimă punctul de vedere. operatorul economic are posibilitatea de a solicita clarificări referitoare la clauzele acestuia înainte de data limita de depunere a ofertelor. Experţii cooptaţi pot fi desemnaţi încă de la începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces. însă au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice. numiţi experţi cooptaţi. 8 In cadrul unei proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica este obligatorie prezentarea propunerii de contract? In cazul in care contractul semnat nu se adauga la oferta este posibil ca oferta sa fie respinsa sau se considera ca operatorul economic a acceptat tacit conditiile contractului? Raspuns: Tinând cont de faptul că. numai la verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice. modelul de contract este publicat în SEAP împreună cu documentaţia de atribuire. în funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.• Raspuns: In situatia in care ofertantul declarat castigator la un lot refuza semnarea acordului cadru.

34/2006. 176 din OUG nr. 34/2006. 10 Daca o firma care participa la o licitatie deschisa. la dosarul achizitiei publice trebuie sa existe procesul verbal de deschidere a ofertelor. potrivit legii.U. potrivit art. 9 În cazul unei licitaţii online. atat pentru procedurile offline cat si pentru cele online. aşa cum este necesar in cazul unei licitatii clasice? Raspuns: Potrivit art. apreciem ca este decizia comisiei de evaluare daca va solicita clarificari/completari in ceea ce priveste angajamentul prezentat pentru conformitate cu prevederile legale. dar care nu a fost incheiat in forma autentica. . prevederile alin. depune in documentatia de calificare un angajament ferm prin care este sustinuta de o alta firma. alin. trasabilitatea acţiunilor fiind asigurată implicit de SEAP. nu sunt aplicabile în cazul prevăzut la art. prevede expres ce documente trebuie sa faca parte din dosarul achizitiei publice. precizam ca art.(2) din O. 925/2006. pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi. (4). cu modificarile si completarile. hotararea de atribuire. 33 alin 5) din HG nr. declaratiile membrilor comisiei şi fisa de punctaj acte. Exemplul practic nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Totodata. privind sedinţa de deschidere ce se finalizează printr-un proces-verbal. 34/2006. Pe cale de consecinta. 216 din ordonanţa de urgenţă. 213 din OUG nr. candidatul poate fi eliminat? Raspuns: Potrivit art.Exemplul practic nr.G. cu modificarile si completarile ulterioare. 35 din HG nr. astfel cum sunt acestea prevăzute la art. sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 190. comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare.

într-un procent de cel puţin 20% din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate de aceasta în cursul anului respectiv.1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O. nu depaseste echivalentul in lei a 15. estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol. Pe cale de consecinta. in acest caz.34/2006.20 alin. 2.(1) din ordonanta de urgenta.661 din H. licitatia restransa. Utilizarea catalogului electronic pentru achiziţia directă Potrivit art. Prin urmare.G. servicii sau lucrari. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. dialogul competitiv. cererea de oferta. in cazul atribuirii unui contract sectorial.(2) din H. negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare.I.251 alin. concursul de solutii.(1) are obligatia de a elabora o nota justificativa. potrivit art. autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe.3 alin. factura fiscala. nr.G.19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.(2) conform caruia autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea si pastrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricarei achizitii publice.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O. procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica sunt licitatia deschisa.Documentele necesare pentru realizarea unei achizitii directe In conformitate cu prevederile art.18 si art. autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse." Totodata.U. se considera a fi contract de achizitie publica.în care să fie cuprinse toate achiziţiile directe organizate la nivelul autorităţii contractante. precizam ca autoritatea contractanta nu are obligatia elaborarii notei justificative privind alegerea procedurii in situatia in care valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 15. nr.U. la art.000 euro pentru fiecare achizitie de produse. servicii sau lucrari. fie printr-o evidenţiere separată . iar obligatia respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se limiteaza numai la prevederile art. nr.G.5 alin. autoritatea contractanta trebuie sa pastreze documentul prin care justifica efectuarea achizitiei directe. in masura in care valoarea achizitiei.34/2006 "Compartimentul intern specializat prevazut la art.U. acest document poate fi. nr. cu modificările şi completările ulterioare. intrucat achizitia directa nu este o procedura. in toate situatiile in care procedura de atribuire propusa pentru a fi aplicata este alta decat una dintre cele prevazute la art.(1) din ordonanta de urgenta sau. neexistand obligativitatea incheierii unui contract.000 de euro pentru fiecare achizitie de produse.G. Obligaţia de a cuprinde achiziţiile directe în Programul Anual al Achiziţiilor Publice Chiar dacă nu există obligaţia cuprinderii achiziţiilor directe în PAAP – achiziţia directă nu este o procedură de atribuire potrivit prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice. ACHIZIŢIA DIRECTĂ 1.19 din O. „începând cu anul 2008. recomandăm autorităţii contractante să aibă o evidenţă a acestora. 4. spre exemplu. nr. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ care.34/2006.Obligaţia elaborării unei note justificativa pentru alegerea achizitiei directe In conformitate cu prevederile art. serviciu sau lucrare.204 alin. cu modificările şi completările ulterioare .” .G. fie prin a le include in Programul Anual al Achiziţiilor Publice. negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. 3.

se consideră a fi contract de achiziţie publică.34/2006. în măsura . servicii sau lucrari." Potrivit art. în situaţia în care.U. de licitaţie restrânsă şi de cerere de oferte. licitaţiei electronice şi achiziţiei directe. Pe de altă parte. valoarea anuală totală a achiziţiilor publice efectuate prin mijloace electronice se determină prin cumularea valorii tuturor contractelor atribuite prin intermediul: procedurilor de licitaţie deschisă. neexistând obligativitatea încheierii unui contract. la eventualele prejudicii. autoritatea contractantă a încheiat un contract de achiziţie.(1) din H. Astfel cum prevede art. 5. produse. Eliberarea documentelor constatatoare În conformitate cu prevederile art. serviciile sau lucrarile pe care le ofera. pentru efectuarea achiziţiei directe. operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a publica un catalog cuprinzand produsele.19 din ordonanta de urgenta ". serviciu sau lucrare. in cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici.U. sunt aplicabile prevederile articolului 971.(3) din H. numărul acestora nu poate fi mai mic de 3. Numar minim de oferte Legislaţia în domeniul achiziţiilor publice nu conţine prevederi exprese privind un număr minim de oferte pe care autoritatea contractantă ar trebui să le obţină în cazul efectuării unei achiziţii directe.19 din ordonanta de urgenta.925/2006. luând în considerare principiul utilizării eficiente a fondurilor publice.G.1660/2006 "in cadrul SEAP. în măsura în care valoarea achiziţiei. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. pentru produsele/serviciile/lucrările care urmează să facă obiectul achiziţiei în cauză. cu modificările şi completările ulterioare.45 alin. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ care. dacă este cazul. In conformitate cu prevederile art.148 din OUG. conform art. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. nr. nr. înaintea efectuării unei astfel de achiziţii. servicii sau lucrări.662 din aceeaşi hotărâre.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse. II. acest document putând fi. factura fiscală. a caror achizitionare intra sub incidenta prevederilor art. prin studierea şi compararea preţurilor pe care la practică operatorii economici pe piaţa liberă. ACORDUL – CADRU 1.G. iar obligaţia respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se limitează numai la prevederile art.G. 6.(2) conform căruia autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achiziţii publice.971 din H. Autoritatea contractantă trebuie să păstreze documentul prin care justifică efectuarea achiziţiei directe.G.1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din O.1 alin. aplicate integral prin mijloace electronice. considerăm că este recomandabil ca. nr. să se verifice situaţia pieţei în cauză. estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol. în acest caz. ţinând cont de cele menţionate anterior.19 din O.34/2006 "SEAP pune la dispozitia autoritatilor contractante posibilitatea tehnica de a achizitiona direct.Totodată. nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.204 alin. Posibilitatea încheierii acordului-cadru cu 2 operatori economici In conformitate cu prevederile art.G. nr. cu rol de instrument de lucru optional pentru aplicarea prevederilor art. nr. cu modificările şi completările ulterioare. prin intermediul unui catalog electronic. autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse. spre exemplu. nr. autoritatea contractantă are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant şi. Pe cale de consecinţă.

cadru. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. al cărui scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată. Precizăm în acest context. legislaţia nu prevede o limită a cantităţilor care urmează să facă obiectul contractelor subsecvente aferente unui acord cadru. cantităţi care .b) din O. daca ofertele acestora sunt admisibile. impun autorităţilor contractante ca în cadrul documentaţiei de atribuire să precizeze „estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru”.e) din H. ţinând cont de cele de mai sus.34/2006. În măsura în care la procedura de atribuire organizată pentru incheierea unui acord . cu modificările şi completările ulterioare. precum şi estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru. după caz. acordul-cadru este înţelegerea scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici. sau doar un anumit produs ce a făcut obiectul ofertării. nr. pe parcursul derulării acordului-cadru respectiv constată că nu îi mai este necesară o anumită cantitate. iar acordul cadru ii poate include pe cei doi ofertanti care s-au prezentat. 66 lit.66 lit. nr. 33 alin. nr. în măsura în care autoritatea contractantă. alături de elementele prevăzute la art. Astfel.66 literele e) şi f) din H. în funcţie de necesităţile efective ale autorităţii contractante. în mod special în ceea ce priveşte preţul şi.Imposibilitatea modificării cantităţilor în timpul desfăşurării procedurii Potrivit prevederilor art. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. a contractelor subsecvente acestuia. Cantităţile minime-maxime estimate la acordul-cadru Aşa cum rezultă din dispoziţiile art. Pe cale de consecinţă. Este adevărat că prevederile art. e) din HG nr.G.G. că această prevedere are rolul exclusiv de a asigura informarea cât mai completă a operatorilor economici cu privire la posibila anvergură a acordului-cadru şi implicit.3 lit. nr. cu modificările şi completările ulterioare. şi ulterior în acordul-cadru. Acordul-cadru nu reprezintă un angajament ferm al autorităţii contractante. acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a unui contract de achiziţie publică conţine cantităţi estimate pe care autoritatea contractantă apreciază că le va achiziţiona ulterior. precizăm faptul că.U. 34/2006. fie ea minimă dintr-un produs. au depus oferte numai 2 operatori economici. (2) din ordonanţa de urgenţă. nereprezentând limite fixe. procedura în cauză poate fi continuata. documentaţia de atribuire trebuie să conţină. sau mai mari raportat la cele estimate.925/2006. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. cantităţile minime şi maxime pe care autoritatea contractantă le stabileşte iniţial în documentaţia de atribuire. reprezintă estimări ale unor cantităţi care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru. 2. aceasta are posibilitatea legală de a nu-l mai achiziţiona. 4.U. şi un set minim de informaţii specifice referitoare la estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru. şi nu cantităţile exacte care vor fi achiziţionate.G. acestea din urmă putând fi mai mici.în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile. egale. Totodată. Posibilitatea de a nu achiziţiona cantitatea minimă prevăzută În conformitate cu prevederile art. astfel încât condiţiile minime/maxime vor rămâne numai la nivel de estimări.925/2006 privind normele de aplicare ale O.G. cantităţile avute în vedere. 3.

nu este posibilă transmiterea anumitor documente în format electronic prin SEAP. autoritatea contractantă poate indica la nivelul documentaţiei de atribuire. de regulă. ca operatorii economici care depun la casierie o sumă în numerar sau un ordin de plată/filă cec. III. instrumente care implică. autoritatea contractantă poate permite depunerea la sediul autorităţii a originalului. de o societate bancară sau de o societate de asigurări. ulterior. 86 şi cele ale art. nr. dar şi prin instrumente de garantare emise de societăţi de asigurare. din motive tehnice. de tip „poliţă de asigurare”. modalitate de îndeplinire ce poate fi verificată uşor de către autoritatea contractantă.apar la nivelul documentaţiei de atribuire a respectivului acord-cadru. autoritatea contractantă având obligaţia. GARANŢIILE 1. să transmită în fomat electronic (odată cu oferta). operatorii economici neavând obligaţia transmiterii documentelor justificative în format electronic. cât şi garanţia de bună execuţie prin orice instrument de garantare emis. cu semnătură electronică.1660/2006. Menţionăm faptul că raţiunea acordării operatorilor economici dreptului de a-şi constitui garanţiile de participare şi cele de bună execuţie nu numai prin clasica scrisoare de garanţie bancară. Modalitatea de dovedire a constituirii garanţiei de participare în cadrul unei proceduri aplicate integral prin mijloace electronice Potrivit prevederilor art. aşa cum rezultă din prevederile art. de a stabili cantităţile fixe ce vor fi achiziţionate în cadrul respectivului contract subsecvent. Dreptul operatorilor economici de a prezenta garanţia de participare şi de bună execuţie şi sub forma unui instrument de garantare emis de o societate de asigurări Prin cele mai recente modificări aduse legislaţiei naţionale din domeniul achiziţiilor publice. în condiţiile legii. o copie scanată a actului prin care se demonstrează constituirea garanţiei de participare. Totodată. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. autoritatea contractantă având dreptul de a achiziţiona. în funcţie de sumele de care dispune un număr mai mic de aplicaţii decât cel maxim estimat în cadrul documentaţiei de atribuire. în măsura în care.(3)-(4) şi art. în cazul aplicării unei procedurii integral prin mijloace electronice. precizăm că.G. Totodată. 90 din hotărârea anterior menţionată. În măsura în care garanţia de participare se constituie prin depunerea unei sume în numerar sau a unui ordin de plată/filă cec la casierie. Astfel. costuri generale mai mici pentru operatorii economici. în măsura în care un operator economic nu deţine semnătura electronică pentru a putea trimite în format electronic documentul şi ţinând cont de art. în cazul aplicării unei proceduri integral prin mijloace electronice. nr.17 alin. dovada constituirii garanţiei de participare se va transmite în SEAP în format electronic. O eventuală modificare în timpul desfăşurării procedurii de atribuire a cantităţilor minime/maxime prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire este de natură de a încălca principiile transparenţei şi nediscriminării.86 alin. acestea vor fi trimise autorităţii contractante în forma şi utilizându-se modalitatea de comunicare a datelor solicitate de aceasta. 834/2009 privind modificarea şi completarea HG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.925/2006.G. respectiv prin adoptarea HG nr. a fost aceea de a limita . la momentul încheierii contractelor subsecvente. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.(1) din H. a fost instituit dreptul operatorilor economici de a constitui atât garanţia de participare. care prevede prezentarea în original a scrisorii de garanţie bancară.18 din H. 2.

Impunerea modalităţii de constituire a garanţiei În conformitate cu art. 86 alin. 346/2004. cu modificările şi completările ulterioare.G. (2) din Legea nr. a modalităţii de constituire a garanţiei de bună execuţie Pe parcursul derulării unui contract de achiziţie publică. calitativă şi în perioada convenită a contractului. (2)-(4) se aplică corespunzător şi în cazul garanţiei de bună execuţie. elemente care au fost esenţiale în atribuirea contractelor în speţă. scopul solicitării garanţiei de participare este acela de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică.G. fiind atins indiferent de forma prin care se constituie aceasta. nr. 16. . autorităţii contractante îi este interzis a impune operatorilor economici modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie. Astfel. fiind în acelaşi timp una dintre măsurile anti-criză adoptate de către acesta. cât şi pentru garantarea execuţiei contractelor de achiziţie publică. fiecare din aceştia încadrându-se în categoria Intreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM). 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. cu modificările şi completările ulterioare. şi a căror modificare este natură să creeze premisele încălcării prevederilor OUG nr. 925/2006. 84 din H. Pe cale de consecinţă. Posbilitate de modificare. IMM În cazul asocierii dintre doi operatori economici.urilor. de modificare a clauzelor contractuale numai în măsura în care solicitarea respectivă nu vizează modificarea unor elemente care au stat la baza întocmirii propunerilor tehnice şi financiare prezentate. alin. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. alin. Totodată.costurile pe care aceştia le suportă în scopul participării la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică. cu modificările şi completările ulterioare. (4) lit. considerăm că autoritatea contractantă este singura în măsură să aprecieze oportunitatea acceptării solicitării de modificare a clauzei contractuale cu privire la modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie respective. 86 alin.( 2) din Legea nr. Totodată. asocierea rezultată poate beneficia de reducerile prevăzute la art. 346/2004. autoritatea contractantă nu are dreptul de „a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări”. primită din partea contractantului. art. Totodată.(1) din acelaşi act normativ face precizarea expresă a faptului că prevederile art. precizăm că în situaţia asocierii unui IMM cu o societate comercială care nu face parte din categoria IMM. 925/2006. a avut in vedere si natura excepţională a situaţiei economice actuale. 16. scopul unei astfel de garanţii. 4. în sensul introducerii unor noi instrumente care pot fi utilizate atât pentru garantarea participării la procedurile de atribuire. Prelungirea perioadei de valabilitate a garanţiei de participare la expirarea acesteia Potrivit art. pe parcursul derularăii unui contract. 6. precizăm că necesitatea operării acestor modificări legislative. autoritatea contractantă are dreptul de a accepta o solicitare. b) din H. nr. asocierea respectivă nu are caracterul unui IMM şi nu se pot aplica prevederile art. 3. 5. acela de a asigura autoritatea contractantă de îndeplinirea cantitativă. 90 alin. adoptarea de către Guvern a unor astfel de reglementări având ca scop stimularea economiei.

autoritatea contractantă nu are dreptul de a restitui garanţiile de participare operatorilor economici care au transmis o solicitare în acest sens. (1) lit. în cadrul şedinţei de deschidere este permisă respingerea ofertei care nu este însoţită de garanţia de participare. 925/2006. 17). astfel cum e prevăzut la art. cu modificările şi completările ulterioare. IV. pierzând în acest fel şansa de a îi fi atribuit respectivul contract. până la o dată limită prevăzută în cadrul documentaţiei de atribuire. 7. în situaţia în care ofertantul nu prelungeşte valabilitatea scrisorii de garanţie de participare la solicitarea autorităţii contractante. 206 din OUG nr. cu modificările şi completările ulterioare. nr. ofertele sunt transmise numai în format electronic (art. Restituirea garanţiei de participare Modalitatea de restituire a garanţiilor de participare. 34/2006. 1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O. prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice. constituite de ofertanţi în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică. nr. (4) din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.În conformitate cu art.U. 88 din HG nr. autoritatea contractantă nu mai are posibilitatea reevaluarii ofertelor respectivilor operatori economici întrucât restituirea garanţiiilor de participare sunt asimilate retragerii ofertelor respective. situaţie în care oferta va fi considerată inacceptabilă în baza art. pentru speţa în cauză devin incidente dispoziţiile art. astfel cum a fost solicitată de către autoritatea contractantă. document care nu face nicio referire la existenţa. este reglementată de art. 34/2006. a). În această a doua situaţie. procedurile aplicate integral prin mijloace electronice se desfăşoară.în cazul în care procedura de atribuire a fost contestată înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. 34/2006. ca parte a unei proceduri electronice a şedinţei de deschidere a ofertelor. Având în vedere faptul că posibilitatea restituirii garanţiei de participare intervine în funcţie de etapa în care se află procedura de atribuire la momentul în care a fost contestată respectiva procedură la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. aceasta oferind în acest sens o perioadă de timp rezonabilă. 88 alin.G. Paşii care trebuie urmaţi în aplicarea unei proceduri electronice sunt stabiliţi în cuprinsul actului normativ mai susmenţionat. (3) din acelaşi act normativ. ELECTRONICE 1. precizăm următoarele: . Lipsa şedinţei de deschidere în cazul procedurilor de aribuire aplicate integral prin mijloace electronice Potrivit prevederilor din H. îşi are motivaţia în faptul că în cadrul acestui tip de procedură. . 206 din ordonanţa de urgenţă. în cea mai mare parte a lor.în situaţia în care procedura a fost contestată ca urmare a transmiterii comunicării prevăzute la art. în acelaşi timp o maximă transparenţă. ca etapă dintr-o procedură aplicată integral electronic. aplicarea unei astfel de proceduri electronice având avantajul de a a simplifica activitatea comisiei de evaluare. 33 alin. oferind.G. sistemul electronic asigurând trasabilitatea oricăror documente comunicate acestuia. Lipsa şedinţei de deschidere. 36 alin. oferta respectivului operator economic va fi declarată inacceptabilă. . Având în vedere cele de mai sus.

în situaţia dată. autoritatea contractrantă are obligaţia de a respecta principiile prevăzute la art. cu respectarea prevederilor legale citate. nu există ca etapă în desfăşurarea acesteia şedinţa de deschidere a ofertelor. fapt care ar putea duce la prezentarea unor propuneri financiare iniţiale mai mari. Totodată.U. nu şi-a menţinut preţul ofertat în cadrul licitaţiei electronice (autoritatea contractantă solicitându-i clarificări în acest sens). Pe cale de consecinţă. pus la dipoziţia autorităţii contractante de către sistemul informatic.34/2006) Pe cale de consecinţă. cu modificările şi completările ulterioare. „oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza criteriului de atribuire stabilit în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire”. Precizarea opţiunii de a organiza etapa finală de licitaţie electronică doar la nivelul documentaţiei de atribuire În relaţia cu operatorii economici interesaţi să participe la procedura de atribuire.G. nr.G. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. iar în cadrul celei de-a doua faze. În măsura în care la iniţierea unei proceduri (publicarea invitaţiei de participare).34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.G. întrucât prin documentaţia de atribuire operatorilor economici le-a fost adusă la cunoştinţă organizarea etapei finale de licitaţie electronică. să declare câştigătoare oferta clasată pe locul al 2-lea.(2) din H. autoritatea contractantă are posibilitatea de a evalua ofertele financiare. eficienţa utilizării fondurilor publice. apreciem că autoritatea contractantă este în măsură.(1) din O.G. această precizare regăsindu-se însă la nivelul documentaţiei de atribuire. Operatorul economic clasat pe locul I în urma aplicării etapei finale de lcitaţie electronică nu îşi menţine preţul ofertat (neobişnuit de scăzut) În conformitate cu prevederilor art. Astfel. în cadrul procedurii aplicate integral prin mijloace electronice.(1) litera d) din O.(2) din O. Având în vedere cele de mai sus. proporţionalitatea. . oferta acestuia nu este admisibilă.U.G. tratamentul egal. pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă.204 alin. prima etapă fiind reprezentată de evaluarea din punct de vedere al criteriilor de calificare (art. nr.H. respectiv anularea procedurii în cauză în conformitate cu prevederile art. transparenţa. şi pe cale de consecinţă. 1660/2006 prevede două faze distincte în ceea ce priveşte evaluarea ofertelor depuse. aceştia îşi vor elabora ofertele ţinând cont de această precizare. 21). autoritatea contractantă nu a bifat opţiunea de a organiza etapa finală de licitaţie electronică. întrucât oferta clasată pe locul 1 a fost declarată inadmisibilă. 20) şi evaluarea tehnică (art.U. comisia de evaluare nu are posibilitatea de a întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor. fiind totodată distorsionată concurenţa.209 alin.34/2006. recunoaşterea reciprocă.2 alin. pentru beneficiul oricărui potenţial ofertant.”(art. nr. Întrucât operatorul economic clasat pe primul loc al clasamentului rezultat ca urmare a derulării fazei de licitaţie electronică. „autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare. apreciem că autoritatea contractantă trebuie să ia măsurile legale în vederea remedierii situaţiei date. organizată cu scopul de a asigura.37 alin. 2. nr. apreciem că au fost încălcate principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică. 3. nr. accesul la o piaţă imparţială şi deschisă competiţiei. asumarea răspunderii. şi anume: nediscriminarea.925/2006.

de către ofertantul care a depus oferta în cauză. Astfel. 925/2006. cu modificările şi completările ulterioare. să prezinte/completeze certificatele/documentele prin care să probeze/confirme îndeplinirea respectivelor cerinţe de calificare. care au obligaţia potrivit alin.G. (4) din hotărâre. În cazul în care. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Precizăm faptul că prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere de tipul celei prevăzute de alin. a cerinţelor de calificare aşa cum au fost acestea stabilite prin documentaţia de atribuire. considerăm că în situaţia în care la o procedură cu etapă finală de licitaţie electronică.1 din O.. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. în vederea stabilirii ofertei câştigătoare în urma finalizării licitaţiei electronice. autoritatea contractantă le va solicita ofertanţilor în cauză. 37 din hotărârea anterior menţionată. Faţă de cele de mai sus. într-un termen ce nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE 1. pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă. 925/2006. Preţ sub 85% după faza de licitaţie electronică În conformitate cu art.U. 202 alin. nu este suficientă pentru verificarea admisibilităţii unei oferte. la etapa de licitaţie electronică. nr. corelat cu obligaţia de a prezenta documentele prin care să confirme îndeplinirea respectivelor cerinţe de calificare înainte de lansarea licitaţiei electronice Din coroborarea prevederilor art. 38 alin. autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza o evaluare integrală a ofertelor depuse în scopul identificării ofertelor admisibile. autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. în speţa prezentată de dvs. ofertanţii uzează de dispoziţiile art.G. (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. (4) al art. 5. Dreptul ofertanţilor de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea cerinţelor de calificare. (3) din HG nr. deoarece calificarea unei oferte ca fiind admisibilă presupune analizarea de către autoritatea contractantă a certificatelelor/documentelor edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea. 11 din HG nr. pe parcursul acestei evaluări finale. dar care trebuie acordat astfel încât să se împlinească înainte de o dată anterioară celei stabilită pentru lansarea licitaţiei electronice.U. 11 alin. 37 alin.A. nr. 34/2006. cu modificările şi completările ulterioare. rezultă faptul că au dreptul de a fi invitaţi şi. cu cele ale art. 165 alin. singurele oferte care au dreptul de a participa la etapa finală de licitaţie electronică. comisia de evaluare are obligaţia de a verifica dacă ofertele finale sunt admisibile în sensul art. Pe cale de consecinţă. (5) al aceluiaşi articol. cu modificările şi completările ulterioare. mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv). pentru operator economic nou înfiinţat .4. (1) din H. anterior lansării licitaţiei electronice. (1) şi alin. cu modificările şi completările ulterioare. 204 din O. C. V.G. 34/2006) de a efectua verificări detaliate în legătură cu justificarea preţului respectiv. doar acei ofertanţi care au depus oferte admisibile în sensul dispoziţiilor art. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. se constată existenţa unei oferte cu preţ aparent neobişnuit de scăzut (reprezentând. nr. implicit dreptul de a participa. autoritatea contractantă are obligaţia legală (art. cu modificările şi completările ulterioare.

pentru demonstrarea experienţei similare. cu modificările şi completările ulterioare. financiar şi organizatoric al acestora. să fie mai mare decât valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi furnizate/presate/executate în baza contractului care urmează să fie atribuit”.925/2006.G. cu modificările şi completările ulterioare. potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă de a realiza un anumit contract de achiziţie publică şi capacitatea de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia. servicii prestate şi lucrări executate.834/2009. litera c) din O. se consideră a fi disproporţionată în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit o cerinţă minimă de calificare conform căreia „suma valorilor/cantităţilor de produse furnizate. pentru a îndeplini cerinţa minimă de calificare referitoare la valoarea cifrei de afaceri. autoritatea contractantă poate solicita operatorilor economici prezentarea unui contract sau mai multor contracte cu respectarea prevederilor de mai sus. 3.000 lei. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Forma documentului care probează experienţa similară Scopul îndeplinirii de către operatorii economici a unor cerinţe de calificare este de a demonstra potenţialul tehnic. 185 alin. în acest ultim caz autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială.925/2006 modificată prin H. precizează că. autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să motiveze solicitarea acestor cerinţe. astfel încât: dacă se solicită prezentarea unui singur contract valoarea acestuia să nu fie mai mare decât valoarea estimată sau dacă se solicită prezentarea mai multor contracte suma valorilor acestora să nu depăşească valoarea estimată. Prin urmare.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.(1). 2. după caz.G. Referitor la experienţa similară. atunci când impune ca cerinţă minimă în raport cu situaţia economică şi financiară a ofertanţilor/candidaţilor. nr. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Cerinţă privind demonstrarea experienţei similare fără a fi considerată disproporţionată în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică Potrivit prevederilor art. care vizează activitatea din cel mult ultimii trei ani. în situaţia dată.G.9 litera a) din H. incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de către operatorul economic ca dovadă a experienţei lui similare.(2) din H. autoritatea contractantă a solicitat pentru demonstrarea situaţiei economico-financiară o cerinţă minimă de calificare conform căreia valoarea medie a cifrei de afaceri aferentă ultimilor 3 ani să nu fie mai mică de 171. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. la nivelul documentaţiei de atribuire. Pe cale de consecinţă. potrivit celor de mai sus. 188 din OUG nr. dacă este cazul. nr. operatorul economic – indiferent de data la care a fost înfiinţat trebuie să prezinte o cifră de afaceri medie la nivelul solicitat de autoritatea contractantă.G.8 alin. ţinând cont de cele de mai sus. Totodată. un anumit nivel al unor indicatori economici sau financiari – care trebuie să aibă o legătură concretă cu un eventual risc de neîndeplinire a contractului.În conformitate cu prevederile art. nr. în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor. demonstrarea situaţiei economice şi financiare a operatorului economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică se realizează. Să spunem că.U. autoritatea contractantă are dreptul de a le . nr. în măsura în care informaţiile respective sunt disponibile. prin declaraţii privind cifra de afaceri globală sau. privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară. art. elaborând în acest sens o notă justificativă în conformitate cu prevederile art.

cu modificările şi completările ulterioare. Pe cale de consecinţă. aşa cum rezultă din dispoziţiile art.solicita acestora prezentarea unei liste care să conţină. Prezentarea unui document din care rezultă că sistemul de management de mediu este în curs de certificare Referitor la criteriile de calificare şi selecţie privind standardele de protecţie a mediului. a fost finalizat. astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă. poate constitui o dovadă în sensul celor prevăzute la articolul 196 din ordonanţă. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. cu modificările şi . În acest sens. acesta constituie o dovadă suficientă în sensul art. considerăm că impunerea unei anumite forme cu privire la certificarea de bună execuţie. în măsura în care un proces-verbal de recepţie emis la terminarea lucrărilor conţine informaţii cu privire la valorile. 188 din ordonanţă. va primi în urma auditului. perioada şi locul execuţiei lucrărilor. 188 anterior menţionat. respectiva certificare). perioada şi locul execuţiei lucrărilor. având ca efect restricţionarea participării operatorilor economici la procedura de atribuire. 5. în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor. însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. un document în care să se precizeze că auditul de certificare. care să conţină valorile. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 201 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. cu modificările şi completările ulterioare. cât şi principiile prevăzute la art. 35 din HG nr. În concluzie. Faptul că un operator economic a prezentat în locul certificatului ISO 14001 un document din care rezultă că sistemul de management de mediu este în curs de certificare. respectiv cele ale art. în cazul atribuirii unui contract de lucrări. În opinia noastră. în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. în funcţie de obiectul contractului. practic. prevede dreptul autorităţilor contractante de a solicita operatorilor economici certificate emise de organisme independente. cu modificările şi completările ulterioare. modul de îndeplinire a obligaţiilor şi beneficiarii lucrărilor. 34/2006. modul de îndeplinire a obligaţiilor şi beneficiarii lucrărilor. urmând ca acesta să primească în curând certificarea propriu-zisă. nu poate constitui o dovadă care să confirme nivelul de calitate solicitat ( nu există. autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora prezentarea unei liste a lucrărilor executate în ultimii 5 ani. aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv. 2 din OUG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. OUG nr. o confirmare că operatorul economic în cauză. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu. Posibilitatea de prezentare ulterioară a documentelor de calificare Fără a avea această obligaţie. Totodată. nu poate constitui o dovadă care să confirme nivelul de calitate solicitat. fără să depună dovezi din care să reiasă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. 34/2006. principalele livrări de produse efectuate. comisia de evaluare are dreptul. în cazul unui operator economic. 4. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. principalele servicii prestate sau lucrările executate. nici prezentarea unei declaraţii prin care operatorul economic susţine că prin politica de mediu implementată la nivelul unităţii respectă cerinţele de mediu. încalcă atât dispoziţiile art. prin care se atestă faptul că aceştia respectă anumite standarde europene sau internaţionale în domeniul protecţiei mediului.

în scopul demonstrării îndeplinirii cerinţelor de calificare. Totodată. înainte de finalizarea procedurii. În opinia noastră. iar prin documentaţia de atribuire s-a solicitat. (2) ale aceluiaşi articol 201 din ordonanţă.G. 925/2006. precizăm că deşi legislaţia nu conţine prevederi cu privire la un număr maxim permis de documente lipsă sau la eventuale termene acordate pentru completarea unor astfel de documente.completările ulterioare. 34/2006. avînd în vedere perioada relativ scurtă de valabilitate a certificatelor de atestare fiscală. în cazul în speţă. cu atât mai mult cu cât. formularea generală a textului art. de a le solicita ofertanţilor în cauză completarea documentelor respective. 6. cu modificările şi completările ulterioare. Deoarece scopul prevederilor susmenţionate este acela de a da posibilitatea autoritaţii contractante să evite intrarea într-o relaţie contractuală cu un ofertant care are un comportament incorect în raport cu obligaţiile (de natură fiscală) statuate prin lege. respectiv existenţa sau inexistenţa acestor datorii la momentul solicitat prin documentaţie. considerăm excesivă măsura de excludere a unui operator economic pentru singurul motiv că a prezentat la data şedinţei de deschidere a ofertelor. fapt care ne conduce la concluzia că. cu modificările şi completările ulterioare. (6) din H. Prin excepţie. un certificat fiscal expirat. Prezentarea unor certificate fiscale care. facem menţiunea că art. ca cerinţă minimă pentru dovedirea experienţei similare. a participării operatorilor economici la procedura respectivă. şi nu obligaţia. în . Având în vedere faptul că obiectul contractului respectiv constă în prestarea de servicii de asigurare de bunuri. într-o situaţie similară din punct de vedere al valabilităţii certificatelor depuse. prezentarea unui contract similar. 188 din ordonanţă impune o aplicare generală a prevederilor acestuia. certificat care confirmă însă faptul că respectivul operator nu figurează cu debite faţă de buget. Pe cale de consecinţă. nr. autorităţii contractante de a exclude din cadrul unei proceduri ofertanţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţiile. 11 alin. atunci când solicită completarea acestora autoritatea contractantă trebuie să aibă în vedere şi respectarea prevederilor alin. este posibil ca şi ceilalţi operatori economici să se afle. prin aceasta înţelegându-se un contract de asigurare pentru acelaşi tip de bunuri. 7. rezultă că pentru îndeplinirea condiţiei respective este esenţial ca autoritatea contractantă să ia în considerare situaţia de fapt a ofertantului. a prezentat certificatele/documentele prin care se confirmă informaţiile ce se regăsesc cuprinse în declaraţia depusă iniţial de către acesta. sunt servicii similare celor care vor constitui obiectul contractului în cauză orice servicii de asigurare de bunuri. 8. autoritatea contractantă are obligaţia de a se asigura că ofertantul a cărui ofertă este declarată câştigătoare. c) dreptul. considerăm că introducerea unei distincţii cu privire la tipurile de bunuri asigurate are ca efect restricţionarea. Solicitarea confirmării informaţiilor din declaraţia pe proprie răspundere doar potenţialului câştigător În conformitate cu art. 181 din OUG nr. potrivit cărora prin clarificările/completările respective nu are dreptul să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat. acelaşi alineat mai prevede faptul că „Dosarul achiziţiei publice trebuie să includă şi certificate/documente ale altor ofertanţi numai dacă. deşi au ieşit din termenul de valabilitate. instituie la lit. Exemplu de definire restrictivă a serviciilor similare acceptate pentru dovedirea experienţei similare Obiectul contractului ce urmează să fie atribuit constă în prestarea de servicii de asigurare. atestă inexistenţa datoriilor Referitor la îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat. în mod artificial.

Concluzionând.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O. prezentarea documentelor de confirmare a informaţiilor cuprinse în declaraţia prevăzută de art. nr. scopul introducerii acestei prevederi în legislaţie fiind acela de a simplifica procedura de achiziţie publică.2. urmând apoi să solicite. autoritatea contractantă.925/2006. din cadrul compartimentului intern specializat prevazut la art. nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. "In aplicarea prezentelor norme. are obligaţia de a solicita operatorului economic prezentarea acestora. care fac parte din comisia de evaluare.e) constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice". prevede ca “Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia in perioada 2005 2007.(2) din H.b) elaborarea sau. pentru ca prevederile mai sus menţionate să îşi atingă scopul pentru care au fost create nu apreciem oportun ca autoritatea contractantă să impună tuturor ofertanţilor să confirme informaţiile deja prezentate ăn cuprinsul declaraţiei pe proprie răspundere iniţial prezentate.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.U.34/2006. (6) teza a doua.Conform art.71. "Comisia de evaluare se nominalizeaza. ci doar celui potenţial câştigător (cu excepţia mai sus menţionate).cadrul procesului de evaluare.d) aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire. are urmatoarele atributii principale:a) elaborarea programului anual al achizitiilor publice. cu modificările şi completările ulterioare. nr. 11 alin. având obligaţia de a include la dosarul achiziţiei publice respectivele certificate/documente. a documentatiei de concurs. dupa caz.(1)".G. in cazul organizarii unui concurs de solutii. comisia de evaluare având posibiliatea realizării evaluării tehnice şi financiare. 34/2006 este reglementarea procedurilor de atribuire a contractului de achizitie publica.U.3 alin.G.G. autoritatea contractantă nu are obligaţia de a solicita confirmarea informaţiilor din respectiva declaraţie tuturor ofertanţilor. În situaţia în care un operator urmează să fie respins pentru neîndeplinirea unei cerinţe de calificare. nr.(1) din H. prin compartimentul intern specializat in atribuirea contractelor de achizitie publica. coordonarea activitatii de elaborare a documentatiei de atribuire sau.c) indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate. alin.Remunerarea membrilor comisiei de evaluare? Art. COMISIA DE EVALUARE 1. pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante. Legislaţia privind achiziţiile publice nu impune autorităţii contractante ca evaluarea ofertelor depuse să se realizeze într-o anumită ordine (calificare-tehnic-financiar). astfel cum sunt acestea prevazute de ordonanta de urgenta. organizat conform prevederilor II. a contractului de concesiune de lucrari publice si a contractului de concesiune de servicii. de regula. pentru ca scopul O.Potrivit prevederilor art. 11 alin. autoritatea contractanta.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. au fost adoptate decizii de respingere a respetivelor oferte care s-au bazat pe informaţiile din respectivele certificate/documente. precum si modalitatile de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor emise in legatura cu aceste proceduri".3 alin.Legislatia in vigoare privind achizitiile publice nu prevede remunerarea membrilor comisiilor de evaluare. potenţialului câştigător. pot fi . 825/2006.G.” Prin urmare.Salariatii din cadrul autoritatii contractante. devin incidente prevederile art.G. (4) din H. VI. atât din punctul de vedere al operatorului economic cât şi din punct de vedere al autorităţii contractante.3 din Planul de Actiune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice din anexa nr. nr.

şi preşedinte al comisiei de evaluare. 71 alin. în acest din urmă caz neavând drept de vot. 2. în cazul în care beneficiarul final al contractului este o autoritate contractantă. 34/2006. autoritatea contractanta ii poate remunera in baza contractelor legal incheiate.” Totodată. Având în vedere prevederile normative mai sus menţionate se poate trage concluzia că persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire (şi deci preşedintele comisiei de evaluare) va fi din cadrul compartimentului intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică. având fie calitatea de membru în cadrul comisiei de evaluare. nr. Componenţa comisiei de evaluare – consilierii judeţeni membri ai comisiilor de evaluare Cu privire la componenţa comisiei de evaluare. autoritatea contractantă are posibilitatea legală de a numi o comisie de evaluare formată din specialişti în domeniul care face obiectul contractului (persoane care pot face parte şi din alte compartimente ale autorităţii contractante – art. Preşedintele poate fi membru în cadrul comisiei de evaluare sau rolul său poate fi limitat numai la aspectele de organizare şi reprezentare. din cadrul respectivei autorităţi contractante. 3 lit. Preşedintele poate fi membru în cadrul comisiei de evaluare sau rolul său poate fi limitat numai la aspectele de organizare şi reprezentare. precizează faptul că aceasta se nominalizează din cadrul compartimentului intern specializat al autorităţii contractante. fie un rol limitat numai la aspectele de organizare şi reprezentare fără drept de vot. (1) din din H..]. aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire este una din atribuţiile principale ale compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor publice. (2) de la art. totodată. „Autoritatea contractantă va numi p persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire. consilierii judeţeni. cu modificările şi completările ulterioare. 925/2006. persoană care devine.. (1) din H. 925/2006. în cadrul comisiei de evaluare pot fi nominalizaţi şi membri aparţinând altor compartimente ale autorităţii contractante sau. 4. care se constituie într-o comisie de evaluare. „Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna. potrivit art. preşedintele comisiei de evaluare semnează raportul procedurii de atribuire. 72 alin. cu modificările şi completările ulterioare.d) din actul normativ mai sus rubricat. nr.G. 3.(2)) şi va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire (din compartimentul intern . 71 alin. persoană care devine. alin. în acest din urmă caz neavând drept de vot.G.remunerati in baza unei decizii a conducatorului autoritatii contractante in conformitate cu legislatia aplicabila activitatii autoritatii contractante in cauza. Pe cale de consecinţă. pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. Totodată..In cazul in care sunt necesare serviciile de consultanta ale unor experti externi.” Deasemenea. potrivit articolului următor. 71 din HG nr. [. ţinând cont de faptul că sunt aleşi locali ce îndeplinesc o funcţie de autoritate publică (nefăcând parte din cadrul altor compartimente ale autorităţii contractante ce au obligaţia sprijinirii activităţii compartimentului de achiziţii publice ) nu pot avea calitatea de membri în comisiile de evaluare constituite în scopul atribuirii contractelor de achiziţie publică. totodată şi preşedinte al comisiei de evaluare. cu modificările şi completările ulterioare. „Autoritatea contractantă va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire.” Având în vedere cele de mai sus şi întrebarea dvs. În orice situaţie. Comisie de evaluare formată din membri specialişti din domeniul obiectului contractului În conformitate cu art. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. Preşedintele comisiei de evaluare din compartimentul intern specializat Potrivit art. persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor.

nr. (1) din O. Posibilitatea modificării subcontractanţilor sau a includerii de subcontractanţi. SUBCONTRACTAREA 1.U. odată semnat contractul de achiziţie publică între autoritatea contractantă şi operatorul economic a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. 34/2006. şi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire (care este totodată şi preşedintele comisiei). oferta are caracter obligatoriu. 204. (1) din O. 2. autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. apreciem că acest lucru este posibil în următoarele condiţii: a) Pe parcursul derulării contractului. Totodată.171 din O. în locul rezilierii acestuia. Posibilitatea modificării ofertei pe parcursul evaluării prin: . deşi iniţial aceştia nu au fost precizaţi. . are ca efect încălcarea pricipiului tratamentului egal. . Astfel.specializat). b) din OUG nr. alin.34/2006. astfel cum am menţionat mai sus. pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă. 34/2006. b) Executantul va încheia un contract cu subcontractantul în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. care va fi preşedinte al comisiei de evaluare având rolul limitat în cadrul comisiei doar la aspectele de organizare şi reprezentare (situaţie în care nu va avea drept de vot în cadrul comisiei). cu completările şi modificările ulterioare.retragerea sau modificarea subcontractanţilor. în timpul derulării contractului de achiziţie publică. potrivit prevederilor art.G. alin. în cadrul comisiei de evaluare este necesar a fi numită. Dacă autoritatea contractantă consideră că este avantajos pentru aceasta să accepte un subcontract.U. pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă. după încheierea contractului de achiziţie publică Conform art. din punctul de vedere al conţinutului. 2 alin (2) lit. acceptarea din partea autorităţii contractante a modificării ofertei de către un operator economic aflat în una din situaţiile prezentate mai sus (doreşte să subcontracteze părţi din contract opţiune pe care iniţial nu a ales-o sau renunţa sa modifică subcontractanţii ). c) Introducerea unui subcontractant nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale. Precizăm faptul că. la problemele care ţin de organizarea şi reprezentarea comisiei de evaluare. 34/2006. Conform art. nr. pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă. 204.U.includerea de subcontractanţi. contractantul nu are dreptul de a introduce un subcontractant fără acceptul autorităţii contractante.G. pe lângă persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor. acesta este direct răspunzător pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică în faţă autorităţii contractante chiar dacă are părţi din contract pe care le-a subcontractat altor operatori economici. nr. VII. ale cărei atribuţii pot fi reduse.G. prevăzut de art. cu completările şi modificările ulterioare. autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. Astfel.

925/2006. „Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanţi. contravine prevederilor Directivelor mai sus menţionate.36 alin. nr. cu modificările şi completările ulterioare). 36 alin. potrivit alin. 45 din OUG nr. 834/2009.3. autoritatea contractantă are dreptul doar de a solicita operatorilor economici care depun ofertă să precizeze ce parte din contract urmează să subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi. În acelaşi timp. cu precizarea că subcontractarea nu poate să ducă la diminuarea răspunderii contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului în cauză. e) mai sus citat. litera e) din H. introducerea unei cerinţe prin care să li se interzică operatorilor economici posibilitatea de a subcontracta mai mult de un anumit procent din valoarea contractului de achiziţie publică. 925/2006. 176 din O. Imposibilitatea solicitării unor cerinţe de calificare pentru subcontractanţi Ca urmare a modificărilor aduse H. Imposibilitatea limitării subcontractării O astfel de solicitare privind introducerea unei limitări cu privire la dreptul operatorului economic care participă la o procedură organizată pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică. 34/2006. Posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare Potrivit art. astfel cum sunt aceastea prevăzute la art.834/2009.(1). oferta este considerată inacceptabilă în situaţia în care preţul inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. VIII. În conformitate cu prevederile art. autoritatea contractantă nu mai are dreptul de a solicita eventualilor subcontractanţi îndeplinirea vreunei cerinţe de calificare.G. sau/şi dacă încheirea contractului la preţul respectiv nu ar conduce la eludarea aplicării . DISPONIBILIZARE FONDURI 1.G. cu modificările şi completările ulterioare. Astfel. nr. nr. fonduri care.G.36 alin. 925/2006 prin H.G. trebuie să ţină cont şi de situaţiile prevăzute la litera e1) a articolului mai sus amintit. prevederi care transpun în totalitate dispoziţiile art. dar resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. (2) al aceluiaşi articol. de a subcontracta îndeplinirea contractului respectiv este în contradicţie cu prevederile actuale referitoare la subcontractare din legislaţia naţională.G. 11 alin. lit. nr. art. nr. nu se limitează la valoarea estimată a contractului. Art. nr. 25 din Directivele 2004/17/EC şi 2004/18/EC. Având în vedere cele de mai sus.G. (1) dreptul ofertantului de a subcontracta o parte din contractul respectiv. dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens” (art. 34/2006 menţionează la alin. autoritatea contractantă are posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare cu maximum 10% peste valoarea estimată prevăzută în anunţul/invitaţia de participare.834/2008. (1).925/2006 modificată prin H.834/2009. În consecinţă. nr. şi implicit libertăţilor fundamentale acordate prin Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. în unele cazuri. trebuie interpretat ca o limitare a preţului prezentat de către ofertant în interiorul fondurilor ce pot fi disponibilizate de către autoritatea contractantă în vederea încheierii contractului de achiziţie publică.G.U. (7) din H. cu modificările şi completările aduse prin H.G. 4.G. nr. e1) din H. 37 şi respectiv ale art.(1) lit. însă după intrarea în vigoare a H.

nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. articolul 94 din HG nr.36 alin. aşa cum este un contract de achiziţie publică ce reprezintă o bază legală pentru angajarea fondurilor publice ale unei autorităţi contractante. Precizăm că estimarea făcută de către autoritatea contractantă nu reprezintă o valoare maximă pe care o poate avea contractul ce urmează a fi încheiat. cu respectarea prevederilor art. precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri. de furnizare şi de servicii. autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să identifice oportunităţile de finanţare pentru îndeplinirea în bune condiţii a respectivului contract. 925/2006.acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice.G. cu modificările şi completările ulterioare. 3 lit. cu modificările şi completările ulterioare. 6 din ordonanţă. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Pe de altă parte. art. e1) din H. Cu alte cuvinte. oportunităţi traduse prin certitudinea existenţei. ci este o estimare a valorii contractului elaborată pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor platibile pentru îndeplinirea contractului respectiv. iniţierea unei proceduri de atribuire nu este strict legată de asigurarea fondurilor. ale art. ACHIZITIA UNUI IMOBIL Art. instituie în sarcina autorităţii contractante obligaţia de a verifica.(1) lit. a contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii. a sumelor necesare pentru executarea obligaţiilor de plată asumate prin contractul respectiv. 5 şi art. 500/2002 privind finanţele publice. 4. rezultă din prevederile care reglementează finanţele publice. motiv pentru care legiuitorul a prevăzut posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare.IDENTIFICARE/ASIGURARE FONDURI Înainte de a demara o procedură pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică. Având în vedere prevederile art. estimare ce nu poate reprezenta întotdeauna răspunsul pieţii din momentul în care ofertanţii işi depun ofertele. respectiv contractele de achiziţie publică de lucrări. Precizăm faptul că interdicţia pentru autorităţile contractante de a încheia un angajament legal în sensul dispoziţiilor Legii nr. IX. la momentul încheierii contractului. 1 din OUG nr. fără existenţa certă a surselor de finanţare necesare îndeplinirii obligaţiilor de plată asumate prin angajamentul respectiv. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. înainte de momentul semnării unui contract de achiziţie publică. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. considerăm că un contract care are ca obiect cumpărarea sau închirierea unui bun imobil nu poate fi încadrat în niciuna din aceste categorii de . g) şi h). X. din punct de vedere al legislaţiei privind achiziţiile publice. însă până la maxim 10% din valoarea estimată publicată. respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. cu modificările şi completările ulterioare. care definesc contractele de concesiune de lucrări publice şi de concesiune de servicii. precizează faptul că acest act normativ reglementează procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.

pe cale de consecinţă. produse cu alte caracteristici tehnice). Pe cale de consecinţă. respectiv principiul promovării liberei concurenţe şi cel al garantării tratamentului egal. se poate ajunge la încălcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică. în baza propunerilor tehnice şi financiare. contractul de achiziţie publică se încheie în baza regulilor şi cerinţelor solicitate în documentaţia de atribuire aferentă procedurii. care au fost impuse prin documentaţia de atribuire. pentru beneficiul oricărui potenţial ofertant. (1) din ordonanţă. dispoziţii potrivit cărora contractul se semnează. la procedura de atribuire s-au prezentat numai acei operatori economici care au considerat că pot îndeplini cerinţele minime solicitate prin documentaţie. aşa cum au fost acestea cuprinse în oferta depusă. acceptarea unor astfel de modificări va conduce la anularea efectelor dispoziţiilor art. organizată în scopul de a asigura. s-a stabilit un set de cerinţe cu privire la produsele ce urmau să fie achiziţionate. reguli şi cerinţe cărora li s-a făcut publicitate tocmai în scopul respectării principiilor anterior menţionate. XI. Aceste cerinţe. şi implicit şi cerinţele iniţiale. pentru cumpărarea sau închirierea unui astfel de bun o autoritate contractantă nu are obligaţia de a aplica dispoziţiile OUG nr. cu modificările şi completările ulterioare. şi care au stat la baza întocmirii propunerilor tehnice şi financiare prezentate. 34/2006. conform OUG nr. în special a principiului tratamentului egal şi al transparenţei. ca de exemplu atunci când achiziţia imobilului implică şi efectuarea unor lucrări de amenajare/finisare a acestuia. şi. alin. ar fi fost altele (şi anume: o cantitate mai mică de produse. în condiţii de tratament egal între operatorii economici participanţi la procedura de atribuire. Astfel. accesul la o piaţă imparţială şi deschisă competiţiei. prin intermediul regulilor de publicitate prevăzute de legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. INTERDICTIA DE MODIFICARE A CLAUZELOR CONTRACTUALE REFERITOARE LA OBIECTUL CONTRACTULUI Atribuirea unui contract de achiziţie publică se realizează. .contracte. 204. cu modificările şi completările ulterioare. În acelaşi timp. Mai exact. Totodată. este foarte probabil ca şi alţi operatori economici să fi fost interesaţi şi să fi avut posibilitatea efectivă de a prezenta oferte avantajoase pentru autoritatea contractantă. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Pe cale de consecinţă. cu ofertantul declarat câştigător. cerinţe care vizau inclusiv anumite cantităţi şi anumite caracteristici ale produselor ce urmau a fi achiziţionate. acestea se supun prevederilor OUG nr. au fost aduse la cunoştinţa tuturor operatorilor economici interesaţi. este de natură să creeze premisele încălcării prevederilor OUG nr. facem precizarea că în situaţia în care autoritatea contractantă atribuie contracte de achiziţie de lucrări în legătură cu un imobil. prin promovarea unui cadru concurenţial. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. şi implicit se derulează. Ori. considerăm că modificarea unor clauze contractuale referitoare la obiectul unui contract de achiziţie publică. în situaţia în care se schimbă cantităţile/anumite caracteristici ale produselor. 34/2006. la iniţierea procedurii în speţă. cu modificările şi completările ulterioare. Totodată. care au fost esenţiale în atribuirea contractelor în speţă. respectiv diminuarea cantităţii de produse deja contractată şi/sau modificarea cerinţelor tehnice pentru o anumită cantitate din totalul produselor contractate. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. în măsura în care necesităţile autorităţii contractante.

părţile pot conveni asupra unei formule rezonabile de ajustare care trebuie să se încadreze în condiţiile stabilite de art. Datorită faptului că autorităţii contractante nu i-au fost repartizate în totalitate fondurile necesare pentru îndeplinirea contractului pentru anul 2008.XII. peste perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice culpă a ofertantului/contractantului. (4) lit. Speţa 2 În conformitate cu art. conţinând o clauză de ajustare a preţului contractului după 12 luni de la semnarea acestuia.G.2008 în urma desfăşurării procedurii de licitaţie deschisă a fost încheiat un contract de execuţie lucrări. Având în vedere cele de mai sus şi în măsura în care prelungirea procedurii de atribuire nu s-a datorat operatorului economic declarat ulterior contractant. nr. nr. ajustarea ar putea fi realizată numai cu acordul ambelor părţi. pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică. astfel cum a fost modificată de H. .G.(2) lit. În situaţia prezentată de dvs. (5) din H. 97 alin. 834/2009. (6) În cazul în care durata de îndeplinire a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract. 97 alin. din motive care se datorează culpei autorităţii contractante. 925/2006. peste perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice culpă a ofertantului/contractantului”(alin. altele decât cele prevăzute la alin.4 lit. (4). 834/2009. a) şi b). nu este posibilă invocarea prevederilor de la alin.G. conţine prevederi cu privire la situaţiile în care.G. Pentru această perioadă neacoperită de clauzele contractuale iniţiale. publicată în Monitorul Oficial nr. în urma contestării acesteia şi a unei acţiuni în justiţie. sunt incidente prevederile art. Din informaţiile prezentate rezultă că autoritatea contractantă a organizat o procedură de atribuire a unui contract de lucrări în cursul anului 2007. chiar dacă nu a fost stabilită concret această posibilitate în documentaţia de atribuire şi în contract. (3) este posibilă numai în următoarele cazuri: a) atunci când survin circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa parţilor. nr. publicată în Monitorul Oficial nr. preţul poate fi ajustat.G. cu modificările şi completările aduse prin H. sau b) atunci când durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeşte. Una din situaţiile prevăzute de articolul mai sus rubricat prin care se poate ajusta preţul contractului. 515 din 27 iulie 2009. însă. în speţa dvs. apreciem că. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI Speţa 1 Art. operatorul economic fiind însă îndreptăţit să solicite penalităţi şi/sau daune interese. moment în care devine aplicabilă şi obligatorie pentru ambele părţi formula de ajustare prevăzută în clauzele iniţiale.” Din adresa trasmisa rezultă că la data de 21. durata de execuţie a contractului s-a prelungit prin încheierea mai multor acte adiţionale executantul solicitând ca preţul contractului să fie ajustat pentru restul rămas de executat. se referă la cazul în care „durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeşte. cu modificările şi completările aduse prin H. existând posibilitatea ajustării preţului contractului. b) mai sus rubricat. „(4) Ajustarea preţului fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. contract al cărui preţ a fost stabilit prin documentaţie ca fiind ferm pe toată durata de execuţie (5 luni şi 21 de zile). din H. b). s-a ajuns ca încheierea contractului să se realizeze în luna iulie 2009. 97 alin. 515 din 27 iulie 2009. în mod neprevăzut. 925/2006. în mod neprevăzut. pentru o perioadă care se va intinde până în iulie 2010. 97 alin. (4) şi (6) din H.G.01. nr. 925/2006. 834/2009.

în condiţiile stipulate în respectivul contract. autoritatea contractantă neavând dreptul de a ajusta preţul contractului.G. dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea acestuia şi de a pretinde plata de daune-interese. devin aplicabile prevederile art. odată semnat contractul de achiziţie publică între autoritatea contractantă şi operatorul economic (sau operatorii economici în situaţia ofertei comune) a cărui (căror) ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă. cu completările şi modificările ulterioare. Menţionăm faptul că. 97 alin. 925/2006. oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. ASOCIERE 1. în situaţia prezentată de dvs. (6) din actul normativ mai sus rubricat. subliniem faptul că nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie publică. nr.U. Având în vedere acest lucru. nr. Conform art.       . respectivele părţi semnatare au obligaţia de a îndeplini ceea ce şi-au asumat prin contractul în cauză. de către una dintre părţi. operatorul economic fiind însă îndreptăţit să solicite penalităţi şi/sau daune interese. substituirea unuia dintre asociaţii declaraţi câştigători ai contractului de achiziţie publică cu un alt operator economic ce nu a participat la procedura de atribuire face ca rezultatul acelei proceduri să fie alterat prin faptul că substituirea în speţă va avea ca efect modificarea obligaţiilor iniţiale asumate prin respectivul contract încheiat în anumite condiţii. alin. Totodată. cu completările şi modificările ulterioare. autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. Substituirea unui asociat pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică Potrivit art. alin. (1) din O. în urma derulării unei proceduri competitive. XIII.G. 37.Faţă de cele de mai sus. (2) din H. 204. 34/2006.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->