P. 1
Intrebari Si Raspunsuri ANRMAP

Intrebari Si Raspunsuri ANRMAP

|Views: 2,992|Likes:
Published by dorexp17

More info:

Published by: dorexp17 on Oct 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

Exemplul practic nr.

1: In cadrul unei proceduri, un ofertant A depune documentele de calificare asa cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire iar un ofertant B depune o declaratie si o anexa cu modul de indeplinire a cerintelor de calificare (avand in vedere modificarile aduse prin HG nr. 834/2009). • Intrebari: Se va proceda la verificarea documentelor de calificare depuse de catre ofertantul A si eventual i se vor cere clarificari ori completari in prima faza de evaluare a ofertelor in timp ce Anexa depusa de catre ofertantul B va fi verificata doar din punct de vedere al modului de indeplinire a cerintelor? Se va avea in vedere pozitia in clasament inainte de intocmirea raportului procedurii de atribuire (dupa verificarea propunerilor tehnice si economice)? In acest sent se vor cere clarificari/completari ofertantului A numai in cazul in care este pe prima pozitie in clasament? Sau in aceasta situatie doar ofertantului B ii este permisa prezentarea certificatelor/documentelor avand in vedere ca doar acesta a uzat de acest drept? • Raspuns: Potrivit art. 35 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 176 din O.U.G. nr. 34/2006, sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. De asemenea, ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. In cazul completarii de documente ulterior declaratiei pe proprie raspundere, prevazute la art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare. Referitor la documentele lipsă, precizăm că membrii comisiei de evaluare au dreptul, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 201 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele ale art. 35 din H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de a solicita ofertanţilor clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de către aceştia. Totodată, precizăm că deşi legislaţia nu conţine prevederi cu privire la un număr maxim permis de documente lipsă la eventuale termen acordate pentru completarea unor astfel de documente, atunci când solicită completarea acestora autoritatea contractantă trebuie să aibă în vedere şi respectarea prevederilor alin.(2) ale aceluiaşi articol 201 din ordonanţă, potrivit cărora, prin clarificările/completările respective nu are dreptul să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.

Exemplul practic nr. 2 Doua firme distincte ca denumire dar cu acelasi obiect de activitate au depus oferte separat fiecare in nume propriu si fara asociati/subcontractanti. Din analiza structurii asociatilor persoane fizice reies urmatoarele: una din firme are persoana X

cu calitate de ASOCIAT UNIC si ADMINISTRATOR iar cealalta firma are persoana X in calitate de ASOCIAT detinand 50% din partile sociale si persoana Y, ruda de gradul I al persoanei X, drept asociat cu celelalte 50% parti sociale si calitatea de administrator. Intrebare: Au acesti doi operatori economici au dreptul de a depune oferte individuale in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire? Raspuns: Potrivit art. 41 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la procedura de atribuire. Totodta, art. 46 din OUG nr. 34/2006 stabileste pentru operatorii economici, in scopul evitarii incalcarii principiilor care stau la baza atribuirii unui contract de achizitie publica, in special al principiului promovarii concurentei si al garantarii tratamentului egal si nediscriminarii, unele interdictii de a depune oferte in cadrul aceleiasi proceduri.Astfel, articolul mentionat enumera la alin. 1 acele situatii in care exista posibilitatea de manifestare a concurentei neloiale prin existenta unor intelegeri exprese sau tacite intre ofertanti, interzicand ofertantului atat depunerea in cadrul aceleiasi proceduri, a doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, cat si depunerea unei oferte individuale/comune si nominalizarea ca subcontractant in cadrul unei alte oferte care este prezentata la aceeasi procedura de atribuire. Pe cale de consecinta, precizam ca cei doi operatori au dreptul sa depuna oferta, iar obligatia constatarii ca este distorsionata concurenta revine autoritatii contractante. Exemplul practic nr. 3 Au fost publicate 2 proceduri de achizitie - licitatie deschisa cu incheiere de acord cadru pentru o durata de 2 ani, data deschiderii ofertelor fiind 09.11.2009 ora 9.30 pentru ambele proceduri, avand ca obiect achizitia de medicamente, respectiv alimente. Datorita complexitatii procedurilor si numarului mare de loturi, existand riscul producerii unor confuzii, autoritatea contractanta apreciaza ca este necesara decalarea cu o zi a uneia dintre cele doua proceduri. Intrebare: In acest sens este corecta si suficienta publicarea unei clarificari si/sau erate la anuntul de participare? Raspuns: Potrivit art. 33 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele şi, după caz, alte documente prezentate de participanţi, la data, ora şi în locul indicate în anunţul de participare. În cazul în care devine necesară prelungirea datei de deschidere a ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza această modificare printr-o erată la anunţul de participare, care trebuie însă publicată înainte de data limita pentru depunerea ofertelor. • • • •

A.A. în funcţie de specificul. acesta doreste sa solicite de la ofertanti mostre.E. • • Intrebare: In acest moment autoritatea contractanta mai poate solicita prezentarea de monstre? Raspuns: Potrivit art. 6 În cazul unui acord cadru unde a fost aplicată o procedura de licitatie deschisa pe loturi. 4 Pentru analiza ofertelor depuse la o procedura de achizitie a fost numita o comisie si a fost solicitat de la beneficiarul achizitiei un expert cooptat. pentru inregistrare. castigatorul lotului 1 se retrage. datele in S. autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada capacităţii sale tehnice şi/sau profesionale. 5 In cazul unei proceduri de cerere de oferte avand ca faza finala o licitatie electronica.P. nemaidorind sa incheie contracte subsecvente. Deoarece expertul cooptat nu este convins de veridicitatea aspectelor mentionate in propunerile tehnice.E. apreciem ca acesta are posibilitatea. Lotul 2 a fost castigat de un alt ofertant care nu doreste sa intrerupa acordul cadru. ulterior. Totodata.P. cu modificarile si completarile ulterioare.P. Exemplul practic nr. Exemplul practic nr.? Raspuns: In cazul in care la data limita de depunere a ofertelor un ofertant nu este inregistrat in SEAP.E. a participat un ofertant care la momentul depunerii ofertelor nu era inregistrat in S. Intrebare: Mai poate acesta participa la licitatia electronica daca la momentul depunerii ofertelor nu era inregistrat in S. autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita ofertantilor mostre. in cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale. cu toate ca prezentarea de mostre nu a fost mentionata in documentatia de atribuire. De asemenea. 34/2006. sa se inregistreze in SEAP astfel incat la initierea etapei finale de licitatie electronica sa fie inregistrat in vederea reofertarii.G. de cantitatea şi de complexitatea produselor ce urmează să fie furnizate. nr. numai daca a fost prevazuta aceasta cerinta in documentatia de atribuire. ca agent economic. dar care si-a depus in aceeasi zi.U. Intreabare: Se reia procedura de licitatie pentru lotul 1 sau se incheie un nou contract cu ofertantul situat pe locul 2 in procedura de atribuire pentru lotul respectiv ? • • • . dar mai tarziu. atunci aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop.A.Exemplul practic nr. 187 din O.

urmand sa incheie acordul cadru numai pentru lotul unde exista un castigator care va semna acordul cadru. numiţi experţi cooptaţi. operatorul economic are posibilitatea de a solicita clarificări referitoare la clauzele acestuia înainte de data limita de depunere a ofertelor. consideram ca autoritatea contractanta va anula lotul respectiv. apreciem ca neprezentarea in cadrul ofertei a propunerii de contract semnata de catre ofertant nu poate constitui motiv de respingere a ofertei. îşi exprimă punctul de vedere. după caz. Exemplul practic nr. un contract sinalagmatic în care părţile stabilesc care este întinderea drepturilor şi obligaţiilor pe care şi le asumă. din cadrul unei directii de specialitate? Raspuns: Potrivit art. Totodata. cu scopul de a sprijini activităţile de evaluare. . contractul de achiziţie publică este un acord de voinţă realizat între autoritatea contractantă şi contractant. analiza situaţiei financiare a ofertanţilor/candidaţilor ori analiza financiară a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant. Experţii cooptaţi pot fi desemnaţi încă de la începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces. Pe cale de consecinta. cât şi a cerinţelor prevăzute în documentaţia de atribuire. desemnarea pe lângă comisia de evaluare a unor specialişti externi. 73 alin (1) autoritatea contractantă are dreptul de a decide. 7 Intr-o comisie de evaluare a ofertelor. cu respectarea atât a limitelor impuse de legislaţie. cat si din cadrul acesteia. expertii cooptati pot fi atat din afara institutiei. Experţii cooptaţi nu au drept de vot. financiare sau juridice asupra cărora. expertii cooptati pot fi numiti doar din afara autoritatii contractante sau pot fi numiti experti cooptati si persoane din interiorul institutiei. 8 In cadrul unei proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica este obligatorie prezentarea propunerii de contract? In cazul in care contractul semnat nu se adauga la oferta este posibil ca oferta sa fie respinsa sau se considera ca operatorul economic a acceptat tacit conditiile contractului? Raspuns: Tinând cont de faptul că. însă au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice. Exemplul practic nr. Pe cale de consecinta. Totodată.• Raspuns: In situatia in care ofertantul declarat castigator la un lot refuza semnarea acordului cadru. numai la verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice. pe baza expertizei pe care o deţin. analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant. în funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora. modelul de contract este publicat în SEAP împreună cu documentaţia de atribuire. atribuţiile şi responsabilităţile experţilor externi cooptaţi se rezumă.

190. potrivit legii. prevederile alin. Pe cale de consecinta. 35 din HG nr. alin. 33 alin 5) din HG nr. (4). hotararea de atribuire. cu modificarile si completarile. dar care nu a fost incheiat in forma autentica. cu modificarile si completarile ulterioare. 10 Daca o firma care participa la o licitatie deschisa.(2) din O. declaratiile membrilor comisiei şi fisa de punctaj acte. 34/2006. 925/2006. candidatul poate fi eliminat? Raspuns: Potrivit art. la dosarul achizitiei publice trebuie sa existe procesul verbal de deschidere a ofertelor. astfel cum sunt acestea prevăzute la art. nu sunt aplicabile în cazul prevăzut la art. privind sedinţa de deschidere ce se finalizează printr-un proces-verbal. apreciem ca este decizia comisiei de evaluare daca va solicita clarificari/completari in ceea ce priveste angajamentul prezentat pentru conformitate cu prevederile legale. 176 din OUG nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 216 din ordonanţa de urgenţă. prevede expres ce documente trebuie sa faca parte din dosarul achizitiei publice. pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi. atat pentru procedurile offline cat si pentru cele online.Exemplul practic nr. trasabilitatea acţiunilor fiind asigurată implicit de SEAP. comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare.G. sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. . potrivit art. 34/2006. 9 În cazul unei licitaţii online. precizam ca art. 213 din OUG nr. aşa cum este necesar in cazul unei licitatii clasice? Raspuns: Potrivit art. depune in documentatia de calificare un angajament ferm prin care este sustinuta de o alta firma. 34/2006. Exemplul practic nr.U. Totodata.

dialogul competitiv. nu depaseste echivalentul in lei a 15.19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. ACHIZIŢIA DIRECTĂ 1.18 si art.I.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.G. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.3 alin.20 alin. in masura in care valoarea achizitiei. nr.G. acest document poate fi. nr. fie printr-o evidenţiere separată .34/2006.(2) conform caruia autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea si pastrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricarei achizitii publice. potrivit art.204 alin. 3.” . precizam ca autoritatea contractanta nu are obligatia elaborarii notei justificative privind alegerea procedurii in situatia in care valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 15.(2) din H. licitatia restransa.251 alin. negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.34/2006 "Compartimentul intern specializat prevazut la art.1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O. Pe cale de consecinta. in toate situatiile in care procedura de atribuire propusa pentru a fi aplicata este alta decat una dintre cele prevazute la art. Prin urmare. „începând cu anul 2008. fie prin a le include in Programul Anual al Achiziţiilor Publice. servicii sau lucrari.661 din H. 2. spre exemplu.U. cererea de oferta. nr. serviciu sau lucrare. autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe. autoritatea contractanta trebuie sa pastreze documentul prin care justifica efectuarea achizitiei directe. cu modificările şi completările ulterioare. se considera a fi contract de achizitie publica. concursul de solutii. Obligaţia de a cuprinde achiziţiile directe în Programul Anual al Achiziţiilor Publice Chiar dacă nu există obligaţia cuprinderii achiziţiilor directe în PAAP – achiziţia directă nu este o procedură de atribuire potrivit prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice. recomandăm autorităţii contractante să aibă o evidenţă a acestora.G. într-un procent de cel puţin 20% din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate de aceasta în cursul anului respectiv.U.000 de euro pentru fiecare achizitie de produse. cu modificările şi completările ulterioare .(1) din ordonanta de urgenta sau.Documentele necesare pentru realizarea unei achizitii directe In conformitate cu prevederile art. intrucat achizitia directa nu este o procedura. neexistand obligativitatea incheierii unui contract.(1) are obligatia de a elabora o nota justificativa.G.în care să fie cuprinse toate achiziţiile directe organizate la nivelul autorităţii contractante. Utilizarea catalogului electronic pentru achiziţia directă Potrivit art.(1) din ordonanta de urgenta." Totodata.5 alin. iar obligatia respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se limiteaza numai la prevederile art.19 din O. negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare. procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica sunt licitatia deschisa. nr. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ care.Obligaţia elaborării unei note justificativa pentru alegerea achizitiei directe In conformitate cu prevederile art. factura fiscala. in cazul atribuirii unui contract sectorial. nr.34/2006. estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol. autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse.G.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. la art. servicii sau lucrari.000 euro pentru fiecare achizitie de produse.U. 4. in acest caz.

cu modificările şi completările ulterioare. serviciile sau lucrarile pe care le ofera. servicii sau lucrari. in cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici." Potrivit art. estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol.G. nr. Pe de altă parte. Pe cale de consecinţă. conform art. servicii sau lucrări. autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse. pentru produsele/serviciile/lucrările care urmează să facă obiectul achiziţiei în cauză. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.45 alin.662 din aceeaşi hotărâre. la eventualele prejudicii. cu rol de instrument de lucru optional pentru aplicarea prevederilor art. licitaţiei electronice şi achiziţiei directe. de licitaţie restrânsă şi de cerere de oferte. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.148 din OUG. aplicate integral prin mijloace electronice.(2) conform căruia autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achiziţii publice. Eliberarea documentelor constatatoare În conformitate cu prevederile art. iar obligaţia respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se limitează numai la prevederile art. se consideră a fi contract de achiziţie publică. factura fiscală.G.(1) din H. în măsura în care valoarea achiziţiei. ţinând cont de cele menţionate anterior. sunt aplicabile prevederile articolului 971. 5.G.19 din O. a caror achizitionare intra sub incidenta prevederilor art. valoarea anuală totală a achiziţiilor publice efectuate prin mijloace electronice se determină prin cumularea valorii tuturor contractelor atribuite prin intermediul: procedurilor de licitaţie deschisă.(3) din H. să se verifice situaţia pieţei în cauză.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse. Astfel cum prevede art. nr. ACORDUL – CADRU 1.1 alin. Autoritatea contractantă trebuie să păstreze documentul prin care justifică efectuarea achiziţiei directe.971 din H.34/2006. acest document putând fi. în acest caz. prin studierea şi compararea preţurilor pe care la practică operatorii economici pe piaţa liberă. nr.19 din ordonanta de urgenta ". luând în considerare principiul utilizării eficiente a fondurilor publice. în măsura .1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din O. II. numărul acestora nu poate fi mai mic de 3. neexistând obligativitatea încheierii unui contract.Totodată. Posibilitatea încheierii acordului-cadru cu 2 operatori economici In conformitate cu prevederile art. considerăm că este recomandabil ca.925/2006. 6. nr. cu modificările şi completările ulterioare.G.U. dacă este cazul. In conformitate cu prevederile art. în situaţia în care.U. prin intermediul unui catalog electronic. spre exemplu. nr. operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a publica un catalog cuprinzand produsele.34/2006 "SEAP pune la dispozitia autoritatilor contractante posibilitatea tehnica de a achizitiona direct. nr. Numar minim de oferte Legislaţia în domeniul achiziţiilor publice nu conţine prevederi exprese privind un număr minim de oferte pe care autoritatea contractantă ar trebui să le obţină în cazul efectuării unei achiziţii directe. serviciu sau lucrare.G. pentru efectuarea achiziţiei directe.1660/2006 "in cadrul SEAP. autoritatea contractantă a încheiat un contract de achiziţie. nu depăşeşte echivalentul în lei a 15. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ care. autoritatea contractantă are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant şi. produse.204 alin. înaintea efectuării unei astfel de achiziţii.19 din ordonanta de urgenta.

precum şi estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru.cadru. În măsura în care la procedura de atribuire organizată pentru incheierea unui acord .925/2006 privind normele de aplicare ale O. nr.b) din O. iar acordul cadru ii poate include pe cei doi ofertanti care s-au prezentat. acordul-cadru este înţelegerea scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici. legislaţia nu prevede o limită a cantităţilor care urmează să facă obiectul contractelor subsecvente aferente unui acord cadru. şi nu cantităţile exacte care vor fi achiziţionate. acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a unui contract de achiziţie publică conţine cantităţi estimate pe care autoritatea contractantă apreciază că le va achiziţiona ulterior. documentaţia de atribuire trebuie să conţină. au depus oferte numai 2 operatori economici. alături de elementele prevăzute la art. nr. în funcţie de necesităţile efective ale autorităţii contractante. 3. reprezintă estimări ale unor cantităţi care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru.3 lit. 66 lit.66 literele e) şi f) din H. 4. că această prevedere are rolul exclusiv de a asigura informarea cât mai completă a operatorilor economici cu privire la posibila anvergură a acordului-cadru şi implicit. egale. cantităţi care . astfel încât condiţiile minime/maxime vor rămâne numai la nivel de estimări.e) din H. e) din HG nr.U. Posibilitatea de a nu achiziţiona cantitatea minimă prevăzută În conformitate cu prevederile art.66 lit. în mod special în ceea ce priveşte preţul şi. ţinând cont de cele de mai sus. Este adevărat că prevederile art. Precizăm în acest context. Totodată. al cărui scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată. acestea din urmă putând fi mai mici. (2) din ordonanţa de urgenţă. sau doar un anumit produs ce a făcut obiectul ofertării.U. cantităţile minime şi maxime pe care autoritatea contractantă le stabileşte iniţial în documentaţia de atribuire. Pe cale de consecinţă.G. 33 alin.G. fie ea minimă dintr-un produs. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.G. daca ofertele acestora sunt admisibile. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile. Cantităţile minime-maxime estimate la acordul-cadru Aşa cum rezultă din dispoziţiile art. în măsura în care autoritatea contractantă. Acordul-cadru nu reprezintă un angajament ferm al autorităţii contractante. şi ulterior în acordul-cadru.Imposibilitatea modificării cantităţilor în timpul desfăşurării procedurii Potrivit prevederilor art. impun autorităţilor contractante ca în cadrul documentaţiei de atribuire să precizeze „estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru”. cu modificările şi completările ulterioare. nr. cantităţile avute în vedere. a contractelor subsecvente acestuia. nereprezentând limite fixe. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. cu modificările şi completările ulterioare. 2. procedura în cauză poate fi continuata. pe parcursul derulării acordului-cadru respectiv constată că nu îi mai este necesară o anumită cantitate. nr. Astfel. sau mai mari raportat la cele estimate. precizăm faptul că. 34/2006.34/2006. aceasta are posibilitatea legală de a nu-l mai achiziţiona.G. după caz. şi un set minim de informaţii specifice referitoare la estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru.925/2006.

nu este posibilă transmiterea anumitor documente în format electronic prin SEAP. care prevede prezentarea în original a scrisorii de garanţie bancară. aşa cum rezultă din prevederile art. GARANŢIILE 1. în funcţie de sumele de care dispune un număr mai mic de aplicaţii decât cel maxim estimat în cadrul documentaţiei de atribuire. cât şi garanţia de bună execuţie prin orice instrument de garantare emis. în măsura în care un operator economic nu deţine semnătura electronică pentru a putea trimite în format electronic documentul şi ţinând cont de art. costuri generale mai mici pentru operatorii economici. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 834/2009 privind modificarea şi completarea HG nr. acestea vor fi trimise autorităţii contractante în forma şi utilizându-se modalitatea de comunicare a datelor solicitate de aceasta. din motive tehnice. dovada constituirii garanţiei de participare se va transmite în SEAP în format electronic.18 din H.17 alin. în cazul aplicării unei proceduri integral prin mijloace electronice. cu semnătură electronică. 90 din hotărârea anterior menţionată.(3)-(4) şi art. în cazul aplicării unei procedurii integral prin mijloace electronice. nr. Astfel.86 alin. să transmită în fomat electronic (odată cu oferta).G. autoritatea contractantă poate indica la nivelul documentaţiei de atribuire. Dreptul operatorilor economici de a prezenta garanţia de participare şi de bună execuţie şi sub forma unui instrument de garantare emis de o societate de asigurări Prin cele mai recente modificări aduse legislaţiei naţionale din domeniul achiziţiilor publice. de regulă. Totodată. autoritatea contractantă poate permite depunerea la sediul autorităţii a originalului. Totodată. autoritatea contractantă având obligaţia. a fost instituit dreptul operatorilor economici de a constitui atât garanţia de participare. nr. 2. autoritatea contractantă având dreptul de a achiziţiona. modalitate de îndeplinire ce poate fi verificată uşor de către autoritatea contractantă. de a stabili cantităţile fixe ce vor fi achiziţionate în cadrul respectivului contract subsecvent. dar şi prin instrumente de garantare emise de societăţi de asigurare. în condiţiile legii. O eventuală modificare în timpul desfăşurării procedurii de atribuire a cantităţilor minime/maxime prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire este de natură de a încălca principiile transparenţei şi nediscriminării. a fost aceea de a limita . 86 şi cele ale art. o copie scanată a actului prin care se demonstrează constituirea garanţiei de participare.(1) din H.1660/2006.G. precizăm că. în măsura în care. la momentul încheierii contractelor subsecvente. Menţionăm faptul că raţiunea acordării operatorilor economici dreptului de a-şi constitui garanţiile de participare şi cele de bună execuţie nu numai prin clasica scrisoare de garanţie bancară. de o societate bancară sau de o societate de asigurări. operatorii economici neavând obligaţia transmiterii documentelor justificative în format electronic.925/2006. III. În măsura în care garanţia de participare se constituie prin depunerea unei sume în numerar sau a unui ordin de plată/filă cec la casierie. de tip „poliţă de asigurare”. ulterior. respectiv prin adoptarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. Modalitatea de dovedire a constituirii garanţiei de participare în cadrul unei proceduri aplicate integral prin mijloace electronice Potrivit prevederilor art.apar la nivelul documentaţiei de atribuire a respectivului acord-cadru. instrumente care implică. ca operatorii economici care depun la casierie o sumă în numerar sau un ordin de plată/filă cec. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

a modalităţii de constituire a garanţiei de bună execuţie Pe parcursul derulării unui contract de achiziţie publică. . 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. fiecare din aceştia încadrându-se în categoria Intreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM). adoptarea de către Guvern a unor astfel de reglementări având ca scop stimularea economiei. Posbilitate de modificare. fiind în acelaşi timp una dintre măsurile anti-criză adoptate de către acesta. în sensul introducerii unor noi instrumente care pot fi utilizate atât pentru garantarea participării la procedurile de atribuire. 925/2006. precizăm că în situaţia asocierii unui IMM cu o societate comercială care nu face parte din categoria IMM. a avut in vedere si natura excepţională a situaţiei economice actuale. alin. 16. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 3. 90 alin.urilor. scopul unei astfel de garanţii. IMM În cazul asocierii dintre doi operatori economici. (2) din Legea nr. (4) lit. 346/2004. 86 alin. autoritatea contractantă nu are dreptul de „a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări”. cu modificările şi completările ulterioare. acela de a asigura autoritatea contractantă de îndeplinirea cantitativă. cât şi pentru garantarea execuţiei contractelor de achiziţie publică. primită din partea contractantului. şi a căror modificare este natură să creeze premisele încălcării prevederilor OUG nr. 5. autorităţii contractante îi este interzis a impune operatorilor economici modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie. de modificare a clauzelor contractuale numai în măsura în care solicitarea respectivă nu vizează modificarea unor elemente care au stat la baza întocmirii propunerilor tehnice şi financiare prezentate.(1) din acelaşi act normativ face precizarea expresă a faptului că prevederile art. Prelungirea perioadei de valabilitate a garanţiei de participare la expirarea acesteia Potrivit art. autoritatea contractantă are dreptul de a accepta o solicitare. 86 alin. cu modificările şi completările ulterioare. (2)-(4) se aplică corespunzător şi în cazul garanţiei de bună execuţie. precizăm că necesitatea operării acestor modificări legislative. 925/2006. Totodată.costurile pe care aceştia le suportă în scopul participării la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică. alin. 346/2004. pe parcursul derularăii unui contract. Astfel.( 2) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. nr. asocierea rezultată poate beneficia de reducerile prevăzute la art.G. nr.G. scopul solicitării garanţiei de participare este acela de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică. b) din H. fiind atins indiferent de forma prin care se constituie aceasta. considerăm că autoritatea contractantă este singura în măsură să aprecieze oportunitatea acceptării solicitării de modificare a clauzei contractuale cu privire la modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie respective. 84 din H. elemente care au fost esenţiale în atribuirea contractelor în speţă. Impunerea modalităţii de constituire a garanţiei În conformitate cu art. 4. 6. Totodată. art. calitativă şi în perioada convenită a contractului. Totodată. Pe cale de consecinţă. 16. asocierea respectivă nu are caracterul unui IMM şi nu se pot aplica prevederile art.

88 din HG nr. aceasta oferind în acest sens o perioadă de timp rezonabilă. pierzând în acest fel şansa de a îi fi atribuit respectivul contract. aplicarea unei astfel de proceduri electronice având avantajul de a a simplifica activitatea comisiei de evaluare. 34/2006. document care nu face nicio referire la existenţa. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 925/2006. ca etapă dintr-o procedură aplicată integral electronic. 36 alin. sistemul electronic asigurând trasabilitatea oricăror documente comunicate acestuia. . constituite de ofertanţi în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică. IV.în situaţia în care procedura a fost contestată ca urmare a transmiterii comunicării prevăzute la art. Restituirea garanţiei de participare Modalitatea de restituire a garanţiilor de participare. Având în vedere faptul că posibilitatea restituirii garanţiei de participare intervine în funcţie de etapa în care se află procedura de atribuire la momentul în care a fost contestată respectiva procedură la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. ofertele sunt transmise numai în format electronic (art. 34/2006. (3) din acelaşi act normativ. 34/2006. (4) din HG nr. 206 din OUG nr.G. 7. ca parte a unei proceduri electronice a şedinţei de deschidere a ofertelor. 33 alin.G. oferta respectivului operator economic va fi declarată inacceptabilă. este reglementată de art. Lipsa şedinţei de deschidere în cazul procedurilor de aribuire aplicate integral prin mijloace electronice Potrivit prevederilor din H. nr. în cadrul şedinţei de deschidere este permisă respingerea ofertei care nu este însoţită de garanţia de participare. autoritatea contractantă nu mai are posibilitatea reevaluarii ofertelor respectivilor operatori economici întrucât restituirea garanţiiilor de participare sunt asimilate retragerii ofertelor respective. Paşii care trebuie urmaţi în aplicarea unei proceduri electronice sunt stabiliţi în cuprinsul actului normativ mai susmenţionat. precizăm următoarele: . pentru speţa în cauză devin incidente dispoziţiile art. cu modificările şi completările ulterioare. astfel cum a fost solicitată de către autoritatea contractantă.În conformitate cu art. Lipsa şedinţei de deschidere. 17). în cea mai mare parte a lor. . nr.în cazul în care procedura de atribuire a fost contestată înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. în acelaşi timp o maximă transparenţă. până la o dată limită prevăzută în cadrul documentaţiei de atribuire. Având în vedere cele de mai sus. a). în situaţia în care ofertantul nu prelungeşte valabilitatea scrisorii de garanţie de participare la solicitarea autorităţii contractante. autoritatea contractantă nu are dreptul de a restitui garanţiile de participare operatorilor economici care au transmis o solicitare în acest sens.U. cu modificările şi completările ulterioare. 1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O. ELECTRONICE 1. prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice. astfel cum e prevăzut la art. 88 alin. oferind. situaţie în care oferta va fi considerată inacceptabilă în baza art. (1) lit. În această a doua situaţie. procedurile aplicate integral prin mijloace electronice se desfăşoară. îşi are motivaţia în faptul că în cadrul acestui tip de procedură. 206 din ordonanţa de urgenţă.

această precizare regăsindu-se însă la nivelul documentaţiei de atribuire. accesul la o piaţă imparţială şi deschisă competiţiei. 1660/2006 prevede două faze distincte în ceea ce priveşte evaluarea ofertelor depuse. 3. 21). Având în vedere cele de mai sus. iar în cadrul celei de-a doua faze. Totodată. nr. În măsura în care la iniţierea unei proceduri (publicarea invitaţiei de participare). „oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza criteriului de atribuire stabilit în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire”. întrucât oferta clasată pe locul 1 a fost declarată inadmisibilă.(2) din O. prima etapă fiind reprezentată de evaluarea din punct de vedere al criteriilor de calificare (art. eficienţa utilizării fondurilor publice. să declare câştigătoare oferta clasată pe locul al 2-lea.H. apreciem că autoritatea contractantă trebuie să ia măsurile legale în vederea remedierii situaţiei date. cu respectarea prevederilor legale citate. nr. nr.G. tratamentul egal. Operatorul economic clasat pe locul I în urma aplicării etapei finale de lcitaţie electronică nu îşi menţine preţul ofertat (neobişnuit de scăzut) În conformitate cu prevederilor art. şi anume: nediscriminarea. fapt care ar putea duce la prezentarea unor propuneri financiare iniţiale mai mari. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.(1) litera d) din O. Pe cale de consecinţă. „autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare. 20) şi evaluarea tehnică (art. autoritatea contractrantă are obligaţia de a respecta principiile prevăzute la art.2 alin. pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă.204 alin. fiind totodată distorsionată concurenţa.”(art. apreciem că autoritatea contractantă este în măsură.U.34/2006.U. organizată cu scopul de a asigura. nu şi-a menţinut preţul ofertat în cadrul licitaţiei electronice (autoritatea contractantă solicitându-i clarificări în acest sens). autoritatea contractantă are posibilitatea de a evalua ofertele financiare. apreciem că au fost încălcate principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică.G.925/2006. comisia de evaluare nu are posibilitatea de a întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor. transparenţa. recunoaşterea reciprocă. aceştia îşi vor elabora ofertele ţinând cont de această precizare. Precizarea opţiunii de a organiza etapa finală de licitaţie electronică doar la nivelul documentaţiei de atribuire În relaţia cu operatorii economici interesaţi să participe la procedura de atribuire.37 alin. 2.U. autoritatea contractantă nu a bifat opţiunea de a organiza etapa finală de licitaţie electronică. nu există ca etapă în desfăşurarea acesteia şedinţa de deschidere a ofertelor. oferta acestuia nu este admisibilă.(1) din O.G. în situaţia dată. Astfel. Întrucât operatorul economic clasat pe primul loc al clasamentului rezultat ca urmare a derulării fazei de licitaţie electronică. pus la dipoziţia autorităţii contractante de către sistemul informatic. proporţionalitatea. pentru beneficiul oricărui potenţial ofertant. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. cu modificările şi completările ulterioare. întrucât prin documentaţia de atribuire operatorilor economici le-a fost adusă la cunoştinţă organizarea etapei finale de licitaţie electronică. şi pe cale de consecinţă. în cadrul procedurii aplicate integral prin mijloace electronice. asumarea răspunderii.(2) din H.209 alin.34/2006) Pe cale de consecinţă. . nr.G.G. respectiv anularea procedurii în cauză în conformitate cu prevederile art.

cu modificările şi completările ulterioare. autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE 1. (1) din H. a cerinţelor de calificare aşa cum au fost acestea stabilite prin documentaţia de atribuire.. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Dreptul ofertanţilor de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea cerinţelor de calificare. 5. autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza o evaluare integrală a ofertelor depuse în scopul identificării ofertelor admisibile. 925/2006. C. cu modificările şi completările ulterioare. (4) al art. 204 din O. anterior lansării licitaţiei electronice.U. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006.G. 34/2006) de a efectua verificări detaliate în legătură cu justificarea preţului respectiv. cu modificările şi completările ulterioare. ofertanţii uzează de dispoziţiile art. în speţa prezentată de dvs. cu cele ale art. 37 alin. Astfel. Preţ sub 85% după faza de licitaţie electronică În conformitate cu art. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. nr. pentru operator economic nou înfiinţat . implicit dreptul de a participa. dar care trebuie acordat astfel încât să se împlinească înainte de o dată anterioară celei stabilită pentru lansarea licitaţiei electronice. comisia de evaluare are obligaţia de a verifica dacă ofertele finale sunt admisibile în sensul art. nr. rezultă faptul că au dreptul de a fi invitaţi şi. se constată existenţa unei oferte cu preţ aparent neobişnuit de scăzut (reprezentând. (4) din hotărâre. 11 din HG nr. (2) din OUG nr. în vederea stabilirii ofertei câştigătoare în urma finalizării licitaţiei electronice. 37 din hotărârea anterior menţionată. autoritatea contractantă le va solicita ofertanţilor în cauză. 11 alin. într-un termen ce nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare. să prezinte/completeze certificatele/documentele prin care să probeze/confirme îndeplinirea respectivelor cerinţe de calificare. pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă. Precizăm faptul că prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere de tipul celei prevăzute de alin.4. 202 alin. (5) al aceluiaşi articol. 165 alin. autoritatea contractantă are obligaţia legală (art. cu modificările şi completările ulterioare. (3) din HG nr. nu este suficientă pentru verificarea admisibilităţii unei oferte.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. la etapa de licitaţie electronică. de către ofertantul care a depus oferta în cauză. pe parcursul acestei evaluări finale. 38 alin.G.U. (1) şi alin.A. 925/2006. V. singurele oferte care au dreptul de a participa la etapa finală de licitaţie electronică. care au obligaţia potrivit alin. considerăm că în situaţia în care la o procedură cu etapă finală de licitaţie electronică. doar acei ofertanţi care au depus oferte admisibile în sensul dispoziţiilor art. Pe cale de consecinţă. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. În cazul în care. Faţă de cele de mai sus. mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv). cu modificările şi completările ulterioare. corelat cu obligaţia de a prezenta documentele prin care să confirme îndeplinirea respectivelor cerinţe de calificare înainte de lansarea licitaţiei electronice Din coroborarea prevederilor art. deoarece calificarea unei oferte ca fiind admisibilă presupune analizarea de către autoritatea contractantă a certificatelelor/documentelor edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea.1 din O. nr.

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.(2) din H. 2. ţinând cont de cele de mai sus.(1). autoritatea contractantă a solicitat pentru demonstrarea situaţiei economico-financiară o cerinţă minimă de calificare conform căreia valoarea medie a cifrei de afaceri aferentă ultimilor 3 ani să nu fie mai mică de 171. Totodată. dacă este cazul. potrivit celor de mai sus. în acest ultim caz autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. prin declaraţii privind cifra de afaceri globală sau. pentru a îndeplini cerinţa minimă de calificare referitoare la valoarea cifrei de afaceri.G. Pe cale de consecinţă. art. potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă de a realiza un anumit contract de achiziţie publică şi capacitatea de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia. privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară. 188 din OUG nr. incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de către operatorul economic ca dovadă a experienţei lui similare. financiar şi organizatoric al acestora. după caz. în situaţia dată. cu modificările şi completările ulterioare. se consideră a fi disproporţionată în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit o cerinţă minimă de calificare conform căreia „suma valorilor/cantităţilor de produse furnizate. care vizează activitatea din cel mult ultimii trei ani.G. un anumit nivel al unor indicatori economici sau financiari – care trebuie să aibă o legătură concretă cu un eventual risc de neîndeplinire a contractului.G. la nivelul documentaţiei de atribuire. servicii prestate şi lucrări executate. nr.8 alin. în măsura în care informaţiile respective sunt disponibile.834/2009. nr.G. în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor.U.9 litera a) din H.925/2006 modificată prin H. Cerinţă privind demonstrarea experienţei similare fără a fi considerată disproporţionată în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică Potrivit prevederilor art. 185 alin. Prin urmare. elaborând în acest sens o notă justificativă în conformitate cu prevederile art. autoritatea contractantă poate solicita operatorilor economici prezentarea unui contract sau mai multor contracte cu respectarea prevederilor de mai sus. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. precizează că. autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să motiveze solicitarea acestor cerinţe. demonstrarea situaţiei economice şi financiare a operatorului economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică se realizează. pentru demonstrarea experienţei similare. 3. astfel încât: dacă se solicită prezentarea unui singur contract valoarea acestuia să nu fie mai mare decât valoarea estimată sau dacă se solicită prezentarea mai multor contracte suma valorilor acestora să nu depăşească valoarea estimată. operatorul economic – indiferent de data la care a fost înfiinţat trebuie să prezinte o cifră de afaceri medie la nivelul solicitat de autoritatea contractantă. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. nr.000 lei. cu modificările şi completările ulterioare. nr.În conformitate cu prevederile art. Forma documentului care probează experienţa similară Scopul îndeplinirii de către operatorii economici a unor cerinţe de calificare este de a demonstra potenţialul tehnic. atunci când impune ca cerinţă minimă în raport cu situaţia economică şi financiară a ofertanţilor/candidaţilor. litera c) din O. să fie mai mare decât valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi furnizate/presate/executate în baza contractului care urmează să fie atribuit”.925/2006. Referitor la experienţa similară. autoritatea contractantă are dreptul de a le . Să spunem că.

Pe cale de consecinţă. comisia de evaluare are dreptul. autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora prezentarea unei liste a lucrărilor executate în ultimii 5 ani. încalcă atât dispoziţiile art. cât şi principiile prevăzute la art. nici prezentarea unei declaraţii prin care operatorul economic susţine că prin politica de mediu implementată la nivelul unităţii respectă cerinţele de mediu. respectiv cele ale art. a fost finalizat. în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor. prevede dreptul autorităţilor contractante de a solicita operatorilor economici certificate emise de organisme independente. modul de îndeplinire a obligaţiilor şi beneficiarii lucrărilor. 188 din ordonanţă. 4. nu poate constitui o dovadă care să confirme nivelul de calitate solicitat. însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. 188 anterior menţionat. nu poate constitui o dovadă care să confirme nivelul de calitate solicitat ( nu există. OUG nr. va primi în urma auditului. în cazul atribuirii unui contract de lucrări. considerăm că impunerea unei anumite forme cu privire la certificarea de bună execuţie. 5. în măsura în care un proces-verbal de recepţie emis la terminarea lucrărilor conţine informaţii cu privire la valorile. practic. perioada şi locul execuţiei lucrărilor. modul de îndeplinire a obligaţiilor şi beneficiarii lucrărilor. Posibilitatea de prezentare ulterioară a documentelor de calificare Fără a avea această obligaţie. Faptul că un operator economic a prezentat în locul certificatului ISO 14001 un document din care rezultă că sistemul de management de mediu este în curs de certificare. aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv. principalele livrări de produse efectuate. acesta constituie o dovadă suficientă în sensul art. astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă. cu modificările şi completările ulterioare. o confirmare că operatorul economic în cauză. În concluzie. fără să depună dovezi din care să reiasă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. 35 din HG nr. un document în care să se precizeze că auditul de certificare. cu modificările şi completările ulterioare. 34/2006. cu modificările şi completările ulterioare. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. cu modificările şi . aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.solicita acestora prezentarea unei liste care să conţină. având ca efect restricţionarea participării operatorilor economici la procedura de atribuire. urmând ca acesta să primească în curând certificarea propriu-zisă. perioada şi locul execuţiei lucrărilor. În opinia noastră. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 34/2006. În acest sens. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu. 201 din OUG nr. 2 din OUG nr. în funcţie de obiectul contractului. principalele servicii prestate sau lucrările executate. care să conţină valorile. Totodată. prin care se atestă faptul că aceştia respectă anumite standarde europene sau internaţionale în domeniul protecţiei mediului. Prezentarea unui document din care rezultă că sistemul de management de mediu este în curs de certificare Referitor la criteriile de calificare şi selecţie privind standardele de protecţie a mediului. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. poate constitui o dovadă în sensul celor prevăzute la articolul 196 din ordonanţă. în cazul unui operator economic. respectiva certificare).

atunci când solicită completarea acestora autoritatea contractantă trebuie să aibă în vedere şi respectarea prevederilor alin. Solicitarea confirmării informaţiilor din declaraţia pe proprie răspundere doar potenţialului câştigător În conformitate cu art. 181 din OUG nr. Având în vedere faptul că obiectul contractului respectiv constă în prestarea de servicii de asigurare de bunuri. autoritatea contractantă are obligaţia de a se asigura că ofertantul a cărui ofertă este declarată câştigătoare. sunt servicii similare celor care vor constitui obiectul contractului în cauză orice servicii de asigurare de bunuri. deşi au ieşit din termenul de valabilitate. În opinia noastră. prin aceasta înţelegându-se un contract de asigurare pentru acelaşi tip de bunuri. Exemplu de definire restrictivă a serviciilor similare acceptate pentru dovedirea experienţei similare Obiectul contractului ce urmează să fie atribuit constă în prestarea de servicii de asigurare. nr. autorităţii contractante de a exclude din cadrul unei proceduri ofertanţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţiile. ca cerinţă minimă pentru dovedirea experienţei similare. cu modificările şi completările ulterioare. fapt care ne conduce la concluzia că. cu modificările şi completările ulterioare. Totodată. rezultă că pentru îndeplinirea condiţiei respective este esenţial ca autoritatea contractantă să ia în considerare situaţia de fapt a ofertantului. 6. potrivit cărora prin clarificările/completările respective nu are dreptul să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat. a participării operatorilor economici la procedura respectivă.completările ulterioare. în scopul demonstrării îndeplinirii cerinţelor de calificare. a prezentat certificatele/documentele prin care se confirmă informaţiile ce se regăsesc cuprinse în declaraţia depusă iniţial de către acesta. atestă inexistenţa datoriilor Referitor la îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat. prezentarea unui contract similar. iar prin documentaţia de atribuire s-a solicitat. Deoarece scopul prevederilor susmenţionate este acela de a da posibilitatea autoritaţii contractante să evite intrarea într-o relaţie contractuală cu un ofertant care are un comportament incorect în raport cu obligaţiile (de natură fiscală) statuate prin lege. 7. Pe cale de consecinţă. facem menţiunea că art. un certificat fiscal expirat. certificat care confirmă însă faptul că respectivul operator nu figurează cu debite faţă de buget. Prezentarea unor certificate fiscale care. 925/2006.G. precizăm că deşi legislaţia nu conţine prevederi cu privire la un număr maxim permis de documente lipsă sau la eventuale termene acordate pentru completarea unor astfel de documente. c) dreptul. în mod artificial. avînd în vedere perioada relativ scurtă de valabilitate a certificatelor de atestare fiscală. într-o situaţie similară din punct de vedere al valabilităţii certificatelor depuse. considerăm excesivă măsura de excludere a unui operator economic pentru singurul motiv că a prezentat la data şedinţei de deschidere a ofertelor. este posibil ca şi ceilalţi operatori economici să se afle. acelaşi alineat mai prevede faptul că „Dosarul achiziţiei publice trebuie să includă şi certificate/documente ale altor ofertanţi numai dacă. respectiv existenţa sau inexistenţa acestor datorii la momentul solicitat prin documentaţie. şi nu obligaţia. cu atât mai mult cu cât. 34/2006. formularea generală a textului art. 8. Prin excepţie. 11 alin. în . considerăm că introducerea unei distincţii cu privire la tipurile de bunuri asigurate are ca efect restricţionarea. de a le solicita ofertanţilor în cauză completarea documentelor respective. instituie la lit. 188 din ordonanţă impune o aplicare generală a prevederilor acestuia. în cazul în speţă. înainte de finalizarea procedurii. (6) din H. (2) ale aceluiaşi articol 201 din ordonanţă.

COMISIA DE EVALUARE 1. VI. 34/2006 este reglementarea procedurilor de atribuire a contractului de achizitie publica. având obligaţia de a include la dosarul achiziţiei publice respectivele certificate/documente.3 din Planul de Actiune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice din anexa nr. "Comisia de evaluare se nominalizeaza.Salariatii din cadrul autoritatii contractante. În situaţia în care un operator urmează să fie respins pentru neîndeplinirea unei cerinţe de calificare.d) aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire. nr. cu modificările şi completările ulterioare.3 alin. (6) teza a doua. din cadrul compartimentului intern specializat prevazut la art. Legislaţia privind achiziţiile publice nu impune autorităţii contractante ca evaluarea ofertelor depuse să se realizeze într-o anumită ordine (calificare-tehnic-financiar). organizat conform prevederilor II.(2) din H. alin. Concluzionând. a contractului de concesiune de lucrari publice si a contractului de concesiune de servicii. nr.c) indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate. ci doar celui potenţial câştigător (cu excepţia mai sus menţionate). au fost adoptate decizii de respingere a respetivelor oferte care s-au bazat pe informaţiile din respectivele certificate/documente. pentru ca prevederile mai sus menţionate să îşi atingă scopul pentru care au fost create nu apreciem oportun ca autoritatea contractantă să impună tuturor ofertanţilor să confirme informaţiile deja prezentate ăn cuprinsul declaraţiei pe proprie răspundere iniţial prezentate. astfel cum sunt acestea prevazute de ordonanta de urgenta.Potrivit prevederilor art. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia in perioada 2005 2007.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.Conform art.2.Remunerarea membrilor comisiei de evaluare? Art. 11 alin.cadrul procesului de evaluare. autoritatea contractantă nu are obligaţia de a solicita confirmarea informaţiilor din respectiva declaraţie tuturor ofertanţilor. prin compartimentul intern specializat in atribuirea contractelor de achizitie publica.3 alin.U. nr. autoritatea contractantă.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.(1) din H.e) constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice". 825/2006. care fac parte din comisia de evaluare. pot fi . prevede ca “Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica. a documentatiei de concurs.71. "In aplicarea prezentelor norme. autoritatea contractanta. precum si modalitatile de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor emise in legatura cu aceste proceduri". dupa caz.b) elaborarea sau. devin incidente prevederile art. (4) din H.G. de regula.” Prin urmare. nr. are obligaţia de a solicita operatorului economic prezentarea acestora.G.34/2006. comisia de evaluare având posibiliatea realizării evaluării tehnice şi financiare. potenţialului câştigător. scopul introducerii acestei prevederi în legislaţie fiind acela de a simplifica procedura de achiziţie publică. pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante. urmând apoi să solicite.Legislatia in vigoare privind achizitiile publice nu prevede remunerarea membrilor comisiilor de evaluare. in cazul organizarii unui concurs de solutii. pentru ca scopul O. 2 la Hotarârea Guvernului nr. coordonarea activitatii de elaborare a documentatiei de atribuire sau.G. nr. 11 alin.U. prezentarea documentelor de confirmare a informaţiilor cuprinse în declaraţia prevăzută de art. are urmatoarele atributii principale:a) elaborarea programului anual al achizitiilor publice.(1)".925/2006. atât din punctul de vedere al operatorului economic cât şi din punct de vedere al autorităţii contractante.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.G.G.

(1) din din H. în cazul în care beneficiarul final al contractului este o autoritate contractantă.G. nr. 3 lit. ţinând cont de faptul că sunt aleşi locali ce îndeplinesc o funcţie de autoritate publică (nefăcând parte din cadrul altor compartimente ale autorităţii contractante ce au obligaţia sprijinirii activităţii compartimentului de achiziţii publice ) nu pot avea calitatea de membri în comisiile de evaluare constituite în scopul atribuirii contractelor de achiziţie publică. 71 alin. precizează faptul că aceasta se nominalizează din cadrul compartimentului intern specializat al autorităţii contractante. în cadrul comisiei de evaluare pot fi nominalizaţi şi membri aparţinând altor compartimente ale autorităţii contractante sau. Preşedintele poate fi membru în cadrul comisiei de evaluare sau rolul său poate fi limitat numai la aspectele de organizare şi reprezentare. 72 alin. în acest din urmă caz neavând drept de vot. care se constituie într-o comisie de evaluare. „Autoritatea contractantă va numi p persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire.(2)) şi va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire (din compartimentul intern . consilierii judeţeni. potrivit articolului următor. şi preşedinte al comisiei de evaluare. alin.In cazul in care sunt necesare serviciile de consultanta ale unor experti externi. 34/2006. cu modificările şi completările ulterioare. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. (2) de la art. 71 din HG nr. totodată. Preşedintele poate fi membru în cadrul comisiei de evaluare sau rolul său poate fi limitat numai la aspectele de organizare şi reprezentare. persoană care devine.. potrivit art. 3. „Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna. 925/2006.]. pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. (1) din H.remunerati in baza unei decizii a conducatorului autoritatii contractante in conformitate cu legislatia aplicabila activitatii autoritatii contractante in cauza. În orice situaţie. cu modificările şi completările ulterioare. 925/2006. Componenţa comisiei de evaluare – consilierii judeţeni membri ai comisiilor de evaluare Cu privire la componenţa comisiei de evaluare. Comisie de evaluare formată din membri specialişti din domeniul obiectului contractului În conformitate cu art. în acest din urmă caz neavând drept de vot. Având în vedere prevederile normative mai sus menţionate se poate trage concluzia că persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire (şi deci preşedintele comisiei de evaluare) va fi din cadrul compartimentului intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică. persoană care devine. persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor.” Deasemenea. preşedintele comisiei de evaluare semnează raportul procedurii de atribuire. din cadrul respectivei autorităţi contractante. 71 alin.” Totodată. aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire este una din atribuţiile principale ale compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor publice. Totodată.” Având în vedere cele de mai sus şi întrebarea dvs. [.d) din actul normativ mai sus rubricat. fie un rol limitat numai la aspectele de organizare şi reprezentare fără drept de vot.. 4. nr. Pe cale de consecinţă. autoritatea contractantă are posibilitatea legală de a numi o comisie de evaluare formată din specialişti în domeniul care face obiectul contractului (persoane care pot face parte şi din alte compartimente ale autorităţii contractante – art. totodată şi preşedinte al comisiei de evaluare. cu modificările şi completările ulterioare. având fie calitatea de membru în cadrul comisiei de evaluare.G. autoritatea contractanta ii poate remunera in baza contractelor legal incheiate.. 2. „Autoritatea contractantă va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire. Preşedintele comisiei de evaluare din compartimentul intern specializat Potrivit art.

204.specializat). 34/2006. alin. 2. c) Introducerea unui subcontractant nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale. deşi iniţial aceştia nu au fost precizaţi. pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă.U. Posibilitatea modificării ofertei pe parcursul evaluării prin: . Dacă autoritatea contractantă consideră că este avantajos pentru aceasta să accepte un subcontract. apreciem că acest lucru este posibil în următoarele condiţii: a) Pe parcursul derulării contractului. Posibilitatea modificării subcontractanţilor sau a includerii de subcontractanţi.G. prevăzut de art. astfel cum am menţionat mai sus. Totodată. autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.U. care va fi preşedinte al comisiei de evaluare având rolul limitat în cadrul comisiei doar la aspectele de organizare şi reprezentare (situaţie în care nu va avea drept de vot în cadrul comisiei). pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă. oferta are caracter obligatoriu. în locul rezilierii acestuia. cu completările şi modificările ulterioare. autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.G.171 din O. VII. odată semnat contractul de achiziţie publică între autoritatea contractantă şi operatorul economic a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.G. potrivit prevederilor art. Conform art. Astfel. SUBCONTRACTAREA 1. Precizăm faptul că. (1) din O. acceptarea din partea autorităţii contractante a modificării ofertei de către un operator economic aflat în una din situaţiile prezentate mai sus (doreşte să subcontracteze părţi din contract opţiune pe care iniţial nu a ales-o sau renunţa sa modifică subcontractanţii ). b) din OUG nr. cu completările şi modificările ulterioare. 34/2006.U.retragerea sau modificarea subcontractanţilor. pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă. Astfel. ale cărei atribuţii pot fi reduse. 34/2006. în cadrul comisiei de evaluare este necesar a fi numită. . după încheierea contractului de achiziţie publică Conform art. şi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire (care este totodată şi preşedintele comisiei). din punctul de vedere al conţinutului. 2 alin (2) lit.34/2006. alin. nr. (1) din O. pe lângă persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor. în timpul derulării contractului de achiziţie publică. contractantul nu are dreptul de a introduce un subcontractant fără acceptul autorităţii contractante. nr. acesta este direct răspunzător pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică în faţă autorităţii contractante chiar dacă are părţi din contract pe care le-a subcontractat altor operatori economici. nr.includerea de subcontractanţi. la problemele care ţin de organizarea şi reprezentarea comisiei de evaluare. b) Executantul va încheia un contract cu subcontractantul în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. are ca efect încălcarea pricipiului tratamentului egal. . 204.

autoritatea contractantă are dreptul doar de a solicita operatorilor economici care depun ofertă să precizeze ce parte din contract urmează să subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.834/2009. lit. 11 alin. cu precizarea că subcontractarea nu poate să ducă la diminuarea răspunderii contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului în cauză. 925/2006. 4. însă după intrarea în vigoare a H. nr. contravine prevederilor Directivelor mai sus menţionate. 834/2009. nr. nr. sau/şi dacă încheirea contractului la preţul respectiv nu ar conduce la eludarea aplicării . 176 din O. În acelaşi timp. 925/2006 prin H. cu modificările şi completările ulterioare). nr. (7) din H. cu modificările şi completările ulterioare. potrivit alin. (1). nr. trebuie să ţină cont şi de situaţiile prevăzute la litera e1) a articolului mai sus amintit. prevederi care transpun în totalitate dispoziţiile art. 34/2006 menţionează la alin. Având în vedere cele de mai sus. nr. DISPONIBILIZARE FONDURI 1. 25 din Directivele 2004/17/EC şi 2004/18/EC. 37 şi respectiv ale art.G. Art.G. Imposibilitatea solicitării unor cerinţe de calificare pentru subcontractanţi Ca urmare a modificărilor aduse H. autoritatea contractantă nu mai are dreptul de a solicita eventualilor subcontractanţi îndeplinirea vreunei cerinţe de calificare. e) mai sus citat. 45 din OUG nr. cu modificările şi completările aduse prin H. Imposibilitatea limitării subcontractării O astfel de solicitare privind introducerea unei limitări cu privire la dreptul operatorului economic care participă la o procedură organizată pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică.G. Posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare Potrivit art. art. trebuie interpretat ca o limitare a preţului prezentat de către ofertant în interiorul fondurilor ce pot fi disponibilizate de către autoritatea contractantă în vederea încheierii contractului de achiziţie publică.G. 925/2006. (1) dreptul ofertantului de a subcontracta o parte din contractul respectiv. şi implicit libertăţilor fundamentale acordate prin Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. în unele cazuri. nr. Astfel. nu se limitează la valoarea estimată a contractului. 36 alin. introducerea unei cerinţe prin care să li se interzică operatorilor economici posibilitatea de a subcontracta mai mult de un anumit procent din valoarea contractului de achiziţie publică. În consecinţă.834/2009.(1). nr.G. astfel cum sunt aceastea prevăzute la art. În conformitate cu prevederile art. e1) din H. de a subcontracta îndeplinirea contractului respectiv este în contradicţie cu prevederile actuale referitoare la subcontractare din legislaţia naţională.925/2006 modificată prin H.834/2008.(1) lit.G.36 alin. oferta este considerată inacceptabilă în situaţia în care preţul inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. dar resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. VIII.G.G. 34/2006. dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens” (art. „Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanţi. autoritatea contractantă are posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare cu maximum 10% peste valoarea estimată prevăzută în anunţul/invitaţia de participare. fonduri care.U.3.G.36 alin. litera e) din H. (2) al aceluiaşi articol.

X. oportunităţi traduse prin certitudinea existenţei. înainte de momentul semnării unui contract de achiziţie publică. Având în vedere prevederile art. însă până la maxim 10% din valoarea estimată publicată. cu modificările şi completările ulterioare. considerăm că un contract care are ca obiect cumpărarea sau închirierea unui bun imobil nu poate fi încadrat în niciuna din aceste categorii de . art. precizează faptul că acest act normativ reglementează procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. estimare ce nu poate reprezenta întotdeauna răspunsul pieţii din momentul în care ofertanţii işi depun ofertele. respectiv contractele de achiziţie publică de lucrări. aşa cum este un contract de achiziţie publică ce reprezintă o bază legală pentru angajarea fondurilor publice ale unei autorităţi contractante. a contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii. Precizăm faptul că interdicţia pentru autorităţile contractante de a încheia un angajament legal în sensul dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice.IDENTIFICARE/ASIGURARE FONDURI Înainte de a demara o procedură pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică. instituie în sarcina autorităţii contractante obligaţia de a verifica. IX. rezultă din prevederile care reglementează finanţele publice. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. nr. g) şi h). ACHIZITIA UNUI IMOBIL Art. fără existenţa certă a surselor de finanţare necesare îndeplinirii obligaţiilor de plată asumate prin angajamentul respectiv. ale art. ci este o estimare a valorii contractului elaborată pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor platibile pentru îndeplinirea contractului respectiv. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 6 din ordonanţă. articolul 94 din HG nr. Cu alte cuvinte. precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri. 3 lit.G. 925/2006. a sumelor necesare pentru executarea obligaţiilor de plată asumate prin contractul respectiv. de furnizare şi de servicii.acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice. care definesc contractele de concesiune de lucrări publice şi de concesiune de servicii. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. din punct de vedere al legislaţiei privind achiziţiile publice. la momentul încheierii contractului. Pe de altă parte. 1 din OUG nr. autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să identifice oportunităţile de finanţare pentru îndeplinirea în bune condiţii a respectivului contract. respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. iniţierea unei proceduri de atribuire nu este strict legată de asigurarea fondurilor. cu modificările şi completările ulterioare. 4.36 alin. e1) din H. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. cu respectarea prevederilor art. 5 şi art. Precizăm că estimarea făcută de către autoritatea contractantă nu reprezintă o valoare maximă pe care o poate avea contractul ce urmează a fi încheiat.(1) lit. cu modificările şi completările ulterioare. motiv pentru care legiuitorul a prevăzut posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare.

este foarte probabil ca şi alţi operatori economici să fi fost interesaţi şi să fi avut posibilitatea efectivă de a prezenta oferte avantajoase pentru autoritatea contractantă. acceptarea unor astfel de modificări va conduce la anularea efectelor dispoziţiilor art. Aceste cerinţe. accesul la o piaţă imparţială şi deschisă competiţiei. în situaţia în care se schimbă cantităţile/anumite caracteristici ale produselor. Pe cale de consecinţă. la iniţierea procedurii în speţă. produse cu alte caracteristici tehnice). cerinţe care vizau inclusiv anumite cantităţi şi anumite caracteristici ale produselor ce urmau a fi achiziţionate. 34/2006. reguli şi cerinţe cărora li s-a făcut publicitate tocmai în scopul respectării principiilor anterior menţionate. XI. Totodată. s-a stabilit un set de cerinţe cu privire la produsele ce urmau să fie achiziţionate. pe cale de consecinţă. alin. ca de exemplu atunci când achiziţia imobilului implică şi efectuarea unor lucrări de amenajare/finisare a acestuia. dispoziţii potrivit cărora contractul se semnează. şi implicit se derulează. este de natură să creeze premisele încălcării prevederilor OUG nr. Pe cale de consecinţă. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. prin promovarea unui cadru concurenţial. în special a principiului tratamentului egal şi al transparenţei. 34/2006. 204. INTERDICTIA DE MODIFICARE A CLAUZELOR CONTRACTUALE REFERITOARE LA OBIECTUL CONTRACTULUI Atribuirea unui contract de achiziţie publică se realizează. aşa cum au fost acestea cuprinse în oferta depusă. se poate ajunge la încălcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. conform OUG nr. organizată în scopul de a asigura. şi implicit şi cerinţele iniţiale. acestea se supun prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Mai exact. facem precizarea că în situaţia în care autoritatea contractantă atribuie contracte de achiziţie de lucrări în legătură cu un imobil. în condiţii de tratament egal între operatorii economici participanţi la procedura de atribuire. (1) din ordonanţă. în baza propunerilor tehnice şi financiare. şi care au stat la baza întocmirii propunerilor tehnice şi financiare prezentate. pentru beneficiul oricărui potenţial ofertant. cu modificările şi completările ulterioare. . care au fost esenţiale în atribuirea contractelor în speţă. Totodată. au fost aduse la cunoştinţa tuturor operatorilor economici interesaţi. considerăm că modificarea unor clauze contractuale referitoare la obiectul unui contract de achiziţie publică. respectiv principiul promovării liberei concurenţe şi cel al garantării tratamentului egal. respectiv diminuarea cantităţii de produse deja contractată şi/sau modificarea cerinţelor tehnice pentru o anumită cantitate din totalul produselor contractate. cu ofertantul declarat câştigător. la procedura de atribuire s-au prezentat numai acei operatori economici care au considerat că pot îndeplini cerinţele minime solicitate prin documentaţie. contractul de achiziţie publică se încheie în baza regulilor şi cerinţelor solicitate în documentaţia de atribuire aferentă procedurii. prin intermediul regulilor de publicitate prevăzute de legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. în măsura în care necesităţile autorităţii contractante. şi. ar fi fost altele (şi anume: o cantitate mai mică de produse.contracte. pentru cumpărarea sau închirierea unui astfel de bun o autoritate contractantă nu are obligaţia de a aplica dispoziţiile OUG nr. Ori. Astfel. care au fost impuse prin documentaţia de atribuire. În acelaşi timp. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Speţa 2 În conformitate cu art. a) şi b). pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică. 97 alin. publicată în Monitorul Oficial nr. în speţa dvs. peste perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice culpă a ofertantului/contractantului”(alin.G. în urma contestării acesteia şi a unei acţiuni în justiţie. 834/2009. Din informaţiile prezentate rezultă că autoritatea contractantă a organizat o procedură de atribuire a unui contract de lucrări în cursul anului 2007. (6) În cazul în care durata de îndeplinire a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract. sau b) atunci când durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeşte. însă. Datorită faptului că autorităţii contractante nu i-au fost repartizate în totalitate fondurile necesare pentru îndeplinirea contractului pentru anul 2008. altele decât cele prevăzute la alin. nr. „(4) Ajustarea preţului fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. apreciem că.” Din adresa trasmisa rezultă că la data de 21. preţul poate fi ajustat. (4) lit. sunt incidente prevederile art. contract al cărui preţ a fost stabilit prin documentaţie ca fiind ferm pe toată durata de execuţie (5 luni şi 21 de zile). ajustarea ar putea fi realizată numai cu acordul ambelor părţi. părţile pot conveni asupra unei formule rezonabile de ajustare care trebuie să se încadreze în condiţiile stabilite de art. peste perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice culpă a ofertantului/contractantului. b) mai sus rubricat. din motive care se datorează culpei autorităţii contractante. (3) este posibilă numai în următoarele cazuri: a) atunci când survin circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa parţilor. 97 alin. nr. nu este posibilă invocarea prevederilor de la alin. În situaţia prezentată de dvs. existând posibilitatea ajustării preţului contractului. operatorul economic fiind însă îndreptăţit să solicite penalităţi şi/sau daune interese. (4) şi (6) din H.G. 97 alin. 515 din 27 iulie 2009.G. s-a ajuns ca încheierea contractului să se realizeze în luna iulie 2009. 925/2006. se referă la cazul în care „durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeşte.01. din H. conţine prevederi cu privire la situaţiile în care. Având în vedere cele de mai sus şi în măsura în care prelungirea procedurii de atribuire nu s-a datorat operatorului economic declarat ulterior contractant. Pentru această perioadă neacoperită de clauzele contractuale iniţiale.4 lit. nr. în mod neprevăzut. 515 din 27 iulie 2009. 925/2006. cu modificările şi completările aduse prin H. 834/2009.XII. Una din situaţiile prevăzute de articolul mai sus rubricat prin care se poate ajusta preţul contractului. conţinând o clauză de ajustare a preţului contractului după 12 luni de la semnarea acestuia. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI Speţa 1 Art. 97 alin. în mod neprevăzut. (5) din H.G. 834/2009. astfel cum a fost modificată de H. (4). publicată în Monitorul Oficial nr. moment în care devine aplicabilă şi obligatorie pentru ambele părţi formula de ajustare prevăzută în clauzele iniţiale. pentru o perioadă care se va intinde până în iulie 2010. cu modificările şi completările aduse prin H. nr. chiar dacă nu a fost stabilită concret această posibilitate în documentaţia de atribuire şi în contract.2008 în urma desfăşurării procedurii de licitaţie deschisă a fost încheiat un contract de execuţie lucrări.G. .(2) lit. b). 925/2006. durata de execuţie a contractului s-a prelungit prin încheierea mai multor acte adiţionale executantul solicitând ca preţul contractului să fie ajustat pentru restul rămas de executat.G.

Faţă de cele de mai sus. autoritatea contractantă neavând dreptul de a ajusta preţul contractului. autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. operatorul economic fiind însă îndreptăţit să solicite penalităţi şi/sau daune interese. dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea acestuia şi de a pretinde plata de daune-interese. (6) din actul normativ mai sus rubricat.G. în urma derulării unei proceduri competitive. alin. ASOCIERE 1. Substituirea unui asociat pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică Potrivit art. 37. XIII.G. cu completările şi modificările ulterioare. alin. nr.U. Menţionăm faptul că. Conform art. oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. Având în vedere acest lucru. cu completările şi modificările ulterioare. în condiţiile stipulate în respectivul contract. 34/2006. pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă. devin aplicabile prevederile art. în situaţia prezentată de dvs. 204. (2) din H. 925/2006. substituirea unuia dintre asociaţii declaraţi câştigători ai contractului de achiziţie publică cu un alt operator economic ce nu a participat la procedura de atribuire face ca rezultatul acelei proceduri să fie alterat prin faptul că substituirea în speţă va avea ca efect modificarea obligaţiilor iniţiale asumate prin respectivul contract încheiat în anumite condiţii.       . odată semnat contractul de achiziţie publică între autoritatea contractantă şi operatorul economic (sau operatorii economici în situaţia ofertei comune) a cărui (căror) ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. 97 alin. Totodată. nr. respectivele părţi semnatare au obligaţia de a îndeplini ceea ce şi-au asumat prin contractul în cauză. (1) din O. subliniem faptul că nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie publică. de către una dintre părţi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->