Sunteți pe pagina 1din 3

Titlul disciplinei Decizia în Uniunea Europeană

An de studiu U3 - AE 2010/ 2011


Titular curs şi seminar Diana – Camelia Iancu

A. Descrierea disciplinei
„Decizia în Uniunea Europeană” urmăreşte dezvoltarea şi consolidarea cunoştinţelor tale privind sistemul instituţional
comunitar şi mecanismul decizional existent în interiorul Uniunii Europene. Aprofundarea procesului de integrare europeană
prin identificarea actorilor implicaţi şi înţelegerea şi interpretarea procedurilor decizionale reprezintă, în viziunea prezentului
curs, o prioritate.

B. Structura cursurilor şi a seminariilor


Săptămâna Conţinutul cursului Conţinutul seminarului / Materiale de pregătiti
04-08.10.2010 --- --- ---
11-15.10.2010 Prezentarea conţinutului şi Prezentarea conţinutului şi a Prezentarea conţinutului şi a
a condiţiilor de evaluare în condiţiilor de evaluare în cadrul condiţiilor de evaluare în cadrul
cadrul cursului cursului cursului
18-22.10.2010 Noţiuni introductive: proces --- ---
decizional, instituţii
comunitare cu rol
decizional. Test de
autoevaluare a
cunoştinţelor privind
instituţiile UE
25-29.10.2010 MODULUL 1: Teorii ale Democraţia comunitară De avut în vedere în pregătirea
procesului decizional discuţiilor:
comunitar (1) Discuţie pe textul: Lijphart, A.
(1977) 2002. Democraţia în 1. relaţia dintre societatea plurală şi
societăţile plurale, Polirom, pp.17- democraţie
41 2. relaţia dintre societatea plurală şi
partidele politice
3. sistemul de partide din UE
01-05.11.2010 MODULUL 1: Teorii ale --- ---
procesului decizional
comunitar (2)
08-12.11.2010 MODULUL 1: Teorii ale Relaţii instituţionale intracomunitare De avut în vedere în pregătirea
procesului decizional discuţiilor:
comunitar (3) Discuţie pe textul: Bovens, M;
Curtin, D.; ‘t Hart, P. 2010. Towards 1. definiţia responsabilităţii
a more accountable EU: 2. metode de evaluare a
restrospective and roadmap, lucrare responsabilităţii
prezentată la conferinţa EGPA 2010, 3. concluziile analizei instituţionale
Toulouse, Franţa. privind responsabilitatea în UE
15-19.11.2010 MODULUL 2: Evoluţia --- ---
cadrului legislativ relevant
procedurilor decizionale
22-26.11.2010 MODULUL 2: Proceduri Se susţine TESTUL 1 (20% din De avut în vedere în pregătirea
decizionale: conţinut, nota finală) discuţiilor:
interpretări (1) Comisia Europeană – actor în
procesul decizional comunitar 1. atribuţiile Comisiei Europene în
procesul decizional comunitar
Discuţie pe textul: Goetz, K.H. 2. problema gestiunii timpului în
2010. Time and Power in the Comisia Europeană
Titlul disciplinei Decizia în Uniunea Europeană
An de studiu U3 - AE 2010/ 2011
Titular curs şi seminar Diana – Camelia Iancu

Commission Administration, lucrare 3. relaţia dintre democraţie şi


prezentată la conferinţa EGPA 2010, organizarea Comisiei
Toulouse, Franţa.

29.11.- MODULUL 2: Proceduri --- ---


03.12.2010 decizionale: conţinut,
interpretări (2)
06-10.12.2010 MODULUL 2: Proceduri Termen limită pentru TESTUL 2 De avut în vedere în pregătirea
decizionale: conţinut, (10% din nota finală) (10. discuţiilor:
interpretări (3) 12.2011)
1. relaţia dintre comitologie şi
Parlamentul European – actor în Parlamentul European
procesul decizional comunitar 2. analiza schimbării în Parlamentul
European (referire la
Discuţie pe textul: Brandsma, G.J. transparenţă)
2010. Information and executive
scrutiny: how the European
Parliament responds to
increasing transparency, lucrare
prezentată la conferinţa EGPA 2010,
Toulouse, Franţa.

13-17.12.2010 MODULUL 3: Perspective --- ---


teoretice de analiză a
procesului decizional
comunitar (1)
03-07.01.2011 MODULUL 3: Perspective Consiliul UE – actor în procesul De avut în vedere în pregătirea
teoretice de analiză a decizional comunitar discuţiilor:
procesului decizional
comunitar (2) Discuţie pe textul: Hagemann, S. 1. relaţia dintre coaliţiile de putere
2005. Decision-making power in the şi distribuţia voturilor în Consiliul
European Union’s Council of UE
Ministers: New Empirical Findings
and Suggestions for a Research
Agenda, lucrare prezentată la
conferinţa MPSA 2005, Chicago,
SUA.
10-14.01.2011 MODULUL 3: Exerciţii --- ---
practice de reconstituire a
procesului decizional
comunitar
17-21.01.2011 Concluzii ale cursului. Alte Guvernanţa multi-nivel şi procesul De avut în vedere în pregătirea
perspective de analiză. decizional comunitar discuţiilor:

Bauer, M.; Pitschel, D.; Studinger, 1. relaţia dintre elitele


P. 2010. Governance Preferences of administrative regionale şi locale şi
Subnational Administrative Elites in UE
the European Union. An Empirical
Analysis, lucrare prezentată la
conferinţa EGPA 2010, Toulouse,
Franţa.
Titlul disciplinei Decizia în Uniunea Europeană
An de studiu U3 - AE 2010/ 2011
Titular curs şi seminar Diana – Camelia Iancu

În cadrul disciplinei „Decizia în Uniunea Europeană”, evaluarea ta se va face pe baza următoarei grile:
Procent din nota finală
Test 1, seminar (MODUL 1) 20%
Test 2, seminar (MODUL 2) 10%
Examen final scris (70%) 70%

TESTELE 1 şi 2: reprezintă forme de evaluare a cunoştinţelor tale teoretice şi practice acumulate pe parcursul semestrului,
deopotrivă la curs şi seminar. Testul 1 se va desfăşura în formă scrisă, în timpul orelor de seminar, va avea durata de
maxim 60 minute şi se va desfăşura în data de: 26.11.2010. Testul 1 valorează 20% din nota finală. Testul 2 va consta în
realizarea unui referat pe o temă (individuală) ce va fi anunţată în 12.11.2010, pe grupul AE_SNSPA. Referatele se vor
depune în formă virtuală, în folderul DUE din grupul AE_SNSPA, până cel târziu în data de 10.12.2010 (inclusiv). Testul 2
valorează 10% din nota finală. Testele 1 şi 2 nu pot fi reprogramate (excepţie: testul 1, pentru cazurile medicale
dovedite prin acte relevante. Pentru aceste situaţii, testul se vor organiza în săptămâna în care reîncepe prezenţa).

Examenul final: va avea formă scrisă. Subiectele vor acoperi întreaga materie predată în cadrul cursurilor şi o listă posibilă
se va găsi pe grupul AE_SNSPA începând din 03.01.2010. Notiţele de curs şi cartea - Matei, Lucica. 2009. Decizia în
Uniunea Europeană (seria Caiete Jean Monnet). Bucureşti: Editura Economică - reprezintă baza pregătirii în vederea
promovării examenului final.

OBSERVAŢIE: condiţiile de evaluare în cadrul cursului „Decizia în Uniunea Europeană” se păstrează în sesiunile de restanţe
– reexaminări.

D: Bibliografie minimală
Anul apariţiei
Nr.crt. Autorul şi lucrarea Editura
1. MATEI, Lucica, „Management public” Editura Economică, Bucureşti 2006
2. WALLACE, Helen et al., „Elaborarea politicilor în Uniunea Editura Institutul European din România, 2005
Europeană” (ed.a V-a) Bucureşti

3. BĂRBULESCU Iordan Gheorghe, „Procesul decizional în Uniunea Editura Polirom 2008


Europeană”

4. LIJPHART, Arend, „Modele ale democraţiei” Editura Polirom (1999) 2006

E: Date de contact:
Pentru curs şi seminarii: lect.univ.dr. D.C. Iancu: dciancu@yahoo.com

i
Toate textele de seminar sunt disponibile în format virtual, pe grupul yahoo AE_SNSPA, folderol DUE.