Sunteți pe pagina 1din 42

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAzI ~I DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A.

BULETIN

TEHNIC RUTIER

AnulIV, nr. 4-5, aprilie-mai 2005

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI ~I DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA

,BORDEROU

!' n I I .;;

;:.1 1111.

;'., . 1

1", 'l""\:"

...

I' .. T~ "

,"

PlESE SCRIS~

I. Propureri de incadrare a tipurilor de parapete dinSTAS 194811 iti clase de' performanta dirt' SR ~

EN 131711,2-2000 "I Ji ·f'

~ I I I

'~1 !

CATALOG

DE SISTEME DE PROTECTIE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI LA DRUMURI ~I AUTOSTRAZI .

Mod de utilizare a tabelelor Clase de performanta conform SR EN 1317/1,2-2000

Tabel 1 - Criterii referitoare la incercarile de soc

Tabel 2 - Niveluri de protectie

ANEXA 1 - Propureri pentru incadrarea tipurilor de parapete pentru drum din STAS 194811/91 ~i SR 1948/2/95Yn c1asele de performanta din SR EN 131711,2-2000

ANEXA 2 - Amplasarea parapetelor pe drum conform STAS 1948/1-91 ANEXA 3 - Amplasarea parapetelor pe lucrari de artd conform SR 1948/2-95

2. Propuneri pentru incadrarea tipurilor de parapete pentru autostrazi in clasele de performanta conform SR EN 1317/1,2-2000

3. Lista doeumentelor de referinta

Indicativ: AND 591 EIaborat: S.C. IPTANA SA

PlESE DESENATE

1. Dispunere parapetc de siguranta deformabile amplasate pe drumuri ~i autostrazi

2. Dispunere parapete de siguranta deformabile amplasate pe lucrari de arta (poduri si ziduri de sprijin)

3. Dispunere parapete de siguranta rigide pe drumuri, autostrazi, ziduri de sprijin ~i poduri

4. Parapet de siguranta rigid de tip usor eu stalpi si lise din beton armat fixate eu placute metaliee pe drum

5. Parapet de siguranta rigid de tip semigreu din beton slab armat pe drum

6. Parapet de siguranta rigid de tip greu eu stdlpi ~i lise din beton armat fixate eu placute metaliee pe drum

7. Parapet de siguranta rigid de tip greu eu stalpi ~i lise din beton armat fixate eu pliieute metaliee

pe zid

8. Parapet de siguranta rigid de tip greu din beton annat pe drum

9. Parapet de siguranta rigid de tip greu pe poduri

10. Parapet de siguranta rigid de tip foarte greu eu stalpi IIi lise din beton annat fixate eu placute

rnetalicc pe drum

11. Parapet de siguranta rigid de tip foarte greu New Jersey

12. Parapet de siguranta deformabil de tip semigreu amplasat pe drum 13, Parapet de siguranta deformabil de tip semigreu amplasat pe zid

14. Parapet de siguranta deformabil de tip semigreu amplasat pe pod

15. Parapet de siguranta deformabil combinat de tip semigreu

4 BULETIN TEHNIC RUTIER anul IV, nr. 4·5, aprilie-mai 2005

BULETINTEHNldRUTIER 5 anul IV, nr. 4'5, aprllie-mal' 2005

II

16. Parapet de siguranta defonnabil de tip greu -'DispOidli: l:eneralii

17. Parapet de siguranta deformabil de tip greu - Detalii u:. ir.are 1

18. Parapet de siguranta defonnabil de tip greu - Detalii u: ir.are II

19. Parapet de siguranta defonnabil de tip foarte greu - Di .pozitie gcncralii

20. Parapet ~esiguranjA deformabil de tip fcarte greu -:-, Detalii uzinare I

21. Parapet de siguranta defonnabil de tip fcarte greu= De talii uzinare II

22. Parapet pietonal din leava rotunda ~ 1

23. Parapet pietonal din leava patrata iiii

'/.

'-.,

i- 'II

"'1

...... "

~! .

l'

<:1

, " '

\ -

.1

" ,

"

,"

"

"I

L

II

!I

II

'.

"

'" ..

" '

• t : f~ I" 1~

I' 1'1;

6

aULETIN TEHNIC RUTIE,R

anul IV, nr. 4·5. aprllle-mai 2005

MOD DE UTILIZARE ~ TABELELOR

...... 1

In functie de clasa tehnica a drum';.Iui, d~ caracteristicile sectorului de drum ~i de volumul traficului greu, se stabileste tipul de parapet (usor, semigreu, greu, foarte greu) ce urmeaza a fi utilizat pe sectorul respectiv conform anexelor 2l}i 3.

Din anexa 1, tabelul cu propuneri pentru incadrarea tipurilor de parapet adoptat, se stabileste

niveluI de protectie conform sa EN 1317~ 1.2~ I, •

. '

••

!i;.,'

"I t...: • ~ •

.,

• t

.-

,. "

"

:>1 • \1

<I

I. t

'I

. ,.

UJ

,. I 4 I •• : ~ I I

'",) I

"

.1
.:. t (
, , , .. Hfl
lJ , ,
0; 1~ .<

u

aUl:ETIN TEHNIC RUTtER

7 amlllV. nr. 4·5, aprllie-mai :1005-

"I

CLASE DE PERFORMANTE conf~rm SR EN 1317/1,2

, I

'I I

Criterii referitoare la incercllrilc de ,oc

Viteza de Unghide Masa totala a
incercare impact impact vehiculului Tip vehicul
Km/h Grade kg
TB 11 100 20 900 Autoturism
T821 80 8 1300 Autoturism
TB22 80 15 1300 Autoturism
TB31 80 20 1500 Autoturism
TB32 110 20 1500 Autoturism
TB41 70 8 10000 Vehicul greu neartieulat
TB42 70 15 10000 Vehicul greu nearticulat
TB51 70 20 13 000 Autobuz
T861 80 20 16000 Vehicul greu nearticulat
T871 65 20 30 000 Vehicul greu nearticulat
TB81 65 20 38000 Vehicul greu artieulat 8

BULETIN TEHNIC RUTIEjR

anul iv, nr; 4,5, aprilie-mai 2005

Tabelul2

I.

Niveluri de protectie

"

.,

Nlvelurl de proteetie: - ·W! • " - . tncetciri de aceeptare
Protectie la un unghi de impact mic
"il " -, TB 21'" ,
. .~ ~
.i ,~ II '~f2 ~ p .H,~ TB22 , ill
... ,.J
T3 . TB 41 ~i'TB 21 " , ,
Protectie. normala II :
.. - - - TB 31
NI:
r • .. ..
N2 TB 32 ~i TB 11
Protectie ridicata - I
.. I I-I
·"t.j , HI , TB42~iTB n
I
H2 1 TB 51 si TB 11
f . TB61 ~i TB 11
1 H3 , ~
Protectie. foarte r~dicata .. t
,-
" H.4a TB 71 ~i TB 11
- TB 81 si TB 11
H4b ,
,
, NOTA' I - Nivelurile de proteclie la un unghi de impact mic sunt prevazute a se folosi numai pentru
parapete ,de' sigurants provizorii, Acestea pot fi de~otrivli incercate si pentru niveluri mai maride
, protecjie, - ~
:
NOTA2 -: Un dispozitiv acceptat pentru un nivel de pro lactic dat, trebuie conslderat eli satisface conditiile
de incercare Ia un nivel inferior, cuexceptia lui N I ~i N2 care nu cuprind T3.
NOTA 3 ~ Dat fiind faptul ea realizarea parapetelor cu 0 pelfOI1IlAnfa foarte inalta si 'incercarea acestora
. , ;-.
au fost intreprinse in diverse Inri ell tipuri de vehicule greleee diferii foarte mult intre ele, cele doua
incercari TB 71 §i 1)3 81 sunt deocamdata, luate in considerare in .acest standard. Cele doua niveluri de
protectie H 4a ~i H 4,b nu, trebuie eOI'si,j:.~al,~ ca eehival~n~e iar lntre de nu existli niei 0 icrarhizare . "

':"

. in ..

BULETIN TEHNIC RUTIER

9

anul'IV, nr, 4-5, aprflie-mat 20m;

[1-----

o I.

ANEXA 1

-,

Propuneri pentru incadrarea tlpurllor de parapete pentru drum din STAS 1948/1/91 ~i *-;.S~ J9~8/1/.?5jndasele de performanfa din SR Et'f IJIJIl.2'

I

I

.- - _. -
Nivel c " f
Denumirea Tip parapeti Masa totala a
, Nr. protectle vehiculului Vehicul
conform ST AS conf. STAS
crt. 0 conf. SR EN
1948/1 $i SR 1948/~ 1948 kg
1317-1.2
U$OR Nl 1500 ' autoturism
. N I 1500
SEMIGREU
, , , N2 90011 500 autoturisrn
. HI 900/10000 Vehicul greu
1 Parapete rigille r'o GREU , i: neartieulat ~i
H2 900/13000
, autoturism
I Vehicul greu
._ - FOARTE 900/16000 nearticulat si r :
H3
GREU autoturism
, , i NI 1500
SEMIGREU autoturism
- - .-..o!'-:. .. N2 900/1500 ' • I ~ I
L ' ~ f.iluut -
Z ·u Parapete ". 4' ~ " HI "> 900/10000 Vehieul greu
deformabile GREU nearticulat ~i
H2 900/POOO .
I. ,: 0 ~, autoturisrn
" ,. Vehicul greu
, , " ; FQARTE 900/16000 ", . nearticulat si
H3
I" ," GREU ,., . 1:' , "
-' autoturism
.. ' , Propurerile de Incadrare a tipurilor.de parapete din 'STAS 1948 incl~~ele de performanta din SR EN 131711.2 sunt informative urmfind a fi definitivate dupii efectuarea mcercarilor parapetelor,

6ULETIN TEHNIC RUTIER

1 0 aolll IV, nr. 4-5, aprilie-mai 2005

ANEXA2

Amplasarea parapetel",r pe drllm,'in cazul cand drumul.este In rambleu, se face conform tabelului de mai jos (extras din STAS 194811-91):

_ Clasa tehnicii a drumului
, tniiltimea . , II sf lU ·i"t·'·"J IV~iV
Elemente geometr~ce Parapete rigidesau .'
rambleului Parapet~ tigide ,de tip:
ale traseului h" deformabile de tip:
" foarte
selIligreu greu greu u~or semlgreu greu
1 ._ 2 _ 3 4 5 6 - . 7 8
Aliniarnente ~i I 3<h ::;4, x - - - ' . .' , - , -
. interiorul curbelor ell 4<h ~ 6 x - _ ,.K --:- -
R>iSOm - h>6 - x - - x -
Exteriorul curbelor cu 3<h::;4 x - - - - -
R> 2S0m si interiorul 4<h_:=; 6 - x - , x ._, -
curbelor cu. h>6 _ x - '- X -
125 <R::; 250m 1
Exteriorul curbelor eu 3<hS:4 x . - x , '- .. ......
125 < R::; 250m ~i 4<h_::;6 - x - - x - _
interiorul curbelor eu h>6 - - x - - x
RS: 125m
Exteriorul curbelor cu 1<hS:2 x - - x - -
30<R~ 125m 2<h~4 - x i, x - -
4<h_:=;6 ' ' .. "
- x - - x _
h>6 - - x - _ ., x
Exteriotul curbelor ell " I <h <2' '-' x - - ' - x - -
R s 30m 2<h ::;4 ~ x - - x -
h>4 - - x - - x ..

NOlA: in cazul cand autovehiculele cu sarcina utila > 50 leN reprezinta minimum 15% din traficul de perspectiva, se previid parapete de tip semigreu inlocuI celor usoare ~i de tip 'greu in locul ceior de 'tip semigreu,

"

.'

:t'

6ULET!N 1'1:;!-lNIC:Rl!tIER 11 aill11IV, nr, 4-5, aprtlie-mai'2005

'.

1

ANEXA3

Amplasarea parapetelor pe.1ucriirHe delfrtii,

~e face conform tabelelor 1 ~i 2 (extras din SR1948/2-9'S)

Clasa tehnici a drumului
1111" I .
tnaItimeaoiij, I, II §i III I IV,V
Elemente geometrice h, deallujira . Parapete de tip: ..
.', ale traseului "
- obstacoluhrl Foarte
~. ,; I' -; I Semigreu Greu Semigreu Greu
- , greu
.. - -
Aliniamente, interiorul h~2 X - - X .. -
curbelor de orice raza ~i 2<h5:.4 - X - X ,
: "
exteriorul curbelcr cu --
raza R>250m -h>4 - - X- - X
-
--
Exteriorul curbelor cu h~ 2 - X - X -
razaRs; 250 m h>4 - _. X - X Nota:

I. in cazul cand autovehiculele cu sarcina utilii > 50 kN reprezinta min.I5% din traficul de perspectiva, se previd parapete de tip greu in locul celor de tip semigreu,

lneazul cand podul este construit peste un curs de apil sau un lac al tilrui nivel fatll defundul albiei este > 1.50m ~i lnaltimea ciiii fata de fundul albiei este ~ 4m, parapetele se prevad conform tabelului 2,

Clasa tehnici a drumului
EI~.mente geo~~tJ:Jce' ale I, II~UII Tr IV,'-V
traseului Parapete de tip:
Greu Foarte greu Semigreu Greu
Aliniamente, interiorul curbelor
de orice raza ~i exteriorul X - X -
curbelor cu raza R > 250 m
Exteriorul curbelor cu raza
- X - X
R~250 m 12 BU!-ETIN T-EHNIC RUTIER anullY, nr. 4-5, aprilie-mai 2.QOS

N Z

.- N - C"'l oj- ~
.;t
:I: :I: :I: ::c ::c
,3.'$ .3.~ a)
"it dJ ~
CJ '" (,) '" .a ~.~
,£.2 a) o
8:g C;;.a er.S:9
il-< ~ 'c: il-< ... ·s -
'. -= ~
;t. ;:2tj
. 9<'c, ..
E-<r! .!:11 ~
S
~ OJ ..
C, til ~ " c>c 0 00 00 00 88 88
)~ os 00 a 00 ~g gg
Vl a, Vl a, a 01 0 01 0
'3-;~ - - a .., \0 0 QQ
.s -= C!) ..... - ...... C') C"'l
",:a e
~ '"
. =s;.-
.;:::
,'" .......... N '-N .- .- .- .- .- ...... ...... .-
'" <"l .- <"l '-v ...... Vl - \0 .-t- ..... QQ
...
'" ~~ ~ I=l~ ~1=! 1=!~ ~~ ~~
CJ
= I
- \0 VI ..c:::

V C"'l

\Q 1\ ..=

"
-e
...
0
-.;
o
:I
o
.s
,9
::I
"
!;h
p.
'$
"
-e
"
tj
~
'"
0..
-e
.oj
>
"
..
0..
"
'"
,oj
>
"-g
"
0.
E
"
0..
"
-e
""5
o
I.;::<
oj
.l:I
~
#.
~
s

s
,oj
d
'N
o
..
P.
4l
..
~
0
V'l
1\
~
o-§
,~
~
'"
!I
o .
., -'
-.;
:I
o
:.;:;
o
t
~
""
0=
,oj
Q
)Cd 1, g
..
- Q eJJ
o t:I .....
Z <>-< fa
"
'"
0.
-.;:: BULETINTEHNIC RUTIER 13 ar1uIIV, tit. 4-5, aprilie-mai200S

I

I

'1,

LISTA D,OCUMENTELOR DE REFERINTA

Nr. Standard roman esc Standard european ----_--
Denumirea standardulul
crt. STAS SREN (Descrtere)
- -
0 1 2 3
A.FVNDA II
1. STAS 3300/1-85 ~ - Teren de fundare.
,. Principii zenerale de calcul
Teren de fundare.
2. STAs 3300/2-85 I Calculul terenului de fundare 'in cazul
fundarii directe -
B. MATERIALE
Agregate naturale grele pentru mortare ~i
3. ST AS 4606/80 - betoane cu 1ian~i minerali. Metode de
I 'incercare
- Incercari pentru determinarea
4. SREN 932-1/1998 caracteristicilor generale ale agregatelor,
~ Partea I. Metode de ~~antionate --
1ncerciri pentru determinarea
5. ; SR EN 932-212003 caracteristicilor generale ale agregatelor,
Partea 2. Metode de reducere a unui
esantion de laborator
lncercari pentru detertninarea
6. SR EN 932/3-1998 caraeteristicilor generale ale agregatelor.
Partea 3, Procedura ~i terminologie pentru
descrierea oetrozraflca simnlificata
- , lncercari pentru determinarea
7. SR EN 1097/1-1998 caracteristicilor mecanice ~i fizice ale
agregatelor. Determinarea rezistentei la
uzura (micro-Devol)
8. SR EN 12620/2003 Azregate pentru beton
9. STAS 1667 -76 Agregate naturale grelc pentru betoane ~i
_. mortare cu lianti minerali .
10. STAS 9864-74 SR EN 12670/2002' Piatranaturala. Terminolozie
, Cimenturi, tneerem fizice. Indicatii ,.
11. STAS 22711-86 -. , generale, pregatirea probelor ~i prepararea
-, fortei de consistentamanuala
12. STAS 5296-77 - Cimenturi, Determinarea rapida a marcii
-. - cimentului
'- .. Metode de iticercari ale cimenturilor •
13. STAS 227/6-86 SR Elf195-1/I 99~ Partea L'Determinarea rezistentelor
.- mecanice
- :.. .. . ::> Metode de incereliri ale cimenturilor,
14, STAS 227/3-86 SREN 196-311995 Partea 3. Determinarea timpului de priza ~j
- a stabilitatii
I Metode de incercari ale cimenturilor.
15. StAS 8133-80 SR EN 196-711995 Partes 7. Metode (Ie prelevare ~i pregatire a
":' orobelor de ciment .,
.. 14 BULETI~ TEHI'IIC RUTI<:R an\l' IV, nr. 4·5, aprilie-rnai 2005

0 1 2 3
SR 1500/1996 -Materiale
16. SR388/1995 SR-EN 1971-2002 - Ciment Portland
SR 6232/1996 - Compozite, specificatii ~i criterii de
conformitate ale cimenturilor uzuale
17. STAS 1030-85 Mortare obisnuite pentru zidiirie si
tencuiala
18. STAS 1139-87 , Borderouri de beton
Produse ~i sisteme pentru protectia ~i
19. SREN 1770-2001 repararea structurilor de beton. Metode de
incercari. Determinarea coeficientului de
dilatare termica
20. ST AS 8625-90 Adeziv plastifiant mixt pentru betoarie
.. " Produse de ojel pentru armarea betonului,
21. STAS 43811-89 Otel bet on laminat la cald, Marci §i
conditii tehnice de calitate
22. STAS 43812-91 Produse din otel pentru armarea betonului.
Sarma naturala trefilatli
23. SR 438/3· 1998 . Produse de olel pentru armarea betonului.
Piasa sudata •
, Produse de osel pentru armarea bctonului
24. SR 438/4-1998 Siirma cu profil periodic obtinut prin
, deformare plllStiea la rece
25. STAS 500Jl-89 Oteluri de uz general pentru constructii.
Conditii tehnice generale de calitate
26. STAS 50012-8.(1 Oteluri de uz general pentru constructii,
Marci
27. SR ISO 213·1994 Elementele deasamblare, Gauri de trecere .
pentru suruburi ,
28. SR EN ISO Suruburi de cap hezagonal partial filetat
4016-2002 i
29. STAS 224111-82 Saibe de siguranp, Conditii tehnice
. generale de calitate
30. STAS 224/2-80 Saibe de siguranta. Dimensiuni
31. SR 7666-2/1994 . Saibe Grower
32. STAS 4376-87 Suruburi eu cap hexagonal. Clasele de
executie A ~i B
33. STAS 3954-87 Surub cu cati cilindric - crestat
34. STAS 4372-82 SRENISO Piulita hexagonala maltli. Clasele de
4032-2002· executie A si B ..
35. STAS505-86 ~ -- - Otel laminat la cald. Table groase. Conditii
, tehnice de calitate
36. SR EN ·}0024/98 Profile I cu aripi inclinate laminate la cald.
Tolerante la forma si dimensiuni
37. STAS 333-87 Otel laminat la cald. Otel rotund
~g. STAS 2028-80 Otel laminat Ia cald. Tabla zincata
39. STAS 395-88 Otellaminat la cald. Otel lat
40. STAS424-9~ , Otel laminat la cald. Otel cornier cu aripi
egale
41. STAS425 -80 Otel Iaminat la cald. Otel cornier cu aripi .
neegale BULETIN TEHNIC RUTIER 15 anullV, nr.4·5, aprilie-mai .2005

i

,I

0 - 1 2 3
42. STAS 908 -90 Otel laminat la cald, Banda
43. STAS 6086-80 Tevi patrate ~i dreptunghiulare din otel rara
sudura
44. STAS 530/1-81 , '[evi de otel tara sudura trase sau laminate la
reee ,
45. STAS 3622-86 . SR EN 206~ 1/2002 Beton. Partea 1. Specificatie, performanta,
, produclie §i conformitate {clasifieare)
46. STAS 665211-82 tnce:cari nedistructive ale betonului.
Clasificare si indicatii gencrale
Prod'use si sisteme pentru protectia ~i
47. STAS 9602-?O .SR EN 1766/2002 repararea structurilor de beton, Metodede
Incercari. Beton de referinti pentru incercari
.. iuceicare pe beton intarit, Partea 1. Forma,
I SREN
48. STAS 2320-88 12390·1/2002 dimensini ~i aIte conditii pentru epruvete ~i
.- tinare -
49. STAS 3518-89 rncercliri pe betoane, Determinarea
rezistentei la inghet-dezahet
fneercari pe betoane, Determinarea aderentei
50. STAS 5511-89 dintre beton ~i armatura, Metoda prin
smu]~e " .~
51. STAS 3349-1183 . Betoane de ciment, Prescriptii pentru
stabilirea gradului de agresivitate a apei
'.' Reguli comune pentru produsele
52. STAS 665111-89 S~ EN 1336912002 ocelli bricate din beton
53. STb,S833 1/69 Prefabricate din beton. Clasificare ~i
- - termmolonie
.. Tipare metaliee pentru elemente prefabricate
54. STAS 1121-90 - - de beton, beton annat ~i beton
I. .; precomprimet. Conditii tehnice de calitate
55. . STAS 9867-86 Panouri de cofraj de lemn eu fete din nlacai
56. STAS 5140-10 , Betoane de ciment, Verificarea reactiei
- -- alcalii ~ azregate
.. 1D.Cercliri pe betoane, Determinarea
51. S.TAS?585 -71 modulului de elastioitate static la
.. compresiune a betonului
STAS 6687/2-89 Elemente prefabricate de beton, beton armat ,
58, .\ . ~i beton precom.primat. Reguli ~i metode de I
',: , , verificarc a calitatii
-. DISPOZITlVE DE PROTECTIELADIRUMURI SI PODURI
" ~ '. . .' DisPQzitive de protectie la drnmuri,':
SREN
59. . -. -Partea 1 terrninologie ~i prevederi generale i
. , , :~ " 131211-2000
.. peJl~u metode de incercari ,
-- _. Dispozitive de protecjie la drumuri, -
J SREN . ,
60. . ad I Partea 2. Clast de perforrnanta, criterii de
-- . 131112-2000 acceptare a incercarilor la soc si metode de
._ incercare
, , ." .' Disp~zitive de prote~tie la dramnri. Partea 3~
61: - SREN Atenuatori de soc. Clase de performaata, .
1317/3-2002 criterii de acceptare a lncerca:rilor la soc ~i
- .. - . metode de incercare - 1 BULETIN TEHNIC RUTIER

6 arrul N, nr. 4-5, aprille-mai 2005

0 1 2 3
Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 4
62. SREN Clase de performanta, criterii de acceptare a
1317/4-2002 incercarilor la ~oc ~i metode de incercare
• pentru extrcmitatile ~i dispozitivele de
prindere a aparatelor de sizuranta
63. SR 1948/2-1995 '. Lucrari de drumnri, Parapete pe poduri.
Prescriptii generale deproiectare ~i
- amplasament
" ~ Lucrari de drumuri, !i~lpi de ghidare ~i
64. STAS 1948/1-91 parapete. Prescriptiigenerale de proiectare si
amplasare pe drumuri
NORME; NORMATIVE INSTRUCTIUNI LEG!
I. TEM2001 Standarde TEM ~i practici recornandate de la
a treia editie (4-6 decembrie 200 I) ~.
2. AGR I Acordul European. privind arterele de trafic
(AGR) I '.-
3. Legea nr. 82198 Legea nr, 82/98 pentru aprobarea Ordonantei
Guvernului nr, 43/1997 privind regimul
drumurilor . .• :.
4. Ordinul43198 Norme privind incadrarea in categorii a
drumurilor nationale
5. Ordinul 45/98 . J Noone tehnice privind proiectarea,
construirea si modem.izar~a drumurilor
6. NE- 013/2002 ';Cod de practica pentru executarea lucrarilor
, din beton, beton armat ~i prefabricate din
.. , 'beton precomprimat
0
7. P 10- 86 Buletinul Normativ privind proiectarea ~i executarea
Constructiilor 1/87 lucrarilor de fundatii directe la constructii
8. C 11-74 [. Buletinul . Instructiuni tehnice privind alcatuirea ~i
Constructiilor 4-75 folosirea in construcjii a. panourilor din placaj
I" pentru cofraje
9. 0 Ghid pentru nroiectarea $1 utilizarea eofraielor
10. C 16-84 Buletinul Normativ pentru realizarea pe timp friguros a
Const,ructiilor 6/86 Iucrarilor de eonstructii si instalatiilor aferente
11. ': Buletinul ." Instructiuni tehnice pentru sudarea
C 28 - 83 Constructiilor 7/83 '. armaturilor de otel beton
I' Buletinul Instructiuni tehnice privind procedeul de
12. C 149-87 Constructiilor 5/87:' remediere a defectelor pentru elemente de
beton si beton annat
13. " Specificatie tehnicli privind betoanele utilizate
la realizarea elementelor prefabricate BULETIN TEHN1C RUm,R, 17 anullV, nr. 4-5, apiilte-mai 2005

II

.1
j .. ·1i "
W
-'
,f? 0
« 0
Z ~
-c en
0 10
W 0
" ;::: en 0::
« w 0
.., Z 0:: Z
0 o, :::J
X
N W -'
~ .- ~ W ':::J
'0::
~., 0:: <i! :::J
" 12 0 Z --,
-' 0 ~ .'
:::J W
~ ::2 I- ~ 0:: -
g :::J W 0
" , , o, Z
,~ 1 ~ 0:: ~ -'
::I 0 0:: W
« ~ ~ ~ ". ~ ~ ill -c 0 tu ~
W'~I .' -'
'.; .. '''' n, c, iE n,
n, 1"1: Y; W -c ~
W ~' -' W :::J -
-' : .,. -r, zs 0:: ::2
~ < -c ::l Q_
~y . ::2 en 0:: LiS ' J
::2 II ~ ~ :' ~ 0:: ::s 0
0:: i; 0 a, -c ~ ;.
0 ,- u, ::2
u, W 'en
.;- « ::s
w ,', 0
0 ~ Q_
~ ::2
," z -c
ZI[(" 'S! ~ ~ .1_
~.;>" ')< :::J ~
g~ " (,9 =
Ci5
\ U) W ::l !-
I I Lu 0' w
0 ill ::l 0:: .' ~
I 'II ui . : - I- W (,9 -r ....
. , I- ill 0:: ~
I W ~ ~ " a.. (,9 ::;>
c, ." ,.(3'(: ~ "'~:::;;:' w
C2 ' . W;:) < 0:::
I, ,,; ~ -c cno:: 0::2 (,9;:::
-< o, 1.L::l
.a., "\'1,/- 'I ~, ~,o '~:S ~::l
W ,,;! .~ row 100::
" 0::: 0:',_ W «o._ <0
w Z 21-- -' W - ~w
e» " ~" ~ ',~ :" .i!!', ,~,,! ~ ~ ~ ~ ::l o::z iIio._
c, Ow ~!z O~
o, : '.rti, : en LL;::;: u..1--
(f)' .1 0 w< o:::w ,WZ
is '. :t:~," 01- 0::2 o ill
,. - - -c (f)' lL.« ;:;~ '~
. ::;.:':~ ~ ,~:§ 'WI-
" -r ',I oen zl--
!I .' .... '<cO '~·8
.. , , ': :;'}:'. 1-0
!ll =>~, :z:« :::Jo
I~" :'. ~!<. '~~ (,9«
-z
r, ,: t:'5~ =>!;( _en _
wf-O'
',t ~ ~(f) 0«
1-0.. (f)::S I-~
I<: w::2 w[l_ w-'
0.« 0::2 a..o._
~ ti:i« ~::;:
-c 0. «<t::
n, ~ Q_
«
c, 18 ~ULETINTEHNIC ~UTIER anullV, nr, 4-5, aprilie-mai 2005

BULETIN TEHNIC RUTIER 19 anuf IV, nr:4-5, aprilie-mal2005

~ !« ,J
::>~ :z
Ww ii'iw ~ "'"
ffi~ ':!:Sl :::> < ,
w 8i= w ~ /1
I- l' <D I
~ iin~ en I" ffi ~ ,
~ ~:i! I~ ~ -' u
::> .·m 8 _
a. -c « _J
Ci5 0:3 :2 iii
u. I- ~i1: w 0:: -c
0:: wo 0 IE( ~ ~ I zs
00:: Ww W , 0::
::> «;1- 0-1 -" LU , , 0
0 I- ::> i~ -c . Cl ~. ., u..
0 'j' ill
~~ en -, Cl
a. - Cl < ' ..... , ;::
ur 8~ 0 a. ,
a. ::>"- U5 I z:
(!)W :::> .: I <C
W c;;et. _ a. 0:: (!) ct:
--' ' en I- ~j ::::>
CD W_ ::> ~ ii6 CD ,~
o en w< 0 ill
< tuiX: Oen 0 ~5 Cl if U)
:;: ~~ tu~ a. ,._ w i
~ i~ w ::>0:: ill 0 II
0 i I-
u, a. (!)3; ill
w W Ci5w 0..
a..w i:?
0 a.. a. 1 • .- --' II
~ CD wO «
-c 00:: t: o,
~ ~ :;:8 w::>" "3;
I 0::;; tug" :;.
i frj ~~J ·5
I ::> h
o UJ
Ci5 0 <w ::> - ~t
II ~ w
w ::> ::> a.d :::> 0:: f.
0 UJ :i!j:!:1 z wOO ill (!) , Hi!
::> ffi~ 0::< 0:: "
w W I-! C!l:5 ~ w::E CD w j/- ,
t:u 0:: UJ< ::> zo:: ~ l ~I ~ ,
C!l tii= ~.~ ::>fr ill ~ ;_.~
a. ~. (!) U) ,.~IJ
~ UJ ~o ~z en a.w _J ~,-- I . ,'I
co- ow ~o zs I --' . I U·
u..g: W ,
< I u.Cl 0 -c r ' . ~. : -':~ I ufi
a. ~~ ::! ~' ;:;;: .', ~I ~ I
W UJ 0:: ., ~ I
I- 0 " : i a.lll
0:: =-:u. ~::> UJ u; . I' 0 .;r
ui 0:: o::w 155 a. ill .', u.. .. I Un
z 0 2~ ~ c . I w , 'J
::> u. ;:: , 0 r .•.• j
w u.O:: ,
o, 0 ~o: wI- j':5 r/I
en 0::> z: 1 .,
is j':5 i:? . , ~ , un
<_ i~ UJ §i ,
z I-cn 0:: => s 'J ,:, I
(f ~~ UJ (!) " :::> :::1
Z (J) -I , (!) 'J Uii
::> ::>0 =>ct. :::> w , 1i5
(!) ~~ a. 0 t--; , ur
115 ~c;; en I ",:: 0, y:~UU
w ~~ is . '1 tu ~f ~
0 llJiX: ,
I- tu~ IQ ::>. ~r-- ~.,
w I:i:iCl
0..' ,
~ i~ ~~
c...~ <0...
c..
"
~
~. BULETIN TEHNIC RUTIER 21 anul IV, nr, 4.5,' aprilie-mai 2005

• .'f' ..'

. ~.

2 elt)LETJN TEHNJC RUTtER

2 anullV, nr, 4.5, aprilie·mai 2005

"

~I

BULETtN TE~NIC RUTtER 23 anultV, nr. "-5, aprilla-mal 20()5

~ Ii
iJ,-s,
z ~ ~ j!
~
::> ~f
0
tu 1
n,
~ --
a,
<
3 iii I ~
~O~ w
a:: j ~ ~~ --'
j s §
~~ " ~-
~
Q,., e
o ''''' co :cp (')
~!l~ ~_ ~ 2
~ J:
o u u
UJ " I z • LJ
(f) hH 5,'1 :5 ~ "
n', e, c.;>
o ~~m
w ~
aJ Z
to ::> j
w~ t "
z_ w
2J s en "!
ts !l
w
II)
~
., ~ ~- w
0
f~ tu
~ i ~
~ , a,
~ ~ J ~ «
~~
~ .. iI ~!l Ii
~j -=-~jll:!:lj
~ _~'~;t~ ~j
-"' I
w en
~
::::~ u..
0
0
~ «$I ~
CL BULETIN TEI;lNIC RUTIE.R

24 4-5 aprilie-mal2005

anul lv, nr. ,

,", _'

.~. ~ J

'I

./1.

--- -~

I ~ 1~,=151",1:<1 81.,1
I~ ~ g Q ~ d " M
0" r
I~- N .. ,
~- ~ - -
~ r A
I , , ,
~ 3 a ~ ~
!~ - 0
u ~
'" Ii o !l !:i~, § § 12
~ hI
Q. tJ1~ 11 f
w .•
°l ~ .,_v 1 "-~ . ;

,-

. -.

I~

-.. OTIER '25

--:SULETIN TEHNIC R

'. '. .' 4 5 aprille-rnal 2005

anullV, nr. - ,

• I

'I

«,1

<" w!!

ffij

Cl w >

BULETIN TEHNIG RUTIER

26 . 'I' ., ·005

anuJ IV., ~r, 4-5, apn re-mar 2 .

u.-
tL
~~ " 1lJ'
z~
~Ia '~j
~~ ~ t.)
w
(J) , BuLEn'" TEHNIC HUTIER 27 anullV, or, 4-5,aprilia·",ai 20~

J ~ ~ ~ ~
~ " " -
13 ~ ~ ~
II t~ § ~
! ~
l ... I ~ ~ ~
~ M -
j ! s
Ii h Id ~
II]
l ,._ .... - I ! l! ~
! M M
J !! S
-~
11 la j- ~
Ii ~
9~
~ ~;, ,,_tD a , : J

~ ~ ~ n ~ ~
- 3 ~ ! ~ ! s
i g n ~ ~
~~! ~ 3 5 ! s !I
il~ • - 1 jj !
N " " . i
u~ " - " - II i • & i
u
I . .. e l H oil ~~ ~ .. ns ~ s
.t! iii
~~i ~ ~ ~ ~ n
m .. e s s
.. ~
l~; - - " ~ Jj j 1
J
u ~ ~ 11 Bi
I . ~ " - u n ~~ ~ ~ H ~ \.~
!~; e ~ H e ~
e:: ~ e e
m ~ 3 ..
d •
i~g - - • ,; I fj i
U"·-iHi
i ----Jjll BULETIN TEHNICRUTIER

28 81'1Ut IV, nr. 4.6, aprille-mal2005

LD

I LD

~:j!

::::l-

Ei

lLJ (/)

w

-dJ---

....

«I

J: ~ -

!::!5! : ~-"

~ H~·~ErF.J:::I c:l I'

J

BULETIN TEHNIC RUTIER 29 anul'IV, nr. 4-5, aprilie-riiar2005

·~

! .

!<i:
a...
<C
u
w
a
<C
U1
:::::J
w
0::
<I: 0
::!E S:!
c::: j
<I:
V;
~
u,
0
U
z:
~
n, 1 '"
j
.. ~
~ ~
'" ':t
'" NN~
'" '"
e N@N
~ ~ ::l
tr~
tza.
Ii ~ ~()
~l::j
::::>
~~
, • ~~
:2 :2 ~~
0, ,t
).__LJ J-Vl
~I~I x:J
w 30 . . .... ..... - .....

anul lV, nr. 4-5, apJiJie-mai 2005

BULETIN TEHNIC HUTIER

; s ~ ~ ~ ~
'"
; !i'l ~ >il >il
:G g g Ii§. ; ~ ~ ~ 5 '"
'"
g - ~ ;;
2 g ~ :i\ :g g g
t5 -
3~ " :e ;Ii "i ;; ;;
-
~§! ~ g ~ :;j i i 2 ~
vi ,; .. I
~!~ .., ... ~ ::! '6 ~ ~
:!l .~ :!l
~1 :!: .. '" :§ E -" .a
:! I .!3 i
a .!3
J - N ... ... o . .g ~ I
-0 0 ~
~ '" { '0 ~ ~
~ ~.
$
f
:: : ~ ~
0
'"
r-
f:j ~
o. ~ ~ .... .. VI
a ~ !ill
~
.;., a ~ ~
d ~ l'l
0 ~ ~~ '"
i .; '"
:> ~ ~
~
3"'..- ~
.. -
~~~ g ~ R s 51
- 0 0 BULETIN TEHNIC RUl'I!:R 31 anuJ IV, nr, 4-S. aprilie-ma1200S

:::.
w
-'
to
~
~
co I
cO ~~
2~
~i. ~j
w
>
0 so
z
g
w
z
:::.
fj
ur

iU ~r"t
"I I
,I I
'" I I
JI 11 I
111 I
I " III I
'I III I
III I
J III I
III 1.11 I
I: III I
! III I
III I
III I
l III : tf
w!! Ii! III I U
- U_L_~!!_
ffiJ i;\ rr-,-wi-
0 ~ III I 0
g;! III I g;!
Itl I
III I
:i' III I
III I
H' I
III I
III I
!'i III I
III I
III I
J: I
1
. '" I I
11 I
III I
111 I
UL+ 3 6ULETIN TEHNIC RUTleR

,2 anutlv, nr. 4"~, aprilie-mai 200~

jl;

8
~i
i

"
i III! " " ._ z W 0:: :::I U ._

Z w :::!E w -' w

IOil
w
._ ::5 ~l
a: z
:::. w ~ «
0:: 1J if) ~-
~ :::I J tq ~ '!:. § ~ 0::' II
w~~ d ~
::::!; U w ~
0:: I- & >
« z '. g" is ~H CI) "
w 1 W'" ~I Z ' j CIJ
US :::!E ~ ~ 0)< !::::! i
0:: LU .. i~f-:F :;:;'1 '''' LU
(jill - ~~ !i:lJ 0
I-Z ii Z i5
~::> ~~ 1t f j ~ ::> I~ (\.
_: l ~ '.
::>:::1 U
~~ ~ ~ I. 1t !l W 0::
:I ~~n ! ~ en 0
:::!Ed) _ N Z
c, ~ -;
gs
l;;I u;
.
. or

LU I- 0:: « o u,

n,

Io

(!) 0:: « Iz « 0:: ::> (!)

en w o ILU Cl. « 0:: « c,

~
'"
'"
53
:
®~
!l I
'" "I ,J

) CIJ

I __

OJ
,
i
!!
,
J
" , " L

I , ~
'~" [g i
- ffi~ '"
Ool!
w
:> I~
>l
[gl
0> ,SI
00 BULETIN TEHNIC RUTtER 33 arlUllV, nr. 4-5, aprllla-rnal 2005

.. .,~.

'I

i

,,~ I

J

Dhls:

• ~N~~~~--]il"

GII;!:t ..,,,,, ... .o<n: '8.&

,. ~ ~ _~.,I~ n-

....
«
n,
-c
o
Ul
0
....
z:
Ul
::e
ur
....J
Ul
~
Ul
IX:
C>
ur
l-
IX:
-c
0
U-
e, ""')
«
t- IX:
0 U-
- 0
C> (,)
IX: Z
-c -e
t- ....J
Z e,
-c
IX:
:;;)
C>
en
Ul
0
l-
Ul
c,
-c
IX:
-c
n, (!)

,

(!) Ul Z =:l

B

w en

:w
Z
0
u +-
5. ~
di' "
w
U c::
m
to!
t- w
.1 0
-c
u -tc
~i ::e
t= .0::
0
u z
~
Jl 0
U-
~h BULETIN TEHNIC RUTIER

34 anul N, nr, 4-5, aprilie~mai2005

,~

Ul~ z_

21 t)

w en

BUI..ETiN rE\iNIC RuriER 35 anul IV, nr. 4-5:aprilie-mai 2005

!

I

II

,f 1 I I;

:1

I ! !! ~
f N ..
j !! ~
Ii ttl td
Ill!
l Do"" &- ur
0
::l
.::::l ~
~ 8
0 ~
>G
! BULETIN TEHNIC RUTIER

!;;: ~ ~
~ ~" .
li w ~
0 ::l
~~ ~ U
:::; ~
~~ w :::;
I~ W
~!!
'_,& ~J
en en
~ ~
", u,
0 u,
s U 0
~i ~ u
i5~ ~
lili'l
! " a.
~~ a.
\.....LJ
vIi-' 1 ~ ;; ~ ~
~ ~ ~ ~
jF ~ ~ ~
n ~, I § ~
j ~
I. o!' ~ ~ ~ = ! ~ "
..
- ! !! ~ ~ ! !
I 2 ~ SU
~~ ~ !! s S s ~ ~
i~~ • N • N ~ - I Hi
n . ~ • 0 - ·1 .. J. ..
~h
S -. - • ! Ih i~I' ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~~ ~ ~ H n
~~~ ; ~ ~ !!
:!~I Ii I
- - " A J I
u :;: :! . - & • & •
H B Ji
! ~ ... !J iI ~~f ~ ~ H n
E
~~; . ~ . ~ n
';! e ..
m ! ~ . ~ ~
Ii~~ Ii I
- - ~ ~ j f
u ' , ~. a ,
H D I
£ H U 36 anullV, nr, 4-5, apriile-mai 2005

::l
W
-'
ID
~~ t~ ~
~ ') w
a.
!i ~ W
!:!:!s a:
1-1' !j. «8
~.& ~"
w' a.j
-'
w ~
l:@~~~ 1.Wr~ w
~I ~ C
::l
~
W
0
I- Iii> ""'ITWl<C1
z
Ii! , I,
::l
0
I- ~
Z
'W
~
W
-'
W
,
~
~ U.
1.U u...
-,
~ _w Ii! ;<
3" .w.1I1I
~< ~ j "'~
::loci: ~~ &3 ~ .
Ww
a: -8 ~ B rn
o !;(;: ot • ~i :~
W>j ~ .
1i2~ n, S
"I:W
0
Ll..
c..
i=
~ !:!:!.
~ !;(
;::.
::l W
(!) mil
1.i5 :1
w 2j
0 ~
I-
W w i
c.. C I!!:-I
~
~ ~~ -s
~ BULETIN TEHNIC RUTIER 37 anul IV, nr. 4-5, aprilie-mai 2005

) II~

,

I I

I

=- 5~!! ~!
3
~ !! :1 Ii
r- -11 .• It
.. 1- iI
If ~ ! H ~~
I- ~a:
~ ut.?
(j ~~'¥ i='
w 1-0.."' ,
0 Zi=W Z
!z ~J::!~~ W
~ z
w ::lC§0j W ~ "
~ - -' ::s
w w:::>w w
_, WU)U) ....
W ~w w ,-
I • ~
~~ ~5 ..
.. , ... ,IIll$<8> 0
~Q «0.. ~ do
i~ en -;1 ~~
~ ii~L
0
'i" -'
~~. w s~iil
01 :5
WIt
~ .... z_ ~! U hhiJ
~z 2j a.. - ~
(!)~ ti Lti
ww ,~ ~
.... _,
~w ~
el "
::;: ~ ~
9::0 ~
r-o 'w - u
i~ z!! :E oc
2j ~ =
~ .yi'
t3 ~!'! ~
W :111 I: w ,. "
~ cn ~J~~ ~ iliA _ 11
(!) Q. ~h-il
Ci1 I- 0 m- ~
w. , Z
W 0 W
0 ~ Ol
t:i Z "'i' w
"C _,
~ . w
li!!! W~ w
~ ~ ~{fl
~j « ~
n, ~ tf.-t ::::i!'1
w !$! ::5
> ~ ~5
~ w
""" 0 ~
Q.
" BULETlN TEHNIC RUTIER

38 anullV,rir_ 4-5, aprilia-mai2005

... .:f ....

BULETINTEHNIC RUTIER 39 anul IV, nr. 4-5, aprille-rnal 2005

II

I

!.

~ ~
« -;$
C/)
t= - ~
- ~
=>
O';l Q.
:2' L .J -c
-c u
~ w
~. 0
Zg
~j «::I
::J ~j
II t II U
« ::>
C/) :J
;J r .., ..,
- ~ -
w
::> 0
::J
~
~ BULETIN TEHNIC RUTIER

40 anullv, nr'-4-~ aprilie-mai 2005

-

_ _ BULETIN TEHNIC RUTIER 41 anul IV, nr. 4-5, aprilie-mai 2005

I

I I

I.

II

a II

t

ti~.· ® f>~

~

42 BULETIN TEHNIC RUTIER anul IV, nr. 4"6; apTiIie-mal 2005

I ..

I

":,' •. 1

, I ,

- , or- 1iIf~ •

-c
«3
wj
0::
w ..
a I
w I
> -

BULETlN J;EHNIC RUTIER 43 atlUllV. nr. 4-5. apriRe-mai 2Q05

44 BULE'TINTEHNIC~RUTlER , anul lV,nr. ,f.;5, aprille-mlili 200S

1~'a~,;;lHSH!! ~ J I~ 9!:i ~ ~ ~~ B ~.~ !T ~ 8;j~~:;!1!

~" '<te]- "':.: - ' .. - ..,_ f'tI ". M;;'" ioot ...

j :!h alii! ~~ s '

I' ~~I!:;He'ii,~I~~§!i

..

F~: ;1 ': i" j..

! j [hil'jeJli!~!i

~ n .. '11I1d! [Ji:l ~ j 'f :I i. 11!··21f~~E:S'!it ~.!i' .. !. ·if·· :~" __ "",,,_

':!f .:.'JlpGl1ffl!.Rllilllt~

-:0
::>
::i
-j ~
0
,to
:
'It! i
,
0.
.:.1': j ::>
:J
J!II'I: ~
p -1
1';1 a .: '\ Ofl-'-

,. ~II~" li

~~ 'J

"'-U

·iH

1. I Itt L_ I

I

~j

EJ

.

.

1

tn'll

~j

w o w >

.'"

~ i j:M'1~I~J

6ULElIN TEHNIC RullER 45 anullV. nr. 4-5, aprilie-mai 2005

!;(
j~
a..~
~B5!:i
o...wi
;i.0
1--
(f)~
::>
::>0
_I-
(DN
~w
U!io...
z
«
';;(
(f)W
~~
0...0
~o::
«0
a..~ §
_Ie:: J
~
(f)W
0
::>«
_lZ
II (Do
~N
UlW
I ~o...
~
z [
w
~
::>
0
«::l
~l
:::J
:::i
~ I
W
0 !;( t j
0...
t5 I III B
Ilil l !
w
Cl l~
V'i~
:::iJ
} :::J
::i I 1'~
~ - I ,
! .... ~.~.
Cl
,. BULETIN TEHNIC RUTIER

46 anul IV, nr. 4-5. a'prilie-mai 2005

:2.

.

rt .0"'< r.c .. 'I"" 0; foc\:,-; ~:;:
"
1~1 ~ i i ~ iii ::! ~ ~ II ~
I~ . ~ . ~ '" "'- - . . - It ~~ ~g ".., 'lll! '!!'PI ~~ ~~;; l'!::" 1i!
~:; ,,; ~~~ o:;ciT-l ~
I~ ~s ~~~ ~::! ~1! ss~ ="1 ~H HI~ s:
do
~ ;;;~ sa 'I"' ;~ ~::Hi
~I'l
~ N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :; ~ ~ N ;;;:::;: ;;~!: ::!~~
! ~!! 1iI1U1 1112' H !HSll! ""
, ~: n U~ lj ~~ Hi ~~ ~!:!:~ ~N"
:i:i """ ;i.!i':a
~ ..
J u;t f I. 1,. L !l
• i' Ii 1 ,j! ,H ~h
!~ lu ;
uli 1 ~H ~
" O:~ Ii' "1£ ,!II!! 8!0 ::::!"'" :is :;; Sl9 s "';1 'I

.If

i

, It

jlm

1 I

J

:.r l!!- ~~ ~~ n ill'!! ~~ :;s ~!S dd ~~ i
~;:! ~= ";0
.~ ~s !:is ~~ J:!! !!IS H ~g ~~ 8'" ~I~ .r
d ~
3 ~!l SfI ~il ;~ ~~:;:
.. N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~= ~ ~ N~ ~"' - - ~l!ll'l
'1 ali! 1iIe ea ill! I::~ i~>: ~
, E H ~~ u ~ 0 e~ H
H ;:'2 :2 :i ~~ s~
" "
j gt t 1 L 1 li 51
II: • ii l! t n " It h h
1:. I:lLI Ij" J:I U lu iii H :J~ I
• J;:l! ~Ii 111111 ~f I; - Iii ~ ii. :ill liiIlI IIi BU[..ETIN TEHNIC 'RUTIER 47 anullV, nr. 4-5, aprilie-mai 2005

I

I I

I I

I '

, ,~

I
~ - I -«l I ,;! ~
=>
a::: w
0 0 .-
w ~
c,
~ u

n, l.LJ
:;;: a..
=> .~
w
a::: ID
c:.:> ' I
a..-« c,
F=J: 1D1I '1- ~ <C
w- ,.:;!
-' w II ffii => <C-
~ ~ j w I.!d
0 .0:::
....,
a:::~ '> C!J ~
~. ~
f?w F _,.
l.LJ -' ....
0 CD
~ -c
::::;;
=
=> t5
c:.:>' 0
V5
w ~
0,
w =>
~ 0
en
w
0
*! i I',
c,
«J , I , 'I.. ,

,-

'-

aULETIN TEiHNIC RUTtER

48 '. ,", - .. "

an\JIIV, nr. 4-5, aprilie-mai2005

BULETIN TEHNIC RUTIER 49 anullV. nr, 4·5, aprilie-mai 2005

r

50 BULETIN TEHNIC RUTIER 31lu11V, nr. 4'5, aprllie-mai 20005

BULETINTEHNICRUTIER 51 anullV. nr. 4·5, aprille-mai 2005

I

w :z: => 1=-

&3

VI

e!. 'i1:U 17t~~

-,~

_=i

=>1

~

Cl

~~. _

w .

$

~

VI , .

::::E

> I

I ::::E

~IP ~

3 ~

P tr a: _ ~

::rl til I

(I)

J

RB~UL~E~T~IN~T~e~H~N~lC~~~U~T~IE~R~=- ___

52 .::

BIlUllV, nr, 4-~, apl'ilie-mai 2005

~nl

IlIJ

BULETtN TE!HNtC RUT.tER 53 anul'IV, nr. 4"5, aprilie-mal 2005

~
~!!! ¥04
I 21
t;
w _r-
en
I Sl~V
II : m
ill
to. - -
ch B
g~ iii ~!!!II
(',1-
<11 II ~il!l a
on frl -
><
c en
,_ B B
CD III Jl
I Ii!
Sl
Sl
01' -- '"
te. '1' .,
(!).
- ~!l .~
.' ~r
f.; e..:>
UJ
- .en . BULETIN TEHIIIlC RUTIER

54 anullV, nr. 4-5, aprflie-mal·2005

~ i!!
:: i!
~!!i! ~
2ii!
l-
e..:> III
w
C/) i!
"Ill
:-r."t; "

:z ~ , ~ a ~ ; i a * ~ ~ ! ~ ; 5 ! U ~
H~~~~.!~~~~".~i;'HU~
U ~!n ! ~ ~ ~ !
• .. " " . - :! .. ,... - :!! ~ SG ~ . q Q -a ;l := ::l
b E ~ a <I S ·S~~~"
]I ¥ ~ U~ ~}~~~.i" :1,1115
I L i. J
J '" td 111' h I.
n nUl Ill! Hd)'
. ~ III un
, •• t • < e ;: r ~.'f: 9'''922;"
~~
i:....__~ """t)"'¥'I!OIotI.l"f"d .... ,...,.:I;,_fIII'oI"'" .. J "

II" ; ~ ~ ~ s n ~ ~~~~!~~~ ~U~q
Ii H ~;~!!~8 ~!~!~~!~ ~n n'
H §~~~~s~ .!
.. - - ..... " ;:: N to .. :;! III e ~ ::; ~ ::; 3 !.! t ~ ;;,
fn ~ .a~·E~ ~ " . I
1
In~ uh~i a~ij~~Lij; ••• ~ §
i i L •
1 & " t~ f ,~[ L~
Illi Uoln !IH 1 d I. nd~
! f Ii ~ 1 ;! ~ i~
:l(~ t. 1f t: ~ !' e r: .. ~ .n iii g 11 9 ~ ~ 9 },:l ~
~§ .
-..:!.._~~""""Odr>d,.....:a..oo"""I<I"I ...... ~.JI) ... >p"~." -.:_ -

"

- ".

.::-r:; :-~ ;.~.

:'''0

I'

_;

.... '

i~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ 5 ~ ~ H ~ H ~ i Ii ~ ~ ~ ~ ;; :\ ~ ~ ~ ~ ; ! ~ ;; ~ !! ~ ~ ~ 1

.1

'w

- ... ~ ~,

BUlETlN TEHNIC RUTI ER 55

~nuIIV, or. 4-5, aprilie-mal 2005

I I

I I

I

j

III

r

':;;;lLJ
~~
a.. 0:::
~8
~~~
...... -
inC
=>~
-'0
g§N
Cii"""
= a..
<C
'W,
i:!:
9€
lLJ
C
~
u
:3
lLJ
a..
~
a..
~
:>
lLJ
0:::
C!>
~1
0<
....... iii
~~i
""Gj
~cd
0:::
1:2
LU
C
i:!:
~
=>
C!>
Vi
LU
Cl
I:;j
c,
~ 1;::;-,

I

-t, "

I .. ."

I,

.1

:.

1.1

Ii

Bl:ILe:T~N TEHNIC RUTIER

BULIO'rIN TEHNIC RUTIER 57 anullV, nr. 4-5. aprilie-mai 2005

Q..

~

11'10

.~ ~ i· 'li I-LH-f'ir.<1_.y,j,Or"-..'3

~

~

BULETIN TEHNIC RUTIER

58 anullV. nr, ~-5, aprille-rnal 2005

~

I

~

N N

~i

e

01

o :0

®

<:> <:>

!

~

::I <.>

0. =

<.> I (J

w ::z => ;:::::.

~

= o

~ ~

'" :;:;

:;J <.>

0.. :::>

~ ~!! g-j

'"

:E

u

f3

"Q

""

- e

Cl..

]~

g_J

<n

en

:E

u

'" .,

"0

aULETIN TEHNIC RUTIER 59 anullV, nr. ~-5, aprill9-mai 2005

~ ""

~I 'f,. D

- I _,

~ ~

J) i ~ . a

. ~

'" \iV

60 BULETINTEHNIC RUTIER. anul IV, nr, 4-5. apFllie-mal 2005

Ij.r ~ ~ ~ ~ ~I~ ~ ~ ~ ~,I,!!! ;;!i !!! ~ !i B H ~ !l ~ ! ~ :!i ~ 5.~ 5 !i ~ ~ ::l !i: : ~!! !:I~' ~ ! ~ li ~ ~ ! 9 ~ ~ !l ~ ! ,! ! .;; :!l.~ ~ !

II ~ ;!~. ~ :;I;J ;i! : I

1:>2' ~ ; ~ = ~ .~ ~ ~ ;l ~ ~ ;: !l § § ! ! !'l !! ~ ! ~ ! ! s .~

~. ~

ji ~ ~ S !:i~: ~;;9 ~ ~!l ~ !!.~;; !l ~ ! ~ ~ ;; !1 ~ >2' ,8 ~ ;;!l ~ ~5

I~BIilii!B~'lII "II!

.. !I i_ B_ 'i '" = = ,. '" '" " "'ill! '" " .. O! e .. ". " ~ ., _2S2SZ~~S22222~2.2i

;q ..... ~ i!
I.$. .. - .. ~ !l~
!'§
• OU ~Cit' OS<

:E ctJ

- I

_,

":'0

Ii

o .... :E

>-'--~~J:I

.;_ 'IP---"-~

~ ~. 2'"

~ 1 " - ~

• _-,J

><

.--

-

>-

BULETIN TEHNIC RUTIER 61 anul IV, nr. 4-5, apnlie·mai 2005

BULETIN TEHNIC RUTI!;R

62 a~uIIV. nr, 4-5. aprili~mai 2005

j.

--'

.~

.o=j

, 1-

~I~

-z

-d-

o:

BULETIN TEHNIC RUTIE:R 63 anul IV;nr. 4-5, apriliEl-mal2005

Ci!= ,
I
z!;c I
~t= I
-,
-Ci! I
Il.U ,
tug I
,
~~ ~~ ,
,
5~ - I
,-
a..!;'( wJ I
a...lIa I
~ ~ iII ,
I I
we ,
zo I
::Ja.. I
Il.w ,
fQll. I
0 ,
,
,
,
I
I
I
j
I
,
~ ------ - ----I.
---~.
j
I
I
'-' I
I
-c I
z I
g~ I
I
I
-« I
Il.f- I
l:i:i~ ~ '1 I
I
o..ow I
~op i ~~I. I
-c ....J ,..c: ~ ,
0.. ~ ct- ,
I
W 0 _,.!I I
a:: 0 w ,
Wa.. I
zw I
2 a.. I
rn on Od I
zs I'
t
I
I
:x: r
""Ill
:lI ,-
~ ~~'- L......J u

0 a:
~ ....J
~
W en
::;: w
c,
5 w ~
'-' ~
::J W
Ci! Z z
a: 55 2!!
w ~ b
!;c ur Y!LU
::!: ~ jCJ;l
L5
~ ()
::J
....J
0 W
~ a::
D..
::J W
~ 0
::J
::::!i ::;
~
w
0 .64 BULET1N TEHNIC RUTIER anullV. nr. 4-5, apnlie-mal 2005

i
!iI~ ". II(
~r I
!! !!
2!! .!;l r£
!! <,
!!
a
!!
!!
a
!'!
!!
a
!l
a
a
E!
lia ;(
L- rj-P"'I ~
D !
@ BULETIN TEHNIC RUTIER 65 anullV. nr. 4-5, aprilie-mai 2005

E E

a a o <r,l

II ~

'1'1

~H

i= ::J

~

I Ii!{ "" bij
J' II '!!r iii
!! ,1
.!II! .(_
!'! 0
!!
!!
~
!!
!!
!!
!'!
!l J~ ;:L
r

II II

I

0\ ......

'"

:~

t) III

c

o -<

-I

-<

I

......

N

8

N

o

00 .."

00 ......

N

-<

.., -

BULETIN TEHNIC RUTIER 67 anul IV, nr. 4-5, aprilJe-mai 2005

.'

~

00

0\

66 anullV, nr.4-5, apriJiti-mai 2005

r

BULETIN TEHNICRUTIER

o M

68 anullll, nr, 4-5, aprilia..mai 2005

-

N

1
5 ~ u
.,. M
'2 -< '5 ~ ~
8,;;; '-' N
.9 '"
~ ..... Q '
til ,-< ,
-< .....
~ ~ e 0 0 ·N N N
0 0
;::l ;::l ;::l ~ ~ ~8 ~8 ~~
tq' tq' tq' 'f"l "" N al~
OJ d:l ... ~ ~ alc, t:o~
al N ..... -<
al co
.,., <ro' M .r ... e- r-- [>. 0() "'" 0()
00 00 0- ~ 0'1 '0-, 0-, 0\ 0- 0-
0\ 0\ 0- ~ 0'\ '0'. C\ c- Ol 0\
_, -< -< -< _,
-c, ..... ..... ~ _, ...... ~ _. _, _,
..... -1 ..__ ~ '" ~ ~ ~
"" C<l '" -1 _, _,
..... <, _, C5 ~ c; .....
'" N ;:0 C) ..... _,
_, _, -< ..... ..... _, _,
N t'o ~ 0 ~ ~ 'D <r> ~ ~
<:r 0
N M 00 _, ...... -< _, _, _,
M "" N M
c § H !-< '.~ ~ ~ ~ ~ ~
o ~ ~
~ .9 d' ~-
11 ~ ~ ~ .9 ~ ~ .8 .9
1l -e 11
0 0 .... ....
0 0 0 0 0 0 "
....
. !t ~ 8:
:J '
8 ~
- ....,
,El
--< --< 6
~E:l 10 10
10 8 10
?;l ~ ~
~ ,\0 \0
lIla; .~ ~ ~
--<
III III
00 0\ c- 0\
0\ 0\ c-
oo. 0\ 0- 0\
....; 0\ _., .....
-- ...... M ~
--
~ s ,...; .....
.... ..._ .....
--< e- f:-
" 0 ..... IIlc 10

~~

o~

0 ..... IIlc.... M 0 ....

"8 8 8 S
'10 6 10 .; 6
.~ ~
IC> ~ 1.0 ~
-. r::
.r- ...., ..... 0\ .....

II
N N N
00 0\ oo. 0\ 10 10 10 8 8 8
'l' 'l' 'l' 0\ 8 8 8 ~ N ~
C') 00 --< ~ N ~ N C'l ..;l- t ....
co;t "It "" ...., N ..;l- r-- t- t-
Il"> ...., ~ \(") C'l ...., OJ) OJ)
i .~ ~ M C'l C'l ~ ~ ~
10 10 0
f-o ~ ~
co !Zl til "
N M tt. '" IC> r- ao 0\ 10 ,...; ~
M <;<l .,., M M M M "" ""
BULETIN TEHNIC,RUTIER
70 anullV, nr. 4-5, aprllie-ma! 2005 ""' <'1
,10 0
'10 10
~ ~
<'1 ""'
N ~
'0
"" <'1
10
\0 \0
E-< E-<
U U
~ E-<
::E
.S .S
"d 'B
...
0 0 <'I N
10 0,
10 0
~ N
0;; N
00
or, V'l
~ @
<
M ""
"" "" "" ."" ""
0 0 10
o· 10 10
rl ~ ~
.... ,
00. \0 \0
25 ~ ~
.V'l V'l
r~ -
00 ""
"" N ~
E-< ""' ~
g ~ U,
~ ~
~. g .::.
~. ~
;.e, . .- ::E :a
....
0 ...
0, 00' -

0\

s-

~'

~. :0"

o

g.
-e- 0
9 ";l
N Co 10
N N <'1
10 10 10
~' !@ ~
or. '" ~
"" v =

,

.... ~ 5

BULETIN TEHNIC RUTIER 71 anullV, nt. 4-5, aprille-mal 2005

~

.....

o

£8

.8

"0

o

72 BULETIN TEHNtC RU.TIER Bf')uIIV, nr.II·5, aprllie-mai 2005

O. t:Q

II") 00 ,0\ -f

'0;

I o 00 0\ .....

t:::

......

;:::,

<n 00 , 0\

~

.....

~

o 00 0\

I' ~

_,

o

_,' V")

II> 00 0\ '--<

"

g)

o

§

.8 "

5

o

M o

~

.9

-0

- 0

I~

CoO

N

00 _,

o

o

8

~

o

8

~

_,

0..

~ o

~

.8 I

5

_, '"

BUlEnN TEHNIC RUTISR 73 anunv, nr, 4-5, aprilie-mai 2{)05

7 BUIi..E.TjN TEHNIC RUTIER

4 aoullV. pr.4-5, aprilie-mai 2005

N o

~

_,

'" _,

8

oG _,

r-_,

00

~

~

.5

"0

o

o 00

M

~

00 _,

_,

8

g

_,

8

_, 00

M 00

BULETIN TEHNIC RUTIER 75 anullV, nr. 4-5, aprilie-mal 2005

<lJ0\
to?
·S~
'-''rl
.QQ
,SQ
""" """ """
... 'fil0l 0 0
0 -.0
~:gO;B~ !::! !::!
t:Q§:::E~b "" ""
.....-I \ON ~ ~
N P=I P=I
""" "" .....
0 0 0
0 0 0
!::! !::! N
..... C>O ~
..... -- (3
-- 0
on ..... ......
'D "" ,...,
0 00 00
0\ """ : """
, ~ tl : ~
~ ~ ~
I'l ~ ;§
:.a :.a
.... (5 (5
0
Q) Q)
'"0 '"0 Q)
.... .... .... -0
.Q ..9 ~.~
-;:: .~ ~ ~
·1 .s .... ,!j§
cn'i "'.-
B Q) a:i '" ani".
l;J~ l;JS l;J '"
(J := E ~ ~~
~o W 3.,! ~JE
... '" ~,.D ~'-'N
..... I'l '"O.!l Q) I:! ,,"
'"0 <_ '"OQ)l::/
.S -0 .S ~ .S,Q 2
"E: ~ .2: 0 .~..!l! i'i
p.,,,, ~~ p.,<Il'1l
;.- .~ ,Q > E oj
.- 4> t;l;§ .- 0-
"t;j <> ~ ~~
@;f3 @,~ @l=l Q
~ o ~
>£~ >£,Q z]a
""
0
0
N
,
0\ ~ """
0 N
on 0 0
0 ~ ~
Q
v on 'D
00 00 00 _B=U~LEJ=.~IN~T~EH~N~I=C~R~U~T~IE~R~ _._ ~ ~ ___

76 -

anullV. nr. 4-5, aprilie-mai 2005

e
'"
"'"
0
....
!Xl
00 0\ 0-.
00
0\ 0\ 0\
,..., 0\ 0\
N ~ ,....,
,..., 00
..... ,...., ~
~ '\0 on
0
0 >-<
00 ~r--
"" ::E
CJ ~-
!=: 0\ . ~rn_
::E~ ::E~
:::E ;§~ Q-
:.a~
r:: .... ....
~ 0 0
0 L

00
~ 00
r.!.
0
~ on
Q
<\!! Q
0
~
~ e-- oo 00
00 00 00 . BULETINTEHNIC RUTIER 77 anul IV, hr. 4-5, aprilie-mal 2005

...... 00 0\

~

......

o 0\

r- 0'1 NO'I (T) 0'1

o:::! ~:E

~

. 8

-0

(5

BULE"IN TEHN1C RUTIER

...... 0'\

78 anul Iv, nr. 4-5;'aprilie-ma12005

~

o

N

...... ......

C"'l ...... ......

00 ......

-1 0\

N _,

~ ~

.8 .8

-0 -0

(5 0

...... C> o

t::

00

~

CO

I

(T) o ......

00 r-

~

.9

-0

o

'D

@

tJ !ii .

.8

-0

o

...... ......

s

......

'it o ......

<n o ......

o ......

o 0

...... ......

00 o ......

BULETJN TEt-jNJC RUTtER 19 an~IIV, or. 4-5, aprilie-mai zqos

-'

N o

§

trl

~I

-

8

80 BulI'TlN TEHNIC RUTIER anilllV, nr; 4-5, aprille-tnal 2005

..... ...... ,.....

--

00 _, _,

..... ~

_,

_-

00 00 (Yl 0\ _, 0\

O~ ~:D

BULETINJEHN1C RU:rIER 81 anulfV, nr. 4-5, aprilie-mai 2005

.----.---.--------~---.-----._--_.------_r------__.

00 N ....

8

§

--!

" "

.....

o

§

'"

~

..... o

§

....

,

...,.

9

--I

--I

--I

~

82 BU_LETIN TEHNIC RUTIER anullV, nr. 4-5, aprtJie-mat 2005

o

~

--I

8

~.-----t---t---t--------.-r--------'_----+---------+-------~

o --t

-o

f:-<

~

.8

"U

o

'" "" .....

BULETIN TEHNIC RUTIER 83 anul lv, nr. 4-5, aprilie-mai 2005

o

8 C";l

'" 00

-<

~

OJ 6 ._ ...... N ~.~ ~~ " '" U'<I" uc1'i" -.N
.~~ 0: ~ ~ .~~8 .,.00 .~~ 0.co(U°g
.£M .., , OJ "§ N
'G~ ~ '~N ._ .....
8 ~" ".: N ~..,.. ;:o'D ;:IN '-N "'N
8,~ .., N H.~ o ...... u ..... ..., ..... rr~'''~N
] Ln o 4 ]8 0 ]0 ]00 ;;
~ .l!! ~ K.l!! :s@
w w ,1=4 c 1=4 N
'<I" s V
N 8 N N 8
p::;8 ~ ~~ § ~8 ~
f-oN on ..... ......
1:0;;:; ~ tIlt=:: ..... I:O~ g
..... -r ~ .....
tIl
N 8 M N N 8 N N M
s 8 8 8 8 8 8 8
0 s N ~ ~ ~
~ (;>; C'1 M ~ s ~ ~
~ ..... N s ~ -r r-- ...... s
~ ~ ~ ~ ..... ~
-r ......
-r -r ..... ..... r- -< M .....
'<I" ~ C"- o.. 0 0\ C"-
o.. '" ..... 0\ N
0 0\ ..... ..... 'D 0 '" ~
... '" \0 ""' ..... ...... C"- .....
~ ~ 0 ..... ~ ~ .....
~ .... ~ .....
~ ~ S u
~
., oj .. . .s .!O! OJ
:9 :9 :8 .S .!:i .!:i ~ :9 .!3
<l u o 5 u <J ~ U . ,"0
., .., ., .., .., 'E OJ 0
(:) 0 0 0 0 ... 0
0 0
.... -8 :s " .£ II
-o f ~~ ~ o! 5 oj
'S!l§' ILl
.S ILl ... § l5 0 ~~ ~ ~
£; :a ,9 ';;' :§.,~ ) e .. ~
.O! !3 :;::: 'til IS_ .., o! .... IS U· ti
~ 'qr :-a.';)' ~ -~..,
~ IC) ~.9~ o ~ t (5:,'" f~ .!!:!
4J b Q.J ~ ~ 1l ~ '" ~ ., ~;.... ._ ~ 0
Cd ,9·~ <OJ ;:I 8 =c ~ ~'§1 ~" .. ~ e ) ~ ~ tl ii'~ 1:1.
"E ._ :::0 ~t ._ 8 fl - ~ ~~~ ~ "0
.., "'" g "'~;s 1'l s:.a,. '''''''is ~"'~ .g1~ 8~ .9
~ ,f!! ~ 8 ;:I ~':9 u .., 01 . .~ -
r!:! .2 . _ ~ 'B .§~~ o Cd E! U ._ 0 IJ .g.~ ~ Po
> ._ 1 ., .~ ~ ~ :::: :;-. '3 ~.
2:: ~ ~ -u-o --< .,
'En"" § ~., ~ ~ a..~ .!!:! ~ ii ] .;J 'S'iii ..... 5.2 :§l ~j
., cO El ,_ "§ .., "C 0
-o._ ~ ., .!::! ~g;a l1tl~..!l! g.!!:! El.o2 ;:I~ ~ '§ §!:s u ~
..,- ~ ~.§ c:I,'" '6 i,~ . d El ~i
..., ;::;J i7C' ·s Cd ~ ~ ~ ;; CI:g -oo~
'a t il .... '" il'O :l:: ~
..q >< 13·~ oj 1:1.§ .E 1:1. 2 'u .S ~ ;:I :S !1.9 ,S 'a ~ :S .§ '03 l ..
U ... B ~ "'''03 '! il.g .g .~~ § d:1 Ii >:> ..... = u
... . [gl'f 's...r ~ Ii ., 8..g ~
'§ ~ !:i 2 0 1:1.]'- 8..S a 1 ":§ -O.,Q
.s g. 8 .~ t~ > = >:.e > 8 .i!" ~._ .e:@ ~ .. .e ';:t ,~g fil .~ ;tJ
:rr~~ 0Il"~ i 8t~,.5 '-5';0 o i i·~·i -:;;'l..9 'iii u
u ~ ..9 ~ @"-':;::: @'] 1i'& ~11 t! El .§ !3 .~ '" ] .," "'-tl
E·2 = ~ .s L,f') ~.S ] ~W
Jl §.~ o .s .:0 Z eJ·;;; ~{j ,§ lil
('lE~ Z]~ ~rlarl :ti ,§ ~e :z; " .;::;
g S S S S § g S s
~ ~ 0 ~ ~
~ .t , N ~ 0 ~
C"l _, C"l on Sl 0 ~
_, C"- <» 00 00 N . I N
V"> on .,., on ..,., r- ....... '<I"
'" ~ [S N 'D
~ ~ ~ ~ ~ ....; ....; _,
-8 ~ ~. @ @
_, 'ij I M V ..,., .' \D !;t 00 ~ 0
"" '<I" '<I" '<I" .'<1" ::!; ."
..... -r ...... ..... ..... _, _, _, _, BULETIN'TEHNIC RUTIER

84 anuf IV, nr. 4-5; aprille-mal 200$

~~--------~--~----

o

Q Z -< .S .!:;!

o Q)

Q

M '<I" V <n
0 0 0 0
0 ~ 0 0
N Sl N <;l
0 a, C:
0 00 -
N 00 00 0> 0>
.r, \I") on '" \I")
0\ Q 0, ~ C ~
Q Z z
~ '<t: c, «
..... N r" '<I" on \Q
..,., ..,., 11'. on '" ~
- ..... ~ -
BULETIN TEHNIC RUTIER 85
anullV, nr. 4·5, aprilie-mal 2005 v o <::> N

N

- '<,

'"

Co o- ,

EU f-l

~ .S

5